Tid: Tisdagen den 4 december 2012, klockan Plats: Sammanträdesrummet Möckeln, Skrantahöjdsvägen 35

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tid: Tisdagen den 4 december 2012, klockan 08.00 Plats: Sammanträdesrummet Möckeln, Skrantahöjdsvägen 35"

Transkript

1 Samhällsbyggnadsnämnden 4 december 2012

2 Kallelse/föredragningslista 1 (2) Samhällsbyggnadsnämnden sammanträder Tid: Tisdagen den 4 december 2012, klockan Plats: Sammanträdesrummet Möckeln, Skrantahöjdsvägen 35 Ersättarna underrättas om sammanträdet. Handlingarna publiceras också på webbplatsen: under Demokrati Fastställande av dagordning Val av justerare Förslag: Tobias Isaksson (V), ersättare Jan-Erik Averås (M) Ärenden Handlingar Föredragande Informationsärende 1. Besök från kommunrevisionen - Årlig enkätundersökning i nämnder och styrelser På sammanträdet Kommunrevisionen Beslutsärende 2. Ekonomisk rapport x Ulla Lindqvist Stefan Larsson 3. Internbudget 2013 x Ulla Lindqvist Stefan Larsson 4. Attestförteckning 2013 x Ulla Lindqvist Stefan Larsson 5. Redovisning av Internkontroll 2012 x Stefan Larsson 6. Internkontroll 2013 x Stefan Larsson 7. Vattenskyddsområde och föreskrift avseende Gälleråsen och Timsälven 8. Tillägg till samhällsbyggnadsnämndens reglemente - Elsäkerhet 9. Asfaltsinventering på det kommunala gatuoch cykelvägsnätet - rapport 10. Centralparken - Ringduvan 4 och 5 m fl - planuppdrag x x x x Kajsa Edbom Susanne Jarl Stefan Larsson Stig Rengman Bosse Björk

3 Kallelse/föredragningslista 2 (2) Ärenden Handlingar Föredragande 11. Skogsduvan 10 (Fabriksgatan) - antagande av ändring av detaljplan x Bosse Björk 12. Grönfeltsudden - del av Bregården 2:69, m fl - detaljplan 13. Medborgarförslag om att kommunen i badhuset inrättar rum eller bås där man efter träning eller bad kan vila. 14. Medborgarförslag om gratis bussresor på dagtid. x x x Bosse Björk Kristin Södergren Stig Rengman Kristin Södergren Stig Rengman 15. Seminarium "Rätt fart i staden" x Stefan Larsson Anmälningsärende 16. Delegationsärenden Pärm 17. Inkomna handlingar Pärm Informationsärende 18. Samhällsbyggnadsinformation Projektplan Nytt nämndreglemente Mumblingshammare Stranden Genusperspektiv på skolmiljöer Rese- och trafiksäkerhetspolicy Återvinningsstationer Personal och övriga frågor På sammanträdet Karlskoga den 26 november 2012 Sven-Olov Axelsson (S) Ordförande Presskonferens den 5 december 2012 klockan 10:45 på Kommunstyrelsen Katrinedalsgatan 2-4

4 Ärende 1 Besök från kommunrevisionen - Årlig enkätundersökning i nämnder och styrelser- 2012

5

6

7

8

9

10

11

12 Ärende 2 Ekonomisk rapport

13 EKONOMISK RAPPORT FÖR SBN JAN-NOV RIKTPUNKT ÅRSBUDGET BUDGET 11 MÅN UTFALL PROCENT % % 92 INTÄKTER KOSTNADER ÅRSPROGNOS Stab/Ledning: Större aktuella exploateringsprojekt är för närvarande Storängsudden där vägarbeten pågår och byggnation av anslutningsvägen mot Finnebäcks samfällighetsförenings väg återstår. Köpekontrakt har börjat upprättas med arrendatorerna. Arbete har utförts för att förbereda för Biltemas etablering på Storängens handelsområde. Arbete har utförts för att genomföra projekt Centralparken. Arbete har utförts för att genomföra detaljplanerna för Järnklubban och Storängstorp som vann laga kraft 16 november Tomtkön är för närvarande 14 st efter utskick av förnyelseavgift för Staben har genomfört en teambuildingaktivitet (lunch-lunch) och börjat diskutera avdelningens uppdrag, roller och kommande verksamhetsplan. Johanna Nordin har anställts som kommunikatör från den 1 januari 2013 och Agne Adolfsson har anställts på en AVA under nov-jan som en extra resurs då förvaltningen har mycket att göra. Stadsbyggnadskontoret: Storängsudden ger oss, som väntat, fortsatt mycket arbete. Inom mätningen är det generellt sett fortsatt ganska bra tryck med mycket jobb på Storängsudden; förrättningsmätning, husutsättningar och avvägningar för nybyggnadskartor. Inom kort väntas lantmäterimyndigheten ha färdigställt 9 avstyckningar i området, och det första bygglovet på nybygge är under handläggning. En översyn av handläggningsrutinerna för bostadsanpassningsbidrag har påbörjats i syfte att bland annat kvalitetssäkra och effektivisera arbetsmetoderna i enlighet med LEAN-konceptet, säkra upp inför kommande pensionsavgångar samt tydliggöra roller och ansvar i respektive förvaltning (SF och SBF). Avdelningen har drabbats av två längre sjukskrivningar vilket naturligtvis inte känns bra. Vi hoppas att det är en tillfällighet och att vi snart är full styrka igen. På bygglovsidan håller vi på att rekrytera en vikarie på grund av en föräldraledighet från och med januari. Miljökontoret: Under november månad fortsätter inspektioner på enskilda avlopp efter enkätinventeringen som gjordes tidigare i år i den sydvästra delen av Karlskoga. Andra pågående projekt är tillsyn på storkök, restauranger och pizzerior, ställverk och tillsyn av egenkontrollsystem på miljöfarliga verksamheter. I detta projekt ingår 26 verksamheter bla Täkter, Moelven, Krematoriet och Br Axelsson där syftet är att kontrollera att verksamheterna har ett egenkontrollprogam i enlighet med tillsynsförordningen, att egenkontrollprogam är relevant och efterlevs. Miljösamordnaren och trafiksamordnaren arbetar tillsammans med NTF med att ta fram en trafik och säkerhetspolicy för kommunen. I arbetet har en resvaneundersökning skickats ut till samtliga medarbetare i kommun vars resultat används för att utforma policyn. Kommunen har tidigare i år beviljats LOVA-bidrag från länsstyrelsen för att förbättra

14 vattenkvaliten i Kilstabäcken, främst avseende övergödningsproblematiken, och förberedande arbete pågår för att komma fram till effektiva lösningar. Fastighet: Den milda hösten påverkar driftsbudgeten positivt vilket ger utrymmer för ytterligare underhållsarbeten i fastighetsbeståndet. Vi gör en satsning på yttertak som tillsammans med en hel del annat utvändigt underhåll skall kunna bidra positivt till våra fastigheter. Tillsammans med Stiftelsen Alfred Nobels Björkborn utvecklar vi även Björkborns herrgård. Som en första etapp i ett utvecklingsprogram har det under hösten byggts en helt ny entré till Stallet med tillhörande sanitetsavdelning i form av nya toaletter och en ny garderob. Etapp 2 är planerad att fortsätta under 2013 med tillskapandet av en ny mötesplats i form av en större mötes- och konferenslokal i den östra delen av Stallet. Under november månad har vi även genomfört rivningen av två objekt från vår avvecklingslista. Västerleden 10 och fd parkleken på Selkroksvägen. Gata Park: Färdigställande av Gc-väg utefter Värmlandsvägen. Asfaltering sker under vecka 48. Tillgänglighetsanpassning av övergångsställe på Kungsvägen efter önskemål från kommunala handikapprådet. Förberedelser inför stundande vinter med bla sättning av snöstör. Den varma hösten har medfört en hel del potthålslagningar. Justering för asfalt efter grävningar i kommunala gatunätet. Lövupptagning på samtliga kommunala ytor. Sista lekutrustning för året monteras på skolor och förskolor. Inför stundande jul så införskaffas julgranar för utsmyckning av staden. Stora torggranen skänkt av boende i Karlskoga. Personal: Sjukfrånvaron ligger i slutet av november på 2,8 %. Ekonomi: En mild vinter samt innehållna tjänster under året resulterar i en prognos motsvarande ett överskott på ca 2 Mkr vilket ska täcka 2011 års underskott.

15 Ärende 3 Internbudget 2013

16 Tjänsteskrivelse Handläggare: Stefan Larsson, Ulla Lindqvist Internbudget 2013 Sammanfattning Kommunfullmäktige har beslutat om mål och budget 2013 och tilldelat samhällsbyggnadsnämnden en driftbudget om kronor. Därutöver tillkommer en kompensation för 2012 års lönerörelse med kronor, vilket ger en total driftbudget om kronor för Förvaltningens förslag till hur driftbudgeten bör fördelas inom nämndens ansvarområde framgår av bilaga befaras nämnden göra ett underskott mellan kronor till kronor beroende på ökande kostnader för färdtjänst och dagvårdsresor. Dessa verksamheter har nämnden och förvaltningen ingen rådighet över utan kan bara hantera det negativa ekonomiska utfallet. En handlingsplan för att hantera det befarade underskottet kommer att presenteras för nämnden i samband med första sammanträdet Fullmäktige har vidare beslutat om en investeringsbudget om totalt kronor fördelat på ett kommunbidrag om kronor samt intäkter från försäljning av materiella anläggningstillgångar om kronor. Värt att notera är att fullmäktige endast har beslutat om ett anslag 2013 utan specificera vilka objekt som avses. Det faller alltså på nämnden att definiera vilka projekt som skall genomföras. Förvaltningens förslag framgår av bilaga 2 till denna tjänsteskrivelse. Bakgrund Samhällsbyggnadsförvaltningen består av en stab samt tre avdelningar. Förvaltning har drygt 90 tillsvidare anställda och brukar regelmässigt ha cirka 10 medarbetare med allmän visstidsanställning (Säsongsanställda) Enheternas uppdrag i stort Förvaltningsstab Leder och följer upp förvaltningens hela verksamhet, leder arbetet avseende planer och fysisk planering, mark- och exploateringsfrågor samt ansvarar för kommunens volymkopiering. Samverkar med interna och externa aktörer inom ramen för eget uppdrag. Stadsbyggnadskontoret Stödjer och skapar förutsättningar för strategisk planering och genomförande av samhällsbyggnadsprojekt. Planerar den fysiska livsmiljön och beskriver samhällsbyggnadsprojekt samt beslutar om gestaltningsfrågor. Ansvarar för kommunens mät- och kartverksamhet samt tillhandahåller grundläggande geografiska data. Producerar olika typer av kartor samt ansvarar för kommunens adresser. POSTADRESS FAKTURAADRESS TELEFON E-POSTADRESS PLUSGIRO KARLSKOGA Fakturahantering BESÖKSADRESS Box TELEFAX WEBBADRESS ORG NR Skrantahöjdsvägen MALMÖ

17 (2) Miljökontoret Ansvarar för rådgivning och tillsyn avseende vår fysiska livsmiljö samt utgör beslutsstöd för kommunens samlade miljöfrågor. Teknik- och fastighetsavdelningen Ansvarar för investeringar, underhåll och drift av kommunens lokaler, driver projekt för att möjliggöra moderna, säkra och ändamålsenliga lokaler och anläggningar för kommunens verksamheter. Ansvarar för investeringar, underhåll och skötsel av kommunens gator, parker och naturområden. Betjänar en serviceverkstad samt samordnar den kommunala fordonsparken. Är ansvarig för kollektivtrafik avseende dagvård och färdtjänst samt ansvarar för parkeringsövervakning i kommunen. Viktiga händelser under Byggnationen av en ny brandstation på Boforsudden kommer att påbörjas under våren Utveckling av olika produkter och tjänster inom området geografiska informationssystem (GIS) kommer att ske. - Beredning av frågan om dagvatten samt framtagandet av en ny avfallsplan prioriteras. - En ny förskola kommer att uppföras i centrala delarna av Karlskoga. - Fortsatt utvecklingen av ett attraktivt centrum som syftar till att skapa sunda och trivsamma livsbetingelser samt stimulera näringslivets tillväxt. Beslutsunderlag Kommunfullmäktiges protokoll Samhällsbyggnadsnämndens protokoll Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut Samhällsbyggnadsnämnden fastställer driftbudgeten för 2013 enligt bilaga 1 samt investeringsbudgeten för 2013 enligt bilaga 2. Stefan Larsson Förvaltningschef Ulla Lindqvist Förvaltningsekonom

18 Tjänsteskrivelse 1 (1) Bilaga 1 Driftbudget 2013 Respektive arbetsledare och delegat ansvarar för att arbetet bedrivs inom gällande delegeringsordning, uppdrag och beslutad budget. Verksamhet Kommunbidrag Intäkter Kostnader Kommunbidrag Intäkter Kostnader Samhällsbyggnadsnämnden 350 tkr 0 tkr 350 tkr 350 tkr 0 tkr 350 tkr Förvaltningsstaben tkr tkr tkr tkr tkr tkr Stadsbyggnadskontoret tkr tkr tkr tkr tkr tkr Miljökontoret tkr tkr tkr tkr tkr tkr Teknik- och fastighetsavdelningen tkr tkr tkr tkr tkr tkr * varav fastighet 138 tkr tkr tkr 0 tkr tkr tkr * varav gata/park tkr tkr tkr tkr tkr tkr tkr tkr tkr tkr tkr tkr Anmärkning 1. Kostnader för kollektivtrafiken föreslås flyttas från teknik. och fastighetsavdelningen till förvaltningsstaben för Syftet med flytten är att inte belasta avdelningarna med kostnader de ej kan påverka års driftbudget utökades med kronor i september 2012 för att kompensera nämnden för ökande kostnader avseende färdtjänst och dagvårdsresor. Någon utökad ram för 2013 för dessa kostnader finns inte.

19 Tjänsteskrivelse Bilaga 2 Handläggare: Stefan Larsson, Ulla Lindqvist Investeringsbudget 2013 Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för större delen av kommunens totala investeringsram om kronor för budgetåret För egen del förfogar nämnden över kronor detta år varav kronor finansieras genom försäljning av egna fastigheter. I investeringsbudgeten ingår kommunövergripande projekt samt reinvesteringar inom områdena fastigheter, gator och parker. Vidare finns ett anslag för förvaltningsövergripande investeringar för till exempel IT, arbetsmiljöåtgärder, kompetensutveckling med mera. Kommunövergripande projekt 2013: Brandstation Lokalomställningsprogram Attraktiv stadskärna inklusive ställplatser Nobelhallen, mark och anläggning Förskolor, 80 platser Summa 45,0 Mkr 15,0 Mkr 1,0 Mkr 7,0 Mkr 10,0 Mkr 78,0 Mkr Reinvesteringar i fastigheter: 1. Säkerhet, ventilation, energi i fastigheter 1,9 Mkr 2. Förskolor, skolor, kök 0,9 Mkr 3. Tillgänglighet 0,5 Mkr 4. Kultur- och idrottsanläggningar, tomtmark 0,7 Mkr Summa 4,0 Mkr Reinvesteringar i gator, parker och maskiner: 1. Gata/Trafiksäkerhet 3,0 Mkr 2. Reinvestering parkmiljöer 0,5 Mkr 3. Reinvestering lekmiljöer 0,5 Mkr 4. Tillgänglighet 0,5 Mkr 5. Reinvestering maskiner/fordon 0,5 Mkr Summa 5,0 Mkr Förvaltningsgemensamma investeringar: 1,0 Mkr Totalt: 88,0 Mkr g:\stab\sekr\sbn\utskick \ärende 3- internbudget 2013\investeringsbudget bilaga 2.doc POSTADRESS FAKTURAADRESS TELEFON E-POSTADRESS PLUSGIRO KARLSKOGA Fakturahantering BESÖKSADRESS Box TELEFAX WEBBADRESS ORG NR Skrantahöjdsvägen MALMÖ

20 Ärende 4 Attestförteckning 2013

21 Tjänsteskrivelse Handläggare: Ulla Lindqvist Attestlista 2013 Attesträtt inom samhällsbyggnadsnämnden Kommunfullmäktige har antagit reglemente för attest, utanordning och utbetalning i Karlskoga kommun. Reglementet omfattar samtliga externa och interna transaktioner inklusive omföringar och rättelser av felaktigt bokförda transaktioner. Reglementet omfattar även medel som kommunen åtagit sig att förvalta eller förmedla. Varje nämnd skall inom sitt ansvarsområde utse granskningsattestanter, beslutsattestanter och ersättare till dessa. Beslut avseende förändringar under löpande år kan delegeras. Beslutet gäller även godkännande av elektroniska attestanter. Det åligger varje attestant att ha god kännedom om reglementets innehåll. Attest Attest är den namnteckning med vilken därtill, av nämnd utsedd person, bekräftar att en ekonomisk transaktion är sakligt motiverad och att erforderliga kontrollmoment utförts. Elektronisk attest Vid hantering av fakturor i ekonomisystemet IOF sker attestering genom elektronisk attest. I samband med attestanter registreras för elektronisk bearbetning erhålls en kvittenslista över vilka verksamhetskonton de kan attestera. Attestanter och utbetalningsansvariga personer - Förslag framgår av detaljerad attestlista. - Samhällsbyggnadsnämndens ordförande och förvaltningschef föreslås ha generell attesträtt på samtliga ansvarskoder. - Förvaltningschefens personliga utlägg föreslås attesteras av kommundirektören. - Vid förvaltningschefens frånvaro föreslås att ställföreträdande förvaltningschef har generell attesträtt på samtliga ansvarskoder. - Ekonomen föreslås ha generell attesträtt i samband med rättelser vid ekonomiska uppföljningar internt i förvaltningen. g:\stab\sekr\sbn\utskick \ärende- 4 attesförteckning 2013\attestlista 2013.doc POSTADRESS FAKTURAADRESS TELEFON E-POSTADRESS PLUSGIRO KARLSKOGA Fakturahantering BESÖKSADRESS Box TELEFAX WEBBADRESS ORG NR Skrantahöjdsvägen MALMÖ

22 <!Skapat_datum> 2 (3) Omfattning av attesträtten Omfattningen till rätten att attestera bygger på internbudgeten för Rätten innebär inte att avtal kan träffas för nämnden eller kommunens räkning. Attestberättigade skyldigheter I samband med erhållande av attesträtt skall reglementet genomgås och överlämnas. Det åligger varje attestberättigad till att ha god kännedom om reglementets innehåll. Granskningsattestant Under 2009 införde Karlskoga kommun dubbel attest på alla externa ekonomiska transaktioner. Det innebär att alla som har tillgång och behörighet till ekonomisystemet IOF kan vara granskningsattestant. Attestantlista 2013 Ansvar Beslutsattestant Ersättare 8 Stefan Larsson Stig Rengman, A-K Davidsson Stefan Larsson 802 Kristin Södergren Stefan Larsson 8021 Stefan Larsson Stig Rengman 8022 Stefan Larsson Stig Rengman 8023 Stefan Larsson Stig Rengman 8025 Johan Ljung Stefan Larsson 8027 Bosse Björk Stefan Larsson Eleonore Åkerlund Anders Jansson, Izabel Majoros 83 Susanne Jarl Matilda Norberg 84 Bengt Holm Stig Rengman, Robert Gustafsson 8411 Bengt Holm Robert Gustafsson 8421 Bengt Holm Robert Gustafsson 8431 Bengt Holm Robert Gustafsson 8441 Bengt Holm Robert Gustafsson 8442 Bengt Holm Robert Gustafsson 8451 Bengt Holm Jan Henriksson 85 Stig Rengman Robert Gustafsson, Lars Karlsson 852 Agnetha Köhler Stig Rengman 853 Lars Karlsson Stig Rengman 854 Veronica Holmèn Lars Karlsson 855 Anders Thorèn Helene Liljegren

23 <!Skapat_datum> 3 (3) Förslag till beslut Samhällsbyggnadsnämnden 1. Fastställer attestlista för samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområde enligt samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad Beslutar att ge ordförande Sven-Olof Axelsson och förvaltningschef Stefan Larsson generell attesträtt för samhällsbyggnadsförvaltningens samtliga ansvarskoder. 3. Beslutar att vid förvaltningschefens frånvaro ge ställföreträdande förvaltningschefen Stig Rengman generell attesträtt för samhällsbyggnadsförvaltningens samtliga kontoslag. Stefan Larsson Förvaltningschef Ulla Lindqvist Förvaltningsekonom

24 Ärende 5 Redovisning av Internkontroll 2012

25 Tjänsteskrivelse SBN Handläggare: Stefan Larsson Internkontroll 2012 Sammanfattning Samhällsbyggnadsnämnden beslutade i december 2011 att riskhantering i samband med anläggnings- och parkarbeten samt aktualitetsgransking av den information som förvaltningen ansvarar för på kommunens hemsida skall granskas under 2012 års internkontroll. (SBN ) Riskhantering i samband med anläggnings- och parkarbeten har dokumenterats genom en av förvaltningen framtagna mallar. Under 2012 har två större riskinventeringar gjorts tillsammans med ett 15-tal mindre enligt gängse rutin. Vidare har förvaltningen gjort en buller- och vibrationsinventering för att förebygga och säkra arbetsmiljön för anläggnings- och parkarbetare. Denna inventering har medfört att förvaltningen har ökat sin kunskap om vilka tidsramar som personalen kan arbeta med redskap och verktyg som bullrar eller vibrerar. Med anledning av inventeringen sker också en mer frekvent jobbrotation än tidigare för att minska exponeringstiden för buller och vibrationer. Slutligen har samhällsbyggnadsförvaltningen under 2012 granskat den information som förvaltningen ansvarar för på kommunens webbplats och gör bedömningen att information är aktuell vid kontrolltidpunkten Beslutsunderlag Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 27 november 2012 Beskrivning av ärendet Riskhantering i samband med anläggnings- och parkarbeten Vid större anläggningsarbeten använder förvaltningen en framtagen mall för riskinventering som tillsammans med berörd personal används i olika projekt. Mallen har tagits fram av förvaltningens planeringsingenjör (Se bilaga 1-3) Till exempel har mallen använts vid anläggningen av ny cirkulationsplats vid Ekeby samt GCM-vägen längs Värmlandsvägen. Som ett resultat av genomförd riskinventering har trafikingenjören beslutat om tillfälliga avstängningar av vägbanan för att säkerställa en trygg och säker arbetsplats. g:\stab\sekr\sbn\utskick \ärende 5- redovisning av intenkontroll 2012\internkontroll 2012.doc POSTADRESS FAKTURAADRESS TELEFON E-POSTADRESS PLUSGIRO KARLSKOGA Fakturahantering BESÖKSADRESS Box TELEFAX WEBBADRESS ORG NR Skrantahöjdsvägen MALMÖ

26 (3) Vid mindre anläggningsarbeten görs en trafikanordningsplan (skyltningsplan) inklusive en mindre riskinventering. Även här görs riskanalysen i samråd med trafikingenjören. Rutinen för riskinventering används numera alltid innan större projekt får startas. Under 2012 har två större riskinventeringar gjorts tillsammans med ett 15-tal mindre. Som ett led i att förebygga och säkra arbetsmiljön för anläggnings- och parkarbetare avseende buller och vibrationer så har en buller- och vibrationsinventering gjorts under 2012 på alla maskiner och verktyg som används inom avdelningen. Detta har medfört att avdelningen numera har kunskap om vilka tidsramar som personalen kan arbeta med buller- och vibrationsredskap. (Se bilaga 4) Resultatet från inventeringen har presenterats och diskuterats på arbetsplatsträffar inom respektive enhet för att medvetandegöra arbetsledare och personal om risker och faror med olika maskiner och verktyg. Med anledning av denna inventering sker också en mer frekvent jobbrotation än tidigare för att minska exponeringstiden för buller och vibrationer. Aktualitetsgransking av den information som förvaltningen ansvarar för på kommunens hemsida Samhällsbyggnadsförvaltningen har på respektive avdelning ett antal redaktörer med behörighet att publicera material på kommunens webbplats. Redaktörerna har under sommaren och hösten 2012 fört över förvaltningens information manuellt från den gamla till den nya webben. Den 11 oktober 2012 publicerades en ny version av kommunens webbplats, Den nya webbplatsen är helt ny och har byggts upp från grunden. I samband med överflytten har informationen, i form av texter, bilder, blanketter, kontaktuppgifter, länkar och dokument, aktualitetsgranskats av respektive avdelning. Ingen information har förts över utan att granskas. Publicering har skett med stöd av förvaltningens kommunikationsassistent. Arbetet med att ta fram rutiner för hur innehållet ska hållas uppdaterad i framtiden fortlöper och här räknar förvaltningen med att alla avdelningar har rutiner för detta senast till halvårsskiftet Slutläget är att förvaltningen gör bedömningen att den information som samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för på kommunens webbplats är aktuell vid avstämningstillfället

27 (3) Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna samhällsbyggnadsförvaltningens rapport om genomförd internkontroll Stefan Larsson Förvaltningschef Expedieras till: Kommunfullmäktige Kommunrevisionen Kommunstyrelsen Samhällsbyggnadsförvaltningen

28 "SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE" RISKBEDÖMNING OCH HANDLINGSPLAN MALL Påkörningsrisk: RISKER BEDÖMNING ÅTGÄRDER VID HÄNDELSE Arbete nära Arbetsfordon: Dåliga lyftanordningar: Avgrävning ledning Personlig skyddsutrustning ALLVARLIG 1-5 INTE ALLVARLIGT ANSVARIG RÄDDA-LARMA-VARNA RING ARBETSLEDARE ELLER CHEF VID HÄNDELSE RING RING SEDAN ARBETSLEDARE LARS KARLSSON:

29 "SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE" RISKBEDÖMNING OCH HANDLINGSPLAN Gc-väg Ekeby rondellen RISKER BEDÖMNING ÅTGÄRDER VID HÄNDELSE Påkörningsrisk: Bilar, cyklar, gångtrafikanter Arbete nära Arbetsfordon: Lastbil, grävmaskin ALLVARLIG 1-5 INTE ALLVARLIGT 5 Avskärmning, tung avstängning, tydlig skyltning. Z-slingor (hastighetsreducerande hinder) rekommenderad hastighet 30km/h 5 Uppmärksamhet Samspel Ta det lugnt i en stressad miljö 4 Den som använder utrustningen skall ta sig ANSVARIG RÄDDA-LARMA-VARNA RING ARBETSLEDARE ELLER CHEF Lars Karlsson Rädda Larma Varna ring arbetsledare eller chef Jens Kohlscheen Dåliga lyftanordningar: stroppar, krantänger osv tid att kontrollera den. Jens Kohlscheen Avgrävning ledning 3 Iakta försiktighet runt kabelutsättning Jens Kohlscheen Rädda Larma Varna ring arbetsledare eller chef Rädda Larma Varna ring arbetsledare eller chef Rädda Larma Varna ring arbetsledare eller chef som i sin tur kontaktar ledningsägare

30 "SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE" RISKBEDÖMNING OCH HANDLINGSPLAN Gc-väg Värmlandsvägen RISKER BEDÖMNING ÅTGÄRDER VID HÄNDELSE Påkörningsrisk: Bilar, cyklar, gångtrafikanter Arbete nära Arbetsfordon: Lastbil, grävmaskin Dåliga lyftanordningar: stroppar, krantänger osv ALLVARLIG 1-5 INTE ALLVARLIGT 5 Avskärmning, tung avstängning, tydlig skyltning. Z-slingor (hastighetsreducerande hinder) Hastighet 30km/h Stoppförbud nora sidan på dagtid vid arbetsområdet (skyltningen tas bort på kvällen) 5 Uppmärksamhet Samspel Ta det lugnt i en stressad miljö 4 Den som använder utrustningen skall ta sig tid att kontrollera den. ANSVARIG RÄDDA-LARMA-VARNA RING ARBETSLEDARE ELLER CHEF Lars Karlsson Rädda Larma Varna ring arbetsledare eller chef Jens Kohlscheen Jens Kohlscheen Rädda Larma Varna ring arbetsledare eller chef Rädda Larma Varna ring arbetsledare eller chef Avgrävning ledning 3 Iakta försiktighet runt kabelutsättning Jens Kohlscheen Personlig skyddsutrustning 3 Personalen ansvarar själv för sin personliga Personligt utrustning så som. hörselskydd, munskydd, knäskydd, varselkläder, skyddskor. Rädda Larma Varna ring arbetsledare eller chef som i sin tur kontaktar ledningsägare VID HÄNDELSE RING RING SEDAN ARBETSLEDARE LARS KARLSSON:

31 Minska buller och vibrationer i jobbet

32 Inventering av Buller och vibrationer Gatuarbetare. 1. Elstamp Borsch 10m/s² 103dB 2. Elverk 75dB

33 Inventering av Buller och vibrationer Anläggningsarbetare fall 1. Röjsåg 3m/s² 114dB Motorsåg 4,8m/s² 118dB

34 Inventering av Buller och vibrationer Anläggningsarbetare fall 2. Vibroplatta Dynapack LG 200 3,50m/s² 105dB Vibroplatta Dynapack LF 45 3,0m/s² 105dB Vibroplatta Tremix MV60A 3,0m/s² 105dB Vibroplatta rundpadda 3,50m/s² 105dB Motorkap 4,1m/s² 117dB

35 Åtgärder Den genomsnittliga ljudnivån är 98,2 db enligt beräkningarna och där med så ligger man i dom övre insatsvärdena. Därför anser Karlskoga kommun att följande åtgärder bör tas. Vi skall informera och utbilda personalen om riskerna med buller. Erbjuda hörselundersökning Vad gäller hand-armvibrationer är gränsvärdet 5 m/s2 och vi ligger idag på ett genomsnittligt värde på ca: 3 m/s2. Genomsnittligt värde på helkroppsvibrationer ca:2,7m/s².

36 Minska buller och vibrationer i jobbet

37 Inventering av Buller och vibrationer Buller/Vibrationer Grästrimmer Antal timmar då det är Grönt Antal timmar innan det blir Gult Antal timmar innan det blir Gult Antal timmar inom det blir orange Antal timmar inom det blir Rött 30 min 1 timmar 2 timmar 4 timmar 6 timmar

38 Inventering av Buller och vibrationer Röjsåg Antal timmar då det är Grönt Antal timmar innan det blir Gult Antal timmar innan det blir Gult Antal timmar inom det blir orange Antal timmar inom det blir Rött 3 timmar 4 timmar 6 timmar

39 Inventering av Buller och vibrationer Ryggblås Antal timmar då det är Grönt Antal timmar innan det blir Gult Antal timmar innan det blir Gult Antal timmar inom det blir orange Antal timmar inom det blir Rött 8 timmar 10 timmar

40 Inventering av Buller och vibrationer Motorsåg Antal timmar då det är Grönt Antal timmar innan det blir Gult Antal timmar innan det blir Gult Antal timmar inom det blir orange Antal timmar inom det blir Rött 1 timmar 2 timmar 3 timmar 6 timmar 10 timmar

41 Åtgärder Den genomsnittliga ljudnivån är relativt hög och enligt beräkningarna så ligger man väldigt nära dom övre insatsvärdena. Därför anser Karlskoga kommun att följande åtgärder bör tas: Vi skall informera och utbilda personalen om riskerna med buller. Erbjuda hörselundersökning

42 Ärende 6 Internkontroll 2013

43 Tjänsteskrivelse Handläggare: Stefan Larsson Internkontroll 2013 Sammanfattning Kommunfullmäktige har beslutat att tre kommunövergripande områden skall granskas årligen. Dessutom tillkommer ytterligare två specifika områden som respektive nämnd beslutar om. Syftet med internkontroll är att säkerställa att kommunfullmäktige och ansvarig nämnd har den insyn de behöver för att på ett fullgott sätt kunna leda och styra i olika frågor. Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att följande två områden bör bli föremål för nämndens internkontroll 2013: - Att en årlig statusinventering av kommunens vägnät sker - Att alla planavtal som ingås redovisas för nämnden. Beslutsunderlag Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad SKL:s publikation från 2008 På den säkra sidan Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut 1. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att följande två punkter skall vara föremål för internkontroll 2013: - Att en årlig statusinventering av kommunens vägnät sker - Att alla planavtal som ingås redovisas för nämnden. 2. Samhällsbyggnadsnämnden uppdrar till samhällsbyggnadsförvaltning att genomföra beslutad interkontroll enligt punkt 1 och återrapportera resultatet av denna granskning före utgången av Stefan Larsson Förvaltningschef Expedieras till: Kommunstyrelsen Kommunrevisionen Samhällsbyggnadsförvaltningen POSTADRESS FAKTURAADRESS TELEFON E-POSTADRESS PLUSGIRO KARLSKOGA Box 230, KARLSKOGA BESÖKSADRESS TELEFAX WEBBADRESS ORG NR Katrinedalsgatan

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting På den säkra sidan Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm, Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 info@skl.se,

Läs mer

1 Yttrande över remiss - Riktlinjer för kommunens dialogforum. 2 Årsredovisning 2014 - Tekniska nämnden * Handlingar skickas ut senare

1 Yttrande över remiss - Riktlinjer för kommunens dialogforum. 2 Årsredovisning 2014 - Tekniska nämnden * Handlingar skickas ut senare KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Tekniska nämnden 2015-03-05 Tid 2015-03-16, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset i Tumba, plan 2, rum 3 Ärenden Justering 1 Yttrande över remiss - Riktlinjer för kommunens dialogforum

Läs mer

Guide för kommunal e-utveckling

Guide för kommunal e-utveckling . Guide för kommunal e-utveckling - en bilaga till Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Då vi arbetade fram Guide för effektiv regional e-utveckling så behandlade vi vid ett flertal tillfällen

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet

Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet är tänkt att inspirera ungdomsarbetare, strateger och beslutsfattare i kommuner att påbörja och utveckla det systematiska kvalitetsarbetet inom den

Läs mer

Kommunens informationssäkerhet

Kommunens informationssäkerhet Kommunens informationssäkerhet en vägledning FÖRBEREDA ANALYSERA UTFORMA INFÖRA FÖLJA UPP FÖRBÄTTRA Introduktion Verksamhet Åtgärder Planera genomförande Övervaka Utveckla LIS och skyddet Ledningens engagemang

Läs mer

TioHundra kommun och landsting i samma båt

TioHundra kommun och landsting i samma båt TioHundra kommun och landsting i samma båt en Studie av gemensam organisation för sjukvård och omsorg i Norrtälje Upplysningar om rapportens innehåll lämnas på Sveriges Kommuner och Landsting av Kristofer

Läs mer

Nämndernas och folkhälsorådets verksamhetsplaner 2013-2015

Nämndernas och folkhälsorådets verksamhetsplaner 2013-2015 Nämndernas och folkhälsorådets verksamhetsplaner 2013-2015 Innehållsförteckning 1 Kommunstyrelsen... 3 2 Byggnadsnämnden... 11 3 Fritidsnämnden... 17 4 Kulturnämnden... 24 5 Omvårdnadsnämnden... 27 6 Skolnämnden...

Läs mer

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010 Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Ärende 1 Interpellation till socialnämndens ordförande En landsomfattande

Läs mer

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet Enklare vardag för företag Verktyg i regelförenklingsarbetet Tillväxtverket bildades 1 april 2009. Myndigheten ska arbeta för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Vetlanda kommun. Granskning av budgetprocessen

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Vetlanda kommun. Granskning av budgetprocessen Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Vetlanda kommun Granskning av budgetprocessen Sammanfattning och slutsatser... 2 1. Inledning... 3 1.1. Bakgrund... 3 1.2. Syfte och avgränsning...

Läs mer

Chef i landstinget förutsättningar för chefsuppdraget. Revisionsrapport. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret

Chef i landstinget förutsättningar för chefsuppdraget. Revisionsrapport. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret Chef i landstinget förutsättningar för chefsuppdraget Revisionsrapport LANDSTINGETS REVISORER 2014 03 19 14REV30 2(27) Sammanfattning I landstingets personalpolitiska plattform 2007 2015 framhålls vikten

Läs mer

På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen. Tid Onsdagen den 10 december 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från kl. 08.

På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen. Tid Onsdagen den 10 december 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från kl. 08. 2014-11-28 Regionstyrelsens ledamöter Ersättare för kännedom Kallelse På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen Tid Onsdagen den 10 december 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från

Läs mer

ÅRSRAPPORT 2014. Servicenämnden. Revisorskollegiet 2015-04-01. Revisor: Fredrik Jerntorp. Malmö stad 2015-03-11 Revisionskontoret ÅRSRAPP 2014 SN

ÅRSRAPPORT 2014. Servicenämnden. Revisorskollegiet 2015-04-01. Revisor: Fredrik Jerntorp. Malmö stad 2015-03-11 Revisionskontoret ÅRSRAPP 2014 SN Malmö stad 2015-03-11 Revisionskontoret ÅRSRAPPORT 2014 Servicenämnden Revisorskollegiet 2015-04-01 Revisor: Fredrik Jerntorp ÅRSRAPP 2014 SN Postadress: Stadshuset, 205 80 Malmö Besöksadress: August Palms

Läs mer

Botkyrka kommuns. handbok i dialog

Botkyrka kommuns. handbok i dialog Botkyrka kommuns handbok i dialog Förord Dialog är att tänka tillsammans. En öppen och tillitsfull dialog är hjärtat i demokratin. Kommunen som organisation har en central roll i den lokala demokratin.

Läs mer

Granskning av tillsynsarbetet avseende miljöfrågor inom bygg- och miljönämndens verksamhetsområde

Granskning av tillsynsarbetet avseende miljöfrågor inom bygg- och miljönämndens verksamhetsområde Revisionsrapport Granskning av tillsynsarbetet avseende miljöfrågor inom bygg- och miljönämndens verksamhetsområde Krokoms kommun 3 juni 2009 Therese Runarsdotter Revisionskonsult 2009-06-03 Therese Runarsdotter

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 512 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.20 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx utveckling Vägledning från E-delegationen xxxxxxxxxx Version xxxxxxxxx 1.0 INNEHÅLL Innehåll 1. Om vägledningen... 4 1.1 Syfte...

Läs mer

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Revisionsrapport Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Krokoms kommun Erik Palmgren, Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund och revisionsfråga 2

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

Styr med resursfördelningen! Idéer för att utveckla sättet att fördela resurser i kommuner

Styr med resursfördelningen! Idéer för att utveckla sättet att fördela resurser i kommuner Styr med resursfördelningen! Idéer för att utveckla sättet att fördela resurser i kommuner Styr med resursfördelningen! Idéer för att utveckla sättet att fördela resurser i kommuner Upplysningar om rapportens

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s), utom 85 Kaj Göransson (s)

Läs mer

Granskning av stadens ledarskap

Granskning av stadens ledarskap TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-04-15 Dnr: 2015/126-IFN-012 Eva Sahlén - SNSES03 E-post: eva.sahlen@vasteras.se Kopia till Kommunens revisorer Individ- och familjenämnden Granskning

Läs mer

Brukartid i fokus. Ett sätt att mäta effektivitet i kommunal verksamhet

Brukartid i fokus. Ett sätt att mäta effektivitet i kommunal verksamhet r14 Brukartid i fokus Ett sätt att mäta effektivitet i kommunal verksamhet Brukartid i fokus Ett sätt att mäta effektivitet i kommunal verksamhet Metoder och erfarenheter i kvalitetsarbetet Nr 14 Sveriges

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 [2] BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 87 Kommunens årsredovisning 2013 88 Ombudgeteringar från 2013 till 2014 89 Återrapportering av obesvarade motioner 90 Återrapportering av obesvarade

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2014-10-13 221 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 15.15. Beslutande Lotta Åman (s), ordförande Johan Lundgren (s) Lena Karlsson (s) Marcus Lundberg

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Behovsbedömning Kartläggning av förutsättningar Betydande miljöpåverkan? HANDBOK 2009:1 UTGÅVA 1 FEBRUARI 2009 Plan/programförslag (ev.

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

Uppföljande granskning

Uppföljande granskning Revisionsrapport* Uppföljande granskning LSS Äldre multisjuka Barn- och ungdomar med psykisk ohälsa Ledning och styrning IT Avstämningsrutiner inom den löpande bokföringen Kvalitén i lönesystemet IFS Hofors

Läs mer

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Alléskolan i Hallsberg, aulan, måndagen den 4 maj 2015 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2. Allmänhetens frågestund (med

Läs mer