Tid: Tisdagen den 4 december 2012, klockan Plats: Sammanträdesrummet Möckeln, Skrantahöjdsvägen 35

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tid: Tisdagen den 4 december 2012, klockan 08.00 Plats: Sammanträdesrummet Möckeln, Skrantahöjdsvägen 35"

Transkript

1 Samhällsbyggnadsnämnden 4 december 2012

2 Kallelse/föredragningslista 1 (2) Samhällsbyggnadsnämnden sammanträder Tid: Tisdagen den 4 december 2012, klockan Plats: Sammanträdesrummet Möckeln, Skrantahöjdsvägen 35 Ersättarna underrättas om sammanträdet. Handlingarna publiceras också på webbplatsen: under Demokrati Fastställande av dagordning Val av justerare Förslag: Tobias Isaksson (V), ersättare Jan-Erik Averås (M) Ärenden Handlingar Föredragande Informationsärende 1. Besök från kommunrevisionen - Årlig enkätundersökning i nämnder och styrelser På sammanträdet Kommunrevisionen Beslutsärende 2. Ekonomisk rapport x Ulla Lindqvist Stefan Larsson 3. Internbudget 2013 x Ulla Lindqvist Stefan Larsson 4. Attestförteckning 2013 x Ulla Lindqvist Stefan Larsson 5. Redovisning av Internkontroll 2012 x Stefan Larsson 6. Internkontroll 2013 x Stefan Larsson 7. Vattenskyddsområde och föreskrift avseende Gälleråsen och Timsälven 8. Tillägg till samhällsbyggnadsnämndens reglemente - Elsäkerhet 9. Asfaltsinventering på det kommunala gatuoch cykelvägsnätet - rapport 10. Centralparken - Ringduvan 4 och 5 m fl - planuppdrag x x x x Kajsa Edbom Susanne Jarl Stefan Larsson Stig Rengman Bosse Björk

3 Kallelse/föredragningslista 2 (2) Ärenden Handlingar Föredragande 11. Skogsduvan 10 (Fabriksgatan) - antagande av ändring av detaljplan x Bosse Björk 12. Grönfeltsudden - del av Bregården 2:69, m fl - detaljplan 13. Medborgarförslag om att kommunen i badhuset inrättar rum eller bås där man efter träning eller bad kan vila. 14. Medborgarförslag om gratis bussresor på dagtid. x x x Bosse Björk Kristin Södergren Stig Rengman Kristin Södergren Stig Rengman 15. Seminarium "Rätt fart i staden" x Stefan Larsson Anmälningsärende 16. Delegationsärenden Pärm 17. Inkomna handlingar Pärm Informationsärende 18. Samhällsbyggnadsinformation Projektplan Nytt nämndreglemente Mumblingshammare Stranden Genusperspektiv på skolmiljöer Rese- och trafiksäkerhetspolicy Återvinningsstationer Personal och övriga frågor På sammanträdet Karlskoga den 26 november 2012 Sven-Olov Axelsson (S) Ordförande Presskonferens den 5 december 2012 klockan 10:45 på Kommunstyrelsen Katrinedalsgatan 2-4

4 Ärende 1 Besök från kommunrevisionen - Årlig enkätundersökning i nämnder och styrelser- 2012

5

6

7

8

9

10

11

12 Ärende 2 Ekonomisk rapport

13 EKONOMISK RAPPORT FÖR SBN JAN-NOV RIKTPUNKT ÅRSBUDGET BUDGET 11 MÅN UTFALL PROCENT % % 92 INTÄKTER KOSTNADER ÅRSPROGNOS Stab/Ledning: Större aktuella exploateringsprojekt är för närvarande Storängsudden där vägarbeten pågår och byggnation av anslutningsvägen mot Finnebäcks samfällighetsförenings väg återstår. Köpekontrakt har börjat upprättas med arrendatorerna. Arbete har utförts för att förbereda för Biltemas etablering på Storängens handelsområde. Arbete har utförts för att genomföra projekt Centralparken. Arbete har utförts för att genomföra detaljplanerna för Järnklubban och Storängstorp som vann laga kraft 16 november Tomtkön är för närvarande 14 st efter utskick av förnyelseavgift för Staben har genomfört en teambuildingaktivitet (lunch-lunch) och börjat diskutera avdelningens uppdrag, roller och kommande verksamhetsplan. Johanna Nordin har anställts som kommunikatör från den 1 januari 2013 och Agne Adolfsson har anställts på en AVA under nov-jan som en extra resurs då förvaltningen har mycket att göra. Stadsbyggnadskontoret: Storängsudden ger oss, som väntat, fortsatt mycket arbete. Inom mätningen är det generellt sett fortsatt ganska bra tryck med mycket jobb på Storängsudden; förrättningsmätning, husutsättningar och avvägningar för nybyggnadskartor. Inom kort väntas lantmäterimyndigheten ha färdigställt 9 avstyckningar i området, och det första bygglovet på nybygge är under handläggning. En översyn av handläggningsrutinerna för bostadsanpassningsbidrag har påbörjats i syfte att bland annat kvalitetssäkra och effektivisera arbetsmetoderna i enlighet med LEAN-konceptet, säkra upp inför kommande pensionsavgångar samt tydliggöra roller och ansvar i respektive förvaltning (SF och SBF). Avdelningen har drabbats av två längre sjukskrivningar vilket naturligtvis inte känns bra. Vi hoppas att det är en tillfällighet och att vi snart är full styrka igen. På bygglovsidan håller vi på att rekrytera en vikarie på grund av en föräldraledighet från och med januari. Miljökontoret: Under november månad fortsätter inspektioner på enskilda avlopp efter enkätinventeringen som gjordes tidigare i år i den sydvästra delen av Karlskoga. Andra pågående projekt är tillsyn på storkök, restauranger och pizzerior, ställverk och tillsyn av egenkontrollsystem på miljöfarliga verksamheter. I detta projekt ingår 26 verksamheter bla Täkter, Moelven, Krematoriet och Br Axelsson där syftet är att kontrollera att verksamheterna har ett egenkontrollprogam i enlighet med tillsynsförordningen, att egenkontrollprogam är relevant och efterlevs. Miljösamordnaren och trafiksamordnaren arbetar tillsammans med NTF med att ta fram en trafik och säkerhetspolicy för kommunen. I arbetet har en resvaneundersökning skickats ut till samtliga medarbetare i kommun vars resultat används för att utforma policyn. Kommunen har tidigare i år beviljats LOVA-bidrag från länsstyrelsen för att förbättra

14 vattenkvaliten i Kilstabäcken, främst avseende övergödningsproblematiken, och förberedande arbete pågår för att komma fram till effektiva lösningar. Fastighet: Den milda hösten påverkar driftsbudgeten positivt vilket ger utrymmer för ytterligare underhållsarbeten i fastighetsbeståndet. Vi gör en satsning på yttertak som tillsammans med en hel del annat utvändigt underhåll skall kunna bidra positivt till våra fastigheter. Tillsammans med Stiftelsen Alfred Nobels Björkborn utvecklar vi även Björkborns herrgård. Som en första etapp i ett utvecklingsprogram har det under hösten byggts en helt ny entré till Stallet med tillhörande sanitetsavdelning i form av nya toaletter och en ny garderob. Etapp 2 är planerad att fortsätta under 2013 med tillskapandet av en ny mötesplats i form av en större mötes- och konferenslokal i den östra delen av Stallet. Under november månad har vi även genomfört rivningen av två objekt från vår avvecklingslista. Västerleden 10 och fd parkleken på Selkroksvägen. Gata Park: Färdigställande av Gc-väg utefter Värmlandsvägen. Asfaltering sker under vecka 48. Tillgänglighetsanpassning av övergångsställe på Kungsvägen efter önskemål från kommunala handikapprådet. Förberedelser inför stundande vinter med bla sättning av snöstör. Den varma hösten har medfört en hel del potthålslagningar. Justering för asfalt efter grävningar i kommunala gatunätet. Lövupptagning på samtliga kommunala ytor. Sista lekutrustning för året monteras på skolor och förskolor. Inför stundande jul så införskaffas julgranar för utsmyckning av staden. Stora torggranen skänkt av boende i Karlskoga. Personal: Sjukfrånvaron ligger i slutet av november på 2,8 %. Ekonomi: En mild vinter samt innehållna tjänster under året resulterar i en prognos motsvarande ett överskott på ca 2 Mkr vilket ska täcka 2011 års underskott.

15 Ärende 3 Internbudget 2013

16 Tjänsteskrivelse Handläggare: Stefan Larsson, Ulla Lindqvist Internbudget 2013 Sammanfattning Kommunfullmäktige har beslutat om mål och budget 2013 och tilldelat samhällsbyggnadsnämnden en driftbudget om kronor. Därutöver tillkommer en kompensation för 2012 års lönerörelse med kronor, vilket ger en total driftbudget om kronor för Förvaltningens förslag till hur driftbudgeten bör fördelas inom nämndens ansvarområde framgår av bilaga befaras nämnden göra ett underskott mellan kronor till kronor beroende på ökande kostnader för färdtjänst och dagvårdsresor. Dessa verksamheter har nämnden och förvaltningen ingen rådighet över utan kan bara hantera det negativa ekonomiska utfallet. En handlingsplan för att hantera det befarade underskottet kommer att presenteras för nämnden i samband med första sammanträdet Fullmäktige har vidare beslutat om en investeringsbudget om totalt kronor fördelat på ett kommunbidrag om kronor samt intäkter från försäljning av materiella anläggningstillgångar om kronor. Värt att notera är att fullmäktige endast har beslutat om ett anslag 2013 utan specificera vilka objekt som avses. Det faller alltså på nämnden att definiera vilka projekt som skall genomföras. Förvaltningens förslag framgår av bilaga 2 till denna tjänsteskrivelse. Bakgrund Samhällsbyggnadsförvaltningen består av en stab samt tre avdelningar. Förvaltning har drygt 90 tillsvidare anställda och brukar regelmässigt ha cirka 10 medarbetare med allmän visstidsanställning (Säsongsanställda) Enheternas uppdrag i stort Förvaltningsstab Leder och följer upp förvaltningens hela verksamhet, leder arbetet avseende planer och fysisk planering, mark- och exploateringsfrågor samt ansvarar för kommunens volymkopiering. Samverkar med interna och externa aktörer inom ramen för eget uppdrag. Stadsbyggnadskontoret Stödjer och skapar förutsättningar för strategisk planering och genomförande av samhällsbyggnadsprojekt. Planerar den fysiska livsmiljön och beskriver samhällsbyggnadsprojekt samt beslutar om gestaltningsfrågor. Ansvarar för kommunens mät- och kartverksamhet samt tillhandahåller grundläggande geografiska data. Producerar olika typer av kartor samt ansvarar för kommunens adresser. POSTADRESS FAKTURAADRESS TELEFON E-POSTADRESS PLUSGIRO KARLSKOGA Fakturahantering BESÖKSADRESS Box TELEFAX WEBBADRESS ORG NR Skrantahöjdsvägen MALMÖ

17 (2) Miljökontoret Ansvarar för rådgivning och tillsyn avseende vår fysiska livsmiljö samt utgör beslutsstöd för kommunens samlade miljöfrågor. Teknik- och fastighetsavdelningen Ansvarar för investeringar, underhåll och drift av kommunens lokaler, driver projekt för att möjliggöra moderna, säkra och ändamålsenliga lokaler och anläggningar för kommunens verksamheter. Ansvarar för investeringar, underhåll och skötsel av kommunens gator, parker och naturområden. Betjänar en serviceverkstad samt samordnar den kommunala fordonsparken. Är ansvarig för kollektivtrafik avseende dagvård och färdtjänst samt ansvarar för parkeringsövervakning i kommunen. Viktiga händelser under Byggnationen av en ny brandstation på Boforsudden kommer att påbörjas under våren Utveckling av olika produkter och tjänster inom området geografiska informationssystem (GIS) kommer att ske. - Beredning av frågan om dagvatten samt framtagandet av en ny avfallsplan prioriteras. - En ny förskola kommer att uppföras i centrala delarna av Karlskoga. - Fortsatt utvecklingen av ett attraktivt centrum som syftar till att skapa sunda och trivsamma livsbetingelser samt stimulera näringslivets tillväxt. Beslutsunderlag Kommunfullmäktiges protokoll Samhällsbyggnadsnämndens protokoll Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut Samhällsbyggnadsnämnden fastställer driftbudgeten för 2013 enligt bilaga 1 samt investeringsbudgeten för 2013 enligt bilaga 2. Stefan Larsson Förvaltningschef Ulla Lindqvist Förvaltningsekonom

18 Tjänsteskrivelse 1 (1) Bilaga 1 Driftbudget 2013 Respektive arbetsledare och delegat ansvarar för att arbetet bedrivs inom gällande delegeringsordning, uppdrag och beslutad budget. Verksamhet Kommunbidrag Intäkter Kostnader Kommunbidrag Intäkter Kostnader Samhällsbyggnadsnämnden 350 tkr 0 tkr 350 tkr 350 tkr 0 tkr 350 tkr Förvaltningsstaben tkr tkr tkr tkr tkr tkr Stadsbyggnadskontoret tkr tkr tkr tkr tkr tkr Miljökontoret tkr tkr tkr tkr tkr tkr Teknik- och fastighetsavdelningen tkr tkr tkr tkr tkr tkr * varav fastighet 138 tkr tkr tkr 0 tkr tkr tkr * varav gata/park tkr tkr tkr tkr tkr tkr tkr tkr tkr tkr tkr tkr Anmärkning 1. Kostnader för kollektivtrafiken föreslås flyttas från teknik. och fastighetsavdelningen till förvaltningsstaben för Syftet med flytten är att inte belasta avdelningarna med kostnader de ej kan påverka års driftbudget utökades med kronor i september 2012 för att kompensera nämnden för ökande kostnader avseende färdtjänst och dagvårdsresor. Någon utökad ram för 2013 för dessa kostnader finns inte.

19 Tjänsteskrivelse Bilaga 2 Handläggare: Stefan Larsson, Ulla Lindqvist Investeringsbudget 2013 Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för större delen av kommunens totala investeringsram om kronor för budgetåret För egen del förfogar nämnden över kronor detta år varav kronor finansieras genom försäljning av egna fastigheter. I investeringsbudgeten ingår kommunövergripande projekt samt reinvesteringar inom områdena fastigheter, gator och parker. Vidare finns ett anslag för förvaltningsövergripande investeringar för till exempel IT, arbetsmiljöåtgärder, kompetensutveckling med mera. Kommunövergripande projekt 2013: Brandstation Lokalomställningsprogram Attraktiv stadskärna inklusive ställplatser Nobelhallen, mark och anläggning Förskolor, 80 platser Summa 45,0 Mkr 15,0 Mkr 1,0 Mkr 7,0 Mkr 10,0 Mkr 78,0 Mkr Reinvesteringar i fastigheter: 1. Säkerhet, ventilation, energi i fastigheter 1,9 Mkr 2. Förskolor, skolor, kök 0,9 Mkr 3. Tillgänglighet 0,5 Mkr 4. Kultur- och idrottsanläggningar, tomtmark 0,7 Mkr Summa 4,0 Mkr Reinvesteringar i gator, parker och maskiner: 1. Gata/Trafiksäkerhet 3,0 Mkr 2. Reinvestering parkmiljöer 0,5 Mkr 3. Reinvestering lekmiljöer 0,5 Mkr 4. Tillgänglighet 0,5 Mkr 5. Reinvestering maskiner/fordon 0,5 Mkr Summa 5,0 Mkr Förvaltningsgemensamma investeringar: 1,0 Mkr Totalt: 88,0 Mkr g:\stab\sekr\sbn\utskick \ärende 3- internbudget 2013\investeringsbudget bilaga 2.doc POSTADRESS FAKTURAADRESS TELEFON E-POSTADRESS PLUSGIRO KARLSKOGA Fakturahantering BESÖKSADRESS Box TELEFAX WEBBADRESS ORG NR Skrantahöjdsvägen MALMÖ

20 Ärende 4 Attestförteckning 2013

21 Tjänsteskrivelse Handläggare: Ulla Lindqvist Attestlista 2013 Attesträtt inom samhällsbyggnadsnämnden Kommunfullmäktige har antagit reglemente för attest, utanordning och utbetalning i Karlskoga kommun. Reglementet omfattar samtliga externa och interna transaktioner inklusive omföringar och rättelser av felaktigt bokförda transaktioner. Reglementet omfattar även medel som kommunen åtagit sig att förvalta eller förmedla. Varje nämnd skall inom sitt ansvarsområde utse granskningsattestanter, beslutsattestanter och ersättare till dessa. Beslut avseende förändringar under löpande år kan delegeras. Beslutet gäller även godkännande av elektroniska attestanter. Det åligger varje attestant att ha god kännedom om reglementets innehåll. Attest Attest är den namnteckning med vilken därtill, av nämnd utsedd person, bekräftar att en ekonomisk transaktion är sakligt motiverad och att erforderliga kontrollmoment utförts. Elektronisk attest Vid hantering av fakturor i ekonomisystemet IOF sker attestering genom elektronisk attest. I samband med attestanter registreras för elektronisk bearbetning erhålls en kvittenslista över vilka verksamhetskonton de kan attestera. Attestanter och utbetalningsansvariga personer - Förslag framgår av detaljerad attestlista. - Samhällsbyggnadsnämndens ordförande och förvaltningschef föreslås ha generell attesträtt på samtliga ansvarskoder. - Förvaltningschefens personliga utlägg föreslås attesteras av kommundirektören. - Vid förvaltningschefens frånvaro föreslås att ställföreträdande förvaltningschef har generell attesträtt på samtliga ansvarskoder. - Ekonomen föreslås ha generell attesträtt i samband med rättelser vid ekonomiska uppföljningar internt i förvaltningen. g:\stab\sekr\sbn\utskick \ärende- 4 attesförteckning 2013\attestlista 2013.doc POSTADRESS FAKTURAADRESS TELEFON E-POSTADRESS PLUSGIRO KARLSKOGA Fakturahantering BESÖKSADRESS Box TELEFAX WEBBADRESS ORG NR Skrantahöjdsvägen MALMÖ

22 <!Skapat_datum> 2 (3) Omfattning av attesträtten Omfattningen till rätten att attestera bygger på internbudgeten för Rätten innebär inte att avtal kan träffas för nämnden eller kommunens räkning. Attestberättigade skyldigheter I samband med erhållande av attesträtt skall reglementet genomgås och överlämnas. Det åligger varje attestberättigad till att ha god kännedom om reglementets innehåll. Granskningsattestant Under 2009 införde Karlskoga kommun dubbel attest på alla externa ekonomiska transaktioner. Det innebär att alla som har tillgång och behörighet till ekonomisystemet IOF kan vara granskningsattestant. Attestantlista 2013 Ansvar Beslutsattestant Ersättare 8 Stefan Larsson Stig Rengman, A-K Davidsson Stefan Larsson 802 Kristin Södergren Stefan Larsson 8021 Stefan Larsson Stig Rengman 8022 Stefan Larsson Stig Rengman 8023 Stefan Larsson Stig Rengman 8025 Johan Ljung Stefan Larsson 8027 Bosse Björk Stefan Larsson Eleonore Åkerlund Anders Jansson, Izabel Majoros 83 Susanne Jarl Matilda Norberg 84 Bengt Holm Stig Rengman, Robert Gustafsson 8411 Bengt Holm Robert Gustafsson 8421 Bengt Holm Robert Gustafsson 8431 Bengt Holm Robert Gustafsson 8441 Bengt Holm Robert Gustafsson 8442 Bengt Holm Robert Gustafsson 8451 Bengt Holm Jan Henriksson 85 Stig Rengman Robert Gustafsson, Lars Karlsson 852 Agnetha Köhler Stig Rengman 853 Lars Karlsson Stig Rengman 854 Veronica Holmèn Lars Karlsson 855 Anders Thorèn Helene Liljegren

23 <!Skapat_datum> 3 (3) Förslag till beslut Samhällsbyggnadsnämnden 1. Fastställer attestlista för samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområde enligt samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad Beslutar att ge ordförande Sven-Olof Axelsson och förvaltningschef Stefan Larsson generell attesträtt för samhällsbyggnadsförvaltningens samtliga ansvarskoder. 3. Beslutar att vid förvaltningschefens frånvaro ge ställföreträdande förvaltningschefen Stig Rengman generell attesträtt för samhällsbyggnadsförvaltningens samtliga kontoslag. Stefan Larsson Förvaltningschef Ulla Lindqvist Förvaltningsekonom

24 Ärende 5 Redovisning av Internkontroll 2012

25 Tjänsteskrivelse SBN Handläggare: Stefan Larsson Internkontroll 2012 Sammanfattning Samhällsbyggnadsnämnden beslutade i december 2011 att riskhantering i samband med anläggnings- och parkarbeten samt aktualitetsgransking av den information som förvaltningen ansvarar för på kommunens hemsida skall granskas under 2012 års internkontroll. (SBN ) Riskhantering i samband med anläggnings- och parkarbeten har dokumenterats genom en av förvaltningen framtagna mallar. Under 2012 har två större riskinventeringar gjorts tillsammans med ett 15-tal mindre enligt gängse rutin. Vidare har förvaltningen gjort en buller- och vibrationsinventering för att förebygga och säkra arbetsmiljön för anläggnings- och parkarbetare. Denna inventering har medfört att förvaltningen har ökat sin kunskap om vilka tidsramar som personalen kan arbeta med redskap och verktyg som bullrar eller vibrerar. Med anledning av inventeringen sker också en mer frekvent jobbrotation än tidigare för att minska exponeringstiden för buller och vibrationer. Slutligen har samhällsbyggnadsförvaltningen under 2012 granskat den information som förvaltningen ansvarar för på kommunens webbplats och gör bedömningen att information är aktuell vid kontrolltidpunkten Beslutsunderlag Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 27 november 2012 Beskrivning av ärendet Riskhantering i samband med anläggnings- och parkarbeten Vid större anläggningsarbeten använder förvaltningen en framtagen mall för riskinventering som tillsammans med berörd personal används i olika projekt. Mallen har tagits fram av förvaltningens planeringsingenjör (Se bilaga 1-3) Till exempel har mallen använts vid anläggningen av ny cirkulationsplats vid Ekeby samt GCM-vägen längs Värmlandsvägen. Som ett resultat av genomförd riskinventering har trafikingenjören beslutat om tillfälliga avstängningar av vägbanan för att säkerställa en trygg och säker arbetsplats. g:\stab\sekr\sbn\utskick \ärende 5- redovisning av intenkontroll 2012\internkontroll 2012.doc POSTADRESS FAKTURAADRESS TELEFON E-POSTADRESS PLUSGIRO KARLSKOGA Fakturahantering BESÖKSADRESS Box TELEFAX WEBBADRESS ORG NR Skrantahöjdsvägen MALMÖ

26 (3) Vid mindre anläggningsarbeten görs en trafikanordningsplan (skyltningsplan) inklusive en mindre riskinventering. Även här görs riskanalysen i samråd med trafikingenjören. Rutinen för riskinventering används numera alltid innan större projekt får startas. Under 2012 har två större riskinventeringar gjorts tillsammans med ett 15-tal mindre. Som ett led i att förebygga och säkra arbetsmiljön för anläggnings- och parkarbetare avseende buller och vibrationer så har en buller- och vibrationsinventering gjorts under 2012 på alla maskiner och verktyg som används inom avdelningen. Detta har medfört att avdelningen numera har kunskap om vilka tidsramar som personalen kan arbeta med buller- och vibrationsredskap. (Se bilaga 4) Resultatet från inventeringen har presenterats och diskuterats på arbetsplatsträffar inom respektive enhet för att medvetandegöra arbetsledare och personal om risker och faror med olika maskiner och verktyg. Med anledning av denna inventering sker också en mer frekvent jobbrotation än tidigare för att minska exponeringstiden för buller och vibrationer. Aktualitetsgransking av den information som förvaltningen ansvarar för på kommunens hemsida Samhällsbyggnadsförvaltningen har på respektive avdelning ett antal redaktörer med behörighet att publicera material på kommunens webbplats. Redaktörerna har under sommaren och hösten 2012 fört över förvaltningens information manuellt från den gamla till den nya webben. Den 11 oktober 2012 publicerades en ny version av kommunens webbplats, Den nya webbplatsen är helt ny och har byggts upp från grunden. I samband med överflytten har informationen, i form av texter, bilder, blanketter, kontaktuppgifter, länkar och dokument, aktualitetsgranskats av respektive avdelning. Ingen information har förts över utan att granskas. Publicering har skett med stöd av förvaltningens kommunikationsassistent. Arbetet med att ta fram rutiner för hur innehållet ska hållas uppdaterad i framtiden fortlöper och här räknar förvaltningen med att alla avdelningar har rutiner för detta senast till halvårsskiftet Slutläget är att förvaltningen gör bedömningen att den information som samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för på kommunens webbplats är aktuell vid avstämningstillfället

27 (3) Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna samhällsbyggnadsförvaltningens rapport om genomförd internkontroll Stefan Larsson Förvaltningschef Expedieras till: Kommunfullmäktige Kommunrevisionen Kommunstyrelsen Samhällsbyggnadsförvaltningen

28 "SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE" RISKBEDÖMNING OCH HANDLINGSPLAN MALL Påkörningsrisk: RISKER BEDÖMNING ÅTGÄRDER VID HÄNDELSE Arbete nära Arbetsfordon: Dåliga lyftanordningar: Avgrävning ledning Personlig skyddsutrustning ALLVARLIG 1-5 INTE ALLVARLIGT ANSVARIG RÄDDA-LARMA-VARNA RING ARBETSLEDARE ELLER CHEF VID HÄNDELSE RING RING SEDAN ARBETSLEDARE LARS KARLSSON:

29 "SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE" RISKBEDÖMNING OCH HANDLINGSPLAN Gc-väg Ekeby rondellen RISKER BEDÖMNING ÅTGÄRDER VID HÄNDELSE Påkörningsrisk: Bilar, cyklar, gångtrafikanter Arbete nära Arbetsfordon: Lastbil, grävmaskin ALLVARLIG 1-5 INTE ALLVARLIGT 5 Avskärmning, tung avstängning, tydlig skyltning. Z-slingor (hastighetsreducerande hinder) rekommenderad hastighet 30km/h 5 Uppmärksamhet Samspel Ta det lugnt i en stressad miljö 4 Den som använder utrustningen skall ta sig ANSVARIG RÄDDA-LARMA-VARNA RING ARBETSLEDARE ELLER CHEF Lars Karlsson Rädda Larma Varna ring arbetsledare eller chef Jens Kohlscheen Dåliga lyftanordningar: stroppar, krantänger osv tid att kontrollera den. Jens Kohlscheen Avgrävning ledning 3 Iakta försiktighet runt kabelutsättning Jens Kohlscheen Rädda Larma Varna ring arbetsledare eller chef Rädda Larma Varna ring arbetsledare eller chef Rädda Larma Varna ring arbetsledare eller chef som i sin tur kontaktar ledningsägare

30 "SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE" RISKBEDÖMNING OCH HANDLINGSPLAN Gc-väg Värmlandsvägen RISKER BEDÖMNING ÅTGÄRDER VID HÄNDELSE Påkörningsrisk: Bilar, cyklar, gångtrafikanter Arbete nära Arbetsfordon: Lastbil, grävmaskin Dåliga lyftanordningar: stroppar, krantänger osv ALLVARLIG 1-5 INTE ALLVARLIGT 5 Avskärmning, tung avstängning, tydlig skyltning. Z-slingor (hastighetsreducerande hinder) Hastighet 30km/h Stoppförbud nora sidan på dagtid vid arbetsområdet (skyltningen tas bort på kvällen) 5 Uppmärksamhet Samspel Ta det lugnt i en stressad miljö 4 Den som använder utrustningen skall ta sig tid att kontrollera den. ANSVARIG RÄDDA-LARMA-VARNA RING ARBETSLEDARE ELLER CHEF Lars Karlsson Rädda Larma Varna ring arbetsledare eller chef Jens Kohlscheen Jens Kohlscheen Rädda Larma Varna ring arbetsledare eller chef Rädda Larma Varna ring arbetsledare eller chef Avgrävning ledning 3 Iakta försiktighet runt kabelutsättning Jens Kohlscheen Personlig skyddsutrustning 3 Personalen ansvarar själv för sin personliga Personligt utrustning så som. hörselskydd, munskydd, knäskydd, varselkläder, skyddskor. Rädda Larma Varna ring arbetsledare eller chef som i sin tur kontaktar ledningsägare VID HÄNDELSE RING RING SEDAN ARBETSLEDARE LARS KARLSSON:

31 Minska buller och vibrationer i jobbet

32 Inventering av Buller och vibrationer Gatuarbetare. 1. Elstamp Borsch 10m/s² 103dB 2. Elverk 75dB

33 Inventering av Buller och vibrationer Anläggningsarbetare fall 1. Röjsåg 3m/s² 114dB Motorsåg 4,8m/s² 118dB

34 Inventering av Buller och vibrationer Anläggningsarbetare fall 2. Vibroplatta Dynapack LG 200 3,50m/s² 105dB Vibroplatta Dynapack LF 45 3,0m/s² 105dB Vibroplatta Tremix MV60A 3,0m/s² 105dB Vibroplatta rundpadda 3,50m/s² 105dB Motorkap 4,1m/s² 117dB

35 Åtgärder Den genomsnittliga ljudnivån är 98,2 db enligt beräkningarna och där med så ligger man i dom övre insatsvärdena. Därför anser Karlskoga kommun att följande åtgärder bör tas. Vi skall informera och utbilda personalen om riskerna med buller. Erbjuda hörselundersökning Vad gäller hand-armvibrationer är gränsvärdet 5 m/s2 och vi ligger idag på ett genomsnittligt värde på ca: 3 m/s2. Genomsnittligt värde på helkroppsvibrationer ca:2,7m/s².

36 Minska buller och vibrationer i jobbet

37 Inventering av Buller och vibrationer Buller/Vibrationer Grästrimmer Antal timmar då det är Grönt Antal timmar innan det blir Gult Antal timmar innan det blir Gult Antal timmar inom det blir orange Antal timmar inom det blir Rött 30 min 1 timmar 2 timmar 4 timmar 6 timmar

38 Inventering av Buller och vibrationer Röjsåg Antal timmar då det är Grönt Antal timmar innan det blir Gult Antal timmar innan det blir Gult Antal timmar inom det blir orange Antal timmar inom det blir Rött 3 timmar 4 timmar 6 timmar

39 Inventering av Buller och vibrationer Ryggblås Antal timmar då det är Grönt Antal timmar innan det blir Gult Antal timmar innan det blir Gult Antal timmar inom det blir orange Antal timmar inom det blir Rött 8 timmar 10 timmar

40 Inventering av Buller och vibrationer Motorsåg Antal timmar då det är Grönt Antal timmar innan det blir Gult Antal timmar innan det blir Gult Antal timmar inom det blir orange Antal timmar inom det blir Rött 1 timmar 2 timmar 3 timmar 6 timmar 10 timmar

41 Åtgärder Den genomsnittliga ljudnivån är relativt hög och enligt beräkningarna så ligger man väldigt nära dom övre insatsvärdena. Därför anser Karlskoga kommun att följande åtgärder bör tas: Vi skall informera och utbilda personalen om riskerna med buller. Erbjuda hörselundersökning

42 Ärende 6 Internkontroll 2013

43 Tjänsteskrivelse Handläggare: Stefan Larsson Internkontroll 2013 Sammanfattning Kommunfullmäktige har beslutat att tre kommunövergripande områden skall granskas årligen. Dessutom tillkommer ytterligare två specifika områden som respektive nämnd beslutar om. Syftet med internkontroll är att säkerställa att kommunfullmäktige och ansvarig nämnd har den insyn de behöver för att på ett fullgott sätt kunna leda och styra i olika frågor. Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att följande två områden bör bli föremål för nämndens internkontroll 2013: - Att en årlig statusinventering av kommunens vägnät sker - Att alla planavtal som ingås redovisas för nämnden. Beslutsunderlag Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad SKL:s publikation från 2008 På den säkra sidan Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut 1. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att följande två punkter skall vara föremål för internkontroll 2013: - Att en årlig statusinventering av kommunens vägnät sker - Att alla planavtal som ingås redovisas för nämnden. 2. Samhällsbyggnadsnämnden uppdrar till samhällsbyggnadsförvaltning att genomföra beslutad interkontroll enligt punkt 1 och återrapportera resultatet av denna granskning före utgången av Stefan Larsson Förvaltningschef Expedieras till: Kommunstyrelsen Kommunrevisionen Samhällsbyggnadsförvaltningen POSTADRESS FAKTURAADRESS TELEFON E-POSTADRESS PLUSGIRO KARLSKOGA Box 230, KARLSKOGA BESÖKSADRESS TELEFAX WEBBADRESS ORG NR Katrinedalsgatan

Riskinventering inför internkontrollplan 2017

Riskinventering inför internkontrollplan 2017 Teknisk förvaltning Helena Pettersson,0550-881 05 helena.pettersson1@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2016-12-07 Tn/2016:160 Sida 1(3) Riskinventering inför internkontrollplan 2017 Förslag till beslut

Läs mer

Granskning intern kontroll

Granskning intern kontroll Revisionsrapport Granskning intern kontroll Kinda kommun Karin Jäderbrink Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Bakgrund 2 2.1 Uppdrag och revisionsfråga 2 2.2 Avgränsning

Läs mer

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting På den säkra sidan Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm, Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 info@skl.se,

Läs mer

Intern styrning och kontroll

Intern styrning och kontroll Intern styrning och kontroll Reglemente och tillämpningsanvisningar Fastställs av regionfullmäktige 2015-06-17 Reglemente intern styrning och kontroll med Sida 1 av 6 Innehåll 1 Inledning...3 1.1 Region

Läs mer

Ärenden Handlingar Föredragande

Ärenden Handlingar Föredragande Myndighetsnämnden 17 december 2015 Kallelse/Föredragningslista 1 (2) Myndighetsnämnden sammanträder Tid: Torsdagen den 17 december 2015, klockan 09.00 Plats: Bofors hotell, Hyttåsvägen 12 Ersättarna underrättas

Läs mer

Liselotte Eriksson (S), ordförande Bo Kjällberg (S), 1:e vice ordförande Hans Muth (M), 2:e vice ordförande

Liselotte Eriksson (S), ordförande Bo Kjällberg (S), 1:e vice ordförande Hans Muth (M), 2:e vice ordförande Sammanträdesprotokoll 1 (29) Plats och tid Beslutande Tisdagen den 9 december 2014 i Sammanträdesrummet St. Petersburg, Bofors Hotell, klockan 08.00-12.00 Sammanträdet ajournerades klockan 09.15-09.45

Läs mer

INTERN KONTROLL GULLSPÅNG KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, 47 Dnr: KS 2013/45 Revideras

INTERN KONTROLL GULLSPÅNG KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, 47 Dnr: KS 2013/45 Revideras INTERN KONTROLL GULLSPÅNG KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, 47 Dnr: KS 2013/45 Revideras Kommunledningskontoret Torggatan 19, Box 80 548 22 HOVA Tel: 0506-360 00 www.gullspang.se Innehåll

Läs mer

Ärende 22. Redovisning av internkontroll kommunstyrelsen 2015 avseende fakturor för representation, kurser, resor och hotell

Ärende 22. Redovisning av internkontroll kommunstyrelsen 2015 avseende fakturor för representation, kurser, resor och hotell Ärende 22 Redovisning av internkontroll kommunstyrelsen 2015 avseende fakturor för representation, kurser, resor och hotell Tjänsteskrivelse 2015-10-28 KS 2014.0345 Handläggare: Per Nordin Internkontroll

Läs mer

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-26--27, 182 Innehållsförteckning Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun...1 Inledning...1 Internkontroll...1 Organisation

Läs mer

I policyn fastställs ansvaret för den interna kontrollen samt på vilket sätt uppföljningen av den interna kontrollen ska ske.

I policyn fastställs ansvaret för den interna kontrollen samt på vilket sätt uppföljningen av den interna kontrollen ska ske. KOMMUNKONTORET 2004-01-20 1 Sundbybergs stads policy för intern kontroll Inledning Denna policy avser inte att reglera vad som är god intern kontroll. Varje nämnd ska utforma och utföra den egna kontrollen

Läs mer

Hofors kommun. Intern kontroll. Revisionsrapport. KPMG AB Mars 2011 Antal sidor: 10

Hofors kommun. Intern kontroll. Revisionsrapport. KPMG AB Mars 2011 Antal sidor: 10 Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 10 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 3 3. Syfte 3 4. Avgränsning 3 5. Revisionskriterier 4 6. Ansvarig styrelse/nämnd 4 7. Metod 4 8. Projektorganisation 4

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN Syfte med reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att kommunstyrelsen, nämnder och bolagsstyrelser upprätthåller en tillfredsställande

Läs mer

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING Utgåva februari 2006 6:1 REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Inledning 1 Syftet Detta reglemente syftar till att säkerställa att såväl den politiska som den professionella

Läs mer

Riktlinje för dagskassor med kontanthantering

Riktlinje för dagskassor med kontanthantering Tjänsteskrivelse 2014-03-24 Handläggare: Madelene Hedström Kultur- och föreningsnämnden Riktlinje för dagskassor med kontanthantering Sammanfattning En kommunövergripande riktlinje för Dagskassor med kontanthantering

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL POLICY 1 (5) Datum Bertil Wiman 2006-05-29 0589-87020, 073-7657020 bertil.wiman@arboga.se REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Antaget av Kommunfullmäktige 2006-08-31, 81 Syfte med reglementet 1 Syfte Detta

Läs mer

Reglemente för intern kontroll

Reglemente för intern kontroll Reglemente för intern kontroll Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-06-17 För revidering av reglementet ansvarar: Kommunfullmäktige För

Läs mer

Reglemente för internkontroll

Reglemente för internkontroll Kommunstyrelseförvaltningen REGLEMENTE Reglemente för internkontroll "Dubbelklicka - Infoga bild 6x6 cm" Dokumentnamn Fastställd/upprättad av Dokumentansvarig/processägare Reglemente för internkontroll

Läs mer

Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet

Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2004-11-25 (Formalia reviderad 2014-06-02) Ansvarig för revidering: Kommunstyrelsen Ansvarig tjänsteman:

Läs mer

Riktlinjer för intern kontroll i Karlskrona kommun

Riktlinjer för intern kontroll i Karlskrona kommun Riktlinjer för intern kontroll i Karlskrona kommun Bilden på omslaget är en vy över Trossö och Borgmästarkajen. Foto: Matz Arnström Innehållsförteckning 1. Riktlinjer för intern kontroll i Karlskrona kommun

Läs mer

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 9 Innehåll 1. Sammanfattning och kommentarer/rekommendationer 1 2. Uppdrag 2

Läs mer

LANDSTINGETS REVISORER Norrbottens läns landsting. Arbetsordning. Fastställd 2014-12-09

LANDSTINGETS REVISORER Norrbottens läns landsting. Arbetsordning. Fastställd 2014-12-09 Arbetsordning 2015 2018 Fastställd 2014-12-09 1 Arbetsordning för mandatperioden 2015-2018 Enligt God revisionssed i kommunal verksamhet 2014 bör revisorerna utarbeta effektiva och tydliga arbetsformer

Läs mer

KF Ärende 13. Löpnummer i Politikerrummet: 26. Medborgarförslag om gratis bussresor på dagtid

KF Ärende 13. Löpnummer i Politikerrummet: 26. Medborgarförslag om gratis bussresor på dagtid KF Ärende 13 Löpnummer i Politikerrummet: 26 Medborgarförslag om gratis bussresor på dagtid Tjänsteskrivelse 2013-08-26 SBN 2012.0131 Handläggare: Kristin Södergren Samhällsbyggnadsnämnden Svar på återremiss

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr R 22 1 (8) REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Fastställt av kommunfullmäktige 2007-06-04, 56 Syfte reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att styrelser och

Läs mer

ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN

ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN 1(5) ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN 1 Omfattning För att upprätthålla en god intern kontroll krävs bl.a. ändamålsenliga regelverk och rutiner för kontroll av verifikationer. Kontroller i enlighet med

Läs mer

Ärende 26. Motion om konferenshotell med restaurang på Näset

Ärende 26. Motion om konferenshotell med restaurang på Näset Ärende 26 Motion om konferenshotell med restaurang på Näset Tjänsteskrivelse 2015-03-26 KS 2014.0233 Handläggare: Bosse Björk Kommunfullmäktige Svar på motion om att utreda möjligheterna att bygga konferenshotell

Läs mer

Revisionsrapport. Attestrutiner. Östhammars kommun. Datum: 080918. Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg

Revisionsrapport. Attestrutiner. Östhammars kommun. Datum: 080918. Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg Revisionsrapport Attestrutiner Östhammars kommun Datum: 080918 Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg Sammanfattning Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers har fått i uppdrag av de förtroendevalda

Läs mer

Ärende 8. Motion om att införa bekvämlighetsinrättningar i Karlskoga

Ärende 8. Motion om att införa bekvämlighetsinrättningar i Karlskoga Ärende 8 Motion om att införa bekvämlighetsinrättningar i Karlskoga Tjänsteskrivelse 2013-03-15 SBN 2013.0063 Handläggare: Stig Rengman Samhällsbyggnadsnämnden Svar på motion om att införa bekvämlighetsinrättningar

Läs mer

REGLEMENTE INTERN KONTROLL HAGFORS KOMMUN

REGLEMENTE INTERN KONTROLL HAGFORS KOMMUN REGLEMENTE INTERN KONTROLL HAGFORS KOMMUN Reglemente för intern kontroll 1 Syfte Reglementet syftar till att säkerställa att styrelsen, nämnden och de kommunala bolagen upprätthåller en tillfredsställande

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

Riktlinje för intern styrning och kontroll

Riktlinje för intern styrning och kontroll Riktlinje 2015-03-30 Riktlinje för intern styrning och kontroll KS 2015/0144 Beslutad av kommunfullmäktige den 30 mars 2015. Denna riktlinje ersätter, tillsammans med Riktlinje för ekonomistyrning, det

Läs mer

Reglemente för intern kontroll med tillämpningsanvisningar

Reglemente för intern kontroll med tillämpningsanvisningar Reglemente för intern kontroll med tillämpningsanvisningar Antagen av kommunfullmäktige 2005-04-25 53 VIMMERBY KOMMUN REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Antaget av kommunfullmäktige 2005-04-25, 53. Syfte

Läs mer

REGLEMENTE INTERN KONTROLL

REGLEMENTE INTERN KONTROLL REGLEMENTE INTERN KONTROLL Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell beskaffenhet

Läs mer

Riktlinje för dagskassor med kontanthantering

Riktlinje för dagskassor med kontanthantering Tjänsteskrivelse 2015-02-16 Handläggare: Madelene Hedström FHN 2013.0051 Folkhälsonämnden Riktlinje för dagskassor med kontanthantering Sammanfattning En kommunövergripande riktlinje för Dagskassor med

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attest och kontroll av ekonomiska transaktioner

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attest och kontroll av ekonomiska transaktioner STYRDOKUMENT RIKTLINJE 2017-11-07 DNR: 2007-000183 Antagen av KS den 15 maj 2007 133 Gäller tillsvidare Tillämpningsanvisningar till reglemente för attest och kontroll av ekonomiska transaktioner Inledning...

Läs mer

Riktlinjer för intern kontroll i Örebro kommun

Riktlinjer för intern kontroll i Örebro kommun PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER Riktlinjer för intern kontroll i Örebro kommun Örebro kommun 2014-09-12 KS114/2012 orebro.se 2 RIKLTLINJER FÖR INTERN KONTROLL I ÖREBRO KOMMUN PROGRAM Uttrycker

Läs mer

Miljö- och hälsoskyddsnämndens plan för intern kontroll 2014

Miljö- och hälsoskyddsnämndens plan för intern kontroll 2014 1 (3) MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN Datum Diarienummer 2014-01-08 2013-005797- AD Miljö- och hälsoskyddsnämndens plan för intern kontroll 2014 Reglemente för intern kontroll 1 ger anvisningar för hur intern

Läs mer

Arbetet med intern kontroll inom KSK och förslag till tidplan för upprättade av intern kontrollplan under 2006

Arbetet med intern kontroll inom KSK och förslag till tidplan för upprättade av intern kontrollplan under 2006 1(6) Styrelsen för konsult- och service Arbetet med intern kontroll inom KSK och förslag till tidplan för upprättade av intern kontrollplan under 2006 1. Syftet med den interna kontrollen Intern kontroll

Läs mer

Intern kontroll 2011 Kommunstyrelsen och nämnderna

Intern kontroll 2011 Kommunstyrelsen och nämnderna Intern kontroll 2011 Kommunstyrelsen och nämnderna Vänersborgs kommun Revisionsrapport Mars 2012 Henrik Bergh Uppdrag och genomförande... 3 Sammanfattning... 3 GRANSKNINGSIAKTTAGELSER... 4 Synpunkter i

Läs mer

Granskning av nämndernas beredningsrutiner

Granskning av nämndernas beredningsrutiner Revisionsrapport Granskning av nämndernas beredningsrutiner Marks kommun 2010-06-23 Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 1.1 Uppdrag och syfte... 3 1.2 Revisionsfråga... 3 1.3 Kontrollmål...

Läs mer

Tid: Torsdagen den 13 november 2014, klockan 13.00 Plats: Sammanträdesrummet Möckeln, Skrantahöjdsvägen 35

Tid: Torsdagen den 13 november 2014, klockan 13.00 Plats: Sammanträdesrummet Möckeln, Skrantahöjdsvägen 35 Myndighetsnämnden 13 november 2014 Kallelse/föredragningslista 1 (2) Myndighetsnämnden sammanträder Tid: Torsdagen den 13 november 2014, klockan 13.00 Plats: Sammanträdesrummet Möckeln, Skrantahöjdsvägen

Läs mer

Reglemente för internkontroll i Malung-Sälens kommun

Reglemente för internkontroll i Malung-Sälens kommun Reglemente för internkontroll i Malung-Sälens kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-03-25, 16 Gäller från och med 2013-04-19 Innehåll Syfte... 3 Omfattning... 3 Kommunstyrelsen... 3 Nämnderna... 4 Förvaltningschef

Läs mer

Policy för intern kontroll

Policy för intern kontroll Grästorps kommun Kommunförvaltningen Allmän verksamhet Styrdokument Dnr 160/2016 Policy för intern kontroll Fastställd av Kommunfullmäktige 2016-06-13 50. Uppdateras före 2020-12-31. 1/6 Inledning I kommunallagen

Läs mer

Kontanthantering inom Folkhälsonämndens verksamheter

Kontanthantering inom Folkhälsonämndens verksamheter Tjänsteskrivelse 2013-04-17 FHN 2013.0051 Folkhälsonämnden Kontanthantering inom Folkhälsonämndens verksamheter Sammanfattning Deloitte har på uppdrag av kommunrevisorerna granskat kommunens kontanthantering

Läs mer

Ärende 13. Nobelhallen m fl. försäljning av namnrättigheter

Ärende 13. Nobelhallen m fl. försäljning av namnrättigheter Ärende 13 Nobelhallen m fl. försäljning av namnrättigheter Tjänsteskrivelse 2015-04-21 KS 2014.0282 Handläggare: Bosse Björk Kommunstyrelsen Nobelhallen m fl - försäljning av namnrättigheter Sammanfattning

Läs mer

KS Ärende 3. Nytt boende för ensamkommande barn

KS Ärende 3. Nytt boende för ensamkommande barn KS Ärende 3 Nytt boende för ensamkommande barn Tjänsteskrivelse 2014-10-20 KS 2014.0303 Handläggare: Sandra A Karlsson Ny överenskommelse avseende kommunens mottagande av ensamkommande barn Sammanfattning

Läs mer

Reglemente för intern kontroll. Krokoms kommun

Reglemente för intern kontroll. Krokoms kommun Reglemente för intern kontroll Krokoms kommun Fastställd av: Kommunfullmäktige, dnr Ks 14/344. Datum: 9 dec -14 Författare: Sara Anselmby Innehåll 1 Syfte... 7 2 Organisation av intern kontroll... 8

Läs mer

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-01-15

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-01-15 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-01-15 13 (18) 11 REGLEMENTE SAMT ANVISNINGAR FÖR INTERN KONTROLL Dnr: LKS 2014-04-042 Ekonomienheten har utarbetat förslag för ett gemensamt arbetsförfarande

Läs mer

LANDSTINGETS REVISORER Norrbottens läns landsting. Arbetsordning. Fastställd

LANDSTINGETS REVISORER Norrbottens läns landsting. Arbetsordning. Fastställd Arbetsordning 2016 2018 Fastställd 2015-12-12 1 Arbetsordning för perioden 2016-2018 Enligt God revisionssed i kommunal verksamhet bör revisorerna utarbeta effektiva och tydliga arbetsformer tillsammans.

Läs mer

Attestreglemente med tillämpningsanvisningar

Attestreglemente med tillämpningsanvisningar Attestreglemente med tillämpningsanvisningar Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Attestreglemente med tillämpningsanvisningar Reglemente 2001-02-26, 3 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Reglemente för intern kontroll för Älmhults kommun Antaget av kommunfullmäktige , 119.

Reglemente för intern kontroll för Älmhults kommun Antaget av kommunfullmäktige , 119. Reglemente för intern kontroll för Älmhults kommun Antaget av kommunfullmäktige 2015-06-22, 119. Detta reglemente fastställer ansvaret för den interna kontrollen, med utgångspunkt i kommunallagen och den

Läs mer

Granskningsrapport Nr

Granskningsrapport Nr Nr. 2015-06 s revisorer Granskning av Granskningsrapport Nr. 2015-06 Granskningsrapporten är beställd av revisionen i genom: Bengt Sebring Mats Lindskog Bengt Joehns Harri Rosqvist Kristoffer Glinka Audit

Läs mer

Svedala Kommuns 4:18 Författningssamling 1(6)

Svedala Kommuns 4:18 Författningssamling 1(6) Författningssamling 1(6) Reglemente för intern kontroll antaget av kommunfullmäktige 2014-12-08, 160 Gäller från 2015-01-01 1 Syftet med intern kontroll Detta reglemente syftar till att säkerställa att

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL med anvisningar

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL med anvisningar Antaget av/ansvarig Syfte God styrning och kontroll av Trollhättans Stads ekonomi och verksamhet. Gäller för Samtliga nämnder och förvaltningar. Referensdokument Kommunallagen. Kommunal redovisningslag

Läs mer

Organisation av och uppföljning av intern kontroll

Organisation av och uppföljning av intern kontroll Dnr VON-2015-91 Dpl 00 sid 1 (7) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Biståndskontoret Tjänsteyttrande 2015-03-05 Mikael Lind, 0545405452 mikael.lind@karlstad.se Organisation av och uppföljning av intern kontroll

Läs mer

KF Ärende 3. Löpnummer i Politikerrummet: 20. Egendomar för avyttring

KF Ärende 3. Löpnummer i Politikerrummet: 20. Egendomar för avyttring KF Ärende 3 Löpnummer i Politikerrummet: 20 Egendomar för avyttring Tjänsteskrivelse 2013-09-26 SBN 2011.0160 Handläggare: Johan Ljung Samhällsbyggnadsnämnden Försäljningslista fastigheter Sammanfattning

Läs mer

Ärende 25. Motion om att utreda möjligheterna att återuppliva Sandvikens camping

Ärende 25. Motion om att utreda möjligheterna att återuppliva Sandvikens camping Ärende 25 Motion om att utreda möjligheterna att återuppliva Sandvikens camping Tjänsteskrivelse 2015-03-26 KS 2014.0232 Handläggare: Bosse Björk Kommunfullmäktige Svar på motion om att utreda möjligheterna

Läs mer

Reglemente Fastställd i Kommunfullmäktige 13-06-17

Reglemente Fastställd i Kommunfullmäktige 13-06-17 1 Reglemente Fastställd i Kommunfullmäktige 13-06-17 Innehållsförteckning - Syfte med reglemente. 1 Syfte... Sid 3 - Organisation av intern kontroll 2 Kommunstyrelsen... Sid 3 3 Nämnderna... Sid 3 4 Förvaltningschef...

Läs mer

Nämndspolicy för barn- och grundskolenämnden

Nämndspolicy för barn- och grundskolenämnden Nämndspolicy för barn- och grundskolenämnden Ärendehanteringsprocessen Ärenden till barn- och grundskolenämnden hanteras i en process som består av flera moment. När ärendet kommer in till skol- och kulturkontoret

Läs mer

Ansvarsutövande: nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration

Ansvarsutövande: nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration www.pwc.se Revisionsrapport Johan Lidström Ansvarsutövande: nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Sundsvalls Kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1.

Läs mer

Ärende 7. Medborgarförslag att piffa upp gång- och cykeltunnel

Ärende 7. Medborgarförslag att piffa upp gång- och cykeltunnel Ärende 7 Medborgarförslag att piffa upp gång- och cykeltunnel Protokollsutdrag Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesdatum 2012-03-13 SBN 33 SBN 2012.0021 Remiss - Medborgarförslag att piffa upp gång- och

Läs mer

Intern kontroll. Riktlinjer av Kommunstyrelsen 70. Kommunövergripande. Tills vidare. Kommunchefen

Intern kontroll. Riktlinjer av Kommunstyrelsen 70. Kommunövergripande. Tills vidare. Kommunchefen Intern kontroll Dokumenttyp Riktlinjer Fastställd/upprättad 2015-04-15 av Kommunstyrelsen 70 Senast reviderad - Detta dokument gäller för Kommunövergripande Giltighetstid Tills vidare Dokumentansvarig

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern Fastställda av KS 144 2012-05-15 1(6) Sten-Inge Lilja sten-inge.lilja@bengtsfors.se till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern E-post Telefon Fax Hemsida Bengtsfors

Läs mer

Regionens revisorer Region Östergötland Arbetsordning

Regionens revisorer Region Östergötland Arbetsordning Regionens revisorer Region Östergötland Arbetsordning Antagen av regionens revisorer 2015-01-27 Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2 Ordförandes roll och arbetssätt... 2 3 Informell arbetsuppdelning

Läs mer

Direktiv - Internbudget 2015

Direktiv - Internbudget 2015 Tjänsteskrivelse 2014-09-02 KFN 2014.0027 Handläggare: Hans Lundell Kultur- och föreningsnämnden Direktiv - Internbudget 2015 Sammanfattning Kultur- och föreningsnämnden fastställer sin budget för 2015

Läs mer

Uppföljning avseende granskning av attestrutiner

Uppföljning avseende granskning av attestrutiner Revisionsrapport Uppföljning avseende granskning av attestrutiner Nynäshamns kommun December 2010 Jonas Eriksson Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 1.1 Syfte och revisionsfråga... 1 1.2 Avgränsning

Läs mer

Landstinget Blekinge 2015-01-05 Dnr 2015/ Landstingsdirektörens stab Maria Gotthardsson

Landstinget Blekinge 2015-01-05 Dnr 2015/ Landstingsdirektörens stab Maria Gotthardsson Landstinget Blekinge 2015-01-05 Dnr 2015/ Landstingsdirektörens stab Maria Gotthardsson Till landstingsstyrelsen Intern kontrollplan för 2015 Ärendet I Kommunallagens 6 kap 7 fastställs att nämnderna var

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Författningssamling Beslut: Dnr: 2002/119

HÖRBY KOMMUN Författningssamling Beslut: Dnr: 2002/119 REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Syfte med reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att kommunstyrelse och nämnder upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll, dvs de skall

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för intern kontroll, teknik- och servicenämnden

Tillämpningsanvisningar för intern kontroll, teknik- och servicenämnden 1/8 Beslutad: Teknik- och servicenämnden 2015-03-24 36 Gäller fr o m: 2015-04-01 Myndighet: Teknik- och servicenämnd Diarienummer: TSN/2015:136-012 Ersätter: - Ansvarig: Teknik- och servicekontoret Tillämpningsanvisningar

Läs mer

Attestreglemente Reviderat 2012 KS12.185

Attestreglemente Reviderat 2012 KS12.185 Reviderat 2012 KS12.185 2012-03-27 Marina Skyldberg Innehåll 1 Inledning 5 2 Attestreglemente 6 2.1 Omfattning...6 2.2 Huvudregler...6 2.3 Ansvar...6 2.3.1 Kommunfullmäktige...6 2.3.2 Kommunstyrelsen...6

Läs mer

REGLEMENTE FÖR ATTEST OCH KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER

REGLEMENTE FÖR ATTEST OCH KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER REGLEMENTE FÖR ATTEST OCH KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER antaget av kommunfullmäktige den 31 maj 2007, 88. 1 Omfattning Detta reglemente gäller för kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive

Läs mer

Sida 1(8) Regler för internkontroll. Styrdokument

Sida 1(8) Regler för internkontroll. Styrdokument Sida 1(8) Regler för internkontroll Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Regler Beslutad av Kommunfullmäktige 201-10-0 154 Dokumentansvarig Kommunchefen Reviderad av (8) Innehållsförteckning Regler

Läs mer

KF Ärende 9. Löpnummer i Politikerrummet: 22. Motion angående minskning av antal ledamöter i fullmäktige samt reducering till en valkrets

KF Ärende 9. Löpnummer i Politikerrummet: 22. Motion angående minskning av antal ledamöter i fullmäktige samt reducering till en valkrets KF Ärende 9 Löpnummer i Politikerrummet: 22 Motion angående minskning av antal ledamöter i fullmäktige samt reducering till en valkrets Tjänsteskrivelse 2013-09-30 KS 2012.0210 Handläggare: Karin Jirénius

Läs mer

Ärende 6. Motion om hastighetsbegränsning på Värmlandsvägen med mera

Ärende 6. Motion om hastighetsbegränsning på Värmlandsvägen med mera Ärende 6 Motion om hastighetsbegränsning på Värmlandsvägen med mera Tjänsteskrivelse 2013-03-28 MHN 2012.0039 Handläggare: Kristin Södergren Myndighetsnämnden Svar på motion om hastighetsbegränsning på

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Gemensamma Taxe- och Avgiftsnämnden för Hallsberg, Laxå, Lekeberg och Askersund Hallsbergs kommun Lars Wigström Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning

Läs mer

Reglemente. Administrativa kontoret Ekonomiavdelning. 2005-12-15 Dnr KS 2005/156 Hid 2006.16

Reglemente. Administrativa kontoret Ekonomiavdelning. 2005-12-15 Dnr KS 2005/156 Hid 2006.16 Administrativa kontoret Ekonomiavdelning 2005-12-15 Dnr KS 2005/156 Hid 2006.16 Reglemente Intern kontroll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-01-23 Kommunstyrelsen 2006-02-06 Kommunfullmäktige 2006-02-27

Läs mer

REGLER FÖR INTERN KONTROLL

REGLER FÖR INTERN KONTROLL Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Styrdokument REGLER FÖR INTERN KONTROLL ANTAGET AV: KOMMUNFULLMÄKTIGE DATUM: 2015-05-28 ANSVAR UPPFÖLJNING: KOMMUNCHEF GÄLLER TILL OCH MED: 2018 Våra styrdokument

Läs mer

Kommunstyrelsens Ledningsutskott och Ekonomiutskott 2013-09-18 16 (18)

Kommunstyrelsens Ledningsutskott och Ekonomiutskott 2013-09-18 16 (18) LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens Ledningsutskott och Ekonomiutskott 2013-09-18 16 (18) 154 GRANSKNING AV INTERN KONTROLL AVSEENDE RUTINER FÖR UTBETALNINGAR ATTEST OCH FIRMATECKNING

Läs mer

21 Övrigt - Nämndens ledamöter rapporterar från styrelser etcetera - Omvärldsbevakning / konferenser - Delegationsbeslut

21 Övrigt - Nämndens ledamöter rapporterar från styrelser etcetera - Omvärldsbevakning / konferenser - Delegationsbeslut fritidsnämnden Föredragningslista Tid Onsdagen den 4 maj, 8:30-12 Plats Valjeviken, Sölvesborg Dagordning Mötets öppnande Justerare Föregående mötes protokoll Godkännande av dagordning Beslut 20 Internkontrollplan

Läs mer

LS 93/07. Attestreglemente. Lednings- och verksamhetsstöd Bilaga 1. Landstingsstyrelsen. Bakgrund

LS 93/07. Attestreglemente. Lednings- och verksamhetsstöd Bilaga 1. Landstingsstyrelsen. Bakgrund Lednings- och verksamhetsstöd Bilaga 1 LS 93/07 DATUM DIARIENR Susanne Gårdö 2007-06-18 LS-LED07-316 Landstingsstyrelsen Attestreglemente Bakgrund Landstingsfullmäktige har i 103/02 beslutat om regler

Läs mer

Nämndens verksamhetsberättelse 2014, Kultur & Utbildning - komplettering med rapport avseende intern kontroll

Nämndens verksamhetsberättelse 2014, Kultur & Utbildning - komplettering med rapport avseende intern kontroll TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(1) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Marita Karlsson Stab (Kultur & Utbildning Sörmland) +46155247088 2015-03-31 KN-KUS14-003-19 Ä R E N D E G Å N G Nämnden för kultur,

Läs mer

Yttrande över övergripande granskning av socialnämnden 2011

Yttrande över övergripande granskning av socialnämnden 2011 Allmänna utskottet 2012 06 07 49 5 Socialnämnden 2012 06 20 103 8 Dnr 2011/645 70 Yttrande över övergripande granskning av socialnämnden 2011 Bilagor: Övergripande granskning av socialnämnden 2011 Tjänsteutlåtande

Läs mer

Uppföljning av granskningsplan 2012 för administrativa processer

Uppföljning av granskningsplan 2012 för administrativa processer 1(5) Landstingsstyrelsen Uppföljning av granskningsplan 2012 för administrativa processer Inledning De förtroendevalda har ett övergripande ansvar att följa upp att det är en god internkontroll i landstinget.

Läs mer

Kommunrevisionen: Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK

Kommunrevisionen: Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Lindqvist Johan Datum 2014-04-15 Diarienummer UAN-2014-0205 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Kommunrevisionen: Granskning av rutiner för anställningar

Läs mer

Landstingets ärende- och beslutsprocess

Landstingets ärende- och beslutsprocess LANDSTINGET I VÄRMLAND REVISIONSRAPPORT Revisorerna AM/JM 2012-12-18 Rev/12017 Landstingets ärende- och beslutsprocess Sammanfattning Denna granskning har omfattat hantering enligt riktlinjen för landstingets

Läs mer

www.hassleholm.se S Attestregler Policy Diarienummer: Fastställt den: 2015- - Fastställt av: Kommunfullmäktige För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För uppföljning ansvarar: Ekonomiavdelningen Dokumentet

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

KS Ärende 15. Från etablering till anställning

KS Ärende 15. Från etablering till anställning KS Ärende 15 Från etablering till anställning Tjänsteskrivelse 2013-11-21 Handläggare: Stefan Larsson KS 2013.0330 Kommunstyrelsen Från etablering till anställning Sammanfattning Arbetsförmedlingen har

Läs mer

Riktlinje för ekonomistyrning

Riktlinje för ekonomistyrning Riktlinje 2015-03-30 Riktlinje för ekonomistyrning KS 2015/0144 Beslutad av kommunfullmäktige den 30 mars 2015. Denna riktlinje ersätter, tillsammans med Riktlinje för intern styrning och kontroll, det

Läs mer

Kommunstyrelsens förvaltnings åtgärder för förstärkt intern kontroll

Kommunstyrelsens förvaltnings åtgärder för förstärkt intern kontroll 2014-01-27 KS-2014/143.118 1 (6) HANDLÄGGARE Stenbacka, Patrick 08-535 302 88 Patrick.Stenbacka@huddinge.se Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens förvaltnings åtgärder för förstärkt intern kontroll Förslag

Läs mer

Internkontrollplan 2017

Internkontrollplan 2017 KULTURFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Strömberg Annika 2016-11-23 KTN-2016-0393 Kulturnämnden Internkontrollplan 2017 Förslag till beslut Kulturnämnden föreslås besluta att anta förslag till

Läs mer

Riktlinjer till reglemente för attest av ekonomiska transaktioner

Riktlinjer till reglemente för attest av ekonomiska transaktioner 1 (5) Typ: Riktlinjer Giltighetstid: Tills vidare Version: 1.0 Fastställd: KF 2009-09-16, 64 Uppdateras: av ekonomiska transaktioner Paragrafen efter rubriken är hänvisning till reglementet för attest

Läs mer

Plan för intern kontroll 2015

Plan för intern kontroll 2015 Timrå Kommun SocialförvaltningenTimrå Kommun Socialförvaltningen Plan för intern kontroll 2015 Intern kontroll Intern kontroll handlar om att ha ordning och reda, veta att det som ska göras blir gjort

Läs mer

Attestordning för Region Halland

Attestordning för Region Halland 01054 1(1) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Regionkontoret 2015-01-23 RS140379 Anne Conradsson, Ekonom Avdelningen för styrning och uppföljning Regionstyrelsen Attestordning för Region Halland Förslag

Läs mer

Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag

Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag 2 (6) Innehållsförteckning Policy för internkontroll... 1 för Stockholms

Läs mer

Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. 1 (5) Reglemente för intern kontroll Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Syfte med reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att kommunstyrelsen

Läs mer

Attestrutiner och behörighet att underteckna handlingar

Attestrutiner och behörighet att underteckna handlingar BARN- OCH UTBILDNINGS- 2011-11-01 FÖRVALTNINGEN DNR 280/2011-040 Förskolenämnden Attestrutiner och behörighet att underteckna handlingar Beslutsunderlag Förskolenämndens protokoll den 3 februari 2011 10.

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Kerstin Sikander Cert. kommunal revisor Mars 2013 Landstinget i Jönköpings län Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund och revisionsfråga...

Läs mer

Svar till revisorerna angående intern kontroll och återrapportering av delegationsbeslut UN-2014/

Svar till revisorerna angående intern kontroll och återrapportering av delegationsbeslut UN-2014/ Utbildningsnämnden Ordförandeförslag Diarienummer Klas Bergström (M) 2014-01-08 UN-2014/ Utbildningsnämnden Svar till revisorerna angående intern kontroll och återrapportering av delegationsbeslut UN-2014/

Läs mer

Kommunstyrelsen har en särställning bland de kommunala nämnderna och skall ha en uppsikt över övriga nämnders verksamhet ( kommunallagen 6:1 ).

Kommunstyrelsen har en särställning bland de kommunala nämnderna och skall ha en uppsikt över övriga nämnders verksamhet ( kommunallagen 6:1 ). INTERN KONTROLL Inledning I kommunallagen fördelas ansvaret för uppföljning och kontroll av kommunens verksamhet på revisorerna, kommunstyrelsen och nämnderna. Revisorerna granskar i den omfattning som

Läs mer

Ekonomgruppen i Kungälvs kommun oktober 1999 Antagen av kommunfullmäktige 2001-01-31, x.

Ekonomgruppen i Kungälvs kommun oktober 1999 Antagen av kommunfullmäktige 2001-01-31, x. KUNGÄLVS KOMMUN eller hur vi klarlägger att uttalade och outtalade regler efterlevs, dvs att den interna kontrollen fungerar som det var tänkt. Ekonomgruppen i Kungälvs kommun oktober 1999 Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer