Har du frågor kring kommunal pension var vänligen kontakta personalavdelningen i Falköpings kommun.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Har du frågor kring kommunal pension var vänligen kontakta personalavdelningen i Falköpings kommun."

Transkript

1 Bestämmelserna om kommunal pension i detta dokument stämmer inte överrens med det avtal kommunfullmäktige antagit, OPF-KL, 66/2014. Dokumentet kommer att revideras på nytt våren Har du frågor kring kommunal pension var vänligen kontakta personalavdelningen i Falköpings kommun.

2 KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR FALKÖPINGS KOMMUN KS 2014/ KFS 2014:12 Bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda i Falköpings kommun (Antagen av kommunfullmäktige den 16 juni 2014, gäller från och med den 1 januari 2015) Tillämpningsområde 1 Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda som avses i 4 kap, 1 kommunallagen samt för politiskt valda ledamöter och ersättare i intressent- och partssammansatta organ. För ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande i kommunstyrelsen, ordförande i kommunfullmäktige och ordförande i respektive nämnd gäller endast 2 punkt 13, samt 3, 4, 10, 11 och 13. Ersättningsberättigade sammanträden m.m. 2 Tjänstgörande ledamöter, närvarande ersättare och andra förtroendevalda, som medgetts närvarorätt eller annars av respektive nämnd/styrelse har fått uppdrag att delta har, med nedan särskilt angivna undantag, rätt till ersättning enligt 4 11 för: 1. Sammanträde med kommunfullmäktige, fullmäktigeberedning, kommunstyrelsen och övriga nämnder, nämndutskott, presidieberedningar liksom kommunrevisionens sammanträden. 2. Sammanträde med utredningskommittéer, projekt-, lednings-, referens- och arbetsgrupper. 2 (12)

3 3. Konferens, informationsmöte, studiebesök, uppdrag som kontaktperson, studieresa, kurs eller liknande som rör kommunal angelägenhet och som har ett direkt samband med det kommunala uppdraget. 4. Överläggning med företrädare för annat kommunalt organ än det den förtroendevalde själv tillhör. 5. Sammankomst med kommunalt samrådsorgan/organ med olika intressenter. 6. Presidiemöte i fullmäktige, styrelser och nämnder. 7. Överläggning med utomstående myndigheter eller organisationer. 8. Fullgörande av granskningsuppgift inom ramen för ett revisionsuppdrag. 9. Besök motsvarande två dagar per år, alternativt fyra halvdagar, i den verksamheten respektive nämnd/styrelse bedriver. Förtroendevald (ledamot och ersättare) i kommunstyrelsen, liksom även sådan fullmäktigeledamot och ersättare som saknar uppdrag i nämnd/ styrelse, må besöka valfri nämnds/styrelses verksamhet. (Gäller inte för årsarvoderad förtroendevald.) 10. Partigruppsmöten tre gånger per år, alternativt sex halvdagar. Gäller endast efter särskild kallelse från respektive partigruppsordförande. (Gäller inte för heltidsarvoderad förtroendevald.) 11. Förhandling eller förberedelse för förhandling med personalorganisation eller annan motpart till kommunen. (Gäller inte för årsarvoderad förtroendevald.) 12. Besiktning och inspektion. (Gäller inte för årsarvoderad förtroendevald.) 13. Vid justering av kommunfullmäktiges protokoll har förtroendevald rätt till särskilt justeringsarvode med belopp som framgår av bilagan. 14. Förekommande representation och liknande uppdrag såsom exempelvis medlemskap i konstinköpskommittén, fullgörande av kontrolluppgifter, parkvandringar och liknande fullgörs som hedersuppdrag och grundar inte rätt till ersättning enligt Fullmäktigeledamot och ersättare har årligen rätt till en heldag eller två halvdagar för egna studiebesök. När ledamot har erhållit kallelse till ovanstående, punkt 1 14, utgår sammanträdesarvode samt ersättning för förlorad arbetsinkomst. När ledamot har erhållit inbjudan till ovanstående, punkt 1-14, utgår endast ersättning för förlorad arbetsinkomst. 3 (12)

4 ARVODEN M.M. Årsarvoden 3 Förtroendevald har rätt till årsarvode med belopp som fullmäktige beslutar. Årsarvoden framgår av bilagan. Årsarvoden för ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande i kommunstyrelsen, ordföranden i kommunfullmäktige och ordförande i respektive nämnd inkluderar generell ersättning för det ansvar och de arbetsuppgifter som följer med respektive uppdrag såsom regelbundna förvaltningskontakter, överläggningar med egen förvaltningschef och/eller nämndsekreterare inför sammanträden liksom övriga sammanträdesförberedelser och deltagande i protokollsjustering samt kontakter med allmänheten och andra nämnder/ styrelser i frågor som rör den egna nämndens/styrelsens verksamhet även innefattande uppgifter i övrigt som angivits ovan i 2 punkterna Årsarvodena till ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande i kommunstyrelsen, ordföranden i kommunfullmäktige och ordförande i respektive nämnd inkluderar sammanträdesersättningar för sammanträden i den egna nämnden. Även i de fall den egna nämnden uppdragit åt sin ordförande att tillsammans med andra förtroendevalda från andra nämnder bereda eller utreda gemensamma frågor är sammanträdesersättningen inkluderad i årsarvodet. Om däremot kommunfullmäktige på förslag av valberedningen har valt en person, tillika ordförande, förste vice ordförande eller andre vice ordförande i kommunstyrelsen, ordföranden i kommunfullmäktige eller ordförande i respektive nämnd, att även inneha förtroendeuppdrag i annan nämnd eller styrelse, då är vederbörande för detta uppdrag berättigad att uppbära sammanträdesersättning m.m. i likhet med andra förtroendevalda i detta organ. Årsarvodena för uppgifter enligt ovan innefattar även ersättning för eventuellt förlorade pensions- och semesterförmåner, restider m.m. För revisor inkluderar årsarvodet en generell ersättning för besök på kommunrevisionens expedition för fri inläsning av handlingar. Avgår förtroendevald, som uppbär årsarvode, under tjänstgöringsperioden, fördelas arvodet mellan den tillträdande och den avgående förtroendevalde i förhållande till de aktuella tiderna. Om en förtroendevald med årsarvode under en sammanhängande tid som överstiger trettio dagar på grund av sjukdom eller av annan anledning blir förhindrad att fullgöra sitt uppdrag, ska arvodet minskas i motsvarande mån. Den förtroendevalde ansvarar för att samordning sker med försäkringskassan. 4 (12)

5 En förtroendevald ska omgående anmäla sjukskrivning till personalavdelningen, löneenheten. Även friskanmälan ska anmälas för att erhålla årsarvodesdelen. Har ersättare utsetts, uppbär denne arvode som motsvarar tjänstgöringstiden. Arvode för sammanträde 4 Förtroendevalda har rätt till sammanträdesarvode och på sätt i övrigt som fullmäktige har beslutat enligt bilaga. Förtroendevalda som under samma dag deltar i flera sammanträden, justeringar eller motsvarande har, med undantag för till kommunfullmäktige utgående arvoden, aldrig rätt till mer än ett arvode för heldagssammanträde. Utöver sitt årsarvode har kommunstyrelsens ordförande, förste vice ordförande, andre vice ordförande i kommunstyrelsen samt ordförande i respektive nämnd rätt till sammanträdesarvode och justeringsarvode för sammanträde med kommunfullmäktige under förutsättning att vederbörande är ledamot eller ersättare i kommunfullmäktige. Däremot har dessa inte rätt till sammanträdesarvode och justeringsarvode för sammanträden med den egna nämnden. Utöver sitt årsarvode har förste och andre vice ordförande i respektive nämnd, förutom i kommunstyrelsen, rätt till sammanträdesarvode och justeringsarvode för sammanträde med den egna nämnden samt för andra möten och överläggningar som de kallas till av ordföranden i respektive nämnd. I årsarvodet för ordföranden i kommunfullmäktige ingår sammanträdesarvode samt justeringsarvode för sammanträde med kommunfullmäktige. Utöver sitt årsarvode har förste och andre vice ordförande i kommunfullmäktige rätt till sammanträdesarvode och justeringsarvode för sammanträde med kommunfullmäktige samt för andra möten och överläggningar som de kallas till av kommunfullmäktiges ordförande. Förlorad arbetsinkomst och annan ersättning 5 Förtroendevalda har rätt till ersättning för styrkt förlorad arbetsinkomst. Förtroendevalda som kan visa att en arbetsinkomst förlorats men inte till vilket belopp har rätt till schablonersättning beräknad på grundval av den senast fastställda sjukpenningen för dag på det sätt fullmäktige bestämt enligt bilaga. I de fall den förtroendevalde uppbär arbetslöshetsersättning, sjukpenning eller föräldrapenning utgår ersättning med det belopp den förtroendevalde går miste 5 (12)

6 om på grund av sitt uppdrag. Begärt belopp ska styrkas med intyg eller motsvarande. Förlorade pensions-, semesterförmåner och liknande 6 I ersättningen för förlorad arbetsförtjänst ingår ersättning för förlorade semesterförmåner, pensionsförmåner och liknande. Barntillsynskostnader 7 Barntillsynskostnader betalas för kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid sammanträden eller motsvarande för vård och tillsyn av barn som vårdas i förtroendevalds familj och som under kalenderåret inte har hunnit fylla 10 år. Om särskilda skäl föreligger kan ersättning utbetalas även för äldre barn. Ersättning betalas ut som motsvarar den faktiska kostnaden. Kostnaden ska kunna styrkas. Ersättning betalas inte för tillsyn som utförs av egen familjemedlem eller av annan närstående och inte heller för tid barnet vistas i den kommunala barnomsorgen. Kostnader för vård och tillsyn av person med funktionsnedsättning eller svårt sjuk 8 Ersättning betalas för kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid sammanträden eller motsvarande för vård och tillsyn av person med funktionsnedsättning eller svårt sjuk person som vistas i förtroendevalds bostad. Ersättning betalas ut som motsvarar den faktiska kostnaden. Kostnaden ska kunna styrkas. Ersättning betalas inte för tillsyn, som utförs av egen familjemedlem eller av annan närstående. Förtroendevald med funktionsnedsättnings särskilda kostnader 9 Ersättning betalas till förtroendevald med funktionsnedsättning för de särskilda kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid sammanträde eller motsvarande och som inte ersätts på annat sätt. Häri ingår kostnader exempelvis för resor, ledsagare, tolk och för hjälp med inläsning samt uppläsning av handlingar och liknande. Ersättning betalas ut som motsvarar den faktiska kostnaden. Kostnaden ska kunna styrkas. 6 (12)

7 Resekostnadsersättning 10 Ersättning för faktiska resekostnader utbetalas. Ersättning kan erhållas för resa med allmänna färdmedel eller egen bil och med ett belopp som framgår av bilagan om avståndet mellan i förtroendevalds familj varaktiga bostad och sammanträdesplatsen överstiger 5 km. Ersättningsberättigad färdväg är den mellan bostaden och platsen för sammanträde till utlyst sammanträde eller beslutad förrättning. Vad som avses med utlyst sammanträde eller beslutad förrättning framgår av 2 moment Resor i övrigt för hel- och deltidsengagerade politiker mellan bostad och egen förvaltning när den förtroendevalde utför sådana uppgifter som enligt 3 inkluderats i årsarvodet ska däremot betraktas som resor till och från arbetet och grundar ej rätt till särskild ersättning från kommunen. Genomförs resor i omedelbar anslutning till ett sammanträde ska i de fall, veckobostad bebos på annan ort, denna bostad betraktas som ordinarie bostad och ersättning för resa till och från sammanträde utbetalas. Förtroendevald ska följa kommunens resepolicy vid val av färdsätt. Om den ordinarie bostaden i kommunen besöks under resan gäller att den ersättningsberättigade färdvägen är sträckan mellan hemmet och sammanträdesplatsen. Vid förrättningar erhålls ersättning för resekostnader med allmänna färdmedel eller för egen bil med belopp som framgår av bilersättningsavtalet (BIL 01) samt traktamenten enligt de grunder som framgår av traktamentsavtalet (TRAKT 01). Övrigt Kommunstyrelsens ordförande, förste ordförande och andre vice ordförande deltar inom ramen för sina uppdrag även i aktiviteter riktade till innehavare av dessa uppdrag som anordnas av partiorganisationer eller andra jämförliga organisationer. 7 (12)

8 Övriga kostnader 11 För andra kostnader än vad som avses i 7 10 betalas ersättning om den förtroendevalde kan visa att särskilda skäl förelegat för dessa kostnader. Beroende på särskilda omständigheter i enskilt fall kan valberedningen pröva vad som annars ska utgöra ersättningsberättigad färdväg. Särskilda arbetsförhållanden m.m. 12 Rätten till ersättning enligt 5 6 omfattar nödvändig ledighet, som avgörs av respektive förtroendevald själv i samråd med respektive nämndsordförande med beaktande av förhållandena på den egna arbetsplatsen. Kommunal pension 13 För kommunstyrelsens ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande finns särskilda bestämmelser om pensionsförmåner antagna av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsens ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande tillförsäkras grupplivförsäkringsskydd enligt gällande be- stämmelser för försäkring i Kommunernas försäkringsbolag. Ovan-stående gäller även övriga ordförandeuppdrag eller vice ordförande-uppdrag som motsvarar minst 40 % av en heltidsbefattning. Gemensamma förutsättningar för att erhålla ersättningar 14 Förtroendevald ska själv varje månad till respektive nämndsekreterare redovisa sina ersättningsanspråk i kronor enligt dessa bestämmelser. Förtroendevald ska årligen med intyg från arbetsgivaren samt vid förändring styrka sina löneavdrag. Egna företagare etc. anmäler då den av Försäkringskassan registrerade årsinkomsten. Dessa uppgifter ska ständigt finnas tillgängliga hos respektive nämndsekreterare. Förtroendevald ska på begäran kunna styrka sina förluster eller kostnader i samband med avlämnandet av tjänstgöringsrapporten. Yrkanden om ersättningar ska framställas snarast, dock senast inom ett halvår räknat från dagen för sammanträdet eller motsvarande till vilken kostnaden hänför sig. För 8 (12)

9 det fall ett yrkande om ersättning skulle framställas för sent är rätten till ersättning förlorad, såvida inte särskilda skäl för dröjsmålet föreligger. Förtroendevald ansvarar själv för lämnade uppgifters riktighet. Tjänstgörande ordförande svarar för beslutsattest avseende deltagandet i sammanträde. Tjänstgörande vice ordföranden svarar för beslutsattest avseende ordförandens deltagande i sammanträdet. Utbetalning sker endast efter framställning och vid ett tillfälle per månad. Tolkning 15 Frågor om tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser avgörs av kommunstyrelsens personalutskott. Denna kommunala författning ersätter författningen 2011:25. 9 (12)

10 Bilaga Arvodesjustering Årsarvodena ska från och med år 2003 justeras i enlighet med det av Riksdagsarvodesnämnden fastställda arvodet för riksdagsledamöter. Bilersättning utbetalas enligt kommunens bilersättningsavtal (BIL 01). Ersättning för förlorad arbetsförtjänst utbetalas med: Löntagare m.fl. ersätts med ett belopp som motsvarar den faktiskt förlorade arbetsförtjänsten angiven i kronor och ökad med 12 %. Egna företagare, fria yrkesutövare, studerande och förtroendevalda som fritt får disponera sin arbetstid ersätts med ett timbelopp i kronor som utgår från den hos försäkringskassan registrerade årsinkomsten i förhållande till den registrerade årsarbetstiden. Ersättning per timme utgör den hos försäkringskassan registrerade årsinkomsten dividerad med den registrerade årsarbetstiden x 112 % = ersättning per timme. För inkomst av egen verksamhet annat förvärvsarbete Den hos försäkringskassan registrerade årsinkomsten dividerad med 2080 x 112 % = ersättning per timme. För förtroendevald som uppbär arbetslöshetsersättning, sjuk eller föräldrapenning, utgår ersättning med det belopp den förtroendevalde går miste om på grund av sitt uppdrag. Begärt belopp ska styrkas med intyg eller motsvarande. Erforderlig tid för resor och praktiska förberedelser avgörs av respektive förtroendevald själv med beaktande av förhållandena på den egna arbets- platsen. Arvode för sammanträde m.m. Sammanträdesarvode utbetalas för halvdag (0 4 timmar) med 1 % av kommunstyrelsens ordförandes arvode. Sammanträdesarvode utbetalas för heldag (>4 timmar) med 1,5 % av kommunstyrelsens ordförandes arvode. Vid dygnsskifte pågående sammanträde räknas som ett sammanträde. Ledamöter och tjänstgörande ersättare i kommunfullmäktige har alltid rätt att uppbära arvode för tjänstgöring och protokollsjustering med kommunfullmäktige. I övrigt har ingen rätt att uppbära mer än sammanlagt ett heldagsarvode oavsett antalet sammanträden, justeringar eller motsvarande. Justeringsarvode utbetalas med 150 kronor per dag samt ersättning för förlorad arbetsförtjänst och reseersättning. Arvodet betalas endast ut i samband med justering av kommunfullmäktigeprotokoll. 10 (12)

11 Förteckning över årsarvoden till kommunalt förtroendevalda Årsarvodet till kommunstyrelsens ordförande fastställs till 90 % av det vid varje särskilt tillfälle av Riksdagsarvodesnämnden fastställda arvodet för riksdagsledamöter. Tjänstgöringsgraden ska anses motsvara 100 % av en heltidsbefattning. Årsarvodet till kommunstyrelsens förste vice ordförande fastställs till tjänstgöringsgraden x 95 % av arvodet för kommunstyrelsens ordförande. Tjänstgöringsgraden ska anses motsvara 100 % av en heltidsbefattning. Årsarvodet till kommunstyrelsens andre vice ordförande fastställs till tjänstgöringsgraden x 90 % av arvodet för kommunstyrelsens ordförande. Tjänstgöringsgraden ska anses motsvara 100 % av en heltidsbefattning. Årsarvodet till ordföranden i barn- och utbildningsnämnden fastställs till 50 % av gällande arvode för kommunstyrelsens ordförande. Tjänstgöringsgraden ska anses motsvara 50 % av en heltidsbefattning. Årsarvodet till ordföranden i socialnämnden fastställs till 60 % av gällande arvode för kommunstyrelsens ordförande. Tjänstgöringsgraden ska anses motsvara 60 % av en heltidsbefattning. Årsarvodet till ordförandena i kompetens- och arbetslivsnämnden, kultur- och fritidsnämnden och byggnadsnämnden fastställs till 25 % av gällande arvode för kommunstyrelsens ordförande. Tjänstgöringsgraden ska dock anses motsvara 40 % av en heltidsbefattning. Årsarvodet till ordföranden i tekniska nämnden fastställs till 35 % av gällande arvode för kommunstyrelsens ordförande. Tjänstgöringsgraden ska anses motsvara 40 % av en heltidsbefattning. Årsarvodet till ordföranden i räddningsnämnden fastställs till 20 % av gällande arvode för kommunstyrelsens ordförande. Tjänstgöringsgraden ska anses motsvara 40 % av en heltidsbefattning. Årsarvodet till överförmyndaren fastställs till 15 % av gällande årsarvode för kommunstyrelsens ordförande. 11 (12)

12 ÅRSARVODEN I förteckningen anges årsarvodena uttryckta i procent av kommunstyrelsens ordförandes arvode. Organ Ordförande Vice ordförande, förste vice ordförande Andre vice ordförande Kommunfullmäktige 12,0 1,5 1,5 Valberedningen 1,5 0,5 0,5 Övriga ledamöter Kommunstyrelsen 100,0 95,0 90,0 1,0 Uppdragsarvode* Kommunstyrelsens 15,0 arbetsutskott Barn- och utbildningsnämnden 50 8,0 8,0 Byggnadsnämnden 25,0 5,0 5,0 Kompetens- och arbetslivsnämnden 25,0 5,0 5,0 Kommunrevisionen 25,0 5,0 Kultur- och fritids- 25,0 5,0 5,0 nämnden Räddningsnämnden 20,0 5,0 Socialnämnden 60,0 8,0 8,0 3,0 Tekniska nämnden 35,0 5,0 5,0 Valnämnden 2,0 0,8 Överförmyndaren 15,0 *Särskilt uppdragsarvode utbetalas till kommunstyrelseledamöter som inte uppbär heltidsarvode. 12 (12)

BESTÄMMELSER OM EKONOMISKA FÖRMÅNER TILL FÖRTROENDEVALDA

BESTÄMMELSER OM EKONOMISKA FÖRMÅNER TILL FÖRTROENDEVALDA U T G I V E N A V K O M M U N K A N S L I E T Nr 5.1 Sid 1 (13) Dnr Gäller fr.o.m. Antagen 2014/265 2015-01-01 Kf 2014-12-15 145 2014/265 2015-02-09 KF 2015-02-09 5 BESTÄMMELSER OM EKONOMISKA FÖRMÅNER

Läs mer

BESTÄMMELSER OM EKONOMISKA FÖRMÅNER TILL FÖRTROENDEVALDA

BESTÄMMELSER OM EKONOMISKA FÖRMÅNER TILL FÖRTROENDEVALDA BESTÄMMELSER OM EKONOMISKA FÖRMÅNER TILL FÖRTROENDEVALDA ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna 1 Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda som avses i 4 kap 1 kommunallagen

Läs mer

Kommunal författningssamling

Kommunal författningssamling DANDERYDS KOMMUN Kommunal författningssamling Dokument Beteckning Arvodesreglemente 00.04.01 Organ Beslut av KF 1991-12-16, 163 rev. 1994-12-12, 279 rev. 1998-12-14 213 rev. 1999-06-07, 104 rev. 2001-01-29,

Läs mer

BESTÄMMELSER OM EKONOMISKA FÖRMÅNER TILL FÖRTROENDEVALDA. Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda som avses i 4 kap 1 Kommunallagen (1991:900).

BESTÄMMELSER OM EKONOMISKA FÖRMÅNER TILL FÖRTROENDEVALDA. Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda som avses i 4 kap 1 Kommunallagen (1991:900). BESTÄMMELSER OM EKONOMISKA FÖRMÅNER TILL FÖRTROENDEVALDA ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna 1 Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda som avses i 4 kap 1 Kommunallagen

Läs mer

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 12 REGLEMENTE OM EKONOMISKA FÖRMÅNER TILL FÖRTROENDEVALDA I ESLÖVS KOMMUN

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 12 REGLEMENTE OM EKONOMISKA FÖRMÅNER TILL FÖRTROENDEVALDA I ESLÖVS KOMMUN ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 12 REGLEMENTE OM EKONOMISKA FÖRMÅNER TILL FÖRTROENDEVALDA I ESLÖVS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige 2010-11-08, 97. Att gälla från och med 2011-01-01. I vad avser

Läs mer

Bestämmelser om ersättning till Karlskrona kommuns förtroendevalda. (2008-08-19)

Bestämmelser om ersättning till Karlskrona kommuns förtroendevalda. (2008-08-19) Bestämmelser om ersättning till Karlskrona kommuns förtroendevalda. (2008-08-19) 1 Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda som avses i 4 kap 1 kommunallagen

Läs mer

Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda

Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda 1 Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda som avses i 4 kap 1 kommunallagen (1991:900). För

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 006.5

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 006.5 Bromölla kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 006.5 Antagen/Senast ändrad Gäller från Dnr Kf 1991-11-25 108 1992-01-01 1991/556-024 Kf 2007-01-29 7 2007-01-01 2007/40-006 Kf 2013-06-17 109 2013-07-01

Läs mer

BESTÄMMELSER OM. - EKONOMISKA FÖRMÅNER TILL FÖRTROENDEVALDA i PERSTORPS KOMMUN. Antagna av fullmäktige 2011-02-16

BESTÄMMELSER OM. - EKONOMISKA FÖRMÅNER TILL FÖRTROENDEVALDA i PERSTORPS KOMMUN. Antagna av fullmäktige 2011-02-16 BESTÄMMELSER OM - EKONOMISKA FÖRMÅNER TILL FÖRTROENDEVALDA i PERSTORPS KOMMUN Antagna av fullmäktige 2011-02-16 2 Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda i Perstorps kommun ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Läs mer

Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda i Östra Göinge kommun

Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda i Östra Göinge kommun Ansvarig namn Upprättad av Berörda verksamheter Fastställt datum Kommunfullmäktige Anne-Krestin Palmgren Förtroendevalda, ekonomienheten/lönefunktion KF 2014-11-20 76 Dokumentnamn Reviderad: Diarienummer

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR FALKÖPINGS KOMMUN KS 2010/0081 103 KFS 2011:01 Bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda i Falköpings kommun (Antagna av kommunfullmäktige den 31 maj 2010)

Läs mer

ARVODESREGLEMENTE FÖR KIRUNA KOMMUN

ARVODESREGLEMENTE FÖR KIRUNA KOMMUN 1 KIRUNA KOMMUN ARVODESREGLEMENTE FÖR KIRUNA KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige 1998-12-07, 260 Reviderat Kf 2000-03-13, 63 Reviderat Kf 2000-10-16, 194 Reviderat Kf 2001-11-12, 161 Reviderat Kf 2002-12-09--10,

Läs mer

2016-03-23 10. Arvodesreglemente. Antagen av kommunfullmäktige 2016-02-23 4

2016-03-23 10. Arvodesreglemente. Antagen av kommunfullmäktige 2016-02-23 4 Datum 2016-03-23 10 Antal sidor Arvodesreglemente Antagen av kommunfullmäktige 2016-02-23 4 Reviderad, datum och Revideringen avser Innehållsförteckning Allmänna bestämmelser... 3 1. Bakgrund... 3 2. Regler

Läs mer

Bestämmelser om ersättning till styrelseledamöter i av Vimmerby kommun ägda bolag

Bestämmelser om ersättning till styrelseledamöter i av Vimmerby kommun ägda bolag Dnr 2015/026/024 Id 46622 Bestämmelser om ersättning till styrelseledamöter i av Vimmerby kommun ägda bolag Antagen av Kommunfullmäktige 2015-02-23 42 Dnr 2015/026/024 Id 46622 Innehållsförteckning ALLMÄNNA

Läs mer

Antagna av kommunfullmäktige 26 maj 2014, 82 Reviderade av kommunfullmäktige 23 maj 2016, 75 KS2014.0216

Antagna av kommunfullmäktige 26 maj 2014, 82 Reviderade av kommunfullmäktige 23 maj 2016, 75 KS2014.0216 Antagna av kommunfullmäktige 26 maj 2014, 82 Reviderade av kommunfullmäktige 23 maj 2016, 75 KS2014.0216 1 Tillämpningsområde 3 1.1 Förtroendevalda 3 2 Arvode 3 2.1 Gemensamma bestämmelser 3 2.2 Månadsarvode

Läs mer

Förtroendevaldas arvoden. Dorotea kommun

Förtroendevaldas arvoden. Dorotea kommun Förtroendevaldas arvoden 2015-09-29 Dorotea kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2015-xx-xx, xx FÖRTROENDEVALDAS ARVODEN OCH ERSÄTTNINGAR 1 Tillämpningsområde Dessa bestämmelser gäller för: - ledamot

Läs mer

BESTÄMMELSER OM ARVODEN OCH ANDRA ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA

BESTÄMMELSER OM ARVODEN OCH ANDRA ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA BESTÄMMELSER OM ARVODEN OCH ANDRA ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA Inledande bestämmelser 1 Ersättningar till förtroendevalda i kommunala organ utgår i enlighet med dessa bestämmelser för förlorad arbetsinkomst,

Läs mer

Reglemente REGLEMENTE FÖR ERSÄTTNING TILL FÖRTROENDEVALDA GÄLLANDE FR.O.M. 2015-01-01

Reglemente REGLEMENTE FÖR ERSÄTTNING TILL FÖRTROENDEVALDA GÄLLANDE FR.O.M. 2015-01-01 Kommunstyrelsen Reglemente REGLEMENTE FÖR ERSÄTTNING TILL FÖRTROENDEVALDA GÄLLANDE FR.O.M. 2015-01-01 Kf 2014-06-09, 61 Dnr. 2013/110 1 Tillämpningsområde Reglementet gäller för - kommunfullmäktige - av

Läs mer

Bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda i Simrishamns kommun år 2012

Bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda i Simrishamns kommun år 2012 Kommunledningskontoret 1 (6) Bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda i Simrishamns kommun år 2012 (Antagna av kommunfullmäktige den 25 juni 2007, 103, och reviderade av kommunfullmäktige

Läs mer

Arvodesreglemente för kommunalt förtroendevalda i Huddinge kommun

Arvodesreglemente för kommunalt förtroendevalda i Huddinge kommun 1 (20) Fastställt av Huddinge kommunfullmäktige 1991-12-17, 197, med ändring av kommunstyrelsens planerings- och personalutskott 1993-04-27, p 20, kommunfullmäktige 1994-06-13, 104, 1994-12-12, 238, 1995-12-18,

Läs mer

Bestämmelser om ersättning för förtroendevalda i Örkelljunga kommun 2015-2018

Bestämmelser om ersättning för förtroendevalda i Örkelljunga kommun 2015-2018 Kf 134 2014-12-22 ÖRKELLJUNGA KOMMUN Bestämmelser om ersättning för förtroendevalda i Örkelljunga kommun 2015-2018 Reglerna gäller från och med den 1 januari 2015 enligt kommunfullmäktigebeslut 2014-12-22,

Läs mer

Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda som avses i 4 kap 1 kommunallagen (1991:900).

Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda som avses i 4 kap 1 kommunallagen (1991:900). Författning 5.1 Antagen av kommunfullmäktige 101/10 Ändring av kommunfullmäktige 211/12, 120/13, 181/14, 149/15 Bestämmelser om ersättning till kommunala förtroendevalda Bestämmelser om ersättningar till

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅSTORPS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Antaget av kommunfullmäktige den 27 september 2010, 82. Ekonomiska förmåner för förtroendevalda kap 1 8 KAPITEL 1 TILLÄMPNINGSOMRÅDE 1 Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda i Åstorps kommun med

Läs mer

Bestämmelser om ersättning för förtroendevalda i Örkelljunga kommun 2015-2018

Bestämmelser om ersättning för förtroendevalda i Örkelljunga kommun 2015-2018 1(12) Bestämmelser om ersättning för förtroendevalda i Örkelljunga kommun 2015-2018 Reglerna gäller från och med den 1 januari 2015 enligt kommunfullmäktigebeslut 2014-12-22, 134. Reviderat av kommunfullmäktige

Läs mer

ARVODESREGLER 2013. Förtroendevalda i Jönköpings kommun. I detta dokument redovisas de arvodesregler som gäller verksamhetsåret 2013.

ARVODESREGLER 2013. Förtroendevalda i Jönköpings kommun. I detta dokument redovisas de arvodesregler som gäller verksamhetsåret 2013. Stadskontoret Personalavdelningen TJÄNSTESKRIVELSE 2013-01-16 1 (7) Förtroendevalda i Jönköpings kommun ARVODESREGLER 2013 I detta dokument redovisas de arvodesregler som gäller verksamhetsåret 2013. Utgångspunkter

Läs mer

Bestämmelser om ersättningar till kommunalt förtroendevalda i Hultsfreds kommun gällande från och med 2015-01-01

Bestämmelser om ersättningar till kommunalt förtroendevalda i Hultsfreds kommun gällande från och med 2015-01-01 1 (8) Bestämmelser om ersättningar till kommunalt förtroendevalda i Hultsfreds kommun gällande från och med Antagna av kommunfullmäktige 11, 2011-01-31 41, 2014-03-31 87, 2014-06-23 P:\Förtroendemän\Ersättning

Läs mer

Översyn av arvodesreglemente för kommunalt förtroendevalda i Huddinge kommun (HKF 9190)

Översyn av arvodesreglemente för kommunalt förtroendevalda i Huddinge kommun (HKF 9190) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-11-14 KS-2014/1401.112 1 (3) HANDLÄGGARE Z Johansson, Kerstin kerstin.z.johansson@huddinge.se Kommunstyrelsen Översyn av arvodesreglemente

Läs mer

Bestämmelser. om arvoden och andra ersättningar. till förtroendevalda i. Lysekils kommun

Bestämmelser. om arvoden och andra ersättningar. till förtroendevalda i. Lysekils kommun Bestämmelser om arvoden och andra ersättningar till förtroendevalda i Lysekils kommun Antagna av kommunfullmäktige 2008-12-18, 191 Bestämmelser om arvoden och andra ersättningar till förtroendevalda i

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING HÖGANÄS KOMMUN Ersätter KFS 2011:12 KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2011:40 BESTÄMMELSER OM EKONOMISKA FÖRMÅNER TILL FÖRTROENDEVALDA ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Ersättningsbestämmelser för förtroendevalda med flera för mandatperioden 2007-2010 Antagna av fullmäktige 2006-12-18, 1 Tillämpningsområde 1.1 Dessa bestämmelser gäller för a. Ledamöter och ersättare

Läs mer

1(11) Arvodesreglemente för förtroendevalda 2015-04-01--2016-03-31. Styrdokument

1(11) Arvodesreglemente för förtroendevalda 2015-04-01--2016-03-31. Styrdokument 1(11) 2015-04-01--2016-03-31 Styrdokument 2(11) Styrdokument Dokumenttyp Regler Beslutad av Kommunfullmäktige 2009-05-27, 60 Dokumentansvarig Kommunchefen Reviderad av Kommunfullmäktige 2010-12-01, 117

Läs mer

REGLEMENTE OM ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA I TIDAHOLMS KOMMUN

REGLEMENTE OM ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA I TIDAHOLMS KOMMUN 2014:15 REGLEMENTE OM ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA I TIDAHOLMS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige 2014-08-25 att gälla från och med mandatperioden efter 2014 års allmänna val. Tillämpningsområde

Läs mer

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR OCH ARVODEN TILL FÖRTROENDEVALDA I FALKENBERGS KOMMUN

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR OCH ARVODEN TILL FÖRTROENDEVALDA I FALKENBERGS KOMMUN BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR OCH ARVODEN TILL FÖRTROENDEVALDA I FALKENBERGS KOMMUN 2015-2018 Fastställd av kommunfullmäktige 2014-06-24 235 med ändring 2014-12-16 235 BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR OCH ARVODEN

Läs mer

Arvodesbestämmelser och övriga ersättningar för förtroendevalda i Kils kommun

Arvodesbestämmelser och övriga ersättningar för förtroendevalda i Kils kommun KOMMUNFULLMÄKTIGE ARVODESBESTÄMMELSER 2014-09-18 Arvodesbestämmelser och övriga ersättningar för förtroendevalda i Kils kommun I kommunallagen (1991:900) finns de grundläggande bestämmelserna om ersättning

Läs mer

Regler med förtydliganden för ersättningar och arvoden för förtroendevalda i Tranemo kommun för mandatperioden 2015-2018

Regler med förtydliganden för ersättningar och arvoden för förtroendevalda i Tranemo kommun för mandatperioden 2015-2018 Regler med förtydliganden för ersättningar och arvoden för förtroendevalda i Tranemo kommun för mandatperioden 2015-2018 Fastställd av kommunfullmäktige 2013-12-16, 173, reviderad 2014-06-16, 57, och 2014-12-15,

Läs mer

REGLER FÖR ARVODEN OCH ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA

REGLER FÖR ARVODEN OCH ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA Dnr KS 2010-37 Rev. KF 2012-12-20 92 REGLER FÖR ARVODEN OCH ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna 1 Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda

Läs mer

Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i Valdemarsviks kommun

Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i Valdemarsviks kommun Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i Valdemarsviks kommun Fastställda av kommunfullmäktige 2015-06-01, 48. 1. Allmänna bestämmelser 2. Ersättningsformer 3. Ersättningsberättigade

Läs mer

NYKVARNS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING. Reglemente för arvoden och ersättningar i Nykvarns kommun

NYKVARNS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING. Reglemente för arvoden och ersättningar i Nykvarns kommun Reglemente för arvoden och ersättningar i Nykvarns kommun Ändringar införda till och med KF, 57 /2015 Innehållsförteckning 1 Allmänna bestämmelser... 2 2 Definitioner... 2 3 Arvoden... 2 4 Ersättningar...

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr A.16

Kungsörs kommuns författningssamling Nr A.16 Arvodesreglemente för Kungsörs kommun Antaget av kommunfullmäktige 2007-06-18, 167 Reviderat av kommunfullmäktige - 2007-11-26, 215-2010-10-25, 72 (arvode till valnämndens ordförande) - 2011-02-28, 82

Läs mer

Arvodesregler för Kalmar kommuns förtroendevalda

Arvodesregler för Kalmar kommuns förtroendevalda Arvodesregler för Kalmar kommuns förtroendevalda Beslutade av kommunfullmäktige den 19 juni 2006, 138 med ändringar och tillägg den 29 januari 2007, 12, den 28 maj 2007, 114, den 25 augusti 2008, 13, den

Läs mer

a) sammanträde med kommunfullmäktige, fullmäktigeberedning, kommunstyrelsen och övriga nämnder, kommittéer samt revisorernas sammanträden

a) sammanträde med kommunfullmäktige, fullmäktigeberedning, kommunstyrelsen och övriga nämnder, kommittéer samt revisorernas sammanträden -1-2011 BESTÄMMELSER OM EKONOMISKA FÖRMÅNER TILL FÖRTROENDEVALDA Antagna av kommunfullmäktige 2006-12-12 322 att gälla fr o m 2007-01-01. Personalutskottets beslut 2010-12-06 51- uppräkning med 2,47%.

Läs mer

ARVODESREGLEMENTE Ersättning till förtroendevalda. Bergslagens kommunalteknik. Gäller fr o m 2015-01-01

ARVODESREGLEMENTE Ersättning till förtroendevalda. Bergslagens kommunalteknik. Gäller fr o m 2015-01-01 ARVODESREGLEMENTE Ersättning till förtroendevalda Bergslagens kommunalteknik Gäller fr o m 2015-01-01 BESTÄMMELSER OM EKONOMISKA FÖRMÅNER TILL FÖRTROENDEVALDA 1 Allmänna bestämmelser: Dessa bestämmelser

Läs mer

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR TILL KOMMUNENS FÖRTROENDE- VALDA ATT GÄLLA MANDATPERIODEN 2015-2018

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR TILL KOMMUNENS FÖRTROENDE- VALDA ATT GÄLLA MANDATPERIODEN 2015-2018 Styrdokument Dokumenttyp: Regler Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2015-05-18 94 Ansvarig: Kommunchef Revideras: Valår Följas upp: Vid behov BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR TILL KOMMUNENS

Läs mer

EKONOMISKA ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA I LULEÅ KOMMUN

EKONOMISKA ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA I LULEÅ KOMMUN LULEÅ KOMMUN STYRDOKUMENT Dnr 1 (9) Kamsliet 2015-01-01 Gunilla Lundin EKONOMISKA ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA I LULEÅ KOMMUN Dokumenttyp Regeldokument Dokumentnamn Ersättningsbestämmelser Fastställd

Läs mer

ARVODESREGLEMENTE Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda

ARVODESREGLEMENTE Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda ARVODESREGLEMENTE Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda Hofors kommun reviderad av KF 62/2013-06-10 Reviderad av KF 81/2013-09-16 Arvodesreglementet gäller från och med 2014-01-01 1

Läs mer

Bestämmelser om arvoden och ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i Lekebergs kommun

Bestämmelser om arvoden och ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i Lekebergs kommun Bestämmelser om arvoden och ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i Lekebergs kommun Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2015-11-23 Ansvarig för revidering: Kommunstyrelsen Ansvarig tjänsteman:

Läs mer

VILLKOR FÖR DE FÖRTROENDEVALDAS UPPDRAG

VILLKOR FÖR DE FÖRTROENDEVALDAS UPPDRAG 1 VILLKOR FÖR DE FÖRTROENDEVALDAS UPPDRAG I KONCERNEN KARLSTADS KOMMUN 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3 Tolkning av bestämmelserna...4 Årsarvode...4 Begränsat arvode...5 Sammanträdesarvode...9 Dagarvode... 12

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr A.16

Kungsörs kommuns författningssamling Nr A.16 Arvodesreglemente för Kungsörs kommun Antaget av kommunfullmäktige 2007-06-18, 167 Reviderat av kommunfullmäktige - 2007-11-26, 215-2010-10-25, 72 (arvode till valnämndens ordförande) - 2011-02-28, 82

Läs mer

Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda 2015-2018

Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda 2015-2018 Kommunledningsförvaltningen 2014-10-27 1 (10) Personalenheten Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda 2015-2018 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-26, 146. 1 Förtroendevalda som

Läs mer

Bestämmelser rörande arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Landskrona stad

Bestämmelser rörande arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Landskrona stad Bestämmelser rörande arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Landskrona stad Gällande fr o m 2015-01-01 Innehållsförteckning ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Sid 1 1 Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna

Läs mer

Bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda

Bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING G 1 1(7) Gäller från Diarienummer 2015-01-01 2014/1201 024 Antagen: kommunfullmäktige 1991-12-16 och ändrad senast 2014-12-15 143 (ersätter: KS AU 2014-11-05 216) Bestämmelser

Läs mer

-1- BESTÄMMELSER OM EKONOMISKA FÖRMÅNER TILL FÖRTROENDEVALDA Antagna av kommunfullmäktige 2014-11-11 184 att gälla fr.o.m. 2015-01-01.

-1- BESTÄMMELSER OM EKONOMISKA FÖRMÅNER TILL FÖRTROENDEVALDA Antagna av kommunfullmäktige 2014-11-11 184 att gälla fr.o.m. 2015-01-01. -1-2015 BESTÄMMELSER OM EKONOMISKA FÖRMÅNER TILL FÖRTROENDEVALDA Antagna av kommunfullmäktige 2014-11-11 184 att gälla fr.o.m. 2015-01-01. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna

Läs mer

Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Lilla Edets kommun

Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Lilla Edets kommun Bestämmelser om arvoden och ersättningar till i Lilla Edets kommun Tillämpningsområde 1 Dessa bestämmelser gäller för som avses i 4 kapitlet 1 kommunallagen. 2 Ersättningar till enligt dessa bestämmelser

Läs mer

Revidering av regler för ekonomisk ersättning för förtroendevalda i Karlsborgs kommun mandatperioden

Revidering av regler för ekonomisk ersättning för förtroendevalda i Karlsborgs kommun mandatperioden 2017-01-04 Kommunstyrelsen Revidering av regler för ekonomisk ersättning för förtroendevalda i Karlsborgs kommun mandatperioden 2015-2018 Beredningens förslag Kommunfullmäktige beslutar att fastställa

Läs mer

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA Personalsektionen 2013-01-08 1(6) BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA Enligt beslut i kommunfullmäktige 207/06 gäller från och med 1 januari 2007. Reviderad 2013-03-04 1 Tillämpningsområde

Läs mer

BESTÄMMELSER OM EKONOMISKA FÖRMÅNER 6:04:1-10 TILL FÖRTROENDEVALDA

BESTÄMMELSER OM EKONOMISKA FÖRMÅNER 6:04:1-10 TILL FÖRTROENDEVALDA BESTÄMMELSER OM EKONOMISKA FÖRMÅNER 6:04:1-10 TILL FÖRTROENDEVALDA Fastställda av kommunfullmäktige 2006-08-29, 70 med ändring 2006-11-28, 100 o 106, att gälla fr o m 2007-01-01 samt ändring 2010-12-21,

Läs mer

Bestämmelser. om arvoden och ersättningar. till kommunalt förtroendevalda i Laxå kommun. Fr.o.m

Bestämmelser. om arvoden och ersättningar. till kommunalt förtroendevalda i Laxå kommun. Fr.o.m Bestämmelser om arvoden och ersättningar till kommunalt förtroendevalda i Laxå kommun Fr.o.m. 2001-01-01 Fastställd av kommunfullmäktige 21 september 2016, 118 Bestämmelser om arvoden och ersättningar

Läs mer

EKONOMISKA ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA I LULEÅ KOMMUN

EKONOMISKA ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA I LULEÅ KOMMUN LULEÅ KOMMUN FASTSTÄLLT STYRDOKUMENT Dnr 1 (12) 2016-02-29 Gunilla Lundin EKONOMISKA ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA I LULEÅ KOMMUN Dokumenttyp Regeldokument Dokumentansvarig Kommunsekreterare Dokumentnamn

Läs mer

Regler för ersättning till förtroendevalda i Olofströms kommun

Regler för ersättning till förtroendevalda i Olofströms kommun Antagna av kommunfullmäktige 2011-03-14, KF 20 Regler för ersättning till förtroendevalda i Olofströms kommun 1 Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Ersätter Utbytt den Sign 1:1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna 1 Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda som avses i 4 kap 1 kommunallagen (1991:900). För förtroendevalda

Läs mer

Andra förmåner än arvodet enligt gällande arvodesbestämmelser kan ej överlåtas.

Andra förmåner än arvodet enligt gällande arvodesbestämmelser kan ej överlåtas. 2013-05-16 Förslag till kompletteringar i arvodesbestämmelserna. Tillägg i kursiverad stil 9. ledigheter, sjukdom mm Vid föräldraledighet och sjukdom kan landstingsråd, oppositionsråd och gruppledare för

Läs mer

Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Tyresö kommun. Reviderat KF 2014-11-27

Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Tyresö kommun. Reviderat KF 2014-11-27 Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Tyresö kommun Reviderat KF 2014-11-27 Tyresö kommun / 2014-10-13 2 (8) Innehållsförteckning Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna...

Läs mer

Antagna av kommunfullmäktige Reviderat , 28, , Reviderat , 6, ,

Antagna av kommunfullmäktige Reviderat , 28, , Reviderat , 6, , 1 (11) BESTÄMMELSER OM EKONOMISKA ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA Antagna av kommunfullmäktige 1994-12-19 175. Reviderat 1999-02-22, 28, 2000-08-28 128, Reviderat 2003-01-27, 6, 2006-12-18 269, 2010-12-20

Läs mer

REGLEMENTE FÖR ERSÄTTNING TILL KOMMUNALA FÖRTROENDEVALDA

REGLEMENTE FÖR ERSÄTTNING TILL KOMMUNALA FÖRTROENDEVALDA REGLEMENTE FÖR ERSÄTTNING TILL KOMMUNALA FÖRTROENDEVALDA Reglementet är antaget av kommunfullmäktige 1992-02-24, 3 att gälla fr o m 1992-01-01 Reviderat av kommunfullmäktige 2014-12-10, 171 1 Bestämmelser

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN Kommunledningskontoret Lorina Larsson 0533 68 15 27. Arvodesbestämmelser för förtroendevalda i Säffle kommun.

SÄFFLE KOMMUN Kommunledningskontoret Lorina Larsson 0533 68 15 27. Arvodesbestämmelser för förtroendevalda i Säffle kommun. SÄFFLE KOMMUN Kommunledningskontoret Lorina Larsson 0533 68 15 27 Arvodesbestämmelser för förtroendevalda i Säffle kommun förenklad version 1 Observera att detta är en förenklad version av Arvodesbestämmelserna

Läs mer

Bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda för 2014

Bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda för 2014 Bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda för 2014 1 Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna Dessa bestämmelser gäller för ledamöter och tjänstgörande ersättare i nämnder och fullmäktigeberedningar

Läs mer

Regler för arvoden och ersättningar till förtroendevalda

Regler för arvoden och ersättningar till förtroendevalda Regler för arvoden och ersättningar till förtroendevalda Regler för arvoden och ersättningar till förtroendevalda Typ av dokument: Regler Dnr KS 2010-37 Handläggare: Administrativchef Administrativa enheten

Läs mer

Bestämmelser om ersättningar till förtroendevalda i Fagersta kommun

Bestämmelser om ersättningar till förtroendevalda i Fagersta kommun 1 (6) Bestämmelser om ersättningar till förtroendevalda i Fagersta kommun Antagen av kommunfullmäktige (KF) i Fagersta den 26 april 2005, 36, att gälla från 2005-06-01. Ändringar antagna av KF 2006-12-19,

Läs mer

Ersättningsreglemente

Ersättningsreglemente Ersättningsreglemente 1. Årsarvode 1.1 Årsarvode utgår till ordf/vice ordf i styrelser, nämnder och dess utskott samt fullmäktige. 1.2 Arvodet utgår med av fullmäktige fastställd procentsats beräknad utifrån

Läs mer

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling Sid 1 (7) REGLEMENTE FÖR ERSÄTTNING TILL FÖRTROENDEVALDA Tillämpningsområde 1 Reglementet gäller för ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunens övriga nämnder samt i beredningar,

Läs mer

ARVODESREGLEMENTE FÖR GULLSPÅNGS KOMMUN

ARVODESREGLEMENTE FÖR GULLSPÅNGS KOMMUN ARVODESREGLEMENTE FÖR GULLSPÅNGS KOMMUN Antaget av fullmäktige 2014-01-27, 7 Reviderat 2015-02-23, Kf 30 ARVODESREGLEMENTE FÖR FÖRTROENDEVALDA I GULLSPÅNGS KOMMUN FÖR MANDATPERIODEN 2015-2018 ALLMÄNNA

Läs mer

Burlövs kommun. Bestämmelser om ersättningar till kommunalt förtroendevalda

Burlövs kommun. Bestämmelser om ersättningar till kommunalt förtroendevalda 1 Burlövs kommun Bestämmelser om ersättningar till kommunalt förtroendevalda Antagna av kommunfullmäktige 1994-12-19, 145 Reviderade 1998-12-21, 142, 1999-06-21, 64, 2002-12-16, 130, 2006-08-21, 69, 2007-10-15,

Läs mer

Regler för ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i Linköpings kommun 2015-2018

Regler för ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i Linköpings kommun 2015-2018 Ersättningar till förtroendevalda Regler för ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i Linköpings kommun 2015-2018 Dokumenttyp: Regler Antaget av: Kommunfullmäktige Status: 2014-04-29, 2015-03-24,

Läs mer

Ersättningar till förtroendevalda

Ersättningar till förtroendevalda Ersättningar till förtroendevalda Arvoden Årsarvoden utgår till ordförande, vice ordförande Sammanträdesarvoden till ledamöter och suppleanter Undantag, Revisionen. KS och KSAU Sammanträdesarvoden Sammanträdesarvode

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (16) KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR FALKÖPINGS KOMMUN KS 2015/477 024 KFS 2015:18 Bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda i Falköpings kommun Antagen av kommunfullmäktige den 30 november

Läs mer

Bestämmelser om ekonomiska förmåner för förtroendevalda i Bollebygds kommun 2014-2018

Bestämmelser om ekonomiska förmåner för förtroendevalda i Bollebygds kommun 2014-2018 Styrdokument 1 (7)2014-06-30 Fastställd: 2014-06-18 Kommunfullmäktige 2014-06-18 61 Gäller för: samtliga nämnder och verksamheter Dokumentansvarig: Kanslichef Reviderad: Dnr : KS2013/503-11 Bestämmelser

Läs mer

Bestämmelser om ersättning till kommunala förtroendevalda

Bestämmelser om ersättning till kommunala förtroendevalda FÖRFATTNING 5.1 Antagen av kommunfullmäktige 126/06 Bestämmelser om ersättning till kommunala förtroendevalda Bestämmelser om ersättningar till kommunalt förtroendevalda att tillämpas fr o m 2007-01-01,

Läs mer

Bestämmelser om ekonomisk kompensation till förtroendevalda

Bestämmelser om ekonomisk kompensation till förtroendevalda Bestämmelser om ekonomisk kompensation till förtroendevalda Antagen i kommunfullmäktige 2014-12-04 Allmänna bestämmelser 1 Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna Dessa bestämmelser gäller för

Läs mer

Arvodesreglemente för kommunalt förtroendevalda för mandatperioden 2015 2018

Arvodesreglemente för kommunalt förtroendevalda för mandatperioden 2015 2018 Arvodesreglemente för kommunalt förtroendevalda för mandatperioden 2015 2018 Fastställd av kommunfullmäktige 2014-06-30 76. 1 Bestämmelser om ekonomiska förmåner till kommunalt förtroendevalda för mandatperioden

Läs mer

Bestämmelser om ekonomisk kompensation till förtroendevalda i Rättviks kommun 1(7)

Bestämmelser om ekonomisk kompensation till förtroendevalda i Rättviks kommun 1(7) Bestämmelser om ekonomisk kompensation till förtroendevalda i Rättviks kommun 1(7) Stab och serviceförvaltningen Kanslienheten Webbredaktör webmaster@rattvik.se 2013-11-15 Antagen KF 2010-12-09, 104 Allmänna

Läs mer

Arvodesreglemente för förtroendevalda. Regler för partistöd 2015-2018

Arvodesreglemente för förtroendevalda. Regler för partistöd 2015-2018 Arvodesreglemente för förtroendevalda Regler för partistöd 2015-2018 Antaget av kommunfullmäktige 2014-10-28, 119, Tolkning 23 beslutat av KsAu 2014-12-01, 231 Allmänna bestämmelser 1 Förtroendeuppdrag

Läs mer

Bestämmelser om ersättning till kommunala förtroendevalda

Bestämmelser om ersättning till kommunala förtroendevalda FÖRFATTNING 5.1 Antagen av kommunfullmäktige 101/10 Ändring av kommunfullmäktige 211/12, 120/13, 181/14 Bestämmelser om ersättning till kommunala förtroendevalda Bestämmelser om ersättningar till kommunalt

Läs mer

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA Personalsektionen 2013-01-08 1(9) BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA Enligt beslut i kommunfullmäktige 207/06 gäller från och med 1 januari 2007. Reviderad 2013-03-04 1 Tillämpningsområde

Läs mer

Förslag till beslut Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta MISSIV 1(1) 2014-08-18 LJ2014/1114

Förslag till beslut Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta MISSIV 1(1) 2014-08-18 LJ2014/1114 MISSIV 1(1) 2014-08-18 LJ2014/1114 Landstingsstyrelsen Arvodesregler för förtroendevalda inom Region Jönköpings län Landstingets parlamentariska kommitté lägger härmed fram arvodesregler för förtroendevalda

Läs mer

Reglemente för förtroendevalda

Reglemente för förtroendevalda REGLEMENTE Dokumentets syfte För alla förtroendevalda i Nacka kommun gäller följande gemensamma bestämmelser. I begreppet nämnd innefattas även kommunstyrelsen, annan nämnd benämnd styrelse samt i tillämpliga

Läs mer

Reglemente för ersättning till förtroendevalda i Grums kommun för tiden

Reglemente för ersättning till förtroendevalda i Grums kommun för tiden REGLEMENTE Datum Antagen av Kommunfullmäktige Reviderad datum Paragraf 85 1(7) Reglemente för ersättning till förtroendevalda i Grums kommun för tiden 2015-2018 2(7) Reglemente för ersättning till förtroendevalda

Läs mer

SORSELE KOMMUN ARVODES- OCH ERSÄTTNINGSREGLEMENTE 1 (5)

SORSELE KOMMUN ARVODES- OCH ERSÄTTNINGSREGLEMENTE 1 (5) 1 (5) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning... 2 2 Ersättningsberättigade sammanträden m m... 2 3 Årsarvoden... 3 4 Uppgifter som täcks inom ramen för årsarvodet... 3 5 Sammanträdesarvode och arvode för justering...

Läs mer

I BENGTSFORS KOMMUN. Reglemente för förtroendemannaarvoden

I BENGTSFORS KOMMUN. Reglemente för förtroendemannaarvoden I BENGTSFORS KOMMUN POLICY Dalum 2014.811.024 1(5) Kommunlednlnqskontoret, kanslienheten Ulrika Thorell, kommunsekreterare, 0531-526002 ulrika.thorell@bengtsfors.se Anlagen av Kommunfullmäktige Reglemente

Läs mer

Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda

Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda VK400S v1.0 031003 L:\Dokument\Författningssamling\Flik 3.23 Ekonomisk ersättning för förtroendevalda rev 160418.doc FÖRFATTNINGSSAMLING Flik 3.23 Antagen av kommunfullmäktige 1999-02-22, 12. Gäller från

Läs mer

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNING TILL PITEÅ KOMMUNS FÖRTROENDEVALDA

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNING TILL PITEÅ KOMMUNS FÖRTROENDEVALDA 1 BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNING TILL PITEÅ KOMMUNS FÖRTROENDEVALDA ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna 1 Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda som avses i 4 kap

Läs mer

Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda i Oskarshamns kommun

Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda i Oskarshamns kommun Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda i Oskarshamns kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2004-06-04 68 Reviderad av kommunfullmäktige 2012-11-12 182 Gäller från och med 2012-07-17 1 Tillämpningsområde

Läs mer

Arvodesreglemente Antagen av kommunfullmäktige

Arvodesreglemente Antagen av kommunfullmäktige Dnr. 09/KS0062 Arvodesreglemente Antagen av kommunfullmäktige 2010-04-21 48 1 Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda som avses i 4 kap 1 kommunallagen (1991:900). För förtroendevalda som fullgör

Läs mer

Ersättningsreglemente för Töreboda kommuns förtroendevalda mandatperioden

Ersättningsreglemente för Töreboda kommuns förtroendevalda mandatperioden Ersättningsreglemente för Töreboda kommuns förtroendevalda mandatperioden 2011-2014. 1 Tillämpningsområde Dessa bestämmelser gäller för förtroendevald som avses i 4 kap 1 kommunallagen (SFS 1991.900) det

Läs mer

BESTÄMMELSER OM EKONOMISKA FÖRMÅNER TILL FÖRTROENDE- VALDA

BESTÄMMELSER OM EKONOMISKA FÖRMÅNER TILL FÖRTROENDE- VALDA SUNNE KOMMUN Antagna av Sunne kommunfullmäktige 55, 2002-10-28, reviderade kf 87, 2005-11-28 kf 113, 2007-06-25 och kf 103, 2008-10-27 BESTÄMMELSER OM EKONOMISKA FÖRMÅNER TILL FÖRTROENDE- VALDA ALLMÄNNA

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN 1 MOTALA KOMMUN 06/KS 185 KFS 2007:03 Ers KFS 2007:01 BESTÄMMELSER OM EKONOMISKA ERSÄTTNINGAR TILL KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA I MOTALA KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige den 26 mars 2007, 87 gäller fr

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Regler för ersättning till förtroendevalda med flera Antagna av fullmäktige 2010-12-15, 136 att gälla fr.o.m. 2011-01-01 Reviderade av fullmäktige 2011-06-15, 90 att gälla fr.o.m. 2011-07-01 Reviderade

Läs mer

Bestämmelser om arvoden, ersättningar mm till politiker i Mönsterås kommun

Bestämmelser om arvoden, ersättningar mm till politiker i Mönsterås kommun 2015-02-04 Bestämmelser om arvoden, ersättningar mm till politiker i Mönsterås kommun ------ Beslutat av Kf, 2014-11-24, 28 Innehållsförteckning Sida ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 1 Förtroendeuppdrag som omfattas

Läs mer

Bestämmelser om ekonomiska ersättningar mm till förtroendevalda i Mora kommun

Bestämmelser om ekonomiska ersättningar mm till förtroendevalda i Mora kommun Ersättningsregler 2010-09-07 1 (8) Dnr 2010/287 101 Bestämmelser om ekonomiska ersättningar mm till förtroendevalda i Mora kommun Beslut i kommunfullmäktige 2010-09-27, att gälla fr o m 2011-01-01. Allmänna

Läs mer

BESTÄMMELSER OM EKONOMISK ERSÄTTNING TILL FÖRTROENDEVALDA I ORSA KOMMUN. Fastställda av kommunfullmäktige , rev ,

BESTÄMMELSER OM EKONOMISK ERSÄTTNING TILL FÖRTROENDEVALDA I ORSA KOMMUN. Fastställda av kommunfullmäktige , rev , BESTÄMMELSER OM EKONOMISK ERSÄTTNING TILL FÖRTROENDEVALDA I ORSA KOMMUN Fastställda av kommunfullmäktige 2010-09-27, rev 2010-11-29, 2011-01-31 Allmänna bestämmelser Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna

Läs mer

Bestämmelser för ersättning till förtroendevalda

Bestämmelser för ersättning till förtroendevalda Bestämmelser för ersättning till förtroendevalda Arvode utges för inställelse till och deltagande i sammanträde eller förrättning, samt i form av fast årsarvode. Ersättning för inläsningstid ingår i samtliga

Läs mer