KUNGL. MUSIKHÖGSKOLAN NYBYGGNAD OCH OMBYGGNAD REVIDERAT BYGGNADSPROGRAM DEL 3

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KUNGL. MUSIKHÖGSKOLAN NYBYGGNAD OCH OMBYGGNAD REVIDERAT BYGGNADSPROGRAM 20101018 DEL 3"

Transkript

1 KUNGL. MUSIKHÖGSKOLAN NYBYGGNAD OCH OMBYGGNAD REVIDERAT BYGGNADSPROGRAM DEL 3

2 AKADEMISKA HUS I STOCKHOLM AB KUNGL.MUSIKHÖGSKOLAN I STOCKHOLM PROJEKTNR REVIDERAT BYGGNADSPROGRAM ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER, PROGRAM - ADRESSLISTA 1 - ORGANISATIONSPLAN 2 - VERKSAMHETSBESKRIVNING 3 - LOKALFÖRTECKNING - AKUSTIKKLASSER - LOKALPOLICY och LÄRARARB.PL - RUMSGRUPPERING - BACKSTAGE - SKÅPPROGRAM - SAMBANDSKRAV - RUMSFUNKTIONSPROGRAM - TEKNISKA PROGRAMKRAV - GRÄNSDRAGNING FÖR INVESTERING - FÖRTYDLIGANDE AV GRÄNSDRAGNINGSLISTA MILJÖPROGRAM 7 - BYGGHERRENS KVALITETSPLAN 8 TEKNISKA BESKRIVNINGAR - MARK 9 - BYGGNADSKONSTRUKTIONER OCH RUMSBESKRIVNING 10 - AKUSTIK OCH LJUDKRAV 11 - BRANDSKYDDSBESKRIVNING 12 - VVS-, KYLA, SPRINKLER, STYR- OCH ÖVERVAKNING - INSTALLATIONSSYSTEM EL, TELE OCH TRANSPORTANLÄGGNINGAR - ELEFFEKT OCH ELENERGI - BELYSNINGSSYSTEM - HYRESGÄSTENS TELE UTRUSTNING FÖRESTÄLLNINGSTEKNIK 15 - BESKRIVNING GLAS 16 - PUNKTER FÖR VIDARE UTREDNING 17 - TILLGÄNGLIGHET 18

3 1 (6) KMH Rev Nybyggnad Projekt nr Adresslista Byggherre Akademiska Hus i Stockholm AB B Box 12227/Rålambsvägen 32 A mail-fax STOCKHOLM pappers-fax B-EW Projektledningschef; Erik Westin B-LOP Projektsäk/Upphandl: Lars-Ove Persson B-EÖ Projektekonom: Erik Östlin B-LL Fastighetsdokumentation: Lizzi Langholz B-AR Samordning Veidekke: Anders Rosqvist Akademiska Hus i Stockholm AB FO Östermalm fax Drottning Kristinas väg STOCKHOLM B-JK Fastighetschef; Jan Kron B-SM Förvaltare; Susanne Malmgren B-SL Styr o regleransvarig: Sven Lindahl B-RA Elansvarig; Rune Alm B-CH Husansvarig: Christopher Hauke

4 2 (6) Projektledning WSP Management P Box fax (Lumaparksvägen 7) STOCKHOLM P-LR Lars Ryd P-JG Jens Gasslander Hyresgäst Kungliga Musikhögskolan (KMH) H Box fax Besöksadress: Valhallav STOCKHOLM H-ML Projektledare; Mats Lundahl H-KL Projektledare; Kerstin Lönngren H-JF Förvaltn.chef; John Fürstenbach U:\j-k-l\KMH_AH_MK\A\Dok\06_Program\01_Rev BP \101014_inkommet material_wsp_lasse R\KMH_Adresslista_ doc

5 Konsulter 3 (6) Arkitekt AIX Arkitekter AB A Hudiksvallsgatan STOCKHOLM A-MK Margareta Källström A-TR Tobias Rosberg A-SM Sibylle Maurer Konstruktör Hillstatik AB K Box Hammarby Kaj fax STOCKHOLM K-OS Owe Svensson K-AB Arne Bredstedt VVS/Styr/El/Tele Incoord AB Golfvägen 4B fax Box Danderyd V-TS Tore Strandgård V-BL Bo Lundkvist Styr Styr-JB Johan Brock El E-AE Anders Englund E-HL Torbjörn Holmer-Lennehag U:\j-k-l\KMH_AH_MK\A\Dok\06_Program\01_Rev BP \101014_inkommet material_wsp_lasse R\KMH_Adresslista_ doc

6 Landskapsarkitekt S.Koinberg AB LA Södermannagatan fax STOCKHOLM Faktureringsadress: Odelbergsvägen ENSKEDE LA-SK Sture Koinberg (6) MKB Tengbomgruppen AB M Box 1230 Katarinavägen fax Stockholm M-JO Jörgen Orback M-BL Bo Lierud M-MW Mikael Wessling Brand Brandskyddslaget Br Box 9196 /Hornsbruksgatan 28/ fax STOCKHOLM Br-JT Jörgen Thor Akustik Akustikmiljö Ak Marvedsvägen fax HUDDINGE Ak-LN Lennart Nilsson Akustikon AB Baldersgatan GÖTEBORG fax Ak-JIG Jan-Inge Gustafsson GEO Golder Associates AB Box / Kapellgränd fax STOCKHOLM Geo-AB Annika Bergwall U:\j-k-l\KMH_AH_MK\A\Dok\06_Program\01_Rev BP \101014_inkommet material_wsp_lasse R\KMH_Adresslista_ doc

7 5 (6) Varsamhet AIX Arkitekter AB Var Hudiksvallsgatan STOCKHOLM Var-JP Jan Perotti Tillgänglighet Lindh Pihl arkitekter ab Högbergsgatan fax STOCKHOLM T-UP Urban Pihl Trafik Carl Bro AB Mejerivägen fax Box Tr-JEH Jan-Erik Hollander Glas ACC Glasrådgivare AB Telefonstigen fax NACKA Gl-AJ Anders Jämtfjäll Kalkyl Bygg Byggnadsekonomi AB Dragskär Vilan Oskarshamn fax Björn Johansson WSP Management EL/Tele Box fax STOCKHOLM Klas Eriksson Kalkyl Installationsekonomisk Consult V Valövägen fax SALTSJÖ-BOO JN Jörgen Nilsson U:\j-k-l\KMH_AH_MK\A\Dok\06_Program\01_Rev BP \101014_inkommet material_wsp_lasse R\KMH_Adresslista_ doc

8 Risk farligt gods transporter Risk WSP Brand & Risk Box fax Lumaparksvägen Stockholm Markus Glenting (6) Myndigheter Gatu- och fastighetskontoret (GFK) Box fax STOCKHOLM Peter Granström, Projektled exploatering Kristina Glitterstam, trafik ing Catarina Thuresson, tillgänglighet Stadsbyggnadskontoret (SBK) Box STOCKHOLM Aleksander Wolodarski, stadsplaneark Susanna Stenfelt Konstnärlig Statens Konstråd utsmyckning Box fax STOCKHOLM Brandskydd Brandförsvaret Tomas Blomqvist, brandskydd U:\j-k-l\KMH_AH_MK\A\Dok\06_Program\01_Rev BP \101014_inkommet material_wsp_lasse R\KMH_Adresslista_ doc

9 1(4) KUNGLIGA MUSIKHÖGSKOLAN I STOCKHOLM TEKNISK BESKRIVNING -K Dimensioneringsförutsättningar Belastningar: i kn/m 2 (Q k i kn) Egentyngd: Förutom konstruktionens egentyngd ett tillägg av 3.3 Gäller ej administrativa ytor. Administrativa ytor ovan stora salen samt expansionsytor i norra delen av Hus 1: Nyttig last: Bunden last 1,0 =1,0 Fri 1,5 =0,5 Övriga ytor: Bunden lastdel 0 = 0 Fri 4,0 =0,5 Q k =3,0 Snö: Vind: Enl. normkrav (Snöfickor beaktas) Enl. normkrav Olyckslaster: Enl. normkrav Schaktning och grundläggning mm Schaktning Generellt inom tomten ca 60-65% frilägges berget från ovanliggande fyllningsmassor och torrskorpslera. Schakterna består huvudsakligen av bergschakt med undantag av hus 2, södra och norra delen. Grundundersökning saknas idag öster om stallbyggnaden men berg i dagen kan ses i flera punkter, varför bergschakt har förutsatts, G-klaven är grundlagd på berg. Inom hus 4 (stallet) jordschakt och delvis plansprängning. Rivningar av betongsulor från tidigare rivna byggnader, G-klaven skall rivas i sin helhet, kommer att behöva göras. En riskanalys måste tas fram under systemhandlingsskedet för att belysa områdespåverkan. Riskinventeringen skall beröra intilliggande byggnader samt andra anläggningsdelar som kan påverkas och ange restriktioner och åtgärder i samband med bergschakt. Restriktioner i form av tätsöm nära befintliga byggnader samt bergsförstärkning med ingjutna bultar bör också påtalas i riskanalysen.

10 2(4) Berg- och jordschakter med sänkningar av omgivande mark med mer än 0,5m kommer att behöva göras i samband med schakter för hårdgjorda ytor, trädplanteringar, LOD och utvändiga ledningsdragningar. Fyllning All återfyllning utförs med packningsbara massor med värmeisolerande kapilärbrytande skikt närmast konstruktion. Grundläggning Hus 1. Utbredda sulor på packad sprängbotten. Hus 2 I huvudsak utbredda sulor på packad sprängbotten. I byggnadens norra och södra del grundlägges med plintar/spetsburna pålar till berg. Hus 3 Förbindelse mellan Hus 1 och Hus 2. Utbredda sulor på packad sprängbotten. Hus 4 Stallet Befintlig grundläggning under ytterväggar och pelare användes efter att nivå och kondition bedömts. Golvnivån sänks 250mm. Ny grundläggning med utbredda sulot på packad sprängbotten för nya trappaket, hissar etc. Stommar Av produktionsskäl och ur flexibilitetssynpunkt finns önskemål att utföra stommarna med hög prefabrikationsgrad. Byggnadernas geometrier ger goda möjligheter för ett relativt optimalt prefab.bygge. Vertikalt- och stomstabiliserande bärverk Hus 1, Hus 2 och Hus 3 Ytterväggar, källarväggar och väggar runt hissar och trapphus utföres i betong. Pelarna utförs dels i betong och dels i brandskyddat stål. Betongväggarna i kombination med smärre ståldiagonaler utgör stomstabilisering. Stagen behöver ej brandskyddas. Stagen finns i huvudsak integrerade i väggen i stora salen. Hus 4, Stallet

11 3(4) Befintliga ytterväggar och befintliga pelare av trä används. Skadade eller borttagna pelare ersätts med nya träpelare i utförande motsvarande befintliga träpelare och balkar brandskyddsmålas till R 30. Nya bärverk för hissar och trappor i stål. Horisontellt bärverk Hus 1, Hus 2 och Hus 3 Bjälklagselement av betong typ HDf vilande på stålbalkar och betongväggar. Endast stålbalkarnas underflänsar exponeras och brandskyddas. Gäller ej taket ovan Stora Salen. Bjälklaget fungerar som styv skiva för horisontell kraftöverföring till avstyvande väggar och stag. Yttertak av uppstolpat trä på HDf-bjälklag. Inom hus 1, ovan stora salen finns en administrativ del med fackverksbalkar och trapetsplåt. Takplåten utförs som styv skiva för horisontal kraftöverföring till ytterväggar. Hus 4, Stallet Befintliga längsgående primärbalkar i två linjer används i båda planen. Befintliga träbjälkar tvärs huset förstärks, kompletteras och i vissa fall ersättes med limträbjälkar i zoner med tätpackningshyllor. I zonen för fläktrum inläggs stålbalksraster direktkopplade till befintliga pelare. I praktiken ett dubbelgolv av ljudskäl. Befintliga yttertakbjälkar används och förstärks med automatik i samband med nytt klimatskydd. Övrigt Inom Hus 1 finns specialutrymmen såsom Stora Salen, Lilla Salen, Slagverkssalen och inspelningsstudios och inom Hus 2 Svarta lådan. Dessa salar utförs med dubbla stommar helt avskiljda från varandra och separat stabiliserande. I de flesta fallen utgörs den ena stomdelen av betong och den andra av stål. I en del fall exempelvis Stora Salen och en del inspelningsstudios är båda vertikalstommarna av stål. Hus 3 samt delar av Hus 1 och 2 är helt under blivande marknivå och är terassbjälklag. Golv, generellt Samtliga golv utförs platsgjutna som golv på mark. I anslutning mot lägre liggande, källardelar och liknande utförs golvet fribärande. Av akustiska skäl utförs dubbla golv med mellanliggande dämpande isolering i vissa zoner. Golven skall utföras radonskyddande med krav på ingjutningsflänsar etc. för rörgenomföringar. Dräneringsledningar läggs runt byggnadens alla sidor, gäller även kulvertar.

12 4(4) Klimatskiljande delar och kompletteringar Generellt Ytterväggar och yttertak i befuktad del utföres med stor noggrannhet med avseende på köldbryggor och täthet. Ytterväggar under mark förses med kapilärbrytande värmeisolering. Golv på mark utförs dels med kapilärbrytande lager samt ett skikt av kapilärbrytande värmeisolering. Innerväggar och undergolv utföres lätta i torr teknik med traditionellt utförande. Inom utrymmen med akustiska krav utförs varje rumsenhet som egen cell med såväl tak, väggar som golv avskilda från varandra. Innertaket bär på väggen (inre skiktet) som vilar på avvibrerat undergolv. Massan av tak, väggar och golv samt typ av golvdämpning (avvibrering) är helt styrd av akustiken. Hus 1 Ytterväggar helt av glas. Beskrivs av glaskonsulten. Yttertak av uppstolpat trä med lösullsisolering. Duk som tätskikt. Yttertak ovan administrativ del ovan Stora salen av tapetsplåt med ovanliggande isolering. Duk som tätskikt Hus 2 Ytterväggar av betong utvändigt isolerade och putsade. Yttertak av uppstolpat trä med lösullsisolering. Hus 4, Stallet Bef. tegelfasader ilagas och repareras. Befintliga yttertaksstolar förstärkta med träreglar och mellanliggande luftad isolering. Tätskikt av falsad plåt på underlagstäckning. Stockholm Hillstatik AB Owe Svensson

13 1(1) KUNGLIGA MUSIKHÖGSKOLAN I STOCKHOLM Översiktlig Geoteknisk Beskrivning Översiktlig geoteknisk undersökning är utförd av Golder Associates AB, redovisad i Rapport 1 daterad Markradon mätningar har utförts i 3 punkter, av MRM Konsult AB med resultat enligt rapport 2169 daterad Nuvarande undersökning är begränsad till en linje strax öster om Stallet, Hus 4. Markförhållanden Marken i området karaktäriseras till stor del av berg i dagen och ytnära berg. Markytan har till stor del nivåer kring +23. Fastigheten gränsar i väster resp. i söder till Lidingövägen med nivå +21 resp. Valhallavägen med nivå +21. Norr om planerad anläggning har markytan nivån +27. Marken består förutom av berg i dagen, överst av fyllning där under torrskorpelera på friktionsjord som vilar på berg. I leran finns skikt av silt eller sand. I södra delen förekommer även lös lera. I större delen är jorddjupen begränsade, som lägst ligger berget på nivån +14 i områdets nordvästra och södra del. Restriktioner för dränerande ingrepp, enligt Stadsbyggnadskontoret, för fastigheten är nivån +19 och + 18 för den norra resp. södra delen. Gjorda grundvattenmätningar (feb. och april 2005) visar +19,2 resp. +19,4 i nordväst samt + 17,9 resp. +19,1 i söder. Markradonmätningar i jord indikerar normalradonmark. Stockholm Hillstatik AB Owe Svensson u:\j-k-l\kmh_ah_mk\a\dok\06_program\01_rev bp \101021_inkommet material_k\geoteknisk undersökning.doc

14

15 AKADEMISKA HUS I STOCKHOLM AB KUNGL.MUSIKHÖGSKOLAN I STOCKHOLM PROJEKTNR REVIDERAT BYGGNADSPROGRAM AIX ARKITEKTER AB ÖVERSIKTLIG RUMSBESKRIVNING sida 1(7) Byggnadsbeskrivning Mellanväggar Innerväggar med olika ljudklass utförs av gipsskivor på stålreglar enligt väggtypsritningar A till A och i omfattning enligt A till A Se del 1. Väggtyper för konsertsalar Väggtyper för konsertsalar redovisas på K-ritningar och på A för de mindre konsertsalarna. Inre akustikskikt enligt akustiker. Ytbeklädnad på väggar Lamellernas fasader i hus 1 bekläds med glespanel av sågat trä, tunt vitmålat. Panelen sätts på reglar med mellanliggande mineralull och utgör ljuddämpning i entréhall och ljusgårdar. Akustikbeklädnader typ förenklade Svanåprodukter i musikrum. Se även A Kakel i våtrum skall vara typ Höganäs Arkitekt, 97x97 mm, vit. Golv Golvuppbyggnad utförs enligt golvtypsritning A och i omfattning enligt till A G till A G i del 1. För att alla golv ska komma i samma nivå som musikrummen reglas dessa upp enligt golvtypsritningen. Golv - Ytskikt: Golvens ytskikt redovisas på ritning A till A Granitkeramik skall vara typ Kasthall, Apavisa lava negro 10x300x600, mörkgrå fog. Klinker i våtrum skall vara typ Höganäs Grynna, 8x97x97. Plattorna sätts i fix på uppreglat undergolv. Trägolv skall vara typ Kasthall Industriparkett, 23 mm, som hellimmas mot underlaget. Trägolven oljas. Slipad betong förädlas med mekanisk slipning och polering i 7 steg till synlig ballast där sista steget är en finpolering så kallad FP60 enligt HTC Superfloor Linoleum 1 skall vara typ Forbo Marmoleum Dual, 2,5 mm. Linoleum 2 skall vara Forbo Walton, 2.5 mm. Innertak I musikrum utförs innertak av perforerade gipsskivor, typ Danogips Quattro, se A A alternativt A B. I kontorsrum utförs innertaken av samma material, men byggs horisontellt. I korridorer utförs innertaket av mjuka skivor typ Ecophon med nedfällbar mittzon, dolt bärverk se A A alternativt A B. Rumsbeskrivning Nummer avser positionsnummer i lokalförteckningen, daterad Rumsstudier redovisas i del 2 medan RFP redovisas i denna del 3. Nedan redovisade rum är exempel på rumstyper.

16 AKADEMISKA HUS I STOCKHOLM AB KUNGL.MUSIKHÖGSKOLAN I STOCKHOLM PROJEKTNR REVIDERAT BYGGNADSPROGRAM AIX ARKITEKTER AB ÖVERSIKTLIG RUMSBESKRIVNING sida 2(7) 101, 131 Entréhall / Foajé G Industriparkett S Trä lika golv V Glespanel enligt BB ovan Väggar kring servicecentrum kläds med återanvänd skiffer Bef. tegelvägg på stallet rengöres och lagas Glasväggar enligt glasbeskrivning T Ö Akustikputs Roxull Mono Plan på undersida av del av bjälklag under balkonger. Del av undersida av balkonger typ korridor med nedfällbar zon. Tak över plan 5: akustikputs Barriärer vid trappor och balkonger av betong. Handledare och nedre följare av ek. 411, 413 Bibliotek G Slipad betong S Trä lika provrumstyp V Bef. putsade ytterväggar putsas om Väggar vinkelräta mot fasaden kläds med träpanel. Väggar mot smårummen helglasas T Ny pärlspontpanel ersätter befintlig Tak över plan 3, akustikputs Ö Uttagsbrunnar för el/tele i golv. Flexibilitet beaktas Barriär mot högre del utförs som fasta bokhyllor 426, 421 Bibliotek G Industriparkett S Trä lika golv V Bef. putsade ytterväggar putsas om Väggar vinkelräta mot fasaden kläds med träpanel. Väggar mot smårummen helglasas T Ny pärlspontpanel ersätter befintlig Ö Uttagsbrunnar för el/tele i uppbyggt golv. Flexibilitet beaktas Barriär mot lägre del utförs som fasta bokhyllor G S V T Ö Wc plan -1, 0-4 Klinker Kllnker Kakel till ök dörrfoder, däröver målad gips Målad fast gips och delar demonterbara 221 m fl Seminarierum G Industriparkett S Trä lika golv V Målad gips T Målade gipsskivor med fält av perforerade gipsskivor. Andel perforering enligt akustik-pm. Delar demonterbara med dolt bärverk. Ö

17 AKADEMISKA HUS I STOCKHOLM AB KUNGL.MUSIKHÖGSKOLAN I STOCKHOLM PROJEKTNR REVIDERAT BYGGNADSPROGRAM AIX ARKITEKTER AB ÖVERSIKTLIG RUMSBESKRIVNING sida 3(7) 719 Caféservering G Industriparkett S Trä lika golv V Se foajé / entréhall 101, 131 T Se foajé / entréhall 101, 131 Ö Serveringsdiskar i trä / glas / stål 111 Konsertsal G Industriparkett (även på rörliga delar av golvet) S Trä lika golv V Fanerad panel för ljudabsorbtion och -diffussion T Målad betong / absorbenter rörliga höj-/sänkbara fanerade. Rörliga delar ingår i inredning / utrustning KMH Ö Se Akustik-PM från Akustikon avseende konsertsalen, beskrivning av material, del Kammarmusiksal G Industriparkett S Trä lika golv V Fanerade element av ex. fiberbetong, T Fanerade element av ex. fiberbetong, Ö Se beskrivning Akustik i stora salarna Del Lilla salen G Industriparkett, pigmenterad olja S Trä lika golv V Beskrivning i BP 2005 Ändras till 30 % basabsorbent av spaltpanel, lackerad 30 % diffusionspanel, typ Svanå, lackerad 40 % Vägabsorbent, typ Ecophon Super G som kompletteras med tygbeklädnad Väggbeklädnad reduceras från 72% till 60% av väggytan. Diffusorpanel reduceras med 33% genom att släta ytor varvas med diffuserande. Ribbverk till 2.1 m. Enklare absorbent på hög höjd. T Undertak, 60 % typ Ecophon Master alpha + Master alhpa extra bas resp. 40 % typ Master gamma. Ö Se beskrivning Akustik i stora salarna Del Svart låda G Industriparkett, pigmenterad olja S Trä lika golv V 30 % av väggytorna förses med: 30 % spaltpanel, lackerad 30 % väggabsorbent, typ Ecophon Super G som kompletteras med tygbeklädnad 40 % diffusionspanel, av enklare typ än typ Svanå, lackerad målad gips T Undertak av 50% typ Ecophon Sombra A resp 50% typ Sombra A gamma + Sombra X-bas Ö Se beskrivning Akustik i stora salarna Del 3

18 AKADEMISKA HUS I STOCKHOLM AB KUNGL.MUSIKHÖGSKOLAN I STOCKHOLM PROJEKTNR REVIDERAT BYGGNADSPROGRAM AIX ARKITEKTER AB ÖVERSIKTLIG RUMSBESKRIVNING sida 4(7) 124 Loger G Industriparkett S Trä lika golv V Målad gips T Målad perforerad gips Ö 128 Uppackning G Linoleum 1 S Målat trä V Målad gips mot förråd T Målad perforerad gips Ö 311 Inspelningsstudio 1 inkl isobås (KMH) G Industriparkett S Trä lika golv V 1/3 tygklädd absorbent, 2/3 diffusorpanel från svanå T Målad perforerad gips Ö Tygdraperier bakom hörndiffusorer ger variabel akustik, Se studioritningar del a-g Produktionsstudio ljud (KMH) G Linoleum S Målat trä V 1/3 tygklädd absorbent, 1/3 målad perforerad gips, 1/4 diffusorpanel från svanå T 1/3 tygklädd absorbent, 1/3 målad perforerad gips, 1/4 diffusorpanel från svanå Ö Tygdraperier bakom hörndiffusorer ger variabel akustik, Se studioosritningar del 2 315a-e Kontrollrum (KMH) G Industriparkett S Trä lika golv V 1/2 tygklädd skiva, 1/2 diffusorpanel från Svanå av olika slag. T 1/2 tygklädd skiva, 1/2 diffusorpanel från Svanå Ö Se studioritningar del 2

19 AKADEMISKA HUS I STOCKHOLM AB KUNGL.MUSIKHÖGSKOLAN I STOCKHOLM PROJEKTNR REVIDERAT BYGGNADSPROGRAM AIX ARKITEKTER AB ÖVERSIKTLIG RUMSBESKRIVNING sida 5(7) 242a, b Ensemblerum G Industriparkett S Trä lika golv V Ca 40% av väggytorna förses med ljudabsorbenter/diffusorer enligt följande: 50 % väggabsorbent typ Super G på 45 reglar/mineralull 50% diffusionspanel monterad med 95 distans, fylld med 95 mineralull. (Svanå ersätts med enklare variant). Spolgardiner T Målade gipsskivor med fält av perforerad gips, typ Quattro. Andel perforering enligt akustik-pm. Demonterbart med dolt bärverk. Ö Akustikelement enligt typrumstudier del Slagverkssal G Industriparkett S Trä lika golv V Ca 50 % av väggytorna förses med ljudabsorbenter/diffusorer enligt följande: 50 % vägabsorbent typ Ecophon Super G monterade på 45 reglar/mineralull med ytskydd av glest ribbverk. 50 % diffusionspanel, av enklare typ än Svanå monterade med distans, med mineralull i mellanrummet. Övrigt målad gips T Målade gipsskivor med fält av perforerad gips, typ Quattro. Andel perforering enligt akustik-pm. Demonterbart med dolt bärverk. Ö Akustikelement enligt typrumstudier del Körsal G Industriparkett S Trä lika golv V 50 % av väggytorna förses med ljudabsorberande/diffuserande ytor enligt följande: 70 % väggabsorbent av perforerad gips med bakomvarande 95 min.lull. 30 % difussionspanel av enklare typ än Svanå. T Målade gipsskivor med fält av perforerad gips, typ Quattro. Andel perforering enligt akustik-pm. Demonterbart med dolt bärverk. Ö Akustikelement enligt typrumstudier del 2 Trappor i entréhall mellan plan 1, 2, 3, 4 och 5 G Granitkeramik, avvikande färg på första, sista steg S Fiberbetong, vit V Barriär, höjd 800 Handledare av ek T Undersida av trapplopp och vilplan: akustikputs Ö

20 AKADEMISKA HUS I STOCKHOLM AB KUNGL.MUSIKHÖGSKOLAN I STOCKHOLM PROJEKTNR REVIDERAT BYGGNADSPROGRAM AIX ARKITEKTER AB ÖVERSIKTLIG RUMSBESKRIVNING sida 6(7) G S V T Ö G S V T Ö Utrymningstrappor Granitkeramik, avvikande färg på första, sista steg Fiberbetong, vit Glasparti mot korridor vid vilplan och vägg mot balkonger Målad betong mot angränsande rum Målad gipsskiva i Akustikputs påundersida trapplopp och vilplan Personhissar Granitkeramik Granitkeramik Plastlaminatskivor Rostfritt Fronter i rostfritt, avtäckningar i rostfritt, handledare i rostfritt, speglar G S V T Ö Varuhissar Gummimatta gummimatta Plastlaminatskivor Rostfritt Fronter i rostfritt, avtäckningar i rostfritt, handledare i rostfritt, speglar 214 Undervisning lä / rytmik G Industriparkett S Trä lika golv V Omväxlande (50/50 %) väggabsorbenter typ Ecophon Super G på 45 reglar/45 mineralull samt diffuserande yta Väggbeklädnader, höjd 2,1-2,4 m. T Målade gipsskivor med fält av perforerad gips, typ Quattro. Andel perforering enligt akustik-pm. Demonterbart med dolt bärverk. Ö Akustikelement enligt typrumstudier del 2 samt akustik-pm. 751, 753 Omklädnad G Klinker S Klinker V Kakel till ök dörrfoder, däröver målad gips T Målade gipsskivor med fält av perforerad gips, typ Quattro Ö 234 Datorsal / syntstudio G Linoleum S Målat trä V Målad gips T Målade gipsskivor med fält av perforerad gips, typ Quattro. Andel perforering enligt akustik-pm. Demonterbart med dolt bärverk. Ö

21 AKADEMISKA HUS I STOCKHOLM AB KUNGL.MUSIKHÖGSKOLAN I STOCKHOLM PROJEKTNR REVIDERAT BYGGNADSPROGRAM AIX ARKITEKTER AB ÖVERSIKTLIG RUMSBESKRIVNING sida 7(7) Förvaltning / administration G Linoleum S Målat trä V Målad gips T Målade gipsskivor med fält av perforerad gips, typ Quattro Ö G S V T Korridorer (mittkorridorer i lameller, hus 1, plan 5 Linoleum Målat trä Målad gips Innertak av mjuka skivor typ Ecophon med nedfällbar mittzon, dolt bärverk se A G S V T Ö Korridorer i. Industriparkett Trä lika golv Målad gips Innertak av mjuka skivor typ Ecophon med nedfällbar zon, dolt bärverk se A c-f Ensemblerum, mindre G Linoleum S Målat trä V Målad gips T Målade gipsskivor med fält av perforerad gips, typ Quattro. Andel perforering enligt akustik-pm. Ö Akustikelement enligt typrumstudier del 1 291, 295 Övningsrum G Linoleum S Målat trä V Målad gips T Målade gipsskivor med fält av perforerad gips, typ Quattro. Andel perforering enligt akustik-pm. Ö Enkla akustikelement av perforerad gips, utsträckning enl. typrum, del Pausrum och pentry G industriparkett S Trä lika golv V Målad gips T Målade gipsskivor med fält av perforerad gips, typ Quattro. Ö Pentryutrustning

22 AKADEMISKA HUS I STOCKHOLM AB KUNGL.MUSIKHÖGSKOLAN I STOCKHOLM PROJEKTNR REVIDERAT BYGGNADSPROGRAM AKUSTIK OCH LJUDKRAV INNEHÅLLSFÖRTECKNING Akustik- och ljudkrav allmänt daterad LN Akustikmiljö AB PM för akustik daterad Studiolokaler daterad Konsertsalar och andra stora rum daterad Akustikon AB PM för jämförelse mellan ursprunglig programhandling och programhandling daterad LN Akustikmiljö AB

23 Akustikmiljö KMH har för avsikt att flytta sin verksamhet till gamla Svartlings tomt i hörnet Vallhallavägen/ Lidingövägen. Detta medför en betydligt högre bullerbelastning för den nya byggnaden. Mätningar utförda av Akustikmiljö visar att det framförallt är de låga frekvenserna som kan orsaka problem. Nivåerna vid korsningen ligger som maxvärden på 95 db(c) och med en topp runt 80 Hz på ca 92 db. Detta är höga värden och innebär att huset måste planeras både till yttre skal och förläggning av de olika lokalerna så att störningar undviks. Det bör observeras att normalt anges Leqnivåer som är en medelnivå. I detta fall anses maxnivåer vara en bättre parameter för att ange nivån på de yttre störningarna. Staden planerar att öppna Norra länken år 2011 och det innebär en kraftig sänkning av trafikintensiteten i området. Detta kommer att medföra att Leq-nivåerna sänks kraftigt, men det innebär samtidigt att maxnivåerna påverkas i ringa grad. Detta gör att en störning stör lika kraftigt men inte lika ofta. Av den anledningen kommer omläggningen inte att påverka dimensioneringen. Den akustiska planeringen bygger på att åstadkomma både ett tungt yttre skal och att förlägga lokaler så att både det yttre skalet och lokalens skal samverkar. Det tunga skalet har förmåga att isolera framförallt de mycket besvärliga låga frekvenserna. Ridhuset och stallet får av kulturhistoriska skäl behålla sitt ursprungliga skal. Dessa skal är dock mycket tunga i väggarna, men lätta i taket. Taken i dessa byggnader kommer att få en komplettering, men denna kan inte få en tyngd och därmed ljudisolering som motsvarar byggnaderna i. I dessa byggnader kommer dock lokalerna att ligga helt fria från stommen som flytande konstruktioner. Dessa kommer att få en mycket hög ljudisolering i sig själva och det yttre skalet hjälper till att förbättra detta. Lokalernas förläggning är planlagd så att högnivålokaler typ Afro ligger i stallet. Dessa avger höga nivåer till omgivningen både i huset och till den yttre omgivningen, men de är inte så störningskänsliga. Vidare ligger merparten av studios i ridhuset. Dessa både avger mycket höga nivåer och är extremt störningskänsliga. Störningskänsligheten är störst av samtliga lokaler då inspelningen i dessa kan påverkas även av ohörbara ljud. De publika lokalerna ligger förlagda i bottenplanet så att ljud inte skall kunna störa underifrån. De är lagda så att de ligger frilagt från stommen och varje lokal ligger helt enskilt förlagd, vilket innebär att de ligger som fristående öar utan att ha gemensam vägg med någon annan lokal. I de övre planen i huvudbyggnaden ligger administrativa lokaler i en halva av huset och musiklokaler i den andra halvan. Det har bedömts som att övningsrum är mindre störningskänsliga än ensemblerum och liknade. Därför ligger övningsrum i fasad som en buffert inåt huset. Ensemblerum och liknade ligger till stor del inåt ljusgårdarna där bullerbelasningen är betydligt mindre. Övningsrummen kommer likväl att förses med fönster med hög ljudisolering samtidigt som den exponerade fönsterytan är begränsad. Detta innebär att bullersituationen trots högre yttre bullerbelastning kommer att förbättras relativt flertalet befintliga övningsrum. Även övningsrummen och ensemblerummen kommer att få en i det närmaste flytande konstruktion. Den är flytande förutom i fasad där dock fasadelementet för respektive lokal är skilt åt via mjuka fogar.

Ljudreduktion i väggar

Ljudreduktion i väggar 144711100 1(5) Ljudreduktion i väggar Bilaga 8 till slutrapport Fasadåtgärder som bullerskydd Sammanfattning av åtgärdsvägledning Eftersträva tvåskiktskonstruktion med stort avstånd, d.v.s. bygg om skiljekonstruktionen

Läs mer

Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB GUMMIFABRIKEN BILAGA 1 SH BESKRIVNING TYPRUM SYSTEMHANDLING ETAPP 2. Kv Knekten 16, VÄRNAMO K:N Projekt 0803

Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB GUMMIFABRIKEN BILAGA 1 SH BESKRIVNING TYPRUM SYSTEMHANDLING ETAPP 2. Kv Knekten 16, VÄRNAMO K:N Projekt 0803 BILAGA 1_ SH A BESKRIVNING Sidantal inkl försättsblad 29 Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB BILAGA 1 SH BESKRIVNING TYPRUM Borås M A arkitekter AB P145237A Västerlånggatan 12 503 30 Borås Tel.033-14

Läs mer

Isolera väggar. YTTERVÄGG UTIFRÅN: Två lager isolering

Isolera väggar. YTTERVÄGG UTIFRÅN: Två lager isolering Isolera väggar En yttervägg kan isoleras antingen utifrån, vilket är mest lämpligt, eller inifrån. Isolerar du utifrån kan du välja mellan att använda ett eller två lager isolering. Även mellanväggar kan

Läs mer

Heda. Byggelement. Hög kvalitet och flexibilitet till rätt pris

Heda. Byggelement. Hög kvalitet och flexibilitet till rätt pris Heda Byggelement Hög kvalitet och flexibilitet till rätt pris Kostnadseffek tiva lösningar med prefabricerade byggelement I takt med att byggtiderna blir allt kortare och kraven på rationella lösningar

Läs mer

2.2. 78 Gyproc Handbok 8 Gyproc System. Inledning. Systembeskrivning. 2.2.6 Gyproc Arkivväggar. 2.2.1 Gyproc Våtrumsväggar. 2.

2.2. 78 Gyproc Handbok 8 Gyproc System. Inledning. Systembeskrivning. 2.2.6 Gyproc Arkivväggar. 2.2.1 Gyproc Våtrumsväggar. 2. Funktionsväggar Inledning Funktionsväggar är en sammanställning av olika väggtillämpningar eller funktioner. För en viss funktion kan olika väggsystem användas. Funktionerna som beskrivs är: Våtrumsväggar

Läs mer

Vem vill bo i en plastpåse? Det påstås ibland att byggnader måste kunna andas. Vad tycker ni om det påståendet?

Vem vill bo i en plastpåse? Det påstås ibland att byggnader måste kunna andas. Vad tycker ni om det påståendet? Lufttäta byggnader I exemplet diskuterar och förklarar vi varför det är bra att bygga lufttätt och vilka risker som finns med byggnader som läcker luft. Foto: Per Westergård Vem vill bo i en plastpåse?

Läs mer

Det kostar pengar att skapa en bra ljudmiljö i skolan. Vad är en bra ljudmiljö värd för elever, lärare och samhället? 2014-12-01

Det kostar pengar att skapa en bra ljudmiljö i skolan. Vad är en bra ljudmiljö värd för elever, lärare och samhället? 2014-12-01 Det kostar pengar att skapa en bra ljudmiljö i skolan. Vad är en bra ljudmiljö värd för elever, lärare och samhället? 2014-12-01 1 Innehåll sid 2 Kostnad och värde. Skolverkets läroplan Lgr 11. sid 3-9

Läs mer

RENOVERING MED GIPSSKIVOR

RENOVERING MED GIPSSKIVOR RENOVERING MED GIPSSKIVOR SKIVTYPER Norgips gipsskivor är lämpliga för renovering både om man vill ha en snygg yta och när man skall göra en mera omfattande förbättring av befintlig konstruktion. Nästan

Läs mer

Storheden 1:55 Sidan 1 av 19 Myrorna Förfrågningsunderlag Luleå 2013-11-13

Storheden 1:55 Sidan 1 av 19 Myrorna Förfrågningsunderlag Luleå 2013-11-13 Storheden 1:55 Sidan 1 av 19 Storheden 1:55 Lokalanpassning 2. RUMSBESKRIVNING Datum: 2013-11-13 Senast ändrad: 2013-00-00 PRELIMINÄRHANDLING Upprättad av: Simon Sundström Uppdragsansvarig: Simon Sundström

Läs mer

02.3 Rambeskrivning Hus

02.3 Rambeskrivning Hus Handling 02.3 Sidantal 11 02.3 Rambeskrivning Hus Byggnadsbyrån AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÖVERSIKTLIG ORIENTERING... 4 MARK... 4 SAMMANSATTA BYGGDELAR OCH INSTALLATIONSSYSTEM... 4 01 SAMMANSATTA BYGGDELAR...

Läs mer

Vindsutrymmen Allmänna råd

Vindsutrymmen Allmänna råd Vindsutrymmen Allmänna råd Vindsbjälklaget upptar vanligen en stor yta i byggnaden och där finns ofta plats att lägga ett tjockt isolerskikt. Det är ett bra sätt att minska byggnadens energianvändning,

Läs mer

Vändskivan 5 Imtech Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS

Vändskivan 5 Imtech Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS Handling 6.2 Sidantal 3 Vändskivan 5 Imtech Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS Totalentreprenad om och tillbyggnad Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING 0

Läs mer

Storheden 1:55 Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS

Storheden 1:55 Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS Handling 6.7 Sidantal 3 Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS Totalentreprenad Bygg Måla Golv Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign Rivning samt tak 2013-11-28 SS INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

BYGG STORT OCH SPÄNNANDE I TRÄ

BYGG STORT OCH SPÄNNANDE I TRÄ BYGG STORT OCH SPÄNNANDE I TRÄ Nationella träbyggnadsstrategin 2006-2008 Kv Styrmannen, Umeå Innehåll 1. Byggfakta... 1 2. Bakgrund... 2 Varför byggs detta i trä?... 2 Tidigare erfarenheter... 2 Träets

Läs mer

2.2 GOLVREGLAR FÖR FLYTANDE GOLV

2.2 GOLVREGLAR FÖR FLYTANDE GOLV . GOLVREGLAR FÖR FLYTANDE GOLV 1. ANVÄNDNING är ett system för flytande golv som är enkelt att installera och som används för att minska stegljud, luftljud och vibrationer i studios, biografer, kontor

Läs mer

KV HÄGERN 11, LULEÅ OMBYGGNAD AV KONTORSLOKALER 2012. BRANDSKYDDSDOKUMENTATION Utgåva 1, förfrågningsskede. Luleå 2012-02-15. WSP Byggprojektering

KV HÄGERN 11, LULEÅ OMBYGGNAD AV KONTORSLOKALER 2012. BRANDSKYDDSDOKUMENTATION Utgåva 1, förfrågningsskede. Luleå 2012-02-15. WSP Byggprojektering Utgåva 1, förfrågningsskede H:\LULEÅ\CENTRUM\HÄGERN\HÄGERN 2012\BD1\Hägern 2012 bdf1doc.doc Mall: Allmän - Stående - 2003.dot ver 1.0 Luleå 2012-02-15 WSP Byggprojektering Håkan Lantz WSP Byggprojektering

Läs mer

AKUSTISK DESIGN ENLIGT RUMMETS FORM

AKUSTISK DESIGN ENLIGT RUMMETS FORM AKUSTISK DESIGN ENLIGT RUMMETS FORM Rummets form bestämmer ljudvågornas rörelser i rummet. Placeringen av akustikmaterialet bör bestämmas av ljudets rörelser på den specifika platsen för att garantera

Läs mer

B.06.300 U-värde (putsad vägg): 1,049 Vikt per block: 3,6 kg. B.10.300 U-värde (putsad vägg): 0,649 Vikt per block: 3 kg

B.06.300 U-värde (putsad vägg): 1,049 Vikt per block: 3,6 kg. B.10.300 U-värde (putsad vägg): 0,649 Vikt per block: 3 kg B.06.300 U-värde (putsad vägg): 1,049 Vikt per block: 3,6 kg B.10.300 U-värde (putsad vägg): 0,649 Vikt per block: 3 kg B.15.300 - kommer under 2015 U-värde (putsad vägg): 0,462 Vikt per block: 4,5 kg

Läs mer

Bilaga 5 2141 TEHUSET. Ny Byggnad 14 Södra Älvsborgs Sjukhus Borås. Stombeskrivning. Systemhandling 2006-06-19. Upprättad av: Lennart Forsman

Bilaga 5 2141 TEHUSET. Ny Byggnad 14 Södra Älvsborgs Sjukhus Borås. Stombeskrivning. Systemhandling 2006-06-19. Upprättad av: Lennart Forsman Bilaga 5 Ny Byggnad 14 Stombeskrivning Systemhandling 2006-06-19 Upprättad av: Lennart Forsman 2141 2 (10) Innehållsförteckning: 1. Allmänt 2. Grundförhållanden 3. Dränering/grundvatten 4. Grundläggning

Läs mer

Nallebjörnens förskola Lidingö

Nallebjörnens förskola Lidingö Nallebjörnens förskola Lidingö Förenklad rapportering 2010-02-08 Ordernr: 18495 AK-konsult Indoor Air AB Vi löser fukt- och miljöproblem i byggnader Postadress 163 29 Spånga Besöksadress Stormbyvägen 2-4

Läs mer

Isolera källare. KÄLLARE: Inifrån. Viktigt

Isolera källare. KÄLLARE: Inifrån. Viktigt KÄLLARE: Inifrån Isolera källare Det bästa sättet att tilläggisolera källaren är utvändigt. Genom att placera värmeisoleringen på utsidan blir källarväggen varm och torr, vilket är bra ur fuktsynpunkt.

Läs mer

CHECKLISTA/EGENKONTROLL/PROVDRAGNING StoTherm Ecoroc Isolersystem för putsade fasader

CHECKLISTA/EGENKONTROLL/PROVDRAGNING StoTherm Ecoroc Isolersystem för putsade fasader CHECKLISTA 1av 6 CHECKLISTA/EGENKONTROLL/PROVDRAGNING StoTherm Ecoroc Isolersystem för putsade fasader 1. UNDERLAG: 1.1 Placering av reglar: C 600, maximum. Byggskiva > 8 mm. Se till att reglar sitter

Läs mer

Montering av Isover Plastfolie

Montering av Isover Plastfolie Arbetsanvisningar Montering av Isover Plastfolie Isover Plastfolie är en åldringsbeständig, transparent polyetenfolie som fungerar som luft- och ångspärr. För att undvika skador på plastfolien kan det

Läs mer

V-F 101 G: Bef. S: Bef. V: Bef väv lagas och målas. T: Bef. Övrigt: byta armatur samt se över tändning. Kopiering/Arkiv 102 G: Bef. V: Bef.

V-F 101 G: Bef. S: Bef. V: Bef väv lagas och målas. T: Bef. Övrigt: byta armatur samt se över tändning. Kopiering/Arkiv 102 G: Bef. V: Bef. Rumsbeskrivning Datum: 2012-11-23 Objekt: BDX Proj.nr: 250 Bolag: Lejontassen fastighets AB Vår ref: Lars-Göran Hedström Tel: 070-5461301 E-post: lars-goran.hedstrom@lulea.galaren.se Förklaringar: G =

Läs mer

Betan Mikael Otterström Betgatan 53 Anders Paulsson 2014-12-12 Rev 2015-02-01 Bjerking AB

Betan Mikael Otterström Betgatan 53 Anders Paulsson 2014-12-12 Rev 2015-02-01 Bjerking AB Sida 1 (8) Åtgärdsförslag Uppdragsnamn Betan Mikael Otterström Betgatan 53 754 49 Uppsala Uppdragsgivare Mikael Otterström Betgatan 53 Vår handläggare Anders Paulsson Datum 2014-12-12 Rev 2015-02-01 (avsnitt

Läs mer

FÖRTECKNING, A-RITNINGAR ÄLGÖ KONSTHALL, MIKAEL RICHTER FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2006 05 14

FÖRTECKNING, A-RITNINGAR ÄLGÖ KONSTHALL, MIKAEL RICHTER FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2006 05 14 FÖRTECKNING, A-RITNINGAR, MIKAEL RICHTER DATUM SENAST REV 2006 05 14 SIDA1 AV 1 apolis AB, Körsbärsvägen 22, 114 23 Stockholm TEL 08-6730380 www.apolis.se RITNINGSNUMMER REV RITNINGENS INNEHÅLL FORMAT

Läs mer

För decibel gäller inte vanligt plus och minus. 30 + 30 db blir därför inte 60 db (rätt svar är 33 db). 30+20 = 30 db och 30+30+30 = 35 db, osv.

För decibel gäller inte vanligt plus och minus. 30 + 30 db blir därför inte 60 db (rätt svar är 33 db). 30+20 = 30 db och 30+30+30 = 35 db, osv. För decibel gäller inte vanligt plus och minus. 30 + 30 db blir därför inte 60 db (rätt svar är 33 db). 30+20 = 30 db och 30+30+30 = 35 db, osv. Ljudnivå från installationer (till exempel VVS) i utrymmen

Läs mer

Utredningsrapport. Vikdalens barn Fastighet: Kv. Sicklaön 380:6 Järlastigen 1, Nacka. Antal sidor: 6 st. Stockholm 2012-03-13 1 (6)

Utredningsrapport. Vikdalens barn Fastighet: Kv. Sicklaön 380:6 Järlastigen 1, Nacka. Antal sidor: 6 st. Stockholm 2012-03-13 1 (6) Utredningsrapport Vikdalens barn Fastighet: Kv. Sicklaön 380:6 Järlastigen 1, Nacka. Antal sidor: 6 st. Stockholm 2012-03-13 1 (6) Innehåll 1. Uppdragets omfattning... 3 2. Mål... 3 3. Underlag... 3 4.

Läs mer

Fuktsäkra konstruktioner

Fuktsäkra konstruktioner Fuktsäkra konstruktioner Fuktsäkra tak Fuktsäkra väggar Fuktsäkra grunder Relaterad information Kontaktpersoner Ingemar Samuelson Tel: 010-516 51 59 Fuktsäkra tak Taket skall leda bort regnvatten. Denna

Läs mer

Vattenskaderisker i lågenergihus

Vattenskaderisker i lågenergihus Vattenskaderisker i lågenergihus Rolf Kling, Teknisk chef, VVS-Företagen, rolf.kling@vvsföretagen.se Ivo Martinac, Professor, KTH-Installations- och Energiteknik, im@kth.se Nordiskt Vattenskadeseminarium

Läs mer

Att tilläggsisolera. swedisol.se

Att tilläggsisolera. swedisol.se Att tilläggsisolera. Klimatskärmen. Väggar, golv och tak samt fönster och ytterdörrar. Energianvändningen i byggnader svarar idag för ca 40% av den totala energianvändning i Sverige. Det är alltså av största

Läs mer

Bäcklösa, Ultuna 2:23 Uppsala kommun Översiktlig Rapport geoteknik 2010-11-22

Bäcklösa, Ultuna 2:23 Uppsala kommun Översiktlig Rapport geoteknik 2010-11-22 Bäcklösa, Ultuna 2:23 Uppsala kommun Översiktlig Rapport geoteknik 2010-11-22 Datum Uppdragsnummer 2010-G106 Utgåva/Status Utg 2 Torbjörn Eriksson 070-526 00 45 GeoStatik Besök: Slottet, södra tornet Bellmansgatan

Läs mer

Så funkar ett hus Husets delar. Anders Lund, Ekocentrum

Så funkar ett hus Husets delar. Anders Lund, Ekocentrum Så funkar ett hus Husets delar Anders Lund, Ekocentrum Varför har vi hus? Klimatskydd. Möjliggöra inneklimat. Förutsättningar för olika funktioner. Klimatskydd i vilken miljö? Huset på flotten Ra miljövänligt

Läs mer

Skapar mer utrymme. Enkelt och snabbt

Skapar mer utrymme. Enkelt och snabbt Skivstorlek: 600 x 2 600 mm Isoleringstjocklek: 30 eller 60 mm Spont: halv spont på långsidorna Ytbeläggning: 9 mm tjock gipsskiva med avfasade kanter SPU Gips skiva är färdigt belagd isoleringsskiva för

Läs mer

KONSTRUKTION DETALJER LJUD TÄTHET PRECISION KVALITET TOTALENTREPRENAD

KONSTRUKTION DETALJER LJUD TÄTHET PRECISION KVALITET TOTALENTREPRENAD KONSTRUKTION Här visar vi på detaljer och bilder på Trivselhus gedigna konstruktion, indelat i: DETALJER LJUD TÄTHET PRECISION KVALITET Varje hus ritas unikt för varje kund och vi lägger stor omsorg över

Läs mer

Buller - Skydd av bostäder och lokaler, enligt BBR, avsnitt 7 Visby 2015-05-06 FSB-seminarium Christian Simmons

Buller - Skydd av bostäder och lokaler, enligt BBR, avsnitt 7 Visby 2015-05-06 FSB-seminarium Christian Simmons Buller - Skydd av bostäder och lokaler, enligt BBR, avsnitt 7 Visby 2015-05-06 FSB-seminarium Christian Simmons ab, Chalmers Teknikpark, 412 88 Göteborg, Tel: 031 27 66 00, info@simmons.se,, www.simmons.se

Läs mer

Lindab Construline Lättbyggnadssystem. Lindab Construline TM. Lindab lättbyggnadssystem. Håller tempot uppe och kostnaderna nere

Lindab Construline Lättbyggnadssystem. Lindab Construline TM. Lindab lättbyggnadssystem. Håller tempot uppe och kostnaderna nere Lindab Construline TM Lindab lättbyggnadssystem Håller tempot uppe och kostnaderna nere 2 Sätt byggandet i system ekonomiskt effektivt enkelt sunt Lindabs systemlösningar handlar om att förkorta byggtiden,

Läs mer

Bilaga #1 Rumsbeskrivning till Underlag för offertförfrågan tillbyggnad av villa Västervångsgatan 19, Malmö. Anne Gyberg / Michael Gyberg

Bilaga #1 Rumsbeskrivning till Underlag för offertförfrågan tillbyggnad av villa Västervångsgatan 19, Malmö. Anne Gyberg / Michael Gyberg till Underlag för offertförfrågan tillbyggnad av villa Västervångsgatan 19, Malmö Anne Gyberg / Michael Gyberg Inledning Sida 2 av 8 Denna bilaga går igenom rum för rum och beskriver vad det är vi önskar

Läs mer

Bostads Ab Närpes Ängsgården as oy

Bostads Ab Närpes Ängsgården as oy Bostads Ab Närpes Ängsgården as oy Radhus i två våningar på soligt och naturnära område mitt i Närpes centrum MR BYGGER ER FRAMTID byggarna Bostads Ab Närpes Ängsgården as oy Bostads Ab Närpes Ängsgården

Läs mer

Gyptone BIG Curve system Monteringsanvisning

Gyptone BIG Curve system Monteringsanvisning Monteringsanvisning Design och teknik Produktbeskrivning Gyptone BIG Curve är en unik lösning som förenar design och akustisk reglering. Gyptone BIG Curve är ett böjt undertak monterat på stålbärverk utan

Läs mer

Projekteringsanvisning Akustik-förskola FÖR PROJEKTÖRER OCH ENTREPRENÖRER UTGÅVA 04 20 OKTOBER 2015 14 SIDOR

Projekteringsanvisning Akustik-förskola FÖR PROJEKTÖRER OCH ENTREPRENÖRER UTGÅVA 04 20 OKTOBER 2015 14 SIDOR Projekteringsanvisning Akustik-förskola FÖR PROJEKTÖRER OCH ENTREPRENÖRER UTGÅVA 04 20 OKTOBER 2015 14 SIDOR Innehåll Läs detta först viktig information... 2 Inledning... 3 Syfte... 3 Att tänka på... 3

Läs mer

STYRSÖ BLACK & WHITE ENTREPRENAD- OCH RUMSBESKRIVNING

STYRSÖ BLACK & WHITE ENTREPRENAD- OCH RUMSBESKRIVNING ENTREPRENAD- OCH RUMSBESKRIVNING GENERELLT ENTREPRENADBESKRIVNIG ENTREPRENADBESKRIVNING UTG. 2 2014-08-08 Åtagande gäller nybyggnation av enfamiljshus baserat på plan- och fasadritningar, leveransbeskrivning

Läs mer

Strict Line Ljudtestade skärmväggar för fler arbetsplatser utan buller

Strict Line Ljudtestade skärmväggar för fler arbetsplatser utan buller Strict Line Ljudtestade skärmväggar för fler arbetsplatser utan buller Bättre arbetsmiljö i öppna landskap Våra ISO-testade skärmar och väggar i glas, trä och textil är framtagna för att skapa en ny ljudkultur

Läs mer

Brf Stadsträdgården. Skönt modernt boende för ett aktivt liv. Bofakta

Brf Stadsträdgården. Skönt modernt boende för ett aktivt liv. Bofakta Brf Stadsträdgården Skönt modernt boende för ett aktivt liv Bofakta Innehåll Situationsplan... 3 Våningsplan Vindsvåning och våning 2 5... 4 Våning 1 och källarplan... 5 Planritningar 2 rum och kök...

Läs mer

ÅF Ljud och Vibrationer Akustik

ÅF Ljud och Vibrationer Akustik ÅF Ljud och Vibrationer Akustik Tillsynsträff 2012-10-10. Buller i och kring flerbostadshus Anna Berglöw Maikel Rofail Tel +46 (0)10 505 60 62 Tel +46 (0)10 505 60 28 anna.berglow@afconsult.com maikel.rofail@afconsult.com

Läs mer

Rumsfunktionsprogram OM- OCH TILLBYGGNAD POLISFLYGET ARLANDA FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Stockholm 2012-03-30

Rumsfunktionsprogram OM- OCH TILLBYGGNAD POLISFLYGET ARLANDA FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Stockholm 2012-03-30 Rumsfunktionsprogram Stockholm 37 2 Hänvisningar För fullständig kravställan se även: Administrativa föreskrifter A-ritningar E- handlingar VVS-handlingar Ljudhandling Brandskyddsdokumentation med Brandritningar

Läs mer

Bygg så här 4. Tilläggsisolera ytterväggen invändigt. paroc.se

Bygg så här 4. Tilläggsisolera ytterväggen invändigt. paroc.se STIG RENSTRÖM Foto & Layout AB 2012 Bygg så här 4 Tilläggsisolera ytterväggen invändigt paroc.se Informationen i denna broschyr är en beskrivning av de villkor och tekniska egenskaper som gäller för redovisade

Läs mer

NSP Brasvärme -funktion och design

NSP Brasvärme -funktion och design Monteringsanvisning NSP Markör bild NSP Brasvärme -funktion och design Användningsområde -Avståndsreducering för CE-godkända braskaminer/eldstäder/skorstenar med avståndskrav till brännbart material. -n

Läs mer

Köldbryggor. Årets vintermode: Prickigt och rutigt. Frosten får inte fäste. Köldbryggan förbinder ute med inne

Köldbryggor. Årets vintermode: Prickigt och rutigt. Frosten får inte fäste. Köldbryggan förbinder ute med inne Köldbryggor Köldbryggor består av icke isolerande material som förbinder en kall yta med en varm yta, t ex ute med inne. Årets vintermode: Prickigt och rutigt Bilderna är från Kalhäll i norra Stockholm.

Läs mer

TRÄ- FASAD SÅ ENKELT ATT DU GÖR DET SJÄLV! www.grabber.se

TRÄ- FASAD SÅ ENKELT ATT DU GÖR DET SJÄLV! www.grabber.se TRÄ- FASAD SÅ ENKELT ATT DU GÖR DET SJÄLV! www.grabber.se PANEL & LIST En välskött fasad är en investering som ger dig ett hus med högre värde och med rätt isolering en bättre ekonomi. Trä är ett levande

Läs mer

Grundläggning den kalla årstiden inget problem.

Grundläggning den kalla årstiden inget problem. NCC Byggnation Bollstanäs. Upplands Väsby. Grund Page: 1 NCC Bostad Stockholm Norr uppför fyra parhus (= 8 bostäder) i Bollstanäs, Upplands Väsby, Stockholm. G R U N D L Ä G G N I N G Grundläggning den

Läs mer

MONTERINGSANVISNING. www.isotimber.se

MONTERINGSANVISNING. www.isotimber.se MONTERINGSANVISNING www.isotimber.se Isolerande och bärande väggsystem IsoTimber är ett väggsystem för ytterväggar och innerväggar. IsoTimber är trä och luft, inga andra material. IsoTimber väggsystem

Läs mer

+ standard - på Investerarens sida tillval

+ standard - på Investerarens sida tillval ARBETSOMFATTNING OCH SLUTBEHANDLINGSSTANDARD AV PROCYONS HUS 2014 standard - på Investerarens sida tillval Arbetsomfattning Design 4 exemplar av husdesign tillsammans med fundamentdesign D Transport byggplatsetablering

Läs mer

FLEX-1 UNDERTAKSSYSTEM FÅ KOMPONENTER MÅNGA MÖJLIGHETER

FLEX-1 UNDERTAKSSYSTEM FÅ KOMPONENTER MÅNGA MÖJLIGHETER MONTAGEVÄGLEDNING FLEX-1 UNDERTAKSSYSTEM FÅ KOMPONENTER MÅNGA MÖJLIGHETER * NORGIPS TRYGGA SYSTEM cnfoto.se www.norgips.se/flex NORGIPS FLEX UNDERTAKSSYSTEM I EN NIVÅ - FÅ KOMPONENTER. MÅNGA MÖJLIGHETER.

Läs mer

Projekteringsanvisning Rumsanvisningar Förskola FÖR PROJEKTÖRER OCH ENTREPRENÖRER UTGÅVA 7 20 OKTOBER 2015 28 SIDOR

Projekteringsanvisning Rumsanvisningar Förskola FÖR PROJEKTÖRER OCH ENTREPRENÖRER UTGÅVA 7 20 OKTOBER 2015 28 SIDOR Projekteringsanvisning Rumsanvisningar Förskola FÖR PROJEKTÖRER OCH ENTREPRENÖRER UTGÅVA 7 20 OKTOBER 2015 28 SIDOR Innehåll Läs detta först viktig information... 2 Rumsanvisningar förskola... 3 Senaste

Läs mer

ARBETSOMFATTNING OCH SLUTBEHANDLINGSSTANDARD AV PROCYONS HUS 2013

ARBETSOMFATTNING OCH SLUTBEHANDLINGSSTANDARD AV PROCYONS HUS 2013 ARBETSOMFATTNING OCH SLUTBEHANLINGSSTANAR AV PROCYONS HUS 2013 esign 4 exemplar av husdesign tillsammans med fundamentdesign Transport byggplatsetablering Fundament Golv bottenplanet Golvskikt Bjälklaget

Läs mer

Veremo system fläktrumsväggar och inspektionsdörrar

Veremo system fläktrumsväggar och inspektionsdörrar Veremo system fläktrumsväggar och inspektionsdörrar Fläktrumsväggar Vi erbjuder ett komplett system av fläktrumsväggar och inspektionsdörrar. Vårt egenutvecklade system är väl förberedda för en smidig

Läs mer

GÖTEBORGS STAD, LOKALSEKRETARIATET NYBYGGNAD AV FÖRSKOLA, STUDIELYCKANS DAGHEM, TUVE 46:1

GÖTEBORGS STAD, LOKALSEKRETARIATET NYBYGGNAD AV FÖRSKOLA, STUDIELYCKANS DAGHEM, TUVE 46:1 GÖTEBORGS STAD, LOKALSEKRETARIATET NYBYGGNAD AV FÖRSKOLA, STUDIELYCKANS DAGHEM, TUVE 46:1 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG DELRUMSBESKRIVNING Sid 1-18 Göteborg 2007-04-13 GF KONSULT AB, Box 8774, 402 76 Göteborg.

Läs mer

Byggnad. Ljud & Vibrationer

Byggnad. Ljud & Vibrationer Byggnad Ljud & Vibrationer Idag ställs allt högre krav på bra ljudkvalitet. Trafiken och industrin ska generera så lite buller som möjligt. Samtidigt ökar insikten om att tysta bostäder och arbetsplatser

Läs mer

Checklista för inredning av städvänliga lokaler

Checklista för inredning av städvänliga lokaler 1 (8) Checklista för inredning av städvänliga lokaler Checklistan beskriver vad ni själva ska göra för att underlätta städningen av era lokaler. Checklistan tar både upp sådant som kan förbättras i befintliga

Läs mer

Beställare: Senectus Omsorgsfastigheter genom Urban Thorén Antal sidor: 8. Handläggare: Lennart Nilsson och Johanna Hallberg Datum: 2011-03-11

Beställare: Senectus Omsorgsfastigheter genom Urban Thorén Antal sidor: 8. Handläggare: Lennart Nilsson och Johanna Hallberg Datum: 2011-03-11 Rapport R105001-2 Beställare: Senectus Omsorgsfastigheter genom Urban Thorén Antal sidor: 8 Projekt: 105001 Handläggare: Lennart Nilsson och Johanna Hallberg Datum: 2011-03-11 Valla Gränd, Haninge Beräkning

Läs mer

Vändskivan 5 Hus E Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS

Vändskivan 5 Hus E Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS Handling 6.7 Sidantal 3 Vändskivan 5 Hus E Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS Totalentreprenad Fasad och skärmtak Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING 0

Läs mer

SGG U-GLAS. Glasprofiler med U-tvärsnitt SAINT-GOBAIN GLASS DESIGN. emmabodaglas.se

SGG U-GLAS. Glasprofiler med U-tvärsnitt SAINT-GOBAIN GLASS DESIGN. emmabodaglas.se SGG U-GLS Glasprofiler med U-tvärsnitt emmabodaglas.se SINT-GOBIN GLSS DESIGN SINT-GOBIN GLSS DESIGN SGG U-GLS Ett U-profilerat glas med en strukturerad yta för diffusering av ljuset. Kan användas i enkla

Läs mer

Rapport 14139 B Hagastaden

Rapport 14139 B Hagastaden RAPPORT 14139 B 1 (10) Kund Iterio Pernilla Troberg Östgötagatan 12 116 25 Stockholm Datum Uppdragsnummer 14139 Bilagor B01-B05 2015-08-27 Rapport B Norra Hagastaden i Solna och östra delen av Hagastaden

Läs mer

Montage av Färdigkapad Halle Stomme.

Montage av Färdigkapad Halle Stomme. Montage av Färdigkapad Halle Stomme. Lite kompletterande bildinfo utöver monteringsanvisningen På följande sidor ges kompletterande förklaringar till hur Färdigkapade limträstommar från Halle är utförda

Läs mer

Granab Ventilationssystem för effektiv undergolvventilation. Tillförlitligt system till låg totalkostnad för skolor, allmänna lokaler och bostäder.

Granab Ventilationssystem för effektiv undergolvventilation. Tillförlitligt system till låg totalkostnad för skolor, allmänna lokaler och bostäder. Granab Ventilationssystem för effektiv undergolvventilation. Tillförlitligt system till låg totalkostnad för skolor, allmänna lokaler och bostäder. GRANAB Undergolvventilationssystem i kombination med

Läs mer

RAPPORT. Geoteknisk deklaration Fastighet 1:199 HÄLLBACKEN ETAPP 3. 2014-07-01, rev 2014-10-28. Uppdragsnummer: 13512320192

RAPPORT. Geoteknisk deklaration Fastighet 1:199 HÄLLBACKEN ETAPP 3. 2014-07-01, rev 2014-10-28. Uppdragsnummer: 13512320192 HÄLLBACKEN ETAPP 3 Geoteknisk deklaration Fastighet 1:199 Framställd för: Luleå kommun RAPPORT Uppdragsnummer: 13512320192 Innehållsförteckning 1.0 ALLMÄNT... 1 2.0 UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR... 1 3.0 GEOTEKNISKA

Läs mer

Vattenburen Golvvärme

Vattenburen Golvvärme Vattenburen Golvvärme ETT AV MARKNADENS TUNNASTE PASSAR BÅDE VID NYBYGGNATION OCH RENOVERING LÄTT ATT INSTALLERA GÖR DET SJÄLV HELT ENKELT BÄTTRE De många fördelarna med golvvärme. De många fördelarna

Läs mer

Projekteringsanvisning

Projekteringsanvisning Projekteringsanvisning 1 Projekteringsanvisning Den bärande stommen i ett hus med IsoTimber dimensioneras av byggnadskonstruktören enligt Eurokod. Denna projekteringsanvisning är avsedd att användas som

Läs mer

MONTERINGSANVISNING FÖR UTEBOXEN

MONTERINGSANVISNING FÖR UTEBOXEN MONTERINGSANVISNING FÖR UTEBOXEN FÖRORD För att erhålla ett gott resultat förutsätts att grundarbetet är utfört på ett tillfredställande sätt. Oavsett om grunden består av helgjuten betongplatta eller

Läs mer

KLIMATKLART SPECIFIKATION MATERIAL

KLIMATKLART SPECIFIKATION MATERIAL KLIMATKLART SPECIFIKATION MATERIAL 1 KLIMATKLART HUS ALLA HUS LEVERERAS OCH MONTERAS KLIMATKLARA. DET INNEBÄR ATT KLIMATSKALETS SAMTLIGA VÄGGBLOCK OCH TAKKASSETTER TILLVERKAS OCH ISOLERAS TILL FULLO UNDER

Läs mer

RIKSBYGGENS BRF. YSTADSHUS NR 10

RIKSBYGGENS BRF. YSTADSHUS NR 10 RIKSBYGGENS BRF. YSTADSHUS NR 10 ANVISNINGAR OCH FÖRKLARINGAR VID ISOLERING AV LÄGENHETSFÖRRÅD 2015-02-23 AB SKÅNSKA TEKNIK-& KONSULTTJÄNSTER ARBETSNUMMER 15005 AB Skånska Teknik- & Konsulttjänster Hyllie

Läs mer

Komplett stomme till flerbostadshus

Komplett stomme till flerbostadshus Fördelarna med vår stomme Komplett stomme till flerbostadshus...för arkitekten Det är utsidan som räknas. Åtminstone om man vill ha en vacker fasad. Om du bygger med LK Putsvägg får du en helt fogfri fasad.

Läs mer

RESARO AB RESAROSYSTEMET energi- och byggsystem RESAROELEMENTET

RESARO AB RESAROSYSTEMET energi- och byggsystem RESAROELEMENTET RESARO AB RESAROSYSTEMET energi- och byggsystem RESAROELEMENTET 1 2005-05-28 RESARO's pågående byggprojekt: VENDELSÖ Tvåplansvilla i souterräng En klasssisk vacker villa växer fram vid sjön Drevviken söder

Läs mer

Uppfästning av panel. Dyckert och dorn är bra för att undvika skador på panelen. En bra idé är att fixera panelen med ett panelclips eller spikbleck.

Uppfästning av panel. Dyckert och dorn är bra för att undvika skador på panelen. En bra idé är att fixera panelen med ett panelclips eller spikbleck. Uppfästning av panel Panelen kan antingen skruvas eller spikas i läkten. Panelens profil avgör vilken sorts uppfästning som är lämpligast att använda. För att panelen inte ska spricka är det bra att förborra

Läs mer

Spar pengar och få samtidigt högre kvalitet med FERMACELL Fibergips

Spar pengar och få samtidigt högre kvalitet med FERMACELL Fibergips Spar pengar och få samtidigt högre kvalitet med FERMACELL Fibergips Vad är FERMACELL Fibergips? FERMACELL Fibergips är godkänt av SITAC till väggar i våtrum. FERMACELL Fibergips består av 80% gips och

Läs mer

Leveransbeskrivning Villa

Leveransbeskrivning Villa Leveransbeskrivning Villa I våra leveransdeklarationer har vi valt att utgå från ett leveransalternativ där stommonteringen ingår. Vår tanke är att du skall känna dig trygg med att byggnaden kommer snabbt

Läs mer

Linköpings Kommun. Manstorp, Gällstad 1:78 mfl Linghem. Fördjupad översiktlig geoteknisk undersökning. Geoteknisk PM

Linköpings Kommun. Manstorp, Gällstad 1:78 mfl Linghem. Fördjupad översiktlig geoteknisk undersökning. Geoteknisk PM 1 Linköpings Kommun Manstorp, Gällstad 1:78 mfl Linghem Fördjupad översiktlig geoteknisk undersökning Geoteknisk PM Stadspartner AB Infrateknik/Geoteknik 2007-05-30 D nr 1094-2007-01 2 Innehållsförteckning

Läs mer

ARBETSBESKRIVNING. Alla underlag som är stabila och utan sprickor. Här är några exempel på lämpliga ytor.

ARBETSBESKRIVNING. Alla underlag som är stabila och utan sprickor. Här är några exempel på lämpliga ytor. ARBETSBESKRIVNING Förbehandling av underlaget Underlaget ska vara väl rengjort, stabilt, torrt och fritt från spår av olja, fett, gammal färg eller andra ämnen som kan påverka vidhäftningen. Underlaget

Läs mer

Byggnadsakustik. ÅF-Ingemansson. ÅF-Ingemansson Akustik Buller Vibrationer

Byggnadsakustik. ÅF-Ingemansson. ÅF-Ingemansson Akustik Buller Vibrationer Klas Hagberg 010 505 84 25 Klas.hagberg@afconsult.com www.soundandvibration.se ÅF-Ingemansson ÅF-Ingemansson Akustik Buller Vibrationer Umeå Örnsköldsvik Uppsala Oslo Stockholm Södertälje Borås Trollhättan

Läs mer

Bygg så här 3. Tilläggsisolera ytterväggen utvändigt. paroc.se

Bygg så här 3. Tilläggsisolera ytterväggen utvändigt. paroc.se STIG RENSTRÖM Foto & Layout AB 2012 Bygg så här 3 Tilläggsisolera ytterväggen utvändigt paroc.se Informationen i denna broschyr är en beskrivning av de villkor och tekniska egenskaper som gäller för redovisade

Läs mer

Klickvägg av gips med skruvlöst och spackelfritt montage

Klickvägg av gips med skruvlöst och spackelfritt montage Klickvägg av gips med skruvlöst och spackelfritt montage Skivmontering Såhär klickar du enkelt ihop två skivor och regel till golv- och takskena När en skiva är klickad med skivan innan träs regel i spåret

Läs mer

Fönsters ljudreduktion

Fönsters ljudreduktion Bilaga 4 Fönsters ljudreduktion Bilaga till slutrapport Fasadåtgärder som bullerskydd Projektnummer: 144711100 Upprättad av: Henrik Naglitsch Sweco 2015-02-18 Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2 Faktorer

Läs mer

Vetab kontor Upplandavägen 16 Tillbyggnad av kontor

Vetab kontor Upplandavägen 16 Tillbyggnad av kontor Handling 07.2 Sidantal 7 07.2 Brandskyddsbeskrivning Upprättad av Mikael Nimmersjö Byggnadsbyrån AB BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM INNEHÅLLFÖRTECKNING INNEHÅLLFÖRTECKNING 2 0 Inledning 3 1 Byggnadsbeskrivning

Läs mer

Följ anvisningarna noga så får du glädje av din förbränningstoalett under många år.

Följ anvisningarna noga så får du glädje av din förbränningstoalett under många år. När du öppnar emballaget Kontrollera att kartongen och innehållet inte är skadat efter transport. Vid skador, kontakta transportör eller återförsäljare. Ett garantibevis/registreringskort medföljer toaletten.

Läs mer

Leveransbeskrivning Fritidshus. Alla modeller går även att få som Villa standard

Leveransbeskrivning Fritidshus. Alla modeller går även att få som Villa standard Leveransbeskrivning Fritidshus Alla modeller går även att få som Villa standard I våra leveransdeklarationer har vi valt att utgå från ett leveransalternativ där stommonteringen ingår. Vår tanke är att

Läs mer

Fr på arbetsplatsen Bra akustik ån golv till tak

Fr på arbetsplatsen Bra akustik ån golv till tak Bra akustik på arbetsplatsen Från golv till tak Välmående och nöjda anställda är A och O i en verksamhet Varje år går miljontals arbetsdagar förlorade på grund av arbetsrelaterade skador och sjukdomar,

Läs mer

Så mäter du din lägenhet HANDLEDNING OCH BESKRIVNING AV REGLER

Så mäter du din lägenhet HANDLEDNING OCH BESKRIVNING AV REGLER Så mäter du din lägenhet HANDLEDNING OCH BESKRIVNING AV REGLER Olika regler för olika byggår Om det uppstår tvist om en lägenhets yta ska lägenheten mätas efter särskilda regler. Det finns olika regler

Läs mer

Värmekällaren. Grunden till ett sunt byggande PREFABRICERADE BETONGELEMENT. Version 201410

Värmekällaren. Grunden till ett sunt byggande PREFABRICERADE BETONGELEMENT. Version 201410 Värmekällaren Grunden till ett sunt byggande PREFABRICERADE BETONGELEMENT Version 201410 Grunden till ett sunt byggande Grunden till ett tryggt hus Värmekällaren byggs upp av tre delar: Termogrund, LK-

Läs mer

Objekt 2287 Kontorsmoduler i två plan ca 500 kvm

Objekt 2287 Kontorsmoduler i två plan ca 500 kvm Objekt 2287 Kontorsmoduler i två plan ca 500 kvm Bodbörsen AB Telefon Styrelsens säte TEKNISK BESKRIVNING Objekt 2287 ALLMÄNT Byggnaden är tillverkad och monterad av volymelement enligt Moelven

Läs mer

Byggnad 13 Lackeringsbyggnad

Byggnad 13 Lackeringsbyggnad 1 (5) Byggnad 13 1. Översiktlig byggnadsbeskrivning Byggnaden som ingår i rivningen har varit lackeringsbyggnad. Den nyare delen av byggnaden med byggår 1970 har betongstomme med lättbetongtak och ytterväggar

Läs mer

PM GEOTEKNIK (PMGEO) KARLBERG, STOCKHOLM VÄG OCH VA INGENGÖRERNA I SVERIGE AB SWECO CIVIL AB VÄSTERÅS PROJEKTERINGSUNDERLAG UPPDRAGSNUMMER 2174880 000

PM GEOTEKNIK (PMGEO) KARLBERG, STOCKHOLM VÄG OCH VA INGENGÖRERNA I SVERIGE AB SWECO CIVIL AB VÄSTERÅS PROJEKTERINGSUNDERLAG UPPDRAGSNUMMER 2174880 000 VÄG OCH VA INGENGÖRERNA I SVERIGE AB UPPDRAGSNUMMER 2174880 000 PROJEKTERINGSUNDERLAG SWECO CIVIL AB VÄSTERÅS ELIN THORSSELL Sweco INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Objekt 1 2 Planerad bebyggelse 2 3 Underlag för

Läs mer

Teknisk PM Geoteknik. Detaljplan Hällebäck. Stenungsund 2013-08-26

Teknisk PM Geoteknik. Detaljplan Hällebäck. Stenungsund 2013-08-26 Detaljplan Hällebäck Stenungsund 2 (6) Beställare Samhällsbyggnad Plan 444 82 Stenungsund Daniela Kragulj Berggren, Planeringsarkitekt Konsult EQC Karlstad Lagergrens gata 8, 652 26 Karlstad Telefon: 010-440

Läs mer

Motgjutning med Träullit

Motgjutning med Träullit Motgjutning med Träullit Bygg med naturlagarna Motgjutning med Träullit Värmeisolering, värmekapacitet, fuktbeständighet och ljuddämpning Ett funktionellt byggmaterial Träullit är ett miljövänligt, funktionellt

Läs mer

www.valdahus.se Vår devis: Långsiktig hållbarhet kräver robusta konstruktioner!

www.valdahus.se Vår devis: Långsiktig hållbarhet kräver robusta konstruktioner! www.valdahus.se Vår devis: Långsiktig hållbarhet kräver robusta konstruktioner! Den investerade kapital ger högre värdesättning i förhållande till hus byggda av konstruktioner i trä. Väggkonstruktionen

Läs mer

framtidens byggsystem!

framtidens byggsystem! Energieffektiva bostäder från FoamSystem möt framtidens krav med ny teknik Välkommen till framtidens byggsystem! Passivhus uppfört i Västra Hamnen, Malmö 20 I Sverige har vi en flera hundra år gammal tradition

Läs mer

Tilläggsisolera. Tillägsisolera och spara pengar!

Tilläggsisolera. Tillägsisolera och spara pengar! Tilläggsisolera Tillägsisolera och spara pengar! Så enkelt det var att isolera Nu sparar vi pengar Tips, råd och monteringsanvisningar Det lönar sig att tilläggsisolera Att tilläggsisolera ditt hus är

Läs mer

BP1. Förfrågningsunderlag för Verkstadsbyggnaden BP1. Innehållsförteckning:

BP1. Förfrågningsunderlag för Verkstadsbyggnaden BP1. Innehållsförteckning: BP1 Umeå Universitet, TFE Sara Bäckström 2013-02-05 Förfrågningsunderlag för Verkstadsbyggnaden BP1 Innehållsförteckning: 1 Teknisk beskrivning (s 1-7) 2 Ritningsförteckning 3 Ritningar enligt ritn förteckning

Läs mer

Granab Golvregelsystem med effektiv undergolvsventilation

Granab Golvregelsystem med effektiv undergolvsventilation Granab Golvregelsystem med effektiv undergolvsventilation GRANAB tillverkar golvregelsystem för bostäder, kontor, skolor och offentliga lokaler. Granab Golvregelsystem är monterat i mer än 4 500 000 m2

Läs mer