KUNGL. MUSIKHÖGSKOLAN NYBYGGNAD OCH OMBYGGNAD REVIDERAT BYGGNADSPROGRAM DEL 3

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KUNGL. MUSIKHÖGSKOLAN NYBYGGNAD OCH OMBYGGNAD REVIDERAT BYGGNADSPROGRAM 20101018 DEL 3"

Transkript

1 KUNGL. MUSIKHÖGSKOLAN NYBYGGNAD OCH OMBYGGNAD REVIDERAT BYGGNADSPROGRAM DEL 3

2 AKADEMISKA HUS I STOCKHOLM AB KUNGL.MUSIKHÖGSKOLAN I STOCKHOLM PROJEKTNR REVIDERAT BYGGNADSPROGRAM ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER, PROGRAM - ADRESSLISTA 1 - ORGANISATIONSPLAN 2 - VERKSAMHETSBESKRIVNING 3 - LOKALFÖRTECKNING - AKUSTIKKLASSER - LOKALPOLICY och LÄRARARB.PL - RUMSGRUPPERING - BACKSTAGE - SKÅPPROGRAM - SAMBANDSKRAV - RUMSFUNKTIONSPROGRAM - TEKNISKA PROGRAMKRAV - GRÄNSDRAGNING FÖR INVESTERING - FÖRTYDLIGANDE AV GRÄNSDRAGNINGSLISTA MILJÖPROGRAM 7 - BYGGHERRENS KVALITETSPLAN 8 TEKNISKA BESKRIVNINGAR - MARK 9 - BYGGNADSKONSTRUKTIONER OCH RUMSBESKRIVNING 10 - AKUSTIK OCH LJUDKRAV 11 - BRANDSKYDDSBESKRIVNING 12 - VVS-, KYLA, SPRINKLER, STYR- OCH ÖVERVAKNING - INSTALLATIONSSYSTEM EL, TELE OCH TRANSPORTANLÄGGNINGAR - ELEFFEKT OCH ELENERGI - BELYSNINGSSYSTEM - HYRESGÄSTENS TELE UTRUSTNING FÖRESTÄLLNINGSTEKNIK 15 - BESKRIVNING GLAS 16 - PUNKTER FÖR VIDARE UTREDNING 17 - TILLGÄNGLIGHET 18

3 1 (6) KMH Rev Nybyggnad Projekt nr Adresslista Byggherre Akademiska Hus i Stockholm AB B Box 12227/Rålambsvägen 32 A mail-fax STOCKHOLM pappers-fax B-EW Projektledningschef; Erik Westin B-LOP Projektsäk/Upphandl: Lars-Ove Persson B-EÖ Projektekonom: Erik Östlin B-LL Fastighetsdokumentation: Lizzi Langholz B-AR Samordning Veidekke: Anders Rosqvist Akademiska Hus i Stockholm AB FO Östermalm fax Drottning Kristinas väg STOCKHOLM B-JK Fastighetschef; Jan Kron B-SM Förvaltare; Susanne Malmgren B-SL Styr o regleransvarig: Sven Lindahl B-RA Elansvarig; Rune Alm B-CH Husansvarig: Christopher Hauke

4 2 (6) Projektledning WSP Management P Box fax (Lumaparksvägen 7) STOCKHOLM P-LR Lars Ryd P-JG Jens Gasslander Hyresgäst Kungliga Musikhögskolan (KMH) H Box fax Besöksadress: Valhallav STOCKHOLM H-ML Projektledare; Mats Lundahl H-KL Projektledare; Kerstin Lönngren H-JF Förvaltn.chef; John Fürstenbach U:\j-k-l\KMH_AH_MK\A\Dok\06_Program\01_Rev BP \101014_inkommet material_wsp_lasse R\KMH_Adresslista_ doc

5 Konsulter 3 (6) Arkitekt AIX Arkitekter AB A Hudiksvallsgatan STOCKHOLM A-MK Margareta Källström A-TR Tobias Rosberg A-SM Sibylle Maurer Konstruktör Hillstatik AB K Box Hammarby Kaj fax STOCKHOLM K-OS Owe Svensson K-AB Arne Bredstedt VVS/Styr/El/Tele Incoord AB Golfvägen 4B fax Box Danderyd V-TS Tore Strandgård V-BL Bo Lundkvist Styr Styr-JB Johan Brock El E-AE Anders Englund E-HL Torbjörn Holmer-Lennehag U:\j-k-l\KMH_AH_MK\A\Dok\06_Program\01_Rev BP \101014_inkommet material_wsp_lasse R\KMH_Adresslista_ doc

6 Landskapsarkitekt S.Koinberg AB LA Södermannagatan fax STOCKHOLM Faktureringsadress: Odelbergsvägen ENSKEDE LA-SK Sture Koinberg (6) MKB Tengbomgruppen AB M Box 1230 Katarinavägen fax Stockholm M-JO Jörgen Orback M-BL Bo Lierud M-MW Mikael Wessling Brand Brandskyddslaget Br Box 9196 /Hornsbruksgatan 28/ fax STOCKHOLM Br-JT Jörgen Thor Akustik Akustikmiljö Ak Marvedsvägen fax HUDDINGE Ak-LN Lennart Nilsson Akustikon AB Baldersgatan GÖTEBORG fax Ak-JIG Jan-Inge Gustafsson GEO Golder Associates AB Box / Kapellgränd fax STOCKHOLM Geo-AB Annika Bergwall U:\j-k-l\KMH_AH_MK\A\Dok\06_Program\01_Rev BP \101014_inkommet material_wsp_lasse R\KMH_Adresslista_ doc

7 5 (6) Varsamhet AIX Arkitekter AB Var Hudiksvallsgatan STOCKHOLM Var-JP Jan Perotti Tillgänglighet Lindh Pihl arkitekter ab Högbergsgatan fax STOCKHOLM T-UP Urban Pihl Trafik Carl Bro AB Mejerivägen fax Box Tr-JEH Jan-Erik Hollander Glas ACC Glasrådgivare AB Telefonstigen fax NACKA Gl-AJ Anders Jämtfjäll Kalkyl Bygg Byggnadsekonomi AB Dragskär Vilan Oskarshamn fax Björn Johansson WSP Management EL/Tele Box fax STOCKHOLM Klas Eriksson Kalkyl Installationsekonomisk Consult V Valövägen fax SALTSJÖ-BOO JN Jörgen Nilsson U:\j-k-l\KMH_AH_MK\A\Dok\06_Program\01_Rev BP \101014_inkommet material_wsp_lasse R\KMH_Adresslista_ doc

8 Risk farligt gods transporter Risk WSP Brand & Risk Box fax Lumaparksvägen Stockholm Markus Glenting (6) Myndigheter Gatu- och fastighetskontoret (GFK) Box fax STOCKHOLM Peter Granström, Projektled exploatering Kristina Glitterstam, trafik ing Catarina Thuresson, tillgänglighet Stadsbyggnadskontoret (SBK) Box STOCKHOLM Aleksander Wolodarski, stadsplaneark Susanna Stenfelt Konstnärlig Statens Konstråd utsmyckning Box fax STOCKHOLM Brandskydd Brandförsvaret Tomas Blomqvist, brandskydd U:\j-k-l\KMH_AH_MK\A\Dok\06_Program\01_Rev BP \101014_inkommet material_wsp_lasse R\KMH_Adresslista_ doc

9 1(4) KUNGLIGA MUSIKHÖGSKOLAN I STOCKHOLM TEKNISK BESKRIVNING -K Dimensioneringsförutsättningar Belastningar: i kn/m 2 (Q k i kn) Egentyngd: Förutom konstruktionens egentyngd ett tillägg av 3.3 Gäller ej administrativa ytor. Administrativa ytor ovan stora salen samt expansionsytor i norra delen av Hus 1: Nyttig last: Bunden last 1,0 =1,0 Fri 1,5 =0,5 Övriga ytor: Bunden lastdel 0 = 0 Fri 4,0 =0,5 Q k =3,0 Snö: Vind: Enl. normkrav (Snöfickor beaktas) Enl. normkrav Olyckslaster: Enl. normkrav Schaktning och grundläggning mm Schaktning Generellt inom tomten ca 60-65% frilägges berget från ovanliggande fyllningsmassor och torrskorpslera. Schakterna består huvudsakligen av bergschakt med undantag av hus 2, södra och norra delen. Grundundersökning saknas idag öster om stallbyggnaden men berg i dagen kan ses i flera punkter, varför bergschakt har förutsatts, G-klaven är grundlagd på berg. Inom hus 4 (stallet) jordschakt och delvis plansprängning. Rivningar av betongsulor från tidigare rivna byggnader, G-klaven skall rivas i sin helhet, kommer att behöva göras. En riskanalys måste tas fram under systemhandlingsskedet för att belysa områdespåverkan. Riskinventeringen skall beröra intilliggande byggnader samt andra anläggningsdelar som kan påverkas och ange restriktioner och åtgärder i samband med bergschakt. Restriktioner i form av tätsöm nära befintliga byggnader samt bergsförstärkning med ingjutna bultar bör också påtalas i riskanalysen.

10 2(4) Berg- och jordschakter med sänkningar av omgivande mark med mer än 0,5m kommer att behöva göras i samband med schakter för hårdgjorda ytor, trädplanteringar, LOD och utvändiga ledningsdragningar. Fyllning All återfyllning utförs med packningsbara massor med värmeisolerande kapilärbrytande skikt närmast konstruktion. Grundläggning Hus 1. Utbredda sulor på packad sprängbotten. Hus 2 I huvudsak utbredda sulor på packad sprängbotten. I byggnadens norra och södra del grundlägges med plintar/spetsburna pålar till berg. Hus 3 Förbindelse mellan Hus 1 och Hus 2. Utbredda sulor på packad sprängbotten. Hus 4 Stallet Befintlig grundläggning under ytterväggar och pelare användes efter att nivå och kondition bedömts. Golvnivån sänks 250mm. Ny grundläggning med utbredda sulot på packad sprängbotten för nya trappaket, hissar etc. Stommar Av produktionsskäl och ur flexibilitetssynpunkt finns önskemål att utföra stommarna med hög prefabrikationsgrad. Byggnadernas geometrier ger goda möjligheter för ett relativt optimalt prefab.bygge. Vertikalt- och stomstabiliserande bärverk Hus 1, Hus 2 och Hus 3 Ytterväggar, källarväggar och väggar runt hissar och trapphus utföres i betong. Pelarna utförs dels i betong och dels i brandskyddat stål. Betongväggarna i kombination med smärre ståldiagonaler utgör stomstabilisering. Stagen behöver ej brandskyddas. Stagen finns i huvudsak integrerade i väggen i stora salen. Hus 4, Stallet

11 3(4) Befintliga ytterväggar och befintliga pelare av trä används. Skadade eller borttagna pelare ersätts med nya träpelare i utförande motsvarande befintliga träpelare och balkar brandskyddsmålas till R 30. Nya bärverk för hissar och trappor i stål. Horisontellt bärverk Hus 1, Hus 2 och Hus 3 Bjälklagselement av betong typ HDf vilande på stålbalkar och betongväggar. Endast stålbalkarnas underflänsar exponeras och brandskyddas. Gäller ej taket ovan Stora Salen. Bjälklaget fungerar som styv skiva för horisontell kraftöverföring till avstyvande väggar och stag. Yttertak av uppstolpat trä på HDf-bjälklag. Inom hus 1, ovan stora salen finns en administrativ del med fackverksbalkar och trapetsplåt. Takplåten utförs som styv skiva för horisontal kraftöverföring till ytterväggar. Hus 4, Stallet Befintliga längsgående primärbalkar i två linjer används i båda planen. Befintliga träbjälkar tvärs huset förstärks, kompletteras och i vissa fall ersättes med limträbjälkar i zoner med tätpackningshyllor. I zonen för fläktrum inläggs stålbalksraster direktkopplade till befintliga pelare. I praktiken ett dubbelgolv av ljudskäl. Befintliga yttertakbjälkar används och förstärks med automatik i samband med nytt klimatskydd. Övrigt Inom Hus 1 finns specialutrymmen såsom Stora Salen, Lilla Salen, Slagverkssalen och inspelningsstudios och inom Hus 2 Svarta lådan. Dessa salar utförs med dubbla stommar helt avskiljda från varandra och separat stabiliserande. I de flesta fallen utgörs den ena stomdelen av betong och den andra av stål. I en del fall exempelvis Stora Salen och en del inspelningsstudios är båda vertikalstommarna av stål. Hus 3 samt delar av Hus 1 och 2 är helt under blivande marknivå och är terassbjälklag. Golv, generellt Samtliga golv utförs platsgjutna som golv på mark. I anslutning mot lägre liggande, källardelar och liknande utförs golvet fribärande. Av akustiska skäl utförs dubbla golv med mellanliggande dämpande isolering i vissa zoner. Golven skall utföras radonskyddande med krav på ingjutningsflänsar etc. för rörgenomföringar. Dräneringsledningar läggs runt byggnadens alla sidor, gäller även kulvertar.

12 4(4) Klimatskiljande delar och kompletteringar Generellt Ytterväggar och yttertak i befuktad del utföres med stor noggrannhet med avseende på köldbryggor och täthet. Ytterväggar under mark förses med kapilärbrytande värmeisolering. Golv på mark utförs dels med kapilärbrytande lager samt ett skikt av kapilärbrytande värmeisolering. Innerväggar och undergolv utföres lätta i torr teknik med traditionellt utförande. Inom utrymmen med akustiska krav utförs varje rumsenhet som egen cell med såväl tak, väggar som golv avskilda från varandra. Innertaket bär på väggen (inre skiktet) som vilar på avvibrerat undergolv. Massan av tak, väggar och golv samt typ av golvdämpning (avvibrering) är helt styrd av akustiken. Hus 1 Ytterväggar helt av glas. Beskrivs av glaskonsulten. Yttertak av uppstolpat trä med lösullsisolering. Duk som tätskikt. Yttertak ovan administrativ del ovan Stora salen av tapetsplåt med ovanliggande isolering. Duk som tätskikt Hus 2 Ytterväggar av betong utvändigt isolerade och putsade. Yttertak av uppstolpat trä med lösullsisolering. Hus 4, Stallet Bef. tegelfasader ilagas och repareras. Befintliga yttertaksstolar förstärkta med träreglar och mellanliggande luftad isolering. Tätskikt av falsad plåt på underlagstäckning. Stockholm Hillstatik AB Owe Svensson

13 1(1) KUNGLIGA MUSIKHÖGSKOLAN I STOCKHOLM Översiktlig Geoteknisk Beskrivning Översiktlig geoteknisk undersökning är utförd av Golder Associates AB, redovisad i Rapport 1 daterad Markradon mätningar har utförts i 3 punkter, av MRM Konsult AB med resultat enligt rapport 2169 daterad Nuvarande undersökning är begränsad till en linje strax öster om Stallet, Hus 4. Markförhållanden Marken i området karaktäriseras till stor del av berg i dagen och ytnära berg. Markytan har till stor del nivåer kring +23. Fastigheten gränsar i väster resp. i söder till Lidingövägen med nivå +21 resp. Valhallavägen med nivå +21. Norr om planerad anläggning har markytan nivån +27. Marken består förutom av berg i dagen, överst av fyllning där under torrskorpelera på friktionsjord som vilar på berg. I leran finns skikt av silt eller sand. I södra delen förekommer även lös lera. I större delen är jorddjupen begränsade, som lägst ligger berget på nivån +14 i områdets nordvästra och södra del. Restriktioner för dränerande ingrepp, enligt Stadsbyggnadskontoret, för fastigheten är nivån +19 och + 18 för den norra resp. södra delen. Gjorda grundvattenmätningar (feb. och april 2005) visar +19,2 resp. +19,4 i nordväst samt + 17,9 resp. +19,1 i söder. Markradonmätningar i jord indikerar normalradonmark. Stockholm Hillstatik AB Owe Svensson u:\j-k-l\kmh_ah_mk\a\dok\06_program\01_rev bp \101021_inkommet material_k\geoteknisk undersökning.doc

14

15 AKADEMISKA HUS I STOCKHOLM AB KUNGL.MUSIKHÖGSKOLAN I STOCKHOLM PROJEKTNR REVIDERAT BYGGNADSPROGRAM AIX ARKITEKTER AB ÖVERSIKTLIG RUMSBESKRIVNING sida 1(7) Byggnadsbeskrivning Mellanväggar Innerväggar med olika ljudklass utförs av gipsskivor på stålreglar enligt väggtypsritningar A till A och i omfattning enligt A till A Se del 1. Väggtyper för konsertsalar Väggtyper för konsertsalar redovisas på K-ritningar och på A för de mindre konsertsalarna. Inre akustikskikt enligt akustiker. Ytbeklädnad på väggar Lamellernas fasader i hus 1 bekläds med glespanel av sågat trä, tunt vitmålat. Panelen sätts på reglar med mellanliggande mineralull och utgör ljuddämpning i entréhall och ljusgårdar. Akustikbeklädnader typ förenklade Svanåprodukter i musikrum. Se även A Kakel i våtrum skall vara typ Höganäs Arkitekt, 97x97 mm, vit. Golv Golvuppbyggnad utförs enligt golvtypsritning A och i omfattning enligt till A G till A G i del 1. För att alla golv ska komma i samma nivå som musikrummen reglas dessa upp enligt golvtypsritningen. Golv - Ytskikt: Golvens ytskikt redovisas på ritning A till A Granitkeramik skall vara typ Kasthall, Apavisa lava negro 10x300x600, mörkgrå fog. Klinker i våtrum skall vara typ Höganäs Grynna, 8x97x97. Plattorna sätts i fix på uppreglat undergolv. Trägolv skall vara typ Kasthall Industriparkett, 23 mm, som hellimmas mot underlaget. Trägolven oljas. Slipad betong förädlas med mekanisk slipning och polering i 7 steg till synlig ballast där sista steget är en finpolering så kallad FP60 enligt HTC Superfloor Linoleum 1 skall vara typ Forbo Marmoleum Dual, 2,5 mm. Linoleum 2 skall vara Forbo Walton, 2.5 mm. Innertak I musikrum utförs innertak av perforerade gipsskivor, typ Danogips Quattro, se A A alternativt A B. I kontorsrum utförs innertaken av samma material, men byggs horisontellt. I korridorer utförs innertaket av mjuka skivor typ Ecophon med nedfällbar mittzon, dolt bärverk se A A alternativt A B. Rumsbeskrivning Nummer avser positionsnummer i lokalförteckningen, daterad Rumsstudier redovisas i del 2 medan RFP redovisas i denna del 3. Nedan redovisade rum är exempel på rumstyper.

16 AKADEMISKA HUS I STOCKHOLM AB KUNGL.MUSIKHÖGSKOLAN I STOCKHOLM PROJEKTNR REVIDERAT BYGGNADSPROGRAM AIX ARKITEKTER AB ÖVERSIKTLIG RUMSBESKRIVNING sida 2(7) 101, 131 Entréhall / Foajé G Industriparkett S Trä lika golv V Glespanel enligt BB ovan Väggar kring servicecentrum kläds med återanvänd skiffer Bef. tegelvägg på stallet rengöres och lagas Glasväggar enligt glasbeskrivning T Ö Akustikputs Roxull Mono Plan på undersida av del av bjälklag under balkonger. Del av undersida av balkonger typ korridor med nedfällbar zon. Tak över plan 5: akustikputs Barriärer vid trappor och balkonger av betong. Handledare och nedre följare av ek. 411, 413 Bibliotek G Slipad betong S Trä lika provrumstyp V Bef. putsade ytterväggar putsas om Väggar vinkelräta mot fasaden kläds med träpanel. Väggar mot smårummen helglasas T Ny pärlspontpanel ersätter befintlig Tak över plan 3, akustikputs Ö Uttagsbrunnar för el/tele i golv. Flexibilitet beaktas Barriär mot högre del utförs som fasta bokhyllor 426, 421 Bibliotek G Industriparkett S Trä lika golv V Bef. putsade ytterväggar putsas om Väggar vinkelräta mot fasaden kläds med träpanel. Väggar mot smårummen helglasas T Ny pärlspontpanel ersätter befintlig Ö Uttagsbrunnar för el/tele i uppbyggt golv. Flexibilitet beaktas Barriär mot lägre del utförs som fasta bokhyllor G S V T Ö Wc plan -1, 0-4 Klinker Kllnker Kakel till ök dörrfoder, däröver målad gips Målad fast gips och delar demonterbara 221 m fl Seminarierum G Industriparkett S Trä lika golv V Målad gips T Målade gipsskivor med fält av perforerade gipsskivor. Andel perforering enligt akustik-pm. Delar demonterbara med dolt bärverk. Ö

17 AKADEMISKA HUS I STOCKHOLM AB KUNGL.MUSIKHÖGSKOLAN I STOCKHOLM PROJEKTNR REVIDERAT BYGGNADSPROGRAM AIX ARKITEKTER AB ÖVERSIKTLIG RUMSBESKRIVNING sida 3(7) 719 Caféservering G Industriparkett S Trä lika golv V Se foajé / entréhall 101, 131 T Se foajé / entréhall 101, 131 Ö Serveringsdiskar i trä / glas / stål 111 Konsertsal G Industriparkett (även på rörliga delar av golvet) S Trä lika golv V Fanerad panel för ljudabsorbtion och -diffussion T Målad betong / absorbenter rörliga höj-/sänkbara fanerade. Rörliga delar ingår i inredning / utrustning KMH Ö Se Akustik-PM från Akustikon avseende konsertsalen, beskrivning av material, del Kammarmusiksal G Industriparkett S Trä lika golv V Fanerade element av ex. fiberbetong, T Fanerade element av ex. fiberbetong, Ö Se beskrivning Akustik i stora salarna Del Lilla salen G Industriparkett, pigmenterad olja S Trä lika golv V Beskrivning i BP 2005 Ändras till 30 % basabsorbent av spaltpanel, lackerad 30 % diffusionspanel, typ Svanå, lackerad 40 % Vägabsorbent, typ Ecophon Super G som kompletteras med tygbeklädnad Väggbeklädnad reduceras från 72% till 60% av väggytan. Diffusorpanel reduceras med 33% genom att släta ytor varvas med diffuserande. Ribbverk till 2.1 m. Enklare absorbent på hög höjd. T Undertak, 60 % typ Ecophon Master alpha + Master alhpa extra bas resp. 40 % typ Master gamma. Ö Se beskrivning Akustik i stora salarna Del Svart låda G Industriparkett, pigmenterad olja S Trä lika golv V 30 % av väggytorna förses med: 30 % spaltpanel, lackerad 30 % väggabsorbent, typ Ecophon Super G som kompletteras med tygbeklädnad 40 % diffusionspanel, av enklare typ än typ Svanå, lackerad målad gips T Undertak av 50% typ Ecophon Sombra A resp 50% typ Sombra A gamma + Sombra X-bas Ö Se beskrivning Akustik i stora salarna Del 3

18 AKADEMISKA HUS I STOCKHOLM AB KUNGL.MUSIKHÖGSKOLAN I STOCKHOLM PROJEKTNR REVIDERAT BYGGNADSPROGRAM AIX ARKITEKTER AB ÖVERSIKTLIG RUMSBESKRIVNING sida 4(7) 124 Loger G Industriparkett S Trä lika golv V Målad gips T Målad perforerad gips Ö 128 Uppackning G Linoleum 1 S Målat trä V Målad gips mot förråd T Målad perforerad gips Ö 311 Inspelningsstudio 1 inkl isobås (KMH) G Industriparkett S Trä lika golv V 1/3 tygklädd absorbent, 2/3 diffusorpanel från svanå T Målad perforerad gips Ö Tygdraperier bakom hörndiffusorer ger variabel akustik, Se studioritningar del a-g Produktionsstudio ljud (KMH) G Linoleum S Målat trä V 1/3 tygklädd absorbent, 1/3 målad perforerad gips, 1/4 diffusorpanel från svanå T 1/3 tygklädd absorbent, 1/3 målad perforerad gips, 1/4 diffusorpanel från svanå Ö Tygdraperier bakom hörndiffusorer ger variabel akustik, Se studioosritningar del 2 315a-e Kontrollrum (KMH) G Industriparkett S Trä lika golv V 1/2 tygklädd skiva, 1/2 diffusorpanel från Svanå av olika slag. T 1/2 tygklädd skiva, 1/2 diffusorpanel från Svanå Ö Se studioritningar del 2

19 AKADEMISKA HUS I STOCKHOLM AB KUNGL.MUSIKHÖGSKOLAN I STOCKHOLM PROJEKTNR REVIDERAT BYGGNADSPROGRAM AIX ARKITEKTER AB ÖVERSIKTLIG RUMSBESKRIVNING sida 5(7) 242a, b Ensemblerum G Industriparkett S Trä lika golv V Ca 40% av väggytorna förses med ljudabsorbenter/diffusorer enligt följande: 50 % väggabsorbent typ Super G på 45 reglar/mineralull 50% diffusionspanel monterad med 95 distans, fylld med 95 mineralull. (Svanå ersätts med enklare variant). Spolgardiner T Målade gipsskivor med fält av perforerad gips, typ Quattro. Andel perforering enligt akustik-pm. Demonterbart med dolt bärverk. Ö Akustikelement enligt typrumstudier del Slagverkssal G Industriparkett S Trä lika golv V Ca 50 % av väggytorna förses med ljudabsorbenter/diffusorer enligt följande: 50 % vägabsorbent typ Ecophon Super G monterade på 45 reglar/mineralull med ytskydd av glest ribbverk. 50 % diffusionspanel, av enklare typ än Svanå monterade med distans, med mineralull i mellanrummet. Övrigt målad gips T Målade gipsskivor med fält av perforerad gips, typ Quattro. Andel perforering enligt akustik-pm. Demonterbart med dolt bärverk. Ö Akustikelement enligt typrumstudier del Körsal G Industriparkett S Trä lika golv V 50 % av väggytorna förses med ljudabsorberande/diffuserande ytor enligt följande: 70 % väggabsorbent av perforerad gips med bakomvarande 95 min.lull. 30 % difussionspanel av enklare typ än Svanå. T Målade gipsskivor med fält av perforerad gips, typ Quattro. Andel perforering enligt akustik-pm. Demonterbart med dolt bärverk. Ö Akustikelement enligt typrumstudier del 2 Trappor i entréhall mellan plan 1, 2, 3, 4 och 5 G Granitkeramik, avvikande färg på första, sista steg S Fiberbetong, vit V Barriär, höjd 800 Handledare av ek T Undersida av trapplopp och vilplan: akustikputs Ö

20 AKADEMISKA HUS I STOCKHOLM AB KUNGL.MUSIKHÖGSKOLAN I STOCKHOLM PROJEKTNR REVIDERAT BYGGNADSPROGRAM AIX ARKITEKTER AB ÖVERSIKTLIG RUMSBESKRIVNING sida 6(7) G S V T Ö G S V T Ö Utrymningstrappor Granitkeramik, avvikande färg på första, sista steg Fiberbetong, vit Glasparti mot korridor vid vilplan och vägg mot balkonger Målad betong mot angränsande rum Målad gipsskiva i Akustikputs påundersida trapplopp och vilplan Personhissar Granitkeramik Granitkeramik Plastlaminatskivor Rostfritt Fronter i rostfritt, avtäckningar i rostfritt, handledare i rostfritt, speglar G S V T Ö Varuhissar Gummimatta gummimatta Plastlaminatskivor Rostfritt Fronter i rostfritt, avtäckningar i rostfritt, handledare i rostfritt, speglar 214 Undervisning lä / rytmik G Industriparkett S Trä lika golv V Omväxlande (50/50 %) väggabsorbenter typ Ecophon Super G på 45 reglar/45 mineralull samt diffuserande yta Väggbeklädnader, höjd 2,1-2,4 m. T Målade gipsskivor med fält av perforerad gips, typ Quattro. Andel perforering enligt akustik-pm. Demonterbart med dolt bärverk. Ö Akustikelement enligt typrumstudier del 2 samt akustik-pm. 751, 753 Omklädnad G Klinker S Klinker V Kakel till ök dörrfoder, däröver målad gips T Målade gipsskivor med fält av perforerad gips, typ Quattro Ö 234 Datorsal / syntstudio G Linoleum S Målat trä V Målad gips T Målade gipsskivor med fält av perforerad gips, typ Quattro. Andel perforering enligt akustik-pm. Demonterbart med dolt bärverk. Ö

21 AKADEMISKA HUS I STOCKHOLM AB KUNGL.MUSIKHÖGSKOLAN I STOCKHOLM PROJEKTNR REVIDERAT BYGGNADSPROGRAM AIX ARKITEKTER AB ÖVERSIKTLIG RUMSBESKRIVNING sida 7(7) Förvaltning / administration G Linoleum S Målat trä V Målad gips T Målade gipsskivor med fält av perforerad gips, typ Quattro Ö G S V T Korridorer (mittkorridorer i lameller, hus 1, plan 5 Linoleum Målat trä Målad gips Innertak av mjuka skivor typ Ecophon med nedfällbar mittzon, dolt bärverk se A G S V T Ö Korridorer i. Industriparkett Trä lika golv Målad gips Innertak av mjuka skivor typ Ecophon med nedfällbar zon, dolt bärverk se A c-f Ensemblerum, mindre G Linoleum S Målat trä V Målad gips T Målade gipsskivor med fält av perforerad gips, typ Quattro. Andel perforering enligt akustik-pm. Ö Akustikelement enligt typrumstudier del 1 291, 295 Övningsrum G Linoleum S Målat trä V Målad gips T Målade gipsskivor med fält av perforerad gips, typ Quattro. Andel perforering enligt akustik-pm. Ö Enkla akustikelement av perforerad gips, utsträckning enl. typrum, del Pausrum och pentry G industriparkett S Trä lika golv V Målad gips T Målade gipsskivor med fält av perforerad gips, typ Quattro. Ö Pentryutrustning

22 AKADEMISKA HUS I STOCKHOLM AB KUNGL.MUSIKHÖGSKOLAN I STOCKHOLM PROJEKTNR REVIDERAT BYGGNADSPROGRAM AKUSTIK OCH LJUDKRAV INNEHÅLLSFÖRTECKNING Akustik- och ljudkrav allmänt daterad LN Akustikmiljö AB PM för akustik daterad Studiolokaler daterad Konsertsalar och andra stora rum daterad Akustikon AB PM för jämförelse mellan ursprunglig programhandling och programhandling daterad LN Akustikmiljö AB

23 Akustikmiljö KMH har för avsikt att flytta sin verksamhet till gamla Svartlings tomt i hörnet Vallhallavägen/ Lidingövägen. Detta medför en betydligt högre bullerbelastning för den nya byggnaden. Mätningar utförda av Akustikmiljö visar att det framförallt är de låga frekvenserna som kan orsaka problem. Nivåerna vid korsningen ligger som maxvärden på 95 db(c) och med en topp runt 80 Hz på ca 92 db. Detta är höga värden och innebär att huset måste planeras både till yttre skal och förläggning av de olika lokalerna så att störningar undviks. Det bör observeras att normalt anges Leqnivåer som är en medelnivå. I detta fall anses maxnivåer vara en bättre parameter för att ange nivån på de yttre störningarna. Staden planerar att öppna Norra länken år 2011 och det innebär en kraftig sänkning av trafikintensiteten i området. Detta kommer att medföra att Leq-nivåerna sänks kraftigt, men det innebär samtidigt att maxnivåerna påverkas i ringa grad. Detta gör att en störning stör lika kraftigt men inte lika ofta. Av den anledningen kommer omläggningen inte att påverka dimensioneringen. Den akustiska planeringen bygger på att åstadkomma både ett tungt yttre skal och att förlägga lokaler så att både det yttre skalet och lokalens skal samverkar. Det tunga skalet har förmåga att isolera framförallt de mycket besvärliga låga frekvenserna. Ridhuset och stallet får av kulturhistoriska skäl behålla sitt ursprungliga skal. Dessa skal är dock mycket tunga i väggarna, men lätta i taket. Taken i dessa byggnader kommer att få en komplettering, men denna kan inte få en tyngd och därmed ljudisolering som motsvarar byggnaderna i. I dessa byggnader kommer dock lokalerna att ligga helt fria från stommen som flytande konstruktioner. Dessa kommer att få en mycket hög ljudisolering i sig själva och det yttre skalet hjälper till att förbättra detta. Lokalernas förläggning är planlagd så att högnivålokaler typ Afro ligger i stallet. Dessa avger höga nivåer till omgivningen både i huset och till den yttre omgivningen, men de är inte så störningskänsliga. Vidare ligger merparten av studios i ridhuset. Dessa både avger mycket höga nivåer och är extremt störningskänsliga. Störningskänsligheten är störst av samtliga lokaler då inspelningen i dessa kan påverkas även av ohörbara ljud. De publika lokalerna ligger förlagda i bottenplanet så att ljud inte skall kunna störa underifrån. De är lagda så att de ligger frilagt från stommen och varje lokal ligger helt enskilt förlagd, vilket innebär att de ligger som fristående öar utan att ha gemensam vägg med någon annan lokal. I de övre planen i huvudbyggnaden ligger administrativa lokaler i en halva av huset och musiklokaler i den andra halvan. Det har bedömts som att övningsrum är mindre störningskänsliga än ensemblerum och liknade. Därför ligger övningsrum i fasad som en buffert inåt huset. Ensemblerum och liknade ligger till stor del inåt ljusgårdarna där bullerbelasningen är betydligt mindre. Övningsrummen kommer likväl att förses med fönster med hög ljudisolering samtidigt som den exponerade fönsterytan är begränsad. Detta innebär att bullersituationen trots högre yttre bullerbelastning kommer att förbättras relativt flertalet befintliga övningsrum. Även övningsrummen och ensemblerummen kommer att få en i det närmaste flytande konstruktion. Den är flytande förutom i fasad där dock fasadelementet för respektive lokal är skilt åt via mjuka fogar.

TRE EXEMPEL PÅ AKUSTIKLÖSNINGAR I TRÄBYGGANDE ID: En skrift för små och medelstora byggföretag som vill bygga med lätta stomsystem

TRE EXEMPEL PÅ AKUSTIKLÖSNINGAR I TRÄBYGGANDE ID: En skrift för små och medelstora byggföretag som vill bygga med lätta stomsystem ID: TRE EXEMPEL PÅ AKUSTIKLÖSNINGAR I TRÄBYGGANDE En skrift för små och medelstora byggföretag som vill bygga med lätta stomsystem Klas Hagberg 2013-05-31 FÖRORD Denna skrift är ett resultat av samarbete

Läs mer

SYSTEMVALSUTREDNING GLASFASAD

SYSTEMVALSUTREDNING GLASFASAD SYSTEMVALSUTREDNING GLASFASAD BILAGA 1 BILAGA 2 BILAGA 3 BILAGA 4 BILAGA 5 Fasadmatris Referenser Fasadprinciper Brand - Fasadskiss Bländning Solnavägen SIDA 1 BILAGA 1 Fasadmatris Krav Dubbelskalsfasad

Läs mer

VÄLKOMMEN IN I EN VÄRLD FULL AV SYSTEMVÄGGAR OCH IDÉER WANDERWALL PRODUKTKATALOG FRÅN MOELVEN EUROWAND. Moelven Eurowand moelven.

VÄLKOMMEN IN I EN VÄRLD FULL AV SYSTEMVÄGGAR OCH IDÉER WANDERWALL PRODUKTKATALOG FRÅN MOELVEN EUROWAND. Moelven Eurowand moelven. VÄLKOMMEN IN I EN VÄRLD FULL AV SYSTEMVÄGGAR OCH IDÉER WANDERWALL PRODUKTKATALOG FRÅN MOELVEN EUROWAND Moelven Eurowand moelven.se WANDERWALL PRODUKTKATALOG Produceras av marknadsavdelningen på Moelven

Läs mer

Byggnadsstyrelsens informationer. Kombikontor

Byggnadsstyrelsens informationer. Kombikontor Byggnadsstyrelsens informationer Kombikontor Dokumentets utgivare Dokumentnamn och dokumentbeteckning Byggnadsstyrelsens informationer T:115 Dokumentets datum 1990-07 Ärendebeteckning 504-269187 5 BYGGNADSSTYRELSEN

Läs mer

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Goda exempel på lufttäta konstruktionslösningar Paulaa Wahlgren SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Energiteknik SP Rapport 2010:09 Goda exempel på lufttäta konstruktionslösningar Paula Wahlgren 3

Läs mer

Granab Golvregelsystem. med ljuddämpande system för en tystare inomhusmiljö med behagliga golv i bostäder, skolor, kontor och offentliga lokaler.

Granab Golvregelsystem. med ljuddämpande system för en tystare inomhusmiljö med behagliga golv i bostäder, skolor, kontor och offentliga lokaler. Granab Golvregelsystem med ljuddämpande system för en tystare inomhusmiljö med behagliga golv i bostäder, skolor, kontor och offentliga lokaler. Innehåll GRANAB tillverkar golvregelsystem för bostäder,

Läs mer

NORGIPS MELLANVÄGGSSYSTEM MED STÅLSTOMME

NORGIPS MELLANVÄGGSSYSTEM MED STÅLSTOMME NORGIPS MELLANVÄGGSSYSTEM MED STÅLSTOMME ALLMÄNT ALLSIDIGT VÄGGSYSTEM Med Norgips gipsskiva på stomme av stålprofiler, kan alla krav på lätta, ickebärande väggar uppnås. Väggsystemet är utprovat både teoretiskt

Läs mer

Platon Golv. underlag för golv på betong- och träbjälklag. Skyddar mot fukt Dämpar ljud Ger mjuka golv Stoppar sprickor

Platon Golv. underlag för golv på betong- och träbjälklag. Skyddar mot fukt Dämpar ljud Ger mjuka golv Stoppar sprickor Platon Golv BSAB nr L Flik nr 1 SfB Nr Ln Nr1:40 ers. sep 03 Utg maj 04 underlag för golv på betong- och träbjälklag Skyddar mot fukt Dämpar ljud Ger mjuka golv Stoppar sprickor System Platon Golv Med

Läs mer

Energieffektivisering

Energieffektivisering Energieffektivisering av miljonprogrammet (Drottninghög) LTH Ingenjörshögskolan vid Campus Helsingborg Byggnadsvetenskaper / Byggnadskonstruktion Examensarbete: Björn Liivo Egil Jansson Copyright Björn

Läs mer

THOMAS VIKTORSSON, DISTRIKTSSÄLJARE, GYPROC:

THOMAS VIKTORSSON, DISTRIKTSSÄLJARE, GYPROC: Gyproc Hållbart byggande med lättbyggnadsteknik #1 2015 Tema Certifiering Habito flyttar gränserna Umeå fortsätter att växa Musiken i fokus på Malmö Live Skillnader på ljudreglar Ett hållbart samhälle

Läs mer

HANDBOEK VOOR INSTALLATEURS. Handboek voor de installatie van VELUX dakvensters. Handbok för yrkesmän

HANDBOEK VOOR INSTALLATEURS. Handboek voor de installatie van VELUX dakvensters. Handbok för yrkesmän HANDBOEK VOOR INSTALLATEURS Handboek voor de installatie van VELUX dakvensters Handbok för yrkesmän Förord Handboken vänder sig till yrkesmän som skall montera in VELUX produkter. Boken beskriver framför

Läs mer

PSYKIATRINS HUS AKADEMISKA SJUKHUSET PROGRAMBEARBETNING 2008-02-29

PSYKIATRINS HUS AKADEMISKA SJUKHUSET PROGRAMBEARBETNING 2008-02-29 PSYKIATRINS HUS AKADEMISKA SJUKHUSET PROGRAMBEARBETNING 2008-02-29 Innehållsförteckning Organisation 4 Inledning 5 Förutsättningar 6 FASTIGHETSUTVECKLINGSPLAN 6 ÖVERSIKTSPLAN OCH DETALJPLAN 7 VERKSAMHETSBESKRIVNING

Läs mer

En handledning i utrymmesplanering för arkitekter, projektörer och installatörer

En handledning i utrymmesplanering för arkitekter, projektörer och installatörer En handledning i utrymmesplanering för arkitekter, projektörer och installatörer 2002 VVS-Installatörerna ISBN 91-631-2394-0 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 4 Arbetsmiljöproblem vid monteringsarbete samt

Läs mer

Utbyggnad Av Eriksberg

Utbyggnad Av Eriksberg Examens rapport Utbyggnad Av Eriksberg Eriksberg Expasion Studenter: Sebastian Cuevas & Anders Eklund Handledare: Zeev Bohbot Uppdragsgivare: SKB, Stockholms Kooperativa Bostadsförening Examinator: Zeev

Läs mer

Februari 2004. Utrymningsdimensionering

Februari 2004. Utrymningsdimensionering Boverket Rapport Februari 2004 Utrymningsdimensionering Utrymningsdimensionering Boverket februari 2004 2 Titel: Utrymningsdimensionering Utgivare: Boverket Upplaga: 1 Antal: 1000 Tryck: Lenanders Tryckeri

Läs mer

med våtrums- renovering STAM- BYTE

med våtrums- renovering STAM- BYTE med våtrums- renovering STAM- BYTE Förord Med denna idéhandbok vill vi ge praktiska tips om stambyte, renovering och ombyggnad av våtrum. Vi vänder oss i första hand till fastighetsägare och förvaltare,

Läs mer

RENOVERING AV MILJONPROGRAMMET TILL PASSIVHUS

RENOVERING AV MILJONPROGRAMMET TILL PASSIVHUS RENOVERING AV MILJONPROGRAMMET TILL PASSIVHUS -Implementering av Tysk prefabteknik Andreas Pihl Institutionen för geovetenskaper, Byggteknik, Uppsala universitet Examensarbeten 2009 Denna rapport är tryckt

Läs mer

TEKNIK AKUSTIK. Teknik - Akustik TEKNIK AKUSTIK

TEKNIK AKUSTIK. Teknik - Akustik TEKNIK AKUSTIK Teknik - Akustik Allmänt Sid. 168-169 Projektering Sid. 170-171 Dimensionering Sid. 172-173 Redovisning Sid. 174-175 Mätmetod Sid. 175 Appendix 1 - Faktarutor - Projektering Sid. 176-181 Appendix 2 - Grundbegrepp

Läs mer

LIGGTIMMERHUs. tillsyn och reparation. Byggnadsstyrelsen Fortifikationsförvaltningen Riksantikvarieämbetet

LIGGTIMMERHUs. tillsyn och reparation. Byggnadsstyrelsen Fortifikationsförvaltningen Riksantikvarieämbetet LIGGTIMMERHUs tillsyn och reparation Byggnadsstyrelsen Fortifikationsförvaltningen Riksantikvarieämbetet LIGGTIMMERHUs tillsyn och reparation Författare: Lay-out och textbearbetning: Illustrationer och

Läs mer

Boverket. Utrymningsdimensionering

Boverket. Utrymningsdimensionering Boverket Utrymningsdimensionering Utrymningsdimensionering Boverket juni 2006 2 Titel: Utrymningsdimensionering Utgivare: Boverket Upplaga: 1 Antal: 4000 Tryck: NRS Tryckeri, Huskvarna ISBN: 91 7147 948-1

Läs mer

Att bygga energieffektivt fakta och råd om energi för dig som går i nybyggnadstankar

Att bygga energieffektivt fakta och råd om energi för dig som går i nybyggnadstankar Att bygga energieffektivt fakta och råd om energi för dig som går i nybyggnadstankar Innehållsförteckning Bygg framtidens hus redan idag... 5 Energianvändning i småhus... 6 Goda exempel... 8 Denna skrift

Läs mer

Renovering av V-huset

Renovering av V-huset Renovering av V-huset Dokumentet utgör en sammanställning av husstyrelsens diskussioner med anledning av planerna för renoveringen av V-huset. I denna senaste version ingår de synpunkter som framkom vid

Läs mer

Att bygga energieffektivt fakta och råd om energi för dig som går i nybyggnadstankar

Att bygga energieffektivt fakta och råd om energi för dig som går i nybyggnadstankar Att bygga energieffektivt fakta och råd om energi för dig som går i nybyggnadstankar Denna skrift är framtagen inom ramen för projektet Informationsmaterial om energieffektiv nybyggnation av småhus som

Läs mer

Rätt arbetsmiljö för VVS-montörer och driftpersonal

Rätt arbetsmiljö för VVS-montörer och driftpersonal Rätt arbetsmiljö för VVS-montörer och driftpersonal Förord Redan under planering och projektering bestäms det hur väl byggprocessen och den färdiga byggnaden kommer att fungera. Byggherren arkitekten och

Läs mer

TermoDeck modern uppvärmning

TermoDeck modern uppvärmning TermoDeck modern uppvärmning 1 En kakelugn magasinerar värme tack vare sin tyngd och massa. Värmen avges sedan långsamt i rummet. De varma rökgaserna leds i kakelugnen via en labyrint av rökgångar som

Läs mer

Källarens räddning mot fukt och mögel

Källarens räddning mot fukt och mögel Isola System ProTop Platon underlagstak Källarens räddning mot fukt och mögel Diffusionsöppet System Platon Fuktskydd underlagstak för med källarvägg klisterkant Torra och sunda hus System Platon Xtra

Läs mer

BELÄGGNING OCH TROTTOARER 1.1 Gatorna i Norrmalm har grusbeläggning, med undantag av Alholmsgatan, delar av Christinegatan samt Jakobsgatan och Kvastbergsgatan, som alla har asfaltbeläggning. Grus kan

Läs mer

Att tilläggsisolera hus fakta, fördelar och fallgropar

Att tilläggsisolera hus fakta, fördelar och fallgropar Att tilläggsisolera hus fakta, fördelar och fallgropar Vi har fått det betydligt varmare i vårt hus under vinterhalvåret och svalare på sommaren. En nöjd tilläggsisolerare Deltagare projekt för tilläggsisolering

Läs mer

Utredning och förslag till lösning för stambyte i ett miljonprojekthus

Utredning och förslag till lösning för stambyte i ett miljonprojekthus EXAMENSARBETE 15HP Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling Utredning och förslag till lösning för stambyte i ett miljonprojekthus Bäst lämpad metod avseende ekonomi, miljö, tid och helhetsintryck

Läs mer

Det går att bygga vattenskadesäkert!

Det går att bygga vattenskadesäkert! VASKA-projektet har bevisen Det går att bygga vattenskadesäkert! Med VASKA-projektet får det anses bevisat att det med enkla medel och känd teknik går att bygga vattenskadesäkert. Resultatet har blivit

Läs mer