Att skapa ett starkt och socialt Europa

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Att skapa ett starkt och socialt Europa"

Transkript

1 3 Facket och Europa 2006 Uppdraget för EU: Att skapa ett starkt och socialt Europa

2 Landsorganisationen i Sverige 2006 Omslagsfoto: Stefan Bohlin Grafisk form: LO Original: MacGunnar Information & Media Tryck: LO-Tryckeriet, Stockholm 2006 isbn lo

3 Innehåll Förord 5 Uppdraget för EU: Att skapa ett starkt och socialt Europa 6 Fler och bättre jobb: Europa behöver en mer flexibel makroekonomisk politik 18 Politik för allmän efterfrågan är inte enbart en gräsbrand! 27 För att Europa ska bli sin egen tillväxtmaskin: reformen av regimen för den europeiska makroekonomiska politiken 29 I n n e h å l l

4 U p p d r a g e t f ö r E U

5 Förord J a g h o p p a s at t d e n h ä r s k r i f t e n ska ge fler en möjlighet att läsa om vilka idéer som förs fram av oss och andra fackliga organisationer inom Europa. LO har översatt en text som vi gemensamt arbetat fram inom Europafacket hösten Texten beskriver de centrala fackliga frågorna inom det som brukar kallas den europeiska sociala modellen. Ekonomiska och sociala frågor går hand i hand och vi arbetar för att få balans mellan dem. Detta måste vara en del i skapandet av den inre marknaden. Sociala och fackliga rättigheter och den sociala dialogen mellan arbetsmarknadens parter är några viktiga delar. Europafackets slutsats är att EU måste ta sitt ansvar och forma framtiden för det sociala Europa. De politiska ledarna har försummat att förklara fördelarna med integrationen. I stället skyller man ofta på Bryssel när saker går fel. Om man inte ser på EU som en del av lösningen på vår tids utmaningar kommer det i stället att ses som ett problem. Om arbetstagarna känner att den sociala utvecklingen i Europa går åt fel håll, kommer de att betrakta EU som ett hot, inte som en möjlighet, skriver Europafacket. Enligt Europafacket måste den sociala modellen utvecklas genom bättre lagstiftning och genom ökad samverkan mellan arbetsmarknadens parter. Här ges också en omfattande beskrivning av hur vi ser på den ekonomiska politiken. Europafacket efterlyser mer av efterfrågepolitik. Många stora strukturella reformer har gjorts men de har inte fått särskilt stor effekt därför att tillväxten i Europa är för låg. Att bara ropa efter fler strukturreformer tjänar ingenting till. Jag hoppas att den här skriften ska kunna bidra till debatten om de europeiska frågorna. Likheten mellan våra idéer och de som framförs av det samlade Europafacket är slående. Wanja Lun dby - We din LOs ordföran de F ö r o r d

6 Uppdraget för EU: Att skapa ett starkt och socialt Europa Varför ett socialt Europa? Europafacket (EFS) är övertygat om att en europeisk social modell finns och inte bara en europeisk union bestående av 25 olika nationella modeller. Faktum är att tendensen går mot en enda arbetsmarknad i EU. Integreringsprocessen har gått längst inom branscher som byggande, catering och vissa transportverksamheter, men sprider sig vidare. Därför är det både önskvärt och nödvändigt med gemensamma standarder. Att förneka detta är att ge upphov till fientlighet och motstånd mot den gemensamma marknaden och mot EU. Ekonomiska och sociala frågor går hand i hand och att skapa balans mellan dessa två ingår i den sociala överenskommelse som träffades i samband med skapandet av den gemensamma marknaden. En viktig konsekvens av denna insikt är att vi behöver ett gemensamt ramverk av solid europeisk lagstiftning. Vi är medvetna om att den europeiska sociala modellen är utsatt för påfrestningar och vi är beredda att gå in i debatten som det brittiska ordförandeskapet startade. Men om syftet med debatten är, när man talar om balansen mellan gemensam aktion och nationella olikheter, att föra sociala rättigheter tillbaka till nationell nivå eller kampanja för avregleringar på alla nivåer, eller både och, då kan det inte bli någon värdefull debatt. Denna skrift är ett bidrag till diskussionen och till vad vi hoppas på positiva förändringar därefter. Vi uppmanar alla europeiska institutioner och nationella myndigheter att göra en konstruktiv insats. I samma anda föreslår vi våra arbetsmarknadsparter att vi skapar en ramöverenskommelse som kan utgöra en handlingsplan för alla berörda parter. Begreppet ett socialt Europa har varit centralt i EUs utveckling. Sociala rättigheter och social integration som uppmuntras och garanteras av regeringar, den sociala dialogen samt de självständiga arbetsmarknadsparternas viktiga roll har betraktats som grundkomponenter och viktiga U p p d r a g e t f ö r E U

7 värderingar för Europa. Dessa definieras i det konstitutionella fördraget och EUs stats- och regeringschefer har genom åren enats därom. Därför stöder EFS den Europeiska unionen. Dessa värderingar är avgörande för att kunna behålla de fackliga organisationernas och arbetarnas stöd för EU, vilket faktiskt har sviktat i vissa länder. Varför ska det vara så? Det är uppenbart att medan en klar majoritet av medborgarna stödjer EU-medlemskapets fördelar, har stödet minskat generellt bland arbetarna och i synnerhet bland kvinnor och ungdomar. Det finns missnöje med arbetslösheten, utlokaliseringar, hotet mot inkomsttryggheten även vad gäller pensioner och man upplever att individen saknar inflytande. Detta skulle kunna övergå i nationalism och rasism, fientlighet mot invandrad arbetskraft och motstånd mot EUs utvidgning. Europafackets slutsats är att EU måste upp till bevis på nytt, unionen måste förnya sitt existensberättigande och forma en solid framtid för ett Socialt Europa, där prioriteringen ska vara att bekämpa arbetslösheten. Framgångar och motgångar Den Europeiska unionen skapades ur askan av andra världskriget för att göra regionen till ett område med fred och välstånd och för att lägga bakom sig det gamla stamtänkandet och nationalismen som fanns på vår kontinent. EU har lyckats väldigt bra med att omvandla världens blodigaste kontinent på 1900-talets början till en region med både fredligt samarbete och ekonomiska och sociala framsteg. Unionen har utvidgats från det ursprungliga medlemsantalet på 6 nationer till 25 nationer och fler står i kö för att bli medlemmar. EFS har alltid stött utvidgningen på villkoret att den sociala trygghet som vi har uppnått ska gälla för alla och att EUs enighet om målsättningarna inte ska undermineras. Människorna i de nya medlemsländerna ville ansluta sig till en gemensam europeisk social modell. För Europas fackliga organisationer har EU än så länge varit en positiv kraft vars arbete omfattar de fackliga värderingarna om social integration och solidaritet, välfärdsstaten och tjänster av allmänt intresse, arbetstagarinflytande och kollektiva förhandlingar. Syftet har alltid varit att skapa en balans mellan ekonomisk företagsamhet och en social dimension. I. A t t s k a p a e t t s t a r k t o c h s o c i a l t E u r o p a

8 Detta skiljer tydligt den europeiska modellen från det amerikanska sättet, där kontrasten mellan privat rikedom och offentligt förfall återigen blev uppenbar i och med den otillräckliga första reaktionen från myndigheterna efter orkanen Katrina. Denna europeiska balans byggde upp Lissabonstrategin, som initierades år 2000 och som EFS stödjer i dag. Men EU har problem, mest uppenbart på grund av att man misslyckats med att hantera de konstant höga arbetslöshetsnivåerna i kärnländerna och med att säkerställa den nödvändiga ratificeringen av EUs konstitutionella fördrag. Dessa problem kommer att förvärras utan en ny tillfredsställande budgetlösning. Krisen i Europa är ett resultat av att det saknas politiskt mod och visioner. Ledarna i de europeiska länderna har försummat ansvaret att förklara för medborgarna vilka fördelar det finns med integrationen. Dessutom har de alltför ofta funnit det bekvämt att skylla på Bryssel när saker går fel. De har också misslyckats med att skapa en politisk vision där ett integrerat Europa ses i en central roll. Detta är en del av en större och oroande trend med vikande tro på regeringars kapacitet att förbättra människors liv. Dessutom har delar av den etablerade vänstern i vissa länder blivit besvikna på att man uppenbart backat från den sociala vision av Europa som Jacques Delors konsekvent drev. Det har blivit en reaktion mot den ensidiga betoningen av marknadsliberaliseringar, vilket har tagit sitt uttryck i en ökande skepticism mot den europeiska integrationens värde och syfte. Om man inte betraktar Europa som en del av lösningen, kommer det alltid att betraktas som en del av problemet i stället. Europa och globaliseringen EU skapades inte som ett svar på globaliseringen, men det faktum att det finns borde göra det möjligt för oss att möta nya globala utmaningar på ett mycket mer effektivt sätt. Detta borde vara kärnan i 2000-talets stora uppgift för Europa. Att få slut på krig i Europa räcker inte längre som syfte för att stödja integrationsprocessen. Detta är fortfarande ytterst relevant (senast på Balkan) men upplevs som för avlägset av många samtida européer, i synnerhet i väst och bland yngre generationer. På Romfördragets tid fanns det ett fungerande styrsystem för den U p p d r a g e t f ö r E U

9 internationella ekonomin, miljöproblemen var av nationell omfattning, resor och kommunikation över gränserna var ett privilegium för eliten och staten hade monopol över beväpnade styrkor. De moderna utmaningarna med lättrörliga globala marknader, klimatförändringar, miljöförstöring och internationell terrorism kunde man inte förutse. Europas länder har dock genom att bygga ett internationellt politiskt rum skapat en struktur som möjliggör lösningar på dessa problem. Att argumentera att globaliseringen är antingen bra eller dålig är alltför förenklat. Dess sociala och ekonomiska effekter har varit för ojämna för att kunna göra den typen av bedömningar. Å ena sidan är globaliseringen en konsekvens av vanliga människors längtan att få tillgång till det bästa som världen har att erbjuda. Å andra sidan skapar den nya former av osäkerhet och social splittring som behöver åtgärdas. Detta kan endast göras med hjälp av kollektivt agerande på internationell nivå. Och vad skulle vara grunden för denna aktion, om inte EU, med de starkaste gemensamma institutionerna och värderingarna av alla internationella organisationer? Syftet med ett integrerat Europa borde vara att hantera globaliseringsprocessen så att fördelarna maximeras och kostnaderna minimeras genom att se till att så många som möjligt vinner på det, och att det finns kompensationsåtgärder för dem som blir förlorare. Syftet borde vidare vara att försöka återställa politikens överlägsenhet över marknader och därmed européernas möjlighet att styra över sitt eget öde. Det som är förvånande med globaliseringen är att länder som har haft mest fördel av den är de som har tillräcklig geopolitisk status för att kunna styra villkoren för sitt samspel med omvärlden till sin egen fördel. Inget land i Europa är tillräckligt stort för att åstadkomma detta på egen hand. Européerna kan göra det endast genom att agera kollektivt. Grunden för det europeiska projektet borde vara dess gemensamma värderingar. Att dessa existerar påvisas klart i opinionsundersökningar. Länderna i Europa representerar ett skiftande spektrum av erfarenheter och idéer. Men de binds samman med tydligt igenkännbara politiska och sociala värderingar som härstammar från kontinentens unika historia och kultur. Europas gemensamma värderingar går väl i takt med de värderingar som har varit grundläggande för fackföreningsrörelsen sedan dess I. A t t s k a p a e t t s t a r k t o c h s o c i a l t E u r o p a

10 begynnelse: solidaritet, jämlikhet, social rättvisa, internationalism och tron på att samhället och näringslivet borde utformas så att de tillgodoser människors behov. Ingen annanstans i världen har dessa värderingar omhuldats mer av de regerande än i Europa. Tack vare fackföreningsrörelsens och de demokratiska idéernas genombrott, präglas de europeiska samhällena av ett starkt engagemang i generell välfärd och av regeringarnas ansvarstagande för att främja social sammanhållning ett engagemang som delas av den etablerade vänstern och högern och som omfattar fördelningsåtgärder såsom minimiinkomst och progressiv beskattning. Den europeiska visionen om en internationell ordning grundar sig på stödet till multilateralism, internationell rättssäkerhet, global styrning genom legitima institutioner samt solidaritet mellan rika och fattiga. Är dessa värderingar fortfarande relevanta? Eller är de ohållbara i globaliseringens tider och uppkomsten av nya superekonomier, i synnerhet Kina och Indien? Den europeiska sociala modellens hållbarhet Det är verkligen tid för seriösa reflektioner och därefter modigt och målmedvetet agerande. Debatten om Europas framtid och den europeiska sociala modellen har nu inletts. Den pågående striden har beskrivits som en fajt mellan de som vill ha en modern europeisk social modell en politisk och social union med utgångspunkt i social marknadsekonomi och sociala rättigheter, och de som endast vill ha en frizon för handel präglad av en fri marknad med mindre reglering och svaga institutioner. Är denna tolkning rätt? Så länge denna avgörande och för tillfället stora skillnad i uppfattningar finns, så länge många arbetsgivare med stöd från politiker inklusive center vänstergruppen i vissa länder argumenterar för mer business Europa (mindre myndighetsutövning, lägre social standard, mer avreglering, mer liberalisering och mindre fackligt inflytande), blir det omöjligt att hitta en ny plattform för framsteg. Den ideologiska klyftan är för bred. Om arbetstagarna känner att det sociala Europa håller på att trappas ner, kommer de att betrakta EU i sin helhet som ett hot, inte som en tillgång. Deras naturliga reaktion skulle bli motstånd och motverkan. 10 U p p d r a g e t f ö r E U

11 EFS anser därför att det är ytterst viktigt att ministerrådet, kommissionen, parlamentet och arbetsmarknadens parter samt medborgarorganisationer ser till att en så omfattande överenskommelse som bara möjligt uppnås på vägen till ett socialt Europa, och att en gemensam plattform skapas med följande målsättningar: Välstånd fler och bättre arbeten, att verka för full sysselsättning, hållbara välfärdsstater och bättre livskvalité för alla. Jämlikhet att utrota alla former av diskriminering, på grund av kön, ras eller etniskt ursprung, tro eller övertygelse, sexuell läggning, ålder eller funktionshinder. Solidaritet att bygga socialt integrerade samhällen som inte utesluter någon, som skyddar de svaga och tillhandahåller tjänster av allmänt intresse. Den europeiska sociala modellens främsta kännetecken är: Statens ansvar för full sysselsättning (social marknadsekonomi), för tjänster av allmänt intresse/public service förpliktelser samt för ekonomisk och social sammanhållning. Grundläggande sociala rättigheter: föreningsrätten, strejkrätten, kollektivavtalen, de anställdas rätt till information och samråd, skydd mot obefogade uppsägningar, skäliga och rättvisa arbetsförhållanden, jämlikhet och icke-diskriminering. Social trygghet med generella system som är välutvecklade (jämfört med USA eller andra områden i världen) och omfördelningsåtgärder, till exempel minimiinkomst eller progressiv beskattning. Social dialog/partsrelationer med möjlighet att teckna kollektivavtal, arbetstagarrepresentation, nationella företagsråd, europeiska företagsråd, lagstiftning om styrelserepresentation och så vidare. Lagstiftning om anställnings- och sociala förhållanden (lagstiftning om hälsa och säkerhet på arbetsplatsen, begränsning av vecko- och dygnsarbetstiden, ledighet, anställningsskydd, och så vidare), jämställdhet, skydd för gravida kvinnor, och så vidare. I. A t t s k a p a e t t s t a r k t o c h s o c i a l t E u r o p a 11

12 12 U p p d r a g e t f ö r E U Den sociala modellen behöver en bred och användbar ram för att fungera. Vi vill ha gemensamma insatser för att uppnå målet om förnybar energi, ny tonvikt på ökade resurser för forskning och utveckling samt investeringar för att fullfölja Lissabonstrategins mål. Det behövs också ett gemensamt förhållningssätt till näringspolitik, som är ett område där oroväckande skillnader mellan medlemsländerna håller på att uppstå. Vidare vill vi ha ett europeiskt juridiskt ramverk för tjänster av allmänt intresse, som definierar vilka väsentliga offentliga tjänster borde skyddas från liberalisering av marknader. För att få igång ett nytt engagemang för dessa värderingar stödjer EFS förslaget till en ny mångårig tillväxt- och investeringsstrategi för fler och bättre arbeten som en del av Lissabonstrategin. Diskussionen om hur man ska uppnå full sysselsättning måste få en central plats i vårt arbete. Det handlar inte om en smal debatt om strukturomvandling såsom vissa påstår. Det kan inte finnas några förbjudna områden såsom makroekonomisk politik, där man behöver stärka den ekonomiska styrningen inom euroområdet genom att göra den Europeiska Centralbanken till prisstabilitetens och tillväxtens bevakare. Vi föreslår också en ny deklaration om ekonomisk förnyelse för Europa med en plan för implementering av Lissabonstrategin som innebär större budgetpolitisk samordning mellan länderna och en ny roll för den Europeiska investeringsbanken bestående av finansiering av nya investeringar, inklusive obligationsutgivning. Dessa punkter utvecklas mer i del II i denna skrift. EFS har varit och kommer att vara en stark anhängare av EUs utvidgning, som är en historisk framgång, och nu måste vi ta tag i den stora skiljelinjen som finns vad gäller välfärd och levnadsstandard, beskattning, välfärdspolitik samt lagstiftning inom det sociala området. EFS uppmanar Europas ledare att skapa en ny vision om Europa som grundas på ovannämnda principer. Vi kräver även att en motsvarande kommunikationsstrategi utformas för att starta en debatt bland Europas medborgare om den nya visionen. Denna gång duger inte en toppstyrd strategi. Bra och innovativt ledarskap behövs särskilt under nuvarande förhållanden, men ledarskapet måste nu även kompletteras med en process som innebär att man lyssnar på folket och deras tankar.

13 Ett socialt Europa ett gemensamt ansvar EFS med sina medparter vill fullfölja sin viktiga roll i debatten om Europas framtid och de påföljande aktiviteterna, särskilt vad gäller ett Socialt Europa. Ett socialt Europa är fortfarande grundläggande för vårt stöd för konceptet om ett EU i utveckling, och dess värderingar om social integration, det goda arbetet och den sociala dialogen är centrala för framtiden. Detta stämmer också på företagsnivå. Ett företag, som tillämpar jämställdhet och lägger stor vikt på den sociala dialogen, har de bästa förutsättningarna vad gäller konkurrenskraft och framgång på lång sikt samt det högsta engagemanget och den största lojaliteten från de anställda. Att investera i människor, deras kunskaper och anpassningsförmåga är avgörande för individens, företagens (såväl offentliga som privata) och ländernas framtid. Otrygga jobb, låga löner och osäkerhet lägger stora hinder för god praxis samt underminerar fastställda rättigheter. EFS är medvetna om att förändringar behövs. Vår uppgift är inte att stödja status quo i alla former, däremot är vi medvetna om behovet att agera enligt folkets vilja, att se vilket omvandlingstryck som finns, utforma en handlingsplan och därefter uppnå överenskommelser. Nedan följer en ny handlingsplan, inte enbart inom den sociala dialogen, utan också med kommissionen, ministerrådet och parlamentet. Kollektivförhandlingarnas roll är central i sammanhanget. Kollektivavtalsförhandlingar har varit en viktig beståndsdel i uppbyggandet av många europeiska länder och måste förbli det. Utrymme för dessa finns även på EU-nivå och det finns några ramavtal. Men arbetsgivarna är i allmänhet ovilliga att ta tag i frågor som har att göra med de grundläggande relationerna på arbetsplatser eller på arbetsmarknaden. Delvis avslöjar deras motvilja en övertygelse om att ny EU lagstiftning inom dessa områden är avlägsen. Kommissionens budskap till arbetsmarknadens parter från 1990: förhandla eller vi lagstiftar verkar överflödigt. Dessa rådande uppfattningar hos arbetsgivarna, kommissionen och medlemsstaterna behöver stävjas. Om så sker, kommer EFS att vara beredd att svara med kraft och engagemang inom många områden som är viktiga för Europas framtid. EFS föreslår att en ramöverenskommelse utformas, som kan utgöra en handlingsplan för arbetet med följande områden, inte enbart inom sociala dialogen utan också mer generellt. I. A t t s k a p a e t t s t a r k t o c h s o c i a l t E u r o p a 13

14 (i) Vidareutveckla socialpolitik och social lagstiftning Införandet och upprätthållandet av miniminormer inom det sociala området är ytterst viktigt för att förbättra arbetstagarnas ställning och skydd. Revideringen av befintliga direktiv borde leda till harmonisering uppåt. Europafacket eftersträvar snabba åtgärder för att revidera arbetstidsdirektivet så att det individuella undantaget kan tas bort och arbetstagarna skyddas mot långa och oregelbundna arbetstider. Det nuvarande dödläget för direktivförslaget om bemanningsföretag borde brytas, för att ge anställda vid bemanningsföretag runt om i Europa skydd i form av miniminormer, och direktivförslaget om tjänster på den inre marknaden borde genomgå övergripande ändringar för att garantera ett likvärdigt utgångsläge som inte leder till konkurrens på bekostnad av de anställdas rättigheter och arbetsförhållanden. EFS står fast vid sitt krav på en revidering av direktiv 94/95 om Europeiska företagsråd så att vi kan möta utmaningarna som följer av alltmer omfattande strukturomvandling, företagsfusioner och utlokaliseringar samt bidra till en bättre hantering av dessa processer genom att tillhandahålla stabila strukturer för information och samråd. Vidare borde man vidta åtgärder på EU-nivå, som också engagerar arbetsmarknadsparterna aktivt, för att ge arbetstagare i irreguljära anställningsförhållanden (till exempel arbetstagare i ekonomiskt otrygga anställningar eller i hushållsarbete) skäligt arbetstagarskydd. EU kan inte ge det intrycket att socialpolitiken har lagts på is för att ge extra utrymme åt företagandet. Att upprätthålla balansen mellan dessa två är nyckeln till framtiden. Tiden är faktiskt inne för ett lagstiftningsinitiativ för att garantera arbetstagarrättigheterna inom den snabbt integrerande europeiska arbetsmarknaden (se (vi) nedan) som skapar instabilitet inom väletablerade nationella system. (ii) Skapa en stark struktur för att möta utlokaliseringar och omstruktureringar Denna fråga står utan tvekan först på prioriteringslistan för många arbetstagare, och hur den hanteras blir avgörande för framtiden. Förut inrättade man inom kol- och stålbranschen speciella fonder för att underlätta omvandlingsprocessen. Vad gäller en del regioner och industrier i Europa, borde EU undersöka om det finns utrymme för liknande åtgärder för att hjälpa människor och samhällen igenom omställningen. Därför tar Eu- 14 U p p d r a g e t f ö r E U

15 ropafacket med intresse del av kommissionens förslag till en fond för utjämning av globaliseringens effekter (Globalisation Adjustment Fund). I synnerhet på branschnivå behövs det en modern näringspolitik, som utjämnas och formas med socialpolitiska åtgärder. Arbetsmarknadsparternas arbete och EU-kommissionens arbete med omstruktureringar borde även omfatta framtagandet av förslag inom detta område. Syftet borde vara att upprätta ett starkt regelverk om information och samråd, effektiva europeiska företagsråd och rätt till omställningsåtgärder för de arbetstagare som har drabbats av nedskärningar och omstruktureringar. Denna rätt får stöd på EU-nivå i strukturfonderna och på arbetsmarknadsparternas sociala agenda och har de svenska och finländska kollektivavtalen som förebild. Likartade frågor såsom företagens sociala ansvar, arbetstagarinflytande och bolagsstyrning borde också omfattas. Med tanke på gränsöverskridande fusioner och flytt av huvudkontor behöver vi ett stabilt regelverk angående arbetstagarnas rätt till medinflytande. (iii) Att ta hand om demografiska förändringar på ett framåtblickande sätt Det är uppenbart att större delen av Europa har en åldrande befolkning beroende på en ökad medellivslängd och lägre födelsetal. Detta skapar stora problem för hållbarhet för pensionerna och för arbetstagarnas förväntningar som, liksom de som tillhör efterkrigstidens babyboom, planerar att gå i pension runt eller före 60 års ålder. Det ställer också vidare frågor om: hur man kan stödja arbetande föräldrar med god kvalitet på barnomsorgen och en barnomsorg som man har råd med samt andra resurser och tjänster, för att praktiskt möjliggöra för människor att bilda familj; att förbättra kvalitén i arbetslivet inklusive förkortning av långa arbetstider, så att äldre arbetstagare kan förbli friska och kunna välja att arbeta längre; att utveckla det livslånga lärandet för att hjälpa arbetstagare att förvärva nya färdigheter och anpassningsförmåga; att utveckla överenskommen policy för immigration och migration. Det är också viktigt att idén med ungdomspakten behandlas i detta sammanhang. I. A t t s k a p a e t t s t a r k t o c h s o c i a l t E u r o p a 15

16 (iv) Leverera och implementera en aktiv arbetsmarknadspolicy och agenda för lärande Det är naturligtvis inte bara unga arbetstagare som behöver tillgång till livslångt lärande; alla arbetstagare behöver rätt till utbildning och uppmuntran att förvärva nya kunskaper och en förbättrad förmåga till anpassning till globaliseringens och omstruktureringens möjligheter och hot. Vissa EU-nationer har utmärkta meriter på detta område. De nordiska länderna fullföljer sen lång tid en exemplariskt aktiv arbetsmarknadspolitik och nyligen blev Storbritannien med sitt New deal för de långtidsarbetslösa pionjärer med imponerande åtgärder inom ramen för en växande ekonomi och en lagvägen införd minimilön. Ett nytt avtal på Europanivå som belyser vad som kan göras på medlemsstatsnivå skulle vara en användbar hjälp för att förbättra möjligheterna och anpassningsförmågan. (v) Garantera jämställdhet för alla Diskriminering på arbetsplatsen och på arbetsmarknaden är fortfarande utbredd inom EU, särskilt köns- och rasdiskriminering. Detta strider mot de grundläggande mänskliga rättigheterna och EU-direktiven. Att det fortfarande existerar utgör ett stort hinder för ett ökat arbetsmarknadsdeltagande i riktiga jobb. Den kvinnliga arbetskraften, liksom arbetstagare med utländsk bakgrund samt personer tillhörande en etnisk minoritet och andra diskriminerade grupper är nyckelresurser som för närvarande underutnyttjas eller undervärderas. Att förbättra situationen ligger i kvinnors och mäns intresse, också för ekonomin och samhället i sin helhet. Avseende jämställdhet mellan könen, så har arbetsmarknadens parter på EU-nivå nyligen beslutat prioritera fyra aktionsområden: bearbeta könsroller som håller liv i segregering, främja kvinnors deltagande i beslutsfattande, stödja balansen mellan hem arbetsliv och bekämpa löneklyftor mellan könen. På EU-nivå är det nödvändigt med en dubbel taktik: en kontinuerlig ansträngning för att implementera och driva igenom en lagstiftning på jämställdhetsområdet på alla relevanta nivåer; en ökad ansträngning att särskilt mainstreama jämställdhet mellan könen och snabba på processen med jämställdhet inom alla områden av europeisk politik. 16 U p p d r a g e t f ö r E U

17 (vi) Skapa en hållbar laglig struktur för migration och rörlighet I vissa sektorer hotellnäringen, vissa transportoperatörer samt byggsektorn där finns redan en europeisk arbetsmarknad och andra sektorer kommer snabbt att följa efter. Det finns för mycket osäkerhet kring normer som tillämpas för migrantarbetare. Dessa säkerhetsfaktorer skadar utvidgningen både den tidigare och den framtida och behöver omgående ägnas ny uppmärksamhet. Det pågående juridiska fallet (Vaxholmsfallet) i EG-domstolen om lettiska byggnadsarbetare i Stockholm gällande om svenska eller lettiska avtal ska gälla och det andra fallet angående en finsk fartygslinje (Vikingfallet) om huruvida rätten att strejka kan undergrävas av EUs fria rörlighet, dessa båda fall sätter fokus på detta problem. Det finns ett behov bland annat av att förstärka utstationeringsdirektivet och garantera att grundprincipen i arbetsrätten och i system som rör migrantarbetare innebär att när man är i Rom, så gör man som romarna. Något annat förhållningssätt skulle vara en katastrof för EU. EFS föreslår därför att hänsyn ska tas till ett antal åtgärder som täcker tillhandahållandet av tjänster, utstationerat arbete, arbete på bemanningsföretag, arbete i otrygga anställningar och andra frågor som har att göra med gränsöverskridande rörlighet för att garantera att de grundläggande rättigheterna inte skadas av inre marknaden. (vii) Att förstärka den sociala modellens externa dimension Den europeiska sociala modellen ska inte bara gälla Europa. Europa ska främja sin modell på ett kraftfullt och förtroendeingivande sätt: Genom att på ett sammanhållet och integrerat sätt behandla handelspolitik och politik för en hållbar utveckling, där sociala normer ska vara centrala och inte marginella i framtiden. Europeiska företag ska uppträda utanför Europa som de förmodas uppträda inom Europa, följa europeiska värderingar när det gäller företagsstyrning, miljö och normer för arbetsrätt, inklusive kollektivavtal. I. A t t s k a p a e t t s t a r k t o c h s o c i a l t E u r o p a 17

18 Fler och bättre jobb: Europa behöver en mer flexibel makroekonomisk politik Introduktion Den europeiska ekonomin går dåligt. Under de fem senaste åren så har den ekonomiska tillväxten inom euroområdet varit extremt låg med en tillväxt som fallit under 1 procent under vissa år. Arbetslösheten har börjat öka och jobbutsikterna har blivit svaga. Osäkerhet råder bland arbetstagare och många fruktar att förlora jobbet, lönesänkningar och ett sammanbrott för de sociala trygghetssystemen. Vissa tar det som ett bevis för att Europa helt enkelt inte kan växa snabbare, att Europas tillväxtpotential hålls tillbaka genom social politik som för in stelhet i ekonomin. Sociala välfärdsregimer sägs ta död på motivationen att arbeta och regelsystem som skyddar arbetstagarnas intressen kritiseras för att göra det omöjligt för Europa att konkurrera med låglöneekonomier i de nya medlemsstaterna i Östeuropa eller med Kina. Enligt det här synsättet så är enda sättet att förbättra Europas tillväxtprestanda att börja med en strukturell reform för att förbättra tillgångssidan i ekonomin, genom att skära ned på både välfärd och på arbetstagarnas rättigheter. Det är fel sätt att närma sig problemet. Skälet till den fem år gamla nedgången i tillväxten finner man inte i för mycket social politik utan snarare i ett högst obalanserat makroekonomiskt politiskt system. Det innebär att man måste agera snabbt och skoningslöst för att bekämpa inflationen och ändå, när den ekonomiska aktiviteten har problem och förtroendet måste återställas, intar den europeiska centralbanken och finansministrarna en vänta och se -attityd och vidtar halvhjärtade åtgärder. En sån policy skapar utdragna nedgående trender och kortlivad ekonomisk återhämtning. Och detta är exakt det de senaste erfarenheterna visar oss. Om nystarten för Lissabonprocessen, med sina höga målsättningar gällande hög tillväxt och full sysselsättning ska lyckas, då behöver Europas makroekonomiska policysystem stora förbättringar. Europa behöver 18 U p p d r a g e t f ö r E U

19 återupptäcka det faktum att den sammanlagda efterfrågepolitiken har en viktig roll att spela och att sådan politik behöver verka på ett flexibelt och tillväxtvänligt sätt. EFS föreslår att detta ska åstadkommas genom en pakt för en ekonomisk europeisk förnyelse. Fel bovar i dramat: brist på strukturell reform och otillräcklig konkurrenskraft Utbudsproblem och brist på strukturella reformer: hålla tillbaka den europeiska tillväxten? De som hävdar att Europa inte kan få tillväxt på grund av tvångsmedel på utbudssidan, som tar sig uttryck i överdrivna (sociala) regler och föreskrifter, de har två svåra frågor att besvara. Om restriktionerna/tvångsmedlen på tillgångssidan (eller på ett enkelt språk: de arbetslösa är inte villiga att arbeta ) om det verkligen är ursprunget till den ihållande nedgången, varför kunde då Europa ha en tillväxt på i genomsnitt 3 procent per år och skapa miljoner jobb under perioden ? När allt kommer omkring så har regler och föreskrifter sen den tiden sannerligen inte blivit striktare. Om inte svaret är att de arbetslösa plötsligt har blivit latare, varför är det omöjligt nu för Europa att växa snabbare än det har gjort under de senaste fem åren? Faktiskt, med ökad arbetslöshet och företag som rapporterar att de inte har några svårigheter att hitta och anställa lämplig personal, så finns det tillgång på arbetskraft därute som kan stödja tillväxttakten mycket mer än vad som varit fallet under senare år. Den andra svåra frågan att besvara handlar om strukturella reformer. Man hävdar att strukturella reformer undanröjer strukturella hinder för tillväxt genom att låta arbetsmarknadskrafterna arbeta. Mer konkurrens på marknaden, sägs det, antas öka aktiviteten, produktiviteten och tillskapandet av jobb. Om så är fallet, varför har de många strukturella reformerna som Europa har genomfört under det senaste 15 åren resulterat i mindre inte i mer tillväxt? I själva verket har Europa inte suttit med armarna i kors, tvärtemot en allmän uppfattning, inför globaliseringen och den tekniska utvecklingen. I stället har man levererat en allmänt spridd reform. Under de senaste åren så har Europa: I I. F l e r o c h b ätt r e j o b b : E u r o pa b e h öv e r e n m e r f l e x i b e l m a k r o e ko n o m i s k p o l i t i k 19

20 Ökat konkurrensen på varumarknaden genom att bygga upp den inre marknaden. Skapat en enhetlig valuta, som därmed ökat öppenheten gällande priser och konkurrens och minskat kostnaden för investeringskapital. Öppnat upp för konkurrens inom nätverksindustrier som el, telekom och andra industrier. Öppnat den europeiska ekonomin för global handel genom WTOs förhandlingsrundor. Utvidgat den inre marknaden till 25 medlemsstater, som återigen ökar konkurrensen. Väsentligt förbättrat det sätt på vilket arbetsmarknaden fungerar genom Riktlinjerna för europeisk sysselsättning. Denna lista över reformer är imponerande men återigen så väcks frågan varför den europeiska potentiella tillväxten påstås ha minskat från 2,5 procent årlig tillväxt i mitten av 90-talet till omkring 2 procent i dag. Varför hittar man strukturella reformer överallt utom där de har störst betydelse? Det vill säga för tillväxt, produktivitet, och för sysselsättningsskapande? Hur kan man förklara denna paradox? Pekar inte den uppfattade minskningen i potentiell tillväxt på det faktum att den långsiktiga tillväxten själv lider av brist på ekonomisk återhämtning? (Se nedan.) Kan inte Europa konkurrera i den globala ekonomin? Rädslan för globaliseringen har blivit ett annat mycket omskrivet element i den utbudsproblematik som Europa antas stå inför: Europa må ha extra produktionsreserver, men dessa produktionsreserver kan inte användas därför att de är för dyra och inte konkurrenskraftiga på världsmarknaden. Arbetstagare må vara villiga att arbeta, men man har bjudit över dem för att de kostar för mycket. De enorma skillnader som existerar mellan västeuropeiska löner och de i de nya medlemsstaterna eller i Kina tar man fasta på som en signal att de europeiska arbetstagarna mås- 20 U p p d r a g e t f ö r E U

PROJEKT EUROPA 2030. Utmaningar och möjligheter. Rapport till Europeiska rådet från reflektionsgruppen om EU:s framtid 2030

PROJEKT EUROPA 2030. Utmaningar och möjligheter. Rapport till Europeiska rådet från reflektionsgruppen om EU:s framtid 2030 PROJEKT EUROPA 2030 Utmaningar och möjligheter Rapport till Europeiska rådet från reflektionsgruppen om EU:s framtid 2030 SV PROJEKT EUROPA 2030 Utmaningar och möjligheter Rapport till Europeiska rådet

Läs mer

Bo Rönngren, Malte Segerdahl och Martin Viredius Arbetets PRIS

Bo Rönngren, Malte Segerdahl och Martin Viredius Arbetets PRIS Bo Rönngren, Malte Segerdahl och Martin Viredius Arbetets PRIS - kampen mot social dumpning inom transportsektorn NORDISKA TRANSPORTARBETAREFEDERATIONEN 2008 Författare: Bo Rönngren, Malte Segerdahl och

Läs mer

Politiska riktli. Öppningsanförande

Politiska riktli. Öppningsanförande En ny start för EU: Mitt program för sysselsättning, tillväxt, rättvisa och demokratisk förändring Politiska riktli för nästa Europeiska kommission Öppningsanförande vid Europaparlamentets plenarsammanträde

Läs mer

K U N S K A P O M EMU

K U N S K A P O M EMU KUNSKAP OM EMU Innehåll Förord och Vad är en studiecirkel?....................... 1 Den Europeiska Unionen bakgrund och början............. 4 Den europeiska kol- och stålunionen..........................

Läs mer

LISSABONSTRATEGIN VM I HÅLLBAR TILLVÄXT

LISSABONSTRATEGIN VM I HÅLLBAR TILLVÄXT LISSABONSTRATEGIN VM I HÅLLBAR TILLVÄXT Formgivning: Jupiter Reklam. Tryck: Danagårds Grafiska. Text: Finansdepartementet och Jeanette Neij. Foto: Bildhuset: Lena Granefelt, Jonas Karlsson. Tiofoto: Mikael

Läs mer

DEN GLOBALA BALANSRÄKNINGEN

DEN GLOBALA BALANSRÄKNINGEN DEN GLOBALA BALANSRÄKNINGEN RAPPORT 4 2015 FÖRDELNING AV MAKT OCH VINSTER MONIKA ARVIDSSON I EN INTERNATIONELL EKONOMI Tankesmedjan Tiden www.tankesmedjantiden.se Tankesmedjan Tiden Layout: Johan Resele

Läs mer

Kollektivavtal som arbetsmarknadsmodell

Kollektivavtal som arbetsmarknadsmodell Kollektivavtal som arbetsmarknadsmodell Underlagsrapport till LOs 27e ordinarie kongress 2012 På omslaget: Ivo Gouweleeuw, 37 år, SEKO Civil: 401 Klubb Högskolor & Kultur Stiftelsen Skansen, Park- och

Läs mer

Ekonomiska och monetära. unionen och euron. För stabilitet, tillväxt och välstånd INSYN I EU POLITIKEN

Ekonomiska och monetära. unionen och euron. För stabilitet, tillväxt och välstånd INSYN I EU POLITIKEN INSYN I EU POLITIKEN Ekonomiska och monetära För stabilitet, tillväxt och välstånd i hela EU unionen och euron En väl fungerande ekonomisk och monetär union och en stark och stabil euro är grunden för

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN. Europa 2020. En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN. Europa 2020. En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 3.3.2010 KOM(2010) 2020 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN Europa 2020 En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla SV SV Förord 2010 måste bli en

Läs mer

Vägen till full sysselsättning och rättvisare löner

Vägen till full sysselsättning och rättvisare löner FULL SYSSELSÄTTNING OCH SOLIDARISK LÖNEPOLITIK Vägen till full sysselsättning och rättvisare löner Författare: Åsa-Pia Järliden Bergström Claes-Mikael Jonsson Sebastian de Toro Sverige har sedan 1990-talet

Läs mer

EPSU:s diskussionsdokument

EPSU:s diskussionsdokument Finans- och ekonomisk kris Konsekvenser för offentliga sektorn och hela ekonomin, EPSU:s svar Introduktion Den aktuella realekonomiska krisen påverkar förvärvsarbetande kvinnor och män och deras samhällen.

Läs mer

Färdigställandet av EU:s ekonomiska och monetära union

Färdigställandet av EU:s ekonomiska och monetära union Färdigställandet av EU:s ekonomiska och monetära union Rapport av Jean-Claude Juncker i nära samarbete med Donald Tusk Jeroen Dijsselbloem Mario Draghi och Martin Schulz Innehållsförteckning 1. En djup,

Läs mer

Perspektiv på fattigdom

Perspektiv på fattigdom Perspektiv på fattigdom Perspektiv på fattigdom Utvecklingssamarbetets mål är att bidra till att skapa förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor. Perspektiv på fattigdom beskriver

Läs mer

riktlinjer Politiska Socialdemokraternas politiska riktlinjer antagna av Jobbkongressen 2009 Jobbkongressen 2009 Politiska riktlinjer

riktlinjer Politiska Socialdemokraternas politiska riktlinjer antagna av Jobbkongressen 2009 Jobbkongressen 2009 Politiska riktlinjer Socialdemokraternas politiska riktlinjer antagna av Jobbkongressen 2009 ISBN: 978-91-532-0652-1 Jobbkongressen 2009 Politiska riktlinjer Politiska riktlinjer socialdemokraterna.se Antagna av Jobbkongressen

Läs mer

Kunskap och arbete bygger Sverige 2012 års ekonomiska vårmotion

Kunskap och arbete bygger Sverige 2012 års ekonomiska vårmotion Socialdemokraterna Kunskap och arbete bygger Sverige 2012 års ekonomiska vårmotion 2 (53) Innehållsförteckning A. Kunskap och arbete bygger Sverige... 3 En politik för fler jobb och växande företag sammanfattning...

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKA STUDENTFÖRBUNDET ALLMÄNPOLITISKT PROGRAM

SOCIALDEMOKRATISKA STUDENTFÖRBUNDET ALLMÄNPOLITISKT PROGRAM SOCIALDEMOKRATISKA STUDENTFÖRBUNDET ALLMÄNPOLITISKT PROGRAM Antaget vid socialdemokratiska studentförbundets 21:a kongress, Linköping 2010 Innehållsförteckning 1. Inledning 4 2. Arbete 7 2.1 Delaktighet

Läs mer

en rättvis värld är möjlig Socialdemokraternas internationella program

en rättvis värld är möjlig Socialdemokraternas internationella program en rättvis värld är möjlig Socialdemokraternas internationella program en rättvis värld är möjlig Socialdemokraternas internationella program, antaget vid den 35e ordinarie kongressen 29 oktober 3 november

Läs mer

Ett program för förändring. Partiprogram beslutad version

Ett program för förändring. Partiprogram beslutad version Ett program för förändring Partiprogram beslutad version Innehållsförteckning ETT PROGRAM FÖR FÖRÄNDRING... 4 DEN DEMOKRATISKA SOCIALISMEN... 5 VÅRA VÄRDERINGAR... 7 Demokrati... 7 Frihet, jämlikhet och

Läs mer

E M & KOLLEKTIVAVTALEN

E M & KOLLEKTIVAVTALEN E M & KOLLEKTIVAVTALEN 1 U T O R N I T Z E L I U S F A C K L I G A E U - K R I T I K E R Sammanfattning EMU OCH KOLLEKTIVAVTALEN TOR NITZELIUS FACKLIGA EU-KRITIKER 5 Inledning 7 EMU-medlemskap minskar

Läs mer

Finns det ett EU efter krisen?

Finns det ett EU efter krisen? rapport nr 40/2011 Finns det ett EU efter krisen? Av Tommy Svensson Rapporten EU efter krisen utgiven av Arbetarrörelsens Tankesmedja i november 2011 Författare: Tommy Svensson Tryckning: LO-tryckeriet

Läs mer

Riktlinjer för Kommunals internationella arbete VÅRT GRÄNSLÖSA UPPDRAG

Riktlinjer för Kommunals internationella arbete VÅRT GRÄNSLÖSA UPPDRAG Riktlinjer för Kommunals internationella arbete VÅRT GRÄNSLÖSA UPPDRAG VÅRT GRÄNSLÖSA UPPDRAG Riktlinjer för Kommunals internationella arbete antagna av Kommunals kongress 2004 Innehåll Förord 7 Uppdrag

Läs mer

Produktion: Sveriges riksbank och Bacon Annonsbyrå AB. Foto: Johan Westin. Tryck: Rätt Grafiska. Stockholm, maj 2011. isbn 978-91-89612-54-9

Produktion: Sveriges riksbank och Bacon Annonsbyrå AB. Foto: Johan Westin. Tryck: Rätt Grafiska. Stockholm, maj 2011. isbn 978-91-89612-54-9 Riksbankens roll i samhällsekonomin S v e r i g e s R i k s b a n k Läsanvisning Som alla andra myndigheter har Riksbanken ett ansvar att förklara för medborgarna i Sverige vilken roll vi har i samhället

Läs mer

Forma det Europa du vill leva i.

Forma det Europa du vill leva i. 2 Studiematerial 2014 4 Forma det Europa du vill leva i. Vad skiljer rött från blått i Europapolitiken? Är våra kollektivavtal hotade? Vad görs för att minska arbetslösheten? Hur går det med välfärden?

Läs mer

Det är företagsklimatet dumbom! En arbetsmarknadspolitisk rapport

Det är företagsklimatet dumbom! En arbetsmarknadspolitisk rapport Det är företagsklimatet dumbom! En arbetsmarknadspolitisk rapport INLEDNING... 3 1. SÅ HÄR ÄR DET EN STATISTISK BAKGRUND... 4 2. ARBETSMARKNADSPOLITIKEN OCH TILLVÄXTEN... 7 3. LAGSTIFTAD ARBETSLÖSHET NÅGRA

Läs mer

Helene Norberg och Sofia Nerbrand. Vingarnas trygghet. reformer för en trygg och rörlig arbetsmarknad

Helene Norberg och Sofia Nerbrand. Vingarnas trygghet. reformer för en trygg och rörlig arbetsmarknad #8 Helene Norberg och Sofia Nerbrand Vingarnas trygghet reformer för en trygg och rörlig arbetsmarknad Författaren och Reforminstitutet 2002 Omslag: Ulrica Croneborg Illustration: Ulrica Croneborg Sättning:

Läs mer

KOMMUNALS MEDLEMMAR OCH DEN GLOBALA UTMANINGEN.

KOMMUNALS MEDLEMMAR OCH DEN GLOBALA UTMANINGEN. Förslag Faktaunderlag till Kongressen till Kommunals i Stockholm kongress den 7 11 i Stockholm juni 2010 den 7 11 juni 2010 KOMMUNALS MEDLEMMAR OCH DEN GLOBALA UTMANINGEN. Kommunals medlemmar och den

Läs mer

Omvärldsanalys. Planeringsförutsättningar 2012-2015. Kommunledningsförvaltningen

Omvärldsanalys. Planeringsförutsättningar 2012-2015. Kommunledningsförvaltningen Omvärldsanalys Planeringsförutsättningar 2012-2015 Kommunledningsförvaltningen Nov 2010 2 Spana in i framtiden och ut i omvärlden Varje höst gör kommunledningsförvaltningen en omvärldsanalys. I den försöker

Läs mer

Svensk sammanfattning av THE EEAG REPORT. on the European Economy 2011 EEAG. European Economic Advisory Group

Svensk sammanfattning av THE EEAG REPORT. on the European Economy 2011 EEAG. European Economic Advisory Group Svensk sammanfattning av THE EEAG REPORT on the European Economy 2011 EEAG European Economic Advisory Group 1 EEAG Giancarlo Corsetti Cambridge University Michael P. Devereux University of Oxford Vice

Läs mer

Tjänster av allmänt intresse

Tjänster av allmänt intresse 2010 Johan Wikström Tjänster av allmänt intresse Johan Wikström Citera gärna ur skriften, men ange källa Johan Wikström och Saco 2010 Grafisk form Pangea design www.saco.se TJÄNSTER AV ALLMÄNT INTRESSE

Läs mer

EMU SVERIGE ANSLUTA SIG? KONJUNKTURRÅDETS RAPPORT EFTER 10 ÅR SKA DANMARK, OCH STORBRITANNIEN

EMU SVERIGE ANSLUTA SIG? KONJUNKTURRÅDETS RAPPORT EFTER 10 ÅR SKA DANMARK, OCH STORBRITANNIEN KONJUNKTURRÅDETS RAPPORT Det har gått tio år sedan eu:s monetära union bildades. 2009 års Konjunkturrådsrapport analyserar den ekonomiska utvecklingen i de länder som vid starten anslöt sig till den monetära

Läs mer