Kallelse med föredragningslista

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kallelse med föredragningslista"

Transkript

1 1 av 86 Tomelilla kommun Kommunfullmäktige Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: Måndagen den 27 januari 2014 kl Plats: Intim, Folkets Park i Tomelilla Kallelse med föredragningslista Ärenden 1 Sammanträdets öppnande, upprop och val av 3 justerare 2 Ändringar i föredragningslistan 3 Informationsärenden 2014/4 - Information om revisionens granskning av kommunstyrelsens styrning och ledning - Information om organisations och arvodesgruppens arbete Jan-Erik Andersson - Presentation av kultur och fritid 4 Frågor 2014/6 7 5 Hemställan om borgensåtagande från Sydöstra 2013/281 9 Skånes Räddningstjänstförbund, SÖRF - Inköp av fyra stycken släckbilar 6 Fastställande av taxor för Sydöstra Skånes 2013/ Räddningstjänstförbund 7 Förslag till upphandlingsreglemente 2013/ Förslag på antalet ledamöter i kommunfullmäktige 2013/ mandatperioden Sammanställning av inkomna medborgarinitiativ per 2014/11 65 den 13 kjanuari Svar på interpellation om Förstelärare 2013/ Svar på motion om utsmyckning av 2013/ kommunfullmäktiges möteslokal 12 Svar på motion om skolplan 2011/ Svar på motion om återinrättande av dagbarnvårdare 2013/41 71

2 2 av 86 Tomelilla kommun Kommunfullmäktige 14 Svar på motion - Nöden har en lag 2013/ Svar på motion om att duktiga lärare ska få bättre 2013/ karriärmöjligheter 16 Motion om årets ungdomskommun 2013/ Nya interpellationer och motioner 18 Avsägelse från Maria Mickelåker (C) av uppdraget 2011/ som ersättare i kommunfullmäktige 19 Val av huvudman till Sparbanken Syd 2012/ Övriga valärenden Margith Svensson Ordförande Christian Björkqvist Sekreterare Meddela förhinder i god tid till Kommunledningskontoret som kallar ersättare. Telefon Christian Björkqvist Telefon Sara Håkansson E-post:

3 3 av 86 TOMELILLA KOMMUN Kommunfullmäktige Sammanträdets öppnande och upprop Ärendebeskrivning Kungörelse om sammanträdet har sänts till varje ledamot och ersättare den 16 januari Annons med specifikation av tid och plats för kommunfullmäktiges sammanträde har varit införd i Ystads Allehanda den 18 januari Kungörelse med specifikation av tid och plats för kommunfullmäktiges sammanträde samt med specifikation av dagens ärenden har varit anslagen på kommunens officiella anslagstavla sedan den 16 januari 2014 och publicerad på kommunens hemsida sedan den 16 januari 2014.

4 4 av 86 Justering Föregående justerare var: Torgny Larsson (S) och Ida Abrahamsson (V) Justeringssammanträde föreslås till Fredagen den 7 februari 2014, kl kommunhuset i Tomelilla

5 5 av 86 Omröstningsprotokoll för Tomelilla kommunfullmäktige den: 27 januari 2014 Antal beslutande: Tjänstgörande ersättare Nr Ledamotens namn Parti Ja Nej Avstår Ja Nej Avstår Ja Nej Avstår Ja Nej Avstår Nr Ersättarens namn Parti 1 Sara Anheden S 1 Pia Turtiainen M 2 M 2 Carola Lindgren M 3 Linus Mattisson SD 3 Mikael Brorsson M 4 Leif Sandberg C 4 Kjell Berkestedt M 5 Torgny Larsson S 5 Laila Rosenqvist M 6 Magnus Björkman M 7 Per Skoog S 1 Maria Mickelåker C 8 Mats Andersson M 2 Håkan Jönsson C 9 Håkan Malmgren SD 3 Ulf Persson C 10 Bengt Högborg C 11 Inger Åbonde S 1 Conny Thoresson FP 12 Lotta Hedström MP 2 Carina Persson FP 13 Bo Claëson M 14 Leif Berglund S 1 Susanne Balczar-Herou KD 15 Anders Albäck FP 2 Stig Johansson KD 16 Jonny Wohlin SD 17 Anette Thoresson C 1 Ida Bornlykke S 18 Marianne Åkerblad M 2 Hans Larsson S 19 Helen Bladh S 3 Laila Lindgren S 20 Knut-Åke Pehrsson SPI 4 Göran Ottervald S 21 Anders Throbäck S 5 Ann Persson S 22 Per-Martin Svensson M 6 Leif Norlin S 23 Birgitta Clarholm SD 24 Lena Persson C 1 Britta Berg V 25 Helene Hall S 2 Figge Bergquist V 26 Lennart Johansson M 27 Zuzanne Ljungblad MP 1 Sofia Thomsen MP 28 Ronnie Axelsson S 2 Gerrit Hoogendoorn MP 29 Daniel Persson M 30 Kent Olofsson SD 1 Eva Olsson SD 31 Siv Nilsson C 32 Anne-Maj Råberg S 1 Lars Erik Ottosson SPI 33 Ida Abrahamsson V 2 Egon Hansson SPI 34 Bo Herou KD 35 Gun-Marie Burman M 36 Ulrika Steiner FP 37 Tommy Johansson S 38 Sven Erik Eriksson Lars Jeppsson C 40 Lars-Ove Hägerroth M 41 Tina Bergström Darrell S 2 Margith Svensson M

6 6 av 86 OMRÖSTNING OMRÖSTNING Ärende: Ärende: Förslag eller yrkanden: Förslag eller yrkanden: Propositionsordning: Den som stödjer kommunstyrelsens förslag röstar ja. Den som stödjer yrkande röstar nej. Propositionsordning: Den som stödjer kommunstyrelsens förslag röstar ja. Den som stödjer yrkande röstar nej. OMRÖSTNING OMRÖSTNING Ärende: Ärende: Förslag eller yrkanden: Förslag eller yrkanden: Propositionsordning: Den som stödjer förslag röstar ja. Den som stödjer yrkande röstar nej. Propositionsordning: Den som stödjer förslag röstar ja. Den som stödjer yrkande röstar nej.

7 TOMELILLA KOMMUN Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 16 december av 86 Kf 178 Dnr KS 2013/8 Frågor Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att frågan får ställas och besvaras vid nästa sammanträde. Ärendebeskrivning Följande frågor behandlas av kommunfullmäktige idag: 1. Fråga från Lotta Hedström (MP) till vård- och omsorgsnämndens ordförande Ida Bornlykke (S) om arbetskläder till hemtjänstpersonal. Beslutet skickas till: Ida Bornlykke Justerandes sign

8 8 av miljöportiet de gröno (^^ ENKEL FRÅGA till Ordförande i Vård- och Omsorgsnämnden Vi i Miljöpartiet vill veta resonemanget och ekonomin bakom att Tomelilla kommun - enligt Sveriges Radios reportage i veekan - inte tillhandahåller arbetskläder för hemtjänstpersonal. I Tomelilla består enligt uppgift endast Carmea sin personal med skyddskläder, fast kravet förefaller både rimligt och hygiensilct väl motiverat; personalen ofta kommer i kontakt med sår och bakterier, blod, urin och diarréer. Att förhindra spridning av multiresistenta bakterier är till exempel en fråga för hela samliället. Dessutom kan det finnas en jämställdhetsaspekt då ofta mansdominerade yrken som vaktmästare och fastighetsskötare, ofta bestås med arbetskläder. Gissningsvis kan finnas cirka 30 kommunanställda i denna typ av extern verksamhet. Med en överdragstunika per åi", som den anställde tvättar själv, kan det då röra sig om max 500:- x 30 ^ kronor per år. Denna summa kan jämföras med det vite på :- som Leksands kommun av Ai-betsmiljöverket i sorm-as dömdes till för att de försummat detta. Lotfa Hedström, gruppledare (MP) Tomelilla

9 TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 8 januari av 86 KS 9 Dnr KS 2013/281 Remiss av hemställan om borgensåtagande från Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund, SÖRF - Inköp av fyra stycken släckbilar Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar -Att såsom för egen skuld ingå borgen för Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbunds låneförpliktelser upp till ett totalt högsta belopp om kr jämte därpå löpande ränta och lånekostnader under tio år för att sedan göra en omprövning av fortsatt borgen. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på de ursprungliga skuldebrevens respektive lånebelopp. -Att borgen ingås under förutsättning att Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund minst amorterar aktuellt lån i takt med fordonens avskrivningstid. -Att Tomelilla kommun, i enlighet med vad som anges i förbundsordningen för Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund, ska ingå som part i det regressavtal mellan medlemmarna, där deras inbördes ansvar för borgensåtagandet regleras. -att Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund inte ska erlägga någon borgensavgift. -Att borgensförbindelsen och regressavtalet för Tomelilla kommuns del undertecknas av kommunstyrelsens ordförande (med vice ordförande som ersättare) och kommundirektören (med ekonomichefen som ersättare) -Att Tomelilla kommuns beslut om borgensförbindelse och regressavtal gäller under förutsättning av att motsvarande beslut fattas av de övriga tre medlemskommunerna. Kommunfullmäktige riktar en uppmaning till kommunens representanter i Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund att vid tilldelningsbeslut tillse att slutleverans av räddningsfordon för vilka Tomelilla kommun ingår borgen, inte sker före 1 januari Justerandes sign

10 TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 8 januari av 86 Forts 9 Ärendebeskrivning Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund inkom den 14 oktober 2013 med en hemställan om borgensåtagande för inköp av fyra stycken släckbilar. Av hemställan framgår följande: Bakgrundsfakta: Fordonsparken har idag en mycket hög ålder. Senast SÖRF investerade i nya tunga brand/räddningsfordon var år Underhålls- och driftskostnaderna har ökat och är relaterade till den höga åldern på fordonen. Handlingsplan gällande begäran om åtgärd enligt kap 6 i Arbetsmiljölagen: Brandmännens Riksförbund och Kommunal inkom med en skrivelse med begäran om åtgärd den 18:e april. Begäran om åtgärd enligt kapitel 6 paragraf 6a Arbetsmiljölagen gäller 6 äldre brandfordon som saknar säkerhetsbälten på samtliga platser och ABS låsningsfria bromsar. Dessa 6 brandfördon har en ålder som pendlar mellan år. Den tekniska utredningen har gett ett samstämmigt resultat, att eftermontera låsningsfria bromsar på fordon med en hög ålder är tekniskt omöjligt. Räddningstjänsten har valt att ej åtgärda fordonen utan dessa kommer att avyttras. Operativ översyn: Under våren har en operativ översyn genomförts med ett stort deltagande/förankring ifrån de fackliga parterna. Under utredningstiden har det visat sig att en optimering av vagnparken har varit ett måste. Totalt kommer 16 enheter/fordon avyttras vilket ger SÖRF en nettovinst i antal fordon med 12 enheter färre jämfört med idag. Kostnadsbesparingen är ca 500 tkr. Samtidigt tar vi bort ett antal Rakelradioabonnemang till en summa som motsvarar 100 tkr. Direktion och ägargrupp har antagit rapporten utan reservationer. Finansiering av nya brandfordon: Inköp av 4 stycken släckbilar Fordonens livslängd 15 år Inköpspris släckbil ca 4 mkr/styck Beräknad årsränta 2,5-3,0% Ekonomicheferna i de fyra medlemskommunerna har diskuterat ärendet och tagit fram förslag till beslut gällande borgensåtagande samt ett förslag till regressavtal. Justerandes sign

11 TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 8 januari av 86 Forts 9 Kanslichef Christian Björkqvist framför i kompletterande skrivelse följande: Kommunfullmäktige beslöt 184/2013 att återremittera ärende angående hemställan från Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund om borgensåtagande. Hemställan avser kommunal borgen från de fyra medlemskommunerna för lån till inköp av fyra stycken släckbilar till en beräknad kostnad av 16 mnkr. Under debatten i kommunfullmäktige efterfrågades bland annat vilka konsekvenser ett eventuellt samgående med Räddningstjänst Syd skulle ha på det aktuella inköpet av släckbilar. Uppgifter har inhämtats från utredningen om samgående/utökad samverkan som har initierats av SÖSK. Av dessa uppgifter framgår att leveranstiden för släckbilarna lär vara upp mot 18 månader. Om det blir aktuellt med ett samgående kan släckbilarna förhoppningsvis gå in i det bolag som Malmö kommun äger och som Räddningstjänst Syd leasar av. De lär inte tappa i värde eftersom de inte kommer att vara klara för leverans innan ett eventuellt samgående. Vid kommunstyrelsens sammanträde lämnar operativ chef Mats Svensson ytterligare uppgifter om upphandlingen och leveranstider. Tidigare behandling Kommunfullmäktige 184/2013: Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet till kommunförvaltningen. Kommunstyrelsens förslag 123/2013: Kommunfullmäktige beslutar -Att såsom för egen skuld ingå borgen för Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbunds låneförpliktelser upp till ett totalt högsta belopp om kr jämte därpå löpande ränta och lånekostnader under tio år för att sedan göra en omprövning av fortsatt borgen. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på de ursprungliga skuldebrevens respektive lånebelopp. -Att borgen ingås under förutsättning att Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund minst amorterar aktuellt lån i takt med fordonens avskrivningstid. Justerandes sign

12 TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 8 januari av 86 Forts 9 -Att Tomelilla kommun, i enlighet med vad som anges i förbundsordningen för Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund, ska ingå som part i det regressavtal mellan medlemmarna, där deras inbördes ansvar för borgensåtagandet regleras. -att Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund inte ska erlägga någon borgensavgift. -Att borgensförbindelsen och regressavtalet för Tomelilla kommuns del undertecknas av kommunstyrelsens ordförande (med vice ordförande som ersättare) och kommundirektören (med ekonomichefen som ersättare) -Att Tomelilla kommuns beslut om borgensförbindelse och regressavtal gäller under förutsättning av att motsvarande beslut fattas av de övriga tre medlemskommunerna. Förslag till beslut under sammanträdet Torgny Larsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens tidigare förslag. Leif Sandberg (C) yrkar med instämmande av Gerrit Hoogendoorn (MP) att följande tillägg görs: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att rikta uppmaning till kommunens representanter i Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund att vid tilldelningsbeslut tillse att slutleverans av räddningsfordon för vilka Tomelilla kommun ingår borgen, inte sker före 1 januari Beslutsgång Ordföranden ställer först proposition på kommunstyrelsens tidigare förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma. Härefter ställer ordföranden proposition på Leif Sandbergs tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma. Beslutet skickas till: Kommunfullmäktige Justerandes sign

13 13 av 86 Tomelilla den 30 december 2013 Dnr KS 2013/281 Kommunledning, Samhällsbyggnad, Kultur- och fritid Besöksadress: Gustafs torg Tomelilla Kommunstyrelsen Växel Fax Postgiro Bankgiro Kompletterande yttrande gällande hemställan om borgensåtagande från SÖRF Handläggare: Christian Björkqvist Kanslichef Direkt Mobil Förvaltningens förslag till beslut Enligt kommunstyrelsens tidigare förslag. Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige beslöt 184/2013 att återremittera ärende angående hemställan från Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund om borgensåtagande. Hemställan avser kommunal borgen från de fyra medlemskommunerna för lån till inköp av fyra stycken släckbilar till en beräknad kostnad av 16 mnkr. Under debatten i kommunfullmäktige efterfrågades bland annat vilka konsekvenser ett eventuellt samgående med Räddningstjänst Syd skulle ha på det aktuella inköpet av släckbilar. Uppgifter har inhämtats från utredningen om samgående/utökad samverkan som har initierats av SÖSK. Av dessa uppgifter framgår att leveranstiden för släckbilarna lär vara upp mot 18 månader. Om det blir aktuellt med ett samgående kan släckbilarna förhoppningsvis gå in i det bolag som Malmö kommun äger och som Räddningstjänst Syd leasar av. De lär inte tappa i värde eftersom de inte kommer att vara klara för leverans innan ett eventuellt samgående. Kommunledningskontoret Christian Björkqvist Kanslichef 1 (1)

14 Operativ Ra ddningstja nst av 86 Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund Faktaunderlag för Operativverksamhet 1

15 Operativ Ra ddningstja nst av 86 Sammanfattning Bakgrunden till 2013 års Operativa översyn är en del i SÖRFs nerskärningar efter att Skurups kommun lämnade förbundet vid årsskiftet 2012/2013. Beslutet att nerskärningar skall genomföras är fattade av SÖRFs ägargrupp. Förhållningssätt En stor del av räddningstjänstens verksamhet är styrd av lagar o förordningar som räddningstjänsten måste förhålla sig till. Lag (2003:778) om skydd mot olyckor. Bygglagstiftningen. Arbetsmiljölagen. Kommunallag (1991:900) Lag (2002:833) om extraordinära händelser i fredstid hos kommuner och landsting Miljöbalk (1998:808) M.fl. Verksamhetsmål: Människor som bor, verkar och vistas i Sydöstra Skåne känner sig trygga med egen kunskap och med stöd från SÖRF. Delmål 6: SÖRF skall ha en god operativ insatsförmåga till aktuell riskbild i respektive medlemskommun. Politiska ambitioner och målsättningar. Ambitionsnivå med att nå 70 % av de människor som bor, verkar och vistas i Sydöstra Skåne inom 10 minuter och 99 % på 20 minuter. (2010 års beslut efter översynen maj 2010) Idag är median ankomsttiden inom SÖRF ett medianvärde strax över 10 minuter inom SÖRFs geografiska område. Insatsförmåga är ej politiskt definierad. Handlingsprogram Räddningstjänstens handlingsprogram är från förra mandatperioden och behöver en uppdatering. 2

16 Operativ Ra ddningstja nst av 86 Insatsförmåga: SÖRFs ambitionsnivå med att nå 70 % av de människor som bor, verkar och vistas i Sydöstra Skåne inom 10 minuter och 99 % på 20 minuter resulterar i ett prestationsmål som anges utifrån tiden då larm inkommer till räddningstjänsten tills dess att en Räddningsinsats kan påbörjas. Mediantiden i SÖRF var under minuter. Kommun Larmbehandlingstid hos SOS alarm för räddningstjänst. Responstid för räddningstjänst. D.v.s. tid från 112 samtal till första resurs är på plats Simrishamn 1.5 minuter 9.9 minuter Sjöbo 1.5 minuter 10.8 minuter Tomelilla 1.6 minuter 9.7 minuter Ystad 1.5 minuter 7.5 minuter Konsekvensen av en händelse påverkas av olika faktorer bl.a. Tidig upptäckt. Den enskildes åtgärder. Brandlarm och brandvarnare. Anspänningstid för räddningstjänsten. Körtid för räddningstjänsten. Insatsförmåga vid ankomst. Kunna avbryta händelseförloppet. Insatsförmågan påverkas av att förkorta samtliga tider mellan det att olyckan inträffar och räddningstjänstens ingripande med olika nivåer av resurser. Framkörnings tid påverkas i huvudsak av räddningstjänstens utformning samt av framkomlighet i trafiken. Inriktningen av insatsförmågan är att snabbt komma till olycksplatsen med personal för att bryta skadeutvecklingen i den tidiga delen av olycksförloppet och samtidigt skicka enheter För att hantera olyckan i senare och eventuellt mer omfattande skede. Den mängd resurser/personal som bedöms gå åt vid varje olyckstyp uttrycks i händelsetyps menyer som därefter styr över larmplane nivåer och består av en eller flera taktiska enheter. Den enskilde erhåller hjälp från räddningstjänsförbundets organisation för räddningsinsats vid olyckor. Hjälpen består dels av en första insats som består av en eller flera personer, dels en styrkeuppbyggnad i nivåer upp till en samlad insats som består av de taktiska enheter som krävs för att ha förmåga att klara en dimensionerande olycka. 3

17 Operativ Ra ddningstja nst av 86 Generell insatsförmåga skadebegränsande och skadeavhjälpa. Det finns skillnader inom SÖRFs insatsområde. Över den geografiska ytan finns skillnader både i insatsers karaktär och i dess komplexitet. Räddningstjänsten Sörf ska alltid kunna säkerställa en förmåga som tillgodoser en första skadebegränsande åtgärd inom hela vårt geografiska område avseende brand i byggnad, trafikolycka, sjukvårdslarm och ytlivräddning. Den skadebegränsande åtgärden ska omfatta såväl hälsa som egendom och miljö. Inom hela Räddningstjänsten Sörfs geografiska insatsområde ska det finnas en generell skadebegränsande förmåga att hantera typolyckorna. Vid brand i byggnad ska vi inom insatsområdet kunna genomföra skadebegränsande åtgärder omedelbart. Dessa åtgärder består i att begränsa branden och dess omfattning. Vid trafikolycka består de omedelbara åtgärderna i att kunna avhjälpa en akut livshotande situation. Vid drunkningsolyckor ska vi över förbundets geografiska yta kunna genomföra Ytlivräddning. Målsättningen är att inom tio minuter efter framkomst ska vi avbryta det negativa händelseförloppet så att olyckan inte förvärras. Bas förmåga: Är den förmåga som motsvarar de måsteövningar som samtlig brandpersonal skall genomföra för att vara trygga och säkra i sin insatsförmåga. Dessutom beskriver basförmågan en lägsta nivå. Särskild förmåga: Är den förmåga som respektive station utövar och ger ett mervärde för hela SÖRF organisationen. Gemensam förmåga: Är den förmåga som den samlade räddningstjänsten har inom Räddningstjänsten Område SYD och skapar ett mervärde inom område syd. 4

18 Operativ Ra ddningstja nst av 86 Förmågeområden. Basförmåga: Brand i byggnad. Rökdykning i normal riskmiljö. Trafikolycka. Trafik 1. Sjukvårdsinsats. (Prehospitala akut omhändertagande.) Brand i skog och mark. Övrig brand och räddningsinsats. Särskildförmåga: (exempel) Brand i byggnad. Rökdykning i komplicerad miljö. Trafikolycka. Trafik 2 till Trafik 3. Trafikolycka. Tung Räddning. Trafik 4. Räddningsfrånkoppling. Brand i brandfarlig vätska eller gas. Kemolycka med farliga ämnen. Vattenlivräddning. Ytlivräddning. Terrängtransport. Förmågeområdena skall matchas med rätt övningar/instruktioner och övningsplanering. Målet för förmåga hos de operativa styrkorna inom Sörf ska bli tydligar. Beskrivningen i förmåge tabellen förväntas ge en tydlig bild av vad varje enhet ska klara av och vilka övningar som skall genomföras för att uppnå en önskad nivå. 5

19 Operativ Ra ddningstja nst av 86 Förmågetabell Beskrivning Kategori Funktion Individuell Förkortning - Beskrivning förmåga Förkortning ADM Administrativa Rutiner Metod A IR. Insatsrapporter A Utv. Genomgång Insats A Deb. Debitering. B Brand Roll B-Rd1 Rökdyk 1 B-1 Rökdykning i normal riskmiljö B-Rd2 Rökdyk 2 B-2 Rökdykning i normal förhöjd riskmiljö B-Rd3 B-3 Rökdykning i komplicerad miljö Metod B-Skär1 Skärsläckare för Bm B-Skär2 Skärsläckare för Befäl B-HH1 B-Höghöjd 1 B-HH2 B-Höghöjd 2 L Ledning Roll L-AL Arbetsledare (Rök/kemdykarledare, Losstagning) L-SL Styrkeledare. L-SL/FIP Befäl FIP Befäl L-YB Yttrebefäl. IB Inrebefäl Inrebefäl. Rcsyd 2015 TB Taktiskt befäl Taktiskt befäl. Rcsyd 2015 RCB. Räddningschef i beredskap T Trafik Roll T-T1 Loss Losstagare, trafikolycka N1 T-T2 Loss Losstagare. Trafikolycka N2 T-T3 Loss Lossatagare, Tung Räddning N3 T-T1 Sak Säkerhetsman, N1 trafikolycka N1 T-T2 Sak Säkerhetsman, N2 T-T3 Sak Säkerhetsman, N3 T-T1 Verk Verktygsman, N1 trafikolycka N1 T-T2 Verk Verktygsman, N2 T-T3 Verk Verktygsman, N3 T-T1 AL Arbetsledare, N1 trafikolycka N1 T-T2 AL Arbetsledare, N2 T-T3 AL Arbetsledare, N3 V Vattenliv. V-Ytb 1 Ytbärgare, Vattenlivräddning i ytan Räd. V-Ytb 2 Ytbärgare, Vattenlivräddning R Räddning Metod R-Ras Ras R-Rf1 Räddningsfrånkoppling för brandmän R-Rbef. Räddningsfrånkoppling för befäl R RITS R-Rits. S Sjukvård S HLR Sjukvårdsinsats HLR (IVPA) S DHLR Sjukvårdsinsats DHLR (Sjukvårdslarm) FÄ Farliga Roll Fa Kd1 Kemdykar 1. Livräddning i Splashdräkt. ämnen Fa Kd2 Kemdykar 2. Kemdykning Fa Kem depå Depå funktion Kemcontainer. Fa- Oljeskydds Depå funktion Oljeskyddscontainer. depå RVR RVR Depåfunktion RVR. 6

20 Operativ Ra ddningstja nst av 86 Trygg o säker insats. Samtliga stationer/enheter skall vara kompatibla med varandra. Samtlig personal i operativtjänst skall kunna samverka/samarbeta och kunna genomföra räddningsinsats med varandra. Brandmän i operativtjänst inom SÖRF skall vara godkända enligt AFS 2007:07 Rök- och kemdykning för att kunna genomföra rökdykning enligt gällande standardrutin. 7

21 Operativ Ra ddningstja nst av 86 Insatsledning inom område Syd. Insatsledning i SÖRF sker i samverkan med Rsyd, Trelleborg/Vellinge Rtj och Lomma/Staffanstorp Rtj. Invånarantalet i området är ca Samarbetet sker med en gemensam samsyn och regleras av ett Samverkansdokument. FUNKTIONER & ROLLER I ledningssystemet finns följande funktioner: Räddningschef i beredskap, RCB Inre befäl, IB Larmbefäl, LB Yttre befäl, YB Styrkeledare, SL. Första Insats Befäl. FiB. Stn: Simrishamn + Sjöbo + Tomelilla. Arbetsledare. A. Stn: Borrby + Brösarp + Lövestad + Vollsjö. Dessa funktioner kan vid insats tilldelas olika roller. Det sker på olika sätt i de olika organisationerna vilket beskrivs nedan. De roller som tilldelas är exempelvis: Räddningsledare (RL) alla befäl i yttre tjänst, inom RSYD endast IB Insatschef (IC) alla RSYD:s befäl Stödjande befäl alla YB Skadeplatschef alla YB. Sörf: SL Ystad eller FiB befäl. Sektorchef alla SL (RiB endast enkla sektorer, ej inom Rsyd), alla YB. SYSTEMLEDNING IB svarar för systemledning. Det innebär att utifrån riskbild på bästa sätt fördela tillgängliga resurser mellan olika insatser och beredskap, att omvärldsbevaka och att hålla räddningstjänstens befattningshavare informerade om läget i området (IB svarar för aktivering av och information till och från RCB) STRATEGISKT FÖRHÅLLNINGSSÄTT RC Syds område ses och behandlas strategiskt som ett samverkansområde, utan gränser. IB kan besluta om fem beredskapspåverkande åtgärder: Förflytta styrkor Förkorta anspänningstiden (för deltiden, samla dem på station) Begränsa antalet styrkor på en insats Förbereda styrkor på insats, som ej är insatta i arbete, på att de kan få lämna. Kalla in, eller beordra inkallning av, ledig personal Initiera ledningsförstärkning och ledningsstöd 8

22 Operativ Ra ddningstja nst av 86 Mer information finns i vår gemmensamma samverkansbok som är ett styrdokument för den samlade räddningstjänsten inom område syd. Det geografiska området sträcker sig från Skanör upp till Barsebäck och öster ut mot Kivik samt ner mot Sandhammaren. Motsvarar ett insatsområde med invånare. I samverkansboken finns en beskrivning om hur, var och när vi ska kunna genomföra en gemensam räddningsinsats. Samverkansboken beskrivber även vem som äger räddningsledareskapet samt vem som äger arbetsmiljöansvaret. FIP Befäl. Vidareutbilda FIP befälen kontinuerligt från de tre Stationerna Simrishamn, Sjöbo och Tomelilla. Så dessa kan tjänstgöra som räddningsledare inom SÖRFs geografiska område. Arbetsledare. Utbilda befälen på stationera Borrby; Brösarp, Lövestad och Vollsjö till arbetsledare och därefter tjänstgöra som arbetsledare inom SÖRFs geografiska område. BEREDSKAP UNDER PÅGÅENDE LARM - SÖRF Den enda ort som vid behov bör få täckning är Ystad. Ystad kan dock med fördel täckas från Tomelilla (ca 10 min om de passar på stationen). Från Tomelilla når man alla större orter i förbundet inom acceptabel tid. Helst ska täckningen vara 1+4 men vid belastning är 1+2 tillräckligt. Räddningsvärnen Lyder under respektive kommunstyrelse i de fyra medlemskommunerna. Räddningsvärnen kan ej ersätta någon befintlig SÖRF brandstation och insatsstyrka. Räddningsvärnen skall ses som frivillig resurs som har en bra och adekvat utbildning för att kunna bryta händelseförloppet. 9

23 Operativ Ra ddningstja nst av 86 Fyra stationsområden. Den 1:e januari 2014 bildas 4 stationsområden. Underlaget bygger på ett antal parametrar som tillstörsta delen är effektiviseringar samt en stor nerdragning av vagnparken. Område Norr. Stn Brösarp + Stn. Lövestad. Område Väst. Stn Sjöbo + Stn Vollsjö. Område Öst. Stn Simrishamn + Stn. Stn. Borrby. Område Syd. Stn Tomelilla + Stn. Ystad. Förbättringsförslag. Knyta stationer till varandra. De stationer som vanligtvis jobbar tillsammans med varandra skall även öva tillsammans kontinuerligt. I möjligaste mån öva under jourvecka. I möjligaste mån alltid öva med den utrustning som är placerad på respektive station/enhet. Måste övningar skall kvalitetssäkras. (AFS styrda). Lagstadgad Fördjupad fordonskontroll vid pass/jourbyte som kvalitetssäkras. Räddningstjänstens chaufförer skall kvalitetssäkras. I detta förslag förtydligar vi insatsförmåga och arbetsuppgifter för de olika stationerna och därmed skapas en möjlighet att ta bort 13 fordonsenheter, samtidigt som vi nyinvestera i 4 ny fordonsenheter. Genom att de olika stationerna i möjligaste mån skall öva med varandra kan vi reducera instruktörstiden. Förflyttningar av fordon och materiel uppskattas att minska betydligt. Vilket bör speglas i driftsbudgeten. Kan för närvarande ej uppskattas i pengar. Dessutom genomförs en differentiering i utlarmingen genomföras när det gäller hanteringen av de Automatiska brandlarmen i relation till tid på dygnet samt de olika objekten. Anställda per deltids station med en styrka 1+4 skall det vara vara 1 vikarie per grupp. Anställda per deltids station med en styrka på 1+2 skall det vara 1 vikarie på två grupper. Detta förtydligande innebär att vi kan tydligare hantera övningstid, läkarundersökning, utrustning mm på ett bättre och tydligare sätt än förut. Vid pågående av ny jourvecka skall insatsförmågan kvalitetssäkras genom checklistor och en adekvat genomgång av fordon o materiel genomföras per station. Denna rutin skall alltid genomföras. Målsättningen är hitta de brister på ett tidigt stadium samt förebygga skador personal och fordon/materiel. 10

24 Operativ Ra ddningstja nst av 86 Område Norr Består av de två stationsområdena Brösarp + Lövestad som om ligger i den norra delen av Sörfs geografiska område. I området bor ca 8500 invånare. Beredskapsförmåga 1 brandman/1400 invånare. Insatsstyrkan består av 2 Arbetsledare + 4 brandmän. Extern samverkan sker med Stn. Degeberga från Räddningstjänsten i Kristianstad. Station Enhet Insatsförmåga Brösarp Arbetsledare 2 Brandmän Släckenhet. Bas1. Arbetsledare Rökdykarledare, Losstagning Rökdykning i normal riskmiljö. Trafik 2. Losstagning/säkerhetsman/Verktygsman Sjukvårds insats. Höjd 1. Lövestad Arbetsledare 2 Brandmän Bas 5 Arbetsledare. Rökdykarledare, Losstagning Rökdykning i normal riskmiljö. Trafik 1. Losstagning/säkerhetsman/Verktygsman Sjukvårds insats. Höjd 1. STYRKA: Respektive station har tillgång till egen Arbetsledare eller FiB befäl. Egen enhet med en bemanning på kan agera självständigt i 70 till 75 % av insatserna som kräver en mindre personalstyrka än det traditionella Den gemensam styrka överstiger 1+4 vilket innebär att rökdykning i normal riskmiljö kan påbörjas. SIB enheten kan köras på B-körkort. SVAGHET: Får enligt AFS 2007:7 ej utföra rökdykning med 1+2 styrkan utan få invänta sin par station MÖJLIGHET: Följande åtgärder Kan Förberedas: på skadeplats med en styrka på 1+2 Rökdykarinsats Utvändig livräddning Kan Påbörjas: Brandbegränsning Säkra skadeplats (trafikolycka) Kan Genomföras: Rökdykning när båda stationerna är på skadeplats. Sjukvårdsinsats. Brand ej Byggnad. Mindre trafikolycka. Brand byggnad mindre omfattning. Aut-larm. HOT: Insatsstyrkan med 1+2 vill mer än reglementet & regler tillåter. 11

25 Operativ Ra ddningstja nst av 86 Insatsförmåga i område Norr Kategori Station Funktion Individuell förmåga Förkortning ADM Administrativa Rutiner Brösarp + Lövestad B Brand Brösarp + Lövestad H-Hög Höjd Brösarp + Lövestad L Ledning Brösarp + Lövestad T Trafik S Sjukvård Brösarp + Lövestad Brösarp + Lövestad Förkortning - Beskrivning Metod A IR. Insatsrapporter A Utv. Genomgång Insats A Deb. Debitering. Roll B-Rd1 Rökdyk 1 B-1 Rökdykning i normal riskmiljö B-HH1 B-Höghöjd 1 Roll L-AL Arbetsledare (Rökdykarledare, Losstagning) Roll Lövestad T-T1 Loss Losstagare. Trafikolycka N1 Brösarp T-T2 Loss Lossatagare, N2 Lövestad T-T1 Sak Säkerhetsman, N1 Brösarp T-T2 Sak Säkerhetsman, N2 Lövestad T-T1 Verk Verktygsman, N1 Brösarp T-T2 Verk Verktygsman, N2 Lövestad T-T1 AL Arbetsledare, N1 Brösarp T-T2 AL Arbetsledare, N2 S HLR S DHLR Sjukvårdsinsats HLR (IVPA) Sjukvårdsinsats DHLR (Sjukvårdslarm) 12

26 Operativ Ra ddningstja nst av 86 Område Väst. Består av de två stationsområdena Sjöbo + Vollsjö som ligger i den västra delen av Sörfs geografiska område. I området bor ca invånare. Beredskapsförmåga 1 brandman/2300 invånare. Insatsstyrkan består av 1 FIP befäl + 1 arbetsledare + 6 brandmän. Extern samverkan sker väster ut med Stn. Veberöd från Räddningstjänsten Syd samt norr ut med Stn. Hörby från Räddningstjänsten Höör/Hörby. Station Enhet Insatsförmåga Sjöbo Fip befäl Fip Enhet Fip Befäl. Insatsledning. Adm. Rutiner Insatsrapporter, Debitering mm. Dragbil till räddningsbåt. 4 Brandmän Släckenhet. Bas Lvx enhet Arbetsledare. Rökdykning i normal riskmiljö. Trafik 2. Losstagning/säkerhetsman/Verktygsman Sjukvårds insats. Höjd 1. Brandsläckning farliga ämnen. Brandvattenförsörjning. Tank L vatten L Skum. TANK vatten 600 Skum X-tank L vatten L skum. Vollsjö Arbetsledare 2 Brandmän Jeep Släckenhet. Bas1. Trafik 1. Losstagning/säkerhetsman/Verktygsman Sjukvårds insats. Dragbil till båt. Personaltransport. Arbetsledare. Rökdykning i normal riskmiljö. Trafik 2. Losstagning/säkerhetsman/Verktygsman Sjukvårds insats. Höjd 1. 13

27 Operativ Ra ddningstja nst av 86 STYRKA: Respektive station har tillgång till egen Arbetsledare eller FiB befäl. Egen enhet med en bemanning på kan agera självständigt i 70 till 75 % av insatserna som kräver en mindre personalstyrka än det traditionella Den gemensam styrka överstiger 1+4 vilket innebär att rökdykning i normal riskmiljö kan påbörjas. SVAGHET: Får enligt AFS 2007:7 ej utföra rökdykning med 1+2 styrkan utan få invänta sin par station MÖJLIGHET: Följande åtgärder Kan Förberedas: på skadeplats med en styrka på 1+2 Rökdykarinsats Utvändig livräddning Kan Påbörjas: Brandbegränsning Säkra skadeplats (trafikolycka) Kan Genomföras: Rökdykning när båda stationerna är på skadeplats. Sjukvårdsinsats. Brand ej Byggnad. Mindre trafikolycka. Brand byggnad mindre omfattning. Aut-larm. HOT: Insatsstyrkan med 1+2 vill mer än reglementet & regler tillåter. Insatsförmåga i område Väst Kategori Station Funktion Individuell förmåga Förkortning ADM Administrativa Rutiner Sjöbo + Vollsjö Förkortning - Beskrivning Metod A IR. Insatsrapporter A Utv. Genomgång Insats A Deb. Debitering. Roll B-Rd1 Rökdyk 1 B-1 Rökdykning i normal riskmiljö B Brand Sjöbo + Vollsjö Sjöbo + B-HH1 B-Höghöjd 1 Vollsjö L Ledning Vollsjö Roll L-AL Arbetsledare (Rök/kemdykarledare, Losstagning) Sjöbo L-SL/FIP Styrkeledare/Fip Befäl T Trafik Roll Sjöbo + T-T2 Loss Losstagare. Trafikolycka N2 Vollsjö Sjöbo + T-T2 Sak Säkerhetsman, N2 Vollsjö Sjöbo + T-T2 Verk Verktygsman, N2 Vollsjö Sjöbo + T-T2 AL Arbetsledare, N2 Vollsjö V Vattenliv. Räd. Sjöbo V-Ytb 1 Ytbärgare, Vattenlivräddning i ytan S Sjukvård Sjöbo + S HLR Sjukvårdsinsats HLR (IVPA) Vollsjö Sjöbo + Vollsjö S DHLR Sjukvårdsinsats DHLR (Sjukvårdslarm) FÄ Farliga ämnen Sjöbo Roll Fa Kd1 Kemdykar 1. Livräddning i Splashdräkt. 14

28 Operativ Ra ddningstja nst av 86 Område Öst Består av de två stationsområdena Simrishamn + Borrby som ligger i den Östra delen av Sörfs geografiska område. I området bor ca invånare. Beredskapsförmåga 1 brandman/2000 invånare. Insatsstyrkan består av 1 FIP befäl + Arbetsledare + 6 brandmän. Station Enhet Insatsförmåga Simrishamn Fip befäl Fip Enhet Fip Befäl. Insatsledning. Adm. Rutiner Insatsrapporter, Debitering mm. Dragbil till räddningsbåt. 4 Brandmän Släckenhet Bas Höjdenhet. 27 m. Rökdykning i normal riskmiljö. Trafik 2. Losstagning/säkerhetsman/Verktygsman Sjukvårds insats. Höjd 1. Livräddning på hög höjd. Hoppkudde för livräddning. Höjd 2. Borrby Arbetsledare 1 Brandman Jeep BAS 5 Trafik 1. Losstagning/säkerhetsman/Verktygsman Sjukvårds insats. Dragbil till båt. Personaltransport. Arbetsledare (Rökdykarledare, Losstagning) Adm. Rutiner Insatsrapporter, Debitering mm. 1 Brandman (ny bil) Jeep Rökdykning i normal riskmiljö. Trafik 1. Losstagning/säkerhetsman/Verktygsman Sjukvårds insats. Höjd 1. 15

29 Operativ Ra ddningstja nst av 86 STYRKA: Respektive station har tillgång till egen Styrkeledare. Egen enhet med en bemanning på kan agera självständigt i 70 till 75 % av insatserna som kräver en mindre personalstyrka än det traditionella Den gemensam styrka överstiger 1+4 vilket innebär att rökdykning i normal riskmiljö kan påbörjas. SIB enhet & Jeep kan köras på B körkort. SVAGHET: Får enligt AFS 2007:7 ej utföra rökdykning med 1+2 styrkan utan få invänta sin par station MÖJLIGHET: Följande åtgärder Kan Förberedas: på skadeplats med en styrka på 1+2 Rökdykarinsats Utvändig livräddning Kan Påbörjas: Brandbegränsning Säkra skadeplats (trafikolycka) Kan Genomföras: Rökdykning när båda stationerna är på skadeplats. Sjukvårdsinsats. Brand ej Byggnad. Mindre trafikolycka. Brand byggnad mindre omfattning. Aut-larm. HOT: Insatsstyrkan med 1+2 vill mer än reglementet & regler tillåter. Insatsförmåga i område Öster Kategori Station Funktion Individuell förmåga Förkortning ADM Administrativa Rutiner B Brand L Ledning Simrishamn + Borrby Förkortning - Beskrivning Metod A IR. Insatsrapporter A Utv. Genomgång Insats A Deb. Debitering. Roll B-Rd1 Rökdyk 1 B-1 Rökdykning i normal riskmiljö Simrishamn + Borrby Borrby B-HH1 B-Höghöjd 1 Simrishamn B-HH2 B-Höghöjd 2 Simrishamn + Borrby Roll L-AL Arbetsledare (Rök/kemdykarledare, Losstagning) Simrishamn L-SL/FIP Styrkeledare/Fip Befäl T Trafik Roll Borrby T-T1 Loss Losstagare. Trafikolycka N1 Simrishamn T-T2 Loss Lossatagare, Tung Räddning N2 Borrby T-T1 Sak Säkerhetsman, N1 Simrishamn T-T2 Sak Säkerhetsman, N2 Borrby T-T1 Verk Verktygsman, N1 Simrishamn T-T2 Verk Verktygsman, N2 Borrby T-T1 AL Arbetsledare, N1 Simrishamn T-T2 AL Arbetsledare, N2 V Vattenliv. Räd. Simrishamn V-Ytb 1 Ytbärgare, Vattenlivräddning i ytan R Räddning Metod R-Ras Ras Simrishamn R-Rf1 Räddningsfrånkoppling för brandmän Simrishamn R-Rbef. Räddningsfrånkoppling för befäl S Sjukvård Simrishamn S HLR Sjukvårdsinsats HLR (IVPA) + Borrby Simrishamn + Borrby S DHLR Sjukvårdsinsats DHLR (Sjukvårdslarm) FÄ Farliga ämnen T Roll Fa Kd1 Kemdykar 1. Livräddning i Splashdräkt. 16

30 Operativ Ra ddningstja nst av 86 Område Syd. Består av de två stationsområdena Tomelilla + Ystad som ligger i den södra delen av Sörfs geografiska område. I området bor ca invånare. Beredskapsförmåga 1 brandman/3500 invånare. Insatsstyrkan består av 1 FIP befäl + 1 styrkeledare + 8 brandmän. Extern samverkan sker med Stn. Skurup samt med övriga Räddningstjänster i område Syd. Station Enhet Insatsförmåga Tomelilla Fip befäl Fip Enhet Fip Befäl/Styrkeledare. Insatsledning. Adm. Rutiner Insatsrapporter, Debitering mm. 4 Brandmän Släckenhet. Bas Lastvxl enhet Rökdykning i normal riskmiljö. Trafik 2. Losstagning/säkerhetsman/Verktygsman Sjukvårds insats. Höjd 1. Brandsläckning farliga ämnen. Brandvattenförsörjning. Tank L vatten L Skum Lastvxl enhet Extra Tank. Tank L vatten L Skum Jeep Kem Container Trafik 1. Losstagning/säkerhetsman/Verktygsman Sjukvårds insats. Personaltransport. Kemcontainer för farligaämnen. Utrustning enligt AG kem utrustningslista. Oljeskydds container Oljeskyddscontainer. Oljelänsor xxx meter Bandvagns enhet Bandvagn placerad på Maskinflak. Utrustning för räddningsinsats. 17

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : Plats och tid Kommunhuset, Tomelilla, den, kl. 14.00-14-15 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunchef Göran Clausson, kanslichef Christian Björkqvist, ekonomichef Eva Lundberg Utses att justera

Läs mer

VÄSTERVIKS KOMMUNS SOTNINGSDISTRIKT

VÄSTERVIKS KOMMUNS SOTNINGSDISTRIKT 1 (5) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 883.3 SOTNINGSTAXA VÄSTERVIKS KOMMUNS SOTNINGSDISTRIKT FASTSTÄLLD ENLIGT SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDETS CIRKULÄR 2002:83 OM INDEXJUSTERING AV SOTNINGS- TAXA VID LOKALA

Läs mer

Svedala Kommuns 2:18 Författningssamling 1(5)

Svedala Kommuns 2:18 Författningssamling 1(5) Författningssamling 1(5) Sotningstaxa fastställd av kommunfullmäktige 2014-09-08, 102 Gäller från 2014-10-01 För utförande av enligt lagen om skydd mot olyckor föreskrivet sotnings- och rensningsarbete,

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : 1 av 42 Plats och tid Äppelkriget i kommunhuset, den, kl. 14.00-15.10 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunchef Göran Clausson, kanslichef Christian Björkqvist, operativ chef Mats Svensson,

Läs mer

räddningsinsats Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid

räddningsinsats Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid 1(10) STYRDOKUMENT DATUM 2012-02-28 Dnr 204/12-180 Kommunstyrelsens riktlinjer för räddningsinsats Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Riktlinjer Kommunstyrelsens

Läs mer

Internt nr: 30-20. Giltigt t.o.m: 2017-01-01 Beslutad:2013-08-19 Jan Sjöstedt. Version: 1.5

Internt nr: 30-20. Giltigt t.o.m: 2017-01-01 Beslutad:2013-08-19 Jan Sjöstedt. Version: 1.5 1 Räddningstjänsten Väst Räddningstjänstens operativa förmåga Upprättad:2013-07-26 Jens Christiansson Reviderad: 2014-12-17 Jens Christiansson Internt nr: 30-20 Giltigt t.o.m: 2017-01-01 Beslutad:2013-08-19

Läs mer

Taxor för tillstånd, tillsyn, sotning och brandskyddskontroll

Taxor för tillstånd, tillsyn, sotning och brandskyddskontroll Tjänsteutlåtande 0 Österåk Samhällsbyggnadsförvaltningen Datum 2014-12-09 Dnr 2014/0351-406 Till Kommunstyrelsen Taxor för tillstånd, tillsyn, sotning och brandskyddskontroll Sammanfattning Ett förslag

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-01-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 januari 2013, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av

Läs mer

Kallelse med föredragningslista

Kallelse med föredragningslista Tomelilla kommun Familjenämndens utskott för gymnasie-, vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsfrågor Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: torsdagen den 5 februari 2015 kl. 08.00 Plats: Svea Hund i

Läs mer

Protokoll. Förbundsdirektionen 2015-06-12 12-19

Protokoll. Förbundsdirektionen 2015-06-12 12-19 Förbundsdirektionen 12-19 2 12 Godkännande av dagordning... 5 13 Utseende av justeringsperson... 6 14 Firmatecknare för Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund... 7 15 Vitesföreläggande asylboende

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Förbundsordning för Karlstadsregionens räddningstjänstförbund

Förbundsordning för Karlstadsregionens räddningstjänstförbund Dnr 50.2013.00009 sid 1 (5) RÄDDNINGSTJÄNSTEN KARLSTADSREGIONEN 2014-03-14 Förbundsordning för Karlstadsregionens räddningstjänstförbund 1 Namn och säte Karlstadsregionens räddningstjänstförbund är ett

Läs mer

Kallelse med föredragningslista

Kallelse med föredragningslista Tomelilla kommun Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: Torsdagen den 8 januari 2015 kl. 08.30 Plats: Svea Hund Kallelse med föredragningslista Ärenden 1 Val av justerare samt tidpunkt 2 Ändringar

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-04-14

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-04-14 STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 17:00 - KOMMUNSTYRELSEN Plats Ledamöter Kommunhuset, Skeppet Se närvarolista Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef Erica Bjärsved ekonomichef Hans Gillenius

Läs mer

Föredragningslista till Räddnings- och beredskapsnämndens sammanträde 2005-01-20.

Föredragningslista till Räddnings- och beredskapsnämndens sammanträde 2005-01-20. Föredragningslista till Räddnings- och beredskapsnämndens sammanträde. 1. Bokslut/årsredovisning för 2004. 2. Årsbudget för 2005. 3. Ansökan om att själv få rengöra (sota): Mats Lindberg, Piteå. 4. Uppdrag

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 10.00-11.15 Beslutande Rickard Carstedt (S) Harriet Classon (S) Lennart Hägglund (KD) Rose-Marie Johansson

Läs mer

Brand på hotell Swania i Trollhättan

Brand på hotell Swania i Trollhättan Brand på hotell Swania i Trollhättan Bakgrund (LSO 3 kap, 10 ) Syftet (att lära) Uppdrag Ledningsperspektiv (beslutsfattande, samverkan) Taktik Kommunikation Risk Strategisk och normativ ledning Hotell

Läs mer

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen)

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) 1(21) 2011-02-21 Kommunförvaltningen Kommunsekreterare Ingegerd Svensson Tfn 040-42 5151 Sammanträdesdatum Plats Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) Tid 19:00 Ärendelista 1. Upprop 2. Val

Läs mer

Rutin för befäl inom RäddSam F

Rutin för befäl inom RäddSam F Skriven av Fastställd av Fastställd den Reviderad av Reviderad den AB RäddSam F-möte 2014-02-25 2014-02-04 www.raddsamf.se Rutin för befäl inom RäddSam F Syfte Denna rutin fastställer vilka befogenheter

Läs mer

Räddningstjänsten Åre. Kent Eriksson Organisationspresentation

Räddningstjänsten Åre. Kent Eriksson Organisationspresentation Räddningstjänsten Åre Kent Eriksson Organisationspresentation Kommunfakta Area åre kommun 7300 km2 Innevånare ca:10350 personer, 650 fler än lägstanivån 2001 Turistbäddar totalt i hela kommunen: 40 000

Läs mer

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista 2015-02-25 1 (12) Plats och tid Beslutande Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50 Se bilagda sammanträdeslista Utses att justera Magnus Marvéus (FP), Maria Oscarsson (V) Paragrafer 18-23

Läs mer

Avtal som berör räddningstjänst är tecknade med nedanstående kommuner, myndigheter organisationer och enskilda:

Avtal som berör räddningstjänst är tecknade med nedanstående kommuner, myndigheter organisationer och enskilda: 1 av9 Bilaga 1. Avtal Avtal som berör räddningstjänst är tecknade med nedanstående kommuner, myndigheter organisationer och enskilda: Mellan Gislaveds och Gnosjö kommuner avseende gemensam ledningsorganisation.

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Kallelse Kommunstyrelsen 2015-04-14 Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot

Läs mer

Västra Sörmlands Räddningstjänst

Västra Sörmlands Räddningstjänst Direktionen 2012-09-20 24 (34) Plats och tid Brandstationen i Högsjö, den 20 september 2012, klockan 18.00 21.35. Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Ola Lindgren (S), ordf. Marie-Louise Karlsson

Läs mer

Brandstationen Köping, kl. 09.00-10.30

Brandstationen Köping, kl. 09.00-10.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Brandstationen Köping, kl. 09.00-10.30 Beslutande Olle Ytterberg (S), Arboga ordförande Elizabeth Salomonsson (S), Köping vice ordförande Per Strengbom (S), Kungsör vice ordförande

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2013-02-04 1 (5) Plats och tid Kävlinge Kulturscen, Korsbackaskolan, klockan 18:15-18:20 Ajournering Beslutande Pia Almström (M) Gunnar Wiederhielm (M) Roland Palmqvist (S) Charlotte Lindblad (M) Thomas

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

Räddningstjänsten Väst

Räddningstjänsten Väst Räddningstjänsten Väst ett kommunalförbund för skydd mot oönskade händelser Gun Blomfelt Fredrik Åkesson Lättare locka undersköterskor med utökat uppdrag Vision, verksamhetsidé och slogan Vår vision som

Läs mer

Kallelse med föredragningslista

Kallelse med föredragningslista 1 av 99 Tomelilla kommun Kommunstyrelsen Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: Onsdagen den 8 januari 2014, kl. 14.00 Plats: Äppelkriget i kommunhuset, Tomelilla Kallelse med föredragningslista Ärenden

Läs mer

Riktlinjer för rengöring och brandskyddskontroll

Riktlinjer för rengöring och brandskyddskontroll Upprättad: Fastställd: Reviderad: 2012-04-04/MN 2012-04-04/TT 2015-03-09/MA /MA Sida 1(5) Riktlinjer för rengöring och brandskyddskontroll Ansvar I Lag (2003:778) om skydd mot olyckor, LSO, 3 kap 4 ges

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(6) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl.16.30 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 13.00 14.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik

Läs mer

20 Överenskommelse om mottagande av ensamkommande flyktingbarn

20 Överenskommelse om mottagande av ensamkommande flyktingbarn Sida 1 av 5 Ärendeförteckning 20 20 Överenskommelse om mottagande av ensamkommande flyktingbarn Östra Göinge kommun Storgatan 4, 280 60 Broby Växel: 044 775 60 00 Plusgiro: 84600-6 Bankgiro: 265-9399 Mail:

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson Protokoll 1 (14) Plats och tid: Camp Igge, Iggesund klockan 08.30-15.30 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Kåge Wallner (MP) ordf Birgitta Medin (M) Kerstin Karlsson (M) Agneta Palmqvist (M) Marcus

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden : Plats och tid Tryde friskola, den, kl. 08.30-11.45 Beslutande Övriga närvarande Anders Throbäck (S), ordförande Sara Anheden (S) Carola Lindgren (M) Daniel Persson (M), 1:e vice ordförande Sofia Thomsen

Läs mer

Tillkommande ärenden till/komplettering av ärende till kommunfullmäktiges sammanträde 2015-05-18

Tillkommande ärenden till/komplettering av ärende till kommunfullmäktiges sammanträde 2015-05-18 1 (1) KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Kommunsekretariatet Datum 2015-05-13 Vår handläggare Per Pettersson Sjöberg Tillkommande ärenden till/komplettering av ärende till kommunfullmäktiges sammanträde 2015-05-18

Läs mer

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande.

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande. SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.15 Beslutande Övriga deltagare 30 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Datum 2015-08-27. Protokoll från servicenämndens sammanträde. Tid: 2015-08-27 kl. 09.00-11.00 Rum Öresund, Dockplatsen 26, Malmö

Datum 2015-08-27. Protokoll från servicenämndens sammanträde. Tid: 2015-08-27 kl. 09.00-11.00 Rum Öresund, Dockplatsen 26, Malmö Servicenämnden PROTOKOLL 29 34 Datum 2015-08-27 1 (4) Protokoll från servicenämndens sammanträde Tid: 2015-08-27 kl. 09.00-11.00 Plats: Rum Öresund, Dockplatsen 26, Malmö Beslutande Daniel Hedén (S), ordförande

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/10 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-16.00 Ajournering kl. 14.40-14.50 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa (S)

Läs mer

Svar på motion om att öppna Strömstad på skärtorsdag

Svar på motion om att öppna Strömstad på skärtorsdag STRÖMSTADS KOMMUN Kallelse/föredragningslista Sida 12 (24) Kommunfullmäktige 2014-03-27 Kf 19 Ks 27 Au 45 Ks/2013-0222 Svar på motion om att öppna Strömstad på skärtorsdag Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare. Helene Norrback Bo Dahlqvist

Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare. Helene Norrback Bo Dahlqvist Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 20.53 1 (14) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare

Läs mer

2009-11-03. Ann-Charlotte Wikerud (KD) Christer Björkegren (KD) Hans Hansson (C) Kjell Andersson (SPI) Thomas Lundell (SPI)

2009-11-03. Ann-Charlotte Wikerud (KD) Christer Björkegren (KD) Hans Hansson (C) Kjell Andersson (SPI) Thomas Lundell (SPI) 1(16) Tekniska förvaltningen Nämndsekreterare Eva Lundbladh Tfn 040-42 51 89 Sammanträdesdatum Plats Vellinge kommunhus, sammanträdesrum 1 Tid 18:30 Ledamöter Ersättare Närvarorätt Tommy Larsson (M) (ordföranden)

Läs mer

Kommunens plan för räddningsinsats; Sala Ytbehandling AB

Kommunens plan för räddningsinsats; Sala Ytbehandling AB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET 6 {14) Sammanträdesdatum 2014-11-06 229 Kommunens plan för räddningsinsats; Sala Ytbehandling AB Dnr 2014/1089 - lt INLEDNING Uppdatering av kommunens plan för räddningsinsats

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Mats Berglund Magnus Kärvhag Lars-Håkan Svensson Per Enberg Anna Johansson Melissa Millbourn Nelly Alvarsson

Mats Berglund Magnus Kärvhag Lars-Håkan Svensson Per Enberg Anna Johansson Melissa Millbourn Nelly Alvarsson Sida 1 Plats och tid brandstationen i Olofström, 09.00-11.00 ande Ej tjänstgörande ersättare Mats Lindstén Per-Olof Larsen Nelly Alvarsson Carl-Eric Birgersson Jan Maltestam Bengt-Åke Karlsson Anita Martinsson

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, tisdag den 14 december 2004, klockan 8.00 11.30

Plats och tid Kommunkontoret, tisdag den 14 december 2004, klockan 8.00 11.30 DALS-EDS KOMMUN Kommunstyrelsen 2004-12-14 Plats och tid Kommunkontoret, tisdag den 14 december 2004, klockan 8.00 11.30 Beslutande Övriga närvarande Rune Forsdahl (c) ordf Gösta Schagerholm (c) Bertil

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund, den, kl. 08.30-09.45 Beslutande Lars-Ove Hägerroth (M), ordförande Gunvor Olsson (C) Ann Harrysson (SPI), 1:e vice ordförande Ida Bornlykke (S), 2:e vice ordförande Figge Bergqvist

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 1 1 Plats och tid Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund, den, kl. 09.30-.30 Beslutande Övriga närvarande Ida Bornlykke (S), ordförande Sejdi Karaliti (S) Marianne Åkerblad (M) Gunnel Andersson (M) Lars Erik Ottosson (SPI) Mona Nihlén

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott : Plats och tid Lindeman, kommunhuset i Tomelilla, den, kl. 09.00 10:15 Beslutande Övriga närvarande Leif Sandberg (C) Mats Andersson (M) Torgny Larsson (S) Stefan Larsson, kommunchef Jörgen Prahl, samhällsbyggnadschef

Läs mer

Protokoll. Förbundsdirektionen 2014-02-14 1-5

Protokoll. Förbundsdirektionen 2014-02-14 1-5 Förbundsdirektionen 1-5 2 1 Godkännande av dagordning... 5 2 Utseende av justeringsperson... 6 3 Årsredovisning och bokslut 2013... 7 4 Samverkan Övning Kommunikation SÖK 2013... 8 5 Delegationsärenden...

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/13 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-15.30 Ajournering kl 14.30-14.50 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Olof Röstin (M), ordförande Leif Johansson (S) Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C),

Läs mer

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Bengt Andersson, socialchef 74. Kommunkontoret 2013-12-11 ANSLAG/BEVIS

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Bengt Andersson, socialchef 74. Kommunkontoret 2013-12-11 ANSLAG/BEVIS Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.10, 19.25-20.20. 1 (9) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Bengt Andersson,

Läs mer

Svar på motion - Samla Tekniska förvaltningen

Svar på motion - Samla Tekniska förvaltningen STRÖMSTADS KOMMUN Kallelse/ärendelista Sida 12 (16) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-03-26 Kf Ks 43 Au 42 Ks/2014-0345 Svar på motion - Samla Tekniska förvaltningen Kommunstyrelsens förslag till

Läs mer

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 17.30 18.00 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf Christer Laurell (C), 2:e v ordf Leif Hägg (M), 1:e v ordf Gunnar Bengtsson (S) Agnetha Persson (C) Sven-Inge Dahlman

Läs mer

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare. Kommunkontoret 2013-04-25 ANSLAG/BEVIS

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare. Kommunkontoret 2013-04-25 ANSLAG/BEVIS Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.15 1 (13) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Utses justera Justeringens

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (5) Plats och tid Sessionssalen 2 vån, Rådhuset, Trelleborg kl. 09.00. Beslutande Anitha Lata (S) Catherine Persson (S) Helmuth Petersén (SD) Ina Liljeberg (M) Lars Mikkelä (M) Nils-Gunnar

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 0.00-.5 Beslutande Övriga närvarande Carl Malmqvist (M) ersättare för Ida Bornlykke (S) Sejdi Karaliti (S) Mona Nihlén (V) ersättare för Marianne Åkerblad

Läs mer

23 Svar på remiss på reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och den idéburna sektorn

23 Svar på remiss på reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och den idéburna sektorn Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet Sida 1 av 9 Ärendeförteckning 21 Rapport Förebyggande hembesök 22 Förlängning av avtal med Attendo Sverige AB 23 Svar på remiss på reviderad överenskommelse om

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/13 Plats och tid Kommunhuset, kl. 08.30 10.15 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Marcus Zadenius (FP) tjänstgörande ersättare för Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa

Läs mer

Utökning av kommunens MTN-program för långfristig upplåning Dm KS08/62

Utökning av kommunens MTN-program för långfristig upplåning Dm KS08/62 r "(!-Pra ' 18 :! n 7,7 /-o/ju", '-.:- i C Södertälje kommun,,"' O '-. ~mmantradesprotokoll Kommunstyrelsen 2008-04-04 ~( A:5b 63 Utökning av kommunens MTN-program för långfristig upplåning Dm KS08/62

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2010-02-22 1 (12) Folkets Hus, Surahammar Måndag 22 februari, 2010 klockan 18.00 18.40

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2010-02-22 1 (12) Folkets Hus, Surahammar Måndag 22 februari, 2010 klockan 18.00 18.40 2010-02-22 1 (12) Plats och tid Folkets Hus, Surahammar Måndag 22 februari, 2010 klockan 18.00 18.40 Beslutande Christina W Jansson (S) ordförande Anders Tollin (S) Kerstin Nyhlén (S) Anders Rydell (S)

Läs mer

Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner

Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner Reglementet antogs första gången av kommunfullmäktige i Gislaveds kommun den 21 juni 2010 och av kommunfullmäktige i Gnosjö kommun den

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.30-10.20 Beslutande Övriga närvarande Ida Bornlykke (S), ordförande Sejdi Karaliti (S) Carl Malmqvist (M) ersättare för Marianne Åkeerblad (M) Gunnel

Läs mer

Pär-Ove Lindqvist (ersättare Arnold Bengtsson) Malin Sjöberg. Ordförande Anders Ceder. Justerare... Pär-Ove Lindqvist

Pär-Ove Lindqvist (ersättare Arnold Bengtsson) Malin Sjöberg. Ordförande Anders Ceder. Justerare... Pär-Ove Lindqvist Plats och tid Leja, kommunhuset, Lindesberg, kl. 8.30-11.10 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Anders Ceder (S), ordförande Arnold Bengtsson (S) Margareta Ahlm (S) Hans-Olof

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 19 Plats och tid Björnekullasalen kl 18.00-19.10 Beslutande Jan Nilsson (s) ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gösta Brodin (kof)

Läs mer

PROTOKOLL. Datum Kommunstyrelsen 2015-04-09. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-12:00

PROTOKOLL. Datum Kommunstyrelsen 2015-04-09. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-12:00 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-12:00 Beslutande: Lars Molin (M) ordförande jäv 124 Allan Cederborg (M) tjg ers istf Mia Troedsson (M) Kennet Hedman (M) Ulf Nyman (C) Harald

Läs mer

Ärendeförteckning 1-16

Ärendeförteckning 1-16 Minnesanteckningar Kommunrevisionen Ärendeförteckning 1-16 1 Mötet öppnas 2 Justeringsperson 3 Fastställa dagordningen 4 Presentation av revisorerna 5 Inkomna/avsända handlingar 6 Revisionens egen budgetuppföljning

Läs mer

44 FÖREDRAGNINGSLISTA

44 FÖREDRAGNINGSLISTA 44 FÖREDRAGNINGSLISTA Datum Sida 2015-04-16 16 (20) KOMMUNFULLMÄKTIGE Dnr KSF 2014/278 11 Svar på motion Om förändring av VAtaxan från Anette Bächi (MP) Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar Avslå

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 1288/2014. Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 1288/2014. Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ks 1288/2014 Kommunstyrelsen Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lena Baastad (S), ordförande Lennart Bondeson (KD) Anders Åhrlin (M) Björn Sundin

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2015-04-23

Barn- och ungdomsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2015-04-23 Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2015-04-23 Ärendelista 40. Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2015 41. Remiss av förbättringsområden och ambitioner i handlingsprogram för skydd mot

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är omedelbart justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är omedelbart justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1(10) 2014-03-27 Plats och tid: Ronnebysalen, Stadshuset, Ronneby 19.15 19.30 Beslutande: Enligt sammanträdeslista Kungörelse om sammanträdet, bilaga A, har anslagits på kommunens

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-02-08 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 8 februari 2010, klockan 13.00 15.

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-02-08 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 8 februari 2010, klockan 13.00 15. 2010-02-08 1 (12) Plats och tid Beslutande Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 8 februari 2010, klockan 13.00 15.15 Britt-Inger Fröberg (S) Ordförande Tobias Nordlander (S) Leif Carlberg (S)

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 22 maj 2012 kl. 8:30-9:20 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 64-66 Beslutande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Anette Lingmerth (S) Anna Thore (MP)

Läs mer

Motion om skolans roll för stärkt självförtroende, Sten Fransson (s) Motion om kommunal information som stöd för demokratin, Gösta Frödin (fp)

Motion om skolans roll för stärkt självförtroende, Sten Fransson (s) Motion om kommunal information som stöd för demokratin, Gösta Frödin (fp) Protokoll Kommunfullmäktige 27 september 1999 Kf 93 Dnr KS99/195 619 Motion om skolans roll för stärkt självförtroende, Sten Fransson (s) Sten Fransson föreslår att flickor i högstadiet och gymnasiet får

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Förebyggande och operativ verksamhet

Förebyggande och operativ verksamhet Förebyggande och operativ verksamhet Planering, organisation och förmåga Per Björkman Linus Eriksson Fastställd av direktionen den 28 maj 2008 Version 3.1 2008-03-10 4. Genomföra effektiva skadeavhjälpande

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Direktionen 2011-01-20 Sidan 1/9

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Direktionen 2011-01-20 Sidan 1/9 Direktionen 2011-01-20 Sidan 1/9 Plats och tid Tobaksgatan 11 i Ystad, kl. 13.00-15.00 Ajournering kl. 13.15-13.25, 13.35-13.45 Beslutande Bo Sterner Ystad, ordförande, ordförande fr.o.m. 10 Tommy Andersson,

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-02-03. 3 Svar på motion om att lägga skyddsmaterial på parkeringen vid Fryksta stationshus

Sammanträdesdatum 2015-02-03. 3 Svar på motion om att lägga skyddsmaterial på parkeringen vid Fryksta stationshus KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-02-03 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 3 februari 2015, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Information

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

Beslutande Fredrik Larsson (M) ordförande

Beslutande Fredrik Larsson (M) ordförande Protokoll 1 (5) Landstingsstyrelsen Sekretariatet 2015-03-31 LK/150727 Plats Landstingshuset Karlstad Beslutande Fredrik Larsson (M) ordförande Jane Larsson (C) 1:e vice ordförande Ulric Andersson (S)

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-06-08 1 (15) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 10.00 12.00 Beslutande Fredrik Axelsson (M)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

SJÖBO KOMMUN Kommunstyrelsen

SJÖBO KOMMUN Kommunstyrelsen SJÖBO KOMMUN Kommunstyrelsen KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Tid och plats: Onsdagen den 12 februari 2014 kl. 13:30 Kommunhuset i Sjöbo, Sessionssalen Stefan Lundgren Ordförande Helén Odéen Sekreterare Justering

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 8:30-9:10 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 37-38 Beslutande Anders Andersson (C) Christina Fosnes (M) Bertil Dahl (V) Inger Hilmansson

Läs mer

Svedala Kommuns 2:11 Författningssamling 1(6)

Svedala Kommuns 2:11 Författningssamling 1(6) Författningssamling 1(6) Taxa för uppdragsverksamhet samt myndighetsutövning för Svedala Kommuns Räddningstjänst Antagen av kommunfullmäktige 2014-09-08 103 Gäller från 2014-10-01 Personal A1 Personalkostnad

Läs mer

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund - EXTRA PROTOKOLL 1(5) Tid: kl 08:30 8:45 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Stefan Hortlund, s Jenny Dahlberg, s Inger Grankvist, s Tomas Egmark, s Harry Nyström, v Matilda Wiklund,

Läs mer

Borgen och lån 2013. Ärendebeskrivning. Kommunfullmäktige 2012-12-17 269 648. Kommunstyrelsen 2012-12-03 274 676

Borgen och lån 2013. Ärendebeskrivning. Kommunfullmäktige 2012-12-17 269 648. Kommunstyrelsen 2012-12-03 274 676 Kommunfullmäktige 2012-12-17 269 648 Kommunstyrelsen 2012-12-03 274 676 2012-12-03 270 560 Dnr 12.720-04 deckf21 Borgen och lån 2013 Ärendebeskrivning För att tillmötesgå kommunens kreditgivare behöver

Läs mer

Insatssammanställning

Insatssammanställning RÄDDNINGSTJÄNSTEN Smedjebackens kommun Insatssammanställning Datum: 2014-07-04 Diarienr: 2014.33 Utredare: Lars Andersson Eget larmnummer:201400102 SOS larmnummer:52749681 Orsaken till undersökningen:

Läs mer

Katrineholms kommuns författningssamling. Förbundsordning för Västra Sörmlands Räddningstjänstförbund

Katrineholms kommuns författningssamling. Förbundsordning för Västra Sörmlands Räddningstjänstförbund Katrineholms kommuns författningssamling Nr 5.03 Förbundsordning för Västra Sörmlands Räddningstjänstförbund Ändrad av kommunfullmäktige 2003-06-16, 164, 2004-10-18, 149, 2006-12-18, 33, 2009-05-18, 84

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-08-24 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 15.00-16.15 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Kristina

Läs mer