Kallelse med föredragningslista

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kallelse med föredragningslista"

Transkript

1 1 av 86 Tomelilla kommun Kommunfullmäktige Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: Måndagen den 27 januari 2014 kl Plats: Intim, Folkets Park i Tomelilla Kallelse med föredragningslista Ärenden 1 Sammanträdets öppnande, upprop och val av 3 justerare 2 Ändringar i föredragningslistan 3 Informationsärenden 2014/4 - Information om revisionens granskning av kommunstyrelsens styrning och ledning - Information om organisations och arvodesgruppens arbete Jan-Erik Andersson - Presentation av kultur och fritid 4 Frågor 2014/6 7 5 Hemställan om borgensåtagande från Sydöstra 2013/281 9 Skånes Räddningstjänstförbund, SÖRF - Inköp av fyra stycken släckbilar 6 Fastställande av taxor för Sydöstra Skånes 2013/ Räddningstjänstförbund 7 Förslag till upphandlingsreglemente 2013/ Förslag på antalet ledamöter i kommunfullmäktige 2013/ mandatperioden Sammanställning av inkomna medborgarinitiativ per 2014/11 65 den 13 kjanuari Svar på interpellation om Förstelärare 2013/ Svar på motion om utsmyckning av 2013/ kommunfullmäktiges möteslokal 12 Svar på motion om skolplan 2011/ Svar på motion om återinrättande av dagbarnvårdare 2013/41 71

2 2 av 86 Tomelilla kommun Kommunfullmäktige 14 Svar på motion - Nöden har en lag 2013/ Svar på motion om att duktiga lärare ska få bättre 2013/ karriärmöjligheter 16 Motion om årets ungdomskommun 2013/ Nya interpellationer och motioner 18 Avsägelse från Maria Mickelåker (C) av uppdraget 2011/ som ersättare i kommunfullmäktige 19 Val av huvudman till Sparbanken Syd 2012/ Övriga valärenden Margith Svensson Ordförande Christian Björkqvist Sekreterare Meddela förhinder i god tid till Kommunledningskontoret som kallar ersättare. Telefon Christian Björkqvist Telefon Sara Håkansson E-post:

3 3 av 86 TOMELILLA KOMMUN Kommunfullmäktige Sammanträdets öppnande och upprop Ärendebeskrivning Kungörelse om sammanträdet har sänts till varje ledamot och ersättare den 16 januari Annons med specifikation av tid och plats för kommunfullmäktiges sammanträde har varit införd i Ystads Allehanda den 18 januari Kungörelse med specifikation av tid och plats för kommunfullmäktiges sammanträde samt med specifikation av dagens ärenden har varit anslagen på kommunens officiella anslagstavla sedan den 16 januari 2014 och publicerad på kommunens hemsida sedan den 16 januari 2014.

4 4 av 86 Justering Föregående justerare var: Torgny Larsson (S) och Ida Abrahamsson (V) Justeringssammanträde föreslås till Fredagen den 7 februari 2014, kl kommunhuset i Tomelilla

5 5 av 86 Omröstningsprotokoll för Tomelilla kommunfullmäktige den: 27 januari 2014 Antal beslutande: Tjänstgörande ersättare Nr Ledamotens namn Parti Ja Nej Avstår Ja Nej Avstår Ja Nej Avstår Ja Nej Avstår Nr Ersättarens namn Parti 1 Sara Anheden S 1 Pia Turtiainen M 2 M 2 Carola Lindgren M 3 Linus Mattisson SD 3 Mikael Brorsson M 4 Leif Sandberg C 4 Kjell Berkestedt M 5 Torgny Larsson S 5 Laila Rosenqvist M 6 Magnus Björkman M 7 Per Skoog S 1 Maria Mickelåker C 8 Mats Andersson M 2 Håkan Jönsson C 9 Håkan Malmgren SD 3 Ulf Persson C 10 Bengt Högborg C 11 Inger Åbonde S 1 Conny Thoresson FP 12 Lotta Hedström MP 2 Carina Persson FP 13 Bo Claëson M 14 Leif Berglund S 1 Susanne Balczar-Herou KD 15 Anders Albäck FP 2 Stig Johansson KD 16 Jonny Wohlin SD 17 Anette Thoresson C 1 Ida Bornlykke S 18 Marianne Åkerblad M 2 Hans Larsson S 19 Helen Bladh S 3 Laila Lindgren S 20 Knut-Åke Pehrsson SPI 4 Göran Ottervald S 21 Anders Throbäck S 5 Ann Persson S 22 Per-Martin Svensson M 6 Leif Norlin S 23 Birgitta Clarholm SD 24 Lena Persson C 1 Britta Berg V 25 Helene Hall S 2 Figge Bergquist V 26 Lennart Johansson M 27 Zuzanne Ljungblad MP 1 Sofia Thomsen MP 28 Ronnie Axelsson S 2 Gerrit Hoogendoorn MP 29 Daniel Persson M 30 Kent Olofsson SD 1 Eva Olsson SD 31 Siv Nilsson C 32 Anne-Maj Råberg S 1 Lars Erik Ottosson SPI 33 Ida Abrahamsson V 2 Egon Hansson SPI 34 Bo Herou KD 35 Gun-Marie Burman M 36 Ulrika Steiner FP 37 Tommy Johansson S 38 Sven Erik Eriksson Lars Jeppsson C 40 Lars-Ove Hägerroth M 41 Tina Bergström Darrell S 2 Margith Svensson M

6 6 av 86 OMRÖSTNING OMRÖSTNING Ärende: Ärende: Förslag eller yrkanden: Förslag eller yrkanden: Propositionsordning: Den som stödjer kommunstyrelsens förslag röstar ja. Den som stödjer yrkande röstar nej. Propositionsordning: Den som stödjer kommunstyrelsens förslag röstar ja. Den som stödjer yrkande röstar nej. OMRÖSTNING OMRÖSTNING Ärende: Ärende: Förslag eller yrkanden: Förslag eller yrkanden: Propositionsordning: Den som stödjer förslag röstar ja. Den som stödjer yrkande röstar nej. Propositionsordning: Den som stödjer förslag röstar ja. Den som stödjer yrkande röstar nej.

7 TOMELILLA KOMMUN Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 16 december av 86 Kf 178 Dnr KS 2013/8 Frågor Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att frågan får ställas och besvaras vid nästa sammanträde. Ärendebeskrivning Följande frågor behandlas av kommunfullmäktige idag: 1. Fråga från Lotta Hedström (MP) till vård- och omsorgsnämndens ordförande Ida Bornlykke (S) om arbetskläder till hemtjänstpersonal. Beslutet skickas till: Ida Bornlykke Justerandes sign

8 8 av miljöportiet de gröno (^^ ENKEL FRÅGA till Ordförande i Vård- och Omsorgsnämnden Vi i Miljöpartiet vill veta resonemanget och ekonomin bakom att Tomelilla kommun - enligt Sveriges Radios reportage i veekan - inte tillhandahåller arbetskläder för hemtjänstpersonal. I Tomelilla består enligt uppgift endast Carmea sin personal med skyddskläder, fast kravet förefaller både rimligt och hygiensilct väl motiverat; personalen ofta kommer i kontakt med sår och bakterier, blod, urin och diarréer. Att förhindra spridning av multiresistenta bakterier är till exempel en fråga för hela samliället. Dessutom kan det finnas en jämställdhetsaspekt då ofta mansdominerade yrken som vaktmästare och fastighetsskötare, ofta bestås med arbetskläder. Gissningsvis kan finnas cirka 30 kommunanställda i denna typ av extern verksamhet. Med en överdragstunika per åi", som den anställde tvättar själv, kan det då röra sig om max 500:- x 30 ^ kronor per år. Denna summa kan jämföras med det vite på :- som Leksands kommun av Ai-betsmiljöverket i sorm-as dömdes till för att de försummat detta. Lotfa Hedström, gruppledare (MP) Tomelilla

9 TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 8 januari av 86 KS 9 Dnr KS 2013/281 Remiss av hemställan om borgensåtagande från Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund, SÖRF - Inköp av fyra stycken släckbilar Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar -Att såsom för egen skuld ingå borgen för Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbunds låneförpliktelser upp till ett totalt högsta belopp om kr jämte därpå löpande ränta och lånekostnader under tio år för att sedan göra en omprövning av fortsatt borgen. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på de ursprungliga skuldebrevens respektive lånebelopp. -Att borgen ingås under förutsättning att Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund minst amorterar aktuellt lån i takt med fordonens avskrivningstid. -Att Tomelilla kommun, i enlighet med vad som anges i förbundsordningen för Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund, ska ingå som part i det regressavtal mellan medlemmarna, där deras inbördes ansvar för borgensåtagandet regleras. -att Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund inte ska erlägga någon borgensavgift. -Att borgensförbindelsen och regressavtalet för Tomelilla kommuns del undertecknas av kommunstyrelsens ordförande (med vice ordförande som ersättare) och kommundirektören (med ekonomichefen som ersättare) -Att Tomelilla kommuns beslut om borgensförbindelse och regressavtal gäller under förutsättning av att motsvarande beslut fattas av de övriga tre medlemskommunerna. Kommunfullmäktige riktar en uppmaning till kommunens representanter i Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund att vid tilldelningsbeslut tillse att slutleverans av räddningsfordon för vilka Tomelilla kommun ingår borgen, inte sker före 1 januari Justerandes sign

10 TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 8 januari av 86 Forts 9 Ärendebeskrivning Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund inkom den 14 oktober 2013 med en hemställan om borgensåtagande för inköp av fyra stycken släckbilar. Av hemställan framgår följande: Bakgrundsfakta: Fordonsparken har idag en mycket hög ålder. Senast SÖRF investerade i nya tunga brand/räddningsfordon var år Underhålls- och driftskostnaderna har ökat och är relaterade till den höga åldern på fordonen. Handlingsplan gällande begäran om åtgärd enligt kap 6 i Arbetsmiljölagen: Brandmännens Riksförbund och Kommunal inkom med en skrivelse med begäran om åtgärd den 18:e april. Begäran om åtgärd enligt kapitel 6 paragraf 6a Arbetsmiljölagen gäller 6 äldre brandfordon som saknar säkerhetsbälten på samtliga platser och ABS låsningsfria bromsar. Dessa 6 brandfördon har en ålder som pendlar mellan år. Den tekniska utredningen har gett ett samstämmigt resultat, att eftermontera låsningsfria bromsar på fordon med en hög ålder är tekniskt omöjligt. Räddningstjänsten har valt att ej åtgärda fordonen utan dessa kommer att avyttras. Operativ översyn: Under våren har en operativ översyn genomförts med ett stort deltagande/förankring ifrån de fackliga parterna. Under utredningstiden har det visat sig att en optimering av vagnparken har varit ett måste. Totalt kommer 16 enheter/fordon avyttras vilket ger SÖRF en nettovinst i antal fordon med 12 enheter färre jämfört med idag. Kostnadsbesparingen är ca 500 tkr. Samtidigt tar vi bort ett antal Rakelradioabonnemang till en summa som motsvarar 100 tkr. Direktion och ägargrupp har antagit rapporten utan reservationer. Finansiering av nya brandfordon: Inköp av 4 stycken släckbilar Fordonens livslängd 15 år Inköpspris släckbil ca 4 mkr/styck Beräknad årsränta 2,5-3,0% Ekonomicheferna i de fyra medlemskommunerna har diskuterat ärendet och tagit fram förslag till beslut gällande borgensåtagande samt ett förslag till regressavtal. Justerandes sign

11 TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 8 januari av 86 Forts 9 Kanslichef Christian Björkqvist framför i kompletterande skrivelse följande: Kommunfullmäktige beslöt 184/2013 att återremittera ärende angående hemställan från Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund om borgensåtagande. Hemställan avser kommunal borgen från de fyra medlemskommunerna för lån till inköp av fyra stycken släckbilar till en beräknad kostnad av 16 mnkr. Under debatten i kommunfullmäktige efterfrågades bland annat vilka konsekvenser ett eventuellt samgående med Räddningstjänst Syd skulle ha på det aktuella inköpet av släckbilar. Uppgifter har inhämtats från utredningen om samgående/utökad samverkan som har initierats av SÖSK. Av dessa uppgifter framgår att leveranstiden för släckbilarna lär vara upp mot 18 månader. Om det blir aktuellt med ett samgående kan släckbilarna förhoppningsvis gå in i det bolag som Malmö kommun äger och som Räddningstjänst Syd leasar av. De lär inte tappa i värde eftersom de inte kommer att vara klara för leverans innan ett eventuellt samgående. Vid kommunstyrelsens sammanträde lämnar operativ chef Mats Svensson ytterligare uppgifter om upphandlingen och leveranstider. Tidigare behandling Kommunfullmäktige 184/2013: Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet till kommunförvaltningen. Kommunstyrelsens förslag 123/2013: Kommunfullmäktige beslutar -Att såsom för egen skuld ingå borgen för Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbunds låneförpliktelser upp till ett totalt högsta belopp om kr jämte därpå löpande ränta och lånekostnader under tio år för att sedan göra en omprövning av fortsatt borgen. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på de ursprungliga skuldebrevens respektive lånebelopp. -Att borgen ingås under förutsättning att Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund minst amorterar aktuellt lån i takt med fordonens avskrivningstid. Justerandes sign

12 TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 8 januari av 86 Forts 9 -Att Tomelilla kommun, i enlighet med vad som anges i förbundsordningen för Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund, ska ingå som part i det regressavtal mellan medlemmarna, där deras inbördes ansvar för borgensåtagandet regleras. -att Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund inte ska erlägga någon borgensavgift. -Att borgensförbindelsen och regressavtalet för Tomelilla kommuns del undertecknas av kommunstyrelsens ordförande (med vice ordförande som ersättare) och kommundirektören (med ekonomichefen som ersättare) -Att Tomelilla kommuns beslut om borgensförbindelse och regressavtal gäller under förutsättning av att motsvarande beslut fattas av de övriga tre medlemskommunerna. Förslag till beslut under sammanträdet Torgny Larsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens tidigare förslag. Leif Sandberg (C) yrkar med instämmande av Gerrit Hoogendoorn (MP) att följande tillägg görs: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att rikta uppmaning till kommunens representanter i Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund att vid tilldelningsbeslut tillse att slutleverans av räddningsfordon för vilka Tomelilla kommun ingår borgen, inte sker före 1 januari Beslutsgång Ordföranden ställer först proposition på kommunstyrelsens tidigare förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma. Härefter ställer ordföranden proposition på Leif Sandbergs tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma. Beslutet skickas till: Kommunfullmäktige Justerandes sign

13 13 av 86 Tomelilla den 30 december 2013 Dnr KS 2013/281 Kommunledning, Samhällsbyggnad, Kultur- och fritid Besöksadress: Gustafs torg Tomelilla Kommunstyrelsen Växel Fax Postgiro Bankgiro Kompletterande yttrande gällande hemställan om borgensåtagande från SÖRF Handläggare: Christian Björkqvist Kanslichef Direkt Mobil Förvaltningens förslag till beslut Enligt kommunstyrelsens tidigare förslag. Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige beslöt 184/2013 att återremittera ärende angående hemställan från Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund om borgensåtagande. Hemställan avser kommunal borgen från de fyra medlemskommunerna för lån till inköp av fyra stycken släckbilar till en beräknad kostnad av 16 mnkr. Under debatten i kommunfullmäktige efterfrågades bland annat vilka konsekvenser ett eventuellt samgående med Räddningstjänst Syd skulle ha på det aktuella inköpet av släckbilar. Uppgifter har inhämtats från utredningen om samgående/utökad samverkan som har initierats av SÖSK. Av dessa uppgifter framgår att leveranstiden för släckbilarna lär vara upp mot 18 månader. Om det blir aktuellt med ett samgående kan släckbilarna förhoppningsvis gå in i det bolag som Malmö kommun äger och som Räddningstjänst Syd leasar av. De lär inte tappa i värde eftersom de inte kommer att vara klara för leverans innan ett eventuellt samgående. Kommunledningskontoret Christian Björkqvist Kanslichef 1 (1)

14 Operativ Ra ddningstja nst av 86 Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund Faktaunderlag för Operativverksamhet 1

15 Operativ Ra ddningstja nst av 86 Sammanfattning Bakgrunden till 2013 års Operativa översyn är en del i SÖRFs nerskärningar efter att Skurups kommun lämnade förbundet vid årsskiftet 2012/2013. Beslutet att nerskärningar skall genomföras är fattade av SÖRFs ägargrupp. Förhållningssätt En stor del av räddningstjänstens verksamhet är styrd av lagar o förordningar som räddningstjänsten måste förhålla sig till. Lag (2003:778) om skydd mot olyckor. Bygglagstiftningen. Arbetsmiljölagen. Kommunallag (1991:900) Lag (2002:833) om extraordinära händelser i fredstid hos kommuner och landsting Miljöbalk (1998:808) M.fl. Verksamhetsmål: Människor som bor, verkar och vistas i Sydöstra Skåne känner sig trygga med egen kunskap och med stöd från SÖRF. Delmål 6: SÖRF skall ha en god operativ insatsförmåga till aktuell riskbild i respektive medlemskommun. Politiska ambitioner och målsättningar. Ambitionsnivå med att nå 70 % av de människor som bor, verkar och vistas i Sydöstra Skåne inom 10 minuter och 99 % på 20 minuter. (2010 års beslut efter översynen maj 2010) Idag är median ankomsttiden inom SÖRF ett medianvärde strax över 10 minuter inom SÖRFs geografiska område. Insatsförmåga är ej politiskt definierad. Handlingsprogram Räddningstjänstens handlingsprogram är från förra mandatperioden och behöver en uppdatering. 2

16 Operativ Ra ddningstja nst av 86 Insatsförmåga: SÖRFs ambitionsnivå med att nå 70 % av de människor som bor, verkar och vistas i Sydöstra Skåne inom 10 minuter och 99 % på 20 minuter resulterar i ett prestationsmål som anges utifrån tiden då larm inkommer till räddningstjänsten tills dess att en Räddningsinsats kan påbörjas. Mediantiden i SÖRF var under minuter. Kommun Larmbehandlingstid hos SOS alarm för räddningstjänst. Responstid för räddningstjänst. D.v.s. tid från 112 samtal till första resurs är på plats Simrishamn 1.5 minuter 9.9 minuter Sjöbo 1.5 minuter 10.8 minuter Tomelilla 1.6 minuter 9.7 minuter Ystad 1.5 minuter 7.5 minuter Konsekvensen av en händelse påverkas av olika faktorer bl.a. Tidig upptäckt. Den enskildes åtgärder. Brandlarm och brandvarnare. Anspänningstid för räddningstjänsten. Körtid för räddningstjänsten. Insatsförmåga vid ankomst. Kunna avbryta händelseförloppet. Insatsförmågan påverkas av att förkorta samtliga tider mellan det att olyckan inträffar och räddningstjänstens ingripande med olika nivåer av resurser. Framkörnings tid påverkas i huvudsak av räddningstjänstens utformning samt av framkomlighet i trafiken. Inriktningen av insatsförmågan är att snabbt komma till olycksplatsen med personal för att bryta skadeutvecklingen i den tidiga delen av olycksförloppet och samtidigt skicka enheter För att hantera olyckan i senare och eventuellt mer omfattande skede. Den mängd resurser/personal som bedöms gå åt vid varje olyckstyp uttrycks i händelsetyps menyer som därefter styr över larmplane nivåer och består av en eller flera taktiska enheter. Den enskilde erhåller hjälp från räddningstjänsförbundets organisation för räddningsinsats vid olyckor. Hjälpen består dels av en första insats som består av en eller flera personer, dels en styrkeuppbyggnad i nivåer upp till en samlad insats som består av de taktiska enheter som krävs för att ha förmåga att klara en dimensionerande olycka. 3

17 Operativ Ra ddningstja nst av 86 Generell insatsförmåga skadebegränsande och skadeavhjälpa. Det finns skillnader inom SÖRFs insatsområde. Över den geografiska ytan finns skillnader både i insatsers karaktär och i dess komplexitet. Räddningstjänsten Sörf ska alltid kunna säkerställa en förmåga som tillgodoser en första skadebegränsande åtgärd inom hela vårt geografiska område avseende brand i byggnad, trafikolycka, sjukvårdslarm och ytlivräddning. Den skadebegränsande åtgärden ska omfatta såväl hälsa som egendom och miljö. Inom hela Räddningstjänsten Sörfs geografiska insatsområde ska det finnas en generell skadebegränsande förmåga att hantera typolyckorna. Vid brand i byggnad ska vi inom insatsområdet kunna genomföra skadebegränsande åtgärder omedelbart. Dessa åtgärder består i att begränsa branden och dess omfattning. Vid trafikolycka består de omedelbara åtgärderna i att kunna avhjälpa en akut livshotande situation. Vid drunkningsolyckor ska vi över förbundets geografiska yta kunna genomföra Ytlivräddning. Målsättningen är att inom tio minuter efter framkomst ska vi avbryta det negativa händelseförloppet så att olyckan inte förvärras. Bas förmåga: Är den förmåga som motsvarar de måsteövningar som samtlig brandpersonal skall genomföra för att vara trygga och säkra i sin insatsförmåga. Dessutom beskriver basförmågan en lägsta nivå. Särskild förmåga: Är den förmåga som respektive station utövar och ger ett mervärde för hela SÖRF organisationen. Gemensam förmåga: Är den förmåga som den samlade räddningstjänsten har inom Räddningstjänsten Område SYD och skapar ett mervärde inom område syd. 4

18 Operativ Ra ddningstja nst av 86 Förmågeområden. Basförmåga: Brand i byggnad. Rökdykning i normal riskmiljö. Trafikolycka. Trafik 1. Sjukvårdsinsats. (Prehospitala akut omhändertagande.) Brand i skog och mark. Övrig brand och räddningsinsats. Särskildförmåga: (exempel) Brand i byggnad. Rökdykning i komplicerad miljö. Trafikolycka. Trafik 2 till Trafik 3. Trafikolycka. Tung Räddning. Trafik 4. Räddningsfrånkoppling. Brand i brandfarlig vätska eller gas. Kemolycka med farliga ämnen. Vattenlivräddning. Ytlivräddning. Terrängtransport. Förmågeområdena skall matchas med rätt övningar/instruktioner och övningsplanering. Målet för förmåga hos de operativa styrkorna inom Sörf ska bli tydligar. Beskrivningen i förmåge tabellen förväntas ge en tydlig bild av vad varje enhet ska klara av och vilka övningar som skall genomföras för att uppnå en önskad nivå. 5

19 Operativ Ra ddningstja nst av 86 Förmågetabell Beskrivning Kategori Funktion Individuell Förkortning - Beskrivning förmåga Förkortning ADM Administrativa Rutiner Metod A IR. Insatsrapporter A Utv. Genomgång Insats A Deb. Debitering. B Brand Roll B-Rd1 Rökdyk 1 B-1 Rökdykning i normal riskmiljö B-Rd2 Rökdyk 2 B-2 Rökdykning i normal förhöjd riskmiljö B-Rd3 B-3 Rökdykning i komplicerad miljö Metod B-Skär1 Skärsläckare för Bm B-Skär2 Skärsläckare för Befäl B-HH1 B-Höghöjd 1 B-HH2 B-Höghöjd 2 L Ledning Roll L-AL Arbetsledare (Rök/kemdykarledare, Losstagning) L-SL Styrkeledare. L-SL/FIP Befäl FIP Befäl L-YB Yttrebefäl. IB Inrebefäl Inrebefäl. Rcsyd 2015 TB Taktiskt befäl Taktiskt befäl. Rcsyd 2015 RCB. Räddningschef i beredskap T Trafik Roll T-T1 Loss Losstagare, trafikolycka N1 T-T2 Loss Losstagare. Trafikolycka N2 T-T3 Loss Lossatagare, Tung Räddning N3 T-T1 Sak Säkerhetsman, N1 trafikolycka N1 T-T2 Sak Säkerhetsman, N2 T-T3 Sak Säkerhetsman, N3 T-T1 Verk Verktygsman, N1 trafikolycka N1 T-T2 Verk Verktygsman, N2 T-T3 Verk Verktygsman, N3 T-T1 AL Arbetsledare, N1 trafikolycka N1 T-T2 AL Arbetsledare, N2 T-T3 AL Arbetsledare, N3 V Vattenliv. V-Ytb 1 Ytbärgare, Vattenlivräddning i ytan Räd. V-Ytb 2 Ytbärgare, Vattenlivräddning R Räddning Metod R-Ras Ras R-Rf1 Räddningsfrånkoppling för brandmän R-Rbef. Räddningsfrånkoppling för befäl R RITS R-Rits. S Sjukvård S HLR Sjukvårdsinsats HLR (IVPA) S DHLR Sjukvårdsinsats DHLR (Sjukvårdslarm) FÄ Farliga Roll Fa Kd1 Kemdykar 1. Livräddning i Splashdräkt. ämnen Fa Kd2 Kemdykar 2. Kemdykning Fa Kem depå Depå funktion Kemcontainer. Fa- Oljeskydds Depå funktion Oljeskyddscontainer. depå RVR RVR Depåfunktion RVR. 6

20 Operativ Ra ddningstja nst av 86 Trygg o säker insats. Samtliga stationer/enheter skall vara kompatibla med varandra. Samtlig personal i operativtjänst skall kunna samverka/samarbeta och kunna genomföra räddningsinsats med varandra. Brandmän i operativtjänst inom SÖRF skall vara godkända enligt AFS 2007:07 Rök- och kemdykning för att kunna genomföra rökdykning enligt gällande standardrutin. 7

21 Operativ Ra ddningstja nst av 86 Insatsledning inom område Syd. Insatsledning i SÖRF sker i samverkan med Rsyd, Trelleborg/Vellinge Rtj och Lomma/Staffanstorp Rtj. Invånarantalet i området är ca Samarbetet sker med en gemensam samsyn och regleras av ett Samverkansdokument. FUNKTIONER & ROLLER I ledningssystemet finns följande funktioner: Räddningschef i beredskap, RCB Inre befäl, IB Larmbefäl, LB Yttre befäl, YB Styrkeledare, SL. Första Insats Befäl. FiB. Stn: Simrishamn + Sjöbo + Tomelilla. Arbetsledare. A. Stn: Borrby + Brösarp + Lövestad + Vollsjö. Dessa funktioner kan vid insats tilldelas olika roller. Det sker på olika sätt i de olika organisationerna vilket beskrivs nedan. De roller som tilldelas är exempelvis: Räddningsledare (RL) alla befäl i yttre tjänst, inom RSYD endast IB Insatschef (IC) alla RSYD:s befäl Stödjande befäl alla YB Skadeplatschef alla YB. Sörf: SL Ystad eller FiB befäl. Sektorchef alla SL (RiB endast enkla sektorer, ej inom Rsyd), alla YB. SYSTEMLEDNING IB svarar för systemledning. Det innebär att utifrån riskbild på bästa sätt fördela tillgängliga resurser mellan olika insatser och beredskap, att omvärldsbevaka och att hålla räddningstjänstens befattningshavare informerade om läget i området (IB svarar för aktivering av och information till och från RCB) STRATEGISKT FÖRHÅLLNINGSSÄTT RC Syds område ses och behandlas strategiskt som ett samverkansområde, utan gränser. IB kan besluta om fem beredskapspåverkande åtgärder: Förflytta styrkor Förkorta anspänningstiden (för deltiden, samla dem på station) Begränsa antalet styrkor på en insats Förbereda styrkor på insats, som ej är insatta i arbete, på att de kan få lämna. Kalla in, eller beordra inkallning av, ledig personal Initiera ledningsförstärkning och ledningsstöd 8

22 Operativ Ra ddningstja nst av 86 Mer information finns i vår gemmensamma samverkansbok som är ett styrdokument för den samlade räddningstjänsten inom område syd. Det geografiska området sträcker sig från Skanör upp till Barsebäck och öster ut mot Kivik samt ner mot Sandhammaren. Motsvarar ett insatsområde med invånare. I samverkansboken finns en beskrivning om hur, var och när vi ska kunna genomföra en gemensam räddningsinsats. Samverkansboken beskrivber även vem som äger räddningsledareskapet samt vem som äger arbetsmiljöansvaret. FIP Befäl. Vidareutbilda FIP befälen kontinuerligt från de tre Stationerna Simrishamn, Sjöbo och Tomelilla. Så dessa kan tjänstgöra som räddningsledare inom SÖRFs geografiska område. Arbetsledare. Utbilda befälen på stationera Borrby; Brösarp, Lövestad och Vollsjö till arbetsledare och därefter tjänstgöra som arbetsledare inom SÖRFs geografiska område. BEREDSKAP UNDER PÅGÅENDE LARM - SÖRF Den enda ort som vid behov bör få täckning är Ystad. Ystad kan dock med fördel täckas från Tomelilla (ca 10 min om de passar på stationen). Från Tomelilla når man alla större orter i förbundet inom acceptabel tid. Helst ska täckningen vara 1+4 men vid belastning är 1+2 tillräckligt. Räddningsvärnen Lyder under respektive kommunstyrelse i de fyra medlemskommunerna. Räddningsvärnen kan ej ersätta någon befintlig SÖRF brandstation och insatsstyrka. Räddningsvärnen skall ses som frivillig resurs som har en bra och adekvat utbildning för att kunna bryta händelseförloppet. 9

23 Operativ Ra ddningstja nst av 86 Fyra stationsområden. Den 1:e januari 2014 bildas 4 stationsområden. Underlaget bygger på ett antal parametrar som tillstörsta delen är effektiviseringar samt en stor nerdragning av vagnparken. Område Norr. Stn Brösarp + Stn. Lövestad. Område Väst. Stn Sjöbo + Stn Vollsjö. Område Öst. Stn Simrishamn + Stn. Stn. Borrby. Område Syd. Stn Tomelilla + Stn. Ystad. Förbättringsförslag. Knyta stationer till varandra. De stationer som vanligtvis jobbar tillsammans med varandra skall även öva tillsammans kontinuerligt. I möjligaste mån öva under jourvecka. I möjligaste mån alltid öva med den utrustning som är placerad på respektive station/enhet. Måste övningar skall kvalitetssäkras. (AFS styrda). Lagstadgad Fördjupad fordonskontroll vid pass/jourbyte som kvalitetssäkras. Räddningstjänstens chaufförer skall kvalitetssäkras. I detta förslag förtydligar vi insatsförmåga och arbetsuppgifter för de olika stationerna och därmed skapas en möjlighet att ta bort 13 fordonsenheter, samtidigt som vi nyinvestera i 4 ny fordonsenheter. Genom att de olika stationerna i möjligaste mån skall öva med varandra kan vi reducera instruktörstiden. Förflyttningar av fordon och materiel uppskattas att minska betydligt. Vilket bör speglas i driftsbudgeten. Kan för närvarande ej uppskattas i pengar. Dessutom genomförs en differentiering i utlarmingen genomföras när det gäller hanteringen av de Automatiska brandlarmen i relation till tid på dygnet samt de olika objekten. Anställda per deltids station med en styrka 1+4 skall det vara vara 1 vikarie per grupp. Anställda per deltids station med en styrka på 1+2 skall det vara 1 vikarie på två grupper. Detta förtydligande innebär att vi kan tydligare hantera övningstid, läkarundersökning, utrustning mm på ett bättre och tydligare sätt än förut. Vid pågående av ny jourvecka skall insatsförmågan kvalitetssäkras genom checklistor och en adekvat genomgång av fordon o materiel genomföras per station. Denna rutin skall alltid genomföras. Målsättningen är hitta de brister på ett tidigt stadium samt förebygga skador personal och fordon/materiel. 10

24 Operativ Ra ddningstja nst av 86 Område Norr Består av de två stationsområdena Brösarp + Lövestad som om ligger i den norra delen av Sörfs geografiska område. I området bor ca 8500 invånare. Beredskapsförmåga 1 brandman/1400 invånare. Insatsstyrkan består av 2 Arbetsledare + 4 brandmän. Extern samverkan sker med Stn. Degeberga från Räddningstjänsten i Kristianstad. Station Enhet Insatsförmåga Brösarp Arbetsledare 2 Brandmän Släckenhet. Bas1. Arbetsledare Rökdykarledare, Losstagning Rökdykning i normal riskmiljö. Trafik 2. Losstagning/säkerhetsman/Verktygsman Sjukvårds insats. Höjd 1. Lövestad Arbetsledare 2 Brandmän Bas 5 Arbetsledare. Rökdykarledare, Losstagning Rökdykning i normal riskmiljö. Trafik 1. Losstagning/säkerhetsman/Verktygsman Sjukvårds insats. Höjd 1. STYRKA: Respektive station har tillgång till egen Arbetsledare eller FiB befäl. Egen enhet med en bemanning på kan agera självständigt i 70 till 75 % av insatserna som kräver en mindre personalstyrka än det traditionella Den gemensam styrka överstiger 1+4 vilket innebär att rökdykning i normal riskmiljö kan påbörjas. SIB enheten kan köras på B-körkort. SVAGHET: Får enligt AFS 2007:7 ej utföra rökdykning med 1+2 styrkan utan få invänta sin par station MÖJLIGHET: Följande åtgärder Kan Förberedas: på skadeplats med en styrka på 1+2 Rökdykarinsats Utvändig livräddning Kan Påbörjas: Brandbegränsning Säkra skadeplats (trafikolycka) Kan Genomföras: Rökdykning när båda stationerna är på skadeplats. Sjukvårdsinsats. Brand ej Byggnad. Mindre trafikolycka. Brand byggnad mindre omfattning. Aut-larm. HOT: Insatsstyrkan med 1+2 vill mer än reglementet & regler tillåter. 11

25 Operativ Ra ddningstja nst av 86 Insatsförmåga i område Norr Kategori Station Funktion Individuell förmåga Förkortning ADM Administrativa Rutiner Brösarp + Lövestad B Brand Brösarp + Lövestad H-Hög Höjd Brösarp + Lövestad L Ledning Brösarp + Lövestad T Trafik S Sjukvård Brösarp + Lövestad Brösarp + Lövestad Förkortning - Beskrivning Metod A IR. Insatsrapporter A Utv. Genomgång Insats A Deb. Debitering. Roll B-Rd1 Rökdyk 1 B-1 Rökdykning i normal riskmiljö B-HH1 B-Höghöjd 1 Roll L-AL Arbetsledare (Rökdykarledare, Losstagning) Roll Lövestad T-T1 Loss Losstagare. Trafikolycka N1 Brösarp T-T2 Loss Lossatagare, N2 Lövestad T-T1 Sak Säkerhetsman, N1 Brösarp T-T2 Sak Säkerhetsman, N2 Lövestad T-T1 Verk Verktygsman, N1 Brösarp T-T2 Verk Verktygsman, N2 Lövestad T-T1 AL Arbetsledare, N1 Brösarp T-T2 AL Arbetsledare, N2 S HLR S DHLR Sjukvårdsinsats HLR (IVPA) Sjukvårdsinsats DHLR (Sjukvårdslarm) 12

26 Operativ Ra ddningstja nst av 86 Område Väst. Består av de två stationsområdena Sjöbo + Vollsjö som ligger i den västra delen av Sörfs geografiska område. I området bor ca invånare. Beredskapsförmåga 1 brandman/2300 invånare. Insatsstyrkan består av 1 FIP befäl + 1 arbetsledare + 6 brandmän. Extern samverkan sker väster ut med Stn. Veberöd från Räddningstjänsten Syd samt norr ut med Stn. Hörby från Räddningstjänsten Höör/Hörby. Station Enhet Insatsförmåga Sjöbo Fip befäl Fip Enhet Fip Befäl. Insatsledning. Adm. Rutiner Insatsrapporter, Debitering mm. Dragbil till räddningsbåt. 4 Brandmän Släckenhet. Bas Lvx enhet Arbetsledare. Rökdykning i normal riskmiljö. Trafik 2. Losstagning/säkerhetsman/Verktygsman Sjukvårds insats. Höjd 1. Brandsläckning farliga ämnen. Brandvattenförsörjning. Tank L vatten L Skum. TANK vatten 600 Skum X-tank L vatten L skum. Vollsjö Arbetsledare 2 Brandmän Jeep Släckenhet. Bas1. Trafik 1. Losstagning/säkerhetsman/Verktygsman Sjukvårds insats. Dragbil till båt. Personaltransport. Arbetsledare. Rökdykning i normal riskmiljö. Trafik 2. Losstagning/säkerhetsman/Verktygsman Sjukvårds insats. Höjd 1. 13

27 Operativ Ra ddningstja nst av 86 STYRKA: Respektive station har tillgång till egen Arbetsledare eller FiB befäl. Egen enhet med en bemanning på kan agera självständigt i 70 till 75 % av insatserna som kräver en mindre personalstyrka än det traditionella Den gemensam styrka överstiger 1+4 vilket innebär att rökdykning i normal riskmiljö kan påbörjas. SVAGHET: Får enligt AFS 2007:7 ej utföra rökdykning med 1+2 styrkan utan få invänta sin par station MÖJLIGHET: Följande åtgärder Kan Förberedas: på skadeplats med en styrka på 1+2 Rökdykarinsats Utvändig livräddning Kan Påbörjas: Brandbegränsning Säkra skadeplats (trafikolycka) Kan Genomföras: Rökdykning när båda stationerna är på skadeplats. Sjukvårdsinsats. Brand ej Byggnad. Mindre trafikolycka. Brand byggnad mindre omfattning. Aut-larm. HOT: Insatsstyrkan med 1+2 vill mer än reglementet & regler tillåter. Insatsförmåga i område Väst Kategori Station Funktion Individuell förmåga Förkortning ADM Administrativa Rutiner Sjöbo + Vollsjö Förkortning - Beskrivning Metod A IR. Insatsrapporter A Utv. Genomgång Insats A Deb. Debitering. Roll B-Rd1 Rökdyk 1 B-1 Rökdykning i normal riskmiljö B Brand Sjöbo + Vollsjö Sjöbo + B-HH1 B-Höghöjd 1 Vollsjö L Ledning Vollsjö Roll L-AL Arbetsledare (Rök/kemdykarledare, Losstagning) Sjöbo L-SL/FIP Styrkeledare/Fip Befäl T Trafik Roll Sjöbo + T-T2 Loss Losstagare. Trafikolycka N2 Vollsjö Sjöbo + T-T2 Sak Säkerhetsman, N2 Vollsjö Sjöbo + T-T2 Verk Verktygsman, N2 Vollsjö Sjöbo + T-T2 AL Arbetsledare, N2 Vollsjö V Vattenliv. Räd. Sjöbo V-Ytb 1 Ytbärgare, Vattenlivräddning i ytan S Sjukvård Sjöbo + S HLR Sjukvårdsinsats HLR (IVPA) Vollsjö Sjöbo + Vollsjö S DHLR Sjukvårdsinsats DHLR (Sjukvårdslarm) FÄ Farliga ämnen Sjöbo Roll Fa Kd1 Kemdykar 1. Livräddning i Splashdräkt. 14

28 Operativ Ra ddningstja nst av 86 Område Öst Består av de två stationsområdena Simrishamn + Borrby som ligger i den Östra delen av Sörfs geografiska område. I området bor ca invånare. Beredskapsförmåga 1 brandman/2000 invånare. Insatsstyrkan består av 1 FIP befäl + Arbetsledare + 6 brandmän. Station Enhet Insatsförmåga Simrishamn Fip befäl Fip Enhet Fip Befäl. Insatsledning. Adm. Rutiner Insatsrapporter, Debitering mm. Dragbil till räddningsbåt. 4 Brandmän Släckenhet Bas Höjdenhet. 27 m. Rökdykning i normal riskmiljö. Trafik 2. Losstagning/säkerhetsman/Verktygsman Sjukvårds insats. Höjd 1. Livräddning på hög höjd. Hoppkudde för livräddning. Höjd 2. Borrby Arbetsledare 1 Brandman Jeep BAS 5 Trafik 1. Losstagning/säkerhetsman/Verktygsman Sjukvårds insats. Dragbil till båt. Personaltransport. Arbetsledare (Rökdykarledare, Losstagning) Adm. Rutiner Insatsrapporter, Debitering mm. 1 Brandman (ny bil) Jeep Rökdykning i normal riskmiljö. Trafik 1. Losstagning/säkerhetsman/Verktygsman Sjukvårds insats. Höjd 1. 15

29 Operativ Ra ddningstja nst av 86 STYRKA: Respektive station har tillgång till egen Styrkeledare. Egen enhet med en bemanning på kan agera självständigt i 70 till 75 % av insatserna som kräver en mindre personalstyrka än det traditionella Den gemensam styrka överstiger 1+4 vilket innebär att rökdykning i normal riskmiljö kan påbörjas. SIB enhet & Jeep kan köras på B körkort. SVAGHET: Får enligt AFS 2007:7 ej utföra rökdykning med 1+2 styrkan utan få invänta sin par station MÖJLIGHET: Följande åtgärder Kan Förberedas: på skadeplats med en styrka på 1+2 Rökdykarinsats Utvändig livräddning Kan Påbörjas: Brandbegränsning Säkra skadeplats (trafikolycka) Kan Genomföras: Rökdykning när båda stationerna är på skadeplats. Sjukvårdsinsats. Brand ej Byggnad. Mindre trafikolycka. Brand byggnad mindre omfattning. Aut-larm. HOT: Insatsstyrkan med 1+2 vill mer än reglementet & regler tillåter. Insatsförmåga i område Öster Kategori Station Funktion Individuell förmåga Förkortning ADM Administrativa Rutiner B Brand L Ledning Simrishamn + Borrby Förkortning - Beskrivning Metod A IR. Insatsrapporter A Utv. Genomgång Insats A Deb. Debitering. Roll B-Rd1 Rökdyk 1 B-1 Rökdykning i normal riskmiljö Simrishamn + Borrby Borrby B-HH1 B-Höghöjd 1 Simrishamn B-HH2 B-Höghöjd 2 Simrishamn + Borrby Roll L-AL Arbetsledare (Rök/kemdykarledare, Losstagning) Simrishamn L-SL/FIP Styrkeledare/Fip Befäl T Trafik Roll Borrby T-T1 Loss Losstagare. Trafikolycka N1 Simrishamn T-T2 Loss Lossatagare, Tung Räddning N2 Borrby T-T1 Sak Säkerhetsman, N1 Simrishamn T-T2 Sak Säkerhetsman, N2 Borrby T-T1 Verk Verktygsman, N1 Simrishamn T-T2 Verk Verktygsman, N2 Borrby T-T1 AL Arbetsledare, N1 Simrishamn T-T2 AL Arbetsledare, N2 V Vattenliv. Räd. Simrishamn V-Ytb 1 Ytbärgare, Vattenlivräddning i ytan R Räddning Metod R-Ras Ras Simrishamn R-Rf1 Räddningsfrånkoppling för brandmän Simrishamn R-Rbef. Räddningsfrånkoppling för befäl S Sjukvård Simrishamn S HLR Sjukvårdsinsats HLR (IVPA) + Borrby Simrishamn + Borrby S DHLR Sjukvårdsinsats DHLR (Sjukvårdslarm) FÄ Farliga ämnen T Roll Fa Kd1 Kemdykar 1. Livräddning i Splashdräkt. 16

30 Operativ Ra ddningstja nst av 86 Område Syd. Består av de två stationsområdena Tomelilla + Ystad som ligger i den södra delen av Sörfs geografiska område. I området bor ca invånare. Beredskapsförmåga 1 brandman/3500 invånare. Insatsstyrkan består av 1 FIP befäl + 1 styrkeledare + 8 brandmän. Extern samverkan sker med Stn. Skurup samt med övriga Räddningstjänster i område Syd. Station Enhet Insatsförmåga Tomelilla Fip befäl Fip Enhet Fip Befäl/Styrkeledare. Insatsledning. Adm. Rutiner Insatsrapporter, Debitering mm. 4 Brandmän Släckenhet. Bas Lastvxl enhet Rökdykning i normal riskmiljö. Trafik 2. Losstagning/säkerhetsman/Verktygsman Sjukvårds insats. Höjd 1. Brandsläckning farliga ämnen. Brandvattenförsörjning. Tank L vatten L Skum Lastvxl enhet Extra Tank. Tank L vatten L Skum Jeep Kem Container Trafik 1. Losstagning/säkerhetsman/Verktygsman Sjukvårds insats. Personaltransport. Kemcontainer för farligaämnen. Utrustning enligt AG kem utrustningslista. Oljeskydds container Oljeskyddscontainer. Oljelänsor xxx meter Bandvagns enhet Bandvagn placerad på Maskinflak. Utrustning för räddningsinsats. 17

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : Plats och tid Kommunhuset, Tomelilla, den, kl. 14.00-14-15 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunchef Göran Clausson, kanslichef Christian Björkqvist, ekonomichef Eva Lundberg Utses att justera

Läs mer

Taxa för sotning och brandskyddskontroll

Taxa för sotning och brandskyddskontroll FÖRFATTNING 4.5.4 Antagen av kommunstyrelsen 121/14 2014-KS-372 Taxa för sotning och brandskyddskontroll 1 TAXA FÖR SOTNING OCH BRANDSKYDDSKONTROLL Tillämpningsområde För utförande av enligt lagen om skydd

Läs mer

VÄSTERVIKS KOMMUNS SOTNINGSDISTRIKT

VÄSTERVIKS KOMMUNS SOTNINGSDISTRIKT 1 (5) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 883.3 SOTNINGSTAXA VÄSTERVIKS KOMMUNS SOTNINGSDISTRIKT FASTSTÄLLD ENLIGT SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDETS CIRKULÄR 2002:83 OM INDEXJUSTERING AV SOTNINGS- TAXA VID LOKALA

Läs mer

SOTNINGSTAXA FÖR HÄRJEDALENS KOMMUN. Gäller från 2015-05-01

SOTNINGSTAXA FÖR HÄRJEDALENS KOMMUN. Gäller från 2015-05-01 SOTNINGSTAXA FÖR HÄRJEDALENS KOMMUN. Gäller från Tillämpningsområde: Härjedalens sotningsdistrikt För utförande av enligt lag om skydd mot olyckor föreskrivet sotnings- och rengöringsarbete, undersökningsarbete

Läs mer

1.1 Inställelseavgift fast avgift Inställelse för utförande av arbete enligt 1.1. under ordinarie sotningstur per gång och man.

1.1 Inställelseavgift fast avgift Inställelse för utförande av arbete enligt 1.1. under ordinarie sotningstur per gång och man. SOTNINGSTAXA FÖR BRÄCKE KOMMUN. Gäller från Tillämpningsområde: Bräcke sotningsdistrikt För utförande av enligt lag om skydd mot olyckor föreskrivet sotnings- och rensningsarbete, brandskyddskontroll eller

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR FALKÖPINGS KOMMUN KS 2012/238 174 KFS 2013:20 Sotningstaxa för Falköpings kommun (Antagen av kommunfullmäktige den 12 december 2011 vad gäller taxekonstruktionen) (Gäller

Läs mer

Taxa förebyggande brandskydd

Taxa förebyggande brandskydd Bilaga 1 Taxa förebyggande brandskydd Tillsyn enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor. Tillsyn enligt lag (2010:1011) om brandfarlig och explosiv vara. Avgiften för tillsyn består av två delar, dels

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige den 19 och 21 december 2011 vad gäller taxekonstruktionen att gälla från och med den 1 april 2012

Antagen av kommunfullmäktige den 19 och 21 december 2011 vad gäller taxekonstruktionen att gälla från och med den 1 april 2012 2013:14 Sotningstaxa för Tidaholms kommun Antagen av kommunfullmäktige den 19 och 21 december 2011 vad gäller taxekonstruktionen att gälla från och med den 1 april 2012 Objektstider och taxa antagen av

Läs mer

Svedala Kommuns 2:18 Författningssamling 1(5)

Svedala Kommuns 2:18 Författningssamling 1(5) Författningssamling 1(5) Sotningstaxa fastställd av kommunfullmäktige 2014-09-08, 102 Gäller från 2014-10-01 För utförande av enligt lagen om skydd mot olyckor föreskrivet sotnings- och rensningsarbete,

Läs mer

1 Helårsbebott hus (Antal minuter x 428/60)..10,7 x 428/60 76. 2 Fritidshus (Antal minuter x 428/60).19,7 x 428/60 141

1 Helårsbebott hus (Antal minuter x 428/60)..10,7 x 428/60 76. 2 Fritidshus (Antal minuter x 428/60).19,7 x 428/60 141 SOTNINGSTAXA (efter indexuppräkning 1 juni 2014) Tillämpningsområde VADSTENA KOMMUN Sotningstaxa beslutad av Kommunfullmäktige 2002-12-03, 241; reviderad av Bygg- och miljönämnden 2014-05- 06, 53 För utförande

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : 1 av 5 Plats och tid Brösarps skola, den, kl. 18.15-18.20 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Samhällsbyggnadschef Jörgen Prahl Kanslichef Christian Björkqvist Utses att justera Mats Andersson (M)

Läs mer

Taxa för sotning (rengöring) och brandskyddskontroll i Eslövs kommun

Taxa för sotning (rengöring) och brandskyddskontroll i Eslövs kommun ESLÖVS KOMMUN Miljö och Samhällsbyggnad Ingela Lundqvist, 62885 MOS.2014.0112-2014-01-24 INVESTORS 944 IN PEOPLE Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Taxa för sotning (rengöring) och brandskyddskontroll

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunfullmäktige

TOMELILLA KOMMUN Kommunfullmäktige : Plats och tid Folkets park i Tomelilla, den, kl. 18.00-19.20 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunchef Stefan Larsson Kanslichef Christian Björkqvist Utses att justera Per-Martin Svensson (M)

Läs mer

Räddningsnämnden. Ärendenr: KS 2016/170 Fastställd: Reviderad: FÖRFATTNINGSSAMLING. Taxa sotning

Räddningsnämnden. Ärendenr: KS 2016/170 Fastställd: Reviderad: FÖRFATTNINGSSAMLING. Taxa sotning Räddningsnämnden Ärendenr: KS 2016/170 Fastställd: 2016-06-02 Reviderad: FÖRFATTNINGSSAMLING Taxa sotning 2/8 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Sotningstaxa för Tidaholms kommun... 3 1. Objekt

Läs mer

Taxa för brandskyddskontroll och sotning/rengöring fr.o.m. 1 april 2007

Taxa för brandskyddskontroll och sotning/rengöring fr.o.m. 1 april 2007 Utlåtande 2007:43 RIII (Dnr 307-13/2007) Taxa för brandskyddskontroll och sotning/rengöring fr.o.m. 1 april 2007 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande 1. Taxor för brandskyddskontroll

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunfullmäktige

TOMELILLA KOMMUN Kommunfullmäktige : Plats och tid Folkets park, Tomelilla, den, kl. 16.00-16.40 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Revisor Tomas Talik (S) Kanslichef Christian Björkqvist Nämndsekreterare Pamela Lindqvist Utses att

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : Plats och tid Kommunhuset i Tomelilla, den, kl. 17.30-18.05 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kanslichef Christian Björkqvist Tf kommunchef/personalchef Maria Wihlborg Utses att justera Torgny

Läs mer

TAXA FÖR RENGÖRING (SOTNING) GOTLANDS KOMMUN

TAXA FÖR RENGÖRING (SOTNING) GOTLANDS KOMMUN , 7 TAXA FÖR RENGÖRING (SOTNING) GOTLANDS KOMMUN Gäller från och med 1 mars 2005. Taxa gällande för utförande av enligt lag (SFS 2003:778) om skydd mot olyckor föreskrivet sotnings- och rensningsarbete.

Läs mer

Nils-Evert Erlandsson (Ystad) (C) Fatlum Avdullahu (Tomelilla) (C) Gull-Britt Kristersson (Sjöbo) (S) Anette Nistrup administrativ chef 1 4

Nils-Evert Erlandsson (Ystad) (C) Fatlum Avdullahu (Tomelilla) (C) Gull-Britt Kristersson (Sjöbo) (S) Anette Nistrup administrativ chef 1 4 Datum Plats och tid Brandstationen, Metallgatan 2, Ystad 09:00 10:00, 10:15 11:25 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Nils-Evert Erlandsson (Ystad) (C) Fatlum Avdullahu (Tomelilla) (C) Peter Boström

Läs mer

Nils-Evert Erlandsson (Ystad) (C) Fatlum Avdullahu (Tomelilla) (C) Anette Nistrup administrativ chef, Torbjörn Lindén chef förebyggande, 12

Nils-Evert Erlandsson (Ystad) (C) Fatlum Avdullahu (Tomelilla) (C) Anette Nistrup administrativ chef, Torbjörn Lindén chef förebyggande, 12 Sydöstra Skånes Räddningstjänst Datum Plats och tid Brandstationen, Metallgatan 2, Ystad 13:00 14:20, 14:30 15:55 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Nils-Evert Erlandsson (Ystad) (C) Fatlum Avdullahu

Läs mer

Prislista för sotning och brandskyddskontroll Kramfors.

Prislista för sotning och brandskyddskontroll Kramfors. Prislista för sotning och brandskyddskontroll Kramfors. Sotningstaxa (exkl. moms) Period 2016 06 01 2017 0 01 1. Objekt i småhus 1.1 Grundavgift Inställelse för utförande av arbete enligt 1.2. under ordinarie

Läs mer

PROTOKOLL Räddningsnämnden

PROTOKOLL Räddningsnämnden PROTOKOLL Räddningsnämnden Sida 1 (4) Paragrafer Sammanträdesdatum 2011-04-13 8 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, sessionssalen, 2011-04-13 kl 13.30-13.40 Beslutande Madeleine Atlas, ordförande Jens

Läs mer

LIDINGÖ STADS FÖRFATTNINGSSAMLING

LIDINGÖ STADS FÖRFATTNINGSSAMLING LIDINGÖ STADS FÖRFATTNINGSSAMLING F 41 / 2006 TAXA FÖR RENGÖRING (SOTNING) OCH BRANDSKYDDSKONTROLL antagen av kommunfullmäktige den 19 juni 2006 och gällande från den 1 juli 2006, uppdaterad 1 juli 2010.

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : 1 av 42 Plats och tid Äppelkriget i kommunhuset, den, kl. 14.00-15.10 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunchef Göran Clausson, kanslichef Christian Björkqvist, operativ chef Mats Svensson,

Läs mer

ÄNGELHOLM~.~OMMUN. RiddningstJansten. 2tl Ont:...,... ~

ÄNGELHOLM~.~OMMUN. RiddningstJansten. 2tl Ont:...,... ~ ÄNGELHOLM~.~OMMUN RiddningstJansten Sid 1 (1 ) 2tl11-05- 23 2012-05-22 S\MAB Ont:...,... ~ Ängelholms kommun Räddningstjänsten 262 80 Ängelholm Avtal om sotning och Brandskyddskontroll i Ängelholm kommun,

Läs mer

Taxa för sotning Uddevalla kommun 2015-01-01--2016-03-31

Taxa för sotning Uddevalla kommun 2015-01-01--2016-03-31 Blad 1 Fastställda av kommunfullmäktige 10 december 2014, 231 Taxa för sotning Uddevalla kommun 2015-01-01--2016-03-31 För utförande av enligt lagen(2003:778) om skydd mot olyckor föreskrivet sotnings-

Läs mer

Nils-Evert Erlandsson (Ystad) (C), ersättare Peter Boström (Tomelilla) (S), ersättare Lennart Johansson (M), ersättare Lars Lundberg (KD), ersättare

Nils-Evert Erlandsson (Ystad) (C), ersättare Peter Boström (Tomelilla) (S), ersättare Lennart Johansson (M), ersättare Lars Lundberg (KD), ersättare Sydöstra Skånes Räddningstjänst Datum Plats och tid Brandstationen, Metallgatan 2, Ystad 09:00-10, 10:15-11:45 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Nils-Evert Erlandsson (Ystad) (C), ersättare Peter

Läs mer

Org.nr: 556544-5573. 1.1 Grundavgift Inställelse för utförande av arbete enligt 1.2 under ordinarie sotningstur per gång.

Org.nr: 556544-5573. 1.1 Grundavgift Inställelse för utförande av arbete enligt 1.2 under ordinarie sotningstur per gång. Bilaga 5, 1 (10) Blankett för offert sotning och brandskyddskontroll OM FÖRETAGET 2014-04-01 Anbudsgivare: Skorstensfejarna LJ AB Adress: Navestadsgatan 48, 603 66 NORRKÖPING Telefon: 010-495 21 63 Kontaktperson:

Läs mer

Ånge kommun. 3 20,70 kr

Ånge kommun. 3 20,70 kr Period: 2010-07-01-2013-03-31 C=B*6,127 Taxevillkor för rengöring (sotning) Tillämpningsområde: Ånge Kommun Angivna avgifter exkl. moms. För utförande av rengöring (sotning), undersökningsarbete eller

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunfullmäktige

TOMELILLA KOMMUN Kommunfullmäktige : 1 av 53 Plats och tid Intim, Folkets Park i Tomelilla, den, kl. 19.00-21.10 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Jan-Erik Andersson (S), organisations- och arvodesgruppen Christina Widerstrand, PWC

Läs mer

2010 Sotningsindex gällande fr.o.m. 2010-07-01 2,45%

2010 Sotningsindex gällande fr.o.m. 2010-07-01 2,45% Taxa för brandskyddskontroll och rengöring (sotning) i Gislaveds och Gnosjö kommuner Antagen att gälla från 2010-07-01 Taxan indexuppräknas årligen med index överenskommet mellan SKL (Sveriges kommuner

Läs mer

Taxevillkor för rengöring (sotning) Tillämpningsområde: Hylte Kommun Fr o m 2012-07-01 Angivna avgifter exkl. moms. Angivna avgifter exkl. moms.

Taxevillkor för rengöring (sotning) Tillämpningsområde: Hylte Kommun Fr o m 2012-07-01 Angivna avgifter exkl. moms. Angivna avgifter exkl. moms. Taxevillkor för rengöring (sotning) Tillämpningsområde: Hylte Kommun Fr o m 2012-07-01 Angivna avgifter exkl. moms. Angivna avgifter exkl. moms. För utförande av rengöring (sotning), undersökningsarbete

Läs mer

Kallelse med föredragningslista

Kallelse med föredragningslista 1 av 21 Tomelilla kommun Kommunstyrelsen Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: Måndagen den 31 mars 2014 kl. 18.15 Plats: Brösarps skola Kallelse med föredragningslista Ärenden 1 Ändringar i föredragningslistan

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : Plats och tid Kommunhuset i Tomelilla, den, kl. 16.00-16.10 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunchef Stefan Larsson Ekonomichef Eva Lundberg Kanslichef Christian Björkqvist Utses att justera

Läs mer

Taxa för Brandkåren Attundas myndighetsutövning 2014 KS-2014/190

Taxa för Brandkåren Attundas myndighetsutövning 2014 KS-2014/190 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Lennart Zetterlund Datum KS-2014/190 2014-02-17 Kommunstyrelsen Taxa för Brandkåren Attundas myndighetsutövning 2014 KS-2014/190 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Sydöstra Skånes Räddningstjänst

Sydöstra Skånes Räddningstjänst Datum Plats och tid Brandstationen Ystad 09:00 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Lennart Johansson (Ystad) (M) Nils-Evert Erlandsson (Ystad) (C) Peter Boström (Tomelilla) (T) Gull-Britt Kristersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sydöstra Skånes Räddningstjänst

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sydöstra Skånes Räddningstjänst Datum Plats och tid Brandstationen, Metallgatan 2, Ystad 10:00 10:50, 11:00 12:00 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Fatlum Avdullahu (Tomelilla) (C), ersättare Peter Boström (Tomelilla) (S), ersättare

Läs mer

räddningsinsats Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid

räddningsinsats Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid 1(10) STYRDOKUMENT DATUM 2012-02-28 Dnr 204/12-180 Kommunstyrelsens riktlinjer för räddningsinsats Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Riktlinjer Kommunstyrelsens

Läs mer

Internt nr: 30-20. Giltigt t.o.m: 2017-01-01 Beslutad:2013-08-19 Jan Sjöstedt. Version: 1.5

Internt nr: 30-20. Giltigt t.o.m: 2017-01-01 Beslutad:2013-08-19 Jan Sjöstedt. Version: 1.5 1 Räddningstjänsten Väst Räddningstjänstens operativa förmåga Upprättad:2013-07-26 Jens Christiansson Reviderad: 2014-12-17 Jens Christiansson Internt nr: 30-20 Giltigt t.o.m: 2017-01-01 Beslutad:2013-08-19

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sydöstra Skånes Räddningstjänst

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sydöstra Skånes Räddningstjänst Datum Plats och tid Brandstationen, Metallgatan 2, Ystad 09:00 9:45, 10:10 10:45 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Nils-Evert Erlandsson (Ystad) (C), ersättare Peter Boström (Tomelilla) (S), ersättare

Läs mer

Taxor för tillstånd, tillsyn, sotning och brandskyddskontroll

Taxor för tillstånd, tillsyn, sotning och brandskyddskontroll Tjänsteutlåtande 0 Österåk Samhällsbyggnadsförvaltningen Datum 2014-12-09 Dnr 2014/0351-406 Till Kommunstyrelsen Taxor för tillstånd, tillsyn, sotning och brandskyddskontroll Sammanfattning Ett förslag

Läs mer

REGLEMENTE FÖR GEMENSAM RÄDDNINGSNÄMND KF 48

REGLEMENTE FÖR GEMENSAM RÄDDNINGSNÄMND KF 48 REGLEMENTE FÖR GEMENSAM RÄDDNINGSNÄMND KF 48 Antaget av kommunfullmäktige 2016-06-13. Utöver det som föreskrivs om nämnd i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Med kommunfullmäktige

Läs mer

Kallelse med föredragningslista

Kallelse med föredragningslista Tomelilla kommun Kultur- och fritidsnämnden Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: måndagen den 25 januari 2016 kl. 14.00 Plats: Dubbelgöken 1 & 2 Ärenden Kallelse med föredragningslista 1 Val av

Läs mer

B ~~h~ ililaga 1CS 2015/70/1

B ~~h~ ililaga 1CS 2015/70/1 B ~~h~ ililaga 1CS 2015/70/1 1 (1) 2015-03-25 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Medborgarkontoret Virve Svedlund Förslag till ny sotningstaxa 2015 sotningsindex för 2015 är fastställt till 1,87 %för den kommun,

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-01-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 januari 2013, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av

Läs mer

Kallelse med föredragningslista

Kallelse med föredragningslista Tomelilla kommun Familjenämndens utskott för gymnasie-, vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsfrågor Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: torsdagen den 5 februari 2015 kl. 08.00 Plats: Svea Hund i

Läs mer

SÖRF En räddningstjänst i Fyra kommuner.

SÖRF En räddningstjänst i Fyra kommuner. SÖRF En räddningstjänst i Fyra kommuner. Antagen i direktionen. 2014-10-06. 28. 1 Människor som bor, verkar och vistas i Sydöstra Skåne skall känna sig trygga med egen kunskap och med stöd av Sydöstra

Läs mer

Kallelse med föredragningslista

Kallelse med föredragningslista Tomelilla kommun Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: Tisdagen den 16 december 2014 kl. 09.00 Plats: Dubbelgöken 2, kommunhuset i Tomelilla Kallelse med

Läs mer

Förbundsordning för Karlstadsregionens räddningstjänstförbund

Förbundsordning för Karlstadsregionens räddningstjänstförbund Dnr 50.2013.00009 sid 1 (5) RÄDDNINGSTJÄNSTEN KARLSTADSREGIONEN 2014-03-14 Förbundsordning för Karlstadsregionens räddningstjänstförbund 1 Namn och säte Karlstadsregionens räddningstjänstförbund är ett

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-04-14

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-04-14 STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 17:00 - KOMMUNSTYRELSEN Plats Ledamöter Kommunhuset, Skeppet Se närvarolista Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef Erica Bjärsved ekonomichef Hans Gillenius

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Valnämnden

TOMELILLA KOMMUN Valnämnden : 1 av 13 Plats och tid Kommunhuset, Svea Hund, den, kl. 15.00-16.00 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Lena Berndin (M), ordförande Karin Arvidsson (S) Egon Hansson

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida.

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger kommunhuset, 2017-04-13, kl. 11.00 11.59 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Cornelia Englén,

Läs mer

Kallelse med föredragningslista

Kallelse med föredragningslista Tomelilla kommun Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: Torsdagen den 8 januari 2015 kl. 08.30 Plats: Svea Hund Kallelse med föredragningslista Ärenden 1 Val av justerare samt tidpunkt 2 Ändringar

Läs mer

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s)

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (6) Sida Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva Engström Sekreterare

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Såhär är taxan uppbyggd

Såhär är taxan uppbyggd Såhär är taxan uppbyggd Sotning Grundavgift Objektsavgift Vad ska jag betala för? Grundavgift Brandskyddskontroll Objektavgift Vid ett normalbesök från skorstensfejarmästaren genomförs: - Sotning eller

Läs mer

Räddningstjänsten Väst. ett kommunalförbund för skydd mot oönskade händelser

Räddningstjänsten Väst. ett kommunalförbund för skydd mot oönskade händelser Räddningstjänsten Väst ett kommunalförbund för skydd mot oönskade händelser Räddningstjänsten Väst Några fakta Etablerades 2012 Medlemmar: Varberg och Falkenbergs kommuner 1978 km 2 103 000 invånare 340

Läs mer

Förslag till ny sotningstaxa

Förslag till ny sotningstaxa Utlåtande 2003: RI (Dnr 307-2667/2003) Förslag till ny sotningstaxa Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande 1. Sotningstaxan antas i enlighet med förslaget från brand- och räddningsnämnden.

Läs mer

Protokoll. Förbundsdirektionen 2015-06-12 12-19

Protokoll. Förbundsdirektionen 2015-06-12 12-19 Förbundsdirektionen 12-19 2 12 Godkännande av dagordning... 5 13 Utseende av justeringsperson... 6 14 Firmatecknare för Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund... 7 15 Vitesföreläggande asylboende

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Äppelkriget i kommunhuset, den, kl. 13.00-13.30 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunsekreterare Pamela Lindqvist Socialchef Madeleine Moberg Utses att justera Tommy Falk (SD)

Läs mer

Kallelse med föredragningslista

Kallelse med föredragningslista Tomelilla kommun Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: Onsdagen den 28 oktober 2015 kl. 08.30 Plats: Fröken Fleggman, Kommunhuset i Tomelilla Kallelse med

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kultur- och fritidsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Kultur- och fritidsnämnden : Plats och tid Kommunhuset i Tomelilla, den, kl. 13.00-16.25 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kultur- och fritidschef Marina Hansson, enhetschef Kristin Svensson, Enhetschef Ros-Marie Stjernfeldt,

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.30-11.00 Beslutande Gunnel Andersson (M), ordförande Marianne Åkerblad (M) Gunvor Olsson (C) Ann Harrysson (SPI), 1:e vice ordförande Ida Bornlykke

Läs mer

Rutin för befäl inom RäddSam F

Rutin för befäl inom RäddSam F Skriven av Fastställd av Fastställd den Reviderad av Reviderad den AB RäddSam F-möte 2014-02-25 2014-02-04 www.raddsamf.se Rutin för befäl inom RäddSam F Syfte Denna rutin fastställer vilka befogenheter

Läs mer

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-18.20 Protokoll 1 Beslutande Övriga närvarande Se bilagd uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Yvonne Westerlund, ekonomichef Sten Ekström, revisionens ordförande

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-10-27 1-17

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-10-27 1-17 2010-10-27 1-17 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.00 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Kommunchef Svante Melander Utses

Läs mer

Föredragningslista till Räddnings- och beredskapsnämndens sammanträde 2005-01-20.

Föredragningslista till Räddnings- och beredskapsnämndens sammanträde 2005-01-20. Föredragningslista till Räddnings- och beredskapsnämndens sammanträde. 1. Bokslut/årsredovisning för 2004. 2. Årsbudget för 2005. 3. Ansökan om att själv få rengöra (sota): Mats Lindberg, Piteå. 4. Uppdrag

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1(9) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-14.20 Beslutande Kira Berg, s Åke Bergh, m Jonny Bengtsson, s Sture Persson, m Silva Andersson, s Per-Inge Petterson,

Läs mer

Brandstationen Köping, kl. 09.00-10.30

Brandstationen Köping, kl. 09.00-10.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Brandstationen Köping, kl. 09.00-10.30 Beslutande Olle Ytterberg (S), Arboga ordförande Elizabeth Salomonsson (S), Köping vice ordförande Per Strengbom (S), Kungsör vice ordförande

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kultur- och fritidsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Kultur- och fritidsnämnden : Plats och tid Andrarums IF:s klubbstuga, den, kl. 16.00-17.20 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kultur- och fritidschef Marina Hansson, enhetschef Ros-Marie Stjernfeldt, kanslichef Christian Björkqvist,

Läs mer

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 41 Kommunfullmäktige 2011-05-25

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 41 Kommunfullmäktige 2011-05-25 Plats och tid Kommunhuset i Sjöbo, onsdagen den 25 maj 2011 kl. 19.00-19.40, ajournering kl. 19.10-19.25 för utdelning av utmärkelsen Årets ambassadör. Beslutande Thomas Quist, ordförande Roger Karlsson

Läs mer

Kallelse med föredragningslista

Kallelse med föredragningslista Tomelilla kommun Vård och omsorgsnämnden Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: torsdagen den 28 januari 2016 kl. 08.30 Plats: Svea Hund i kommunhuset Kallelse med föredragningslista Ärenden 1 Val

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Kallelse Kommunstyrelsen 2015-04-14 Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling Kommunfullmäktige ISSN 2000-043X HebyFS 2015:58 Infördes i författningssamlingen den 22 december 2015 Handlingsplan för skydd mot olyckor Kommunfullmäktige beslutade 15

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 10.00-11.15 Beslutande Rickard Carstedt (S) Harriet Classon (S) Lennart Hägglund (KD) Rose-Marie Johansson

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger, kommunhuset i Skurup, 2016-11-16, kl. 18.00 18.15 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Justerade

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 178.4

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 178.4 Bromölla kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 178.4 Antagen/Senast ändrad Gäller från Dnr Kf 2004-12-20 137 2004-12-21 2004/399-174 Ks 2015-01-08 18 2015-01-01 2014/1115 SOTNINGSÄRENDE OCH BRANDSKYDDSKONTROLLTAXA

Läs mer

Västra Sörmlands Räddningstjänst

Västra Sörmlands Räddningstjänst Direktionen 2012-09-20 24 (34) Plats och tid Brandstationen i Högsjö, den 20 september 2012, klockan 18.00 21.35. Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Ola Lindgren (S), ordf. Marie-Louise Karlsson

Läs mer

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen)

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) 1(21) 2011-02-21 Kommunförvaltningen Kommunsekreterare Ingegerd Svensson Tfn 040-42 5151 Sammanträdesdatum Plats Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) Tid 19:00 Ärendelista 1. Upprop 2. Val

Läs mer

Avtal som berör räddningstjänst är tecknade med nedanstående kommuner, myndigheter organisationer och enskilda:

Avtal som berör räddningstjänst är tecknade med nedanstående kommuner, myndigheter organisationer och enskilda: 1 av9 Bilaga 1. Avtal Avtal som berör räddningstjänst är tecknade med nedanstående kommuner, myndigheter organisationer och enskilda: Mellan Gislaveds och Gnosjö kommuner avseende gemensam ledningsorganisation.

Läs mer

Brand på hotell Swania i Trollhättan

Brand på hotell Swania i Trollhättan Brand på hotell Swania i Trollhättan Bakgrund (LSO 3 kap, 10 ) Syftet (att lära) Uppdrag Ledningsperspektiv (beslutsfattande, samverkan) Taktik Kommunikation Risk Strategisk och normativ ledning Hotell

Läs mer

Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården

Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 8 (37) Kommunfullmäktige 2015-12-17 Kf 140 Kf 125 KS/2015-0486 Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården Kommunfullmäktiges presidium

Läs mer

Författningssamling för Gotlands kommun TAXA FÖR RENGÖRING (SOTNING) Objektstid (minuter)

Författningssamling för Gotlands kommun TAXA FÖR RENGÖRING (SOTNING) Objektstid (minuter) TAXA FÖR RENGÖRING (SOTNING) Antagen av kommunfullmäktige 2003-03-17. Ändrad 2005-02-14 och 2005-06-22. Gäller från och med 1 juli 2005. Taxa gällande för utförande av enligt lag (SFS 2003:778) om skydd

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Blad 2009-03-25 57

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Blad 2009-03-25 57 2009-03-25 57 Plats och tid Älvkullen, Höör, kl 19.00-19.55 Beslutande Enligt sammanträdeslista Övriga deltagare Jan Sohlmér, kommundirektör Karin Masthagen, kanslichef Christer Lidheimer, barn- och utbildningschef,

Läs mer

Benny Nilsson, kanslichef, sekreterare Staffan Olofsson, nämndsadministratör

Benny Nilsson, kanslichef, sekreterare Staffan Olofsson, nämndsadministratör 1 (8) Plats och tid Älvkullen, onsdagen den 15 oktober 2014 kl. 19:00 20.00 ande Anders Netterheim (M), ålderspresident 61-64, ordförande 65-66 Övriga beslutande, se bilagda sammanträdeslista Övriga Benny

Läs mer

Handlingsprogram fo r skydd mot olyckor i Sala kommun.

Handlingsprogram fo r skydd mot olyckor i Sala kommun. Handlingsprogram fo r skydd mot olyckor i Sala kommun. Kapitel 1 Inledning Bestämmelserna i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) föreskriver i sin första paragraf att denna lag syftar till att i

Läs mer

Protokoll. Kommunfullmäktige

Protokoll. Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige 115-121 2 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige - Johanna Frisk (V)... 5 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ledamot av kommunfullmäktige - Annika Qarlsson (C)...

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Anders Björklund (ÅÅ)

Anders Björklund (ÅÅ) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-05-04 1 (9) Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal, 2:a våningen 16.30 17.45 Beslutande Ewa Wemby (M) Heléne Fritzon

Läs mer

1. Lagar, förordningar och styrande dokument för MRF. Handlingsprogram för skydd mot olyckor Bilaga 1 - Styrande dokument

1. Lagar, förordningar och styrande dokument för MRF. Handlingsprogram för skydd mot olyckor Bilaga 1 - Styrande dokument RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND Handlingsprogram för skydd mot olyckor 2012-2015 Bilaga 1 - Styrande dokument Handlingsprogram MRF 2012-2015 Upprättad av: Tommy Forsberg Innehållsförteckning 1. Lagar, förordningar

Läs mer

Fullmäktigesalen i Harmånger. 1. Upprop, val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen i Harmånger. 1. Upprop, val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen i Harmånger. Tid: Måndag 27 november 2006 kl. 19:00. 1. Upprop, val av justerare jämte

Läs mer

Sida (10)

Sida (10) 2008-06-04 1 (10) Plats och tid Rådhuset, kl 08.00-12.00 Beslutande Christer Akej (m), ordförande Karl-Erik Olsson (s) Margareta Nilsson (c) Egon Carlsson (sjvp) Pia Ingvarsson (s) Övriga närvarande Hanna-Karin

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 13 (26)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 13 (26) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 13 (26) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-03-20 28 Taxor för Storstockholms brandförsvarsförbund (KS 2014.073) Beslut Arbetsutskottet föreslår att Kommunstyrelsen

Läs mer

Tillkommande ärenden till/komplettering av ärende till kommunfullmäktiges sammanträde 2015-05-18

Tillkommande ärenden till/komplettering av ärende till kommunfullmäktiges sammanträde 2015-05-18 1 (1) KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Kommunsekretariatet Datum 2015-05-13 Vår handläggare Per Pettersson Sjöberg Tillkommande ärenden till/komplettering av ärende till kommunfullmäktiges sammanträde 2015-05-18

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Hässleholm Kulturhus, Röda salongen, kl. 08.13-08.25 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Urban Widmark (M) ordförande

Läs mer

Malung-Salens räddningsnämnd kallas härmed till sammanträde måndagen den 24 mars 2014

Malung-Salens räddningsnämnd kallas härmed till sammanträde måndagen den 24 mars 2014 Malung-Salens kommun Kallelse/underrättelse Malung-Salens räddningsnämnd kallas härmed till sammanträde måndagen den 24 mars 2014 Plats: Räddningstjänsten, Malung Tid: 13.00 Ersättarna underrättas om sammanträdet

Läs mer

Kallelse med föredragningslista

Kallelse med föredragningslista 1 av 99 Tomelilla kommun Kommunstyrelsen Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: Onsdagen den 8 januari 2014, kl. 14.00 Plats: Äppelkriget i kommunhuset, Tomelilla Kallelse med föredragningslista Ärenden

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund, den, kl. 08.30-09.45 Beslutande Lars-Ove Hägerroth (M), ordförande Gunvor Olsson (C) Ann Harrysson (SPI), 1:e vice ordförande Ida Bornlykke (S), 2:e vice ordförande Figge Bergqvist

Läs mer

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-23 1 (6) Personalutskottet Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M) Björn Mårtensson (C) Jennie Forsblom (KD)

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-23 1 (6) Personalutskottet Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M) Björn Mårtensson (C) Jennie Forsblom (KD) 2015-06-23 1 (6) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum B, måndag 1 juni 2015, kl. 13.00 14.30. Ledamöter Tjänstgörandeersättare Övriga närvarande Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M)

Läs mer