Kallelse med föredragningslista

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kallelse med föredragningslista"

Transkript

1 1 av 86 Tomelilla kommun Kommunfullmäktige Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: Måndagen den 27 januari 2014 kl Plats: Intim, Folkets Park i Tomelilla Kallelse med föredragningslista Ärenden 1 Sammanträdets öppnande, upprop och val av 3 justerare 2 Ändringar i föredragningslistan 3 Informationsärenden 2014/4 - Information om revisionens granskning av kommunstyrelsens styrning och ledning - Information om organisations och arvodesgruppens arbete Jan-Erik Andersson - Presentation av kultur och fritid 4 Frågor 2014/6 7 5 Hemställan om borgensåtagande från Sydöstra 2013/281 9 Skånes Räddningstjänstförbund, SÖRF - Inköp av fyra stycken släckbilar 6 Fastställande av taxor för Sydöstra Skånes 2013/ Räddningstjänstförbund 7 Förslag till upphandlingsreglemente 2013/ Förslag på antalet ledamöter i kommunfullmäktige 2013/ mandatperioden Sammanställning av inkomna medborgarinitiativ per 2014/11 65 den 13 kjanuari Svar på interpellation om Förstelärare 2013/ Svar på motion om utsmyckning av 2013/ kommunfullmäktiges möteslokal 12 Svar på motion om skolplan 2011/ Svar på motion om återinrättande av dagbarnvårdare 2013/41 71

2 2 av 86 Tomelilla kommun Kommunfullmäktige 14 Svar på motion - Nöden har en lag 2013/ Svar på motion om att duktiga lärare ska få bättre 2013/ karriärmöjligheter 16 Motion om årets ungdomskommun 2013/ Nya interpellationer och motioner 18 Avsägelse från Maria Mickelåker (C) av uppdraget 2011/ som ersättare i kommunfullmäktige 19 Val av huvudman till Sparbanken Syd 2012/ Övriga valärenden Margith Svensson Ordförande Christian Björkqvist Sekreterare Meddela förhinder i god tid till Kommunledningskontoret som kallar ersättare. Telefon Christian Björkqvist Telefon Sara Håkansson E-post:

3 3 av 86 TOMELILLA KOMMUN Kommunfullmäktige Sammanträdets öppnande och upprop Ärendebeskrivning Kungörelse om sammanträdet har sänts till varje ledamot och ersättare den 16 januari Annons med specifikation av tid och plats för kommunfullmäktiges sammanträde har varit införd i Ystads Allehanda den 18 januari Kungörelse med specifikation av tid och plats för kommunfullmäktiges sammanträde samt med specifikation av dagens ärenden har varit anslagen på kommunens officiella anslagstavla sedan den 16 januari 2014 och publicerad på kommunens hemsida sedan den 16 januari 2014.

4 4 av 86 Justering Föregående justerare var: Torgny Larsson (S) och Ida Abrahamsson (V) Justeringssammanträde föreslås till Fredagen den 7 februari 2014, kl kommunhuset i Tomelilla

5 5 av 86 Omröstningsprotokoll för Tomelilla kommunfullmäktige den: 27 januari 2014 Antal beslutande: Tjänstgörande ersättare Nr Ledamotens namn Parti Ja Nej Avstår Ja Nej Avstår Ja Nej Avstår Ja Nej Avstår Nr Ersättarens namn Parti 1 Sara Anheden S 1 Pia Turtiainen M 2 M 2 Carola Lindgren M 3 Linus Mattisson SD 3 Mikael Brorsson M 4 Leif Sandberg C 4 Kjell Berkestedt M 5 Torgny Larsson S 5 Laila Rosenqvist M 6 Magnus Björkman M 7 Per Skoog S 1 Maria Mickelåker C 8 Mats Andersson M 2 Håkan Jönsson C 9 Håkan Malmgren SD 3 Ulf Persson C 10 Bengt Högborg C 11 Inger Åbonde S 1 Conny Thoresson FP 12 Lotta Hedström MP 2 Carina Persson FP 13 Bo Claëson M 14 Leif Berglund S 1 Susanne Balczar-Herou KD 15 Anders Albäck FP 2 Stig Johansson KD 16 Jonny Wohlin SD 17 Anette Thoresson C 1 Ida Bornlykke S 18 Marianne Åkerblad M 2 Hans Larsson S 19 Helen Bladh S 3 Laila Lindgren S 20 Knut-Åke Pehrsson SPI 4 Göran Ottervald S 21 Anders Throbäck S 5 Ann Persson S 22 Per-Martin Svensson M 6 Leif Norlin S 23 Birgitta Clarholm SD 24 Lena Persson C 1 Britta Berg V 25 Helene Hall S 2 Figge Bergquist V 26 Lennart Johansson M 27 Zuzanne Ljungblad MP 1 Sofia Thomsen MP 28 Ronnie Axelsson S 2 Gerrit Hoogendoorn MP 29 Daniel Persson M 30 Kent Olofsson SD 1 Eva Olsson SD 31 Siv Nilsson C 32 Anne-Maj Råberg S 1 Lars Erik Ottosson SPI 33 Ida Abrahamsson V 2 Egon Hansson SPI 34 Bo Herou KD 35 Gun-Marie Burman M 36 Ulrika Steiner FP 37 Tommy Johansson S 38 Sven Erik Eriksson Lars Jeppsson C 40 Lars-Ove Hägerroth M 41 Tina Bergström Darrell S 2 Margith Svensson M

6 6 av 86 OMRÖSTNING OMRÖSTNING Ärende: Ärende: Förslag eller yrkanden: Förslag eller yrkanden: Propositionsordning: Den som stödjer kommunstyrelsens förslag röstar ja. Den som stödjer yrkande röstar nej. Propositionsordning: Den som stödjer kommunstyrelsens förslag röstar ja. Den som stödjer yrkande röstar nej. OMRÖSTNING OMRÖSTNING Ärende: Ärende: Förslag eller yrkanden: Förslag eller yrkanden: Propositionsordning: Den som stödjer förslag röstar ja. Den som stödjer yrkande röstar nej. Propositionsordning: Den som stödjer förslag röstar ja. Den som stödjer yrkande röstar nej.

7 TOMELILLA KOMMUN Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 16 december av 86 Kf 178 Dnr KS 2013/8 Frågor Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att frågan får ställas och besvaras vid nästa sammanträde. Ärendebeskrivning Följande frågor behandlas av kommunfullmäktige idag: 1. Fråga från Lotta Hedström (MP) till vård- och omsorgsnämndens ordförande Ida Bornlykke (S) om arbetskläder till hemtjänstpersonal. Beslutet skickas till: Ida Bornlykke Justerandes sign

8 8 av miljöportiet de gröno (^^ ENKEL FRÅGA till Ordförande i Vård- och Omsorgsnämnden Vi i Miljöpartiet vill veta resonemanget och ekonomin bakom att Tomelilla kommun - enligt Sveriges Radios reportage i veekan - inte tillhandahåller arbetskläder för hemtjänstpersonal. I Tomelilla består enligt uppgift endast Carmea sin personal med skyddskläder, fast kravet förefaller både rimligt och hygiensilct väl motiverat; personalen ofta kommer i kontakt med sår och bakterier, blod, urin och diarréer. Att förhindra spridning av multiresistenta bakterier är till exempel en fråga för hela samliället. Dessutom kan det finnas en jämställdhetsaspekt då ofta mansdominerade yrken som vaktmästare och fastighetsskötare, ofta bestås med arbetskläder. Gissningsvis kan finnas cirka 30 kommunanställda i denna typ av extern verksamhet. Med en överdragstunika per åi", som den anställde tvättar själv, kan det då röra sig om max 500:- x 30 ^ kronor per år. Denna summa kan jämföras med det vite på :- som Leksands kommun av Ai-betsmiljöverket i sorm-as dömdes till för att de försummat detta. Lotfa Hedström, gruppledare (MP) Tomelilla

9 TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 8 januari av 86 KS 9 Dnr KS 2013/281 Remiss av hemställan om borgensåtagande från Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund, SÖRF - Inköp av fyra stycken släckbilar Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar -Att såsom för egen skuld ingå borgen för Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbunds låneförpliktelser upp till ett totalt högsta belopp om kr jämte därpå löpande ränta och lånekostnader under tio år för att sedan göra en omprövning av fortsatt borgen. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på de ursprungliga skuldebrevens respektive lånebelopp. -Att borgen ingås under förutsättning att Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund minst amorterar aktuellt lån i takt med fordonens avskrivningstid. -Att Tomelilla kommun, i enlighet med vad som anges i förbundsordningen för Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund, ska ingå som part i det regressavtal mellan medlemmarna, där deras inbördes ansvar för borgensåtagandet regleras. -att Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund inte ska erlägga någon borgensavgift. -Att borgensförbindelsen och regressavtalet för Tomelilla kommuns del undertecknas av kommunstyrelsens ordförande (med vice ordförande som ersättare) och kommundirektören (med ekonomichefen som ersättare) -Att Tomelilla kommuns beslut om borgensförbindelse och regressavtal gäller under förutsättning av att motsvarande beslut fattas av de övriga tre medlemskommunerna. Kommunfullmäktige riktar en uppmaning till kommunens representanter i Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund att vid tilldelningsbeslut tillse att slutleverans av räddningsfordon för vilka Tomelilla kommun ingår borgen, inte sker före 1 januari Justerandes sign

10 TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 8 januari av 86 Forts 9 Ärendebeskrivning Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund inkom den 14 oktober 2013 med en hemställan om borgensåtagande för inköp av fyra stycken släckbilar. Av hemställan framgår följande: Bakgrundsfakta: Fordonsparken har idag en mycket hög ålder. Senast SÖRF investerade i nya tunga brand/räddningsfordon var år Underhålls- och driftskostnaderna har ökat och är relaterade till den höga åldern på fordonen. Handlingsplan gällande begäran om åtgärd enligt kap 6 i Arbetsmiljölagen: Brandmännens Riksförbund och Kommunal inkom med en skrivelse med begäran om åtgärd den 18:e april. Begäran om åtgärd enligt kapitel 6 paragraf 6a Arbetsmiljölagen gäller 6 äldre brandfordon som saknar säkerhetsbälten på samtliga platser och ABS låsningsfria bromsar. Dessa 6 brandfördon har en ålder som pendlar mellan år. Den tekniska utredningen har gett ett samstämmigt resultat, att eftermontera låsningsfria bromsar på fordon med en hög ålder är tekniskt omöjligt. Räddningstjänsten har valt att ej åtgärda fordonen utan dessa kommer att avyttras. Operativ översyn: Under våren har en operativ översyn genomförts med ett stort deltagande/förankring ifrån de fackliga parterna. Under utredningstiden har det visat sig att en optimering av vagnparken har varit ett måste. Totalt kommer 16 enheter/fordon avyttras vilket ger SÖRF en nettovinst i antal fordon med 12 enheter färre jämfört med idag. Kostnadsbesparingen är ca 500 tkr. Samtidigt tar vi bort ett antal Rakelradioabonnemang till en summa som motsvarar 100 tkr. Direktion och ägargrupp har antagit rapporten utan reservationer. Finansiering av nya brandfordon: Inköp av 4 stycken släckbilar Fordonens livslängd 15 år Inköpspris släckbil ca 4 mkr/styck Beräknad årsränta 2,5-3,0% Ekonomicheferna i de fyra medlemskommunerna har diskuterat ärendet och tagit fram förslag till beslut gällande borgensåtagande samt ett förslag till regressavtal. Justerandes sign

11 TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 8 januari av 86 Forts 9 Kanslichef Christian Björkqvist framför i kompletterande skrivelse följande: Kommunfullmäktige beslöt 184/2013 att återremittera ärende angående hemställan från Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund om borgensåtagande. Hemställan avser kommunal borgen från de fyra medlemskommunerna för lån till inköp av fyra stycken släckbilar till en beräknad kostnad av 16 mnkr. Under debatten i kommunfullmäktige efterfrågades bland annat vilka konsekvenser ett eventuellt samgående med Räddningstjänst Syd skulle ha på det aktuella inköpet av släckbilar. Uppgifter har inhämtats från utredningen om samgående/utökad samverkan som har initierats av SÖSK. Av dessa uppgifter framgår att leveranstiden för släckbilarna lär vara upp mot 18 månader. Om det blir aktuellt med ett samgående kan släckbilarna förhoppningsvis gå in i det bolag som Malmö kommun äger och som Räddningstjänst Syd leasar av. De lär inte tappa i värde eftersom de inte kommer att vara klara för leverans innan ett eventuellt samgående. Vid kommunstyrelsens sammanträde lämnar operativ chef Mats Svensson ytterligare uppgifter om upphandlingen och leveranstider. Tidigare behandling Kommunfullmäktige 184/2013: Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet till kommunförvaltningen. Kommunstyrelsens förslag 123/2013: Kommunfullmäktige beslutar -Att såsom för egen skuld ingå borgen för Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbunds låneförpliktelser upp till ett totalt högsta belopp om kr jämte därpå löpande ränta och lånekostnader under tio år för att sedan göra en omprövning av fortsatt borgen. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på de ursprungliga skuldebrevens respektive lånebelopp. -Att borgen ingås under förutsättning att Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund minst amorterar aktuellt lån i takt med fordonens avskrivningstid. Justerandes sign

12 TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 8 januari av 86 Forts 9 -Att Tomelilla kommun, i enlighet med vad som anges i förbundsordningen för Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund, ska ingå som part i det regressavtal mellan medlemmarna, där deras inbördes ansvar för borgensåtagandet regleras. -att Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund inte ska erlägga någon borgensavgift. -Att borgensförbindelsen och regressavtalet för Tomelilla kommuns del undertecknas av kommunstyrelsens ordförande (med vice ordförande som ersättare) och kommundirektören (med ekonomichefen som ersättare) -Att Tomelilla kommuns beslut om borgensförbindelse och regressavtal gäller under förutsättning av att motsvarande beslut fattas av de övriga tre medlemskommunerna. Förslag till beslut under sammanträdet Torgny Larsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens tidigare förslag. Leif Sandberg (C) yrkar med instämmande av Gerrit Hoogendoorn (MP) att följande tillägg görs: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att rikta uppmaning till kommunens representanter i Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund att vid tilldelningsbeslut tillse att slutleverans av räddningsfordon för vilka Tomelilla kommun ingår borgen, inte sker före 1 januari Beslutsgång Ordföranden ställer först proposition på kommunstyrelsens tidigare förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma. Härefter ställer ordföranden proposition på Leif Sandbergs tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma. Beslutet skickas till: Kommunfullmäktige Justerandes sign

13 13 av 86 Tomelilla den 30 december 2013 Dnr KS 2013/281 Kommunledning, Samhällsbyggnad, Kultur- och fritid Besöksadress: Gustafs torg Tomelilla Kommunstyrelsen Växel Fax Postgiro Bankgiro Kompletterande yttrande gällande hemställan om borgensåtagande från SÖRF Handläggare: Christian Björkqvist Kanslichef Direkt Mobil Förvaltningens förslag till beslut Enligt kommunstyrelsens tidigare förslag. Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige beslöt 184/2013 att återremittera ärende angående hemställan från Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund om borgensåtagande. Hemställan avser kommunal borgen från de fyra medlemskommunerna för lån till inköp av fyra stycken släckbilar till en beräknad kostnad av 16 mnkr. Under debatten i kommunfullmäktige efterfrågades bland annat vilka konsekvenser ett eventuellt samgående med Räddningstjänst Syd skulle ha på det aktuella inköpet av släckbilar. Uppgifter har inhämtats från utredningen om samgående/utökad samverkan som har initierats av SÖSK. Av dessa uppgifter framgår att leveranstiden för släckbilarna lär vara upp mot 18 månader. Om det blir aktuellt med ett samgående kan släckbilarna förhoppningsvis gå in i det bolag som Malmö kommun äger och som Räddningstjänst Syd leasar av. De lär inte tappa i värde eftersom de inte kommer att vara klara för leverans innan ett eventuellt samgående. Kommunledningskontoret Christian Björkqvist Kanslichef 1 (1)

14 Operativ Ra ddningstja nst av 86 Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund Faktaunderlag för Operativverksamhet 1

15 Operativ Ra ddningstja nst av 86 Sammanfattning Bakgrunden till 2013 års Operativa översyn är en del i SÖRFs nerskärningar efter att Skurups kommun lämnade förbundet vid årsskiftet 2012/2013. Beslutet att nerskärningar skall genomföras är fattade av SÖRFs ägargrupp. Förhållningssätt En stor del av räddningstjänstens verksamhet är styrd av lagar o förordningar som räddningstjänsten måste förhålla sig till. Lag (2003:778) om skydd mot olyckor. Bygglagstiftningen. Arbetsmiljölagen. Kommunallag (1991:900) Lag (2002:833) om extraordinära händelser i fredstid hos kommuner och landsting Miljöbalk (1998:808) M.fl. Verksamhetsmål: Människor som bor, verkar och vistas i Sydöstra Skåne känner sig trygga med egen kunskap och med stöd från SÖRF. Delmål 6: SÖRF skall ha en god operativ insatsförmåga till aktuell riskbild i respektive medlemskommun. Politiska ambitioner och målsättningar. Ambitionsnivå med att nå 70 % av de människor som bor, verkar och vistas i Sydöstra Skåne inom 10 minuter och 99 % på 20 minuter. (2010 års beslut efter översynen maj 2010) Idag är median ankomsttiden inom SÖRF ett medianvärde strax över 10 minuter inom SÖRFs geografiska område. Insatsförmåga är ej politiskt definierad. Handlingsprogram Räddningstjänstens handlingsprogram är från förra mandatperioden och behöver en uppdatering. 2

16 Operativ Ra ddningstja nst av 86 Insatsförmåga: SÖRFs ambitionsnivå med att nå 70 % av de människor som bor, verkar och vistas i Sydöstra Skåne inom 10 minuter och 99 % på 20 minuter resulterar i ett prestationsmål som anges utifrån tiden då larm inkommer till räddningstjänsten tills dess att en Räddningsinsats kan påbörjas. Mediantiden i SÖRF var under minuter. Kommun Larmbehandlingstid hos SOS alarm för räddningstjänst. Responstid för räddningstjänst. D.v.s. tid från 112 samtal till första resurs är på plats Simrishamn 1.5 minuter 9.9 minuter Sjöbo 1.5 minuter 10.8 minuter Tomelilla 1.6 minuter 9.7 minuter Ystad 1.5 minuter 7.5 minuter Konsekvensen av en händelse påverkas av olika faktorer bl.a. Tidig upptäckt. Den enskildes åtgärder. Brandlarm och brandvarnare. Anspänningstid för räddningstjänsten. Körtid för räddningstjänsten. Insatsförmåga vid ankomst. Kunna avbryta händelseförloppet. Insatsförmågan påverkas av att förkorta samtliga tider mellan det att olyckan inträffar och räddningstjänstens ingripande med olika nivåer av resurser. Framkörnings tid påverkas i huvudsak av räddningstjänstens utformning samt av framkomlighet i trafiken. Inriktningen av insatsförmågan är att snabbt komma till olycksplatsen med personal för att bryta skadeutvecklingen i den tidiga delen av olycksförloppet och samtidigt skicka enheter För att hantera olyckan i senare och eventuellt mer omfattande skede. Den mängd resurser/personal som bedöms gå åt vid varje olyckstyp uttrycks i händelsetyps menyer som därefter styr över larmplane nivåer och består av en eller flera taktiska enheter. Den enskilde erhåller hjälp från räddningstjänsförbundets organisation för räddningsinsats vid olyckor. Hjälpen består dels av en första insats som består av en eller flera personer, dels en styrkeuppbyggnad i nivåer upp till en samlad insats som består av de taktiska enheter som krävs för att ha förmåga att klara en dimensionerande olycka. 3

17 Operativ Ra ddningstja nst av 86 Generell insatsförmåga skadebegränsande och skadeavhjälpa. Det finns skillnader inom SÖRFs insatsområde. Över den geografiska ytan finns skillnader både i insatsers karaktär och i dess komplexitet. Räddningstjänsten Sörf ska alltid kunna säkerställa en förmåga som tillgodoser en första skadebegränsande åtgärd inom hela vårt geografiska område avseende brand i byggnad, trafikolycka, sjukvårdslarm och ytlivräddning. Den skadebegränsande åtgärden ska omfatta såväl hälsa som egendom och miljö. Inom hela Räddningstjänsten Sörfs geografiska insatsområde ska det finnas en generell skadebegränsande förmåga att hantera typolyckorna. Vid brand i byggnad ska vi inom insatsområdet kunna genomföra skadebegränsande åtgärder omedelbart. Dessa åtgärder består i att begränsa branden och dess omfattning. Vid trafikolycka består de omedelbara åtgärderna i att kunna avhjälpa en akut livshotande situation. Vid drunkningsolyckor ska vi över förbundets geografiska yta kunna genomföra Ytlivräddning. Målsättningen är att inom tio minuter efter framkomst ska vi avbryta det negativa händelseförloppet så att olyckan inte förvärras. Bas förmåga: Är den förmåga som motsvarar de måsteövningar som samtlig brandpersonal skall genomföra för att vara trygga och säkra i sin insatsförmåga. Dessutom beskriver basförmågan en lägsta nivå. Särskild förmåga: Är den förmåga som respektive station utövar och ger ett mervärde för hela SÖRF organisationen. Gemensam förmåga: Är den förmåga som den samlade räddningstjänsten har inom Räddningstjänsten Område SYD och skapar ett mervärde inom område syd. 4

18 Operativ Ra ddningstja nst av 86 Förmågeområden. Basförmåga: Brand i byggnad. Rökdykning i normal riskmiljö. Trafikolycka. Trafik 1. Sjukvårdsinsats. (Prehospitala akut omhändertagande.) Brand i skog och mark. Övrig brand och räddningsinsats. Särskildförmåga: (exempel) Brand i byggnad. Rökdykning i komplicerad miljö. Trafikolycka. Trafik 2 till Trafik 3. Trafikolycka. Tung Räddning. Trafik 4. Räddningsfrånkoppling. Brand i brandfarlig vätska eller gas. Kemolycka med farliga ämnen. Vattenlivräddning. Ytlivräddning. Terrängtransport. Förmågeområdena skall matchas med rätt övningar/instruktioner och övningsplanering. Målet för förmåga hos de operativa styrkorna inom Sörf ska bli tydligar. Beskrivningen i förmåge tabellen förväntas ge en tydlig bild av vad varje enhet ska klara av och vilka övningar som skall genomföras för att uppnå en önskad nivå. 5

19 Operativ Ra ddningstja nst av 86 Förmågetabell Beskrivning Kategori Funktion Individuell Förkortning - Beskrivning förmåga Förkortning ADM Administrativa Rutiner Metod A IR. Insatsrapporter A Utv. Genomgång Insats A Deb. Debitering. B Brand Roll B-Rd1 Rökdyk 1 B-1 Rökdykning i normal riskmiljö B-Rd2 Rökdyk 2 B-2 Rökdykning i normal förhöjd riskmiljö B-Rd3 B-3 Rökdykning i komplicerad miljö Metod B-Skär1 Skärsläckare för Bm B-Skär2 Skärsläckare för Befäl B-HH1 B-Höghöjd 1 B-HH2 B-Höghöjd 2 L Ledning Roll L-AL Arbetsledare (Rök/kemdykarledare, Losstagning) L-SL Styrkeledare. L-SL/FIP Befäl FIP Befäl L-YB Yttrebefäl. IB Inrebefäl Inrebefäl. Rcsyd 2015 TB Taktiskt befäl Taktiskt befäl. Rcsyd 2015 RCB. Räddningschef i beredskap T Trafik Roll T-T1 Loss Losstagare, trafikolycka N1 T-T2 Loss Losstagare. Trafikolycka N2 T-T3 Loss Lossatagare, Tung Räddning N3 T-T1 Sak Säkerhetsman, N1 trafikolycka N1 T-T2 Sak Säkerhetsman, N2 T-T3 Sak Säkerhetsman, N3 T-T1 Verk Verktygsman, N1 trafikolycka N1 T-T2 Verk Verktygsman, N2 T-T3 Verk Verktygsman, N3 T-T1 AL Arbetsledare, N1 trafikolycka N1 T-T2 AL Arbetsledare, N2 T-T3 AL Arbetsledare, N3 V Vattenliv. V-Ytb 1 Ytbärgare, Vattenlivräddning i ytan Räd. V-Ytb 2 Ytbärgare, Vattenlivräddning R Räddning Metod R-Ras Ras R-Rf1 Räddningsfrånkoppling för brandmän R-Rbef. Räddningsfrånkoppling för befäl R RITS R-Rits. S Sjukvård S HLR Sjukvårdsinsats HLR (IVPA) S DHLR Sjukvårdsinsats DHLR (Sjukvårdslarm) FÄ Farliga Roll Fa Kd1 Kemdykar 1. Livräddning i Splashdräkt. ämnen Fa Kd2 Kemdykar 2. Kemdykning Fa Kem depå Depå funktion Kemcontainer. Fa- Oljeskydds Depå funktion Oljeskyddscontainer. depå RVR RVR Depåfunktion RVR. 6

20 Operativ Ra ddningstja nst av 86 Trygg o säker insats. Samtliga stationer/enheter skall vara kompatibla med varandra. Samtlig personal i operativtjänst skall kunna samverka/samarbeta och kunna genomföra räddningsinsats med varandra. Brandmän i operativtjänst inom SÖRF skall vara godkända enligt AFS 2007:07 Rök- och kemdykning för att kunna genomföra rökdykning enligt gällande standardrutin. 7

21 Operativ Ra ddningstja nst av 86 Insatsledning inom område Syd. Insatsledning i SÖRF sker i samverkan med Rsyd, Trelleborg/Vellinge Rtj och Lomma/Staffanstorp Rtj. Invånarantalet i området är ca Samarbetet sker med en gemensam samsyn och regleras av ett Samverkansdokument. FUNKTIONER & ROLLER I ledningssystemet finns följande funktioner: Räddningschef i beredskap, RCB Inre befäl, IB Larmbefäl, LB Yttre befäl, YB Styrkeledare, SL. Första Insats Befäl. FiB. Stn: Simrishamn + Sjöbo + Tomelilla. Arbetsledare. A. Stn: Borrby + Brösarp + Lövestad + Vollsjö. Dessa funktioner kan vid insats tilldelas olika roller. Det sker på olika sätt i de olika organisationerna vilket beskrivs nedan. De roller som tilldelas är exempelvis: Räddningsledare (RL) alla befäl i yttre tjänst, inom RSYD endast IB Insatschef (IC) alla RSYD:s befäl Stödjande befäl alla YB Skadeplatschef alla YB. Sörf: SL Ystad eller FiB befäl. Sektorchef alla SL (RiB endast enkla sektorer, ej inom Rsyd), alla YB. SYSTEMLEDNING IB svarar för systemledning. Det innebär att utifrån riskbild på bästa sätt fördela tillgängliga resurser mellan olika insatser och beredskap, att omvärldsbevaka och att hålla räddningstjänstens befattningshavare informerade om läget i området (IB svarar för aktivering av och information till och från RCB) STRATEGISKT FÖRHÅLLNINGSSÄTT RC Syds område ses och behandlas strategiskt som ett samverkansområde, utan gränser. IB kan besluta om fem beredskapspåverkande åtgärder: Förflytta styrkor Förkorta anspänningstiden (för deltiden, samla dem på station) Begränsa antalet styrkor på en insats Förbereda styrkor på insats, som ej är insatta i arbete, på att de kan få lämna. Kalla in, eller beordra inkallning av, ledig personal Initiera ledningsförstärkning och ledningsstöd 8

22 Operativ Ra ddningstja nst av 86 Mer information finns i vår gemmensamma samverkansbok som är ett styrdokument för den samlade räddningstjänsten inom område syd. Det geografiska området sträcker sig från Skanör upp till Barsebäck och öster ut mot Kivik samt ner mot Sandhammaren. Motsvarar ett insatsområde med invånare. I samverkansboken finns en beskrivning om hur, var och när vi ska kunna genomföra en gemensam räddningsinsats. Samverkansboken beskrivber även vem som äger räddningsledareskapet samt vem som äger arbetsmiljöansvaret. FIP Befäl. Vidareutbilda FIP befälen kontinuerligt från de tre Stationerna Simrishamn, Sjöbo och Tomelilla. Så dessa kan tjänstgöra som räddningsledare inom SÖRFs geografiska område. Arbetsledare. Utbilda befälen på stationera Borrby; Brösarp, Lövestad och Vollsjö till arbetsledare och därefter tjänstgöra som arbetsledare inom SÖRFs geografiska område. BEREDSKAP UNDER PÅGÅENDE LARM - SÖRF Den enda ort som vid behov bör få täckning är Ystad. Ystad kan dock med fördel täckas från Tomelilla (ca 10 min om de passar på stationen). Från Tomelilla når man alla större orter i förbundet inom acceptabel tid. Helst ska täckningen vara 1+4 men vid belastning är 1+2 tillräckligt. Räddningsvärnen Lyder under respektive kommunstyrelse i de fyra medlemskommunerna. Räddningsvärnen kan ej ersätta någon befintlig SÖRF brandstation och insatsstyrka. Räddningsvärnen skall ses som frivillig resurs som har en bra och adekvat utbildning för att kunna bryta händelseförloppet. 9

23 Operativ Ra ddningstja nst av 86 Fyra stationsområden. Den 1:e januari 2014 bildas 4 stationsområden. Underlaget bygger på ett antal parametrar som tillstörsta delen är effektiviseringar samt en stor nerdragning av vagnparken. Område Norr. Stn Brösarp + Stn. Lövestad. Område Väst. Stn Sjöbo + Stn Vollsjö. Område Öst. Stn Simrishamn + Stn. Stn. Borrby. Område Syd. Stn Tomelilla + Stn. Ystad. Förbättringsförslag. Knyta stationer till varandra. De stationer som vanligtvis jobbar tillsammans med varandra skall även öva tillsammans kontinuerligt. I möjligaste mån öva under jourvecka. I möjligaste mån alltid öva med den utrustning som är placerad på respektive station/enhet. Måste övningar skall kvalitetssäkras. (AFS styrda). Lagstadgad Fördjupad fordonskontroll vid pass/jourbyte som kvalitetssäkras. Räddningstjänstens chaufförer skall kvalitetssäkras. I detta förslag förtydligar vi insatsförmåga och arbetsuppgifter för de olika stationerna och därmed skapas en möjlighet att ta bort 13 fordonsenheter, samtidigt som vi nyinvestera i 4 ny fordonsenheter. Genom att de olika stationerna i möjligaste mån skall öva med varandra kan vi reducera instruktörstiden. Förflyttningar av fordon och materiel uppskattas att minska betydligt. Vilket bör speglas i driftsbudgeten. Kan för närvarande ej uppskattas i pengar. Dessutom genomförs en differentiering i utlarmingen genomföras när det gäller hanteringen av de Automatiska brandlarmen i relation till tid på dygnet samt de olika objekten. Anställda per deltids station med en styrka 1+4 skall det vara vara 1 vikarie per grupp. Anställda per deltids station med en styrka på 1+2 skall det vara 1 vikarie på två grupper. Detta förtydligande innebär att vi kan tydligare hantera övningstid, läkarundersökning, utrustning mm på ett bättre och tydligare sätt än förut. Vid pågående av ny jourvecka skall insatsförmågan kvalitetssäkras genom checklistor och en adekvat genomgång av fordon o materiel genomföras per station. Denna rutin skall alltid genomföras. Målsättningen är hitta de brister på ett tidigt stadium samt förebygga skador personal och fordon/materiel. 10

24 Operativ Ra ddningstja nst av 86 Område Norr Består av de två stationsområdena Brösarp + Lövestad som om ligger i den norra delen av Sörfs geografiska område. I området bor ca 8500 invånare. Beredskapsförmåga 1 brandman/1400 invånare. Insatsstyrkan består av 2 Arbetsledare + 4 brandmän. Extern samverkan sker med Stn. Degeberga från Räddningstjänsten i Kristianstad. Station Enhet Insatsförmåga Brösarp Arbetsledare 2 Brandmän Släckenhet. Bas1. Arbetsledare Rökdykarledare, Losstagning Rökdykning i normal riskmiljö. Trafik 2. Losstagning/säkerhetsman/Verktygsman Sjukvårds insats. Höjd 1. Lövestad Arbetsledare 2 Brandmän Bas 5 Arbetsledare. Rökdykarledare, Losstagning Rökdykning i normal riskmiljö. Trafik 1. Losstagning/säkerhetsman/Verktygsman Sjukvårds insats. Höjd 1. STYRKA: Respektive station har tillgång till egen Arbetsledare eller FiB befäl. Egen enhet med en bemanning på kan agera självständigt i 70 till 75 % av insatserna som kräver en mindre personalstyrka än det traditionella Den gemensam styrka överstiger 1+4 vilket innebär att rökdykning i normal riskmiljö kan påbörjas. SIB enheten kan köras på B-körkort. SVAGHET: Får enligt AFS 2007:7 ej utföra rökdykning med 1+2 styrkan utan få invänta sin par station MÖJLIGHET: Följande åtgärder Kan Förberedas: på skadeplats med en styrka på 1+2 Rökdykarinsats Utvändig livräddning Kan Påbörjas: Brandbegränsning Säkra skadeplats (trafikolycka) Kan Genomföras: Rökdykning när båda stationerna är på skadeplats. Sjukvårdsinsats. Brand ej Byggnad. Mindre trafikolycka. Brand byggnad mindre omfattning. Aut-larm. HOT: Insatsstyrkan med 1+2 vill mer än reglementet & regler tillåter. 11

25 Operativ Ra ddningstja nst av 86 Insatsförmåga i område Norr Kategori Station Funktion Individuell förmåga Förkortning ADM Administrativa Rutiner Brösarp + Lövestad B Brand Brösarp + Lövestad H-Hög Höjd Brösarp + Lövestad L Ledning Brösarp + Lövestad T Trafik S Sjukvård Brösarp + Lövestad Brösarp + Lövestad Förkortning - Beskrivning Metod A IR. Insatsrapporter A Utv. Genomgång Insats A Deb. Debitering. Roll B-Rd1 Rökdyk 1 B-1 Rökdykning i normal riskmiljö B-HH1 B-Höghöjd 1 Roll L-AL Arbetsledare (Rökdykarledare, Losstagning) Roll Lövestad T-T1 Loss Losstagare. Trafikolycka N1 Brösarp T-T2 Loss Lossatagare, N2 Lövestad T-T1 Sak Säkerhetsman, N1 Brösarp T-T2 Sak Säkerhetsman, N2 Lövestad T-T1 Verk Verktygsman, N1 Brösarp T-T2 Verk Verktygsman, N2 Lövestad T-T1 AL Arbetsledare, N1 Brösarp T-T2 AL Arbetsledare, N2 S HLR S DHLR Sjukvårdsinsats HLR (IVPA) Sjukvårdsinsats DHLR (Sjukvårdslarm) 12

26 Operativ Ra ddningstja nst av 86 Område Väst. Består av de två stationsområdena Sjöbo + Vollsjö som ligger i den västra delen av Sörfs geografiska område. I området bor ca invånare. Beredskapsförmåga 1 brandman/2300 invånare. Insatsstyrkan består av 1 FIP befäl + 1 arbetsledare + 6 brandmän. Extern samverkan sker väster ut med Stn. Veberöd från Räddningstjänsten Syd samt norr ut med Stn. Hörby från Räddningstjänsten Höör/Hörby. Station Enhet Insatsförmåga Sjöbo Fip befäl Fip Enhet Fip Befäl. Insatsledning. Adm. Rutiner Insatsrapporter, Debitering mm. Dragbil till räddningsbåt. 4 Brandmän Släckenhet. Bas Lvx enhet Arbetsledare. Rökdykning i normal riskmiljö. Trafik 2. Losstagning/säkerhetsman/Verktygsman Sjukvårds insats. Höjd 1. Brandsläckning farliga ämnen. Brandvattenförsörjning. Tank L vatten L Skum. TANK vatten 600 Skum X-tank L vatten L skum. Vollsjö Arbetsledare 2 Brandmän Jeep Släckenhet. Bas1. Trafik 1. Losstagning/säkerhetsman/Verktygsman Sjukvårds insats. Dragbil till båt. Personaltransport. Arbetsledare. Rökdykning i normal riskmiljö. Trafik 2. Losstagning/säkerhetsman/Verktygsman Sjukvårds insats. Höjd 1. 13

27 Operativ Ra ddningstja nst av 86 STYRKA: Respektive station har tillgång till egen Arbetsledare eller FiB befäl. Egen enhet med en bemanning på kan agera självständigt i 70 till 75 % av insatserna som kräver en mindre personalstyrka än det traditionella Den gemensam styrka överstiger 1+4 vilket innebär att rökdykning i normal riskmiljö kan påbörjas. SVAGHET: Får enligt AFS 2007:7 ej utföra rökdykning med 1+2 styrkan utan få invänta sin par station MÖJLIGHET: Följande åtgärder Kan Förberedas: på skadeplats med en styrka på 1+2 Rökdykarinsats Utvändig livräddning Kan Påbörjas: Brandbegränsning Säkra skadeplats (trafikolycka) Kan Genomföras: Rökdykning när båda stationerna är på skadeplats. Sjukvårdsinsats. Brand ej Byggnad. Mindre trafikolycka. Brand byggnad mindre omfattning. Aut-larm. HOT: Insatsstyrkan med 1+2 vill mer än reglementet & regler tillåter. Insatsförmåga i område Väst Kategori Station Funktion Individuell förmåga Förkortning ADM Administrativa Rutiner Sjöbo + Vollsjö Förkortning - Beskrivning Metod A IR. Insatsrapporter A Utv. Genomgång Insats A Deb. Debitering. Roll B-Rd1 Rökdyk 1 B-1 Rökdykning i normal riskmiljö B Brand Sjöbo + Vollsjö Sjöbo + B-HH1 B-Höghöjd 1 Vollsjö L Ledning Vollsjö Roll L-AL Arbetsledare (Rök/kemdykarledare, Losstagning) Sjöbo L-SL/FIP Styrkeledare/Fip Befäl T Trafik Roll Sjöbo + T-T2 Loss Losstagare. Trafikolycka N2 Vollsjö Sjöbo + T-T2 Sak Säkerhetsman, N2 Vollsjö Sjöbo + T-T2 Verk Verktygsman, N2 Vollsjö Sjöbo + T-T2 AL Arbetsledare, N2 Vollsjö V Vattenliv. Räd. Sjöbo V-Ytb 1 Ytbärgare, Vattenlivräddning i ytan S Sjukvård Sjöbo + S HLR Sjukvårdsinsats HLR (IVPA) Vollsjö Sjöbo + Vollsjö S DHLR Sjukvårdsinsats DHLR (Sjukvårdslarm) FÄ Farliga ämnen Sjöbo Roll Fa Kd1 Kemdykar 1. Livräddning i Splashdräkt. 14

28 Operativ Ra ddningstja nst av 86 Område Öst Består av de två stationsområdena Simrishamn + Borrby som ligger i den Östra delen av Sörfs geografiska område. I området bor ca invånare. Beredskapsförmåga 1 brandman/2000 invånare. Insatsstyrkan består av 1 FIP befäl + Arbetsledare + 6 brandmän. Station Enhet Insatsförmåga Simrishamn Fip befäl Fip Enhet Fip Befäl. Insatsledning. Adm. Rutiner Insatsrapporter, Debitering mm. Dragbil till räddningsbåt. 4 Brandmän Släckenhet Bas Höjdenhet. 27 m. Rökdykning i normal riskmiljö. Trafik 2. Losstagning/säkerhetsman/Verktygsman Sjukvårds insats. Höjd 1. Livräddning på hög höjd. Hoppkudde för livräddning. Höjd 2. Borrby Arbetsledare 1 Brandman Jeep BAS 5 Trafik 1. Losstagning/säkerhetsman/Verktygsman Sjukvårds insats. Dragbil till båt. Personaltransport. Arbetsledare (Rökdykarledare, Losstagning) Adm. Rutiner Insatsrapporter, Debitering mm. 1 Brandman (ny bil) Jeep Rökdykning i normal riskmiljö. Trafik 1. Losstagning/säkerhetsman/Verktygsman Sjukvårds insats. Höjd 1. 15

29 Operativ Ra ddningstja nst av 86 STYRKA: Respektive station har tillgång till egen Styrkeledare. Egen enhet med en bemanning på kan agera självständigt i 70 till 75 % av insatserna som kräver en mindre personalstyrka än det traditionella Den gemensam styrka överstiger 1+4 vilket innebär att rökdykning i normal riskmiljö kan påbörjas. SIB enhet & Jeep kan köras på B körkort. SVAGHET: Får enligt AFS 2007:7 ej utföra rökdykning med 1+2 styrkan utan få invänta sin par station MÖJLIGHET: Följande åtgärder Kan Förberedas: på skadeplats med en styrka på 1+2 Rökdykarinsats Utvändig livräddning Kan Påbörjas: Brandbegränsning Säkra skadeplats (trafikolycka) Kan Genomföras: Rökdykning när båda stationerna är på skadeplats. Sjukvårdsinsats. Brand ej Byggnad. Mindre trafikolycka. Brand byggnad mindre omfattning. Aut-larm. HOT: Insatsstyrkan med 1+2 vill mer än reglementet & regler tillåter. Insatsförmåga i område Öster Kategori Station Funktion Individuell förmåga Förkortning ADM Administrativa Rutiner B Brand L Ledning Simrishamn + Borrby Förkortning - Beskrivning Metod A IR. Insatsrapporter A Utv. Genomgång Insats A Deb. Debitering. Roll B-Rd1 Rökdyk 1 B-1 Rökdykning i normal riskmiljö Simrishamn + Borrby Borrby B-HH1 B-Höghöjd 1 Simrishamn B-HH2 B-Höghöjd 2 Simrishamn + Borrby Roll L-AL Arbetsledare (Rök/kemdykarledare, Losstagning) Simrishamn L-SL/FIP Styrkeledare/Fip Befäl T Trafik Roll Borrby T-T1 Loss Losstagare. Trafikolycka N1 Simrishamn T-T2 Loss Lossatagare, Tung Räddning N2 Borrby T-T1 Sak Säkerhetsman, N1 Simrishamn T-T2 Sak Säkerhetsman, N2 Borrby T-T1 Verk Verktygsman, N1 Simrishamn T-T2 Verk Verktygsman, N2 Borrby T-T1 AL Arbetsledare, N1 Simrishamn T-T2 AL Arbetsledare, N2 V Vattenliv. Räd. Simrishamn V-Ytb 1 Ytbärgare, Vattenlivräddning i ytan R Räddning Metod R-Ras Ras Simrishamn R-Rf1 Räddningsfrånkoppling för brandmän Simrishamn R-Rbef. Räddningsfrånkoppling för befäl S Sjukvård Simrishamn S HLR Sjukvårdsinsats HLR (IVPA) + Borrby Simrishamn + Borrby S DHLR Sjukvårdsinsats DHLR (Sjukvårdslarm) FÄ Farliga ämnen T Roll Fa Kd1 Kemdykar 1. Livräddning i Splashdräkt. 16

30 Operativ Ra ddningstja nst av 86 Område Syd. Består av de två stationsområdena Tomelilla + Ystad som ligger i den södra delen av Sörfs geografiska område. I området bor ca invånare. Beredskapsförmåga 1 brandman/3500 invånare. Insatsstyrkan består av 1 FIP befäl + 1 styrkeledare + 8 brandmän. Extern samverkan sker med Stn. Skurup samt med övriga Räddningstjänster i område Syd. Station Enhet Insatsförmåga Tomelilla Fip befäl Fip Enhet Fip Befäl/Styrkeledare. Insatsledning. Adm. Rutiner Insatsrapporter, Debitering mm. 4 Brandmän Släckenhet. Bas Lastvxl enhet Rökdykning i normal riskmiljö. Trafik 2. Losstagning/säkerhetsman/Verktygsman Sjukvårds insats. Höjd 1. Brandsläckning farliga ämnen. Brandvattenförsörjning. Tank L vatten L Skum Lastvxl enhet Extra Tank. Tank L vatten L Skum Jeep Kem Container Trafik 1. Losstagning/säkerhetsman/Verktygsman Sjukvårds insats. Personaltransport. Kemcontainer för farligaämnen. Utrustning enligt AG kem utrustningslista. Oljeskydds container Oljeskyddscontainer. Oljelänsor xxx meter Bandvagns enhet Bandvagn placerad på Maskinflak. Utrustning för räddningsinsats. 17

Kallelse med föredragningslista

Kallelse med föredragningslista 1 av 99 Tomelilla kommun Kommunstyrelsen Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: Onsdagen den 8 januari 2014, kl. 14.00 Plats: Äppelkriget i kommunhuset, Tomelilla Kallelse med föredragningslista Ärenden

Läs mer

Handlingsprogram för säkerhet och beredskap

Handlingsprogram för säkerhet och beredskap Handlingsprogram för säkerhet och beredskap Ängelholms kommun 2008 Fastställt av kommunfullmäktige 2008-06-23, 120 2 (24) Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 Inledning... 5 Bakgrund och syfte... 5

Läs mer

ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER 1:01:1-11 FÖR KLIPPANS KOMMUN

ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER 1:01:1-11 FÖR KLIPPANS KOMMUN ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER 1:01:1-11 FÖR KLIPPANS KOMMUN inkl kartbilagor Antagna av kommunfullmäktige i Klippans kommun 2011-11-22, 22. Klippans kommun föreskriver följande med stöd av 1 förordningen

Läs mer

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-11-29 1 Plats och tid Vara konserthus kl. 17.05-20.30 (ajournering kl. 17.30-17.35, 17.50-17.55, 18.00-18.30,* Beslutande Se bifogat

Läs mer

Årsredovisning 2013 Räddningstjänstförbundet Emmaboda -Torsås. Årsredovisning 2013 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås

Årsredovisning 2013 Räddningstjänstförbundet Emmaboda -Torsås. Årsredovisning 2013 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Årsredovisning 2013 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås 0 Innehåll Innehåll... 1 Inledning... 2 Uppgift... 3 Huvudverksamhet... 3 Operativ verksamhet... 4 Förebyggande verksamhet... 7 Säkerhetssamordnare

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-11-26

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-11-26 1(74) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-16.10 Ajournering 15:10-15:15 Beslutande Ersättare Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Ann-Sofie Wågström (S) ersätter

Läs mer

Ordföranden och brandchefen har ordet 2. Vision, Verksamhetsidé och Mål 4. Nerikes Brandkårs insatsområde 6. Organisationen 7. Räddningsenheten 8

Ordföranden och brandchefen har ordet 2. Vision, Verksamhetsidé och Mål 4. Nerikes Brandkårs insatsområde 6. Organisationen 7. Räddningsenheten 8 Innehåll Förvaltningsberättelse Ordföranden och brandchefen har ordet 2 Vision, Verksamhetsidé och Mål 4 Nerikes Brandkårs insatsområde 6 Organisationen 7 Räddningsenheten 8 Skyddsenheten 10 Administrativ

Läs mer

Stabila förutsättningar

Stabila förutsättningar Stabila förutsättningar - en utredning av Höglandets räddningstjänstförbund Höglandet Slutversion 2007-06-11 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund och slutsats... 4 Förbundets mål och inriktning...

Läs mer

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Redaktörer: Patrik Hjulström

Läs mer

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25 Datum: Onsdagen den 25 mars 2015 Tid: kl 19.00 21.05 Plats: Stora Salongen, Folkets Hus, Lilla Edet Justeringsdag: Måndagen den 30 mars, klockan 16.00 Paragrafer: 10-20 Utses att justera: Leif Kinnunen

Läs mer

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012.

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (32) 115 Dnr 2011/138-041 KS Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. Ekonomichef Evert Kvarneke och ekonomistrateg Carina Cerafiani redogör för framtagna budgetramar

Läs mer

Ansvarsfrihet for direktionen för Räddningstjänsten Östra Skaraborg samt de enskilda ledamöterna i densamma

Ansvarsfrihet for direktionen för Räddningstjänsten Östra Skaraborg samt de enskilda ledamöterna i densamma Datum -04-30 Ert datum Beteckning Er beteckning I KA RLSBOFiUS KOMMUN 2015-05- O 5 Kommunfullmäktige i Dnr medlemskommunerna för kommunalförbundet Räddningstj änsten Östra Skaraborg - Skövde, Mariestad,

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-09

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-09 1(43) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Mona Kanaan (S)

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-11-12. Förslag till beslut om att ombilda Vafab Miljö AB till kommunalförbundet VafabMiljö

Sammanträdesdatum 2013-11-12. Förslag till beslut om att ombilda Vafab Miljö AB till kommunalförbundet VafabMiljö ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-11-12 Blad 21 Ks 142 Dnr 122/2011-106 Förslag till beslut om att ombilda Vafab Miljö AB till kommunalförbundet VafabMiljö Från

Läs mer

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S)

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-21:50 Beslutande: Stina Michelson (S) Helena Brink (C) Örjan Fridner (S) Jaana Hertzman (C) tjg ers Jenny Breslin (S) Marie Mill (SRD) Per-Gunnar

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Årsredovisning 2010 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås

Årsredovisning 2010 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Årsredovisning 2010 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Innehåll Uppgift.3 Operativ verksamhet 4-6 Förebyggande verksamhet...6-7 Utbildningsverksamheten 7-9 Övrigt under perioden..9-10 Direktionen..10

Läs mer

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera:

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera: Kommunfullmäktige KALLELSE Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson Ordförande Sekreterare Utses att justera:. Plats och

Läs mer

Handlingsprogram 2011-2014

Handlingsprogram 2011-2014 FÖRFATTNINGSSAMLING (6.1.32) Handlingsprogram 2011-2014 enligt Lag om Skydd mot olyckor (SFS 2003:778) Dokumenttyp Styrdokument Ämnesområde Räddningstjänst, intern säkerhet och krisberedskap Ägare/ansvarig

Läs mer

Handlingsprogram för räddningstjänstverksamhet

Handlingsprogram för räddningstjänstverksamhet STYRDOKUMENT DATUM 2012-02-29 Handlingsprogram för räddningstjänstverksamhet Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Handlingsprogram Dokumentansvarig Risk- o säkerhetssamordnaren

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-17 1 (45) Plats och tid Biblioteket i Edsbyn, hörsalen, måndagen den 17 juni 2013, kl. 18.30 21:10. Beslutande Se särskild förteckning, sid 3. Övriga närvarande Ersättare Ingemar Ehn (FP) Claes

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 [2] BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 87 Kommunens årsredovisning 2013 88 Ombudgeteringar från 2013 till 2014 89 Återrapportering av obesvarade motioner 90 Återrapportering av obesvarade

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Föredragningslista Kommunstyrelsen

Föredragningslista Kommunstyrelsen Föredragningslista Kommunstyrelsen Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 22 februari 2005, kl. 10.00 16.45. Ajournering kl 12.10 13.00! Föredragande Ärenden Upprop

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Kommunfullmäktige 2006-08-31

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Kommunfullmäktige 2006-08-31 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Plats och tid Stadshuset, Ronnebysalen, Ronneby kl 18.30 21.50 Beslutande Enligt sammanträdeslista, bilaga A Kungörelse om sammanträdet, bilaga B, har anslagits

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 74 Kommunstyrelsen 2011-02-28

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 74 Kommunstyrelsen 2011-02-28 Sammanträdesdatum 74 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.10 Beslutande Peter Lilja, ordförande (m) Brith-Louise Fagerstrand (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg (s) Anders Lundell

Läs mer

PROTOKOLL 1 (58) 2011-09-20

PROTOKOLL 1 (58) 2011-09-20 PROTOKOLL 1 (58) 2011-09-20 Kommunfullmäktige Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl 10.00-12.30, 13.30-17.45 Beslutande Se sidan 2 Övriga deltagande Lars Björklund, sekreterare Justerare Paragrafer

Läs mer