KVALITETS- EN TIDNING OM ACKREDITERING OCH TEKNISK KONTROLL NR 1 MARS 2009

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KVALITETS- EN TIDNING OM ACKREDITERING OCH TEKNISK KONTROLL NR 1 MARS 2009"

Transkript

1 SWEDAC AKTUELLT EN TIDNING OM ACKREDITERING OCH TEKNISK KONTROLL NR 1 MARS 2009 KVALITETS- Ett steg närmare slopat monopol för bilbesiktning Avvecklingen av det svenska monopolsystemet för fordonsbesiktning kommer allt närmare. Näringsdepartementet har nu presenterat ett förslag till ett öppet system bland annat med krav på ackreditering för att kvalitetssäkra besiktningsverksamheten. På bilden kontrollerar besiktningstekniker Johan Gabrielsson belysning på en postbil. SIDAN 4 Nu ska också villor och småhus energideklareras Sedan årsskiftet ska även villor och småhus med äganderätt energideklareras. Deklarationsplikten gäller endast i samband med nybyggnation och försäljning. I början av mars hade Boverket fått in cirka deklarationer av småhus och villor. SIDAN 6 Certifierade kassasystem ska förhindra skattefusk Från 2010 måste företag som säljer varor eller tjänster kontant använda godkända kassaregister med kontrollenheter som certifierats under ackreditering. Syftet är att stoppa skattefusk och skydda seriösa företagare från illojal konkurrens. SIDAN 3 Skärpta krav på ickeautomatiska vågar SWEDAC har skärpt kraven för så kallade ickeautomatiska vågar som används inom till exempel industrin, och på flygplatser. De ska nu kontrolleras efter att plomberingen brutits. SIDAN 18 STORA BILDEN: TRAPPA I STATENS FASTIGHETSVERKS HUVUDKONTOR. FOTO: MARTIN EKWALL. Patrik Häggstrand och Sonja Carlsund, Statens fastighetsverk. Fastighetsverket VÄRNAR SIN ARBETSMILJÖ Statens fastighetsverk värnar inte bara våra kulturhistoriskt värdefulla miljöer. Arbetsmiljön är också högt prioriterad och SFV har nu som första statliga myndighet infört ett certifierat ledningssystem för arbetsmiljö. SIDORNA ÅR FÖR KVALITET OCH SÄKERHET SWEDAC drev igenom största avregleringen. Sidan 10. Marknadskontroll ger säkrare produkter. Sidan 13. Pentronic har stor nytta av ackreditering. Sidan 12.

2 INLEDARE Nu ska vi satsa ännu mer på att marknadsföra ackreditering 2009 är ett märkesår för SWEDAC. Vi firar jubileum och kan se tillbaka på tjugo händelserika år i arbetet med kvalitet och säkerhet. Vi räknar vår historia från 1989 då föregångaren till SWEDAC Statens Mät- och Provstyrelse inrättades och påbörjade ackreditering av provningslaboratorier. Två år senare ändrades namnet till SWEDAC Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll. På den tiden, för tjugo år sedan, fanns en flora av nationella regler som utgjorde handelshinder och som kunde uppfattas som särskilt hindrande för företag i mindre länder som Sverige. Att EUs regelverk var en blandning av gemensamma direktiv och dessa nationella regler gjorde inte saken lättare. I dag har vi en gemensam europeisk lagstiftning som förhindrar att farliga produkter som är tillverkade utanför landets gränser saluförs i Sverige. Systemet med ackreditering har stor betydelse för internationell handel och för att den inre marknaden ska fungera. Sverige förebild för EU Ackreditering får en ännu starkare ställning från januari 2010 då den nya EU-lagstiftningen genomförs. Lagstiftningen innebär att ackreditering i högre utsträckning ska användas vid bedömning av överensstämmelse. I varje medlemsstat ska det finnas högst ett ackrediteringsorgan, som är erkänt av landets regering och som står fritt från kommersiella intressen alltså det sätt som SWEDAC har verkat på i tjugo år! De nya reglerna innebär också skärpning och ett förtydligande av kraven på marknadskontroll. I Sverige har betydelsen av ackreditering stadigt ökat under de senaste tjugo åren. Över 30 procent av våra kunder tror på en ökad efterfrågan av ackrediterade tjänster. å Antalet områden som är föremål för ackreditering växer stadigt, liksom antalet kunder hos SWEDAC. Och ökningen tycks fortsätta. Företagen i de branscher som omfattas av ackreditering tror på ökad efterfrågan av ackrediterade tjänster. Det visar den undersökning som SWEDAC genomförde i slutet av förra året. Störst är optimismen på fordonssidan, där fyra av tio tillfrågade tror att efterfrågan på deras tjänster kommer att öka på ett års sikt. Totalt är det över 30 procent av SWEDACs kunder som tror på en ökad efterfrågan av ackrediterade tjänster. Bara åtta procent tror att efterfrågan kommer att minska. Det är siffror som gläder. Ett bra argument i marknadsföringen Vi vet också att våra kunder i hög grad använder ackreditering som ett argument i sin marknadsföring. Även det är glädjande. Samtidigt finns det önskemål från våra kunder om att SWEDAC ska lägga ännu mera resurser på att marknadsföra ackreditering. Det är ett önskemål vi tar till oss och vi håller för närvarande på att förbereda en större kampanj som visar på den breda samhällsnyttan som ackreditering innebär. SWEDAC planerar också att på olika sätt uppmärksamma att vi nu funnits till i 20 år. Bland annat kommer SWEDAC Kvalitetsaktuellt att innehålla artiklar som blickar tillbaka på de tjugo åren. Även på andra sätt kommer jubileet att märkas under HANS-ERIC HOLMQVIST Generaldirektör för SWEDAC Kommer tidningen rätt? Vill du adressändra? Beställa ett gratisabonnemang? Beställa flera exemplar? Får rätt person tidningen? Kontakta Maricelle Toreborg, Telefon SWEDAC, Box 878, Borås. Telefon E-post: Hemsida: Ansvarig utgivare: Maria Oldegård, telefon E-post: Produktion: Koncis Affärsinformation, telefon Redaktör: Leo Olsson, tel Annonser: Karina von Brömsen, tel Tryckning: V-TAB Örebro, ISSN SWEDAC, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, är en statlig myndighet som ackrediterar, det vill säga kompetensbedömer, laboratorier, certifieringsorgan samt kontrolloch besiktningsorgan. SWEDAC är föreskrivande och tillsynsmyndighet för legal mätteknik samt ädelmetallarbeten. SWEDAC ansvarar för samordning av marknadskontroll i Sverige (kontroll av produkter som finns på marknaden). SWEDAC bedömer och har tillsyn över anmälda organ. 2 SWEDAC KVALITETSAKTUELLT NR 1/2009

3 NYHETER Certifierade kassaregister ska stoppa skattefusk Företag som säljer varor eller tjänster mot kontant betalning måste från och med den 1 januari använda godkända kassaregister med anslutna kontrollenheter som certifierats under ackreditering. Syftet är att t förhindra skattefusk och skydda seriösa företag från illojal konkurrens. Lagen gäller i princip alla företag som tar emot kontanter eller kort, alltså inte bara butiker, utan även tandläkare, massörer, fotvårdsteraupeter med flera. Vissa verksamheter har dock fått undantag från lagkraven. Det gäller till exempel torg- och marknadshandel, distans- och hemförsäljning, varu- och spelautomater samt verksamheter som har obetydlig omfattning kassaregister måste kompletteras eller ersättas med nya. Från kommande årsskifte måste exempelvis klädbutiker använda certifierade kassaregister. FOTO: MIKAEL LJUNGSTRÖM Möjligt med undantag Även stora företag i dagligvaruoch detaljhandeln har möjlighet att söka undantag med hänvisning till att butikernas kassaregister ingår i stora centrala system som ändå ger ett tillförlitligt underlag för skattekontroll, säger Gunnar Lindström, teknisk handläggare på SWEDACs enhet för certifiering. Kraven innebär att kassaregistret dels har en tillverkardeklaration, med försäkran om överensstämmelse, dels är kopplad till en kontrollenhet där alla transaktioner lagras och krypteras och därmed skyddas från manipulation. SWEDAC ansvarar för ackreditering av de certifieringsorgan som ska utföra certifiering av kontrollenheter. Den certifiering som görs omfattar, förutom funktionskrav, även miljö- och IT-säkerhetskrav för kontrollenheten. Bedömning av tillverkarens verksamhetssystem med avseende på informationssäkerhet och konfigurationsstyrning ska göras av certifieringsorganet som en del av certifieringsaktiviteten, säger Gunnar Lindström. Riskerar kontrollavgift Skatteverket kommer att på egen hand utöva tillsyn genom oanmälda besök hos näringsidkarna. Den näringsidkare som inte följer reglerna får betala en så kallad kontrollavgift på kronor. En av orsakerna till att Skatteverket kommer att svara för tillsynen är att man vill kunna ta in avgifterna på plats, förklarar Gunnar Lindström. För kassaregister som är anslutna till vågar gäller speciella regler. En kombination av våg och kassaregister är att betrakta som en våg och tillverkaren måste uppfylla särskilda EU-regler med krav på bedömning av överensstämmelse. Användaren måste även se till att utrustningen återkommande kontrolleras av ett ackrediterat kontrollorgan. Det blir lite mer komplicerat när ett nytt kassaregister ansluts till en våg som redan tagits i bruk och genomgått bedömning av överensstämmelse. Den nya kombinationen våg och kassaregister räknas då som ett nytt instrument, säger Kari Björkqvist, som är chef för enheten för reglerad mätteknik på SWEDAC. Någon måste ta ansvar som tillverkare av det nya instrumentet. Det naturligaste är att tillverkaren av vågen eller kassaregistret tar på sig tillverkaransvaret, men det är även möjligt för användaren att ta detta ansvar. Skatteverket kommer på egen hand att utöva tillsyn genom oanmälda besök hos näringsidkare. SWEDAC KVALITETSAKTUELLT NR 1/2009 3

4 NYHETER Johan Gabrielsson, besiktningstekniker på Bilprovningen i Skövde, kontrollerar en personbil underifrån. FOTO: MIKAEL LJUNGSTRÖM ÖM 177 Antalet bilprovningsstationer från norr till söder. Fordonsbesiktning öppnas för fler aktörer Planerna på avveckling av det svenska monopolsystemet för fordonsbesiktning har kommit ett steg närmare sitt förverkligande. Näringsdepartementet har nu presenterat ett förslag till ett öppet system, med bland annat krav på ackreditering för att kvalitetssäkra besiktningsverksamheten. Den stora frågan är inte längre om en avreglering ska genomföras utan hur det ska gå till, säger Ingrid Larsson, politiskt sakkunnig på Näringsdepartementet. Frågan om avreglering av verksamheten har varit en het diskussionsfråga sedan början av talet. Förespråkarna har pekat på fördelar som ökad effektivitet och förbättrad service, medan kritikerna uttryckt farhågor för att den fria konkurrensen skulle ge minskad tillgång till besiktningsorgan i glesbygdsområden. En avreglering är nödvändig att genomföra eftersom det svenska monopolsystemet inte överensstämmer med den svenska principen om öppna system för provning och kontroll med oberoende och självständiga organ som i konkurrens utför bedömning av överensstämmelse, säger Ingrid Larsson. I de flesta andra EU-/EES-länder är marknaden för fordonsbesiktning redan avreglerad. Det är endast fem andra länder som i likhet med Sverige har kvar sitt monopol. I den promemoria som är ute på remiss pekar departementet på flera fördelar med ett avreglerat system. Fri konkurrens skulle framför allt leda till högre kostnadseffektivitet, bidra till utveckling av nya kontrollmetoder, leda till rimliga priser för tjänsterna samt ökad valfrihet och tillgänglighet för kunderna. Upp till 200 nya stationer kan komma att etableras inom två år, enligt förslaget. Det centrala är att det blir en tydligare rollfördelning mellan myndigheter och utförare. Myndigheterna upprättar regler och utför tillsyn, medan kontrollorganen utför besiktning, förklarar Ingrid Larsson. I promemorian föreslås att kvaliteten på verksamheten ska säkras genom ackreditering. De företag som vill utföra besiktning ska vara ackrediterade av SWEDAC, samtidigt som det också kan komma att införas krav på personcertifiering under ackreditering. Utbyggd fordonskompetens Ackreditering är en väl fungerande ordning som används inom allt fler områden. SWEDAC har dessutom en redan väl utbyggd kompetens inom fordonsområdet genom att vi ackrediterar bilverkstäder som släcker tvåor samt utövar tillsyn över Svensk Bilprovnings verksamhet enligt fordonslagen, förklarar Hans-Eric Holmqvist, generaldirektör för SWEDAC. Men de krav som kommer att ställas för ackreditering är inte bara av teknisk karaktär, utan 4 SWEDAC KVALITETSAKTUELLT NR 1/2009

5 NYHETER handlar även om att företaget ska vara oberoende och ha gott anseende. Det innebär exempelvis att den som dömts för allvarliga brott, även ekonomiska brott, inte kan komma ifråga för ackreditering. Enligt standard ISO Kontrollorganen som ska utföra fordonsbesiktning ska ackrediteras enligt ISO 17020, alltså samma standard som används vid ackreditering av organ som besiktigar hissar, lyftkranar, rulltrappor, cisterner med mera, men kommer att få större befogenheter än vanliga kontrollorgan. Normalt är det kontrollorganet som utför besiktning och respektive myndighet som utfärdar föreläggande om till exempel nyttjandeförbud. Kontrollorganen inom fordonsbesiktning får liksom i dag även vissa myndighetsuppgifter och rätt att utfärda till exempel körförbud på fordon, förklarar Gerda Lind, chefsjurist på SWEDAC. SWEDAC har nu inlett samråd SWEDAC kommer att arbeta för högtryck och har ambitionen att göra de första ackrediteringarna redan i höst. b med Transportstyrelsen, tidigare Vägverket, som föreslås bli föreskrivande myndighet inom området. Regeringen har för avsikt att lägga en proposition före sommaren. Riksdagsbeslutet kommer troligtvis att fattas i början av hösten och avregleringen genomföras den 1 januari Det kommer sannolikt bli någon form av övergångsregler. Men vi kommer att arbeta för högtryck och har ambitionen att genomföra de första ackrediteringarna redan i höst, säger Hans-Eric Holmqvist. Blir ett stort område Om förslaget blir verklighet kommer ackreditering av kontrollorgan på fordonsområdet att bli ett av de största områdena för SWEDAC. Svensk Bilprovning har 177 stationer och därtill kommer sannolikt nya aktörer. Utländska företag, som till exempel finska A-Katsastus, har redan aviserat att de tänker investera i Sverige. Det kommer helt klart att bli nödvändigt att förstärka resurserna för att kunna möta den ökade efterfrågan. Med tanke på att varje bedömning på plats kan ta upp till ett par dagar kan man lätt räkna ut att det kommer att krävas åtskilliga mantimmar för att hinna ackreditera alla under en begränsad tidsperiod, säger Rolf Berg, t f chef för SWEDACs fordonsenhet. SWEDAC ökar tågresandet SWEDACs medarbetare gjorde i fjol de flesta inrikesresor 58 procent med tåg. Den sammanlagda längden på flygresorna var visserligen samma som tidigare år, men antalet tågkilometer ökade. Det framgår av SWEDACs miljöredovisning för I redovisningen finns bland annat en uppföljning av SWEDACs miljömål. Förutom att öka användningen av tåg och miljöbilar vid inrikes tjänsteresor har SWEDAC som mål att minska pappersförbrukningen. Målet är högst 70 A4- ark per medarbetare och arbetsdag, men glädjande nog var den faktiska förbrukningen endast 34 A4-ark. Ett tredje miljömål handlar om att öka kännedomen om myndighetens miljöledningsarbete, inte minst bland nyanställda, som alltid får information om arbetet i samband med introduktionen. Energibesiktning sparar både pengar och på miljön. Beställ på: sis.se/e-butiken Detta paket ger ett mycket bra stöd till dig som ska genomföra en energibesiktning. Boken som ingår är ett ovärderligt hjälpmedel för energiexperter vid framtagning av faktaunderlag till energideklaration och som underlag vid en energibesiktning av byggnader. I paketet ingår en CD-skiva med mallar, checklistor och beräkningsprogram. Att energideklarera kommer att generera kostnadsbesparingar och minska påfrestningarna på miljön. En given vinstaffär! Standarder får världen att fungera Telefon: , E-post: SWEDAC KVALITETSAKTUELLT NR 1/2009 5

6 NYHETER Dags att energideklarera även villor och småhus Systemet med energideklarationer har gått in i en ny fas. Från och med i år omfattas villor och andra småhus med äganderätt men deklarationsplikten gäller endast vid nybyggnad och försäljning. För att underlätta införandet av systemet med energideklarationer har olika byggnader fått olika tidsgränser för när deklarationerna ska vara klara. Först var det hyresoch bostadsrättshus, kommersiella lokaler samt vissa specialbyggnader, som simhallar, skolor och sjukhus, som skulle vara energideklarerade senast vid årsskiftet. Från i år gäller kravet även villor och småhus med äganderätt, som ska energideklareras i samband med nybyggnad och försäljning. Vid nybyggnad ska deklarationen vara inlämnad inom två år efter det att byggnaden blivit klar. Lågkonjunkturen påverkar Boverket hade från årsskiftet och fram till början av mars fått in cirka energideklarationer som avser villor och småhus. Antalet är något lägre än vi räknat med, vilket naturligtvis har att göra med lågkonjunkturen som dragit ned aktiviteten på bostadsmarknaden, säger Thomas Johansson, energiexpert på Boverket. Normalt brukar cirka villor byta ägare varje år. Men i år räknar Villaägarnas Riksförbund med att antalet kommer att sjunka till Villaägare som inte säljer sina hus behöver inte upprätta deklarationer. Ändå kan energideklarationerna vara en bra grund för energieffektiviserande åtgärder. Vårt råd till villaägarna är att gå in på Boverkets hemsida för att beräkna det egna husets energiprestanda och jämföra med de referensvärden som finns för andra liknande hus, säger Jan Söderström, som är energiexpert på Villaägarnas Riksförbund. Villaägarna är positiva Jan Söderström är på det hela taget positiv till systemet med energideklarationer, även om han gärna ser att vissa förenklingar görs för att underlätta för ägare av villor och småhus. Samtidigt hoppas han att de kontrollorgan som ackrediterats inte prioriterar de stora hyresoch bostadsrättshusen på bekostnad av villaägarna. Det kan ju finnas risk att kontrollorganen bedömer att de stora fastighetsägarna är mer intressanta är de små. 337 företag är ackrediterade för energideklarationer (10 mars 2009). Certifierade energiexperten Anders Tennerhed från ECiS i Mölndal energideklarerar en fastighet i Göteborg. Hittills har drygt 330 kontrollorgan ackrediterats för energideklarationer. FOTO: MIKAEL LJUNGSTRÖM Många av de byggnader som skulle varit deklarerade vid årsskiftet är nämligen fortfarande inte klara. I början av mars hade cirka deklarationer kommit in till Boverket. Men vi tror att antalet kommer att öka kraftigt under året, inte minst till följd av att kommunerna nu kommer att påbörja tillsynen, säger Thomas Johansson. 6 SWEDAC KVALITETSAKTUELLT NR 1/2009

7 Stort intresse för nya standarden för livsmedelsförädling De första livsmedelsföretagen kan snart komma att certifieras enligt den nya standarden IP Livsmedelsförädling. SWEDAC håller för närvarande på med granskningen och bedömningen av ett par certifieringsorgan inom området och beräknas vara klar med arbetet inom kort. IP Livsmedelsförädling vänder sig till småskaliga livsmedelsproducenter som till exempel gårdsmejerier, bagerier, musterier och charkföretag. Standarden har tagits fram av Sigill Kvalitetssystem AB i samarbete med ICA, Coop, Axfood och Bergendahls och innehåller krav på bland annat livsmedelssäkerhet, hygien och spårbarhet. Företag som certifieras enligt IP Livsmedelsförädling har rätt att marknadsföra sina produkter med kvalitetsmärket Svenskt Sigill. Intresset för standarden är stort och ett tiotal livsmedelsföretag har i avvaktan på att de första certifieringsorganen ska bli ackrediterade redan genomgått revision mot standarden, säger Karin Lindow på Sigill Kvalitetssystem. IP Livsmedelsförädling vänder sig till små livsmedelsproducenter, till exempel bagerier. FOTO: ULRIKA EKBLOM NYHETER Dagligvarubutiker kan snart få egen certifiering Dagligvarubutiker kan komma att bli nästa område för certifiering under ackreditering. Branschorganisationen Svensk Dagligvaruhandel har tillsammans med de största dagligvarugrossisterna tagit fram en standard för säker livsmedelshantering. Standarden bygger på de branschriktlinjer som redan finns och innehåller krav på bland annat rätt temperatur i kyl- och frysdiskar. Tanken är att certifiering ska utföras av certifieringsorgan som ackrediterats av SWEDAC. Arbetet kommer att ske i rask takt med sikte på att de första ackrediteringarna ska kunna ske redan under våren, säger Gunilla Fransson, som är chef för enheten för miljö och livsmedel på SWEDAC. Sveriges första ackrediterade mätplats till din tjänst Fraktgatan Eskilstuna tel fax Filial: Box Skövde Tel Fax SWEDAC KVALITETSAKTUELLT NR 1/2009 7

8 REPORTAGE Patrik Häggstrand är enhetschef på Statens fastighetsverk och Sonja Carlsund arbetar som projektledare. De är fotograferade i entrén till verkets huvudförvaltning i det så kallade Bancohuset i Gamla Stan i Stockholm. FOTO: MARTIN EKWALL Statens fastighetsverk Statens fastighetsverk arbetar inte bara med att värna om våra kulturhistoriskt värdefulla miljöer arbetsmiljön är också högt prioriterad. SFV har nu som första statliga myndighet infört ett certifierat ledningssystem för arbetsmiljö. Stockholms Slott, Hagaparken, Drottningholms Slott, Läckö Slott, Rosenbad, Sagerska huset, Dramaten, Operan. Statens fastighetsverk har den ärevördiga uppgiften att förvalta flera hundra kulturhistoriskt intressanta byggnader och miljöer både i Sverige och utomlands. I fastighetsbeståndet ingår till exempel även ambassadbyggnader i 44 länder. Lokalytan uppgår till 1,6 miljoner kvadratmeter. Därtill kommer 6,5 miljoner hektar mark, bland annat rennäringens året-runtmarker, som tillsammans motsvarar en sjundedel av Sveriges yta. Vårt ansvar är att vårda och bevara och utveckla det nationella kulturarvet samtidigt som vi ska skriva ny byggnadshistoria, som till exempel med den nya ambassadbyggnaden House of Sweden i Washington, säger Patrik Häggstrand, enhetschef för verksamhetsutvecklingsenheten. Statens fastighetsverk, med sin huvudförvaltning i det så kallade Bancohuset i Gamla Stan, har sitt ursprung i Byggnadsstyrelsen som 1993 delades upp på de båda kommersiella bolagen Akademiska Hus och Vasakronan samt myndigheten Statens fastighetsverk. Sedan start har vi bedrivit ett aktivt arbetsmiljöarbete. Vår uppgift är att bevara byggnadernas själ och karaktär, vilket naturligtvis ställer specifika krav på arbetsmiljön, säger Patrik Häggstrand. Fick bli pilotmyndighet Arbetet med ledningssystem inleddes redan för ett tiotal år sedan först med inriktning på den yttre miljön. I slutet av 1990-talet fick Statens fastighetsverk i uppdrag av regeringen att fungera som pilotmyndighet för ISO och EMAS, EUs system för miljöstyrning och miljörevision, och 2002 certifierades ledningssystemet. Det var med miljöcertifieringen som vi såg den konkreta nyttan av ett systematiskt arbetssätt. Ledningssystemet ger alla medarbetare praktisk vägledning om hur man ska göra för att göra rätt, konstaterar Patrik Häggstrand. Nästa område som blev föremål för samma systematiska angreppssätt var kvalitet genomfördes certifiering enligt ISO 9001 ett arbete som också lade grunden till det nuvarande verksamhetsledningssystemet, VSA (Vårt Sätt att Arbeta). Arbetet inleddes längst upp i organisationen, vilket är nödvändigt för att nå resultat. Ledningen identifierade våra huvudprocesser och delade in dem i ledningsprocesser, operativa processer och stödprocesser, förklarar projektledaren Sonja Carlsund. För varje huvudprocess har ledningen också utsett en processägare som har det övergripande 8 SWEDAC KVALITETSAKTUELLT NR 1/2009

9 REPORTAGE Fyra olika verksamhetsområden Statens fastighetsverk har fyra olika verksamhetsområden inrikes fastigheter, utrikes fastigheter, bidragsfastigheter samt markfastigheter och ett tjugotal kontor över hela landet. De samlade intäkterna uppgick 2008 till cirka 2,6 Mdr. Antalet anställda är cirka 370 personer. 20 egna internrevisorer ser över ledningssystemet två gånger per år. värnar om arbetsmiljön ansvaret att förbättra och utveckla respektive process, och som till sin hjälp har en arbetsgrupp, ett processteam, som arbetar fortlöpande med utveckling och förbättringar. Teamen förnyas med jämna mellanrum för att göra fler medarbetare delaktiga i arbetet. Vår utgångspunkt har alltid varit att arbetet med ledningssystemet måste få ta sin tid för att inte bli ett hastverk. När certifieringsorganet ansåg att vi var redo för certifiering bad vi om ytterligare ett år för att kunna finputsa på systemet, förklarar Sonja Carlsund. Efter kvalitet var det arbetsmiljö som stod på tur och 2006 genomfördes certifiering av ledningssystemet enligt både Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2001 och den internationella standarden OHSAS Med tanke på att vi redan arbetade enligt två internationella standarder kändes det naturligt att också använda en internationell standard för arbetsmiljö. Kraven i OHSAS är dessutom mer långtgående, vilket gör att vi automatiskt uppfyller kraven i AFS 2001, säger Sonja Carlsund. Även för entreprenörer Syftet med arbetsmiljöcertifieringen är ytterst att minska riskerna i arbetet och skapa en säker och bra arbetsmiljö men inte bara för den egna personalen, utan även för de entreprenörer som anlitas. Patrik Häggstrand ger ett exempel: En arbetsmiljöplan biläggs alla avrop av ramavtal och mindre entreprenadupphandlingar. I arbetsmiljöplanerna lyfter vi fram de arbetsmiljörisker som det aktuella projektet kan medföra, vilket väcker respekt hos entreprenörerna. Något krav på certifiering har dock aldrig ställts på Statens fastighetsverk. Men de ansvariga på myndigheten ser ändå certifiering som en värdefull drivkraft i förbättringsarbetet. Det har ett stort värde att någon utifrån håller ett öga på oss och kontrollerar att vi lever som vi lär. Nu har vi 20 egna internrevisioner som reviderar ledningssystemet två gånger om året och ett certifieringsorgan som gör tillsyn en gång om året, förklarar Patrik Häggstrand. Ska inte bli för komplext Verksamhetsledningssystemet är också helt integrerat, där varje rutin är utvecklad för att uppfylla kraven inom de olika områdena kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Vår utgångspunkt är att det inte ska bli komplext för organisationen. Därför görs till exempel revisionerna mot de olika standarderna vid ett enda tillfälle, säger Patrik Häggstrand. Går vidare med IT-säkerhet Nästa område som kommer att bli föremål för ett systematiskt arbetssätt är informationssäkerhet. Enligt en statlig föreskrift, som har sitt ursprung i det numera avvecklade Verket för Förvaltningsutveckling, Verva, ska alla myndigheter arbeta med informationssäkerhet enligt standarderna SS-ISO/IEC och Det är ingen tvekan om att det finns ett behov av att få en bättre struktur på arbetet med informationssäkerhet. Första steget blir att rekrytera en ny säkerhetschef där kunskaper om standarderna för informationssäkerhet är en stor merit, säger Patrik Häggstrand. SWEDAC KVALITETSAKTUELLT NR 1/2009 9

10 TEMA 20 ÅR FÖR KVALITET OCH SÄKERHET SWEDAC har under sin 20-åriga historia gått i spetsen för en av de största avregleringarna som någonsin genomförts i Sverige. Sedan myndigheten bildades har Sverige gått från ett monopoliserat system till ett öppet system som överensstämmer med EUs principer om fri konkurrens inom provning och kontroll. SWEDAC drev igenom gigantisk avreglering Systemet med ackreditering är en viktig förutsättning för att den inre marknaden ska fungera. Med gemensamma regler för bedömning av överensstämmelse kan varor nu fritt röra sig över gränserna, utan att det krävs förnyad provning och kontroll i varje land, säger Lars Ettarp, som under åren var generaldirektör för SWEDAC. Tidigare bestod EUs regelverk av en blandning av gemensamma direktiv och nationella regler. Direktiven var tekniskt detaljerade och gav tillträde till hela unionen, men för många produkter krävdes överensstämmelse med nationella krav. Den rika floran av nationella regler utgjorde ett handelshinder för inte minst företag från mindre länder som Sverige. Företag i de största EU-länderna hade tillgång till stora inhemska marknader, medan företag i små länder var tvungna att anpassa sig till en mängd nationella regelverk för att kunna exportera, säger Lars Ettarp. System för produktsäkerhet För att kunna förverkliga en gemensam marknad med fri rörlighet infördes 1985 ett helt nytt system för produktsäkerhet inom EU, som allt eftersom kommit att ersätta många av de gamla direktiven och nationella reglerna. Det nya systemet - The New Approach (Nya Metoden) innebär att EU-direktiven inte längre innehåller några detaljkrav, utan endast grundläggande krav på till exempel säkerhet och prestanda. De tekniska kraven läggs fast i standarder som fortlöpande revideras i takt med den tekniska utvecklingen. Nästa steg blev att införa ett gemensamt system för bedömning av överensstämmelse mot EU-direktiven hölls en stor konferens nära Heysel-stadion i Bryssel, med över 800 deltagare från olika EUoch EFTA-länder, där man drog upp riktlinjerna för en öppen ordning med oberoende, ackrediterade organ som svarar för provning och kontroll. En av förespråkarna var Jacques McMillan, som var chef för den enhet inom EU-kommissionen som ansvarade för provning och certifiering, och som hade goda kontakter med bland andra de australiensiska och engelska ackrediteringsorganen, säger Lars Ettarp. Huvudkontoret i Borås Konferensen i Bryssel blev också startpunkten för arbetet med att anpassa det svenska systemet till EU ombildades Statens Mätoch Provråd, med 12 anställda i Borås, till en ny myndighet med ansvar för ackreditering. Lars Ettarp, som under ett 20-tal år innehaft olika poster i regeringskansliet, Det gäller att vara vaksam så att det växande antalet specialtillämpningar inte leder till att det återigen uppstår handelshinder. Lars Ettarp Generaldirektör FOTO: ELISABETH OLSSON-WALLIN bland annat som departementsråd på arbetsmarknadsdepartementet, utsågs till generaldirektör och tillträdde den 1 juli samma år. Det blev en stor omställning. De flesta medarbetare var på semester när jag började. Det var tyst och tomt i korridorerna och ibland fick jag ringa min fru för att kolla att telefonen fungerade, skrattar han. Sverige hade på den tiden, i likhet med många andra europeiska länder ett monopolsystem, med nästan all offentlig provning och kontroll koncentrerad till sju så kallade riksprovplatser. Svensk Anläggningsprovning besiktigade tryckkärl och lyftanordningar, SEMKO provade och godkände elprodukter och så vidare. Sverige gick längre Sveriges monopolsystem överensstämde inte alls med EUs principer om fri konkurrens och SWEDAC, som blev nya namnet på myndigheten, fick en av huvudrollerna i arbetet med att avreglera marknaden. När EES-avtalet trädde i kraft 1994 hade det öppna systemet för provning och kontroll införts på många områden som tidigare var stängda för konkurrens. Sverige gick faktiskt längre än de flesta andra EU-länderna. Inte nog med att systemet avreglerades inom det tvingande området som regleras av EU-direktiv; Ett 10 SWEDAC KVALITETSAKTUELLT NR 1/2009

SWEDAC AKTUELLT. Åhrmans kontroll är giltig i hela EU KVALITETS-

SWEDAC AKTUELLT. Åhrmans kontroll är giltig i hela EU KVALITETS- SWEDAC AKTUELLT EN TIDNING OM ACKREDITERING OCH TEKNISK KONTROLL NR 2 JUNI 2009 KVALITETS- EUs nya varupaket enligt svensk modell Ackreditering och marknadskontroll får starkare ställning såväl i Sverige

Läs mer

KVALITETS- EN TIDNING OM ACKREDITERING OCH TEKNISK KONTROLL NR 1 MARS 2007

KVALITETS- EN TIDNING OM ACKREDITERING OCH TEKNISK KONTROLL NR 1 MARS 2007 SWEDAC AKTUELLT EN TIDNING OM ACKREDITERING OCH TEKNISK KONTROLL NR 1 MARS 2007 KVALITETS- Öppna system ger stora vinster Det öppna systemet är en rationell metod för att organisera kontrollverksamhet.

Läs mer

SWEDAC AKTUELLT. Bilprovningens monopol upphör? KVALITETS- Fertilitetscentrum i Europatoppen. Extra: Bilaga om energideklarationer

SWEDAC AKTUELLT. Bilprovningens monopol upphör? KVALITETS- Fertilitetscentrum i Europatoppen. Extra: Bilaga om energideklarationer SIDAN 17 Jag brukar tänka att många bäckar små betyder mycket. Några enkla saker att göra är att byta till lågenergilampor, stänga av standby-funktioner, dra ner innetemperaturen en eller ett par grader,

Läs mer

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet Enklare vardag för företag Verktyg i regelförenklingsarbetet Tillväxtverket bildades 1 april 2009. Myndigheten ska arbeta för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv

Läs mer

3TIPS CERTIFIERING & KVALITETSSÄKRING

3TIPS CERTIFIERING & KVALITETSSÄKRING ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Mars 2013 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus LÄS TIDNINGEN I DIN IPAD ELLER IPHONE. LADDA NER APPEN FRÅN QIOZK! LADDA

Läs mer

Den mest använda standarden någonsin

Den mest använda standarden någonsin Nr 157 oktober 2007 årgång 19 INNEHÅLL Aktuellt 2 ISO 9000 20 år 4 Förmåga att förbättra och bredda organisationens kompetens 6 Fokus på företag: Teknotrans AB 8 Ledningssystem och Ledarskapet 12 Korta

Läs mer

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2014

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2014 Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2014 a k?? En, a., KJ Statens mät- och provstyrelse Betänkande av MPR-utredningen SBM 1989:31 Statens offentliga utredningar E4753 1989:31 Ey Industridepartementet Statens

Läs mer

Standard Magazine. Drivkraften är nöjda patienter. Britterna gör vinst på miljön. Europa samarbetar för att lösa brott

Standard Magazine. Drivkraften är nöjda patienter. Britterna gör vinst på miljön. Europa samarbetar för att lösa brott STANDARDER FÅR VÄRLDEN ATT FUNGERA STANDARD MAGAZINE GES UT AV SIS, SWEDISH STANDARDS INSTITUTE Standard Magazine Nr 1 mars 2013 Pris 65 kr Ett internationellt samarbete kring vägtrafiksäkerhet har resulterat

Läs mer

2013 2013 var ett år då Bilprovningen blickade både bakåt och framåt. Vi jubilerade och firade 50 år av kunskap och erfarenhet. Samtidigt blev vi ett

2013 2013 var ett år då Bilprovningen blickade både bakåt och framåt. Vi jubilerade och firade 50 år av kunskap och erfarenhet. Samtidigt blev vi ett 2013 2013 var ett år då Bilprovningen blickade både bakåt och framåt. Vi jubilerade och firade 50 år av kunskap och erfarenhet. Samtidigt blev vi ett mindre bolag och ett av flera på en ny marknad. Efter

Läs mer

Hon vill se Europa enas om regelverken

Hon vill se Europa enas om regelverken april/maj 2012 2 AMERIKANSK LAG PÅVERKAR FLER E-FAKTUROR ATT VÄNTA EBA:S RAPPORTKRAV SKAPAR STRESS Senaste nytt: Thomas Östros blir ny vd Hon vill se Europa enas om regelverken Foto: Anna Rut Fridholm

Läs mer

Hon tar tag i de obekväma frågorna

Hon tar tag i de obekväma frågorna Nyheter Utgiven av FAR Årgång 38 Pris 60 kronor Nr 10 2012 INTERNREPRESENTATION Skatteverket förtydligar vad som gäller REDOVISNING K3 Frågor vid koncernredovisning REVISION debatt: kommunal revision måste

Läs mer

Innehåll årsredovisning Skatteverket 2010

Innehåll årsredovisning Skatteverket 2010 Årsredovisning för Skatteverket 2010 Bollnäs NÄSSJÖ Helsingborg Landskrona TIERP SVEG Lund Sandviken Ulricehamn Stockholm Alingsås västerås Kristianstad Ludvika SOLLEFTEÅ VISBY Kristinehamn FALUN Mariestad

Läs mer

Certifiera installatörer

Certifiera installatörer Certifiera installatörer Uppdrag 18 implementering av förnybartdirektivet ER 2011:24 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se Orderfax: 08-505

Läs mer

Konsumenten i fokus KONSUMENT- SKYDD

Konsumenten i fokus KONSUMENT- SKYDD JUNI 2014 2 KONSUMENT- SKYDD Konsumenten i fokus Foto: Anna Rut Fridholm Sverige påverkar Europas gemensamma regelverk. Johanna Lybeck Lilja, statssekreterare och förhandlare, förklarar varför konsumentskyddet

Läs mer

Allt om nya lagen. Så påverkas du! Köpa nytt eller uppgradera? Revisorerna välkomnar lagen

Allt om nya lagen. Så påverkas du! Köpa nytt eller uppgradera? Revisorerna välkomnar lagen T E M A T I D N I N G Dagens Handel nr 36, 2009 Del 2 Göteborg 14 okt Malmö 20 okt Sundsvall 22 okt Stockholm 2-3 nov Så påverkas du! Köpa nytt eller uppgradera? Allt om nya lagen Revisorerna välkomnar

Läs mer

REVISION INTERN #5/07 HÖSTEN HAR SINA GODA SIDOR: DAGS FÖR INTERNREVISIONSDAGARNA

REVISION INTERN #5/07 HÖSTEN HAR SINA GODA SIDOR: DAGS FÖR INTERNREVISIONSDAGARNA INTERN REVISION #5/07 Intervju med Agneta Brevenhag, SEB: Internrevisorn en maktfaktor [12] HÖSTEN HAR SINA GODA SIDOR: DAGS FÖR INTERNREVISIONSDAGARNA INTERN REVISION Tidskrift om internrevision utgiven

Läs mer

CERTIFIERING & KVALITETSSÄKRING

CERTIFIERING & KVALITETSSÄKRING ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Augusti 2013 Nr. 7 CERTIFIERING & KVALITETSSÄKRING EFFEKTIVISERA VERKSAMHETEN med rätt ledningssystem Kvalitetssäkra Stärk förtroendet

Läs mer

BÄST I VÄRLDEN på e-förvaltning

BÄST I VÄRLDEN på e-förvaltning 2/08 En tidning från Öhrlings PricewaterhouseCoopers för stora internationella företag och organisationer TEMA SAMHÄLLE MILJARDER SPARAS MED E-FAKTUROR SVENSKA CHEFER GER REINFELDT TUMMEN UPP STORA VINSTER

Läs mer

Riksbyggens verksamhet 2006

Riksbyggens verksamhet 2006 Riksbyggen Verksamhet 2006 Riksbyggens verksamhet 2006 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Rum för hela livet 3 Vd 7 Förvaltning 15 Byggnation 20 Fastigheter 26 Föreningsverksamhet 30 Medarbetare 35 Bolagsstyrningsrapport

Läs mer

Svensk äldrevård- framtidens exportvara

Svensk äldrevård- framtidens exportvara SWECARE FOUNDATION STOCKHOLM Svensk äldrevård- framtidens exportvara Identifiering av det svenska erbjudandet för framtida exportmöjligheter Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 2. BAKGRUND... 4 2.1

Läs mer

BÄRBRANSCHEN TAR KRAFTTAG för bättre villkor i blåbärsskogen

BÄRBRANSCHEN TAR KRAFTTAG för bättre villkor i blåbärsskogen Swedwatch rapport #60 BÄRBRANSCHEN TAR KRAFTTAG för bättre villkor i blåbärsskogen Innehållsförteckning 1. Sammanfattning: Stora framsteg i bärbranschens ansvarsarbete... 3 2. Bakgrund... 5 3. ICA vägledare

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från Bolagsverket. Nya webbtjänster spar tid åt företagare.

Hela denna bilaga är en annons från Bolagsverket. Nya webbtjänster spar tid åt företagare. Elektronisk kontakt med Bolagsverket Nya webbtjänster spar tid åt företagare. sidan15 FÖRETAG & AFFÄRER EN BILAGA FRÅN BOLAGSVERKET OM HUR DET KAN BLI LÄTTARE ATT VARA FÖRETAGARE I SVERIGE Modernare aktiebolagslag

Läs mer

Omvärldsbevakning vad, var och för vem?

Omvärldsbevakning vad, var och för vem? 2006:11 Omvärldsbevakning vad, var och för vem? En utvärdering av Institutet för tillväxtpolitiska studiers utlandsbaserade verksamhet MISSIV DATUM DIARIENR 2006-10-31 2006/56-5 ERT DATUM ER BETECKNING

Läs mer

De flesta får någon gång ekonomiska problem. Nr 7 2010 Pris 56 kr

De flesta får någon gång ekonomiska problem. Nr 7 2010 Pris 56 kr Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Sund ekonomi hos Sundit Reko ett effektivt skydd mot bokföringsbrott De tillfälliga skatteanstånden en ny konkursvåg? Jakten

Läs mer

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 DRÖMMEN OM ETT BÄTTRE LIV 1 Förord För att vi ska kunna utveckla verksamheten tillsammans är det viktigt att det finns en tydlig färdriktning. Med det här dokumentet

Läs mer

Nya konsumtkreditlagen är här - skarp kritik mot Konsumentverkets allmänna råd

Nya konsumtkreditlagen är här - skarp kritik mot Konsumentverkets allmänna råd december 2010 6 Nya konsumtkreditlagen är här - skarp kritik mot Konsumentverkets allmänna råd Färdigt Basel III-paket Förslag till leasingredovisning sågas E-faktura ska höja EU:s tillväxt 2 Bankföreningens

Läs mer

Nummer 2 2005. Tema: Internrevisorn på scenen

Nummer 2 2005. Tema: Internrevisorn på scenen Internrevision Nummer 2 2005 Tema: Internrevisorn på scenen intern revision Tidskrift om internrevision. Utgiven av Internrevisorernas förening, IRF Nummer 2, april 2005 Material för publicering skickas

Läs mer

Nytt stöd för upphandlare inom sjukvården

Nytt stöd för upphandlare inom sjukvården nr 1, mars 2009 pris 65 kr standard magazine ges ut av sis, swedish standards institute, www.sis.se Nytt stöd för upphandlare inom sjukvården Historisk utblick Svenska och engelska testpionjärer Bli bättre

Läs mer

PÅ jakt efter sig själv

PÅ jakt efter sig själv DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING FINANSKRISEN KRÄVER MER RESURSER #3 1 APRIL 2009 tidningen för dig i Försäkringskassan Intervjun: ENHETSCHEFEN SOM TRIVS MED SITT JOBB FARVÄL BULL HEJ UNIX Nya Försäkringskassan

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från Far branschorganisationen för revisorer och rådgivare. FÖRTROENDE

Hela denna bilaga är en annons från Far branschorganisationen för revisorer och rådgivare. FÖRTROENDE FÖRTROENDE F o k u s PÅ s m å o c h m e d e l s to r a f ö r e tag I AFFÄRER Robban Andersson / XP / SCANPIX Varumärket Kalla viljans triumf Skiddrottningen är också företagare och en förebild för dig

Läs mer