Utbildningsinsats ICF-baserade rehabiliteringsplaner Slutrapport 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utbildningsinsats ICF-baserade rehabiliteringsplaner Slutrapport 2013"

Transkript

1 Utbildningsinsats ICF-baserade rehabiliteringsplaner Slutrapport 2013

2 Studiecirkelledare i division hälsa, habilitering och rehabilitering tillsammans med professor Jan Lexell. Foto Kristina Borgsten 2

3 Slutrapport Datum Version Dnr LK/ Projektnamn: Utbildningsinsats ICF-baserade rehabiliteringsplaner Projektägare: Divisionschef Eva Stjernström Landstinget i Värmland Checklista inför beslut, BP5 JA NEJ Alla ärenden är omhändertagna X Alla erfarenheter och observationer är dokumenterade och avrapporterade X Projektbiblioteket är uppdaterat med relevanta dokument X Avvikelser från planerade mål är dokumenterade X Effektmålen är dokumenterade i nyttokalkylen X Ansvarig för uppföljningen av nyttoeffekterna är utsedd X Nyttouppföljningsmetod är dokumenterad i överenskommelsen för realisering av nytta. Ekonomisystemet är uppdaterat och projektet formellt avslutat X Kryssa i rutan för vilket alternativ som gäller: JA NEJ Kommentar: Beslut att godkänna Slutrapport och avsluta projektet, BP5 Beslut att inte avsluta projektet, BP5 Beslut att bordlägga beslutet X Datum och underskrift projektägare 3

4 Namnförtydligande INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Grundläggande information Bakgrund Rehabiliteringsplanen ICF Syfte Projektnytta Projektorganisation Innan start Medarbetarenkät i HHR Patientenkät i HHR Processer och metoder Information om utbildningen om rehabiliteringsplan/skriftlig individuell plan Rekrytering och utbildning av studiecirkelledare Utbildningsmaterial Sammansättning av studiecirklarna och planering för genomförande Projektresultat jämfört med projektmål Målen Målen utifrån projektplanen Målgrupper Utfall resultatmål Informationstillfällen för andra intresserade Studiecirklar och deltagare Utfall tidsplan Utfall kostnader, kompetens och resurser Planerad tidsåtgång/arbetstid Kommunikation Utvärdering av utbildningsinsatsen Fokusgrupper med patienter Patientenkäter för öppen vård, HHR Enkät till studiecirkeldeltagare Cirkelledarnas erfarenheter Projektanknutna aktiviteter Kartläggningsmanual enligt ICF Målsättning tillsammans med patienten hur gör vi och varför? Överlämning av projekt Implementering av rehabiliteringsplanen Projekt ICF-baserade rehabiliteringsplaner i Cosmic Erfarenheter, observationer och förslag till förbättringar Frågor som uppkommit Förutsättningar Utbildningar i studiecirkelform Administrativt stöd Cirkelledare Skepsis

5 4.7 Projektledarens reflektioner Fortsatt arbete med planer...20 Referenser Bilaga 1 Rehabiliteringsplan...22 Bilaga 2 Definitioner, lagar och författningar...25 Bilaga 3 ICF-struktur...27 Bilaga 4 Projektorganisation...28 Bilaga 5 Enkät till studiecirkeldeltagare

6 1 Grundläggande information 1.1 Bakgrund Projektet Uppdrag rehabilitering startade 2007 som en del i den nationella satsningen att förbättra vård och omsorg av äldre. Mot bakgrund av erfarenheter som kom till uttryck i rapporten Samarbete/gränssnitt mellan kommunerna och landstinget i Värmlands län (1) fanns behov av att förbättra kommunikation och samverkan mellan medarbetare inom rehabilitering. Patienter/brukare riskerade att hamna i en gråzon på grund av oklarheter om vem som ansvarade för rehabiliteringen och ansvarsgränserna behövde tydliggöras. Det var också så att tillgången till rehabilitering i Värmland till dels var beroende av var patienten/brukaren var bosatt. Projektets uppdrag (2) blev också att utarbeta en modell för gemensam kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte. Projekt Uppdrag rehabilitering har omfattat totalt sex år och hela perioden redovisas i en separat rapport (3). Föreliggande rapport omfattar perioden april 2009 december 2012 och är en process- utvärdering av utbildningsinsatsen. Värdet av processutvärderingen ligger i analys och utvärde- ringen mot målen. I september 2008 hölls ett seminarium med titeln Modern rehabilitering - en process med många delar. Professor och överläkare Jan Lexell föreläste om rehabiliteringsprocessen, den ICF-baserade rehabiliteringsplanen, om målformulering och teamarbete. ICF=International Classification of Functioning, Disability and Health (4). Seminariet filmades för att möjliggöra för många att ta del av det och finns tillgängligt på (5). Budskapet fick stort genomslag. I samband med seminariet föddes idén om en utbildningsinsats om ICF-baserade rehabiliteringsplaner/skriftliga individuella planer. Rehabiliteringsplanen är ett viktigt stöd i rehabiliteringsarbetet, både för patienten och för teamet/behandlaren. En projektplan formulerades för utbildning i studiecirkelform (6) Rehabiliteringsplanen Rehabiliteringsplanen/den skriftliga individuella planen är patientens eller brukarens plan och följer denne mellan vårdnivåer och över huvudmannaskapsgränser (bilaga 1). Begreppen rehabiliteringsplan och patient används fortsättningsvis i rapporten. Tillsammans med patienten upprättas en detaljerad plan som beskriver patientens egna förväntningar och de mål som är möjliga att uppnå under den aktuella rehabiliteringsperioden. Det är patientens ansvar att uppfylla delmålen med professionens hjälp. Professionen ansvarar för åtgärderna. Planen anger också rehabiliteringsperiodens början och slut, en avgränsning som är betydelsefull då rehabilitering innebär en uppoffring för patienten och kräver motivation. Rehabiliteringsplanen gör det möjligt för patienten att vara delaktig och bidrar till ökad medvetenhet. Den samlade kunskapen visar att ett patientcentrerat arbetssätt med en delaktig patient har en positiv inverkan på vårdens resultat (7). I en svensk studie fick patienter lära sig att själva skriva sina rehabiliteringsplaner själva och tvingades därmed till reflektion och att ta mer ansvar (8). Rehabiliteringen underlättas när patient och behandlare arbetar mot gemensamt satta mål. Arbetet med att sätta mål prioriteras vid upprättandet av planen och målen utvärderas regelbundet. Förmågan att identifiera och sätta mål är det som speciellt karakteriserar professionella som arbetare med rehabilitering (9). Det finns ett uttalat lagstöd för arbetet med planer (10-13). Definitioner, lagar och författningar finns i bilaga ICF Rehabiliteringsplanen baseras på klassifikationen ICF, International Classification of Functioning, Disability and Health (4). I svensk version Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (14). ICF omfattar alla aspekter av människors hälsa i vid bemärkelse och innebär en gemensam beskrivning av individers funktionstillstånd. Det kan liknas vid ett standardiserat språk och en struktur 6

7 som beskriver hur individers hälsotillstånd påverkar deras fungerande i vardagliga situationer. ICFstrukturen redovisas i bilaga 3. Följande begrepp och definitioner återkommer i rehabiliteringsplanen: Kroppsfunktioner kroppssystemens fysiologiska funktioner inklusive psykologiska funktioner. Kroppsstrukturer anatomiska delar av kroppen såsom organ, lemmar och deras komponenter. Aktivitet en persons genomförande av en uppgift eller handling. Delaktighet en persons engagemang i en livssituation. Funktionsnedsättningar respektive strukturavvikelser problem såsom en betydande avvikelse eller förlust i kroppsfunktion eller kroppsstruktur. Aktivitetsbegränsningar svårigheter som en person kan ha vid genomförande av aktiviteter. Delaktighetsinskränkningar problem som en person kan ha i engagemang i livssituationer. Omgivningsfaktorer den fysiska, sociala och attitydmässiga omgivning i vilken människor lever och verkar. Rehabiliteringsplanens delmål skrivs utifrån ICF-domänerna aktivitet och delaktighet samt omgivningsfaktorer. När rehabiliteringsplanen baseras på ICF erhålls en större förståelse för patientens hela situation inklusive hans eller hennes upplevelse av sin situation. I beskrivningen av individens hälsa enligt ICF ingår förmågan att vara delaktig vilket påverkar all rehabilitering. Med ICF kan konsekvenserna av en sjukdom eller skada klassificeras. Genom att använda ICF som ett gemensamt språk får vårdpersonal, politiker, forskare och allmänhet lättare att förstå varandra. Oberoende av profession kan behandlingar jämföras, resultat utvärderas och underlag för beslut tas fram. På så sätt förbättras kommunikationen mellan medarbetare. Patienten och dennes närstående upplever ökad trygghet i övergångarna mellan vårdformer och huvudmän då de möts av samma förhållningssätt och språk. Att använda ICF som bas för de skriftliga individuella planerna ligger helt i linje med landstingets division HHR:s (hälsa, habilitering och rehabilitering) patientfokuserade arbete. Sökorden i journalerna är ICF-baserade. Landstinget i Värmland har fattat beslut om - att en inriktning mot ICF enligt Socialstyrelsen och WHO skall ske för att följa och bygga begrepp inom vårdområdet (15). 1.2 Syfte Att utbilda medarbetare med behandlingsansvar i Landstinget i Värmland och i Värmlands kommuner i att skriva rehabiliteringsplaner/skriftliga individuella planer enligt klassifikationen ICF; International Classification of Functioning, Disability and Health. 1.3 Projektnytta Varför rehabiliteringsplan? Arbetssättet innebär lyhördhet för patientens behov, att hela människan behandlas och att fokusera på målen med riktade åtgärder. För patienten gemensamt framtagna mål ökar möjlighet till motivation, delaktighet och ansvarstagande i rehabiliteringen. För behandlaren och teamet rehabiliteringsplanen ger struktur och tydlighet i arbetet, planen blir ett kontrakt mellan patienten och behandlaren för de gemensamt satta målen och tidsplanen. Den tydliggör början och slutet på en rehabiliteringsperiod och ger struktur för uppföljning av åtgärderna. För organisationen samma kunskapsunderlag och förhållningssätt underlättar samarbetet i rehabilitering över huvudmannaskapsgränserna. Att göra rätt insatser, mot målen, innebär att vinna tid i längden. 7

8 1.4 Projektorganisation Se bilaga Innan start Medarbetarenkät i HHR En enkät ställdes 2009 till medarbetare med behandlingsansvar i division HHR. Syftet med enkäten var att få en nulägesbeskrivning när det gäller skriftlig plan. Svarsfrekvens 62 % (155 svar). Hur stor del av dina patienter/klienter/brukare har en skriftlig plan? (För att svara ja på frågan ska rehabiliteringsplanen lämnas till patienten och innehålla: uppgifter om patientens/klientens/brukarens behov, förutsättningar och intressen, mål, planerade insatser, vem som ska utföra insatserna och en tidsplan för genomförande och utvärdering). 37 % av divisionens medarbetare med behandlingsansvar svarar att deras patienter/klienter/brukare (i sluten och öppen vård) har en skriftlig plan. Exklusive vuxenhabiliteringen var andelen 29 %. I samma enkät ställdes frågan: Hur värderar du dina kunskaper om ICF? Av de svarande hade 15 % goda kunskaper om ICF Patientenkät i HHR Divisionens patienter i öppen vård tillfrågades med start i juni 2009 om de hade en skriftlig plan. Det skedde via en enkät som lämnades till de fem första patienterna på divisionens 40-talet mottagningar i öppen vård sex gånger per år. Frågan var: Har du en egen skriftlig plan, som du tillsammans med din vårdgivare har kommit överens om, den skriftliga planen kan bland annat innehålla en planering av de insatser som ska genomföras för dig? (Har du endast ett skriftligt träningsprogram, så ska du inte svara Ja på denna fråga) Vid de tre mätningarna hösten 2009 svarade 25,8 % - 34,6 % av patienterna ja på frågan. Medelvärde 29, 1 %. Enligt uppgifter i verksamheternas delårsrapporter första halvåret 2009 började medarbetare i hälften av verksamheterna att skriva planer. Det gällde vissa begränsade patientgrupper inom neurologi och vid dag- eller teamrehabilitering medan övriga verksamheter var i planeringsstadiet. Målet på sikt var att alla patienter skulle ha en rehabiliteringsplan/habiliteringsplan. 1.6 Processer och metoder Information om utbildningen om rehabiliteringsplan/skriftlig individuell plan För att informera om den kommande utbildningen och motivera till deltagande besökte projektledaren divisionens verksamheter under slutet av 2009 och början av Samtal fördes bland annat om begreppet patientfokus och vad det innebar för den enskilde medarbetaren. Reflektionen knöt an till de bärande elementen i rehabiliteringsplanen - patientens fokus och delaktighet. Divisionens ledningsgrupp informerades för att få förankring för projektet. Vid sammankomster och via e-post informerades även de kommunala rehabiliteringscheferna om den kommande utbildningen. Utbildningen vände sig till de medarbetare som kommer att skriva rehabiliteringsplanen tillsammans med patienten. Det fanns önskemål om att utvidga målgruppen och det skedde också till viss del. Se

9 1.6.2 Rekrytering och utbildning av studiecirkelledare Rekrytering av cirkelledare från division HHR skedde under sommaren En förfrågan skickades till divisionens verksamhetschefer för att få förslag på personer som var intresserade av att bli cirkelledare. Projektet sökte positiva medarbetare med förståelse för vikten av rehabiliteringsplaner med förmåga att leda studiecirklar för sina kollegor. Tio landstingsmedarbetare, tre arbetsterapeuter, sex sjukgymnaster och en psykolog, utbildades hösten 2009 vid ett tvådagars internat under ledning av professor Jan Lexell. För att förbereda sig hade deltagarna tagit del av seminariet Modern rehabilitering en process med många delar. På internatet inleddes arbetet med att utarbeta utbildningsmaterialet. Uttryckande konstterapeut Annika Göran bidrog med struktur och verktyg för presentation. Vid ett senare tillfälle fick deltagarna värdefull hjälp inför den kommande pedagogiska insatsen av landstingets organisationskonsult Mait Burén Selimsson. Modellen med cirkelledare, så kallade superusers, från den egna verksamheten valdes för att dessa med sina fördjupade kunskaper även fortsättningsvis skulle kunna bistå sina kollegor både i landstinget och i kommunerna Utbildningsmaterial Utbildningsmaterialet togs fram under tät kontakt med utbildaren och vid träffar med de blivande cirkelledarna. Utbildningen organiserades i tre studiecirkelträffar à 2 timmar. Häftet Patientens mål - våra åtgärder utarbetades liksom en Power-Point-presentation för de tre cirkelträffarna och en handledning för cirkelledarna. Gemensamt producerades även patientfall och mallar för rehabiliteringsplaner. Information om projektet samlades på en hemsida på landstingets intranät med länk till landstinget externa webbplats liv.se. För studiecirkeldeltagarna sammanställdes en utbildningsmapp med häftet Patientens mål våra åtgärder, åhörarkopior motsvarande Powerpoint-presentationen och utskrivna mallar för rehabiliteringsplaner för övningsuppgifter Sammansättning av studiecirklarna och planering för genomförande Inbjudan till studiecirklarna skickades till division HHR:s verksamhetschefer och rehabiliteringschefer i kommunerna för att de själva skulle kunna planera in sina deltagare. En geografisk fördelning eftersträvades. Samordnade anmälningar från arbetsplatserna underlättade för projektledningen. Cirklarna mixades med olika professioner och ambitionen var att varje cirkel skulle ha deltagare från både landstinget och kommunerna. Det uppfylldes till drygt 80 %. Planeringen innebar ett omfattande arbete och hjälp med fördelning av deltagare till cirklarna behövdes, speciellt när det gällde arbetsplatser med många medarbetare som Centralsjukhuset Karlstad och Karlstads kommun. Cirkelledarna ansvarade för att boka lokal, ordna fika och kommunicera med deltagare inför starten. Stundtals var det svårt att kombinera med det ordinarie kliniska arbetet. Varje ledare disponerade en handkassa à 500 kr för fika vid sammankomsterna. 2 Projektresultat jämfört med projektmål Redan i samband med seminariet Modern rehabilitering en process med många delar, som genomfördes i september 2008, startade planeringen för utbildningsinsatsen. Den vände sig till de rehabiliteringsbärande professionerna, dvs. arbetsterapeuter, kuratorer, logopeder, psykologer och sjukgymnaster hos de båda huvudmännen. Det saknades jämförande insatser i ämnet och satsningen var nationellt unik. 2.1 Målen Målen utifrån projektplanen Ett vidgat fokus från åtgärder till mål. 9

10 Utvalda medarbetare i landstinget blir studiecirkelledare, så kallade superusers, efter genomgången utbildning. Med fördjupad kunskap om ICF kan dessa handleda sina kollegor i studiecirklar på arbetsplatserna. Utbildningsmodellen är jämförbar med den som landstinget använt vid införandet av vårdinformationssystemet Cambio Cosmic. När medarbetare i landstinget och samarbetspartners har kunskap om och använder verktyget ICF, exempelvis vid utformandet av rehabiliteringsplanen, uppnås en vidgad syn på och förståelse av patientens/brukarens hela situation inklusive hans eller hennes upplevelse av sin situation. Patientsäkerheten ökar genom att kommunikationen blir tydligare och säkrare, t.ex. när det gäller överföring av vårdinformation. Patienten/brukaren och dennes anhöriga upplever ökad trygghet i övergångarna mellan vårdformer och huvudmän då de möts av samma förhållningssätt och språk. Patienter kommer att vara delaktiga i utformandet av rehabiliteringsplaner. Måluppfyllelse diskuteras under punkt 4 Erfarenheter, observationer och förslag till förbättringar Målgrupper Patienter som får del av projektets resultat. Medarbetare i landstingets division HHR samt i övriga berörda divisioner Medarbetare inom rehabilitering i Värmlands kommuner genom utbildningsinsats och samverkan. En gemensam utbildning om rehabiliteringsplaner/skriftliga individuella planer uppfyller också projektet Uppdrag rehabiliterings övergripande syfte med fortsatt utveckling av kommunikationen mellan medarbetare inom rehabilitering i landstinget och Värmlands kommuner. 2.2 Utfall resultatmål Informationstillfällen för andra intresserade Projektet väckte ett visst intresse och ledde till ett flertal informationstillfällen, både internt i division HHR och för medarbetare och chefer i andra divisioner i landstinget samt externt vid nationella konferenser. Alla förfrågningar, t ex från kommuner och landsting, organisationer och bokförlag, kunde inte bifallas. Önskemålen gällde information om utbildningen, att få tillgång till rehabiliteringsplanen, ta del av utbildningen eller att få köpa utbildningsmaterialet Studiecirklar och deltagare Under 2010 genomfördes 54 geografiskt fördelade studiecirklar i Värmland. Se tabell nedan. På begäran av verksamheterna anordnades också två endagsutbildningar. Cirkelledarna genomförde mellan 3 och 8 studiecirklar var. Deltagarantalet uppgick till 363 personer, varav i ordinarie cirklar 341 och i endagsutbildning 22 personer. Deltagande var obligatoriskt för landstingets medarbetare med behandlingsansvar och 84 % av målgruppen deltog, 196 personer. Vuxenhabiliteringens medarbetare inbjöds till utbildningen men anordnade egen utbildning och avstod från deltagande. En halvdagsutbildning hölls för divisionens medarbetare utan behandlingsansvar; undersköterskor, fysioterapibiträden och arbetsterapibiträden, och samlade 13 personer. Även divisionens vårdadministratörer erbjöds utbildning. Från andra huvudmän deltog totalt 167 arbetsterapeuter och sjukgymnaster, varav från Värmlands 16 kommuner 149 personer vilket motsvarar 86 % av målgruppen. Från Sjukhuset i Torsby, som är en egen organisatorisk enhet, deltog 14 personer och från Frykcenter i Torsby 4 personer. Arbetsterapeuter och sjukgymnaster var de största deltagargrupperna. Från kommunerna deltog dubbelt så många ar- 10

11 betsterapeuter som från landstinget och det omvända förhållandet gäller för sjukgymnasterna, vilket speglar förhållandet i tjänster. Kuratorer, logopeder och psykologer saknas i kommunernas rehabiliteringsutbud. 83 % av cirklarna var mixade med deltagare från båda huvudmännen. Intyg utfärdades efter genomgången studiecirkel. Deltagare i studiecirklarna 2010 Arbets- Sjuk- Kuratorer Psykologer Logopeder Övriga Totalt terapeuter gymnaster Kommuner Landstinget Övriga Totalt Geografisk fördelning av studiecirklarna 2010 Arvika 8 cirklar Jan-april Filipstad 1 cirkel Feb-mars Hagfors 2 cirklar Mars-april Karlstad 29 cirklar/1 endagsutbildning Feb-okt/okt Kristinehamn 5 cirklar Mars-maj Sunne 2 cirklar/1 endagsutbildning Maj-juni/okt Säffle 4 cirklar Feb-maj Torsby 3 cirklar Mars-maj Totalt 54 cirklar 2.3 Utfall tidsplan Tidsplanen kunde i stort sett hållas. Förberedelsearbetet skedde under 2009 och de flesta studiecirklarna genomfördes under första halvåret Enstaka cirklar hölls i oktober 2010 och även ett par endagsutbildningar. Från några verksamheter kom till en början endast ett fåtal anmälningar vilket bidrog till förskjutning i tid. Deltagare som missat någon av de tre träffarna erbjöds att komplettera under oktober månad. 2.4 Utfall kostnader, kompetens och resurser Projektet har bedrivits i nära samarbete med Jan Lexell, professor i rehabiliteringsmedicin vid Lunds universitet och överläkare vid Skånes universitetssjukhus. Kontakter med andra landsting och kommuner samt medverkan i Socialstyrelsens och SKL:s (Sveriges kommuner och landsting) konferenser har också bidragit till projektresultatet. Mia Pless, utvecklingschef vid Habilitering och hjälpmedel, Landstinget i Uppsala län konsulterades angående ICF. Projektledaren har deltagit i styrgrupper för näraliggande projekt i rehabiliteringsområdet. Mediakontakter har skett för att informera om projektet och ge exempel på hur landstinget och kommunerna i Värmland arbetar med samverkan i rehabilitering Planerad tidsåtgång/arbetstid Tio medarbetare utbildades till studiecirkelledare, så kallade superusers. Projektmedel överfördes till verksamheterna som ersättning för den arbetstid som motsvarade cirkelledarnas engagemang i projektet. Cirkelledarna förde tidbok och uppmanades skriva ned det faktiska antalet använda timmarna så de kunde konteras till deras respektive enheter. Efterhand blev de mer förtrogna med materialet och fick rutin på att genomföra studiecirklarna. Det medförde att det antal dagar som cirkelledarna arbetade i 11

12 projektet stannade vid 100 jämfört med de 180 budgeterade. Tid för utbildning och gemensamma träffar beräknades till 5 dagar per cirkelledare under 2009 och 2010, dvs. 50 dagar. Det visade sig att behovet av gemensamma sammankomster för planering, utbildning och samsyn var större än beräknat och uppgick till cirka 75 dagar, 7-8 dagar per cirkelledare. Kostnader Löner inklusive sociala avgifter, övriga kostnader exklusive moms. Lön Projektledare 785 tkr Ersättning till verksamheter för medarbetares tid i samband med studiecirklar Utbildningskostnader gällande superusers (extern konsult, boende, resekostnader) Superusers Superusers Kostnad för undervisningsmaterial Papper och tryck Utbildningskostnader Projektledare Övriga kostnader 236 tkr 53 tkr 43 tkr 31 tkr 142 tkr Summa kostnad tkr Kostnader för seminariedagar 2012 redovisas under 2.7 Projektanknutna aktiviteter. 2.5 Kommunikation Under projekttiden har information om projektet funnits tillgängligt på Efter avslutad projekttid placeras slutrapporten på under fliken För vårdgivare och samarbeten. Vissa dokument finns publicerade på landstingets intranät och andra är tillgängliga via landstingets diarium. Kontakta projektledaren för information. För information till patientföreningar producerades en presentation. En presskonferens hölls i februari 2010 inför starten av utbildningarna om ICF-baserade rehabiliteringsplaner. Det resulterade i publicering i flera tidningar. 2.6 Utvärdering av utbildningsinsatsen Utvärderingen bygger på följande underlag: Fokusgrupper med patienter - HHR:s patientenkäter för öppen vård Enkät till studiecirkeldeltagare - Cirkelledarnas erfarenheter och synpunkter Fokusgrupper med patienter Drygt 6 månader efter att merparten av studiecirklarna var avslutade genomfördes två fokusgrupper med patienter. Vid den tidpunkten var kunskapen om rehabiliteringsplaner/skriftliga individuella planer spridd bland medarbetarna och i vissa patientgrupper. De två fokusgrupperna ägde rum på dagrehabiliteringen på Sjukhuset i Arvika och landstingets dagrehabilitering i Karlstad, dvs. arbetsplatser där arbetet med att skriva planer startade tidigt. Informerat samtycke inhämtades. Fokusfrågan var: Vad är viktigt för att din rehabilitering ska bli framgångsrik? Resultat Grupp 1 Det är viktigt att sätta realistiska mål. 5 p Det är viktigt att träffa andra i samma situation. 5 p 12

13 Det är viktigt för mig att jag har mina egna mål. 4 p Det är viktigt att fortsätta träna efter rehabperiodens slut. 4 p Det är viktigt att det sker en medicinsk uppföljning parallellt med rehabiliteringen. 4 p Det är viktigt att träna tillsammans med andra. 3 p Det är viktigt att det sätts delmål. 3 p Grupp 2 Det är viktigt att jag har en positiv inställning till livet. 4 p Det är viktigt att vi tillsammans följer upp de mål vi satt. 4 p. Det är viktigt att jag tror på det som står i rehabiliteringsplanen. 3 p (sammanslagen med Det är viktigt att jag känner tilltro till innehållet i planen.) Det är viktigt att jag möter personal som har kunskap. 3 p Det är viktigt att man sätter upp realistiska mål. 3 p Det är viktigt att jag får stöd av anhöriga. 3 p Det sammanställda resultatet visar att patienter är medvetna om vikten av mål. De värdesätter att ha ett eget mål, att målet är realistiskt och att delmål sätts. Vidare att delmålen följs upp. Det var också viktigt att tro på det som står i rehabiliteringsplanen och att få möta personal med kunskap Patientenkäter för öppen vård, HHR Implementeringen av rehabiliteringsplanen/den skriftliga individuella planen kan också följas i division HHR:s patientenkäter för öppenvård. Tjugo patienter på ett 40-tal mottagningar i öppen vård tillfrågas sedan 2011 vid tre tillfällen per år, bland annat om planer. Under 2009 och 2010 distribuerades enkäten sex gånger årligen till de fem första patienterna på öppenvårdsmottagningarna och då svarade drygt 30 % att de hade en rehabiliteringsplan/skriftlig individuell plan. Motsvarande mätningar i sluten vård utförs inte. Vuxenhabiliteringen registrerar på annat sätt och ingår inte här. Frågan var: Har du en egen skriftlig plan, som du tillsammans med din vårdgivare har kommit överens om, den skriftliga planen kan bland annat innehålla en planering av de insatser som ska genomföras för dig? (Har du endast ett skriftligt träningsprogram, så ska du inte svara Ja på denna fråga) Andel patienter i öppen vård som svarar att de har en rehabiliteringsplan Tid Antal svarande Ja Nej Vet ej April 2011 (n=475) 32 % 58 % 10 % Aug 2011 (n=494) 32,4 % 56,3 % 11,2 % Nov 2011 (n=397) 36,3 % 51,4 % 12,3 % April 2012 (n=385) 35,8 % 46,8 % 17,4 % Aug 2012 (n=395) 35,2 % 48,5 % 16,3 % Nov 2012 (n=483) 35,6 % 47 % 17,4 % I medeltal 34,5 % av HHR:s patienter i öppen vård svarar Ja, att de har en rehabiliteringsplan Enkät till studiecirkeldeltagare Syftet med enkäten var att ta reda på deltagarnas upplevelser och erfarenheter av utbildningen och av att skriva rehabiliteringsplaner. Innan enkäten skickades ut testades den av cirkelledare och andra och ändrades efter synpunkter. Enkäten skickades via e-post till samtliga deltagare i studiecirklarna och endagsutbildningarna i januari 2011, vilket var inom ett år efter avslutad utbildning. Den besvarades anonymt med en svarsprocent på 70,5 %. Enkäten innehöll frågor om studiecirkelns innehåll, omfattning och sammansättning samt om studiecirkelmaterialet. Erfarenheter av och förhållningssätt till att arbeta med planerna efterfrågades också. Enkäten finns i sin helhet i bilaga 6. Nedan följer ett urval av svaren. 13

14 Hur upplevde du att deltagarna i studiecirkeln/utbildningsdagen kom från både landstinget och kommunerna? Mycket bra och bra kommunerna 98 % Mycket bra och bra landstinget 77 % Kommentar: Att cirklarna var mixade uppskattades mycket, allra mest av medarbetare i kommunerna. Har ni i din verksamhet/enhet kommit överens om vilka patienter/brukare som ska få en rehabiliteringsplan/skriftlig individuell plan? Ja Nej Vet ej Kommunerna 34,3 % 46,7 % 19 % Landstinget 62 % 31,3 % 6,7 % Kommentar: Jämfört med i kommunerna anger nästan dubbelt så många medarbetare i landstinget att det är överenskommet vilka patienter ska får en rehabiliteringsplan. Arbetar du med att dina patienter/brukare har en skriftlig individuell plan/ rehabiliteringsplan som lämnas till dessa? Ja Nej Kommunerna 44,8% 55,2 % Landstinget 46 % 54 % Kommentar: Andel medarbetare som utformar rehabiliteringsplaner är lika stor i kommunerna och landstinget. Uppskatta hur stor andel av dina patienter som har en sådan plan. Minst femtio procent av mina patienter/brukare har en rehabiliteringsplan svarar 43 % i landstinget och 21 % i kommunerna. Att mindre än 25 % av mina patienter/brukare har en plan svarar 59 % i landstinget och 79 % i kommunerna. Kommentar: En större andel patienter med vårdkontakt i landstinget får en rehabiliteringsplan. Hur upplever du IT-stöd i förhållande till rehabiliteringsplanen/den skriftliga individuella planen? 41 % respektive 46 % av medarbetarna i kommunerna och landstinget svarar att det är helt avgörande eller ganska avgörande att det finns IT-stöd i förhållande till rehabiliteringsplanerna. Kommentar: Efterfrågan på IT-stöd är stor men uppvisar ingen större skillnad hos huvudmännens medarbetare. Utifrån din erfarenhet idag hur är din inställning till att skriva rehabiliteringsplaner/skriftliga individuella planer? 81 % av medarbetarna i kommunerna och 69 % av landstingets medarbetare är positivt inställda till att skriva rehabiliteringsplaner. Kommentar: Andelen medarbetare med positiv inställning är större i kommunerna. Hur upplever du samverkan med kollegor hos den andra huvudmannen kommunen respektive landstinget när det gäller rehabiliteringsplaner? 12 % av kommunernas medarbetare och 14 % av landstingets medarbetare anser att samverkan fungerar bra när det gäller rehabiliteringsplaner. 33 % av kommunernas medarbetare och 11 % landstingens medarbetare anser att samverkan fungerar dåligt eller mycket dåligt. Kommentar: Medarbetare i kommunerna är mindre nöjda med samverkan. Målet med utbildningen har varit att du ska få kunskap om ICF-baserade rehabiliteringsplaner och kunna skriva dem tillsammans med din patient. Hur väl tycker du att du har nått det målet? 27 % av medarbetarna i kommunerna och 49 % av medarbetarna i landstinget besvarar frågan med alternativen helt och hållet och mycket väl. 14

Sofia Lundqvist Tove Bellander Emma Brandt Holmström Anne-Marie Robertson

Sofia Lundqvist Tove Bellander Emma Brandt Holmström Anne-Marie Robertson Modell Modell för hemrehabilitering för Hemrehabilitering i i Strängnäs kommun kommun Sofia Lundqvist Tove Bellander Emma Brandt Holmström Anne-Marie Robertson Sofia Lundqvist Tove Bellander Emma Brandt

Läs mer

Palliativ Vård i SÄBO PVIS-projektet i Stockholms län från start till mål

Palliativ Vård i SÄBO PVIS-projektet i Stockholms län från start till mål 1 Författare Christina Riddebäck är legitimerad sjuksköterska och projektledare för det sammanhållna projektet, Palliativ Vård i SÄBO. Christina har lång erfarenhet som distriktssköterska och som ledare

Läs mer

Rehabiliterande förhållningssätt - Utbildning till rehabcoach

Rehabiliterande förhållningssätt - Utbildning till rehabcoach Rehabiliterande förhållningssätt - Utbildning till rehabcoach Utbildningsprojekt Hösten 2012 Projektredovisning Anna Hassel Arbetsterapeut/Projektledare Beställare Sociala sektorn, Borlänge kommun Projektansvarig

Läs mer

Hemrehabilitering för äldre i olika stora kommuner

Hemrehabilitering för äldre i olika stora kommuner FoU Kronoberg FOU-RAPPORT 2010:11 Hemrehabilitering för äldre i olika stora kommuner upplevd kvalitet, funktionsförändring, organisationsförutsättningar, resursförbrukning och statliga stimulansmedels

Läs mer

Ett praktiskt försök Nationell prioriteringsmodell tillämpad i Landstinget i Kalmar Län

Ett praktiskt försök Nationell prioriteringsmodell tillämpad i Landstinget i Kalmar Län Ett praktiskt försök Nationell prioriteringsmodell tillämpad i Landstinget i Kalmar Län Monica Ahlström, Ulrika Blomé, Mari Broqvist, Ingrid Göransson, Anna-Karin Nilsson, Ulla Pettersson PrioriteringsCentrum

Läs mer

Utvärdering av projektet H.E.L.- hela arbetslivet. om kompetens, hälsa och ledarskap. Rapport av Ann-Sofie Bergman & Mairon Johansson

Utvärdering av projektet H.E.L.- hela arbetslivet. om kompetens, hälsa och ledarskap. Rapport av Ann-Sofie Bergman & Mairon Johansson Utvärdering av projektet H.E.L.- hela arbetslivet om kompetens, hälsa och ledarskap Rapport av Ann-Sofie Bergman & Mairon Johansson September 2012 Innehållsförteckning Sammanfattning... 5 Bakgrund och

Läs mer

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare Utvärdering av HANS- projektet Lärande nätverk för ledare i Hedemora, Avesta, Norberg och Skinnskatteberg Christer Sandahl 1, Lisa Markström 2, Therese Wahlström 1 & Helena Gustafsson 1 2010-05-31 1 Medical

Läs mer

Slutrapport. Ett rehabiliterande och aktiverande förhållningssätt gentemot brukaren i ordinärt boende och vård- och omsorgsboende

Slutrapport. Ett rehabiliterande och aktiverande förhållningssätt gentemot brukaren i ordinärt boende och vård- och omsorgsboende Äldreomsorgskontoret Slutrapport Ett rehabiliterande och aktiverande förhållningssätt gentemot brukaren i ordinärt boende och vård- och omsorgsboende Projektet genomfördes under tiden april 2007-februari

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Att ge ordet och lämna plats. Vägledning om brukarmedverkan och inflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård

Att ge ordet och lämna plats. Vägledning om brukarmedverkan och inflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård Att ge ordet och lämna plats Vägledning om brukarmedverkan och inflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis

Läs mer

DOKUMENTERA ELLER GE VÅRD OCH OMSORG?

DOKUMENTERA ELLER GE VÅRD OCH OMSORG? DOKUMENTERA ELLER GE VÅRD OCH OMSORG? UTVÄRDERING AV PROJEKTET SOCIAL DOKUMENTATION PÅ KUNGSHOLMEN EVA NORMAN & ROSE-MARIE HEDBERG Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2010:9 ISSN 1401-5129

Läs mer

Slutrapport - Hemrehabilitering i samverkan mellan kommunerna och primärvården i västra länsdelen

Slutrapport - Hemrehabilitering i samverkan mellan kommunerna och primärvården i västra länsdelen Tjänsteskrivelse 2011-03-17 SN 2007.0135 Handläggare: Erica Gunnarsson Slutrapport - Hemrehabilitering i samverkan mellan kommunerna och primärvården i västra länsdelen Mars 2011 Erica Gunnarsson Gunilla

Läs mer

JAG BARA LYFTER LUREN

JAG BARA LYFTER LUREN JAG BARA LYFTER LUREN Utvärdering av Äldreteamet i Huddinge Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2011:4 ISSN 1401-5129 FÖRORD Åtskilliga granskningar under de senaste decennierna

Läs mer

Barn- och föräldraperspektivet i beroendevården i Värmland

Barn- och föräldraperspektivet i beroendevården i Värmland Barn- och föräldraperspektivet i beroendevården i Värmland En studie och ett utvecklingsarbete på Beroendecentrum och Laromottagningen 2014 Per Jörnmyr & Kjerstin Almqvist Foto och utformning: Susanne

Läs mer

Individuell plan på den enskildes villkor. Del 2 Planer enligt LSS och HSL i praktiken

Individuell plan på den enskildes villkor. Del 2 Planer enligt LSS och HSL i praktiken Individuell plan på den enskildes villkor Del 2 Planer enligt LSS och HSL i praktiken Socialstyrelsen klassificerar från och med år 2001 sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är ett Underlag från

Läs mer

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Verksam Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Sammanfattning Verksam är en guide för att utveckla effektiva samverkanssystem baserat på verktyget System Quality and Performance

Läs mer

Hur kan kommuner och landsting arbeta för att främja hälsan hos personer över 60 år?

Hur kan kommuner och landsting arbeta för att främja hälsan hos personer över 60 år? Hur kan kommuner och landsting arbeta för att främja hälsan hos personer över 60 år? Slutrapport för regeringsuppdraget att utarbeta en vägledning för att främja ett aktivt och hälsosamt åldrande samt

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

HÅLLBAR ARBETSHÄLSA I KOMMUNER OCH LANDSTING HAKU L

HÅLLBAR ARBETSHÄLSA I KOMMUNER OCH LANDSTING HAKU L HÅLLBAR ARBETSHÄLSA I KOMMUNER OCH LANDSTING HAKU L Förebyggande arbete för en hållbar arbetshälsa Lägesrapport i december 2002 KAROLINSKA INSTITUTET INSTITUTIONEN FÖR KLINISK NEUROVETENSKAP SEKTIONEN

Läs mer

Screening om våld mot kvinnor

Screening om våld mot kvinnor Tack för att ni frågar Screening om våld mot kvinnor Socialstyrelsen klassificerar från och med år 2001 sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Projektredovisning. Det innebär att den innehåller

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Att ge ordet och lämna plats. Vägledning om brukarinflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård

Att ge ordet och lämna plats. Vägledning om brukarinflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård Att ge ordet och lämna plats Vägledning om brukarinflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM)

Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM) Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM) Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK Uppsala universitet Akademiska sjukhuset 751 85 Uppsala

Läs mer

Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen?

Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen? Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen? Sammanfattning av uppföljning och utvärdering som genomförts under perioden september 2012 till augusti 2014 Lena Karlsson, utvecklingsstrateg

Läs mer

Syster Gudruns fullskalelab i Blekinge för IT i vård och omsorg, 2008-08-01-2011-10-31

Syster Gudruns fullskalelab i Blekinge för IT i vård och omsorg, 2008-08-01-2011-10-31 1 Syster Gudruns fullskalelab i Blekinge för IT i vård och omsorg, 2008-08-01-2011-10-31 Slutrapport för delprojekt Virtuellt hälsotorg 1. Sammanfattning Målet med delprojektet var att skapa en plattform

Läs mer

VÄGLEDNING. Införandet av NPÖ. ehälsa. Införandet av NPÖ 1

VÄGLEDNING. Införandet av NPÖ. ehälsa. Införandet av NPÖ 1 VÄGLEDNING Införandet av NPÖ ehälsa Införandet av NPÖ 1 Förord Denna vägledning riktas i första hand till kommuner, men avsikten är att även landstingen/regionerna och privata/ideella vårdgivarna ska se

Läs mer

Kunskap till praktik

Kunskap till praktik Kunskap till praktik Utvärderingen av implementeringsarbetet med de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Östergötland Ulla Andersson Pia Käcker Valerie Tegelström Läns-SLAKO Sammanfattning

Läs mer

Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag. Gunnar Gillberg

Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag. Gunnar Gillberg Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag Gunnar Gillberg Göteborgs universitet Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap Mars 2012 Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag

Läs mer

ATT FÅ INFLYTANDE ÖVER SIN EGEN VÅRDPLANERING

ATT FÅ INFLYTANDE ÖVER SIN EGEN VÅRDPLANERING ATT FÅ INFLYTANDE ÖVER SIN EGEN VÅRDPLANERING Äldrevägledare i Nacka kommun - en modell för att förbereda den äldre inför samordnad vårdplanering Jenny Österman Anita Karp Rapporter/Stiftelsen Stockholms

Läs mer

SpråkSam- en nyckel till utveckling

SpråkSam- en nyckel till utveckling SpråkSam- en nyckel till utveckling Utvärdering Utvärderare: Pia Juhlin Åstrand Ingrid Skeppstedt Anders Wiberg Stockholm den 7 mars år 2011 1 FÖRORD 3 INLEDNING 4 RESULTATREDOVISNING 7 Språksams utbildning

Läs mer