Miljöriskbedömning avseende metaller i villaträdgårdar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miljöriskbedömning avseende metaller i villaträdgårdar"

Transkript

1 Bilaga C Miljöriskbedömning avseende metaller i villaträdgårdar Sammanfattning Sammantaget görs bedömningen att eventuell påverkan på grund och ytvatten från metaller i villaträdgårdarna är fullt acceptabel. När det gäller markmiljö kan viss påverkan inte kan uteslutas i några enstaka provpunkter. Eventuell påverkan lär dock vara mycket begränsad. Denna typ av fynd där halterna överstiger riktvärden i enstaka provpunkter är normalt i tätortmiljö och det bedöms inte vara rimligt att vidta åtgärder av denna anledning. Trädgårdar med förhöjda halter av arsenik och krom kommer dock att saneras i enlighet med tidigare utredningar. Bakgrund Markundersökningarna visade att halterna av arsenik och krom är högre än Naturvårdsverkets generella riktvärde för känslig markanvändning i några av de villaträdgårdar som ligger i närheten av läderfabriken. Halterna av dessa ämnen uppvisar ett mönster som tyder på att de kommer från verksamheten på läderfabriken. Källan till arsenikföroreningen tros vara branden 1917 då arseniksulfat användes för att konservera hudarna. Vid tidpunkten för branden blåste en rakt ostlig vind enligt gamla fotografier och arseniken bedöms alltså ha tillförts trädgårdarna som nedfallande stoft. Eftersom Läderfabriken var ett kromgarveri återfinns förhöjda halter av krom i flera provpunkter på fabriksområdet och även i ett par villaträdgårdar. Det har tidigare i projektet beslutats att trädgårdar med arsenik och kromhalter över Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning bör saneras. För att avgöra vilka trädgårdar som ska saneras gjordes en utvidgad markundersökning av Sweco Markundersökningen 2009 I undersökningen 2009 analyserades förutom arsenik och krom även ett antal andra metaller. Resultaten visar att halterna av arsenik, bly, kadmium, koppar, kobolt, krom, kvicksilver, nickel, vanadin och zink är över Naturvårdsverkets generella riktvärden i en eller flera provpunkter på några fastigheter. Totalt har 76 prover analyserats från villaträdgårdarna. Den helt dominerande föroreningen är arsenik som överstiger riktvärdena på ca 15 fastigheter. Även krom överstiger riktvärdena på flera fastigheter men det är bara på en fastighet krom överstiger riktvärdena där inte samtidigt arsenikhalterna är över riktvärdena, dvs det är bara på denna fastighet som krom styr saneringsbehovet. För övriga analyserade metaller ligger halterna över de generella riktvärdena för känslig markanvändning i enstaka punkter på några fastigheter. Något mönster liknande det för krom och arsenik kan inte ses. Därför görs bedömningen att de förhöjda halterna av övriga metaller inte kan härledas till verksamheten på Läderfabriken utan att förekomsten förmodligen avspeglar bakgrundspåverkan i Klippans tätort som helhet eller lokala punktkällor (t.ex. utslängda färgrester). 1 (4)

2 Miljöriskbedömning För att bedöma om de uppmätta halterna av de övriga metallerna utgör någon miljörisk måste hänsyn tas till de faktiska förhållandena på platsen. I hälsoriskbedömningen konstaterades att grundvattnet på området inte används som dricksvatten, vilket innebär att exponeringsvägen intag av dricksvatten inte är aktuell. Det är inte heller troligt att grundvattnet kan komma att nyttjas som dricksvatten i framtiden. Trots detta bör, om det är rimligt, grundvattnet skyddas från påverkan i enlighet med Naturvårdsverkets beräkningsverktyg. På samma sätt bör även ytvatten skyddas från påverkan. När det gäller påverkan på grundvatten och ytvatten bör man titta på föroreningsbelastningen från villaområdet som en helhet. Detta görs lämpligen genom att beräkna representativa halter för hela villaområdet och jämföra med riskvärden från Naturvårdsverkets beräkningsverktyg. Representativa halter Representativa halter kan beräknas på flera olika sätt enligt Naturvårdsverkets vägledning Riskbedömning av förorenade områden, Rapport När man har ett relativt omfattande dataunderlag kan man lämpligen beräkna den övre konfidensgränsen av medelhalten (upper confidence limit of the mean, UCLM). Här bör man då också ta hänsyn till fördelningen av dataunderlaget, dvs om data är normalfördelade eller fördelade på annat sätt. US EPA har tagit fram ett beräkningsverktyg, proucl, som bedömer vilken fördelning dataunderlaget har och beräknar UCLM för den bedömda fördelningen (proucl använder beteckningen UCL istället för UCLM). När data inte har någon skönjbar fördelning kan ändå ett UCLMvärde beräknas med hjälp av sk. Bootstrapping. Mer information om proucl och beräkningsmetoderna finns på US EPA s hemsida: Beräkning av representativa halter (mg/kg) för alla 76 proverna från villaträdgårdarna med proucl ger följande resultat: Min Max Median Medel 95% UCLM Typ av beräkning 1 Bedömd fördelning 2 Bly 1, ,8 48,8 59,3 HUCL Lognormal (Land s H) Kadmium 0,01 3,64 0,41 0,68 0,85 Approx. Gamma gamma UCL Kobolt 1,62 10,1 3,04 3,34 3,59 Student s t UCL Ingen skönjbar fördelning Koppar 2, ,6 48,2 154 Chebyshev UCL Ingen skönjbar fördelning Kvicksilver 0,04 0,38 0,048 0,070 0,097 Chebyshev UCL Ingen skönjbar fördelning Nickel 1,58 31,5 5,25 6,69 9,65 Chebyshev UCL Ingen skönjbar fördelning Vanadin 4,8 63,2 12,8 15,8 17,7 Student s t UCL Ingen skönjbar fördelning Zink 14, , HUCL Lognormal 1. Av proucl använd typ av statistisk beräkning, se vidare proucl s hemsida 2. Av proucl bedömd statistisk fördelning, för flertalet ämnen finns dock ingen skönjbar fördelnig 2 (4)

3 Påverkan på grundvatten och ytvatten För att kunna bedöma om påverkan på grundvatten och ytvatten är acceptabel har en beräkning av gjorts med Naturvårdsverkets beräkningsverktyg. Beräkningarna är gjorda med remissversionen från 2007 eftersom de gjordes innan Naturvårdsverkets slutversion var tillgänglig, se bilaga 1 för uttagsrapport. Beräkningarna av Skydd av grundvatten och Ytvattenmiljön jämförs i tabellen nedan med de representativa halterna som beräknats (samtliga halter i mg/kg): I tabellen kan man se att de representativa halterna för samtliga ämnen understiger de beräknade värdena för skydd av grundvatten och ytvattenmiljö. Maxhalterna för bly, koppar och zink (markerade med fetstil) överstiger de beräknade halterna för skydd av grundvatten. En närmare analys ger dock att de beräknade värdena för skydd av grundvatten endast överstigs i 2 provpunkter för bly (varav en kommer att saneras avseende arsenik), 2 för koppar och 2 för zink (varav en kommer att saneras avseende arsenik). Sammantaget görs bedömningen att eventuell påverkan på grund och ytvatten från metaller i villaträdgårdarna är fullt acceptabel. Markmiljö Även markmiljön kan påverkas av föroreningarna. Här bör man titta på halter i varje enskild punkt för att göra en bedömning av hur markmiljön påverkas. Naturvårdsverkets riktvärde för markmiljö för känslig markanvändning jämförs i tabellen nedan med halterna i villaträdgårdarna (samtliga halter i mg/kg): Min Max Median Riktvärde markmiljö KM (MKM) Antal provpunkter med halter > markmiljö Antal av dessa som inte ska saneras avseende As eller Cr Bly 1, ,8 200 (400) 1 0 Kadmium 0,01 3,64 0,41 4 (20) 0 0 Kobolt 1,62 10,1 3,04 20 (35) 0 0 Koppar 2, ,6 80 (200) 3 2 Min Max Median Medel 95% Skydd av Ytvattenmiljö UCLM grundvatten Bly 1, ,8 48,8 59, Kadmium 0,01 3,64 0,41 0,68 0,85 4,3 16 Kobolt 1,62 10,1 3,04 3,34 3, Koppar 2, ,6 48, Kvicksilver 0,04 0,38 0,048 0,070 0,097 2,2 6 Nickel 1,58 31,5 5,25 6,69 9, Vanadin 4,8 63,2 12,8 15,8 17, Zink 14, , Kvicksilver 0,04 0,38 0,048 5 (10) 0 0 Nickel 1,58 31,5 5,25 70 (120) 0 0 Vanadin 4,8 63,2 12,8 100 (200) 0 0 Zink 14, ,7 250 (500) 10 6 KM = känslig markanvändning MKM = mindre känslig markanvändning 3 (4)

4 Jämförelsen i tabellen ovan visar att bly, koppar eller zinkhalterna överstiger Naturvårdsverkets riktvärde för markmiljö vid känslig markanvändning i 13 unika (1 av ovanstående 14 sammanfaller) provpunkter av sammanlagt 39. Det är dock endast 7 unika (1 av ovanstående 8 sammanfaller) av dessa som inte kommer att saneras avseende arsenik eller krom. Av dessa 7 punkter är det endast 1 där kopparhalten även överstiger riktvärdet för markmiljö för mindre känslig markanvändning samt 1 där blyhalten överstiger samma riktvärde. Sammantaget görs bedömningen att viss påverkan på markmiljön inte kan uteslutas i några enstaka provpunkter. Eventuell påverkan lär dock vara mycket begränsad. Denna typ av fynd där halterna överstiger riktvärden i enstaka provpunkter är normalt i tätortmiljö och det bedöms inte vara rimligt att vidta åtgärder av denna anledning. Detta PM behandlar endast påverkan på miljön. I ett separat PM Hälsoriskbedömning avseende metaller i villaträdgårdar har visats att utöver arsenik ligger halter av övriga metaller på fullt acceptabla nivåer avseende hälsorisker. Tomas Henrysson Extern projektledare Conviro AB Bilaga 1 Uttagsrapport från Beräkningsprogram riktvärden ver. 1.6b 4 (4)

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 False Titel: Projektplan inklusive miljöplan Mall Huvudprocess: 04 Planera Publicerat: Projektplan inklusive miljöplan För Projektet Klippans läderfabrik, sanering av villaträdgårdar Hilde Vendt Platschef Svevia AB MAL 1038 v.3 Projektplan inklusive miljöplan Godkänt av: PärOlof Dahlberg Framtaget av: Martina Berntsson

15 False Innehållsförteckning 0 Inledning Krav och förutsättningar Projektinformation Projektets mål Styrning av dokument Styrande (specificerande) dokument Redovisande dokument Krav på kompetens och utbildning Krav på maskiner och utrustning Projektorganisation Ansvar och befogenheter för nyckelpersoner Ombud/Arbetschef Platschef Planering och genomförande Riskhantering Planering av produktion Genomförande av produktion Information och kommunikation Ändringar, tillägg och avgående arbeten, ÄTA Styrning av underentreprenörer/inlejda Övervakning och mätning av processer och produkt Uppföljning och avstämning Arbetsmiljö och miljöronder Revisioner Kontrollprogram och kontrollplaner Hantering av avvikelser korrigerande åtgärder Miljökrav i uppdraget Svevias miljökrav...12 MAL 1038 v.3 Projektplan inklusive miljöplan Godkänt av: PärOlof Dahlberg Framtaget av: Martina Berntsson 2 (17)

16 False Kemiska produkter Riskhantering Kompetens Buller och vibrationer Natur och kulturmiljö Fordon och arbetsmaskiner Avfallshantering Damm Överlämnande Slutmöte Slutrapport Korsreferenslista Bilagor 17 MAL 1038 v.3 Projektplan inklusive miljöplan Godkänt av: PärOlof Dahlberg Framtaget av: Martina Berntsson 3 (17)

17 False Fastställande av denna projektplan Fastställande: Accepteras: Distribueras till: För Svevia För beställaren Beställaren 1 ex Datum: 2011 Datum: 2011 Arbetschef (Original) Platschef 1 ex Namnförtydligande Namnförtydligande Revideringar av denna projektplan Utgåva / Datum Kapitel/avsnitt Revideringsorsak Godkännande Sign. 1.3 Styrning av dokument/1.4 Krav på kompetens och utbildning/1.5 Krav på maskiner och utrustning/1.6 Projektorganisation/1.7 Ansvar och befogenheter för nyckelpersoner/ Ändringar, tillägg och avgående arbeten, ÄTA/3.4 Kontrollprogram och kontrollplaner/3.5 Hantering av avvikelser korrigerande åtgärder kommentarer Accepteras Sign. MAL 1038 v.3 Projektplan inklusive miljöplan Godkänt av: PärOlof Dahlberg Framtaget av: Martina Berntsson 4 (17)

18 False 0 Inledning Denna projektplan är en integrerad plan för kvalitet (tekniskt utförande), miljö (yttre miljö) och arbetsmiljö (hälsa och säkerhet). I projektplanen hänvisas till styrande rutiner i vårt Ledningssystem. Svevias Ledningssystem har upprättats enligt SSEN ISO 9001:2008, SSEN ISO 14001:2004 och AFS 2001:1. Korsreferenslista till aktuella rutiner enligt vårt ledningssystem framgår av kap Krav och förutsättningar 1.1 Projektinformation Projektet omfattar flyttning, rivning, schakt av förorenade massor, fyllning samt återställning av villaträdgårdar i Klippans kommun. Entreprenadformen är utförandeentreprenad. Beställare är Klippans kommun. Projektet kommer att pågå under tiden Se adm.föreskr. 1.2 Projektets mål Projektets mål har tagits fram mot bakgrund av övergripande mål för Svevia vilka framgår av handlingsplaner och miljöledningsprogram. Trots att målen är att inga avvikelser, tillbud eller olyckor ska ske är det mycket viktigt att eventuella avvikelser, tillbud eller olyckor rapporteras för att kunna arbeta proaktivt. Handlingsplan Miljöledningsprogram Målområde Mål Mått Kvalitet Arbetsmiljö Miljö Trafiksäkerhet Inga avvikelser Inga tillbud/olyckor Inga tillbud/olyckor Inga tillbud/olyckor Antal avvikelser Antal tillbud/olyckor Antal tillbud/olyckor Antal tillbud/olyckor Anmärkni ng MAL 1038 v.3 Projektplan inklusive miljöplan Godkänt av: PärOlof Dahlberg Framtaget av: Martina Berntsson 5 (17)

19 False 1.3 Styrning av dokument Såväl styrande som redovisande dokument framgår av projektetpärmarnas innehållsförteckning. Av resp. pärm framgår var resp. dokument återfinns. Pärmarna finns i bodarna och är tillgängliga för beställare och konsult Styrande (specificerande) dokument Aktuell lagstiftning inom miljö och arbetsmiljöområdet samt övriga interna styrande dokument framgår av vårt ledningssystem. Laglista Redovisande dokument Redovisande dokument ska förvaras på ett sätt som förhindrar att information går förlorad och så att läsbarhet och återsökning av dokument säkerställs. Efter uppdragets genomförande överlämnas den dokumentation som ska sparas till arkivansvarig. Överenskomna delar av resultatdokumentationen överlämnas till kund i samband med slutbesiktning. 1.4 Krav på kompetens och utbildning Den egna personalens kompetens och utbildning finns dokumenterad i ett CVregister. ID06 gäller på arbetsplatsen. Arbetsledning ska ha dokumenterad erfarenhet av arbete i förorenad mark. Detta kontrolleras genom CV. Platschefen kontrollerar om medarbetarna samt anlitade leverantörer/ue har den utbildning och behörighet som krävs för genomförandet. 1.5 Krav på maskiner och utrustning Följande krav gäller för maskiner och utrustning i detta projekt: Se adm.föreskr. Se adm.föreskr. Krav Omfattning Vilka Tillstånd transport av farligt avfall Transporter av förorenad jord utanför arbetsområdet ska ske med täckta, täta flak. Transportören ska inneha ett giltigt tillstånd för transport av farligt avfall. Transporter med förorenad jord kommer att ske med täckta, täta flak. Transporterna ska planeras så att körning i förorenat område undviks. Vid behov ska däck och underreden rengöras. Transportör av förorenad jord Transportör av förorenad jord MAL 1038 v.3 Projektplan inklusive miljöplan Godkänt av: PärOlof Dahlberg Framtaget av: Martina Berntsson 6 (17)

20 False 1.6 Projektorganisation Stödfunktioner Personal Ekonomi Verksamhetsutveckling Region Syd KAMsamordnare (Kvalitet/Arbetsmiljö/ Miljö) Arbetschef Marie Eriksson Projektorganisation PC Hilde Vendt AL Mats Lundahl Befattning / roll Namn Telefon Beställarens ombud: Zara Isaksson Projektledare: Zara Isaksson BASP: Sweco, kontakt: Hans Kronberg BASU: Svevia AB, kontakt: Hilde Vendt Vårt ombud: Marie Eriksson Arbetschef: Marie Eriksson Platschef: Hilde Vendt Arbetande arbetsledare: Mats Lundahl MAL 1038 v.3 Projektplan inklusive miljöplan Godkänt av: PärOlof Dahlberg Framtaget av: Martina Berntsson 7 (17)

21 False 1.7 Ansvar och befogenheter för nyckelpersoner Ansvar och befogenheter för projektansvariga fördelas enligt beskrivning nedan. För platschefen finns dessutom särskild delegering avseende miljö, arbetsmiljö och attesträtt. Platschef äger rätt att inom ramen för sitt ansvar och sina befogenheter delegera vidare till underställd personal. Sådan delegering ska dokumenteras genom påskriven delegering Ombud/Arbetschef Ansvar Övergripande ansvar för det kontraktsmässiga gentemot kund. Fastställer projektplanen. Delegering av miljö och arbetsmiljöansvar till platschefen. Deltar i byggmöte där ombuds närvaro erfordras. Ansvarar för att sammanställa för behandling på avdelningen och redovisa avvikelser och korrigerande åtgärder inom sitt ansvarsområde. Befogenheter Teckna kontrakt med beställare och UE/leverantörer. Företräda entreprenören och med bindande verkan företräda honom i frågor rörande entreprenaden. Stoppa pågående arbete om han/hon bedömer att risk föreligger att kvalitet, miljö, arbetsmiljö och/eller trafiksäkerhet åsidosätts Platschef Ansvar Personalansvaret i projektet. Ansvarar för projektplanens tillämpning och är samordnare för entreprenadens olika delar. Är projektets kvalitets, miljö och arbetsmiljöansvarige samt verifieringsansvarig. Rapporterar till ombudet. Projektets totala ekonomi inkl. budget, avstämning och prognos. Deltar i byggmöten med kunden. Deltar i platsmöten. Mängd och priskontroll av leverantörsfakturor. Samordningsansvarig inom objektet. Ansvarig för projektets dagbok. Ansvarig för riskinventering. MAL 1038 v.3 Projektplan inklusive miljöplan Godkänt av: PärOlof Dahlberg Framtaget av: Martina Berntsson 8 (17)

22 False Ansvarig för produktionstidplan. Befogenheter Har befogenhet att stoppa pågående arbeten om han/hon bedömer att risk föreligger att kvalitet, miljö, arbetsmiljö och/eller trafiksäkerhet åsidosätts. Anmäla, sammanställa och driva frågor som berör avvikelser mot kontrakt med beställaren. Äger rätt att avvisa medarbetare, egna eller UE:s, från arbetsplatsen i händelse av att skydds och säkerhetsföreskrifter eller andra regler ej följs. 2 Planering och genomförande 2.1 Riskhantering Identifiering och värdering av tänkbara risker framgår av blankett Riskinventering samt Riskvärdering. Kritiska moment hanteras enligt handledning för riskvärdering. För identifierade risker anges förebyggande åtgärder. För kritiska moment upprättas särskild rutin alternativt genomförs en arbetsberedning med berörd personal. Beredskapsplan i händelse av olycka s.k. nödlägesåtgärder (gäller personolycka såväl som miljöolycka) ska kommuniceras ut till berörd personal. Anslag om detta ska finnas på strategiska ställen inom arbetsplatsen t.ex. i personalutrymmen. 2.2 Planering av produktion Planering av produktion görs mot bakgrund av fastlagda villkor i starttillståndet. Av starttillståndet framgår vilka produktionsplaner som erfordras. MAL 1038 v.3 Projektplan inklusive miljöplan Godkänt av: PärOlof Dahlberg Framtaget av: Martina Berntsson 9 (17)

23 False 2.3 Genomförande av produktion Information och kommunikation Krav och förutsättningar för entreprenadens genomförande överförs till egen och leverantörers personal i samband med produktionsstartmötet. Mötet genomförs i enlighet med checklistor. Den ifyllda checklistan utgör mötets dokumentation. Närvarolista upprättas. Personal som inte kunnat medverka vid produktionsstartmötet samt personal som tillkommer under projektets gång ska ges likvärdig information. Information om projektets bedrivande samt ändringar i krav och förutsättningar delges berörda i samband med planerade arbetsplatsträffar Ändringar, tillägg och avgående arbeten, ÄTA Då ÄTA är aktuella ska beställaren informeras, kostnaden och tiden för ÄTA beräknas samt konsekvenserna bedömas för uppdraget i övrigt vad gäller tidplan, resurser, kompetens och risker. ÄTA ska säkras med verifierad beställning. Endast av beställaren undertecknad skriftlig beställning medger tillägg. All mätning ska ske så att jämförelse med på ritning redovisade mängder kan ske. Beställaren ska underrättas när mätning som berör reglerbara mängder ska ske Styrning av underentreprenörer/inlejda Vid upphandling av underentreprenörer till projektet ska relevanta interna krav och kundkrav tydligt framgå av förfrågan. MAL 1038 v.3 Projektplan inklusive miljöplan Godkänt av: PärOlof Dahlberg Framtaget av: Martina Berntsson 10 (17)

24 False 3 Övervakning och mätning av processer och produkt 3.1 Uppföljning och avstämning Aktuella produktionsplaner revideras vid behov. Konsekvenser av förseningar, ändringar etc. ska utvärderas, dokumenteras och meddelas berörda inkl beställarens ombud. 3.2 Arbetsmiljö och miljöronder Arbetsmiljöronder genomförs vid fasta och överenskomna intervaller dock minst var fjärde vecka och vid nya kritiska arbetsmoment samt vid behov. Beställaren samordnar och protokollför skyddsronderna. Miljöronder kommer att genomföras i samband med skyddsronderna eller vid behov. MAL 1038 v.3 Projektplan inklusive miljöplan Godkänt av: PärOlof Dahlberg Framtaget av: Martina Berntsson 11 (17)

25 False 3.3 Revisioner Interna revisioner utförs enligt Svevias revisionsprogram. Revisioner i detta projekt sker enligt överenskommelse med kunden. Eventuell revision hos leverantörer knutna till uppdraget sker i samråd med inköpsfunktionen och delges kunden i samband med byggmöte. 3.4 Kontrollprogram och kontrollplaner De områden/aktiviteter som omfattas av kontroll och provning framgår av upprättat kontrollprogram, se bilaga 2. Av kontrollprogrammet framgår typ av kontroll och tillhörande dokumentation. Utifrån kontrollprogrammet upprättas kontrollplaner vid behov. Kontroll och provning utförs av behöriga personer med god kunskap om processen i fråga. Verifieringsansvaret åligger platschefen, om inte annat framgår av delegeringsbeslut. Schakt utförs i samråd med miljökontrollant och beställare. Endast beställare får besluta om kompletteringsschakt. 3.5 Hantering av avvikelser korrigerande åtgärder Avvikelse föreligger då en produkt eller tjänst icke uppfyller specificerade krav. Med avvikelse avses även avvikelser mot interna krav (interna beslut, ledningssystemets rutiner) och myndighetskrav (lagar, lokala miljökrav etc.). Avvikelser dokumenteras på avsedd blankett. Orsak till avvikelsen utreds och dokumenteras. Beslut om avhjälpande åtgärd fattas av platschef eller av annan person enligt delegering. Beslut om korrigerande åtgärd, dvs. åtgärd i syfte att förhindra upprepning, sker i samråd med arbetschefen. Avvikelser redovisas även till beställaren. 4 Miljökrav i uppdraget 4.1 Svevias miljökrav Kemiska produkter Krav Åtgärd Resultatdokument Vi skall undvika att använda kemiska produkter och varor som kan befaras medföra risker för människors hälsa eller miljön, om de kan ersättas med likvärdiga Inköp av kemiska produkter sker främst från Sverigelagret eller via ramavtal. Dessa produkter har granskats av utsedd kemikaliegranskare inom Svevias och granskningsresultat finns Protokoll Miljörond MAL 1038 v.3 Projektplan inklusive miljöplan Godkänt av: PärOlof Dahlberg Framtaget av: Martina Berntsson 12 (17)

26 False produkter som är mindre farliga. Kemikalieförteckning över kemiska produkter som är miljö, hälso eller brandfarliga och tillhörande säkerhetsdatablad på svenska skall finnas på arbetsplatsen Bensin och diesel enligt svensk standard av miljöklass 1 eller ur miljösynpunkt renare skall användas. Vid tankning av entreprenadmaskiner/lastbilar etc skall biodiesel väljas där så är möjligt Kemisk bekämpning av vegetation får inte förekomma annat än efter tillstånd från beställaren inlagt i kemikaliehanteringssystemet Chemsoft. Uppföljning vid skydds /miljörond. Kemikalieförteckning och säkerhetsdatablad för produkter som används i uppdraget redovisas digitalt via vårt kemikaliehanteringssystem Chemsoft eller i pärm. Drivmedel av miljöklass 1 används, småmaskiner använder alkylatbensin. Kontakt tas med beställaren om behov av kemiska bekämpningsmedel uppkommer. Kemikalieförteckning Säkerhetsdatablad Protokoll Miljörond Faktura/följesedel Riskhantering Krav Åtgärd Resultatdokument Riskberedskap vid oförutsedda utsläpp till luft, mark eller vatten t.ex. med absorptionsmedel ska finnas. Spillberedskap finns i fordon och maskiner eller i förråd och container. Uppföljning vid skydds /miljörond. Protokoll Miljörond Kompetens Krav Åtgärd Resultatdokument De som arbetar i uppdraget ska ha erforderlig kompetens. All egen personals utbildning registreras i vår CVdatabas. Intyg, CV Projektspecifik miljöinformation ska genomföras med alla som MAL 1038 v.3 Projektplan inklusive miljöplan Godkänt av: Personal i projektet får information om uppdragets miljöplan muntligt i uppstartsmöte samt skriftlig information om miljökrav och vårt PärOlof Dahlberg Framtaget av: Martina Berntsson Informationsmaterial/ kvittens 13 (17)

27 False arbetar i uppdraget interna miljöarbete Buller och vibrationer Krav Åtgärd Resultatdokument Allmänheten och berörda skall informeras innan buller eller vibrationsstörande arbeten påbörjas. Såvida inte annat överenskommits med kommunens miljökontor eller motsvarande skall Naturvårdsverkets allmänna råd NFS 2004:15 om buller från byggplatser följas. Information lämnas vid planeringsmöten med fastighetsägare samt innan störande moment påbörjas. För bullrande verksamhet följer vi arbetstider enligt den lokala ordningsstadgan. Bullermätningar genomförs då så bedöms nödvändigt. Protokoll, dagbok Eventuellt resultat från bullermätningar Natur och kulturmiljö Krav Åtgärd Resultatdokument Skador och skaderisker på mark, vatten (inkl. grumling) och växter skall omedelbart anmälas till beställaren. Lämpliga skyddsåtgärder vidtas för att undvika utsläpp och skador på växter. Skulle ändå skador uppstå så meddelas beställaren. Dokumentation av spill sker på blankett för avvikelse och delges beställaren. Riktlinjer för redovisning lämnas till ue. Enligt nödlägesberedskapsplan för uppdraget så ska Räddningstjänsten och kommunens miljöenhet larmas vid större utsläpp. Avvikelserapport Fordon och arbetsmaskiner Krav Åtgärd Resultatdokument Regelbunden och dokumenterad service av fordon, arbetsmaskiner och andra tekniska system och komponenter som är miljöpåverkande skall ske enligt tillverkarens Redovisas på anmodan. Stickprovskontroller sker i skydds /miljörond. Protokoll skydds /miljörond MAL 1038 v.3 Projektplan inklusive miljöplan Godkänt av: PärOlof Dahlberg Framtaget av: Martina Berntsson 14 (17)

28 False rekommendationer. Lagring, uppläggning och hantering skall ske på sådant sätt att spill och läckage fångas upp och ej orsakar skada eller olägenhet för människors hälsa eller för miljön. Detta gäller alla kemiska produkter och allt material som hanteras i uppdraget, såväl insatsvaror som avfall. Lagring sker på särskilda platser. Spillberedskap finns i fordon och maskiner samt vid tillfällig och fast etablering. För omhändertagande av avfall anlitar vi entreprenör för att åstadkomma riktig hantering och dokumentation. Vid förvaring av flytande kemikalier, som ej förvaras i farmartank, används spillskydd om större mängd (200 lit. fat eller mer) förvaras direkt på mark utomhus. Valet av spillskydd styrs av vilken mängd som förvaras. Uppföljning sker vid miljörond. Protokoll miljörond Avfallshantering Krav Åtgärd Resultatdokument Avfall skall hanteras i enlighet med Avfallsförordningen (SFS 2001:1063) Tillstånd för transport och mottagning skall finnas. Svevia har egna tillstånd, som finns i aktuella fordon. UE: s transporttillstånd kontrolleras. Vid avlämnande av farligt avfall skall även mottagarens tillstånd kontrolleras. Transportdokument samlas i pärm för resultatdokumentation. Avfall hanteras enligt kommunal praxis och kommunens renhållningsförordning. Allt material källsorteras. Eventuellt spill och nedskräpning saneras/tas bort snarast. Uppföljning sker vid skydds/miljörond. Tillstånd Transportdokument Avfallsplan Protokoll Miljörond Damm Krav Åtgärd Resultatdokument Arbetena ska bedriva så att olägenheter inte uppstår MAL 1038 v.3 Projektplan inklusive miljöplan Godkänt av: Väg och uppställningsytor PärOlof Dahlberg Framtaget av: Martina Berntsson 15 (17)

29 False genom damm. bevattnas för att minska damning. 5 Överlämnande 5.1 Slutmöte Slutrapport Om slutmöte ska genomföras samt om slutrapport ska upprättas framgår detta av starttillstånd. MAL 1038 v.3 Projektplan inklusive miljöplan Godkänt av: PärOlof Dahlberg Framtaget av: Martina Berntsson 16 (17)

30 False 6 Korsreferenslista Kopplingen mellan denna projektplan, Svevias ledningssystem och aktuella standarder framgår enligt nedan. Om inget annat avtalas gäller senaste utgåva av resp. rutin. Ledningssystemet finns på vårt intranät. Rutinomfattning ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 AFS 2001:1 Organisation, ansvar och befogenheter ,12 Lagar och andra krav Systematisk riskhantering , Produktionsplanering Nödlägesberedskap Genomförande av produktion 7.5, 4.1, , Övervakning och mätning av processer Övervakning och mätning av produkter Hantering av avvikelser inkl korrigerande åtgärder , , , , Hantering av ändringar och tillägg , 10 Revisioner Säkring, styrning, verifiering och validering av konstruktion Bilagor 1. Riskvärdering 2. Kontrollprogram 3. Arbetsmiljöplan MAL 1038 v.3 Projektplan inklusive miljöplan Godkänt av: PärOlof Dahlberg Framtaget av: Martina Berntsson 17 (17)

31 Riskvärdering Bilaga 1 till Projektplanen Verksamhet/Projekt: Klippans läderfabrik, sanering av villaträdgårdar Projektnummer: Upprättad av: Hilde Vendt Datum: Rev. Datum: Område/moment Riskinventering Förklaring Sannolikhet (S) 15 Riskvärdering Konsekvens (K) 15 S x K = RISK Åtgärd För kritiska moment upprättas en rutin, instruktion, arbetsberedning eller motsvarande Ansv. Åtgärdat Kvalitet / Teknik / Produktion / Styrning och ledning 1. Skydd av befintlig mark (inkl. träd) och vegetation Skador eller åverkan Känslig mark skyddas. Personal informeras var mark ska bevaras. Ansv. PC 2. Samordning med ledningsägare och övriga aktörer inom arbetsområdet och dess närhet. Risk att man inte känner till pågående verksamhet i närheten Samordning med berörda. Ansv. PC Utgåva: 2 Sidan 1 av 6

Arbetsmiljöplan. Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden. Denna arbetsmiljöplan upprättades

Arbetsmiljöplan. Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden. Denna arbetsmiljöplan upprättades Projektnamn Arbetsmiljöplan Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden Besöksadress till byggplatsen Byggherrens namn Byggherrens telefonnummer ev. uppdragstagares namn Uppdragstagarens telefonnummer

Läs mer

Arbetsmiljöplan - Flishults avfallsanläggning, utbyggnad lakvattendammar. Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden

Arbetsmiljöplan - Flishults avfallsanläggning, utbyggnad lakvattendammar. Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden Arbetsmiljöplan Arbetsmiljöplan - Flishults avfallsanläggning, utbyggnad lakvattendammar Projektnamn Flishults avfallsanläggning, utbyggnad lakvattendammar Besöksadress till byggplatsen Flishult Avfallsanläggning

Läs mer

Mariebergs Förskola Futurum Fastigheter AB. Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden. Futurum Fastigheter AB 019-767 91 00

Mariebergs Förskola Futurum Fastigheter AB. Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden. Futurum Fastigheter AB 019-767 91 00 Arbetsmiljöplan ByggDialog Projektnamn Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden Mariebergs Förskola 2015-09-10-2016-08-31 Besöksadress till byggplatsen Drottning Kristinas Väg 4 Byggherrens namn Byggherrens

Läs mer

Arbetsmiljöplan för Specialistmålarna i Linköping AB

Arbetsmiljöplan för Specialistmålarna i Linköping AB Arbetsmiljöplan för Specialistmålarna i Linköping AB Generella regler för verksamheten på byggarbetsplatsen Konkreta ordningsregler för arbetet på byggarbetsplatsen De generella reglerna för Specialistmålarna

Läs mer

07.2 Underlag arbetsmiljöplan

07.2 Underlag arbetsmiljöplan 07.2 Underlag arbetsmiljöplan Projektnamn Installation boendesprinkler Turistbyrån och Norra skolan, Östersund Besöksadress till byggplatsen Turistbyrån: Rådhusgatan 44, Östersund Norra skolan: Residensgränd

Läs mer

Arbetsmiljöplan - Projektnamn. Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden. Denna arbetsmiljöplan upprättades

Arbetsmiljöplan - Projektnamn. Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden. Denna arbetsmiljöplan upprättades Arbetsmiljöplan Projektnamn Gymnasiesärskolan, Bromangymnasiet Hudiksvall Besöksadress till byggplatsen Gymnasievägen 4A, Hudiksvall Byggherrens namn Hudiksvalls kommun, Tekniska förvaltningen, Fasighetsavdelningen

Läs mer

Arbetsmiljöplan Mark. Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden

Arbetsmiljöplan Mark. Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden Arbetsmiljöplan Projektnamn F21 Luleå Nybyggnad av vajerhinder Besöksadress till byggplatsen F21 Luleå flygplats Byggherrens namn Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden 2014-06-23 till 2014-08-01

Läs mer

Sigtuna kommun Drift och underhåll Offentlig belysning 2012. Förfrågningsunderlag 2011-10-28 Utkast till arbetsmiljöplan

Sigtuna kommun Drift och underhåll Offentlig belysning 2012. Förfrågningsunderlag 2011-10-28 Utkast till arbetsmiljöplan Sigtuna kommun Drift och underhåll Offentlig belysning 2012 Förfrågningsunderlag 2011-10-28 Utkast till arbetsmiljöplan 2 (11) Innehållsförteckning REVISIONSHISTORIK 3 UPPGIFTER OM PROJEKTNAMN 4 ADRESS

Läs mer

07.4 Arbetsmiljöplan, 2012-06-29 Hippgärdan 6:9, Arvidsjaur. Ombyggnation för Polisen. Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden

07.4 Arbetsmiljöplan, 2012-06-29 Hippgärdan 6:9, Arvidsjaur. Ombyggnation för Polisen. Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden 07.4 Arbetsmiljöplan Projektnamn Hippgärdan 6:9, Arvidsjaur Ombyggnation för Polisen Besöksadress till byggplatsen Östra Kyrkogatan 1, Arvidsjaur. Byggherrens namn Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden

Läs mer

Vet du vad som gäller?

Vet du vad som gäller? Vet du vad som gäller? Utdrag ur Wihlborgs fastigheters arbetsmiljöplan 2012. Detta är ett utdrag ur den arbetsmiljöplan som ingår i avtalet med Wihlborgs entreprenörer. Kontaktperson miljöchef Hanna Claesson.

Läs mer

Arbetsmiljöplan - Projektnamn. Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden. Denna arbetsmiljöplan upprättades

Arbetsmiljöplan - Projektnamn. Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden. Denna arbetsmiljöplan upprättades Arbetsmiljöplan Projektnamn Hästholmen Ödeshögs kommun Dikesutbyggnad m m Besöksadress till byggplatsen Hästholmen Byggherrens namn Arbetsmiljöplan - Projektnamn Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden

Läs mer

Arbetsmiljöplan - Projektnamn. Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden

Arbetsmiljöplan - Projektnamn. Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden Arbetsmiljöplan Projektnamn Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden Vipan 14 Eskilstuna Gäller endast under projektering Besöksadress till byggplatsen Nygatan 4 Eskilstuna Byggherrens namn Byggherrens

Läs mer

Arbetsmiljöplan Gruppboende Iggesund 14:51. Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden. Denna arbetsmiljöplan upprättades

Arbetsmiljöplan Gruppboende Iggesund 14:51. Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden. Denna arbetsmiljöplan upprättades Arbetsmiljöplan Arbetsmiljöplan Gruppboende Iggesund 14:51 Projektnamn Iggesund 14:51, Nybyggnad gruppboende Besöksadress till byggplatsen Centralgatan 14 Byggherrens namn AB Hudiksvallsbostäder Uppgifter

Läs mer

Appendix MASKINHYVLADE STICKSPÅN

Appendix MASKINHYVLADE STICKSPÅN Appendix MASKINHYVLADE STICKSPÅN Exempel på arbetsmiljöplan Maj 2014 Innehållet är hämtat från www.ampguiden.net och därefter anpassats för läggning av stickspånstak Arbetsmiljöplan Projektnamn Uppgifter

Läs mer

Arbetsmiljöplan Bilaga 2

Arbetsmiljöplan Bilaga 2 Arbetsmiljöplan Bilaga 2 Projektnamn Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden Ny kaj Husarö brygga 2009-10-09-2010-05-01 Besöksadress till byggplatsen Husarö Brygga Österåker kommun Byggherrens namn

Läs mer

Arbetsmiljöplan Långasjönäs pappersbruksruin. Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden 2014. 010-224 02 27

Arbetsmiljöplan Långasjönäs pappersbruksruin. Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden 2014. 010-224 02 27 Arbetsmiljöplan Arbetsmiljöplan Långasjönäs pappersbruksruin Projektnamn Långasjönäs pappersbruksruin Besöksadress till byggplatsen Besöksadress saknas. Koordinater i ruta t h. Närmaste adress, ca 100

Läs mer

Falkenberg Energi AB SPETTET 3, FALKENBERGS KOMMUN. Påbyggnad för personaldel. Arbetsmiljöplan FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

Falkenberg Energi AB SPETTET 3, FALKENBERGS KOMMUN. Påbyggnad för personaldel. Arbetsmiljöplan FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Falkenberg Energi AB SPETTET 3, FALKENBERGS KOMMUN Påbyggnad för personaldel Arbetsmiljöplan FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG FALKENBERG 2014-10-20 SF BYGGKONSULT FALKENERAREVÄGEN 42 311 36 FALKENBERG Innehållsförteckning

Läs mer

Arbetsmiljöplan Polishus Tierp. Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden. Denna arbetsmiljöplan upprättades

Arbetsmiljöplan Polishus Tierp. Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden. Denna arbetsmiljöplan upprättades Arbetsmiljöplan Arbetsmiljöplan Polishus Tierp Projektnamn Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden Polishus Tierp Besöksadress till byggplatsen Gävlevägen 25, 815 36 Tierp Byggherrens namn Byggherrens

Läs mer

Arbetsmiljöplan Lyckå slottsruin. Lyckå slottsruin Planerad start augusti 2014, avslut oktober 2014. 010-224 02 27

Arbetsmiljöplan Lyckå slottsruin. Lyckå slottsruin Planerad start augusti 2014, avslut oktober 2014. 010-224 02 27 Arbetsmiljöplan Projektnamn Arbetsmiljöplan Lyckå slottsruin Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden Lyckå slottsruin Planerad start augusti 2014, avslut oktober 2014. Besöksadress till byggplatsen

Läs mer

Arbetsmiljöplan - Projektnamn. Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden. Denna arbetsmiljöplan upprättades

Arbetsmiljöplan - Projektnamn. Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden. Denna arbetsmiljöplan upprättades Arbetsmiljöplan Projektnamn Trehörna, exploateringsområde Ödeshögs kommun Gatuutbyggnad, VA m m Besöksadress till byggplatsen Trehörna Byggherrens namn Arbetsmiljöplan - Projektnamn Uppgifter i denna AMP

Läs mer

Miljösanering Fagervik. Historik

Miljösanering Fagervik. Historik 1 Miljösanering Fagervik 1881-1910 1905-? 1912-1967 1959-1974 2002-2006 2008-2012 Historik Sågverk Träkolning i ugnar och milor träkol, terpentin och tjära Sulfitmassafabrik (Wifstavarf AB/SCA) kisaska

Läs mer

Arbetsmiljöplan - Projektnamn. Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden. Klippans kommun Zara Isaksson,

Arbetsmiljöplan - Projektnamn. Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden. Klippans kommun Zara Isaksson, Arbetsmiljöplan Projektnamn Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden Klippans läderfabrik 100414 tillsvidare Besöksadress till byggplatsen Bryggerigatan 15, Klippan Byggherrens namn Byggherrens telefonnummer

Läs mer

Arbetsmiljöplan för Drottninggatan, ombyggnad samt ny GC-väg Trollhättans Stad

Arbetsmiljöplan för Drottninggatan, ombyggnad samt ny GC-väg Trollhättans Stad 1 (14) Byggnads- och anläggningsarbete Upphovsman Dokumentnummer Beteckning ALP Markteknik AB 13.1 Arbetsmiljöplan Dokumentansvarig Giltig fr o m Giltig t o m Version Senast ändrat Lars Björk 2015-05-13

Läs mer

Arbetsmiljö uppgifter

Arbetsmiljö uppgifter Arbetsmiljö uppgifter Arbeten som utförs på byggarbetsplatser är ofta riskfyllda. Enligt lag måste det upprättas en arbetsmiljöplan (AMP) (8 kap 2 AML med hänvisningar, 36 kap 7-10 a BrB, 8, 12, 12 a,

Läs mer

Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden

Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden Arbetsmiljöplan Projektnamn Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden Förstärkningsprojektering Sillviksvägarna 2014-11-21 2015-06-07 Besöksadress till byggplatsen Sillviksvägen 169 Byggherrens namn

Läs mer

Arbetsmiljöplan. Version Datum Framtagen av Namn. Kopia till byggherren Datum Överlämnad av Mottagen av. Projektets namn : Märkning : Adress :

Arbetsmiljöplan. Version Datum Framtagen av Namn. Kopia till byggherren Datum Överlämnad av Mottagen av. Projektets namn : Märkning : Adress : Arbetsmiljöplan Version Datum Framtagen av Namn Kopia till byggherren Datum Överlämnad av Mottagen av Projektets namn : Märkning : Adress : Arbetsområde : Entreprenadtid : Start : Slut : Byggarbetets miljösamordnare

Läs mer

Arbetsmiljöplan för Drift- och underhåll samt förekommande reinvesteringsarbeten Trafikinformationsutrustningar

Arbetsmiljöplan för Drift- och underhåll samt förekommande reinvesteringsarbeten Trafikinformationsutrustningar BLANKETT 1 (10) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) Dokumentdatum Ev. ärendenummer Lindström Lars ILmi TRV2014/ 5554 Dokumenttitel Arbetsmiljöplan Arbetsmiljöplan för Drift- och underhåll samt förekommande

Läs mer

Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden. STOPP 2015-21 Hörneborgsverket 2015-04-28 2015-06-12

Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden. STOPP 2015-21 Hörneborgsverket 2015-04-28 2015-06-12 Sida 1 av 11 Arbetsmiljöplan Projektnamn Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden STOPP 2015-21 Hörneborgsverket 2015-04-28 2015-06-12 Besöksadress till byggplatsen Treetexvägen 1, 892 50 Domsjö Byggherrens

Läs mer

Arbetsmiljörutiner i byggprojekt

Arbetsmiljörutiner i byggprojekt www.byggledarskap.se Arbetsmiljörutiner i byggprojekt 1(5) Arbetsmiljörutiner i byggprojekt Arbetsmiljöarbetet i ett byggprojekt styrs via lagstiftning och de arbetsmiljöregler som tas fram av Arbetsmiljöverket.

Läs mer

Arbetsmiljöplan - Projektnamn. Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden

Arbetsmiljöplan - Projektnamn. Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden Arbetsmiljöplan Projektnamn Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden Besöksadress till byggplatsen Byggherrens namn Byggherrens telefonnummer ev. uppdragstagares namn Uppdragstagarens telefonnummer

Läs mer

Projekt, kommun Arbetsmiljo plan

Projekt, kommun Arbetsmiljo plan Projekt, kommun Arbetsmiljo plan Detta är en bruttolista. Ta bort det som inte är relevant för det specifika projektet. Information om föreskrifter, anvisningar m.m. finns på AMP-Guidens hjälpsidor (www.ampguiden.net).

Läs mer

Arbetsmiljöplan Generell LJ Mark & Anläggningar AB. Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden. Denna arbetsmiljöplan upprättades

Arbetsmiljöplan Generell LJ Mark & Anläggningar AB. Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden. Denna arbetsmiljöplan upprättades Arbetsmiljöplan Arbetsmiljöplan Generell Projektnamn Generell arbetsmiljöplan för LJ Mark & Anläggningar AB Besöksadress till byggplatsen Uppgifter i denna AMP gäller för projekt projektanpassade arbetsmiljöplaner

Läs mer

Ansvar för vissa andra skyddsansvariga under planeringen och projekteringen

Ansvar för vissa andra skyddsansvariga under planeringen och projekteringen Ansvar för vissa andra skyddsansvariga under planeringen och projekteringen 10 Även de som medverkar vid planeringen och projekteringen ska, inom ramen för sina uppdrag, i tillämpliga delar följa det som

Läs mer

Byggherre: Stockholm Stad - Exploateringskontoret

Byggherre: Stockholm Stad - Exploateringskontoret Dokument Arbetsmiljöplan Handling Sidnr Status Granskningshandling Projektnamn SÄTRA STALL Uppdragsnr Datum 2014-11-25 Rev. datum GRANSKNINGSHANDLING 2014-11-25 ARBETSMILJÖPLAN PLANERING OCH PROJEKTERING

Läs mer

07.2 Arbetsmiljöplan BAS-P

07.2 Arbetsmiljöplan BAS-P 07.2 Arbetsmiljöplan BAS-P Projektnamn Selektiv rivning av Lundagårdsskolan i Boden samt Sävast 6:41 Besöksadress till byggplatsen Lundagårdsskolan har adress Drottninggatan 33 i Boden, Bostadshuset på

Läs mer

Arbetsmiljöplan Norra Härene, Hovby & Kartåsen, Fiber och Avlopp Handling 13.4. Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden

Arbetsmiljöplan Norra Härene, Hovby & Kartåsen, Fiber och Avlopp Handling 13.4. Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden Arbetsmiljöplan Projektnamn Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden Norra Härene, Hovby & Kartåsen FoA Jan 2011 Juni 2013 Besöksadress till byggplatsen Norra Härene, Hovby & Kartåsen, Lidköping Byggherrens

Läs mer

Om du finner att arbetet innebär omedelbar och allvarlig fara för liv eller hälsa, skall du snarast underrätta din arbetsledning och skyddsombudet.

Om du finner att arbetet innebär omedelbar och allvarlig fara för liv eller hälsa, skall du snarast underrätta din arbetsledning och skyddsombudet. 1 (5) Vår arbetsmiljö En god hälsa, säkerhet och välbefinnande är en förutsättning för effektiv och lönsam verksamhet. Alla har rätt att komma hem från jobbet med liv och hälsa i behåll. Vårt mål är skadefria

Läs mer

Arbetsmiljöplan. Vargskinnets samfällighetsförening. Uppgifter om Vargskinnets samfällighetsförening i Västerås BESÖKSADRESS TILL ARBETSPLATSEN.

Arbetsmiljöplan. Vargskinnets samfällighetsförening. Uppgifter om Vargskinnets samfällighetsförening i Västerås BESÖKSADRESS TILL ARBETSPLATSEN. Uppgifter om i Västerås BYGGHERRE c/o Per Wahlström Högviltsvägen 37 722 42 Västerås BYGGHERRENS KONTAKTPERSON Namn Telefon Fax E-post PROJEKTERING Per Wahlström 070-6862857 pewa2711@gmail.com Organisation

Läs mer

Arbetsmiljöplan enligt AFS 1999:3 8

Arbetsmiljöplan enligt AFS 1999:3 8 Arbetsmiljöplan enligt AFS 1999:3 8 Projektets beteckning 2014-03-01 - Gatuadress Besöksadress till byggplatsen Platschef... Projekt/åtgärd Ny/Ombyggnad av torgyta och gator Byggherre, Samhällsbyggnad

Läs mer

Väg 229 bytespunkt Norra Sköndal

Väg 229 bytespunkt Norra Sköndal PM BAS-P Objektnamn: Väg 229 bytespunkt Norra Sköndal Objektnummer: 107 587 Produkt: Vägplan Datum: 2013-08-23 Sida 1 av 8 1. Syfte Enligt arbetsmiljöverkets föreskrift Byggnads- och anläggningsarbete

Läs mer

Arbetsmiljöplan GHAB. Datum Företag/Namn och namnteckning Byggarbetsmiljösamordnare Planering och Projektering BAS-P

Arbetsmiljöplan GHAB. Datum Företag/Namn och namnteckning Byggarbetsmiljösamordnare Planering och Projektering BAS-P Arbetsmiljöplan Projektnamn Rörlig kil, kp 750, Arendal Besöksadress till byggplatsen Kajplats 750, Arendal, Göteborg Byggherrens namn GÖTEBORGS HAMN Denna arbetsmiljöplan upprättades Datum Företag/Namn

Läs mer

Anmälan enligt miljöbalken Efterbehandlingsåtgärder inom kvarteren Kastanjen, Klippan, Linden och Palmen inom Klippans tätort

Anmälan enligt miljöbalken Efterbehandlingsåtgärder inom kvarteren Kastanjen, Klippan, Linden och Palmen inom Klippans tätort Länsstyrelsen i Skåne län Miljöavdelningen 205 15 Malmö 2010-12-08 Klippan Anmälan enligt miljöbalken Efterbehandlingsåtgärder inom kvarteren Kastanjen, Klippan, Linden och Palmen inom Klippans tätort

Läs mer

Arbetsmiljöplan- Scharinsprojektet Fas 3

Arbetsmiljöplan- Scharinsprojektet Fas 3 Version 1 Arbetsmiljöplan- Scharinsprojektet Fas 3 Projektnamn Scharins fas 3 Besöksadress till byggplatsen Ursviken Mekanvägen 34 Byggherrens namn Skellefteå kommun Upprättad av: 2012-12-06 Christer Svensson,

Läs mer

Arbetsmiljöplan Upprättad i enlighet med AFS 1999:3 Byggnads- och anläggningsarbete

Arbetsmiljöplan Upprättad i enlighet med AFS 1999:3 Byggnads- och anläggningsarbete Arbetsmiljöplan Upprättad i enlighet med AFS 1999:3 Byggnads- och anläggningsarbete Allmänna uppgifter Arbetsplats Besöksadress Badhus Midgårdsvallen. Projekt nr 7962 Atletvägen 1 Arbetsmiljöplanen upprättades

Läs mer

Arbetsmiljöplan. Scharins fas 2. Ursviken Mekanvägen 34. Skellefteå kommun, kommunledningskontoret. Version 1. Projektnamn

Arbetsmiljöplan. Scharins fas 2. Ursviken Mekanvägen 34. Skellefteå kommun, kommunledningskontoret. Version 1. Projektnamn Version 1 Arbetsmiljöplan Projektnamn Scharins fas 2 Besöksadress till byggplatsen Ursviken Mekanvägen 34 Byggherrens namn Skellefteå kommun, kommunledningskontoret Fastställd av: 2009.-.. Lars Hedqvist

Läs mer

Terminal Jekteviken. Riskanalysschema för Envac ansvarsområde.

Terminal Jekteviken. Riskanalysschema för Envac ansvarsområde. Sannsynlighet Konsekvens Risiko Eksisterende barriere/er Sannsynlighet Konsekvens Restrisiko Terminal Jekteviken. Riskanalysschema för Envac ansvarsområde. Omfattning: Förläggning av transportrör i mark.

Läs mer

FU 2000 Generella miljökrav - entreprenader

FU 2000 Generella miljökrav - entreprenader Handling 7.3 Giltig från Versionsnummer Antal sidor 2010-03-31 Utgåva J 9 Diarienummer Utgivningsdatum Antal bilagor F10-3435/IN10 2010-03-31 0 Beslutsfattare Ulrika Wennergren Handläggande enhet, Handläggare

Läs mer

Arbetsmiljöplan - Projektnamn. Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden. Start och avslutning t.ex. datum för slutbesiktning

Arbetsmiljöplan - Projektnamn. Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden. Start och avslutning t.ex. datum för slutbesiktning Arbetsmiljöplan Arbetsmiljöplan - Projektnamn Projektnamn Projektnamn Besöksadress till byggplatsen Besöksadress till byggplatsen Byggherrens namn Byggherrens namn ev. uppdragstagares namn Ev. Uppdragstagares

Läs mer

Arbetsmiljöplan. LJ Mark & Anläggningar AB

Arbetsmiljöplan. LJ Mark & Anläggningar AB Arbetsmiljöplan LJ Mark & Anläggningar AB Generell Partille 2014-04-25 Utställd av: John Malkki Revidering nr: 2 Datum: 2005-05-09 Godkänd av: Mats Liljegren Revidering nr: 3 Datum: 2006-03-10 Godkänd

Läs mer

NCC:s ordnings- och skyddsregler

NCC:s ordnings- och skyddsregler Ordnings- och skyddsregler NCC:s ordnings- och skyddsregler Ordnings- och skyddsreglerna gäller för produktionsarbetsplatser inom NCC Building och Infrastructure i Sverige och kan kompletteras med arbetsplatsspecifika

Läs mer

PM Miljö. Peab Sverige AB Fabege AB. Kv Lagern, markmiljö. Stockholm 2011-04-11

PM Miljö. Peab Sverige AB Fabege AB. Kv Lagern, markmiljö. Stockholm 2011-04-11 Peab Sverige AB Fabege AB Stockholm 2011-04-11 Datum 2011-04-11 Uppdragsnummer 61151144701 Utgåva/Status Joakim Persson Uppdragsledare Linnea Sörenby Granskare Ramböll Sverige AB Box 17009, Krukmakargatan

Läs mer

Klass vätska (total volym)

Klass vätska (total volym) Handledning miljöplan Detta är en handledning till Maskinentreprenörernas mall Miljöplan. Observera att detta är en mall för miljöplan och inte hanterar arbetsmiljöfrågor (se istället AMP-guiden). Detta

Läs mer

Arbetsmiljöplan vid byggnadsarbete

Arbetsmiljöplan vid byggnadsarbete Arbetsmiljöplan vid byggnadsarbete Den som planerar att utföra byggnads- eller anläggningsarbete ska, innan arbetet startar, upprätta en arbetsmiljöplan enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 1999:3

Läs mer

PM Kompletterande markundersökning Plinten 1, Karlstad

PM Kompletterande markundersökning Plinten 1, Karlstad UPPDRAG Plinten 1 Kompletterande MU UPPDRAGSNUMMER 1331623000 UPPDRAGSLEDARE Annika Niklasson UPPRÄTTAD AV Annika Niklasson DATUM Härtill hör Bilaga 1 Bilaga 2 Fältrapport (15 sid) Analysresultat jord

Läs mer

Generella miljökrav underentreprenörer. 1. Syfte. 2. Omfattning. 3. Arbetsgång. Förändringar från senaste version

Generella miljökrav underentreprenörer. 1. Syfte. 2. Omfattning. 3. Arbetsgång. Förändringar från senaste version Strategiskt Dokumentnummer 2967 Version 4.0 Fastställt: 2014-06-18 Fastställd av: Nyström-Hedvall Kerstin, SHC Granskad av: Josefsson Anna, RNC Handläggare: Blom Patrik, SHC Förändringar från senaste version

Läs mer

Gemensamma Ordnings- och arbetsmiljöregler

Gemensamma Ordnings- och arbetsmiljöregler Bilaga 1.4 Gemensamma ordnings- och arbetsmiljöregler (dat.2013-12-18) Gemensamma Ordnings- och arbetsmiljöregler Gemensamma ordnings- och arbetsmiljöregler för Omlastningsterminalen i Skalleby, Torsby

Läs mer

Arbetsmiljöplan Bilaga 1

Arbetsmiljöplan Bilaga 1 Arbetsmiljöplan Bilaga 1 Projektnamn Besöksadress till byggplatsen Byggherrens namn Revisionshistorik Version Datum Framtagen/kompletterad av Byggherregodkännande 1 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...2

Läs mer

Checklista riskbedömning arbetsmiljö

Checklista riskbedömning arbetsmiljö c p:\region_soder\nykoping\2015\1320013680\6-handlingar\66-forfragningsunderlag\7.4 checklista riskbedömning arbetsmiljö.docx Riskerna kommer fram genom en bedömning av sannolikheten för att ohälsa eller

Läs mer

MILJÖPLAN. Servicegruppen i Europa AB. Uppdrag: Beställning/ Förfrågningsunderlag. Entreprenad entreprenad entreprenad entreprenad entreprenad

MILJÖPLAN. Servicegruppen i Europa AB. Uppdrag: Beställning/ Förfrågningsunderlag. Entreprenad entreprenad entreprenad entreprenad entreprenad Uppdrag: Servicegruppen i Europa AB MILJÖPLAN Beställning/ Förfrågningsunderlag Total- General- Under- Utförande- Entreprenad entreprenad entreprenad entreprenad entreprenad Beställarens Ombud j Beställarens

Läs mer

Strängbetongs allmänna ordnings- och skyddsregler för byggarbetsplatser

Strängbetongs allmänna ordnings- och skyddsregler för byggarbetsplatser Strängbetongs allmänna ordnings- och skyddsregler för byggarbetsplatser Dessa regler gäller vid alla Strängbetongs byggarbetsplatser för anställda och för inhyrd personal. Utöver dessa regler gäller beställarens

Läs mer

Entreprenörers m.fl. hantering av arbetsmiljörisker

Entreprenörers m.fl. hantering av arbetsmiljörisker Entreprenörers m.fl. hantering av arbetsmiljörisker 2015-01-14 1/5 Innehåll Tillträdesregler för Teracoms anläggningar ska följas... 3 Riskanalys... 3 Skydd för Teracoms personal inom anläggningen... 3

Läs mer

Arbetsmiljöplan. Projektnamn. Besöksadress till byggplatsen. Byggherrens namn. Arbetsmiljöplan - Projektnamn. Projektnamn

Arbetsmiljöplan. Projektnamn. Besöksadress till byggplatsen. Byggherrens namn. Arbetsmiljöplan - Projektnamn. Projektnamn Arbetsmiljöplan Projektnamn Projektnamn Besöksadress till byggplatsen Besöksadress till byggplatsen Byggherrens namn Byggherrens namn 1 Revisionshistorik Version Datum Framtagen/kompletterad av Byggherregodkännande

Läs mer

Syfte Säkerställa att det finns beredskap så att åtgärder för minsta möjliga kvalitets- och miljöpåverkan sker vid nödlägen.

Syfte Säkerställa att det finns beredskap så att åtgärder för minsta möjliga kvalitets- och miljöpåverkan sker vid nödlägen. Giltig fr o m 2013-12-01 Utgåva 4 Sida 1 (av 5) Syfte Säkerställa att det finns beredskap så att åtgärder för minsta möjliga kvalitets- och miljöpåverkan sker vid nödlägen. Ansvar och befogenheter Styrelsen,

Läs mer

Antal sidor: 5 Helsingborg 2013-09-16

Antal sidor: 5 Helsingborg 2013-09-16 VVS Energi & Miljö Styr & Övervakning Brand & Risk Teknisk Förvaltning Bostadsbolaget Åbyängskolan Katedern 11 Västerviks Kommun PCB utredning mark inför byggnation Antal sidor: 5 Helsingborg : Bengt Dahlgren

Läs mer

Anmälan enligt 28 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd - efterbehandling av förorenat område

Anmälan enligt 28 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd - efterbehandling av förorenat område 1 (5) Anmälan enligt 28 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd - efterbehandling av förorenat område Administrativa uppgifter Plats där föroreningen finns (helst med koordinater

Läs mer

Platsspecifika riktvärden för bostadsområdet Barkarbystaden 3, Järfälla kommun Uppdrag:

Platsspecifika riktvärden för bostadsområdet Barkarbystaden 3, Järfälla kommun Uppdrag: PM Platsspecifika riktvärden för bostadsområdet Barkarbystaden 3, Järfälla kommun 2016-07-04 Uppdrag: 10233249 Upprättad av: Ann Helén Österås Granskad av: Maria Lindberg 1 (9) PM Platsspecifika riktvärden

Läs mer

Postadress Besöksadress Telefon E-postadress Internetadress Tanums kommun Miljöavdelningen TANUMSHEDE

Postadress Besöksadress Telefon E-postadress Internetadress Tanums kommun Miljöavdelningen TANUMSHEDE Sida 1 av 5 Anmälan om avhjälpandeåtgärder efterbehandling av förorenat område - upplysning enligt 11 i 10 kap Miljöbalken anmälan enligt 28 i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Personuppgifter

Läs mer

1. Administrativa uppgifter 1.1 Fastighetsbeteckning 1.2 Fastighetsägare. 1.3 Besöksadress 1.4 Verksamhetsutövare (anmälare)

1. Administrativa uppgifter 1.1 Fastighetsbeteckning 1.2 Fastighetsägare. 1.3 Besöksadress 1.4 Verksamhetsutövare (anmälare) 1 (5) Anmälan om avhjälpandeåtgärder med anledning av föroreningsskada enligt 28 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (efterbehandling av ett förorenat område) Länsstyrelsen

Läs mer

KMA-checklistan Kvalitets-, Miljö-, Arbetsmiljökrav för entreprenörer och beställare

KMA-checklistan Kvalitets-, Miljö-, Arbetsmiljökrav för entreprenörer och beställare KMA-checklistan Kvalitets-, Miljö-, Arbetsmiljökrav för entreprenörer och beställare Checklista för kvalitets-, miljö- och arbetsmiljökrav vid anbud och egenkontroll av entreprenadarbete. Anbud Egenkontroll

Läs mer

Miljö- och byggnadsförvaltningen. för omgivningspåverkan under byggtiden

Miljö- och byggnadsförvaltningen. för omgivningspåverkan under byggtiden Kontrollprogram för omgivningspåverkan under byggtiden Innan byggnationerna påbörjas i ett exploateringsområde ska ett kontrollprogram för omgivningspåverkan under byggtiden tas fram. Syftet med ett kontrollprogram

Läs mer

Arbetsmiljöplan Vettekulla. Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden. Vettekulla Projektering t o m Karlshamns kommun

Arbetsmiljöplan Vettekulla. Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden. Vettekulla Projektering t o m Karlshamns kommun Arbetsmiljöplan Projektnamn Arbetsmiljöplan Vettekulla Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden Vettekulla Projektering t o m 2011-08-26 Besöksadress till byggplatsen Byggherrens namn Byggherrens

Läs mer

Arbetsmiljöplan för Byggarbetsplats

Arbetsmiljöplan för Byggarbetsplats BERTECO Datum: Arbetsmiljöplan för Byggarbetsplats Arbetet på byggarbetsplatsen skall planeras och genomföras så att risker för ohälsa, skada och olyckor minimeras. Alla som arbetar på arbetsplatsen skall

Läs mer

Trafikkontorets krav

Trafikkontorets krav Trafikkontorets krav avseende kvalitetsledningssystem vid leverans av varor, tjänster och entreprenader 2(2) Innehållsförteckning sida Inledning 3 1. på leverantör 4 2. Kvalitetsledningssystem 5 3. Resurser

Läs mer

Arbetsmiljöplan - Projektnamn. Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden. Denna arbetsmiljöplan upprättades

Arbetsmiljöplan - Projektnamn. Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden. Denna arbetsmiljöplan upprättades Arbetsmiljöplan Projektnamn Backasands industriområde Ödeshögs kommun Nytt exploateringsområde Besöksadress till byggplatsen Backasands industriområde, Lievägen Byggherrens namn Arbetsmiljöplan - Projektnamn

Läs mer

Ordnings & Skyddsregler 1

Ordnings & Skyddsregler 1 Ordnings & Skyddsregler 1 För under- och sidoentreprenörer på arbetsställen där Leif Andersson har samordningsansvar 1. Syfte Dessa regler avser att belysa skydds- och ordningsregler som gäller för relationen

Läs mer

DRI-103 Entreprenörsarbete i Käppalaförbundets anläggningar

DRI-103 Entreprenörsarbete i Käppalaförbundets anläggningar Syfte med dokumentet Detta dokument fastställer de arbets- och miljökrav som en entreprenör/leverantör och underleverantör (kallad E) som arbetar på uppdrag av Käppalaförbundet skall känna till. Det gäller

Läs mer

NCC:s ordnings- och skyddsregler

NCC:s ordnings- och skyddsregler Ordnings- och skyddsregler NCC:s ordnings- och skyddsregler Ordnings- och skyddsreglerna gäller för produktionsarbetsplatser inom NCC Construction Sverige AB och kan kompletteras med arbetsplatsspecifika

Läs mer

Marksanering om hälsa och säkerhet vid arbete i förorenade områden. Anneli Liljemark Liljemark Consulting

Marksanering om hälsa och säkerhet vid arbete i förorenade områden. Anneli Liljemark Liljemark Consulting Marksanering om hälsa och säkerhet vid arbete i förorenade områden Anneli Liljemark Liljemark Consulting Syfte Varför finns handboken? Informera om: Gällande regler Risker Hur riskerna kan förebyggas genom:

Läs mer

FÖRETAGSORGANISATION MILJÖ

FÖRETAGSORGANISATION MILJÖ FÖRETAGSORGANISATION MILJÖ Företag Namn Gunnar Perssons Grävmaskins AB Adress Bergstena Sjölyckan Postnr o postadress 441 92 ALINGSÅS Telefon kontor 0322 63 50 40 Telefax 0322 63 50 40 Miljöansvarig Upplåtaransvar

Läs mer

Allmänt om vårt arbetsmiljöarbete

Allmänt om vårt arbetsmiljöarbete Elutveckling AB 1 Allmänt om vårt arbetsmiljöarbete Att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet och sträva efter en bra och säker arbetsmiljö för alla. Arbetsmiljö ingår som en integrerad del i vårt

Läs mer

Övervakningsprogram av föroreningsspridning till Göta älv från f.d. Surte Glasbruk NCC TEKNIK

Övervakningsprogram av föroreningsspridning till Göta älv från f.d. Surte Glasbruk NCC TEKNIK NCC TEKNIK Övervakningsprogram av föroreningsspridning till Göta älv från f.d. Surte Glasbruk Uppföljande kontroll av f.d. Surte glasbruk (Västra området) övervakningsprogram\surte_övervakningsprogram_20100428.doc

Läs mer

TEKNISK RIKTLINJE TR utg 1

TEKNISK RIKTLINJE TR utg 1 SvK4005, v4.0, 2016-04-27 ENHET, VERKSAMHETSOMRÅDE VÅR BETECKNING HM TR 13-02-02 DATUM SAMRÅD 2016-09-13 N, A, F, S, K, H TEKNISK RIKTLINJE UTGÅVA 1 TD FASTSTÄLLD Arbetsmiljökrav Totalentreprenad Uppdragstagare

Läs mer

Handling 06.4.2 Arbetsmiljöplan Om- och tillbyggnad av Glumslöv Skola N Glumslöv 2:43, Landskrona Totalentreprenad, Förfrågningsunderlag 2011-12-12

Handling 06.4.2 Arbetsmiljöplan Om- och tillbyggnad av Glumslöv Skola N Glumslöv 2:43, Landskrona Totalentreprenad, Förfrågningsunderlag 2011-12-12 Arbetsmiljöplan Projektnamn Om- och tillbyggnad av Glumslöv skola Besöksadress till byggplatsen Ålabodsvägen 5, Glumslöv Uppdragstagarens namn Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden Start v.1133

Läs mer

Vem är ansvarig för arbetsmiljön? Med arbetsmiljö menas

Vem är ansvarig för arbetsmiljön? Med arbetsmiljö menas Vem är ansvarig för arbetsmiljön? 1 Med arbetsmiljö menas fysiska psykologiska sociala förhållanden på arbetsplatsen Vi kommer att fokusera på de fysiska arbetsmiljöriskerna och hur de åtgärdas. 2 1 Lagstiftning

Läs mer

Allmänt om vårt arbetsmiljöarbete

Allmänt om vårt arbetsmiljöarbete Elutveckling AB 1 Allmänt om vårt arbetsmiljöarbete Att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet och sträva efter en bra och säker arbetsmiljö för alla. Arbetsmiljö ingår som en integrerad del i vårt

Läs mer

KVALITETSPLAN. Servicegruppen i Europa AB. Projektorganisation. Uppdrag: Beställning/ Förfrågningsunderlag

KVALITETSPLAN. Servicegruppen i Europa AB. Projektorganisation. Uppdrag: Beställning/ Förfrågningsunderlag KVALITETSPLAN Uppdrag: Beställning/ Förfrågningsunderlag Total- Generai- Under- Utförande- Entreprenad 1 entreprenad j entreprenad entreprenad entreprenad Beställarens Ombud Beställarens Platschef Projektorganisation

Läs mer

IDAG. Handläggande under byggtid Besiktning Repetition. 15 januari 2015 Sara Bäckström 2

IDAG. Handläggande under byggtid Besiktning Repetition. 15 januari 2015 Sara Bäckström 2 IDAG Handläggande under byggtid Besiktning Repetition 15 januari 2015 Sara Bäckström 2 Byggherrens handläggning under byggtid Viktigt med kommunikation!!! God projektstyrning Effektiv organisation-beror

Läs mer

Arbetsmiljöplan Havdhem Fiber. Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden. Havdhem Fiber 2015-02-16 2015-08-28. Havdhem Fiber Ek 073-726 92 00

Arbetsmiljöplan Havdhem Fiber. Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden. Havdhem Fiber 2015-02-16 2015-08-28. Havdhem Fiber Ek 073-726 92 00 Arbetsmiljöplan Projektnamn Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden Havdhem Fiber 2015-02-16 2015-08-28 Besöksadress till byggplatsen Havdhem City Byggherrens namn Byggherrens telefonnummer Havdhem

Läs mer

ARBETSMILJÖANSVAR I ENTREPRENÖRSFÖRHÅLLANDEN REGIONTRÄFFARNA VÅREN 2014

ARBETSMILJÖANSVAR I ENTREPRENÖRSFÖRHÅLLANDEN REGIONTRÄFFARNA VÅREN 2014 ARBETSMILJÖANSVAR I ENTREPRENÖRSFÖRHÅLLANDEN REGIONTRÄFFARNA VÅREN 2014 Ansvar enligt Arbetsmiljölagen - Arbetsgivarens huvudansvar - Arbetstagarens ansvar - Rådighetsansvar och ansvar för inhyrda - Samordningsansvar

Läs mer

Dnr 2044/2010-204 2010-02-24. Arbetsmiljönämnden

Dnr 2044/2010-204 2010-02-24. Arbetsmiljönämnden 2010-02-24 Dnr 2044/2010-204 Arbetsmiljönämnden Delegering av arbetsmiljöuppgifter. PM Ersätter 5678/01-013 Anvisningar för arbetsmiljöarbetet vid institutionen. Arbetsmiljönämnden fastställde detta dokument

Läs mer

Diligentias säkerhetsföreskrifter Vid byggnads- och installationsarbeten som utförs i våra fastigheter

Diligentias säkerhetsföreskrifter Vid byggnads- och installationsarbeten som utförs i våra fastigheter Diligentias säkerhetsföreskrifter Vid byggnads- och installationsarbeten som utförs i våra fastigheter Projekt och Teknik 2008-01-28 2 (8) Välkommen till Diligentias fastigheter! Läs den här broschyren

Läs mer

Vem är ansvarig för vad inom bygg- och anläggning?

Vem är ansvarig för vad inom bygg- och anläggning? Vem är ansvarig för vad inom bygg- och anläggning? Den här broschyren vänder sig till dig som har ett arbetsmiljöansvar inom bygg- och anläggning. Här kan du läsa om vad som behöver göras under olika skeden

Läs mer

Undersökning av förekomst av metallförorening i ytlig jord, bostadsrättsföreningarna Hejaren 2 och Hejaren 3 i Sundbybergs kommun.

Undersökning av förekomst av metallförorening i ytlig jord, bostadsrättsföreningarna Hejaren 2 och Hejaren 3 i Sundbybergs kommun. PM UPPDRAG Markundersökning Hejaren UPPDRAGSNUMMER 1155638 UPPDRAGSLEDARE Leo Mille UPPRÄTTAD AV Leo Mille DATUM 2010-11-25 Undersökning av förekomst av metallförorening i ytlig jord, bostadsrättsföreningarna

Läs mer

Miljö och kvalitetsföreskrifter

Miljö och kvalitetsföreskrifter PLAN 1 (8) Miljö och kvalitetsföreskrifter - arbeten i egen regi samt entreprenadarbeten åt AB Borlänge Energi och AB Borlänge Energi Elnät. Version: 2017-09-04 PLAN 2 (8) INLEDANDE INFORMATION Detta dokument

Läs mer

KVALITETSLEDNINGSSYSTEM

KVALITETSLEDNINGSSYSTEM KVALITETSLEDNINGSSYSTEM Bröderna Näslund Byggare AB Revision A 2009-02-30 Revision B 2012-04-03 INNEHÅLL KVALITETSPOLICY 3 ORGANISATION OCH LEDARSKAP 3 Allmänt 3 Organisation 3 Kvalitetssystem 3 Intern

Läs mer

Arbetsmiljöfrågor i byggskedet och i det framtida brukandet av objektet beaktas i planeringen och projekteringen.

Arbetsmiljöfrågor i byggskedet och i det framtida brukandet av objektet beaktas i planeringen och projekteringen. Byggherren ansvarar för att: (se 3 kap. 6 AML) Arbetsmiljöfrågor i byggskedet och i det framtida brukandet av objektet beaktas i planeringen och projekteringen. En byggarbetsmiljösamordnare för planering

Läs mer

SAMORDNINGSANSVAR 2011-10-21 1

SAMORDNINGSANSVAR 2011-10-21 1 SAMORDNINGSANSVAR 2011-10-21 1 INNEHÅLL 1 ALLMÄNT OM SAMORDNINGSANSVARET... 3 2 SAMORDNING PÅ TERACOM SWEDEN... 3 3 BYGG- OCH ANLÄGGNINGSARBETE PÅ TERACOM SWEDENS ANLÄGGNINGAR... 3 4 SAMORDNING PÅ UPPDRAG

Läs mer

Arbetsmiljöplan (Bilaga 4)

Arbetsmiljöplan (Bilaga 4) Arbetsmiljöplan (Bilaga 4) Projektnamn Orsa-Grönklitt Besöksadress till byggplatsen Orsa-Grönklitt, Sydbacken, Orsa Byggherrens namn Grönklittsgruppen AB 1 Innehållsförteckning REVISIONSHISTORIK... 3 UPPGIFTER

Läs mer

Nya regler för bättre arbets miljö i byggbranschen

Nya regler för bättre arbets miljö i byggbranschen Nya regler för bättre arbets miljö i byggbranschen Den 1 januari 2009 började ändringar i föreskrifterna om byggnads- och anläggningsarbete (1999:3) att gälla. Tillsammans med ändringar i tredje kapitlet

Läs mer

Anmälan enligt 28 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd efterbehandling av förorenat område

Anmälan enligt 28 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd efterbehandling av förorenat område 1(5) Anmälan enligt 28 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd efterbehandling av förorenat område Administrativa uppgifter Plats där föroreningen finns (bifoga karta): Fastighet:

Läs mer