Miljöriskbedömning avseende metaller i villaträdgårdar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miljöriskbedömning avseende metaller i villaträdgårdar"

Transkript

1 Bilaga C Miljöriskbedömning avseende metaller i villaträdgårdar Sammanfattning Sammantaget görs bedömningen att eventuell påverkan på grund och ytvatten från metaller i villaträdgårdarna är fullt acceptabel. När det gäller markmiljö kan viss påverkan inte kan uteslutas i några enstaka provpunkter. Eventuell påverkan lär dock vara mycket begränsad. Denna typ av fynd där halterna överstiger riktvärden i enstaka provpunkter är normalt i tätortmiljö och det bedöms inte vara rimligt att vidta åtgärder av denna anledning. Trädgårdar med förhöjda halter av arsenik och krom kommer dock att saneras i enlighet med tidigare utredningar. Bakgrund Markundersökningarna visade att halterna av arsenik och krom är högre än Naturvårdsverkets generella riktvärde för känslig markanvändning i några av de villaträdgårdar som ligger i närheten av läderfabriken. Halterna av dessa ämnen uppvisar ett mönster som tyder på att de kommer från verksamheten på läderfabriken. Källan till arsenikföroreningen tros vara branden 1917 då arseniksulfat användes för att konservera hudarna. Vid tidpunkten för branden blåste en rakt ostlig vind enligt gamla fotografier och arseniken bedöms alltså ha tillförts trädgårdarna som nedfallande stoft. Eftersom Läderfabriken var ett kromgarveri återfinns förhöjda halter av krom i flera provpunkter på fabriksområdet och även i ett par villaträdgårdar. Det har tidigare i projektet beslutats att trädgårdar med arsenik och kromhalter över Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning bör saneras. För att avgöra vilka trädgårdar som ska saneras gjordes en utvidgad markundersökning av Sweco Markundersökningen 2009 I undersökningen 2009 analyserades förutom arsenik och krom även ett antal andra metaller. Resultaten visar att halterna av arsenik, bly, kadmium, koppar, kobolt, krom, kvicksilver, nickel, vanadin och zink är över Naturvårdsverkets generella riktvärden i en eller flera provpunkter på några fastigheter. Totalt har 76 prover analyserats från villaträdgårdarna. Den helt dominerande föroreningen är arsenik som överstiger riktvärdena på ca 15 fastigheter. Även krom överstiger riktvärdena på flera fastigheter men det är bara på en fastighet krom överstiger riktvärdena där inte samtidigt arsenikhalterna är över riktvärdena, dvs det är bara på denna fastighet som krom styr saneringsbehovet. För övriga analyserade metaller ligger halterna över de generella riktvärdena för känslig markanvändning i enstaka punkter på några fastigheter. Något mönster liknande det för krom och arsenik kan inte ses. Därför görs bedömningen att de förhöjda halterna av övriga metaller inte kan härledas till verksamheten på Läderfabriken utan att förekomsten förmodligen avspeglar bakgrundspåverkan i Klippans tätort som helhet eller lokala punktkällor (t.ex. utslängda färgrester). 1 (4)

2 Miljöriskbedömning För att bedöma om de uppmätta halterna av de övriga metallerna utgör någon miljörisk måste hänsyn tas till de faktiska förhållandena på platsen. I hälsoriskbedömningen konstaterades att grundvattnet på området inte används som dricksvatten, vilket innebär att exponeringsvägen intag av dricksvatten inte är aktuell. Det är inte heller troligt att grundvattnet kan komma att nyttjas som dricksvatten i framtiden. Trots detta bör, om det är rimligt, grundvattnet skyddas från påverkan i enlighet med Naturvårdsverkets beräkningsverktyg. På samma sätt bör även ytvatten skyddas från påverkan. När det gäller påverkan på grundvatten och ytvatten bör man titta på föroreningsbelastningen från villaområdet som en helhet. Detta görs lämpligen genom att beräkna representativa halter för hela villaområdet och jämföra med riskvärden från Naturvårdsverkets beräkningsverktyg. Representativa halter Representativa halter kan beräknas på flera olika sätt enligt Naturvårdsverkets vägledning Riskbedömning av förorenade områden, Rapport När man har ett relativt omfattande dataunderlag kan man lämpligen beräkna den övre konfidensgränsen av medelhalten (upper confidence limit of the mean, UCLM). Här bör man då också ta hänsyn till fördelningen av dataunderlaget, dvs om data är normalfördelade eller fördelade på annat sätt. US EPA har tagit fram ett beräkningsverktyg, proucl, som bedömer vilken fördelning dataunderlaget har och beräknar UCLM för den bedömda fördelningen (proucl använder beteckningen UCL istället för UCLM). När data inte har någon skönjbar fördelning kan ändå ett UCLMvärde beräknas med hjälp av sk. Bootstrapping. Mer information om proucl och beräkningsmetoderna finns på US EPA s hemsida: Beräkning av representativa halter (mg/kg) för alla 76 proverna från villaträdgårdarna med proucl ger följande resultat: Min Max Median Medel 95% UCLM Typ av beräkning 1 Bedömd fördelning 2 Bly 1, ,8 48,8 59,3 HUCL Lognormal (Land s H) Kadmium 0,01 3,64 0,41 0,68 0,85 Approx. Gamma gamma UCL Kobolt 1,62 10,1 3,04 3,34 3,59 Student s t UCL Ingen skönjbar fördelning Koppar 2, ,6 48,2 154 Chebyshev UCL Ingen skönjbar fördelning Kvicksilver 0,04 0,38 0,048 0,070 0,097 Chebyshev UCL Ingen skönjbar fördelning Nickel 1,58 31,5 5,25 6,69 9,65 Chebyshev UCL Ingen skönjbar fördelning Vanadin 4,8 63,2 12,8 15,8 17,7 Student s t UCL Ingen skönjbar fördelning Zink 14, , HUCL Lognormal 1. Av proucl använd typ av statistisk beräkning, se vidare proucl s hemsida 2. Av proucl bedömd statistisk fördelning, för flertalet ämnen finns dock ingen skönjbar fördelnig 2 (4)

3 Påverkan på grundvatten och ytvatten För att kunna bedöma om påverkan på grundvatten och ytvatten är acceptabel har en beräkning av gjorts med Naturvårdsverkets beräkningsverktyg. Beräkningarna är gjorda med remissversionen från 2007 eftersom de gjordes innan Naturvårdsverkets slutversion var tillgänglig, se bilaga 1 för uttagsrapport. Beräkningarna av Skydd av grundvatten och Ytvattenmiljön jämförs i tabellen nedan med de representativa halterna som beräknats (samtliga halter i mg/kg): I tabellen kan man se att de representativa halterna för samtliga ämnen understiger de beräknade värdena för skydd av grundvatten och ytvattenmiljö. Maxhalterna för bly, koppar och zink (markerade med fetstil) överstiger de beräknade halterna för skydd av grundvatten. En närmare analys ger dock att de beräknade värdena för skydd av grundvatten endast överstigs i 2 provpunkter för bly (varav en kommer att saneras avseende arsenik), 2 för koppar och 2 för zink (varav en kommer att saneras avseende arsenik). Sammantaget görs bedömningen att eventuell påverkan på grund och ytvatten från metaller i villaträdgårdarna är fullt acceptabel. Markmiljö Även markmiljön kan påverkas av föroreningarna. Här bör man titta på halter i varje enskild punkt för att göra en bedömning av hur markmiljön påverkas. Naturvårdsverkets riktvärde för markmiljö för känslig markanvändning jämförs i tabellen nedan med halterna i villaträdgårdarna (samtliga halter i mg/kg): Min Max Median Riktvärde markmiljö KM (MKM) Antal provpunkter med halter > markmiljö Antal av dessa som inte ska saneras avseende As eller Cr Bly 1, ,8 200 (400) 1 0 Kadmium 0,01 3,64 0,41 4 (20) 0 0 Kobolt 1,62 10,1 3,04 20 (35) 0 0 Koppar 2, ,6 80 (200) 3 2 Min Max Median Medel 95% Skydd av Ytvattenmiljö UCLM grundvatten Bly 1, ,8 48,8 59, Kadmium 0,01 3,64 0,41 0,68 0,85 4,3 16 Kobolt 1,62 10,1 3,04 3,34 3, Koppar 2, ,6 48, Kvicksilver 0,04 0,38 0,048 0,070 0,097 2,2 6 Nickel 1,58 31,5 5,25 6,69 9, Vanadin 4,8 63,2 12,8 15,8 17, Zink 14, , Kvicksilver 0,04 0,38 0,048 5 (10) 0 0 Nickel 1,58 31,5 5,25 70 (120) 0 0 Vanadin 4,8 63,2 12,8 100 (200) 0 0 Zink 14, ,7 250 (500) 10 6 KM = känslig markanvändning MKM = mindre känslig markanvändning 3 (4)

4 Jämförelsen i tabellen ovan visar att bly, koppar eller zinkhalterna överstiger Naturvårdsverkets riktvärde för markmiljö vid känslig markanvändning i 13 unika (1 av ovanstående 14 sammanfaller) provpunkter av sammanlagt 39. Det är dock endast 7 unika (1 av ovanstående 8 sammanfaller) av dessa som inte kommer att saneras avseende arsenik eller krom. Av dessa 7 punkter är det endast 1 där kopparhalten även överstiger riktvärdet för markmiljö för mindre känslig markanvändning samt 1 där blyhalten överstiger samma riktvärde. Sammantaget görs bedömningen att viss påverkan på markmiljön inte kan uteslutas i några enstaka provpunkter. Eventuell påverkan lär dock vara mycket begränsad. Denna typ av fynd där halterna överstiger riktvärden i enstaka provpunkter är normalt i tätortmiljö och det bedöms inte vara rimligt att vidta åtgärder av denna anledning. Detta PM behandlar endast påverkan på miljön. I ett separat PM Hälsoriskbedömning avseende metaller i villaträdgårdar har visats att utöver arsenik ligger halter av övriga metaller på fullt acceptabla nivåer avseende hälsorisker. Tomas Henrysson Extern projektledare Conviro AB Bilaga 1 Uttagsrapport från Beräkningsprogram riktvärden ver. 1.6b 4 (4)

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 False Titel: Projektplan inklusive miljöplan Mall Huvudprocess: 04 Planera Publicerat: Projektplan inklusive miljöplan För Projektet Klippans läderfabrik, sanering av villaträdgårdar Hilde Vendt Platschef Svevia AB MAL 1038 v.3 Projektplan inklusive miljöplan Godkänt av: PärOlof Dahlberg Framtaget av: Martina Berntsson

15 False Innehållsförteckning 0 Inledning Krav och förutsättningar Projektinformation Projektets mål Styrning av dokument Styrande (specificerande) dokument Redovisande dokument Krav på kompetens och utbildning Krav på maskiner och utrustning Projektorganisation Ansvar och befogenheter för nyckelpersoner Ombud/Arbetschef Platschef Planering och genomförande Riskhantering Planering av produktion Genomförande av produktion Information och kommunikation Ändringar, tillägg och avgående arbeten, ÄTA Styrning av underentreprenörer/inlejda Övervakning och mätning av processer och produkt Uppföljning och avstämning Arbetsmiljö och miljöronder Revisioner Kontrollprogram och kontrollplaner Hantering av avvikelser korrigerande åtgärder Miljökrav i uppdraget Svevias miljökrav...12 MAL 1038 v.3 Projektplan inklusive miljöplan Godkänt av: PärOlof Dahlberg Framtaget av: Martina Berntsson 2 (17)

16 False Kemiska produkter Riskhantering Kompetens Buller och vibrationer Natur och kulturmiljö Fordon och arbetsmaskiner Avfallshantering Damm Överlämnande Slutmöte Slutrapport Korsreferenslista Bilagor 17 MAL 1038 v.3 Projektplan inklusive miljöplan Godkänt av: PärOlof Dahlberg Framtaget av: Martina Berntsson 3 (17)

17 False Fastställande av denna projektplan Fastställande: Accepteras: Distribueras till: För Svevia För beställaren Beställaren 1 ex Datum: 2011 Datum: 2011 Arbetschef (Original) Platschef 1 ex Namnförtydligande Namnförtydligande Revideringar av denna projektplan Utgåva / Datum Kapitel/avsnitt Revideringsorsak Godkännande Sign. 1.3 Styrning av dokument/1.4 Krav på kompetens och utbildning/1.5 Krav på maskiner och utrustning/1.6 Projektorganisation/1.7 Ansvar och befogenheter för nyckelpersoner/ Ändringar, tillägg och avgående arbeten, ÄTA/3.4 Kontrollprogram och kontrollplaner/3.5 Hantering av avvikelser korrigerande åtgärder kommentarer Accepteras Sign. MAL 1038 v.3 Projektplan inklusive miljöplan Godkänt av: PärOlof Dahlberg Framtaget av: Martina Berntsson 4 (17)

18 False 0 Inledning Denna projektplan är en integrerad plan för kvalitet (tekniskt utförande), miljö (yttre miljö) och arbetsmiljö (hälsa och säkerhet). I projektplanen hänvisas till styrande rutiner i vårt Ledningssystem. Svevias Ledningssystem har upprättats enligt SSEN ISO 9001:2008, SSEN ISO 14001:2004 och AFS 2001:1. Korsreferenslista till aktuella rutiner enligt vårt ledningssystem framgår av kap Krav och förutsättningar 1.1 Projektinformation Projektet omfattar flyttning, rivning, schakt av förorenade massor, fyllning samt återställning av villaträdgårdar i Klippans kommun. Entreprenadformen är utförandeentreprenad. Beställare är Klippans kommun. Projektet kommer att pågå under tiden Se adm.föreskr. 1.2 Projektets mål Projektets mål har tagits fram mot bakgrund av övergripande mål för Svevia vilka framgår av handlingsplaner och miljöledningsprogram. Trots att målen är att inga avvikelser, tillbud eller olyckor ska ske är det mycket viktigt att eventuella avvikelser, tillbud eller olyckor rapporteras för att kunna arbeta proaktivt. Handlingsplan Miljöledningsprogram Målområde Mål Mått Kvalitet Arbetsmiljö Miljö Trafiksäkerhet Inga avvikelser Inga tillbud/olyckor Inga tillbud/olyckor Inga tillbud/olyckor Antal avvikelser Antal tillbud/olyckor Antal tillbud/olyckor Antal tillbud/olyckor Anmärkni ng MAL 1038 v.3 Projektplan inklusive miljöplan Godkänt av: PärOlof Dahlberg Framtaget av: Martina Berntsson 5 (17)

19 False 1.3 Styrning av dokument Såväl styrande som redovisande dokument framgår av projektetpärmarnas innehållsförteckning. Av resp. pärm framgår var resp. dokument återfinns. Pärmarna finns i bodarna och är tillgängliga för beställare och konsult Styrande (specificerande) dokument Aktuell lagstiftning inom miljö och arbetsmiljöområdet samt övriga interna styrande dokument framgår av vårt ledningssystem. Laglista Redovisande dokument Redovisande dokument ska förvaras på ett sätt som förhindrar att information går förlorad och så att läsbarhet och återsökning av dokument säkerställs. Efter uppdragets genomförande överlämnas den dokumentation som ska sparas till arkivansvarig. Överenskomna delar av resultatdokumentationen överlämnas till kund i samband med slutbesiktning. 1.4 Krav på kompetens och utbildning Den egna personalens kompetens och utbildning finns dokumenterad i ett CVregister. ID06 gäller på arbetsplatsen. Arbetsledning ska ha dokumenterad erfarenhet av arbete i förorenad mark. Detta kontrolleras genom CV. Platschefen kontrollerar om medarbetarna samt anlitade leverantörer/ue har den utbildning och behörighet som krävs för genomförandet. 1.5 Krav på maskiner och utrustning Följande krav gäller för maskiner och utrustning i detta projekt: Se adm.föreskr. Se adm.föreskr. Krav Omfattning Vilka Tillstånd transport av farligt avfall Transporter av förorenad jord utanför arbetsområdet ska ske med täckta, täta flak. Transportören ska inneha ett giltigt tillstånd för transport av farligt avfall. Transporter med förorenad jord kommer att ske med täckta, täta flak. Transporterna ska planeras så att körning i förorenat område undviks. Vid behov ska däck och underreden rengöras. Transportör av förorenad jord Transportör av förorenad jord MAL 1038 v.3 Projektplan inklusive miljöplan Godkänt av: PärOlof Dahlberg Framtaget av: Martina Berntsson 6 (17)

20 False 1.6 Projektorganisation Stödfunktioner Personal Ekonomi Verksamhetsutveckling Region Syd KAMsamordnare (Kvalitet/Arbetsmiljö/ Miljö) Arbetschef Marie Eriksson Projektorganisation PC Hilde Vendt AL Mats Lundahl Befattning / roll Namn Telefon Beställarens ombud: Zara Isaksson Projektledare: Zara Isaksson BASP: Sweco, kontakt: Hans Kronberg BASU: Svevia AB, kontakt: Hilde Vendt Vårt ombud: Marie Eriksson Arbetschef: Marie Eriksson Platschef: Hilde Vendt Arbetande arbetsledare: Mats Lundahl MAL 1038 v.3 Projektplan inklusive miljöplan Godkänt av: PärOlof Dahlberg Framtaget av: Martina Berntsson 7 (17)

21 False 1.7 Ansvar och befogenheter för nyckelpersoner Ansvar och befogenheter för projektansvariga fördelas enligt beskrivning nedan. För platschefen finns dessutom särskild delegering avseende miljö, arbetsmiljö och attesträtt. Platschef äger rätt att inom ramen för sitt ansvar och sina befogenheter delegera vidare till underställd personal. Sådan delegering ska dokumenteras genom påskriven delegering Ombud/Arbetschef Ansvar Övergripande ansvar för det kontraktsmässiga gentemot kund. Fastställer projektplanen. Delegering av miljö och arbetsmiljöansvar till platschefen. Deltar i byggmöte där ombuds närvaro erfordras. Ansvarar för att sammanställa för behandling på avdelningen och redovisa avvikelser och korrigerande åtgärder inom sitt ansvarsområde. Befogenheter Teckna kontrakt med beställare och UE/leverantörer. Företräda entreprenören och med bindande verkan företräda honom i frågor rörande entreprenaden. Stoppa pågående arbete om han/hon bedömer att risk föreligger att kvalitet, miljö, arbetsmiljö och/eller trafiksäkerhet åsidosätts Platschef Ansvar Personalansvaret i projektet. Ansvarar för projektplanens tillämpning och är samordnare för entreprenadens olika delar. Är projektets kvalitets, miljö och arbetsmiljöansvarige samt verifieringsansvarig. Rapporterar till ombudet. Projektets totala ekonomi inkl. budget, avstämning och prognos. Deltar i byggmöten med kunden. Deltar i platsmöten. Mängd och priskontroll av leverantörsfakturor. Samordningsansvarig inom objektet. Ansvarig för projektets dagbok. Ansvarig för riskinventering. MAL 1038 v.3 Projektplan inklusive miljöplan Godkänt av: PärOlof Dahlberg Framtaget av: Martina Berntsson 8 (17)

22 False Ansvarig för produktionstidplan. Befogenheter Har befogenhet att stoppa pågående arbeten om han/hon bedömer att risk föreligger att kvalitet, miljö, arbetsmiljö och/eller trafiksäkerhet åsidosätts. Anmäla, sammanställa och driva frågor som berör avvikelser mot kontrakt med beställaren. Äger rätt att avvisa medarbetare, egna eller UE:s, från arbetsplatsen i händelse av att skydds och säkerhetsföreskrifter eller andra regler ej följs. 2 Planering och genomförande 2.1 Riskhantering Identifiering och värdering av tänkbara risker framgår av blankett Riskinventering samt Riskvärdering. Kritiska moment hanteras enligt handledning för riskvärdering. För identifierade risker anges förebyggande åtgärder. För kritiska moment upprättas särskild rutin alternativt genomförs en arbetsberedning med berörd personal. Beredskapsplan i händelse av olycka s.k. nödlägesåtgärder (gäller personolycka såväl som miljöolycka) ska kommuniceras ut till berörd personal. Anslag om detta ska finnas på strategiska ställen inom arbetsplatsen t.ex. i personalutrymmen. 2.2 Planering av produktion Planering av produktion görs mot bakgrund av fastlagda villkor i starttillståndet. Av starttillståndet framgår vilka produktionsplaner som erfordras. MAL 1038 v.3 Projektplan inklusive miljöplan Godkänt av: PärOlof Dahlberg Framtaget av: Martina Berntsson 9 (17)

23 False 2.3 Genomförande av produktion Information och kommunikation Krav och förutsättningar för entreprenadens genomförande överförs till egen och leverantörers personal i samband med produktionsstartmötet. Mötet genomförs i enlighet med checklistor. Den ifyllda checklistan utgör mötets dokumentation. Närvarolista upprättas. Personal som inte kunnat medverka vid produktionsstartmötet samt personal som tillkommer under projektets gång ska ges likvärdig information. Information om projektets bedrivande samt ändringar i krav och förutsättningar delges berörda i samband med planerade arbetsplatsträffar Ändringar, tillägg och avgående arbeten, ÄTA Då ÄTA är aktuella ska beställaren informeras, kostnaden och tiden för ÄTA beräknas samt konsekvenserna bedömas för uppdraget i övrigt vad gäller tidplan, resurser, kompetens och risker. ÄTA ska säkras med verifierad beställning. Endast av beställaren undertecknad skriftlig beställning medger tillägg. All mätning ska ske så att jämförelse med på ritning redovisade mängder kan ske. Beställaren ska underrättas när mätning som berör reglerbara mängder ska ske Styrning av underentreprenörer/inlejda Vid upphandling av underentreprenörer till projektet ska relevanta interna krav och kundkrav tydligt framgå av förfrågan. MAL 1038 v.3 Projektplan inklusive miljöplan Godkänt av: PärOlof Dahlberg Framtaget av: Martina Berntsson 10 (17)

24 False 3 Övervakning och mätning av processer och produkt 3.1 Uppföljning och avstämning Aktuella produktionsplaner revideras vid behov. Konsekvenser av förseningar, ändringar etc. ska utvärderas, dokumenteras och meddelas berörda inkl beställarens ombud. 3.2 Arbetsmiljö och miljöronder Arbetsmiljöronder genomförs vid fasta och överenskomna intervaller dock minst var fjärde vecka och vid nya kritiska arbetsmoment samt vid behov. Beställaren samordnar och protokollför skyddsronderna. Miljöronder kommer att genomföras i samband med skyddsronderna eller vid behov. MAL 1038 v.3 Projektplan inklusive miljöplan Godkänt av: PärOlof Dahlberg Framtaget av: Martina Berntsson 11 (17)

25 False 3.3 Revisioner Interna revisioner utförs enligt Svevias revisionsprogram. Revisioner i detta projekt sker enligt överenskommelse med kunden. Eventuell revision hos leverantörer knutna till uppdraget sker i samråd med inköpsfunktionen och delges kunden i samband med byggmöte. 3.4 Kontrollprogram och kontrollplaner De områden/aktiviteter som omfattas av kontroll och provning framgår av upprättat kontrollprogram, se bilaga 2. Av kontrollprogrammet framgår typ av kontroll och tillhörande dokumentation. Utifrån kontrollprogrammet upprättas kontrollplaner vid behov. Kontroll och provning utförs av behöriga personer med god kunskap om processen i fråga. Verifieringsansvaret åligger platschefen, om inte annat framgår av delegeringsbeslut. Schakt utförs i samråd med miljökontrollant och beställare. Endast beställare får besluta om kompletteringsschakt. 3.5 Hantering av avvikelser korrigerande åtgärder Avvikelse föreligger då en produkt eller tjänst icke uppfyller specificerade krav. Med avvikelse avses även avvikelser mot interna krav (interna beslut, ledningssystemets rutiner) och myndighetskrav (lagar, lokala miljökrav etc.). Avvikelser dokumenteras på avsedd blankett. Orsak till avvikelsen utreds och dokumenteras. Beslut om avhjälpande åtgärd fattas av platschef eller av annan person enligt delegering. Beslut om korrigerande åtgärd, dvs. åtgärd i syfte att förhindra upprepning, sker i samråd med arbetschefen. Avvikelser redovisas även till beställaren. 4 Miljökrav i uppdraget 4.1 Svevias miljökrav Kemiska produkter Krav Åtgärd Resultatdokument Vi skall undvika att använda kemiska produkter och varor som kan befaras medföra risker för människors hälsa eller miljön, om de kan ersättas med likvärdiga Inköp av kemiska produkter sker främst från Sverigelagret eller via ramavtal. Dessa produkter har granskats av utsedd kemikaliegranskare inom Svevias och granskningsresultat finns Protokoll Miljörond MAL 1038 v.3 Projektplan inklusive miljöplan Godkänt av: PärOlof Dahlberg Framtaget av: Martina Berntsson 12 (17)

26 False produkter som är mindre farliga. Kemikalieförteckning över kemiska produkter som är miljö, hälso eller brandfarliga och tillhörande säkerhetsdatablad på svenska skall finnas på arbetsplatsen Bensin och diesel enligt svensk standard av miljöklass 1 eller ur miljösynpunkt renare skall användas. Vid tankning av entreprenadmaskiner/lastbilar etc skall biodiesel väljas där så är möjligt Kemisk bekämpning av vegetation får inte förekomma annat än efter tillstånd från beställaren inlagt i kemikaliehanteringssystemet Chemsoft. Uppföljning vid skydds /miljörond. Kemikalieförteckning och säkerhetsdatablad för produkter som används i uppdraget redovisas digitalt via vårt kemikaliehanteringssystem Chemsoft eller i pärm. Drivmedel av miljöklass 1 används, småmaskiner använder alkylatbensin. Kontakt tas med beställaren om behov av kemiska bekämpningsmedel uppkommer. Kemikalieförteckning Säkerhetsdatablad Protokoll Miljörond Faktura/följesedel Riskhantering Krav Åtgärd Resultatdokument Riskberedskap vid oförutsedda utsläpp till luft, mark eller vatten t.ex. med absorptionsmedel ska finnas. Spillberedskap finns i fordon och maskiner eller i förråd och container. Uppföljning vid skydds /miljörond. Protokoll Miljörond Kompetens Krav Åtgärd Resultatdokument De som arbetar i uppdraget ska ha erforderlig kompetens. All egen personals utbildning registreras i vår CVdatabas. Intyg, CV Projektspecifik miljöinformation ska genomföras med alla som MAL 1038 v.3 Projektplan inklusive miljöplan Godkänt av: Personal i projektet får information om uppdragets miljöplan muntligt i uppstartsmöte samt skriftlig information om miljökrav och vårt PärOlof Dahlberg Framtaget av: Martina Berntsson Informationsmaterial/ kvittens 13 (17)

27 False arbetar i uppdraget interna miljöarbete Buller och vibrationer Krav Åtgärd Resultatdokument Allmänheten och berörda skall informeras innan buller eller vibrationsstörande arbeten påbörjas. Såvida inte annat överenskommits med kommunens miljökontor eller motsvarande skall Naturvårdsverkets allmänna råd NFS 2004:15 om buller från byggplatser följas. Information lämnas vid planeringsmöten med fastighetsägare samt innan störande moment påbörjas. För bullrande verksamhet följer vi arbetstider enligt den lokala ordningsstadgan. Bullermätningar genomförs då så bedöms nödvändigt. Protokoll, dagbok Eventuellt resultat från bullermätningar Natur och kulturmiljö Krav Åtgärd Resultatdokument Skador och skaderisker på mark, vatten (inkl. grumling) och växter skall omedelbart anmälas till beställaren. Lämpliga skyddsåtgärder vidtas för att undvika utsläpp och skador på växter. Skulle ändå skador uppstå så meddelas beställaren. Dokumentation av spill sker på blankett för avvikelse och delges beställaren. Riktlinjer för redovisning lämnas till ue. Enligt nödlägesberedskapsplan för uppdraget så ska Räddningstjänsten och kommunens miljöenhet larmas vid större utsläpp. Avvikelserapport Fordon och arbetsmaskiner Krav Åtgärd Resultatdokument Regelbunden och dokumenterad service av fordon, arbetsmaskiner och andra tekniska system och komponenter som är miljöpåverkande skall ske enligt tillverkarens Redovisas på anmodan. Stickprovskontroller sker i skydds /miljörond. Protokoll skydds /miljörond MAL 1038 v.3 Projektplan inklusive miljöplan Godkänt av: PärOlof Dahlberg Framtaget av: Martina Berntsson 14 (17)

28 False rekommendationer. Lagring, uppläggning och hantering skall ske på sådant sätt att spill och läckage fångas upp och ej orsakar skada eller olägenhet för människors hälsa eller för miljön. Detta gäller alla kemiska produkter och allt material som hanteras i uppdraget, såväl insatsvaror som avfall. Lagring sker på särskilda platser. Spillberedskap finns i fordon och maskiner samt vid tillfällig och fast etablering. För omhändertagande av avfall anlitar vi entreprenör för att åstadkomma riktig hantering och dokumentation. Vid förvaring av flytande kemikalier, som ej förvaras i farmartank, används spillskydd om större mängd (200 lit. fat eller mer) förvaras direkt på mark utomhus. Valet av spillskydd styrs av vilken mängd som förvaras. Uppföljning sker vid miljörond. Protokoll miljörond Avfallshantering Krav Åtgärd Resultatdokument Avfall skall hanteras i enlighet med Avfallsförordningen (SFS 2001:1063) Tillstånd för transport och mottagning skall finnas. Svevia har egna tillstånd, som finns i aktuella fordon. UE: s transporttillstånd kontrolleras. Vid avlämnande av farligt avfall skall även mottagarens tillstånd kontrolleras. Transportdokument samlas i pärm för resultatdokumentation. Avfall hanteras enligt kommunal praxis och kommunens renhållningsförordning. Allt material källsorteras. Eventuellt spill och nedskräpning saneras/tas bort snarast. Uppföljning sker vid skydds/miljörond. Tillstånd Transportdokument Avfallsplan Protokoll Miljörond Damm Krav Åtgärd Resultatdokument Arbetena ska bedriva så att olägenheter inte uppstår MAL 1038 v.3 Projektplan inklusive miljöplan Godkänt av: Väg och uppställningsytor PärOlof Dahlberg Framtaget av: Martina Berntsson 15 (17)

29 False genom damm. bevattnas för att minska damning. 5 Överlämnande 5.1 Slutmöte Slutrapport Om slutmöte ska genomföras samt om slutrapport ska upprättas framgår detta av starttillstånd. MAL 1038 v.3 Projektplan inklusive miljöplan Godkänt av: PärOlof Dahlberg Framtaget av: Martina Berntsson 16 (17)

30 False 6 Korsreferenslista Kopplingen mellan denna projektplan, Svevias ledningssystem och aktuella standarder framgår enligt nedan. Om inget annat avtalas gäller senaste utgåva av resp. rutin. Ledningssystemet finns på vårt intranät. Rutinomfattning ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 AFS 2001:1 Organisation, ansvar och befogenheter ,12 Lagar och andra krav Systematisk riskhantering , Produktionsplanering Nödlägesberedskap Genomförande av produktion 7.5, 4.1, , Övervakning och mätning av processer Övervakning och mätning av produkter Hantering av avvikelser inkl korrigerande åtgärder , , , , Hantering av ändringar och tillägg , 10 Revisioner Säkring, styrning, verifiering och validering av konstruktion Bilagor 1. Riskvärdering 2. Kontrollprogram 3. Arbetsmiljöplan MAL 1038 v.3 Projektplan inklusive miljöplan Godkänt av: PärOlof Dahlberg Framtaget av: Martina Berntsson 17 (17)

31 Riskvärdering Bilaga 1 till Projektplanen Verksamhet/Projekt: Klippans läderfabrik, sanering av villaträdgårdar Projektnummer: Upprättad av: Hilde Vendt Datum: Rev. Datum: Område/moment Riskinventering Förklaring Sannolikhet (S) 15 Riskvärdering Konsekvens (K) 15 S x K = RISK Åtgärd För kritiska moment upprättas en rutin, instruktion, arbetsberedning eller motsvarande Ansv. Åtgärdat Kvalitet / Teknik / Produktion / Styrning och ledning 1. Skydd av befintlig mark (inkl. träd) och vegetation Skador eller åverkan Känslig mark skyddas. Personal informeras var mark ska bevaras. Ansv. PC 2. Samordning med ledningsägare och övriga aktörer inom arbetsområdet och dess närhet. Risk att man inte känner till pågående verksamhet i närheten Samordning med berörda. Ansv. PC Utgåva: 2 Sidan 1 av 6

Arbetsmiljöplan - Flishults avfallsanläggning, utbyggnad lakvattendammar. Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden

Arbetsmiljöplan - Flishults avfallsanläggning, utbyggnad lakvattendammar. Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden Arbetsmiljöplan Arbetsmiljöplan - Flishults avfallsanläggning, utbyggnad lakvattendammar Projektnamn Flishults avfallsanläggning, utbyggnad lakvattendammar Besöksadress till byggplatsen Flishult Avfallsanläggning

Läs mer

Arbetsmiljöplan - Projektnamn. Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden. Denna arbetsmiljöplan upprättades

Arbetsmiljöplan - Projektnamn. Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden. Denna arbetsmiljöplan upprättades Arbetsmiljöplan Projektnamn Gymnasiesärskolan, Bromangymnasiet Hudiksvall Besöksadress till byggplatsen Gymnasievägen 4A, Hudiksvall Byggherrens namn Hudiksvalls kommun, Tekniska förvaltningen, Fasighetsavdelningen

Läs mer

Vet du vad som gäller?

Vet du vad som gäller? Vet du vad som gäller? Utdrag ur Wihlborgs fastigheters arbetsmiljöplan 2012. Detta är ett utdrag ur den arbetsmiljöplan som ingår i avtalet med Wihlborgs entreprenörer. Kontaktperson miljöchef Hanna Claesson.

Läs mer

Appendix MASKINHYVLADE STICKSPÅN

Appendix MASKINHYVLADE STICKSPÅN Appendix MASKINHYVLADE STICKSPÅN Exempel på arbetsmiljöplan Maj 2014 Innehållet är hämtat från www.ampguiden.net och därefter anpassats för läggning av stickspånstak Arbetsmiljöplan Projektnamn Uppgifter

Läs mer

Arbetsmiljöplan Bilaga 2

Arbetsmiljöplan Bilaga 2 Arbetsmiljöplan Bilaga 2 Projektnamn Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden Ny kaj Husarö brygga 2009-10-09-2010-05-01 Besöksadress till byggplatsen Husarö Brygga Österåker kommun Byggherrens namn

Läs mer

Arbetsmiljöplan Polishus Tierp. Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden. Denna arbetsmiljöplan upprättades

Arbetsmiljöplan Polishus Tierp. Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden. Denna arbetsmiljöplan upprättades Arbetsmiljöplan Arbetsmiljöplan Polishus Tierp Projektnamn Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden Polishus Tierp Besöksadress till byggplatsen Gävlevägen 25, 815 36 Tierp Byggherrens namn Byggherrens

Läs mer

Arbetsmiljöplan Lyckå slottsruin. Lyckå slottsruin Planerad start augusti 2014, avslut oktober 2014. 010-224 02 27

Arbetsmiljöplan Lyckå slottsruin. Lyckå slottsruin Planerad start augusti 2014, avslut oktober 2014. 010-224 02 27 Arbetsmiljöplan Projektnamn Arbetsmiljöplan Lyckå slottsruin Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden Lyckå slottsruin Planerad start augusti 2014, avslut oktober 2014. Besöksadress till byggplatsen

Läs mer

Arbetsmiljöplan - Projektnamn. Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden. Denna arbetsmiljöplan upprättades

Arbetsmiljöplan - Projektnamn. Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden. Denna arbetsmiljöplan upprättades Arbetsmiljöplan Projektnamn Trehörna, exploateringsområde Ödeshögs kommun Gatuutbyggnad, VA m m Besöksadress till byggplatsen Trehörna Byggherrens namn Arbetsmiljöplan - Projektnamn Uppgifter i denna AMP

Läs mer

Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden

Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden Arbetsmiljöplan Projektnamn Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden Förstärkningsprojektering Sillviksvägarna 2014-11-21 2015-06-07 Besöksadress till byggplatsen Sillviksvägen 169 Byggherrens namn

Läs mer

Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden. STOPP 2015-21 Hörneborgsverket 2015-04-28 2015-06-12

Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden. STOPP 2015-21 Hörneborgsverket 2015-04-28 2015-06-12 Sida 1 av 11 Arbetsmiljöplan Projektnamn Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden STOPP 2015-21 Hörneborgsverket 2015-04-28 2015-06-12 Besöksadress till byggplatsen Treetexvägen 1, 892 50 Domsjö Byggherrens

Läs mer

Arbetsmiljöplan Norra Härene, Hovby & Kartåsen, Fiber och Avlopp Handling 13.4. Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden

Arbetsmiljöplan Norra Härene, Hovby & Kartåsen, Fiber och Avlopp Handling 13.4. Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden Arbetsmiljöplan Projektnamn Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden Norra Härene, Hovby & Kartåsen FoA Jan 2011 Juni 2013 Besöksadress till byggplatsen Norra Härene, Hovby & Kartåsen, Lidköping Byggherrens

Läs mer

Arbetsmiljörutiner i byggprojekt

Arbetsmiljörutiner i byggprojekt www.byggledarskap.se Arbetsmiljörutiner i byggprojekt 1(5) Arbetsmiljörutiner i byggprojekt Arbetsmiljöarbetet i ett byggprojekt styrs via lagstiftning och de arbetsmiljöregler som tas fram av Arbetsmiljöverket.

Läs mer

Arbetsmiljöplan. Scharins fas 2. Ursviken Mekanvägen 34. Skellefteå kommun, kommunledningskontoret. Version 1. Projektnamn

Arbetsmiljöplan. Scharins fas 2. Ursviken Mekanvägen 34. Skellefteå kommun, kommunledningskontoret. Version 1. Projektnamn Version 1 Arbetsmiljöplan Projektnamn Scharins fas 2 Besöksadress till byggplatsen Ursviken Mekanvägen 34 Byggherrens namn Skellefteå kommun, kommunledningskontoret Fastställd av: 2009.-.. Lars Hedqvist

Läs mer

Ansvar för vissa andra skyddsansvariga under planeringen och projekteringen

Ansvar för vissa andra skyddsansvariga under planeringen och projekteringen Ansvar för vissa andra skyddsansvariga under planeringen och projekteringen 10 Även de som medverkar vid planeringen och projekteringen ska, inom ramen för sina uppdrag, i tillämpliga delar följa det som

Läs mer

Arbetsmiljöplan- Scharinsprojektet Fas 3

Arbetsmiljöplan- Scharinsprojektet Fas 3 Version 1 Arbetsmiljöplan- Scharinsprojektet Fas 3 Projektnamn Scharins fas 3 Besöksadress till byggplatsen Ursviken Mekanvägen 34 Byggherrens namn Skellefteå kommun Upprättad av: 2012-12-06 Christer Svensson,

Läs mer

Arbetsmiljöplan - Projektnamn. Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden. Start och avslutning t.ex. datum för slutbesiktning

Arbetsmiljöplan - Projektnamn. Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden. Start och avslutning t.ex. datum för slutbesiktning Arbetsmiljöplan Arbetsmiljöplan - Projektnamn Projektnamn Projektnamn Besöksadress till byggplatsen Besöksadress till byggplatsen Byggherrens namn Byggherrens namn ev. uppdragstagares namn Ev. Uppdragstagares

Läs mer

Arbetsmiljöplan vid byggnadsarbete

Arbetsmiljöplan vid byggnadsarbete Arbetsmiljöplan vid byggnadsarbete Den som planerar att utföra byggnads- eller anläggningsarbete ska, innan arbetet startar, upprätta en arbetsmiljöplan enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 1999:3

Läs mer

Arbetsmiljöplan. Projektnamn. Besöksadress till byggplatsen. Byggherrens namn. Arbetsmiljöplan - Projektnamn. Projektnamn

Arbetsmiljöplan. Projektnamn. Besöksadress till byggplatsen. Byggherrens namn. Arbetsmiljöplan - Projektnamn. Projektnamn Arbetsmiljöplan Projektnamn Projektnamn Besöksadress till byggplatsen Besöksadress till byggplatsen Byggherrens namn Byggherrens namn 1 Revisionshistorik Version Datum Framtagen/kompletterad av Byggherregodkännande

Läs mer

PM Miljö. Peab Sverige AB Fabege AB. Kv Lagern, markmiljö. Stockholm 2011-04-11

PM Miljö. Peab Sverige AB Fabege AB. Kv Lagern, markmiljö. Stockholm 2011-04-11 Peab Sverige AB Fabege AB Stockholm 2011-04-11 Datum 2011-04-11 Uppdragsnummer 61151144701 Utgåva/Status Joakim Persson Uppdragsledare Linnea Sörenby Granskare Ramböll Sverige AB Box 17009, Krukmakargatan

Läs mer

Generella miljökrav underentreprenörer. 1. Syfte. 2. Omfattning. 3. Arbetsgång. Förändringar från senaste version

Generella miljökrav underentreprenörer. 1. Syfte. 2. Omfattning. 3. Arbetsgång. Förändringar från senaste version Strategiskt Dokumentnummer 2967 Version 4.0 Fastställt: 2014-06-18 Fastställd av: Nyström-Hedvall Kerstin, SHC Granskad av: Josefsson Anna, RNC Handläggare: Blom Patrik, SHC Förändringar från senaste version

Läs mer

NCC:s ordnings- och skyddsregler

NCC:s ordnings- och skyddsregler Ordnings- och skyddsregler NCC:s ordnings- och skyddsregler Ordnings- och skyddsreglerna gäller för produktionsarbetsplatser inom NCC Construction Sverige AB och kan kompletteras med arbetsplatsspecifika

Läs mer

Handling 06.4.2 Arbetsmiljöplan Om- och tillbyggnad av Glumslöv Skola N Glumslöv 2:43, Landskrona Totalentreprenad, Förfrågningsunderlag 2011-12-12

Handling 06.4.2 Arbetsmiljöplan Om- och tillbyggnad av Glumslöv Skola N Glumslöv 2:43, Landskrona Totalentreprenad, Förfrågningsunderlag 2011-12-12 Arbetsmiljöplan Projektnamn Om- och tillbyggnad av Glumslöv skola Besöksadress till byggplatsen Ålabodsvägen 5, Glumslöv Uppdragstagarens namn Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden Start v.1133

Läs mer

Arbetsmiljöplan - Projektnamn. Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden. Denna arbetsmiljöplan upprättades

Arbetsmiljöplan - Projektnamn. Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden. Denna arbetsmiljöplan upprättades Arbetsmiljöplan Projektnamn Backasands industriområde Ödeshögs kommun Nytt exploateringsområde Besöksadress till byggplatsen Backasands industriområde, Lievägen Byggherrens namn Arbetsmiljöplan - Projektnamn

Läs mer

KMA-checklistan Kvalitets-, Miljö-, Arbetsmiljökrav för entreprenörer och beställare

KMA-checklistan Kvalitets-, Miljö-, Arbetsmiljökrav för entreprenörer och beställare KMA-checklistan Kvalitets-, Miljö-, Arbetsmiljökrav för entreprenörer och beställare Checklista för kvalitets-, miljö- och arbetsmiljökrav vid anbud och egenkontroll av entreprenadarbete. Anbud Egenkontroll

Läs mer

Antal sidor: 5 Helsingborg 2013-09-16

Antal sidor: 5 Helsingborg 2013-09-16 VVS Energi & Miljö Styr & Övervakning Brand & Risk Teknisk Förvaltning Bostadsbolaget Åbyängskolan Katedern 11 Västerviks Kommun PCB utredning mark inför byggnation Antal sidor: 5 Helsingborg : Bengt Dahlgren

Läs mer

Syfte Säkerställa att det finns beredskap så att åtgärder för minsta möjliga kvalitets- och miljöpåverkan sker vid nödlägen.

Syfte Säkerställa att det finns beredskap så att åtgärder för minsta möjliga kvalitets- och miljöpåverkan sker vid nödlägen. Giltig fr o m 2013-12-01 Utgåva 4 Sida 1 (av 5) Syfte Säkerställa att det finns beredskap så att åtgärder för minsta möjliga kvalitets- och miljöpåverkan sker vid nödlägen. Ansvar och befogenheter Styrelsen,

Läs mer

Strängbetongs allmänna ordnings- och skyddsregler för byggarbetsplatser

Strängbetongs allmänna ordnings- och skyddsregler för byggarbetsplatser Strängbetongs allmänna ordnings- och skyddsregler för byggarbetsplatser Dessa regler gäller vid alla Strängbetongs byggarbetsplatser för anställda och för inhyrd personal. Utöver dessa regler gäller beställarens

Läs mer

Arbetsmiljöplan Havdhem Fiber. Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden. Havdhem Fiber 2015-02-16 2015-08-28. Havdhem Fiber Ek 073-726 92 00

Arbetsmiljöplan Havdhem Fiber. Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden. Havdhem Fiber 2015-02-16 2015-08-28. Havdhem Fiber Ek 073-726 92 00 Arbetsmiljöplan Projektnamn Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden Havdhem Fiber 2015-02-16 2015-08-28 Besöksadress till byggplatsen Havdhem City Byggherrens namn Byggherrens telefonnummer Havdhem

Läs mer

Entreprenörers m.fl. hantering av arbetsmiljörisker

Entreprenörers m.fl. hantering av arbetsmiljörisker Entreprenörers m.fl. hantering av arbetsmiljörisker 2015-01-14 1/5 Innehåll Tillträdesregler för Teracoms anläggningar ska följas... 3 Riskanalys... 3 Skydd för Teracoms personal inom anläggningen... 3

Läs mer

Diligentias säkerhetsföreskrifter Vid byggnads- och installationsarbeten som utförs i våra fastigheter

Diligentias säkerhetsföreskrifter Vid byggnads- och installationsarbeten som utförs i våra fastigheter Diligentias säkerhetsföreskrifter Vid byggnads- och installationsarbeten som utförs i våra fastigheter Projekt och Teknik 2008-01-28 2 (8) Välkommen till Diligentias fastigheter! Läs den här broschyren

Läs mer

1. Administrativa uppgifter 1.1 Fastighetsbeteckning 1.2 Fastighetsägare. 1.3 Besöksadress 1.4 Verksamhetsutövare (anmälare)

1. Administrativa uppgifter 1.1 Fastighetsbeteckning 1.2 Fastighetsägare. 1.3 Besöksadress 1.4 Verksamhetsutövare (anmälare) 1 (5) Anmälan om avhjälpandeåtgärder med anledning av föroreningsskada enligt 28 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (efterbehandling av ett förorenat område) Länsstyrelsen

Läs mer

Arbetsmiljöfrågor i byggskedet och i det framtida brukandet av objektet beaktas i planeringen och projekteringen.

Arbetsmiljöfrågor i byggskedet och i det framtida brukandet av objektet beaktas i planeringen och projekteringen. Byggherren ansvarar för att: (se 3 kap. 6 AML) Arbetsmiljöfrågor i byggskedet och i det framtida brukandet av objektet beaktas i planeringen och projekteringen. En byggarbetsmiljösamordnare för planering

Läs mer

Vem är ansvarig för vad inom bygg- och anläggning?

Vem är ansvarig för vad inom bygg- och anläggning? Vem är ansvarig för vad inom bygg- och anläggning? Den här broschyren vänder sig till dig som har ett arbetsmiljöansvar inom bygg- och anläggning. Här kan du läsa om vad som behöver göras under olika skeden

Läs mer

Vem är ansvarig för arbetsmiljön? Med arbetsmiljö menas

Vem är ansvarig för arbetsmiljön? Med arbetsmiljö menas Vem är ansvarig för arbetsmiljön? 1 Med arbetsmiljö menas fysiska psykologiska sociala förhållanden på arbetsplatsen Vi kommer att fokusera på de fysiska arbetsmiljöriskerna och hur de åtgärdas. 2 1 Lagstiftning

Läs mer

Trafikkontorets krav

Trafikkontorets krav Trafikkontorets krav avseende kvalitetsledningssystem vid leverans av varor, tjänster och entreprenader 2(2) Innehållsförteckning sida Inledning 3 1. på leverantör 4 2. Kvalitetsledningssystem 5 3. Resurser

Läs mer

Säkerhetsföreskrifter

Säkerhetsföreskrifter Halmstadverket Säkerhetsföreskrifter Halmstadverket 2 Hälso- och säkerhetsföreskrifter för entreprenörer anlitade av E.ON Värmekraft Sverige AB samt E.ON-anställda. Syftet med föreskrifterna är att verka

Läs mer

FÖRETAGSORGANISATION MILJÖ

FÖRETAGSORGANISATION MILJÖ FÖRETAGSORGANISATION MILJÖ Företag Namn Gunnar Perssons Grävmaskins AB Adress Bergstena Sjölyckan Postnr o postadress 441 92 ALINGSÅS Telefon kontor 0322 63 50 40 Telefax 0322 63 50 40 Miljöansvarig Upplåtaransvar

Läs mer

Skanska Sverige. Allmänna ordnings- och skyddsregler

Skanska Sverige. Allmänna ordnings- och skyddsregler 1 (8) Innehåll Vår arbetsmiljö 2 Risker i arbetet 2 Säkert beteende 3 Information och kompetens 3 Arbetsplatsens utformning 4 Personlig skyddsutrustning 5 Skyddsanordningar 5 Fallskydd 6 Damm 6 Bullrande

Läs mer

MAS Miljö- Arbetsmiljö, och Skyddsföreskrifter för entreprenadarbeten åt AB Borlänge Energi

MAS Miljö- Arbetsmiljö, och Skyddsföreskrifter för entreprenadarbeten åt AB Borlänge Energi Borlänge Energi Dokumentnamn: Dokument ID: Sida: MAS I 0259-6 1(9) Framtaget av: Godkänd av: Datum för giltighet: Bosse Wallström Bosse Wallström 2010/04/21 MAS Miljö- Arbetsmiljö, och Skyddsföreskrifter

Läs mer

Gatukontorsdagar 2012 - Forum för stadsmiljö Nya regler om Byggarbetsmiljösamordning

Gatukontorsdagar 2012 - Forum för stadsmiljö Nya regler om Byggarbetsmiljösamordning 1 Gatukontorsdagar 2012 - Forum för stadsmiljö Nya regler om Byggarbetsmiljösamordning Janke Wikholm 2 Byggplatsdirektivet Utdrag ur inledningen av rådets direktiv 92/57 EEG På tillfälliga och rörliga

Läs mer

BAS-P, BAS-U Ansvar och roller. Morgan Näslund

BAS-P, BAS-U Ansvar och roller. Morgan Näslund BAS-P, BAS-U Ansvar och roller Morgan Näslund Vilka regler finns det som reglerar arbetsmiljön? Arbetsmiljölagen Beslutas av riksdagen Arbetsmiljöförordningen meddelas av regeringen Arbetsmiljöföreskrifter

Läs mer

Samordning av skyddsåtgärder

Samordning av skyddsåtgärder FLIK 15 FBI YSTAD fnfrgi AB Samordning av skyddsåtgärder l Arbetsmiljölagen 3 kap 6 regleras samordningsansvaret för skyddsåtgärder pä gemensamt arbetsställe. Detta föreligger när två eller flera samtidigt

Läs mer

Säkerhetsföreskrifter och miljöregler hos Övik Energi

Säkerhetsföreskrifter och miljöregler hos Övik Energi Säkerhetsföreskrifter och miljöregler hos Övik Energi 2 (8) Välkommen till Övik Energi! Vi vill med dessa säkerhetsföreskrifter och miljöregler göra dig uppmärksam på vilka regler som gäller vid vistelse

Läs mer

Kalmar Brandkårs vägledning inför tillsyn enligt

Kalmar Brandkårs vägledning inför tillsyn enligt Kalmar Brandkårs vägledning inför tillsyn enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor och Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor Vad gör Du om det brinner hos Dig? Att det skulle kunna börja

Läs mer

Arbetsmiljöansvaret vid villabyggen

Arbetsmiljöansvaret vid villabyggen Arbetsmiljöansvaret vid villabyggen Dags att bygga eller renovera villa? Du eller den som har hand om ditt bygge har ett ansvar för arbetsmiljön! När en villa eller något annat ska byggas, byggas om, renoveras

Läs mer

AFS 2008:16. och dessa föreskrifter.

AFS 2008:16. och dessa föreskrifter. 5 a Den som låter utföra ett byggnads- eller anläggningsarbete ska under varje skede av planeringen och projekteringen se till att arbetsmiljön under byggskedet särskilt uppmärksammas i följande avseenden.

Läs mer

HMS-regler (Arbetsmiljö, Miljö- och Brandsäkerhet) ) på Bygg/Montageplats

HMS-regler (Arbetsmiljö, Miljö- och Brandsäkerhet) ) på Bygg/Montageplats Allmänna Arbetsmiljö-,, Miljö-,, Brand- och Säkerhetsregler Vårt arbete ska utföras under säkra förhållanden så att en god arbetsmiljö med minimal miljöbelastning upprätthålls. Samtliga som utför arbete

Läs mer

En vägledning inför räddningstjänstens tillsyn

En vägledning inför räddningstjänstens tillsyn En vägledning inför räddningstjänstens tillsyn Södertörns brandförsvarsförbund Vad gör du om det brinner hos dig? Att det skulle kunna börja brinna i din anläggning är säkert något du tänkt på. Likaså

Läs mer

FCAB KVALITETSSYSTEM. Projektledning och kvalitetssäkring

FCAB KVALITETSSYSTEM. Projektledning och kvalitetssäkring Projektledning och kvalitetssäkring KVALITETSSYSTEM Kvalitetssäkring ingår som en naturlig del i FC. AB:s arbetsmodell. FC. AB:s arbetsmodell är väl dokumenterad och används för alla delar av utvecklingskedjan.

Läs mer

Generella arbetsmiljökrav vid inköp av entreprenadtjänster inom RU Sverige

Generella arbetsmiljökrav vid inköp av entreprenadtjänster inom RU Sverige Sida 1 / 6 Dokumentslag Datum Verksamhetsstyrande 2014-11-18 Dokumenttitel Generella arbetsmiljökrav vid inköp av entreprenadtjänster Enhet Dokumentansvarig Doknr Utgåva RU Sverige H & S Per-Åke Albinsson

Läs mer

RQ Rätt kvalitet Information om vårt kvalitetssystem

RQ Rätt kvalitet Information om vårt kvalitetssystem 1 av 8 TS-Kvalitetsinfo_R_ 03-09-03 003-09-03 RQ RQ Rätt kvalitet Information om vårt kvalitetssystem av 8 TS-Kvalitetsinfo_R_ 03-09-03 003-09-03 1 Inledning Tage & Söners kvalitetsarbete bygger på engagemanget

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. inklusive arbetsmiljöprofil och kvalitetsprofil

Arbetsmiljöpolicy. inklusive arbetsmiljöprofil och kvalitetsprofil Arbetsmiljöpolicy inklusive arbetsmiljöprofil och kvalitetsprofil Arbetsmiljöpolicy är en viktig strategisk fråga för Takbolaget Roger Andersen AB. Syftet är genom god information möjliggöra en trygg arbetsplats

Läs mer

2012-02-15. Säkerhet i fält. Dödsolyckor i arbetet 1955-2009 efter kön. Arbetstagare. Källa: AV/ISA

2012-02-15. Säkerhet i fält. Dödsolyckor i arbetet 1955-2009 efter kön. Arbetstagare. Källa: AV/ISA Renare Mark Norr, 2012-02-14 Säkerhet i fält Christin Jonasson Dödsolyckor i arbetet 1955-2009 efter kön. Arbetstagare Källa: AV/ISA 1 Fördelning efter orsaker Antal dödsfall i arbetsolyckor bland förvärvsarbetande

Läs mer

Riktlinje arbetsmiljö vid byggnadsoch anläggningsarbeten

Riktlinje arbetsmiljö vid byggnadsoch anläggningsarbeten vid byggnadsoch anläggningsarbeten Skapad: 2002-12-05 Senast ändrad: 2015-06-30 R 16 Claes Magnusson Kerstin Paulson Karin Sjöndin 2002-12-05 2015-06-30 2015-06-30 2(16) INNEHÅLL 1 Inledning... 3 1.1 Riktlinje

Läs mer

Kvalitet NOP Bygg skapar byggnader och anläggningar som uppfyller högt ställda krav på kvalitet, totalekonomi, miljöhänsyn och god arbetsmiljö.

Kvalitet NOP Bygg skapar byggnader och anläggningar som uppfyller högt ställda krav på kvalitet, totalekonomi, miljöhänsyn och god arbetsmiljö. NOP Bygg i Luleå AB Kvalitets- och miljöpolicy 1. Kvalitet Kvalitet NOP Bygg skapar byggnader och anläggningar som uppfyller högt ställda krav på kvalitet, totalekonomi, miljöhänsyn och god arbetsmiljö.

Läs mer

MILJÖKONTROLL. www.norsjobetong.se. Postadress Telefon Telefax Org.nr Norsjö Betong AB 0918-333 40 0918-333 44 556463-9341 PL 1300 935 91 NORSJÖ

MILJÖKONTROLL. www.norsjobetong.se. Postadress Telefon Telefax Org.nr Norsjö Betong AB 0918-333 40 0918-333 44 556463-9341 PL 1300 935 91 NORSJÖ www.norsjobetong.se MILJÖKONTROLL Rev. 2005-02-07 Postadress Telefon Telefax Org.nr Norsjö Betong AB 0918-333 40 0918-333 44 556463-9341 PL 1300 935 91 NORSJÖ NORSJÖ BETONG AB MILJÖKONTROLL REGISTER Utgåva:

Läs mer

Samordningsansvar och Byggarbetsmiljösamordning

Samordningsansvar och Byggarbetsmiljösamordning Samordningsansvar och Byggarbetsmiljösamordning 2014-06-18 1/5 Innehåll Syfte/bakgrund... 3 Omfattning... 3 Ansvar och Genomförande... 3 Renodlad BAS med sjävständig entreprenör... 3 Renodlad BAS med egen

Läs mer

Utvecklingsprojekt Värtan

Utvecklingsprojekt Värtan Utvecklingsprojekt Värtan KMA Miljö- och arbetsmiljöplan Delprojekt Byggnader Entreprenad/Byggnadsnummer Gemensamt Innehållsförteckning 1. Projektbeskrivning... 5 2. Miljö- och arbetsmiljöplanens syfte...

Läs mer

TILLSYNSSERIEN. Vägledning för tillsynen över byggherrens och byggarbetsmiljösamordnares

TILLSYNSSERIEN. Vägledning för tillsynen över byggherrens och byggarbetsmiljösamordnares TILLSYNSSERIEN 3/2009 Vägledning för tillsynen över byggherrens och byggarbetsmiljösamordnares arbetsmiljöansvar vid planering och projektering samt vid utförande av byggnads- och anläggningsarbete Beslutad

Läs mer

Dräneringsledning Läggning av dränering runt hus

Dräneringsledning Läggning av dränering runt hus 23 CEC.2112 Dräneringsledning Läggning av dränering runt hus Schakt för och läggning av dräneringsledning Förutsättningar Förarbete Egenkontroll Genomförande Denna arbetsinstruktion är utformad för att

Läs mer

Nedläggning av bilskrot Västerås

Nedläggning av bilskrot Västerås Nedläggning av bilskrot Västerås 19 april 2013 Kristina Aspengren, kristina.storfors.aspengren@vasteras.se 021-39 18 12 Malin Urby, malin.urby@vasteras.se 021-39 27 72 Historia Verksamheten startade 1957

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet Ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete leder till god arbetsmiljö som gynnar alla.

Läs mer

3. Samordningsansvar enligt arbetsmiljölagen

3. Samordningsansvar enligt arbetsmiljölagen RIKTLINJE 1 (5) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer Sven-Erik Nilsson TDOK 2013:0657 [Ärendenummer] Fastställt av Dokumentdatum Version Chef VO Underhåll 2014-08-01 1.0 Dokumenttitel

Läs mer

EFTERBEHANDLING AV SNICKAREN 3 OCH ÖSTANÅ 3:1

EFTERBEHANDLING AV SNICKAREN 3 OCH ÖSTANÅ 3:1 EFTERBEHANDLING AV SNICKAREN 3 OCH ÖSTANÅ 3:1 Vetlanda kommun Redovisning av efterbehandling av fastigheterna Snickaren 3 och Östanå 3:1 Vetlanda 2003-12-01 Diarienummer 2002/TK0260.353 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Rutin. Säkra stopp. Syfte Syftet med säkra stopp är att ge säkra rutiner för ingrepp i arbetsutrustningars riskområde för att förhindra personskador.

Rutin. Säkra stopp. Syfte Syftet med säkra stopp är att ge säkra rutiner för ingrepp i arbetsutrustningars riskområde för att förhindra personskador. Säkra stopp Rutin Syfte Syftet med säkra stopp är att ge säkra rutiner för ingrepp i arbetsutrustningars riskområde för att förhindra personskador. Tillämpning Rutinen skall tillämpas vid alla tillfälliga

Läs mer

Förvara kemiska produkter och farligt avfall på rätt sätt

Förvara kemiska produkter och farligt avfall på rätt sätt Förvara kemiska produkter och farligt avfall på rätt sätt Möta är ett samverkansprojekt mellan länets 13 kommuner företrädda av miljökontoren samt Länsstyrelsen Östergötland. Maj 2009 Förvara kemiska produkter

Läs mer

KVALITETSLEDNINGSSYSTEM

KVALITETSLEDNINGSSYSTEM KVALITETSLEDNINGSSYSTEM Bröderna Näslund Byggare AB Revision A 2009-02-30 Revision B 2012-04-03 INNEHÅLL KVALITETSPOLICY 3 ORGANISATION OCH LEDARSKAP 3 Allmänt 3 Organisation 3 Kvalitetssystem 3 Intern

Läs mer

Krav på företagens Egenkontroll

Krav på företagens Egenkontroll Krav på företagens Egenkontroll enligt Miljöbalken Med denna handbok vill Miljökontoret i Höganäs hjälpa dig och ditt företag att leva upp till Miljöbalkens krav på egenkontroll. Kraven är omfattande men

Läs mer

VAD INNEBÄR DE? Bakgrund: Allmänt om miljökrav. Varför gemensamma krav? Filosofin bakom det nya. Elisabet Ebeling Asfaltdagen 2013

VAD INNEBÄR DE? Bakgrund: Allmänt om miljökrav. Varför gemensamma krav? Filosofin bakom det nya. Elisabet Ebeling Asfaltdagen 2013 Gemensamma miljökrav vid upphandling av entreprenader- VAD INNEBÄR DE? Asfaltdagarna november 2013 Bakgrund: Allmänt om miljökrav - Miljökraven har utarbetats av Stockholm, Göteborg, Malmö och Trafikverket

Läs mer

TUDOR. Miljöriskbedömning. Med avseende på Bly Med avseende på TCE Med avseende på olja Med avseende på övriga föroreningar. Omgivningsfaktorer

TUDOR. Miljöriskbedömning. Med avseende på Bly Med avseende på TCE Med avseende på olja Med avseende på övriga föroreningar. Omgivningsfaktorer TUDOR TUDOR 1 TUDOR Miljöriskbedömning Med avseende på Bly Med avseende på TCE Med avseende på olja Med avseende på övriga föroreningar Omgivningsfaktorer 2 Platsspecifika riktvärden Förutsättningarna

Läs mer

Underlag för Systematiskt brandskyddsarbete på namn

Underlag för Systematiskt brandskyddsarbete på namn Denna mall är baserad på material framarbetat av Falkenbergs Räddningstjänst. Underlag för Systematiskt brandskyddsarbete på namn Innehållsförteckning Systematiskt brandskyddsarbete 1 Brandskyddspolicy

Läs mer

Del 2: Hantering och bedömning av data och osäkerheter

Del 2: Hantering och bedömning av data och osäkerheter Del 2: Hantering och bedömning av data och osäkerheter Praktikfall: Kv. Verkstaden 14 Teori: Representativ halt, referenshalt, stickprov & beskrivande statistik, konfidensintervall & UCLM95 Diskussion:

Läs mer

Ordnings- och säkerhetsföreskrifter vid Övik Energis produktionsanläggningar

Ordnings- och säkerhetsföreskrifter vid Övik Energis produktionsanläggningar Ordnings- och säkerhetsföreskrifter vid Övik Energis produktionsanläggningar Giltig fr.o.m. 2014-07-03 1(6) Denna skrift innehåller information för att kunna utföra ett säkert arbete vid Övik Energis produktionsanläggningar.

Läs mer

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö STYRDOKUMENT Sida 1(10) Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö Område 1 Styrning och ledning Fastställd KSAU, 2012-04- 24, 70 Program 1.2 Personalpolitiskt program Giltighetstid Tillsvidare Plan Riktlinje

Läs mer

grävning i allmän mark

grävning i allmän mark Lokala anvisningar för grävning i allmän mark Innehåll Gemensamma förutsättningar...2 Tillstånd...2 Förbesiktning...2 Ledningsförläggning...2 Arbetsplatsinformation...2 Schakter, transporter, renhållning

Läs mer

Lathund för tillsyn gällande arbetsfordon

Lathund för tillsyn gällande arbetsfordon April 2011 Lathund för tillsyn gällande arbetsfordon Texten i denna lathund är allmänt hållen och tar upp olika exempel på regleringar och sätt att hantera frågor. Förutsättningarna är olika i varje vattenskyddsområde

Läs mer

Arbetstillstånd. Säkerhetsregler för högriskarbeten

Arbetstillstånd. Säkerhetsregler för högriskarbeten Arbete på pumpar, rör eller cisternpåfyllningen (både gas- och vätskefas) samt hetarbeten utgör så kallade högriskarbeten. På grund av de risker som är förknippade med dessa arbeten ska du iaktta följande

Läs mer

Kv Sågen. Nybyggnad av flerbostadshus på Öbacka i Umeå

Kv Sågen. Nybyggnad av flerbostadshus på Öbacka i Umeå Kv Sågen Nybyggnad av flerbostadshus på Öbacka i Umeå Johan Wikström Platschef (handläggare BAS-U) Underskrift Datum AB Bostaden/Berndt Elstig Beställare/Ombud: Underskrift Datum 1 (14) Revideringshistorik

Läs mer

Miljö- och säkerhetsföreskrifter

Miljö- och säkerhetsföreskrifter Miljö- och säkerhetsföreskrifter för Sundets avloppsreningsverk med tillhörande avloppspumpstationer i Växjö kommun Välkommen till VA-avdelningen, tekniska förvaltningen De här föreskrifterna har upprättats

Läs mer

KVALITETS- OCH MILJÖMANUAL

KVALITETS- OCH MILJÖMANUAL Sidan 1 av 12 Gävle Elbyggnads AB KVALITETS- OCH MILJÖMANUAL Ansvarig utgivare: Hans Berglund Sidan 2 av 12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING GÄVLE ELBYGGNADS AB LEDNINGSSYSTEM 3 SYFTE 3 KVALITETS- OCH MILJÖMANUAL

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Enligt 9 kap 6 miljöbalk (1998:808) samt 10 i miljöprövningsförordning (2013:251)

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Enligt 9 kap 6 miljöbalk (1998:808) samt 10 i miljöprövningsförordning (2013:251) Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Enligt 9 kap 6 miljöbalk (1998:808) samt 10 i miljöprövningsförordning (2013:251) Ny verksamhet Ändring av befintlig verksamhet Anmälan om ägarbyte

Läs mer

Miljöbalkens krav på Egenkontroll

Miljöbalkens krav på Egenkontroll Miljöbalkens krav på Egenkontroll - bättre rutiner i din verksamhet Väl fungerande rutiner ger bra förutsättningar för att fel på utrustning och felaktig hantering upptäcks innan allvarlig skada inträffar.

Läs mer

Brandsäkerhet under byggtiden- är det ett problem? Brandskyddsföreningen 1. 2010-11-20

Brandsäkerhet under byggtiden- är det ett problem? Brandskyddsföreningen 1. 2010-11-20 Brandsäkerhet under byggtiden- är det ett problem? 1. 2010-11-20 2. 2010-11-20 Trend Byggnadsplats 25 20 15 10 5 0 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 3. 2010-11-20 Brandorsaker

Läs mer

RISKBEDÖMNING MED ÅTGÄRDSPLAN

RISKBEDÖMNING MED ÅTGÄRDSPLAN RISKBEDÖMNING MED ÅTGÄRDSPLAN Vägledning för hur man steg för steg kan gå till väga Risker enligt miljöbalken = sådant som kan påverka miljön eller människors hälsa negativt Miljön omfattar enligt miljöbalken

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 med ändringar i AFS 2003:4 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för

Läs mer

Riktlinjer för utsläpp till avlopp från tågtvättar

Riktlinjer för utsläpp till avlopp från tågtvättar Riktlinjer Diarienummer 114-14/013 Riktlinjer för utsläpp till avlopp från tågtvättar Antagen av Ledningsgruppen 2014-08-13 Käppalaförbundet Käppalaförbundet Riktlinjer 2 (8) Sammanfattning För att minska

Läs mer

ANBUDSFORMULÄR. Projektnamn Säterprojektet 1b Segenässätern Byggnadsvårdåtgärder. Kod Text Rev. Begärda handlingar: Lämnas genom: Bilaga:

ANBUDSFORMULÄR. Projektnamn Säterprojektet 1b Segenässätern Byggnadsvårdåtgärder. Kod Text Rev. Begärda handlingar: Lämnas genom: Bilaga: 1 Titel / Kapitelrubrik ANBUDSFORMULÄR Handling 7 Handläggare Susanna Björklöf Status Förfrågningsunderlag Projektnamn Säterprojektet 1b Segenässätern Byggnadsvårdåtgärder Projektnummer Datum 2012-01-23

Läs mer

Samordningsansvaret för arbetsmiljön

Samordningsansvaret för arbetsmiljön Samordningsansvaret för arbetsmiljön Samordningsansvaret för arbetsmiljön När två eller flera företag eller andra arbetsgivare samtidigt arbetar på samma arbetsställe ska de samarbeta för att ordna säkra

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

Innehåll. 3 Figurförteckning... 5. 4 Bilagor... 5

Innehåll. 3 Figurförteckning... 5. 4 Bilagor... 5 Sammanfattning I detta kapitel beskrivs Höganäs verksamhetsstyrning och egenkontroll. Lagstiftning som styr egenkontroll utgörs huvudsakligen av kap 26 19 i miljöbalken samt förordningar och föreskrifter

Läs mer

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5)

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Kravelementen enligt standarden ISO 14001:2004 Kap 4 Krav på miljöledningssystem 4.1 Generella krav Organisationen skall upprätta, dokumentera, införa,

Läs mer

Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den. Avfall Sveriges höstmöte 2011

Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den. Avfall Sveriges höstmöte 2011 Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den Avfall Sveriges höstmöte 2011 Något om arbetsgivarens skyldigheter Ur arbetsmiljölagen: Arbetsgivaren skall vidta alla åtgärder som behövs

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy vid Omvårdnadsförvaltningen Skövde kommun

Arbetsmiljöpolicy vid Omvårdnadsförvaltningen Skövde kommun Arbetsmiljöpolicy vid Omvårdnadsförvaltningen Skövde kommun Kommunens mål och policy Skövde kommun har angett mål och policy för arbetsmiljö- och rehabiliteringsarbetet i särskilda handlingsprogram. Här

Läs mer

101 Datum: Arbetet på byggarbetsplatsen skall planeras och genomföras så att risker för ohälsa, skada och olyckor minimeras.

101 Datum: Arbetet på byggarbetsplatsen skall planeras och genomföras så att risker för ohälsa, skada och olyckor minimeras. 101 Datum: Arbetsmiljöplan för Byggarbetsplats Arbetet på byggarbetsplatsen skall planeras och genomföras så att risker för ohälsa, skada och olyckor minimeras. Alla som arbetar på arbetsplatsen skall

Läs mer

Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel.

Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel. 1 Miljöbalken SFS 1998:808 Tillämpning på tandklinikers verksamhet. Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel. 1 kap. Miljöbalkens mål Miljöbalken syftar

Läs mer

Bilaga 5 till Teknisk anvisning BRAND

Bilaga 5 till Teknisk anvisning BRAND Sidantal 5 Bilaga 5 till Teknisk anvisning BRAND Version 2 iderat datum 2013-01-25 Landstingsservice i Uppsala Län 751 35 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 2(5).dat er Enligt BBR (Boverkets byggregler)

Läs mer

Manual Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö

Manual Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö To t a l p r o j e k t i M ä l a r d a l e n A B Manual Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö enligt ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 och OHSAS 18001:2007 Ett sammandrag Totalprojekt i Mälardalen AB har för att

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Stor Större industri, Större Vårdanläggning, mm

Systematiskt brandskyddsarbete Stor Större industri, Större Vårdanläggning, mm Systematiskt brandskyddsarbete Stor Större industri, Större Vårdanläggning, mm Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och verka för exempelvis en större

Läs mer