Miljöriskbedömning avseende metaller i villaträdgårdar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miljöriskbedömning avseende metaller i villaträdgårdar"

Transkript

1 Bilaga C Miljöriskbedömning avseende metaller i villaträdgårdar Sammanfattning Sammantaget görs bedömningen att eventuell påverkan på grund och ytvatten från metaller i villaträdgårdarna är fullt acceptabel. När det gäller markmiljö kan viss påverkan inte kan uteslutas i några enstaka provpunkter. Eventuell påverkan lär dock vara mycket begränsad. Denna typ av fynd där halterna överstiger riktvärden i enstaka provpunkter är normalt i tätortmiljö och det bedöms inte vara rimligt att vidta åtgärder av denna anledning. Trädgårdar med förhöjda halter av arsenik och krom kommer dock att saneras i enlighet med tidigare utredningar. Bakgrund Markundersökningarna visade att halterna av arsenik och krom är högre än Naturvårdsverkets generella riktvärde för känslig markanvändning i några av de villaträdgårdar som ligger i närheten av läderfabriken. Halterna av dessa ämnen uppvisar ett mönster som tyder på att de kommer från verksamheten på läderfabriken. Källan till arsenikföroreningen tros vara branden 1917 då arseniksulfat användes för att konservera hudarna. Vid tidpunkten för branden blåste en rakt ostlig vind enligt gamla fotografier och arseniken bedöms alltså ha tillförts trädgårdarna som nedfallande stoft. Eftersom Läderfabriken var ett kromgarveri återfinns förhöjda halter av krom i flera provpunkter på fabriksområdet och även i ett par villaträdgårdar. Det har tidigare i projektet beslutats att trädgårdar med arsenik och kromhalter över Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning bör saneras. För att avgöra vilka trädgårdar som ska saneras gjordes en utvidgad markundersökning av Sweco Markundersökningen 2009 I undersökningen 2009 analyserades förutom arsenik och krom även ett antal andra metaller. Resultaten visar att halterna av arsenik, bly, kadmium, koppar, kobolt, krom, kvicksilver, nickel, vanadin och zink är över Naturvårdsverkets generella riktvärden i en eller flera provpunkter på några fastigheter. Totalt har 76 prover analyserats från villaträdgårdarna. Den helt dominerande föroreningen är arsenik som överstiger riktvärdena på ca 15 fastigheter. Även krom överstiger riktvärdena på flera fastigheter men det är bara på en fastighet krom överstiger riktvärdena där inte samtidigt arsenikhalterna är över riktvärdena, dvs det är bara på denna fastighet som krom styr saneringsbehovet. För övriga analyserade metaller ligger halterna över de generella riktvärdena för känslig markanvändning i enstaka punkter på några fastigheter. Något mönster liknande det för krom och arsenik kan inte ses. Därför görs bedömningen att de förhöjda halterna av övriga metaller inte kan härledas till verksamheten på Läderfabriken utan att förekomsten förmodligen avspeglar bakgrundspåverkan i Klippans tätort som helhet eller lokala punktkällor (t.ex. utslängda färgrester). 1 (4)

2 Miljöriskbedömning För att bedöma om de uppmätta halterna av de övriga metallerna utgör någon miljörisk måste hänsyn tas till de faktiska förhållandena på platsen. I hälsoriskbedömningen konstaterades att grundvattnet på området inte används som dricksvatten, vilket innebär att exponeringsvägen intag av dricksvatten inte är aktuell. Det är inte heller troligt att grundvattnet kan komma att nyttjas som dricksvatten i framtiden. Trots detta bör, om det är rimligt, grundvattnet skyddas från påverkan i enlighet med Naturvårdsverkets beräkningsverktyg. På samma sätt bör även ytvatten skyddas från påverkan. När det gäller påverkan på grundvatten och ytvatten bör man titta på föroreningsbelastningen från villaområdet som en helhet. Detta görs lämpligen genom att beräkna representativa halter för hela villaområdet och jämföra med riskvärden från Naturvårdsverkets beräkningsverktyg. Representativa halter Representativa halter kan beräknas på flera olika sätt enligt Naturvårdsverkets vägledning Riskbedömning av förorenade områden, Rapport När man har ett relativt omfattande dataunderlag kan man lämpligen beräkna den övre konfidensgränsen av medelhalten (upper confidence limit of the mean, UCLM). Här bör man då också ta hänsyn till fördelningen av dataunderlaget, dvs om data är normalfördelade eller fördelade på annat sätt. US EPA har tagit fram ett beräkningsverktyg, proucl, som bedömer vilken fördelning dataunderlaget har och beräknar UCLM för den bedömda fördelningen (proucl använder beteckningen UCL istället för UCLM). När data inte har någon skönjbar fördelning kan ändå ett UCLMvärde beräknas med hjälp av sk. Bootstrapping. Mer information om proucl och beräkningsmetoderna finns på US EPA s hemsida: Beräkning av representativa halter (mg/kg) för alla 76 proverna från villaträdgårdarna med proucl ger följande resultat: Min Max Median Medel 95% UCLM Typ av beräkning 1 Bedömd fördelning 2 Bly 1, ,8 48,8 59,3 HUCL Lognormal (Land s H) Kadmium 0,01 3,64 0,41 0,68 0,85 Approx. Gamma gamma UCL Kobolt 1,62 10,1 3,04 3,34 3,59 Student s t UCL Ingen skönjbar fördelning Koppar 2, ,6 48,2 154 Chebyshev UCL Ingen skönjbar fördelning Kvicksilver 0,04 0,38 0,048 0,070 0,097 Chebyshev UCL Ingen skönjbar fördelning Nickel 1,58 31,5 5,25 6,69 9,65 Chebyshev UCL Ingen skönjbar fördelning Vanadin 4,8 63,2 12,8 15,8 17,7 Student s t UCL Ingen skönjbar fördelning Zink 14, , HUCL Lognormal 1. Av proucl använd typ av statistisk beräkning, se vidare proucl s hemsida 2. Av proucl bedömd statistisk fördelning, för flertalet ämnen finns dock ingen skönjbar fördelnig 2 (4)

3 Påverkan på grundvatten och ytvatten För att kunna bedöma om påverkan på grundvatten och ytvatten är acceptabel har en beräkning av gjorts med Naturvårdsverkets beräkningsverktyg. Beräkningarna är gjorda med remissversionen från 2007 eftersom de gjordes innan Naturvårdsverkets slutversion var tillgänglig, se bilaga 1 för uttagsrapport. Beräkningarna av Skydd av grundvatten och Ytvattenmiljön jämförs i tabellen nedan med de representativa halterna som beräknats (samtliga halter i mg/kg): I tabellen kan man se att de representativa halterna för samtliga ämnen understiger de beräknade värdena för skydd av grundvatten och ytvattenmiljö. Maxhalterna för bly, koppar och zink (markerade med fetstil) överstiger de beräknade halterna för skydd av grundvatten. En närmare analys ger dock att de beräknade värdena för skydd av grundvatten endast överstigs i 2 provpunkter för bly (varav en kommer att saneras avseende arsenik), 2 för koppar och 2 för zink (varav en kommer att saneras avseende arsenik). Sammantaget görs bedömningen att eventuell påverkan på grund och ytvatten från metaller i villaträdgårdarna är fullt acceptabel. Markmiljö Även markmiljön kan påverkas av föroreningarna. Här bör man titta på halter i varje enskild punkt för att göra en bedömning av hur markmiljön påverkas. Naturvårdsverkets riktvärde för markmiljö för känslig markanvändning jämförs i tabellen nedan med halterna i villaträdgårdarna (samtliga halter i mg/kg): Min Max Median Riktvärde markmiljö KM (MKM) Antal provpunkter med halter > markmiljö Antal av dessa som inte ska saneras avseende As eller Cr Bly 1, ,8 200 (400) 1 0 Kadmium 0,01 3,64 0,41 4 (20) 0 0 Kobolt 1,62 10,1 3,04 20 (35) 0 0 Koppar 2, ,6 80 (200) 3 2 Min Max Median Medel 95% Skydd av Ytvattenmiljö UCLM grundvatten Bly 1, ,8 48,8 59, Kadmium 0,01 3,64 0,41 0,68 0,85 4,3 16 Kobolt 1,62 10,1 3,04 3,34 3, Koppar 2, ,6 48, Kvicksilver 0,04 0,38 0,048 0,070 0,097 2,2 6 Nickel 1,58 31,5 5,25 6,69 9, Vanadin 4,8 63,2 12,8 15,8 17, Zink 14, , Kvicksilver 0,04 0,38 0,048 5 (10) 0 0 Nickel 1,58 31,5 5,25 70 (120) 0 0 Vanadin 4,8 63,2 12,8 100 (200) 0 0 Zink 14, ,7 250 (500) 10 6 KM = känslig markanvändning MKM = mindre känslig markanvändning 3 (4)

4 Jämförelsen i tabellen ovan visar att bly, koppar eller zinkhalterna överstiger Naturvårdsverkets riktvärde för markmiljö vid känslig markanvändning i 13 unika (1 av ovanstående 14 sammanfaller) provpunkter av sammanlagt 39. Det är dock endast 7 unika (1 av ovanstående 8 sammanfaller) av dessa som inte kommer att saneras avseende arsenik eller krom. Av dessa 7 punkter är det endast 1 där kopparhalten även överstiger riktvärdet för markmiljö för mindre känslig markanvändning samt 1 där blyhalten överstiger samma riktvärde. Sammantaget görs bedömningen att viss påverkan på markmiljön inte kan uteslutas i några enstaka provpunkter. Eventuell påverkan lär dock vara mycket begränsad. Denna typ av fynd där halterna överstiger riktvärden i enstaka provpunkter är normalt i tätortmiljö och det bedöms inte vara rimligt att vidta åtgärder av denna anledning. Detta PM behandlar endast påverkan på miljön. I ett separat PM Hälsoriskbedömning avseende metaller i villaträdgårdar har visats att utöver arsenik ligger halter av övriga metaller på fullt acceptabla nivåer avseende hälsorisker. Tomas Henrysson Extern projektledare Conviro AB Bilaga 1 Uttagsrapport från Beräkningsprogram riktvärden ver. 1.6b 4 (4)

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 False Titel: Projektplan inklusive miljöplan Mall Huvudprocess: 04 Planera Publicerat: Projektplan inklusive miljöplan För Projektet Klippans läderfabrik, sanering av villaträdgårdar Hilde Vendt Platschef Svevia AB MAL 1038 v.3 Projektplan inklusive miljöplan Godkänt av: PärOlof Dahlberg Framtaget av: Martina Berntsson

15 False Innehållsförteckning 0 Inledning Krav och förutsättningar Projektinformation Projektets mål Styrning av dokument Styrande (specificerande) dokument Redovisande dokument Krav på kompetens och utbildning Krav på maskiner och utrustning Projektorganisation Ansvar och befogenheter för nyckelpersoner Ombud/Arbetschef Platschef Planering och genomförande Riskhantering Planering av produktion Genomförande av produktion Information och kommunikation Ändringar, tillägg och avgående arbeten, ÄTA Styrning av underentreprenörer/inlejda Övervakning och mätning av processer och produkt Uppföljning och avstämning Arbetsmiljö och miljöronder Revisioner Kontrollprogram och kontrollplaner Hantering av avvikelser korrigerande åtgärder Miljökrav i uppdraget Svevias miljökrav...12 MAL 1038 v.3 Projektplan inklusive miljöplan Godkänt av: PärOlof Dahlberg Framtaget av: Martina Berntsson 2 (17)

16 False Kemiska produkter Riskhantering Kompetens Buller och vibrationer Natur och kulturmiljö Fordon och arbetsmaskiner Avfallshantering Damm Överlämnande Slutmöte Slutrapport Korsreferenslista Bilagor 17 MAL 1038 v.3 Projektplan inklusive miljöplan Godkänt av: PärOlof Dahlberg Framtaget av: Martina Berntsson 3 (17)

17 False Fastställande av denna projektplan Fastställande: Accepteras: Distribueras till: För Svevia För beställaren Beställaren 1 ex Datum: 2011 Datum: 2011 Arbetschef (Original) Platschef 1 ex Namnförtydligande Namnförtydligande Revideringar av denna projektplan Utgåva / Datum Kapitel/avsnitt Revideringsorsak Godkännande Sign. 1.3 Styrning av dokument/1.4 Krav på kompetens och utbildning/1.5 Krav på maskiner och utrustning/1.6 Projektorganisation/1.7 Ansvar och befogenheter för nyckelpersoner/ Ändringar, tillägg och avgående arbeten, ÄTA/3.4 Kontrollprogram och kontrollplaner/3.5 Hantering av avvikelser korrigerande åtgärder kommentarer Accepteras Sign. MAL 1038 v.3 Projektplan inklusive miljöplan Godkänt av: PärOlof Dahlberg Framtaget av: Martina Berntsson 4 (17)

18 False 0 Inledning Denna projektplan är en integrerad plan för kvalitet (tekniskt utförande), miljö (yttre miljö) och arbetsmiljö (hälsa och säkerhet). I projektplanen hänvisas till styrande rutiner i vårt Ledningssystem. Svevias Ledningssystem har upprättats enligt SSEN ISO 9001:2008, SSEN ISO 14001:2004 och AFS 2001:1. Korsreferenslista till aktuella rutiner enligt vårt ledningssystem framgår av kap Krav och förutsättningar 1.1 Projektinformation Projektet omfattar flyttning, rivning, schakt av förorenade massor, fyllning samt återställning av villaträdgårdar i Klippans kommun. Entreprenadformen är utförandeentreprenad. Beställare är Klippans kommun. Projektet kommer att pågå under tiden Se adm.föreskr. 1.2 Projektets mål Projektets mål har tagits fram mot bakgrund av övergripande mål för Svevia vilka framgår av handlingsplaner och miljöledningsprogram. Trots att målen är att inga avvikelser, tillbud eller olyckor ska ske är det mycket viktigt att eventuella avvikelser, tillbud eller olyckor rapporteras för att kunna arbeta proaktivt. Handlingsplan Miljöledningsprogram Målområde Mål Mått Kvalitet Arbetsmiljö Miljö Trafiksäkerhet Inga avvikelser Inga tillbud/olyckor Inga tillbud/olyckor Inga tillbud/olyckor Antal avvikelser Antal tillbud/olyckor Antal tillbud/olyckor Antal tillbud/olyckor Anmärkni ng MAL 1038 v.3 Projektplan inklusive miljöplan Godkänt av: PärOlof Dahlberg Framtaget av: Martina Berntsson 5 (17)

19 False 1.3 Styrning av dokument Såväl styrande som redovisande dokument framgår av projektetpärmarnas innehållsförteckning. Av resp. pärm framgår var resp. dokument återfinns. Pärmarna finns i bodarna och är tillgängliga för beställare och konsult Styrande (specificerande) dokument Aktuell lagstiftning inom miljö och arbetsmiljöområdet samt övriga interna styrande dokument framgår av vårt ledningssystem. Laglista Redovisande dokument Redovisande dokument ska förvaras på ett sätt som förhindrar att information går förlorad och så att läsbarhet och återsökning av dokument säkerställs. Efter uppdragets genomförande överlämnas den dokumentation som ska sparas till arkivansvarig. Överenskomna delar av resultatdokumentationen överlämnas till kund i samband med slutbesiktning. 1.4 Krav på kompetens och utbildning Den egna personalens kompetens och utbildning finns dokumenterad i ett CVregister. ID06 gäller på arbetsplatsen. Arbetsledning ska ha dokumenterad erfarenhet av arbete i förorenad mark. Detta kontrolleras genom CV. Platschefen kontrollerar om medarbetarna samt anlitade leverantörer/ue har den utbildning och behörighet som krävs för genomförandet. 1.5 Krav på maskiner och utrustning Följande krav gäller för maskiner och utrustning i detta projekt: Se adm.föreskr. Se adm.föreskr. Krav Omfattning Vilka Tillstånd transport av farligt avfall Transporter av förorenad jord utanför arbetsområdet ska ske med täckta, täta flak. Transportören ska inneha ett giltigt tillstånd för transport av farligt avfall. Transporter med förorenad jord kommer att ske med täckta, täta flak. Transporterna ska planeras så att körning i förorenat område undviks. Vid behov ska däck och underreden rengöras. Transportör av förorenad jord Transportör av förorenad jord MAL 1038 v.3 Projektplan inklusive miljöplan Godkänt av: PärOlof Dahlberg Framtaget av: Martina Berntsson 6 (17)

20 False 1.6 Projektorganisation Stödfunktioner Personal Ekonomi Verksamhetsutveckling Region Syd KAMsamordnare (Kvalitet/Arbetsmiljö/ Miljö) Arbetschef Marie Eriksson Projektorganisation PC Hilde Vendt AL Mats Lundahl Befattning / roll Namn Telefon Beställarens ombud: Zara Isaksson Projektledare: Zara Isaksson BASP: Sweco, kontakt: Hans Kronberg BASU: Svevia AB, kontakt: Hilde Vendt Vårt ombud: Marie Eriksson Arbetschef: Marie Eriksson Platschef: Hilde Vendt Arbetande arbetsledare: Mats Lundahl MAL 1038 v.3 Projektplan inklusive miljöplan Godkänt av: PärOlof Dahlberg Framtaget av: Martina Berntsson 7 (17)

21 False 1.7 Ansvar och befogenheter för nyckelpersoner Ansvar och befogenheter för projektansvariga fördelas enligt beskrivning nedan. För platschefen finns dessutom särskild delegering avseende miljö, arbetsmiljö och attesträtt. Platschef äger rätt att inom ramen för sitt ansvar och sina befogenheter delegera vidare till underställd personal. Sådan delegering ska dokumenteras genom påskriven delegering Ombud/Arbetschef Ansvar Övergripande ansvar för det kontraktsmässiga gentemot kund. Fastställer projektplanen. Delegering av miljö och arbetsmiljöansvar till platschefen. Deltar i byggmöte där ombuds närvaro erfordras. Ansvarar för att sammanställa för behandling på avdelningen och redovisa avvikelser och korrigerande åtgärder inom sitt ansvarsområde. Befogenheter Teckna kontrakt med beställare och UE/leverantörer. Företräda entreprenören och med bindande verkan företräda honom i frågor rörande entreprenaden. Stoppa pågående arbete om han/hon bedömer att risk föreligger att kvalitet, miljö, arbetsmiljö och/eller trafiksäkerhet åsidosätts Platschef Ansvar Personalansvaret i projektet. Ansvarar för projektplanens tillämpning och är samordnare för entreprenadens olika delar. Är projektets kvalitets, miljö och arbetsmiljöansvarige samt verifieringsansvarig. Rapporterar till ombudet. Projektets totala ekonomi inkl. budget, avstämning och prognos. Deltar i byggmöten med kunden. Deltar i platsmöten. Mängd och priskontroll av leverantörsfakturor. Samordningsansvarig inom objektet. Ansvarig för projektets dagbok. Ansvarig för riskinventering. MAL 1038 v.3 Projektplan inklusive miljöplan Godkänt av: PärOlof Dahlberg Framtaget av: Martina Berntsson 8 (17)

22 False Ansvarig för produktionstidplan. Befogenheter Har befogenhet att stoppa pågående arbeten om han/hon bedömer att risk föreligger att kvalitet, miljö, arbetsmiljö och/eller trafiksäkerhet åsidosätts. Anmäla, sammanställa och driva frågor som berör avvikelser mot kontrakt med beställaren. Äger rätt att avvisa medarbetare, egna eller UE:s, från arbetsplatsen i händelse av att skydds och säkerhetsföreskrifter eller andra regler ej följs. 2 Planering och genomförande 2.1 Riskhantering Identifiering och värdering av tänkbara risker framgår av blankett Riskinventering samt Riskvärdering. Kritiska moment hanteras enligt handledning för riskvärdering. För identifierade risker anges förebyggande åtgärder. För kritiska moment upprättas särskild rutin alternativt genomförs en arbetsberedning med berörd personal. Beredskapsplan i händelse av olycka s.k. nödlägesåtgärder (gäller personolycka såväl som miljöolycka) ska kommuniceras ut till berörd personal. Anslag om detta ska finnas på strategiska ställen inom arbetsplatsen t.ex. i personalutrymmen. 2.2 Planering av produktion Planering av produktion görs mot bakgrund av fastlagda villkor i starttillståndet. Av starttillståndet framgår vilka produktionsplaner som erfordras. MAL 1038 v.3 Projektplan inklusive miljöplan Godkänt av: PärOlof Dahlberg Framtaget av: Martina Berntsson 9 (17)

23 False 2.3 Genomförande av produktion Information och kommunikation Krav och förutsättningar för entreprenadens genomförande överförs till egen och leverantörers personal i samband med produktionsstartmötet. Mötet genomförs i enlighet med checklistor. Den ifyllda checklistan utgör mötets dokumentation. Närvarolista upprättas. Personal som inte kunnat medverka vid produktionsstartmötet samt personal som tillkommer under projektets gång ska ges likvärdig information. Information om projektets bedrivande samt ändringar i krav och förutsättningar delges berörda i samband med planerade arbetsplatsträffar Ändringar, tillägg och avgående arbeten, ÄTA Då ÄTA är aktuella ska beställaren informeras, kostnaden och tiden för ÄTA beräknas samt konsekvenserna bedömas för uppdraget i övrigt vad gäller tidplan, resurser, kompetens och risker. ÄTA ska säkras med verifierad beställning. Endast av beställaren undertecknad skriftlig beställning medger tillägg. All mätning ska ske så att jämförelse med på ritning redovisade mängder kan ske. Beställaren ska underrättas när mätning som berör reglerbara mängder ska ske Styrning av underentreprenörer/inlejda Vid upphandling av underentreprenörer till projektet ska relevanta interna krav och kundkrav tydligt framgå av förfrågan. MAL 1038 v.3 Projektplan inklusive miljöplan Godkänt av: PärOlof Dahlberg Framtaget av: Martina Berntsson 10 (17)

24 False 3 Övervakning och mätning av processer och produkt 3.1 Uppföljning och avstämning Aktuella produktionsplaner revideras vid behov. Konsekvenser av förseningar, ändringar etc. ska utvärderas, dokumenteras och meddelas berörda inkl beställarens ombud. 3.2 Arbetsmiljö och miljöronder Arbetsmiljöronder genomförs vid fasta och överenskomna intervaller dock minst var fjärde vecka och vid nya kritiska arbetsmoment samt vid behov. Beställaren samordnar och protokollför skyddsronderna. Miljöronder kommer att genomföras i samband med skyddsronderna eller vid behov. MAL 1038 v.3 Projektplan inklusive miljöplan Godkänt av: PärOlof Dahlberg Framtaget av: Martina Berntsson 11 (17)

25 False 3.3 Revisioner Interna revisioner utförs enligt Svevias revisionsprogram. Revisioner i detta projekt sker enligt överenskommelse med kunden. Eventuell revision hos leverantörer knutna till uppdraget sker i samråd med inköpsfunktionen och delges kunden i samband med byggmöte. 3.4 Kontrollprogram och kontrollplaner De områden/aktiviteter som omfattas av kontroll och provning framgår av upprättat kontrollprogram, se bilaga 2. Av kontrollprogrammet framgår typ av kontroll och tillhörande dokumentation. Utifrån kontrollprogrammet upprättas kontrollplaner vid behov. Kontroll och provning utförs av behöriga personer med god kunskap om processen i fråga. Verifieringsansvaret åligger platschefen, om inte annat framgår av delegeringsbeslut. Schakt utförs i samråd med miljökontrollant och beställare. Endast beställare får besluta om kompletteringsschakt. 3.5 Hantering av avvikelser korrigerande åtgärder Avvikelse föreligger då en produkt eller tjänst icke uppfyller specificerade krav. Med avvikelse avses även avvikelser mot interna krav (interna beslut, ledningssystemets rutiner) och myndighetskrav (lagar, lokala miljökrav etc.). Avvikelser dokumenteras på avsedd blankett. Orsak till avvikelsen utreds och dokumenteras. Beslut om avhjälpande åtgärd fattas av platschef eller av annan person enligt delegering. Beslut om korrigerande åtgärd, dvs. åtgärd i syfte att förhindra upprepning, sker i samråd med arbetschefen. Avvikelser redovisas även till beställaren. 4 Miljökrav i uppdraget 4.1 Svevias miljökrav Kemiska produkter Krav Åtgärd Resultatdokument Vi skall undvika att använda kemiska produkter och varor som kan befaras medföra risker för människors hälsa eller miljön, om de kan ersättas med likvärdiga Inköp av kemiska produkter sker främst från Sverigelagret eller via ramavtal. Dessa produkter har granskats av utsedd kemikaliegranskare inom Svevias och granskningsresultat finns Protokoll Miljörond MAL 1038 v.3 Projektplan inklusive miljöplan Godkänt av: PärOlof Dahlberg Framtaget av: Martina Berntsson 12 (17)

26 False produkter som är mindre farliga. Kemikalieförteckning över kemiska produkter som är miljö, hälso eller brandfarliga och tillhörande säkerhetsdatablad på svenska skall finnas på arbetsplatsen Bensin och diesel enligt svensk standard av miljöklass 1 eller ur miljösynpunkt renare skall användas. Vid tankning av entreprenadmaskiner/lastbilar etc skall biodiesel väljas där så är möjligt Kemisk bekämpning av vegetation får inte förekomma annat än efter tillstånd från beställaren inlagt i kemikaliehanteringssystemet Chemsoft. Uppföljning vid skydds /miljörond. Kemikalieförteckning och säkerhetsdatablad för produkter som används i uppdraget redovisas digitalt via vårt kemikaliehanteringssystem Chemsoft eller i pärm. Drivmedel av miljöklass 1 används, småmaskiner använder alkylatbensin. Kontakt tas med beställaren om behov av kemiska bekämpningsmedel uppkommer. Kemikalieförteckning Säkerhetsdatablad Protokoll Miljörond Faktura/följesedel Riskhantering Krav Åtgärd Resultatdokument Riskberedskap vid oförutsedda utsläpp till luft, mark eller vatten t.ex. med absorptionsmedel ska finnas. Spillberedskap finns i fordon och maskiner eller i förråd och container. Uppföljning vid skydds /miljörond. Protokoll Miljörond Kompetens Krav Åtgärd Resultatdokument De som arbetar i uppdraget ska ha erforderlig kompetens. All egen personals utbildning registreras i vår CVdatabas. Intyg, CV Projektspecifik miljöinformation ska genomföras med alla som MAL 1038 v.3 Projektplan inklusive miljöplan Godkänt av: Personal i projektet får information om uppdragets miljöplan muntligt i uppstartsmöte samt skriftlig information om miljökrav och vårt PärOlof Dahlberg Framtaget av: Martina Berntsson Informationsmaterial/ kvittens 13 (17)

27 False arbetar i uppdraget interna miljöarbete Buller och vibrationer Krav Åtgärd Resultatdokument Allmänheten och berörda skall informeras innan buller eller vibrationsstörande arbeten påbörjas. Såvida inte annat överenskommits med kommunens miljökontor eller motsvarande skall Naturvårdsverkets allmänna råd NFS 2004:15 om buller från byggplatser följas. Information lämnas vid planeringsmöten med fastighetsägare samt innan störande moment påbörjas. För bullrande verksamhet följer vi arbetstider enligt den lokala ordningsstadgan. Bullermätningar genomförs då så bedöms nödvändigt. Protokoll, dagbok Eventuellt resultat från bullermätningar Natur och kulturmiljö Krav Åtgärd Resultatdokument Skador och skaderisker på mark, vatten (inkl. grumling) och växter skall omedelbart anmälas till beställaren. Lämpliga skyddsåtgärder vidtas för att undvika utsläpp och skador på växter. Skulle ändå skador uppstå så meddelas beställaren. Dokumentation av spill sker på blankett för avvikelse och delges beställaren. Riktlinjer för redovisning lämnas till ue. Enligt nödlägesberedskapsplan för uppdraget så ska Räddningstjänsten och kommunens miljöenhet larmas vid större utsläpp. Avvikelserapport Fordon och arbetsmaskiner Krav Åtgärd Resultatdokument Regelbunden och dokumenterad service av fordon, arbetsmaskiner och andra tekniska system och komponenter som är miljöpåverkande skall ske enligt tillverkarens Redovisas på anmodan. Stickprovskontroller sker i skydds /miljörond. Protokoll skydds /miljörond MAL 1038 v.3 Projektplan inklusive miljöplan Godkänt av: PärOlof Dahlberg Framtaget av: Martina Berntsson 14 (17)

28 False rekommendationer. Lagring, uppläggning och hantering skall ske på sådant sätt att spill och läckage fångas upp och ej orsakar skada eller olägenhet för människors hälsa eller för miljön. Detta gäller alla kemiska produkter och allt material som hanteras i uppdraget, såväl insatsvaror som avfall. Lagring sker på särskilda platser. Spillberedskap finns i fordon och maskiner samt vid tillfällig och fast etablering. För omhändertagande av avfall anlitar vi entreprenör för att åstadkomma riktig hantering och dokumentation. Vid förvaring av flytande kemikalier, som ej förvaras i farmartank, används spillskydd om större mängd (200 lit. fat eller mer) förvaras direkt på mark utomhus. Valet av spillskydd styrs av vilken mängd som förvaras. Uppföljning sker vid miljörond. Protokoll miljörond Avfallshantering Krav Åtgärd Resultatdokument Avfall skall hanteras i enlighet med Avfallsförordningen (SFS 2001:1063) Tillstånd för transport och mottagning skall finnas. Svevia har egna tillstånd, som finns i aktuella fordon. UE: s transporttillstånd kontrolleras. Vid avlämnande av farligt avfall skall även mottagarens tillstånd kontrolleras. Transportdokument samlas i pärm för resultatdokumentation. Avfall hanteras enligt kommunal praxis och kommunens renhållningsförordning. Allt material källsorteras. Eventuellt spill och nedskräpning saneras/tas bort snarast. Uppföljning sker vid skydds/miljörond. Tillstånd Transportdokument Avfallsplan Protokoll Miljörond Damm Krav Åtgärd Resultatdokument Arbetena ska bedriva så att olägenheter inte uppstår MAL 1038 v.3 Projektplan inklusive miljöplan Godkänt av: Väg och uppställningsytor PärOlof Dahlberg Framtaget av: Martina Berntsson 15 (17)

29 False genom damm. bevattnas för att minska damning. 5 Överlämnande 5.1 Slutmöte Slutrapport Om slutmöte ska genomföras samt om slutrapport ska upprättas framgår detta av starttillstånd. MAL 1038 v.3 Projektplan inklusive miljöplan Godkänt av: PärOlof Dahlberg Framtaget av: Martina Berntsson 16 (17)

30 False 6 Korsreferenslista Kopplingen mellan denna projektplan, Svevias ledningssystem och aktuella standarder framgår enligt nedan. Om inget annat avtalas gäller senaste utgåva av resp. rutin. Ledningssystemet finns på vårt intranät. Rutinomfattning ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 AFS 2001:1 Organisation, ansvar och befogenheter ,12 Lagar och andra krav Systematisk riskhantering , Produktionsplanering Nödlägesberedskap Genomförande av produktion 7.5, 4.1, , Övervakning och mätning av processer Övervakning och mätning av produkter Hantering av avvikelser inkl korrigerande åtgärder , , , , Hantering av ändringar och tillägg , 10 Revisioner Säkring, styrning, verifiering och validering av konstruktion Bilagor 1. Riskvärdering 2. Kontrollprogram 3. Arbetsmiljöplan MAL 1038 v.3 Projektplan inklusive miljöplan Godkänt av: PärOlof Dahlberg Framtaget av: Martina Berntsson 17 (17)

31 Riskvärdering Bilaga 1 till Projektplanen Verksamhet/Projekt: Klippans läderfabrik, sanering av villaträdgårdar Projektnummer: Upprättad av: Hilde Vendt Datum: Rev. Datum: Område/moment Riskinventering Förklaring Sannolikhet (S) 15 Riskvärdering Konsekvens (K) 15 S x K = RISK Åtgärd För kritiska moment upprättas en rutin, instruktion, arbetsberedning eller motsvarande Ansv. Åtgärdat Kvalitet / Teknik / Produktion / Styrning och ledning 1. Skydd av befintlig mark (inkl. träd) och vegetation Skador eller åverkan Känslig mark skyddas. Personal informeras var mark ska bevaras. Ansv. PC 2. Samordning med ledningsägare och övriga aktörer inom arbetsområdet och dess närhet. Risk att man inte känner till pågående verksamhet i närheten Samordning med berörda. Ansv. PC Utgåva: 2 Sidan 1 av 6

FÖR MILJÖKRAV OCH SOCIALA HÄNSYN VID UPPHANDLING AV BYGG- OCH ANLÄGGNINGSENTREPRENADER

FÖR MILJÖKRAV OCH SOCIALA HÄNSYN VID UPPHANDLING AV BYGG- OCH ANLÄGGNINGSENTREPRENADER FÖR MILJÖKRAV OCH SOCIALA HÄNSYN VID UPPHANDLING AV BYGG- OCH ANLÄGGNINGSENTREPRENADER Obs! Särskilda riktlinjer finns för miljökrav och sociala hänsyn vid upphandlingar av varor och tjänster! Dessa riktlinjer

Läs mer

BYGGNADS- OCH ANLÄGGNINGSARBETE

BYGGNADS- OCH ANLÄGGNINGSARBETE AFS 1999:3 BYGGNADS- OCH ANLÄGGNINGSARBETE Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om byggnads- och anläggningsarbete samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna (Ändringar införda t.o.m. 25 mars

Läs mer

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete Egenkontroll för C-verksamheter En metod för att bedriva miljöarbete FAKTA 8256 JUNI 2006 Om detta faktablad Egenkontroll är ett av flera verktyg för att uppfylla miljöbalkens krav. God egenkontroll ger

Läs mer

En rapport om elsäkerhetsoch arbetsmiljöansvar inom energibranschen

En rapport om elsäkerhetsoch arbetsmiljöansvar inom energibranschen En rapport om elsäkerhetsoch arbetsmiljöansvar inom energibranschen Reviderad juni 2012 ANSVAR En rapport om elsäkerhetsoch arbetsmiljöansvar inom energibranschen 3 EnergiFöretagens Arbetsgivareförening

Läs mer

Skanska Sverige. Allmänna ordnings- och skyddsregler

Skanska Sverige. Allmänna ordnings- och skyddsregler 1 (8) Innehåll Vår arbetsmiljö 2 Risker i arbetet 2 Säkert beteende 3 Information och kompetens 3 Arbetsplatsens utformning 4 Personlig skyddsutrustning 5 Skyddsanordningar 5 Fallskydd 6 Damm 6 Bullrande

Läs mer

Övergripande miljökontrollprogram Scharins Industriområde Fas 2

Övergripande miljökontrollprogram Scharins Industriområde Fas 2 Övergripande miljökontrollprogram Scharins Industriområde Fas 2 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 4 1.1. Revisionshistorik 4 1.2. Organisation 5 1.3. Kontaktuppgifter 5 1.4. Bakgrund f d Scharins industriområde

Läs mer

Ledningssystem Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö

Ledningssystem Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö Ledningssystem Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö :s Kvalitets-, miljö och arbetsmiljöledningssystem enligt ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 och AFS 2001:01 QiM AB 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Företaget...5 1.1

Läs mer

Miljö- och kvalitetsplan med egenkontroll. Värme- och sanitet

Miljö- och kvalitetsplan med egenkontroll. Värme- och sanitet Miljö- och kvalitetsplan med egenkontroll Värme- och sanitet Entreprenör: Projektbenämning: Omfattning: Övningsbolaget AB Ombyggnad värmesystem mm Upprättad datum: 1 Projektets kvalitets- och miljöplan

Läs mer

arbetsmiljöhandbok isbn 978-91-85775-18-7 2013 svensk fjärrvärme ab

arbetsmiljöhandbok isbn 978-91-85775-18-7 2013 svensk fjärrvärme ab arbetsmiljöhandbok arbetsmiljöhandbok isbn 978-91-85775-18-7 2013 svensk fjärrvärme ab sammanfattning Fjärrvärmebranschens farliga varor - el, gas, kemikalier, ånga och hetvatten gör den riskfylld att

Läs mer

Slutrapport efterbehandling av Kristianstad Gasverk Dnr. 2007/1081

Slutrapport efterbehandling av Kristianstad Gasverk Dnr. 2007/1081 Slutrapport efterbehandling av Kristianstad Gasverk Dnr. 2007/1081 Slutrapport efterbehandling av Kristianstad Gasverk Dnr. 2007/1081 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 7 1 INLEDNING... 8 1.1 BAKGRUND...

Läs mer

Prevent arbetar för ett friskt, sunt och säkert arbetsliv. På www.prevent.se finns mer information.

Prevent arbetar för ett friskt, sunt och säkert arbetsliv. På www.prevent.se finns mer information. Samordningsansvar Prevent är en ideell förening inom arbetsmiljöområdet med Svenskt Näringsliv, LO och PTK som huvudmän. Vår uppgift är att tillsammans med huvudmännen förmedla kunskap kring arbetsmiljöfrågor

Läs mer

Verksamhetshandbok. FR 2000 med EN 1090 och SS-EN ISO 3834. Anders Stegerud 2015-03-30

Verksamhetshandbok. FR 2000 med EN 1090 och SS-EN ISO 3834. Anders Stegerud 2015-03-30 Verksamhetshandbok FR 2000 med EN 10 och SS-EN ISO 3834 med SS-EN10 och SS-EN ISO 3834 1(26 Innehållsförteckning 1. Ledningen... 4 1.1 AFFÄRSIDE... 4 1.2 RIKTLINJER POLICY... 4 1.3 VERKSAMHETSMÅL... 4

Läs mer

ANBUDSINFODRAN. Inbjudan till anbudsräkning avseende rubricerade entreprenad.

ANBUDSINFODRAN. Inbjudan till anbudsräkning avseende rubricerade entreprenad. ANBUDSINFODRAN Holsljunga Fiber ME 1 Anbudsinfordran avseende Markentreprenad för utbyggnad av fibernät 2015 i Holsljunga, Svenljunga kommun. Inbjudan till anbudsräkning avseende rubricerade entreprenad.

Läs mer

Erfarenheter från efterbehandling av förorenad mark

Erfarenheter från efterbehandling av förorenad mark Erfarenheter från efterbehandling av förorenad mark Ett urval av projekt som genomförts med statliga medel 1999-2007 Paul Edebalk SGI Publikation 3 Linköping 2013 Hänvisa till detta dokument på följande

Läs mer

Säkrare bygg- och anläggningsarbete

Säkrare bygg- och anläggningsarbete Säkrare bygg- och anläggningsarbete Olyckor och arbetssjukdomar är ungefär dubbelt så vanliga bland byggnadsarbetare som hos den genomsnittlige arbetstagaren. Några av de vanligaste orsakerna är fall till

Läs mer

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT - Handbok för miljöprövning av askor Så gör du en tillståndsansökan enligt miljöbalken för att få använda askor - tips, mallar och checklistor Sida 0 Askor en resurs rätt använd

Läs mer

Brandskydd på byggarbetsplats - Vägledning

Brandskydd på byggarbetsplats - Vägledning SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Brandskydd på byggarbetsplats - Vägledning Staffan Bengtson, Torkel Dittmer, Per Rohlén Brandskyddslaget Birgit Östman SP Rapport 2012:11,rev 2 Brandskydd på byggarbetsplats

Läs mer

Utförandeskedet 3. Bestämmelser för arbeten inom gatu- och spårområden i Göteborg. (Blå Boken) 2013-04-08

Utförandeskedet 3. Bestämmelser för arbeten inom gatu- och spårområden i Göteborg. (Blå Boken) 2013-04-08 Utförandeskedet 3 Bestämmelser för arbeten inom gatu- och spårområden i Göteborg (Blå Boken) 2013-04-08 1 Förord Dessa bestämmelser har utarbetats för att trafikkontoret som väghållare och spår ägare

Läs mer

SERVICE GOLFKLUBBEN EN BRA ARBETSPLATS ARBETSMILJÖARBETE

SERVICE GOLFKLUBBEN EN BRA ARBETSPLATS ARBETSMILJÖARBETE SERVICE GOLFKLUBBEN EN BRA ARBETSPLATS ARBETSMILJÖARBETE SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE............................ 2 VAR FINNS ANSVARET FÖR KLUBBENS ARBETSMILJÖARBETE...........3 VAD ÄR SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE......................5

Läs mer

iljokrav vid bygg-, anläggnings- och underhållsarbeten

iljokrav vid bygg-, anläggnings- och underhållsarbeten "~ SVENSKA t KRAFTNÄT ENHET, VERKSAMHETSOMRÅDE VAR BETECKNING SM, Miljö och Icvalitet TR 13-01 DATUM _ A SAMRID" (TT? 2013-11-13 -W N NS k,nl NT.,AFS, n TEKNISK RIKTLINJE UTGÅVA TT T - T^1 ^kk 3 Td /?

Läs mer

Efterbehandling av förorenade områden. Kvalitetsmanual för användning och hantering av bidrag till efterbehandling och sanering

Efterbehandling av förorenade områden. Kvalitetsmanual för användning och hantering av bidrag till efterbehandling och sanering Efterbehandling av förorenade områden Kvalitetsmanual för användning och hantering av bidrag till efterbehandling och sanering Manual efterbehandling utgåva 6 2014 1 2 Kvalitetsmanualen är ett levande

Läs mer

Hantering av schaktmassor

Hantering av schaktmassor Vägledningsmaterial Hantering av schaktmassor Tillsynsprojekt 2013 -sta Kristianstad 17 januari 2013 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING..3 ANVÄNDNING AV SCHAKTMASSOR...5 Tillsynsmyndighet..5 Allmänt om handläggningsrutiner..5

Läs mer

Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material

Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material Augusti 2010 Huvudmän Länsstyrelserna, Naturvårdsverket och Socialstyrelsen Webbplats www.miljosamverkansverige.se Grupparbetsplats http://miljoportal.intra.lst.se/miljosamverkansverige

Läs mer

Kronobergs län. Handbok. Arbete på väg. Uppvidinge. Alvesta Växjö Lessebo. Ljungby. Älmhult. Markaryd. Tingsryd

Kronobergs län. Handbok. Arbete på väg. Uppvidinge. Alvesta Växjö Lessebo. Ljungby. Älmhult. Markaryd. Tingsryd Kronobergs län Handbok Arbete på väg Uppvidinge Ljungby Alvesta Växjö Lessebo Markaryd Älmhult Tingsryd Ett Stort Tack och Erkännande Denna handbok är från början framtagen av en arbetsgrupp från nedanstående

Läs mer

Personalhandbok för xxx Arbetsmiljö, arbetstider, arbetsrutiner, kontaktuppgifter

Personalhandbok för xxx Arbetsmiljö, arbetstider, arbetsrutiner, kontaktuppgifter Personalhandbok för xxx Arbetsmiljö, arbetstider, arbetsrutiner, kontaktuppgifter 1 Intyg Jag har tagit del och förstått innehållet i personalhandboken samt i arbetsmiljöhandboken. Namn Underskift Datum

Läs mer

Vindkraft och Arbetsmiljö

Vindkraft och Arbetsmiljö Vindkraft och Arbetsmiljö Karin Liinasaari och Jenny Ahtola 2013-11-08 Projekt nr. 34250-2 Sammanfattning Arbetsmiljö- och säkerhetsarbete inom vindkraftbranschen är något som i likhet med alla branscher

Läs mer

ARBETSMILJÖHANDBOK. Företaget AB. Stina Ledare. Sven Andersson. Karin Persson. kontorschef. lagerchef

ARBETSMILJÖHANDBOK. Företaget AB. Stina Ledare. Sven Andersson. Karin Persson. kontorschef. lagerchef ARBETSMILJÖHANDBOK har 25 anställda och är en försäljningsverksamhet som har kontor och lager, (ingen produktion). VD är, kontorschef är och lagerchef är Sven Andersson VD Sven Andersson lagerchef kontorschef

Läs mer

Cisterntillsynshandledning

Cisterntillsynshandledning Cisterntillsynshandledning oktober 2003 Cisterntillsynshandledning Miljösamverkan Västra Götaland oktober 2003 Denna handledning har tagits fram av Miljösamverkans projektgrupp Cisterntillsyn under våren-sommaren

Läs mer

DokumentID 1404607 Författare. Version 1.0

DokumentID 1404607 Författare. Version 1.0 Företagsintern med kontrollerad spridning Rapport DokumentID 1404607 Författare Version 1.0 Markus Calderon Kvalitetssäkrad av Per Franzen (SG) Anders Nyström (SG) Jeanette Carmström (KG) Godkänd av Tomas

Läs mer

MILJÖKRAV VID BYGGVERKSAMHET EN VÄGLEDNING

MILJÖKRAV VID BYGGVERKSAMHET EN VÄGLEDNING Ett samarbete mellan Göteborg, Malmö och Stockholm MILJÖKRAV VID BYGGVERKSAMHET EN VÄGLEDNING Innehållsförteckning 3 Ansvar och planering 4 Lagstiftning 4 Miljöbalken 5 Plan- och bygglagen 6 Anvisningar

Läs mer