UPPFÖLJNING AV HÅLLBARHET I PROJEKT FULLRIGGAREN Fastighetskontoret, Miljöförvaltningen, Stadsbyggnadskontoret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UPPFÖLJNING AV HÅLLBARHET I PROJEKT FULLRIGGAREN Fastighetskontoret, Miljöförvaltningen, Stadsbyggnadskontoret"

Transkript

1 UPPFÖLJNING AV HÅLLBARHET I PROJEKT FULLRIGGAREN Fastighetskontoret, Miljöförvaltningen, Stadsbyggnadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: , rev Maria Lööf Pernilla Andersson Ingela Ljungdell Miljöförvaltningen Fastighetskontoret Stadsbyggnadskontoret

2 Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Syfte... 5 Omfattning... 5 Resultat av uppföljning... 5 Energi... 5 Fuktskydd... 6 Innemiljö... 6 Urban biologisk mångfald... 7 Hantering av organiskt avfall... 8 Mobilitet... 8 Arkitektur... 9 Trygg stadsmiljö...11 Övergångslägenheter...11 Utvärdering av uppföljning genom checklista...11 Utvärdering av hållbarhetsåtgärder utifrån insamlat material i samband med redovisning till Boverket...12 Återstående arbete...12 Avslutande resonemang och slutsatser...12 Förteckning över bilagor Bilaga 1a-d Hållbarhetsöverenskommelsen i Flagghusen Bilaga 2 Checklista Fullriggaren Bilaga 3 Uppföljning av checklistor Bilaga 4 Kontaktlista byggherrar Bilaga 5 Hållbarhetssamordnarens utvärdering av uppföljning genom checklista Bilaga 6 Hållbarhetssamordnarens utvärdering av hållbarhetsåtgärder utifrån insamlat material i samband med redovisning till Boverket 2 Fastighetskontoret, Miljöförvaltningen, Stadsbyggnadskontoret

3 Bakgrund Västra Hamnen är Malmös mest påtagliga symbol för arbetet med hållbar stadsutveckling. Hållbarhetsfrågorna har stått i fokus under utvecklingen av hela stadsdelen. Det faktum att staden varit en stor markägare och därmed haft möjlighet att ställa krav på dem som köper marken har bidragit till att detta fokus kunnat hållas. Utbyggnaden i Västra Hamnen startade med Bo01, den europeiska bostadsmässan som hölls sommaren 2001, då omvandlingen av kustnära industrimark till tät stadsbebyggelse visades upp för allmänheten. Efter detta spektakulära demonstrationsprojekt följde Flagghusen där hållbarhet var en tydlig men inte överordnad del i projektet. I projektet Fullriggaren som började planeras 2006 och som i princip färdigställdes under 2012/2013, har hållbarhetsidéerna utvecklats vidare och omfattar allt från energifrågor till biologisk mångfald och mobilitet. I Fullriggaren finns bostäder, kontor, förskola, LSS-boende och parkeringshus. Av de drygt 600 lägenheterna är ca 85 % hyresrätter. Västra Hamnen. Fullriggaren är markerad med röd linje. Kraven som varit förutsättningar och legat till grund för arbetet med hållbarhet inom Fullriggaren härstammar från i huvudsak: - Hållbarhetsöverenskommelsen i Flagghusen (se bilaga 1a-d) - Miljöbyggprogram Syd - Markanvisningsavtalen Hållbarhetsöverenskommelsen var ett arv från processen i projekt Flagghusen och Miljöbyggprogram Syd var ett vid tidpunkten helt nytt program för 3 Fastighetskontoret, Miljöförvaltningen, Stadsbyggnadskontoret

4 hållbart byggande framtaget av Lunds kommun och Malmö Stad i syfte att gälla alla projekt på kommunal mark. I markanvisningsavtalen angavs, utöver hållbarhetsöverenskommelsen och Miljöbyggprogram Syd, att byggherrarna skulle ingå i en samarbetsorganisation med kommunen och att de skulle anlita en hållbarhetssamordnare. Den s.k. byggherredialogen mellan byggherrarna och kommunen handlade i många avseenden om att öka kunskaperna om och intresset för hållbarhetsfrågorna. Hållbarhetssamordnarens roll var att stödja byggherrarna i dessa frågor och att utgöra en länk mellan byggherrarna och kommunen. Mer specifikt kom denna roll att handla om rådgivning till byggherrarna, hjälp med rapportering till kommunen och liknande åtaganden. Sammantaget ledde det till en hög ambitionsnivå inom byggherregruppen, vilken togs till vara i ansökan till Delegationen för hållbara städer. Delegationen tilldelade Fullriggaren och parkeringshuset i Fullriggaren sammanlagt 22 miljoner kronor. Det finns alltså ett stort inslag av frivillighet i de mål som byggherrarna satte upp. För att hålla ihop och underlätta arbetet med hållbarhetsfrågorna i Fullriggaren skapades en checklista. Förutom kontrollfrågor som syftar till att utgöra ett hjälpmedel i arbetet med ställda krav och mål enligt ovan innehåller checklistan också frågor kring frivilliga hållbarhetsåtgärder (se bilaga 2). Föreliggande rapport bygger på Uppföljning hållbarhet - Projekt Fullriggaren, upprättad av ÅF-Infrastrucure, dat Fastigheterna i Fullriggaren 4 Fastighetskontoret, Miljöförvaltningen, Stadsbyggnadskontoret

5 Syfte Det huvudsakliga syftet med denna rapport är att följa upp checklistan som togs fram i byggherredialogen. I samband med detta passar det även att redovisa andra gjorda uppföljningar i syfte att skapa en samlad bild av hållbarhetssatsningarna i Fullriggaren. Omfattning Föreliggande rapport är en uppföljning och utvärdering av arbetet med hållbarhetsfrågor under projekttiden för Fullriggaren. Rapporten bygger på erfarenheter från hållbarhetssamordnaren, insamlade checklistor, insamlat material i samband med rapportering till Boverket m.m. Miljöbyggprogram Syd har sitt eget digitala rapporteringssystem med fasta avrapporteringstillfällen. Av denna anledning redovisas inte denna rapportering i detalj i denna rapport. Dock redovisas en del av resultaten indirekt genom sammanställning av checklistan. Resultat av uppföljning Resultaten redovisas enligt Miljöbyggprogram Syds indelning i kärnområden med tillägg av några nya områden utifrån genomförda åtgärder. Energi Energisystemet i Fullriggaren baseras på effektivitet och systemtänkande. Basen i energisystemet utgörs av fjärrvärme, där tre av byggherrarna har tecknat avtal om grön fjärrvärme för fyra fastigheter. Samtliga bostäder i Fullriggaren har utrustning för individuell mätning av tappvarmvatten på lägenhetsnivå. Vissa av hushållen har även mätning av värme på lägenhetsnivå. I bostadsprojektens allmänna utrymmen såsom trapphus och garage finns system för styrning av belysning. Belysningsnivån justeras dynamiskt efter ljuset utomhus (i trapphusen) eller med en akustisk detektor (i garagen). I sju av bostadsfastigheterna finns system för återvinning av värme i frånluften och i två av bostadsfastigheterna tillämpas självdrag där luft tas in från marknivån på innergården via en oisolerad kulvert i källaren och värms upp eller kyls ner med hjälp av temperaturen i marken. I den uppföljning som genomfördes i enlighet med Hållbara städer hösten 2014 uppgick den specifika energianvändningen i medeltal för inrapporterade fastigheter till 76 kwh/m² (Atemp). Detta ska jämföras med i ansökan angett medelvärde om 61 kwh/m², där energianvändningen 2014 överskrider den i ansökan beräknade med 15 kwh/m². Detta kan sannolikt förklaras av att fastigheterna är relativt nyligen inflyttade och att intrimning av systemen kommer att ske kontinuerligt framöver. Erfarenheter från liknande områden i Västra hamnen indikerar att slutsatser om fastigheternas verkliga energianvändning inte går att göra förrän efter minst fem års normal drift. Uppföljningen av checklistan visar att tre bostadsfastigheter är bebyggda med passivhus och 13 bostadsfastigheter har minienergihus. Fullriggaren är därmed Sveriges största samling av minienergi- och passivhus. Kontorshuset vann hösten 2012 första pris i Sweden Green Building Awards i kategorin Miljöbyggnad. Byggnaden är miljöklassad enligt EU GreenBuilding och Miljöbyggnad betyg Guld. 5 Fastighetskontoret, Miljöförvaltningen, Stadsbyggnadskontoret

6 Solfångare har installerats på fem av fastigheterna och kontorshuset har solceller för energiproduktion. På parkeringshuset finns solceller som en del av fasadmaterialet. Tidiga ambitioner om småskalig vindkraft har dock, på grund av bristfällig teknik på marknaden, fått stryka på foten under projektets gång. Solceller och solavskärmning på Fullriggaren 4. Termografering av lägenheter har genomförts på 13 av 16 fastigheter och samtliga mätningar visar att lägenheterna uppfyller kraven. Mätning av klimatskärmens lufttäthet har utförts och visar att 13 av 17 fastigheter uppfyller kraven. Fuktskydd Fuktkontoll och säkerhetsbeskrivning har genomförts av samtliga byggherrar i Fullriggaren, med ett undantag. Innemiljö Kravet på att tillämpa en databas för materialval (BASTA eller likvärdigt) har följts på 17 av de 18 fastigheterna. Ett av husen har uppförts som ett så kallat Allergihus, vilket innebär att det är förbjudet att röka i lägenheterna, på balkongerna eller i trädgården eller att ha pälsdjur i just denna byggnad. 6 Fastighetskontoret, Miljöförvaltningen, Stadsbyggnadskontoret

7 Urban biologisk mångfald Byggherrarna i Fullriggaren har arbetat med Malmö stads grönytefaktor (i Miljöbyggprogram Syd och i detaljplanen) för att skapa gröna tak, gårdar och väggar. I området planerades för drygt kvadratmeter grönt tak, kvadratmeter gröna väggar och kvadratmeter öppen dagvattenhantering. En undersökning som genomfördes av miljöförvaltningen våren och sommaren 2014 visade att grönytefaktorn var betydligt lägre än det som utlovats under planeringsstadiet. Det finns flera orsaker till detta, allt från medvetna val från fastighetsägarna att ta bort trädgårdselement såsom fontäner, byte av markbeläggning från porösare till ogenomträngliga, eller att färre träd planterades. Den i särklass vanligaste orsaken var att klätterväxter inte planterats i enlighet med inlämnade bygglovsritningar eller inte etablerat sig. I Miljöbyggprogram Syd anges att gröna väggar och klätterväxter har sju års etableringstid, innan de förväntas helt täcka det planerade området, vilket innebär att grönytefaktorn i kvarteret fortfarande är möjligt att förbättra. Grönskande innergård på Slupen 5 I hållbarhetsöverenskommelsen (bilaga 1) samt i Miljöbyggprogram Syd specificerades att byggherrarna förutom att tillämpa grönytefaktorn även skulle placera ut holkar och bon, att träden och växterna skulle vara bärande och/eller nektargivande samt att minst en biotop skulle anläggas på varje gård. I samband med vårens uppföljning kunde konstateras att på sju fastigheter av 16 saknades anlagda biotoper, alternativt så var dessa bristfälliga. Holkar och bon saknades eller fanns inte i tillräcklig utsträckning på sju av elva fastigheter. Uppföljning av nektargivande och/eller bärande träd och växter genomfördes inte under våren. 7 Fastighetskontoret, Miljöförvaltningen, Stadsbyggnadskontoret

8 Hantering av organiskt avfall I Fullriggaren har matavfallskvarnar installerats i samtliga lägenheter och området utgör Sveriges största sammanhängande system av denna typ. Matavfallet mals för att omvandlas till biogas och biogödsel. VA Syd och byggherrarna ingick ett avtal som reglerar hur avfallssystemet skulle konstrueras och driftas. Systemet färdigställdes 2012 och har under 2013 använts i full skala. Biogasproduktionen var under 2013 drygt 104 MWh/år från matavfall (vilket inkluderar matavfall från tank, uppmätt i restavfall och från utlopp). Biogasproduktionen har varit betydligt lägre än vad som angavs i ansökan till Hållbara städer, vilket förklaras av att matavfallsmängderna i Fullriggaren varit väsentligt lägre än de schablonvärden som användes. Matavfallskvarnar är installerade i alla köksvaskar. Mobilitet I byggherredialogen för Fullriggaren skrevs ett avtal mellan samtliga byggherrar och Malmö Stad om parkeringslösningar för området. Avtalet innebar att Stadsbyggnadsnämnden förband sig att sänka parkeringsnormen mot att fastighetsägarna i sin tur att förband sig att bland annat betala den fasta månadskostnaden för en bilpool för alla lägenheter och verksamhetslokaler i fem år räknat från inflyttningsdatum i respektive hus. I avtalet ingick även att ordna bra cykelparkeringar samt att verka för att en cykelpool etablerades med olika typer av cyklar. Byggherrarna valde att anlita en privat aktör på bilpoolsmarknaden. År 2012 genomförde Malmö stad en enkätundersökning av bilinnehavet i Fullriggaren vilken visade på ett bilinnehav på 0,6 parkeringsplatser per lägenhet. Resultatet kan anses vara aktuellt även Fullriggarens bilpool finns bland annat lokaliserad till parkeringshuset. I bilpoolen finns elbilar, pluginhybrider, gasbilar och miljödieseldrivna bilar 8 Fastighetskontoret, Miljöförvaltningen, Stadsbyggnadskontoret

9 (totalt 12 st mars 2014), samtliga klassade som miljöbilar. Vid årsskiftet 2013/2014 hade drygt 40% av de boende i Fullriggaren registrerat sig som aktiva användare av bilpoolen. En av poolbilarna i parkeringshuset. Gatukontoret startade sommaren 2012 en cykelpool i Fullriggaren. Denna togs under senhösten 2013 över av bilpoolsföretaget som sköter så väl underhåll som uthyrning av cyklarna. Lådcyklarna och cykelkärrorna står även fortsatt placerade i tre av bostadshusens garage och de som bor i dessa hus (40% av de boende) kan nu boka lådcykel och bil i samma system. Enligt uppgift från uthyraren som är den samma som bilpoolsuthyraren är lådcyklarna populära och väl använda. Arkitektur I samband med intresseanmälan inför markanvisning i Fullriggaren beslutades att utformningen av projekten för sex fastigheter som vetter direkt ut mot Einar Hansens esplanad skulle tas fram med hjälp av s.k. parallella uppdrag, där byggherrarna gav i uppdrag till flera arkitektkontor att samtidigt lämna förslag för deras fastigheter. Eftersom flera av byggherrarna hade bildat team med ett arkitektkontor redan i samband med att intresseanmälan lämnades in, kunde parallella uppdrag dock endast fullt ut genomföras för tre av fastigheterna. För övriga fastigheter genomfördes istället interna parallella uppdrag där flera arkitekter inom respektive arkitektkontor fick lämna förslag för projektet. Val av förslag har gjorts av byggherren i samråd med Malmö stad. Förslagen har därefter vidarebearbetats i den fortsatta processen. 9 Fastighetskontoret, Miljöförvaltningen, Stadsbyggnadskontoret

10 Fasader utmed Einar Hansens esplanad. Den detaljplan med tillhörande illustrationsplan som gäller för området är utformad för att tillförsäkra att en variation i bredder, höjder, utskjutande byggnadsdelar m m kan komma till stånd för bebyggelsen. I planen har framhållits att fasadlängder om huvudsakligen 25 meter ska vara urskiljbara. I samband med det första byggherremötet klargjorde Malmö stad att man önskade få ett område med varierad bebyggelse, både avseende volym och kulör, gärna med integrerad synlig grönska, staden poängterade även vikten av att området skulle få ett blandat innehåll. Malmö stad valde dock att inte ta fram ett särskilt gestaltningsprogram för Fullriggaren. Diskussioner om projektens arkitektoniska gestaltning och innehåll fördes löpande under byggherredialogen och bygglovsprocessen. I början av byggherredialogen genomfördes en gemensam studieresa till bl a Freiburg och under en heldag i mars 2009 genomfördes en workshop kring arkitektonisk gestaltning med föredrag av Klas Tham. I Fullriggaren har strävats efter att få ett blandat innehåll både i bottenvåningar mot uppsamlingsgator runt kvarteren och i området som helhet. Inom området finns idag bostäder, kontor, parkeringshus, förskola, LSS-boende, resursboende, livsmedelsbutik, café/galleri m m. Från byggherrarna har det dessutom funnits önskemål om att etablera verksamheter i bottenvåningarna mot lokalgatorna inom området, vilket detaljplanen inte medger. Våren 2014 genomfördes en arkitekturvandring i Fullriggaren, där byggherrarna tillsammans med sina arkitekter och tjänstemän från Malmö stad vandrade igenom området för att se hur den planerade bebyggelsen hade blivit i verkligheten. Det konstaterades att områdets bebyggelse uppvisar en mer varierad stadsbild med mer färg och form och även med en friare arkitektur än grannområdet Flagghusen och därmed uppfylldes de intentioner som uttalats i början av projektet. 10 Fastighetskontoret, Miljöförvaltningen, Stadsbyggnadskontoret

11 Trygg stadsmiljö De flesta av checklistans punkter tillgodoses i detaljplanen. För enskilda byggnader tillkommer därutöver krav på att undvika fönsterlösa bottenvåningar, att se till att fönster finns mot stråk, gångbanor, cykelvägar och liknande, vilket har tillgodosetts i Fullriggaren. Entréer är uppglasade, verksamhetslokaler finns runt om i kvarteret och bottenvåningarna är i de flesta fall utförda med material som är lämpliga ur underhållssynpunkt. De flesta av byggherrarna har uppgett att de har arbetat med belysning vid entréer, på gårdar och i trapphus för att uppnå en trygg stadsmiljö. Fullriggarens blandade innehåll med bostäder och arbetsplatser ger förutsättningar för området att befolkas under hela dygnet. Hösten 2013 genomfördes på uppdrag av miljöförvaltningen en studie om jämställdhetsintegrerad stadsplanering i Malmö stad, där Fullriggaren utgjorde ett av studieområdena. Vid besök noterades att området under arbetstid var i det närmaste avfolkat, vilket kan förklaras av att verksamheternas entréer finns längs de större omgivande gatorna Riggaregatan, Östra Varvsgatan och Einar Hansens esplanad. Dessutom är flera lokaler fortfarande tomma. Av studien framgår å andra sidan att området upplevs som tryggt av dem som bor och rör sig där. Däremot uppfattas de angränsande obebyggda områdena som otrygga. Övergångslägenheter Projekt Fullriggaren var ett av de första exploateringsprojekten i större skala där byggherrarna skulle upplåta hyreslägenheter till fastighetskontoret för andrahandsuthyrning. Syftet var att Malmö stad och byggherrarna gemensamt skulle verka för att människor som har svårt att ta sig in på den ordinarie bostadsmarknaden skulle få möjlighet till detta genom ett boende i en övergångslägenhet. Lägenheterna vänder sig till personer som bedöms har möjlighet att klara ett självständigt boende inom överskådlig tid dvs kan överta lägenheten med ett förstahandskontrakt. Enligt markanvisningsavtalen ska 10 % av hyreslägenheterna upplåtas för detta ändamål. Uppföljningen hösten 2014 visade att tre (Derome, Nevstens Fastighets AB och Bengt Nevsten) av de nio byggherrar som har uppfört hyreslägenheter har lämnat lägenheter till fastighetskontoret för andrahandsuthyrning. Sammanlagt sju lägenheter hyrs ut i andra hand. Inga har ännu övergått till förstahandskontrakt. Vid en bedömning av varje fastighets lägenhetsantal skulle ytterligare ca 30 lägenheter i området upplåtas för andrahandsuthyrning. Utvärdering av uppföljning genom checklista Checklistan togs fram för att underlätta för byggherrarna att strukturera alla åtaganden från olika kravdokument. Checklistan skulle även understödja uppföljning i flera skeden, framförallt för att olika personer, dels hos byggherren och dels i den kommunala organsiationen, kan ha ansvar för olika faser i projketet. Den stora mängden kravdokument var svår att hantera för byggherrarna, trots detta uppfattades checklistan inte som en hjälp. Numera har stadens krav kanaliserats till Miljöbyggprogram Syd där ett system för uppföljning ingår. Sannolikt minskar detta behovet av en checklista. 11 Fastighetskontoret, Miljöförvaltningen, Stadsbyggnadskontoret

12 Hållbarhetssamordnaren har sammanfattat de synpunkter som framkommit i samband med uppföljning av checklistan, se bilaga 5. Utvärdering av hållbarhetsåtgärder utifrån insamlat material i samband med redovisning till Boverket Hållbarhetssamordnaren har sammanfattat reflektioner gällande energistatistik, energiproduktion och grönstruktur som framkommit i samband med redovisningen till Boverket, se bilaga 6. Dessa reflektioner är viktiga att beakta när ovan beskrivna resultat tolkas. Återstående arbete Handläggningen av resultatprotokoll enligt Miljöbyggprogram Syd har påbörjats på Stadsbyggnadskontoret, men är ännu inte klar. Resultatrosorna finns därför inte på hemsidan. Driftrapporter enligt Miljöbyggprogram Syd väntas redovisas av byggherrarna under 2014 och VA Syd genomför under 2014 en uppföljning av systemet med avfallskvarnar. Resultaten förväntas redovisas under Under hösten 2014 kommer en uppföljande enkätundersökning om bilinnehavet att genomföras.arbetet utförs av en examensarbetare under ledning av stadsbyggnadskontoret och miljöförvaltningen. Slutredovisning till Boverket för Hållbara städer sker Avslutande resonemang och slutsatser Vid en jämförelse med andra projekt i Malmö hävdar sig Fullriggaren väl. Medeltalet för ambitionsnivån i Miljöbyggprogram Syd är 9,8 i Fullriggaren medan det för samtliga projekt i Malmö är 7,6. Betydelsen av byggherredialogen framgår också tydligt, då medeltalet för projekt där en byggherredialog har genomförts ligger på 9,6 i ambitionsnivå, medan de utan byggherreddialog har i medeltal 6,5 i ambitionsnivå. Projekt Fullriggaren blev pilotprojekt i flera avseenden genom: 1. att vara först med en hållbarhetssamordnare, 2. användandet av Miljöbyggprogram Syd. Tidigt bestämdes därför också att projektet skulle utgöra en skarp utvärdering av Miljöbyggprogram Syd med avseende på innehåll och tillämpbarhet. De synpunkter från såväl byggherrar som från hållbarhetssamordnare som kom fram under utvärderingen har sedan till viss del arbetats in i version 2 av Miljöbyggprogram Syd. 3. en sänkt parkeringsnorm och införandet av bilpool, 4. storskaligt system för avfallskvarnar. I projekt Fullriggaren fanns höga ambitioner, från såväl Malmö stads som byggherrarnas sida. All uppföljning är ännu inte genomförd, varför slutliga resultat inte kan presenteras i denna rapport. Den uppföljning som gjorts tyder dock på att många av ambitionerna kommer att uppnås. 12 Fastighetskontoret, Miljöförvaltningen, Stadsbyggnadskontoret

13 d Bilaga 1a Överenskommelse om ekologisk hållbarhet inom Det goda samtalet Godkänt vid byggherremöte I Bygga-bo-dialogen är miljöfrågorna den grundläggande aspekten för att nå en hållbar bygg- och fastighetssektor. Prioriterade områden är: hälsosam innemiljö effektiv energianvändning effektiv resursanvändning. För att säkerställa att det nya området med kvarteren Flaggskepparen och Kommendörskaptenen når en hög nivå när det gäller miljöfrågor så kommer dessa att följas upp via Programmet för ekologisk hållbart byggande i Malmö. Inom Det goda samtalet har representanter från kommun och byggherrar tagit fram förslag till överenskommelser inom följande områden: Energieffektivisering Materialval Fuktsäkring Biologisk kvalitet Utöver dessa har separata överenskommelser tagits fram för energiförsörjning, avfall och dagvatten. Programmet för ekologiskt hållbart byggande i Malmö Programmet kommer att följas upp av Stadsbyggnadskontoret i anslutning till byggsamråd och vid särskilt slutmöte. Effektiv energianvändning I Det goda samtalet har Malmö stad och byggherrar samarbetat med LTH och WSP för att ta fram underlag för energieffektiva byggnader. Bland annat har byggherrarna erbjudits att delta på ett seminarium om kostnads- och energieffektivt byggande samt en räknestuga för att testa energiberäkningar för byggnaderna. rens_miljö gs öve Kvalitetssäkrad energiberäkning ska lämnas in till Stadsbyggnadskontoret Verklig energianvändning ska ej överstiga: 120 kwh/m 2, BRA uppvärmd yta Täthetsprovning ska genomföras för att säkerställa att luftläckaget ej överskrider normen. Termografering av lägenheter ska genomföras. Malmö stad erbjuder stöd till energibalansberäkningar med programmet VIP+. Beräkningarna görs av WSP, byggherrar ska ta fram indata till programmet. Energianvändning ska rapporteras till Stadsbyggnadskontoret efter 2:a eldningssäsongen.

14 2 (4) Inneklimatenkät (Stockholmsenkäten) ska lämnas till Stadsbyggnadskontoret efter 2:a eldningssäsongen. Fuktsäkert byggande Byggherrarna i kvarteren Kommendörkaptenen och Flaggskepparen har tillsammans med Malmö Stad ett gemensamt intresse i att undvika fuktproblem i byggandet. Miljögruppen i Det Goda Samtalet har därför fört diskussioner med Fuktcentrum 1 vid LTH om hur ett program för fuktsäkert byggande för Kommendörkaptenen och Flaggskepparen skulle kunna utformas. Miljögruppen har därför att föreslå följande upplägg : Varje byggherre utser en fuktansvarig. Den fuktansvarige utformar i samarbete med Fuktcentrum en kontrollplan med checklista och eventuellt metodbeskrivning för projektet. För detta arbete avsätter Fuktcentrum ca. 4 timmar/projekt, kostnadsfri forskartid. Den fuktansvarige kan därefter vid behov anlita Fuktcentrum för hjälp och utredningar kring mer specifika fuktrelaterade problem. Sådan konsulthjälp kan Fuktcentrum tillhandahålla mot ersättning Ansvaret för att framtagna metoder och kontrollplaner följs ligger sedan hos projektets fuktansvarige. Under och efter projektets genomförande skall projektets fuktansvarige tillhandahålla sådan information som är av intresse för Fuktcentrums forskningsarbete. Projektet avslutas med att Fuktcentrum lämnar rapport till Byggherrarna och Malmö Stad om resultatet och slutsatser av forskningen. På detta sätt kan Byggherrarna och Malmö Stad skapa ett bra system för att undvika skadlig fukt i byggnaderna och samtidigt bidra till att höja kompetensen och erfarenheterna kring fuktsäkert byggande. Materialval I enlighet med ByggaBoDialogens intentioner bör varje byggherre tänka genom materialval med hänsyn till livscykelperspektiv som en strategi för att följa upp materialval. BASTA-systemet ska användas för att välja bort giftiga ämnen Byggherrar ska ha en dialog ( ett gott samtal ) med Malmö stad, Miljöförvaltningen när det gäller materialval Byggföretagen ska utse inköpare eller andra användare av byggmaterial som ska genomgå utbildning i BASTA-systemet. Utbildningarna genomförs inom ramen för IVL Kunskaps ordinarie utbildningsverksamhet 2. Biologisk kvalitet Byggherrarna ska välja punkter enligt lista nedan: Biotoper: minst 1 punkt på gårdar (gäller ej radhustomter). Holkar och bon: 3 punkter 1 Kontaktperson, Christian Wihlborg, industridoktorand, Tyréns. 2 Normalpris för att deltaga i IVL Kunskaps arrangemang är 3500:-/deltagare (exkl moms)

15 3 (4) Artval: Gårdens träd & buskar är bärande och/eller nektargivande Malmö stad erbjuder stöd i form av rådgivning när det gäller val av växter och utformning av biotoper Biotoper 1. En del av gården är utformad som en torräng, med till exempel käringtand, väddklint, blodnäva mm. Mager jord med sandinblandning, gärna även kalk. 2. En del av gården är utformad som en äng, med till exempel stor blåklocka, rödklint och ängsnäva mm. Ganska mager jord, gärna med kalkinblandning. 3. En del av gården är utformad som en lund, med till exempel skogslönn, benved, gulplister, majbräken mm. 4. Gårdens dagvattendamm är utformad som en våtmark med våtmarksväxter som kabbleka, slankstarr, gul iris mm. De flacka kanterna och botten är täckta av jord eller grus 5. Ett tak eller en del av gården utförs som en havsstrandsbiotop, med sand, grus och havsstrandsväxter som till exempel trift, strandaster och gåsört 6. Gårdens murar eller stenlagda gångar utformas som klippbiotoper med till exempel solvända, backtimjan och sedum mm. 7. På gården finns ett stenparti med nektargivande växter 8. En del av gården får vara ett vilt buskage, med till exempel hagtorn, vildrosor och kaprifol och gärna en anlagd rishög där igelkotten kan bo. Holkar och bon 9. Det finns bon för solitära bin på gården, till exempel ett knippe bambupinnar eller en mur med små hål i. 10. Det finns ett igelkottsbo på gården 11. Det finns död ved på gården, till exempel en gammal stock, 12. En småfågelholk för varje lägenhet 13. Holkar för fladdermöss på tomten 14. Fasaderna på husen har svalbräden 16. Minst en specialfågelholk, t ex Torfalksholk, kattuggleholk finns på gården Övrigt generellt Malmö stad kommer att dela ut priset Gröna Lansen till bästa ekologiska projekt inom Det goda samtalet. Fastigheten ska vara tillgänglig för utvärdering och mätningar under minst 2 år.

16 4 (4) Malmö stad ska verka för att den nationella Bygga-bo-dialogen genom IVL genomför kompetensutveckling för utbildare 3 bland byggnadsarbetare i företagen inom Det goda samtalet Utöver nämnda punkter i överenskommelsen stödjer Malmö stad utvecklingsprojekt och andra initiativ som främjar områdets ekologiska hållbarhet. Miljökvalitetsgruppen Jon Andersson, Miljöförvaltningen Amelie Stjernhav, Stadsbyggnadskontoret Christer Harrysson, Midroc Olle Berglid Cord Siegel, UV 3 IVL har fått uppdraget att hålla i den nationella ByggaBoDialogens utbildningar för utbildare

17 Bilaga 1b Det goda samtalet Uppföljning Rev /Amelie Stjernhav, Stadsbyggnadskontoret Checklista/Uppföljning Miljö Checklistan är indelad i fyra huvudskeden: Projekterings- och utförandeskedet, Byggsamråd, Slutmöte och Bebyggelsens idrifttagande. Under dessa skeden står kortfattat vad som förväntas av resp. byggherre att genomföra för att uppnå miljööverenskommelsen inom Det goda samtalet. Projekterings- och utförandeskedet Programmet för ekologiskt hållbart byggande i Malmö Ifyllt program (åtgärdskatalog) skall lämnas till Stadsbyggnadskontoret i samband med bygganmälan. Biologisk kvalitet I samband med bygglov skall markhandlingar in till stadsbyggnadskontoret. I markhandlingarna skall bland annat anges vilken biotop, holkar och bon samt arter som valts. Malmö stad erbjuder stöd i form av rådgivning när det gäller val av växter och utformning av biotoper. Kontakt tas med områdesekolog Annika Kruuse, tfn , e-post: Biotoper: minst 1 punkt på gårdar (gäller ej radhustomter) Holkar och bon: 3 punkter Artval: Gårdens träd och buskar är bärande och eller nektargivande Biotop som valts En del av gården är utformad som en torräng, med till exempel käringtand, väddklint, blodnäva mm. Mager jord med sandinblandning, gärna även kalk. En del av gården är utformad som en äng, med till exempel stor blåklocka, rödklint och ängsnäva mm. Ganska mager jord, gärna med kalkinblandning. En del av gården är utformad som en lund, med till exempel skogslönn, benved, gulplister, majbräken mm. Gårdens dagvattendamm är utformad som en våtmark med våtmarksväxter som kabbleka, slankstarr, gul iris mm. De flacka kanterna och botten är täckta av jord eller grus Ett tak eller en del av gården utförs som en havsstrandsbiotop, med sand, grus och havsstrandsväxter som till exempel trift, strandaster och gåsört

18 Gårdens murar eller stenlagda gångar utformas som klippbiotoper med till exempel solvända, backtimjan och sedum mm. På gården finns ett stenparti med nektargivande växter En del av gården får vara ett vilt buskage, med till exempel hagtorn, vildrosor och kaprifol och gärna en anlagd rishög där igelkotten kan bo. Holkar och bon som valts Det finns bon för solitära bin på gården, till exempel ett knippe bambupinnar eller en mur med små hål i. Det finns ett igelkottsbo på gården Det finns död ved på gården, till exempel en gammal stock En småfågelholk för varje lägenhet Holkar för fladdermöss på tomten Fasaderna på husen har svalbräden Minst en specialfågelholk, t ex tornfalksholk, kattuggleholk finns på gården Effektiv energianvändning Malmö stad erbjuder stöd till energibalansberäkningar med programmet VIP+. Beräkningarna görs av WSP, byggherrar ska ta fram indata till programmet. Kontakt tas med Annika Nilsson, tfn , e-post: Verklig energianvändning ska ej överstiga 120kWh/m 2, BRA uppvärmd yta. Täthetsprovning ska genomföras. Termografering av lägenheter ska genomföras. Fuktsäkert byggande Varje byggherre ska utse en fuktansvarig. Utsedd fuktansvarig utformar i samarbete med Fuktcentrum en kontrollplan med checklista och eventuellt metodbeskrivning för projektet. Kortare kostnadsfri konsultationstid erbjuds. Fuktansvarig tar själv kontakt med Christian Wihlborg, tfn , mobil , e-post: Under projektets genomförande skall projektets fuktansvarige tillhandahålla sådan information som är av intresse för Fuktcentrums forskningsarbete. Materialval BASTA-systemet ska användas för att systematiskt välja bort giftiga ämnen. Detta innebär att: I så stor utsträckning som möjligt skall byggvaror väljas som är BASTA-registrerade alternativt minst uppfyller systemets egenskrapskriterier. Där detta inte är möjligt skall avstegen motiveras, innehållet dokumenteras och eventuella 2

19 risker skall bedömas samt åtgärder planeras för att minska negativa hälso- och miljöeffekter. För att likställa dokumentationen för projekten bör dokumentationen utgå från dokumentet Att använda BASTA - Arbetsgång för produktval med hjälp av BASTA-systemet där steg 1-7 samt alla val som gjorts i flödesschemat dokumenteras. I dokumentationen ska det framgå vilka byggvaror som valts som är BASTA-registrerade, vilka som uppfyller systemets egenskrapskriterier men ej är registrerade, vilka avsteg som gjorts, motiv till avsteg, avstegens innehåll och eventuella risker samt de åtgärder som vidtagits för att minska negativa hälso- och miljöeffekter. Byggföretagen ska utse inköpare eller andra användare av byggmaterial som ska genomgå utbildning i BASTA-systemet. Utbildningarna genomförs inom ramen för IVL Kunskaps ordinarie utbildningsverksamhet. (IVL Kunskaps utbildning gavs den 21 september på MINC för ytterligare utbildningstillfällen kontakta IVL tfn ). Byggherrar ska föra ett gott samtal med IVL rörande projektets materialval. Varje byggherre tar själv kontakt med Lars Jarnhammar, tfn , mobil , e-post: Byggsamråd Följande punkter följs upp av Stadsbyggnadskontoret i anslutning till byggsamråd: Programmet för ekologiskt hållbart byggande i Malmö Åtgärdsprogrammet följs upp av Stadsbyggnadskontoret i anslutning till byggsamråd. Byggsamrådets dagordning förses med punkten Avstämning program för ekologiskt byggande. En genomgång av och diskussion kring checklistor, planerade åtgärder samt lösningar för resp. projekt görs vid detta tillfälle. De fyra grundåtagandena för Byggabodialogen: energieffektivisering, materialval, fuktsäkring samt biologisk mångfald, kommer specifikt att behandlas. Utöver dessa har separata överenskommelser tagits fram för energiförsörjning, avfall och dagvatten. Kopia på protokoll fört vid samråd samt inlämnat åtgärdsprogram överlämnas till fastighetskontoret. Biologisk kvalitet Biotoper: minst 1 punkt på gårdar (gäller ej radhustomter) Holkar och bon: 3 punkter Artval: Gårdens träd och buskar är bärande och eller nektargivande Effektiv energianvändning Kvalitetssäkrad energiberäkning ska lämnas in till Stadsbyggnadskontoret. Verklig energianvändning ska ej överstiga 120kWh/m 2, BRA uppvärmd yta. 3

20 Fuktsäkert byggande Varje byggherre ska ha utsett en fuktansvarig. Utsedd fuktansvarig meddelas till stadsbyggnadskontoret. Den fuktansvarige har utformat i samarbete med Fuktcentrum en kontrollplan med checklista och eventuellt metodbeskrivning för projektet. Materialval Byggföretagen skall ha utsett inköpare eller andra användare av byggmaterial som har genomgått utbildning i BASTA-systemet. Deltagare meddelas till stadsbyggnadskontoret. Byggherrar ska ha fört ett gott samtal med IVL rörande projektets materialval. Under byggtiden kan en representant för stadsbyggnadskontoret komma att besöka byggarbetsplatsen för att förvissa sig om programåtagandena följs. Slutmöte Programmet för ekologiskt hållbart byggande i Malmö Vid bebyggelsens färdigställande uppdateras åtgärdskatalogen av byggherren enligt anvisningar. I samband med att slutbeviset skall utfärdas lämnar byggherren en rapport med checklistan från åtgärdskatalogen och ev. avvikelser inklusive orsaker till dessa. Rapporten går direkt till fastighetskontoret. Utfärdandet av själva slutbeviset kommer dock ej att beröras av åtgärdskatalogen då överenskommelsen är privaträttsligt. Malmö Stad utvärderar genomförda byggprojekt mot bakgrund av åtgärdskatalogen och överenskommelsen inom Det goda samtalet. Bristande måluppfyllelse rapporteras till fastighetskontoret och kommer att beaktas vid framtida marktilldelning (påföljder enligt Plan- och bygglagen är ej aktuellt eftersom avtalet är privaträttsligt) samt för att kunna lyfta fram goda projekt som föredöme. Malmö stad kommer att dela ut priset Gröna Lansen till bästa ekologiska projekt inom Det goda samtalet. Programmet följs upp av stadsbyggnadskontoret i anslutning vid särskilt slutmöte. Slutmötets dagordning förses med punkten Avstämning program för ekologiskt byggande. En genomgång av och diskussion kring checklistor, åtgärder samt lösningar för resp. projekt görs vid detta tillfälle. De fyra grundåtagandena för Byggabodialogen: energieffektivisering, materialval, fuktsäkring samt biologisk mångfald, kommer specifikt att behandlas. Biologisk kvalitet Biotoper: minst 1 punkt på gårdar (gäller ej radhustomter) Holkar och bon: 3 punkter 4

Riktlinjer för basutformning för bostäder

Riktlinjer för basutformning för bostäder Riktlinjer för basutformning för bostäder BASUTFORMADE BOSTÄDER ÄR BÄTTRE FÖR ALLA Basutformning ökar möjligheten för den som drabbas av nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga att bo kvar i sin bostad.

Läs mer

BASANPASSNINGSPROGRAM Höganäs kommun

BASANPASSNINGSPROGRAM Höganäs kommun BASANPASSNINGSPROGRAM Höganäs kommun Antaget av kommunfullmäktige den 16 september 2010, 86 Basanpassning av bostäder i nyproduktion - gällande i Höganäs kommun 1 Materialet är en sammanställning av tekniska

Läs mer

Policy för basanpassning av bostäder

Policy för basanpassning av bostäder POLICY Antagen, datum 2010-09-13 Sida 1(14) Policy för basanpassning av bostäder Besöksadress Västra Storgatan 35 Postadress Osby kommun 283 80 Osby Telefon 0479-52 80 00 vx Fax 0479-52 82 97 E-post kommun@osby.se

Läs mer

UPPFÖLJNING AV HÅLLBARHET I PROJEKT FULLRIGGAREN Fastighetskontoret, Miljöförvaltningen, Stadsbyggnadskontoret

UPPFÖLJNING AV HÅLLBARHET I PROJEKT FULLRIGGAREN Fastighetskontoret, Miljöförvaltningen, Stadsbyggnadskontoret UPPFÖLJNING AV HÅLLBARHET I PROJEKT FULLRIGGAREN Fastighetskontoret, Miljöförvaltningen, Stadsbyggnadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: 2014-11-07, rev. 2015-09-03 1.1 Maria Lööf

Läs mer

Basanpassning Bättre för alla. Antagen av kommunfullmäktige 2008-04-09

Basanpassning Bättre för alla. Antagen av kommunfullmäktige 2008-04-09 Basanpassning Bättre för alla Antagen av kommunfullmäktige 2008-04-09 1 2 2008-01-08 Basanpassning Bättre för alla Enligt FN:s standardregler skall personer med funktionsnedsättning tillförsäkras delaktighet

Läs mer

Byggherredialog i Fullriggaren

Byggherredialog i Fullriggaren Byggherredialog i Fullriggaren Pernilla Andersson Projektledare Fastighetskontoret, exploateringsavdelningen Fullriggaren 19 fastigheter, 83 036 m² BTA 636 lägenheter: 544 hr, 37 br, 34 ägarlägenheter

Läs mer

SKURUPS KOMMUN BÄTTRE FÖR ALLA! BASANPASSNINGSPROGRAM FÖR FLERBOSTADSHUS. Antaget av kommunfullmäktige som en rekommendation 2005-04-25 146

SKURUPS KOMMUN BÄTTRE FÖR ALLA! BASANPASSNINGSPROGRAM FÖR FLERBOSTADSHUS. Antaget av kommunfullmäktige som en rekommendation 2005-04-25 146 SKURUPS KOMMUN BÄTTRE FÖR ALLA! BASANPASSNINGSPROGRAM FÖR FLERBOSTADSHUS Antaget av kommunfullmäktige som en rekommendation 2005-04-25 146 BASANPASSNING BÄTTRE FÖR ALLA Enligt FN:s standardregler skall

Läs mer

BYGG FÖR ALLA. BASUTFORMNING AV LÄGENHETER och KOMMUNALA LOKALER KARLSKRONA KOMMUN. BASANPASSNING Antaget av HN 2002-11-27 Antaget av KF 2003-01-30

BYGG FÖR ALLA. BASUTFORMNING AV LÄGENHETER och KOMMUNALA LOKALER KARLSKRONA KOMMUN. BASANPASSNING Antaget av HN 2002-11-27 Antaget av KF 2003-01-30 Basutformning BASANPASSNING Antaget av HN 2002-11-27 Antaget av KF 2003-01-30 BYGG FÖR ALLA BASUTFORMNING AV LÄGENHETER och KOMMUNALA LOKALER KARLSKRONA KOMMUN 2005-03-21 1 Basutformade bostäder bättre

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (9)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (9) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (9) M. 5.6 RIKTLINJER FÖR BASANPASSNING AV BOSTÄDER Allmänt Riktlinjer för basanpassning av bostäder i Lomma kommun har fastställts av kommunfullmäktige. Basanpassning innebär att

Läs mer

Framtidens hållbara städer Sveriges Energiting 2011

Framtidens hållbara städer Sveriges Energiting 2011 Framtidens hållbara städer Sveriges Energiting 2011 Hållbar stadsutveckling i Västra Hamnen Malmö Tor Fossum Miljöforvaltningen Malmö stad Fakta om Malmö Malmö är regionens tillväxtcentrum 300 000 invånare

Läs mer

Hållbara städer - så bygger vi nytt

Hållbara städer - så bygger vi nytt Hållbara städer - så bygger vi nytt Kvillebäcken Staffan Bolminger, Älvstranden utveckling AB Krokslätts Fabriker Lennart Larsson, Husvärden AB Berth Olsson, Bengt Dahlgren AB Hållbar kunskapsstad Lund

Läs mer

Erfarenheter av byggherredialoger i Malmö - ur hållbarhetsperspektiv

Erfarenheter av byggherredialoger i Malmö - ur hållbarhetsperspektiv Erfarenheter av byggherredialoger i Malmö - ur hållbarhetsperspektiv Tor Fossum Miljöstrateg Stadsbyggnadskontoret från okt 2011 Tidligare: Projektledare Miljöförvaltningen 2000-2011 Deltagande i Byggherredialogerna

Läs mer

Sverige baserad på målt energiförbruk efter 2 år

Sverige baserad på målt energiförbruk efter 2 år Verifiering av nybyggeri i Sverige baserad på målt energiförbruk efter 2 år och Miljöbyggprogram g SYD Tor Fossum Miljöstrateg Stadsbyggnadskontoret Malmö Krav om verifiering Lag om energideklaration av

Läs mer

BRIGGEN 4. hyreslägenheter, Malmö FAKTABLAD. Briggen 4 lägenheter, Västra Hamnen, Malmö. T o r n a h e m

BRIGGEN 4. hyreslägenheter, Malmö FAKTABLAD. Briggen 4 lägenheter, Västra Hamnen, Malmö. T o r n a h e m BRIGGEN 4 hyreslägenheter, Malmö FAKTABLAD Västra Kanalgatan 1 211 41 Malmö telefon: 040-12 64 00 BESKRIVNING Fastighets AB Riggenhus bygger 37 lägenheter i det nya bostadsområdet Fullriggaren i Västra

Läs mer

Phil Jones Jones Art & Des Kråsebovägen 9 272 94 Simrish. Simrishamns Bostäder A JONEBERG HÖJDEN

Phil Jones Jones Art & Des Kråsebovägen 9 272 94 Simrish. Simrishamns Bostäder A JONEBERG HÖJDEN Phil Jones Jones Art & Des Kråsebovägen 9 272 94 Simrish Simrishamns Bostäder A JONEBERG HÖJDEN JONEBERG Kvarteret Joneberg ligger på en höjd nära Simrishamns centrum, inbäddat i ett äldre villaområde,

Läs mer

Bättre för alla. Grundutformningsprogram för nybyggnation av flerbostadshus I Tomelilla kommun. Antaget av kommunfullmäktige Kf 138

Bättre för alla. Grundutformningsprogram för nybyggnation av flerbostadshus I Tomelilla kommun. Antaget av kommunfullmäktige Kf 138 Bättre för alla Grundutformningsprogram för nybyggnation av flerbostadshus I Tomelilla kommun Antaget av kommunfullmäktige Kf 138 Innehåll Sid Inledning 3 Tillgänglighet och på tomt 4 Angöring 4 Handikapparkering

Läs mer

Från vision till verklighet kommun och byggherrar i samverkan Lone Åkesson

Från vision till verklighet kommun och byggherrar i samverkan Lone Åkesson Från vision till verklighet kommun och byggherrar i samverkan Lone Åkesson Biträdande avdelningschef projektsamordnare Stadsbyggnadskontoret, planavdelningen Presentation Historik Metodiken ett förhållningssätt

Läs mer

Tillgänglighet på tomter och i byggnader i Ekerö kommun

Tillgänglighet på tomter och i byggnader i Ekerö kommun Tillgänglighet på tomter och i byggnader i Ekerö kommun Denna information vänder sig till dig som planerar att bygga nytt i Ekerö kommun och går igenom vilka krav som ställs på tillgänglighet och användbarhet

Läs mer

MILJÖBYGGPROGRAM SYD. Kap 5 Byggnadsakustik 2013-03-14 Eva Sjödahl

MILJÖBYGGPROGRAM SYD. Kap 5 Byggnadsakustik 2013-03-14 Eva Sjödahl MILJÖBYGGPROGRAM SYD Kap 5 Byggnadsakustik 2013-03-14 Eva Sjödahl Kärnområden Miljöbyggprogram Syd version 2 innehåller följande kärnområden 1. Energi 2. Fuktsäkerhet 3. Innemiljö 4. Urban biologisk mångfald

Läs mer

Bättre för alla Basutformningsprogram Utgåva 2-2011

Bättre för alla Basutformningsprogram Utgåva 2-2011 Bättre för alla Basutformningsprogram Utgåva 2-2011 2 Bättre för alla - basutformningsprogram Bättre för alla Text: Bengt Ramde Layout: Kerstin Olsson Foto: Smålandsbilder Stadsbyggnadskontoret, augusti

Läs mer

VÄSTRA HAMNEN PILOTPROJEKT FULLRIGGAREN - ERFARENHETER AV FLEXIBLA PARKERINGSTAL

VÄSTRA HAMNEN PILOTPROJEKT FULLRIGGAREN - ERFARENHETER AV FLEXIBLA PARKERINGSTAL VÄSTRA HAMNEN PILOTPROJEKT FULLRIGGAREN - ERFARENHETER AV FLEXIBLA PARKERINGSTAL Anna Stjärnkvist Trafikplanerare Stadsbyggnadskontoret, Malmö December 2013 INFRASTRUKTUR Kv. Fullriggaren är lokaliserat

Läs mer

I föreliggande detaljplaneförslag uppfylls nedanstående ambitioner enligt stadens riktlinjer:

I föreliggande detaljplaneförslag uppfylls nedanstående ambitioner enligt stadens riktlinjer: Sida 1 (5) Checklista Antas i kommunfullmäktige Detaljplanens namn: Dnr: 2013-09481 Stadsdel: Kista Svar senast: 2016-02-01 Syfte och huvuddrag Stadsbyggnadskontoret har upprättat ett detaljplaneförslag

Läs mer

Bättre för alla Basutformningsprogram/utgåva 3/2009

Bättre för alla Basutformningsprogram/utgåva 3/2009 Bättre för alla Basutformningsprogram/utgåva 3/2009 Bättre för alla - version 3 antogs av kommunfullmäktige i Lund 2009-06-16 Bättre för alla - basutformningsprogram 3 Bättre för alla Förord Begreppen

Läs mer

"VÄSBYS VERTIKALA TRÄDGÅRDAR"

VÄSBYS VERTIKALA TRÄDGÅRDAR "VÄSBYS VERTIKALA TRÄDGÅRDAR" 1 DRAGONVÄGEN - HALVERA MERA Ett samarbete mellan White arkitekter och Väsbyhem FOKUS: KLIMATSKAL 2 DRAGONVÄGEN - HUR SER DET UT IDAG? 1 Miljonprogramshus. 8st på rad 2 Typexempel

Läs mer

VästRA HAMNEN Kv Sk onaren HYREsRättER

VästRA HAMNEN Kv Sk onaren HYREsRättER VÄSTRA HAMNEN Kv Skonaren HYREsrätter Välkommen till Västra Hamnen Västra Hamnen i Malmö är en ny stadsdel som har blivit en attraktiv plats att bo och leva i men också en internationell symbol för hållbar

Läs mer

Centralt och tillgängligt. boende i Karlaskolan

Centralt och tillgängligt. boende i Karlaskolan Centralt och tillgängligt boende i Karlaskolan Vad är kooperativ hyresrätt? Kungsörs kommun bygger i samarbete med ett lokalt byggföretag, BroWest Bygg AB, om före detta Karlaskolan till 15 lättillgängliga

Läs mer

Kommunala riktlinjer för hållbart byggande

Kommunala riktlinjer för hållbart byggande Kommunala riktlinjer för hållbart byggande Göteborg Stockholm Malmö/Lund 2011-08-24 Kaj Granath, arkitekt, TD avdelningen för byggnadsteknik Byggnadens livscykel Planering Projektering Produktion 0,5-5

Läs mer

Kvarteret. Gräslöken i Genarp. Åtta parhuslägenheter

Kvarteret. Gräslöken i Genarp. Åtta parhuslägenheter Kvarteret Gräslöken i Genarp Åtta parhuslägenheter Bostadsområdet Gräslöken i Genarp Allmänt Bostadsområdet Gräslöken är en del av området Kryddvången vid norra infarten till Genarp. LKF har sedan tidigare

Läs mer

Parkering i Fullriggaren

Parkering i Fullriggaren Parkering i Fullriggaren Enkätundersökning december 2012 Anna Stjärnkvist Stadsbyggnadskontoret Malmö stad 2013-04-11 Parkering i Fullriggaren Enkätundersökning december 2012 Bakgrund I byggherredialogen

Läs mer

BRA FÖR ALLA. En skrift om tillgängliga och användbart utformade byggnadsdetaljer

BRA FÖR ALLA. En skrift om tillgängliga och användbart utformade byggnadsdetaljer BRA FÖR ALLA En skrift om tillgängliga och användbart utformade byggnadsdetaljer Innehåll Förutsättningar... 1 Handikapparkering... 1 Gångväg till entré... 2 Entré... 3 Dörr... 3 Vindfång... 3 Tröskel...

Läs mer

Miljöbyggprogram SYD - riktlinjer, stöd och incitament för en ekologiskt hållbar utveckling

Miljöbyggprogram SYD - riktlinjer, stöd och incitament för en ekologiskt hållbar utveckling Miljöbyggprogram SYD - riktlinjer, stöd och incitament för en ekologiskt hållbar utveckling Christian Röder Fastighetskontoret Malmö stad Bakgrund 2002 antog KF program för Ekologiskt hållbart byggande

Läs mer

Minnet bästa läget centralt på Väster

Minnet bästa läget centralt på Väster Minnet bästa läget centralt på Väster Stadsdelen Väster från ovan. Från Minnet tar du dig snabbt in till city. Lummigt och lugnt på Regementsgatan. Nytt boende i gammal stadsdel I utkanten av Väster, med

Läs mer

Sundsåker. 20 lägenheter vid ljusnans strand

Sundsåker. 20 lägenheter vid ljusnans strand Sundsåker 20 lägenheter vid ljusnans strand Bo bekvämt vid Ljusnans strand Strikt och modern arkitektur i kombination med trivsel har varit i fokus. Här ska det vara bekvämt att leva. Med ett unikt läge

Läs mer

FULLRIGGAREN MALMÖS NYA GRÖNA

FULLRIGGAREN MALMÖS NYA GRÖNA TEXT, FOTO OCH DESIGN: GIV AKT SKÅNE AB FULLRIGGAREN MALMÖS NYA GRÖNA WWW.MALMO.SE KONTAKT: ANNIKA KRUUSE, MALMÖ STAD ANNIKA.KRUUSE@MALMO.SE OMSLAGSFOTO: JOAKIM LLOYD RABOFF FOTO: JOAKIM LLOYD RABOFF SVERIGES

Läs mer

Solenergi och arkitektur i Malmö stad. Katarina Garre, 2014-12-09

Solenergi och arkitektur i Malmö stad. Katarina Garre, 2014-12-09 Solenergi och arkitektur i Malmö stad Katarina Garre, 2014-12-09 Råd och riktlinjer Solenergi och arkitektur Råd och riktlinjer uppmuntra och inspirera byggherrar att använda sig av solens energi Solenergi

Läs mer

Sven Wimnell 11 maj 2015: De föreslagna nya lägenhetstyperna. http://wimnell.com/omr36-39zzzb.pdf

Sven Wimnell 11 maj 2015: De föreslagna nya lägenhetstyperna. http://wimnell.com/omr36-39zzzb.pdf Sven Wimnell 11 maj 2015: De föreslagna nya lägenhetstyperna. http://wimnell.com/omr36-39zzzb.pdf De föreslagna nya lägenhetstyperna Bostäderna ingår i flerbostadshus, lamellhus med invändig bredd 13 m,

Läs mer

Bo och arbeta i Norra Djurgårdsstaden

Bo och arbeta i Norra Djurgårdsstaden Stockholm växer Bo och arbeta i Norra Djurgårdsstaden stockholm.se/norradjurgardsstaden The Capital of Scandinavia ATT BO OCH ARBETA I NORRA DJURGÅRDSSTADEN Stadsutvecklingsprojektet Norra Djurgårdsstaden

Läs mer

Checklista avseende fysisk tillgänglighet: Specialiserad palliativ slutenvård

Checklista avseende fysisk tillgänglighet: Specialiserad palliativ slutenvård 1 (5) Avdelningen för nsjukvård Geriatrikenheten Checklista fysisk tillgänglighet Checklista avseende fysisk tillgänglighet: Specialiserad palliativ slutenvård Företagsnamn Organisationsnummer Verksamhetens

Läs mer

Ritningar och beskrivningar. Välkommen till Brf Söderängarna, Örebro

Ritningar och beskrivningar. Välkommen till Brf Söderängarna, Örebro Ritningar och beskrivningar Välkommen till Brf Söderängarna, Örebro 1 Välkommen till ditt nya hem! När du är ute och tittar på lägenheter så är det inte bara en ny bostad du är ute efter. Du letar efter

Läs mer

Snickarglädje! Hyreslägenheter. nära stad, bad och natur. www.gbjbygg.se

Snickarglädje! Hyreslägenheter. nära stad, bad och natur. www.gbjbygg.se Snickarglädje! Hyreslägenheter www.gbjbygg.se nära stad, bad och natur Modernt och fräscht boende nära natursköna Evedal Kv. Stjärnfallet är beläget på Östra Lugnet, Evedal, mitt i naturen endast ett stenkast

Läs mer

Centralt och tillgängligt. boende i Karlaskolan

Centralt och tillgängligt. boende i Karlaskolan Centralt och tillgängligt boende i Karlaskolan Vad är kooperativ hyresrätt? Kungsörs kommun har i samarbete med ett lokalt byggföretag, BroWest Bygg AB, byggt om före detta Karlaskolan till 15 lättillgängliga

Läs mer

Exploateringsnämndens handlingsplan. Stadens energikrav vid markanvisningar

Exploateringsnämndens handlingsplan. Stadens energikrav vid markanvisningar Exploateringsnämndens handlingsplan Stadens energikrav vid markanvisningar Bakgrund Staden ska vara pådrivande i utvecklingen av en hållbar stadsutveckling genom sitt eget agerande och genom att samarbeta

Läs mer

Svartviksstrand DETALJPLANEFÖRSLAG TILLGÄNGLIGHET

Svartviksstrand DETALJPLANEFÖRSLAG TILLGÄNGLIGHET SKONSULT AB 070-747 2 2 GRANSKNINGSUTLÅTANDE 1 2016-10-0 1 OMFATTNING Granskningen omfattar utformning av detaljplan/område för flerbostadshus med avseende på tillgänglighet och användbarhet för personer

Läs mer

Hyreslägenheter. www.gbjbygg.se. nära stad, bad och natur

Hyreslägenheter. www.gbjbygg.se. nära stad, bad och natur Hyreslägenheter www.gbjbygg.se nära stad, bad och natur Modernt och fräscht boende nära natursköna Evedal Kv. Stjärnfallet är beläget på Östra Lugnet, Evedal, mitt i naturen endast ett stenkast från Evedals

Läs mer

Basfakta. w Egna entréer. w Dagvatten. w Brandvarnare. w Värme. w Postbox. w Individuell mätning av varm- och kallvatten.

Basfakta. w Egna entréer. w Dagvatten. w Brandvarnare. w Värme. w Postbox. w Individuell mätning av varm- och kallvatten. Basfakta Kvarteret Holmen etapp 2 består av 20 lägenheter med följande fördelning: Antal Antal Balkong/ Antal lgh rok Storlek Plan Månadshyra uteplats Hustyp badrum 4 st 3 rok 70 kvm Markplan 8 896 uteplats

Läs mer

Riktlinjer för trygghetsboende i Helsingborgs stad

Riktlinjer för trygghetsboende i Helsingborgs stad HELSINGBORGS STAD Sammanträdesdatum 21 mars 2012 Vård- och omsorgsnämnden Riktlinjer för trygghetsboende i Helsingborgs stad Bakgrund I november 2007 fattade vård- och omsorgsnämnden beslut om trygghetsboende

Läs mer

REKOMMENDATIONER FRÅN URBAN TRANSITION ÖRESUND - RIKTLINJER FÖR HÅLLBART BYGGANDE

REKOMMENDATIONER FRÅN URBAN TRANSITION ÖRESUND - RIKTLINJER FÖR HÅLLBART BYGGANDE REKOMMENDATIONER FRÅN URBAN TRANSITION ÖRESUND - RIKTLINJER FÖR HÅLLBART BYGGANDE Genom projektet Urban Transition Öresund har kommunala riktlinjer och krav studerats. Syftet var att undersöka om det är

Läs mer

Västra Hamn Hållbar stadsplanering i Malmö

Västra Hamn Hållbar stadsplanering i Malmö Västra Hamn Hållbar stadsplanering i Malmö Lars Böhme Stadsbyggnadskontoret Malmö Copenhagen 1979 Västra Hamn MALMÖ 2002 då 1 Malmö nu 2005 och nu 2035 2035 Hållbarhetens tre parametrarna Steg mot hållbar

Läs mer

Särskilt boende för äldre - Arbetsmiljö

Särskilt boende för äldre - Arbetsmiljö Särskilt boende för äldre - Arbetsmiljö Information till länsstyrelserna 2007-05-23 reviderad maj 2014 1 Lokaler som krav kan ställas på Bostaden lägenheter och utrymmen för de boendes måltider, samvaro,

Läs mer

MARKANVISNINGSTÄVLING ENEBACKEN. i Mölnlycke Härryda kommun

MARKANVISNINGSTÄVLING ENEBACKEN. i Mölnlycke Härryda kommun MARKANVISNINGSTÄVLING ENEBACKEN i Mölnlycke Härryda kommun 1 2 Inbjudan till markanvisningstävling Enebacken i Mölnlycke INBJUDAN TILL MARKANVISNINGSTÄVLING Genom denna markanvisningstävling ser vi förslag

Läs mer

KVALITETSPROGRAM Hovshaga Centrum Stadsutvecklingsprojekt Antagen av kommunstyrelsen 2012-06-05 196

KVALITETSPROGRAM Hovshaga Centrum Stadsutvecklingsprojekt Antagen av kommunstyrelsen 2012-06-05 196 KVALITETSPROGRAM Hovshaga Centrum Stadsutvecklingsprojekt Antagen av kommunstyrelsen 2012-06-05 196 INNEHÅLL 1. Inledning 2. Byggmaterial 3. Energi 4. Återvinning 5. Tillgänglighet 6. Utemiljö Inledning

Läs mer

Lokomobilvägen, Nacka kommun Bullerutredning

Lokomobilvägen, Nacka kommun Bullerutredning Rapport nummer: 2012-066 r01 Datum: 2012-06-20 Lokomobilvägen, Nacka kommun Bullerutredning L:\2012\2012-066 SS Lokomobilvägen, Nacka kommun, Nacka kommun\rapporter\2012-066 r01.docx Beställare: Nacka

Läs mer

Dalgången. Nockebyhov

Dalgången. Nockebyhov Dalgången Nockebyhov Trivsamt i Nockebyhov Nockebyhov är en trivsam stadsdel i Bromma. Området ligger attraktivt beläget mellan Mälarens strand och Judarskogen vilket ger närhet till såväl naturreservat

Läs mer

Checklista för lokaler Fysisk tillgänglighet

Checklista för lokaler Fysisk tillgänglighet Checklista för lokaler Fysisk tillgänglighet Företag/Vårdgivare Mottagningsadress Verksamhetschef Datum för ifyllnad Vårdvalsområde Denna redovisning av lokalens fysiska tillgänglighet ska bifogas ansökan

Läs mer

Bygga och plantera i tomtgränsen

Bygga och plantera i tomtgränsen Bygga och plantera i tomtgränsen i Växjö kommun Vårda din tomt och förebygg olyckor Växjö kommun 2014-04-10 1 Tack för att du vårdar din tomt och förebygger olyckor Du som fastighetsägare och vi på Växjö

Läs mer

Åtgärder som inte kräver bygglov

Åtgärder som inte kräver bygglov STADSBYGGNADS- OCH MILJÖFÖRVALTNINGEN 1 (5) Åtgärder som inte kräver bygglov Följande åtgärder kräver inte bygglov eller anmälan till kommunen (gäller endast för en- och tvåbostadshus) Friggebod Du får

Läs mer

2. Gatu- och fastighetskontoret ges i uppdrag att träffa markanvisningsavtal med Svenska Bostäder i enlighet med detta tjänsteutlåtande.

2. Gatu- och fastighetskontoret ges i uppdrag att träffa markanvisningsavtal med Svenska Bostäder i enlighet med detta tjänsteutlåtande. GATU- OCH FASTIGHETSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE GFN 2001-12-11 Handläggare: Yussuf Hassen Region Innerstad Projekt Hammarby Sjöstad Tel: 508 262 87 yussuf.hassen@hammarbysjostad.stockholm.se 2001-11-21 Handläggare:

Läs mer

GALAMIDDAGEN & BANKETTEN

GALAMIDDAGEN & BANKETTEN GALAMIDDAGEN & BANKETTEN THE FULL SERVICE PROPERTY HOUSE VÄLKOMMEN HEM TILL SKÖNDAL! 2 STORA SKÖNDAL KOMMUNIKATIONER OCH NÄROMRÅDE Stora Sköndal har ett mycket bra kommunikationsläge oavsett om du väljer

Läs mer

KVALITETSPROGRAM DP BRANDSTEGEN HUDDINGE KOMMUN 2014-05-20

KVALITETSPROGRAM DP BRANDSTEGEN HUDDINGE KOMMUN 2014-05-20 V KVALITETSPROGRAM DP BRANDSTEGEN HUDDINGE KOMMUN 2014-05-20 Flygfoto över Huddinge, planområdet markerat med rött Kvalitetsprogram Dp Brandstegen Detta program har tagits fram av representanter för miljö-

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING 2008-02-06

ANTAGANDEHANDLING 2008-02-06 HMXW ANTAGANDEHANDLING 2008-02-06 Gestaltningsprogram etapp II regler etapp II Följande generella regler gäller för gestaltning av bebyggelsen i Gävle Strand etapp II. Dessa regler ska följas, men är skrivna

Läs mer

Midroc Property Development AB. Inte som alla andra!

Midroc Property Development AB. Inte som alla andra! Inte som alla andra! Kort Fakta! Total yta: 21 000 kvm Varav utställningshall: 14 000 kvm Konferensavdelning: 300, 200 och 200 personer ( 650 och 200) Restauranger och kök: 2 st. Grönt sedumtak: 17 000

Läs mer

Rosenlundsparken Bostadshus i park Prekvalificering för projekttävling

Rosenlundsparken Bostadshus i park Prekvalificering för projekttävling Rosenlundsparken Bostadshus i park Prekvalificering för projekttävling Sida 2 av 2 Inbjuden projekttävling om bostadshus i park TÄVLINGEN AB Stockholmshem inbjuder till prekvalificering avseende projekttävling

Läs mer

Byggprojektet VICTORIA. Kungsgatan 11 15 Örebro City. Bofakta

Byggprojektet VICTORIA. Kungsgatan 11 15 Örebro City. Bofakta Byggprojektet VICTORIA Kungsgatan 11 15 Örebro City Bofakta Objektfakta Upplåtelseform Byggherre Entreprenör Arkitekt Inflyttning Hyror Intresseanmälan och frågor Lägenheter Butikslokaler Garage Hyresrätt

Läs mer

B O F A K T A K V A R T E R E T K R Ä M A R E N

B O F A K T A K V A R T E R E T K R Ä M A R E N B O F A K T A K V A R T E R E T K R Ä M A R E N BOFAKTA Krämaren är en förtätning inom fastigheten Krämaren 1 på Fäladstorget. Krämaren utgörs av ett flerbostadshus med 7 våningar fördelat på 24 lägenheter

Läs mer

Remissinstans/uppgiftslämnare: Fastighetsägarna Sverige

Remissinstans/uppgiftslämnare: Fastighetsägarna Sverige Remissinstans/uppgiftslämnare: Fastighetsägarna Sverige Nr BBR Synpunkt 3:XX 1. 111 Boverket utvidgar begreppen tillgänglig och användbar till att avse också för personer med nedsatt orienteringsförmåga.

Läs mer

Övriga närvarande Kristina Alm, Bygglovshandläggare 1 Roger Kjettselberg, AB Tierpsbyggen 1 Helena Lundberg, Sekreterare.

Övriga närvarande Kristina Alm, Bygglovshandläggare 1 Roger Kjettselberg, AB Tierpsbyggen 1 Helena Lundberg, Sekreterare. 2016-02-18 1 (5) Plats och tid Kommunhuset, B-salen, kl. 09:30 10:50 Beslutande Se förteckning sid 2 Övriga närvarande Kristina Alm, Bygglovshandläggare 1 Roger Kjettselberg, AB Tierpsbyggen 1 Helena Lundberg,

Läs mer

Gestaltningsprogram för detaljplan Tungelsta, Lillgården del av Stav 1:38

Gestaltningsprogram för detaljplan Tungelsta, Lillgården del av Stav 1:38 Gestaltningsprogram för detaljplan Tungelsta, Lillgården del av Stav 1:38 Laga kraft 2014-04-11 Sara Eriksdotter Planchef Rikard Lundin Planarkitekt 1 Syfte Gestaltningsprogrammets syfte är att illustrera

Läs mer

Riktlinjer i handboken Stockholm en stad för alla. Skrivelse till kommunstyrelsen. Svar på remiss

Riktlinjer i handboken Stockholm en stad för alla. Skrivelse till kommunstyrelsen. Svar på remiss Lennart Klaesson Trafikplanering 08-508 260 12 lennart.klaesson@tk.stockholm.se Till Trafik- och renhållningsnämnden 2010-02-08 Riktlinjer i handboken Stockholm en stad för alla. Skrivelse till kommunstyrelsen.

Läs mer

2. Checklista för publika lokaler

2. Checklista för publika lokaler 2. Checklista för publika lokaler Nr. KONTROLLPUNKTER 1 NIVÅSKILLNADER (6 ) 1.1 Allmänt 1.1.1 Kan man nå byggnaden utan att passera trappa eller trappsteg? 1.1.2 Kan man stiga in i byggnaden utan att passera

Läs mer

ORKESTERDIKET. hyreslägenheter, Lund FAKTABLAD. Orkesterdiket lägenheter, Östra Torn, Lund. T o r n a h e m

ORKESTERDIKET. hyreslägenheter, Lund FAKTABLAD. Orkesterdiket lägenheter, Östra Torn, Lund. T o r n a h e m ORKESTERDIKET hyreslägenheter, Lund FAKTABLAD Byggnads AB Tornahem postbox 1071 221 04 Lund telefon: 046-13 11 55 ORIENTERING Byggnads AB Tornahem bygger 64 hyreslägenheter i Kv Orkesterdiket på Östra

Läs mer

Bygga E - metodstöd när vi bygger energieffektivt. Johan Gunnebo Nina Jacobsson Stålheim

Bygga E - metodstöd när vi bygger energieffektivt. Johan Gunnebo Nina Jacobsson Stålheim Bygga E - metodstöd när vi bygger energieffektivt Johan Gunnebo Nina Jacobsson Stålheim Kort om Lokalförvaltningen Förvaltar offentliga lokaler för Göteborgs Stad: - förskolor, skolor, äldreboende, gruppbostäder,

Läs mer

Rumsbeskrivning. Kvarteret Svea i Barkarbystaden Preliminär GENERELLT. Släta vita alt. spegeldörrar. ca 2.6 m (undantag framgår av Bofakta) ENTRÉHALL

Rumsbeskrivning. Kvarteret Svea i Barkarbystaden Preliminär GENERELLT. Släta vita alt. spegeldörrar. ca 2.6 m (undantag framgår av Bofakta) ENTRÉHALL Rumsbeskrivning GENERELLT Kvarteret Svea i Barkarbystaden Lägenhetsdörr Innerdörrar Fönsterbänkar Rumshöjd Daloc Säkerhetsdörr Släta vita alt. spegeldörrar Kalksten ca 2.6 m (undantag framgår av Bofakta)

Läs mer

KV RISET 10. Illustration Barnängsgatan / Tengdahlsgatan KV RISET 10 2014-05-08

KV RISET 10. Illustration Barnängsgatan / Tengdahlsgatan KV RISET 10 2014-05-08 Illustration Barnängsgatan / Tengdahlsgatan Kontur arkitektkontor ab Triewaldsgränd 1 111 29 Stockholm telefon +46 8 411 54 10 kontor@kontur.se www.kontur.se INNEHÅLL Försättsblad Innehåll Byggnaden, förändring,

Läs mer

Ramper till publika lokaler i Göteborg - enkelt avhjälpta hinder Råd och riktlinjer för utformning utkast 2009-06-24

Ramper till publika lokaler i Göteborg - enkelt avhjälpta hinder Råd och riktlinjer för utformning utkast 2009-06-24 Ramper till publika lokaler i Göteborg - enkelt avhjälpta hinder Råd och riktlinjer för utformning utkast 2009-06-24 Råd och riktlinjer för utformning av ramper. En skrift sammanställd av Trafikkontoret

Läs mer

Gestaltningsprogram för Fjällvråken 1

Gestaltningsprogram för Fjällvråken 1 FJÄLLVRÅKEN Gestaltningsprogram för Fjällvråken 1 1. Gestaltning 1.1 Byggnad och tomt Tomten ligger högt placerad i Falkenberg med relativt långt avstånd till omkringliggande bostadsbebyggelse i väster.

Läs mer

Västra hamnen. Nybyggda hyresrätter i. för dig som söker något utöver det vanliga. SLUPEN 4 Fregattgatan 13-17, Malmö

Västra hamnen. Nybyggda hyresrätter i. för dig som söker något utöver det vanliga. SLUPEN 4 Fregattgatan 13-17, Malmö Nybyggda hyresrätter i Västra hamnen för dig som söker något utöver det vanliga SLUPEN 4 Fregattgatan 13-17, Malmö SLUPEN 2 Einar Hansens Esplanad 49-55, Malmö 1 Unikt boende där solen möter havet Västra

Läs mer

FÖRDJUPADE STADSBYGGNADSPRINCIPER. Årstafältet - en plats för möten

FÖRDJUPADE STADSBYGGNADSPRINCIPER. Årstafältet - en plats för möten STADSBYGGNADSKONTORET STADSBYGGNADSPRINCIPER, ETAPP 4 PLANAVDELNINGEN SID 1 (9) 2016-05-23 FÖRDJUPADE STADSBYGGNADSPRINCIPER UNDERLAG ETAPP 4 Årstafältet - en plats för möten Illustration Archi5 Box 8314,

Läs mer

Screeningverktyget HOUSING ENABLER

Screeningverktyget HOUSING ENABLER Screeningverktyget HOUSING ENABLER Kartläggningsformulär Datum. Användarens namn Bostadens adress...... Identifikationskod BOSTADSSTANDARD (enligt Boverket, 2008) Följande nödvändiga bostadsfunktioner

Läs mer

Brf frej I frej TAr Du HISSEN NEr på STAN

Brf frej I frej TAr Du HISSEN NEr på STAN Brf frej I frej TAr Du HISSEN NEr på STAN HSB Är INTE SOM ANDRA BYGGBOLAG TILL ATT BÖRJA MED ÄR VI INTE ETT BYGGBOLAG Vi på HSB bygger över hela landet från norr till söder, och vi bygger i olika stilar,

Läs mer

Tiunda Park. www.rosendaluppsala.se

Tiunda Park. www.rosendaluppsala.se Tiunda Park www.rosendaluppsala.se : 55 55 20 MITT I STADEN Ditt nya hem i Tiunda Park Mitt i Uppsalas historiska studentkvarter, ca fem minuter från Universitetshuset, Ekonomikum, Carolina Rediviva och

Läs mer

TILLGÄNGLIGHETSUTREDNING FÖRSKOLAN VIKDALENS BARN SICKLAÖN 380:6, NACKA 2013-03-11. Uppdragsnummer: NAKO-0052

TILLGÄNGLIGHETSUTREDNING FÖRSKOLAN VIKDALENS BARN SICKLAÖN 380:6, NACKA 2013-03-11. Uppdragsnummer: NAKO-0052 Tengbomgruppen ab Box 1230, Katarinavägen 15 SE 111 82 Stockholm tel 08-412 52 00 fax 08-412 53 03 www.tengbom.se FÖRSKOLAN VIKDALENS BARN SICKLAÖN 380:6, NACKA TILLGÄNGLIGHETSUTREDNING 2013-03-11 Uppdragsnummer:

Läs mer

Tureberg / Topplocket

Tureberg / Topplocket SOLLENTUNAHEM Bofakta juni 2015 INFLYTTNING december 2016 september 2017 Tureberg / Topplocket BOFAKTA JUNI 2015 Topplocket Bostadsområdet i kvarteret Topplocket ligger nära centrum och pendeltågsstation

Läs mer

Västra Hamnen Western Harbour. Copenhage n MALMÖ. Lars Böhme Stadsbyggnadskontoret Malmö Malmö Stad

Västra Hamnen Western Harbour. Copenhage n MALMÖ. Lars Böhme Stadsbyggnadskontoret Malmö Malmö Stad Copenhage n Västra Hamnen Western Harbour MALMÖ Lars Böhme Stadsbyggnadskontoret Malmö Malmö Stad då 1 Malmö nu och nu towards sustainable living 2 Grönytefaktorn i Malmö Stad Varför grönytor även på kvartersmark?

Läs mer

Scandinav Bildbyrå/Fotograf Anne Dillner. Kyrkogatan /Götgatan. Flerfamiljshus i fyra plan, centralt i Kumla

Scandinav Bildbyrå/Fotograf Anne Dillner. Kyrkogatan /Götgatan. Flerfamiljshus i fyra plan, centralt i Kumla Scandinav Bildbyrå/Fotograf Anne Dillner Kyrkogatan /Götgatan Flerfamiljshus i fyra plan, centralt i Kumla DAGS FÖR NYTT BOENDE? Flytta in i Urmakaren! Ett nytt modernt boende väntar på dig mitt i centrala

Läs mer

Loka Brunn. 153 lägenheter i hjärtat av Stockholm

Loka Brunn. 153 lägenheter i hjärtat av Stockholm Loka Brunn. 153 lägenheter i hjärtat av Stockholm Tradition i ständig utveckling. sedan början av seklet, det förra, har vår verksamhet byggt på samma värderingar och kärnvärden. Det har tvingat oss att

Läs mer

STYRDOKUMENT ENERGI OCH BYGG

STYRDOKUMENT ENERGI OCH BYGG Reviderad: 2012-01-17 Fastställd: 2008-04-08 : STYRDOKUMENT Fastighet, Östersunds kommun 2 (6) INNEHÅLL 1 ENERGIBEHOV 4 2 KRAV PÅ BYGGNADSDELAR 5 3 TÄTHET 5 4 MILJÖKLASSNING 5 5 ÖVRIGT 6 3 (6) FÖRKLARING

Läs mer

KVALITETSPROGRAM KV. BERGÅSEN FINNTORP CENTRUM NACKA KOMMUN PLANÄNDRING: KVALITETSPROGRAM 2006 02 08

KVALITETSPROGRAM KV. BERGÅSEN FINNTORP CENTRUM NACKA KOMMUN PLANÄNDRING: KVALITETSPROGRAM 2006 02 08 KV. BERGÅSEN FINNTORP CENTRUM NACKA KOMMUN, KÖPMANGATAN 11, 111 31 STOCKHOLM T: 08-10 18 00, F: 08-21 30 21, M: 0707 48 18 00, e-post: jonas.glock@glockgruppen.se Delägare i Praktiserande Arkitekter i

Läs mer

Tillgänglighet i bygglovsärenden, några typfall

Tillgänglighet i bygglovsärenden, några typfall Tillgänglighet i bygglovsärenden, några typfall osv Eva Björklund Arkitekt SAR/MSA Sakkunnig i tillgänglighet Tillgänglighet i bygglovsärenden, typfall 2 Nybyggnad flerbostadshus, på tomt Vilka handlingar

Läs mer

Trygghetsvandring - för att skapa en bättre och tryggare närmiljö

Trygghetsvandring - för att skapa en bättre och tryggare närmiljö Trygghetsvandring - för att skapa en bättre och tryggare närmiljö Vad är en trygghetsvandring? Trygghetsvandringar är en metod för att skapa en bättre och tryggare kommun men också för att se hur invånarna

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Stenåldersvägen 44

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Stenåldersvägen 44 Län Skåne Gatuadress Kommun Åstorp Storlek 5 rum (4 sovrum) / 100 m² Område Björnås Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Huset är beläget ett stenkast från Söderåsen med sin vackra och rofyllda

Läs mer

Detaljplan för Sölvesborg 5:45, Sölve 5:49 och 23:3 m fl, företagsområden i anslutning till europaväg 22 och landsväg 123

Detaljplan för Sölvesborg 5:45, Sölve 5:49 och 23:3 m fl, företagsområden i anslutning till europaväg 22 och landsväg 123 2011-01-10 Sid 1 (9) Detaljplan för Sölvesborg 5:45, Sölve 5:49 och 23:3 m fl, företagsområden i anslutning till europaväg 22 och landsväg 123 Gestaltningsprogram INLEDNING... 2 FÖRUTSÄTTNINGAR... 2 BEBYGGELSE

Läs mer

Ett grönt, enkelt och smart liv i ekostaden GREENHOUSE AUGUSTENBORG

Ett grönt, enkelt och smart liv i ekostaden GREENHOUSE AUGUSTENBORG Ett grönt, enkelt och smart liv i ekostaden GREENHOUSE AUGUSTENBORG Greenhouse är mycket mer än bara ett boende. En verklig dröm för dig som värnar om miljön och ett gott liv. Här är det lätt att göra

Läs mer

Förslag till riktlinjer för projektspecifika och gröna parkeringstal i Stockholms stad

Förslag till riktlinjer för projektspecifika och gröna parkeringstal i Stockholms stad Exploateringskontoret Trafikkontoret Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Dnr E2015-00923 Dnr T2015-00933 Dnr SBK 2015-06397-30 2015-05-20 Kontaktpersoner Exploateringskontoret Patrik Berglin/Ingmarie

Läs mer

Söker du ett eget hem? Kanske ett första och mindre hem? En modern bostad till ett rimligt pris? Välkommen till brf Eda.

Söker du ett eget hem? Kanske ett första och mindre hem? En modern bostad till ett rimligt pris? Välkommen till brf Eda. EGET HEM Söker du ett eget hem? Kanske ett första och mindre hem? En modern bostad till ett rimligt pris? Välkommen till brf Eda. Junior Living bygger smarta bostadsrätter med noga valt läge i Knivsta

Läs mer

Sundbybergs stad. Exempelritningar. Nybyggnad Tillbyggnad Mur och mark Plank Garage Inglasning

Sundbybergs stad. Exempelritningar. Nybyggnad Tillbyggnad Mur och mark Plank Garage Inglasning Sundbybergs stad Exempelritningar Nybyggnad Tillbyggnad Mur och mark Plank Garage Inglasning Det här behöver du för att söka bygglov Handlingar Nedan ser du en checklista för de flesta typer av bygglovsansökningar.

Läs mer

Byggprocessen och hur komma igång

Byggprocessen och hur komma igång Byggprocessen och hur komma igång Byggprocessen och hur komma igång Innehåll Mål och ambitioner, förankringsprocess Egna erfarenheter börja bygga kunskap nu Skapa förutsättningar budget, organisation Använd

Läs mer

BILAGA TILL BAB HAMMAREN Lotsgatan 5 A, Lotsberget, Mariehamn

BILAGA TILL BAB HAMMAREN Lotsgatan 5 A, Lotsberget, Mariehamn BILAGA TILL BAB HAMMAREN Lotsgatan 5 A, Lotsberget, Mariehamn Lägenhetshus som färdigställdes 1 december 2014. Lägenheterna har en hög standard och en takhöjd på 2,70 m som gör dem luftiga och ljusa. Samtliga

Läs mer

Brf Stadsträdgården. Skönt modernt boende för ett aktivt liv. Bofakta

Brf Stadsträdgården. Skönt modernt boende för ett aktivt liv. Bofakta Brf Stadsträdgården Skönt modernt boende för ett aktivt liv Bofakta Innehåll Situationsplan... 3 Våningsplan Vindsvåning och våning 2 5... 4 Våning 1 och källarplan... 5 Planritningar 2 rum och kök...

Läs mer

Information och exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus. Utgiven i samarbete mellan kommuner och länsstyrelse i Västra Götaland

Information och exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus. Utgiven i samarbete mellan kommuner och länsstyrelse i Västra Götaland Information och exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus Utgiven i samarbete mellan kommuner och länsstyrelse i Västra Götaland Vilka handlingar behövs när jag ska söka bygglov? För att handläggningen

Läs mer

Markanvisning för studentbostäder inom fastigheten Hemholmen 1 i Vårberg till befintlig tomträttshavare Elsafemhundranio KB.

Markanvisning för studentbostäder inom fastigheten Hemholmen 1 i Vårberg till befintlig tomträttshavare Elsafemhundranio KB. Sida 1 (6) 2015-03-23 Handläggare Emma Nilsson 08-508 264 68 Till Exploateringsnämnden 2015-04-13 Markanvisning för studentbostäder inom fastigheten Hemholmen 1 i Vårberg till befintlig tomträttshavare

Läs mer