UPPFÖLJNING AV HÅLLBARHET I PROJEKT FULLRIGGAREN Fastighetskontoret, Miljöförvaltningen, Stadsbyggnadskontoret

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UPPFÖLJNING AV HÅLLBARHET I PROJEKT FULLRIGGAREN Fastighetskontoret, Miljöförvaltningen, Stadsbyggnadskontoret"

Transkript

1 UPPFÖLJNING AV HÅLLBARHET I PROJEKT FULLRIGGAREN Fastighetskontoret, Miljöförvaltningen, Stadsbyggnadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: , rev Maria Lööf Pernilla Andersson Ingela Ljungdell Miljöförvaltningen Fastighetskontoret Stadsbyggnadskontoret

2 Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Syfte... 5 Omfattning... 5 Resultat av uppföljning... 5 Energi... 5 Fuktskydd... 6 Innemiljö... 6 Urban biologisk mångfald... 7 Hantering av organiskt avfall... 8 Mobilitet... 8 Arkitektur... 9 Trygg stadsmiljö...11 Övergångslägenheter...11 Utvärdering av uppföljning genom checklista...11 Utvärdering av hållbarhetsåtgärder utifrån insamlat material i samband med redovisning till Boverket...12 Återstående arbete...12 Avslutande resonemang och slutsatser...12 Förteckning över bilagor Bilaga 1a-d Hållbarhetsöverenskommelsen i Flagghusen Bilaga 2 Checklista Fullriggaren Bilaga 3 Uppföljning av checklistor Bilaga 4 Kontaktlista byggherrar Bilaga 5 Hållbarhetssamordnarens utvärdering av uppföljning genom checklista Bilaga 6 Hållbarhetssamordnarens utvärdering av hållbarhetsåtgärder utifrån insamlat material i samband med redovisning till Boverket 2 Fastighetskontoret, Miljöförvaltningen, Stadsbyggnadskontoret

3 Bakgrund Västra Hamnen är Malmös mest påtagliga symbol för arbetet med hållbar stadsutveckling. Hållbarhetsfrågorna har stått i fokus under utvecklingen av hela stadsdelen. Det faktum att staden varit en stor markägare och därmed haft möjlighet att ställa krav på dem som köper marken har bidragit till att detta fokus kunnat hållas. Utbyggnaden i Västra Hamnen startade med Bo01, den europeiska bostadsmässan som hölls sommaren 2001, då omvandlingen av kustnära industrimark till tät stadsbebyggelse visades upp för allmänheten. Efter detta spektakulära demonstrationsprojekt följde Flagghusen där hållbarhet var en tydlig men inte överordnad del i projektet. I projektet Fullriggaren som började planeras 2006 och som i princip färdigställdes under 2012/2013, har hållbarhetsidéerna utvecklats vidare och omfattar allt från energifrågor till biologisk mångfald och mobilitet. I Fullriggaren finns bostäder, kontor, förskola, LSS-boende och parkeringshus. Av de drygt 600 lägenheterna är ca 85 % hyresrätter. Västra Hamnen. Fullriggaren är markerad med röd linje. Kraven som varit förutsättningar och legat till grund för arbetet med hållbarhet inom Fullriggaren härstammar från i huvudsak: - Hållbarhetsöverenskommelsen i Flagghusen (se bilaga 1a-d) - Miljöbyggprogram Syd - Markanvisningsavtalen Hållbarhetsöverenskommelsen var ett arv från processen i projekt Flagghusen och Miljöbyggprogram Syd var ett vid tidpunkten helt nytt program för 3 Fastighetskontoret, Miljöförvaltningen, Stadsbyggnadskontoret

4 hållbart byggande framtaget av Lunds kommun och Malmö Stad i syfte att gälla alla projekt på kommunal mark. I markanvisningsavtalen angavs, utöver hållbarhetsöverenskommelsen och Miljöbyggprogram Syd, att byggherrarna skulle ingå i en samarbetsorganisation med kommunen och att de skulle anlita en hållbarhetssamordnare. Den s.k. byggherredialogen mellan byggherrarna och kommunen handlade i många avseenden om att öka kunskaperna om och intresset för hållbarhetsfrågorna. Hållbarhetssamordnarens roll var att stödja byggherrarna i dessa frågor och att utgöra en länk mellan byggherrarna och kommunen. Mer specifikt kom denna roll att handla om rådgivning till byggherrarna, hjälp med rapportering till kommunen och liknande åtaganden. Sammantaget ledde det till en hög ambitionsnivå inom byggherregruppen, vilken togs till vara i ansökan till Delegationen för hållbara städer. Delegationen tilldelade Fullriggaren och parkeringshuset i Fullriggaren sammanlagt 22 miljoner kronor. Det finns alltså ett stort inslag av frivillighet i de mål som byggherrarna satte upp. För att hålla ihop och underlätta arbetet med hållbarhetsfrågorna i Fullriggaren skapades en checklista. Förutom kontrollfrågor som syftar till att utgöra ett hjälpmedel i arbetet med ställda krav och mål enligt ovan innehåller checklistan också frågor kring frivilliga hållbarhetsåtgärder (se bilaga 2). Föreliggande rapport bygger på Uppföljning hållbarhet - Projekt Fullriggaren, upprättad av ÅF-Infrastrucure, dat Fastigheterna i Fullriggaren 4 Fastighetskontoret, Miljöförvaltningen, Stadsbyggnadskontoret

5 Syfte Det huvudsakliga syftet med denna rapport är att följa upp checklistan som togs fram i byggherredialogen. I samband med detta passar det även att redovisa andra gjorda uppföljningar i syfte att skapa en samlad bild av hållbarhetssatsningarna i Fullriggaren. Omfattning Föreliggande rapport är en uppföljning och utvärdering av arbetet med hållbarhetsfrågor under projekttiden för Fullriggaren. Rapporten bygger på erfarenheter från hållbarhetssamordnaren, insamlade checklistor, insamlat material i samband med rapportering till Boverket m.m. Miljöbyggprogram Syd har sitt eget digitala rapporteringssystem med fasta avrapporteringstillfällen. Av denna anledning redovisas inte denna rapportering i detalj i denna rapport. Dock redovisas en del av resultaten indirekt genom sammanställning av checklistan. Resultat av uppföljning Resultaten redovisas enligt Miljöbyggprogram Syds indelning i kärnområden med tillägg av några nya områden utifrån genomförda åtgärder. Energi Energisystemet i Fullriggaren baseras på effektivitet och systemtänkande. Basen i energisystemet utgörs av fjärrvärme, där tre av byggherrarna har tecknat avtal om grön fjärrvärme för fyra fastigheter. Samtliga bostäder i Fullriggaren har utrustning för individuell mätning av tappvarmvatten på lägenhetsnivå. Vissa av hushållen har även mätning av värme på lägenhetsnivå. I bostadsprojektens allmänna utrymmen såsom trapphus och garage finns system för styrning av belysning. Belysningsnivån justeras dynamiskt efter ljuset utomhus (i trapphusen) eller med en akustisk detektor (i garagen). I sju av bostadsfastigheterna finns system för återvinning av värme i frånluften och i två av bostadsfastigheterna tillämpas självdrag där luft tas in från marknivån på innergården via en oisolerad kulvert i källaren och värms upp eller kyls ner med hjälp av temperaturen i marken. I den uppföljning som genomfördes i enlighet med Hållbara städer hösten 2014 uppgick den specifika energianvändningen i medeltal för inrapporterade fastigheter till 76 kwh/m² (Atemp). Detta ska jämföras med i ansökan angett medelvärde om 61 kwh/m², där energianvändningen 2014 överskrider den i ansökan beräknade med 15 kwh/m². Detta kan sannolikt förklaras av att fastigheterna är relativt nyligen inflyttade och att intrimning av systemen kommer att ske kontinuerligt framöver. Erfarenheter från liknande områden i Västra hamnen indikerar att slutsatser om fastigheternas verkliga energianvändning inte går att göra förrän efter minst fem års normal drift. Uppföljningen av checklistan visar att tre bostadsfastigheter är bebyggda med passivhus och 13 bostadsfastigheter har minienergihus. Fullriggaren är därmed Sveriges största samling av minienergi- och passivhus. Kontorshuset vann hösten 2012 första pris i Sweden Green Building Awards i kategorin Miljöbyggnad. Byggnaden är miljöklassad enligt EU GreenBuilding och Miljöbyggnad betyg Guld. 5 Fastighetskontoret, Miljöförvaltningen, Stadsbyggnadskontoret

6 Solfångare har installerats på fem av fastigheterna och kontorshuset har solceller för energiproduktion. På parkeringshuset finns solceller som en del av fasadmaterialet. Tidiga ambitioner om småskalig vindkraft har dock, på grund av bristfällig teknik på marknaden, fått stryka på foten under projektets gång. Solceller och solavskärmning på Fullriggaren 4. Termografering av lägenheter har genomförts på 13 av 16 fastigheter och samtliga mätningar visar att lägenheterna uppfyller kraven. Mätning av klimatskärmens lufttäthet har utförts och visar att 13 av 17 fastigheter uppfyller kraven. Fuktskydd Fuktkontoll och säkerhetsbeskrivning har genomförts av samtliga byggherrar i Fullriggaren, med ett undantag. Innemiljö Kravet på att tillämpa en databas för materialval (BASTA eller likvärdigt) har följts på 17 av de 18 fastigheterna. Ett av husen har uppförts som ett så kallat Allergihus, vilket innebär att det är förbjudet att röka i lägenheterna, på balkongerna eller i trädgården eller att ha pälsdjur i just denna byggnad. 6 Fastighetskontoret, Miljöförvaltningen, Stadsbyggnadskontoret

7 Urban biologisk mångfald Byggherrarna i Fullriggaren har arbetat med Malmö stads grönytefaktor (i Miljöbyggprogram Syd och i detaljplanen) för att skapa gröna tak, gårdar och väggar. I området planerades för drygt kvadratmeter grönt tak, kvadratmeter gröna väggar och kvadratmeter öppen dagvattenhantering. En undersökning som genomfördes av miljöförvaltningen våren och sommaren 2014 visade att grönytefaktorn var betydligt lägre än det som utlovats under planeringsstadiet. Det finns flera orsaker till detta, allt från medvetna val från fastighetsägarna att ta bort trädgårdselement såsom fontäner, byte av markbeläggning från porösare till ogenomträngliga, eller att färre träd planterades. Den i särklass vanligaste orsaken var att klätterväxter inte planterats i enlighet med inlämnade bygglovsritningar eller inte etablerat sig. I Miljöbyggprogram Syd anges att gröna väggar och klätterväxter har sju års etableringstid, innan de förväntas helt täcka det planerade området, vilket innebär att grönytefaktorn i kvarteret fortfarande är möjligt att förbättra. Grönskande innergård på Slupen 5 I hållbarhetsöverenskommelsen (bilaga 1) samt i Miljöbyggprogram Syd specificerades att byggherrarna förutom att tillämpa grönytefaktorn även skulle placera ut holkar och bon, att träden och växterna skulle vara bärande och/eller nektargivande samt att minst en biotop skulle anläggas på varje gård. I samband med vårens uppföljning kunde konstateras att på sju fastigheter av 16 saknades anlagda biotoper, alternativt så var dessa bristfälliga. Holkar och bon saknades eller fanns inte i tillräcklig utsträckning på sju av elva fastigheter. Uppföljning av nektargivande och/eller bärande träd och växter genomfördes inte under våren. 7 Fastighetskontoret, Miljöförvaltningen, Stadsbyggnadskontoret

8 Hantering av organiskt avfall I Fullriggaren har matavfallskvarnar installerats i samtliga lägenheter och området utgör Sveriges största sammanhängande system av denna typ. Matavfallet mals för att omvandlas till biogas och biogödsel. VA Syd och byggherrarna ingick ett avtal som reglerar hur avfallssystemet skulle konstrueras och driftas. Systemet färdigställdes 2012 och har under 2013 använts i full skala. Biogasproduktionen var under 2013 drygt 104 MWh/år från matavfall (vilket inkluderar matavfall från tank, uppmätt i restavfall och från utlopp). Biogasproduktionen har varit betydligt lägre än vad som angavs i ansökan till Hållbara städer, vilket förklaras av att matavfallsmängderna i Fullriggaren varit väsentligt lägre än de schablonvärden som användes. Matavfallskvarnar är installerade i alla köksvaskar. Mobilitet I byggherredialogen för Fullriggaren skrevs ett avtal mellan samtliga byggherrar och Malmö Stad om parkeringslösningar för området. Avtalet innebar att Stadsbyggnadsnämnden förband sig att sänka parkeringsnormen mot att fastighetsägarna i sin tur att förband sig att bland annat betala den fasta månadskostnaden för en bilpool för alla lägenheter och verksamhetslokaler i fem år räknat från inflyttningsdatum i respektive hus. I avtalet ingick även att ordna bra cykelparkeringar samt att verka för att en cykelpool etablerades med olika typer av cyklar. Byggherrarna valde att anlita en privat aktör på bilpoolsmarknaden. År 2012 genomförde Malmö stad en enkätundersökning av bilinnehavet i Fullriggaren vilken visade på ett bilinnehav på 0,6 parkeringsplatser per lägenhet. Resultatet kan anses vara aktuellt även Fullriggarens bilpool finns bland annat lokaliserad till parkeringshuset. I bilpoolen finns elbilar, pluginhybrider, gasbilar och miljödieseldrivna bilar 8 Fastighetskontoret, Miljöförvaltningen, Stadsbyggnadskontoret

9 (totalt 12 st mars 2014), samtliga klassade som miljöbilar. Vid årsskiftet 2013/2014 hade drygt 40% av de boende i Fullriggaren registrerat sig som aktiva användare av bilpoolen. En av poolbilarna i parkeringshuset. Gatukontoret startade sommaren 2012 en cykelpool i Fullriggaren. Denna togs under senhösten 2013 över av bilpoolsföretaget som sköter så väl underhåll som uthyrning av cyklarna. Lådcyklarna och cykelkärrorna står även fortsatt placerade i tre av bostadshusens garage och de som bor i dessa hus (40% av de boende) kan nu boka lådcykel och bil i samma system. Enligt uppgift från uthyraren som är den samma som bilpoolsuthyraren är lådcyklarna populära och väl använda. Arkitektur I samband med intresseanmälan inför markanvisning i Fullriggaren beslutades att utformningen av projekten för sex fastigheter som vetter direkt ut mot Einar Hansens esplanad skulle tas fram med hjälp av s.k. parallella uppdrag, där byggherrarna gav i uppdrag till flera arkitektkontor att samtidigt lämna förslag för deras fastigheter. Eftersom flera av byggherrarna hade bildat team med ett arkitektkontor redan i samband med att intresseanmälan lämnades in, kunde parallella uppdrag dock endast fullt ut genomföras för tre av fastigheterna. För övriga fastigheter genomfördes istället interna parallella uppdrag där flera arkitekter inom respektive arkitektkontor fick lämna förslag för projektet. Val av förslag har gjorts av byggherren i samråd med Malmö stad. Förslagen har därefter vidarebearbetats i den fortsatta processen. 9 Fastighetskontoret, Miljöförvaltningen, Stadsbyggnadskontoret

10 Fasader utmed Einar Hansens esplanad. Den detaljplan med tillhörande illustrationsplan som gäller för området är utformad för att tillförsäkra att en variation i bredder, höjder, utskjutande byggnadsdelar m m kan komma till stånd för bebyggelsen. I planen har framhållits att fasadlängder om huvudsakligen 25 meter ska vara urskiljbara. I samband med det första byggherremötet klargjorde Malmö stad att man önskade få ett område med varierad bebyggelse, både avseende volym och kulör, gärna med integrerad synlig grönska, staden poängterade även vikten av att området skulle få ett blandat innehåll. Malmö stad valde dock att inte ta fram ett särskilt gestaltningsprogram för Fullriggaren. Diskussioner om projektens arkitektoniska gestaltning och innehåll fördes löpande under byggherredialogen och bygglovsprocessen. I början av byggherredialogen genomfördes en gemensam studieresa till bl a Freiburg och under en heldag i mars 2009 genomfördes en workshop kring arkitektonisk gestaltning med föredrag av Klas Tham. I Fullriggaren har strävats efter att få ett blandat innehåll både i bottenvåningar mot uppsamlingsgator runt kvarteren och i området som helhet. Inom området finns idag bostäder, kontor, parkeringshus, förskola, LSS-boende, resursboende, livsmedelsbutik, café/galleri m m. Från byggherrarna har det dessutom funnits önskemål om att etablera verksamheter i bottenvåningarna mot lokalgatorna inom området, vilket detaljplanen inte medger. Våren 2014 genomfördes en arkitekturvandring i Fullriggaren, där byggherrarna tillsammans med sina arkitekter och tjänstemän från Malmö stad vandrade igenom området för att se hur den planerade bebyggelsen hade blivit i verkligheten. Det konstaterades att områdets bebyggelse uppvisar en mer varierad stadsbild med mer färg och form och även med en friare arkitektur än grannområdet Flagghusen och därmed uppfylldes de intentioner som uttalats i början av projektet. 10 Fastighetskontoret, Miljöförvaltningen, Stadsbyggnadskontoret

11 Trygg stadsmiljö De flesta av checklistans punkter tillgodoses i detaljplanen. För enskilda byggnader tillkommer därutöver krav på att undvika fönsterlösa bottenvåningar, att se till att fönster finns mot stråk, gångbanor, cykelvägar och liknande, vilket har tillgodosetts i Fullriggaren. Entréer är uppglasade, verksamhetslokaler finns runt om i kvarteret och bottenvåningarna är i de flesta fall utförda med material som är lämpliga ur underhållssynpunkt. De flesta av byggherrarna har uppgett att de har arbetat med belysning vid entréer, på gårdar och i trapphus för att uppnå en trygg stadsmiljö. Fullriggarens blandade innehåll med bostäder och arbetsplatser ger förutsättningar för området att befolkas under hela dygnet. Hösten 2013 genomfördes på uppdrag av miljöförvaltningen en studie om jämställdhetsintegrerad stadsplanering i Malmö stad, där Fullriggaren utgjorde ett av studieområdena. Vid besök noterades att området under arbetstid var i det närmaste avfolkat, vilket kan förklaras av att verksamheternas entréer finns längs de större omgivande gatorna Riggaregatan, Östra Varvsgatan och Einar Hansens esplanad. Dessutom är flera lokaler fortfarande tomma. Av studien framgår å andra sidan att området upplevs som tryggt av dem som bor och rör sig där. Däremot uppfattas de angränsande obebyggda områdena som otrygga. Övergångslägenheter Projekt Fullriggaren var ett av de första exploateringsprojekten i större skala där byggherrarna skulle upplåta hyreslägenheter till fastighetskontoret för andrahandsuthyrning. Syftet var att Malmö stad och byggherrarna gemensamt skulle verka för att människor som har svårt att ta sig in på den ordinarie bostadsmarknaden skulle få möjlighet till detta genom ett boende i en övergångslägenhet. Lägenheterna vänder sig till personer som bedöms har möjlighet att klara ett självständigt boende inom överskådlig tid dvs kan överta lägenheten med ett förstahandskontrakt. Enligt markanvisningsavtalen ska 10 % av hyreslägenheterna upplåtas för detta ändamål. Uppföljningen hösten 2014 visade att tre (Derome, Nevstens Fastighets AB och Bengt Nevsten) av de nio byggherrar som har uppfört hyreslägenheter har lämnat lägenheter till fastighetskontoret för andrahandsuthyrning. Sammanlagt sju lägenheter hyrs ut i andra hand. Inga har ännu övergått till förstahandskontrakt. Vid en bedömning av varje fastighets lägenhetsantal skulle ytterligare ca 30 lägenheter i området upplåtas för andrahandsuthyrning. Utvärdering av uppföljning genom checklista Checklistan togs fram för att underlätta för byggherrarna att strukturera alla åtaganden från olika kravdokument. Checklistan skulle även understödja uppföljning i flera skeden, framförallt för att olika personer, dels hos byggherren och dels i den kommunala organsiationen, kan ha ansvar för olika faser i projketet. Den stora mängden kravdokument var svår att hantera för byggherrarna, trots detta uppfattades checklistan inte som en hjälp. Numera har stadens krav kanaliserats till Miljöbyggprogram Syd där ett system för uppföljning ingår. Sannolikt minskar detta behovet av en checklista. 11 Fastighetskontoret, Miljöförvaltningen, Stadsbyggnadskontoret

12 Hållbarhetssamordnaren har sammanfattat de synpunkter som framkommit i samband med uppföljning av checklistan, se bilaga 5. Utvärdering av hållbarhetsåtgärder utifrån insamlat material i samband med redovisning till Boverket Hållbarhetssamordnaren har sammanfattat reflektioner gällande energistatistik, energiproduktion och grönstruktur som framkommit i samband med redovisningen till Boverket, se bilaga 6. Dessa reflektioner är viktiga att beakta när ovan beskrivna resultat tolkas. Återstående arbete Handläggningen av resultatprotokoll enligt Miljöbyggprogram Syd har påbörjats på Stadsbyggnadskontoret, men är ännu inte klar. Resultatrosorna finns därför inte på hemsidan. Driftrapporter enligt Miljöbyggprogram Syd väntas redovisas av byggherrarna under 2014 och VA Syd genomför under 2014 en uppföljning av systemet med avfallskvarnar. Resultaten förväntas redovisas under Under hösten 2014 kommer en uppföljande enkätundersökning om bilinnehavet att genomföras.arbetet utförs av en examensarbetare under ledning av stadsbyggnadskontoret och miljöförvaltningen. Slutredovisning till Boverket för Hållbara städer sker Avslutande resonemang och slutsatser Vid en jämförelse med andra projekt i Malmö hävdar sig Fullriggaren väl. Medeltalet för ambitionsnivån i Miljöbyggprogram Syd är 9,8 i Fullriggaren medan det för samtliga projekt i Malmö är 7,6. Betydelsen av byggherredialogen framgår också tydligt, då medeltalet för projekt där en byggherredialog har genomförts ligger på 9,6 i ambitionsnivå, medan de utan byggherreddialog har i medeltal 6,5 i ambitionsnivå. Projekt Fullriggaren blev pilotprojekt i flera avseenden genom: 1. att vara först med en hållbarhetssamordnare, 2. användandet av Miljöbyggprogram Syd. Tidigt bestämdes därför också att projektet skulle utgöra en skarp utvärdering av Miljöbyggprogram Syd med avseende på innehåll och tillämpbarhet. De synpunkter från såväl byggherrar som från hållbarhetssamordnare som kom fram under utvärderingen har sedan till viss del arbetats in i version 2 av Miljöbyggprogram Syd. 3. en sänkt parkeringsnorm och införandet av bilpool, 4. storskaligt system för avfallskvarnar. I projekt Fullriggaren fanns höga ambitioner, från såväl Malmö stads som byggherrarnas sida. All uppföljning är ännu inte genomförd, varför slutliga resultat inte kan presenteras i denna rapport. Den uppföljning som gjorts tyder dock på att många av ambitionerna kommer att uppnås. 12 Fastighetskontoret, Miljöförvaltningen, Stadsbyggnadskontoret

13 d Bilaga 1a Överenskommelse om ekologisk hållbarhet inom Det goda samtalet Godkänt vid byggherremöte I Bygga-bo-dialogen är miljöfrågorna den grundläggande aspekten för att nå en hållbar bygg- och fastighetssektor. Prioriterade områden är: hälsosam innemiljö effektiv energianvändning effektiv resursanvändning. För att säkerställa att det nya området med kvarteren Flaggskepparen och Kommendörskaptenen når en hög nivå när det gäller miljöfrågor så kommer dessa att följas upp via Programmet för ekologisk hållbart byggande i Malmö. Inom Det goda samtalet har representanter från kommun och byggherrar tagit fram förslag till överenskommelser inom följande områden: Energieffektivisering Materialval Fuktsäkring Biologisk kvalitet Utöver dessa har separata överenskommelser tagits fram för energiförsörjning, avfall och dagvatten. Programmet för ekologiskt hållbart byggande i Malmö Programmet kommer att följas upp av Stadsbyggnadskontoret i anslutning till byggsamråd och vid särskilt slutmöte. Effektiv energianvändning I Det goda samtalet har Malmö stad och byggherrar samarbetat med LTH och WSP för att ta fram underlag för energieffektiva byggnader. Bland annat har byggherrarna erbjudits att delta på ett seminarium om kostnads- och energieffektivt byggande samt en räknestuga för att testa energiberäkningar för byggnaderna. rens_miljö gs öve Kvalitetssäkrad energiberäkning ska lämnas in till Stadsbyggnadskontoret Verklig energianvändning ska ej överstiga: 120 kwh/m 2, BRA uppvärmd yta Täthetsprovning ska genomföras för att säkerställa att luftläckaget ej överskrider normen. Termografering av lägenheter ska genomföras. Malmö stad erbjuder stöd till energibalansberäkningar med programmet VIP+. Beräkningarna görs av WSP, byggherrar ska ta fram indata till programmet. Energianvändning ska rapporteras till Stadsbyggnadskontoret efter 2:a eldningssäsongen.

14 2 (4) Inneklimatenkät (Stockholmsenkäten) ska lämnas till Stadsbyggnadskontoret efter 2:a eldningssäsongen. Fuktsäkert byggande Byggherrarna i kvarteren Kommendörkaptenen och Flaggskepparen har tillsammans med Malmö Stad ett gemensamt intresse i att undvika fuktproblem i byggandet. Miljögruppen i Det Goda Samtalet har därför fört diskussioner med Fuktcentrum 1 vid LTH om hur ett program för fuktsäkert byggande för Kommendörkaptenen och Flaggskepparen skulle kunna utformas. Miljögruppen har därför att föreslå följande upplägg : Varje byggherre utser en fuktansvarig. Den fuktansvarige utformar i samarbete med Fuktcentrum en kontrollplan med checklista och eventuellt metodbeskrivning för projektet. För detta arbete avsätter Fuktcentrum ca. 4 timmar/projekt, kostnadsfri forskartid. Den fuktansvarige kan därefter vid behov anlita Fuktcentrum för hjälp och utredningar kring mer specifika fuktrelaterade problem. Sådan konsulthjälp kan Fuktcentrum tillhandahålla mot ersättning Ansvaret för att framtagna metoder och kontrollplaner följs ligger sedan hos projektets fuktansvarige. Under och efter projektets genomförande skall projektets fuktansvarige tillhandahålla sådan information som är av intresse för Fuktcentrums forskningsarbete. Projektet avslutas med att Fuktcentrum lämnar rapport till Byggherrarna och Malmö Stad om resultatet och slutsatser av forskningen. På detta sätt kan Byggherrarna och Malmö Stad skapa ett bra system för att undvika skadlig fukt i byggnaderna och samtidigt bidra till att höja kompetensen och erfarenheterna kring fuktsäkert byggande. Materialval I enlighet med ByggaBoDialogens intentioner bör varje byggherre tänka genom materialval med hänsyn till livscykelperspektiv som en strategi för att följa upp materialval. BASTA-systemet ska användas för att välja bort giftiga ämnen Byggherrar ska ha en dialog ( ett gott samtal ) med Malmö stad, Miljöförvaltningen när det gäller materialval Byggföretagen ska utse inköpare eller andra användare av byggmaterial som ska genomgå utbildning i BASTA-systemet. Utbildningarna genomförs inom ramen för IVL Kunskaps ordinarie utbildningsverksamhet 2. Biologisk kvalitet Byggherrarna ska välja punkter enligt lista nedan: Biotoper: minst 1 punkt på gårdar (gäller ej radhustomter). Holkar och bon: 3 punkter 1 Kontaktperson, Christian Wihlborg, industridoktorand, Tyréns. 2 Normalpris för att deltaga i IVL Kunskaps arrangemang är 3500:-/deltagare (exkl moms)

15 3 (4) Artval: Gårdens träd & buskar är bärande och/eller nektargivande Malmö stad erbjuder stöd i form av rådgivning när det gäller val av växter och utformning av biotoper Biotoper 1. En del av gården är utformad som en torräng, med till exempel käringtand, väddklint, blodnäva mm. Mager jord med sandinblandning, gärna även kalk. 2. En del av gården är utformad som en äng, med till exempel stor blåklocka, rödklint och ängsnäva mm. Ganska mager jord, gärna med kalkinblandning. 3. En del av gården är utformad som en lund, med till exempel skogslönn, benved, gulplister, majbräken mm. 4. Gårdens dagvattendamm är utformad som en våtmark med våtmarksväxter som kabbleka, slankstarr, gul iris mm. De flacka kanterna och botten är täckta av jord eller grus 5. Ett tak eller en del av gården utförs som en havsstrandsbiotop, med sand, grus och havsstrandsväxter som till exempel trift, strandaster och gåsört 6. Gårdens murar eller stenlagda gångar utformas som klippbiotoper med till exempel solvända, backtimjan och sedum mm. 7. På gården finns ett stenparti med nektargivande växter 8. En del av gården får vara ett vilt buskage, med till exempel hagtorn, vildrosor och kaprifol och gärna en anlagd rishög där igelkotten kan bo. Holkar och bon 9. Det finns bon för solitära bin på gården, till exempel ett knippe bambupinnar eller en mur med små hål i. 10. Det finns ett igelkottsbo på gården 11. Det finns död ved på gården, till exempel en gammal stock, 12. En småfågelholk för varje lägenhet 13. Holkar för fladdermöss på tomten 14. Fasaderna på husen har svalbräden 16. Minst en specialfågelholk, t ex Torfalksholk, kattuggleholk finns på gården Övrigt generellt Malmö stad kommer att dela ut priset Gröna Lansen till bästa ekologiska projekt inom Det goda samtalet. Fastigheten ska vara tillgänglig för utvärdering och mätningar under minst 2 år.

16 4 (4) Malmö stad ska verka för att den nationella Bygga-bo-dialogen genom IVL genomför kompetensutveckling för utbildare 3 bland byggnadsarbetare i företagen inom Det goda samtalet Utöver nämnda punkter i överenskommelsen stödjer Malmö stad utvecklingsprojekt och andra initiativ som främjar områdets ekologiska hållbarhet. Miljökvalitetsgruppen Jon Andersson, Miljöförvaltningen Amelie Stjernhav, Stadsbyggnadskontoret Christer Harrysson, Midroc Olle Berglid Cord Siegel, UV 3 IVL har fått uppdraget att hålla i den nationella ByggaBoDialogens utbildningar för utbildare

17 Bilaga 1b Det goda samtalet Uppföljning Rev /Amelie Stjernhav, Stadsbyggnadskontoret Checklista/Uppföljning Miljö Checklistan är indelad i fyra huvudskeden: Projekterings- och utförandeskedet, Byggsamråd, Slutmöte och Bebyggelsens idrifttagande. Under dessa skeden står kortfattat vad som förväntas av resp. byggherre att genomföra för att uppnå miljööverenskommelsen inom Det goda samtalet. Projekterings- och utförandeskedet Programmet för ekologiskt hållbart byggande i Malmö Ifyllt program (åtgärdskatalog) skall lämnas till Stadsbyggnadskontoret i samband med bygganmälan. Biologisk kvalitet I samband med bygglov skall markhandlingar in till stadsbyggnadskontoret. I markhandlingarna skall bland annat anges vilken biotop, holkar och bon samt arter som valts. Malmö stad erbjuder stöd i form av rådgivning när det gäller val av växter och utformning av biotoper. Kontakt tas med områdesekolog Annika Kruuse, tfn , e-post: Biotoper: minst 1 punkt på gårdar (gäller ej radhustomter) Holkar och bon: 3 punkter Artval: Gårdens träd och buskar är bärande och eller nektargivande Biotop som valts En del av gården är utformad som en torräng, med till exempel käringtand, väddklint, blodnäva mm. Mager jord med sandinblandning, gärna även kalk. En del av gården är utformad som en äng, med till exempel stor blåklocka, rödklint och ängsnäva mm. Ganska mager jord, gärna med kalkinblandning. En del av gården är utformad som en lund, med till exempel skogslönn, benved, gulplister, majbräken mm. Gårdens dagvattendamm är utformad som en våtmark med våtmarksväxter som kabbleka, slankstarr, gul iris mm. De flacka kanterna och botten är täckta av jord eller grus Ett tak eller en del av gården utförs som en havsstrandsbiotop, med sand, grus och havsstrandsväxter som till exempel trift, strandaster och gåsört

18 Gårdens murar eller stenlagda gångar utformas som klippbiotoper med till exempel solvända, backtimjan och sedum mm. På gården finns ett stenparti med nektargivande växter En del av gården får vara ett vilt buskage, med till exempel hagtorn, vildrosor och kaprifol och gärna en anlagd rishög där igelkotten kan bo. Holkar och bon som valts Det finns bon för solitära bin på gården, till exempel ett knippe bambupinnar eller en mur med små hål i. Det finns ett igelkottsbo på gården Det finns död ved på gården, till exempel en gammal stock En småfågelholk för varje lägenhet Holkar för fladdermöss på tomten Fasaderna på husen har svalbräden Minst en specialfågelholk, t ex tornfalksholk, kattuggleholk finns på gården Effektiv energianvändning Malmö stad erbjuder stöd till energibalansberäkningar med programmet VIP+. Beräkningarna görs av WSP, byggherrar ska ta fram indata till programmet. Kontakt tas med Annika Nilsson, tfn , e-post: Verklig energianvändning ska ej överstiga 120kWh/m 2, BRA uppvärmd yta. Täthetsprovning ska genomföras. Termografering av lägenheter ska genomföras. Fuktsäkert byggande Varje byggherre ska utse en fuktansvarig. Utsedd fuktansvarig utformar i samarbete med Fuktcentrum en kontrollplan med checklista och eventuellt metodbeskrivning för projektet. Kortare kostnadsfri konsultationstid erbjuds. Fuktansvarig tar själv kontakt med Christian Wihlborg, tfn , mobil , e-post: Under projektets genomförande skall projektets fuktansvarige tillhandahålla sådan information som är av intresse för Fuktcentrums forskningsarbete. Materialval BASTA-systemet ska användas för att systematiskt välja bort giftiga ämnen. Detta innebär att: I så stor utsträckning som möjligt skall byggvaror väljas som är BASTA-registrerade alternativt minst uppfyller systemets egenskrapskriterier. Där detta inte är möjligt skall avstegen motiveras, innehållet dokumenteras och eventuella 2

19 risker skall bedömas samt åtgärder planeras för att minska negativa hälso- och miljöeffekter. För att likställa dokumentationen för projekten bör dokumentationen utgå från dokumentet Att använda BASTA - Arbetsgång för produktval med hjälp av BASTA-systemet där steg 1-7 samt alla val som gjorts i flödesschemat dokumenteras. I dokumentationen ska det framgå vilka byggvaror som valts som är BASTA-registrerade, vilka som uppfyller systemets egenskrapskriterier men ej är registrerade, vilka avsteg som gjorts, motiv till avsteg, avstegens innehåll och eventuella risker samt de åtgärder som vidtagits för att minska negativa hälso- och miljöeffekter. Byggföretagen ska utse inköpare eller andra användare av byggmaterial som ska genomgå utbildning i BASTA-systemet. Utbildningarna genomförs inom ramen för IVL Kunskaps ordinarie utbildningsverksamhet. (IVL Kunskaps utbildning gavs den 21 september på MINC för ytterligare utbildningstillfällen kontakta IVL tfn ). Byggherrar ska föra ett gott samtal med IVL rörande projektets materialval. Varje byggherre tar själv kontakt med Lars Jarnhammar, tfn , mobil , e-post: Byggsamråd Följande punkter följs upp av Stadsbyggnadskontoret i anslutning till byggsamråd: Programmet för ekologiskt hållbart byggande i Malmö Åtgärdsprogrammet följs upp av Stadsbyggnadskontoret i anslutning till byggsamråd. Byggsamrådets dagordning förses med punkten Avstämning program för ekologiskt byggande. En genomgång av och diskussion kring checklistor, planerade åtgärder samt lösningar för resp. projekt görs vid detta tillfälle. De fyra grundåtagandena för Byggabodialogen: energieffektivisering, materialval, fuktsäkring samt biologisk mångfald, kommer specifikt att behandlas. Utöver dessa har separata överenskommelser tagits fram för energiförsörjning, avfall och dagvatten. Kopia på protokoll fört vid samråd samt inlämnat åtgärdsprogram överlämnas till fastighetskontoret. Biologisk kvalitet Biotoper: minst 1 punkt på gårdar (gäller ej radhustomter) Holkar och bon: 3 punkter Artval: Gårdens träd och buskar är bärande och eller nektargivande Effektiv energianvändning Kvalitetssäkrad energiberäkning ska lämnas in till Stadsbyggnadskontoret. Verklig energianvändning ska ej överstiga 120kWh/m 2, BRA uppvärmd yta. 3

20 Fuktsäkert byggande Varje byggherre ska ha utsett en fuktansvarig. Utsedd fuktansvarig meddelas till stadsbyggnadskontoret. Den fuktansvarige har utformat i samarbete med Fuktcentrum en kontrollplan med checklista och eventuellt metodbeskrivning för projektet. Materialval Byggföretagen skall ha utsett inköpare eller andra användare av byggmaterial som har genomgått utbildning i BASTA-systemet. Deltagare meddelas till stadsbyggnadskontoret. Byggherrar ska ha fört ett gott samtal med IVL rörande projektets materialval. Under byggtiden kan en representant för stadsbyggnadskontoret komma att besöka byggarbetsplatsen för att förvissa sig om programåtagandena följs. Slutmöte Programmet för ekologiskt hållbart byggande i Malmö Vid bebyggelsens färdigställande uppdateras åtgärdskatalogen av byggherren enligt anvisningar. I samband med att slutbeviset skall utfärdas lämnar byggherren en rapport med checklistan från åtgärdskatalogen och ev. avvikelser inklusive orsaker till dessa. Rapporten går direkt till fastighetskontoret. Utfärdandet av själva slutbeviset kommer dock ej att beröras av åtgärdskatalogen då överenskommelsen är privaträttsligt. Malmö Stad utvärderar genomförda byggprojekt mot bakgrund av åtgärdskatalogen och överenskommelsen inom Det goda samtalet. Bristande måluppfyllelse rapporteras till fastighetskontoret och kommer att beaktas vid framtida marktilldelning (påföljder enligt Plan- och bygglagen är ej aktuellt eftersom avtalet är privaträttsligt) samt för att kunna lyfta fram goda projekt som föredöme. Malmö stad kommer att dela ut priset Gröna Lansen till bästa ekologiska projekt inom Det goda samtalet. Programmet följs upp av stadsbyggnadskontoret i anslutning vid särskilt slutmöte. Slutmötets dagordning förses med punkten Avstämning program för ekologiskt byggande. En genomgång av och diskussion kring checklistor, åtgärder samt lösningar för resp. projekt görs vid detta tillfälle. De fyra grundåtagandena för Byggabodialogen: energieffektivisering, materialval, fuktsäkring samt biologisk mångfald, kommer specifikt att behandlas. Biologisk kvalitet Biotoper: minst 1 punkt på gårdar (gäller ej radhustomter) Holkar och bon: 3 punkter 4

Miljöbyggprogram SYD Version 2009:1

Miljöbyggprogram SYD Version 2009:1 Miljöbyggprogram SYD Version 2009:1 Energi Innemiljö hälsa och komfort Fuktskydd Urban biologisk mångfald 2 Miljöbyggprogram SYD www.miljobyggprogramsyd.se Innehåll Programbeskrivning... 6 Processbeskrivning...

Läs mer

Bättre för alla Basutformningsprogram/utgåva 3/2009

Bättre för alla Basutformningsprogram/utgåva 3/2009 Bättre för alla Basutformningsprogram/utgåva 3/2009 Bättre för alla - version 3 antogs av kommunfullmäktige i Lund 2009-06-16 Bättre för alla - basutformningsprogram 3 Bättre för alla Förord Begreppen

Läs mer

Parkering för hållbar stadsutveckling

Parkering för hållbar stadsutveckling Parkering för hållbar stadsutveckling Parkering för hållbar stadsutveckling Upplysningar om innehållet: Patrik Wirsenius, patrik.wirsenius@skl.se Sveriges Kommuner och Landsting, 2013 ISBN: 978-91-7164-920-1

Läs mer

Förslag till. Checklista för Borås kommuns Tillgänglighetsplan 2000-08-21

Förslag till. Checklista för Borås kommuns Tillgänglighetsplan 2000-08-21 Förslag till Checklista för Borås kommuns Tillgänglighetsplan 2000-08-21 Tillgänglighetsplan med checklista Inledning En person med funktionshinder blir handikappad först när han/hon utsätts för hinder

Läs mer

UUS. Tillgänglighetsplan för Gnestahems fastigheter Bilaga till rapporten Kostnadseffektiv tillgänglighet. Juni 2012

UUS. Tillgänglighetsplan för Gnestahems fastigheter Bilaga till rapporten Kostnadseffektiv tillgänglighet. Juni 2012 Bilaga till rapporten Kostnadseffektiv tillgänglighet Juni 2012 UUS Urban Utveckling & Samhällsplanering AB Kontaktlista För mer information om åtgärdsprogrammet kontakta gärna någon av oss som varit delaktiga

Läs mer

God standard, hög kvalitet och låg hyra

God standard, hög kvalitet och låg hyra Boverket Rapport från Boverkets Byggkostnadsforum Maj 2004 God standard, hög kvalitet och låg hyra Slutrapport från Melin Förvaltnings AB om uppförande av bostäder i kv. Saftstationen 3A i Ängelholm God

Läs mer

FRAMTIDENS GUSTAVSBERG

FRAMTIDENS GUSTAVSBERG Bilaga 6 FRAMTIDENS GUSTAVSBERG Miljöprogram Kopplat till detaljplaner för Fabriksstaden, Kvarnbergsterrassen, Idrottsparken samt kommande detaljplaner för Centrum, Strandvik och Vattentornsberget Senast

Läs mer

Hållbar stadsomvandling Malmö Fokus Rosengård. Slutrapport. Boverkets dnr: 1394-1087/2010. Upprättad

Hållbar stadsomvandling Malmö Fokus Rosengård. Slutrapport. Boverkets dnr: 1394-1087/2010. Upprättad 2014 slutrapport hs rosengård Hållbar stadsomvandling Malmö Fokus Rosengård Slutrapport Upprättad Ansvarig: Lena Eriksson Förvaltning: Miljöförvaltningen Enhet: Avdelningen för konsumtion och livsstil

Läs mer

SFK-BYGG ÅRSKRÖNIKA. Samverkan i Byggsektorn

SFK-BYGG ÅRSKRÖNIKA. Samverkan i Byggsektorn Samverkan i Byggsektorn SFK-BYGG ÅRSKRÖNIKA 2006 Innehåll 3 4 6 7 8 Styrelsen för SFK-bygg har ordet Förord Samverkan i byggsektorn nu med besked Samverkan i det offentliga Samverkan i byggbranschen Samverkan

Läs mer

förbättra tillgängligheten i badrum i samband med renoveringar SABO sveriges allmännyttiga bostadsföretag

förbättra tillgängligheten i badrum i samband med renoveringar SABO sveriges allmännyttiga bostadsföretag förbättra tillgängligheten i badrum i samband med renoveringar SABO sveriges allmännyttiga bostadsföretag 2 innehåll inledning 4 Bättre badrum i samband med renovering. SABOs bearbetning av förstudiens

Läs mer

Tillgänglighetsinventering

Tillgänglighetsinventering Tillgänglighetsinventering av bostäder vilka verktyg finns? Katarina Idegård, Joanna Fehler och Lisbeth Lindahl 1 2 Tillgänglighetsinventering av bostäder vilka verktyg finns? Katarina Idegård, Joanna

Läs mer

Bättre funktionalitet i små badrum. - slutrapport från en förstudie

Bättre funktionalitet i små badrum. - slutrapport från en förstudie Bättre funktionalitet i små badrum - slutrapport från en förstudie April 2014 Förord Under våren 2013 inleddes ett samarbete mellan Micasa Fastigheter i Stockholm AB, AB Stockholmshem, SABO och Hjälpmedelsinstitutet

Läs mer

FÖRSKOLA FORM PEDAGOGIK

FÖRSKOLA FORM PEDAGOGIK FÖRSKOLA FORM PEDAGOGIK Erfarenheter från energieffektiva byggnader Helena Westholm Petter Rydsjö 2015-01-15 2 Förord Idén till denna studie fick jag på ett projekteringsmöte för något år sedan. På bordet

Läs mer

Enklare utan hinder Boverket 2005

Enklare utan hinder Boverket 2005 Enklare utan hinder Enklare utan hinder Boverket 2005 Titel: Enklare utan hinder Utgivare: Boverket Upplaga: 1:2 Antal: 2 000 Tryck: AB Danagårds Grafiska ISBN: 91-7147-857-4 Sökord: enkelt avhjälpta

Läs mer

God avfallshantering vid ny- och ombyggnation

God avfallshantering vid ny- och ombyggnation Missvisande titel? Låter som att det är själva byggavfallet som avses. God avfallshantering vid ny- och ombyggnation Sundbybergs stads riktlinjer Godkänd av stadsbyggnads- och miljönämnden den 11 november

Läs mer

Byggemenskaper. Ett komplement till bostadsutvecklingen i Karlstad. Buildingcommunities An addition to the housing development in Karlstad

Byggemenskaper. Ett komplement till bostadsutvecklingen i Karlstad. Buildingcommunities An addition to the housing development in Karlstad Byggemenskaper Ett komplement till bostadsutvecklingen i Karlstad Buildingcommunities An addition to the housing development in Karlstad Joakim Jansson & Robert Trell Fakulteten för hälsa, natur och teknikvetenskap

Läs mer

Mer för mindre. Brf. Ängsnyckeln i Åby Ängar, Vallentuna. Plånboksvänliga 1 4:or nära Vallentuna centrum.

Mer för mindre. Brf. Ängsnyckeln i Åby Ängar, Vallentuna. Plånboksvänliga 1 4:or nära Vallentuna centrum. Mer för mindre Brf. Ängsnyckeln i Åby Ängar, Vallentuna. Plånboksvänliga 1 4:or nära Vallentuna centrum. Planeten ska med När du köper en Riksbyggenbostad, oavsett om det är i Brf. Ängsnyckeln

Läs mer

rapportakademiska Hus Hållbarhetsrapport 2013 Ansvarsfullt och värdeskapande fastighetsägande

rapportakademiska Hus Hållbarhetsrapport 2013 Ansvarsfullt och värdeskapande fastighetsägande rapportakademiska Hus Hållbarhetsrapport 2013 Ansvarsfullt och värdeskapande fastighetsägande Innehåll Vd har ordet 1 Hållbarhet för Akademiska Hus 2 Intressentdialog och viktiga frågor 7 Hållbarhetsarbetet

Läs mer

Uppdrag 13: Nationell strategi för lågenergibyggnader ER 2010:39

Uppdrag 13: Nationell strategi för lågenergibyggnader ER 2010:39 Uppdrag 13: Nationell strategi för lågenergibyggnader ER 2010:39 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se Orderfax: 08-505 933 99 e-post: energimyndigheten@cm.se

Läs mer

Otillgängliga kvinnojourer - sant eller falskt?

Otillgängliga kvinnojourer - sant eller falskt? Otillgängliga kvinnojourer - sant eller falskt? Ett stort tack till kvinnojourerna. Utan er medverkan och generositet hade inte inventeringen varit möjlig att genomföra. Utgiven: september 2008, omarbetad/förkortad

Läs mer

Trygga framtiden. Brf Ljusglimten. Här bor du som är över 55 år i en öppen, ljus och hållbar miljö nära alla tänkbara bekvämligheter.

Trygga framtiden. Brf Ljusglimten. Här bor du som är över 55 år i en öppen, ljus och hållbar miljö nära alla tänkbara bekvämligheter. Trygga framtiden Brf Ljusglimten. Här bor du som är över 55 år i en öppen, ljus och hållbar miljö nära alla tänkbara bekvämligheter. Innehåll Nya Tuve Centrum 4 Trygga framtiden 6 Nära och bekvämt 8 Förändring

Läs mer

Ökad tillgänglighet. i centrala Piteå. Ett arbete med stöd av idéskriften Tillgänglig stad. Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-11 8

Ökad tillgänglighet. i centrala Piteå. Ett arbete med stöd av idéskriften Tillgänglig stad. Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-11 8 Ökad tillgänglighet i centrala Ett arbete med stöd av idéskriften Tillgänglig stad Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-11 8 Projektorganisation Projektledare Per Lidström kommun Miljö- och byggkontoret

Läs mer

Parkeringsutredning Örnsköldsvik

Parkeringsutredning Örnsköldsvik Rapport: 2013:111 / Version: 1.2 Parkeringsutredning Örnsköldsvik Dokumentinformation Titel: Parkeringsutredning Örnsköldsvik Serie nr: 2013:111 Projektnr: 13151 Författare: Kvalitetsgranskning: Beställare:

Läs mer

Uppföljning av nya byggnaders specifika energianvändning

Uppföljning av nya byggnaders specifika energianvändning Boverket Regeringsuppdrag Uppföljning av nya byggnaders specifika energianvändning Uppdrag nr 11 Energikrav i nya byggnader enligt regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Boverket. M2008/4791/A Uppföljning

Läs mer

Fastighetsbolag väljer rätt för äldre

Fastighetsbolag väljer rätt för äldre Fastighetsbolag väljer rätt för äldre Husbyggnadsvaror HBV Förening (HBV) i samarbete med Hjälpmedelsinstitutet (HI) En rapport om hur HBV fastställt kriterier för upphandlade produkters användbarhet vid

Läs mer

Stambyte och Upprustning

Stambyte och Upprustning Stambyte och Upprustning Fördjupad information från Hyresgästföreningen, region Stockholm om vad som gäller för dig som hyresgäst i samband med stambyte, renovering av badrum eller annan upprustning 1

Läs mer

Riksbyggens Renoveringsverkstad

Riksbyggens Renoveringsverkstad Riksbyggens Renoveringsverkstad Teknik, Miljö, Ekonomi samt Processutveckling Tord af Klintberg Folke Björk Finansierat av: 1 Förord Arbetet med Sustainable innovation och Riksbyggen Det har varit en trio

Läs mer

[TILLGÄNGLIGHET FÖR INNERSTADEN GÖTEBORG ]

[TILLGÄNGLIGHET FÖR INNERSTADEN GÖTEBORG ] 2012 Projektledning inom Besöksnäringen Isolde Österlin La Mont 881006 [TILLGÄNGLIGHET FÖR INNERSTADEN GÖTEBORG ] Det har sedan länge funnits krav på tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt

Läs mer

Boverket. Förnyelse för hållbar utveckling i olika boendemiljöer

Boverket. Förnyelse för hållbar utveckling i olika boendemiljöer Boverket Förnyelse för hållbar utveckling i olika boendemiljöer Förnyelse för hållbar utveckling i olika boendemiljöer Boverket september 2005 Titel: Förnyelse för hållbar utveckling i olika boendemiljöer.

Läs mer

Skanskas lilla gröna. 21 råd om grönt byggande

Skanskas lilla gröna. 21 råd om grönt byggande Skanskas lilla gröna 21 råd om grönt byggande Innehåll Förord 1 Grön framtid om vägarna dit Läs om varför det är så viktigt med grönt byggande, och få exempel på några användbara verktyg. 2 Grön vilja

Läs mer