4. Leveransavtalsbilaga 4 Tjänsteutbud

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "4. Leveransavtalsbilaga 4 Tjänsteutbud"

Transkript

1 4. Leveransavtalsbilaga 4 Tjänsteutbud 4.1. Anbud Företagshälsan Falun Borlänge - tjänsteutbud Inledning Anbudsgivaren ska tillhandahålla samtliga nedan efterfrågade tjänster som beskrivs i detta kapitel. Anbudsgivaren ska uppfylla kraven för samtliga tjänster samt övrigt ställda krav för varje offererad ort. Statens inköpscentral efterfrågar därutöver en beskrivning i samband med varje tjänst, denna beskrivning kan komma att användas som en presentation till avropande myndighet. Ni ska beskriva hur ni avser att uppfylla efterfrågad tjänst i enlighet med definierade krav. Beskrivningen kan t.ex beröra följande: - Hur kommer tjänsten att utföras? - Vilka metoder används? I Företagshälsovårdstjänster ingår följande områden: Främjande tjänster: syftar till att främja god fysisk och psykisk hälsa samt god fysisk och psykosocial arbetsmiljö. Förebyggande tjänster: syftar till att förebygga ohälsa i arbetslivet. Rehabiliterande tjänster: syftar till att hjälpa individer att så tidigt som möjligt återgå i arbete genom arbetsanpassning och rehabilitering (enligt lagstiftningen). Administrativa tjänster: syftar till att underlätta samarbetet mellan avropande myndighet och leverantör samt underlätta uppföljning av utförda tjänster. Tjänsterna riktas till följande målgrupper: Individ: De tjänster som är riktade till en individ inom organisationen. Individen kan finnas på olika nivåer i organisationen och kan vara såväl medarbetare som chef. Tjänsten kan även avropas för en grupp, dock är det individen som tar del av tjänsten. Grupp: De tjänster som är riktade till en definierad grupp av individer. Gruppen kan bestå av såväl medarbetare som chefer och finnas på olika nivåer i organisationen. Organisation: De tjänster som riktas till ledningen av organisationen och som syftar till att komma hela eller del av organisationen till nytta. Tjänster som kan användas strategiskt på organisationsnivå Tjänsteutbud - Prissättning vid avrop och specificering av tjänsteutbudet Inför avropet definierar avropande myndighet sitt behov. Detta innebär bl.a. att avropande myndighet kan exkludera hela eller vissa delar ur tjänsteutbudet. Den avropande myndigheten har därutöver rätt att nyttja enskild tjänsts hela innehåll eller välja bort vissa delar eller precisera eller lägga till. Avropande myndighet avgör i samråd med Anbudsgivaren om tjänsten ska utföras på företagshälsovården och/eller i avropande myndighets lokaler. I det fall tjänsten utförs i avropande myndighets lokal eller annan angiven extern lokal finns reglering rörande resekostnader ileveransavtalet. Tjänsteutbudet är indelade enligt nedan och vid avrop/beställning kommer prissättningen ske enligt följande: 4.2 Främjande tjänster Utskrivet: :07 Sida 1 av 32 Refnr.: :014.../...

2 Hälso- och friskvårdstjänster Hälsotest (individ och grupp), pris per/st och person inklusive alla åtagande och/eller pris per timme/kompetens och/eller pris per grupp inklusive alla åtagande Rådgivning livsstil (individ), pris per kompetens och timme Rådgivning livsstil (grupp). pris per kompetens och timme och/eller pris per grupp inklusive alla åtagande Hälsofrämjande rådgivning (organisation), pris per kompetens och timme Utbildningar och seminarier Utbildningar och seminarier inom hälsofrämjande arbete, pris per kompetens och timme och/eller pris per halvdag inklusive alla åtagande och/eller pris per heldag inklusive alla åtagande och/eller pris per grupp inklusive alla åtagande 4.3 Förebyggande tjänster Arbetsmiljötjänster Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM), pris per kompetens och timme Ergonomitjänster Ergonomisk genomgång av arbetsplats (individ), pris per kompetens och timme Ergonomisk genomgång av arbetsplatser (grupp), pris per kompetens och timme Ergonomisk genomgång (organisation), pris per kompetens och timme Hälsoundersöknings- och hälsovårdstjänster, pris per kompetens och timme Hälsoundersökning, liten, pris per/st och person inklusive alla åtagande och/eller pris per timme/kompetens Hälsoundersökning, stor, pris per/st och person inklusive alla åtagande och/eller pris per timme/kompetens Hälsoundersökning, medicinska kontroller, pris per kompetens och timme Besök - allmänt, pris per kompetens och timme Besök - övriga kompetenser, pris per kompetens och timme Vaccinationstjänster Vaccination - influensa och andra epidemiska sjukdomar, pris per timme inkl alla nödvändiga kompetenser och/eller pris per/st inkl alla nödvändiga kompetenser. Själva vaccinet debiteras utöver Vaccination vid smittexponering i tjänsten, pris per timme inkl alla nödvändiga kompetenser och/eller pris per/st inkl alla nödvändiga kompetenser. Själva vaccinet debiteras utöver Stöd och rådgivning Samtalsstöd - förebyggande och rehabiliterande, pris per kompetens och timme Stöd till grupper vid kriser och konflikter, pris per kompetens och timme Rådgivning till chef (individ och grupp), pris per kompetens och timme Utbildningar och seminarier Utbildningar och seminarier inom arbetsmiljö- och hälsoområdet, pris per kompetens och timme och/eller pris per halvdag inklusive alla åtagande och/eller pris per heldag inklusive alla åtagande och/eller pris per grupp inklusive alla åtagande Utskrivet: :07 Sida 2 av 32 Refnr.: :014.../...

3 4.4 Rehabiliterande tjänster Arbetsanpassning och rehabilitering, pris per kompetens och timme Arbetsförmågebedömning, pris per kompetens och timme och/eller pris per/styck inklusive alla åtagande Utredning och stöd vid missbruksproblem, pris per kompetens och timme 4.5. Telefonrådgivningstjänster timmars krisstöd, avropande myndighet anger förutsättningar baserat på behov av tjänsten Sjuk- och friskanmälan, avropande myndighet anger förutsättningar baserat på behov av tjänsten Telefonrådgivningstjänster (24-timmars krisstöd och sjukoch friskanmälan) Då de avropande myndigheterna bedöms efterfråga telefonrådgivningstjänster (24-timmars krisstöd och sjuk- och friskanmälan) endast i en mycket begränsad omfattning behöver Anbudsgivaren inte tillhandahålla dessa tjänster i samband med anbudsgivningen. Tjänsterna ska istället tillhandahållas först i samband med att dessa efterfrågas av avropande myndighet vid eventuellt avrop eller under leveransavtalets giltighetstid. Avropande myndighet ska ge Anbudsgivaren en skälig tid för att tillhandahålla tjänsterna. Avropande myndighet definierar sitt behov av tjänsten. Anbudsgivaren ska även tillhandahålla separat statistik över telefonrådgivningstjänsterna Kompetenser - Företagsläkare - Legitimerad läkare - Företagssköterska - Legitimerad sjuksköterska - Beteendevetare - Legitimerad psykolog - Arbetsmiljöingenjör - Ergonom - Legitimerad sjukgymnast - Organisations konsult - Hälsopedagog - Administrativ personal (Kundansvarig, säljare etc.) 4.2. Främjande tjänster Hälso- och friskvårdstjänster Hälsotest (individ och grupp) Syfte: Individ: Skapa en medvetenhet om sambandet mellan livsstil, hälsoupplevelser och hälsodata samt ge insikt om den egna möjligheten att påverka hälsan och arbetsförmågan. Grupp: Skapa en bas för strategiskt hälso- och friskvårdsarbete. Målgrupp: Individ och grupp. Kundnytta: Utskrivet: :07 Sida 3 av 32 Refnr.: :014.../...

4 Främja god hälsa. Förutsättningar: Avropande myndighet avgör i samråd med Anbudsgivaren om tjänsten ska utföras på företagshälsovården och/eller i avropande myndighets lokaler. Tjänstens innehåll: Anbudsgivaren ska minst kunna erbjuda: - Frågeformulär om kost, alkohol, droger, tobak, motion, stress, sömn och upplevelse av egen hälsa. - Personligt samtal. - Blodtryck, puls, BMI, midjemått, skelettmätning och konditionstest. - Återkoppling av resultat på individnivå och dialog om handlingsplan. - Återkoppling av resultat på gruppnivå och förslag på handlingsplan till avropande myndighet. - Uppföljning av handlingsplan för individ/grupp inom tre (3) månader. Kompetens: Tjänsten ska utföras av hälsopedagog och/eller företagssköterska. Uppfylls det obligatoriska kravet på tillhandahållande av tjänsten "hälsotest individ och grupp"? Tjänsten ska utföras i enlighet med definierade krav ovan. Ja Beskriv hur ni avser uppfylla efterfrågad tjänst "hälsotest indivd och grupp krav" enligt med ovan definierade krav. Tänk på att lämnad beskrivning kan komma att användas som en presentation till avropande myndighet Hälsotest - Hälsoprofilbedömning Målgrupp Individ och grupp Kundnytta Syftet med hälsoprofilbedömningen är att kartlägga livsstil och kondition för att motivera människor till förändringar (eller vidmakthållande) av livsstilen som främjar hälsa både individuellt och på gruppnivå. Profilen kan sammanställas på gruppnivå för att ge företag och organisationer underlag till friskvårdssatsningar och annat strategiskt hälso- och friskvårdsarbete. Förutsättningar Hälsoprofilen kan genomföras både i Företagshälsan Falun Borlänges lokaler eller hos kund. Innehåll Ett individuellt hälsosamtal om personens livsstilsvanor med utgångspunkt av ett frågeformulär samt registrering på dator. I samtalet tas bland annat upp frågor om kost, alkohol, droger, tobak, motion, stress, sömn och upplevelse av egen hälsa. - Mätning av blodtryck, längd, midjemått och vikt. - Uträkning av BMI och skelettvikt - Konditionstest på cykel under cirka 6-8 minuter - Sammanfattande diskussion om resultat samt målsättning som kan följas upp i en ny profil Uppföljning I en uppföljning efter tre månader görs en ny bedömning hur har det gått, hur väl infriades målen och hur mår personen idag? Utifrån detta kan fortsatta mål sättas. En tydlig jämförelse på gruppnivå (minimum 15 personer) kan göras i dataprogrammet mellan hälsoprofil ett och två, vilket ger en klar bild över förändringar som skett. Utifrån gruppsammanställningen ges förslag på åtgärder och handlingsplan. Utifrån vår stora Utskrivet: :07 Sida 4 av 32 Refnr.: :014.../...

5 referensdatabas kan vi också matcha sammanställningen utifrån bransch och/eller gruppsammansättning. Metodik En tvärvetenskapligt, väl beprövad metod enligt HPI Nordics modell. Källa: Kompetens Hälsopedagog eller företagssköterska utbildad i Hälsoprofilbedömning enligt HPI Nordics modell Rådgivning livsstil (individ) Syfte: Motivera individen att förändra livsstil. Målgrupp: Individ Kundnytta: Främja god hälsa. Förutsättningar: Avropande myndighet avgör i samråd med Anbudsgivaren om tjänsten ska utföras på företagshälsovården och/eller i avropande myndighets lokaler. Tjänstens innehåll: Anbudsgivaren ska minst kunna erbjuda: - Samtal om kost- och motionsvanor, alkohol, droger, tobak, stress och sömn. - Handlingsplan med aktiviteter för god livsstil. Kompetens: Tjänsten ska utföras av hälsopedagog och/eller företagssköterska. Uppfylls det obligatoriska kravet på tillhandahållande av tjänsten "rådgivning livsstil (individ)"? Tjänsten ska utföras i enlighet med definierade krav ovan. Ja Beskriv hur ni avser uppfylla efterfrågad tjänst "rådgivning livsstil (individ)" enligt med ovan definierade krav. Tänk på att lämnad beskrivning kan komma att användas som en presentation till avropande myndighet. Rådgivning livsstil (individ) - Individuell coachning Målgrupp Individer som vill har stöd till att förändra livsstilen. Det kan till exempel gälla viktminskning, träning/motion, sömnproblematik, stresshantering eller tobaksstopp. Kundnytta Välmående och en hälsofrämjande livsstil. Förutsättningar Individuell coachning kan genomföras både i Företagshälsan Falun Borlänges lokaler eller hos kund. Innehåll Utifrån individens mål läggs ett program upp. Det kan handla om enstaka till återkommande träffar under längre perioder. Upplägg: - Nulägesanalys Utskrivet: :07 Sida 5 av 32 Refnr.: :014.../...

6 - Målformulering och delmål datum för målen att vara uppfyllda - Återkommande uppföljning och utifrån det eventuell modifiering och omformulering av delmål. En stor del av arbetet består i att hjälpa den coachade formulera mål och strategier till förändringen och samtidigt kunna behålla motivationen hela vägen fram. I coachingarbetet stöttar vi individen till att kunna fokusera på sin förmåga och potential fokus på det friska. Uppföljning Utifrån ramarna som sätts i början har vi mål att sträva emot och datum när målen ska vara uppfyllda. Uppföljningsdatum efter coachningens slut bestäms vid första träffen Kompetens Hälsopedagog utbildad i samtalsmetodik, motivationssamtal och kommunikationsprocesser Rådgivning livsstil (grupp) Syfte: Motivera gruppen att förändra livsstil, t.ex. kost- och motionsvanor, stress och sömn. Målgrupp: Grupp Kundnytta: Främja god hälsa. Förutsättningar: Avropande myndighet avgör i samråd med Anbudsgivaren om tjänsten ska utföras på företagshälsovården och/eller i avropande myndighets lokaler. Tjänstens innehåll: Anbudsgivaren ska minst kunna erbjuda: - Gruppträffar med olika teman inom hälsa. - Handlingsplan med aktiviteter för god livsstil. Kompetens: Tjänsten ska utföras av hälsopedagog och/eller företagssköterska. Uppfylls det obligatoriska kravet på tillhandahållande av tjänsten "rådgivning livsstil (grupp)"? Tjänsten ska utföras i enlighet med definierade krav ovan. Ja Beskriv hur ni avser uppfylla efterfrågad tjänst "rådgivning livsstil (grupp) enligt definierade ovan krav. Tänk på att lämnad beskrivning kan komma att användas som en presentation till avropande myndighet. Rådgivning livsstil (grupp) - Förändringsgrupper Målgrupp Individer som vill ha stöd till att förändra livsstilen tillsammans i gruppverksamhet. Det kan till exempel gälla viktminskning, kost- och motionsvanor, sömnproblematik, tobaksstopp eller stresshantering. Kundnytta Välmående och en hälsofrämjande livsstil. Förutsättningar Förändringsgrupper kan genomföras både i Företagshälsan Falun Borlänges lokaler eller hos Utskrivet: :07 Sida 6 av 32 Refnr.: :014.../...

7 kund. Innehåll Beroende på ämne följer vi olika kursplaner. Övergripande delar är nulägesanalys/motivationssamtal, temabaserade gruppträffar med coachning, diskussioner, föreläsningar och hemuppgifter inriktade på beteendeförändring och motivation. Uppföljning Uppföljningsdatum efter gruppverksamhetens slut bestäms vid första träffen, exempelvis efter tre, sex och tolv månader. Gruppen träffas och diskuterar resultat, svårigheter och framgångar. Fortsatta mål bestäms. Kompetens Hälsopedagog eller företagssköterska med utbildning och aktuell kunskap i det aktuella ämnet Hälsofrämjande rådgivning (organisation) Syfte: Stöd i det strategiska hälsoarbetet. Målgrupp: Organisation Kundnytta: Främja god hälsa. Förutsättningar: Avropande myndighet avgör i samråd med Anbudsgivaren om tjänsten ska utföras på företagshälsovården och/eller i avropande myndighets lokaler. Tjänstens innehåll: Anbudsgivaren ska minst kunna erbjuda: - Vid behov nulägesbeskrivning. - Vid behov målformulering. - Metoder och aktiviteter för att bidra till en hälsosam arbetsplats. - Återrapportering och uppföljning enligt överenskommelse med avropande myndighet. Kompetens: Tjänsten ska utföras av hälsopedagog eller organisationskonsult. Uppfylls det obligatoriska kravet på tillhandahållande av tjänsten "hälsofrämjande rådgivning (organisation)"? Tjänsten ska utföras i enlighet med definierade krav ovan. Ja Beskriv hur ni avser uppfylla efterfrågad tjänst "hälsofrämjande rådgivning (organisation) enligt definierade ovan krav. Tänk på att lämnad beskrivning kan komma att användas som en presentation till avropande myndighet. Hälsofrämjande rådgivning (organisation) - Strategiskt friskvårdsarbete Målgrupp Chefer, hälsoinspiratörer och andra som arbetar strategiskt med hälsofrågor i företaget/organisationen Kundnytta Främja god hälsa genom: - Ett systematiskt och mer långsiktigt sätt att arbeta med friskvård där mätbara mål visar Utskrivet: :07 Sida 7 av 32 Refnr.: :014.../...

8 om de arbetssätt som väljs är de rätta - Med regelbundna utvärderingar kan vi se om friskvårdssatsningar ger de resultat som önskas - Nöjdare och friskare medarbetare Förutsättningar Friskvårdsutbildning kan genomföras både i Företagshälsan Falun Borlänges lokaler eller hos kund. Innehåll Hur arbetar vi bäst med friskvård och hälsofrämjande utveckling? Uformning av arbetssätt, struktur och mätbarhet ett långsiktigt planläggande. Upplägg: - Nulägesanalys hur arbetar vi idag, vad är tanken bakom dagens friskvårdsarbete? - Hur vill vi arbeta i framtiden, vilka visioner och mål har verksamheten? (SMART-upplägg ) - Sammanfattning målbeskrivning - Praktiskt genomförande på arbetsplatserna - Uppföljningsträffar Handledarledd diskussion med öppna frågeställningar där vi tar del av kunskap från deltagarna som befinner sig på olika platser i verksamheten och följaktligen har olika erfarenheter. Uppföljning Regelbundna uppföljningar efter en, sex och tolv månader. Mätbara mål som till exempel: - Trivselenkäter - Fysiologiska tester - Kroppsmätningar (längd, vikt, midja-stusskvot, BMI, midjemått osv) - Sjukfrånvaro/frisknärvaro - Arbetsskador Kompetens Hälsopedagog med utbildning i friskvårdsarbete och hälsointerventioner Utbildningar och seminarier Utbildningar och seminarier inom hälsofrämjande arbete Syfte: Ge kunskap om hälsofrämjande aktiviteter. Kundnytta: Främja hälsa. Målgrupp: Grupp Förutsättningar: Avropande myndighet avgör i samråd med Anbudsgivaren om tjänsten ska utföras på företagshälsovården och/eller i avropande myndighets lokaler. Tjänstens innehåll: Anbudsgivaren ska minst kunna erbjuda: - Utbildningar och seminarier om livsstil, kost, motion, stress och sömn. - Utbildningar och seminarier om ledarskap, organisationsutveckling och förändringsarbete samt deras betydelse för arbetsmiljön. Utskrivet: :07 Sida 8 av 32 Refnr.: :014.../...

9 Kompetens: Tjänsten ska utföras av lämplig kompetens inom de områden som utbildningarna och seminarierna avser. Uppfylls det obligatoriska kravet på tillhandahållande av tjänsten "utbildningar och seminarier inom hälsofrämjande arbete"? Tjänsten ska utföras i enlighet med definierade krav ovan. Ja Beskriv hur ni avser uppfylla efterfrågad tjänst "utbildningar och seminarier inom hälsofrämjande arbete" enligt ovan definierade krav. Tänk på att lämnad beskrivning kan komma att användas som en presentation till avropande myndighet Se bilaga: Utbildningar och seminarier inom hälsofrämjande arbete (se nedan) Förebyggande tjänster Arbetsmiljötjänster Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) Syfte: Undersöka, genomföra och följa upp verksamheten så att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås enl Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS) 2001:1 2. Målgrupp: Organisation Kundnytta: Förebygga ohälsa på arbetsplatsen. Förutsättningar: Det systematiska arbetsmiljöarbetet ska följa arbetsmiljölagen (1977:1160) samt de föreskrifter som gäller och har betydelse för verksamheten. Avropande myndighet avgör i samråd med Anbudsgivaren om tjänsten ska utföras på företagshälsovården och/eller i avropande myndighets lokaler. Tjänstens innehåll: Anbudsgivaren ska minst kunna erbjuda: - Rådgivning och stöd inom det systematiska arbetsmiljöarbetet, t.ex. med arbetsmiljöpolicy, rutiner, handlingsplaner och aktiviteter. - Kartläggning av risker i arbetsmiljön. - Vid behov undersökning av fysisk miljö t.ex. buller, ventilation, värme och kyla. - Skriftlig rapport med åtgärdsförslag. - Uppföljning enligt överenskommelse med avropande myndighet. Kompetens: Tjänsten ska utföras av leg. psykolog, beteendevetare, arbetsmiljöingenjör eller annan lämplig kompetens. Uppfylls det obligatoriska kravet på tillhandahållande av tjänsten "systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)"? Tjänsten ska utföras i enlighet med definierade krav ovan. Ja Beskriv hur ni avser uppfylla efterfrågad tjänst "systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)" enligt definierade ovan krav. Tänk på att lämnad beskrivning kan komma att användas som en presentation till avropande myndighet. SAM systematiskt arbetsmiljöarbete Utskrivet: :07 Sida 9 av 32 Refnr.: :014.../...

10 I reglerna om Systematiskt arbetsmiljöarbete från Arbetsmiljöverket, ges grunderna för hur arbetsgivare och arbetstagare ska samverka. Det gäller att kartlägga, undersöka, riskvärdera, åtgärda och följa upp verksamheten, så att ingen blir sjuk eller råkar ut för en olycka på arbetet. Vi hjälper till att göra arbetsplatser friskare, kraftfullare och roligare att vara på. I en bra arbetsmiljö presterar vi bättre och orkar mer. Arbetsmiljökartläggning, fysisk- och psykosocial arbetsmiljö Vi hjälper er med att komma igång med och följa det systematiska arbetsmiljöarbetet i er verksamhet. Vi kan utföra mätningar, kartläggningar och riskbedömningar hos er, enligt Arbetsmiljöverkets alla föreskrifter. Stöd till organisationen och chef med arbetsmiljöuppgifter i SAM Företagshälsan Falun Borlänge har lång erfarenhet av att stödja företag att utveckla och integrera SAM på arbetsplatsen. I samarbete med organisation/chef kan vi starta teman/kampanjer för att uppmärksamma och förbättra olika aktuella arbetsmiljöområden. Vi står även till tjänst med telefonrådgivning för enklare arbetsmiljöfrågor. Tillsammans går vi igenom all nödvändig dokumentation i SAM (exempelvis uppgiftsfördelning, utbildningskrav, arbetsmiljöpolicy, skriftlig riskbedömning, handlingsplaner, tillbud- och olycksfallsutredningar) och ser till att de är uppdaterade och används. Ergonomisk bedömning En bra och säker arbetsmiljö skapas utifrån bland annat vilka arbetsmetoder, lokaler och vilken utrustning arbetsplatsen har. Våra arbetsmiljöingenjörer tillsammans med våra ergonomer hjälper er att få en bra miljö redan från början när ni planerar ändringar i produktionen eller ombyggnader. Det kan till exempel gälla belysning, ventilation, ljudnivå eller ergonomisk utformning av arbetsplatsen. Vi tar också fram förslag på förändringar i de fall det behövs. Förändringsarbete Förändringar i verksamheten och arbetsmiljön pågår ständigt. För att nå önskat resultat inför en förändring genomför vi en konsekvensanalys. Det ger er en överblick av de effekter som uppstår och ni får lättare att involvera medarbetare och möta reaktioner i förändringen. Företagshälsan FalunBorlänge AB Våra experter kan ge er: Rådgivning och stöd av alla nödvändig dokumentation (arbetsmiljöpolicy, rutiner, handlingsplaner, aktiviteter) 1. Kartläggning av risker inom de olika verksamheterna 2. Genomföra undersökning/mätning av den fysiska arbetsmiljön (buller, vibrationer, ventilation, klimat, värme, kyla) 3. Ni får alltid skriftliga rapporter från våra experter med åtgärdsförslag 4. Uppföljning av genomförda åtgärder planeras in mellan 3, 6 eller 12 månader efter en insatts. Fler exempel på arbetsmiljötjänster: Kartläggning av arbetsmiljön, riskanalys och åtgärdsförslag Dataergonomi - bildskärmsarbetsplatsen Grundläggande arbetsmiljöutbildning Systematiskt arbetsmiljöarbete SAM Krisstöd Konflikthantering Medicinska kontroller Alkohol- och drog kartläggning med handlingsprogram Utskrivet: :07 Sida 10 av 32 Refnr.: :014.../...

11 Vi stöder även myndigheter att utveckla tillbuds- och olycksfallsrapportering. Med ett tydligt system kan verksamheten tidigt se mönster i tillbud och olyckor och åtgärda dessa. Kompetens Arbetsmiljöingenjör Beteendevetare Sjukgymnast/ergonom För mer information, se bilaga: Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) (se nedan) Ergonomitjänster Ergonomisk genomgång av arbetsplats (individ) Syfte: Förebygga risk för ohälsa, olycksfall och arbetsskador genom att bidra till en väl fungerande arbetsplats utifrån individens behov och förutsättningar. Målgrupp: Individ Kundnytta: Minskad risk för ohälsa, olycksfall och arbetsskador. Förutsättningar: Tjänsten ska huvudsakligen utföras i avropande myndighets lokaler. Tjänstens innehåll: Anbudsgivaren ska minst kunna erbjuda: - Besök av ergonom på arbetsplatsen. - Individuell bedömning avseende arbetsteknik, arbetsställning, utrustning, belysning, arbete vid bildskärm samt arbetsanpassade hjälpmedel etc. - Rådgivning till individen. - Skriftlig rekommendation om åtgärder till chefen och kopia till individen. - Eventuell uppföljning enligt överenskommelse med avropande myndighet. Kompetens: Tjänsten ska utföras av ergonom. Uppfylls det obligatoriska kravet på tillhandahållande av tjänsten "ergonomisk genomgång av arbetsplats, (individ)"? Tjänsten ska utföras i enlighet med definierade krav ovan. Ja Beskriv hur ni avser uppfylla efterfrågad tjänst "ergonomisk genomgång av arbetsplats (individ)" enligt ovan definierade krav. Tänk på att lämnad beskrivning kan komma att användas som en presentation till avropande myndighet. Ergonomisk genomgång av arbetsplats (individ) Företagshälsan Falun Borlänge har specialistkompetenser inom området. De kan alltid kontaktas för kortare telefonkonsultation och diskussion om ergonomiska frågor. Metodik/Omfattning Den individuella ergonomiska bedömningen är branschanpassad tex utifrån bildskärmsarbetsplats, lokalvård, manuell hantering mm. Närvarande vid besöket är arbetstagaren och vid behov, dennes arbetsledare. Individuell genomgång av den anställdes arbetsplats avseende arbetsteknik, arbetsställningar, utrustning, belysning, arbete vid bildskärm samt arbetsanpassade hjälpmedel etc. Utskrivet: :07 Sida 11 av 32 Refnr.: :014.../...

12 Rådgivning till individen direkt vid besöket, avseende kunskap om och tillämpande av bra arbetssätt och arbetsställningar. Även enklare injustering av arbetsplatsen kan ske direkt vid besöket. Utformning av en ergonomisk arbetsplats. Vid bildskärmsarbete beaktas de synergonomiska förhållandena som påverkas av kontorsrummets möblering i relation till dagsljus belysning och arbetstagarens synstatus. Aktuellt för personal som dagligen arbetar mer än en timme vid bildskärm.. I ett rehabärende kan den ergonomiska genomgången av arbetsplatsen vara en del av en arbetsförmågebedömning av arbetstagare mot befintligt eller alternativt arbete. Skriftlig rapport med åtgärdsförslag till kund och kopia till individen. Referenser Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter: Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1. Arbete vid bildskärm AFS 1998:5. Belastningsergonomi AFS 1998:1. Manuell Hantering AFS 2000:1. Arbetsplatsens utformning AFS 2000:42. Uppföljning Uppföljning av genomförda åtgärder efter tre månader eller efter överenskommelse. Kundnytta Den praktiska genomgången ger personalen nödvändig kunskap om tillexempel en god bildskärmsarbetsmiljö och hur den egna arbetsplatsen kan anpassas efter de personliga förutsättningarna och för variation i arbetet. Detta syftar till att förebygga ohälsa, olycksfall och arbetsskador. Kompetens Utförs av ergonom/leg sjukgymnast. Utförande Tjänsten utförs på arbetsplatserna. För mer information, se bilaga: Ergonomisk genomgång av arbetsplats (individ) (se nedan) Ergonomisk genomgång av arbetsplatser (grupp) Syfte: Förebygga risk för ohälsa, olycksfall och arbetsskador genom att bidra till en väl fungerande arbetsplats utifrån gruppens behov och förutsättningar. Målgrupp: Grupp Kundnytta: Minskad risk för ohälsa, olycksfall och arbetsskador. Förutsättningar: Tjänsten ska huvudsakligen utföras i avropande myndighets lokaler. Tjänstens innehåll: Anbudsgivaren ska minst kunna erbjuda: - Besök av ergonom på arbetsplatsen. - Vid behov, stöd i arbete med att ta fram uppdragsbeskrivning. Utskrivet: :07 Sida 12 av 32 Refnr.: :014.../...

13 - Undersökning av arbetsteknik, arbetsställningar, utrustning, belysning, arbete vid bildskärm, arbetsanpassade hjälpmedel samt arbetsorganisation. - Riskbedömning av belastningsergonomin baserad på arbetsmiljöns utformning (enl. t.ex. Arbetsmiljöverkets checklista). - Skriftlig rekommendation om åtgärder. - Eventuellt stöd vid genomförande av åtgärder. - Eventuell uppföljning enligt överenskommelse med avropande myndighet. Kompetens: Tjänsten ska utföras av ergonom. Uppfylls det obligatoriska kravet på tillhandahållande av tjänsten "ergonomisk genomgång av arbetsplatser (grupp)"? Tjänsten ska utföras i enlighet med definierade krav ovan. Ja Beskriv hur ni avser uppfylla efterfrågad tjänst "ergonomisk genomgång av arbetsplatser (grupp)" krav. Tänk på att lämnad beskrivning kan komma att användas som en presentation till avropande myndighet. Ergonomisk genomgång av arbetsplatser (grupp) Företagshälsan Falun Borlänge har specialistkompetenser inom området. De kan alltid kontaktas för kortare telefonkonsultation och diskussion om ergonomiska frågor utan att detta debiteras separat. Metodik/Omfattning Arbetsplatsbesök med genomgång av de arbetsplatser och arbetsmoment som är aktuella för arbetsgruppen. Vid besöket kartläggs arbetsteknik, arbetsställningar, utrustning, belysning, arbete vid bildskärm, arbetsanpassade hjälpmedel samt arbetsorganisation. Enklare förbättringar kan genomföras direkt vid besöket. Förslag på fortsatta förbättringsåtgärder lämnas även muntligt. Gemensam träff med arbetsgruppen och arbetsledare för diskussion kring deras upplevelser av arbetsmiljön och de av oss lämnade åtgärdsförslagen. Skriftlig dokumentation, som vid behov kompletteras med foto el rörliga bilder. Dokumentationen beskriver de eventuella åtgärder som genomförts vid besöket, samt lämnade åtgärdsförslag till fortsatt förbättringsarbete, såväl individuellt som för hela gruppen. Vid behov medverka i arbetet med att ta fram uppdragsbeställning. Individuell genomgång av de anställdas arbetsplatser avseende arbetsteknik, arbetsställningar, utrustning, belysning, arbete vid bildskärm, arbetsanpassade hjälpmedel samt arbetsorganisation. Riskbedömning av belastningsergonomin utifrån arbetsmiljöns utformning. Skriftlig rapport med riskbedömning med generella och individuella åtgärdsförslag per arbetsplats till kund och kopia till individen. Medverkan vid genomförande av åtgärder om så efterfrågas. Referenser Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter: Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Arbete vid bildskärm AFS 1998:5. Belastningsergonomi AFS 1998:1. Manuell Hantering AFS 2000:1. Arbetsplatsens utformning AFS 2000:42. Tillämpbara checklistor från Arbetsmiljöverket och Prevent. Uppföljning Utskrivet: :07 Sida 13 av 32 Refnr.: :014.../...

14 Uppföljning av genomförda åtgärder efter tre månader eller efter överenskommelse. Kundnytta Den ergonomiska genomgången ger stöd till chefen i det systematiska arbetsmiljöarbetet med riskbedömningar och åtgärdsplaner. Den praktiska genomgången ger medarbetaren nödvändig kunskap om tillexempel en god bildskärmsarbetsmiljö och hur den egna arbetsplatsen kan anpassas efter de personliga förutsättningarna och för variation i arbetet. Det skapar förutsättningar för minskad ohälsa, olycksfall och belastningsskador. Kompetens Utförs av ergonom/leg sjukgymnast. Utförande Tjänsten utförs på arbetsplatserna. För mer information, se bilaga: Ergonomisk genomgång av arbetsplatser (grupp) (se nedan) Ergonomisk genomgång (organisation) Syfte: Kartlägga risker baserade på fysiska och ergonomiska brister i arbetsmiljöns utformning på organisationsnivå. Målgrupp: Organisation Kundnytta: Beakta belastningsergonomin baserad på arbetsmiljöns utformning i syfte att minska risken för arbetsskador på arbetsplatsen. Förutsättningar: Avropande myndighet avgör i samråd med Anbudsgivaren om tjänsten ska utföras på företagshälsovården och/eller i avropande myndighets lokaler. Tjänstens innehåll: Anbudsgivaren ska minst kunna erbjuda: - Vid behov, stöd i arbete med att ta fram uppdragsbeskrivning. - Undersökning av arbetsteknik, arbetsställningar, utrustning, hjälpmedel samt arbetsorganisation. - Skriftlig rapport med åtgärdsförslag till avropande myndighet. - Stöd vid genomförande av åtgärder. - Uppföljning enligt överenskommelse med avropande myndighet. Kompetens: Tjänsten ska utföras av ergonom och/eller arbetsmiljöingenjör. Uppfylls det obligatoriska kravet på tillhandahållande av tjänsten "ergonomisk genomgång (organisation)"? Tjänsten ska utföras i enlighet med definierade krav ovan. Ja Beskriv hur ni avser uppfylla efterfrågad tjänst "ergonomisk genomgång (organisation)" enligt definierade ovan krav. Tänk på att lämnad beskrivning kan komma att användas som en presentation till avropande myndighet. Ergonomisk genomgång (organisation) Företagshälsan Falun Borlänge har specialistkompetenser inom området. De kan alltid Utskrivet: :07 Sida 14 av 32 Refnr.: :014.../...

15 kontaktas för kortare telefonkonsultation och diskussion om ergonomiska frågor utan att detta debiteras separat. Metodik/Omfattning Kartläggning/inventering av belastningsergonomiska problemområden inom en organisation kan ske genom arbetsplatsbesök/observation, diskussioner med chefer och medarbetare, enkäter mm. Vid behov medverka i planeringen och framtagning av uppdragsbeskrivning. Stöd i utveckling av enhetens rutiner som styr den ergonomiska arbetsmiljön beträffande introduktion, inköpskriterier och utbildning. Undersökning av arbetsteknik, arbetsställningar, utrustning, hjälpmedel samt arbetsorganisation, uppdragen utförs med arbetsplatsbesök, checklistor/riskbedömningar. Fokus på gemensamma nämnare inom enheten beträffande belastningsrisker. Skriftlig rapport med åtgärdsförslag. Medverka som stöd vid genomförandet av åtgärder. Referenser Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter: Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Arbete vid bildskärm AFS 1998:5. Belastningsergonomi AFS 1998:1. Manuell Hantering AFS 2000:1. Arbetsplatsens utformning AFS 2000:42. Tillämpbara checklistor från Arbetsmiljöverket och Prevent. Uppföljning Uppföljning av genomförda åtgärder efter tre månader eller efter överenskommelse. Kundnytta Beakta belastningsergonomin utifrån organisatoriska rutiner och arbetsmiljöns utformning för att minska risken av belastningsrelaterade skador arbetsskadeproblematik. Kompetens Utförs av ergonom/leg.sjukgymnast, arbetsmiljöingenjör Utförande Tjänsten utförs på arbetsplatsen. För mer information se bilaga: Ergonomisk genomgång (organisation) (se nedan) Hälsoundersöknings- och hälsovårdstjänster Hälsoundersökning, liten Syfte: Ge individen kunskap om hans/hennes medicinska hälsotillstånd i arbets- och livssituationen. Målgrupp: Individ Kundnytta: Fånga upp ohälsa i tid och minska risken för sjukskrivning. Förutsättningar: Avropande myndighet avgör i samråd med Anbudsgivaren om tjänsten ska utföras på företagshälsovården och/eller i avropande myndighets lokaler. Tjänstens innehåll: Utskrivet: :07 Sida 15 av 32 Refnr.: :014.../...

16 Anbudsgivaren ska minst kunna erbjuda: - Anpassat frågeformulär för hälsotillstånd, blodprov (blodvärde, blodsocker, blodfetter), kontroll av äggvita, blodtrycksmätning, längd- och viktkontroll, midjemått och beräkning av BMI. - Återkoppling till individ med förslag till åtgärder. Vid behov hänvisas till specialist för uppföljning av resultat. - Minst ett uppföljande läkarbesök eller brevsvar med provtagningsresultat ska ingå när provavvikelser förekommer. Rekommendationer om eventuella åtgärder eller uppföljande läkarbesök med klinisk undersökning kan därefter bli aktuellt. Vid behov ska avropande myndighet kunna beställa separata undersökningar. Kompetens: Tjänsten ska utföras av företagssköterska och vid behov av företagsläkare. Uppfylls det obligatoriska kravet på tillhandahållande av tjänsten "hälsoundersökning, liten"? Tjänsten ska utföras i enlighet med definierade krav ovan. Ja Beskriv hur ni avser uppfylla efterfrågad tjänst "hälsoundersökning, liten" enligt ovan definierade krav. Tänk på att lämnad beskrivning kan komma att användas som en presentation till avropande myndighet Hälso- och arbetsmiljöundersökning (liten) Syfte Hälso- och arbetsmiljöundersökningen fångar upp tidiga signaler som kan leda till ohälsa hos individen, stärker det friska hos individen med motivation till en sund livsstil. En kartläggning av den fysiska och psykosociala arbetsmiljön som identifierar faktorer som kan vara underlag till arbetsmiljöförbättringar. Upplägg Undersökningen genomförs av företagssköterska och innefattar ett hälsosamtal och provtagningar. Hälsosamtalet berör både levnadsvanor, det allmänna hälsotillståndet och arbetsmiljön. Hälso- och arbetsmiljöundersökningen utförs individuellt, kan även utföras individuellt för en hel enhet/avdelning. Metodik Anpassat frågeformulär med frågor rörande den psykosociala och fysiska arbetsmiljön samt levnadsvanor som kost, motion, tobak och alkohol, symtom/besvär och upplevd hälsa. Provtagning/mätning blodprov (blodvärde, blodsocker, blodfetter), urinprov (äggvita), blodtrycksmätning, längd, vikt, beräkning av BMI samt midjemått. Hälsosamtal som utförs av företagssköterska utgår från frågorna i frågeformuläret samt resultatet av provtagning. Utifrån resultatet ges rådgivning om eventuella riskfaktorer i arbete och livsstil. Provsvaren lämnas i en personlig hälsofolder. Tjänsten utförs på företagshälsovården men kan även utföras i myndighetens lokaler. Uppföljning De som har avvikande värden/provsvar följs upp med en förnyad kontroll på Företagshälsan. Ett uppföljande besök ingår till företagsläkare alt företagssköterska vid förekomst av provavvikelse. Hälso- och arbetsmiljöundersökningen kan vara ett underlag för tidig rehabilitering. En sammanställning med kartläggning av den fysiska och psykosociala arbetsmiljön kan erbjudas och är då en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Utskrivet: :07 Sida 16 av 32 Refnr.: :014.../...

17 Kundnytta Syftet med hälso- och arbetsmiljöundersökningen är att uppmuntra individen till en sund livsföring. Att undvika ohälsa kommer för den enskilda individen bli allt viktigare. Målet är att identifiera och undanröja faktorer som kan leda till ohälsa och minska risken för sjukskrivning. Kompetens Leg sjuksköterska, leg distriktssköterska, företagssköterska med många års yrkeserfarenhet av hälso- och sjukvårdsrådgivning, medicinska bedömningar, Företagsläkare Hälsoundersökning, stor Syfte: Ge individen kunskap om hans/hennes medicinska hälsotillstånd i arbets- och livssituationen. Målgrupp: Individ Kundnytta: Fånga upp ohälsa i tid och minska risken för sjukskrivning. Förutsättningar: Avropande myndighet avgör i samråd med Anbudsgivaren om tjänsten ska utföras på företagshälsovården och/eller i avropande myndighets lokaler. Tjänstens innehåll: Anbudsgivaren ska minst kunna erbjuda: - Anpassat frågeformulär för hälsotillstånd, blodprov (blodsocker, blodfetter, kalcium, njuroch leverprover), kontroll av äggvita, blodtrycksmätning, längd- och viktkontroll, syn- och hörseltest samt konditionstest. - Återkoppling till individ med förslag till åtgärder. Vid behov hänvisas till specialist för uppföljning av resultat. - Minst ett uppföljande läkarbesök eller brevsvar med provtagningsresultat ska ingå när provavvikelser förekommer. - Rekommendationer om eventuella åtgärder eller uppföljande läkarbesök med klinisk undersökning kan därefter bli aktuellt. Vid behov ska avropande myndighet kunna beställa separata undersökningar. Kompetens: Tjänsten ska utföras av företagssköterska och vid behov av företagsläkare. Uppfylls det obligatoriska kravet på tillhandahållande av tjänsten "hälsoundersökning, stor"? Tjänsten ska utföras i enlighet med definierade krav ovan. Ja Beskriv hur ni avser uppfylla efterfrågad tjänst "hälsoundersökning, stor" enligt ovan definierade krav. Tänk på att lämnad beskrivning kan komma att användas som en presentation till avropande myndighet Hälso- och arbetsmiljöundersökning, stor Syfte Hälso- och arbetsmiljöundersökningen fångar upp tidiga signaler som kan leda till ohälsa hos individen, stärker det friska hos individen med motivation till en sund livsstil. En kartläggning av den fysiska och psykosociala arbetsmiljön som identifierar faktorer som kan vara underlag till arbetsmiljöförbättringar. Utskrivet: :07 Sida 17 av 32 Refnr.: :014.../...

18 Upplägg Undersökningen genomförs av företagssköterska och innefattar ett hälsosamtal och provtagningar med bedömning av kondition. Hälsosamtalet berör både levnadsvanor, det allmänna hälsotillståndet och arbetsmiljön. Hälso- och arbetsmiljöundersökningen utförs individuellt, kan även utföras individuellt för en hel enhet/avdelning. Metodik Anpassat frågeformulär med frågor rörande den psykosociala och fysiska arbetsmiljön samt levnadsvanor som kost, motion, tobak och alkohol, symtom/besvär och upplevd hälsa. Provtagning/mätning blodprov (blodvärde, blodsocker, blodfetter, kalcium, njur- och leverprov), urinprov (äggvita), blodtrycksmätning, längd, vikt, beräkning av BMI samt midjemått, syn- och hörseltest, konditionstest. Hälsosamtal som utförs av företagssköterska utgår från frågorna i frågeformuläret samt resultatet av provtagning och konditionstest. Utifrån resultatet ges rådgivning om eventuella riskfaktorer i arbete och livsstil. Provsvaren lämnas i en personlig hälsofolder. Tjänsten utförs på företagshälsovården men kan även utföras i myndighetens lokaler. Uppföljning De som har avvikande värden/provsvar följs upp med en förnyad kontroll på Företagshälsan. Ett uppföljande besök ingår till företagsläkare alt företagssköterska vid förekomst av provavvikelse. Hälso- och arbetsmiljöundersökningen kan vara ett underlag för tidig rehabilitering. En sammanställning med kartläggning av den fysiska och psykosociala arbetsmiljön kan erbjudas och är då en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Kundnytta Syftet med hälso- och arbetsmiljöundersökningen är att uppmuntra individen till en sund livsföring. Att undvika ohälsa kommer för den enskilda individen bli allt viktigare. Målet är att identifiera och undanröja faktorer som kan leda till ohälsa och minska risken för sjukskrivning. Kompetens Leg sjuksköterska, leg distriktssköterska, företagssköterska med många års yrkeserfarenhet av hälso- och sjukvårdsrådgivning, medicinska bedömningar, Företagsläkare Hälsoundersökning, medicinska kontroller Syfte: Följa Arbetsmiljöverkets föreskrift (AFS) 2005:6 4, vilken anger att vissa individer måste genomgå undersökningar beroende på verksamhet och arbetsuppgifter: Arbetsgivaren ska oavsett riskbedömning i 3 ordna med medicinska kontroller av arbetstagarna vid: a) arbete som innebär exponering av bly och kadmium 12-26, b) arbete som innebär exponering för fibrosframkallande damm: asbest, kvarts och vissa syntetiska oorganiska fibrer enligt 27-31, c) arbete som innebär exponering för härdplaster enligt 32-40, d) arbete som innebär stor fysisk påfrestning: höjdarbete i master och stolpar, rök- och kemdykning samt dykeriarbete enligt För arbeten enligt punkterna a, b och d samt för vissa arbeten enligt punkt c ska de medicinska kontrollerna resultera i en tjänstbarhetsbedömning. Utskrivet: :07 Sida 18 av 32 Refnr.: :014.../...

19 Arbetsgivaren ska oavsett riskbedömningen i 3 erbjuda arbetstagarna medicinsk kontroll vid: e) arbete som innebär exponering för vibrationer enligt samt f) nattarbete enligt Medicinsk kontroll som ordnas eller erbjuds enligt 3 och 4 ska inte medföra några kostnader för arbetstagarna. Målgrupp: Individ Kundnytta: Uppfylla kraven i föreskriften. Förutsättningar: Avropande myndighet avgör i samråd med Anbudsgivaren om tjänsten ska utföras på företagshälsovården och/eller i avropande myndighets lokaler. Tjänstens innehåll: Anbudsgivaren ska minst kunna erbjuda: - Samtliga undersökningar/kontroller enligt AFS 2005:6 4 och eventuellt andra förordningar. - Utfärdande av tjänstbarhetsintyg när så krävs. - Återkoppling till individ och avropande myndighet. Kompetens: Tjänsten ska utföras av företagsläkare och företagssköterska. Uppfylls det obligatoriska kravet på tillhandahållande av tjänsten "hälosundersökning, medicinska kontroller"? Tjänsten ska utföras i enlighet med definierade krav ovan. Ja Beskriv hur ni avser uppfylla efterfrågad tjänst "hälsoundersökning, medicinska kontroller" enligt ovan definierade krav. Tänk på att lämnad beskrivning kan komma att användas som en presentation till avropande myndighet Bilaga: Hälsoundersökning, medicinska kontroller (se nedan) Besök - allmänt Syfte: Ge individen möjlighet att besöka företagshälsovården för arbetsrelaterade besvär. Målgrupp: Individ Kundnytta: Förebygga ohälsa samt rehabiliterande insatser för att individen ska kunna vara kvar eller återgå i arbete. Förutsättningar: Avropande myndighet avgör i samråd med Anbudsgivaren om tjänsten ska utföras på företagshälsovården och/eller i avropande myndighets lokaler. I statistik över utförda tjänster ska det finnas uppgift om tjänsten är förebyggande eller rehabiliterande. Utskrivet: :07 Sida 19 av 32 Refnr.: :014.../...

20 Tjänstens innehåll: Anbudsgivaren ska kunna erbjuda: - Individuella besök. Kompetens: Tjänsten ska utföras av företagsläkare, företagssköterska, beteendevetare, leg. psykolog, leg. sjukgymnast, ergonom, hälsopedagog. Uppfylls det obligatoriska kravet på tillhandahållande av tjänsten "besök - allmänt"? Tjänsten ska utföras i enlighet med definierade krav ovan. Ja Beskriv hur ni avser uppfylla efterfrågad tjänst "besök - allmänt" enligt ovan definierade krav. Tänk på att lämnad beskrivning kan komma att användas som en presentation till avropande myndighet Personer från myndigheter/företag erbjuds individuella besök för arbetsrelaterade besvär. Besöken kan bokas vid behov till företagsläkare, företagssköterska, ergonom, arbetsmiljöingenjör, hälsopedagog, beteendevetare eller psykolog för bedömning och handläggning av ärendet. Uppdragen utförs efter överenskommelse med kunden Besök - övriga kompetenser Syfte: Ge individen möjlighet att besöka företagshälsovårdens övriga kompetenser för arbetsrelaterade besvär. Målgrupp: Individ Kundnytta: Förebygga ohälsa samt rehabiliterande insatser för att individen ska kunna vara kvar eller återgå i arbete. Förutsättningar: Avropande myndighet avgör i samråd med Anbudsgivaren om tjänsten ska utföras på företagshälsovården och/eller i avropande myndighets lokaler. I statistik över utförda tjänster ska det finnas uppgift om tjänsten är förebyggande eller rehabiliterande. Tjänstens innehåll: Anbudsgivaren ska minst kunna erbjuda: - Möjlighet till att köpa tjänster från övriga kompetenser. (T.ex. dipl. massör, leg. naprapat, leg. kiropraktor och dietist). - Individuella besök. Kompetens: Tjänsten ska utföras av kompetenser inom efterfrågad tjänst. Uppfylls det obligatoriska kravet på tillhandahållande av tjänsten "besök - övriga kompetenser"? Tjänsten ska utföras i enlighet med definierade krav ovan. Ja Beskriv hur ni avser uppfylla efterfrågad tjänst "besök - övriga kompetenser" enligt ovan definierade krav. Tänk på att lämnad beskrivning kan komma att användas som en presentation till avropande myndighet Företagshäsan Falun Borlänge AB kan erbjuda besök hos dipl. massör både på arbetsplatsen men också på mottagningen. Utskrivet: :07 Sida 20 av 32 Refnr.: :014.../...

4. Leveransavtalsbilaga 4 Tjänsteutbud

4. Leveransavtalsbilaga 4 Tjänsteutbud 4. Leveransavtalsbilaga 4 Tjänsteutbud 4.1. Anbud Feelgood Företagshälsovård - tjänsteutbud 4.1.1. Inledning Anbudsgivaren ska tillhandahålla samtliga nedan efterfrågade tjänster som beskrivs i detta kapitel.

Läs mer

ARBETSMILJÖHANDBOK. Företaget AB. Stina Ledare. Sven Andersson. Karin Persson. kontorschef. lagerchef

ARBETSMILJÖHANDBOK. Företaget AB. Stina Ledare. Sven Andersson. Karin Persson. kontorschef. lagerchef ARBETSMILJÖHANDBOK har 25 anställda och är en försäljningsverksamhet som har kontor och lager, (ingen produktion). VD är, kontorschef är och lagerchef är Sven Andersson VD Sven Andersson lagerchef kontorschef

Läs mer

Företagshälsovård i staten rapport från en undersökning Statliga myndigheters syn på samarbetet med företagshälsovården

Företagshälsovård i staten rapport från en undersökning Statliga myndigheters syn på samarbetet med företagshälsovården Företagshälsovård i staten rapport från en undersökning Statliga myndigheters syn på samarbetet med företagshälsovården På uppdrag av Partsrådet Rapport 2010 05 27 Stig Tegle, Tegle Research Åsa Axelsdotter

Läs mer

Företagshälsovård anpassad till arbetslivets behov en fördjupning

Företagshälsovård anpassad till arbetslivets behov en fördjupning Företagshälsovård anpassad till arbetslivets behov en fördjupning 2009-08-20 Innehållsförteckning Uppdraget... 2 Genomförande... 3 Resultat från litteraturen... 4 Resultat från intervjuerna... 7 Små företag...

Läs mer

Företagshälsovård en handledning från LO och LO-förbunden

Företagshälsovård en handledning från LO och LO-förbunden Företagshälsovård en handledning från LO och LO-förbunden Denna skrift är framtagen av en arbetsgrupp som tillsatts av LOs Miljö- och arbetslivsutskott (MOA) och där följande förbund varit representerade:

Läs mer

Hälsoplan. Hälsoekonomisk handlingsplan tillsammans med hälsoredovisning för 2005

Hälsoplan. Hälsoekonomisk handlingsplan tillsammans med hälsoredovisning för 2005 Hälsoplan Hälsoekonomisk handlingsplan tillsammans med hälsoredovisning för 2005 Innehåll Personaldirektören har ordet 2 Syfte med hälsoplan i Apoteket 3 Mål, strategier och framgångsfaktorer i Apotekets

Läs mer

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 2014-09-16 REM 2011/101340 1 (17) Enheten för människa och omgivning Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 1. Sammanfattning Förslaget behandlar

Läs mer

Personliga assistenters arbetsmiljö. Ett riksövergripande projekt. Rapport 2002:5

Personliga assistenters arbetsmiljö. Ett riksövergripande projekt. Rapport 2002:5 Personliga assistenters arbetsmiljö Ett riksövergripande projekt Rapport 2002:5 Personliga assistenters arbetsmiljö Ett riksövergripande projekt 28 juni 2002 Barbro Köhler Krantz, projektbeställare Anita

Läs mer

systematiskt arbetsmiljöarbete mot stress Arbetsmiljöverket

systematiskt arbetsmiljöarbete mot stress Arbetsmiljöverket systematiskt arbetsmiljöarbete mot stress Arbetsmiljöverket Systematiskt arbetsmiljöarbete mot stress Denna skrift är avsedd som hjälp och vägledning i arbetsmiljöarbetet för att motverka stress. Den innehåller

Läs mer

Protokollsutdrag dokument till Akten

Protokollsutdrag dokument till Akten Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2009-05-19 LS-LED09-040 79 Slutrapport Programmet för arbetsmiljö och hälsa Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen godkänner föreliggande slutrapport

Läs mer

Vindkraft och Arbetsmiljö

Vindkraft och Arbetsmiljö Vindkraft och Arbetsmiljö Karin Liinasaari och Jenny Ahtola 2013-11-08 Projekt nr. 34250-2 Sammanfattning Arbetsmiljö- och säkerhetsarbete inom vindkraftbranschen är något som i likhet med alla branscher

Läs mer

Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall

Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Arbetsmiljöverket 2007 Text: Bengt Olof Åradsson, enheten för processäkerhet

Läs mer

Arbetsmiljö. Arbetsmiljöhandbok

Arbetsmiljö. Arbetsmiljöhandbok Arbetsmiljöhandbok 2008-10-16 Arbetsmiljöhandbok Förvaras hos medlemmen tillgänglig för medlem, servicegarant och assistenter Innehåll Kontaktuppgifter Brukarkooperativet JAG och skyddskommittén, sid 3

Läs mer

Previas handbok. för ett bättre arbetsliv. TIPS & RÅD om hur du skapar en effektiv och hållbar organisation och frigör den mänskliga faktorn

Previas handbok. för ett bättre arbetsliv. TIPS & RÅD om hur du skapar en effektiv och hållbar organisation och frigör den mänskliga faktorn Previas handbok för ett bättre arbetsliv TIPS & RÅD om hur du skapar en effektiv och hållbar organisation och frigör den mänskliga faktorn 2 INLEDNING Varför en handbok för ett bättre arbetsliv? VI TÄNKER

Läs mer

Guide för en bättre arbetsmiljö

Guide för en bättre arbetsmiljö Guide för en bättre arbetsmiljö Hur har ni det på arbetsplatsen? Vad bidrar till att det känns bra? Hur kan det bli bättre? 1 Börja med att svara på frågorna i rutan. Svaren ger troligtvis några exempel

Läs mer

Personliga assistenters psykosociala arbetsmiljö

Personliga assistenters psykosociala arbetsmiljö Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Emelie Eriksson Martin Steby Personliga assistenters psykosociala arbetsmiljö En kvalitativ studie på ett privat assistansföretag The psychosocial work environment

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

Hur fungerar det med företagshälsovården egentligen?

Hur fungerar det med företagshälsovården egentligen? Examensarbete Våren 2012 Sektion för hälsa och samhälle Folkhälsovetenskap och pedagogik Hur fungerar det med företagshälsovården egentligen? En kvantitativ studie om hur anställda uppfattar att samarbete

Läs mer

Sunda vanor ger bonus H&M MAILORDER SATSAR PÅ FRISPRÅKIGHET EXPERTEN TIPSAR: SÅ HÅLLER DU FORMEN I SOMMAR FAKTORER SOM GÖR DITT FÖRETAG FRISKT

Sunda vanor ger bonus H&M MAILORDER SATSAR PÅ FRISPRÅKIGHET EXPERTEN TIPSAR: SÅ HÅLLER DU FORMEN I SOMMAR FAKTORER SOM GÖR DITT FÖRETAG FRISKT din tidning om företagshälsovård från ab previa, nr 2/2008 H&M MAILORDER SATSAR PÅ FRISPRÅKIGHET EXPERTEN TIPSAR: SÅ HÅLLER DU FORMEN I SOMMAR 9 FAKTORER SOM GÖR DITT FÖRETAG FRISKT AKZO NOBEL HÅLLER HÄLSAN

Läs mer

Arbetsmiljöansvar. för personal som är inhyrd eller arbetar på tillfälliga arbetsplatser

Arbetsmiljöansvar. för personal som är inhyrd eller arbetar på tillfälliga arbetsplatser Arbetsmiljöansvar för personal som är inhyrd eller arbetar på tillfälliga arbetsplatser Arbetsmiljöverket 2008 Författare: Carin Siöcrona Redaktör: Annika Hellberg Grafisk form och layout: Strax Design,

Läs mer

arbetsmiljöhandbok isbn 978-91-85775-18-7 2013 svensk fjärrvärme ab

arbetsmiljöhandbok isbn 978-91-85775-18-7 2013 svensk fjärrvärme ab arbetsmiljöhandbok arbetsmiljöhandbok isbn 978-91-85775-18-7 2013 svensk fjärrvärme ab sammanfattning Fjärrvärmebranschens farliga varor - el, gas, kemikalier, ånga och hetvatten gör den riskfylld att

Läs mer

Skapa en säker miljö STRESSA MINDRE OCH BLI EN BÄTTRE CHEF HÄLSOFRÄMJANDE ARBETE DÄRFÖR SÄNKER DET SJUKTALEN SÅ STOPPAR NVS ARBETSSKADORNA

Skapa en säker miljö STRESSA MINDRE OCH BLI EN BÄTTRE CHEF HÄLSOFRÄMJANDE ARBETE DÄRFÖR SÄNKER DET SJUKTALEN SÅ STOPPAR NVS ARBETSSKADORNA posttidning B returadress: box 4080 171 04 Solna porto betalt Är adress eller mottagare felaktig? Ändra dina uppgifter på info@previa.se ab previa box 4080 171 04 solna besöksadress: hemvärnsgatan 8 tel

Läs mer

Arbetsmiljö. för chefer. Ett utbildnings- och faktamaterial. Prevent. 3:e upplagan

Arbetsmiljö. för chefer. Ett utbildnings- och faktamaterial. Prevent. 3:e upplagan Arbetsmiljö för chefer Ett utbildnings- och faktamaterial Prevent 3:e upplagan Prevent är en ideell förening inom arbetsmiljöområdet med Svenskt Näringsliv, LO och PTK som huvudmän. Vår uppgift är att

Läs mer

Landstinget Kronoberg

Landstinget Kronoberg Revisionsrapport Genomförd på uppdrag av revisorerna September 2009 Landstinget Kronoberg Granskning av landstingets arbete för att vara en attraktiv arbetsgivare Innehåll 1 Sammanfattande bedömning...

Läs mer

Personalhandbok för xxx Arbetsmiljö, arbetstider, arbetsrutiner, kontaktuppgifter

Personalhandbok för xxx Arbetsmiljö, arbetstider, arbetsrutiner, kontaktuppgifter Personalhandbok för xxx Arbetsmiljö, arbetstider, arbetsrutiner, kontaktuppgifter 1 Intyg Jag har tagit del och förstått innehållet i personalhandboken samt i arbetsmiljöhandboken. Namn Underskift Datum

Läs mer

Arbetsmiljömanual för sjöfarten

Arbetsmiljömanual för sjöfarten Arbetsmiljömanual för sjöfarten Prevent är en ideell förening inom arbetsmiljöområdet med Svenskt Näringsliv, LO och PTK som huvudmän. Prevent arbetar för ett friskt, sunt och säkert arbetsliv. På www.prevent.se

Läs mer

Inledning 3. 1. Vår värdegrund 4. 2. Policy för medarbetar och ledarskap 5. 3. Policy för personal- och kompetensförsörjning 6. 4.

Inledning 3. 1. Vår värdegrund 4. 2. Policy för medarbetar och ledarskap 5. 3. Policy för personal- och kompetensförsörjning 6. 4. 2006-09-05 1(15) INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID Inledning 3 1. Vår värdegrund 4 2. Policy för medarbetar och ledarskap 5 3. Policy för personal- och kompetensförsörjning 6 4. Lönepolicy 7 5. Policy för arbetstid

Läs mer

Hälsofrämjande ledarskap och medarbetarskap

Hälsofrämjande ledarskap och medarbetarskap Uppdaterad 2008 Ett arbetsmaterial för att stödja Hälsofrämjande ledarskap och medarbetarskap Att använda i det systematiska hälso- och arbetsmiljöarbetet Detta är ett arbetsmaterial som kan användas

Läs mer

Strategisk modell för medarbetarundersökningar som kan inkludera systematiskt arbetsmiljöarbete för den psykosociala arbetsmiljön?

Strategisk modell för medarbetarundersökningar som kan inkludera systematiskt arbetsmiljöarbete för den psykosociala arbetsmiljön? Institutionen för handelsrätt HT 2008 HARK13 i arbetsrätt Strategisk modell för medarbetarundersökningar som kan inkludera systematiskt arbetsmiljöarbete för den psykosociala arbetsmiljön? Handledare:

Läs mer

Arbetsmiljö för chefer

Arbetsmiljö för chefer Bild på tårtätare Foto Fredrik Beskow Skapa en attraktiv arbetsplats! Att en bra arbetsmiljö får oss att må bra är inte svårt att räkna ut. Att den som mår bra gör ett bättre jobb är inte heller så konstigt.

Läs mer