Neuropsykiatriska funktionshinder

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Neuropsykiatriska funktionshinder"

Transkript

1 vårdprogram Neuropsykiatriska funktionshinder

2 Vårdprogram för vuxna patienter med neuropsykiatriska funktionshinder Innehållsförteckning 1 Inledning 3 2 Vilka patienter? 4 3 Bemötande 4 4 Utredning 4 5 Bedömningar och skattningar 6 6 Behandling 6 7 Familj, barn och närstående 9 8 Samverkan 10 9 Uppföljning av vårdprogrammet 10 Bilagor 11 Referenser 11 FÖRFATTARE Detta vårdprogram är utarbetat av en grupp bestående av: Kristina Svensson, arbetsgruppens ordförande, sjuksköterska Ingela Westergren, psykolog Peter Jacobsson, psykolog Jan Johansson, avdelningschef (BUP) och psykolog Jukka Ahonen, kurator Susanne Sverdrup, arbetsterapeut Katalin Stefanescu, sjukgymnast Elisabeth Raine, psykiater Vårdprogram Ett vårdprogram utgör riktlinjer för hälso- och sjukvård för en viss grupp av patienter och beskriver hur vård och behandling ska genomföras inom en stor organisation (klinik, upptagningsområde, region eller landsting). Ett vårdprogram är ett styrdokument som är fastställt av organisationens ledning och ska följas upp och revideras kontinuerligt.

3 1. inledning Psykiatrin Halland har uppmärksammat behovet av ökad tillgänglighet och kompetens för patienter med så kallad neuropsykiatrisk problematik. Bakgrunden till detta är den växande kunskapsutvecklingen kring diagnoserna och den ökande medvetenheten om omfattningen. Som ett exempel kan nämnas att cirka 25 procent av alla vuxenpsykiatriska patienter beräknas ha diagnosen adhd. Inom barn- och ungdomspsykiatrin är andelen i dag cirka 50 procent. Även den politiska nämnden för Psykiatrin Halland, vårdgrannar, brukarföreningar, patienter och närstående har efterfrågat högre tillgänglighet, större utredningskapacitet och bredare behandlingsutbud. Begreppet neuropsykiatri är inte oomstritt. Begreppet kan antyda att det på något sätt är mer knutet till neurobiologiska orsakssamband än andra psykiatriska diagnoser och därmed också mindre förändringsbart. Dagens forskningsläge pekar på multifaktoriella orsakssamband. Behandlingsutbudet är ännu alltför outvecklat för att man ska kunna uttala sig om förändringsbarhet. I vårdprogrammet använder vi dock begreppet neuropsykiatri då det än så länge är mest vedertaget i Sverige (används bland annat av Socialstyrelsen). Föreliggande vårdprogram är utformat utifrån en genomgång av evidensbaserad forskning, erfarenheter, nationella vårdprogram och lokala riktlinjer. Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ger upphov till betydande problem som många gånger på ett genomgripande sätt påverkar personens vardag och livssituation. Problemen kan variera stort från person till person. De betecknas som utvecklingsrelaterade, vilket innebär att nedsättningarna har funnits sedan barndomen. Dessutom har man i dessa nya diagnosgrupper särskilt uppmärksammat kognitiva brister och hur dessa manifesteras i vardagen. Exempel på dessa är svårigheter med uppmärksamhet, impulskontroll, inlärning, minnesförmåga, planering, målstyrning, motoriska problem, socialt samspel och kommunikation. Risken att också utveckla andra psykiatriska tillstånd, till exempel depressioner, ångesttillstånd, utmattningssyndrom, beroendeproblem och så kallat antisocialt beteende, betecknas som stor. De neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som är vanligast förekommande i den kliniska vardagen är adhd, Aspergers syndrom och andra autistiska tillstånd samt mer sällan Tourettes synd rom. De olika diagnoserna i gruppen neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har till största delar skilda symtomatologier och i dagsläget är det oklart i vilken mån det finns gemensamma underliggande etiologier och omfattning av samsjuklighet tillstånden emellan. Specialistnätverk Ett specialistnätverk bestående av personal från våra befintliga verksamheter ska finnas. Syftet med nätverket är att säkerställa att arbetssätt, kompetens och kunskapsutveckling är likartad över hela länet. Dessa personer ska tillhandahålla högspecialiserad kompetens vid komplexa ärenden. Förutom sitt ordinarie arbete ska dessa personer kunna fungera konsultativt till de ordinarie mottagningarna i länet. Utrednings- och behandlingsansvar ska finnas kvar i basverksamheten, även om någon på länsövergripande specialistnivå till exempel gör en kompletterande utredning konsultativt/gör en begränsad insats. De personer som ingår i nätverket ska vara specifikt utsedda utifrån kompetens, intresse och uppdrag. Vuxenpsykiatriska mottagningar Det konkreta arbetet med patientgruppen ska ske på de vuxenpsykiatriska mottagningarna (VPM) i patienternas närområde. Kompetensmål All personal i Psykiatrin Halland ska ha grundläggande kunskaper om neuropsykiatriska tillstånd. Läkare och psykologer ska ha en djupare kunskap om dessa tillstånd som dessutom inkluderar diagnostisk fördjupning. Varje yrkesgrupp ska dessutom ha för målgruppen yrkesspecifika kunskaper. Kompetensutveckling ska erbjudas genom utbildningsinsatser av den specialistkompetens som finns inom organisationen och ska utgöra en del av specialistnätverkets ansvar. 3

4 2. vilka patienter? Vårdprogrammet gäller för alla patienter som kommer eller är i kontakt med psykiatrin i Halland och som uppvisar symtom på utvecklingsrelaterade neuropsykiatriska funktionsnedsättningar enligt DSM IV/ICD 10 (företrädesvis F 84 och F 90). Specialistpsykiatrins ansvar för utredning och behandling av personer med misstänkt begåvningshinder (mental retardation) är i dagsläget oklart. Störningen ska innebära en betydande och varaktig sänkning av funktionsnivån i det dagliga livet och/eller betydande personligt lidande. 3. bemötande Ett gott bemötande som bygger på kunskap, respekt, värme och engagemang är av största vikt för patienten och dennes närstående. Det innebär att vårdpersonal ska skapa en god relation med dem för såväl bedömningen som den fortsatta behandlingen. Personkontinuitet i vårdkontakten och vårdmiljön är viktigt för patientens motivation till behandling. 4. utredning Vi har valt att använda begreppet diagnostisk utredning för att tydliggöra syftet med denna utredning och för att skilja den från de bedömningar/utredningar som sker inför en åtgärd eller behandling och som också används för att löpande utvärdera dessa. Diagnostiska utredningar görs i första hand av läkare och psykolog, men på deras initiativ kan de kompletteras av annan yrkesgrupp, till exempel socionom, sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast. All utredning sker på ett hypotesprövande och genomtänkt tillvägagångssätt. Målet är att inte utreda mer än nödvändigt. När man anser sig ha uppnått tillräcklig säkerhet för att slå fast eller avfärda en diagnos avslutas utredningen. Kan man inte uppnå tillräcklig säkerhet, till exempel på grund av bristfällig, otillräcklig eller osäker information, dokumenteras det som bristfällig information, vilket innebär att utredningen avslutas till dess det framkommer ytterligare relevant information. I de fall det finns behov av information utöver fastställande av diagnos, till exempel att skapa underlag för juridiska eller ekonomiska rättigheter/skyldigheter, ska detta vara klart uttalat. På grund av underliggande problem kan det vara svårt för vissa patienter att vara drogfria längre perioder. Därför ska möjligheten att uppnå en hållbar arbetsallians med patienten för att kunna genomföra utredning och behandling bedömas från fall till fall. Generellt bör patientens drogfrihet kontrolleras på ett tillförlitligt sätt löpande under utredning och behandlingstiden. Remissväg Remisser kommer till exempel från BUP samt från närsjukvården enligt handläggningsöverenskommelsen. När det gäller egenremisser ska dessa bedömas av triagefunktionen, i bedömningsteam eller motsvarande. Nivådifferentierad neuropsykiatrisk utredning Utredningar som sker i flera steg, där målet är tillräcklig diagnostisk säkerhet, är nödvändiga av både resurs- och kvalitetsskäl. I uppbyggandet av utredningsprocessen måste hänsyn tas till de skiftande resurser och lokala förutsättningar som finns i befintliga enheter. Nivå 1 Vid tydliga symtom samt ingen eller välkontrollerad samsjuklighet samt tydlig funktionsnedsättning kopplad till symtomen, krävs ingen omfattande utredning för att fastställa diagnos med hög säkerhet. Inte heller då det klart framgår att symtomatologin med största sannolikhet bättre kan förklaras av någon annan psykiatrisk problematik, till exempel vid symtomdebut i me del åldern, då ju inte tillståndet kan anses vara utvecklingsrelaterat. Utredningen görs av läkare och psykolog utifrån följande frågeställningar: Finns det förutsättningar att genomföra utredning bland annat med utgångspunkt i drogfrihet, motivation och livssituation? Är det möjligt att utesluta somatiska tillstånd eller missbruk? Finns tydlig symtombild i nutid samt sannolika problem i barn domen? 4

5 och inlärningsproblem samt begränsningar i begåvningsnivå. Utförs i samråd/konsultation av högspecialiserad personal ( specialistnätverket ), som finns tillgänglig länsövergripande och åldersobundet. Kartläggning görs i förekommande fall av kroppssystemets fysiologiska funktioner, av kroppsstrukturer och eventuella avvikelser, samt av vilken påverkan detta har på funktionsnedsättningen. Fokus ligger på vad som motiverar personen och vilka kompensatoriska åtgärder som krävs. Vilka andra förklaringar kan ligga till grund för svårigheterna, det vill säga andra psykiatriska tillstånd, till exempel ångest och depression eller yttre faktorer som stress eller droger? På vilket sätt kommer neuropsykologiska tester att tillföra användbar information? Kan tillräcklig säkerhet i utredningen fastställas? Nivå 2 Patienter som uppvisar en mer komplex symtombild, till exempel med indikationer på andra psykiatriska tillstånd där symtom överlappar neuropsykiatrisk symtomatologi, kan behöva en mer fördjupad utredning än vad som är möjligt i Nivå 1. Denna utförs av specialiserad personal på psykiatrisk mottagning eller verksamhetsområde. Utredning görs huvudsakligen av läkare och psykolog, men kan kräva klargörande utredningsinsatser av socionom, sjuksköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast. Frågeställningarna under Nivå 1 är tillämpbara även under denna nivå. Nivå 3 Denna utredningsnivå gäller personer med en uttalad komplex problematik som kan omfatta svårbedömd samsjuklighet, uppmärksamhets- Social och psykosocial utredning Nedan följer exempel på vilka livsområden som ska beröras i samband med en psykosocial utredning eller bedömning. Arbete Ekonomi Sjukskrivning Boende Fritid Närstående och nätverk Professionellt nätverk Kontakter med organisationer och myndigheter Relationer Stress Riskbruk Missbruk Kriminalitet (Se vidare social och psykosocial behandling här nedan). Återkopplingssamtal Efter diagnostisk utredning ska slutsatserna och eventuell diagnos förmedlas till patienten på ett så tydligt och begripligt sätt som möjligt. Detta ska ske i form av ett samtal där patienten får möjlighet att diskutera och fråga om utredningens genomförande och resultat. Hela eller delar av utredningen ska också erbjudas patienten i skriftlig form. Detta samtal är också ett lämpligt tillfälle att fråga om patientens egna önskemål om fortsatta åtgärder och behandlingar. Körkortsintyg När det gäller körkortsintyg kopplat till adhddiagnos eller AST kräver Transportstyrelsen i dagsläget intyg av psykiater (se skriften Trafikmedicin utgiven av Transportstyrelsen). 5

6 5. bedömningar och skattningar Efter insättning av medicin vid adhd-diagnos rekommenderas en tvärprofessionell uppföljning med bland annat skattningsskalor av såväl symtom som funktion, (till exempel datoriserade uppmärksamhetstester) strukturerade biverkningsformulär och upprepade neuropsykologiska tester för att mäta behandlingseffekter. 6. behandling Syfte med behandling: Förbättrad funktionsförmåga utifrån de påvisade funktionsnedsättningarna. Utveckling av nya färdigheter och förmåga att omsätta de nya färdigheterna i vardagen. Utveckling av stödfunktioner i omgivningen och samordning med andra huvudmän. I första hand ska vi erbjuda evidensbaserade metoder för behandling och åtgärder. I dagsläget utgörs dessa enbart av farmakologisk behandling av adhd. Det finns emellertid lovande resultat när det gäller psykologisk behandling för adhd. Enligt vad vi känner till är det inte fallet med AST. Där finns det endast spridda åtgärds- och behandlingsmetoder, oftast i form av kliniska erfarenheter. Syftet ska emellertid liksom all psykiatrisk behandling vara att minska symtom och lidande och därigenom bidra till ökad funktion. Vårdplan En vårdplan ska upprättas med tydlig målsättning och uppföljning. Patienten är viktig i processen och ska vara delaktig samt ha inflytande vid planering, genomförande och uppföljning. I vårdplanen ska det finnas en utförlig informations- och utbildningsdel som berör aktuell och relaterad problematik, samt patientens styrkor som bas i behandlingsarbetet och ska innehålla följande: Information och utbildning Farmakologisk behandling Omvårdnad Psykologisk behandling Funktionsbefrämjande åtgärder Sociala och psykosociala åtgärder Samordnad plan för stöd- och rehabiliteringsinsatser Information och utbildning Det är viktigt att patienten får god kunskap om hur tillståndet definieras, vilka åtgärder och behandlingsmetoder som finns tillgängliga och vilka andra psykiatriska tillstånd som är vanliga i samband med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Det finns åtskilliga studier som visar hur avgörande sådan information är för att kunna gå vidare och tillgodogöra sig senare åtgärder och behandlingar. Dessutom är det av stor vikt att 6

7 ningen. Denna information kan ske individuellt såväl som genom formell patient/anhörigutbildning. Sådana utbildningar ska inrättas och erbjudas som ett rutinmässigt inslag på samtliga mottagningar. Utbildningarna ska bland annat innehålla information om diagnos, medicinering, behandlingsmetoder, expressed emotions (EE), hjälpmedel och rättigheter. Farmakologisk behandling Vid adhd är centralstimulantiabehandling förstahandsval. För autismspektrumtillstånd finns det i dagsläget ingen specifik behandling. Däremot kan medicinering för andra psykiatriska tillstånd, som depression, vara aktuell. När patienten bedöms behöva psykofarmaka (exempelvis centralstimulantia och antidepressiva) insätt s detta enligt medicinsk praxis. Här måste så kallade centralstimulantiadispensärer inrättas och en systematisk utvärdering av läkemedlen ska även ingå. Behandling med amfetamin ska användas ytterst restriktivt för vuxna patienter i psykiatrin i Halland. Omvårdnad Eftersom behoven ser väldigt olika ut hos denna patientgrupp måste naturligtvis även omvårdnaden anpassas individuellt. Stödet till patienten kan ses som en övergripande åtgärd (av typen kontaktmannaskap/case manager) som innehåller samordning med övriga vårdkontakter och vårdgrannar, såväl som psykoedukativa insatser samt med ett coachande förhållningssätt i det för patienten ofta kaotiska vardagslivet. De flesta patienter med adhd får behandling med centralstimulantia. Här är en omvårdnadskontakt med läkemedelsuppföljning oftast nödvändig. Vid AST behandlas ofta patienter farmakologiskt för samsjuklighet varför det också här kan behövas läkemedelsuppföljning. förmedla kunskap om samhälleliga och juridiska rättigheter samt de möjligheter som framför allt finns inom kommunen för att underlätta vardagen med de funktionshinder som uppstår. Informationen ska även erbjudas anhöriga om patienten inte motsätter sig det, antingen tillsammans med patienten eller separat. Det är viktigt att öka förståelsen för att patientens svårigheter har sin grund i den neuropsykiatriska funktionsnedsätt- Psykologisk behandling Fram till nyligen har det funnits få psykologiska behandlingsmetoder utvecklade för denna grupp. Den behandling som har erbjudits har inte tagit hänsyn till de specifika svårigheter som en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning kan innebära. I dag finns ett fåtal strukturerade behandlingsmodeller för vuxna med adhd. Dessa har huvudsakligen kognitivt be teendeinriktade utgångspunkter och bedrivs både individuellt och i grupp. Genomförda studier visar goda resultat för flera av 7

8 dessa modeller, men kan på grund av bristen på studier ännu inte betraktas som evidensbaserade. Eftersom enbart farmakologisk behandling av adhd ofta inte leder till tillräcklig symtomfrihet och funktionsökning ska komp lementära behandlingsmetoder utvecklas och utprövas i patientgruppen. I dagsläget ska i första hand följande modeller användas: Stevensons grupp behandling eller självhjälpsmodell, Hesslinger och Philipsens anpassade DBT, Safrens indivi duella KBT för adhd eller Safrens gruppanpassning. När det gäller AST har hittills olika speci fika psykoterapimetoder prövats alltför otillräckligt för att man ska kunna rekommendera en viss metod. Psykologisk behandling inriktas inte bara på kärnsymtomen i adhd respektive AST. Man behöver även arbeta med de svårigheter som finns samtidigt, i form av till exempel ångest och depression. De metoder som används för andra patientgrupper med dessa svårigheter kan behöva anpassas till de speciella förutsättningar som gäller för personer med adhd respektive AST. Funktionsbefrämjande behandling och anpassning En kartläggning görs av patientens önskemål, behov och aktuella förmåga inom de olika vardagliga aktivitetsområdena; personlig vård, boende, studier eller arbete, fritid, kommunikation och social interaktion, den fysiska och sociala miljöns betydelse för aktivitetsutförandet samt vilka starka sidor patienten har. Denna kartläggning kan sedan leda till olika förslag på åtgärder; ändrade strategier för att ut föra vardagslivets aktiviteter, anpassning av miljön och/eller aktiviteter, utprovning av individuella hjälpmedel eller social träning i grupp. Denna form av insatser är ofta omfattande och långvariga med upprepade uppföljningar. Det finns en omfattande klinisk erfarenhet och en del studier som pekar på svårigheter när det gäller motorik och kroppskännedom hos en del personer med neuropsykiat riska funktionsnedsättningar. Social och psykosocial behandling Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar påverkar ofta individens hela psykosociala sammanhang. Därför är det viktigt att utreda och bedöma behovet av behandling och åtgärder inom hela det psykosociala fältet. Det psykosociala synsättet innefattar patienten, närstående och omgivande samhälle. Psykolog och psykiater får i samband med den diagnostiska utredningen ofta en god bild av patientens psykosociala livssituation och om det behövs behandling eller åtgärder inom det psykosociala fältet. Psykolog eller psykiater får därför en viktig uppgift i att koppla in rätt kompetens för fortsatt utredning och even tuell behandling. Genom att metodiskt undersöka olika livsområden utifrån några tydliga frågeställningar får man ofta en bra bild av den sociala och psykosociala livssituationen: Vilka behov finns? Hur kan de tillgodoses? Resurser? Belastningar? Efter en social och psykosocial utredning/bedömning kan det ibland vara en tillräcklig insats att patienten och närstående får vägledning och konsultation i frågor om samhällets resurser; arbete, bostad, ekonomi, utbildning, försäkringsrätts- och sociallagstiftningsfrågor och hänvisning till rätt instans. Det kan också röra sig om att patienten får någon form av remiss, intyg eller utlåtande. Denna form av insatser är ofta kortvariga och väl avgränsade. Det kan räcka med ett samtal med exempelvis en kurator med möjlighet till fortsatt rådgivning på telefon. Ibland följs utredning och bedömning av ett erbjudande om en psykosocial behandling. Innehållet varierar beroende på vilka behov som behöver tillgodoses. Samtal (patient, närstående) Stödsamtal: Psykopedagogisk intervention med patient och närstående tillsammans Bearbetande samtal Motivationssamtal Sociala åtgärder: Samordning Kontakt med myndigheter och organisationer Rehabilitering (avstämningsmöten) Intyg, remisser, utlåtanden: 8

9 kan inom specialistpsykiatrin (inte minst mellan BUP och VPM) och mellan specialistpsykiatrin och närsjukvård, somatisk sjukhusvård, kommunal omsorg och and ra relevanta vårdgrannar. För att denna samverkan ska fungera optimalt krävs tydlighet och väl utarbetade rutiner för konsultation, remisshantering och överföring av patienter och information. Samarbete med psykiatrins vårdgrannar kring patienten ska även präglas av tydlighet samt ett professionellt och flexibelt förhållningssätt. Patienter med en neuropsykiatrisk diagnos kan ha ett återkommande behov av intyg och utlåtanden från vårdgivare inom öppenvårdspsykiatrin. Det kan röra sig om körkortsfrågor, sjukskrivning, sjukersättning, ansökan om god man/förvaltare, ansökan om LSS och intyg till olika former av försäkringar. Skrivande av intyg och utlåtanden kan därför bli en insats i sig. Samordnad plan för stöd och rehabiliteringsinsatser Målet är att uppnå högsta möjliga funktionsnivå. Därför är det av största vikt att arbeta för en så allsidig insats som möjligt och att så tidigt som möjligt länka patienten till vårdgrannar, till exempel kommun, skolhälsovård, närsjukvård, försäkringskassa och arbetsförmedling. Dessa bör löpa parallellt med övrig behandling inom specialistpsykiatrin. En god utgångspunkt här är att arbeta för utvecklingen av fasta vårdkedjor för patientens och närståendes trygghet och upplevelse av ett gott omhändertagande. Samordning av stöd och rehabiliteringsinsatser ska ske i enlighet med länsövergripande avtal om ansvarsfördelning och samordning av insatser till personer som behöver stöd från samhället på grund av sin psykiska funktionsnedsättning. Stor vikt läggs vid samver- Avslutning I och med den ökande tillströmningen av patienter med neuropsykiatrisk problematik, måste det göras tydligt när behandling och åtgärder ska avslutas eller begränsas. Detta ska utföras på ett så tydligt och respektfullt sätt som möjligt. Patienter som behöver åtgärder och behandling som inte faller inom ramen för specialistpsykiatrin ska lotsas över till rätt huvudman. Neuropsykiatriska patienter som inte faller inom ramen för specialistpsykiatri enligt aktuell handläggningsöverenskommelse ska avslutas inom en avgränsad tid eller överföras till närsjukvårdens basansvar för psykisk ohälsa eller kommunernas socialpsykiatri. Behandling med centralstimulantia faller inom specialistpsykiatrins ansvarsområde och kan inte med nuvarande bestämmelser överföras till primärvårdsnivå. Det utesluter dock inte att andra delar av behandling eller åtgärder kan överföras i enlighet med handläggningsöverenskommelsen mellan psykiatri och närsjukvård. 7. familj, barn och närstående Närstående ska så långt som möjligt vara delaktiga och engageras i vården. Psykiatrin ska ta tillvara deras kunskap och synpunkter på bästa sätt och erbjuda stöd och kunskapsförmedling efter behov. Det är viktigt att uppmärksamma barn till patienter med en neuropsykiatrisk problematik. Utöver den neuropsykiatriska diagnosen kan det förekomma en samsjuklighet eller sekundär problematik som påverkar hela familjen, men kanske särskilt barnen. Barnens behov av information, råd och stöd måste därför belysas särskilt. Att uppmärksamma barnens behov är ett tvärprofessionellt ansvar och kan tillgodoses inom ramen 9

10 för vuxen psykiatrins verksamhet. Barnets behov eller utsatthet kan också ha en karaktär som gör att vuxenpsykiatrin behöver koppla in skola, BUP eller socialtjänst. 8. samverkan En stor del av de patienter inom de aktuella diagnosgrupperna som blir aktuella för vuxenpsykiatrin har utretts och diagnostiserats inom barn- och ungdomspsykiatrin. Om de, när de fyller 18 år, har pågående behandling och bedöms behöva fortsatta insatser inom vuxenpsykiatrin remitteras de enligt aktuell rutin (se ledningssystem). Erfarenheten är att övergången mellan BUP och vuxenpsykiatrin kan upplevas som problematisk för många ungdomar. Man ska komma in i ett nytt sammanhang där man inte känner någon, det råder andra förutsättningar för behandlingen etc. För ungdomar med adhd kan detta exempelvis innebära att de avbryter sin farmakologiska behandling och därmed får större svårig heter i vardagen. För ungdomar med svårigheter inom autismspektrat kan det vara mycket svårt att påbörja en ny kontakt även om det skulle behövas ett fortsatt stöd från psykiat rin. För att underlätta övergången ska den, om patienten så önskar, förberedas med gemensamma träffar tillsammans med patienten och dennes föräldrar där behandlare från både BUP och vuxen psykiatri deltar. Där kan patienten, antingen själv eller med hjälp av föräldrar och behandlare från BUP, beskriva sina behov och få veta vad som kan erbjudas. Det är viktigt att hitta flexibla lösningar som passar den enskilda patienten. I likhet med andra psykiatriska patientgrupper krävs det vid psykiat riska insatser god samverkan med vårdgrannar och myndigheter. I första hand är det samverkan mellan närsjukvården, specialistpsykiatrin och barn- och ungdomspsykiatrin som ska prioriteras. Utanför Region Halland är det framför allt kommun, försäkringskassa och arbetsförmedling som bedöms vara viktigast. Överföring till närsjukvården ska ske via sedvanlig remissväg. 9. uppföljning av vårdprogrammet Det sker en explosionsartad utveckling av såväl diagnostisk kunskap som behandlingsmetoder som kan göra att ett vårdprogram om neuropsykiatriska funktionshinder snabbt blir inaktuellt. Ett exempel är att ny version av DSM sannolikt kommer att innebära omfattande förändringar av diagnoskriterierna både för adhd och Aspergers syndrom. Efter implementering ska vårdprogrammet följas upp och revideras vartannat år. Första revisionstillfället är 2 januari Specialistnätverket ansvarar för detta. Bilagor Handläggningsöverenskommelse psykiatri närsjukvård, Region Halland. Fördjupningsavsnitt Referenser Attwood, T Den kompletta guiden till Aspergers syndrom (Cura förlag och utbildning 2009) DSM IV, (American Psychiatric Association 2002) ICD 10 (Socialstyrelsen, KSH ) ICF (Socialstyrelsen 2007) Barkley, R, Murphy, K Attention deficit hyperactivity disorder a clinical workbook (The Guilford Press, N.Y. 2006) Barkley, R A Attention deficit hyperactivity disorders in adults the latest assessment and treatment strategies (Jones & Bartlett 2010) Ramsey J Russel Non medication treatments for adult adhd (American Psychological Association/APA 2010) Nordwall, V, Roxendal, G Tre BAS-skalor (Lund: Studentlitteratur 1997) Roxendal, G, Winberg, A (2002) Levande människa basal kroppskännedom för rörelse och vila (Stockholm: Natur och Kultur 2002) Bunkan, B H Kropp, respirasjon og kroppsbilde ressursorientert kroppsundersökelse og behandling (Oslo: Universitetsförlaget 1997) Rapporten Samarbetsavtal ansvar och avgränsningar kring personer med adhd och uppmärksamhetsstörningar Vägledningsdokument adhd hos vuxna (Socialstyrelsen 2009) Vägledningsdokument autismspektrumstörningar hos vuxna (Socialstyrelsen 2009) Klaradokumentet 2009 (Stockholms läns landsting) Regionalt vårdprogram adhd (Västragötalandsregionen 2009) 10

11 11

12 Box 113, Falkenberg Produktion: Psykiatrin Halland Tryck: Halmstad tryckeri, augusti Om du vill beställa fler exemplar av denna trycksak, kontakta Broschyrbeställningen, tfn , eller beställ via

13 bilaga till Vårdprogram för neuropsykiatriska funktionshinder fördjupningsavsnitt för personal

14 Innehåll 1 Utredning och åtgärd/behandling av adhd Remisskvalitet Diagnostisk utredning av adhd Nivådifferentierad diagnostisk utredning Anamnesupptagning vid misstanke om adhd Strukturerade skattningsformulär Neuropsykologiska tester Arbetsterapeutisk utredning och behandling Sjukgymnastisk utredning och behandling Psykosocial utredning och behandling Åtgärder och behandling efter fastställd adhd-diagnos Information och utbildning Farmakologisk behandling Centralstimulantiadispensär Läkemedelsuppföljning Omvårdnad Psykologisk behandling Funktionsbefrämjande åtgärder Sociala och psykosociala åtgärder 13 2 Utredning och åtgärd/behandling av autismspektrumtillstånd (AST) Remisskvalitet Diagnostisk utredning av AST 14 2

15 2.2.1 Nivådifferentierad utredning vid AST Anamnesupptagning vid AST Strukturerade skattningsformulär och strukturerade intervjuer Neuropsykologiska tester Arbetsterapeutisk utredning Sjukgymnastiska metoder Psykosociala åtgärder Åtgärder och behandling efter fastställd AST-diagnos Information och utbildning Farmakologisk behandling Psykologisk behandling Funktionsbefrämjande åtgärder Omvårdnad Sociala och psykosociala åtgärder 20 3 ICF Internationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa 20 4 Mål för utbildning med utgångspunkt i Plan över utredning och behandling av neuropsykiatriska funktionshinder 21 5 Remissunderlag för remittent vid misstanke om neuropsykiatriskt funktionshinder hos vuxna 24 6 Patient- och närståendeföreningar 27 3

16 1 Utredning och åtgärd/behandling av adhd 1.1 Remisskvalitet Tydlig beskrivning av aktuella besvär som överensstämmer med uppmärksamhetsstörning. Uppgifter om att besvär har funnits före sexton års ålder. Användning av någon strukturerad skattningsskala, till exempel ASRS. Somatisk genomgång för att urskilja vanliga somatiska orsaker som tumörutveckling, skalltrauma med mera, samt: ffscreening alkohol och droger ffvikt ffurinscreening för droger (benzodiazepiner, opiater, amfetamin, cannabioler med flera i kit ), även fortlöpande vid behov. ffblodprover: B-PEth, S-GT, CDT ffekg (för patienter över 30 års ålder med diabetes och/eller hjärtproblem). ffövriga blodprover: TSH, T4 Övriga prover endast vid invärtesmedicinsk ohälsa och då i samråd med somatiken. 1.2 Diagnostisk utredning adhd Denna utredningsmodell syftar till att med tillfredsställande hög säkerhet fastställa diagnos. Ytterligare utrednings- och bedömningsinsatser kan vara påkallade då specifika åtgärder övervägs, till exempel en arbetsterapeutisk funktionsbedömning i samband med minnestestning för att bedöma behov av exempelvis kognitiva hjälpmedel. Bedömningar och utredningar ska ses som en pågående del växelvis med behandlingsinsatser, för att ytterligare klargöra en komplex problematik Nivådifferentierad diagnostisk utredning vid adhd Nivå 1 Noggrann anamnes enligt nedan. Bedömning av behov av begåvningsbestämning. Har patienten en väldokumenterad eller sannolikt framgångsrik akademisk utbildnings- eller arbetshistoria bedöms det föreligga begåvning på normal eller hög nivå. Eventuell begåvningstestning enligt valid HIK eller annat psykometriskt mått. Vigilanstest CPT eller liknande (se nedan). Strukturerade skattningsformulär specifika för adhd (se nedan). Bedömning av diagnostisk säkerhet, företrädesvis i tvärprofessionell diskussion. ffvid måttlig eller hög säkerhet fastställa adhd-diagnos. ffom inga eller få kriterier fastställs trots god information utesluts diagnosen. Här skiljer det sig mellan mottagningar huruvida annan rimlig diagnos fastställs, men differentialdiagnostiska överväganden bör tydligt redogöras i dokumentation. ffvid bristfällig säkerhet görs övervägande om utredningen ska övergå i nästa nivå. 4

17 Nivå 2 Utredning enligt ovan om den inte redan har genomförts. Differentialdiagnostiska överväganden för att bestämma samsjuklighet finns parallellt eller om underliggande tillstånd driver avvikande symtomatologi. Exempelvis kan kraftiga ångesttillstånd som debuterat i barndomen medföra omfattande koncent rationssvårigheter och motorisk rastlöshet som inte är relaterad till adhd. ffvanliga differentialdiagnostiska tillstånd är ångest, bipolaritet, autismspektrumtillstånd, utmattningssyndrom och emotionellt instabila personlighetsstörningar. Noggrann genomgång av tidigare journalhandlingar. Fördjupade intervjuer både med närstående som har kontakt med individen i dagsläget och med dem som har en kunskap om individen som barn/tonåring. Utökade professionsspecifika utredningsmetoder som riktade labtester, utökad neuropsykologisk testning, arbetsterapeutiska funktionsbedömningar, hembesök, sjukgymnastisk bedömning av motorik och kroppsjagsfunktioner. Nivå 3 Utförs i konsultation av högspecialiserad personal som finns tillgänglig länsövergripande och åldersobundet. Utredning enligt ovan om den inte utförts tidigare. Anpassad utredningsmetodik enligt behov. Antingen utökad tvärprofessionalitet eller professionsspecifik insnävning, till exempel vid neurologiska komplikationer, begåvningsbegränsning, syn/hörselproblematik etc. Sannolikt utökat samarbete med vårdgrannar under utredning för att klarlägga funktion i vardagen Anamnesupptagning vid misstanke om adhd Denna genomförs om möjligt av psykiater och psykolog. Informationshämtning sker enligt principen att fråga övergripande om varje område och sedan mer specifikt kartlägga områden som ger utslag på upplevda svårigheter. Aktuella besvär/livssituation Vardagsfunktion, till exempel privatekonomi, organisering av aktiviteter och skyldigheter. Relationer familjeliv, kärleksrelationer, släktrelationer etc. Utvecklingsanamnes Moderns graviditet och egen förlossning Spädbarnsperiod, avvikande utveckling, olyckor, sjukdomar etc. Psykologiska trauman Uppväxtförhållanden otrygghet, förutsägbarhet, anknytning etc. Motorisk utveckling, smärtproblematik, kroppsuppfattning Kognitiv utveckling en utförlig skolanamnes ger mycket information Social utveckling antal kamrater, förmåga att behålla kamrater, kärleksrelationer, relation till arbets-, skolkamrater och lärare/arbetsledare etc. 5

18 Ärftlighet Vilka har fått diagnosen adhd? Vilka kunde ha fått den? Andra psykiatriska tillstånd, i synnerhet bipolär depression, borderlinepersonlighet, ångesttillstånd och depression. Missbruk Användning av centralstimulantia? Avvikande reaktion? Andra droger Alkohol Eventuell förändring i funktion under rus eller efter missbruksdebut, kvarvarande funktionsförsämring efter längre alkohol/ drogfrihet. Kriminalitet Typ av lagöverträdelser impulsivitet, omdömeslöshet eller annat som kan ligga i linje med undersökt tillstånd. Erfarenheter under strafftid, underordna sig struktur, regler etc. Fortkörning (bil, motorcykel, båt etc.) Sexualanamnes Omdömeslöshet, impulsivitet, spänningssökande Våldtäkter Somatiska tillstånd/läkarundersökning CNS-infektioner Annan kroppssjukdom Skalltrauma Olyckor Reaktioner vid hormonförändringar, till exempel pubertet, hormonella preventivpreparat, graviditet etc. Smärtproblematik Skolhistoria Betyg Förmåga att göra hemläxa självständigt Skillnad gruppstorlek Skillnad teoretisk/praktisk undervisning Klarlägga skäl till eventuell underprestation, frånvaro, drogpåverkan, ångest, koncentrationssvårigheter, motorisk rastlöshet, argumentation med lärare etc. Skillnad barn/vuxenstudier Arbetshistoria Antal anställningar Anställningens längd Skäl till avbrott misskötsel, frånvaro, relationssvårigheter, tristess etc. Förmåga att lära sig arbetsuppgifter Strukturerade skattningsformulär vid adhd Rekommenderade förstahandsval: Barkleys själv- och närståendeskattningsformulär lyfter fram såväl aktuella upplevda symtom och funktionsnedsättning som retrospektiva barndomssymtom och funktionsnedsättning. Utgår från aktuella DSM-kriterier och kan räknas ut på flera sätt för att fånga upp problematik. ASRS Världshälsoorganisationens screeningformulär. Beskriver upplevda aktuella besvär av adhd samt en påminnelse att slå fast att svårigheterna även funnits under barndomen. Går snabbt att fylla i (sex frågor i delavsnitt anses vara tillräckligt). Lämpligt att använda som en del av krav på inremiss. SCL-90 symtomlista för att fånga upp differentialdiagnostiska/samsjuklighets- 6

19 faktorer inom nio vanliga psykiatriska områden. Diagnostisk checklista för vuxen-adhd enligt Barkley och Murphy eftersom DSM IV-kriterier från 1994 framför allt bygger på kunskap om pojkar mellan 8 och 12 finns tankar om förändrade diagnostiska kriterier som bättre speglar aktuellt kunskapsläge. Detta är ett sådant förslag, vilket kan vara värdefullt vid diagnostisering. Funktionsskala, till exempel WFIRS en funktionsskala specifikt anpassad för adhd som nu finns i en svensk översättning, eller Sheehan disability scale, en VAS-skala för generell nedsättning. Dessa skalor avser att mäta funktionsnedsättning, vilket är ett sätt att bedöma om symtom också innebär en kliniskt signifikant funktionsnedsättning, alltså att adhd-symtom också innebär ett tillräckligt stort problem för personen som rättfärdigar en psykiatrisk diagnos och medföljande behandling Neuropsykologiska tester Testning av patienter ska ske på ett genomtänkt och hypotesprövande sätt, inte som ett rutinbetonat inslag i utredningsprocessen. Resultat på tester ska ses som en ögonblicksbild av en persons kognitiva funktion och måste alltid jämföras med vardagsfunktion för att betraktas som valitt. Eftersom kognitiva svårigheter är vanliga i den psykiatriska populationen kan prestationsnedsättningar som återfinns i tester inte specifikt indikera närvaro/frånvaro av adhd. Continuous performance test så kallade vigilanstester, till exempel Conners CPT, TOVA, Qb-testet, IVA eller liknande. Ett snabbadministrerat datoriserat test som fångar bland annat förmåga att upprätthålla uppmärksamhet över tid, förmåga att stoppa impulser, att flexibelt skifta uppmärksamhet, vilket kan styrka en adhddiagnos. Wechsler adult intelligence scale tredje versionen, som neuropsykologiskt instrument (WAIS III NI) ett testbatteri för att undersöka allmän begåvningsnivå samt en profil av ett flertal neuropsykologiska funktioner. Det vanligaste sammanhållna batteriet i Sverige. Tillsammans med datoriserat scoringprogram ger det ett lättadministrerat sätt att uppmärksamma kliniskt signifikanta avvikelser från normalpopulationen. Framför allt bör de så kallade indexvärdena användas för att dra slutsatser. Ett kortare alternativ finns i form av Crawfords sjudeltest som genererar nödvändiga indexvärden samt helskale kvot. 1.3 Arbetsterapeutisk utredning och behandling Syftet med den arbetsterapeutiska delen av utredningen är att ge en helhetsbild av hur patienten fungerar i sin vardag, det vill säga att beskriva och kartlägga patientens kognitiva och motoriska förutsättningar samt att analysera färdigheter/förmågor, resurser och begränsningar i personens vardagliga aktivitetsutförande. Denna funktionsbedömning utgör därvid ett komplement till den neuropsykologiska funktionsbedömningen, som sker inom ramen för en mer strukturerad testsituation. 7

20 Utredningen ska också skapa en tydlig bild av patientens mål genom att den underlättar för patienten att formulera detta. Dessutom ska den ge förslag på åtgärder som kan underlätta för patienten att vara aktiv och delaktig i samhället. Särskild uppmärksamhet riktas på patientens impulsivitet, perception, tids- och rumsuppfattning, sociala egenskaper, förmåga att utföra aktiviteter i sekvens, att upprätthålla/ skapa rutiner, organisera, planera, aktivitetsreglering samt vakenhet. Utredningen är på ett konkret sätt behandlingsförberedande genom att den samlar in detaljerad information om personens faktiska vardagsfungerande och miljö genom självskattningsinstrument, intervjuer, hembesök och observationer i aktivitet. Bedömningen görs i patientens olika miljöer och i olika aktiviteter. Intervju- och självskattningsinstrument Min mening. Occupational self assessment (Hellsvik, 2000) ett självskattningsinstrument med fokus på en persons aktivitetsförmåga, värderingar och prioriteringar av olika aktiviteter, samt den fysiska och sociala miljöns betydelse för aktivitetsutövande. Vid en genomgång av skattningarna prioriterar personen vad han eller hon vill förändra. Självskattningsformuläret kan skickas hem före besöket som en förberedelse. OCAIRS-S version 4. Occupational circumstance assessemt interview and rating scale (Henriksson & Haglund, 2005) en semistrukturerad intervju för kartläggning av personens totala aktivitetssituation, upplevelse av möjligheter och mål inför framtiden. Kartläggningen fokuserar på personens egen uppfattning om sina färdigheter, sin förmåga, erfarenhet av anpassning samt den sociala miljöns betydelse för hans eller hennes aktivitetsutövande. Frågorna berör även tidigare livshistoria och vilka mål personen har inför framtiden. Vissa luddiga frågor kan behöva anpassas för personer med neuropsykiatriska nedsättningar. COPM. The canadian occupational performance measure (Samuelsson, 1999) ett intervju- och mätinstrument där personen får värdera hur betydelsefulla olika aktiviteter är, ange vilka aktiviteter som är problematiska att utföra, och skatta sin egen förmåga att genomföra dem samt skatta graden av tillfredställelse med sin livssituation. Genom att fylla i ett veckoschema tydliggör man hur aktiviteter fördelar sig över tid, vad som är inbokat och om det är en rimlig mängd aktiviteter. ADL-Taxonomy for occupational therapist (Törnqvist, K, Sonn U. Towards, 1994). Observationsinstrument Checklistor för hem- och arbetsplatsbesök ger bra underlag för förståelse av hur livssituation och vardag ter sig för personen och dennes förmåga att hantera faktorer i sin omgivning samt förmåga till problemlösning. AMPS. Assessment of motor and process skills (Bernspång, 1996) ett observationsinstrument som bedömer en persons motoriska- och processfärdigheter då han eller hon utför minst två olika aktiviteter. PRPP. Perceive, recall, plan, perform 8

VÅRDPROGRAM FÖR UTREDNING OCH BEHANDLING AV AD/HD HOS VUXNA I LANDSTINGET SÖRMLAND

VÅRDPROGRAM FÖR UTREDNING OCH BEHANDLING AV AD/HD HOS VUXNA I LANDSTINGET SÖRMLAND Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Dokumentnamn: Version: Dokumenttyp: Vårdprogram för 1.0 Vårdprogram utredning och behandling av AD/HD hos vuxna i Landstinget Sörmland Utfärdande förvaltning: Sökord:

Läs mer

Utredning och insatser för patienter med ADHD, lindrig utvecklingsstörning eller autismspektrumtillstånd och samtidigt missbruk eller beroende

Utredning och insatser för patienter med ADHD, lindrig utvecklingsstörning eller autismspektrumtillstånd och samtidigt missbruk eller beroende Utredning och insatser för patienter med ADHD, lindrig utvecklingsstörning eller autismspektrumtillstånd och samtidigt missbruk eller beroende lokal instruktion 2012-08-06 Mikael Gubi, processledare (red.).

Läs mer

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Behovsanalys 2010:1

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Behovsanalys 2010:1 Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar Behovsanalys 2010:1 Elisabeth Hassel Christoffer Martinelle Hälso- och sjukvårdsgruppen Ledningsstaben 2010 1 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund,

Läs mer

Regionalt vårdprogram 2010. ADHD vuxna

Regionalt vårdprogram 2010. ADHD vuxna Regionalt vårdprogram 2010 ADHD vuxna Regionalt vårdprogram ADHD vuxna 2010 1 Regionalt vårdprogram ADHD Innehåll Bakgrund... 4 Inledning... 4 Sammanfattning... 5 Epidemiologi... 6 Diagnosen ADHD... 6

Läs mer

Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd. Ett kunskapsstöd

Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd. Ett kunskapsstöd Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd Ett kunskapsstöd Kompletterande kunskapsstöd Läkemedelsbehandling av adhd hos barn och vuxna. Stöd för beslut om behandling. Socialstyrelsen, 2014 Läkemedelsbehandling

Läs mer

VÅRDPROGRAM VID ADHD HOS BARN OCH UNGDOMAR

VÅRDPROGRAM VID ADHD HOS BARN OCH UNGDOMAR VÅRDPROGRAM VID ADHD HOS BARN OCH UNGDOMAR Version 2 Dokumenttyp Vårdprogram Utfärdande PE Närsjukvården i Östergötland Utfärdande enheter Länspsykiatrin, Barn- och ungdomspsykiatrin samt Barn- och ungdomshabiliteringen

Läs mer

REKOMMENDATIONER FÖR INSATSER VID SJÄLVSKADEBETEENDE. Nationellt kvalitetsdokument för psykiatrin

REKOMMENDATIONER FÖR INSATSER VID SJÄLVSKADEBETEENDE. Nationellt kvalitetsdokument för psykiatrin REKOMMENDATIONER FÖR INSATSER VID SJÄLVSKADEBETEENDE Nationellt kvalitetsdokument för psykiatrin REKOMMENDATIONER I KORTHET REKOMMENDATION 1: Bemötande Individer med självskadebeteende ska bemötas med

Läs mer

ADHD - Diagnostik och behandling - Vårdens organisation - Patientens delaktighet

ADHD - Diagnostik och behandling - Vårdens organisation - Patientens delaktighet ADHD - Diagnostik och behandling - Vårdens organisation - Patientens delaktighet En systematisk litteraturöversikt Observera! Alla detaljer i denna rapport har ännu inte helt kontrollerats. Det är därför

Läs mer

Kartläggning kognitiva hjälpmedel. Projektrapport

Kartläggning kognitiva hjälpmedel. Projektrapport Kartläggning kognitiva hjälpmedel Projektrapport Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2011 Författare: Kajsa Holmqvist, Ann-Britt Ivarsson, Margaretha Olstam, Ingvor Pettersson, Maria Yilmaz Ansvarig informatör:

Läs mer

BUS BUS. Program för barn och ungdomar med koncentrations- svårigheter. Rekommendationer och stöd. Medicinskt programarbete

BUS BUS. Program för barn och ungdomar med koncentrations- svårigheter. Rekommendationer och stöd. Medicinskt programarbete 2005 BUS Program för barn och ungdomar med koncentrations- svårigheter Rekommendationer och stöd BUS Medicinskt programarbete Innehåll 1. Förord... 3 Del 1 - Kunskapsdel och lägesbeskrivning 2. Program

Läs mer

Case Management & resursgruppsarbete

Case Management & resursgruppsarbete Case Management & resursgruppsarbete (Tidigare titel: Resursgrupps- och familjestöd, RFS) Version 3 Nisse Berglund, Per Borell Manualen får kopieras fritt, men inte säljas eller användas inom kommersiell

Läs mer

för bedömning och behandling Riktlinjer till stöd

för bedömning och behandling Riktlinjer till stöd för bedömning och behandling Riktlinjer till stöd 2013 för bedömning och behandling Riktlinjer till stöd 2013 I Förord II Denna tredje version av Riktlinjer för bedömning och behandling är inte en uppdaterad

Läs mer

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede. Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede. Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Rehabilitering till arbete för personer med psykiska funktionshinder hinder och möjligheter Nationell psykiatrisamordning S 2003:9

Rehabilitering till arbete för personer med psykiska funktionshinder hinder och möjligheter Nationell psykiatrisamordning S 2003:9 I begynnelsen var organisationen Rehabilitering till arbete för personer med psykiska funktionshinder hinder och möjligheter Nationell psykiatrisamordning S 2003:9 ISBN 91-38-22569-7 Tryck: Elanders, Vällingby

Läs mer

Revisorerna i Region Skåne samt Revisorerna i Malmö och Helsingborgsstad

Revisorerna i Region Skåne samt Revisorerna i Malmö och Helsingborgsstad Revisorerna i Region Skåne samt Revisorerna i Malmö och Helsingborgsstad Granskning av vård och omsorg om psykiskt störda missbrukare November 2004 Ramböll Management Kapellgränd 7 S-10265 Stockholm Sweden

Läs mer

Utredning, vård och omsorg om personer med demenssjukdom i Västerbottens län

Utredning, vård och omsorg om personer med demenssjukdom i Västerbottens län Utredning, vård och omsorg om personer med demenssjukdom i Västerbottens län Ett samarbete mellan Västerbottens läns landsting och Västerbottens kommuner Innehåll sid. Inledning... 2 Bakgrund... 3 Allmänt

Läs mer

Uppföljning av LVM-klienter som bedömts ha ADHD

Uppföljning av LVM-klienter som bedömts ha ADHD Allmän SiS-rapport 2009:8 Uppföljning av LVM-klienter som bedömts ha ADHD Av Berit Bihlar Förord På Hornö LVM-hem har psykologutredningar genomförts ända sedan institutionen övergick i statlig regi 1994.

Läs mer

Introduktion. 11-11-25 Maria Hellbom Rehabiliteringsansvarig, RCC Syd

Introduktion. 11-11-25 Maria Hellbom Rehabiliteringsansvarig, RCC Syd Introduktion Det regionala vårdprogrammet om psykosocial onkologi och cancerrehabilitering som inom kort kommer ut i Södra Sjukvårdsregionen riktar sig till alla professioner som arbetar med cancerpatienter,

Läs mer

Vid oro och vid misstanke

Vid oro och vid misstanke Vid oro och vid misstanke om ett barn far illa En halländsk handbok 2014 Denna handbok ersätter Handbok vid misstanke om som funnits sedan 2010. Taktisk nivå, barn unga och familj som gett uppdraget att

Läs mer

Autismspektrumtillstånd

Autismspektrumtillstånd Autismspektrumtillstånd Diagnostik och insatser, vårdens organisation och patientens delaktighet En systematisk litteraturöversikt April 2013 (preliminär version webbpublicerad 13-03-20) SBU Statens beredning

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:11. Inte enligt mallen. Om skolsituationen för elever i grundskolan med diagnos inom autismspektrumtillstånd

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:11. Inte enligt mallen. Om skolsituationen för elever i grundskolan med diagnos inom autismspektrumtillstånd Kvalitetsgranskning Rapport 2012:11 Inte enligt mallen Om skolsituationen för elever i grundskolan med diagnos inom autismspektrumtillstånd Skolinspektionens rapport 2012:11 Diarienummer 40-2011:1445 Stockholm

Läs mer

Psykisk ohälsa hos barn och ungdomar. Program för Landstinget i Uppsala län

Psykisk ohälsa hos barn och ungdomar. Program för Landstinget i Uppsala län Psykisk ohälsa hos barn och ungdomar Program för Landstinget i Uppsala län Antaget av landstingsfullmäktige den 11 februari 2002 Förord Landstinget påbörjade år 2001 ett arbete för att ta fram program

Läs mer

KBT-behandling för ungdomar med ADHD/ADD

KBT-behandling för ungdomar med ADHD/ADD Inger Myrlander Elisabeth Palm KBT-behandling för ungdomar med ADHD/ADD Behövs det anpassning av vuxenbehandling CBT-treatment for adolescent with ADHD/ADD Is it necessary with adjustment of treatment

Läs mer

Vägledning och metodstöd för socialtjänsten vid HVB-placeringar. Att planera och genomföra en HVB-placering för barn och ungdomar

Vägledning och metodstöd för socialtjänsten vid HVB-placeringar. Att planera och genomföra en HVB-placering för barn och ungdomar Vägledning och metodstöd för socialtjänsten vid HVB-placeringar Att planera och genomföra en HVB-placering för barn och ungdomar Erik Nordström, FoU-ledare, 2011 Innehåll... 3 1 Inledning... 5 2 Bakgrund...

Läs mer

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård vägledning, nationella riktlinjer och indikatorer Preliminär version Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Samverka för barns bästa

Samverka för barns bästa Samverka för barns bästa en vägledning om barns behov av insatser från flera aktörer Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen

Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen Kvalitetsgranskning Rapport 2014:09 Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen AD/HD Skolinspektionens rapport 2014:09 Diarienummer 400-2012:524 Stockholm 2014 Foto: Thomas Henrikson Innehåll

Läs mer

Barn och unga i familjer med missbruk. Vägledning för socialtjänsten och andra aktörer

Barn och unga i familjer med missbruk. Vägledning för socialtjänsten och andra aktörer Barn och unga i familjer med missbruk Vägledning för socialtjänsten och andra aktörer ISBN 978-91-86301-74-3 Artikelnr 2009-12-15 Omslag Socialstyrelsen/Iwa Wasberg Foto Camilla Cherry/Scanpix Sättning

Läs mer

Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende. Samverkan mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län

Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende. Samverkan mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende Samverkan mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län Form: Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning, Kommunikation Illustratör: Johnny

Läs mer

Division Barn- och Ungdomspsykiatri Regionalt vårdprogram för barn och ungdomar med ångest/ocd

Division Barn- och Ungdomspsykiatri Regionalt vårdprogram för barn och ungdomar med ångest/ocd Division Barn- och Ungdomspsykiatri Regionalt vårdprogram för barn och ungdomar med ångest/ocd Foto: Colourbox Division Barn- och Ungdomspsykiatri Revideras senast december 2013 Beata Bäckström Petra

Läs mer