UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER"

Transkript

1 Skåne UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER Utförandeentreprenad För avgivande av anbud på beläggningsarbeten inom Skåne län

2 Dessa upphandlingsföreskrifter ansluter till AMA AF 07, med den ändringen att första bokstaven i aktuell kod är utbytt mot U för att härleda till detta dokument. Detta innebär att AMA AF:s texter till angiven kod och rubrik gäller för entreprenaden om inte annat anges. Komplettering av AMA AF:s texter: I de fall beställaren angivit en text gäller den tillsammans med AMA AF:s text under aktuell kod och rubrik. Vid motstridiga uppgifter i texterna under en kod och rubrik gäller beställarens text, om inte omständigheterna uppenbarligen föranleder annat. UF UFA Upphandlingsföreskrifter ALLMÄN ORIENTERING UFA.1 UFA.12 Personuppgifter Beställare SKL Kommentus Inköpscentral AB, organisationsnummer , (fortsättningsvis SKI) är bildat med syftet att vara inköpscentral för kommuner, landsting, regioner och deras bolag och för att genom samordnad upphandling dels ingå Ramavtal i eget namn avsedda för andra upphandlande myndigheter och enheter (i den fortsatta texten kallade UM/UE), dels för att medverka vid en offentlig upphandling som ombud åt flera UM/UE. Denna upphandling görs i eget namn och omfattar de UM/UE som uppräknas i Bilaga 01 -"Avropsberättigade parter". Att vara avropsberättigad innebär en möjlighet att avropa från tecknade Ramavtal, dock ingen skyldighet. När behov uppstår har avropsberättigad part möjlighet att använda Ramavtalet. För att avropa från SKI:s Ramavtal krävs att upphandlingschef, eller annan ansvarig, först godkänner SKI:s allmänna villkor. SKI:s allmänna villkor syftar till att säkerställa att UM/UE som har gällande Ramavtal inom aktuellt område eller tillämpar Ramavtal som upphandlats i samverkan med andra UM/UE inte samtidigt tillämpar SKI:s Ramavtal under det egna gällande Ramavtalets giltighetstid. Efter godkännande kan beställare hos UM/UE avropa från Ramavtalet. UM/UE kan också besluta sig för att, av olika skäl som t.ex. att UM/UE:s behov förändrats i något avseende, upphöra med att avropa från Ramavtalen under Ramavtalstiden. Löpande information om vilka UM/UE som anmält sig för avrop från Ramavtalen kommer att lämnas till Ramavtalsleverantörerna. Mer information om SKL Kommentus Inköpscentral AB finns på UFA.121 UFA.2 UFA.21 Beställarens ombud under anbudstiden Beställarens ombud under anbudstiden är Fredrik Waldemarsson. Orientering om objektet Översiktlig information om objektet

3 Entreprenaden avser ramavtal för utförande av underhåll- och nybyggnadsbeläggningar inom Skåne län. Förteckning över avropsberättigade kommuner och bolag framgår från Bilaga 01 Avropsberättigade parter. Avtalstiden kommer att tecknas på 2 år med en möjlighet för SKI att förlänga ramavtalet med ytterligare ett år i taget i totalt maximalt två år. Upphandlingen delas in i fyra olika anbudsområden enligt följande; 1. Skåne Nordväst 2. Skåne Nordost 3. Skåne Sydväst 4. Skåne Sydost De avropsberättigade kommunerna med deras bolag per anbudsområde framgår nedan; Anbudsområde 1, Skåne Nordväst: Landskrona, Svalöv, Klippan, Perstorp, Örkelljunga, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Åstorp kommuner med tillhörande bolag. Anbudsområde 2, Skåne Nordost: Hörby, Osby, Östra Göinge, Hässleholm, Kristianstad kommuner med tillhörande bolag Anbudsområde 3, Skåne Sydväst: Eslöv, Vellinge, Svedala, Malmö, Staffanstorp, Burlöv, Lomma, och Höör Kommuner med tillhörande bolag Anbudsområde 4, Skåne Sydost: Sjöbo, Ystad, Tomelilla, Simrishamn, Skurup och Trelleborgs kommuner med tillhörande bolag UFA.22 Objektets läge Inom hela Skåne län. UFA.222 Volymer Den totala volymen för Ramavtalet uppskattas till ca 20 miljoner kronor per år baserat på antal avropsberättigade kommuner och bolag och genomsnittligt årligt behov. Uppskattningen baseras på tidigare års volymer och någon specifik volym eller antal uppdrag kan inte garanteras utan beror på kommunernas specifika behov under avtalstiden. UFA.223 UFA.3 Avrop från ramavtal Avrop kommer att ske genom fastställd rangordning per anbudsområde med en specificerad avropsförfrågan inför varje uppdrag enligt angivna förutsättningar. Förkortningar LOU Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling

4 UF Upphandlingsföreskrifter AF Administrativa föreskrifter TB Teknisk beskrivning SKI SKL Kommentus Inköpscentral AB UM Upphandlande myndigheter UE Upphandlande enheter UFA.4 UFB UFB.1 UFB.11 Begreppsförklaringar UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER För upphandlingen gäller lagen om offentlig upphandling. Former m.m. för upphandling Upphandlingsförfarande Upphandlingen genomförs genom öppet förfarande enligt LOU, lagen om offentlig upphandling (2007:1091). UFB.12 UFB.13 UFB.15 UFB.2 UFB.21 UFB.22 Entreprenadform Entreprenadformen är utförandeentreprenad. Ersättningsform Fast pris enligt fastställd mängdförteckning. Förutsättningar för upphandlingen Förfrågningsunderlag Tillhandahållande av förfrågningsunderlag Förteckning över förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlaget omfattar följande handlingar: *Handlingar som inte bifogas 01 Ramavtal, daterad xx 02 Ändringar i AB 04 som är upptagna i sammanställning i Administrativa föreskrifter 03 * AB 04, Allmänna Bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader. 04 Mall Avropsavtal, daterad *Anbud, daterat xx 06 *MER Anläggning Prissatt mängdförteckning, daterad xx 08 *Kompletterande föreskrifter för entreprenaden lämnade för anbudets avgivande, daterad xx

5 09 Administrativa föreskrifter, daterad Ej prissatt mängdförteckning 11 Teknisk beskrivning, daterad Bilaga 01 Avropsberättigade parter 02 Bilaga 02 Anbudets underskrift 03 Bilaga 03 Anbudsformulär *04 Handbok Arbete på Väg SKL och Vägverket *05 TRVKB 10 Bitumenbundna lager *06 TRVKB 10 Obundna lager 07 AMP-mall_2009_ UFB.23 Kompletterande förfrågningsunderlag Om förfrågningsunderlaget upplevs som otydligt eller om några av de ställda kraven är orimliga, onormalt kostnadsdrivande eller konkurrensbegränsande i något avseende är det viktigt att SKI kontaktas på ett så tidigt stadium som möjligt så att missförstånd kan undvikas. Eventuella förtydliganden eller kompletteringar lämnas alltid genom Visma TendSign anbudstjänst. Anbudsgivaren ansvarar själv för att hålla sig uppdaterad. Begäran om förtydligande eller komplettering av förfrågningsunderlaget ska vara ställda genom Visma TendSigns anbudstjänst. Sista dag att inkomma med frågor är tio (10) dagar före sista anbudsdag. Om frågor inkommer senare än 10 dagar före sista anbudsdag garanteras inte att frågan besvaras. Endast frågor avseende förfrågningsunderlaget besvaras. Sista dag att ställa frågor är UFB.3 Anbudsgivning Elektronisk anbudsgivning I denna upphandling accepteras endast elektronisk anbudsgivning via upphandlingssystemet Visma TendSign. För Anbudsgivare är det kostnadsfritt att använda systemet och att lämna anbud. För tillgång till systemet krävs inloggning. Användarnamn och lösenord erhålls genom registrering på genom att klicka på länken "Lämna elektroniskt anbud". Efter genomförd registrering får användaren omedelbar tillgång till systemet. Vid frågor eller behov av support kring användandet av systemet kontaktas Visma TendSigns support på telefon eller e- post Supporten har öppet helgfria vardagar måndag-fredag kl , med undantag för dag före röd dag då den stänger kl Observera att maximal storlek för uppladdning av filer är 50 megabyte. Anbudsgivare uppmanas att omedelbart kontakta Visma TendSign om problem uppstår i samband med anbudslämnande.

6 Om en Anbudsgivare inte registrerar sig på Visma TendSigns hemsida utan hämtar förfrågningsunderlaget på annat sätt, kan SKI inte garantera att all information om upphandlingen (eventuella förtydliganden samt frågor och svar) under anbudstiden kommer Anbudsgivaren tillhanda. UFB.31 Anbuds form och innehåll Det är av yttersta vikt att anbud innehåller samtliga efterfrågade uppgifter, särskilt med anledning av de begränsade möjligheterna att efter anbudstidens utgång inhämta eller inkomma med kompletterande uppgifter. Frågor lämnas och besvaras på anvisade platser i Visma TendSign eller i anvisade svarsmallar. Eventuella hänvisningar till bilagor ska göras tydligt. Anbud ska vara skrivet på svenska. Undantag får göras för tekniska beskrivningar, förkortningar, intyg eller dylika handlingar. Anbudsgivaren ska på begäran av SKI ombesörja och bekosta översättning av handlingar från annat språk till svenska. Underskrift av anbudet Det elektroniska anbudet och samtliga villkor i upphandlingen godkännes genom att behörig företrädare för Anbudsgivaren undertecknar Bilaga 02 - Anbudets underskrift, skannar in den och bifogar den med anbudet som elektronisk fil. Anbudsformulär Bilaga 03 Anbudsformulär ska ifyllas och bifogas lämnat anbud. UFB.311 UFB.32 UFB.33 Huvudanbud Huvudanbud skall avges helt enligt förfrågningsunderlaget. Anbudstidens utgång Anbud skall lämnas senast Anbuds giltighetstid Anbudet ska vara bindande till och med UFB.5 UFB.51 UFB.511 Anbudsprövning Med anbudsprövning avses i detta förfrågningsunderlag såväl prövningen av anbuds-givaren som prövningen av anbudet. I fråga om krav och bevis anges dessa i förfrågningsunderlaget enligt svenska förhållanden. Utländsk anbudsgivare har att uppfylla motsvarande krav respektive redovisa motsvarande bevis som gäller för den utländske anbudsgivarens hemland. Prövning av anbudsgivare Skatter och socialförsäkringsavgifter Anbudsgivaren ska ha fullgjort sina skyldigheter avseende inbetalning av socialförsäkringsavgifter och skatter. Denna skyldighet omfattar även

7 eventuella underleverantörer. Anbudsgivaren ska vara registrerad för mervärdesskatt. Som en del av leverantörsprövningen kommer SKI att kontrollera att Anbudsgivaren och eventuella underleverantörer uppfyller lagenligt ställda krav avseende inbetalning av socialförsäkringsavgifter och skatter. Kontrollen görs hos Skatteverket. I det fall det inte är möjligt för SKI att få tillgång till de aktuella uppgifterna ska Anbudsgivaren när SKI så begär vara beredd att tillhandahålla dessa uppgifter. För utländska Anbudsgivare/underleverantörer ska bevis som visar att företaget inte har restförda skulder avseende socialförsäkringsavgifter och skatter i det egna landet biläggas anbudet. Underleverantörer som ej uppfyller kraven utesluts från Anbudsgivarens anbud. UFB.5112 UFB.512 UFB.5121 Bevis på registrering Anbudsgivaren ska bedriva näringsverksamhet och ska uppfylla lagenligt ställda krav på registrering i aktiebolags- eller handelsbolagsregister eller liknande register som gäller för Anbudsgivaren och som förs i det land där anbudsgivarens verksamhet är etablerad. SKI kommer att kontrollera Anbudsgivarens bolagsregistrering genom att inhämta uppgifter från affärsoch kreditupplysningsföretaget Creditsafe. I det fall det inte är möjligt för SKI att få tillgång till de aktuella uppgifterna ska Anbudsgivaren när SKI så begär vara beredd att tillhandahålla dessa uppgifter. Uteslutningsgrunder Uteslutningsgrunder enligt 10 kap. 1 LOU Enligt 10 kap. 1 LOU ska en upphandlande myndighet utesluta en leverantör från att delta i en offentlig upphandling om myndigheten får kännedom om att leverantören enligt laga kraft vunnen dom är dömd för sådan brottslighet som innefattar: 1. deltagande i organiserad brottslighet, 2. bestickning, 3. bedrägeri, 4. penningtvätt Är leverantören en juridisk person, ska leverantören uteslutas om en företrädare för den juridiska personen har dömts för brottet. Om en Anbudsgivare anlitar underleverantörer ansvarar Anbudsgivaren för att underleverantörerna är fri från hinder enligt 10 kap. 1. Underleverantörer som ej uppfyller kraven utesluts från Anbudsgivarens anbud. UFB.5122 Uteslutningsgrunder enligt 10 kap. 2 LOU U Enligt 10 kap. 2 LOU kan en leverantör uteslutas från deltagande i upphandling om denne: 1. är i konkurs eller likvidation, är under tvångsförvaltning eller är föremål för ackord eller tills vidare har inställt sina betalningar eller är underkastad näringsförbud,

8 2. är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, tvångsförvaltning, ackord eller annat liknande förfarande, 3. genom lagakraftvunnen dom är dömd för brott avseende yrkesutövningen, 4. har gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen och den upphandlande myndigheten kan visa detta, 5. inte har fullgjort sina åligganden avseende socialförsäkringsavgifter eller skatt i det egna landet eller i det land där upphandlingen sker eller, 6. i något väsentligt hänseende har låtit bli att lämna begärda upplysningar eller lämnat felaktiga upplysningar som begärts med stöd av bestämmelserna i 10 eller 11 kap. Är leverantören en juridisk person, får leverantören uteslutas om en företrädare för den juridiska personen har dömts för brott som avses i första stycket 3 eller gjort sig skyldig till sådant fel som avse i första stycket 4. Om en Anbudsgivare anlitar underleverantörer ansvarar Anbudsgivaren för att underleverantörerna är fri från hinder enligt 10 kap. 2. Underleverantörer som ej uppfyller kraven utesluts från Anbudsgivarens anbud UFB.513 Ekonomisk ställning Anbudsgivaren ska ha sådan ekonomisk stabilitet och finansiell ställning att denne kan upprätthålla ett långsiktigt avtal. Underlag för bedömningen av leverantörens ekonomiska stabilitet och finansiella ställning är utdrag ur affärsoch kreditupplysningsföretaget Creditsafes register. SKI kommer att inhämta utdrag från Creditsafe. Utdraget ska visa att Anbudsgivaren minst är "kreditvärdig" enligt Creditsafes femgradiga skala vilket motsvarar lägst riskklass 3 hos UC, lägst rating A hos Soliditet. Ratingintervall och beskrivning enligt CreditSafe Mycket god kreditvärdighet God kreditvärdighet Kreditvärdig Kredit mot säkerhet 0-14 Kredit avrådes Om lägre riskklassificering än kreditvärdig påvisas ska Anbudsgivaren ändå anses uppfylla kravet om a) och/eller b) nedan är uppfyllda. a) Anbudsgivaren på begäran inlämnar en sådan förklaring att det kan anses klarlagt att Anbudsgivaren innehar motsvarande ekonomisk stabilitet. b) Garanti lämnas på begäran gällande Anbudsgivarens ekonomiska stabilitet av moderbolag eller annan garant. Sådant intyg ska vara undertecknat av moderbolagets eller garantens firmatecknare. Efterfrågad riskklassificering samt kraven ovan ska i dessa fall på motsvarande vis redovisas och uppfyllas av denne (garanten). Garanten ska minst vara "kreditvärdig" enligt Creditsafes femgradiga skala. Nystartade företag ska redovisa sin ekonomiska ställning och styrka att de har

9 tillräcklig finansiell ställning för att fullgöra uppdraget under avtalstiden. Bevis kan utgöras av senaste resultaträkning eller revisorsintyg. UFB.514 Teknisk och yrkesmässig kapacitet Anbudsgivaren skall visa att denne har teknisk och yrkesmässig kapacitet att utföra entreprenader av detta slag, anbudsgivaren skall också visa att denne behärskar att utföra entreprenader i starkt trafikerad miljö. Bevis på teknisk kapacitet styrks genom att redovisa: 1. Förteckning över minst fem slutförda byggentreprenader under de fem senaste åren, åtföljd av intyg om att de viktigaste byggentreprenaderna utförts på ett tillfredsställande sätt med uppgift om värde, tidpunkt och plats för byggentreprenaderna och huruvida de utfördes enligt gängse branschnormer och slutfördes på ett korrekt sät.t 2. Genom uppgifter om utbildning/erfarenhet för platsledning/arbetsledning som kommer att användas vid utförandet av uppdragen. UFB.5141 UFB.5142 Åberopa andra företags kapacitet Åberopande av annans kapacitet, till exempel underleverantör eller moderbolag skall styrkas genom bifogat avtal eller intyg om samverkan under ramavtalsperioden. Underleverantör Hela eller delar av uppdraget kan utföras av underleverantörer. Anbudet ska innehålla uppgift om huruvida Anbudsgivaren har för avsikt att anlita underleverantörer. För det fall underleverantörer kommer att anlitas, ska organisationsnummer på underleverantör(-er) lämnas i anbudsformuläret för respektive anbudsområde. Med underleverantörer avses sådan leverantör som träder i Ramavtalsleverantörens ställe för att utföra hela eller delar av uppdraget/entreprenaden och inte de leverantörer som levererar diverse varor och tjänster till Ramavtalsleverantören. Observera att annat bolag som ingår i samma koncern, t.ex. moderbolag/dotterbolag, i denna upphandling är att betrakta som underleverantör till Ramavtalsleverantören om bolagen har olika organisationsnummer. Underleverantörer har dock ingen möjlighet att ta emot avrop eller att ha en direkt avtalsrelation med de UM/UE. Ramavtalsleverantören svarar för underleverantörs arbete såsom för sitt eget arbete. Ramavtalsleverantör kan, under ett tilldelat Ramavtals löptid, ansöka hos SKI om förändringar avseende underleverantörer. Tillägg eller byte av underleverantör kan endast ske efter skriftligt godkännande av SKI. Underleverantörer som ej uppfyller kraven utesluts från Anbudsgivarens anbud UFB.5143 Underleverantör och samarbetsavtal På begäran av SKI ska en Anbudsgivaren, som åberopar underleverantör för utförande av uppdraget, genom intyg eller avtal kunna påvisa ett etablerat samarbetsförhållande med underleverantören som gäller under hela Ramavtalsperioden inklusive eventuella förlängningsperioder. Om

10 Anbudsgivare inte kan påvisa ett etablerat samarbetsförhållande kommer anbudet i dess helhet att uteslutas. UFB.52 UFB.53 Värderingsgrunder vid prövning av anbud Anbud med lägst pris tilldelas ramavtal inom respektive anbudsområde. Meddelande om beslut vid prövning av anbud Meddelande om tilldelningsbeslut kommer att skickas ut med e-post till den e- postadress som registrerats i TendSign i samband med anbudsinlämningen. Tilldelningsbeslutet utgör inte en accept i avtalsrättslig mening. Bindande avtal uppkommer först när båda parter skriftligen undertecknat ramavtalet. Upphandlingen är avslutad först när ramavtalet undertecknats eller upphandlingen avslutats på annat sätt. Ramavtal kan tecknas tidigast då tio dagar förflutit från det att underrättelse om tilldelning skickades ut till anbudsgivarna UFB.61 UFB.62 UFB.63 UFB.64 Sekretess SKI omfattas inte av offentlighetsprincipen. SKI lämnar därför, som huvudregel, inte ut anbud eller anbudsansökningar. Detta gäller även efter att tilldelningsbeslut har fattats. SKI förbehåller sig emellertid rätten att lämna ut handlingar för det fall domstol, tillsynsmyndighet eller annan myndighet så begär, eller om det i övrigt krävs för ett effektivt bedrivande av SKI:s verksamhet. Anbudsgivare som önskar att vissa uppgifter inte ska lämnas ut till annan, bör i anbudet precisera vilka uppgifter i anbudet sekretess begärs för, och beskriva på vilket sätt det kan innebära skada för anbudsgivaren om uppgifterna lämnas ut. SKI vill dock betona att i samband med att tilldelningsbeslutet distribueras kan vissa uppgifter ur anbudet som är relaterade till tilldelningskriterierna komma att offentliggöras (t.ex. vissa prisuppgifter). Avropsmodell SKI har för avsikt att teckna ramavtal med minst tre entreprenörer i rangordning per anbudsområde. Om antalet giltiga anbud understiger tre kan färre antal anbud komma att antas. Publicering av avtalsdokument Avtal med uppgifter om kontaktpersoner m.m. kommer att publiceras på Internet (SKI:s avtalsdatabas och hemsida). Samma information kommer att finnas tillgänglig för alla avropande myndigheter/enheter. Anbudsgivaren ska acceptera att priser samt uppgifter om kontaktpersoner, m.m. publiceras på Internet. Behandling av personuppgifter Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk person. Exempel på personuppgifter är namn, personnummer, postadress och e-postadress. I personuppgiftslagen (1998:204) finns regler för hur personuppgifter får behandlas. SKI är personuppgiftsansvarig för de uppgifter, t.ex. namn på

11 kontaktpersoner, e-postadresser, som lämnas dels i samband med anbudsgivning, dels vid eventuellt tecknande av ramavtal mellan leverantören och SKI. Behandlingen av de aktuella personuppgifterna är nödvändig för att kunna fullgöra ingångna ramavtal. Personuppgifterna kommer att användas för att föra kund- och leverantörsregister i syfte att informera, administrera och möjliggöra avrop på ramavtalen samt skicka fakturor avseende den administrativa ersättning som tas ut av SKI. En registrerad person har rätt att när som helst begära information från SKI beträffande vilka personuppgifter som finns registrerade om personen. En sådan begäran ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad och skickas till: SKL Kommentus Inköpscentral AB Hornsgatan Stockholm Fredrik Waldemarsson

12 Skåne ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UTFÖRANDEENTREPRENAD FÖR UTFÖRANDE AV BELÄGGNINGSARBETEN INOM SKÅNE LÄN 1

13 Dessa Administrativa föreskrifter ansluter till AMA AF 07. Detta innebär att AMA AF:s texter till angiven kod och rubrik gäller för entreprenaden om inte annat anges. Komplettering av AMA AF:s texter: I de fall beställaren angivit en text gäller den tillsammans med AMA AFs text under aktuell kod och rubrik. Vid motstridiga uppgifter i texterna under en kod och rubrik gäller beställarens text, om inte omständigheterna uppenbarligen föranleder annat. AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER AFC AFC.1 AFC.11 ENTREPRENADFÖRESKRIFTER VID UTFÖRANDEENTREPRENAD Omfattning Kontraktshandlingar Arbetenas omfattning framgår av kontraktshandlingar förtecknade i Ramavtal 1.1. AFC.111 Sammanställning över ändringar i AB 04 Under nedanstående koder och rubriker förekommer kompletteringar till och ändringar av AB 04 och gäller för samtliga uppdrag och avtal. Ytterligare ändringar eller tillägg kommer eventuellt att tas med i avtal. AFC.14 Skydds- och säkerhetsföreskrifter m.m. AFC.23 Ändringar och tilläggsarbeten AFC.27 Underrättelser om avvikelser o.d. AFC.361 Samordning av arbeten AFC.461 Garantitid för entreprenaden AFC.53 Ansvar mot tredje man AFC.541 Försäkringar under garantitiden AFC.6 Ekonomi AFC.713 Slutbesiktning AFC.715 Garantibesiktning AFC.12 AFC.121 Arbetsområde Arbetsområdets gränser Arbetsområdets gränser sammanfaller med kommungränsen. Befintliga väg- och fastighetsanslutningar ska vara i funktion under entreprenadtiden. Ytterligare utrymme för etablering, upplag, transportvägar och tillfälliga vägar skall entreprenören själv skaffa tillstånd till. 2

14 Gränserna kan definitivt fastställas vid eventuell syn av det specifika arbetet/objektet. AFC.122 Syn före påbörjande av arbete Parterna har vid varje enskilt arbete rätt att begära syn. Beställaren för protokoll. Syn av arbetsområdet kan genomföras dels före etablering och dels före beläggningsarbetenas påbörjande. Iakttagelser från syn dokumenteras i protokoll, som skall undertecknas av parterna. Se även syn inom närliggande områden under AFC.531. Om anmärkningar förekommer skall beställaren beredas tillfälle att utföra justering före beläggningsarbetenas påbörjande. Respektive part skall svara för sina kostnader för syn. AFC.13 AFC.131 AFC.133 AFC.135 Förutsättningar Uppgifter om sidoentreprenader och andra arbeten I samband med aktuella beläggningsarbeten kan vissa markarbeten och el/tele arbeten förekomma. Pågående drift eller verksamhet inom och invid arbetsområdet Generellt gäller att verksamheter och bostäder med fastighetstillfarter skall hållas tillgängliga under hela entreprenadarbetet. Trafiken längs berörda gator skall fungera med minsta möjliga störning. Under entreprenadarbetet skall alltid möjlighet finnas att angöra varje berörd fastighet med transport och gångtrafik. Reglering av trafik till fastigheter utförs i samråd med beställaren och berörda fastighetsägare, näringsidkare och boende. Förutsättningar med hänsyn till vägtrafik Arbetsplatserna kommer under hela entreprenadtiden att beröras av vägtrafik. Trafiken skall kunna passera arbetsplatsen under entreprenadtiden. I god tid före arbetenas påbörjande kall entreprenören i samråd med beställaren överenskomma om vilka inskränkningar i trafiken som får göras. Entreprenören skall följa de eventuella anvisningar som lämnas av respektive kommun/bolag vid respektive avrop. Entreprenören upprättar trafikanordningsplan och denna skall tillstyrkas av väghållare och av representant för respektive kommun/bolag, senast 10 dagar innan objekt får påbörjas. Om dessa krav och anvisningar inte följs eller trafiksäkerheten anses åsidosatt kan beställaren stoppa arbetet tills dess angivna villkor uppfyllts. AFC.136 Förutsättningar med hänsyn till spårtrafik 3

15 Vid beläggningsarbeten i anslutning till järnväg skall entreprenören före beläggningsarbetenas påbörjande underrätta Trafikverkets produktionsenhet skriftligt. Alla arbeten inom Trafikverkets område skall bedrivas enligt av Trafikverket lämnade anvisningar och föreskrifter och i den mån arbetena enligt Trafikverkets åsikt kan inverka på trafiksäkerheten skall de utföras under bevakning av dess personal. Kostnader för hastighetsnedsättning och bevakning betalas av respektive beställare liksom ändringar av elektriska anordningar, som trafikverket anser erforderliga för järnvägstrafiken. AFC.139 AFC.14 AFC.142 Övriga förutsättningar Vattenuttag ur spolposter/brandposter får endast ske av kommunen/bolagens anvisade platser i överenskommelse med respektive kommun/bolag. Kommun/bolag har rätt till att debitera faktiskt uttag enligt gällande taxa. Skydds- och säkerhetsföreskrifter m.m. Skydds, och säkerhetsföreskrifter vid arbete i anslutning till väg Skydds och säkerhetsföreskrifter framgår av Handbok Arbete på Väg Handboken ska följas och vid revideringar och versionsbyten ska dessa omfattas. En ny version av handboken beräknas vara färdigställd augusti 2013 där i huvudsak förändringarna består av omdisposition av kapitelindelning samt mindre justeringar av innehållet. Det åligger entreprenören att informera personalen om dessa bestämmelser. Som ansvarig väghållare är det beställarens strävan och målsättning att vägbyggnadsarbete som sker i anslutning till trafiken skall kunna genomföras under trygga förhållanden för trafikanter och personal som arbetar på vägen. Detta är möjligt att uppnå om Handbok Arbete på Väg och gällande bestämmelser i arbets- och Trafiklagstiftningen respekteras och efterlevs av inblandade parter. Det åligger entreprenören som arbetsgivare att se till att ovannämnda bestämmelser följs inom ansvarsområdet för objektet. Entreprenören skall dessutom på lämpligt sätt söka påverka trafikanterna att ta större hänsyn till de som arbetar på vägen och att respektera uppsatta utmärkningar och avstängningar. Motsvarande gäller för underentreprenör som anlitas av entreprenören. Beställaren upprättar arbetsmiljöplan enligt mall AMP-mall_2009_ hämtad från Entreprenören skall utifrån beställarens upprättade arbetsmiljöplan uppdatera och färdigställa arbetsmiljöplanen för arbetets utförande enligt AFS 1999:3 med rev 2008:16 innan arbetsplatsen etableras. Planen skall delges beställaren. Åtgärder för en säker arbets- och trafikmiljö vid utförande av arbete skall redovisas i en trafikanordningsplan. Entreprenören är ansvarig för tillsynen av trafikanordningar såväl under dagtid som på nätter och helger. 4

16 Trafikanordningsplan skall upprättas för varje delobjekt/grupp och godkännas av beställaren innan arbetet får påbörjas. Vid byggmöte/kvalitetsmöte/personalträff skall arbets- och trafikmiljö finnas på dagordningen. All personal på arbetsplatsen skall informeras om planerade trafikåtgärder och ges möjlighet att lämna synpunkter på trafikanordningar, praktiskt utförande, varselkläder mm. AFC.143 AFC.1432 AFC.15 AFC.151 AFC.152 AFC.153 AFC.16 AFC.161 AFC.17 AFC.171 AFC.172 Skydds, och säkerhetsföreskrifter vid arbete i anslutning till spår Entreprenören skall följa Trafikverkets säkerhetsföreskrifter och anvisningar samt säkerställa att det delges eller/informeras om till berörd personal. Entreprenören svarar för att dessa handlingar efterlevs. Varningsklädsel Information Entreprenören skall i god tid skriftligen underrätta väghållare, polis, räddningstjänst, Skånetrafiken samt markkabel- och ledningsägare, innan arbete som berör dessa påbörjas. Beställarens informationsansvarige Respektive kommun/bolag utser sin kontaktperson för informationshantering. Beställarens informationsverksamhet Respektive kommun/bolag kan ha olika regler och rutiner för hur information kommuniceras och förutsättningar för detta. All information skall godkännas av beställaren före utskick. Information till fastighetsägare, boende m fl. I entreprenörens åtagande ingår att i god tid före arbetets påbörjande informera boende, affärsinnehavare, fastighetsägare och andra berörda om hur och när arbetena skall bedrivas. Tillstånd mm Tillstånd från myndigheter Erforderliga tillstånd från myndigheter ombesörjs av entreprenören. Anmälningar Anmälningar till myndigheter Entreprenören svarar för erforderliga anmälningar till berörda myndigheter. Anmälningar till beställaren Entreprenören skall anmäla oförutsedda händelser som kan vara av betydelse för entreprenadarbetets genomförande till beställaren. Kopia på handlingar från Arbetsmiljöverket ska delges beställaren. 5

17 AFC. 2 Utförande Entreprenören skall omgående skriftligen underrätta beställaren om de befintliga förutsättningarna är sådana att entreprenören insett eller borde inse att han inte kan genomföra sin entreprenad med ett avtalsenligt och fackmässigt resultat. Om entreprenören underlåter att lämna beställaren sådan underrättelse ansvarar entreprenören för de fel och skador som uppstår till följd härav. Entreprenören skall också bistå beställaren med tekniskt stöd vid behov. AFC.21 AFC.221 AFC.2211 AFC.2212 AFC.222 AFC.2221 AFC.2222 AFC.2232 Kvalitetsangivelser Metod och material skall uppfylla kraven i förfrågningsunderlaget. Entreprenören äger inte rätt att utan beställarens skriftliga tillstånd byta föreskriven vara eller arbetsmetod. Kvalitetsledning Entreprenören ska tillämpa dokumenterade kvalitetssäkringsrutiner som säkerställer att det aktuella uppdraget/entreprenaden kvalitetssäkras. Beställarens kvalitetsansvarige Beställarens kvalitetsansvarige utses i samband med beställning/skapande av avropsavtal. Entreprenörens kvalitetsansvarige Entreprenörens kvalitetsansvarige skall framgå av anbud. Miljöledning Entreprenören ska tillämpa dokumenterade miljöledningsrutiner som säkerställer att det aktuella uppdraget/entreprenaden kvalitetssäkras ur miljöledningssynpunkt. Beställarens miljöansvarige Beställarens miljöansvarige utses i samband med beställning/skapande av avropsavtal. Entreprenörens miljöansvarige Entreprenörens miljöansvarige skall framgå av anbud. Entreprenörens kvalitetsplan Entreprenören skall upprätta en kvalitetsplan som skall granskas och godkännas av beställaren. Entreprenörens kvalitetsplan skall innehålla alla viktiga delar och arbetsmoment för arbetets utförande enligt handlingarna. Dokumenterad slutkontroll ska finnas för varje delobjekt eller samlade objekt som anges vid respektive objektbeställning. Dessa dokument skall föreligga 3 veckor före slutbesiktning. 6

18 AFC.2233 AFC.224 AFC.2241 Entreprenörens miljöplan Vid entreprenadens start skall entreprenören upprätta och överlämna en miljöplan och vara samordnad med beställarens eventuella miljökrav. Kvalitets- och miljörevision Kvalitetsrevision Entreprenören skall tillhandahålla dokumentation samt medverka vid kvalitetsrevisioner som beställaren genomför. Revision kan ske enligt den av beställaren godkända kvalitetsplanen. AFC.2242 AFC.23 AFC.241 Miljörevision Revision kan ske enligt den av beställaren godkända miljöplanen Äta arbeten Underrättelse om ÄTA-arbeten enligt 2 kap 7 AB 04 ska lämnas skriftligen. Tillhandahållande av handlingar och uppgifter från beställaren under entreprenadtiden Beställaren tillhandahåller 1 omgång förfrågningsunderlag i digital form. AFC.242 Tillhandahållande av handlingar och uppgifter från entreprenören under entreprenadtiden Entreprenören ska upprätta en arbetsmiljöplan och redovisa denna för beställaren innan byggarbetsplatsen får etableras. Arbetsmiljöplanen ska anpassas löpande av entreprenören med hänsyn till hur arbetet fortskrider och till eventuella förändringar, så att den ständigt uppfyller kraven enligt 12 a AFS 2008:16. Entreprenören skall hålla uppdaterad arbetsmiljöplan uppsatt på byggarbetsplatsen enligt 14 AFS 2008:16 samt redovisa arbetsmiljöplanen till beställaren på dennes begäran. Entreprenören svarar för sådan uppdatering av förhandsanmälan som avses i 7 AFS 2008:16. Uppgifter om uppdateringarna ska löpande lämnas till beställaren. Entreprenören ska hålla uppdaterad förhandsanmälan uppsatt väl synligt på byggarbetsplatsen. Om verksamheten bedrivs spridd på flera ställen ska arbetsmiljöplanen och förhandsanmälan finnas tillgänglig även på dessa ställen. Entreprenören skall på beställarens begäran uppvisa sådan dokumentation om objektet som avses i 9 och 12 b AFS 2008:16. Dokumentationen skall överlämnas till beställaren senast 5 dagar före slutbesiktning. Skrivelser till entreprenören från Arbetsmiljöverket som avser entreprenaden ska skyndsamt delges beställaren i kopia. 7

19 Åtgärder för en säker arbets- och trafikmiljö vid utförandet av arbetet skall redovisas i trafikanordningsplaner och/eller beskrivningar. Entreprenören skall ha jourtjänst avseende trafikanordningar och framkomlighet. Det åligger entreprenören att upprätta trafikanordningsplaner. Dessa skall senast 10- dagar före påbörjandet av varje fas i objektet insändas till beställaren för godkännande. En förutsättning för att få påbörja arbetena är att trafikanordningsplanen godkänts. Trafikanordningsplanen skall alltid finnas tillgänglig på arbetsplatsen. Vid behov av förändringar av trafikanordningsplanen under entreprenadtiden skall projektledaren/beställarombudet godkänna förändringen. AFC.2423 AFC.26 AFC.264 AFC.2642 AFC.27 AFC.28 Nyttjanderätt till handlingar mm Beställaren skall ha äganderätten till originalhandlingar som tas fram inom ramen för entreprenaden och full nyttjanderätt till resultatet av uppdraget. Varor m m Miljöfarligt avfall ska deponeras på plats som godkänts av myndighet. Undantagna arbeten Lappningsarbete Asfaltlagningar, återställningsarbeten efter grävningar och markarbeten som ingår i beläggningsupphandlingen kan även komma att utföras i andra entreprenader. Underrättelser om avvikelser o d Underrättelse enligt AB 04 kap 2 9 skall utan dröjsmål lämnas skriftligen. Underentreprenörer Entreprenören äger ej anlita underentreprenör utan beställarens skriftliga godkännande. Val av underentreprenörer skall vad beträffar teknisk kompetens godkännas av beställaren. Byte av godkänd underentreprenör får inte ske utan beställarens medgivande. Entreprenören svarar för underentreprenörens arbete så som för sitt eget. AFC.3 AFC.31 AFC.312 Organisation Ombud m.fl. under entreprenadtiden Parternas ombud anges i Ramavtalet 3.1 samt i Avropsavtal för varje specifikt avrop. Beställarens kontrollant Beställarens kontrollant utses i samband med beställning/skapande av avropsavtal. 8

20 AFC.313 AFC.32 AFC.321 AFC.323 Entreprenörens ombud Entreprenören lämnar uppgift om sitt ombud i sitt anbud. Möten Startmöte Beställaren kallar till genomgång när respektive avropsavtal är tecknat av båda parter. Beställaren svarar för protokollföring. Syftet med startmötet är att klarlägga alla förutsättningar för avtalet. Byggmöten Beställaren kallar vid behov till byggmöte samt ansvarar för mötesprotokollet. Vid byggmöten skall beställarens ombud och kontaktperson samt entreprenörens ombud och kontaktperson vara närvarande. Byggmöten skall avhandla bland annat kostnadsregleringar, avstämning av tidplan och betalningsplan, hinder och störningar. Antalet möten och vilka frågor som skall behandlas ska ske i samråd mellan beställare och entreprenör. Varje part svarar för sina kostnader. AFC.34 AFC.342 Arbetsledning och anställda Arbetsledning Arbetsledning skall ha väl dokumenterad kompetens för beläggningsverksamhet och trafiksäkerhetsarbete. Platschef får inte utbytas utan att beställaren i god tid informerats och godkänt detta. Entreprenören skall fortlöpande utbilda sin personal avseende förändringar i lagstiftning, regler och bestämmelser som berör arbetsområdet. AFC.343 Anställda Anställda skall ha erforderlig kompetens och behörighet för de arbetsuppgifter man utför samt ha en god kännedom och erfarenhet från beläggningsverksamhet. Ansvarig för utmärkning/skyltning samt signalvakter skall inneha erforderlig kompetens. Entreprenören skall fortlöpande utbilda sin personal avseende förändringar i lagstiftning, regler och bestämmelser som berör arbetsområdet. AFC.344 AFC.35 AFC.351 Personalförteckning och legitimationsplikt Kontroll och provning Kontroll Kontroll över arbetena utförs genom entreprenörens egenkontroll och genom stickprov av beställaren. 9

2012-11-05. SKL Kommentus Inköpscentral AB - SKI IT-Konsulttjänster - Arkitekter 2012

2012-11-05. SKL Kommentus Inköpscentral AB - SKI IT-Konsulttjänster - Arkitekter 2012 Förfrågningsunderlag 2012-11-05 Upphandlingsansvarig Upphandling SKL Kommentus Inköpscentral AB - SKI Anna Nessen 10135-4 Sista anbudsdag: 2012-12-17 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav

Läs mer

2012-09-28. Mer information om SKL Kommentus Inköpscentral AB finns på www.sklkommentus.se.

2012-09-28. Mer information om SKL Kommentus Inköpscentral AB finns på www.sklkommentus.se. Förfrågningsunderlag 2012-09-28 Upphandlingsansvarig Upphandling Elevdatorer & Surfplattor 2012 Petra Edenfeldt 10191 Sista anbudsdag: 2012-11-09 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav som

Läs mer

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION Sid 1 (21) 13 januari 2014 Dnr: 006/14 UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION 1. INBJUDAN Brottsförebyggande rådet (Brå) inbjuder att lämna anbud på Grafisk formgivning och produktion. 1.1 Om

Läs mer

ANBUDSINFODRAN. Inbjudan till anbudsräkning avseende rubricerade entreprenad.

ANBUDSINFODRAN. Inbjudan till anbudsräkning avseende rubricerade entreprenad. ANBUDSINFODRAN Holsljunga Fiber ME 1 Anbudsinfordran avseende Markentreprenad för utbyggnad av fibernät 2015 i Holsljunga, Svenljunga kommun. Inbjudan till anbudsräkning avseende rubricerade entreprenad.

Läs mer

Kv Vargen Lulsundsgatan 20 A, 20 B

Kv Vargen Lulsundsgatan 20 A, 20 B Handling 6.4 Sidantal 21 Kv Vargen Lulsundsgatan 20 A, 20 B ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg Förfr Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRFR

Läs mer

Förfrågningsunderlag. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg

Förfrågningsunderlag. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg Handling 6.4 Sidantal 21 Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg Upprättad av Magnus Bjuhr Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA

Läs mer

1. Inbjudan att inkomma med anbud

1. Inbjudan att inkomma med anbud Förfrågningsunderlag 2013-11-27 Upphandlande organisation Upphandling Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Digitala Mötesrum 2013 Renée Sjölund 96-99-2011 Sista anbudsdag: 2014-01-30 Symbolförklaring:

Läs mer

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket KKV1000, v1.3, 2011-12-15 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2015-05-21 Dnr 367/2015 1 (24) Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket Sista anbudsdag: 2015-06-25 Adress 103 85 Stockholm Besöksadress Torsgatan

Läs mer

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlag Upphandlingsföreskrift och ansökningsformulär för leverantör av; hemtjänst enligt SoL avlösar- och ledsagarservice enligt LSS Antagen av Socialnämnden 2014-09-25 gällande från 2015-01-01

Läs mer

4 år från och med den dag då avtalet träder i kraft

4 år från och med den dag då avtalet träder i kraft Polisens verksamhetsstöd Administrativa enheten Upphandlingssektionen ANSÖKNINGSINBJUDAN Diarienr (åberopas vid korrespondens) HD-PVS-20/13 Datum 2013-03-28 Ärendebeteckning Upphandlande myndighet Polismyndigheten

Läs mer

Administrativa Föreskrifter Ramavtal 2015

Administrativa Föreskrifter Ramavtal 2015 Handling Sidantal 19 Administrativa Föreskrifter Gemensamma föreskrifter för bygg-, el-, målningsoch Upprättad av Kristinehamnsbostäder INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER... 3 AFA ALLMÄN

Läs mer

1. Inbjudan till upphandling av Litteratur

1. Inbjudan till upphandling av Litteratur Förfrågningsunderlag 2012-12-05 Upphandlingsansvarig Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Upphandling Litteratur Mattias Ek 96-15-2012 Sista anbudsdag: 2013-01-28 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller

Läs mer

1. Förfrågningsunderlag Etableringslotsar

1. Förfrågningsunderlag Etableringslotsar Förfrågningsunderlag 2012-03-07 Upphandlingsansvarig ARBETSFÖRMEDLINGEN Tomas Åkerblom Upphandling Etableringslotsar Af-2010/121363 Sista anbudsdag: ansökansdag: Anbud kan lämnas löpande Symbolförklaring:

Läs mer

ADMINISTRATIV FÖRESKRIFTER. TOTALENTREPRENAD Sanering av oljeförorenat område Scharins Fas 2

ADMINISTRATIV FÖRESKRIFTER. TOTALENTREPRENAD Sanering av oljeförorenat område Scharins Fas 2 ADMINISTRATIV FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD Sanering av oljeförorenat område Scharins Fas 2 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Skellefteå 2010-06-10 Innehållsförteckning AFA ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 3 AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER

Läs mer

Direktupphandling enligt LOU

Direktupphandling enligt LOU Direktupphandling enligt LOU Övertorneå kommun Tillväxtenheten Offertförfrågan Hemsida till projektet Koldioxidkrediter från skogen ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER, 1.0 Omfattning Tillväxtenheten efterfrågar

Läs mer

Allmänna Bestämmelser

Allmänna Bestämmelser Allmänna Bestämmelser FÖR BYGGNADS-, ANLÄGGNINGS- OCH INSTALLATIONS- ENTREPRENADER AB 03 (I anslutning till AB 03 har utarbetats särskilda formulär, BKK:s formulär X/03 för fastprisavtal och BKK:s formulär

Läs mer

Förfrågningsunderlag Kundval, Lag om valfrihetssystem. Kravspecifikation för godkännande som utförare av tjänsterna:

Förfrågningsunderlag Kundval, Lag om valfrihetssystem. Kravspecifikation för godkännande som utförare av tjänsterna: FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG OMVÅRDNAD 1(31) VÅRD OCH OMSORG Förfrågningsunderlag Kundval, Lag om valfrihetssystem Kravspecifikation för godkännande som utförare av tjänsterna: - Omvårdnad inklusive delegerad

Läs mer

Förfrågningsunderlag 2014-03- 26

Förfrågningsunderlag 2014-03- 26 DNR SSL 1.3:34/14 Förfrågningsunderlag 2014-03- 26 Upphandling av fast/mobil telefoni samt växellösning Innehåll 1. Anbudsinbjudan... 5 1.1. Allmän information... 5 1.1.1. Inbjudan... 5 1.1.2. Information

Läs mer

Arbetsgivarverket har cirka 65 anställda. Mer information finns på Arbetsgivarverkets hemsida www.arbetsgivarverket.se.

Arbetsgivarverket har cirka 65 anställda. Mer information finns på Arbetsgivarverkets hemsida www.arbetsgivarverket.se. Förfrågningsunderlag Dnr 2008-04-18 0804-0235-11 Upphandling avseende medlemsundersökning och medarbetarundersökning för Arbetsgivarverket Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

Läs mer

Direktupphandling av Grönytesskötsel traktorklippning 2015-2018

Direktupphandling av Grönytesskötsel traktorklippning 2015-2018 ÖVERTORNEÅ KOMMUN FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Dnr 1 (8) Direktupphandling av Grönytesskötsel traktorklippning 2015-2018 Övertorneå kommun inbjuder Er att lämna anbud på rubricerad direktupphandling i enlighet

Läs mer

1. Upphandlingsföreskrifter och information om verksamheten

1. Upphandlingsföreskrifter och information om verksamheten Förfrågningsunderlag 2012-04-02 Upphandlingsansvarig Upphandling SKL Kommentus Inköpscentral AB Öppenvårdsverksamhet Skåne, Halland, Kronoberg 2012 Frida Haag 10164 Sista anbudsdag: 2012-05-14 23:59 Symbolförklaring:

Läs mer

UPPHANDLING AV CAFETERIA FÖR NORRORTS POLISMÄSTARDISTRIKT, POLISMYNDIGHETEN I STOCKHOLMS LÄN (7 bilagor)

UPPHANDLING AV CAFETERIA FÖR NORRORTS POLISMÄSTARDISTRIKT, POLISMYNDIGHETEN I STOCKHOLMS LÄN (7 bilagor) Anbudsförfrågan Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen Handläggare Elis Kalered Datum 2013-07-18 Diarienr (åberopas vid korresp) A000.374/2013 Saknr 914 Sista anbudsdag:

Läs mer

Förfrågningsunderlag personlig assistans enligt LSS och ickevalsalternativet

Förfrågningsunderlag personlig assistans enligt LSS och ickevalsalternativet Förfrågningsunderlag 2015-06-18 Upphandlande organisation Upphandling Lunds kommun Förfrågningsunderlag Personlig assistans enligt LSS samt ickevalsalternativet Eva Henriksson 15/14 Symbolförklaring: Sista

Läs mer

Upphandling av Webbbaserat. Ledningsanvisning i Sverige. Diarienr 08-1831

Upphandling av Webbbaserat. Ledningsanvisning i Sverige. Diarienr 08-1831 Upphandling av Webbbaserat system för Ledningsanvisning i Sverige Diarienr 08-1831 Innehåll 1 OM PTS... 5 2 UPPHANDLINGENS SYFTE... 5 3 UTESLUTNINGSGRUNDER FRÅN DELTAGANDE I UPPHANDLINGEN... 6 4 ANBUDSGIVARENS

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SN 2013/1667 UNDERLAG FÖR ANSÖKAN OM ATT TILLHANDAHÅLLA KORTTIDSVISTELSE I FORM AV KORTTIDSHEM OCH LÄGERVISTELSE

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SN 2013/1667 UNDERLAG FÖR ANSÖKAN OM ATT TILLHANDAHÅLLA KORTTIDSVISTELSE I FORM AV KORTTIDSHEM OCH LÄGERVISTELSE FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SN 2013/1667 UNDERLAG FÖR ANSÖKAN OM ATT TILLHANDAHÅLLA I FORM AV KORTTIDSHEM OCH LÄGERVISTELSE 1 INNEHÅLL Inbjudan att lämna ansökan... 4 1. Allmän information... 5 1.1 Upphandlingen...

Läs mer

FÖR MILJÖKRAV OCH SOCIALA HÄNSYN VID UPPHANDLING AV BYGG- OCH ANLÄGGNINGSENTREPRENADER

FÖR MILJÖKRAV OCH SOCIALA HÄNSYN VID UPPHANDLING AV BYGG- OCH ANLÄGGNINGSENTREPRENADER FÖR MILJÖKRAV OCH SOCIALA HÄNSYN VID UPPHANDLING AV BYGG- OCH ANLÄGGNINGSENTREPRENADER Obs! Särskilda riktlinjer finns för miljökrav och sociala hänsyn vid upphandlingar av varor och tjänster! Dessa riktlinjer

Läs mer

2012-03-21 Dnr 1201-0039-53. Förfrågningsunderlag Upphandling avseende rekryteringstjänster

2012-03-21 Dnr 1201-0039-53. Förfrågningsunderlag Upphandling avseende rekryteringstjänster 2012-03-21 Dnr 1201-0039-53 Förfrågningsunderlag Upphandling avseende rekryteringstjänster 1 Inledning Presentation av Arbetsgivarverket Arbetsgivarverket är en statlig myndighet och arbetsgivarorganisation

Läs mer

Förfrågningsunderlag enligt LOV

Förfrågningsunderlag enligt LOV Inbjudan - Upphandlarversion 2013-12-10 Upphandlande organisation Upphandling Stockholms stad Upphandling av platser i privata vård- och omsorgsboenden för personer 65 år och äldre Barbro Karlsson 125-2511/2009

Läs mer

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag 2014-03-12 Diarienummer: 2014/14 Förfrågningsunderlag Personlig assistans enligt LSS samt ickevalsalternativ för assistans enligt SFB i Simrishamns kommun enligt Lagen om valfrihetssystem (LOV) 1.0 ALLMÄN

Läs mer

ANBUDSINBJUDAN. Ramavtal för konsulttjänster inom ITverksamheten

ANBUDSINBJUDAN. Ramavtal för konsulttjänster inom ITverksamheten 1(23) ANBUDSINBJUDAN Ramavtal för konsulttjänster inom ITverksamheten vid CSN och SPV Centrala studiestödsnämnden (CSN) Statens tjänstepensionsverk (SPV) 2(23) Innehållsförteckning: 1 ALLMÄN ORIENTERING...

Läs mer