UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER"

Transkript

1 Skåne UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER Utförandeentreprenad För avgivande av anbud på beläggningsarbeten inom Skåne län

2 Dessa upphandlingsföreskrifter ansluter till AMA AF 07, med den ändringen att första bokstaven i aktuell kod är utbytt mot U för att härleda till detta dokument. Detta innebär att AMA AF:s texter till angiven kod och rubrik gäller för entreprenaden om inte annat anges. Komplettering av AMA AF:s texter: I de fall beställaren angivit en text gäller den tillsammans med AMA AF:s text under aktuell kod och rubrik. Vid motstridiga uppgifter i texterna under en kod och rubrik gäller beställarens text, om inte omständigheterna uppenbarligen föranleder annat. UF UFA Upphandlingsföreskrifter ALLMÄN ORIENTERING UFA.1 UFA.12 Personuppgifter Beställare SKL Kommentus Inköpscentral AB, organisationsnummer , (fortsättningsvis SKI) är bildat med syftet att vara inköpscentral för kommuner, landsting, regioner och deras bolag och för att genom samordnad upphandling dels ingå Ramavtal i eget namn avsedda för andra upphandlande myndigheter och enheter (i den fortsatta texten kallade UM/UE), dels för att medverka vid en offentlig upphandling som ombud åt flera UM/UE. Denna upphandling görs i eget namn och omfattar de UM/UE som uppräknas i Bilaga 01 -"Avropsberättigade parter". Att vara avropsberättigad innebär en möjlighet att avropa från tecknade Ramavtal, dock ingen skyldighet. När behov uppstår har avropsberättigad part möjlighet att använda Ramavtalet. För att avropa från SKI:s Ramavtal krävs att upphandlingschef, eller annan ansvarig, först godkänner SKI:s allmänna villkor. SKI:s allmänna villkor syftar till att säkerställa att UM/UE som har gällande Ramavtal inom aktuellt område eller tillämpar Ramavtal som upphandlats i samverkan med andra UM/UE inte samtidigt tillämpar SKI:s Ramavtal under det egna gällande Ramavtalets giltighetstid. Efter godkännande kan beställare hos UM/UE avropa från Ramavtalet. UM/UE kan också besluta sig för att, av olika skäl som t.ex. att UM/UE:s behov förändrats i något avseende, upphöra med att avropa från Ramavtalen under Ramavtalstiden. Löpande information om vilka UM/UE som anmält sig för avrop från Ramavtalen kommer att lämnas till Ramavtalsleverantörerna. Mer information om SKL Kommentus Inköpscentral AB finns på UFA.121 UFA.2 UFA.21 Beställarens ombud under anbudstiden Beställarens ombud under anbudstiden är Fredrik Waldemarsson. Orientering om objektet Översiktlig information om objektet

3 Entreprenaden avser ramavtal för utförande av underhåll- och nybyggnadsbeläggningar inom Skåne län. Förteckning över avropsberättigade kommuner och bolag framgår från Bilaga 01 Avropsberättigade parter. Avtalstiden kommer att tecknas på 2 år med en möjlighet för SKI att förlänga ramavtalet med ytterligare ett år i taget i totalt maximalt två år. Upphandlingen delas in i fyra olika anbudsområden enligt följande; 1. Skåne Nordväst 2. Skåne Nordost 3. Skåne Sydväst 4. Skåne Sydost De avropsberättigade kommunerna med deras bolag per anbudsområde framgår nedan; Anbudsområde 1, Skåne Nordväst: Landskrona, Svalöv, Klippan, Perstorp, Örkelljunga, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Åstorp kommuner med tillhörande bolag. Anbudsområde 2, Skåne Nordost: Hörby, Osby, Östra Göinge, Hässleholm, Kristianstad kommuner med tillhörande bolag Anbudsområde 3, Skåne Sydväst: Eslöv, Vellinge, Svedala, Malmö, Staffanstorp, Burlöv, Lomma, och Höör Kommuner med tillhörande bolag Anbudsområde 4, Skåne Sydost: Sjöbo, Ystad, Tomelilla, Simrishamn, Skurup och Trelleborgs kommuner med tillhörande bolag UFA.22 Objektets läge Inom hela Skåne län. UFA.222 Volymer Den totala volymen för Ramavtalet uppskattas till ca 20 miljoner kronor per år baserat på antal avropsberättigade kommuner och bolag och genomsnittligt årligt behov. Uppskattningen baseras på tidigare års volymer och någon specifik volym eller antal uppdrag kan inte garanteras utan beror på kommunernas specifika behov under avtalstiden. UFA.223 UFA.3 Avrop från ramavtal Avrop kommer att ske genom fastställd rangordning per anbudsområde med en specificerad avropsförfrågan inför varje uppdrag enligt angivna förutsättningar. Förkortningar LOU Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling

4 UF Upphandlingsföreskrifter AF Administrativa föreskrifter TB Teknisk beskrivning SKI SKL Kommentus Inköpscentral AB UM Upphandlande myndigheter UE Upphandlande enheter UFA.4 UFB UFB.1 UFB.11 Begreppsförklaringar UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER För upphandlingen gäller lagen om offentlig upphandling. Former m.m. för upphandling Upphandlingsförfarande Upphandlingen genomförs genom öppet förfarande enligt LOU, lagen om offentlig upphandling (2007:1091). UFB.12 UFB.13 UFB.15 UFB.2 UFB.21 UFB.22 Entreprenadform Entreprenadformen är utförandeentreprenad. Ersättningsform Fast pris enligt fastställd mängdförteckning. Förutsättningar för upphandlingen Förfrågningsunderlag Tillhandahållande av förfrågningsunderlag Förteckning över förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlaget omfattar följande handlingar: *Handlingar som inte bifogas 01 Ramavtal, daterad xx 02 Ändringar i AB 04 som är upptagna i sammanställning i Administrativa föreskrifter 03 * AB 04, Allmänna Bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader. 04 Mall Avropsavtal, daterad *Anbud, daterat xx 06 *MER Anläggning Prissatt mängdförteckning, daterad xx 08 *Kompletterande föreskrifter för entreprenaden lämnade för anbudets avgivande, daterad xx

5 09 Administrativa föreskrifter, daterad Ej prissatt mängdförteckning 11 Teknisk beskrivning, daterad Bilaga 01 Avropsberättigade parter 02 Bilaga 02 Anbudets underskrift 03 Bilaga 03 Anbudsformulär *04 Handbok Arbete på Väg SKL och Vägverket *05 TRVKB 10 Bitumenbundna lager *06 TRVKB 10 Obundna lager 07 AMP-mall_2009_ UFB.23 Kompletterande förfrågningsunderlag Om förfrågningsunderlaget upplevs som otydligt eller om några av de ställda kraven är orimliga, onormalt kostnadsdrivande eller konkurrensbegränsande i något avseende är det viktigt att SKI kontaktas på ett så tidigt stadium som möjligt så att missförstånd kan undvikas. Eventuella förtydliganden eller kompletteringar lämnas alltid genom Visma TendSign anbudstjänst. Anbudsgivaren ansvarar själv för att hålla sig uppdaterad. Begäran om förtydligande eller komplettering av förfrågningsunderlaget ska vara ställda genom Visma TendSigns anbudstjänst. Sista dag att inkomma med frågor är tio (10) dagar före sista anbudsdag. Om frågor inkommer senare än 10 dagar före sista anbudsdag garanteras inte att frågan besvaras. Endast frågor avseende förfrågningsunderlaget besvaras. Sista dag att ställa frågor är UFB.3 Anbudsgivning Elektronisk anbudsgivning I denna upphandling accepteras endast elektronisk anbudsgivning via upphandlingssystemet Visma TendSign. För Anbudsgivare är det kostnadsfritt att använda systemet och att lämna anbud. För tillgång till systemet krävs inloggning. Användarnamn och lösenord erhålls genom registrering på genom att klicka på länken "Lämna elektroniskt anbud". Efter genomförd registrering får användaren omedelbar tillgång till systemet. Vid frågor eller behov av support kring användandet av systemet kontaktas Visma TendSigns support på telefon eller e- post Supporten har öppet helgfria vardagar måndag-fredag kl , med undantag för dag före röd dag då den stänger kl Observera att maximal storlek för uppladdning av filer är 50 megabyte. Anbudsgivare uppmanas att omedelbart kontakta Visma TendSign om problem uppstår i samband med anbudslämnande.

6 Om en Anbudsgivare inte registrerar sig på Visma TendSigns hemsida utan hämtar förfrågningsunderlaget på annat sätt, kan SKI inte garantera att all information om upphandlingen (eventuella förtydliganden samt frågor och svar) under anbudstiden kommer Anbudsgivaren tillhanda. UFB.31 Anbuds form och innehåll Det är av yttersta vikt att anbud innehåller samtliga efterfrågade uppgifter, särskilt med anledning av de begränsade möjligheterna att efter anbudstidens utgång inhämta eller inkomma med kompletterande uppgifter. Frågor lämnas och besvaras på anvisade platser i Visma TendSign eller i anvisade svarsmallar. Eventuella hänvisningar till bilagor ska göras tydligt. Anbud ska vara skrivet på svenska. Undantag får göras för tekniska beskrivningar, förkortningar, intyg eller dylika handlingar. Anbudsgivaren ska på begäran av SKI ombesörja och bekosta översättning av handlingar från annat språk till svenska. Underskrift av anbudet Det elektroniska anbudet och samtliga villkor i upphandlingen godkännes genom att behörig företrädare för Anbudsgivaren undertecknar Bilaga 02 - Anbudets underskrift, skannar in den och bifogar den med anbudet som elektronisk fil. Anbudsformulär Bilaga 03 Anbudsformulär ska ifyllas och bifogas lämnat anbud. UFB.311 UFB.32 UFB.33 Huvudanbud Huvudanbud skall avges helt enligt förfrågningsunderlaget. Anbudstidens utgång Anbud skall lämnas senast Anbuds giltighetstid Anbudet ska vara bindande till och med UFB.5 UFB.51 UFB.511 Anbudsprövning Med anbudsprövning avses i detta förfrågningsunderlag såväl prövningen av anbuds-givaren som prövningen av anbudet. I fråga om krav och bevis anges dessa i förfrågningsunderlaget enligt svenska förhållanden. Utländsk anbudsgivare har att uppfylla motsvarande krav respektive redovisa motsvarande bevis som gäller för den utländske anbudsgivarens hemland. Prövning av anbudsgivare Skatter och socialförsäkringsavgifter Anbudsgivaren ska ha fullgjort sina skyldigheter avseende inbetalning av socialförsäkringsavgifter och skatter. Denna skyldighet omfattar även

7 eventuella underleverantörer. Anbudsgivaren ska vara registrerad för mervärdesskatt. Som en del av leverantörsprövningen kommer SKI att kontrollera att Anbudsgivaren och eventuella underleverantörer uppfyller lagenligt ställda krav avseende inbetalning av socialförsäkringsavgifter och skatter. Kontrollen görs hos Skatteverket. I det fall det inte är möjligt för SKI att få tillgång till de aktuella uppgifterna ska Anbudsgivaren när SKI så begär vara beredd att tillhandahålla dessa uppgifter. För utländska Anbudsgivare/underleverantörer ska bevis som visar att företaget inte har restförda skulder avseende socialförsäkringsavgifter och skatter i det egna landet biläggas anbudet. Underleverantörer som ej uppfyller kraven utesluts från Anbudsgivarens anbud. UFB.5112 UFB.512 UFB.5121 Bevis på registrering Anbudsgivaren ska bedriva näringsverksamhet och ska uppfylla lagenligt ställda krav på registrering i aktiebolags- eller handelsbolagsregister eller liknande register som gäller för Anbudsgivaren och som förs i det land där anbudsgivarens verksamhet är etablerad. SKI kommer att kontrollera Anbudsgivarens bolagsregistrering genom att inhämta uppgifter från affärsoch kreditupplysningsföretaget Creditsafe. I det fall det inte är möjligt för SKI att få tillgång till de aktuella uppgifterna ska Anbudsgivaren när SKI så begär vara beredd att tillhandahålla dessa uppgifter. Uteslutningsgrunder Uteslutningsgrunder enligt 10 kap. 1 LOU Enligt 10 kap. 1 LOU ska en upphandlande myndighet utesluta en leverantör från att delta i en offentlig upphandling om myndigheten får kännedom om att leverantören enligt laga kraft vunnen dom är dömd för sådan brottslighet som innefattar: 1. deltagande i organiserad brottslighet, 2. bestickning, 3. bedrägeri, 4. penningtvätt Är leverantören en juridisk person, ska leverantören uteslutas om en företrädare för den juridiska personen har dömts för brottet. Om en Anbudsgivare anlitar underleverantörer ansvarar Anbudsgivaren för att underleverantörerna är fri från hinder enligt 10 kap. 1. Underleverantörer som ej uppfyller kraven utesluts från Anbudsgivarens anbud. UFB.5122 Uteslutningsgrunder enligt 10 kap. 2 LOU U Enligt 10 kap. 2 LOU kan en leverantör uteslutas från deltagande i upphandling om denne: 1. är i konkurs eller likvidation, är under tvångsförvaltning eller är föremål för ackord eller tills vidare har inställt sina betalningar eller är underkastad näringsförbud,

8 2. är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, tvångsförvaltning, ackord eller annat liknande förfarande, 3. genom lagakraftvunnen dom är dömd för brott avseende yrkesutövningen, 4. har gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen och den upphandlande myndigheten kan visa detta, 5. inte har fullgjort sina åligganden avseende socialförsäkringsavgifter eller skatt i det egna landet eller i det land där upphandlingen sker eller, 6. i något väsentligt hänseende har låtit bli att lämna begärda upplysningar eller lämnat felaktiga upplysningar som begärts med stöd av bestämmelserna i 10 eller 11 kap. Är leverantören en juridisk person, får leverantören uteslutas om en företrädare för den juridiska personen har dömts för brott som avses i första stycket 3 eller gjort sig skyldig till sådant fel som avse i första stycket 4. Om en Anbudsgivare anlitar underleverantörer ansvarar Anbudsgivaren för att underleverantörerna är fri från hinder enligt 10 kap. 2. Underleverantörer som ej uppfyller kraven utesluts från Anbudsgivarens anbud UFB.513 Ekonomisk ställning Anbudsgivaren ska ha sådan ekonomisk stabilitet och finansiell ställning att denne kan upprätthålla ett långsiktigt avtal. Underlag för bedömningen av leverantörens ekonomiska stabilitet och finansiella ställning är utdrag ur affärsoch kreditupplysningsföretaget Creditsafes register. SKI kommer att inhämta utdrag från Creditsafe. Utdraget ska visa att Anbudsgivaren minst är "kreditvärdig" enligt Creditsafes femgradiga skala vilket motsvarar lägst riskklass 3 hos UC, lägst rating A hos Soliditet. Ratingintervall och beskrivning enligt CreditSafe Mycket god kreditvärdighet God kreditvärdighet Kreditvärdig Kredit mot säkerhet 0-14 Kredit avrådes Om lägre riskklassificering än kreditvärdig påvisas ska Anbudsgivaren ändå anses uppfylla kravet om a) och/eller b) nedan är uppfyllda. a) Anbudsgivaren på begäran inlämnar en sådan förklaring att det kan anses klarlagt att Anbudsgivaren innehar motsvarande ekonomisk stabilitet. b) Garanti lämnas på begäran gällande Anbudsgivarens ekonomiska stabilitet av moderbolag eller annan garant. Sådant intyg ska vara undertecknat av moderbolagets eller garantens firmatecknare. Efterfrågad riskklassificering samt kraven ovan ska i dessa fall på motsvarande vis redovisas och uppfyllas av denne (garanten). Garanten ska minst vara "kreditvärdig" enligt Creditsafes femgradiga skala. Nystartade företag ska redovisa sin ekonomiska ställning och styrka att de har

9 tillräcklig finansiell ställning för att fullgöra uppdraget under avtalstiden. Bevis kan utgöras av senaste resultaträkning eller revisorsintyg. UFB.514 Teknisk och yrkesmässig kapacitet Anbudsgivaren skall visa att denne har teknisk och yrkesmässig kapacitet att utföra entreprenader av detta slag, anbudsgivaren skall också visa att denne behärskar att utföra entreprenader i starkt trafikerad miljö. Bevis på teknisk kapacitet styrks genom att redovisa: 1. Förteckning över minst fem slutförda byggentreprenader under de fem senaste åren, åtföljd av intyg om att de viktigaste byggentreprenaderna utförts på ett tillfredsställande sätt med uppgift om värde, tidpunkt och plats för byggentreprenaderna och huruvida de utfördes enligt gängse branschnormer och slutfördes på ett korrekt sät.t 2. Genom uppgifter om utbildning/erfarenhet för platsledning/arbetsledning som kommer att användas vid utförandet av uppdragen. UFB.5141 UFB.5142 Åberopa andra företags kapacitet Åberopande av annans kapacitet, till exempel underleverantör eller moderbolag skall styrkas genom bifogat avtal eller intyg om samverkan under ramavtalsperioden. Underleverantör Hela eller delar av uppdraget kan utföras av underleverantörer. Anbudet ska innehålla uppgift om huruvida Anbudsgivaren har för avsikt att anlita underleverantörer. För det fall underleverantörer kommer att anlitas, ska organisationsnummer på underleverantör(-er) lämnas i anbudsformuläret för respektive anbudsområde. Med underleverantörer avses sådan leverantör som träder i Ramavtalsleverantörens ställe för att utföra hela eller delar av uppdraget/entreprenaden och inte de leverantörer som levererar diverse varor och tjänster till Ramavtalsleverantören. Observera att annat bolag som ingår i samma koncern, t.ex. moderbolag/dotterbolag, i denna upphandling är att betrakta som underleverantör till Ramavtalsleverantören om bolagen har olika organisationsnummer. Underleverantörer har dock ingen möjlighet att ta emot avrop eller att ha en direkt avtalsrelation med de UM/UE. Ramavtalsleverantören svarar för underleverantörs arbete såsom för sitt eget arbete. Ramavtalsleverantör kan, under ett tilldelat Ramavtals löptid, ansöka hos SKI om förändringar avseende underleverantörer. Tillägg eller byte av underleverantör kan endast ske efter skriftligt godkännande av SKI. Underleverantörer som ej uppfyller kraven utesluts från Anbudsgivarens anbud UFB.5143 Underleverantör och samarbetsavtal På begäran av SKI ska en Anbudsgivaren, som åberopar underleverantör för utförande av uppdraget, genom intyg eller avtal kunna påvisa ett etablerat samarbetsförhållande med underleverantören som gäller under hela Ramavtalsperioden inklusive eventuella förlängningsperioder. Om

10 Anbudsgivare inte kan påvisa ett etablerat samarbetsförhållande kommer anbudet i dess helhet att uteslutas. UFB.52 UFB.53 Värderingsgrunder vid prövning av anbud Anbud med lägst pris tilldelas ramavtal inom respektive anbudsområde. Meddelande om beslut vid prövning av anbud Meddelande om tilldelningsbeslut kommer att skickas ut med e-post till den e- postadress som registrerats i TendSign i samband med anbudsinlämningen. Tilldelningsbeslutet utgör inte en accept i avtalsrättslig mening. Bindande avtal uppkommer först när båda parter skriftligen undertecknat ramavtalet. Upphandlingen är avslutad först när ramavtalet undertecknats eller upphandlingen avslutats på annat sätt. Ramavtal kan tecknas tidigast då tio dagar förflutit från det att underrättelse om tilldelning skickades ut till anbudsgivarna UFB.61 UFB.62 UFB.63 UFB.64 Sekretess SKI omfattas inte av offentlighetsprincipen. SKI lämnar därför, som huvudregel, inte ut anbud eller anbudsansökningar. Detta gäller även efter att tilldelningsbeslut har fattats. SKI förbehåller sig emellertid rätten att lämna ut handlingar för det fall domstol, tillsynsmyndighet eller annan myndighet så begär, eller om det i övrigt krävs för ett effektivt bedrivande av SKI:s verksamhet. Anbudsgivare som önskar att vissa uppgifter inte ska lämnas ut till annan, bör i anbudet precisera vilka uppgifter i anbudet sekretess begärs för, och beskriva på vilket sätt det kan innebära skada för anbudsgivaren om uppgifterna lämnas ut. SKI vill dock betona att i samband med att tilldelningsbeslutet distribueras kan vissa uppgifter ur anbudet som är relaterade till tilldelningskriterierna komma att offentliggöras (t.ex. vissa prisuppgifter). Avropsmodell SKI har för avsikt att teckna ramavtal med minst tre entreprenörer i rangordning per anbudsområde. Om antalet giltiga anbud understiger tre kan färre antal anbud komma att antas. Publicering av avtalsdokument Avtal med uppgifter om kontaktpersoner m.m. kommer att publiceras på Internet (SKI:s avtalsdatabas och hemsida). Samma information kommer att finnas tillgänglig för alla avropande myndigheter/enheter. Anbudsgivaren ska acceptera att priser samt uppgifter om kontaktpersoner, m.m. publiceras på Internet. Behandling av personuppgifter Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk person. Exempel på personuppgifter är namn, personnummer, postadress och e-postadress. I personuppgiftslagen (1998:204) finns regler för hur personuppgifter får behandlas. SKI är personuppgiftsansvarig för de uppgifter, t.ex. namn på

11 kontaktpersoner, e-postadresser, som lämnas dels i samband med anbudsgivning, dels vid eventuellt tecknande av ramavtal mellan leverantören och SKI. Behandlingen av de aktuella personuppgifterna är nödvändig för att kunna fullgöra ingångna ramavtal. Personuppgifterna kommer att användas för att föra kund- och leverantörsregister i syfte att informera, administrera och möjliggöra avrop på ramavtalen samt skicka fakturor avseende den administrativa ersättning som tas ut av SKI. En registrerad person har rätt att när som helst begära information från SKI beträffande vilka personuppgifter som finns registrerade om personen. En sådan begäran ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad och skickas till: SKL Kommentus Inköpscentral AB Hornsgatan Stockholm Fredrik Waldemarsson

12 Skåne ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UTFÖRANDEENTREPRENAD FÖR UTFÖRANDE AV BELÄGGNINGSARBETEN INOM SKÅNE LÄN 1

13 Dessa Administrativa föreskrifter ansluter till AMA AF 07. Detta innebär att AMA AF:s texter till angiven kod och rubrik gäller för entreprenaden om inte annat anges. Komplettering av AMA AF:s texter: I de fall beställaren angivit en text gäller den tillsammans med AMA AFs text under aktuell kod och rubrik. Vid motstridiga uppgifter i texterna under en kod och rubrik gäller beställarens text, om inte omständigheterna uppenbarligen föranleder annat. AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER AFC AFC.1 AFC.11 ENTREPRENADFÖRESKRIFTER VID UTFÖRANDEENTREPRENAD Omfattning Kontraktshandlingar Arbetenas omfattning framgår av kontraktshandlingar förtecknade i Ramavtal 1.1. AFC.111 Sammanställning över ändringar i AB 04 Under nedanstående koder och rubriker förekommer kompletteringar till och ändringar av AB 04 och gäller för samtliga uppdrag och avtal. Ytterligare ändringar eller tillägg kommer eventuellt att tas med i avtal. AFC.14 Skydds- och säkerhetsföreskrifter m.m. AFC.23 Ändringar och tilläggsarbeten AFC.27 Underrättelser om avvikelser o.d. AFC.361 Samordning av arbeten AFC.461 Garantitid för entreprenaden AFC.53 Ansvar mot tredje man AFC.541 Försäkringar under garantitiden AFC.6 Ekonomi AFC.713 Slutbesiktning AFC.715 Garantibesiktning AFC.12 AFC.121 Arbetsområde Arbetsområdets gränser Arbetsområdets gränser sammanfaller med kommungränsen. Befintliga väg- och fastighetsanslutningar ska vara i funktion under entreprenadtiden. Ytterligare utrymme för etablering, upplag, transportvägar och tillfälliga vägar skall entreprenören själv skaffa tillstånd till. 2

14 Gränserna kan definitivt fastställas vid eventuell syn av det specifika arbetet/objektet. AFC.122 Syn före påbörjande av arbete Parterna har vid varje enskilt arbete rätt att begära syn. Beställaren för protokoll. Syn av arbetsområdet kan genomföras dels före etablering och dels före beläggningsarbetenas påbörjande. Iakttagelser från syn dokumenteras i protokoll, som skall undertecknas av parterna. Se även syn inom närliggande områden under AFC.531. Om anmärkningar förekommer skall beställaren beredas tillfälle att utföra justering före beläggningsarbetenas påbörjande. Respektive part skall svara för sina kostnader för syn. AFC.13 AFC.131 AFC.133 AFC.135 Förutsättningar Uppgifter om sidoentreprenader och andra arbeten I samband med aktuella beläggningsarbeten kan vissa markarbeten och el/tele arbeten förekomma. Pågående drift eller verksamhet inom och invid arbetsområdet Generellt gäller att verksamheter och bostäder med fastighetstillfarter skall hållas tillgängliga under hela entreprenadarbetet. Trafiken längs berörda gator skall fungera med minsta möjliga störning. Under entreprenadarbetet skall alltid möjlighet finnas att angöra varje berörd fastighet med transport och gångtrafik. Reglering av trafik till fastigheter utförs i samråd med beställaren och berörda fastighetsägare, näringsidkare och boende. Förutsättningar med hänsyn till vägtrafik Arbetsplatserna kommer under hela entreprenadtiden att beröras av vägtrafik. Trafiken skall kunna passera arbetsplatsen under entreprenadtiden. I god tid före arbetenas påbörjande kall entreprenören i samråd med beställaren överenskomma om vilka inskränkningar i trafiken som får göras. Entreprenören skall följa de eventuella anvisningar som lämnas av respektive kommun/bolag vid respektive avrop. Entreprenören upprättar trafikanordningsplan och denna skall tillstyrkas av väghållare och av representant för respektive kommun/bolag, senast 10 dagar innan objekt får påbörjas. Om dessa krav och anvisningar inte följs eller trafiksäkerheten anses åsidosatt kan beställaren stoppa arbetet tills dess angivna villkor uppfyllts. AFC.136 Förutsättningar med hänsyn till spårtrafik 3

15 Vid beläggningsarbeten i anslutning till järnväg skall entreprenören före beläggningsarbetenas påbörjande underrätta Trafikverkets produktionsenhet skriftligt. Alla arbeten inom Trafikverkets område skall bedrivas enligt av Trafikverket lämnade anvisningar och föreskrifter och i den mån arbetena enligt Trafikverkets åsikt kan inverka på trafiksäkerheten skall de utföras under bevakning av dess personal. Kostnader för hastighetsnedsättning och bevakning betalas av respektive beställare liksom ändringar av elektriska anordningar, som trafikverket anser erforderliga för järnvägstrafiken. AFC.139 AFC.14 AFC.142 Övriga förutsättningar Vattenuttag ur spolposter/brandposter får endast ske av kommunen/bolagens anvisade platser i överenskommelse med respektive kommun/bolag. Kommun/bolag har rätt till att debitera faktiskt uttag enligt gällande taxa. Skydds- och säkerhetsföreskrifter m.m. Skydds, och säkerhetsföreskrifter vid arbete i anslutning till väg Skydds och säkerhetsföreskrifter framgår av Handbok Arbete på Väg Handboken ska följas och vid revideringar och versionsbyten ska dessa omfattas. En ny version av handboken beräknas vara färdigställd augusti 2013 där i huvudsak förändringarna består av omdisposition av kapitelindelning samt mindre justeringar av innehållet. Det åligger entreprenören att informera personalen om dessa bestämmelser. Som ansvarig väghållare är det beställarens strävan och målsättning att vägbyggnadsarbete som sker i anslutning till trafiken skall kunna genomföras under trygga förhållanden för trafikanter och personal som arbetar på vägen. Detta är möjligt att uppnå om Handbok Arbete på Väg och gällande bestämmelser i arbets- och Trafiklagstiftningen respekteras och efterlevs av inblandade parter. Det åligger entreprenören som arbetsgivare att se till att ovannämnda bestämmelser följs inom ansvarsområdet för objektet. Entreprenören skall dessutom på lämpligt sätt söka påverka trafikanterna att ta större hänsyn till de som arbetar på vägen och att respektera uppsatta utmärkningar och avstängningar. Motsvarande gäller för underentreprenör som anlitas av entreprenören. Beställaren upprättar arbetsmiljöplan enligt mall AMP-mall_2009_ hämtad från Entreprenören skall utifrån beställarens upprättade arbetsmiljöplan uppdatera och färdigställa arbetsmiljöplanen för arbetets utförande enligt AFS 1999:3 med rev 2008:16 innan arbetsplatsen etableras. Planen skall delges beställaren. Åtgärder för en säker arbets- och trafikmiljö vid utförande av arbete skall redovisas i en trafikanordningsplan. Entreprenören är ansvarig för tillsynen av trafikanordningar såväl under dagtid som på nätter och helger. 4

16 Trafikanordningsplan skall upprättas för varje delobjekt/grupp och godkännas av beställaren innan arbetet får påbörjas. Vid byggmöte/kvalitetsmöte/personalträff skall arbets- och trafikmiljö finnas på dagordningen. All personal på arbetsplatsen skall informeras om planerade trafikåtgärder och ges möjlighet att lämna synpunkter på trafikanordningar, praktiskt utförande, varselkläder mm. AFC.143 AFC.1432 AFC.15 AFC.151 AFC.152 AFC.153 AFC.16 AFC.161 AFC.17 AFC.171 AFC.172 Skydds, och säkerhetsföreskrifter vid arbete i anslutning till spår Entreprenören skall följa Trafikverkets säkerhetsföreskrifter och anvisningar samt säkerställa att det delges eller/informeras om till berörd personal. Entreprenören svarar för att dessa handlingar efterlevs. Varningsklädsel Information Entreprenören skall i god tid skriftligen underrätta väghållare, polis, räddningstjänst, Skånetrafiken samt markkabel- och ledningsägare, innan arbete som berör dessa påbörjas. Beställarens informationsansvarige Respektive kommun/bolag utser sin kontaktperson för informationshantering. Beställarens informationsverksamhet Respektive kommun/bolag kan ha olika regler och rutiner för hur information kommuniceras och förutsättningar för detta. All information skall godkännas av beställaren före utskick. Information till fastighetsägare, boende m fl. I entreprenörens åtagande ingår att i god tid före arbetets påbörjande informera boende, affärsinnehavare, fastighetsägare och andra berörda om hur och när arbetena skall bedrivas. Tillstånd mm Tillstånd från myndigheter Erforderliga tillstånd från myndigheter ombesörjs av entreprenören. Anmälningar Anmälningar till myndigheter Entreprenören svarar för erforderliga anmälningar till berörda myndigheter. Anmälningar till beställaren Entreprenören skall anmäla oförutsedda händelser som kan vara av betydelse för entreprenadarbetets genomförande till beställaren. Kopia på handlingar från Arbetsmiljöverket ska delges beställaren. 5

17 AFC. 2 Utförande Entreprenören skall omgående skriftligen underrätta beställaren om de befintliga förutsättningarna är sådana att entreprenören insett eller borde inse att han inte kan genomföra sin entreprenad med ett avtalsenligt och fackmässigt resultat. Om entreprenören underlåter att lämna beställaren sådan underrättelse ansvarar entreprenören för de fel och skador som uppstår till följd härav. Entreprenören skall också bistå beställaren med tekniskt stöd vid behov. AFC.21 AFC.221 AFC.2211 AFC.2212 AFC.222 AFC.2221 AFC.2222 AFC.2232 Kvalitetsangivelser Metod och material skall uppfylla kraven i förfrågningsunderlaget. Entreprenören äger inte rätt att utan beställarens skriftliga tillstånd byta föreskriven vara eller arbetsmetod. Kvalitetsledning Entreprenören ska tillämpa dokumenterade kvalitetssäkringsrutiner som säkerställer att det aktuella uppdraget/entreprenaden kvalitetssäkras. Beställarens kvalitetsansvarige Beställarens kvalitetsansvarige utses i samband med beställning/skapande av avropsavtal. Entreprenörens kvalitetsansvarige Entreprenörens kvalitetsansvarige skall framgå av anbud. Miljöledning Entreprenören ska tillämpa dokumenterade miljöledningsrutiner som säkerställer att det aktuella uppdraget/entreprenaden kvalitetssäkras ur miljöledningssynpunkt. Beställarens miljöansvarige Beställarens miljöansvarige utses i samband med beställning/skapande av avropsavtal. Entreprenörens miljöansvarige Entreprenörens miljöansvarige skall framgå av anbud. Entreprenörens kvalitetsplan Entreprenören skall upprätta en kvalitetsplan som skall granskas och godkännas av beställaren. Entreprenörens kvalitetsplan skall innehålla alla viktiga delar och arbetsmoment för arbetets utförande enligt handlingarna. Dokumenterad slutkontroll ska finnas för varje delobjekt eller samlade objekt som anges vid respektive objektbeställning. Dessa dokument skall föreligga 3 veckor före slutbesiktning. 6

18 AFC.2233 AFC.224 AFC.2241 Entreprenörens miljöplan Vid entreprenadens start skall entreprenören upprätta och överlämna en miljöplan och vara samordnad med beställarens eventuella miljökrav. Kvalitets- och miljörevision Kvalitetsrevision Entreprenören skall tillhandahålla dokumentation samt medverka vid kvalitetsrevisioner som beställaren genomför. Revision kan ske enligt den av beställaren godkända kvalitetsplanen. AFC.2242 AFC.23 AFC.241 Miljörevision Revision kan ske enligt den av beställaren godkända miljöplanen Äta arbeten Underrättelse om ÄTA-arbeten enligt 2 kap 7 AB 04 ska lämnas skriftligen. Tillhandahållande av handlingar och uppgifter från beställaren under entreprenadtiden Beställaren tillhandahåller 1 omgång förfrågningsunderlag i digital form. AFC.242 Tillhandahållande av handlingar och uppgifter från entreprenören under entreprenadtiden Entreprenören ska upprätta en arbetsmiljöplan och redovisa denna för beställaren innan byggarbetsplatsen får etableras. Arbetsmiljöplanen ska anpassas löpande av entreprenören med hänsyn till hur arbetet fortskrider och till eventuella förändringar, så att den ständigt uppfyller kraven enligt 12 a AFS 2008:16. Entreprenören skall hålla uppdaterad arbetsmiljöplan uppsatt på byggarbetsplatsen enligt 14 AFS 2008:16 samt redovisa arbetsmiljöplanen till beställaren på dennes begäran. Entreprenören svarar för sådan uppdatering av förhandsanmälan som avses i 7 AFS 2008:16. Uppgifter om uppdateringarna ska löpande lämnas till beställaren. Entreprenören ska hålla uppdaterad förhandsanmälan uppsatt väl synligt på byggarbetsplatsen. Om verksamheten bedrivs spridd på flera ställen ska arbetsmiljöplanen och förhandsanmälan finnas tillgänglig även på dessa ställen. Entreprenören skall på beställarens begäran uppvisa sådan dokumentation om objektet som avses i 9 och 12 b AFS 2008:16. Dokumentationen skall överlämnas till beställaren senast 5 dagar före slutbesiktning. Skrivelser till entreprenören från Arbetsmiljöverket som avser entreprenaden ska skyndsamt delges beställaren i kopia. 7

19 Åtgärder för en säker arbets- och trafikmiljö vid utförandet av arbetet skall redovisas i trafikanordningsplaner och/eller beskrivningar. Entreprenören skall ha jourtjänst avseende trafikanordningar och framkomlighet. Det åligger entreprenören att upprätta trafikanordningsplaner. Dessa skall senast 10- dagar före påbörjandet av varje fas i objektet insändas till beställaren för godkännande. En förutsättning för att få påbörja arbetena är att trafikanordningsplanen godkänts. Trafikanordningsplanen skall alltid finnas tillgänglig på arbetsplatsen. Vid behov av förändringar av trafikanordningsplanen under entreprenadtiden skall projektledaren/beställarombudet godkänna förändringen. AFC.2423 AFC.26 AFC.264 AFC.2642 AFC.27 AFC.28 Nyttjanderätt till handlingar mm Beställaren skall ha äganderätten till originalhandlingar som tas fram inom ramen för entreprenaden och full nyttjanderätt till resultatet av uppdraget. Varor m m Miljöfarligt avfall ska deponeras på plats som godkänts av myndighet. Undantagna arbeten Lappningsarbete Asfaltlagningar, återställningsarbeten efter grävningar och markarbeten som ingår i beläggningsupphandlingen kan även komma att utföras i andra entreprenader. Underrättelser om avvikelser o d Underrättelse enligt AB 04 kap 2 9 skall utan dröjsmål lämnas skriftligen. Underentreprenörer Entreprenören äger ej anlita underentreprenör utan beställarens skriftliga godkännande. Val av underentreprenörer skall vad beträffar teknisk kompetens godkännas av beställaren. Byte av godkänd underentreprenör får inte ske utan beställarens medgivande. Entreprenören svarar för underentreprenörens arbete så som för sitt eget. AFC.3 AFC.31 AFC.312 Organisation Ombud m.fl. under entreprenadtiden Parternas ombud anges i Ramavtalet 3.1 samt i Avropsavtal för varje specifikt avrop. Beställarens kontrollant Beställarens kontrollant utses i samband med beställning/skapande av avropsavtal. 8

20 AFC.313 AFC.32 AFC.321 AFC.323 Entreprenörens ombud Entreprenören lämnar uppgift om sitt ombud i sitt anbud. Möten Startmöte Beställaren kallar till genomgång när respektive avropsavtal är tecknat av båda parter. Beställaren svarar för protokollföring. Syftet med startmötet är att klarlägga alla förutsättningar för avtalet. Byggmöten Beställaren kallar vid behov till byggmöte samt ansvarar för mötesprotokollet. Vid byggmöten skall beställarens ombud och kontaktperson samt entreprenörens ombud och kontaktperson vara närvarande. Byggmöten skall avhandla bland annat kostnadsregleringar, avstämning av tidplan och betalningsplan, hinder och störningar. Antalet möten och vilka frågor som skall behandlas ska ske i samråd mellan beställare och entreprenör. Varje part svarar för sina kostnader. AFC.34 AFC.342 Arbetsledning och anställda Arbetsledning Arbetsledning skall ha väl dokumenterad kompetens för beläggningsverksamhet och trafiksäkerhetsarbete. Platschef får inte utbytas utan att beställaren i god tid informerats och godkänt detta. Entreprenören skall fortlöpande utbilda sin personal avseende förändringar i lagstiftning, regler och bestämmelser som berör arbetsområdet. AFC.343 Anställda Anställda skall ha erforderlig kompetens och behörighet för de arbetsuppgifter man utför samt ha en god kännedom och erfarenhet från beläggningsverksamhet. Ansvarig för utmärkning/skyltning samt signalvakter skall inneha erforderlig kompetens. Entreprenören skall fortlöpande utbilda sin personal avseende förändringar i lagstiftning, regler och bestämmelser som berör arbetsområdet. AFC.344 AFC.35 AFC.351 Personalförteckning och legitimationsplikt Kontroll och provning Kontroll Kontroll över arbetena utförs genom entreprenörens egenkontroll och genom stickprov av beställaren. 9

Arbetsmiljöplan. Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden. Denna arbetsmiljöplan upprättades

Arbetsmiljöplan. Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden. Denna arbetsmiljöplan upprättades Projektnamn Arbetsmiljöplan Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden Besöksadress till byggplatsen Byggherrens namn Byggherrens telefonnummer ev. uppdragstagares namn Uppdragstagarens telefonnummer

Läs mer

Administrativa föreskrifter markentreprenad, MÖ Fiber Sida 1 av 6

Administrativa föreskrifter markentreprenad, MÖ Fiber Sida 1 av 6 Administrativa föreskrifter markentreprenad, MÖ Fiber Sida 1 av 6 AF-beskrivning För entreprenaden gäller Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader AB 04, med de

Läs mer

Arbetsmiljöplan Mark. Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden

Arbetsmiljöplan Mark. Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden Arbetsmiljöplan Projektnamn F21 Luleå Nybyggnad av vajerhinder Besöksadress till byggplatsen F21 Luleå flygplats Byggherrens namn Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden 2014-06-23 till 2014-08-01

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa Administrativa Föreskrifter ansluter till AF AMA 98

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa Administrativa Föreskrifter ansluter till AF AMA 98 Samhällsbyggnadskontoret Bengt Marntell 0435-391 71 tekniskakontoret@perstorp.se Sida Administrativa föreskrifter 1(6) Datum Referens 2012-06-25 Beläggning 2012-2013 AF AFA AFA.12 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

Läs mer

Arbetsmiljöplan - Projektnamn. Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden. Denna arbetsmiljöplan upprättades

Arbetsmiljöplan - Projektnamn. Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden. Denna arbetsmiljöplan upprättades Arbetsmiljöplan Projektnamn Gymnasiesärskolan, Bromangymnasiet Hudiksvall Besöksadress till byggplatsen Gymnasievägen 4A, Hudiksvall Byggherrens namn Hudiksvalls kommun, Tekniska förvaltningen, Fasighetsavdelningen

Läs mer

Administrativa föreskrifter AF AMA 07

Administrativa föreskrifter AF AMA 07 Administrativa föreskrifter AF AMA 07 Översikt AMA systemet AMA Allmän material- och arbetsbeskrivning AF Köp Konsult Anläggning Hus VVS Kyl El Pyramidregeln AFC AFC.3 AFC.36 AFC.361 Företrädesregeln I

Läs mer

Mariebergs Förskola Futurum Fastigheter AB. Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden. Futurum Fastigheter AB 019-767 91 00

Mariebergs Förskola Futurum Fastigheter AB. Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden. Futurum Fastigheter AB 019-767 91 00 Arbetsmiljöplan ByggDialog Projektnamn Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden Mariebergs Förskola 2015-09-10-2016-08-31 Besöksadress till byggplatsen Drottning Kristinas Väg 4 Byggherrens namn Byggherrens

Läs mer

Arbetsmiljöplan - Flishults avfallsanläggning, utbyggnad lakvattendammar. Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden

Arbetsmiljöplan - Flishults avfallsanläggning, utbyggnad lakvattendammar. Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden Arbetsmiljöplan Arbetsmiljöplan - Flishults avfallsanläggning, utbyggnad lakvattendammar Projektnamn Flishults avfallsanläggning, utbyggnad lakvattendammar Besöksadress till byggplatsen Flishult Avfallsanläggning

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER A 1(12) UNDERHÅLLS OCH SERVICEENTREPRENAD EL Stiftelsen Haparandabostäder och Haparanda Kommuns fastigheter Administrativa föreskrifter A 2(12) Dessa Administrativa föreskrifter ansluter till AF AMA 07

Läs mer

Upphandlingsföreskrifter, UF

Upphandlingsföreskrifter, UF Dokument 00, UF GSM-R Terminalfilter TRV 2014/71742 Sida 1 (7) Innehåll UFA ALLMÄN ORIENTERING 3 UFA.1 Personuppgifter... 3 UFA.2 Orientering om sortiment... 3 UFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 3 UFB.1 Former

Läs mer

MASKINHYVLADE STICKSPÅN. Anpassade administrativa föreskrifter

MASKINHYVLADE STICKSPÅN. Anpassade administrativa föreskrifter MASKINHYVLADE STICKSPÅN Anpassade administrativa föreskrifter Bilaga II AF AFA AFA 1 ANPASSADE ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Allmän orientering Personuppgifter AFA.11 adress, e-post, telefon AFA.12 Beställare

Läs mer

07.4 Arbetsmiljöplan, 2012-06-29 Hippgärdan 6:9, Arvidsjaur. Ombyggnation för Polisen. Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden

07.4 Arbetsmiljöplan, 2012-06-29 Hippgärdan 6:9, Arvidsjaur. Ombyggnation för Polisen. Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden 07.4 Arbetsmiljöplan Projektnamn Hippgärdan 6:9, Arvidsjaur Ombyggnation för Polisen Besöksadress till byggplatsen Östra Kyrkogatan 1, Arvidsjaur. Byggherrens namn Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden

Läs mer

07.2 Underlag arbetsmiljöplan

07.2 Underlag arbetsmiljöplan 07.2 Underlag arbetsmiljöplan Projektnamn Installation boendesprinkler Turistbyrån och Norra skolan, Östersund Besöksadress till byggplatsen Turistbyrån: Rådhusgatan 44, Östersund Norra skolan: Residensgränd

Läs mer

Arbetsmiljöplan - Projektnamn. Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden. Denna arbetsmiljöplan upprättades

Arbetsmiljöplan - Projektnamn. Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden. Denna arbetsmiljöplan upprättades Arbetsmiljöplan Projektnamn Hästholmen Ödeshögs kommun Dikesutbyggnad m m Besöksadress till byggplatsen Hästholmen Byggherrens namn Arbetsmiljöplan - Projektnamn Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV 1(7) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV Sysselsättning till personer med psykiska funktionshinder 2(7) Innehållsförteckning Sid nr 1 ALLMÄN ORIENTERING 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Upphandlingsförfarande

Läs mer

2. Krav på anbudssökande

2. Krav på anbudssökande Inbjudan 2015-12-17 Upphandlande organisation Härryda kommun Alexandra Dalle Vacche Upphandling Externt psykologstöd 2015KS519 Sista ansökansdag: 2016-01-18 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav

Läs mer

KVALIFICERINGSUNDERLAG PLANARKITEKT DIARIE NR: 2014-KS0163 TILL TYRESÖ KOMMUN

KVALIFICERINGSUNDERLAG PLANARKITEKT DIARIE NR: 2014-KS0163 TILL TYRESÖ KOMMUN DIARIE NR: 2014-KS0163 TILL TYRESÖ KOMMUN Tyresö kommun Tel: 08-5782 9100 Org.nr: 212000-0092 Upphandlingsenheten Fax: 08-5782 9154 Marknadsgränd 2 135 81 Tyresö 1(6) INNEHÅLL Beställare:... 3 BESTÄLLARENS

Läs mer

3. Krav på anbudsgivaren

3. Krav på anbudsgivaren Förfrågningsunderlag 2016-07-04 Upphandlande organisation Upphandling SKL Kommentus Inköpscentral AB HVB Vuxna med missbruk 2016 Christina Öhlund 10296 Sista anbudsdag: 2016-09-14 Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

1. Generell del. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. Upphandlande organisation. 1.1 Allmän information Kommunförbundet Skåne

1. Generell del. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. Upphandlande organisation. 1.1 Allmän information Kommunförbundet Skåne Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2015-12-14 Upphandlande organisation Kommunförbundet Skåne Håkan Jönsson Upphandling Rollatorer Extern remiss Symbolförklaring: Texten ingår i annonsen Texten/frågan

Läs mer

ANBUDSFORMULÄR STEG 1

ANBUDSFORMULÄR STEG 1 Polisens verksamhetsstöd Administration/Upphandling ANBUDSFORMULÄR STEG 1 Bilaga 1 Diarienr (åberopas vid korrespondens) Ärendebeteckning 1 OMBUD MFL. Vårt ombud under anbudstiden är: Frågor med anledning

Läs mer

ADMINISTRIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMBYGGNAD GÖDSELVÅRDSANLÄGGNING HAMMERSTA GÅRD. Dnr

ADMINISTRIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMBYGGNAD GÖDSELVÅRDSANLÄGGNING HAMMERSTA GÅRD. Dnr ADMINISTRIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMBYGGNAD GÖDSELVÅRDSANLÄGGNING HAMMERSTA GÅRD Dnr 2015-08- 03 Skärgårdsstiftelsen i Stockholms Län Innehållsförteckning AFA Allmän orientering sid 2 AFB Upphandlingsföreskrifter

Läs mer

3. Leverantörskvalificering samtliga anbudsområden

3. Leverantörskvalificering samtliga anbudsområden Förfrågningsunderlag 2016-04-18 Upphandlande organisation Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Upphandling Språk- och översättningstjänster Goran Alilovic 96-57-2015 Symbolförklaring: Sista anbudsdag:

Läs mer

Upplanda Vattenverk Tillbyggnad av filterhall Totalentreprenad

Upplanda Vattenverk Tillbyggnad av filterhall Totalentreprenad Handling Sidantal 14 Totalentreprenad Administrativa föreskrifter Förfrågningsunderlag Upprättad av Byggnadsbyrån AB BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER...

Läs mer

3. Ansökan om LOV avtal Program för primärvården i Västmanland

3. Ansökan om LOV avtal Program för primärvården i Västmanland Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2015-10-21 Upphandlande organisation Västmanlands läns landsting Anette Öhrn DLL Upphandling Program för primärvården i Västmanland - LOV DU-UPP15-0189 Symbolförklaring:

Läs mer

Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun

Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun Sida 1(7) Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun Kapitel 2 Kravkatalog Utförare 2(7) Innehållsförteckning 2 Kravkatalog utförare...3 2.1 Krav på juridisk form...3 2.2 Uteslutningsgrunder...3

Läs mer

Sjöfartsverket Dokument Sida Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(8) Upprättad av Anders Bjäringe Sjöfartsverket och Datum Ver.

Sjöfartsverket Dokument Sida Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(8) Upprättad av Anders Bjäringe Sjöfartsverket och Datum Ver. Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(8) Kanalcentral Trollhättan. LUFTBEHANDLING INKL STYR OCH REGLER Utförandeentreprenad. Nedanstående föreskrifter ansluter till AMA AF 07. Föreskrifter i AMA

Läs mer

2 Krav på leverantör Stöd- och tilläggstjänster, Företagshälsan NLL. Dnr: Ansvarig: Josefine Barsk

2 Krav på leverantör Stöd- och tilläggstjänster, Företagshälsan NLL. Dnr: Ansvarig: Josefine Barsk 2 Krav på leverantör 2014 Stöd- och tilläggstjänster, Ansvarig: Josefine Barsk 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 KRAV PÅ LEVERANTÖR 4 1.1 INTYG OCH BEVIS ANGÅENDE LEVERANTÖR 4 1.2 LEVERANTÖRENS EKONOMISKA STÄLLNING

Läs mer

Matlådor. Kommunen kommer att utesluta anbudsgivare enligt LOU 10 kap. 2 om de:

Matlådor. Kommunen kommer att utesluta anbudsgivare enligt LOU 10 kap. 2 om de: Haninge kommun Skakrav Diarie SUN 119/2015 Namn Matlådor Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär. Skakravsformuläret ska besvaras elektroniskt genom att du klickar

Läs mer

Arbetsmiljöplan för Specialistmålarna i Linköping AB

Arbetsmiljöplan för Specialistmålarna i Linköping AB Arbetsmiljöplan för Specialistmålarna i Linköping AB Generella regler för verksamheten på byggarbetsplatsen Konkreta ordningsregler för arbetet på byggarbetsplatsen De generella reglerna för Specialistmålarna

Läs mer

Vet du vad som gäller?

Vet du vad som gäller? Vet du vad som gäller? Utdrag ur Wihlborgs fastigheters arbetsmiljöplan 2012. Detta är ett utdrag ur den arbetsmiljöplan som ingår i avtalet med Wihlborgs entreprenörer. Kontaktperson miljöchef Hanna Claesson.

Läs mer

Sigtuna kommun Drift och underhåll Offentlig belysning 2012. Förfrågningsunderlag 2011-10-28 Utkast till arbetsmiljöplan

Sigtuna kommun Drift och underhåll Offentlig belysning 2012. Förfrågningsunderlag 2011-10-28 Utkast till arbetsmiljöplan Sigtuna kommun Drift och underhåll Offentlig belysning 2012 Förfrågningsunderlag 2011-10-28 Utkast till arbetsmiljöplan 2 (11) Innehållsförteckning REVISIONSHISTORIK 3 UPPGIFTER OM PROJEKTNAMN 4 ADRESS

Läs mer

Arbetsmiljöplan - Projektnamn. Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden

Arbetsmiljöplan - Projektnamn. Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden Arbetsmiljöplan Projektnamn Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden Vipan 14 Eskilstuna Gäller endast under projektering Besöksadress till byggplatsen Nygatan 4 Eskilstuna Byggherrens namn Byggherrens

Läs mer

ANBUDSFÖRFRÅGAN SKÖTSEL OCH UNDERHÅLLSARBETEN ARKÖSUND

ANBUDSFÖRFRÅGAN SKÖTSEL OCH UNDERHÅLLSARBETEN ARKÖSUND ANBUDSFÖRFRÅGAN SKÖTSEL OCH UNDERHÅLLSARBETEN ARKÖSUND 2013-04-25 Norrköping Kommun inbjuder Er härmed att som totalentreprenör lämna anbud på skötsel och underhållsarbeten vid hamnområde i Arkösund. Ett

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Skephult Fiber Ekonomisk förening UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2014-03-10 1 För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader

Läs mer

ANBUDSFORMULÄR. Projektnamn Säterprojektet 1b Segenässätern Byggnadsvårdåtgärder. Kod Text Rev. Begärda handlingar: Lämnas genom: Bilaga:

ANBUDSFORMULÄR. Projektnamn Säterprojektet 1b Segenässätern Byggnadsvårdåtgärder. Kod Text Rev. Begärda handlingar: Lämnas genom: Bilaga: 1 Titel / Kapitelrubrik ANBUDSFORMULÄR Handling 7 Handläggare Susanna Björklöf Status Förfrågningsunderlag Projektnamn Säterprojektet 1b Segenässätern Byggnadsvårdåtgärder Projektnummer Datum 2012-01-23

Läs mer

UPPHANDLING AV UTFÖRANDE AV PERSONLIG ASSISTANS: ANBUDSFORMULÄR

UPPHANDLING AV UTFÖRANDE AV PERSONLIG ASSISTANS: ANBUDSFORMULÄR SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING SID 1 (9) 2009-10-23 Bilaga 1 till förfrågningsunderlag UPPHANDLING AV UTFÖRANDE AV PERSONLIG ASSISTANS: ANBUDSFORMULÄR SID 2 (9) Instruktioner/råd till anbudsgivare Följande

Läs mer

2. Leverantörskvalificering

2. Leverantörskvalificering Förfrågningsunderlag 2016-02-01 Upphandlande organisation Upphandling Kommunförbundet Skåne Behandling i öppenvård för barn, unga och deras familjer samt vuxna. Skåne, Kronoberg och Halland 2016 - IFO

Läs mer

1 Krav på ramavtalsleverantören

1 Krav på ramavtalsleverantören 1/6 1 Krav på ramavtalsleverantören Nedan anges de krav som har ställts på anbudsgivaren i den upphandling som föregått avtalet. Leverantören har i anbudet accepterat de krav som gäller för avtalad Leverantör

Läs mer

TEKNISK HANDBOK FÖR MARK- GATU- OCH VA-ARBETEN

TEKNISK HANDBOK FÖR MARK- GATU- OCH VA-ARBETEN 2014-01-21 TEKNISK HANDBOK FÖR MARK- GATU- OCH VA-ARBETEN BILAGA 3 AF AMA REV ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN A Allm 14-01-21 INNEHÅLLSFÖRTECKNING UTFÖRANDEENTREPRENAD... 4 INLEDNING Denna skrift ansluter till

Läs mer

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlag Tjänstekoncession avseende insamling av slam, fett och humanurin från slutna behållare, tankar och fettavskiljare 1(9) Tjänstekoncession avseende insamling av slam, fett och humanurin

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD NY KÖRBRO HAMMERSTA

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD NY KÖRBRO HAMMERSTA ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD NY KÖRBRO HAMMERSTA 2014-12-03 Dnr: SSL 1.3:328/14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING AFA Allmän orientering Sid 2 AFB Upphandlingsföreskrifter Sid 2-3 AFD Entreprenadföreskrifter

Läs mer

AB CHRISTIAN FREDRIKSSON VERKSTAD OCH KONTOR ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Vårby 44:4. Denna beskrivning ansluter till AF AMA 12

AB CHRISTIAN FREDRIKSSON VERKSTAD OCH KONTOR ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Vårby 44:4. Denna beskrivning ansluter till AF AMA 12 Vårby 44:4 AB CHRISTIAN FREDRIKSSON VERKSTAD OCH KONTOR ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Denna beskrivning ansluter till AF AMA 12 Andersson & Son 20xx-09-01 AFA AFA.1 AFA.11 ALLMÄN ORIENTERING Kontaktuppgifter

Läs mer

Askrike Segelsällskap ASS, Lidingö Sanering av klubbhus FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02. Administrativa föreskrifter (AF)

Askrike Segelsällskap ASS, Lidingö Sanering av klubbhus FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02. Administrativa föreskrifter (AF) Askrike Segelsällskap ASS, FU 2013-05-02 1(6) Askrike Segelsällskap ASS, Lidingö Sanering av klubbhus Totalentreprenad FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02 Administrativa föreskrifter (AF) Askrike Segelsällskap

Läs mer

('Ja-rutan' måste kryssas i annars kommer man inte längre oavsett om svaret är ja eller nej.)

('Ja-rutan' måste kryssas i annars kommer man inte längre oavsett om svaret är ja eller nej.) Linköpings kommun samhällsbyggnad Diarie Skallkrav 1.0 Sekretess Krav 1.1 Ange om anbudsgivaren anser att sekretess råder för hela eller delar av anbudet, om ja ska man beskriva enligt AFB.55. Svaret på

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMLÄGGNING TAK MONTE ROSE

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMLÄGGNING TAK MONTE ROSE ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMLÄGGNING TAK MONTE ROSE 2013-08-14 Skärgårdsstiftelsen i Stockholms Län INNEHÅLLSFÖRTECKNING AFA Allmän orientering Sid 2 AFB Upphandlingsföreskrifter Sid

Läs mer

1.0 KRAV PÅ LEVERANTÖREN - UTESLUTNING OCH KONTROLL

1.0 KRAV PÅ LEVERANTÖREN - UTESLUTNING OCH KONTROLL Statens Institutionsstyrelse Skallkrav Diarie 2.2-3614-2014 Namn Konsulterande läkare för SiS ungdomshem Råby Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär. Skallkravsformuläret

Läs mer

6. Bilaga Leverantörskvalificering

6. Bilaga Leverantörskvalificering 6. Bilaga Leverantörskvalificering 6.1 Inledning I kapitlet preciseras de kvalificeringskrav som ställs på anbudsgivaren. Uppfylls inte kvalificeringskraven, kommer anbudet att förkastas. Syftet med kraven

Läs mer

Arbetsmiljöplan Gruppboende Iggesund 14:51. Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden. Denna arbetsmiljöplan upprättades

Arbetsmiljöplan Gruppboende Iggesund 14:51. Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden. Denna arbetsmiljöplan upprättades Arbetsmiljöplan Arbetsmiljöplan Gruppboende Iggesund 14:51 Projektnamn Iggesund 14:51, Nybyggnad gruppboende Besöksadress till byggplatsen Centralgatan 14 Byggherrens namn AB Hudiksvallsbostäder Uppgifter

Läs mer

Appendix MASKINHYVLADE STICKSPÅN

Appendix MASKINHYVLADE STICKSPÅN Appendix MASKINHYVLADE STICKSPÅN Exempel på arbetsmiljöplan Maj 2014 Innehållet är hämtat från www.ampguiden.net och därefter anpassats för läggning av stickspånstak Arbetsmiljöplan Projektnamn Uppgifter

Läs mer

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Drift och underhåll Offentlig belysning

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Drift och underhåll Offentlig belysning Haninge kommun Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Drift och underhåll Offentlig belysning Diarie SUN 127/2013 Upphandlare Klara Hanell Strand Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska

Läs mer

Bilaga 3 Anbudsformulär

Bilaga 3 Anbudsformulär 1 / 5 Inledning Detta dokument används för anbudsgivning avseende ramavtal för BI-system och anger vilka uppgifter och redovisningar Anbudsgivaren ska lämna i anbudet. Samtliga, fullständiga, krav framgår

Läs mer

Utbyggnad lakvattendammar

Utbyggnad lakvattendammar VETAB Flishults avfallsanläggning Utbyggnad lakvattendammar ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Upprättade i anslutning till AMA AF 07 Linköping 2010-04-12 Weronica Andersson, Hifab AB, Envipro Tommy Vallmark,

Läs mer

Arbetsmiljöplan Långasjönäs pappersbruksruin. Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden 2014. 010-224 02 27

Arbetsmiljöplan Långasjönäs pappersbruksruin. Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden 2014. 010-224 02 27 Arbetsmiljöplan Arbetsmiljöplan Långasjönäs pappersbruksruin Projektnamn Långasjönäs pappersbruksruin Besöksadress till byggplatsen Besöksadress saknas. Koordinater i ruta t h. Närmaste adress, ca 100

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD Förstärkningsarbeten Svartviksvägen/Öbolandsvägen Öbolandets Samfällighetsförening 2014-11-19 1 Förstärkningsarbeten av vägar Öbolandet i Trosa kommun ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD Trosa

Läs mer

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa.

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa. 1 Ramavtal Detta ramavtal med dnr har träffats mellan Domstolsverket med organisationsnummer 202100-2742 och Företagsnamn med organisationsnummer Organisationsnummer. 2 Omfattning Ramavtalet omfattar Cisco

Läs mer

Sjöfartsverket Dokument Sida Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(9) Upprättad av Datum Ver.rev

Sjöfartsverket Dokument Sida Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(9) Upprättad av Datum Ver.rev Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(9) UTFÖRANDE AV BERGVÄRMEANLÄGGNING SKELLEFTEÅ LOTSSTATION, TOTALENTREPRENAD Nedanstående föreskrifter ansluter till AF AMA 98. Föreskrifter i AF AMA 98 har

Läs mer

Ramavtal avseende tillhandahållande av statistik om offentliga upphandlingar m.m. ur databaser.

Ramavtal avseende tillhandahållande av statistik om offentliga upphandlingar m.m. ur databaser. KKV1000, v1.1, 2010-05-05 BILAGA 3 - AVTALSUTKAST 2011-11-08 Dnr 576/2011 1 (6) Ramavtal avseende tillhandahållande av statistik om offentliga upphandlingar m.m. ur databaser. 1. Parter Mellan Konkurrensverket

Läs mer

Allmänna bestämmelser

Allmänna bestämmelser Allmänna bestämmelser AB 04 ABT 06 AF AMA 07 AFU 96 ABM 92 1. Omfattning Förutsätts att handlingarna är kalkylerbara Tidplan och betalningsplan saknas i rangordningslistan. (tas med i beställningsskrivelsen?)

Läs mer

UMEVA, Robertsfors kommun, Vännäs kommun, Bjurholms kommun, Vindelns kommun, Sorsele kommun.

UMEVA, Robertsfors kommun, Vännäs kommun, Bjurholms kommun, Vindelns kommun, Sorsele kommun. 1 Allmänt inbjuder till anbudsgivning gällande --. Upphandlingen genomförs enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU). 2 Information om upphandlande myndighet är den upphandlande myndigheten och agerar

Läs mer

Härmed inbjuds ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

Härmed inbjuds ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar. KKV1000, v1.1, 2010-05-05 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2011-11-28 Dnr 755/2011 1 (6) Förfrågningsunderlag, upphandling av elleverans till Konkurrensverkets lokaler på Torsgatan 11 i Stockholm 1. Inledning Härmed

Läs mer

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Insamling av slam och fettavfall

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Insamling av slam och fettavfall Nacka kommun Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Insamling av slam och fettavfall Diarie TN 2014/175 Upphandlare Kenneth Lindrooth Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär.

Läs mer

2. Leverantörskvalificering

2. Leverantörskvalificering Förfrågningsunderlag 2015-12-07 Upphandlande organisation Upphandling Kommunförbundet Skåne Behandling, utredning och omvårdnad vid HVB-hem för vuxna med missbruk/beroende. Skåne, Kronoberg och Halland

Läs mer

Arbetsmiljöplan Bilaga 2

Arbetsmiljöplan Bilaga 2 Arbetsmiljöplan Bilaga 2 Projektnamn Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden Ny kaj Husarö brygga 2009-10-09-2010-05-01 Besöksadress till byggplatsen Husarö Brygga Österåker kommun Byggherrens namn

Läs mer

Ansökan om godkännande som extern utförare av serviceoch/eller omsorgsinsatser inom hemtjänst i Vaxholms stad

Ansökan om godkännande som extern utförare av serviceoch/eller omsorgsinsatser inom hemtjänst i Vaxholms stad Vaxholms stad Socialförvaltningen 185 83 Vaxholm Ansökan om godkännande som extern utförare av serviceoch/eller omsorgsinsatser inom hemtjänst i Vaxholms stad Denna ansökan ska tas ut på papper och undertecknas

Läs mer

1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland

1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland 1 (7) 1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland 2015 2 (7) 1 Inledning Landstinget Västmanland införde från den 1 januari 2008 valfrihetssystem inom primärvården i enlighet med

Läs mer

2. Kvalificering och obligatoriska krav

2. Kvalificering och obligatoriska krav Förfrågningsunderlag 2012-06-11 Upphandlingsansvarig Gotlands kommun Upphandling Företagshälsovårdstjänster Carina Westergren Larsson SF 2012/23 Sista anbudsdag: 2012-07-09 Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT AF-BESKRIVNING

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT AF-BESKRIVNING Sid.1(10) TOSSENE FIBERFÖRENING UTBYGGNAD AV FIBERNÄT AF-BESKRIVNING Hunnebostrand 2013 05 25 1(10) Sid.2(10) För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser för byggnads, anläggnings och installationsentreprenader

Läs mer

Landskrona Energi AB BILAGA B. Anbudsformulär och omfattning av leverans.

Landskrona Energi AB BILAGA B. Anbudsformulär och omfattning av leverans. Landskrona Energi AB BILAGA B. Anbudsformulär och omfattning av leverans. 1(12) Innehåll INNEHÅLL... 2 1ALLMÄNT... 3 1.1Instruktioner för ifyllnad av detta svarsformulär... 3 2KRAV... 3 2.1Anbudsgivarens

Läs mer

1. Anvisningar för upphandlingen

1. Anvisningar för upphandlingen Förfrågningsunderlag 2014-03-21 Upphandlande organisation Upphandling REGION GOTLAND Bostad med särskild service på Gotland för vuxna med psykiska funktionsnedsättningar. Dag Hultemar 2014-18 Sista anbudsdag:

Läs mer

Hälsoval Västerbotten

Hälsoval Västerbotten VLL 1854-2014 1 (8) Hälsoval Västerbotten Föreskrifter för ANSÖKAN VLL 1854-2014 2 (8) 1 ALLMÄN ORIENTERING... 3 1.1 UPPDRAG OCH FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR HÄLSOVAL VÄSTERBOTTEN... 3 1.2 GEOGRAFISKT OMRÅDE...

Läs mer

Öppet förfarande, upphandlingen genomförs i enlighet med bestämmelserna i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling.

Öppet förfarande, upphandlingen genomförs i enlighet med bestämmelserna i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling. 1 Föreskrifter 1.1 Upphandlande myndighet Trädgårdsgatan 6 931 85 Skellefteå 212000-2643 Hemsida: http://www.skelleftea.se 1.2 Upphandlingen inbjuder till anbudsgivning gällande - Bemanning att utföra

Läs mer

En upphandlande myndighet kan med stöd av 10 kap. 2 LOU komma att utesluta anbudsgivare från upphandlingen om denne:

En upphandlande myndighet kan med stöd av 10 kap. 2 LOU komma att utesluta anbudsgivare från upphandlingen om denne: Upphandlingscenter Skallkrav Diarie UH-2014-402 Namn Revisionstjänster Linköpings Stadshus AB Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär. Skallkravsformuläret ska besvaras

Läs mer

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare UPPDRAGSBESKRIVNING 1 (8) Dnr: 2014:115 Valfrihetssystem inom boendestöd Boendestöd - Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare Socialtjänsten Sociala avdelningen Postadress Besöksadress Telefon (vx) Fax 451 81

Läs mer

Ytterligare upplysningar om Perstorps kommun kan erhållas på kommunens hemsida www.perstorp.se

Ytterligare upplysningar om Perstorps kommun kan erhållas på kommunens hemsida www.perstorp.se Förfrågningsunderlag Perstorps kommun Konsulttjänster inom revisionsområdet 1 ALLMÄN INFORMATION För Perstorps kommun, dess nämnder och förvaltningar, nedan kallad kommunen, infordras anbud på Konsulttjänster

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Seglora fiber ek. för. UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2013-09-26 1 För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader AB 04, med

Läs mer

Lag (2008:962) om valfrihetssystem

Lag (2008:962) om valfrihetssystem Lag (2008:962) om valfrihetssystem 1 kap. Lagens tillämpningsområde Lagens omfattning 1 Denna lag gäller när en upphandlande myndighet beslutat att tillämpa valfrihetssystem vad gäller tjänster inom hälsovård

Läs mer

Skellefteå kommun inbjuder till anbudsgivning gällande - Nyckelfri hemtjänst -, enligt nedanstående instruktioner och bifogade handlingar.

Skellefteå kommun inbjuder till anbudsgivning gällande - Nyckelfri hemtjänst -, enligt nedanstående instruktioner och bifogade handlingar. 1 Föreskrifter 1.1 Upphandlande myndighet Trädgårdsgatan 6 931 85 Skellefteå 212000-2643 Hemsida: http://www.skelleftea.se 1.2 Upphandlingen inbjuder till anbudsgivning gällande - -, enligt nedanstående

Läs mer

Brf Simba. Renovering/byte fönster FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TOTALENTREPRENAD 2011-09-15 09.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER.

Brf Simba. Renovering/byte fönster FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TOTALENTREPRENAD 2011-09-15 09.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Brf Simba Renovering/byte fönster FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TOTALENTREPRENAD 2011-09-15 09.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Bruno Boström ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Sidan 2 av 13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA

Läs mer

Projekt, kommun Arbetsmiljo plan

Projekt, kommun Arbetsmiljo plan Projekt, kommun Arbetsmiljo plan Detta är en bruttolista. Ta bort det som inte är relevant för det specifika projektet. Information om föreskrifter, anvisningar m.m. finns på AMP-Guidens hjälpsidor (www.ampguiden.net).

Läs mer

Arbetsmiljöplan Polishus Tierp. Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden. Denna arbetsmiljöplan upprättades

Arbetsmiljöplan Polishus Tierp. Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden. Denna arbetsmiljöplan upprättades Arbetsmiljöplan Arbetsmiljöplan Polishus Tierp Projektnamn Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden Polishus Tierp Besöksadress till byggplatsen Gävlevägen 25, 815 36 Tierp Byggherrens namn Byggherrens

Läs mer

Inglasning Balkonger Sparven 17 Luleå

Inglasning Balkonger Sparven 17 Luleå Handling 6.4 Sidantal 21 Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER - BYGG Totalentreprenad Bygg Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER...

Läs mer

Ramavtal avseende tillhandahållande av information om vårdcentraler

Ramavtal avseende tillhandahållande av information om vårdcentraler KKV1000, v1.2, 2011-02-05 BILAGA 3 - AVTALSUTKAST 2014-08-13 Dnr 540 /2014 1 (6) Ramavtal avseende tillhandahållande av information om vårdcentraler 1. Parter Mellan Konkurrensverket med organisationsnummer

Läs mer

Sista anbudsdag Upphandlingens namn Besiktningar - Tryckkärl, kokgrytor och säkerhetsventiler UH Inlämnat

Sista anbudsdag Upphandlingens namn Besiktningar - Tryckkärl, kokgrytor och säkerhetsventiler UH Inlämnat Inköpssamverkan Motala 1.0 Allmänna förutsättningar Krav 1.1 Förutsättningarna enligt dokumentet Förfrågningsunderlag accepteras/uppfylls. 2.0 Krav på leverantören Krav 2.1 Anbudsgivaren ska vara registrerad

Läs mer

Priser på vinterarbeten och renhållning kan lämnas separat och kan komma att handlas upp separat per område.

Priser på vinterarbeten och renhållning kan lämnas separat och kan komma att handlas upp separat per område. Förfrågningsunderlag 09-02-26 PM 1 Skötsel av Utemiljö Ändringar mot förfrågningsunderlag daterat 2009-02-09 Komplettering av UF3.31 Priser på vinterarbeten och renhållning kan lämnas separat och kan komma

Läs mer

Ansökan om Ackreditering och Avtal för Enhet för öppen ögonsjukvård i Skåne

Ansökan om Ackreditering och Avtal för Enhet för öppen ögonsjukvård i Skåne Ansökan om Ackreditering och Avtal för Enhet för öppen ögonsjukvård i Skåne UPPGIFTER OM SÖKANDE Fyll i blanketten med hjälp av datorn. Datum ska skrivas i formatet XXXX-XX-XX. Ansökan avser uppdrag om

Läs mer

1. Anvisningar för inlämnande av ansökan

1. Anvisningar för inlämnande av ansökan 1. Anvisningar för inlämnande av ansökan 1.1 Ansökningshandlingar 1.1.1 Ansökan Intresserade inbjuds att ansöka om att bli godkända att få driva vård inom vårdval för fysioterapi/sjukgymnastik inom primvårdsrehabilitering.

Läs mer

A) Upphandlingsföreskrifter Vindkraftverk 12KS/0282. A) Upphandlingsföreskrifter

A) Upphandlingsföreskrifter Vindkraftverk 12KS/0282. A) Upphandlingsföreskrifter 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 3 1.1 Benämningar 3 1.2 Omfattning 3 1.3 Avtalsform och antal leverantörer som tilldelas kontrakt 3 1.4 Upphandlingsförfarande 3 1.5 Förfrågningsunderlag 3 1.6 Tillhandahållande

Läs mer

VÅRDVAL SKÅNE. Ansökan om Ackreditering och Avtal LARO-mottagning i Vårdval Skåne

VÅRDVAL SKÅNE. Ansökan om Ackreditering och Avtal LARO-mottagning i Vårdval Skåne VÅRDVAL SKÅNE Ansökan om Ackreditering och Avtal LARO-mottagning i Vårdval Skåne UPPGIFTER OM SÖKANDE Fyll i blanketten med hjälp av datorn. Datum ska skrivas i formatet XXXX-XX-XX. FIRMA-/FÖRETAGSNAMN

Läs mer

LEVERANTÖRSINFORMATION

LEVERANTÖRSINFORMATION 07.1 Formulär till anbud 2015-05-05 1 av 5 LEVERANTÖRSINFORMATION För anbudsgivare i annat land än Sverige gäller motsvarande krav i tillämplig omfattning Denna bilaga ska bifogas anbud, samtliga uppgifter

Läs mer

2. Administrativa förutsättningar och krav

2. Administrativa förutsättningar och krav Förfrågningsunderlag 2016-04-18 Upphandlande organisation Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Upphandling Språk- och översättningstjänster Goran Alilovic 96-57-2015 Symbolförklaring: Sista anbudsdag:

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Information om myndigheten Den upphandlande myndigheten: 212000-0555 Upphandlare: Andreas Holmer Telefon nr: 0370-377140 Upphandlingen inbjuder till anbudssökande gällande -

Läs mer

Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen Diarienr (åberopas vid korrespondens) PVS-653-4155/11 DEL 2 ANBUDSFÖRFRÅGAN Kraven på anbudsgivaren och tjänsten I denna del står vilka krav

Läs mer

Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2

Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2 1 (5) Omsorgskontoret 2009-09-15 Bilaga 1 Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2 Frågorna i detta ansökningsformulär måste vara

Läs mer

Eriksberg 18, HÖRBY KOMMUN. Rivning av enfamiljshus ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD

Eriksberg 18, HÖRBY KOMMUN. Rivning av enfamiljshus ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD Eriksberg 18, HÖRBY KOMMUN Rivning av enfamiljshus ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2014-04-02 Dessa administrativa föreskrifter ansluter till AMA AF 07 AF AFA AFA.1

Läs mer

Förfrågningsunderlag. Tjänstekoncession avseende insamling av skrymmande hushållsavfall inom Stockholms Stad

Förfrågningsunderlag. Tjänstekoncession avseende insamling av skrymmande hushållsavfall inom Stockholms Stad Förfrågningsunderlag Tjänstekoncession avseende insamling av skrymmande hushållsavfall inom Stockholms Stad 1(9) Upphandling tjänstekoncession avseende insamling av skrymmande hushållsavfall inom Stockholms

Läs mer

Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr /72

Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr /72 Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling av Svensk Kassaservice Dnr 08-160/72 Innehåll Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling

Läs mer

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15 Vårdval tandvård Västernorrland Bilaga 2 Ansökan Allmän barn- och ungdomstandvård Version 2013-01-15 1 1. Uppgifter om sökande Detta dokument ska besvaras och undertecknas av sökande. Namn på sökande Organisationsnummer:

Läs mer

Arbetsmiljöplan Lyckå slottsruin. Lyckå slottsruin Planerad start augusti 2014, avslut oktober 2014. 010-224 02 27

Arbetsmiljöplan Lyckå slottsruin. Lyckå slottsruin Planerad start augusti 2014, avslut oktober 2014. 010-224 02 27 Arbetsmiljöplan Projektnamn Arbetsmiljöplan Lyckå slottsruin Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden Lyckå slottsruin Planerad start augusti 2014, avslut oktober 2014. Besöksadress till byggplatsen

Läs mer

Entreprenadjuridik och avtal. Construction Management

Entreprenadjuridik och avtal. Construction Management Entreprenadjuridik och avtal Avtal Skriftligt avtal Allmänna bestämmelser AB (Allmänna bestämmelser) ABT (Allmänna bestämmelser totalentreprenad) ABK (Allmänna bestämmelser konsultuppdrag) ABM (Allmänna

Läs mer

Handläggare Tel.nr. Datum Ärendenummer Niclas Olofsson 0144-350 36 2011-12-10 12/2011

Handläggare Tel.nr. Datum Ärendenummer Niclas Olofsson 0144-350 36 2011-12-10 12/2011 1(8) Anbudsinbjudan Handläggare Tel.nr. Datum Ärendenummer Niclas Olofsson 0144-350 36 2011-12-10 12/2011 Leveransadress Anbudsgivare Anbudsadress Anbud ska vara kommunen tillhanda Anbud - Maskintjänster

Läs mer