KALLELSE Tekniska nämnden. Stadshuset i Ängelholms kommun, Rum: Grå , kl 17:00. Sekreterare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KALLELSE 2012-10-18. Tekniska nämnden. Stadshuset i Ängelholms kommun, Rum: Grå 2012-10-18, kl 17:00. Sekreterare"

Transkript

1 KALLELSE (2) Tekniska nämnden Plats och tid: Stadshuset i Ängelholms kommun, Rum: Grå , kl 17: Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Förmöte: Alliansen kl 16:3 rum Grå S-gruppen kl 16: rum Röd Christer Örning Ordförande Nermina Crnkic Sekreterare Beslutsärenden 1 Val av justerare [Christer Hansson (S), Bertil Påhlsson (M)] 2 Föredragningslistan 3 Tekniska nämndens sammanträdesdagar /817 4 Svar på motion från Eva Kullenberg (FP) om ökat kommunalt samarbete med den ideella sektorn 5 Svar på motion från Eva Kullenberg och Sven Bergman (FP) om kostenhetens tillhörighet 6 Svar på Medborgarförslag från Gun-Britt Nilsson om skapande av ett levande torg 7 Svar på Medborgarförslag från Frank Weber om att återställa gratis parkering 212/ / / /749 8 Upphandling av drift av Gatubelysning 212/86

2 KALLELSE (2) Tekniska nämnden 9 Förslag på alternativ driftform av parkskötsel i Strövelstorp 212/816 1 Budgetuppföljning September / Lägesrapport från Tekniska chefen Mikael Fritzon 12 Information från Tekniska chefen Mikael Fritzon - Konkurrensutsättning - Renhållningen 13 Budget efter Budgetberedning 14 Delegeringsärenden Meddelande: Tillkommande ärenden och frågor behandlas fortsättningsvis under punkten Informationsärenden Ovanstående förutsätter att anmälan och frågor inkommit till Tekniska kontoret, eller brev till Ängelholms kommun, Tekniska kontoret, Ängelholm senast tre arbetsdagar före nämndens möte.

3 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (1) Diarienummer /817 Nermina Crnkic Tekniska nämnden Tekniska nämndens sammanträdesdagar år 213 Ärendebeskrivning Inför år 213 föreslås följande sammanträdesdagar. Månad Notering Januari 17 Februari 21 Mars 21 April 18 Maj Nämndsdagarna Juni 13 Juli --- Sommaruppehåll Augusti 22 Budgetberedning September 5 Budget Oktober 17 November 21 December 12 Sammanträdena börja kl. 17. Beslutsunderlag Tekniska kontorets tjänsteskrivelse den 1 oktober 212 Förslag till beslut Tekniska kontoret föreslår Tekniska nämnden besluta att godkänna sammanträdesdagarna för år 213 Mikael Fritzon Teknisk chef Nermina Crnkic Nämndsekreterare Tekniska kontoret Postadress Ängelholms kommun, Ängelholm Besöksadress Östra vägen 2 Telefon Fax E-post Internet

4 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (3) Diarienummer /416 Nermina Crnkic Tekniska nämnden Svar på motion från Eva Kullenberg (FP) om ökat kommunalt samarbete med den ideella sektorn Ärendebeskrivning Motion från Folkpartiet om ökat kommunalt samarbete med den ideella sektorn Den ideella sektorn är en stor resurs för Ängelholms kommun inom många sektorer. Inom idrottsrörelsen, inom den sociala sektorn och inte minst för att förebygga hot och våld i vår närmiljö. Antalet ideellt arbetade timmar inom Ängelholms kommun är oerhört svårt att värdera. Att det gör stor nytta och skillnad för enskilda barn, ungdomar, vuxna och äldre kan, och ska inte, ifrågasättas. Däremot ska det uppmuntras och stödjas. Det ideella arbetet skulle kunna samordnas och utvecklas i mycket högre grad genom ställningstagande och prioriteringar från Ängelholms kommuns sida. Folkpartiet Liberalerna föreslår att: målsättning och strävan från Ängelholms kommuns förvaltningar och nämnders sida ska vara att bejaka och uppmuntra samarbete med den ideella sektorn att: i allt kommunalt arbete ska beaktas om möjlighet finns till samarbete med den ideella sektorn att: om möjlighet finns till samarbete, bjuda in den ideella sektorn till dialog och samarbete på föreningens villkor att: Ängelholms kommun respekterar den ideella sektorns arbetsvillkor och arbetar med lång framförhållning även när det gäller praktiska saker som t ex kallelser och mötestider att: utreda om vilken kommunal samordning som på sikt behövs för att hitta en optimal lösning för samarbete med den ideella sektorn på längre sikt Tekniska kontoret Postadress Ängelholms kommun, Ängelholm Besöksadress Östra vägen 2 Telefon Fax E-post Internet

5 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2 (3) Diarienummer /416 Beslutsunderlag Motion, Ökat kommunalt samarbete med den ideella sektorn, den 11 april 212 Remiss av motion från Eva Kullenberg (FP) om ökat kommunalt samarbete med den ideella sektorn, den 6 juni 212 Tekniska kontorets tjänsteskrivelse den 3 oktober 212 Utredning att målsättning och strävan från Ängelholms kommuns förvaltningar och nämnders sida ska vara att bejaka och uppmuntra samarbete med den ideella sektorn Tekniska förvaltningen har redan idag dialog med ideella föreningar i olika sammanhang och har en positiv inställning till samverkan med den ideella sektorn. Förvaltningen har bland annat kontakt med bygdens byalag, dialogmöten i samband med detaljplaner samt erbjuder ideella föreningar att utföra städning under sommartider. Tekniska förvaltningen ser möjligheterna till dialog och är positiva till samverkan med den ideella sektorn. att i allt kommunalt arbete ska beaktas om möjlighet finns till samarbete med den ideella sektorn Tekniska förvaltningen försöker att tillvarata möjligheterna till dialog och samverkan samt strävar efter att ständigt bli bättre på att uppmärksamma dessa. att om möjlighet finns till samarbete, bjuda in den ideella sektorn till dialog och samarbete på föreningens villkor När dialog förs samt när möjlighet till samverkan uppstår försöker det alltid tas hänsyn till föreningens villkor. att Ängelholms kommun respekterar den ideella sektorns arbetsvillkor och arbetar med lång framförhållning även när det gäller praktiska saker som t ex kallelser och mötestider Den Tekniska förvaltningen försöker ideligen ta hänsyn till plats och tid för dialog och samverkan. att utreda om vilken kommunal samordning som på sikt behövs för att hitta en optimal lösning för samarbete med den ideella sektorn på längre sikt Tekniska förvaltningen ställer sig positiva till att aktivt medverka i en utredning om vilken kommunal samordning som på sikt behövs för att hitta en optimal lösning för samarbete med den ideella sektorn på längre sikt. Tekniska kontoret Postadress Ängelholms kommun, Ängelholm Besöksadress Östra vägen 2 Telefon Fax E-post Internet

6 TJÄNSTEUTLÅTANDE 3 (3) Diarienummer /416 Förslag till beslut Tekniska kontoret föreslår Tekniska nämnden besluta att översända Tekniska kontorets tjänsteskrivelse som svar på motionen Mikael Fritzon Teknisk chef Nermina Crnkic Nämndsekreterare Tekniska kontoret Postadress Ängelholms kommun, Ängelholm Besöksadress Östra vägen 2 Telefon Fax E-post Internet

7 DELEGERINGSBESLUT Diarienummer /177 Kommunsekreterare Mats Ulfwinger Remiss av motion från Eva Kullenberg (FP) om ökat kommunalt samarbete med den ideella sektorn Nämnd: Kommunstyrelsen Delegat: Åsa Herbst Syfte: Eva Kullenberg (FP) har inkommit med motion om ökat kommunalt s amarbete med den ideella sektorn. Beslut: Motionen remitteras till samtliga nämnder för besvarande senast den 23 september 212 Kommunstyrelsen Åsa Herbst Kommunstyrelsens ordförande Kommunstyrelsen Postadress Ängelholms kommun, Ängelholm Besöksadress Östra vägen 2, Ängelholm Telefon Fax E-post Internet

8 144.1 Motion fow2pattet Ökat kommunalt samarbete med den ideella sektorn Den ideella sektorn är en stor resurs för Ängelholms kommun inom många sektorer. Inom idrottsrörelsen, inom den sociala sektorn och inte minst för att förebygga hot och våld i vår närmiljö. Antalet ideellt arbetade timmar inom Ängelholms kommun är oerhört svårt att värdera. Att det gör stor nytta och skillnad för enskilda barn, ungdomar, vuxna och äldre kan, och ska inte, ifrågasättas. Däremot ska det uppmuntras och stödjas. Det ideella arbetet skulle kunna samordnas och utvecklas i mycket högre grad genom ställningstagande och prioriteringar från Ängelholms kommuns sida. Folkpartiet Liberalerna föreslår att: målsättning och strävan från Ängelholms kommuns förvaltningar och nämnders sida ska vara att bejaka och uppmuntra samarbete med den ideella sektorn att: i allt kommunalt arbete ska beaktas om möjlighet finns till samarbete med den ideella sektorn att: om möjlighet finns till samarbete, bjuda in den ideella sektorn till dialog och samarbete på föreningens villkor att: Ängelholms kommun respekterar den ideella sektorns arbetsvillkor och arbetar med lång framförhållning även när det gäller praktiska saker som t ex kallelser och mötestider att: utreda om vilken kommunal samordning som på sikt behövs för att hitta en optimal lösning för samarbete med den ideella sektorn på längre sikt Eva Kullenberg Folkpartiet Liberalerna i Ängelholm A i A L -4

9 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (2) Diarienummer /424 Gunilla Larsson Tekniska nämnden Svar på motion från Eva Kullenberg och Sven Bergman (FP) om kostenhetens tillhörighet Ärendebeskrivning Folkpartiet Liberalerna föreslår i en motion om kostenhetens tillhörighet att: Kostenheten blir en fristående förvaltning med kostchef och tillhörande stabsfunktioner att: Kostenheten rar egen budget med tillhörande ansvar att: en politisk styrd Kostnämnd/utskott om förslagsvis fem personer, inrättas som arbetar med de frågor som rör den offentliga måltiden i Ängelholms kommun att: detta träder i kraft i samband med ny mandatperiod 214 Beslutsunderlag Motion från Eva Kullenberg(FP) och Sven Bergman(FP) om kostenhetens tillhörighet, den 25 april 212 Remiss av motion från Eva Kullenberg och Sven Bergman (FP) om kostenhetens tillhörighet, den 5 juni 212 Tekniska kontorets tjänsteskrivelse den 8 oktober 212 Tekniska kontoret Postadress Ängelholms kommun, Ängelholm Besöksadress Östra vägen 2 Telefon Fax E-post Internet

10 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2 (2) Diarienummer /424 Utredning I den nya TK-organisationen ingår kostavdelningen som en enhet i TK-partners. Kostavdelningen har en egen budget med tillhörande ansvar. Förslag till beslut Tekniska kontoret föreslår Tekniska nämnden föreslå Kommunstyrelsen besluta att ett utskott om fem personer med representanter från politiker, BUF, SOC, TK-chef samt kostchef inrättas som arbetar med de frågor som rör den offentliga måltiden i Ängelholms kommun. Mikael Fritzon Teknisk chef Gunilla Larsson Kostchef Tekniska kontoret Postadress Ängelholms kommun, Ängelholm Besöksadress Östra vägen 2 Telefon Fax E-post Internet

11 DELEGERINGSBESLUT Diarienummer /22 Kommunsekreterare Mats Ulfwinger Remiss av motion från Eva Kullenberg och Sven Bergman (FP) om kostenhetens tillhörighet Nämnd: Kommunstyrelsen Delegat: Åsa Herbst Syfte: Beslut: Eva Kullenberg och Sven Bergman (FP) har inkommit med en motion om kostenhetens tillhörighet. Motionen remitteras till tekniska nämnden, barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden för besvarande senast den 5 september 212. Kommunstyrelsen Åsa Herbst Kommunstyrelsens ordförande Kommunstyrelsen Postadress Ängelholms kommun, Ängelholm Besöksadress Östra vägen 2, Ängelholm Telefon Fax E-post Internet

12 Motion angående Kostenhetens tillhörighet 2:1444" fokkpartiet I många kommuner och landsting ligger av tradition Kostenheten under Tekniska förvaltningen och därigenom under Tekniska nämnden. Så är det också i Ängelholms kommun. Det borde inte vara så. Maten är bland det viktigaste som finns i kommunal verksamhet. Det är en stor verksamhet som berör både skolungdomar och våra äldre medborgare, både i eget boende och inom kommunala boendeformer. I Ängelholms kommun har kostenheten 12 medarbetare, inkluderat kostchef och biträdande kostchef. Den offentliga måltiden kommer att bli allt viktigare framöver. Den politiska prioriteringen för den offentliga måltiden och den kompetens som behövs för framtiden, måste upp till diskussion och hela tiden vara överst på den politiska agendan. Folkpartiet Liberalerna föreslår att: Kostenheten blir en fristående förvaltning med kostchef och tillhörande stabsfunktioner att: Kostenheten rar egen budget med tillhörande ansvar AN, L- att: en politisk styrd Kostnämnd/utskott om förslagsvis fem personer, inrättas som arbetar med de frågor som rör den offentliga måltiden i Ängelholms kommun att: detta träder i kraft i samband med ny mandatperiod Eva Kullenberg Sven Bergman För Folkpartiet Liberalerna i Ängelholm

13 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (1) Diarienummer /136 Jonas Henriksson Tekniska nämnden Svar på Medborgarförslag från Gun-Britt Nilsson om skapande av ett levande torg Ärendebeskrivning Medborgarförslaget inkom den 15 februari 211 och förslagsställaren önskar att det på torget erbjuds utrymme för torghandel, restauranger, parkeringsplatser m.m. enligt skiss Beslutsunderlag Medborgarförslag från Gun-Britt Nilsson om skapande av ett levande torg den 15 februari 211 Beslut från Kommunfullmäktige den 21 februari 211 Tekniska kontorets tjänsteskrivelse den 1 oktober 212 Utredning Tyvärr har inte Gun-Britts medborgarförslag hanterats tidigare i Tekniska nämnden. Dock har Gun-Britts förslag funnits med i diskussionerna när ändringarna gjordes på Stortorget i Ängelholm. Centrumprojektet har som mål att skapa ett attraktivare centrum i Ängelholm och att fler ska vilja vistas där. Förslag till beslut Tekniska kontoret föreslår Tekniska nämnden föreslå Kommunstyreslen besluta att översända Tekniska kontorets tjänsteskrivelse som svar på medborgarförslaget Mikael Fritzon Teknisk chef Jonas Henriksson Projektchef Tekniska kontoret Postadress Ängelholms kommun, Ängelholm Besöksadress Östra vägen 2 Telefon Fax E-post Internet

14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige KF 57 Dnr 211/94 Medborgarförslag från Gun-Britt Nilsson om skapande av ett levande torg Ärendebeskrivning Medborgarförslaget inkom den i 211, - Bilaga KF 57, och förslagsställaren önskar att det på torget erbjuds utrymme för torghandel, restauranger, parkeringsplatser m.m. enligt skiss. Kommunfullmäktige beslutar att överlämna medborgarförslaget till tekniska nämnden Beslutet expedieras till: Tekniska nämnden Gun-Britt Nilsson Just. sign. Utdragsbestyrkande

15

16

17 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (2) Diarienummer /749 Tommy Wiberg Tekniska nämnden Svar på Medborgarförslag från Frank Weber om att återställa gratis parkering Ärendebeskrivning Frank Weber har skickat in ett medborgarförslag till kommunen om att återinföra gratis parkering vid Stadshuset. Beslutsunderlag Medborgarförslag från Frank Weber om att återställa gratis parkering den 1 juli 212 Medborgarförslag från Frank Weber om att återställa gratis parkering, beslut KF den 27 augusti 212 Remiss till tekniska nämnden avseende medborgarförslag från Frank Weber den 12 september 212 Tekniska kontorets tjänsteskrivelse den 5 oktober 212 Utredning Då parkeringsplatser blir alltför belastade bör någon form av reglering ske så att så många som möjligt kan utnyttja parkeringsplatser. I detta fall uppkom behov av att reglera parkeringsplatsen längs Thulingatan. Detta medförde att parkeringsplatsen utanför stadshuset av skatteskäl inte längre kunde vara fri för anställda. Dessutom var parkeringsplatsen tidigare ofta fullbelagd och besökande hade svårt att finna en ledig plats. Det beslutades att stadshusparkeringen skulle bli allmän och regleras. Följande parkeringsmöjligheter finns nu: Några platser är avgiftsbefriade med max parkeringstid 15 minuter. Några fler platser har avgift 5 kronor per timme mellan kl 8-17och max parkeringstid 2 timmar. Övriga platser med undantag av reserverade poolbilsplatser har avgift 5 kronor per timme mellan kl Tekniska kontoret Postadress Ängelholms kommun, Ängelholm Besöksadress Östra vägen 2 Telefon Fax E-post Internet

18 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2 (2) Diarienummer /749 Idag finns det goda möjligheter till att få en ledig plats utanför stadshuset. De avgiftsfria platserna är också väldigt ofta lediga för de som har korta besök i Stadshuset. Förslag till beslut Tekniska kontoret föreslår Tekniska nämnden föreslå Kommunstyrelsen besluta att att avslå medborgarförslaget om återställning av gratis parkering utanför stadshuset samt, översända Tekniska kontorets tjänsteskrivelse som svar på medborgarförslaget Mikael Fritzon Teknisk chef Tommy Wiberg Trafikchef Tekniska kontoret Postadress Ängelholms kommun, Ängelholm Besöksadress Östra vägen 2 Telefon Fax E-post Internet

19 DELEGERINGSBESLUT Diarienummer /329 Kommunsekreterare Mats Ulfwinger Remiss till tekniska nämnden avseende medborgarförslag från Frank Weber Nämnd: Kommunstyrelsen Delegat: Åsa Herbst Syfte: Frank Weber har inkommit med ett medborgarförslag om att parkeringen vid stadshuset åter blir avgiftsfri. Beslut: Ärendet remitteras till tekniska nämnden för yttrande senast den 14 december 212. Kommunstyrelsen Åsa Herbst Kommunstyrelsens ordförande Kommunstyrelsen Postadress Ängelholms kommun, Ängelholm Besöksadress Östra vägen 2, Ängelholm Telefon Fax E-post Internet

20 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige KF 177 Dnr 212/329 Medborgarförslag från Frank Weber om att återställa gratis parkering vid stadshuset i Ängelholm Ärendebeskrivning Förslagsställaren önskar att parkeringen vid stadshuset åter blir avgiftsfri. Beslutsunderlag Medborgarförslag från Frank Weber inkommet den 1 juli 212 Kommunfullmäktige beslutar att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen. Beslutet expedieras till: Kommunstyrelsen Just. sign. Utdragsbestyrkande

21 ÄNGELHOLMS KOMMUN Dela med dig av dina åsikter! Ängelholms kommun vill bli ännu bättre på att ge service av hög kvalitet i våra verksamheter. Skriv ner dina synpunkter, beröm, klagomål eller förslag på förändring PORTO BETALT /17c/4,ry k ):4, f-b/ htil f,?/{,s ir i L /7( 99-a o L - `) Kontaktuppgifter Du kan välja att inte uppge namn och kontaktuppgifter, men då kan vi inte återkomma till dig med besked i frågan. Namn: Adress:. E-post: i zejelt./ 1.4" c-j-c,-q 2-4,"tö Cr> fr77 Du kan även lämna din åsikt på Besöksadress: Östra vägen 2, Ängelholm ä r Ängelholms kommun Ängelholm

22 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (1) Diarienummer /86 Maria Birgander Tekniska nämnden Upphandling av drift av gatubelysning Ärendebeskrivning Gällande avtal för drift och underhåll av våra gatubelysningsanläggningar går ut För att kunna säkerställa fortsatt drift och underhåll på dessa anläggningar behöver en upphandling utföras på förslagsvis år. Denna anbudsförfrågan bör gå ut senast den 2 oktober för att säkerställa nytt avtal per den Beslutsunderlag Utdrag ur protokoll, Tekniska nämndens arbetsutskott Tekniska kontorets tjänsteutlåtande den 5 oktober 212 Preliminär anbudsförfrågan den 5 oktober 212 Teknisk beskrivning av Drift- och underhåll av gatubelysning den 8 oktober 212 Förslag till beslut Tekniska kontoret föreslår Tekniska nämnden besluta att ge tekniska kontoret i uppdrag att genomföra upphandling enligt bifogad preliminära anbudsförfrågan, samt att Tekniska nämndens ordförande, Christer Örning, bemyndigas att signera tilldelningsbeslut för ovanstående tjänst samt teckna avtal med vald entreprenör Mikael Fritzon Teknisk chef Maria Birgander Stadsträdgårdsmästare Tekniska kontoret Postadress Ängelholms kommun, Ängelholm Besöksadress Östra vägen 2 Telefon Fax E-post Internet

23 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Drift och underhåll av gatubelysning Ängelholms kommun ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 212-xx-xx

24 Titel/Kapitelrubrik Dokument nummer Sida/Sidor ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2/35 Uppdrag Underhåll av offentlig belysning inom Ängelholms kommun 212-xx-xx Uppdragsnummer Status Ändrings datum Bet. Förfrågningsunderlag Kod Text Ändr. AF INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER...3 AFA ALLMÄN ORIENTERING...3 AFB AFC AFH UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER...7 ENTREPRENADFÖRESKRIFTER...12 ALLMÄNNA HJÄLPMEDEL...28 AFB ALLMÄNNA ARBETEN...29

25 Titel/Kapitelrubrik Dokument nummer Sida/Sidor ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 3/35 Uppdrag Underhåll av offentlig belysning inom Ängelholms kommun 212-xx-xx Uppdragsnummer Status Ändrings datum Bet. Förfrågningsunderlag Kod Text Ändr. AF AFA AFA.1 AFA.12 AFA.121 AFA.122 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa Administrativa Föreskrifter ansluter till AF AMA 7. ALLMÄN ORIENTERING Personuppgifter Beställare Ängelholms kommun Tekniska kontoret Ängelholm Tel: Beställarens ombud under anbudstiden Maria Birgander Beställarens kontaktperson för visning av arbetsområdet Conny Borg AFA.14 Utsedda entreprenörer Återställning av hårdgjord yta ingår ej i entreprenaden utan utförs av beställaren. Entreprenören svarar för samordning och avrop.

26 Titel/Kapitelrubrik Dokument nummer Sida/Sidor ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 4/35 Uppdrag Underhåll av offentlig belysning inom Ängelholms kommun 212-xx-xx Uppdragsnummer Status Ändrings datum Bet. Förfrågningsunderlag Kod Text Ändr. AFA.15 AFA.155 Nätägare Nätägare - el E.ON Sverige AB Carl Gustafs väg Malmö Öresundskraft AB Västra Sandgatan 4 Helsingborg Bjäre Kraft Långskeppsgatan 1 Kraftgatan Ängelholm Västra Karup AFA.2 AFA.21 Orientering om objektet Översiktlig information om objektet Entreprenaden avser drift (ej energi) och underhåll av kommunens offentliga belysning inom Ängelholms kommun enligt tekniska anvisningar inklusive jour och beredskap. Entreprenaden innebär totalansvar för all gatu- och parkbelysning.

27 Titel/Kapitelrubrik Dokument nummer Sida/Sidor ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 5/35 Uppdrag Underhåll av offentlig belysning inom Ängelholms kommun 212-xx-xx Uppdragsnummer Status Ändrings datum Bet. Förfrågningsunderlag Kod Text Ändr. Entreprenaden är uppdelad enligt följande: A. Förebyggande underhåll: -Seriebyte av ljuskällor -Inspektion / -Punktbyte av ljuskällor -Armaturbyte -Byte av rostskadade stolpar -Övriga underhållsarbeten B. Felavhjälpning: -I stolpcentral, gruppledning och armatur -Vandalisering Trafikskador (TFF skador och försäkringsbolag) -Kabelfel -Övrigt underhåll C. Ombyggnad och mindre utbyggnad. ) I entreprenaden skall ingå allt material och arbete, som erfordras för underhållet. Entreprenaden omfattar såväl befintliga anläggningar som tillkommande/ avgående delar under entreprenadstiden. Anläggningarna skall drivas så de uppfyller krav i tekniska anvisningar, föreskrifter, normer samt ta hänsyn till trafiksäkerhet och miljö. Arbetet skall bedrivas så att ett estetiskt tillfredställande utseende på anläggningarna erhålls. ) Obs! Ej ensamrätt, utan vid större omfattning kan konkurrens-upphandling ske. Entreprenören har samordning och innehavaransvar.

28 Titel/Kapitelrubrik Dokument nummer Sida/Sidor ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 6/35 Uppdrag Underhåll av offentlig belysning inom Ängelholms kommun 212-xx-xx Uppdragsnummer Status Ändrings datum Bet. Förfrågningsunderlag Kod Text Ändr. AFA.22 Objektets läge Inom Ängelholms kommun. AFA.3 Förkortningar AF= Administrativa föreskrifter TA= Tekniska anvisningar AB 4 = Allmänna bestämmelser REBEL 91 = Teknisk beskrivning av vägbelysning VGU = Vägar och gators utformning ISO = International Standard Organisation (Internationella standardiseringsorganisationen) ELSÄK-FS = Starkströmsföreskrifterna MR = Mätregler ESA = Elsäkerhetsanvisningar IBL = Installationsbestämmelser STEV-FS= Elinstallationsföreskrifter AFS = Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling LOU= Lagen om offentlig upphandling APV=Arbete på väg B = Beställare E = Entreprenör AFA.4 Begreppsförklaring Funktionsbesiktning: Besiktning av funktion, specificerad i mätbara termer under avtalstiden. Åtgärdssyn: Besiktning av anläggningar i syfte att dokumentera nuvarande status och utifrån detta planera periodiska åtgärder. Årlig godkännande syn: Årligen godkännande av det förebyggande underhållet.

29 Titel/Kapitelrubrik Dokument nummer Sida/Sidor ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 7/35 Uppdrag Underhåll av offentlig belysning inom Ängelholms kommun 212-xx-xx Uppdragsnummer Status Ändrings datum Bet. Förfrågningsunderlag Kod Text Ändr. AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER AFB.1 AFB.11 Former mm för upphandling Upphandlingsförfarande Upphandling görs som en Öppen upphandling enligt LOU (27:191) med ändringar tom 211:131. Förhandling medges inte. AFB.12 Entreprenadform Utförandeentreprenad. AFB.13 Ersättningsform Fast pris utan indexreglering till och med , därefter fastpris med årsvis indexreglering enligt AFC.614. AFB.15 Förutsättningar för upphandling Beställaren får endast anta sådan entreprenör som är registrerad för redovisning och betalning av mervärdesskatt, innehållen preliminär A- skatt och arbetsgivareavgifter.

30 Titel/Kapitelrubrik Dokument nummer Sida/Sidor ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 8/35 Uppdrag Underhåll av offentlig belysning inom Ängelholms kommun 212-xx-xx Uppdragsnummer Status Ändrings datum Bet. Förfrågningsunderlag Kod Text Ändr. AFB.2 AFB.21 AFB.22 Förfrågningsunderlag Tillhandahållande av förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlaget läggs upp på anbudsportal: Förteckning över förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlaget består av följande handlingar: 2 Ändringar i AB4, se AFC AB4 (bifogas ej) 6 Förfrågningsunderlag 6 Särskilda mät och ersättningsregler MER Anläggning 1 (bifogas ej) 9 Administrativa föreskrifter, daterade 212-xx-xx 1 Mängdförteckning och à-prislista ej prisatt 212-xx-xx 11 Teknisk beskrivning 13 Övriga handlingar 13.1 Gällande starkströmsföreskrifter, ELSÄK-FS (bifogas ej) 13.2 EBR-publikation, Information om underhåll av vägbelysning (bifogas ej) 13.4 Trafikverkets Regler för säkerhet vid vägarbete och transporter (bifogas ej) 13.5 EBR-standard KJ 41:9 (bifogas ej) 13.6 ESA (bifogas ej) 13.7 Sammanställning över tändställen Anläggningsregister Kommungräns med gräns för nätägare. Anbudsgivaren ska själv kontrollera att han för anbudsgivning erhållit fullständigt förfrågningsunderlag enligt ovan.

31 Titel/Kapitelrubrik Dokument nummer Sida/Sidor ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 9/35 Uppdrag Underhåll av offentlig belysning inom Ängelholms kommun 212-xx-xx Uppdragsnummer Status Ändrings datum Bet. Förfrågningsunderlag Kod Text Ändr. AFB.23 Upplysningar under upphandlingen/frågor och svar Frågor ska ställas senast tio dagar före anbudstidens utgång, det vill säga senast och kommer att besvaras till samtliga som begärt ut förfrågningsunderlaget snarast och senast sex dagar före anbudstidens utgång, det vill säga Eventuella frågor, förtydliganden eller kompletteringar sker via upphandlingsstödet KOMMERS på adress Anbudsgivare som via kommers registrerat sin e-postadress i denna upphandling får automatiskt meddelande som rör upphandlingen via e-post. Övriga anbudsgivare måste själva bevaka eventuella förtydliganden, svar eller kompletteringar. Har du frågor om Kommers upphandlingsstöd, kontakta Håkan Anderberg via e-post: AFB.3 Anbudsgivning Det åligger anbudsgivare, att före anbudets avgivande, på plats förvissa sig om belysningsanläggningarnas utbredning, belägenhet och funktioner samt göra sig fullt förtrogen med de förhållanden som kan inverka på kostnaderna för entreprenaden och dess bedrivande. Anbudsgivaren svarar för eventuella kostnader i samband med anbudet.

32 Titel/Kapitelrubrik Dokument nummer Sida/Sidor ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 1/35 Uppdrag Underhåll av offentlig belysning inom Ängelholms kommun 212-xx-xx Uppdragsnummer Status Ändrings datum Bet. Förfrågningsunderlag Kod Text Ändr. AFB.31 Anbuds form och innehåll Anbudets märkning och adressering Anbud ska lämnas elektroniskt via: Anbud via fax, epost eller brev accepteras ej. Entreprenören skall i anbudet: Namnge ombud, arbetsledning, kvalitetsansvarig, miljöansvarig samt den person som ska användas i arbetsmiljöarbetet under entreprenadtiden (BAS-P och BAS-U) samt vid anmodan bifoga namngivna personers CV. Visa att ansvarig elinstallatör innehar allmän behörighet och är registrerad hos entreprenören. Redogöra för sin organisation samt personalens erfarenheter och kompetens avseende liknande entreprenader. Namnge eventuella underentreprenörer. Redogöra för erbjuden maskinpark, utrustning mm. Ange anbudssumma (exkl. moms). Bifoga prissatta mängdförteckningar enligt AFB.22. Redovisa sitt kvalitets- och miljösystem. Bifoga kopia av F-skattesedel. Entreprenören skall vara registrerad för redovisning och betalning av mervärdesskatt. Intyg att anbudsgivare s har minst risknivå 5 på CreditSafe s rankningslista eller motsvarande. Intyg att uteslutningsgrund enligt LOU 1 kap 1 o 2 ej föreligger. Av Skatteverket och Kronofogdemyndigheten besvarad blankett SKV 482 Begäran om upplysningar för upp handling. SE AFB.51. Bifoga kopia av Registreringsbevis (från Bolagsverket). Ange e-postadress dit tilldelningsbeslut ska skickas. Ange vem som svarar på eventuella frågor om anbudet.

33 Titel/Kapitelrubrik Dokument nummer Sida/Sidor ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 11/35 Uppdrag Underhåll av offentlig belysning inom Ängelholms kommun 212-xx-xx Uppdragsnummer Status Ändrings datum Bet. Förfrågningsunderlag Kod Text Ändr. Ange 3 st relevanta referensobjekt som omfattar drift- och underhåll av gatubelysningsanläggningar. Referensobjekten får inte vara äldre än 3 år Namn, telefonnummer och e-post adress till referensperson skall anges. Referensobjekten ska vara i Sverige samt omfatta minst 4 st ljuspunkter. Ange e-post adress till ombud. Avser anbudsgivare att anlita underentreprenör skall denne namnges i anbudet och underentreprenörens lämplighet underställas B: s prövning. Anbudssumman enligt mängdförteckning handling 1 som ifylld bifogas anbudet. Förutom totalanbudssumma skall delsummor för ovanstående anges. Anbud skall avges på svenska. Anbud skall avges i svensk valuta (sek). Anbud skall avges exklusive mervärdesskatt. Anbud som inte är komplett enligt ovan kan komma att förkastas. AFB.311 Huvudanbud Alternativa anbud tillåts inte. AFB.313 AFB.32 AFB.33 Komplettering av anbud På anmodan skall inom 5 arbetsdagar följande uppgifter lämnas: Översiktlig tidplan. Faktureringsplan. Anbudstidens utgång Anbud skall vara beställaren tillhanda senast Anbuds giltighetstid Anbudsgivaren är bunden till sitt anbud till och med

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER A 1(12) UNDERHÅLLS OCH SERVICEENTREPRENAD EL Stiftelsen Haparandabostäder och Haparanda Kommuns fastigheter Administrativa föreskrifter A 2(12) Dessa Administrativa föreskrifter ansluter till AF AMA 07

Läs mer

Upplanda Vattenverk Tillbyggnad av filterhall Totalentreprenad

Upplanda Vattenverk Tillbyggnad av filterhall Totalentreprenad Handling Sidantal 14 Totalentreprenad Administrativa föreskrifter Förfrågningsunderlag Upprättad av Byggnadsbyrån AB BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER...

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD Förstärkningsarbeten Svartviksvägen/Öbolandsvägen Öbolandets Samfällighetsförening 2014-11-19 1 Förstärkningsarbeten av vägar Öbolandet i Trosa kommun ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD Trosa

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMLÄGGNING TAK MONTE ROSE

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMLÄGGNING TAK MONTE ROSE ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMLÄGGNING TAK MONTE ROSE 2013-08-14 Skärgårdsstiftelsen i Stockholms Län INNEHÅLLSFÖRTECKNING AFA Allmän orientering Sid 2 AFB Upphandlingsföreskrifter Sid

Läs mer

Eriksberg 18, HÖRBY KOMMUN. Rivning av enfamiljshus ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD

Eriksberg 18, HÖRBY KOMMUN. Rivning av enfamiljshus ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD Eriksberg 18, HÖRBY KOMMUN Rivning av enfamiljshus ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2014-04-02 Dessa administrativa föreskrifter ansluter till AMA AF 07 AF AFA AFA.1

Läs mer

AB CHRISTIAN FREDRIKSSON VERKSTAD OCH KONTOR ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Vårby 44:4. Denna beskrivning ansluter till AF AMA 12

AB CHRISTIAN FREDRIKSSON VERKSTAD OCH KONTOR ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Vårby 44:4. Denna beskrivning ansluter till AF AMA 12 Vårby 44:4 AB CHRISTIAN FREDRIKSSON VERKSTAD OCH KONTOR ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Denna beskrivning ansluter till AF AMA 12 Andersson & Son 20xx-09-01 AFA AFA.1 AFA.11 ALLMÄN ORIENTERING Kontaktuppgifter

Läs mer

Sjöfartsverket Dokument Sida Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(8) Upprättad av Anders Bjäringe Sjöfartsverket och Datum Ver.

Sjöfartsverket Dokument Sida Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(8) Upprättad av Anders Bjäringe Sjöfartsverket och Datum Ver. Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(8) Kanalcentral Trollhättan. LUFTBEHANDLING INKL STYR OCH REGLER Utförandeentreprenad. Nedanstående föreskrifter ansluter till AMA AF 07. Föreskrifter i AMA

Läs mer

ANBUDSFORMULÄR. Projektnamn Säterprojektet 1b Segenässätern Byggnadsvårdåtgärder. Kod Text Rev. Begärda handlingar: Lämnas genom: Bilaga:

ANBUDSFORMULÄR. Projektnamn Säterprojektet 1b Segenässätern Byggnadsvårdåtgärder. Kod Text Rev. Begärda handlingar: Lämnas genom: Bilaga: 1 Titel / Kapitelrubrik ANBUDSFORMULÄR Handling 7 Handläggare Susanna Björklöf Status Förfrågningsunderlag Projektnamn Säterprojektet 1b Segenässätern Byggnadsvårdåtgärder Projektnummer Datum 2012-01-23

Läs mer

Brf Simba. Renovering/byte fönster FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TOTALENTREPRENAD 2011-09-15 09.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER.

Brf Simba. Renovering/byte fönster FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TOTALENTREPRENAD 2011-09-15 09.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Brf Simba Renovering/byte fönster FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TOTALENTREPRENAD 2011-09-15 09.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Bruno Boström ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Sidan 2 av 13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Skephult Fiber Ekonomisk förening UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2014-03-10 1 För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader

Läs mer

Askrike Segelsällskap ASS, Lidingö Sanering av klubbhus FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02. Administrativa föreskrifter (AF)

Askrike Segelsällskap ASS, Lidingö Sanering av klubbhus FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02. Administrativa föreskrifter (AF) Askrike Segelsällskap ASS, FU 2013-05-02 1(6) Askrike Segelsällskap ASS, Lidingö Sanering av klubbhus Totalentreprenad FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02 Administrativa föreskrifter (AF) Askrike Segelsällskap

Läs mer

Vår referens Anbud ska vara inkommet senast Anbud ska vara bindande t o m. Robert Eriksson, 08-797 64 76 Se U3.2 Se U3.3

Vår referens Anbud ska vara inkommet senast Anbud ska vara bindande t o m. Robert Eriksson, 08-797 64 76 Se U3.2 Se U3.3 UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 1 (6) Vår referens Anbud ska vara inkommet senast Anbud ska vara bindande t o m Robert Eriksson, 08-797 64 76 Se U3.2 Se U3.3 STOCKHOLM - ARLANDA AIRPORT Konsultuppdrag Bussdepå

Läs mer

Entreprenadjuridik och avtal. Construction Management

Entreprenadjuridik och avtal. Construction Management Entreprenadjuridik och avtal Avtal Skriftligt avtal Allmänna bestämmelser AB (Allmänna bestämmelser) ABT (Allmänna bestämmelser totalentreprenad) ABK (Allmänna bestämmelser konsultuppdrag) ABM (Allmänna

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT AF-BESKRIVNING

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT AF-BESKRIVNING Sid.1(10) TOSSENE FIBERFÖRENING UTBYGGNAD AV FIBERNÄT AF-BESKRIVNING Hunnebostrand 2013 05 25 1(10) Sid.2(10) För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser för byggnads, anläggnings och installationsentreprenader

Läs mer

EL. TEKNISKA ARB.NR. 09 1941 KONSULTBYRÅN 2009-12-04

EL. TEKNISKA ARB.NR. 09 1941 KONSULTBYRÅN 2009-12-04 1 (13) BILAGA 3 EL. TEKNISKA ARB.NR. 09 1941 KONSULTBYRÅN 2009-12-04 I NORRKÖPING AB Folkborgsvägen 1, Hus 24 603 80 NORRKÖPING Tel 011-18 51 61 HA ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER SMHI, Kv Taktpinnen 1, Norrköping

Läs mer

Sveavägen 16, Säffle Fasad och takrenovering Sveavägen 16

Sveavägen 16, Säffle Fasad och takrenovering Sveavägen 16 Säfflebostäder Hamngatan 4B Thomas Carlson 0533-68 17 55 0706-18 17 74 Datum 2010-11-29 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalentreprenad Denna beskrivning ansluter till AF AMA 07 Sveavägen 16, Säffle Fasad

Läs mer

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlag Tjänstekoncession avseende insamling av slam, fett och humanurin från slutna behållare, tankar och fettavskiljare 1(9) Tjänstekoncession avseende insamling av slam, fett och humanurin

Läs mer

EL. TEKNISKA KONSULTBYRÅN 2010-05-28

EL. TEKNISKA KONSULTBYRÅN 2010-05-28 EL. TEKNISKA KONSULTBYRÅN 2010-05-28 I NORRKÖPING AB Folkborgsvägen 1, Hus 24 603 80 NORRKÖPING Tel 011-18 51 61 1 (13) BILAGA 3 ARB.NR. 10 1962-DH HA ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER SMHI, Kv Taktpinnen 1,

Läs mer

6.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

6.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 6.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER För utförande av utbyte av gatubelysning i Ödeshögs kommun Beställare Ödeshögs kommun 599 80 Ödeshög Org.nr: 21 20 00-0373 Datum: 2012-03-09 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG ADMINISTRATIVA

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STUGBYN UTÖ

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STUGBYN UTÖ ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STUGBYN UTÖ 2013-08-20 Skärgårdsstiftelsen i Stockholms Län INNEHÅLLSFÖRTECKNING AFA Allmän orientering Sid 2 AFB Upphandlingsföreskrifter Sid

Läs mer

TEKNISK HANDBOK FÖR MARK- GATU- OCH VA-ARBETEN

TEKNISK HANDBOK FÖR MARK- GATU- OCH VA-ARBETEN 2014-01-21 TEKNISK HANDBOK FÖR MARK- GATU- OCH VA-ARBETEN BILAGA 3 AF AMA REV ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN A Allm 14-01-21 INNEHÅLLSFÖRTECKNING UTFÖRANDEENTREPRENAD... 4 INLEDNING Denna skrift ansluter till

Läs mer

2. Uppgift om upphandlande enhet och beställare

2. Uppgift om upphandlande enhet och beställare ANBUDSFÖRFRÅGAN ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 1. Recipientkontrollprogram för Lagans Vattenråd 1.1 Allmänt Lagans Vattenråd inbjuder er härmed att inkomma med anbud på avseende recipientkontrollundersökningar

Läs mer

Administrativa Föreskrifter. För underhåll 2007-12-21. Förbo AB

Administrativa Föreskrifter. För underhåll 2007-12-21. Förbo AB Administrativa Föreskrifter För underhåll 2007-12-21 Förbo AB 2007-12-21 AF/1 Dessa Administrativa föreskrifter ansluter till AF AMA 98. AF AFA AFA.11 ADMINISTRATIVA ALLMÄN ORIENTERING Byggherre Förbo

Läs mer

1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland

1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland 1 (7) 1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland 2015 2 (7) 1 Inledning Landstinget Västmanland införde från den 1 januari 2008 valfrihetssystem inom primärvården i enlighet med

Läs mer

Momentum Räfsan 3, Luleå

Momentum Räfsan 3, Luleå Handling 6.4 Sidantal 20, Luleå Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER - LUFT Totalentreprenad LUFTBEHANDLING Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF

Läs mer

Byggandets Kontraktskommitté

Byggandets Kontraktskommitté Byggandets Kontraktskommitté Formulär 1/04 upprättat av Föreningen Byggandets Kontraktskommitté (BKK) och anpassat till AB 04 ENTREPRENADKONTRAKT (AB 04) FAST PRIS Detta formulär är avsett att användas

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV 1(7) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV Sysselsättning till personer med psykiska funktionshinder 2(7) Innehållsförteckning Sid nr 1 ALLMÄN ORIENTERING 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Upphandlingsförfarande

Läs mer

Hargs Hamn AB. Asfaltering 2015-2017 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. För utförandeentreprenad. Handling [handlingsnr] Sidantal 17

Hargs Hamn AB. Asfaltering 2015-2017 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. För utförandeentreprenad. Handling [handlingsnr] Sidantal 17 Handling [handlingsnr] Sidantal 17 Hargs Hamn AB Asfaltering 2015-2017 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER För utförandeentreprenad Upprättad Rev:A Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 AF ADMINISTRATIVA

Läs mer

Kv Vargen Lulsundsgatan 20 A, 20 B

Kv Vargen Lulsundsgatan 20 A, 20 B Handling 6.4 Sidantal 21 Kv Vargen Lulsundsgatan 20 A, 20 B ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg Förfr Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRFR

Läs mer

ANBUDSINBJUDAN UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB

ANBUDSINBJUDAN UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB 1 Innehållsförteckning Inbjudan... 3 Allmän orientering... 3 Upphandlande

Läs mer

LEVERANTÖRSINFORMATION

LEVERANTÖRSINFORMATION 07.1 Formulär till anbud 2015-05-05 1 av 5 LEVERANTÖRSINFORMATION För anbudsgivare i annat land än Sverige gäller motsvarande krav i tillämplig omfattning Denna bilaga ska bifogas anbud, samtliga uppgifter

Läs mer

Var med och forma centrala södra Helsingborgs framtid. Administrativa föreskrifter Projekttävling för H+, 2008 och framåt

Var med och forma centrala södra Helsingborgs framtid. Administrativa föreskrifter Projekttävling för H+, 2008 och framåt Var med och forma centrala södra Helsingborgs framtid Administrativa föreskrifter Projekttävling för H+, 2008 och framåt Innehåll Inledning 1.1 Förfrågningsunderlag 1.2 Om Projekttävlingen Upphandlings

Läs mer

Kv BÅTSMANNEN STÖRRE 3 Kocksgatan - Södermannagatan. Ombyggnad av gården

Kv BÅTSMANNEN STÖRRE 3 Kocksgatan - Södermannagatan. Ombyggnad av gården Kv BÅTSMANNEN STÖRRE 3 Kocksgatan - Södermannagatan Ombyggnad av gården Administrativa föreskrifter för utförandeentreprenad Mark FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2009-2-07 SVEN A HERMELIN AB TRÄDGÅRDS- OCH LANDSKAPSARKITEKTER

Läs mer

Kv Torsken 5, Luleå Trygghetsboende Etapp 2, hus A och A1. Administrativa föreskrifter - Bygg, Måla, Golv

Kv Torsken 5, Luleå Trygghetsboende Etapp 2, hus A och A1. Administrativa föreskrifter - Bygg, Måla, Golv Handling 6.1 Sidantal 21 Etapp 2, hus A och A1 6.1 Administrativa föreskrifter - Bygg, Måla, Golv Upprättad av Erika Sturk, Tyréns AB Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT Månstadfiber Ekonomisk Förening Sida 1 av 10 Månstadfiber Ekonomisk förening UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Månstadfiber Ekonomisk Förening Sida 2 av 10 För entreprenaden gäller Allmänna

Läs mer

2004-12-01. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

2004-12-01. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar. 2004-12-01 Dnr 0411-0798-STAB-23 Anbudsinbjudan avseende Arbetsgivarverkets upphandling av konsultstöd för grafisk formgivning Arbetsgivarverket har för avsikt att i enlighet med 6 kap. lagen (1992:1528)

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Finnekumla fiber Ekonomisk Förening 1 av 8 Finnekumla fiber Ekonomisk förening Org.nr: 769626-1358 UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser för byggnads-,

Läs mer

Upphandling av inkassotjänster. Diarienr 07-12 172

Upphandling av inkassotjänster. Diarienr 07-12 172 Upphandling av inkassotjänster Diarienr 07-12 172 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Upphandlingens syfte... 3 3 Krav på anbudsgivaren... 3 3.1 Inkassotillstånd... 3 3.2 Teknisk förmåga och kapacitet... 4 3.2.1

Läs mer

Avtal. Avtalslagen. Var är leveransen specificerad? Ritningar Beskrivningar Hus AMA (Anläggnings AMA) Produktens utformning

Avtal. Avtalslagen. Var är leveransen specificerad? Ritningar Beskrivningar Hus AMA (Anläggnings AMA) Produktens utformning Entreprenadupphandling Avtal Avtalslagen AB 04 Utförandeentreprenad ABT06 Totalentreprenad AF AMA 98 Administrativa föreskrifter AB04-U Underentreprenader ABM 92 Materialleveranser 6 Vad skall vi leverera

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UTFÖRANDEENTREPRENAD NY VENTILATION SOCITETSHUSET UTÖ Dnr: SSL 1.3:220/15

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UTFÖRANDEENTREPRENAD NY VENTILATION SOCITETSHUSET UTÖ Dnr: SSL 1.3:220/15 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UTFÖRANDEENTREPRENAD NY VENTILATION SOCITETSHUSET UTÖ Dnr: SSL 1.3:220/15 2015-10-09 AB Utö Havsbad INNEHÅLLSFÖRTECKNING AFA Allmän orientering Sid 2 AFB Upphandlingsföreskrifter

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD ENLIGT ABT 06 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD ENLIGT ABT 06 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 1(9) Projekt: Renovering av tak Pnr: 3207227 Objekt: Gullstrandsskolan i Landskrona Upprättad: OR Granskad: Beställare: Landskrona stad, Mattias Wallin Datum:2010-11-30 Rev: ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

Läs mer

Inbjudan till intresseanmälan att lämna anbud vid försäljning av Salberga Fastighetsförvaltning AB

Inbjudan till intresseanmälan att lämna anbud vid försäljning av Salberga Fastighetsförvaltning AB 1 Dnr 2008/199 KOMMUNSTYRELSENS Jan-Olof Friman/0224-551 10 Inbjudan till intresseanmälan att lämna anbud vid försäljning av Salberga Fastighetsförvaltning AB Sala kommun inbjuder er att ansöka om att

Läs mer

Förfrågningsunderlag. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg

Förfrågningsunderlag. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg Handling 6.4 Sidantal 21 Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg Upprättad av Magnus Bjuhr Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA

Läs mer

Total- och utförandeentreprenad ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2014-01- 20. Upprättad av Pia Hedenstedt INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Total- och utförandeentreprenad ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2014-01- 20. Upprättad av Pia Hedenstedt INNEHÅLLSFÖRTECKNING Diarienummer: SSL 1.3:350/13 Ramavtal avseende byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader Område 1 Norra skärgården Total- och utförandeentreprenad ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2014-01- 20 Upprättad

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER, AF. Målning inom OHAB: s fastighetsbestånd som genomförs på. Totalentreprenad. Olofströmshus AB OLOFSTRÖM 2010-11-11

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER, AF. Målning inom OHAB: s fastighetsbestånd som genomförs på. Totalentreprenad. Olofströmshus AB OLOFSTRÖM 2010-11-11 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER, AF inom OHAB: s fastighetsbestånd som genomförs på Totalentreprenad OLOFSTRÖM 2010-11-11 Olofströmshus AB OLOFSTRÖMSHUS AB Jämshögsvägen 1, Box 194, 29323 Olofström tel:0454-372

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Grövelsjön 2014-02-25 AF-beskrivning 2014-02-25 sida 1 av 11 För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader

Läs mer

UPPHANDLING AV SKYLTNING AV OCH I ANSLUTNING TILL POLISIÄRA LOKALER (6 bilagor)

UPPHANDLING AV SKYLTNING AV OCH I ANSLUTNING TILL POLISIÄRA LOKALER (6 bilagor) Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Handläggare Datum Philip Rasch 2014-06-12 E-post philip.rasch@polisen.se Saknr och diarienummer 939-A138.031/2014 UPPHANDLING AV SKYLTNING AV OCH

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT. Administrativa föreskrifter

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT. Administrativa föreskrifter Lien-Pålgård Fiber ek. för. UTBYGGNAD AV FIBERNÄT Administrativa föreskrifter 2014-01-19 Lien- Pålgård Fiber ekonomisk förening i Ragunda kommun ska bygga ett passivt fiberoptiskt bredbandsnät med avsikt

Läs mer

3. Ansökan om LOV avtal Program för primärvården i Västmanland

3. Ansökan om LOV avtal Program för primärvården i Västmanland Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2015-10-21 Upphandlande organisation Västmanlands läns landsting Anette Öhrn DLL Upphandling Program för primärvården i Västmanland - LOV DU-UPP15-0189 Symbolförklaring:

Läs mer

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189 Upphandling av arkitekttjänster Diarienr 09-189 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

Anbud leveransvirke samt skogsförvaltning

Anbud leveransvirke samt skogsförvaltning SALA1000, v 1.0, 2010-08-26 1 (7) INBJUDAN INBJUDAN Anbud leveransvirke samt skogsförvaltning SALA KOMMUN 733 25 Sala Besöksadress: Rådhusgatan 4 C Växel: 0224-74 70 00 Fax: 0224-188 50 tekniska@sala.se

Läs mer

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15 Vårdval tandvård Västernorrland Bilaga 2 Ansökan Allmän barn- och ungdomstandvård Version 2013-01-15 1 1. Uppgifter om sökande Detta dokument ska besvaras och undertecknas av sökande. Namn på sökande Organisationsnummer:

Läs mer

Administrativa Föreskrifter Ramavtal 2015

Administrativa Föreskrifter Ramavtal 2015 Handling Sidantal 19 Administrativa Föreskrifter Gemensamma föreskrifter för bygg-, el-, målningsoch Upprättad av Kristinehamnsbostäder INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER... 3 AFA ALLMÄN

Läs mer

Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni. Diarienr 09-1376

Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni. Diarienr 09-1376 Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni Diarienr 09-1376 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll...

Läs mer

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190 Upphandling av teknisk konsult Diarienr 09-190 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

Upprättad 2012-01-08 av Peter Nilsson VETAB Rev datum 2012-02-27

Upprättad 2012-01-08 av Peter Nilsson VETAB Rev datum 2012-02-27 Handling Sidantal 2012/ Nybyggnad av Högreservoar och tryckstegring i Sjunnen Vetlanda kommun FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Administrativa Föreskrifter för utförandeentreprenad byggnadsarbeten Upprättad av Peter

Läs mer

1 FÖRUTSÄTTNINGAR Förutsättningarna för upphandlingen framgår nedan.

1 FÖRUTSÄTTNINGAR Förutsättningarna för upphandlingen framgår nedan. ANBUDSFÖRFRÅGAN Datum Rikspolisstyrelsen 2013-08-19 Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen Diarienr (åberopas vid korresp) A054.552/2013 saknr 261 Upphandlande myndighet Rikspolisstyrelsen

Läs mer

Upphandlings- föreskrifter 99

Upphandlings- föreskrifter 99 Upphandlings- föreskrifter 99 avseende skötsel Utemiljö Säfflebostäder AB 2011-03-03 Björn Wennerström Lindås Fastigehtskonsult AB 1 Innehållsförteckning Företal...5 Inledning...7 Råd och anvisningar...7

Läs mer

Attraktiva skolor och lokaler i Landskrona UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER. för samverkansentreprenad

Attraktiva skolor och lokaler i Landskrona UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER. för samverkansentreprenad Teknik- och serviceförvaltningen, fastighetsavdelningen Attraktiva skolor och lokaler i Landskrona UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER för samverkansentreprenad Landskrona 2012-05-24 Samverkansentreprenad Sida 2

Läs mer

Landskrona Energi AB. Totalentreprenad. Colo 3 (referens Ao I803254) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2015-01-12. Landskrona Energi AB

Landskrona Energi AB. Totalentreprenad. Colo 3 (referens Ao I803254) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2015-01-12. Landskrona Energi AB 2015-01-12 Landskrona Energi AB Totalentreprenad Colo 3 (referens Ao I803254) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Landskrona Energi AB Box 226 261 23 Landskrona INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER...

Läs mer

KÄPPALAVERKET NYA PARKERINGSPLATSER (NYPA)

KÄPPALAVERKET NYA PARKERINGSPLATSER (NYPA) 2012-05-11 1 (26) UPDR..NR UPPRÄTTAD REVIDERAD AF AMA ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 1182 113122 2012-05-11 KÄPPALAVERKET NYA PARKERINGSPLATSER (NYPA) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Innehållsförteckning 2 (26)

Läs mer

STORHEDEN 1:55. Förfrågningsunderlag. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER - VENTILATION Totalentreprenad Ventilation. Handling 6.6.

STORHEDEN 1:55. Förfrågningsunderlag. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER - VENTILATION Totalentreprenad Ventilation. Handling 6.6. Handling 6.6 Sidantal 22 STORHEDEN 1:55 Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER - VENTILATION Totalentreprenad Ventilation Upprättad av Reviderad av Erik Lundkvist Galären i Luleå AB Bet Ändringen

Läs mer

Ormen 7 Kommunals A-kassa

Ormen 7 Kommunals A-kassa Handling 6.1 Sidantal 22 Ormen 7 Kommunals A-kassa Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalentreprenad VENTILATION Upprättad av & Erik Lundkvist Reviderad 2013-00-00 Galären i Luleå AB Bet

Läs mer

Handläggare Tel.nr. Datum Ärendenummer Niclas Olofsson 0144-350 36 2011-12-10 12/2011

Handläggare Tel.nr. Datum Ärendenummer Niclas Olofsson 0144-350 36 2011-12-10 12/2011 1(8) Anbudsinbjudan Handläggare Tel.nr. Datum Ärendenummer Niclas Olofsson 0144-350 36 2011-12-10 12/2011 Leveransadress Anbudsgivare Anbudsadress Anbud ska vara kommunen tillhanda Anbud - Maskintjänster

Läs mer

Tekniska nämnden. Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15

Tekniska nämnden. Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15 Plats och tid: Beslutande: Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15 Jan Magnusson (FP), tjänstgörande ordförande Christer Hansson (S) Lars Lindström (M) Bertil Påhlsson (M)

Läs mer

Om Vårdgivare avser att ansöka om godkännande för flera mottagningar lämnas en ansökan per mottagning.

Om Vårdgivare avser att ansöka om godkännande för flera mottagningar lämnas en ansökan per mottagning. Ansökan om godkännande inom Vårdval Uppsala län Ansökan kan fyllas i elektroniskt men måste sedan skrivas ut för underskrift. Den lämnas eller skickas till landstingets Upphandlingsenhet. Märk kuvertet

Läs mer

ANVISNINGAR, MALLAR BESIKTNINGAR OCH FELANSVAR EN JURIDISK PRAKTIKA

ANVISNINGAR, MALLAR BESIKTNINGAR OCH FELANSVAR EN JURIDISK PRAKTIKA ANVISNINGAR, MALLAR BESIKTNINGAR OCH FELANSVAR EN JURIDISK PRAKTIKA 2 INNEHÅLL FÖRORD 4 FELANSVAR OCH HANTERING AV BESIKTNINGAR KVALITETS- OCH MILJÖARBETE 6 KONTROLL UNDER ENTREPRENADTIDEN 7 HANTERING

Läs mer

2. Kvalificering och obligatoriska krav

2. Kvalificering och obligatoriska krav Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2011-02-15 Upphandlingsansvarig Upphandling Region Gotland Destinationsmarknadsföring Gotland - Turism och näringsliv Carina Westergren Larsson 2010/537 Symbolförklaring:

Läs mer

Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar

Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar 1(6) Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud om Neuropsykiatriska utredningar. Bifogat förfrågningsunderlag innehåller samtliga förutsättningar

Läs mer

Övertorneå kommun - Offertförfrågan 2013-09-06

Övertorneå kommun - Offertförfrågan 2013-09-06 Övertorneå kommun - Offertförfrågan 2013-09-06 Ny utebelysning till ridanläggningen i Haapakylä Denna upphandling görs som en direktupphandling till lågt värde enligt LOU. Offert önskas på ny utebelysning

Läs mer

Upphandlingsprocessen Riktlinjer och stöd för våra leverantörer inför upphandlingen

Upphandlingsprocessen Riktlinjer och stöd för våra leverantörer inför upphandlingen Upphandlingsprocessen Riktlinjer och stöd för våra leverantörer inför upphandlingen Upphandlingsprocessen ut ett leverantörsperspektiv Analys, planering & förfrågan När en upphandling startar görs flera

Läs mer

Länghem Landsbygd Fiber UTBYGGNAD AV FIBERNÄT AF-BESKRIVNING. Länghem 2015-03-14

Länghem Landsbygd Fiber UTBYGGNAD AV FIBERNÄT AF-BESKRIVNING. Länghem 2015-03-14 Länghem Landsbygd Fiber UTBYGGNAD AV FIBERNÄT AF-BESKRIVNING Länghem 2015-03-14 För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader AB 04, med de ändringar

Läs mer

Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr: 08-1226

Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr: 08-1226 Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice Dnr: 08-1226 2(7) 1. Om PTS... 3 2. Upphandlingens syfte... 3 3. Krav på anbudsgivaren... 3 3.1. Teknisk förmåga och kapacitet...

Läs mer

ENTREPRENADKONTRAKT avseende i kommun mellan, och NCC Construction Sverige AB, 556613-4929

ENTREPRENADKONTRAKT avseende i kommun mellan, och NCC Construction Sverige AB, 556613-4929 ENTREPRENADKONTRAKT avseende i kommun mellan, och NCC Construction Sverige AB, 556613-4929 Mall Entreprenadavtal 2013-04-23. För aktuell version, se ncc.se/p303 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. OMFATTNING... 3

Läs mer

Mörbyberget 1 Fribergaskolan etapp 3-6 Danderyd Ombyggnad skola

Mörbyberget 1 Fribergaskolan etapp 3-6 Danderyd Ombyggnad skola BILAGA 1 Sidantal 5 Mörbyberget 1 Danderyd Sammandrag av: ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Handling litt: 6.01 Totalentreprenad Samverkans entreprenad FN 2011/0016 Upprättad Upprättad av:, Danderyds kommun

Läs mer

Generell tillämpning av mät- och ersättningsregler MER

Generell tillämpning av mät- och ersättningsregler MER Generell tillämpning av mät- och ersättningsregler MER ALLMÄNT Mät- och ersättningsregler MER är anpassade till AMA och är avsedda att användas vid förteckning av mängder och vid mätning och ersättning

Läs mer

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare UPPDRAGSBESKRIVNING 1 (8) Dnr: 2014:115 Valfrihetssystem inom boendestöd Boendestöd - Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare Socialtjänsten Sociala avdelningen Postadress Besöksadress Telefon (vx) Fax 451 81

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Datum 2013-03-26 Dnr EKO 2013/14 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Utförandeentreprenad Sida 2 (19) Innehållsförteckning ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER... 1 AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER... 5 AFA ALLMÄN ORIENTERING...

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Blockgatan 10 653 41 Karlstad Tel 054-15 65 45 Fax 054-18 99 26 www.vvsplan.se

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Blockgatan 10 653 41 Karlstad Tel 054-15 65 45 Fax 054-18 99 26 www.vvsplan.se Blockgatan 10 653 41 Karlstad Tel 054-15 65 45 Fax 054-18 99 26 www.vvsplan.se FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SÄFFLEBOSTÄDER AB OMBYGGNAD AV VÄRMESYSTEM BERGVÄRMEINSTALLATION SÄTERIVÄGEN 17 OCH 21 SÄFFLE ADMINISTRATIVA

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Dessa Administrativa föreskrifter ansluter till AMA AF 07.

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Dessa Administrativa föreskrifter ansluter till AMA AF 07. Förnyelse av vattenledning 1/ 25 AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa Administrativa föreskrifter ansluter till AMA AF 07. AFA ALLMÄN ORIENTERING AFA.1 Personuppgifter AFA.12 Beställare Trelleborgs kommun

Läs mer

Tekniska nämnden. Karin Collén (S) 69-77, 79-80 Tommy Jönsson (S) Utses att justera: Bertil Påhlsson, Christer Hansson Paragrafer: 69-80.

Tekniska nämnden. Karin Collén (S) 69-77, 79-80 Tommy Jönsson (S) Utses att justera: Bertil Påhlsson, Christer Hansson Paragrafer: 69-80. Plats och tid: ande: Ersättare: Stadshuset Ängelholms kommun, rum Grå, 2014-10-16, kl. 17:00-18:10 Ajournering kl 17:45-17:50 Christer Örning (M), ordf Jan Magnusson (FP), 1:e vice ordf Christer Hansson

Läs mer

Förfrågningsunderlag Upphandling av konsultstöd för produktion av årsredovisning och ägarrapport samt rådgivande tjänst kring kommunikation Dnr AP2

Förfrågningsunderlag Upphandling av konsultstöd för produktion av årsredovisning och ägarrapport samt rådgivande tjänst kring kommunikation Dnr AP2 Förfrågningsunderlag Upphandling av konsultstöd för produktion av årsredovisning och ägarrapport samt rådgivande tjänst kring kommunikation Dnr AP2 2012/25 1 1. ALLMÄN INFORMATION 1.1 Om Andra AP-fonden

Läs mer

Tekniska nämnden. Plats och tid: Stadshuset, Ängelholms kommun. Rum: Grå, 2014-03-20, kl. 17:00-18:20

Tekniska nämnden. Plats och tid: Stadshuset, Ängelholms kommun. Rum: Grå, 2014-03-20, kl. 17:00-18:20 Plats och tid: Stadshuset, Ängelholms kommun. Rum: Grå, 2014-03-20, kl. 17:00-18:20 ande: Ersättare: Christer Örning (M) Christer Hansson (S) Lars Lindström (M) Bertil Påhlsson (M) Mona Sturesson (M) Hans-Åke

Läs mer

Förutsättningarna för denna upphandling framgår nedan.

Förutsättningarna för denna upphandling framgår nedan. Anbudsförfrågan Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen Handläggare Cassandra Utas Stokic Telefon 010-56 369 11 E-post cassandra.utas-stokic@polisen.se Datum 2014-03-06

Läs mer

Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2

Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2 1 (5) Omsorgskontoret 2009-09-15 Bilaga 1 Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2 Frågorna i detta ansökningsformulär måste vara

Läs mer

Hörby Kommun Lindholmen 30 och Hörby 42:16 - Hörby PCB sanering

Hörby Kommun Lindholmen 30 och Hörby 42:16 - Hörby PCB sanering Lindholmen 30 Hörby 42:16 Hörby Kommun Lindholmen 30 och Hörby 42:16 - Hörby PCB sanering Förfrågningsunderlag dat: 2015-01-15 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa Administrativa föreskrifter ansluter till

Läs mer

Upphandling av totalentreprenad avseende nyinstallation av VVS, el- och telesystem

Upphandling av totalentreprenad avseende nyinstallation av VVS, el- och telesystem Datum 2009-09-30 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av totalentreprenad avseende nyinstallation av VVS, el- och telesystem Upphandling av totalentreprenad avseende nyinstallation av VVS, el- och telesystem

Läs mer

Upphandlingsföreskrifter, UF

Upphandlingsföreskrifter, UF Handling 00, UF (FU 2000) UTFÖRANDEENTREPRENAD Avseende Sida 1 (13) Innehåll UFA ALLMÄN ORIENTERING 3 UFA.1 Personuppgifter... 3 UFA.2 Orientering om objektet... 4 UFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 4 UFB.1

Läs mer

Upphandling av tillfälliga skollokaler för Brageskolan, Orren 30

Upphandling av tillfälliga skollokaler för Brageskolan, Orren 30 Upphandling av tillfälliga skollokaler för Brageskolan, Orren 30 Förfrågningsunderlag Upprättad Upprättad av:, Danderyds kommun Granskad av: Johan Ejbe, Danderyds kommun Förfrågningsunderlag 2 (10) Upphandlingen

Läs mer

Ramavtal konsultuppdrag Landskrona Stad

Ramavtal konsultuppdrag Landskrona Stad 1(13) Stadsbyggnadsförvaltningen Ramavtal konsultuppdrag Landskrona Stad Administrativa Föreskrifter (Ansluter till AMA AF 10) 2011-12-05 Landskrona stad Stadshuset 261 80 Landskrona Besöksadress Drottninggatan

Läs mer

Avtalsperiod: tillsvidare enligt lagen om läkarvårdsersättning eller från och med tiden för avtalets ingående dock tidigast: 2015-07-01.

Avtalsperiod: tillsvidare enligt lagen om läkarvårdsersättning eller från och med tiden för avtalets ingående dock tidigast: 2015-07-01. Ansökningsinbjudan om att få ingå samverkansavtal vid ersättningsetablering enligt lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning, diarienummer HSNG 2015-00365 Ni inbjuds att inkomma med ansökan om att få ingå

Läs mer

Upphandling avser slåtter av vägrenar efter kommunala gator, gång- och cykelvägar inom tätorter i Hudiksvalls kommun.

Upphandling avser slåtter av vägrenar efter kommunala gator, gång- och cykelvägar inom tätorter i Hudiksvalls kommun. Anbudsförfrågan 1 (5) Datum 2014-07-01 Upphandling avser slåtter av vägrenar efter kommunala gator, gång- och cykelvägar inom tätorter i Hudiksvalls kommun. Information/bakgrund/ omfattning Tekniska förvaltningen,

Läs mer

Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun

Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun Sida 1(7) Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun Kapitel 2 Kravkatalog Utförare 2(7) Innehållsförteckning 2 Kravkatalog utförare...3 2.1 Krav på juridisk form...3 2.2 Uteslutningsgrunder...3

Läs mer

Förfrågningsunderlag: Marknadsföring och försäljning av snickeriprodukter på den nordiska objektmarknaden

Förfrågningsunderlag: Marknadsföring och försäljning av snickeriprodukter på den nordiska objektmarknaden Förfrågningsunderlag: Marknadsföring och försäljning av snickeriprodukter på den nordiska objektmarknaden Datum: 2010-03-09 AVSNITT I: IUC TRÄ I VÄSTERBOTTEN AB OCH WEWOOD PROJEKTET IUC Trä i Västerbotten

Läs mer

Polismyndigheten i Norrbotten HIPPGÄRDAN 6:9, ARVIDSJAUR OMBYGGNATION 06.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD

Polismyndigheten i Norrbotten HIPPGÄRDAN 6:9, ARVIDSJAUR OMBYGGNATION 06.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD Polismyndigheten i Norrbotten 06.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD Status Denna beskrivning ansluter till AF AMA 07 Totalt antal sidor inkl. denna sida: 22st Datum Luleå Revidering Rev. Datum

Läs mer

BROTTSOFFERMYNDIGHETEN 2013-11-05 Dnr 9622/13 Aktbil 1

BROTTSOFFERMYNDIGHETEN 2013-11-05 Dnr 9622/13 Aktbil 1 2013-11-05 Dnr 9622/13 Aktbil 1 ANBUDSFÖRFRÅGAN Anbudsförfrågan för reklambyråtjänster Ni inbjuds att till Brottsoffermyndigheten inkomma med anbud på reklambyråtjänster enligt nedanstående kravspecifikation.

Läs mer

1. Anvisningar för inlämnande av ansökan

1. Anvisningar för inlämnande av ansökan 1. Anvisningar för inlämnande av ansökan 1.1 Ansökningshandlingar 1.1.1 Ansökan Intresserade inbjuds att ansöka om att bli godkända att få driva vård inom vårdval för fysioterapi/sjukgymnastik inom primvårdsrehabilitering.

Läs mer

Fastighet: Kv Måsen 1 Lilla Torget 4. Byte av fönster mm 1(27) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

Fastighet: Kv Måsen 1 Lilla Torget 4. Byte av fönster mm 1(27) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 1(27) 2012-04-16 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Fastighet: Kv Måsen 1 Lilla Torget 4 Objekt: Entreprenadform: Byte av fönster mm Totalentreprenad. För entreprenaden gäller Allmänna

Läs mer

12. ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE INOM VÅRDVAL UPPSALA LÄN

12. ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE INOM VÅRDVAL UPPSALA LÄN 12. ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE INOM VÅRDVAL UPPSALA LÄN Ansökan kan fyllas i elektroniskt men måste sedan skrivas ut för underskrift. Den lämnas eller skickas till landstingets Upphandlingsenhet. Märk kuvertet

Läs mer