KALLELSE Tekniska nämnden. Stadshuset i Ängelholms kommun, Rum: Grå , kl 17:00. Sekreterare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KALLELSE 2012-10-18. Tekniska nämnden. Stadshuset i Ängelholms kommun, Rum: Grå 2012-10-18, kl 17:00. Sekreterare"

Transkript

1 KALLELSE (2) Tekniska nämnden Plats och tid: Stadshuset i Ängelholms kommun, Rum: Grå , kl 17: Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Förmöte: Alliansen kl 16:3 rum Grå S-gruppen kl 16: rum Röd Christer Örning Ordförande Nermina Crnkic Sekreterare Beslutsärenden 1 Val av justerare [Christer Hansson (S), Bertil Påhlsson (M)] 2 Föredragningslistan 3 Tekniska nämndens sammanträdesdagar /817 4 Svar på motion från Eva Kullenberg (FP) om ökat kommunalt samarbete med den ideella sektorn 5 Svar på motion från Eva Kullenberg och Sven Bergman (FP) om kostenhetens tillhörighet 6 Svar på Medborgarförslag från Gun-Britt Nilsson om skapande av ett levande torg 7 Svar på Medborgarförslag från Frank Weber om att återställa gratis parkering 212/ / / /749 8 Upphandling av drift av Gatubelysning 212/86

2 KALLELSE (2) Tekniska nämnden 9 Förslag på alternativ driftform av parkskötsel i Strövelstorp 212/816 1 Budgetuppföljning September / Lägesrapport från Tekniska chefen Mikael Fritzon 12 Information från Tekniska chefen Mikael Fritzon - Konkurrensutsättning - Renhållningen 13 Budget efter Budgetberedning 14 Delegeringsärenden Meddelande: Tillkommande ärenden och frågor behandlas fortsättningsvis under punkten Informationsärenden Ovanstående förutsätter att anmälan och frågor inkommit till Tekniska kontoret, eller brev till Ängelholms kommun, Tekniska kontoret, Ängelholm senast tre arbetsdagar före nämndens möte.

3 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (1) Diarienummer /817 Nermina Crnkic Tekniska nämnden Tekniska nämndens sammanträdesdagar år 213 Ärendebeskrivning Inför år 213 föreslås följande sammanträdesdagar. Månad Notering Januari 17 Februari 21 Mars 21 April 18 Maj Nämndsdagarna Juni 13 Juli --- Sommaruppehåll Augusti 22 Budgetberedning September 5 Budget Oktober 17 November 21 December 12 Sammanträdena börja kl. 17. Beslutsunderlag Tekniska kontorets tjänsteskrivelse den 1 oktober 212 Förslag till beslut Tekniska kontoret föreslår Tekniska nämnden besluta att godkänna sammanträdesdagarna för år 213 Mikael Fritzon Teknisk chef Nermina Crnkic Nämndsekreterare Tekniska kontoret Postadress Ängelholms kommun, Ängelholm Besöksadress Östra vägen 2 Telefon Fax E-post Internet

4 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (3) Diarienummer /416 Nermina Crnkic Tekniska nämnden Svar på motion från Eva Kullenberg (FP) om ökat kommunalt samarbete med den ideella sektorn Ärendebeskrivning Motion från Folkpartiet om ökat kommunalt samarbete med den ideella sektorn Den ideella sektorn är en stor resurs för Ängelholms kommun inom många sektorer. Inom idrottsrörelsen, inom den sociala sektorn och inte minst för att förebygga hot och våld i vår närmiljö. Antalet ideellt arbetade timmar inom Ängelholms kommun är oerhört svårt att värdera. Att det gör stor nytta och skillnad för enskilda barn, ungdomar, vuxna och äldre kan, och ska inte, ifrågasättas. Däremot ska det uppmuntras och stödjas. Det ideella arbetet skulle kunna samordnas och utvecklas i mycket högre grad genom ställningstagande och prioriteringar från Ängelholms kommuns sida. Folkpartiet Liberalerna föreslår att: målsättning och strävan från Ängelholms kommuns förvaltningar och nämnders sida ska vara att bejaka och uppmuntra samarbete med den ideella sektorn att: i allt kommunalt arbete ska beaktas om möjlighet finns till samarbete med den ideella sektorn att: om möjlighet finns till samarbete, bjuda in den ideella sektorn till dialog och samarbete på föreningens villkor att: Ängelholms kommun respekterar den ideella sektorns arbetsvillkor och arbetar med lång framförhållning även när det gäller praktiska saker som t ex kallelser och mötestider att: utreda om vilken kommunal samordning som på sikt behövs för att hitta en optimal lösning för samarbete med den ideella sektorn på längre sikt Tekniska kontoret Postadress Ängelholms kommun, Ängelholm Besöksadress Östra vägen 2 Telefon Fax E-post Internet

5 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2 (3) Diarienummer /416 Beslutsunderlag Motion, Ökat kommunalt samarbete med den ideella sektorn, den 11 april 212 Remiss av motion från Eva Kullenberg (FP) om ökat kommunalt samarbete med den ideella sektorn, den 6 juni 212 Tekniska kontorets tjänsteskrivelse den 3 oktober 212 Utredning att målsättning och strävan från Ängelholms kommuns förvaltningar och nämnders sida ska vara att bejaka och uppmuntra samarbete med den ideella sektorn Tekniska förvaltningen har redan idag dialog med ideella föreningar i olika sammanhang och har en positiv inställning till samverkan med den ideella sektorn. Förvaltningen har bland annat kontakt med bygdens byalag, dialogmöten i samband med detaljplaner samt erbjuder ideella föreningar att utföra städning under sommartider. Tekniska förvaltningen ser möjligheterna till dialog och är positiva till samverkan med den ideella sektorn. att i allt kommunalt arbete ska beaktas om möjlighet finns till samarbete med den ideella sektorn Tekniska förvaltningen försöker att tillvarata möjligheterna till dialog och samverkan samt strävar efter att ständigt bli bättre på att uppmärksamma dessa. att om möjlighet finns till samarbete, bjuda in den ideella sektorn till dialog och samarbete på föreningens villkor När dialog förs samt när möjlighet till samverkan uppstår försöker det alltid tas hänsyn till föreningens villkor. att Ängelholms kommun respekterar den ideella sektorns arbetsvillkor och arbetar med lång framförhållning även när det gäller praktiska saker som t ex kallelser och mötestider Den Tekniska förvaltningen försöker ideligen ta hänsyn till plats och tid för dialog och samverkan. att utreda om vilken kommunal samordning som på sikt behövs för att hitta en optimal lösning för samarbete med den ideella sektorn på längre sikt Tekniska förvaltningen ställer sig positiva till att aktivt medverka i en utredning om vilken kommunal samordning som på sikt behövs för att hitta en optimal lösning för samarbete med den ideella sektorn på längre sikt. Tekniska kontoret Postadress Ängelholms kommun, Ängelholm Besöksadress Östra vägen 2 Telefon Fax E-post Internet

6 TJÄNSTEUTLÅTANDE 3 (3) Diarienummer /416 Förslag till beslut Tekniska kontoret föreslår Tekniska nämnden besluta att översända Tekniska kontorets tjänsteskrivelse som svar på motionen Mikael Fritzon Teknisk chef Nermina Crnkic Nämndsekreterare Tekniska kontoret Postadress Ängelholms kommun, Ängelholm Besöksadress Östra vägen 2 Telefon Fax E-post Internet

7 DELEGERINGSBESLUT Diarienummer /177 Kommunsekreterare Mats Ulfwinger Remiss av motion från Eva Kullenberg (FP) om ökat kommunalt samarbete med den ideella sektorn Nämnd: Kommunstyrelsen Delegat: Åsa Herbst Syfte: Eva Kullenberg (FP) har inkommit med motion om ökat kommunalt s amarbete med den ideella sektorn. Beslut: Motionen remitteras till samtliga nämnder för besvarande senast den 23 september 212 Kommunstyrelsen Åsa Herbst Kommunstyrelsens ordförande Kommunstyrelsen Postadress Ängelholms kommun, Ängelholm Besöksadress Östra vägen 2, Ängelholm Telefon Fax E-post Internet

8 144.1 Motion fow2pattet Ökat kommunalt samarbete med den ideella sektorn Den ideella sektorn är en stor resurs för Ängelholms kommun inom många sektorer. Inom idrottsrörelsen, inom den sociala sektorn och inte minst för att förebygga hot och våld i vår närmiljö. Antalet ideellt arbetade timmar inom Ängelholms kommun är oerhört svårt att värdera. Att det gör stor nytta och skillnad för enskilda barn, ungdomar, vuxna och äldre kan, och ska inte, ifrågasättas. Däremot ska det uppmuntras och stödjas. Det ideella arbetet skulle kunna samordnas och utvecklas i mycket högre grad genom ställningstagande och prioriteringar från Ängelholms kommuns sida. Folkpartiet Liberalerna föreslår att: målsättning och strävan från Ängelholms kommuns förvaltningar och nämnders sida ska vara att bejaka och uppmuntra samarbete med den ideella sektorn att: i allt kommunalt arbete ska beaktas om möjlighet finns till samarbete med den ideella sektorn att: om möjlighet finns till samarbete, bjuda in den ideella sektorn till dialog och samarbete på föreningens villkor att: Ängelholms kommun respekterar den ideella sektorns arbetsvillkor och arbetar med lång framförhållning även när det gäller praktiska saker som t ex kallelser och mötestider att: utreda om vilken kommunal samordning som på sikt behövs för att hitta en optimal lösning för samarbete med den ideella sektorn på längre sikt Eva Kullenberg Folkpartiet Liberalerna i Ängelholm A i A L -4

9 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (2) Diarienummer /424 Gunilla Larsson Tekniska nämnden Svar på motion från Eva Kullenberg och Sven Bergman (FP) om kostenhetens tillhörighet Ärendebeskrivning Folkpartiet Liberalerna föreslår i en motion om kostenhetens tillhörighet att: Kostenheten blir en fristående förvaltning med kostchef och tillhörande stabsfunktioner att: Kostenheten rar egen budget med tillhörande ansvar att: en politisk styrd Kostnämnd/utskott om förslagsvis fem personer, inrättas som arbetar med de frågor som rör den offentliga måltiden i Ängelholms kommun att: detta träder i kraft i samband med ny mandatperiod 214 Beslutsunderlag Motion från Eva Kullenberg(FP) och Sven Bergman(FP) om kostenhetens tillhörighet, den 25 april 212 Remiss av motion från Eva Kullenberg och Sven Bergman (FP) om kostenhetens tillhörighet, den 5 juni 212 Tekniska kontorets tjänsteskrivelse den 8 oktober 212 Tekniska kontoret Postadress Ängelholms kommun, Ängelholm Besöksadress Östra vägen 2 Telefon Fax E-post Internet

10 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2 (2) Diarienummer /424 Utredning I den nya TK-organisationen ingår kostavdelningen som en enhet i TK-partners. Kostavdelningen har en egen budget med tillhörande ansvar. Förslag till beslut Tekniska kontoret föreslår Tekniska nämnden föreslå Kommunstyrelsen besluta att ett utskott om fem personer med representanter från politiker, BUF, SOC, TK-chef samt kostchef inrättas som arbetar med de frågor som rör den offentliga måltiden i Ängelholms kommun. Mikael Fritzon Teknisk chef Gunilla Larsson Kostchef Tekniska kontoret Postadress Ängelholms kommun, Ängelholm Besöksadress Östra vägen 2 Telefon Fax E-post Internet

11 DELEGERINGSBESLUT Diarienummer /22 Kommunsekreterare Mats Ulfwinger Remiss av motion från Eva Kullenberg och Sven Bergman (FP) om kostenhetens tillhörighet Nämnd: Kommunstyrelsen Delegat: Åsa Herbst Syfte: Beslut: Eva Kullenberg och Sven Bergman (FP) har inkommit med en motion om kostenhetens tillhörighet. Motionen remitteras till tekniska nämnden, barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden för besvarande senast den 5 september 212. Kommunstyrelsen Åsa Herbst Kommunstyrelsens ordförande Kommunstyrelsen Postadress Ängelholms kommun, Ängelholm Besöksadress Östra vägen 2, Ängelholm Telefon Fax E-post Internet

12 Motion angående Kostenhetens tillhörighet 2:1444" fokkpartiet I många kommuner och landsting ligger av tradition Kostenheten under Tekniska förvaltningen och därigenom under Tekniska nämnden. Så är det också i Ängelholms kommun. Det borde inte vara så. Maten är bland det viktigaste som finns i kommunal verksamhet. Det är en stor verksamhet som berör både skolungdomar och våra äldre medborgare, både i eget boende och inom kommunala boendeformer. I Ängelholms kommun har kostenheten 12 medarbetare, inkluderat kostchef och biträdande kostchef. Den offentliga måltiden kommer att bli allt viktigare framöver. Den politiska prioriteringen för den offentliga måltiden och den kompetens som behövs för framtiden, måste upp till diskussion och hela tiden vara överst på den politiska agendan. Folkpartiet Liberalerna föreslår att: Kostenheten blir en fristående förvaltning med kostchef och tillhörande stabsfunktioner att: Kostenheten rar egen budget med tillhörande ansvar AN, L- att: en politisk styrd Kostnämnd/utskott om förslagsvis fem personer, inrättas som arbetar med de frågor som rör den offentliga måltiden i Ängelholms kommun att: detta träder i kraft i samband med ny mandatperiod Eva Kullenberg Sven Bergman För Folkpartiet Liberalerna i Ängelholm

13 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (1) Diarienummer /136 Jonas Henriksson Tekniska nämnden Svar på Medborgarförslag från Gun-Britt Nilsson om skapande av ett levande torg Ärendebeskrivning Medborgarförslaget inkom den 15 februari 211 och förslagsställaren önskar att det på torget erbjuds utrymme för torghandel, restauranger, parkeringsplatser m.m. enligt skiss Beslutsunderlag Medborgarförslag från Gun-Britt Nilsson om skapande av ett levande torg den 15 februari 211 Beslut från Kommunfullmäktige den 21 februari 211 Tekniska kontorets tjänsteskrivelse den 1 oktober 212 Utredning Tyvärr har inte Gun-Britts medborgarförslag hanterats tidigare i Tekniska nämnden. Dock har Gun-Britts förslag funnits med i diskussionerna när ändringarna gjordes på Stortorget i Ängelholm. Centrumprojektet har som mål att skapa ett attraktivare centrum i Ängelholm och att fler ska vilja vistas där. Förslag till beslut Tekniska kontoret föreslår Tekniska nämnden föreslå Kommunstyreslen besluta att översända Tekniska kontorets tjänsteskrivelse som svar på medborgarförslaget Mikael Fritzon Teknisk chef Jonas Henriksson Projektchef Tekniska kontoret Postadress Ängelholms kommun, Ängelholm Besöksadress Östra vägen 2 Telefon Fax E-post Internet

14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige KF 57 Dnr 211/94 Medborgarförslag från Gun-Britt Nilsson om skapande av ett levande torg Ärendebeskrivning Medborgarförslaget inkom den i 211, - Bilaga KF 57, och förslagsställaren önskar att det på torget erbjuds utrymme för torghandel, restauranger, parkeringsplatser m.m. enligt skiss. Kommunfullmäktige beslutar att överlämna medborgarförslaget till tekniska nämnden Beslutet expedieras till: Tekniska nämnden Gun-Britt Nilsson Just. sign. Utdragsbestyrkande

15

16

17 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (2) Diarienummer /749 Tommy Wiberg Tekniska nämnden Svar på Medborgarförslag från Frank Weber om att återställa gratis parkering Ärendebeskrivning Frank Weber har skickat in ett medborgarförslag till kommunen om att återinföra gratis parkering vid Stadshuset. Beslutsunderlag Medborgarförslag från Frank Weber om att återställa gratis parkering den 1 juli 212 Medborgarförslag från Frank Weber om att återställa gratis parkering, beslut KF den 27 augusti 212 Remiss till tekniska nämnden avseende medborgarförslag från Frank Weber den 12 september 212 Tekniska kontorets tjänsteskrivelse den 5 oktober 212 Utredning Då parkeringsplatser blir alltför belastade bör någon form av reglering ske så att så många som möjligt kan utnyttja parkeringsplatser. I detta fall uppkom behov av att reglera parkeringsplatsen längs Thulingatan. Detta medförde att parkeringsplatsen utanför stadshuset av skatteskäl inte längre kunde vara fri för anställda. Dessutom var parkeringsplatsen tidigare ofta fullbelagd och besökande hade svårt att finna en ledig plats. Det beslutades att stadshusparkeringen skulle bli allmän och regleras. Följande parkeringsmöjligheter finns nu: Några platser är avgiftsbefriade med max parkeringstid 15 minuter. Några fler platser har avgift 5 kronor per timme mellan kl 8-17och max parkeringstid 2 timmar. Övriga platser med undantag av reserverade poolbilsplatser har avgift 5 kronor per timme mellan kl Tekniska kontoret Postadress Ängelholms kommun, Ängelholm Besöksadress Östra vägen 2 Telefon Fax E-post Internet

18 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2 (2) Diarienummer /749 Idag finns det goda möjligheter till att få en ledig plats utanför stadshuset. De avgiftsfria platserna är också väldigt ofta lediga för de som har korta besök i Stadshuset. Förslag till beslut Tekniska kontoret föreslår Tekniska nämnden föreslå Kommunstyrelsen besluta att att avslå medborgarförslaget om återställning av gratis parkering utanför stadshuset samt, översända Tekniska kontorets tjänsteskrivelse som svar på medborgarförslaget Mikael Fritzon Teknisk chef Tommy Wiberg Trafikchef Tekniska kontoret Postadress Ängelholms kommun, Ängelholm Besöksadress Östra vägen 2 Telefon Fax E-post Internet

19 DELEGERINGSBESLUT Diarienummer /329 Kommunsekreterare Mats Ulfwinger Remiss till tekniska nämnden avseende medborgarförslag från Frank Weber Nämnd: Kommunstyrelsen Delegat: Åsa Herbst Syfte: Frank Weber har inkommit med ett medborgarförslag om att parkeringen vid stadshuset åter blir avgiftsfri. Beslut: Ärendet remitteras till tekniska nämnden för yttrande senast den 14 december 212. Kommunstyrelsen Åsa Herbst Kommunstyrelsens ordförande Kommunstyrelsen Postadress Ängelholms kommun, Ängelholm Besöksadress Östra vägen 2, Ängelholm Telefon Fax E-post Internet

20 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige KF 177 Dnr 212/329 Medborgarförslag från Frank Weber om att återställa gratis parkering vid stadshuset i Ängelholm Ärendebeskrivning Förslagsställaren önskar att parkeringen vid stadshuset åter blir avgiftsfri. Beslutsunderlag Medborgarförslag från Frank Weber inkommet den 1 juli 212 Kommunfullmäktige beslutar att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen. Beslutet expedieras till: Kommunstyrelsen Just. sign. Utdragsbestyrkande

21 ÄNGELHOLMS KOMMUN Dela med dig av dina åsikter! Ängelholms kommun vill bli ännu bättre på att ge service av hög kvalitet i våra verksamheter. Skriv ner dina synpunkter, beröm, klagomål eller förslag på förändring PORTO BETALT /17c/4,ry k ):4, f-b/ htil f,?/{,s ir i L /7( 99-a o L - `) Kontaktuppgifter Du kan välja att inte uppge namn och kontaktuppgifter, men då kan vi inte återkomma till dig med besked i frågan. Namn: Adress:. E-post: i zejelt./ 1.4" c-j-c,-q 2-4,"tö Cr> fr77 Du kan även lämna din åsikt på Besöksadress: Östra vägen 2, Ängelholm ä r Ängelholms kommun Ängelholm

22 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (1) Diarienummer /86 Maria Birgander Tekniska nämnden Upphandling av drift av gatubelysning Ärendebeskrivning Gällande avtal för drift och underhåll av våra gatubelysningsanläggningar går ut För att kunna säkerställa fortsatt drift och underhåll på dessa anläggningar behöver en upphandling utföras på förslagsvis år. Denna anbudsförfrågan bör gå ut senast den 2 oktober för att säkerställa nytt avtal per den Beslutsunderlag Utdrag ur protokoll, Tekniska nämndens arbetsutskott Tekniska kontorets tjänsteutlåtande den 5 oktober 212 Preliminär anbudsförfrågan den 5 oktober 212 Teknisk beskrivning av Drift- och underhåll av gatubelysning den 8 oktober 212 Förslag till beslut Tekniska kontoret föreslår Tekniska nämnden besluta att ge tekniska kontoret i uppdrag att genomföra upphandling enligt bifogad preliminära anbudsförfrågan, samt att Tekniska nämndens ordförande, Christer Örning, bemyndigas att signera tilldelningsbeslut för ovanstående tjänst samt teckna avtal med vald entreprenör Mikael Fritzon Teknisk chef Maria Birgander Stadsträdgårdsmästare Tekniska kontoret Postadress Ängelholms kommun, Ängelholm Besöksadress Östra vägen 2 Telefon Fax E-post Internet

23 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Drift och underhåll av gatubelysning Ängelholms kommun ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 212-xx-xx

24 Titel/Kapitelrubrik Dokument nummer Sida/Sidor ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2/35 Uppdrag Underhåll av offentlig belysning inom Ängelholms kommun 212-xx-xx Uppdragsnummer Status Ändrings datum Bet. Förfrågningsunderlag Kod Text Ändr. AF INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER...3 AFA ALLMÄN ORIENTERING...3 AFB AFC AFH UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER...7 ENTREPRENADFÖRESKRIFTER...12 ALLMÄNNA HJÄLPMEDEL...28 AFB ALLMÄNNA ARBETEN...29

25 Titel/Kapitelrubrik Dokument nummer Sida/Sidor ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 3/35 Uppdrag Underhåll av offentlig belysning inom Ängelholms kommun 212-xx-xx Uppdragsnummer Status Ändrings datum Bet. Förfrågningsunderlag Kod Text Ändr. AF AFA AFA.1 AFA.12 AFA.121 AFA.122 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa Administrativa Föreskrifter ansluter till AF AMA 7. ALLMÄN ORIENTERING Personuppgifter Beställare Ängelholms kommun Tekniska kontoret Ängelholm Tel: Beställarens ombud under anbudstiden Maria Birgander Beställarens kontaktperson för visning av arbetsområdet Conny Borg AFA.14 Utsedda entreprenörer Återställning av hårdgjord yta ingår ej i entreprenaden utan utförs av beställaren. Entreprenören svarar för samordning och avrop.

26 Titel/Kapitelrubrik Dokument nummer Sida/Sidor ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 4/35 Uppdrag Underhåll av offentlig belysning inom Ängelholms kommun 212-xx-xx Uppdragsnummer Status Ändrings datum Bet. Förfrågningsunderlag Kod Text Ändr. AFA.15 AFA.155 Nätägare Nätägare - el E.ON Sverige AB Carl Gustafs väg Malmö Öresundskraft AB Västra Sandgatan 4 Helsingborg Bjäre Kraft Långskeppsgatan 1 Kraftgatan Ängelholm Västra Karup AFA.2 AFA.21 Orientering om objektet Översiktlig information om objektet Entreprenaden avser drift (ej energi) och underhåll av kommunens offentliga belysning inom Ängelholms kommun enligt tekniska anvisningar inklusive jour och beredskap. Entreprenaden innebär totalansvar för all gatu- och parkbelysning.

27 Titel/Kapitelrubrik Dokument nummer Sida/Sidor ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 5/35 Uppdrag Underhåll av offentlig belysning inom Ängelholms kommun 212-xx-xx Uppdragsnummer Status Ändrings datum Bet. Förfrågningsunderlag Kod Text Ändr. Entreprenaden är uppdelad enligt följande: A. Förebyggande underhåll: -Seriebyte av ljuskällor -Inspektion / -Punktbyte av ljuskällor -Armaturbyte -Byte av rostskadade stolpar -Övriga underhållsarbeten B. Felavhjälpning: -I stolpcentral, gruppledning och armatur -Vandalisering Trafikskador (TFF skador och försäkringsbolag) -Kabelfel -Övrigt underhåll C. Ombyggnad och mindre utbyggnad. ) I entreprenaden skall ingå allt material och arbete, som erfordras för underhållet. Entreprenaden omfattar såväl befintliga anläggningar som tillkommande/ avgående delar under entreprenadstiden. Anläggningarna skall drivas så de uppfyller krav i tekniska anvisningar, föreskrifter, normer samt ta hänsyn till trafiksäkerhet och miljö. Arbetet skall bedrivas så att ett estetiskt tillfredställande utseende på anläggningarna erhålls. ) Obs! Ej ensamrätt, utan vid större omfattning kan konkurrens-upphandling ske. Entreprenören har samordning och innehavaransvar.

28 Titel/Kapitelrubrik Dokument nummer Sida/Sidor ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 6/35 Uppdrag Underhåll av offentlig belysning inom Ängelholms kommun 212-xx-xx Uppdragsnummer Status Ändrings datum Bet. Förfrågningsunderlag Kod Text Ändr. AFA.22 Objektets läge Inom Ängelholms kommun. AFA.3 Förkortningar AF= Administrativa föreskrifter TA= Tekniska anvisningar AB 4 = Allmänna bestämmelser REBEL 91 = Teknisk beskrivning av vägbelysning VGU = Vägar och gators utformning ISO = International Standard Organisation (Internationella standardiseringsorganisationen) ELSÄK-FS = Starkströmsföreskrifterna MR = Mätregler ESA = Elsäkerhetsanvisningar IBL = Installationsbestämmelser STEV-FS= Elinstallationsföreskrifter AFS = Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling LOU= Lagen om offentlig upphandling APV=Arbete på väg B = Beställare E = Entreprenör AFA.4 Begreppsförklaring Funktionsbesiktning: Besiktning av funktion, specificerad i mätbara termer under avtalstiden. Åtgärdssyn: Besiktning av anläggningar i syfte att dokumentera nuvarande status och utifrån detta planera periodiska åtgärder. Årlig godkännande syn: Årligen godkännande av det förebyggande underhållet.

29 Titel/Kapitelrubrik Dokument nummer Sida/Sidor ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 7/35 Uppdrag Underhåll av offentlig belysning inom Ängelholms kommun 212-xx-xx Uppdragsnummer Status Ändrings datum Bet. Förfrågningsunderlag Kod Text Ändr. AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER AFB.1 AFB.11 Former mm för upphandling Upphandlingsförfarande Upphandling görs som en Öppen upphandling enligt LOU (27:191) med ändringar tom 211:131. Förhandling medges inte. AFB.12 Entreprenadform Utförandeentreprenad. AFB.13 Ersättningsform Fast pris utan indexreglering till och med , därefter fastpris med årsvis indexreglering enligt AFC.614. AFB.15 Förutsättningar för upphandling Beställaren får endast anta sådan entreprenör som är registrerad för redovisning och betalning av mervärdesskatt, innehållen preliminär A- skatt och arbetsgivareavgifter.

30 Titel/Kapitelrubrik Dokument nummer Sida/Sidor ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 8/35 Uppdrag Underhåll av offentlig belysning inom Ängelholms kommun 212-xx-xx Uppdragsnummer Status Ändrings datum Bet. Förfrågningsunderlag Kod Text Ändr. AFB.2 AFB.21 AFB.22 Förfrågningsunderlag Tillhandahållande av förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlaget läggs upp på anbudsportal: Förteckning över förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlaget består av följande handlingar: 2 Ändringar i AB4, se AFC AB4 (bifogas ej) 6 Förfrågningsunderlag 6 Särskilda mät och ersättningsregler MER Anläggning 1 (bifogas ej) 9 Administrativa föreskrifter, daterade 212-xx-xx 1 Mängdförteckning och à-prislista ej prisatt 212-xx-xx 11 Teknisk beskrivning 13 Övriga handlingar 13.1 Gällande starkströmsföreskrifter, ELSÄK-FS (bifogas ej) 13.2 EBR-publikation, Information om underhåll av vägbelysning (bifogas ej) 13.4 Trafikverkets Regler för säkerhet vid vägarbete och transporter (bifogas ej) 13.5 EBR-standard KJ 41:9 (bifogas ej) 13.6 ESA (bifogas ej) 13.7 Sammanställning över tändställen Anläggningsregister Kommungräns med gräns för nätägare. Anbudsgivaren ska själv kontrollera att han för anbudsgivning erhållit fullständigt förfrågningsunderlag enligt ovan.

31 Titel/Kapitelrubrik Dokument nummer Sida/Sidor ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 9/35 Uppdrag Underhåll av offentlig belysning inom Ängelholms kommun 212-xx-xx Uppdragsnummer Status Ändrings datum Bet. Förfrågningsunderlag Kod Text Ändr. AFB.23 Upplysningar under upphandlingen/frågor och svar Frågor ska ställas senast tio dagar före anbudstidens utgång, det vill säga senast och kommer att besvaras till samtliga som begärt ut förfrågningsunderlaget snarast och senast sex dagar före anbudstidens utgång, det vill säga Eventuella frågor, förtydliganden eller kompletteringar sker via upphandlingsstödet KOMMERS på adress Anbudsgivare som via kommers registrerat sin e-postadress i denna upphandling får automatiskt meddelande som rör upphandlingen via e-post. Övriga anbudsgivare måste själva bevaka eventuella förtydliganden, svar eller kompletteringar. Har du frågor om Kommers upphandlingsstöd, kontakta Håkan Anderberg via e-post: AFB.3 Anbudsgivning Det åligger anbudsgivare, att före anbudets avgivande, på plats förvissa sig om belysningsanläggningarnas utbredning, belägenhet och funktioner samt göra sig fullt förtrogen med de förhållanden som kan inverka på kostnaderna för entreprenaden och dess bedrivande. Anbudsgivaren svarar för eventuella kostnader i samband med anbudet.

32 Titel/Kapitelrubrik Dokument nummer Sida/Sidor ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 1/35 Uppdrag Underhåll av offentlig belysning inom Ängelholms kommun 212-xx-xx Uppdragsnummer Status Ändrings datum Bet. Förfrågningsunderlag Kod Text Ändr. AFB.31 Anbuds form och innehåll Anbudets märkning och adressering Anbud ska lämnas elektroniskt via: Anbud via fax, epost eller brev accepteras ej. Entreprenören skall i anbudet: Namnge ombud, arbetsledning, kvalitetsansvarig, miljöansvarig samt den person som ska användas i arbetsmiljöarbetet under entreprenadtiden (BAS-P och BAS-U) samt vid anmodan bifoga namngivna personers CV. Visa att ansvarig elinstallatör innehar allmän behörighet och är registrerad hos entreprenören. Redogöra för sin organisation samt personalens erfarenheter och kompetens avseende liknande entreprenader. Namnge eventuella underentreprenörer. Redogöra för erbjuden maskinpark, utrustning mm. Ange anbudssumma (exkl. moms). Bifoga prissatta mängdförteckningar enligt AFB.22. Redovisa sitt kvalitets- och miljösystem. Bifoga kopia av F-skattesedel. Entreprenören skall vara registrerad för redovisning och betalning av mervärdesskatt. Intyg att anbudsgivare s har minst risknivå 5 på CreditSafe s rankningslista eller motsvarande. Intyg att uteslutningsgrund enligt LOU 1 kap 1 o 2 ej föreligger. Av Skatteverket och Kronofogdemyndigheten besvarad blankett SKV 482 Begäran om upplysningar för upp handling. SE AFB.51. Bifoga kopia av Registreringsbevis (från Bolagsverket). Ange e-postadress dit tilldelningsbeslut ska skickas. Ange vem som svarar på eventuella frågor om anbudet.

33 Titel/Kapitelrubrik Dokument nummer Sida/Sidor ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 11/35 Uppdrag Underhåll av offentlig belysning inom Ängelholms kommun 212-xx-xx Uppdragsnummer Status Ändrings datum Bet. Förfrågningsunderlag Kod Text Ändr. Ange 3 st relevanta referensobjekt som omfattar drift- och underhåll av gatubelysningsanläggningar. Referensobjekten får inte vara äldre än 3 år Namn, telefonnummer och e-post adress till referensperson skall anges. Referensobjekten ska vara i Sverige samt omfatta minst 4 st ljuspunkter. Ange e-post adress till ombud. Avser anbudsgivare att anlita underentreprenör skall denne namnges i anbudet och underentreprenörens lämplighet underställas B: s prövning. Anbudssumman enligt mängdförteckning handling 1 som ifylld bifogas anbudet. Förutom totalanbudssumma skall delsummor för ovanstående anges. Anbud skall avges på svenska. Anbud skall avges i svensk valuta (sek). Anbud skall avges exklusive mervärdesskatt. Anbud som inte är komplett enligt ovan kan komma att förkastas. AFB.311 Huvudanbud Alternativa anbud tillåts inte. AFB.313 AFB.32 AFB.33 Komplettering av anbud På anmodan skall inom 5 arbetsdagar följande uppgifter lämnas: Översiktlig tidplan. Faktureringsplan. Anbudstidens utgång Anbud skall vara beställaren tillhanda senast Anbuds giltighetstid Anbudsgivaren är bunden till sitt anbud till och med

Administrativa Föreskrifter Ramavtal 2015

Administrativa Föreskrifter Ramavtal 2015 Handling Sidantal 19 Administrativa Föreskrifter Gemensamma föreskrifter för bygg-, el-, målningsoch Upprättad av Kristinehamnsbostäder INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER... 3 AFA ALLMÄN

Läs mer

Kv Vargen Lulsundsgatan 20 A, 20 B

Kv Vargen Lulsundsgatan 20 A, 20 B Handling 6.4 Sidantal 21 Kv Vargen Lulsundsgatan 20 A, 20 B ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg Förfr Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRFR

Läs mer

Förfrågningsunderlag. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg

Förfrågningsunderlag. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg Handling 6.4 Sidantal 21 Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg Upprättad av Magnus Bjuhr Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA

Läs mer

ANBUDSINFODRAN. Inbjudan till anbudsräkning avseende rubricerade entreprenad.

ANBUDSINFODRAN. Inbjudan till anbudsräkning avseende rubricerade entreprenad. ANBUDSINFODRAN Holsljunga Fiber ME 1 Anbudsinfordran avseende Markentreprenad för utbyggnad av fibernät 2015 i Holsljunga, Svenljunga kommun. Inbjudan till anbudsräkning avseende rubricerade entreprenad.

Läs mer

ADMINISTRATIV FÖRESKRIFTER. TOTALENTREPRENAD Sanering av oljeförorenat område Scharins Fas 2

ADMINISTRATIV FÖRESKRIFTER. TOTALENTREPRENAD Sanering av oljeförorenat område Scharins Fas 2 ADMINISTRATIV FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD Sanering av oljeförorenat område Scharins Fas 2 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Skellefteå 2010-06-10 Innehållsförteckning AFA ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 3 AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER

Läs mer

Gatubelysning. på entreprenad. Upphandling uppföljning utvärdering

Gatubelysning. på entreprenad. Upphandling uppföljning utvärdering Gatubelysning på entreprenad Upphandling uppföljning utvärdering SKL Kommentus Media AB Hornsgatan 15, 117 99 Stockholm Tfn 08-709 59 00, www.sklkommentus.se Sveriges Kommuner och Landsting Hornsgatan

Läs mer

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION Sid 1 (21) 13 januari 2014 Dnr: 006/14 UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION 1. INBJUDAN Brottsförebyggande rådet (Brå) inbjuder att lämna anbud på Grafisk formgivning och produktion. 1.1 Om

Läs mer

Allmänna Bestämmelser

Allmänna Bestämmelser Allmänna Bestämmelser FÖR BYGGNADS-, ANLÄGGNINGS- OCH INSTALLATIONS- ENTREPRENADER AB 03 (I anslutning till AB 03 har utarbetats särskilda formulär, BKK:s formulär X/03 för fastprisavtal och BKK:s formulär

Läs mer

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket KKV1000, v1.3, 2011-12-15 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2015-05-21 Dnr 367/2015 1 (24) Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket Sista anbudsdag: 2015-06-25 Adress 103 85 Stockholm Besöksadress Torsgatan

Läs mer

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlag Upphandlingsföreskrift och ansökningsformulär för leverantör av; hemtjänst enligt SoL avlösar- och ledsagarservice enligt LSS Antagen av Socialnämnden 2014-09-25 gällande från 2015-01-01

Läs mer

Förfrågningsunderlag Kundval, Lag om valfrihetssystem. Kravspecifikation för godkännande som utförare av tjänsterna:

Förfrågningsunderlag Kundval, Lag om valfrihetssystem. Kravspecifikation för godkännande som utförare av tjänsterna: FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG OMVÅRDNAD 1(31) VÅRD OCH OMSORG Förfrågningsunderlag Kundval, Lag om valfrihetssystem Kravspecifikation för godkännande som utförare av tjänsterna: - Omvårdnad inklusive delegerad

Läs mer

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag 2014-03-12 Diarienummer: 2014/14 Förfrågningsunderlag Personlig assistans enligt LSS samt ickevalsalternativ för assistans enligt SFB i Simrishamns kommun enligt Lagen om valfrihetssystem (LOV) 1.0 ALLMÄN

Läs mer

Arbetsgivarverket har cirka 65 anställda. Mer information finns på Arbetsgivarverkets hemsida www.arbetsgivarverket.se.

Arbetsgivarverket har cirka 65 anställda. Mer information finns på Arbetsgivarverkets hemsida www.arbetsgivarverket.se. Förfrågningsunderlag Dnr 2008-04-18 0804-0235-11 Upphandling avseende medlemsundersökning och medarbetarundersökning för Arbetsgivarverket Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

Läs mer

4 år från och med den dag då avtalet träder i kraft

4 år från och med den dag då avtalet träder i kraft Polisens verksamhetsstöd Administrativa enheten Upphandlingssektionen ANSÖKNINGSINBJUDAN Diarienr (åberopas vid korrespondens) HD-PVS-20/13 Datum 2013-03-28 Ärendebeteckning Upphandlande myndighet Polismyndigheten

Läs mer

Från två till 120 anbud

Från två till 120 anbud Boverket Rapport April 2004 Från två till 120 anbud En rapport från Gårdstensbostäder om sänkta byggkostnader och lägre hyror vid upphandling av ombyggnad av flerbostadshus i Göteborg Från två till 120

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SN 2013/1667 UNDERLAG FÖR ANSÖKAN OM ATT TILLHANDAHÅLLA KORTTIDSVISTELSE I FORM AV KORTTIDSHEM OCH LÄGERVISTELSE

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SN 2013/1667 UNDERLAG FÖR ANSÖKAN OM ATT TILLHANDAHÅLLA KORTTIDSVISTELSE I FORM AV KORTTIDSHEM OCH LÄGERVISTELSE FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SN 2013/1667 UNDERLAG FÖR ANSÖKAN OM ATT TILLHANDAHÅLLA I FORM AV KORTTIDSHEM OCH LÄGERVISTELSE 1 INNEHÅLL Inbjudan att lämna ansökan... 4 1. Allmän information... 5 1.1 Upphandlingen...

Läs mer

Förfrågningsunderlag 2014-03- 26

Förfrågningsunderlag 2014-03- 26 DNR SSL 1.3:34/14 Förfrågningsunderlag 2014-03- 26 Upphandling av fast/mobil telefoni samt växellösning Innehåll 1. Anbudsinbjudan... 5 1.1. Allmän information... 5 1.1.1. Inbjudan... 5 1.1.2. Information

Läs mer

Direktupphandling av Grönytesskötsel traktorklippning 2015-2018

Direktupphandling av Grönytesskötsel traktorklippning 2015-2018 ÖVERTORNEÅ KOMMUN FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Dnr 1 (8) Direktupphandling av Grönytesskötsel traktorklippning 2015-2018 Övertorneå kommun inbjuder Er att lämna anbud på rubricerad direktupphandling i enlighet

Läs mer

2012-03-21 Dnr 1201-0039-53. Förfrågningsunderlag Upphandling avseende rekryteringstjänster

2012-03-21 Dnr 1201-0039-53. Förfrågningsunderlag Upphandling avseende rekryteringstjänster 2012-03-21 Dnr 1201-0039-53 Förfrågningsunderlag Upphandling avseende rekryteringstjänster 1 Inledning Presentation av Arbetsgivarverket Arbetsgivarverket är en statlig myndighet och arbetsgivarorganisation

Läs mer

Direktupphandling enligt LOU

Direktupphandling enligt LOU Direktupphandling enligt LOU Övertorneå kommun Tillväxtenheten Offertförfrågan Hemsida till projektet Koldioxidkrediter från skogen ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER, 1.0 Omfattning Tillväxtenheten efterfrågar

Läs mer

Psykoterapi inom LOV (lag om valfrihetssystem) Örebro län

Psykoterapi inom LOV (lag om valfrihetssystem) Örebro län Psykoterapi inom LOV (lag om valfrihetssystem) Örebro län Förfrågningsunderlag med förutsättningar för att bedriva psykoterapi inom Region Örebro län Beslutad i LS 2014-12-09 1 (35) Innehållsförteckning

Läs mer

1. Inbjudan att inkomma med anbud

1. Inbjudan att inkomma med anbud Förfrågningsunderlag 2013-11-27 Upphandlande organisation Upphandling Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Digitala Mötesrum 2013 Renée Sjölund 96-99-2011 Sista anbudsdag: 2014-01-30 Symbolförklaring:

Läs mer

2012-11-05. SKL Kommentus Inköpscentral AB - SKI IT-Konsulttjänster - Arkitekter 2012

2012-11-05. SKL Kommentus Inköpscentral AB - SKI IT-Konsulttjänster - Arkitekter 2012 Förfrågningsunderlag 2012-11-05 Upphandlingsansvarig Upphandling SKL Kommentus Inköpscentral AB - SKI Anna Nessen 10135-4 Sista anbudsdag: 2012-12-17 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav

Läs mer

Förfrågningsunderlag personlig assistans enligt LSS och ickevalsalternativet

Förfrågningsunderlag personlig assistans enligt LSS och ickevalsalternativet Förfrågningsunderlag 2015-06-18 Upphandlande organisation Upphandling Lunds kommun Förfrågningsunderlag Personlig assistans enligt LSS samt ickevalsalternativet Eva Henriksson 15/14 Symbolförklaring: Sista

Läs mer

UPPHANDLING AV CAFETERIA FÖR NORRORTS POLISMÄSTARDISTRIKT, POLISMYNDIGHETEN I STOCKHOLMS LÄN (7 bilagor)

UPPHANDLING AV CAFETERIA FÖR NORRORTS POLISMÄSTARDISTRIKT, POLISMYNDIGHETEN I STOCKHOLMS LÄN (7 bilagor) Anbudsförfrågan Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen Handläggare Elis Kalered Datum 2013-07-18 Diarienr (åberopas vid korresp) A000.374/2013 Saknr 914 Sista anbudsdag:

Läs mer

1. Förfrågningsunderlag Etableringslotsar

1. Förfrågningsunderlag Etableringslotsar Förfrågningsunderlag 2012-03-07 Upphandlingsansvarig ARBETSFÖRMEDLINGEN Tomas Åkerblom Upphandling Etableringslotsar Af-2010/121363 Sista anbudsdag: ansökansdag: Anbud kan lämnas löpande Symbolförklaring:

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST. Krav på ansökan och utföraren

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST. Krav på ansökan och utföraren 1 (6) Omsorgskontoret 2014-06-19 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST Del 1/3 Krav på ansökan och utföraren Upphandlande myndighet: Linköpings kommun genom Äldrenämnden Innehåll

Läs mer

Hemtjänst enligt Socialtjänstlagen (SoL)

Hemtjänst enligt Socialtjänstlagen (SoL) Upphandling enligt Lag om Valfrihetssystem Förfrågningsunderlag gällande Hemtjänst enligt Socialtjänstlagen (SoL) personlig omvårdnad och serviceinsatser 1 Inbjudan att ansöka om godkännande som utförare

Läs mer

2012-09-28. Mer information om SKL Kommentus Inköpscentral AB finns på www.sklkommentus.se.

2012-09-28. Mer information om SKL Kommentus Inköpscentral AB finns på www.sklkommentus.se. Förfrågningsunderlag 2012-09-28 Upphandlingsansvarig Upphandling Elevdatorer & Surfplattor 2012 Petra Edenfeldt 10191 Sista anbudsdag: 2012-11-09 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav som

Läs mer

Upphandling enligt Lag om Valfrihetssystem

Upphandling enligt Lag om Valfrihetssystem Upphandling enligt Lag om Valfrihetssystem (LOV) Förfrågningsunderlag gällande Hemtjänst enligt Socialtjänstlagen (SoL) personlig omvårdnad och serviceinsatser Fastställt av omsorgsnämnden 62 1 Att ansöka

Läs mer