ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa Administrativa Föreskrifter ansluter till AMA AF 07 TOTALENTREPRENAD AVSEENDE NYBYGGNAD AV OMKLÄDNINGSBYGGNAD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa Administrativa Föreskrifter ansluter till AMA AF 07 TOTALENTREPRENAD AVSEENDE NYBYGGNAD AV OMKLÄDNINGSBYGGNAD"

Transkript

1 GOIN AB PERSTORP KOMMUN PERSTORPS 25:27 TEKNISKA KONTORET ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa Administrativa Föreskrifter ansluter till AMA AF 07 TOTALENTREPRENAD AVSEENDE NYBYGGNAD AV OMKLÄDNINGSBYGGNAD YBBARPS IDROTTSPLATS Arkitekt- och byggprojektör GOIN AB Rävhallahus KÅGERÖD Tel , , Fax , Handläggare: Gert Olsson

2 2 PERSTORPS KOMMUN PERSTORP 25:27 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Innehållsförteckning Sid AFA ALLMÄN ORIENTERING 2 AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 4 AFD ENTREPRENADFÖRESKRIFTER 8 AFH ALLMÄNNA HJÄLPMEDEL 21 AFJ ALLMÄNNA ARBETEN 23 AF AFA AFA.11 AFA.121 AFA.122 AFA.13 AFA.151 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa administrativa föreskrifter ansluter till AF AMA 07. För uppdraget gäller Allmänna Bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader, ABT 06, med de ändringar och tillägg som följer av dessa Administrativa föreskrifter. ALLMÄN ORIENTERING Perstorps Kommun, Tekniska kontoet inbjuder till anbudsgivning på totalentreprenad avseende nybyggnad av omlädningsbyggnad, Ybbarps Idrottplats Perstorp. Byggherre och beställare Perstorps Kommun Kommunhuset, Torget 1, Perstorp Beställarens ombud under anbudstiden Ombud är Bengt Marntell, Perstorps kommun, , Förfrågningar om entreprenaden under anbudstiden skall ställas till Bengt Marntell. Beställarens kontaktperson för visning av arbetsområdet För visning av arbetsområdet kontaktas Bengt Marntell, , , Projektör Arkitekt- och byggprojektör GOIN AB Rävhallahus Kågeröd. Tel , Fax , Handläggare: Gert Olsson VA-Leverantör Perstorps kommun Perstorp

3 3 AFA.152 AFA.154 AFA.2 AFA.21 AFA.22 Värme-Leverantör Perstorps kommuns Fjärrvärme EL-Leverantör Eon Orientering om objektet Översiktlig information om objektet Uppdraget omfattar att enligt föreliggande handlingar och i samråd med beställaren utföra följande arbeten: På totalentreprenad utföra nybyggnad av omklädnadsbyggnad, Ybbarps idrottsplats i Perstorp Objektet kommer att bedrivas som en totalentreprenad. Objektens läge Objektet är beläget inom Perstorp 25:27 i Perstorp i Perstorps kommun. Gatuadress är Ybbarps Idrottsplats, Perstorp

4 4 AFB AFB.11 AFB.12 AFB.13 AFB.15 UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER Upphandlingsförfarande Upphandlingen sker som förenklad förhandlad upphandling. Entreprenadform Entreprenadform: Totalentreprenad.ABT 06 Ersättningsform Ersättningsform: Fast pris utan indexreglering. Övriga upphandlingsförutsättningar Som förutsättning för beställning gäller att: - Bygglov är beviljat samt att bygganmälan tillstyrks. - Anbudsgivare skall vara registrerad för redovisning och betalning av mervärdeskatt m m. - Att entreprenören är fri från skulder för svenska skatter och socialavgifter. - Anbudsgivare skall senast före antagande meddela huruvida fel och brister i förfrågnings-underlaget påverkar entreprenadsumman. Skulle någon av dessa förutsättningar brista är beställningen annullerad utan ersättningsrätt för någondera part. AFB.2 AFB.21 Förfrågningsunderlag Avvikelser från förfrågningsunderlag skall redovisas separat i anbudet. Tillhandahållande av förfrågningsunderlag Beställaren tillhandahåller en (1) omgång utan krav på ersättning för förfrågningsunderlaget. Mot ersättning 300:- tillhandahåller beställaren ytterligare omgångar av förfrågningsunderlaget. Beställning kan ske hos arkitekt- och byggprojektör GOIN AB, Lämpligast via eller via fax

5 5 AFB.22 Förteckning över förfrågningsunderlag Ändringar i ABT 06 som är upptagna i sammanställning under AFD.111 i dessa administrativa föreskrifter Allmänna bestämmelser för småhusentreprenader avsedda för byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten ABT 06. (Bifogas ej) Anbudsformulär, Bilaga A1 bilaga till dessa Administrativa föreskrifter Förfrågningsunderlag Administrativa föreskrifter, denna handling, daterad Beskrivningar Rambeskrivning för Hus, VVS, Vent och El, daterad , bilaga Ritningar Ritningar enligt förteckning i rambeskrvning Övriga handlingar Mätregler husbyggnadsarbeten MR 90 utgiven av Svensk Byggtjänst AB. Gäller endast för tilläggs- och ändringsarbeten. (Bifogas ej) BBR, BKR. (Bifogas ej) AF AMA 07, Hus AMA 08 samt RA 08 Hus. (Bifogas ej). Anbudsgivare är skyldiga att före anbuds avgivande kontrollera att samtliga handlingar i förfrågningsunderlaget finns tillgängliga. AFB.23 AFB.3 AFB.31 AFB.311 Kompletterande förfrågningsunderlag Beställaren förbehåller sig rätten att komplettera förfrågningsunderlaget under anbudstiden. Finner anbudsgivare att förfrågningsunderlaget i något avseende är oklart, skall härav föranledd förfrågan framställas till beställarens ombud under anbudstiden. Endast skriftliga kompletterande uppgifter i form av PM till samtliga anbudsgivare är bindande för både beställare och anbudsgivare. Anbudsgivning Anbuds form och innehåll Anbudet skall innehålla följande: Anbud skall lämnas på svenska språket. Anbudsumma exklusive mervärdeskatt. Anbudet skall omfatta alla kostnader för genomförda arbeten som innefattas. Eventuella rese- och traktamentskostnader skall vara inkalkylerade i anbudet. Av anbudsgivaren bedömd erforderlig total byggnadstid skall anges i anbudet. Eventuella reservationer, förutsättningar o dylikt för anbudet, skall vara prissatta i anbudet. Anbudet skall redovisas i anbudsformulär A1. Separat anges i anbudet timkostnad för eventuellt beställt extra arbete. I timkostnaden skall ingå administration, vinst och alla övriga omkostnader. Anbudsgivare skall ange namn, adress, företagsform, län där anbudsgivaren har sitt säte samt person- eller organisationsnummer och F-skattebevis. Avvikelser från förfrågningsunderlag skall redovisas separat och vara prissatta. Huvudanbud Anbud skall avse utförande och material enligt förfrågningsunderlaget och skall avges enligt bifogat anbudsformulär.

6 6 AFB.312 AFB.313 AFB.32 AFB.33 AFB.34 Sidoanbud Alternativa förslag till utförande, material, varor etc. skall redovisas som sidoanbud. Sidoanbud skall vara utformat så att det kan jämföras med huvudanbudet. Samtliga konsekvenser av alternativa förslag måste redovisas, även på andra delar av objektet. Följdkostnader med anledning av sidoanbud skall anges i anbudssumman för sidoanbudet. varvid gäller: S Huvudanbud enligt förfrågningsunderlaget skall lämnas. S S Prissättning av sidoanbud redovisas separat och direkt jämförbart med huvudanbud. Sidoanbudets förutsättningar skall vara så noggrant beskrivna och specificerade att omfattning och utförande klart framgår. Kompletteringar till anbud Anbudsgivare skall inom två vecka efter begäran redovisa - TE skall efter beställning överlämna säkerhet enligt AFD.631 utkast till miljöplan utkast till kvalitetsplan utkast till kontrollplaner för egenkontroll referenser för föreslagen arbetsledning (platschef, arbetsledare) vilka underentreprenörer som kommer att anlitas utkast till tidplan utkast till betalningsplan - Kopia av försäkringsbrev enligt AFD.54 - Checklista och provning Anbudstidens utgång Anbudet skall vara inlämnat senast enligt tid som anges i följebrev. Anbudets giltighetstid Med ändring av AMA AF gäller: Anbudsgivare är bunden av sitt anbud i tolv (12) veckor efter anbudstidens utgång. Adressering Anbuden skall sändas eller lämnas till Perstorps kommun Tekniska kontoret, Bengt Marntell PERSTORP Besöksadress är Järnvägsgatan 4, Perstorp Anbudet skall märkas överst med "NYBYGGNAD AV ONKLÄDNADSBYGGNAD - ANBUD". Anbud lämnas i förseglat omslag. AFB.4 AFB.5 Anbudsöppning Sluten anbudsöppning utan dröjsmål efter anbudstiden utgång kommer att tillämpas. Anbudsprövning Beställaren förbehåller sig fri prövningsrätt av anbuden.

7 7 AFB.51 AFB.511 AFB.52 AFB.53 AFB.531 AFB.54 Prövning av anbudsgivare Följande krav ställs på anbudsgivare S finansiell och ekonomisk styrka S teknisk kompetens S registrering för redovisning och betalning av mervärdeskatt m m S krav enligt LOU 1 kap 17 och 6 kap 9 Uppgift från skatteverket och kronofogdemyndighet Värderingsgrunder vid prövning av anbud Av de anbud som kan komma ifråga för antagande antas det som beställaren med beaktande av samtliga omständigheter anser förmånligast. Meddelande om beslut vid anbudsprövning Beställaren kommer att ge anbudsgivare skriftligt besked om utfall vid anbudsprövning. Ersättning för anbudsräkning Ersättning för anbudsräkning utgår ej. Upphävande av anbudsinfordran Beställaren äger rätt att förkasta samtliga anbud och upphäva anbudsinfordran om - anbuden innefattar för högt pris eller av någon anledning är oförmånliga eller - upphandling ej bör komma till stånd. Förkastas samtliga anbud meddelar beställaren skriftligen samtliga anbudsgivare att anbudsgivningen upphävts och anledningen härtill. Först därefter sker ev förnyad anbudsinfordran.

8 8 AFD AFD.1 ENTREPRENADFÖRESKRIFTER VID TOTALENTREPRENAD För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser för totalentreprenader avseende byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten ABT 06 med de ändringar, tillägg och uteslutningar som anges i dessa Administrativa Föreskrifter. Omfattning Entreprenad omfattar markarbeten, husbyggnadsarbeten, målningsarbeten, rör- och luftbehandlingsarbeten och elarbeten. Kontraktsarbetena omfattar i den mån annat ej framgår av förfrågningsunderlaget, se AFB.22, en fullt färdig och fungerande produkt. Det förhållandet att ett visst arbete eller arbetsmoment ej finns redovisat i förfrågningsunderlaget innebär ej automatiskt att arbetet ej ingår i entreprenaden. Det åvilar därför anbudsgivaren att kritiskt granska förfrågningsunderlaget och i anbud redovisa de eventuella arbeten som ej medtagits men som måste utföras för att en komplett anläggning skall erhållas. Anbudsgivaren förutsätts före avgivande av anbud ha skaffat sig kännedom om byggnadsområdet och andra förhållanden av betydelse som kan erhållas genom besök på platsen samt utföra samtliga de undersökningar som erfordras för entreprenadens genomförande. Entreprenaden omfattar nybyggnad av omklädnadsbyggnad i ett plan. Omfattningen i detalj framgår av förfrågningsunderlaget förtecknat under AFB.22. AFD.11 Kontraktshandlingar Anbud antas genom beställningsskrivelse och/eller förhandlingsprotokoll. AFD.111 Sammanställning över ändringar i ABT 06 Fasta bestämmelser AFD.23 Ändringar och tilläggsarbeten AFD.5 Ansvar AFD.54 Försäkring AFD.611 Ersättningar för förändringar och tilläggsarbeten AFD.62 Betalning AFD.713 Slutbesiktning AFD.12 AFD.121 Arbetsområde Arbetsområdets gränser Entreprenadgräns är den gräns inom vilken kontraktsarbeten skall utföras enligt handlingarna. Entreprenadgränsen respektive arbetsområdesgränsen framgår av handlingarnas innehåll i övrigt. Entreprenadgräns är 5 meter utanför byggnaden samt 5 meter utanför skärmtaket.

9 9 AFD.122 AFD.131 AFD.132 AFD.133 Syn före påbörjande av arbete Med hänsyn till de skador som kan uppkomma på fastigheten vid byggnadsarbetena skall syn förrättas för fastställande och dokumentation av fastighetens skick före påbörjande av entreprenaden. Entreprenören kallar till syn. Varje part betalar sina kostnader. Beställaren upprättar erforderlig dokumentation. Uppgifter om sidoentreprenader och andra arbeten Entreprenören skall utan ersättning eller tidsförlängning tåla att beställaren och dennes nyttjare under entreprenadtiden låter utföra sidoentreprenader (t.ex. data, telefoninstallation etc). Arbetstider Arbetet får endast bedrivas under vardagar mellan kl 06:45 och kl 18:00. Arbete under andra tider förutsätter särskild överenskommelse. Pågående drift eller verksamhet inom och invid arbetsområdet Vid disponering av arbetsområdet skall entreprenören ta hänsyn till att byggnader och anläggningar på fastigheten är i bruk under entreprenadtiden. Arbetena skall bedrivas så att verksamheten inte förhindras eller störs mer än vad som obetingat kan erfordras för arbetenas genomförande. Arbetet måste utföras så att utrymning är säkerställd hela tiden och så att damm och byggavfall kontinuerligt städas bort så att det inte sprids av förbipasserande till ej berörda delar. Byggnadens och anläggningens entré och andra för byggnaden viktiga funktioner samt utryckningsfordon får inte hindras av materialupplag m m. Val av plats för arbetsbodar, containrar, upplag och dylikt sker i samråd med beställaren. Arbetsområdet skall på entreprenörens försorg avskärmas från övriga byggnadsdelar och markområden. Avskärmningen skall skydda nyttjarens verksamheter inom berörda delar med avseende på buller, damm, skador m m. Efter arbetsdagens slut skall löst liggande material säkras så att det ej kan spridas eller orsaka olycksfall. Städning skall utföras efter varje dag. Speciellt skall hänsyn tagas till risker som kan orsaka brand. AFD.134 AFD.135 AFD.14 Förutsättningar med hänsyn till befintliga byggnader Befintliga system för t ex el, värme, vatten, avlopp och tele skall kunna användas under entreprenadtiden. Behövs omkopplingar skall detta ske på tid då verksamhet ej pågår i byggnader eller så att det minimalt stör övrig verksamhet i byggnaderna och anläggningen. Eventuella befintliga larm skall omkopplas för provisorisk drift i erforderlig omfattning. Erforderliga provisorier härför skall utföras och bekostas av entreprenören. Förutsättningar med hänsyn till vägtrafik Arbetet inom och invid arbetsområdet skall planeras och genomföras så att störningar för berörda minimeras. Eventuell avstängning av allmän plats, p-platser m m skall ske i samråd med och godkännas av beställaren och berörda myndigheter. Skydds- och säkerhetsföreskrifter Arbete skall bedrivas i enlighet med gällande skydds- och säkerhetsföreskrifter. Entreprenören svarar för att egen personal ges föreskriven information och utbildning i skydd och säkerhet. Det åligger entreprenören att med underentreprenör avtala om motsvarande skyldighet för denne mot sin personal.

10 10 AFD.153 AFD.16 AFD.161 AFD.162 AFD.163 AFD.17 AFD.171 AFD.172 AFD.185 AFD.186 AFD.2 Information till fastighetsägare, brukare m fl Entreprenören skall före arbetenas påbörjande lämna information till beställaren beträffande tider, arbetsområden och speciellt störande arbetsmoment under entreprenadtiden. Tillstånd m m Tillstånd från myndigheter Beställaren inlämnar, där så krävs, bygglovsansökan förhandsanmälan, bygganmälan och anmälan om kvalitetsansvarig enligt PBL. TE skall bistå beställaren med de kompletterande uppgifter som krävs. Myndighetsbesiktning Se ABT 06 kap Överenskommelser m. m TE skall bedriva sin verksamhet så att den inte innebär åsidosättande av lag eller kollektivavtal eller på annat sätt strider mot vad som är allmänt godtaget inom entreprenörens kollektivavtalsområde. Anmälningar Beställarens kvalitetsansvarige ombesörjer alla erforderliga anmälningar och besiktningar enligt gällande myndighetskrav. Anmälningar till myndigheter Ev förhandsanmälan till arbetsmiljöverket inlämnas av beställaren. Anmälningar till beställaren Te skall regelbundet informera BE:s kvalitetsansvarige om arbetets bedrivande och uppföljande av kvalitetsplaner och egenkontrollsystem. Innan byggnadsdel, installationsdel eller dyligt görs oåtkomligt för besiktning eller kontroll skall BE underrättas så att syn kan ske. CE-märkning av maskinanläggning Totalentreprenören skall utföra CE-märkning enligt gällande lagstiftning. Lämpligen överlämnar totalentreprenör ansvaret på en underentreprenör med erforderlig kompetens. Underlag för CE-märkning m m Entreprenören skall överlämna tillverkningsdokument över installation. Dokumentationen skall överensstämma med Arbetarskyddsstyrelsens föreskrift AFS 1994:48 bil 5 punkt 3. Lämplig handledning för utförande av CE-märkning är skriften CE-märkning av installationer praktiska exempel utgiven av Förlags AB VVS, Utförande När i beskrivningen uttrycken såsom utföra, tillhandahålla, uppsätta, inlägga, anskaffas, monteras, svarar för etc används, innebär detta, om ej annat anges, att såväl arbete som leverans av material och varor ingår, så att en färdig prestation eller produkt erhålles. Råd i BBR och BKR skall följas där ej annat anges. Förslag till avvikelse från BBR eller BKR skall markeras särskilt TE får inte, utan skriftligt tillstånd från beställaren, av byggnadsnämnden begära medgivande om avvikelser från BBR eller BKR.

11 11 AFD.21 Kvalitetsangivelser Föreskrifter och rekommendationer i HUS AMA 08, skall följas. Utbyte av föreskriven vara eller arbetsutförande får ej ske utan beställarens skriftliga medgivande. Eventuellt utbyte skall prissättas, varvid samtliga kostnader i samband med bytet skall anges. Uppkommer kostnader för konsulter eller beställare skall dessa kostnader ersättas av entreprenören. AFD.221 AFD.22 AFD.222 Kvalitetsledning TE skall upprätta kontrollplaner för egenkontroll. Underentreprenörer UE:s arbetsledning skall vara svensktalande. Miljöledning TE skall innan upphandling upprätta en miljöplan samt redovisa sin miljöpolicy. AFD.2222 Entreprenörens miljöansvarige TE skall utse en miljöansvarig för projektet. AFD.2232 Entreprenörens kvalitetsplan TE skall till beställaren överlämna en projektanpassad kvalitetsplan senast 1 vecka efter att entreprenaduppgörelse träffats. Kvalitetsplan skall redovisas i enlighet med SS-EN ISO 9001:2000. Underentreprenörer och leverantörer inom branscher som har branschstandarder för kvalitetsplaner skall upprätta kvalitetsplan enligt branschstandard. AFD.2241 Kvalitetsrevision AFD.23 AFD.24 AFD.241 ÄTA-arbeten Med tillägg till ABT 06 kap 2 3 gäller: Skriftlig överenskommelse om kostnad för ÄTAarbeten skall träffas före arbetets utförande. Beställaren kan dock för visst arbete skriftligen meddela att arbetet får påbörjas utan att sådan överenskommelse träffats. Om denna formföreskrift inte efterföljs är TE inte berättigad till särskild ersättning utöver kontraktssumman. Tillhandahållande av handlingar Tillhandahållande av handlingar och uppgifter från beställaren under entreprenadtiden Entreprenören skall begära in erforderliga uppgifter som fordras för entreprenadens färdigställande. Under entreprenadtiden tillhandahåller beställaren erforderliga kopior av under AFB.22 angivna ritningar och beskrivningar samt eventuella ändringar. Handlingar tillhandahålles i max tre omgångar.

12 12 AFD.242 Tillhandahållande av handlingar och uppgifter från entreprenören under entreprenadtiden TE skall utföra och bekosta all fortsatt projektering och upprätta alla erforderliga handlingar för entreprenadens genomförande förutom av beställaren inlämnade bygglovshandlingar. Se även Rambeskrivning Beställaren samt dennes representanter skall beredas tillfälle att kontinuerligt följa entreprenörens produktframställning under hela entreprenadtiden från och med att anbud antagits. Handlingar för granskning skall av TE vara försedda med påskrift GRANSKNINGS- HANDLING. Bestyrkt egenkontroll skall medfölja granskningshandling. Beställarens tid för granskning skall omfatta minst 10 arbetsdagar. TE skall besvara beställarens granskningsyttrande senast 10 arbetsdagar efter det att TE erhållit yttrandet. Handlingar skall granskas av beställaren innan utförande. Sådan granskning befriar inte TE från hans ansvar för riktigheten i tillhandahållna uppgifter Handlingar som granskats och enligt vilken TE bygger skall av TE vara försedda med påskrift BYGGHANDLING. Handlingar får dock ej benämnas bygghandling innan de kontrollplaner för egenkontroll av produktion upprättats, som ansluter till den tilltänkta bygghandlingens arbetsmoment. Beställaren upprättar förhandsanmälan enligt AFS.1999:3. TE övertar upprättad arbetsmiljöplan och utför uppdatering innan byggarbetsplatsen etableras. Förteckning över hälso-, miljö- och brandfarliga kemiska produkter ingående i entreprenaden, enligt Arbetarskyddsstyrelsens föreskrift AFS 2000:4, 38, skall upprättas och underhållas av TE. TE skall överlämna beräkning av byggnadens specifika energianvändning. Entreprenören skall fortlöpande dokumentera avvikelser och störningar i förhållande till projekterade handlingar på kopior av arbetsritningar respektive i annan handling. TE skall överlämna kompletta relationshandlingar och D&Uinstruktioner, samt anvisningar för garantiservice, senast i samband med avlämnande. Levereras om ej annat anges i Tekniska beskrivningar, i 2 exemplar insatta i pärmar med innehållsförteckning. Relationsdokument överlämnas även i digital form på CD/USB i PDF/DWG/PLTformat. AFD.2421 Redovisning av projekteringsplan Respektive UE:s projektering skall utföras så att även arbetsmiljösynpunkter avseende det framtida brukandet beaktas. Se AML kap 3 14, AFS1999:3 och AFS2000:42. Respektive UE skall vid projekterings början till TE överlämna underlag till projekteringstidplan. Tid för granskningshandläggning enligt AFD.242 skall inräknas i projekteringstiden. TE skall vid projekterings början till beställaren överlämna samordnad projekteringstidplan AFD.2422 Arkivering av handlingar TE skall leverera handlingar till myndigheter för arkivering samt under 10 år svara för arkivering av de egna framtagna handlingarna.

13 13 AFD.2423 Nyttjanderätt till handlingar m m Beställaren skall ha äganderätt och generellt nyttjanderätt till de dokument som utgör resultatet av uppdraget. TE svarar för att denna rätt införs i avtalen med anlitade konsulter. AFD.26 AFD.261 Varor m m Varor från entreprenören För vara som ingår i entreprenaden skall TE snarast efter anfordran tillhandahålla byggvarudeklaration. Deklarationen skall innehålla redovisning av varans innehåll och miljöegenskaper. För kemiska produkter tillhandahålls även säkerhetsdatablad. Val av produkter och material skall ske med en helhetssyn, där funktion samt drift och underhållsaspekter under husets/anläggningens livslängd beaktas. Miljöbedömning av byggvaror Byggvaror skall miljögranskas enligt Basta. I andra hand skall TE låta miljöbedöma byggvaran i samråd med beställare. Byggvarudeklaration utformad enligt Kretsloppsrådets mall eller likvärdigt infordras från leverantör. Restprodukter TE ansvarar för att den som tillverkar, importerar eller försäljer varor till entreprenaden återtar samtliga restprodukter. Restprodukterna kan alternativt återanvändas eller återvinnas av annan. TE ansvarar för att material och emballage som uttagits vid utförande av entreprenaden och som inte använts i entreprenaden eller som inte skall förbli beställarens egendom I första hand återanvänds i annan produktion I andra hand materialåtervinns/energiutvinns I tredje hand omhändertas som avfall på ett miljömässigt godtagbart sätt. AFD.27 AFD.28 AFD.3 AFD.311 AFD.312 Underrättelser och avvikelser o dyl Underrättelser enligt ABT 06 kap 2 10 skall ske skriftligen. Underentreprenörer TE skall vid val av underentreprenörer samråda med beställaren. Organisation Legitimationsplikt och närvaroredovisning gäller alla entreprenörer och personer som uppehåller sig på byggarbetsplatsen. All personal som uppehåller sig på arbetsplatsen skall bära väl synlig bricka med personens namn och arbetsgivarens namn (ID06). Beställarens ombud under entreprenadtiden Se AFA.121 Beställarens kontrollant Kontroll kommer att av beställaren utföras i den utsträckning som beställaren påfordrar. Handräckning till kontrollant tillhandahålls av entreprenören utan ersättning. AFD.3211 Samordning av kvalitetsansvariga enligt PBL Samordningen av kvalitetsansvariga kommer att utföras av den som beställaren utser till kvalitetsansvarige enligt PBL.

14 14 AFD.321 AFD.322 AFD.323 AFD.33 AFD.34 AFD.341 AFD.342 Startmöte Startmöte enligt ABT 06 kap 3 2 skall hållas innan entreprenaden påbörjas. Beställaren kallar till startmöte. Projekteringsmöten Beställaren eller dennes ombud skall kallas till TE:s projekteringsmöten. Byggmöten Tillsyn och kontroll enligt PBL Beställaren ombesörjer bygganmälan, tillhandahåller kvalitetsansvarig enligt PBL samt upprättar förslag på kontrollplan. Kontrollplanen skall inarbetas i TE:s egenkontrollplaner. Entreprenören skall utföra dokumenterad egenkontroll samt utverka eventuella intyg av sakkunniga enligt PBL kap 9 9. Projekteringsledning, arbetsledning och anställda Projekteringsledning TE ansvarar för projekteringsledningen och samordnar projekteringen för samtliga entreprenader. TE skall snarast efter anfordran, dock senast i samband med entreprenaduppgörelse ange vem som utför projektering. Projekteringsledning skall ha väldokumenterad erfarenhet av liknande entreprenader och skall vara väl insatt i kraven enligt ISO 9001 och ISO Entreprenören skall för färdigprojektering och entreprenadens utförande anlita kompetent arbetsledning och personal. Meritlista skall uppvisas för beställarens kvalitetsansvarige. Projektörer skall ha fungerande kvalitetsplaner. Arbetsledning Personal med arbetsledande funktion skall vara svensktalande TE skall för entreprenadens utförande hålla kompetent arbets- och platsledning som visar allmän lämplighet för uppgiften. Utbyte av arbetsledning får endast ske efter samråd med beställaren. Platschef skall ha utbildning motsvarande Ansvarig Byggare samt på begäran kunna vidimera tillgodegjord vidarutbildning avseende : S S S S S dokumenterad allmän teknisk kunskap och erforderlig erfarenhet dokumenterad kunskap om bygglagstiftning dokumenterad kunskap om kvalitetssäkring och kvalitetssystem ISO 9000-serien dokumenterad kunskap om operativ kontroll dokumenterad kunskap om arbetsmiljöområdet AFD.343 AFD.344 AFD.35 AFD.352 Anställda TE är skyldig att på arbetsplatsen hålla fullt utbildad personal för resp arbetsuppgifter. Personalförteckning och legitimationsplikt Kontroll och provning Provning

15 15 AFD.36 AFD.361 AFD.364 Samordning Samordning av arbeten Med förtydligande av ABT 06 kapitel 3 9 gäller: TE svarar för att hans egna arbeten samordnas med beställarens, sidoentreprenörernas och andras arbeten liksom för att deras arbeten samordnas med varandra, så att utförande och färdigställande enligt tidplan möjliggörs. TE svarar för all projekterings- och entreprenadsamordning. Samordning av arbetarskydd AFD.3641 Ansvar för byggarbetsmiljö AFD.3642 Byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering (BAS-P) TE utses att vara byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering av entreprenaden med de uppgifter som anges i arbetsmiljölagen kap 3 7a samt i anslutande föreskrifter. AFD.3643 Byggarbetsmiljösamordnare för utförande (BAS-U) TE utses att vara byggarbetsmiljösamordnare för utförandet av entreprenaden med de uppgifter som anges i arbetsmiljölagen kap 3 7b och 7f samt i anslutande föreskrifter. AFD.3644 Upplysning om byggarbetsmiljösamordnare Byggarbetsmiljösamordnare under beställarens utförda planering och projektering (BAS-P) är Gert Olsson, GOIN AB. Byggarbetsmiljösamordnare för den fortsatta planering och projektering (BAS-P) och under utförandetiden (BAS-U) är TE. AFD.37 AFD.38 AFD.4 AFD.41 AFD.42 AFD.44 AFD.45 AFD.46 Dagbok Uppmätning Se ABT 06 kap Tider Tidplan TE skall senast två veckor före byggstart till beställaren överlämna resurssatt produktionstidplan med uppgifter om start- och sluttider för olika arbetsmoment. Detaljerade rullande veckotidplaner skall upprättas av TE under hela entreprenadtiden. Respektive UE skall lämna underlag till TE Igångsättningstid Omgående efter skriftlig beställning. Färdigställandetider Kontraktsarbetena i sin helhet skall vara färdigställda senast Förändring av kontraktstiden Underrättelse enligt ABT 06 kap 4 4 skall lämnas skriftligen. Garantitid

16 16 AFD.461 AFD.462 AFD.5 AFD.511 AFD.512 AFD.53 AFD.531 Garantitid för entreprenaden Garantitiden skall vara 2 år för entreprenaden som helhet. Särskild varugaranti TE skall senast två veckor före slutbesiktning till beställaren överlämna material och varugarantibevis på samtliga material eller varor där särskilda varugarantier tillämpas. Garantibevisen skall vara utställda på eller transporterade till byggherren. I övrigt skall TE till beställaren överlämna garantiutfästelse enligt branschpraxis från respektive tillverkare. Ansvar av avhjälpande Med väsentligt fel avses fel där kostnaden inklusive kostnaden för eventuell följdskada överstiger 0,5 prisbasbelopp. Vid tillämpning av denna kostnadsgräns skall samma slags fel på flera ställen på entreprenaden anses som ett fel. För i denna föreskrift angivna ansvar gäller i lag föreskriven allmän preskriptionstid, räknad från garantitidens början. Vite vid försening Vid försening är beställaren berättigad att av TE erhålla vite med ett belopp av 1 procent av kontraktssumman, dock lägst :--, för varje påbörjad vecka varmed färdigställandet av kontraktsarbetena i sin helhet blivit fördröjt. Prestandavite Därest vid besiktning enligt ABT 06 påtalade fel icke avhjälpts inom tid, som parterna överenskommit och som besiktningsförrättaren angivit, är beställaren dessutom berättigad att erhålla vite med ett belopp av , för varje påbörjad vecka, varmed avhjälpandet av felen blivit fördröjda. Ansvar mot tredje man TE ansvarar för eventuell skada i samband med arbetets utförande gentemot tredje man. Syn inom närliggande område Med ändring av AMA AF gäller: Syn skall förrättas inom område som bestäms i samråd med beställaren. Beställaren utverkar tillstånd från ägare av berört område för tillträde vid syn och kallar till syn. TE skall underrätta beställaren om lämplig tid för syn. Syneförrättare skall utses av parterna gemensamt. Ersättning till syneförrättare betalas av TE.

17 17 AFD.54 AFD.542 AFD.545 AFD.55 AFD.551 Försäkring Med ändring av ABT 06 kap 5 23 gäller följande: TE skall teckna allriskförsäkring för skador på entreprenaden intill dess fulla värde inklusive eventuellt indexpåslag. TE skall även teckna ansvarsförsäkring med försäkrings-belopp för personskada 20 miljoner kronor och för sakskada 20 miljoner kronor. Ansvarsförsäkringen skall inkludera: Skydd för skada genom levererad egendom (produktansvar). Utökat skydd för entreprenör. Skydd vid sprängningsarbeten. Försäkringarna skall medföra skydd enligt gängse svenska försäkringsvillkor och med beställaren som medförsäkrad. I den mån beställaren är skyldig att svara för självrisk, skall beställarens ansvar för sådan självrisk gentemot entreprenören vara begränsad till ett basbelopp. Försäkringarna skall tecknas och vidmakthållas, så att de gäller intill dess garantianmärkningarna har åtgärdats. Bevis om att ovan nämnda försäkringar har tecknats skall överlämnas till beställaren senast fyra veckor från beställning. Bevis om att förnyad försäkring finns skall överlämnas till beställaren senast en vecka före det att försäkringen går ut. I annat fall äger beställaren rätt att teckna försäkringarna på TE:s bekostnad. Försäkring för särskilt riskfyllda arbeten Byggherreansvarsförsäkring vid miljöskada Beställaren ombesörjer och bekostar byggherreansvarsförsäkring vid miljöskada. Ansvar för brandskydd Ansvar för heta arbeten AFD.5512 Entreprenörens tillståndsansvarige AFD.5513 Samordning av tillståndsansvarige TE ansvarar för samordningen av samtliga tillståndsansvarigas ansvarsområden. AFD.6 Ekonomi

18 18 AFD.611 Ersättning för ÄTA-arbeten Kostnadsreglering av ändringar och tilläggsarbete skall i första hand göras enligt prispaketeringen efter tilläggsanbud enligt tillämplig áprislista, i andra hand enligt självkostnadsprincipen. Ersättning enligt tilläggsanbud Till anbud skall bifogas för anbudet gjord kalkyl, upprättad på sätt som anges nedan för Ersättning enligt löpande räkning. Om beställaren så medger kan, för ett enskilt anbud, kalkyl i stället redovisas på annat sätt. Kostnaden skall avse skillnaden mellan tillkommande och avgående arbeten. Tilläggsanbud skall omfatta TE:s samtliga kostnader för färdigt arbete. Ersättning enligt à-pris À-pris skall innehålla TE:s samtliga kostnader. À-priser skall ej indexregleras. Ersättning enligt löpande räkning Med komplettering till ABT 06 kap 6 9 gäller följande vid ersättning enligt löpande räkning. Nedanstående %-satser och timarvoden anges i anbud: För pkt 2, 4, 6 och 7 på pkt 1 pålägges avtalad %-sats För pkt 2, 4, 6 och 7 på pkt 5 pålägges avtalad % -sats För pkt 3 inkl ersättning för pkt 2, 4, 6, 7 och 8a utgår avtalat timarvode För pkt 8a på pkt 1 och 5 pålägges avtalad % -sats För pkt 8b på pkt 1 och 5 pålägges avtalad % -sats AFD.613 AFD.614 AFD.62 AFD.622 AFD.623 Ersättning för rese- och traktamentskostnader Rese- och traktamentsersättningar skall vara inräknade i anbudet. Gäller även vid eventuella ÄTA-arbeten. Ersättning för kostnadsändring (indexreglering) Fast pris utan indexreglering Kontraktssumman skall ej indexregleras. À-priser skall ej indexregleras. Betalning Med ändring av ABT 06 kap 6 15 gäller: Efter entreprenadens godkännande får beställaren innehålla 5 % av kontraktssumman, jämte mervärdeskatt på det innehållna beloppet, för avhjälpande av fel som konstaterats i besiktningsutlåtande över slutbesiktning. Innehållet belopp utbetalas då dessa fel avhjälpts eller reglering skett enligt kapitel Betalningsplan TE skall upprätta prestationsbunden betalningsplan. Betalningsplanen skall grundas på att TE, i mån av utfört arbete och mot faktura, äger erhålla delbetalning av kontraktssumman. Av det fakturerade beloppen får beställaren innehålla 10% av värdet av utförda kontraktsarbeten för framtida avhjälpande av fel. Sålunda innehållna medel får dock inte överstiga 5% av kontraktssumman. Betalningsplan får tillämpas först sedan beställaren godkänt planen. Förskott Förskott utgår ej.

19 19 AFD.624 AFD.631 AFD.7 AFD.71 AFD.711 AFD.713 AFD.715 AFD.717 AFD.72 AFD.8 AFD.9 Fakturering Faktura skall ställas till beställaren, enligt entreprenaduppgörelsen. I fakturan skall anges F-skattenummer, konto- och projektnummer. Faktura får endast upprättas en gång per månad. I fakturan angivna arbeten skall vara utförda när fakturering sker. I faktura skall redovisas innehållet belopp enligt AFD 622. Fakturering får inte ske förrän TE tillställt beställaren undertecknad entreprenaduppgörelse säkerhet försäkringsbevis underlag för tidplan betalningsplaner som kan godkännas. Mervärdesskatt skall faktureras enligt gällande regler beträffande omvänd skattskyldighet. Felaktigt upprättad faktura kommer att återsändas för korrigering. Säkerhet till beställaren Med förtydligande av ABT 06 kap 6 21 skall TE inom två veckor efter översänd beställning lämna säkerhet i form av bankgaranti, försäkringscertifikat eller annan säkerhet som kan godkännas av beställaren. Besiktningar Entreprenadbesiktningar Fortlöpande besiktningar kan komma att tillämpas för entreprenaden ochkommer att utföras som förbesiktning. Referensbesiktning av utrymme kan komma att tillämpas för entreprenaden. Besiktningsplan Upprättas i samråd mellan TE och beställaren. Slutbesiktning Med tillägg till ABT 06 kap 7 12 gäller: Besiktningsmannen får inte godkänna entreprenaden eller del därav förrän Föreskrivna relationshandlingar samt drifts- och underhållsinstruktioner överlämnats till beställaren. Föreskrivna kontrolldokument och deklarationer överlämnats till beställaren. Garantibesiktning Beställaren påkallar eventuell garantibesiktning. Efterbesiktning Efter slut- respektive garantibesiktning skall, om så erfordras, utföras efterbesiktning, vilken bekostas av TE. Besiktningsman Beställaren utser besiktningsman. Hävning Tvistelösning Med ändring av ABT 06 kap 9 1 gäller: Tvist på grund av kontraktet skall avgöras av allmän domstol.

20 20 AFD.91 Förenklad tvistelösning Se ABT 06 kap 10 1.

Administrativa föreskrifter markentreprenad, MÖ Fiber Sida 1 av 6

Administrativa föreskrifter markentreprenad, MÖ Fiber Sida 1 av 6 Administrativa föreskrifter markentreprenad, MÖ Fiber Sida 1 av 6 AF-beskrivning För entreprenaden gäller Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader AB 04, med de

Läs mer

Administrativa föreskrifter AF AMA 07

Administrativa föreskrifter AF AMA 07 Administrativa föreskrifter AF AMA 07 Översikt AMA systemet AMA Allmän material- och arbetsbeskrivning AF Köp Konsult Anläggning Hus VVS Kyl El Pyramidregeln AFC AFC.3 AFC.36 AFC.361 Företrädesregeln I

Läs mer

Roten 2, Säffle Tillbyggnad

Roten 2, Säffle Tillbyggnad Säfflebostäder Hamngatan 4B Thomas Carlson 0533-68 17 55 0706-18 17 74 Datum 2010-10-29 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalentreprenad Denna beskrivning ansluter till AF AMA 98 Roten 2, Säffle Tillbyggnad

Läs mer

Upplanda Vattenverk Tillbyggnad av filterhall Totalentreprenad

Upplanda Vattenverk Tillbyggnad av filterhall Totalentreprenad Handling Sidantal 14 Totalentreprenad Administrativa föreskrifter Förfrågningsunderlag Upprättad av Byggnadsbyrån AB BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER...

Läs mer

Inglasning Balkonger Sparven 17 Luleå

Inglasning Balkonger Sparven 17 Luleå Handling 6.4 Sidantal 21 Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER - BYGG Totalentreprenad Bygg Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER...

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER A 1(12) UNDERHÅLLS OCH SERVICEENTREPRENAD EL Stiftelsen Haparandabostäder och Haparanda Kommuns fastigheter Administrativa föreskrifter A 2(12) Dessa Administrativa föreskrifter ansluter till AF AMA 07

Läs mer

Askrike Segelsällskap ASS, Lidingö Sanering av klubbhus FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02. Administrativa föreskrifter (AF)

Askrike Segelsällskap ASS, Lidingö Sanering av klubbhus FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02. Administrativa föreskrifter (AF) Askrike Segelsällskap ASS, FU 2013-05-02 1(6) Askrike Segelsällskap ASS, Lidingö Sanering av klubbhus Totalentreprenad FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02 Administrativa föreskrifter (AF) Askrike Segelsällskap

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa Administrativa Föreskrifter ansluter till AF AMA 98

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa Administrativa Föreskrifter ansluter till AF AMA 98 Samhällsbyggnadskontoret Bengt Marntell 0435-391 71 tekniskakontoret@perstorp.se Sida Administrativa föreskrifter 1(6) Datum Referens 2012-06-25 Beläggning 2012-2013 AF AFA AFA.12 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

Läs mer

Brf Simba. Renovering/byte fönster FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TOTALENTREPRENAD 2011-09-15 09.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER.

Brf Simba. Renovering/byte fönster FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TOTALENTREPRENAD 2011-09-15 09.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Brf Simba Renovering/byte fönster FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TOTALENTREPRENAD 2011-09-15 09.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Bruno Boström ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Sidan 2 av 13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA

Läs mer

AB CHRISTIAN FREDRIKSSON VERKSTAD OCH KONTOR ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Vårby 44:4. Denna beskrivning ansluter till AF AMA 12

AB CHRISTIAN FREDRIKSSON VERKSTAD OCH KONTOR ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Vårby 44:4. Denna beskrivning ansluter till AF AMA 12 Vårby 44:4 AB CHRISTIAN FREDRIKSSON VERKSTAD OCH KONTOR ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Denna beskrivning ansluter till AF AMA 12 Andersson & Son 20xx-09-01 AFA AFA.1 AFA.11 ALLMÄN ORIENTERING Kontaktuppgifter

Läs mer

Sjöfartsverket Dokument Sida Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(9) Upprättad av Datum Ver.rev

Sjöfartsverket Dokument Sida Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(9) Upprättad av Datum Ver.rev Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(9) UTFÖRANDE AV BERGVÄRMEANLÄGGNING SKELLEFTEÅ LOTSSTATION, TOTALENTREPRENAD Nedanstående föreskrifter ansluter till AF AMA 98. Föreskrifter i AF AMA 98 har

Läs mer

Eriksberg 18, HÖRBY KOMMUN. Rivning av enfamiljshus ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD

Eriksberg 18, HÖRBY KOMMUN. Rivning av enfamiljshus ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD Eriksberg 18, HÖRBY KOMMUN Rivning av enfamiljshus ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2014-04-02 Dessa administrativa föreskrifter ansluter till AMA AF 07 AF AFA AFA.1

Läs mer

ADMINISTRIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMBYGGNAD GÖDSELVÅRDSANLÄGGNING HAMMERSTA GÅRD. Dnr

ADMINISTRIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMBYGGNAD GÖDSELVÅRDSANLÄGGNING HAMMERSTA GÅRD. Dnr ADMINISTRIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMBYGGNAD GÖDSELVÅRDSANLÄGGNING HAMMERSTA GÅRD Dnr 2015-08- 03 Skärgårdsstiftelsen i Stockholms Län Innehållsförteckning AFA Allmän orientering sid 2 AFB Upphandlingsföreskrifter

Läs mer

Sjöfartsverket Dokument Sida Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(8) Upprättad av Anders Bjäringe Sjöfartsverket och Datum Ver.

Sjöfartsverket Dokument Sida Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(8) Upprättad av Anders Bjäringe Sjöfartsverket och Datum Ver. Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(8) Kanalcentral Trollhättan. LUFTBEHANDLING INKL STYR OCH REGLER Utförandeentreprenad. Nedanstående föreskrifter ansluter till AMA AF 07. Föreskrifter i AMA

Läs mer

EL. TEKNISKA ARB.NR. 09 1941 KONSULTBYRÅN 2009-12-04

EL. TEKNISKA ARB.NR. 09 1941 KONSULTBYRÅN 2009-12-04 1 (13) BILAGA 3 EL. TEKNISKA ARB.NR. 09 1941 KONSULTBYRÅN 2009-12-04 I NORRKÖPING AB Folkborgsvägen 1, Hus 24 603 80 NORRKÖPING Tel 011-18 51 61 HA ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER SMHI, Kv Taktpinnen 1, Norrköping

Läs mer

MASKINHYVLADE STICKSPÅN. Anpassade administrativa föreskrifter

MASKINHYVLADE STICKSPÅN. Anpassade administrativa föreskrifter MASKINHYVLADE STICKSPÅN Anpassade administrativa föreskrifter Bilaga II AF AFA AFA 1 ANPASSADE ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Allmän orientering Personuppgifter AFA.11 adress, e-post, telefon AFA.12 Beställare

Läs mer

Ombyggnad av tak Pilagården

Ombyggnad av tak Pilagården Ombyggnad av tak Pilagården Totalentreprenad Administrativa Föreskrifter 2010-06-11 1 (16) AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER AFA ALLMÄN ORIENTERING AFA.1 Personuppgifter AFA.2 Orientering om objektet AFB

Läs mer

ANBUDSFÖRFRÅGAN SKÖTSEL OCH UNDERHÅLLSARBETEN ARKÖSUND

ANBUDSFÖRFRÅGAN SKÖTSEL OCH UNDERHÅLLSARBETEN ARKÖSUND ANBUDSFÖRFRÅGAN SKÖTSEL OCH UNDERHÅLLSARBETEN ARKÖSUND 2013-04-25 Norrköping Kommun inbjuder Er härmed att som totalentreprenör lämna anbud på skötsel och underhållsarbeten vid hamnområde i Arkösund. Ett

Läs mer

EL. TEKNISKA KONSULTBYRÅN 2010-05-28

EL. TEKNISKA KONSULTBYRÅN 2010-05-28 EL. TEKNISKA KONSULTBYRÅN 2010-05-28 I NORRKÖPING AB Folkborgsvägen 1, Hus 24 603 80 NORRKÖPING Tel 011-18 51 61 1 (13) BILAGA 3 ARB.NR. 10 1962-DH HA ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER SMHI, Kv Taktpinnen 1,

Läs mer

Sveavägen 16, Säffle Fasad och takrenovering Sveavägen 16

Sveavägen 16, Säffle Fasad och takrenovering Sveavägen 16 Säfflebostäder Hamngatan 4B Thomas Carlson 0533-68 17 55 0706-18 17 74 Datum 2010-11-29 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalentreprenad Denna beskrivning ansluter till AF AMA 07 Sveavägen 16, Säffle Fasad

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD NY KÖRBRO HAMMERSTA

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD NY KÖRBRO HAMMERSTA ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD NY KÖRBRO HAMMERSTA 2014-12-03 Dnr: SSL 1.3:328/14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING AFA Allmän orientering Sid 2 AFB Upphandlingsföreskrifter Sid 2-3 AFD Entreprenadföreskrifter

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD Förstärkningsarbeten Svartviksvägen/Öbolandsvägen Öbolandets Samfällighetsförening 2014-11-19 1 Förstärkningsarbeten av vägar Öbolandet i Trosa kommun ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD Trosa

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMLÄGGNING TAK MONTE ROSE

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMLÄGGNING TAK MONTE ROSE ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMLÄGGNING TAK MONTE ROSE 2013-08-14 Skärgårdsstiftelsen i Stockholms Län INNEHÅLLSFÖRTECKNING AFA Allmän orientering Sid 2 AFB Upphandlingsföreskrifter Sid

Läs mer

Allmänna bestämmelser

Allmänna bestämmelser Allmänna bestämmelser AB 04 ABT 06 AF AMA 07 AFU 96 ABM 92 1. Omfattning Förutsätts att handlingarna är kalkylerbara Tidplan och betalningsplan saknas i rangordningslistan. (tas med i beställningsskrivelsen?)

Läs mer

Momentum Räfsan 3, Luleå

Momentum Räfsan 3, Luleå Handling 6.4 Sidantal 20, Luleå Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER - LUFT Totalentreprenad LUFTBEHANDLING Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF

Läs mer

Administrativa föreskrifter komplettering 2014-10-31. Elinstallationer, Belysning Hagavägen 10, Ränneslöv 44:10, Ränneslöv Randerslund Laholms Kommun

Administrativa föreskrifter komplettering 2014-10-31. Elinstallationer, Belysning Hagavägen 10, Ränneslöv 44:10, Ränneslöv Randerslund Laholms Kommun LAHOLMSHEM AB Administrativa föreskrifter komplettering Utförandeentreprenad Elinstallationer, Belysning Hagavägen 10, Ränneslöv 44:10, Ränneslöv Randerslund Laholms Kommun Arbetsnamn på projektet är Randerslund

Läs mer

Utbyggnad lakvattendammar

Utbyggnad lakvattendammar VETAB Flishults avfallsanläggning Utbyggnad lakvattendammar ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Upprättade i anslutning till AMA AF 07 Linköping 2010-04-12 Weronica Andersson, Hifab AB, Envipro Tommy Vallmark,

Läs mer

Vändskivan 5E Butikslokal. Totalentreprenad

Vändskivan 5E Butikslokal. Totalentreprenad Handling 6.1 Sidantal 26 Vändskivan 5E Butikslokal Totalentreprenad Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalentreprenad Bygg, Måla, Plåt Upprättad 2016-02-18 av Simon Sundström Projektanpassad

Läs mer

Kv Vargen Lulsundsgatan 20 A, 20 B

Kv Vargen Lulsundsgatan 20 A, 20 B Handling 6.4 Sidantal 21 Kv Vargen Lulsundsgatan 20 A, 20 B ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg Förfr Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRFR

Läs mer

Ombyggnad av fasader Ljungbyheds Idrottshall

Ombyggnad av fasader Ljungbyheds Idrottshall Ombyggnad av fasader Ljungbyheds Idrottshall Totalentreprenad Administrativa Föreskrifter 2010-09-01 1 (17) AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 3 AFA ALLMÄN ORIENTERING 3 AFA.1 Personuppgifter 3 AFA.2 Orientering

Läs mer

Entreprenadjuridik och avtal. Construction Management

Entreprenadjuridik och avtal. Construction Management Entreprenadjuridik och avtal Avtal Skriftligt avtal Allmänna bestämmelser AB (Allmänna bestämmelser) ABT (Allmänna bestämmelser totalentreprenad) ABK (Allmänna bestämmelser konsultuppdrag) ABM (Allmänna

Läs mer

Kv Torsken 5, Luleå Trygghetsboende Etapp 2, hus A och A1. Administrativa föreskrifter - Bygg, Måla, Golv

Kv Torsken 5, Luleå Trygghetsboende Etapp 2, hus A och A1. Administrativa föreskrifter - Bygg, Måla, Golv Handling 6.1 Sidantal 21 Etapp 2, hus A och A1 6.1 Administrativa föreskrifter - Bygg, Måla, Golv Upprättad av Erika Sturk, Tyréns AB Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF

Läs mer

KONTRAKT (kontraktsvillkor), 01EK

KONTRAKT (kontraktsvillkor), 01EK TN 2015/1090 2015-11-01 Entreprenadkontrakt KONTRAKT (kontraktsvillkor), 01EK Utförande av underhållsarbeten 2016 Objekten avser Arkelstorps Brandstation målning och omläggning av tak Smultronställets

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER. Västra Sälen 7:178 Tillbyggnad fritidshus 1 (13) TOTALENTREPRENAD

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER. Västra Sälen 7:178 Tillbyggnad fritidshus 1 (13) TOTALENTREPRENAD 1 (13) Inarbetade revideringar - Västra Sälen 7:178 Tillbyggnad fritidshus TOTALENTREPRENAD FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER Kund/projekt nr: 2015-0020 Handläggare: Karl-Erik Sigfrids Datum:

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER EL

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER EL Handling 6.4 Sidantal 18 Kv Vargen 4 Luleå Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER EL Totalentreprenad EL Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 1 (16) ENÅNGERS SKOLA OMBYGGNAD STYR 20141126. DAT ANSLUTER TILL AF AMA 12 TOTALENTREPRENAD ENÅNGERS SKOLA, OMBYGGNAD STYR ENÅNGERS PRÄSTGÅRD 2:3, HUDIKSVALLS KOMMUN Hudiksvall 20141126 Tekniska förvaltningen

Läs mer

Värdshuset, Klippan Tillbyggnad av Förskolan Totalentreprenad Administrativa Föreskrifter 2010-04-12

Värdshuset, Klippan Tillbyggnad av Förskolan Totalentreprenad Administrativa Föreskrifter 2010-04-12 Värdshuset, Klippan Tillbyggnad av Förskolan Totalentreprenad Administrativa Föreskrifter 2010-04-12 1 (22) AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 3 AFA ALLMÄN ORIENTERING 3 AFA.1 Personuppgifter 3 AFA.2 Orientering

Läs mer

Administrativa Föreskrifter. För underhåll 2007-12-21. Förbo AB

Administrativa Föreskrifter. För underhåll 2007-12-21. Förbo AB Administrativa Föreskrifter För underhåll 2007-12-21 Förbo AB 2007-12-21 AF/1 Dessa Administrativa föreskrifter ansluter till AF AMA 98. AF AFA AFA.11 ADMINISTRATIVA ALLMÄN ORIENTERING Byggherre Förbo

Läs mer

PAJALA 14:49 OMBYGGNAD PRÄSTGÅRDEN. 06.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalentreprenad

PAJALA 14:49 OMBYGGNAD PRÄSTGÅRDEN. 06.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalentreprenad AF/1 (26) 06.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER dat. 2015.09.17 BYGGHANDLING dat. Luleå Företagsnamn: Arkitekthuset Monarken Upprättad av: Hans Kohkoinen AF/2 (26) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3 AFA ALLMÄN ORIENTERING

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER, AF. Målning inom OHAB: s fastighetsbestånd som genomförs på. Totalentreprenad. Olofströmshus AB OLOFSTRÖM 2010-11-11

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER, AF. Målning inom OHAB: s fastighetsbestånd som genomförs på. Totalentreprenad. Olofströmshus AB OLOFSTRÖM 2010-11-11 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER, AF inom OHAB: s fastighetsbestånd som genomförs på Totalentreprenad OLOFSTRÖM 2010-11-11 Olofströmshus AB OLOFSTRÖMSHUS AB Jämshögsvägen 1, Box 194, 29323 Olofström tel:0454-372

Läs mer

ANBUDSFORMULÄR. Projektnamn Säterprojektet 1b Segenässätern Byggnadsvårdåtgärder. Kod Text Rev. Begärda handlingar: Lämnas genom: Bilaga:

ANBUDSFORMULÄR. Projektnamn Säterprojektet 1b Segenässätern Byggnadsvårdåtgärder. Kod Text Rev. Begärda handlingar: Lämnas genom: Bilaga: 1 Titel / Kapitelrubrik ANBUDSFORMULÄR Handling 7 Handläggare Susanna Björklöf Status Förfrågningsunderlag Projektnamn Säterprojektet 1b Segenässätern Byggnadsvårdåtgärder Projektnummer Datum 2012-01-23

Läs mer

Förfrågningsunderlag. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg

Förfrågningsunderlag. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg Handling 6.4 Sidantal 21 Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg Upprättad av Magnus Bjuhr Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Skephult Fiber Ekonomisk förening UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2014-03-10 1 För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT AF-BESKRIVNING

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT AF-BESKRIVNING Sid.1(10) TOSSENE FIBERFÖRENING UTBYGGNAD AV FIBERNÄT AF-BESKRIVNING Hunnebostrand 2013 05 25 1(10) Sid.2(10) För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser för byggnads, anläggnings och installationsentreprenader

Läs mer

Kv Hägern 11, Luleå Sogeti

Kv Hägern 11, Luleå Sogeti Handling 6.4 Sidantal 21 Kv Hägern 11, Luleå Sogeti Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Golv Totalentreprenad Golv Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

ANBUDSINBJUDAN Nya staket på Båtsmanstorpet, Mölnlycke

ANBUDSINBJUDAN Nya staket på Båtsmanstorpet, Mölnlycke 2008-04-08 Anbudsinbjudan ANBUDSINBJUDAN Nya staket på Båtsmanstorpet, Mölnlycke Härmed inbjuds Ni till förenklad anbudsräkning i enlighet med nedanstående förfrågningsunderlag: AFA.121 AFA.123 Beställarens

Läs mer

Upphandling av entreprenader. Entreprenadjuridik och avtal. Construction Management

Upphandling av entreprenader. Entreprenadjuridik och avtal. Construction Management Upphandling av entreprenader Entreprenadjuridik och avtal Avtal Skriftligt avtal Upphandlingsform = Ansvarsform (entreprenadform) + Ersättningsform Ansvarsformer Mycket delad entreprenad Delad entreprenad

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD ENLIGT ABT 06 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD ENLIGT ABT 06 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 1(9) Projekt: Renovering av tak Pnr: 3207227 Objekt: Gullstrandsskolan i Landskrona Upprättad: OR Granskad: Beställare: Landskrona stad, Mattias Wallin Datum:2010-11-30 Rev: ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

Läs mer

Räven 20 ombyggnad av Savoy Hotell

Räven 20 ombyggnad av Savoy Hotell Handling 6.1 Sidantal Räven 20 ombyggnad av Savoy Hotell Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalentreprenad EL Upprättad 2012-02-14 av Magnus Bjuhr Reviderad av Hedström Galären i Luleå

Läs mer

Administrativa föreskrifter

Administrativa föreskrifter LAHOLMSHEM AB Utförandeentreprenad Rörinstallation, värmepump Rundvägen/Sluttningsvägen Hasslöv Hasslöv 1:40 Laholms Kommun Administrativa föreskrifter 1(6) AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa administrativa

Läs mer

Hörby Kommun Förvaltningsbyggnad Ringsjövägen 4 Installation av dörrautomatik

Hörby Kommun Förvaltningsbyggnad Ringsjövägen 4 Installation av dörrautomatik 1 2013-03-13 Hörby Kommun Förvaltningsbyggnad Ringsjövägen 4 Installation av dörrautomatik 2 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa Administrativa föreskrifter ansluter till AF AMA 98. AF AFA AFA.12 AFA.122

Läs mer

Administrativa föreskrifter komplettering

Administrativa föreskrifter komplettering LAHOLMSHEM AB Administrativa föreskrifter komplettering Utförandeentreprenad Rörinstallation, Värmepumpar Byvägen 44, Ränneslöv 23:16, Ränneslöv Perstorpsvägen 1, Ysby 10:1, Ysby Bredgatan 16, Vallberga

Läs mer

TEKNISK HANDBOK FÖR MARK- GATU- OCH VA-ARBETEN

TEKNISK HANDBOK FÖR MARK- GATU- OCH VA-ARBETEN 2014-01-21 TEKNISK HANDBOK FÖR MARK- GATU- OCH VA-ARBETEN BILAGA 3 AF AMA REV ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN A Allm 14-01-21 INNEHÅLLSFÖRTECKNING UTFÖRANDEENTREPRENAD... 4 INLEDNING Denna skrift ansluter till

Läs mer

UPPHANDLINGS FÖRESKRIFTER För upphandlingen gäller Lagen om offentlig upphandling (LOU 2007:1091).

UPPHANDLINGS FÖRESKRIFTER För upphandlingen gäller Lagen om offentlig upphandling (LOU 2007:1091). AF AFA AFA. 1 AFA. 12 AFA. 121 AFA. 1211 AFA. 21 AFA. 2 AFB AFB. 1 AFB. 12 AFB. 13 AFB. 14 AFB. 15 ALLMÄN ORIENTERING Personuppgifter Beställare Beställarens ombud under anbudstiden Sofia Rosendahl Tfn:

Läs mer

AFC ENTREPRENADFÖRESKRIFTER VID UTFÖRANDEENTREPRENAD 7

AFC ENTREPRENADFÖRESKRIFTER VID UTFÖRANDEENTREPRENAD 7 2016 03 31 2(16) I N N E H Å LL S F Ö R T E C K N I N G AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 3 AFA ALLMÄN ORIENTERING 3 AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 4 AFC ENTREPRENADFÖRESKRIFTER VID UTFÖRANDEENTREPRENAD 7 AFG

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Blockgatan 10 653 41 Karlstad Tel 054-15 65 45 Fax 054-18 99 26 www.vvsplan.se

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Blockgatan 10 653 41 Karlstad Tel 054-15 65 45 Fax 054-18 99 26 www.vvsplan.se Blockgatan 10 653 41 Karlstad Tel 054-15 65 45 Fax 054-18 99 26 www.vvsplan.se FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SÄFFLEBOSTÄDER AB OMBYGGNAD AV VÄRMESYSTEM BERGVÄRMEINSTALLATION SÄTERIVÄGEN 17 OCH 21 SÄFFLE ADMINISTRATIVA

Läs mer

BRF Bolinderbyn 1. Dräneringsarbeten 2014-2015. Administrativa föreskrifter för totalentreprenad

BRF Bolinderbyn 1. Dräneringsarbeten 2014-2015. Administrativa föreskrifter för totalentreprenad BRF Bolinderbyn 1 Dräneringsarbeten 2014-2015 Administrativa föreskrifter för totalentreprenad Järfälla 2014-04-21 Sidan 1 av 23 INNEHÅLLSFÖRTECKNING AFA ALLMÄN ORIENTERING 1 AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER

Läs mer

Säffle kommun Säffle avloppsreningsverk Ombyggnad

Säffle kommun Säffle avloppsreningsverk Ombyggnad Handling Sidantal 20 Förfrågningsunderlag Säffle kommun Säffle avloppsreningsverk Ombyggnad Förfrågningsunderlag 9.1 Administrativa föreskrifter Maskin och process BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Agenda. Varför beställa - mål

Agenda. Varför beställa - mål Hantering av tvister i byggprojekt Agenda Vad köps och hur dokumenteras köpet? Spelregler för hantering av fel? Entreprenörens ansvar Beställaren driftstyrning Spelregler för hantering av tvister? Exempel

Läs mer

Sporthallen Tibro B-hallen

Sporthallen Tibro B-hallen dat 13 01 02 sid 1(14) Sporthallen Tibro B-hallen Tibro Kommun Byte av sportgolv med ventilation ANSLUTER TILL AF AMA 12 ANTAL SIDOR (14) DAT 13 01 02 dat 13 01 02 sid 2(14) INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF OCH

Läs mer

Administrativa föreskrifter

Administrativa föreskrifter namn 1 (11) Administrativa föreskrifter HEMMET 1, OMBYGGNAD, VENTILATION BLOMSTERVÄGENS DEMENSCENTRUM, GISLAVED namn 2 (11) Dessa Administrativa föreskrifter ansluter till AF AMA 12. AF AFA AFA.11 AFA.12

Läs mer

AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Småbåtshamn Bondökanalen INNEHÅLLSFÖRTECKNING

AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Småbåtshamn Bondökanalen INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Handling 06.1 Status Förfrågningsunderlag Småbåtshamn Bondökanalen Datum 2015-04-30 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA AFA Allmän orientering 2-3 AFB Upphandlingsföreskrifter 4-8

Läs mer

Räven 20 ombyggnad av Savoy Hotell

Räven 20 ombyggnad av Savoy Hotell Handling 6.1 Sidantal Räven 20 ombyggnad av Savoy Hotell Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalentreprenad VS Upprättad 2012-02-14 av Magnus Bjuhr Reviderad av Hedström Galären i Luleå

Läs mer

Avtal. Avtalslagen. Var är leveransen specificerad? Ritningar Beskrivningar Hus AMA (Anläggnings AMA) Produktens utformning

Avtal. Avtalslagen. Var är leveransen specificerad? Ritningar Beskrivningar Hus AMA (Anläggnings AMA) Produktens utformning Entreprenadupphandling Avtal Avtalslagen AB 04 Utförandeentreprenad ABT06 Totalentreprenad AF AMA 98 Administrativa föreskrifter AB04-U Underentreprenader ABM 92 Materialleveranser 6 Vad skall vi leverera

Läs mer

Att beställa byggnadsarbeten. Kursledare. Kursinnehåll Peder Halling Per Lilliehorn

Att beställa byggnadsarbeten. Kursledare. Kursinnehåll Peder Halling Per Lilliehorn Att beställa byggnadsarbeten Kursledare Peder Halling Per Lilliehorn Peder.halling@bostadsratterna.se per.lilliehorn@bostadsratterna.se Kursinnehåll De olika stegen i projektet Planering och förberedelser

Läs mer

Ormen 7 Coor. Förfrågningsunderlag. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalentreprenad Bygg Måla Golv El VS Styr Ventilation

Ormen 7 Coor. Förfrågningsunderlag. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalentreprenad Bygg Måla Golv El VS Styr Ventilation Handling 6.1 Sidantal 22 Ormen 7 Coor Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalentreprenad Bygg Måla Golv El VS Styr Ventilation Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STUGBYN UTÖ

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STUGBYN UTÖ ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STUGBYN UTÖ 2013-08-20 Skärgårdsstiftelsen i Stockholms Län INNEHÅLLSFÖRTECKNING AFA Allmän orientering Sid 2 AFB Upphandlingsföreskrifter Sid

Läs mer

Tekniska Serviceförvaltningen Nässjö kommun

Tekniska Serviceförvaltningen Nässjö kommun Kontrakt Sidantal 5 Röllekan 2, Nässjö. 06.6 Förslag till TOTALENTREPRENADKONTRAKT ABT06 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BESTÄLLARE... 3 2. ENTREPRENÖR... 3 3. OMFATTNING... 3 4. UTFÖRANDE... 3 5. ORGANISATION...

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Seglora fiber ek. för. UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2013-09-26 1 För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader AB 04, med

Läs mer

Fastighet: Kv Måsen 1 Lilla Torget 4. Byte av fönster mm 1(27) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

Fastighet: Kv Måsen 1 Lilla Torget 4. Byte av fönster mm 1(27) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 1(27) 2012-04-16 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Fastighet: Kv Måsen 1 Lilla Torget 4 Objekt: Entreprenadform: Byte av fönster mm Totalentreprenad. För entreprenaden gäller Allmänna

Läs mer

STORHEDEN 1:55. Förfrågningsunderlag. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER - VENTILATION Totalentreprenad Ventilation. Handling 6.6.

STORHEDEN 1:55. Förfrågningsunderlag. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER - VENTILATION Totalentreprenad Ventilation. Handling 6.6. Handling 6.6 Sidantal 22 STORHEDEN 1:55 Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER - VENTILATION Totalentreprenad Ventilation Upprättad av Reviderad av Erik Lundkvist Galären i Luleå AB Bet Ändringen

Läs mer

Nybyggnad LSS-boende Slåttervägen 2, Karosseriet 10 Laholms Kommun. Kompletterande administrativa föreskrifter 2013-05-08

Nybyggnad LSS-boende Slåttervägen 2, Karosseriet 10 Laholms Kommun. Kompletterande administrativa föreskrifter 2013-05-08 LAHOLMSHEM AB Totalentreprenad Nybyggnad LSS-boende Slåttervägen 2, Karosseriet 10 Laholms Kommun Kompletterande administrativa föreskrifter 1(7) AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER/TE Dessa administrativa

Läs mer

Byggandets Kontraktskommitté

Byggandets Kontraktskommitté Byggandets Kontraktskommitté Formulär 1/04 upprättat av Föreningen Byggandets Kontraktskommitté (BKK) och anpassat till AB 04 ENTREPRENADKONTRAKT (AB 04) FAST PRIS Detta formulär är avsett att användas

Läs mer

Vetab kontor Upplandavägen 16 Tillbyggnad av kontor

Vetab kontor Upplandavägen 16 Tillbyggnad av kontor Handling 02.2 Sidantal 21 02.2 Administrativa Föreskrifter Förfrågningshandling REV ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER... 3 AFA ALLMÄN ORIENTERING... 3 AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER...

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Dessa Administrativa föreskrifter ansluter till AMA AF 07.

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Dessa Administrativa föreskrifter ansluter till AMA AF 07. Förnyelse av vattenledning 1/ 25 AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa Administrativa föreskrifter ansluter till AMA AF 07. AFA ALLMÄN ORIENTERING AFA.1 Personuppgifter AFA.12 Beställare Trelleborgs kommun

Läs mer

Ålands hälso- och sjukvård

Ålands hälso- och sjukvård BLAD NR 1 (5) ANBUDSFÖRFRÅGAN OCH ENTREPRENADPROGRAM. inbegär av Er kostnadsanbud över de entreprenadåtagande som ingår i detta program och bifogade handlingar. Byggnadsobjekt: Byggherre/beställare: Byggplats:

Läs mer

Kv Dalsberg 3, Vänersborg Öxnereds skola. Skolpaviljong Objektnr: 2310 Projektnr: I-7200 Dnr: SBN 2014/79. Administrativa föreskrifter

Kv Dalsberg 3, Vänersborg Öxnereds skola. Skolpaviljong Objektnr: 2310 Projektnr: I-7200 Dnr: SBN 2014/79. Administrativa föreskrifter Kv Dalsberg 3, Vänersborg Öxnereds skola Skolpaviljong Objektnr: 2310 Projektnr: I-7200 Dnr: SBN 2014/79 Administrativa föreskrifter Förfrågningsunderlag 2014-05-09 2 (25) AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

Läs mer

KARLSKRONA KOMMUN TEKNISKA FÖRVALTNINGEN

KARLSKRONA KOMMUN TEKNISKA FÖRVALTNINGEN Handling 09 KARLSKRONA KOMMUN TEKNISKA FÖRVALTNINGEN GULLBERNA PARK Gullbernahult 86 VATTEN- OCH AVLOPPSLEDNINGAR FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Denna beskrivning ansluter till: AMA AF

Läs mer

Ormen 7 Kommunals A-kassa

Ormen 7 Kommunals A-kassa Handling 6.1 Sidantal 22 Ormen 7 Kommunals A-kassa Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalentreprenad VENTILATION Upprättad av & Erik Lundkvist Reviderad 2013-00-00 Galären i Luleå AB Bet

Läs mer

ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 05)

ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 05) ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 05) Detta formulär jämte bilagor avseende ändringar och tilläggsarbeten är avsett att användas vid uppförande och tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus, inklusive fritidshus som

Läs mer

Upprättad 2012-01-08 av Peter Nilsson VETAB Rev datum 2012-02-27

Upprättad 2012-01-08 av Peter Nilsson VETAB Rev datum 2012-02-27 Handling Sidantal 2012/ Nybyggnad av Högreservoar och tryckstegring i Sjunnen Vetlanda kommun FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Administrativa Föreskrifter för utförandeentreprenad byggnadsarbeten Upprättad av Peter

Läs mer

Växjö kommun. Nöbbele 1:15. Totalentreprenad. Administrativa föreskrifter FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Ombyggnad Ekgården Värends Nöbbele.

Växjö kommun. Nöbbele 1:15. Totalentreprenad. Administrativa föreskrifter FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Ombyggnad Ekgården Värends Nöbbele. Handling 05.1 Sidantal 23 Växjö kommun Totalentreprenad Administrativa föreskrifter FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Innehållsförteckning AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER... 3 AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER... 6 ENTREPRENADFÖRESKRIFTER

Läs mer

ENTREPRENADKONTRAKT avseende i kommun mellan, och NCC Construction Sverige AB, 556613-4929

ENTREPRENADKONTRAKT avseende i kommun mellan, och NCC Construction Sverige AB, 556613-4929 ENTREPRENADKONTRAKT avseende i kommun mellan, och NCC Construction Sverige AB, 556613-4929 Mall Entreprenadavtal 2013-04-23. För aktuell version, se ncc.se/p303 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. OMFATTNING... 3

Läs mer

LJUSDAL VATTEN AB LJUSDALS KOMMUN

LJUSDAL VATTEN AB LJUSDALS KOMMUN 1 (18) LJUSDAL VATTEN AB LJUSDALS KOMMUN RENOVERING/ OMBYGGNAD AVLOPPSPUMPSTATIONER TOTALENTREPRENAD 05.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upprättad av: Erik Persson 2014-11-12 Rev: 2014-12-02

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Handling 6.1 Sidantal Vändskivan 5 Hus E Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg Upprättad 2013-08-06 av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Ny kaj Husarö brygga

Ny kaj Husarö brygga : Handling Sidantal 17 Husarö Samfällighetsförening GA:6 Administrativa föreskrifter Förfrågningsunderlag Dat: Bild tagen 2007-02-18 Totalentreprenad avseende uppförande av kaj i anslutning till Husarö

Läs mer

Förfrågningsunderlag. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalentreprenad Bygg, Måla, Golv, El

Förfrågningsunderlag. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalentreprenad Bygg, Måla, Golv, El Handling 6.1 Sidantal 26 Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalentreprenad Bygg, Måla, Golv, El Upprättad 2016-02-18 av Simon Sundström Projektanpassad av Reviderad Galären i Luleå AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 09)

ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 09) ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 09) Detta formulär jämte bilagor avseende ändringar och tilläggsarbeten är avsett att användas vid uppförande och tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus, inklusive fritidshus som

Läs mer

AB PiteBo och Piteå Näringsfastigheter AB (PnF)

AB PiteBo och Piteå Näringsfastigheter AB (PnF) Administrativa föreskrifter 1 (12) AB PiteBo och Piteå Näringsfastigheter AB (PnF) Administrativa föreskrifter för årsavtal gällande ventilations-arbeten. Avtalet avser perioden 2014-02-01 2017-01-31 med

Läs mer

Vår referens Anbud ska vara inkommet senast Anbud ska vara bindande t o m. Robert Eriksson, 08-797 64 76 Se U3.2 Se U3.3

Vår referens Anbud ska vara inkommet senast Anbud ska vara bindande t o m. Robert Eriksson, 08-797 64 76 Se U3.2 Se U3.3 UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 1 (6) Vår referens Anbud ska vara inkommet senast Anbud ska vara bindande t o m Robert Eriksson, 08-797 64 76 Se U3.2 Se U3.3 STOCKHOLM - ARLANDA AIRPORT Konsultuppdrag Bussdepå

Läs mer

Beställarens kontaktperson för visning av arbetsområdet

Beställarens kontaktperson för visning av arbetsområdet 1 (13) Handling 6.01 AF AFA AFA.12 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa administrativa föreskrifter ansluter till AF AMA 12. För entreprenaden gäller ABT 06 med de ändringar och tillägg som framgår av dessa

Läs mer

INSTALLATION AV FLIS- OCH PELLETSPANNA, FLISFICKA, KULVERT MM

INSTALLATION AV FLIS- OCH PELLETSPANNA, FLISFICKA, KULVERT MM MÖRLUNDA 7:28, 7:39, 7:41 och 7:44, MÖRLUNDA Hultsfreds kommun INSTALLATION AV FLIS- OCH PELLETSPANNA, FLISFICKA, KULVERT MM Administrativa föreskrifter Förfrågningsunderlag 2012-05-03 Dessa administrativa

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Handling 06.1

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Handling 06.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Handling 06.1 ÄNGELHOLMS STADSHUS Totalentreprenad 2010-06-30 Ängelholms kommun Tekniska kontoret Projektnummer 91026 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2(18) Kod Text Dessa Administrativa

Läs mer

Allmänna bestämmelser för småhusentreprenader ABS 05

Allmänna bestämmelser för småhusentreprenader ABS 05 Allmänna bestämmelser för småhusentreprenader ABS 05 Dessa allmänna bestämmelser är avsedda att användas för entreprenadavtal vid uppförande eller tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus (småhusentreprenader)

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER AF-beskrivning 2013-04-03 Sid 1 (11) H Håbols Fibernet ek. för. UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2013-04-03 1 AF-beskrivning 2013-04-03 Sid 2 (11) För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser

Läs mer

Administrativa Föreskrifter

Administrativa Föreskrifter AF-del, Ullna Strand Skogskvarteren 1 (15) Administrativa Föreskrifter Totalentreprenad Nyproduktion Ullna Strand-Skogskvarteren Projektnummer: EJ121804 Stockholm 2014-05-05 AF-del, Ullna Strand Skogskvarteren

Läs mer

Förfrågningsunderlag, innehåll i korthet

Förfrågningsunderlag, innehåll i korthet Förfrågningsunderlag, innehåll i korthet Krav på leverantörens tekniska specifikationer Utvärderingsregler Kommersiella villkor Administrativa bestämmelser Sara Bäckström 2 Förfrågningsunderlag, krav Tillfrågade

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Dessa Administrativa föreskrifter ansluter till AMA AF 07.

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Dessa Administrativa föreskrifter ansluter till AMA AF 07. Tryckledningar från 1/ 1 AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa Administrativa föreskrifter ansluter till AMA AF 07. AFA ALLMÄN ORIENTERING AFA.1 Personuppgifter AFA.12 Beställare Trelleborgs kommun Tekniska

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT Månstadfiber Ekonomisk Förening Sida 1 av 10 Månstadfiber Ekonomisk förening UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Månstadfiber Ekonomisk Förening Sida 2 av 10 För entreprenaden gäller Allmänna

Läs mer

Entreprenadföreskrifter AF Totalentreprenad

Entreprenadföreskrifter AF Totalentreprenad ESLÖVS KOMMUN Miljö och Samhällsbyggnad Projektnamn/projektnummer framgår av uppdragsinbjudan Entreprenadföreskrifter AF Totalentreprenad ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER HANDLING 6.1 Upprättat 2009-12-01 Reviderad

Läs mer