Hälsa, Säkerhet, Miljö och Processäkerhet (HSE-P)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hälsa, Säkerhet, Miljö och Processäkerhet (HSE-P)"

Transkript

1 Hälsa, Säkerhet, Miljö och Processäkerhet (HSE-P)

2 EHS

3 DEKRA-gruppen En Internationell koncern

4 180 företag i fler än 50 länder Albanien Algeriet Andorra Belgien Bosnien- Herzégovina Brasilien Bulgarien Canada Cypern Danmark Estland Finland Frankrike Förenade Arabemiraten Grekland Indien Irland Island Israel Italien Japan Kina Kroatien Lettland Libanon Littauen Luxenburg Makedonien Malta Marocko Nederländerna Norge Polen Portugal Rumänien Ryssland Saudiarabien Serbien Schweiz Slovakien Slovenien Spanien Storbritannien Sverige Sydafrika Sydkorea Tjeckien Tunisien Turkiet Tyskland Ukraina Ungern USA Österrike DEKRAs tre affärsområden : DEKRA Automotive Automotive har specialiserat sig på övervakning och licensiering av fordon, sakkunskap och förvaltning av begagnade fordon, besiktning DEKRA Industrial provning, besiktning, certifiering, konstruktionskontroll, riskhantering, orienterad styrning av industriell utrustning, miljöskydd, arbetarskydd DEKRA Personnel ägnas åt inledande utbildning, fortbildning, tillfälligt arbete och tillhandahållande av mänskliga resurser.

5

6 DEKRA-gruppen, en internationell koncern Europas ledande koncern inom Besiktning, Provning och Certifiering DEKRA är Europas ledande koncern gällande besiktning, provning och certifiering inom områdena bygg, industri, miljö och transport. Gruppen har sitt huvudkontor i Stuttgart, Tyskland, och har 180 dotterföretag. Detta internationella nätverk gör det möjligt att stödja er i hela Europa, men även i stora länder som Kina, Sydafrika och Ryssland anställda M i omsättning DEKRA, är en oberoende koncern till 100 %

7 DEKRA Industrial, Risk och arbetsmiljö Teknik Risk - Arbetsmiljö är en arbetsgrupp för att samordna och strukturera arbetet inom Hälsa, Säkerhet, Miljö och Processäkerhet (HSE-P) vid arbetsplatser och i projekt. Målsättningen är att kunna hjälpa våra kunder hela vägen från idé och projektgenomförande vidare till förvaltningsfasen och slutligen skapa en helhetssyn på en anläggning. Områdena som avses är riskhantering, CE-märkning, projekthantering och lagefterlevnad. Teknik Risk - Arbetsmiljö är ett komplement till besiktning och provning och har fokus på alla regelverket som gäller för att bedriva verksamhet samt genomföra förändringsprojekt. Genom att strukturera verksamhetsdokumentationen och medverka till att anläggningsdokumentationen är enligt företagets och myndigheternas regler och krav förbättras anläggningens säkerhet, ekonomi och tillgänglighet. Vi hjälper Er att tänka efter före, under och efter i ett nytt projekt eller annan typ av pågående industrihantering. Ni kommer då att: bli medvetna om de risker som finns på anläggningen, och på så vis få ett förutseende beteende och inte bli överraskad av farliga händelser, ha ett förebyggande underhåll tillsammans med oss genom fortlöpande tillsyn, egenkontroll och besiktning få ett system för att uppdatera dokumentationen

8 Fördelar En helhetslösning tillsammans med en samarbetspartner Strukturerad verksamhetsdokumentation Följer myndigheters regler och krav Kostnadsbesparingar Förbättrad säkerhet och tillgänglighet Förebyggande underhåll Produkter och tjänster OHSAS CE-märkning EHS-koordinator Nulägesanalyser Riskbedömningar Stöd i miljöfrågor ATEX-klassning Projekthantering Utbildning mångfald är vår styrka

9 Regelverk AML 3 kap 2a Arbetsgivaren ska systematiskt planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till att arbetsmiljön uppfyller föreskrivna krav på god arbetsmiljö. För att hjälpa företaget att uppfylla detta krav hjälper DEKRA till med att: ta fram en lagförteckning som ger en bild om vilka regelverk som gäller utbildning i gällande regelverk utföra nulägesanalys som visar hur företaget efterlever de lagkrav som gäller ta fram förslag till förbättringar Några exempel på lagkrav där DEKRA har expertkompetens inom: Systematiskt arbetsmiljöarbete Användning av arbetsutrustning Arbetsplatsens utformning Belastningsergonomi Kemiska arbetsmiljörisker Användning av trycksatta anordningar Maskindirektivet Tryckkärlsdirektivet ATEX Stöd i det dagliga arbetsmiljöarbetet utredning av olyckor och tillbud säkerhetspolicy, nödlägesplaner och krishantering säkerhetsrutiner och instruktioner olycks- och tillbudsutredningar säkerhetskultur

10 Arbetsmiljöledningssystem AML 3 kap 2a Arbetsgivaren skall i den utsträckning verksamheten kräver dokumentera arbetsmiljön och arbetet med denna. För att uppfylla detta krav hjälper DEKRA till med: Implementering av arbetsmiljöledningsystem t ex SAM, OHSAS eller DEKRAs eget HSE-P-system som är baserat på OHSAS 18001, ISO 9001 och ISO samt flertalet föreskrifter. Här ingår bl.a. utformning av rutiner modifiering process/utrustning utbildning av personal avvikelsehantering utveckling av organisation och dess befintliga arbetsmiljöledningssystem HSE-P - Arbetsmiljöledningssystem ska hjälpa företagen att på ett enkelt sätt komma tillrätta med osäker arbetsmiljö. I systemet finns riskmetoder, checklistor, färdiga dokument och mallar. Andra fördelar med arbetsmiljöledningssystem få en helhetsbild på arbetet som rör säkerhet, hälsa och miljö, rationalisera HSE-P-arbetet, leda, styra och kontrollera verksamheten, ge underlag för bedömning av att lagar, villkor och beslut följs, ge kunskap om verksamhetens risker och uppföljning av riskåtgärder, ge underlag för bedömningar, prognoser, förbättringsmöjligheter samt att kunna prioritera dessa på framtagen grund, ge möjlighet att planera kostnader.

11 Stöd vid projekt Byggnads- och anläggningsarbete 5 Den som låter utföra ett byggnads- eller anläggningsarbete ska under varje skede av planeringen och projekteringen se till att arbetsmiljösynpunkter beaktas när det gäller såväl byggskedet som det framtida brukandet. Ett projekt initieras av en idé, ett behov eller ett krav. För att kunna bedriva ett projekt på ett tekniskt/ekonomiskt fördelaktigt sätt, måste man känna till vilka regler och krav som gäller. Regelverket ställer krav på hur konstruktion, tillverkning samt brukande av en anläggning ska gå till. Med andra ord ska förvaltningsskedet beaktas redan från början i ett projekt. DEKRA kan hjälpa företagen att säkra sina projekt med följande: utarbetande av projektstyrningsunderlag stöd vid framtagande av förfrågningsunderlag kvalitetsgranskning av dokumentation hjälp vid upphandling

12 Riskinventering, riskanalys, riskbedömning Systematiskt arbetsmiljöarbete 8 Arbetsgivaren ska regelbundet undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna för att någon kan komma att drabbas av ohälsa eller olycksfall i arbetet. För att hjälpa företagen att uppfylla detta krav hjälper DEKRA till med: skyddsronder riskinventeringar och riskanalyser riskbedömningar utbildning Riskinventeringar utförs enligt lagkrav för arbetsmiljö och teknisk säkerhet samt enligt företagets egna krav. Flera olika analysmetoder: bl a Hazop, What-if, grovanalys, FMEA, felträdsanalys och händelseträdsanalys. Genomförande av åtgärder AFS 2001:1 10 Arbetsgivaren skall omedelbart eller så snart det är praktiskt möjligt genomföra de åtgärder som behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. För att hjälpa företaget att uppfylla detta krav hjälper DEKRA till med: framtagande av åtgärdsförslag i form av t ex. tekniska lösningar, nya rutiner och utbildning framtagande av en handlingsplan samt uppföljning tillsyn och kontroll

13 HSE-P, samordning vid tillfälliga organisationer För att kunna samordna och bevaka alla arbetsmiljöfrågor i en och samma riktning under hela projektet så förestår DEKRA tjänsten som HSE-Pkoordinator. Rollen innebär bl.a.: att sammanställa arbetsmiljöriskanalyser och arbetsmiljöplan i förberedandefasen att driva och koordinera säkerhetsarbetet på site genomföra utbildningar inom säkerheten och säkerhetskulturen stödfunktion/bollplank gällande HSE-P-frågor deltagande i dagliga möten för att bevaka HSE-P-frågor coachning, walkdown skyddsronder, skyddsinspektioner insamling av observations-, tillbuds- och olycksrapportering genomförande av tillbuds- och olycksutredningar samt tillsyn och kontroll av åtgärder I samband med nya krav på byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering (BAS P) erbjuder DEKRA som juridisk person tjänsten som BAS-P. Tjänsten innebär bl.a: samordning av planeringen och projekteringen med avseende på arbetsmiljön utarbetande av riskanalyser utarbetande av arbetsmiljöplan

14 CE-märkning CE-märkningen tillsammans med dokumentet Försäkran om överensstämmelse betyder att tillverkaren på eget ansvar försäkrar att grundläggande hälso- och säkerhetskrav enligt alla tillämpliga direktiv är uppfyllda, att dokumentation finns och att alla nödvändiga skyltningar, märkningar samt bruks- och underhållsanvisningar finns. Ovanstående krav finns specificerade i följande föreskrifter från Arbetsmiljöverket som överför EU-direktiven till svensk lag: Enkla tryckkärl Utrustningar för explosionsfarlig miljö Utförande av personlig skyddsutrustning Tryckkärlsdirektivet Maskindirektivet För att uppfylla dessa krav hjälper DEKRA till med: CE-märkning med riskbedömningar, framtagande av EG-försäkran om överensstämmelse samt sammanställning av dokumentation riskinventeringar för helheten med betoning på gränssnitt vid om/ tillbyggnad av befintliga produktionslinjer som består av gamla och nya delar.

15 ATEX För att uppfylla kraven som finns i 94/9/EG samt 99/92/EC hjälper DEKRA med: CE-märkning av din utrustning och en EG-försäkran om överensstämmelse explosionsskyddsdokument (innebär riskbedömning av riskkällor och tändkällor med rutiner, dokumentsystem, hantering uppsåtliga risker och produktionsrisker) klassningsplan av explosionsfarliga områden bestående av gas, ånga, dimma eller damm besiktning, sakkunnighetsintyg och periodisk tillsyn dokumentationssystem för mindre och större anläggningar utbildning av personal Miljö Inom miljöområdet är det Miljöbalken och Förordning (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll som ställer krav för tillståndspliktiga verksamheter. För att hjälpa företagen att uppfylla dessa krav erbjuder DEKRA följande tjänster: stöd i samband med tillståndansökan tekniska utredningar, MKB, framtagning av komplett underlag redovisningar i samband med samråd, förhandlingar och vid andra kontakter med myndigheter upprättande av kontrollprogram periodiska besiktningar miljörapporter utsläppskontroll och miljömätningar till luft utredningar och åtgärdsförslag stöd i det dagliga kemikaliearbetet bedömning av kemiska ämnens påverkan på miljön rådgivning om kemikalieanvändning/-hantering

16 Arbetsmiljömätningar AFS 2005:17 7 Om det finns en anledning att misstänka att verksamheten ger upphov till luftföroreningar skall arbetsgivaren snarast utreda exponeringens omfattning. AFS 2005:16 5 Arbetsgivaren skall undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna till följd av exponering för buller. För att hjälpa företagen att uppfylla dessa krav hjälper DEKRA till med: bullerexponeringsmätningar exponeringsmätningar för gas och partiklar utredning och förslag till åtgärder Utredning av tillbud och olyckor AFS 2001:1 9 Om någon arbetstagare råkar ut för ohälsa eller olycksfall i arbetet och om något allvarligt tillbud inträffar i arbetet, ska arbetsgivaren utreda orsakerna så att risker för ohälsa och olycksfall kan förebyggas i fortsättningen. För att uppfylla detta krav hjälper DEKRA till med: utredning av tillbud och olyckor genom bl.a. kartläggning av händelseförloppet identifiering av direkta orsaker identifiering av bakomliggande orsaker analys åtgärder uppföljning

17 Genomförande av åtgärder AFS 2001:1 10 Arbetsgivaren skall omedelbart eller så snart det är praktiskt möjligt genomföra de åtgärder som behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. För att hjälpa företagen att uppfylla detta krav hjälper DEKRA med: framtagande av åtgärdsförslag i form av t ex. tekniska lösningar, nya rutiner och utbildning framtagande av en handlingsplan samt uppföljning tillsyn och kontroll

18 Genomförande av utbildningar AFS 2001:1 7 Arbetsgivaren skall se till att arbetstagarnas kunskaper om arbetet och riskerna i arbetet är tillräckliga för att ohälsa och olycksfall skall förebyggas och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås. När riskerna i arbetet är allvarliga skall det finnas skriftliga instruktioner för arbetet. För att hjälpa företagen att uppfylla detta krav hjälper DEKRA till med: utbildning som behövs för att undvika riskerna i arbetet ta fram skriftliga instruktioner Övriga utbildningar DEKRA erbjuder kundanpassade utbildningar inom följande områden: lagkrav och regelverk säkerhetskultur CE-märkning, tryckkärlsdirektivet och maskindirektivet kemikalier och kemikaliehantering tolkning av säkerhetsdatablad ATEX brandfarlig vara säkerhet för trycksatta anordningar lyft- och maskinsäkerhet anläggningssäkerhet riskhantering

19

20 DEKRA Industrial AB Gamlestadsvägen 2 Box 13007, Göteborg DEKRA Industrial AB verkar för ökad säkerhet inom en rad branscher via oberoende besiktning, provning och certifiering. DEKRA finns på 30 orter i Sverige och är Europas ledande företag inom teknisk kontroll med medarbetare i 50 länder.

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

arbetsmiljöhandbok isbn 978-91-85775-18-7 2013 svensk fjärrvärme ab

arbetsmiljöhandbok isbn 978-91-85775-18-7 2013 svensk fjärrvärme ab arbetsmiljöhandbok arbetsmiljöhandbok isbn 978-91-85775-18-7 2013 svensk fjärrvärme ab sammanfattning Fjärrvärmebranschens farliga varor - el, gas, kemikalier, ånga och hetvatten gör den riskfylld att

Läs mer

ARBETSMILJÖHANDBOK. Företaget AB. Stina Ledare. Sven Andersson. Karin Persson. kontorschef. lagerchef

ARBETSMILJÖHANDBOK. Företaget AB. Stina Ledare. Sven Andersson. Karin Persson. kontorschef. lagerchef ARBETSMILJÖHANDBOK har 25 anställda och är en försäljningsverksamhet som har kontor och lager, (ingen produktion). VD är, kontorschef är och lagerchef är Sven Andersson VD Sven Andersson lagerchef kontorschef

Läs mer

Vindkraft och Arbetsmiljö

Vindkraft och Arbetsmiljö Vindkraft och Arbetsmiljö Karin Liinasaari och Jenny Ahtola 2013-11-08 Projekt nr. 34250-2 Sammanfattning Arbetsmiljö- och säkerhetsarbete inom vindkraftbranschen är något som i likhet med alla branscher

Läs mer

Guide för en bättre arbetsmiljö

Guide för en bättre arbetsmiljö Guide för en bättre arbetsmiljö Hur har ni det på arbetsplatsen? Vad bidrar till att det känns bra? Hur kan det bli bättre? 1 Börja med att svara på frågorna i rutan. Svaren ger troligtvis några exempel

Läs mer

Prevent arbetar för ett friskt, sunt och säkert arbetsliv. På www.prevent.se finns mer information.

Prevent arbetar för ett friskt, sunt och säkert arbetsliv. På www.prevent.se finns mer information. Samordningsansvar Prevent är en ideell förening inom arbetsmiljöområdet med Svenskt Näringsliv, LO och PTK som huvudmän. Vår uppgift är att tillsammans med huvudmännen förmedla kunskap kring arbetsmiljöfrågor

Läs mer

Arbetsmiljöansvar. för personal som är inhyrd eller arbetar på tillfälliga arbetsplatser

Arbetsmiljöansvar. för personal som är inhyrd eller arbetar på tillfälliga arbetsplatser Arbetsmiljöansvar för personal som är inhyrd eller arbetar på tillfälliga arbetsplatser Arbetsmiljöverket 2008 Författare: Carin Siöcrona Redaktör: Annika Hellberg Grafisk form och layout: Strax Design,

Läs mer

Information om sanktionsavgifter

Information om sanktionsavgifter Information om sanktionsavgifter Här får du som arbetsgivare översiktlig information om sanktionsavgifter, vad som kan hända om du inte följer Arbetsmiljöverkets föreskrifter och vad som gäller om du blir

Läs mer

Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall

Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Arbetsmiljöverket 2007 Text: Bengt Olof Åradsson, enheten för processäkerhet

Läs mer

systematiskt arbetsmiljöarbete mot stress Arbetsmiljöverket

systematiskt arbetsmiljöarbete mot stress Arbetsmiljöverket systematiskt arbetsmiljöarbete mot stress Arbetsmiljöverket Systematiskt arbetsmiljöarbete mot stress Denna skrift är avsedd som hjälp och vägledning i arbetsmiljöarbetet för att motverka stress. Den innehåller

Läs mer

Aktiebolag och fysiska personer som arbetsgivare

Aktiebolag och fysiska personer som arbetsgivare Aktiebolag och fysiska personer som arbetsgivare enligt arbetsmiljölagen Femte upplagan Aktiebolag och fysiska personer som arbetsgivare enligt arbetsmiljölagen Arbetsmiljöverket Text: Carin Frostberg

Läs mer

En rapport om elsäkerhetsoch arbetsmiljöansvar inom energibranschen

En rapport om elsäkerhetsoch arbetsmiljöansvar inom energibranschen En rapport om elsäkerhetsoch arbetsmiljöansvar inom energibranschen Reviderad juni 2012 ANSVAR En rapport om elsäkerhetsoch arbetsmiljöansvar inom energibranschen 3 EnergiFöretagens Arbetsgivareförening

Läs mer

Arbetsmiljöregler. Oktober 2004. Lathund för grafiska branschen och tidningsbranschen

Arbetsmiljöregler. Oktober 2004. Lathund för grafiska branschen och tidningsbranschen Arbetsmiljöregler Oktober 2004 Lathund för grafiska branschen och tidningsbranschen Förord Grafiska Miljörådet är ett partsgemensamt organ för den grafiska branschen och tidningsbranschen med uppgift att

Läs mer

Ett systematiskt arbetsmiljöarbete främjar verksamhetsutveckling

Ett systematiskt arbetsmiljöarbete främjar verksamhetsutveckling Ett systematiskt arbetsmiljöarbete främjar verksamhetsutveckling Rapportserie 2013:2 Arbetsgivarverket Ett systematiskt arbetsmiljöarbete främjar verksamhetsutveckling 2013 Denna skrift handlar om att

Läs mer

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete Egenkontroll för C-verksamheter En metod för att bedriva miljöarbete FAKTA 8256 JUNI 2006 Om detta faktablad Egenkontroll är ett av flera verktyg för att uppfylla miljöbalkens krav. God egenkontroll ger

Läs mer

Arbetsmiljömanual för sjöfarten

Arbetsmiljömanual för sjöfarten Arbetsmiljömanual för sjöfarten Prevent är en ideell förening inom arbetsmiljöområdet med Svenskt Näringsliv, LO och PTK som huvudmän. Prevent arbetar för ett friskt, sunt och säkert arbetsliv. På www.prevent.se

Läs mer

Meddelandeblad. Egenkontroll inom hälsoskyddsområdet

Meddelandeblad. Egenkontroll inom hälsoskyddsområdet Meddelandeblad Mottagare: Miljö- och hälsoskyddsnämnder eller motsvarande Länsstyrelser December 2007 Revidering av utgåva från juni 2006 Egenkontroll inom hälsoskyddsområdet Regler för egenkontroll Miljöbalken

Läs mer

Arbetsmiljömanual för sjöfarten

Arbetsmiljömanual för sjöfarten Arbetsmiljömanual för sjöfarten Prevent är en ideell förening inom arbetsmiljöområdet med Svenskt Näringsliv, LO och PTK som huvudmän. Vår uppgift är att tillsammans med huvudmännen förmedla kunskap kring

Läs mer

Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material

Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material Augusti 2010 Huvudmän Länsstyrelserna, Naturvårdsverket och Socialstyrelsen Webbplats www.miljosamverkansverige.se Grupparbetsplats http://miljoportal.intra.lst.se/miljosamverkansverige

Läs mer

Arbetsmiljöansvar och straffansvar. två helt olika saker

Arbetsmiljöansvar och straffansvar. två helt olika saker Arbetsmiljöansvar och straffansvar två helt olika saker Arbetsmiljöansvar och straffansvar Två helt olika saker Arbetsmiljöverket Text: Avdelningen för regelarbete och expertstöd Redaktör: Annika Hellberg

Läs mer

Uppföljning av verksamhetsprogrammet 1997-1999

Uppföljning av verksamhetsprogrammet 1997-1999 Uppföljning av verksamhetsprogrammet 1997-1999 RAPPORT UPPFÖLJNING AV VERKSAMHETSPROGRAMMET 1997-1999 Februari 2001 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 4 3 Metodfrågor 4 4 Resultatredovisning

Läs mer

Säkrare bygg- och anläggningsarbete

Säkrare bygg- och anläggningsarbete Säkrare bygg- och anläggningsarbete Olyckor och arbetssjukdomar är ungefär dubbelt så vanliga bland byggnadsarbetare som hos den genomsnittlige arbetstagaren. Några av de vanligaste orsakerna är fall till

Läs mer

Skydds ombuds boken.

Skydds ombuds boken. Skydds ombuds boken. Skyddsombudsboken. En handledning för dig som arbetar med arbetsmiljö 2001 LANDSORGANISATIONEN I SVERIGE LO 2001.09 70 000 ISBN 91 566 1781-X Grafisk form och produktion: Karlavagnen,

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) Förpackningsindustrin 8 nov. 2011 Innehåll

Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) Förpackningsindustrin 8 nov. 2011 Innehåll Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) Förpackningsindustrin 8 nov. 2011 1 Innehåll Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS) Undersökning av risker Handlingsplan Fördela arbetsmiljöuppgifter Olika typer av

Läs mer

Miljöbalkens krav på Egenkontroll

Miljöbalkens krav på Egenkontroll Miljöbalkens krav på Egenkontroll - bättre rutiner i din verksamhet Väl fungerande rutiner ger bra förutsättningar för att fel på utrustning och felaktig hantering upptäcks innan allvarlig skada inträffar.

Läs mer

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Redaktörer: Patrik Hjulström

Läs mer

Bra arbetsmiljö på väg

Bra arbetsmiljö på väg Bra arbetsmiljö på väg Trafiksä en arb Många anställda har vägar och gator som sin arbetsplats. Förutom yrkesförarna rör det sig bland annat om hemtjänst- och hemsjukvårdspersonal, väktare, hantverkare

Läs mer

Riskbedömning genom friskfaktorer

Riskbedömning genom friskfaktorer Januari 2012 Sida 1 Riskbedömning genom friskfaktorer 8 Arbetsgivaren skall regelbundet undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna för att någon kan komma att drabbas av ohälsa eller olycksfall

Läs mer

Dnr 14EV4508. Handlingsplan för marknadskontroll

Dnr 14EV4508. Handlingsplan för marknadskontroll Dnr 14EV4508 Handlingsplan för marknadskontroll December 2014 Dnr 14EV4508 ELSÄKERHETSVERKET Författare: Karl-Hugo Hult Sammanfattning Sammanfattning Ett av Sveriges åtaganden som medlem i EU är att bedriva

Läs mer

Kommunens informationssäkerhet

Kommunens informationssäkerhet Kommunens informationssäkerhet en vägledning FÖRBEREDA ANALYSERA UTFORMA INFÖRA FÖLJA UPP FÖRBÄTTRA Introduktion Verksamhet Åtgärder Planera genomförande Övervaka Utveckla LIS och skyddet Ledningens engagemang

Läs mer