Ombud och offentligt biträde: Advokat Jan Wasberg Kungsgatan 55, 5 tr Stockholm

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ombud och offentligt biträde: Advokat Jan Wasberg Kungsgatan 55, 5 tr 111 22 Stockholm"

Transkript

1 FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Mål nr I STOCKHOLM UM Migrationsdomstolen Meddelad i Enhet 21 Stockholm Sida l (7) KLAGANDE Najia Amin, Ombud och offentligt biträde: Advokat Jan Wasberg Kungsgatan 55, 5 tr Stockholm MOTPART Migrationsverket Förvaltningsprocessenheten i Solna Box Solna ÖVERKLAGAT BESLUT Migrationsverkets beslut , se bilaga l Dnr SAKEN Uppehållstillstånd m.m. enligt utlänningslagen (2005:716), UtlL DOMSLUT Med bifall till överklagandet upphäver migrationsdomstolen det överklagade beslutet och beviljar Najia Amin permanent uppehållstillstånd. Migrationsdomstolen fastställer ersättning till Jan Wasberg enligt lagen (1996:1620) om offentligt biträde till kr, varav kr avser arbete, l 406 kr utlägg och kr i mervärdesskatt. Dok.Id Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Tegeluddsvägen l måndag-fredag Stockholm E-post: 09:00-15:00

2 Sida 2 FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM UM I STOCKHOLM Migrationsdomstolen YRKANDEN M.M. Migrationsverket beslutade den 26 mars 2010 att avslå Najia Amins ansökan om uppehålls- och arbetstillstånd och statusförklaring samt att utvisa henne till Bangladesh. Najia Amin överklagar Migrationsverkets beslut och yrkar att hon ska beviljas permanent uppehållstillstånd samt statusförklaring. Som grund åberopas skyddsbehov, fortsatt uppehållstillstånd samt synnerligen ömmande omständigheter. Till stöd för överklagandet vidhåller hon vad hon tidigare anfört med följande tillägg. Det är felaktigt såsom Migrationsverket uppgett i beslutet att hon skulle ha uppgivit asylskälen först efter att hon fått ett avslagsbeslut på förlängningsansökan den 18 maj Hon har redan i polisanmälan den 24 augusti 2006 uppgett att mannen hotat att döda henne. Det framgår även av protokollet från den efterföljande polisutredningen den 28 augusti 2006 att hon uppgivit asylskälen för svenska myndigheter. Polisen har delgivit Migrationsverket protokollet. Även av protokollet från utredningen hos Migrationsverket den 16 mars 2009 framkommer att den före detta maken kan leja någon i Bangladesh och att hennes familj är rädd eftersom familjen får anonyma samtal. Asylskälen har därefter utvecklats i inlaga från det offentliga biträdet daterad den 15 april Därtill framgår även av Migrationsverkets beslut den 18 maj 2009 att hon nämnt sina asylskäl. Hon förtjänar således att bli trodd om sina asylskäl. Hon vidhåller att mannens släktingar uttryckligen vid två tillfällen hotat fadern att de ska kasta syra på henne. Därutöver har de hatt upprepade diskussioner och gräl om det havererade äktenskapet. Det måste ha skett ett missförstånd under asylutredningen hos Migrationsverket. Även om myndigheterna i hemlandet tagit emot faderns polisanmälan så framgår det av landinformation att myndigheterna saknar förmåga att beivra hedersbrott. Förhållandet var inte kortvarigt. Hon mottog ett formellt frieri i november 2004 och paret gifte sig sedan i december det året. De har även sammanbott periodvis i Bangla-

3 Sida 3 FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM UM I STOCKHOLM Migrationsdomstolen desh innan hon kom till Sverige. Förhållandet varade i nästan två år. Till stöd för sin talan inges bland annat lönebesked för januari till juli månad 2010, fotografier från vigseln och kopior av hyreskontrakt, inkomstdeklaration för inkomståret 2009 samt inträdesansökan till Fastighetsanställdas förbund. Migrationsverket bestrider bifall till överklagandet och anför i huvudsak följande. Najia Amin har nu lämnat nya uppgifter om hur länge hon och hennes före detta make var tillsammans i Bangladesh innan hon reste in i Sverige. Hon uppgav exempelvis i anknytningsutredningen från svenska ambassaden den 5 januari 2005 att hon och maken bodde tillsammans i cirka 15 dagar i samband med bröllopet. Hon uppgav även att de bott på hotell i samband med att hon lämnade in en ansökan om uppehållstillstånd till ambassaden. Paret hade således inte varit stadigvarande bosatta i hemlandet när verket fattade beslutet att bevilja henne ett tidsbegränsat tillstånd att bosätta sig här. Att Migrationsverket prövat Najia Amins rätt att arbeta och sedan utfärdat ett bevis om undantag från skyldigheten att ha arbetstillstånd enligt 5 kap. 4 utlänningsförordningen har inte varit korrekt handläggning från verkets sida. För det fall Migrationsverket gett henne upplysning att hon inte haft rätt att arbeta har detta varit felaktig information. Vad gäller den åberopade omständigheten att hon sedan l augusti 2009 har en tillsvidareanställning på heltid bör detta prövas enligt 5 kap. l O och 6 kap. 2 UtlL. Av ingivna handlingar framgår emellertid inte om villkoren för arbetstillstånd enligt 6 kap. 2 första stycket 2 UtlL är uppfyllda. Vidare föreligger inte något yttrande enligt 5 kap. 7 a utlänningsförordningen i ärendet.

4 Sida 4 FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM UM I STOCKHOLM Migrationsdomstolen DOMSKÄL Skyddsbehov Den allmänna situationen i Bangladesh är inte sådan att den i sig utgör tillräckliga skäl för att ett uppehållstillstånd ska beviljas. En individuell bedömning av anförda skyddsskäl ska således göras. Migrationsdomstolen finner att det saknas skäl att ifrågasätta Najia Amins åberopade skyddsskäl. Hennes berättelse bedöms vara trovärdig och ska ligga till grund för bedömningen av målet. Även om det rör sig om allvarliga hotelser bedömer migrationsdomstolen att hotelserna är att bedöma som kriminella handlingar, vilket det är de bangladeshiska myndigheternas skyldighet att skydda henne mot. Utredningen i målet ger inte stöd för att hemlandets myndigheter saknar vilja eller förmåga till hjälp och skydd. Migrationsdomstolen gör därför bedömningen att myndigheterna i Bangladesh får antas kunna erbjuda henne ett tillräckligt skydd. Migrationsdomstolen finner således att vad Najia Amin anfört under sådana förhållanden inte är tillräckligt för att det ska anses sannolikt att hon vid ett återvändande till Bangladesh riskerar att utsättas för sådan förföljelse eller andra allvarliga övergrepp som hon inte kan få skydd för i hemlandet. Migrationsdomstolen finner därmed att Najia Amin inte är att anse som flykting, alternativ skyddsbehövande eller övrig skyddsbehövande enligt 4 kap. l, 2 respektive 2 a UtlL. Vid sådant förhållande saknas skäl att bevilja henne statusförklaring. Särskild anknytning till Sverige Najia Amin har tidigare beviljats ett tidsbegränsat uppehållstillstånd för perioden den 12 juni 2006 till och med den 12 juni Den 20 maj 2008 ansökte hon om förlängning av uppehållstillståndet. Det har åberopats att förhållandet mellan henne och den före detta maken upphörde på grund av att han utsatt henne för misshandel och allvarliga kränkningar.

5 Sida 5 FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM UM I STOCKHOLM Migrationsdomstolen Av 5 kap. 16 UtlL framgår att om en utlänning beviljats tidsbegränsat uppehållstillstånd på grund av familjeanknytning får ett nytt tillstånd beviljas endast om förhållandet består. Det framgår av tredje stycket 1-3 samma lagrum att uppehållstillstånd får ges trots att förhållandet upphört om utlänningen har särskild anknytning till Sverige eller om förhållandet främst upphört på grund av att utlänningen utsatts för våld eller annan allvarlig kränkning eller om andra starka skäl talar för att utlänningen ska ges fortsatt uppehållstillstånd. Migrationsdomstolen har således nu att bedöma om det finns sådana skäl att Najia Amin ska beviljas uppehållstillstånd enligt 5 kap. 16 UtlL. För att anställning tillsammans med övriga omständigheter ska kunna medföra särskild anknytning enligt 5 kap. 16 tredje stycket l UtlL bör det ställas krav på anställningens kontinuitet och omfattning. Andra faktorer av betydelse som bör beaktas är tillägnade kunskaper i det svenska språket, familjeanknytning och lång legal vistelsetid. För att en person som arbetat deltid ska anses etablerad på den svenska arbetsmarknaden bör det krävas en längre tids anställning än vid heltidsarbete (MIG 2008:11). Av utredningen framgår bland annat följande. Najia Amin har visats i Sverige sedan den 17 juli Den legala vistelsetiden uppgår till över fyra år. Hon har arbetat motsvarande ungefär halvtid sedan december 2007 och heltid sedan augusti 2009 hos Maid in Sweden AB, där hon har en tillsvidareanställning. Hon har även förutom arbetet hos Maid in Sweden AB arbetat cirka 10 till 15 timmar per vecka från den l april 2008 till den 27 februari 2009 vid Redovisningsspecialisterna AB och haft en behovsanställning vid Särnmark Assistans AB samt gjort praktik. Hon har läst svenska för invandrare med betyg väl godkänt i kurs-d och studerat svenska som andraspråk vid InfoKomp. Hon talar mycket god svenska. Naija Amin har även uppgett att hon utsatts för upprepad och allvarlig misshandel av sin före detta make och dennes syster. Hon har vidare upp gett att

6 Sida 6 FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM UM I STOCKHOLM Migrationsdomstolen förhållandet upphörde främst på grund av misshandeln samt att förhållandet inte varat endast en kortare tid. Vid ett återvändande riskerar hon att utsättas för social utstötning. Grundat på utredningen i målet beträffande anställningarna vid Maid in Sweden AB och Redovisningsspecialisterna AB gör migrationsdomstolen bedömningen att Naija Amin haft anställning motsvarande heltid i cirka två år och två månader. Därtill har hon även vid Maid in Sweden AB under ytterligare cirka fem månader arbetat deltid. Mot bakgrund av Naija Amins legala vistelse i Sverige i över fyra år, det arbete hon innehaft och innehar samt sina goda kunskaper i svenska, har hon enligt migrationsdomstolens bedömning fått en särskild anknytning till Sverige och det svenska samhället. Migrationsdomstolen finner sammantaget att omständigheterna i målet är sådana att Naija Amin ska beviljas permanent uppehållstillstånd. Av 2 kap. 8 första stycket UtlL framgår att en utlänning som har permanent uppehållstillstånd inte behöver ha arbetstillstånd. Naija Amins överklagande i fråga om arbetstillstånd föranleder därför inte någon åtgärd från migrationsdomstolens sida. Biträdesersättning Jan Wasberg har hos migrationsdomstolen yrkat att han ska tillerkännas ersättning för 11 timmar och 15 minuters arbete. Migrationsdomstolen finner att Jan Wasberg, med hänsyn till uppdragets art och omfattning, får

7 Sida 7 FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM UM I STOCKHOLM Migrationsdomstolen anses skäligen tillgodosedd med ersättning for sex timmars arbete. HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 2 (DV 3110) I avgörandet har även deltagit nämndemännen Kitty Eriksson, Bo Hallberg och Neven Milivojevic. Föredragande har varit Evelyn Paananen.

8 Asylprövningsenhet 2 i Stockholm Elmira Ravanbod Migrationsverket Beslut Beteckning Akt /8 Ärende om uppehållstillstånd m.m. Sökande Amin, Najia, född , k, medborgare i Bangladesh Adress: A Hye, Ålgrytevägen Tr, Skärholmen Offentligt biträde: Jan Wasberg, Advokatfirman Jan Wasberg AB Beslut Migrationsverket beslutar att avslå din ansökan om uppehålls- och arbetstillstånd inte bevilja dig flyktingstatusförklaring, alternativ skyddsstatusförklaring eller övrig skydds statusförklaring utvisa dig, med stöd av 8 kap. 7 utlänningslagen (2005:716) utvisningen ska verkställas genom att du reser till Bagladesh, om du inte visar att något annat land kan ta emot dig Överklagande Information om hur man kan överklaga finns på beslutets sista sida. Migrationsverket Asylprövningsenhet 2 i Stockholm Besöksadress Pyramidvägen 2 A Postadress Box 507 SE Solna Telefon Telefax E-post Hemsida Organisationsnr

9 Beteckning 2/8 Bakgrund Du reste in i Sverige den 17 juli 2006 efter att ha beviljats ett tidsbegränsat uppehållstillstånd för perioden på anknytning till din dåvarande make, Nurul Amin. Den 8 september 2006 meddelade Nurul Amin att ni ansökt om skilsmässa. Den 20 maj 2008 ansökte du om förlängning av ditt uppehållstillstånd. Som grund för fortsatt uppehållstillstånd åberopades att ditt förhållande upphört då du utsatts för våld och annan allvarlig kränkning samt att det förelåg synnerligen ömmande omständigheter med hänvisning till dina anställningar samt till ditt psykiska hälsotilstånd. Muntlig utredning hölls med dig den 16 mars Den 19 mars 2009 förordnades Jan Wasberg som ditt offentliga biträde. Migrationsverket avslog din ansökan den 18 maj Detta beslut Överklagades av dig den 25 maj det kompletterande överklagandet, inkommet till Migrationsdomtolen den 19 januari 2010, åberopade du skyddsskäl. Länsrätten i Stockholms län, Migrationsdomstolen, beslutade den 25 januari 2010 att återförvisa ärendet till Migrationsverket för förnyad handläggning, med anledning av de av dig åberopade skyddsskälen. Ansökan m.m. Du har åberopat skyddsskäl. Migrationsverket ska då även pröva din rätt att få flyktingstatusförklaring, alternativ skyddsstatusförklaring eller övrig skyddsstatusförklaring. Du har yrkat att att du ska beviljas uppehålls- och arbetstillstånd i Sverige. Som skäl för din ansökan har du bland annat uppgett följande. Vid ett återvändande till Bangladesh riskerar du att utsättas för hot från din före detta makes släktingar. Detta på grund av att du polisanmälde honom år 2006 och för att ert äktenskap havererat. Du gör gällande att dina föräldrar i Bangladesh mottagit hotsamtal. I dessa samtal varnas dina föräldrar om att, för det fall du återvänder kommer dessa att göra dig illa eller kasta syra på dig. Du är övertygad om att personerna bakom samtalen är din makes släktingar eftersom din make, innan du lämnade honom hotade med att hans släktingar i Bangladesh skulle göra dig illa om du återvände. Vidare utgör din anknytning till Sverige genom dina anställningar samt ditt psykiska hälsotillstånd synnerligen ömmande omständigheter. Som skriftlig bevisning hänvisar du ånyo till de handlingar som ingavs till Migrationsdomstolen den 19 januari Dessa består bl. a. av kopia av den polisanmälan som gjore år 2009 utvisande att din pappa utsatts för hotelser samt att du ska mördas om du återvänder till Bangladesh. Du har även åberopat Amnesty Intemationals rapport från år 2005 om situationen för kvinnor i Bangladesh. Muntlig utredning med dig har hållits den 9 februari 2010 då även ditt offentliga biträde var närvarande.

10 Beteckning 3/8 Skälen för beslutet Identitet Du har uppgett att du är hemmahörande i Sylhet, Bangladesh. Du har till stöd för din uppgivna identitet ingett ditt hemlandspass. Migrationsverket bedömer att du således styrkt din identitet. Dina skäl prövas således mot Bangladesh. Skyddsskäl Av 4 kap. l utlänningslagen framgår att en flykting är en utlänning som inte är i det land som han eller hon är medborgare i därför att han eller hon känner en välgrundad fruktan för att förföljas på grund av - sin ras - sin nationalitet - den samhällsgrupp som han eller hon tillhör - sin religion - sin politiska uppfattning - kön eller sexuell läggning För att bedömas som flykting ska han eller hon inte kunna använda sig av sitt lands skydd eller på grund av sin fruktan inte vilja göra det. Det är ingen skillnad om det är myndigheterna som är ansvariga för att han eller hon riskerar att utsättas för förföljelsen eller om myndigheterna inte kan antas erbjuda trygghet mot förföljelse från enskilda personer. En utlänning som inte är flykting bedöms som alternativt skyddsbehövande enligt 4 kap. 2 utlänningslagen, om han eller hon har lämnat sitt land därför att det finns grundad anledning att anta att - han eller hon i hemlandet skulle löpa risk att straffas med döden eller utsättas för kroppsstraff, tortyr eller annan omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning eller, - han eller hon som civilperson skulle löpa en allvarlig och personlig risk att skadas på grund av urskiuningslöst våld med anledning av en yttre eller inre väpnad konflikt. För att bedömas som alternativt skyddsbehövande ska han eller hon inte kunna använda sig av sitt lands skydd, eller på grund av den risk som nämns ovan, inte vilja göra det. Det är ingen skillnad om det är myndigheterna som är ansvariga för att han eller hon löper sådan risk eller om myndigheterna inte kan antas erbjuda trygghet mot att utsättas för sådan risk genom handlingar från enskilda personer. En utlänning som inte är flykting eller alternativt skyddsbehövande bedöms som övrig skyddsbehövande enligt 4 kap. 2 a utlänningslagen, om han eller hon lämnat sitt land därför att han eller hon - behöver skydd på grund av en yttre eller inre väpnad konflikt - på grund av andra svåra motsättningar i hemlandet känner välgrundad fruktan att utsättas för allvarliga övergrepp.

11 Beteckning 4/8 Det är ingen skillnad om det är landets myndigheter som inte kan ge skydd i en konflikt eller om myndigheterna inte kan antas erbjuda trygghet mot övergrepp från enskilda personer. En utlänning som inte är flykting eller alternativt skyddsbehövande kan bedömas som övrig skyddsbehövande enligt 4 kap. 2 a utlänningslagen, om han eller hon lämnat sitt land och att han eller hon inte kan återvända dit på grund av en miljökatastrof. Flyktingar, alternativ skyddsbehövande och övrigt skyddsbehövande har enligt 5 kap. l utlänningslagen rätt till uppehållstillstånd. Det ligger i sakens natur att många av de förhållanden som åberopas av en asylsökande angående hans skyddsbehov inte kan göras sannolika med skriftlig eller annan bevisning. I förarbetena till lagen framhålls därför att beviskraven inte kan ställas allt för högt när det gäller påståenden om risk för förföljelse, eftersom någon fullständig bevisning som klart kan styrka att det finns en sådan risk sällan kan läggas fram. Sökandens berättelse får därför godtas om den framstår som trovärdig och sannolik (se prop. 1996/97:25, s. 98). Inom asylrätten finns därför en bevislättnadsregel till förmån för den asylsökande, tvivelsmålets fördel (benefit of the doubt). En förutsättning för att den asylsökande skall kunna få förmånen av denna bevislättnadsregel är att han eller hon gjort ett ärligt försök att styrka sin berättelse och att hans eller hennes allmänna trovärdighet inte ifrågasätts. Du har under den muntliga utredningen som hållits med dig den 9 februari 2010 uppgett att ditt förhållande med Nurul Amin upphörde på grund av att han misshandlade dig och kränkte dig. Han talade knappt med dig och lämnade dig ofta ensam med sin syster i lägenheten. Han krävde att din far skulle betala 3 miljoner taka för att äktenskapet mellan er skulle fortsätta. För det fall ni inte betalade skulle han gifta sig med någon annan. Du levde med honom i 34 dagar. Han hotade ofta med att han skulle skicka tillbaka dig till Bangladesh. Vid ett tillfälle uppvisade han en flygbiljett till den 25 augusti 2006 och menade att du skulle åka tillbaka till Bangladesh. Den 24 augusti 2006 flydde du efter att ha misshandlats och polisanmälde samma dag händelsen. Du gör gällande att telefonsamtalen till dina föräldrar började från den 24 augusti 2006 och pågår alltjämt. Din far har anmält hoten till polisen men i praktiken har polisen inte gjort något. Du menar även att polisen inte gör något om man inte har pengar och din far är fattig. Vidare är du skild och har som kvinna ingen status i Bangladesh. Beträffande den ingivna polisanmälan från år 2009 finner Migrationsverket inte anledning att ifrågasätta denna. Däremot bedömer verket att den ingivna kopian på polisanmälan inte ensamt kan anses göra ditt skyddsbehov sannolikt. Verket har då att ta ställning till om du utifrån din muntliga berättelse har gjort sannolikt att du är i behov av internationellt skydd.

12 Beteckning 5/8 Migrationsverket finner inledningsvis att din asylberättelse har trappats upp under ärendets handläggning. Av inlagan från ditt biträde den 15 januari 2010 framgår att din före detta makes släktingar kontaktat din far vid två tillfällen och förklarat att de ska bestraffa dig om du återvänder till Bangladesh. Under den muntliga utredningen den 9 februari 2010 uppgav du att din familj mottagit hotsamtal fyra till fem gånger varje månad från den 24 augusti Beträffande samtalen uppgav du vidare att personerna inte presenterar sig. Du är dock övertygad om att personerna bakom samtalen är din makes släktingar. Samtalen kommer från ett anonymt nummer. Du uppgav vidare att din far, förutom polisanmälan år 2009 förmodligen gjorde en anmälan år 2007 men att han på grund av åldern och pressen tappat bort denna. Polisen informerade då din far om att de inte kan göra något förrän personerna går hem till dina föräldrar. Migrationsverket finner den stora skillnaden på antalen hotsamtal som anmärkningsvärd, då hotsamtalen torde varit kända för dig vid tiden för inlämnandet av inlagan den 19 januari Mot denna bakgrund bedömer Migrationsverket uppgifterna lämnade vid den muntliga utredningen som en efterhandskonstruktion. Vidare menar Migrationsverket att den omständigheten att de av dig åberopade skydds skälen kommer f rara först efter att du fått avslag på din ansökan om förlängning, tyder på att du inte kan ha upplevt ditt skyddsbehov som särledes trängande. Du har förklarat detta med att du arbetade och studerade samt att du ville avvakta för att se hur din man förhöll sig mot dig och mot din familj. Du har under den muntliga utredningen även uppgett att du inte haft någon kontakt med din före detta make sedan den 24 augusti 2006, då du lämnade honom. Oaktat det som anförts ovan beträffande trovärdighetsbristerna i din berättelse kan följande tilläggas. Enligt din utsago har din far polisanmält hoten vid två tillfällen, år 2007 och år Vid dessa tillfällen har polisen tagit emot anmälningarna men informerat din far om att de inte kan göra något då det inte kan säkerställas vilka som ligger bakom samtalen. Den omständigheten att polisen i Bangladesh tagit emot anmälningarna tyder på att myndigheterna har vilja att bereda dig och din familj skydd mot hoten. Enligt Migrationsverkets bedömning är eventuella hot mot er, en sak för de bangladeshiska myndigheterna att bereda er skydd mot. Det har enligt Migrationsverkets bedömning därmed inte gjorts sannolikt att hemlandsmyndigheterna, i utlänningslagens mening, saknar tillräcklig vilja eller förmåga att bereda er skydd mot eventuella hot. Migrationsverket finner således, vid en sammantagen bedömning, att du inte gjort sannolikt att du vid ett återvändande riskerar sådan tillståndsgrundande behandling som enligt utlänningslagen berättigar internationellt skydd i Sverige. Du är således inte att betrakta som flykting, alternativt skyddsbehövande eller övrig skyddsbehövande.

13 Beteckning 6/8 Statusförklaring En flykting ska enligt 4 kap. 3 utlänningslagen erhålla flyktingstatusförklaring. Eftersom Migrationsverket bedömt att du inte är flykting får du inte flyktingstatusförklaring. En person.söm-är alternativt skyddsbehövande ska enligt 4 kap 3 a första stycket utlänningslagen erhålla alternativ skyddsstatusförklaring. Eftersom Migrationsverket bedömt att du inte är alternativt skyddsbehövande får du inte alternativ skyddsstatusförklaring. En person som är övrig skyddsbehövande ska enligt 4 kap 3 a andra stycket utlänningslagen erhålla övrig skyddsstatusförklaring. Eftersom Migrationsverket bedömt att du inte är övrig skyddsbehövande får du inte övrig skyddsstatusförklaring. Fortsatt uppehållstillstånd Den som har haft ett tidsbegränsat uppehållstillstånd på familjeanknytning får bara beviljas ett nytt uppehållstillstånd på den grunden om förhållandet består. Om förhållandet upphör innan två års sammanboende skall i princip fortsatt uppehållstillstånd vägras och beslut om utvisning meddelas. Det framgår av 5 kap. 16 första och andra stycket utlänningslagen (2005:716). Ditt och Nurul Amins förhållande upphörde den 24 augusti Du kan därför inte beviljas fortsatt uppehållstillstånd i Sverige på grund av anknytning till honom. Under vissa förutsättningar, som framgår av 5 kap. 16 tredje stycket utlänningslagen, får dock förlängt uppehållstillstånd ges även om förhållandet har upphört. Detta gäller i följande fall: 1. Utlänningen har särskild anknytning till Sverige. 2. Förhållandet har upphört främst på grund av att i förhållandet utlänningen, eller utlänningens barn, utsatts för våld eller för annan allvarlig kränkning av sin frihet eller frid. 3. Andra starka skäl talar för att utlänningen skall ges fortsatt uppehållstillstånd. För att en utlänning som har utsatt för våld eller andra allvarliga kränkningar ska kunna få ett nytt uppehållstillstånd krävs det enligt bestämmelsens förarbeten att förhållandet varat under en viss tid. Förhållandet ska också ha varit seriöst från början. Avsikten med regeln är att fortsatt uppehållstillstånd ska kunna beviljas i de fall där det har förekommit allvarliga eller upprepade övergrepp, vilket har fått till följd av att förhållandet upphört (prop. 1999/2000:43 s.54). Du har anfört att förhållandet mellan er upphört på grund av att du utsatts för våld och annan allvarlig kränkning och att det således föreligger skäl att

14 Beteckning 7/8 bevilja dig uppehållstillstånd enligt 5 kap. 16 tredje stycket punkt 2. Migrationsverket konstaterar att förhållandet mellan er upphörde cirka fem veckor efter att du kommit till Sverige. Ert sammanboende kan, enligt verkets mening, inte anses ha haft en sådan varaktighet som avses i bestämmelsen. Det noteras även att du inte informerade verket om att ert förhållande upphört, på nästan två år. Migrationsverket finner mot bakgrund av det ovan nämnda att det inte föreligger förutsättningar för att bevilja dig uppehållstillstånd enligt 5 kap. 16 tredje stycket 2 utlänningslagen. Synnerligen ömmande omständigheter Det framgår av 5 kap. 6 utlänningslagen att en utlänning kan få uppehållstillstånd i Sverige av synnerligen ömmande omständigheter. Enligt förarbetena (prop. 2004/05:170 s. 185) till lagen ska det vara fråga om situationer som inte omfattas av någon av huvudgrunderna för uppehållstillstånd. Vid bedömningen ska enligt bestämmelsen särskilt beaktas utlänningens hälsotillstånd, anpassning till Sverige och situation i hemlandet. Du vidhåller alltjämt att din anpassning till Sverige genom din vistelsetid, dina anställningar samt ditt psykiska hälsotillstånd utgör synnerligen ömmande omständigheter. Till stöd för detta har du ingett anställningsavtal, arbetsivarintyg, medicinska journalanteckningar samt intyg från kurator. Enligt Migrationsverkets bedömning är varken ditt åberopade hälsotillstånd, anpassning till Sverige eller situation i hemlandet sådan att det enskilt kan läggas till grund för uppehållstånd enligt 5 kap. 6 utlänningslagen. Inte heller vid en sammantagen bedömning av de åberopade omständigheterna finns utrymme att bevilja dig uppehållstillstånd med stöd av nämnda lagrum. Eftersom det inte finns någon grund för att ge dig uppehållstillstånd avslår Migrationsverket din ansökan och utvisar dig från Sverige med stöd av 8 kap.7 utlänningslagen. Therese Persson Beslutsfattare Elmira Ravanbod Föredragande Kopia till Mottagningsenhet 2 i Solna Wasberg Jan

15 Beteckning 8/8 Överklagande Du kan överklaga detta beslut hos Förvaltningsrätten i Stockholm, Migrationsdomstolen. Ditt överklagande ska vara skriftligt och måste ha kommit in till Migrationsverket inom tre veckor från den dag då du fick del av beslutet. Så här gör du - Skriv vilket beslut du överklagar och hur du vill ha det ändrat. - Skriv ditt namn, personnummer, postadress och telefonnummer. - Underteckna brevet med ditt namn. Om du har ett ombud som hjälper dig att överklaga kan ombudet underteckna brevet. Ombudet ska i så fall skicka med en fullmakt. - Skicka överklagandet till Migrationsverket, Asylprövningsenhet 2 i Stockholm, Box 507, Solna. Migrationsverket överlämnar överklagandet till Förvaltningsrätten i Stockholm, Migrationsdomstolen om verket inte ändrar beslutet så som du vill.

Ombud och offentligt biträde: Advokat Peter Gillberg Advokatfirman Ahlstedt HB Box 11017 404 21 Göteborg

Ombud och offentligt biträde: Advokat Peter Gillberg Advokatfirman Ahlstedt HB Box 11017 404 21 Göteborg FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Mål nr I GÖTEBORG 2011-06-14 UM 1013-11 Meddelad i Enhet 2:6 Göteborg KLAGANDE 1. Feroz Kabalan, 19790101 2. Adnan Hussein Khlif, 19950701 3. Bidour Hussein Khlif, 20010401 Ombud

Läs mer

Ombud och offentligt biträde: Advokat Ove Behrens Behrens Advokatbyrå AB Hornsgatan 92 11821 Stockholm

Ombud och offentligt biträde: Advokat Ove Behrens Behrens Advokatbyrå AB Hornsgatan 92 11821 Stockholm FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Mål nr I MALMÖ 2010-11 -02 UM 480-10 Migrationsdomstolen Avd 5 Meddelad i Anna Kask Malmö Sida l (5) KLAGANDE Doron Korbanov, 870425- Ombud och offentligt biträde: Advokat Ove Behrens

Läs mer

DOM 2012-12-06 Meddelad i Stockholm

DOM 2012-12-06 Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2012-12-06 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 10438-11 1 KLAGANDE Migrationsverket MOTPARTER 1. 2. Ombud och offentligt biträde: ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Malmö, migrationsdomstolen,

Läs mer

ÖVERKLAGAT BESLUT Migrationsverkets beslut den 24 februari 2011, dnr 10-115204

ÖVERKLAGAT BESLUT Migrationsverkets beslut den 24 februari 2011, dnr 10-115204 Afclfe FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Mål nr 2011-06-07 UM 741-11 Meddelad i Enhet 2:5 Göteborg Sida l (7) KLAGANDE Andrew Oyombe Opiyo, 850224-2517 Ombud och offentligt biträde: Advokat Anne Leffler Allmänna

Läs mer

DOM. Ombud och offentligt biträde: SAKEN Uppehållstillstånd m.m. MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS AVGÖRANDE

DOM. Ombud och offentligt biträde: SAKEN Uppehållstillstånd m.m. MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS AVGÖRANDE KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM Migrationsöverdomstolen Avdelning 1 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 2686-09 1 KLAGANDE Migrationsverket MOTPART God man: Ombud och offentligt biträde: ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Länsrättens

Läs mer

Ombud och offentligt biträde: Advokat Fredrik Burvall Lindstedts Advokatbyrå AB Box 1013 851 11 Sundsvall

Ombud och offentligt biträde: Advokat Fredrik Burvall Lindstedts Advokatbyrå AB Box 1013 851 11 Sundsvall FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Mål nr 2010-04-29 UM12157-10 Meddelad! Enhet 27 Stockholm Sida l (12) KLAGANDE I.Lisa Ahmed, 19780214 2. HasanChapal, 19750221 3. NeilAryan, 20080720 Ombud och offentligt biträde:

Läs mer

KLAGANDE Hussein Alaa Hussein Al-Haideri, 920306- ÖVERKLAGAT BESLUT Migrationsverkets beslut den 18 mars 2010, dnr 11-482841, bilaga l

KLAGANDE Hussein Alaa Hussein Al-Haideri, 920306- ÖVERKLAGAT BESLUT Migrationsverkets beslut den 18 mars 2010, dnr 11-482841, bilaga l FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Mål nr IMALMÖ 2010-11-01 UM1830-10 Migrationsdomstolen, Avd 5 Meddelad i Zoi Limberi Malmö Sida l (3 KLAGANDE Hussein Alaa Hussein Al-Haideri, 920306- Ombud: Zainb Sadiq Sami Frans

Läs mer

DOM. Ombud och offentligt biträde: SAKEN Uppehållstillstånd m.m. MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT

DOM. Ombud och offentligt biträde: SAKEN Uppehållstillstånd m.m. MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT KAMMARRÄTTEN Avdelning 8 DOM Meddelad i Stockholm Sida 1 (11) KLAGANDE Migrationsverket MOTPART Ombud och offentligt biträde: ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Länsrättens i Göteborg, migrationsdomstolen, dom den 24

Läs mer

To:0008'5616B655 H6 40 972490. ÖVERKLAGAT BESLUT Migrationsverkets beslut den 2 mars 2011, se bilaga l Dnr 11-712239

To:0008'5616B655 H6 40 972490. ÖVERKLAGAT BESLUT Migrationsverkets beslut den 2 mars 2011, se bilaga l Dnr 11-712239 F rom:förvaltningsratten To:0008'5616B655 H6 40 972490 FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Avd. 22 Meddelad i Astrid Lindeskog Malmö 26/10/2011 09:43 #020 P.002/012 Mål nr UM 3445-11 Sida l (7) KLAGANDE Nima Ghaleh

Läs mer

BESLUT 2011-12-20 Meddelat i Stockholm

BESLUT 2011-12-20 Meddelat i Stockholm KAMMARRÄTTEN BESLUT 2011-12-20 Meddelat i Stockholm Mål nr UM 9742-10 1 KLAGANDE Migrationsverket MOTPART Ombud: ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrättens i Stockholm, migrationsdomstolen, dom den 5 november

Läs mer

DOM 2014-08-15 Meddelad i Stockholm

DOM 2014-08-15 Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2014-08-15 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 3485-13 1 KLAGANDE Ombud: MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Malmös, migrationsdomstolen, dom den 16 april 2013 i mål

Läs mer

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2012:21

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2012:21 M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2012:21 Målnummer: UM10438-11 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2012-12-06 Rubrik: En kvinna har haft tidsbegränsat uppehållstillstånd på grund av anknytning

Läs mer

DOM 2015-01-02 Meddelad i Stockholm

DOM 2015-01-02 Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2015-01-02 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 1836-14 1 KLAGANDE Ombud och offentligt biträde: MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Göteborgs, migrationsdomstolen,

Läs mer

DOM 2008-05-25 Meddelad i Stockholm

DOM 2008-05-25 Meddelad i Stockholm 2008-05-25 Meddelad i Stockholm Mål nr Avdelning 9 Sida 1 (10) KLAGANDE 1. Latifa Turfan, 750901 2. Dzhivan Grigorian, 061020 Smedshagsvägen 22, 1 tr., 165 73 Hässelby Offentligt biträde: Advokat Kerstin

Läs mer

Ombud och offentligt biträde: Advokat Camilla Pahlman Advokatbyrån Clemén AB Norra Vallgatan 66 211 22 Malmö

Ombud och offentligt biträde: Advokat Camilla Pahlman Advokatbyrån Clemén AB Norra Vallgatan 66 211 22 Malmö FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Mål nr I MALMÖ 2011-10-28 UM 1303-11 Migrationsdomstolen Avd 5 Meddelad i Kristina Schiichtle Malmö Sida l (5) KLAGANDE Senad Skenderi, 19860208 Ombud och offentligt biträde: Advokat

Läs mer

DOM 2010-02-11 Meddelad i Stockholm

DOM 2010-02-11 Meddelad i Stockholm 2010-02-11 Meddelad i Stockholm 1 KLAGANDE Ombud: MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Länsrättens i Stockholms län, migrationsdomstolen, dom den 28 april 2009 i mål nr UM 3807-09, se bilaga (Migrationsverkets

Läs mer

DOM. Ombud och offentligt biträde: SAKEN Uppehållstillstånd m.m. MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT

DOM. Ombud och offentligt biträde: SAKEN Uppehållstillstånd m.m. MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT KAMMARRÄTTEN Avdelning 5 DOM Meddelad i Stockholm Sida 1 (6) KLAGANDE Ombud och offentligt biträde: MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Länsrättens i Skåne län, migrationsdomstolen, dom den 4

Läs mer

DOM 2015-08-20 Meddelad i Stockholm

DOM 2015-08-20 Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2015-08-20 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 3266-14 1 KLAGANDE Ombud och offentligt biträde: MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Stockholm; migrationsdomstolens

Läs mer

DOM 2016-03-07 Meddelad i Malmö

DOM 2016-03-07 Meddelad i Malmö Migrationsdomstolen DOM 2016-03-07 Meddelad i Malmö Mål nr UM 5416-15 1 KLAGANDE Sekretess, se bilaga 1 Ombud: advokaten Ulf Öberg och EU-advokaten David Loveday Advokatfirman Öberg & Associés AB Box 2098

Läs mer

KLAGANDE Sarab Bashar Sinhareeb Sinhareeb, 19890518. ÖVERKLAGAT BESLUT Migrationsverkets beslut 2009-05-08, se bilaga l Dnr 11-194848

KLAGANDE Sarab Bashar Sinhareeb Sinhareeb, 19890518. ÖVERKLAGAT BESLUT Migrationsverkets beslut 2009-05-08, se bilaga l Dnr 11-194848 FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Mål nr I STOCKHOLM 2010-05-05 UM11701-10 Migrationsdomstolen Meddelad! Enhet 22 Stockholm Sida l (3) KLAGANDE Sarab Bashar Sinhareeb Sinhareeb, 19890518 Ombud: Advokat Michel Barmoro

Läs mer

DOM 2015-03-24 Meddelad i Stockholm

DOM 2015-03-24 Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2015-03-24 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 8877-13 1 KLAGANDE A, sekretessbelagda uppgifter, se bilaga Ombud och offentligt biträde: Ombud och offentligt biträde genom substitution: Adress som

Läs mer

DOM 2010-10-22 Meddelad i Göteborg

DOM 2010-10-22 Meddelad i Göteborg DOM 2010-10-22 Meddelad i Göteborg Mål nr UM 2379-10 Enhet 1:5 Sida 1 1 (5) KLAGANDE Kamal Ismail Rashid, 19410701 Ombud och offentligt biträde: Advokat Petter Aasheim Advokatfirman Ahlstedt Box 11017

Läs mer

DOM 2014-09-24 Meddelad i Stockholm

DOM 2014-09-24 Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2014-09-24 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 6686-13 1 KLAGANDE Migrationsverket MOTPART Ombud och offentligt biträde: ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Malmös, migrationsdomstolen, beslut

Läs mer

ÖVERKLAGAT BESLUT Migrationsverkets beslut 2009-03-26, se bilaga 1 Dm 9-892546. SAKEN Uppehållstillstånd m.m. enligt utlänningslagen (2005:716) - UtlL

ÖVERKLAGAT BESLUT Migrationsverkets beslut 2009-03-26, se bilaga 1 Dm 9-892546. SAKEN Uppehållstillstånd m.m. enligt utlänningslagen (2005:716) - UtlL FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Mål m I STOCKHOLM 2010-06-18 UM 11212-10 Migrationsdomstolen Meddelad i Enhet 26 Stockholm Sida 1 (4) KLAGANDE Rahil Darwish, 800331-1811 Hanna Ryds Gata 38, l tr 12950 Hägersten

Läs mer

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n M I G 2 0 1 3 : 8

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n M I G 2 0 1 3 : 8 M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n M I G 2 0 1 3 : 8 Målnummer: UM8090-12 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2013-06-14 Rubrik: En kvinna och hennes barn har sökt asyl i Sverige. Deras ansökningar

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 14 juni 2016 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Göteborgs dom den 29 april 2015 i mål nr

Läs mer

Rättelse/komplettering

Rättelse/komplettering Mål nr UM 2929-15 UM 2930-15 Rättelse/komplettering Slutligt beslut, 2015-12-07 Rättelse, 2015-12-07 Beslutat av: Kammarrättsrådet Beslut Rättelse enligt 32 förvaltningsprocesslagen (1971:291) mål nr är

Läs mer

Ombud och offentligt biträde för 1-3: Jur. kand. Varpu Mäntylä-Ek VME Juristen AB Fabriksgatan 6 961 31 Boden

Ombud och offentligt biträde för 1-3: Jur. kand. Varpu Mäntylä-Ek VME Juristen AB Fabriksgatan 6 961 31 Boden FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Mål nr I STOCKHOLM 2011-03-10 UM 27744-10 Migrationsdomstolen Meddelad i Enhet 29 Stockholm Sida l (9) KLAGANDE 1. Hodan Jama Boyne, 870413 2. Shukri Mohamud Mohamed, 030101 3. Ayub

Läs mer

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2009:2

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2009:2 M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2009:2 Målnummer: UM1001-08 Avdelning: 8 Avgörandedatum: 2009-01-28 Rubrik: Lagrum: Det förhållandet att en utlänning under en längre tid uppehållit sig

Läs mer

DOM 2016-04-28 Meddelad i Stockholm

DOM 2016-04-28 Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2016-04-28 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 1166-15 1 KLAGANDE Migrationsverket MOTPART Ombud: ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Luleå; migrationsdomstolens dom den 30 januari 2015 i

Läs mer

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2016:7

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2016:7 M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2016:7 Målnummer: UM3714-15 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2016-04-07 Rubrik: Det finns inte skäl att bevilja två minderåriga barn flyktingstatusförklaring

Läs mer

BESLUT 2016-04-15 Meddelat i Stockholm

BESLUT 2016-04-15 Meddelat i Stockholm KAMMARRÄTTEN BESLUT 2016-04-15 Meddelat i Stockholm Mål nr UM 5712-15 1 KLAGANDE Ombud: MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Malmö; migrationsdomstolens dom den 18 juni 2015

Läs mer

1 HAPARANDA TINGSRÄTT 2014-10-22 meddelad i Haparanda

1 HAPARANDA TINGSRÄTT 2014-10-22 meddelad i Haparanda 1 meddelad i Haparanda Mål nr: B 813-11 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad MAGNUS Göran Johansson, 19670819-7055 Smedjevägen 3 952 43 Töre Offentlig försvarare: Advokat Marko Tuhkanen Advokatbyrån

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 22 juni 2009 KLAGANDE AA MOTPART Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Göteborgs

Läs mer

DOM 2010-04-12 Meddelad i Göteborg

DOM 2010-04-12 Meddelad i Göteborg Anneli Lönnborg 2010-04-12 Meddelad i Göteborg Mål nr Enhet 1:3 1 KLAGANDE Rian Khosho Khaleel, 19790204 Ombud: Jur. kand. Alain Soussi Aequitas Juridik Box 240 03 104 50 Stockholm MOTPART Migrationsverket

Läs mer

DOM. Ombud och offentligt biträde: SAKEN Uppehållsrätt och uppehållstillstånd m.m. MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT

DOM. Ombud och offentligt biträde: SAKEN Uppehållsrätt och uppehållstillstånd m.m. MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT KAMMARRÄTTEN Avdelning 8 DOM Meddelad i Stockholm Sida 1 (6) KLAGANDE Ombud och offentligt biträde: MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Länsrättens i Stockholms län, migrationsdomstolen, dom

Läs mer

Meddelad i Sundsvall. SAKEN Ersättning till offentligt biträde KAMMARRATTENS AVGÖRANDE

Meddelad i Sundsvall. SAKEN Ersättning till offentligt biträde KAMMARRATTENS AVGÖRANDE KAMMARRÄTTEN T-^^^ * Mål nr 82746 I SUNDSVALL UUiVL 2016-06- 16 Meddelad i Sundsvall Sida l (3) KLAGANDE Per Bergmark Familjens jurist Box 330 901 07 Umeå ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Umeås

Läs mer

DOM 2013-11-26 Meddelad i Stockholm

DOM 2013-11-26 Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2013-11-26 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 10383-12 1 KLAGANDE Migrationsverket MOTPART Ombud: ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrättens i Malmö, migrationsdomstolen, dom den 8 november 2012

Läs mer

Rättschefens rättsliga ställningstagande. kraven på pass och klarlagd identitet i ärenden om uppehållstillstånd

Rättschefens rättsliga ställningstagande. kraven på pass och klarlagd identitet i ärenden om uppehållstillstånd 1 (10) Rättslig styrning INSTRUKTION 2010-03-11 RCI 03/2010 Rättschefens rättsliga ställningstagande angående kraven på pass och klarlagd identitet i ärenden om uppehållstillstånd 1. Bakgrund Migrationsöverdomstolen

Läs mer

2011-05-18 meddelad i Södertälje. Begångna brott Mordbrand

2011-05-18 meddelad i Södertälje. Begångna brott Mordbrand SÖDERTÄLJE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 914-11 2011-05-18 meddelad i Södertälje 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Bengt Lund Södertörns åklagarkammare i Stockholm Tilltalad STEN Johan Lundin,

Läs mer

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2007:20

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2007:20 M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2007:20 Målnummer: UM233-06 Avdelning: 5 Avgörandedatum: 2007-05-14 Rubrik: Vid prövning av en ansökan om uppehållstillstånd då skyddsskäl åberopas är

Läs mer

2012-03-16 meddelad i Borås

2012-03-16 meddelad i Borås BORÅS TINGSRÄTT DOM Mål nr B 4052-11 meddelad i Borås 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Vice chefsåklagare Daniel Edsbagge Åklagarkammaren i Borås Tilltalad Hans CHRISTIAN Billeskans, 781011-5530

Läs mer

2013-01-17 meddelad i Karlstad

2013-01-17 meddelad i Karlstad DOM Mål nr B 5563-12 2013-01-17 meddelad i Karlstad 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Magnus Haglund Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Karlstad Målsägande Kim Jansson Storgatan

Läs mer

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2009:9

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2009:9 M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2009:9 Målnummer: UM5163-08 Avdelning: 8 Avgörandedatum: 2009-04-21 Rubrik: Synnerligen ömmande omständigheter enligt 5 kap. 6 utlänningslagen har vid

Läs mer

1 kap. 10 samt 5 kap. 6 och 9 utlänningslagen (2005:716) Rättsfall: MIG 2007:48 MIG 2010:23

1 kap. 10 samt 5 kap. 6 och 9 utlänningslagen (2005:716) Rättsfall: MIG 2007:48 MIG 2010:23 Migrationsöverdomstolen MIG 2013:6 Målnummer: UM7533-12 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2013-03-22 Rubrik: Ett barn, som lider av livshotande leukemi, har tillsammans med sin förälder beviljats uppehållstillstånd

Läs mer

DOM 2011-07-01 Meddelad i Malmö

DOM 2011-07-01 Meddelad i Malmö FÖRVALTNINGSRÄTTEN I MALMÖ Migrationsdomstolen Avd 5 Marita Ekdahl DOM 2011-07-01 Meddelad i Malmö Mål nr UM 1042-11 1 KLAGANDE Rukiye Özdemir, 910722- Ombud och offentligt biträde: Jur.kand. Maria Stål

Läs mer

Begångna brott Sexuellt utnyttjande av barn

Begångna brott Sexuellt utnyttjande av barn DOM Mål nr B 11280-12 meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Ulrika Rogland Åklagarmyndigheten Malmö åklagarkammare Målsägande Sekretess Sekretess Målsägandebiträde: Advokat

Läs mer

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM 2016-06-15 meddelad i Huddinge

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM 2016-06-15 meddelad i Huddinge 1 meddelad i Huddinge Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Farshid Norouzi, 19590801-2130 Gårdstigen 25 12552 Älvsjö Offentlig försvarare: Advokat Nils Hillert Process Advokatbyrå HB Box 19570

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 4 juni 2009 B 5416-08 KLAGANDE IS Ombud och offentlig försvarare: Advokat PS MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Utpressning

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm DOM 2010-05-27 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 14294-10 Enhet 20 1 KLAGANDE Ombud och offentligt biträde: MOTPART Migrationsverket Förvaltningsprocessenheten i Solna Box 507 169 29 Solna ÖVERKLAGAT BESLUT

Läs mer

Ombud och offentligt biträde: Advokat Lars Häggström Advokat Lars Häggström AB Kyrkogatan 24 B 803 11 Gävle

Ombud och offentligt biträde: Advokat Lars Häggström Advokat Lars Häggström AB Kyrkogatan 24 B 803 11 Gävle FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Mål nr I STOCKHOLM 2010-07-21 UM18813-10 Migrationsdomstolen Meddelad i Enhet 20 Stockholm Sida l (5) KLAGANDE Ahmed Selimovic, 820112-0691 Ombud och offentligt biträde: Advokat

Läs mer

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2015:24

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2015:24 M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2015:24 Målnummer: UM2028-15 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2015-12-18 Rubrik: En asylansökan från en utlänning som har ett gällande lagakraftvunnet avlägsnandebeslut

Läs mer

DOM. Ombud och offentligt biträde: SAKEN Återkallelse av uppehållstillstånd m.m. MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT

DOM. Ombud och offentligt biträde: SAKEN Återkallelse av uppehållstillstånd m.m. MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT KAMMARRÄTTEN Avdelning 8 DOM Meddelad i Stockholm Sida 1 (8) KLAGANDE Migrationsverket MOTPART Ombud och offentligt biträde: ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Länsrättens i Göteborg, migrationsdomstolen, dom den 21

Läs mer

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2011:16

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2011:16 M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2011:16 Målnummer: UM1767-11 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2011-08-30 Rubrik: Försörjningskravet vid anhöriginvandring innebär att anknytningspersonen ska

Läs mer

DOM 2011-02-03 Meddelad i Jönköping

DOM 2011-02-03 Meddelad i Jönköping Olle Molin Meddelad i Jönköping Mål nr Domare 1:6 1 KLAGANDE Stig-Anders Svensson, 451203-2519 Råskog 6 575 91 Eksjö Ombud: Jur. Kand. Berndt Eriksson Margreteholm Hushållsbyggnaden 561 95 Mullsjö MOTPART

Läs mer

DOM. Ombud och offentligt biträde för 1 5: SAKEN Överföring enligt Dublinförordningen MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT

DOM. Ombud och offentligt biträde för 1 5: SAKEN Överföring enligt Dublinförordningen MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT KAMMARRÄTTEN Avdelning 8 DOM Meddelad i Stockholm Sida 1 (9) KLAGANDE Migrationsverket MOTPART 1. 2. 3. 4. 5. Ombud och offentligt biträde för 1 5: ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Länsrättens i Skåne län, migrationsdomstolen,

Läs mer

Malmö. Ombud och offentligt biträde för 1-4: Advokat Göran Gabrielson Norrköpings Advokatbyrå HB Knäppingsborgsgatan 9 602 26 Norrköping

Malmö. Ombud och offentligt biträde för 1-4: Advokat Göran Gabrielson Norrköpings Advokatbyrå HB Knäppingsborgsgatan 9 602 26 Norrköping FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM c Mål nr I MALMÖ 2011-10- 2 O UM 2257-11 Avdelning 5 Meddelad i Malmö Sida l (4) KLAGANDE 1. Danijelallic, 810130-7323 2. Mina Ilic, 040916-4266 3. Sejdallic, 990204-2358 4. Selma

Läs mer

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Enhet 5. DOM 2014-12-02 meddelad i Huddinge

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Enhet 5. DOM 2014-12-02 meddelad i Huddinge 1 meddelad i Huddinge Mål nr: B 8171-14 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Jonas Stille, 19701231-0095 Himmelsvägen 16 141 91 Huddinge Offentlig försvarare: Advokat Ingemar Mårtensson Advokatfirman

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i utlänningslagen (2005:716); SFS 2006:220 Utkom från trycket den 11 april 2006 utfärdad den 30 mars 2006. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i fråga om utlänningslagen

Läs mer

DOM 2010-04-16 Meddelad i Linköping

DOM 2010-04-16 Meddelad i Linköping Meddelad i Linköping Mål nr Rotel 2 1 KLAGANDE Göteborgs Stad Social resursförvaltning Flyktingadministration Box 6131 400 60 Göteborg MOTPART Migrationsverket Mottagningsenheten i Norrköping 601 70 Norrköping

Läs mer

Genomförande av det ändrade direktivet om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning

Genomförande av det ändrade direktivet om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning Ds 2013:32 Genomförande av det ändrade direktivet om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning Justitiedepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU

Läs mer

BESLUT Meddelat i Stockholm

BESLUT Meddelat i Stockholm KAMMARRÄTTEN Migrationsöverdomstolen Avdelning 04 BESLUT 2011-02-01 Meddelat i Stockholm Mål nr UM 7568-10 1 KLAGANDE Migrationsverket MOTPART Ombud och offentligt biträde genom substitution: ÖVERKLAGAT

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 16 oktober 2006 Ö 3733-05 KLAGANDE BÅE Ombud: Jur kand OL MOTPART Justitiekanslern Box 2308 103 17 Stockholm SAKEN Rättshjälp ÖVERKLAGADE

Läs mer

Ombud och offentligt biträde: Advokat Viktoria Nyström AE Nyströms Asylbyrå AB Skolgatan 33, Box 36 601 02 Norrköping

Ombud och offentligt biträde: Advokat Viktoria Nyström AE Nyströms Asylbyrå AB Skolgatan 33, Box 36 601 02 Norrköping Mål nr FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM I STOCKHOLM 2011-03-16 UM 23223-10 Migrationsdomstolen Meddelad i Enhet 27 Stockholm Sida l (11) KLAGANDE Sekretessbelagda uppgifter, se bilaga l God man: Koorosh Kosravi

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 12 juni 2015 B 1000-14 KLAGANDE M R Ombud och offentlig försvarare: Advokat P-O M MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2.

Läs mer

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2011:7

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2011:7 M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2011:7 Målnummer: UM9899-09 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2011-02-18 Rubrik: En domare inom rättsväsendet har inte ansetts tillhöra viss samhällsgrupp i

Läs mer

BESLUT 2011-03-10 Meddelat i Stockholm

BESLUT 2011-03-10 Meddelat i Stockholm KAMMARRÄTTEN BESLUT 2011-03-10 Meddelat i Stockholm Sida 1 (5) Mål nr UM 9578-10 KLAGANDEN 1. Sekretessbelagda uppgifter A, se bilaga A 2. Sekretessbelagda uppgifter B, se bilaga A MOTPART Migrationsverket

Läs mer

Begångna brott Sexuellt tvång

Begångna brott Sexuellt tvång ÖREBRO TINGSRÄTT DOM Mål nr B 906-09 meddelad i Örebro 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Extra åklagare Stig Carlén Åklagarkammaren i Örebro Målsägande Sekretess A, se domsbilaga 1 Ombud och målsägandebiträde:

Läs mer

DOM 2011-10-13 Meddelad i Göteborg

DOM 2011-10-13 Meddelad i Göteborg DOM 2011-10-13 Meddelad i Göteborg Mål nr UM 526-11 Enhet 1:4 1 KLAGANDE Habib Hasani, 19920321 Ombud och offentligt biträde: Advokat Josef Osvath, Advokatfirman Josef Osvath, Box 11373, 404 28 Göteborg

Läs mer

Ombud och offentligt biträde: Jur.kand. Theodora Starberg Advokatfirman Johan Bojs Arsenalsgatan 4 111 47 Stockholm

Ombud och offentligt biträde: Jur.kand. Theodora Starberg Advokatfirman Johan Bojs Arsenalsgatan 4 111 47 Stockholm FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Mål nr I STOCKHOLM 2011-10-10 UM26231-10 Migrationsdomstolen Meddelad i Enhet 26 Stockholm Sida l (14) KLAGANDE 1. Sekretessbelagda uppgifter, se bilaga l 2. Sekretessbelagda uppgifter,

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 24 maj 2013 Ö 1459-12 SÖKANDE BÅ Ombud och biträde enligt rättshjälpslagen: Advokat TO MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm

Läs mer

Utlänningsärenden. Allvarlig kritik mot Polismyndigheten i Gävleborgs län, som utvisat en asylsökande till fel land

Utlänningsärenden. Allvarlig kritik mot Polismyndigheten i Gävleborgs län, som utvisat en asylsökande till fel land Utlänningsärenden 2012/13:JO1 Allvarlig kritik mot Polismyndigheten i Gävleborgs län, som utvisat en asylsökande till fel land (Beslut av JO Axberger den 9 december 2011, dnr 6051-2010) Beslutet i korthet:

Läs mer

DOM 2010-03-22 Meddelad i Stockholm

DOM 2010-03-22 Meddelad i Stockholm Migrationsöverdomstolen Avdelning 1 2010-03-22 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 5645-08 1 KLAGANDE Ombud: MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Länsrättens i Stockholms län, migrationsdomstolen,

Läs mer

TREDSKODOM 2013-10-07 Meddelad i Sollentuna

TREDSKODOM 2013-10-07 Meddelad i Sollentuna 1 Meddelad i Sollentuna Mål nr PARTER KÄRANDE Aspis Liv Försäkrings AB i likvidation, 516406-0203 c/o Advokatfirman Vinge KB Box 1703 111 87 Stockholm Ombud: Advokat Robert Wikholm Advokatfirman Vinge

Läs mer

DOM. 2013-07-01 Meddelad i Stockholm. MOTPART Social- och omsorgsnämnden i Södertälje kommun 151 89 Södertälje

DOM. 2013-07-01 Meddelad i Stockholm. MOTPART Social- och omsorgsnämnden i Södertälje kommun 151 89 Södertälje KAMMARRÄTTEN Avdelning 03 2013-07-01 Meddelad i Stockholm Mål nr 9080-12 KLAGANDE MOTPART Social- och omsorgsnämnden i Södertälje kommun 151 89 Södertälje ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Stockholms

Läs mer

DOM 2010-04-23 meddelad i Nacka Strand

DOM 2010-04-23 meddelad i Nacka Strand 1 NACKA TINGSRÄTT Miljödomstolen DOM 2010-04-23 meddelad i Nacka Strand Mål nr M 6011-09 KLAGANDE Föräldrakooperativet Framtiden ekonomisk förening, 769606-9801 c/o Anne-Marie S Lundell Vallavägen 9 B

Läs mer

2012-03-05 meddelad i Gävle

2012-03-05 meddelad i Gävle GÄVLE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 50-12 2012-03-05 meddelad i Gävle 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Elly-Anne Öholm Åklagarkammaren i Gävle Målsägande Berit Jönsson c/o Regina Jönsson

Läs mer

DOM 2012-09-13 Meddelad i Göteborg

DOM 2012-09-13 Meddelad i Göteborg 2012-09-13 Meddelad i Göteborg Mål nr Enhet 1:3 1 KLAGANDE 1. Alirezaei Amireh, 19670321 2. Zeinab Zavvar, 19930622 Ombud för 1-2: Advokat Per Gisslén Advokatfirman Sylwan och Fenger-Krog AB Box 304 771

Läs mer

2012-03-05 meddelad i Sollentuna

2012-03-05 meddelad i Sollentuna ATTUNDA TINGSRÄTT DOM Mål nr B 7074-11 2012-03-05 meddelad i Sollentuna 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Anna Thorvaldsson Norrorts åklagarkammare i Stockholm Målsägande Polismyndigheten

Läs mer

DOM Meddelad i Malmö

DOM Meddelad i Malmö FÖRVALTNINGSRÄTTEN I MALMÖ Migrationsdomstolen Avd 5 Marita Ekdahl DOM 2011-07-01 Meddelad i Malmö Mål nr UM 1047-11 1 KLAGANDE Suleyman Özdemir, 940701- Ombud och offentligt biträde: Jur.kand. Maria Stål

Läs mer

DOM. 2011-09- 0 1 Meddelad i Göteborg. KLAGANDE OCH MOTPART Försäkringskassan Processjuridiska enheten/malmö Box 14069 MOTPART OCH KLAGANDE

DOM. 2011-09- 0 1 Meddelad i Göteborg. KLAGANDE OCH MOTPART Försäkringskassan Processjuridiska enheten/malmö Box 14069 MOTPART OCH KLAGANDE KAMMARRÄTTEN I GÖTEBORG Avdelning 3 2011-09- 0 1 Meddelad i Göteborg Mål nr 3705-10 Sida 1 (3) KLAGANDE OCH MOTPART Försäkringskassan Processjuridiska enheten/malmö Box 14069 200 24 Malmö MOTPART OCH KLAGANDE

Läs mer

2012-01-26 meddelad i Örebro

2012-01-26 meddelad i Örebro DOM Mål nr B 4437-11 meddelad i Örebro 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Magnus Oscarsson Åklagarkammaren i Örebro 1. Målsägande Simon Ahlstedt Östergårdsvägen 6 692 32 Kumla Målsägandebiträde:

Läs mer

DOM 2014-05- 0 5. Meddelad i Sundsvall. KLAGANDE Omsorgsnämnden i Borlänge kommun 781 81 Borlänge KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE

DOM 2014-05- 0 5. Meddelad i Sundsvall. KLAGANDE Omsorgsnämnden i Borlänge kommun 781 81 Borlänge KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE KAMMARRÄTTEN I SUNDSVALL 2014-05- 0 5 Meddelad i Sundsvall Sida 1 (4) Mål nr 529-13 KLAGANDE Omsorgsnämnden i Borlänge kommun 781 81 Borlänge MOTPART Ställföreträdare: 1. 2. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten

Läs mer

Ombud och offentligt biträde för 1-4: Jur.kand. Marianne Kellerman Advokaterna Hancock & Rehn Box 1917 751 49 Uppsala

Ombud och offentligt biträde för 1-4: Jur.kand. Marianne Kellerman Advokaterna Hancock & Rehn Box 1917 751 49 Uppsala FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Mål nr 2010-05-07 UM11636-10 Meddelad! Enhet 29 Stockholm Sida l (12) KLAGANDE 1. Ahmed Ballal Ahmed, 660911 2. Afra Ahmed Ballal, 921207 3. Amran Ahmed Ballal, 960806 4. Asmaa Ahmed

Läs mer

Begångna brott Grov misshandel

Begångna brott Grov misshandel MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 1 DOM Mål nr B 7218-12 2012-11-06 meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Anders Petersson Åklagarmyndigheten Malmö åklagarkammare Målsägande Målsägandebiträde:

Läs mer

DOM. Uppgivet ombud för 1-3: MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT. Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid

DOM. Uppgivet ombud för 1-3: MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT. Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid KAMMARRÄTTEN Avdelning 8 DOM Meddelad i Stockholm Sida 1 (5) KLAGANDE Migrationsverket MOTPARTER 1. 2. 3. Ombud för 1-3: Uppgivet ombud för 1-3: ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Länsrättens i Skåne län, migrationsdomstolen,

Läs mer

DOM Meddelad i Göteborg

DOM Meddelad i Göteborg 2011-09-29 Meddelad i Göteborg Mål nr Enhet 2:4 1 KLAGANDE 1. Amireh Alirezaei, 19670321 2. Zeinab Zavvar, 19930622 Ombud: Advokat Per Gisslén Advokatfirman Sylwan och Fenger-Krog AB Box 304 771 26 Ludvika

Läs mer

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2012:1

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2012:1 M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2012:1 Målnummer: UM10897-10 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2012-01-18 Rubrik: I ärende om uppehållstillstånd på grund av anknytning till förälder respektive

Läs mer

BESLUT 2012-08-15 Meddelat i Stockholm

BESLUT 2012-08-15 Meddelat i Stockholm KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM Avdelning 2 2012-08-15 Meddelat i Stockholm Mål nr 5255-12 1 KLAGANDE EQC Group AB, 556821-1089 Ombud: Advokaten Axel Eskeby Advokatfirman Sylwan och Fenger-Krog AB Box 1043 791

Läs mer

BESLUT 2013-01-14 Meddelat i Stockholm

BESLUT 2013-01-14 Meddelat i Stockholm KAMMARRATTEN Avdelning 03 BESLUT 2013-01-14 Meddelat i Stockholm Mål nr 211-13 l KLAGANDE Mohammed Bouhmame, 960505 Ombud och offentligt biträde: Jur.kand. Anna Ekvall Advokatbyrån Nichols & Co AB Drottninggatan

Läs mer

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2015:23

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2015:23 M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2015:23 Målnummer: UM623-15 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2015-12-17 Rubrik: Vid bedömningen av om det finns särskilda skäl mot att meddela ett återreseförbud

Läs mer

DOM 2011-09-12 Meddelad i Stockholm

DOM 2011-09-12 Meddelad i Stockholm KAMMARRÄTTEN Avdelning 5 2011-09-12 Meddelad i Stockholm Mål nr 568-11 1 KLAGANDE Sufia Akhtar, 650719-7744 Nybohovsgränd 19 7 Tr 117 63 Stockholm MOTPART Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd i Stockholms

Läs mer

2011-02-09 meddelad i Norrköping. Ersättning Amir Ghane tillerkänns rättegångskostnader av allmänna medel med åttatusensjuhundrafyrtio (8 740) kr.

2011-02-09 meddelad i Norrköping. Ersättning Amir Ghane tillerkänns rättegångskostnader av allmänna medel med åttatusensjuhundrafyrtio (8 740) kr. Enhet 3 Mål nr meddelad i Norrköping 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Anna Hjorth Åklagarkammaren i Norrköping Tilltalad Amir Ghane, 630423-0953 Travbanevägen 51 603 85 Norrköping

Läs mer

DOM 2012-02- 0 3. Meddelad i Göteborg. Försäkringskassan Processjuridiska enheten 405 12 Göteborg ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

DOM 2012-02- 0 3. Meddelad i Göteborg. Försäkringskassan Processjuridiska enheten 405 12 Göteborg ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE KAMMARRÄTTEN I S GÖTEBORG Q, A vdejning 3 )t-%!y, 2012-02- 0 3 Meddelad i Göteborg Sida 1 2) Mål nr 4461-11 KLAGANDE Försäkringskassan Processjuridiska enheten 405 12 Göteborg MOTPART Ombud: ÖVERKLAGAT

Läs mer

behörig ställföreträdare för ett barn i ärenden om uppehållstillstånd

behörig ställföreträdare för ett barn i ärenden om uppehållstillstånd Bfd22 080929 1 (7) Rättsavdelningen 2015-02-27 SR 08/2015 Rättsligt ställningstagande angående behörig ställföreträdare för ett barn i ärenden om uppehållstillstånd 1. Bakgrund och syfte Migrationsöverdomstolen

Läs mer

DOM 2014-01-08 Stockholm

DOM 2014-01-08 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT 060101 DOM 2014-01-08 Stockholm Mål nr P 7235-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-07-05 i mål nr P 2493-13, se bilaga KLAGANDE Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i utlänningslagen (2005:716); utfärdad den 27 november 2014. SFS 2014:1400 Utkom från trycket den 5 december 2014 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 att 4

Läs mer

DOM 2016-03-29 Meddelad i Stockholm

DOM 2016-03-29 Meddelad i Stockholm Avdelning 33 DOM 2016-03-29 Meddelad i Stockholm Mål nr 2472-16 1 SÖKANDE Språkservice Sverige AB, 556629-1513 Box 17007 200 10 Malmö Ombud: Advokat Ingrid Sandstedt Nordfeldt Advokatfirman Pedersen AB

Läs mer

DOM 2015-09-24 Stockholm

DOM 2015-09-24 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060104 DOM 2015-09-24 Stockholm Mål nr M 2280-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2015-02-18 i mål nr M 2886-14, se

Läs mer

DOM 2010-02-25 Jönköping

DOM 2010-02-25 Jönköping 1 GÖTA HOVRÄTT Avdelning 1 Rotel 13 DOM 2010-02-25 Jönköping Mål nr T 1666-09 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Örebro tingsrätts dom 2009-05-19 i mål T 1867-08, se bilaga A KLAGANDE Diskrimineringsombudsmannen, Box

Läs mer