Verksamhetshandbok. Ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Version

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetshandbok. Ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Version 3.0 2011-03-01"

Transkript

1 Ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö Version

2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Kapitel 1, Affärsidé och policies... 5 Kapitel 2, Ledningens ansvar och upprättande av mål... 9 Kapitel 3, Kapitel 4, Dokument och data Kapitel 5, Personal Kapitel 6, Inköp och försäljning Kapitel 7, Anbudsgivning, avtal och uppdragsbekräftelse Kapitel 8, Våra verksamhetsområden, gemensamma krav Projektledning, projekteringsledning och bygg- och installationsledning Fuktsakkunnig och skadeutredning Upphandling / LOU Utbildning Kapitel 9, Administration, Ekonomi och IT en ansluter till SS-EN ISO 9001:2008, SS-EN ISO 14001:2004, AFS 2001:1 Systematiskt Arbetsmiljöarbete samt Leda Byggprojekt utgiven av Svensk Teknik och Design, STD. Uppdaterad av: Kvalitetsansvarig Sara Tyberg Godkänd av: VD Bengt Gustafsson och ledningsgruppen Sid 2(27)

3 Inledning CondoConsult grundades 1993 och arbetar med projekt- och projekteringsledning samt bygg- och installationsledning inom bygg- och fastighetsbranschen. Som specialister har vi kompetens inom offentlig upphandling, skadeutredningar och fuktrelaterade frågor samt kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbete. Vi bedriver utbildning inom fukt och byggnadsfysik samt byggarbetsmiljö. CondoConsults kvalitets- och miljöledningssystem, som beskrivs i denna, ansluter till SS-EN ISO 9001:2008, SS-EN ISO 14001:2004 och Svensk miljöbas. Den beskriver även CondoConsults Systematiska Arbetsmiljöarbete, SAM som är i enlighet med Arbetsmiljöverkets föreskrift, AFS 2001:1 Systematiskt Arbetsmiljöarbete. Som medlem i branschorganisationen STD, Svensk Teknik och Design är det naturligt att en anknyter till Leda byggprojekt som omfattar flera av CondoConsults verksamhetsområden. Förtydliganden och förkortningar = kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöledningssystem Ledningsgrupp = företagets delägare Medarbetare = delägare och anställda en innehåller 9 kapitel. Krav i SS-EN ISO 9001:2008 och SS-EN ISO 14001som är relevanta för vår verksamhet är inarbetade i en. Korsreferenslistor mellan ISO och en ingår i et. Kopplingen mellan en och de rutiner och checklistor som ingår i et sker genom referenser i en. I slutet av varje kapitel finns hänvisningar till underliggande dokument såsom rutiner och checklistor. Aktuella underliggande dokument finns sammanställda i den aktuella versionen av ets dokumentförteckning. Vårt administrativa arbete behandlas i kapitel 9. Användning av en en omfattar företagets tjänster som ingår i våra verksamhetsområden samt vår interna verksamhet. en ska användas av alla medarbetare för att säkerställa att vi följer lagar och föreskrifter. Vi ska minimera administrativt arbete till förmån för våra kunder och uppdrag. Utöver det är en med tillhörande rutiner och checklistor ett hjälpmedel för alla medarbetare att genomföra sina uppdrag på ett korrekt och effektivt sätt. Rutinerna ska följas i våra uppdrag om inte annat har överenskommits med kunden. I de fall vi enligt överenskommelse med kund ska inordna oss i kundens kvalitets- och miljöledningssystem dokumenteras detta vid kontraktsgenomgång. Våra verksamhetsområden beskrivs mer utförligt i kapitel 8. Hänvisning KRL9001, Korsreferenslista SS-EN ISO KRL14001, Korsreferenslista SS-EN ISO Sid 3(27)

4 CondoConsults verksamhetsområden Byggherre Referensgrupp PROJEKTLEDNING SPECIALISTER Fuktsakkunnig/ Skadeutredning Upphandling/LOU UTBILDNING Fuktsakkunnig/ Skadeutredning Byggarbetsmiljö PROJEKTERINGS- LEDNING BYGG- OCH INSTALLATIONSLEDNING Besiktning Projektering Produktion Sid 4(27)

5 Kapitel 1, Affärsidé och policies CondoConsult har följande struktur för vår affärsidé och de policys som ansluter till affärsidén. Affärsidé KMA-Policy Etik- och jämställdhetspolicy Affärsidé CondoConsult har en affärsidé som i korthet beskriver vår företagsstruktur, vår verksamhet och våra ledord: CondoConsult är ett fristående, personalägt konsultföretag med kunder i bygg- och fastighetsbranschen. Våra fyra ledord är kundnytta, kompetens, engagemang och arbetsglädje. Vad våra ledord betyder för oss Kundnytta betyder att våra tjänster ska vara till nytta för kunden. Vi sätter oss in i kundens roll och är lyhörda för kundens behov. Vi ser till långsiktighet och helhetsresultat. Kompetens betyder att alla medarbetare har grundläggande kunskap inom våra verksamhetsområden. Vi har utbildning inom KA PBL, byggarbetsmiljö och Miljöbalken samt yrkeserfarenhet. För att upprätthålla vår kompetens investerar vi i vidareutbildning, studiebesök och erfarenhetsåterföring. De senaste 5 åren har vi i genomsnitt mer än 40 timmar individuell utbildning per anställd och år. Engagemang betyder att vi är intresserade av vårt arbete och fokuserade på uppgiften. Vårt uppdrag är betydelsefullt! Vi är hjälpsamma och generösa med vår kompetens. Vi tror på dialog och delaktighet, både inom företaget och i våra uppdrag. Arbetsglädje betyder att alla medarbetare trivs med sitt arbete och har stor möjlighet att påverka sin arbetssituation. Vi har god självkänsla för vad vi kan och vill göra i vårt arbete och har integritet att säga ifrån om det behövs. Vi värnar om varandra. Sid 5(27)

6 Policys CondoConsults policys visar hur vi vill arbeta i uppdrag och hur vi vill verka som företag. Vår förmåga att leva upp till våra policys skapar trovärdighet till vår roll som fristående konsulter. CondoConsults affärsidé och policys är gemensamt beslutade av alla i företaget, ses över årligen och uppdateras vid behov. På följande två sidor presenteras vår KMA-policy och vår etik- och jämställdhetspolicy. Hänvisning KMA policy, Kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöpolicy Etik- och jämställdhetspolicy Sid 6(27)

7 KMA-policy CondoConsult grundades 1993 och arbetar med projekt- och projekteringsledning samt bygg- och installationsledning inom bygg- och fastighetsbranschen. Som specialister har vi kompetens inom offentlig upphandling, skadeutredningar och fuktrelaterade frågor samt kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbete. Vi bedriver utbildning inom fukt och byggnadsfysik samt byggarbetsmiljö. CondoConsults KMA-policy gäller för alla anställda i företaget och visar vår ambitionsnivå inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Vi ska tillsammans med våra kunder, samarbetspartners och leverantörer verka för att skapa en efterfrågad produkt, i ett långsiktigt hållbart samhälle med bibehållen hälsa för alla berörda. Vårt aktiva KMA-arbete ska leda till ständiga förbättringar inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Vi ska uppfylla myndighetskrav samt våra kunders krav och förväntningar. Vi ska genom att ha inarbetade rutiner säkerställa och effektivisera vårt dagliga arbete så att vi uppnår våra mål och efterlever vår policy. I våra uppdrag ska vi aktivt arbeta för att definiera uppdraget och organisationen, klarlägga ansvarsområden och samarbetsformer. att genomföra våra uppdrag i enlighet med överenskommen kvalitet, tid och kostnad. att kommunicera och rapportera regelbundet på ett sätt så att alla känner sig informerade. att miljöfrågor belyses i våra uppdrag och att föroreningar förebyggs. att material och metoder i våra uppdrag väljs med utgångspunkt från vad som är miljömässigt motiverat, tekniskt möjligt och ekonomiskt försvarbart. att arbetsmiljöfrågor beaktas genom hela byggprocessen så att god arbetsmiljö och hög säkerhet uppnås under byggproduktionen, brukandet och i förvaltningen av byggnaden. att låta medarbetare få ta del av erfarenheter från andra projekt. Internt i vårt företag ska vi aktivt arbeta för att vårt företag är välskött och effektivt. att våra tjänster är efterfrågade och kundnära. att alltid efterfråga miljöanpassade produkter och tjänster, producerade på ett miljövänligt sätt hos alla våra leverantörer. att använda energi effektivt och ändliga råvaror med måtta. att skapa god, säker och hälsosam arbetsmiljö genom systematiskt arbetsmiljöarbete. att trivsel och arbetsglädje genomsyrar vår arbetsplats. att alla medarbetare har en rimlig arbetsbelastning. att årligen kompetensutveckla alla anställda utefter individuella behov och önskemål. att verifiera vårt KMA-arbete genom återkommande mätningar och revisioner. CondoConsults KMA-policy, KMA-mål och KMA-handlingsplaner är gemensamt beslutade, ses över årligen och uppdateras vid behov Bengt Gustafsson VD Sid 7(27)

8 Etik- och jämställdhetspolicy CondoConsult grundades 1993 och arbetar med projekt- och projekteringsledning samt bygg- och installationsledning inom bygg- och fastighetsbranschen. Som specialister har vi kompetens inom offentlig upphandling, skadeutredningar och fuktrelaterade frågor samt kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbete. Vi bedriver utbildning inom fukt och byggnadsfysik samt byggarbetsmiljö. CondoConsults etik- och jämställdhetspolicy gäller för alla i företaget. Den visar vårt gemensamma synsätt i etiska frågor samt vår strävan att vara ett jämställt och mångfaldsorienterat företag. Vår förmåga att leva upp till vår policy skapar trovärdighet till vår roll som fristående konsulter. I vår yrkesutövning ska vi agera så att vi bara tar uppdrag som ligger i enlighet med gällande lagstiftning. att vi avstår från uppdrag som strider mot FN:s konventioner. att vi på ett respektfullt sätt hanterar företagsinformation som vi får tillgång till i våra uppdrag. att vi delger vår sakkunniga uppfattning inom vårt kompetensområde. att vi i uppdrag tillhandahåller en för ändamålet anpassad nivå samt känner ett långsiktigt ansvar för helhetsresultatet. att vi respekterar varje människa såsom unik och med lika värde. Internt i vårt företag ska vi aktivt arbeta för att vårt bolag följer lagar och förordningar. att alla anställda har lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter. att alla anställda får lika möjligheter till utbildning och utveckling. att alla anställda får arbetsförhållanden som utgår från individens behov och förmåga. att alla anställda har enhetliga anställningsvillkor och lönekriterier. att alla anställda har möjlighet att kombinera arbetet med en aktiv och meningsfull fritid. att en gåva från CondoConsult ska vara i linje med god affärssed och våra uppdragsgivares policy. En gåva skall inte uppfattas som otillbörlig. att vi inte tar emot gåvor eller förmåner som kan påverka vår roll som fristående, oberoende och sakkunniga konsulter. att årligen skänka pengar till Röda Korset. CondoConsults etik- och jämställdhetspolicy är gemensamt beslutad av alla i företaget, den ses över årligen och uppdateras vid behov Bengt Gustafsson VD Sid 8(27)

9 Kapitel 2, Ledningens ansvar och upprättande av mål Ledningsgruppen ansvarar för företagets interna dagliga drift och för externa kontakter. Fördelning av arbetsuppgifter ses över årligen och dokumenteras. Även årsplan upprättas. Ledningsgruppen består av samtliga delägare till företaget. Även anställda har arbetsuppgifter inom företaget. Ledningsgruppen ansvarar för utformning av och innehållet i företagets policies. VD ansvarar för att policys är kända och tillämpade hos alla medarbetare inom CondoConsult, det är viktigt att kundkrav, branschkrav och lagar uppfylls. Ledningsgruppen är ansvarig för et och för att tillräckliga resurser finns för effektivt upprätthållande. I ledningsgruppen utses en person som är kvalitetsansvarig (ledningens representant). Kvalitetsansvarig granskar fortlöpande et för att säkerställa systemets fortsatta lämplighet och effektivitet samt fastställer mål för verksamheten. Underlag för granskning är synpunkter från kunder, interna revisioner, ändrade samhällskrav mm. Pågående och avslutade aktiviteter som kan ha påverkan på kvalitet, miljö eller arbetsmiljö ska rapporteras vid ledningens genomgång. Det kan gälla både intern och extern aktivitet. Genomgången är planlagd i årsplan och sker vid internkonferens eller internmöte. Genomgången är dokumenterad. Vid ledningens genomgång behandlas: Policies och ev. behov av förändring Uppföljning av mål Resultat av korrigerande och förebyggande åtgärder Tänkbara förbättringsområden och dess insatser Systemets överensstämmelse med ISO Kvalitetsmål Tillämpningen av kvalitetspolicy redovisas i Kvalitetsmål och handlingsplan som uppdateras inför varje kalenderår. I handlingsplanen fastställs viktiga mål och aktiviteter inklusive ansvarsfördelning. Allt för att säkerställa att målen uppnås. Ledningsgruppen är ansvarig för att kvalitetsmål upprättas, kvalitetsansvarig är ansvarig för att målen detaljeras för olika verksamheter och att de följs upp. Det sker en kontroll av målens överensstämmelse med CondoConsults policies. Målen är dels övergripande och dels detaljerade. Miljömål Tillämpningen av miljöpolicy redovisas i Miljömål och handlingsplan som uppdateras inför varje kalenderår. Miljömålen väljs bland samtliga miljöaspekter med hänsyn till gällande och förväntade myndighetskrav, våra tekniska och ekonomiska möjligheter och med hänsyn till våra intressenter. Målen upprättas årligen och ska följa strukturen i Företagens Miljösatsning inom Stockholms stad för att upprätthålla miljödiplomering. Sid 9(27)

10 Ledningsgruppen är ansvarig för att miljömål upprättas, miljöansvarig är ansvarig för att målen detaljeras för olika verksamheter och att de följs upp. Det sker en kontroll av målens överensstämmelse med CondoConsults policys. Målen är dels övergripande och dels detaljerade. Arbetsmiljömål CondoConsult genomför årligen en undersökning av arbetsmiljön för medarbetarna samt utformar en Mål och handlingsplan utifrån undersökningsresultatet. Handlingsplanen innehåller övergripande arbetsmiljömål och mer detaljerade åtgärder för att uppnå målen. VD är ytterst ansvarig för de anställdas arbetsmiljö. VD tillsammans med ledningsgruppen är ansvarig för att rutiner finns. Arbetsmiljöansvarig ansvarar för genomförande av undersökning, upprättande av handlingsplan och rapportering till VD och ledningsgrupp. Övervakning och mätning av måluppfyllelse i et Företagsledningen utför årligen avstämning av utfall gentemot uppsatta mål inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Några exempel på hur vi följer upp mål Utfallet gentemot satta kvalitetsmål rapporteras i form av en kvalitetsrapport till ledningsgruppen vid företagets årliga genomgång. Uppföljning av nöjd kund utförs löpande under året med uppföljande samtal, intervjuer eller med en enkät i utvalda projekt, valda delar ingår i kvalitetsrapporten. Utfallet gentemot satta miljömål mäts årligen och rapporteras i form av en miljörapport till ledningsgruppen vid ledningens genomgång. Uppföljning sker också via Miljöstegen som knyter an till Svensk miljöbas där vi är diplomerade enligt Stockholms Stads Miljödiplom. Medarbetarnas upplevda arbetsmiljö mäts årligen via en dokumenterad medarbetarundersökning vars utfall resulterar i en handlingsplan som presenteras för VD och ledningsgrupp. Medarbetarnas hälsa följs upp via företagshälsovårdens återkommande kontroller. CondoConsults anställda utser en medarbetare som skyddsombud. Kvalitets-, miljö och arbetsmiljöansvariga Företagets ledningsgrupp är ytterst ansvarig för företagets. Ledningsgruppen utser en kvalitetsansvarig, en miljöansvarig och en arbetsmiljöansvarig. Kvalitetsansvarig, miljöansvarig och arbetsmiljöansvariga personer är i denna förkortas till K-, M-, A- ansvariga. K-ansvarig och M-ansvarig representerar företaget i alla kvalitets- respektive miljöfrågor. Arbetsmiljöansvarig ansvarar för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Befattningsbeskrivningar för respektive ansvarigas ansvarsområde finns i et. Roller, ansvar och befogenheter har definierats för alla medarbetare som utför arbeten som har, eller kan ha, en betydande kvalitets-, miljö- eller arbetsmiljöpåverkan. Sid 10(27)

11 Ställföreträdande personal För alla arbetsuppgifter som har en ansvarig utsedd finns också en reserv utsedd. Vid sjukdom eller annan kortvarig frånvaro träder reserven in. Vid långvarig frånvaro omfördelas arbetsuppgifterna av ledningsgruppen. Ersättare för VD är vvd. Resurser för våra tjänster För varje ramavtal tillsätter företagets ledningsgrupp en kundansvarig. Varje medarbetare ansvarar för resurstillsättning i de uppdrag som medarbetaren åtar sig, medarbetaren är uppdragsansvarig om inte annat beslutas av ledningsgruppen. För (ny)anställda är ledningsgruppen ytterst ansvarig att ackvirera uppdrag, göra kompetensbedömning och tillgodose kompetensbehovet. Kompetensbehov ska utvärderas i varje uppdrag. Företaget ska inte ackvirera uppdrag om inte tillräckliga resurser kan tillhandahållas. Kommunikation Kommunikation om et sker via regelbundna internmöten (ca 10 st/år) och konferenser (ca 2 st/år) då alla medarbetare deltar. Vid brådskande ärenden sker kommunikation via gruppsändning av e-post. Kommunikation inom ett uppdrag klargörs i samråd med kunden och dokumenteras inom uppdraget. Kommunikation med kund angående avtal handläggs av kundansvarig som kan delegera ansvaret till annan medarbetare. Dokumentation av kommunikation arkiveras enligt gällande rutiner. Dokument ska vara spårbara. Hänvisning ÅP, Årsplan BF-KA, Befattningsbeskrivning Kvalitetsansvarig BF-MA, Befattningsbeskrivning Miljöansvarig BF-SAM, Befattningsbeskrivning Arbetsmiljöansvarig Systematiskt Arbetsmiljöarbete RG1, Rutin för dokumentstyrning och hantering av styrande dokument RG2, Rutin för redovisande dokument Sid 11(27)

12 Kapitel 3, et som beskrivs i denna består av policys, rutinbeskrivningar, checklistor, mallar och exempel. en beskriver strukturen i CondoConsults och tydliggör hur vi, inom ramen för våra policies, uppfyller våra kunders behov och förväntningar. Rutinbeskrivningar och checklistor Rutinbeskrivningar och checklistor säkerställer att CondoConsult inom ramen för antagna policies uppfyller kundernas behov och förväntningar. Våra rutiner finns listade i KMAsystemets dokumentförteckning. Mallar och exempel Mallar och exempel är våra hjälpmedel för att arbeta effektivt, kvalitativt och på ett företagsgemensamt sätt. Mallar föds ur goda exempel. Våra mallar står under ständig uppdatering när de används i vårt dagliga arbete. Våra mallar finns listade i ets mallförteckning. Ändring i et et kan ändras på förslag från medarbetare och efter beslut av företagets ledningsgrupp. Även resultat och kommentarer från kunder och enkäter kan vara underlag för ändring av et. Förslag till ändring av et lämnas till respektive kvalitets-, miljö- eller arbetsmiljöansvarig för beredning. Företagets ledningsgrupp avgör om ärendet berör et - om inte, avförs ärendet och förslagsställaren informeras om beslutet. Om ärendet berör et utformas tillsammans med förslagsställaren förslag till förändring och ledningsgruppen fattar beslut. Vid ändring ska kvalitetsansvarig lägga in nya eller uppdaterade dokument i det gemensamma digitala et och informera alla medarbetare om ändringen. ens tillgänglighet för medarbetare Denna med tillhörande rutiner, checklistor och mallar finns tillgängligt för alla medarbetare digitalt på företagets server. Externa medarbetare förses med dokument i lämpligt filformat som är tillämpliga med hänsyn till uppdragets art. Interna kvalitets- och miljörevisioner Ledningsgruppen bedömer och utser interna revisorer och säkerställer deras kompetens och lämplighet. Revisorerna rapporterar till ledningsgrupp. Revisorerna ska besitta kunskap i såväl revisionsteknik som i kvalitets- och miljöfrågor. Interna revisioner utförs i enlighet med vår årsplan. Syftet med internrevision är att utveckla et och medarbetarna. Sid 12(27)

13 Årsplanen utformas så att internrevision av en utförs en gång per år samt att hela et genomlyses ca var tredje år. Extern uppdragsrevision utförs av kund om kunden så önskar. Vi är behjälpliga i tillämpliga delar. För att säkerställa att vi har gällande branschlagstiftning tillgänglig så köper vi varje ny utgåva av lagsammanställningen Byggregler från Behandling av avvikande produkter Det är alla medarbetares ansvar att allvarliga eller upprepade fel och brister som berör kvalitet, miljö eller arbetsmiljö identifierade såväl före som efter leverans, meddelas till respektive K-, M-, A- ansvariga. Detta gäller även interna avvikelser. Är avvikelsen av ringa art eller berör flera medarbetare tas den upp på ett internmöte eller meddelas via e-post, utan krav på dokumentation. Är avvikelsen av allvarlig art eller upprepad ska den dokumenteras skriftligen på särskild avvikelserapport och överlämnas till ledningsgruppen. Korrigerande och förebyggande åtgärder Utsedda K-, M-, A- ansvariga personer tar emot alla meddelanden om avvikelser och förbättringsförslag (både muntliga och skriftliga) och ansvarar för att åtgärder vidtas, samordnas och följs upp. K-, M-, A- ansvariga rapporterar fortlöpande till ledningsgruppen. Om konsekvenserna av en avvikelse bedöms påverka kvalitet, miljö eller arbetsmiljö, omedelbart eller i ett framtida perspektiv, uppdras åt K-, M-, A- ansvarig att föreslå åtgärder för att mildra eventuell påverkan och att rapportera till ledningsgruppen för införande av en förändring. Detta för att incidenten inte ska uppstå igen. Den avvikande produkten /tjänsten ska hanteras skyndsamt så att konsekvensen blir så liten som möjligt. Resultatet meddelas till samtliga medarbetare vid internmöten eller via e-post. Kommunikation med kund Alla synpunkter från våra kunder, såväl positiva som negativa, hanteras på samma sätt som avvikelser inom det egna systemet. Ledningsgruppen väljer ut uppdrag som ska utvärderas ur kvalitets- eller miljösynpunkt. Utvärdering utförs genom samtal eller enkät till kundens representant. Kvalitetsledningssystem Tillämpningen av vår kvalitetspolicy redovisas i våra rutiner och i övriga hjälpmedel som ansluter till en. Kvalitetsansvarig ansvarar för att en genomgång och uppföljning av en görs enligt årsplan samt att rutiner och övriga dokument i systemet uppdateras. Uppföljda rutiner och uppföljning av genomförda projekt utgör underlag för de kvalitetsmål som upprättas. Sid 13(27)

14 Ledningsgruppen fastställer med hänsyn till tillgängliga resurser vilka kvalitetsmål som ska upprättas. För såväl de utvalda övergripande som de detaljerade målen utformas en konkret handlingsplan av kvalitetsansvarig. Denna fastställs på årsbasis. Kvalitetsansvarig ansvarar för att sammanställa hur kvalitetsarbetet fortskrider och om målen ser ut att kunna innehållas. Detaljerade kvalitetsmål för enskilda uppdrag hanteras av uppdragsansvarig. Miljöledningssystem Tillämpningen av vår miljöpolicy redovisas i Miljömål och handlingsplan. Miljöansvarig ansvarar för att en genomgång och uppföljning av företagets miljöaspekter för den egna verksamheten görs minst en gång per år samt att Miljömål och handlingsplan uppdateras. Uppföljda miljöaspekter utgör underlag för de miljömål som upprättas. Ledningsgruppen fastställer med hänsyn till tillgängliga resurser vilka miljömål som ska upprättas. För såväl de utvalda övergripande som de detaljerade målen utformas en konkret handlingsplan av miljöansvarig. Denna fastställs på årsbasis. Miljöansvarig ansvarar för att sammanställa hur miljöarbetet fortskrider och om målen ser ut att kunna innehållas. Detaljerade miljömål för enskilda uppdrag hanteras av uppdragsansvarig. CondoConsult är diplomerade med Stockholm Stads miljödiplom enligt Svensk Miljöbas. Att miljödiplomera verksamheten är ett sätt att skapa ordning och reda i det interna miljöarbetet. Kraven i miljödiplomeringen är utformade utifrån den internationella miljöledningsstandarden ISO Skillnaden mellan certifiering enligt ISO och Miljödiplomeringen är att diplomeringen har lägre dokumentationskrav och fokus på utbildning och konkreta miljöåtgärder. Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM Det är VDs ansvar, tillsammans med ledningsgrupp, att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och en tillfredställande arbetsmiljö uppnås. Systematiskt arbetsmiljöarbete ingår som en naturlig del i den dagliga verksamheten. CondoConsult genomför årligen en undersökning hos medarbetare samt utformar en handlingsplan utifrån resultat. Riskfyllda aktiviteter är skadeutredningar, byggplatsbesök, resor i tjänst kontorsarbete. Även ensamarbete och stressrelaterade risker beaktas. VD är ytterst ansvarig för de anställdas arbetsmiljö. Arbetsmiljöansvarig ansvarar för genomförande av undersökning, upprättande av mål och handlingsplan, rapportering till VD och ledningsgrupp samt årlig uppföljning. Vid varje internmöte har medarbetarna möjlighet att framföra önskemål om förbättringar och trivselaktiviteter. Arbetsmiljöförbättringar genomförs skyndsamt om resurser finns tillgängliga, alternativt planeras in i nästkommande budget. Sid 14(27)

15 Vid de årliga internkonferenserna hålls medarbetarsamtal och den individuella utbildningsplanen uppdateras. Enskilda medarbetarsamtal förs med alla nyanställda och/eller efter individuella behov. Rutin för medarbetarsamtal och introduktion av nyanställd finns i et. Vi har avtal med företagshälsovård och erforderliga försäkringar för pension och sjukersättning. Genomgång av avtal och försäkringar sker årligen eller efter individuella behov. Företagets verksamhetsstyrning Rutiner har upprättats där avsaknad kan leda till avvikelser mot våra policies och mål. Det är varje medarbetares ansvar att lagar och föreskrifter efterlevs och rutiner följs. Kommunikation med våra kunder sker dels i samband med avtalstecknande, dels under uppdraget. Uppföljning sker i samband med uppdraget. Riskhantering Internt Ansvaret för att bevaka interna riskmoment åvilar VD i samråd med ledningsgrupp. Vid vårt kontor utförs vid större förändring eller inköp (av t.ex utrustning) en analys som sammanfattar vilka möjliga riskmoment som kan finnas. Analysen ligger sedan till grund för eventuella åtgärder i form av: Översyn av försäkringar Översyn av inbrottsrisker Översyn av arbetarskydd och hälsoaspekter Översyn av IT-säkerhet Externt Ansvaret för att bevaka konjunktur och marknad och göra riskbedömningar åvilar ledningsgruppen. Riskanalys av uppdrag vid anbudsgivning åvilar anbudsansvarig och ledningsgrupp. I våra uppdrag utförs en analys över möjliga riskmoment i genomförandet av uppdraget. Denna analys utförs inom ramen för uppdraget och redovisas för kunden. Om oväntade händelser drabbar en av våra medarbetare, dennes familj eller företaget så finns en krisplan och checklista i verksamhetssystemet. Hänvisning HD, Dokumentförteckning RG 3, Rutin för interna revisioner RG 6, Rutin för introduktion av nyanställda RG 12, Rutin för medarbetarsamtal CHG3 Gemensam Checklista - Krisplan MF1, Mallförteckning, exempelförteckning Ö 06, Avvikelserapport Sid 15(27)

16 Kapitel 4, Dokument och data ets dokument Vi på CondoConsult har upprättat rutiner för att: säkerställa att styrande dokument i et är aktuella, kontrollerade och godkända hantera redovisande dokument De styrande dokumenten finns samlade i det gemensamma et på företagets server. Hanteringen av de styrande dokumenten framgår av rutin för dokumentstyrning och hantering av styrande dokument. Kvalitetsansvarig ansvarar för att innehållet på server överensstämmer med gällande dokumentförteckning och ansvarar för att meddelande till alla anställda går ut då nya eller uppdaterade dokument läggs in på servern. Ansvaret för de redovisande dokumenten är fördelat mellan olika funktioner och framgår av rutin för redovisande dokument. På CondoConsult finns en utsedd Biblioteksansvarig för att säkerställa hantering av externa dokument som lagar, förordningar samt fackpress och facklitteratur. Lagar och andra krav Ny lagstiftning, förordningar och regler som verksamheten berörs av följs upp genom abonnemang av information från branschorgan och informationsdatabaser med regelbundna utskick av nyhetsbrev. Kvalitets-, miljö- respektive arbetsmiljöansvarig ansvarar för att tillämplig lagstiftning och andra krav inom respektive område uppdateras, hålls tillgängliga och sprids till berörda. Vid utbildningsplanering, ca två gånger per år, beaktas behovet av medarbetarnas kompetensutveckling inom tillämplig lagstiftning och branschpraxis, se vidare kapitel 5 Personal. Uppdragsdokumentation och uppdragshandlingar Uppdragshandlingar sparas på företagets server, i projektdatabaser, på kundens server eller i updragspärmar allt enligt överenskommelse med kunden och projektets rutiner. Uppdragshandlingar som upprättats av CondoConsult arkiveras enligt för uppdraget gällande version av ABK. I de fall CondoConsult får ta emot originalhandlingar från t.ex. myndighet ska originalhandlingen snarast överlämnas till kund. CondoConsult har ej arkiveringsansvar för uppdragsdokumentation och projekthandlingar som upprättats av andra parter i uppdrag. Om kund önskar att CondoConsult ska arkivera sådana projekthandlingar ska detta särskilt avtalas t.ex. angående arkiveringstidens längd Sid 16(27)

17 och krav på säkerhet. Kontrakt med kunder förvaras enligt RG 15, Rutin för hantering av inkomna avtal, se kapitel 7 Anbudsgivning och kontraktsgenomgång. Hänvisning RG1, Rutin för dokumentstyrning och hantering av styrande dokument RG2, Rutin för redovisande dokument BF-BA, Biblioteksansvarig Sid 17(27)

18 Kapitel 5, Personal Utbildning Aktuella meritförteckningar (CV) för alla medarbetare finns tillgängliga på företagets server. Varje medarbetare ansvarar själv för uppdatering av sin meritförteckning. I meritförteckningar ska finnas uppgifter om grundutbildning, påbyggnadsutbildning, personlig yrkeskompetens, kompetenshöjande vidareutbildning och genomförda uppdrag, se mall för CV. Ledningsgruppen ansvarar för att en lägsta kunskapsnivå upprätthålls för alla medarbetare inom väsentliga områden. Oavsett arbetsuppgifter ska varje medarbetare ha genomgått utbildning för Kontrollansvarig enligt PBL, byggarbetsmiljösamordning och Miljöbalken. Ledningsgruppen ansvarar för att medarbetarna har tillräcklig kunskap och erfarenhet för specifika uppdrag och att vid behov initiera utbildning. Vi på CondoConsult har som målsättning att alla medarbetare årligen ska genomgå utbildning för att vidmakthålla och utveckla kompetens inom var och ens verksamhetsområden. I det årliga budgetarbetet avsätts medel för utbildning. Ledningsgruppen prioriterar utifrån dessa medel vilken utbildning som kan genomföras. En individuell utbildningsplan finns för varje medarbetare, den uppdateras ca två gånger per år. Vidareutbildning av medarbetarna sker även inom projekten, vid externa kurser samt även kontinuerligt vid interna utbildningar. Vid internmöten, ca 10 gånger per år, avsätter vi tid för internutbildning och erfarenhetsåterföring. Med jämna mellanrum anordnar CondoConsult kompetenshöjande seminarium för kunder och branschkollegor. Introduktion av nyanställda Introduktion av nyanställda ser vi som särskilt viktigt för att den nya medarbetaren ska trivas och fungera i företaget, se rutin och checklista för introduktion av nyanställd. För nyanställda finns introduktionsprogram där vikt läggs vid: Förståelsen av affärsidé, våra policies och dess inverkan på vårt arbete Betydelsen av att alla policies följs Betydelsen av en och att den följs. Betydelsen av att rutiner följs Befattningsbeskrivning Beslut om förändringar i befattningsbeskrivning fattas av ledningsgruppen. Kvalitetsansvarig har systemansvar för befattningsbeskrivningarna. För nedanstående funktioner finns befattningsbeskrivningar upprättade med avseende på ansvar, befogenheter och kompetensprofil. Ombud Projektansvarig Kvalitetsansvarig Miljöansvarig Biblioteksansvarig Arbetsmiljöansvarig (Systematiskt Arbetsmiljöarbete, SAM) Sid 18(27)

19 Hänvisning RG 6, Rutin för introduktion av nyanställda RG 12, Rutin för medarbetarsamtal Befattningsbeskrivningar enligt: HD, Dokumentförteckning Mallar enligt: MF 1, Mallförteckning Ö 04, Utbildningsplan Sid 19(27)

20 Kapitel 6, Inköp och försäljning Underleverantörer I uppdrag där vi inte har all erforderlig kompetens internt i företaget eller då organisationen behöver förstärkas resursmässigt, kommer sådan komplettering att handlas upp av underleverantör. Det sker i samråd med kund. När vi använder oss av underleverantörer är det väsentligt att vi följer upp och bevakar att underleverantörens arbete uppfyller tillämpiga krav i vårt (alternativt vår uppdragsgivares kvalitets- och miljöledningssystem). Upphandling av underleverantörer När vi på CondoConsult upphandlar och följer upp underleverantörer bedöms handläggarens och/eller företagets lämplighet för uppgiften så att kraven i detta följs alternativt att leverantörens kvalitets- och miljöledningssystem kan accepteras utvärderas arbetet och dess resultat bedöms företagets seriositet Denna process dokumenteras och dokumenten sparas i syfte att underlätta framtida val av externa leverantörer. Uppdragsansvarig är ansvarig för definition av tjänst/produkt, bedömning av tilltänkt handläggares och/eller företags lämplighet, styrning och utvärdering av levererad tjänst/produkt. Uppföljning av underleverantörens utförda arbete Underleverantörens arbete följs upp av uppdragsansvarigansvarig mot avtal och övriga överenskommelser i uppdraget. Inhyrd personal Om vi anlitar underleverantör och tillhandahåller arbetsplats så att det kan betraktas som inhyrd personal ska gällande arbetsmiljölagstiftning följas. Krav på leverantörer och produkter Vi ska alltid efterfråga etiska och miljöriktiga produkter vid inköp av varor och tjänster, vi köper i första hand produkter och tjänster som är miljömärkta eller miljöcertifierade. Hänvisning RG 4, Rutin för anlitande av underleverantörer Sid 20(27)

Kvalitets- och miljöhandbok

Kvalitets- och miljöhandbok 1(14) Kvalitets- och miljöhandbok 2(14) 1. Inledning 3 2. Totalinstallation AB 4 3. Kvalitetssystem 7 4. Anbud 10 5. Beställning och genomförande av uppdrag 11 6. Upphandling av leverantörer 13 7. Administration,

Läs mer

KVALITETS- OCH MILJÖLEDNINGSSYSTEM ÖVERSIKT

KVALITETS- OCH MILJÖLEDNINGSSYSTEM ÖVERSIKT Tritech_presentation_mall, 14-08-15 KVALITETS- OCH MILJÖLEDNINGSSYSTEM ÖVERSIKT Av: Förnamn Efternamn Datum: 20ÅÅ-MM-DD SYFTE MED UTBILDNINGEN Sida 2 En introduktion i ISO på Tritech Hur Tritech jobbar

Läs mer

Kvalitetsmanual. arkitektur+ development ab. Org nr 556587-7668 2011-08-26

Kvalitetsmanual. arkitektur+ development ab. Org nr 556587-7668 2011-08-26 Kvalitetsmanual arkitektur+ development ab Org nr 556587-7668 2011-08-26 Innehållsförteckning INLEDNING KAPITEL 1, AFFÄRSIDÉ, KVALITETSPOLICY, MILJÖPOLICY KAPITEL 2, LEDNINGENS ANSVAR KAPITEL 3, KVALITETS-

Läs mer

Trafikkontorets krav

Trafikkontorets krav Trafikkontorets krav avseende kvalitetsledningssystem vid leverans av varor, tjänster och entreprenader 2(2) Innehållsförteckning sida Inledning 3 1. på leverantör 4 2. Kvalitetsledningssystem 5 3. Resurser

Läs mer

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5)

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Kravelementen enligt standarden ISO 14001:2004 Kap 4 Krav på miljöledningssystem 4.1 Generella krav Organisationen skall upprätta, dokumentera, införa,

Läs mer

LEDNINGSSYSTEM FÖR MILJÖ. Norbergstrappan AB:s Miljöledningssystem enligt EN ISO 14001:2994 MILJÖPOLICY

LEDNINGSSYSTEM FÖR MILJÖ. Norbergstrappan AB:s Miljöledningssystem enligt EN ISO 14001:2994 MILJÖPOLICY LEDNINGSSYSTEM FÖR MILJÖ Norbergstrappan AB:s Miljöledningssystem enligt EN ISO 14001:2994 MILJÖPOLICY NORBERGSTRAPPAN AB 2 Företagsfakta Företagsnamn: Norbergstrappan AB Företagsadress: Svarvargatan 22,

Läs mer

Kvalitet NOP Bygg skapar byggnader och anläggningar som uppfyller högt ställda krav på kvalitet, totalekonomi, miljöhänsyn och god arbetsmiljö.

Kvalitet NOP Bygg skapar byggnader och anläggningar som uppfyller högt ställda krav på kvalitet, totalekonomi, miljöhänsyn och god arbetsmiljö. NOP Bygg i Luleå AB Kvalitets- och miljöpolicy 1. Kvalitet Kvalitet NOP Bygg skapar byggnader och anläggningar som uppfyller högt ställda krav på kvalitet, totalekonomi, miljöhänsyn och god arbetsmiljö.

Läs mer

En övergripande presentation

En övergripande presentation En övergripande presentation Processorienterad verksamhetsledning för företag i BI:s verktyg för företagsutveckling Vad är Povel? Bakgrund Många byggföretag har svårt att hantera verksamhetsstyrning på

Läs mer

Information om vårt miljöledningssystem

Information om vårt miljöledningssystem 1 av 8 TS-Miljöinfo_R_ 03-09-03 003-09-03 Information om vårt miljöledningssystem av 8 TS-Miljöinfo_R_ 03-09-03 003-09-03 1 Inledning Tage & Söners miljöarbete bygger på engagemanget hos våra kunniga medarbetare

Läs mer

RQ Rätt kvalitet Information om vårt kvalitetssystem

RQ Rätt kvalitet Information om vårt kvalitetssystem 1 av 8 TS-Kvalitetsinfo_R_ 03-09-03 003-09-03 RQ RQ Rätt kvalitet Information om vårt kvalitetssystem av 8 TS-Kvalitetsinfo_R_ 03-09-03 003-09-03 1 Inledning Tage & Söners kvalitetsarbete bygger på engagemanget

Läs mer

KVALITETSLEDNINGSSYSTEM

KVALITETSLEDNINGSSYSTEM KVALITETSLEDNINGSSYSTEM Bröderna Näslund Byggare AB Revision A 2009-02-30 Revision B 2012-04-03 INNEHÅLL KVALITETSPOLICY 3 ORGANISATION OCH LEDARSKAP 3 Allmänt 3 Organisation 3 Kvalitetssystem 3 Intern

Läs mer

Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004

Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004 Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004 I checklistan gäller det att instämma med de påståenden som anges i listan för att vara säker på att verksamhetens miljöledningssystem

Läs mer

Inga krav utöver ISO 14001

Inga krav utöver ISO 14001 Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Relaterat till motsvarande krav i ISO 14001 och EMAS De krav som ställs på miljöledningssystem enligt EMAS utgår från kraven i ISO 14001. Dessutom

Läs mer

OHSAS 18001.2007. Av Benny Halldin

OHSAS 18001.2007. Av Benny Halldin OHSAS 18001.2007 Av Benny Halldin Revision av OHSAS 18001 Ny standard klar juni/juli 2007! Mer lika ISO 14 001.2004 Mer tonvikt på Hälsa även psykisk sådan. Anläggningssäkerhet borttaget. Nytt avsnitt

Läs mer

enligt ISO 9001:2008 och ISO 14001:2004 Ett sammandrag

enligt ISO 9001:2008 och ISO 14001:2004 Ett sammandrag Manual Kvalitet och miljö enligt ISO 9001:2008 och ISO 14001:2004 Ett sammandrag har för att tydliggöra vårt kvalitets- och miljöarbete valt att arbeta enligt ett väl dokumenterat kvalitets- och miljöledningssystem

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy vid Omvårdnadsförvaltningen Skövde kommun

Arbetsmiljöpolicy vid Omvårdnadsförvaltningen Skövde kommun Arbetsmiljöpolicy vid Omvårdnadsförvaltningen Skövde kommun Kommunens mål och policy Skövde kommun har angett mål och policy för arbetsmiljö- och rehabiliteringsarbetet i särskilda handlingsprogram. Här

Läs mer

Manual Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö

Manual Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö To t a l p r o j e k t i M ä l a r d a l e n A B Manual Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö enligt ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 och OHSAS 18001:2007 Ett sammandrag Totalprojekt i Mälardalen AB har för att

Läs mer

För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska

För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska Miljöpolicy För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska hushålla med resurser och i största möjliga mån använda förnybara naturresurser i vår produktion och administration

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inom Praktikertjänstkoncernen 1 (5) ID-begrepp L17_1

Arbetsmiljöpolicy. Inom Praktikertjänstkoncernen 1 (5) ID-begrepp L17_1 1 (5) Arbetsmiljöpolicy Inom Praktikertjänstkoncernen Antagen vid styrelsemöte 31 januari 2014 2 (5) Innehåll 1 Arbetsmiljö 3 1.1 Ansvar... 3 1.2 Arbetsmiljömål... 3 1.3 Inköp... 3 1.4 Kompetens... 3 1.5

Läs mer

Vårt arbetssätt. Kvalitetsmanual enligt ISO 9001. Vårt arbetssätt (kvalitetsmanual) Utgåva: 1. Utfört i samarbete med Certway www.certway.

Vårt arbetssätt. Kvalitetsmanual enligt ISO 9001. Vårt arbetssätt (kvalitetsmanual) Utgåva: 1. Utfört i samarbete med Certway www.certway. Vårt arbetssätt Kvalitetsmanual enligt ISO 9001 Utfört i samarbete med Certway www.certway.se Godkänd av: Ida Johnsdotter Sida 1 av 13 Giltig fr o m: 2011-03-31 Innehållsförteckning 1. POLICY, MÅL OCH

Läs mer

K V A L I T E T S S Y S T E M

K V A L I T E T S S Y S T E M Personalhandbok 1/11 100 037 05 2013-12-10/JJ Roland Holmgren K V A L I T E T S S Y S T E M Personalhandbok 2/12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 4.0 INLEDNING 3 4.1 FÖRETAGSLEDNINGENS ANSVAR 3 4.1.1 Kvalitetspolicy

Läs mer

Svensk Miljöbas kravstandard (3:2013)

Svensk Miljöbas kravstandard (3:2013) Svensk Miljöbas kravstandard (3:2013) Utfärdare Revisorer Verksamheter Antagen den 22 november 2013 Innehåll Inledning... 4 Utfärdare... 4 Revisorer... 4 Verksamheter... 4 Definitioner och begrepp i standarden...

Läs mer

KVALITETSSÄKRINGSSYSTEM FÖR. GasNeon LED Sign AB

KVALITETSSÄKRINGSSYSTEM FÖR. GasNeon LED Sign AB KVALITETSSÄKRINGSSYSTEM FÖR GasNeon LED Sign AB Org. nr 556200-2690 Detta dokument gäller hela företaget och all dess verksamhet. Kvalitetsdokumentet är i huvudsak uppbyggt enligt ISO 9001. Dokumentets

Läs mer

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB 2008-01-01, reviderad 2011-08-01 Miljöledningssystem FC. AB Organisation och ansvar Ledningsgrupp Verkställande direktör Dan-Henrik Eriksson Ekonomi/ administration

Läs mer

Kvalitetssäkring Förnuft & Känsla Inspirationskällor: ISO, FR2000, TCO 6E samt egna erfarenheter och värderingar.

Kvalitetssäkring Förnuft & Känsla Inspirationskällor: ISO, FR2000, TCO 6E samt egna erfarenheter och värderingar. Kvalitetssäkring Förnuft & Känsla Inspirationskällor: ISO, FR2000, TCO 6E samt egna erfarenheter och värderingar. 1. KVALITETSSYSTEM För att styra arbetet och vår utveckling, minimera risken för missförstånd

Läs mer

Kvalitetsmanual. Baserat på System ISO 9001. Active Care Sverup AB

Kvalitetsmanual. Baserat på System ISO 9001. Active Care Sverup AB Kvalitetsmanual Baserat på System ISO 9001 Active Care Sverup AB Uggledalsvägen 47, 427 40 BILLDAL Tel 031-91 75 25 Fax 031-91 75 05 Org. nr. SE556388-8766 www.activecare.se info@activecare.se Sammandrag

Läs mer

FCAB KVALITETSSYSTEM. Projektledning och kvalitetssäkring

FCAB KVALITETSSYSTEM. Projektledning och kvalitetssäkring Projektledning och kvalitetssäkring KVALITETSSYSTEM Kvalitetssäkring ingår som en naturlig del i FC. AB:s arbetsmodell. FC. AB:s arbetsmodell är väl dokumenterad och används för alla delar av utvecklingskedjan.

Läs mer

Manual Kvalitet och Miljö

Manual Kvalitet och Miljö Manual Kvalitet och miljö enligt ISO 9001:2008 och ISO 14001:2004 Ett sammandrag har för att tydliggöra vårt kvalitets- och miljöarbete valt att arbeta enligt ett väl dokumenterat kvalitets- och miljöledningssystem

Läs mer

Kravstandarder för: 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter 2010-11-15

Kravstandarder för: 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter 2010-11-15 Kravstandarder för: 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter 2010-11-15 Innehåll kravstandarder... 3 Inledning... 3 Utfärdare... 3 Revisorer... 3 Verksamheter... 3 Definitioner... 3 1. Krav på utfärdare...

Läs mer

Melicas kvalitetssystem Kvalitetssystemet ansluter till ISO 9001:2000.

Melicas kvalitetssystem Kvalitetssystemet ansluter till ISO 9001:2000. Melicas kvalitetssystem Kvalitetssystemet ansluter till ISO 9001:2000. Melicas affärsidé Vår utgångspunkt är att miljöfrågor är av sammansatt natur och inbegriper de flesta områden i samhällsstrukturen.

Läs mer

Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM

Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM Ett vägledningsdokument till Arbetsmiljöverkets mallverktyg Startpaket SAM, som bygger på föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete,

Läs mer

Att arbeta med Järfälla kommuns MiljöDIPLOM

Att arbeta med Järfälla kommuns MiljöDIPLOM Att arbeta med Järfälla kommuns MiljöDIPLOM Arbetet med Järfälla kommuns MiljöDIPLOM sker i åtta steg. Denna information beskriver övergripande hur arbetet är uppbyggt och hur ni startar det. Trots att

Läs mer

1. GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER Vad vill vi uppnå med avtalet?

1. GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER Vad vill vi uppnå med avtalet? 1. GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER Vad vill vi uppnå med avtalet? 1. Målet med samverkansavtalet är en väl fungerande verksamhet med hög delaktighet från medarbetarna i vardagsfrågor och en god relation mellan

Läs mer

Självskattning. Systematiskt arbetsmiljöarbete

Självskattning. Systematiskt arbetsmiljöarbete Självskattning Systematiskt arbetsmiljöarbete Välkommen till detta självskattningsverktyg som tar utgångspunkt i reglerna om systematiskt arbetsmiljöarbete. Skattningen görs genom att ta ställning till

Läs mer

Handbok Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö

Handbok Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö Handbok Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö enligt ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 och OHSAS 18001:2007 Ett sammandrag OBS! Denna skrift är endast ämnad för externt bruk har för att tydliggöra vårt kvalitets-,

Läs mer

Korsreferens mellan ISO 9001 ISO 14001 BF9K 1 (6) ISO 9001:2000/2008 ISO 14001:2004 BF9K Ledningssystem för Kvalitet (Endast rubrik)

Korsreferens mellan ISO 9001 ISO 14001 BF9K 1 (6) ISO 9001:2000/2008 ISO 14001:2004 BF9K Ledningssystem för Kvalitet (Endast rubrik) Korsreferens mellan ISO 9001 ISO 14001 BF9K 1 (6) Ledningssystem för Kvalitet 4 Krav på Miljöledningssystem 4 Inledning 1 Allmänna Krav 4.1 Generella krav 4.1 Dokumentation av KMA-systemet 3.3.4 Dokumentationskrav

Läs mer

Fördelning av arbetsuppgifter i arbetsmiljöarbetet vid Högskolan i Skövde

Fördelning av arbetsuppgifter i arbetsmiljöarbetet vid Högskolan i Skövde Dnr HS 2012/307-16 Fördelning av arbetsuppgifter i arbetsmiljöarbetet vid Högskolan i Skövde Punkter som i dokumentet är markerade med en * är sådana uppgifter som kan delegeras vidare. Delegeringen gäller

Läs mer

Kvalitetsledning Ecotraffic

Kvalitetsledning Ecotraffic Kvalitetsledning Ecotraffic Ecotraffic AB Postadress Box 1159 131 26 Nacka Strand Besöksadress Kungsholmstorg 16 112 21 Stockholm +46-(0)8-545 168 00 info@ecotraffic.se http://www.ecotraffic.se orgnr:

Läs mer

KVALITETSLEDNINGSSYSTEM. Bröderna Näslund Byggare AB

KVALITETSLEDNINGSSYSTEM. Bröderna Näslund Byggare AB KVALITETSLEDNINGSSYSTEM Bröderna Näslund Byggare AB INNEHÅLL KVALITETSPOLICY 3 ORGANISATION OCH LEDARSKAP 3 Organisation och ledarskap 3 Kvalitetssystem 3 Intern revision 3 Utbildning 4 Referenser 4 DOKUMENTATION

Läs mer

AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö

AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets författningssamling Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö samt allmänna

Läs mer

Sida 1 (av 12) Revision 1.18. Skall-krav

Sida 1 (av 12) Revision 1.18. Skall-krav 1 (av 12) I standarden SS-EN ISO 9000:2000 förekommer ordet skall 148 gånger. I 132 gånger används skall som ett krav. I till exempel 7.4.1 anges Inköpsinformationen skall specificera den produkt som skall

Läs mer

MANUAL KVALITET OCH MILJÖ

MANUAL KVALITET OCH MILJÖ MANUA KVAITET OCH MIJÖ enligt ISO 9001:2008 och ISO 14001:2004 Ett sammandrag OBS! denna skrift är endast ämnad för externt bruk har för att tydliggöra vårt kvalitets- och miljöarbete valt att arbeta enligt

Läs mer

INTEROC AKUSTIK historia. INTEROC AKUSTIK histora. EMPORIA Malmö. Akustik

INTEROC AKUSTIK historia. INTEROC AKUSTIK histora. EMPORIA Malmö. Akustik INTEROC AKUSTIK histora INTEROC AKUSTIK historia Akustik Interoc Akustik AB är ett privatägt bolag sedan december 2011. Kärnverksamheten är akustik men idag så utför bolaget även gipsentreprenader, beklädnadsentreprenader,

Läs mer

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla.

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla. Arbetsmiljö och SAM Arbetsmiljölagen I arbetsmiljölagen finns regler om skyldigheter för arbetsgivare om att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Det finns också regler om samverkan mellan arbetsgivare

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete. Glasmästeri Fasad Bilglas Ramverkstäder

Systematiskt arbetsmiljöarbete. Glasmästeri Fasad Bilglas Ramverkstäder Systematiskt arbetsmiljöarbete Glasmästeri Fasad Bilglas Ramverkstäder Glasklart! Bra arbetsmiljö ger ökad lönsamhet. Ett systematiskt arbetsmiljöarbete - SAM - ger ökad vinst genom minskade kostnader

Läs mer

Revisionsregler. för revision mot kraven i FR2000 Verksamhetsledning. antagna av Rådet för FR2000 den 2014-03-07 och gällande fr.o.m.

Revisionsregler. för revision mot kraven i FR2000 Verksamhetsledning. antagna av Rådet för FR2000 den 2014-03-07 och gällande fr.o.m. Revisionsregler för revision mot kraven i FR2000 Verksamhetsledning antagna av Rådet för FR2000 den 2014-03-07 och gällande fr.o.m. 2014-05-15 Revisionsregler/2014-03-15 1 Innehåll 1 Definitioner och begrepp

Läs mer

KVALITETS- MANUAL. Ansvarig: Jonas Danielsson. Senast reviderad: Kvalitetsmanual: 2006-10-01 Kvalitetssystemets dokumentation: 2006-09-30

KVALITETS- MANUAL. Ansvarig: Jonas Danielsson. Senast reviderad: Kvalitetsmanual: 2006-10-01 Kvalitetssystemets dokumentation: 2006-09-30 KVALITETS- MANUAL Ansvarig: Jonas Danielsson Senast reviderad: Kvalitetsmanual: 2006-10-01 Kvalitetssystemets dokumentation: 2006-09-30 B2B IT-Partner AB Box 1018, Svetsarvägen 8, 171 21 Solna Telefon

Läs mer

MULTICOMPONENT AB Kvalitetsmanual

MULTICOMPONENT AB Kvalitetsmanual MULTICOMPONENT AB Kvalitetsmanual Tel +46(0)300-690660 Fax +46(0)300-690661 Email info@multicomponent.se Web www.multicomponent.se Vat no SE-556555-3715-01 MULTICOMPONENT AB Varlabergsvägen 16 SE 434 39

Läs mer

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun PERSONALENHETEN 2009-09-28 1 (5) Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun Detta dokument fastställer rutiner samt reder ut ansvarsförhållanden för arbetsmiljöarbetet inom Enköpings

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL TRIFFIQS VERKSAMHETSSYSTEM - TVS!

VÄLKOMMEN TILL TRIFFIQS VERKSAMHETSSYSTEM - TVS! VÄLKOMMEN TILL TRIFFIQS VERKSAMHETSSYSTEM - TVS! Denna presentationsslinga fungerar som en introduktion till miljö & kvalitetsledningssystemet och beskriver dess uppbyggnad. INTRODUKTION TVS står för TriffiQs

Läs mer

Bild 1 av 17. Varför ska man arbeta systematiskt med att förbättra arbetsmiljön?

Bild 1 av 17. Varför ska man arbeta systematiskt med att förbättra arbetsmiljön? Varför ska man arbeta systematiskt med att förbättra arbetsmiljön? Det finns många skäl, men här är några: 1. För att det är ett lagstadgat krav. 2. För att arbetsmiljön påverkar personalens hälsa och

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöpolicy

Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöpolicy Arbetsmiljöpolicy Innehållsförteckning Kommunens målsättning 3 Definition av begreppet arbetsmiljö 3 Regelverk 3 Delegation 4 Systematiskt arbetsmiljöarbete undersöka, åtgärda och följa upp 4 Samverkan

Läs mer

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Kvalitet & Arbetsmiljö Så här arbetar vi med kvalitet & arbetsmiljö Vi på Swea Energi och Qstar Oil har en grundfilosofi när det gäller att arbeta med

Läs mer

KVALITETSSYSTEM SS ISO 9001 KONSULTER I SAMVERKAN

KVALITETSSYSTEM SS ISO 9001 KONSULTER I SAMVERKAN KVALITETSSYSTEM SS ISO 9001 KONSULTER I SAMVERKAN copyright Ateljé Arkitekten, tel 0511-108 28 Gäller fr o m 1996-01-01 Senaste översyn 2002-09-21 0. Orientering 1. Omfattning och tillämpning 2. Referenser

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet Ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete leder till god arbetsmiljö som gynnar alla.

Läs mer

Pekka Kokko Pekka Kokko Thommy Syrén Linus Larsson Carl-Eric Flodmark

Pekka Kokko Pekka Kokko Thommy Syrén Linus Larsson Carl-Eric Flodmark rn U "'-& ""''',k E""""M 016-""770 KAPITEL NR: 1 ADMINISTRATIVA KRAV Utgåva: 13 Datum: 2013-01-10 Utgiven av: ~kyl AB ~ i. Sida nr: 1 (1) 1. Administrativa krav 1.1. Företagsuppgifter Telefon: 016-166770

Läs mer

KVALITETS- OCH MILJÖMANUAL

KVALITETS- OCH MILJÖMANUAL Sidan 1 av 12 Gävle Elbyggnads AB KVALITETS- OCH MILJÖMANUAL Ansvarig utgivare: Hans Berglund Sidan 2 av 12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING GÄVLE ELBYGGNADS AB LEDNINGSSYSTEM 3 SYFTE 3 KVALITETS- OCH MILJÖMANUAL

Läs mer

GUIDE för uppföljning/revision. Uppföljning av integrerade ledningssystem

GUIDE för uppföljning/revision. Uppföljning av integrerade ledningssystem GUIDE för uppföljning/revision Uppföljning av integrerade ledningssystem BAKGRUND / SYFTE Många företag arbetar idag med integrerade ledningssystem för miljö, hälsa och säkerhet. Syftet med denna guide

Läs mer

Organisation för samordning av informationssäkerhet IT (0:1:0)

Organisation för samordning av informationssäkerhet IT (0:1:0) Organisation för samordning av informationssäkerhet IT (0:1:0) Kommunalförbundet ITSAM och dess medlemskommuner Revision: 2013031201 Fastställd: Direktionen 20130926 Dnr: 0036/13 Kommunalförbundet ITSAM,

Läs mer

ARBETSMILJÖPLAN. Arbetsmiljöansvarig. Montessoriförskolan Makrillen. Carolina Jansson, förskolechef. Telefon: 0702-513247

ARBETSMILJÖPLAN. Arbetsmiljöansvarig. Montessoriförskolan Makrillen. Carolina Jansson, förskolechef. Telefon: 0702-513247 ARBETSMILJÖPLAN Montessoriförskolan Makrillen Arbetsmiljöansvarig Carolina Jansson, förskolechef. Telefon: 0702513247 DOKUMENTVERSION UPPDATERAD VEM 1 20140103 Carolina Jansson 1 Ambition och Mål Vi skall

Läs mer

Grimslövs Järn & Bygg AB. Kvalitetsmanual. Kvalitetssäkringssystem Enligt SS-EN ISO 9002:1994. Utgåva nr 2 Januari 2007

Grimslövs Järn & Bygg AB. Kvalitetsmanual. Kvalitetssäkringssystem Enligt SS-EN ISO 9002:1994. Utgåva nr 2 Januari 2007 Grimslövs Järn & Bygg AB Kvalitetsmanual Kvalitetssäkringssystem Enligt SS-EN ISO 9002:1994 Utgåva nr 2 Januari 2007 Försäljningskontor, lager och butik: Sjöbyvägen 340 32 GRIMSLÖV Tel. 0470-75 01 90 Fax.

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete Uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter

Systematiskt arbetsmiljöarbete Uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter Systematiskt arbetsmiljöarbete sfördelning av arbetsmiljöuppgifter 1(7) Fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter Institutionen för Tema (reviderad 26 april 2010) Dnr Tema-2010-00082 På Institutionen för

Läs mer

KRAVSTANDARDEN. Svensk Miljöbas 2006-01-01

KRAVSTANDARDEN. Svensk Miljöbas 2006-01-01 KRAVSTANDARDEN Svensk Miljöbas 2006-01-01 Svensk Miljöbas Kravstandard Publicerad: 2005-12-05 Status: Gällande Gäller from: 2006-01-01 Dokumenttyp: Systemdokument Innehållsförteckning 1. Krav på verksamheter

Läs mer

AVTAL OM RIKTLINJER FÖR ARBETSMILJÖ OCH FÖRETAGS- HÄLSOVÅRD OCH LOKAL SAMVERKAN I ARBETSMILJÖFRÅGOR

AVTAL OM RIKTLINJER FÖR ARBETSMILJÖ OCH FÖRETAGS- HÄLSOVÅRD OCH LOKAL SAMVERKAN I ARBETSMILJÖFRÅGOR AVTAL OM RIKTLINJER FÖR ARBETSMILJÖ OCH FÖRETAGS- HÄLSOVÅRD OCH LOKAL SAMVERKAN I ARBETSMILJÖFRÅGOR FÖRORD Parterna inom stål- och metallindustrin har en lång tradition i samarbetet på arbetsmiljöområdet.

Läs mer

Avesta kommun. Övergripande granskning - Representation och Direktupphandling av konsulttjänster. KPMG AB 2012-09-19 Antal sidor: 11

Avesta kommun. Övergripande granskning - Representation och Direktupphandling av konsulttjänster. KPMG AB 2012-09-19 Antal sidor: 11 Avesta kommun Övergripande granskning - Representation och Direktupphandling av konsulttjänster KPMG AB 2012-09-19 Antal sidor: 11 2012 KPMG Bohlins AB, the Swedish member firm of KPMG International, a

Läs mer

Systematiskt Kvalitetsarbete

Systematiskt Kvalitetsarbete 1. Kvalitetsledning Mediagården Grafisk Produktion AB arbetar med ett Systematiskt Kvalitetsarbete för att styra, leda och utveckla den genomgripande kvaliteten på sina produkter och tjänster. Ledningssystemet

Läs mer

LANDSKAPSARKEOLOGERNAS POLICIES

LANDSKAPSARKEOLOGERNAS POLICIES Policies Alla i konsultgruppen 2011-05-22 1.0 1(7) LANDSKAPSARKEOLOGERNAS POLICIES Miljöpolicy Kvalitetspolicy Säkerhetspolicy Policies Alla i konsultgruppen 2011-05-22 1.0 2(7) Innehåll 1 INLEDNING...

Läs mer

EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY

EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY 070130 Innehållsförteckning: ARBETSMILJÖPOLICY... 3 1. MÅL FÖR ARBETSMILJÖN... 3 2. EN GOD ARBETSMILJÖ INNEFATTAR:... 3 3. ORGANISATION... 3 3.1 Arbetstagarens ansvar...

Läs mer

Uppdateringar nya standarden ISO/IEC 17020:2012

Uppdateringar nya standarden ISO/IEC 17020:2012 Uppdateringar nya standarden ISO/IEC 17020:2012 Nu börjar vi närma oss en del av omfattningen av de förändringar som skett efter att ISO/IEC 17020:2012 trätt i kraft den 1:a oktober. Detta är den första

Läs mer

INTEROC AKUSTIK histora. EMPORIA Malmö 2012

INTEROC AKUSTIK histora. EMPORIA Malmö 2012 INTEROC AKUSTIK histora EMPORIA Malmö 2012 2 INTEROC AKUSTIK historia Akustik Nuvarande ägare till Interoc Akustik AB anställdes mellan 1999-2002 i Hero hus AB som senare namnändrades till Interoc AB.

Läs mer

Riktlinjer för kvalitet

Riktlinjer för kvalitet NHET, VERKSAMHETSOMRÅDE NF SAMRÅD N, D, IK DATUM VÅR BETECKNING 2009-11-04 TR12-14 TEKNISK RIKTLINJE REVISION B SvK405, v2.0, 2009-06-04 Riktlinjer för kvalitet TEKNISK RIKTLINJE 2009-11-04 TR12-14 REV

Läs mer

Riktlinjer för Kvalitets- och

Riktlinjer för Kvalitets- och Auktorisation för 2015-01- 14 Sida 1 av 8 Riktlinjer för Kvalitets- och Miljöledningssytem Antagna av Tekniska Rådet för Auktorisation för 1 Inledning Kvaliteten på rostskyddsmålning kan inte fastställas

Läs mer

Förstudie Förekomsten ändrings

Förstudie Förekomsten ändrings www.pwc.se Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor 30 oktober 2014 Förstudie Förekomsten ändrings och tilläggsarbeten (ÄTA) Kalmar kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund...

Läs mer

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö STYRDOKUMENT Sida 1(10) Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö Område 1 Styrning och ledning Fastställd KSAU, 2012-04- 24, 70 Program 1.2 Personalpolitiskt program Giltighetstid Tillsvidare Plan Riktlinje

Läs mer

Innehåll. 3 Figurförteckning... 5. 4 Bilagor... 5

Innehåll. 3 Figurförteckning... 5. 4 Bilagor... 5 Sammanfattning I detta kapitel beskrivs Höganäs verksamhetsstyrning och egenkontroll. Lagstiftning som styr egenkontroll utgörs huvudsakligen av kap 26 19 i miljöbalken samt förordningar och föreskrifter

Läs mer

LEDNINGS- SYSTEM. för Bröderna Näslunds Byggares verksamhet

LEDNINGS- SYSTEM. för Bröderna Näslunds Byggares verksamhet LEDNINGS- SYSTEM för Bröderna Näslunds Byggares verksamhet INNEHÅLL KORT OM... BOLAGET 3 VÅR VISION 3 VÅR MISSION 3 VÅRT LEDNINGSSYSTEM 3 VÅR KVALITETS- OCH MILJÖLEDNING 4 BRÖDERNA NÄSLUND BYGGARES LEDN-

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Pilagårdsskolan

Arbetsmiljöpolicy. Pilagårdsskolan Pilagårdsskolan Arbetsmiljöpolicy Arbetsmiljöarbete ska organiseras så att vi kan uppfylla arbetsmiljölagens krav på en god arbetsmiljö. En god arbetsmiljö kan stimulera medarbetarna till arbetsglädje,

Läs mer

Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun

Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Värmdö kommuns inköps- och upphandlingspolicy gäller för alla typer av inköp och upphandlingar som görs inom kommunen eller kommunens bolag. 1 Syfte

Läs mer

Personalavdelningens PA och arbetsmiljöhandbok SAMVERKAN UDDEVALLA. Lokalt samverkansavtal för Uddevalla kommun 2008-01-01

Personalavdelningens PA och arbetsmiljöhandbok SAMVERKAN UDDEVALLA. Lokalt samverkansavtal för Uddevalla kommun 2008-01-01 Personalavdelningens PA och arbetsmiljöhandbok SAMVERKAN UDDEVALLA Lokalt samverkansavtal för Uddevalla kommun 2008-01-01 Inledning Insatserna för samverkan, arbetsorganisation, hälsa, arbetsmiljö, rehabilitering,

Läs mer

Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering

Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Med ett helhetsperspektiv på hållbar hälsa och goda arbetsmiljöer

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

MILJÖ- och ARBETSMILJÖ- BERÄTTELSE 2014

MILJÖ- och ARBETSMILJÖ- BERÄTTELSE 2014 INAIR AB MILJÖ- och ARBETSMILJÖ- BERÄTTELSE MILJÖ- OCH ARBETSMILJÖBERÄTTELSE tillsvidare Sida 2 Vår verksamhet INAIR AB grundades 1990, vi har ett brinnande intresse för ventilation och söker ständigt

Läs mer

Kvalitetsmanual. EP-Service Kyl & Maskin AB Org.nr: 556143-6543. Ansvarig Juris Neret. Senast reviderad: 2011-10-10

Kvalitetsmanual. EP-Service Kyl & Maskin AB Org.nr: 556143-6543. Ansvarig Juris Neret. Senast reviderad: 2011-10-10 Kvalitetsmanual EP-Service Kyl & Maskin AB Org.nr: 556143-6543 Ansvarig Juris Neret Senast reviderad: 2011-10-10 1 Kvalitetsmanual EP-Service Kyl & Maskin AB INLEDNING Det är för oss på EP-Service helt

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av projektredovisning

Revisionsrapport Granskning av projektredovisning Revisionsrapport Granskning av projektredovisning Anna Hilmarsson, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Kristianstads kommun Januari 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Kartläggning och riskbedömning av arbetsmiljön

Kartläggning och riskbedömning av arbetsmiljön Kartläggning och riskbedömning av arbetsmiljön Det är arbetsgivarens skyldighet att göra en kartläggning av riskerna i arbetsmiljön. När denna görs ska man tänka på att arbetsmiljö inte enbart är fråga

Läs mer

FU 2000 Generella systemkrav

FU 2000 Generella systemkrav Handling 13.1 Giltig från Versionsnummer Antal sidor 2004-11-01 Utgåva F 5 Diarienummer V04-2866/IN10 0 Antal bilagor Beslutsfattare CV Handläggande enhet, Handläggare V, Göran Reinestam Ersätter Utgåva

Läs mer

Arbetsmiljöplan, folkhälsonämnden 2015

Arbetsmiljöplan, folkhälsonämnden 2015 Styrdokument 2014-11-11 Ansvarig organisationsenhet: Folkhälsoförvaltningen Fastställd av Folkhälsonämnden 2014-11-12 Ersätter Arbetsmiljöplan 2014, 2013-12-11 146 c:\temp\cjen9qrefr.doc Arbetsmiljöplan,

Läs mer

Arbetsmiljöarbete på Trafikverket

Arbetsmiljöarbete på Trafikverket Arbetsmiljöarbete på Trafikverket Bergsprängardagarna 24 25 jan 2013 Åke Hansson Personal- och arbetsmiljöpolicy Alla har vi ett ansvar att påverka vårt eget, Trafikverkets och branschens resultat i en

Läs mer

Gör bra, få bra. Styrande dokument Redovisande dokument Hantering av avvikande produkter/tjänster Korrigerande åtgärder Förebyggande åtgärder

Gör bra, få bra. Styrande dokument Redovisande dokument Hantering av avvikande produkter/tjänster Korrigerande åtgärder Förebyggande åtgärder Gör bra, få bra Detta dokument utgör Data Networks VBY ABs kvalitets och miljöledningssystem och innehåller information om hur vi arbetar med kvalitet och miljö. Dokumentet motsvarar kraven i aktuell ISO

Läs mer

Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna

Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna Beslut: 2015-04-10 Reviderad: - Dnr: DUC 2014/1879/10 Ersätter: - Relaterade dokument: Bilaga 1, Upphandlingsprocessen. Bilaga 2, Handläggningsordning

Läs mer

Fastställt av: HR-avdelningen För revidering ansvarar: HR-avdelningen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Dokumentet gäller för: chefer

Fastställt av: HR-avdelningen För revidering ansvarar: HR-avdelningen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Dokumentet gäller för: chefer ARBETSMILJÖPOLICY Fastställt av: HR-avdelningen För revidering ansvarar: HR-avdelningen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Dokumentet gäller för: chefer och medarbetare 3 (5) 1 INLEDNING För

Läs mer

Täby kommun Din arbetsgivare

Täby kommun Din arbetsgivare Täby kommun Din arbetsgivare 1 4 Ledar- och medarbetarskapspolicy 6 KOMPETENSPOLICY 8 Hälsofrämjande policy Täby kommun en arbetsgivare i ständig utveckling att arbeta i täby kommun 10 Lönepolicy Antagen

Läs mer

REVISIONENS ARBETSORDNING VERSION 20 FEBRUARI 2015

REVISIONENS ARBETSORDNING VERSION 20 FEBRUARI 2015 REVISIONENS ARBETSORDNING VERSION 20 FEBRUARI 2015 Revisionens formella reglering återfinns i lagstiftningen och i det av landstingsfullmäktige beslutade revisionsreglementet. Enligt god revisionssed i

Läs mer

Fastställd: Datum Namn

Fastställd: Datum Namn MILJÖMANUAL (Rev 2.0) Fastställd: 061208 Datum Namn Sid 2 av 11 INNEHÅLL: Miljö hos Muskövarvet AB 0 Orientering 1 Omfattning 2 Referenser 3 Definitioner 4.1 Generella krav 4.2 Miljöpolicy 4.3 Planering

Läs mer

Arbetsmiljö. för chefer. Ett utbildnings- och faktamaterial. Prevent. 3:e upplagan

Arbetsmiljö. för chefer. Ett utbildnings- och faktamaterial. Prevent. 3:e upplagan Arbetsmiljö för chefer Ett utbildnings- och faktamaterial Prevent 3:e upplagan Prevent är en ideell förening inom arbetsmiljöområdet med Svenskt Näringsliv, LO och PTK som huvudmän. Vår uppgift är att

Läs mer

BAS P och BAS U. Byggarbetsmiljösamordnare. Bygger din kompetens

BAS P och BAS U. Byggarbetsmiljösamordnare. Bygger din kompetens BAS P och BAS U Byggarbetsmiljösamordnare Bygger din kompetens Byggarbetsmiljösamordnare BAS P OCH BAS U Du lär dig vad som krävs av beställare, byggarbetsmiljöansvariga, byggherrar och BAS enligt Arbetsmiljöverkets

Läs mer

Guide för en bättre arbetsmiljö

Guide för en bättre arbetsmiljö Guide för en bättre arbetsmiljö Hur har ni det på arbetsplatsen? Vad bidrar till att det känns bra? Hur kan det bli bättre? 1 Börja med att svara på frågorna i rutan. Svaren ger troligtvis några exempel

Läs mer

Policy. Inköps och upphandlingspolicy KS14-293 003. Föreskrifter. Plan. Program. Reglemente. Riktlinjer. Strategi. Taxa

Policy. Inköps och upphandlingspolicy KS14-293 003. Föreskrifter. Plan. Program. Reglemente. Riktlinjer. Strategi. Taxa KS14-293 003 Inköps och upphandlingspolicy Föreskrifter Plan Policy Program Reglemente Riktlinjer Strategi Taxa Inledning Bjurholms kommun (nedan kallad kommunen) köper varor, tjänster och entreprenader

Läs mer

L U N D S U N I V E R S I T E T. Kvalitets- och miljöledning

L U N D S U N I V E R S I T E T. Kvalitets- och miljöledning Kvalitets- och miljöledning 1 Kvalitet som begrepp Den internationella standarden för kvalitetsledning ger nedanstående definition i ISO 9000:2005 Ledningssystem för kvalitet Principer och terminologi:

Läs mer

www.miljonaren.se Verksamhetshandbok Kvalitet och Miljö Miljönären Lindfeldts Måleri AB

www.miljonaren.se Verksamhetshandbok Kvalitet och Miljö Miljönären Lindfeldts Måleri AB www.miljonaren.se Verksamhetshandbok Kvalitet och Miljö Lindfeldts Måleri AB Inledning Lindfeldts Måleri AB är Dalarnas största målerikoncern med 150 medarbetare och en omsättning på nästan 100 miljoner

Läs mer