Verksamhetshandbok. Ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Version

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetshandbok. Ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Version 3.0 2011-03-01"

Transkript

1 Ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö Version

2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Kapitel 1, Affärsidé och policies... 5 Kapitel 2, Ledningens ansvar och upprättande av mål... 9 Kapitel 3, Kapitel 4, Dokument och data Kapitel 5, Personal Kapitel 6, Inköp och försäljning Kapitel 7, Anbudsgivning, avtal och uppdragsbekräftelse Kapitel 8, Våra verksamhetsområden, gemensamma krav Projektledning, projekteringsledning och bygg- och installationsledning Fuktsakkunnig och skadeutredning Upphandling / LOU Utbildning Kapitel 9, Administration, Ekonomi och IT en ansluter till SS-EN ISO 9001:2008, SS-EN ISO 14001:2004, AFS 2001:1 Systematiskt Arbetsmiljöarbete samt Leda Byggprojekt utgiven av Svensk Teknik och Design, STD. Uppdaterad av: Kvalitetsansvarig Sara Tyberg Godkänd av: VD Bengt Gustafsson och ledningsgruppen Sid 2(27)

3 Inledning CondoConsult grundades 1993 och arbetar med projekt- och projekteringsledning samt bygg- och installationsledning inom bygg- och fastighetsbranschen. Som specialister har vi kompetens inom offentlig upphandling, skadeutredningar och fuktrelaterade frågor samt kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbete. Vi bedriver utbildning inom fukt och byggnadsfysik samt byggarbetsmiljö. CondoConsults kvalitets- och miljöledningssystem, som beskrivs i denna, ansluter till SS-EN ISO 9001:2008, SS-EN ISO 14001:2004 och Svensk miljöbas. Den beskriver även CondoConsults Systematiska Arbetsmiljöarbete, SAM som är i enlighet med Arbetsmiljöverkets föreskrift, AFS 2001:1 Systematiskt Arbetsmiljöarbete. Som medlem i branschorganisationen STD, Svensk Teknik och Design är det naturligt att en anknyter till Leda byggprojekt som omfattar flera av CondoConsults verksamhetsområden. Förtydliganden och förkortningar = kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöledningssystem Ledningsgrupp = företagets delägare Medarbetare = delägare och anställda en innehåller 9 kapitel. Krav i SS-EN ISO 9001:2008 och SS-EN ISO 14001som är relevanta för vår verksamhet är inarbetade i en. Korsreferenslistor mellan ISO och en ingår i et. Kopplingen mellan en och de rutiner och checklistor som ingår i et sker genom referenser i en. I slutet av varje kapitel finns hänvisningar till underliggande dokument såsom rutiner och checklistor. Aktuella underliggande dokument finns sammanställda i den aktuella versionen av ets dokumentförteckning. Vårt administrativa arbete behandlas i kapitel 9. Användning av en en omfattar företagets tjänster som ingår i våra verksamhetsområden samt vår interna verksamhet. en ska användas av alla medarbetare för att säkerställa att vi följer lagar och föreskrifter. Vi ska minimera administrativt arbete till förmån för våra kunder och uppdrag. Utöver det är en med tillhörande rutiner och checklistor ett hjälpmedel för alla medarbetare att genomföra sina uppdrag på ett korrekt och effektivt sätt. Rutinerna ska följas i våra uppdrag om inte annat har överenskommits med kunden. I de fall vi enligt överenskommelse med kund ska inordna oss i kundens kvalitets- och miljöledningssystem dokumenteras detta vid kontraktsgenomgång. Våra verksamhetsområden beskrivs mer utförligt i kapitel 8. Hänvisning KRL9001, Korsreferenslista SS-EN ISO KRL14001, Korsreferenslista SS-EN ISO Sid 3(27)

4 CondoConsults verksamhetsområden Byggherre Referensgrupp PROJEKTLEDNING SPECIALISTER Fuktsakkunnig/ Skadeutredning Upphandling/LOU UTBILDNING Fuktsakkunnig/ Skadeutredning Byggarbetsmiljö PROJEKTERINGS- LEDNING BYGG- OCH INSTALLATIONSLEDNING Besiktning Projektering Produktion Sid 4(27)

5 Kapitel 1, Affärsidé och policies CondoConsult har följande struktur för vår affärsidé och de policys som ansluter till affärsidén. Affärsidé KMA-Policy Etik- och jämställdhetspolicy Affärsidé CondoConsult har en affärsidé som i korthet beskriver vår företagsstruktur, vår verksamhet och våra ledord: CondoConsult är ett fristående, personalägt konsultföretag med kunder i bygg- och fastighetsbranschen. Våra fyra ledord är kundnytta, kompetens, engagemang och arbetsglädje. Vad våra ledord betyder för oss Kundnytta betyder att våra tjänster ska vara till nytta för kunden. Vi sätter oss in i kundens roll och är lyhörda för kundens behov. Vi ser till långsiktighet och helhetsresultat. Kompetens betyder att alla medarbetare har grundläggande kunskap inom våra verksamhetsområden. Vi har utbildning inom KA PBL, byggarbetsmiljö och Miljöbalken samt yrkeserfarenhet. För att upprätthålla vår kompetens investerar vi i vidareutbildning, studiebesök och erfarenhetsåterföring. De senaste 5 åren har vi i genomsnitt mer än 40 timmar individuell utbildning per anställd och år. Engagemang betyder att vi är intresserade av vårt arbete och fokuserade på uppgiften. Vårt uppdrag är betydelsefullt! Vi är hjälpsamma och generösa med vår kompetens. Vi tror på dialog och delaktighet, både inom företaget och i våra uppdrag. Arbetsglädje betyder att alla medarbetare trivs med sitt arbete och har stor möjlighet att påverka sin arbetssituation. Vi har god självkänsla för vad vi kan och vill göra i vårt arbete och har integritet att säga ifrån om det behövs. Vi värnar om varandra. Sid 5(27)

6 Policys CondoConsults policys visar hur vi vill arbeta i uppdrag och hur vi vill verka som företag. Vår förmåga att leva upp till våra policys skapar trovärdighet till vår roll som fristående konsulter. CondoConsults affärsidé och policys är gemensamt beslutade av alla i företaget, ses över årligen och uppdateras vid behov. På följande två sidor presenteras vår KMA-policy och vår etik- och jämställdhetspolicy. Hänvisning KMA policy, Kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöpolicy Etik- och jämställdhetspolicy Sid 6(27)

7 KMA-policy CondoConsult grundades 1993 och arbetar med projekt- och projekteringsledning samt bygg- och installationsledning inom bygg- och fastighetsbranschen. Som specialister har vi kompetens inom offentlig upphandling, skadeutredningar och fuktrelaterade frågor samt kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbete. Vi bedriver utbildning inom fukt och byggnadsfysik samt byggarbetsmiljö. CondoConsults KMA-policy gäller för alla anställda i företaget och visar vår ambitionsnivå inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Vi ska tillsammans med våra kunder, samarbetspartners och leverantörer verka för att skapa en efterfrågad produkt, i ett långsiktigt hållbart samhälle med bibehållen hälsa för alla berörda. Vårt aktiva KMA-arbete ska leda till ständiga förbättringar inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Vi ska uppfylla myndighetskrav samt våra kunders krav och förväntningar. Vi ska genom att ha inarbetade rutiner säkerställa och effektivisera vårt dagliga arbete så att vi uppnår våra mål och efterlever vår policy. I våra uppdrag ska vi aktivt arbeta för att definiera uppdraget och organisationen, klarlägga ansvarsområden och samarbetsformer. att genomföra våra uppdrag i enlighet med överenskommen kvalitet, tid och kostnad. att kommunicera och rapportera regelbundet på ett sätt så att alla känner sig informerade. att miljöfrågor belyses i våra uppdrag och att föroreningar förebyggs. att material och metoder i våra uppdrag väljs med utgångspunkt från vad som är miljömässigt motiverat, tekniskt möjligt och ekonomiskt försvarbart. att arbetsmiljöfrågor beaktas genom hela byggprocessen så att god arbetsmiljö och hög säkerhet uppnås under byggproduktionen, brukandet och i förvaltningen av byggnaden. att låta medarbetare få ta del av erfarenheter från andra projekt. Internt i vårt företag ska vi aktivt arbeta för att vårt företag är välskött och effektivt. att våra tjänster är efterfrågade och kundnära. att alltid efterfråga miljöanpassade produkter och tjänster, producerade på ett miljövänligt sätt hos alla våra leverantörer. att använda energi effektivt och ändliga råvaror med måtta. att skapa god, säker och hälsosam arbetsmiljö genom systematiskt arbetsmiljöarbete. att trivsel och arbetsglädje genomsyrar vår arbetsplats. att alla medarbetare har en rimlig arbetsbelastning. att årligen kompetensutveckla alla anställda utefter individuella behov och önskemål. att verifiera vårt KMA-arbete genom återkommande mätningar och revisioner. CondoConsults KMA-policy, KMA-mål och KMA-handlingsplaner är gemensamt beslutade, ses över årligen och uppdateras vid behov Bengt Gustafsson VD Sid 7(27)

8 Etik- och jämställdhetspolicy CondoConsult grundades 1993 och arbetar med projekt- och projekteringsledning samt bygg- och installationsledning inom bygg- och fastighetsbranschen. Som specialister har vi kompetens inom offentlig upphandling, skadeutredningar och fuktrelaterade frågor samt kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbete. Vi bedriver utbildning inom fukt och byggnadsfysik samt byggarbetsmiljö. CondoConsults etik- och jämställdhetspolicy gäller för alla i företaget. Den visar vårt gemensamma synsätt i etiska frågor samt vår strävan att vara ett jämställt och mångfaldsorienterat företag. Vår förmåga att leva upp till vår policy skapar trovärdighet till vår roll som fristående konsulter. I vår yrkesutövning ska vi agera så att vi bara tar uppdrag som ligger i enlighet med gällande lagstiftning. att vi avstår från uppdrag som strider mot FN:s konventioner. att vi på ett respektfullt sätt hanterar företagsinformation som vi får tillgång till i våra uppdrag. att vi delger vår sakkunniga uppfattning inom vårt kompetensområde. att vi i uppdrag tillhandahåller en för ändamålet anpassad nivå samt känner ett långsiktigt ansvar för helhetsresultatet. att vi respekterar varje människa såsom unik och med lika värde. Internt i vårt företag ska vi aktivt arbeta för att vårt bolag följer lagar och förordningar. att alla anställda har lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter. att alla anställda får lika möjligheter till utbildning och utveckling. att alla anställda får arbetsförhållanden som utgår från individens behov och förmåga. att alla anställda har enhetliga anställningsvillkor och lönekriterier. att alla anställda har möjlighet att kombinera arbetet med en aktiv och meningsfull fritid. att en gåva från CondoConsult ska vara i linje med god affärssed och våra uppdragsgivares policy. En gåva skall inte uppfattas som otillbörlig. att vi inte tar emot gåvor eller förmåner som kan påverka vår roll som fristående, oberoende och sakkunniga konsulter. att årligen skänka pengar till Röda Korset. CondoConsults etik- och jämställdhetspolicy är gemensamt beslutad av alla i företaget, den ses över årligen och uppdateras vid behov Bengt Gustafsson VD Sid 8(27)

9 Kapitel 2, Ledningens ansvar och upprättande av mål Ledningsgruppen ansvarar för företagets interna dagliga drift och för externa kontakter. Fördelning av arbetsuppgifter ses över årligen och dokumenteras. Även årsplan upprättas. Ledningsgruppen består av samtliga delägare till företaget. Även anställda har arbetsuppgifter inom företaget. Ledningsgruppen ansvarar för utformning av och innehållet i företagets policies. VD ansvarar för att policys är kända och tillämpade hos alla medarbetare inom CondoConsult, det är viktigt att kundkrav, branschkrav och lagar uppfylls. Ledningsgruppen är ansvarig för et och för att tillräckliga resurser finns för effektivt upprätthållande. I ledningsgruppen utses en person som är kvalitetsansvarig (ledningens representant). Kvalitetsansvarig granskar fortlöpande et för att säkerställa systemets fortsatta lämplighet och effektivitet samt fastställer mål för verksamheten. Underlag för granskning är synpunkter från kunder, interna revisioner, ändrade samhällskrav mm. Pågående och avslutade aktiviteter som kan ha påverkan på kvalitet, miljö eller arbetsmiljö ska rapporteras vid ledningens genomgång. Det kan gälla både intern och extern aktivitet. Genomgången är planlagd i årsplan och sker vid internkonferens eller internmöte. Genomgången är dokumenterad. Vid ledningens genomgång behandlas: Policies och ev. behov av förändring Uppföljning av mål Resultat av korrigerande och förebyggande åtgärder Tänkbara förbättringsområden och dess insatser Systemets överensstämmelse med ISO Kvalitetsmål Tillämpningen av kvalitetspolicy redovisas i Kvalitetsmål och handlingsplan som uppdateras inför varje kalenderår. I handlingsplanen fastställs viktiga mål och aktiviteter inklusive ansvarsfördelning. Allt för att säkerställa att målen uppnås. Ledningsgruppen är ansvarig för att kvalitetsmål upprättas, kvalitetsansvarig är ansvarig för att målen detaljeras för olika verksamheter och att de följs upp. Det sker en kontroll av målens överensstämmelse med CondoConsults policies. Målen är dels övergripande och dels detaljerade. Miljömål Tillämpningen av miljöpolicy redovisas i Miljömål och handlingsplan som uppdateras inför varje kalenderår. Miljömålen väljs bland samtliga miljöaspekter med hänsyn till gällande och förväntade myndighetskrav, våra tekniska och ekonomiska möjligheter och med hänsyn till våra intressenter. Målen upprättas årligen och ska följa strukturen i Företagens Miljösatsning inom Stockholms stad för att upprätthålla miljödiplomering. Sid 9(27)

10 Ledningsgruppen är ansvarig för att miljömål upprättas, miljöansvarig är ansvarig för att målen detaljeras för olika verksamheter och att de följs upp. Det sker en kontroll av målens överensstämmelse med CondoConsults policys. Målen är dels övergripande och dels detaljerade. Arbetsmiljömål CondoConsult genomför årligen en undersökning av arbetsmiljön för medarbetarna samt utformar en Mål och handlingsplan utifrån undersökningsresultatet. Handlingsplanen innehåller övergripande arbetsmiljömål och mer detaljerade åtgärder för att uppnå målen. VD är ytterst ansvarig för de anställdas arbetsmiljö. VD tillsammans med ledningsgruppen är ansvarig för att rutiner finns. Arbetsmiljöansvarig ansvarar för genomförande av undersökning, upprättande av handlingsplan och rapportering till VD och ledningsgrupp. Övervakning och mätning av måluppfyllelse i et Företagsledningen utför årligen avstämning av utfall gentemot uppsatta mål inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Några exempel på hur vi följer upp mål Utfallet gentemot satta kvalitetsmål rapporteras i form av en kvalitetsrapport till ledningsgruppen vid företagets årliga genomgång. Uppföljning av nöjd kund utförs löpande under året med uppföljande samtal, intervjuer eller med en enkät i utvalda projekt, valda delar ingår i kvalitetsrapporten. Utfallet gentemot satta miljömål mäts årligen och rapporteras i form av en miljörapport till ledningsgruppen vid ledningens genomgång. Uppföljning sker också via Miljöstegen som knyter an till Svensk miljöbas där vi är diplomerade enligt Stockholms Stads Miljödiplom. Medarbetarnas upplevda arbetsmiljö mäts årligen via en dokumenterad medarbetarundersökning vars utfall resulterar i en handlingsplan som presenteras för VD och ledningsgrupp. Medarbetarnas hälsa följs upp via företagshälsovårdens återkommande kontroller. CondoConsults anställda utser en medarbetare som skyddsombud. Kvalitets-, miljö och arbetsmiljöansvariga Företagets ledningsgrupp är ytterst ansvarig för företagets. Ledningsgruppen utser en kvalitetsansvarig, en miljöansvarig och en arbetsmiljöansvarig. Kvalitetsansvarig, miljöansvarig och arbetsmiljöansvariga personer är i denna förkortas till K-, M-, A- ansvariga. K-ansvarig och M-ansvarig representerar företaget i alla kvalitets- respektive miljöfrågor. Arbetsmiljöansvarig ansvarar för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Befattningsbeskrivningar för respektive ansvarigas ansvarsområde finns i et. Roller, ansvar och befogenheter har definierats för alla medarbetare som utför arbeten som har, eller kan ha, en betydande kvalitets-, miljö- eller arbetsmiljöpåverkan. Sid 10(27)

11 Ställföreträdande personal För alla arbetsuppgifter som har en ansvarig utsedd finns också en reserv utsedd. Vid sjukdom eller annan kortvarig frånvaro träder reserven in. Vid långvarig frånvaro omfördelas arbetsuppgifterna av ledningsgruppen. Ersättare för VD är vvd. Resurser för våra tjänster För varje ramavtal tillsätter företagets ledningsgrupp en kundansvarig. Varje medarbetare ansvarar för resurstillsättning i de uppdrag som medarbetaren åtar sig, medarbetaren är uppdragsansvarig om inte annat beslutas av ledningsgruppen. För (ny)anställda är ledningsgruppen ytterst ansvarig att ackvirera uppdrag, göra kompetensbedömning och tillgodose kompetensbehovet. Kompetensbehov ska utvärderas i varje uppdrag. Företaget ska inte ackvirera uppdrag om inte tillräckliga resurser kan tillhandahållas. Kommunikation Kommunikation om et sker via regelbundna internmöten (ca 10 st/år) och konferenser (ca 2 st/år) då alla medarbetare deltar. Vid brådskande ärenden sker kommunikation via gruppsändning av e-post. Kommunikation inom ett uppdrag klargörs i samråd med kunden och dokumenteras inom uppdraget. Kommunikation med kund angående avtal handläggs av kundansvarig som kan delegera ansvaret till annan medarbetare. Dokumentation av kommunikation arkiveras enligt gällande rutiner. Dokument ska vara spårbara. Hänvisning ÅP, Årsplan BF-KA, Befattningsbeskrivning Kvalitetsansvarig BF-MA, Befattningsbeskrivning Miljöansvarig BF-SAM, Befattningsbeskrivning Arbetsmiljöansvarig Systematiskt Arbetsmiljöarbete RG1, Rutin för dokumentstyrning och hantering av styrande dokument RG2, Rutin för redovisande dokument Sid 11(27)

12 Kapitel 3, et som beskrivs i denna består av policys, rutinbeskrivningar, checklistor, mallar och exempel. en beskriver strukturen i CondoConsults och tydliggör hur vi, inom ramen för våra policies, uppfyller våra kunders behov och förväntningar. Rutinbeskrivningar och checklistor Rutinbeskrivningar och checklistor säkerställer att CondoConsult inom ramen för antagna policies uppfyller kundernas behov och förväntningar. Våra rutiner finns listade i KMAsystemets dokumentförteckning. Mallar och exempel Mallar och exempel är våra hjälpmedel för att arbeta effektivt, kvalitativt och på ett företagsgemensamt sätt. Mallar föds ur goda exempel. Våra mallar står under ständig uppdatering när de används i vårt dagliga arbete. Våra mallar finns listade i ets mallförteckning. Ändring i et et kan ändras på förslag från medarbetare och efter beslut av företagets ledningsgrupp. Även resultat och kommentarer från kunder och enkäter kan vara underlag för ändring av et. Förslag till ändring av et lämnas till respektive kvalitets-, miljö- eller arbetsmiljöansvarig för beredning. Företagets ledningsgrupp avgör om ärendet berör et - om inte, avförs ärendet och förslagsställaren informeras om beslutet. Om ärendet berör et utformas tillsammans med förslagsställaren förslag till förändring och ledningsgruppen fattar beslut. Vid ändring ska kvalitetsansvarig lägga in nya eller uppdaterade dokument i det gemensamma digitala et och informera alla medarbetare om ändringen. ens tillgänglighet för medarbetare Denna med tillhörande rutiner, checklistor och mallar finns tillgängligt för alla medarbetare digitalt på företagets server. Externa medarbetare förses med dokument i lämpligt filformat som är tillämpliga med hänsyn till uppdragets art. Interna kvalitets- och miljörevisioner Ledningsgruppen bedömer och utser interna revisorer och säkerställer deras kompetens och lämplighet. Revisorerna rapporterar till ledningsgrupp. Revisorerna ska besitta kunskap i såväl revisionsteknik som i kvalitets- och miljöfrågor. Interna revisioner utförs i enlighet med vår årsplan. Syftet med internrevision är att utveckla et och medarbetarna. Sid 12(27)

13 Årsplanen utformas så att internrevision av en utförs en gång per år samt att hela et genomlyses ca var tredje år. Extern uppdragsrevision utförs av kund om kunden så önskar. Vi är behjälpliga i tillämpliga delar. För att säkerställa att vi har gällande branschlagstiftning tillgänglig så köper vi varje ny utgåva av lagsammanställningen Byggregler från Behandling av avvikande produkter Det är alla medarbetares ansvar att allvarliga eller upprepade fel och brister som berör kvalitet, miljö eller arbetsmiljö identifierade såväl före som efter leverans, meddelas till respektive K-, M-, A- ansvariga. Detta gäller även interna avvikelser. Är avvikelsen av ringa art eller berör flera medarbetare tas den upp på ett internmöte eller meddelas via e-post, utan krav på dokumentation. Är avvikelsen av allvarlig art eller upprepad ska den dokumenteras skriftligen på särskild avvikelserapport och överlämnas till ledningsgruppen. Korrigerande och förebyggande åtgärder Utsedda K-, M-, A- ansvariga personer tar emot alla meddelanden om avvikelser och förbättringsförslag (både muntliga och skriftliga) och ansvarar för att åtgärder vidtas, samordnas och följs upp. K-, M-, A- ansvariga rapporterar fortlöpande till ledningsgruppen. Om konsekvenserna av en avvikelse bedöms påverka kvalitet, miljö eller arbetsmiljö, omedelbart eller i ett framtida perspektiv, uppdras åt K-, M-, A- ansvarig att föreslå åtgärder för att mildra eventuell påverkan och att rapportera till ledningsgruppen för införande av en förändring. Detta för att incidenten inte ska uppstå igen. Den avvikande produkten /tjänsten ska hanteras skyndsamt så att konsekvensen blir så liten som möjligt. Resultatet meddelas till samtliga medarbetare vid internmöten eller via e-post. Kommunikation med kund Alla synpunkter från våra kunder, såväl positiva som negativa, hanteras på samma sätt som avvikelser inom det egna systemet. Ledningsgruppen väljer ut uppdrag som ska utvärderas ur kvalitets- eller miljösynpunkt. Utvärdering utförs genom samtal eller enkät till kundens representant. Kvalitetsledningssystem Tillämpningen av vår kvalitetspolicy redovisas i våra rutiner och i övriga hjälpmedel som ansluter till en. Kvalitetsansvarig ansvarar för att en genomgång och uppföljning av en görs enligt årsplan samt att rutiner och övriga dokument i systemet uppdateras. Uppföljda rutiner och uppföljning av genomförda projekt utgör underlag för de kvalitetsmål som upprättas. Sid 13(27)

14 Ledningsgruppen fastställer med hänsyn till tillgängliga resurser vilka kvalitetsmål som ska upprättas. För såväl de utvalda övergripande som de detaljerade målen utformas en konkret handlingsplan av kvalitetsansvarig. Denna fastställs på årsbasis. Kvalitetsansvarig ansvarar för att sammanställa hur kvalitetsarbetet fortskrider och om målen ser ut att kunna innehållas. Detaljerade kvalitetsmål för enskilda uppdrag hanteras av uppdragsansvarig. Miljöledningssystem Tillämpningen av vår miljöpolicy redovisas i Miljömål och handlingsplan. Miljöansvarig ansvarar för att en genomgång och uppföljning av företagets miljöaspekter för den egna verksamheten görs minst en gång per år samt att Miljömål och handlingsplan uppdateras. Uppföljda miljöaspekter utgör underlag för de miljömål som upprättas. Ledningsgruppen fastställer med hänsyn till tillgängliga resurser vilka miljömål som ska upprättas. För såväl de utvalda övergripande som de detaljerade målen utformas en konkret handlingsplan av miljöansvarig. Denna fastställs på årsbasis. Miljöansvarig ansvarar för att sammanställa hur miljöarbetet fortskrider och om målen ser ut att kunna innehållas. Detaljerade miljömål för enskilda uppdrag hanteras av uppdragsansvarig. CondoConsult är diplomerade med Stockholm Stads miljödiplom enligt Svensk Miljöbas. Att miljödiplomera verksamheten är ett sätt att skapa ordning och reda i det interna miljöarbetet. Kraven i miljödiplomeringen är utformade utifrån den internationella miljöledningsstandarden ISO Skillnaden mellan certifiering enligt ISO och Miljödiplomeringen är att diplomeringen har lägre dokumentationskrav och fokus på utbildning och konkreta miljöåtgärder. Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM Det är VDs ansvar, tillsammans med ledningsgrupp, att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och en tillfredställande arbetsmiljö uppnås. Systematiskt arbetsmiljöarbete ingår som en naturlig del i den dagliga verksamheten. CondoConsult genomför årligen en undersökning hos medarbetare samt utformar en handlingsplan utifrån resultat. Riskfyllda aktiviteter är skadeutredningar, byggplatsbesök, resor i tjänst kontorsarbete. Även ensamarbete och stressrelaterade risker beaktas. VD är ytterst ansvarig för de anställdas arbetsmiljö. Arbetsmiljöansvarig ansvarar för genomförande av undersökning, upprättande av mål och handlingsplan, rapportering till VD och ledningsgrupp samt årlig uppföljning. Vid varje internmöte har medarbetarna möjlighet att framföra önskemål om förbättringar och trivselaktiviteter. Arbetsmiljöförbättringar genomförs skyndsamt om resurser finns tillgängliga, alternativt planeras in i nästkommande budget. Sid 14(27)

15 Vid de årliga internkonferenserna hålls medarbetarsamtal och den individuella utbildningsplanen uppdateras. Enskilda medarbetarsamtal förs med alla nyanställda och/eller efter individuella behov. Rutin för medarbetarsamtal och introduktion av nyanställd finns i et. Vi har avtal med företagshälsovård och erforderliga försäkringar för pension och sjukersättning. Genomgång av avtal och försäkringar sker årligen eller efter individuella behov. Företagets verksamhetsstyrning Rutiner har upprättats där avsaknad kan leda till avvikelser mot våra policies och mål. Det är varje medarbetares ansvar att lagar och föreskrifter efterlevs och rutiner följs. Kommunikation med våra kunder sker dels i samband med avtalstecknande, dels under uppdraget. Uppföljning sker i samband med uppdraget. Riskhantering Internt Ansvaret för att bevaka interna riskmoment åvilar VD i samråd med ledningsgrupp. Vid vårt kontor utförs vid större förändring eller inköp (av t.ex utrustning) en analys som sammanfattar vilka möjliga riskmoment som kan finnas. Analysen ligger sedan till grund för eventuella åtgärder i form av: Översyn av försäkringar Översyn av inbrottsrisker Översyn av arbetarskydd och hälsoaspekter Översyn av IT-säkerhet Externt Ansvaret för att bevaka konjunktur och marknad och göra riskbedömningar åvilar ledningsgruppen. Riskanalys av uppdrag vid anbudsgivning åvilar anbudsansvarig och ledningsgrupp. I våra uppdrag utförs en analys över möjliga riskmoment i genomförandet av uppdraget. Denna analys utförs inom ramen för uppdraget och redovisas för kunden. Om oväntade händelser drabbar en av våra medarbetare, dennes familj eller företaget så finns en krisplan och checklista i verksamhetssystemet. Hänvisning HD, Dokumentförteckning RG 3, Rutin för interna revisioner RG 6, Rutin för introduktion av nyanställda RG 12, Rutin för medarbetarsamtal CHG3 Gemensam Checklista - Krisplan MF1, Mallförteckning, exempelförteckning Ö 06, Avvikelserapport Sid 15(27)

16 Kapitel 4, Dokument och data ets dokument Vi på CondoConsult har upprättat rutiner för att: säkerställa att styrande dokument i et är aktuella, kontrollerade och godkända hantera redovisande dokument De styrande dokumenten finns samlade i det gemensamma et på företagets server. Hanteringen av de styrande dokumenten framgår av rutin för dokumentstyrning och hantering av styrande dokument. Kvalitetsansvarig ansvarar för att innehållet på server överensstämmer med gällande dokumentförteckning och ansvarar för att meddelande till alla anställda går ut då nya eller uppdaterade dokument läggs in på servern. Ansvaret för de redovisande dokumenten är fördelat mellan olika funktioner och framgår av rutin för redovisande dokument. På CondoConsult finns en utsedd Biblioteksansvarig för att säkerställa hantering av externa dokument som lagar, förordningar samt fackpress och facklitteratur. Lagar och andra krav Ny lagstiftning, förordningar och regler som verksamheten berörs av följs upp genom abonnemang av information från branschorgan och informationsdatabaser med regelbundna utskick av nyhetsbrev. Kvalitets-, miljö- respektive arbetsmiljöansvarig ansvarar för att tillämplig lagstiftning och andra krav inom respektive område uppdateras, hålls tillgängliga och sprids till berörda. Vid utbildningsplanering, ca två gånger per år, beaktas behovet av medarbetarnas kompetensutveckling inom tillämplig lagstiftning och branschpraxis, se vidare kapitel 5 Personal. Uppdragsdokumentation och uppdragshandlingar Uppdragshandlingar sparas på företagets server, i projektdatabaser, på kundens server eller i updragspärmar allt enligt överenskommelse med kunden och projektets rutiner. Uppdragshandlingar som upprättats av CondoConsult arkiveras enligt för uppdraget gällande version av ABK. I de fall CondoConsult får ta emot originalhandlingar från t.ex. myndighet ska originalhandlingen snarast överlämnas till kund. CondoConsult har ej arkiveringsansvar för uppdragsdokumentation och projekthandlingar som upprättats av andra parter i uppdrag. Om kund önskar att CondoConsult ska arkivera sådana projekthandlingar ska detta särskilt avtalas t.ex. angående arkiveringstidens längd Sid 16(27)

17 och krav på säkerhet. Kontrakt med kunder förvaras enligt RG 15, Rutin för hantering av inkomna avtal, se kapitel 7 Anbudsgivning och kontraktsgenomgång. Hänvisning RG1, Rutin för dokumentstyrning och hantering av styrande dokument RG2, Rutin för redovisande dokument BF-BA, Biblioteksansvarig Sid 17(27)

18 Kapitel 5, Personal Utbildning Aktuella meritförteckningar (CV) för alla medarbetare finns tillgängliga på företagets server. Varje medarbetare ansvarar själv för uppdatering av sin meritförteckning. I meritförteckningar ska finnas uppgifter om grundutbildning, påbyggnadsutbildning, personlig yrkeskompetens, kompetenshöjande vidareutbildning och genomförda uppdrag, se mall för CV. Ledningsgruppen ansvarar för att en lägsta kunskapsnivå upprätthålls för alla medarbetare inom väsentliga områden. Oavsett arbetsuppgifter ska varje medarbetare ha genomgått utbildning för Kontrollansvarig enligt PBL, byggarbetsmiljösamordning och Miljöbalken. Ledningsgruppen ansvarar för att medarbetarna har tillräcklig kunskap och erfarenhet för specifika uppdrag och att vid behov initiera utbildning. Vi på CondoConsult har som målsättning att alla medarbetare årligen ska genomgå utbildning för att vidmakthålla och utveckla kompetens inom var och ens verksamhetsområden. I det årliga budgetarbetet avsätts medel för utbildning. Ledningsgruppen prioriterar utifrån dessa medel vilken utbildning som kan genomföras. En individuell utbildningsplan finns för varje medarbetare, den uppdateras ca två gånger per år. Vidareutbildning av medarbetarna sker även inom projekten, vid externa kurser samt även kontinuerligt vid interna utbildningar. Vid internmöten, ca 10 gånger per år, avsätter vi tid för internutbildning och erfarenhetsåterföring. Med jämna mellanrum anordnar CondoConsult kompetenshöjande seminarium för kunder och branschkollegor. Introduktion av nyanställda Introduktion av nyanställda ser vi som särskilt viktigt för att den nya medarbetaren ska trivas och fungera i företaget, se rutin och checklista för introduktion av nyanställd. För nyanställda finns introduktionsprogram där vikt läggs vid: Förståelsen av affärsidé, våra policies och dess inverkan på vårt arbete Betydelsen av att alla policies följs Betydelsen av en och att den följs. Betydelsen av att rutiner följs Befattningsbeskrivning Beslut om förändringar i befattningsbeskrivning fattas av ledningsgruppen. Kvalitetsansvarig har systemansvar för befattningsbeskrivningarna. För nedanstående funktioner finns befattningsbeskrivningar upprättade med avseende på ansvar, befogenheter och kompetensprofil. Ombud Projektansvarig Kvalitetsansvarig Miljöansvarig Biblioteksansvarig Arbetsmiljöansvarig (Systematiskt Arbetsmiljöarbete, SAM) Sid 18(27)

19 Hänvisning RG 6, Rutin för introduktion av nyanställda RG 12, Rutin för medarbetarsamtal Befattningsbeskrivningar enligt: HD, Dokumentförteckning Mallar enligt: MF 1, Mallförteckning Ö 04, Utbildningsplan Sid 19(27)

20 Kapitel 6, Inköp och försäljning Underleverantörer I uppdrag där vi inte har all erforderlig kompetens internt i företaget eller då organisationen behöver förstärkas resursmässigt, kommer sådan komplettering att handlas upp av underleverantör. Det sker i samråd med kund. När vi använder oss av underleverantörer är det väsentligt att vi följer upp och bevakar att underleverantörens arbete uppfyller tillämpiga krav i vårt (alternativt vår uppdragsgivares kvalitets- och miljöledningssystem). Upphandling av underleverantörer När vi på CondoConsult upphandlar och följer upp underleverantörer bedöms handläggarens och/eller företagets lämplighet för uppgiften så att kraven i detta följs alternativt att leverantörens kvalitets- och miljöledningssystem kan accepteras utvärderas arbetet och dess resultat bedöms företagets seriositet Denna process dokumenteras och dokumenten sparas i syfte att underlätta framtida val av externa leverantörer. Uppdragsansvarig är ansvarig för definition av tjänst/produkt, bedömning av tilltänkt handläggares och/eller företags lämplighet, styrning och utvärdering av levererad tjänst/produkt. Uppföljning av underleverantörens utförda arbete Underleverantörens arbete följs upp av uppdragsansvarigansvarig mot avtal och övriga överenskommelser i uppdraget. Inhyrd personal Om vi anlitar underleverantör och tillhandahåller arbetsplats så att det kan betraktas som inhyrd personal ska gällande arbetsmiljölagstiftning följas. Krav på leverantörer och produkter Vi ska alltid efterfråga etiska och miljöriktiga produkter vid inköp av varor och tjänster, vi köper i första hand produkter och tjänster som är miljömärkta eller miljöcertifierade. Hänvisning RG 4, Rutin för anlitande av underleverantörer Sid 20(27)

Ledningssystem Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö

Ledningssystem Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö Ledningssystem Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö :s Kvalitets-, miljö och arbetsmiljöledningssystem enligt ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 och AFS 2001:01 QiM AB 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Företaget...5 1.1

Läs mer

Svensk standard för redovisningstjänster, Reko Extern remiss

Svensk standard för redovisningstjänster, Reko Extern remiss Svensk standard för redovisningstjänster, Reko Extern remiss 1 Innehållsförteckning Avsnitt Sida Ordlista 5 Inledning 10 Ramverk I Allmänt om standarden 11 II Ska-krav i standarden 13 III Definition av

Läs mer

Vårt arbetssätt. Kvalitetsmanual enligt ISO 9001. Vårt arbetssätt (kvalitetsmanual) Utgåva: 1. Utfört i samarbete med Certway www.certway.

Vårt arbetssätt. Kvalitetsmanual enligt ISO 9001. Vårt arbetssätt (kvalitetsmanual) Utgåva: 1. Utfört i samarbete med Certway www.certway. Vårt arbetssätt Kvalitetsmanual enligt ISO 9001 Utfört i samarbete med Certway www.certway.se Godkänd av: Ida Johnsdotter Sida 1 av 13 Giltig fr o m: 2011-03-31 Innehållsförteckning 1. POLICY, MÅL OCH

Läs mer

Ge din information rätt säkerhet

Ge din information rätt säkerhet Teknisk rapport SIS/TK 318 N46 Version 6.00 2006-08-07 Ge din information rätt säkerhet Handbok i informationssäkerhetsarbete Baserad på standarderna: ISO-ISO/IEC 27001 Ledningssystem för informationssäkerhet

Läs mer

Verksamhetshandbok. FR 2000 med EN 1090 och SS-EN ISO 3834. Anders Stegerud 2015-03-30

Verksamhetshandbok. FR 2000 med EN 1090 och SS-EN ISO 3834. Anders Stegerud 2015-03-30 Verksamhetshandbok FR 2000 med EN 10 och SS-EN ISO 3834 med SS-EN10 och SS-EN ISO 3834 1(26 Innehållsförteckning 1. Ledningen... 4 1.1 AFFÄRSIDE... 4 1.2 RIKTLINJER POLICY... 4 1.3 VERKSAMHETSMÅL... 4

Läs mer

Kommunens informationssäkerhet

Kommunens informationssäkerhet Kommunens informationssäkerhet en vägledning FÖRBEREDA ANALYSERA UTFORMA INFÖRA FÖLJA UPP FÖRBÄTTRA Introduktion Verksamhet Åtgärder Planera genomförande Övervaka Utveckla LIS och skyddet Ledningens engagemang

Läs mer

GR Policy & Riktlinjer 2014

GR Policy & Riktlinjer 2014 GR Policy & Riktlinjer 2014 1. Arbetsmiljöpolicy 2. Brandskyddspolicy 3. Brandskyddsregler 4. GR Din lön 5. Inköps- och upphandlingspolicy 6. IT-policy 7. Jämställdhets- och mångfaldsplan 8. Miljöpolicy

Läs mer

Standard för redovisningskonsulter. Reko

Standard för redovisningskonsulter. Reko Standard för redovisningskonsulter Reko April 2008 1 Förord till Standard för redovisningskonsulter (Reko) (april 2008) Inledning 1. FAR SRS styrelse beslutade i december 2007 att inrätta en särskild redovisningssektion,

Läs mer

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5)

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Kravelementen enligt standarden ISO 14001:2004 Kap 4 Krav på miljöledningssystem 4.1 Generella krav Organisationen skall upprätta, dokumentera, införa,

Läs mer

Handbok för projektledning inom LSU Rev datum 2014-04-17

Handbok för projektledning inom LSU Rev datum 2014-04-17 Handbok för projektledning inom LSU Rev datum 2014-04-17 Föregående version 2013-10-24 Utskrift från original på LSU projektserver. Denna handbok är avsedd som stöd vid genomförande av byggprojekt inom

Läs mer

Att arbeta med kvalitet inom Vård och Omsorg, Sjöbo kommun Kvalitetsledningssystem enligt SOSFS 2006:11 (SoL/LSS)

Att arbeta med kvalitet inom Vård och Omsorg, Sjöbo kommun Kvalitetsledningssystem enligt SOSFS 2006:11 (SoL/LSS) Verksamhetsområde: SoL och LSS Ansvarig för dokumentet: Kjell-Åke Nilsson, förvaltningschef Gäller fr.o.m. 2009-06-15 Senaste ändringen: 2010-06-14 Kvalitetsledningssystem för SoL och LSS Att arbeta med

Läs mer

FR2000 Implementering av ledningssystemet FR2000 kvalitét- och miljöledning.

FR2000 Implementering av ledningssystemet FR2000 kvalitét- och miljöledning. FR2000 Implementering av ledningssystemet FR2000 kvalitét- och miljöledning. FR2000 Implementation of the management system FR2000 quality and environmental management Examensarbete för maskiningenjörsprogrammet

Läs mer

arbetsmiljöhandbok isbn 978-91-85775-18-7 2013 svensk fjärrvärme ab

arbetsmiljöhandbok isbn 978-91-85775-18-7 2013 svensk fjärrvärme ab arbetsmiljöhandbok arbetsmiljöhandbok isbn 978-91-85775-18-7 2013 svensk fjärrvärme ab sammanfattning Fjärrvärmebranschens farliga varor - el, gas, kemikalier, ånga och hetvatten gör den riskfylld att

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Vård och omsorg December 2013 Per-Olof Frick, Kvalitetscontroller 076 724 41 43 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Antagen av nämnden 2013-12-11 Ledningssystem

Läs mer

Personlig assistans enligt LSS/SFB

Personlig assistans enligt LSS/SFB Eskilstuna kommun Vuxenförvaltningen 2014-01-01-2014-12-31 UPPDRAGSBESKRIVNING Personlig assistans enligt LSS/SFB 1 Innehåll 1. Uppdragsbeskrivning en överenskommelse mellan uppdragsfunktionen och utförarverksamheten...

Läs mer

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI. Version 3.0

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI. Version 3.0 RG Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI Riktlinjer för hållbarhetsredovisning RG Innehåll Förord Hållbar utveckling och krav på transparens 2 Introduktion Hållbarhetsredovisning Syftet med

Läs mer

Upphandlingspolicy för Landskrona kommun

Upphandlingspolicy för Landskrona kommun Kommunstyrelsekontoret 1(9) Beslutad i kommunfullmäktige 2004-04-26, 54 Upphandlingspolicy för Landskrona kommun 1. Inledning 2. Målsättning/Syfte 3. Organisation och ansvar 3.1 Kommunfullmäktige 3.2 Kommunstyrelsen

Läs mer

Fastställd av styrelsen 2014-04-10

Fastställd av styrelsen 2014-04-10 FRIIs Kvalitetskod Hand in Hand Sweden Ideell förening Org nr 814000 8643 Fastställd av styrelsen 20140410 (Uppdaterad 16 sept 2014) A. Ändamål B. Styrelsen C. Styrning D. Internkontroll E. Insamling F.

Läs mer

ARBETSMILJÖHANDBOK. Företaget AB. Stina Ledare. Sven Andersson. Karin Persson. kontorschef. lagerchef

ARBETSMILJÖHANDBOK. Företaget AB. Stina Ledare. Sven Andersson. Karin Persson. kontorschef. lagerchef ARBETSMILJÖHANDBOK har 25 anställda och är en försäljningsverksamhet som har kontor och lager, (ingen produktion). VD är, kontorschef är och lagerchef är Sven Andersson VD Sven Andersson lagerchef kontorschef

Läs mer

God vård. om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården

God vård. om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården God vård om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården 1 Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Denna publikation tillhör handböcker för handläggning.

Läs mer

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 2014-09-16 REM 2011/101340 1 (17) Enheten för människa och omgivning Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 1. Sammanfattning Förslaget behandlar

Läs mer

Mot en genuint hållbar verksamhet

Mot en genuint hållbar verksamhet swedol årsredovisning 2013 Hållbar styrning Hållbarhetsredovisningen beskriver de viktigaste aspekterna av Swedols påverkan och ansvarstagande i samhället och omfattar hela koncernen. Hållbarhetsarbetet

Läs mer

Introduktion till portföljstyrning. version 1.0. Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering

Introduktion till portföljstyrning. version 1.0. Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering Introduktion till portföljstyrning version 1.0 Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/17/traffic_light_tree.jpg/1280px-traffic_light_tree.jpg

Läs mer

TERACOM Hål barhetsredovisning 2008

TERACOM Hål barhetsredovisning 2008 TERACOM Hållbarhetsredovisning 2008 Det här är Teracom-koncernen Teracom-koncernen erbjuder olika kommunikationsvägar för radio, tv, internet och nedladdning av ljud och bild i Sverige och Europa. Våra

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning SWEDOL Hållbarhetsredovisning 2012 1963-2013 Hållbar styrning Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisningen beskriver de viktigaste aspekterna av Swedols påverkan och ansvarstagande i samhället och omfattar

Läs mer

Granskningsrapport. Granskning av viss upphandlingsverksamhet vid. Tekniska nämnden och Servicenämnden. Hösten 2011. Granskning utförd av

Granskningsrapport. Granskning av viss upphandlingsverksamhet vid. Tekniska nämnden och Servicenämnden. Hösten 2011. Granskning utförd av Granskningsrapport Granskning av viss upphandlingsverksamhet vid Tekniska nämnden och Servicenämnden Hösten 2011 Granskning utförd av AffärsConcept i Stockholm AB på uppdrag av Stadsrevisionen, Malmö Stad

Läs mer

Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall

Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Arbetsmiljöverket 2007 Text: Bengt Olof Åradsson, enheten för processäkerhet

Läs mer

medarbetarskap Riktlinje för Eskilstuna kommun

medarbetarskap Riktlinje för Eskilstuna kommun Eskilstuna kommun Riktlinje för medarbetarskap Riktlinjen är antagen av kommunstyrelsen den 10 augusti 2011, 48 och ersätter Riktlinje för personal- och kompetensförsörjning. 2 RIKTLINJE FÖR MEDARBETARSKAP

Läs mer

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer eid IT som syns Server IT som inte syns Intranät Office 2010 e-tjänsteplattform Externweb Identifiering Kommunikation Windows 7 Säkerhet Information

Läs mer

januari 2008 ekonomienheten Handledning i revisionsfrågor

januari 2008 ekonomienheten Handledning i revisionsfrågor januari 2008 ekonomienheten Handledning i revisionsfrågor Förord Att bekämpa korruption i biståndet är en prioriterad arbetsuppgift för Sida. I Sidas regleringsbrev kan man läsa att Sida ska vidta åtgärder

Läs mer