Projekteringskrav Bygg Ingående i Gavlefastigheters projekteringsanvisning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projekteringskrav Bygg Ingående i Gavlefastigheters projekteringsanvisning"

Transkript

1 1(15) Projekteringskrav Bygg Ingående i Gavlefastigheters projekteringsanvisning ALLMÄNNA ANVISNINGAR - Myndighetskrav ska alltid uppfyllas. - Minimikrav enl. Hus AMA 11 ska innehållas * Eventuella avsteg ska kontinuerligt godkännas av byggprojektledaren. B1 Rivning B1.1 Rivning- eller relationsritningar Överväg om rivningsritningar ska utföras eller om relationsritningar ska bifogas i förfrågningsunderlaget. B1.2 Redovisning håltagning Överväg om håltagningar för VVS och EL ska redovisas som mängder med storlek och tjocklek på vägg inkl väggtyp. Spårfräsning ska vara bredd 40mm, djup 40 mm och fräsning för el dosor ska vara diameter 90mm för att man praktiskt ska få plats med infästningar mm innan putsning. Sågning i golv för avlopp ange meter sågspår (dvs 2m per meter ränna) samt ta in pris per meter om vi har en mängd angiven. B1.3 Provtagning golvmattor Undersök underlag och klistertyp under befintliga mattor. Överväg om fräsning och flytspackling av underlaget ska ingå i entreprenaden. B1.4 Rivning av väggar Vid rivning av väggar ska det utredas om efterlagning av golvmattan behövs efter riven vägg. Även nivåskillnad kan också förekomma och ska utredas. Arkitekten avgör om avvägning av golvnivåer inklusive trapphus ska göras under projekteringen. B1.5 Byte av avlopp När avlopp ska bytas under källargolv och i kulvertar med invändig markbeläggning ska det tydligt framgå av beskrivningen typ: Avlopp ska bytas under golv och i invändig mark. Av V-handling framgår var bilning och/eller schaktning behöver göras. Djupet på schakter får räknas fram med hjälp av +höjder på vattengången i avloppsledningarna och +höjder på golvbrunnar (där inget golv finns utan bara markbeläggning räknas +höjden på marken som +höjd golvbrunnar). Byggentreprenören ska kunna beräkna omfattningen av bilning och schakt samt återfyllning med nya massor. B2 Grund B2.1 Radon Förekommer radon ska projektörerna föreslå lösning. Lösningen ska testas på radonexpert av projektledningen innan godkännande av projekteringen. Utred om det ska förberedas med slang under betongplattan för eventuellt i efterhand kunna komplettera med fläkt. Flertalet fall där radonåtgärder misslyckats pga okunskap. Radonduks placering ska beaktas även ur arbetets synvinkel.

2 2(15) B2:2 Betongkvalité Skriv in ordet Min före angiven betong kvalité samt orden (beakta uttorkning vid val av betong kvalité). Alternativt exempel: Btg K30*,vct< 0,38** dvs * är krav med hänsyn till statik och ** är krav med hänsyn till uttorkning. Projektören bör göra en preliminär fuktdimensionering av golvkonstruktionen för att få svar på olika uttorkningsalternativ och erforderliga materialegenskaper samt torktider. Viktigt att beakta betongkvalitet med hänsyn till uttorkningstid och tänkt byggtid. B2.3 Bjälklags tjocklek vid håldäck etc Beakta bjälklags tjock leken vid användande av håldäck. Håltagning för ventilationsrör mm tar plats. Håltagning i efterhand ska ske i linje med bärlinorna, så att antalet bärlinor som sågas av minimeras. B2:4 Håldäcksbjälklag etc Vid val av håldäcksbjälklag och liknande ska hänsyn till stomstabilisering under byggskedet framtas till förfrågan. (BAS-P punkt). B2:5 Angreppsvägar under byggtid Transport och monterings hjälpmedel under byggskedet, typ kranar och gipsbuntar etc. ska beaktas vid projekteringen. (BAS-P punkt) B2.6 Golv i soprum Soprum ska ha golv som är lätt att göra rent företrädesvis betong med en betong sockel. Betonggolvet ska vara slätt och behandlat för att underlätta rengöring. I soprum med asfaltbeläggning blir det problem med rengöring av de matrester som hamnar utanför sopkärlen. B2.7 Förhöjd sockel Förhöjd utvändig sockel bör utredas vid platta på mark. B2.8 Klinkergolv vid golvvärme Sättbruket till golvklinker ska armeras där värmeslingor ligger i bruk. P.g.a. temperaturskillnader kan sättbruket spricka upp om det inte är armerat. B3 Vägg B3.1 Utvändig puts Kontroll av befintlig utvändig puts (kalk eller cementputs) ska ske innan projektering och val av putsningssystem. B3.2 Utvändig skivor Vindskydd på yttervägg utförs inte av gips. Tegelfasad Vid tegelfasad 40 mm luftspalt. B3.3 Antiklotter behandling Överväg i samråd med BPL om klotterskydd ska utföras på utsatta byggdelar. B3.4 Källarytterväggar Källarytterväggar, särskilt odränerade och stående i grundvatten får inte beklädas med organiskt material. Vidare ska färger som används vara diffusionsöppna. B3.5 Ergonomi gipsskivor Använd 900 mm gips. Ergonomiskt lättare och Arbetsmiljöfråga. Lösningar med 900 mm gips finns även för ytterväggar (se handboken). Stålregelstommar som förutsätter montage med tvärslå ska inte föreskrivas detta p.g.a. att det är omöjligt att komplettera med rör och dosor efteråt.

3 3(15) B3:6 Antal väggtyper Undvik allt för många väggtyper blir bara struligt ute på byggarbetsplatsen. Välj hellre en dyrare väggtyp även om kraven inte kräver det om det är få kvadratmetrar, för att hålla ner antalet väggtyper. B3:7 Överhörning Viktigt att beakta överhörning mellan rum. B3:8 Brandkrav förskolor i två plan Högre brandkrav ställs på väggmaterial /ytskikt invändigt vid förskola i två plan eller mer. Ytskikt ska inte vara t.ex. träpanel. Kontrollera med sakkunnig brand. Avsteg måste motiveras för att vara ok ur brandsynpunkt. B3.9 Brandkrav på väggar med installationer Brandcellsväggar måste uppfylla kravet även i väggen bakom infällda el dosor mm. B3.10 Tekniska utrymmen Viktigt att utrymmen för tekniska installationer, så som el centraler finns på planerna samt att säkerhetsavstånd beaktas. B3:11 Utrymme för installationer i väggar Innerväggar som avses ha vertikala spillvattenledningar ska utföras med absolut minst 120 mm reglar, helst 145 mm reglar så att utrymme för muffar mm får plats. B3.12 Ytskikt i skolkorridorer Ytskikt i skolkorridorer och runt skohyllor ska ha hög slitstyrka och vara tåliga. Målad glasfiberväv ser efter bara några månader slitet ut. Vad kan vara alternativet? T.ex. Tegel, Fibrit, Perstorp, panel eller keramiska plattor. Beakta även brandkravet i utrymningsvägarna vid val av ytskiktbeklädnad. B3.13 Väggar i våta utrymmen Väggar som kan förväntas utsättas för frekvent vattenbelastning, tex duschrum ska utföras med stomme av murverk (lättklinkerblock alt lättbetong). Eventuella ljudkrav ska beaktas. Om murverk inte är möjligt ska de utföras av vattenbeständiga skivor. B3.14 Väggar i kök och diskrum Samtliga väggar i till- och mottagningskök samt diskrum ska utföras av vattenbeständiga väggskivor och bekläs med kakel. B3.15 Toaletter- ytskikt väggar Väggar i toaletter av vitt kakel. Avvikande kulör godkänns för kontrasmarkering. B3.16 Målningsmetod på väggar Undvik svampmålningar samt andra målningsmetoder som är svåra att bättra. I skolor totalförbud. B3.17 Hörnskydd Hörnskydd på vägg vid utsatta ytterhörn. Plåt: Kök och andra utrymmen med hårt slitage. Trä: I övriga utrymmen. Puts: Enligt separat överenskommelse. Överväg att montera stålkarmar istället. Hörnskydden bör gå upp till 2000 mm över golv. B3.18 Avbärarlister Liggande avbärarlister i transportvägar och lastkaj. I transportvägar för mat och matvaror så ska de inte vara av trä utan i stål eller plast. Trä ruggar upp sig och kan inte rengöras på ett godtagbart sätt. Kan även finnas behov av annat påkörningsskydd för t.ex. radiatorer. B3.19 Dammsamling Undvik horisontella lister, avsatser mm. Speciellt på hög höjd. Samlar damm och blir svårstädat. B3:20 Bastu Väggar i bastu bör muras. Träpanel ska undvikas och får inte förekomma bakom bastuaggregatet eller i tak ovan bastuaggregatet. På dessa ställen väljs skivmaterial typ Minerit.

4 4(15) B4 Tak B4.1 Yttertak Yttertak utförs med utåtgående fall, utvändig takavvattning och ordentliga taksprång minst 500 mm. Beakta taklutning, min o max lutning. B4.2 Tilläggsisolering Behov och möjligheter för tilläggsisolering ska beaktas vid ombyggnad. B4.3 Papptäckning Låglutande tak ska utföras med ett lags täckning med papp av god kvalitet. I vissa typer av konstruktioner eller förutsättningar kan duk vara att föredra. Ta gärna kontakt med papp specialist för utformandet av detaljer och beskrivningstext. Exempelvis GFAB:s års entreprenör. B4.4 Krav taktäckning Taktäckning med papp ska vara typgodkänd och uppfylla brandklass T. B4.5 Omläggning av takbeklädnad Sprickor, blåsor, veckbildningar och bortfall av skyddsbeläggning på papptak kontrolleras vid omläggning. Blåsor skärs upp. B4.6 Beläggning med plan plåt Taktäckningar, väggbeklädnader, kompletteringar mm av plan plåt. Vid t.ex. gesimsrännor, ta gärna kontakt med plåtspecialist för utformandet av detaljer och beskrivningstext. Exempelvis GFAB:s års entreprenör. B4:7 Taksäkerhet vid plåttak Så kallade Iskrattor ska monteras på snörasskydd vid plåttak. B4.8 Takgenomföringar Befintliga takgenomföringar som inte längre har någon funktion rivs vid omläggningar av tak för att slippa risk för läckage och fuktproblem. Gäller även skorstenar. B4.9 Takluckor Takluckor förses med hänglås enligt låsschema. B4.10 Taksäkerhet Vid ombyggnad ska befintlig taksäkerhet uppdateras så att kommande, kända krav tillgodoses. B4:11 Snörasskydd på förskolor Beakta risken där barnen vistas i närheten av byggnaden. Fast det inte krävs pga bestämmelser ska snörasskydd monteras i takfot mot lek yta / vistelse yta / gångstråk för barn. B4.12 Gångbryggor Gångbryggor på vind för åtkomst av ex. ventilation. Notera framkomlighet redan under projekteringsstadiet samt tillgänglighet för service vid spjäll etc. Viss mängd ska anges om det inte klart framgår av ritningen. B4.13 Tillträdesvägar fläktrum Tillträdesväg till fläktrum ska inte vara takluckor och stegar utan trappor och dörrar. Inte tillträde via yttertak. Stegar ska vara fast monterade. B4.14 Ny utrustning på tak Vid placering av ny utrustning på tak ska hänsyn tas till framtida omläggning av takytskikt. B4.15 Takplåtar vid omläggning Byt alltid ut fotplåt och andra inklistringsplåtar vid omläggning.

5 5(15) B4.16 Stuprör Stuprör ska vara inspekterbara och försedda med självrensande lövsilar i syrafast plåt. Stuprörsanslutningar se Projekteringskrav Mark under M5 Rördragningar. Samordnas med markhandlingarna. B4:17 Bräddavlopp Bräddavlopp från låglutande tak ska utföras betydligt större än vad AMA idag anger. B4:18 Is på tak Isbildning på yttertak ska beaktas i projekteringen. Olika lösningar krävs för olika takkonstruktioner. Exempel på problem/lösningar: - Ventilations kanaler med för lite isolering.(när kanalerna sticker upp ovan bjälklagsisoleringen) - Bård kan behövas under plåttäckta tak. (kan gälla även papp och duk) - Kallvindar är att föredra - Takpannor är att föredra - Undvik snöfickor Konstruktör ska föreslå lösningar. B5 Fönster B5.1 U-värde U-värde mellan 1,1-1,2 vid byte till nya fönster med tanke på energibesparingen. U-värden under 1,0 kan förorsaka kondensproblem. Vid val av fönster ska kondens beaktas. B5.2 Fönster typ 2+1 föredras före 3-glas. 2+1 ger möjlighet till persienner mellan glasen och lägre kostnad vid glaskross. B5.3 Typ av glas med hänsyn till skadegörelse Utred om fönsterrutor av polykarbonat (okrossbara) ska väljas. B5.4 Underhåll Underhållet ska beaktas vid val av fönster. Förordas utvändigt båge aluminium och övrig båge trä. B5.5 Fönsterstorlek och montering Fönsters storlekar ska beaktas ur monteringssynpunkt och tyngd (Bas-P). Stora fönster är svårare att få täta med tanke på ex. provtryckning av huset. B5.6 Placering fönster Fönster ska placeras så att infästning samt fuktskydd kan säkerhetsställas. B5.7 Fogskum Fogskum får inte användas vid fönster/dörrar/partier som tätningsmaterial. Miljöskäl. Tveksam livslängd. Undantag kan finnas. B5.8 Beslagning öppningsbara fönster Öppningsbara fönster förses med demonterbara handtag med täckbricka och möjlighet att ställas i vädringsläge. Utrymningskrav ska alltid beaktas. B5.9 Persienner Persienner monteras alltid i fönster mot söder och väster. Persienner ska inte monteras i skolans allmänna utrymmen. Om korridoren används på det viset att det krävs persienner, kan det vara motiverat att montera persienner.

6 6(15) B5.10 Solavskärmning Solavskärmning / solskyddsglas Arkitekten ska efter samråda med VVS-projektören samt byggprojektledaren beakta behov av solskyddsglas. Eventuell skolskyddsfaktor ska anges i byggnadsbeskrivning samt på ritning. (Solskyddsfaktor 0,4) Solskyddsglas 2+1 där persienner ska monteras kräver härdat glas. Solfilm ska undvikas på nyproducerade fönster. B6 Dörrar B6.1 Återanvändning dörrar Om befintliga dörrar ska återanvändas måste arkitekten på plats förvissa sig om att dörrarna kommer uppfylla ställda krav. Skeva dörrar har svårt att klara ställt ljud- och brandkrav. B6.2 Typ av dörr Dörrar ska vara enkeldörrar och inte smala gångdörrar med en liten öppningsbar pardörr. Gångdörr med fritt öppningsmått min 900mm. (Dörr 10M) Vid enkeldörr slipper man koordinatorer och krånglande dörrstängare i brandcellsgränser. B6.3 Ytterdörrbredd i förskolor Minst en dörr skall ha fritt öppningsmått på 1100mm (12M). Det kan även vara en fönsterdörr ed på baksida. (för in transport av möbler od) B6.4 Dörrar i fuktig miljö Dörrar till större duschrum ska vara av fuktbeständigt material. Dörrkarm ska sluta över golv, med anledning av spolning med slang. B6.5 Dörrar i krävande miljöer Frekvent användning, skadegörelse och tunga dörrar som slås igen ger stor påfrestning på dörrbladen och karmen. Dessa dörrar ska vara extra stabilt in fästad med foderbildande karm, flertalet karmskruv och fogskum. B6.6 Dörrar i kök Dörrar i tillagningskök och mottagningskök ska förses med karm av aluminium alternativt stål. Dörrblad av glasfiber. Standarddörrar håller inte för den tuffa miljön. Företrädesvis så ska utanpåliggande skjutdörrar väljas. B6.7 Aluminiumpartier/dörrar Veka profiler får inte väljas. Känsliga installationer såsom larm och lås kräver stadiga profiler för att fungera över tiden. B6.8 Radiatorer på partier Om radiatorer ska fästas in i partier (tex aluminium) ska ändamålsenlig förstärkning föreskrivas för partiet. B6.9 Klämrisk Klämrisk ska beaktas i lokaler där yngre barn/elever vistas. Ytterdörrar på förskola ska vara med klämfri bakkant på dörrbladet. Detta klämskydd kan påverka inbrottsskydds klassen.

7 7(15) B6.10 Trösklar Förordas tröskellöst, avsteg motiveras. Gummitröskel kombinerat med släplist på dörrblad fungerar lika bra och medger större tillgänglighet även mekaniska trösklar kan vara ett alternativ. Trösklar / nivåskillnader studeras särskilt och ska ingå i arkitektens egenkontrollprogram. Vid tröskellös utförande ska nivåskillnad mellan rummen beaktas och tas med en lösning. B6.11 Lösa trösklar Lösa trösklar mot lastkajer alternativ släptröskel på dörrbladet. Detta underlättar in- och uttransportera. Vid varuintag och vid soprum ska nivåskillnaden mellan invändigt och utvändigt beaktas och ges en lösning. B6.12 Dörrstoppar Dörrstoppar placeras inte vid golv. Dörrstopp vid golv förhindrar effektiv städning. Dörrstopp i form av plexiplatta monterad på vägg som handtaget går mot fungerar bäst. B6.13 Dörrstoppar i skolor I skolor ska dörrstoppar utföras som kraftigt stativ, helst av vinkeljärn. Vidare ska bufferten vara kort. Viktigt att infästningen klarar belastningen, speciella åtgärder behöver tex vidtas i murade väggar. B6.14 Inspektionsluckor Inspektionsluckor ska ta hänsyn till bakomvarande installationer. Även tillgängligheten och säkerhet för servicepersonal ska beaktas, luckorna får inte bli för små. B6.15 Vikvägg / Blockvägg / Ridåväggar Om vikvägg krävs för funktion av lokaler och stora ljudkrav ställs, välj blockvägg. Blockvägg är utrymmeskrävande vid uppställning. Täthetsproblem finns med vikväggar. Undvik om möjligt helst helt både blockväggar, vikväggar och ridåvägg. B7 Beslagning av dörrar B7.1 Huvudansvar Arkitekten har huvudansvaret för dörrfunktionerna. B7.2 Dörrmiljöer Dörrmiljöer är komplicerade delar där många yrkeskategorier är inblandade och gränsdragning mellan facken ofta har blivit otydlig med påföljande fel i byggproduktionen. Ett sätt som GFAB provat är att arkitekten har funktionsansvaret för upprättande av dörrmiljökort för varje dörr som är av komplicerad art dvs larm, dörrstängare, passage mm. Att arkitekt rådfrågar en låsexpert från t.ex. ASSA vid upprättande av dessa dörrmiljökort är också en fördel. B7.3 Säkerhetsnivå Säkerhetsnivån ska anges på anbudshandlingen. Byggprojektledaren beslutar om vilken säkerhetsnivå som ska väljas. Minst säkerhetsklass 1. B7.4 Beslagning Beslagningen ska vara nickelfria (lackerade, mässing, Prion) inte plast.

8 8(15) B7.5 Skaldörrar och öppningsfunktion Rådfråga med Byggprojektledaren om vilken/vilka skaldörrar som fullt ut ska förses med dörröppningsfunktion typ Besam. Eller om dörrarna bara ska förberedas för dörröppningsfunktion. Dörrautomatiken ska klara av en lösning utan dörrstopp. Generellt bör förskolor inte förses med dörrautomatik. Finns risk att de små barnen kan slås omkull. B7.6 Dörrar i utrymningsvägar Dörrar i utrymningsväg ska vara av fönsterdörrar typ, inte altandörrar. Det blir annars problem med beslagningen av dörren. B7.7 Beslaganing i förskolor Beslagning av dörrar i förskolor ska beaktas när det gäller utrymning kontra säkerhet, brand och rymningsmöjlighet för barn. B7.8 Låssystem Låssystem ska upprättas i enlighet med bifogad bilaga 1 Checklista låssystem daterad Byggprojektledaren ansvarar för att checklistan tas upp till diskussion under projekteringen. B7.9 Val av system Val beträffande installation av nyckelsystem eller beröringsfritt passagesystem ska göras. Arkitekten ska samråda med byggprojektledaren. B7.10 Låsschema och Nycklar Förslag till skrivning där leverans och montering av cylindrar ska ingå i entreprenörens åtagande och där beställaren tillhandahåller låsschema. Låsschema måste levereras i god tid för möjlighet till granskning. Patentskyddade cylindrar som kan användas i låsschema typ ASSA DP eller likvärdigt ska ingå i entreprenaden. B7.11 Cylinder antal Cylinder antalet samt antalet nycklar som ska levereras ska framgå av förfrågningsunderlaget och läggas på DE1. B7.12 WC och RWC behör WC och RWC behör för elevtoaletter i skolor ska vara av typen ASSA 9565T eller 5265 dvs vred med fyrkantig öppningsfunktion på utsidan. Det ska inte finnas möjlighet att öppna med mynt eller skruvmejsel. B7.13 Dörrstängare Dörrstängare ska förses med glidarm med tanke på bräckningsrisken. Dörrstängare ska monteras med genomgående bult. B8 Golv B8.1 Linoleum golv Linoleum 2,5 mm ska väljas. B8.2 Kulör golv Allt för mörka kulörer på golven ska undvikas. Framförallt enfärgade. Golvet blir svårt att hålla rent och märken syns väl.

9 9(15) B8.3 Ergonomi Beakta om det finns ergonomiska krav på golvmattan. B8.4 Golv i WC Golv och sockel i WC-utrymme av plastmatta. Golv i våtenheter I våtenheter typ duschrum utförs golv och sockel företrädelsevis av klinker. God hållbarhet men tänk på halkrisken. Där högtryckstvätt kan förekomma ska klinkerfog förstärkas, så att inte fogarna spolas ur. Avser främst bad- och sportanläggningar. B8.5 Golv i miljöer med hårt slitage I entréer, trapphus och andra utrymmen med stort slitage av grus läggs klinker. Även sockel i klinker. B8.6 Skrapgaller och skrapmattor i entréer Entréer utrustas utvändigt med skrapmattor och invändigt med torkmattor för att spara innanförliggande golvbeläggningar och minska städbehovet. Skrapgaller placeras i nedfälld ram och utförs med storlek som går lätt att hantera. B8.7 Golv i kök I mottagnings- och tillagningskök ska i första hand massagolv väljas. Om det förkommer fukt i bottenplattan väljs klinker som är svårare att städa än golvmassa. Viktigt att kulören och strukturen på materialet beaktas med hänsyn till rengöringen, halkrisk och arbetsmiljö. Kontrollera så att inte negativa samverkanseffekter uppstår mellan överbetong/flytspackel, lim och golvbeläggningen. Ex. Det kan vara svårt att lägga epoxi på akrylbeläggning, parafinet i akrylbeläggningen kan ställa till det. Viktigt att beläggningen slipas/fräses ordentligt innan läggning av epoxigolvet. All snabbspackling med accelator kan ge problem vid läggning av golvmassor. Välj istället spackel som härdar timmar om massa golv ska läggas uppe på. B8.8 Golvfall i kök Under inredning i kök utförs golvet med fall 1:50 från vägg och 500 mm ut från vägg. Golv under inredning behöver inte vara halksäker, slät yta är lättare att rengöra. B8.9 Golvtyp i matsalar I förskolors matsalar ska golvbeläggning utgöras av plastmatta. Beakta ljudkravet eventuellt behövs extra dämpning av golvbeläggningen. B8.10 Golv i träslöjdssal Hårt trägolv är att föredra i träslöjdssalar med rörelsefogar i lämpligt material. Slitskiktet på golvet ska vara minst 6 mm. B8.11 Trägolv och vatten Vid föreskrivning av trägolv där det även förekommer golvbrunnar, tvättställ eller drickfontäner i rummet, måste en begränsad yta vid dessa vattenområden förses med vattentät beläggning, ex plastmatta eller klinker. B8.12 Gummigolv Gummigolv får endast läggas i mindre omfattning. Gummigolv lämpligt i träslöjdssalar och ishallar. B8.13 Uppvikt matta vid inredning Uppvikt golvmatta bakom bänkinredningar. Underlättar upptäckt av läckage. I klassrum med linoleum golv välja plastmatta under inredning och en meter framför inredningen. Överväg plastmatta i hela rummet för att slippa skarv. B8.14 Materialövergångar Detalj på övergångar mellan olika golvmaterial ska upprättas.

10 10(15) B8.15 Golv i fläktrum Golvkonstruktionen, under exempel ett fläktaggregat, ska klara lasterna från aggregatet. Fläktrumsgolvet ska förses med plastmatta med uppvikt sockel och golvbrunn. B8.16 Golv i källarmiljöer Golvytor i källare som ska förses med ytskikt ska hänsyn tas till fuktförhållanden. Typ silikatplattor eller klinker ska i möjligaste mån användas. B8.17 Silikatmattor och värme Silikatplattor ska inte läggas i rum där det kan placeras varm utrustning, så som varmluftsugnar. Silikatplattorna klarar inte värme och varm kondens luft. B8.18 Betonggolv Betonggolv ska dammbindas. Betonggolv i soprum ska beakta golvet för vätskor. B8.19 Försänkningar i golv Ska rummet förses med en trapplift kan det krävas en försänkning i golvet för att nivån i liften och golvet ska bli lika. Viktigt för tillgängligheten och vagntransporter. Hissgrop till plattformshiss är oftast större än själva hissen ex 1100x1500 hiss kräver grop på 1500x1500 kolla alltså med hissleverantör vid projektering av hissgrop. B8:20 Trätrall I gångytor som används frekvent är trätrall olämplig pga halkrisken. I trappor och ramper kan tex gallerdurk läggas in i träkonstruktionen. B8:21 Trappor/ramper Beakta halkrisken. B9 Akustikåtgärder B9.1 Ljudklass Boverkets krav på byggnaden är uppfyllt om de byggnadsrelaterade kraven i ljudklass C enligt SS för respektive lokaltyp uppnås. B9.2 Krav på akustik Inte enbart gipsskivor i korridorer, trapphus, lärosalar, dagis. Akustiken blir inte tillfredsställande. Undertaksskivor med ljudabsorptionsklass A ska användas och taket ska helst vara nedpendlat minst 250 mm. För att uppnå bästa ljudmiljö ska inte undertak med försänkt kant väljas. Försänkt kant lösning har sämre värden för efterklangstider. Perforerad gips typ Gyproc Sixto kan vara till fylles i t.ex. klassrum. B9.3 Skolkorridorer I skolkorridorer ska skivor av högre kvalitet än lägsta nivå monteras. Träullsskivor är lämpliga i korridorer och förordas. För att acceptabla värden på efterklangtider vid användning av träullsskivor ska uppnås, måste undertaket förses med isolering på ovansidan typ Dunisil (som är en pappersprodukt som sitter på ovansidan av träullsskivan från fabrik). B9.4 Kökslokaler Undertak i kökslokaler ska vara av typen hygienundertak. B9.5 Avstånd undertak och bjälklag Vid stort avstånd mellan undertak och ovanliggande bjälklag, ska 40 mm tjocka isoleringsskivor föreskrivas ovan undertaks platta. Annars klaras inte ljudkrav i lektionssalar tex (0,5-1 m avstånd).

11 11(15) B9.6 Hög takhöjd Hög takhöjd kräver ofta ljudabsorbenter på delar av väggytan. Det gäller i synnerhet vid snedtak. B9.7 Ljudkonsult Vid högre takhöjder och större rum ska en ljudkonsult anlitas för att utföra en ljudskyddsdokumentation. B10 Målning B10.1 Typ av färg Vid val av lämplig färg för träfasader ska aktuell Folksams färgtest användas. (130921=nr 4) B10.2 Miljöval Miljöval ska göras - För exempel på produktval se Sunda Hus. B10.3 Referens yta I vissa projekt, framför allt vid ombyggnader, kan det vara lämpligare att använda referens yta enligt Målareiförbundets branschstandard för målade ytor än traditionella AMA-koder. Arkitekten ska samråda med byggprojektledaren vid alla ombyggnader om val av upplägg. B10.4 Brandskyddskrav Om brandskyddsmålning föreskrivs ska även färdigbehandling framgå av handlingarna. B10.5 Utrymningsvägar I utrymningsvägar måste underlaget samt ny målningsbehandling samordnas med brandkonsult. B10.6 Träfasad Grundning av skarvar/ändträ: impregnerande grundolja (om oljan ej ingår i grundfärgen) Grundfärg: - Organiska lösningsmedel <2% och klassificerade som skadliga att inandas. - Fungicidhalt <1% och ej cancerframkallande. - Inga miljöfarliga tensider t.ex. alkylfenoletoxylater. Täckfärg: latexfärg. - Inga miljöfarliga tensider t.ex. alkylfenoletoxylater. - Inga cancerframkallande biocider och glykoletrar med allvarlig hälsorisk. - Allergi- eller misstänkt allergiframkallande ämnen <1%. B10.7 Puts-/Betongfasad ute (mineraliska material): silikatfärg. B10.8 Puts/Betong inne (mineraliska material): silikatfärg. B10.9 Inomhus vägg/tak latexfärg lågemitterande, klass A. B10.10 Inomhus snickerier latexfärg lågemitterande, klass A. B10.11 Plåt Ytbelagd plåt ska i möjligaste mån ha standardkulör.

12 12(15) B11 Inredning B11.1 Elevtoaletter vid skolor 1. Färgsättning ska utföras med neutrala kulörer. 2. Förrum alternativt ljudklassad dörr. 3. Avskiljt från livliga korridorer och klassrum (dock ej källare eller dolda och otryggt placerade ställen). 4. Öppning utifrån ska endast kunna ske med specialnyckel elever / toalett B11:2 WC-stolar Storlek och höjd ska diskuteras. Vägghängda i största möjliga mån med anledning av städbarheten. B11.3 RWC toalett Avstånd mellan vägg och centrum toalettstol ska vara 1100 mm på båda sidorna om toalettstolen. Avståndet vägg och centrum toalettstol bör på den sida där dusch sitter helst vara 1300 mm. - Höjden på toalettstolen ska vara ca. 450mm. B11.4 Handfat i förskolor - ska vara höj- och sänkbara. B11:5 Skötbord i förskolor Samordnas med Barn & Ungdom centralt. B11.6 Hygiensystem Samråd ska ske med skolan om val av toapapphållare, handtork samt tvål samt med det företag som städar (Sodexho). Klargör med verksamheten vem som ska tillhandahålla utrustningen. Maxirullar på vägg i RWC kan göra att avståndet till toarullen blir för långt. (i de flesta fall räcker det med rulle på armstödet) För toaletter i tuff offentlig miljö ska högkvalitativ utrustning väljas. Här kan det bli aktuellt med lufthandtorkar. B11.7 Whitebord-tavlor placering i höjd och sidled ska förankras med verksamheten. B11.8 Bänkskivor Generellt ska inte bänkskivor förses med träkant (typ bokkant). B11.9 Knivlåda i köksinredningar ska vara låsbara. B11:10 Takanslutningar Helst över- och högskåp med takanslutning eller 45% avslutning över skåp. B11.11 Lärarrum Lärarfackskåp - Iab nr (18 fack) eller likvärdigt. Småfacksskåp vid kapphylla: Sono SFS 002 nr (18 fack) eller likv. B12 Vitvaror B12.1 Kylskåp Kylskåp minst i energiklass A+ väljs för låg energiförbrukning och miljösynpunkt. Förenklat använder en kombinerad kyl och frys i energiklass A +++ i snitt 60 % mindre energi än en kyl/frys i energiklass A. För diskmaskiner och för tvättmaskiner skiljer det i snitt 30 % mellan en modell i energiklass A och en i A +++. B12.2 Frysskåp Frysskåp minst i energiklass A+ väljs för låg energiförbrukning och miljösynpunkt.

13 13(15) B12.3 Spisar Spisar minst i energiklass A väljs för låg energiförbrukning och miljösynpunkt. Utred om det ska vara induktionsspis. B12.4 Diskmaskin Diskmaskiner minst i energiklass A väljs för låg energiförbrukning och miljösynpunkt. Diskmaskin placeras på sockel 300 mm ovan golv. B12.5 Diskmaskiner i förskolors hemvister samordnas med verksamheten om de ska vara snabbdiskande (400 V) ex. typ Mieles cafédiskmaskin. B12.6 Tvättmaskiner Tvättmaskiner minst i energiklass A väljs för låg energiförbrukning och miljösynpunkt. B12.7 Mopptvättmaskin Typ av mopptvättmaskin med luddlåda ska samordnas med verksamheten. B12.8 Torktumlare Torktumlare minst i energiklass B väljs för låg energiförbrukning och miljösynpunkt. B12.9 Torkskåp Torkskåp i förskolor och skolor bör helst vara 1200 mm breda. B13 Utformning B13:1 Riktlinjer för Tillgänglighet Samtliga om- och nybyggnadsprojekt som utförs av GFAB ska tillgänglighets anpassas enligt: - Riktlinjer för tillgänglighet Riv Hindren, Handisam Enklare utan hinder, Boverket utgivningsår Bygg ikapp, utgåva 5, Svenska Byggtjänst utgivningsår B13:2 Vatteninstallationer VVS företagens Branschregler Säker Vatteninstallation ska uppfyllas. B13:3 Varutransport entré Alla fastigheter bör ha en varutransportentré och beakta lagringsplats för varor. I t.ex. kontorshus behövs förutom en entré även ett litet förrådsutrymme med låsningsmöjlighet mot angränsande rum. Infart till varuinfart ska helst vara separerat från barn/elever vid förskolor och skolor. B13:4 Undercentral Utformning (helst rektangulärt) och yta för undercentral ska ta hänsyn till utrustning som ska in och säkerhetsavstånd. B13:5 tlåda Placering av postlåda ska göras i samverkan med posten. tlådan ska inte sitta på fasad. Det ska gå att snöröja kring postlådan.

14 14(15) B13:6 Blygduschar Enligt ök mellan K&F, B&U och GFAB gäller följande: - Ska vi i samband med nybyggnad/större ombyggnader bygga blygduschar? Svar = Ja - Ska vi bygga om befintliga duschrum så att dessa får blygduschar? Svar: Ja, om och när en sådan begäran kommer från B&U eller från K&F för ett enskild anläggning. I vissa fall kan en ombyggnad inte vara möjlig utan en större investering krävs, dessa fall kan då komma att behöva hanteras via utblicksarbetet. - Ska även ombytet ske i blygomklädningsrum? Svar: Ja, om det finns möjligt vid komplettering i befintliga duschrum. I samband med nybyggnad eller omfattande ombyggnader (projekt) så ska alltid blygdusch kombineras med egen omklädning. -Hur många? Svar: I befintliga duschrum ska maximalt 50% av duschplatserna byggas om. I samband med nybyggnad eller större investering ska minst en blygdusch med möjlighet till omklädning byggas. -Hur skall de utformas? Svar: De kan utföras med skärmväggar av typ Perstorpskivor samt förses med dörr men även andra lösningar kan vara aktuella. Vid nybyggnation eller större ombyggnader kan med fördel blygduschen vara ett eget rum (kan kombineras med en RWC). B14 Energi B14:1 Undermätare av energiförbrukning Undermätare av energi ska installeras i samtliga nybyggnader samt ombyggnader då de tekniska systemen byts ut så att byggnadens specifika energianvändning kan mätas. B14:2 GFAB:s krav på nyproduktionerad byggnad är max energiförbrukning köpt energi på halva BBR kravet. Vid ombyggnad gäller BBR kravet. De fasta förutsättningarna som gäller vid energiberäkningarna för GFAB:s fastigheter är följande: - 22 graders inomhustemperatur (silver enligt miljöbyggnad kräver 22 grader för att kundnöjdheten skall uppnås enligt PPD simulering) - Solinstrålning ska vara 110 kwh/m 2 år, räknat på fönsterarean, användas. - Klimatdata ska vara från Gävle eller norrut. - Köldbryggor ska vara med i beräkningen. - Värmetillskottet från människor och maskiner ska hämtas från en framtagen rapport från ÅF som heter Gavlefastigheters Fasta förutsättningar, energiberäkningar dat

15 15(15) Bilaga 1 Checklista låssystem daterad Låssystem 1 skalet Objektsspecifik skallås (oftast 1 till 5st) en per huskropp sitter i angreppsvägarna för räddningstjänsten oftast där kortläsaren är. Det är en s.k. reservlås om kortläsaren inte fungerar. Detta låssystem är unikt för GFAB:s samtliga fastigheter och ligger just nu hos Lås och Nyckel. Till dessa lås ska 3 st. nycklar beställas. Beställning sker via nyckelansvarig inom GFAB. Låset monteras i samband med Slutbesiktning efter signal från byggprojektledaren. Nycklar ska införskaffas och överlämnas till (räddningstjänsten, jour och väktare) av driften efter signal från byggprojektledaren och monteras i samband med Slutbesiktning. På vissa fastigheter där det behövs en invändig huvudnyckel sätts ett litet nyckelskåp med tagg som går på batteri (Salto systemet) och som sitter vid brandlarmcentralen. I detta skåp hängs den invändiga huvudnyckeln och taggen för att öppna skåpet har endast räddningstjänsten. Låssystem 2 innanför skalet samt uteförrådet som hör till verksamheten Låssystemen skall vara utbyggbara. Endast driftnyckeln och huvudnyckeln skall fungera till teknikutrymmen som ventilationsrum, undercentral, stora el-centraler samt fastighetsförråd. Cylinder som skall föreskrivas är ASSA DP eller likvärdig. Sophus/Soprum Tvåcylinderlås 5761 med två cylindrar. Man öppnar dörren med en cylinder i taget. En cylinder går verksamhetens personalnyckel till och den andra cylindern går återvinnarnas nyckel till, samma nyckel har Gavlegårdarna på sina sophus. Arbetsgång I samband med att bygghandlingarna tas fram eller på sista projekteringsmötet tas en stomme till låsschema fram, medverkande personer bör vara: Verksamheten. Byggprojektledaren. Säkerhetstekniker från GFAB. Nyckelansvarig hos GFAB. Låsexpert (ex. från ASSA). För hjälp med beslagsbiten hänvisas till ASSA: Arkitektservice Telefon: E-post:

radonåtgärder misslyckats pga okunskap. Radonduks placering skall beaktas även ur arbetssynvinkel.

radonåtgärder misslyckats pga okunskap. Radonduks placering skall beaktas även ur arbetssynvinkel. Ej aktuellt Inarbetat 1(10) Projekteringskrav Bygg Ingående i Gavlefastigheters projekteringsanvisning ALLMÄNNA ANVISNINGAR - Myndighetskrav skall alltid uppfyllas. - Minimikrav enl. Hus AMA 08 skall innehållas

Läs mer

Vändskivan 5 Imtech Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS

Vändskivan 5 Imtech Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS Handling 6.2 Sidantal 3 Vändskivan 5 Imtech Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS Totalentreprenad om och tillbyggnad Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING 0

Läs mer

B Engström konsult ab

B Engström konsult ab 1(5) B Engström konsult ab Runstensvägen 26, 446 35 ÄLVÄNGEN, Tel. 0303-746 373 RÅD & ANVISNINGAR PROJEKTERING AV LIVMEDELSLOKALER PLANERING Anvisningarna avser ny- och ombyggnad av livsmedelslokal Livsmedelslokalerna

Läs mer

Projekteringsanvisning Rumsanvisningar Förskola FÖR PROJEKTÖRER OCH ENTREPRENÖRER UTGÅVA 7 20 OKTOBER 2015 28 SIDOR

Projekteringsanvisning Rumsanvisningar Förskola FÖR PROJEKTÖRER OCH ENTREPRENÖRER UTGÅVA 7 20 OKTOBER 2015 28 SIDOR Projekteringsanvisning Rumsanvisningar Förskola FÖR PROJEKTÖRER OCH ENTREPRENÖRER UTGÅVA 7 20 OKTOBER 2015 28 SIDOR Innehåll Läs detta först viktig information... 2 Rumsanvisningar förskola... 3 Senaste

Läs mer

Checklista för inredning av städvänliga lokaler

Checklista för inredning av städvänliga lokaler 1 (8) Checklista för inredning av städvänliga lokaler Checklistan beskriver vad ni själva ska göra för att underlätta städningen av era lokaler. Checklistan tar både upp sådant som kan förbättras i befintliga

Läs mer

Projekteringsanvisning Rumsanvisningar Skola FÖR PROJEKTÖRER OCH ENTREPRENÖRER UTGÅVA 19 20 OKTOBER 2015 40 SIDOR

Projekteringsanvisning Rumsanvisningar Skola FÖR PROJEKTÖRER OCH ENTREPRENÖRER UTGÅVA 19 20 OKTOBER 2015 40 SIDOR Projekteringsanvisning Rumsanvisningar Skola FÖR PROJEKTÖRER OCH ENTREPRENÖRER UTGÅVA 19 20 OKTOBER 2015 40 SIDOR Innehåll Viktig information läs detta först... 2 Rumsanvisningar skola... 3 Senaste revidering

Läs mer

V-F 101 G: Bef. S: Bef. V: Bef väv lagas och målas. T: Bef. Övrigt: byta armatur samt se över tändning. Kopiering/Arkiv 102 G: Bef. V: Bef.

V-F 101 G: Bef. S: Bef. V: Bef väv lagas och målas. T: Bef. Övrigt: byta armatur samt se över tändning. Kopiering/Arkiv 102 G: Bef. V: Bef. Rumsbeskrivning Datum: 2012-11-23 Objekt: BDX Proj.nr: 250 Bolag: Lejontassen fastighets AB Vår ref: Lars-Göran Hedström Tel: 070-5461301 E-post: lars-goran.hedstrom@lulea.galaren.se Förklaringar: G =

Läs mer

Storheden 1:55 Sidan 1 av 19 Myrorna Förfrågningsunderlag Luleå 2013-11-13

Storheden 1:55 Sidan 1 av 19 Myrorna Förfrågningsunderlag Luleå 2013-11-13 Storheden 1:55 Sidan 1 av 19 Storheden 1:55 Lokalanpassning 2. RUMSBESKRIVNING Datum: 2013-11-13 Senast ändrad: 2013-00-00 PRELIMINÄRHANDLING Upprättad av: Simon Sundström Uppdragsansvarig: Simon Sundström

Läs mer

Objekt 2287 Kontorsmoduler i två plan ca 500 kvm

Objekt 2287 Kontorsmoduler i två plan ca 500 kvm Objekt 2287 Kontorsmoduler i två plan ca 500 kvm Bodbörsen AB Telefon Styrelsens säte TEKNISK BESKRIVNING Objekt 2287 ALLMÄNT Byggnaden är tillverkad och monterad av volymelement enligt Moelven

Läs mer

Villan. Ett energismart alternativ. Sandwichkonstuktion med SPU-isolering

Villan. Ett energismart alternativ. Sandwichkonstuktion med SPU-isolering Villan Ett energismart alternativ Sandwichkonstuktion med SPU-isolering Målgrupp Vår målgrupp med huset är den moderna människan som uppskattar sin fritid och vill ha ett energieffektivt hus som är framtids

Läs mer

Bilen 25. Förfrågningsunderlag. RAMBESKRIVNING - HUS Totalentreprenad. Handling 6.2 Sidantal 3. Upprättad 2014-05-09 av Simon Sundström

Bilen 25. Förfrågningsunderlag. RAMBESKRIVNING - HUS Totalentreprenad. Handling 6.2 Sidantal 3. Upprättad 2014-05-09 av Simon Sundström Handling 6.2 Sidantal 3 Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS Totalentreprenad Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING 0 RAMBESKRIVNING- HUS... 3 3(6) 0 RAMBESKRIVNING-HUS

Läs mer

BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING 2-plans husen 19-24

BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING 2-plans husen 19-24 2014-12-02 BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING 2-plans husen 19-24 PROJEKT: Liden, Lidköping NR: 4675 BYGGNADSBESKRIVNING Grund platta på mark Kantisolerad betongplatta på mark med 300 mm underliggande markisolering.

Läs mer

LÅS OCH BESLAG I SKOLA

LÅS OCH BESLAG I SKOLA Rådgivande, ska ses som goda exempel LÅS OCH BESLAG I SKOLA Datum: 2013-02-01 Bakgrund I skolan behövs olika typer av lås och beslag beroende på vad för funktion en lokal och dörr, innerdörr, ytterdörr

Läs mer

Leveransdeklaration Fritid 52-2011 LD 2011Fritid 52 Reviderad: 2011-05-31

Leveransdeklaration Fritid 52-2011 LD 2011Fritid 52 Reviderad: 2011-05-31 Leveransdeklaration Fritid 52-2011 LD 2011Fritid 52 Reviderad: 2011-05-31 Huskomponenter Linghed AB Tel: +46 246 32 22 00 Huvudkontor - Fabrik Fax: +46 246 22 475 Lingvägen 130 E-post: info@dala-hus.se

Läs mer

Basanpassning Bättre för alla. Antagen av kommunfullmäktige 2008-04-09

Basanpassning Bättre för alla. Antagen av kommunfullmäktige 2008-04-09 Basanpassning Bättre för alla Antagen av kommunfullmäktige 2008-04-09 1 2 2008-01-08 Basanpassning Bättre för alla Enligt FN:s standardregler skall personer med funktionsnedsättning tillförsäkras delaktighet

Läs mer

RAMBESKRIVNING BYGG FO KAROLINSKA 2009-12-01. Dokumentnamn: 06 Rambesk Bygg.docx. Sida 1/7. Datum 091201. Magnus Huss. Rambeskr.

RAMBESKRIVNING BYGG FO KAROLINSKA 2009-12-01. Dokumentnamn: 06 Rambesk Bygg.docx. Sida 1/7. Datum 091201. Magnus Huss. Rambeskr. RAMBESKRIVNING BYGG FO KAROLINSKA 2009-12-01 Dokumentnamn: 06 Rambesk Bygg.docx Dokumentägare: Lennart Styhr Författare: Johanna Ek Dokumentidentifikation Process Dok.typ Region Förvaltning Rambeskr. 52

Läs mer

Rumsbeskrivning. Kvarteret Svea i Barkarbystaden Preliminär GENERELLT. Släta vita alt. spegeldörrar. ca 2.6 m (undantag framgår av Bofakta) ENTRÉHALL

Rumsbeskrivning. Kvarteret Svea i Barkarbystaden Preliminär GENERELLT. Släta vita alt. spegeldörrar. ca 2.6 m (undantag framgår av Bofakta) ENTRÉHALL Rumsbeskrivning GENERELLT Kvarteret Svea i Barkarbystaden Lägenhetsdörr Innerdörrar Fönsterbänkar Rumshöjd Daloc Säkerhetsdörr Släta vita alt. spegeldörrar Kalksten ca 2.6 m (undantag framgår av Bofakta)

Läs mer

OBJEKT 1260 SEMINARIET Åtgärdsprogram Bygg

OBJEKT 1260 SEMINARIET Åtgärdsprogram Bygg OBJEKT 1260 SEMINARIET Åtgärdsprogram Bygg HUS A RUM RUM BYGGDEL ÅTGÄRD 1001 Trappa G Bef stengolv poleras Ö Karmar ytterdörrsparti slipas och ommålas 1002 Passage G Bef linoleummatta rivs, ny linoleummatta

Läs mer

GÖTEBORGS STAD, LOKALSEKRETARIATET NYBYGGNAD AV FÖRSKOLA, STUDIELYCKANS DAGHEM, TUVE 46:1

GÖTEBORGS STAD, LOKALSEKRETARIATET NYBYGGNAD AV FÖRSKOLA, STUDIELYCKANS DAGHEM, TUVE 46:1 GÖTEBORGS STAD, LOKALSEKRETARIATET NYBYGGNAD AV FÖRSKOLA, STUDIELYCKANS DAGHEM, TUVE 46:1 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG DELRUMSBESKRIVNING Sid 1-18 Göteborg 2007-04-13 GF KONSULT AB, Box 8774, 402 76 Göteborg.

Läs mer

Storheden 1:55 Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS

Storheden 1:55 Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS Handling 6.7 Sidantal 3 Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS Totalentreprenad Bygg Måla Golv Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign Rivning samt tak 2013-11-28 SS INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Kvarteret Ingo. Kv Ingo. Parhus för fritidsboende. www.mossholmen.se. 16 fritidsbostäder i 8 parhus av två hustyper. 1 N

Kvarteret Ingo. Kv Ingo. Parhus för fritidsboende. www.mossholmen.se. 16 fritidsbostäder i 8 parhus av två hustyper. 1 N arhus för fritidsboende fritidsbostäder i parhus av två hustyper. 0 Reserverade hus är rödmarkerade. SID () , A 0 arhus för fritidsboende Hustyp A (r ) Träpanel Skivmaterial, vitt låt, grå Fasader i skala

Läs mer

Leveransbeskrivning Villa

Leveransbeskrivning Villa Leveransbeskrivning Villa I våra leveransdeklarationer har vi valt att utgå från ett leveransalternativ där stommonteringen ingår. Vår tanke är att du skall känna dig trygg med att byggnaden kommer snabbt

Läs mer

Rättigheter och Skyldigheter Vem svarar för underhåll av Gåshaga Pirar 5s lägenheter?

Rättigheter och Skyldigheter Vem svarar för underhåll av Gåshaga Pirar 5s lägenheter? 1 Rättigheter och Skyldigheter Vem svarar för underhåll av Gåshaga Pirar 5s lägenheter? Underhållsskyldighet enligt 32 i bostadsrättsföreningens stadgar. Innebörden av bostadsrättshavarens skyldighet att

Läs mer

Bostads Ab Närpes Ängsgården II as oy

Bostads Ab Närpes Ängsgården II as oy Bostads Ab Närpes Ängsgården II as oy Bekväma bostäder i enplans radhus på utmärkt läge i Närpes centrum MR BYGGER ER FRAMTID byggarna Bostads Ab Närpes Ängsgården II as oy Vi fortsätter skede II i vårt

Läs mer

Sundsåker. 20 lägenheter vid ljusnans strand

Sundsåker. 20 lägenheter vid ljusnans strand Sundsåker 20 lägenheter vid ljusnans strand Bo bekvämt vid Ljusnans strand Strikt och modern arkitektur i kombination med trivsel har varit i fokus. Här ska det vara bekvämt att leva. Med ett unikt läge

Läs mer

Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB GUMMIFABRIKEN BILAGA 1 SH BESKRIVNING TYPRUM SYSTEMHANDLING ETAPP 2. Kv Knekten 16, VÄRNAMO K:N Projekt 0803

Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB GUMMIFABRIKEN BILAGA 1 SH BESKRIVNING TYPRUM SYSTEMHANDLING ETAPP 2. Kv Knekten 16, VÄRNAMO K:N Projekt 0803 BILAGA 1_ SH A BESKRIVNING Sidantal inkl försättsblad 29 Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB BILAGA 1 SH BESKRIVNING TYPRUM Borås M A arkitekter AB P145237A Västerlånggatan 12 503 30 Borås Tel.033-14

Läs mer

Ansvarsfördelning mellan bostadsrättsförening och bostadsrättshavare i Brf Grimskär1

Ansvarsfördelning mellan bostadsrättsförening och bostadsrättshavare i Brf Grimskär1 mars 2015/pelj Ansvarsfördelning mellan bostadsrättsförening och bostadsrättshavare i Brf Grimskär1 Innehåll Väggar i Lägenhet... 1 Golv... 1 Innertak i lägenhet... 2 Dörrar... 2 Fönster, fönsterdörr och

Läs mer

Rumsfunktionsprogram OM- OCH TILLBYGGNAD POLISFLYGET ARLANDA FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Stockholm 2012-03-30

Rumsfunktionsprogram OM- OCH TILLBYGGNAD POLISFLYGET ARLANDA FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Stockholm 2012-03-30 Rumsfunktionsprogram Stockholm 37 2 Hänvisningar För fullständig kravställan se även: Administrativa föreskrifter A-ritningar E- handlingar VVS-handlingar Ljudhandling Brandskyddsdokumentation med Brandritningar

Läs mer

PRODUKTBLAD HUS NR. 1-3

PRODUKTBLAD HUS NR. 1-3 PRODUKTBLAD HUS NR. 1-3 INNEHÅLL Hus 1-82 m² Hus 2-130 m² Hus 3-165 m² Specifikation Material Kontakt 3 4 5 6 7 7 Husen på Klyvaregränd finns i tre grundutföranden beroende på storlek 80, 130 eller 165

Läs mer

Villa Björkhaga TEKNISK BESKRIVNING

Villa Björkhaga TEKNISK BESKRIVNING Villa Björkhaga TEKNISK BESKRIVNING Här ges en närmare beskrivning av de material och ytskikt som förekommer i rumsbeskrivningen. Vissa material förekommer bara i en version av Villa Björkhaga, vilket

Läs mer

Ansvarsfördelning mellan bostadsrättsföreningen och bostadsrättshavaren gällande inre underhåll och reparationer

Ansvarsfördelning mellan bostadsrättsföreningen och bostadsrättshavaren gällande inre underhåll och reparationer Ansvarsfördelning mellan bostadsrättsföreningen och bostadsrättshavaren gällande inre underhåll och reparationer Som bostadsrättsinnehavare måste du själv bekosta reparationer och förbättringar på sådant

Läs mer

BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING

BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING 2012-01-24 Rev 2012-04-04 Rev 2012-10-15 BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING PROJEKT: Seniorvillan 4669, 1-plan parhus NR:1-12 BYGGNADSBESKRIVNING PROJEKT: Seniorvillor KV.Ritaren Vara kommun projekt 4669 Grund

Läs mer

Snart får du ett nytt badrum! Information från Svenska Bostäder om badrumsombyggnad

Snart får du ett nytt badrum! Information från Svenska Bostäder om badrumsombyggnad Snart får du ett nytt badrum! Information från Svenska Bostäder om badrumsombyggnad Alla hus åldras och behöver renoveras Vid en badrumsombyggnad får badrum och el-installationer en ny modern standard

Läs mer

BYGGKONSULTEN I VENDELSÖ AB

BYGGKONSULTEN I VENDELSÖ AB BYGGKONSULTEN I VENDELSÖ AB HANINGE RIBBY 2:221 GRÄNSVÄGEN 27 C, 137 41 VÄSTERHANINGE ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Adress Telefon Mobil Org nr E-post/webb Kvistvägen 8 136 68 VENDELSÖ 08-776 20 91 070-468 23

Läs mer

STYRSÖ BLACK & WHITE ENTREPRENAD- OCH RUMSBESKRIVNING

STYRSÖ BLACK & WHITE ENTREPRENAD- OCH RUMSBESKRIVNING ENTREPRENAD- OCH RUMSBESKRIVNING GENERELLT ENTREPRENADBESKRIVNIG ENTREPRENADBESKRIVNING UTG. 2 2014-08-08 Åtagande gäller nybyggnation av enfamiljshus baserat på plan- och fasadritningar, leveransbeskrivning

Läs mer

Brf Borealis Rambeskrivning för ombyggnad av badrum

Brf Borealis Rambeskrivning för ombyggnad av badrum Brf Borealis Rambeskrivning för ombyggnad av badrum HANDLING FU1 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG C5 Gruppen AB Karlbergsvägen 84 113 35 STOCKHOLM Tel 08-690 26 90 Fax 08-690 26 99 Beställare. Lägenhet nr Ort:.. Datum.....

Läs mer

BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING

BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING 2015-09-07 BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING PROJEKT: Ormbacka 2-planshus 146 kvm NR: 4707 BYGGNADSBESKRIVNING PROJEKT: Ormbacka 2-planshus 146 kvm NR: 4707 Grund platta på mark Kantisolerad betongplatta på

Läs mer

Kortfattad teknisk beskrivning

Kortfattad teknisk beskrivning 2013-08-14 Kortfattad teknisk beskrivning trädgårdsstaden i vallentuna etapp 5, kedjehus nr 42-55 sid 2 av 5 Mark e även särskild markplaneringsplan. Ytor på tomtmark enligt bofaktablad. Utrustning på

Läs mer

KV HÄGERN 11, LULEÅ OMBYGGNAD AV KONTORSLOKALER 2012. BRANDSKYDDSDOKUMENTATION Utgåva 1, förfrågningsskede. Luleå 2012-02-15. WSP Byggprojektering

KV HÄGERN 11, LULEÅ OMBYGGNAD AV KONTORSLOKALER 2012. BRANDSKYDDSDOKUMENTATION Utgåva 1, förfrågningsskede. Luleå 2012-02-15. WSP Byggprojektering Utgåva 1, förfrågningsskede H:\LULEÅ\CENTRUM\HÄGERN\HÄGERN 2012\BD1\Hägern 2012 bdf1doc.doc Mall: Allmän - Stående - 2003.dot ver 1.0 Luleå 2012-02-15 WSP Byggprojektering Håkan Lantz WSP Byggprojektering

Läs mer

BYGG- OCH RUMSBESKRIVNING. Förfrågningsunderlag. Fel: Det gick inte att hitta referenskällan. Uddevalla 2011-09-15. Beskrivningen är upprättad av

BYGG- OCH RUMSBESKRIVNING. Förfrågningsunderlag. Fel: Det gick inte att hitta referenskällan. Uddevalla 2011-09-15. Beskrivningen är upprättad av 1 (14) Rev. Fel: Det gick inte att hitta referenskällan BYGG- OCH RUMSBESKRIVNING Förfrågningsunderlag Uddevalla Beskrivningen är upprättad av Nockpannan Byggledning Tel 0522-518447 2 (14) Rev. Mobil 0708-134895

Läs mer

Offertunderlag för källarrenovering

Offertunderlag för källarrenovering Offertunderlag för källarrenovering Huset byggdes 1927 och byggdes om och till 1978 1980 åt syd och väst. Gillestuga och toalett tillhör utbyggnaden. Enligt uppgift ska grunden vara betong i de gamla delarna

Läs mer

Leveransbeskrivning Fritidshus. Alla modeller går även att få som Villa standard

Leveransbeskrivning Fritidshus. Alla modeller går även att få som Villa standard Leveransbeskrivning Fritidshus Alla modeller går även att få som Villa standard I våra leveransdeklarationer har vi valt att utgå från ett leveransalternativ där stommonteringen ingår. Vår tanke är att

Läs mer

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget POLICY FÖR SKÖTSEL OCH RENOVERING 1(6) Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget Ansvar för skötsel och renovering Enligt 13 i Föreningens stadgar gäller att Bostadsrättshavaren

Läs mer

FÖRTECKNING, A-RITNINGAR ÄLGÖ KONSTHALL, MIKAEL RICHTER FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2006 05 14

FÖRTECKNING, A-RITNINGAR ÄLGÖ KONSTHALL, MIKAEL RICHTER FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2006 05 14 FÖRTECKNING, A-RITNINGAR, MIKAEL RICHTER DATUM SENAST REV 2006 05 14 SIDA1 AV 1 apolis AB, Körsbärsvägen 22, 114 23 Stockholm TEL 08-6730380 www.apolis.se RITNINGSNUMMER REV RITNINGENS INNEHÅLL FORMAT

Läs mer

KRISTIANSTADS KOMMUN VITTSKÖVLE 21:4 VITTSKÖVLE HEMMET VITTSKÖVLEVÄGEN 104 297 91 VITTSKÖVLE

KRISTIANSTADS KOMMUN VITTSKÖVLE 21:4 VITTSKÖVLE HEMMET VITTSKÖVLEVÄGEN 104 297 91 VITTSKÖVLE BILAGA 3 KRISTIANSTADS KOMMUN VITTSKÖVLE 21:4 VITTSKÖVLE HEMMET VITTSKÖVLEVÄGEN 104 297 91 VITTSKÖVLE STATUSBESIKTNING UT- OCH IN- VÄNDIGT AV FASTIGHET MED BYGGNADER Kristianstad 2004-08-19 FB Engineering

Läs mer

Inventeringsprotokoll Statusbedömning

Inventeringsprotokoll Statusbedömning Inventeringsprotokoll Statusbedömning TRAPPHUS, HISSKORG Fastighet Kv Dykaren Inventeringsdatum 2012-06-20 Byggnad 1 Omg Adress Alströmergatan 45 Egenkontroll Besiktningsman Oskar Rudbeck Granskning 2012-09-28

Läs mer

Regelsamling för Boverkets byggregler, BBR. 5 Brandskydd Allmänna förutsättningar. Betydelse av räddningstjänstens insats

Regelsamling för Boverkets byggregler, BBR. 5 Brandskydd Allmänna förutsättningar. Betydelse av räddningstjänstens insats Regelsamling för Boverkets byggregler, BBR 5 Brandskydd Allmänna förutsättningar Byggnader ska utformas med sådant brandskydd att brandsäkerheten blir tillfredsställande. Utformningen av brandskyddet ska

Läs mer

Kontrollera själv ditt inbrottsskydd. Skyddsklass 2

Kontrollera själv ditt inbrottsskydd. Skyddsklass 2 Kontrollera själv ditt inbrottsskydd Skyddsklass 2 2 3 Kontrollera själv att ditt företag uppfyller skyddskraven vid inbrott För att du ska få full ersättning vid ett inbrott måste inbrottsskyddskraven

Läs mer

www.valdahus.se Vår devis: Långsiktig hållbarhet kräver robusta konstruktioner!

www.valdahus.se Vår devis: Långsiktig hållbarhet kräver robusta konstruktioner! www.valdahus.se Vår devis: Långsiktig hållbarhet kräver robusta konstruktioner! Den investerade kapital ger högre värdesättning i förhållande till hus byggda av konstruktioner i trä. Väggkonstruktionen

Läs mer

Vattenskadesäkert byggande VASKA. Vattenskaderisker Råd och anvisningar

Vattenskadesäkert byggande VASKA. Vattenskaderisker Råd och anvisningar Vattenskadesäkert byggande VASKA Vattenskaderisker Råd och anvisningar Här inträffar skadorna! Tvättstuga 7% Annat utrymme 29% Kök 23% Toalett 4% Bad/Dusch 37% Se över villans ledningssystem, tätskikt

Läs mer

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget BRF FINNBERGET POLICY FÖR SKÖTSEL OCH RENOVERING 1(6) Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget Ansvar för skötsel och renovering Enligt 13 i föreningens stadgar gäller: Bostadsrättshavaren

Läs mer

Vem ansvarar för vad? En lathund för medlemmar i Brf Oliven 13-14. Underhåll och reparationer

Vem ansvarar för vad? En lathund för medlemmar i Brf Oliven 13-14. Underhåll och reparationer 2010-05-20 Vem ansvarar för vad? En lathund för medlemmar i Brf Oliven 13-14 Underhåll och reparationer Brf Oliven 13-14, Oxelösund sida 1 av 5 1. Balkong Ingen målning, håltagning, påförande av material

Läs mer

TULLBOTORP, TULLGARNS KUNGSGÅRD

TULLBOTORP, TULLGARNS KUNGSGÅRD TULLBOTORP, TULLGARNS KUNGSGÅRD BESKRIVNING Totalrenoverad bostadsfastighet avsedd för permanentboende. Byggnadsyta på mark ca 220 m 2. Boarea 335 m 2 Nybyggnad av fristående carport/förråd, byggnadsyta

Läs mer

massiva Massiva innerdörrar

massiva Massiva innerdörrar massiva INNERDörRaR Massiva innerdörrar Dörren till ett rum Varje dag rör vi oss i många olika rum. Vart och ett med sin uppgift. En del för gemenskap, andra för arbete eller avskildhet. Med dörren kan

Läs mer

Kaptensgården. Radhusområde Västervik 2009-06-10. Daniel Fagerberg Arkitekter Birkagatan 4 111 36 Stockholm

Kaptensgården. Radhusområde Västervik 2009-06-10. Daniel Fagerberg Arkitekter Birkagatan 4 111 36 Stockholm Kaptensgården Radhusområde Västervik 2009-06-10 Daniel Fagerberg Arkitekter Birkagatan 4 111 36 Stockholm C: +46(0)703 384 385 T: +46(0)8 5592 6008 F: +46(0)8 316 009 E: daniel@danielfagerberg.se W: www.danielfagerberg.se

Läs mer

Vändskivan 5 Hus E Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS

Vändskivan 5 Hus E Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS Handling 6.7 Sidantal 3 Vändskivan 5 Hus E Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS Totalentreprenad Fasad och skärmtak Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING 0

Läs mer

Badrumsunderlaget som du har i din hand är ett underlag för att lotsa dig fram på ett bra sätt när du

Badrumsunderlaget som du har i din hand är ett underlag för att lotsa dig fram på ett bra sätt när du Bygga nytt badrum? Badrumsunderlaget som du har i din hand är ett underlag för att lotsa dig fram på ett bra sätt när du skall bygga om ditt badrum. Under resans gång kommer du att upptäcka att det är

Läs mer

Vårdsätra 14:4 Takomläggning RAMBESKRIVNING

Vårdsätra 14:4 Takomläggning RAMBESKRIVNING Vårdsätra 14:4 Takomläggning Totalentreprenad RAMBESKRIVNING 2015-02-15 Rev Rev.datum Sign Strandbodgatan 1 Box 237 751 05 Uppsala Tel: 018-17 08 00 www.temagruppen.se 190100000 Upprättad av: Per Liljestrand

Läs mer

PW Bad & Bygg AB. Under stambytet

PW Bad & Bygg AB. Under stambytet Under stambytet Det praktiska arbetet med stambytesprojektet börjar med att vi noggrant dokumenterar och fotograferar de utrymmen vi skall arbeta i så att vi vet hur det ser ut före arbete påbörjas. Detta

Läs mer

Boendeansvar vem ansvarar för underhållet av bostaden?

Boendeansvar vem ansvarar för underhållet av bostaden? Boendeansvar vem ansvarar för underhållet av bostaden? Som en grundprincip gäller att bostadsrättshavaren, den boende, har ansvaret för underhållet av sin lägenhet, och att bostadsrättsföreningen ansvarar

Läs mer

Ritningar och beskrivningar. Välkommen till Brf Söderängarna, Örebro

Ritningar och beskrivningar. Välkommen till Brf Söderängarna, Örebro Ritningar och beskrivningar Välkommen till Brf Söderängarna, Örebro 1 Välkommen till ditt nya hem! När du är ute och tittar på lägenheter så är det inte bara en ny bostad du är ute efter. Du letar efter

Läs mer

OMRÅDE BESKRIVNING PRODUKT PRODUCENT ANTAL

OMRÅDE BESKRIVNING PRODUKT PRODUCENT ANTAL Material RH 160 GRUND Platta på mark med vattenburen golvvärme. STOMME Yttervägg Innervägg Tak Träkonstruktion med kryssade reglar och 265 mm cellulosaisolering. Utvändig stående sibiriskt lärkträfasad.

Läs mer

BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING

BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING 2011-03-23 BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING PROJEKT: Gräddkannan, Lidköping NR: 4647 BYGGNADSBESKRIVNING PROJEKT: Gräddkannan NR: 4647 Grund platta på mark Kantisolerad betongplatta på mark med erforderlig

Läs mer

Teknisk information Halle Thermo

Teknisk information Halle Thermo Teknisk information Halle Thermo 1. Allmänt Halle Thermo är ett inglasningssystem med köldbruten brygga i luckor och i yttre ramen av partiet. Köldbrytningen görs genom att inre och yttre aluminium profiler

Läs mer

INREDNINGSBESKRIVNING

INREDNINGSBESKRIVNING INREDNINGSBESKRIVNING Larroy Original I alla våra hus ingår Larroy Original - en noga utvald inredning som ingår i priset för just din specifika bostad. På bilderna ser du exempel på några av de inredningsdetaljer

Läs mer

Centralt och tillgängligt. boende i Karlaskolan

Centralt och tillgängligt. boende i Karlaskolan Centralt och tillgängligt boende i Karlaskolan Vad är kooperativ hyresrätt? Kungsörs kommun har i samarbete med ett lokalt byggföretag, BroWest Bygg AB, byggt om före detta Karlaskolan till 15 lättillgängliga

Läs mer

Förfrågningsunderlag hus ver. 2

Förfrågningsunderlag hus ver. 2 Förfrågningsunderlag hus ver. 2 Måtten är inte hugna i sten utan kan ändras om det gör bygget billigare. Likaså om motsvarande byggmaterial finns med samma egenskaper så kan det räknas på, eller alternativ

Läs mer

NEW ENGLAND BOBERGA VRETBO VÄSTERÅS

NEW ENGLAND BOBERGA VRETBO VÄSTERÅS NEW ENGLAND BOBERGA VRETBO VÄSTERÅS New England - BOBERGA VRETBO - De senaste åren har jag gång på gång stött på behovet från många kunder, att kunna kombinera trygghet och bekvämlighet, funktion och design

Läs mer

Underhåll och reparationer Har något gått sönder hos dig? Är du rätt försäkrad? bostadsrättsförsäkring tillägg Vill du bygga om?

Underhåll och reparationer Har något gått sönder hos dig? Är du rätt försäkrad? bostadsrättsförsäkring tillägg Vill du bygga om? Underhåll och reparationer Har något gått sönder hos dig? Då kanske du undrar om du själv måste laga det eller om föreningen kan stå för kostnaderna? Börja med att titta i den bifogade listan vem som ansvarar

Läs mer

Nallebjörnens förskola Lidingö

Nallebjörnens förskola Lidingö Nallebjörnens förskola Lidingö Förenklad rapportering 2010-02-08 Ordernr: 18495 AK-konsult Indoor Air AB Vi löser fukt- och miljöproblem i byggnader Postadress 163 29 Spånga Besöksadress Stormbyvägen 2-4

Läs mer

TEKNISK BESKRIVNING Brf Skogsparken 5 i Haninge, H105

TEKNISK BESKRIVNING Brf Skogsparken 5 i Haninge, H105 TEKNISK BESKRIVNING Brf Skogsparken 5 i Haninge, H105 MARK Kallförråd med storlek ca 6 m2 ingår med placering i närheten av bostaden, kallförråd till bostad 26 och 29 är placerade vid parkeringsanläggning

Läs mer

Nyby Gärde, Fajansområdet, Falkenberg 2008-01-30

Nyby Gärde, Fajansområdet, Falkenberg 2008-01-30 Nyby Gärde, Fajansområdet, Falkenberg 2008-01-30 Rumsbeskrivning Hustyp A o AS Målning Kapprum Golv Klinker med komfortvärme Sovrum, plan 1 Golv Eklamell WC/Dusch/Tvätt Golv Klinker med komfortvärme Plan

Läs mer

Kortfattad teknisk beskrivning och rumsbeskrivning

Kortfattad teknisk beskrivning och rumsbeskrivning 2015-03-09 1 av 5 Kortfattad teknisk beskrivning och rumsbeskrivning BRF CENRALPARKEN, NÄBYPARK, ÄBY sid 2 av 5 ALLMÄN MARK YBELÄNINAR PÅ EMENAM ÅRD årdar delvis på betongbjälklag Plattläggning vid entréer

Läs mer

Komplett stomme till flerbostadshus

Komplett stomme till flerbostadshus Fördelarna med vår stomme Komplett stomme till flerbostadshus...för arkitekten Det är utsidan som räknas. Åtminstone om man vill ha en vacker fasad. Om du bygger med LK Putsvägg får du en helt fogfri fasad.

Läs mer

SKÖTSEL OCH STÄDNING GOLV LINOLEUMMATTA OLJADE ELLER SÅPADE TRÄGOLV STEN- OCH KLINKER

SKÖTSEL OCH STÄDNING GOLV LINOLEUMMATTA OLJADE ELLER SÅPADE TRÄGOLV STEN- OCH KLINKER SKÖTSEL OCH STÄDNING Bostadens material och ytskikt är i regel tåliga och lätta att hålla rena. De flesta materialleverantörer har omfattande dokumentation om materialens egenskaper i olika avseenden,

Läs mer

Att tänka på när du flyttar ut

Att tänka på när du flyttar ut Att tänka på när du flyttar ut Kreation.se 15-0191 Vi hoppas att du trivts med att vara hyresgäst hos oss på Växjöbostäder. Inför din avflyttning är det några saker du bör tänka på. För att göra det hela

Läs mer

OMRÅDE BESKRIVNING PRODUKT PRODUCENT ANTAL

OMRÅDE BESKRIVNING PRODUKT PRODUCENT ANTAL Material RH 150 GRUND Platta på mark med vattenburen golvvärme. STOMME Yttervägg Innervägg Tak Träkonstruktion med kryssade reglar och 265 mm cellulosaisolering. Utvändig stående sibiriskt lärkträfasad.

Läs mer

Den inbrottssäkra Altandörren, enkeldörr

Den inbrottssäkra Altandörren, enkeldörr Den inbrottssäkra Altandörren, enkeldörr Det är viktigt att se till att dörrens samtliga delar har godkända enheter, gångjärn, låsning, spanjolett och slutbleck. Se över altandörrarna. Altan- eller fönsterdörrar

Läs mer

Underhållsplan för Brf Månstenen 18/11 2014. Innehåll. 1. Objekt 2. 2. Syfte och omfattning 3. 3. Underlag 3. 4. Tidigare renoveringar 4

Underhållsplan för Brf Månstenen 18/11 2014. Innehåll. 1. Objekt 2. 2. Syfte och omfattning 3. 3. Underlag 3. 4. Tidigare renoveringar 4 Underhållsplan för Brf Månstenen 18/11 2014 Innehåll. 1. Objekt 2 2. Syfte och omfattning 3 3. Underlag 3 4. Tidigare renoveringar 4 5. Kortfattad byggnadsbeskrivning 4 6. Underhållsbehov och avsättning

Läs mer

FrontShield 56/66 entrédörrar

FrontShield 56/66 entrédörrar FrontShield 56/66 entrédörrar Preconal har dörren vi är dörrspecialisten! Entrédörrar som håller! Preconal har med stor framgång styrt utvecklingen av entrédörrar. Vår erfarenhet tillsammans med ständiga

Läs mer

B.06.300 U-värde (putsad vägg): 1,049 Vikt per block: 3,6 kg. B.10.300 U-värde (putsad vägg): 0,649 Vikt per block: 3 kg

B.06.300 U-värde (putsad vägg): 1,049 Vikt per block: 3,6 kg. B.10.300 U-värde (putsad vägg): 0,649 Vikt per block: 3 kg B.06.300 U-värde (putsad vägg): 1,049 Vikt per block: 3,6 kg B.10.300 U-värde (putsad vägg): 0,649 Vikt per block: 3 kg B.15.300 - kommer under 2015 U-värde (putsad vägg): 0,462 Vikt per block: 4,5 kg

Läs mer

Checklista för kontrollrond

Checklista för kontrollrond Checklista för kontrollrond Dessa listor är allmänt framtagna Komplettera dessa listor med flera kontrollpunkter och överlämna till handläggaren för uppdatering Notera vilka av uppgifterna som ej är relevanta

Läs mer

Känn dig trygg i vått och torrt

Känn dig trygg i vått och torrt Känn dig trygg i vått och torrt Buildings denna broschyr ger dig råd om hur du kan förebygga vattenskador i ditt hem. Ett samarbete alla vinner på Sveriges BostadsrättsCentrum, SBC, och If har sedan många

Läs mer

at t b o i b o s ta d s r ät t Vem ansvarar för underhåll?

at t b o i b o s ta d s r ät t Vem ansvarar för underhåll? at t b o i b o s ta d s r ät t Vem ansvarar för underhåll? I en bostadsrättsförening delas ansvaret för underhåll mellan bostadsrättsföreningen och bostadsrättshavaren. På följande sidor kan du se vem

Läs mer

AB Helsingborgshem. Agenda

AB Helsingborgshem. Agenda AB Helsingborgshem AB Helsingborgshem Agenda 1. Våra åtaganden 2. Generella implementeringspunkter 3. Kv Turkiet (Portalen) 4. Parkkvarteret 5. Björka/Ödåkra 6. Individuellt Mätsystem 7. Fotokollage över

Läs mer

Vindsutrymmen Allmänna råd

Vindsutrymmen Allmänna råd Vindsutrymmen Allmänna råd Vindsbjälklaget upptar vanligen en stor yta i byggnaden och där finns ofta plats att lägga ett tjockt isolerskikt. Det är ett bra sätt att minska byggnadens energianvändning,

Läs mer

Skuggspelet 6. Beskrivning. innehåll: mark byggnad interiör rumsbeskrivning kök vitvaror vvs och el. omslag 2011-01-20 1 av 8

Skuggspelet 6. Beskrivning. innehåll: mark byggnad interiör rumsbeskrivning kök vitvaror vvs och el. omslag 2011-01-20 1 av 8 Skuggspelet 6 Beskrivning innehåll: mark byggnad interiör rumsbeskrivning kök vitvaror vvs och el omslag 2011-01-20 1 av 8 mark Entresida Betongplattor körbara Uteplats Altan av tryckimpregnerat trä. Runt

Läs mer

Öppning/Stängning. Elektromekanisk låsning. Slagdörrsautomatik/Skjutdörrsautomatik

Öppning/Stängning. Elektromekanisk låsning. Slagdörrsautomatik/Skjutdörrsautomatik På följande sida vill vi berätta vad du bör tänka på när det gäller säkerhet i olika utrymmen i bostadsfastigheter. Dagens moderna lås och säkerhetsteknik skiljer sig avsevärt från den gamla utrustningen

Läs mer

NSP Brasvärme -funktion och design

NSP Brasvärme -funktion och design Monteringsanvisning NSP Markör bild NSP Brasvärme -funktion och design Användningsområde -Avståndsreducering för CE-godkända braskaminer/eldstäder/skorstenar med avståndskrav till brännbart material. -n

Läs mer

Bostads Ab Närpes Ängsgården as oy

Bostads Ab Närpes Ängsgården as oy Bostads Ab Närpes Ängsgården as oy Radhus i två våningar på soligt och naturnära område mitt i Närpes centrum MR BYGGER ER FRAMTID byggarna Bostads Ab Närpes Ängsgården as oy Bostads Ab Närpes Ängsgården

Läs mer

RUMSBESKRIVNING. Yttertak: Uppstolpat tak med råspont och bandfalsadplåt som taktäckning. Undertak: Gipsundertak, målade

RUMSBESKRIVNING. Yttertak: Uppstolpat tak med råspont och bandfalsadplåt som taktäckning. Undertak: Gipsundertak, målade MATERIALBESKRIVNING RUMSBESKRIVNING GENERELLT STOMME Bjälklag: Gårdsbjälklag av håldäck Mellanbjälklag: Trä Stomme: Betong- och trästomme Grundläggning: Betongplatta på packad sprängbotten, plintar samt

Läs mer

Stadsledningskontoret

Stadsledningskontoret Sid 1 (6) Besiktningsnr: ÖS6015-0046 Fastighetsbeteckning: Del av stadsliden Fastighetens adress: Uttervägen 1 Fastighetsägare, namn: Uppdragsgivare, namn: Uppdragsgivare, adress: Umeå kommun Umeå kommun

Läs mer

Herrgården, renovering av badrum

Herrgården, renovering av badrum Datum 2009 03 20 Uppdragsnummer Utgåva/Status Förfrågningsunderlag Handlingsnummer 11.1 Rolf Olsson Jörgen Persson Rolf Olsson Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige AB Ruben Rausings gata

Läs mer

KONSTRUKTION DETALJER LJUD TÄTHET PRECISION KVALITET TOTALENTREPRENAD

KONSTRUKTION DETALJER LJUD TÄTHET PRECISION KVALITET TOTALENTREPRENAD KONSTRUKTION Här visar vi på detaljer och bilder på Trivselhus gedigna konstruktion, indelat i: DETALJER LJUD TÄTHET PRECISION KVALITET Varje hus ritas unikt för varje kund och vi lägger stor omsorg över

Läs mer

Lägenhet med anor från 1921 och pool i centrala Mariehamn

Lägenhet med anor från 1921 och pool i centrala Mariehamn Lägenhet med anor från 1921 och pool i centrala Mariehamn I detta ståtliga hus med anor från 1921, finns två lägenheter. Nu har du chansen att bli ägare till en av dessa om fyra rum och kök, 88,5 m 2.

Läs mer

2012-10-09. Östra Stockevik LATITUD N58 23.57 LONGITUD E11 44.34

2012-10-09. Östra Stockevik LATITUD N58 23.57 LONGITUD E11 44.34 Östra Stockevik LATITUD N58 23.57 LONGITUD E11 44.34 Villa Skaftö 75-136 1 1/2 plans skärgårdshus med förhöjt väggliv med inredningsbar vind Ytterväggar: Storblock med 240mm regelverk och isolering,

Läs mer

Vem svarar för underhållet?

Vem svarar för underhållet? Vem svarar för underhållet? Information till bostadsrättshavare i Bostadsrättsföreningen Åsunden. Denna information ger bostadsrättshavare vägledning om vem som svarar för underhållet inom olika områden

Läs mer

framtidens byggsystem!

framtidens byggsystem! Energieffektiva bostäder från FoamSystem möt framtidens krav med ny teknik Välkommen till framtidens byggsystem! Passivhus uppfört i Västra Hamnen, Malmö 20 I Sverige har vi en flera hundra år gammal tradition

Läs mer

Leveransdeklaration Fjällhus 2015-1

Leveransdeklaration Fjällhus 2015-1 Leveransdeklaration Fjällhus 2015-1 Byggsystem Ytterväggar levereras i block med fönster monterade. Vissa fönster och dörrar levereras separat och löst p.g.a. konstruktion. Isolerade gavelspetsstommar,

Läs mer