6.1.1 Administrativa föreskrifter Totalentreprenad Förfrågningsunderlag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "6.1.1 Administrativa föreskrifter Totalentreprenad Förfrågningsunderlag"

Transkript

1 , Sidantal 39 Källtorpsvägen 60, Järfälla Administrativa föreskrifter Totalentreprenad Dnr: Upprättad av Järfälla kommun Stockholm BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIG

2 Innehållsförteckning AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER... 3 AFA ALLMÄN ORIENTERING... 3 AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER AFH. ALLMÄNNA HJÄLPMEDEL AFJ ALLMÄNNA ARBETEN... 42

3 AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 3 (42) Denna beskrivning ansluter till AMA AF 07. AF AFA AFA.1 AFA.12 AFA.122 AFA.15 AFA.151 AFA.155 AFA.156 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER ALLMÄN ORIENTERING Personuppgifter Beställare Upphandlande myndighet Järfälla kommun Fastighet Org.nr Järfälla Tel: Beställarens kontaktperson för visning av arbetsområdet Mats Jigestam, projektledare, Järfälla kommun, Nätägare Nätägare - va Järfälla kommun Nätägare - el EON i Sverige AB. Nätägare - kommunikationsnät Telia Skanova

4 AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 4 (42) AFA.21 Översiktlig information om objektet Om- och tillbyggnad av Ulvsättraskolan på adress Källtorpsvägen 60, Kallhäll, i Järfälla kommun. Projektet består av en ombyggnadsdel och en tillbyggnadsdel, samt upprustning av utemiljö och skolgård. Ombyggnadsdel innefattar ombyggnad av delar av skolans befintliga undervisnings- och personallokaler, ombyggnad av befintligt mottagningskök till tillagningskök, utbyggnad av matsal, utbyggnad av fläktrum, nybyggnad av källsorteringshus och nybyggnad av rastförråd. Ombyggnadsdelen innehåller ombyggnadsytor på ca 1390 kvm BTA, samt utbyggnad av matsal ca 134 kvm BTA, utbyggnad av fläktrum ca 34 kvm BTA, nybyggnad av källsorteringshus ca 23 kvm BTA och nybyggnad av rastförråd ca 10 kvm BTA. Tillbyggnadsdel är nybyggnad av en trevåningsbyggnad dockad till den befintliga skolbyggnaden med en förbindelsegång på ett övre våningsplan. Tillbyggnaden innehåller lokaler för pedagogisk verksamhet för tolv skolklasser, bibliotek, musiksal, fritidslokaler samt erforderliga utrymmen för teknik. Tillbyggnadsdelen är ca 2130 kvm BTA. Upprustning utemiljö och skolgård Upprustning av utemiljön och skolgården omfattar bland annat åtgärder på skolgården i form av en ny multisportarena, en ny scen och en ny soltrappa vid tillbyggnaden. Allmänt Funktionskravet på ombyggnadsdelen är att uppnå krav enligt BBR 20. Funktionskravet på tillbyggnadsdelen är att uppnå krav enligt BBR 19. Se även de olika disciplinernas resp. rambeskrivning. Funktionskraven är baserade på tidpunkt för registrering av bygglov. Kommunen använder miljöplaner för tillbyggnad, ombyggnad och rivning och instruktion för dokumentation av material och kemikalier. Dessa miljöplaner och instruktioner ska följas. Den befintliga skolbyggnaden är ursprungligen från 1950-talet. För de befintliga byggnaderna saknas statiska beräkningar och konstruktionsritningar. Byggnationen ska utföras i etapper, se tidplan. Anpassning av entreprenaden ska ske till befintlig skolverksamhet i fastigheten som ska pågå under hela byggtiden. Utrymningsvägar från befintlig verksamhet får inte påverkas under byggtiden.

5 AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 5 (42) Fuktutredning påvisar brister i den befintliga byggnaden där en del inte ska åtgärdas i denna entreprenad. Vilka av de påtalade fuktskadorna det är som ska åtgärdas i entreprenaden framgår i Bilaga 5 i Fuktutredning. Den befintliga skolbyggnaden innehåller skyddsrum som är aktiva. Vissa markytor som berörs av schaktarbeten ska eventuellt saneras. Saneringen ska utföras av annan entreprenör innan byggarbeten i denna entreprenad påbörjas. Se vidare i handlingar specificerade i AFB.22. AFA.22 AFA.3 AFA.4 Objektets läge, Källtorpsvägen 60, i Järfälla kommun. Förkortningar I dessa Administrativa föreskrifter används följande förkortningar: Vara: Komponenter: Dokumentation: samlingsbegrepp för t ex material, utrustning, tillbehör. samlingsbegrepp för t ex beståndsdelar, enheter. samlingsbegrepp för t ex ritningar, dokument, intyg, scheman, certifikat, varudeklarationer. Begreppsförklaringar Arbetsplatsansvarig: Med denna funktion avses person som närmast övervakar, leder och styr arbetet på byggarbetsplatsen. Olika benämningar kan finnas för denna funktion. Det viktiga är dock dess arbetsuppgifter som här definieras.

6 AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 6 (42) AFB AFB.1 AFB.11 AFB.12 AFB.13 AFB.15 AFB.2 AFB.21 UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER Lag (SFS 2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) tillämpas för upphandlingen. Former m m för upphandling Upphandlingsförfarande Öppet förfarande enligt lagen om offentlig upphandling (2007:1091). Entreprenadform Totalentreprenad Ersättningsform Fast pris utan indexreglering för alla arbeten. Förutsättningar för upphandlingen Följande förutsättningar gäller för upphandlingen: - Upphandling kommer att ske under förutsättning att kommunens beslutade ekonomiska ramar hålls. Beställaren kan ej garantera handlings riktighet om handling/ handlingar rekvireras från annan part än beställaren. Tillhandahållande av förfrågningsunderlag Järfälla kommun använder elektronisk anbudsgivning via Upphandlingsverktyget TendSign. Anbudsgivaren får bl.a. kostnadsfritt stöd i anbudsgivningen och kontroll av att anbudet är komplett vid avlämnandet. Systemet är kostnadsfritt för leverantören och kräver endast en enkel registrering på https://tendsign.com (klicka på Nya leverantörer ). Telefonnummer till TendSigns support är: Anbud ska lämnas in via TendSign. Anbud tas inte emot på annat sätt.

7 AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 7 (42) AFB.22 Förteckning över förfrågningsunderlag et består av följande handlingar: Administrativa föreskrifter Miljöplan Ulvsättraskolan Tillbyggnad Miljöplan Ulvsättraskolan Ombyggnad Miljöplan Ulvsättraskolan Rivning Materialförteckning för ej miljöklassningsprojekt Kemikalieförteckning för ej miljöklassningsprojekt Asbest checklista upphandling Instruktion för dokumentation av material, kemikalier samt rivning Tidplan Tillbyggnad Beskrivning Sammansatt Tillbyggnad Byggnadsbeskrivning Tillbyggnad Typrumsbeskrivning Tillbyggnad Beskrivning VVS, Styr och Övervakning Tillbyggnad Beskrivning El- och telesystem Tillbyggnad Beskrivning Vattensprinkler Tillbyggnad Fuktsäkerhetsbeskrivning Tillbyggnad Beskrivning Hiss Tillbyggnad Akustiskt program Tillbyggnad Brandskyddsbeskrivning Tillbyggnad Ritningar Arkitekt enligt Ritningsförteckning Arkitekt Tillbyggnad Ombyggnad Beskrivning Sammansatt Ombyggnad Byggnadsbeskrivning Ombyggnad Rumsbeskrivning Ombyggnad Beskrivning VVS, Styr och Övervakning Ombyggnad Beskrivning Kyla Ombyggnad Beskrivning El- och telesystem Ombyggnad Beskrivning Storkök Ombyggnad Fuktsäkerhetsbeskrivning Ombyggnad Akustiskt program Ombyggnad Brandskyddsbeskrivning Ombyggnad Miljöinventering Ombyggnad Fuktutredning Ritningar Arkitekt enligt Ritningsförteckning Arkitekt Ombyggnad Ritningar Storkök enligt Ritningsförteckning Storkök Ombyggnad Informationsritningar Arkitekt Ombyggnad Informationsritningar VVS Ombyggnad Informationsritningar El- och telesystem Ombyggnad Mark och VA, Geoteknik

8 AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 8 (42) Beskrivning Mark Markteknisk undersökningsrapport Ritningar Mark och VA enligt Ritningsförteckning Mark 7 Övriga handlingar 7.1 Anbudsformulär 7.2 Arbetsmiljöplan inklusive checklista BAS-P 7.3 Cad-manual utgåva Miljöplan Ulvsättraskolan Tillbyggnad ifylld ramprojektering 7.5 Miljöplan Ulvsättraskolan Ombyggnad ifylld ramprojektering AFB.23 AFB.3 AFB.31 AFB.311 Kompletterande förfrågningsunderlag Frågor ska skriftligen ställas via TendSign, under rubriken "Frågor och svar". Ansvarig handläggare skickar enbart svar via TendSign. De anbudssökande som valt att hämta ut underlaget på annat sätt än genom TendSign måste själva bevaka frågor och svar i upphandlingen. Det är viktigt att ta del av kompletterande uppgifter som framkommer i denna funktion. Sista dag för att inkomma med frågor: Sista dag då svar lämnas: Anbudsgivning Anbudsgivare är skyldig att före anbuds avgivande kontrollera att samtliga angivna anbudshandlingar har erhållits. Anbuds form och innehåll Anbud ska innehålla - korrekt ifyllt anbudsformulär. Formulärets utformning får inte förändras. - eventuella KFU ska vara inkalkylerade i anbudet och ersätts inte särskilt - rese- och traktamentskostnader ska vara medräknade i anbudet. - efterfrågade handlingar ska vara bifogade - alla handlingar ska vara skrivna på svenska - vara undertecknat av behörig firmatecknare eller av denne befullmäktigat ombud. I det fall fullmakt används ska denna bifogas anbudet - sanningsförsäkran och eventuell tillhörande fullmakt vara bifogade - anbud ska lämnas in via TendSign. Anbud tas inte emot på annat sätt Förbehåll och reservationer i anbudet accepteras ej. Huvudanbud Huvudanbud ska avges helt enligt förfrågningsunderlaget via anbudsformulär i TendSign.

9 AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 9 (42) AFB.312 AFB.313 AFB.32 AFB.33 AFB.34 AFB.4 AFB.5 AFB.51 Sidoanbud Accepteras inte. Kompletteringar till anbud Följande uppgifter som inte behöver bifogas anbudet kan komma att begäras under utvärdering av anbud: - avslutade och fastställda årsredovisningar, bankgaranti etc. som styrker leverantörens ekonomiska ställning - ytterligare bevis på ekonomisk ställning i enlighet med 11 kap. LOU ska på begäran kunna tillhandahållas Anbudsgivare ska vara beredd att lämna dessa uppgifter inom 3 dagar. Upphandlande myndighet kommer inte att pröva anbud som innehåller alternativa utföranden. Anbudstidens utgång Anbud ska vara beställaren tillhanda senast Anbud som inte inkommer i tid prövas ej. Anbuds giltighetstid Anbudet ska vara bindande till och med Om upphandlingen blir föremål för överprövning förlängs antagna anbuds giltighet fram till dess avtal kan tecknas, dock högst i fyra månader efter angiven giltighetstid. Adressering Se AFB.311. Anbudsöppning Sluten anbudsöppning kommer att tillämpas. Anbudsprövning Anbudsprövningen kommer att genomföras i tre steg: 1) Uteslutning, se AFB.512, 2) Kontroll av leverantörens lämplighet, se AFB.513 (kontroll av leverantörens ekonomiska ställning samt tekniska och yrkesmässiga kapacitet och kontroll på krav på registrering) och slutligen 3) Utvärdering utifrån angiven grund för tilldelning av kontrakt, d v s lägsta pris se AFB.52. Prövning av anbudsgivare

10 AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 10 (42) AFB.512 Uteslutning Föreligger hos anbudsgivaren omständigheter enligt Lag om offentlig upphandling 15 kap.13, kommer detta att medföra uteslutning från att delta i upphandlingen. Beställaren samarbetar med Skatteverket och inhämtar uppgifter från Skatteverkets och Kronofogdemyndighetens register att anbudsgivaren har fullgjort sina ålägganden avseende socialförsäkringsavgifter och skatt. Skatteverkets blankett Begäran/Svar Offentliga uppgifter SKV 4820 behöver således ej bifogas anbudet. Utländsk anbudsgivare intygar dessa uppgifter genom att till anbudet bifoga intyg från behörig myndighet i hemlandet. Totalentreprenören ska ansvara för att all personal som med anledning av uppdraget vistas på arbetsplatsen, är kontrollerade mot belastningsregistret. Enligt lag får ingen personal arbeta inom förskola/skola om de har dömts för brott mot minderåriga. Beställaren har valt att låta det här kravet även gälla den här arbetsplatsen. Bekräfta i anbudsformulär att villkoret uppfylls. Anbudsgivare som ej uppfyller samtliga obligatoriska krav enligt AFB.31 som ställs i upphandlingen riskerar att få sitt anbud förkastat. AFB.513 Kontroll av leverantörens lämplighet De anbudsgivare som inte uteslutits enligt ovan kontrolleras vad gäller att anbudsgivaren uppfyller krav på registrering och krav på ekonomisk ställning samt teknisk och yrkesmässig kapacitet. 1. Krav på registrering Anbudsgivaren ska vara registrerad i aktiebolags- eller handelsregister eller motsvarande register, som förs i det land där totalentreprenörens verksamhet är etablerad. För svenskregistrerade företag kommer Upphandlande myndighet själv att kontrollera att dessa krav uppfylls via UC, Bolagsverkets registreringsbevis behövs således inte bifogas anbudet. För utländskt registrerat företag ska anbudsgivare bifoga motsvarande registeruppgift från hemlandet. 2. Sanningsförsäkran Upphandlande myndighet kommer att utesluta en leverantör från att delta i upphandlingen, om myndigheten får kännedom om att leverantören enligt en lagakraftvunnen dom är dömd för brott som omfattar: 1.sådan brottslighet som avses i artikel 2.1 i rådets gemensamma åtgärd 98/733/RIF om att göra deltagande i en kriminell organisation i Europeiska unionens medlemsstater till ett brott, 2.bestickning enligt viss närmare angiven definition i lagparagrafen, 3.bedrägeri enligt viss närmare angiven definition i lagparagrafen,

11 AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 11 (42) 4.penningtvätt också enligt viss närmare definition i lagparagrafen. Utöver detta ska anbudsgivaren visa att han ej är dömd för olaga diskriminering eller dömd för skadestånd enligt diskrimineringslagstiftningen. Bevis enligt bilaga 1, Sanningsförsäkran i Anbudsformulär. 3. Leverantörens ekonomiska ställning 3.1 Krav på ekonomisk stabilitet: Kommunen hämtar uppgifter om anbudsgivares kreditvärdighet i UC. Lägsta kreditvärdighetsnivå är Riskklass 3. Vid lägre nivå lämnas möjlighet för anbudsgivare att inkomma med godtagbar förklaring till värderingen. Annars kan anbudsgivaren riskera att inte kvalificeras att gå vidare till prövning av anbudet. 3.2 Krav på resursbas: Omsättningen under de senaste två åren ska i medeltal uppgå till lägst 50 EK/år inom den del av verksamheten som upphandlingen avser. Järfälla kommun kommer själv att kontrollera att detta krav uppfylls, via upplysning från UC. Årsredovisning behöver således inte bifogas anbudet. 4. Teknisk och yrkesmässig kapacitet Som en del av denna prövning bedömer upphandlande myndighet anbudsgivarens kompetens inom arbetsområdet. Anbudsgivaren ska ha teknisk och yrkesmässig kapacitet för att fullgöra uppdraget enligt följande: - Arbetsplatsansvarig person ska ha minst tre (3) års erfarenhet inom arbetsområdet som platsansvarig, inom den senaste fem (5) -årsperioden - övrig personal ska ha minst två (2) års erfarenhet inom arbetsområdet (personal under utbildning kan förekomma efter beställarens godkännande) För nystartade företag bedöms Arbetsplatsansvarigs och övrig personal erfarenhet ifrån tidigare anställningar istället för företagets. Den tekniska och yrkesmässiga kapaciteten ska styrkas genom att till anbudet bifoga uppgifter i CV (utbildnings- och yrkesmässiga kvalifikationer) för Arbetsplatsansvarigs erfarenhet inom arbetsområdet. I anbudsformuläret ska bekräftas att CV för Arbetsplatsansvarig är bifogad anbudet. Totalentreprenören ska verifiera i anbudsformulär att personal hos totalentreprenören och underentreprenörer ska kunna göra sig förstådd på och tillgodogöra sig information på svenska.

12 AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 12 (42) 5. Referensuppdrag för kvalificering av företaget Anbudsgivare som avger anbud ska kunna förteckna minst två slutförda referensentreprenader avseende liknande nedan specificerat referensobjekt. Referensentreprenader: Anbudet ska innehålla en beskrivning av två liknande referensentreprenader avseende byggnation av offentliga lokaler som t ex skola eller annan byggnad som Kommun eller Staten tillhandahåller på minst 30 mkr för vart och ett av uppdragen. Referensentreprenaderna ska ha slutförts inom 3 år räknat från anbudstidens utgång. Beskrivningen ska innehålla de uppgifter om uppdragen som anbudsgivare vill styrka som bevis på teknisk kapacitet och kunnande. Bevis enligt Bilaga 2, Referensuppdrag för kvalificering av företaget i anbudsformulär. 6. Kvalitetssäkring Anbudsgivaren ska bedriva kvalitetsarbete enligt SS-EN-ISO 9000-serien eller liknande system (olika branschorganisationer har utarbetat vägledningar för kvalitetsledning). Anbudsgivaren ska bifoga ett intyg utfärdat av ett oberoende organ eller motsvarande. Saknas certifikat enligt ISO 9000, accepteras liknande certifikat eller eget bevis. Om certifikat saknas ska anbudsgivarens rutiner avseende kvalitetsarbete beskrivas genom ett eget intyg i kombination med dokumentation och beskrivningar av respektive punkt. Redovisningen, som utformas tydligt, ska omfatta minst nedanstående punkter: Kvalitetskontroll Med kvalitetskontroll menas att anbudsgivaren har ett avvikelsehanteringssystem som säkerställer att negativa händelser och tillbud inte återupprepas. Kvalitetsstyrning Med kvalitetsstyrning menas att anbudsgivaren har dokumenterade och av all personal välkända rutiner så att rätt personal utför arbetet på rätt sätt i rätt tid. Kvalitetssäkring Med kvalitetssäkring menas att mätbara mål sätts upp av anbudsgivaren. Kvalitetsutveckling Med kvalitetsutveckling menas att anbudsgivaren själv ska utvärdera och analysera verksamhetens resultat och utifrån dessa vidta åtgärder för att förbättra verksamheten. Kvalitetsutveckling handlar om att både förbättra existerande varor och tjänster, men också att utveckla eller konstruera nya varor eller tjänster.

13 AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 13 (42) Övriga krav om kvalitet - rutiner för internrevision eller egenkontroll beskrivs - implementering av systemet i hela organisationen belyses - namn på kvalitetsansvarig - beskrivning hur man systematiskt arbetar med att hålla en hög kundnöjdhet - personal som ansvarar för kvalitetskontroll som används för att säkerställa kvaliteten på utförda arbeten ska finnas - personal som utför kvalitetskontroll ska ha kunskap avseende detta 7. Miljösäkring Anbudsgivaren ska bedriva miljöarbete enligt SS-EN-ISO 14001:2004-serien eller liknande system (olika branschorganisationer har utarbetat vägledningar för miljöledning). Anbudsgivaren ska bifoga ett intyg utfärdat av ett oberoende organ eller motsvarande. Saknas certifikat enligt ISO 14001, accepteras liknande certifikat eller eget bevis. Om certifikat saknas ska anbudsgivarens rutiner avseende miljöarbete beskrivas genom ett eget intyg i kombination med dokumentation och beskrivningar av respektive punkt. Redovisningen, som utformas tydligt, ska omfatta minst nedanstående punkter: Miljöpolicy Redovisning av anbudsgivarens miljöpolicy. Miljökontroll Med miljökontroll menas att anbudsgivaren har ett avvikelsehanteringssystem som säkerställer att negativa miljöhändelser och -tillbud inte återupprepas. Miljöstyrning Med miljöstyrning menas att anbudsgivaren har dokumenterade och av all personal välkända rutiner så att rätt personal utför miljöarbetet på rätt sätt Miljösäkring Med miljösäkring menas att mätbara miljömål sätts upp av anbudsgivaren. Miljöutveckling Med miljöutveckling menas att anbudsgivaren själv ska utvärdera och analysera verksamhetens resultat och utifrån dessa vidta miljöåtgärder för att förbättra verksamheten. Miljöutveckling handlar om att både förbättra existerande varor eller tjänster, men också att utveckla eller konstruera nya varor eller tjänster.

14 AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 14 (42) Övriga krav om miljöstyrning - rutiner för internrevision eller egenkontroll beskrivs - implementering av systemet i hela organisationen belyses, t.ex. genom beskrivning över hur nya riktlinjer och krav inom miljöområdet sprids inom företaget - namn på företagets miljöansvarig - bevisning om hur företaget planerar resor för att minska miljöpåverkan AFB.52 Värderingsgrunder vid prövning av anbud En förutsättning för att utvärdering ska kunna ske är: - att anbudet är lämnat och har besvarats i enlighet med förfrågningsunderlaget - att anbudsgivaren bedöms vara kvalificerad samt - att obligatoriska krav (skakrav) uppfyllts Prövning sker enligt principen lägsta pris. Anbudsgivare ska i anbudsformulär ange: - fast ersättning för entreprenaden. Vid prövning av anbud kommer anbud med lägsta pris att antas. AFB.53 Meddelande om beslut vid prövning av anbud Avslutad upphandling och tilldelningsbeslut Underrättelse om tilldelningsbeslut skickas till samtliga anbudsgivare, via TendSign. Observera att registrerad e-postadress mottar tilldelningsbeslutet. Beslutet meddelas minst tio dagar innan avtal tecknas. Tilldelningsbeslut är upplysning om resultatet av upphandlingen och ska ej ses som en accept av lämnat anbud. Avtal föreligger först då avtalet är undertecknat av båda parter. Meddelande om antagande av anbud, beställning eller annat accept av anbud är bindande för beställaren först om och när ingen talan förts mot upphandlingen i förvaltningsrätten eller beslut om sådan talan inte föreligger. Om förvaltningsrätten skulle besluta att upphandlingen ska göras om eller att rättelse ska vidtas är accepten inte bindande.

15 AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 15 (42) AFB.54 Sekretess/offentlighetsprincipen I Sverige finns en lagreglerad offentlighetsprincip. Om ni som anbudsgivare vill hävda att vissa uppgifter ska vara sekretessbelagda ska ni noga specificera vilka uppgifter i anbudet som ni önskar sekretessbelägga samt på vilka grunder som detta bör gälla. Den upphandlande myndigheten kan inte garantera att uppgifterna hålls hemliga utan får vid varje begäran om utlämnande av handling göra en sekretessbedömning. Om ingen sekretessbegäran har gjorts i anbudet kommer upphandlande myndighet att avgöra om ni som anbudsgivare kommer att lida skada då uppgifter röjs. Leverantören förbinder sig att inte för tredje man avslöja konfidentiell information efter avtalets undertecknande. Med konfidentiell information avses all information rörande avtalets eller beställarens verksamhet vare sig tekniskt eller annan art.

16 16 (42).1.11 För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser för byggnads-, anläggningsoch installationsentreprenader, ABT 06. Omfattning Omfattningen i detalj framgår av handlingar angivna under AFB.22. Kontraktshandlingar Med ändring av ABT 06 kap 1 3 föreskrivs att kontraktshandlingarna gäller i följande ordning: 1. kontrakt 2. förfrågningsunderlag 3. ändringar i ABT 06 som är upptagna i sammanställning i administrativa föreskrifter 4. ABT anbudshandlingar.111 Sammanställning över ändringar i ABT 06 Innefattar även tillägg till ABT

17 17 (42) Ansvar för uppgifter Med ändring av ABT 06 kap 1 6 st. 3 förutsätts totalentreprenören i anbudsskedet skaffa sig kännedom om befintliga förhållanden avseende den fastighet eller del av fastighet som berörs av kontraktsarbetena. Arbetsområde Arbetsområdets gränser Arbetsområdets gränser framgår av informationsritning L daterad. Disponering av arbetsområdet ska ske i samråd med beställaren. Syn före påbörjande av arbete Syn inom arbetsområde och i anslutning till arbetsområde ska efter överenskommelse förrättas av beställaren och totalentreprenör före påbörjande av arbetena. Totalentreprenören kallar till syn. Synen utförs gemensamt och respektive part står för sina kostnader. Totalentreprenören svarar för dokumentationen, som skrivs under av beställaren om den är korrekt. Förutsättningar Arbetena ska bedrivas med hänsyn tagen till verksamheten och på sådant sätt att driften i byggnaden och intilliggande lokaler och byggnader inte störs. Beträffande ljud och vibrationer, ström- och vattenavbrott etc. ska särskild hänsyn till verksamheten i byggnaden och på intilliggande lokaler, byggnader och markområden tas. Totalentreprenören ska under hela entreprenadtiden sörja för att trafik till och från berörda markområden och byggnader kan ske obehindrat. Upplag och placering av container får inte ske närmare byggnad än 6 meter. Rökning är ej tillåten inom byggnad eller inom skolområdet (gäller på hela fastigheten). Överenskommelse om bedrivande av dylika arbeten ska träffas med beställande ombud. Innan sådana arbeten utförs ska för driften av byggnaden ansvarig personal tillfrågas och eventuella skyddsåtgärder vidtas. Totalentreprenören är skyldig att vidta åtgärder så att inte lag eller gällande svenska kollektivavtal för arbetet åsidosätts. Om totalentreprenören inte tecknat svenskt kollektivavtal ska ändå motsvarande villkor gälla för totalentreprenörens anställda. Detsamma ska gälla för eventuella underentreprenörer och underentreprenörers underentreprenörer i alla led som vistas på arbetsplatsen som är anlitade för att fullgöra avtalet.

18 18 (42) Enligt artikel 14 i Europakonventionen ska de fri- och rättigheter som anges i konventionen säkerställas utan någon åtskillnad såsom på grund av kön, ras, hudfärg, språk, religion, politisk eller annan åskådning, nationellt eller socialt ursprung, tillhörighet till nationell minoritet, förmögenhet, börd, eller ställning i övrigt. Lagen gäller i Sverige sedan 1 november Uppgifter om sidoentreprenader och andra arbeten Beställaren kommer att anlita sidoentreprenör vad avser eventuell marksanering. Arbetstider Vid risk för bullerstörning till bostäder och kontor etc. ska tider i NFS 2004:15, Allmänna råd om buller från byggplatser följas. Särskilt bullrande arbeten får ej utföras på helger eller nattetid mellan och Arbetena ska bedrivas med hänsyn till pågående verksamhet och samordnas med denna samt att hänsyn tas till grannar. Pågående drift eller verksamhet inom och invid arbetsområdet Totalentreprenören ska bedriva arbetet så att minsta möjliga störningar uppstår för nyttjaren i övriga befintliga lokaler som är i drift, samt med vederbörlig hänsyn till de personer som vistas i och omkring området. Sådana in- och urkopplingsarbeten som ej kan göras under ordinarie arbetstid pga. befintlig verksamhet i byggnaden ska utföras på icke ordinarie arbetstid. Totalentreprenören ska till beställarens projektledare och/eller drifttekniker informera om arbeten och åtgärder som påverkar byggherren eller verksamheten såsom avstängningar o dylikt, senast 5 dagar före arbetets utförande. Inga avbrott får ske på befintliga el- och VVS-anläggningar under pågående verksamhet. Förutsättningar med hänsyn till befintliga byggnader Befintliga system för el, tele, data, tv, VA och värme ska vara i drift under hela entreprenadtiden. Totalentreprenören tillhandahåller erforderliga tillfälliga anordningar för detta. Förutsättningar med hänsyn till vägtrafik Transporter till och från fastigheten ska fungera under den tid då dessa nyttjas.

19 19 (42) Skydds- och säkerhetsföreskrifter m m Innan arbete påbörjas ska en objektanknuten arbetsmiljöplan vara upprättad av totalentreprenören och anslagen på arbetsplatsen. I arbetsmiljöplan ska samordning ske med ordinarie verksamhet. Totalentreprenören har skyldighet att visa upp en reviderad arbetsmiljöplan när beställaren kräver det, den ska uppfylla av myndigheter ställda krav. Arbete ska bedrivas i enlighet med gällande skydds- och säkerhetsföreskrifter. Totalentreprenören svarar för att egen personal ges föreskriven information och utbildning i skydd och säkerhet. Det åligger totalentreprenören att med underentreprenörer och underentreprenörers underentreprenörer i alla led som vistas på arbetsplatsen att avtala om motsvarande skyldighet för denne mot sin personal. Minst en extra personal ska övervaka transporter/ lastning/ lossning vid entreprenadområdet i anslutning till entreprenadområdet. Personalen som sköter uppgifterna kan ha andra arbetsuppgifter när han inte fungerar som vakt. Alla arbetsmoment ska planeras så att backning minimeras. Backande lastfordon ska vara utrustat med 2 st varningslyktor med orangegult ljus av urladdningstyp, stroberör. Dessa ska vara lågt placerade baktill på fordonet och tändas automatiskt vid backning. Vid backning ska, till hjälp åt föraren, backningsvakt finnas tillgänglig. Backningsvakten kontrollerar att ingen befinner sig strax bakom fordonet. Han ska under backning ha ögonkontakt eller radiokontakt med föraren för att omedelbart kunna varna denne vid fara. Information Totalentreprenören äger ej rätt att i annons eller att i annat reklamsyfte publicera information om entreprenaden avsedda objektet utan samtycke av beställaren. Totalentreprenören ska se till att denna föreskrift även följs av dennes underentreprenörer, underentreprenörers underentreprenörer i alla led och materialleverantörer Beställarens informationsansvarige Järfälla kommun Fastighet Björn Sundblad Tel: Information till fastighetsägare, boende m fl Totalentreprenören ska medverka vid möten med beställare, fastighetsägare, näringsidkare och boende för information om entreprenadens genomförande. I anbud medräknas 10 timmar arbetstid för detta.

20 20 (42) Tillstånd m m Tillstånd från myndigheter Bygglov har beviljats för tillbyggnad (BBR 19). För ombyggnad har bygglov inlämnats (BBR 20), men ännu inte beviljats. Polistillstånd söks genom beställarens (byggherrens) försorg avseende bodetablering och för evakueringspaviljong. Myndighetsbesiktning Totalentreprenören ska föranstalta om och bekosta sådan besiktning eller kontroll av utfört arbete som föreskrivs i författning eller krävs av en myndighet. Anmälningar till myndigheter Följande anmälningar görs av beställaren: - förhandsanmälan till Arbetsmiljöverket - bygganmälan - anmälan om kontrollansvarig enligt PBL Totalentreprenören svarar för i övrigt erforderliga anmälningar till myndigheter Anmälningar till beställaren Totalentreprenören ska anmäla brandskyddsansvarig på anbudsformulär. Totalentreprenören ska anmäla byggarbetsmiljösamordnare BAS-U och BAS-P på anbudsformulär. Totalentreprenören ska anmäla fuktsäkerhetsansvarig på anbudsformulär. Totalentreprenören ska anmäla eventuella underentreprenörer till beställaren. Totalentreprenören ska omedelbart anmäla eventuella olyckor eller olyckstillbud till beställaren. Innan byggnadsdel, installationsdel och dylikt görs oåtkomligt för besiktning eller kon-troll genom påförande av överbyggnad, inbyggnad, igensättning, motfyllning och dylikt ska beställaren underrättas så att kontroll kan ske. Författningar CE-märkning m m av maskinanläggning CE-märkt utrustning ska användas.

Upplanda Vattenverk Tillbyggnad av filterhall Totalentreprenad

Upplanda Vattenverk Tillbyggnad av filterhall Totalentreprenad Handling Sidantal 14 Totalentreprenad Administrativa föreskrifter Förfrågningsunderlag Upprättad av Byggnadsbyrån AB BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER...

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER A 1(12) UNDERHÅLLS OCH SERVICEENTREPRENAD EL Stiftelsen Haparandabostäder och Haparanda Kommuns fastigheter Administrativa föreskrifter A 2(12) Dessa Administrativa föreskrifter ansluter till AF AMA 07

Läs mer

AB CHRISTIAN FREDRIKSSON VERKSTAD OCH KONTOR ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Vårby 44:4. Denna beskrivning ansluter till AF AMA 12

AB CHRISTIAN FREDRIKSSON VERKSTAD OCH KONTOR ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Vårby 44:4. Denna beskrivning ansluter till AF AMA 12 Vårby 44:4 AB CHRISTIAN FREDRIKSSON VERKSTAD OCH KONTOR ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Denna beskrivning ansluter till AF AMA 12 Andersson & Son 20xx-09-01 AFA AFA.1 AFA.11 ALLMÄN ORIENTERING Kontaktuppgifter

Läs mer

Eriksberg 18, HÖRBY KOMMUN. Rivning av enfamiljshus ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD

Eriksberg 18, HÖRBY KOMMUN. Rivning av enfamiljshus ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD Eriksberg 18, HÖRBY KOMMUN Rivning av enfamiljshus ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2014-04-02 Dessa administrativa föreskrifter ansluter till AMA AF 07 AF AFA AFA.1

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMLÄGGNING TAK MONTE ROSE

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMLÄGGNING TAK MONTE ROSE ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMLÄGGNING TAK MONTE ROSE 2013-08-14 Skärgårdsstiftelsen i Stockholms Län INNEHÅLLSFÖRTECKNING AFA Allmän orientering Sid 2 AFB Upphandlingsföreskrifter Sid

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD Förstärkningsarbeten Svartviksvägen/Öbolandsvägen Öbolandets Samfällighetsförening 2014-11-19 1 Förstärkningsarbeten av vägar Öbolandet i Trosa kommun ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD Trosa

Läs mer

Brf Simba. Renovering/byte fönster FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TOTALENTREPRENAD 2011-09-15 09.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER.

Brf Simba. Renovering/byte fönster FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TOTALENTREPRENAD 2011-09-15 09.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Brf Simba Renovering/byte fönster FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TOTALENTREPRENAD 2011-09-15 09.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Bruno Boström ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Sidan 2 av 13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA

Läs mer

Askrike Segelsällskap ASS, Lidingö Sanering av klubbhus FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02. Administrativa föreskrifter (AF)

Askrike Segelsällskap ASS, Lidingö Sanering av klubbhus FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02. Administrativa föreskrifter (AF) Askrike Segelsällskap ASS, FU 2013-05-02 1(6) Askrike Segelsällskap ASS, Lidingö Sanering av klubbhus Totalentreprenad FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02 Administrativa föreskrifter (AF) Askrike Segelsällskap

Läs mer

Sjöfartsverket Dokument Sida Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(8) Upprättad av Anders Bjäringe Sjöfartsverket och Datum Ver.

Sjöfartsverket Dokument Sida Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(8) Upprättad av Anders Bjäringe Sjöfartsverket och Datum Ver. Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(8) Kanalcentral Trollhättan. LUFTBEHANDLING INKL STYR OCH REGLER Utförandeentreprenad. Nedanstående föreskrifter ansluter till AMA AF 07. Föreskrifter i AMA

Läs mer

ANBUDSFORMULÄR. Projektnamn Säterprojektet 1b Segenässätern Byggnadsvårdåtgärder. Kod Text Rev. Begärda handlingar: Lämnas genom: Bilaga:

ANBUDSFORMULÄR. Projektnamn Säterprojektet 1b Segenässätern Byggnadsvårdåtgärder. Kod Text Rev. Begärda handlingar: Lämnas genom: Bilaga: 1 Titel / Kapitelrubrik ANBUDSFORMULÄR Handling 7 Handläggare Susanna Björklöf Status Förfrågningsunderlag Projektnamn Säterprojektet 1b Segenässätern Byggnadsvårdåtgärder Projektnummer Datum 2012-01-23

Läs mer

Sveavägen 16, Säffle Fasad och takrenovering Sveavägen 16

Sveavägen 16, Säffle Fasad och takrenovering Sveavägen 16 Säfflebostäder Hamngatan 4B Thomas Carlson 0533-68 17 55 0706-18 17 74 Datum 2010-11-29 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalentreprenad Denna beskrivning ansluter till AF AMA 07 Sveavägen 16, Säffle Fasad

Läs mer

PROJEKT: NEPTUNISKOLAN

PROJEKT: NEPTUNISKOLAN PROJEKT: NEPTUNISKOLAN FASTIGHETSBETECKNING: SKÄLBY 3:937 PROJEKTNUMMER: 96410 ANLÄGGNINGSNUMMER: 3010 DIARIENUMMER: TEN 2013/135 BYGGNAD: 00, 01,02 HANDLINGSNUMMER: 6.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER STATUS:

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD ENLIGT ABT 06 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD ENLIGT ABT 06 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 1(9) Projekt: Renovering av tak Pnr: 3207227 Objekt: Gullstrandsskolan i Landskrona Upprättad: OR Granskad: Beställare: Landskrona stad, Mattias Wallin Datum:2010-11-30 Rev: ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

Läs mer

EL. TEKNISKA ARB.NR. 09 1941 KONSULTBYRÅN 2009-12-04

EL. TEKNISKA ARB.NR. 09 1941 KONSULTBYRÅN 2009-12-04 1 (13) BILAGA 3 EL. TEKNISKA ARB.NR. 09 1941 KONSULTBYRÅN 2009-12-04 I NORRKÖPING AB Folkborgsvägen 1, Hus 24 603 80 NORRKÖPING Tel 011-18 51 61 HA ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER SMHI, Kv Taktpinnen 1, Norrköping

Läs mer

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlag Tjänstekoncession avseende insamling av slam, fett och humanurin från slutna behållare, tankar och fettavskiljare 1(9) Tjänstekoncession avseende insamling av slam, fett och humanurin

Läs mer

Entreprenadjuridik och avtal. Construction Management

Entreprenadjuridik och avtal. Construction Management Entreprenadjuridik och avtal Avtal Skriftligt avtal Allmänna bestämmelser AB (Allmänna bestämmelser) ABT (Allmänna bestämmelser totalentreprenad) ABK (Allmänna bestämmelser konsultuppdrag) ABM (Allmänna

Läs mer

EL. TEKNISKA KONSULTBYRÅN 2010-05-28

EL. TEKNISKA KONSULTBYRÅN 2010-05-28 EL. TEKNISKA KONSULTBYRÅN 2010-05-28 I NORRKÖPING AB Folkborgsvägen 1, Hus 24 603 80 NORRKÖPING Tel 011-18 51 61 1 (13) BILAGA 3 ARB.NR. 10 1962-DH HA ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER SMHI, Kv Taktpinnen 1,

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Skephult Fiber Ekonomisk förening UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2014-03-10 1 För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader

Läs mer

ENTREPRENADKONTRAKT avseende i kommun mellan, och NCC Construction Sverige AB, 556613-4929

ENTREPRENADKONTRAKT avseende i kommun mellan, och NCC Construction Sverige AB, 556613-4929 ENTREPRENADKONTRAKT avseende i kommun mellan, och NCC Construction Sverige AB, 556613-4929 Mall Entreprenadavtal 2013-04-23. För aktuell version, se ncc.se/p303 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. OMFATTNING... 3

Läs mer

Momentum Räfsan 3, Luleå

Momentum Räfsan 3, Luleå Handling 6.4 Sidantal 20, Luleå Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER - LUFT Totalentreprenad LUFTBEHANDLING Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT AF-BESKRIVNING

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT AF-BESKRIVNING Sid.1(10) TOSSENE FIBERFÖRENING UTBYGGNAD AV FIBERNÄT AF-BESKRIVNING Hunnebostrand 2013 05 25 1(10) Sid.2(10) För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser för byggnads, anläggnings och installationsentreprenader

Läs mer

Administrativa Föreskrifter. För underhåll 2007-12-21. Förbo AB

Administrativa Föreskrifter. För underhåll 2007-12-21. Förbo AB Administrativa Föreskrifter För underhåll 2007-12-21 Förbo AB 2007-12-21 AF/1 Dessa Administrativa föreskrifter ansluter till AF AMA 98. AF AFA AFA.11 ADMINISTRATIVA ALLMÄN ORIENTERING Byggherre Förbo

Läs mer

Kv Vargen Lulsundsgatan 20 A, 20 B

Kv Vargen Lulsundsgatan 20 A, 20 B Handling 6.4 Sidantal 21 Kv Vargen Lulsundsgatan 20 A, 20 B ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg Förfr Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRFR

Läs mer

PROJEKTPLATS: VIKSJÖ VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE

PROJEKTPLATS: VIKSJÖ VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE PROJEKTPLATS: VIKSJÖ VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE FASTIGHETSBETECKNING: VIKSJÖ 3:11 PROJEKTNUMMER: 96463 ANLÄGGNINGSNUMMER: 4935 DIARIENUMMER: TEN 2014/721 BYGGNAD: 01 HANDLINGSNUMMER: 6.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

Läs mer

Kv Torsken 5, Luleå Trygghetsboende Etapp 2, hus A och A1. Administrativa föreskrifter - Bygg, Måla, Golv

Kv Torsken 5, Luleå Trygghetsboende Etapp 2, hus A och A1. Administrativa föreskrifter - Bygg, Måla, Golv Handling 6.1 Sidantal 21 Etapp 2, hus A och A1 6.1 Administrativa föreskrifter - Bygg, Måla, Golv Upprättad av Erika Sturk, Tyréns AB Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF

Läs mer

Vår referens Anbud ska vara inkommet senast Anbud ska vara bindande t o m. Robert Eriksson, 08-797 64 76 Se U3.2 Se U3.3

Vår referens Anbud ska vara inkommet senast Anbud ska vara bindande t o m. Robert Eriksson, 08-797 64 76 Se U3.2 Se U3.3 UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 1 (6) Vår referens Anbud ska vara inkommet senast Anbud ska vara bindande t o m Robert Eriksson, 08-797 64 76 Se U3.2 Se U3.3 STOCKHOLM - ARLANDA AIRPORT Konsultuppdrag Bussdepå

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STUGBYN UTÖ

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STUGBYN UTÖ ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STUGBYN UTÖ 2013-08-20 Skärgårdsstiftelsen i Stockholms Län INNEHÅLLSFÖRTECKNING AFA Allmän orientering Sid 2 AFB Upphandlingsföreskrifter Sid

Läs mer

Polismyndigheten i Norrbotten HIPPGÄRDAN 6:9, ARVIDSJAUR OMBYGGNATION 06.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD

Polismyndigheten i Norrbotten HIPPGÄRDAN 6:9, ARVIDSJAUR OMBYGGNATION 06.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD Polismyndigheten i Norrbotten 06.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD Status Denna beskrivning ansluter till AF AMA 07 Totalt antal sidor inkl. denna sida: 22st Datum Luleå Revidering Rev. Datum

Läs mer

Förfrågningsunderlag. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg

Förfrågningsunderlag. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg Handling 6.4 Sidantal 21 Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg Upprättad av Magnus Bjuhr Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV 1(7) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV Sysselsättning till personer med psykiska funktionshinder 2(7) Innehållsförteckning Sid nr 1 ALLMÄN ORIENTERING 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Upphandlingsförfarande

Läs mer

Total- och utförandeentreprenad ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2014-01- 20. Upprättad av Pia Hedenstedt INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Total- och utförandeentreprenad ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2014-01- 20. Upprättad av Pia Hedenstedt INNEHÅLLSFÖRTECKNING Diarienummer: SSL 1.3:350/13 Ramavtal avseende byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader Område 1 Norra skärgården Total- och utförandeentreprenad ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2014-01- 20 Upprättad

Läs mer

LEVERANTÖRSINFORMATION

LEVERANTÖRSINFORMATION 07.1 Formulär till anbud 2015-05-05 1 av 5 LEVERANTÖRSINFORMATION För anbudsgivare i annat land än Sverige gäller motsvarande krav i tillämplig omfattning Denna bilaga ska bifogas anbud, samtliga uppgifter

Läs mer

6.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

6.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 6.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER För utförande av utbyte av gatubelysning i Ödeshögs kommun Beställare Ödeshögs kommun 599 80 Ödeshög Org.nr: 21 20 00-0373 Datum: 2012-03-09 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG ADMINISTRATIVA

Läs mer

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189 Upphandling av arkitekttjänster Diarienr 09-189 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

Upphandling av totalentreprenad avseende nyinstallation av VVS, el- och telesystem

Upphandling av totalentreprenad avseende nyinstallation av VVS, el- och telesystem Datum 2009-09-30 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av totalentreprenad avseende nyinstallation av VVS, el- och telesystem Upphandling av totalentreprenad avseende nyinstallation av VVS, el- och telesystem

Läs mer

Avtal. Avtalslagen. Var är leveransen specificerad? Ritningar Beskrivningar Hus AMA (Anläggnings AMA) Produktens utformning

Avtal. Avtalslagen. Var är leveransen specificerad? Ritningar Beskrivningar Hus AMA (Anläggnings AMA) Produktens utformning Entreprenadupphandling Avtal Avtalslagen AB 04 Utförandeentreprenad ABT06 Totalentreprenad AF AMA 98 Administrativa föreskrifter AB04-U Underentreprenader ABM 92 Materialleveranser 6 Vad skall vi leverera

Läs mer

Upphandling av inkassotjänster. Diarienr 07-12 172

Upphandling av inkassotjänster. Diarienr 07-12 172 Upphandling av inkassotjänster Diarienr 07-12 172 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Upphandlingens syfte... 3 3 Krav på anbudsgivaren... 3 3.1 Inkassotillstånd... 3 3.2 Teknisk förmåga och kapacitet... 4 3.2.1

Läs mer

Landskrona Energi AB. Totalentreprenad. Colo 3 (referens Ao I803254) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2015-01-12. Landskrona Energi AB

Landskrona Energi AB. Totalentreprenad. Colo 3 (referens Ao I803254) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2015-01-12. Landskrona Energi AB 2015-01-12 Landskrona Energi AB Totalentreprenad Colo 3 (referens Ao I803254) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Landskrona Energi AB Box 226 261 23 Landskrona INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER...

Läs mer

AFS 2008:16. och dessa föreskrifter.

AFS 2008:16. och dessa föreskrifter. 5 a Den som låter utföra ett byggnads- eller anläggningsarbete ska under varje skede av planeringen och projekteringen se till att arbetsmiljön under byggskedet särskilt uppmärksammas i följande avseenden.

Läs mer

BRF Bolinderbyn 1. Dräneringsarbeten 2014-2015. Administrativa föreskrifter för totalentreprenad

BRF Bolinderbyn 1. Dräneringsarbeten 2014-2015. Administrativa föreskrifter för totalentreprenad BRF Bolinderbyn 1 Dräneringsarbeten 2014-2015 Administrativa föreskrifter för totalentreprenad Järfälla 2014-04-21 Sidan 1 av 23 INNEHÅLLSFÖRTECKNING AFA ALLMÄN ORIENTERING 1 AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER

Läs mer

Växjö kommun. Nöbbele 1:15. Totalentreprenad. Administrativa föreskrifter FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Ombyggnad Ekgården Värends Nöbbele.

Växjö kommun. Nöbbele 1:15. Totalentreprenad. Administrativa föreskrifter FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Ombyggnad Ekgården Värends Nöbbele. Handling 05.1 Sidantal 23 Växjö kommun Totalentreprenad Administrativa föreskrifter FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Innehållsförteckning AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER... 3 AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER... 6 ENTREPRENADFÖRESKRIFTER

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER, AF. Målning inom OHAB: s fastighetsbestånd som genomförs på. Totalentreprenad. Olofströmshus AB OLOFSTRÖM 2010-11-11

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER, AF. Målning inom OHAB: s fastighetsbestånd som genomförs på. Totalentreprenad. Olofströmshus AB OLOFSTRÖM 2010-11-11 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER, AF inom OHAB: s fastighetsbestånd som genomförs på Totalentreprenad OLOFSTRÖM 2010-11-11 Olofströmshus AB OLOFSTRÖMSHUS AB Jämshögsvägen 1, Box 194, 29323 Olofström tel:0454-372

Läs mer

Tysslingen, Örebro Renovering Transformatorstation Reclaim projekt LIFE11 NAT/SE848, enligt action E15

Tysslingen, Örebro Renovering Transformatorstation Reclaim projekt LIFE11 NAT/SE848, enligt action E15 05.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa administrativa föreskrifter ansluter till AMA AF 12 Tysslingen, Örebro Reclaim projekt LIFE11 NAT/SE848, enligt action Fastighetsägare Naturvårdsverket Förvaltare

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Dessa Administrativa föreskrifter ansluter till AMA AF 07.

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Dessa Administrativa föreskrifter ansluter till AMA AF 07. Förnyelse av vattenledning 1/ 25 AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa Administrativa föreskrifter ansluter till AMA AF 07. AFA ALLMÄN ORIENTERING AFA.1 Personuppgifter AFA.12 Beställare Trelleborgs kommun

Läs mer

Vem är ansvarig för vad inom bygg- och anläggning?

Vem är ansvarig för vad inom bygg- och anläggning? Vem är ansvarig för vad inom bygg- och anläggning? Den här broschyren vänder sig till dig som har ett arbetsmiljöansvar inom bygg- och anläggning. Här kan du läsa om vad som behöver göras under olika skeden

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UTFÖRANDEENTREPRENAD NY VENTILATION SOCITETSHUSET UTÖ Dnr: SSL 1.3:220/15

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UTFÖRANDEENTREPRENAD NY VENTILATION SOCITETSHUSET UTÖ Dnr: SSL 1.3:220/15 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UTFÖRANDEENTREPRENAD NY VENTILATION SOCITETSHUSET UTÖ Dnr: SSL 1.3:220/15 2015-10-09 AB Utö Havsbad INNEHÅLLSFÖRTECKNING AFA Allmän orientering Sid 2 AFB Upphandlingsföreskrifter

Läs mer

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare UPPDRAGSBESKRIVNING 1 (8) Dnr: 2014:115 Valfrihetssystem inom boendestöd Boendestöd - Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare Socialtjänsten Sociala avdelningen Postadress Besöksadress Telefon (vx) Fax 451 81

Läs mer

Ny kaj Husarö brygga

Ny kaj Husarö brygga : Handling Sidantal 17 Husarö Samfällighetsförening GA:6 Administrativa föreskrifter Förfrågningsunderlag Dat: Bild tagen 2007-02-18 Totalentreprenad avseende uppförande av kaj i anslutning till Husarö

Läs mer

STORHEDEN 1:55. Förfrågningsunderlag. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER - VENTILATION Totalentreprenad Ventilation. Handling 6.6.

STORHEDEN 1:55. Förfrågningsunderlag. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER - VENTILATION Totalentreprenad Ventilation. Handling 6.6. Handling 6.6 Sidantal 22 STORHEDEN 1:55 Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER - VENTILATION Totalentreprenad Ventilation Upprättad av Reviderad av Erik Lundkvist Galären i Luleå AB Bet Ändringen

Läs mer

Byggandets Kontraktskommitté

Byggandets Kontraktskommitté Byggandets Kontraktskommitté Formulär 1/04 upprättat av Föreningen Byggandets Kontraktskommitté (BKK) och anpassat till AB 04 ENTREPRENADKONTRAKT (AB 04) FAST PRIS Detta formulär är avsett att användas

Läs mer

Ormen 7 Kommunals A-kassa

Ormen 7 Kommunals A-kassa Handling 6.1 Sidantal 22 Ormen 7 Kommunals A-kassa Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalentreprenad VENTILATION Upprättad av & Erik Lundkvist Reviderad 2013-00-00 Galären i Luleå AB Bet

Läs mer

2. Uppgift om upphandlande enhet och beställare

2. Uppgift om upphandlande enhet och beställare ANBUDSFÖRFRÅGAN ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 1. Recipientkontrollprogram för Lagans Vattenråd 1.1 Allmänt Lagans Vattenråd inbjuder er härmed att inkomma med anbud på avseende recipientkontrollundersökningar

Läs mer

ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 09)

ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 09) ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 09) Detta formulär jämte bilagor avseende ändringar och tilläggsarbeten är avsett att användas vid uppförande och tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus, inklusive fritidshus som

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Finnekumla fiber Ekonomisk Förening 1 av 8 Finnekumla fiber Ekonomisk förening Org.nr: 769626-1358 UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser för byggnads-,

Läs mer

3. Ansökan om LOV avtal Program för primärvården i Västmanland

3. Ansökan om LOV avtal Program för primärvården i Västmanland Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2015-10-21 Upphandlande organisation Västmanlands läns landsting Anette Öhrn DLL Upphandling Program för primärvården i Västmanland - LOV DU-UPP15-0189 Symbolförklaring:

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT Månstadfiber Ekonomisk Förening Sida 1 av 10 Månstadfiber Ekonomisk förening UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Månstadfiber Ekonomisk Förening Sida 2 av 10 För entreprenaden gäller Allmänna

Läs mer

Förskola Hagby Ängar Nora Fastigheter AB Nybyggnad ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

Förskola Hagby Ängar Nora Fastigheter AB Nybyggnad ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Förskola Hagby Ängar Nora Fastigheter AB Nybyggnad ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 150818 Ulf Skoglöf Berslagspöjkera AB 070-6000076 ulf.skoglof@telia.com Förfrågningsunderlag Sida 2 av 21 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Arbetsmiljörutiner i byggprojekt

Arbetsmiljörutiner i byggprojekt www.byggledarskap.se Arbetsmiljörutiner i byggprojekt 1(5) Arbetsmiljörutiner i byggprojekt Arbetsmiljöarbetet i ett byggprojekt styrs via lagstiftning och de arbetsmiljöregler som tas fram av Arbetsmiljöverket.

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Blockgatan 10 653 41 Karlstad Tel 054-15 65 45 Fax 054-18 99 26 www.vvsplan.se

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Blockgatan 10 653 41 Karlstad Tel 054-15 65 45 Fax 054-18 99 26 www.vvsplan.se Blockgatan 10 653 41 Karlstad Tel 054-15 65 45 Fax 054-18 99 26 www.vvsplan.se FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SÄFFLEBOSTÄDER AB OMBYGGNAD AV VÄRMESYSTEM BERGVÄRMEINSTALLATION SÄTERIVÄGEN 17 OCH 21 SÄFFLE ADMINISTRATIVA

Läs mer

Mörbyberget 1 Fribergaskolan etapp 3-6 Danderyd Ombyggnad skola

Mörbyberget 1 Fribergaskolan etapp 3-6 Danderyd Ombyggnad skola BILAGA 1 Sidantal 5 Mörbyberget 1 Danderyd Sammandrag av: ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Handling litt: 6.01 Totalentreprenad Samverkans entreprenad FN 2011/0016 Upprättad Upprättad av:, Danderyds kommun

Läs mer

Var med och forma centrala södra Helsingborgs framtid. Administrativa föreskrifter Projekttävling för H+, 2008 och framåt

Var med och forma centrala södra Helsingborgs framtid. Administrativa föreskrifter Projekttävling för H+, 2008 och framåt Var med och forma centrala södra Helsingborgs framtid Administrativa föreskrifter Projekttävling för H+, 2008 och framåt Innehåll Inledning 1.1 Förfrågningsunderlag 1.2 Om Projekttävlingen Upphandlings

Läs mer

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15 Vårdval tandvård Västernorrland Bilaga 2 Ansökan Allmän barn- och ungdomstandvård Version 2013-01-15 1 1. Uppgifter om sökande Detta dokument ska besvaras och undertecknas av sökande. Namn på sökande Organisationsnummer:

Läs mer

ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 05)

ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 05) ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 05) Detta formulär jämte bilagor avseende ändringar och tilläggsarbeten är avsett att användas vid uppförande och tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus, inklusive fritidshus som

Läs mer

Upphandling av tillfälliga skollokaler för Brageskolan, Orren 30

Upphandling av tillfälliga skollokaler för Brageskolan, Orren 30 Upphandling av tillfälliga skollokaler för Brageskolan, Orren 30 Förfrågningsunderlag Upprättad Upprättad av:, Danderyds kommun Granskad av: Johan Ejbe, Danderyds kommun Förfrågningsunderlag 2 (10) Upphandlingen

Läs mer

ANBUDSINBJUDAN UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB

ANBUDSINBJUDAN UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB 1 Innehållsförteckning Inbjudan... 3 Allmän orientering... 3 Upphandlande

Läs mer

Kv BÅTSMANNEN STÖRRE 3 Kocksgatan - Södermannagatan. Ombyggnad av gården

Kv BÅTSMANNEN STÖRRE 3 Kocksgatan - Södermannagatan. Ombyggnad av gården Kv BÅTSMANNEN STÖRRE 3 Kocksgatan - Södermannagatan Ombyggnad av gården Administrativa föreskrifter för utförandeentreprenad Mark FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2009-2-07 SVEN A HERMELIN AB TRÄDGÅRDS- OCH LANDSKAPSARKITEKTER

Läs mer

Byte av frånluftsfläktar. Alingsåsvägen 40-46 Skånegatan 9-19 Rundeln 15-21 Varbergsvägen 35-41 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD

Byte av frånluftsfläktar. Alingsåsvägen 40-46 Skånegatan 9-19 Rundeln 15-21 Varbergsvägen 35-41 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD Byte av frånluftsfläktar Alingsåsvägen 40-46 Skånegatan 9-19 Rundeln 15-21 Varbergsvägen 35-41 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD 2013-05-31 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD

Läs mer

Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni. Diarienr 09-1376

Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni. Diarienr 09-1376 Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni Diarienr 09-1376 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll...

Läs mer

Attraktiva skolor och lokaler i Landskrona UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER. för samverkansentreprenad

Attraktiva skolor och lokaler i Landskrona UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER. för samverkansentreprenad Teknik- och serviceförvaltningen, fastighetsavdelningen Attraktiva skolor och lokaler i Landskrona UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER för samverkansentreprenad Landskrona 2012-05-24 Samverkansentreprenad Sida 2

Läs mer

TEKNISK HANDBOK FÖR MARK- GATU- OCH VA-ARBETEN

TEKNISK HANDBOK FÖR MARK- GATU- OCH VA-ARBETEN 2014-01-21 TEKNISK HANDBOK FÖR MARK- GATU- OCH VA-ARBETEN BILAGA 3 AF AMA REV ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN A Allm 14-01-21 INNEHÅLLSFÖRTECKNING UTFÖRANDEENTREPRENAD... 4 INLEDNING Denna skrift ansluter till

Läs mer

Totalentreprenad för: 702 Takrenovering av fastigheter

Totalentreprenad för: 702 Takrenovering av fastigheter Totalentreprenad för: 702 av fastigheter Svärdfästet 7, Söderkullagatan 68-72 Svärdfästet 8, Östergårdsplan 1-7 Svärdfästet 9, Gullbrandsgatan 19-23 Armborstet 5, Söderkullagatan 53-65 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

Läs mer

Gatukontorsdagar 2012 - Forum för stadsmiljö Nya regler om Byggarbetsmiljösamordning

Gatukontorsdagar 2012 - Forum för stadsmiljö Nya regler om Byggarbetsmiljösamordning 1 Gatukontorsdagar 2012 - Forum för stadsmiljö Nya regler om Byggarbetsmiljösamordning Janke Wikholm 2 Byggplatsdirektivet Utdrag ur inledningen av rådets direktiv 92/57 EEG På tillfälliga och rörliga

Läs mer

Byggnad för omlastning av organiskt avfall

Byggnad för omlastning av organiskt avfall Byggnad för omlastning av organiskt avfall AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2009-10-26 Dessa administrativa föreskrifter ansluter till AF-AMA 07 AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER AFA ALLMÄN ORIENTERING AFA.12

Läs mer

1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland

1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland 1 (7) 1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland 2015 2 (7) 1 Inledning Landstinget Västmanland införde från den 1 januari 2008 valfrihetssystem inom primärvården i enlighet med

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD AVSEENDE GETBERGETS ALPINA ANLÄGGNING TILLBYGGNAD AV PUMPSTATION.

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD AVSEENDE GETBERGETS ALPINA ANLÄGGNING TILLBYGGNAD AV PUMPSTATION. 1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD AVSEENDE GETBERGETS ALPINA ANLÄGGNING TILLBYGGNAD AV PUMPSTATION Ref nr DU 2012/33 Dessa administrativa föreskrifter är upprättade i anslutning till AMA

Läs mer

Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun

Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun Sida 1(7) Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun Kapitel 2 Kravkatalog Utförare 2(7) Innehållsförteckning 2 Kravkatalog utförare...3 2.1 Krav på juridisk form...3 2.2 Uteslutningsgrunder...3

Läs mer

INSTALLATION AV FLIS- OCH PELLETSPANNA, FLISFICKA, KULVERT MM

INSTALLATION AV FLIS- OCH PELLETSPANNA, FLISFICKA, KULVERT MM MÖRLUNDA 7:28, 7:39, 7:41 och 7:44, MÖRLUNDA Hultsfreds kommun INSTALLATION AV FLIS- OCH PELLETSPANNA, FLISFICKA, KULVERT MM Administrativa föreskrifter Förfrågningsunderlag 2012-05-03 Dessa administrativa

Läs mer

Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr: 08-1226

Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr: 08-1226 Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice Dnr: 08-1226 2(7) 1. Om PTS... 3 2. Upphandlingens syfte... 3 3. Krav på anbudsgivaren... 3 3.1. Teknisk förmåga och kapacitet...

Läs mer

Upphandling av ramavtal för ventilationsentreprenader 2016-2017. Administrativa föreskrifter. Förfrågningsunderlag

Upphandling av ramavtal för ventilationsentreprenader 2016-2017. Administrativa föreskrifter. Förfrågningsunderlag Upphandling av ramavtal för ventilationsentreprenader 2016-2017 Administrativa föreskrifter Förfrågningsunderlag Dat 150923 Sid 1 av 19 Sida 2 av 19 AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa Administrativa

Läs mer

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190 Upphandling av teknisk konsult Diarienr 09-190 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

Fastighet: Kv Måsen 1 Lilla Torget 4. Byte av fönster mm 1(27) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

Fastighet: Kv Måsen 1 Lilla Torget 4. Byte av fönster mm 1(27) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 1(27) 2012-04-16 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Fastighet: Kv Måsen 1 Lilla Torget 4 Objekt: Entreprenadform: Byte av fönster mm Totalentreprenad. För entreprenaden gäller Allmänna

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2008-06-03

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2008-06-03 2008-06-03 LÄROVERKET 1 OSKARSHAMN VALLHALLASKOLAN UTBYTE AV GYMNASTIKGOLV ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2008-06-03 OSKARSHAMN 2008-06-03 OSKARSHAMNS KOMMUN, TEKNISKA KONTORET, FASTIGHETSAVDELNINGEN

Läs mer

Hörby Kommun Lindholmen 30 och Hörby 42:16 - Hörby PCB sanering

Hörby Kommun Lindholmen 30 och Hörby 42:16 - Hörby PCB sanering Lindholmen 30 Hörby 42:16 Hörby Kommun Lindholmen 30 och Hörby 42:16 - Hörby PCB sanering Förfrågningsunderlag dat: 2015-01-15 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa Administrativa föreskrifter ansluter till

Läs mer

Hargs Hamn AB. Asfaltering 2015-2017 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. För utförandeentreprenad. Handling [handlingsnr] Sidantal 17

Hargs Hamn AB. Asfaltering 2015-2017 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. För utförandeentreprenad. Handling [handlingsnr] Sidantal 17 Handling [handlingsnr] Sidantal 17 Hargs Hamn AB Asfaltering 2015-2017 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER För utförandeentreprenad Upprättad Rev:A Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 AF ADMINISTRATIVA

Läs mer

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag Administrativa Föreskrifter Handling 9.1 Generalentreprenad Till- och ombyggnad av Centralkök-Åbyskolan Klippans kommun Förfrågningsunderlag Upprättad av Fastighetsavdelningen Klippans Kommun Administrativa

Läs mer

HUDIKSVALLS KOMMUN KNUTSLUNDA 1:18, DELSBO OMBYGGNAD AV YTTERTAK

HUDIKSVALLS KOMMUN KNUTSLUNDA 1:18, DELSBO OMBYGGNAD AV YTTERTAK HUDIKSVALLS KOMMUN KNUTSLUNDA 1:18, DELSBO OMBYGGNAD AV YTTERTAK ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Ansluter till AF AMA 07 TOTALENTREPRENAD SÖDERHAMN 2013-06-28 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Innehållsförteckning AF ADMINISTRATIVA

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Datum 2013-03-26 Dnr EKO 2013/14 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Utförandeentreprenad Sida 2 (19) Innehållsförteckning ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER... 1 AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER... 5 AFA ALLMÄN ORIENTERING...

Läs mer

Upphandlings- föreskrifter 99

Upphandlings- föreskrifter 99 Upphandlings- föreskrifter 99 avseende skötsel Utemiljö Säfflebostäder AB 2011-03-03 Björn Wennerström Lindås Fastigehtskonsult AB 1 Innehållsförteckning Företal...5 Inledning...7 Råd och anvisningar...7

Läs mer

Trafikkontorets krav

Trafikkontorets krav Trafikkontorets krav avseende kvalitetsledningssystem vid leverans av varor, tjänster och entreprenader 2(2) Innehållsförteckning sida Inledning 3 1. på leverantör 4 2. Kvalitetsledningssystem 5 3. Resurser

Läs mer

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling Upphandlingsfunktionen 2009-01-13 Lag (2007:1091) om offentlig upphandling Trädde ikraft 2008-01-01 Disposition: Kap 1-14 Över tröskelvärdena (varor och tjänster: > 200 000 Euro) Kap 15 Under tröskelvärdena

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Renovering av ekonomibyggnad på fastighet Tiskaretjärn 1:16 i Sunne Kommun. FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG.

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Renovering av ekonomibyggnad på fastighet Tiskaretjärn 1:16 i Sunne Kommun. FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. 1 (21) RENOVERING AV EKONOMIBYGGNAD PÅ TISKARETJÄRN 1:16 I SUNNE KOMMUN Sid 2. Allmän orientering 4. Upphandlingsföreskrifter 9. Entreprenadföreskrifter vid totalentreprenad 18. Allmänna arbeten och hjälpmedel

Läs mer

Avtalsperiod: tillsvidare enligt lagen om läkarvårdsersättning eller från och med tiden för avtalets ingående dock tidigast: 2015-07-01.

Avtalsperiod: tillsvidare enligt lagen om läkarvårdsersättning eller från och med tiden för avtalets ingående dock tidigast: 2015-07-01. Ansökningsinbjudan om att få ingå samverkansavtal vid ersättningsetablering enligt lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning, diarienummer HSNG 2015-00365 Ni inbjuds att inkomma med ansökan om att få ingå

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR UTFÖRANDEENTREPRENAD 2013-02-15. AB Bostäder i Borås KV. MUSSERONEN MFL. UTVÄNDIGT MÅLERIARBETE

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR UTFÖRANDEENTREPRENAD 2013-02-15. AB Bostäder i Borås KV. MUSSERONEN MFL. UTVÄNDIGT MÅLERIARBETE KV. MUSSERONEN MFL. UTVÄNDIGT MÅLERIARBETE Sjöbo, Göta, Trandared, Hulta Hässleholmen, Norrmalm, Norrby ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR UTFÖRANDEENTREPRENAD 2013-02-15 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR UTFÖRANDEENTREPRENAD

Läs mer

FCAB KVALITETSSYSTEM. Projektledning och kvalitetssäkring

FCAB KVALITETSSYSTEM. Projektledning och kvalitetssäkring Projektledning och kvalitetssäkring KVALITETSSYSTEM Kvalitetssäkring ingår som en naturlig del i FC. AB:s arbetsmodell. FC. AB:s arbetsmodell är väl dokumenterad och används för alla delar av utvecklingskedjan.

Läs mer

Länghem Landsbygd Fiber UTBYGGNAD AV FIBERNÄT AF-BESKRIVNING. Länghem 2015-03-14

Länghem Landsbygd Fiber UTBYGGNAD AV FIBERNÄT AF-BESKRIVNING. Länghem 2015-03-14 Länghem Landsbygd Fiber UTBYGGNAD AV FIBERNÄT AF-BESKRIVNING Länghem 2015-03-14 För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader AB 04, med de ändringar

Läs mer

2. Kvalificering och obligatoriska krav

2. Kvalificering och obligatoriska krav Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2011-02-15 Upphandlingsansvarig Upphandling Region Gotland Destinationsmarknadsföring Gotland - Turism och näringsliv Carina Westergren Larsson 2010/537 Symbolförklaring:

Läs mer

Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Kollektiv GR-13:1

Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Kollektiv GR-13:1 Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Kollektiv GR-13:1 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringstagare är Villaägarnas Riksförbund, som tecknar försäkringen kalenderårsvis (Försäkringsår) med början

Läs mer

Växjö kommun. Sandsbro skola. Nybyggnad - Del av Sandsbro Skola Sädesärlan 1. Administrativa föreskrifter Totalentreprenad.

Växjö kommun. Sandsbro skola. Nybyggnad - Del av Sandsbro Skola Sädesärlan 1. Administrativa föreskrifter Totalentreprenad. Handling 06.1 Sidantal 29 Växjö kommun Sandsbro skola Nybyggnad - Del av Sandsbro Skola Administrativa föreskrifter Totalentreprenad Innehållsförteckning AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER... 3 AFA ALLMÄN

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR UTFÖRANDEENTREPRENAD

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR UTFÖRANDEENTREPRENAD Duvan 7, Borås Sturegatan 15-19, Torstensgatan 34-36 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR UTFÖRANDEENTREPRENAD 2013-03-01 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR UTFÖRANDEENTREPRENAD INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRSÄTTSBLAD

Läs mer