6.1.1 Administrativa föreskrifter Totalentreprenad Förfrågningsunderlag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "6.1.1 Administrativa föreskrifter Totalentreprenad Förfrågningsunderlag"

Transkript

1 , Sidantal 39 Källtorpsvägen 60, Järfälla Administrativa föreskrifter Totalentreprenad Dnr: Upprättad av Järfälla kommun Stockholm BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIG

2 Innehållsförteckning AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER... 3 AFA ALLMÄN ORIENTERING... 3 AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER AFH. ALLMÄNNA HJÄLPMEDEL AFJ ALLMÄNNA ARBETEN... 42

3 AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 3 (42) Denna beskrivning ansluter till AMA AF 07. AF AFA AFA.1 AFA.12 AFA.122 AFA.15 AFA.151 AFA.155 AFA.156 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER ALLMÄN ORIENTERING Personuppgifter Beställare Upphandlande myndighet Järfälla kommun Fastighet Org.nr Järfälla Tel: Beställarens kontaktperson för visning av arbetsområdet Mats Jigestam, projektledare, Järfälla kommun, Nätägare Nätägare - va Järfälla kommun Nätägare - el EON i Sverige AB. Nätägare - kommunikationsnät Telia Skanova

4 AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 4 (42) AFA.21 Översiktlig information om objektet Om- och tillbyggnad av Ulvsättraskolan på adress Källtorpsvägen 60, Kallhäll, i Järfälla kommun. Projektet består av en ombyggnadsdel och en tillbyggnadsdel, samt upprustning av utemiljö och skolgård. Ombyggnadsdel innefattar ombyggnad av delar av skolans befintliga undervisnings- och personallokaler, ombyggnad av befintligt mottagningskök till tillagningskök, utbyggnad av matsal, utbyggnad av fläktrum, nybyggnad av källsorteringshus och nybyggnad av rastförråd. Ombyggnadsdelen innehåller ombyggnadsytor på ca 1390 kvm BTA, samt utbyggnad av matsal ca 134 kvm BTA, utbyggnad av fläktrum ca 34 kvm BTA, nybyggnad av källsorteringshus ca 23 kvm BTA och nybyggnad av rastförråd ca 10 kvm BTA. Tillbyggnadsdel är nybyggnad av en trevåningsbyggnad dockad till den befintliga skolbyggnaden med en förbindelsegång på ett övre våningsplan. Tillbyggnaden innehåller lokaler för pedagogisk verksamhet för tolv skolklasser, bibliotek, musiksal, fritidslokaler samt erforderliga utrymmen för teknik. Tillbyggnadsdelen är ca 2130 kvm BTA. Upprustning utemiljö och skolgård Upprustning av utemiljön och skolgården omfattar bland annat åtgärder på skolgården i form av en ny multisportarena, en ny scen och en ny soltrappa vid tillbyggnaden. Allmänt Funktionskravet på ombyggnadsdelen är att uppnå krav enligt BBR 20. Funktionskravet på tillbyggnadsdelen är att uppnå krav enligt BBR 19. Se även de olika disciplinernas resp. rambeskrivning. Funktionskraven är baserade på tidpunkt för registrering av bygglov. Kommunen använder miljöplaner för tillbyggnad, ombyggnad och rivning och instruktion för dokumentation av material och kemikalier. Dessa miljöplaner och instruktioner ska följas. Den befintliga skolbyggnaden är ursprungligen från 1950-talet. För de befintliga byggnaderna saknas statiska beräkningar och konstruktionsritningar. Byggnationen ska utföras i etapper, se tidplan. Anpassning av entreprenaden ska ske till befintlig skolverksamhet i fastigheten som ska pågå under hela byggtiden. Utrymningsvägar från befintlig verksamhet får inte påverkas under byggtiden.

5 AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 5 (42) Fuktutredning påvisar brister i den befintliga byggnaden där en del inte ska åtgärdas i denna entreprenad. Vilka av de påtalade fuktskadorna det är som ska åtgärdas i entreprenaden framgår i Bilaga 5 i Fuktutredning. Den befintliga skolbyggnaden innehåller skyddsrum som är aktiva. Vissa markytor som berörs av schaktarbeten ska eventuellt saneras. Saneringen ska utföras av annan entreprenör innan byggarbeten i denna entreprenad påbörjas. Se vidare i handlingar specificerade i AFB.22. AFA.22 AFA.3 AFA.4 Objektets läge, Källtorpsvägen 60, i Järfälla kommun. Förkortningar I dessa Administrativa föreskrifter används följande förkortningar: Vara: Komponenter: Dokumentation: samlingsbegrepp för t ex material, utrustning, tillbehör. samlingsbegrepp för t ex beståndsdelar, enheter. samlingsbegrepp för t ex ritningar, dokument, intyg, scheman, certifikat, varudeklarationer. Begreppsförklaringar Arbetsplatsansvarig: Med denna funktion avses person som närmast övervakar, leder och styr arbetet på byggarbetsplatsen. Olika benämningar kan finnas för denna funktion. Det viktiga är dock dess arbetsuppgifter som här definieras.

6 AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 6 (42) AFB AFB.1 AFB.11 AFB.12 AFB.13 AFB.15 AFB.2 AFB.21 UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER Lag (SFS 2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) tillämpas för upphandlingen. Former m m för upphandling Upphandlingsförfarande Öppet förfarande enligt lagen om offentlig upphandling (2007:1091). Entreprenadform Totalentreprenad Ersättningsform Fast pris utan indexreglering för alla arbeten. Förutsättningar för upphandlingen Följande förutsättningar gäller för upphandlingen: - Upphandling kommer att ske under förutsättning att kommunens beslutade ekonomiska ramar hålls. Beställaren kan ej garantera handlings riktighet om handling/ handlingar rekvireras från annan part än beställaren. Tillhandahållande av förfrågningsunderlag Järfälla kommun använder elektronisk anbudsgivning via Upphandlingsverktyget TendSign. Anbudsgivaren får bl.a. kostnadsfritt stöd i anbudsgivningen och kontroll av att anbudet är komplett vid avlämnandet. Systemet är kostnadsfritt för leverantören och kräver endast en enkel registrering på https://tendsign.com (klicka på Nya leverantörer ). Telefonnummer till TendSigns support är: Anbud ska lämnas in via TendSign. Anbud tas inte emot på annat sätt.

7 AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 7 (42) AFB.22 Förteckning över förfrågningsunderlag et består av följande handlingar: Administrativa föreskrifter Miljöplan Ulvsättraskolan Tillbyggnad Miljöplan Ulvsättraskolan Ombyggnad Miljöplan Ulvsättraskolan Rivning Materialförteckning för ej miljöklassningsprojekt Kemikalieförteckning för ej miljöklassningsprojekt Asbest checklista upphandling Instruktion för dokumentation av material, kemikalier samt rivning Tidplan Tillbyggnad Beskrivning Sammansatt Tillbyggnad Byggnadsbeskrivning Tillbyggnad Typrumsbeskrivning Tillbyggnad Beskrivning VVS, Styr och Övervakning Tillbyggnad Beskrivning El- och telesystem Tillbyggnad Beskrivning Vattensprinkler Tillbyggnad Fuktsäkerhetsbeskrivning Tillbyggnad Beskrivning Hiss Tillbyggnad Akustiskt program Tillbyggnad Brandskyddsbeskrivning Tillbyggnad Ritningar Arkitekt enligt Ritningsförteckning Arkitekt Tillbyggnad Ombyggnad Beskrivning Sammansatt Ombyggnad Byggnadsbeskrivning Ombyggnad Rumsbeskrivning Ombyggnad Beskrivning VVS, Styr och Övervakning Ombyggnad Beskrivning Kyla Ombyggnad Beskrivning El- och telesystem Ombyggnad Beskrivning Storkök Ombyggnad Fuktsäkerhetsbeskrivning Ombyggnad Akustiskt program Ombyggnad Brandskyddsbeskrivning Ombyggnad Miljöinventering Ombyggnad Fuktutredning Ritningar Arkitekt enligt Ritningsförteckning Arkitekt Ombyggnad Ritningar Storkök enligt Ritningsförteckning Storkök Ombyggnad Informationsritningar Arkitekt Ombyggnad Informationsritningar VVS Ombyggnad Informationsritningar El- och telesystem Ombyggnad Mark och VA, Geoteknik

8 AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 8 (42) Beskrivning Mark Markteknisk undersökningsrapport Ritningar Mark och VA enligt Ritningsförteckning Mark 7 Övriga handlingar 7.1 Anbudsformulär 7.2 Arbetsmiljöplan inklusive checklista BAS-P 7.3 Cad-manual utgåva Miljöplan Ulvsättraskolan Tillbyggnad ifylld ramprojektering 7.5 Miljöplan Ulvsättraskolan Ombyggnad ifylld ramprojektering AFB.23 AFB.3 AFB.31 AFB.311 Kompletterande förfrågningsunderlag Frågor ska skriftligen ställas via TendSign, under rubriken "Frågor och svar". Ansvarig handläggare skickar enbart svar via TendSign. De anbudssökande som valt att hämta ut underlaget på annat sätt än genom TendSign måste själva bevaka frågor och svar i upphandlingen. Det är viktigt att ta del av kompletterande uppgifter som framkommer i denna funktion. Sista dag för att inkomma med frågor: Sista dag då svar lämnas: Anbudsgivning Anbudsgivare är skyldig att före anbuds avgivande kontrollera att samtliga angivna anbudshandlingar har erhållits. Anbuds form och innehåll Anbud ska innehålla - korrekt ifyllt anbudsformulär. Formulärets utformning får inte förändras. - eventuella KFU ska vara inkalkylerade i anbudet och ersätts inte särskilt - rese- och traktamentskostnader ska vara medräknade i anbudet. - efterfrågade handlingar ska vara bifogade - alla handlingar ska vara skrivna på svenska - vara undertecknat av behörig firmatecknare eller av denne befullmäktigat ombud. I det fall fullmakt används ska denna bifogas anbudet - sanningsförsäkran och eventuell tillhörande fullmakt vara bifogade - anbud ska lämnas in via TendSign. Anbud tas inte emot på annat sätt Förbehåll och reservationer i anbudet accepteras ej. Huvudanbud Huvudanbud ska avges helt enligt förfrågningsunderlaget via anbudsformulär i TendSign.

9 AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 9 (42) AFB.312 AFB.313 AFB.32 AFB.33 AFB.34 AFB.4 AFB.5 AFB.51 Sidoanbud Accepteras inte. Kompletteringar till anbud Följande uppgifter som inte behöver bifogas anbudet kan komma att begäras under utvärdering av anbud: - avslutade och fastställda årsredovisningar, bankgaranti etc. som styrker leverantörens ekonomiska ställning - ytterligare bevis på ekonomisk ställning i enlighet med 11 kap. LOU ska på begäran kunna tillhandahållas Anbudsgivare ska vara beredd att lämna dessa uppgifter inom 3 dagar. Upphandlande myndighet kommer inte att pröva anbud som innehåller alternativa utföranden. Anbudstidens utgång Anbud ska vara beställaren tillhanda senast Anbud som inte inkommer i tid prövas ej. Anbuds giltighetstid Anbudet ska vara bindande till och med Om upphandlingen blir föremål för överprövning förlängs antagna anbuds giltighet fram till dess avtal kan tecknas, dock högst i fyra månader efter angiven giltighetstid. Adressering Se AFB.311. Anbudsöppning Sluten anbudsöppning kommer att tillämpas. Anbudsprövning Anbudsprövningen kommer att genomföras i tre steg: 1) Uteslutning, se AFB.512, 2) Kontroll av leverantörens lämplighet, se AFB.513 (kontroll av leverantörens ekonomiska ställning samt tekniska och yrkesmässiga kapacitet och kontroll på krav på registrering) och slutligen 3) Utvärdering utifrån angiven grund för tilldelning av kontrakt, d v s lägsta pris se AFB.52. Prövning av anbudsgivare

10 AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 10 (42) AFB.512 Uteslutning Föreligger hos anbudsgivaren omständigheter enligt Lag om offentlig upphandling 15 kap.13, kommer detta att medföra uteslutning från att delta i upphandlingen. Beställaren samarbetar med Skatteverket och inhämtar uppgifter från Skatteverkets och Kronofogdemyndighetens register att anbudsgivaren har fullgjort sina ålägganden avseende socialförsäkringsavgifter och skatt. Skatteverkets blankett Begäran/Svar Offentliga uppgifter SKV 4820 behöver således ej bifogas anbudet. Utländsk anbudsgivare intygar dessa uppgifter genom att till anbudet bifoga intyg från behörig myndighet i hemlandet. Totalentreprenören ska ansvara för att all personal som med anledning av uppdraget vistas på arbetsplatsen, är kontrollerade mot belastningsregistret. Enligt lag får ingen personal arbeta inom förskola/skola om de har dömts för brott mot minderåriga. Beställaren har valt att låta det här kravet även gälla den här arbetsplatsen. Bekräfta i anbudsformulär att villkoret uppfylls. Anbudsgivare som ej uppfyller samtliga obligatoriska krav enligt AFB.31 som ställs i upphandlingen riskerar att få sitt anbud förkastat. AFB.513 Kontroll av leverantörens lämplighet De anbudsgivare som inte uteslutits enligt ovan kontrolleras vad gäller att anbudsgivaren uppfyller krav på registrering och krav på ekonomisk ställning samt teknisk och yrkesmässig kapacitet. 1. Krav på registrering Anbudsgivaren ska vara registrerad i aktiebolags- eller handelsregister eller motsvarande register, som förs i det land där totalentreprenörens verksamhet är etablerad. För svenskregistrerade företag kommer Upphandlande myndighet själv att kontrollera att dessa krav uppfylls via UC, Bolagsverkets registreringsbevis behövs således inte bifogas anbudet. För utländskt registrerat företag ska anbudsgivare bifoga motsvarande registeruppgift från hemlandet. 2. Sanningsförsäkran Upphandlande myndighet kommer att utesluta en leverantör från att delta i upphandlingen, om myndigheten får kännedom om att leverantören enligt en lagakraftvunnen dom är dömd för brott som omfattar: 1.sådan brottslighet som avses i artikel 2.1 i rådets gemensamma åtgärd 98/733/RIF om att göra deltagande i en kriminell organisation i Europeiska unionens medlemsstater till ett brott, 2.bestickning enligt viss närmare angiven definition i lagparagrafen, 3.bedrägeri enligt viss närmare angiven definition i lagparagrafen,

11 AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 11 (42) 4.penningtvätt också enligt viss närmare definition i lagparagrafen. Utöver detta ska anbudsgivaren visa att han ej är dömd för olaga diskriminering eller dömd för skadestånd enligt diskrimineringslagstiftningen. Bevis enligt bilaga 1, Sanningsförsäkran i Anbudsformulär. 3. Leverantörens ekonomiska ställning 3.1 Krav på ekonomisk stabilitet: Kommunen hämtar uppgifter om anbudsgivares kreditvärdighet i UC. Lägsta kreditvärdighetsnivå är Riskklass 3. Vid lägre nivå lämnas möjlighet för anbudsgivare att inkomma med godtagbar förklaring till värderingen. Annars kan anbudsgivaren riskera att inte kvalificeras att gå vidare till prövning av anbudet. 3.2 Krav på resursbas: Omsättningen under de senaste två åren ska i medeltal uppgå till lägst 50 EK/år inom den del av verksamheten som upphandlingen avser. Järfälla kommun kommer själv att kontrollera att detta krav uppfylls, via upplysning från UC. Årsredovisning behöver således inte bifogas anbudet. 4. Teknisk och yrkesmässig kapacitet Som en del av denna prövning bedömer upphandlande myndighet anbudsgivarens kompetens inom arbetsområdet. Anbudsgivaren ska ha teknisk och yrkesmässig kapacitet för att fullgöra uppdraget enligt följande: - Arbetsplatsansvarig person ska ha minst tre (3) års erfarenhet inom arbetsområdet som platsansvarig, inom den senaste fem (5) -årsperioden - övrig personal ska ha minst två (2) års erfarenhet inom arbetsområdet (personal under utbildning kan förekomma efter beställarens godkännande) För nystartade företag bedöms Arbetsplatsansvarigs och övrig personal erfarenhet ifrån tidigare anställningar istället för företagets. Den tekniska och yrkesmässiga kapaciteten ska styrkas genom att till anbudet bifoga uppgifter i CV (utbildnings- och yrkesmässiga kvalifikationer) för Arbetsplatsansvarigs erfarenhet inom arbetsområdet. I anbudsformuläret ska bekräftas att CV för Arbetsplatsansvarig är bifogad anbudet. Totalentreprenören ska verifiera i anbudsformulär att personal hos totalentreprenören och underentreprenörer ska kunna göra sig förstådd på och tillgodogöra sig information på svenska.

12 AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 12 (42) 5. Referensuppdrag för kvalificering av företaget Anbudsgivare som avger anbud ska kunna förteckna minst två slutförda referensentreprenader avseende liknande nedan specificerat referensobjekt. Referensentreprenader: Anbudet ska innehålla en beskrivning av två liknande referensentreprenader avseende byggnation av offentliga lokaler som t ex skola eller annan byggnad som Kommun eller Staten tillhandahåller på minst 30 mkr för vart och ett av uppdragen. Referensentreprenaderna ska ha slutförts inom 3 år räknat från anbudstidens utgång. Beskrivningen ska innehålla de uppgifter om uppdragen som anbudsgivare vill styrka som bevis på teknisk kapacitet och kunnande. Bevis enligt Bilaga 2, Referensuppdrag för kvalificering av företaget i anbudsformulär. 6. Kvalitetssäkring Anbudsgivaren ska bedriva kvalitetsarbete enligt SS-EN-ISO 9000-serien eller liknande system (olika branschorganisationer har utarbetat vägledningar för kvalitetsledning). Anbudsgivaren ska bifoga ett intyg utfärdat av ett oberoende organ eller motsvarande. Saknas certifikat enligt ISO 9000, accepteras liknande certifikat eller eget bevis. Om certifikat saknas ska anbudsgivarens rutiner avseende kvalitetsarbete beskrivas genom ett eget intyg i kombination med dokumentation och beskrivningar av respektive punkt. Redovisningen, som utformas tydligt, ska omfatta minst nedanstående punkter: Kvalitetskontroll Med kvalitetskontroll menas att anbudsgivaren har ett avvikelsehanteringssystem som säkerställer att negativa händelser och tillbud inte återupprepas. Kvalitetsstyrning Med kvalitetsstyrning menas att anbudsgivaren har dokumenterade och av all personal välkända rutiner så att rätt personal utför arbetet på rätt sätt i rätt tid. Kvalitetssäkring Med kvalitetssäkring menas att mätbara mål sätts upp av anbudsgivaren. Kvalitetsutveckling Med kvalitetsutveckling menas att anbudsgivaren själv ska utvärdera och analysera verksamhetens resultat och utifrån dessa vidta åtgärder för att förbättra verksamheten. Kvalitetsutveckling handlar om att både förbättra existerande varor och tjänster, men också att utveckla eller konstruera nya varor eller tjänster.

13 AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 13 (42) Övriga krav om kvalitet - rutiner för internrevision eller egenkontroll beskrivs - implementering av systemet i hela organisationen belyses - namn på kvalitetsansvarig - beskrivning hur man systematiskt arbetar med att hålla en hög kundnöjdhet - personal som ansvarar för kvalitetskontroll som används för att säkerställa kvaliteten på utförda arbeten ska finnas - personal som utför kvalitetskontroll ska ha kunskap avseende detta 7. Miljösäkring Anbudsgivaren ska bedriva miljöarbete enligt SS-EN-ISO 14001:2004-serien eller liknande system (olika branschorganisationer har utarbetat vägledningar för miljöledning). Anbudsgivaren ska bifoga ett intyg utfärdat av ett oberoende organ eller motsvarande. Saknas certifikat enligt ISO 14001, accepteras liknande certifikat eller eget bevis. Om certifikat saknas ska anbudsgivarens rutiner avseende miljöarbete beskrivas genom ett eget intyg i kombination med dokumentation och beskrivningar av respektive punkt. Redovisningen, som utformas tydligt, ska omfatta minst nedanstående punkter: Miljöpolicy Redovisning av anbudsgivarens miljöpolicy. Miljökontroll Med miljökontroll menas att anbudsgivaren har ett avvikelsehanteringssystem som säkerställer att negativa miljöhändelser och -tillbud inte återupprepas. Miljöstyrning Med miljöstyrning menas att anbudsgivaren har dokumenterade och av all personal välkända rutiner så att rätt personal utför miljöarbetet på rätt sätt Miljösäkring Med miljösäkring menas att mätbara miljömål sätts upp av anbudsgivaren. Miljöutveckling Med miljöutveckling menas att anbudsgivaren själv ska utvärdera och analysera verksamhetens resultat och utifrån dessa vidta miljöåtgärder för att förbättra verksamheten. Miljöutveckling handlar om att både förbättra existerande varor eller tjänster, men också att utveckla eller konstruera nya varor eller tjänster.

14 AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 14 (42) Övriga krav om miljöstyrning - rutiner för internrevision eller egenkontroll beskrivs - implementering av systemet i hela organisationen belyses, t.ex. genom beskrivning över hur nya riktlinjer och krav inom miljöområdet sprids inom företaget - namn på företagets miljöansvarig - bevisning om hur företaget planerar resor för att minska miljöpåverkan AFB.52 Värderingsgrunder vid prövning av anbud En förutsättning för att utvärdering ska kunna ske är: - att anbudet är lämnat och har besvarats i enlighet med förfrågningsunderlaget - att anbudsgivaren bedöms vara kvalificerad samt - att obligatoriska krav (skakrav) uppfyllts Prövning sker enligt principen lägsta pris. Anbudsgivare ska i anbudsformulär ange: - fast ersättning för entreprenaden. Vid prövning av anbud kommer anbud med lägsta pris att antas. AFB.53 Meddelande om beslut vid prövning av anbud Avslutad upphandling och tilldelningsbeslut Underrättelse om tilldelningsbeslut skickas till samtliga anbudsgivare, via TendSign. Observera att registrerad e-postadress mottar tilldelningsbeslutet. Beslutet meddelas minst tio dagar innan avtal tecknas. Tilldelningsbeslut är upplysning om resultatet av upphandlingen och ska ej ses som en accept av lämnat anbud. Avtal föreligger först då avtalet är undertecknat av båda parter. Meddelande om antagande av anbud, beställning eller annat accept av anbud är bindande för beställaren först om och när ingen talan förts mot upphandlingen i förvaltningsrätten eller beslut om sådan talan inte föreligger. Om förvaltningsrätten skulle besluta att upphandlingen ska göras om eller att rättelse ska vidtas är accepten inte bindande.

15 AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 15 (42) AFB.54 Sekretess/offentlighetsprincipen I Sverige finns en lagreglerad offentlighetsprincip. Om ni som anbudsgivare vill hävda att vissa uppgifter ska vara sekretessbelagda ska ni noga specificera vilka uppgifter i anbudet som ni önskar sekretessbelägga samt på vilka grunder som detta bör gälla. Den upphandlande myndigheten kan inte garantera att uppgifterna hålls hemliga utan får vid varje begäran om utlämnande av handling göra en sekretessbedömning. Om ingen sekretessbegäran har gjorts i anbudet kommer upphandlande myndighet att avgöra om ni som anbudsgivare kommer att lida skada då uppgifter röjs. Leverantören förbinder sig att inte för tredje man avslöja konfidentiell information efter avtalets undertecknande. Med konfidentiell information avses all information rörande avtalets eller beställarens verksamhet vare sig tekniskt eller annan art.

16 16 (42).1.11 För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser för byggnads-, anläggningsoch installationsentreprenader, ABT 06. Omfattning Omfattningen i detalj framgår av handlingar angivna under AFB.22. Kontraktshandlingar Med ändring av ABT 06 kap 1 3 föreskrivs att kontraktshandlingarna gäller i följande ordning: 1. kontrakt 2. förfrågningsunderlag 3. ändringar i ABT 06 som är upptagna i sammanställning i administrativa föreskrifter 4. ABT anbudshandlingar.111 Sammanställning över ändringar i ABT 06 Innefattar även tillägg till ABT

17 17 (42) Ansvar för uppgifter Med ändring av ABT 06 kap 1 6 st. 3 förutsätts totalentreprenören i anbudsskedet skaffa sig kännedom om befintliga förhållanden avseende den fastighet eller del av fastighet som berörs av kontraktsarbetena. Arbetsområde Arbetsområdets gränser Arbetsområdets gränser framgår av informationsritning L daterad. Disponering av arbetsområdet ska ske i samråd med beställaren. Syn före påbörjande av arbete Syn inom arbetsområde och i anslutning till arbetsområde ska efter överenskommelse förrättas av beställaren och totalentreprenör före påbörjande av arbetena. Totalentreprenören kallar till syn. Synen utförs gemensamt och respektive part står för sina kostnader. Totalentreprenören svarar för dokumentationen, som skrivs under av beställaren om den är korrekt. Förutsättningar Arbetena ska bedrivas med hänsyn tagen till verksamheten och på sådant sätt att driften i byggnaden och intilliggande lokaler och byggnader inte störs. Beträffande ljud och vibrationer, ström- och vattenavbrott etc. ska särskild hänsyn till verksamheten i byggnaden och på intilliggande lokaler, byggnader och markområden tas. Totalentreprenören ska under hela entreprenadtiden sörja för att trafik till och från berörda markområden och byggnader kan ske obehindrat. Upplag och placering av container får inte ske närmare byggnad än 6 meter. Rökning är ej tillåten inom byggnad eller inom skolområdet (gäller på hela fastigheten). Överenskommelse om bedrivande av dylika arbeten ska träffas med beställande ombud. Innan sådana arbeten utförs ska för driften av byggnaden ansvarig personal tillfrågas och eventuella skyddsåtgärder vidtas. Totalentreprenören är skyldig att vidta åtgärder så att inte lag eller gällande svenska kollektivavtal för arbetet åsidosätts. Om totalentreprenören inte tecknat svenskt kollektivavtal ska ändå motsvarande villkor gälla för totalentreprenörens anställda. Detsamma ska gälla för eventuella underentreprenörer och underentreprenörers underentreprenörer i alla led som vistas på arbetsplatsen som är anlitade för att fullgöra avtalet.

18 18 (42) Enligt artikel 14 i Europakonventionen ska de fri- och rättigheter som anges i konventionen säkerställas utan någon åtskillnad såsom på grund av kön, ras, hudfärg, språk, religion, politisk eller annan åskådning, nationellt eller socialt ursprung, tillhörighet till nationell minoritet, förmögenhet, börd, eller ställning i övrigt. Lagen gäller i Sverige sedan 1 november Uppgifter om sidoentreprenader och andra arbeten Beställaren kommer att anlita sidoentreprenör vad avser eventuell marksanering. Arbetstider Vid risk för bullerstörning till bostäder och kontor etc. ska tider i NFS 2004:15, Allmänna råd om buller från byggplatser följas. Särskilt bullrande arbeten får ej utföras på helger eller nattetid mellan och Arbetena ska bedrivas med hänsyn till pågående verksamhet och samordnas med denna samt att hänsyn tas till grannar. Pågående drift eller verksamhet inom och invid arbetsområdet Totalentreprenören ska bedriva arbetet så att minsta möjliga störningar uppstår för nyttjaren i övriga befintliga lokaler som är i drift, samt med vederbörlig hänsyn till de personer som vistas i och omkring området. Sådana in- och urkopplingsarbeten som ej kan göras under ordinarie arbetstid pga. befintlig verksamhet i byggnaden ska utföras på icke ordinarie arbetstid. Totalentreprenören ska till beställarens projektledare och/eller drifttekniker informera om arbeten och åtgärder som påverkar byggherren eller verksamheten såsom avstängningar o dylikt, senast 5 dagar före arbetets utförande. Inga avbrott får ske på befintliga el- och VVS-anläggningar under pågående verksamhet. Förutsättningar med hänsyn till befintliga byggnader Befintliga system för el, tele, data, tv, VA och värme ska vara i drift under hela entreprenadtiden. Totalentreprenören tillhandahåller erforderliga tillfälliga anordningar för detta. Förutsättningar med hänsyn till vägtrafik Transporter till och från fastigheten ska fungera under den tid då dessa nyttjas.

19 19 (42) Skydds- och säkerhetsföreskrifter m m Innan arbete påbörjas ska en objektanknuten arbetsmiljöplan vara upprättad av totalentreprenören och anslagen på arbetsplatsen. I arbetsmiljöplan ska samordning ske med ordinarie verksamhet. Totalentreprenören har skyldighet att visa upp en reviderad arbetsmiljöplan när beställaren kräver det, den ska uppfylla av myndigheter ställda krav. Arbete ska bedrivas i enlighet med gällande skydds- och säkerhetsföreskrifter. Totalentreprenören svarar för att egen personal ges föreskriven information och utbildning i skydd och säkerhet. Det åligger totalentreprenören att med underentreprenörer och underentreprenörers underentreprenörer i alla led som vistas på arbetsplatsen att avtala om motsvarande skyldighet för denne mot sin personal. Minst en extra personal ska övervaka transporter/ lastning/ lossning vid entreprenadområdet i anslutning till entreprenadområdet. Personalen som sköter uppgifterna kan ha andra arbetsuppgifter när han inte fungerar som vakt. Alla arbetsmoment ska planeras så att backning minimeras. Backande lastfordon ska vara utrustat med 2 st varningslyktor med orangegult ljus av urladdningstyp, stroberör. Dessa ska vara lågt placerade baktill på fordonet och tändas automatiskt vid backning. Vid backning ska, till hjälp åt föraren, backningsvakt finnas tillgänglig. Backningsvakten kontrollerar att ingen befinner sig strax bakom fordonet. Han ska under backning ha ögonkontakt eller radiokontakt med föraren för att omedelbart kunna varna denne vid fara. Information Totalentreprenören äger ej rätt att i annons eller att i annat reklamsyfte publicera information om entreprenaden avsedda objektet utan samtycke av beställaren. Totalentreprenören ska se till att denna föreskrift även följs av dennes underentreprenörer, underentreprenörers underentreprenörer i alla led och materialleverantörer Beställarens informationsansvarige Järfälla kommun Fastighet Björn Sundblad Tel: Information till fastighetsägare, boende m fl Totalentreprenören ska medverka vid möten med beställare, fastighetsägare, näringsidkare och boende för information om entreprenadens genomförande. I anbud medräknas 10 timmar arbetstid för detta.

20 20 (42) Tillstånd m m Tillstånd från myndigheter Bygglov har beviljats för tillbyggnad (BBR 19). För ombyggnad har bygglov inlämnats (BBR 20), men ännu inte beviljats. Polistillstånd söks genom beställarens (byggherrens) försorg avseende bodetablering och för evakueringspaviljong. Myndighetsbesiktning Totalentreprenören ska föranstalta om och bekosta sådan besiktning eller kontroll av utfört arbete som föreskrivs i författning eller krävs av en myndighet. Anmälningar till myndigheter Följande anmälningar görs av beställaren: - förhandsanmälan till Arbetsmiljöverket - bygganmälan - anmälan om kontrollansvarig enligt PBL Totalentreprenören svarar för i övrigt erforderliga anmälningar till myndigheter Anmälningar till beställaren Totalentreprenören ska anmäla brandskyddsansvarig på anbudsformulär. Totalentreprenören ska anmäla byggarbetsmiljösamordnare BAS-U och BAS-P på anbudsformulär. Totalentreprenören ska anmäla fuktsäkerhetsansvarig på anbudsformulär. Totalentreprenören ska anmäla eventuella underentreprenörer till beställaren. Totalentreprenören ska omedelbart anmäla eventuella olyckor eller olyckstillbud till beställaren. Innan byggnadsdel, installationsdel och dylikt görs oåtkomligt för besiktning eller kon-troll genom påförande av överbyggnad, inbyggnad, igensättning, motfyllning och dylikt ska beställaren underrättas så att kontroll kan ske. Författningar CE-märkning m m av maskinanläggning CE-märkt utrustning ska användas.

Förfrågningsunderlag. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg

Förfrågningsunderlag. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg Handling 6.4 Sidantal 21 Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg Upprättad av Magnus Bjuhr Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA

Läs mer

Kv Vargen Lulsundsgatan 20 A, 20 B

Kv Vargen Lulsundsgatan 20 A, 20 B Handling 6.4 Sidantal 21 Kv Vargen Lulsundsgatan 20 A, 20 B ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg Förfr Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRFR

Läs mer

ADMINISTRATIV FÖRESKRIFTER. TOTALENTREPRENAD Sanering av oljeförorenat område Scharins Fas 2

ADMINISTRATIV FÖRESKRIFTER. TOTALENTREPRENAD Sanering av oljeförorenat område Scharins Fas 2 ADMINISTRATIV FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD Sanering av oljeförorenat område Scharins Fas 2 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Skellefteå 2010-06-10 Innehållsförteckning AFA ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 3 AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER

Läs mer

Administrativa Föreskrifter Ramavtal 2015

Administrativa Föreskrifter Ramavtal 2015 Handling Sidantal 19 Administrativa Föreskrifter Gemensamma föreskrifter för bygg-, el-, målningsoch Upprättad av Kristinehamnsbostäder INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER... 3 AFA ALLMÄN

Läs mer

ANBUDSINFODRAN. Inbjudan till anbudsräkning avseende rubricerade entreprenad.

ANBUDSINFODRAN. Inbjudan till anbudsräkning avseende rubricerade entreprenad. ANBUDSINFODRAN Holsljunga Fiber ME 1 Anbudsinfordran avseende Markentreprenad för utbyggnad av fibernät 2015 i Holsljunga, Svenljunga kommun. Inbjudan till anbudsräkning avseende rubricerade entreprenad.

Läs mer

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION Sid 1 (21) 13 januari 2014 Dnr: 006/14 UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION 1. INBJUDAN Brottsförebyggande rådet (Brå) inbjuder att lämna anbud på Grafisk formgivning och produktion. 1.1 Om

Läs mer

Från två till 120 anbud

Från två till 120 anbud Boverket Rapport April 2004 Från två till 120 anbud En rapport från Gårdstensbostäder om sänkta byggkostnader och lägre hyror vid upphandling av ombyggnad av flerbostadshus i Göteborg Från två till 120

Läs mer

Allmänna Bestämmelser

Allmänna Bestämmelser Allmänna Bestämmelser FÖR BYGGNADS-, ANLÄGGNINGS- OCH INSTALLATIONS- ENTREPRENADER AB 03 (I anslutning till AB 03 har utarbetats särskilda formulär, BKK:s formulär X/03 för fastprisavtal och BKK:s formulär

Läs mer

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlag Upphandlingsföreskrift och ansökningsformulär för leverantör av; hemtjänst enligt SoL avlösar- och ledsagarservice enligt LSS Antagen av Socialnämnden 2014-09-25 gällande från 2015-01-01

Läs mer

4 år från och med den dag då avtalet träder i kraft

4 år från och med den dag då avtalet träder i kraft Polisens verksamhetsstöd Administrativa enheten Upphandlingssektionen ANSÖKNINGSINBJUDAN Diarienr (åberopas vid korrespondens) HD-PVS-20/13 Datum 2013-03-28 Ärendebeteckning Upphandlande myndighet Polismyndigheten

Läs mer

1. Förfrågningsunderlag Etableringslotsar

1. Förfrågningsunderlag Etableringslotsar Förfrågningsunderlag 2012-03-07 Upphandlingsansvarig ARBETSFÖRMEDLINGEN Tomas Åkerblom Upphandling Etableringslotsar Af-2010/121363 Sista anbudsdag: ansökansdag: Anbud kan lämnas löpande Symbolförklaring:

Läs mer

Direktupphandling enligt LOU

Direktupphandling enligt LOU Direktupphandling enligt LOU Övertorneå kommun Tillväxtenheten Offertförfrågan Hemsida till projektet Koldioxidkrediter från skogen ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER, 1.0 Omfattning Tillväxtenheten efterfrågar

Läs mer

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket KKV1000, v1.3, 2011-12-15 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2015-05-21 Dnr 367/2015 1 (24) Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket Sista anbudsdag: 2015-06-25 Adress 103 85 Stockholm Besöksadress Torsgatan

Läs mer

2012-09-28. Mer information om SKL Kommentus Inköpscentral AB finns på www.sklkommentus.se.

2012-09-28. Mer information om SKL Kommentus Inköpscentral AB finns på www.sklkommentus.se. Förfrågningsunderlag 2012-09-28 Upphandlingsansvarig Upphandling Elevdatorer & Surfplattor 2012 Petra Edenfeldt 10191 Sista anbudsdag: 2012-11-09 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav som

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SN 2013/1667 UNDERLAG FÖR ANSÖKAN OM ATT TILLHANDAHÅLLA KORTTIDSVISTELSE I FORM AV KORTTIDSHEM OCH LÄGERVISTELSE

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SN 2013/1667 UNDERLAG FÖR ANSÖKAN OM ATT TILLHANDAHÅLLA KORTTIDSVISTELSE I FORM AV KORTTIDSHEM OCH LÄGERVISTELSE FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SN 2013/1667 UNDERLAG FÖR ANSÖKAN OM ATT TILLHANDAHÅLLA I FORM AV KORTTIDSHEM OCH LÄGERVISTELSE 1 INNEHÅLL Inbjudan att lämna ansökan... 4 1. Allmän information... 5 1.1 Upphandlingen...

Läs mer

KONSULTUPPDRAG SLUSSEN, Arkitekt

KONSULTUPPDRAG SLUSSEN, Arkitekt Dnr E2008-006-00300 Handling 1 KONSULTUPPDRAG SLUSSEN, Arkitekt Administrativa föreskrifter 2008-03-07 Dessa Administrativa föreskrifter är upprättade med hjälp av AF Konsult 97 2 (13) B B1 BESTÄLLARINFORMATION

Läs mer

1. Inbjudan till upphandling av Litteratur

1. Inbjudan till upphandling av Litteratur Förfrågningsunderlag 2012-12-05 Upphandlingsansvarig Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Upphandling Litteratur Mattias Ek 96-15-2012 Sista anbudsdag: 2013-01-28 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller

Läs mer

Förfrågningsunderlag 2014-03- 26

Förfrågningsunderlag 2014-03- 26 DNR SSL 1.3:34/14 Förfrågningsunderlag 2014-03- 26 Upphandling av fast/mobil telefoni samt växellösning Innehåll 1. Anbudsinbjudan... 5 1.1. Allmän information... 5 1.1.1. Inbjudan... 5 1.1.2. Information

Läs mer

1. Inbjudan att inkomma med anbud

1. Inbjudan att inkomma med anbud Förfrågningsunderlag 2013-11-27 Upphandlande organisation Upphandling Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Digitala Mötesrum 2013 Renée Sjölund 96-99-2011 Sista anbudsdag: 2014-01-30 Symbolförklaring:

Läs mer

Förfrågningsunderlag Kundval, Lag om valfrihetssystem. Kravspecifikation för godkännande som utförare av tjänsterna:

Förfrågningsunderlag Kundval, Lag om valfrihetssystem. Kravspecifikation för godkännande som utförare av tjänsterna: FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG OMVÅRDNAD 1(31) VÅRD OCH OMSORG Förfrågningsunderlag Kundval, Lag om valfrihetssystem Kravspecifikation för godkännande som utförare av tjänsterna: - Omvårdnad inklusive delegerad

Läs mer

Dnr: 11ON270 2014-12-19

Dnr: 11ON270 2014-12-19 Sida 1 (27) Hemtjänst LOV Omvårdnadsnämnden, Gävle kommun har beslutat att företag som uppfyller kraven i detta förfrågningsunderlag kan ansöka och bli godkända som utförare enligt lagen om valfrihetssystem

Läs mer

Förfrågningsunderlag personlig assistans enligt LSS och ickevalsalternativet

Förfrågningsunderlag personlig assistans enligt LSS och ickevalsalternativet Förfrågningsunderlag 2015-06-18 Upphandlande organisation Upphandling Lunds kommun Förfrågningsunderlag Personlig assistans enligt LSS samt ickevalsalternativet Eva Henriksson 15/14 Symbolförklaring: Sista

Läs mer

2012-11-05. SKL Kommentus Inköpscentral AB - SKI IT-Konsulttjänster - Arkitekter 2012

2012-11-05. SKL Kommentus Inköpscentral AB - SKI IT-Konsulttjänster - Arkitekter 2012 Förfrågningsunderlag 2012-11-05 Upphandlingsansvarig Upphandling SKL Kommentus Inköpscentral AB - SKI Anna Nessen 10135-4 Sista anbudsdag: 2012-12-17 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav

Läs mer

UPPHANDLING AV CAFETERIA FÖR NORRORTS POLISMÄSTARDISTRIKT, POLISMYNDIGHETEN I STOCKHOLMS LÄN (7 bilagor)

UPPHANDLING AV CAFETERIA FÖR NORRORTS POLISMÄSTARDISTRIKT, POLISMYNDIGHETEN I STOCKHOLMS LÄN (7 bilagor) Anbudsförfrågan Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen Handläggare Elis Kalered Datum 2013-07-18 Diarienr (åberopas vid korresp) A000.374/2013 Saknr 914 Sista anbudsdag:

Läs mer

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag 2014-03-12 Diarienummer: 2014/14 Förfrågningsunderlag Personlig assistans enligt LSS samt ickevalsalternativ för assistans enligt SFB i Simrishamns kommun enligt Lagen om valfrihetssystem (LOV) 1.0 ALLMÄN

Läs mer

Psykoterapi inom LOV (lag om valfrihetssystem) Örebro län

Psykoterapi inom LOV (lag om valfrihetssystem) Örebro län Psykoterapi inom LOV (lag om valfrihetssystem) Örebro län Förfrågningsunderlag med förutsättningar för att bedriva psykoterapi inom Region Örebro län Beslutad i LS 2014-12-09 1 (35) Innehållsförteckning

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STUGBYN UTÖ

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STUGBYN UTÖ ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STUGBYN UTÖ 2013-08-20 Skärgårdsstiftelsen i Stockholms Län INNEHÅLLSFÖRTECKNING AFA Allmän orientering Sid 2 AFB Upphandlingsföreskrifter Sid

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST. Krav på ansökan och utföraren

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST. Krav på ansökan och utföraren 1 (6) Omsorgskontoret 2014-06-19 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST Del 1/3 Krav på ansökan och utföraren Upphandlande myndighet: Linköpings kommun genom Äldrenämnden Innehåll

Läs mer

FÖR MILJÖKRAV OCH SOCIALA HÄNSYN VID UPPHANDLING AV BYGG- OCH ANLÄGGNINGSENTREPRENADER

FÖR MILJÖKRAV OCH SOCIALA HÄNSYN VID UPPHANDLING AV BYGG- OCH ANLÄGGNINGSENTREPRENADER FÖR MILJÖKRAV OCH SOCIALA HÄNSYN VID UPPHANDLING AV BYGG- OCH ANLÄGGNINGSENTREPRENADER Obs! Särskilda riktlinjer finns för miljökrav och sociala hänsyn vid upphandlingar av varor och tjänster! Dessa riktlinjer

Läs mer