6.1.1 Administrativa föreskrifter Totalentreprenad Förfrågningsunderlag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "6.1.1 Administrativa föreskrifter Totalentreprenad Förfrågningsunderlag"

Transkript

1 , Sidantal 39 Källtorpsvägen 60, Järfälla Administrativa föreskrifter Totalentreprenad Dnr: Upprättad av Järfälla kommun Stockholm BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIG

2 Innehållsförteckning AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER... 3 AFA ALLMÄN ORIENTERING... 3 AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER AFH. ALLMÄNNA HJÄLPMEDEL AFJ ALLMÄNNA ARBETEN... 42

3 AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 3 (42) Denna beskrivning ansluter till AMA AF 07. AF AFA AFA.1 AFA.12 AFA.122 AFA.15 AFA.151 AFA.155 AFA.156 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER ALLMÄN ORIENTERING Personuppgifter Beställare Upphandlande myndighet Järfälla kommun Fastighet Org.nr Järfälla Tel: Beställarens kontaktperson för visning av arbetsområdet Mats Jigestam, projektledare, Järfälla kommun, Nätägare Nätägare - va Järfälla kommun Nätägare - el EON i Sverige AB. Nätägare - kommunikationsnät Telia Skanova

4 AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 4 (42) AFA.21 Översiktlig information om objektet Om- och tillbyggnad av Ulvsättraskolan på adress Källtorpsvägen 60, Kallhäll, i Järfälla kommun. Projektet består av en ombyggnadsdel och en tillbyggnadsdel, samt upprustning av utemiljö och skolgård. Ombyggnadsdel innefattar ombyggnad av delar av skolans befintliga undervisnings- och personallokaler, ombyggnad av befintligt mottagningskök till tillagningskök, utbyggnad av matsal, utbyggnad av fläktrum, nybyggnad av källsorteringshus och nybyggnad av rastförråd. Ombyggnadsdelen innehåller ombyggnadsytor på ca 1390 kvm BTA, samt utbyggnad av matsal ca 134 kvm BTA, utbyggnad av fläktrum ca 34 kvm BTA, nybyggnad av källsorteringshus ca 23 kvm BTA och nybyggnad av rastförråd ca 10 kvm BTA. Tillbyggnadsdel är nybyggnad av en trevåningsbyggnad dockad till den befintliga skolbyggnaden med en förbindelsegång på ett övre våningsplan. Tillbyggnaden innehåller lokaler för pedagogisk verksamhet för tolv skolklasser, bibliotek, musiksal, fritidslokaler samt erforderliga utrymmen för teknik. Tillbyggnadsdelen är ca 2130 kvm BTA. Upprustning utemiljö och skolgård Upprustning av utemiljön och skolgården omfattar bland annat åtgärder på skolgården i form av en ny multisportarena, en ny scen och en ny soltrappa vid tillbyggnaden. Allmänt Funktionskravet på ombyggnadsdelen är att uppnå krav enligt BBR 20. Funktionskravet på tillbyggnadsdelen är att uppnå krav enligt BBR 19. Se även de olika disciplinernas resp. rambeskrivning. Funktionskraven är baserade på tidpunkt för registrering av bygglov. Kommunen använder miljöplaner för tillbyggnad, ombyggnad och rivning och instruktion för dokumentation av material och kemikalier. Dessa miljöplaner och instruktioner ska följas. Den befintliga skolbyggnaden är ursprungligen från 1950-talet. För de befintliga byggnaderna saknas statiska beräkningar och konstruktionsritningar. Byggnationen ska utföras i etapper, se tidplan. Anpassning av entreprenaden ska ske till befintlig skolverksamhet i fastigheten som ska pågå under hela byggtiden. Utrymningsvägar från befintlig verksamhet får inte påverkas under byggtiden.

5 AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 5 (42) Fuktutredning påvisar brister i den befintliga byggnaden där en del inte ska åtgärdas i denna entreprenad. Vilka av de påtalade fuktskadorna det är som ska åtgärdas i entreprenaden framgår i Bilaga 5 i Fuktutredning. Den befintliga skolbyggnaden innehåller skyddsrum som är aktiva. Vissa markytor som berörs av schaktarbeten ska eventuellt saneras. Saneringen ska utföras av annan entreprenör innan byggarbeten i denna entreprenad påbörjas. Se vidare i handlingar specificerade i AFB.22. AFA.22 AFA.3 AFA.4 Objektets läge, Källtorpsvägen 60, i Järfälla kommun. Förkortningar I dessa Administrativa föreskrifter används följande förkortningar: Vara: Komponenter: Dokumentation: samlingsbegrepp för t ex material, utrustning, tillbehör. samlingsbegrepp för t ex beståndsdelar, enheter. samlingsbegrepp för t ex ritningar, dokument, intyg, scheman, certifikat, varudeklarationer. Begreppsförklaringar Arbetsplatsansvarig: Med denna funktion avses person som närmast övervakar, leder och styr arbetet på byggarbetsplatsen. Olika benämningar kan finnas för denna funktion. Det viktiga är dock dess arbetsuppgifter som här definieras.

6 AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 6 (42) AFB AFB.1 AFB.11 AFB.12 AFB.13 AFB.15 AFB.2 AFB.21 UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER Lag (SFS 2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) tillämpas för upphandlingen. Former m m för upphandling Upphandlingsförfarande Öppet förfarande enligt lagen om offentlig upphandling (2007:1091). Entreprenadform Totalentreprenad Ersättningsform Fast pris utan indexreglering för alla arbeten. Förutsättningar för upphandlingen Följande förutsättningar gäller för upphandlingen: - Upphandling kommer att ske under förutsättning att kommunens beslutade ekonomiska ramar hålls. Beställaren kan ej garantera handlings riktighet om handling/ handlingar rekvireras från annan part än beställaren. Tillhandahållande av förfrågningsunderlag Järfälla kommun använder elektronisk anbudsgivning via Upphandlingsverktyget TendSign. Anbudsgivaren får bl.a. kostnadsfritt stöd i anbudsgivningen och kontroll av att anbudet är komplett vid avlämnandet. Systemet är kostnadsfritt för leverantören och kräver endast en enkel registrering på https://tendsign.com (klicka på Nya leverantörer ). Telefonnummer till TendSigns support är: Anbud ska lämnas in via TendSign. Anbud tas inte emot på annat sätt.

7 AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 7 (42) AFB.22 Förteckning över förfrågningsunderlag et består av följande handlingar: Administrativa föreskrifter Miljöplan Ulvsättraskolan Tillbyggnad Miljöplan Ulvsättraskolan Ombyggnad Miljöplan Ulvsättraskolan Rivning Materialförteckning för ej miljöklassningsprojekt Kemikalieförteckning för ej miljöklassningsprojekt Asbest checklista upphandling Instruktion för dokumentation av material, kemikalier samt rivning Tidplan Tillbyggnad Beskrivning Sammansatt Tillbyggnad Byggnadsbeskrivning Tillbyggnad Typrumsbeskrivning Tillbyggnad Beskrivning VVS, Styr och Övervakning Tillbyggnad Beskrivning El- och telesystem Tillbyggnad Beskrivning Vattensprinkler Tillbyggnad Fuktsäkerhetsbeskrivning Tillbyggnad Beskrivning Hiss Tillbyggnad Akustiskt program Tillbyggnad Brandskyddsbeskrivning Tillbyggnad Ritningar Arkitekt enligt Ritningsförteckning Arkitekt Tillbyggnad Ombyggnad Beskrivning Sammansatt Ombyggnad Byggnadsbeskrivning Ombyggnad Rumsbeskrivning Ombyggnad Beskrivning VVS, Styr och Övervakning Ombyggnad Beskrivning Kyla Ombyggnad Beskrivning El- och telesystem Ombyggnad Beskrivning Storkök Ombyggnad Fuktsäkerhetsbeskrivning Ombyggnad Akustiskt program Ombyggnad Brandskyddsbeskrivning Ombyggnad Miljöinventering Ombyggnad Fuktutredning Ritningar Arkitekt enligt Ritningsförteckning Arkitekt Ombyggnad Ritningar Storkök enligt Ritningsförteckning Storkök Ombyggnad Informationsritningar Arkitekt Ombyggnad Informationsritningar VVS Ombyggnad Informationsritningar El- och telesystem Ombyggnad Mark och VA, Geoteknik

8 AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 8 (42) Beskrivning Mark Markteknisk undersökningsrapport Ritningar Mark och VA enligt Ritningsförteckning Mark 7 Övriga handlingar 7.1 Anbudsformulär 7.2 Arbetsmiljöplan inklusive checklista BAS-P 7.3 Cad-manual utgåva Miljöplan Ulvsättraskolan Tillbyggnad ifylld ramprojektering 7.5 Miljöplan Ulvsättraskolan Ombyggnad ifylld ramprojektering AFB.23 AFB.3 AFB.31 AFB.311 Kompletterande förfrågningsunderlag Frågor ska skriftligen ställas via TendSign, under rubriken "Frågor och svar". Ansvarig handläggare skickar enbart svar via TendSign. De anbudssökande som valt att hämta ut underlaget på annat sätt än genom TendSign måste själva bevaka frågor och svar i upphandlingen. Det är viktigt att ta del av kompletterande uppgifter som framkommer i denna funktion. Sista dag för att inkomma med frågor: Sista dag då svar lämnas: Anbudsgivning Anbudsgivare är skyldig att före anbuds avgivande kontrollera att samtliga angivna anbudshandlingar har erhållits. Anbuds form och innehåll Anbud ska innehålla - korrekt ifyllt anbudsformulär. Formulärets utformning får inte förändras. - eventuella KFU ska vara inkalkylerade i anbudet och ersätts inte särskilt - rese- och traktamentskostnader ska vara medräknade i anbudet. - efterfrågade handlingar ska vara bifogade - alla handlingar ska vara skrivna på svenska - vara undertecknat av behörig firmatecknare eller av denne befullmäktigat ombud. I det fall fullmakt används ska denna bifogas anbudet - sanningsförsäkran och eventuell tillhörande fullmakt vara bifogade - anbud ska lämnas in via TendSign. Anbud tas inte emot på annat sätt Förbehåll och reservationer i anbudet accepteras ej. Huvudanbud Huvudanbud ska avges helt enligt förfrågningsunderlaget via anbudsformulär i TendSign.

9 AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 9 (42) AFB.312 AFB.313 AFB.32 AFB.33 AFB.34 AFB.4 AFB.5 AFB.51 Sidoanbud Accepteras inte. Kompletteringar till anbud Följande uppgifter som inte behöver bifogas anbudet kan komma att begäras under utvärdering av anbud: - avslutade och fastställda årsredovisningar, bankgaranti etc. som styrker leverantörens ekonomiska ställning - ytterligare bevis på ekonomisk ställning i enlighet med 11 kap. LOU ska på begäran kunna tillhandahållas Anbudsgivare ska vara beredd att lämna dessa uppgifter inom 3 dagar. Upphandlande myndighet kommer inte att pröva anbud som innehåller alternativa utföranden. Anbudstidens utgång Anbud ska vara beställaren tillhanda senast Anbud som inte inkommer i tid prövas ej. Anbuds giltighetstid Anbudet ska vara bindande till och med Om upphandlingen blir föremål för överprövning förlängs antagna anbuds giltighet fram till dess avtal kan tecknas, dock högst i fyra månader efter angiven giltighetstid. Adressering Se AFB.311. Anbudsöppning Sluten anbudsöppning kommer att tillämpas. Anbudsprövning Anbudsprövningen kommer att genomföras i tre steg: 1) Uteslutning, se AFB.512, 2) Kontroll av leverantörens lämplighet, se AFB.513 (kontroll av leverantörens ekonomiska ställning samt tekniska och yrkesmässiga kapacitet och kontroll på krav på registrering) och slutligen 3) Utvärdering utifrån angiven grund för tilldelning av kontrakt, d v s lägsta pris se AFB.52. Prövning av anbudsgivare

10 AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 10 (42) AFB.512 Uteslutning Föreligger hos anbudsgivaren omständigheter enligt Lag om offentlig upphandling 15 kap.13, kommer detta att medföra uteslutning från att delta i upphandlingen. Beställaren samarbetar med Skatteverket och inhämtar uppgifter från Skatteverkets och Kronofogdemyndighetens register att anbudsgivaren har fullgjort sina ålägganden avseende socialförsäkringsavgifter och skatt. Skatteverkets blankett Begäran/Svar Offentliga uppgifter SKV 4820 behöver således ej bifogas anbudet. Utländsk anbudsgivare intygar dessa uppgifter genom att till anbudet bifoga intyg från behörig myndighet i hemlandet. Totalentreprenören ska ansvara för att all personal som med anledning av uppdraget vistas på arbetsplatsen, är kontrollerade mot belastningsregistret. Enligt lag får ingen personal arbeta inom förskola/skola om de har dömts för brott mot minderåriga. Beställaren har valt att låta det här kravet även gälla den här arbetsplatsen. Bekräfta i anbudsformulär att villkoret uppfylls. Anbudsgivare som ej uppfyller samtliga obligatoriska krav enligt AFB.31 som ställs i upphandlingen riskerar att få sitt anbud förkastat. AFB.513 Kontroll av leverantörens lämplighet De anbudsgivare som inte uteslutits enligt ovan kontrolleras vad gäller att anbudsgivaren uppfyller krav på registrering och krav på ekonomisk ställning samt teknisk och yrkesmässig kapacitet. 1. Krav på registrering Anbudsgivaren ska vara registrerad i aktiebolags- eller handelsregister eller motsvarande register, som förs i det land där totalentreprenörens verksamhet är etablerad. För svenskregistrerade företag kommer Upphandlande myndighet själv att kontrollera att dessa krav uppfylls via UC, Bolagsverkets registreringsbevis behövs således inte bifogas anbudet. För utländskt registrerat företag ska anbudsgivare bifoga motsvarande registeruppgift från hemlandet. 2. Sanningsförsäkran Upphandlande myndighet kommer att utesluta en leverantör från att delta i upphandlingen, om myndigheten får kännedom om att leverantören enligt en lagakraftvunnen dom är dömd för brott som omfattar: 1.sådan brottslighet som avses i artikel 2.1 i rådets gemensamma åtgärd 98/733/RIF om att göra deltagande i en kriminell organisation i Europeiska unionens medlemsstater till ett brott, 2.bestickning enligt viss närmare angiven definition i lagparagrafen, 3.bedrägeri enligt viss närmare angiven definition i lagparagrafen,

11 AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 11 (42) 4.penningtvätt också enligt viss närmare definition i lagparagrafen. Utöver detta ska anbudsgivaren visa att han ej är dömd för olaga diskriminering eller dömd för skadestånd enligt diskrimineringslagstiftningen. Bevis enligt bilaga 1, Sanningsförsäkran i Anbudsformulär. 3. Leverantörens ekonomiska ställning 3.1 Krav på ekonomisk stabilitet: Kommunen hämtar uppgifter om anbudsgivares kreditvärdighet i UC. Lägsta kreditvärdighetsnivå är Riskklass 3. Vid lägre nivå lämnas möjlighet för anbudsgivare att inkomma med godtagbar förklaring till värderingen. Annars kan anbudsgivaren riskera att inte kvalificeras att gå vidare till prövning av anbudet. 3.2 Krav på resursbas: Omsättningen under de senaste två åren ska i medeltal uppgå till lägst 50 EK/år inom den del av verksamheten som upphandlingen avser. Järfälla kommun kommer själv att kontrollera att detta krav uppfylls, via upplysning från UC. Årsredovisning behöver således inte bifogas anbudet. 4. Teknisk och yrkesmässig kapacitet Som en del av denna prövning bedömer upphandlande myndighet anbudsgivarens kompetens inom arbetsområdet. Anbudsgivaren ska ha teknisk och yrkesmässig kapacitet för att fullgöra uppdraget enligt följande: - Arbetsplatsansvarig person ska ha minst tre (3) års erfarenhet inom arbetsområdet som platsansvarig, inom den senaste fem (5) -årsperioden - övrig personal ska ha minst två (2) års erfarenhet inom arbetsområdet (personal under utbildning kan förekomma efter beställarens godkännande) För nystartade företag bedöms Arbetsplatsansvarigs och övrig personal erfarenhet ifrån tidigare anställningar istället för företagets. Den tekniska och yrkesmässiga kapaciteten ska styrkas genom att till anbudet bifoga uppgifter i CV (utbildnings- och yrkesmässiga kvalifikationer) för Arbetsplatsansvarigs erfarenhet inom arbetsområdet. I anbudsformuläret ska bekräftas att CV för Arbetsplatsansvarig är bifogad anbudet. Totalentreprenören ska verifiera i anbudsformulär att personal hos totalentreprenören och underentreprenörer ska kunna göra sig förstådd på och tillgodogöra sig information på svenska.

12 AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 12 (42) 5. Referensuppdrag för kvalificering av företaget Anbudsgivare som avger anbud ska kunna förteckna minst två slutförda referensentreprenader avseende liknande nedan specificerat referensobjekt. Referensentreprenader: Anbudet ska innehålla en beskrivning av två liknande referensentreprenader avseende byggnation av offentliga lokaler som t ex skola eller annan byggnad som Kommun eller Staten tillhandahåller på minst 30 mkr för vart och ett av uppdragen. Referensentreprenaderna ska ha slutförts inom 3 år räknat från anbudstidens utgång. Beskrivningen ska innehålla de uppgifter om uppdragen som anbudsgivare vill styrka som bevis på teknisk kapacitet och kunnande. Bevis enligt Bilaga 2, Referensuppdrag för kvalificering av företaget i anbudsformulär. 6. Kvalitetssäkring Anbudsgivaren ska bedriva kvalitetsarbete enligt SS-EN-ISO 9000-serien eller liknande system (olika branschorganisationer har utarbetat vägledningar för kvalitetsledning). Anbudsgivaren ska bifoga ett intyg utfärdat av ett oberoende organ eller motsvarande. Saknas certifikat enligt ISO 9000, accepteras liknande certifikat eller eget bevis. Om certifikat saknas ska anbudsgivarens rutiner avseende kvalitetsarbete beskrivas genom ett eget intyg i kombination med dokumentation och beskrivningar av respektive punkt. Redovisningen, som utformas tydligt, ska omfatta minst nedanstående punkter: Kvalitetskontroll Med kvalitetskontroll menas att anbudsgivaren har ett avvikelsehanteringssystem som säkerställer att negativa händelser och tillbud inte återupprepas. Kvalitetsstyrning Med kvalitetsstyrning menas att anbudsgivaren har dokumenterade och av all personal välkända rutiner så att rätt personal utför arbetet på rätt sätt i rätt tid. Kvalitetssäkring Med kvalitetssäkring menas att mätbara mål sätts upp av anbudsgivaren. Kvalitetsutveckling Med kvalitetsutveckling menas att anbudsgivaren själv ska utvärdera och analysera verksamhetens resultat och utifrån dessa vidta åtgärder för att förbättra verksamheten. Kvalitetsutveckling handlar om att både förbättra existerande varor och tjänster, men också att utveckla eller konstruera nya varor eller tjänster.

13 AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 13 (42) Övriga krav om kvalitet - rutiner för internrevision eller egenkontroll beskrivs - implementering av systemet i hela organisationen belyses - namn på kvalitetsansvarig - beskrivning hur man systematiskt arbetar med att hålla en hög kundnöjdhet - personal som ansvarar för kvalitetskontroll som används för att säkerställa kvaliteten på utförda arbeten ska finnas - personal som utför kvalitetskontroll ska ha kunskap avseende detta 7. Miljösäkring Anbudsgivaren ska bedriva miljöarbete enligt SS-EN-ISO 14001:2004-serien eller liknande system (olika branschorganisationer har utarbetat vägledningar för miljöledning). Anbudsgivaren ska bifoga ett intyg utfärdat av ett oberoende organ eller motsvarande. Saknas certifikat enligt ISO 14001, accepteras liknande certifikat eller eget bevis. Om certifikat saknas ska anbudsgivarens rutiner avseende miljöarbete beskrivas genom ett eget intyg i kombination med dokumentation och beskrivningar av respektive punkt. Redovisningen, som utformas tydligt, ska omfatta minst nedanstående punkter: Miljöpolicy Redovisning av anbudsgivarens miljöpolicy. Miljökontroll Med miljökontroll menas att anbudsgivaren har ett avvikelsehanteringssystem som säkerställer att negativa miljöhändelser och -tillbud inte återupprepas. Miljöstyrning Med miljöstyrning menas att anbudsgivaren har dokumenterade och av all personal välkända rutiner så att rätt personal utför miljöarbetet på rätt sätt Miljösäkring Med miljösäkring menas att mätbara miljömål sätts upp av anbudsgivaren. Miljöutveckling Med miljöutveckling menas att anbudsgivaren själv ska utvärdera och analysera verksamhetens resultat och utifrån dessa vidta miljöåtgärder för att förbättra verksamheten. Miljöutveckling handlar om att både förbättra existerande varor eller tjänster, men också att utveckla eller konstruera nya varor eller tjänster.

14 AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 14 (42) Övriga krav om miljöstyrning - rutiner för internrevision eller egenkontroll beskrivs - implementering av systemet i hela organisationen belyses, t.ex. genom beskrivning över hur nya riktlinjer och krav inom miljöområdet sprids inom företaget - namn på företagets miljöansvarig - bevisning om hur företaget planerar resor för att minska miljöpåverkan AFB.52 Värderingsgrunder vid prövning av anbud En förutsättning för att utvärdering ska kunna ske är: - att anbudet är lämnat och har besvarats i enlighet med förfrågningsunderlaget - att anbudsgivaren bedöms vara kvalificerad samt - att obligatoriska krav (skakrav) uppfyllts Prövning sker enligt principen lägsta pris. Anbudsgivare ska i anbudsformulär ange: - fast ersättning för entreprenaden. Vid prövning av anbud kommer anbud med lägsta pris att antas. AFB.53 Meddelande om beslut vid prövning av anbud Avslutad upphandling och tilldelningsbeslut Underrättelse om tilldelningsbeslut skickas till samtliga anbudsgivare, via TendSign. Observera att registrerad e-postadress mottar tilldelningsbeslutet. Beslutet meddelas minst tio dagar innan avtal tecknas. Tilldelningsbeslut är upplysning om resultatet av upphandlingen och ska ej ses som en accept av lämnat anbud. Avtal föreligger först då avtalet är undertecknat av båda parter. Meddelande om antagande av anbud, beställning eller annat accept av anbud är bindande för beställaren först om och när ingen talan förts mot upphandlingen i förvaltningsrätten eller beslut om sådan talan inte föreligger. Om förvaltningsrätten skulle besluta att upphandlingen ska göras om eller att rättelse ska vidtas är accepten inte bindande.

15 AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 15 (42) AFB.54 Sekretess/offentlighetsprincipen I Sverige finns en lagreglerad offentlighetsprincip. Om ni som anbudsgivare vill hävda att vissa uppgifter ska vara sekretessbelagda ska ni noga specificera vilka uppgifter i anbudet som ni önskar sekretessbelägga samt på vilka grunder som detta bör gälla. Den upphandlande myndigheten kan inte garantera att uppgifterna hålls hemliga utan får vid varje begäran om utlämnande av handling göra en sekretessbedömning. Om ingen sekretessbegäran har gjorts i anbudet kommer upphandlande myndighet att avgöra om ni som anbudsgivare kommer att lida skada då uppgifter röjs. Leverantören förbinder sig att inte för tredje man avslöja konfidentiell information efter avtalets undertecknande. Med konfidentiell information avses all information rörande avtalets eller beställarens verksamhet vare sig tekniskt eller annan art.

16 16 (42).1.11 För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser för byggnads-, anläggningsoch installationsentreprenader, ABT 06. Omfattning Omfattningen i detalj framgår av handlingar angivna under AFB.22. Kontraktshandlingar Med ändring av ABT 06 kap 1 3 föreskrivs att kontraktshandlingarna gäller i följande ordning: 1. kontrakt 2. förfrågningsunderlag 3. ändringar i ABT 06 som är upptagna i sammanställning i administrativa föreskrifter 4. ABT anbudshandlingar.111 Sammanställning över ändringar i ABT 06 Innefattar även tillägg till ABT

17 17 (42) Ansvar för uppgifter Med ändring av ABT 06 kap 1 6 st. 3 förutsätts totalentreprenören i anbudsskedet skaffa sig kännedom om befintliga förhållanden avseende den fastighet eller del av fastighet som berörs av kontraktsarbetena. Arbetsområde Arbetsområdets gränser Arbetsområdets gränser framgår av informationsritning L daterad. Disponering av arbetsområdet ska ske i samråd med beställaren. Syn före påbörjande av arbete Syn inom arbetsområde och i anslutning till arbetsområde ska efter överenskommelse förrättas av beställaren och totalentreprenör före påbörjande av arbetena. Totalentreprenören kallar till syn. Synen utförs gemensamt och respektive part står för sina kostnader. Totalentreprenören svarar för dokumentationen, som skrivs under av beställaren om den är korrekt. Förutsättningar Arbetena ska bedrivas med hänsyn tagen till verksamheten och på sådant sätt att driften i byggnaden och intilliggande lokaler och byggnader inte störs. Beträffande ljud och vibrationer, ström- och vattenavbrott etc. ska särskild hänsyn till verksamheten i byggnaden och på intilliggande lokaler, byggnader och markområden tas. Totalentreprenören ska under hela entreprenadtiden sörja för att trafik till och från berörda markområden och byggnader kan ske obehindrat. Upplag och placering av container får inte ske närmare byggnad än 6 meter. Rökning är ej tillåten inom byggnad eller inom skolområdet (gäller på hela fastigheten). Överenskommelse om bedrivande av dylika arbeten ska träffas med beställande ombud. Innan sådana arbeten utförs ska för driften av byggnaden ansvarig personal tillfrågas och eventuella skyddsåtgärder vidtas. Totalentreprenören är skyldig att vidta åtgärder så att inte lag eller gällande svenska kollektivavtal för arbetet åsidosätts. Om totalentreprenören inte tecknat svenskt kollektivavtal ska ändå motsvarande villkor gälla för totalentreprenörens anställda. Detsamma ska gälla för eventuella underentreprenörer och underentreprenörers underentreprenörer i alla led som vistas på arbetsplatsen som är anlitade för att fullgöra avtalet.

18 18 (42) Enligt artikel 14 i Europakonventionen ska de fri- och rättigheter som anges i konventionen säkerställas utan någon åtskillnad såsom på grund av kön, ras, hudfärg, språk, religion, politisk eller annan åskådning, nationellt eller socialt ursprung, tillhörighet till nationell minoritet, förmögenhet, börd, eller ställning i övrigt. Lagen gäller i Sverige sedan 1 november Uppgifter om sidoentreprenader och andra arbeten Beställaren kommer att anlita sidoentreprenör vad avser eventuell marksanering. Arbetstider Vid risk för bullerstörning till bostäder och kontor etc. ska tider i NFS 2004:15, Allmänna råd om buller från byggplatser följas. Särskilt bullrande arbeten får ej utföras på helger eller nattetid mellan och Arbetena ska bedrivas med hänsyn till pågående verksamhet och samordnas med denna samt att hänsyn tas till grannar. Pågående drift eller verksamhet inom och invid arbetsområdet Totalentreprenören ska bedriva arbetet så att minsta möjliga störningar uppstår för nyttjaren i övriga befintliga lokaler som är i drift, samt med vederbörlig hänsyn till de personer som vistas i och omkring området. Sådana in- och urkopplingsarbeten som ej kan göras under ordinarie arbetstid pga. befintlig verksamhet i byggnaden ska utföras på icke ordinarie arbetstid. Totalentreprenören ska till beställarens projektledare och/eller drifttekniker informera om arbeten och åtgärder som påverkar byggherren eller verksamheten såsom avstängningar o dylikt, senast 5 dagar före arbetets utförande. Inga avbrott får ske på befintliga el- och VVS-anläggningar under pågående verksamhet. Förutsättningar med hänsyn till befintliga byggnader Befintliga system för el, tele, data, tv, VA och värme ska vara i drift under hela entreprenadtiden. Totalentreprenören tillhandahåller erforderliga tillfälliga anordningar för detta. Förutsättningar med hänsyn till vägtrafik Transporter till och från fastigheten ska fungera under den tid då dessa nyttjas.

19 19 (42) Skydds- och säkerhetsföreskrifter m m Innan arbete påbörjas ska en objektanknuten arbetsmiljöplan vara upprättad av totalentreprenören och anslagen på arbetsplatsen. I arbetsmiljöplan ska samordning ske med ordinarie verksamhet. Totalentreprenören har skyldighet att visa upp en reviderad arbetsmiljöplan när beställaren kräver det, den ska uppfylla av myndigheter ställda krav. Arbete ska bedrivas i enlighet med gällande skydds- och säkerhetsföreskrifter. Totalentreprenören svarar för att egen personal ges föreskriven information och utbildning i skydd och säkerhet. Det åligger totalentreprenören att med underentreprenörer och underentreprenörers underentreprenörer i alla led som vistas på arbetsplatsen att avtala om motsvarande skyldighet för denne mot sin personal. Minst en extra personal ska övervaka transporter/ lastning/ lossning vid entreprenadområdet i anslutning till entreprenadområdet. Personalen som sköter uppgifterna kan ha andra arbetsuppgifter när han inte fungerar som vakt. Alla arbetsmoment ska planeras så att backning minimeras. Backande lastfordon ska vara utrustat med 2 st varningslyktor med orangegult ljus av urladdningstyp, stroberör. Dessa ska vara lågt placerade baktill på fordonet och tändas automatiskt vid backning. Vid backning ska, till hjälp åt föraren, backningsvakt finnas tillgänglig. Backningsvakten kontrollerar att ingen befinner sig strax bakom fordonet. Han ska under backning ha ögonkontakt eller radiokontakt med föraren för att omedelbart kunna varna denne vid fara. Information Totalentreprenören äger ej rätt att i annons eller att i annat reklamsyfte publicera information om entreprenaden avsedda objektet utan samtycke av beställaren. Totalentreprenören ska se till att denna föreskrift även följs av dennes underentreprenörer, underentreprenörers underentreprenörer i alla led och materialleverantörer Beställarens informationsansvarige Järfälla kommun Fastighet Björn Sundblad Tel: Information till fastighetsägare, boende m fl Totalentreprenören ska medverka vid möten med beställare, fastighetsägare, näringsidkare och boende för information om entreprenadens genomförande. I anbud medräknas 10 timmar arbetstid för detta.

20 20 (42) Tillstånd m m Tillstånd från myndigheter Bygglov har beviljats för tillbyggnad (BBR 19). För ombyggnad har bygglov inlämnats (BBR 20), men ännu inte beviljats. Polistillstånd söks genom beställarens (byggherrens) försorg avseende bodetablering och för evakueringspaviljong. Myndighetsbesiktning Totalentreprenören ska föranstalta om och bekosta sådan besiktning eller kontroll av utfört arbete som föreskrivs i författning eller krävs av en myndighet. Anmälningar till myndigheter Följande anmälningar görs av beställaren: - förhandsanmälan till Arbetsmiljöverket - bygganmälan - anmälan om kontrollansvarig enligt PBL Totalentreprenören svarar för i övrigt erforderliga anmälningar till myndigheter Anmälningar till beställaren Totalentreprenören ska anmäla brandskyddsansvarig på anbudsformulär. Totalentreprenören ska anmäla byggarbetsmiljösamordnare BAS-U och BAS-P på anbudsformulär. Totalentreprenören ska anmäla fuktsäkerhetsansvarig på anbudsformulär. Totalentreprenören ska anmäla eventuella underentreprenörer till beställaren. Totalentreprenören ska omedelbart anmäla eventuella olyckor eller olyckstillbud till beställaren. Innan byggnadsdel, installationsdel och dylikt görs oåtkomligt för besiktning eller kon-troll genom påförande av överbyggnad, inbyggnad, igensättning, motfyllning och dylikt ska beställaren underrättas så att kontroll kan ske. Författningar CE-märkning m m av maskinanläggning CE-märkt utrustning ska användas.

Upplanda Vattenverk Tillbyggnad av filterhall Totalentreprenad

Upplanda Vattenverk Tillbyggnad av filterhall Totalentreprenad Handling Sidantal 14 Totalentreprenad Administrativa föreskrifter Förfrågningsunderlag Upprättad av Byggnadsbyrån AB BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER...

Läs mer

Administrativa föreskrifter markentreprenad, MÖ Fiber Sida 1 av 6

Administrativa föreskrifter markentreprenad, MÖ Fiber Sida 1 av 6 Administrativa föreskrifter markentreprenad, MÖ Fiber Sida 1 av 6 AF-beskrivning För entreprenaden gäller Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader AB 04, med de

Läs mer

Administrativa föreskrifter AF AMA 07

Administrativa föreskrifter AF AMA 07 Administrativa föreskrifter AF AMA 07 Översikt AMA systemet AMA Allmän material- och arbetsbeskrivning AF Köp Konsult Anläggning Hus VVS Kyl El Pyramidregeln AFC AFC.3 AFC.36 AFC.361 Företrädesregeln I

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER A 1(12) UNDERHÅLLS OCH SERVICEENTREPRENAD EL Stiftelsen Haparandabostäder och Haparanda Kommuns fastigheter Administrativa föreskrifter A 2(12) Dessa Administrativa föreskrifter ansluter till AF AMA 07

Läs mer

AB CHRISTIAN FREDRIKSSON VERKSTAD OCH KONTOR ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Vårby 44:4. Denna beskrivning ansluter till AF AMA 12

AB CHRISTIAN FREDRIKSSON VERKSTAD OCH KONTOR ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Vårby 44:4. Denna beskrivning ansluter till AF AMA 12 Vårby 44:4 AB CHRISTIAN FREDRIKSSON VERKSTAD OCH KONTOR ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Denna beskrivning ansluter till AF AMA 12 Andersson & Son 20xx-09-01 AFA AFA.1 AFA.11 ALLMÄN ORIENTERING Kontaktuppgifter

Läs mer

ANBUDSFÖRFRÅGAN SKÖTSEL OCH UNDERHÅLLSARBETEN ARKÖSUND

ANBUDSFÖRFRÅGAN SKÖTSEL OCH UNDERHÅLLSARBETEN ARKÖSUND ANBUDSFÖRFRÅGAN SKÖTSEL OCH UNDERHÅLLSARBETEN ARKÖSUND 2013-04-25 Norrköping Kommun inbjuder Er härmed att som totalentreprenör lämna anbud på skötsel och underhållsarbeten vid hamnområde i Arkösund. Ett

Läs mer

Roten 2, Säffle Tillbyggnad

Roten 2, Säffle Tillbyggnad Säfflebostäder Hamngatan 4B Thomas Carlson 0533-68 17 55 0706-18 17 74 Datum 2010-10-29 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalentreprenad Denna beskrivning ansluter till AF AMA 98 Roten 2, Säffle Tillbyggnad

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa Administrativa Föreskrifter ansluter till AF AMA 98

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa Administrativa Föreskrifter ansluter till AF AMA 98 Samhällsbyggnadskontoret Bengt Marntell 0435-391 71 tekniskakontoret@perstorp.se Sida Administrativa föreskrifter 1(6) Datum Referens 2012-06-25 Beläggning 2012-2013 AF AFA AFA.12 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

Läs mer

Eriksberg 18, HÖRBY KOMMUN. Rivning av enfamiljshus ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD

Eriksberg 18, HÖRBY KOMMUN. Rivning av enfamiljshus ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD Eriksberg 18, HÖRBY KOMMUN Rivning av enfamiljshus ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2014-04-02 Dessa administrativa föreskrifter ansluter till AMA AF 07 AF AFA AFA.1

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD NY KÖRBRO HAMMERSTA

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD NY KÖRBRO HAMMERSTA ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD NY KÖRBRO HAMMERSTA 2014-12-03 Dnr: SSL 1.3:328/14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING AFA Allmän orientering Sid 2 AFB Upphandlingsföreskrifter Sid 2-3 AFD Entreprenadföreskrifter

Läs mer

ADMINISTRIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMBYGGNAD GÖDSELVÅRDSANLÄGGNING HAMMERSTA GÅRD. Dnr

ADMINISTRIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMBYGGNAD GÖDSELVÅRDSANLÄGGNING HAMMERSTA GÅRD. Dnr ADMINISTRIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMBYGGNAD GÖDSELVÅRDSANLÄGGNING HAMMERSTA GÅRD Dnr 2015-08- 03 Skärgårdsstiftelsen i Stockholms Län Innehållsförteckning AFA Allmän orientering sid 2 AFB Upphandlingsföreskrifter

Läs mer

Inglasning Balkonger Sparven 17 Luleå

Inglasning Balkonger Sparven 17 Luleå Handling 6.4 Sidantal 21 Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER - BYGG Totalentreprenad Bygg Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER...

Läs mer

Sjöfartsverket Dokument Sida Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(9) Upprättad av Datum Ver.rev

Sjöfartsverket Dokument Sida Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(9) Upprättad av Datum Ver.rev Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(9) UTFÖRANDE AV BERGVÄRMEANLÄGGNING SKELLEFTEÅ LOTSSTATION, TOTALENTREPRENAD Nedanstående föreskrifter ansluter till AF AMA 98. Föreskrifter i AF AMA 98 har

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMLÄGGNING TAK MONTE ROSE

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMLÄGGNING TAK MONTE ROSE ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMLÄGGNING TAK MONTE ROSE 2013-08-14 Skärgårdsstiftelsen i Stockholms Län INNEHÅLLSFÖRTECKNING AFA Allmän orientering Sid 2 AFB Upphandlingsföreskrifter Sid

Läs mer

Administrativa föreskrifter komplettering 2014-10-31. Elinstallationer, Belysning Hagavägen 10, Ränneslöv 44:10, Ränneslöv Randerslund Laholms Kommun

Administrativa föreskrifter komplettering 2014-10-31. Elinstallationer, Belysning Hagavägen 10, Ränneslöv 44:10, Ränneslöv Randerslund Laholms Kommun LAHOLMSHEM AB Administrativa föreskrifter komplettering Utförandeentreprenad Elinstallationer, Belysning Hagavägen 10, Ränneslöv 44:10, Ränneslöv Randerslund Laholms Kommun Arbetsnamn på projektet är Randerslund

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD Förstärkningsarbeten Svartviksvägen/Öbolandsvägen Öbolandets Samfällighetsförening 2014-11-19 1 Förstärkningsarbeten av vägar Öbolandet i Trosa kommun ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD Trosa

Läs mer

MASKINHYVLADE STICKSPÅN. Anpassade administrativa föreskrifter

MASKINHYVLADE STICKSPÅN. Anpassade administrativa föreskrifter MASKINHYVLADE STICKSPÅN Anpassade administrativa föreskrifter Bilaga II AF AFA AFA 1 ANPASSADE ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Allmän orientering Personuppgifter AFA.11 adress, e-post, telefon AFA.12 Beställare

Läs mer

ANBUDSFORMULÄR. Projektnamn Säterprojektet 1b Segenässätern Byggnadsvårdåtgärder. Kod Text Rev. Begärda handlingar: Lämnas genom: Bilaga:

ANBUDSFORMULÄR. Projektnamn Säterprojektet 1b Segenässätern Byggnadsvårdåtgärder. Kod Text Rev. Begärda handlingar: Lämnas genom: Bilaga: 1 Titel / Kapitelrubrik ANBUDSFORMULÄR Handling 7 Handläggare Susanna Björklöf Status Förfrågningsunderlag Projektnamn Säterprojektet 1b Segenässätern Byggnadsvårdåtgärder Projektnummer Datum 2012-01-23

Läs mer

Askrike Segelsällskap ASS, Lidingö Sanering av klubbhus FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02. Administrativa föreskrifter (AF)

Askrike Segelsällskap ASS, Lidingö Sanering av klubbhus FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02. Administrativa föreskrifter (AF) Askrike Segelsällskap ASS, FU 2013-05-02 1(6) Askrike Segelsällskap ASS, Lidingö Sanering av klubbhus Totalentreprenad FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02 Administrativa föreskrifter (AF) Askrike Segelsällskap

Läs mer

Utbyggnad lakvattendammar

Utbyggnad lakvattendammar VETAB Flishults avfallsanläggning Utbyggnad lakvattendammar ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Upprättade i anslutning till AMA AF 07 Linköping 2010-04-12 Weronica Andersson, Hifab AB, Envipro Tommy Vallmark,

Läs mer

Brf Simba. Renovering/byte fönster FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TOTALENTREPRENAD 2011-09-15 09.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER.

Brf Simba. Renovering/byte fönster FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TOTALENTREPRENAD 2011-09-15 09.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Brf Simba Renovering/byte fönster FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TOTALENTREPRENAD 2011-09-15 09.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Bruno Boström ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Sidan 2 av 13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA

Läs mer

Sveavägen 16, Säffle Fasad och takrenovering Sveavägen 16

Sveavägen 16, Säffle Fasad och takrenovering Sveavägen 16 Säfflebostäder Hamngatan 4B Thomas Carlson 0533-68 17 55 0706-18 17 74 Datum 2010-11-29 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalentreprenad Denna beskrivning ansluter till AF AMA 07 Sveavägen 16, Säffle Fasad

Läs mer

Sjöfartsverket Dokument Sida Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(8) Upprättad av Anders Bjäringe Sjöfartsverket och Datum Ver.

Sjöfartsverket Dokument Sida Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(8) Upprättad av Anders Bjäringe Sjöfartsverket och Datum Ver. Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(8) Kanalcentral Trollhättan. LUFTBEHANDLING INKL STYR OCH REGLER Utförandeentreprenad. Nedanstående föreskrifter ansluter till AMA AF 07. Föreskrifter i AMA

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 1 (16) ENÅNGERS SKOLA OMBYGGNAD STYR 20141126. DAT ANSLUTER TILL AF AMA 12 TOTALENTREPRENAD ENÅNGERS SKOLA, OMBYGGNAD STYR ENÅNGERS PRÄSTGÅRD 2:3, HUDIKSVALLS KOMMUN Hudiksvall 20141126 Tekniska förvaltningen

Läs mer

Upphandlingsföreskrifter, UF

Upphandlingsföreskrifter, UF Dokument 00, UF GSM-R Terminalfilter TRV 2014/71742 Sida 1 (7) Innehåll UFA ALLMÄN ORIENTERING 3 UFA.1 Personuppgifter... 3 UFA.2 Orientering om sortiment... 3 UFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 3 UFB.1 Former

Läs mer

Ombyggnad av tak Pilagården

Ombyggnad av tak Pilagården Ombyggnad av tak Pilagården Totalentreprenad Administrativa Föreskrifter 2010-06-11 1 (16) AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER AFA ALLMÄN ORIENTERING AFA.1 Personuppgifter AFA.2 Orientering om objektet AFB

Läs mer

Ansökningsinbjudan. Anbudsansökningsinbjudan - Upphandlarversion. 1. Ansökans form och innehåll 2012-05-14. Jonas Löfgren TEN 2009:280

Ansökningsinbjudan. Anbudsansökningsinbjudan - Upphandlarversion. 1. Ansökans form och innehåll 2012-05-14. Jonas Löfgren TEN 2009:280 Anbudsansökningsinbjudan - Upphandlarversion 2012-05-14 Upphandlingsansvarig Järfälla kommun Upphandling Växthusvägen Jonas Löfgren TEN 2009:280 Symbolförklaring: Texten ingår i annonsen Texten/frågan

Läs mer

Entreprenadjuridik och avtal. Construction Management

Entreprenadjuridik och avtal. Construction Management Entreprenadjuridik och avtal Avtal Skriftligt avtal Allmänna bestämmelser AB (Allmänna bestämmelser) ABT (Allmänna bestämmelser totalentreprenad) ABK (Allmänna bestämmelser konsultuppdrag) ABM (Allmänna

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD ENLIGT ABT 06 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD ENLIGT ABT 06 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 1(9) Projekt: Renovering av tak Pnr: 3207227 Objekt: Gullstrandsskolan i Landskrona Upprättad: OR Granskad: Beställare: Landskrona stad, Mattias Wallin Datum:2010-11-30 Rev: ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

Läs mer

Allmänna bestämmelser

Allmänna bestämmelser Allmänna bestämmelser AB 04 ABT 06 AF AMA 07 AFU 96 ABM 92 1. Omfattning Förutsätts att handlingarna är kalkylerbara Tidplan och betalningsplan saknas i rangordningslistan. (tas med i beställningsskrivelsen?)

Läs mer

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlag Tjänstekoncession avseende insamling av slam, fett och humanurin från slutna behållare, tankar och fettavskiljare 1(9) Tjänstekoncession avseende insamling av slam, fett och humanurin

Läs mer

EL. TEKNISKA ARB.NR. 09 1941 KONSULTBYRÅN 2009-12-04

EL. TEKNISKA ARB.NR. 09 1941 KONSULTBYRÅN 2009-12-04 1 (13) BILAGA 3 EL. TEKNISKA ARB.NR. 09 1941 KONSULTBYRÅN 2009-12-04 I NORRKÖPING AB Folkborgsvägen 1, Hus 24 603 80 NORRKÖPING Tel 011-18 51 61 HA ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER SMHI, Kv Taktpinnen 1, Norrköping

Läs mer

PROJEKT: NEPTUNISKOLAN

PROJEKT: NEPTUNISKOLAN PROJEKT: NEPTUNISKOLAN FASTIGHETSBETECKNING: SKÄLBY 3:937 PROJEKTNUMMER: 96410 ANLÄGGNINGSNUMMER: 3010 DIARIENUMMER: TEN 2013/135 BYGGNAD: 00, 01,02 HANDLINGSNUMMER: 6.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER STATUS:

Läs mer

Tekniska Serviceförvaltningen Nässjö kommun

Tekniska Serviceförvaltningen Nässjö kommun Kontrakt Sidantal 5 Röllekan 2, Nässjö. 06.6 Förslag till TOTALENTREPRENADKONTRAKT ABT06 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BESTÄLLARE... 3 2. ENTREPRENÖR... 3 3. OMFATTNING... 3 4. UTFÖRANDE... 3 5. ORGANISATION...

Läs mer

ANBUDSFORMULÄR 2013-10-10

ANBUDSFORMULÄR 2013-10-10 ANBUDSFORMULÄR 2013-10-10 Anbud om- och tillbyggnad hus F, Ede Skola, Delsbo, Hudiksvalls Kommun Anbudsgivare (namn): 1. Anbudspris Vi erbjuder oss härmed att utföra entreprenadarbeten för om- och tillbyggnad

Läs mer

KONTRAKT (kontraktsvillkor), 01EK

KONTRAKT (kontraktsvillkor), 01EK TN 2015/1090 2015-11-01 Entreprenadkontrakt KONTRAKT (kontraktsvillkor), 01EK Utförande av underhållsarbeten 2016 Objekten avser Arkelstorps Brandstation målning och omläggning av tak Smultronställets

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Skephult Fiber Ekonomisk förening UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2014-03-10 1 För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader

Läs mer

Värdshuset, Klippan Tillbyggnad av Förskolan Totalentreprenad Administrativa Föreskrifter 2010-04-12

Värdshuset, Klippan Tillbyggnad av Förskolan Totalentreprenad Administrativa Föreskrifter 2010-04-12 Värdshuset, Klippan Tillbyggnad av Förskolan Totalentreprenad Administrativa Föreskrifter 2010-04-12 1 (22) AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 3 AFA ALLMÄN ORIENTERING 3 AFA.1 Personuppgifter 3 AFA.2 Orientering

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV 1(7) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV Sysselsättning till personer med psykiska funktionshinder 2(7) Innehållsförteckning Sid nr 1 ALLMÄN ORIENTERING 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Upphandlingsförfarande

Läs mer

Teknik- och serviceförvaltningen. Attraktiva skolor och lokaler i Landskrona ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR PRODUKTION

Teknik- och serviceförvaltningen. Attraktiva skolor och lokaler i Landskrona ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR PRODUKTION Teknik- och serviceförvaltningen Attraktiva skolor och lokaler i Landskrona ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR PRODUKTION vid samverkansentreprenad Landskrona 2012-05-24 2/15 AF AFA ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

Läs mer

EL. TEKNISKA KONSULTBYRÅN 2010-05-28

EL. TEKNISKA KONSULTBYRÅN 2010-05-28 EL. TEKNISKA KONSULTBYRÅN 2010-05-28 I NORRKÖPING AB Folkborgsvägen 1, Hus 24 603 80 NORRKÖPING Tel 011-18 51 61 1 (13) BILAGA 3 ARB.NR. 10 1962-DH HA ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER SMHI, Kv Taktpinnen 1,

Läs mer

Vändskivan 5E Butikslokal. Totalentreprenad

Vändskivan 5E Butikslokal. Totalentreprenad Handling 6.1 Sidantal 26 Vändskivan 5E Butikslokal Totalentreprenad Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalentreprenad Bygg, Måla, Plåt Upprättad 2016-02-18 av Simon Sundström Projektanpassad

Läs mer

Sporthallen Tibro B-hallen

Sporthallen Tibro B-hallen dat 13 01 02 sid 1(14) Sporthallen Tibro B-hallen Tibro Kommun Byte av sportgolv med ventilation ANSLUTER TILL AF AMA 12 ANTAL SIDOR (14) DAT 13 01 02 dat 13 01 02 sid 2(14) INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF OCH

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER. Västra Sälen 7:178 Tillbyggnad fritidshus 1 (13) TOTALENTREPRENAD

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER. Västra Sälen 7:178 Tillbyggnad fritidshus 1 (13) TOTALENTREPRENAD 1 (13) Inarbetade revideringar - Västra Sälen 7:178 Tillbyggnad fritidshus TOTALENTREPRENAD FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER Kund/projekt nr: 2015-0020 Handläggare: Karl-Erik Sigfrids Datum:

Läs mer

ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR ABS 09

ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR ABS 09 BRF UTSIKTEN TORSBYFJÄRDEN, VÄRMDÖ ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR ABS 09 Tillbyggnad 20 radhus Ljung 1:4, Värmdö 2012-06-18 Upprättad av: Ingrid Westman 2012-06-18 ALLMÄN ORIENTERING Brf Utsikten Torsbyfjärden

Läs mer

Vetab kontor Upplandavägen 16 Tillbyggnad av kontor

Vetab kontor Upplandavägen 16 Tillbyggnad av kontor Handling 02.2 Sidantal 21 02.2 Administrativa Föreskrifter Förfrågningshandling REV ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER... 3 AFA ALLMÄN ORIENTERING... 3 AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER...

Läs mer

ENTREPRENADKONTRAKT avseende i kommun mellan, och NCC Construction Sverige AB, 556613-4929

ENTREPRENADKONTRAKT avseende i kommun mellan, och NCC Construction Sverige AB, 556613-4929 ENTREPRENADKONTRAKT avseende i kommun mellan, och NCC Construction Sverige AB, 556613-4929 Mall Entreprenadavtal 2013-04-23. För aktuell version, se ncc.se/p303 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. OMFATTNING... 3

Läs mer

Administrativa föreskrifter komplettering

Administrativa föreskrifter komplettering LAHOLMSHEM AB Administrativa föreskrifter komplettering Utförandeentreprenad Rörinstallation, Värmepumpar Byvägen 44, Ränneslöv 23:16, Ränneslöv Perstorpsvägen 1, Ysby 10:1, Ysby Bredgatan 16, Vallberga

Läs mer

Administrativa föreskrifter

Administrativa föreskrifter LAHOLMSHEM AB Utförandeentreprenad Rörinstallation, värmepump Rundvägen/Sluttningsvägen Hasslöv Hasslöv 1:40 Laholms Kommun Administrativa föreskrifter 1(6) AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa administrativa

Läs mer

Vår referens Anbud ska vara inkommet senast Anbud ska vara bindande t o m. Robert Eriksson, 08-797 64 76 Se U3.2 Se U3.3

Vår referens Anbud ska vara inkommet senast Anbud ska vara bindande t o m. Robert Eriksson, 08-797 64 76 Se U3.2 Se U3.3 UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 1 (6) Vår referens Anbud ska vara inkommet senast Anbud ska vara bindande t o m Robert Eriksson, 08-797 64 76 Se U3.2 Se U3.3 STOCKHOLM - ARLANDA AIRPORT Konsultuppdrag Bussdepå

Läs mer

A) Upphandlingsföreskrifter Vindkraftverk 12KS/0282. A) Upphandlingsföreskrifter

A) Upphandlingsföreskrifter Vindkraftverk 12KS/0282. A) Upphandlingsföreskrifter 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 3 1.1 Benämningar 3 1.2 Omfattning 3 1.3 Avtalsform och antal leverantörer som tilldelas kontrakt 3 1.4 Upphandlingsförfarande 3 1.5 Förfrågningsunderlag 3 1.6 Tillhandahållande

Läs mer

Härmed inbjuds ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

Härmed inbjuds ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar. KKV1000, v1.1, 2010-05-05 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2011-11-28 Dnr 755/2011 1 (6) Förfrågningsunderlag, upphandling av elleverans till Konkurrensverkets lokaler på Torsgatan 11 i Stockholm 1. Inledning Härmed

Läs mer

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Insamling av slam och fettavfall

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Insamling av slam och fettavfall Nacka kommun Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Insamling av slam och fettavfall Diarie TN 2014/175 Upphandlare Kenneth Lindrooth Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär.

Läs mer

Att beställa byggnadsarbeten. Kursledare. Kursinnehåll Peder Halling Per Lilliehorn

Att beställa byggnadsarbeten. Kursledare. Kursinnehåll Peder Halling Per Lilliehorn Att beställa byggnadsarbeten Kursledare Peder Halling Per Lilliehorn Peder.halling@bostadsratterna.se per.lilliehorn@bostadsratterna.se Kursinnehåll De olika stegen i projektet Planering och förberedelser

Läs mer

AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Småbåtshamn Bondökanalen INNEHÅLLSFÖRTECKNING

AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Småbåtshamn Bondökanalen INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Handling 06.1 Status Förfrågningsunderlag Småbåtshamn Bondökanalen Datum 2015-04-30 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA AFA Allmän orientering 2-3 AFB Upphandlingsföreskrifter 4-8

Läs mer

Anbudsformulär. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1. Anbudslämnande företag - kontaktuppgifter AB Familjebostäder

Anbudsformulär. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1. Anbudslämnande företag - kontaktuppgifter AB Familjebostäder Förfrågningsunderlag 2014-05-15 Upphandlande organisation Upphandling AB Familjebostäder Limpannan 4 renoveringsarbeten totalentreprenad Josef Dadoun 14/9 Sista anbudsdag: 2014-06-18 Symbolförklaring:

Läs mer

ANBUDSINBJUDAN. Ledningsfordon till Brandförsvaret i Uppsala

ANBUDSINBJUDAN. Ledningsfordon till Brandförsvaret i Uppsala BRANDFÖRSVARET Handläggare Datum Dnr Lars Lidström 2015-05-07 RÄN-2015-349 0707-782404 ANBUDSINBJUDAN Ledningsfordon till Brandförsvaret i Uppsala Uppsala brandförsvar inbjuder er att lämna anbud i denna

Läs mer

Skellefteå kommun inbjuder till anbudsgivning gällande - Nyckelfri hemtjänst -, enligt nedanstående instruktioner och bifogade handlingar.

Skellefteå kommun inbjuder till anbudsgivning gällande - Nyckelfri hemtjänst -, enligt nedanstående instruktioner och bifogade handlingar. 1 Föreskrifter 1.1 Upphandlande myndighet Trädgårdsgatan 6 931 85 Skellefteå 212000-2643 Hemsida: http://www.skelleftea.se 1.2 Upphandlingen inbjuder till anbudsgivning gällande - -, enligt nedanstående

Läs mer

2 Krav på leverantör Stöd- och tilläggstjänster, Företagshälsan NLL. Dnr: Ansvarig: Josefine Barsk

2 Krav på leverantör Stöd- och tilläggstjänster, Företagshälsan NLL. Dnr: Ansvarig: Josefine Barsk 2 Krav på leverantör 2014 Stöd- och tilläggstjänster, Ansvarig: Josefine Barsk 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 KRAV PÅ LEVERANTÖR 4 1.1 INTYG OCH BEVIS ANGÅENDE LEVERANTÖR 4 1.2 LEVERANTÖRENS EKONOMISKA STÄLLNING

Läs mer

Mobil: Anbud lämnas på del A (Floragården) Ja Nej. Anbud lämnas på del B (Hjortsberg) Ja Nej. Anbud lämnas på del C (Björkhaga) Ja Nej

Mobil: Anbud lämnas på del A (Floragården) Ja Nej. Anbud lämnas på del B (Hjortsberg) Ja Nej. Anbud lämnas på del C (Björkhaga) Ja Nej Entreprenad särskild boende mm sida 1 (8) Anbud särskilda boende mm Anbudsformulär Uppgifter om anbudsgivaren Anbudsgivare: Företagsform: Kontaktperson: E-post: Organisationsnummer: Behörig företrädare:

Läs mer

Momentum Räfsan 3, Luleå

Momentum Räfsan 3, Luleå Handling 6.4 Sidantal 20, Luleå Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER - LUFT Totalentreprenad LUFTBEHANDLING Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT AF-BESKRIVNING

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT AF-BESKRIVNING Sid.1(10) TOSSENE FIBERFÖRENING UTBYGGNAD AV FIBERNÄT AF-BESKRIVNING Hunnebostrand 2013 05 25 1(10) Sid.2(10) För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser för byggnads, anläggnings och installationsentreprenader

Läs mer

ANBUDSFORMULÄR STEG 1

ANBUDSFORMULÄR STEG 1 Polisens verksamhetsstöd Administration/Upphandling ANBUDSFORMULÄR STEG 1 Bilaga 1 Diarienr (åberopas vid korrespondens) Ärendebeteckning 1 OMBUD MFL. Vårt ombud under anbudstiden är: Frågor med anledning

Läs mer

Anbudsförfrågan. Utse kalkylchef Kalkylbeslut

Anbudsförfrågan. Utse kalkylchef Kalkylbeslut Anbudsprocessen Anbudsförfrågan Utse kalkylchef Kalkylbeslut Kalkylbeslut Företagets arbetsbelastning, omsättning, overheadkostnader Företagets finansiella resurser Tillgängliga resurser Typ av projekt

Läs mer

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189 Upphandling av arkitekttjänster Diarienr 09-189 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

3.0 Krav på juridisk person; Krav på bolagsregistrering/registrering av verksamhet

3.0 Krav på juridisk person; Krav på bolagsregistrering/registrering av verksamhet Sigtuna kommun Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Fastighetsteknisk drift - Sigtuna kommun Diarie UH-2013-107 Upphandlare Susanne Eriksson Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska

Läs mer

Priser på vinterarbeten och renhållning kan lämnas separat och kan komma att handlas upp separat per område.

Priser på vinterarbeten och renhållning kan lämnas separat och kan komma att handlas upp separat per område. Förfrågningsunderlag 09-02-26 PM 1 Skötsel av Utemiljö Ändringar mot förfrågningsunderlag daterat 2009-02-09 Komplettering av UF3.31 Priser på vinterarbeten och renhållning kan lämnas separat och kan komma

Läs mer

UPPHANDLING AV UTFÖRANDE AV PERSONLIG ASSISTANS: ANBUDSFORMULÄR

UPPHANDLING AV UTFÖRANDE AV PERSONLIG ASSISTANS: ANBUDSFORMULÄR SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING SID 1 (9) 2009-10-23 Bilaga 1 till förfrågningsunderlag UPPHANDLING AV UTFÖRANDE AV PERSONLIG ASSISTANS: ANBUDSFORMULÄR SID 2 (9) Instruktioner/råd till anbudsgivare Följande

Läs mer

UPPHANDLINGS FÖRESKRIFTER För upphandlingen gäller Lagen om offentlig upphandling (LOU 2007:1091).

UPPHANDLINGS FÖRESKRIFTER För upphandlingen gäller Lagen om offentlig upphandling (LOU 2007:1091). AF AFA AFA. 1 AFA. 12 AFA. 121 AFA. 1211 AFA. 21 AFA. 2 AFB AFB. 1 AFB. 12 AFB. 13 AFB. 14 AFB. 15 ALLMÄN ORIENTERING Personuppgifter Beställare Beställarens ombud under anbudstiden Sofia Rosendahl Tfn:

Läs mer

Administrativa föreskrifter

Administrativa föreskrifter namn 1 (11) Administrativa föreskrifter HEMMET 1, OMBYGGNAD, VENTILATION BLOMSTERVÄGENS DEMENSCENTRUM, GISLAVED namn 2 (11) Dessa Administrativa föreskrifter ansluter till AF AMA 12. AF AFA AFA.11 AFA.12

Läs mer

Administrativa Föreskrifter. För underhåll 2007-12-21. Förbo AB

Administrativa Föreskrifter. För underhåll 2007-12-21. Förbo AB Administrativa Föreskrifter För underhåll 2007-12-21 Förbo AB 2007-12-21 AF/1 Dessa Administrativa föreskrifter ansluter till AF AMA 98. AF AFA AFA.11 ADMINISTRATIVA ALLMÄN ORIENTERING Byggherre Förbo

Läs mer

PAJALA 14:49 OMBYGGNAD PRÄSTGÅRDEN. 06.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalentreprenad

PAJALA 14:49 OMBYGGNAD PRÄSTGÅRDEN. 06.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalentreprenad AF/1 (26) 06.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER dat. 2015.09.17 BYGGHANDLING dat. Luleå Företagsnamn: Arkitekthuset Monarken Upprättad av: Hans Kohkoinen AF/2 (26) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3 AFA ALLMÄN ORIENTERING

Läs mer

('Ja-rutan' måste kryssas i annars kommer man inte längre oavsett om svaret är ja eller nej.)

('Ja-rutan' måste kryssas i annars kommer man inte längre oavsett om svaret är ja eller nej.) Linköpings kommun samhällsbyggnad Diarie Skallkrav 1.0 Sekretess Krav 1.1 Ange om anbudsgivaren anser att sekretess råder för hela eller delar av anbudet, om ja ska man beskriva enligt AFB.55. Svaret på

Läs mer

Administrativa föreskrifter Utförandeentreprenad Förfrågningsunderlag

Administrativa föreskrifter Utförandeentreprenad Förfrågningsunderlag , Sidantal 42 PROJEKT: Nybyggnad av Herrestaskolan i Barkarbystaden, Järfälla Administrativa föreskrifter Utförandeentreprenad Förfrågningsunderlag Projektledare Järfälla kommun Järfälla Innehållsförteckning

Läs mer

ANBUDSINBJUDAN Nya staket på Båtsmanstorpet, Mölnlycke

ANBUDSINBJUDAN Nya staket på Båtsmanstorpet, Mölnlycke 2008-04-08 Anbudsinbjudan ANBUDSINBJUDAN Nya staket på Båtsmanstorpet, Mölnlycke Härmed inbjuds Ni till förenklad anbudsräkning i enlighet med nedanstående förfrågningsunderlag: AFA.121 AFA.123 Beställarens

Läs mer

Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr /72

Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr /72 Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling av Svensk Kassaservice Dnr 08-160/72 Innehåll Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling

Läs mer

AFS 2008:16. och dessa föreskrifter.

AFS 2008:16. och dessa föreskrifter. 5 a Den som låter utföra ett byggnads- eller anläggningsarbete ska under varje skede av planeringen och projekteringen se till att arbetsmiljön under byggskedet särskilt uppmärksammas i följande avseenden.

Läs mer

Upphandling av gardiner och textilier

Upphandling av gardiner och textilier Diarienummer 09-10474 Datum 2009-10-19 Upphandling av gardiner och textilier Förfrågningsunderlag Diarienummer 09-10474 Författare Lina Schött Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm 08-678 55

Läs mer

Kv Torsken 5, Luleå Trygghetsboende Etapp 2, hus A och A1. Administrativa föreskrifter - Bygg, Måla, Golv

Kv Torsken 5, Luleå Trygghetsboende Etapp 2, hus A och A1. Administrativa föreskrifter - Bygg, Måla, Golv Handling 6.1 Sidantal 21 Etapp 2, hus A och A1 6.1 Administrativa föreskrifter - Bygg, Måla, Golv Upprättad av Erika Sturk, Tyréns AB Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF

Läs mer

Beställarens kontaktperson för visning av arbetsområdet

Beställarens kontaktperson för visning av arbetsområdet 1 (13) Handling 6.01 AF AFA AFA.12 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa administrativa föreskrifter ansluter till AF AMA 12. För entreprenaden gäller ABT 06 med de ändringar och tillägg som framgår av dessa

Läs mer

Öppet förfarande, upphandlingen genomförs i enlighet med bestämmelserna i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling.

Öppet förfarande, upphandlingen genomförs i enlighet med bestämmelserna i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling. 1 Föreskrifter 1.1 Upphandlande myndighet Trädgårdsgatan 6 931 85 Skellefteå 212000-2643 Hemsida: http://www.skelleftea.se 1.2 Upphandlingen inbjuder till anbudsgivning gällande - Bemanning att utföra

Läs mer

Kv Vargen Lulsundsgatan 20 A, 20 B

Kv Vargen Lulsundsgatan 20 A, 20 B Handling 6.4 Sidantal 21 Kv Vargen Lulsundsgatan 20 A, 20 B ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg Förfr Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRFR

Läs mer

Sista anbudsdag Upphandlingens namn Besiktningar - Tryckkärl, kokgrytor och säkerhetsventiler UH Inlämnat

Sista anbudsdag Upphandlingens namn Besiktningar - Tryckkärl, kokgrytor och säkerhetsventiler UH Inlämnat Inköpssamverkan Motala 1.0 Allmänna förutsättningar Krav 1.1 Förutsättningarna enligt dokumentet Förfrågningsunderlag accepteras/uppfylls. 2.0 Krav på leverantören Krav 2.1 Anbudsgivaren ska vara registrerad

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STUGBYN UTÖ

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STUGBYN UTÖ ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STUGBYN UTÖ 2013-08-20 Skärgårdsstiftelsen i Stockholms Län INNEHÅLLSFÖRTECKNING AFA Allmän orientering Sid 2 AFB Upphandlingsföreskrifter Sid

Läs mer

Förfrågningsunderlag, innehåll i korthet

Förfrågningsunderlag, innehåll i korthet Förfrågningsunderlag, innehåll i korthet Krav på leverantörens tekniska specifikationer Utvärderingsregler Kommersiella villkor Administrativa bestämmelser Sara Bäckström 2 Förfrågningsunderlag, krav Tillfrågade

Läs mer

Ombyggnad av fasader Ljungbyheds Idrottshall

Ombyggnad av fasader Ljungbyheds Idrottshall Ombyggnad av fasader Ljungbyheds Idrottshall Totalentreprenad Administrativa Föreskrifter 2010-09-01 1 (17) AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 3 AFA ALLMÄN ORIENTERING 3 AFA.1 Personuppgifter 3 AFA.2 Orientering

Läs mer

2. Leverantörskvalificering

2. Leverantörskvalificering Förfrågningsunderlag 2016-02-01 Upphandlande organisation Upphandling Kommunförbundet Skåne Behandling i öppenvård för barn, unga och deras familjer samt vuxna. Skåne, Kronoberg och Halland 2016 - IFO

Läs mer

PROJEKTPLATS: VIKSJÖ VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE

PROJEKTPLATS: VIKSJÖ VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE PROJEKTPLATS: VIKSJÖ VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE FASTIGHETSBETECKNING: VIKSJÖ 3:11 PROJEKTNUMMER: 96463 ANLÄGGNINGSNUMMER: 4935 DIARIENUMMER: TEN 2014/721 BYGGNAD: 01 HANDLINGSNUMMER: 6.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

Läs mer

LEVERANTÖRSINFORMATION

LEVERANTÖRSINFORMATION 07.1 Formulär till anbud 2015-05-05 1 av 5 LEVERANTÖRSINFORMATION För anbudsgivare i annat land än Sverige gäller motsvarande krav i tillämplig omfattning Denna bilaga ska bifogas anbud, samtliga uppgifter

Läs mer

Ålands hälso- och sjukvård

Ålands hälso- och sjukvård BLAD NR 1 (5) ANBUDSFÖRFRÅGAN OCH ENTREPRENADPROGRAM. inbegär av Er kostnadsanbud över de entreprenadåtagande som ingår i detta program och bifogade handlingar. Byggnadsobjekt: Byggherre/beställare: Byggplats:

Läs mer

2. Kvalificering och obligatoriska krav

2. Kvalificering och obligatoriska krav Förfrågningsunderlag 2012-06-11 Upphandlingsansvarig Gotlands kommun Upphandling Företagshälsovårdstjänster Carina Westergren Larsson SF 2012/23 Sista anbudsdag: 2012-07-09 Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

Förfrågningsunderlag. Tjänstekoncession avseende insamling av skrymmande hushållsavfall inom Stockholms Stad

Förfrågningsunderlag. Tjänstekoncession avseende insamling av skrymmande hushållsavfall inom Stockholms Stad Förfrågningsunderlag Tjänstekoncession avseende insamling av skrymmande hushållsavfall inom Stockholms Stad 1(9) Upphandling tjänstekoncession avseende insamling av skrymmande hushållsavfall inom Stockholms

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Seglora fiber ek. för. UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2013-09-26 1 För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader AB 04, med

Läs mer

Upphandling av inkassotjänster. Diarienr 07-12 172

Upphandling av inkassotjänster. Diarienr 07-12 172 Upphandling av inkassotjänster Diarienr 07-12 172 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Upphandlingens syfte... 3 3 Krav på anbudsgivaren... 3 3.1 Inkassotillstånd... 3 3.2 Teknisk förmåga och kapacitet... 4 3.2.1

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Information om myndigheten Den upphandlande myndigheten: 212000-0555 Upphandlare: Andreas Holmer Telefon nr: 0370-377140 Upphandlingen inbjuder till anbudssökande gällande -

Läs mer

Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr: 08-1226

Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr: 08-1226 Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice Dnr: 08-1226 2(7) 1. Om PTS... 3 2. Upphandlingens syfte... 3 3. Krav på anbudsgivaren... 3 3.1. Teknisk förmåga och kapacitet...

Läs mer

Anbudsförfrågan på upphandling av Hantverkartjänster Målare

Anbudsförfrågan på upphandling av Hantverkartjänster Målare Sidan 1 av 5 Anbudsförfrågan på upphandling av Hantverkartjänster Målare Lysekils kommun inbjuder er att lämna anbud på rubricerade upphandling i enlighet med detta dokument och bilagor. Förfrågningsunderlaget

Läs mer

AB PiteBo och Piteå Näringsfastigheter AB (PnF)

AB PiteBo och Piteå Näringsfastigheter AB (PnF) Administrativa föreskrifter 1 (12) AB PiteBo och Piteå Näringsfastigheter AB (PnF) Administrativa föreskrifter för årsavtal gällande ventilations-arbeten. Avtalet avser perioden 2014-02-01 2017-01-31 med

Läs mer

Hörby Kommun Förvaltningsbyggnad Ringsjövägen 4 Installation av dörrautomatik

Hörby Kommun Förvaltningsbyggnad Ringsjövägen 4 Installation av dörrautomatik 1 2013-03-13 Hörby Kommun Förvaltningsbyggnad Ringsjövägen 4 Installation av dörrautomatik 2 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa Administrativa föreskrifter ansluter till AF AMA 98. AF AFA AFA.12 AFA.122

Läs mer

Nya regler för bättre arbets miljö i byggbranschen

Nya regler för bättre arbets miljö i byggbranschen Nya regler för bättre arbets miljö i byggbranschen Den 1 januari 2009 började ändringar i föreskrifterna om byggnads- och anläggningsarbete (1999:3) att gälla. Tillsammans med ändringar i tredje kapitlet

Läs mer