BILAGA ARBETSMILJÖ KÄRNFASTIGHETERS PROJEKTERINGSANVISNINGAR

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BILAGA ARBETSMILJÖ KÄRNFASTIGHETERS PROJEKTERINGSANVISNINGAR"

Transkript

1 Version: 2a

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING PROGRAMSKEDE... 3 BEHOVSANALYS... 3 KRAVSPECIFIKATIONER... 3 Lokal- och funktionsprogram... 3 Lokal- fastighets- tomtutredning och plananalys... 3 Byggnadsprogram... 4 PROJEKTERINGSSKEDE: SYSTEMPROJEKTERING... 6 BESLUTSUNDERLAG OCH ALTERNATIVA LÖSNINGAR... 6 Kreativ process... 6 Systemval... 7 DOKUMENTATION... 7 Beskrivningar... 7 Ritningar... 7 KALKYL... 8 PROJEKTERINGSSKEDE: DETALJPROJEKTERING - FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG... 9 KONSTRUKTION INTERAKTION MELLAN KONSULTER... 9 Geometri... 9 Detaljering... 9 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Dokumentation Kontroll Färdigställande BYGGSKEDE Bygghandling Produktion Dokumentation FÖRVALTNINGSSKEDE Driftuppföljning Version: 2a

3 PROGRAMSKEDE Målet med programskedet är att ta fram ett Byggnadsprogram vilket är en sammanställning av de krav som byggnaden/lokalen skall uppfylla. Det skall utgöra underlag för fortsatt projektering och en kostnadsuppskattning. Ändringar i den fortsatta projekteringsprocessen skall alltid relateras till byggnadsprogrammet eller reviderade utgåvor av detta. Bilaga Arbetsmiljö avser främst att beskriva projekteringsprocessen för samordnare, BAS-P, i projektet avseende krav på arbetsmiljö. BEHOVSANALYS Normalt deltar inte BAS-P för arbetsmiljö i detta skede. KRAVSPECIFIKATIONER Lokal- och funktionsprogram Normalt deltar inte BAS-P i detta skede. Lokal- fastighets- tomtutredning och plananalys Analysen skall sammanställa förutsättningarna för avsedd lokal, fastighet eller tomt och den verksamhet som avses. Även eventuella framtida behov skall beaktas. En analys skall göras av risker med avseende på arbetsmiljö i bygg och förvaltningsskedet. Utförande: BAS-P skall deltaga i arbetsmiljöarbetet under projekterings- och planeringsstadiet och vara en stödfunktion till projektledaren och övriga deltagare. BAS-P skall: - delta i planeringen och ledningen av projektet - samordna samtliga aktörer/deltagare vid planering och projektering så att arbetsmiljöfrågor beaktas för utförande- och bruksskedet - fylla i KFA s checklista för arbetsmiljö och dess projektering. Speciella företeelser som kan påverka val av tomt, byggnad eller placering skall belysas. Här tar beställare och blivande hyresgäst upp särskilda krav eller förutsättningar som kan ha betydelse för arbetsmiljö i - projektering - byggproduktion - förvaltning både vad gäller hyresgästens verksamhet samt servicearbeten i byggnaden Är det en ombyggnad kontrolleras dessutom befintlig byggnads förutsättning t.ex. avseende: - eventuell förekomst av hälsofarliga ämnen i byggnaden - eventuell parallellpågående verksamhet under ombyggnadstiden - möjligheter att möta den nya verksamheten - utrymme för service Version: 2a

4 Riskerna ska beskrivas fortlöpande i KFA s mall för Arbetsmiljörisker så att man i ett tidigt skede kan ta fram åtgärder. Ovanstående parametrar skall kommuniceras med Kärnfastigheter och övriga konsulter så att relevant hänsyn tas i detta tidiga skede. Dialogformen är avgörande för ömsesidig förståelse. Avlämning: Genomförda utredningar och bedömningar redovisas i en påbörjad Arbetsmiljöplan alternativt arbetsmiljöprogram. innehållande: - riskanalys som kan ha betydelse i projekteringsskedet - riskanalys som kan ha betydelse i byggskedet inkl byggplatsens utformning - riskanalys med avseende på Arbetsmiljö för kommande verksamhet (förvaltningsskedet) - ev. information som krävs för att ge en tydlig bild av projektet Vid ombyggnad: - riskanalys i byggskedet för ombyggnad - status på befintliga byggnader t.ex. arbetsmiljöbedömning av fastigheten - redogörelse för hur befintliga utrymmen kan ta hand om den nya verksamheten - tillhörande handlingar med foto enligt ovan som krävs för att ge en tydlig bild av projektet Byggnadsprogram Byggnadsprogrammet utgör en sammanställning av alla programhandlingar vilka är basen för fortsatt projektering. Deltagarna tar fram en samordnad programhandling för respektive profession. Myndighetskrav förutsätts vara varje projektörs ansvar att följa och därför upprepas de inte i programhandlingen. Målet med Arbetsmiljöplanen/programmet i programskedet är att utreda, sammanställa och dokumentera de förutsättningar och krav som behövs för fortsatt projektering inte att tillhandahålla lösningar. Det vill säga ta fram en problemformulering som diskuteras och samordnas med övriga aktörer under projekteringen. Övergripande byggnadspåverkande krav avseende arbetsmiljö inarbetas i de övrigas redovisning. Samråd skall ske med hyresgäster och beställaren för att identifiera eventuella egna önskemål utöver lagkrav. Byggnadsprogramskedet avslutas med en slutsamordning, såväl intern som extern, och en kostnadsberäkning utifrån nyckeltal och erfarenhetsvärde anpassade till lokalen eller byggnaden samt de krav som ställts. Kostnadsberäkning utförs inte av BAS-P. Gällande kravspecifikationer från Kärnfastigheter: - Bilaga Riktlinjer för Energiprestanda och innemiljö Version: 2a

5 Tillhandahållna mallar: - Kärnfastigheters mall för Arbetsmiljöplan - Checklista arbetsmiljö - KFA Arbetsmiljörisker projekteringsskede Utförande: - identifiering av aktuell projektspecifik arbetsmiljölagstiftning - vid projekteringsmöten skall BAS-P se till att området bevakas genom att i dialog med varje projektör identifiera aktuella aspekter/risker för respektive projektörs ansvarsområde - aspekter och risker dokumenteras, arbetsmiljö skall tas upp som en separat punkt i mötesprotokoll - risker skall beskrivas så detaljerat som möjligt och även när i tid den uppkommer. - risken skall värderas samt ha en ansvarig för åtgärd Ovanstående parametrar skall kommuniceras med Kärnfastigheter, hyresgäst samt övriga konsulter så att relevant hänsyn till arbetsmiljö tas i detta tidiga skede. Dialogformen är avgörande för ömsesidig förståelse. Avlämning: Programhandling Arbetsmiljö innehållande arbetsmiljöplan/program som beskriver: - projektspecifik arbetsmiljölagstiftning - risker och riskreducerande åtgärder som kan ha betydelse i byggskedet - risker och riskreducerande åtgärder som kan uppstå vid byggnadsarbete och samtidigt pågående verksamhet. - risker och riskreducerande åtgärder som kan ha betydelse i förvaltningsskedet - tillhörande handlingar ev. med foto enligt ovan som krävs för att ge en tydlig bild av projektets identifierade risker Arbetsmiljöplanen/program skall uppdateras löpande genom hela projekteringsskedet. Version: 2a

6 PROJEKTERINGSSKEDE: SYSTEMPROJEKTERING I systemhandlingsskedet skall system och byggnadens utformning väljas utifrån de krav och förutsättningar som getts av programbeskrivning Byggnadsprogram. Alternativa system och utformningar såväl arkitektur, teknik som konstruktion skall studeras och installationernas förläggning samt dess utrymmesbehov skall visualiseras i alla kritiska snitt och måttsättas. Målet är att presentera systemhandlingar som beskriver planlösning, höjder, byggnadens konstruktiva utformning, byggnadens tekniska försörjningssystem med förläggning och principschema på ett sådant sätt att den efterföljande detaljprojekteringen kan koncentreras till detaljlösningar och utarbetande av förfrågningshandlingar. Bakgrunden till de systemlösningar som valts skall redovisas med de möjligheter och begränsningar som de innebär. Systemhandlingar skall vara kalkylerbara och utgöra underlag för en systemhandlingskalkyl. Risker och dess lösningar som är kostnadsdrivande skall respektive fack kalkylera med. BAS-P deltar ej i kalkylarbetet men är behjälplig vid fördelningen av ansvaret för åtgärdandet. BESLUTSUNDERLAG OCH ALTERNATIVA LÖSNINGAR Målet är att presentera lösningar som totalt sett uppfyller de krav som ställts i byggnadsprogrammet. Projektering av en byggnad kan liknas vid en stor optimeringsprocess där brukarkrav, gestaltningskrav, olika teknikslag, ekonomiska villkor, myndighetskrav mm inte sällan är kontraproduktiva. En väl genomförd projektering sammanväger de olika delkraven till en optimal helhet. Detta möjliggörs enbart genom att parterna lyssnar på varandra och förstår varandras delmål. Kreativ process BAS-P skall ta del av arkitektens och beställarens beskrivning av projektet. Det är av största vikt att förstå verksamheten och målsättningen med byggnadens funktion och gestaltning. BAS-P skall tillsammans med samtliga projektörer bedöma riskerna i de förslag som studeras. BAS-P skall göra en bedömning om detta är tillräckligt med avseende på gällande arbetsmiljölagstiftning, Kärnfastigheters krav samt aktuell projektbeskrivning. BAS-P skall i detta tidiga skede föra en dialog med projektörerna om möjligheterna att i detta tidiga skede projektera bort eventuella risker. Där olika intressen kolliderar bör samråd genomföras för att hitta praktiska lösningar genom prioriteringar. Version: 2a

7 BAS-P utför löpande samordning enligt framtagen checklista. Risker som identifierats i Arbetsmiljöplanen gås igenom, nya risker identifieras och åtgärder/lösningar diskuteras. Avlämning kreativ process: - identifiering av risker i de olika förslag som diskuteras - förslag på riskeliminering för desamma Systemval Efter den kreativa fasen är det dags att göra slutgiltiga val. Det är av största vikt att alla projektörer har uppnått jämförbar status på sina förslag. Kritiska delar utkristalliseras när presentationer görs. Dessa delar måste studeras djupare. De val som görs nu är de absolut viktigaste för en fortsatt god process. Viss fördjupad analys av riskerna måste göras för att slutligt välja system samt hur det skall lösas in i projektet. I denna process är det BAS-Ps ansvar att aktivt delta för att risker identifieras i projektörernas arbete samt driva arbetet framåt. Riskerna med förslag på åtgärder skall sedan följas från projektering via byggskedet fram till förvaltningsskedet. Riskerna skall hanteras och åtgärdas så tidigt som möjligt i processen. Efter godkänd samordning, godtagbara ekonomiska ramar och ett kostnadseffektivt val av åtgärder för identifierad risk. BAS-P bevakar arbetet. Avlämning Systemval : - identifiering av risker och arbetsmiljöpåverkan för bygg och förvaltning i valt system - förslag till riskeliminering/åtgärdsförslag DOKUMENTATION Handlingarna skall användas som information till många intressenter. Stor vikt skall därför läggas vid utformningen av redovisningen för att ge en klar bild av den planerade byggnaden och dess tekniska system. Beskrivningar Uppdaterad Arbetsmiljöplan/program Ritningar - Förslag till grov dispositionsplan av arbetsområdet/entreprenadområde s k APD plan utförs gemensamt med projektledaren. Version: 2a

8 KALKYL BILAGA ARBETSMILJÖ Systemkalkylen baseras på systemhandlingarna. Kalkylen skall till största delen vara mängdbaserad. Förenklingar och antaganden får göras där information saknas. Kalkylen ingår inte i BAS-Ps åtagande. Version: 2a

9 PROJEKTERINGSSKEDE: DETALJPROJEKTERING - FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Förfrågningsunderlaget skall alltid ha en sådan form och innehålla alla erforderliga detaljer för att entreprenören skall kunna beräkna kostnaderna och lämna ett bindande anbud utan reservationer. Handlingar skall redovisas så detaljerat att omfattning, kvalitet och utförande av ingående konstruktioner, apparater och material framgår helt entydigt. Underlaget skall vidare redovisa entreprenadens omfattning och dess gränser. Om förändringar sker som ändrar förutsättningarna från systemskedet så skall de delar av systemskedet som berörs göras om. KONSTRUKTION INTERAKTION MELLAN KONSULTER I detta skede sker det egentliga konstruktionsarbetet med dimensionering och bearbetning av systemhandlingarnas generalitet. Utbytet av information mellan de olika konsultdisciplinerna är högst avgörande. Var och en ansvarar för sitt aktiva deltagande vid utbyte av information både för att ge och att få information. Målet är att efter detta skede kan merparten av det återstående konstruktiva arbetet utföras enskilt av respektive konsult. Geometri Byggnadens geometri fastställs. AVSTÄMNING GEOMETRI: PLANER OCH SEKTIONER - Detaljering I detta skede ritas merparten av byggnadens detaljer och inredning. Kontakten och dialogen mellan de inblandade konsulterna är tät och detaljerad. Samtliga förutsättningar för utförande av resterande arbete skall redovisas. Efter denna fas är detaljering så klar att respektive konsult själv kan rita klart sina ritningar i nästa fas. Version: 2a

10 AVSTÄMNING: KONSULTSAMORDNING: Vid konsultsamordningsmöte samordnas: - riskeliminerande åtgärder - avsteg från krav skall motiveras och dokumenteras och meddelas projektledaren FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Detaljeringen av förfrågningsunderlaget kan variera beroende på projektets art men skall alltid ha en sådan form att entreprenörerna kan beräkna sina kostnader och att det klart framgår vad som skall ingå i upphandlingen och hur kvaliteten på produkten kommer att säkerställas. Kärnfastigheters mall för administrativa föreskrifter anpassas till det aktuella projektet. Respektive konsult kompletterar texten tillsammans med projektledaren. Dokumentation I detta skede tas ett komplett preliminärt förfrågningsunderlag fram inför slutsamordning bestående av alla ritningar och beskrivningar inklusive eventuella bygg-pm. Utbyte av kompletterande detaljuppgifter utförs. Hänvisning till annans handling får ej göras utan överenskommelse mellan parterna Respektive projektör skall verifiera att av den lämnade uppgifter har införts rätt i annans handling. Handlingarna skall även innehålla sådana krav som beställaren har för dokumentation, uppföljning och förvaltning av byggnaden. Tilläggskontroll som krävs enligt myndighetsföreskrifter eller intern föreskrift skall vara preciserad i dokument eller förteckning i förfrågningsunderlaget och de skall användas för verifiering i entreprenaden. Beskrivningar Beskrivningar upprättas för dokumentation av förfrågningsunderlaget. Förfrågningsunderlaget skall omfatta: - Arbetsmiljöplan/ underlag till entreprenörens arbetsmiljöplan - AF-delen skall innehålla vad entreprenören skall utföra avseende arbetsmiljöplan. Ritningar - Förslag till dispositionsplan av arbetsområdet/entreprenadområde s k APD plan utförs gemensamt med projektledaren. AVSTÄMNING: SLUTSAMORDNING. Uppföljning av projektörernas egenkontroll att de innehåller arbetsmiljöaspekter i projekteringsskedet samt att de riskeliminerande åtgärderna har lösts in i förfrågningsunderlaget. Version: 2a

11 Kontroll BILAGA ARBETSMILJÖ Efter den gemensamma slutsamordningen av dokumentationen ovan införs de överenskomna förändringarna och kompletteringarna. En granskningshandling upprättas och distribueras. Kontrollskedet anger inte ett skede där egenkontrollen skall börja utan ett skede där den avslutas. Egenkontroll skall utföras kontinuerligt under alla de tidigare skedena. Så kallade konstruktionsgenomgångar skall utföras internt i alla de tidigare skedena. Efter varje avslutat skede (Program-, System-, och Detaljprojekteringsskede) skall en slutgenomgång utföras där eventuella kvarvarande fel upptäckta i de tidigare konstruktionsgenomgångarna skall vara åtgärdade. AVSTÄMNING: SLUTGRANSKNING - remiss till berörda brukare, förvaltare och sakkunniga AVSTÄMNING: KALKYL Färdigställande När inkomna granskningssynpunkter bearbetats och handlingarna har uppdaterats färdigställs Förfrågningsunderlaget och en intern genomgång utförs kallad frisläppande av handling. I denna säkerställer man att underlaget är komplett och att inga kvarvarande fel finns. Därefter distribueras handlingarna till av projektledaren angiven plats. AVSTÄMNING: SKEDE DETALJPROJEKTERING: - normalt deltar inte BAS-P UPPHANDLING AV ENTREPRENÖRER - normalt deltar inte BAS-P Version: 2a

12 BYGGSKEDE BILAGA ARBETSMILJÖ Byggskedet inleds med att färdigställa bygghandlingarna. Vid ombyggnad kan kompletterande inventeringar vara nödvändiga särskilt om det förekommit rivningsarbeten. Eventuella förändringar skall utredas och förslag till åtgärder upprättas. Bygghandling Bygghandlingarna skall ge entreprenören den information denne behöver för att uppfylla byggherrens krav som hämtats från systemprojekteringen. Efter det att entreprenör är upphandlad skall bygghandlingarna färdigställas. Respektive konsult arbetar då in de eventuella förändringar som upphandlingen har inneburit. Konsult deltar efter behov vid projektgenomgång med entreprenörerna. Projektledaren kallar de som han anser skall närvara. AVSTÄMNING: BYGGHANDLING - slutlig egenkontroll - samordning vid behov - startmöte STARTMÖTE MED ENTREPRENÖRER - BAS-P skall gå igenom projektets arbetsmiljöplan med entreprenörer i ett inledande skede och överlämna ansvaret till BAS-U Produktion Konsulter deltar vid informationsmöten / konstruktionsgenomgångar inför påbörjande av nya arbetsmoment på byggarbetsplatsen samt skall ha beredskap att svara på telefonfrågor och göra arbetsplatsbesök vid behov. Normalt förmedlas dessa frågor via beställarens representanter i byggprocessen. Frågor som förmedlas direkt mellan entreprenör och konsult skall dokumenteras och kännedomskopia skall delges beställarens representant. Information skall även omfatta de arbetsmoment i entreprenaden som projektören identifierat som kritiska ur kvalitets-, arbetsmiljö och miljö- /hälsosynpunkt. Dokumentation SLUTBESIKTNING - AVSTÄMNING: BYGGSKEDE - BAS-P deltar vid möte återföring av erfarenheter Version: 2a

13 FÖRVALTNINGSSKEDE Under förvaltningsskedet skall uppföljning av det levererade projektet utföras. I projektet inblandade sakkunniga, entreprenörer, förvaltning/nyttjare skall tillsammans med förvaltaren, driftpersonal, Kärnfastigheters teknikavdelning och projektledaren träffas för att utvärdera det färdiga resultatet. Vid behov kallas även berörda projektörer. Driftuppföljning Driftuppföljning innebär bl a att de förväntade energimål som satts i projekteringsprocessen verifieras. Men det är även en erfarenhetsåterföring från aktuell förvaltning/nyttjare om vad som fungerar bra och vad som fungerar dåligt i anläggningen. 3-5st möten á 3-4h skall ingå i projektet. Normalt leder och protokollför sakkunnig VVS/Styr mötet. Det sista mötet skall hållas precis innan 2-års besiktningen. Vid det bör även projektörerna och samordningsansvarig för energi och eventuellt för fukt deltaga och då görs även en genomgång av de samlade erfarenheterna. Tillhandahållna mallar: - protokollmall för Driftuppföljningsmöte Utförande: Projektledaren ansvarar för: - att kallelse utöver den i utlåtandet inskrivna sker till berörda - att aktuell förvaltning/nyttjare till mötet har sammanställt synpunkter avseende: - funktion - trivsel - klimat - belysning - akustik - säkerhet - rätt/fel - att förvaltaren till mötet ska ha sammanställt synpunkter på: - funktion - slitage/underhåll - rätt/fel - energi användning uppdelad på energislag och poster - fukt - service - att driftorganisationen till mötet ska ha sammanställt synpunkter på: - funktion - slitage/underhåll - rätt/fel - service Version: 2a

Svebyprogrammet ENERGIVERIFIKAT09 -uppföljning av energikrav under byggprocessen

Svebyprogrammet ENERGIVERIFIKAT09 -uppföljning av energikrav under byggprocessen Svebyprogrammet ENERGIVERIFIKAT09 -uppföljning av energikrav under byggprocessen Projektrapport 091231 Förord I föreliggande handledning beskrivs riktlinjer och rutiner för uppföljning av energikrav under

Läs mer

Handbok för projektledning inom LSU Rev datum 2014-04-17

Handbok för projektledning inom LSU Rev datum 2014-04-17 Handbok för projektledning inom LSU Rev datum 2014-04-17 Föregående version 2013-10-24 Utskrift från original på LSU projektserver. Denna handbok är avsedd som stöd vid genomförande av byggprojekt inom

Läs mer

Projekthandlingar Lokaler ProjLok

Projekthandlingar Lokaler ProjLok Projekthandlingar Lokaler ProjLok - arbetsmoment - handlingars innehåll Dat 99-02-16 Handbok 1999:2 Projekthandlingar Lokaler, (ProjLok) Innehållsförteckning Sid nr: I respektive kapitels inledning finns

Läs mer

INTEGRERAD ENERGIDESIGN PROCESSGUIDE

INTEGRERAD ENERGIDESIGN PROCESSGUIDE INTEGRERAD ENERGIDESIGN PROCESSGUIDE INTEGRERAD ENERGIDESIGN Inom ramarna för det Europeiska Forskningsprojektet (Intelligent Energy Europe) Market transformation towards nearly zero energy buildings through

Läs mer

BIM-instruktion för projektledare Version 1, 2013-04-10

BIM-instruktion för projektledare Version 1, 2013-04-10 BIM-instruktion för projektledare Version 1, 2013-04-10 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...2 SYFTE MED BIM-INSTRUKTIONEN...4 1 DEFINITIONER/ORDLISTA...4 1.1 DEFINITIONER...4 2 SYFTE OCH MÅL...7

Läs mer

Integrerad Energidesign. En introduktion för arkitekter, rådgivare och byggherrar som vill realisera goda, energieffektiva byggprojekt.

Integrerad Energidesign. En introduktion för arkitekter, rådgivare och byggherrar som vill realisera goda, energieffektiva byggprojekt. Integrerad Energidesign En introduktion för arkitekter, rådgivare och byggherrar som vill realisera goda, energieffektiva byggprojekt. Integrerad Energidesign Förord Arbetet med denna guide om Integrerad

Läs mer

En handledning i utrymmesplanering för arkitekter, projektörer och installatörer

En handledning i utrymmesplanering för arkitekter, projektörer och installatörer En handledning i utrymmesplanering för arkitekter, projektörer och installatörer 2002 VVS-Installatörerna ISBN 91-631-2394-0 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 4 Arbetsmiljöproblem vid monteringsarbete samt

Läs mer

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Behovsbedömning Kartläggning av förutsättningar Betydande miljöpåverkan? HANDBOK 2009:1 UTGÅVA 1 FEBRUARI 2009 Plan/programförslag (ev.

Läs mer

Standard för redovisningskonsulter. Reko

Standard för redovisningskonsulter. Reko Standard för redovisningskonsulter Reko April 2008 1 Förord till Standard för redovisningskonsulter (Reko) (april 2008) Inledning 1. FAR SRS styrelse beslutade i december 2007 att inrätta en särskild redovisningssektion,

Läs mer

bostadsbyggande begrepp och kostnadsfördelning

bostadsbyggande begrepp och kostnadsfördelning bostadsbyggande begrepp och kostnadsfördelning centrala begrepp i bostadsbyggnadsprocessen i Göteborg 1 Foto: lina Brandström Innehåll Inledning... 5 Processen... 6 Kostnader... 10 Begrepp i bygg- och

Läs mer

Uppföljning av energikrav i byggprocessen. Bättre klimatskärm

Uppföljning av energikrav i byggprocessen. Bättre klimatskärm Detta är en artikel i en serie som heter Energiverktygslådan och består av en förkortad populärversion av skrifterna Hela vägen fram uppföljning av energikrav i byggprocessen och Bättre klimatskärm att

Läs mer

Publicerad 2011-02-12. Version 2011:3.1 (reviderad 2013-02-22)

Publicerad 2011-02-12. Version 2011:3.1 (reviderad 2013-02-22) Publicerad 2011-02-12 Version 2011:3.1 (reviderad 2013-02-22) Upphandling enligt LOV - en processbeskrivning Om vägledningen Funktion och syfte Vägledningen ska fungera som ett stöd för kommuner och landsting,

Läs mer

Efterbehandling av förorenade områden. Kvalitetsmanual för användning och hantering av bidrag till efterbehandling och sanering

Efterbehandling av förorenade områden. Kvalitetsmanual för användning och hantering av bidrag till efterbehandling och sanering Efterbehandling av förorenade områden Kvalitetsmanual för användning och hantering av bidrag till efterbehandling och sanering Manual efterbehandling utgåva 6 2014 1 2 Kvalitetsmanualen är ett levande

Läs mer

Publicerad 2010-09-01. Version 2010:1.2 (reviderad 2011-11-11)

Publicerad 2010-09-01. Version 2010:1.2 (reviderad 2011-11-11) Publicerad 2010-09-01 Version 2010:1.2 (reviderad 2011-11-11) Kort om konkurrenspräglad dialog Ett nytt upphandlingsförfarande i lag (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) som kan användas från och

Läs mer

Policy för upphandling och inköp (avrop)

Policy för upphandling och inköp (avrop) Policy för upphandling och inköp (avrop) 1. Allmänt Kommunen, kommunalt ägda bolag och förbund omfattas av Lagen om Offentlig Upphandling (LOU). Respektive kommun, bolag och förbund går under begreppet

Läs mer

Vägledning Avrop från statligt ramavtal ekonomisystem ESV 2013:30

Vägledning Avrop från statligt ramavtal ekonomisystem ESV 2013:30 Vägledning Avrop från statligt ramavtal ekonomisystem ESV 2013:30 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar. Publikationen

Läs mer

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete Egenkontroll för C-verksamheter En metod för att bedriva miljöarbete FAKTA 8256 JUNI 2006 Om detta faktablad Egenkontroll är ett av flera verktyg för att uppfylla miljöbalkens krav. God egenkontroll ger

Läs mer

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Redaktörer: Patrik Hjulström

Läs mer

Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material

Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material Augusti 2010 Huvudmän Länsstyrelserna, Naturvårdsverket och Socialstyrelsen Webbplats www.miljosamverkansverige.se Grupparbetsplats http://miljoportal.intra.lst.se/miljosamverkansverige

Läs mer

Rapporten finns som pdf på Boverkets webbplats. Rapporten kan också tas fram i alternativt format på begäran.

Rapporten finns som pdf på Boverkets webbplats. Rapporten kan också tas fram i alternativt format på begäran. Konsekvensutredning - för revidering (BFS 2011:26) av avsnitt 5 Brandskydd i Boverkets byggregler, BBR (BFS 2011:6) - för allmänt råd om analytisk dimensionering av byggnaders brandskydd (BFS 2011:27)

Läs mer

Kommunens informationssäkerhet

Kommunens informationssäkerhet Kommunens informationssäkerhet en vägledning FÖRBEREDA ANALYSERA UTFORMA INFÖRA FÖLJA UPP FÖRBÄTTRA Introduktion Verksamhet Åtgärder Planera genomförande Övervaka Utveckla LIS och skyddet Ledningens engagemang

Läs mer

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Revisionsrapport Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Krokoms kommun Erik Palmgren, Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund och revisionsfråga 2

Läs mer

NYA STANDARDER FÖR SYFTE

NYA STANDARDER FÖR SYFTE ID: 12640 NYA STANDARDER FÖR SYFTE OCH STATUS Slutrapport Klas Eckerberg, Projektengagemang 2014-04-29 Förord Utvecklingsprojektet Nya standarder för syfte och status beviljades anslag av SBUF 2012-04-06.

Läs mer

FÖR MILJÖKRAV OCH SOCIALA HÄNSYN VID UPPHANDLING AV BYGG- OCH ANLÄGGNINGSENTREPRENADER

FÖR MILJÖKRAV OCH SOCIALA HÄNSYN VID UPPHANDLING AV BYGG- OCH ANLÄGGNINGSENTREPRENADER FÖR MILJÖKRAV OCH SOCIALA HÄNSYN VID UPPHANDLING AV BYGG- OCH ANLÄGGNINGSENTREPRENADER Obs! Särskilda riktlinjer finns för miljökrav och sociala hänsyn vid upphandlingar av varor och tjänster! Dessa riktlinjer

Läs mer

EN VÄG BLIR TILL Vad händer och hur kan du påverka?

EN VÄG BLIR TILL Vad händer och hur kan du påverka? EN VÄG BLIR TILL Vad händer och hur kan du påverka? I den här broschyren beskriver vi vad som händer när vi planerar och bygger en allmän väg eller gör någon annan större åtgärd på vägarna samt hur du

Läs mer

Rutiner för inköp av elkrävande utrustning samt för projektering, ändring och renovering

Rutiner för inköp av elkrävande utrustning samt för projektering, ändring och renovering Rutiner för inköp av elkrävande utrustning samt för projektering, ändring och renovering Guide till PFE:s krav Version 2011-04-06 Förord I lag (2004:1196) om program för energieffektivisering för energiintensiva

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Att lyckas genom hela plan- och byggprocessen Framgångsfaktorer i byggandet av Stortorget i Gävle

Att lyckas genom hela plan- och byggprocessen Framgångsfaktorer i byggandet av Stortorget i Gävle Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårdsoch växtproduktionsvetenskap Att lyckas genom hela plan- och byggprocessen Framgångsfaktorer i byggandet av Stortorget i Gävle Succeeding through the planning-

Läs mer

rapportakademiska Hus Hållbarhetsrapport 2013 Ansvarsfullt och värdeskapande fastighetsägande

rapportakademiska Hus Hållbarhetsrapport 2013 Ansvarsfullt och värdeskapande fastighetsägande rapportakademiska Hus Hållbarhetsrapport 2013 Ansvarsfullt och värdeskapande fastighetsägande Innehåll Vd har ordet 1 Hållbarhet för Akademiska Hus 2 Intressentdialog och viktiga frågor 7 Hållbarhetsarbetet

Läs mer

Upphandlingspolicy för Landskrona kommun

Upphandlingspolicy för Landskrona kommun Kommunstyrelsekontoret 1(9) Beslutad i kommunfullmäktige 2004-04-26, 54 Upphandlingspolicy för Landskrona kommun 1. Inledning 2. Målsättning/Syfte 3. Organisation och ansvar 3.1 Kommunfullmäktige 3.2 Kommunstyrelsen

Läs mer