Om fortbildningen inom Lärarlyftet på Stockholms universitet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Om fortbildningen inom Lärarlyftet på Stockholms universitet"

Transkript

1 1 (10) Charlotte Rossland Utredare Regionalt utvecklingscentrum, RUC Om fortbildningen inom Lärarlyftet på Stockholms universitet Om projektets allmänna förutsättningar Regeringen gör en satsning på fortbildning för redan behöriga lärare under 2007 till Det som prioriteras är breddning och fördjupning i ämnesteori och ämnesdidaktik med syftet att höja lärares kompetens och därigenom öka elevers måluppfyllelse. Om projektets givna ramar i korthet: Skolverket har uppdraget att driva projektet. För att få läsa inom Lärarlyftet måste man ha anställning med undervisning i tjänsten någonstans inom spannet förskoleklass till och med vuxenutbildning och ha en pedagogisk högskoleexamen. Skolhuvudmän tilldelas ett visst antal poäng att nyttja inom fortbildningsdelen av Lärarlyftet (efter ansökan och i relation till antal behöriga lärare). De får ersättning för lärarnas löner på 56% och lärarna själva bidrar med 20% (vissa arbetsgivare har valt att ersätta även dessa 20%). Lärare ansöker i samråd med sin rektor om att få läsa och skolhuvudmannen beslutar om hur deras poäng nyttjas. Lärarna måste alltså först få detta godkännande och söker sedan själv till kurs. Lärarnas studier och arbete får sammanlagt aldrig överstiga 100%. Lärarna kan välja bland de högskolekurser som Skolverket upphandlar speciellt till varje termin eller ur lärosätens reguljära utbud. Skolverkets upphandling har prioriterade och begränsande ämnesval medan de fristående kurserna inte har givits några begränsningar utöver poängramarna. Stockholms universitet Besöksadress: Telefon: Regionalt utvecklingscentrum STOCKHOLM Konradsbersgatan 5B, Hus V1 Campus Konradsberg Mobil: Telefax: E-post:

2 2 (10) Kurserna måste vara inom givna poängramar: så kallade tidigarelärare kan läsa mellan 10 och 30 högskolepoäng (oftast 15 hp) och senarelärare högskolepoäng(oftast 30 hp). 1 För att skolorna ska få ersättningar måste inte lärarna formellt ta poängen utan enbart fullfölja kurser med närvaro. Om fortbildningen inom Lärarlyftet nationellt Skolverket har presenterat bland annat följande om projektet, främst taget från deras hemsida. 2 Om statsbidragsutnyttjande % av statsbidraget utnyttjades. 90% av kommunerna utnyttjade satsningen. 67% av kommunernas ramar nyttjades totalt. Fristående och övriga huvudmän utnyttjade 24% av sina ramar. Om deltagande lärare lärare deltog gick Skolverkets upphandlade kurser gick reguljära kurser. Deltagarna har läst i genomsnitt 20 hp inom satsningen. Om fördelningen på ämnesfördelningen I bilaga ett finns en sammanställning över Skolverkets upphandlade kursers antal platser och sökande fördelat på aktuella ämnen. Specialpedagogik, matematik, läs- och skrivutveckling och svenska/svenska som andraspråk är de största ämnesgrupperna. 1 Som tidigarelärare räknas de som undervisar inom spannet förskoleklass till skolår 1-6. Som senarelärare räknas de som undervisar inom spannet skolår 7-9, till gymnasieskola eller vuxenutbildning. Ett undantag med hp: senarelärare kan läsa 15 hp inom just specialpedagogik. 2 Skolverkets utvärdering av 2008 ( intervju med projektledaren Zelmerlööw april 2009 ( )samt Skolverkets PowerPoint-presentation vid ett nationellt RUC-möte

3 3 (10) Någon sammanställning över vad som läses nationellt inom det fristående utbudet har inte presenterats. Om lärarnas utvärdering av kurserna Skolverkets enkätundersökning visar att de som läst upphandlade kurser inom Lärarlyftet våren 2008 i mycket hög grad är nöjda med vad de fått ut av kurserna % svarade att de fått ökade ämneskunskaper och ökad ämnesdidaktisk kompetens och över 80 % säger att det förändrar deras egen undervisning, innehåll som metod. Det finns inte någon motsvarande undersökning för de som läst inom det fristående kursutbudet. Om Lärarlyftet på Stockholms universitet Regionalt utvecklingscentrum, RUC, har samordningsansvaret för fortbildningen inom Lärarlyftet på Stockholms universitet. Vi sköter kontakten med Skolverket inklusive förhandlingar, förmedlar information internt, ger institutioner stöd bland annat med offertskrivande, sköter marknadsföring och vår hemsida för Lärarlyftet och sammanställer underlag för exempelvis Rektorsbeslut och Lärarutbildningsnämndens beslut om medelsfördelning till institutioner. Hur har då fortbildningen inom Lärarlyftet på Stockholms universitet fungerat? Det finns mycket som visar att vi har varit mycket framgångsrika inte minst om vi ser till hur stor del vi har tagit av den nationella kakan. Nedan ges närmare uppgifter om Skolverkets upphandlade kurser på Stockholms universitet, om ersättningar och om vad en analys av Stockholms stads lärarlyftstuderande kan säga om bland annat hur vårt fristående kursutbud nyttjas. Om Skolverkets upphandlade kurser på Stockholms universitet Stockholms universitet har varit mycket framgångsrika vad det gäller Skolverkets upphandling av kurser. I tabell 1 nedan finns en sammanställning över hur många kurser vi offererat och hur många av dessa som Skolverket upphandlat och låtit gå till kursstart. Tabell 1. Skolverkets upphandlade fortbildningskurser vid Stockholms universitet VT-08 HT-08 VT-09 HT-09 Summa Antal offererade kurser Antal upphandlade kurser Andel av upphandlat nationellt 7% 18% 28% Ingen uppgift Antal kursstarter

4 4 (10) Vår andel nationellt sett har successivt ökat och en förklaring till den första lägre siffran för VT-08 var att Skolverket inledningsvis hade ett större krav på regional spridning. Vi ser ut att kunna hamna på ett trettiotal upphandlade kursstarter per termin också framöver, men det beror på Skolverkets upphandlingar, och de har inte indikerat någon ändring framöver. Stockholms universitets kurser sprider sig över de givna ämnena (se en sammanställning i bilaga ett över ämnena). I tabell 2 nedan finns statistik över hur många sökande vi haft till våra upphandlade kurser, även satt i relation till nationella siffror vi har tillgång till. Tabell 2. Skolverkets upphandlade fortbildningskurser vid Stockholms universitet VT-08 HT-08 VT-09 HT-09 Summa Antal förstahandssökande (sista ansökningsdag) x Antal registrerade vid kursstart Antal sökande nationellt Stockholms universitets del av sökande nationellt 30% 24% Kursstart först i höst 903 Lärarlyftet hade vissa initiala problem. Inte minst blev bortfallet från anmälan till registrering stor till VT- och HT-08. Vi hoppas att det inte ska bli så igen. Bland annat har Skolverket skärpt till kravet på att en av rektor/skolhuvudman underskriven blankett ska lämnas in redan vid ansökan. Det kan göra att färre stupar sent i antagningsprocessen på att skolhuvudmannens poäng inte räcker till. Vi hoppas också att skolor/skolhuvudmän inte i lika stor utsträckning ska dra tillbaka löften till lärare i sista minuten (problem med vikarier etcetera) som tidigare. Det går att läsa ut glädjande budskap för Stockholms universitet vad det gäller antalet sökande till de upphandlade kurserna. Vi tar ungefär en fjärdedel av nationens antal sökande. Av de sökande får vi dessutom en högre andel som kommer till registrering. Vi ska fortsätta göra vad vi kan för att upprätthålla detta. Om ersättningar för fortbildningskurserna till Stockholms universitet Vi kan räkna ut och prognostisera ersättningarna för de upphandlade fortbildningskurserna inom Lärarlyftet. Det är däremot svårare att göra beräkningar för vad vi erhåller för de som läser inom vårt fristående kursutbud. Mer om de fristående kurserna kommer nedan.

5 5 (10) I tabell 3 finns en sammanställning över redan rekvirerade medel samt en prognos för vad vi kan komma att rekvirera framöver för Skolverkets upphandlade kurser. Tabell 3. Medel för Skolverkets upphandlade kurser Redan rekvirerade medel och prognoser projekttiden ut År Tusen kr Redan rekvirerat för Preliminärt kvar att rekvirera 2008 (beroende på hur många som avslutar pågående kurser) Totalt ca för För VT-09 rekvireras Försiktig prognos för rekvirering för HT-09-kurser Totalt ca för Försiktig prognos för rekvirering 2010/2011(upphandling till kursstarter VT-10 och HT-10) Totalt ca för / Prognos för hela projekttiden Skolverket har bytt utbetalningsmodell de senaste terminerna för ersättningen till oss lärosäten. Grundprincipen är att det för varje upphandlad kurs används en formel om i offerten till Skolverket angivet minimiantal studenter gånger angivet pris per student och kurspoäng gånger kurspoängen. Dessutom garanteras alla nya kurser 10% av detta som utvecklingsstöd om de upphandlas men inte kommer till kursstart på grund av för lågt söktryck De första terminerna har utbetalningarna gjorts i två-tre omgångar där det byggt på antal registrerade respektive hur många som avslutat kurserna. Från vårterminen 2009 kommer vi att rekvirera medel för kurser endast en gång: hela ersättningen redan strax efter kursstart och då utifrån antal registrerade studenter (alternativt ett högre antal som universitetet avtalat per kurs) eller utvecklingsstödet. Skolverket har också kunnat erbjuda oss särskilda förutsättningar när de varit angelägna om kursstart. Då har vi fått avtal om betalt för fler studerande än given miniminivå och vad de preliminära ansökningssiffrorna visat. Till HT-09 gjordes sådana avtal för 10 av de 31 kurserna som startar (vi garanteras alltså en given miniminivå utöver vad som ser ut att bli utfallet av ansökningarna). Den första terminen, VT-08, hade som nämnts ovan, förhållandevis få antagna bland annat på grund av projektets snabba uppstart. Trots det kommer Stockholms universitet att erhålla cirka

6 6 (10) 20 miljoner kronor för de upphandlade kurserna till VT- och HT-08. Den exakta summan beror på hur många som avslutar de kurser som ännu inte har avslutats. För kurserna upphandlade till VT-09 vet vi däremot att vi kommer att erhålla 10,5 miljoner. (eftersom utbetalningsmodellen ändrats och går på antal registrerade och inte justeras efter kursavslut). Om trenderna håller i sig för upphandling och kursstarter samt ansökningar och registreringar kan de upphandlade kurserna på Stockholms universitet komma att generera totalt minst 65 miljoner kronor under projekttiden (det vill säga för kursstarter VT-08 t.o.m. HT- 10). Det är dock en stark gissning eftersom vi inte kan förutspå med säkerhet vare sig söktryck eller Skolverkets upphandling för de två sista upphandlingsterminerna VT- och HT-10. Om fristående kurser inom Lärarlyftet på Stockholms universitet Det har inte funnits möjlighet att få tillgång till uppgifter på hur många som läser fristående kurser per lärosäte eller för den delen vilka kurser. Enda sättet att identifiera dessa är via skolhuvudmännens äskande av ersättning till Skolverket för lärarnas löner. Skolhuvudmännen äskar i efterhand, så tiden talar delvis mot att få ihop den statistiken. Vi har efterfrågat uppgifter om detta men har bara fått uppgifter från Skolverket om att det nationellt sett har lästs något fler fristående kurser än upphandlade, ungefär 52% mot 48% undre Analys av Stockholms Stads lärarlyftsstuderande på Stockholms universitet I ett samarbete med Stockholms Stad har RUC nyligen fått tillgång till mycket intressanta uppgifter. Vi har fått en lista på vilka de som skolhuvudman har sökt ersättning för inom ramen för Lärarlyftets fortbildning I och med detta har vi bland annat kunnat se hur fördelningen mellan fristående och upphandlade kurser ser ut bland de som läst på Stockholms universitet, vad de har läst samt hur de har presterat poängmässigt. Stockholms stad är främst intresserade av att få veta i vilken mån de studerande tar sina poäng. 3 3 Stockholm stads lista är inte helt enkel att analysera. I korthet består listan av de äskanden de gjort VT-08 och HT-08 och det är ofta för delar av kurser (det antal hp som skolan/staden valt att äska medel för per person per termin - vilket kan betyda flera äskanden om kursen inte avslutas på en termin). På Stockholms stads lista finns drygt 430 personer eller snarare äskanden. Av dessa läste ca 74% på Stockholms universitet. Alla dessa kollade vi mot Ladok. Vi tog sedan bort 69 personer från gruppen då de deras kurser inte avslutats varvid vi inte kan veta om de tar sina poäng. Ytterligare 16 personer föll bort som vi inte kunde hitta som registrerade på någon kurs.

7 7 (10) Vi är inte helt färdiga med analysen av materialet men kan se några klara indikationer % läste fristående kurser mot 35% som valde upphandlade. Det är högre än den nationella siffran på 52 mot 48 procent. 2. Det är fler så kallade senarelärare som läser fristående kurser. 3. Ämnesvalet för de som läser fristående kurser är förvånansvärt likt de Skolverksupphandlade kurserna (bl.a. specialpedagogik och läs- och skrivutveckling). De läser också delar av större utbildningar (t.ex Speciallärarprogrammet) och sprids i övrigt ut på alla möjliga ämnen som språk och humaniora. Matematik förekommer men naturvetenskapen syns knappt alls. 4. Genomströmningen är mycket hög: i de upphandlade kurserna 89% och i de fristående 85%. Vi visste redan från våra egna material att de som börjar på Skolverkets upphandlade kurser i hög utsträckning slutför både med närvaro och med att formellt ta poängen. Stockholmsmaterialet visar att även de som läser fristående kurser fullföljer och tar poängen % av Stockholms stads lärarlyftsstuderande har valt Stockholms universitet. Av de övriga 26% har 39% valt en annan högskola i närområdet vilket delvis kan ha med deras speciella inriktningar att göra. Från de som valt lärosäten utanför vårt närområde (70 personer) går det att se en tendens: de har till stor del valt lärosäten med utpräglade distansutbud som universiteten i Karlstad, Linköping och Växjö. 4 Detta är en lättnad eftersom lärosäten i värsta fall skulle förlora på att fortbilda lärare inom Lärarlyftet mot ordinarie hås- och håp-ersättning då projektet inte kräver att lärarna har mer än närvaro för att skolan ska få ersättning samtidigt som lärosäten förlorar ersättning om de studerande inte tar sina poäng.

8 8 (10) Ersättningar för de som läser fristående kurser inom Lärarlyftet Vad de Lärarlyftstuderande inom det fristående kursutbudet på Stockholms universitet kan generera i ersättningar är svårt att beräkna exakt. Det scenario som undersökningen av Stockholms Stad skulle kunna peka på är alltså att fler väljer fristående kurser på Stockholms universitet än de Skolverksupphandlade kurserna (65 mot 35%). Det skulle kunna betyda att vi under läsåret 2008/09 haft personer som läst fristående kurser hos oss inom ramen för fortbildningen inom Lärarlyftet. Stockholmsmaterialet visar också att fler så kallade senarelärare väljer fristående kurser och de läser fler högskolepoäng än så kallade tidigarelärare. Detta skulle kunna betyda att det lästs motsvarande högskolepoäng på Stockholms universitet under läsåret 2008/09. Om kommunernas nyttjande av Lärarlyftet inom Stockholms län Skolverket har just presenterat statistik som visar hur enskilda kommuner har nyttjat sina tilldelade poäng. Sveriges kommuner har i mycket olika grad nyttjat möjligheten att delta i lärarlyftet, snittet ligger på 67%. Stockholms läns genomsnitt är nästan identiskt med det nationella: 68%. Om vi ser till Stockholms läns kommuner så har Upplands-Bro som bäst nyttjat rätten till sina lärarlyftsplatser: hela 96%. Lägst nyttjandegrad har Huddinge med 30%. Av de 26 kommunerna har 9 kommuner nyttjat tilldelningen över 80% och 6 kommuner har en nyttjandegrad under 50%. Jämfört med riket är 80% en hög nyttjandegrad men det finns ett antal kommuner som inte alls deltar eller endast nyttjar statsbidraget med några få procent. Stockholms stad som utnyttjat 81% av sina tilldelade medel har för 2008 fått kronor i statsbidrag för deltagarna i lärarlyftet. Totalt har regionen för 2008 fått nära 60 miljoner i statsbidrag för fortbildningen inom Lärarlyftet Lärarlyftet efter projekttiden Regionalt utvecklingscentrum har uppfattat indikationer på att Lärarlyftet kan komma att få en fortsättning i någon form efter projektets utsatta tid (sista upphandlingen görs till kursstarter HT-10). Det skulle sammanfalla med tendenser idag, exempelvis lyfts det i aktuella utredningar fram ett kommande utökat behov av behörighetsgivande utbildningar och kompetensutveckling på flertalet områden för lärare. Avslutningsvis kan vi nämna att regeringen i april aviserat ett Förskolelyft omfattande 600 miljoner kronor för Vi inväntar fortfarande närmare besked om hur projektets ska utformas men vet att det blir likt fortbildningen inom Lärarlyftet och att det från högskolor kommer att upphandlas 1) kurser om 15 hp för förskollärare om barns språkliga och matematiska utveckling samt 2) kurser om 30 hp för personer med pedagogiskt ledningsansvar om uppföljning och utvärdering av förskolans verksamhet. Inom Förskole-

9 9 (10) lyftet hanteras enbart upphandlade kurser och inte som i fortbildningen inom Lärarlyftet även fristående kurser. Skolverket har inte kommit med någon offertinbjudan, men Stockholms universitet och Regionalt utvecklingscentrum ligger redan i startgroparna för att ta emot den då kurser ska startas redan under senhösten Inom Regionalt utvecklingscentrum, RUC jobbar främst tre personer med fortbildningen inom Lärarlyftet: föreståndare Åsa Cornelius, projektledare Lars Johansson och utredare Charlotte Rossland. Till Förskolelyftet knyts också regionsamordnare Ulla Lundström.

10 10 (10) BILAGA 1. Skolverkets upphandlade kurser En sammanställning över antal platser och sökande fördelat på aktuella ämnen Från Skolverkets PowerPoint-presentation vid ett nationellt RUC-möte HT08 VT09 HT09 Antal sökande Sökande/ plats Antal sökande Sökande/ plats Kursplatser Kursplatser Kursplatser Antal sökande Sökande/ plats Specialpedagogik , , ,93 Matematik , , ,99 Läs-, skriv och språkutv , , ,53 Svenska och SVA , , ,81 Språk inkl. engelska , , ,85 Estetiska ämnen , , ,46 Teknik , , ,39 Idrott och hälsa , , ,40 NO-ämnen , , ,90 SO-ämnen , , ,68 Yrkesämnen , , ,47 SFI , , ,31 Summa , , ,75

Lärarstatistik som fakta och debattunderlag

Lärarstatistik som fakta och debattunderlag SKOLVERKET PM Uppföljning/Utvärdering Gunnar Enequist Lärarstatistik som fakta och debattunderlag I höst ska Skolverket och SCB göra en prognos för behov av och tillgång på lärare i gymnasieskolan och

Läs mer

C3L Centrum för LivsLångt Lärande

C3L Centrum för LivsLångt Lärande Utvecklingsförvaltningen C3L Centrum för LivsLångt Lärande Enhetsplan 2010 Syfte Syftet på nämndnivå: Med hjälp av utbildningar och sysselsättningsåtgärder ge kunskaper, färdigheter och skapa goda förutsättningar

Läs mer

Förslag till fördelning av medel för fortbildningskurser VT-09 inom Lärarlyftet (Dnr Skolverket :1948)

Förslag till fördelning av medel för fortbildningskurser VT-09 inom Lärarlyftet (Dnr Skolverket :1948) Dnr SU 50-3146-08 1 (2) 2009-03-18 Bilaga punkt 19 Charlotte Rossland Utredare Regionalt utvecklingscentrum, RUC Lärarutbildningsnämnden, LUN Förslag till fördelning av medel för fortbildningskurser VT-09

Läs mer

För huvudmän inom skolväsendet. Matematiklyftet LÄSÅRET 2015/16 ANSÖK SENAST 16 JANUARI 2015 SISTA CHANSEN ATT DELTA I MATEMATIKLYFTET ANSÖK NU!

För huvudmän inom skolväsendet. Matematiklyftet LÄSÅRET 2015/16 ANSÖK SENAST 16 JANUARI 2015 SISTA CHANSEN ATT DELTA I MATEMATIKLYFTET ANSÖK NU! För huvudmän inom skolväsendet Matematiklyftet LÄSÅRET 2015/16 ANSÖK SENAST 16 JANUARI 2015 SISTA CHANSEN ATT DELTA I MATEMATIKLYFTET ANSÖK NU! Innehåll Fortbildning för alla matematiklärare 2 Läraren

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av de nationella proven för grundoch gymnasieskolan. Dir. 2015:36. Beslut vid regeringssammanträde den 1 april 2015

Kommittédirektiv. Översyn av de nationella proven för grundoch gymnasieskolan. Dir. 2015:36. Beslut vid regeringssammanträde den 1 april 2015 Kommittédirektiv Översyn av de nationella proven för grundoch gymnasieskolan Dir. 2015:36 Beslut vid regeringssammanträde den 1 april 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska göra en översyn av de

Läs mer

Information om statsbidraget för Lärarlönelyftet

Information om statsbidraget för Lärarlönelyftet 1 (5) Den här informationen vänder sig till huvudmän för kommunal eller fristående skola. Den handlar om de tekniska aspekter som rör utbetalning av statsbidrag för Lärarlönelyftet. Vad är Lärarlönelyftet?

Läs mer

Förskollärar- programmet 210 hp

Förskollärar- programmet 210 hp Förskollärar- programmet 210 Sökanvisningar och kursutbud vt 2014 Detta material vänder sig till dig som läser på Förskollärarprogrammet i Uppsala. För dig som läser samma program på Campus Gotland finns

Läs mer

Antagning till högre utbildning höstterminen 2015

Antagning till högre utbildning höstterminen 2015 Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Torbjörn Lindquist Utredare 010-4700390 torbjorn.lindquist@uhr.se RAPPORT Datum 2015-07-14 Diarienummer Dnr 1.1.1-134-2015 Antagning

Läs mer

Uppföljning av studenter antagna 2001-2008 vid Högskolan i Gävle.

Uppföljning av studenter antagna 2001-2008 vid Högskolan i Gävle. Bil 34:1 Uppföljning av studenter antagna 2001-2008 vid Högskolan i Gävle. Lärarutbildningen vid Högskolan i Gävle (HiG) har strukturerats enligt tabell 1 och 2 under de år som studerats i föreliggande

Läs mer

Antagning till högre utbildning höstterminen 2015

Antagning till högre utbildning höstterminen 2015 Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Carina Hellgren Utredare/ställföreträdande avdelningschef 010-4700305 carina.hellgren@uhr.se RAPPORT Datum 2015-08-12 Diarienummer Dnr

Läs mer

Antagning till högre utbildning vårterminen 2016

Antagning till högre utbildning vårterminen 2016 Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Carina Hellgren Utredare/ställföreträdande avdelningschef 010-4700390 carina.hellgren@uhr.se RAPPORT Datum 2016-01-12 Diarienummer Dnr

Läs mer

Introduktionsdag Lärarlyftet II! Högskolan Kristianstad! 2 september 2015!

Introduktionsdag Lärarlyftet II! Högskolan Kristianstad! 2 september 2015! Introduktionsdag Lärarlyftet II! Högskolan Kristianstad! 2 september 2015! Lärarlyftet framöver! Vårpropositionen: Fortbildning av lärar- och förskolepersonal - 200 mnkr årligen 2016-2019 - fördelade på

Läs mer

Beslut för vuxenutbildningen

Beslut för vuxenutbildningen Beslut 2013-03-15 Botkyrka kommun Beslut för vuxenutbildningen efter tillsyn i Botkyrka kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586

Läs mer

Utvecklingsförvaltningen Den 25 november 2010. Kvalitetsredovisning 2009/10 C3L

Utvecklingsförvaltningen Den 25 november 2010. Kvalitetsredovisning 2009/10 C3L Utvecklingsförvaltningen Den 25 november 2010 Kvalitetsredovisning 2009/10 C3L Innehållsförteckning 1. FÖRORDNING OM KVALITETSREDOVISNING... 3 2. SAMMANFATTNING... 3 2.1 STARKA SIDOR... 3 2.2 OMRÅDEN FÖR

Läs mer

Utbildning och kunskap

Utbildning och kunskap Sid 1(8) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Utbildning och kunskap, 2016-02-09 Malin Ronnby, 054-540 10 40 malin.ronnby@karlstad.se Utbildning och kunskap Uppföljning av mål och indikatorer i strategisk plan Skolans

Läs mer

Tilläggsuppdrag om speciallärarutbildning inom Lärarlyftet II

Tilläggsuppdrag om speciallärarutbildning inom Lärarlyftet II Tilläggsuppdrag om speciallärarutbildning inom Lärarlyftet II Monica Sandorf Regionalt utvecklingscentrum, RUC Marianne Fridlund Institutionen för pedagogik och specialpedagogik Göteborgs universitet 2012-05-24

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Karriärtjänster för lärare i Malmö kommun 2014 2014-02-25. Moa Morin Utredningssekreterare moa.morin@malmo.se

Tjänsteskrivelse. Karriärtjänster för lärare i Malmö kommun 2014 2014-02-25. Moa Morin Utredningssekreterare moa.morin@malmo.se Malmö stad Grundskoleförvaltningen 1 (8) Datum 2014-02-25 Tjänsteskrivelse Vår referens Moa Morin Utredningssekreterare moa.morin@malmo.se Karriärtjänster för lärare i Malmö kommun 2014 GrF-2013/21 Sammanfattning

Läs mer

Handlingsplan ht 2011-vt 2012 Regionalt utvecklingscentrum (RUC)

Handlingsplan ht 2011-vt 2012 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Sida 1 (6) Bilaga till RUC:s verksamhetsplan 2010-2013 Fastställd av RUC-styrelsen 2011-06-22 Handlingsplan ht 2011-vt 2012 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Inledning Handlingsplanen baseras på mål i

Läs mer

Undervisningen ska utformas så att alla elever som genomför de nationella ämnesproven i åk 3 når minst godkänd nivå.

Undervisningen ska utformas så att alla elever som genomför de nationella ämnesproven i åk 3 når minst godkänd nivå. Under vårterminen 2015 genomfördes nationella prov i grundskolans åk 3, 6 och 9 samt betygssättning i grundskolans åk 6, 9 och i gymnasieskolan. Här redovisas skolkommunens resultat på verksamhetsnivå

Läs mer

Antagning till högre utbildning höstterminen 2016

Antagning till högre utbildning höstterminen 2016 Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Torbjörn Lindquist Utredare 010-4700390 torbjorn.lindquist@uhr.se RAPPORT Datum 2016-04-22 Diarienummer Dnr 1.1.1-382-16 Postadress Box

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete 2014/2015

Systematiskt kvalitetsarbete 2014/2015 Systematiskt kvalitetsarbete 2014/2015 Gislaveds särskola Vi har i år haft två klasser med särskoleelever på Gislaveds Gymnasiums nationella särskoleprogram.. Vi har två nationella program: Programmet

Läs mer

Utbildning och kunskap

Utbildning och kunskap Sid 1(9) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Karlstad 215-1-14 Lina Helgerud, 54-54 1 4 lina.helgerud@karlstad.se Marie Landegård 54-54 8 15 marie.landegard@karlstad.se Utbildning och kunskap Tematisk månadsrapport

Läs mer

2014-09-16 KARTLÄGGNING AV MATEMATIKLÄRARES UTBILDNINGSBAKGRUND

2014-09-16 KARTLÄGGNING AV MATEMATIKLÄRARES UTBILDNINGSBAKGRUND 2014-09-16 KARTLÄGGNING AV MATEMATIKLÄRARES UTBILDNINGSBAKGRUND GENOMFÖRD VÅREN 2014 INOM RAMEN FÖR SKL MATEMATIK PISA 2015 2 (15) Innehållsförteckning Försättsblad sid 1 Innehållsförteckning sid 2 Sammanfattning

Läs mer

Sommarkursernas utveckling, prestationsgrad och ekonomiska betydelse

Sommarkursernas utveckling, prestationsgrad och ekonomiska betydelse EFFEKTIVITETSANALYS 1(22) Avdelning 2013-11-13 2013/ 2 Analysavdelningen Handläggare Håkan Andersson 08-563 088 90 Hakan.andersson@uk-ambetet.se Universitetskanslersämbetets effektivitetsanalyser är en

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN för HT GRUNDLäRARPROGRAmmET 2012 180 240 HP LäRARUTBILDNINGSNämNDEN

UTBILDNINGSPLAN för HT GRUNDLäRARPROGRAmmET 2012 180 240 HP LäRARUTBILDNINGSNämNDEN Utbildningsplan för GRUNDLärarprogrammet 180 240 hp HT 2012 Lärarutbildningsnämnden Innehållsförteckning Allmänt... 2 1. Huvudområde för utbildningen... 2 2. Allmänna mål för högskoleutbildning enligt

Läs mer

Nordiska språk i svenskundervisningen

Nordiska språk i svenskundervisningen Nordiska språk i svenskundervisningen Nordiska språk i svenskundervisningen Innehåll Inledning 6 Lärarna i årskurs 4-6 i grundskolan 8 Lärarna i årskurs 7-9 i grundskolan 11 Lärarna i gymnasieskolan

Läs mer

Skolbeslut för gymnasieskola och vuxenutbildning

Skolbeslut för gymnasieskola och vuxenutbildning Beslut Tillsyn i gymnasieskolan och vuxenutbildningen 2010-11-04 1 (1) Skolbeslut för gymnasieskola och vuxenutbildning efter tillsyn av gymnasieskolan och vuxenutbildningen i Nordanstigs kommun 2010-11-04

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015 Utbildnings-, arbetsmarknads- och integrationsnämnden

Verksamhetsberättelse 2015 Utbildnings-, arbetsmarknads- och integrationsnämnden Nämnd Verksamhetsberättelse 2015 Utbildnings-, arbetsmarknads- och integrationsnämnden Nämndens uppdrag 2015 Gymnasieskola inklusive gymnasiesärskola Utbildning av vuxna: grundläggande utbildning/gymnasial

Läs mer

Tidigt uppföljningssystem Skövde

Tidigt uppföljningssystem Skövde Tidigt uppföljningssystem Skövde TUSS Bakgrund rev 2, 2012-08-10 Inledning Det tidiga uppföljningssystemet TUSS är ett verktyg för de programansvariga (eller motsvarande befattning) att arbeta med studentuppföljning,

Läs mer

Resultat nationella ämnesprov årskurs 5 läsåret 2009/2010

Resultat nationella ämnesprov årskurs 5 läsåret 2009/2010 Bilaga 3 Rapport 2010-09-10 Resultat nationella ämnesprov årskurs 5 läsåret 2009/2010 1. Engelska Av eleverna i årskurs 5 är det 82,7 % som sammantaget uppnått kravnivån för det nationella ämnes i engelska.

Läs mer

HANDLING - Information gällande finansiering av regionalt samordnad vuxenutbildning i Sjuhärad

HANDLING - Information gällande finansiering av regionalt samordnad vuxenutbildning i Sjuhärad HANDLING - Information gällande finansiering av regionalt samordnad vuxenutbildning i Sjuhärad Sammanfattning Den beslutade avtalade samverkan kring regional vuxenutbildning i Sjuhärad (Regvux-avtalet)

Läs mer

Kvalitetsredovisning för läsåret 2012

Kvalitetsredovisning för läsåret 2012 1(6) Kvalitetsredovisning för läsåret 2012 Naturvetenskapsprogrammet (NV/NA), Östrabo 1, Uddevalla Gymnasieskola 2(6) Innehållsförteckning Naturvetenskapsprogrammet (NV/NA), Östrabo 1, Uddevalla Gymnasieskola...

Läs mer

Kvalitetsredovisning fo r la sa ret 2013

Kvalitetsredovisning fo r la sa ret 2013 1 (8) 2014-02-28 Dnr: Handläggare Rektor Johan Romberg Telefon 0522-697417 johan.romberg@uddevalla.se Östrabo 1, Naturvetenskapsprogrammet Uddevalla Gymnasieskola Kvalitetsredovisning fo r la sa ret 2013

Läs mer

Uppföljning av studerande på yrkesvux inom GR 2010

Uppföljning av studerande på yrkesvux inom GR 2010 Uppföljning av studerande på yrkesvux inom GR 2010 Mars 2011 Undersökningen är genomförd av Splitvision Research på uppdrag av Göteborgsregionens kommunalförbund Uppföljning av studerande på yrkesvux 2010

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet 2015

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet 2015 Barn och utbildning Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet 2015 Ferlinskolan Gun Palmqvist rektor Innehållsförteckning 1. Resultat och måluppfyllelse... 2 1.1 Kunskaper....2 1.1.1 Måluppfyllelse...2

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete för Hermods Vuxenutbildning - För perioden 2012 till 30 april 2014 2014-06-04

Systematiskt kvalitetsarbete för Hermods Vuxenutbildning - För perioden 2012 till 30 april 2014 2014-06-04 Systematiskt kvalitetsarbete för Hermods Vuxenutbildning - För perioden 2012 till 30 april 2014 2014-06-04 1 Hermods har utbildat Sverige i 116 år. Över 4 miljoner Svenskar har fått nya kunskaper och insikter

Läs mer

Behöriga förskollärare och lärare i skola och vuxenutbildning läsåret 2014/15

Behöriga förskollärare och lärare i skola och vuxenutbildning läsåret 2014/15 1 (7) Behöriga förskollärare och lärare i skola och vuxenutbildning läsåret 2014/15 Sedan den 1 juli 2015 måste lärare och förskollärare ha legitimation för att självständigt få sätta betyg och för att

Läs mer

2014-01-08. Tre förslag för stärkt grundskola

2014-01-08. Tre förslag för stärkt grundskola 2014-01-08 Tre förslag för stärkt grundskola Regeringen stärker grundskolan: Tioårig grundskola, förlängd skolplikt och obligatorisk sommarskola En skola som rustar barn och unga med kunskaper ger alla

Läs mer

Delårsbokslut 2014 jan- juli. Dahlstiernska gymnasiet och Vuxenutbildningen. Innehållsförteckning

Delårsbokslut 2014 jan- juli. Dahlstiernska gymnasiet och Vuxenutbildningen. Innehållsförteckning Delårsbokslut 2014 jan- juli Dahlstiernska gymnasiet och Vuxenutbildningen Innehållsförteckning 1 Dahlstiernska... 2 2 Dahlstiernska Gymnasium... 6 3 Vuxenutbildning... 7 1 Dahlstiernska 1.1 Delårsbokslut

Läs mer

Kompetensförsörjningsplan 2015-2024

Kompetensförsörjningsplan 2015-2024 Bo Stenbom Ärendenr BUN 2014/548 Handlingstyp Tjänsteskrivelse 1 (1) Datum 8 januari 2015 Barn- och utbildningsnämnden Kompetensförsörjningsplan 2015-2024 Förslag till beslut Att anta förvaltningens förslag

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Skolinspektionen Dnr 43-2014:7781 Forshaga kommun kommungforshaga.se Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn av vuxenutbildningen i Forshaga kommun Skolinspektionen Box 2320, 403 15 Göteborg 2 (13) Tillsyn

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Upplands-Bro kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Upplands-Bro kommun Tillsyn i Upplands-Bro kommun har genomfört tillsyn av Upplands-Bro kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett det

Läs mer

Strukturförändring Kungsängsskolan

Strukturförändring Kungsängsskolan TJÄNSTESKRIVELSE 1(9) 2012-04-01 BUN-387/2012 610 Handläggare, titel, telefon Peter Tellman, programsekreterare 011-15 77 73 Barbro Vallhagen, programsekreterare 011-15 18 12 Barn- och ungdomsnämnden Strukturförändring

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN för år 201 1

LOKAL ARBETSPLAN för år 201 1 LOKAL ARBETSPLAN för år 201 1 1 VISION Vuxenutbildningen är en mötesplats som främjar lärande, reflektion och utveckling utifrån de studerandes förutsättningar och behov. 2 POLICY Verksamheten vid Vuxenutbildningen

Läs mer

KURSKATALOG Våren 2013

KURSKATALOG Våren 2013 KURSKATALOG Våren 2013 WWW. SYDNARKEVUX.SE VUXENUTBILDNINGEN INOM SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND Vilka kan anmäla sig till våra utbildningar? Du skall vara folkbokförd i Askersund, Hallsberg eller Laxå.

Läs mer

Matematikundervisning och självförtroende i årskurs 9

Matematikundervisning och självförtroende i årskurs 9 KATARINA KJELLSTRÖM Matematikundervisning och självförtroende i årskurs 9 I förra numret av Nämnaren beskrev vi elevernas kunskaper i och attityder till matematik enligt nationella utvärderingen 2003.

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning en Stockholms kommun för vuxenutbildning efter tillsyn i Stockholms kommun Tillsyn i Stockholms kommun 2(9) har genomfört tillsyn av Stockholms kommun under våren 2016. Tillsynen har avsett det samlade

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Lerums kommun lerums.kommun@lerum.se Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Lerums kommun Beslut 2(13) Tillsyn i Lerums kommun har genomfört tillsyn av Lerums kommun under våren 2016. Tillsynen

Läs mer

Datum Torsdag och fredagen 10-11 oktober 2013 Tid Torsdag 131010 Plats: Tylebäck kursgård samt studiebesök på Söndrumsskolan, Halmstad

Datum Torsdag och fredagen 10-11 oktober 2013 Tid Torsdag 131010 Plats: Tylebäck kursgård samt studiebesök på Söndrumsskolan, Halmstad Protokoll 2013-10-10-11 RUC:S SAMRÅDSMÖTE Datum Torsdag och fredagen 10-11 oktober 2013 Tid Torsdag 131010 Plats: Tylebäck kursgård samt studiebesök på Söndrumsskolan, Halmstad Närvarande 1. Fredrica Hass-Bergendorff

Läs mer

Mall för beskrivning av utbildning

Mall för beskrivning av utbildning Lärosätets namn Högskolan Kristianstad Utbildningens namn Speciallärarutbildning med specialisering mot utvecklingsstörning, 90 hp (1-90). Ingår i Lärarlyftet II. Antal högskolepoäng 90 hp Målgrupp Målgrupp

Läs mer

Handledning: Att söka till högskolan

Handledning: Att söka till högskolan Sida 1 av 5 Handledning: Att söka till högskolan Du kan med stöd av denna Power Point-serie göra en grundlig beskrivning av de regler för behörighet och urval som gäller för högskolan för elever som läser

Läs mer

Vägledning. till dina studier på lärarprogrammet. Gäller antagning hösten 2009

Vägledning. till dina studier på lärarprogrammet. Gäller antagning hösten 2009 Lärarutbildningen Vägledning till dina studier på lärarprogrammet Gäller antagning hösten 2009 Ändringar i detta material sker. Aktuell information finns på lärarutbildningens webbplats: www.mah.se/lut

Läs mer

Särskild utbildning för vuxna

Särskild utbildning för vuxna Särskild utbildning för vuxna Kurskatalog läsåret 2016/2017 Särskild Utbildning för Vuxna i kommunen är till för dig som har inlärningssvårigheter som orsakats av utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada.

Läs mer

Antagning och reservantagning. Antagning till kurs och program vid KI

Antagning och reservantagning. Antagning till kurs och program vid KI Antagning och reservantagning Antagning till kurs och program vid KI Anmälan Sökande i de nationella antagningsomgångarna skapar användarkonto och anmäler sig på antagning.se Internationella sökande skapar

Läs mer

Kommittédirektiv. Ett öppnare och enklare system för tillträde till högskoleutbildning på grundnivå. Dir. 2016:24

Kommittédirektiv. Ett öppnare och enklare system för tillträde till högskoleutbildning på grundnivå. Dir. 2016:24 Kommittédirektiv Ett öppnare och enklare system för tillträde till högskoleutbildning på grundnivå Dir. 2016:24 Beslut vid regeringssammanträde den 17 mars 2016 Sammanfattning En särskild utredare ska

Läs mer

Förslag till kursutbud för Vuxenutbildningen våren 2010

Förslag till kursutbud för Vuxenutbildningen våren 2010 Gotlands kommun Barn- och utbildningsförvaltningen/an 2009-09-02 Förslag till kursutbud för Vuxenutbildningen våren 2010 Komvux egen verksamhet Kommunen är skyldig att anordna grundläggande vux och SFI.

Läs mer

Presskonferens inför barn- och ungdomsnämndens sammanträde

Presskonferens inför barn- och ungdomsnämndens sammanträde 2012-02-23 Barn- och ungdomsnämnden Presskonferens inför barn- och ungdomsnämndens sammanträde För ytterligare information kontakta Catharina Rosencrantz (M), ordförande i barn- och ungdomsnämnden, telefon

Läs mer

HUR KAN FORSKNING OCH BEPRÖVAD SKOLUTVECKLING, PÅ RIKTIGT?

HUR KAN FORSKNING OCH BEPRÖVAD SKOLUTVECKLING, PÅ RIKTIGT? HUR KAN FORSKNING OCH BEPRÖVAD ERFARENHET BIDRA TILL SKOLUTVECKLING, PÅ RIKTIGT? www.ruc.gu.se 2015-01-27 MONICA SANDORF, REGIONALT UTVECKLINGSCENTRUM, LÄRARUTBILDNINGSNÄMNDEN, GÖTEBORGS UNIVERSITET Hur

Läs mer

2013-01-01-2013-08-31 - BUN - Uppföljning - Delårsrapport

2013-01-01-2013-08-31 - BUN - Uppföljning - Delårsrapport 2013-01-01-2013-08-31 - BUN - Uppföljning - Delårsrapport Barn- och utbildningsnämnden BILAGA 2 Information om verksamheternas arbete - Uppföljningstema medborgar/brukarfokusering - Elevresultat Medborgar/brukarfokusering

Läs mer

Utskottet för lärande 2015-10-12

Utskottet för lärande 2015-10-12 1 Plats och tid Fm: Verksamhetsbesök vid Ellös F-6 skola 2015-10-12 kl 08:15-12:00 Em: Kommunhuset, s-rum 3 Hälsön 2015-10-12 13:00-16:30 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Minnesanteckningar RUC:s temadag 15 maj 2013

Minnesanteckningar RUC:s temadag 15 maj 2013 Datum: onsdagen den 15/5 2013 Tid: kl. 09.30-15.15 Plats: Linnéuniversitetet, campus Växjö Minnesanteckningar RUC:s temadag 15 maj 2013 Aktuellt vid LNU inför ht13 Information finns även på lnu.se/ruc

Läs mer

Lärarutbildning 210-330 hp, studenter antagna före h11

Lärarutbildning 210-330 hp, studenter antagna före h11 Lärarutbildning 210-330 hp, studenter antagna före h11 Malmö högskola erbjuder lärarutbildning från förskola till gymnasieskola- /vuxenutbildning. Lärarprogrammet omfattar allt från 210 högskolepoäng (hp)

Läs mer

2015-01-30 U2015/500/UH

2015-01-30 U2015/500/UH Promemoria 2015-01-30 U2015/500/UH Utbildningsdepartementet En mer flexibel ämneslärarutbildning Denna promemoria har utarbetats inom Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet). I promemorian lämnas

Läs mer

Avtal avseende genomförande av verksamhetsförlagd utbildning för lärare (VFU).

Avtal avseende genomförande av verksamhetsförlagd utbildning för lärare (VFU). Avtal avseende genomförande av verksamhetsförlagd utbildning för lärare (VFU). Diarie nr; 1 Avsiktsförklaring Detta avtal reglerar samarbetet kring den verksamhetsförlagda utbildningen inom lärarutbildningen

Läs mer

Kommunal vuxenutbildning: elever, kursdeltagare och utbildningsresultat, första halvåret 2016.

Kommunal vuxenutbildning: elever, kursdeltagare och utbildningsresultat, första halvåret 2016. Maj 2016 1 (7) Kommunal vuxenutbildning: elever, kursdeltagare och utbildningsresultat, första halvåret 2016. Uppgifterna ska vara SCB tillhanda senast 15 september 2016 och kan endast lämnas via Internet

Läs mer

Verksamhetsplan Vuxnas lärande 2014

Verksamhetsplan Vuxnas lärande 2014 Verksamhetsplan Vuxnas lärande 2014 Effektmål - Kompetens för tillväxt Vuxnas lärande ska bidra till Karlskoga-Degerfors kommuners utveckling och tillväxt. All verksamhet ska kännetecknas av hög kvalitet.

Läs mer

Beslut för vuxenutbildningen

Beslut för vuxenutbildningen Skolinspektionen Beslut 2014-02-12 Arboga kommun arboga.kommun@arboga.se Rektorn vid vuxenutbildningen anne.sonnerfelt@arboffa.se Beslut för vuxenutbildningen efter tillsyn av Arboga kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Köpings kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Köpings kommun Tillsyn i Köpings kommun Beslut 2 (4) har genomfört tillsyn av Köpings kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett det

Läs mer

Kompletterande lärarutbildning 2016/2017

Kompletterande lärarutbildning 2016/2017 Kompletterande lärarutbildning 2016/2017 90 HP UPPSALA DISTANS 100%, CAMPUS 100% Komplettera och byt jobb! Funderar du på att bli lärare? Om du redan har kunskaper i ämnen som skolan undervisar i kan du

Läs mer

Studie- och yrkesvägledarenkät 2016

Studie- och yrkesvägledarenkät 2016 Studie- och yrkesvägledarenkät 2016 Syftet med enkäten är att få veta var, de studenter som tar ut en Studie- och yrkesvägledarexamen på Stockholms universitet, tar vägen efter utbildningen. 2013 gjordes

Läs mer

Matematikkunskaperna 2005 hos nybörjarna på civilingenjörsprogrammen vid KTH

Matematikkunskaperna 2005 hos nybörjarna på civilingenjörsprogrammen vid KTH Matematikkunskaperna 2005 hos nybörjarna på civilingenjörsprogrammen vid KTH bearbetning av ett förkunskapstest av Lars Brandell Stockholm oktober 2005 1 2 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...

Läs mer

Välkommen till Lärvux

Välkommen till Lärvux 2016-01-22 Välkommen till Lärvux Särskild utbildning för vuxna Vill du ha kunskaper som hjälper dig i vardagen och arbetslivet? Lärvux i Sigtuna kommun välkomnar dig som har en utvecklingsstörning eller

Läs mer

Detta dokument innehåller två enkäter som skickats ut av SCB på uppdrag av matematikdelegationen.

Detta dokument innehåller två enkäter som skickats ut av SCB på uppdrag av matematikdelegationen. Detta dokument innehåller två enkäter som skickats ut av SCB på uppdrag av matematikdelegationen. 1. Enkät till lärare i matematik 2. Enkät till ämnesansvariga Uppgiften att du arbetar som lärare i gymnasieskolan

Läs mer

Motion, utbildningsutskottet

Motion, utbildningsutskottet Motion, utbildningsutskottet Enligt PISA undersökningen 2012 har Sveriges 15-åriga elever bristfälliga kunskaper i de tre kärnämnena matematik, naturkunskap och läsförståelse. Detta är ett väldigt stort

Läs mer

1. Skrivtorget, skrivarkurs på distans

1. Skrivtorget, skrivarkurs på distans 1. Skrivtorget, skrivarkurs på distans Nyköpings Folkhögskola Projektledare Jan Altsjö e-postadress info@nykoping.fhsk.se Tel 0155-29 20 80 Syfte och deltagare 2. Projektets syfte Ett sätt för skolan att

Läs mer

ORGANISATION FÖR LÄRARES KARRIÄRUPPDRAG

ORGANISATION FÖR LÄRARES KARRIÄRUPPDRAG Sida 1 (6) Personalavdelningen/FoUenheten 2014-03-04 ORGANISATION FÖR LÄRARES KARRIÄRUPPDRAG Kvalifikationskrav, mål och ansvarsbeskrivningar samt fördelning from ht 2014 Beslutas att förvaltningen, utifrån

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Lärarutbildningsprogrammet, 270-330 högskolepoäng. Teacher Education, 270-330 Higher Educational Credits

UTBILDNINGSPLAN. Lärarutbildningsprogrammet, 270-330 högskolepoäng. Teacher Education, 270-330 Higher Educational Credits Dnr: 346/2008-515 Lärarutbildningsnämnden UTBILDNINGSPLAN Lärarutbildningsprogrammet, 270-330 högskolepoäng Teacher Education, 270-330 Higher Educational Credits 1. Ansvarig för programmet Lärarutbildningsnämnden

Läs mer

Utredning angående utveckling av en inriktning mot yngre barns lärande i masterprogrammet inom det utbildningsvetenskapliga området vid LiU

Utredning angående utveckling av en inriktning mot yngre barns lärande i masterprogrammet inom det utbildningsvetenskapliga området vid LiU 1(5) Utredning angående utveckling av en inriktning mot yngre barns lärande i masterprogrammet inom det utbildningsvetenskapliga området vid LiU Bakgrund SUV fattade i maj 2015 beslut om att tillsätta

Läs mer

Elevbarometer för den kommunala gymnasieskolan 2015

Elevbarometer för den kommunala gymnasieskolan 2015 1(8) Tjänsteskrivelse 2015-08-03 Diarienummer: UAN 2015/0329 Version: 1,0 Beslutsorgan: UAN Halmstad Utbildning Klas Jacobsson E-post: klas.jacobsson@halmstad.se Telefon: 0738-11 88 44 Elevbarometer för

Läs mer

Beslut för vuxenutbildningen

Beslut för vuxenutbildningen Beslut Skolinspektionen 2014-12-16 Nämnd för vuxenutbildning i Leksand och Rättvik Beslut för vuxenutbildningen efter tillsyn i Nämnd för vuxenutbildning i Leksand och Rättvik Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Plan för elevhälsoarbetet på Emanuelskolan 2015

Plan för elevhälsoarbetet på Emanuelskolan 2015 Plan för elevhälsoarbetet på Emanuelskolan 2015 Vision På Emanuelskolan har eleverna en fysiskt bra arbetsmiljö, är trygga och trivs i skolan. Man kan komma till skolan som man är och man utvecklas som

Läs mer

Bildningsnämnden Budget 2016 2017 med plan för 2018 2019

Bildningsnämnden Budget 2016 2017 med plan för 2018 2019 1 Bildningsnämnden Budget 2016 2017 med plan för 2018 2019 Nämndens prioriterade frågor och utmaningar 2016 2017 Bildningsnämndens prioriterade frågor och utmaningar för gymnasieskolan, vuxenutbildningen

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2011-05-17 HABO KOMMUN. Barn- och utbildningsnämnden

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2011-05-17 HABO KOMMUN. Barn- och utbildningsnämnden INNEHÅLLSFÖRTECKNING 42 Besök från Hagaboda rektorsområde... 53 43 Ekonomisk rapport tertial 1 2011... 54 44 Aktuell barnomsorgskö... 55 45 Gåvoläromedel... 56 46 Studieresa till Auschwitz...57 47 Regionalt

Läs mer

! / » det finns en frustration. Trots. blivit något.« : : : /

! / » det finns en frustration. Trots. blivit något.« : : : / Det saknas 1 4 läkare på Sveriges vårdcentraler. Skillnaderna är stora mellan olika landsting, men inte ett enda av dem lever upp till målet: att det ska finnas en fast allmänläkare per 1 5 invånare. Det

Läs mer

Urval och antagning av studerande till yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning Yrkesvux

Urval och antagning av studerande till yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning Yrkesvux UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN VUXENUTBILDNINGSAVDELNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE Dnr 09-433/1215. SID 1 (8) 2009-04-23 Handläggare: Elisabeth Ryde Telefon: 508 33 937 Till Utbildningsnämnden 2008-05-14 Urval och

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Sundbybergs kommun Beslut för vuxenutbildning efter ti Isyn i Sundbybergs kommun Tillsyn i Sundbybergs kommun Beslut har genomfört tillsyn av Sundbybergs kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett

Läs mer

Kvalitetsarbete. I praktiken AVESTA

Kvalitetsarbete. I praktiken AVESTA Kvalitetsarbete I praktiken AVESTA Var är vi? Förutsättningar MiROi i-learning AB bedriver sedan september 2013 undervisning i SFI (Svenska för invandrare) i Avesta. Undervisningen bedrivs alla helgfria

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statsbidrag för fortbildning av lärare när det gäller svenska som andraspråk och kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare; SFS 2016:709 Utkom från trycket

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2015:5438 Göteborgs kommun Karin.mickelbo@vastra.goteborg.se Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Kannebäcksskolans grundsärskola belägen i Göteborgs kommun 2 (8) Dnr 43-2015:5438 Tillsyn i

Läs mer

Antagning till högre utbildning vårterminen 2016. Analyser av antagningsomgångar och trender i antagningsstatistiken

Antagning till högre utbildning vårterminen 2016. Analyser av antagningsomgångar och trender i antagningsstatistiken Antagning till högre utbildning vårterminen 2016 Analyser av antagningsomgångar och trender i antagningsstatistiken Antagning till högre utbildning vårterminen 2016. Beskrivning av antagningsomgångar och

Läs mer

Högskolan i Skövde. Andel med högutbildade föräldrar, nybörjare respektive läsår, procent

Högskolan i Skövde. Andel med högutbildade föräldrar, nybörjare respektive läsår, procent Högskolan i Skövde Kort om högskolan Högskolan i Skövde har drivits som högskola sedan 1983. Högskolan har ett visst samarbete inom grundutbildningen med Högskolan i Borås och Högskolan Väst som går under

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:2739 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) Bättre undervisning i Svenska som andraspråk

Motion till riksdagen 2015/16:2739 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) Bättre undervisning i Svenska som andraspråk Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:2739 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) Bättre undervisning i Svenska som andraspråk Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som

Läs mer

Resultat från ämnesproven i årskurs 9 vårterminen 2011

Resultat från ämnesproven i årskurs 9 vårterminen 2011 1 (14) Resultat från ämnesproven i årskurs 9 vårterminen 2011 Ämnesproven i årskurs 9 är obligatoriska 1 och resultaten används som ett av flera mått på måluppfyllelse i grundskolan. Resultaten ger en

Läs mer

Matematik på NV, NS, TE och SMBP

Matematik på NV, NS, TE och SMBP Matematik på NV, NS, TE och SMBP I samtliga av ovanstående program är matematik viktigt. Eleverna har fyra mattepass i veckan på dessa program. Till varje klass har vi en gemensam planering så att eleverna

Läs mer

Tid för matematik, tid för utveckling. Sveriges lärare om utökad undervisningstid och kompetensutveckling i matematik

Tid för matematik, tid för utveckling. Sveriges lärare om utökad undervisningstid och kompetensutveckling i matematik RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND Tid för matematik, tid för utveckling Sveriges lärare om utökad undervisningstid och kompetensutveckling i matematik Tid för matematik, tid för utveckling Sveriges lärare

Läs mer

Anmälan mot Karolinska institutet och urvalet till tandläkarprogrammet

Anmälan mot Karolinska institutet och urvalet till tandläkarprogrammet BESLUT 1(8) Avdelning Juridiska avdelningen Handläggare Mattias Wande 08-563 087 34 Mattias.Wande@uka.se Karolinska institutet Rektor Anmälan mot Karolinska institutet och urvalet till tandläkarprogrammet

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2003 i Lysekils kommun

Kvalitetsredovisning 2003 i Lysekils kommun Kvalitetsredovisning 2003 i Lysekils kommun Kvalitetsredovisningen inriktas mot sju områden. Dessa är särskilt väsentliga för att säkra att alla barn, elever och vuxenstuderande får den omsorg och utbildning

Läs mer

Beslut efter riktad tillsyn

Beslut efter riktad tillsyn Beslut Tingsryds kommun 2014-11 -07 Ynqve.Rehnstrom@tingsrvd.se Beslut efter riktad tillsyn av utbildning i Tingsryds kommun för asylsökande barn och barn som vistas i landet utan tillstånd Skolinspektionen,

Läs mer

Skrivelse angående legitimationsreformen konsekvenser och behov av justeringar

Skrivelse angående legitimationsreformen konsekvenser och behov av justeringar 16 december 2015 Till Utbildningsminister Gustav Fridolin Skrivelse angående legitimationsreformen konsekvenser och behov av justeringar Lärarförbundet vill med denna skrivelse uppmärksamma regeringen

Läs mer

Så bra är ditt gymnasieval

Så bra är ditt gymnasieval Så bra är ditt gymnasieval fakta om kvaliteten på alla program och skolor w sidan 4: programmen som ger jobb 6: de gör mest för att alla elever ska nå målen 8: utbildningarna med högst betyg 10: skolorna

Läs mer