Uppdrag till Statens skolverk att svara för fortbildning av lärare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppdrag till Statens skolverk att svara för fortbildning av lärare"

Transkript

1 Regeringsbeslut II: U2007/3168/S Utbildningsdepartementet Statens skolverk Stockholm Uppdrag till Statens skolverk att svara för fortbildning av lärare Regeringens beslut Regeringen beslutar att Statens skolverk, vid genomförandet av verkets uppgifter enligt förordningen (2007:223) om uppdragsutbildning för fortbildning av lärare samt förordningen (2007:222) om statsbidrag för fortbildning av lärare, skall beakta följande. Syftet med den fortbildning som anordnas skall vara att stärka lärares kompetens för att därigenom öka elevers måluppfyllelse. Fokus skall ligga på att stärka lärares ämnesteoretiska och ämnesdidaktiska kompetens, men också annan relevant fortbildning som främjar elevernas måluppfyllelse. Rektor och skolhuvudmannen har utifrån sitt verksamhetsansvar att bedöma hur det statliga erbjudandet skall utnyttjas för att åstadkomma ökad måluppfyllelse. Fortbildningen som genomförs på uppdrag av Skolverket skall bedrivas av lärosäten som har stor och ändamålsenlig kompetens inom det område som fortbildningen avser. Den skall inte begränsas till att endast omfatta lärosäten som bedriver lärarutbildning. Skolverket skall verka för att uppdragen om fortbildning ges till högskolor på ett sådant sätt att hög tillgänglighet och regional spridning uppnås. De medel som avsätts för fortbildning skall så långt det är möjligt fördelas lika mellan utbildning som riktar sig till lärare som undervisar i förskoleklassen och årskurserna 1 6 i obligatoriska skolformer inom det offentliga skolväsendet, respektive årskurserna 7 9 i obligatoriska skolformer inom det offentliga skolväsendet, gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, kommunal vuxenutbildning och vuxenutbildning för utvecklingsstörda. Postadress Telefonväxel E-post: 33 Stockholm Besöksadress Telefax Drottninggatan

2 2 Kurser som vänder sig till lärare som undervisar i förskoleklassen samt årskurserna 1 6 i obligatoriska skolformer inom det offentliga skolväsendet skall företrädesvis avse 15 högskolepoäng. Kurser för övriga lärare skall företrädesvis avse 30 högskolepoäng. Den fortbildning som genomförs på uppdrag av Skolverket skall utgå från huvudmännens prioriteringar och önskemål. I övrigt skall Skolverket prioritera fortbildning på områden som visat sig vara särskilt eftersatta. Vad som sägs ovan om lärare som undervisar i vissa skolformer inom det offentliga skolväsendet gäller även motsvarande enskild verksamhet och motsvarande fristående skolor. I Skolverkets uppdrag ingår även att sprida information till huvudmän och andra berörda om den fortbildning som genomförs på uppdrag av verket samt om möjligheten att erhålla statsbidrag för dels sådan uppdragsutbildning, dels fortbildning som bedrivs inom högskolors och universitets ordinarie kursutbud. Genomförande och redovisning av uppdraget Skolverket skall samråda med Myndigheten för skolutveckling, bland annat när det gäller hur information om myndigheternas olika fortbildningsinsatser kan samordnas. Skolverket skall även samråda med Specialpedagogiska institutet, Högskoleverket och andra myndigheter som berörs av Skolverkets uppdrag. I den mån Skolverket bedömer att behov föreligger skall Myndigheten för skolutveckling bistå Skolverket i arbetet med detta uppdrag. Uppdraget skall redovisas årligen i Skolverkets årsredovisning. Skälen för regeringens beslut Resultaten i svensk skola måste förbättras. Såväl nationella som internationella granskningar visar att elevers resultat har försämrats på flera områden. I den nationella utvärderingen av grundskolan (NU-03), som genomförts av Skolverket, framkommer att elevers ämneskunskaper försämrats i flera avseenden jämfört med motsvarande studie 1992 och Forskning och utvärderingar visar att lärares kompetens är en viktig faktor för elevers resultat. Skolverkets analyser av NU-03 visar att det är viktigt för elevens lärande och resultat att läraren har såväl lärarutbildning som utbildning i det ämne där han eller hon undervisar (Skolverkets rapport 282).

3 För att vända den negativa utvecklingen i skolan avser regeringen att ge stöd till lärares fortbildning. Behoven av fortbildning varierar mellan olika skolor och huvudmän. Det är därför av stor vikt att inventeringar av de mest prioriterade fortbildningsbehoven för att öka elevernas måluppfyllelse löpande sker på skolnivå, i dialog mellan lärare och rektor. Även om Skolverket utgår från huvudmännens önskemål och prioriteringar kommer den fortbildning som genomförs på uppdrag av Skolverket inte helt att kunna motsvara det varierande fortbildningsbehov som finns bland lärare. Det är därför viktigt att det finns möjligheter för lärare att delta i annan akademisk fortbildning och samtidigt komma i åtnjutande av samma förmåner som de lärare som deltar i sådan fortbildning som genomförs på uppdrag av Skolverket. I den förordning om statsbidrag för fortbildning av lärare som regeringen denna dag har beslutat finns bestämmelser om detta. Ekonomiska förutsättningar för uppdraget Regeringen har i 2007 års ekonomiska vårproposition (prop. 2006/07:100) föreslagit att det på anslag 25:81 Fortbildning av lärare anslås 366,5 miljoner kronor för fortbildning av lärare under innevarande år. Under förutsättning att riksdagen så beslutar får medel från anslaget även användas för administration och uppföljning av fortbildningssatsningen. Medel, som enligt budgetpropositionen för år 2007 var avsatta för bl.a. satsningar på funktionshindrade elever, föreslås i regeringens vårproposition föras över från anslag 25:3 Utveckling av skolväsende, förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg till anslag 25:81 Fortbildning av lärare. Under förutsättning att riksdagen beslutar i enlighet med regeringens förslag kommer Skolverket att få ett kompletterande uppdrag avseende fortbildning i specialpedagogik. I 2007 års ekonomiska vårproposition aviseras även en treårig satsning på fortbildning för lärare som undervisar inom svenskundervisning för invandrare (sfi). Regeringen kommer framöver att göra särskilda fortbildningsinsatser inriktade mot ökad måluppfyllelse även bland nyanlända elever och elever med annat modersmål än svenska. 3

4 4 På regeringens vägnar Jan Björklund Camilla Asp Kopia till Finansdepartementet (Fi/Ba, Fi/Ke, Fi/Ea) Myndigheten för skolutveckling Specialpedagogiska institutet Specialskolemyndigheten Högskoleverket Sveriges Kommuner och Landsting Friskolornas riksförbund

5 Regeringsbeslut I:2 Utbildningsdepartementet U2007/4636/SAM/G (delvis) U2007/6066/G Statens skolverk Alströmergatan STOCKHOLM Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende Statens skolverk Riksdagen har beslutat om Statens skolverks verksamhet för budgetåret 2007 (prop. 2006/07:1, utg.omr. 16, bet. 2006/07:UbU1, rskr. 2006/07:54, prop. 2006/07:100, utg.omr. 16, bet. 2006/07:FiU21, rskr. 222). Med ändring av regleringsbrevet för budgetåret 2007 avseende Statens skolverk beslutar regeringen att regleringsbrevet skall ha följande lydelse i nedan angivna delar. VERKSAMHET 4 Uppdrag Nya uppdrag 1. Skolverket skall upprätta en antidiskrimineringsstrategi i enlighet med åtgärd 11 i En nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna (Regeringens skrivelse 2005/06:95). Samråd skall ske med Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning (HomO), Ombudsmannen mot etnisk diskriminering (DO) och Myndigheten för handikappolitisk samordning (Handisam) vid upprättandet av strategien. Uppdraget skall redovisas till Justitiedepartementet, med kopia till Utbildningsdepartementet, senast den 1 september Postadress Telefonväxel E-Post Stockholm Besöksadress Telefax Drottninggatan

6 2. Skolverket skall genomföra en förstudie i syfte att inleda en modernisering av det nationella uppföljningssystemet. Förstudien skall omfatta en beskrivning av dagens uppgiftsinsamling, behov av stöd och åtgärder för att underlätta uppgiftsinsamlingen samt en analys av hur Skolverket och Statistiska Centralbyrån tillsammans kan finna former för hur en förenklad, kvalitetssäkrad och moderniserad insamling kan genomföras inom utbildningssektorn. Särskild vikt skall läggas vid förslag som kan bidra till en snabbare publicering av statistiken. Skolverket skall även samråda med Socialstyrelsen. Uppdraget skall redovisas i anslutning till årsredovisningen för Arbetskraftsdeltagandet är generellt sett betydligt lägre för personer med funktionshinder jämfört med övriga befolkningen. Många av de myndigheter som har ett särskilt sektorsansvar för att genomföra handikappolitiken skall medverka till att underlätta och möjliggöra att fler personer med funktionshinder ges möjlighet att försörja sig genom eget arbete. Arbetsmarknadsstyrelsen, Försäkringskassan, Skolverket och Socialstyrelsen skall inom ramen för sina respektive sektorsansvar formulera en gemensam strategi för hur fler personer med funktionshinder skall kunna försörja sig genom eget arbete. En viktig utgångspunkt för strategin är att myndigheternas insatser koordineras bättre och att befintliga resurser används på ett mer effektivt sätt. Myndigheterna delar lika på ansvaret för uppdraget men Arbetsmarknadsstyrelsen är sammankallande myndighet. Strategin skall tas fram i samråd med Arbetsmiljöverket och Stockholms universitet och redovisas till regeringen senast den 29 februari Skolverket skall ge en bild av svenska gymnasieelevers kännedom om EU:s syften med tonvikt på EU-samarbete för att främja fred, handel och fri rörlighet inom Europa samt en god miljö. Skolverket skall också belysa i vilken utsträckning skolans undervisning och läromedelsanvändning spelar en roll för elevernas kunskaper. Ur redovisningen skall framgå vilka kunskapskällor lärare använder sig av i sin undervisning. Skolverket skall vidare genomföra en översyn av målen i gymnasieskolans kursplaner vad avser undervisningen om EU. Uppdraget skall redovisas till Utbildningsdepartementet senast den 26 oktober Skolverket skall inom sitt ansvarsområde bistå Regeringskansliet i arbetet med att ta fram underlag för regeringens handlingsplan för regelförenkling i enlighet med regeringsbeslut den 11 november 2006 (N2006/10426/NL). Handlingsplanen syftar till att uppnå regeringens mål att företagens administrativa kostnader till följd av statliga regelverk skall minska med minst 25 procent till år Sidan 2 av 6

7 Skolverket skall i ett första steg redovisa underlag till Utbildningsdepartementet senast den 19 februari Underlaget skall närmare beskriva inriktningen och arten av det regelförenklingsarbete som myndigheten bedriver och avser att bedriva. Redovisningen kan också innehålla förslag till regeringen om förändringar i lagar och förordningar som skulle kunna minska företagens administrativa kostnader. Skolverket skall i ett andra steg senast den 19 oktober 2007 ta fram ett kompletterande underlag och redovisa genomförda förenklingsåtgärder och pågågende förenklingsprojekt, inklusive vidareutveckling och konkretiseringar av tidigare planerade åtgärder. Skolverket skall även vid utformningen av föreskrifter och allmänna råd beakta att myndigheten skall bidra till regeringens mål att minska de administrativa kostnaderna för företagen. 6. Skolverket skall redovisa det fortsatta arbetet med vidareutveckling och kvalitetshöjande åtgärder avseende IT-portalen Utbildningsinfo.se. Arbetet skall ske i samråd med berörda aktörer. Skolverket skall samverka med Internationella programkontoret för utbildningsområdet rörande den europeiska utbildningsdatabasen Ploteus. 7. Skolverket skall redovisa pågående utvecklingsarbete vad avser metoder för utbildningsinspektion, utveckling av mer lättillgänglig och jämförbar redovisning av inspektionsresultat samt hur tillgänglig uppföljningsinformation, såväl inom som utanför verket, i ökad utsträckning kan användas som grund för att bedöma utbildningens kvalitet. Uppdraget skall redovisas till Utbildningsdepartementet senast den 1 april I enlighet med vad som anges i regeringens uppdrag till Skolverket att svara för fortbildning av lärare (dnr 2007/3168/S) skall medel avsättas för fortbildning i specialpedagogik. Riksdagen beslutade i juni 2007 att 66,65 miljoner kronor skall avsättas för detta ändamål. Skolverket ges i uppdrag att, som en del i det tidigare givna uppdraget om fortbildning för lärare, svara för fortbildning i specialpedagogik. De avsatta medlen skall användas dels till fortbildning i specialpedagogik som genomförs av universitet och högskolor på uppdrag av Skolverket, dels till statsbidrag enligt förordningen (2007:222) om statsbidrag för fortbildning av lärare. De delar av det tidigare givna uppdraget som avser fördelningen av medel på olika lärarkategorier respektive omfattningen av utbildningen är inte tillämpliga på den fortbildning som avser specialpedagogik. Skolverket skall inom ramen för uppdraget rörande fortbildning i specialpedagogik avsätta särskilda medel, högst fem miljoner kronor, för lärare som är anställda hos Specialpedagogiska institutet eller Specialskolemyndigheten. Sidan 3 av 6

8 FINANSIERING 5 Anslag 5.1 Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr) Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning 25:81 Fortbildning av lärare (Ramanslag) Disponeras av Statens skolverk ap.1 Fortbildning av lärare (ram) Villkor för anslag 25:81 ap.1 Fortbildning av lärare Bidrag lämnas i enlighet med förordningen (2007:222) om statsbidrag för fortbildning av lärare samt för att finansiera sådan fortbildning som genomförs av universitet och högskolor på uppdrag av Skolverket (dnr 2007/3168/S). Av tilldelade medel från anslagsposten får Skolverket disponera högst kronor för att täcka verkets kostnader för administration samt uppföljning av fortbildningsinsatserna. Sidan 4 av 6

9 5.3 Finansiella villkor Finansiella villkor för anslag/anslagsposter Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning Anslag/ap Anslagskredit Anslagsbehållning som disponeras 2007 Indrag av anslagsbelopp 25:1 Statens skolverk ap Allt 0 25:3 Utveckling av skolväsende, förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg ap % 0 25:6 Särskilda insatser på skolområdet ap % 0 25:8 Maxtaxa i förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg m.m. ap % 0 25:9 Bidrag till viss verksamhet motsvarande förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, grundskola och gymnasieskola ap % 0 ap % 0 25:9 (2006) Bidrag till personalförstärkningar i förskola ap.1 (2006) 0 Allt 0 25:10 (2006) Bidrag till personalförstärkningar i skola och fritidshem ap.1 (2006) 0 Allt 0 25:81 Fortbildning av lärare ap.1 0 Allt 0 Belopp angivna i tkr Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande Bemyndiganden Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning Anslag/ap Bemyndiganderam 25:81 Fortbildning av lärare Infriade förpliktelser Infriade förpliktelser Slutår ap Belopp angivna i tkr Sidan 5 av 6

10 Villkor Bemyndiganderamen avser fortbildning som genomförs på uppdrag av Statens skolverk samt statsbidrag i enlighet med förordning (2007:222) om statsbidrag för fortbildning av lärare och förordning (2007:223) om uppdragsutbildning för fortbildning av lärare. På regeringens vägnar Jan Björklund Mats Miljand Kopia till Statsrådsberedningen, internrevisionen Finansdepartementet, budgetavdelningen Finansdepartementet, enheten för kommunal ekonomi Regeringskansliets förvaltningsavdelning, ekonomienheten Riksrevisionen Riksgäldskontoret Ekonomistyrningsverket Sidan 6 av 6

11 Regeringsbeslut I:1 Utbildningsdepartementet U2007/4636/SAM/G (delvis) U2007/6310/G Statens skolverk Alströmergatan STOCKHOLM Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende Statens skolverk Riksdagen har beslutat om Statens skolverks verksamhet för budgetåret 2007 (prop. 2006/07:1, utg.omr. 16, bet. 2006/07:UbU1, rskr. 2006/07:54, prop. 2006/07:100, utg.omr. 16, bet. 2006/07:FiU21, rskr. 222). Med ändring av regleringsbrevet för budgetåret 2007 avseende Statens skolverk beslutar regeringen att regleringsbrevet skall ha följande lydelse i nedan angivna delar. FINANSIERING 5 Anslag 5.1 Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr) Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning 25:81 Fortbildning av lärare (Ramanslag) Postadress Telefonväxel E-Post Stockholm Besöksadress Telefax Drottninggatan

12 Villkor för anslag 25:81 ap.1 Fortbildning av lärare Bidrag lämnas i enlighet med förordningen (2007:222) om statsbidrag för fortbildning av lärare samt för att finansiera sådan fortbildning som genomförs av universitet och högskolor på uppdrag av Skolverket (dnr 2007/3168/S). Av tilldelade medel från anslagsposten får Skolverket disponera högst kronor för att täcka verkets kostnader för administration samt uppföljning av fortbildningsinsatserna. Med undantag från Ekonomistyrningsverkets föreskrifter till 16 andra stycket anslagsförordningen (1996:1189) får Skolverket i förskott betala del av eller hela ersättningen till universitet eller högskolor som bedriver fortbildning på uppdrag av Skolverket. På regeringens vägnar Jan Björklund Mats Miljand Kopia till Statsrådsberedningen, internrevisionen Finansdepartementet, budgetavdelningen Finansdepartementet, enheten för kommunal ekonomi Regeringskansliets förvaltningsavdelning, ekonomienheten Riksrevisionen Riksgäldskontoret Ekonomistyrningsverket Sidan 2 av 2

13 Regeringsbeslut I: U2007/7558/SV Utbildningsdepartementet Statens skolverk STOCKHOLM Uppdrag till Statens skolverk att svara för fortbildning av lärare inom svenskundervisning för invandrare Regeringens beslut Statens skolverk får i uppdrag att i enlighet med förordningen (2007:223) om uppdragsutbildning för fortbildning av lärare uppdra åt lärosäten att genomföra akademisk fortbildning för lärare inom svenskundervisning för invandrare (sfi) i ämnet svenska som andraspråk. Av förordningen (2007:222) om statsbidrag för fortbildning av lärare följer att Skolverket ska svara för administrationen av det statsbidrag som utgår för lärare som deltar i fortbildning. Vid genomförandet av dessa uppgifter ska nedanstående gälla för den del som avser fortbildning av sfi-lärare. Syftet med den fortbildning som genomförs på uppdrag av Skolverket ska vara att stärka sfi-lärares ämnesteoretiska och ämnesdidaktiska kompetens i ämnet svenska som andraspråk för att därigenom öka elevers måluppfyllelse. Med sfi-lärare avses lärare som undervisar inom sfi. Det ankommer på rektor och skolhuvudman att utifrån sitt verksamhetsansvar bedöma hur det statliga erbjudandet ska utnyttjas för att åstadkomma en ökad måluppfyllelse i verksamheten. Den fortbildning som genomförs på uppdrag av Skolverket ska avse ämnet svenska som andraspråk och ska bedrivas av sådana lärosäten som besitter stor och ändamålsenlig kompetens inom ämnet. Uppdrags-utbildningen ska således inte begränsas till att omfatta endast lärosäten som bedriver lärarutbildning. Skolverket ska verka för att uppdragen ges till universitet och högskolor på ett sådant sätt att hög tillgänglighet och regional spridning uppnås. Postadress Telefonväxel E-post: Stockholm Besöksadress Telefax Drottninggatan

14 2 Genomförande och redovisning av uppdraget Skolverket ska vid köp av fortbildning utgå från huvudmännens prioriteringar och önskemål. Skolverket ska samråda med Myndigheten för skolutveckling när det gäller överföring av information om de olika fortbildningsinsatser som Myndigheten för skolutveckling tidigare genomfört. I den mån Skolverket bedömer att behov föreligger ska Myndigheten för skolutveckling enligt uppdrag i sitt regleringsbrev för budgetåret 2008 bistå Skolverket i arbetet med uppdraget. Skolverket ska även samråda med Specialpedagogiska institutet, Högskoleverket och andra myndigheter som berörs av Skolverkets uppdrag. Skolverket ska lämna delrapporter om verksamhetens inriktning och omfattning till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) i årsredovisningen för åren 2008, 2009 och En slutrapport om verksamhetens inriktning, omfattning och resultat samt en ekonomisk redovisning ska lämnas senast den 1 maj Ärendet Resultaten i sfi måste förbättras. Sfi har både en stor andel studieavbrott och en stor andel studerande med mycket långsam progression. Forskning och utvärderingar visar att lärares kompetens är en viktig faktor för den enskildes resultat. Skolverkets nationella utvärdering av grundskolan 2003 (rapport 250, 2004), NU-03, visar att det är viktigt för elevens lärande och resultat att läraren har såväl lärarutbildning som utbildning i det ämne han eller hon undervisar i. Trots att utvärderingen gäller grundskolan bedöms resultaten vara applicerbara även på sfi. Enligt statistik från Statistiska centralbyrån för hösten 2005 hade endast 11 procent av sfi-lärarna ämneskompetens motsvarande 40 poäng i svenska som andraspråk. Behoven av fortbildning varierar mellan olika utbildningsverksamheter och huvudmän. Det är därför av stor vikt att inventeringar av de mest prioriterade fortbildningsbehoven för att öka deltagarnas måluppfyllelse sker löpande i dialog mellan lärare och rektor. Den fortbildningen som genomförs på uppdrag av Skolverket kommer dock inte helt att kunna motsvara det varierande fortbildningsbehov som finns bland sfi-lärare. Det är därför viktigt att det för sfi-lärare finns möjligheter att delta i annan akademisk fortbildning i svenska som andraspråk än den som genomförs på uppdrag av Skolverket. De bör då samtidigt komma i åtnjutande av samma förmåner som de lärare som deltar i fortbildningssatsningen. Sfi-lärare som deltar i sådan utbildning som genomförs på uppdrag av Skolverket kan i enlighet med förordningen om statsbidrag för fortbildning av lärare få ersättning för den lön som läraren avstår från om han eller hon är tjänstledig för att delta i utbildningen. Detsamma gäller sfi-lärare som deltar i en fortbildning i svenska som andraspråk som anordnas av ett

15 3 universitet eller en högskola, men som inte genomförs på uppdrag av Skolverket. Regeringen har i budgetpropositionen för 2008 föreslagit att anslaget 25:11 Fortbildning av lärare ska förstärkas med 22 miljoner kronor för 2008 och beräknar en utgiftsram för insatsen på 22 miljoner kronor för 2009 och 17 miljoner kronor för år Regeringen avser att återkomma med ytterligare anvisningar om finansieringen i regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende Skolverket. På regeringens vägnar Jan Björklund Johanna Fryksmark Kopia till Justitiedepartementet Finansdepartementet BA, EA, KE Riksrevisionen Myndigheten för skolutveckling Specialpedagogiska institutet Specialskolemyndigheten Sveriges Kommuner och Landsting

Regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende Arbetsförmedlingen

Regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende Arbetsförmedlingen Regeringsbeslut 15 Arbetsmarknadsdepartementet 2010-12-22 A2010/3165/A A2010/3304/ADM (delvis) Arbetsförmedlingen 113 99 STOCKHOLM Regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende Arbetsförmedlingen Riksdagen

Läs mer

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Specialdestinerade statsbidrag Ett sätt att styra mot en mer likvärdig skola?

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Specialdestinerade statsbidrag Ett sätt att styra mot en mer likvärdig skola? riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Specialdestinerade statsbidrag Ett sätt att styra mot en mer likvärdig skola? rir 2014:25 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift

Läs mer

Ett lyft för den som vill

Ett lyft för den som vill 2010:12 Ett lyft för den som vill Utvärdering av den statliga satsningen på fortbildning av lärare MISSIV DATUM DIARIENR 2010-05-24 2008/23-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2008-01-24 U2008/450/S Regeringen Utbildningsdepartementet

Läs mer

Uppdrag att ta fram förslag på delmål samt en struktur för uppföljning inför en handikappolitisk strategi

Uppdrag att ta fram förslag på delmål samt en struktur för uppföljning inför en handikappolitisk strategi Regeringsbeslut III:5 2010-05-27 S2010/4319/ST (delvis) Socialdepartementet Boverket Box 534 371 23 Karlskrona Uppdrag att ta fram förslag på delmål samt en struktur för uppföljning inför en handikappolitisk

Läs mer

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Statens dimensionering av lärarutbildningen utbildas rätt antal lärare?

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Statens dimensionering av lärarutbildningen utbildas rätt antal lärare? riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Statens dimensionering av lärarutbildningen utbildas rätt antal lärare? rir 2014:18 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att

Läs mer

Lika betyg, lika kunskap?

Lika betyg, lika kunskap? En uppföljning av statens styrning mot en likvärdig betygssättning i grundskolan RiR 2011:23 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs av staten.

Läs mer

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 2016 Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Annonsbyrå Tryck: Edita Västra Aros, Västerås, 2011 Foto: Ester Sorri Artikelnummer:

Läs mer

Med rätt att välja. flexibel utbildning för elever som tillhör specialskolans målgrupp. Delbetänkande av Utredningen om en flexibel specialskola

Med rätt att välja. flexibel utbildning för elever som tillhör specialskolans målgrupp. Delbetänkande av Utredningen om en flexibel specialskola Med rätt att välja flexibel utbildning för elever som tillhör specialskolans målgrupp Delbetänkande av Utredningen om en flexibel specialskola Stockholm 2011 SOU 2011:30 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Sveriges lantbruksuniversitet

Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Sveriges lantbruksuniversitet Regeringsbeslut 19. 2008-12-11 Jo2008/3942(delvis) Jordbruksdepartementet Sveriges lantbruksuniversitet Box 7070 750 07 UPPSALA Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Sveriges lantbruksuniversitet

Läs mer

Utbildning och. universitetsforskning

Utbildning och. universitetsforskning Utbildning och 6 universitetsforskning Förslag till statsbudget för 999 Utbildning och universitetsforskning Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut...7 2 Lagförslag... 2. Förslag till lag om

Läs mer

Uppföljning av den nationella handlingsplanen för de mänskliga rättigheterna. Regeringens skrivelse 2005/06:95

Uppföljning av den nationella handlingsplanen för de mänskliga rättigheterna. Regeringens skrivelse 2005/06:95 Uppföljning av den nationella handlingsplanen för de mänskliga rättigheterna Regeringens skrivelse 2005/06:95 7 februari 2008 TU3UT TUSveriges TU4UT TURättighetsfrågorUT... TU5UT TUOrganisation TU6UT TUAttitydpåverkande

Läs mer

riksrevisionen granskar: etablering och integration Att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens Rätt insats i rätt tid?

riksrevisionen granskar: etablering och integration Att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens Rätt insats i rätt tid? riksrevisionen granskar: etablering och integration Att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens Rätt insats i rätt tid? rir 2014:11 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska

Läs mer

Statliga insatser för akademiker med utländsk utbildning

Statliga insatser för akademiker med utländsk utbildning Statliga insatser för akademiker med utländsk utbildning förutsägbara, ändamålsenliga och effektiva? RiR 2011:16 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som

Läs mer

Regeringens proposition 2014/15:45

Regeringens proposition 2014/15:45 Regeringens proposition 2014/15:45 Utbildning för nyanlända elever mottagande och skolgång Prop. 2014/15:45 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 december 2014 Stefan

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende Trafikverket inom utgiftsområde 22 Kommunikationer. 1 Mål och återrapporteringskrav

Regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende Trafikverket inom utgiftsområde 22 Kommunikationer. 1 Mål och återrapporteringskrav r REGERINGEN Näringsdepartementet Regeringsbeslut 118 2010-03-31 N2009/9577/KLS (delvis) N2010/2079/TE N2010/2314/TE Trafikverket 781 89 BORLÄNGE Regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende Trafikverket

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende länsstyrelserna

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende länsstyrelserna Regeringsbeslut IV:15 Socialdepartementet 2013-12-19 S2012/2774/SFÖ S2013/1408/SFÖ S2013/8584/SAM länsstyrelserna Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende länsstyrelserna 5bilagor Riksdagen har beslutat

Läs mer

Ingen aning utan uppföljning hur 20 kommuner följer upp sin v u xen utbi ld n i ng

Ingen aning utan uppföljning hur 20 kommuner följer upp sin v u xen utbi ld n i ng Kvalitetsgranskning Rapport 2009:4 Ingen aning utan uppföljning hur 20 kommuner följer upp sin v u xen utbi ld n i ng www.skolinspektionen.se Skolinspektionens rapport 2009:4 Diarienummer 2008:376 Stockholm

Läs mer

Allmänna bidrag till. kommuner

Allmänna bidrag till. kommuner Allmänna bidrag till 25 kommuner Förslag till statsbudget för 1999 Allmänna bidrag till kommuner Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut...5 2 Lagförslag...7 2.1 Förslag till lag om ändring

Läs mer

Alla skolor ska vara bra skolor

Alla skolor ska vara bra skolor 2015-07-02 PM Miljöpartiet Alla skolor ska vara bra skolor Sammanfattning Många elever möter en riktigt bra skola i Sverige med kunniga och engagerade lärare. En skola där de uppmuntras och stimuleras

Läs mer

Centrala studiestödsnämnden

Centrala studiestödsnämnden 2012:8 Centrala studiestödsnämnden finansiering och fortsatta effektiviseringar MISSIV DATUM DIARIENR 2012-02-21 2011/106-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2011-04-14 U2011/2585/SV Regeringen Utbildningsdepartementet

Läs mer

Konst- och kulturutbildningar samt nya yrkeshögskoleutbildningar

Konst- och kulturutbildningar samt nya yrkeshögskoleutbildningar Remisspromemoria 2011-06-01 U2011/3561/SV Utbildningsdepartementet Konst- och kulturutbildningar samt nya yrkeshögskoleutbildningar Ett anpassat regelverk för de kompletterande utbildningarna 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Budgetunderlag 2016 2018 för. Upphandlingsmyndigheten. Dnr Fi S 2014:19/2015/9 2015-03-04

Budgetunderlag 2016 2018 för. Upphandlingsmyndigheten. Dnr Fi S 2014:19/2015/9 2015-03-04 Dnr Fi S 2014:19/2015/9 2015-03-04 Utredningen om inrättande av Upphandlingsmyndigheten S 2014:19 Budgetunderlag 2016 2018 för Upphandlingsmyndigheten I enlighet med förordning (2000:605) om årsredovisning

Läs mer

Examenspremier till vissa lärare

Examenspremier till vissa lärare Promemoria 2014-06-17 U2014/4064/SF Utbildningsdepartementet Examenspremier till vissa lärare 2 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Det finns en stor brist på utbildade lärare inom vissa områden...

Läs mer

2014-09-02 U2014/5176/S

2014-09-02 U2014/5176/S Promemoria 2014-09-02 U2014/5176/S Utbildningsdepartementet Vissa skollagsfrågor Del 2 2 Förord Skollagen (2010:800) trädde i kraft den 1 augusti 2010 och har tillämpats på utbildning och annan pedagogisk

Läs mer

Utvärdering av två kompletterande lärarutbildningar ULV och VAL I

Utvärdering av två kompletterande lärarutbildningar ULV och VAL I Rapport 2012:7 R Utvärdering av två kompletterande lärarutbildningar ULV och VAL I www.hsv.se Rapport 2012:7 R Utvärdering av två kompletterande lärarutbildningar ULV och VAL I Högskoleverket Luntmakargatan

Läs mer

Fri att leka och lära

Fri att leka och lära Fri att leka och lära ett målinriktat arbete för barns ökade säkerhet i förskolan Betänkande av utredningen Barns säkerhet i förskolan Stockholm 2013 SOU 2013:26 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst.

Läs mer

Kompetensförsörjningen - en nyckelfråga för skola och förskola

Kompetensförsörjningen - en nyckelfråga för skola och förskola 2015-06-12 1(18) Dnr 402 2014:4207 Kompetensförsörjningen - en nyckelfråga för skola och förskola Sammanfattning Sverige står inför en förväntad brist på utbildade behöriga lärare och förskollärare de

Läs mer

Till statsrådet Lars Leijonborg

Till statsrådet Lars Leijonborg Till statsrådet Lars Leijonborg Genom beslut den 2 maj 2007 av statsrådet Lars Leijonborg, uppdrog Regeringskansliet åt hovrättsassessorn Therese Larsson att biträda Utbildningsdepartementet med att utarbeta

Läs mer

Uppdrag om kompletterande utbildningar avslutad utländsk juristutbildning

Uppdrag om kompletterande utbildningar avslutad utländsk juristutbildning Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Mattias Wickberg Utredare 010 4700366 mattias.wickberg@uhr.se PM BILAGA Diarienummer 1.1.1 172 2014 Datum 2014 06 04 Postadress Box 45093

Läs mer

2aO -12-30*061401. Regeringsbeslut 111:3. 2008-12-18 UF2008/14589/USTYR (delvis) UF2008/ 14588/PLAN (delvis) REGERINGEN. Utrikesdepartementet

2aO -12-30*061401. Regeringsbeslut 111:3. 2008-12-18 UF2008/14589/USTYR (delvis) UF2008/ 14588/PLAN (delvis) REGERINGEN. Utrikesdepartementet 2aO -12-30*061401 Regeringsbeslut 111:3 REGERINGEN Utrikesdepartementet 2008-12-18 UF2008/14589/USTYR (delvis) UF2008/ 14588/PLAN (delvis) Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete Valhallavägen

Läs mer