I. Järnvägs-, post-, telegraf- och telefonunderrättelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "I. Järnvägs-, post-, telegraf- och telefonunderrättelser"

Transkript

1 ö anan, Järn vägsunderrättelser. ( ] I. Järnvägs-, post-, telegraf- och telefonunderrättelser. [4915J Jä rnvägsunderrättelser. Inom Stockholms stads område äro följande järn tioner och hällplatser vid linjerna Stockholm-e-Guestas. vägsstationer belägna: Stocknotms central, vid Vasagatan; och Stockholm-Uppsala. Stockholms norra, vid norra Bantorget; Karl- Kupollgbiljetter gällande tre månader för resor inom, berg, vid Rörstrandsvägen ; Norrtull, vid Solnavägen ; landet knnna efter föregäende beställning erhållas il..' Stocklwlms östra, vid Valhallavägen; Stockholms stadsg&rd, expeditionen för kombinerade biljetter vid Central- i Stads gärden, (med expeditionslokaler i huset stationen;* för dessa biljetter gälla i öfrigt samma n.:o 1.0 D. b. därstädes); Saltsjöbadens järnvägsstauon, bestämmelser Bom för vanliga enkla biljetter. 1 Stadsgårdell och Stockholms södra, vid Ban- So/vagnar, I, II och III klass, gå i nattågen å visaa gårdsgatan. Därjämte finnas af statens järnvägar linjer, angående hvilka hänvisas till gällande tid-, inrättade inlämningsställen för a/gående ilgods i husen tabell, och meddelas med afseende på dessa vagnarföljande: -n:o?? (f. d. 45 O), Karlavägen./..Ycrrtullsgatan. och i n:o 8 A I klass sofkupe har i helkupå tvä, i halfkupä en, [4916] Befordring af resande. liggplats, II klass i helkupe fyra och i halfkupe tvä liggplatser, III klass i helkupa sex och i half'kupe; Persontrafik ombesörjes icke af stationerna Stock- tre liggplatser. holms norra och Stockholms stadsgård. Af Btock- För sofplats erlägges utöfver vanligt biljettpris 10: holms östra expedieras resande endast till och från 70 kr. i I, 5:35 kr. i II och 2: 50 kr. i III klassens, Rimbobanans stationer och af Saltsjöbadens järn- vagn pr natt. För direkt färd i den mellan Stock.. vägs station endast till och från denna järnvägs holm och Berlin gående sofvagnen utgår sofplatsstationer. afgiften med 17:80 kr. i I klass och 8: 30 kr. i II 1öfriga stationer expedieras resande och resgods klass. till och från alla i svenska samtrafiken deltagande Mot denna afgift är resande, som så önskar, bejärnvägar, samt dessutom å Stockholms centratetatton rättigad att å sin sofplats medtaga ett barn, som", till och från vissa stationer i utlandet. innehar hall"biljett till ifrägavarande vagnsklass (dock Vid Centralstationen finnes en särskild a/delning ej i de direkta sorvagnarna till ysklaud). 'fvå barn.' för expedition aj lokaltågen norrut och till Västerås för hvilka erlagts half afgift, äga att mot lösen af en belägen vid stationshusets norra ända. Vid sofplatsbiljett gemensamt begagna en sotplats. denna»lokalstation» afgä och ankomma alla "täa Sofvagnsplats i de frän Stockholm afgäende tågen, som enl. gällande tidtabell hafva sin slutpunkt ell~~ beställes i biljettexpeditionen vid Centralstationen. i omvänd riktning sin utgångspunkt, vid någon af livarvid sofplatsafgiften genast erlägges. Per tele. stationerna Järfva, Väsby, Sundbyberg, Spånga, fon (riks. 8364) får beställning ske endast under- Riddersvik eller Kungsängen. loppet af dagen omedelbart före den natt, sofplat. Biljettförsäljningen vid Stockholms stationer bör. sen skall begagnas, och skall sålunda beställd sof-, jar: för snäll-, person. och blandade tåg 30 minu- plats vara utlöst senast 4 timmar före resp. tågs at-, ter, för godståg senast 15 minuter före tågets utsatta afgängstid. gäng. III kl. sofvagnar gå endast i tägen på Öfre Korr-, Som biljetter till ett flertal stationer vid enskilda järnvägar äfvensom till längre bort belägna mindre land. llestaurationsvagn medföres i dagsnälltågen ä statsstatsbanestationer ej finnas tryckta utan måste ut- banans linjer Stockholm-Göteborg och Stockholm. skrifvas, bör köpare af dylik biljett, för att med viss- -Malmö. I det mellan Stockholm och Göteborg het knnna påräsna erhåtla sådan, därom framställa öfver Ludvika gäende dagsnälltäget mediores äfven: begäran senast 15 minuter före resp. tägs afgäng. sådan vagn. Anmärkning mot oriktig biljett och växliu(j skall Abonnemang af hel vagn eller vagnsafdelning il oenast, innan biljettköparen lämnar luckan,jramstäl- tåg sker hos stationsinspektoren å tågets utgångs-.. tas, emedan intet a/seende därå sedermera fästes. station. Beställning å hel vagn måste göras 24 tim- För barn, som fyllt 3 men ej 12 år, löses biljett mar och ä vagnsafdelning minst en timme före. mot hall" afgift. Barn under a års ålder, som ätföljer tägs afgäng. äldre person, och för hvilket särskild plats ej begä. Sjukvagn ar, särskildt inredda för befordran af sjuka, res, befordras utan afgift och utan särskild biljett. personer, finnas efter rekvisition tillgängliga vid ett I trafik med utlandet (undantagandes med Norge och antal afstatsbanornas stationer, däribland Stockholms. Finland) är åldersgränsen 4 resp. 10 är. Direkta central. Sjukvagn fär vid behof ingä på enskilda. biljetter till halft pris till och från danska stationer järnvägar af samma spårvidd som statsbanorna. I kunna ej lösas för barn mellan 10 och 12 är. Då dylik vagn finnes en afdelning för II och en för IIIt barn mellan 3 och 4 år å danska sträckor befordras kl. För hvarje i vagnen befordrad sjuk person Iösas, afgiftsfritt, utfärdas i trafik med Danmark biljetter två biljetter och för hvarje ytterligare resande i för dylika barn endast till vederbörande gräns- vagnen en biljett till vederbörande vagnklass. l\iinsta.: station. afgift för sjukvagnen är dock 5 kr. till hvarje i trans- För afbrott i resa gälla särskilda bestämmelser porten deltagande järnväg. om hvilka underrättelse kan erhåll as genom veder' För erhållande af dylik plats skallläkareintyg, att börande upplysnings- eller biljettexpedition. den sjuke är i behof af transport i sjukvagn, tore-..~f&nad8biljetter, II och III klass, gällande för ä tes. biljetten namngifven persons resor med alla ordina.i----- rie bantåg (vid färd med snälltåg dock endast mot * Innehafvare af kupongbiljett äger att utan vi. lösen af vanlig tilläggsbiljett) under ett visst antal dare formaliteter atbryta sin resa ä hvarje kupong", hela månader å en viss bansträcka, erhållas å sta begynnelse- eller slutstation äfvensom å sådan meltinnerna efter förut gjord rekvisition. lanstation, hvarifrån den resande skall resa in p;\ Partibiljetter, II och III klass, gällande för 20 enkla sidolinje och åter il kuponger, som finnas insatta :\. resor, försäljas år Stockholms centralstation till sta- biljetten. Brand- och lifförsäkrings-aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

2 { ] L Järnvägs-, posto, telegrat- och telefon-underrättelser. Biljetter till utlandet säljas ä Centralstationen till föl-ivid attämnas velocipedbiljett till vederbörande sta- ~jande platser: Amsterdam, Antwerpen, Basel, Ber- tian. Velocipedbiljett löses i resgodsexpeditionen.gen, Berlin, Bremen, Bryssel, Dresden, Ems, Frank- till pris af 50 öre för ensitsig, tvåhjulig velociped urt a. M., Greifswald, Haag. Hamburg, Hannover, och 1 kr. för annan velociped och är den resande Helsingör. Hull, Jena, Kar'lsbad, Karlsruhe, Kiel, skyldig att där förete sin personbiljett för afstäm p-.kristiania, Köln, Köpenhamn, Leipzig, London, Ly- ling. beck, l\iarienbad, MUnehen, Narvik, Paris, Rostock, För resgods, som icke afhämtas inom 12 dagtim~ Rotterdam, Sassnitz, Stettin, Stralsund, rondhjem, mar (7 f. m.-7 e. m.) efter ankomsten, erlägges l Warnemlinde, Wien och Wiesbaden, samt till de magasineringsafgift 10 öre pr dag och kolli, dock ~törre stationerna ä de norska järnvägslinjerna. ill minst 25 öre pr sändning. Bergen, Hull, Kl'istiania, London och Paris försäl-..jas såväl enkla som tur- och returbiljetter, till alla 'Öfriga stationer endast enkla biljetter. Kombinerade biljetter. kunna efter förut skedd be" - '!!tällning erhållas ä expeditionen för dylika biljetter {\ Centralstationen. Kombinerad biljett utfärdas icke för resa inom landet, men däremot i fdrbrndelae med :tänderna Danmark, Norge, Finland, yskland, Öster- rike Ungern, Serbien, Rumänien, urkiet, Schweiz, Frankrike, Italien, Belgien, Holland, Luxemburg -och England. Dylik biljett sammansättes blott för resor af minst 1)00 km:s längd och gäller, när sammanlagda längden "af de sträckor, biljetten omfattar, utgör frän 600 t. o. m. 3,000 km., 60 dagar, när väglängden utgör 1'rän 3,001 t. o. m 5,000 km. 90 dagar och när väg-.4-ängden öfverstiger 5,000 km. 120 dagar. Frivikt för fall att väglängden öfverstiger 100 km..resgods medgifves icke å dessa biljetter utomlands. Lervande djur förvaras afgiftsfritt vid mottagrringsstationen endast 2 timmar efter ankomsten, därefter Å kombinerad biljett kan resgods endast inskrifvas samma väg och till samma stationer dit fasta biljetter debiteras magasins- ellervagnspengar beräknade p, -"'finna!3: inrättade. Resgodset kan därifrån ompolletteras. timme. Förteckning öfver vederbörande kuponger (Ver- [4919J Ilgods. -zeichniss der Fahrscheine flir zusammenstellbare Ilgods kan ajsändas frän samtliga Stockholms stationer med undantag af Stockholms norra. Ilgods Fahrscheinhefte) med tillhörande karta säljes å. sta- -Uonen till pris af 1 kr. till station å Stockholm-Raslagens järnvägar o. till Centralstationens expedition för kombinerade bil- station å Stockholm-Saltsjöbanans järnväg skall inlämnas il resp. Stockholms Östra station o. Saltsjö-.jetter-, hvilken äfven meddelar upplysningar rörande persontrafiken, dock 'icke angående Ioltaitrafiken hälles 'uppen söckendagar 9 f. m. till 8 e. m., sön- och helg- -dagar f. m. och 1-3 e. m. (elefoner: Järnvägen 72 och Riks 8365.) ] Resgods. Enkla och tur- och retnrbiljetter inom landet samt kupongbiljetter berättiga till afgiftsfri pollettering af '25 (ii. barnbiljett 12) kg. resgods. Däremot fär res-.,,,ods icke afgiftsfritt medföras ä mänadsbiljetter 'och partibiljetter. För trafiken med utlandet gälla ~8ärskilda bestämmelser. ill Stockholm ankommande resgods kan afhämtas omedelbart efter dess urlastning nr tåg. För tnllpliktigt resgods frän utlandet finnes vid Centralstationen en särskild afdelning, hvilken hålles öppen för tullvisitering vid alla tider, då tåg med direkta förbindelser frän utlandet -ankoruma samt dessutom mellan kl. 12 och 1 söcken- "dagar. Expeditionerna för afgående resgods öppnas och ~tängas samtidigt med biljettluckorna; och bör resgods till utlandet vara inlämnadt minst 15 minuter och annat resgods minst 10 minuter före tågets ut- 'satta afgängstid. Vid resgodsets inlämnande äligger -ägaren att tillika aflämna biljetten för att märkas. 'Sedan vikten blifvit utrönt och likvid erlagd för mö]- Egen befintlig öfvervikt, äterfäs biljetten och erhälles kontramärke, försedt med samma nummer, som är ~satt resgodspersedlarna. Från resgods, som inlämnas, böra äldre resgodsmärken vara borttaana, emedan 'sådana lättföranledafelsändning. Resgods utlämnas på bestämmelsestationen till den resande eller hans "Ombud mot återställande af erhållna kontramärken. ~:rdlig adress å resgodset underlättar dess säkra transport. För effekter, som af resande medtagas i vagnen, ensvarar icke järnvägsförvaltningen. Veloci-peder, som föl' personligt bruk medföras, -ernottagas till befordran i resgodsmagasinet, hvar- [4918J ransport af lefvande djur. För hundar, kattor och dylika djur, hvilka. skola befordras ä järnväg, i bur eller koppel, löses hundbiljett för hvorje djur i biljettexpeditionen. Priset för sådan biljett är detsamma som för en half tredje klassens personbiljett. Andra mindre husdjur i burar befordras såsom il- eller fraktgods efter särskild fraktberäkning. Hästar och större djur transporteras i särskilda vagnar, hvarvid i allmänhet beräknas att sex hästar eller åtta nötkreatur kunna inlastas i en vagn. I hvarje, för transport af lösa djur använd vagn är ägaren berättigad att afgiftsfritt medsända till bestämmelsestationen en vårdare. Vid större djursändningar ;ir ägaren skyldig medsända minst en vårdare för hvar tredje vagn, dock endast i det banans station Stadsgärden. Vid ilgodsexpeditionerna i n:o.7 (f. d. 45 C) Karlavägen och n:o SA Norrtullsgatan äfvensom vid expeditionen i Stadsgärden n:o 10 fä dock icke ilgodskollin af högre vikt än ;;0 kg. för befordran inlämnas. Frakten för ilgods beräknas efter vikt, med afrundning af vikten för lättare, enstaka kollin till 2, 5 och 10 kg. och för tyngre sändningar till närmast högre tiotal kg. Ilgods, som skall befordras med visst tåg, måste vara inlämnadt il Stockholms Central senast 1 timme o. öfriga stationer en half timme före ifrågavarande tägs afgängstid.. Ilgods ankommer till samtliga Stockholms stationer med undantag af Stockholms norra samt expeditionerna n:o 77 (f. d. 45 e) Karlavagen och 8A Norrtullsgatan. ullpliktigt ilgods ankommer nutid till Stockholm norra. Ilgods, som ankommer till någon af stationerna Stockholms central, södra eller östra, utsändes omedelbart efter ankomsten genom expressbyrån till adressaten om bostadsadr. finnes uppgirven. Frän öfriga stationer underrättas emottagaren genom utsänd»notis» om godsets ankomst. För ilgods, som ej afhämtas inom 12 dagtimmar (7 f. m.-7 e. m.) efter ankomsten, erläggas magasinspengar enl. taxa. Minsta afgift är 25 öre pr sändning. [49 20J Fraktgods. Vid transport ä järnväg indelas fraktgods i: styckegods och vagaslastgods. Som styckegods betraktas hvarje försändelse, hvars vikt icke uppgår till 2,500 kg., och som vagnslastgods hvarje försändelse, hvars vikt uppgår till, eller hvars frakt beräknas för minst 2,500 kg. Styckegods kan a/sändas från samtliga Stockholms stationer med undantag af Centralstationen, Karlberg och statsbanornas station i Stadsgården. Frakten för styckegods beräknas efter en minsta vikt af 40 kg. och därntöfver för jämna tjngotal kg. Styckegods ankommer till samtliga Stockholms sta- Enkla och tur och retur, de förstnämnda kunna tioner med undantag af Centralstationen, Karlberg. j utfärdas till Frankrike, Italien, SCh,,,,:eizo, Norge.. och Stockholm Stadsgården. Brand- och Liffdrsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

3 Jårnvägsunderrättelser, ill Stockholms Norra station ankommer allt tullpliktigt gods. ill Stockholms norra station ankomm-ande stycke..gods utsändes genom expressbyrån till adressaterna -orn bostadsadress finnes uppgifven, och genom no- -tis till de adressater som afsagt sig utsändningen genom expressbyrån. öfriga stationer underrätta emottagaren genom..utsändande af»notdaa om ankomsten af gods. Ar godset ej afhämtadt inom 12 [ J till rekvirentens disposition, debiteras vagnspengar med 25 öre i timmen, dock högst 3 kr. pr dygn. Vid vagnbrist kan den fria lastningstiden afkortas till 6 dagtimmar. Vagnslastgods ankommer till samtliga Stockholms stationer med undantag af Stockholms central och Karlberg. Allt tullpliktigt vagnslastgods ankommer till Stockholms Norra station. Underrättelse om ankomsten af gods delgifves mottagaren genom utsänd»notts». Vagnarna skola vara lossade senast 12 dagtimmar (7 f. m.-7 e. m.) efter den tidpunkt, då vagnen blifvit inväxlad till den plats inom stationsområdet, där varorna skola afhämtas. För transport a/ å.kdon, båtar och lik samt af lokomotiv och järnvägsjordon gälla särskilda bestäm- <lagtimmar (7 f. m.-7 e. m.) efter dess ankomst får emottagaren erlägga magasinspengar enl. taxa. Minsta.afgift är 25 öre pr sändning. För en inskrifningsafgift af 10 öre, hvdlken erlägges vid inlämningen pr återgående sändning, få tomkärl ooh tomsäckar, som varit använda för transport af smäkreatur, födoämnen, salt, spannmål, gryn, mjöl, frö, gödningsämnen, foderämnen och träkol, återgå frän emottagnings- till afsändningsstationen, när åter- metser, om hvilka underrättelser lämnas a/ vederbörande station eller godsexpedition. ullgods. ullexpeditionen för il- och fraktgods sandandet sker inom åtta dagar, räknadt från varans samt vagnslastgods å Stockholms norra station hålles öppen hvardagar kl. 9 f. m.-4 c. m. under de. ankomst, På samma villkor få rep, 80m användts vid hö- och halmtransporter, vedmått, presenningar, cember-februari samt kl. 9 f. m.-5 e. m. under basrauattor och kreatursbindslen återsändas till af- mars-november..sändningsstationen. För tomfat och andra kärl samt lådor, hvilka inom 30 dagar återsändas till station, (4921J Efterkraf. Upplagstid. från hvilken de ankommit fyllda, beräknas frakten efter billigare tariff. Hemforsling. Vagnslastgods kan a/sändas från samtliga Stock- Godsförsändelser kunna af arsandaren beläggas med "holma stationer med undantag af Stockholms central ef terkraf, hvilka inkasseras genom järnvägens försorg, mot en provision af en procent af efterkrafs- -och Karlberg. Vid Stockholms norra station -expedieras icke i vagnslaster bensin, bleckaffall, bleck, beloppet. För utbetalande af efterkrafsbeloppen å plåt,.bleckslageriarbeten, bleckvaror, bly, biyplå t, försändelser fr&n Stockholms central och norra finnes buteljer cement och arbeten därat', fotogen, fältspat, inrättad en särskild expedition i huset n:o 68 Klarabergsgatan, hvilken hälres öppen för allmänheten 'gips och gipssten, glas, grafvårdar, hudar, järn och stål, koks, koppar, plåt och tråd, krita, kvarnstenar, söckendagar från 10 f. m. till 1 e. m. Efterkraf å lera, lump, rnaskiner och maskingods, metaller i försändelser frän öfriga stationer och expeditioner tackor, oljor och smörjor alla slag, petroleum, skrot, utbetalas ä afsändningsstationen resp. expeditionen. slagg och slaggsten, snickeriarbeten till byggnader, rafikant är berättigad att för alla godsslag (med stenkol, talg, tenn, träkol och träkolstybb, träsyra, undantag af lefvande djur) beräkna den fria lastntngs., lossniugs- eller upplagstiden idagtimmar kreatursben, grus, gödsel, stallströ. halm, hö, kalk, sand, sten, tegel, torf, torfströ, torfmull, trävaror d. v. s. fr. 7 f. m. till 7 e. m. söckendagar. Se.dan och vassrör. Dessa varuslag få lastas och lossas den afgiftsfria tiden utlupit, erlägges för lefvande vid Norrtull eller Albano. Frakten för vaguslast- djur en magasinsafgift en!. taxa för hvarje påbörjad gods beräknas efter en minsta vikt af 2,500 kg. Vikten for vagnslastgods afrundas till närmast högre hvarvid sön- och helgdagar äfven medräknas. Dock timme och för annat gods för hvarje börjadt dygn, 100 tal kg. M nsta afgift för transport af en vagnslastsändning är 5 kr. helgdagar samt tiden fr. 7 e. m. till 7 f. m. endast erläggas vagns- och presenningspengar för sön- och Föl' transport af möbler o. d. kan hel vagn på aärgkilda villkor förhyras. För vagnslastsändning måste Sistnämnda undantag gäller icke i fråga omlefvande om fristen öfverkridits med mera än 12 dagtimmar vagn på förhand b vstäflas. djur. rafikant, som icke önskar få sitt gods hemforsladt af expressbyrån, skall därom göra skriftlig.. Vagnbeställning bör ske före kl. 12 middagen s?ckendagen före lastningsdagen, helst skriftligt enllgt formulär, och anses förfallen, om lastning ej på- anmälan å vederbörande station eller expedition. börjats inom 12 dagtimmar efter det vagn erhållits. [4922J Expeditioner. Stationsföreståndaren kan fordra en deposition af 3 Expeditioner för Il- och fraktgods hållas i regel.kr; pr beställd vagn, som förverkas, om vagnen ej öppna för allmänheten alla söckendagar mellan 7f. ffi. bltr använd, och är berätt gad att mottaga vagnbesällning muntligen eller pr telefon samt göra an- i 77 (f. d. 45 OJ Kartavägen och 8A Norrtullsgatan, och 7 e. m. Undantag härifrån utgöra: expeditionerna teckning därom, hvilken anteckning vid tvist hal' som hållas öppna mellan 9 f. m. och 6 e. m. Sönoch helgdagar hållas ilgodsexpeditionerna å Central- vitsord. Vid otillräcklig vagntillgång skola vagnar utlämnas i följande ordning: 1) för lik, 2) för Iefvande djur, 3) för ilgods, 4) för fraktgods, som är expeditionen å Södra stationen mellan 7-11 r ffi. stationen öppna '4-10f. m. och 1-6 e. m. och ilgods- underkastadt hastig förstöring, 5) för annat gods. och 1-6 e. m., aua öfriga godsexpeditioner hållas Om beställd vagn icke är färdiglastad senast 12 stängda. Notiser om ankommet gods utsändas icke dagtimmar (7 f. m.-7 e. m.) efter det vagnen ställts under sön- och helgdagar. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

4 [4925] I. Järnvägs-, post-, telegraf- och telefon-underrättelser. Postunderrättelser. [4925J Uppgift å postanstalterna i riket. De med kursiv stil tryckta ecknet t efter postkontors äro postkontor, namn angifver, de öfriga poststationer. att å platsen lokalbrefbäring. finnes anordnad. Af de efter poststationernas namn gjorda beteckningar utmärker: I att poststation tillhör första klassen; II * att " poststation "andra klassen; är vid statens järnväg belägen; ') att poststation hålles öppen endast under viss del af året. v. framför klassbeteckning å poststation betyder vintertiden, s. som-martiden; Efter postortnamnen finnes äfven angifvet det län, inom hvilket postanstalt är belägen.. ill första klassen hänföras sådana poststationer, hvilka äro belägna vid järnväg, eller till och från hvilka post befordras med åkande bud eller med ångfartyg. Vid sådan postanstalt utväxlas icke: assurerade försändelser med högre angifvet värde än 20,000 kronor, för så vidt poststationen icke är belägen vid statsjärnväg, då dit kunna från postkontor sändas penningebref utan inskränkning i beloppet, telegrampostanvisningar, eller paket, hvilkas vikt öfverstiger 10 kilogram; hvarjämte dylik postanstalts befogenhet är begränsad därutinnan, att i fråga om postanvisningar till utrikes ort endast sådana till Danmark och Norge mottagas, samt att i fråga om inkasseringshandlingar dylika till utlandet icke mottagas. ill an d ra k l a s se n hänföras sådana poststationer, till och från hvilka post uteslutande befordras med gående bud (gångpost eller landtbrefbärare). För dylik postanstalt gälla samma inskränkningar som för poststation af första klass, dock med den ändring i fråga om paket, att vikten är begränsad till 1 kilogram för paket i allmänhet och till l' l. kilogram för paket, för hvilket postafgiften redovisas med tjänstefrimärken. fl/i6"" Bokstafven betecknar att å orten finnes telegrafanstalt. Abbekås II Mim IAlsterbro l Klmr Arfslindan I Kpbg Autsarfve l Gotl Basarpö l Östg Abbetorp l Klmr Alsters station l. Arholma l Sthlm Avesta t Kp'pg Baskarp l Skbg Abborrträsk l Nbtn Vrml (Alster) Arild l Mim Axelfors l Alfsb Bastuträskl ovbtn Abisko l ' Nbtn Alters bruk l Nbtn Arjeplog l Nbtn Axeltorp l Krist Beateberg l Skbg Abiskojock lol)nbtn Altuna l Vstml Arkelstorp l Krist Axelvold l, Mim Bedinge l Mim Adelöf l Jkpg Alunda l Ups Arksjö l Vbtn Axhult l Kron Ben qtefore Älfsb Adolfsfors l Vrml Alvastra l Östg Arkösund l Östg Axmar l Gällb Berga l Klmr Afvafors l o Nbtn Ambjörby I Vrml Arlbf l Mim Axvall l Skbg Bergby l Gällb Afvaträsk I V.btn Ambjörnarp l Älfsb Arnebergs l öst~ Backamo l Gbrg Bergfors l o Nbtn Agnesberg l Älfsb Arnemark l Nbtn Backaryd l Blek Berghem I Älfsb Agnäs l Vbtn AmmarnIls v. l, s. Arnäsvall l Vnrl (Ar- Backa station l ohall Bergkvara l Klmr Alanäset l Jmt! II Vbtn näs ) Bergnäsudden l, vår Albano l o Sthlm Anderslöf l Mim Arrie l o Mim Back. Vnrl o. höst II Nbtn Alby lovnri Anderstorp l Jkpg Arvidsjaur l Nbtn Baggetorp I'Södm'l' Bergsbrunna Ivtrpa'I' Alböke l Klmr Andö l Östg Arvika t Vrml Baggå l Vstm Bergsgården l Kpbg Ale l Nbtl). Aneby l, Jkpg Asa l Kron Balingsta I Ups Alfhem l Alfsb Alfta l G lib Angeletad l Kron Asarum l Blek Angskär v. l, s. II Asbysand l Östg Ballersta l Södm Bal'ltngalöfI'eKrtat Bergshamra l Sthlzn Alf oesta Kron Sthlm Aska I Östg Balsby l Krist Bergsholmen I'Vbtn AIgutsboda l Kron Ankarsrum l Klmr Askeby I östg Bander l Gotl Bergsjö l Gällb AIgutsrum l Klmr Anneberg 10 Hall Asker l Öreb Bankebergl'Östg Bergslund l Kron.Alingsås t Älfsb annelöt l Mim Askersund t Öreb Bankekind I Östg Bergvik l Gällb Allerum II Mim Annerstad II Kron Askeryds kyrkby l Bankeryd l' Jkpg Bernshammar l Almedal I ' Gbrg Anstahyttan l Kpbg Jkpg Banketorp I.kpg Vstm Almnäs l Sthlm Anten l Älfsb Askeröd l Mim Bara l Mim Bersbo l östg Almunge l Sthlm Antnäs l Nbtn Askim I Gbg Barfva I Södm Bestorp l Östg Almvik l Klmr Anundgård l Vnrl Asklanda l Älfsb Barkarby l Sthlm Beted l Vrml Alnaryd l Blek Anundsjö lovnri AsmundtorpI:i\Hm Barkarö II Vstm Bettna l Södm Alnö l Vnrl Apelvik l Gbrg Aspeboda l Kpbg Barkerydsby l Jkpg Biby l Södm Alseda (Alsheda) Aplared l Älfsb Aspeå l ' Vnrl Barkåkra 1 0 Krist Bidalite l Klmr Jkpg Appuna l Östg Aspsele l Vnrl Barlingbo l Got! Bie l Södm AIsen l Jmt! Arooaa t Vstm Aspudden II Sthlm Barsebäcksby l Mim Billarp II Kron AIsjöholm I Kim Arbrå l Gällb Aspäs I Jmt! Barsebäckshamn l Billdal l Gbrg AIstad l Mim Arentorp l Skbg Attarp l Krist Mim Billeberga l Mim Brand- och Lifrdrsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

5 Postunderrättelser, [4926] Billesholms grufva l Bodsjö I Jmt! Brånahult l Klmr Dalby I Mim Edsberg I Öreb Mim Bofors I Öreb Bråta n Skbg Dalfors I Kpbg Edsbordet I Vnrl BiUinge l Mim Bogen n Vrml Bräcke I Jmtl Dalhem I Klmr Edsbro l Sthlm Billingsfors l Älfsb Bograngen I Vrml Bräkne-Hoby I Blek DalkarlsbergIÖreb Edsbruk I Klmr Bingsjö I Kpbg Bogsta I Södm Brändön n Nbtn Dals Högen I Älfsb Edsbyn I Gäfib Birkekärr l Ostg Bohult I Klmr Brännarp I * Hall Dalskog l Älfsb Edsele I Vnrl Biskopskulla I Ups Bohus I Älfsb Brännberg l * Nbtn Dals Lerdal n Älfsb IEdsgatan I Vrml Bispberg l Kpbg Bohus-Björkö I Gbrg Brännfors I Vbtn Dals Rostoc.JrI Älfsb Edshult I Jk:r.g Bispfors I Jmtl Bokenäs I Gbrg Bränninge I Östg Dalstorp l Alfsb Edsleskog l Alfsb Bispgår<ten I * Jmt! Bollebygd I Älfsb Brännland I * Vbtn 'r Dalum l Älfsb Edsvalla I Vrml Bol/nä s t Gällb Brömsebro I Blek Danderyd I Sthlm Edsvära I Skbg lljuf l Mim Bollstabruk I Vnrl Brönnestad I Krist Danielshammar II Efveröd l Krist.Bjurberget I Vrml Bolmen l Kron Brösarp I Krist Östg Ek I Skbg Bjurbäck n Skbg Bolmsö I Jkpg Brötjemark l.ikpg Dannemora l Ups Ekbyvall I Skbg Bjurholm I Vbtn Bomhus I Gällb Bullaren l Gbrg Dannike n Älfsb Ekeberga I Kron Bjursele I Vbtn Bomsartvet IKpbg Bullmark I Vbtn Dannäs I Jkpg Ekeby l Mim Bjursås n Kpbg Bomsund I Jmt! Bunn I Jkpg Degeberga I Krist Ekebybruk I Ups Bjurtjärn (Bjurkärn) Bondstorp (Bonstorp) Bureå l Vbtn Degerjors Öreb Ekedalen I. Skbg n Jkpg Burge I Gotl Degerhamn I Klmr Ekefors I Alfsb l Öreb Bjurå l Nbtn Bor I Jkpg Burgsvik l Gotl Degersej et l * Nbtn Ekeryd l Jkpg Bjuråkec l Gällb Borensberg I.Östg Burträsk I Vbtn Degerön l * Östg Ekerö l Sthlm Bjälbo l östg Borghamn I Ostg Butt!e I Got! Deje l Vrml Ekeskogsby I Skbg Bjälfverud l Vrml Borgholm t Klmr Bya n Skbg Dejeforsbruk l Vrml Ekestad I Krist Bjärges I Got!. Borgstena I Älfsb Byarum I Jkpg Eket l Krist Bjärka-Säby I Ostg ilorgvattnet I Jm Bydalen l Jmtl Delsbo I * Gäfib Ekhult l Klmr l' Bjärlöf I Krist Borgviksbruk I Vr Bygdetrllsk I Vbtn Derorne l Hall Eklången I Södm Bjärnum l Krist Borlänge t Kpbg Bygdeå l Vbtn Dikanäs n Vbtn Ekolsund I Ups Bjärred l Mim Borrby I Krist 'r Bygdsiljum l Vbtn Dingelvik l Älfsb Ekshärad I Vrml Bjärshög I Mim Borstahusen I M Bygget l Hall Dingle I * Gbrg Ek sjö t Jkpg Bjärsjölagård I l\:ilm Byholma l Kron 'r Dingtuna l Vstm Ekskogen I S~hlm Borås t Älfsb Byringe l Södm Diö I Kron Eksund I Ostg Bjärtrå I Vnrl Bosebo l Jkpg Byske l Vbtn Djupadal I Blek Ekträsk I * Vbtn Bjästa l Vnrl Botilsäter I Vrml Bytorp I Hall Djupvik l Gbrg Eldsberga I * Hall Björbo I Kpbg Botsmark I Vbtn Byvalla l * Kpbg l' Djura I Kpbg Eljaröd n KFist Björboholm I Älfsb Bottnaryd I JkI g Byvattnet I Vnrl Djuramåla n Kron Ellekulla, ealekulla Björke n Älfsb Bovallstrandn Gbrg Bålsta I Ups Djurhamn Sthlm Ellenö l Alfsb Björkeberg I Östg Bångbro I Öreb Djurröd n Krist Ellös I Gbrg Björkeryd l Blek Boviken I Vrml BånghammarlÖreb Djursholm * Sthlm Elmhult, se Almhult Björketorp l Älfsb Boxholm l Östg Båst-ad t Krist Djursholms Ösb J ' I Elofsrud I Vrml Björkfors I Östg Brandsmo l Älfsb BåtskllrsnäsINbtn '[ Sthlm Emarp I Jkpg Björkhult I Klmr Brandstorp I Skbg Bäck I Kron Djurslöf l Mim Emmaboda l Klmr Björkliden I * Nbtn Brantevik n Krist Bäckaby I Jkpg Djurås I Kpbg EmmaljungaiKrist Björklinge II Ups Brastad l Gbrg Backaskog I Krist Dockmyr l * Jmt! Emådalen I Kpbg Björksele l Vbtn Brattbäcken I Vnrl Bäckeho n Klmr Docksta l Vnrl Enafors I * Jmt! Björksund I Södm Bratteborg I Jkpg Bäckefors l Älfsb Dofverstorp I Östg Eneboga I Södrn Björkvik l Södm Bratten I Vbtn Bäckseda I Jkpg DomsjöverkenIVnrl Eneryda II Krq,u Björkåbruk l.vnrl Brattfors I Gäfib Bäl I Got! Donsö n Gbrg Engelholm, se Angel- Björna I * Vnrl Braås l Kron Bälgviken I Södm Dorotea I Vbtn holm Björnegårdeu I Skbg Bredaryd I Jkpg Bäljom I Jmt! Dragsmark I Gbrg Enköping t Ups Björneröd I Gbrg Bredbyn I Vnrl Bällö l Jkpg Dref n Kron Enskede I Sthlm Björnlunda I * Södm Bredgrind l Kpbg Bärby I Ups Drefviken I Sthlm Enviken I Kpbg Bredsel I Nbtn Bärfendal I Gbrg Drottningholm I Enånger I Gällb Björnstorp I Mim Bredsjö I Öreb Böda l Klmr Sthlm Eriksdal I Mim Björnänge I Jmtl Bredsätra n Klmr Böketofta I * Mim DrottningskärnBlek Eriksfors I Vnrl Björsäter I östg Bredåkra I Blek Bökö I Kron Drängsered I Hall Erikslund 1* Vnrl Blackstad I Klmr Bredäng n Blek Bönan l Gällb Drömme l Vnr Erikstad I Alfsb Blankaholm I Klmr Brintbodarna I Kpb Börringe I MIm Dufed I * Jmtl Eringsboda I Blek Blattnicksele I Vbtn Börrum I Östg Dnfh'ult I Krist Erken I Sthlm Blentarp l Mim Brismene n Skbg Börstig n Skbg Dufnäs I Kpbg l' Ersnäs I Nbtn Blidsberg I Älfsb Brittatorp I Kron Börtnan I Jmt! Dunker I Södm Ervalla I Oreb Blidö v. n, s, I Sthlm Bro l Ups Börön II Jmtl Dvärsätt I Jmt! Eskelhem n Gotl Broar-yd I Jkpg Dyltabruk 1* Öreb Eslrilaryd n Klmr.Bltxterboda I * Öreb Broby I Krist Ctvariouenber a Vrml Dynekärr I Klmr Eskilstuna t Södm Brodalen I Gbrg l' Dynäs I Vnrl l' Eskilsäter l Vrml Blomberg l Skbg Broddarp I Älfsb Charlotteniund Dysjön I * Jmtl Eslöj t Mim Blomskog I Vrml Broddbo 1* Vstm l' Mim Dådran l Kpbg Espinära I Nbtn Blomstermåla IKlmr Broddetorp l Skbg Oimbrishamn, se Simrishamn Dångebo n Kron Esseboda I Krist Brokind I Östg Dädesjö I Kron Essunga I Skbg Blyberg I Kpbg Bromsten I Sthlm Dänningelanda I Essvik I Vnrl Blåningsmäla l Blek BromöIla I Krist Dallam I * Vstm Kron Estulla I Sthlm I Blåsmark I Nbtn Bronäs I Skbg Daglösen I Vrml Dörarp n Kron Etelhem l Got! Blåvik v. n, s. I Östg Brottby I Sthlm Dagstorp l Mim Dösjöbro l Mim Ettebro l Blek lllägda l Klmr Brunllo I Jmt! Dala I Skbg Evedal l l) Kron Blötberget l Kpbg Brunna I * Ups Dala Finnhyttan I Ed l Älfsb Experimentalfältet I Bo v. l, s. n Sthlm Brunnby I Mim Kpbg Eda glasbruk I Vrml Sthlm Boalt l Krist Brunsberg l * Vrml Dala Floda I Kpbg Edane I * Vrml Boarp l Kron Dala Husby l Kpbg Edebo n Sthlm Fagerfjäll I Gbrg Boda I * Vrml Brunsta I Vstm Dala Järna I Kpbg Edebäck I Vrml Fagerhult l Klmr Bodbysund I Vbtn Bruzaholm I Jkpg Dalarö Sthlm Edestads station I Fagerlid I Skbg Boden t Nbtn Brålanda I Älfsb Dalboda I Ups Blek FagersannaI *Skbg Brand- och Liffdrsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

6 , [4927J I. Järnvägs-, post-,' telegraf- och telefon-underrättelser. Fagersjö I Sthlm Forsaström I Klmr Fågelsta I * Östg Gläborg I Gbrg Guldsmedshyttan I: Fagersta I Vstm Forsbacka I Gallb Fågeltofta n Krist Glömminge I Klmr Öreb Fagerviksby v. n, s. Forsed I Vnrl ];'ågelviken I Gbrg Glösbo I Gälleb Guliksberg I Vnrl I Vnrl Forserum 1* Jkpg Fåglavik I * Älfsb Glöte I Jmtl Gullabo I Klmr Fagerås I * Vrml Forshaga I Vrml Fåglum I Skbg Gnarp I Gäåb Gullaskruf I Kron Falerum I Klmr ForshammarIVstm Fårhult I K.lmr Onesta t Södm Gullberg I östg Falkenberg t Hall Forsheda I Jkpg Fårö I Gotl Gnosjö I Jkpg Gullberna I Blek Falköping t Skbg Forshem I Skbg Fårösund I Gotl Godegård I * Ostg. Gullbrandstorp Fotköpinq-Ranten. t Forshult I Klmr Fägre I Skbg Gonäs I Kpbg Hall I. Skbg Forsmark I Sthlm Fälhult I Kron Gopshus I Kpbg Gullered I Älfsb Falsterbo I MIm Forssa, se Forsa Fällfors I Vbtn Gothem I Gotl Gullestorp I Älfsb Falsterbo brukiklmr Fors' stat. I *Kpbg Färgaryd I Jkpg Gotlands Hässelby Gullholmen I Gbrg Falun t Kpbl( ~' Forsvik I Skbg Färgelanda I Älfsb I Gotl GullringenI Kalmr Fanaholm n Kron Fosieby I * MIm Färila I Gällb Gotlands Karby I Gullspång I Skbg Fanthyttan I Öreb Fotevik I MIm Färjestaden Kimr Gotl Gullträsk I * Nbtn Faringe I Sthlm Fotskäl I Älfsb Färlöf I Krist Gottne I * Vnrl Gumlösa n Krist Farstorp n Krist Franshammar IGä.flb Färnabruk I Vstm Gottröra I Sthlm Gunnarn I Vbtn. Fastnäs I Vrml Fredrika I Ybtn Föllinge I Jmtl 'l' Grafvarne I Gbrg Gunnarpsstom n. Fegen I Hall. Fredriks berg I KPbg Fölsbyn I Vrml Grafversfors I * östg Hall Fellingsbro I Oreb Fredriksdal I Jkpg Förlanda n Hall Gunnarsbyn I Nbtn.Femsjö n Jkpg Fredriksfors 1*Gällb Förlösa I KImr Granbergsdal I Öreb Gunnarsjö n Älfsb Fensbol I Vrml Förnäs I Jkpg Gunnarskog I Vrml Fidenäs I Gotl Fredros I Vrml Förslöf I * Krist Grangärde I Kpbg Gunnarstorp IMlm Fillered I Älfsb Freds berg I Skbg Graninge I * Vnrl Gunnilse I Älfsb Figeholm I Klmr 'l' Freluga I Gällb Gafsele I Vbtn Granliden I Vbtn Gusselby I Öreb Filipslad t Vrml Fressland I Gbrg Gagnef I Kpbg Gransjö I e Nbtn Gustaf Adolf I Skbg Finja I Krist Fridafors I Kron Gamla Uppsala Granö I Vbtn Gustafs I Kpbg Finnekumla I Älfsb Fridene I Skbg Upps Gravendal I Kpbg Gustafsberg I Sthlm Finnerödja 1* Skbg Fridhem I Krist Gamleby Klmr Grebo I Östg Finnforsfallet I * Fridhemsberg I Hall Gammalkil I Östg Grefvie I * Krist Gustafsfors I Älfsb Vbtn GammaIkroppa I Grenna, se Griinna Gustafstorp I Blek Finnmossen IVrml Fridhems villastad Vrml 'l' Grillby I Ups Gusum 10stg Finnshyttan IVrml II Sthlm Gammalstorp I Blek Grimeton I Hall Gyljen I Nbtn B'Innskoga-Höljea I Friel I Skbg Grimetonsby II Hall Gyllebo I Krist Vrml Frillesås I * Hall Gammelstad I *Nbtn Grimmared n Älfsb Gylsboda I Krist Finsjö I Klmr Frinnaryd I * Jkpg Grimnäs I Jmtl Gysinge I Gällb Finsp&ng Östg FrissIa se Fritsla Gantofta I MIm Grimslöf I Kron Gyttorp I Öreb Finsta I Sthlm Fristad I Älfsb Garda I Gotl Grimstorp I *Jkpg Gåfvetorp I * Kron l' Fiskeby I * Östg Fritsla I Älfsb 'l' Gargbro I Vbtn Grimsås I Älfsb Gärdby I Klmr Fiskebäckskil I Gbrg Froeta-Hammarlun. Gargnäs I Vbtil Gringelstad I Krist Gårdnäs I Vnrl da I MIm Garn I Älfsb Grinstad I Älfsb Gårdsjö station I'" Fisketorp I Gbrg Fryele (Fryeled) Garpenberg I Kpbg Gripenberg I Jkpg Skbg Fittja I Sthlm Jkpg Garsås I Kpbg Grisslehamn I Sthlm Gårdstånga I MIm Fjug~sta 1* Öreb Frykerud I Vrml Gate I Skbg 'l'. Gårdveda I Klmr Fjäl I Vnrl Fryksta v. n, s. Gejte, se Gäfle Grofsta I Sthlm Gårelehöjden I Vnrl Fjälie I MIm * Vrml Gefsjön I * Jmtl Grohed I * Gbrg Gårrö I Krist Fjälkestad n Krist Frånö I Vnrl Geijersdal I Vrml Grolanda I Skbg Gåsbomshyttan I Fjälkinge.. I Krist Främlingshem I Geijersholm IVrml Gropen I * Öreb Vrml Fjälla I Alfsb Gällb Gellivare, segältivara Gropptorp I Södm Gåshvarf I Kpbg Fjällbacka I Gbrg Främmestad J Skbg Genarp I MIm Grums I Vrml Gåsö n Gbrg Fjällnäs I 1) Jmtl Frändefors I Alfsb Gendalen I Älfsb Grundsund I Gbrg Gåxsjö I Jmtl Fjällsjösil I Vnrl Fränsta I * Vnrl Genevad I * Hall Grunnebo I Älfsb Gäddede I Jmtl Fj ällåsen I *Nbtn Frödinge I Klmr Genvalla I Jmtl Grycksbo I Kpbg Gäddeviksås nkrod Fjärdhundra IVstro Fröseke I Kron GeriIå I Jmtl Gryt I Östg Gäddvik I Nbtn Fröskelås I KImr Gerlesborg I Gbrg Gryteryd n Jkpg Gäfte t Gällb Fjärdingslön MIm Fröskog I Älfsb Gersnäs, se- Gärsnäs Grythyttehed Öreb Gäfvunda I Kpbg Fjärdsjömåla n Blek Fröslida I Hall Getinge I * Hall Gråbo I Älfsb Gällared I Hall Fj ärås I * Hall Frösthult I Vstml Gideå I Vnrl Gråmanstorp I Krist Gällaryd I Jkpg Flatehult I Klmr Frösunda I Sthlm Gideåberg I Vnrl Gällersta I Öreb Flen t Södm Frösve I Skbg Gillhof I Jmtl Grabbestad I Gbrg Gällivara t.nbtn ];'lisby I * Jkpg Frövi Öreb Gimdalsby n Jmtl Gräddö I Sthlm Gällstad I Alfsb Fliseryd I Klmr Fu I Kpbg Gimgöl I Södm Gräfsnäs I Älfsb Gällö I * Jmtl Floby I Skbg Fulltofta I MIm Gimo I Ups 'l' Gräfveby I * Öreb Gämla I Kron Flodafors I Södm Fulunäs I Kpbg Gisebo I Jkpg Grängen I Öreb Gärdala I östg Floda stat. 1* Älfsb Funäsdalen I Jmtl Gislaved Jkpg GrängesberQtKpbg Gärdnäsbyn I Jmtl Flugeby I Jkpg Furingstad I Östg. Gislöf I MIm 'r Gränna t Jkpg Gärdsjö I Kpbg Flybo I Kron Furudal I Kpbg Gisselås I Jmtl Gränsfors I Gällb Gärds Köpinge I Flyinge I MIm Furulunds sta.tion!- Gisslarbo I Vstm Gränum I Blek Krist Flyn I Vnrl MIm Gistad I * Östg 'r Gräsberg I Kpbg Gärdslösa I Klmr Fläckebo I Vstm Furusund v. II, s. I Gladhammar n KImr Gräsgärde I Klmr Gärsnäs I Krist Flädie I * MIm Bthlm Glafva I Vrml Gräsmark I Vrm1 Gäsene-Ertksberg I Flärke I Vnrl Fnruön n Vbtn Glanshammar I Öreb Grästorp I Skbg Älfsb Flötningen I Kpbg Fyrunga I Skbg Glemmingebro I Grödinge I Sthlm Gökhem I Skbg Fogdarp I MIm Fyrås I Jmtl Krist Grönahög n Älfsb Gölingstorp I Älfsb Fogdhyttan I Vrml Fågelberget I Jmtl Glimminge I Krist Grönskog I Klmr Göringen I Kpbg Folkabo I Skbg Fågelbro v. n, s. I Glimåkra I Krist Grönskåra I Klmr Gössäter I Skbg Folkesta I Södm Sthlm Glissjöberg I Jmtl Grötingsjö I Jmtl Göta I Alfsb Folkärna n. Kpbg Fågelfors I Klmr Glommersträsk I Grötlingbo I Gotl Göteborg 1t G,.rg Fornåsa I Ostg Fågelmara I Blek Nbtn Gualöf I Krist I Göteborg 2 t Gbrg Forsa I Gällb Fågelsjö I Gällb Glumslöf I MIm Gudhem I Skbg Göleborg 3 t Gbrg Brand- och Lifrdrsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

7 Postunderrättelser. [4928} Göteborg 4 t Gbrg i Hasteröd II Gbrg Hjältevad I Jkpg Husum I Vnrl Härnösand It Vnrl Goteborg Iit Gbrg IHaurida II Jkpg Hjärnarp I Krist Hvalinge I Hall Härryda I Gbrg 'r Göteborg 6 t Gbrg Heberg I " Hall Hjärsås II Krist Hvarf I Östg Härsjön I Blek (;oteborg 7 t Gbrg Heby I " Vstm Hjärtsäter I Älfsb Hvellinge I MIm Hässel by villastad I Göteborg 8 I Gbrg 'I' Hede I Jmtl Hjärtum I Gbrg Hvena I Klmr Sthlm Göteborg 9 I Gbrg Hedemora t Kpbg Hof I Krist Hvet/anda t Jkpg Hässlebyaanatortum, Göteborg 10 I Gbrg HedensbergIVstm 'I' Hofgården II Gbrg Hviderup I MIm I Jkpg Götene I Skbg Hedensbyn I Nbtn HofmansbygdIBlek Hvitaby I Krist Hässleholm t Krist -- Göteryd I Kron Hedensö I Södm Hofmantorp I Kron Hvitsand I Vrml Hästbo I " Gällb Götlunda I Öreb Hedesunda I Gällb Hedeviken l Jmtl Hofors I Gällb Hofslätt I Jkpg Hvittaryd I Kron Hvittinge,seVittinge Hästholmen I Östg 'I\- Hästveda I " Krist -- Hablingbo I Gotl Hedningsllokälen I Hofsta I " Öreb Hvitvattnet I "Nbtn Höckerstad I Östg Habo I " Skbg Jmtl Hofva I Skbg Hvitå I Nbtn Höfversby I Östg -- Hackas byn I Nbtn Hednoret I " Nbtn Hofvenäset I Gbrg Hybo I " Gällb Höganäs :MIm Hackva I Öreb Hedvigsdal I Krist Hofverberg I Jmtl Hycklinge I Östg Högbo I Gällb Hackås I Jmtl Hedvigsforsbruk l Hofvetorp' I Östg Hyllinge grufva I Högdalsås I Vbtn Hafdhem I Gotl Gällb Hoga I Gbrg Krist Högen I Gällb Hafgård I MIm Hejde II Got! Hogdals Medby I Hyllstofta I Krist Högerud I Vrml Hafrida, se Haurida Helgebodafors I Gbrg Hylta I Krist Högestad I MIm ' Hafsnäs I Jmtl Vrml Hogstad I Östg Hyltebruk I Jkpg Högfors I Vstm Hafstenssund I Helgum I " Vnrl _ Hogstorp I" Gbrg Hyssna I Älfsb Högshy Klmr Gbrg Hellvi I Gotl Hohöl( I MIm Hå I Gällb Högsjö I Södm '.I' Hafveröval1en I Vnrl Helsingborg, se Häl- Hok I Jkpg Håbol I Älfsb Högsten I Södm Hagalund I Sthlm singborg Holafors I Jkpg Håbygård I Gbrg Högsäter I Älfsb 'I' Hagaryd I Öatg Helvi, se Hellvi Holje I Blek 'I' Håcksvik, I Älfsb Höje I Vrml Hasaström I Gäflb Helås I Skbg Holmby I MIm Håkanbol I Vrml Höjsmölla I MIm liagby I Södm Hemberget I Vbtn Holmedal I Vrml Håkanryd I Krist Hökedalen I Älfsb -- Hagelsrum I Klmr Hemrosa I Sthlm Holmedals Bergerud Håkansö I Nbtn Hökön I Krist. Hagfors I Vrml Hemse Gotl I Vrml Håkantorp I Skbg Hököpinge I MIm -- Hagge I Kpbg Hemsjö I Blek Holmeja I MIm Håksvik, se Håcksvik Hö!ö I Södm Hallabro I Blek Hennan I " Gällb Holmsjö I Blek Hålahult I Öreh Hönsinge I MIm Hallandsås II Hall Henriksdal I Sthm Holmsund I Vbtn 'r Hålland I Jmtl Hönön I Gbrg Hallaryd II Kron Hensmåla I Kron HolmsvedenI"Gällb Hållsta' I Södm Hör MIm Halleby I Östg 'I' Henån I Gbrg Hållsviken II Södm Hörby t MIm Hallen I Jmtl Hernösand, se Härnö Holmåkra I Krist Hångel' I Jkpg 'r Höreda I Jkpg Hallingeberg I Klmr sand HolmönI, våro.höst Hångsdala I Skbg Hörja I Krist Herrestad I Östg II Vbtn Hånick I Gällb Hörken I Öreb 'I' Hall Marby I Jmtl HerrIlunga Älfsb Holsbybrunn I Jkp Hårsbäck I Vstm Hörle I Jkpg Rallsberg t Öreb Herråkra II Kron 'I' Håsjö I " Jmtl Hörneä I Vbtn Hallstahammar I Herräng I Sthlm Holsljunga I Älfsb Håslöf I MIm Hörnsjö I " Vbtn -- Vstm Herserud I Sthlm Holsäker I Kpbg Hädinge I Jkpg HösEna I Xlfsb Halltorp I Klmr Hessleholm, Hallvarde I Gotl holm se Hässle- Holtsljunga, se Hols- Hälla I Östg ljunga Häfverö I Sthlm Höviksnäs I Gbrg uss», se Hör Hallviken I" Jmtl Hesstunda II MIm Hook, se Hok Häfverösund I Sthlm Halmstad t Hall Hestra..r Jkpg Horda I Jkpg Idala I Hall Halna I Skbg Hid I Alfsb Horn I Östg Hägerstad I Östg Ideholm I Kron Hamburgsund I Hidingebro I"Öreb Horna stat. I Krist Häggdånger I Vnrl Idkerberget I Kpbg- Gbrg Hidingsta I Öreb Horndal I " Kpbg Häggeby I Ups Idre I Kpbg Hammar I Öreb Hietaniemi I Nbtn Hornsborg I Kron Häggenås I" Jmtl!fö II Krist Hammarslund I Hillared I Älfsb Hornsö I Klmr Häggsjövik I Jmtl Igelstorp I "Skbg 'l\- Krist Hillerstorp I Jkpg Horred I Älfsb Häggum II Skbg Iggesund I Gällb Hammarstrand I Hillsand I Jmtl Hortlax I Nbtn Häglinge II Krist Ignaberga I Krist '(> Jmtl Himle I " Hall Hosarne I Klmr Häljarp I MIm Immeln I Krist Hammarö I Vrml Himmeta I Vstm Hotagen I Jmtl Häljebol I Vrml Inda! I Vnrl HammenhögIKrist Hindby I MIm Hoting I Vnrl Hällabäck I Jkpg Ingarö v. II, s. t Hammerdal I "Jmtl Hindersön v. I, s. II Houf, se Hof Hällaström I Vbtn Sthlm Nbtn Huaröd I Krist Hällberga I Södm Ingatorp I Jkpg Hamneda I Kron Hindås I Älfsb Huddinge I" Sthlm Häl'lbybrunu I Södm Ingelsby I Öreb Hamra I Gällb Hinneryd I Kron HuddungebyIVstm IngeIstad I Kron 'r Hannskog I Krist Hishult I Hall Hudik-lvall i' Gällb Hälle I Gbrg IngeIsträde I Mlm 1.'" Handen I Sthlm Hjerpen, se Järpen Hufvudskär II 1) Hällefors I Öreb 'I' Innervik I Vbtn Ho-por anda t Nbtn Hjerpliden, se Järp- Sthlm Hälleforsnäs I Södm Insjön Kpbg Haraby I Jmtl liden Hufvudsta I Sthlm lsgrena I Ups Harads I Nbtn Hjerpås, se Järpås Huggenäs I Vrml Hällekis I Skbg Ishult I Klmr HaraldsmålaIKlmr Hjo t Skbg Hult I Jkpg Hällerum I Klmr Istrum I Skbg Harbonäs I Vstm Hjoggböle I Vbtn Hultaberg I Krist Hällesjöby I.Jmtl Isum I Gotl Hardeberga I MIm Hjortahammar II Hultafors I.~lfsb Hällestad I Östg Hardemo I Öreb Blek Huttagård I Jkpg Hällesåker II Hall JakobsbergI Sthlm -- Harestad I Gbrg Hjorted I KIm Hultanäs I Kron Häl'levadsholm I '* Jarhois I Nbtn Harg I Sthlm Hjorteds stat. I Klmr Hutts/red Klmr rr Gbrc Jenny I Klmr HargshamnI Sthm Hultsjö I Jpkg HälIe-;'iksstrand I Jockmock, I Nbtn -- Harlösa I MIm Hjortkvarn I Örbr Hulän I Kpbg Gbrg.. Johannisberg I"Vnr!. Harmånger I Gällb Hjortsberga I Kron Hummelstad I Klmr Hälliugsjö I Alfsb Harnäs I Ups Hundsjö I " Nbtn Hällnäs I " Vbtn Johannishus I Blek Harplinge I" Hall Hjorttorp I.Älfsb Hunestad I Hall Hälsingborg t Mlm Johansfors I Hall Harsjön I Södm Hjulsbro I Ostg Hunneborga I MIm 'I' Hälsingmo I Gällb Jokkmokk I Nbtn 'l" Hasselfors I" Öreb Hjulsjö I Öreb Hunnebostrand I Häradsbäck II Kron J onaberg I Östg Hasslarp I "MIm HjälmedaI I Gbrg Gbrg 'l' Häradshammar I Jonsered I " Äifsb-- Hasslerör I Skbg Hjälstaby I Ups Hurfva I MIm Östg.Jenstorp I Mim Hasslö II Blek.H_jälteby I Gbrg Huskvarna t Jkpg.Härkeberga I Ups.Jordberga I MIm -- Brand- och Lifrdrsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

8 ,r, 4929J Postunderrättelser. -Jordholmen l' MIm Karlskrona t Blek Kongsmarken I Mim Kvarnsveden I Kpbg Labacken I Vstm -Jormvattnet l, vår o. Karlslund l' Öreb Lackalänga I Mim höst n Jmtl Karlstad t Vrml Konsterud J Vrml Kvarnån I Vnrl Lafsjön I Vbtn -Jugansbo l Vstm Karlstorp I Jkpg Kop p arb erq Öreb Kvarsebo I Östg Lagan I Kron '!; -Jukkaajärvi v. I, s. Karmansbo lvstm Kopparåsen I ' Nbtn Kvibille I Hall LagmanseredIlAlfsb n Nbtn Karpalund I Krist Kvickjock, se Kvikk- Lagmansholm I 'Jula l Skbg Karsjö I Gäflb Korpikå II Nbtn jokk Älfsb Jularbo l Kpbg Karud I Vrml Korpilombolo I Nbtn Kvicksund I Södm Lahoini t Hall -Jungskola l Skbg Karungi I ' Nbtn Korsberga I Skbg Kvidinge I Krist Lahti I Nbtn -Junosuando I Nbtn Karön Il) Blek Korsnäs Kpbg Kvikkjokk I, vår o, Lakaträsk I 'Nbtn -duriaele I Vorl Kastberga I Mim Korsträsk I Nbtn höst II Nbtn Lakvik I Östg Juok.engi I Nbtn Kast!ösa I Klmr Korsån l Gäflb Kville I Gbrg Lamhult I Kron -Jäckvik I, vår o. höst Katrinebergs kapell Kortebo l Jkpg Kvillsfors I Jkpg Landa I Gäflb n Nbtn I Gäflb Kortfors l Öreb Kvismaren I Öreb Landeryd Jkpg -Jädersbruk I Vstm Katrineholmt Södm Koskivara l Nbtn Kvista I Kpbg Landsbro I Jkpg -Jäderön I Södm Kattarp I Mim Koskullskulle l Kvistbro I '"Oreb Landsjärv, se Lans- -Jädraås I Gäflb Katthammarsvik I Nbtn '1.' ' Kvitsleby I Vnrl järv -Jäfrebyn I Nbtn Gotl Kosta I Kron Kvänum I Skbg Landskrona t Mim -Jäger l Gbrg Kattisafvan I Vbtn Koster v. n, s. I Gbrg Kylingared, se Kö- Landsort n Sthlm Jäla I Skbg 'Jälluntofta I Jkpg Kedjeåsen I Öreb Kerstinbo I Vstm Ranka, se Kuouka lingared Kyrkdal I Vnrl Landvetter I Gbrg Landön I Jmtl -Jämjöslätt I Blek Kefiinoe, se Kiijlinge Krageholm II Mim Kyrkebo I Skbg Lane I Gbrg -Jämserum I Klmr Kil Vrml Kragenäs I' Gbrg Kyrkesund I Gbrg Lane-Herrestad II -Jämshög I Blek Kila I Vrml Kramfors I Vnrl Kyrkheddinge I Mim Gbrg Jämshögsby I Blek Kilafors I Gäflb Krampen I Vstml Lannaskedehrunn I -Järntlands Sikås I Kilanda I Älfsb '1.' Kyrkhult I Blek Jkpg Jmt! Killeberg I Krist Erapperup I Mim Kyrkotorp n Jkpg Lannavara v. I, s. Jämtön I Nbtn Kilsmo I ' Öreb Kristdala I Klmr Kyrk-Stoby I Krist 1I Nbtn 'Jänkisjärvi I Nbtn Kilvo I Nbtn Kristianopel II Blek Kyrktåsjö I Vnrl Lansjärv I Nbtn Järbo I Gäflb Kimstad I ' Östg Kristianstad t Krist Kyrkås I Jmtl Lappträsk I Nbtu JärfsÖ I Gäflb Kingelstad I. Mim Kristinehamn t Vrml KMalla I Öreb Larf I Skbg Järfva I Sthlm Kinna Älfsb Kåge I Vbtn Larslund I Södm -Järkvitsle I Vnrl lkiunared I Hall Kristvalla n Klmr Kågeröd I * Mim Latikberg I Vbtn Järle I Öreb IKinnarp I Skbg Krokom Jmtl Kållandsö I Skbg Latorpsbruk r< Öreb Järlåsa I Ups Kinstaby I Gäflb Krokstad I Gbrg Kållered I' Gbrg 'Järna I Sthlm Kiruna t Nbtn Krokvik I' Nbtn Kållerstad I Jkpg Laukerv.l,s.nNbtn Järnboås I Öreb Kisa Östg Krutmöllan I Mim Kålltorp I Skbg Laxarby I Älfsb Järnbrott I Gbrg Kivik l Krist Kållängen II Skbg Laxsjö I Jmtl 'r --Järnforsen I Klrnr Kjejlinge, se J(äjlinge {(rylbo t Kpbg Kånna I Kron Laxviken I Jmtl 'r -Järpen I Jmt! Klacka-Lerberg I Kråkshult I Jkpg Kåraboda II Blek Laxå Öreb.Järpltden n Vrml Öreb Kråksmåla I Klmr Kårberg I Öreb Ledbergskulle I Östg -Järpås I Skbg Klackberg J Vstm Kräkviken I Älfsb Kårböle I Gäflb Lejpojärvi l Nbtu Järrestad I Krist Klafreström I Kron Krångede I Jmt! Kårehogen I Gbrg Lekeryd I Jkpg -Jät I Kron Klagshamn I Mim Krångfors I' Vbtn Kårerna I KImr'r Lekeand Kpbg f '-Jättendal I Gäflb Klagstorp I Mim Kräbbleboda I Krist Kårgärde I Jmtl Leksberg I Skbg Jönköping t Jkpg Klefshult I Jkpg Krägga I Ups Kårsta I Sthlm Lekvattnet l Vrml 'Jönåker I Södm Klefva I Skbg Kräklingbo I Got! Källinge Mim Lekåsa I Skbg -Jörlanda I' Gbrg Klenshyttan I Kpbg Kräklinge I Öreb Kälame I Jmtl Lemnhult I Jkpg JÖm Vbtn Klinga I Östg Kuddby I Östg Kälfvene I Skbg Lena I Älfsb Klintehamn I Gotl Kuivakangas l Nbtn Källaberg I Klmr Lenhofda I Kron 'KalIatorp I Krist Klinten I Sthlm Kukkola I Nbtn Källby I Skbg. Lennartsfors I Vrml Kaflås I Skbg A-lippan Krist Kulladal I Mim Källeryd I Alfsb Lenungshammar II KajsepakteI' Nbtn Klockrike I östg Kullavik I HaU Källna I Krist Vrml Kalfsjöholm I Älfsb Klostersågen I Mim Kullsta I Sthlm Källsjö II HaU Lerbo n Södm Kalfsund v. II, s. I Kloten I Öreb Kullsveden I Kpbg Källstorp I Mim Lerbäck I Öreb Gbrg Klutmark I Vbtn Kulltorp I Jkpg Källunge I Got! Lerdala I S!';bg Kalfsvik I Kron Klågerup I Mim Kulläkra I Blek Kärda I,kpg '1.' Lerum I Alfsb Kalfträsk I Vbtn Kläckeberga I Klmr Kumla Öreb Kärfsåsen I Kpbg Lesjöfors I Vrml '1' Kalixfors I' Nbtn Kummelby I Östg Käringön I Gbrg Lessebo I Kron Kall I Jmtl Klädesholmen I Gbrg Kungelf, se Kungälj Kärraboda I Krist Leufstabruk, se Löf-.Kalfholmeu I Vbtn Kungsbacka t Hall Kärr-bo I Ystm stabruk Kallhäll I Sthlm Klässbol I Vrml Kungsgården I Gäfib Kärreberga I Krist Lia I Hall Kallinge I Blek Klöfsjö I Jmtl Kungsholms villast. Kaltsebo I Klmr Knaby I Ups I Sthlm ~~~~~~~~v~fl~:~m ti:~~~pji ~lf~~on Kalmar t Klmr Knaften I Vbtn Kungshult I MIm Kättilstorp I' Skbg Liden I Vnrl.Eantorp I Södm Kneippbaden I Östg Kungsryd I Skbg Kättinge I Östg Lidensboda I Vnrl Kappelshamn I Gotl Kungstorp I Mim l' Köfra I Jmt! Lidhult I Kron Kappsta I Södm Knifsta I ' Sthlm Kungsängen I Ups Köinge I Hall Lidingö-Brevik I Karbenning I'V stml Knifvingaryd I Klmr Kungsäter I Älfsb Köjasåg I Vnrl Sthlm Kungser I Vstm Köjaviken I Vnrl Lidingö villastad I.Karesuando I Nbtn Knutby I Sthlm Kungälf t Gbrg Kölefors I Östg Sthlm Karlanda I Vrml Knypplan I Ups Kuouka, I Nbtn Kölingared I Alfsb Lidköping t Bkbg Karlberg I Sthlm Knäred I Hall Kustors l Vbtn Kö!sillre I Vnrl Lidnäs I. Kron Karl-Gustaf II Älfsb Kofland I Vstm Kusmark I Vbtn Kölsjön I Öreb Likenäs I Vrml Karlsborg Skbg Kolbäck I Vstm Kvarn I Östg Köping t Vstm. Litjehotmen t Sthlm Koler I Nbtn Kvarnabo I ;\Jfsb Köpingebro I Mim Lilla Edet Älfsb ~:~(~~rl:b:u~~~r~b Kolforsen I Gäflb KvarnamålaI Kron l' Köpmanholmen I Lilla Harrie I Mim Kolmården I Östg Kvarnbacken I Jmtl Vnrl -J{a1"lshamn t Blek Kolsva I Vstm Kvarnby I Mim Köpmannebro I Lillebyn l Älfsb 4<.arlskoga t Öreb Konga I Kron KvarnlyckanIKlmr Älfsb Lilleskog I Älfsb Brand- 8cb Liff"irsäkrlngs-Aktiebolaget SVEA. t3 DrettninooatH.

9 Postunderrättelser. [4930] Lillhamra l Gäfib Loverslund l Klmr Magiehem l Krist Mollaryd l Älfsb Möja l Sthlm Lillholnisjö l Jmtl Lucksta l Vnrl Magra n Älfsb Mollösund l Gbrg Möklinta l Vstm 'l' Lillholmiräsk l Vbtn Ludgo l Södm Majenfors l Kron Mon l Älfsb Mö!jeryd II Blek Lillhärdal l Jmtl Ludvigsborg l Mim Mala l Krist Mora t Kpbg r.lölle l MIm Lillie l Östg Ludvika Kpbg Malen l Krist Mora-Noret l Kpbg Mölltorp 'l * Skbg Lillkyrka l Oreb Lugnvik l Vnrl Malexander l Ostg Morgongäfval*Vstm Mölnbacka.l Vrml Lill pite l Nbtn Lugnås l Skbg '1' Malgomaj l Vbtn Mölnbo l * Sthlm Lillsjödal l Klmr LuleJ t Nbtn Malingsbo l Kpbg Morgårdshammar I Mölndal t Gbrg ' Lillsjöhögen l Jmt! Lund t Mlm Malmb"'get t Nbtn Kpbg Mölnlycke l Gbrg Lundby l Ups Malmby l Södm Morjärv Nbtn Mönsterås t Klmr 1.' Lillögda l Vbtn LundsbrunnlSkbg Malmbäck l Jkpg Mormorsgrufvan I Mörarp l Mim Lima l Kpbg Lungsjöbacken I Malmköping Södm Östg. Mörby l Sthlm Limedsforsen l Kpbg Vnrl Malmslätt l Ostg Morshyttan l * Kpbg Mörbylänga l KImr Lungsund n Vrml Malmö f t Mim Mörkö l Södm Limhamn I MIm Lunnarp lkrist Malmö J! t Mim Mortorp n Klmr Mörlunda l Klmr 'l' Limmared Älfsb Lur l Gbrg Malmö 6 t Mim Morup l Hall srörrum l Blek '1' Linaälf l * Nbtn Luvos n Nbtn Malmö 7 t Mim Moshult l Kron Mörsi! l Jmtl Linderås l Jkpg Lycke l Gbrg Malung Kpbg '1' Moskojärvi l Nbtn Mörtfors l Klmr Linderöd l Krist Lyckeby l Blek Malungsfors I Kpbg Mossebo n Älfsb Mösseberg n Skbg Lind.sberg t Öreb, Lyckorna l Gbrg Mosstena l Södm Lindfors l Vrml /,ycksele Vbtn Maläträsk l Vbtn Mosatorp l Klmr Nafvestabro l Ups Lindholmen l Sthlm Lyckåsgård l Jkpg Mangen I Vrml Mosås l Oreb Nattavaral * Nbtn 'l' Lyrestad l Skbg Mangskog l Vrml Motala + Ostg Nedansjö l * Vnrl Lindome l * Hall Lyse l Gbrg Mantorp l * Östg Motalaverkstad l * Nederede l Vnrl Lindstorp l Klmr l.ysekil t Gbrg Marbäck l Hall Ostg Nederkalix t Nbtn Lindås l Klmr Lysvik l Vrml Marianneiund l Jkpg Motjämshyttan l NelhammarlKlmr Lingbo l * Gäfib Långared n Älfsb Vrml Nerikes, se Närkes Linghed l Kpbg Långaryd l Jkpg Marieberg l Mim Movik l Älfsb Nettraby, se Nättra- Linghem l Ostg Längasj Ö n Kron Mariedam l * Oreb Moälfven I Vnrl by I,inköping t Östg Långaström n Klmr Muflhytternn l * Neva l Vrml Linnebäck n Öreb Långbacka l Gäfib Mariejred t Södm Oreb Nianfors l Gäfib Linneryd l Kron Långbanshyttan l Marieholm l Mim Mullsjö l * Skbg Nickebo n Klmr Linsäll l Jmt! Vrml Marieiund l Ups Mulseryd l Jkpg Niemis l Nbtn Lis l * Hall Långbansände I Mariestad t Skbg Multrå l Vnrl Niemisei I * Nbtn Lista l Södm Vrml Mark I Oreb Munkaljungby l Nikkala l Nbtn Listerby n Blek Långebro l Krist Markaryd Kron Krist Nilsby v. II, s. I Lit 1* Jmtl Långed l Älfsb Marma l Ups Ljugarn I Gotl Munkarp II Mim NN',:tStSaaflorA.slflsbJkPg '1' Långedrag l Gbrg Marsjö l 8ödm Munkaågård l Krist Ljung l Älfsb Långemåla l Klmr Marstrand t Gbrg Nittkvarn l Kpbg Ljungaverk l Vnrl Långlöt l Klmr MarsvinsholmIMlm Munkedal Gbrg Njur unda l Vnr! Ljungby t Kron Långrådna l Klmr Martebo l Got! Munkfiohögen I Nol l Alfsb Ljungbyhed lkrist Långsele l Vnrl Maspelösa l Östg Jmtl I Nolby I Vrm! Ljungbyholm l Klmr Långserud l Vrml Matfors l Vnrl Munkfors l Vrml Nor l Vrml '1' Långshyttan l Kpbg Matteröd l Krist Munksund l Nbtn Nora t Oreb Ljungdalen l Jmt Långträsk l * Nbtn Mattisudden l Nbtn Munktorp I Vstm Norberg Vstm Ljnnghnsen Il) Mim Långås l * Hall Mattmar l * Jmtl Muonionalusta I,vår Norbyvallda I Hall Långåskans l Jmtl Medalby l Jkpg o. höst n Nbtn Nordantjäl l Vnrl Ljungsbro l Ostg Låstad l Skbg Medbön n Gbrg Muoskosel l Nbtn Nordanå I Mim Ljungskile l Gbrg Läckeby l Klmr Medevi l Ostg Murjek l * Nbtn NorddalsJärnlÄIfsb Ljungå l Jmt! Läggesta l 8 dm Medle l * Vbtn Murum n Älfsb Norderåsen l "Jmtl Ljurhalla l Älfsb Länghem l Alfsb Medskogsheden l "Muskö v. n, s. l Norderön l Jmt! Ljusdal t Gäfib Längjum I Skbg Gäfib Sthlm Nordingrä l VnrI Ljusfallshammar I LännastationISthlm 'Medstugan I Jmt! Myckeigensjö l Vnr Nordmaling Vbtn '1' Ostg.. Lännäs l Oreb Mehedeby l Ups Myra l Vrml Norhyttan l Kpbg Ljusfors l Ostg Läppe n Södm Mellansel l * Vnrl Myrekulla l Ä!fsb Norjeby l Blek Ljusne Gäfib Lärbro l Gotl Mellansjö l * Gäfib Myresjö l Jkpg Normlösa l Ostg Ljusterö v. II, s. I Lärje l Gbrg Mellerud Älfsb Myrheden l "Vbtn '1' Nornäs l Kpbg Sthlm Lästringe l Södm Mellösa l Södm Myssje [Myskjel l Norra Bergnäs v. l, Ljustorp l Vnrl Löberöd l Mim Mem n Ostg Gäfib s. n ~btn \ Ljusvattnet l Vbtn Löddeköpinge l Mim Mestocka n Hall Målaskog l Kron. Norra Fjöle l Vrm! Ljuså l * Nbtn '1' Löderup r..krist Mtdsommarkransen Målerås l Kron Norra Greningen l Lobonäs l Gäfib Lödöse l Alfsb l Sthlm Målilla kyrkby n Jmtl Lockarp l * Mim Löfberga l Jmt! Millesvik l Vrml Klmr Norrahammar l Jkpg Locknebyn l Jmtl Löfriset l Gäfib Mistelås n Kron MåliIla stationlklmr Lockne station I Löfstabruk, l Ups Misterhult l Klmr Norra Kedum l Skbg Jmtl Löfvestad l Mim Mjällby l Blek Mälsryd l Älfsb Norrala l Gäfib '1' Locknevi n Klmr Löfånger l Vbtn MjälIdrunga l Älfsb Månsarp l Jkpg Norra Lit l Jmt! Lofta n Klmr Lögdeä I Vbtn Mjöbäck l Älfsb Månserud l Vrml Norra Möckleby l Loftahammar l Klmr Lökom l Vnrl : Mjöhult l * Mim MånstadskullelÄlfsb Klmr.Lofvene, se Lovene Lönashult l Kron Mjölby tostg Norraryd l Kron Loka l') Öreb Lönneberga l Klmr Mjörnsjö l Älfsb Mänsåsen l Jmt! NorraRörumIIMIm Lomma l * Mim Lönnskog l Vrml Mobodarne l Gäfib Mårdaklef I Älfsb Norra Smedsbyn II Lommaryd l Jkpg Lönsboda I Krist Mårdsjön l Jmt! Nbtn Lommelanda ngbrg Lörstrand l * Gäfib Mockfjärd l Kpbg M~arbaden Il) Södm N<:;ra ång l Klmr Lomsjö l Vbtn Mofalla I Skbg Loräs l Jmtl Lösen l Blek Mogata l Östg Märserum I Blek INorra Vi l Ostg Los l Gäfib Löttorp I Klmr Moneda l * Kron Märsta l * Sthlm 'l' NorraVramI*Mlm Loshult I Krist Mackmyra I Gäfib Moholm Skbg Mässbacken.IKPbg!Norrbo l Gäfib Lottefors 1* Gäfib Madängsholm l Skbg liiohärad l Jkpg Möckeln l * Kron Norrbyskär I Vbtn Lovene.1 Skbg Molkom l Vrml Möckhu1t l Klmr Norrflärke l VnrI

10 [4931J l. Järnvägs-, post-, telegraf. och telefon-underrättelser. Norrfors I Vbtn Obbhult I Han Pilagärden I Jkpg RInnebäck I MIm Rämen I Vrml ~orrgärda I Kron Obbola I Vbtn Pilgrimstadl-Jmt! Ripa I Krist Rämshyttan I Kpbg Norrhult I Kron Ocke I Jmt! Piteå t Nbtn Ripats I - Nbtn Ränneslöf I Han Norrköping l t östg Oelcelbo Gätlb Pjätteryd I Kron Risbäck I - Nbtn Ränte I Kron Od I Älfsb Polcirkeln I - Nbtn Risen n Hall Räppe I Kron Norrköping2tÖstg Odensala I Sthlm Porjus I Nbtn Rlssna I Jmt! Räpplinge I Klmr Norrlimsta I Vnr! Odensbacken I Öreb Porla I- Öreb Roasjö n Älfsb Rätansbyn I Jmtl Norrsundet I Gätlb Prease bo I Älfsb Robertsfors I Vbtn Rättvilc Kpbg Norrtun I - Bthlms Oderisberg L" Skbg Prlistköp I Östg Rockesholm I Öreb Rö I Sthlm st. Odensjö I Kron Prästmon I Vnrl Rockneby I.Klmr Rödaled I Krist Norrtälje t Sthlm Odensviholm I Klmr Prästnäs l Kron Rogslösa I Ostg Rödeby I Blek Norrvidinge, l-mim Offerdal I Jmt! Puottaure I Nbtn Rogsta I Gätlb Rödupp I Nbtn Oforsen I Vrml Päarp I MIm Roknäs I Nbtn Rödön II Jmt! Norrviken I - Sthlm Ofvanmyra I Kpbg Pälgärd I Jmt! Rolfstorp I Hall Rögle I - MIm Norräker I Vnrl Ofvanåker I Gätlb 'r Päls boda I - Öreb Romakloster I Gotl Röhl-Smedsta. se Norseaund Le Älfab Okna I - östg Pälstorp II Älfsb Romelanda I Gbrg Röl-Smedsta Norsholm I- Östg Okome n Hall Päläng n Nbtn Ronehamn I Gotl Röjdäfors I Vrml Norsjö I Vbtn Olands Stafby I Ups Päryd I Klmr Ronneby t Blek Rök I östg Norunga, se Närunga Olofsholm I Gbrg Päskalla vik I Klmr Ronnebybrunn I 1) Röke I Krist Nosaby I Krist Olofstorp I Älfsb Qv, se Kv Blek 'r Rölanda I Älfsb Nossebro I Skbg Olofström I Blek Rabbalshede r- Gbrg Ronnebyredd I Blek Röl-Smedsta I Södm Nottebäck n Kron Olsbacka I KPbg Rönneshyttal*Öreb Nuoksujärvi I Nbtn Olseröd I Krist Ratlundabro I Krist Rosenfors I Klmr Rönninge I - Sthlm Nuortikon I - Nbtn Olsäter I Vrml Rosenholm I Blek Rönnäng I Gbrg Ny I Vrml Onsala I Hall Ragunda Jmt! RosersbergI-Sthlm Rönnöfors I Jmt! Nya Varfvet I Gbrg Onslunda I Krist Ramdala I Blek Rosforsbruk I Nbtn Rönö I Östg Nyborg I Nbtn Oppeby I Östg Ramfall I Östg Roslagsbrol Sthlm Rörberg I Gätlb Nybro t Klmr Opphem I Östg. Ramkvilla I Jkpg Rosshyttan I- Vstm Rörbäcksnäs I Kpbg Nybybruk I Södm Oppmanna n Krist Ramlösa I MIm Rörum I Krist Nye I Jkpll Ore I Kpbg RamlösabrunnIMlm Bossön I Vnrl,Rösmåla I Kpbg 'l' Nygård I ÄIfsb Oreberg n Sk1>g Rosvik I Nbtn Böstänga I MIm Nyhammar I Kpbg Oringen I Vnrl Ramnäs I Vstm Rotebro I - Sthlm NyhamnsIäge I MIm Ormaryd I Jkpg Ramsberg I Öreb Rottne I Kron Sala t Vstm Nyhem I - Jmtl Ormastorp Le Krf.st Ramsele I Vurl Rottneros I Vrml Saladamm I Vstm Nyhyttan I Vrml Ormesberga n Kron Ramsjö I - Gätlb Rottnesund I Vrml Salbohed I Vstm Nykil I Östg Ormsjö I Vbtn Ramvik I Vnr! Ruda I Klmr Saleboda I Blek Nykroppa I Vrml Ornäs I Kpbg Ra.ndijaur I, vår o. Rudskoga I Vrml Saleby I Skbg Nykvarn I Sthlm Ornö n Sthlm höst II Nbtn Rumskulla I Klmr Salstad I Skbg Nyköping t Södm Orrbyn I Nbtn Ransby I Vrml Runemo I Gätlb Salsäker I Vnrl Nyland Vnrl Orrefors I Kron Ranseröd I Krist Runhällen I Vstm Saltsjöbaden Sthlm Nynäshamn Sthlm Orrekläpp I - Gbrg Ransta I Vstm Runmarö I Rtblm Saltsjö-Dufnäs I Nysätra I Ups Rausäter I Vrml Runnvlka I Kpbg Sthlm Nyteboda n Krist Orresta I Vstm Rasbo I Ups Runsten I Klmr Saltsj ö-jär!a I Sthlm Nyäker I -.Vbtn Orrskog I Ups Rasbokil n Ups Runtorp I Klmr Saltsjö-Nacka I Nårunga I Alfsb Orrviken I Jmtl Ratan n Vbtn Runtuna I Södm Sthlm Näs I Kpbg, Orsa Kpbg Raus I MIm Ruskträsk I Vbtn Saltsjö-Storängen I Nätlinge I Krist IOsby Krist '1' Rautas I - Nbtn Rute I Got! Sthlm Näfragöl I Blek Osbyholm I MIm Refsund I Jmt! Rutvik I Nbtn Saltskog I - Sthlm Näfvekvarn I Södm Oskar-Fredriksborgl Reftele I Jkpg Ryaberg l Hall Salän I Kpbg NäfverkärretI-Vstm Sthlm Refvingeby I MIm Ryd I Kron Sanda I Gotl Näiden I Jmtl Oskarshamn t KlrnrI' Refvingehed I MIm Rydbo I Sthl!!' Sandared I Älf.b Nämdö v. n, s. 10skarsström I Han Rydboholm I Alfsb Sandarne I Gätlb Sthlm Ostättrors I Gätlb Regna I östg Rydsbrunn I 1) Kron Saudbäck I Blek När I Got! Ostvik I Vbtn Regnsjö, se Rengsjö Rydsgård I MIm Sandbäckshult I Närkes Bo I Öreb Othem I Got! Rejmyra I östg Rydsnäs l Östg Klmr Närkes Kil I Öreb Ottebol I - Vrml Rekarne I Södm Rydöbruk I Hall Sandhamn lsthlm Närkes äby n Öreb Ottenby I Klmr Rengsjö I Gätlb Rynge I MIm Sandhem I - Skbg Närkes Vinö II Öreb Ottenbygärd I Klmr Renholmen I Vbtn Rynlngsnäs I Klmr Sandhult I Älfsb Närtuna I Sthlm OtterbäckenI Skbg Renland I Älfsb Ryr I Älfsb Sandreda I Kron Näsberg I - Nbtn Ottsjö I Jmt! Rensjön I- Nbtn Ryssby I Kron Sandsjö I - Jkpg Näsby I Sthlm Ou.by, se usby Rentjärn I Vbtn Räby I Södm Sandslän I Vnr! Näsbyholm I MIm Ousbyholm, se Os- Repbäcken I Kpbg Räbäck I Skbg Sandträsk I - Nbtn Näshult I Jkpg byholm Resele I Vnr! R&da Vrml Sandviken t Gätlb Näsinge I Gbrg Ovesholm I Krist Resmo I Klmr Rädanefors II Älfsb Sandöverken I Ynrl Nä.sjö t -Ikpg Oviken I Jmt! Resville I Skbg Rädmansö I Sthlm Sangls I Nbtn Näs' station I Kpbg Oxberg I Kpbg Resö I Gbrg Rädom I Vnrl Sankt Anna I Östg Nässundet I Vrml Oxelösund Södm Riala I Sthlm, Räggärd I Älfsb Sankt lbb I MIm Nästansjö I Vbtn Oxie I MIm Riddar hyttan I Vstm Rähällan I Gätlb Sankt Olof I Krist Näsum I Krist RAneä I Nbtn Sankt SigfrId n Klmr Näsviken I - Gätlb Pajala I Nbtn Riksgränsen I- Nbtn Rängedala r. Älfsb Sannäs n Gbrg Näsäker I Vnrl Palmeiund Il KImr Rännum I Alfsb Satserup I MIm Nätarn I Jkpg Parteboda I Vurl Rimbo I Sthlm Ränäs I Sthlm Sattajärvi I Nbtn Nättjebacka I Älfsb Partille I Gbrg Rimforsa I Östg Räsbo I Vstm Saxtorp I MIm Nättraby I Blek Pataholm II Klmr Ringamåla n Blek Båstorp I Kron Schebobruk, se Skebobruk Nättrabyhamn I Blek Pello I Nbtn Ringarum I östg Räsunda I Sthlm Persberg I Vrml Ringestena I Älfsb Rätlanda I Älfsb Selfle, se Säffle Nöbbele I Kron Persnäs I Klmr Ringkarleby I Öreb Räfvemäla I Kron Sege I MIm Nösslinge n Hall Perstorp I Krist Ringstorp l Östg Räfväla n Kpbg Segeltorp I Sthlm Nösund I Gbrg Pers ön I Nbtn Rlngås I östg Räktj ärv I - Nbtn Begeratad n Vrml Nötlja n Kron Piksborg!Kron Rlnkaby I Krist Rällsä I Öreb SeglingsbergIVstm Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottl1ingllatan.

11 Seglora il Nfsb Segmon l Vrml Sellnäs l Kpbg Selsjön l Vnrl Sennan l Hall Seskarö l Nbtn Sexdräga l Älfsb Sibbhult l Krist Sidensjö- l Vnrl Sigtuna l Sthlm '1' Sikeå l Vbtn Sikfors l Öreb Siknäs II Nbtn Siksjöhöjden l Vbtn Siksjön l Nbtn Sikträsk l Nbtn Sil l Vrml Silfvergärde l Hall Silfverhöjden l Öreb Silfåkra l Mlm Silinge l Södm Siljansnäs l Kpbg Sillerud l Vrml Sillre l Vnrl Simeå l Gäilb Simlinge l Mlm '1' Simlångsdalen l HaU Simonstorp l. Östg Skultuna l Vstm Skurup MIm Sim rilhamn t Krist Skutskär l Ups Slngö II Sthlm Siringe l Jkpg Sjuberga l Skbg Sjulsmark l Nbtn Skuttunge l Ups Skyllberg l Öreb Skyttmon l Jmtl Skyttorp l Ups Själevad l Vnrl Skytts omarp l Sjöbo MIm '1' MIm Sjögestad l Östg Sjörup l MIm Sjöryd l Kron Sjötofta l Älfsb Sjötorp l Skbg Sjövik l Älfsb Sjöändan l Vrml Skabersjö l MIm Skytts Vemmerlön- MIm Skåne ranåsiikrist Skåpafors I Älfsb Skåre l Vrml Skåresta l Östg Skälboö l Östg Skälderhus, lkrist Skafböke II Hall Skaftet l Klmr Skälderviken Krist l - Skagern I Vrml Skällinge II Hall Skagersbrunn li1) Vrml Skalstugan l Jmtl Skansholm l Vbtn Skanör l MIm 'I' Skara t Skbg Skarhult l MIm Skarpemo l Skbg Skartofta l MIm Skattkärr l. Vrml Skattungbyn l Kpbg Skebobruk l Sthlm Skebokvarn l. Södm Skedaborg l Östg Skedalagård l Hall Skede l Jkpg Skedshult II KImr Skedvi l Vstm Skepparslön Skeppsgården l KImr Skeppshult l Jkpg Skepptuna l Sthlm Skifarp l Mlm I Skee l- Gbrg Skegrie l Mlm Skellejte& t Vbtn Skene l Älfsb Skeninge, se Skllnning~ Skeppared II Älfsb Skifarps sockerbruk Smedstorp l Krist l MIm Smedsäng l Gäilb Skifed I Vrml Skillingaryd l Jkpg Skillinge l Krist Skillingmark l Vrml Smålands l Jkpg Smålands l Jkpg Anneberg Burseryd Skillingsfors l Vrml Smålanda Farstorp I Skinnar lyngen l Hall Skinnskatteberg l - Vstm Skirö l Jkpg Skoftebyn II Älfsb Skog l Vnrl Skogaby l Hall Jkpg Smålands Hellinge l Jkpg Smålands Rydaholm l Jkpg Smålands stenar Jkpg Skogstorp l Södm Smålands aberg l Skogså l Nbtn Jkpg Skokioster l Ups Smögen l Gbrg Skorped l - Vnrl Skorpetorp l KImr Skottorp l - Hall Skrea l - Hall Skredsvik l Gbrg Skrehall l Älfsb Skruf l Kron Skrämträsk l Vbtn Skröfven l Nbtn Skultorp l '" Skbg Snailunda II Öreb Skällsäter l Älfsb Skänninge t Östg Skäralid l Krist Skärblacka l Östg Skärhamn l Gbrg Skärkind l Östg Skärlöf l Klmr Skärsätra l Sthlm Skärvången l Jmtl 'r Skästra l. Gäflb Sköfde t Skbg Skölfvene l Älfsb Sköllersta l Öreb Skönberga l Östg Skönnarbo l Östg Skönnerud l Vrml Skönvik l Vnrl Slimmlngeby IIMlm I!llitel Gotl Slottsbron l Vrml Slussen l Gbrg Slutarp l Skbg Slågarp l '" MIm Släp l Hall Slätafly II KImr Slätmon l Östg Slättberg l Kpbg Slättfall l Klmr Krist Slättåkra l Hall Slöinge I Hall Smedby l KImr Smedj.backen t Kpbg Postunderrättelser. Snappahem l Kron Snogeröd l MIm Snyten l Vstm Snårestad l MIm Solberga l Jkpg Solfvesta l Klmr Sollebrunn l Älfsb SOllefteå t Vnrl Sollerön l Kpbg Sommen l '" Jkpg Sonnarp l MIm Sonstorp l Östg Sorsele l Vbtn Somnda kyrkby l Sthlm Sorunda station I Sthlm Spannarbodal-Öreb Spannarp l Krist Sparreholm l- Södm Sparrsätra l Ups Sparsör l Älfsb Spekeröd I Gbrg Sperlingsholm l Hall Spetsebo l Hall Spillers boda l Sthlm Spjutsbygd l Blek Spjutstorp l Krist Sprängsviken lvnrl Spånga l Sthlm Spångenäs l KImr Spöiand l Vbtn Stabbarps grufva l MIm Staffanstorp l Mlm Stafre l Jmtl Stafsjö l Södm Stafsnäs l 1) Sthlm Stallarholmen l Södm Stamnared l Hall Stannum l Älfsb Stegeborg l Östg Stehag l MIm Stenbacken I - Nbtn Stenberga l Jkpg Stengårdshult l Jkpg Steninge II Hall Stenkullen l lfsb. Stenkumla II Gotl Stenkyrka l Gotl Stensbo l Kpbg Stensele l Vbtn Stillingsön l Gbrg Stjärnhof l - Södm Stjärnholm l Södm Stjärnorp l Östg Stjärnsund l Kpbg Stjärnvi.k l Vstm Stockamöllan I :J\flm Stockaryd l - Jkpg Stockevik l Gbrg Stockholm 1 t Stora Hultrum l Jkpg Stora Levene l Skbg Stora Mellby l Älfsb Stora Mellösa l Öreb Stora Rör l KImr Stora Sundby l Södm Stora unal Kpbg Stora Ved II Klmr Stora Vreta, se Btorvreta Storbrännan l Vbtn Stordalen I - Nbtn Storebro l KImr Storfors l Vrml Storhögen l Jmtl Storlien l Jmtl Storsj ö l KI= Storsund l Nbtn Stortorp l Öreb Storoik Gäilb Storvreta l Ups Storå l Öreb Strand l Älfsb Strandbaden l MIm Strandvik l Kpbg 8triberg l Oreb Strålsnäs l - Östg Strängsjö l - Södm Strätjära l Gäilb Strängnäs t S,!.dm Strängsered l Alfsb Strö il Krist Ströfvelstorp II Krist Strömbacka l Gäilb Ströms bro l Gäilb Strömsbruk l Gäilb Strömsdalsbruk l Kpbg Strömsfors I Älfsb Strömsholm l Vstm Strömsnäsbruk l Stenstorp Skbg Kron Stenungsund Gbrg Strömstad t Gbrg Stenåsa II Klmr Strimsund Jmtl Stidsvig l Krist Stigsjö l Vnrl Strömtorp I - Öreb Stigtomta l Bödm Stugsund l - Gäilb '1' [4982J Stugun l Jmtl Stumsnäs l J,rpbg Sturefors l Östg Stureholm l-mlm Sturkö II Blek Styrsö l Gbrg Stålboga l Södm Stånga l Gotl Stångby l - MIm Stäfvesjö l MIm Stäfvie l - Mlm Stäket l Sthlm Ställberg l Öreb Ställdalen l Öreb Stöcksjö l Vbtn Stöde l '" Vnrl Stöllet l Vrml Stömne l Vrml Stöpafors l Vrml Sulvik l Vrml Stockholm 2 t Stockholm 3 t I Stoekh.olm 4 t l' Stockholm li t Stockholm 6 t Stockholm 7 t '1' Stockholm 8 t Stockholm 12 t Stockholsn 14 t Stockholm 15 t Stockholm 16 t Sundborn l Kpbg Stockholm 17 t l' Sundbyberg t Sthlm Stocksund l Sthlm StoraBjurum l Skbg Sunderby station l Stora Bosarp l Jpkg Nbtn Stora Herrestad l SundholmenlÄlfsb MIm Sundom II Nbtn Stora Hof l Skbg Sundsandvik I Gbrg Sundsby l Vrml Sundsvall t Vnrl Sunnansjö l Kpbg Sunndals Ryr I Älfsb Sunne Vrml Sunnebo l Vrml Suntak l Skbg Surahammar l Vstm Surte l Älfsb SvabensverkllGäilb Svalöf l - MIm Svaneberg l Skbg S'Dane8unå Gbrg 'r Svanfors l Vbtn Svanhals l Östg Svanskog l Vrml Svanstein l Nbtn '1' Svanvik l Skbg Svanå l Vstm Svappavara l Nbtn Svartbyn II Nbtn Svarteborg l Gbrg Svarthöfden l Blek Svartnäs II Kpbg Svartorp l Jkpg Svartråhed l!lall Svartsjö l Sthlm Svartvik l Vnrl Svartå l - Öreb Svartöstaden II Nbn t Svedala l Mlm Sveden l Gäilb Soeg Jmtl.. Svenljunga Alfsb '1' Svennevad I Öreb fr Svensbro l Skbg Svensbyn I Nbtn Svenshögen l- Gbrg Svensköp II MIm Svenstavik l Jmtl Svenstorp l MIm Svista l Ups Svängsta l Blek '1' Svärdsjö l Kpbg Svärtagård l Södm Sya l Östg Sylfaste l Gotl Syninge l Sthlm Syunerby II Skbg Sysslebäck l Vrml Bågen l Kpbg Brand och Llffiirsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. >.'

12 [4933] Sågmyra l Kpbg Säby I. MIm Säbydal I Jkpg Sä/fle t Vrml Sälsj ii Jkpg Säfsjöström I Kron Säfvar I Vbtn Säfvast I * Nbtn Säfve I- Gbrg Sälen I Kpbg._ Sällinge I * Oreb Sämstad n Gbrg Särestad I Skbg Särna I Kpbg Särnaheden I Kpbg Särö I Hall Sätaröd I Krist sruer t ~.pbg Sätila I Alfsb Sätrabrunn I Vstm Sätrafabriker I Skbg Sättraby I Sthlm Söderala I * Gäftb Söderbykar! I Sthlm Söderbärke IKpbg, Söderfors l Ups Söderhamn t Gäflb Söderköping t Östg Södertälje t Sthlm Södertörris villastad I Sthlm Södervidinge Mim 'l' Söderåkra I Klmr Södra Bårby I KImr Södra Rörum n Mim Södra Sandby l Mim I. Järnvägs-, post-, telegraf- och telefon-underrättelser. ibro I Skbg raryd I Kron öreboda t Skbg Vankifva I Krist idaholm t Skbg rehörna n Ostg örnåkra I Blek Varmeboda I Öreb idan I Skbg rehörningsjö l. össe I Älfsb Vanebro Kpbg idavad I Skbg Vnrl Vanås I Krist idesrum I Östg rekanten I Klmr Ucklum l Gbrg Vara Skbg ierp Ups relleborg, se räl- Uddebo I Älfsb Varberg t Hall '1' illberga I Vstm teöora Uddeholm I Vrml Varekil I Gbrg imansberg l öreb rensum l Blek Uddevalla t Gbrg VargbackenINbtn immernabben n resund I Vbtn Uddevalla bad Il) Varmsätra II Vstm Klmr retjärn I Kpbg Gbrg Varnhem l Skbg 'l' immersdala I Skbg riabo I KImr Ufvered n Skbg Varola I Skbg imsfors I Kron rolleholm I Mim 'r Uggletorp l Kimr Vartofta I Skbg ingsdal I Klmr rollenäs I ~~m Ulfsby I Vrml Varuträsk I Vbtn ingsnöbbelöf n rrolihättanltalfsb Ulfshyttan I Kpbg Vassbotten n Gbrg Krist rollhättan 2n Älfsb Ulfstorp I Skbg '1' Vasselhyttan I Oreb ingsryd l Kron '1' Ulfängen I Skbg Vassen I Nbtn ingstäde I ~otl ro sa t Södm Ulfö l Kron Vassijaure LeNbtn'J' isselskog I Alfsb roxhult I KIm!' Ulföhamn v. II, s. I Vassmo!ösa I Klmr ived I Skbg ryserum I Klmr Vnrl (Ulfön ) jureda I Kron rångstad I Vrml Ullared I Hall Vattholma I Ups jurkö n Blek 'I'rängsvikenf s.imtl'i' Ullatti v. I, s. nnbtn Vattjom I Vnrl justa I Ups råvad l Skbg UllbergsträsknVbtn Vaxholm t Sthlm jåmotis I, vår o. rädet I Älfsb Ullersäter l Öreb Veberöd I Mim höst n Nbtn räll,borg t Mim Ullervad I Skbg Veckholm I Ups jällmo I Östg räslöf I Hall Ullånger I Vnrl Veda I Vnrl '1' järnäs II Gäfib rönninge I Hall Ulricehamn t Xlfsb l' Vedborm I Klmr järnö n Gbrg rönö I Gäftb 'r Ulrika I Östg Veddige I Hall jörnarp l Krist ulleräsen I Jmtl Ulriksfors l * Jmtl Vederslöf I Kron oarp I Älfsb ullinge station I * Umeå t vbtn Vedeväg I Öreb obo I Ups Sthlm Umnäs I, vår o. höst Vedum I.flkbg odderöd I Göteb umba I - Sthlm n Vbtn Vegby l Alfsb - ofta I Hall umleberg I Skbg Unbyn I Nbtn Vegeholm I - Mlm ofthög I Mim un l Skbg Undenäs l Skbg Veinge l - Hall '1' ofverum l Klmr 'I'une l KImr Undersäker IwJmtl Vekerum l Blek 'I'olg I Kron ungelsta l Sthlm Undrom I Vnrl Velanda l Älfsb 'l'ollarp l Krist ureberg l * Sthlm Ungskär v. n, s-.l Vemdalen l Jmtl orneiilla Krist 'l' Blek Vendel l Ups ' ommarp I Krist utaryd l Kron Unnaryd l Jkpg Venersöorq, se Vä- Sunderbyn 'l'omtebodai -Sthlm vetaberg I Sthlm Ununge I Sthlm nereöora 'l' Södra Nbtn Södra Vi I Klmr Södra Åby I Mim Söfdeborg I Mim Sölje l Vrml Sötoesbora t Blek Sörbygden l Jmtl Sörbytorp II Krist Sörmark I Vrml Sörsjön l Kpbg Sörvik I Kpbg Söråker I Vnr! Söräng I Gäftb Sösdala I - Krist a:flebord I Gbrg afnäs I Jmtl afvelsjö I Ybtn allsjö I Vbtn allåsen I * Gäftb amstorp l Skbg andsjö l Gäftb andö I Kpbg armefors I Östg annåker I Jkpg anum 1* Gbrg 'l' 'I'anumsuede I<..tbrg arsta I Öreb attamåla I Blek axinge-näsby I Södm eckomatorp I!ll1m egelträsk II Vbtn egnaby I Kl-on engene I Skbg enhult I - Jkpg eurajärvi I Nbtn hamstorp, se 'I'amstorp 'l'ho-rskors, se orskars 'r ving I Blek Upperud I Älfs'IJ Venjan I Kpbg oppeladugärd l vååker I - Hall Upphärad I Älfsb VentIinge IKlmr!111m värred I Älfsb Upplands Ekeby l Verfveln l Ostg orbjörntorp I Skbg värskog I Klmr Ups Verkebäck l Klmr orekov I Krist värålund I * Vbtn Uppsala t Ups Verlebo.I Klmr orestorp I Älfsb värana Vrml Uppåara I * :MIm Vernamo, se Viirna- orfsjö l Vbtn yfors I Kpbg Urshult l Kron mo orfved l Skbg ygelsjö I Mim Ursviken l Vbtn Verum II Krist orgås I Kpbg yllinge I Klmr Uråsa l Kron Vessigebro l Hall 'I'orhamn I Blek yuderö l Vnrl Uttersberg I Vstm Vessland, se Väst- 'I'orna-Hältestad, yngsjö I Kpbg Uttran I Sthlm land MIm yresö I Sthlm Utö v. II, s. I Sthlm Veeter-oik, se Väster- orne l Kron yringe l Krist vik orneträsk l - Nbtn ådene l Skbg Vad I Kpbg Vesterås se Västereis ågarp I Mim Vadensjö I - Mim veeu; se Växjö orp l - Xlfsb älebo I KImr '1' Vadsborg II Södm Via I Gäftb orpaslätt I Vstm ånebro I Mim Vadsbro I Södm Viby l Krist orpshammar I-ångeberg I Skbg Vadstena t Östg Vickleby I Klmr Vnrl l' ångelandaiälfsb Vaggeryd l Jkpg Vidtsköfte I Krist orrom l Vnrl ånnö n Jkpg Vagnhärad I Södm Vidtsköfieby n Krist orrskog I Älfsb åsjö l Vnrl '1' orsby Vrml äby I Sthlm Vakern I Kpbg Vidöstern I Kron 'l' orshäiia t Södm äfraboda I Vnrl Valbo I Gäftb Vifstavarf I Vnrl '.I: orskinge I Jkpg äfvelsäs I Kron Valdemarsvik Östg Viggbyholm I Sthlm orskors I Blek älläng l Jkpg Valla l - Södm Vigge I Jmtl '1' orslanda I Gbrg ämta n Älfsb Vallarum I Mim Vikarbyn I Kp!'g orstunaby I Vstm äng I - Jmtl Vallberga I - Hall Vika station l Kpbg orsåker I Gäftb 'r ännäs I.mtl Vallby I Mim Viken I Mim orsång II Kpbg äpperöd I Mim Vallentuna I Sthlm Vikersvik I Öreb orsås I KImr ärendö I Nbtn Vallerås I Kpbg Vikmanshyttan I orsö n Skbg ärna I Vstm Vallhalla I Södm Kpbg '1' ortuna I Vstm ärnaby v. l, s. II Vallkärra I Mim Viksberg I Kpbg orup I Hall Vbtn Vallnäs I Jkpg Viksjö l Vnrl orö I Sthlm ärnsjö I Ystm Vall.ta I - Gäftb Viksjöfors I Gäfib ossene I G;~rg äxan I Jmtl Vallåkra I Mim Viksta I Ups ostared I Alfsb öcksfors I Vrml Valsberga I Södm Vilhelmina I Vbtn otebo I Klmr öftedal n Alfsb Valsjö I Sthlm '1' Villands Vånga II raheryd, se raryd GfvaI Vnrl Valskog I Vstm Krist ranemo l Älfsb öllesjö l Älfsb Valäsen l Öreb Vilshult I Blek ranstrand l Kpbg 'l'önnersjö n Hall Valö I Sthlm Vimmerby t KImr ronås t Jkpg öre I Nbtn Vamlingbo I Got! Vimo I Kpbg Brand- ech Lifföl'säkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

13 Vinberg I Hall Vindelgr-anselef Vbtn Vindeln I Vbtn Ving n Älfsb Vingåker Södm Vinköl n Skbg Vinninga r Skbg Vinnö I Krist Vinslöf I Krist Vintjärn I Kpbg Vintrie I Mim l' Vintrosa I. Vireda I Jkpg Virestad n Kron Virsbo I Vstm Virserum I KIIDr Visborgsslättn Got! Visby t Gotl Visingsö v. II) s. I.lkpg Viskafors I Älfsb 'r Viskan I Ynrl Vislanda Kron Vissefjärda I Klmr Visseltofta n Krist Postunderrättelser. Värml:s ='fysäter I Åkarp r MIm Älfvestorp r Öreb Vrml Åkeholm I Blek l' Mfången I Älfsb Värml:sSäby]VrmI Lker I Jkpg Algarås I Skbg Värml:s Sälboda I Äkerby I Ups jijgbohed I Gäftb Vrml Åkernäs I Nbtn l),lghult r Kron Värmskog I Vrml Åkersberga I Sthlm AIgsjöås I Vbtn Värnamo t Jkpg Åkersrunö I Sthlm ÄIgä I Vrml vttrnanäe n Klmr Åkers styckebruk I Älmeboda I Kron Värsjö I Krist Södm Älmestad n Älfsb Värsäs I Skbg Åkerström I Gbrg Älmliult Kron Värtan Le Sthlms st. Åkeshög I MIm Ängebacken] Gbrg Öreb Väsby I Sthlm 'r Åkulla I Hall iland I Ups Ängebo I Gällb Ängelliolm t Krist Väse I Vrml Älberga I Södm l' Ängelsberg I Vstm Västanfors I Vstm Äled I Hall Ängesbyn l! Nbtn Västanhede I Kpbg Älem I Klmr Ängesviken I Nbtn Västanhög I MIm Västboäs I.Ikpg Ålshult r Kron Ålsta] Jmt! Ängsösund n Vstm Äppelbo r Kpbg Västerbyhytta I Ålsäng I Öreb Ärentuna n Ups Kpbg Åminne I Jkpg )icrla[ärila] Lgödm VästerfarnebolVstm Åmmeberg I Oreb Ärtemark v. I, s. n Åmot I Vrml Älfsb Västergarn l! Got! Ämotsbruk I Gäftb Äs I Södm Västerhaninge I Åmsele I Vbtn Äskekärr r Skbg Sthlm Åmål t Älfsb Äsperöd l.mlm [4934J ()nnerup I. MIm Onnestad I Krist l' 01"1 Älfsb Örastom I Älfsb Qrbyhus I Ups Orebro t Öreb (Jrearund Sthlm Öreryd I Jkpg Öreälf 1 Vbtn Örkelljunga I Krist. Örn I Göteb 6rnsköldsvik t Vnrl Örnäsudden 1 Vbtn Örsjö r Klmr Örslösa I Skbg Orsundsbro I Ups örtofta I Mim 'I' Örträsk I Vbtn Öskeviksby I Öreb Ösmo I Sthlm Östadkulle I Älfsb Östafors I Krist Östanbro n Vstm östansjö I Öreb Viste-Askjum n Västerhiske I Vbtn Ånge Vnrl iisphult l]lmkrlmist Östanä I Sthlm Skbg Västerlanda n Gbrg Ånimskog I Älfsb ~spmge Ö.taröd I Krist Vistinge I Ostg. Västerlösa I Östg Ånn I Jmtl,\-spnäs I Jmtl Östavall I Vnr! 'f Vitsaniemi] Nbtn Västertryserum I Ånäset I Vbtn, A.-spöI MIm Österbymo I Östg Vittangi I Nbtn Klmr Åre] Jmt! 'r A.-traforsI Hall österede I Jmtl Vittinge I Vstm Västervik t Klmr lrjäng Vrml l),tran r Hall. "()sterforsa I Vnrl Vittsjö I Krist Västerås t Vstm Ärset I Jkpg Attersta l! Sodm Österfärnebo I Gäftb Vollsjö] MIm Västgärde r Kpbg Ärstad I Hall östergraninge I Vnrl Voxna Gäftb Västkinde I Gotl Årsunda I Gällb Voxnabruk r Gäftb Västland I Ups Äryd I Kron Öckerö I Gbrg Österhaninge I Voxtorp, se Våxtorp Västra Bodarna] Äsaka] Älfsb Odeborg I Älfsb Sthlm vrena I Södm Älfsb Äsarne I Jmtl Ödenäs n Älfsb Österjörn I Vbtn Vreta, se Storvreta Västraby] Mim Äsarp I Älfsb (Jdeshög östg 'r Österkorsberga I Vretakloster I Östg Västra Emtervik I Äsa station I. Hall Ödestugu I Jkpg Jkpg Vrml Åsbo-Fagerhult r Ödsmäl 1 Gbrg Östern oret I Vbtn Vretavik I Sthlm Västra Harg n Östg Krist Ödåkra I MIm Österskär I Sthlm Vreten I Skbg Västra Husbyl! Östg vretstorp Oreb Västra Karup I Krist Äsbo.Össjö I Krist Ofre Soppero I Nbtn Österslöf 1 Krist Öfre Svartlå l Nbtn (Jstersund t Jmtl Vrigstad I Jkpg Västra Klagstorp 1 Äsbro I Öreb 'r Vrå n Kron Mim Åsby I Vstm Öfre Ullerud I Vrml Östertibble I Vstm' Vråka I Klmr Västra Nöbbelöf I Åsebyfors 1 Vrml Vuollerim I Nbtn Mim Åseda r Kron Öfverammer I Jmtl Östervallskog I Vrml Våle I Jmt! Västra orup I Krist Åsele Vbtn Öfverby I. Gbrg Österväla I Vstm Våmb n MIm Åsen I Kron Öfverenhörna ]Södm Östervärn I MIm Våmhus I Kpbg Västra unbern 1 Äsenhöga] Jkpg Öfvergård 1 Vnrl Österäs I Vnrl Vånafjärden I Nbtn Älfsb ~shammarl:'gällb Ofverhogdal I Jmt! Österäng I Skbg Vånga I Östg Västrum I KImr ABbeda, se Aseda Öfverhörnäs I Vnrl Österökna n Jkpg Vångaby I Skbg Vättersnäs I Jkpg ~skloster I Hall öfverkalix I Nbtn Östhammar t Sthlm Vårdsberg I Östg Vätö I Sthlm Askott] Jmtl Öfverklinten I Vbtn Östmark r Vrml Vårfru I Ups Växbo 1 Gällb Asljunga I Krist Öfverlida I Älfsb l' Ostraby I MIm Värgårda I Älfsb Ofverselö I Södm östra Emtervik v. II" Växjö t Kron l:~~~~k ~ri:\~tn Vårvik I Älfsb Orversätne I Vstm s, I Vrml Väthult I Jkpg Åsumtorp 1 Krist (J/vertorneå Nbtn Östra GrefvteLe Mim Växtorp I Hall Ydre I Östg Åsunden 1 Älfsb Öfverturingen I Vurl 'f Väckelsång I Kron Yngsjö n Krist Äsvittinge I Östg Östra Husby I östg Väddö I Sthlm Ysby] Hall Ätorp I Vrml Öfverum I Klmr Väddöbacka I Sthlm Ystad t Mim ltvidaberg t östg Öjebyn I Nbtn Östra Karsbo nklmr Väderstad I Östg Ytterby I. Gbrg Öje kapell l! Kpbg Östra Karup I Hall Väderum I Klmr Ytterenhörna I Öje station I Kpbg ÖstraLjungbyiKrist Väfra I Gbrg. Sö<ilm iidelfors r.ikpg Öjkroken I Klmr Väfversunda I Östg Ytterhogdal I Jmtl 'r Alandsbro I Vn1'1 Ölands Gräsgärd I Vägsjöfors I Vrml yttermalung I Kpbg Älekulla n Älfsb Klmr Östra Ryd I östg Vänersboro t Älfsb Yttersjön r Vbtn Il/dalen Kpbg Ölands Lindby I Östra Sallerup IMlm Vängdala II Älfsb Ytterån] Jmtl Älfdalsäsen 1 Kpbg Klmr Östra Stenby I Ostg Vängelsby I Vnrl Yxenhult I Krist 'r Älfho I Gäftb Ölands Segerstad Vännäs t Vbtn yxnanäs I Kron Älfkar!eö r Ups Klmr Östra Sönnarslöf I Värhulta I Södm Yxnerum I östg Älfros I Jmtl Ölands Skogsby Krist Väring I Skbg Älfsbacka I Vrml Klmr Östratorp I Mim Värmdö I Sthlm Zinkgrufvan I Öreb Älfsbyn I Nbtn Ölands Smedby I Östra 'l'ranemo I Värmlands Björnaborg I Vrml Åby I Ostg.Nbtn.. Ölfvingstorp I Klmr Östra Vram I Krist Älfsby station I. Klmr Älfsb Värmlands Brattfors Åbydal I Gäftb Alfeered Alfsb Oljehult l! Blek Öttum I Skbg n Vrml Åbyggeby I Gäftb Älfsjö I Sthlm Ölme I Vrml 'r Öved I Mim Värml:s Bro I Vrml Åfård I Älfsb Älfsjöhyttan I Vrml ÖIserud I Vrml Öxabäck I Älfsb IhuB Krist l' Älfvan I östg Önneköp I MIm Öxnered I Älfsb Brand- och lifförsäkrings-aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggataa.

14 [4936] 1. Järnvägs-, post-, telegraf. oeh telefon-underrättelser, [4936] Bestämmelser om postförsändelsers taxering m. m. Bref, kortbref, brefkort och korsband.' minsta afgift 4 öre per försändelse vid A Inr'ke befordran med post eller af landtbref-. I s. bärare samt 2 öre per försändelse vid För bref, som med post eller af landtbref- lokalbefordran (för befordran af s. k. bärare fortskaffas, utgör befordringsafgiften u t g ifv a r e k o rs ban d gälla särskilda 10 öre för vikt af t. o. m. 20 gram, 20 öre villkor, hvarom underrättelse lämnas för vikt öfver 20 t. o. m. 125 gram, och 30 å postkontoren); öre för.~i~.t öfver 125 t. ~. m. 250 gram. trycksaker i öfrigt: 4 öre per 50 yngre försändelser ta;,xeras ICke såsom bref. gram vid befordran med post eller af Lo k a Ib r e f, eller sådant bref, som å post- landtbrefbärare samt 2 öre per 50 gram anstalt behan~las, utan att med post ell~r vid lokalbefordran (högsta vikt 2 kg.och af Iandtbrefbarare fortskaffas,!a~era~. for största utsträckning 45 cm., med undan- ~Ikt af t. o. ~. 20 gram me~. b ore, ~fver tag af trycksaker i form af rullar, hvilka -o t. o. m. 120 gram med 10 o~e och ofver få hafva en diameter ej öfverstigande 125 t. o. m gram. med 15 ore. 10 cm. samt i längd hålla högst 75 cm. Kortbrcf, hvilka tillhandahållas af post- fe"" h dr verket i valörer å 5 och lo öre, äro huf. a!1r s a n l n g a r: ore per gram d kl" f dd d. 5.. l" f' VId befordran med post eller af landtvu sa Igen a se a, e a ores..va or ~r brefbärare samt 2 öre per 50 gram vid lokalkorrespondens och de å 10 ores valor I k lb f d d k tt. t f ift för vanlig inrikes korrespondens samt för o a te Ok r rakn'ii oc..sa ~,,:lllnsralla tgllo d lik 'U D k h N per syc e s a u gora t l rorra a e y l. tl.. :'Inmal' - o,c ~rge. öre och i senare fallet 5 öre (i afseende Jamval tillhandahällas a postanstalterna. ikt f h tt b k ff h t "11 frankokuvert, som å den för frimärket a VI,?rm oc y re es.. a en e ga a l t c dda I t fo.. ejes alse p a sen orse tt d f' k samma foresknfter som for trycksaker); S me ran o. f." o.. stämpel i färgtryck, å valör af 2, 4 eller 5 val upro. 4 Ole per 50 gram VId befor-.. D I t l 10 t ' 2.. d "5.. dran med post eller af landtbrefbarare are. e oe a as: S." are me - ore,. t ')...d I k Ib f d d k. 10 st. il 4 öre med 45 öre 10 st. il 5 öre sam:, ore VI.. o a e or ran, oc..sa d ' att minsta afgift per stycke skall utgora mef" o ore l :. 'k b f" d d 'f i förra fallet ~ öre och i senare fallet 4 or van 19t inri es re ar et me gl vet.. (h" t ikt 3"0 h tö t att använda s. k. fönsterkuvert, d. v. s. oref" o~~ a.vi dgr~~ oc.\~rdd kuvert, försedt med en genomskinlig öpp- o~ aln! ~'tlktk g 't ~~. l re f ning, hvarigenom den il.själfva brefinnehållet?c cfi,t1.111joc e.,u foåmhofr varupd~o d d " '1' d l f orm a ru ar, h VI lk a a.va en lateckna ~ a ressen ar syn.lg. A res~:n m~ste meter af hözst 15 cm. emellertid vara tecknad l brefvets langdnkt-. "'.... ning och tydligt framträda genom»fönstret-. Har ~ k?rsbandsforsande!.se bre f ~!ler an- Bref, för hvilket såsom omslag användts fön- ~.~t.sknftligt m.:dd~lande, -an som ~or. dyl.lk aterkuvert af annan beskaffenhet än nu sagts, forsandeise.. ar sar~~lldt medgifvet, blifvit formottages icke till befordran. I en del främ- s~.ucket, bote afsändaren 5 kronor. och förniande länder äro fonsterkuvert förbjudna sandelsen var~er ICke med post VIdare beeller endast under vissa villkor tillåtna. fordrad eller till adressat utlämnad, Brefkort betalas, då det inköpes från.. Följande är~ de viktigast.~ ~~ldbntagen från postverket, eller frankeras, då blankett till forbudet att.1 trycksaksforsaudelse, afsedd detsamma blifvit för enskild persons räkning att.befordras sasom korsband, medsända handtillverkad med 5 öre' brefkort med förut skrifua meddelanden: betaldt 'svar 10 öre.' å tryckta visitkort samt å jul- och Vanliga frimärken tillhandahållas å föl- nyårskort må. för ~and tilläggas ~fsän~arens jande valörer: l, 2, 4, 5, 8, 10, 15, 20, 25, adres~ och titel afvensom lyckönskningar, och 50 öre samt l krona och 5 kro- tacksagelser, beklaganden af sorg och andra nor. Frimärken fl 5 och 10 öre saluhållas hötlighetsbetygelser, uttryckta antingen med förutom i hela ark eller lösa äfven i små högst fem ord eller medelst allmänt brukhäften innehållande 30 märken af den ena liga begynnelsebokstäfver (a. t. a. och dylikt); eller andra valören till rättade korrekturark må bifogas därtill.. hörande manuskript; Korsband taxeras salunda: på bjudnings- och kallelsebref må ifyllas trycksaker:. den inbjudnes eller kallades namn, datum inländska t id n in g a r och tidskrif- och ställe för sammankomsten samt dennas ter: l öre per 50 gram; dock är karaktär; Brand- och Liffdrsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan_

15 m r Postunderrättelser. [ ] å böcker, musikalier, tidningar, fotografier skillnaden mellan detta belopp och värdet af och gravyer må anbringas en tillägnan; hvad brefvet då innehöll. Rekommendationsäfvenså må bifogas en faktura rörande själfva afgiften utgår, utöfver vanlig befordringsafförsändelsen; gift, med ett belopp af 15 öre. på beställnings- eller subskriptiousblanket- Anm. Därutöiver erlägges: i förekommande ter beträffande bokhandelsvaror, böcker, tid- fall a) för expressbefordran (medningar, gravyrer och musikalier må skriftligen d angifvas de arbeten, som beställas eller ut- gifven i fr. om försän elser till 01'- bjudas, hvarjämte blankettens tryckta med- ter med lokalbrefbäring) en särskild delanden må helt eller delvis öfverstrvkas atgift af 20 öre för hvar försän- -J delse; b) för vidimation afhandeller K understry kas. l in g a r i rekommendera d t bref 25 elleroi1k~;glrg~b~~~;c~r~~k~~~~~a~~~~to~~~~ef ~~evr:~ s~~; b~g:~:s ~tdt;:~o~~~~: kunna befordras efter taxan för trycksaker, derad försändelses atlämnande och under förutsättning att de motsvara de all- som, försedt med adressatens kvitto manna villkoren för sistnämnda slags för- å samma försändelse, återställes till sändelser. afsändaren, ett belopp af 10 Öre; Postbefordringsafgiften för inrikes portopliktig brefpostförsändelse (bref', brefkort, korsband) erlägges vid atlämnandet. Be träffande ur bretlåda upphämtade eller i lösväska inkomna ofullständigt frankerade eller helt och hållet ofrankerade dylika. försändelser gälla följande bestämmelser. Ofullständigt frankeradt vanligt bre f eller brefkort expedieras till adressorten för att hembjudas adressaten till inlösen. Ofrankerad försändelse åter - vare sig vanlig rekommenderad eller assurerad - likasom ock ofullständigt frankerad rekommenderad eller assurerad försändelse eller ofullständigt fran keradt vanligt korsband återställes till afsändaren, om denne finnes angifven å försändelsen och är bosatt å den ort, där försändelsen inkommit, samt återställandet kan ske,. innan försändelsen befordrats från in- Iämningsorten. Eljest. expedieras försäridel- för sen till adressorten för att. hembjudas adcessaten till inlösen. För utbekommande af lösenbelagd brefpostförsändelse har adressat i allmänhet att erlägga, förutom i förekommande fall belöpande rekommendations-, assurans- eller postförskottsafgift, dubbla för beloppet af den felande befordringsafgifteu. ) Rekommendation af vanligt bref, lokalbref, kortbref, brefkort eller korsbandsförsändelse afser dels betryggande af dylik försändelses behöriga framkomst. dels rättighet för afsändaren till utbekommande af ersättning af postrnedlen för förkommen eller skadad dylik försändelse. Ersättning för förkommen dylik försändelse (pres kriptionstid inom natt och år efter fö rsändelsens in l ä nandej, utgår utan afseende å innehållet med 36 kronor, och för bref, som framkommit i skadadt skick (preskriptionstid inom 60 dagar efter det försändelsen kommit adressaten tillhanda) med. d) för reklamation afrekommenderad försändelse i de fall då mottagningsbevis ej blifvit begärdt, likaledes 10 öre; och e) för registrering eller den handräckning, som postanstalt på korrespondents begäran lämnar medelst införande i särskild, af honom anskaffad bok af de till honom ankommande värdeförsändelser, 3 öre för hvar försändelse. Jämf!?r afdelningarna»pu stf ö s k o tt> samt»of'ri g a bestämmelser» här nedan. [4937] B. Utrikes. Befordringsafgiften ntgör: l) vid postutväxling med Danmark (med F äröarna och Grönland)samtmedN o rg e : för bref i vikt icke öfverstigande 250 gram = inrikes; \ tyngre bref': 1 krona 40 öre för vikt öfver 250 till högst 260 gram; l krona 50 öre för vikt öfver 260 till högst 280 gram o. s. v. med tillägg af lo öre för hvar öfverskiutaude vikt af 20 gram eller del däraf; bl' e fk o rt: 5 öre per stycke: brefkort med förutbetaldt svar 10 öre per stycke; för kors,band trycksaker: 5 öre per 50 gram (högsta vikt 2 kilogram); affärs handlingar (högsta vikt 2 kg.). och varupro f (högsta vikt 350 gram): 5 öre per 50 gram (minsta afgift 10 öre per stycke); för rekommendation af bref, brefkort eller korsbandsförsändelse: 15 öre per försändelse; expressbefordran (medgifven i fr. om försändelser till de orter i Danmark, där postkontor eller postexpedition Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottnlnggatu.

16 [4937-4!13llJ l. Järnvägs-, posto, telegraf- och telefon-underrättelser. finnas" samt till. Kristiania) Bergen,' Dyli~ kupong, hvars salupris utgör 25 Öre, Drammen,Frednkstad, Skien, Sta- kan l livart och ett af ifrågavarande länder vanger och rondhjem i Norge): 20 utbytas mot ett frimärke 1125 centimer eller öre per. stycke;. motsvarande belopp. Från utlandet ingånge-n för mottaglll?gshevls: 10 öre per stycke; svarskupong får i Sverige utbytas mot frir e k l a m a ti o n rörande rekommenderad märke till belopp af 20 öre. försändelse (då ej mottagningsbevis Hvad angår förbindelsen med länder utom: begärts): 10 öre. Världspostföreningen - å hvilka uppgift 2) vid postutväxling med öfriga länder finne~ i.den :å postanstalterna för allmänheoch orter såväl inom som utom Världspost- ten tillgänglig«taxa för brefpostförsändelser föreningen: - må erinras, dels att försändelsernas beför afgående frankeradt bref: 20 öre för fo~dran ge~om vederb. "postverks fö~~org. i vikt af högst 20 gram; 30 öre för m~nga fal~. ICke. kan pår~.kna~ langre an yll vikt öfver 20 till högs t 40 gram; 40 gransen for V arlds?~stforem~ge~s omrade, öre för vikt öfver 40 till högst 60 dels att reko.mmendatlon af forsand.elser eugram o. s. v. med tillägg af 10 öre dast delvis ar?1e~gifve~, dels slutl!ge~, l;ltt för hvar öfverskjutande vikt af 20 mottagningsbevis t~ke förekomma l förbingram eller del däraf': delsen med dessa länder, med undantag dock enkelt brefkort 10 ör~ per stycke; b~träffa?-de ~örsändels!lr ti.ll brittiska besittb r e fk o r t med betaldt svar 20 öre' mngar l Afrika och till Kma. korsband: trycksaker: 5 öre pe'r 50 gram (högsta vikt 2 kg.); affärshandlingar: 5 öre per 50 gram Assurerade bref. (minsta afgift 20 öre per stycke och [4938J A. Inrikes. högsta vikt 2..kg.);. Bref (vanliga bref och lokalbref) med värvar.uprof 5 ore per 50 gram (minsta deinnehåll afsedda för befordran mellan eller afgift 10 öre per stycke och högsta å orter med postkontor, kunna assureras till ':,Ikt 350 gr.):. obegränsadt belopp. Hvad åter beträffar rekommendatlo.~..af bref, br,efkort poststationerna, äro i berörda hänseende stadeller ~orsbandsforsandelse: 15 ore per gade följande maximibelopp: stycke,..' 20,000 kronor, om brefvet skall postbee xp r e s s b e f o r.d r a n (m~dglfven till de handlas vid poststation, tillhörande första tlesta e~r.opelska oc~ nagra utomeuro- eller andra klassen; perska l.ander): 2!> ore 'per stycke; 500 kronor, om brefvet skau postbahandmoktltagnti?-gsb~.vlsd: 100rkeperstYdcked; las vid poststation, tillhörande tredje krasre ama lon roran e re ommen era k b f r "U ( d \ f".. d l (d". tt. b. sen - S. resammgssta e se ne an,. bor~:,~ )e ~g.. a ej mo agnings evis ill de vid statens järnvägar belägna sta-.. egal' s ore. tionerna kunna emellertid från postkontor Afven ofrankerade eller blott delvis fran- sändas penningbref utan inskränkning i bekerade vanliga bre f och brefkort kunna i loppet. allmänhet postbefordras till utrikes orter. De Postafgiften sammansättes sålunda: få då lösas af adressaterna med dubbla be- 1:0) Befordringsafgift: såsom för vanloppet af felande franko. Däremot måste ligt bref; korsbandsförsändelse, för att vinna postbe- 2:0) Assuransafgift: fordran till utrikes ort, vara åtminstone del- 30 öre för värdebelopp af högst 500 kr.; vis frankerad. 50 öre för värdebelopp öfver 500, men ej Går r e k o m m m e n d e rad intern. brefpost- öfver 1,000 kr.; för värdebelopp öfver 1,000, försändelse förlorad, ersättes den i allmän- men ej öfver 5,000 kr., erlägges 50 öre för het med 36 kronor (50 francs), för såvidt 1,000 kr. med tillägg af 2 öre för hvarje öfförlusten ej härrört af oundvikliga naturför- verskjutande värde af 100 kr. eller del däraf'; hällanden eller dylikt. I förbindelse med för värdebelopp öfver 5,000, men ej öfver vissa länder - exempelvis Danmark och 50,000 kr. 1 kr. 30 öre för 5,000 kr. med Norge - utgör icke ens sistnämnda omstän- tillägg af 15 öre för hvarje öfverskjutande dighet hinder för ersättnings beviljande. värde af 1,000 kr. eller del däraf; för värde- För användning i postutväxling med de belopp öfver 50,000 men ej öfver 100,000 kr. flesta länder inom Världspostföreningen (un- 8 kr. 5 öre för 50,000 kr. med tillägg af 10 \ dantagandes Montenegro, Ryssland, Serbien, öre för hvarje öfverskjntande värde af 1,00e. äfvensom åtskilliga utomeuropeiska) kan all- kr. eller del däraf; för värdebelopp öfver mänheten erhålla s. k. svarskuponger. 100,000 kr. 13 kr. 5 öre för 100,000 kr. med Brand- och lifförsäkrings Aktiebola~et SVEA.: l3 Drottninggatan.

17 Postullderrätt~lser. tillägg af 5 öre för hvarje öfverskjutande värde af 1,000 kr. eller del däraf', Anm. Därutöfver erlägges i förekommande fa-ll: a) för expressbefordran 20 öre; b) för vidimation af handlingar 25 öre per ark; c) för mottagningsbevis 10 öre; d) för reklamation 10 öre; e) för registrering 3 öre per försändelse; f) för uppräkning af värdebrefs innehåll 10 öre. [4939] B. Utrikes. Assurerade bref till utlandet taxeras sålunda: 1:0) Befordringsafgift: såsom för vanligt bref af samma vikt till samma ort; 2:0) Rekommendationsafgift: 15 öre.per bref; 3:0) Assuransafgift, utgående för hvart belopp af 250 kronor eller del däraf med 8 öre för bref till Danmark (med Färöarna och Grönland) äfvensom till Norge samt för hvart belopp af 216 kronor eller del däraf: med 8 öre för bref till Island; med 11 öre för bref till yskland; med 14 öre för bref till Belgien, Frankrike med Korsika och Algeriet äfvensom Mc nako, Luxembur g, Nederländerna, Ryssland med Finland. Schweiz, Ungern och Osterrike; med 18 öre för bref till Bosnien- Herzeqovina, Italien med San Marino, Rumänien. Serbien, Spanien med Baleariska och Kanari~ öarna äfvensom Andorra samt Storbritanmien och Irland; med 22 öre för bref till Bulgarien, danska kolonierna i Västindien, Kamerunterritoriet, vissa tyska postanstalter i Marocko samt ogoområdet; med 25 öre för bref till Brasilien, åtskilliga franska kolonier, Kreta, Libyen, Mauritius och SeycheUerna, Montenegro, Portugal med Azoriska öarna o. Madeira, Surinam, vissa indokinesiska postanstalter, vissa ryska postanstalter i Kina samt vissa italienska och tyska postanstalter i urkiet; med 29 öre för bref till Argentinska, epu bliken, Brittiska Indien med Aden, Birma och Andamanerna, vissa brittiska utomeuropeiska kolonier, Chile, Egypten, Eritrea, Etiopien, Japan med Korea, Kina (vissa japanska postanstalter), _Malta, Nederländska Indien, unis, vissa turkiska, tyska och österrikiska postanstalter i urkiet äfvensom tyska Ost- Afrika; 32 öre för bref till tyska skyddsområdet Kiautschou, vissa tyska postanstalter i Kina äfvensom vissa malajiska förbundna stater å Malackahaljön; med 36 öre för bref till åtskilliga portugisiska kolonier samt vissa brittiska postan- Brand- och Liffdrsäkrings-AkUebolaget ) stalter i Kina äfvensom vissa postanstalter i urkiet; 40 öre för bref till Bermudas-öarna, Brittiska Honduras, Cypern äfvensom tyska Nya Guinea samt Karolinerna, Marianerna, Marskall-öarna och Palau-åarna ; 47 öre för bref till Brittiska Somaliland; 50 öre för bref till Portugisiska. Indien. 54 öre för bref till Nya Zeeland. Högsta medgifna assuransbelopp för bref till utlandet är i allmänhet 7,200 kronor' (10,000 francs), för bref till Ryssland med Finland 86,400kronor (120,000,francs). Assurans till obegränsadt belopp är medgifven för värdebref till Danmark, Island och Norge äfvensorn till Kreta, Montenegro, Rumänien, Schweiz, Serbien, yskland, Ungern och Osterrike samt vissa orter i urkiet. Anm, Därutöfver erläggas i förekommande fall enahanda särskilda afgifter, för expressbefordran o. s. V., som för oassurerade bref. Ersättning för förkommen inrikes eller utrikes assurerad försändelse (preskriptionstid inom natt och år efter försändelsens aflämnande till postbefordran) utgår med hela det angifna värdet. Varder dylik försändelse under 'postbehandlingen så skadad, att hela eller någon del af försändelsens innehåll gått förloradt, äger - därest ersättningsanspråk framställts rörande inrikes värdeförsändelse inom 60 dagar efter det försändelsen kommit adressaten tillhanda och rörande utrikes värdeförsändelse inom natt och år efter aflämnandet till postbefordran - afsändaren (eller, hvad utrikes värdeförsändelser beträffar, i förekommande fall adressaten) af postmedlen åtnjuta ersättning motsvarande assuransbeloppet, där försändelsens hela innehåll förkommit, men eljes skillnaden mellan samma belopp och värdet af det, försändelsen befunnits innehålla. I öfrigt gäller, i tillämpliga delar, i fråga om ersättning för förkomna eller skadade' utrikes assurerade föraändelser hvad ofvan är sagdt om godtgörelse för bortkomna rekommenderade dylika. [4940] Postanvlsninqar. Genom de fasta postanstalterna finnes allmänheten beredt tillfälle att medelst postanvisning försända penningar inom riket äfvensom till ett flertal främmande länder och orter. I fråga om den inrikes postanvisningsrörelsen gäller, att af postkontor äfven kan meddelas postanvisning, afsedd att genom samma postkontor infrias. Den poststationer medgifna rätt att till befordran mottaga postanvisningar gäller i allmänhet, förutom SVEA. 13 Drottninggatan.

18 ( ;42J I. Järnvägs-, posto, telegraf- och telefon-underrättelser. postanvisningar till, inrikes,orter, allenast Högsta anvisningsbelopp :,720 k r o n or. sådana till orter i Danmark och Norge. Afgift. lö öre för belopp af högst 25 kronor; Postanvisning skrifves å blankett, som 18 öre för belopp öfver 25 men ej afgiftsfritt tillhandahålles å hvarje postan- öfver 36 kronor; stalt; och användas olika slag af blankett, 30 öre för belopp öfver 36 men ej allteftersom anvisningen a) är, ställd till in- öfver 100 kronor; rikes ort, b) utgöres af internationell an vis- 4ö öre för belopp öfver 100 men ej ning i allmänhet eller c) utgöres af post- öfver 200 kronor; anvisning till någotdera af följande länder: 60 öre för belopp öfver 200 men ej Ryssland, Storbritannien och Irland (äfvensom öfver 300 kronor; samt de länder och orter, hvikas utväxling af lö öre för hvart ytterligare belopp postanvisningar förmedlas af engelska post- af 100 kronor eller öfverskjutande förvaltningen), Kanada samt Amerikas För- del däraf. enta Stater. Inrikes postanvisning gäller Island. Anvisningarna utställas i k ronunder en månad från den dag, då anvisningen mynt. blifvit enligt datumstämpeln journaliserad Högsta anvisningsbelopp : 720 kronor. vid det redovisande postkontoret. Beträf- Afgift: enahanda afgift som för postanvisfande giltigheten af internationell postanvis- ning till Belgien m. fl. länder (se ning i allmänhet är stadgadt, att anvisning nedan). gäller, förutom den månad, hvarunder den Finland, vissa postanstalter. Anvisningarna utställts, l månad, om anvisningen förskrif- utställas i finska mar k och penni. ver sig från europeiskt land, 2 månader, om Högsta anvisningsbelopp: 500 finska mark. den förskrifver sig från Egypten, utomeuro- Kurs: l finsk mark = 100 penni = 72,s öre. peiska urkiet eller unis, och 5 månader, Argentinska republiken (Argentina), Belom den förskrifver sig från annat utom- gien (Belgique), Belgiska Kongo, Egypten, europeiskt land. För postanvisning från Frankrike (France), med Korsika och Alge- Ryssland utgör giltighetatiden t ö månader riet (Algerie) samt Monako äfvensom franska från utställningsdagen och för engelska, ka- postanstalten i ripolis (ripoli de Barbarie), nadeusiska och amerikanska postanvisningar Luxemburg (Luxembourg), Portugal (med, 12 månader förutom den, under hvilken an- Azoriska öarna ochmadeira),schweiz(suisse), visningen blifvit utställd. Serbien. unis (unisie); i urkiet (urquie): [4941J A. Inrikes. fransk~ postanstal.te~a ~Ko?stan~in.opelm, fl. Högsta nnvisningsbelopp : 1,000 kronor. orter af~en8om atskii~g.a österrikiska post- Afgift: 10 öre för belopp af högst 5 kronor; anstalter? I.Maro?ko.vIssa franska postan- Iö öre för belopp öfver 5 men ej stalter ; 1 Killa: VIssa franska postanstalter. "f 25 k Anvisningarna utställas l francs och ceno"ver,,' ronor;". timer. ZIi"of re f05robkeloppofver 25 men ej Högsta anvisningsbelopp 1,000 francs. over ronor; K l f 100 f 72" 30" f" belo öfve 50. urs: ranc= cen imer e-,8 ore. ör:er Joo krt~or? v r men ej yskland med Helgoland, Kamerunterrito- 3ö öre för belopp ö'fver '100 men ej riet (v}ssa ty~ka I?ostanst~lter), Karolinerna, "f e 250 k'. republiken Liberia, Marianerna, MarshaIIo v r ronor,.. N G' (vi k l 40 öre för belopp öfver 250 till oarna, y~. uinea VIssa tys a pos~ans~ah ed 500 kronor: ter), Samoaoarna (tyska postanstalten iapia), oc m rronor ; S' åd t (. k öo öre för belopp öfver 500 till och lam, ogoomr e.. V1SSll: tys a postand ~150k. t stalter), yska Sydvast-Afrlka, yska Ostme ronor, sam Af 'k. k l' k' t 60" fr bel "f 750 till h rl a, VIssa tys a postarista ter 1 ur le, ore lor koppover 1 oc Marocko och Kina äfvensorn Brittiska Indien me d OOO ronor. b'. k k l.. K' h d A 11m. A.. 'gens k k "d samt rrttis a o omen Hongkong I Illa ( va nvismn upong an anvan as b t I d' h H k "f fd C) till skriftliga meddelanden af hvad er: ~ len oc,ong?ng, se a ven a".. l so h l t AnvIsnlOgarna utstallas l tyskt mynt (mark.~ ag m.e s och pfennig). For mottagningabevis afvensom for H" t.. b l 800 k reklamation (då mottagningsbevis ogs a anvrsnmgs e opp:. mar.: ej begärts) erlägges särskildt 10 ~~r~\ l mark=loo pfennige v Bä.s ore. öre och för expressbefordran 20 A I. a: "Il. b.. öre per anvisning. (;::;~g~~hac~~~~vo~).i olivian skt mynt [4942J B. Internationella (i allmänhet). Högsta anvisningsbelopp: 500 pesos. Danmark (med Färöarna) samt Norge. Kurs: 1 peso ~ 100 centaves = l kr. 39 öre. Anvisningarna utställas i kronmynt...bulgarien, vissa postanstalter. Brand,och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

19 s Anvisningarna utställas i (lew och stotinki).. Högsta anvisningsbelopp : 500 lew. Kurs: 1 lew = 100 stotinki = 72,s öre. Chile. Anvisningarna utställas i chilenskt mynt (pesos och centavos). Högsta anvisningsbelopp : 5 OO P e s o s. Kurs: 1 peso=loo centavos=l kr. 39 öre. Italien med San Marino, italienska kolonierna i Benadir, Eritrea och Libym samt vissa italienska postanstalter i urkiet; Malta. Anvisningarna utställas i italienskt mynt (lire och centesimi). Högsta anvisningsbelopp 1,000 lire ntom Postunderrättelser. [ ] bulgariskt myn t ej blifvit begärdt - af 10 öre. Kupongen kan användas till skriftliga meddelanden af hvad slag som helst, undantagandes dock hvad angår postanvisningar till Hongkong, till Belgiska Kongo o. till ön Malta. Expressbefordran, mot afgift af 20 öre, kan erhållas beträffande postanvisning till de viktigare orterna i Danmark, äfvensom till Kristiania, Bergen, Fredrikstad, Drammen, Skien, Stavanger och rondhjem i Norge. Jämväl för postanvisning till de flesta europeiska och några utomeuropeiska länder kan expressbefordran erhållas, mot afgift af 25 öre. för postanvisningar till Malta, hvilka icke [4943J C. Ryska, engelska och amerifå lyda å högre belopp än 500 lire. kanska. Kurs: 1 lira=100 centesimi=72,8 öre. Japan med aivan (Formosa) äfvensom ja- Ryssland (Finland, se ofvan under inter panska postanstalter i Korea och i Kina. nationella postanvisningar). Anvisningarna utställas i japanskt mynt Anvisningarna utställas i kronmynt. (yen och sen). Högsta anvisningsbelopp: 579 kronor (=300 Högsta anvisningsbelopp: 400 y e n. rubel). Kurs: 1 yen=loo sen=l krona 88 öre. Kurs: 1 rubel=100 kopek=l krona 93 öre. Nederländerna (Pays-Bas) och Nederländ- Afgift 50 öre för belopp af 50 kronor eller ska Indien (Indes nederlandaises). del däraf. Anvisningarna utställas i nederländskt Storbritannien med Irland, Gibraltar, Britmynt (floriner och cents). tiska Indien, Brittiska besittningar och post- Högsta anvisningsbelopp: 480 floriner. anstalter i Asien, Afrika, Amerika (beträf- Kurs: 1 florin=100 cents=l krona 52 öre. fande postanvisningar till Kanada, se nedan) Rumänien, vissa postanstalter. och Australien, vissa brittiska postanstalter Anvisningarna utställas i rum äniskt mynt i urkiet. Marocko och Kina, äfvensom (lei och bani). Danska Västindien, republikerna Kolumbia, Högsta anvisningsbelopp: 1,000 lei. Panama och Mexiko äfvensom Peru. Kurs: l leu=joo bani=72,~ öre. Anvisningarna utställas i kronmynt. Ungern och Osterrike med Lichtenstein. Högsta anvisningsbelopp. 728 kr. 80 öre (= Anvisningarna utställas i ö t.e r r ik i s k t-u n- 40 pund sterling); dock att för postanvisgerskt mynt (kronor och heller). ning till Mexiko maximibel. utgör 364 kr. Högsta anvisnings belopp: 1,000 österrikisk- 40 öre (= 20 pund sterling). ungerska kronor. Kurs: 1 pund sterling=20 shillings (1 sh. Kurs: 1 österrikisk-ungersk krona=100heller =12 pence)=18 kr. 22 öre. =76,5 öre. Afgift: 50 öre för belopp af 50 kronor urkiet: turkiska postanstalter. eller del däraf, Anvisningarna utställas i turkiskt mynt Kanada (Dominion of Canada): Brittiska (pund, piaster och para). Kolumbia, Nya Brunswick, Nya Skotland, Högsta anvisningsbelopp : 22 turkiska pund. Prins Edwards ö. Kurs: 1 turk. pund=100 piaster=16 kronor Anvisningarna utställas i kronmynt. 52 öre. Högsta anvisningsbelopp: 375 kr. (= 100 ka- Postafgiten för internationell post- nadensiaka dollars). anvisning utgör: Kurs: l dollar i guld=100 cents=3 kr öre för hvart i svenskt mynt för an- öre. visningen inbetaldt belopp af 36 kro- Af gi f t : 50 rör belopp af 50 kr. eller del nor eller öfverskjutande del däraf. däraf. Mottagningsbevis rörande vanlig interna- Amerikas Förenta Stater (Etats-Unis d'ametionell postanvisning, undantagandes sådan rique) med Hawaii (Sandwich-öarna), Panatill vissa brittisk-indiska postanstalter, Hong-, ma-kanalområdet, Porto Riko och Filip kong, Belgiska Kongo o. ön Malta, kan be- pinerna. gäras mot en afgift af 10 öre och rekla- Anvisningarna utställas i kronmynt. mation af dylik anvisning handlägges lika-: Högsta anvisningsbelopp : 376 k ro no r (= ledes mot en afgift - då mottagningsbevis' 100 amerikanska dollars). Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

20 [ J 1. Järnvägs-, post-, telegraf- och telefon-underrättelser. Kurs: 1 dollar i guld = 100 cent=3 kronor Genom Öfverenskommelsemellan post- och 76 öre. telegrafverken är träffad den anordning, att A fgift: 50 öre för belopp af 50 kronor person, för hvilken telegrampostanvisningseller del däraf. belopp är afsedt, genom teleqrafoerkets för- Mottagningsbevis meddelas icke beträf- sorg omedelbart underrättas om anvisningens fande engelska och amerikanska anvisnin- ankomst, samtidigt med att själfva telegramgal'. Kupongen till rysk, engelsk eller ameri- met rörande anvisningen tillställes vederbökansk postanvisning får ej användas till annat rande postkontor. A postkontoret hålles dylik skriftligt meddelande än ang. afsändarens anvisning under ankomstdagen adressaten till namn och adress, hvilka måste angifvas. handa. Därefter beställes den i den för Expressbefordran af anvisningarna kan ej vanliga postanvisningar gällande ordning. erhållas. [4944J elegrampostanvisningar. illfälle är jämväl beredt allmänheten till försändning af penningar medelst elegrampostanvisningar såväl inrikes till och från Paketförsändelse som växlas mellan orter de flesta postkontor i riket som ock till och med postkontor, får i vikt uppgå till högst från orter i Belgien, Bulgarien, Danmark, 50 kilogram. Skall paketet utväxlas genom Egypten, Finland, Frankrike med Korsika och poststation är maximivikten sålunda begrän- Algeriet, Island, Italien, Japan, Libyen (Ben- sad: i fråga om poststationer af första klasgasi och ripolis), Luxemburg, Monako, Ne- sen till 10 kilogram, och i fråga om postderländerna, Nederländska Indien, Norge, Por- stationer af andra klassen till 1 kilogram tugal, Rumänien, Schweiz, Serbien, Storbritan- för paket i allmänhet samt till P/2 kilogram nien och Irland.(i engelskt mynt), unis, för tjänsteförsändelse. yskland samt Osterrike och Ungern. Befordringsafgift: Afsändare af telegrampostanvisning har 30 öre, om paketets vikt uppgår till att erlägga: högst ett kilogram; 1. Vanlig postanvisningsafgift samt, OlD 50 öre, om paketets vikt öfverstiger ett, utbetalningsbevis begäres, den vanliga afgif- men ej tre kilogram; ten för dylikt bevis. 75 öre, om paketets vikt öfverstiger tre, 2. elegramafgift, beräknad på samma men ej fem kilogram; sätt som för vanligt telegram. för paket, vägande öfver 5 kilogr.: ill telegrampostanvisning skola användas 75 öre för de första 5 kilogrammen blanketter af de särskilda slag, som post och därefter 15 öre för hvart öfververket tillhandahåller. Afsändaren har att skjutande 1/2 kilogram eller del däraf, ifylla blanketten, hvarvid till annat främ- För skrymmande gods förhöjes befordringsmande land än Danmark eller Norge använ- afgiften med 50 procent. des franska språket. Afsäudaren äger i tele För assureradt paket skall till ofvan grammet införa särskildt meddelande till anförda befordringsafgift läggas en särskild adressaten och må därvid använda hvilket assuransafgift, som utgår i enlighet med språk som helst. de för inrikes bref med augifvet värde här Det åligger afsändare att, sedan han vid ofvan anförda grunderna. inbetalningspostanstalten erhållit den ut- I fråga om särskild afgift för paket, befärdade telegrampostanvisningen, själf om- lagdt med postförskott, se nedan under bestyra densammas aflämnande till vederbö- postförskott (= efterkraf). rande telegrafstation och där erlägga belö- A nm. ltöfver förenämnda afgifter erlägges pande telegrama/gifter. i förekommande fall: a) för uppl fråga om det högsta belopp, hvarä an- räkning af en assurerad försändelses visning må utställas, tiden för anvisnings innehåll 10 öre; b) för vidimation giltighet m. m. gälla i tillämpliga delar af åtföljande handlingar 25 öre per samma bestämmelser för telegrampostanvis- ark; c) för mottagningsbevis 10 öre; ningar som för vanliga postanvisningar. dj för reklamation af paket, i de l likhet med vanliga telegram och på fall då mottagningsbevis ej blifvit samma villkor som dessa kunna telegrampost- bsgärdt. likaledes 10 öre; e) för anvisningar befordras såsom iltelegram eller expressbefordran 20 öre och j) för med telegrafsvar betaldt samt bli föremål för registrering 3 öre; allt per försankollationering, mottagningsbevis, vidare sän- delse. dande med post eller framlämnande genom Belöpande postafgifter för. paket skola erexpressbud. läggas vid aflämnandet till postbefordran. Brand- och Lifrdrsäkrlngs-Aktiebolaget [4945J Paketförsändelser. A. Inrikes. SVEA. 13 Drottninggatan.

ORTSFÖRTECKNING FRÅN GÖTEBORG

ORTSFÖRTECKNING FRÅN GÖTEBORG ALINGSÅS MÅN.,TIS.,ONS.,TORS. 12:00 LOSSNING SAMMA DAG ALVESTA MÅN.,TIS.,ONS.,TORS., *FRE. 15:00 *LOSSAS FREDAG KVÄLL ANDERSTORP MÅN.,ONS. 17:00 X ARBOGA MÅN.,TIS.,ONS.,TORS., 17:00 ARLANDA SÖN.,MÅN.,TIS.,ONS.,TORS.

Läs mer

10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel

10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel Andel (%) av befolkningen 80+ med Andel (%) av befolkningen 80+ med 10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel Kommuner 2010 2011 2010 2011 % % % % Genomsnitt riket 46,9 46,0 31,6 30,4

Läs mer

2002-05-02 Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3. 2002041bil3/HB 1 (9)

2002-05-02 Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3. 2002041bil3/HB 1 (9) Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3 Stockholms län Botkyrka 142 41-123 -158-12 -20 7 6-3 -18-1 -1 0 6 1-1 -134 Danderyd 114 244 73 9 41-20 -2 6-3 -18-1 -1 0 6 1-1 448

Läs mer

Gotlands län Gotland 28 626 kr 11 305 kr 722 kr 6 016 kr 5 580 kr 5 725 kr 12 027 kr 42,0%

Gotlands län Gotland 28 626 kr 11 305 kr 722 kr 6 016 kr 5 580 kr 5 725 kr 12 027 kr 42,0% Kommun Total årlig elräkning Elkostnad varav elcert Nätavgift Elskatt Moms Skatt+elcert +moms Andel skatt+elcert +moms Blekinge Olofström 30 304 kr 12 288 kr 723 kr 6 365 kr 5 589 kr 6 061 kr 12 373 kr

Läs mer

Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012. Stockholms län. Uppsala län. Andel 55 år och äldre.

Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012. Stockholms län. Uppsala län. Andel 55 år och äldre. Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012 Hela riket Hela riket Kommun / Län Andel 55 år och äldre Antal samtliga Antal 55 år och äldre Riket 29% 182840 52130 Stockholms län

Läs mer

Hjälpens utförande. Hjälpens omfattning. Social samvaro

Hjälpens utförande. Hjälpens omfattning. Social samvaro Tabell 3 NKI kvalitetsfaktorernas index, särredovisade för samtliga landets kommuner. Medelvärden. Vad tycker Du om Hemtjänsten? På en skala 1-10 har brukarna för varje fråga kunnat ange hur nöjd man är

Läs mer

Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del

Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del Bilaga till Helårsstatistik 2009 Fastighetsregistrets allmänna del, innehåll per den 31 december 2009 1(8) Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del Antal levande objekt i Fastighetsregistrets

Läs mer

Kommunranking 2011 per län

Kommunranking 2011 per län Kommunranking 2011 per län Stockholms län Södertälje 1 9 27,64 Stockholm 2 18 25,51 Sigtuna 3 27 22,85 Upplands Väsby 4 40 21,32 Botkyrka 5 45 20,99 Sundbyberg 6 49 20,24 Huddinge 7 51 20,21 Nacka 8 60

Läs mer

StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare. Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715

StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare. Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715 Page 1 of 18 * Skatteverket StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare Typ Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715 Page 2 of 18 Län Antal köpare Typ Blekinge län

Läs mer

Statistiska centralbyrån Offentlig ekonomi och mikrosimuleringar. April 2012 1( 22)

Statistiska centralbyrån Offentlig ekonomi och mikrosimuleringar. April 2012 1( 22) April 2012 1( 22) 01 0127 Botkyrka 2013 2011 51 x 109 186 67 101 71 22 x 178 272 160 01 0127 Botkyrka 2012 2010 50 x 109 185 70 106 62 23 x 167 253 153 01 0162 Danderyd 2013 2011 17 0 32 39 11 25 9 0 0

Läs mer

Placering Andel E-legitimation Säkerhetskod Telefon SMS SmartPhone Totalt 2/5 Möjliga e-dekl Placering 2010 Andel 2010

Placering Andel E-legitimation Säkerhetskod Telefon SMS SmartPhone Totalt 2/5 Möjliga e-dekl Placering 2010 Andel 2010 * Skatteverket Antal personer som deklarerat elektroniskt per 2 maj 2011 - sista dag för deklaration Bästa kommun i respektive län Stockholm Järfälla 1 70,3% 10 482 11 446 7 878 4 276 938 35 020 49 790

Läs mer

Län Ortstyp 1 Ortstyp 2 Ortstyp 3 Stockholm Stockholm Södertälje Nacka Norrtälje Nynäshamn. Östhammar

Län Ortstyp 1 Ortstyp 2 Ortstyp 3 Stockholm Stockholm Södertälje Nacka Norrtälje Nynäshamn. Östhammar Bilaga 2 Värdefaktorn ortstyp för byggnadskategorierna 17. Byggnadskategori, 14 För värdefaktorn ortstyp ska na indelas enligt följande för byggnadskategorierna 1 oljeraffinaderier eller petrokemiska industrier,

Läs mer

Resultat 02 Fordonsgas

Resultat 02 Fordonsgas Resultat Geografiskt Ale Alingsås Alvesta Aneby Arboga Arjeplog Arvidsjaur Arvika Askersund Avesta Bengtsfors Berg Bjurholm Bjuv Boden Bollebygd Bollnäs Borgholm Borlänge Borås Botkyrka E.ON Boxholm Bromölla

Läs mer

Kommun 201412 (Mkr) % Fördelning 201312 (Mkr) % Fördelning Ändr. % Antal företag

Kommun 201412 (Mkr) % Fördelning 201312 (Mkr) % Fördelning Ändr. % Antal företag Urval av aktiebolag: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49. Avser: Aktiebolag som har kalenderår som bokslutsperiod och som redovisat sina årsbokslut den

Läs mer

Konsumentvägledning 2013

Konsumentvägledning 2013 Konsumentvägledning 2013 Kartläggning gjord av Sveriges Konsumenter och Konsumentvägledarnas förening Saknar konsumentvägledning helt el. under skamgräns Konsumentvägledning över skamgräns Kommunen köper

Läs mer

Föräldraalliansen Sverige. Kommunalt grundskoleindex - Förändring 2011-2012 2012. SALSA Residual

Föräldraalliansen Sverige. Kommunalt grundskoleindex - Förändring 2011-2012 2012. SALSA Residual alt grundskoleindex - - SALSA personal Övrigt Fritidshem Index Kungsör 0,47 1,48 0,23 0,18 2,36 32 276 244 Dals-Ed 0,69 1,25 0,26 0,18 2,38 29 254 225 Älvsbyn 0,51 1,26 0,22 0,24 2,23 65 259 194 Askersund

Läs mer

STATOILS MILJÖBILSRANKING FÖRSTA HALVÅRET

STATOILS MILJÖBILSRANKING FÖRSTA HALVÅRET KOMMUN (bokstavsordning) STATOILS MILJÖBILSRANKING FÖRSTA HALVÅRET 2013 Statoils Miljöbilsranking baseras på andelen miljöbilar bland de nya bilarna som registrerats i kommunen eller länet under första

Läs mer

Andel funktionsnedsatta som fått hjälpmedel. Ranking

Andel funktionsnedsatta som fått hjälpmedel. Ranking Statistiken är hämtad från Arbetsförmedlingens siffor över hur många hjälpmedel som har skrivits ut under åren 2009-2011 samt hur många med en funktionsnedsättning som har varit inskrivna hos Arbetsförmedlingen

Läs mer

Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015

Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015 2015-11-18 Finansdepartementet Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015 Fördelningen mellan kommunerna

Läs mer

Öppna jämförelser webbgranskning: Äldreomsorg 2011 och 2012

Öppna jämförelser webbgranskning: Äldreomsorg 2011 och 2012 Öppna jämförelser webbgranskning: Äldreomsorg 2011 och 2012 Webbgranskningen genomfördes sommaren 2011. I mars 2012 gjordes uppföljningen på frågan Överklagan. Mer info finns om du klickar på de röda trekanterna

Läs mer

Statistik över rutavdraget per län och kommun

Statistik över rutavdraget per län och kommun Statistik över rutavdraget per län och kommun Statistiken visar förändringen i antal personer som gjort avdrag för hushållsnära tjänster, så som hemstädning, trädgårdsarbete och barnpassning mellan första

Läs mer

Kommunkod Kommun Kommungrupp Kommungrupp, namn 0180 Stockholm 1 Storstäder 1280 Malmö 1 Storstäder 1480 Göteborg 1 Storstäder 0114 Upplands Väsby 2

Kommunkod Kommun Kommungrupp Kommungrupp, namn 0180 Stockholm 1 Storstäder 1280 Malmö 1 Storstäder 1480 Göteborg 1 Storstäder 0114 Upplands Väsby 2 Kommunkod Kommun Kommungrupp Kommungrupp, namn 0180 Stockholm 1 Storstäder 1280 Malmö 1 Storstäder 1480 Göteborg 1 Storstäder 0114 Upplands Väsby 2 Förortskommuner till storstäderna 0115 Vallentuna 2 Förortskommuner

Läs mer

LINJE 23 1. FALKÖPING 10. LIDKÖPING 2. TIDAHOLM 3. HJO 4. TIBRO 5. KARLSBORG 6. TÖREBODA 7. MARIESTAD 8. GÖTENE 9. KÄLLBY ORTER INFO:SKARABORG

LINJE 23 1. FALKÖPING 10. LIDKÖPING 2. TIDAHOLM 3. HJO 4. TIBRO 5. KARLSBORG 6. TÖREBODA 7. MARIESTAD 8. GÖTENE 9. KÄLLBY ORTER INFO:SKARABORG LINJE 23 INFO:SKARABORG 1. FALKÖPING 10. LIDKÖPING 2. TIDAHOLM 3. HJO 4. TIBRO 5. KARLSBORG 6. TÖREBODA 7. MARIESTAD 8. GÖTENE 9. KÄLLBY AVGÅNGDAGAR: MÅN,ONS,TORS. AVGÅNGSTID: 12:00 LINJE 24 INFO:VÄSTGÖTA

Läs mer

Folkbibliotek 2008. Resultat på kommunnivå. Börjar på sida

Folkbibliotek 2008. Resultat på kommunnivå. Börjar på sida Folkbibliotek 2008 Resultat på kommunnivå Börjar på sida Tabell 5:1. Antal bibliotek, bokbussar och övriga utlåningsställen efter kommun. 2 Tabell 5:2. Personal, andel kvinnor och män samt antal årsverken

Läs mer

I. Järnvägs-, post-, telegraf- och 'telefonunderrättelser.

I. Järnvägs-, post-, telegraf- och 'telefonunderrättelser. l [4915-4916J l. Järnvägs-, post-, telegraf- och telefonunderrättelser. I. Järnvägs-, post-, telegraf- och 'telefonunderrättelser. [4915J Järnvägsunderrätte Iser..Inom ~tockhol':.'s stads område äro ioljande

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden; ÅFS 2007:2 Utkom

Läs mer

Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Bidragsåret 2013 Tabeller 1 Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem

Läs mer

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 ' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 1 Höör 3 099 55% 8 700 8 450 7 580 7 008 6 778 5 601 Kraftringen Nät 2 Skövde 2 000 51% 5 885 4 660 4 660 4 335 4 160 3 885 Skövde Elnät 3 Vallentuna 2 234 37% 8 299

Läs mer

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 ' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 1 Eda 2 235 23% 12 120 11 465 11 465 10 365 10 365 9 885 Ellevio 2 Forshaga 2 235 23% 12 120 11 465 11 465 10 365 10 365 9 885 Ellevio 3 Grums 2 235 23% 12 120 11 465

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort;

Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort; Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort; beslutade den xx 2013. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 8 kap. 3 första stycket körkortsförordningen (1998:980). 1

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2012:A RANK

Nyföretagarbarometern 2012:A RANK Nyföretagarbarometern 2012:A RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Kommunranking Instagram, mars 2014 Av Placebrander, www.placebrander.se Resultat inhämtat 14 mars 2014

Kommunranking Instagram, mars 2014 Av Placebrander, www.placebrander.se Resultat inhämtat 14 mars 2014 Kommunranking Instagram, mars 2014 Av Placebrander, www.placebrander.se Resultat inhämtat 14 mars 2014 Kommun n Ranking ant inv Instagramkonto Antal följare Stockholm 1 visitstockholm 4892 Jönköping 10

Läs mer

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 ' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 Nätbolag Kommentar Ale 565 8% 7 720 7 480 7 480 7 480 7 330 7 155 Ale Elförening ek för 98 Alingsås Alingsås Energi Nät Saknar typkunden Alvesta 1 919 28% 8 666 7 820

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2012:B RANK

Nyföretagarbarometern 2012:B RANK Nyföretagarbarometern 2012:B RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Alla 290 kommuner rankade efter antal nyregistrerade företag per 1000 inv.

Alla 290 kommuner rankade efter antal nyregistrerade företag per 1000 inv. Nyföretagarbarometern 2012:B RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2013:B RANK

Nyföretagarbarometern 2013:B RANK Nyföretagarbarometern 2013:B RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Kommunalekonomisk utjämning för kommuner Utjämningsåret 2013 Preliminärt utfall

Kommunalekonomisk utjämning för kommuner Utjämningsåret 2013 Preliminärt utfall Kommunalekonomisk utjämning för kommuner Utjämningsåret 2013 3 Tabeller 1. Kommunalekonomisk utjämning för kommuner, utjämningsåret 2013 2. Inkomstutjämning 2013 3. Kostnadsutjämning 2013 Bilagor 1. Kommunalekonomisk

Läs mer

Valid as of 1 January Subject to changes without prior notice. 1/12

Valid as of 1 January Subject to changes without prior notice. 1/12 Valid as of 1 January 2013. Subject to changes without prior notice. 1/12 Country code Terminal Zip code City TUF zon SACT PRICE ZON Route Unit Deadline shipments ready for carrige Departur terminal 1

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2011 RANK

Nyföretagarbarometern 2011 RANK Nyföretagarbarometern 2011 RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Deadline shipments ready for carrige. Departur terminal

Deadline shipments ready for carrige. Departur terminal Valid as of 1 January 2013. Subject to changes without prior notice. 1/12 Country code Terminal Zip code City TUF zon SACT PRICE ZON Route Unit Deadline shipments ready for carrige Departur terminal 1

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2011:A RANK

Nyföretagarbarometern 2011:A RANK Nyföretagarbarometern 2011:A RANK För publicering 31 augusti 2011 Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet

Läs mer

Blekinge län , , ,5 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Dalarnas län

Blekinge län , , ,5 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Dalarnas län Blekinge län 20980 20 24980 25 44680 36 50680 39 72723,5 51 74923,5 52 78923,5 54 Karlshamn 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 Karlskrona 12200 8 13000 9 32700 20 32700 20 32700 20 32700

Läs mer

Nya bilar ökar mest på Gotland - plus 59 procent

Nya bilar ökar mest på Gotland - plus 59 procent 2014-09-29 Nya bilar ökar mest på Gotland - plus 59 procent BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för augusti 2014 visar följande: A) Nya bilar ökar mest på Gotland - plus 59 procent

Läs mer

Andel behöriga lärare

Andel behöriga lärare Andel behöriga lärare Svenska Matematik Engelska Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Åtvidaberg 13 100,0 Mariestad 16 100,0 Skellefteå

Läs mer

ORTSFÖRTECKNING FRÅN GÖTEBORG

ORTSFÖRTECKNING FRÅN GÖTEBORG ALINGSÅS MÅN.,TIS.,ONS.,TORS. 12:00 LOSSNING SAMMA DAG ALVESTA MÅN.,TIS.,ONS.,TORS. 17:00 X ANDERSTORP MÅN.,TIS.,ONS.,TORS. 17:00 X ARASLÖV SÖN.,ONS. 19:00 FRE. INLÄMNING 16:00 ARBOGA MÅN.,TIS.,ONS.,TORS.,

Läs mer

När ska småhusägarna snöröja trottoarerna utmed sina tomtgränser? (Efter avslutat snöfall)

När ska småhusägarna snöröja trottoarerna utmed sina tomtgränser? (Efter avslutat snöfall) småhusägarnas sina Ale 5-10 cm Alingsås Inga snönivåer tillämpas Alvesta Aneby Inga snönivåer tillämpas Arboga 5-10 cm Arjeplog Arvidsjaur Arvika Vid annan snönivå, nämligen: Askersund Inga snönivåer tillämpas

Läs mer

Här bygger TeliaSonera ut 2G-täckning under 3:e kvartalet 2006:

Här bygger TeliaSonera ut 2G-täckning under 3:e kvartalet 2006: 2006-07-06 Här bygger TeliaSonera ut 2G-täckning under 3:e kvartalet 2006: Täckningsområde Län Kommun Bälganet Blekinge Ronneby Kartaby Blekinge Ronneby Sörskog Dalarna Falun Koppslahyttan Dalarna Borlänge

Läs mer

Grundskolans läsårstider 2016/2017

Grundskolans läsårstider 2016/2017 Datum: 2016-02-29 Grundskolans läsårstider 2016/2017 Här finner du en detaljerad sammanställning av grundskolans läsårstider per län och kommun. Skolporten samlar och publicerar läsårstiderna årligen i

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden; Utkom från trycket

Läs mer

Många arbetslösa ungdomar i Blekinge och Värmland

Många arbetslösa ungdomar i Blekinge och Värmland Nr 2:2013 1 (6) Omvärldsfakta FAKTABLAD FRÅN ARENA FÖR TILLVÄXT ETT SAMARBETE MELLAN ICA, SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING OCH SWEDBANK Många arbetslösa ungdomar i Blekinge och Värmland Arbetslöshetsnivåerna

Läs mer

Statistiska centralbyrån Juni 2014 Tabell 1 Offentlig ekonomi och Tabell mikrosimuleringar

Statistiska centralbyrån Juni 2014 Tabell 1 Offentlig ekonomi och Tabell mikrosimuleringar Juni 2014 Tabell 1 1 Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner utjämningsåret 2015, preliminär-preliminärt utfall Län Folk- Grund- Personal- Standard- Standardkostnad Utjämnings- Utjämnings- Utjämnings-

Läs mer

Omvärldsfakta. Var tionde 18-24 åring är arbetslös

Omvärldsfakta. Var tionde 18-24 åring är arbetslös Nr 2:2012 Omvärldsfakta FAKTABLAD FRÅN ARENA FÖR TILLVÄXT ETT SAMARBETE MELLAN ICA, SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING OCH SWEDBANK Var tionde 18-24 åring är arbetslös Arbetslöshetsnivåerna har minskat under

Läs mer

av sina bostadsföretag och ca 600 (1 000) övertaliga lägenheter återfinns i 4 kommuner (8); Flen, Hultsfred Ludvika och Ydre,.

av sina bostadsföretag och ca 600 (1 000) övertaliga lägenheter återfinns i 4 kommuner (8); Flen, Hultsfred Ludvika och Ydre,. et och minskar ytterligare BKN har under våren uppdragit till SCB att genomföra en inventering av antalet outhyrda i de allmännyttiga bostadsföretagen per mars månad. Upplägget överensstämmer i huvudsak

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden; ÅFS 2010:5 Publiceringsdatum:

Läs mer

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

10-i-topp lista ras per kommun

10-i-topp lista ras per kommun 10-i-topp lista ras per kommun Kommunnamn Antal Antal Ras djur ägare 1 ALE 488 452 BLANDRAS 2 ALE 137 112 SCHÄFER 3 ALE 73 61 GOLDEN RETRIEVER 4 ALE 64 46 LABRADOR RETRIEVER 5 ALE 49 44 TAX 6 ALE 47 39

Läs mer

Jämförelse av nätavgifter för villa med elvärme 20A/ 20.000 kwh Inklusive moms

Jämförelse av nätavgifter för villa med elvärme 20A/ 20.000 kwh Inklusive moms Stockholms län Ekerö Ekerö Energi AB 5676 5901 4% Stockholm Fortum Distribution AB, Stockholm 5780 5825 1% Norrtälje Norrtälje Energi AB 5383 5768 7% Solna Vattenfall Sveanät AB, Huvudsta 4991 5745 15%

Läs mer

Störst prisökning [%] Anm. Billigaste kommun Anm. Dyraste kommun Anm. Kommun med Störst prisökn.

Störst prisökning [%] Anm. Billigaste kommun Anm. Dyraste kommun Anm. Kommun med Störst prisökn. Medel Fjärrvärme 2013 kr/mwh Störst prisökning [%] Anm. Billigaste kommun Anm. Dyraste kommun Anm. Kommun med Störst prisökn. Ranking för län Billigaste Kommun med Län (1 Billigast) kommun Dyraste kommun

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden; Utkom från trycket

Läs mer

JÄRNVÄGSLINJER med PKXP/PLK/PKP mellan 1868 och 1968

JÄRNVÄGSLINJER med PKXP/PLK/PKP mellan 1868 och 1968 Avsikten med denna lista är att speciellt hemortssamlare skall kunna se vilka PKXP,PLK resp. PKP stämplar som använts i den del som är av intresse för samlingen. I listan har varje ort som finns i Poststyrelsens

Läs mer

Företagshälsovårdstjänster 2015 Dnr: 96-96-95-2014

Företagshälsovårdstjänster 2015 Dnr: 96-96-95-2014 Ort Leverantör Alingsås Avonova Hälsa AB, 556500-6821. Anderstorp Aneby Arboga Avonova Hälsa AB, 556500-6821. Arlanda Arvidsjaur Arvika Avonova Hälsa AB, 556500-6821. Askersund Avonova Hälsa AB, 556500-6821.

Läs mer

Tabell 1 Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner utjämningsåret 2014, preliminärt utfall Län

Tabell 1 Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner utjämningsåret 2014, preliminärt utfall Län 1(56) Tabell 1 Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner utjämningsåret 2014, preliminärt utfall Län Folk- Grund- Personal- Är beräk- Standard- Standardkostnad Utjämnings- Utjämnings- Utjämningsmängd

Läs mer

Nya bilar ökar mest på Gotland

Nya bilar ökar mest på Gotland 2014-06-24 Nya bilar ökar mest på Gotland BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för maj 2014 visar följande: A) Nya bilar ökar mest på Gotland B) Supermiljöbilar ökar kraftigt

Läs mer

I. Järnvägs-, post-, telegraf- och telefonunderrättelser

I. Järnvägs-, post-, telegraf- och telefonunderrättelser [4915-4916) Järnvägsunderrattelser. I. Järnvägs-, post-, telegraf- och telefonunderrättelser. [4915J Järnvägsunderrätte Iser. Inom Stockholms stads område äro följande järn Sofvagnar, I, II och li klass,

Läs mer

Störst ökning av nybilsregistreringarna på Gotland

Störst ökning av nybilsregistreringarna på Gotland 2014-02-26 Störst ökning av nybilsregistreringarna på Gotland BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för januari 2014 visar följande: A) Störst ökning av nybilsregistreringarna

Läs mer

Driftplatser där tkl ger körtillstånd

Driftplatser där tkl ger körtillstånd Gäller för Version Föreskrift Leveransdivisionen 5.0 BVF 1936 Giltigt från Giltigt till Antal bilagor 2009-06-13 t.v 0 Diarienummer Ansvarig enhet Fastställd av F08-7042/TR25 Leveransdivisionen Jörgen

Läs mer

kommunerna Bilaga 5: Rangordning av

kommunerna Bilaga 5: Rangordning av Bilaga 5: Rangordning av kommunerna Bilaga 5 innehåller en tabell med värdena för alla indikatorer per kommun. För varje indikator anges kommunens värde på indikatorn och värdets rangordning i förhållande

Läs mer

Medlemsstatistik JAK medlemsbank 2012-11-01

Medlemsstatistik JAK medlemsbank 2012-11-01 Medlemsstatistik JAK medlemsbank 2012-11-01 Innehåll 1 Medlemsutveckling 4 2 Medlemsutveckling i procent från årets början 4 3 Medlemsutveckling - antal medlemmar 12 månaders förändring 5 4 Översikt Lokalavdelningar:

Läs mer

Omvärldsfakta. En av fyra lämnar gymnasiet utan slutbetyg

Omvärldsfakta. En av fyra lämnar gymnasiet utan slutbetyg Nr 2:2011 Omvärldsfakta FAKTABLAD FRÅN ARENA FÖR TILLVÄXT ETT SAMARBETE MELLAN ICA, SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING OCH SWEDBANK En av fyra lämnar gymnasiet utan slutbetyg 24 procent av de som startade

Läs mer

Diesel vanligaste drivmedlet på nya bilar

Diesel vanligaste drivmedlet på nya bilar Diesel vanligaste drivmedlet på nya bilar BIL Swedens läns- och kommunfördelade statistik för oktober visar att Jämtland har den högsta dieselandelen i landet. 57 procent av alla nyregistrerade bilar i

Läs mer

Redovisning av uppföljning av strandskyddsbeslut 2014. Naturvårdsverket, NV-00453-15 Bilaga 1

Redovisning av uppföljning av strandskyddsbeslut 2014. Naturvårdsverket, NV-00453-15 Bilaga 1 Redovisning av uppföljning av strandskyddsbeslut 2014. Naturvårdsverket, NV-00453-15 Bilaga 1 Länsstyrelsernas strandskyddsbeslut 2014 per kommun. Tabell 1L. Beslut om strandskyddsdispens. Länsstyrelse

Läs mer

Postnummer Postort HALMSTAD HALMSTAD HALMSTAD HALMSTAD HALMSTAD HALMSTAD HALMSTAD HALMSTAD

Postnummer Postort HALMSTAD HALMSTAD HALMSTAD HALMSTAD HALMSTAD HALMSTAD HALMSTAD HALMSTAD Postnummer Postort 302 20 HALMSTAD 302 21 HALMSTAD 302 22 HALMSTAD 302 23 HALMSTAD 302 24 HALMSTAD 302 25 HALMSTAD 302 26 HALMSTAD 302 27 HALMSTAD 302 29 HALMSTAD 302 30 HALMSTAD 302 31 HALMSTAD 302 32

Läs mer

Sverigebarometern 2011

Sverigebarometern 2011 2011-05-16 Kontaktperson För mer information kontakta: Michael Blaxland, 0708-30 70 03 michael.blaxland@reseguiden.se Materialet får användas fritt med hänvisning till källan. Sverigebarometern 2011 Fakta.

Läs mer

Sverigebarometern 2010

Sverigebarometern 2010 2010-06-16 Kontaktperson För mer information kontakta: Michael Blaxland, 0708-30 70 03 michael.blaxland@reseguiden.se Materialet får användas fritt med hänvisning till källan. Sverigebarometern 2010 Fakta.

Läs mer

Ett gemensamt höjdsystem

Ett gemensamt höjdsystem Ett gemensamt höjdsystem Lars E. Engberg Geodesienheten Lantmäteriet Lars.Engberg@lm.se RH 2000 En del av Europas höjdsystem EVRS Stark relation till EVRF 2007 RH2000 är ett certifierat system enligt INSPIRE-direktivet,

Läs mer

N y k ö p i n g. B o r å s. S k ö v d e. N o r r k ö p i n g. L i n k ö p i n g. V i s b y

N y k ö p i n g. B o r å s. S k ö v d e. N o r r k ö p i n g. L i n k ö p i n g. V i s b y Lv F ch m ämå m Sv Tb v v f ch m (ämå) m Sv. Lv m u (ymå) v ämå c mf ä v, v ymå v v vv få b. Gä f m 2015-06-01 F m fm, B uvc å 020-765 000. T Få S c h m M m K H m J V ä x j K N y b G b T h ä B å S v L

Läs mer

Bilaga 1 2016-03-23 NV-00083-16. Länsstyrelsebeslut. Kommunvis sammanställning 1 NV-00083-16

Bilaga 1 2016-03-23 NV-00083-16. Länsstyrelsebeslut. Kommunvis sammanställning 1 NV-00083-16 Bilaga 1 2016-03-23 NV-00083-16 Länsstyrelsebeslut Kommunvis sammanställning 1 NV-00083-16 Tabell 1L. Beslut om strandskyddsdispens. Antalet beslut av länsstyrelsen i ärenden om dispens från strandskyddet

Läs mer

per landsting samt total i riket 2010-2015

per landsting samt total i riket 2010-2015 Koll på Läkemedel statistik per landsting samt total i riket 2010-2015 Presentation framtagen av Margita Jacobsson SPF Seniorerna och Pharma XY och bearbetad av Lars Rönnbäck Andel av befolkningen 80+

Läs mer

Med vänliga hälsningar. För kommunstyrelsen Alingsås kommun Elisabeth Andersson Registrator

Med vänliga hälsningar. För kommunstyrelsen Alingsås kommun Elisabeth Andersson Registrator Från: tekniska.namnden@alingsas.se Till: tn.platinamail@alingsas.se Ärende: Vb: Remiss - Vägledning för kommunal tillstyrkan vid tillståndsprövning

Läs mer

Landskronavägen 11 Kontor tel 042-17 82 20 Öppet 08.00-16.45 må-fre 252 32 Helsingborg Fax 042-13 54 93 Jour tel 0708-64 20 82.

Landskronavägen 11 Kontor tel 042-17 82 20 Öppet 08.00-16.45 må-fre 252 32 Helsingborg Fax 042-13 54 93 Jour tel 0708-64 20 82. Helsingborg Landskronavägen 11 Kontor tel 042-17 82 20 Öppet 08.00-16.45 må-fre 252 32 Helsingborg Fax 042-13 54 93 Jour tel 0708-64 20 82 Terminal Helsingborg, Landskronavägen 11 tel 042-15 55 96 Fax

Läs mer

Bilaga 2. Fjärrvärmeföretag

Bilaga 2. Fjärrvärmeföretag företag Stockholms län Upplands Väsby 31,85 37 517 12,95 - Fortum Värme, AB 769 Graninge Elnät AB 35,6 Vallentuna 31,45 26 889 13,93 11,01 Vallentuna Närvärme AB 710 Elverket Vallentuna AB 33,3 Österåker

Läs mer

Högst dieselandel för nya bilar i Norrbottens län

Högst dieselandel för nya bilar i Norrbottens län Högst dieselandel för nya bilar i Norrbottens län Ny statistik från BIL Sweden visar att mer än varannan ny bil i Norrbottens län är en dieselbil, vilket gör Norrbotten till det län som har den högsta

Läs mer

ORTSFÖRTECKNING FRÅN GÖTEBORG

ORTSFÖRTECKNING FRÅN GÖTEBORG ALINGSÅS MÅN.,TIS.,ONS.,TORS.,FRE. 09:00 & 12:00 EJ AVGÅNG 12:00 FREDAG ALVESTA MÅN.,ONS. 17:00 ANDERSTORP MÅN.,ONS. 17:00 X ARBOGA MÅN.,TIS.,ONS.,TORS. 17:00 ARILD SÖN.,MÅN.,TIS.,ONS.,TORS. 19:00 FRE.

Läs mer

I ARBETE. UNGATILL Meddelande om Dnr A 2014 ÅNGEHOLMS 2015-09- 36/2015/364. Enligt sändlista Dnr:

I ARBETE. UNGATILL Meddelande om Dnr A 2014 ÅNGEHOLMS 2015-09- 36/2015/364. Enligt sändlista Dnr: DELEGATIONEN FOR UNGATILL Meddelande om Dnr A 2014 I ARBETE beslut Delegi tionen för Unga till arbete 2015-09-03 A 2014 ÅNGEHOLMS KO!> MUNS17 06 2015-09- Enligt sändlista Dnr: 36/2015/364 C.OMMUN RELSEN

Läs mer

Norrbotten Veckor - 2016 Veckor - 2017 Kommentar / Krav. Västerbotten Veckor - 2016 Veckor - 2017 Kommentar / Krav Journalsystem SysteamCross

Norrbotten Veckor - 2016 Veckor - 2017 Kommentar / Krav. Västerbotten Veckor - 2016 Veckor - 2017 Kommentar / Krav Journalsystem SysteamCross Urval av uppdrag inom Primärvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge flera alternativ. Nedanstående är några exempel.

Läs mer

2011-02-26 Postnr 263 58 uppdaterat

2011-02-26 Postnr 263 58 uppdaterat 2011-02-26 263 58 uppdaterat 100 05 Stängs 111 15 Nytt Stockholm Stockholm Bef 184 95 Bef Stockholm Ljusterö Bef 184 99 Nytt Stockholm Husarö Ny 114 21 Behålls 114 27 Bef Stockholm Stockholm Bef 114 22

Läs mer

BILAGA 1. Sammanställning av SKL:s enkät avseende prestationsmål 1

BILAGA 1. Sammanställning av SKL:s enkät avseende prestationsmål 1 Kommun (SIP:ar) rörande barn och unga har ni gjort i er många (SIP) rörande barn och unga ni gjort i er (SIP:ar) har ni gjort under Uppskatta hur många (SIP:ar) som ni har gjort under 2012. Vilken modell

Läs mer

Har er kommun något idrottspolitiskt program och/eller någon idrottspolicy (egen eller del av annan policy)?

Har er kommun något idrottspolitiskt program och/eller någon idrottspolicy (egen eller del av annan policy)? Ale NEJ, men det är på gång NEJ, men det är på gång Alingsås NEJ, men det är på gång NEJ, men det är på gång Aneby NEJ NEJ Arboga NEJ NEJ Arjeplog JA NEJ, men det är på gång Arvidsjaur NEJ NEJ Arvika NEJ

Läs mer

Sammanställning över tilldelade platser för bussförarutbildning

Sammanställning över tilldelade platser för bussförarutbildning Sammanställning över tilldelade platser för bussförarutbildning Samverkande kommuner Antal tilldelade platser Persontransport 500 vp SKÖVDE KOMMUN 6 ESSUNGA KOMMUN FALKÖPINGS KOMMUN GRÄSTORPS KOMMUN GULLSPÅNGS

Läs mer

Lastningsorter, ingår i listan Kontor Distributionsomr/Terminaler

Lastningsorter, ingår i listan Kontor Distributionsomr/Terminaler Linköping Köpetorpsgatan 8 Tel 036-16 13 90 Öppet 08.00-16.30 mån - fre 582 78 Linköping Fax 036-16 46 90 Transportplanen gäller fr o m 11 januari 2016 Vid trafikstrukturella förändringar förbehåller sig

Läs mer

Placering Poäng Kommun Län 1 43 Huddinge kommun Stockholms län 2 39,5 Helsingborgs stad Skåne län 2 39,5 Lomma kommun Skåne län 4 34 Bromölla kommun

Placering Poäng Kommun Län 1 43 Huddinge kommun Stockholms län 2 39,5 Helsingborgs stad Skåne län 2 39,5 Lomma kommun Skåne län 4 34 Bromölla kommun Placering Poäng Kommun Län 1 43 Huddinge kommun Stockholms län 2 39,5 Helsingborgs stad Skåne län 2 39,5 Lomma kommun Skåne län 4 34 Bromölla kommun Skåne län 4 34 Täby kommun Stockholms län 6 33 Karlstads

Läs mer

10-i-topp lista per kommun

10-i-topp lista per kommun 10-i-topp lista per kommun Kommun Namn Ras Antal ägare Antal djur ALE BLANDRAS 543 622 ALE SCHÄFER 118 163 ALE GOLDEN RETRIEVER 52 58 ALE JACK RUSSELL TERRIER 48 55 ALE LABRADOR RETRIEVER 46 51 ALE TAX

Läs mer

Statsbidrag för yrkesinriktad vuxenutbildning 2015

Statsbidrag för yrkesinriktad vuxenutbildning 2015 Beslut Dnr 8.1.2-2015:45 1 (7) Statsbidrag för yrkesinriktad vuxenutbildning 2015 Beslut om ansökan Skolverket har med stöd i förordningen (2009:43) om statsbidrag för yrkesinriktad och viss teoretisk

Läs mer

Bilaga 2 2016-03-23 NV-00083-16. Kommunbeslut. Kommunvis sammanställning 1 NV-00083-16

Bilaga 2 2016-03-23 NV-00083-16. Kommunbeslut. Kommunvis sammanställning 1 NV-00083-16 Bilaga 2 2016-03-23 NV-00083-16 Kommunbeslut Kommunvis sammanställning 1 NV-00083-16 Tabell 1K. Beslut om strandskyddsdispens. Antal beslut om dispens (exklusive avslag 1 ) från strandskyddet enligt 7

Läs mer

Kommun Postnr Postort Småhus Bostadsrätt Hyresrätt Totalt 2010 andel småhus andel bostadsrätt andel hyresrätt Borgholm Borgholm

Kommun Postnr Postort Småhus Bostadsrätt Hyresrätt Totalt 2010 andel småhus andel bostadsrätt andel hyresrätt Borgholm Borgholm Kommun Postnr Postort Småhus Bostadsrätt Hyresrätt Totalt 2010 andel småhus andel bostadsrätt andel hyresrätt Borgholm 38731 Borgholm 181 29 331 541 33,5% 5,4% 61,2% Borgholm 38732 Borgholm 209 9 222 440

Läs mer

Ökad diesel och minskad bensinandel av nya bilar i Skåne

Ökad diesel och minskad bensinandel av nya bilar i Skåne 2011-07-14 Ökad diesel och minskad bensinandel av nya bilar i Skåne BIL Swedens läns- och kommunfördelade statistik för januari-juni visar att andelen dieslar av nyregistrerade personbilar i Skåne län

Läs mer

Förteckning över fördelning av statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete 2016 per kommun

Förteckning över fördelning av statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete 2016 per kommun Förteckning över fördelning av statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete 2016 per kommun Siffror för hela rikets kommuner finns längst ner Huvudman Andel elever som erbjuds läxhjälp Beviljat

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden; Utkom från trycket

Läs mer

10-i-topp raser per kommun

10-i-topp raser per kommun 10-i-topp raser per kommun Kommun Namn Ras Antal ägare Antal djur ALE BLANDRAS 575 659 ALE SCHÄFER 105 141 ALE JACK RUSSELL TERRIER 53 60 ALE GOLDEN RETRIEVER 47 54 ALE LABRADOR RETRIEVER 44 49 ALE ROTTWEILER

Läs mer