DALS-EDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sida 1 (31)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DALS-EDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2004-05-04 Sida 1 (31)"

Transkript

1 Kommunstyrelsen Sida 1 (31) Plats och tid: Kommunkontoret, tisdag 4 maj 2004, kl Beslutande: Rune Forsdahl (c),ordf, ej 100 Bertil Andersson (c) Owe Johansson (c), ej 94, 100 Kenneth Gustavsson (c) Rune Karlsson (s), ordförande 100 Per-Erik Norlin (s) Eivor Lindqvist (s), ersättare för Jan-Gunnar Eliasson (s) Ingemar Bäckman (kd) Patrik Högfelt (fp) Göran Andersson (kd) ersättare för Mats Hansson (m) Övriga närvarande: Justerare: Peder Koldéus, kommunchef Karin Strutz, Vik. kommunsekreterare Christer Pettersson, ekonomichef, 97, , 109 Gunilla Bengtsdotter, förvaltningschef, 97 Jonas Magnusson, ekonom, 97 Pernilla Wall, enhetschef Hemvården, 97 Eivor Lindqvist (s) Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, måndag den 10 maj 2004, kl Underskrifter: Ordföranden: Justerare: Sekreterare: Paragrafer: ANSLAG/BEVIS (Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag) Organ: Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: Datum då anslaget Datum då anslaget sätts upp: tas ned: Protokollets förvaringsplats: Kansliavdelningen, kommunkontoret Underskrift

2 Kommunstyrelsen Sida 2 (31) 88 Information om Gymnasieutredningen Fyrbodal Lotta Wall och PeGe Schelander från kommunförbundet Fyrbodal informerar om pågående gymnasieutredning Fyrbodal. Utredningen omfattar gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och komvux, och syftet med utredningen är att få tillstånd ett samverkansavtal och en intagningsorganisation. Ett stormöte kommer att hållas i Mellerud den 16 november 2004 där utredningen kommer att redovisas och diskuteras. Ärendet diskuteras. Kommunstyrelsen tackar för information.

3 Kommunstyrelsen Sida 3 (31) 89 Diarienr. 04/ Kortare öppettider i växel under perioden 1 juni 31 augusti 2004 Kommunen har under senare år haft ett minskat öppethållande av telefonväxel och reception under sommarmånaderna, då såväl telefonväxel som entrédörr stängts klockan Förslag föreligger att telefonväxeln även under sommarmånaderna 2004 ska ha begränsat öppethållande. - Kommunstyrelsen beslutar godkänna att telefonväxel och reception stängs kl under perioden 1 juni 31 augusti Denna stängning ska inte påverka personalens arbetstid/flextid. Tf Personalchef Personalsekreteraren för MBL-förhandling

4 Kommunstyrelsen Sida 4 (31) 90 Diarienr. 03/ Detaljplan för nordöstra Äng, Eds tätort Miljö- och byggnadsnämnden har efter samråd ställt ut förslag till detaljplan för nordöstra Äng, Dals-Eds kommun under tiden 26 mars 23 april Planens syfte är i huvudsak att möjliggöra byggnation av mindre flerbostadshus på fastigheten Äng 1:39 m.fl. samt anpassa planbestämmelser och byggrätt till dagens användningssätt för bebyggelsen inom området. - Kommunstyrelsen har, för sin del, inga synpunkter på föreliggande planförslag för nordöstra Äng, Dals-Eds kommun. Miljö- och Byggnadsnämnden

5 Kommunstyrelsen Sida 5 (31) 91 Diarienr. 04/ Ansökan om ekonomiskt stöd - nybyggnad omklädningsrum, Böle 1:47 Rölanda IF har bett Dals-Eds kommun om ekonomisk hjälp att iordningställa nya lokaler, ca 50 m2. På grund av vattenskada i befintligt omklädningsrum i källaren på Bölevallen är Rölanda IF i akut behov av ersättningsytor för dessa. Servicenämndens tekniska personal har bedömt att det blir billigare att bygga nya ytor i markplan än att renovera lokalerna i källaren, dessutom blir lokalerna mer ändamålsenliga. Källarlokalerna kan användas som förråd. De nya lokalerna föreslås innehålla omklädningsrum med dusch och toalett. Rölanda IF har ansökt om ekonomisk hjälp med kr för att iordningställa nya lokaler ca 50 m 2. Rölanda IF avser att bygga i egen regi med hjälp av ideella krafter och sponsorer. Rölanda IF åtar sig att senast ha lokalerna fullt färdiga och godkända enligt fastighetsägarens anvisningar och myndighetskrav. Beredning Förvaltningschef Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse föreligger. Servicenämndens beslut 20, föreligger.

6 Kommunstyrelsen Sida 6 (31) forts 91 - Kommunstyrelsen beslutar att bevilja ekonomisk hjälp med kr för att i ordningsställa nya lokaler. Kommunstyrelsen beslutar att finansiering med kr sker genom kommunens objektsreserv. Kommunstyrelsen beslutar att informera berörda nämnder om att inför framtida åtaganden/åtgärder skall beslut samt finansiering vara klar innan igångsättande. Servicenämnden Fokusnämnden Rölanda IF Ekonomichefen

7 Kommunstyrelsen Sida 7 (31) 92 Diarienr. 04/ Ansökan om förlängning av lån Rölanda IF har inlämnat ansökan om hjälp att lösa gammal checkkredit. Checkkrediten är sedan början av nittiotalet och är varje år en stor belastning för föreningen. Föreningen önskar att kommunen förlänger det lån som föreningen haft i ytterligare 3 år med kronor. Den årliga räntan föreslås reglerad som tidigare lån via det föreningsbidrag som finns upptaget i Fokusnämndens budget. Beredning Fritid- och kulturchefens tjänsteskrivelse föreligger. Fokusnämndens beslut 14, föreligger. Beredning Se kommunstyrelsens protokoll Se kommunfullmäktiges protokoll Kommunfullmäktige beslutar att ärendet återremitteras till kommunstyrelsen. - Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bevilja Rölanda IF ett förskott på bidrag på kronor för att lösa checkkrediten, att Förskottet skall återbetalas över 4 år med början 2005, samt att Rölanda IF uppmanas att till Fokusnämnden årligen inlämna ekonomisk redovisning samt verksamhetsberättelse, där samtliga skulder och tillgångar redovisas. KF

8 Kommunstyrelsen Sida 8 (31) 93 Diarienr. 03/ Ansökan om kommunal garanti för järnvägsjubileum Dalslands Järnväg Styrelsen för Järnvägssällskapet Åmål Årjängs järnväg (JÅÅJ) har tidigare skrivit till Dals-Eds kommun i frågan. Föreningen JÅÅJ avser att trafikera linjen Mellerud Erikstad Kornsjö, och kanske även Halden, under augusti månad. Kostnader för kol och spårhyra har av föreningen beräknas som höga. Föreningen satsar dock ändå på att köra, men om passagerarantalet inte blir som önskat, innebär det uteblivna intäkter. Styrelsen önskar att de berörda och tillskrivna kommunerna ställer upp med en gemensam borgensgaranti, så att JÅÅJ inte går ur det hela som ensam förlorande part. Beredning: Kommunstyrelsens arbetsutskott 66, Redovisning av kostnader för järnvägsjubileum har lämnats uppvisande kostnader för kronor ar att, under förutsättning att övriga tillfrågade kommuner beviljar kommunal garanti, bevilja kommunal garanti med max kronor Kommunstyrelsen beslutar uppmana arrangören att arbeta för att biljettintäkter och privata sponsorer i första hand skall täcka kostnaderna. Fokusnämnden Järnvägssällskapet ;Åmål Årjängs järnväg Ekonomichefen

9 Kommunstyrelsen Sida 9 (31) 94 Diarienr. 04/ Anmälan om intresse för övertagande av lokal Böle skola Styrelsen för Rölanda Byalag har inlämnat skrivelse där man anmäler sitt intresse för att överta fastigheten Böle skola i Rölanda om Dals-Eds kommun har för avsikt att sälja fastigheten. - Kommunstyrelsen beslutar att vid en eventuell försäljning av Böle skola till Rölanda Byalag krävs att Rölanda Byalag ombildas till en Hembygdsförening. - Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till Fokusnämnden att vara behjälplig med utformning av stadgar för den nya föreningen. Owe Johansson (c ) anmäler jäv och deltar ej i behandlingen av ärendet. Servicenämnden Fokusnämnden Ekonomichefen Rölanda Byalag

10 Kommunstyrelsen Sida 10 (31) 95 Diarienr. 04/ Slutrapport för projektet Nettverk Grenseland Interregprojektet Nettverk Gresenland har efter två år avslutats och slutrapport har lämnats. - Kommunstyrelsen beslutar att godkänna slutrapporten. Planeringssekreteraren

11 Kommunstyrelsen Sida 11 (31) 96 Diarienr. 04/ Gränsregional analys och statistik (GSA1) Gränskommittén inbjöd i november 2002 tillsammans med Statistiska Centralbyrån (SCB) och Statistik Sentralbyrå (SSE) till ett seminarium om gränsregionalstatistik i Östfold-Bohuslän/Dalsland. Man hade konstaterat att det förelåg brist på en sammanhållande redovisning som underlag för bedömningar i olika sammanhand, t ex gränspendling och gränshandel. Under projektperioden augusti 2003 januari 2004 har man inom respektive organisation där även Östfolds fylkeskommune och Västra Götalandsregionen har ingått arbetat vidare med frågan. Projektet har inneburit identifiering av intressenter, kartläggning av behov och sammanläggningsmöjligheter av statistik från Norge och Sverige. Generellt kan sägas att det finns ett uttalat behov av mer kunskap om gränsregionen genom en förbättrad statistikredovisning och sammanläggning av norsk och svensk statistik. För att fortsätta och fördjupa sammanläggningsmöjligheter föreslår utredningen att ett framtida projekt organiseras. - Kommunstyrelsen beslutar att godkänna slutrapporten, samt - Kommunstyrelsen ser positivt till att Gränskommittén utarbetar ett förslag till hur ett framtida projekt kan organiseras. Planeringssekreteraren

12 Kommunstyrelsen Sida 12 (31) 97 Diarienr. 02/ Utvärdering nedläggning av Nössemarks servicehus Utvärdering av nedläggning Nössemarks Servicehus har lämnats. Förvaltningschefen, förvaltningsekonomen, ekonomichefen och utvärderingen. redovisar Ärendet diskuteras. - ar att för sin del godkänna utvärderingen, samt Kommunstyrelsen beslutar överlämna utvärderingen till kommunfullmäktige. KF

13 Kommunstyrelsen Sida 13 (31) 98 Diarienr. 03/ Jaktarrende Dals-Eds kommun har två jakträttsavtal som förfaller Kommunstyrelsen beslutar att förlänga befintliga jakträttsavtal med 5 år. - Kommunstyrelsen beslutar uppdra till kommunstyrelsens ordförande och ekonomichefen att förhandla om pris samt teckna avtal. Kommunstyrelsens ordförande Ekonomichefen

14 Kommunstyrelsen Sida 14 (31) 99 Diarienr 02/ Uthyrning av Gamla Real under 2004 Fr o m 1 april 2004 finns ingen vaktmästare på Gamla Real. Kommunstyrelsen har 12, beslutat att uthyrning får ske tom juni Servicenämnden har i uppdrag att se över eventuella försäljningar av kommunens fastigheter, bland annat Gamla Real. Beredning Kommunstyrelsens arbetsutskott , 77. Frågan diskuteras. - Kommunstyrelsen beslutar uppdra till fritid- och kulturchefen att utreda en framtida användning och finansiering av G:a Real. Denna utredning skall samordnas med lokalgruppens arbete, som beräknar vara klar med sitt arbete före semestern Fritid- och kulturchefen Fokusnämnden Arbetsmarknadsenheten Ekonomikontoret

15 Kommunstyrelsen Sida 15 (31) 100 Diarienr 04/ Investering Farmarenergi AB i Ed Det finns idag ett värmeleveransavtal mellan Farmarenergi AB och Dals-Eds kommun. I detta avtal regleras också hur kommunen kan överta värmeanläggning och kulvertsystem om Farmarenergi AB skulle upphöra. Nu planeras en utbyggnad av kulvertnätet för att möjliggöra inkoppling av Hotell Carl XII och Mühlbocks/Vildmarksporten. Det rör sig om en investering på ca 2 milj. kronor. Därför krävs en komplettering av nuvarande avtal som innebär en motsvarande utökning av åtagandet från kommunen. Beslutsförslag - Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att godkänna att Farmarenergi i Ed AB får göra investering i utökning av kulvertnät med ca 2 milj. kronor, - Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att uppdra till kommunstyrelsens viceordförande och kommunchefen att underteckna erforderliga handlingar. Owe Johansson (c ) och Rune Forsdahl (c ) anmäler jäv och är ej närvarande vid behandlingen av ärendet. KF

16 Kommunstyrelsen Sida 16 (31) 101 Diarienr. 03/ Kvalificerad Yrkesutbildning (KY) Dals-Eds kommun har ett antal gånger inlämnat ansökan om start av en KYutbildning vid Utsiktens gymnasieskola. Ansökan har hittills avslagits. Förvaltningschef Jan Gustafsson informerar om läget för ansökan inför start av en eventuell KY-utbildning hösten Fokusnämnden har haft i uppdrag att tillsammans med berörda skolor och Väst Svenska Turistrådet arbeta fram en ansökan om start av KY-utbildning med start hösten Fokusnämnden har behandlat ärendet och beslutat att avstå från att inlämna ansökan om start av KY-utbildning hösten 2005 då detta innebära avsevärd kostnader som Fokusnämnden inte har medel till. Fokusnämnden anser även att det inte finns behov för en hel KY-utbildning på 25 platser i Dals-Ed. I framtiden kan det dock bli aktuellt med en ansökan i samverkan med flera kommuner. Beredning Kommunstyrelsen 224, Fokusnämndens 32, Kommunstyrelsen beslutar att avstå från att inlämna ansökan om start av KYutbildning med start hösten Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till Fokusnämnden att arbeta för en framtida ansökan om KY-utbildning i samverkan med flera kommuner. Fokusnämnden Rektor Vuxenutbildningen

17 Kommunstyrelsen Sida 17 (31) 102 Diarienr. 04/ Kallelse Västtrafik AB ordinarie bolagsstämma utse ombud Aktieägarna i Västtrafik AB är inbjudna till ordinarie bolagsstämma torsdag den 27 maj 2004 kl i Skövde. Planeringssekreteraren har inte möjlighet att delta. - Kommunstyrelsen beslutar utse Ingemar Bäckman (kd) som ombud för Dals- Eds kommun vid Västtrafik AB ordinarie bolagsstämma Ingemar Bäckman (kd) Västtrafik AB

18 Kommunstyrelsen Sida 18 (31) 103 Diarienr.04/113/149 Kiosk/gatukök Kornsjö - Kornsjö Dampskipselskap AL Kornsjö Dampskipselskap AL har inbjudit till tecknande av andelar i Kornsjön Gränskiosk. En andel kostar kronor Gränskiosken skall bedriva försäljning av kioskvaror till lokalbefolkning, yrkestrafik, vägturister, båtturister och andra tillfälliga besökanden. Kiosken skall även utveckla uthyrningsverksamhet av cyklar, kanoter och båtar, samt informationsverksamhet om andra aktiviteter i området. Förutsättningen för verksamheten är en stadig ökande turisttrafik, Svenskhandel, yrkestrafik vid Tullstationen mm. För att fullfölja projektet skall finansiering ske genom andelsförsäljning. Andelsbevis vill bli utfärdad. - Kommunstyrelsen beslutar att tacka nej till erbjudande att teckna andel i Kornsjön Gränskiosk. Kornsjö Dampskipselskap AL

19 Kommunstyrelsen Sida 19 (31) 104 Diarienr. 04/ Budgetramar 2005 Plan för perioden Underlag för riktlinjer och ramar har sammanställts efter tidigare redovisning i kommunstyrelsen samt presidiekonferens Nämnder och styrelser har haft möjlighet att inkomma med kompletterande synpunkter inför utarbetandet av ramar och riktlinjer. Vid presidiekonferens har de ekonomiska förutsättningarna särskilt behandlats och nämnder och styrelser har redovisat sina synpunkter. I stort bekräftas det ekonomiska läget som kommunstyrelsen tidigare haft som preliminärt underlag. Ekonomichefen informerar. Beredning Ekonomichefens skivelse Svenska kommunförbundets cirkulär, 2004:31 och 2004:34. Ärendet diskuteras - Kommunstyrelsen beslutar remittera förslag till ramar och riktlinjer till nämnder och styrelser. - Kommunstyrelsen beslutar uppdra till ekonomichefen att genomföra MBL information. - Kommunstyrelsen beslutar ta upp ärendet till slutlig behandling i kommunstyrelsen i juni med sikte på beslut i kommunfullmäktige i juni. - Kommunstyrelsen beslutar uppdra åt nämnder och styrelser att bevaka och beakta reformer i vårpropositionen. - Kommunstyrelsen beslutar uppdra åt socialnämnden att redovisa beräknade effekter av statsbidragsförändring LSS.

20 Kommunstyrelsen Sida 20 (31) forts Kommunstyrelsen beslutar uppdra åt personalkontoret att redovisa effekter och förslag till åtgärder med anledning av förslag i vårpropositionen till regler avs sjukförsäkringsavgift - Kommunstyrelsen beslutar uppdra åt nämnder och styrelser att följa upp sina sjuktal och vidta åtgärder för att sänke dessa. Målsättningen skall vara att sjuktalen 2003 skall vara halverade vid 2007 års utgång, vilket ger att sjuktalen skall minska med minst 10 % per år. Besluts förslag - Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna förslag till planeringsförutsättningar, - Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna förslag till ramar för investeringsbudget. - Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att i ram tillföra medel för prognostiserade underskott enligt budgetuppföljning per mars 2004, dock med undantag för miljö- och byggnadsnämndens underskott avs planverksamhet, servicenämnden fastighetsförsäljning och kommunstyrelsen. - Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att härefter inarbeta sparbeting med 0,5 mkr avs kommunstyrelsen, 1,0 mkr avs Fokusnämndens anslag för barnomsorg, 0,5 mkr avs Fokusnämnden övriga åtgärder, 2,5 mkr avs socialnämnden. - Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att under servicenämnden inarbeta reducering av anslag med 1 mkr med hänsyn till fastighetsförsäljningspaket. - Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att tillföra servicenämnden 0,5 mkr avs ökade anslag för fastighetsunderhåll, dock under förutsättning av att fastighetsförsäljning fullföljs.

21 Kommunstyrelsen Sida 21 (31) forts Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna förslag i driftplanen. - Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att uppdra åt kommunstyrelsen att löpande beakta förslag från arbetsgruppen ekonomi 2006 och vid behov lämna förslag till revidering av ramar. - Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att med hänsyn till det svåra ekonomiska läget i kommunen inte planera för återställning av 2003 års underskott i budget Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att långsiktigt planera för följande mål: Resultat minst 5 mkr, Soliditet minst 50%, Likviditet minst 10 mkr, Ingen nyupplåning. - Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att inför höstens budgetarbete överväga möjligheter till skattesänkning. - Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att tills vidare endast tillämpa lägsta lönenivå i löneavtalen. - Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att uppdra åt kommunstyrelsen att beakta behov av resursutökning vid personalkontoret, dock inom ram. KF juni Nämnder och styrelser Ekonomichefen

22 Kommunstyrelsen Sida 22 (31) 105 Diarienr. 04/ Budgetuppföljning 1:a kvartalet och prognos 2004 Med anledning av kommunens svåra ekonomiska läge har uppföljning genomförts på grundval av redovisning per februari Denna prognos pekade på ett totalt resultat 2004 på 4,2 mkr. Till följd av nedrevidering av skatteunderlagets utveckling samt effekter av Ekonomistyrningsverkets rekommendationer avs hantering av skatteintäkter i bokslut 2003 beräknas ett totalt underskott med ca 3 mkr avs skatter och bidrag. I prognos per 1 kvartalet 2004 inräknas ytterligare statsbidragsminskning med ca 1 mkr med hänsyn till förslag i vårpropositionen avs reglering av pensionsreformen. Nämnder och styrelser har gjort förnyad uppföljning utifrån redovisningen per mars I denna räknas med en resultatförsämring på ca 1 mkr. Socialnämnden räknar med ett försämrat resultat på ca 0,7 mkr huvudsakligen avs LSS och hemvård, medan Miljö- och Byggnadsnämnden flaggar för ökade kostnader för planarbete med ca 0,2 mkr. Beredning Ekonomichefens skrivelse Ärendet diskuteras. Besluts förslag - Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna redovisad prognos kvartal Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bevilja tilläggsanslag motsvarande prognostiserade underskott. - Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att tilläggsanslag fördelas i ett belopp per nämnd.

23 Kommunstyrelsen Sida 23 (31) forts Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att härefter rikta sparbeting avs socialnämnden med 1 mkr och Fokusnämnden med 0,5 mkr med inriktning i första hand avs barnomsorg. - Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att nettofinansiering med kr sker genom reducering av eget kapital. - Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att tills vidare endast tillämpa lägsta lönenivå i löneavtalen. - Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att inför halvårsprognosen särskilt följa behov av likviditetssäkring. - Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att uppdraga åt kommunstyrelsen löpande följa upp genomförandet av fastighetsförsäljningar och arbetet inom lokalgruppen. - Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att uppdra åt nämnder och styrelser att följa upp sina sjuktal och vidta åtgärder för att sänka dessa. Målsättningen skall vara att sjuktalen 2003 skall vara halverade vid 2007 års utgång, vilket ger att sjuktalen skall minska med minst 10 % per år. KF

24 Kommunstyrelsen Sida 24 (31) 106 Diarienr. 04/ Ny ersättare i Kommunstyrelsens arbetsutskott (s) Anette Molarin (s) har avsagt sig sitt uppdrag som ordinarie ledamot i Kommunstyrelsen. - Kommunstyrelsen beslutar att som ny ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott utse Anette Molarin (s). Kansliet för införande i förtroendemannaregistret och intranet Vald Lönekontoret Växel

25 Kommunstyrelsen Sida 25 (31) 107 Diarienr. 04/ Interreg projekt Norge Sverige, Läring i grensenaturen Halden kommun och Dals-Eds kommun har ansökt om start av projekt Läring i grensenaturen. Projektet omfattar grundskolan i de berörda kommunerna. Projektperioden är , och har en budget på ca 2 mkr. - Kommunstyrelsen beslutar att under förutsättning av Fokusnämndens positiva beslut godkänna att Dals-Eds kommun deltar i projektet. Fokusnämnden Rektor Hagaskolan Planeringssekreteraren

26 Kommunstyrelsen Sida 26 (31) 108 Diarienr 04/ Fastställande av totalt utdelningsbelopp ut Ester och Conrad Carlssons hjälpfond 2004 Medel ur Ester och Conrad Carlssons hjälpfond kan enligt fondens statuter sökas av behövande jordbrukare i Dals-Eds församling. Bidrag kan lämnas till: Kalkning av åkermark Gödselvårdanläggningar Dikning av åkermark Byggnadsinvesteringar (i första hand som avser samverkan mellan flera brukare) Nya verksamheter inom jordbruket Maskininvesteringar som avser samverkan mellan flera brukare Utbildning/kompetensutveckling vad avser IT-användning med inriktning på jordbruk Ekonomiskt stöd till lantbruksstuderande Försöksverksamhet med inriktning på grönsaks- och bärodling Försöksverksamhet med inriktning på turism Försöksverksamhet med alternativ jordbruksproduktion Övrigt som av kommunstyrelsen bedöms vara till gagn för bygdens utveckling Kommunstyrelsen har att fastställa det totala belopp som ska utdelas Ekonomikontoret föreslår att kronor avsätts för utdelning år Kommunstyrelsen beslutar godkänna att kronor av fondens avkastning ska utbetalas i enlighet med fondens statuter Kansliet för annons Ekonomikontoret (ekonom socialförvaltningen)

27 Kommunstyrelsen Sida 27 (31) 109 Diarienr. 04/ Fastställande av totalt utdelningsbelopp ut Stiftelsen Hugo Berglunds donation 2004 Medel ur Stiftelsen Hugo Berglunds donation kan enligt statuter sökas av lantbrukare, föreningar och enskilda i Töftedals socken. Kommunstyrelsen har att fastställa det totala belopp som ska utdelas Ekonomikontoret föreslår att inga medel avsätts för utdelning år Kommunstyrelsen beslutar godkänna att 0 kronor av fondens avkastning finns att utbetala Kansliet för annons Ekonomikontoret (ekonom socialförvaltningen)

28 Kommunstyrelsen Sida 28 (31) 110 Diarienr.99/ Köp av fastigheten Ed 1:119 Edsgärdets sjukhem Socialnämnden har sagt upp nuvarande hyresavtal vid Edsgärdet för omförhandling. Fastigheten har av ägarna lagts ut för försäljning. Kommunstyrelsens ordförande och ekonomichefen har under våren haft förhandlingar med ägarna angående köp av fastigheten. Oklarheter har klarats ut och parterna är i princip överens om detaljerna. - Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till kommunstyrelsens ordförande och ekonomichefen att slutföra påbörjad förhandling avseende förvärv av fastigheten, - Kommunstyrelsen beslutar uppdra till kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen att vid behov teckna preliminära handlingar, - Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till ekonomichefen att påbörja upphandling av lån upp till 25 mkr, att använda under förutsättning av beslut i kommunfullmäktige om förvärv av fastigheten. Kommunstyrelsens ordförande Kommunchefen Ekonomichefen

29 Kommunstyrelsen Sida 29 (31) 111 Rapporter från Kommunalförbundet Dalsland Kommunstyrelsens ordförande lämnar information från Kommunalförbundet Dalsland enligt följande: - Gemensam upphandling ekonomisystem Dalsland - Kommunalförbundet Dalsland preliminärt bokslut 2003 KF

30 Kommunstyrelsen Sida 30 (31) 112 Anmälan av delegationsbeslut Följande delegationsbeslut anmäls: Kommunstyrelsens ordförandes beslut nr 14-17, 2004 att kommunen avstår från att utöva den kommunala förköpsrätten. Kommunstyrelsens ordförandes beslut att Dals-Eds Kommun inte kommer att påkalla prövning av förvärv av hyresfastighet i enlighet med lag (1975:1132) om förvärv av hyresfastighet m.m. (Hyresfastighet Dals-Ed Nössemark-Strand 1:28. Dnr: 04/79.257) Kommunstyrelsens ordförandes beslut nr.1, 2004 avseende uthyrning av kommunala lokaler. Arbetsutskottets protokoll Personalutskottets protokoll Kommunstyrelsen beslutar att lägga delegationsbesluten till handlingarna.

31 Kommunstyrelsen Sida 31 (31) 113 Meddelanden Svenska Kommunförbundet, Cirkulär 2004:31 Budgetförutsättningar åren Svenska Kommunförbundet, Cirkulär 2004:33 Hantering av rättstvister. Svenska Kommunförbundet, Cirkulär 2004:34 Vårpropositionen Krisberedskapsmyndigheten Böcker från Krisberedskapsmyndigheten för utlåning. (se pärm Meddelande KS på kansliet) Diarienr. 04/ Kommunstyrelsen, Dals-Eds kommun Granskning av årsredovisning Diarienr. 04/ Kommunstyrelsen, Dals-Eds kommun Revisionsberättelse - Dals-Eds kommun Diarienr. 04/ Kommunstyrelsen, Dals-Eds kommun Styrprinciper för Dals-Eds kommun. Diarienr. 04/ Kommunstyrelsens Arbetsutskott, Dals-Eds kommun Riktlinjer Dispens att utföra föreskriven sotning på den egna fastigheten. Diarienr. 03/ Kommunstyrelsens Arbetsutskott, Dals-Eds kommun Ambassadörer för Dals-Eds kommun. Diarienr. 04/ Krisberedskapsmyndigheten Samhällets krisberedskap 2005 Planeringsunderlag.

Plats och tid Kommunkontoret, tisdag den 6 spetember 2005, klockan 8.00 11.20

Plats och tid Kommunkontoret, tisdag den 6 spetember 2005, klockan 8.00 11.20 DALS-EDS KOMMUN Kommunstyrelsen 2005-09-06 Plats och tid Kommunkontoret, tisdag den 6 spetember 2005, klockan 8.00 11.20 Beslutande Övriga närvarande Rune Forsdahl (c) ordf Gösta Schagerholm (c) Bertil

Läs mer

DALS-EDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2004-10-20 Sida 1 (1)

DALS-EDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2004-10-20 Sida 1 (1) Kommunfullmäktige 2004-10-20 Sida 1 (1) Plats och tid: Utvecklingscenter, Ed onsdag 20 oktober 2004, kl 19.00 22.00 Beslutande: Övriga närvarande: Närvarande 33 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2006-04-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 19 april, 2006 klockan 19.00 19.45 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, tisdag den 14 december 2004, klockan 8.00 11.30

Plats och tid Kommunkontoret, tisdag den 14 december 2004, klockan 8.00 11.30 DALS-EDS KOMMUN Kommunstyrelsen 2004-12-14 Plats och tid Kommunkontoret, tisdag den 14 december 2004, klockan 8.00 11.30 Beslutande Övriga närvarande Rune Forsdahl (c) ordf Gösta Schagerholm (c) Bertil

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, 2010-04-14, kl 08.30 12.00. Beslutande

Plats och tid Kommunkontoret, 2010-04-14, kl 08.30 12.00. Beslutande DALS-EDS KOMMUN Fokusnämnden Sammanträdesprotokoll 2010-4-14 Plats och tid Kommunkontoret, 2010-04-14, kl 08.30 12.00. Beslutande Britta Carlén (c), ordförande Kerstin Johansson (c) Larsinge Fahlén (s)

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, tisdag 25 augusti 2009 kl 8.30-11.30

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, tisdag 25 augusti 2009 kl 8.30-11.30 DALS-EDS KOMMUN Socialnämnden 2009-08-25 Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, tisdag 25 augusti 2009 kl 8.30-11.30 Beslutande Yvonne Simonsson (s) ordf Görsev Kaymaz (c) vice ordf Kerstin Sandqvist

Läs mer

DALS-EDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2004-03-09 Sida 1 (27)

DALS-EDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2004-03-09 Sida 1 (27) Kommunstyrelsen 2004-03-09 Sida 1 (27) Plats och tid: Kommunkontoret, tisdag 9 mars 2004, kl 08.00 12.00. Beslutande: Övriga närvarande: Rune Forsdahl (c),ordf Gösta Schagerholm (c) Bertil Andersson (c),

Läs mer

Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 8 april 2013, kl 08.30-15.00

Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 8 april 2013, kl 08.30-15.00 2013-04-08 1(10) Plats och tid Beslutande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 8 april 2013, kl 08.30-15.00 Ewa-May karlsson, (c), ordförande Tomas Nilssson, (m) Mathias Haglund,

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, kl 08.30 12.30. Beslutande

Plats och tid Kommunkontoret, kl 08.30 12.30. Beslutande DALS-EDS KOMMUN Fokusnämnden Sammanträdesprotokoll 2010-03-03 Plats och tid Kommunkontoret, kl 08.30 12.30 Beslutande Britta Carlén (c), ordförande Kerstin Johansson (c) Larsinge Fahlén (s) Tomas Fahlén

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, onsdag den 2 maj 2007, klockan 8.00 12.20. Beslutande

Plats och tid Kommunkontoret, onsdag den 2 maj 2007, klockan 8.00 12.20. Beslutande DALS-EDS KOMMUN Kommunstyrelsen 2007-05-02 Plats och tid Kommunkontoret, onsdag den 2 maj 2007, klockan 8.00 12.20 Beslutande Martin Carling (c) ordf Anders Johannesson (c) Gösta Schagerholm (c) Stig Edman

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

Närvarande 21 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 25 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 21 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 25 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2007-05-15 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed tisdag den 15 maj, 2007 klockan 19.00 21.55 Beslutande Närvarande 21 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, tisdag 6 maj 2008 kl 8.30-14.30. Beslutande

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, tisdag 6 maj 2008 kl 8.30-14.30. Beslutande DALS-EDS KOMMUN Socialnämnden 2008-05-06 Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, tisdag 6 maj 2008 kl 8.30-14.30 Beslutande Kenneth Gustavsson (c) ordf Yvonne Simonsson (s), vice ordf Tim Karlsson (s)

Läs mer

Peder Koldeus, kommunchef 26 Jonas Olsson, kommunsekr Claes Hellberg, exploateringskoordinator 22, 25 Christer Pettersson, ekonomichef 26

Peder Koldeus, kommunchef 26 Jonas Olsson, kommunsekr Claes Hellberg, exploateringskoordinator 22, 25 Christer Pettersson, ekonomichef 26 DALS-EDS KOMMUN Kommunstyrelsen 2011-02-02 Plats och tid Kommunkontoret, onsdagen den 2 februari 2011, klockan 8.30 12.00 Beslutande Martin Carling (C) ordf Carin Remneland (C) Lisbeth Schagerholm (C)

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 2 tjänstgörande ersättare, summa 27 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 2 tjänstgörande ersättare, summa 27 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2008-02-20 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdagen den 20 februari 2008 klockan 19.00 20.20 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 2 tjänstgörande ersättare,

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Plats och tid Vena vandrarhem, Vena kl. 08.30-11.15 Beslutande Sven Gustavsson Lars Hagberg Laila Ekström Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande Sven

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 08:30-12:05 ajournering 10-10:15 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05 arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Plats och tid Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05 ande Anders Pettersson, ordförande (c) Karl-Gösta Bengtsson (tjänstgör för Erland Nilsson (s) Dag Ivarsson

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14.

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14. Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14.50 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Björn Hoflund (M) Göran Lindgren (M) Claes

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-05-25 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.05 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-08-31 1 Organ Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 17.45-18.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera (kd) Lars-Åke Magnusson (kd) Dorota Westlund (kd) (m) Anna Heijel (m)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet.

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tid och plats Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Beslutande Ledamöter Michael Melby, ordf. (S) Daniel Jensen, vice ordf. (KD) Kerstin Lindberg

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2004-08-10 1 (8) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2004-08-10 kl. 14.00-14.20 Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand (s)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-02-24 1 (20) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-02-24 kl. 19.00-20.30. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Per Eriksson

Läs mer

Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV) Gunnar Eriksson (S)

Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV) Gunnar Eriksson (S) Sida PROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sessionssalen, Nämndhuset, kl 8:30-11:45 Beslutande Ledamöter Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30. Marianne Andersson

Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30. Marianne Andersson Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Britt-Marie

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 136

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 136 136 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl. 18.00 19.00 Beslutande Karlsson, Gunilla (s) ordförande Iona, Cimpoeru (s) Lucy, Glinka (s) Axelsson, Bodil (fp) Berglund, Tony (s) Andersson, Annika (s) Hassel,

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2009-01-29

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2009-01-29 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 29 januari 2009, kl. 14.30-17.05 ande Ordinarie ledamöter: Sten-Åke Claesson, ordförande (c) Elisabeth Jonasson, 1:e vice ordf. (kd) Susanne Sjögren,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-11-22 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.45 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden 2010-01-20 1

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden 2010-01-20 1 Vård- och omsorgsnämnden 2010-01-20 1 Plats och Tid sammanträdesrum Norrtull 2010-01-20 kl 08.00-12.00 Beslutande Ewa Arvidsson (S) ordförande Anelia Dotcheva (C) Gunnar Dahlstrand (C) Terttu Martinsson

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003--05 Undertecknande av handlingar 2 Alkohol- och drogpolitiskt program 3 Riktlinjer för att uppnå en ansvarsfull alkoholhantering vid serveringstillstånd 4 Förvärv, Vårgården 5 Sammanträdesplan

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Lars Rundgren

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9 ) Socialutskottet 2014-09-18

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9 ) Socialutskottet 2014-09-18 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9 ) Plats och tid IFO:s sammanträdeslokal, torsdagen den 18 september 2014 kl 08.30-14.30 Beslutande Jonas Erlandsson (S), ordförande Diana Bergeskans (S), v ordförande

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, tisdag 18 november 2008 kl 8.30-12.30. Beslutande

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, tisdag 18 november 2008 kl 8.30-12.30. Beslutande DALS-EDS KOMMUN Socialnämnden 2008-11-18 Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, tisdag 18 november 2008 kl 8.30-12.30 Beslutande Övriga närvarande Justerande Kenneth Gustavsson (c) ordf Yvonne Simonsson

Läs mer

Ingela Bergare, ekonomichef Mikael Jareke, kommunchef Lennart Aronsson, sekreterare. Torsdagen den 2 april 2015, Kommunhuset Storfors.

Ingela Bergare, ekonomichef Mikael Jareke, kommunchef Lennart Aronsson, sekreterare. Torsdagen den 2 april 2015, Kommunhuset Storfors. 1(6) Plats och tid Beslutande Ersättare Sammanträdesrum Kerimäki, Kommunhuset Storfors, torsdagen den 2 april 2015, kl 08.15-10.20. Ajournering kl 09.10-09.40. Hans Jildesten (S) Christina Skogström (S)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 17.00-20.20 Beslutande Annika Holmstrand (c) ordförande Karl-Erik Andersson (c) Annika Sahlin (fp) Therese Gustafsson

Läs mer

Gymnasienämnden 2005-03-14 1 (9)

Gymnasienämnden 2005-03-14 1 (9) Sammanträdesdatum 1 (9) Plats och tid Gymnasieförvaltningen, Idrottsgatan 7, kl 15.00-19.15 Beslutande Kjell Nilsson (s), ordförande Orvar Carlsson (kd), vice ordförande Leif Höglund (s), tjänstgörande

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 7. Kommunstyrelsen 2007-08-15 1(10) Lena Engdahl Stefan Hellman

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 7. Kommunstyrelsen 2007-08-15 1(10) Lena Engdahl Stefan Hellman Nr 7 Kommunstyrelsen 2007-08-15 1(10) Plats och tid Melleruds kommunkontor, onsdagen den 15 augusti 2007, klockan 08.30-11.05 Beslutande Robert Svensson, ordf. (c) Johnny Stücken, v. ordf. (s) Anette Levin

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Thomas Olson (FP), ordf Leif Larsson (C) i st f Ulla-Britt Johansson (C) Kjell Lindstedt (S) Tommy Jingfors

ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Thomas Olson (FP), ordf Leif Larsson (C) i st f Ulla-Britt Johansson (C) Kjell Lindstedt (S) Tommy Jingfors SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Arbetsutskottet 2009-08-14 1-14 Plats och tid Samhällsbyggnadskansliet, Norrtull kl 08.00-12.45 Beslutande Thomas Olson (FP), ordf Leif Larsson (C) i st f Ulla-Britt Johansson

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2007-02-21 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 21 februari, 2007 klockan 19.00 19.25 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, Onsdagen den 28 oktober 2009 kl 08.30 10.25 Beslutande: Lennart Engström (KD),tjg ordförande Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP), tjg

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

Arnold Andréasson, ordförande Lars Svensson, 1:e vice ordförande Kaj Seger, 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson, ordförande Lars Svensson, 1:e vice ordförande Kaj Seger, 2:e vice ordförande Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken, kl 08.00 11.06 1 (13) Beslutande Arnold Andréasson, ordförande Lars Svensson, 1:e vice ordförande Kaj Seger, 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

Pär-Ove Lindqvist (ersättare Arnold Bengtsson) Malin Sjöberg. Ordförande Anders Ceder. Justerare... Pär-Ove Lindqvist

Pär-Ove Lindqvist (ersättare Arnold Bengtsson) Malin Sjöberg. Ordförande Anders Ceder. Justerare... Pär-Ove Lindqvist Plats och tid Leja, kommunhuset, Lindesberg, kl. 8.30-11.10 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Anders Ceder (S), ordförande Arnold Bengtsson (S) Margareta Ahlm (S) Hans-Olof

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunledningsutskottet 2012-05-10 1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunledningsutskottet 2012-05-10 1 (7) Kommunledningsutskottet 2012-05-10 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00 11.40 Beslutande Kent Ingvarsson (M) Hans Sabelström (C) Malin Hedberg (S) Anette Håkansson (FP) Sven-Åke

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-12-11 1(10) Plats och tid Kommunhuset, klockan 10.00-12.20 ande Tjänstgörande ersättare Kent Lagrell (M) ordförande Stig Ottosson (M) Maj-Britt Dahlborg (S) Helena Larsson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 79-95 Plats och tid Stadshuset Säffle, Trätäljarummet, kl. 9.00-12.30 Ölserudsrummet kl. 13.30-16.40 ande Övriga deltagare Protokolljusterare Daniel Bäckström (c) Kerstin

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 32 Besök hos Habo idrottsförening... 37 33 Kulturstipendium 2012... 38 34 Bidrag till föreningar med verksamhet för funktionshindrade... 39 35 Driftsbidrag till idrottsföreningar 2012...

Läs mer

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare 1 Plats och tid: Stadsbiblioteket, 2011-10-24 kl 17:30-18:15 Beslutande: Åsa Herbst (M) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Jasna L Martinsson (M) tjg ersättare för Göran Larsson Liss Böcker (C) Eva Kullenberg

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr. Socialnämnden 2005-12-20 1 (15)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr. Socialnämnden 2005-12-20 1 (15) Nr Socialnämnden 2005-12-20 1 (15) Plats och tid Melleruds kommunkontor och Karolinen, tisdagen den 20 december 2005, klockan 09:00 17:00 Beslutande Kerstin Nordström (s) Eivor Östergren (c) Erik Johansson

Läs mer

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 20 februari kl 19.00-20.15 Lars Rundgren (m),

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-01-30 1 (1)

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-01-30 1 (1) Barn- och utbildningsnämnden 2008-01-30 1 (1) Plats och tid: Stjäneboskolan, Kisa, onsdag 30 januari 2008, kl 08.30-15.00. Beslutande: Jörgen Banck (m), ordförande Kerstin Almqvist (m) Birgitta Olaison

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-11-14 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-15.30 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Bertil Nilsson (m), ordförande Åke Hallemyr (kd), ersätter

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande 2013-03-14 i Kommunhuset, Sk Fagerhultsrummet. kl. 18.15-18.50 Björn Zorec (FP) - ordförande Arne Silfvergren (S) - andre vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-05-21 1 (17)

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-05-21 1 (17) Socialnämnden 2015-05-21 1 (17) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-05-21, kl. 9.30-11.35, 12.30-14.15 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf, 67-78 Linus Nilsson (S)

Läs mer

Individnämndens protokoll 2013-02-26

Individnämndens protokoll 2013-02-26 Datum: Tisdagen den 26 februari 2013 Tid: 16.00 18.00 Plats: Västra Roten, Kommunhuset, Lilla Edet. Justeringsdag: Fredagen den 8 mars 2013, klockan 12.00 Paragrafer: 10-14 Utses att justera: Paulina Svenungsson

Läs mer

Britta Carlén, Kenneth Bergslätt

Britta Carlén, Kenneth Bergslätt DALS-EDS KOMMUN Fokusnämnden Sammanträdesprotokoll 2010-06-23 Plats och tid Utsikten kl 08.30 11.30 Beslutande Övriga närvarande Britta Carlén (c), ordförande Kerstin Johansson (c) Larsinge Fahlén (s)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2003-12-02 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2003-12-02 kl. 14.00-15.30. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2002-12-27 1 Plats och tid Matsalen, Gamla T4-området, kl 09.00-09.10 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) 1:e v ordf

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-05-16 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-16.00 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sida 1(15) 2011-06-22 Plats och tid kl. 09.00 10.00 på Lärcenter i Fagersta Beslutande Övriga deltagande Ulrica Persson Shiro Biranvand Helena Skagerberg Jan Johansson Gustav El Rachidi

Läs mer

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-06-08 1 (15) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 10.00 12.00 Beslutande Fredrik Axelsson (M)

Läs mer

Britta Carlén, Kerstin Johansson

Britta Carlén, Kerstin Johansson DALS-EDS KOMMUN Fokusnämnden Sammanträdesprotokoll 2009-01-28 Plats och tid Kommunkontoret, Stora Le kl 8.30 11.00 Beslutande Britta Carlén (c), ordförande Kerstin Johansson (c) Larsinge Fahlén (s) Tomas

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23 KOMMUNSTYRELSEN Tid 17:00-17:05 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner Erica Bjärsved ekonomichef Emma Dahlgren

Läs mer

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fritids- och kulturnämnden

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fritids- och kulturnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-02-19 Innehållsförteckning Ärende 8 Uppföljning av intern kontrollplan för verksamhetsåret 2012... 11 9 Tillgänglighet till hembygdsförenings lokaler på Spinnet... 12 10 Bidrag

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2004-10-12 1(11) Plats och tid Kommunkontoret, Grästorp 2004-10-12, kl 13.00-16.45 Beslutande Roger Andersson (c), ordförande Inger Paulsson (c) Svante Classon (c) Göran Enström (s) Sören

Läs mer

Gymnasienämnden 2003-09-23 1 (9)

Gymnasienämnden 2003-09-23 1 (9) Sammanträdesdatum 1 (9) Plats och tid Gymnasieförvaltningen, Idrottsgatan 7, kl 13.00 17.40 Beslutande Kjell Nilsson (s), ordförande, kl 15.00-17.40 Orvar Carlsson (kd), vice ordförande Gisela Holtersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande 2013-01-17, Kommunhuset, Sk Fagerhultsrummet Kl. 15.00-16.35 Björn Zorec (FP) - ordförande Arne Silfvergren (S) - andre vice ordförande

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-15 1

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-15 1 Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-15 1 Plats och Tid sammanträdesrum Norrtull 2008-05-15 kl 08.00-12.10 Beslutande Anne Sörqvist (c) ordf Anelia Dotcheva (c) Gunnar Dahlstrand (c) Terttu Martinsson (c)

Läs mer

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Omvårdnadsnämnden 2012-11-21

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Omvårdnadsnämnden 2012-11-21 Sida Innehållsförteckning Verksamhetsinformation... 1 Anmälan av delegationsbeslut... 2 Omvårdnadsnämndens protokoll... 3 Ansökan om kommunal hjälp till UFA- ungdom, fritid, arbete... 4 Yttrande över motion

Läs mer

154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och utbildningsnämnden, dess beredning och MBL 2012.

154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och utbildningsnämnden, dess beredning och MBL 2012. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-12-14 151 Meddelanden. 152 Anmälan om delegationsbeslut. 153 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport oktober 2011. 154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stora Vänortsrummet 17 september 2015 klockan 13:30-14:20 Beslutande Bertil Carlsson (S) ordförande Sarah Andersson (S) vice ordförande Patrik Jonsson (S) Karin Vistmyr (S) Torbjörn Nyholm

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.., KOMMUN Barn- och skolnämndens arbetsutskott Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl 17:15-18:30 Göran Pettersson (M),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30-17.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt FP Rolf Hallberg S S S Pelle Pellby, kl 13.30-16.45,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2013-03-26 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-10.30. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Martina

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid Kultur & Fritid kl 17.00-18.15 ande Jörgen Strende, Socialdemokraterna Ellen Johansson, Socialdemokraterna Roger Magnusson, Socialdemokraterna Stefan Grad, Centerpartiet Tommy Jacobsson,

Läs mer

Socialnämnden FN:s barnkonvention har beaktats

Socialnämnden FN:s barnkonvention har beaktats Plats och tid Torsö, klockan 14.00-15.45 Beslutande Jens Söder Höij (s) ordförande Lennart Daghed (fp) vice ordförande Leif Johansson (s) ledamot Tuula Ojala (s) ledamot Madeleine Biesert Salen (m) ledamot

Läs mer

Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, 2013-01-09 kl 09.00-11-20

Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, 2013-01-09 kl 09.00-11-20 1(13) Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, kl 09.00-11-20 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf, jäv 6 Anders Månsson (S), ordf 6 Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve Persson (M)

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Alnarp Tid kl. 17.00-17.30

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Alnarp Tid kl. 17.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (5) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Alnarp Tid kl. 17.00-17.30 Beslutande Alf Michelsen (M) ordförande 37-39 Lennart Månsson (M) vice ordförande 37-39 Bengt Håkansson

Läs mer

Plats och tid Utvecklingscentret, tisdagen 18 september 2012 kl 08:30 12:00

Plats och tid Utvecklingscentret, tisdagen 18 september 2012 kl 08:30 12:00 DALS-EDS KOMMUN Socialnämnden 2012-09-18 Plats och tid Utvecklingscentret, tisdagen 18 september 2012 kl 08:30 12:00 Beslutande Kenneth Gustavsson (c) ordf Yvonne Simonsson (s) vice ordf Gun Holmquist

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2005-08-30 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.20 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m)

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2013-03-05 35 Plats och tid Mobergsalen kommunhuset Emmaboda, 2013-03-05, 13:00 14:30 Beslutande Övriga deltagare Tema Ann-Marie Fagerström (s) ordförande Stig-Ove Andersson (s) Bo Eddie Rossbol (s) Jan-Olof

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-10.40 Beslutande Bo Bergman Lars Hagberg Göran Berglund Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande Magnus

Läs mer