DALS-EDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sida 1 (31)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DALS-EDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2004-05-04 Sida 1 (31)"

Transkript

1 Kommunstyrelsen Sida 1 (31) Plats och tid: Kommunkontoret, tisdag 4 maj 2004, kl Beslutande: Rune Forsdahl (c),ordf, ej 100 Bertil Andersson (c) Owe Johansson (c), ej 94, 100 Kenneth Gustavsson (c) Rune Karlsson (s), ordförande 100 Per-Erik Norlin (s) Eivor Lindqvist (s), ersättare för Jan-Gunnar Eliasson (s) Ingemar Bäckman (kd) Patrik Högfelt (fp) Göran Andersson (kd) ersättare för Mats Hansson (m) Övriga närvarande: Justerare: Peder Koldéus, kommunchef Karin Strutz, Vik. kommunsekreterare Christer Pettersson, ekonomichef, 97, , 109 Gunilla Bengtsdotter, förvaltningschef, 97 Jonas Magnusson, ekonom, 97 Pernilla Wall, enhetschef Hemvården, 97 Eivor Lindqvist (s) Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, måndag den 10 maj 2004, kl Underskrifter: Ordföranden: Justerare: Sekreterare: Paragrafer: ANSLAG/BEVIS (Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag) Organ: Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: Datum då anslaget Datum då anslaget sätts upp: tas ned: Protokollets förvaringsplats: Kansliavdelningen, kommunkontoret Underskrift

2 Kommunstyrelsen Sida 2 (31) 88 Information om Gymnasieutredningen Fyrbodal Lotta Wall och PeGe Schelander från kommunförbundet Fyrbodal informerar om pågående gymnasieutredning Fyrbodal. Utredningen omfattar gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och komvux, och syftet med utredningen är att få tillstånd ett samverkansavtal och en intagningsorganisation. Ett stormöte kommer att hållas i Mellerud den 16 november 2004 där utredningen kommer att redovisas och diskuteras. Ärendet diskuteras. Kommunstyrelsen tackar för information.

3 Kommunstyrelsen Sida 3 (31) 89 Diarienr. 04/ Kortare öppettider i växel under perioden 1 juni 31 augusti 2004 Kommunen har under senare år haft ett minskat öppethållande av telefonväxel och reception under sommarmånaderna, då såväl telefonväxel som entrédörr stängts klockan Förslag föreligger att telefonväxeln även under sommarmånaderna 2004 ska ha begränsat öppethållande. - Kommunstyrelsen beslutar godkänna att telefonväxel och reception stängs kl under perioden 1 juni 31 augusti Denna stängning ska inte påverka personalens arbetstid/flextid. Tf Personalchef Personalsekreteraren för MBL-förhandling

4 Kommunstyrelsen Sida 4 (31) 90 Diarienr. 03/ Detaljplan för nordöstra Äng, Eds tätort Miljö- och byggnadsnämnden har efter samråd ställt ut förslag till detaljplan för nordöstra Äng, Dals-Eds kommun under tiden 26 mars 23 april Planens syfte är i huvudsak att möjliggöra byggnation av mindre flerbostadshus på fastigheten Äng 1:39 m.fl. samt anpassa planbestämmelser och byggrätt till dagens användningssätt för bebyggelsen inom området. - Kommunstyrelsen har, för sin del, inga synpunkter på föreliggande planförslag för nordöstra Äng, Dals-Eds kommun. Miljö- och Byggnadsnämnden

5 Kommunstyrelsen Sida 5 (31) 91 Diarienr. 04/ Ansökan om ekonomiskt stöd - nybyggnad omklädningsrum, Böle 1:47 Rölanda IF har bett Dals-Eds kommun om ekonomisk hjälp att iordningställa nya lokaler, ca 50 m2. På grund av vattenskada i befintligt omklädningsrum i källaren på Bölevallen är Rölanda IF i akut behov av ersättningsytor för dessa. Servicenämndens tekniska personal har bedömt att det blir billigare att bygga nya ytor i markplan än att renovera lokalerna i källaren, dessutom blir lokalerna mer ändamålsenliga. Källarlokalerna kan användas som förråd. De nya lokalerna föreslås innehålla omklädningsrum med dusch och toalett. Rölanda IF har ansökt om ekonomisk hjälp med kr för att iordningställa nya lokaler ca 50 m 2. Rölanda IF avser att bygga i egen regi med hjälp av ideella krafter och sponsorer. Rölanda IF åtar sig att senast ha lokalerna fullt färdiga och godkända enligt fastighetsägarens anvisningar och myndighetskrav. Beredning Förvaltningschef Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse föreligger. Servicenämndens beslut 20, föreligger.

6 Kommunstyrelsen Sida 6 (31) forts 91 - Kommunstyrelsen beslutar att bevilja ekonomisk hjälp med kr för att i ordningsställa nya lokaler. Kommunstyrelsen beslutar att finansiering med kr sker genom kommunens objektsreserv. Kommunstyrelsen beslutar att informera berörda nämnder om att inför framtida åtaganden/åtgärder skall beslut samt finansiering vara klar innan igångsättande. Servicenämnden Fokusnämnden Rölanda IF Ekonomichefen

7 Kommunstyrelsen Sida 7 (31) 92 Diarienr. 04/ Ansökan om förlängning av lån Rölanda IF har inlämnat ansökan om hjälp att lösa gammal checkkredit. Checkkrediten är sedan början av nittiotalet och är varje år en stor belastning för föreningen. Föreningen önskar att kommunen förlänger det lån som föreningen haft i ytterligare 3 år med kronor. Den årliga räntan föreslås reglerad som tidigare lån via det föreningsbidrag som finns upptaget i Fokusnämndens budget. Beredning Fritid- och kulturchefens tjänsteskrivelse föreligger. Fokusnämndens beslut 14, föreligger. Beredning Se kommunstyrelsens protokoll Se kommunfullmäktiges protokoll Kommunfullmäktige beslutar att ärendet återremitteras till kommunstyrelsen. - Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bevilja Rölanda IF ett förskott på bidrag på kronor för att lösa checkkrediten, att Förskottet skall återbetalas över 4 år med början 2005, samt att Rölanda IF uppmanas att till Fokusnämnden årligen inlämna ekonomisk redovisning samt verksamhetsberättelse, där samtliga skulder och tillgångar redovisas. KF

8 Kommunstyrelsen Sida 8 (31) 93 Diarienr. 03/ Ansökan om kommunal garanti för järnvägsjubileum Dalslands Järnväg Styrelsen för Järnvägssällskapet Åmål Årjängs järnväg (JÅÅJ) har tidigare skrivit till Dals-Eds kommun i frågan. Föreningen JÅÅJ avser att trafikera linjen Mellerud Erikstad Kornsjö, och kanske även Halden, under augusti månad. Kostnader för kol och spårhyra har av föreningen beräknas som höga. Föreningen satsar dock ändå på att köra, men om passagerarantalet inte blir som önskat, innebär det uteblivna intäkter. Styrelsen önskar att de berörda och tillskrivna kommunerna ställer upp med en gemensam borgensgaranti, så att JÅÅJ inte går ur det hela som ensam förlorande part. Beredning: Kommunstyrelsens arbetsutskott 66, Redovisning av kostnader för järnvägsjubileum har lämnats uppvisande kostnader för kronor ar att, under förutsättning att övriga tillfrågade kommuner beviljar kommunal garanti, bevilja kommunal garanti med max kronor Kommunstyrelsen beslutar uppmana arrangören att arbeta för att biljettintäkter och privata sponsorer i första hand skall täcka kostnaderna. Fokusnämnden Järnvägssällskapet ;Åmål Årjängs järnväg Ekonomichefen

9 Kommunstyrelsen Sida 9 (31) 94 Diarienr. 04/ Anmälan om intresse för övertagande av lokal Böle skola Styrelsen för Rölanda Byalag har inlämnat skrivelse där man anmäler sitt intresse för att överta fastigheten Böle skola i Rölanda om Dals-Eds kommun har för avsikt att sälja fastigheten. - Kommunstyrelsen beslutar att vid en eventuell försäljning av Böle skola till Rölanda Byalag krävs att Rölanda Byalag ombildas till en Hembygdsförening. - Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till Fokusnämnden att vara behjälplig med utformning av stadgar för den nya föreningen. Owe Johansson (c ) anmäler jäv och deltar ej i behandlingen av ärendet. Servicenämnden Fokusnämnden Ekonomichefen Rölanda Byalag

10 Kommunstyrelsen Sida 10 (31) 95 Diarienr. 04/ Slutrapport för projektet Nettverk Grenseland Interregprojektet Nettverk Gresenland har efter två år avslutats och slutrapport har lämnats. - Kommunstyrelsen beslutar att godkänna slutrapporten. Planeringssekreteraren

11 Kommunstyrelsen Sida 11 (31) 96 Diarienr. 04/ Gränsregional analys och statistik (GSA1) Gränskommittén inbjöd i november 2002 tillsammans med Statistiska Centralbyrån (SCB) och Statistik Sentralbyrå (SSE) till ett seminarium om gränsregionalstatistik i Östfold-Bohuslän/Dalsland. Man hade konstaterat att det förelåg brist på en sammanhållande redovisning som underlag för bedömningar i olika sammanhand, t ex gränspendling och gränshandel. Under projektperioden augusti 2003 januari 2004 har man inom respektive organisation där även Östfolds fylkeskommune och Västra Götalandsregionen har ingått arbetat vidare med frågan. Projektet har inneburit identifiering av intressenter, kartläggning av behov och sammanläggningsmöjligheter av statistik från Norge och Sverige. Generellt kan sägas att det finns ett uttalat behov av mer kunskap om gränsregionen genom en förbättrad statistikredovisning och sammanläggning av norsk och svensk statistik. För att fortsätta och fördjupa sammanläggningsmöjligheter föreslår utredningen att ett framtida projekt organiseras. - Kommunstyrelsen beslutar att godkänna slutrapporten, samt - Kommunstyrelsen ser positivt till att Gränskommittén utarbetar ett förslag till hur ett framtida projekt kan organiseras. Planeringssekreteraren

12 Kommunstyrelsen Sida 12 (31) 97 Diarienr. 02/ Utvärdering nedläggning av Nössemarks servicehus Utvärdering av nedläggning Nössemarks Servicehus har lämnats. Förvaltningschefen, förvaltningsekonomen, ekonomichefen och utvärderingen. redovisar Ärendet diskuteras. - ar att för sin del godkänna utvärderingen, samt Kommunstyrelsen beslutar överlämna utvärderingen till kommunfullmäktige. KF

13 Kommunstyrelsen Sida 13 (31) 98 Diarienr. 03/ Jaktarrende Dals-Eds kommun har två jakträttsavtal som förfaller Kommunstyrelsen beslutar att förlänga befintliga jakträttsavtal med 5 år. - Kommunstyrelsen beslutar uppdra till kommunstyrelsens ordförande och ekonomichefen att förhandla om pris samt teckna avtal. Kommunstyrelsens ordförande Ekonomichefen

14 Kommunstyrelsen Sida 14 (31) 99 Diarienr 02/ Uthyrning av Gamla Real under 2004 Fr o m 1 april 2004 finns ingen vaktmästare på Gamla Real. Kommunstyrelsen har 12, beslutat att uthyrning får ske tom juni Servicenämnden har i uppdrag att se över eventuella försäljningar av kommunens fastigheter, bland annat Gamla Real. Beredning Kommunstyrelsens arbetsutskott , 77. Frågan diskuteras. - Kommunstyrelsen beslutar uppdra till fritid- och kulturchefen att utreda en framtida användning och finansiering av G:a Real. Denna utredning skall samordnas med lokalgruppens arbete, som beräknar vara klar med sitt arbete före semestern Fritid- och kulturchefen Fokusnämnden Arbetsmarknadsenheten Ekonomikontoret

15 Kommunstyrelsen Sida 15 (31) 100 Diarienr 04/ Investering Farmarenergi AB i Ed Det finns idag ett värmeleveransavtal mellan Farmarenergi AB och Dals-Eds kommun. I detta avtal regleras också hur kommunen kan överta värmeanläggning och kulvertsystem om Farmarenergi AB skulle upphöra. Nu planeras en utbyggnad av kulvertnätet för att möjliggöra inkoppling av Hotell Carl XII och Mühlbocks/Vildmarksporten. Det rör sig om en investering på ca 2 milj. kronor. Därför krävs en komplettering av nuvarande avtal som innebär en motsvarande utökning av åtagandet från kommunen. Beslutsförslag - Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att godkänna att Farmarenergi i Ed AB får göra investering i utökning av kulvertnät med ca 2 milj. kronor, - Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att uppdra till kommunstyrelsens viceordförande och kommunchefen att underteckna erforderliga handlingar. Owe Johansson (c ) och Rune Forsdahl (c ) anmäler jäv och är ej närvarande vid behandlingen av ärendet. KF

16 Kommunstyrelsen Sida 16 (31) 101 Diarienr. 03/ Kvalificerad Yrkesutbildning (KY) Dals-Eds kommun har ett antal gånger inlämnat ansökan om start av en KYutbildning vid Utsiktens gymnasieskola. Ansökan har hittills avslagits. Förvaltningschef Jan Gustafsson informerar om läget för ansökan inför start av en eventuell KY-utbildning hösten Fokusnämnden har haft i uppdrag att tillsammans med berörda skolor och Väst Svenska Turistrådet arbeta fram en ansökan om start av KY-utbildning med start hösten Fokusnämnden har behandlat ärendet och beslutat att avstå från att inlämna ansökan om start av KY-utbildning hösten 2005 då detta innebära avsevärd kostnader som Fokusnämnden inte har medel till. Fokusnämnden anser även att det inte finns behov för en hel KY-utbildning på 25 platser i Dals-Ed. I framtiden kan det dock bli aktuellt med en ansökan i samverkan med flera kommuner. Beredning Kommunstyrelsen 224, Fokusnämndens 32, Kommunstyrelsen beslutar att avstå från att inlämna ansökan om start av KYutbildning med start hösten Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till Fokusnämnden att arbeta för en framtida ansökan om KY-utbildning i samverkan med flera kommuner. Fokusnämnden Rektor Vuxenutbildningen

17 Kommunstyrelsen Sida 17 (31) 102 Diarienr. 04/ Kallelse Västtrafik AB ordinarie bolagsstämma utse ombud Aktieägarna i Västtrafik AB är inbjudna till ordinarie bolagsstämma torsdag den 27 maj 2004 kl i Skövde. Planeringssekreteraren har inte möjlighet att delta. - Kommunstyrelsen beslutar utse Ingemar Bäckman (kd) som ombud för Dals- Eds kommun vid Västtrafik AB ordinarie bolagsstämma Ingemar Bäckman (kd) Västtrafik AB

18 Kommunstyrelsen Sida 18 (31) 103 Diarienr.04/113/149 Kiosk/gatukök Kornsjö - Kornsjö Dampskipselskap AL Kornsjö Dampskipselskap AL har inbjudit till tecknande av andelar i Kornsjön Gränskiosk. En andel kostar kronor Gränskiosken skall bedriva försäljning av kioskvaror till lokalbefolkning, yrkestrafik, vägturister, båtturister och andra tillfälliga besökanden. Kiosken skall även utveckla uthyrningsverksamhet av cyklar, kanoter och båtar, samt informationsverksamhet om andra aktiviteter i området. Förutsättningen för verksamheten är en stadig ökande turisttrafik, Svenskhandel, yrkestrafik vid Tullstationen mm. För att fullfölja projektet skall finansiering ske genom andelsförsäljning. Andelsbevis vill bli utfärdad. - Kommunstyrelsen beslutar att tacka nej till erbjudande att teckna andel i Kornsjön Gränskiosk. Kornsjö Dampskipselskap AL

19 Kommunstyrelsen Sida 19 (31) 104 Diarienr. 04/ Budgetramar 2005 Plan för perioden Underlag för riktlinjer och ramar har sammanställts efter tidigare redovisning i kommunstyrelsen samt presidiekonferens Nämnder och styrelser har haft möjlighet att inkomma med kompletterande synpunkter inför utarbetandet av ramar och riktlinjer. Vid presidiekonferens har de ekonomiska förutsättningarna särskilt behandlats och nämnder och styrelser har redovisat sina synpunkter. I stort bekräftas det ekonomiska läget som kommunstyrelsen tidigare haft som preliminärt underlag. Ekonomichefen informerar. Beredning Ekonomichefens skivelse Svenska kommunförbundets cirkulär, 2004:31 och 2004:34. Ärendet diskuteras - Kommunstyrelsen beslutar remittera förslag till ramar och riktlinjer till nämnder och styrelser. - Kommunstyrelsen beslutar uppdra till ekonomichefen att genomföra MBL information. - Kommunstyrelsen beslutar ta upp ärendet till slutlig behandling i kommunstyrelsen i juni med sikte på beslut i kommunfullmäktige i juni. - Kommunstyrelsen beslutar uppdra åt nämnder och styrelser att bevaka och beakta reformer i vårpropositionen. - Kommunstyrelsen beslutar uppdra åt socialnämnden att redovisa beräknade effekter av statsbidragsförändring LSS.

20 Kommunstyrelsen Sida 20 (31) forts Kommunstyrelsen beslutar uppdra åt personalkontoret att redovisa effekter och förslag till åtgärder med anledning av förslag i vårpropositionen till regler avs sjukförsäkringsavgift - Kommunstyrelsen beslutar uppdra åt nämnder och styrelser att följa upp sina sjuktal och vidta åtgärder för att sänke dessa. Målsättningen skall vara att sjuktalen 2003 skall vara halverade vid 2007 års utgång, vilket ger att sjuktalen skall minska med minst 10 % per år. Besluts förslag - Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna förslag till planeringsförutsättningar, - Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna förslag till ramar för investeringsbudget. - Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att i ram tillföra medel för prognostiserade underskott enligt budgetuppföljning per mars 2004, dock med undantag för miljö- och byggnadsnämndens underskott avs planverksamhet, servicenämnden fastighetsförsäljning och kommunstyrelsen. - Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att härefter inarbeta sparbeting med 0,5 mkr avs kommunstyrelsen, 1,0 mkr avs Fokusnämndens anslag för barnomsorg, 0,5 mkr avs Fokusnämnden övriga åtgärder, 2,5 mkr avs socialnämnden. - Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att under servicenämnden inarbeta reducering av anslag med 1 mkr med hänsyn till fastighetsförsäljningspaket. - Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att tillföra servicenämnden 0,5 mkr avs ökade anslag för fastighetsunderhåll, dock under förutsättning av att fastighetsförsäljning fullföljs.

21 Kommunstyrelsen Sida 21 (31) forts Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna förslag i driftplanen. - Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att uppdra åt kommunstyrelsen att löpande beakta förslag från arbetsgruppen ekonomi 2006 och vid behov lämna förslag till revidering av ramar. - Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att med hänsyn till det svåra ekonomiska läget i kommunen inte planera för återställning av 2003 års underskott i budget Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att långsiktigt planera för följande mål: Resultat minst 5 mkr, Soliditet minst 50%, Likviditet minst 10 mkr, Ingen nyupplåning. - Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att inför höstens budgetarbete överväga möjligheter till skattesänkning. - Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att tills vidare endast tillämpa lägsta lönenivå i löneavtalen. - Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att uppdra åt kommunstyrelsen att beakta behov av resursutökning vid personalkontoret, dock inom ram. KF juni Nämnder och styrelser Ekonomichefen

22 Kommunstyrelsen Sida 22 (31) 105 Diarienr. 04/ Budgetuppföljning 1:a kvartalet och prognos 2004 Med anledning av kommunens svåra ekonomiska läge har uppföljning genomförts på grundval av redovisning per februari Denna prognos pekade på ett totalt resultat 2004 på 4,2 mkr. Till följd av nedrevidering av skatteunderlagets utveckling samt effekter av Ekonomistyrningsverkets rekommendationer avs hantering av skatteintäkter i bokslut 2003 beräknas ett totalt underskott med ca 3 mkr avs skatter och bidrag. I prognos per 1 kvartalet 2004 inräknas ytterligare statsbidragsminskning med ca 1 mkr med hänsyn till förslag i vårpropositionen avs reglering av pensionsreformen. Nämnder och styrelser har gjort förnyad uppföljning utifrån redovisningen per mars I denna räknas med en resultatförsämring på ca 1 mkr. Socialnämnden räknar med ett försämrat resultat på ca 0,7 mkr huvudsakligen avs LSS och hemvård, medan Miljö- och Byggnadsnämnden flaggar för ökade kostnader för planarbete med ca 0,2 mkr. Beredning Ekonomichefens skrivelse Ärendet diskuteras. Besluts förslag - Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna redovisad prognos kvartal Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bevilja tilläggsanslag motsvarande prognostiserade underskott. - Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att tilläggsanslag fördelas i ett belopp per nämnd.

23 Kommunstyrelsen Sida 23 (31) forts Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att härefter rikta sparbeting avs socialnämnden med 1 mkr och Fokusnämnden med 0,5 mkr med inriktning i första hand avs barnomsorg. - Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att nettofinansiering med kr sker genom reducering av eget kapital. - Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att tills vidare endast tillämpa lägsta lönenivå i löneavtalen. - Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att inför halvårsprognosen särskilt följa behov av likviditetssäkring. - Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att uppdraga åt kommunstyrelsen löpande följa upp genomförandet av fastighetsförsäljningar och arbetet inom lokalgruppen. - Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att uppdra åt nämnder och styrelser att följa upp sina sjuktal och vidta åtgärder för att sänka dessa. Målsättningen skall vara att sjuktalen 2003 skall vara halverade vid 2007 års utgång, vilket ger att sjuktalen skall minska med minst 10 % per år. KF

24 Kommunstyrelsen Sida 24 (31) 106 Diarienr. 04/ Ny ersättare i Kommunstyrelsens arbetsutskott (s) Anette Molarin (s) har avsagt sig sitt uppdrag som ordinarie ledamot i Kommunstyrelsen. - Kommunstyrelsen beslutar att som ny ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott utse Anette Molarin (s). Kansliet för införande i förtroendemannaregistret och intranet Vald Lönekontoret Växel

25 Kommunstyrelsen Sida 25 (31) 107 Diarienr. 04/ Interreg projekt Norge Sverige, Läring i grensenaturen Halden kommun och Dals-Eds kommun har ansökt om start av projekt Läring i grensenaturen. Projektet omfattar grundskolan i de berörda kommunerna. Projektperioden är , och har en budget på ca 2 mkr. - Kommunstyrelsen beslutar att under förutsättning av Fokusnämndens positiva beslut godkänna att Dals-Eds kommun deltar i projektet. Fokusnämnden Rektor Hagaskolan Planeringssekreteraren

26 Kommunstyrelsen Sida 26 (31) 108 Diarienr 04/ Fastställande av totalt utdelningsbelopp ut Ester och Conrad Carlssons hjälpfond 2004 Medel ur Ester och Conrad Carlssons hjälpfond kan enligt fondens statuter sökas av behövande jordbrukare i Dals-Eds församling. Bidrag kan lämnas till: Kalkning av åkermark Gödselvårdanläggningar Dikning av åkermark Byggnadsinvesteringar (i första hand som avser samverkan mellan flera brukare) Nya verksamheter inom jordbruket Maskininvesteringar som avser samverkan mellan flera brukare Utbildning/kompetensutveckling vad avser IT-användning med inriktning på jordbruk Ekonomiskt stöd till lantbruksstuderande Försöksverksamhet med inriktning på grönsaks- och bärodling Försöksverksamhet med inriktning på turism Försöksverksamhet med alternativ jordbruksproduktion Övrigt som av kommunstyrelsen bedöms vara till gagn för bygdens utveckling Kommunstyrelsen har att fastställa det totala belopp som ska utdelas Ekonomikontoret föreslår att kronor avsätts för utdelning år Kommunstyrelsen beslutar godkänna att kronor av fondens avkastning ska utbetalas i enlighet med fondens statuter Kansliet för annons Ekonomikontoret (ekonom socialförvaltningen)

27 Kommunstyrelsen Sida 27 (31) 109 Diarienr. 04/ Fastställande av totalt utdelningsbelopp ut Stiftelsen Hugo Berglunds donation 2004 Medel ur Stiftelsen Hugo Berglunds donation kan enligt statuter sökas av lantbrukare, föreningar och enskilda i Töftedals socken. Kommunstyrelsen har att fastställa det totala belopp som ska utdelas Ekonomikontoret föreslår att inga medel avsätts för utdelning år Kommunstyrelsen beslutar godkänna att 0 kronor av fondens avkastning finns att utbetala Kansliet för annons Ekonomikontoret (ekonom socialförvaltningen)

28 Kommunstyrelsen Sida 28 (31) 110 Diarienr.99/ Köp av fastigheten Ed 1:119 Edsgärdets sjukhem Socialnämnden har sagt upp nuvarande hyresavtal vid Edsgärdet för omförhandling. Fastigheten har av ägarna lagts ut för försäljning. Kommunstyrelsens ordförande och ekonomichefen har under våren haft förhandlingar med ägarna angående köp av fastigheten. Oklarheter har klarats ut och parterna är i princip överens om detaljerna. - Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till kommunstyrelsens ordförande och ekonomichefen att slutföra påbörjad förhandling avseende förvärv av fastigheten, - Kommunstyrelsen beslutar uppdra till kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen att vid behov teckna preliminära handlingar, - Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till ekonomichefen att påbörja upphandling av lån upp till 25 mkr, att använda under förutsättning av beslut i kommunfullmäktige om förvärv av fastigheten. Kommunstyrelsens ordförande Kommunchefen Ekonomichefen

29 Kommunstyrelsen Sida 29 (31) 111 Rapporter från Kommunalförbundet Dalsland Kommunstyrelsens ordförande lämnar information från Kommunalförbundet Dalsland enligt följande: - Gemensam upphandling ekonomisystem Dalsland - Kommunalförbundet Dalsland preliminärt bokslut 2003 KF

30 Kommunstyrelsen Sida 30 (31) 112 Anmälan av delegationsbeslut Följande delegationsbeslut anmäls: Kommunstyrelsens ordförandes beslut nr 14-17, 2004 att kommunen avstår från att utöva den kommunala förköpsrätten. Kommunstyrelsens ordförandes beslut att Dals-Eds Kommun inte kommer att påkalla prövning av förvärv av hyresfastighet i enlighet med lag (1975:1132) om förvärv av hyresfastighet m.m. (Hyresfastighet Dals-Ed Nössemark-Strand 1:28. Dnr: 04/79.257) Kommunstyrelsens ordförandes beslut nr.1, 2004 avseende uthyrning av kommunala lokaler. Arbetsutskottets protokoll Personalutskottets protokoll Kommunstyrelsen beslutar att lägga delegationsbesluten till handlingarna.

31 Kommunstyrelsen Sida 31 (31) 113 Meddelanden Svenska Kommunförbundet, Cirkulär 2004:31 Budgetförutsättningar åren Svenska Kommunförbundet, Cirkulär 2004:33 Hantering av rättstvister. Svenska Kommunförbundet, Cirkulär 2004:34 Vårpropositionen Krisberedskapsmyndigheten Böcker från Krisberedskapsmyndigheten för utlåning. (se pärm Meddelande KS på kansliet) Diarienr. 04/ Kommunstyrelsen, Dals-Eds kommun Granskning av årsredovisning Diarienr. 04/ Kommunstyrelsen, Dals-Eds kommun Revisionsberättelse - Dals-Eds kommun Diarienr. 04/ Kommunstyrelsen, Dals-Eds kommun Styrprinciper för Dals-Eds kommun. Diarienr. 04/ Kommunstyrelsens Arbetsutskott, Dals-Eds kommun Riktlinjer Dispens att utföra föreskriven sotning på den egna fastigheten. Diarienr. 03/ Kommunstyrelsens Arbetsutskott, Dals-Eds kommun Ambassadörer för Dals-Eds kommun. Diarienr. 04/ Krisberedskapsmyndigheten Samhällets krisberedskap 2005 Planeringsunderlag.

Plats och tid Kommunkontoret, tisdag den 6 spetember 2005, klockan 8.00 11.20

Plats och tid Kommunkontoret, tisdag den 6 spetember 2005, klockan 8.00 11.20 DALS-EDS KOMMUN Kommunstyrelsen 2005-09-06 Plats och tid Kommunkontoret, tisdag den 6 spetember 2005, klockan 8.00 11.20 Beslutande Övriga närvarande Rune Forsdahl (c) ordf Gösta Schagerholm (c) Bertil

Läs mer

DALS-EDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2004-10-20 Sida 1 (1)

DALS-EDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2004-10-20 Sida 1 (1) Kommunfullmäktige 2004-10-20 Sida 1 (1) Plats och tid: Utvecklingscenter, Ed onsdag 20 oktober 2004, kl 19.00 22.00 Beslutande: Övriga närvarande: Närvarande 33 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande

Läs mer

DALS-EDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sida 1 (1)

DALS-EDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sida 1 (1) Kommunstyrelsen 2004-08-10 Sida 1 (1) Plats och tid: Kommunkontoret, tisdag 10 augusti 2004, kl 08.00-11.00 med ajournering 10.20 10.25 Beslutande: Rune Forsdahl (c),ordf, ej 169, 171 Gösta Schagerholm

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2006-04-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 19 april, 2006 klockan 19.00 19.45 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, tisdag den 14 juni 2005, klockan 8.00 12.00

Plats och tid Kommunkontoret, tisdag den 14 juni 2005, klockan 8.00 12.00 DALS-EDS KOMMUN Kommunstyrelsen 2005-06-14 Plats och tid Kommunkontoret, tisdag den 14 juni 2005, klockan 8.00 12.00 Beslutande Övriga närvarande Rune Forsdahl (c) ordf Gösta Schagerholm (c) Bertil Andersson

Läs mer

Peder Koldeus, kommunchef ( 26) Jonas Olsson, kommunsekr

Peder Koldeus, kommunchef ( 26) Jonas Olsson, kommunsekr DALS-EDS KOMMUN Kommunstyrelsen 2010-03-03 Plats och tid Kommunkontoret, onsdagen den 3 mars 2010, klockan 8.30 11.45 Beslutande Martin Carling (C) ordf Elisabeth Forsdahl (C) Gösta Schagerholm (C) Eva

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, tisdag den 13 juni 2006, klockan 8.00 12.00. Beslutande. Ingemar Bäckman (kd) Patrik Högfelt (fp)

Plats och tid Kommunkontoret, tisdag den 13 juni 2006, klockan 8.00 12.00. Beslutande. Ingemar Bäckman (kd) Patrik Högfelt (fp) DALS-EDS KOMMUN Kommunstyrelsen 2006-06-13 Plats och tid Kommunkontoret, tisdag den 13 juni 2006, klockan 8.00 12.00 Beslutande Övriga närvarande Rune Forsdahl (c) ordf Gösta Schagerholm (c) Martin Carling

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, tisdag den 14 december 2004, klockan 8.00 11.30

Plats och tid Kommunkontoret, tisdag den 14 december 2004, klockan 8.00 11.30 DALS-EDS KOMMUN Kommunstyrelsen 2004-12-14 Plats och tid Kommunkontoret, tisdag den 14 december 2004, klockan 8.00 11.30 Beslutande Övriga närvarande Rune Forsdahl (c) ordf Gösta Schagerholm (c) Bertil

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, onsdagen den 18 juni 2008, klockan 17.00 17.50. Beslutande

Plats och tid Kommunkontoret, onsdagen den 18 juni 2008, klockan 17.00 17.50. Beslutande DALS-EDS KOMMUN Kommunstyrelsen 2008-06-18 Plats och tid Kommunkontoret, onsdagen den 18 juni 2008, klockan 17.00 17.50 Beslutande Martin Carling (c) ordf Elisabeth Forsdahl (c) Gösta Schagerholm (c) Michael

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, onsdagen den 14 januari 2015, klockan 8.00 11.00

Plats och tid Kommunkontoret, onsdagen den 14 januari 2015, klockan 8.00 11.00 DALS-EDS KOMMUN Kommunstyrelsen 2015-01-14 Plats och tid Kommunkontoret, onsdagen den 14 januari 2015, klockan 8.00 11.00 Beslutande Övriga närvarande Martin Carling (C) ordf Elisabet Forsdahl (C) Ture

Läs mer

Grästorps barn- och ungdomsnämnd

Grästorps barn- och ungdomsnämnd Barn- och ungdomsnämnden 2007-02-16 1 (12) Plats och tid Centralskolan, kl 13.00 15.15 Beslutande Britt-Marie Hermansson (m), ordförande Jens Persson (s) Susann Paulsson (m) Bengt Svensson (c) Maria Toll

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee tisdagen 14 juni 2011 kl 08:30 11:30

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee tisdagen 14 juni 2011 kl 08:30 11:30 DALS-EDS KOMMUN Socialnämnden 2011-06-14 Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee tisdagen 14 juni 2011 kl 08:30 11:30 Beslutande Kenneth Gustavsson (c) ordf Yvonne Simonsson (s) vice ordf Britt-Marie Johansson

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, tisdag den 7 februari 2006, klockan 8.15 12.50. Beslutande. Ingemar Bäckman (kd) Patrik Högfelt (fp) Mats Hansson (m)

Plats och tid Kommunkontoret, tisdag den 7 februari 2006, klockan 8.15 12.50. Beslutande. Ingemar Bäckman (kd) Patrik Högfelt (fp) Mats Hansson (m) DALS-EDS KOMMUN Kommunstyrelsen 2006-02-07 Plats och tid Kommunkontoret, tisdag den 7 februari 2006, klockan 8.15 12.50 Beslutande Övriga närvarande Rune Forsdahl (c) ordf Gösta Schagerholm (c) Bertil

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, tisdag den 4 oktober 2005, klockan 8.00 11.25

Plats och tid Kommunkontoret, tisdag den 4 oktober 2005, klockan 8.00 11.25 DALS-EDS KOMMUN Kommunstyrelsen 2005-10-04 Plats och tid Kommunkontoret, tisdag den 4 oktober 2005, klockan 8.00 11.25 Beslutande Rune Forsdahl (c) ordf Gösta Schagerholm (c) Bertil Andersson (c) Ove Johansson

Läs mer

Britta Carlén och Anders Schagerholm

Britta Carlén och Anders Schagerholm DALS-EDS KOMMUN FOKUS-nämnden Sammanträdesprotokoll 2014-10-01 Plats och tid Utsikten konferensrum L, kl. 08.30-12.30 Beslutande Britta Carlén (c), ordförande Elisabet Forsdahl (c) Anna Johansson (c) Anders

Läs mer

Närvarande 20 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa 25 beslutande, enligt bifogad närvarolista. Allmänheten bestod av 9 personer.

Närvarande 20 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa 25 beslutande, enligt bifogad närvarolista. Allmänheten bestod av 9 personer. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2012-06-13 Plats och tid Bästorps bygdegård, Töftedal onsdagen den 13 juni, 2012 klockan 19.00 20.15 Beslutande Närvarande 20 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare,

Läs mer

Närvarande 36 ordinarie ledamöter och 3 tjänstgörande ersättare, summa 39 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 36 ordinarie ledamöter och 3 tjänstgörande ersättare, summa 39 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2005-10-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdagen den 19 oktober, 2005 klockan 19.00 20.15 Beslutande Närvarande 36 ordinarie ledamöter och 3 tjänstgörande ersättare,

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, tisdag 25 augusti 2009 kl 8.30-11.30

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, tisdag 25 augusti 2009 kl 8.30-11.30 DALS-EDS KOMMUN Socialnämnden 2009-08-25 Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, tisdag 25 augusti 2009 kl 8.30-11.30 Beslutande Yvonne Simonsson (s) ordf Görsev Kaymaz (c) vice ordf Kerstin Sandqvist

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, 2010-04-14, kl 08.30 12.00. Beslutande

Plats och tid Kommunkontoret, 2010-04-14, kl 08.30 12.00. Beslutande DALS-EDS KOMMUN Fokusnämnden Sammanträdesprotokoll 2010-4-14 Plats och tid Kommunkontoret, 2010-04-14, kl 08.30 12.00. Beslutande Britta Carlén (c), ordförande Kerstin Johansson (c) Larsinge Fahlén (s)

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, onsdag 11 januari 2006, klockan 8.00 12.00. Ingemar Bäckman (kd) Patrik Högfelt (fp), ej 1 Siv Gustavsson (c)

Plats och tid Kommunkontoret, onsdag 11 januari 2006, klockan 8.00 12.00. Ingemar Bäckman (kd) Patrik Högfelt (fp), ej 1 Siv Gustavsson (c) DALS-EDS KOMMUN Kommunstyrelsen 2006-01-11 Plats och tid Kommunkontoret, onsdag 11 januari 2006, klockan 8.00 12.00 Beslutande Övriga närvarande Rune Forsdahl (c) ordf Gösta Schagerholm (c) Bertil Andersson

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

Närvarande 17 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa 22 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 17 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa 22 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2014-05-21 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdage den 21 maj, 2014 klockan 19.00 20.30 Beslutande Närvarande 17 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee måndagen 23 januari 2012 kl 08:30 11:30

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee måndagen 23 januari 2012 kl 08:30 11:30 DALS-EDS KOMMUN Socialnämnden 2012-01-23 Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee måndagen 23 januari 2012 kl 08:30 11:30 Beslutande Kenneth Gustavsson (c) ordf Yvonne Simonsson (s) vice ordf Britt-Marie

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee tisdagen 22 februari 2011 kl 08:30 12:45

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee tisdagen 22 februari 2011 kl 08:30 12:45 DALS-EDS KOMMUN Socialnämnden 2011-02-22 Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee tisdagen 22 februari 2011 kl 08:30 12:45 Beslutande Kenneth Gustavsson (c) ordf Yvonne Simonsson (s) vice ordf Britt-Marie

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, tisdag den 5 april 2005, klockan Beslutande. Ingemar Bäckman (kd) Mats Hansson (m)

Plats och tid Kommunkontoret, tisdag den 5 april 2005, klockan Beslutande. Ingemar Bäckman (kd) Mats Hansson (m) DALS-EDS KOMMUN Kommunstyrelsen 2005-04-05 Plats och tid Kommunkontoret, tisdag den 5 april 2005, klockan 8.00 12.05 Beslutande Övriga närvarande Rune Forsdahl (c) ordf Gösta Schagerholm (c) Bertil Andersson

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, tisdag den 1 november 2005, klockan 8.00 11.45

Plats och tid Kommunkontoret, tisdag den 1 november 2005, klockan 8.00 11.45 DALS-EDS KOMMUN Kommunstyrelsen 2005-11-01 Plats och tid Kommunkontoret, tisdag den 1 november 2005, klockan 8.00 11.45 Beslutande Övriga närvarande Rune Forsdahl (c) ordf Gösta Schagerholm (c) Bertil

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, tisdag 6 maj 2008 kl 8.30-14.30. Beslutande

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, tisdag 6 maj 2008 kl 8.30-14.30. Beslutande DALS-EDS KOMMUN Socialnämnden 2008-05-06 Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, tisdag 6 maj 2008 kl 8.30-14.30 Beslutande Kenneth Gustavsson (c) ordf Yvonne Simonsson (s), vice ordf Tim Karlsson (s)

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 9. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-20 1(15)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 9. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-20 1(15) Nr 9 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-20 1(15) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 20 april 2010, klockan 08.30-11.15 Beslutande Robert Svensson, ordf. (C) Johnny Stücken, v. ordf.

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, onsdag den 2 maj 2007, klockan 8.00 12.20. Beslutande

Plats och tid Kommunkontoret, onsdag den 2 maj 2007, klockan 8.00 12.20. Beslutande DALS-EDS KOMMUN Kommunstyrelsen 2007-05-02 Plats och tid Kommunkontoret, onsdag den 2 maj 2007, klockan 8.00 12.20 Beslutande Martin Carling (c) ordf Anders Johannesson (c) Gösta Schagerholm (c) Stig Edman

Läs mer

Gymnasieförvaltningen

Gymnasieförvaltningen Sammanträdesdatum 1 (12) Plats och tid Onsjö konferencenter, kl 13.00-17.40 Beslutande Se närvarolista, sidan 2 Övriga deltagande Se närvarolista, sidan 2 Utses att justera Orvar Carlsson Justeringens

Läs mer

Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 8 april 2013, kl 08.30-15.00

Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 8 april 2013, kl 08.30-15.00 2013-04-08 1(10) Plats och tid Beslutande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 8 april 2013, kl 08.30-15.00 Ewa-May karlsson, (c), ordförande Tomas Nilssson, (m) Mathias Haglund,

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, kl 08.30 12.30. Beslutande

Plats och tid Kommunkontoret, kl 08.30 12.30. Beslutande DALS-EDS KOMMUN Fokusnämnden Sammanträdesprotokoll 2010-03-03 Plats och tid Kommunkontoret, kl 08.30 12.30 Beslutande Britta Carlén (c), ordförande Kerstin Johansson (c) Larsinge Fahlén (s) Tomas Fahlén

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, onsdag den 29 oktober 2008, klockan 8.30 12.00

Plats och tid Kommunkontoret, onsdag den 29 oktober 2008, klockan 8.30 12.00 DALS-EDS KOMMUN Kommunstyrelsen 2008-10-29 Plats och tid Kommunkontoret, onsdag den 29 oktober 2008, klockan 8.30 12.00 Beslutande Martin Carling (c) ordf Elisabeth Forsdahl (c) Gösta Schagerholm (c) Noel

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 09.00 12.25 Beslutande Kent Holmer, (s) ordförande Leif Andersson, (v) 1:e vice ordförande Lina Löfberg, (m) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (c) ledamot Kerstin Andersson,

Läs mer

TIBRO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TIBRO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1-10 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Sammanträdesdatum 2009-12-08 Plats och tid Beslutande Kavelbron Event, Tibro Tisdagen den 8 december 2009, kl. 17.30 18.30 Ann Ohlsson (fp)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

DALS-EDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2004-03-09 Sida 1 (27)

DALS-EDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2004-03-09 Sida 1 (27) Kommunstyrelsen 2004-03-09 Sida 1 (27) Plats och tid: Kommunkontoret, tisdag 9 mars 2004, kl 08.00 12.00. Beslutande: Övriga närvarande: Rune Forsdahl (c),ordf Gösta Schagerholm (c) Bertil Andersson (c),

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

Jonas Olsson, kommunsekr Peder Koldeus, kommunchef, 141 Christer Pettersson, ekonomichef, 141

Jonas Olsson, kommunsekr Peder Koldeus, kommunchef, 141 Christer Pettersson, ekonomichef, 141 DALS-EDS KOMMUN Kommunstyrelsen 2010-10-06 Plats och tid Kommunkontoret, onsdagen den 6 oktober 2010, klockan 8.30 10.45 Beslutande Martin Carling (C) ordf Elisabeth Forsdahl (C) Gösta Schagerholm (C)

Läs mer

Närvarande 21 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 25 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 21 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 25 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2007-05-15 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed tisdag den 15 maj, 2007 klockan 19.00 21.55 Beslutande Närvarande 21 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

Datum 2015-05-25. Per Jonsson (c) och Anna-Greta Strömberg (kd) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 145-156 Ulrika Thorell

Datum 2015-05-25. Per Jonsson (c) och Anna-Greta Strömberg (kd) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 145-156 Ulrika Thorell 1(15) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 13.00 14.10 Beslutande Övriga närvarande Justerare Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande ej 146 Per Jonsson (c) 1:e vice

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, tisdag den 13 december 2005, klockan 8.15 12.30

Plats och tid Kommunkontoret, tisdag den 13 december 2005, klockan 8.15 12.30 DALS-EDS KOMMUN Kommunstyrelsen 2005-12-13 Plats och tid Kommunkontoret, tisdag den 13 december 2005, klockan 8.15 12.30 Beslutande Övriga närvarande Rune Forsdahl (c) ordf Gösta Schagerholm (c), ej 229,

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Plats och tid Vena vandrarhem, Vena kl. 08.30-11.15 Beslutande Sven Gustavsson Lars Hagberg Laila Ekström Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande Sven

Läs mer

Plats och tid Utsikten konferensrum L, kl. 08.30-14.30

Plats och tid Utsikten konferensrum L, kl. 08.30-14.30 DALS-EDS KOMMUN FOKUS-nämnden Sammanträdesprotokoll 2014-11-05 Plats och tid Utsikten konferensrum L, kl. 08.30-14.30 Beslutande Övriga närvarande Britta Carlén (c), ordförande Anna Johansson (c) Kerstin

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-9.40 Beslutande Bo Bergman Lars Hagberg Laila Ekström Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande Magnus

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05 arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Plats och tid Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05 ande Anders Pettersson, ordförande (c) Karl-Gösta Bengtsson (tjänstgör för Erland Nilsson (s) Dag Ivarsson

Läs mer

ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum KULTUR- OCH SERVICENÄMNDEN 2006-09-20 1-15

ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum KULTUR- OCH SERVICENÄMNDEN 2006-09-20 1-15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum KULTUR- OCH SERVICENÄMNDEN 2006-09-20 1-15 Plats och tid Konferensrummet, Norrtull kl 09.00-11.50 Beslutande Gösta Nilsson (c), ordf Leif Aronsson (c) Jan Hagelbrand

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14.

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14. Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14.50 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Björn Hoflund (M) Göran Lindgren (M) Claes

Läs mer

PROTOKOLL 1(5) Sammanträdesdatum 2008-02-19

PROTOKOLL 1(5) Sammanträdesdatum 2008-02-19 1(5) Plats och tid: C-salen, Medborgarhuset, Alafors, kl 08:30-09:00 Beslutande och tjänstgörande ersättare: Närvarande ersättare och övriga deltagande: Elaine Björkman (s), ordf Jan Skog (m) Thor Eliasson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2007-12-19 135 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 19.30 Beslutande Bertil Nilsson (m), ordförande Margaretha Schneider Persson (m) Ulla Svensson (c) Annelie Nyberg

Läs mer

DALS-EDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sida 1 (28)

DALS-EDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sida 1 (28) Kommunstyrelsen 2004-06-15 Sida 1 (28) Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Justerare: Kommunkontoret, tisdag 15 juni 2004, kl 08.00-14.00, med avbrott för ajournering kl 11.45 12.40. Rune Forsdahl

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, tisdag 18 november 2008 kl 8.30-12.30. Beslutande

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, tisdag 18 november 2008 kl 8.30-12.30. Beslutande DALS-EDS KOMMUN Socialnämnden 2008-11-18 Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, tisdag 18 november 2008 kl 8.30-12.30 Beslutande Övriga närvarande Justerande Kenneth Gustavsson (c) ordf Yvonne Simonsson

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 2 tjänstgörande ersättare, summa 27 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 2 tjänstgörande ersättare, summa 27 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2008-02-20 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdagen den 20 februari 2008 klockan 19.00 20.20 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 2 tjänstgörande ersättare,

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 08:30-12:05 ajournering 10-10:15 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, måndag 23 november 2009 kl

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, måndag 23 november 2009 kl - DALS-EDS KOMMUN Socialnämnden 2009-11-23 Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, måndag 23 november 2009 kl 8.30-12.30 Beslutande Yvonne Simonsson (s) ordf Görsev Kaymaz (c) vice ordf Tim Karlsson (s)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Silbodalskolan, kl 15.00-19.00 Beslutande Bo Malm (c) ordförande Marita Arvidsson (c) Lotta Hammarström (m) Annika Sahlin (fp) Therese Gustafsson

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-03-08 1(17)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-03-08 1(17) Nr 3 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-03-08 1(17) Plats och Melleruds kommunkontor, tisdagen den 8 mars 2011, sammanträdestid klockan 08.30 12.30 Beslutare Robert Svensson, ordf. (C) Daniel Jensen (KD)

Läs mer

Kommunstyrelsen (8)

Kommunstyrelsen (8) Kommunstyrelsen 2012-06-25 1 (8) Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Älmhult måndagen den 25 juni 2012 kl 15.00-16.15 med ajournering kl 15.50-16.00 Sonja Emilsson (M), 1:e vice ordförande Tord Åkesson

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 3. Kommunstyrelsen 2005-03-09 1(16)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 3. Kommunstyrelsen 2005-03-09 1(16) Nr 3 Kommunstyrelsen 2005-03-09 1(16) Plats och tid Melleruds kommunkontor, onsdagen den 9 mars 2005, klockan 08.30-12.05 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken (s) Gunnar Karlsson (c) Stig Larsson

Läs mer

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-02-14 Sid 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Örkelljunga, Skånes Fagerhultsrummet, tisdagen den 10 januari 2012, klockan

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-03-04 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-10.30, 11.00-11.20. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande 14-21 Christin Löfstrand (V) vice ordförande Pär

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-05-25 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.05 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

Gymnasienämnden (7)

Gymnasienämnden (7) Sammanträdesdatum 1 (7) Plats och tid Komvux, Östra vägen 1, 2003-10-21, kl 13.00-16.55 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Kjell Nilsson (s), ordförande Orvar Carlsson (kd), vice ordförande

Läs mer

Närvarande 31 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa 36 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 31 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa 36 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2005-03-23 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 23 mars,2005 klockan 19.00 19.40 Beslutande Närvarande 31 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Gymnasienämnden 2006-01-24 1 (13)

Gymnasienämnden 2006-01-24 1 (13) Sammanträdesdatum 1 (13) Plats och tid Gymnasieförvaltningen, Idrottsgatan 7, kl 15.00-19.30 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Kjell Nilsson (s), ordförande Orvar Carlsson (kd), vice ordförande

Läs mer

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen klockan 13.00-15.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande, deltog ej 99 Christer Dalvik (MAP) 1: e vice ordförande Marianne

Läs mer

Marie Dahlin (S) Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen

Marie Dahlin (S) Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2012-05-10 1 (7) Plats Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Torsdagen den 10 maj 2012, kl 08.30-10.30. Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee tisdag 16 juni 2015 kl 08:30 12:00

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee tisdag 16 juni 2015 kl 08:30 12:00 DALS-EDS KOMMUN Socialnämnden 2015-06-16 Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee tisdag 16 juni 2015 kl 08:30 12:00 Beslutande Kenneth Gustavsson (c) ordf Eva A Johansson (C ) Åke Jansson (C ) Britt-Marie

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (5) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (5) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (5) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-01-25 Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 25 januari 2012, kl. 08.00-12.20 Beslutande Anders Berngarn (M)

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee tisdag 26 maj 2015 kl 08:30 12:00

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee tisdag 26 maj 2015 kl 08:30 12:00 DALS-EDS KOMMUN Socialnämnden 2015-05-26 Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee tisdag 26 maj 2015 kl 08:30 12:00 Beslutande Kenneth Gustavsson (c) ordf Gun Holmquist (KD) ersättare för Eva A Johansson

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 136

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 136 136 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl. 18.00 19.00 Beslutande Karlsson, Gunilla (s) ordförande Iona, Cimpoeru (s) Lucy, Glinka (s) Axelsson, Bodil (fp) Berglund, Tony (s) Andersson, Annika (s) Hassel,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(5) Plats och tid Sammanträdesrum Bengtsfors, Utvecklingscentrum+ i Bengtsfors, klockan 14.00 14.30 Beslutande Ledamöter Per Jonsson (c) ordförande Besnik Dautaj (s) Lena Grönlund (s) tjänstgörande ersättare

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-30 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-30 1 Kommunstyrelsen 2014-09-30 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 09.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Johnny Skottheim (S) Carina Albertsson (S) Sofia Söderström (S) Bengt Nilsson

Läs mer

Dick Andersson, t f socialchef Ulla-Britt Ahlin, utredare Agneta Sandström, ekonom. Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna

Dick Andersson, t f socialchef Ulla-Britt Ahlin, utredare Agneta Sandström, ekonom. Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna Socialnämnden 2000-01-11 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna Tisdag den 11 januari 2000 kl 18 30 20 00. Leif Öhman (m),

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden 2010-01-20 1

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden 2010-01-20 1 Vård- och omsorgsnämnden 2010-01-20 1 Plats och Tid sammanträdesrum Norrtull 2010-01-20 kl 08.00-12.00 Beslutande Ewa Arvidsson (S) ordförande Anelia Dotcheva (C) Gunnar Dahlstrand (C) Terttu Martinsson

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-11-22 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c)

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens planerings- och utvecklingsutskott 2013-04-08

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens planerings- och utvecklingsutskott 2013-04-08 Kommunstyrelsens planerings- och Plats och tid Leja, kommunhuset, Lindesberg, kl. 11.15-12.30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Anders Ceder (S), ordförande Arnold Bengtsson (S) Inger Griberg (MP) Jonas

Läs mer

Elisabeth Rydström(c), ordförande Jörgen Hellberg (fp), vice ordförande Ing-Marie Elfström (s), ledamot

Elisabeth Rydström(c), ordförande Jörgen Hellberg (fp), vice ordförande Ing-Marie Elfström (s), ledamot Utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-09-30 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Rolands rum, Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna,

Läs mer

Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV) Gunnar Eriksson (S)

Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV) Gunnar Eriksson (S) Sida PROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sessionssalen, Nämndhuset, kl 8:30-11:45 Beslutande Ledamöter Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee tisdag 17 november 2015 kl 08:30 11:15

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee tisdag 17 november 2015 kl 08:30 11:15 DALS-EDS KOMMUN Socialnämnden 2015-11-17 Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee tisdag 17 november 2015 kl 08:30 11:15 Beslutande Kenneth Gustavsson (c) ordf Eva A Johansson (C ) Åke Jansson (C ) Britt-Marie

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1 Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Ola Olin (V) Agneta Åhs-Sivertsen (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Beslutande: Stadshuset Ängelholm, sammanträdesrum 429, onsdagen den 4 mars 2009 klockan 08.30-10.55 Åsa Herbst (M), ordförande Lennart Engström (KD) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, onsdag den 8 augusti 2007, klockan 8.30 11.00. Beslutande

Plats och tid Kommunkontoret, onsdag den 8 augusti 2007, klockan 8.30 11.00. Beslutande DALS-EDS KOMMUN Kommunstyrelsen 2007-08-08 Plats och tid Kommunkontoret, onsdag den 8 augusti 2007, klockan 8.30 11.00 Beslutande Martin Carling (c) ordf Elisabeth Forsdahl (c) Gösta Schagerholm (c) Siv

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(13) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-15.30 Beslutande Hans Nilsson (Hela Edas Lista) ordförande Bertil Börjesson (Hela Edas Lista) ersättare för Björn Källman

Läs mer

Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott Datum 2003-04-22 Plats och tid för sammanträdet Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna tisdagen den 22 april 2003 kl 17:00-19:00 Jerker Sjögren

Läs mer

Christer Pålsson, kommunchef Anders Kronfelt, ekonomichef, Susan Elmlund, sekreterare. Helena Holmgren, miljöchef Söderåsens miljöförbund, 44

Christer Pålsson, kommunchef Anders Kronfelt, ekonomichef, Susan Elmlund, sekreterare. Helena Holmgren, miljöchef Söderåsens miljöförbund, 44 1(10) Plats och tid Gruesalen, Bjuv kl 9.00-10.45 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Christer Landin (S) Alf Nilsson (S) Bert Roos (S) Kjell-Åke Johnsson

Läs mer

Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd Karlsson (c), tj ersättare

Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd Karlsson (c), tj ersättare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Dnr. 432/05 Plats och tid Omvårdnadsförvaltningen, Nya Kyrkogatan 21, Kristinehamn, Kl. 13.30 15.40 Beslutande Ledamöter Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2004-08-10 1 (8) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2004-08-10 kl. 14.00-14.20 Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand (s)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 17.00-20.20 Beslutande Annika Holmstrand (c) ordförande Karl-Erik Andersson (c) Annika Sahlin (fp) Therese Gustafsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Sammanträdesdatum Sida s arbetsutskott 2008-11-21 1 (8) Plats och tid Åsele Centralskola, kl 08 30 10 45 Beslutande Maria Hakamäki (S) ordförande Brage Sundberg (Kd) vice ordförande Urban Lindström (S)

Läs mer

Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30. Marianne Andersson

Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30. Marianne Andersson Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Britt-Marie

Läs mer

Irene Homman (S) ordförande Tomas Fredén (S) Lars-Erik Granholm (KOSA) Svante Hanses (KOSA)

Irene Homman (S) ordförande Tomas Fredén (S) Lars-Erik Granholm (KOSA) Svante Hanses (KOSA) Kommunstyrelsen 2016-12-12 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 08.00-09.05 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Justering Irene Homman (S) ordförande Tomas

Läs mer

Närvarande 19 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 23 beslutande, enligt bifogad närvarolista. Allmänheten bestod av 8 personer.

Närvarande 19 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 23 beslutande, enligt bifogad närvarolista. Allmänheten bestod av 8 personer. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2009-02-18 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdagen den 18 februari 2009 klockan 19.00 19.50 Beslutande Närvarande 19 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare,

Läs mer