DALS-EDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sida 1 (31)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DALS-EDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2004-05-04 Sida 1 (31)"

Transkript

1 Kommunstyrelsen Sida 1 (31) Plats och tid: Kommunkontoret, tisdag 4 maj 2004, kl Beslutande: Rune Forsdahl (c),ordf, ej 100 Bertil Andersson (c) Owe Johansson (c), ej 94, 100 Kenneth Gustavsson (c) Rune Karlsson (s), ordförande 100 Per-Erik Norlin (s) Eivor Lindqvist (s), ersättare för Jan-Gunnar Eliasson (s) Ingemar Bäckman (kd) Patrik Högfelt (fp) Göran Andersson (kd) ersättare för Mats Hansson (m) Övriga närvarande: Justerare: Peder Koldéus, kommunchef Karin Strutz, Vik. kommunsekreterare Christer Pettersson, ekonomichef, 97, , 109 Gunilla Bengtsdotter, förvaltningschef, 97 Jonas Magnusson, ekonom, 97 Pernilla Wall, enhetschef Hemvården, 97 Eivor Lindqvist (s) Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, måndag den 10 maj 2004, kl Underskrifter: Ordföranden: Justerare: Sekreterare: Paragrafer: ANSLAG/BEVIS (Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag) Organ: Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: Datum då anslaget Datum då anslaget sätts upp: tas ned: Protokollets förvaringsplats: Kansliavdelningen, kommunkontoret Underskrift

2 Kommunstyrelsen Sida 2 (31) 88 Information om Gymnasieutredningen Fyrbodal Lotta Wall och PeGe Schelander från kommunförbundet Fyrbodal informerar om pågående gymnasieutredning Fyrbodal. Utredningen omfattar gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och komvux, och syftet med utredningen är att få tillstånd ett samverkansavtal och en intagningsorganisation. Ett stormöte kommer att hållas i Mellerud den 16 november 2004 där utredningen kommer att redovisas och diskuteras. Ärendet diskuteras. Kommunstyrelsen tackar för information.

3 Kommunstyrelsen Sida 3 (31) 89 Diarienr. 04/ Kortare öppettider i växel under perioden 1 juni 31 augusti 2004 Kommunen har under senare år haft ett minskat öppethållande av telefonväxel och reception under sommarmånaderna, då såväl telefonväxel som entrédörr stängts klockan Förslag föreligger att telefonväxeln även under sommarmånaderna 2004 ska ha begränsat öppethållande. - Kommunstyrelsen beslutar godkänna att telefonväxel och reception stängs kl under perioden 1 juni 31 augusti Denna stängning ska inte påverka personalens arbetstid/flextid. Tf Personalchef Personalsekreteraren för MBL-förhandling

4 Kommunstyrelsen Sida 4 (31) 90 Diarienr. 03/ Detaljplan för nordöstra Äng, Eds tätort Miljö- och byggnadsnämnden har efter samråd ställt ut förslag till detaljplan för nordöstra Äng, Dals-Eds kommun under tiden 26 mars 23 april Planens syfte är i huvudsak att möjliggöra byggnation av mindre flerbostadshus på fastigheten Äng 1:39 m.fl. samt anpassa planbestämmelser och byggrätt till dagens användningssätt för bebyggelsen inom området. - Kommunstyrelsen har, för sin del, inga synpunkter på föreliggande planförslag för nordöstra Äng, Dals-Eds kommun. Miljö- och Byggnadsnämnden

5 Kommunstyrelsen Sida 5 (31) 91 Diarienr. 04/ Ansökan om ekonomiskt stöd - nybyggnad omklädningsrum, Böle 1:47 Rölanda IF har bett Dals-Eds kommun om ekonomisk hjälp att iordningställa nya lokaler, ca 50 m2. På grund av vattenskada i befintligt omklädningsrum i källaren på Bölevallen är Rölanda IF i akut behov av ersättningsytor för dessa. Servicenämndens tekniska personal har bedömt att det blir billigare att bygga nya ytor i markplan än att renovera lokalerna i källaren, dessutom blir lokalerna mer ändamålsenliga. Källarlokalerna kan användas som förråd. De nya lokalerna föreslås innehålla omklädningsrum med dusch och toalett. Rölanda IF har ansökt om ekonomisk hjälp med kr för att iordningställa nya lokaler ca 50 m 2. Rölanda IF avser att bygga i egen regi med hjälp av ideella krafter och sponsorer. Rölanda IF åtar sig att senast ha lokalerna fullt färdiga och godkända enligt fastighetsägarens anvisningar och myndighetskrav. Beredning Förvaltningschef Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse föreligger. Servicenämndens beslut 20, föreligger.

6 Kommunstyrelsen Sida 6 (31) forts 91 - Kommunstyrelsen beslutar att bevilja ekonomisk hjälp med kr för att i ordningsställa nya lokaler. Kommunstyrelsen beslutar att finansiering med kr sker genom kommunens objektsreserv. Kommunstyrelsen beslutar att informera berörda nämnder om att inför framtida åtaganden/åtgärder skall beslut samt finansiering vara klar innan igångsättande. Servicenämnden Fokusnämnden Rölanda IF Ekonomichefen

7 Kommunstyrelsen Sida 7 (31) 92 Diarienr. 04/ Ansökan om förlängning av lån Rölanda IF har inlämnat ansökan om hjälp att lösa gammal checkkredit. Checkkrediten är sedan början av nittiotalet och är varje år en stor belastning för föreningen. Föreningen önskar att kommunen förlänger det lån som föreningen haft i ytterligare 3 år med kronor. Den årliga räntan föreslås reglerad som tidigare lån via det föreningsbidrag som finns upptaget i Fokusnämndens budget. Beredning Fritid- och kulturchefens tjänsteskrivelse föreligger. Fokusnämndens beslut 14, föreligger. Beredning Se kommunstyrelsens protokoll Se kommunfullmäktiges protokoll Kommunfullmäktige beslutar att ärendet återremitteras till kommunstyrelsen. - Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bevilja Rölanda IF ett förskott på bidrag på kronor för att lösa checkkrediten, att Förskottet skall återbetalas över 4 år med början 2005, samt att Rölanda IF uppmanas att till Fokusnämnden årligen inlämna ekonomisk redovisning samt verksamhetsberättelse, där samtliga skulder och tillgångar redovisas. KF

8 Kommunstyrelsen Sida 8 (31) 93 Diarienr. 03/ Ansökan om kommunal garanti för järnvägsjubileum Dalslands Järnväg Styrelsen för Järnvägssällskapet Åmål Årjängs järnväg (JÅÅJ) har tidigare skrivit till Dals-Eds kommun i frågan. Föreningen JÅÅJ avser att trafikera linjen Mellerud Erikstad Kornsjö, och kanske även Halden, under augusti månad. Kostnader för kol och spårhyra har av föreningen beräknas som höga. Föreningen satsar dock ändå på att köra, men om passagerarantalet inte blir som önskat, innebär det uteblivna intäkter. Styrelsen önskar att de berörda och tillskrivna kommunerna ställer upp med en gemensam borgensgaranti, så att JÅÅJ inte går ur det hela som ensam förlorande part. Beredning: Kommunstyrelsens arbetsutskott 66, Redovisning av kostnader för järnvägsjubileum har lämnats uppvisande kostnader för kronor ar att, under förutsättning att övriga tillfrågade kommuner beviljar kommunal garanti, bevilja kommunal garanti med max kronor Kommunstyrelsen beslutar uppmana arrangören att arbeta för att biljettintäkter och privata sponsorer i första hand skall täcka kostnaderna. Fokusnämnden Järnvägssällskapet ;Åmål Årjängs järnväg Ekonomichefen

9 Kommunstyrelsen Sida 9 (31) 94 Diarienr. 04/ Anmälan om intresse för övertagande av lokal Böle skola Styrelsen för Rölanda Byalag har inlämnat skrivelse där man anmäler sitt intresse för att överta fastigheten Böle skola i Rölanda om Dals-Eds kommun har för avsikt att sälja fastigheten. - Kommunstyrelsen beslutar att vid en eventuell försäljning av Böle skola till Rölanda Byalag krävs att Rölanda Byalag ombildas till en Hembygdsförening. - Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till Fokusnämnden att vara behjälplig med utformning av stadgar för den nya föreningen. Owe Johansson (c ) anmäler jäv och deltar ej i behandlingen av ärendet. Servicenämnden Fokusnämnden Ekonomichefen Rölanda Byalag

10 Kommunstyrelsen Sida 10 (31) 95 Diarienr. 04/ Slutrapport för projektet Nettverk Grenseland Interregprojektet Nettverk Gresenland har efter två år avslutats och slutrapport har lämnats. - Kommunstyrelsen beslutar att godkänna slutrapporten. Planeringssekreteraren

11 Kommunstyrelsen Sida 11 (31) 96 Diarienr. 04/ Gränsregional analys och statistik (GSA1) Gränskommittén inbjöd i november 2002 tillsammans med Statistiska Centralbyrån (SCB) och Statistik Sentralbyrå (SSE) till ett seminarium om gränsregionalstatistik i Östfold-Bohuslän/Dalsland. Man hade konstaterat att det förelåg brist på en sammanhållande redovisning som underlag för bedömningar i olika sammanhand, t ex gränspendling och gränshandel. Under projektperioden augusti 2003 januari 2004 har man inom respektive organisation där även Östfolds fylkeskommune och Västra Götalandsregionen har ingått arbetat vidare med frågan. Projektet har inneburit identifiering av intressenter, kartläggning av behov och sammanläggningsmöjligheter av statistik från Norge och Sverige. Generellt kan sägas att det finns ett uttalat behov av mer kunskap om gränsregionen genom en förbättrad statistikredovisning och sammanläggning av norsk och svensk statistik. För att fortsätta och fördjupa sammanläggningsmöjligheter föreslår utredningen att ett framtida projekt organiseras. - Kommunstyrelsen beslutar att godkänna slutrapporten, samt - Kommunstyrelsen ser positivt till att Gränskommittén utarbetar ett förslag till hur ett framtida projekt kan organiseras. Planeringssekreteraren

12 Kommunstyrelsen Sida 12 (31) 97 Diarienr. 02/ Utvärdering nedläggning av Nössemarks servicehus Utvärdering av nedläggning Nössemarks Servicehus har lämnats. Förvaltningschefen, förvaltningsekonomen, ekonomichefen och utvärderingen. redovisar Ärendet diskuteras. - ar att för sin del godkänna utvärderingen, samt Kommunstyrelsen beslutar överlämna utvärderingen till kommunfullmäktige. KF

13 Kommunstyrelsen Sida 13 (31) 98 Diarienr. 03/ Jaktarrende Dals-Eds kommun har två jakträttsavtal som förfaller Kommunstyrelsen beslutar att förlänga befintliga jakträttsavtal med 5 år. - Kommunstyrelsen beslutar uppdra till kommunstyrelsens ordförande och ekonomichefen att förhandla om pris samt teckna avtal. Kommunstyrelsens ordförande Ekonomichefen

14 Kommunstyrelsen Sida 14 (31) 99 Diarienr 02/ Uthyrning av Gamla Real under 2004 Fr o m 1 april 2004 finns ingen vaktmästare på Gamla Real. Kommunstyrelsen har 12, beslutat att uthyrning får ske tom juni Servicenämnden har i uppdrag att se över eventuella försäljningar av kommunens fastigheter, bland annat Gamla Real. Beredning Kommunstyrelsens arbetsutskott , 77. Frågan diskuteras. - Kommunstyrelsen beslutar uppdra till fritid- och kulturchefen att utreda en framtida användning och finansiering av G:a Real. Denna utredning skall samordnas med lokalgruppens arbete, som beräknar vara klar med sitt arbete före semestern Fritid- och kulturchefen Fokusnämnden Arbetsmarknadsenheten Ekonomikontoret

15 Kommunstyrelsen Sida 15 (31) 100 Diarienr 04/ Investering Farmarenergi AB i Ed Det finns idag ett värmeleveransavtal mellan Farmarenergi AB och Dals-Eds kommun. I detta avtal regleras också hur kommunen kan överta värmeanläggning och kulvertsystem om Farmarenergi AB skulle upphöra. Nu planeras en utbyggnad av kulvertnätet för att möjliggöra inkoppling av Hotell Carl XII och Mühlbocks/Vildmarksporten. Det rör sig om en investering på ca 2 milj. kronor. Därför krävs en komplettering av nuvarande avtal som innebär en motsvarande utökning av åtagandet från kommunen. Beslutsförslag - Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att godkänna att Farmarenergi i Ed AB får göra investering i utökning av kulvertnät med ca 2 milj. kronor, - Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att uppdra till kommunstyrelsens viceordförande och kommunchefen att underteckna erforderliga handlingar. Owe Johansson (c ) och Rune Forsdahl (c ) anmäler jäv och är ej närvarande vid behandlingen av ärendet. KF

16 Kommunstyrelsen Sida 16 (31) 101 Diarienr. 03/ Kvalificerad Yrkesutbildning (KY) Dals-Eds kommun har ett antal gånger inlämnat ansökan om start av en KYutbildning vid Utsiktens gymnasieskola. Ansökan har hittills avslagits. Förvaltningschef Jan Gustafsson informerar om läget för ansökan inför start av en eventuell KY-utbildning hösten Fokusnämnden har haft i uppdrag att tillsammans med berörda skolor och Väst Svenska Turistrådet arbeta fram en ansökan om start av KY-utbildning med start hösten Fokusnämnden har behandlat ärendet och beslutat att avstå från att inlämna ansökan om start av KY-utbildning hösten 2005 då detta innebära avsevärd kostnader som Fokusnämnden inte har medel till. Fokusnämnden anser även att det inte finns behov för en hel KY-utbildning på 25 platser i Dals-Ed. I framtiden kan det dock bli aktuellt med en ansökan i samverkan med flera kommuner. Beredning Kommunstyrelsen 224, Fokusnämndens 32, Kommunstyrelsen beslutar att avstå från att inlämna ansökan om start av KYutbildning med start hösten Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till Fokusnämnden att arbeta för en framtida ansökan om KY-utbildning i samverkan med flera kommuner. Fokusnämnden Rektor Vuxenutbildningen

17 Kommunstyrelsen Sida 17 (31) 102 Diarienr. 04/ Kallelse Västtrafik AB ordinarie bolagsstämma utse ombud Aktieägarna i Västtrafik AB är inbjudna till ordinarie bolagsstämma torsdag den 27 maj 2004 kl i Skövde. Planeringssekreteraren har inte möjlighet att delta. - Kommunstyrelsen beslutar utse Ingemar Bäckman (kd) som ombud för Dals- Eds kommun vid Västtrafik AB ordinarie bolagsstämma Ingemar Bäckman (kd) Västtrafik AB

18 Kommunstyrelsen Sida 18 (31) 103 Diarienr.04/113/149 Kiosk/gatukök Kornsjö - Kornsjö Dampskipselskap AL Kornsjö Dampskipselskap AL har inbjudit till tecknande av andelar i Kornsjön Gränskiosk. En andel kostar kronor Gränskiosken skall bedriva försäljning av kioskvaror till lokalbefolkning, yrkestrafik, vägturister, båtturister och andra tillfälliga besökanden. Kiosken skall även utveckla uthyrningsverksamhet av cyklar, kanoter och båtar, samt informationsverksamhet om andra aktiviteter i området. Förutsättningen för verksamheten är en stadig ökande turisttrafik, Svenskhandel, yrkestrafik vid Tullstationen mm. För att fullfölja projektet skall finansiering ske genom andelsförsäljning. Andelsbevis vill bli utfärdad. - Kommunstyrelsen beslutar att tacka nej till erbjudande att teckna andel i Kornsjön Gränskiosk. Kornsjö Dampskipselskap AL

19 Kommunstyrelsen Sida 19 (31) 104 Diarienr. 04/ Budgetramar 2005 Plan för perioden Underlag för riktlinjer och ramar har sammanställts efter tidigare redovisning i kommunstyrelsen samt presidiekonferens Nämnder och styrelser har haft möjlighet att inkomma med kompletterande synpunkter inför utarbetandet av ramar och riktlinjer. Vid presidiekonferens har de ekonomiska förutsättningarna särskilt behandlats och nämnder och styrelser har redovisat sina synpunkter. I stort bekräftas det ekonomiska läget som kommunstyrelsen tidigare haft som preliminärt underlag. Ekonomichefen informerar. Beredning Ekonomichefens skivelse Svenska kommunförbundets cirkulär, 2004:31 och 2004:34. Ärendet diskuteras - Kommunstyrelsen beslutar remittera förslag till ramar och riktlinjer till nämnder och styrelser. - Kommunstyrelsen beslutar uppdra till ekonomichefen att genomföra MBL information. - Kommunstyrelsen beslutar ta upp ärendet till slutlig behandling i kommunstyrelsen i juni med sikte på beslut i kommunfullmäktige i juni. - Kommunstyrelsen beslutar uppdra åt nämnder och styrelser att bevaka och beakta reformer i vårpropositionen. - Kommunstyrelsen beslutar uppdra åt socialnämnden att redovisa beräknade effekter av statsbidragsförändring LSS.

20 Kommunstyrelsen Sida 20 (31) forts Kommunstyrelsen beslutar uppdra åt personalkontoret att redovisa effekter och förslag till åtgärder med anledning av förslag i vårpropositionen till regler avs sjukförsäkringsavgift - Kommunstyrelsen beslutar uppdra åt nämnder och styrelser att följa upp sina sjuktal och vidta åtgärder för att sänke dessa. Målsättningen skall vara att sjuktalen 2003 skall vara halverade vid 2007 års utgång, vilket ger att sjuktalen skall minska med minst 10 % per år. Besluts förslag - Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna förslag till planeringsförutsättningar, - Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna förslag till ramar för investeringsbudget. - Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att i ram tillföra medel för prognostiserade underskott enligt budgetuppföljning per mars 2004, dock med undantag för miljö- och byggnadsnämndens underskott avs planverksamhet, servicenämnden fastighetsförsäljning och kommunstyrelsen. - Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att härefter inarbeta sparbeting med 0,5 mkr avs kommunstyrelsen, 1,0 mkr avs Fokusnämndens anslag för barnomsorg, 0,5 mkr avs Fokusnämnden övriga åtgärder, 2,5 mkr avs socialnämnden. - Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att under servicenämnden inarbeta reducering av anslag med 1 mkr med hänsyn till fastighetsförsäljningspaket. - Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att tillföra servicenämnden 0,5 mkr avs ökade anslag för fastighetsunderhåll, dock under förutsättning av att fastighetsförsäljning fullföljs.

21 Kommunstyrelsen Sida 21 (31) forts Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna förslag i driftplanen. - Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att uppdra åt kommunstyrelsen att löpande beakta förslag från arbetsgruppen ekonomi 2006 och vid behov lämna förslag till revidering av ramar. - Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att med hänsyn till det svåra ekonomiska läget i kommunen inte planera för återställning av 2003 års underskott i budget Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att långsiktigt planera för följande mål: Resultat minst 5 mkr, Soliditet minst 50%, Likviditet minst 10 mkr, Ingen nyupplåning. - Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att inför höstens budgetarbete överväga möjligheter till skattesänkning. - Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att tills vidare endast tillämpa lägsta lönenivå i löneavtalen. - Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att uppdra åt kommunstyrelsen att beakta behov av resursutökning vid personalkontoret, dock inom ram. KF juni Nämnder och styrelser Ekonomichefen

22 Kommunstyrelsen Sida 22 (31) 105 Diarienr. 04/ Budgetuppföljning 1:a kvartalet och prognos 2004 Med anledning av kommunens svåra ekonomiska läge har uppföljning genomförts på grundval av redovisning per februari Denna prognos pekade på ett totalt resultat 2004 på 4,2 mkr. Till följd av nedrevidering av skatteunderlagets utveckling samt effekter av Ekonomistyrningsverkets rekommendationer avs hantering av skatteintäkter i bokslut 2003 beräknas ett totalt underskott med ca 3 mkr avs skatter och bidrag. I prognos per 1 kvartalet 2004 inräknas ytterligare statsbidragsminskning med ca 1 mkr med hänsyn till förslag i vårpropositionen avs reglering av pensionsreformen. Nämnder och styrelser har gjort förnyad uppföljning utifrån redovisningen per mars I denna räknas med en resultatförsämring på ca 1 mkr. Socialnämnden räknar med ett försämrat resultat på ca 0,7 mkr huvudsakligen avs LSS och hemvård, medan Miljö- och Byggnadsnämnden flaggar för ökade kostnader för planarbete med ca 0,2 mkr. Beredning Ekonomichefens skrivelse Ärendet diskuteras. Besluts förslag - Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna redovisad prognos kvartal Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bevilja tilläggsanslag motsvarande prognostiserade underskott. - Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att tilläggsanslag fördelas i ett belopp per nämnd.

23 Kommunstyrelsen Sida 23 (31) forts Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att härefter rikta sparbeting avs socialnämnden med 1 mkr och Fokusnämnden med 0,5 mkr med inriktning i första hand avs barnomsorg. - Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att nettofinansiering med kr sker genom reducering av eget kapital. - Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att tills vidare endast tillämpa lägsta lönenivå i löneavtalen. - Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att inför halvårsprognosen särskilt följa behov av likviditetssäkring. - Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att uppdraga åt kommunstyrelsen löpande följa upp genomförandet av fastighetsförsäljningar och arbetet inom lokalgruppen. - Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att uppdra åt nämnder och styrelser att följa upp sina sjuktal och vidta åtgärder för att sänka dessa. Målsättningen skall vara att sjuktalen 2003 skall vara halverade vid 2007 års utgång, vilket ger att sjuktalen skall minska med minst 10 % per år. KF

24 Kommunstyrelsen Sida 24 (31) 106 Diarienr. 04/ Ny ersättare i Kommunstyrelsens arbetsutskott (s) Anette Molarin (s) har avsagt sig sitt uppdrag som ordinarie ledamot i Kommunstyrelsen. - Kommunstyrelsen beslutar att som ny ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott utse Anette Molarin (s). Kansliet för införande i förtroendemannaregistret och intranet Vald Lönekontoret Växel

25 Kommunstyrelsen Sida 25 (31) 107 Diarienr. 04/ Interreg projekt Norge Sverige, Läring i grensenaturen Halden kommun och Dals-Eds kommun har ansökt om start av projekt Läring i grensenaturen. Projektet omfattar grundskolan i de berörda kommunerna. Projektperioden är , och har en budget på ca 2 mkr. - Kommunstyrelsen beslutar att under förutsättning av Fokusnämndens positiva beslut godkänna att Dals-Eds kommun deltar i projektet. Fokusnämnden Rektor Hagaskolan Planeringssekreteraren

26 Kommunstyrelsen Sida 26 (31) 108 Diarienr 04/ Fastställande av totalt utdelningsbelopp ut Ester och Conrad Carlssons hjälpfond 2004 Medel ur Ester och Conrad Carlssons hjälpfond kan enligt fondens statuter sökas av behövande jordbrukare i Dals-Eds församling. Bidrag kan lämnas till: Kalkning av åkermark Gödselvårdanläggningar Dikning av åkermark Byggnadsinvesteringar (i första hand som avser samverkan mellan flera brukare) Nya verksamheter inom jordbruket Maskininvesteringar som avser samverkan mellan flera brukare Utbildning/kompetensutveckling vad avser IT-användning med inriktning på jordbruk Ekonomiskt stöd till lantbruksstuderande Försöksverksamhet med inriktning på grönsaks- och bärodling Försöksverksamhet med inriktning på turism Försöksverksamhet med alternativ jordbruksproduktion Övrigt som av kommunstyrelsen bedöms vara till gagn för bygdens utveckling Kommunstyrelsen har att fastställa det totala belopp som ska utdelas Ekonomikontoret föreslår att kronor avsätts för utdelning år Kommunstyrelsen beslutar godkänna att kronor av fondens avkastning ska utbetalas i enlighet med fondens statuter Kansliet för annons Ekonomikontoret (ekonom socialförvaltningen)

27 Kommunstyrelsen Sida 27 (31) 109 Diarienr. 04/ Fastställande av totalt utdelningsbelopp ut Stiftelsen Hugo Berglunds donation 2004 Medel ur Stiftelsen Hugo Berglunds donation kan enligt statuter sökas av lantbrukare, föreningar och enskilda i Töftedals socken. Kommunstyrelsen har att fastställa det totala belopp som ska utdelas Ekonomikontoret föreslår att inga medel avsätts för utdelning år Kommunstyrelsen beslutar godkänna att 0 kronor av fondens avkastning finns att utbetala Kansliet för annons Ekonomikontoret (ekonom socialförvaltningen)

28 Kommunstyrelsen Sida 28 (31) 110 Diarienr.99/ Köp av fastigheten Ed 1:119 Edsgärdets sjukhem Socialnämnden har sagt upp nuvarande hyresavtal vid Edsgärdet för omförhandling. Fastigheten har av ägarna lagts ut för försäljning. Kommunstyrelsens ordförande och ekonomichefen har under våren haft förhandlingar med ägarna angående köp av fastigheten. Oklarheter har klarats ut och parterna är i princip överens om detaljerna. - Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till kommunstyrelsens ordförande och ekonomichefen att slutföra påbörjad förhandling avseende förvärv av fastigheten, - Kommunstyrelsen beslutar uppdra till kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen att vid behov teckna preliminära handlingar, - Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till ekonomichefen att påbörja upphandling av lån upp till 25 mkr, att använda under förutsättning av beslut i kommunfullmäktige om förvärv av fastigheten. Kommunstyrelsens ordförande Kommunchefen Ekonomichefen

29 Kommunstyrelsen Sida 29 (31) 111 Rapporter från Kommunalförbundet Dalsland Kommunstyrelsens ordförande lämnar information från Kommunalförbundet Dalsland enligt följande: - Gemensam upphandling ekonomisystem Dalsland - Kommunalförbundet Dalsland preliminärt bokslut 2003 KF

30 Kommunstyrelsen Sida 30 (31) 112 Anmälan av delegationsbeslut Följande delegationsbeslut anmäls: Kommunstyrelsens ordförandes beslut nr 14-17, 2004 att kommunen avstår från att utöva den kommunala förköpsrätten. Kommunstyrelsens ordförandes beslut att Dals-Eds Kommun inte kommer att påkalla prövning av förvärv av hyresfastighet i enlighet med lag (1975:1132) om förvärv av hyresfastighet m.m. (Hyresfastighet Dals-Ed Nössemark-Strand 1:28. Dnr: 04/79.257) Kommunstyrelsens ordförandes beslut nr.1, 2004 avseende uthyrning av kommunala lokaler. Arbetsutskottets protokoll Personalutskottets protokoll Kommunstyrelsen beslutar att lägga delegationsbesluten till handlingarna.

31 Kommunstyrelsen Sida 31 (31) 113 Meddelanden Svenska Kommunförbundet, Cirkulär 2004:31 Budgetförutsättningar åren Svenska Kommunförbundet, Cirkulär 2004:33 Hantering av rättstvister. Svenska Kommunförbundet, Cirkulär 2004:34 Vårpropositionen Krisberedskapsmyndigheten Böcker från Krisberedskapsmyndigheten för utlåning. (se pärm Meddelande KS på kansliet) Diarienr. 04/ Kommunstyrelsen, Dals-Eds kommun Granskning av årsredovisning Diarienr. 04/ Kommunstyrelsen, Dals-Eds kommun Revisionsberättelse - Dals-Eds kommun Diarienr. 04/ Kommunstyrelsen, Dals-Eds kommun Styrprinciper för Dals-Eds kommun. Diarienr. 04/ Kommunstyrelsens Arbetsutskott, Dals-Eds kommun Riktlinjer Dispens att utföra föreskriven sotning på den egna fastigheten. Diarienr. 03/ Kommunstyrelsens Arbetsutskott, Dals-Eds kommun Ambassadörer för Dals-Eds kommun. Diarienr. 04/ Krisberedskapsmyndigheten Samhällets krisberedskap 2005 Planeringsunderlag.

Plats och tid Kommunkontoret, onsdag den 2 maj 2007, klockan 8.00 12.20. Beslutande

Plats och tid Kommunkontoret, onsdag den 2 maj 2007, klockan 8.00 12.20. Beslutande DALS-EDS KOMMUN Kommunstyrelsen 2007-05-02 Plats och tid Kommunkontoret, onsdag den 2 maj 2007, klockan 8.00 12.20 Beslutande Martin Carling (c) ordf Anders Johannesson (c) Gösta Schagerholm (c) Stig Edman

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, tisdag den 6 spetember 2005, klockan 8.00 11.20

Plats och tid Kommunkontoret, tisdag den 6 spetember 2005, klockan 8.00 11.20 DALS-EDS KOMMUN Kommunstyrelsen 2005-09-06 Plats och tid Kommunkontoret, tisdag den 6 spetember 2005, klockan 8.00 11.20 Beslutande Övriga närvarande Rune Forsdahl (c) ordf Gösta Schagerholm (c) Bertil

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, tisdag den 14 december 2004, klockan 8.00 11.30

Plats och tid Kommunkontoret, tisdag den 14 december 2004, klockan 8.00 11.30 DALS-EDS KOMMUN Kommunstyrelsen 2004-12-14 Plats och tid Kommunkontoret, tisdag den 14 december 2004, klockan 8.00 11.30 Beslutande Övriga närvarande Rune Forsdahl (c) ordf Gösta Schagerholm (c) Bertil

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C)

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Plats och tid Kommunhuset, Storuman 2013-06-04 kl. 13.00 14.00 Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) Veronika Håkansson (M) Tina

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Mathias Haglund, (s)

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Mathias Haglund, (s) arbets- och personalutskott 2012-05-07 1(33) Plats och tid Beslutande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 7 maj 2012, kl 08.00 12.00, 13.00-14.30 Ewa-May Karlsson, (c), ordförande

Läs mer

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Komunkontoret, tisdagen den 10 september 2013, kl 10.00-12.00 12.40-14.30

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Komunkontoret, tisdagen den 10 september 2013, kl 10.00-12.00 12.40-14.30 2013-09-10 1(34) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Komunkontoret, tisdagen den 10 september 2013, kl 10.00-12.00 12.40-14.30 Beslutande Ewa-May Karlsson (c) ordf Mathias Haglund (s) Christer Lundgren

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(27) Plats och tid Sammanträdesrum 1 Osby kommun klockan 13.00 ande ledamöter Anders Pettersson (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) 91-93, 106-109 Monica Svensson (S) Clas Frisk (KD) 91-110 Karl-Gösta

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 30 oktober 2014 kl. 08:15-14:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 30 oktober 2014 kl. 08:15-14:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (31) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 30 oktober 2014 kl. 08:15-14:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Sida 2009-10-21 1 (48) Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30-16.40

Sida 2009-10-21 1 (48) Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30-16.40 2009-10-21 1 (48) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30-16.40 Beslutande Christer Akej (M), ordförande Karl-Erik Olsson (S) Håkan Erlandsson (C), kl 09.00-12.30; 13.30-16.40 Egon Carlsson (SJVP)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2010-09-13 1(71) Plats och tid Kommunhuset Ankaret, sammanträdesrum Norrtälje, kl 16.00-16.10 kl 18.00-18.20 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Karlsson, kommundirektör Tommie

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73 Kommunstyrelsen 2014-04-08 1 (61) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-18.00 Beslutande Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anki Enevoldsen (C) Anders Bengtsson (KD) Kerstin Stenquist (C) Irene

Läs mer

Daniel Andersson (S), ersättare Bengt Evertsson (MP) Kanslienheten torsdag 30 april 2015. Helena Randefelt

Daniel Andersson (S), ersättare Bengt Evertsson (MP) Kanslienheten torsdag 30 april 2015. Helena Randefelt Plats och tid Nya näset, kommunhuset, kl. 9.00-10.50 ande Irja Gustavsson (S), ordförande 92-119 Jonas Kleber (C), vice ordförande 92-119, ordförande 120-130 Per Söderlund (SD) Daniel Andersson (S) Anniette

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN Protokoll 1(106) Kultur- och utbildningsnämnden 2009-09-07

VILHELMINA KOMMUN Protokoll 1(106) Kultur- och utbildningsnämnden 2009-09-07 VILHELMINA KOMMUN Protokoll 1(106) Plats och tid Kanslihuset, rum Volgsjön, 2009-09-07, Kl 08.00-16.30 Beslutande Jonny Kärkkäinen, Ordförande (KD) Sanja Tadic (FP) Ingrid Ericsson (C) Gun-Inger Fryklund

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 294 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.30-15.15 Beslutande Markus Lund, ordförande (s), 134-151, 153-158 Stig Davidson, ordförande (c), 152 Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(44) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 8.00 16.35 Beslutande Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande Per Jonsson (c) 1:e vice ordförande 68-70 Marie Therese Harfouche

Läs mer

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande 1 (39) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ej beslutande Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 23 maj 2006, kl. 10.00 15.30. Ajournering kl. 12.00 13.00. Sten-Ove Danielsson,

Läs mer

Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson. Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson

Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson. Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-11-10 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.30 13.45. Blad Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande

Läs mer

Kommunledningskontoret, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunledningskontoret, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum 2005-03-23 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna onsdagen

Läs mer