Förbundsstyrelsen kallas till sammanträde

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förbundsstyrelsen kallas till sammanträde"

Transkript

1 Förbundsstyrelsen kallas till sammanträde Förbundsstyrelsens sammanträde föregås av ägarsamråd med samordningsförbundet kl 8 9, samt medlemssamråd om medlemsavgift 2015 kl Kallelse har skickats separat till berörda Tid: Torsdagen den 3 april kl (Observera tiden!) Plats: Clarion Hotel Gillet, Uppsala Ärenden 1. Öppnande 2. Protokollsjusterare 3. Föredragningslista LTP 4. Åtgärdsvalsstudie väg 263 RFUL 2014/46 Yttranden 5. Landstinget i Uppsala län. Miljöprogram RFUL 2014/27 6. Trafikverket. Förslag till nya hastighetsföreskrifter för väg 600, Uppsala län RFUL 2014/38 Internt 7. Intern kontrollplan RFUL 2014/45 8. Årsredovisning RFUL 2012/ Mälarting 2014 RFUL 2014/ AERs Årsmöte 2014 RFUL Information/Rapporter 11. Möte med Region Gotland och Campus Gotland 17 februari (muntlig) 12. Sjöfart/hamnar i Uppsala län (skriftlig) 13. Resandeundersökning tåg 2013 (skriftlig)

2 14. Citybanan, uppföljning (skriftlig) 15. Almi Företagspartner arbetsmöte 4 mars (muntlig) 17. Möte i partnerskapet för regionalfonden och socialfonden mars (muntlig) Anmälningar Socialdepartementet. Uppdrag att upprätta och förvalta en plattform för frågor om hållbar stadsutveckling Regionförbundet. Delegationsbeslut Regionförbundet. Protokoll från förbundsstyrelsen

3 Förbundsstyrelsen Dnr: RFUL 2014/46 Ola Kahlström, Caroline Quistberg Trafikverket. Åtgärdsvalsstudie väg 263. Arbetsutskottet föreslår att förbundsstyrelsen beslutar att godkänna avsiktsförklaringen. Regiondirektören föreslår att regionförbundet till Trafikverket för fram att miljöeffkterna bör belysas bättre i det fortsatta arbetet. Ärende Under har en åtgärdsvalsstudie genomförts för väg 263 sträckan Litslena - Märsta samt vägarna 912 och 269 Bålsta - Eriksund. Under processens gång har parterna formulerat ett gemensamt mål för studien, de aktuella stråkens funktion, vilka problem som finns och som är önskvärda att lösa samt lämpliga åtgärder i olika tidsperspektiv. I avsiktsförklaringen formuleras parternas avsikt att fortsätta arbeta för att genomföra de åtgärder som pekats ut. I det fortsatta arbetet kommer ett antal överenskommelser att träffas mellan relevanta aktörer om hur arbetet ska bedrivas och åtgärderna genomföras. Kostnader för det åtgärder som pekas ut uppgår till sammanlagt mellan 175 och 300 miljoner kronor. Merparten av behoven ligger inom Stockholms län. Inom Uppsala län har behov av korsningsåtgärder, säkrare busshållplatser samt GC-vägar uppmärksammats. De parter som deltagit i processen och som är tänkta att underteckna avsiktsförklaringen är Trafikverket (Region Stockholm och Region Öst), kommunerna Sigtuna, Upplands-Bro, Håbo och Enköping, Kollektivtrafikförvaltningen UL, Trafikförvaltningen SLL, Regionförbundet Uppsala län samt Länsstyrelsen i Stockholm. Ärendet har behandlats av beredningen för trafik- och samhällsplanering 7 mars samt av arbetsutskottet 21 mars. Johan Örjes (C) i beredningen yrkade att åtgärdsvalstudien ska kompletteras med en miljökonsekvensbeskrivning. Arbetsutskottet instämde i förslaget från beredningen. I den fortsatta beredningen efter arbetsutskottet har det dock visat sig att det i den nya planeringsprocessen för infrastruktur inte är rimligt att i detta tidiga skede (åtgärdsvalsstudie) ställa krav på att en miljökonsekvensbeskrivning skall göras. Däremot är det möjligt att till Trafikverket föra fram att miljöeffekterna bör belysas bättre i det fortsatta arbetet. Det kommer också visa sig i 1

4 Förbundsstyrelsen Dnr: RFUL 2014/46 nästa skede om miljöeffekterna bedöms vara sådana att en regelrätt miljökonsekvensbeskrivning bör göras. Regiondirektören föreslår därför att den sista att-satsen ändras. Bilagor Avsiktsförklaring Sammanfattning av åtgärdsvalsstudie 2

5 AVSIKTSFÖRKLARING avseende fortsatt arbete med åtgärder längs stråken Arlanda-Bålsta och Arlanda-Litslena, vägarna 263, 912 och 269 Parterna: Trafikverket (Region Stockholm och Region Öst), kommunerna Sigtuna, Upplands- Bro, Håbo och Enköping, Kollektivtrafikförvaltningen UL, Trafikförvaltningen SLL, Regionförbundet Uppsala län samt länsstyrelsen i Stockholm, förklarar härmed sin avsikt enligt nedan. Bakgrund Under hösten 2012 och våren 2013 genomfördes en åtgärdsvalsstudieprocess enligt fyrstegsprincipen där parterna tillsammans har formulerat ett gemensamt mål för studien, och de aktuella stråkens funktion, vilka problem som finns och som är önskvärda att lösa samt lämpliga åtgärder i olika tidsperspektiv. Detta arbete ligger till grund för denna avsiktsförklaring. Väg 267, Rotebroleden kommer enligt gällande tidplan att få motorvägsstandard Detta förväntas leda till att bilister och transportföretag i högre utsträckning kommer att välja E18/Rotebroleden istället för väg 263. I många sammanhang har den bristande trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter framförts. Den försämrades när vägräcken, både vajer- och balkräcken, sattes upp på delar av stråken för ett antal år sedan. Parternas mål och gemensamma avsikt Parternas gemensamma avsikt är att verka för att de åtgärder som föreslås i åtgärdsvalsstudien (TRV 2013/39170, daterad ), genomförs. Parterna är överens om att stråken Arlanda-Bålsta och Arlanda-Litslena är sekundära förbindelser med regional funktion som delvis utgörs av kollektivtrafiken mellan Bålsta och Arlanda. Överenskommelser om fortsatt arbete Ett antal överenskommelser avses att träffas mellan parterna om hur arbetet ska bedrivas och åtgärderna genomföras. Överenskommelser upprättas mellan de parter som ska vara delaktiga inom respektive åtgärdsområde, MM-åtgärder, kollektivtrafik, gång- och cykeltrafik samt vägtrafik i enlighet med åtgärdsvalsstudien sid samt redovisningen på kartor av delsträckor på sid En arbetsgrupp har bildats för detta arbete. 1

6 Efter att överenskommelserna är underskrivna avser parterna att träffas minst en gång per år för att följa upp dels överenskomna åtgärder, dels åtgärdsförteckningen i studien. Ansvarig för att arbetsgruppen sammankallas är Trafikverket. Denna avsiktsförklaring har upprättats i 10 exemplar och parterna har tagit var sitt. Ort och datum.. Ort och datum... Ort och datum Ort och datum Ort och datum Ort och datum Ort och datum Ort och datum. Ort och datum... Ort och datum Trafikverket Region Stockholm Trafikverket Region Öst Sigtuna kommun Upplands-Bro kommun Håbo kommun Enköpings kommun Trafikförvaltningen SLL Kollektivtrafikförvaltningen UL Regionförbundet Uppsala län Länsstyrelsen i Stockholms län 2

7 1 (3) Förbundsstyrelsen Dnr: RFUL 2014/46 Ola Kahlström Trafikverket. Åtgärdsvalsstudie väg 263. Sammanfattning Resultatet av åtgärdsvalsstudien är tänkt som ett underlag för såväl kommunal planering som för Trafikverket, Trafikförvaltningen SLL och Uppsala läns landstings kollektivtrafikförvaltning. Studien omfattar åtgärder på kort, medellång och lång sikt. Projektets arbets- och styrgrupp kommer att arbeta vidare med studien under hösten 2013 för att ta fram en allmän avsiktsförklaring som skrivs under av alla deltagande parter, därefter träffas avtal mellan de parter som är ansvariga för genomförandet och finansieringen av respektive åtgärd. Väg 263, 269 och 912 förbinder Arlanda, Märsta, Sigtuna stad, Bålsta och Enköping. Stråken utgör viktiga kopplingar för regionen. ÅF har på uppdrag av Trafikverket utfört en åtgärdsvalsstudie för stråken Arlanda Bålsta och Arlanda Litslena. Syftet är att samla kunskap från samtliga berörda parter för att översiktligt kunna definiera stråkens funktioner och för att nå en gemensam syn på vägens framtid och de åtgärder som krävs för att utveckla prioriterade funktioner. Studien fokuserar på att finna lösningar som kan öka trafiksäkerheten för samtliga trafikantgrupper, förbättra kollektivtrafikens konkurrenskraft, minska barriäreffekter samt förbättra miljö och hälsa. Målet med studien är att samordna de berörda parterna, sätta mål för fortsatt planering och utgöra underlag för fortsatt arbete. Ytterligare mål på en övergripande nivå har varit att åtgärderna ska ta hänsyn till kommunernas planering, vara översiktligt tidssatta och kostnadsberäknade i åtgärdspaket, där ansvarsförhållanden ska framgå. Stråket mellan Arlanda och Enköping har utretts i flera omgångar: på 1970-talet, 1996 och Eftersom de olika aktörernas intressen för vägen skiljde sig åt och underlaget för stråkstudien var 15 år gammalt, gick processen vidare med en åtgärdsvalsstudie. Åtgärdsvalsstudien initierades under 2012 av Trafikverket Region Stockholm, Trafikverket Region Öst och ett par av de berörda kommunerna i stråken. Problem har även lyfts av boende längs väg 263. Upplägg och genomförande har präglats av viljan att både diskutera detaljerade åtgärdsval, som rör frågor på kort sikt, och samtidigt resonera om behovet av spelregler för förbindelsens långsiktiga funktion. Under studien har tre workshops genomförts med de aktörer som berörs av stråken på olika sätt, parallellt har en arbetsgrupp och en styrgrupp träffats. Tidigt i utredningsarbetet konstaterades att tidigare ansatser om stråkens regionala funktion delvis är överspelade genom satsningar i det nationella huvudvägnätet: E18, E4, väg 55 och Rotebroleden. Numera är ofta en kort restid viktigare än en kort resväg för såväl godstransporter som för personresor. Detta pekar på att betydelsen av 263 som transportled har minskat. Stråken har i denna studie därför klassats som sekundära förbindelser med viss regional funktion, där den regionala funktionen delvis består i kollektivtrafiken mellan Bålsta och Arlanda. Denna kan minska på lång sikt om tågtrafik mellan Uppsala och Enköping (Aroslänken) etableras.

8 2 (3) Dnr: RFUL 2014/46 Figur 1 Stråken mellan Arlanda-Bålsta och Arlanda-Litslena Stråken har bitvis bristfällig sikt och linjeföring, stora delar av sträckan saknar också helt utrymme för oskyddade trafikanter. Det blev tidigt tydligt i studien att stråken inte är tillfredställande för oskyddade trafikanter ur säkerhets- och tillgänglighetssynpunkt. Stråken är även bristfälliga säkerhetsmässigt ur ett vägtrafikperspektiv. Vägarna rör sig genom viktiga natur- och kulturmiljöer varför större ombyggnader blir problematiska och svåra att genomföra. Åtgärdsvalsstudien har resulterat i rekommenderade åtgärder på kort, medellång och lång sikt, däribland finns några åtgärder som bör komma igång snarast: Påbörja en mobility managementutredning för att utveckla möjligheter att begränsa efterfrågan på transporter Gör en länsöverskridande översyn av busshållplatser längs stråken Inleda formell planeringsprocess för utbyggnad av gång- och cykelvägar Klarlägg förhållanden vid korsningar och anslutningar och upprätta ett utbyggnadsprogram Kostnaderna för det skisserade paketet för stråket Märsta-Bålsta hamnar i storleksordning miljoner kronor och för stråket Erikssund-Litslena i storleksordning miljoner kronor. Sammantaget är det en relativt stor investering och därför bör trafiksäkerheten prioriteras med en

9 3 (3) Dnr: RFUL 2014/46 etappindelning med start från Arlanda och västerut. Åtgärderna har bedömts med generella utgångspunkter eftersom lösningarna i de flesta fall ska utvecklas i kommande utredningar. Några slutsatser: Genom att inledningsvis prioritera stråkens regionala funktion och huvudsträckning var det lättare att senare beskriva målbilden och åtgärdsgenereringen kunde därmed begränsas. Studien har pekat ut en rad viktiga insatser som kan genomföras omedelbart. Detta är ett konkret exempel på resultat av workshoparbetet med dem som är verksamma i stråken. Vägtrafikens anspråk genom Sigtuna stad har klarlagts vilket gör det möjligt för kommunen att på ett mer konkret sätt (FÖP) diskutera stadsutvecklingen inom och mellan Sigtuna stad och Märsta.

10 Förbundsstyrelsen Dnr: RFUL 2014/27 Andy Metcalfe Landstinget i Uppsala län. Miljöprogram Arbetsutskottet föreslår att förbundsstyrelsen beslutar att avge yttandet. Ärende I anslutning till varje mandatperiod fastställer landstingsfullmäktige ett miljöprogram för de kommande fyra åren. Framtagningsprocessen initierades i maj 2012 och leddes av en parlamentarisk tillsatt referensgrupp. Programmet omfattar konkreta åtgärdsförslag och kostnadsberäkningar inom tre övergripande områden: - Minskad klimatpåverkan - Hälsosam och giftfri miljö - Hållbar och effektiv resursanvändning, inklusive biologisk mångfald Remissen önskar återkoppling särskilt om två frågor: - Om innehållet är tillräckligt anpassad för landstingets roll och verksamhet - Hur remissinstanser kan bistå landstinget med måluppfyllelse Regionförbundet anser att programmet är välstrukturerat och att det i huvudsak är utformat efter landstingets verksamhet. Regionförbundet har möjlighet att bistå i genomförandet av programmet, utifrån att dess mål i flera avseenden angränsar till förbundets utvecklingsuppdrag. Yttrandet innehåller ett antal synpunkter på programmets innehåll. Miljöprogrammets remisstid löper ut 28 mars I dialog med Marta Fallgren, Miljö- och kemienheten, har förlängd remisstid beviljats till 4 april. Bilagor: Yttrande Miljöprogram för perioden för Landstinget i Uppsala län %20startsida/Milj%c3%b6program% %20Landstinget%20i%20Uppsala%20l%c3%a4n %20Remissversion.pdf 1 (1)

11 Förbundsstyrelsen Dnr: RFUL 2014/27 Andy Metcalfe Dnr CK Landstinget i Uppsala län. Miljöprogram Regionförbundet Uppsala län har erbjudits möjlighet att lämna yttrande över Landstinget i Uppsala läns förslag till Miljöprogram I dialog med Marta Fallgren, Miljö- och kemienheten, har förlängd remisstiden beviljats till 4 april. Regionförbundet anser att initiativen i miljöprogrammet, som omfattar konkreta åtgärdsförslag och kostnadsberäkningar inom tre aktuella områden, är tydliga och ligger väl i linje med ambitionerna inom länets regionala utvecklingsstrategi. Regionförbundet anser att programmet är välstrukturerat och utformat efter landstingets verksamhet. 1 Hur kan regionförbundet hjälpa till så att landstinget uppnår sina miljömål? Önskemål om samarbete i uppfyllandet av miljöutmaningen är helt rätt Klimat- och miljöutmaningen kräver aktiviteter från flera aktörer tillsammans. Regionförbundet kan erbjuda forum för dialog med flera av länets aktörer och tar gärna del av synpunkter från andra remissinstanser som kan hanteras i ett regionalt perspektiv. Regionförbundet har landstingets uppdrag att driva regional utveckling Regionförbundets kansli saknar specifik kompetens inom miljöområdet. Uppdraget att hantera energi, klimat och miljöfrågor i länet vilar i första hand på Länsstyrelsen. Förbundets uppdrag korsar däremot programmets mål; infrastruktur, e-tjänster, sociala frågor och folkhälsa, extern finansiering (nationell och EU) samt verksamhets- och projektstöd till bland andra STUNS Energi, Energikontoret Mälardalen och UIC. I dessa sammanhang är regionförbundet berett att bidra till programmets måluppfyllelse. Förändring kostar Extern finansiering kan krävas i genomförande av flera av programmets åtgärder. Landstingets avsatta medel kan eventuellt växlas upp med annan finansiering. Det är fullt möjligt att centrala delar av flera beskrivna initiativ kan passa in i nationella eller EU-definierade programsatsningar. Regionförbundets kännedom om nationella satsningar och olika EU-program samt även partnersöknätverk kan vara värdefull i detta hänseende. Projekt inriktade mot kunskapsuppbyggnad för byggande och renovering till nära-noll-energihus, beteendeförändring och attitydpåverkan för minskad energianvändning eller utvecklingen av hållbara kollektiv- och stadstrafik beskrivs som stödberättigande i regionens regionalfondsprogram (ERUF). Flera andra program finns. 1 (4)

12 Dnr: RFUL 2014/27 Tiden är knapp till 2020 Programmets vision att landstinget ska vara fossilbränslefritt till år 2020 (sidan 4) är lovvärd. Programmet löper mellan 2015 och För att få full kraft i genomförandet under hela perioden bedömer regionförbundet att även tiden efter 2018 bör planeras i närtid. Regionförbundet deltar gärna i denna dialog. 2 Är innehållet tillräckligt anpassat för landstinget och på relevant nivå för att på utmanande sätt bidra till en ekologisk hållbar utveckling och en god hälsa? Programmets regionala sammanhang är viktigt Programmet utgår från en bred omvärldsanalys och tar höjd för bland annat EUs nio miljömål och de 16 nationella miljökvalitetsmålen (sidan 29 och 30). Regionförbundet anser att programmet med fördel kan kopplas till andra länsbaserade strategidokument samt pågående miljösatsningar i länet. Exempelvis har länsstyrelsen tagit fram ett flertal relaterade dokument för länets räkning; klimatoch sårbarhetsanalys, regionalt övervakningsprogram samt klimat- och energistrategi. Länets regionala utvecklingsstrategi (RUS) omfattar också en del miljömål; fossilfria offentliga trafikoch transportsystem, noll nettoutsläpp av växthusgaser. Identifierade satsningar i andra regionala dokument kan skapa ett sammanhang som underlättar mobilisering av landstingets egna miljöprogram. Dessutom pågår stora satsningar på biodrivmedel inom Biogas Öst. Basvärden är nödvändiga Programmet har tagit fram ett antal siffersatta mål. För att dessa ska kunna följas upp bör tydliga och avgränsade basvärden tas fram. Regionförbundet rekommendera att dessa, där det anses lämpligt, tas fram och kommuniceras med flera aktörer i länet för att skapa ett brett sammanhang och deltagande för måluppfyllelse. Det är positivt att hälsoeffektanalyser kopplas till varje målområde, men dessa skulle kunna ges större tyngd genom att kompletteras med siffersatta hälsoeffekter och samhällsekonomiska kostnader/vinster av hälsoeffekter. Transporter och närproducerat Avsnittet 3.1 om Transporter (sidan 5) kan breddas med tydligare mål gällande relationer till entreprenad. Frågan berörs delvis i avsnitt 4.3 (sidan 17) men då i form av upphandling av kravmärkta livsmedel och textilier. Miljömål i relation till entreprenad i allmänhet skulle även kunna omfatta närproducerade eller närhanterade varor och tjänster eller genomförande av exempelvis miljövänlig snöröjning (eko-körning, rutplanering eller maskinstandard) osv. Även om programmet omfattar landstingets egen verksamhet kan det med fördel relateras till övriga mål som landstingets verksamhet påverkar. Till exempel bör kollektivtrafikmyndighetens målsättning om fördubblat kollektivtrafikresande kunna bidra till målet om minskad klimatpåverkan. Det kan också vara så att något eller några av de mål som preciseras i miljöprogrammet påverkar möjligheterna att uppnå ett fördubblat resande. 2 (4)

13 Dnr: RFUL 2014/27 Utvecklingen av distansmöten bör uppmuntras. Det ger stora miljövinster och bidrar till en bättre dialog mellan specialistsjukvården på Akademiska sjukhuset och länets vårdinstanser. Ett miljömål som kan övervägas avser tillgång till och rutiner för distansmötesmöjlighet bland samtliga strategiska vårdinstanser i länet. Innovation Akademiska kan vara en drivkraft Måluppfyllelse för bland annat Förbrukningsmaterial 3.3 och Avfall 5.2 påverkas mycket av hur landstingsanställda arbetar. Satsningen Innovation Akademiska, med delmål att göra anställda inom landstinget mer innovativa, kan med fördel användas för att uppmuntra 400 innovativa miljöombud (sidan 26) att bidra till måluppfyllelse. Upphandling är av centralt värde Att landstinget agerat målmedvetet i flera år med upphandlingsrutiner är mycket bra. Programmet identifierar att landstinget påverkar sin omgivning (sidan 19). Förbundet anser att dialogen mellan landstingets respektive kommunernas upphandlingsenheter är en styrka. Genom denna kan landstingets erfarenheter, i synnerhet vad gäller hälsofarliga ämnen, spridas till fler aktörer. Rengöring är inte bara en fråga för landstinget Att upp till 26 procent av antibiotikautsläppen (sidan 12) och även tungmetaller och dioxiner (sidan 23) sker vid sjukhus betyder att rengöringsarbetet är synnerligen viktigt att hantera. Utvecklingsarbetet och åtgärder i denna fråga kan med fördel spridas till andra organisationer i regionen som på liknande sätt kan åtgärda utsläppen från t.ex. reningsverk, större skolor eller äldreboenden där läkemedelsutsläppen också lär vara mer koncentrerade. En bred innovationsupphandling kunde vara värdefull för flera offentliga organisationer och regionens innovativa företag. Miljöförändring kräver långsiktiga processer Miljöanpassningen av fastigheter 5.1 (sidan 20) är en långsiktig process. Det identifierade målet att miljöklassificera byggprojekt mellan är mycket bra. I detta sammanhang är det viktigt att hålla i minnet att en stor del av EU:s regionalfondsmedel innevarande programperiod kommer att gå till insatser för en koldioxidsnål ekonomi. I Östra Mellansverige kommer exempelvis 90 miljoner kronor att avsättas till åtgärder som bland annat syftar till att stödja energieffektivitet, smart energihantering och användning av förnybar energi inom offentliga infrastrukturer och byggnader. Även hållbar stadsutveckling är ett utpekat område i EU:s regionalfondsprogram. De stora om- och tillbyggnader som planeras inom Akademiska sjukhusets område skulle på ett påtagligt sätt kunna bidra till ett hållbart stadsbyggande m 2 solcellsanläggningar Regionförbundet anser att landstingets vilja att visa vägen mot egen energiproduktion är lovvärt. Det befintliga samarbetet landstinget har med STUNS Energi är mycket bra. Det är viktigt att landstinget agerar som en förebild i samhällets övergång till en koldioxidsnålekonomi. Därför är landstingets samarbete med innovatörer och utvecklingsorganisationer mycket angeläget som 3 (4)

14 Dnr: RFUL 2014/27 drivkraft för nyföretagandet i regionen. De medel som avsatts för forskning och utveckling av solel (sidan 9) bör noggrant följas för att värdera följdeffekterna av satsning på marknaden. REGIONFÖRBUNDET UPPSALA LÄN Cecilia Forss Förbundsstyrelsens ordförande Catharina Blom Regiondirektör 4 (4)

15 Förbundsstyrelsen Dnr: RFUL 2014/38 Caroline Quistberg Trafikverket. Förslag till nya hastighetsföreskrifter för väg 600, Uppsala län Arbetsutskottet föreslår att förbundsstyrelsen beslutar att avge yttrandet. Ärende En remiss har inkommit från Trafikverket Region Öst med förslag till nya hastighetsföreskrifter för väg 600 i Uppsala län. Föreskrifterna föreslås träda i kraft den 2 juni. Remissvar skall skickas in senast 7 april. Väg 600 i Uppsala län sträcker sig mellan väg 55 i Uppsala och väg 291 i Mehedeby. Fram till år 2007 utgjorde sträckan en del av väg E4 genom Uppsala län. Idag är väg 600 en länsväg med regional betydelse och betydligt lägre trafikflöden. De lokala trafikföreskrifterna om högsta tillåtna hastighet på väg 600 finns kvar sedan vägen var E4. Av misstag har dock de föreskrifter som reglerade de högsta tillåtna hastigheterna på dåvarande E4 upphävts och några nya föreskrifter har aldrig blivit beslutade. Syftet med detta förslag är därför att ta fram gällande hastighetsföreskrifter för väg 600 och samtidigt anpassa dessa till vägens nuvarande funktion, trafikflöden och standard. Regionförbundet tillstyrker Trafikverkets förslag. Ärendet har behandlats av beredningen för trafik- och samhällsplanering 7 mars och arbetsutskottet 21 mars. Bilagor: Yttrande Sammanfattning 1 (1)

16 Förbundsstyrelsen Dnr: RFUL 2014/38 Caroline Quistberg Trafikverket Trafikverket. Förslag till nya hastighetsföreskrifter för väg 600, Uppsala län Regionförbundet har beretts möjlighet att yttra sig över Trafikverkets förslag till nya hastighetsföreskrifter längs tre olika delsträckor av väg 600 i Uppsala län. Regionförbundet har inget att invända mot föreslagna hastighetsbegränsningar. Föreslagna hastigheter är väl anpassade till vägens nuvarande funktion, utformning samt de trafikmängder som idag råder längs de olika delsträckorna. REGIONFÖRBUNDET UPPSALA LÄN Cecilia Forss Förbundsstyrelsens ordförande Catharina Blom Regiondirektör Besöksadress Kungsgatan 41 Telefon E-post Org. nr Postadress Box 1843, Uppsala Fax Hemsida Postgiro

17 Förbundsstyrelsen Dnr: RFUL 2014/38 Caroline Quistberg Trafikverket. Förslag till nya hastighetsföreskrifter för väg 600, Uppsala län. Sammanfattning Bakgrund och syfte Väg 600 i Uppsala län sträcker sig mellan väg 55 i Uppsala och väg 291 i Mehedeby. Fram till år 2007 utgjorde sträckan en del av väg E4 genom Uppsala län. Idag är väg 600 en länsväg med regional betydelse och betydligt lägre trafikflöden. De lokala trafikföreskrifterna om högsta tillåtna hastighet på väg 600 finns kvar sedan vägen var E4. Av misstag har dock de föreskrifter som reglerade de högsta tillåtna hastigheterna på dåvarande E4 upphävts och några nya föreskrifter har aldrig blivit beslutade. Syftet med detta förslag är därför att ta fram gällande hastighetsföreskrifter för väg 600 och samtidigt anpassa dessa till vägens nuvarande funktion, trafikflöden och standard. Förslag och motivering Trafikverket föreslår följande hastighetsbegränsningar för väg 600 i Uppsala län: För delsträcka 1 mellan väg 55 Uppsala och väg 714 Läby föreslås 80 km/tim. För delsträcka 2 mellan väg 714 Läby och 200 meter söder om väg 757 Mehedeby föreslås 90 km/tim. För delsträcka 3 mellan 200 meter söder om väg 757 Mehedeby och väg 291 Mehedeby föreslås 70 km/tim. Delsträcka 1 är 13 m bred och mittlinjen är räfflad mellan Uppsala och Björklinge. Sträckan som är prioriterad för kollektiv- och pendlingstrafik är till stor del en raksträcka som löper genom ett öppet jordbrukslandskap. Trafikmängderna varierar från ca 8200 fordon per dygn på den södra delen närmast Uppsala till ca 2200 fordon per dygn på den norra delen. Sidoområdenas standard är god och uppfyller säkerhetskraven för 80 km/tim. Busshållplatserna är utbyggda och automatiska trafiksäkerhetskameror finns på sträckan. Inga åtgärder för ombyggnad till en högre hastighetsstandard är planerade och då delsträckan saknar mittseparering föreslås en sänkt hastighetsgräns från 90 till 80 km/tim. Delsträcka 2 är i huvudsak 13 meter bred, men smalnar på kortare sträckor av till ca 8 meter och mittlinjen är inte räfflad. Sträckan löper omväxlande genom skogslandskap Besöksadress Kungsgatan 41 Telefon E-post Org. nr Postadress Box 1843, Uppsala Fax Hemsida Postgiro

18 Dnr: RFUL 2014/38 och öppna jordbrukslandskap. Jämfört med delsträcka 1 är trafikmängderna små. Vid Månkarbo är flödet ca 1900 fordon per dygn, men i övrigt ligger det runt 500 fordon per dygn. Sidoområdenas säkerhetsstandard är god och inga åtgärder för ombyggnad till en högre hastighetsstandard är planerade. De små trafikflödena medger undantag för kravet på mötesseparering. Mot bakgrund av det föreslås att 90 km/tim behålls tills vidare. Delsträcka 3 är ca 7 meter bred och trafikflödet är ca 650 fordon per dygn. På delar av sträckan finns vägbelysning och gångbana. Sidoområdenas säkerhetsstandard är god. Sträckan går huvudsakligen genom tättbebyggt område där den högsta tillåtna hastigheten är 50 km/tim. Norr och söder om det tättbebyggda området finns två kortare sträckor där hastigheten föreslås bli 70 km/tim. Alternativa lösningar Väg 600 är idag skyltad med 90 km/tim, men saknar beslutade föreskrifter som styrker detta. Alternativet till att Trafikverket beslutar nya föreskrifter enligt de redovisade förslagen är att vägen i sin helhet skyltas om till bashastigheten 70 km/tim. Det är den högsta tillåtna hastigheten som ska gälla om inget annat beslutats. Konsekvenser av förslaget Förslaget bedöms ge positiva effekter på säkerhet och miljö. Samtidigt bedöms förslaget ge marginellt negativa effekter på tillgängligheten. 2 (3)

19 Dnr: RFUL 2014/38 Karta över aktuella sträckor Delsträcka 3 Delsträcka 2 Delsträcka 1 3 (3)

20 Förbundsstyrelsen Dnr: RFUL 2012/ Christina Dahlmann Intern kontrollplan 2014 Arbetsutskottet föreslår att förbundsstyrelsen beslutar att fastställa intern kontrollplan för Ärende Den interna kontrollplanen identifierar två riskområden. Ett område handlar om hanteringen av de externa projekten till vilket riktlinjer arbetades fram under Ett nytt riskområde har lagts till; minskade intäkter till den externt finansierade verksamheten. Uppföljningen av 2013 års interna kontroll har gjorts i årsredovisningen. Den interna kontrollen bedöms som god. En intern kontrollplan för 2014 ska fastställas. Ordförande yrkar att ytterligare ett riskområde ska läggas till; felaktigt utbetalda fakturor. Arbetsutskottet bifaller yrkandet. Bilaga: Förslag till intern kontrollplan (1)

21 Reglemente för den interna kontrollen Syftet med den interna kontrollen är att säkra att ändamålsenlig och effektiv verksamhet bedrivs att den ekonomiska rapporteringen är ändamålsenlig att lagar, förordningar och interna policydokument efterlevs Organisation för den interna kontrollen Förbundsstyrelsen Förbundsstyrelsen har ansvaret för att tillse att det finns en god intern kontroll. I detta ligger ett ansvar för att en intern kontrollplan fastställs varje år. Regiondirektören Regiondirektören svarar för att konkreta regler, anvisningar och policies utformas så att en intern kontroll kan upprätthållas Regiondirektören ska rapportera resultatet av uppföljningen av den interna kontrollen till förbundsstyrelsen. Rapporten ska samtidigt skickas till förbundets revisorer. Enhetschefer Enhetscheferna ansvarar för att arbetsmetoderna bidrar till en god intern kontroll. Samtliga anställda är skyldiga att följa antagna regler och anvisningar. Avvikelser ska rapporteras skriftligt till regiondirektören Övriga anställda Alla anställda är skyldiga att följa anvisningar och rutiner i sin arbetsutövning

Förbundsstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde

Förbundsstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde 2014 03 10 Förbundsstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde Förbundsstyrelsens sammanträde föregås av ägarsamråd med samordningsförbundet kl 8 9, samt medlemssamråd om medlemsavgift 2015 kl 9 10.

Läs mer

ÖMS Regionalfonden 2014-2020 ÖMS operativa program för regionalfonden

ÖMS Regionalfonden 2014-2020 ÖMS operativa program för regionalfonden ÖMS operativa program för regionalfonden Östra Mellansverige består av Uppsala, Örebro, Sörmland, Västmanland och Östergötlands län Beslutat i december 2014 Bygger på regionala prioriteringar gjorda i

Läs mer

160 miljoner i EU stöd till tolv projekt i Östra Mellansverige

160 miljoner i EU stöd till tolv projekt i Östra Mellansverige Strukturfondspartnerskapet Östra Mellansverige PRESSINFORMATION Datum 10 juni 2015 Dnr Till media i Uppsala, Örebro, Södermanland, Västmanland och Östergötlands län 160 miljoner i EU stöd till tolv projekt

Läs mer

Förbundsordning 2011-01-01

Förbundsordning 2011-01-01 1 Förbundsordning 2011-01-01 2 FÖRBUNDSORDNING för Regionförbundet Uppsala län Fr.o.m. 2003-01-01 Reviderad 2004-07-01; 2005-07-01; 2007-01-01; 2011-01-01 Förbundet är ett Kommunalförbund enligt Kommunallagen

Läs mer

Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland

Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland Uppdaterad: 5 juni 2013 Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland Vägstandarden på E20 Vilka sträckor på E20 är fortfarande ännu inte utbyggda? Totalt handlar det om fem etapper eller ungefär 80 kilometer

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Riktlinjer för internationellt engagemang 2011-2014 2 Riktlinjer för internationellt engagemang Inledning Landstingsfullmäktige antog i juni 2003 en policy för Örebro

Läs mer

Potter för statlig medfinansiering i länstransportplanen. Omdisponering Bilaga

Potter för statlig medfinansiering i länstransportplanen. Omdisponering Bilaga Förbundsfullmäktige 2013-04-25 2012-04-11 Föredragningslista 1. Öppnande 2. Upprop 3. Val av protokollsjusterare 4. Fastställande av föredragningslistan 5. Anmälan av eventuella frågor 6. Anmälan av nya

Läs mer

Det här är regionförbundet örebro

Det här är regionförbundet örebro Det här är regionförbundet örebro BORLÄNGE LJUSNARSBERG Tolv kommuner i hjärtat av Sverige Våra medlemmar är Örebro läns landsting och kommunerna Askersund, Degerfors, Hallsberg, Hällefors, Karlskoga,

Läs mer

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-10-20 Dnr Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut Bakgrund Regionstyrelsen beslöt vid sammanträdet 2013-02-14 att tillsätta en beredning för kompetensfrågor

Läs mer

Förbundsstyrelsen kallas till sammanträde

Förbundsstyrelsen kallas till sammanträde 2015 03 09 Förbundsstyrelsen kallas till sammanträde Tid: Torsdagen den 19 mars kl 10 12 (förbundsstyrelsens möte inleds med lunch den 18 mars, se bifogat program för hela mötet) Plats: Odalgården Den

Läs mer

Tjänstemannaberedning Kommun och Landsting i Uppsala län Protokoll från mötet 2012-09-21

Tjänstemannaberedning Kommun och Landsting i Uppsala län Protokoll från mötet 2012-09-21 Monica Jonsson Vård- och omsorgstrateg Regionförbundet 018-182109, 0703-402109 monica.jonsson@regionuppsala.se Tjänstemannaberedning Kommun och Landsting i Uppsala län Protokoll från mötet 2012-09-21 Närvarande:

Läs mer

att godkänna samarbetsavtal mellan NyföretagarCentrum Uppsala och Uppsala kommun enligt bilaga.

att godkänna samarbetsavtal mellan NyföretagarCentrum Uppsala och Uppsala kommun enligt bilaga. KS 17 26 nov 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Ingeberg Lars Linder Cecilia Datum 2014-10-29 Diarienummer KSN-2014-1136 Kommunstyrelsen Nyföretagarcentrum-samarbetsavtal Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Från Arjeplog till Malmö Bildades 2009 Finns på 9 orter Drygt 370 medarbetare Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Bättre förutsättningar för företagande Attraktiva regionala miljöer

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

xstockholms läns landsting i (4)

xstockholms läns landsting i (4) xstockholms läns landsting i (4) Tillväxt- och regionplaneförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE Handläggare: Anders Wilandson Tillväxt- och regionplanenämnden Förslag till ny översiktsplan och innerstadsstrategi

Läs mer

Regional cykelplan för Uppsala län

Regional cykelplan för Uppsala län 2010-10-14 Dnr: RFUL 2010/66 Regional cykelplan för Uppsala län Besöksadress Kungsgatan 41 Telefon 018-18 21 00 E-post info@regionuppsala.se Org. nr 222 000-1511 Postadress Box 1843, 751 48 Uppsala Fax

Läs mer

Principerna för finansiering av infrastruktur behöver utvecklas

Principerna för finansiering av infrastruktur behöver utvecklas SKRIVELSE Vårt dnr: 2014-06-30 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Cecilia Mårtensson Regeringen 103 33 Stockholm Principerna för finansiering av infrastruktur behöver utvecklas Det finns stora

Läs mer

SKRIVELSE 2013-06-05. att uppdra åt landstingsdirektören att svara för att landstingets medverkan sker i enlighet med länsstyrelsens redovisning.

SKRIVELSE 2013-06-05. att uppdra åt landstingsdirektören att svara för att landstingets medverkan sker i enlighet med länsstyrelsens redovisning. Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2013-06-05 LS 1305-0691 Landstingsstyrelsen landstin&sstyr&se* 13*18 00020 Inriktning kommande strukturfondsprogram Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Framtidens infrastruktur och resande i Örebroregionen

Framtidens infrastruktur och resande i Örebroregionen Framtidens infrastruktur och resande i Örebroregionen NTF 2 oktober 2007 Regiondirektör Magnus Persson Regionförbundet Örebro Länets tolv kommuner och landstinget Start 1 jan 2006 1 jan 2007 övertog samordningsansvaret

Läs mer

Synpunkter på Trafikverkets arbete med åtgärdsvalsstudier

Synpunkter på Trafikverkets arbete med åtgärdsvalsstudier 1 (6) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Elin Forsberg Tel: 010-698 11 10 elin.forsberg @naturvardsverket.se 2013-02-28 Dnr NV-12817-11 Trafikverket Synpunkter på Trafikverkets arbete med åtgärdsvalsstudier

Läs mer

Framtida arbete med Regionalt utvecklingsprogram (RUP) - när regionkommun bildats i Västmanland

Framtida arbete med Regionalt utvecklingsprogram (RUP) - när regionkommun bildats i Västmanland 1 (9) 1 BAKGRUND 1.1 Förordningen om regionalt tillväxtarbete Detta dokument beskriver hur den framtida regionkommunen i Västmanland kan hantera det styrande strategidokumentet Regionalt utvecklingsprogram

Läs mer

Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland

Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland 1(8) Landstingsstyrelsen Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland Inledning Regionfrågan har diskuterats under lång tid i Sverige och i Östergötland. I mars 2008 undertecknade partidistrikten

Läs mer

Länsplan för Västmanland Tema möte 30 mars

Länsplan för Västmanland Tema möte 30 mars Länsplan för Västmanland Tema möte 30 mars Länsplan för Västmanland Styrkor och fördelar Utmaningar Detta gör vi! Länsplan för Västmanland Utvärdering av RUP Omvärldsbeskrivning Tre prioriterade områden

Läs mer

0 i' ' : 2014-01- 21. Yttrande över RUFS 2010 - Underlag för att bedöma aktualitet och användbarhet (KSKF/2013:491) Beslut.

0 i' ' : 2014-01- 21. Yttrande över RUFS 2010 - Underlag för att bedöma aktualitet och användbarhet (KSKF/2013:491) Beslut. Eskilstuna kommun Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2014-01-14 Ankom Stockholms läns landsting 2014-01- 21 Dnr., 0 i' ' : Sida 1(2) 24 Yttrande över RUFS 2010 - Underlag för att bedöma

Läs mer

Förslag till föredragningslista Arbetsutskottet

Förslag till föredragningslista Arbetsutskottet Handläggare Carin Lilliehöök 023-77 70 81 carin.lilliehook@regiondalarna.se Föredragningslista Sammanträdesdatum 2014-12-10 Sida 1(5) Till Arbetsutskottets ledamöter Direktionens övriga ledamöter och ersättare

Läs mer

Ägardirektiv ALMI Företagspartner Stockholm Sörmland AB

Ägardirektiv ALMI Företagspartner Stockholm Sörmland AB 1 (2) Landstingsstyrelsens förvaltning Tillväxt, miljö och regionplanering TJÄNSTEUTLÅTANDE 2012-10-29 LS 1209-1261 Handläggare: Roland Engkvist Landstingsstyrelsens arbetsutskott Ägardirektiv ALMI Företagspartner

Läs mer

Trafikförvaltningens arbete med underlag och utredningar inför och under Sverigeförhandlingen

Trafikförvaltningens arbete med underlag och utredningar inför och under Sverigeförhandlingen 1(6) Handläggare Jens Plambeck 08-686 1651 jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2015-06-02, punkt 27 Trafikförvaltningens arbete med underlag och utredningar inför och under Sverigeförhandlingen Ärendebeskrivning

Läs mer

Europas mest attraktiva kunskapsregion. Plan för att positionera Uppsalaregionen i Europa

Europas mest attraktiva kunskapsregion. Plan för att positionera Uppsalaregionen i Europa Förbundsstyrelsen 2013-02-28 2013-02-14 Dnr: RFUL 2013/52 Maria Didi 018-18 21 02 Europas mest attraktiva kunskapsregion. Plan för att positionera Uppsalaregionen i Europa Inledning Regionförbundets plan

Läs mer

-Länsstyrelsen i Västernorrlands län för området Mellersta Norrland, -Länsstyrelsen i Stockholms län för området Stockholm,

-Länsstyrelsen i Västernorrlands län för området Mellersta Norrland, -Länsstyrelsen i Stockholms län för området Stockholm, ,!?T~ REGERINGEN Näringsdepartementet Regeringsbeslut 14 2013-01-31 Länsstyrelsen i Västernorrlands län 871 86 Härnösand N2013/571/RT N2012/ 5447/ RT Uppdrag respektive erbjudande i fråga om målet för

Läs mer

Tjänstemannaberedning Kommun och Landsting i Uppsala län Protokoll från mötet 2012-11-16

Tjänstemannaberedning Kommun och Landsting i Uppsala län Protokoll från mötet 2012-11-16 Monica Jonsson Vård- och omsorgstrateg Regionförbundet 018-182109, 0703-402109 monica.jonsson@regionuppsala.se Tjänstemannaberedning Kommun och Landsting i Uppsala län Protokoll från mötet 2012-11-16 Närvarande:

Läs mer

Kallelse till förbundsfullmäktige

Kallelse till förbundsfullmäktige 2013-11-21 Dnr: RFUL 2013/ Kallelse till förbundsfullmäktige Tid: Torsdagen den 5 december kl 10.30-12 (Observera tiden!) Plats: Uppsala Konsert och Kongress, sal C På eftermiddagen bjuds in fullmäktiges

Läs mer

Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen (RUFS 2010) samrådsförslag - yttrande

Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen (RUFS 2010) samrådsförslag - yttrande 2008-11-06 Dnr CK2008-0242 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Anders Edström 018-611 61 87 anders.u.edstrom@lul.se Stockholms läns landsting Regionplane- och trafikkontoret Box 4414 102 69 STOCKHOLM Regional

Läs mer

Överenskommelse. innovationsupphandling

Överenskommelse. innovationsupphandling Överenskommelse mellan Konkurrensverket och VINNOVA om innovationsupphandling 2014-05-27 1 (6) Inledning Konkurrensverket och VINNOVA har uppdrag och verksamhetsområden som är viktiga för innovationsupphandling.

Läs mer

Innovationskraft Stockholm Hur gör vi Stockholm mer innovativt?

Innovationskraft Stockholm Hur gör vi Stockholm mer innovativt? Tillväxt, miljö och regionplanering Innovationskraft Stockholm Hur gör vi Stockholm mer innovativt? 9.00-10.15 Charlotte Hansson, TMR hälsar välkommen Stockholmsregionens innovationsförmåga regionens styrkor

Läs mer

Årsredovisning för Regionförbundet Uppsala län antogs av Förbundsfullmäktige den 22 april 2015

Årsredovisning för Regionförbundet Uppsala län antogs av Förbundsfullmäktige den 22 april 2015 Årsredovisning 2014 Årsredovisning för Regionförbundet Uppsala län antogs av Förbundsfullmäktige den 22 april 2015 Omslagsbild: Örnen (lat. Aquila) är Upplands landskapsstjärnbild. Den finns på norra stjärnhimlen

Läs mer

Beslut om Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Östergötland AB

Beslut om Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Östergötland AB BESLUTSUNDERLAG 1/2 Kompetensförsörjning och företagande Malin Thunborg 2015-07-06 Dnr: RUN 2015-257 Beslut om Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Östergötland AB Region Östergötland och den nationella

Läs mer

Förslag till föredragningslista Direktion

Förslag till föredragningslista Direktion Handläggare Carin Lilliehöök 023-77 70 81 carin.lilliehook@regiondalarna.se Föredragningslista Sammanträdesdatum 2015-03-27 Sida 1(6) Till Direktionens ledamöter Ersättare för kännedom Förslag till föredragningslista

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan 2013 Länsturismen Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan för Turismfunktionen vid VKL 2013 Bakgrund Turismfunktionen har sedan 2006 arbetat på uppdrag av föreningens medlemmar i nära

Läs mer

Samordning av Dalslandskommunernas klimatinsatser 2015-2018

Samordning av Dalslandskommunernas klimatinsatser 2015-2018 DALS-EDS KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE Kommunledningskontoret Datum: 2015-09-07 Christian Nilsson D.nr: Samordning av Dalslandskommunernas klimatinsatser 2015-2018 Bakgrund Det särskilda energieffektiviseringsstöd

Läs mer

Samverkansnämnden Uppsala Örebro regionen

Samverkansnämnden Uppsala Örebro regionen Samverkansnämnden Uppsala Örebro regionen En samgranskning mellan revisionskollegier inom regionen Revisionsrapport Februari 2011 Hans Gåsste Lars-Åke Ullström Innehållsförteckning Sammanfattning... 3

Läs mer

Finansiering av energi- och klimatprojekt; ansökan från Förbundet Agenda 21

Finansiering av energi- och klimatprojekt; ansökan från Förbundet Agenda 21 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOn 5(24) Sammanträdesdatum 2012-05-02 110 Finansiering av energi- och klimatprojekt; ansökan från Förbundet Agenda 21 Dnr 2012/90 INLEDNING Förbundet Agenda

Läs mer

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer

Direktiv för regionstyrelsens kompetensberedning 2015-2018

Direktiv för regionstyrelsens kompetensberedning 2015-2018 D a t u m D n r 2015-01-15 15-001 Regionstyrelsen Direktiv för regionstyrelsens kompetensberedning 2015-2018 Bakgrund Människors kunnande och kraft bygger Sörmland. En bättre matchning mellan arbetsgivarnas

Läs mer

Bakgrund till ReDA i Jönköpings län

Bakgrund till ReDA i Jönköpings län Bakgrund till ReDA i Jönköpings län Jönköpings län ska bli en region som präglas av högt IT-användande som gynnar en hållbar utveckling. Regionförbundet, Landstinget och Länsstyrelsen i Jönköpings län

Läs mer

Kommunens arbete med EU-projekt

Kommunens arbete med EU-projekt www.pwc.se Förstudie Tobias Bjöörn, Certifierad kommunal revisor Tilda Lindell 22 maj 24 Kommunens arbete med EUprojekt Trosa kommun Förstudie kommunens arbete med EUprojekt 22 maj 24 Förstudie kommunens

Läs mer

Tack så mycket för att ni anordnar denna viktiga konferens.

Tack så mycket för att ni anordnar denna viktiga konferens. Förslag till inledande tal med rubriken Regeringens plan för klimatanpassning vid konferensen Klimatanpassning Sverige 2015 den 23 september 2015. Temat för konferensen är Vem betalar, vem genomför och

Läs mer

Sandra Lindeskog. Kompetenssamverkan Skåne

Sandra Lindeskog. Kompetenssamverkan Skåne Sandra Lindeskog Kompetenssamverkan Skåne Regeringsuppdraget Regeringsuppdrag till Region Skåne i januari 2010: Ökad kunskap och översikt inom kompetensförsörjnings- och utbildningsområdet Samordning av

Läs mer

Ärenden. 1. Öppnande

Ärenden. 1. Öppnande 2014 01 17 Förbundsstyrelsen kallar till sammanträde Tid: Fredag den 24 januari kl 9.30 Plats: Clarion Hotel Gillet, Uppsala Ärenden 1. Öppnande 2. Protokollsjusterare 3. Föredragningslista Uppländsk Drivkraft

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 25: Svagheter i stödsystem och finansiering Ytterligare en aspekt som betonades är att kvinnor

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Annika Westerberg Tillväxtverket

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Annika Westerberg Tillväxtverket Annika Westerberg Tillväxtverket 1 2 5 Nio program i Sverige Åtta regionala strukturfondsprogram Ett nationellt regionalfondsprogram 23 Fyra Insatsområden 1. Att stärka forskning, teknisk utveckling och

Läs mer

Förslag till föredragningslista Arbetsutskottet

Förslag till föredragningslista Arbetsutskottet Handläggare Carin Lilliehöök 023-77 70 81 carin.lilliehook@regiondalarna.se Uppdaterad Föredragningslista Sammanträdesdatum 2015-03-11 Sida 1(5) Till Arbetsutskottets ledamöter Direktionens övriga ledamöter

Läs mer

Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning Norra Mellansverige 2014-2020

Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning Norra Mellansverige 2014-2020 Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning Norra Mellansverige 2014-2020 Programförslag Att tänka på / nyheter 2014-11-06 1 Senaste nytt! Programbeslut 15 dec. 2014??

Läs mer

Vad är Entrepreneur Sthlm? Varför?

Vad är Entrepreneur Sthlm? Varför? Vad är Entrepreneur Sthlm? Entrepreneur Sthlm är ett gemensamt initiativ av Länsstyrelsen i Stockholms län, ALMI Företagspartner Stockholm, Innovationsbron och Stockholm Business Region Development. Satsningen

Läs mer

Detta avtal reglerar samverkan mellan parterna om kommunal energi- och klimatrådgivning (EKR) under perioden 2015 2017.

Detta avtal reglerar samverkan mellan parterna om kommunal energi- och klimatrådgivning (EKR) under perioden 2015 2017. AVTAL 2014-11-??? Dnr 2014/?? Samarbetsavtal avseende Kommunal Energioch klimatrådgivning mellan kommunerna i Stockholms län, Håbo kommun (Uppsala län), samt Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) 1 PARTER

Läs mer

Överenskommelse för vårt arbete med integration och etablering i Uppsala län

Överenskommelse för vårt arbete med integration och etablering i Uppsala län Överenskommelse för vårt arbete med integration och etablering i Uppsala län Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommunerna i Uppsala län, Landstinget, Länsstyrelsen, Migrationsverket, Uppsala universitet

Läs mer

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 Det välkomnande Sörmland - en attraktiv och tillgänglig destination i närheten av Stockholms storstadsområde Foto: Parken Zoo Vision och mål för

Läs mer

Fullmäktigesalen i Harmånger. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen i Harmånger. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen i Harmånger. Tid: Måndag 24 september 2012 kl. 18:00. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare

Läs mer

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12 12 1 (6) Projektmodell Projektmodell Projektmodell... 1 1. Riktlinjer projektmodell... 1 2. Projektförutsättningar... 2 2.1 Uppdragsgivaren... 2 2.2 Direktiv... 2 2.3 Förstudie... 2 2.4 Beslut... 2 2.5

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Att bygga regional kapacitet Den Europeiska regionala utvecklingsfonden Märtha Puranen, programchef Madelen Nilsson, handläggare 2 Förvaltande myndigheter - Tillväxtverket (8+1 Regionalfondsprogram,

Läs mer

Nu bildar vi nya Region Örebro län

Nu bildar vi nya Region Örebro län Nu bildar vi nya Region Örebro län LJUSNARSBERG HÄLLEFORS Bra ska bli bättre med ny regionorganisation KARLSTAD 50 LINDESBERG NORA KARLSKOGA E18 ÖREBRO DEGERFORS LEKEBERG KUMLA LAXÅ HALLSBERG ASKERSUND

Läs mer

Ägardirektiv ALMI Företagspartner i Stockholm Sörmland

Ägardirektiv ALMI Företagspartner i Stockholm Sörmland Stockholms läns landsting Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2012-11-28 i (i) LS 1209-1261 Landstingsstyrelsen LANDSTINGSSTYRELSEN 1 2 *12-1 1 00 009 - Ägardirektiv ALMI Företagspartner i Stockholm Sörmland

Läs mer

Förslag till föredragningslista Direktion

Förslag till föredragningslista Direktion Handläggare Carin Lilliehöök 023-77 70 81 carin.lilliehook@regiondalarna.se Föredragningslista Sammanträdesdatum 2015-09-23 Sida 1(7) Till Direktionens ledamöter Ersättare för kännedom Förslag till föredragningslista

Läs mer

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet Regionstyrelsen Lennart Svensson Utvecklare 040-623 97 45 Lennart.R.Svensson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-06-16 Dnr 1501816 1 (5) Regionstyrelsen s medverkan i utvecklingen av Mobilområdet i Skåne

Läs mer

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland 2013 Innehåll 1. Bakgrund och uppdrag... 2 2. Varför en lärandeplan för tillväxtarbetet i Halland?... 2 3. Utgångsläget... 3 4. Förutsättningar

Läs mer

1(8) Verksamhetsplan 2015. Antagen vid årsmöte 1 april 2015

1(8) Verksamhetsplan 2015. Antagen vid årsmöte 1 april 2015 1(8) Verksamhetsplan 2015 Antagen vid årsmöte 1 april 2015 2(8) Föreningens ändamål Företag i Samverkan i Östhammars kommun har enligt stadgarna som ändamål att främja en god samverkan mellan de ideella

Läs mer

EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö

EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö Enheten för regional tillväxt Energikontor Värmland Dag Hallén 11 tematiska mål 1. Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation. 2. Öka

Läs mer

Regionstyrelsen 2010-05-07

Regionstyrelsen 2010-05-07 2010-05-07 kl 10.00 14.00, Förvaltningshuset, Ljusdal Per-Olof Svensson, ordförande Ann-Margret Knapp, 2:e v ordförande Carina Blank Sven-Åke Thoresen Marit Holmstrand Peter Kärnström Evy Degerman Stig

Läs mer

Samarbetsavtal angående utvecklingsinsatser i Oskarshamns och Östhammars kommuner i anslutning till genomförandet av det svenska kärnavfallsprogrammet

Samarbetsavtal angående utvecklingsinsatser i Oskarshamns och Östhammars kommuner i anslutning till genomförandet av det svenska kärnavfallsprogrammet 1 Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB), Vattenfall AB, E.ON Kärnkraft Sverige AB, Forsmark Kraftgrupp AB, OKG Aktiebolag och Oskarshamns och Östhammars kommuner har idag träffat följande Samarbetsavtal

Läs mer

Projektdirektiv för energieffektivisering i Katrineholms kommun

Projektdirektiv för energieffektivisering i Katrineholms kommun MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN Kommunstyrelsens handling nr 13/2010 Vår handläggare Ert datum Er beteckning Energi och klimatsamordnare Direkttfn 57083 1 (6) Projektdirektiv för energieffektivisering i

Läs mer

Länsplan för regional transportinfrastruktur i Uppsala län 2014-2025 Remissyttrande till Regionförbundet

Länsplan för regional transportinfrastruktur i Uppsala län 2014-2025 Remissyttrande till Regionförbundet LANDSTINGET I UPPSALA LÄN FÖREDRAGNINGSPROMEMORIA Sammanträdesdatum Sida Landstingsstyrelsen 2013-09-30 25 (38) Dnr CK 2013-0247 163 Länsplan för regional transportinfrastruktur i Uppsala län 2014-2025

Läs mer

Möjligheter till finansiering inom EU:s fonder och program

Möjligheter till finansiering inom EU:s fonder och program Möjligheter till finansiering inom EU:s fonder och program Strukturstöd ESF EU-stöd Regional konkurrenskraft och sysselsättning ERUF Sektorsprogram Konvergens A. Gränsöverskridande Central Baltic Norge-Sverige

Läs mer

Tjänsteskrivelse Avsiktsförklaring om ett fördjupat samarbete mellan Arlandakommunerna och Swedavia AB inom Arlandaregionen

Tjänsteskrivelse Avsiktsförklaring om ett fördjupat samarbete mellan Arlandakommunerna och Swedavia AB inom Arlandaregionen VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 2014-01-15 DNR KS 2014.011 MATS ERIKSSON SID 1/3 PLANERINGSCHEF 0858785152 MATS.ERIKSSON@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse

Läs mer

Avtal mellan Stockholms läns landsting och Stockholm Konserthusstiftelse avseende ekonomiskt stöd till stiftelsen för åren 2011-2014

Avtal mellan Stockholms läns landsting och Stockholm Konserthusstiftelse avseende ekonomiskt stöd till stiftelsen för åren 2011-2014 KUN 2011-11-01, p 9 TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: 2011-10-27 KUN 2011/472 Handläggare: Hans Ullström Avtal mellan Stockholms läns landsting och Stockholm Konserthusstiftelse avseende ekonomiskt stöd till

Läs mer

Nyheter i korthet: Satsning på ett nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik i Skåne Satsning på mikrolån ska ge fler arbetstillfällen

Nyheter i korthet: Satsning på ett nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik i Skåne Satsning på mikrolån ska ge fler arbetstillfällen Denna information redogör kortfattat för regionala tillväxtnämndens beslut i de ärenden som behandlades vid sammanträdet den 23 april 2012. För mer information om olika ärenden, besök www.skane.se/demokrati.

Läs mer

Ansökan till regeringen

Ansökan till regeringen Bilaga Ansökan till regeringen Till Regeringen Hemställan För att samordna och stärka det regionala tillväxtarbetet på bland annat de områden som här redovisas ansöker Örebro läns landsting om att från

Läs mer

Ledningsstaben 2015-03-24 Dnr: TS 2015-112 Stefan Dahlskog

Ledningsstaben 2015-03-24 Dnr: TS 2015-112 Stefan Dahlskog BESLUTSUNDERLAG Ledningsstaben 2015-03-24 Dnr: TS 2015-112 Trafik- och samhällsplaneringsnämden Remissvar förslag till Funktionellt prioriterat vägnät Region Östergötland har, har i egenskap av länsplaneupprättare,

Läs mer

Deltagande i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken 2016-2019

Deltagande i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken 2016-2019 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Hagström Ingela Datum 2015-08-19 Diarienummer KSN-2015-1584 Kommunstyrelsen Deltagande i 2016-2019 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att Uppsala kommun

Läs mer

Regionförbundet Östsams Internationella strategi

Regionförbundet Östsams Internationella strategi 1(5) Regionförbundet Östsams Internationella strategi Regionförbundet Östsams Internationella strategi har antagits av Regionfullmäktige den xxxxx 2010 ( x) och gäller för förbundets verksamhet. Strategins

Läs mer

Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020

Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020 sida 1 2013-03-06 Dnr:2013-54 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020 Bakgrund VÄSTRA GÖTALAND 2020 sätter ramarna för arbetet med tillväxt

Läs mer

Förslag till energiplan

Förslag till energiplan Förslag till energiplan Bilaga 2: Miljöbedömning 2014-05-20 Remissversion BI L A G A 2 : M I L J Ö BE D Ö M N I N G Förslag till energiplan Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850

Läs mer

Bredbandsstrategi för Malung-Sälens kommun

Bredbandsstrategi för Malung-Sälens kommun 2014-11-11 1 Antagen av kommunfullmäktige 2014-xx-xx Förslag, daterat 2014-11-11 Bredbandsstrategi för Malung-Sälens kommun Bakgrund Regeringen har tagit fram en ny bredbandsstrategi för Sverige, med det

Läs mer

Utökat förstudiemedel för innovationer i företag

Utökat förstudiemedel för innovationer i företag Tjänsteskrivelse Regionledningskontoret Regional utveckling Karolina Borg Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet Utökat förstudiemedel för innovationer i företag Förslag till beslut: Bevilja

Läs mer

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Antagen av styrelsen 2015-03-06 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1 Ansökan om medel... 2 2 Genomförande av aktivitet... 2 3 Redovisning av medel beviljade av styrelsen...

Läs mer

Bredband på gång i Kalmar län 2014-08-26

Bredband på gång i Kalmar län 2014-08-26 Bredband på gång i Kalmar län 2014-08-26 Dagens program 09.30 Landsbygdsprogrammet 2014-2020 10.15 Venet, så gjorde vi 10.55 Bensträckare 11.00 Vad gäller inför ansökan? 11.45 Lunch (80 kr, betalas kontant)

Läs mer

Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida.

Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida. Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida. Följande personer har deltagit i arbetsgruppen Jessica Hagård, SJV, Landsbygdsnätverkets kansli Roland

Läs mer

Förbundets ändamål. Förbundets uppgifter

Förbundets ändamål. Förbundets uppgifter Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller fr. o m: Lagakraftvunnet beslut Beslut: KF 111, 2010-09-06, Reviderad: KF 118, 2011-09-05, KF 86 2012-06-18 Förbundsordning för Region Blekinge Region

Läs mer

Stråken Arlanda-Bålsta och Arlanda-Litslena

Stråken Arlanda-Bålsta och Arlanda-Litslena ÅTGÄRDSVALSSTUDIE Stråken Arlanda-Bålsta och Arlanda-Litslena Väg 263, 912 och 269 Rapport 1 Dokumenttitel: Åtgärdsvalsstudie Stråken Arlanda-Bålsta och Arlanda-Litslena Skapat av: ÅF Infrastructure AB

Läs mer

Hur gör vi en bra organisation bättre? Utveckling av KSL inför mandatperioden 2015-2018

Hur gör vi en bra organisation bättre? Utveckling av KSL inför mandatperioden 2015-2018 2013-11-26 Madeleine Sjöstrand Dnr: KSL/13/0111 Ärendegång: KSLs styrelse Hur gör vi en bra organisation bättre? Utveckling av KSL inför mandatperioden 2015-2018 Förslag till beslut 1. Styrelsen beslutar

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2009-09-07 1 (10) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 7 september 2009, klockan 13.00 14.

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2009-09-07 1 (10) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 7 september 2009, klockan 13.00 14. 2009-09-07 1 (10) Plats och tid Beslutande Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 7 september 2009, klockan 13.00 14.00 Anders Tollin (S) Ordförande Leif Carlberg (S) Christina Waster Jansson (S)

Läs mer

Birgitta Wessman Thyrsson Samordningsförbundet Östra Östergötland

Birgitta Wessman Thyrsson Samordningsförbundet Östra Östergötland Plats och tid: Repslagaregatan 12 Norrköping, Närvarande: Ledamöter Tjänstgörande ersättare Irma Görtz (Norrköping Kommun) ordförande Birgitta Wessman Thyrsson (Region Öst ) Vice Orf. Anna Svensson (Arbetsförmedlingen)

Läs mer

2008-03-17 kl 13.15 14.30, Region Gävleborgs kansli, Gävle. Per-Olof Svensson, ordförande Ann-Margret Knapp, 2:e vice ordförande

2008-03-17 kl 13.15 14.30, Region Gävleborgs kansli, Gävle. Per-Olof Svensson, ordförande Ann-Margret Knapp, 2:e vice ordförande 2008-03-17 kl 13.15 14.30, Region Gävleborgs kansli, Gävle Per-Olof Svensson, ordförande Ann-Margret Knapp, 2:e vice ordförande Mats Törnquist Mats Fransson Maria Gelin-Axelsson Ann-Margret Knapp 9 12

Läs mer

Lokal näringslivsutveckling

Lokal näringslivsutveckling Lokal näringslivsutveckling Insatser för lokalt utvecklingsarbete Åsa Bjelkeby Enhetschef Regionala miljöer 1 Kort om Tillväxtverket 370 medarbetare på 9 orter Arjeplog, Gävle, Göteborg, Jönköping, Luleå,

Läs mer

Bilaga A Uppdragsavtal tillika ägardirektiv

Bilaga A Uppdragsavtal tillika ägardirektiv Bilaga A Uppdragsavtal tillika ägardirektiv Uppdragsavtal träffat mellan å ena sidan de regionala kollektivtrafikmyndigheterna i Stockholm, Södermanland, Uppsala, Västmanland, Örebro och Östergötlands

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges

Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges Från idéer Vår till framgångsrika värdegrund företag Glädje i arbetet Flexibla i tanke och handling Affärsmässiga i utförandet Vision

Läs mer

Åtgärdsvalsstudier en metodik för planering i tidiga skeden

Åtgärdsvalsstudier en metodik för planering i tidiga skeden Åtgärdsvalsstudier en metodik för planering i tidiga skeden Jan Lindgren, Trafikverket 1 2015-02-24 Åtgärdsval vad, varför? När ett problem i transportsystemet identifierats påbörjas ett åtgärdsval. Åtgärdsval

Läs mer

Motion om utvärdering av EU projekt med kommunal medfinansiering

Motion om utvärdering av EU projekt med kommunal medfinansiering Kommunfullmäktige 2009 11 30 200 476 2010 11 29 179 422 Kommunstyrelsen 2010 11 15 209 506 Arbets och personalutskottet 2010 10 11 190 398 Dnr 09.729 008 novkf37 Motion om utvärdering av EU projekt med

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Regeringens innovationsstrategi Delmål: Använda potentialen i social innovation och samhällsentreprenörskap för att bidra till att möta samhällsutmaningar. 1 Regeringens innovationsstrategi Det handlar

Läs mer