Förbundsstyrelsen kallas till sammanträde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förbundsstyrelsen kallas till sammanträde"

Transkript

1 Förbundsstyrelsen kallas till sammanträde Förbundsstyrelsens sammanträde föregås av ägarsamråd med samordningsförbundet kl 8 9, samt medlemssamråd om medlemsavgift 2015 kl Kallelse har skickats separat till berörda Tid: Torsdagen den 3 april kl (Observera tiden!) Plats: Clarion Hotel Gillet, Uppsala Ärenden 1. Öppnande 2. Protokollsjusterare 3. Föredragningslista LTP 4. Åtgärdsvalsstudie väg 263 RFUL 2014/46 Yttranden 5. Landstinget i Uppsala län. Miljöprogram RFUL 2014/27 6. Trafikverket. Förslag till nya hastighetsföreskrifter för väg 600, Uppsala län RFUL 2014/38 Internt 7. Intern kontrollplan RFUL 2014/45 8. Årsredovisning RFUL 2012/ Mälarting 2014 RFUL 2014/ AERs Årsmöte 2014 RFUL Information/Rapporter 11. Möte med Region Gotland och Campus Gotland 17 februari (muntlig) 12. Sjöfart/hamnar i Uppsala län (skriftlig) 13. Resandeundersökning tåg 2013 (skriftlig)

2 14. Citybanan, uppföljning (skriftlig) 15. Almi Företagspartner arbetsmöte 4 mars (muntlig) 17. Möte i partnerskapet för regionalfonden och socialfonden mars (muntlig) Anmälningar Socialdepartementet. Uppdrag att upprätta och förvalta en plattform för frågor om hållbar stadsutveckling Regionförbundet. Delegationsbeslut Regionförbundet. Protokoll från förbundsstyrelsen

3 Förbundsstyrelsen Dnr: RFUL 2014/46 Ola Kahlström, Caroline Quistberg Trafikverket. Åtgärdsvalsstudie väg 263. Arbetsutskottet föreslår att förbundsstyrelsen beslutar att godkänna avsiktsförklaringen. Regiondirektören föreslår att regionförbundet till Trafikverket för fram att miljöeffkterna bör belysas bättre i det fortsatta arbetet. Ärende Under har en åtgärdsvalsstudie genomförts för väg 263 sträckan Litslena - Märsta samt vägarna 912 och 269 Bålsta - Eriksund. Under processens gång har parterna formulerat ett gemensamt mål för studien, de aktuella stråkens funktion, vilka problem som finns och som är önskvärda att lösa samt lämpliga åtgärder i olika tidsperspektiv. I avsiktsförklaringen formuleras parternas avsikt att fortsätta arbeta för att genomföra de åtgärder som pekats ut. I det fortsatta arbetet kommer ett antal överenskommelser att träffas mellan relevanta aktörer om hur arbetet ska bedrivas och åtgärderna genomföras. Kostnader för det åtgärder som pekas ut uppgår till sammanlagt mellan 175 och 300 miljoner kronor. Merparten av behoven ligger inom Stockholms län. Inom Uppsala län har behov av korsningsåtgärder, säkrare busshållplatser samt GC-vägar uppmärksammats. De parter som deltagit i processen och som är tänkta att underteckna avsiktsförklaringen är Trafikverket (Region Stockholm och Region Öst), kommunerna Sigtuna, Upplands-Bro, Håbo och Enköping, Kollektivtrafikförvaltningen UL, Trafikförvaltningen SLL, Regionförbundet Uppsala län samt Länsstyrelsen i Stockholm. Ärendet har behandlats av beredningen för trafik- och samhällsplanering 7 mars samt av arbetsutskottet 21 mars. Johan Örjes (C) i beredningen yrkade att åtgärdsvalstudien ska kompletteras med en miljökonsekvensbeskrivning. Arbetsutskottet instämde i förslaget från beredningen. I den fortsatta beredningen efter arbetsutskottet har det dock visat sig att det i den nya planeringsprocessen för infrastruktur inte är rimligt att i detta tidiga skede (åtgärdsvalsstudie) ställa krav på att en miljökonsekvensbeskrivning skall göras. Däremot är det möjligt att till Trafikverket föra fram att miljöeffekterna bör belysas bättre i det fortsatta arbetet. Det kommer också visa sig i 1

4 Förbundsstyrelsen Dnr: RFUL 2014/46 nästa skede om miljöeffekterna bedöms vara sådana att en regelrätt miljökonsekvensbeskrivning bör göras. Regiondirektören föreslår därför att den sista att-satsen ändras. Bilagor Avsiktsförklaring Sammanfattning av åtgärdsvalsstudie 2

5 AVSIKTSFÖRKLARING avseende fortsatt arbete med åtgärder längs stråken Arlanda-Bålsta och Arlanda-Litslena, vägarna 263, 912 och 269 Parterna: Trafikverket (Region Stockholm och Region Öst), kommunerna Sigtuna, Upplands- Bro, Håbo och Enköping, Kollektivtrafikförvaltningen UL, Trafikförvaltningen SLL, Regionförbundet Uppsala län samt länsstyrelsen i Stockholm, förklarar härmed sin avsikt enligt nedan. Bakgrund Under hösten 2012 och våren 2013 genomfördes en åtgärdsvalsstudieprocess enligt fyrstegsprincipen där parterna tillsammans har formulerat ett gemensamt mål för studien, och de aktuella stråkens funktion, vilka problem som finns och som är önskvärda att lösa samt lämpliga åtgärder i olika tidsperspektiv. Detta arbete ligger till grund för denna avsiktsförklaring. Väg 267, Rotebroleden kommer enligt gällande tidplan att få motorvägsstandard Detta förväntas leda till att bilister och transportföretag i högre utsträckning kommer att välja E18/Rotebroleden istället för väg 263. I många sammanhang har den bristande trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter framförts. Den försämrades när vägräcken, både vajer- och balkräcken, sattes upp på delar av stråken för ett antal år sedan. Parternas mål och gemensamma avsikt Parternas gemensamma avsikt är att verka för att de åtgärder som föreslås i åtgärdsvalsstudien (TRV 2013/39170, daterad ), genomförs. Parterna är överens om att stråken Arlanda-Bålsta och Arlanda-Litslena är sekundära förbindelser med regional funktion som delvis utgörs av kollektivtrafiken mellan Bålsta och Arlanda. Överenskommelser om fortsatt arbete Ett antal överenskommelser avses att träffas mellan parterna om hur arbetet ska bedrivas och åtgärderna genomföras. Överenskommelser upprättas mellan de parter som ska vara delaktiga inom respektive åtgärdsområde, MM-åtgärder, kollektivtrafik, gång- och cykeltrafik samt vägtrafik i enlighet med åtgärdsvalsstudien sid samt redovisningen på kartor av delsträckor på sid En arbetsgrupp har bildats för detta arbete. 1

6 Efter att överenskommelserna är underskrivna avser parterna att träffas minst en gång per år för att följa upp dels överenskomna åtgärder, dels åtgärdsförteckningen i studien. Ansvarig för att arbetsgruppen sammankallas är Trafikverket. Denna avsiktsförklaring har upprättats i 10 exemplar och parterna har tagit var sitt. Ort och datum.. Ort och datum... Ort och datum Ort och datum Ort och datum Ort och datum Ort och datum Ort och datum. Ort och datum... Ort och datum Trafikverket Region Stockholm Trafikverket Region Öst Sigtuna kommun Upplands-Bro kommun Håbo kommun Enköpings kommun Trafikförvaltningen SLL Kollektivtrafikförvaltningen UL Regionförbundet Uppsala län Länsstyrelsen i Stockholms län 2

7 1 (3) Förbundsstyrelsen Dnr: RFUL 2014/46 Ola Kahlström Trafikverket. Åtgärdsvalsstudie väg 263. Sammanfattning Resultatet av åtgärdsvalsstudien är tänkt som ett underlag för såväl kommunal planering som för Trafikverket, Trafikförvaltningen SLL och Uppsala läns landstings kollektivtrafikförvaltning. Studien omfattar åtgärder på kort, medellång och lång sikt. Projektets arbets- och styrgrupp kommer att arbeta vidare med studien under hösten 2013 för att ta fram en allmän avsiktsförklaring som skrivs under av alla deltagande parter, därefter träffas avtal mellan de parter som är ansvariga för genomförandet och finansieringen av respektive åtgärd. Väg 263, 269 och 912 förbinder Arlanda, Märsta, Sigtuna stad, Bålsta och Enköping. Stråken utgör viktiga kopplingar för regionen. ÅF har på uppdrag av Trafikverket utfört en åtgärdsvalsstudie för stråken Arlanda Bålsta och Arlanda Litslena. Syftet är att samla kunskap från samtliga berörda parter för att översiktligt kunna definiera stråkens funktioner och för att nå en gemensam syn på vägens framtid och de åtgärder som krävs för att utveckla prioriterade funktioner. Studien fokuserar på att finna lösningar som kan öka trafiksäkerheten för samtliga trafikantgrupper, förbättra kollektivtrafikens konkurrenskraft, minska barriäreffekter samt förbättra miljö och hälsa. Målet med studien är att samordna de berörda parterna, sätta mål för fortsatt planering och utgöra underlag för fortsatt arbete. Ytterligare mål på en övergripande nivå har varit att åtgärderna ska ta hänsyn till kommunernas planering, vara översiktligt tidssatta och kostnadsberäknade i åtgärdspaket, där ansvarsförhållanden ska framgå. Stråket mellan Arlanda och Enköping har utretts i flera omgångar: på 1970-talet, 1996 och Eftersom de olika aktörernas intressen för vägen skiljde sig åt och underlaget för stråkstudien var 15 år gammalt, gick processen vidare med en åtgärdsvalsstudie. Åtgärdsvalsstudien initierades under 2012 av Trafikverket Region Stockholm, Trafikverket Region Öst och ett par av de berörda kommunerna i stråken. Problem har även lyfts av boende längs väg 263. Upplägg och genomförande har präglats av viljan att både diskutera detaljerade åtgärdsval, som rör frågor på kort sikt, och samtidigt resonera om behovet av spelregler för förbindelsens långsiktiga funktion. Under studien har tre workshops genomförts med de aktörer som berörs av stråken på olika sätt, parallellt har en arbetsgrupp och en styrgrupp träffats. Tidigt i utredningsarbetet konstaterades att tidigare ansatser om stråkens regionala funktion delvis är överspelade genom satsningar i det nationella huvudvägnätet: E18, E4, väg 55 och Rotebroleden. Numera är ofta en kort restid viktigare än en kort resväg för såväl godstransporter som för personresor. Detta pekar på att betydelsen av 263 som transportled har minskat. Stråken har i denna studie därför klassats som sekundära förbindelser med viss regional funktion, där den regionala funktionen delvis består i kollektivtrafiken mellan Bålsta och Arlanda. Denna kan minska på lång sikt om tågtrafik mellan Uppsala och Enköping (Aroslänken) etableras.

8 2 (3) Dnr: RFUL 2014/46 Figur 1 Stråken mellan Arlanda-Bålsta och Arlanda-Litslena Stråken har bitvis bristfällig sikt och linjeföring, stora delar av sträckan saknar också helt utrymme för oskyddade trafikanter. Det blev tidigt tydligt i studien att stråken inte är tillfredställande för oskyddade trafikanter ur säkerhets- och tillgänglighetssynpunkt. Stråken är även bristfälliga säkerhetsmässigt ur ett vägtrafikperspektiv. Vägarna rör sig genom viktiga natur- och kulturmiljöer varför större ombyggnader blir problematiska och svåra att genomföra. Åtgärdsvalsstudien har resulterat i rekommenderade åtgärder på kort, medellång och lång sikt, däribland finns några åtgärder som bör komma igång snarast: Påbörja en mobility managementutredning för att utveckla möjligheter att begränsa efterfrågan på transporter Gör en länsöverskridande översyn av busshållplatser längs stråken Inleda formell planeringsprocess för utbyggnad av gång- och cykelvägar Klarlägg förhållanden vid korsningar och anslutningar och upprätta ett utbyggnadsprogram Kostnaderna för det skisserade paketet för stråket Märsta-Bålsta hamnar i storleksordning miljoner kronor och för stråket Erikssund-Litslena i storleksordning miljoner kronor. Sammantaget är det en relativt stor investering och därför bör trafiksäkerheten prioriteras med en

9 3 (3) Dnr: RFUL 2014/46 etappindelning med start från Arlanda och västerut. Åtgärderna har bedömts med generella utgångspunkter eftersom lösningarna i de flesta fall ska utvecklas i kommande utredningar. Några slutsatser: Genom att inledningsvis prioritera stråkens regionala funktion och huvudsträckning var det lättare att senare beskriva målbilden och åtgärdsgenereringen kunde därmed begränsas. Studien har pekat ut en rad viktiga insatser som kan genomföras omedelbart. Detta är ett konkret exempel på resultat av workshoparbetet med dem som är verksamma i stråken. Vägtrafikens anspråk genom Sigtuna stad har klarlagts vilket gör det möjligt för kommunen att på ett mer konkret sätt (FÖP) diskutera stadsutvecklingen inom och mellan Sigtuna stad och Märsta.

10 Förbundsstyrelsen Dnr: RFUL 2014/27 Andy Metcalfe Landstinget i Uppsala län. Miljöprogram Arbetsutskottet föreslår att förbundsstyrelsen beslutar att avge yttandet. Ärende I anslutning till varje mandatperiod fastställer landstingsfullmäktige ett miljöprogram för de kommande fyra åren. Framtagningsprocessen initierades i maj 2012 och leddes av en parlamentarisk tillsatt referensgrupp. Programmet omfattar konkreta åtgärdsförslag och kostnadsberäkningar inom tre övergripande områden: - Minskad klimatpåverkan - Hälsosam och giftfri miljö - Hållbar och effektiv resursanvändning, inklusive biologisk mångfald Remissen önskar återkoppling särskilt om två frågor: - Om innehållet är tillräckligt anpassad för landstingets roll och verksamhet - Hur remissinstanser kan bistå landstinget med måluppfyllelse Regionförbundet anser att programmet är välstrukturerat och att det i huvudsak är utformat efter landstingets verksamhet. Regionförbundet har möjlighet att bistå i genomförandet av programmet, utifrån att dess mål i flera avseenden angränsar till förbundets utvecklingsuppdrag. Yttrandet innehåller ett antal synpunkter på programmets innehåll. Miljöprogrammets remisstid löper ut 28 mars I dialog med Marta Fallgren, Miljö- och kemienheten, har förlängd remisstid beviljats till 4 april. Bilagor: Yttrande Miljöprogram för perioden för Landstinget i Uppsala län %20startsida/Milj%c3%b6program% %20Landstinget%20i%20Uppsala%20l%c3%a4n %20Remissversion.pdf 1 (1)

11 Förbundsstyrelsen Dnr: RFUL 2014/27 Andy Metcalfe Dnr CK Landstinget i Uppsala län. Miljöprogram Regionförbundet Uppsala län har erbjudits möjlighet att lämna yttrande över Landstinget i Uppsala läns förslag till Miljöprogram I dialog med Marta Fallgren, Miljö- och kemienheten, har förlängd remisstiden beviljats till 4 april. Regionförbundet anser att initiativen i miljöprogrammet, som omfattar konkreta åtgärdsförslag och kostnadsberäkningar inom tre aktuella områden, är tydliga och ligger väl i linje med ambitionerna inom länets regionala utvecklingsstrategi. Regionförbundet anser att programmet är välstrukturerat och utformat efter landstingets verksamhet. 1 Hur kan regionförbundet hjälpa till så att landstinget uppnår sina miljömål? Önskemål om samarbete i uppfyllandet av miljöutmaningen är helt rätt Klimat- och miljöutmaningen kräver aktiviteter från flera aktörer tillsammans. Regionförbundet kan erbjuda forum för dialog med flera av länets aktörer och tar gärna del av synpunkter från andra remissinstanser som kan hanteras i ett regionalt perspektiv. Regionförbundet har landstingets uppdrag att driva regional utveckling Regionförbundets kansli saknar specifik kompetens inom miljöområdet. Uppdraget att hantera energi, klimat och miljöfrågor i länet vilar i första hand på Länsstyrelsen. Förbundets uppdrag korsar däremot programmets mål; infrastruktur, e-tjänster, sociala frågor och folkhälsa, extern finansiering (nationell och EU) samt verksamhets- och projektstöd till bland andra STUNS Energi, Energikontoret Mälardalen och UIC. I dessa sammanhang är regionförbundet berett att bidra till programmets måluppfyllelse. Förändring kostar Extern finansiering kan krävas i genomförande av flera av programmets åtgärder. Landstingets avsatta medel kan eventuellt växlas upp med annan finansiering. Det är fullt möjligt att centrala delar av flera beskrivna initiativ kan passa in i nationella eller EU-definierade programsatsningar. Regionförbundets kännedom om nationella satsningar och olika EU-program samt även partnersöknätverk kan vara värdefull i detta hänseende. Projekt inriktade mot kunskapsuppbyggnad för byggande och renovering till nära-noll-energihus, beteendeförändring och attitydpåverkan för minskad energianvändning eller utvecklingen av hållbara kollektiv- och stadstrafik beskrivs som stödberättigande i regionens regionalfondsprogram (ERUF). Flera andra program finns. 1 (4)

12 Dnr: RFUL 2014/27 Tiden är knapp till 2020 Programmets vision att landstinget ska vara fossilbränslefritt till år 2020 (sidan 4) är lovvärd. Programmet löper mellan 2015 och För att få full kraft i genomförandet under hela perioden bedömer regionförbundet att även tiden efter 2018 bör planeras i närtid. Regionförbundet deltar gärna i denna dialog. 2 Är innehållet tillräckligt anpassat för landstinget och på relevant nivå för att på utmanande sätt bidra till en ekologisk hållbar utveckling och en god hälsa? Programmets regionala sammanhang är viktigt Programmet utgår från en bred omvärldsanalys och tar höjd för bland annat EUs nio miljömål och de 16 nationella miljökvalitetsmålen (sidan 29 och 30). Regionförbundet anser att programmet med fördel kan kopplas till andra länsbaserade strategidokument samt pågående miljösatsningar i länet. Exempelvis har länsstyrelsen tagit fram ett flertal relaterade dokument för länets räkning; klimatoch sårbarhetsanalys, regionalt övervakningsprogram samt klimat- och energistrategi. Länets regionala utvecklingsstrategi (RUS) omfattar också en del miljömål; fossilfria offentliga trafikoch transportsystem, noll nettoutsläpp av växthusgaser. Identifierade satsningar i andra regionala dokument kan skapa ett sammanhang som underlättar mobilisering av landstingets egna miljöprogram. Dessutom pågår stora satsningar på biodrivmedel inom Biogas Öst. Basvärden är nödvändiga Programmet har tagit fram ett antal siffersatta mål. För att dessa ska kunna följas upp bör tydliga och avgränsade basvärden tas fram. Regionförbundet rekommendera att dessa, där det anses lämpligt, tas fram och kommuniceras med flera aktörer i länet för att skapa ett brett sammanhang och deltagande för måluppfyllelse. Det är positivt att hälsoeffektanalyser kopplas till varje målområde, men dessa skulle kunna ges större tyngd genom att kompletteras med siffersatta hälsoeffekter och samhällsekonomiska kostnader/vinster av hälsoeffekter. Transporter och närproducerat Avsnittet 3.1 om Transporter (sidan 5) kan breddas med tydligare mål gällande relationer till entreprenad. Frågan berörs delvis i avsnitt 4.3 (sidan 17) men då i form av upphandling av kravmärkta livsmedel och textilier. Miljömål i relation till entreprenad i allmänhet skulle även kunna omfatta närproducerade eller närhanterade varor och tjänster eller genomförande av exempelvis miljövänlig snöröjning (eko-körning, rutplanering eller maskinstandard) osv. Även om programmet omfattar landstingets egen verksamhet kan det med fördel relateras till övriga mål som landstingets verksamhet påverkar. Till exempel bör kollektivtrafikmyndighetens målsättning om fördubblat kollektivtrafikresande kunna bidra till målet om minskad klimatpåverkan. Det kan också vara så att något eller några av de mål som preciseras i miljöprogrammet påverkar möjligheterna att uppnå ett fördubblat resande. 2 (4)

13 Dnr: RFUL 2014/27 Utvecklingen av distansmöten bör uppmuntras. Det ger stora miljövinster och bidrar till en bättre dialog mellan specialistsjukvården på Akademiska sjukhuset och länets vårdinstanser. Ett miljömål som kan övervägas avser tillgång till och rutiner för distansmötesmöjlighet bland samtliga strategiska vårdinstanser i länet. Innovation Akademiska kan vara en drivkraft Måluppfyllelse för bland annat Förbrukningsmaterial 3.3 och Avfall 5.2 påverkas mycket av hur landstingsanställda arbetar. Satsningen Innovation Akademiska, med delmål att göra anställda inom landstinget mer innovativa, kan med fördel användas för att uppmuntra 400 innovativa miljöombud (sidan 26) att bidra till måluppfyllelse. Upphandling är av centralt värde Att landstinget agerat målmedvetet i flera år med upphandlingsrutiner är mycket bra. Programmet identifierar att landstinget påverkar sin omgivning (sidan 19). Förbundet anser att dialogen mellan landstingets respektive kommunernas upphandlingsenheter är en styrka. Genom denna kan landstingets erfarenheter, i synnerhet vad gäller hälsofarliga ämnen, spridas till fler aktörer. Rengöring är inte bara en fråga för landstinget Att upp till 26 procent av antibiotikautsläppen (sidan 12) och även tungmetaller och dioxiner (sidan 23) sker vid sjukhus betyder att rengöringsarbetet är synnerligen viktigt att hantera. Utvecklingsarbetet och åtgärder i denna fråga kan med fördel spridas till andra organisationer i regionen som på liknande sätt kan åtgärda utsläppen från t.ex. reningsverk, större skolor eller äldreboenden där läkemedelsutsläppen också lär vara mer koncentrerade. En bred innovationsupphandling kunde vara värdefull för flera offentliga organisationer och regionens innovativa företag. Miljöförändring kräver långsiktiga processer Miljöanpassningen av fastigheter 5.1 (sidan 20) är en långsiktig process. Det identifierade målet att miljöklassificera byggprojekt mellan är mycket bra. I detta sammanhang är det viktigt att hålla i minnet att en stor del av EU:s regionalfondsmedel innevarande programperiod kommer att gå till insatser för en koldioxidsnål ekonomi. I Östra Mellansverige kommer exempelvis 90 miljoner kronor att avsättas till åtgärder som bland annat syftar till att stödja energieffektivitet, smart energihantering och användning av förnybar energi inom offentliga infrastrukturer och byggnader. Även hållbar stadsutveckling är ett utpekat område i EU:s regionalfondsprogram. De stora om- och tillbyggnader som planeras inom Akademiska sjukhusets område skulle på ett påtagligt sätt kunna bidra till ett hållbart stadsbyggande m 2 solcellsanläggningar Regionförbundet anser att landstingets vilja att visa vägen mot egen energiproduktion är lovvärt. Det befintliga samarbetet landstinget har med STUNS Energi är mycket bra. Det är viktigt att landstinget agerar som en förebild i samhällets övergång till en koldioxidsnålekonomi. Därför är landstingets samarbete med innovatörer och utvecklingsorganisationer mycket angeläget som 3 (4)

14 Dnr: RFUL 2014/27 drivkraft för nyföretagandet i regionen. De medel som avsatts för forskning och utveckling av solel (sidan 9) bör noggrant följas för att värdera följdeffekterna av satsning på marknaden. REGIONFÖRBUNDET UPPSALA LÄN Cecilia Forss Förbundsstyrelsens ordförande Catharina Blom Regiondirektör 4 (4)

15 Förbundsstyrelsen Dnr: RFUL 2014/38 Caroline Quistberg Trafikverket. Förslag till nya hastighetsföreskrifter för väg 600, Uppsala län Arbetsutskottet föreslår att förbundsstyrelsen beslutar att avge yttrandet. Ärende En remiss har inkommit från Trafikverket Region Öst med förslag till nya hastighetsföreskrifter för väg 600 i Uppsala län. Föreskrifterna föreslås träda i kraft den 2 juni. Remissvar skall skickas in senast 7 april. Väg 600 i Uppsala län sträcker sig mellan väg 55 i Uppsala och väg 291 i Mehedeby. Fram till år 2007 utgjorde sträckan en del av väg E4 genom Uppsala län. Idag är väg 600 en länsväg med regional betydelse och betydligt lägre trafikflöden. De lokala trafikföreskrifterna om högsta tillåtna hastighet på väg 600 finns kvar sedan vägen var E4. Av misstag har dock de föreskrifter som reglerade de högsta tillåtna hastigheterna på dåvarande E4 upphävts och några nya föreskrifter har aldrig blivit beslutade. Syftet med detta förslag är därför att ta fram gällande hastighetsföreskrifter för väg 600 och samtidigt anpassa dessa till vägens nuvarande funktion, trafikflöden och standard. Regionförbundet tillstyrker Trafikverkets förslag. Ärendet har behandlats av beredningen för trafik- och samhällsplanering 7 mars och arbetsutskottet 21 mars. Bilagor: Yttrande Sammanfattning 1 (1)

16 Förbundsstyrelsen Dnr: RFUL 2014/38 Caroline Quistberg Trafikverket Trafikverket. Förslag till nya hastighetsföreskrifter för väg 600, Uppsala län Regionförbundet har beretts möjlighet att yttra sig över Trafikverkets förslag till nya hastighetsföreskrifter längs tre olika delsträckor av väg 600 i Uppsala län. Regionförbundet har inget att invända mot föreslagna hastighetsbegränsningar. Föreslagna hastigheter är väl anpassade till vägens nuvarande funktion, utformning samt de trafikmängder som idag råder längs de olika delsträckorna. REGIONFÖRBUNDET UPPSALA LÄN Cecilia Forss Förbundsstyrelsens ordförande Catharina Blom Regiondirektör Besöksadress Kungsgatan 41 Telefon E-post Org. nr Postadress Box 1843, Uppsala Fax Hemsida Postgiro

17 Förbundsstyrelsen Dnr: RFUL 2014/38 Caroline Quistberg Trafikverket. Förslag till nya hastighetsföreskrifter för väg 600, Uppsala län. Sammanfattning Bakgrund och syfte Väg 600 i Uppsala län sträcker sig mellan väg 55 i Uppsala och väg 291 i Mehedeby. Fram till år 2007 utgjorde sträckan en del av väg E4 genom Uppsala län. Idag är väg 600 en länsväg med regional betydelse och betydligt lägre trafikflöden. De lokala trafikföreskrifterna om högsta tillåtna hastighet på väg 600 finns kvar sedan vägen var E4. Av misstag har dock de föreskrifter som reglerade de högsta tillåtna hastigheterna på dåvarande E4 upphävts och några nya föreskrifter har aldrig blivit beslutade. Syftet med detta förslag är därför att ta fram gällande hastighetsföreskrifter för väg 600 och samtidigt anpassa dessa till vägens nuvarande funktion, trafikflöden och standard. Förslag och motivering Trafikverket föreslår följande hastighetsbegränsningar för väg 600 i Uppsala län: För delsträcka 1 mellan väg 55 Uppsala och väg 714 Läby föreslås 80 km/tim. För delsträcka 2 mellan väg 714 Läby och 200 meter söder om väg 757 Mehedeby föreslås 90 km/tim. För delsträcka 3 mellan 200 meter söder om väg 757 Mehedeby och väg 291 Mehedeby föreslås 70 km/tim. Delsträcka 1 är 13 m bred och mittlinjen är räfflad mellan Uppsala och Björklinge. Sträckan som är prioriterad för kollektiv- och pendlingstrafik är till stor del en raksträcka som löper genom ett öppet jordbrukslandskap. Trafikmängderna varierar från ca 8200 fordon per dygn på den södra delen närmast Uppsala till ca 2200 fordon per dygn på den norra delen. Sidoområdenas standard är god och uppfyller säkerhetskraven för 80 km/tim. Busshållplatserna är utbyggda och automatiska trafiksäkerhetskameror finns på sträckan. Inga åtgärder för ombyggnad till en högre hastighetsstandard är planerade och då delsträckan saknar mittseparering föreslås en sänkt hastighetsgräns från 90 till 80 km/tim. Delsträcka 2 är i huvudsak 13 meter bred, men smalnar på kortare sträckor av till ca 8 meter och mittlinjen är inte räfflad. Sträckan löper omväxlande genom skogslandskap Besöksadress Kungsgatan 41 Telefon E-post Org. nr Postadress Box 1843, Uppsala Fax Hemsida Postgiro

18 Dnr: RFUL 2014/38 och öppna jordbrukslandskap. Jämfört med delsträcka 1 är trafikmängderna små. Vid Månkarbo är flödet ca 1900 fordon per dygn, men i övrigt ligger det runt 500 fordon per dygn. Sidoområdenas säkerhetsstandard är god och inga åtgärder för ombyggnad till en högre hastighetsstandard är planerade. De små trafikflödena medger undantag för kravet på mötesseparering. Mot bakgrund av det föreslås att 90 km/tim behålls tills vidare. Delsträcka 3 är ca 7 meter bred och trafikflödet är ca 650 fordon per dygn. På delar av sträckan finns vägbelysning och gångbana. Sidoområdenas säkerhetsstandard är god. Sträckan går huvudsakligen genom tättbebyggt område där den högsta tillåtna hastigheten är 50 km/tim. Norr och söder om det tättbebyggda området finns två kortare sträckor där hastigheten föreslås bli 70 km/tim. Alternativa lösningar Väg 600 är idag skyltad med 90 km/tim, men saknar beslutade föreskrifter som styrker detta. Alternativet till att Trafikverket beslutar nya föreskrifter enligt de redovisade förslagen är att vägen i sin helhet skyltas om till bashastigheten 70 km/tim. Det är den högsta tillåtna hastigheten som ska gälla om inget annat beslutats. Konsekvenser av förslaget Förslaget bedöms ge positiva effekter på säkerhet och miljö. Samtidigt bedöms förslaget ge marginellt negativa effekter på tillgängligheten. 2 (3)

19 Dnr: RFUL 2014/38 Karta över aktuella sträckor Delsträcka 3 Delsträcka 2 Delsträcka 1 3 (3)

20 Förbundsstyrelsen Dnr: RFUL 2012/ Christina Dahlmann Intern kontrollplan 2014 Arbetsutskottet föreslår att förbundsstyrelsen beslutar att fastställa intern kontrollplan för Ärende Den interna kontrollplanen identifierar två riskområden. Ett område handlar om hanteringen av de externa projekten till vilket riktlinjer arbetades fram under Ett nytt riskområde har lagts till; minskade intäkter till den externt finansierade verksamheten. Uppföljningen av 2013 års interna kontroll har gjorts i årsredovisningen. Den interna kontrollen bedöms som god. En intern kontrollplan för 2014 ska fastställas. Ordförande yrkar att ytterligare ett riskområde ska läggas till; felaktigt utbetalda fakturor. Arbetsutskottet bifaller yrkandet. Bilaga: Förslag till intern kontrollplan (1)

21 Reglemente för den interna kontrollen Syftet med den interna kontrollen är att säkra att ändamålsenlig och effektiv verksamhet bedrivs att den ekonomiska rapporteringen är ändamålsenlig att lagar, förordningar och interna policydokument efterlevs Organisation för den interna kontrollen Förbundsstyrelsen Förbundsstyrelsen har ansvaret för att tillse att det finns en god intern kontroll. I detta ligger ett ansvar för att en intern kontrollplan fastställs varje år. Regiondirektören Regiondirektören svarar för att konkreta regler, anvisningar och policies utformas så att en intern kontroll kan upprätthållas Regiondirektören ska rapportera resultatet av uppföljningen av den interna kontrollen till förbundsstyrelsen. Rapporten ska samtidigt skickas till förbundets revisorer. Enhetschefer Enhetscheferna ansvarar för att arbetsmetoderna bidrar till en god intern kontroll. Samtliga anställda är skyldiga att följa antagna regler och anvisningar. Avvikelser ska rapporteras skriftligt till regiondirektören Övriga anställda Alla anställda är skyldiga att följa anvisningar och rutiner i sin arbetsutövning

Förbundsstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde

Förbundsstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde 2014 03 10 Förbundsstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde Förbundsstyrelsens sammanträde föregås av ägarsamråd med samordningsförbundet kl 8 9, samt medlemssamråd om medlemsavgift 2015 kl 9 10.

Läs mer

Regional utvecklingsstrategi för Uppsala län - Remiss

Regional utvecklingsstrategi för Uppsala län - Remiss 2016-05-12 Dnr: RFUL 2015/176 Till remissinstanserna enligt särskild sändlista Regional utvecklingsstrategi för Uppsala län - Remiss Remissperiod Regionförbundets styrelse beslutade 12 maj 2016 att, utan

Läs mer

ÖMS Regionalfonden 2014-2020 ÖMS operativa program för regionalfonden

ÖMS Regionalfonden 2014-2020 ÖMS operativa program för regionalfonden ÖMS operativa program för regionalfonden Östra Mellansverige består av Uppsala, Örebro, Sörmland, Västmanland och Östergötlands län Beslutat i december 2014 Bygger på regionala prioriteringar gjorda i

Läs mer

Förslag på yttrande över remissversionerna av länsplan för regional transportinfrastruktur i Västmanlands län och Södermanlands län

Förslag på yttrande över remissversionerna av länsplan för regional transportinfrastruktur i Västmanlands län och Södermanlands län 1(4) Jens Plambeck 08-686 1651 jens.plambeck@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE Trafiknämnden 2017-11-21, punkt 9 Ärende Infosäkerhetsklass Förslag på yttrande över remissversionerna av länsplan för regional transportinfrastruktur

Läs mer

Projekt Region Uppsala 2017

Projekt Region Uppsala 2017 2015-04-21 Projekt Region Uppsala 2017 Bakgrund Regeringen har uttalat att de landsting som så önskar ges möjlighet att bli regioner. Processen att bilda region i Uppsala län inleddes den 27 januari 2015

Läs mer

DIGITAL AGENDA FÖR UPPSALA LÄN 1.0 antagen av förbundsfullmäktige och landshövdingen i december 2013. Vad är en digital agenda?

DIGITAL AGENDA FÖR UPPSALA LÄN 1.0 antagen av förbundsfullmäktige och landshövdingen i december 2013. Vad är en digital agenda? antagen av förbundsfullmäktige och landshövdingen i december 2013 Vad är en digital agenda? Till skillnad från en bredbandsstrategi tar den digitala agendan upp helheten kring IT. Allt från användandet,

Läs mer

Avveckling av Regionförbundet Uppsala län

Avveckling av Regionförbundet Uppsala län KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Dahlmann Christian Datum 2016-06-07 Diarienummer KSN-2016-0810 Kommunstyrelsen Avveckling av Regionförbundet Uppsala län Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

160 miljoner i EU stöd till tolv projekt i Östra Mellansverige

160 miljoner i EU stöd till tolv projekt i Östra Mellansverige Strukturfondspartnerskapet Östra Mellansverige PRESSINFORMATION Datum 10 juni 2015 Dnr Till media i Uppsala, Örebro, Södermanland, Västmanland och Östergötlands län 160 miljoner i EU stöd till tolv projekt

Läs mer

Regionalt utvecklingsansvar i Västernorrland län och Norrbottens län (Ds 2013:13)

Regionalt utvecklingsansvar i Västernorrland län och Norrbottens län (Ds 2013:13) YTTRANDE 1 (5) s.registrator@regeringskansliet.se s.sfo@regeringskansliet.se Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM S2013/2054/SFÖ Regionalt utvecklingsansvar i Västernorrland län och Norrbottens

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Riktlinjer för internationellt engagemang 2011-2014 2 Riktlinjer för internationellt engagemang Inledning Landstingsfullmäktige antog i juni 2003 en policy för Örebro

Läs mer

Revidering och förankring av Regionalt utvecklingsprogram

Revidering och förankring av Regionalt utvecklingsprogram 2015-05-27 1(6) Revidering och förankring av Regionalt utvecklingsprogram 1. Sammanfattning Region Örebro län bildades 1 januari 2015. Regionbildningen syftar till att skapa en samlad demokratisk organisation

Läs mer

Finansiering och samarbetsavtal med Uppsala innovation centre

Finansiering och samarbetsavtal med Uppsala innovation centre KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Dahlmann Christian Linder Cecilia Datum 2016-11-14 Diarienummer KSN-2016-2333 Kommunstyrelsen Finansiering och samarbetsavtal med Uppsala innovation centre 2017-2019

Läs mer

ABC-stråket Uppsala, Sigtuna och Knivsta kommun. Uppsala och Stockholms län

ABC-stråket Uppsala, Sigtuna och Knivsta kommun. Uppsala och Stockholms län Åtgärdsvalsstudie ABC-stråket Uppsala, Sigtuna och Knivsta kommun. Uppsala och Stockholms län Ärendenummer: TRV 2017/30977 Kortversion Därför görs en åtgärdsvalsstudie ABC-stråket mellan Uppsala och Stockholm

Läs mer

Avsiktsförklaring avseende utveckling av den regionala tågtrafiken i östra Sverige

Avsiktsförklaring avseende utveckling av den regionala tågtrafiken i östra Sverige LANDSTINGET I UPPSALA LÄN FÖREDRAGNINGSPROMEMORIA Sammanträdesdatum Sida Landstingsstyrelsen 2012-10-29 6 (34) Dnr CK 2012-0356 178 Avsiktsförklaring avseende utveckling av den regionala tågtrafiken i

Läs mer

Remiss: Förslag till Handlingsprogram för regionala stadskärnor

Remiss: Förslag till Handlingsprogram för regionala stadskärnor 19, KS 2013-01-21 15:30 KS: 213/2012 2012-12-27 Dnr: KS213/2012 Handläggare Remiss: Förslag till Handlingsprogram för regionala stadskärnor Sammanfattning Stockholms läns landstings Tillväxt- och planeringsutskott

Läs mer

Samarbetsavtal. mellan Östhammars kommun och Upplandsbygd Ideell förening

Samarbetsavtal. mellan Östhammars kommun och Upplandsbygd Ideell förening Sidan 1 av 7 Samarbetsavtal mellan Östhammars kommun och Upplandsbygd Ideell förening 1. Parter Östhammars kommun, org. nr. 212000-0290, nedan kallad Östhammars kommun. Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling

Läs mer

Remiss: förslag till länstransportplan för Uppsala län KS-2012/1061

Remiss: förslag till länstransportplan för Uppsala län KS-2012/1061 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2013/1061 2013-09-13 Kommunstyrelsen Remiss: förslag till länstransportplan för Uppsala län 2014-2025 KS-2012/1061 Förslag

Läs mer

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-10-20 Dnr Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut Bakgrund Regionstyrelsen beslöt vid sammanträdet 2013-02-14 att tillsätta en beredning för kompetensfrågor

Läs mer

Presidium Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 73-89

Presidium Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 73-89 PROTOKOLL UTDRAG Presidium Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 73-89 Tid: 2015-09-22 kl.08:30-12.30 Plats: Regionens hus, Malin Wengholms tjänsterum 75 RJL 2015/ 1862 Underlag till beslut

Läs mer

Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans

Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans 1 Bakgrund Juni 2012 ansöker landstingsfullmäktige om att få bilda region i Östergötland Maj 2013 startar Utveckling Östergötland arbetet med att:

Läs mer

Framtida arbete med Regionalt utvecklingsprogram (RUP) - när regionkommun bildats i Västmanland

Framtida arbete med Regionalt utvecklingsprogram (RUP) - när regionkommun bildats i Västmanland 1 (9) 1 BAKGRUND 1.1 Förordningen om regionalt tillväxtarbete Detta dokument beskriver hur den framtida regionkommunen i Västmanland kan hantera det styrande strategidokumentet Regionalt utvecklingsprogram

Läs mer

En Bättre Sits (EBS) gemensam syn och reflektioner angående inriktning för transportinfrastrukturplanering

En Bättre Sits (EBS) gemensam syn och reflektioner angående inriktning för transportinfrastrukturplanering En Bättre Sits (EBS) gemensam syn och reflektioner angående inriktning för transportinfrastrukturplanering 2018-2029 SJU LÄN: STOCKHOLM, UPPSALA, VÄSTMANLAND, ÖREBRO, SÖRMLAND, ÖSTERGÖTLAND OCH GOTLAND

Läs mer

Förbundsordning 2011-01-01

Förbundsordning 2011-01-01 1 Förbundsordning 2011-01-01 2 FÖRBUNDSORDNING för Regionförbundet Uppsala län Fr.o.m. 2003-01-01 Reviderad 2004-07-01; 2005-07-01; 2007-01-01; 2011-01-01 Förbundet är ett Kommunalförbund enligt Kommunallagen

Läs mer

Strukturfonderna Östra Mellansverige. ERUF program Regional handlingsplan för Socialfonden Östra Mellansverige 2014-2020.

Strukturfonderna Östra Mellansverige. ERUF program Regional handlingsplan för Socialfonden Östra Mellansverige 2014-2020. ERUF program Regional handlingsplan för Socialfonden Östra Mellansverige 2014-2020 Örebro 2014-10-13 Ny programperiod! Nya förutsättningar! Börjar med program och plan ÖMS Regionalfonden 2014-2020 ERUF

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL UTDRAG Regionstyrelsens arbetsutskott 171-186 Tid: 2015-11-02, kl 13:00-15:30 Plats: Regionens Hus, sal A 181 RJL2015 /1943 Internationell policy Beslut Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår

Läs mer

Bilaga: Utdrag ur tjänsteutlåtande till Landstingsstyrelsen, Dnr LS-LED15-0577-2 Långsiktigt hållbar finansiering av regionalt stöd inom socialtjänst och vård Sammanfattning Sörmland behöver en långsiktigt

Läs mer

Beredningsunderlag till förslag om hastighetsföreskrifter. enligt förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning

Beredningsunderlag till förslag om hastighetsföreskrifter. enligt förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning Beredningsunderlag och Konsekvensutredning 2013-02-22 Trafikverket Region Syd Stefan Johansson Enhet Samhällsbehov Telefon: 0771-921 921 www.trafikverket.se stefan.u.johansson@trafikverket.se Direkt: 010-123

Läs mer

Länstransportplan för Gävleborgs län

Länstransportplan för Gävleborgs län 1(5) Version 2017-04-10 Beslutsunderlag Hållbarhetsnämnden 2017-04-20 Länstransportplan för Gävleborgs län 2014-2025 Verksamhetsplan 2018 med utblick mot 2021 Sammanfattning Föreliggande förslag till verksamhetsplan

Läs mer

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland 1 (5) Landstingsstyrelsen Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland Bakgrund Innovationer har fått ett allt större politiskt utrymme under de senaste åren. Utgångspunkten är EUs vision om Innovationsunionen

Läs mer

PROJEKT FÖR HÅLLBAR REGIONAL TILLVÄXT OCH UTVECKLING 2014

PROJEKT FÖR HÅLLBAR REGIONAL TILLVÄXT OCH UTVECKLING 2014 FAKTA I KORTHET Nr. 9 2015 PROJEKT FÖR HÅLLBAR REGIONAL TILLVÄXT OCH UTVECKLING 2014 Den här publikationen redovisar hur Region Värmlands beviljade projektmedel har fördelats under 2014. Den visar hur

Läs mer

Innehåll. 1. Förbundets ändamål och uppgifter Verksamhetsidé & Mål Organisation Verksamhetsplan Budget

Innehåll. 1. Förbundets ändamål och uppgifter Verksamhetsidé & Mål Organisation Verksamhetsplan Budget Verksamhetsplan & budget 2016 Innehåll 1. Förbundets ändamål och uppgifter... 2 2. Verksamhetsidé & Mål... 3 3. Organisation... 5 4. Verksamhetsplan 2016... 6 5. Budget 2016... 8 www.samordningtrelleborg.se

Läs mer

Uppländsk drivkraft 3.0 Regional utvecklingsstrategi för Uppsala län

Uppländsk drivkraft 3.0 Regional utvecklingsstrategi för Uppsala län Uppländsk drivkraft 3.0 Regional utvecklingsstrategi för Uppsala län Det här är en förkortad version av Uppländsk Drivkraft 3.0. Du hittar den kompletta utvecklingsstrategin på Regionförbundet Uppsala

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR JÄMSTÄLLD TILLVÄXT I UPPSALA LÄN

HANDLINGSPLAN FÖR JÄMSTÄLLD TILLVÄXT I UPPSALA LÄN HANDLINGSPLAN FÖR JÄMSTÄLLD TILLVÄXT I UPPSALA LÄN Illustrationer: Helena Holmquist, Häppi Design Formgivning: Cecilia Eriksson, Cerif Tryck: KPH Trycksaksbolaget INNEHÅLL 1. Uppdraget 04 2. Frågan är

Läs mer

Regional godsstrategi för Stockholms län inriktningsbeslut

Regional godsstrategi för Stockholms län inriktningsbeslut 1 (6) Handläggare: Susanne Skärlund Tillväxt- och regionplanenämnden Regional godsstrategi för Stockholms län inriktningsbeslut Ärendebeskrivning Landstingsfullmäktige har i budget för 2017 gett uppdrag

Läs mer

4 Mälarstäder

4 Mälarstäder 4 Mälarstäders yttrande gällande Nationell transportplan 2018-2029 Som fjärde största storstadsregion har 4 Mälarstäder idag en befolkning på fler än 320 000 invånare och växer mer än riket i genomsnitt.

Läs mer

Förlängning av överenskommelse om samverkan avseende hälsooch sjukvård i Uppsala län

Förlängning av överenskommelse om samverkan avseende hälsooch sjukvård i Uppsala län Handläggare Datum Diarienummer Thomas Folkesson 2017-02-28 [Ange diarienummer] Omsorgsnämnden Förlängning av överenskommelse om samverkan avseende hälsooch sjukvård i Uppsala län 2014-2016 Förslag till

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2013

VERKSAMHETSPLAN 2013 VERKSAMHETSPLAN 2013 STUNS Verksamhetsplan 2013 1(6) VERKSAMHETSPLAN FÖR STUNS 2013 1. STUNS roll i Uppsalaregionen Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle STUNS

Läs mer

Principerna för finansiering av infrastruktur behöver utvecklas

Principerna för finansiering av infrastruktur behöver utvecklas SKRIVELSE Vårt dnr: 2014-06-30 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Cecilia Mårtensson Regeringen 103 33 Stockholm Principerna för finansiering av infrastruktur behöver utvecklas Det finns stora

Läs mer

RUFS 2050 Resan mot den mest attraktiva storstadsregionen i Europa. Tillväxt- och regionplaneförvaltningen

RUFS 2050 Resan mot den mest attraktiva storstadsregionen i Europa. Tillväxt- och regionplaneförvaltningen RUFS 2050 Resan mot den mest attraktiva storstadsregionen i Europa Tillväxt- och regionplaneförvaltningen Samrådsförslag RUFS 2050 en del i en större planprocess RUFS 2010 Aktualitetsarbetet Program ny

Läs mer

Regional utveckling med fokus på integration

Regional utveckling med fokus på integration Regional utveckling med fokus på integration David Norman 2015-01-01 Verksamhetsövergång från Regionförbundet och Länsstyrelsen. Region Gävleborg är nu regionalt utvecklingsansvarig. Lagen (2010:630) om

Läs mer

Ägardirektiv ALMI Företagspartner Stockholm Sörmland AB

Ägardirektiv ALMI Företagspartner Stockholm Sörmland AB 1 (2) Landstingsstyrelsens förvaltning Tillväxt, miljö och regionplanering TJÄNSTEUTLÅTANDE 2012-10-29 LS 1209-1261 Handläggare: Roland Engkvist Landstingsstyrelsens arbetsutskott Ägardirektiv ALMI Företagspartner

Läs mer

Kompetensberedningens handlingsplan beslut om insatser

Kompetensberedningens handlingsplan beslut om insatser TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-11-06 Dnr Kompetensberedningens handlingsplan beslut om insatser Bakgrund Regionstyrelsen beslöt vid sammanträdet 2013-02-14 att tillsätta en beredning för kompetensfrågor bestående

Läs mer

Karta. Bakgrund och målbild. Kartor som visar aktuella sträckor, se bilaga 1. Beredningsunderlag och Konsekvensutredning

Karta. Bakgrund och målbild. Kartor som visar aktuella sträckor, se bilaga 1. Beredningsunderlag och Konsekvensutredning Beredningsunderlag och Konsekvensutredning 2012-10-01 Trafikverket Region Väst Magnus Andersson Samhälle Telefon: 0771-921 921 www.trafikverket.se magnus.b.andersson@trafikverket.se Direkt: 010-123 61

Läs mer

Samrådsstruktur mellan Region Östergötland och länets kommuner

Samrådsstruktur mellan Region Östergötland och länets kommuner BESLUTSUNDERLAG 1/2 2015-04-15 Dnr: RS 2015-277 Regionstyrelsen Samrådsstruktur mellan Region Östergötland och länets kommuner Bakgrund Enligt lag (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län

Läs mer

Remissvar Översiktsplan för landsbygden Norrköpings översiktsplan del 3

Remissvar Översiktsplan för landsbygden Norrköpings översiktsplan del 3 BESLUTSUNDERLAG 1/2 Ledningsstaben 2016-03-17 Dnr: TSN 2016-22 Trafik- och samhällsplaneringsnämnden Remissvar Översiktsplan för landsbygden Norrköpings översiktsplan del 3 Region Östergötland har beretts

Läs mer

Avsiktsförklaring trafiksäkerhetsåtgärder på del av Huddingevägen

Avsiktsförklaring trafiksäkerhetsåtgärder på del av Huddingevägen GATU- OCH TRAFIKAVDELNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 3 mars 2015 KS-2015/375.351 1 (2) HANDLÄGGARE Annika Löfmark 08-535 365 52 annika.lofmark@huddinge.se Kommunstyrelsen Avsiktsförklaring

Läs mer

Stödstrukturer för kvalitetsutveckling och främjande av evidensbaserad praktik i Västernorrlands län

Stödstrukturer för kvalitetsutveckling och främjande av evidensbaserad praktik i Västernorrlands län Stödstrukturer för kvalitetsutveckling och främjande av evidensbaserad praktik i Västernorrlands län (S.k. plattformsarbete) Presentation av nuläge 2011 09 02 Bakgrund till stärkta regionala stödstrukturer

Läs mer

att godkänna samarbetsavtal mellan NyföretagarCentrum Uppsala och Uppsala kommun enligt bilaga.

att godkänna samarbetsavtal mellan NyföretagarCentrum Uppsala och Uppsala kommun enligt bilaga. KS 17 26 nov 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Ingeberg Lars Linder Cecilia Datum 2014-10-29 Diarienummer KSN-2014-1136 Kommunstyrelsen Nyföretagarcentrum-samarbetsavtal Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Energi, klimat och miljö

Energi, klimat och miljö Värmland kraftsamlar inför EU:s nästa programperiod 2014-2020: Energi, klimat och miljö Enheten för regional tillväxt Energikontor Värmland Dag Hallén Från turnén i Värmland våren 2014 Värmlandsstrategin

Läs mer

Regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län Övergripande synpunkter avseende strategin

Regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län Övergripande synpunkter avseende strategin 1(5) Datum Diarienummer Region Västerbotten 2013-09-13 Vårt dnr 1.6.2-2013-2621 Box 443 Ert dnr 12RV0136-16 Dokumenttyp 901 09 UMEÅ REMISSVAR Regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län 2014-2020

Läs mer

En Bättre Sits Storregional systemanalys i korthet

En Bättre Sits Storregional systemanalys i korthet En Bättre Sits Storregional systemanalys i korthet Gemensamma prioriteringar för transportinfrastrukturen i sju län: Stockholm, Uppsala, Västmanland, Örebro, Sörmland, Östergötland och Gotland. Stockholm-Mälarregionen

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Från Arjeplog till Malmö Bildades 2009 Finns på 9 orter Drygt 370 medarbetare Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Bättre förutsättningar för företagande Attraktiva regionala miljöer

Läs mer

Regionalt Utvecklingsansvar- Landstingets uppdrag växer

Regionalt Utvecklingsansvar- Landstingets uppdrag växer 1 (8) Landstinget har ansökt hos regeringen om att få bilda en regionkommun från och med den första januari 2017. Om regeringen säger ja, betyder det att uppdraget för landstinget växer. Förutom nuvarande

Läs mer

Region Kalmar län bildas genom att Landstingets och Regionförbundets nuvarande uppdrag och verksamheter förenas i en ny gemensam organisation.

Region Kalmar län bildas genom att Landstingets och Regionförbundets nuvarande uppdrag och verksamheter förenas i en ny gemensam organisation. Region Kalmar län Landstingsfullmäktige och Regionförbundets styrelse har beslutat att man har för avsikt att bilda regionkommun i Kalmar län från och med 2019. Region Kalmar län bildas genom att Landstingets

Läs mer

Internationell strategi

Internationell strategi LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Ulla Höglund 2011-11-0306-14 LK/110273 Internationell strategi 2011 2014 Landstinget i Värmland påverkas alltmer av sin omvärld. EU-direktiv och förordningar, rörligheten för

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. En smak av EU Lena Johansson-Skeri Anneli Norman

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. En smak av EU Lena Johansson-Skeri Anneli Norman En smak av EU 2015 Lena Johansson-Skeri Anneli Norman 1 Dagens program Vad gör vi på Tillväxtverket? Vad är ett EU-projekt? Vad är ett regionalfondsprojekt? Hur ansöker man om stöd från regionalfonden?

Läs mer

Ärendenr: TRV 2013/23961

Ärendenr: TRV 2013/23961 Mall Beredningsunderlag och Konsekvensutredning 2013-05-29 Trafikverket Region Väst Magnus Andersson Samhälle Telefon: 0771-921 921 www.trafikverket.se e-post magnus.b.andersson@trafikverket.se Beredningsunderlag

Läs mer

En Bättre Sits. Kristoffer Tamsons (M), ordförande Bertil Kinnunen (S), vice ordförande

En Bättre Sits. Kristoffer Tamsons (M), ordförande Bertil Kinnunen (S), vice ordförande En Bättre Sits Kristoffer Tamsons (M), ordförande Bertil Kinnunen (S), vice ordförande Patrik Åhnberg, Länsstyrelsen Stockholm Jenny Lundström (MP), Region Uppsala Monica Johansson (S), Landstinget Sörmland

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

POLICY. Miljöpolicy för Solna stad

POLICY. Miljöpolicy för Solna stad POLICY Miljöpolicy för Solna stad POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då de är av principiell

Läs mer

Länsplan för Västmanland Tema möte 30 mars

Länsplan för Västmanland Tema möte 30 mars Länsplan för Västmanland Tema möte 30 mars Länsplan för Västmanland Styrkor och fördelar Utmaningar Detta gör vi! Länsplan för Västmanland Utvärdering av RUP Omvärldsbeskrivning Tre prioriterade områden

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan 2013 Länsturismen Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan för Turismfunktionen vid VKL 2013 Bakgrund Turismfunktionen har sedan 2006 arbetat på uppdrag av föreningens medlemmar i nära

Läs mer

146 miljoner till projekt i Östra Mellansverige!

146 miljoner till projekt i Östra Mellansverige! PRESSMEDDELANDE Strukturfondspartnerskapets Sekretariat Datum Dnr 2017-06-01 15-050 Till media i Uppsala, Örebro, Södermanland, Västmanland och Östergötlands län 146 miljoner till projekt i Östra Mellansverige!

Läs mer

Att göra. Handlingsplan Transportinfrastruktur

Att göra. Handlingsplan Transportinfrastruktur Att göra. Handlingsplan Transportinfrastruktur Diarienummer: 342-7226-2015 Tryck:, Härnösand 2015 Denna handlingsplan går att få i alternativt format. Förord Den regionala utvecklingsstrategin, RUS, för

Läs mer

Länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2014-2025

Länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2014-2025 2013-07-02 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/371-311 Kommunstyrelsen Länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2014-2025 Yttrande Förslag till beslut Kommunstyrelsen antar föreslaget

Läs mer

Yttrande över förslag till miljöpolitiskt program för Stockholms läns landsting

Yttrande över förslag till miljöpolitiskt program för Stockholms läns landsting I OC U m..:yäj!ysn FÖR VÅRDEN Vice verkställande direktör Per-Inge Buskas '2016-06-03 - ÄRENDE 10 BESLUT 1(1) 2016-05-04 Diarienummer LOC 1605-0654 Informationssäkerhetsklass Öppen Styrelsen för Locum

Läs mer

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet Regionstyrelsen Lennart Svensson Utvecklare 040-623 97 45 Lennart.R.Svensson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-06-16 Dnr 1501816 1 (5) Regionstyrelsen s medverkan i utvecklingen av Mobilområdet i Skåne

Läs mer

SOU 2017:4 För en god och jämlik hälsa En utveckling av det folkhälsopolitiska ramverket

SOU 2017:4 För en god och jämlik hälsa En utveckling av det folkhälsopolitiska ramverket 1 (5) Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar från Länsstyrelsen i Stockholms län, dnr 700-5233-2017 SOU 2017:4 För en god och jämlik hälsa En utveckling av det folkhälsopolitiska

Läs mer

Länsstyrelsernas roll i klimat- och energiarbetet

Länsstyrelsernas roll i klimat- och energiarbetet Länsstyrelsernas roll i klimat- och energiarbetet Kerstin Grönman, Mål och visioner Minst 50% av den svenska energin ska vara förnybar Utsläppen av växthusgaser i den del av ekonomin som inte ingår i EU

Läs mer

STUNS VERKSAMHETSPLAN 2012. STUNS Verksamhetsplan 2012 1(1)

STUNS VERKSAMHETSPLAN 2012. STUNS Verksamhetsplan 2012 1(1) STUNS VERKSAMHETSPLAN 2012 STUNS Verksamhetsplan 2012 1(1) VERKSAMHETSPLAN FÖR STUNS 2012 STUNS roll i Uppsalaregionen Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle STUNS

Läs mer

Bakgrund till ReDA i Jönköpings län

Bakgrund till ReDA i Jönköpings län Bakgrund till ReDA i Jönköpings län Jönköpings län ska bli en region som präglas av högt IT-användande som gynnar en hållbar utveckling. Regionförbundet, Landstinget och Länsstyrelsen i Jönköpings län

Läs mer

Räta Linjen-gruppen. Projektstöd, WSP Sverige

Räta Linjen-gruppen. Projektstöd, WSP Sverige Räta Linjen-gruppen Räta Linjen-gruppen består av följande intressenter: Länsstyrelsen i Västmanlands län Länsstyrelsen i Gävleborgs län Regionförbundet Sörmland Regionförbundet Uppsala län Region Gävleborg

Läs mer

Yttrande till länsstyrelsen gällande Handlingsplan för minskade utsläpp till luft, Stockholm Arlanda Airport,

Yttrande till länsstyrelsen gällande Handlingsplan för minskade utsläpp till luft, Stockholm Arlanda Airport, Datum 2016-11-15 1 (2) TJÄNSTESKRIVELSE Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen Johan Stock Kommunstyrelsen Yttrande till länsstyrelsen gällande Handlingsplan för minskade utsläpp till luft, Stockholm Arlanda

Läs mer

Överenskommelser kring åtgärdsarbete för miljömål och klimatanpassning

Överenskommelser kring åtgärdsarbete för miljömål och klimatanpassning Överenskommelser kring åtgärdsarbete för miljömål och klimatanpassning Överenskommelse om åtgärder inom miljömål, klimat och energi samt klimatanpassning Länsstyrelsen har i samverkan med bland annat

Läs mer

Potter för statlig medfinansiering i länstransportplanen. Omdisponering Bilaga

Potter för statlig medfinansiering i länstransportplanen. Omdisponering Bilaga Förbundsfullmäktige 2013-04-25 2012-04-11 Föredragningslista 1. Öppnande 2. Upprop 3. Val av protokollsjusterare 4. Fastställande av föredragningslistan 5. Anmälan av eventuella frågor 6. Anmälan av nya

Läs mer

Sammanfattande beskrivning

Sammanfattande beskrivning Projektnamn: Lokalt klimatarbete, regionalt lärande och färdplaner mot en koldioxidsnål ekonomi Programområde: Östra Mellansverige Ärende ID: 20200666 Sammanfattande beskrivning För att påskynda arbetet

Läs mer

Trafikförvaltningens arbete med underlag och utredningar inför och under Sverigeförhandlingen

Trafikförvaltningens arbete med underlag och utredningar inför och under Sverigeförhandlingen 1(6) Handläggare Jens Plambeck 08-686 1651 jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2015-06-02, punkt 27 Trafikförvaltningens arbete med underlag och utredningar inför och under Sverigeförhandlingen Ärendebeskrivning

Läs mer

Trafikverkets remiss: Funktionellt prioriterat vägnät

Trafikverkets remiss: Funktionellt prioriterat vägnät SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Ola Kahlström Datum 2015-01-08 Diarienummer KSN-2014-1355 Kommunstyrelsen Trafikverkets remiss: Funktionellt prioriterat vägnät Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Förslag till bildande av Stiftelsen Flemingsberg Science och formerna för finansiering och drift av densamma

Förslag till bildande av Stiftelsen Flemingsberg Science och formerna för finansiering och drift av densamma 1 (9) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Utveckling & styrning Landstingsstyrelsen Förslag till bildande av Stiftelsen Flemingsberg Science och formerna för finansiering och drift av densamma Ärendebeskrivning

Läs mer

Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland

Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland Uppdaterad: 5 juni 2013 Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland Vägstandarden på E20 Vilka sträckor på E20 är fortfarande ännu inte utbyggda? Totalt handlar det om fem etapper eller ungefär 80 kilometer

Läs mer

Motion om utvärdering av EU projekt med kommunal medfinansiering

Motion om utvärdering av EU projekt med kommunal medfinansiering Kommunfullmäktige 2009 11 30 200 476 2010 11 29 179 422 Kommunstyrelsen 2010 11 15 209 506 Arbets och personalutskottet 2010 10 11 190 398 Dnr 09.729 008 novkf37 Motion om utvärdering av EU projekt med

Läs mer

Framtidens infrastruktur och resande i Örebroregionen

Framtidens infrastruktur och resande i Örebroregionen Framtidens infrastruktur och resande i Örebroregionen NTF 2 oktober 2007 Regiondirektör Magnus Persson Regionförbundet Örebro Länets tolv kommuner och landstinget Start 1 jan 2006 1 jan 2007 övertog samordningsansvaret

Läs mer

KOMMUNALFÖRBUNDET GR. GR prioriterar

KOMMUNALFÖRBUNDET GR. GR prioriterar Dnr: 09-154.20 Tjänsteutlåtande 2009-09-14 Georgia Larsson Förslag till yttrande över Nationell plan för transportsystemet 2010-2021 Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) har i skrivelse från Västra

Läs mer

Beskrivning av roller & ansvar för kollektivtrafiken i Värmland

Beskrivning av roller & ansvar för kollektivtrafiken i Värmland Sida 1(6) Enheten för kollektivtrafik Datum 2015-11-26 Beskrivning av roller & ansvar för kollektivtrafiken i Värmland PM Region Värmland - kommunalförbund Postadress Box 1022 651 15 KARLSTAD Besöksadress

Läs mer

Bedömning av framtidens kollektivtrafik år 2017 och år 2030

Bedömning av framtidens kollektivtrafik år 2017 och år 2030 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOn 14 (21) Sammanträdesdatum 2011-12-20 324 Dnr 2011/300 Bedömning av framtidens kollektivtrafik år 2017 och år 2030 INLEDNING Skrivelse från Västmanlands

Läs mer

Strategi för Stockholm som smart och uppkopplad stad

Strategi för Stockholm som smart och uppkopplad stad Utbildningsförvaltningen Avdelningen för utveckling och samordning Tjänsteutlåtande Dnr 1.6.1-6148/2016 Sida 1 (7) 2016-08-31 Handläggare Somia Frej Telefon: 08-508 33 027 Till Utbildningsnämnden 2016-09-22

Läs mer

Vad är Entrepreneur Sthlm? Varför?

Vad är Entrepreneur Sthlm? Varför? Vad är Entrepreneur Sthlm? Entrepreneur Sthlm är ett gemensamt initiativ av Länsstyrelsen i Stockholms län, ALMI Företagspartner Stockholm, Innovationsbron och Stockholm Business Region Development. Satsningen

Läs mer

STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK

STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK 2014 2020 INNEHÅLL Inledning... 4 Uppdrag... 4 Bakgrund... 4 Kulturrådets uppdrag inom det regionala

Läs mer

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle.

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjer 1(5) Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjerna utgör grunden för arbetet med hållbar utveckling, vårt mål är ett strukturerat arbete där det framgår på ett tydligt

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

xstockholms läns landsting i (4)

xstockholms läns landsting i (4) xstockholms läns landsting i (4) Tillväxt- och regionplaneförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE Handläggare: Anders Wilandson Tillväxt- och regionplanenämnden Förslag till ny översiktsplan och innerstadsstrategi

Läs mer

Övergripande samarbetsavtal mellan Region Östergötland och Linköpings universitet

Övergripande samarbetsavtal mellan Region Östergötland och Linköpings universitet BESLUTSUNDERLAG 1/1 Ledningsstaben Richard Widén 2016-11-30 Dnr: RS 2016-843 Regionstyrelsen Övergripande samarbetsavtal mellan Region Östergötland och Linköpings universitet Bakgrund Region Östergötland

Läs mer

Karta. Bakgrund och målbild. Kartor som visar aktuella sträckor, se bilaga 1.

Karta. Bakgrund och målbild. Kartor som visar aktuella sträckor, se bilaga 1. TDOK 2010:26 Mall_Brev v.3 (Fastställd av ) 1(11) Beredningsunderlag till förslag om hastighetsföreskrifter på väg E6, Hallands län och konsekvensutredning enligt förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Information Nationella Regionalfondsprogrammet

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Information Nationella Regionalfondsprogrammet Information Nationella Regionalfondsprogrammet 1 1 Regionalfonden 2014-2020 Nio program i Sverige 6 2 3 4 5 Åtta regionala strukturfondsprogram 1. Övre Norrland 2. Mellersta Norrland 3. Norra Mellansverige

Läs mer

Stockholm-Mälarregionen en hållbar storstadsregion med global konkurrensoch attraktionskraft. Mälardalsrådet

Stockholm-Mälarregionen en hållbar storstadsregion med global konkurrensoch attraktionskraft. Mälardalsrådet INriktningsmål 2014 Stockholm-Mälarregionen en hållbar storstadsregion med global konkurrensoch attraktionskraft Mälardalsrådet Enligt Mälardalsrådets stadgar ska rådsmötet besluta om inriktningsmål för

Läs mer

Utveckling av närvård - samarbete mellan Uppsala kommun och Landstinget

Utveckling av närvård - samarbete mellan Uppsala kommun och Landstinget Uppsala KOMMUN KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Susanne Platerud 2012-04-03 Diarienummer BUN-2012-0083 Barn- och ungdomsnämnden Utveckling av närvård - samarbete mellan Uppsala

Läs mer

Det här är regionförbundet örebro

Det här är regionförbundet örebro Det här är regionförbundet örebro BORLÄNGE LJUSNARSBERG Tolv kommuner i hjärtat av Sverige Våra medlemmar är Örebro läns landsting och kommunerna Askersund, Degerfors, Hallsberg, Hällefors, Karlskoga,

Läs mer

Landsbygds- och skärgårdsstrategi för Stockholmsregionen

Landsbygds- och skärgårdsstrategi för Stockholmsregionen PM 2017:213 RI (Dnr 111-1133/2017) Landsbygds- och skärgårdsstrategi för Stockholmsregionen Remiss från Stockholms läns landsting Remisstid den 19 oktober 2017 Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen

Läs mer

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.

Läs mer