Förbundsstyrelsen kallas till sammanträde

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förbundsstyrelsen kallas till sammanträde"

Transkript

1 Förbundsstyrelsen kallas till sammanträde Förbundsstyrelsens sammanträde föregås av ägarsamråd med samordningsförbundet kl 8 9, samt medlemssamråd om medlemsavgift 2015 kl Kallelse har skickats separat till berörda Tid: Torsdagen den 3 april kl (Observera tiden!) Plats: Clarion Hotel Gillet, Uppsala Ärenden 1. Öppnande 2. Protokollsjusterare 3. Föredragningslista LTP 4. Åtgärdsvalsstudie väg 263 RFUL 2014/46 Yttranden 5. Landstinget i Uppsala län. Miljöprogram RFUL 2014/27 6. Trafikverket. Förslag till nya hastighetsföreskrifter för väg 600, Uppsala län RFUL 2014/38 Internt 7. Intern kontrollplan RFUL 2014/45 8. Årsredovisning RFUL 2012/ Mälarting 2014 RFUL 2014/ AERs Årsmöte 2014 RFUL Information/Rapporter 11. Möte med Region Gotland och Campus Gotland 17 februari (muntlig) 12. Sjöfart/hamnar i Uppsala län (skriftlig) 13. Resandeundersökning tåg 2013 (skriftlig)

2 14. Citybanan, uppföljning (skriftlig) 15. Almi Företagspartner arbetsmöte 4 mars (muntlig) 17. Möte i partnerskapet för regionalfonden och socialfonden mars (muntlig) Anmälningar Socialdepartementet. Uppdrag att upprätta och förvalta en plattform för frågor om hållbar stadsutveckling Regionförbundet. Delegationsbeslut Regionförbundet. Protokoll från förbundsstyrelsen

3 Förbundsstyrelsen Dnr: RFUL 2014/46 Ola Kahlström, Caroline Quistberg Trafikverket. Åtgärdsvalsstudie väg 263. Arbetsutskottet föreslår att förbundsstyrelsen beslutar att godkänna avsiktsförklaringen. Regiondirektören föreslår att regionförbundet till Trafikverket för fram att miljöeffkterna bör belysas bättre i det fortsatta arbetet. Ärende Under har en åtgärdsvalsstudie genomförts för väg 263 sträckan Litslena - Märsta samt vägarna 912 och 269 Bålsta - Eriksund. Under processens gång har parterna formulerat ett gemensamt mål för studien, de aktuella stråkens funktion, vilka problem som finns och som är önskvärda att lösa samt lämpliga åtgärder i olika tidsperspektiv. I avsiktsförklaringen formuleras parternas avsikt att fortsätta arbeta för att genomföra de åtgärder som pekats ut. I det fortsatta arbetet kommer ett antal överenskommelser att träffas mellan relevanta aktörer om hur arbetet ska bedrivas och åtgärderna genomföras. Kostnader för det åtgärder som pekas ut uppgår till sammanlagt mellan 175 och 300 miljoner kronor. Merparten av behoven ligger inom Stockholms län. Inom Uppsala län har behov av korsningsåtgärder, säkrare busshållplatser samt GC-vägar uppmärksammats. De parter som deltagit i processen och som är tänkta att underteckna avsiktsförklaringen är Trafikverket (Region Stockholm och Region Öst), kommunerna Sigtuna, Upplands-Bro, Håbo och Enköping, Kollektivtrafikförvaltningen UL, Trafikförvaltningen SLL, Regionförbundet Uppsala län samt Länsstyrelsen i Stockholm. Ärendet har behandlats av beredningen för trafik- och samhällsplanering 7 mars samt av arbetsutskottet 21 mars. Johan Örjes (C) i beredningen yrkade att åtgärdsvalstudien ska kompletteras med en miljökonsekvensbeskrivning. Arbetsutskottet instämde i förslaget från beredningen. I den fortsatta beredningen efter arbetsutskottet har det dock visat sig att det i den nya planeringsprocessen för infrastruktur inte är rimligt att i detta tidiga skede (åtgärdsvalsstudie) ställa krav på att en miljökonsekvensbeskrivning skall göras. Däremot är det möjligt att till Trafikverket föra fram att miljöeffekterna bör belysas bättre i det fortsatta arbetet. Det kommer också visa sig i 1

4 Förbundsstyrelsen Dnr: RFUL 2014/46 nästa skede om miljöeffekterna bedöms vara sådana att en regelrätt miljökonsekvensbeskrivning bör göras. Regiondirektören föreslår därför att den sista att-satsen ändras. Bilagor Avsiktsförklaring Sammanfattning av åtgärdsvalsstudie 2

5 AVSIKTSFÖRKLARING avseende fortsatt arbete med åtgärder längs stråken Arlanda-Bålsta och Arlanda-Litslena, vägarna 263, 912 och 269 Parterna: Trafikverket (Region Stockholm och Region Öst), kommunerna Sigtuna, Upplands- Bro, Håbo och Enköping, Kollektivtrafikförvaltningen UL, Trafikförvaltningen SLL, Regionförbundet Uppsala län samt länsstyrelsen i Stockholm, förklarar härmed sin avsikt enligt nedan. Bakgrund Under hösten 2012 och våren 2013 genomfördes en åtgärdsvalsstudieprocess enligt fyrstegsprincipen där parterna tillsammans har formulerat ett gemensamt mål för studien, och de aktuella stråkens funktion, vilka problem som finns och som är önskvärda att lösa samt lämpliga åtgärder i olika tidsperspektiv. Detta arbete ligger till grund för denna avsiktsförklaring. Väg 267, Rotebroleden kommer enligt gällande tidplan att få motorvägsstandard Detta förväntas leda till att bilister och transportföretag i högre utsträckning kommer att välja E18/Rotebroleden istället för väg 263. I många sammanhang har den bristande trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter framförts. Den försämrades när vägräcken, både vajer- och balkräcken, sattes upp på delar av stråken för ett antal år sedan. Parternas mål och gemensamma avsikt Parternas gemensamma avsikt är att verka för att de åtgärder som föreslås i åtgärdsvalsstudien (TRV 2013/39170, daterad ), genomförs. Parterna är överens om att stråken Arlanda-Bålsta och Arlanda-Litslena är sekundära förbindelser med regional funktion som delvis utgörs av kollektivtrafiken mellan Bålsta och Arlanda. Överenskommelser om fortsatt arbete Ett antal överenskommelser avses att träffas mellan parterna om hur arbetet ska bedrivas och åtgärderna genomföras. Överenskommelser upprättas mellan de parter som ska vara delaktiga inom respektive åtgärdsområde, MM-åtgärder, kollektivtrafik, gång- och cykeltrafik samt vägtrafik i enlighet med åtgärdsvalsstudien sid samt redovisningen på kartor av delsträckor på sid En arbetsgrupp har bildats för detta arbete. 1

6 Efter att överenskommelserna är underskrivna avser parterna att träffas minst en gång per år för att följa upp dels överenskomna åtgärder, dels åtgärdsförteckningen i studien. Ansvarig för att arbetsgruppen sammankallas är Trafikverket. Denna avsiktsförklaring har upprättats i 10 exemplar och parterna har tagit var sitt. Ort och datum.. Ort och datum... Ort och datum Ort och datum Ort och datum Ort och datum Ort och datum Ort och datum. Ort och datum... Ort och datum Trafikverket Region Stockholm Trafikverket Region Öst Sigtuna kommun Upplands-Bro kommun Håbo kommun Enköpings kommun Trafikförvaltningen SLL Kollektivtrafikförvaltningen UL Regionförbundet Uppsala län Länsstyrelsen i Stockholms län 2

7 1 (3) Förbundsstyrelsen Dnr: RFUL 2014/46 Ola Kahlström Trafikverket. Åtgärdsvalsstudie väg 263. Sammanfattning Resultatet av åtgärdsvalsstudien är tänkt som ett underlag för såväl kommunal planering som för Trafikverket, Trafikförvaltningen SLL och Uppsala läns landstings kollektivtrafikförvaltning. Studien omfattar åtgärder på kort, medellång och lång sikt. Projektets arbets- och styrgrupp kommer att arbeta vidare med studien under hösten 2013 för att ta fram en allmän avsiktsförklaring som skrivs under av alla deltagande parter, därefter träffas avtal mellan de parter som är ansvariga för genomförandet och finansieringen av respektive åtgärd. Väg 263, 269 och 912 förbinder Arlanda, Märsta, Sigtuna stad, Bålsta och Enköping. Stråken utgör viktiga kopplingar för regionen. ÅF har på uppdrag av Trafikverket utfört en åtgärdsvalsstudie för stråken Arlanda Bålsta och Arlanda Litslena. Syftet är att samla kunskap från samtliga berörda parter för att översiktligt kunna definiera stråkens funktioner och för att nå en gemensam syn på vägens framtid och de åtgärder som krävs för att utveckla prioriterade funktioner. Studien fokuserar på att finna lösningar som kan öka trafiksäkerheten för samtliga trafikantgrupper, förbättra kollektivtrafikens konkurrenskraft, minska barriäreffekter samt förbättra miljö och hälsa. Målet med studien är att samordna de berörda parterna, sätta mål för fortsatt planering och utgöra underlag för fortsatt arbete. Ytterligare mål på en övergripande nivå har varit att åtgärderna ska ta hänsyn till kommunernas planering, vara översiktligt tidssatta och kostnadsberäknade i åtgärdspaket, där ansvarsförhållanden ska framgå. Stråket mellan Arlanda och Enköping har utretts i flera omgångar: på 1970-talet, 1996 och Eftersom de olika aktörernas intressen för vägen skiljde sig åt och underlaget för stråkstudien var 15 år gammalt, gick processen vidare med en åtgärdsvalsstudie. Åtgärdsvalsstudien initierades under 2012 av Trafikverket Region Stockholm, Trafikverket Region Öst och ett par av de berörda kommunerna i stråken. Problem har även lyfts av boende längs väg 263. Upplägg och genomförande har präglats av viljan att både diskutera detaljerade åtgärdsval, som rör frågor på kort sikt, och samtidigt resonera om behovet av spelregler för förbindelsens långsiktiga funktion. Under studien har tre workshops genomförts med de aktörer som berörs av stråken på olika sätt, parallellt har en arbetsgrupp och en styrgrupp träffats. Tidigt i utredningsarbetet konstaterades att tidigare ansatser om stråkens regionala funktion delvis är överspelade genom satsningar i det nationella huvudvägnätet: E18, E4, väg 55 och Rotebroleden. Numera är ofta en kort restid viktigare än en kort resväg för såväl godstransporter som för personresor. Detta pekar på att betydelsen av 263 som transportled har minskat. Stråken har i denna studie därför klassats som sekundära förbindelser med viss regional funktion, där den regionala funktionen delvis består i kollektivtrafiken mellan Bålsta och Arlanda. Denna kan minska på lång sikt om tågtrafik mellan Uppsala och Enköping (Aroslänken) etableras.

8 2 (3) Dnr: RFUL 2014/46 Figur 1 Stråken mellan Arlanda-Bålsta och Arlanda-Litslena Stråken har bitvis bristfällig sikt och linjeföring, stora delar av sträckan saknar också helt utrymme för oskyddade trafikanter. Det blev tidigt tydligt i studien att stråken inte är tillfredställande för oskyddade trafikanter ur säkerhets- och tillgänglighetssynpunkt. Stråken är även bristfälliga säkerhetsmässigt ur ett vägtrafikperspektiv. Vägarna rör sig genom viktiga natur- och kulturmiljöer varför större ombyggnader blir problematiska och svåra att genomföra. Åtgärdsvalsstudien har resulterat i rekommenderade åtgärder på kort, medellång och lång sikt, däribland finns några åtgärder som bör komma igång snarast: Påbörja en mobility managementutredning för att utveckla möjligheter att begränsa efterfrågan på transporter Gör en länsöverskridande översyn av busshållplatser längs stråken Inleda formell planeringsprocess för utbyggnad av gång- och cykelvägar Klarlägg förhållanden vid korsningar och anslutningar och upprätta ett utbyggnadsprogram Kostnaderna för det skisserade paketet för stråket Märsta-Bålsta hamnar i storleksordning miljoner kronor och för stråket Erikssund-Litslena i storleksordning miljoner kronor. Sammantaget är det en relativt stor investering och därför bör trafiksäkerheten prioriteras med en

9 3 (3) Dnr: RFUL 2014/46 etappindelning med start från Arlanda och västerut. Åtgärderna har bedömts med generella utgångspunkter eftersom lösningarna i de flesta fall ska utvecklas i kommande utredningar. Några slutsatser: Genom att inledningsvis prioritera stråkens regionala funktion och huvudsträckning var det lättare att senare beskriva målbilden och åtgärdsgenereringen kunde därmed begränsas. Studien har pekat ut en rad viktiga insatser som kan genomföras omedelbart. Detta är ett konkret exempel på resultat av workshoparbetet med dem som är verksamma i stråken. Vägtrafikens anspråk genom Sigtuna stad har klarlagts vilket gör det möjligt för kommunen att på ett mer konkret sätt (FÖP) diskutera stadsutvecklingen inom och mellan Sigtuna stad och Märsta.

10 Förbundsstyrelsen Dnr: RFUL 2014/27 Andy Metcalfe Landstinget i Uppsala län. Miljöprogram Arbetsutskottet föreslår att förbundsstyrelsen beslutar att avge yttandet. Ärende I anslutning till varje mandatperiod fastställer landstingsfullmäktige ett miljöprogram för de kommande fyra åren. Framtagningsprocessen initierades i maj 2012 och leddes av en parlamentarisk tillsatt referensgrupp. Programmet omfattar konkreta åtgärdsförslag och kostnadsberäkningar inom tre övergripande områden: - Minskad klimatpåverkan - Hälsosam och giftfri miljö - Hållbar och effektiv resursanvändning, inklusive biologisk mångfald Remissen önskar återkoppling särskilt om två frågor: - Om innehållet är tillräckligt anpassad för landstingets roll och verksamhet - Hur remissinstanser kan bistå landstinget med måluppfyllelse Regionförbundet anser att programmet är välstrukturerat och att det i huvudsak är utformat efter landstingets verksamhet. Regionförbundet har möjlighet att bistå i genomförandet av programmet, utifrån att dess mål i flera avseenden angränsar till förbundets utvecklingsuppdrag. Yttrandet innehåller ett antal synpunkter på programmets innehåll. Miljöprogrammets remisstid löper ut 28 mars I dialog med Marta Fallgren, Miljö- och kemienheten, har förlängd remisstid beviljats till 4 april. Bilagor: Yttrande Miljöprogram för perioden för Landstinget i Uppsala län %20startsida/Milj%c3%b6program% %20Landstinget%20i%20Uppsala%20l%c3%a4n %20Remissversion.pdf 1 (1)

11 Förbundsstyrelsen Dnr: RFUL 2014/27 Andy Metcalfe Dnr CK Landstinget i Uppsala län. Miljöprogram Regionförbundet Uppsala län har erbjudits möjlighet att lämna yttrande över Landstinget i Uppsala läns förslag till Miljöprogram I dialog med Marta Fallgren, Miljö- och kemienheten, har förlängd remisstiden beviljats till 4 april. Regionförbundet anser att initiativen i miljöprogrammet, som omfattar konkreta åtgärdsförslag och kostnadsberäkningar inom tre aktuella områden, är tydliga och ligger väl i linje med ambitionerna inom länets regionala utvecklingsstrategi. Regionförbundet anser att programmet är välstrukturerat och utformat efter landstingets verksamhet. 1 Hur kan regionförbundet hjälpa till så att landstinget uppnår sina miljömål? Önskemål om samarbete i uppfyllandet av miljöutmaningen är helt rätt Klimat- och miljöutmaningen kräver aktiviteter från flera aktörer tillsammans. Regionförbundet kan erbjuda forum för dialog med flera av länets aktörer och tar gärna del av synpunkter från andra remissinstanser som kan hanteras i ett regionalt perspektiv. Regionförbundet har landstingets uppdrag att driva regional utveckling Regionförbundets kansli saknar specifik kompetens inom miljöområdet. Uppdraget att hantera energi, klimat och miljöfrågor i länet vilar i första hand på Länsstyrelsen. Förbundets uppdrag korsar däremot programmets mål; infrastruktur, e-tjänster, sociala frågor och folkhälsa, extern finansiering (nationell och EU) samt verksamhets- och projektstöd till bland andra STUNS Energi, Energikontoret Mälardalen och UIC. I dessa sammanhang är regionförbundet berett att bidra till programmets måluppfyllelse. Förändring kostar Extern finansiering kan krävas i genomförande av flera av programmets åtgärder. Landstingets avsatta medel kan eventuellt växlas upp med annan finansiering. Det är fullt möjligt att centrala delar av flera beskrivna initiativ kan passa in i nationella eller EU-definierade programsatsningar. Regionförbundets kännedom om nationella satsningar och olika EU-program samt även partnersöknätverk kan vara värdefull i detta hänseende. Projekt inriktade mot kunskapsuppbyggnad för byggande och renovering till nära-noll-energihus, beteendeförändring och attitydpåverkan för minskad energianvändning eller utvecklingen av hållbara kollektiv- och stadstrafik beskrivs som stödberättigande i regionens regionalfondsprogram (ERUF). Flera andra program finns. 1 (4)

12 Dnr: RFUL 2014/27 Tiden är knapp till 2020 Programmets vision att landstinget ska vara fossilbränslefritt till år 2020 (sidan 4) är lovvärd. Programmet löper mellan 2015 och För att få full kraft i genomförandet under hela perioden bedömer regionförbundet att även tiden efter 2018 bör planeras i närtid. Regionförbundet deltar gärna i denna dialog. 2 Är innehållet tillräckligt anpassat för landstinget och på relevant nivå för att på utmanande sätt bidra till en ekologisk hållbar utveckling och en god hälsa? Programmets regionala sammanhang är viktigt Programmet utgår från en bred omvärldsanalys och tar höjd för bland annat EUs nio miljömål och de 16 nationella miljökvalitetsmålen (sidan 29 och 30). Regionförbundet anser att programmet med fördel kan kopplas till andra länsbaserade strategidokument samt pågående miljösatsningar i länet. Exempelvis har länsstyrelsen tagit fram ett flertal relaterade dokument för länets räkning; klimatoch sårbarhetsanalys, regionalt övervakningsprogram samt klimat- och energistrategi. Länets regionala utvecklingsstrategi (RUS) omfattar också en del miljömål; fossilfria offentliga trafikoch transportsystem, noll nettoutsläpp av växthusgaser. Identifierade satsningar i andra regionala dokument kan skapa ett sammanhang som underlättar mobilisering av landstingets egna miljöprogram. Dessutom pågår stora satsningar på biodrivmedel inom Biogas Öst. Basvärden är nödvändiga Programmet har tagit fram ett antal siffersatta mål. För att dessa ska kunna följas upp bör tydliga och avgränsade basvärden tas fram. Regionförbundet rekommendera att dessa, där det anses lämpligt, tas fram och kommuniceras med flera aktörer i länet för att skapa ett brett sammanhang och deltagande för måluppfyllelse. Det är positivt att hälsoeffektanalyser kopplas till varje målområde, men dessa skulle kunna ges större tyngd genom att kompletteras med siffersatta hälsoeffekter och samhällsekonomiska kostnader/vinster av hälsoeffekter. Transporter och närproducerat Avsnittet 3.1 om Transporter (sidan 5) kan breddas med tydligare mål gällande relationer till entreprenad. Frågan berörs delvis i avsnitt 4.3 (sidan 17) men då i form av upphandling av kravmärkta livsmedel och textilier. Miljömål i relation till entreprenad i allmänhet skulle även kunna omfatta närproducerade eller närhanterade varor och tjänster eller genomförande av exempelvis miljövänlig snöröjning (eko-körning, rutplanering eller maskinstandard) osv. Även om programmet omfattar landstingets egen verksamhet kan det med fördel relateras till övriga mål som landstingets verksamhet påverkar. Till exempel bör kollektivtrafikmyndighetens målsättning om fördubblat kollektivtrafikresande kunna bidra till målet om minskad klimatpåverkan. Det kan också vara så att något eller några av de mål som preciseras i miljöprogrammet påverkar möjligheterna att uppnå ett fördubblat resande. 2 (4)

13 Dnr: RFUL 2014/27 Utvecklingen av distansmöten bör uppmuntras. Det ger stora miljövinster och bidrar till en bättre dialog mellan specialistsjukvården på Akademiska sjukhuset och länets vårdinstanser. Ett miljömål som kan övervägas avser tillgång till och rutiner för distansmötesmöjlighet bland samtliga strategiska vårdinstanser i länet. Innovation Akademiska kan vara en drivkraft Måluppfyllelse för bland annat Förbrukningsmaterial 3.3 och Avfall 5.2 påverkas mycket av hur landstingsanställda arbetar. Satsningen Innovation Akademiska, med delmål att göra anställda inom landstinget mer innovativa, kan med fördel användas för att uppmuntra 400 innovativa miljöombud (sidan 26) att bidra till måluppfyllelse. Upphandling är av centralt värde Att landstinget agerat målmedvetet i flera år med upphandlingsrutiner är mycket bra. Programmet identifierar att landstinget påverkar sin omgivning (sidan 19). Förbundet anser att dialogen mellan landstingets respektive kommunernas upphandlingsenheter är en styrka. Genom denna kan landstingets erfarenheter, i synnerhet vad gäller hälsofarliga ämnen, spridas till fler aktörer. Rengöring är inte bara en fråga för landstinget Att upp till 26 procent av antibiotikautsläppen (sidan 12) och även tungmetaller och dioxiner (sidan 23) sker vid sjukhus betyder att rengöringsarbetet är synnerligen viktigt att hantera. Utvecklingsarbetet och åtgärder i denna fråga kan med fördel spridas till andra organisationer i regionen som på liknande sätt kan åtgärda utsläppen från t.ex. reningsverk, större skolor eller äldreboenden där läkemedelsutsläppen också lär vara mer koncentrerade. En bred innovationsupphandling kunde vara värdefull för flera offentliga organisationer och regionens innovativa företag. Miljöförändring kräver långsiktiga processer Miljöanpassningen av fastigheter 5.1 (sidan 20) är en långsiktig process. Det identifierade målet att miljöklassificera byggprojekt mellan är mycket bra. I detta sammanhang är det viktigt att hålla i minnet att en stor del av EU:s regionalfondsmedel innevarande programperiod kommer att gå till insatser för en koldioxidsnål ekonomi. I Östra Mellansverige kommer exempelvis 90 miljoner kronor att avsättas till åtgärder som bland annat syftar till att stödja energieffektivitet, smart energihantering och användning av förnybar energi inom offentliga infrastrukturer och byggnader. Även hållbar stadsutveckling är ett utpekat område i EU:s regionalfondsprogram. De stora om- och tillbyggnader som planeras inom Akademiska sjukhusets område skulle på ett påtagligt sätt kunna bidra till ett hållbart stadsbyggande m 2 solcellsanläggningar Regionförbundet anser att landstingets vilja att visa vägen mot egen energiproduktion är lovvärt. Det befintliga samarbetet landstinget har med STUNS Energi är mycket bra. Det är viktigt att landstinget agerar som en förebild i samhällets övergång till en koldioxidsnålekonomi. Därför är landstingets samarbete med innovatörer och utvecklingsorganisationer mycket angeläget som 3 (4)

14 Dnr: RFUL 2014/27 drivkraft för nyföretagandet i regionen. De medel som avsatts för forskning och utveckling av solel (sidan 9) bör noggrant följas för att värdera följdeffekterna av satsning på marknaden. REGIONFÖRBUNDET UPPSALA LÄN Cecilia Forss Förbundsstyrelsens ordförande Catharina Blom Regiondirektör 4 (4)

15 Förbundsstyrelsen Dnr: RFUL 2014/38 Caroline Quistberg Trafikverket. Förslag till nya hastighetsföreskrifter för väg 600, Uppsala län Arbetsutskottet föreslår att förbundsstyrelsen beslutar att avge yttrandet. Ärende En remiss har inkommit från Trafikverket Region Öst med förslag till nya hastighetsföreskrifter för väg 600 i Uppsala län. Föreskrifterna föreslås träda i kraft den 2 juni. Remissvar skall skickas in senast 7 april. Väg 600 i Uppsala län sträcker sig mellan väg 55 i Uppsala och väg 291 i Mehedeby. Fram till år 2007 utgjorde sträckan en del av väg E4 genom Uppsala län. Idag är väg 600 en länsväg med regional betydelse och betydligt lägre trafikflöden. De lokala trafikföreskrifterna om högsta tillåtna hastighet på väg 600 finns kvar sedan vägen var E4. Av misstag har dock de föreskrifter som reglerade de högsta tillåtna hastigheterna på dåvarande E4 upphävts och några nya föreskrifter har aldrig blivit beslutade. Syftet med detta förslag är därför att ta fram gällande hastighetsföreskrifter för väg 600 och samtidigt anpassa dessa till vägens nuvarande funktion, trafikflöden och standard. Regionförbundet tillstyrker Trafikverkets förslag. Ärendet har behandlats av beredningen för trafik- och samhällsplanering 7 mars och arbetsutskottet 21 mars. Bilagor: Yttrande Sammanfattning 1 (1)

16 Förbundsstyrelsen Dnr: RFUL 2014/38 Caroline Quistberg Trafikverket Trafikverket. Förslag till nya hastighetsföreskrifter för väg 600, Uppsala län Regionförbundet har beretts möjlighet att yttra sig över Trafikverkets förslag till nya hastighetsföreskrifter längs tre olika delsträckor av väg 600 i Uppsala län. Regionförbundet har inget att invända mot föreslagna hastighetsbegränsningar. Föreslagna hastigheter är väl anpassade till vägens nuvarande funktion, utformning samt de trafikmängder som idag råder längs de olika delsträckorna. REGIONFÖRBUNDET UPPSALA LÄN Cecilia Forss Förbundsstyrelsens ordförande Catharina Blom Regiondirektör Besöksadress Kungsgatan 41 Telefon E-post Org. nr Postadress Box 1843, Uppsala Fax Hemsida Postgiro

17 Förbundsstyrelsen Dnr: RFUL 2014/38 Caroline Quistberg Trafikverket. Förslag till nya hastighetsföreskrifter för väg 600, Uppsala län. Sammanfattning Bakgrund och syfte Väg 600 i Uppsala län sträcker sig mellan väg 55 i Uppsala och väg 291 i Mehedeby. Fram till år 2007 utgjorde sträckan en del av väg E4 genom Uppsala län. Idag är väg 600 en länsväg med regional betydelse och betydligt lägre trafikflöden. De lokala trafikföreskrifterna om högsta tillåtna hastighet på väg 600 finns kvar sedan vägen var E4. Av misstag har dock de föreskrifter som reglerade de högsta tillåtna hastigheterna på dåvarande E4 upphävts och några nya föreskrifter har aldrig blivit beslutade. Syftet med detta förslag är därför att ta fram gällande hastighetsföreskrifter för väg 600 och samtidigt anpassa dessa till vägens nuvarande funktion, trafikflöden och standard. Förslag och motivering Trafikverket föreslår följande hastighetsbegränsningar för väg 600 i Uppsala län: För delsträcka 1 mellan väg 55 Uppsala och väg 714 Läby föreslås 80 km/tim. För delsträcka 2 mellan väg 714 Läby och 200 meter söder om väg 757 Mehedeby föreslås 90 km/tim. För delsträcka 3 mellan 200 meter söder om väg 757 Mehedeby och väg 291 Mehedeby föreslås 70 km/tim. Delsträcka 1 är 13 m bred och mittlinjen är räfflad mellan Uppsala och Björklinge. Sträckan som är prioriterad för kollektiv- och pendlingstrafik är till stor del en raksträcka som löper genom ett öppet jordbrukslandskap. Trafikmängderna varierar från ca 8200 fordon per dygn på den södra delen närmast Uppsala till ca 2200 fordon per dygn på den norra delen. Sidoområdenas standard är god och uppfyller säkerhetskraven för 80 km/tim. Busshållplatserna är utbyggda och automatiska trafiksäkerhetskameror finns på sträckan. Inga åtgärder för ombyggnad till en högre hastighetsstandard är planerade och då delsträckan saknar mittseparering föreslås en sänkt hastighetsgräns från 90 till 80 km/tim. Delsträcka 2 är i huvudsak 13 meter bred, men smalnar på kortare sträckor av till ca 8 meter och mittlinjen är inte räfflad. Sträckan löper omväxlande genom skogslandskap Besöksadress Kungsgatan 41 Telefon E-post Org. nr Postadress Box 1843, Uppsala Fax Hemsida Postgiro

18 Dnr: RFUL 2014/38 och öppna jordbrukslandskap. Jämfört med delsträcka 1 är trafikmängderna små. Vid Månkarbo är flödet ca 1900 fordon per dygn, men i övrigt ligger det runt 500 fordon per dygn. Sidoområdenas säkerhetsstandard är god och inga åtgärder för ombyggnad till en högre hastighetsstandard är planerade. De små trafikflödena medger undantag för kravet på mötesseparering. Mot bakgrund av det föreslås att 90 km/tim behålls tills vidare. Delsträcka 3 är ca 7 meter bred och trafikflödet är ca 650 fordon per dygn. På delar av sträckan finns vägbelysning och gångbana. Sidoområdenas säkerhetsstandard är god. Sträckan går huvudsakligen genom tättbebyggt område där den högsta tillåtna hastigheten är 50 km/tim. Norr och söder om det tättbebyggda området finns två kortare sträckor där hastigheten föreslås bli 70 km/tim. Alternativa lösningar Väg 600 är idag skyltad med 90 km/tim, men saknar beslutade föreskrifter som styrker detta. Alternativet till att Trafikverket beslutar nya föreskrifter enligt de redovisade förslagen är att vägen i sin helhet skyltas om till bashastigheten 70 km/tim. Det är den högsta tillåtna hastigheten som ska gälla om inget annat beslutats. Konsekvenser av förslaget Förslaget bedöms ge positiva effekter på säkerhet och miljö. Samtidigt bedöms förslaget ge marginellt negativa effekter på tillgängligheten. 2 (3)

19 Dnr: RFUL 2014/38 Karta över aktuella sträckor Delsträcka 3 Delsträcka 2 Delsträcka 1 3 (3)

20 Förbundsstyrelsen Dnr: RFUL 2012/ Christina Dahlmann Intern kontrollplan 2014 Arbetsutskottet föreslår att förbundsstyrelsen beslutar att fastställa intern kontrollplan för Ärende Den interna kontrollplanen identifierar två riskområden. Ett område handlar om hanteringen av de externa projekten till vilket riktlinjer arbetades fram under Ett nytt riskområde har lagts till; minskade intäkter till den externt finansierade verksamheten. Uppföljningen av 2013 års interna kontroll har gjorts i årsredovisningen. Den interna kontrollen bedöms som god. En intern kontrollplan för 2014 ska fastställas. Ordförande yrkar att ytterligare ett riskområde ska läggas till; felaktigt utbetalda fakturor. Arbetsutskottet bifaller yrkandet. Bilaga: Förslag till intern kontrollplan (1)

21 Reglemente för den interna kontrollen Syftet med den interna kontrollen är att säkra att ändamålsenlig och effektiv verksamhet bedrivs att den ekonomiska rapporteringen är ändamålsenlig att lagar, förordningar och interna policydokument efterlevs Organisation för den interna kontrollen Förbundsstyrelsen Förbundsstyrelsen har ansvaret för att tillse att det finns en god intern kontroll. I detta ligger ett ansvar för att en intern kontrollplan fastställs varje år. Regiondirektören Regiondirektören svarar för att konkreta regler, anvisningar och policies utformas så att en intern kontroll kan upprätthållas Regiondirektören ska rapportera resultatet av uppföljningen av den interna kontrollen till förbundsstyrelsen. Rapporten ska samtidigt skickas till förbundets revisorer. Enhetschefer Enhetscheferna ansvarar för att arbetsmetoderna bidrar till en god intern kontroll. Samtliga anställda är skyldiga att följa antagna regler och anvisningar. Avvikelser ska rapporteras skriftligt till regiondirektören Övriga anställda Alla anställda är skyldiga att följa anvisningar och rutiner i sin arbetsutövning

Förbundsstyrelsen kallas till sammanträde

Förbundsstyrelsen kallas till sammanträde 2015 03 09 Förbundsstyrelsen kallas till sammanträde Tid: Torsdagen den 19 mars kl 10 12 (förbundsstyrelsens möte inleds med lunch den 18 mars, se bifogat program för hela mötet) Plats: Odalgården Den

Läs mer

Ärenden. 1. Öppnande

Ärenden. 1. Öppnande 2014 01 17 Förbundsstyrelsen kallar till sammanträde Tid: Fredag den 24 januari kl 9.30 Plats: Clarion Hotel Gillet, Uppsala Ärenden 1. Öppnande 2. Protokollsjusterare 3. Föredragningslista Uppländsk Drivkraft

Läs mer

På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen. Tid Onsdagen den 16 april 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från kl. 08.

På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen. Tid Onsdagen den 16 april 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från kl. 08. 2014-04-07 Regionstyrelsens ledamöter Ersättare för kännedom Kallelse På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen Tid Onsdagen den 16 april 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från

Läs mer

Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31

Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31 Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning Ekonomi och administration 2013-09-10 Dnr: 13 198 Mikael Calmestig Till Regionstyrelsen Sida 1 (1) Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31 Enligt förbundsordningen

Läs mer

Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Regionala strukturer för kunskapsutveckling EVIDENSBASERAD PRAKTIK INOM SOCIALTJÄNSTEN Regionala strukturer för kunskapsutveckling DELRAPPORT OM ARBETET I LÄN/REGIONER 2014 Regionala strukturer för kunskapsutveckling 1 Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Läs mer

2013-08-23 Dnr 342-1962-13. Regional transportplan för Västernorrlands län 2014-2025 Remissversion

2013-08-23 Dnr 342-1962-13. Regional transportplan för Västernorrlands län 2014-2025 Remissversion 2013-08-23 Dnr 342-1962-13 Regional transportplan för Västernorrlands län 2014-2025 Remissversion 1 Sammanfattning Kompletteras i slutversionen 2 Förord Kompletteras i slutversionen 3 Innehållsförteckning

Läs mer

rapport 2014:32 Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö

rapport 2014:32 Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö rapport 2014:32 REGERINGSUPPDRAG Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö Boverket december 2014 Titel: Förslag till

Läs mer

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel OM OFFENTLIG SEKTOR Statskontoret, 2014 Innehåll Sammanfattning 5 En studie om överenskommelser 9 Vad är en överenskommelse? 9 Ett komplement till traditionell styrning 9 Ett styrmedel i tiden 11 Andra

Läs mer

Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020

Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020 Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020 Information och handledning för projekt under utformning samt för pågående projekt inom Botnia-Atlanticaprogrammet Gränsöverskridande samarbete över

Läs mer

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Erik Åstedt, Moa Almerud, Isabelle Zupanc Kontigo AB, 2014-12-23 Kontigo AB Katarinavägen 19 116 45 Stockholm www.kontigo.se +46 (0)8 562 262 40 Innehåll

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdeshandlingar

Kommunstyrelsen Sammanträdeshandlingar Kommunstyrelsen Sammanträdeshandlingar 2013-10-14 Meddelanden Ärendebeskrivning Följande rapporter, skrivelser, beslut etc. meddelas kommunstyrelsen. Begäran om rättelse i kommunstyrelsens protokoll angående

Läs mer

Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014 2025

Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014 2025 Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014 2025 Remissversion 2013-06-14 Titel: Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014 2025. Remissversion 2013-06-14 Ärendenummer: TRV 2012/38626

Läs mer

Protokoll REGIONSTYRELSEN 2014 06 17

Protokoll REGIONSTYRELSEN 2014 06 17 Protokoll REGIONSTYRELSEN 2014 06 17 REGIONFÖRBUNDET ÖREBRO LÄN 2 Protokoll Regionstyrelsen 2014 06 17 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 32 Aktuell information... 5 33 Tertialrapport 2014 (Period 1 Jan 30 april), dnr

Läs mer

REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDEN

REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDEN Kallelse Datum: 2015-01-22 REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDEN Tid onsdag 28 januari 2015 10:00 Plats Kallade Möbelriket, Videum Science Park Ordinarie ledamöter Olof Björkmarker (S), ordförande Carina Bengtsson

Läs mer

Medfinansiering av Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling 2015-2021

Medfinansiering av Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling 2015-2021 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Bergdahl Kajsa (KLK) Skarelius Lille Mimmi (SBF) Datum 2015-05-21 Diarienummer KSN-2013-1447 Kommunstyrelsen Medfinansiering av Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling 2015-2021

Läs mer

Regionalt strukturfondsprogram för Regional konkurrenskraft och sysselsättning Östra Mellansverige 2007-2013

Regionalt strukturfondsprogram för Regional konkurrenskraft och sysselsättning Östra Mellansverige 2007-2013 Bilaga 2 till regeringsbeslut 2006-01-18 I 5 N2006/8775/RUT Regionalt strukturfondsprogram för Regional konkurrenskraft och sysselsättning Östra Mellansverige 2007-2013 Förslag till operativt program CCI

Läs mer

miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål

miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål 2008 miljömålen nu är det bråttom! Det var en bra bäck. Klar och brun dansade den över tussar av fjolårslöv och genom kvarglömda

Läs mer

Länsplan för regional transportinfrastruktur 2014 2025. www.regionostergotland.se

Länsplan för regional transportinfrastruktur 2014 2025. www.regionostergotland.se Länsplan för regional transportinfrastruktur 2014 2025 www.regionostergotland.se Form, layout och orignal: Byrå4 2014 Förord Infrastrukturen har inget egenvärde i utan den är en förutsättning för att kunna

Läs mer

Om Västerbottens län. Om Region Västerbotten. Sorsele. Malå Storuman Norsjö Skellefteå. Lycksele. Vilhelmina. Vindeln Robertsfors.

Om Västerbottens län. Om Region Västerbotten. Sorsele. Malå Storuman Norsjö Skellefteå. Lycksele. Vilhelmina. Vindeln Robertsfors. Årsredovisning 2013 Sorsele Malå Storuman Norsjö Skellefteå Vilhelmina Lycksele Dorotea Vindeln Robertsfors Åsele Bjurholm Vännäs Umeå Om Västerbottens län Landareal: 55 190 km2 Motsvarar 1/8 av Sverige

Läs mer

Svenska ESF-rådet Årsredovisning

Svenska ESF-rådet Årsredovisning Svenska ESF-rådet Årsredovisning Vi gör skillnad för Sverige Svenska ESF-rådet skapar möjligheter över hela landet. Genom att fördela det ekonomiska stödet från Europeiska socialfonden och Europeiska integrationsfonden

Läs mer

SÖRMLAND. Begäran om ansvarsfrihet för regionstyrelsen 2012-04-16. Regionförbundets medlemmar

SÖRMLAND. Begäran om ansvarsfrihet för regionstyrelsen 2012-04-16. Regionförbundets medlemmar REGIÖ NF6R6UNDET SÖRMLAND 'Fn f t_ii 4~ ~.~~! ' ~i. 1. t[; li 46 e.tc::~4i Datum 2012-04-16 Dnr i2-ooö?. f:? z. ~.~e r Regionförbundets medlemmar Begäran om ansvarsfrihet för regionstyrelsen Enligt Regionförbundets

Läs mer

Guide för kommunal e-utveckling

Guide för kommunal e-utveckling . Guide för kommunal e-utveckling - en bilaga till Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Då vi arbetade fram Guide för effektiv regional e-utveckling så behandlade vi vid ett flertal tillfällen

Läs mer

Mall Idéstudie Så når vi målen 2015

Mall Idéstudie Så når vi målen 2015 Delområde Kunskapslyft i arbetslivet Datum 2010-09-08 Version 2 sida 1(10) Mall Idéstudie Så når vi målen 2015 Utvecklingsområde: Delområde: Processledare: Kunskap och kompetens Kunskapslyft i arbetslivet

Läs mer

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Företagande som verktyg mot arbetslöshet, med fokus på arbetsintegrerande sociala företag Rapport 0130 En rapport från

Läs mer

Rapport 2013:33. Samordna planeringen för bebyggelse och transporter! en kunskapsöversikt

Rapport 2013:33. Samordna planeringen för bebyggelse och transporter! en kunskapsöversikt Rapport 2013:33 Samordna planeringen för bebyggelse och transporter! en kunskapsöversikt 2 Samordna planeringen för bebyggelser och transporter! en kunskapsöversikt 3 Samordna planeringen för bebyggelse

Läs mer

Från förstudie till slutkonferens. Utvärdering av ett projekt för tillväxt och utvecklingskraft

Från förstudie till slutkonferens. Utvärdering av ett projekt för tillväxt och utvecklingskraft Från förstudie till slutkonferens KTU - Kompetens för tillväxt och utvecklingskraft Kommunförbundet Skåne Utvärdering av ett projekt för tillväxt och utvecklingskraft Bo Eriksson 2006-02-18 2 Innehållsförteckning

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

Färdplan Flen Strategisk plan 2014-2017 med budget 2014

Färdplan Flen Strategisk plan 2014-2017 med budget 2014 Färdplan Flen Strategisk plan 2014-2017 med budget 2014 2 INNEHÅLL 1 Majoritetens plattform... 7 1.1 Skola/Förskola... 7 1.2 Äldre och funktionshindrade... 7 1.3 Miljö/Energi... 7 1.4 Den offentliga maten...

Läs mer

Uppföljning av finansiell samordning

Uppföljning av finansiell samordning 1 (31) Till Socialdepartementet 103 33 Stockholm Uppföljning av finansiell samordning Redovisning enligt Försäkringskassans regleringsbrev 2012 1 2 (31) Sammanfattning Som en del av arbetet med att öka

Läs mer

RUFS 2010 Underlag för att bedöma aktualitet och användbarhet

RUFS 2010 Underlag för att bedöma aktualitet och användbarhet LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Kollektivtrafiknämnden 2013-11-22 3 11) CK2103-0327 Sida 75 RUFS 2010 Underlag för att bedöma aktualitet och användbarhet Beslut Kollektivtrafiknämnden

Läs mer