Ingenio et Labore! Thomas Goder

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ingenio et Labore! Thomas Goder"

Transkript

1 Nummer C FHTE har ordet Ny organisation, nya uppgifter, nya medarbetare, nytt avtal för hundhållning, ny materiel etc. Ja, listan kan göras lång. Det har skett stora förändringar för hundtjänsten i och med intagandet av FM Org 13. Utmaningarna är många, det är mycket tillfredställande att både se och höra hur hundtjänsten utvecklats under så kort tid med anställda hundförare vid våra krigsförband, men det finns alltid utvecklingspotential. Något som inte är nytt men reviderat är FM tjänstehundinstruktion (THI), hundtjänstens bibel. C PROD, general Göran Mårtensson, fastställde den i augusti. Dokumentet med bilagor innehåller en del ändringar varför det är viktigt att personal som verkar inom hundtjänsten eller leder förband innehållande tjänstehundar tar del av ändringarna. Har du inte tagit del av den återfinns den på intranätet under EMILIA/JOBBSTÖD/REGLER OCH BESTÄMMELSER/INSTRUKTIONER/ Tjänstehundsinstruktion. Regeringsuppdraget till FM-Polisen avseende samarbete kring tjänstehundavel utvecklas efter hand, nu har polisen fått ytterligare resurser i form av personal för att hantera utfallet av hundar till dem. Utbildning Rutiner börjar sätta sig och alla inblandade börjar finna sina roller. Utöver detta har vi även inlett ett samarbete med Kriminalvården i Region Nord där de kommer vara fodervärd åt några av våra hundar ur avelsprogrammet, jag ser med spänning fram emot hur det kommer att utvecklas. FHTE har under hösten fått flera nya medarbetare på i stort sett alla avdelningar. Utöver att vi för närvarande rekryterar nya dressörer så finns det även flera lediga OR 6-8 befattningar (utbildningsansvarig, hundinstruktör och handläggare hundtjänst), välkommen att söka! Ingenio et Labore! Thomas Goder För att möta behovet inom utbildningsområdet för hundtjänst har en ny avdelning bildats på FHTE, Utbildningsavdelningen. Avdelningens huvuduppgifter är utbildning av FM personal i hundtjänst. Prioriterat område kommer att vara hundförarutbildningen, som för första gången 2013 genomförs centraliserat. Chef för den nya avdelningen är Kn Susanne Bäck. Vid årsskiftet startade avdelningen på Sundby som ligger ca 5 km utanför LG regementsområde. Lokalerna är i dagsläget inte optimala för den nya verksamheten och en ombyggnation är planerad för framtiden. Tillhörande stall rymmer 25 st hundar. Under våren så genomfördes kurs Hundtjänst (Grundkursen) samt Instruktör i Hundtjänst. Avdelningen har lämnat stöd till SBK under vår och höst med KU-utbildningar. Dessutom har 4 st instruktörer tjänstgjort vid Marma Hundtjänstskola under sommarveckorna. Ett nytt uppdrag för FHTE är att stödja Hemvärnet. Det har i huvudsak skett genom att instruktörer från utbildningsavdelningen har följt upp och stöttat hundverksamheten vid KFÖ/SÖF. Under V337 genomfördes en stödjande inspektion av hundtjänsten på Södermanlandsgruppen, under ledning av RiksHv avdelningen. Samtliga krigsförband har under kunddialog och tjänstehundsdialogen anmält sina behov inom hundtjänsten. Dessa föranmälda behov har förtur. För övriga intressenter kommer kurserna finnas sökbara i PRIO innan årsskiftet. Hösten 2014 startar nästa Hundförarutbildning. Vi har i dagsläget 24 st ekipage inplanerade på den utbildningen. Stf C FHTE FM inspektioner av hundtjänsten Nytt för i år är att PROD FLYG med stöd av FHTE fattat beslut om att återuppta inspektioner av hundtjänsten vid verksamhetsställen och krigsförband. Skälen till detta är flera. Vi har sedan årsskiftet en nyordning inom FM vad gäller hundtjänstens bedrivande och en mycket tydlig förändring av ansvarsförhållandena. OrgE har nu en stödjande roll och krigsförbandscheferna har numera det övergripande ansvaret för hundtjänsten vid sina förband. Ett av syftena med inspektionerna är att följa upp den nu pågående omstruktureringen och att FM tjänstehundsinstruktion efterföljs samt att inhämta underlag för eventuella kommande beslut. Inspektionerna är således i första hand stödjande. Hitintills har tre inspektioner genomförts. Före sommaren inspekterades Eksjö och Ronneby garnisoner med krigsförband och den senaste inspektionen genomfördes i början av september i Göteborg. Sammantaget så här långt kan FHTE och PROD FLYG konstatera att på det stora hela har berörda OrgE och förband kommit en bra bit på väg i omstruktureringen. Självklart kvarstår ett antal utmaningar och vi har alla ett fortsatt ansvar att utveckla våra nya arbetsrutiner. Ytterligare två inspektioner är inplanerade under vintern. Foto: Peter Liander

2 Planerad verksamhet våren 2014 V406: Utbildning i hundtjänst (ledning/styrning) för funktionsansvariga på utbgrupperna. V 408: V 409: V : V 417: V : V : V : V : V Utb/Utv möte Kurs för nya Behörighetsprovledare Instruktörskurs patrull samt sök. (Kurserna går parallellt) Work Shop Spår Grundkurs Hundtjänst NORDEFCO IE3D kurs i Norge Centrala behörighetsprov. Stöd Hundtjänstskolan Marma Hundförarutbildning NORDEFCO K9 Course Årets NORDEFCO K9 Course genomfördes i södra Danmark på Karup Airbase från den 2 till den 14 juni. Årets kursdeltagare kom från Danmark, Norge, Sverige och Finland samt observatörer från USA och Tyskland. Kursdeltagare från Sverige bestod av två stycken ekipage från Ingenjörbataljonen och ett ekipage från Säkkomp sjö. En instruktör från FHTE, tjänstgjorde vid kursen. Kursen var ämnad för alla typer av explosivämnessökande hundekipage. Kursen hade tre stycken huvudblock. Det första blocket bestod av kunskapsöverspridning inom metodinlärning. Utbildningen visade hur man kan dressera in nya doftetiketter på hundar i en insatsmiljö med begränsad infrastruktur för hundträning. I andra blocket fick hundförarna utbildning i de, inom NATO, fastställda metoderna för hur man söker vägar, byggnader och fordon. I tredje och sista blocket genomfördes tillämpade övningar under fyra dygn där hundförarna testades under fältmässiga förhållanden i en mängd olika scenarion. Samtliga tre ekipage från Sverige gjorde en mycket bra insats under kursen och erhöll kursdiplom med godkänt resultat. Verksamhetsutveckling Mobil hundgård Ett flerårigt projekt har nu nått sitt slut. Torsdagen V343 överlämnades den mobila hundgården från FMV till FM. Totalt levereras fyra mobila hundgårdar, vilka kan läggas till prototypen som idag används i Afghanistan. En leveransutbildning genomfördes under V336 på Malmen i Linköping, för samtliga tilldelade förband. Fördelningen av mobila hundgårdar är enligt följande: 1.Basbat, 2.Basbat, 13.Säkbat, 22.Ingbat. Uppgradering av prototypen planeras, varefter den också fördelas. Ett väderskydd är under framtagande i ett annat materielprojekt och kommer tillföras samtliga containrar. Compoundsök med mixad grupp Foto: Privat Ny hundförarutrustning Under våren 2013 upprättades tilläggsavtalet för skötseltillbehör att även omfatta hundförarutrustning. Därmed möjliggjordes anskaffning av likformig utrustning inom FM via PRIO. En bidragande faktor för att göra detta möjligt har varit FSV/Upphandlingsenhetens effektivitet och företaget Gibbon som utökat sitt sortiment för att möta FM:s behov. FHTE vill fortsätta förbättringsarbetet med utrustningen och tar gärna in synpunkter gällande kvalité och funktionalitet. Hundbur i TGB 141A Under våren 2013 genomfördes försök med hundbur i TGB 141A (GW 300). Försöket genomfördes med provfordon på följande förband: 1.Basbat, 15.MP, 13.Säkbat, 21.Ingbat. Resultatet från försöket är överlag positivt. En del förbättringsåtgärder har föreslagits till exempel gällande skrammel, fästanordningar och färg. Efter genomfört försök rekommenderar FHTE fortsatt utveckling av buren och på sikt implementering. FHTE tackar samtliga inblandade för ett väl genomfört utvärderingsarbete. Handbok 2 Dressyr under framtagande Under hösten 2013 tog arbetet fart på allvar med Handbok 2 Dressyr. Materialet till boken har varit ett antal dressyranvisningar som i huvudsak använts vid FHTE. I mitten på augusti reviderades anvisningarna och gjordes mer detaljrika. Detta för att möta behovet i hela organisationen och även kunna vara ett stöd till SBK i framtagandet av HV:s hundekipage. I detta arbete har flera av FM:s hunddressörer/ instruktörer både från förband och FHTE varit involverade. Detta har varit mycket positivt och ökat delaktigheten. Vår förhoppning är att boken trycks under december/januari. FHTE tackar samtliga inblandade för ett väl genomfört arbete med utkasten till boken. Mobil hundgård med plats för fyra hundar. Foto: FMV

3 Behörighetsprövningar FHTE har under våren samordnat 20 stycken behörighetsprov för krigsorganisationens hundekipage. Dessa har förtjänstfullt genomförts av behörighetsprovledare och hundtjänstpersonal på flera olika platser i landet. Resultaten speglade ganska väl föregående års resultat, detta föranleder nedanstående rekommendation. Krigsförbanden måste i större utsträckning skapa förutsättningar så att hundekipagen ges möjlighet till att upprätthålla dressyr, förmåga och kompetens. Samt, identifiera och anmäla områden där det kan uppstå ett behov av externt stöd. Vi ser över möjligheterna att dela upp behörighetsprövningarna i delområden. Därmed möjliggöra för ekipaget att vara operativt inom det/de delområden för vilka de är godkända. Nya rutiner för leverans av Tjänstehund 1 FHTE Hundavdelning har under sommaren levererat grunddresserade hundar, för första gången till FHTE Utbildningsavdelning. Detta är en del av förberedelserna inför hundförarutbildningen, där hundarna möter sina blivande hundförare. Antalet var tre st Ammunition- och vapensökande hundar samt sju st Patrullhundar. Överlämning genomfördes med lyckat resultat. Inför 2014 ökas produktionen för att möta tillväxten i insatsorganisationen. Det totala hundantalet beräknas bli ca 25 st i dressyr under 2013/2014. FHTE internationellt NATO Expert Panel on Military Working Dogs Sedan senaste FHTE informerar har det genomförts två möten inom NATO Expert Panel. Det första mötet hölls i Reims, Frankrike på 132.Hundbataljonen under våren En förmågematris för hundtyper kopplat till C-IED har sedan tidigare färdigställts. Vid detta möte påbörjades en för NATO gemensam förmågematris del 2, som inkluderar alla typer av militära tjänstehundar. Under mötet framarbetades också ett informationsblad i syfte att medvetengöra staber och chefer vilka hundförmågor som existerar kopplat till defeat the device, inom NATO och hos PfP länder Skyddsmask för hund från 1VK vid 132. Hundbataljonens museum. Foto: Privat Sökmiljö i en av 50 sökbunkrar på Tyska hundskolan, ruin med luftvärnspjäs. Foto: Privat Foto: Peter Liander Signature Science-True scent Under 2012 genomförde FHTE tillsammans med FOI ett besök i Tyskland där ATF (Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Exlosives) genomförde preparatinlärning på US Armys am/vapensökhundar inför insats. Ett träningshjälpmedel som ATF använde var en doftpåse - True scent. True scent finns i olika explosivämnen och är inte klassat som farligt gods. Detta innebär att det kan transporteras med flyg, lämnas utan uppsikt och att det inte ställs några krav på säker förvaring. Målsättningen är att utröna om True scent, som ett komplement, kan underlätta dressyren där FM idag endast använder skarpa preparat (cuts el. motsv.). Det andra mötet genomfördes vid Tyska hundskolan i Ulmen väster om Frankfurt. Både arbetet med MWD STANAG och del 2 av NATO förmågematris för militära tjänstehundar färdigställdes. Dessa kommer att föredras för arbetsgruppen NATO WG C-IED. I samband med mötet var samtliga representanter från de nordiska FHTE har anskaffat True scent i följande doftbilder TNT, RDX, Pentyl och kontroll påsar utan sprängämnesdoft. FHTE avser att påbörja försök under våren I samband med detta kommer krigsförbandens stöd efterfrågas. länderna närvarande. Ett NORDEFCO WG MWD 1 möte genomfördes också, där planen lades för den kommande gemensamma nordiska hundkursen, som genomförs i Norge Nordic Defence Cooperation Working Group Military Working Dogs

4 FM avelsprogram Avelstiken Jabina Abbi med sina valpar. Foto: FHTE Avelsprogrammet har nu pågått i åtta år. Första årens produktion har skett uteslutande baserat på avelsdjur som köpts in (tikar) eller lånats in externt (hanar). De första årens produktion motsvarar således inte resultatet av något eget avelsarbete utan speglar egentligen bara kvalitén på de externa hundar som rekryterades till programmet. Valpproduktionen har de senaste åren varit omkring 200 valpar per år men kommer gradvis att ökas till 300 valpar som ett resultat av samarbetet med polisen. Totalt har kenneln producerat 1440 valpar varav omkring 1250 uppnått testmogen ålder. Under 2011/12 hade rekryteringen av avelstikar uteslutande skett från den egna uppfödningen. De hanar som nyttjats i avel de senaste åren är antingen från den egna uppfödningen eller externa hanar som visat sig vara goda nedärvare. I så måtto kan vi anse att avelspopulationen för närvarande är mer eller mindre sluten. Vi ser tydligt att avelsframstegen kommer i samma takt som vi övergår från att använda externa avelsdjur till avelsdjur som rekryterats ur den egna uppfödningen. Tydligast märks framstegen när det gäller hundarnas höftledsstatus. Under de första åren hade mellan 60-65% av hundarna från Kennel FM A eller B på höfterna. Av hittills 89 röntgade hundar födda 2012 har 90 % A eller B på h ö ft e r n a. Under de första åren kunde omkring 20 % av hundarna inte användas för tjänst på grund av ledfel (armbågs- eller höftledsfel). I dag är det inte mer än omkring 5 % av hundarna som faller bort på grund av ledfel. Mentalindex hos godkända hundar har i genomsnitt ökat från omkring +30 till +40. Andelen vid test godkända hundar låg på omkring 35 % fram till Därefter har andelen godkända hundar ökat varje år till 55 % för hundar födda Det bör även påpekas att en del av förbättringen av hundarnas mentalitet beror på att fodervärdssystemet förbättrats. Antalet sökande har ökat vilket medger en högre grad av selektivitet vid uttagningen av nya fodervärdar. Men kanske framförallt beror förbättringen på att konsulenternas arbete blivit bättre. Erfarenheterna har även medfört en bättre insikt i dynamiken mellan hundarnas egenskaper och den hantering de får under uppväxten. Detta kan i framtiden leda till att vi blir ännu bättre på att rekrytera mer lämpade fodervärdar och att vi tar hand om dem på ett bättre sätt. Erfarenheterna säger oss även att den hundtyp vi eftersträvar inte är helt enkel att hantera för mindre erfarna personer. Olika lösningar på hur utvecklingen mot en mer arbetsvillig och mer tålig hundtyp ska hanteras inom ramen för avelprogrammet har diskuterats. Samarbetet med polisen skapar här nya möjligheter. Verksamheten medger unika möjligheter till forskning. För närvarande pågår två doktorandprojekt och fem mastersarbeten. Dessa har hittills lett till fyra vetenskapliga publikationer och tre godkända mastersarbeten. Dessutom pågår ett arbete med genotypning av hundar från kenneln. Arbetet syftar till att hitta genetiska markörer för egenskaper, medicinska och mental, som är av särskilt intresse. Arbetet kan leda till att vi i framtiden kan identifiera vissa egenskaper via ett blodprov redan på valpstatidet. För dig som vill läsa ytterligare om avelsprogrammet:

5 Ing 2 informerar Rotationen med hundekipage ur Ingenjörbataljonen till Afghanistan fortsätter, men har ändrats något under hösten. Från och med FS25 bildar IEDD-gruppen och hundekipagen en IEDD sektion. Då man inte längre är en fristående grupp har de tidigare sex månaders missionerna ändrats till att följa samma 15 veckors rotation som IEDD. Detta innebär att vi har fått öka utbildningstakten på missionsträningen då rotationsfrekvensen ökat. Vad det gäller arbetsuppgifter på plats i Afghanistan har antalet uppgifter generellt minskat. Detta till stor del på grund av att ISAF överlämnar mer ansvar till lokala myndigheter. Hundekipagen har trots minskningen ändå löst ett antal sökuppgifter. Exempel på dessa är: understött olika enheter med spaning längs väg, sök av byggnader och sök av fordon i vid egen camp. Vad det gäller framtiden för Afghanistaninsatsen så vet vi just nu inte mer än att vi minst skall vara kvar till våren Stöd till Polisen Foto: Jimmy Croona Rekrytering FHTE har som en konsekvens av Org13 arbetet omorganiserat, vilket föranlett rekryteringsbehov. Under våren och sommaren har Hundavdelningen fått en ny chef, P-A Bergström (återanställd i FM efter flera år i utlandstjänst) och tillskott av fyra dressörer. Rekrytering pågår för ytterligare tre stycken dressörer och befattningarna förväntas vara tillsatta under kvartal 4. FM Alea söker VP (Vulnerable Point) Foto: Privat Utbildningsavdelningen har under samma tid rekryterat fyra stycken civila hundinstruktörer. Behov av ytterligare två stycken OR 7 utbildningsansvariga och två stycken OR 6 hundinstruktörer kvarstår. Stabsavdelningen rekryterar för närvarande en OR 7 och en OR 8, till befattningarna handläggare hundtjänst. I samband med president Barack Obamas statsbesök i Sverige, avdelade Ingenjörbataljonen stöd till Polisen. Måndagen 2/9 åkte den Avancerade sökgruppen med fyra godkända hundekipage samt ledningsfunktion till Stockholm och grupperade vid Karlberg. Under eftermiddag och kväll genomfördes samverkan med Polisen vid Arlanda om vad uppgiften innebar. Det var en mycket stor sökuppgift med området kring den tänkta uppställningsplatsen för Airforce One (en yta om ca 2,5 km i längd och ca 600 m i bredd). Ett problem med att söka en så aktiv plats som Arlanda renderade i att Polisen beordrade stängning av en huvudlandningsbana under en längre tid för att söket skulle kunna genomföras. Hundekipage genomförde områdessök på respektive sida om landningsbanan. Kontinuerligt arbetade två ekipage på vardera sida om landningsbanan, varav ett sökte och det andra understödde. Söket påbörjades klockan på tisdagen och avslutades klockan på onsdagen. Vid påbörjades en ny uppgift som innebar att stödja Polisens bombgrupper med sök av samtliga inpasserande fordon på Arlanda. Ett större antal fordon söktes under tre timmar. Sammantaget uppfattade vi detta samarbete med Polisen som mycket positivt och ser fram emot ett utvecklat samarbete mellan myndigheterna. Redaktionen Ansvarig utgivare Redaktör Webb Layout Mj Thomas Goder Michell Westerman FMLOG APSA Grafisk produktion Stockholm,

FLYGVAPEN FRIVILLIGA

FLYGVAPEN FRIVILLIGA FLYGVAPEN FRIVILLIGA FLYGVAPENFRIVILLIGAS MEDLEMSTIDNING Nr 3 - December 2013 Foto: Info F 21 --- och ett riktigt Gott Nytt År Ökande Instruktörsutbildning Flygflottiljerna F 17 och F 21 Svalan och Korpen

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Artikelserie: Första linjens chefer. Manöverbataljoner. Sidorna 38-46. Sidorna 12-14. Gästkrönikör. Bo Hugemark RENO 90/122. Sidan 53.

Artikelserie: Första linjens chefer. Manöverbataljoner. Sidorna 38-46. Sidorna 12-14. Gästkrönikör. Bo Hugemark RENO 90/122. Sidan 53. ARMénytt Intresseforum för markstridskrafterna Nr 3 DECEMBER 2011 Artikelserie: Första linjens chefer Sidorna 38-46 Gästkrönikör Bo Hugemark Sidan 53 Manöverbataljoner IO 14 Sidorna 12-14 RENO 90/122 Sidorna

Läs mer

Förbandstidning för Göta ingenjörregemente, nr 97, 2014 RÄNNESLÄTT. tidningen för Norra Smålands regementes kamratförening. med

Förbandstidning för Göta ingenjörregemente, nr 97, 2014 RÄNNESLÄTT. tidningen för Norra Smålands regementes kamratförening. med GÖTAINGENJÖREN Förbandstidning för Göta ingenjörregemente, nr 97, 2014 med tidningen för Norra Smålands regementes kamratförening RÄNNESLÄTT GÖTAINGENJÖREN Innehåll Nr 97 2014 Götaingenjörer 3 Övningsserien

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

CNL. MINUSMA Sidorna 10-11 FÖRDRÖJNINGSSTRID NY INSATS NU LÄMNAR VI FÖRDJUPNING AR TAKTIK. Sidorna 7-9. Sidorna 16-17

CNL. MINUSMA Sidorna 10-11 FÖRDRÖJNINGSSTRID NY INSATS NU LÄMNAR VI FÖRDJUPNING AR TAKTIK. Sidorna 7-9. Sidorna 16-17 ARMÉNYTT INTRESSEFORUM FÖR MARKSTRIDSKRAFTERNA NR 1 2014 NU LÄMNAR VI CNL Sidorna 16-17 FÖRDJUPNING AR TAKTIK FÖRDRÖJNINGSSTRID NY INSATS MINUSMA Sidorna 10-11 Sidorna 7-9 EUTM SOMALIA ARMÉTAKTISK CHEF

Läs mer

FLYGVAPEN FRIVILLIGA

FLYGVAPEN FRIVILLIGA FLYGVAPEN FRIVILLIGA FLYGVAPENFRIVILLIGAS MEDLEMSTIDNING Nr 3 - December 2011 Flygvapenfrivilliga har ca 4000 medlemmar varav ca 30 % är kvinnor. Flygvapenfrivilliga genomför utbildning vid Flygvapnets

Läs mer

UKRAINA ONT & GOTT I. Kadett med civil examen tvingades säga upp sig. Tryck på soldatlägenheter. Delta i jämställdhetsarbetet. Marinstridsdagarna

UKRAINA ONT & GOTT I. Kadett med civil examen tvingades säga upp sig. Tryck på soldatlägenheter. Delta i jämställdhetsarbetet. Marinstridsdagarna MEDLEMSTIDNING FÖR OFFICERSFÖRBUNDET NR 2 2014 ONT & GOTT I UKRAINA SIDAN 22 Kadett med civil examen tvingades säga upp sig SIDAN 10 Tryck på soldatlägenheter SIDAN 9 TEMA: Marinstridsdagarna SIDAN 12

Läs mer

Granskning av Försvarsmaktens införande av ett integrerat resurs- och ekonomiledningssystem (PRIO)

Granskning av Försvarsmaktens införande av ett integrerat resurs- och ekonomiledningssystem (PRIO) 2010:14 Granskning av Försvarsmaktens införande av ett integrerat resurs- och ekonomiledningssystem (PRIO) Slutrapport, juni 2010 MISSIV DATUM DIARIENR 2010-06-09 2005/446-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2008-12-18

Läs mer

Bilaga 1 2014-01-15 19 370:40105. Sida 1 (22)

Bilaga 1 2014-01-15 19 370:40105. Sida 1 (22) Sida 1 1 FM Avelsprogram 2014-2018 och produktionsresultat 2005-2013... 2 1.1 Målsättning... 2 1.1.1 Avelsmål... 2 1.1.2 Avelstikar... 3 1.1.3 Krav på avelsdjur som rekryteras ur egen avel... 3 1.1.4 Övriga

Läs mer

HÖGKVARTERET ETT FÖRBAND

HÖGKVARTERET ETT FÖRBAND Medlemstidning för Officersförbundet nr 5 2011 HÖGKVARTERET ETT FÖRBAND OLIKT alla ANDRA REPORTAGE: Fördröjd reaktion efter insats NYHETER: Skarp kritik mot Försvarshögskolan Tung utrustning ökar säkerhetsrisken

Läs mer

ALLT OM OMSTRUKTURERINGEN. Små marginaler på soldatlön. Befattningsbyte gav GSS sänkta löner. Jag känner mig lurad! Säkerhetsinspektionen

ALLT OM OMSTRUKTURERINGEN. Små marginaler på soldatlön. Befattningsbyte gav GSS sänkta löner. Jag känner mig lurad! Säkerhetsinspektionen Medlemstidning för Officersförbundet nr 2 2012 Jag känner mig lurad! SIDAN 35 Små marginaler på soldatlön SIDAN 18 ALLT OM OMSTRUKTURERINGEN SIDAN 6, 7, 28 32 HAW, Ungern: Säkerhetsinspektionen varnar

Läs mer

fmv samarbetar för en bättre miljö

fmv samarbetar för en bättre miljö fmv samarbetar för en bättre miljö Innehållsförteckning Affärsmässighet och teknik i samspel 3 Klimatfrågan i fokus 4 10 år med miljöarbete på FMV 6 Förändring för ökad effektivitet 7 Letter of Intent

Läs mer

Rapport 2015:8. Med väntan växer skulden. En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen

Rapport 2015:8. Med väntan växer skulden. En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen Rapport 2015:8 Med väntan växer skulden En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen 2015:8 Med väntan växer skulden En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen

Läs mer

Rapport 2015:8. Med väntan växer skulden. En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen

Rapport 2015:8. Med väntan växer skulden. En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen Rapport 2015:8 Med väntan växer skulden En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen 2015:8 Med väntan växer skulden En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen

Läs mer

Rapporten kan beställas från Inspektionen för socialförsäkringen. Beställningsadress: Inspektionen för socialförsäkringen Box 202 101 24 Stockholm

Rapporten kan beställas från Inspektionen för socialförsäkringen. Beställningsadress: Inspektionen för socialförsäkringen Box 202 101 24 Stockholm Rapporten kan beställas från Inspektionen för socialförsäkringen. Beställningsadress: Inspektionen för socialförsäkringen Box 202 101 24 Stockholm Telefon: 08-58 00 15 00 E-post: registrator@inspsf.se

Läs mer

MYNDIGHETSPRESENTATION

MYNDIGHETSPRESENTATION MYNDIGHETSPRESENTATION Årsberättelse 2008 GD KOMMENTAR GD kommentar Jag kan med glädje konstatera att verket under 2008 blivit miljöcertifierat i enlighet med ISO 14001. Det är resultatet av ett långsiktigt

Läs mer

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015 Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014 Rapport I 2015 Myndigheten för yrkeshögskolan Diarienummer MYH 2015/711 Västerås 2015-03-11 ISBN 978-91-87073-33-5 1 (33) Datum: 2015-02-03

Läs mer

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Kvalitet- och beställarenheten Helena Bertilsson, verksamhetsutvecklare 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Om undersökningen...

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

SAMMANFATTNING AV KONFERENSSERIEN RIB 2012 2013

SAMMANFATTNING AV KONFERENSSERIEN RIB 2012 2013 SAMMANFATTNING AV KONFERENSSERIEN RIB 2012 2013 Sammanställt av Rådet för RIB konferenserna Johan Fors, Räddningstjänsten Storgöteborg Eva Marie Wiik Hultén, Räddningstjänsten Storgöteborg Jimmy Haglund,

Läs mer

Fyra utvecklingsområden för en mer effektiv användning av läkares tid och kompetens

Fyra utvecklingsområden för en mer effektiv användning av läkares tid och kompetens Rapport 2013:9 Ur led är tiden Fyra utvecklingsområden för en mer effektiv användning av läkares tid och kompetens Citera gärna ur Vårdanalys rapporter, men ange alltid källa. Rapporten finns även publicerad

Läs mer

Kvalitetsrapport 2013/2014 och lokal arbetsplan 2014/2015 för IT- Gymnasiet Södertörn

Kvalitetsrapport 2013/2014 och lokal arbetsplan 2014/2015 för IT- Gymnasiet Södertörn Kvalitetsrapport 2013/2014 och lokal arbetsplan 2014/2015 för IT- Gymnasiet Södertörn 1 Om IT-Gymnasiet IT-Gymnasiet startade 1998 som en av Sveriges första fristående gymnasieskolor. Skolan startades

Läs mer

Mobil flygplats för tillfällig flygbas. Samarbete kring Archer Fenix för underhåll Fartyg till KBV

Mobil flygplats för tillfällig flygbas. Samarbete kring Archer Fenix för underhåll Fartyg till KBV T i d n i n g e n P r o t e c f r å n f m v t e k n i k f ö r S v e r i g e s s ä k e r h e t. n r 4 2 0 0 8 Mobil flygplats för tillfällig flygbas Samarbete kring Archer Fenix för underhåll Fartyg till

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

FLYGVAPEN FRIVILLIGA

FLYGVAPEN FRIVILLIGA FLYGVAPEN FRIVILLIGA FLYGVAPENFRIVILLIGAS MEDLEMSTIDNING Nr 1 - April 2015 Årsmöten Rekrytering Vårens centrala kurser Ungdomar på Vinterutbildning Helikopterflottiljen presenterar sig 1 Hans Hansson har

Läs mer

Här kommer klubbstyrelsens förslag till nya rasspecifika avelsstrategier inför Goldenfullmäktige 2011.

Här kommer klubbstyrelsens förslag till nya rasspecifika avelsstrategier inför Goldenfullmäktige 2011. 2011-01-31 Här kommer klubbstyrelsens förslag till nya rasspecifika avelsstrategier inför Goldenfullmäktige 2011. RAS är en benämningen på ett större dokument som består av olika delar. Dels den korta

Läs mer

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism UTVÄRDERING AV EU-PROJEKTET BLACK & WHITE I SKÖVDE RAPPORT 2013:1 SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND FoU INNEHÅLL Förord... 4 Sammanfattning... 5 Bakgrund...

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

Inledning. Annars kan jag som ansvarig för genomförandet bara hoppas att du kommer att tycka att rapporten utgör intressant läsning.

Inledning. Annars kan jag som ansvarig för genomförandet bara hoppas att du kommer att tycka att rapporten utgör intressant läsning. Inledning Efter att ha genomförts av Barn- och utbildningsavdelningen under ett antal år har ansvaret för 2014 års medarbetarenkät till sist hamnat hos oss på HR. Det är såklart logiskt utifrån de processer

Läs mer