Ingenio et Labore! Thomas Goder

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ingenio et Labore! Thomas Goder"

Transkript

1 Nummer C FHTE har ordet Ny organisation, nya uppgifter, nya medarbetare, nytt avtal för hundhållning, ny materiel etc. Ja, listan kan göras lång. Det har skett stora förändringar för hundtjänsten i och med intagandet av FM Org 13. Utmaningarna är många, det är mycket tillfredställande att både se och höra hur hundtjänsten utvecklats under så kort tid med anställda hundförare vid våra krigsförband, men det finns alltid utvecklingspotential. Något som inte är nytt men reviderat är FM tjänstehundinstruktion (THI), hundtjänstens bibel. C PROD, general Göran Mårtensson, fastställde den i augusti. Dokumentet med bilagor innehåller en del ändringar varför det är viktigt att personal som verkar inom hundtjänsten eller leder förband innehållande tjänstehundar tar del av ändringarna. Har du inte tagit del av den återfinns den på intranätet under EMILIA/JOBBSTÖD/REGLER OCH BESTÄMMELSER/INSTRUKTIONER/ Tjänstehundsinstruktion. Regeringsuppdraget till FM-Polisen avseende samarbete kring tjänstehundavel utvecklas efter hand, nu har polisen fått ytterligare resurser i form av personal för att hantera utfallet av hundar till dem. Utbildning Rutiner börjar sätta sig och alla inblandade börjar finna sina roller. Utöver detta har vi även inlett ett samarbete med Kriminalvården i Region Nord där de kommer vara fodervärd åt några av våra hundar ur avelsprogrammet, jag ser med spänning fram emot hur det kommer att utvecklas. FHTE har under hösten fått flera nya medarbetare på i stort sett alla avdelningar. Utöver att vi för närvarande rekryterar nya dressörer så finns det även flera lediga OR 6-8 befattningar (utbildningsansvarig, hundinstruktör och handläggare hundtjänst), välkommen att söka! Ingenio et Labore! Thomas Goder För att möta behovet inom utbildningsområdet för hundtjänst har en ny avdelning bildats på FHTE, Utbildningsavdelningen. Avdelningens huvuduppgifter är utbildning av FM personal i hundtjänst. Prioriterat område kommer att vara hundförarutbildningen, som för första gången 2013 genomförs centraliserat. Chef för den nya avdelningen är Kn Susanne Bäck. Vid årsskiftet startade avdelningen på Sundby som ligger ca 5 km utanför LG regementsområde. Lokalerna är i dagsläget inte optimala för den nya verksamheten och en ombyggnation är planerad för framtiden. Tillhörande stall rymmer 25 st hundar. Under våren så genomfördes kurs Hundtjänst (Grundkursen) samt Instruktör i Hundtjänst. Avdelningen har lämnat stöd till SBK under vår och höst med KU-utbildningar. Dessutom har 4 st instruktörer tjänstgjort vid Marma Hundtjänstskola under sommarveckorna. Ett nytt uppdrag för FHTE är att stödja Hemvärnet. Det har i huvudsak skett genom att instruktörer från utbildningsavdelningen har följt upp och stöttat hundverksamheten vid KFÖ/SÖF. Under V337 genomfördes en stödjande inspektion av hundtjänsten på Södermanlandsgruppen, under ledning av RiksHv avdelningen. Samtliga krigsförband har under kunddialog och tjänstehundsdialogen anmält sina behov inom hundtjänsten. Dessa föranmälda behov har förtur. För övriga intressenter kommer kurserna finnas sökbara i PRIO innan årsskiftet. Hösten 2014 startar nästa Hundförarutbildning. Vi har i dagsläget 24 st ekipage inplanerade på den utbildningen. Stf C FHTE FM inspektioner av hundtjänsten Nytt för i år är att PROD FLYG med stöd av FHTE fattat beslut om att återuppta inspektioner av hundtjänsten vid verksamhetsställen och krigsförband. Skälen till detta är flera. Vi har sedan årsskiftet en nyordning inom FM vad gäller hundtjänstens bedrivande och en mycket tydlig förändring av ansvarsförhållandena. OrgE har nu en stödjande roll och krigsförbandscheferna har numera det övergripande ansvaret för hundtjänsten vid sina förband. Ett av syftena med inspektionerna är att följa upp den nu pågående omstruktureringen och att FM tjänstehundsinstruktion efterföljs samt att inhämta underlag för eventuella kommande beslut. Inspektionerna är således i första hand stödjande. Hitintills har tre inspektioner genomförts. Före sommaren inspekterades Eksjö och Ronneby garnisoner med krigsförband och den senaste inspektionen genomfördes i början av september i Göteborg. Sammantaget så här långt kan FHTE och PROD FLYG konstatera att på det stora hela har berörda OrgE och förband kommit en bra bit på väg i omstruktureringen. Självklart kvarstår ett antal utmaningar och vi har alla ett fortsatt ansvar att utveckla våra nya arbetsrutiner. Ytterligare två inspektioner är inplanerade under vintern. Foto: Peter Liander

2 Planerad verksamhet våren 2014 V406: Utbildning i hundtjänst (ledning/styrning) för funktionsansvariga på utbgrupperna. V 408: V 409: V : V 417: V : V : V : V : V Utb/Utv möte Kurs för nya Behörighetsprovledare Instruktörskurs patrull samt sök. (Kurserna går parallellt) Work Shop Spår Grundkurs Hundtjänst NORDEFCO IE3D kurs i Norge Centrala behörighetsprov. Stöd Hundtjänstskolan Marma Hundförarutbildning NORDEFCO K9 Course Årets NORDEFCO K9 Course genomfördes i södra Danmark på Karup Airbase från den 2 till den 14 juni. Årets kursdeltagare kom från Danmark, Norge, Sverige och Finland samt observatörer från USA och Tyskland. Kursdeltagare från Sverige bestod av två stycken ekipage från Ingenjörbataljonen och ett ekipage från Säkkomp sjö. En instruktör från FHTE, tjänstgjorde vid kursen. Kursen var ämnad för alla typer av explosivämnessökande hundekipage. Kursen hade tre stycken huvudblock. Det första blocket bestod av kunskapsöverspridning inom metodinlärning. Utbildningen visade hur man kan dressera in nya doftetiketter på hundar i en insatsmiljö med begränsad infrastruktur för hundträning. I andra blocket fick hundförarna utbildning i de, inom NATO, fastställda metoderna för hur man söker vägar, byggnader och fordon. I tredje och sista blocket genomfördes tillämpade övningar under fyra dygn där hundförarna testades under fältmässiga förhållanden i en mängd olika scenarion. Samtliga tre ekipage från Sverige gjorde en mycket bra insats under kursen och erhöll kursdiplom med godkänt resultat. Verksamhetsutveckling Mobil hundgård Ett flerårigt projekt har nu nått sitt slut. Torsdagen V343 överlämnades den mobila hundgården från FMV till FM. Totalt levereras fyra mobila hundgårdar, vilka kan läggas till prototypen som idag används i Afghanistan. En leveransutbildning genomfördes under V336 på Malmen i Linköping, för samtliga tilldelade förband. Fördelningen av mobila hundgårdar är enligt följande: 1.Basbat, 2.Basbat, 13.Säkbat, 22.Ingbat. Uppgradering av prototypen planeras, varefter den också fördelas. Ett väderskydd är under framtagande i ett annat materielprojekt och kommer tillföras samtliga containrar. Compoundsök med mixad grupp Foto: Privat Ny hundförarutrustning Under våren 2013 upprättades tilläggsavtalet för skötseltillbehör att även omfatta hundförarutrustning. Därmed möjliggjordes anskaffning av likformig utrustning inom FM via PRIO. En bidragande faktor för att göra detta möjligt har varit FSV/Upphandlingsenhetens effektivitet och företaget Gibbon som utökat sitt sortiment för att möta FM:s behov. FHTE vill fortsätta förbättringsarbetet med utrustningen och tar gärna in synpunkter gällande kvalité och funktionalitet. Hundbur i TGB 141A Under våren 2013 genomfördes försök med hundbur i TGB 141A (GW 300). Försöket genomfördes med provfordon på följande förband: 1.Basbat, 15.MP, 13.Säkbat, 21.Ingbat. Resultatet från försöket är överlag positivt. En del förbättringsåtgärder har föreslagits till exempel gällande skrammel, fästanordningar och färg. Efter genomfört försök rekommenderar FHTE fortsatt utveckling av buren och på sikt implementering. FHTE tackar samtliga inblandade för ett väl genomfört utvärderingsarbete. Handbok 2 Dressyr under framtagande Under hösten 2013 tog arbetet fart på allvar med Handbok 2 Dressyr. Materialet till boken har varit ett antal dressyranvisningar som i huvudsak använts vid FHTE. I mitten på augusti reviderades anvisningarna och gjordes mer detaljrika. Detta för att möta behovet i hela organisationen och även kunna vara ett stöd till SBK i framtagandet av HV:s hundekipage. I detta arbete har flera av FM:s hunddressörer/ instruktörer både från förband och FHTE varit involverade. Detta har varit mycket positivt och ökat delaktigheten. Vår förhoppning är att boken trycks under december/januari. FHTE tackar samtliga inblandade för ett väl genomfört arbete med utkasten till boken. Mobil hundgård med plats för fyra hundar. Foto: FMV

3 Behörighetsprövningar FHTE har under våren samordnat 20 stycken behörighetsprov för krigsorganisationens hundekipage. Dessa har förtjänstfullt genomförts av behörighetsprovledare och hundtjänstpersonal på flera olika platser i landet. Resultaten speglade ganska väl föregående års resultat, detta föranleder nedanstående rekommendation. Krigsförbanden måste i större utsträckning skapa förutsättningar så att hundekipagen ges möjlighet till att upprätthålla dressyr, förmåga och kompetens. Samt, identifiera och anmäla områden där det kan uppstå ett behov av externt stöd. Vi ser över möjligheterna att dela upp behörighetsprövningarna i delområden. Därmed möjliggöra för ekipaget att vara operativt inom det/de delområden för vilka de är godkända. Nya rutiner för leverans av Tjänstehund 1 FHTE Hundavdelning har under sommaren levererat grunddresserade hundar, för första gången till FHTE Utbildningsavdelning. Detta är en del av förberedelserna inför hundförarutbildningen, där hundarna möter sina blivande hundförare. Antalet var tre st Ammunition- och vapensökande hundar samt sju st Patrullhundar. Överlämning genomfördes med lyckat resultat. Inför 2014 ökas produktionen för att möta tillväxten i insatsorganisationen. Det totala hundantalet beräknas bli ca 25 st i dressyr under 2013/2014. FHTE internationellt NATO Expert Panel on Military Working Dogs Sedan senaste FHTE informerar har det genomförts två möten inom NATO Expert Panel. Det första mötet hölls i Reims, Frankrike på 132.Hundbataljonen under våren En förmågematris för hundtyper kopplat till C-IED har sedan tidigare färdigställts. Vid detta möte påbörjades en för NATO gemensam förmågematris del 2, som inkluderar alla typer av militära tjänstehundar. Under mötet framarbetades också ett informationsblad i syfte att medvetengöra staber och chefer vilka hundförmågor som existerar kopplat till defeat the device, inom NATO och hos PfP länder Skyddsmask för hund från 1VK vid 132. Hundbataljonens museum. Foto: Privat Sökmiljö i en av 50 sökbunkrar på Tyska hundskolan, ruin med luftvärnspjäs. Foto: Privat Foto: Peter Liander Signature Science-True scent Under 2012 genomförde FHTE tillsammans med FOI ett besök i Tyskland där ATF (Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Exlosives) genomförde preparatinlärning på US Armys am/vapensökhundar inför insats. Ett träningshjälpmedel som ATF använde var en doftpåse - True scent. True scent finns i olika explosivämnen och är inte klassat som farligt gods. Detta innebär att det kan transporteras med flyg, lämnas utan uppsikt och att det inte ställs några krav på säker förvaring. Målsättningen är att utröna om True scent, som ett komplement, kan underlätta dressyren där FM idag endast använder skarpa preparat (cuts el. motsv.). Det andra mötet genomfördes vid Tyska hundskolan i Ulmen väster om Frankfurt. Både arbetet med MWD STANAG och del 2 av NATO förmågematris för militära tjänstehundar färdigställdes. Dessa kommer att föredras för arbetsgruppen NATO WG C-IED. I samband med mötet var samtliga representanter från de nordiska FHTE har anskaffat True scent i följande doftbilder TNT, RDX, Pentyl och kontroll påsar utan sprängämnesdoft. FHTE avser att påbörja försök under våren I samband med detta kommer krigsförbandens stöd efterfrågas. länderna närvarande. Ett NORDEFCO WG MWD 1 möte genomfördes också, där planen lades för den kommande gemensamma nordiska hundkursen, som genomförs i Norge Nordic Defence Cooperation Working Group Military Working Dogs

4 FM avelsprogram Avelstiken Jabina Abbi med sina valpar. Foto: FHTE Avelsprogrammet har nu pågått i åtta år. Första årens produktion har skett uteslutande baserat på avelsdjur som köpts in (tikar) eller lånats in externt (hanar). De första årens produktion motsvarar således inte resultatet av något eget avelsarbete utan speglar egentligen bara kvalitén på de externa hundar som rekryterades till programmet. Valpproduktionen har de senaste åren varit omkring 200 valpar per år men kommer gradvis att ökas till 300 valpar som ett resultat av samarbetet med polisen. Totalt har kenneln producerat 1440 valpar varav omkring 1250 uppnått testmogen ålder. Under 2011/12 hade rekryteringen av avelstikar uteslutande skett från den egna uppfödningen. De hanar som nyttjats i avel de senaste åren är antingen från den egna uppfödningen eller externa hanar som visat sig vara goda nedärvare. I så måtto kan vi anse att avelspopulationen för närvarande är mer eller mindre sluten. Vi ser tydligt att avelsframstegen kommer i samma takt som vi övergår från att använda externa avelsdjur till avelsdjur som rekryterats ur den egna uppfödningen. Tydligast märks framstegen när det gäller hundarnas höftledsstatus. Under de första åren hade mellan 60-65% av hundarna från Kennel FM A eller B på höfterna. Av hittills 89 röntgade hundar födda 2012 har 90 % A eller B på h ö ft e r n a. Under de första åren kunde omkring 20 % av hundarna inte användas för tjänst på grund av ledfel (armbågs- eller höftledsfel). I dag är det inte mer än omkring 5 % av hundarna som faller bort på grund av ledfel. Mentalindex hos godkända hundar har i genomsnitt ökat från omkring +30 till +40. Andelen vid test godkända hundar låg på omkring 35 % fram till Därefter har andelen godkända hundar ökat varje år till 55 % för hundar födda Det bör även påpekas att en del av förbättringen av hundarnas mentalitet beror på att fodervärdssystemet förbättrats. Antalet sökande har ökat vilket medger en högre grad av selektivitet vid uttagningen av nya fodervärdar. Men kanske framförallt beror förbättringen på att konsulenternas arbete blivit bättre. Erfarenheterna har även medfört en bättre insikt i dynamiken mellan hundarnas egenskaper och den hantering de får under uppväxten. Detta kan i framtiden leda till att vi blir ännu bättre på att rekrytera mer lämpade fodervärdar och att vi tar hand om dem på ett bättre sätt. Erfarenheterna säger oss även att den hundtyp vi eftersträvar inte är helt enkel att hantera för mindre erfarna personer. Olika lösningar på hur utvecklingen mot en mer arbetsvillig och mer tålig hundtyp ska hanteras inom ramen för avelprogrammet har diskuterats. Samarbetet med polisen skapar här nya möjligheter. Verksamheten medger unika möjligheter till forskning. För närvarande pågår två doktorandprojekt och fem mastersarbeten. Dessa har hittills lett till fyra vetenskapliga publikationer och tre godkända mastersarbeten. Dessutom pågår ett arbete med genotypning av hundar från kenneln. Arbetet syftar till att hitta genetiska markörer för egenskaper, medicinska och mental, som är av särskilt intresse. Arbetet kan leda till att vi i framtiden kan identifiera vissa egenskaper via ett blodprov redan på valpstatidet. För dig som vill läsa ytterligare om avelsprogrammet:

5 Ing 2 informerar Rotationen med hundekipage ur Ingenjörbataljonen till Afghanistan fortsätter, men har ändrats något under hösten. Från och med FS25 bildar IEDD-gruppen och hundekipagen en IEDD sektion. Då man inte längre är en fristående grupp har de tidigare sex månaders missionerna ändrats till att följa samma 15 veckors rotation som IEDD. Detta innebär att vi har fått öka utbildningstakten på missionsträningen då rotationsfrekvensen ökat. Vad det gäller arbetsuppgifter på plats i Afghanistan har antalet uppgifter generellt minskat. Detta till stor del på grund av att ISAF överlämnar mer ansvar till lokala myndigheter. Hundekipagen har trots minskningen ändå löst ett antal sökuppgifter. Exempel på dessa är: understött olika enheter med spaning längs väg, sök av byggnader och sök av fordon i vid egen camp. Vad det gäller framtiden för Afghanistaninsatsen så vet vi just nu inte mer än att vi minst skall vara kvar till våren Stöd till Polisen Foto: Jimmy Croona Rekrytering FHTE har som en konsekvens av Org13 arbetet omorganiserat, vilket föranlett rekryteringsbehov. Under våren och sommaren har Hundavdelningen fått en ny chef, P-A Bergström (återanställd i FM efter flera år i utlandstjänst) och tillskott av fyra dressörer. Rekrytering pågår för ytterligare tre stycken dressörer och befattningarna förväntas vara tillsatta under kvartal 4. FM Alea söker VP (Vulnerable Point) Foto: Privat Utbildningsavdelningen har under samma tid rekryterat fyra stycken civila hundinstruktörer. Behov av ytterligare två stycken OR 7 utbildningsansvariga och två stycken OR 6 hundinstruktörer kvarstår. Stabsavdelningen rekryterar för närvarande en OR 7 och en OR 8, till befattningarna handläggare hundtjänst. I samband med president Barack Obamas statsbesök i Sverige, avdelade Ingenjörbataljonen stöd till Polisen. Måndagen 2/9 åkte den Avancerade sökgruppen med fyra godkända hundekipage samt ledningsfunktion till Stockholm och grupperade vid Karlberg. Under eftermiddag och kväll genomfördes samverkan med Polisen vid Arlanda om vad uppgiften innebar. Det var en mycket stor sökuppgift med området kring den tänkta uppställningsplatsen för Airforce One (en yta om ca 2,5 km i längd och ca 600 m i bredd). Ett problem med att söka en så aktiv plats som Arlanda renderade i att Polisen beordrade stängning av en huvudlandningsbana under en längre tid för att söket skulle kunna genomföras. Hundekipage genomförde områdessök på respektive sida om landningsbanan. Kontinuerligt arbetade två ekipage på vardera sida om landningsbanan, varav ett sökte och det andra understödde. Söket påbörjades klockan på tisdagen och avslutades klockan på onsdagen. Vid påbörjades en ny uppgift som innebar att stödja Polisens bombgrupper med sök av samtliga inpasserande fordon på Arlanda. Ett större antal fordon söktes under tre timmar. Sammantaget uppfattade vi detta samarbete med Polisen som mycket positivt och ser fram emot ett utvecklat samarbete mellan myndigheterna. Redaktionen Ansvarig utgivare Redaktör Webb Layout Mj Thomas Goder Michell Westerman FMLOG APSA Grafisk produktion Stockholm,

TJÄNSTEHUNDSINSTRUKTION

TJÄNSTEHUNDSINSTRUKTION 2015-01-07 FM2014-10635:1 Sida 1 (43) PROD FLOGFÖRB Fömed övlt Börje Nilsson 08-5628 1668, 070-2388359 borje.j.nilsson@mil.se TJÄNSTEHUNDSINSTRUKTION 2015-01-07 FM2014-10635:1 Sida 2 (43) Innehållsförteckning

Läs mer

Hemvärnet Nationella skyddsstyrkorna Presentation Hundkonferens 2013-02-16

Hemvärnet Nationella skyddsstyrkorna Presentation Hundkonferens 2013-02-16 Hemvärnet Nationella skyddsstyrkorna Presentation Hundkonferens 2013-02-16 WWW.FORSVARSMAKTEN.SE Rikshemvärnschefen Brigadgeneral Roland Ekenberg 46 % ÅldersSnittet Under 40 år Runt 30 år i insats Mer

Läs mer

INFORMATIONSBLAD. LIVGARDET Datum Beteckning 2013-10-04 Sida 1 (6) INFO

INFORMATIONSBLAD. LIVGARDET Datum Beteckning 2013-10-04 Sida 1 (6) INFO 2013-10-04 Sida 1 (6) INFO FM Avelsansvarig Rätt och fel om Försvarsmaktens/Polisens avelsprogram Internet och sociala medier är en fantastisk företeelse. Det gör att en person med en enkel tangenttryckning

Läs mer

Försvarsmaktens Helikopterflottilj

Försvarsmaktens Helikopterflottilj Försvarsmaktens Helikopterflottilj Linköpings garnison HELIKOPTERFLOTTILJEN Utbildar helikopterförband och genomför nationella och internationella helikopterinsatser. Livgrenadjärgruppen utbildar hemvärnsförband.

Läs mer

FM och privata tjänstehundsuppfödare.

FM och privata tjänstehundsuppfödare. Uppfö daransvar. Seriösa uppfödare har ett nästan oändligt ansvar för sina valpar. Det är inte ovanligt att de har kontakt med hundens familj under hela dess liv, särskilt de första åren. Att ansvaret

Läs mer

SOT SEKTIONEN FÖR OPERATIV TEKNIK SÄRSKILD TEKNIK UNIK INDIVID

SOT SEKTIONEN FÖR OPERATIV TEKNIK SÄRSKILD TEKNIK UNIK INDIVID SOT SEKTIONEN FÖR OPERATIV TEKNIK SÄRSKILD TEKNIK UNIK INDIVID Vad erbjuder vi? Utmaningar. Erfarna och kompetenta kollegor. Flexibelt arbete uppgifter, arbetstider, ledighet. Omväxlande arbete ingen arbetsvecka

Läs mer

Kommittédirektiv. Utvärdering av Sveriges engagemang i Afghanistan. Dir. 2015:79. Beslut vid regeringssammanträde den 9 juli 2015

Kommittédirektiv. Utvärdering av Sveriges engagemang i Afghanistan. Dir. 2015:79. Beslut vid regeringssammanträde den 9 juli 2015 Kommittédirektiv Utvärdering av Sveriges engagemang i Afghanistan Dir. 2015:79 Beslut vid regeringssammanträde den 9 juli 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska utvärdera Sveriges samlade engagemang

Läs mer

BRUKSLÄGER. 8-10 maj 2015. Bruksgrenarna innehåller skogsarbete, lydnad och uppletande. En helhet. Detta läger kommer gå i den andan.

BRUKSLÄGER. 8-10 maj 2015. Bruksgrenarna innehåller skogsarbete, lydnad och uppletande. En helhet. Detta läger kommer gå i den andan. BRUKSLÄGER 8-10 maj 2015 Bruksgrenarna innehåller skogsarbete, lydnad och uppletande. En helhet. Detta läger kommer gå i den andan. Vi erbjuder alla grupper, spår, sök och rapport, två dagar skogsarbete

Läs mer

MRT: Mission Readiness Test för hundekipage till INSARAGklassificerade

MRT: Mission Readiness Test för hundekipage till INSARAGklassificerade MSB-kriterier MRT 1 (6) Diarienr 2011-392-6 Aktivitet inom SWIFT USAR: MRT: Mission Readiness Test Ansvarig organisation: MSB Handläggare/enhet/avd: Robert Jonsson, SI-OP Aktivitet inom SWIFT USAR räddningshund

Läs mer

FÖRSVARSMAKTENS SPECIALFÖRBAND NÄR SITUATIONEN KRÄVER MER

FÖRSVARSMAKTENS SPECIALFÖRBAND NÄR SITUATIONEN KRÄVER MER FÖRSVARSMAKTENS SPECIALFÖRBAND NÄR SITUATIONEN KRÄVER MER FÖRSVARSMAKTENS SPECIALFÖRBAND Försvarsmaktens specialförband är primärt en militärstrategisk resurs som ska öka mängden handlingsalternativ genom

Läs mer

Administration patrullhund

Administration patrullhund Svenska Brukshundklubben Reviderad 2015-01-30 Administration patrullhund Administration av inträdesprov och kurs patrullhund Före kursstart och inträdesprov Distriktet genomför en dialog med förbandet

Läs mer

Sida 2 (5) Allmänt om kursen

Sida 2 (5) Allmänt om kursen Sändlista Sida 1 (5) Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning FMLOPE, Mj Mikael Lindholm, 070-328 16 07 Inbjudan

Läs mer

Försvarsmakten är en Det Finns Flera vägar in till en DeltiDstjänstgöring: information till arbetsgivare:

Försvarsmakten är en Det Finns Flera vägar in till en DeltiDstjänstgöring: information till arbetsgivare: Soldat, sjöman ELLER gruppbefäl PÅ deltid? Nya möjligheter att kombinera din karriär Att tjänstgöra i Försvarsmakten innebär stora möjligheter till utveckling. Du får möjlighet att växa som person samtidigt

Läs mer

SÄRSKILDA OPERATIONSGRUPPEN SOG REKRYTERAR

SÄRSKILDA OPERATIONSGRUPPEN SOG REKRYTERAR SÄRSKILDA OPERATIONSGRUPPEN SOG REKRYTERAR FÖRSVARSMAKTENS SPECIALFÖRBAND FÖRSVARSMAKTENS SPECIALFÖRBAND är primärt en militärstrategisk resurs som ska öka mängden handlingsalternativ genom att komplettera

Läs mer

Huvudstyrelsen för Springerklubben överlämnar bifogat reviderat förslag till Uppfödarstrategi för beslut vid Fullmäktigemötet 2007.

Huvudstyrelsen för Springerklubben överlämnar bifogat reviderat förslag till Uppfödarstrategi för beslut vid Fullmäktigemötet 2007. Motion 1 Huvudstyrelsens förslag till Uppfödarstrategi Huvudstyrelsen för Springerklubben överlämnar bifogat reviderat förslag till Uppfödarstrategi för beslut vid Fullmäktigemötet 2007. Huvudstyrelsen

Läs mer

CHEFEN HAR ORDET 2015-03-19

CHEFEN HAR ORDET 2015-03-19 CHEFEN HAR ORDET 2015-03-19 Regementskamrater, Tiden går fort när man trivs med jobbet och för mig rusar tiden iväg. Jag skulle givetvis väldigt gärna vilja vara ännu mer ute i verksamheten, särskilt nu

Läs mer

Regional utbildning Östergötland 2013

Regional utbildning Östergötland 2013 Regional utbildning Östergötland 2013 FÖRSVARSMAKTEN Helikopterflottiljen Livgrenadjärgruppen 581 98 Linköping Denna folder redovisar regional utbildning som Livgrenadjärgruppen arrangerar under 2013.

Läs mer

OM FÖRSVARSMAKTHUNDEN

OM FÖRSVARSMAKTHUNDEN OM FÖRSVARSMAKTHUNDEN Text: Helen Karlsson, Häverö Brukshundklubb Tack vare hundens överlägsna sinnen ligger hundgruppen i förbandet på förhand. Hundens välutvecklade luktsinne och förfinade hörsel är

Läs mer

MÅL & VERKSAMHETSPLAN 2015. Mål 2015

MÅL & VERKSAMHETSPLAN 2015. Mål 2015 1(6) MÅL & VERKSAMHETSPLAN 2015 Mål 2015 Under 2014 påbörjade vi arbetet med att omorganisera sektorerna till Utskott för att få mer helhetssyn och sammarbete över intressegränserna. Under 2015 vill vi

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347 545X Utgivare: chefsjuristen Lotta Gustavson Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om Polisens hundverksamhet; beslutade den 28 januari 2003.

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN ÖVERGRIPANDE MÅLSÄTTNING FÖR STRÄNGNÄS BRUKSHUNDKLUBB

VERKSAMHETSPLAN ÖVERGRIPANDE MÅLSÄTTNING FÖR STRÄNGNÄS BRUKSHUNDKLUBB 1 VERKSAMHETSPLAN 2015 ÖVERGRIPANDE MÅLSÄTTNING FÖR STRÄNGNÄS BRUKSHUNDKLUBB Styrelsen vid Strängnäs Brukshundklubb ansvarar för: Att det vid klubben bedrivs verksamhet som skapar glädje och nytta för

Läs mer

IKFF vill vidare genom projektet verka för ett ökat samarbete i frågor som rör europeisk säkerhetspolitik mellan IKFF: s kretsar i Sverige men också

IKFF vill vidare genom projektet verka för ett ökat samarbete i frågor som rör europeisk säkerhetspolitik mellan IKFF: s kretsar i Sverige men också Politics for Peace Under år 2007 beviljades IKFF medel för att utbilda sina medlemmar om europeisk säkerhetspolitik (ESP) med fokus på ett genusperspektiv. Nu fortsätter den här satsningen genom projektet

Läs mer

Bättre marknad för tjänstehundar

Bättre marknad för tjänstehundar Bättre marknad för tjänstehundar Betänkande av Tjänstehundsavelsutredningen Stockholm 2010 SOU 2010:21 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes

Läs mer

Bemötande av yttrande gällande min anmälan angående tjänstehundar

Bemötande av yttrande gällande min anmälan angående tjänstehundar Göteborg 2011-02-03 Louise Abrahamsson Dalån 335 446 95 Älvängen Bemötande av yttrande gällande min anmälan angående tjänstehundar Dnr 6524-10-21 Sändlista Justitiekanslern (för kännedom) Livgardet Justitiedepartementet

Läs mer

Svenska Brukshundklubben. Försvarsmaktshund

Svenska Brukshundklubben. Försvarsmaktshund Svenska Brukshundklubben Försvarsmaktshund Svenska Brukshundklubben Mycket mer än Försvarsmaktshund Denna informationsbroschyr vill ge dig en första inblick i vad en Försvarsmaktshund innebär, hur den

Läs mer

SKK/Assistanshundsrådet nr 4/2015 2015-09-02 52-67

SKK/Assistanshundsrådet nr 4/2015 2015-09-02 52-67 Sida 1/6 52-67 Protokoll fört vid telefonmöte med Svenska Kennelklubbens Assistanshundsråd onsdagen den 2 september 2015. Närvarande: Ordinarie ledamöter: Ulf Uddman (ordf), Marie Fogelquist, Kerstin Jonsson,

Läs mer

Bilaga 1 2014-01-15 19 370:40105. Sida 1 (22)

Bilaga 1 2014-01-15 19 370:40105. Sida 1 (22) Sida 1 1 FM Avelsprogram 2014-2018 och produktionsresultat 2005-2013... 2 1.1 Målsättning... 2 1.1.1 Avelsmål... 2 1.1.2 Avelstikar... 3 1.1.3 Krav på avelsdjur som rekryteras ur egen avel... 3 1.1.4 Övriga

Läs mer

FMUndSäkC (Försvarsmaktens underrättelse- och säkerhetscentrum)

FMUndSäkC (Försvarsmaktens underrättelse- och säkerhetscentrum) 2015-2016 v3.0 1/8 (Försvarsmaktens underrättelse- och säkerhetscentrum) Adress:, Box 611, 751 25 Uppsala Tel: 018 19 60 00 Fax: 018 19 60 99 finns i Uppsala och Halmstad. Huvuddelen av utbildnings- och

Läs mer

Vi träffade Wenche Fredriksen som är norska tullverkets chef för kontrollverksamheten vid Svinesund, Fredrikstad och Rygge flygplats.

Vi träffade Wenche Fredriksen som är norska tullverkets chef för kontrollverksamheten vid Svinesund, Fredrikstad och Rygge flygplats. Ingen narkotika inga missbrukare Om det inte finns någon narkotika så finns det inte några missbrukare. Så enkelt är det i teorin, men verkligheten ser annorlunda ut. Narkotika måste bekämpas på många

Läs mer

RAS - Rasspecifik Avelsstrategi Grönlandshund, september 2011 1

RAS - Rasspecifik Avelsstrategi Grönlandshund, september 2011 1 RAS - Rasspecifik Avelsstrategi Grönlandshund, september 2011 1 RAS- Rasspecifik Avelsstrategi Grönlandshund Bakgrund Föreliggande RAS är en revidering av upplagan från 2004. Rasklubbens avelsråd lämnade

Läs mer

SSRK Örnsköldsvik Protokoll fört vid styrelsemöte 2011-05-24 Nr. 4/ 2011 87-117 Plats: Höglandssågen

SSRK Örnsköldsvik Protokoll fört vid styrelsemöte 2011-05-24 Nr. 4/ 2011 87-117 Plats: Höglandssågen Närvarande ledamöter: Annica Jonsson, Margareta Sjödin, Maria Ståhl, Elisabeth Strandberg, Elenor Österlund, Magnus Hellström from 93, Johnny Öberg from 101 Närvarande suppleanter: Ulla Olsson, Lena Olsson

Läs mer

Utvärdering av Svenska Bullterrierklubbens RAS, verksamhetsåret 2008

Utvärdering av Svenska Bullterrierklubbens RAS, verksamhetsåret 2008 Utvärdering av Svenska Bullterrierklubbens RAS, verksamhetsåret 2008 Svenska Bullterrierklubben ansvarar för raserna Bullterrier och Miniatyrbullterrier. Klubben har under de senaste åren haft stora problem

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(5) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): augusti 2010 1. Verksamheten

Läs mer

Verksamhetsplan. Internationella Arbetslag 2008. Volontärförmedling

Verksamhetsplan. Internationella Arbetslag 2008. Volontärförmedling Verksamhetsplan Internationella Arbetslag 2008 Volontärförmedling En viktig del av IAL:s verksamhet och den som berör flest medlemmar är att förmedla platser på volontärläger utanför Sverige. Under flera

Läs mer

Nybro Brukshundklubb Mötesprotokoll - Styrelsemöte med interimsstyrelsen 23 februari 2011

Nybro Brukshundklubb Mötesprotokoll - Styrelsemöte med interimsstyrelsen 23 februari 2011 PROTOKOLL 03/11 Nybro Brukshundklubb Mötesprotokoll - Styrelsemöte med interimsstyrelsen 23 februari 2011 Närvarande: Bo Gustavsson, Agneta Alderin, Ellen Knutsson, Liz Hasselqvist, Helen Kjellander Närvarande

Läs mer

ANSÖKAN HUND - tillstånd enligt 16 djurskyddslagen (1988:534)

ANSÖKAN HUND - tillstånd enligt 16 djurskyddslagen (1988:534) Malmö stad Miljönämnden ANSÖKAN HUND - tillstånd enligt 16 djurskyddslagen (1988:534) Ansökan om tillstånd för att yrkesmässigt eller i större omfattning hålla, föda upp, upplåta, sälja eller ta emot hundar

Läs mer

Bemanningen av FM Org 13 kallelse och arbetsformer m.m. (två bilagor)

Bemanningen av FM Org 13 kallelse och arbetsformer m.m. (två bilagor) 2012-06-29 02 300:59803 Sida 1 (14) Sändlista Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning Försvarsmaktens omstruktureringsledare

Läs mer

Anvisningar till antagningsordning Reservofficer Specialistofficersutbildning RSOU2015-2016

Anvisningar till antagningsordning Reservofficer Specialistofficersutbildning RSOU2015-2016 2014-12-18 FM2014-10938:1 Sida 1 (8) Sändlista Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning Eric Jelbring, eric.jelbring@mil.se,

Läs mer

Samarbetsfrågor för drever i Norden och Westfälische Dachsbracke i Tällberg 14 juni 2014 kl., 09.00-11.00

Samarbetsfrågor för drever i Norden och Westfälische Dachsbracke i Tällberg 14 juni 2014 kl., 09.00-11.00 Samarbetsfrågor för drever i Norden och Westfälische Dachsbracke i Tällberg 14 juni 2014 kl., 09.00-11.00 Kjell Andersson hälsade alla gäster från Tyskland, Norge och Finland samt de svenska deltagarna

Läs mer

Administration räddningshund

Administration räddningshund Svenska Brukshundklubben Administration räddningshund Komplement till regler för räddningshundprov Alla anvisningar, protokoll och blanketter finns på SBK:s hemsida,. Kurs räddningshund Ansöka om att hålla

Läs mer

Närvarande från styrelsen: Hans Kinn, Anette Johansson, Bengt-Olof Brandt, Leif Jönsson, Göran Svensson, Lars Carlborg, Laila Lindgren, Håkan Obbarius

Närvarande från styrelsen: Hans Kinn, Anette Johansson, Bengt-Olof Brandt, Leif Jönsson, Göran Svensson, Lars Carlborg, Laila Lindgren, Håkan Obbarius När- Antal varande röster Bollnäs 3 3 Edsbyn 0 0 Gävle 0 0 Hofors 1 2 Hudiksvall 0 0 Järvsö 2 2 Ljusdal 0 0 Ockelbo 2 2 Sandviken 0 0 Skutskär 0 0 Söderhamn 1 2 Valbo 0 0 Styrelsen 7 0 9+7 11 Protokoll

Läs mer

De frivilliga försvarsorganisationerna. En oumbärlig kraft för samhällets försvar och krishantering

De frivilliga försvarsorganisationerna. En oumbärlig kraft för samhällets försvar och krishantering De frivilliga försvarsorganisationerna En oumbärlig kraft för samhällets försvar och krishantering Frivillighetens samhällsbetydelse Det civila samhällets många ideella organisationer har länge haft en

Läs mer

Välkommen till en aktivt år 2014 med många spännande aktiviteter i vårt lokalområde Välkommen att träffa andra collieägare

Välkommen till en aktivt år 2014 med många spännande aktiviteter i vårt lokalområde Välkommen att träffa andra collieägare Välkommen till en aktivt år 2014 med många spännande aktiviteter i vårt lokalområde Välkommen att träffa andra collieägare Du som tänker börja, eller har börjat och, träna bruks/ agility/rallylydnad/vallning,

Läs mer

campus.borlänge Förstudie - Beslutsstöd för operativ tågtrafikstyrning

campus.borlänge Förstudie - Beslutsstöd för operativ tågtrafikstyrning campus.borlänge Förstudie - Beslutsstöd för operativ tågtrafikstyrning En rapport från CATD-projektet, januari-2001 1 2 Förstudie Beslutsstöd för operativ tågtrafikstyrning Bakgrund Bland de grundläggande

Läs mer

DET SVENSKA LAVINSÄKERHETSARBETET

DET SVENSKA LAVINSÄKERHETSARBETET DET SVENSKA LAVINSÄKERHETSARBETET Nordisk Konferens om Snöskred och Friluftsliv Tromsö 4 November, 2011 Stefan Mårtensson Luleå Tekniska Universitet Svenska Liftanläggningars Organisation och Naturvårdsverket

Läs mer

Välkommen till Mora Brukshundklubb!

Välkommen till Mora Brukshundklubb! Välkommen till Mora Brukshundklubb! Verksamhet På klubben pågår det mycket aktiviteter, allt från tävlingar i olika grenar, till utbildningar och träffar med aktivering för hund och ägare. På våra anslagstavlor,

Läs mer

Granskning av arbetet med hot och våld i nära relationer

Granskning av arbetet med hot och våld i nära relationer www.pwc.se Revisionsrapport Inger Kullberg Cert. kommunal revisor Granskning av arbetet med hot och våld i nära relationer Trosa kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning...

Läs mer

Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012

Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012 Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012 Utvärderingen genomförd vårvintern 2012 1 Innehåll 1 Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Syfte 3 1.3 Målgrupp 3 1.4 Metod 3 1.5

Läs mer

TÄNK HUND 2014. studieframjandet.se

TÄNK HUND 2014. studieframjandet.se TÄNK HUND 2014 studieframjandet.se Studiefrämjandet hundorganisationernas självklara studieförbund! Studiefrämjandet har även 2014 valt att satsa extra på samarbetet med Sveriges stora hundorganisationer:

Läs mer

RAS Uppföljning 2 2014

RAS Uppföljning 2 2014 2015-02-12 1 RAS Uppföljning 2 2014 Nuläge Registreringar 1990-2009 Trenden mellan 1990 och 2009 har varit ständigt nedåtgående. År 2009 registrerades 36 buhundar, varav 2 var importerade till Sverige.

Läs mer

Åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtas för att effektivisera Försvarsmaktens logistik

Åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtas för att effektivisera Försvarsmaktens logistik Sida 1 (7) Åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtas för att effektivisera Försvarsmaktens logistik Innehållsförteckning 1. Regeringsbeslut 2007-04-03, Fö2006/2992/MIL, Försvarsmaktens åtgärder

Läs mer

NORRBOTTENS FLYGFLOTTILJ Datum Beteckning 2014-06-13 16900:50482 Sida 1 (7)

NORRBOTTENS FLYGFLOTTILJ Datum Beteckning 2014-06-13 16900:50482 Sida 1 (7) 2014-06-13 16900:50482 Sida 1 (7) Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning ULRIK DANIELSSON, Flottiljförvaltare

Läs mer

Svenskar bråkar och slösar mest i Norden på grund av oordning hemma

Svenskar bråkar och slösar mest i Norden på grund av oordning hemma Pressmeddelande 2014-10-08 Elfa presenterar Förvaringsrapporten: Svenskar bråkar och slösar mest i Norden på grund av oordning hemma Ett stökigt hem skapar oftare konflikter och problem i Sverige än i

Läs mer

Sammanställning av uppfödarenkät.

Sammanställning av uppfödarenkät. Sammanställning av uppfödarenkät. 1 = Stämmer 5 = Stämmer inte Antal svar: 47 1. Lagottohanar har bra könsdrift 1 26 55 % 2 13 28 % 3 4 9 % 4 3 6 % 5 1 2 % 2. Lagottohanar har lätt för att para tikar 1

Läs mer

tveckla standarder kort om hur det går till

tveckla standarder kort om hur det går till tveckla standarder kort om hur det går till Det här är SIS SIS är en organisation som arbetar med standarder, både att ta fram dem och att sprida kunskap om dem. Vårt arbete är långsiktigt och präglas

Läs mer

Nyhetsbrev NYA KURSER! PÅ GÅNG! PLATSER KVAR!

Nyhetsbrev NYA KURSER! PÅ GÅNG! PLATSER KVAR! Nyhetsbrev nr 5 ~ 2015 vecka 15 Hej Alla Åbk:are! Här kommer lite nyheter efter påskledigheten. Nu när det är sommartid börjar vi även med skott träning på klubben! Vi börjar torsdagen den 9 april och

Läs mer

Uppföljning och utvärdering av MSB:s regelbundna samverkanskonferenser på nationell nivå

Uppföljning och utvärdering av MSB:s regelbundna samverkanskonferenser på nationell nivå MSB-51.1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap PM 1 (8) SI-SAM Fredrik Djurklou & Maria Pålsson 0722035873/0725203366 fredrik.djurklou@msb.se maria.palsson@msb.se Uppföljning och utvärdering av MSB:s

Läs mer

Preliminärt Program för resa till Polen 2016

Preliminärt Program för resa till Polen 2016 Preliminärt Program för resa till Polen 2016 Resan genomförs vid samma tidpunkt som tidigare resor,nämligen veckan efter midsommar. Avresa onsdag 29 juni+- en dag veckan efter midsommarhelgen 2016, resans

Läs mer

SKK/UK nr 3-2015 2015-09-18 39-58

SKK/UK nr 3-2015 2015-09-18 39-58 Sida 1/8 SKK/UK nr 3-2015 39-58 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens utbildningskommitté (UK) fredagen den 18 september 2015 på SKKs kansli. Närvarande: Ordinarie ledamöter: Eva Lejdbrandt

Läs mer

Delredovisning av uppdrag

Delredovisning av uppdrag BESLUT 2011-01-27 Handläggare: Stig Isaksson Telefon: 08-799 4186 Miljödepartementet 103 33 Stockholm Vår referens: SSM 2010/2632 Er referens: M2010/3091/Mk Ert datum: 2010-07-01 Delredovisning av uppdrag

Läs mer

FÖRSVARSHÖGSKOLAN KURSBESKRIVNING

FÖRSVARSHÖGSKOLAN KURSBESKRIVNING FÖRSVARSHÖGSKOLAN SPRÅKUTBILDNING VID STABSUTBILDNINGEN (SU 15-16) 2015-06-28 Fastställs: Håkan Jönsson Programchef SU Samråd Annette Nolan C Språksektion MVI/KVA 2015-07-03 Sida 2 (4) 1 Allmänt Syftet

Läs mer

SKK/Assistanshundsrådet nr 5/2014 2014-11-12 84-106

SKK/Assistanshundsrådet nr 5/2014 2014-11-12 84-106 Sida 1/7 SKK/Assistanshundsrådet nr 84-106 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Assistanshundsråd måndagen den 12 november 2014. Närvarande: Ordinarie ledamöter: Ulf Uddman (ordf),

Läs mer

Regioner och kursverksamhet Medlemskap Avel Officiella aktiviteter Labrador Retrieverklubben Labradorklubbens valphänvisning Labradormästerskapet

Regioner och kursverksamhet Medlemskap Avel Officiella aktiviteter Labrador Retrieverklubben Labradorklubbens valphänvisning Labradormästerskapet Labrador Retrieverklubben är en av tretton rasklubbar som tillhör Svenska Spaniel och Retrieverklubben. En rasklubb arbetar med det som är specifikt för just den egna rasen avel, hälsa, mentalitet och

Läs mer

HundAkutens kurschema för våren 2015

HundAkutens kurschema för våren 2015 HundAkutens Kurser, våren 2015 HundAkutens kurschema för våren 2015 Valp- och unghundskurs Den här kursen vänder sig till dig som har en valp eller unghund, 8 veckor 10 månader. Vi tar tillvara på den

Läs mer

Svenska Brukshundklubben. Räddningshund

Svenska Brukshundklubben. Räddningshund Svenska Brukshundklubben Räddningshund Tjänstehundsverksamhet Brukshundklubben är en frivillig försvarsorganisation med uppdrag att rekrytera och utbilda hundar och personal till Myndigheten för Samhällsskydd

Läs mer

Generalläkaren april 2010

Generalläkaren april 2010 Generalläkaren april 2010 Generalläkaren Sigfried de Joussineau, Generalläkare Stab Avd chef Åsa Lundkvist Sekr. Lena Eklöf Hälso- och sjukvård Ewa Axelsson Gudrun Axelsson Per Jakobsson Livsmedel och

Läs mer

Fortsatt utveckling under 2012

Fortsatt utveckling under 2012 Nyhetsbrev - Statens inköpscentral mars 2012 Statens inköpscentral ingår samordnade ramavtal avseende varor och tjänster som myndigheter upphandlar ofta, i stor omfattning eller som uppgår till stora värden.

Läs mer

Gunnar Kihlblom. Coaching av ledare och nyckelpersoner. Utbildning i Affärs Coaching

Gunnar Kihlblom. Coaching av ledare och nyckelpersoner. Utbildning i Affärs Coaching Gunnar Kihlblom Coaching av ledare och nyckelpersoner Utbildning i Affärs Coaching Solid Affärs Coaching stödjer ledare och andra nyckelpersoner att möta de framtida utmaningarna som de själva och deras

Läs mer

BESLUT. Ärendet Tillsyn av HVB för barn och unga vid Skogsro HVB i Sorsele Kommun - oanmäld

BESLUT. Ärendet Tillsyn av HVB för barn och unga vid Skogsro HVB i Sorsele Kommun - oanmäld BESLUT inspektionenförvårdochomsorg 2014-06-16 Dnr 8.4.2-8944/2014-3 1(5) Avdelning nord Gudrun Kågström Lindberg Gudrun.Kagstrom-Lindberggivo.se Skogsro AB Såggatan 3 920 70 Sorsele Ärendet Tillsyn av

Läs mer

Västergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Västergötland

Västergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Västergötland Västergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Västergötland Protokoll fört vid sammanträde med den gemensamma styrelsen för Västergötlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Västergötland

Läs mer

TOTALFÖRSVARETS SKYDDSCENTRUM

TOTALFÖRSVARETS SKYDDSCENTRUM CBRN-skydd i Försvarsmakten 9/6-11 Presentatör Toni Dufvenberg Stf C FunkE POC CIMIC vid SkyddC FM repr i SOFÄ toni.dufvenberg@skyddc.mil.se Disposition Något om SkyddC? Något om CBRN? Något om FM CBRN-förmågor

Läs mer

Reviderad VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET FÖR SSRK 2010

Reviderad VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET FÖR SSRK 2010 Reviderad VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET FÖR SSRK 2010 INLEDNING Förslaget till verksamhetsplan och budget för SSRK 2010 läggs i en tid när klubben, precis som många andra klubbar inom SKK, tappat medlemmar.

Läs mer

Polishundar. Polisutbildningen vid Umeå universitet Moment 4:3, Fördjupningsarbete Höstterminen, 2006 Rapport nr. 331

Polishundar. Polisutbildningen vid Umeå universitet Moment 4:3, Fördjupningsarbete Höstterminen, 2006 Rapport nr. 331 Polisutbildningen vid Umeå universitet Moment 4:3, Fördjupningsarbete Höstterminen, 2006 Rapport nr. 331 Polishundar Hur ser hundrekryteringen ut idag och hur ser framtiden ut? Elin Renöfält Johanna Kristiansson

Läs mer

Umeå Universitet. Utvärdering av "Bli företagare - generationsskiften i småföretag" Januari 2013

Umeå Universitet. Utvärdering av Bli företagare - generationsskiften i småföretag Januari 2013 Umeå Universitet Utvärdering av "Bli företagare - generationsskiften i småföretag" Januari 2013 PA Regional Office: PA Consulting Group Norrmalmstorg 14 SE-111 46 Stockholm Tel: +46 8 454 19 00 Fax: +46

Läs mer

Sjöfartsverket. Sjö- och flygräddningstjänsten i Sverige Projekt Sjöräddningshund. Noomi Eriksson, CSAR

Sjöfartsverket. Sjö- och flygräddningstjänsten i Sverige Projekt Sjöräddningshund. Noomi Eriksson, CSAR Sjöfartsverket Sjö- och flygräddningstjänsten i Sverige Projekt Sjöräddningshund Noomi Eriksson, CSAR Vi ska leverera hållbara sjövägar. LOTSNING FARLEDER SJÖGEOGRAFISK INFORMATION MÖJLIGGÖRA VINTERSJÖFART

Läs mer

FÖRSVARSMAKTENS VETERANARBETE

FÖRSVARSMAKTENS VETERANARBETE FÖRSVARSMAKTENS VETERANARBETE VEM ÄR VETERAN? 2013 Försvarsmakten Foto: Niklas Ehlen/Combat Camera VEM ÄR VETERAN? Enligt Försvarsmaktens definition är alla som varit anställda i Försvarsmakten och gjort

Läs mer

Redovisning rörande ekonomi Delfaktorer i försvarsprisindex. Prognos 2006-2009. Osäkerheter och omstrukturerings- /avvecklingskostnader

Redovisning rörande ekonomi Delfaktorer i försvarsprisindex. Prognos 2006-2009. Osäkerheter och omstrukturerings- /avvecklingskostnader Sida 1 (12) Redovisning rörande ekonomi Delfaktorer i försvarsprisindex. Prognos 2006-2009. Osäkerheter och omstrukturerings- /avvecklingskostnader (SR 53 FPI och SR 52 Prognos i BU 07 och prognosdatum

Läs mer

MIN HANE EN AVELSHUND? Artikeln är författad av Åsa Lindholm på uppdrag av SKK/AK.

MIN HANE EN AVELSHUND? Artikeln är författad av Åsa Lindholm på uppdrag av SKK/AK. MIN HANE EN AVELSHUND? Artikeln är författad av Åsa Lindholm på uppdrag av SKK/AK. Ett framgångsrikt avelsarbete bygger på att funktionella, trevliga, friska och fina hundar väljs som föräldradjur till

Läs mer

Inriktning Underbilaga 1.1. HÖGKVARTERET Datum Beteckning 2014-08-29 FM2014-3621:2 Sida 1 (8)

Inriktning Underbilaga 1.1. HÖGKVARTERET Datum Beteckning 2014-08-29 FM2014-3621:2 Sida 1 (8) 2014-08-29 FM2014-3621:2 Sida 1 (8) FMSI 2014, Underbilaga 1.1: Försvarsmaktens Verksamhetsidé, Vision och Värdegrund Försvarsmaktens Verksamhetsidé, Vision och Värdegrund utgör den strategiska grund som

Läs mer

SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V49. Vecka 49 20121208-09. RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU

SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V49. Vecka 49 20121208-09. RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU 1 SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V49 Vecka 49 20121208-09 RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU Skolgatan 18 753 16 UPPSALA Telefon: 018-69 45 80 http://www.siuppsala.se/radio

Läs mer

Föregående protokoll lades till handlingarna.

Föregående protokoll lades till handlingarna. Sidan 1 av 5 NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVERKLUBBEN Protokoll fört vid styrelsemöte 20150413 35 Ordförande öppnade mötet 36 Dagordningen godkändes. 37 Beslutsmässighet. Beslutsmässighet föreligger.

Läs mer

Närvarande: Marianne Johansson, Lena Frisell, Barbro Fridström, Christer Fröje, Titti Karlström, Renée Selander, Helena Eliasson, Jan-Inge Glenberg.

Närvarande: Marianne Johansson, Lena Frisell, Barbro Fridström, Christer Fröje, Titti Karlström, Renée Selander, Helena Eliasson, Jan-Inge Glenberg. STYRELSEPROTOKOLL FÖR SSRK/V GÖTEBORGSSEKTIONEN 2013-12-14 - Nr 4 Plats: Stättared Närvarande: Marianne Johansson, Lena Frisell, Barbro Fridström, Christer Fröje, Titti Karlström, Renée Selander, Helena

Läs mer

Mission Network som plattform Hur möter vi det?

Mission Network som plattform Hur möter vi det? Inbjuder till höstseminariet Moderna ledningssystem Mission Network som plattform Hur möter vi det? Internationellt samarbete kring kris- och krigssituationer har ökat i Europa under de senaste decennierna

Läs mer

Dagbok VALPSIDA 150508. Skriv ut VALPAR.

Dagbok VALPSIDA 150508. Skriv ut VALPAR. Dagbok VALPSIDA 150508 VALPAR. Skriv ut I söndags kväll började Axa och jag att sova i valprummet. På onsdagen började Axa att bädda, hon ville inte äta något, knappt skinka eller leverpastej. Onsdag natt

Läs mer

Protokoll: Medlemsmöte på Mälarö Brukshundklubb tisdagen den 7 oktober 2014 kl. 19.00

Protokoll: Medlemsmöte på Mälarö Brukshundklubb tisdagen den 7 oktober 2014 kl. 19.00 Protokoll: Medlemsmöte på Mälarö Brukshundklubb tisdagen den 7 oktober 2014 kl. 19.00 1) Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat. 2) Godkännande av dagordning Dagordningen godkänns. 3) Val av mötesordförande

Läs mer

Utbildningskonferens Patrullhund 2014

Utbildningskonferens Patrullhund 2014 Utbildningskonferens Patrullhund 2014 Radison Blu Arlandia Hotel 2014-02-16 micael.byden@mil.se 070-261 86 86 Generalmajor Micael Bydén Flygvapenchef Värnplikt 1982 Officer, Kustartilleriet, 1985 Flygvapnet,

Läs mer

Protokoll från Golden retrieverklubben Stockholm/Gotlands styrelsemöte 2009-04-23

Protokoll från Golden retrieverklubben Stockholm/Gotlands styrelsemöte 2009-04-23 Protokoll från Golden retrieverklubben Stockholm/Gotlands styrelsemöte Närvarande: Katarina Swahn (ordförande), Marie Fredlundh, Anna Carlfors Tingstedt, Lotta Vig, Annika Sahl-Kadar och Gun Eriksson.

Läs mer

1,619-0 4- Fax +46 010-788 56 46 Org nr 202100-6537 BESLUT. 2014-04-04 Dnr 8.5-3473/20141(6)

1,619-0 4- Fax +46 010-788 56 46 Org nr 202100-6537 BESLUT. 2014-04-04 Dnr 8.5-3473/20141(6) BESLUT inspektionenförvårdochomsorg 2014-04-04 Dnr 8.5-3473/20141(6) Avdelning mitt Ann Fagerlind ann.fagerlindgivo.se Eskilstuna kommun Arbetsmarknads- och familjenämnden 631 86 Eskilstuna Ärendet Egeninitierad

Läs mer

Delrapport - pilotprojektet YMHFA, Första Hjälpen till Psykisk Hälsa med fokus på unga, i Jönköpings län

Delrapport - pilotprojektet YMHFA, Första Hjälpen till Psykisk Hälsa med fokus på unga, i Jönköpings län 1 NSPH i Jönköpings län 2013 09 09 Delrapport - pilotprojektet YMHFA, Första Hjälpen till Psykisk Hälsa med fokus på unga, i Jönköpings län Inledning Den 27 december 2012 undertecknades ett avtal mellan

Läs mer

2. Godkännande av föregående mötes protokoll Mikael Ström läste upp föregående mötesprotokoll. Protokollet godkändes i föreliggande form.

2. Godkännande av föregående mötes protokoll Mikael Ström läste upp föregående mötesprotokoll. Protokollet godkändes i föreliggande form. Styrelsemöte 2014-09-17 1. Mötets öppnande Mikael Ström öppnade mötet klockan 18:30. Följande personer närvarade: Mikael Ström, Felicia Andersson, Maritha Bertilsson, Ann Milton, Henrik Engström. 2. Godkännande

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte i Linköpings Klätterklubb

Protokoll från styrelsemöte i Linköpings Klätterklubb Protokoll från styrelsemöte i Linköpings Klätterklubb Datum: 2014-03-11 Tid: 19:00-22:26 Plats: Hangaren Närvarande: Mattias Strand Ordförande Jon Bjärkefur Andreas Hansson Jimmy Klinteskog Henrik Malmsten

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(5) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): oktober 2011 1. Verksamheten

Läs mer

Spectrum möte 11-12.2.2013, Sturegatan 2a, Helsingfors. Varför har ert land valt att översätta en viss del av Spectrum?

Spectrum möte 11-12.2.2013, Sturegatan 2a, Helsingfors. Varför har ert land valt att översätta en viss del av Spectrum? Spectrum möte 11-12.2.2013, Sturegatan 2a, Helsingfors Allmänna tankar och diskussioner Varför har ert land valt att översätta en viss del av Spectrum? Finland Översätter Appendix 1 - Detta vad Finlands

Läs mer

Instruktör spår steg 2

Instruktör spår steg 2 Instruktör spår steg 2 Inlärning till elitklass Mål Instruktör ska ha mycket god kunskap att utbilda och hjälpa hundägare och hund att lösa problem i spårupptag och spårarbete samt att utveckla denne till

Läs mer

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Näringslivsutskottets övergripande mål är att stärka kontakten mellan utbildningarna som tillhör PULS och arbetslivet genom det arbete som utskottets arbetsgrupper

Läs mer

HAR DIN HUND ARTROS? Få råd och stöd av andra hundägare

HAR DIN HUND ARTROS? Få råd och stöd av andra hundägare HAR DIN HUND ARTROS? Få råd och stöd av andra hundägare 2 VAR FEMTE HUND DRABBAS AV ARTROS Artros är en sjukdom som bryter ned brosket i lederna och kan förorsaka stelhet och smärta redan i hundens medelålder.

Läs mer

Tjänstgörande suppleanter: Maggan Carlson. Ej närvarande: Ulf Wikström

Tjänstgörande suppleanter: Maggan Carlson. Ej närvarande: Ulf Wikström Protokoll 5 fört vid SBK Daladistriktets styrelsemöte 2013-11-19 kl. 18:00 vid Borlänge Brukshundklubb. Närvarande: Anders Östling, Lena Lindberg, Anna Nordin, Charlie Fältman, Lotta Sundström, Ann-Kristin

Läs mer

PROTOKOLL STY 14/2004 1(6) 2004-12-08. Tid 2004-12-04 kl 10.00-15.00 Plats Electrolux AB, S:t Göransgatan 143, Stockholm

PROTOKOLL STY 14/2004 1(6) 2004-12-08. Tid 2004-12-04 kl 10.00-15.00 Plats Electrolux AB, S:t Göransgatan 143, Stockholm PROTOKOLL STY 14/2004 1(6) PROTOKOLL STY 14/2004 Sammanträdesdata Tid 2004-12-04 kl 10.00-15.00 Plats Electrolux AB, S:t Göransgatan 143, Stockholm Närvarande Sture Fredell, ordförande Olle Bergman Bertil

Läs mer

Försvarsmaktens redovisning med anledning av regeringens beslut avseende Försvarsstrukturutredningen

Försvarsmaktens redovisning med anledning av regeringens beslut avseende Försvarsstrukturutredningen 2012-03-01 23 250:52238 Sida 1 (5) Försvarsdepartementet och sändlista Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning

Läs mer

STADGAR FÖR NORDISKA SEKRETARIATET

STADGAR FÖR NORDISKA SEKRETARIATET STADGAR FÖR NORDISKA SEKRETARIATET Stadgar för Nordiska Sekretariatet Kapitel 1: Inledande bestämmelser 1 Sekretariatets namn är Nordiska sekretariatet. 2 Nordiska sekretariatet är en opolitisk och oreligiös

Läs mer