Ingenio et Labore! Thomas Goder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ingenio et Labore! Thomas Goder"

Transkript

1 Nummer C FHTE har ordet Ny organisation, nya uppgifter, nya medarbetare, nytt avtal för hundhållning, ny materiel etc. Ja, listan kan göras lång. Det har skett stora förändringar för hundtjänsten i och med intagandet av FM Org 13. Utmaningarna är många, det är mycket tillfredställande att både se och höra hur hundtjänsten utvecklats under så kort tid med anställda hundförare vid våra krigsförband, men det finns alltid utvecklingspotential. Något som inte är nytt men reviderat är FM tjänstehundinstruktion (THI), hundtjänstens bibel. C PROD, general Göran Mårtensson, fastställde den i augusti. Dokumentet med bilagor innehåller en del ändringar varför det är viktigt att personal som verkar inom hundtjänsten eller leder förband innehållande tjänstehundar tar del av ändringarna. Har du inte tagit del av den återfinns den på intranätet under EMILIA/JOBBSTÖD/REGLER OCH BESTÄMMELSER/INSTRUKTIONER/ Tjänstehundsinstruktion. Regeringsuppdraget till FM-Polisen avseende samarbete kring tjänstehundavel utvecklas efter hand, nu har polisen fått ytterligare resurser i form av personal för att hantera utfallet av hundar till dem. Utbildning Rutiner börjar sätta sig och alla inblandade börjar finna sina roller. Utöver detta har vi även inlett ett samarbete med Kriminalvården i Region Nord där de kommer vara fodervärd åt några av våra hundar ur avelsprogrammet, jag ser med spänning fram emot hur det kommer att utvecklas. FHTE har under hösten fått flera nya medarbetare på i stort sett alla avdelningar. Utöver att vi för närvarande rekryterar nya dressörer så finns det även flera lediga OR 6-8 befattningar (utbildningsansvarig, hundinstruktör och handläggare hundtjänst), välkommen att söka! Ingenio et Labore! Thomas Goder För att möta behovet inom utbildningsområdet för hundtjänst har en ny avdelning bildats på FHTE, Utbildningsavdelningen. Avdelningens huvuduppgifter är utbildning av FM personal i hundtjänst. Prioriterat område kommer att vara hundförarutbildningen, som för första gången 2013 genomförs centraliserat. Chef för den nya avdelningen är Kn Susanne Bäck. Vid årsskiftet startade avdelningen på Sundby som ligger ca 5 km utanför LG regementsområde. Lokalerna är i dagsläget inte optimala för den nya verksamheten och en ombyggnation är planerad för framtiden. Tillhörande stall rymmer 25 st hundar. Under våren så genomfördes kurs Hundtjänst (Grundkursen) samt Instruktör i Hundtjänst. Avdelningen har lämnat stöd till SBK under vår och höst med KU-utbildningar. Dessutom har 4 st instruktörer tjänstgjort vid Marma Hundtjänstskola under sommarveckorna. Ett nytt uppdrag för FHTE är att stödja Hemvärnet. Det har i huvudsak skett genom att instruktörer från utbildningsavdelningen har följt upp och stöttat hundverksamheten vid KFÖ/SÖF. Under V337 genomfördes en stödjande inspektion av hundtjänsten på Södermanlandsgruppen, under ledning av RiksHv avdelningen. Samtliga krigsförband har under kunddialog och tjänstehundsdialogen anmält sina behov inom hundtjänsten. Dessa föranmälda behov har förtur. För övriga intressenter kommer kurserna finnas sökbara i PRIO innan årsskiftet. Hösten 2014 startar nästa Hundförarutbildning. Vi har i dagsläget 24 st ekipage inplanerade på den utbildningen. Stf C FHTE FM inspektioner av hundtjänsten Nytt för i år är att PROD FLYG med stöd av FHTE fattat beslut om att återuppta inspektioner av hundtjänsten vid verksamhetsställen och krigsförband. Skälen till detta är flera. Vi har sedan årsskiftet en nyordning inom FM vad gäller hundtjänstens bedrivande och en mycket tydlig förändring av ansvarsförhållandena. OrgE har nu en stödjande roll och krigsförbandscheferna har numera det övergripande ansvaret för hundtjänsten vid sina förband. Ett av syftena med inspektionerna är att följa upp den nu pågående omstruktureringen och att FM tjänstehundsinstruktion efterföljs samt att inhämta underlag för eventuella kommande beslut. Inspektionerna är således i första hand stödjande. Hitintills har tre inspektioner genomförts. Före sommaren inspekterades Eksjö och Ronneby garnisoner med krigsförband och den senaste inspektionen genomfördes i början av september i Göteborg. Sammantaget så här långt kan FHTE och PROD FLYG konstatera att på det stora hela har berörda OrgE och förband kommit en bra bit på väg i omstruktureringen. Självklart kvarstår ett antal utmaningar och vi har alla ett fortsatt ansvar att utveckla våra nya arbetsrutiner. Ytterligare två inspektioner är inplanerade under vintern. Foto: Peter Liander

2 Planerad verksamhet våren 2014 V406: Utbildning i hundtjänst (ledning/styrning) för funktionsansvariga på utbgrupperna. V 408: V 409: V : V 417: V : V : V : V : V Utb/Utv möte Kurs för nya Behörighetsprovledare Instruktörskurs patrull samt sök. (Kurserna går parallellt) Work Shop Spår Grundkurs Hundtjänst NORDEFCO IE3D kurs i Norge Centrala behörighetsprov. Stöd Hundtjänstskolan Marma Hundförarutbildning NORDEFCO K9 Course Årets NORDEFCO K9 Course genomfördes i södra Danmark på Karup Airbase från den 2 till den 14 juni. Årets kursdeltagare kom från Danmark, Norge, Sverige och Finland samt observatörer från USA och Tyskland. Kursdeltagare från Sverige bestod av två stycken ekipage från Ingenjörbataljonen och ett ekipage från Säkkomp sjö. En instruktör från FHTE, tjänstgjorde vid kursen. Kursen var ämnad för alla typer av explosivämnessökande hundekipage. Kursen hade tre stycken huvudblock. Det första blocket bestod av kunskapsöverspridning inom metodinlärning. Utbildningen visade hur man kan dressera in nya doftetiketter på hundar i en insatsmiljö med begränsad infrastruktur för hundträning. I andra blocket fick hundförarna utbildning i de, inom NATO, fastställda metoderna för hur man söker vägar, byggnader och fordon. I tredje och sista blocket genomfördes tillämpade övningar under fyra dygn där hundförarna testades under fältmässiga förhållanden i en mängd olika scenarion. Samtliga tre ekipage från Sverige gjorde en mycket bra insats under kursen och erhöll kursdiplom med godkänt resultat. Verksamhetsutveckling Mobil hundgård Ett flerårigt projekt har nu nått sitt slut. Torsdagen V343 överlämnades den mobila hundgården från FMV till FM. Totalt levereras fyra mobila hundgårdar, vilka kan läggas till prototypen som idag används i Afghanistan. En leveransutbildning genomfördes under V336 på Malmen i Linköping, för samtliga tilldelade förband. Fördelningen av mobila hundgårdar är enligt följande: 1.Basbat, 2.Basbat, 13.Säkbat, 22.Ingbat. Uppgradering av prototypen planeras, varefter den också fördelas. Ett väderskydd är under framtagande i ett annat materielprojekt och kommer tillföras samtliga containrar. Compoundsök med mixad grupp Foto: Privat Ny hundförarutrustning Under våren 2013 upprättades tilläggsavtalet för skötseltillbehör att även omfatta hundförarutrustning. Därmed möjliggjordes anskaffning av likformig utrustning inom FM via PRIO. En bidragande faktor för att göra detta möjligt har varit FSV/Upphandlingsenhetens effektivitet och företaget Gibbon som utökat sitt sortiment för att möta FM:s behov. FHTE vill fortsätta förbättringsarbetet med utrustningen och tar gärna in synpunkter gällande kvalité och funktionalitet. Hundbur i TGB 141A Under våren 2013 genomfördes försök med hundbur i TGB 141A (GW 300). Försöket genomfördes med provfordon på följande förband: 1.Basbat, 15.MP, 13.Säkbat, 21.Ingbat. Resultatet från försöket är överlag positivt. En del förbättringsåtgärder har föreslagits till exempel gällande skrammel, fästanordningar och färg. Efter genomfört försök rekommenderar FHTE fortsatt utveckling av buren och på sikt implementering. FHTE tackar samtliga inblandade för ett väl genomfört utvärderingsarbete. Handbok 2 Dressyr under framtagande Under hösten 2013 tog arbetet fart på allvar med Handbok 2 Dressyr. Materialet till boken har varit ett antal dressyranvisningar som i huvudsak använts vid FHTE. I mitten på augusti reviderades anvisningarna och gjordes mer detaljrika. Detta för att möta behovet i hela organisationen och även kunna vara ett stöd till SBK i framtagandet av HV:s hundekipage. I detta arbete har flera av FM:s hunddressörer/ instruktörer både från förband och FHTE varit involverade. Detta har varit mycket positivt och ökat delaktigheten. Vår förhoppning är att boken trycks under december/januari. FHTE tackar samtliga inblandade för ett väl genomfört arbete med utkasten till boken. Mobil hundgård med plats för fyra hundar. Foto: FMV

3 Behörighetsprövningar FHTE har under våren samordnat 20 stycken behörighetsprov för krigsorganisationens hundekipage. Dessa har förtjänstfullt genomförts av behörighetsprovledare och hundtjänstpersonal på flera olika platser i landet. Resultaten speglade ganska väl föregående års resultat, detta föranleder nedanstående rekommendation. Krigsförbanden måste i större utsträckning skapa förutsättningar så att hundekipagen ges möjlighet till att upprätthålla dressyr, förmåga och kompetens. Samt, identifiera och anmäla områden där det kan uppstå ett behov av externt stöd. Vi ser över möjligheterna att dela upp behörighetsprövningarna i delområden. Därmed möjliggöra för ekipaget att vara operativt inom det/de delområden för vilka de är godkända. Nya rutiner för leverans av Tjänstehund 1 FHTE Hundavdelning har under sommaren levererat grunddresserade hundar, för första gången till FHTE Utbildningsavdelning. Detta är en del av förberedelserna inför hundförarutbildningen, där hundarna möter sina blivande hundförare. Antalet var tre st Ammunition- och vapensökande hundar samt sju st Patrullhundar. Överlämning genomfördes med lyckat resultat. Inför 2014 ökas produktionen för att möta tillväxten i insatsorganisationen. Det totala hundantalet beräknas bli ca 25 st i dressyr under 2013/2014. FHTE internationellt NATO Expert Panel on Military Working Dogs Sedan senaste FHTE informerar har det genomförts två möten inom NATO Expert Panel. Det första mötet hölls i Reims, Frankrike på 132.Hundbataljonen under våren En förmågematris för hundtyper kopplat till C-IED har sedan tidigare färdigställts. Vid detta möte påbörjades en för NATO gemensam förmågematris del 2, som inkluderar alla typer av militära tjänstehundar. Under mötet framarbetades också ett informationsblad i syfte att medvetengöra staber och chefer vilka hundförmågor som existerar kopplat till defeat the device, inom NATO och hos PfP länder Skyddsmask för hund från 1VK vid 132. Hundbataljonens museum. Foto: Privat Sökmiljö i en av 50 sökbunkrar på Tyska hundskolan, ruin med luftvärnspjäs. Foto: Privat Foto: Peter Liander Signature Science-True scent Under 2012 genomförde FHTE tillsammans med FOI ett besök i Tyskland där ATF (Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Exlosives) genomförde preparatinlärning på US Armys am/vapensökhundar inför insats. Ett träningshjälpmedel som ATF använde var en doftpåse - True scent. True scent finns i olika explosivämnen och är inte klassat som farligt gods. Detta innebär att det kan transporteras med flyg, lämnas utan uppsikt och att det inte ställs några krav på säker förvaring. Målsättningen är att utröna om True scent, som ett komplement, kan underlätta dressyren där FM idag endast använder skarpa preparat (cuts el. motsv.). Det andra mötet genomfördes vid Tyska hundskolan i Ulmen väster om Frankfurt. Både arbetet med MWD STANAG och del 2 av NATO förmågematris för militära tjänstehundar färdigställdes. Dessa kommer att föredras för arbetsgruppen NATO WG C-IED. I samband med mötet var samtliga representanter från de nordiska FHTE har anskaffat True scent i följande doftbilder TNT, RDX, Pentyl och kontroll påsar utan sprängämnesdoft. FHTE avser att påbörja försök under våren I samband med detta kommer krigsförbandens stöd efterfrågas. länderna närvarande. Ett NORDEFCO WG MWD 1 möte genomfördes också, där planen lades för den kommande gemensamma nordiska hundkursen, som genomförs i Norge Nordic Defence Cooperation Working Group Military Working Dogs

4 FM avelsprogram Avelstiken Jabina Abbi med sina valpar. Foto: FHTE Avelsprogrammet har nu pågått i åtta år. Första årens produktion har skett uteslutande baserat på avelsdjur som köpts in (tikar) eller lånats in externt (hanar). De första årens produktion motsvarar således inte resultatet av något eget avelsarbete utan speglar egentligen bara kvalitén på de externa hundar som rekryterades till programmet. Valpproduktionen har de senaste åren varit omkring 200 valpar per år men kommer gradvis att ökas till 300 valpar som ett resultat av samarbetet med polisen. Totalt har kenneln producerat 1440 valpar varav omkring 1250 uppnått testmogen ålder. Under 2011/12 hade rekryteringen av avelstikar uteslutande skett från den egna uppfödningen. De hanar som nyttjats i avel de senaste åren är antingen från den egna uppfödningen eller externa hanar som visat sig vara goda nedärvare. I så måtto kan vi anse att avelspopulationen för närvarande är mer eller mindre sluten. Vi ser tydligt att avelsframstegen kommer i samma takt som vi övergår från att använda externa avelsdjur till avelsdjur som rekryterats ur den egna uppfödningen. Tydligast märks framstegen när det gäller hundarnas höftledsstatus. Under de första åren hade mellan 60-65% av hundarna från Kennel FM A eller B på höfterna. Av hittills 89 röntgade hundar födda 2012 har 90 % A eller B på h ö ft e r n a. Under de första åren kunde omkring 20 % av hundarna inte användas för tjänst på grund av ledfel (armbågs- eller höftledsfel). I dag är det inte mer än omkring 5 % av hundarna som faller bort på grund av ledfel. Mentalindex hos godkända hundar har i genomsnitt ökat från omkring +30 till +40. Andelen vid test godkända hundar låg på omkring 35 % fram till Därefter har andelen godkända hundar ökat varje år till 55 % för hundar födda Det bör även påpekas att en del av förbättringen av hundarnas mentalitet beror på att fodervärdssystemet förbättrats. Antalet sökande har ökat vilket medger en högre grad av selektivitet vid uttagningen av nya fodervärdar. Men kanske framförallt beror förbättringen på att konsulenternas arbete blivit bättre. Erfarenheterna har även medfört en bättre insikt i dynamiken mellan hundarnas egenskaper och den hantering de får under uppväxten. Detta kan i framtiden leda till att vi blir ännu bättre på att rekrytera mer lämpade fodervärdar och att vi tar hand om dem på ett bättre sätt. Erfarenheterna säger oss även att den hundtyp vi eftersträvar inte är helt enkel att hantera för mindre erfarna personer. Olika lösningar på hur utvecklingen mot en mer arbetsvillig och mer tålig hundtyp ska hanteras inom ramen för avelprogrammet har diskuterats. Samarbetet med polisen skapar här nya möjligheter. Verksamheten medger unika möjligheter till forskning. För närvarande pågår två doktorandprojekt och fem mastersarbeten. Dessa har hittills lett till fyra vetenskapliga publikationer och tre godkända mastersarbeten. Dessutom pågår ett arbete med genotypning av hundar från kenneln. Arbetet syftar till att hitta genetiska markörer för egenskaper, medicinska och mental, som är av särskilt intresse. Arbetet kan leda till att vi i framtiden kan identifiera vissa egenskaper via ett blodprov redan på valpstatidet. För dig som vill läsa ytterligare om avelsprogrammet:

5 Ing 2 informerar Rotationen med hundekipage ur Ingenjörbataljonen till Afghanistan fortsätter, men har ändrats något under hösten. Från och med FS25 bildar IEDD-gruppen och hundekipagen en IEDD sektion. Då man inte längre är en fristående grupp har de tidigare sex månaders missionerna ändrats till att följa samma 15 veckors rotation som IEDD. Detta innebär att vi har fått öka utbildningstakten på missionsträningen då rotationsfrekvensen ökat. Vad det gäller arbetsuppgifter på plats i Afghanistan har antalet uppgifter generellt minskat. Detta till stor del på grund av att ISAF överlämnar mer ansvar till lokala myndigheter. Hundekipagen har trots minskningen ändå löst ett antal sökuppgifter. Exempel på dessa är: understött olika enheter med spaning längs väg, sök av byggnader och sök av fordon i vid egen camp. Vad det gäller framtiden för Afghanistaninsatsen så vet vi just nu inte mer än att vi minst skall vara kvar till våren Stöd till Polisen Foto: Jimmy Croona Rekrytering FHTE har som en konsekvens av Org13 arbetet omorganiserat, vilket föranlett rekryteringsbehov. Under våren och sommaren har Hundavdelningen fått en ny chef, P-A Bergström (återanställd i FM efter flera år i utlandstjänst) och tillskott av fyra dressörer. Rekrytering pågår för ytterligare tre stycken dressörer och befattningarna förväntas vara tillsatta under kvartal 4. FM Alea söker VP (Vulnerable Point) Foto: Privat Utbildningsavdelningen har under samma tid rekryterat fyra stycken civila hundinstruktörer. Behov av ytterligare två stycken OR 7 utbildningsansvariga och två stycken OR 6 hundinstruktörer kvarstår. Stabsavdelningen rekryterar för närvarande en OR 7 och en OR 8, till befattningarna handläggare hundtjänst. I samband med president Barack Obamas statsbesök i Sverige, avdelade Ingenjörbataljonen stöd till Polisen. Måndagen 2/9 åkte den Avancerade sökgruppen med fyra godkända hundekipage samt ledningsfunktion till Stockholm och grupperade vid Karlberg. Under eftermiddag och kväll genomfördes samverkan med Polisen vid Arlanda om vad uppgiften innebar. Det var en mycket stor sökuppgift med området kring den tänkta uppställningsplatsen för Airforce One (en yta om ca 2,5 km i längd och ca 600 m i bredd). Ett problem med att söka en så aktiv plats som Arlanda renderade i att Polisen beordrade stängning av en huvudlandningsbana under en längre tid för att söket skulle kunna genomföras. Hundekipage genomförde områdessök på respektive sida om landningsbanan. Kontinuerligt arbetade två ekipage på vardera sida om landningsbanan, varav ett sökte och det andra understödde. Söket påbörjades klockan på tisdagen och avslutades klockan på onsdagen. Vid påbörjades en ny uppgift som innebar att stödja Polisens bombgrupper med sök av samtliga inpasserande fordon på Arlanda. Ett större antal fordon söktes under tre timmar. Sammantaget uppfattade vi detta samarbete med Polisen som mycket positivt och ser fram emot ett utvecklat samarbete mellan myndigheterna. Redaktionen Ansvarig utgivare Redaktör Webb Layout Mj Thomas Goder Michell Westerman FMLOG APSA Grafisk produktion Stockholm,

TJÄNSTEHUNDSINSTRUKTION

TJÄNSTEHUNDSINSTRUKTION 2015-01-07 FM2014-10635:1 Sida 1 (43) PROD FLOGFÖRB Fömed övlt Börje Nilsson 08-5628 1668, 070-2388359 borje.j.nilsson@mil.se TJÄNSTEHUNDSINSTRUKTION 2015-01-07 FM2014-10635:1 Sida 2 (43) Innehållsförteckning

Läs mer

Hemvärnet Nationella skyddsstyrkorna Presentation Hundkonferens 2013-02-16

Hemvärnet Nationella skyddsstyrkorna Presentation Hundkonferens 2013-02-16 Hemvärnet Nationella skyddsstyrkorna Presentation Hundkonferens 2013-02-16 WWW.FORSVARSMAKTEN.SE Rikshemvärnschefen Brigadgeneral Roland Ekenberg 46 % ÅldersSnittet Under 40 år Runt 30 år i insats Mer

Läs mer

SOT SEKTIONEN FÖR OPERATIV TEKNIK SÄRSKILD TEKNIK UNIK INDIVID

SOT SEKTIONEN FÖR OPERATIV TEKNIK SÄRSKILD TEKNIK UNIK INDIVID SOT SEKTIONEN FÖR OPERATIV TEKNIK SÄRSKILD TEKNIK UNIK INDIVID Vad erbjuder vi? Utmaningar. Erfarna och kompetenta kollegor. Flexibelt arbete uppgifter, arbetstider, ledighet. Omväxlande arbete ingen arbetsvecka

Läs mer

Kommittédirektiv. Utvärdering av Sveriges engagemang i Afghanistan. Dir. 2015:79. Beslut vid regeringssammanträde den 9 juli 2015

Kommittédirektiv. Utvärdering av Sveriges engagemang i Afghanistan. Dir. 2015:79. Beslut vid regeringssammanträde den 9 juli 2015 Kommittédirektiv Utvärdering av Sveriges engagemang i Afghanistan Dir. 2015:79 Beslut vid regeringssammanträde den 9 juli 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska utvärdera Sveriges samlade engagemang

Läs mer

INFORMATIONSBLAD. LIVGARDET Datum Beteckning 2013-10-04 Sida 1 (6) INFO

INFORMATIONSBLAD. LIVGARDET Datum Beteckning 2013-10-04 Sida 1 (6) INFO 2013-10-04 Sida 1 (6) INFO FM Avelsansvarig Rätt och fel om Försvarsmaktens/Polisens avelsprogram Internet och sociala medier är en fantastisk företeelse. Det gör att en person med en enkel tangenttryckning

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347-545X Utgivare: chefsjuristen Eva-Lotta Hedin Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om Polisens hundverksamhet; beslutade den 28 mars 2011.

Läs mer

Försvarsmaktens Helikopterflottilj

Försvarsmaktens Helikopterflottilj Försvarsmaktens Helikopterflottilj Linköpings garnison HELIKOPTERFLOTTILJEN Utbildar helikopterförband och genomför nationella och internationella helikopterinsatser. Livgrenadjärgruppen utbildar hemvärnsförband.

Läs mer

FÖRSVARSMAKTSHUND Du och din hund gör nytta

FÖRSVARSMAKTSHUND Du och din hund gör nytta FÖRSVARSMAKTSHUND Du och din hund gör nytta Försvarsmaktshund Försvarsmaktshundens främsta uppgift är att med hjälp av sina välutvecklade hörsel- och luktsinnen, varna sin förare för personer i ett bevakningsområde.

Läs mer

Administration patrullhund

Administration patrullhund Svenska Brukshundklubben Reviderad 2015-01-30 Administration patrullhund Administration av inträdesprov och kurs patrullhund Före kursstart och inträdesprov Distriktet genomför en dialog med förbandet

Läs mer

Sida 2 (5) Allmänt om kursen

Sida 2 (5) Allmänt om kursen Sändlista Sida 1 (5) Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning FMLOPE, Mj Mikael Lindholm, 070-328 16 07 Inbjudan

Läs mer

FM och privata tjänstehundsuppfödare.

FM och privata tjänstehundsuppfödare. Uppfö daransvar. Seriösa uppfödare har ett nästan oändligt ansvar för sina valpar. Det är inte ovanligt att de har kontakt med hundens familj under hela dess liv, särskilt de första åren. Att ansvaret

Läs mer

Regional utbildning Östergötland 2013

Regional utbildning Östergötland 2013 Regional utbildning Östergötland 2013 FÖRSVARSMAKTEN Helikopterflottiljen Livgrenadjärgruppen 581 98 Linköping Denna folder redovisar regional utbildning som Livgrenadjärgruppen arrangerar under 2013.

Läs mer

SÄRSKILDA OPERATIONSGRUPPEN SOG REKRYTERAR

SÄRSKILDA OPERATIONSGRUPPEN SOG REKRYTERAR SÄRSKILDA OPERATIONSGRUPPEN SOG REKRYTERAR FÖRSVARSMAKTENS SPECIALFÖRBAND FÖRSVARSMAKTENS SPECIALFÖRBAND är primärt en militärstrategisk resurs som ska öka mängden handlingsalternativ genom att komplettera

Läs mer

Index för HD och ED Ett nytt verktyg i avelsarbetet

Index för HD och ED Ett nytt verktyg i avelsarbetet Index för HD och ED Ett nytt verktyg i avelsarbetet Foto: Åsa Lindholm Sofia Malm Vad är HD och ED? Två av de vanligaste ärftliga defekterna hos hund Tillväxtrubbningar i skelettet, orsakar artros i leden

Läs mer

Försvarsmaktens Avelsprogram och produktionsresultat 2005-2015

Försvarsmaktens Avelsprogram och produktionsresultat 2005-2015 Sida 1 (17) Försvarsmaktens Avelsprogram och produktionsresultat 2005-2015 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 2 2 FM Avelsprogram... 2 2.1 Bakgrund... 2 2.2 Syftet med denna rapport... 2 2.3 Historik...

Läs mer

FÖRSVARSMAKTENS SPECIALFÖRBAND NÄR SITUATIONEN KRÄVER MER

FÖRSVARSMAKTENS SPECIALFÖRBAND NÄR SITUATIONEN KRÄVER MER FÖRSVARSMAKTENS SPECIALFÖRBAND NÄR SITUATIONEN KRÄVER MER FÖRSVARSMAKTENS SPECIALFÖRBAND Försvarsmaktens specialförband är primärt en militärstrategisk resurs som ska öka mängden handlingsalternativ genom

Läs mer

Internationellt materielsamarbete. Tobias Evers, Rådgivare Försvarets Materielverk

Internationellt materielsamarbete. Tobias Evers, Rådgivare Försvarets Materielverk Internationellt materielsamarbete Tobias Evers, Rådgivare Försvarets Materielverk Försvarsmaterielanskaffning i ett internationellt perspektiv Internationellt materielsamarbete Vad är syftet med internationella

Läs mer

MRT: Mission Readiness Test för hundekipage till INSARAGklassificerade

MRT: Mission Readiness Test för hundekipage till INSARAGklassificerade MSB-kriterier MRT 1 (6) Diarienr 2011-392-6 Aktivitet inom SWIFT USAR: MRT: Mission Readiness Test Ansvarig organisation: MSB Handläggare/enhet/avd: Robert Jonsson, SI-OP Aktivitet inom SWIFT USAR räddningshund

Läs mer

IKFF vill vidare genom projektet verka för ett ökat samarbete i frågor som rör europeisk säkerhetspolitik mellan IKFF: s kretsar i Sverige men också

IKFF vill vidare genom projektet verka för ett ökat samarbete i frågor som rör europeisk säkerhetspolitik mellan IKFF: s kretsar i Sverige men också Politics for Peace Under år 2007 beviljades IKFF medel för att utbilda sina medlemmar om europeisk säkerhetspolitik (ESP) med fokus på ett genusperspektiv. Nu fortsätter den här satsningen genom projektet

Läs mer

Försvarsmakten är en Det Finns Flera vägar in till en DeltiDstjänstgöring: information till arbetsgivare:

Försvarsmakten är en Det Finns Flera vägar in till en DeltiDstjänstgöring: information till arbetsgivare: Soldat, sjöman ELLER gruppbefäl PÅ deltid? Nya möjligheter att kombinera din karriär Att tjänstgöra i Försvarsmakten innebär stora möjligheter till utveckling. Du får möjlighet att växa som person samtidigt

Läs mer

LÅNEAVTAL. Sida 1 (5) Bakgrund

LÅNEAVTAL. Sida 1 (5) Bakgrund Låneavtal FM-hundämne Sida 1 (5) Bakgrund FM har sedan 2004 ett avelsprogram som syftar till att förse FM med kvalitativt dugliga tjänstehundsämnen. Då FM befinner sig i en transformation från ett värnpliktigt

Läs mer

Internationell utblick Dog Health Workshop och nästa steg i en internationell samordning

Internationell utblick Dog Health Workshop och nästa steg i en internationell samordning Internationell utblick Dog Health Workshop och nästa steg i en internationell samordning Avelskonferensen 2013 Therese Ahlman Den första i sitt slag! The 1st International Workshop on Enhancement of Genetic

Läs mer

FMgruppens Nyhetsbrev

FMgruppens Nyhetsbrev Produktionsledaren har ordet! FMgruppens Nyhetsbrev 2016 blir ett ganska bra år, men självfallet önskar vi fler nya patrullhundar och förare som vill utbilda sig hos oss och skriva avtal med Hemvärnet.

Läs mer

BRUKSLÄGER. 8-10 maj 2015. Bruksgrenarna innehåller skogsarbete, lydnad och uppletande. En helhet. Detta läger kommer gå i den andan.

BRUKSLÄGER. 8-10 maj 2015. Bruksgrenarna innehåller skogsarbete, lydnad och uppletande. En helhet. Detta läger kommer gå i den andan. BRUKSLÄGER 8-10 maj 2015 Bruksgrenarna innehåller skogsarbete, lydnad och uppletande. En helhet. Detta läger kommer gå i den andan. Vi erbjuder alla grupper, spår, sök och rapport, två dagar skogsarbete

Läs mer

CHEFEN HAR ORDET 2015-03-19

CHEFEN HAR ORDET 2015-03-19 CHEFEN HAR ORDET 2015-03-19 Regementskamrater, Tiden går fort när man trivs med jobbet och för mig rusar tiden iväg. Jag skulle givetvis väldigt gärna vilja vara ännu mer ute i verksamheten, särskilt nu

Läs mer

Svenska Brukshundklubben. Svenska Brukshundklubben. Nya utbildningar

Svenska Brukshundklubben. Svenska Brukshundklubben. Nya utbildningar Svenska Brukshundklubben Nya utbildningar VÄLKOMNA VÄLKOMNA KU DRESSYR Ansvarig Patrullhundskurs Kompletterande/tilläggsutbildning VINTER MARIN URBAN * Vapen/amsök Hundförarutbildning Hemvärn Utredningsgrupp

Läs mer

1. Verksamheten i projektet

1. Verksamheten i projektet 1(5) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): januari 2012 1. Verksamheten

Läs mer

FÖRSVARSMAKTENS INTERNA BESTÄMMELSER

FÖRSVARSMAKTENS INTERNA BESTÄMMELSER FÖRSVARSMAKTENS INTERNA BESTÄMMELSER FIB 2008:3 Utkom från trycket 2008-09-04 Försvarsmaktens interna bestämmelser om signalskyddstjänsten; beslutade den 29 augusti 2008. Försvarsmakten föreskriver följande.

Läs mer

Nybro Brukshundklubb Mötesprotokoll - Styrelsemöte med interimsstyrelsen 23 februari 2011

Nybro Brukshundklubb Mötesprotokoll - Styrelsemöte med interimsstyrelsen 23 februari 2011 PROTOKOLL 03/11 Nybro Brukshundklubb Mötesprotokoll - Styrelsemöte med interimsstyrelsen 23 februari 2011 Närvarande: Bo Gustavsson, Agneta Alderin, Ellen Knutsson, Liz Hasselqvist, Helen Kjellander Närvarande

Läs mer

Kullstorleken håller sig runt 5 valpar, vilket får ses som ytterst tillfredsställande.

Kullstorleken håller sig runt 5 valpar, vilket får ses som ytterst tillfredsställande. Populationsstorlek, registreringssiffror Generellt ses fallande registreringssiffror och antalet registreringar under perioden ligger i genomsnitt på 1178. Detta till trots, är cocker spanieln en populär

Läs mer

Granskning av hur väl stödet av ekonomitjänster fungerar

Granskning av hur väl stödet av ekonomitjänster fungerar Revisionsrapport Granskning av hur väl stödet av ekonomitjänster fungerar Söderhamns kommun Rolf Hammar David Boman December 13 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Bakgrund och syfte... 3 1. Revisionsfråga...

Läs mer

Administration patrullhundskurs internat

Administration patrullhundskurs internat Administration patrullhundskurs internat Ansöka om kurs Distrikt som önskar starta patrullhundskurs internat kontaktar produktionsledaren via tjanstehund@brukshundklubben.se senast den 15 augusti för att

Läs mer

Meddelande. MILITÄRHÖGSKOLAN HALMSTAD Datum Beteckning FM :1 Sida 1 (5)

Meddelande. MILITÄRHÖGSKOLAN HALMSTAD Datum Beteckning FM :1 Sida 1 (5) 2016-09-20 FM2016-19309:1 Sida 1 (5) Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning Mikael Gudmundsson, 0705-353

Läs mer

Svenska Brukshundklubben

Svenska Brukshundklubben Svenska Brukshundklubben Fortsatt träning RI MRT SWIFT RI-träning - RI-träningar är träningshelger för internationella räddningshundsekipage som arrangeras och genomförs av SBK. De omfattar fortbildning

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(5) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): augusti 2010 1. Verksamheten

Läs mer

Gunnar Kihlblom. Coaching av ledare och nyckelpersoner. Utbildning i Affärs Coaching

Gunnar Kihlblom. Coaching av ledare och nyckelpersoner. Utbildning i Affärs Coaching Gunnar Kihlblom Coaching av ledare och nyckelpersoner Utbildning i Affärs Coaching Solid Affärs Coaching stödjer ledare och andra nyckelpersoner att möta de framtida utmaningarna som de själva och deras

Läs mer

OM FÖRSVARSMAKTHUNDEN

OM FÖRSVARSMAKTHUNDEN OM FÖRSVARSMAKTHUNDEN Text: Helen Karlsson, Häverö Brukshundklubb Tack vare hundens överlägsna sinnen ligger hundgruppen i förbandet på förhand. Hundens välutvecklade luktsinne och förfinade hörsel är

Läs mer

Hemvärnet Nationella skyddsstyrkorna Hundkonferens

Hemvärnet Nationella skyddsstyrkorna Hundkonferens Hemvärnet Nationella skyddsstyrkorna Hundkonferens 2014-02-15 WWW.FORSVARSMAKTEN.SE Genom sina mångfacetterade uppgifter utgör Hemvärnet grunden för det nationella och territoriella försvaret av vårt land.

Läs mer

Verksamhetsplan. Internationella Arbetslag 2008. Volontärförmedling

Verksamhetsplan. Internationella Arbetslag 2008. Volontärförmedling Verksamhetsplan Internationella Arbetslag 2008 Volontärförmedling En viktig del av IAL:s verksamhet och den som berör flest medlemmar är att förmedla platser på volontärläger utanför Sverige. Under flera

Läs mer

1. Kursens benämning Krigsvetenskap fortsättningskurs funktionstaktik fältarbeten

1. Kursens benämning Krigsvetenskap fortsättningskurs funktionstaktik fältarbeten 1. Kursens benämning Krigsvetenskap fortsättningskurs funktionstaktik fältarbeten 2. Engelsk benämning War Studies Intermediate Course Engineering Tactics 3. Kurskod 1OP057 4. Beslut Denna kursplan är

Läs mer

elfa freestanding, nytt fristående förvaringskoncept

elfa freestanding, nytt fristående förvaringskoncept Pressmeddelande 2008-10-09 elfa freestanding, nytt fristående förvaringskoncept Du behöver varken borra eller skruva fast förvaringen i väggen och det är starkt nog att hålla för vad än som behöver förvaras.

Läs mer

Remiss RML ändring steg 1

Remiss RML ändring steg 1 2015-11-03 FM2015-21136:1 Sida 1 (5) Sändlista (sid 4-5) Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning Conny Johansson,

Läs mer

FMUndSäkC (Försvarsmaktens underrättelse- och säkerhetscentrum)

FMUndSäkC (Försvarsmaktens underrättelse- och säkerhetscentrum) 2015-2016 v3.0 1/8 (Försvarsmaktens underrättelse- och säkerhetscentrum) Adress:, Box 611, 751 25 Uppsala Tel: 018 19 60 00 Fax: 018 19 60 99 finns i Uppsala och Halmstad. Huvuddelen av utbildnings- och

Läs mer

FM har sedan 2004 ett avelsprogram som syftar till att förse FM med kvalitativt dugliga tjänstehundsämnen.

FM har sedan 2004 ett avelsprogram som syftar till att förse FM med kvalitativt dugliga tjänstehundsämnen. Hyresavtal Patrullhund Hv Sida 1 (5) Bakgrund FM har sedan 2004 ett avelsprogram som syftar till att förse FM med kvalitativt dugliga tjänstehundsämnen. Syftet med detta avtal är att FM ska kunna nyttja

Läs mer

Patrullhund. Svenska Brukshundklubben

Patrullhund. Svenska Brukshundklubben Patrullhund Svenska Brukshundklubben Är du den vi söker? Vill du bli soldat i ett hemvärnsförband? Tycker du om att vara ute i skog och mark? Är du aktiv och gillar att röra på dig? Har du en arbetsvillig

Läs mer

ANSÖKAN HUND - tillstånd enligt 16 djurskyddslagen (1988:534)

ANSÖKAN HUND - tillstånd enligt 16 djurskyddslagen (1988:534) Malmö stad Miljönämnden ANSÖKAN HUND - tillstånd enligt 16 djurskyddslagen (1988:534) Ansökan om tillstånd för att yrkesmässigt eller i större omfattning hålla, föda upp, upplåta, sälja eller ta emot hundar

Läs mer

Datum Om tillstånd för viss djurhållning... enl 16 Djurskyddslagen. Kennel/hundinackordering ANSÖKAN. Säffle kommun 661 80 SÄFFLE

Datum Om tillstånd för viss djurhållning... enl 16 Djurskyddslagen. Kennel/hundinackordering ANSÖKAN. Säffle kommun 661 80 SÄFFLE Teknisk service/miljöenheten 1(5) ANSÖKAN Datum Om tillstånd för viss djurhållning... enl 16 Djurskyddslagen. Kennel/hundinackordering Skickas till: Teknisk service/miljöenheten Säffle kommun 661 80 SÄFFLE

Läs mer

RAS - Rasspecifik Avelsstrategi Grönlandshund, september 2011 1

RAS - Rasspecifik Avelsstrategi Grönlandshund, september 2011 1 RAS - Rasspecifik Avelsstrategi Grönlandshund, september 2011 1 RAS- Rasspecifik Avelsstrategi Grönlandshund Bakgrund Föreliggande RAS är en revidering av upplagan från 2004. Rasklubbens avelsråd lämnade

Läs mer

MÅL & VERKSAMHETSPLAN 2015. Mål 2015

MÅL & VERKSAMHETSPLAN 2015. Mål 2015 1(6) MÅL & VERKSAMHETSPLAN 2015 Mål 2015 Under 2014 påbörjade vi arbetet med att omorganisera sektorerna till Utskott för att få mer helhetssyn och sammarbete över intressegränserna. Under 2015 vill vi

Läs mer

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Datum: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2012-06-13 Stadskontoret Stadsområdesförvaltningar/Sociala Resursförvaltningen

Läs mer

Lokal lex Sarah-rutin Norrmalms stadsdelsförvaltning

Lokal lex Sarah-rutin Norrmalms stadsdelsförvaltning 1 Lokal lex Sarah-rutin Norrmalms stadsdelsförvaltning Reviderad juni 2016 Innehåll Vad är lex Sarah 2 Att medverka till god kvalitet 2 Missförhållanden ska rapporteras 3 Skyldigheten att rapportera 3

Läs mer

Kursplan. Kursens benämning: Fortsättningskurs Funktionstaktik CBRN. Engelsk benämning: Intermediate Course CBRN Tactics

Kursplan. Kursens benämning: Fortsättningskurs Funktionstaktik CBRN. Engelsk benämning: Intermediate Course CBRN Tactics Kursplan Kursens benämning: Fortsättningskurs Funktionstaktik CBRN Engelsk benämning: Intermediate Course CBRN Tactics Kurskod: 1OP194 Gäller från: VT 2011 Fastställd: Denna kursplan är fastställd av Ämnesrådet

Läs mer

Regioner och kursverksamhet Medlemskap Avel Officiella aktiviteter Labrador Retrieverklubben Labradorklubbens valphänvisning Labradormästerskapet

Regioner och kursverksamhet Medlemskap Avel Officiella aktiviteter Labrador Retrieverklubben Labradorklubbens valphänvisning Labradormästerskapet Labrador Retrieverklubben är en av tretton rasklubbar som tillhör Svenska Spaniel och Retrieverklubben. En rasklubb arbetar med det som är specifikt för just den egna rasen avel, hälsa, mentalitet och

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(5) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): oktober 2011 1. Verksamheten

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Protokoll 6/2014 Datum: 2014-06-09 Tid: 20:00-21:15 Plats: Telefonmöte Närvarande: Ange ev. nedan Ordförande Barbro Olsson Lennart Larsson (UG Bruks)

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Försvarsmakten föreskriver med stöd av 12 förordningen (1980:123) med reglemente för militärpolisen följande.

FÖRFATTNINGSSAMLING. Försvarsmakten föreskriver med stöd av 12 förordningen (1980:123) med reglemente för militärpolisen följande. FÖRSVARSMAKTEN FÖRSVARETS HÖGKVARTERET FÖRFATTNINGSSAMLING FMLOG/TF-redaktionen 107 86 STOCKHOLM ISSN 0347-7576 FFS 2011:1 Utkom från trycket 2011-01-17 Försvarsmaktens föreskrifter om militärpolisen;

Läs mer

Militära utgifter i en ny definition av bistånd

Militära utgifter i en ny definition av bistånd Militära utgifter i en ny definition av bistånd Text Carla da CosTA Bengtsson Research Göran Eklöf BILD RIYANA/People that matter Bistånd går i allt större utsträckning till konfliktdrabbade stater. Detta

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens utskott för avel och hälsa

Svenska Brukshundklubbens utskott för avel och hälsa Svenska Brukshundklubbens utskott för avel och hälsa Protokoll 3/2016 Datum: 2016-04-18 Tid: Kl. 19.00-21.30 Plats: Närvarande: Ordförande Telefonmöte Ange ev. nedan Kirsten Wretstrand Margaretha Carlsson

Läs mer

FÖRSVARSMAKTEN. Tal av Överbefälhavaren General Sverker Göranson Folketinget, Köpenhamn den 21 november 2012. Det talade ordet gäller

FÖRSVARSMAKTEN. Tal av Överbefälhavaren General Sverker Göranson Folketinget, Köpenhamn den 21 november 2012. Det talade ordet gäller FÖRSVARSMAKTEN ÖVERBEFÄLHAVAREN Tal av Överbefälhavaren General Sverker Göranson Folketinget, Köpenhamn den 21 november 2012 Det talade ordet gäller Nordiskt försvarssamarbete När flygplanet från Stockholm

Läs mer

Administration räddningshund

Administration räddningshund Svenska Brukshundklubben Administration räddningshund Komplement till regler för räddningshundprov Alla anvisningar, protokoll och blanketter finns på SBK:s hemsida,. Kurs räddningshund Ansöka om att hålla

Läs mer

Inbjudan till Mentorutbildning. - ett program inom ramen för GRs Projekt Framtidens Ledare

Inbjudan till Mentorutbildning. - ett program inom ramen för GRs Projekt Framtidens Ledare Inbjudan till Mentorutbildning - ett program inom ramen för GRs Projekt Framtidens Ledare GR Mentorutbildning hösten 2003 Inom ramen för Framtidens ledare erbjuder GR hösten 2003 en Mentorsutbildning för

Läs mer

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad Så kan du arbeta med medarbetarenkäten Guide för chefer i Göteborgs Stad Till dig som är chef i Göteborgs Stad Medarbetarenkäten är ett redskap för dig som chef. Resultaten levererar förstås inte hela

Läs mer

Fortsatt kyla och utebliven snösmältning medförde att onsdagens systempris blev det högsta på över två månader.

Fortsatt kyla och utebliven snösmältning medförde att onsdagens systempris blev det högsta på över två månader. 1 (12) Läget på elmarknaden Vecka 16 Ansvarig: Håkan Östberg hakan.ostberg@ei.se Veckan i korthet Fortsatt kyla och utebliven snösmältning medförde att onsdagens systempris blev det högsta på över två

Läs mer

Svenska Brukshundklubben. Räddningshund. Svenska Brukshundklubben

Svenska Brukshundklubben. Räddningshund. Svenska Brukshundklubben Räddningshund Räddningshundgruppen: Ingrid Jansson,sammankallande, RI-ansvarig och MSB Mona Brantlind,utbildning, sjösök och MSB Christina Johansson, domarrådet och domare Anna Holter, administration,rhfu

Läs mer

Dagordning Hus- möte. Nacka Brukshundklubb www.nackabk.com. 1. Mötets öppnande. 2. Mötessekreterare. 3. Höstens kurser

Dagordning Hus- möte. Nacka Brukshundklubb www.nackabk.com. 1. Mötets öppnande. 2. Mötessekreterare. 3. Höstens kurser Dagordning Hus- möte Datum: Tid: Plats: 8 oktober 2013 kl. 19.00 Klubbstugan 1. Mötets öppnande 2. Mötessekreterare 3. Höstens kurser 4. Allmänlydnad fortsättning idé av Ulrika 5. Information om pågående

Läs mer

Kallelse. Som stöd för detta kommer FMLOPE att genomföra kurs Handledare utbildningsmetodik. 1

Kallelse. Som stöd för detta kommer FMLOPE att genomföra kurs Handledare utbildningsmetodik. 1 2017-10-09 FM2017-19451:2 Sida 1 (5) Sändlista Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning Mikael Gudmundsson,

Läs mer

Efter en avvaktande vår har nu vårfloden kommit igång ordenligt. Spotpriserna föll därför på elmarknaden under veckan som gick.

Efter en avvaktande vår har nu vårfloden kommit igång ordenligt. Spotpriserna föll därför på elmarknaden under veckan som gick. 1 (12) Läget på elmarknaden Vecka 21 Ansvarig: Håkan Östberg hakan.ostberg@ei.se Veckan i korthet Efter en avvaktande vår har nu vårfloden kommit igång ordenligt. Spotpriserna föll därför på elmarknaden

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN ÖVERGRIPANDE MÅLSÄTTNING FÖR STRÄNGNÄS BRUKSHUNDKLUBB

VERKSAMHETSPLAN ÖVERGRIPANDE MÅLSÄTTNING FÖR STRÄNGNÄS BRUKSHUNDKLUBB 1 VERKSAMHETSPLAN 2015 ÖVERGRIPANDE MÅLSÄTTNING FÖR STRÄNGNÄS BRUKSHUNDKLUBB Styrelsen vid Strängnäs Brukshundklubb ansvarar för: Att det vid klubben bedrivs verksamhet som skapar glädje och nytta för

Läs mer

Yrkesutbildning nu - BRvux

Yrkesutbildning nu - BRvux Välkommen till BRvux Nyhetsbrev! I detta nummer har vi intervjuat gymnasiechef Pär Hyss om Viskastrandsgymnasiets samarbete med Vuxenutbildningen. Förbundsdirektör Henrik Bäckström, Bemanningsföretagen,

Läs mer

Anvisningar och mallar för institution

Anvisningar och mallar för institution Anvisningar och mallar för institution Bilaga till rektors besluts- och Dnr 1-445/2014 Gäller från och med 2014-12-01 1) Mall för organisationsplan med besluts- och 2) Mall för delegering av besluts- och

Läs mer

Ordf. Jonas Peterson, Reidar Otterbjörk, Helena Sirén, Cornelia Svensson, Maria Kierkegaard, Kerstin Näslund och Karin Nilsson.

Ordf. Jonas Peterson, Reidar Otterbjörk, Helena Sirén, Cornelia Svensson, Maria Kierkegaard, Kerstin Näslund och Karin Nilsson. Protokoll fört vid styrelsemöte för SRRS/C på Studiefrämjandet Södra Roslagen, Roslagsnäsby Centrum. DELTAGARE MÖTESDATUM UTSKRIFTSDATUM SIDA 2008-10-18 2008-10-21 1(5) Ordf. Jonas Peterson, Reidar Otterbjörk,

Läs mer

SSK s nyhetsbrev för uppfödare av engelsk setter

SSK s nyhetsbrev för uppfödare av engelsk setter SSK s nyhetsbrev för uppfödare av engelsk setter Utgiven av SSK s avelsråd maj 2008 Bakgrund till nyhetsbrevet Som avelsråd vill vi få en bättre kontakt med uppfödarna, och verka för ett ökat utbyte av

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347 545X Utgivare: chefsjuristen Lotta Gustavson Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om Polisens hundverksamhet; beslutade den 28 januari 2003.

Läs mer

Roller och Ansvar - Medicinsk Teknik

Roller och Ansvar - Medicinsk Teknik Styrande dokument Rutindokument Rutin Kvalitetshandbok för medicintekniska produkter och tjänster Del 2 Sida 1 (7) Roller och Ansvar - Medicinsk Teknik Sida 2 (7) Innehållsförteckning Roller och Ansvar

Läs mer

RAS Rasspecifika avelsstrategier.

RAS Rasspecifika avelsstrategier. RAS Rasspecifika avelsstrategier. RAS är en handlingsplan för aveln inom alla raser under SKK. Det skall beskriva problem men också positiva sidor inom en ras. Dokumentet tas fram tillsammans med rasklubbar,

Läs mer

Norrbottens regemente 2016/2017

Norrbottens regemente 2016/2017 Norrbottens regemente 2016/2017 Vi utvecklar och tränar krigsförband som är redo att genomföra insatser och säkerställer Försvarsmaktens förmåga till strid på marken i subarktisk miljö regementschefen

Läs mer

Handlingsplan för ständiga förbättringar

Handlingsplan för ständiga förbättringar Handlingsplan för ständiga förbättringar Varje enhet ska effektivisera sin verksamhet genom att genomföra ständiga förbättringar, som ska ske inom ramen för ordinarie kvalitetsarbete. Med minst en förbättring

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 9/2012 Datum: 2012-11-09 Tid: 09.00 16.30 Plats: Närvarande: Ordförande Best Western Arlanda Hotellby, Arlandastad Rolf Weiffert Anders Dahlstedt Tomas

Läs mer

Jag bor tillsammans med min sambo som har två malinois i Sorunda i Nynäshamn.

Jag bor tillsammans med min sambo som har två malinois i Sorunda i Nynäshamn. Lennart Larsson Jag blev medlem i Botkyrka Brukshundklubb 1979 och är den klubben fortfarande trogen. Jag har varit med i flertal sektorer men mest tid har varit i tävlingssektorn. Jag var även ordförande

Läs mer

SJÖBO BRUKSHUNDSKLUBB Protokoll fört vid styrelsemöte. Datum Plats Klubbstugan i Anklam

SJÖBO BRUKSHUNDSKLUBB Protokoll fört vid styrelsemöte. Datum Plats Klubbstugan i Anklam SJÖBO BRUKSHUNDSKLUBB Protokoll fört vid styrelsemöte Datum 2015-04-13 Plats Klubbstugan i Anklam 1 Mötets öppnande Ordförande Jeanett hälsade alla välkomna 2 Närvarande Jeanett Gerdin Jessica Alenius

Läs mer

MSB-rapport Flyktingsituationen Sverige

MSB-rapport Flyktingsituationen Sverige Händelsebeskrivning Situationen som har beskrivits i tidigare lägesbilder från MSB är i stort sett oförändrad. Migrationsverket rapporterar om en fortsatt hög nivå av migranter till Sverige samt en intensiv

Läs mer

Kvalitetsprogram 2012-2014 Gemensamma förvaltningen. Fastställd av förvaltningschefen 2013-10-24, dnr: 19-2012-2403

Kvalitetsprogram 2012-2014 Gemensamma förvaltningen. Fastställd av förvaltningschefen 2013-10-24, dnr: 19-2012-2403 Kvalitetsprogram 2012-2014 Gemensamma förvaltningen Fastställd av förvaltningschefen 2013-10-24, dnr: 19-2012-2403 Inledning Högskolan i Halmstads 1 kvalitetsarbete vilar på ett flerdimensionellt kvalitetsbegrepp:

Läs mer

Den gångna veckan kännetecknades av fortsatt låga priser på terminsmarknaden och en vårflod som nu tar med sig systempriset nedåt.

Den gångna veckan kännetecknades av fortsatt låga priser på terminsmarknaden och en vårflod som nu tar med sig systempriset nedåt. 1 (12) Läget på elmarknaden Vecka 2 Ansvarig: Sigrid Granström Sigrid.granstrom@ei.se Veckan i korthet Den gångna veckan kännetecknades av fortsatt låga priser på terminsmarknaden och en vårflod som nu

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte Lomma 2014-10-07

Protokoll Styrelsemöte Lomma 2014-10-07 Protokoll Styrelsemöte Lomma 2014-10-07 Närvarande: Lämnat förhinder: Adjungerad: Bilaga: Anna-Kari Sahlqvist AS Karin Permskog KP Jonna Berg JB Ingrid Borg Vogel IB Lena Hodder LH Sten Henning SH Jan

Läs mer

Kungl Krigsvetenskapsakademien höll

Kungl Krigsvetenskapsakademien höll Vilken officersutbildning ska en fram tidsinriktad försvarsmakt ha? Referat från miniseminariet den 1 september 2009 HANDLINGAR Av Ove Pappila Kungl Krigsvetenskapsakademien höll den 1 september ett miniseminarium

Läs mer

1. Verksamheten i projektet

1. Verksamheten i projektet 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): mars 2013 1. Verksamheten

Läs mer

Kursschema våren 2013

Kursschema våren 2013 Kursschema våren 2013 Anmälan: info@hundakuten.se Besök vår hemsida: www.hundakuten.se Valpen måste tidigt lära sig vad som förväntas av den i sin nya familj, och vilka regler som gäller. En fungerande

Läs mer

Checklista Befattning i Hemvärnet

Checklista Befattning i Hemvärnet Checklista Befattning i Hemvärnet Allmänt I detta underlag får du viktig information om vad du egentligen behöver ta ställning till inför ditt val av avtal, så att du innan du ska välja inriktning vet

Läs mer

Rasspecifik Avelsstrategi. Berner Sennenhund. Utarbetad av Svenska Sennenhundklubbens Avelsråd i samarbete med uppfödare, täckhundsägare och hundägare

Rasspecifik Avelsstrategi. Berner Sennenhund. Utarbetad av Svenska Sennenhundklubbens Avelsråd i samarbete med uppfödare, täckhundsägare och hundägare Rasspecifik Avelsstrategi Berner Sennenhund Utarbetad av Svenska Sennenhundklubbens Avelsråd i samarbete med uppfödare, täckhundsägare och hundägare Utvärdering av RAS 2010 Svenska Sennenhundklubben 2011-05-21

Läs mer

76 Val av justerare Utsågs Andreas Josefsson att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

76 Val av justerare Utsågs Andreas Josefsson att jämte ordföranden justera dagens protokoll. Plats: Telefonmöte 75-97 Beslutande: Ulla Pietarinen Annika Bay Marie Carlsson Andreas Josefsson Geir-Ove Andersen Annelie Karlsson Karjalainen Suppleanter: Ingela Karlsson Susanna Hagman Adjungerad tillfällig

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Uppföljning rasspecifika avelsstrategier Kapitel 1: Prioritera avel för mentala egenskaper anpassade till rasernas funktion och samhällets krav. Mål 1:1: minst 80 % av kullarnas valpar blir mentalbeskrivna.

Läs mer

1. Verksamheten i projektet

1. Verksamheten i projektet 1(5) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): januari 2013 1. Verksamheten

Läs mer

INFOBLADET. Journalister fick lära mer om 112-myndigheterna

INFOBLADET. Journalister fick lära mer om 112-myndigheterna INFOBLADET östgötapolisen redaktör: Annika Manninen, informatör ansv. utgivare: Annsofie Bondesson, informationsdirektör Materialet till Infobladet skickas till mailto:annika.manninen@polisen.se senast

Läs mer

LYCKA TILL! Glöm inte att skicka in utvärderingen till utbildningsansvarig efter avslutad kurs. Utvärderingsblankett finns sist i denna manual.

LYCKA TILL! Glöm inte att skicka in utvärderingen till utbildningsansvarig efter avslutad kurs. Utvärderingsblankett finns sist i denna manual. MANUAL FÖR GRK:S UTBILDNING Inledning Golden retrieverklubbens rasutbildning kan genomföras antingen i studiecirkelform eller i form av två veckoslutsträffar. Det går också att genomföra utbildningen i

Läs mer

Läget på elmarknaden Vecka 18. Veckan i korthet. Ansvarig: Jens Lundgren jens.lundgren@ei.se

Läget på elmarknaden Vecka 18. Veckan i korthet. Ansvarig: Jens Lundgren jens.lundgren@ei.se 1 (12) Läget på elmarknaden Vecka 18 Ansvarig: Jens Lundgren jens.lundgren@ei.se Veckan i korthet Under vecka 18 har vårfloden fortsatt i både Sverige och Norge. Samtidigt börjar den svenska kärnkraften

Läs mer

Kompetens och utbildning

Kompetens och utbildning Säkerhetsbestämmelser för Trafikkontorets Spårvägsanläggning i Göteborg och Mölndal Bestämmelser om Kompetens och utbildning för personal med arbetsuppgifter av betydelse för trafiksäkerheten Fastställd

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskottet för hundägarutbildning

Svenska Brukshundklubbens Utskottet för hundägarutbildning Svenska Brukshundklubbens Utskottet för hundägarutbildning Protokoll 2/2015 Datum: 2015-06-24 Tid: 09.00-14.40 Plats: Gränna Camping Närvarande: Ordförande Nina Christoffersson Carina Andersson Arne Jonsson

Läs mer

Område Rehabilitering

Område Rehabilitering Redovisning av avslutade projekt och aktiviteter finansierade av statliga stimulansbidrag för utveckling av vården och omsorgen om äldre personer. Område Rehabilitering KomSam projektet Äldreenheten, Nacka

Läs mer

Huvudstyrelsen för Springerklubben överlämnar bifogat reviderat förslag till Uppfödarstrategi för beslut vid Fullmäktigemötet 2007.

Huvudstyrelsen för Springerklubben överlämnar bifogat reviderat förslag till Uppfödarstrategi för beslut vid Fullmäktigemötet 2007. Motion 1 Huvudstyrelsens förslag till Uppfödarstrategi Huvudstyrelsen för Springerklubben överlämnar bifogat reviderat förslag till Uppfödarstrategi för beslut vid Fullmäktigemötet 2007. Huvudstyrelsen

Läs mer

campus.borlänge Förstudie - Beslutsstöd för operativ tågtrafikstyrning

campus.borlänge Förstudie - Beslutsstöd för operativ tågtrafikstyrning campus.borlänge Förstudie - Beslutsstöd för operativ tågtrafikstyrning En rapport från CATD-projektet, januari-2001 1 2 Förstudie Beslutsstöd för operativ tågtrafikstyrning Bakgrund Bland de grundläggande

Läs mer