Kenneth. Justering av. Plats och tid. Beslutande. Övriga närvarande. Utses att justera. Underskrifterr. Paragrafer 39. Sara Sjödal BEVIS OM ANSLAG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kenneth. Justering av. Plats och tid. Beslutande. Övriga närvarande. Utses att justera. Underskrifterr. Paragrafer 39. Sara Sjödal BEVIS OM ANSLAG"

Transkript

1 m 1 (21) Plats och tid ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Kommunhuset, A-salen, Tierpss köping, kl Kenneth Gunnarsson (MP), ordförande Torgny Helgesson (S)( Christer Niklasson (S) Sara Sjödal (C) Anna Grimberg (C)) ej beslutande Alexander Karlssonn (V) ej beslutande Henrik Hedqvist, utbildningschef Lennart Hillberg, utvecklingsledare Helena Car, utvecklingsledare Kerstin Jonasson, sekreterare Sara Sjödal Underskrifterr Paragrafer Sekreterare Kerstin Jonasson Vidimerandee Ordförande Kenneth Gunnarsson Justerande Sara Sjödal BEVIS OM ANSLAG Justering av utskottets protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla Organ Sammanträdesdatum Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplatss för protokollet Paragrafer Utskottett barn och ungdom Kommunhuset, Tierps köping Underskrift Kerstin Jonasson

2 2 ( 21) 39 Dnr Informationn om prognos per mars månad beslutar att lägga informationen till handlingarna. Kommunstyrelsen beslutade 3/2014 att fastställa nya rutiner för övergripande verksamhetsuppföljningg från och med den 1 mars m Föreligger verksamheternas resultat och prognos per mars månad Årets budgeterade resultat är 20,7 mnkr. Prognosen visar på ett t resultat om 19,6 mnkr, vilket är en negativ avvikelse om 1,1 mnkr.

3 3 ( 21) 40 Dnr Rapportering av ej verkställda beslut beslutar med stöd av kommunstyrelsens delegationspunkt O Allmänt att godkänna rapporten.. Från den 1 juli 2008 gäller vissa förändringar i lagen medd stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Kommunen är skyldig att anmäla till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om beviljade insatser inte har verkställts senast tree månader efter beslutet. Kommunen ska på motsvarande sättt också rapportera om en e insats har avbrutits och inte verkställt på nytt inom tre månader. Rapportering per 31 mars 2015 enligt 16 kap 6 socialtjänstlaglen av ej verkställda beslut till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) Rapporteringstillfälle 2015Q1 SoL Kontaktfamilj Datum för gynnande beslut = ej verkställt. Skäl: Rekrytering pågår, ej hittat lämplig familj. SoL Kontaktfamilj Datum för gynnande beslut = ej verkställt. Skäl: Rekrytering pågår, ej hittat lämplig familj. SoL Stödfamilj Datum för gynnande beslut = ej verkställt. Skäl: Rekrytering pågår i överenskommelse med m förälderr att avvakta verkställighet.

4 4 ( 21) 41 Dnr Inspektionen för vård och omsorg (IVO) yttrande y med anledning av beslut från tidigare tillsyn vidd Sociala enheten beslutar att ta anmälan om ordförandebeslut till protokollet. IVO ärende nr Dnr / IVO genomförde den februari 2014 en inspektion i vid Sociala enheten i syfte att granska om handläggningen sker i enlighett med gällande lagstiftning och föreskrifter. Inspektionen avgränsades till Sociala enhetens handläggning av inkomna anmälningarr som inte lett till utredning, utredningar, uppföljning av vården vid placeringar samt s om barn- och ungdomssektionen omfattades av ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Vid inspektionstillfällett den februari 2014 framkomm att nämnden inte hade ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt 3 kap 1 Socialstyrelsenss föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) ) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete varför IVO ställde krav i nämnda beslut att ett sådantt upprättas för individ- och familjeomsorgen. Kommunstyrelsen uppgavv att ett sådant system var under uppbyggnad. I beslutet ställde IVO krav på att omsorgsnämnden skullee inkomma med en redovisning vilka åtgärder nämnden avsåg att vidta för att komma tillrätta med de påtalade bristerna. Begärd redovisning inkom till IVO denn 18 mars IVO har i beslut den 8 april 2015 ställt krav påå att ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt 3 kap 1 socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) ) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete upprättas för individ- och familjeomsorgen. Redovisning av vidtagna åtgärder ska vara IVO tillhanda senast den 7 maj Av redovisningen ska framgå: vilka åtgärder kommunstyrelsen har vidtagit alternativt avserr att vidta tidpunkt för ochh omfattning av de genomförda eller planerade åtgärderna hur nämnden säkerställer att vidtagna åtgärder å fårr önskad effekt. forts..

5 5 ( 21) 41forts. Yttrande Yttrande föreligger den n 29 april 2015 med en redovisningg av vidtagna åtgärder. Ordförandenn har med stöd av kommunstyrelsens delegationsordning punkt A005 beslutat att överlämna yttrandet tilll Inspektionen för vård d och omsorg (IVO). Delges Inspektionenn för vård och omsorg (IVO), Boxx 423, Örebro Sociala enheten

6 6 ( 21) 42 Dnr Handl nr 1957,1958 Skolinspektionen remissvarr angående ansökann från Stiftelsen Uppsala Waldorfgym mnasium om godkännande som huvudman för särskild variant av gymnasieutbildning vid den fristående gymnasieskolan Uppsala Waldorfgymnasium, i Uppsala kommun beslutar med stöd av kommunstyrelsens delegationspunkt B 006 att med hänvisning till föreliggande yttrande rekommendera Skolinspektionen att avstyrka Stiftelsen Uppsala Waldorfgymnasiums ansökann om godkännande som huvudman för en särskild variant av gymnasieutbildning vid gymnasieskolan Uppsala Waldorfgymnasium i Uppsala kommun. Reservation Sara Sjödal (C)( anmälerr muntlig reservation till förmån för eget yrkande. Skolinspektionen dnr : Stiftelsen Uppsala Waldorfgymnasium har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för särskild variant av gymnasieutbildning vid fristående gymnasieskolan Uppsalaa Waldorfgymnasium i Uppsala kommun från och med läsåret 2016/2017. Ansökan avser särskild variant inom estetiska programmet med olika inriktningar. Elevantalet uppgår år 1 till 12 elever. Fullt utbyggt år 2018 omfattar verksamheten 72 elever. Yttrande ska senast denn 5 juni 2015 vara Skolinspektionen tillhanda.. Yttrande Yttrande föreligger den n 29 april 2015 från utskottsordföranden Kenneth Gunnarsson. utbildningschef Henrik Hedqvist. forts.

7 7 ( 21) 42 forts. Av yttrandett framgår att ovanstående programm bedrivs i regionen. Vii har stora problem att med sjunkande elevunderlag drivaa en konkurrenskraftig gymnasieskola. En allmän orsak är överskottet på gymnasiepla atser i egen n organisation och andraa kommuners/ /friskolors gymnasieorganisation. De elever som väljer den utbildning som sökanden avser starta har idag fullgoda alternativ genom samverkan med närliggande gymnasieorganisationer. Av ovanstående skäl bör ansökan avstyrkas. Yrkande Sara Sjödal (C)( yrkar bifall till Stiftelsen Uppsala Waldorfgymnasiums ansökann om godkännande som huvudman för särskild variant av gymnasieutbildning vid fristående gymnasieskolan Uppsalaa Waldorfgymnasium i Uppsala kommun med hänvisning till att Waldorfpedagogiken inte finns i vår gymnasieskola. Proposition Ordförandenn framställerr proposition på utskottets förslag samt Sara Sjödals yrkande om bifall tilll ansökan. Ordförandenn konstaterar att utskottet antagit föreliggandef e förslag. Delges Skolinspektionen, Box 23069, Stockholm

8 8 ( 21) 43 Dnr Handl nr 1997, 1998 Skolinspektionen remissvarr angående ansökann från Stiftelsen Uppsala Waldorfgym mnasium om godkännande som huvudman för särskild variant inom Naturvetenskapsprogrammet vid den fristående gymnasieskolan Uppsala Waldorfgymnasium, i Uppsala kommun beslutar med stöd av kommunstyrelsens delegationspunkt B 006 att med hänvisning till föreliggande yttrande rekommendera Skolinspektionen att avstyrka Stiftelsen Uppsala Waldorfgymnasiums ansökann om godkännande som huvudman för en särskild variant inom naturvetenskapsprogrammet vid den fristående gymnasieskolan Uppsalaa Waldorfgymnasium i Uppsala kommun. Reservation Sara Sjödal (C)( anmälerr muntlig reservation till förmån för eget yrkande. Skolinspektionen dnr : Stiftelsen Uppsala Waldorfgymnasium har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för särskild variant inom naturvetenskapsprogrammet vid den fristående gymnasieskolan Uppsala Waldorfgymn nasium i Uppsala kommun från och med läsåret 2016/2017. Ansökan avser särskild variant inom naturvetenskapsprogrammet med olika inriktningar. Elevantalet uppgår år 1 till 10 elever. Fullt utbyggt år 2018 omfattar verksamheten 60 elever. Yttrande ska senast denn 5 juni 2015 vara Skolinspektionen tillhanda.. Yttrande Yttrande föreligger den n 29 april 2015 från utskottsordföranden Kenneth Gunnarsson och utbildningschef Henrik Hedqvist. forts.

9 9 ( 21) 43 forts. Av yttrandett framgår att Tierps kommun bedriver ovanstående program i egen regi. Vi har stora problem attt med sjunkande elevunderlag driva en konkurrenskraftig gymnasieskola. En allmän orsak är överskottet på gymnasieplatser i egen organisationn och andra kommuners/friskolors gymnasieorganisation.. De elever som väljer den utbildning som sökandenn avser starta har idag fullgoda alternativ i egen regi och genom samverkan med närliggande gymnasieorgg ganisationer. Av ovanstående skäl bör ansökan avstyrkas. Yrkande Sara Sjödal (C)( yrkar bifall till Stiftelsen Uppsala Waldorfgymnasiums ansökann om godkännande som huvudman för särskild variant inom naturvetenskapsprogrammet vid den fristående gymnasieskolan Uppsala Waldorfgymn nasium i Uppsala kommun med hänvisning till att Waldorfpedagogiken inte finns i vår gymnasieskola. Proposition Ordförandenn framställerr proposition på utskottets förslag samt Sara Sjödals yrkande om bifall tilll ansökan. Ordförandenn konstaterar att utskottet antagit föreliggandef e förslag. Delges Skolinspektionen, Box 23069, Stockholm

10 10 ( 21) 44 Dnr Handl nr 1999,2000 Skolinspektionen remissvarr angående ansökann från Stiftelsen Uppsala Waldorfgym mnasium om godkännande som huvudman för särskild variant inom Naturvetenskapsprogrammet vid den fristående gymnasieskolan Uppsala Waldorfgymnasium, i Uppsala kommun beslutar med stöd av kommunstyrelsens delegationspunkt B 006 att med hänvisning till föreliggande yttrande rekommendera Skolinspektionen att avstyrka Stiftelsen Uppsala Waldorfgymnasiums ansökann om godkännande som huvudman för en särskild variant inom naturvetenskapsprogrammet vid den fristående gymnasieskolan Uppsalaa Waldorfgymnasium i Uppsala kommun. Reservation Sara Sjödal (C)( anmälerr muntlig reservation till förmån för eget yrkande. Skolinspektionen dnr : Stiftelsen Uppsala Waldorfgymnasium har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för särskild variant inom naturvetenskapsprogrammet vid den fristående gymnasieskolan Uppsala Waldorfgymn nasium i Uppsala kommun från och med läsåret 2016/2017. Ansökan avser särskild variant inom naturvetenskapsprogrammet med olika inriktningar. Elevantalet uppgår år 1 till 8 elever. Fullt utbyggt år omfattar verksamhete en 54 elever. Yttrande ska senast denn 5 juni 2015 vara Skolinspektionen tillhanda.. Yttrande Yttrande föreligger den n 29 april 2015 från utskottsordföranden Kenneth Gunnarsson och utbildningschef Henrik Hedqvist. forts.

11 11 ( 21) 44 forts. Av yttrandett framgår att Tierps kommun bedriver ovanstående program i egen regi. Vi har stora problem attt med sjunkande elevunderlag driva en konkurrenskraftig gymnasieskola. En allmän orsak är överskottet på gymnasieplatser i egen organisationn och andra kommuners/friskolors gymnasieorganisation.. De elever som väljer den utbildning som sökandenn avser starta har idag fullgoda alternativ i egen regi och genom samverkan med närliggande gymnasieorgg ganisationer. Av ovanstående skäl bör ansökan avstyrkas. Yrkande Sara Sjödal (C)( yrkar bifall till Stiftelsen Uppsala Waldorfgymnasiums ansökann om godkännande som huvudman för särskild variant inom naturvetenskapsprogrammet vid den fristående gymnasieskolan Uppsala Waldorfgymn nasium i Uppsala kommun med hänvisning till att Waldorfpedagogiken inte finns i vår gymnasieskola. Proposition Ordförandenn framställerr proposition på utskottets förslag samt Sara Sjödals yrkande om bifall tilll ansökan. Ordförandenn konstaterar att utskottet antagit föreliggandef e förslag. Delges Skolinspektionen, Box 23069, Stockholm

12 12 ( 21) 45 Dnr från Skolinspektionen angående anmälan om skolsituationen för en grundskoleelev vid enn grundskola i Tierps kommun beslutar att lägga informationen till handlingarna. Ärende dnr :17 84 Skolinspektionen har den 5 mars 2015 tagit emot en signal från barn- och elevombudett vid Skolinspektionenn om att en elev e vid en grundskola i Tierps kommun harr stor frånvaro. har 33/2015 behandlat ärendet. Yttrande, daterat den 266 mars 2015, är översänt till Skolinspektionenn med en redovisning av de frågor som Skolinspektionen ville ha svar på. Skolinspektionen har den 22 april 2015 översänt beslut i ärendet. Av beslutet framgåratt att av de åtgärder som kommunen vidtagit v för eleven finner Skolinspektionen inte skäl att vidta någon ytterligare åtgärd i ärendet. Ärendet avskrivs därför. Delges Utbildningschef Rektor

13 13 ( 21) 46 Dnr Förvaltningsrätten i Uppsala föreläggande angående laglighetsprövning enligt kommunallagenn beslutar att lägga informationen till handlingarna. Mål nr har 11/2015 beslutat att avslå N.N.och N.N.s ansökan om skolskjuts i form avv taxi för sin dotter. Familjen bor i N.N. och dottern går i årskurs 4 vid N.N.. Familjen harr överklagatt beslutet. Överklagand de är översänt till Förvaltningsrätten. Förvaltningsrätten i Uppsala har i föreläggand de den 8 april 2015 meddelat att kommunen kan lämna yttrande i ärendet. Yttrande Ordförandenn i utskottet barn och ungdom har med stöd avv kommunstyrelsens delegationsordning punkt A 005 lämnat yttrande den 13 april 2015 till Förvaltningsrätten. Av yttrandet framgår att kommunen motsätter sig familjens yrkande om skolskjuts i form av taxi. Delges Utbildningschef Rektor

14 14 ( 21) 47 Delgivning beslutar att lägga informationen till handlingarna. Dnr Handl nr 2848 Förvaltningsrätten i Uppsala dom mål nr avseende överklagat beslut om skolskjuts. Förvaltnings srätten avslår överklagandet. Dnr Handl nr 2145, 2146 Skolverket ansökan och beslut om statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare 2015/16. Statsbidraget avser perioden 1 juli 2015 till 30 juni Dnr Handl nr 2179 Skolverket beslut om statsbidrag för Lärarlyftet II vårterminen Dnr Handl nr 2253, 2254 Skolverket ansökan och beslut om statsbidrag för sommarskola eller undervisning under andra skollov Skolverket beviljar kommunenn statsbidrag för sommarskola om 120 elevveckor. Dnr Handl nr 2544, 2577 Skolverket ansökan och beslut om statsbidrag för läxhjälp förhuvudmän Skolverket beviljar kommunen bidrag för 816 lärartimmar. Dnr Handl nr 2575 Skolverket beslut om statsbidrag för handledare i läs- och skrivutveckling läsåret 2015/16. Dnr Handl nr 2599 Skolverket rekvisitionn av statsbidrag för karriärtjänster januari juni Dnr Handl nr 2696 Skolverket redovisning om statsbidrag i Läslyftets utprövningsomgång 2014/15. Dnr ks Handl nr 2949 Skolverket information om bidrag för ökad undervisninu ngstid för nyanlända elever. forts.

15 15 ( 21) 47 forts. Dnr Handl nr 2949 Skolverket information om bidrag för ökad undervisninu ngstid för nyanlända elever. Bidraget är till t för huvudmän, som har nyanlända elever i årskurs 1-9, och som deltar i försöksverksamheten. Syftet är att nyanländaa elever ska a få mer tid till t undervisning i svenska eller svenska som andraspråk. Undervisningen ska stärka elevernas kunskaper i svenska språket. Dnr Handl nr 3034 Skolinspektionen information om att Skolinspektionen,, före sommaren 2015, kommer at besöka 110 slumpmässigt utvalda förskolor, f såväl fristående som kommunala, runt om i Sverige. Detta kommerr att genomföras i form av en flygande granskning. Exakt datum kommer dock inte att ges i förväg. Dnr Handl nr 2659 SKL intresseanmälan till SKL:s Skolanalys, stöd till egna insatser för att vända skolresultaten. Dnr Handl nr 2759 SKL Öppna jämförelser - Grundskola 2015: Tema Systematiskt kvalitetsarbete med SKL:s analyshandb bok.

16 16 ( 21) 48 Meddelanden beslutar att lägga meddelandenaa till handlingarna Försvarsmakten har expedierat information som redovisar riksintressen och områden av betydelse för totalförsvaret enligt 3 kap. 9 miljöbalken för Uppsala län Handl nr 2606 Landstinget i Uppsala län har översänt ett protokollsutdrag från Kollektiv- för Tierps kommun att rekvirera särskilda medel för kommunikationsinsatsen TÄNK OM. Bidraget består av kronor. trafiknämnden Redovisning från f kommunsamråd Länsstyrelsen Uppsala län beslutade att bevilja möjligheten Länsstyrelsen Uppsala län har med stöd av 4 kap k 3 äktenskapsbalken beslutat att Lena Wänkkö förordnass som vigselförrättare under u tiden den 31 mars 2015 till den 31 mars Handl nr 2463 Länsstyrelsens Uppsalaa län har med stöd av 2 kap 12 Kulturmiljölagen (SFS 1988:950) beslutat om förundersökning för Statens fastighetsverk i samband s med marksanering som berörr fornlämning RAÄ 143:1 och 356, Österlövsta socken, fastigheten Skärsättra 4:1, Tierps kommun, Uppsala län Handl nr 2662 Länsstyrelsen Uppsala län har med stöd av 2 kap k 12 Kulturmiljölagen (SFS 1988:950) beslutat om tillstånd för Bergviks Skog S Väst AB till ingrepp för föryngringsåtgärder i fornlämningsområde förr RAÄ 390, Tierps socken, fastigheten Årsta 2:10, Tierps kommun. forts.

17 17 ( 21) 48 forts Handl nr 2718 Länsstyrelsen Uppsala län har med stöd av 2 kap k 12 Kulturmiljölagen (SFS 1988:950) beslutat om tillstånd för Bergviks Skog S Väst AB till ingrepp i fornlämningsområde förr föryngringsåtgärder för f RAÄ 1083, Tierps socken, fastigheten Frebro 1:27,, Tierps kommun. forts Handl nr 2719 Länsstyrelsen Uppsala län har med stöd av 2 kap k 12 Kulturmiljölagen (SFS 1988:950) beslutat om tillstånd för Bergviks Skog S Väst AB till ingrepp i fornlämningsområde förr föryngringsåtgärder för f RAÄ 351:1, Tierps socken, fastigheten Frebro 1:27,, Tierps kommun Handl nr 2242 Länsstyrelsen Uppsala län har med stöd av 2 kap k 12 Kulturmiljölagen (SFS 1988:950) beslutat om tillstånd för Bergviks Skog S Väst AB till ingrepp i fornlämningsområde förr föryngringsåtgärder för f RAÄ 730, Tierps socken, fastigheten Eskesta 5:4,, Tierps kommun Handl nr 2025 Länsstyrelsen Uppsala län har skickat en bekräftelse på att de har registrerat en anmälan från Swemco AB om transport av farligt avfall enligt 42 avfallsförordningen (2011:927). Anmälan är giltig g t o m Handl nr 2786 Länsstyrelsen Uppsala län har översänt beslut gällande anmälan enligt 7 lagen om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikaliolyckor för Söders Steel AB:s anläggning inomm kvarteret Söderfors bruk 1:161, Söderfors, Tierpss kommun. De har ingenting att erinra mot den anmälda verksamheten Handl nr 2517 Myndighetenn för samhällsskydd och beredskap har översänt besked om utbetalning av ersättningng enligt 5 kap. 1 lag om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstidd och höjd beredskap. Tierps kommun får kronor avseende år Handl nr 2102 Statens offentliga utredningar, Kommissionenn mot antiziganism, harr översänt skriften Antiziganism Handl nr 2117 Sveriges kommuner ochh landsting, SKL, har skickat skriften Samnyttjande av kommunala resurser.

18 18 ( 21) 49 Informationn från produktionen beslutar att lägga informationen till handlingarna. Utbildningschef Henrikk Hedqvist informeradee följande omm verksamheten: Rekrytering Rektorsrekrytering inom rektorsområde 4 pågår. Öppna jämförelser Öppna jämförelser, grundskolan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) sammanställer för nionde året i rad Öppna jämförelser förr grundskolan. Tierps kommun är rankad på 283 plats. Våra skolor s har under ca 5 års tid varit på ungefär samma nivå. Produktionsledningen har arbetat fram en långsiktig utbildningsplan för att arbeta upp elevers resultat. Statsbidrag Utbildningsminister Minister Gustav Fridolin (MP) inbjöd kommuner i Uppsalaa län till en informationsträff f om bland annat ett nytt statsbidrag. Kommunledning, politiker och fackliga representanter deltog påå träffen. Gymnasieskolan I dagsläget har 137 elever sökt till Högbergsskolans olikaa program, vilket är en ökning från föregående läsår. Arbetet med att certifiera ett Vård- En omcertifiering avv Industriprogrammet pågår. Hem- och skolarörelsenn Ledamot Torgny Helgesson (s) frågade om Hem- och skolarörelsen fortfarande är aktiv vid våra skolor. Utvecklingsledare Helena Car svarade att det inte i finns kvar, men istället finns och omsorgscollege pågår, likaså för Teknik- och Fordonsprogrammet. föräldraråd. Ordförandenn tackade för informationen.

19 19 ( 21) 50 Dnr SUF Kunskapscentrum 2016 fortsatt finansiering föreslår kommunstyrelsen besluta att bevilja 36 tkr för fortsatt finansiering för SUF Kunskapscentrum år 2016 i enlighet med upprättad plan samt att kostnadenn belastar Ansvar Familjecentral, Verksamhett 7859 Övriga öppna insatser barn. Ärende Dnr RFUL 2008/119 SUF-Kunskapscentrum Samverkan Utveckling Föräldraskap Regionförbundets styrelse beslutade den 19 mars m 2015 att anhålla hos region- år 2016 i förbundets medlemmar om fortsattt finansiering av SUF-Kunskapscentrum enlighet med upprättad plan. Därutöver beslutades att uppdra åt regiondirektören att, tillsammans med landstinget, inom ramen för processen för regionkommun- bildningen, undersöka fortsatt långsiktig finansiering av SUF-Kunskapscentrum. Av underlagen framgår det att kostnaden för Tierps T kommun uppgårr till 36 tkr för år 2016 (fördelning utifrån antal invånare 2014). Svar om finansiering 2016 önskas senast den 303 juni Projektet SUF-KC startade år För projektet finns enn styrgrupp med representanter från landstinget, kommunerna och o FUB. Det finns även en referensgrupp beståendee av fyra föräldrar. De första åren finansierades projektett av Arvsfonden med delfinansiering av Uppsala läns landsting och kommuner samt egenfinansiering via fortbildningsinsatser i andra län. År 2015 finansieras SUF-KC i PYC- projektet (Parenting Young Children), föreläsningar, utbildningar samt forsknings- medel. Syftet med SUF-KC är att erbjuda yrkesverksamma, främst i Uppsala län, ett bättre kunskapsunderlag i arbetet med barn och föräldrar i familjer där någon av föräldrarna har utvecklingsstörningg eller andraa kognitiva svårigheter s och därigenom förebygga en negativ utveckling. Den kunskap som förmedlas utgår r från helhetssyn och i huvudsak av landstingett och kommunerna i länet samt viaa medverkan samverkan över verksamhets- och huvudmannagränser. Kommunstyrelsen har 83/2008, 166/2011 och o 118/2012 beslutat om deltagande i SUF Kunskapscentrum för åren

20 20 ( 21) 51 Dnr Förslag till ändring Regler och avgifter för pedagogisk verksamhet för barn 1 13 år föreslår kommunstyrelsen hemställa att kommunfullmäktige beslutar att anta föreliggande förslag till Regler och avgifter för pedagogisk verksamhet för barn 1 13 år att reglerna gäller från och med 1 juli 2015 samt att nuvarande regler enligt beslut i kommunfullmäktige 71/2011 samt 136/2013 upphör att gälla från samma tidpunkt. Nya avgiftsnivåer för maxtaxa Skolverket fastställer f slutligt statsbidrag för kommande bidragsår senast den sista december varje år. Statsbidraget betalas ut under förutsättning att kommunen följer villkoren i förordningen. Förordningen har nu ändrats och ändringen innebär att inkomsttaket indexeras. De nya högsta avgiftsnivåe erna för maxtaxa redovisas nedan och ska tillämpas från och med den 1 juli Förskola Avgiftstak* Barn 1 3% Barn 2 2% Barn 3 1% Dock högst kr 858 kr 429 kr Nuvarande taxa kr 840 kr 420 kr Fritidshem Avgiftstak* Dock högst Nuvarande taxa Barn 1 Barn 2 2% 1% 858 kr 429 kr 840 krr 420 krr Barn 3 1% 429 kr 420 krr Inkomsttaket (hushållets bruttoinkomst per månad) är för f närvarandee kr. * Med förskolaa eller fritidshem jämställs i denna förordning pedagogisk omsorg som erbjuds i stället för förskola eller fritidshem samt omsorg som erbjuds enligt e 25 kap 5 skollagen (2010:800) under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds. Förordningg (2011:678). De nya avgiftsnivåerna innebär att kommunens avgiftsintäkter kommer att öka och därför har statsbidraget minskats i motsvarande omfattning, vilkett redan gjordes när ramarnaa för 2015 fastställdes. Det innebär att förordningsändringen inte ytterligare y kommer att påverka den bidragsram som fastställts för varje kommun för Statsbidraget betalas ut avv Skolverket två t gånger per år, senast den 31 mars och den 30 september med hälften av a bidraget per gång. forts.

21 21 ( 21) 51forts. Med anledning av de nya förutsättningarna förr maxtaxan föreslås en justering av nu gällande avgiftsuttag. Justering föreslås göras i enlighet med de av Skolverket redovisade avgiftstaken n. Bilaga: Reviderat förslag av de av kommunfullmäktige 71/2011 fastställda Regler och avgifter förr pedagogisk verksamhet för barn 1 13 år. I det reviderade förslaget har det nya taxeförslaget förts inn samt ett antal förändringar av textinnehållet. Förändringarna har markerats med kursiv stil. Utvecklingsledare Lennart Hillberg har den 222 april lämnat förslag till beslut i ärendet.

2015-04-08 1 (24) Underskrifter Paragrafer 24-38. Kerstin Jonasson. Kenneth Gunnarsson. Christer Niklasson

2015-04-08 1 (24) Underskrifter Paragrafer 24-38. Kerstin Jonasson. Kenneth Gunnarsson. Christer Niklasson 2015-04-08 1 (24) Plats och tid Kommunhuset, A-salen, Tierps köping, kl.10.00 12.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Kenneth Gunnarsson (MP), ordförande Torgny Helgesson

Läs mer

Justering av utskottets protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Justering av utskottets protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 2013-04-09 20 (25) Plats och tid Kommunhuset, A-salen, Tierps köping Kl. 08.30 10.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Jonas Nyberg (S), ordförande Carolina Nylander (S)

Läs mer

Justering av utskottets protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Justering av utskottets protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla Kommunhuset, A-salen, Tierps köping, kl. 08.30-12.00 Kenneth Gunnarsson (MP), ordförande Torgny Helgesson (S) Åsa Sikberg (M), vice ordförande Alexander Karlsson (V) Sara Sjödal (C) ej beslutande Anna

Läs mer

Justering av utskottets protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Justering av utskottets protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 2014-06-17 45 (56) Plats och tid Kommunhuset, A-salen, Tierps köping, kl. 08.30-11.00 Beslutande Jonas Nyberg (S), ordförande Anna Grimberg (C) Kenneth Gunnarsson (MP) Gunnar Larsson (FP) Övriga närvarande

Läs mer

Justering av utskottets protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Justering av utskottets protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 2013-10-08 75 (85) Plats och tid Hälsoäventyret, Tierps köping, Kl. 08.30 16.00 Beslutande Övriga närvarande Jonas Nyberg (S), ordförande Åsa Sikberg (M), vice ordförande Björn Hellstedt (C) Kenneth Gunnarsson

Läs mer

Se sid.52. Susanne. Justering av anslagstavla 51 () Plats och tid. Beslutande. Övriga närvarande. Utses att justera. Underskrifterr BEVIS OM ANSLAG

Se sid.52. Susanne. Justering av anslagstavla 51 () Plats och tid. Beslutande. Övriga närvarande. Utses att justera. Underskrifterr BEVIS OM ANSLAG 51 () Plats och tid Beslutande Kommunhuset Tierp, rådrummet kl. 13.00-16.00 Se sid.52 Övriga närvarande Susanne Ivarsson, sekreterare s Utses att justera Justeringens plats och tid Anette Pettersson Underskrifterr

Läs mer

Justering av utskottets protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Justering av utskottets protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 2013-09-03 70 (75) Plats och tid ande Kommunhuset, A-salen, Tierps köping, Kl. 11.30 12.10 Jonas Nyberg (S), ordförande Carolina Nylander (S) Åsa Sikberg (M), vice ordförande Gunnar Larsson (FP) Övriga

Läs mer

Underskrifter Paragrafer Kerstin Jonasson. Jonas Nyberg. Kenneth Gunnarsson

Underskrifter Paragrafer Kerstin Jonasson. Jonas Nyberg. Kenneth Gunnarsson 2012-12-18 418 (424) Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset, Rådrummet, Tierps köping Kl. 08.30 12.30 Jonas Nyberg (S), ordförande Åsa Sikberg (M), vice ordförande Björn Hellstedt (C) Kenneth

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 0-11.30 Beslutande Anders Throbäck (S), ordförande Sara Anheden (S) Carola Lindgren (M) Lars-Ove Hägerroth (M), ersättare för Daniel Persson (M) Eva Olsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(21)

Sammanträdesprotokoll 1(21) Sammanträdesprotokoll 1(21) Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset, konferensrummet hos barn- och utbildningsförvaltningen, klockan 16.30 18.50 Kent Christensen (S), ordförande Johanna Odö (S)

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.30-11.15 Beslutande Övriga närvarande Christer Yrjas (C), ordförande Anders Albäck (L), 1:e vice ordförande Daniel Persson (M) Sven Gunnarsson (MP)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (23) Utbildningsnämnden 2012-04-18 BEVIS. Kommunstyrelsens kontor. Paragrafer 22-35. Kristina Sköld.

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (23) Utbildningsnämnden 2012-04-18 BEVIS. Kommunstyrelsens kontor. Paragrafer 22-35. Kristina Sköld. Sammanträdesprotokoll Blad 1 (23) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 08.15-11.34 Beslutande Britta Bergström (S) Bror Sterner (S) Dennis Nilsson (M) Linda Hägglund (S) 22-33 Mikael Sporgelin (S) Lars

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(17)

Sammanträdesprotokoll 1(17) Sammanträdesprotokoll 1(17) Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset, konferensrummet hos barn- och utbildningsförvaltningen, klockan 16.30 18.50 Johanna Odö (S), ordförande Jimmy Fredriksson (S)

Läs mer

97 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport juni och juli 2011.

97 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport juni och juli 2011. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-08-31 95 Meddelanden. 96 Anmälan om delegationsbeslut. 97 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport juni och juli 2011. 98 Information budget 2012. 99 Den framtida gymnasieskolan

Läs mer

7 Information gällande busskort till elever på Wasaskolan. 11 Rapportering från möte i Ronneby gällande vuxenutbildningen.

7 Information gällande busskort till elever på Wasaskolan. 11 Rapportering från möte i Ronneby gällande vuxenutbildningen. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2013-01-30 1 Meddelanden. 2 Anmälan om delegationsbeslut. 3 Bokslut 2012. 4 Information Elitishockeygymnasium. 5 Information Särskolan. 6 Yttrande över revisionsrapport gällande

Läs mer

ARBETSMILJÖFRÅGOR... 1 BUN

ARBETSMILJÖFRÅGOR... 1 BUN INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2015-12-17 ÄRENDEN BUN 119 ARBETSMILJÖFRÅGOR... 1 BUN 120 BUDGETUPPFÖLJNING PER DEN 30 NOVEMBER 2015... 2 BUN 121 FÖRDELNING AV ENHETSBUDGETAR... 3 BUN

Läs mer

Information - ungdomsenheten

Information - ungdomsenheten Bildningsnämnden 2015-04-27 1(20) Plats och tid Kommunhuset, nämndrummet, kl. 14.00 17.20 Beslutande Lillemor Larsson (V) ordförande Per Aspengren (S) vice ordförande Hans Bolin (S) ersätter Steinar Ruud

Läs mer

Lotten Kluck, (FP) ordförande Lars Halvarsson (S) 2:e vice ordförande Birgitta Pettersson (C) Ros-Marie Svanborg (S) Anna Walsh (MP)

Lotten Kluck, (FP) ordförande Lars Halvarsson (S) 2:e vice ordförande Birgitta Pettersson (C) Ros-Marie Svanborg (S) Anna Walsh (MP) 1(2) Plats och tid Musikskolan, 08:30 11:30 Beslutande Ledamöter Lotten Kluck, (FP) ordförande Lars Halvarsson (S) 2:e vice ordförande Birgitta Pettersson (C) Ros-Marie Svanborg (S) Anna Walsh (MP) Tjänstgörande

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden 2000-09-12 1 (24) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-16.30.

Barn- och ungdomsnämnden 2000-09-12 1 (24) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-16.30. 1 (24) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-16.30. Beslutande Göte Eriksson Bror Sterner Elisabeth Lönnberg Mayvor Lundberg Solveig Mäkinen Kenneth Rosén Ingrid Karlsson Senja Peltonen Klas Lundbergh

Läs mer

Barn- och utbildningskontoret

Barn- och utbildningskontoret 1(17) Plats och tid Norrtäljesalen, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje kl. 14.00 16.30 ande Ledamöter Hanna Stymne Bratt (S), ordförande Måns Nilsson (S) Anneli Björck-Andersson (S) Sven-Olov

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (18) Utbildningsnämnden 2011-12-20 BEVIS. Kommunstyrelsens kontor. Paragrafer 84-95. Kristina Sköld.

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (18) Utbildningsnämnden 2011-12-20 BEVIS. Kommunstyrelsens kontor. Paragrafer 84-95. Kristina Sköld. Sammanträdesprotokoll Blad 1 (18) Plats och tid Koordinaren Stora Mötet kl 13.15-17.10 Beslutande Britta Bergström (S) Bror Sterner (S) Solweig Ericsson-Kurg (FP) Linda Hägglund (S) Mikael Sporgelin (S)

Läs mer

Justering av kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Justering av kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 2012-08-22 70 (78) Plats och tid Kommunhuset, Rådrummet kl 08.30-10.00 Beslutande Bengt-Olov Eriksson (S) ordförande Pia Wårdsäter (S) Anette Pettersson (S) Catarina Deremar (C) Daniel Blomstedt (M) Övriga

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Blad 2012-11-19 121 Plats och tid Kommunhuset, kl 19.00-21.30

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Blad 2012-11-19 121 Plats och tid Kommunhuset, kl 19.00-21.30 2012-11-19 121 Plats och tid Kommunhuset, kl 19.00-21.30 Beslutande Övriga deltagare Björn Andreasson, (m), ordförande Ingemar Kristensson, (m), ledamot Johan Svanberg, (m), ledamot Brita Edholm, (fp),

Läs mer

Socialnämnden 2014-03-11 1 (27) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2014-03-11 kl. 8:30-12:30

Socialnämnden 2014-03-11 1 (27) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2014-03-11 kl. 8:30-12:30 1 (27) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2014-03-11 kl. 8:30-12:30 Beslutande Britt-Marie Wall, ordförande Sune Frisk Christina Persson Christer Olsson Björn Stålhammar Tjänstgörande

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-01-19 1 (16)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-01-19 1 (16) Kommunstyrelsen 2015-01-19 1 (16) Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Nasa, måndagen den 19 januari 2015, klockan 13.00 14.45. Beslutande Mats Abrahamsson (S), tjg ordförande 1-4, 6-12 Mari-Teres

Läs mer

2014-06-24. Anna-Greta Johansson (S) Jan Sandström (S) Hans-Olov Stöllman (S)

2014-06-24. Anna-Greta Johansson (S) Jan Sandström (S) Hans-Olov Stöllman (S) Sammanträdesdatum Sida 1/13 Plats och tid Sammanträdesrummet, övre våningen, Hagfors Stadshus kl 09:00 11:10 Beslutande Övriga Anna-Greta Johansson (S) Jan Sandström (S) Hans-Olov Stöllman (S) Annica Lövgren,

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2012-11-21 1(13)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2012-11-21 1(13) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2012-11-21 1(13) Plats och tid Kommunhuset, kl 16.00-19.10 ande Övriga deltagande Kent Lagrell (M), ordförande Jim Adolfsson (M) Stig Ottosson (M) Anders Kjellgren (M) Claes

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Blad 2009-03-25 57

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Blad 2009-03-25 57 2009-03-25 57 Plats och tid Älvkullen, Höör, kl 19.00-19.55 Beslutande Enligt sammanträdeslista Övriga deltagare Jan Sohlmér, kommundirektör Karin Masthagen, kanslichef Christer Lidheimer, barn- och utbildningschef,

Läs mer

Annette Riesbeck (C), ordförande. Inge Östlund (C) Linda Viklund (C) Anders Åkerlund (C) Henrieta Vedberg (M) Susanne Säbb Danielsson (FP)

Annette Riesbeck (C), ordförande. Inge Östlund (C) Linda Viklund (C) Anders Åkerlund (C) Henrieta Vedberg (M) Susanne Säbb Danielsson (FP) 1(14) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl 09.00-11.00 Beslutande Ledamöter Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Inge Östlund (C) Linda Viklund (C) Anders Åkerlund (C) Henrieta Vedberg

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 23 februari 2012 kl. 08:15-11:35.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 23 februari 2012 kl. 08:15-11:35. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (14) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 23 februari 2012 kl. 08:15-11:35. Beslutande Monica Olsson (S) Ordförande Stig Eng

Läs mer

Utskottet för lärande 2015-10-12

Utskottet för lärande 2015-10-12 1 Plats och tid Fm: Verksamhetsbesök vid Ellös F-6 skola 2015-10-12 kl 08:15-12:00 Em: Kommunhuset, s-rum 3 Hälsön 2015-10-12 13:00-16:30 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Utbildningsnämnden 2004-11-23 1 (14) Kommunhuset, rum 293, kl 08.15-11.50. Thomas Uppman Agneta Rönn

Utbildningsnämnden 2004-11-23 1 (14) Kommunhuset, rum 293, kl 08.15-11.50. Thomas Uppman Agneta Rönn 1 (14) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 08.15-11.50. Beslutande Britta Bergström Thomas Uppman Agneta Rönn Birger Svensson Stefan Ohlsson Monica Lantz Fredrik Berg, fr o m 98 Lena Lundgren (s) (s)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2015-09-16 78 (97) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, onsdagen den 16 september 2015 kl. 15.00-16.35 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Helena Edrenius (S) ordf. Raul Sevefjord (M) Mensud

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 1(16) Plats och tid Härneviskolan, Bro kl 16.00 17.00 Inez Kapborg (M),1:e vice ordförande Beslutande Rolf Nersing (S), 2:e vice ordförande Yvonne Blomqvist (M) Birgitta Holmström (S) Åke Holm (MP) Nawal

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (21) Barn- och utbildningsnämnden 2015-09-10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (21) Barn- och utbildningsnämnden 2015-09-10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (21) Plats och tid Kommunhuset 10 september 2015 kl. 13.30 18.10 Mötet ajournerades 15.10 15.20 Beslutande FP Sofia Sjöstrand, ordförande M Anders Lindahl M Elise Benjaminsson

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Socialnämnden

MULLSJÖ KOMMUN Socialnämnden Socialnämnden Sammanträdesdag 2015-02-10 Innehåll 20 Verksamhet med personligt ombud... 28 21 Tillkommande/utgående ärenden och godkännande av föredragningslista... 29 22 Överföring av ram mellan programområden...

Läs mer

Justering av utskottets protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Justering av utskottets protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla Kommunhuset, A-salen, Tierps köping, kl. 08.30-15.30 Kenneth Gunnarsson (MP), ordförande Christer Niklasson (S) Torgny Helgesson (S) Åsa Sikberg (M) Sara Sjödal (C) - ej beslutande Anna Grimberg (C) -

Läs mer

Utskottet för omsorg 2015-12-01. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum Hälsön, 2015-12-01 08:30-11.50

Utskottet för omsorg 2015-12-01. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum Hälsön, 2015-12-01 08:30-11.50 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum Hälsön, 2015-12-01 08:30-11.50 Beslutande Bertil Olsson (S) Maria Sörkvist (C) Anders Tenghede (V) Mats Överfjord (M) Leif Appelgren (M) ersätter Ulf Sjölinder

Läs mer

Social- och omvårdnadsnämnden 2014-05-20 1 (18) Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 17.15

Social- och omvårdnadsnämnden 2014-05-20 1 (18) Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 17.15 Social- och omvårdnadsnämnden 2014-05-20 1 (18) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 17.15 Paragrafer 55-69 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Christer Johansson (S) ordförande

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2012-04-24 HABO KOMMUN. Barn- och utbildningsnämnden

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2012-04-24 HABO KOMMUN. Barn- och utbildningsnämnden INNEHÅLLSFÖRTECKNING 29 Besök från Slättens rektorsområde 35 30 Ekonomisk månadsrapport 36 31 Budget: Ramförslag 2013-2015......37 32 Barn- och elevprognos per den 15 mars 2012...40 33 Ansökan om bidrag

Läs mer

Plats och tid Utsikten konferensrum L, kl. 08.30-14.30

Plats och tid Utsikten konferensrum L, kl. 08.30-14.30 DALS-EDS KOMMUN FOKUS-nämnden Sammanträdesprotokoll 2014-11-05 Plats och tid Utsikten konferensrum L, kl. 08.30-14.30 Beslutande Övriga närvarande Britta Carlén (c), ordförande Anna Johansson (c) Kerstin

Läs mer

Justering av protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Justering av protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla Plats och tid Kommunhuset, A-salen, kl. 13.00 16.00 Beslutande och övriga närvarande enligt sida 2 Paragrafer 13-18 Utses att justera Justeringens plats och tid Gunnar Jansson Kommunhuset Underskrifter

Läs mer

Johan Svanberg, (m), ersättare. Justeringens plats Kommunhuset och tid 2008-04-07, kl 16.30 Paragrafer 15-21. Ordförande:... Justerande:...

Johan Svanberg, (m), ersättare. Justeringens plats Kommunhuset och tid 2008-04-07, kl 16.30 Paragrafer 15-21. Ordförande:... Justerande:... 2008-03-31 18 Plats och tid Kommunhuset, kl 19.00-21.30 Beslutande Övriga deltagare Utses justera Brita Edholm, (fp), ordförande Anna Palm, (m), 1:e vice ordförande Ingemar Kristensson, (m), ledamot Helene

Läs mer

Gert Berlin. Louise Pettersson. Gert Berlin

Gert Berlin. Louise Pettersson. Gert Berlin 2015-08-25 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Rådrummet, kl. 14:00 16:00 ande Se förteckning sid 2 Övriga närvarande Mimmi Ingevall-Madsen, miljö- och hälsoskydds-inspektör, 8 Maria Wikström, chef Bygg-

Läs mer

Sollefteå kommun Individ- och omsorgsnämnden

Sollefteå kommun Individ- och omsorgsnämnden 1 (10) Datum Tid Kl. 14.00 15.30 Plats Beslutande Övriga närvarande A-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro-/tjänstgöringslista Gert Persson, förvaltningschef Ann-Katrin Lundin, verksamhetschef

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Sammanträdesdatum 2015-10-12 1 (13) Sida Plats och tid Kommunkontoret, kl 08:55 11:35 Ledamöter Margareta Johansson (C) ordförande Jerry Sellin (Op) vice ordförande Gunnel Jonsson (S) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.30-11.00 Beslutande Övriga närvarande Ida Bornlykke (S), ordförande Sejdi Karaliti (S) Marianne Åkerblad (M) Gunnel Andersson (M) Lars Erik Ottosson

Läs mer

Protokoll. Göran Eriksson (S) Lena Svensson (S) Lars T. Stenson (L) Jan Klarström (SD) Margot Karlsson (S)

Protokoll. Göran Eriksson (S) Lena Svensson (S) Lars T. Stenson (L) Jan Klarström (SD) Margot Karlsson (S) Sammanträdesdatum Sida 1/12 Plats och tid Sammanträdesrummet, övrevåningen, Hagfors stadshus kl 10:30 12:30 Beslutande Övriga Göran Eriksson (S) Lena Svensson (S) Lars T. Stenson (L) Jan Klarström (SD)

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 8.30-11.25

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 8.30-11.25 Sammanträdesdatum s. 1 (15) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 8.30-11.25 Beslutande Sofia Forsgren-Böhmer (M) ordförande Britt Hjertqvist (FP) vice ordförande Anders Widesjö (M)

Läs mer

Sollefteå kommun Vård- och äldrenämnden

Sollefteå kommun Vård- och äldrenämnden 1(11) Datum Tid 13.00 14.00 Plats Beslutande Övriga närvarande Justerare A-salen, kommunhuset Sollefteå Enligt bifogad närvaro-/tjänstgöringslista Gert Persson, förvaltningschef Ulf Jonasson, ekonom Jerry

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Plats och tid Konferensrummet Yxningen, kl.13.30-16.45 Beslutande Ledamöter Mira Wedenberg, M, ordförande Emmelie Rexhell, S, vice ordförande Maria Eklund, S Erik Karlsson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 av 19 Omsorgsnämnden Sammanträdesdatum 2016-02-25

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 av 19 Omsorgsnämnden Sammanträdesdatum 2016-02-25 Plats och sammanträdestid Närvarande ledamöter Frånvarande ledamöter Närvarande ersättare Tjänstgörande ersättare Frånvarande ersättare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal

Läs mer

Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15

Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15 Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15 Beslutande Benita Vikström Göte Eriksson Torbritt Bökman, ej 79 Mayvor Lundberg Kerstin Eriksson Catharina Fredriksson

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Carl Björnberg SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12)

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Carl Björnberg SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Datum Social- och arbetsmarknadsnämnden 2016-02-24 Plats och tid KS-salen, Rådhuset, Köping kl. 13.15 15.00 ande Andreas Trygg (V) ordförande Carl-Inge Westberg (S) Ann-Marie

Läs mer

Utbildningsnämndens protokoll 2012-08-30

Utbildningsnämndens protokoll 2012-08-30 Datum: Torsdag den 30 augusti 2012 Tid: 16.00-18.40 Plats: Östra roten, kommunhuset Älvkullen Paragrafer: 42-51 Utses att justera: Lars Ivarsbo (c) Underskrifter: Sekreterare Ordförande Justerare Julia

Läs mer

Justering av Utskottet arbete och omsorgs protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Justering av Utskottet arbete och omsorgs protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 2014-05-13 32 (44) Plats och tid Kommunhuset Tierp, rådrummet kl. 1300-16.30 ande Se sid. 33 Övriga närvarande Susanne Ivarsson, sekreterare Utses att justera Justeringens plats och tid Christina Larsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (13)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (13) Sammanträdesdatum s. 1 (13) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 08.30-11.20 Beslutande Sofia Forsgren Böhmer (M) ordförande Barbro Söderberg (S) ledamot Lena Forsberg (M) ledamot

Läs mer

Utbildningsnämnden 2004-04-27 1 (7) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.20.

Utbildningsnämnden 2004-04-27 1 (7) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.20. 1 (7) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.20. Beslutande Britta Bergström Bror Sterner Agneta Rönn Birger Svensson, 30-32 Kenneth Rosén Stefan Ohlsson Johan Renfors Klas Lundbergh Gunilla Lidberg

Läs mer

Omsorgsnämndens protokoll 2015-01-26

Omsorgsnämndens protokoll 2015-01-26 Datum: Måndagen den 26 januari 2015 Tid: 15.30 17.25 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Fredagen den 30 januari 2015 Paragrafer: 1-12 Utses att justera: Zara Blidevik (M) Underskrifter:

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2014-06-18 (58)78 Plats och tid Anhörigcentrum Vingåker, onsdagen den 18 juni, klockan 16.00-19.00 Beslutande Övriga deltagande Anneli Bengtsson (S), ordf Bo Sävhammar (KD) Sari Thorén (M)

Läs mer

2015-10-12 Datum då anslaget tas ned

2015-10-12 Datum då anslaget tas ned SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 11:45 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg (S), ordförande Carin Palm (S) för Kenneth Axelsson, (M) Peder Griph, (S) Marianne

Läs mer

PROTOKOLL. Marie Mill. Datum Utbildningsnämnden 2014-04-07. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-14:45

PROTOKOLL. Marie Mill. Datum Utbildningsnämnden 2014-04-07. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-14:45 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-14:45 Beslutande: Malin Ängerå (S, ordförande Anne Hamrén (S) Örjan Fridner (S) Stina Michelsson (S) Marie Mill (SRD) Conny Englund

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Upplands-Bro kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Upplands-Bro kommun Tillsyn i Upplands-Bro kommun har genomfört tillsyn av Upplands-Bro kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett det

Läs mer

Justering av protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Justering av protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla Plats och tid Kommunhuset, A-salen, Tierps köping, kl. 08.30-11:30 Beslutande och övriga närvarande enligt sida 2 Utses att justera Torgny Helgesson Paragrafer 62-65 Justeringens plats och tid Underskrifter

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden 2014-03-04 1 (12) Plats och tid Stadshuset, Vetlanda, tisdagen den 4 mars 2014, kl. 13.15-17.45 Beslutande Johanna Haraldsson (S), ordförande Mikael Hahn (S) Henrik Tvarnö (S) från kl. 15.20 Henrik Freij

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott

MULLSJÖ KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott Socialnämndens arbetsutskott Sammanträdesdag 2015-08-26 Innehåll 103 Tillkommande ärenden och godkännande av föredragningslista... 118 104 Statusrapport... 119 105 Öppna jämförelser Stöd till personer

Läs mer

Justering av utskottets protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Justering av utskottets protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 2013-03-12 8 (19) Plats och tid Kommunhuset, A-salen, Tierps köping, kl. 08.30-12.00 ande Jonas Nyberg (S), ordförande Caroline Nylander (S) Åsa Sikberg (M), vice ordförande Björn Hellstedt (C) Kenneth

Läs mer

Plats och tid Fm: Verksamhetsbesök vid Gymnasiet/Vux 2013-12-16 08:15-12:00 Em: Kommunhuset, s-rum 1, 2013-12-16, klockan 13:00-

Plats och tid Fm: Verksamhetsbesök vid Gymnasiet/Vux 2013-12-16 08:15-12:00 Em: Kommunhuset, s-rum 1, 2013-12-16, klockan 13:00- 1 KALLELSE/underrättelse till sammanträde Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra. Plats och tid Fm: Verksamhetsbesök vid Gymnasiet/Vux 2013-12-16

Läs mer

Justering av utskottets protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Justering av utskottets protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 2014-12-16 98 (108) Plats och tid Högbergsskolan, konferensrum D-huset, kl. 08.30-11.15 ande Jonas Nyberg (S), ordförande Kenneth Gunnarsson (MP) Åsa Sikberg (M), vice ordförande Anna Grimberg (C) Marlene

Läs mer

PROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

PROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 1 (25) Paragrafer 1-20 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, kl. 19.00 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Rune Persson (S), ordförande

Läs mer

Kommunkontoret, 2 september 2013, kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 63-79 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, 2 september 2013, kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 63-79 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (22) Sammanträdesdatum 26 augusti 2013 Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-13.40 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Emilie

Läs mer

Kommunkontoret, 24 februari 2014, kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 10-24 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, 24 februari 2014, kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 10-24 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Sammanträdesdatum Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 10.00-15.15 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun

Läs mer

Programnämnd Barn och utbildning

Programnämnd Barn och utbildning Protokoll Bou 14/2011 Programnämnd Barn och utbildning Datum: 2011-11-02 Klockan: 13:15-16:15 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Thomas Esbjörnsson (S) Anders Hagsten (KD) Karolina Wallström

Läs mer

Sida Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-08-17 1

Sida Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-08-17 1 Sammanträdesprotokoll 2015-08-17 1 Socialnämnden Plats och tid Sessionssalen Norbergsvägen 19 klockan 13.15-16.00 Beslutande Niclas Bergström (S) Ann-Louise Ruutikainen (S) Lars Piirhonen (S) Gunilla Sundberg

Läs mer

Utskottet för omsorg 2013-09-24. Plats och tid Centrumhuset, Henån s-rum 3 2013-09-24 08.30-12.30

Utskottet för omsorg 2013-09-24. Plats och tid Centrumhuset, Henån s-rum 3 2013-09-24 08.30-12.30 1 Plats och tid Centrumhuset, Henån s-rum 3 2013-09-24 08.30-12.30 Beslutande Ledamöter Lisbeth Arff (M) Johan Stein (C) tjänstg. ers. för Anders Tenghede (V) Lotta Husberg (S) k. 10.10 Bertil Olsson (S)

Läs mer

Plats och tid Bergaholm måndagen den 15 januari 2007 kl. 19.00 20.30. Berith Grönqvist. Maria Eklund (s) Jörgen Niklasson (mp)

Plats och tid Bergaholm måndagen den 15 januari 2007 kl. 19.00 20.30. Berith Grönqvist. Maria Eklund (s) Jörgen Niklasson (mp) Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Socialnämnden 2007-01-15 1 Plats och tid Bergaholm måndagen den 15 januari 2007 kl. 19.00 20.30 Beslutande Övriga deltagande Lars Pilsetnek, ordförande, (m) Ulla Wickstein

Läs mer

tjänstgörande för Marie Fridén (M) tjänstgörande för Birgitta Hedström (M)

tjänstgörande för Marie Fridén (M) tjänstgörande för Birgitta Hedström (M) 2013-03-26 1(7) Tid och plats Tisdagen den 26 mars 2013, kl. 17.00-18.20, Utbildningskontorets sammanträdesrum Omfattning 31-44 Beslutande ledamöter Anna Svalander (FP) Birgitta Bergman (M) Mattias Danielsson

Läs mer

Justering av utskottets protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Justering av utskottets protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla Kommunhuset, A-salen, Tierps köping, kl. 13:00-15:00 Kenneth Gunnarsson (MP), ordförande Christer Niklasson (S) Torgny Helgesson (S) Åsa Sikberg (M) Sara Sjödal (C) - ej beslutande Anna Grimberg (C) -

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.30-0.5 Beslutande Ida Bornlykke (S), ordförande, 26, 27 p -5 och 7, 28-29 Sejdi Karaliti (S) Marianne Åkerblad (M) Marianne Åkerblad (M) Gunnel Andersson

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Datum Tid kl 08.15--10.30 Plats Sammanträdesrummet Hesselgrenska Närvarande Se sidan 2 Helena Wikström (C) Justeringens plats och tid LSS-kontoret måndagen den 3 mars Justerade

Läs mer

Annette Riesbesk (C), ordförande Inge Östlund (C) Henrieta Vedberg (M), ersättare för Fredrik Ollèn (M) Anki Dåderman (S) Jan Dahlquist (S)

Annette Riesbesk (C), ordförande Inge Östlund (C) Henrieta Vedberg (M), ersättare för Fredrik Ollèn (M) Anki Dåderman (S) Jan Dahlquist (S) 1(25) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl 08.15-10.20 Beslutande Ledamöter Annette Riesbesk (C), ordförande Inge Östlund (C) Henrieta Vedberg (M), ersättare för Fredrik Ollèn (M) Anki Dåderman (S)

Läs mer

Sessionssalen, Hultsfred 2015-03-18 kl. 13.30 18.00

Sessionssalen, Hultsfred 2015-03-18 kl. 13.30 18.00 Sammanträdesprotokoll 1 (19) 2015-03-18 Plats och tid Sessionssalen, Hultsfred 2015-03-18 kl. 13.30 18.00 ande Pär Edgren, M Lennart Eklund, C Åsa Landberg, C Mikael lång, S Henrik Mellberg, S Dan Torkelsson,

Läs mer

Utbildningsnämnden 2003-04-29 1 (11) Breviksskolans gymnasium, kl 13.15 17.30. Bror Sterner, t o m 45 Agneta Rönn Birger Svensson Kenneth Rosén

Utbildningsnämnden 2003-04-29 1 (11) Breviksskolans gymnasium, kl 13.15 17.30. Bror Sterner, t o m 45 Agneta Rönn Birger Svensson Kenneth Rosén Utbildningsnämnden 2003-04-29 1 (11) Plats och tid Breviksskolans gymnasium, kl 13.15 17.30. Beslutande Britta Bergström Bror Sterner, t o m 45 Agneta Rönn Birger Svensson Kenneth Rosén Stefan Ohlsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2011-09-14 65 (76) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, onsdagen den 14 september 2011, kl. 08.30-12.00 Beslutande Stefan Westin (S) ordf Rutger Hallin (M) Övriga deltagande Utses att justera Lena Furén,

Läs mer

Barn- och skolnämnd Lund Öster Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2013-05-22

Barn- och skolnämnd Lund Öster Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2013-05-22 Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: Byskolans matsal, Södra Sandby, kl 18:30-19:30 Ordförande: Nordbeck Carolina (FP) Vice ordförande: Eriksson Inga-Kerstin (C) 2:e vice ordförande: Persson Tord (S)

Läs mer

Uppvidinge SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ANSLAG/BEVIS. Socialnämnden. Socialkontoret, Lenhavda. Se närvarolista på sida 2. Se närvarolista på sida 2

Uppvidinge SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ANSLAG/BEVIS. Socialnämnden. Socialkontoret, Lenhavda. Se närvarolista på sida 2. Se närvarolista på sida 2 1 (23) Socialnämnden Plats och tid Beslutande Socialkontoret, Lenhavda Ledamöter Se närvarolista på sida 2 Ersättare Se närvarolista på sida 2 övriga närvarande Se närvarolista på sida 2 Justerare Justeringens

Läs mer

Justeringens plats Kommunhuset och tid 2009-05-04 kl 16.30 Paragrafer 28-34 sekr 12-17 Underskrifter Sekreterare:... Ordförande:... Justerande:...

Justeringens plats Kommunhuset och tid 2009-05-04 kl 16.30 Paragrafer 28-34 sekr 12-17 Underskrifter Sekreterare:... Ordförande:... Justerande:... 2009-04-27 35 Plats och tid Kommunhuset, kl 19.00-21.28 Beslutande Övriga deltagare Utses justera Brita Edholm, (fp), ordförande Anna Palm, (m), 1:e vice ordförande Johan Svanberg, (m), tjg ersättare Gunilla

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden; redovisning av uppdrag rörande alternativa driftformer för skolor. Dnr KS 2010-390, KS 2010-391

Barn- och utbildningsnämnden; redovisning av uppdrag rörande alternativa driftformer för skolor. Dnr KS 2010-390, KS 2010-391 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2011-05-17 FALKENBERG 176 Barn- och utbildningsnämnden; redovisning av uppdrag rörande alternativa driftformer för

Läs mer

Förordning (1994:519) om statsbidrag till utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar

Förordning (1994:519) om statsbidrag till utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar Förordning (1994:519) om statsbidrag till utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar SFS nr: 1994:519 Departement/myndighet: Utbildningsdepartementet Utfärdad: 1994-05-11 Ändrad: t.o.m. SFS 2008:622

Läs mer

Beslut för vuxenutbildningen

Beslut för vuxenutbildningen Beslut Skolinspektionen 2014-12-16 Nämnd för vuxenutbildning i Leksand och Rättvik Beslut för vuxenutbildningen efter tillsyn i Nämnd för vuxenutbildning i Leksand och Rättvik Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Justering av utskottet arbete och omsorgs protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Justering av utskottet arbete och omsorgs protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 2011-04-06 51 (63) Plats och tid Kommunhuset, Tierp, Rådrummet kl 13.00-16.00 ande Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga närvarande Pia Wårdsäter, ordförande (S) Patrik Årman (S) Håkan Thomsson (MP)

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-08-27 KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-08-27 KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 13:00-16:00 KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT Plats Kommunhuset, Skeppet Ledamöter Erik Söderberg (FP) ordförande Carola Granell (S) vice ordförande Helen Andersson (M) Katja Nikula

Läs mer

Administrativa avdelningen

Administrativa avdelningen 1 (15) Plats och tid Nordmarkens skola, aulan 19.10 20.10 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida Sandra Norsell, Kommunsekreterare Britt-Marie Öjstrand, T.f. kommunchef Linda Sydengen, Ekonomichef

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Datum Tid kl 08.15--11.15 Plats Sammanträdesrummet Hesselgrenska Närvarande Se sidan 2 Inga Käll (FHT) Justeringens plats och tid Kommunkontoret måndagen den 24 juni Justerade

Läs mer

Anslås under tiden 2010-04-06 2010-05-01

Anslås under tiden 2010-04-06 2010-05-01 Barn- och utbildningsnämnden 2010-03-25 Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, klockan 08.00 11.00 Beslutande Monica Forsgren (S) v ordförande Thomas Björnhager (S) Andreas Boström (S) Jenny

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 1 (16) Plats och tid Sammanträdesrum Skutan Strömsvik tisdag, kl. 08.15 13.45 Beslutande Ulla Wallering Fall (S) Bertil Eklund (NB) Stig Svensson (KD) Marie Lindh Eriksson (C) Inga Ericsson (S) Närvarande

Läs mer

Utbildningsnämnden 2001-10-23 1 (12) Kommunhuset rum 293, kl 13.15-17.15. Bror Sterner Agneta Rönn Mayvor Lundberg

Utbildningsnämnden 2001-10-23 1 (12) Kommunhuset rum 293, kl 13.15-17.15. Bror Sterner Agneta Rönn Mayvor Lundberg Utbildningsnämnden 2001-10-23 1 (12) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15-17.15. Beslutande Göte Eriksson Bror Sterner Agneta Rönn Mayvor Lundberg Birger Svensson Ingrid Karlsson Solveig Mäkinen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: Barn- och utbildningsnämnden 2012-03-21 1 (18) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Sammanträdet inleds med besök på Kreativ återvinningscentral (kopplat till projekt ReMida),

Läs mer

Plats och tid Höörsalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30

Plats och tid Höörsalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30 2008-11-20 196 Plats och tid Höörsalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30 Beslutande Ann-Margret Björck (fp), tjg. ordförande Henrik Kvennberg, (m), ledamot Ingrid Håkansson (m), ledamot Lars Nihlén (c), ledamot

Läs mer

Mattias Olsson (V) rj er. Anne Saaristo, Kicki J Eriksson, Annita Olsson

Mattias Olsson (V) rj er. Anne Saaristo, Kicki J Eriksson, Annita Olsson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[11] Plats och tid Kommunalhuset plan 2 rum 2, kl 19:00-20:00 ande Gabriel Melki (S), ordförande Anna Maria Engqvist (S) Kia Hjelte (M) Berit Larsson (S) Catarina Ekeståhl (M) Lars

Läs mer