Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige: 1. Avtal enligt bilaga b) godkänns under förutsättning att berörda kommuner fattar motsvarande beslut

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige: 1. Avtal enligt bilaga b) godkänns under förutsättning att berörda kommuner fattar motsvarande beslut"

Transkript

1 I 111 ~ Landstinget DALARNA Central förvaltning Ekonomienhet seslutsunderlag 81l19a LS. SF+ Landstingsstyrelsen ' Datum Sida 1 (3) Dnr LD14/03061 Uppdnr Landstingsstyrelsens arbetsutskott Landstingsstyrelsen Landstingsfullmäktige Avtal om tilläggstrafik på Dalabanan Ordförandens förslag Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige: 1. Avtal enligt bilaga b) godkänns under förutsättning att berörda kommuner fattar motsvarande beslut Sammanfattning Landstinget Dalarna och kommunerna Avesta, Borlänge, Falun, Hedemora, Sala och Säter har preliminärt kommit överens om att gemensamt föreslå och finansiera ett tidsbegränsat uppdrag till Tåg i Bergslagen (TiB) att bedriva ett tillägg till dagens trafik på Dalabanan. Överenskommelsen innebär att kommunerna betalar halva nettokostnaden och landstinget den andra halvan. Nettokostnaderna för landstinget beräknas uppgå till kr. Tilläggsbeställningen är en försöksverksamhet med syfte att underlätta arbetspendling och vardagsresande. Försöket pågår under ett år, från tidtabellsskiftet i december 2014 till tidtabellsskiftet i december Möjlighet finns till förlängning ytterligare ett år. Trafiken omfattar en dubbeltur mellan Falun och Uppsala (Stockholm) och en enkeltur från Stockholm. I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag b) Förslag till avtal c) Sammanträdesprotokoll Region Dalarnas direktion d) Sala kommunstyrelses beslut Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget Landstinget Dalarna och kommunerna Avesta, Borlänge, Falun, Hedemora, Sala och Säter har preliminärt kommit överens om att gemensamt föreslå och finansiera ett tidsbegränsat uppdrag till Tåg i Bergslagen (TiB) att bedriva ett tillägg till dagens trafik på Dalabanan. Tilläggsbeställningen är en försöksverksamhet i syfte att underlätta arbetspendling och vardagsresande. Försöket pågår under ett år, från tidtabellsskiftet i december 2014 till tidtabellsskiftet i december Möjlighet finns till förlängning ytterligare ett år. Tilläggsbeställningen omfattar en dubbeltur Postadress Box Falun \ Besöksadress Vasagatan 27 Falun Kontakt Org.nr: Handläggare Sundell Therese

2 landstinget Dalarna Central förvaltning BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsen Datum Dnr LD14/03061 Sida 2 (3) mellan Falun och Uppsala (med anslutande förbindelse till Stockholm) och en enkeltur från Stockholm. Från och med tidtabell 2015 ska ett tåg gå från Falun vid cirka klockan 03:15 helgfri måndag till fredag, som via stopp i Borlänge, Säter, Hedemora, Avesta och Sala angör Uppsala, där anslutande förbindelser till Arlanda och Stockholm C finns. Tåget vänder i Uppsala vid cirka klockan 06:00 och gör motsvarande stopp på vägen tillbaka, för att vara i Falun vid cirka klockan 8:00. Den andra turen körs kommersiellt av Tågkompaniet åt ena hållet, från Falun- Stockholm, och finansieras således inte av landsting och kommuner. Tillbaka från Stockholm C går tåget vid cirka klockan 22, med stopp i Arlanda, Uppsala, Sala, Avesta, Hedemora, Säter, Borlänge och ankomst till Falun vid cirka klockan 01 :00. Kommuner och landsting finansierar 22-turen. Avtalets giltighetstid skall vara lika med tidtabellens giltighetstid, det vill säga till Detta avtal kan, om parterna är överens om detta, förlängas med ytterligare ett tidtabellsår, det vill säga till Ekonomi och finansiering Bruttokostnaden för trafiken beräknas till 3 miljoner kr. Tåg i Bergslagen har antagit att de nu aktuella avgångarna har minst 50 procent kostnadstäckning. Den totala nettokostnaden bedöms därmed uppgå till 1,5 miljoner kr. överenskommelsen innebär att kommunerna betalar halva nettokostnaden och landstinget den andra halvan. Intäkter från trafiken som överstiger 50 procent reducerar parternas finansiering med samma procentuella fördelning som finansieringen sker. Nettokostnaderna för landstinget beräknas uppgå till kr. Nettokostnaderna fördelas efter gjord överenskommelse enligt följande: Landstinget Dalarna Avesta kommun Borlänge kommun Falu kommun Hedemora kommun Sala kommun Säters kommun kronor kronor kronor kronor kronor kronor kronor

3 landstinget Dalarna Central förvaltning BESLUTSUNDERLAG landstingsstyrelsen Datum Dnr LD14/03061 Sida 3 (3) Juridik Avtalet mellan parterna gäller förutsatt att alla fullmäktige beslutar i enlighet med överenskommelsen. Tilläggsbeställningen kan förlängas till att gälla ytterligare ett år med nuvarande entreprenör, Tågkompaniet, sedan kan en ny entreprenör komma att utföra TiB:s hela trafik. Skall trafiken då fortsatt innehålla även denna tilläggsbeställning bör Region Dalarna, i egenskap av regional kollektivtrafikmyndighet och ägare, fatta beslut om den ska ingå som ordinarie trafik eller om ett nytt avtal om tillägg ska upprättas mellan berörda kommuner och landstinget. Folkhälsa och Miljö Att bereda människor fler möjligheter att resa kollektivt med tåg innebär fördelar för folkhälsa, bl a genom ökad trafiksäkerhet och för miljö i form av minskade utsläpp jämfört med bilresor. Samverkan med fackliga organisationer Samverkan enligt MBA äger rum Uppföljning Tilläggsbeställningens giltighet är ett år, dvs Innan en eventuell fortsättning beslutas bör en utvärdering av årets trafik ske. Detta är dock problematiskt eftersom utvärderingen behöver vara klar 1 april Ansökningar om nya tåglägen måste göras i början av april 2015 för 2016.

4 Diariet Från: Skickat: Till: Kopia: Ämne: Bifogåde.~ler: Prioritet: Avtal om tilläggstrafik på Dalabanan Magnus Höög den 2 oktober :25 Persson Inga-Lill B /L~nqstingsstyrelsen /Falun; Di;:iriet;,'Jonny Gahnshag (Johny.Gahnshag~fålLin.se)'; Magnu$ ~~m. Göran Carlsson; Håkan Jansson; Sunden Therese /Centr~I förvaltning,ekonopiienhet ~~. ;. Förslag Avtal om tilläq9strafik på Dalabana LANDifJ Avtal kring tilläggstraflk p~ Dalabanan.docx Hög INK. 201/r. -.1Q-.(L?l DNR.6iP/.lt/{!c!.~.. ~{:.w. SKA;..... KOD.... > Tidigare 1.Jnder året har pplitiska diskussioner förts mellan de direkt berörda kommunern~ på strä~kan 1 och 1 LandstingetDalarna.kring ytterligare tågturer, främst tid,igj'tlorgon och sen kväl,l,,p~ [)alabjinan mellan'. Falun bch Upps(lli:t/Stqckholm. Parterna ~ar nu kommit överens om att gemensamt delfinansiera e~ uppdrag till 1 Tåg i ; Bergslagen att genomföra ett tillägg till dagens trafik på Dälabanan. Syftet med tråfiken är atf underlätta arbetspendling och vardagsresande. Parterna i denna överenskommelse och därmed till bilagda förslag till avtal kring finansier:ingen är Lan~stinge,t Dalarna, Avesta kommun, Borlänge kommun, Falu kommun, Hedemora kommun,såla kommun och S~ters kommun. > ; l Detta ärende med förslag till avtal behandlar enbart delfinansieringen av trafik~n parterni emellan. Vid~re hantering av den nu aktuella tilläggstrafiken, till exempel eventuella beslut av kollektivtrafikmyndighet, är skild från denna fråga och kommer att behandlas i särskild ordning. ~! Detta förslag är utarbetat efter förfrågan från parterna. I Magnus Höog Jurist VD Kommunernas Hus AB Region Dalarna Myntgatan FALUN 1

5 Avtal kring tilläggstrafik på Dalabanan Parterna Parterna till detta avtal är Landstinget Dalarna, Avesta kommun, Borlänge kommun, Falu kommun, Hedemora kommun, Sala kommun och Säters kommun, nedan benämnda som Parterna. Avtalets innebörd Parterna har kommit överens om att gemensamt delfinansiera ett uppdrag till Tåg i Bergslagen att genomföra följande tillägg till dagens trafik på Dalabanan. Från och med tidtabell 2015 ska ett tåg gå från Falun vid cirka klockan 03:15 helgfri måndag till fredag, som via stopp i Borlänge, Säter, Hedemora, Avesta och Sala angör Uppsala, där anslutande förbindelser till Arlanda och Stockholm C finns. Tåget vänder i Uppsala vid cirka klockan 06:00 och gör motsvarande stopp på vägen tillbaka, för att vara i Falun vid cirka klockan 8:00. Från och med tidtabell 2015 ska ett tåg gå från Falun vid cirka klockan 17:00 helgfri måndag till fredag som via stopp i Borlänge, Säter, Hedemora, Avesta, Sala, Uppsala och Arlanda angör Stockholm C vid cirka klockan 19:40. Tåget vänder i Stockholm C för återfärd vid cirka klockan 22, med stopp i Arlanda, Uppsala, Sala, Avesta, Hedemora, Säter, Borlänge och ankomst till Falun vid cirka klockan 01:00. Syftet med trafiken är att underlätta arbetspendling och vardagsresande. Parterna är överens om att trafiken är en försöksverksamhet under ett år, med möjlighet till förlängning ytterligare ett år. Kostnadsfördelning Parterna är sedan tidigare överens om att dela på trafikens merkostnad. Tåg i Bergslagen har antagit att de nu aktuella avgångarna har minst 50 procent intäkter. Parterna överenskommer om följande fördelning av trafikens nettokostnad Landstinget Dalarna kronor Avesta kommun kronor Borlänge kommun kronor Falu kommun Hedemora kommun Sala kommun Säters kommun kronor kronor kronor kronor Intäkter från trafiken som överstiger SO procent reducerar Parternas finansiering med samma procentuella fördelning som finansieringen sker. Avtalets giltighetstid Parterna är överens om att avtalets giltighetstid skall vara lika med tidtabellens giltighetstid, det vill säga till Detta avtal kan, om Parterna är överens om detta, förlängas med ytterligare ett tidtabellsår, det vill säga till

6 Skulle avtalstide11jörlängas förhandlas och avtala~ eventuella förändringar i finatjsforingen i. s~rskild ordning. : Parterna ska underrätta varandra och råg i Bergslagen senast huruvida trafiken ska avslutas eller förlängas till Villkor för avtalet Detta avtals giltighet är beroende av gödkänhahde av vederbörligt orgah hos resp~ktive Part..Ändringari avtalet Ät'l~ri11gar el lertillägg till de.tta avtal skall vara skriftliga och vndertecknade av bewöriga företrädare för parterna får att Vara giltiga. Precisering skåll därvid göras av de uppgifter som ~ndras. Tvist Tvister angående tolkningen eller tillämpningen av detta avtal och därmed sammaphängande rättsförhållanden ska i försfä hand avgöras gencfrhförhåndlingar parterna ~tilell~n~ Kan tvisten då jnte slitas ska såk~ll avgöras av svenskdomstol rne:d tillämpning av svensk rätt. Domstolsförhåndlillgarskall äga rurn i Fåluh. Detta avtal har upprättats i sju exemplar, av vilka parterna har tagit var sitt. Underskrifter

7 REGION DALr-fRNA Direktionen Br~aLS oc Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8(22) S:umnan1ddel#tum LANDSTINGET DALARNA INK DNR.6-.!?..!.'!J/?..J?!...6.L... SKR KOD Dnr RD 2014/167 Tillköpt tågtrafik och fråga om trafikplikt Direktionens beslut Som regional kollektivtrafikmyndighet beslutar direktionen om allmän trafikplikt för tågtrafik enligt nedan: Tåg från Palun C vid klockan 03:15 helgfri måndag till fredag, som via stopp i Borlänge, Säter, Hedemora, Avesta och Sala angör Uppsala. Tåget vänder i Uppsala klockan 06:00 och gör motsvarande stopp på vägen tillbaka, för att vara i Falun vid klockan 08:00. Tåg från Stockholm C cirka klockan 22.00, med stopp i Arlanda, Uppsala, Sala, Avesta, Hedemora, Säter, Borlänge och ankomst till Falun cirka klockan 01:00. Trafiken bedrivs som ett försök och skall efter ett år utvärderas. Den allmänna trafikplikten enligt detta beslut gäller fr.o.m till nytt beslut om allmän trafik.plikt fattas. Sammanfattning av ärendet Landstinget Dalarna, Avesta kommun, Borlänge kommun, Falu kommun, Hedemora kommun, Sala kommun och Säters kommun har preliminärt kommit överens om att gemensamt föreslå och finansiera ett tidsbegränsat uppdrag till Tåg i Bergslagen att bedriva ett tillägg till dagens trafik på Dalabanan. Trafiken bedrivs som ett försök fr.o.m. tidtabellskiftet dec till tidtabellskiftet dec Trafiken skall därefter utvärderas. Trafikupplägg Från och med tidtabell 2015 ska ett tågg.\ från Falun vid klockan 03:15 helgfri måndag till fredag, som via stopp i Borlänge, Säter, Hedemora, Avesta och Sala angör Uppsala, där anslutande förbindelser till Arlanda och Stockholm C finns. Tåget vänder i Uppsala klockan 06:00 och gör motsvarande stopp på vägen tillbaka. för att vara i Falun vid klockan 8:00. Från och med tidtabell 2015 ska också ett tåg gå från Falun vid klockan 17 :00 helgfri måndag till fredag som via stopp i Borlänge, Säter, Hedemora, Avesta, Sala, Uppsala och Arlanda angör Stockholm C klockan 19:40. Tågetvänder i Stockholm C för återfärd cirka klockan 22, med stopp i Arlanda, Uppsala, Sala, Avesta, Hedemora, Säter, Borlänge och ankomst till Falun cirka klockan 01:00. I Uldragsbestyrkande

8 REGION DALFfRNA Sammaniticlcsda Direktionen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 9(22) Syftet med trafiken är att underlätta arbetspendling och vardagsresandc. Parterna diskuterar en övctenskommelse om trafiken som ett försök under ett år, med möjlighet till förlängning ytterligare ett år. Avtalet om finansiering är ett fristicndc rättsligt avtal parterna emellan där Region Dalarna som regional kollektivtrafikmyndighet inte är en part. Fråga om trafikens bedrivande och allmän trafikplikt Den regionala kollektivtrafikmyndigheten fattar beslut om allmän trafik.plikt inom länet. Trafikplikt är enligt den nya kollektivtrafik.lagen något som krävs för sådan regional trafik som samhället avser att ta ansvar för och teckna avtal om. En regional kollektivttafikmyndighet f'ar även, efter överenskommelse med en eller flera andra sldana myndigheter, besluta om allmän trafikplikt inom mync:lighctcmas gemensamma omddc. En sådan överenskommelse skall vara enhällig myndigheterna emellan för att gilla. Bedömning Trafikeringen på Databanan utförs idag på kommersiell grund av SJ. I det nyligen revideµde och fastställ~ Ttafikförsötjniogsprogrammet för Dalarnas län beröts tågtrafiken i ston och för Databanan nämns den k.ommemieda potentialen och Sjs avisering att sätta in fler tåg på oonan. De regionala kollektivtrafikmyndighctema har i uppdi:ag att undcrlätca en marknadsöppning och ska därför vara vusam med trafikpliktsbeslut i ett trafikonuidc som har kommersiell potential. I det nu aktuella förslaget till trafik identifieras avgången kl från Falun C som alltför inkräktande på den kommersiella trafiken. Därför föreslås att den turen inte bör inkluderas i beslutet om allmän ttafikplikt. Besluts underlag ljänsteskrivel<ie i ärendet 171~1

9 Landstjhget Dalarna Från: Skickat Till: Kopia: Amne: Bifogade filer: Jill Roos den.14 oktober :20 Per-Olov Rapp; Ingalill Eriksson Landstinget Dal~rn~ Silvana Enelo-Jansson Kommunstyrelsen i Sala - beslut om avtal om tilläggstrafik på Dalabanan DOC pdf Översänder kommunstyrelsens beslut ~09, 168, om godkännande av avtal om tilläggstrafik på Dalabanan. Med vänlig hälsning Jlll Roos Kommunsekreterare Kommunstrrelsens förvaltning Medborgaikontoret Direkt LANDpTINGET DALARNA INK..' o!}Öb/ DNR.tQ../.'i./.... SKR..~... KOD.;..... Sala kommun Kommunswrelsens förvaltning Box Sala Telefon:0224~ l

10 sala.kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOU KOMMUNSTYRELSEN Sammantrldesdat;um U(40) 168 Avtal om tllläggstrafik på Dalabanan Dor 2014/1027 INLEDNING Diskussioner har förts mellan de direkt berörda kommunerna plstrlckan och Landstinget Dalarna laingytterllgare tlgturer- främst tidig morgon och sen kväll - pi Dalabanan mellan Falun och Uppsala/Stockholm. Partema har nu kommttaverens om att gemensamt delfinansiera ett uppdrag till Tig i Bergslagen att genomföra ett tillägg till dagens trafik pi Dalabanan. Syftet med trafiken ir att underlätta ar betspeodllng och vardagsresande. Beredning Bilaga KS 2014/192/1. skrlve1se fran kommunstyrelsens ordförande Bilaga lcs 2014/192/2, avtal Yrkanden Per Olov Rapp (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att godkänna avtal om tllläggstraftk pi Dalabanan, samt att avtalet underteclmas av kommunscyrelsens ordförande. Carola Gunnarsson (C), Ulrika Splrebo (SJ, Glenn Andersson (SJ, Amanda Llndblad (S), Alette Marie Lindgren (S). Hanna Westman (SBÄ), Gunnel Söderström (V), Monica Fahrman (MPJ, Christer Eriksson (C), Anders Westin (C), Peter Molln (M), Johan Wlden (M), Lars Alderfors (FP) och Eva Axelsson (KD) yrkar buåll till Per-Olov Rapps (S) yrkande. BESLUT Kommunstyrelsenbeslutar.att godkänna avtal om tilläggstrafik pi Databanan, samt att avtalet tmderteclmas av kommunstyrelsens ordförande. Utdrag Dalabanans Intressenter Landstinget Dalarna kommunstyrelsens ordförande

Driftform för ambulanshelikopter i samverkan med Landstinget i Värmland

Driftform för ambulanshelikopter i samverkan med Landstinget i Värmland I ~ landstinget II DALARNA Central förvaltning Ledningsenhet ~ila&a ls 2BA BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsen Datum 2014-04-07 Sida 1 (6) Dnr LD12/01796 Uppdnr 759 2014-03-24 Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

Bildande av Norra Dalarnas Samordningsförbund, Finsam för Mora, Orsa och Älvdalen

Bildande av Norra Dalarnas Samordningsförbund, Finsam för Mora, Orsa och Älvdalen I II ~ Landstinget DALARNA Central förvaltning Ekonomienhet AU ~ rn A ~ILAGA BESLUTSUNDE~LÄG Landstingsstyrelsens arbetsutskott Datum 2013-01-14 Sida 1 (3) Dnr LD12/01953 Uppdnr 325 2013-01-14 Landstingsstyrelsens

Läs mer

Datum 2014-03-03 Sida 1 (3)

Datum 2014-03-03 Sida 1 (3) I II Landstinget DALARNA Central förvaltning Ledningsenhet 000015 BESLUTSUNDERLAG Landstingsfullmäktige Datum 2014-03-03 Sida 1 (3) Dnr LD13/03336 Uppdnr 705 2014-01-20 Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

Avveckling av det enkla bolaget CeHis

Avveckling av det enkla bolaget CeHis BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsens arbetsutskott Central förvaltning Datum 2015-02-02 Sida 1 (3) Ledningsenhet C-fv Dnr LD14/03690 Uppdnr 970 2015-02-02 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Avveckling

Läs mer

Köp av aktier i Mälardalstrafik MÄLAB AB

Köp av aktier i Mälardalstrafik MÄLAB AB BESLUTSUNDERLAG 1(3) Ledningsstaben Richard Widén 2013-05-20 LiÖ 2013-553 Landstingsstyrelsen Köp av aktier i Mälardalstrafik MÄLAB AB Bakgrund Länen i Mälardalen (Stockholm, Södermanland, Uppsala, Västmanland

Läs mer

I II Landstinget 1J~ DALARNA CENTRAL FÖRVALTNING Datum Beteckning/diarienr 2014-09-11 Ert datum LANDSTINGSFULLMÄKTIGE

I II Landstinget 1J~ DALARNA CENTRAL FÖRVALTNING Datum Beteckning/diarienr 2014-09-11 Ert datum LANDSTINGSFULLMÄKTIGE I II Landstinget DALARNA CENTRAL FÖRVALTNING Datum Beteckning/diarienr 2014-09-11 Ert datum Er beteckning LANDSTINGSFULLMÄKTIGE Fullmäktige sammanträder i Kristinehallen, Bergmästaregatan, Falun, 2014-09-22

Läs mer

Sammanträde i Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Sammanträde i Landstingsstyrelsens arbetsutskott DAGORDNING Landstingsstyrelsens arbetsutskott Central förvaltning Sammanträde 2013-10-21 Sida 1 (14) Sammanträde i Landstingsstyrelsens arbetsutskott Ordförande kallar till sammanträde. Tid: 2013-10-21

Läs mer

Utredning om fri kollektivtrafik för pensionärer i Sala kommun

Utredning om fri kollektivtrafik för pensionärer i Sala kommun Bilaga KS 2011/121/1 B~~~~ Planering- och utveckling Anders Johansson YTIRANDE SALA KOMIV1~f'l Kommunstyrelsens förvaltning Ink. 2011-05- 1 1 Diarj\'l'r _ J',~, IAktpilaga ";)1(; 1:/\ I 1-;.. I 1 (3) 2011-05-11

Läs mer

Datum _. Gemensamt kommunalförbund för flygambulansverksamhet i Sverige

Datum _. Gemensamt kommunalförbund för flygambulansverksamhet i Sverige I llj ~. Landstinget DALARNA BESLUTSUNDERLAG Landstingsfullmäktige Central förvaltning 2015-06-15- Datum _ 16 Sida 1 (7) Ekonomienhet 000122 Dnr LD15/01538 Uppdnr 1079 2015-05-18 Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

Revidering av avgifter för utlämnande av kopior av journalhandlingar och övriga allmänna handlingar

Revidering av avgifter för utlämnande av kopior av journalhandlingar och övriga allmänna handlingar I ~ Landstinget _ DALARNA 000214 Central förvaltning 2014-06-16- -17 Sida 1 (3) Ledningsenhet Dnr LD14/01393 Uppdnr 781 2014-05-12 Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2014-06-02 Landstingsstyrelsen 2014-06-16--17

Läs mer

PROTOKOLLSUTDRAG Landstingsstyrelsen. Peder Björn 2014-08-27

PROTOKOLLSUTDRAG Landstingsstyrelsen. Peder Björn 2014-08-27 Peder Björn 2014-08-27 PROTOKOLLSUTDRAG Landstingsstyrelsen Anskaffning av fordon för regional tågtrafik LiÖ 2014-790 137 I december 2013 ingick företrädare för landstingen i Stockholm, Uppsala, Västmanland,

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-11-12. Förslag till beslut om att ombilda Vafab Miljö AB till kommunalförbundet VafabMiljö

Sammanträdesdatum 2013-11-12. Förslag till beslut om att ombilda Vafab Miljö AB till kommunalförbundet VafabMiljö ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-11-12 Blad 21 Ks 142 Dnr 122/2011-106 Förslag till beslut om att ombilda Vafab Miljö AB till kommunalförbundet VafabMiljö Från

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-02-06. VafabMiljö; begäran om kommunal borgen

Sammanträdesdatum 2014-02-06. VafabMiljö; begäran om kommunal borgen n sala ~KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2014-02-06 >." ~' : s t LI 0 23 (25) Dnr 2013/123 40 VafabMiljö; begäran om kommunal borgen INLEDNING VafabMiljö har till Sala kommun

Läs mer

ej 214, 218 endast 214, 218 ANSLAG/BEVIS Protokollet från kommunfullmäktige den 20 juni 2011, 202-225 är justerat och tillkännagivet genom anslag

ej 214, 218 endast 214, 218 ANSLAG/BEVIS Protokollet från kommunfullmäktige den 20 juni 2011, 202-225 är justerat och tillkännagivet genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (28) Plats Folkets Hus, Carlavägen 24, Ludvika Dag och tid Måndag den 20 juni 2011, kl. 17.00-17.50 ande Se sidan 2 Övriga Helena Bååth (S) ersättare ej 214, 218 Kenneth Bååth (S)

Läs mer

Beskrivning Nedan lämnas en ärendebeskrivning på förslag av Kommuninvest.

Beskrivning Nedan lämnas en ärendebeskrivning på förslag av Kommuninvest. u~~~~ Bilaga KS 2011/162/1 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Kommunstyrelsen Kommuninvest - tydligt medlemsansvar Inledning Kommuninvest ekonomisk förening har vid den ordinarie stämman den 7 april 20 Il beslutat

Läs mer

INFORMATION INFÖR BESLUT VID DAGENS SAMMANTRÄDE

INFORMATION INFÖR BESLUT VID DAGENS SAMMANTRÄDE Regionstyrelsen Föredragningslista för regionstyrelsen tisdagen den 3 mars 2015 Plats: Sessionssalen, Regionhuset i Linköping. 08.30-12.00 Informationer 12.00-13.00. Lunchpaus 13.00-14.00 Forts informationer

Läs mer

Louise Gachon 50,00 kr 450,00 kr 500,00 kr. Emma Ericsson 100,00 kr 200,00 kr 300,00 kr Nelly Tomemalm 50,00 kr 200,00 kr 250,00 kr

Louise Gachon 50,00 kr 450,00 kr 500,00 kr. Emma Ericsson 100,00 kr 200,00 kr 300,00 kr Nelly Tomemalm 50,00 kr 200,00 kr 250,00 kr medlemsavgift träningsavgift ht träningsavgift vt Inbetalningar fär trärungsavgift ht 12 medlemsavgift Nettointkt Medlem 11/12 2011 2012 läger 12/13 permedlem Ekonomirapport för Vansbro kk år 2012 Rapportdatum:

Läs mer

Återkoppling på revisorernas granskning av styrelsens uppdrag att tillvarata positiva exempel

Återkoppling på revisorernas granskning av styrelsens uppdrag att tillvarata positiva exempel BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsen Central förvaltning Datum 2015-02-16 Sida 1 (3) Ledningsenhet C-fv Dnr LD14/03668 Uppdnr 968 2015-02-02 Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2015-02-16 Landstingsstyrelsen

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Utredning inför försöksperiod med tre olika typer av nya pendelbåtslinjer i Mälaren

Utredning inför försöksperiod med tre olika typer av nya pendelbåtslinjer i Mälaren 1(5) Handläggare Jens Plambeck 08-686 16 51 jens.plambeck@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-05-05 Trafiknämnden 2014-06-03, punkt 10 Utredning inför försöksperiod med tre olika typer av nya pendelbåtslinjer

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2011-11-02. Kommunkansliet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(28) 2011-11-01. Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-12.

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2011-11-02. Kommunkansliet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(28) 2011-11-01. Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-12. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(28) 2011-11-01 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-12.30 Beslutande Övriga deltagande Thomas Doxryd Siw Lunander Magnus Andersson, 124-127 Inga-Britt Ritzman Andreas Svahn

Läs mer

Kommunhuset, Krokom, kansliavdelningen

Kommunhuset, Krokom, kansliavdelningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(30) Plats och tid Beslutande Almdalen, Apotekshuset, Krokom, tisdagen den, kl 08.30-16.20 Ledamöter Lisa Sallin, M, ordf Göte W Swén, M, tjg ers för Maria Söderberg, C Rolf Lilja,

Läs mer

Avtal med Kalmarsalen Konferens & Evenemang AB

Avtal med Kalmarsalen Konferens & Evenemang AB TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ola Johansson 2014-12-11 KS 2014/1036 0480-45 34 11 Kommunfullmäktige Avtal med Kalmarsalen Konferens & Evenemang AB Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Ändringar i konsortialavtal, bolagsordning och ägardirektiv för Norrtåg AB (RS/975/2015)

Ändringar i konsortialavtal, bolagsordning och ägardirektiv för Norrtåg AB (RS/975/2015) Tjänsteskrivelse ( Ange instans) 1(2) Samordningskansliet 2015-05-20 Helge Jonsson Tfn: 063-14 76 36 E-post: helge.jonsson@regionjh.se Ändringar i konsortialavtal, bolagsordning och ägardirektiv för Norrtåg

Läs mer

Tydligt medlemsansvar - Kommuninvest. Dnr KS 2011-216

Tydligt medlemsansvar - Kommuninvest. Dnr KS 2011-216 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2011-09-20 FALKENBERG 290 Tydligt medlemsansvar - Kommuninvest. Dnr KS 2011-216 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Kallelse till sammanträde

Kallelse till sammanträde 1{2) 2014~02-26 KAllElSE Jlll ROOS DIREKT: 0224-74 70 52 LEDNlNGSUTSKOTTET Kallelse till sammanträde Organ Ledningsutskottet Plats Tid Gustav Adolfsalen Tisdagen den 4 mars 2014, kl13.30 1 Sponsringspolicy

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2009-04-08 1 (27)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2009-04-08 1 (27) 2009-04-08 1 (27) Tid Onsdagen den 8 april 2009, kl.10.00 14.00 med ajournering kl. 12.00 12.45 Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Övriga förtroendevalda Tjänstemän

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(27) Plats och tid Sammanträdesrum 1 Osby kommun klockan 13.00 ande ledamöter Anders Pettersson (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) 91-93, 106-109 Monica Svensson (S) Clas Frisk (KD) 91-110 Karl-Gösta

Läs mer

Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2015-02-18, kl. 08.30

Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2015-02-18, kl. 08.30 UTSKRIFTSDATUM KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-10 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2015-02-18, kl. 08.30 Ärenden: Enligt föredragningslistan Kommunstyrelsen FÖREDRAGNINGSLISTA

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 237/2013. Datum: 2013-11-26 Klockan: 14:15 14:40 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 237/2013. Datum: 2013-11-26 Klockan: 14:15 14:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ks 237/2013 Kommunstyrelsen Datum: 2013-11-26 Klockan: 14:15 14:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lena Baastad (S) Lennart Bondeson (KD) Anders Åhrlin (M) Björn Sundin (S) Fisun

Läs mer