NORDENS STÖRSTA OCH MEST ERFARNA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NORDENS STÖRSTA OCH MEST ERFARNA"

Transkript

1 Årsredovisning 2014/2015 NORDENS STÖRSTA OCH MEST ERFARNA OPERATÖR inom kollektivtrafik

2 innehåll Det här är Nobina 1 Året i korthet 2 Året i siffror 3 VD-ord 4 Drivkrafter 6 Marknad 8 Affärsmodell 14 Kontraktsportföljen 18 Nästa steg 20 Hållbara affärer 22 Bolagsstyrningsrapport 35 s struktur 41 Styrelse 42 Ledande befattningshavare 43 Aktien och obligationen 44 Förvaltningsberättelse 46 Räkenskaper s resultaträkning 54 Rapport över koncernens totalresultat 54 s balansräkning 55 s förändringar i eget kapital 56 s kassaflödes - analys 57 Moderbolagets resultaträkning 58 Rapport över moderbolagets totalresultat 58 Moderbolagets balansräkning 59 Moderbolagets förändringar i eget kapital 60 Moderbolagets kassaflödesanalys 61 Noter 62 Styrelsens undertecknande 89 Revisionsberättelse 90 Branschtermer och nyckeltal 91 Årsstämma 92 Adresser Baksida kort historik Nobinas resa startade i bohusländska Tanum 23 juni Redan i Grebbestad, sex kilometer bort, var första etappen avklarad. Vi har tagit oss mycket längre sedan dess och med olika namn SJ Buss, SBC, Concordia Bus, Esppon Liikene Oy, Swebus utvecklat och etablerat en framgångsrik verksamhet. Vi är inte bara Nordens mest erfarna trafikoperatör inom kollektivtrafik utan dagens Nobina är också den i särklass största. De senaste tio åren har vi accelererat, och sedan 2012 kan man tydligt utläsa resultaten av förbättringsarbetet i vår finansiella rapportering. Nuvarande ledning har sedan 2005 infört system för kontinuerlig förbättring av processer och kvalitet, som ger Nobina konkurrensfördelar i termer av riskkalkylering, kostnadseffektivitet, resursutnyttjande och trafikplanering. År 2005 var andelen av den totala betalda arbetstiden våra förare tillbringade med resenärer 66 procent. År 2014 hade den ökat till 72 procent, parallellt med att våra resenärsoch kundnöjdhetsundersökningar visat kontinuerliga förbättringar SJ Buss startar verksamhet 2005 Ny ägarstruktur till följd av en refinansiering 2007 EU:s trafikförordning för kollektivtrafik bidrar till att den nordiska mark naden öppnas upp ytterligare Reglering i Sverige, Danmark, Norge och Finland möjliggör upphandling av regional kollektivtrafik 1990 Swebus bildas genom sammanslagning av GDG och SJ Buss 2004 Ny ledningsgrupp på plats 2008 Etablering i Danmark genom kontrakt i Köpenhamn 1994 Första expansion utanför Sverige. Varumärket Swebus tas i bruk i Finland efter förvärv 2000 Swebus uppköpt av investmentbolag, med norsk verksamhet 2009 och dotterbolagen byter namn till Nobina, med undantag av varumärket Swebus 2014/2015 Nobina presterar bästa finansiella resultatet någonsin

3 det här är nobina Vad är Nobina Nobina är Nordens största och mest erfarna operatör inom kollektivtrafik. Vår kompetens inom prospektering av anbudsmöjligheter, anbudsarbete och aktiv förvaltning av offentliga trafikkontrakt i kombination med långsiktig kvalitet i leverans gör oss till branschledare i termer av lönsamhet, utveckling samt initiativ för en sundare bransch. Vad gör Nobina Nobina ser till att över en miljon människor dagligen kommer till sitt jobb, sin skola eller andra aktiviteter genom att leverera kontrakterad kollektivtrafik på uppdrag av samhället i Sverige, Norge, Finland och Danmark. I tillägg erbjuder Nobina expressbusstrafik i Swebus regi på den svenska marknaden. Vilket värde skapar Nobina Nobina gör resandet enklare och vänligare för över en miljon människor dagligen. Vår framgång skapar ett bättre samhälle i form av ökad rörlighet, minskad miljöbelastning och lägre samhällskostnader. De övergripande finansiella målen för vår verksamhet är att generera en stabil och lönsam tillväxt. 1

4 ÅRET I KORTHET ÅRET I KORTHET Vinsten av Stockholmsregionens upphandling av busstrafik i Tyresö, Haninge och Nynäshamns kommuner. Kontraktet, som var årets största, värderas till 5 miljarder SEK över den åttaåriga löptiden. Nobina flyttar fram positionen på den finska marknaden genom tredje kvartalets vinst i Helsingforsregionens omfattande upphandling av busstrafik. Noggranna förberedelser för att avsluta och starta upp en mängd kontrakt i början av året resulterade i att Nobina framgångsrikt genomfört migrationen av kontrakt för sammanlagt drygt bussar. Förstärkning av spetskompetens inom verksamhetens nyckelområden inom prospektering, upphandling och marknadsföring. NETTOOMSÄTTNING OCH RESULTAT Nettoomsättningen ökade med 3,9 procent genom lyckade kontraktsförhandlingar och tillväxt i kontraktsverksamheten framförallt i Sverige och Danmark, samtidigt som rörelseresultatet utvecklades positivt med 44 miljoner SEK främst drivet av den svenska kontraktsverksamheten. NETTOOMSÄTTNING OCH RÖRELSE RESULTAT, MSEK NYA FINANSIELLA MÅL Det övergripande målet för vår verksamhet är att generera en stabil och lönsam tillväxt. I verksamheten styr vi mot vissa definierade, mätbara mål och nyckeltal som ger effekt på resultat och kvalitet såväl som bidrag till ett hållbart samhälle. För att styra mot de övergripande målen har vi följande finansiella mål: Nobina siktar på att öka nettoomsättningen i snabbare takt än marknaden. Nobina har som mål att öka sitt resultat före skatt, och att på årlig basis nå en marginal på resultat före skatt överstigande 4 procent på medellång sikt. NYCKELTAL /11 11/12 12/13 13/14 14/15 Nettoomsättning (vänster axel) Rörelseresultat (höger axel) 14/15 13/14 Nettoomsättning, MSEK Rörelseresultat, MSEK Resultat före skatt, MSEK Årets resultat, MSEK Årets kassaflöde, MSEK Likvida medel inkl. spärrade medel, MSEK Varav spärrade medel, MSEK Soliditet, % 4,7 3,8 EBITDA, MSEK EBITDA-marginal, % 12,2 11,4 EBITDAR, MSEK EBITDAR-marginal, % 13,5 13,4 Eget kapital, MSEK Antal bussar Beräknade heltidstjänster Nettoomsättning/buss, MSEK 2,26 2,16 2 NOBINA ÅRSREDOVISNING 2014/2015

5 året i siffror året i siffror nettoomsättning, % Sverige 71,5 Danmark 5,2 Norge 12,5 Finland 10,8 Medarbetare, antal Nobina Sverige, Nobina Danmark, 356 Nobina Norge, 820 Nobina Finland, 838 Swebus, 171 Centrala funktioner, 141 sverige Nobina har sin starkaste position på den svenska marknaden med en marknadsandel på cirka 30 procent inom regional trafik under kontrakt. Kontrakten fördelas över 17 lokala trafikområden tillsammans med garage och verkstäder spridda runt om i landet. Regional trafik under kontrakt Nettoomsättning, msek Rörelseresultat, MSEK 373 Antal kontrakt 3 60 Kontraktsvärde 2, mdsek 37 Marknadsandel 1 30% Antal bussar Antal medarbetare Interregional trafik i egen regi Swebus är marknadsledande inom expressbussresor i Sverige med omfattande linjenät i Sverige. Swebus ingår i den svenska verksamheten. Nettoomsättning, msek 284 Rörelseresultat, MSEK 9 Passagerare, tusental Marknadsandel av resandevolym 42% Antal bussar 4 48 Antal medarbetare 171 danmark Nobina etablerades i Danmark 2008 och har sedan dess successivt flyttat fram positionerna för att säkra fler lönsamma kontrakt med fokus på kvalitet. Stark närvaro i Köpenhamn och Nordsjälland. Nettoomsättning, msek 395 Rörelseresultat, MSEK -15 Antal kontrakt 3 8 Kontraktsvärde 2, mdsek 3 Marknadsandel 1 6% Antal bussar Antal medarbetare 356 NORGE Nobina är femte största aktör med en marknadsandel om nio procent i en marknad under utveckling. Nettoomsättning, msek 943 Rörelseresultat, MSEK -2 Antal kontrakt 3 8 Kontraktsvärde 2, mdsek 5 Marknadsandel 1 9% Antal bussar Antal medarbetare 820 FINLAND Nobina är den största trafikoperatören i Helsingforsregionen. Marknaden växer då upphandling av kollektivtrafik i allt snabbare takt vinner mark även utanför de större städerna. Nettoomsättning, msek 812 Rörelseresultat, MSEK 47 Antal kontrakt 3 29 Kontraktsvärde 2, mdsek 3 Marknadsandel 1 27% Antal bussar Antal medarbetare 838 1) Marknadsandel av upphandlad trafik, beräknad på antal bussar i samtliga kontrakt som Nobina har tecknat, inklusive volymer som kommer att starta framöver i redan tecknade kontrakt (med avdrag för volym som redan körs av Nobina). 2) Totala intäkter från befintliga kontrakt (startade och ännu ej startade) exkluderat förlängningsmöjligheter, avseende perioden från 1 mars 2015 och kontraktets därefter följande löptid. Incitamentsintäkter från startade kontrakt beräknat utifrån aktuellt utfall. Incitamentsintäkter från ännu ej startade kontrakt beräknat på prissättningen i anbudet efter grundlig prissättnings- och riskanalys. 3) Antalet kontrakt mot offentliga organisationer med en löptid på mer än ett år och en årlig intäkt på mer än 1 MSEK. Inkluderat både startade och befintliga men ännu ej startade kontrakt. 4) Bussar i drift av Nobina per 28 februari

6 VD-ORD VÅR STRATEGI GER RESULTAT Nobina kan se tillbaka på ännu ett framgångsrikt år. Lönsamheten har fortsatt förbättrats samtidigt som omsättningen växer. Under året säkrades flera nyckel kontrakt, däribland årets största upphandling av Södertörns regionaltrafik i Stockholm. Samtidigt har genomförd förflyttning och omfördelning av cirka 15 procent av buss flottan effektiviserat vår kontraktsportfölj inför kommande verksamhetsår. Prioritering av anbudsprocessen är central för Nobinas framgång. Årets upphandlingar inom Norden har varit 40 procent färre till an talet än föregående år, vilket ökar vikten av att Nobina identifierar och vinner rätt kontrakt. Under året har vi vunnit 49 procent av de upphandlingar vi valt att deltaga i, vilket ger Nobina en marknadsandel om 16 procent på den nordiska marknaden för upphandlad trafik. Vi blir mer selektiva i vilka upphandlingar vi väljer att medverka i. Årets 13 vunna kontrakt är därför mycket noggrant analyserade och passar väl in i Nobinas verksamhet och kontraktsportfölj. I Sverige vann Nobina bland annat kontrakt i Stockholmsregionen och i Värmland. Vinsten av det så kallade Södertörnskontraktet, som var årets största upphandling, värderas till fem miljarder SEK och gäller i åtta år. Nobinas vinst i Värmlands upphandling av regional- och skoltrafik var också mycket viktig då det totala värdet beräknas till närmare fyra miljarder SEK över den tioåriga löptiden. I Finland vann vi ytterligare kontrakt för trafik i Helsingfors, vilket innebär att vi nu levererar mer än 40 procent av regionens busstrafik. I Norge vann vi ett större kontrakt i södra delen av Osloregionen, vilket gör Nobina till en av de tre stora operatörerna i huvudstadsregionen. I Danmark har vi förbättrat vårt resultat gentemot föregående år i december avslutades ett äldre olönsamt kontrakt parallellt med start av ett nytt, större kontrakt som vi förväntar att bli lönsamt. Nobinas bästa resultat någonsin Det är glädjande att kunna redovisa ett resultatmässigt mycket bra verksamhetsår, vårt bästa någonsin uttryckt i absoluta tal. Såväl kassaflödessituationen som det sammantagna utfallet av vårt prospekterings- och anbudsarbete har utvecklats starkt under året. Den förbättrade finansiella ställningen innebär ökade finansieringsramar (både fristående fordonsfinansiering och rörelsekrediter) och stärkt kassa position. Det övergripande målet för vår verksamhet är att generera en stabil och lönsam tillväxt. I verksamheten styr vi mot definierade, mätbara mål och nyckeltal som ger effekt på resultat och kvalitet, samtidigt som vi bidrar till ett mer hållbart samhälle. I samband med att Nobina publicerar sin årsredovisning för 2014/2015 presenteras nya finansiella mål, som beslutats av företagets styrelse. Nobina siktar på att öka nettoomsättningen i snabbare takt än marknaden. Nobina har som mål att öka sitt resultat före skatt, och att på årlig basis nå en marginal på resultat före skatt överstigande 4 procent på medellång sikt. Ökat fokus på prestanda, kvalitet och hållbarhet positivt för Nobina Den nordiska kollektivtrafikmarknaden blir sakta mer sofistikerad. Kravställning på fordonens effektivitet, kvalitet och tillgänglighet ökar successivt. Vi välkomnar också de allt mer omfattande hållbarhetsrelaterade kraven. Samtidigt ökar även uppdragsgivarnas förståelse för hur regional kollektivtrafik bör organiseras på övergripande nivå. Upphandlingar av incitaments kontrakt med prestationsbaserad ersättningsmodell samt kvalitetsupphandlingar, där aktörer tävlar om vem som kan erbjuda högst kvalitet till ett redan bestämt pris, blir därför allt vanligare. Vi har sedan flera år tillbaka varit medvetna om utvecklingens riktning. Nobinas verksamhet har därför organiserats för att möta marknadens nya förutsättningar. Vinsten av det incitamentsbaserade Södertörnskontraktet visar att Nobina är väl rustade för att leverera enligt de affärsförutsättningar som numera förekommer på alla våra marknader. Lönsamma kontrakt När jag för drygt tio år sedan tillträdde som VD för Nobina var hälften av kontrakten olönsamma. Idag bidrar alla 105 kontrakten i vår kontraktsportfölj positivt. Det är en utveckling som jag och mina kollegor är mycket stolta över. När vi nu 4 NOBINA ÅRSREDOVISNING 2014/2015

7 VD-ORD DET ÄR GLÄDJANDE ATT KUNNA REDOVISA ETT RESULTAT MÄSSIGT MYCKET BRA VERKSAMHETSÅR, VÅRT BÄSTA NÅGONSIN UTTRYCKT I ABSOLUTA TAL. sammanfattar året kan vi konstatera att vi för sjätte året i följd uppnått vår målsättning om lönsamhet, tillväxt samt resenärsnöjdhet. Det är ett kvitto på att vår affärsmodell fungerar. Trots att vår kontraktsportfölj är förhållandevis ung, bidrar samtliga våra kontrakt till lönsamheten. I en bransch där kostnader och intäkter är ojämnt fördelade under kontraktsperioden utgör detta ett styrkebesked. Omfattande kontrakt vunna de senaste åren blir därför än mer lönsamma i takt med att mognadsgraden ökar. Nobina gör resandet enklare och vänligare för över en miljon människor dagligen. Jag vill tacka alla medarbetare som varje dag gör detta möjligt. Tack för ert engagemang och för att ni medverkat till vår positiva utveckling. Som Nordens största och mest erfarna operatör inom kollektivtrafik har vi ännu ett spännande år framför oss. Vi ser med tillförsikt fram emot de utmaningar och möjligheter som väntar. Stockholm i april 2015 Ragnar Norbäck VD och koncernchef NOBINA ÅRSREDOVISNING 2014/2015 5

8 drivkrafter EXTERNA DRIVKRAFTER PÅVERKAR SÅVÄL SAMHÄLLET SOM NOBINA En växande nordisk befolkning i en region som upplever den kraftigaste urbaniseringen i Europa ökar behovet av funktionella kollektivtrafiklösningar. När ökning i efterfrågan sammanfaller med allt bättre miljöinsikt, goda förutsättningar för teknisk utveckling och positiva signaler vad gäller reglering från EU blir affärsläget allt mer gynnsamt för Nobina. Växande befolkning rörelse mot tätort Ökad urbanisering och regioner som växer ställer högre krav på morgondagens kollektivtrafikförsörjning. Trängseln kommer att tillta i städer och den allmänna trafiksituationen kommer att vara en prioriterad fråga i allt fler regioner. Sverige är det EU-land som idag upplever den kraftigaste ökningen i befolkningskoncentration. Tendenser till liknande utveckling i de andra nordiska länderna blir allt tydligare. Samtidigt är glesbygdens sakta minskande befolkning en motkraft som i allt högre grad kan komma att påverka resenärsunderlag och vägunderhåll. Försämras förutsättningarna för att bedriva god kollektivtrafik minskar samhällsservicen och bortflyttningstakten från glesbygd riskerar därmed att öka. Den generella utvecklingen är dock gynnsam. Efterfrågan på kollektivtrafik i befolkningstäta storstäder förväntas öka i alla nordiska länder. Trängselavgifter tas ut i flera städer i Norge samt Stockholm och Göteborg i Sverige vilket tenderar att öka utbud och efterfrågan på kollektivtrafik. Växande befolkning och tillströmning till tätort innebär även att införande av trängselavgiftsystem är en utveckling som fler större nordiska städer väntas följa. ÖKADE MILJÖINSIKTER FÖRDELAKTIGA Gemensamt för Nobinas uppdragsgivare, politiker och resenärer är ett starkt miljöengagemang. Svenska nationella politiska mål syftar till att både öka rörligheten i samhället och få fler att resa klimatsmart. Nobinas affärsverksamhet och hållbarhetsarbete förenas i värdet av att få fler att välja kollektiva resalternativ. Fokus på miljö- och hållbarhetsvärde i anbuds- och kontraktsprocessen blir allt tydligare och innefattar idag kravställningar på fordonens ljudnivå, minimerad tomgångskörning, bränsletyp och hänsynstagande till trafiksystemet i stort. Ökade krav gynnar Nobina då vi sedan flera år ställt om organisationen för att möta upp mot denna utveckling. Antal kollektivtrafikresor , Miljoner Sverige Danmark Norge Finland Uppgift saknas för Finland år 2008, 2010, 2012 och 2013, samt för Danmark Källa: Marknadsstudie som genomförts av ett ledande strategikonsultföretag på uppdrag av Nobina, ( Bolagets Marknadsstudie ). Finland MEDBORGARNAS ATTITYD ALLT MER POSITIV Norway Allmänhetens inställning och attityd till offentligt finansierad kollektivtrafik är allt mer positiv, framförallt i storstads Denmark Sweden regioner och tätort. Det ökande förtroendet återfinns huvudsakligen bland dem som nyttjar kollektivtrafik regelbundet, vilket uppgår till 26 procent av befolkningen i Sverige. Förbättrad attityd ger stöd och mandat åt beslutsfattare i att fortsatt öka satsningar på kollektivtrafik och infrastruktur. Politiken i Sverige har som nationell målsättning att fördubbla kollektivtrafikens marknadsandel från 2006 till Investeringar i kollektivtrafik och infrastruktur för transport är frågor som engagerar även i de andra nordiska länderna. 6

9 drivkrafter OFFENTLIG FINANSIERING AV KOLLEKTIVTRAFIK Intresset växer för att vidareutveckla offentliga finansieringsmodeller som stimulerar såväl ökat resande som ökad effektivitet i nyttjandet av skattemedel. Prioriterade klimat- och miljö frågor har ökat den politiska viljan att subventionera regional kollektivtrafik. Sedan 2000 har subventionerna mer än fördubblats i Sverige och överstiger idag 50 procent av biljett priset. Även i Norge ökar subventionerna medan Danmark och Finland är något mer restriktiva. Politiska diskussioner om vad som konstituerar lämpliga modeller för offentlig finansiering av kollektivtrafiksystem kommer sannolikt att intensifieras under kommande år. Fortsatta satsningar på offentlig finansiering av kollektivtrafik gynnar Nobina och Nobinas affär. skattesubventionering av kollektivtrafiken per invånare , MSEK Sverige Danmark Norge Finland Källa: Bolagets Marknadsstudie TEKNIKUtVECKLING SKAPAR FÖRUT- SÄTTNINGAR FÖR NYA AFFÄRER De senaste kollektivtrafikfordonen blir allt mer energieffektiva och klimatsmarta. Uppdragsgivare villiga att investera i den regionala kollektivtrafikförsörjningen efterfrågar därmed effektiva och moderna fordon. Nobina kan som trafikoperatör bidra med egenutvecklade tilläggstjänster i fordonen. Affärsutveckling som ligger i fas med uppdragsgivarens och resenärernas behov är därför allt viktigare. Även trafikplaneringen påverkas av teknikutvecklingen. När fordonens ökade teknikinnehåll förser trafikoperatören och uppdragsgivaren med statistik och information i realtid underlättas beslutstagande i utformning och utveckling av det regionala kollektivtrafiksystemet. Busstrafikens marknadsandel Mellan åren 2000 och 2013 har antalet resor med lokal och regional kollektivtrafik i Sverige ökat med drygt 30 procent och under 2013 genomfördes cirka miljoner resor. Det var även en ökning med knappt tre procent jämfört med året innan. Bland de olika trafikslagen är buss är det överlägset vanligaste och andelen resor som sker med buss motsvarar drygt hälften av alla genomförda resor. En del av förklaringen till att fler kollektivresor genomförs är befolkningsökningar, men det är inte hela sanningen då statistik även visar att antalet resor per invånare i Sverige ökat under åren 2000 till 2013 från 122 resor till 148 resor per invånare och år. bussens marknadsdel inom kollektivtrafiken i sverige, miljoner påstigningar Finland Norway Denmark 900 Sweden Buss T-bana Spårväg Tåg Fartyg Källa: Trafikanalys - Lokal regional kollektivtrafik 2013 EU-reglering på rätt väg Utredningar och samtal på europeisk nivå rör sig sakteliga i rätt riktning. Nobina är en aktiv röst i dessa samtal och deltar årligen i forum på både nationell och europeisk nivå. Målsättningen är att marknads- och affärsförutsättningarna ska bli mer homogena inom EU. Gemensamma riktlinjer och mer likartad kravställning som utgår från resenärens behov i upphandlingar gynnar både samhället och Nobina. Inom EU ses de nordiska marknaderna generellt, och den svenska marknaden i synnerhet, allt oftare som goda exempel på hur kollektivtrafik i offentlig regi kan organiseras. Införandet av EUs kollektivtrafikförordning har fått positiv effekt bland annat i form av att fler kommuner i Norge och Finland väljer att konkurrensutsätta sin regiontrafik. Fartyg Tåg Spårväg T-bana Buss 7

10 marknad DEN NORDISKA KOLLEKTIV- TRAFikMARKNADEN I Norden är effektiva och funktionella kollektivtrafiklösningar centrala för en hållbar sam hälls utveckling. Eftersom uppdragsgivarna, vilka är politiskt styrda och offentligt ägda, ansvarar för trafikförsörjningen i sina respektive regioner konkurrensutsätts uppdragen vid upphandling. Upphandlingsförfaranden gäller vanligtvis samtliga trafikslag, och marknads- och affärsförutsättningarna är likartade i de nordiska länderna. MARKNADSFÖRHÅLLANDEN I NORDEN Den nordiska kollektivtrafikmarknaden för buss utgörs av regional busstrafik i Sverige, Danmark, Norge och Finland. De nordiska länderna har liknande förutsättningar. Gemensamt för samtliga länder är att uppdragsgivare i form av regionala kollektivtrafikmyndigheter är ålagda att organisera kollektivtrafiklösningar för sitt närområde. Utformning av uppdragsgivarnas upphandlingar och kontrakt kan därför innehålla betydande variationer. Gemensamt för samtliga marknader är att priset för de regionala resorna delvis finansieras av kommuner medan det råder fri konkurrens och prissättning på marknaden för interregional expressbusstrafik. Den nordiska marknaden mognar successivt och förbättras på flera områden; ökad miljöinsikt, balans mellan prissättning och kvalitet i kravställning samt ökat intresse för incitamentskontrakt istället för traditionella produktionskontrakt med fast ersättningsmodell. Samtidigt varierar marknaden kraftigt vad gäller erfarenhet och kunskap i upphandlingsförfaranden. Numera upphandlas en allt större andel trafik i enlighet med EUs trafikförordning, vilket ökar marknaden för upphandlad trafik. Modellen för upphandling är sedan länge väl etablerad i Sverige och Danmark och blir allt mer förekommande i Norge och Finland. Den regionala trafiken, innefattande regions-, stads- och skolbusstrafik, är den största marknaden. I sin helhet bedöms den nordiska marknaden för upphandlad kollektivtrafik med buss omsätta cirka 42 miljarder SEK. Andel upphandlad regional trafik, % Sverige Danmark Norge Finland marknadsvärde NORDEN 42 mdsek SVerigE 19 mdsek Danmark 8 mdsek NOrgE 9 mdsek FInlAND 6 mdsek EN LIKARTAD AFFÄRSLOGIK I ALLA VÅRA MARKNADER Källa: Bolagets Marknadsstudie BRANSCHENS UTVECKLING Det senaste årtiondets marknadsutveckling har till stora delar varit positiv. Andelen kollektivtrafik som är föremål för upphandling ökar i samtliga nordiska länder, särskilt i Finland och Norge. Den totala nordiska marknaden för regionalt upphandlad kollektivtrafik har ökat med tre procent per år under en femårsperiod. Buss är ett attraktivt transportmedel tack vare, bland annat, låga investeringar och kostnader per passagerarkilometer, som för närvarande är betydligt lägre i jäm förelse mot tunnelbana, tåg och spårvagn. Lönsamhetsutvecklingen bland branschens större aktörer har varierat de senaste åren samtidigt som marknadens efterfrågan successivt har ökat. 8

11 marknad ETT FÅTAL STÖRRE AKTÖRER DOMINERAR Kontraktsmarknaden för regional busstrafik i Norden leds av en handfull större aktörer. En av orsakerna är den omfattande kravbild som ställs på tilltänkt operatör av kollektivtrafiklösningen i upphandlingsförfarandet. Mindre aktörer har svårt att konkurrera om betydande uppdrag då de inte uppfyller de krav på kompetens, stabilitet och beprövad leveranssäkerhet som efterfrågas. Huvudsakliga konkurrenter är de franska aktörerna Keolis och Transdev samt tyskägda Arriva och norska Nettbuss. Till skillnad från Nobina har flera av bolagen en statlig ägarbild. Arriva ägs av Deutsche Bahn som i sin tur ägs av tyska staten, Keolis ägs av det franska statsägda järnvägsbolaget SNCF, Transdev ägs delvis av franska staten och Nettbus av NSB, norska statens järnvägsbolag. En statlig ägarbild innebär såväl andra avkastningskrav som förutsättningar för finansieringen av verksamheten. Den nordiska kollektivtrafikmarknaden för buss 12% 8% 4% EBIT marginal (%) 0% Hög andel koncessioner (4%) (8%) Omsättning (MSEK) Storlek på bubblorna demonstrerar nordisk marknadsandel för kollektivtrafik för buss enligt senast rapporterad omsättning; EBIT marginal inkluderar andra verksamheter i tillägg till kollektivtrafik för buss; Thykjaer såldes till Umove i mars Källa: Bolagets Marknadsstudie ÖKAT KVALITETSFOKUS RATIONELLARE PRISSÄTTNING Resenärer förväntar sig kvalitativa och funktionella kollektivtrafiklösningar. Det ställer höga krav på såväl upphandlande uppdragsgivare som på Nobina som leverantör. Upphandlingar vars utvärderingskriterier i hög grad värde sätter kvalitet ökar inom samtliga nordiska marknader. Kvalitetsbegreppet innefattar normalt leveransförmåga med minimala driftsstopp, god prestanda med hänsyn till klimatoch miljöpåverkan samt tillgänglighetsanpassade fordon med modern utrustning. Den svenska och danska marknaden har kommit längst i användandet av kvalitetsutvärderingar på bred front, men både de finska och norska marknaderna utvecklas i rätt riktning. Det faktum att spridningen mellan högsta och lägsta anbudsgivare minskar år för år är ett sundhetstecken som leder till allt mer rationell prissättning. Den ökade förekomsten av incitamentskontrakten där ersättningsmodellen premierar prestanda är ytterligare ett tecken på branschens ökande kvalitetsfokus. LOKALT FRAGMENTERAD MARKNAD STARKA LOKALA AKTÖRER I tillägg till de större aktörerna finns en mängd mindre aktörer på den nordiska marknaden. Idag upphandlas merparten av all linjelagd trafik med buss offentligt. Samtidigt använder fortfarande vissa regioner och städer koncessionskontrakt, där trafikuppdraget tilldelas en kommunal eller privat verksamhet. De mindre aktörerna har en mycket stark lokal förankring i sina närområden och kontraktsomsättningsgraden är låg. Lokala aktörer agerar ibland samarbetspartner i form av underleverantör till Nobina där synergieffekter i prospektering och anbuds lämning bedömts möjliga. Den fragmenterade nordiska marknaden visar tecken på ett underliggande behov av konsolidering. Samtidigt är sömlöst övertagande och drift av en mindre aktörs kontraktsportfölj inte sällan en komplicerad process med flera osäkerhetsmoment. 9

12 marknad BRANSCHENS KONTRAKTSFORMER ERSÄTTNINGSMODELLEN varierar Kollektivtrafikmarknaden i Norden utgörs av flera olika kontraktsformer. Beroende på kontraktets ersättningsmodell klassificeras dessa i två övergripande grupper; produktionskontrakt och incitamentskontrakt. Produktionskontrakt grundar sig i en fast ersättningsmodell för att bedriva kollektivtrafik. Ersättning till trafikoperatören bestäms utifrån en ersättning baserad på i upphandlingen angivet antal kilometer, timmar och fordon som dokumenterats i trafikkontraktet. Incitamentskontrakt är en kontraktsform som förutsätter att trafikoperatören kan bedriva en effektiv verksamhet och attrahera fler resenärer. Trafikoperatören är resenärsberoende i antal och utvärderas ofta även i form av resenärsnöjdhet eller annan kvalitetsindikator. Andelen rörlig ersättning i incitamentskontrakt varierar, från ett fåtal procent ända upp till 100 procent av kontraktets ersättning. Ökat fokus på miljö och kvalitet innebär att incitamentskontrakt blir allt vanligare inom samtliga marknader. Även graden prestationsbaserad ersättning ökar inom incitamentskontrakten då uppdragsgivare inser att trafikoperatörerna besitter nödvändig kompetens i hur kollektivtrafiklösningen bör utformas. En gemensam nämnare för produktions- och incitamentskontrakt är att kontraktslängden vanligtvis är fem till tio år. Kontraktsform Beskrivning Andel och trend Uppdragsgivarens perspektiv Nobinas perspektiv Resenärens och samhällets perspektiv Produktionskontrakt Ersättning per kilometer och/eller fordon per timme, och/eller per fordon Huvuddelen av existerande kontrakt Trend: Nedåtgående Har egen uppfattning kring kollektiv trafiklösning och kontraktsutformning Lägre risk, lägre förtjänst i kontrakt vars ersättning baseras enligt kilometer, timme och fordon Servicegaranti Värdesätter styrbara kostnader Högre risk i kontrakt vars ersättning baseras enligt kilometer Volymberoende Incitamentskontrakt Ersättning för produktion och kundnöjdhet eller antal påstigande Ökande andel kontrakt Trend: Uppåtgående Söker operatörens hjälp i att optimera nyttan Medvetenhet om variabla kostnader Högre risk, högre förtjänstmöjlighet Resenärsberoen de i antal passagerare och deras nöjdhet Serviceutveckling Större ansvar i enskilda kontrakt I incitamentskontrakt, där ersättningsformen i allt högre grad är prestationsbaserad, ökar Nobinas möjlighet att påverka det enskilda kontraktets lönsamhet. Genom att ta större ansvar för vidareutveckling av de tjänster vi levererar, samt kontroll över marknadsföring och försäljning, presterar vi bättre. Samtidigt arbetar Nobinas ledning mycket nära den operativa verksamheten. Erfarenhet och lärdomar från tidigt deltagande i uppdrag med den nya kontraktsformen med incitamentsbaserad ersättning finns därför på flera nivåer i organisationen. Nobina har på så sätt byggt upp rätt kompetens för att effektivt identifiera, prospektera och leverera enligt rätt prestationsvariabler i incitamentskontrakt. Även kompetens inom försäljningstaktik och marknadskommunikation från Swebus bidrar till att integrera fler delar av Nobinas affär. ledning skapa plan och besluta/följa upp resenärer uppdragsgivare behov produktutveckling marknadsföring och försäljning leverera persontrafik nöjd resenär nöjd uppdragsgivare varor/ tjänster resursstöd medarbetare it 10

13 marknad NOBINAS POSITION PÅ MARKNADEN Nobina är en väl etablerad del av den nordiska kollektivtrafikinfrastrukturen. Vi hjälper våra uppdragsgivare att skapa ett bättre och mer effektivt samhälle i form av ökad rörlighet. En förutsättning för vår ledande position är djup förståelse för affärens alla aspekter. Vår framgång grundar sig i en väl fungerande affärsmodell med integrerad ledningsstruktur som i sin tur bidrar till att skapa stordriftsfördelar i anbudsarbete, fordonsutnyttjande och verksamhetsutveckling. Som aktiva förvaltare av vår kontraktsportfölj strävar Nobina efter att förädla varje enskilt kontrakt samtidigt som vi driver verksamheten framåt ur ett helhetsperspektiv. I Sverige präglas vår ledande marknadsposition av hög effektivitet och god kontraktsförädling. I Finland är vi i egenskap av marknadsledare i Helsingfors väl positionerade för att öka våra marknadsandelar på en växande marknad. Nobina är i utmanarposition på den norska och danska marknaden samtidigt som även dessa marknader växer i termer av volym och antal kontrakt. Som Nordens största och mest erfarna trafikoperatör är förutsättningarna för lönsam tillväxt goda. norden Marknadsledare Integrerad styrning Centraliserad fordonsflotta Erfarenhetsutbyte Stordriftsfördelar i verksamhetsutvecklingen Sverige Ledande marknadsposition Hög effektivitet Stark kontraktsportfölj Kontraktsförädling Finland Marknadsledare i Helsingfors Hög effektivitet Stark kontraktsportfölj Växande upphandlad marknad Norge Utmanarposition Stabil effektivitet Varierande kontraktkvalitet Kraftigt växande upphandlad marknad Danmark Utmanarposition Hög effektivitet Växande volymer finland Kontraktsvärde 2 : 3 mdsek Antal bussar 3 : 401 Norge Kontraktsvärde 2 : 5 mdsek Antal bussar 3 : 464 sverige Kontraktsvärde 2 : 37 mdsek Antal bussar 3 : danmark Kontraktsvärde 2 : 3 mdsek Antal bussar 3 : 193 1) Dessutom har Swebus 48 bussar. 2) Totala intäkter från befintliga kontrakt (startade och ännu ej startade) exkluderat förlängningsmöjligheter, avseende perioden från 1 mars 2015 och kontraktets därefter följande löptid. Incitamentsintäkter från startade kontrakt beräknat utifrån aktuellt utfall. Incitamentsintäkter från ännu ej startade kontrakt beräknat på prissättningen i anbudet efter grundlig prissättnings- och riskanalys. 3) Bussar i drift av Nobina per 28 februari

14 VART SKA NOBINA Vi vill växa lönsamt genom aktiv kontrakts- och portföljförvaltning och öka vår förädling genom att stadigt leverera ökad nytta till resenärer, uppdragsgivare och samhälle. 12

15 GENOM ATT Identifiera rätt kontrakt där vi kan leverera mesta möjliga nytta och därmed maximera värdeskapandet Aktivt påverka kontraktsförutsättningarna i dialog med uppdragsgivare Vinna rätt kontrakt. Vilket vi gör genom noggrann kalkyl i alla anbud avseende risker och möjligheter Aktivt förädla våra kontrakt, vilket optimerar nytta, lönsamhet och kontraktslängd Leverera kostnadsmedvetet Aktivt förvalta vår kontraktsportfölj och säkerställa rätt kontraktsmix Läs mer på sidorna

16 affärsmodell NOBINAS AFFÄRSMODELL GENERERAR MÅNGDIMENSIONELLT VÄRDE Nobina ser till att över en miljon människor dagligen kommer till sitt jobb, skola eller andra aktiviteter genom att leverera kontrakterad kollektivtrafik på uppdrag av samhället. Vi skapar mesta möjliga värde för våra uppdragsgivare, resenärer, ägare och medarbetare genom ett affärstänk som sträcker sig långt över kontraktsperioden. affärsmodell Anbudsprocess Aktiv kontraktsförvaltning Värdeskapande för: 1. Prospektering Identifiering av rätt kontrakt 2. Aktiv påverkan och selektering Dialog skapar samsyn i kontraktsförutsättningar 3. Anbudsgivning Vinna rätt kontrakt 4. Kontraktsförädling och leverans Effektiv uppstart och drift Optimera nytta för resenärer, uppdragsgivare och andra intressenter Säkra optionsåren 5. Kostnadskontroll i allt vi gör Väl fungerande ledningssystem Branschledande trafikplanering Optimerad förvaltning av bussflottan Uppdragsgivare Resenärer Ägare Politiker Leverantörer Medarbetare Intressenters behov och önskemål 1. identifiering AV RÄTT KONTRAKT PROSPEKTERING Nobina har ett långsiktigt affärstänk och vi agerar på en marknad som är förhållandevis förutsägbar. Noggrann kartläggning och gediget analysarbete i god tid innan en upphandling offentliggörs är därför mycket viktigt. Inför anbuds processen har Nobina prioriterat anbuden enligt affärs potential med målsättning att leverera mesta möjliga nytta och därmed generera bästa möjliga värdeskapande. Det gör Nobina genom att förenkla resandet för resenären samtidigt som kollektivt ökad rörlighet och minskad miljöbelastning minskar samhällets kostnader. Identifiering av rätt kontrakt hjälper oss nå de övergripande finansiella målen för vår verksamhet som är att generera en stabil och lönsam tillväxt. 14

17 affärsmodell 2. AKTIV PÅVERKAN AV KONTRAKTS- FÖRUTSÄTTNINGAR OCH SELEKTERING Det finns stora möjligheter att, såväl lokalt som nationellt, påverka förutsättningarna för hur kollektivtrafik upphandlas. Affärsmässig dialog förs därför löpande med politiker, uppdragsgivare och branschorgan för att tolka budskap och aktivt påvisa viktiga aspekter i utformning av kollektivtrafiklösningar som resulterar i en effektiv och trygg drift som attraherar fler passagerare. Kontraktets utformning är central för hur väl regionens upphandlade kollektivtrafiklösning kommer att fungera. Detta får stora konsekvenser för samhällets ekonomi, vilket innebär att allt fler uppdragsgivare successivt börjar inse värdet av att i samråd med trafikoperatör diskutera långsiktigt hållbara lösningar för den regionala trafikförsörjningen. Nobina är i egenskap av Nordens största och mest erfarna trafikoperatör en efterfrågad samtalspart. Medverkan i samtalen stärker förtroendet för Nobina som kompetent samarbetspartner med förmåga att utveckla trafiken utifrån olika intressenters skiftande behov. Högst prioriteras resenärens värde av kollektivtrafiken i relation till dess kostnad. Kontinuerlig intressentdialog utgör även bra underlag för den selektering som görs av prioriterade anbud. Vid konkurrensutsättning har Nobina god insikt i uppdragsgivarens underliggande behov och önskemål, samtidigt som relevanta kontaktytor är upparbetade. historisk upphandlingsöversikt, antal bussar /11 11/12 12/13 13/14 14/ Bussar ute för upphandling (vänster axel) Bussar ute för upphandling tidigare körda av Nobina (höger axel) Bussar vunna av Nobina (höger axel) 0 3. VINNA RÄTT KONTRAKT NYCKELN TILL GOD LÖNSAMHET Regionalt upphandlade trafikkontrakt kan variera mycket kraftigt i dess utformning, villkor och förutsättningar. Efter det initiala prospekterings- och selekteringsarbetet påbörjas därför arbetet med kalkyler, omfattande allt från att identifiera risker och möjligheter till en konkurrenskraftig trafikplanering med detaljerade kostnadsberäkningar av framförallt bränsle, löner och underhåll. Värdering av hur effektiva de så kallade indexeringsvillkoren är blir avgörande för om risktäckning ska läggas in i priset. Operationella och kontraktsrisker identifieras, en optimal struktur av bussflottan definieras och tredjepartskontrakt för exempelvis hyra av en depåanläggning avtalas parallellt med trafikkontraktet för att inte vara beroende av att vinna upphandlingen igen efter att trafikkontraktet löpt ut. Arbetet med förberedelserna inleds ofta ett till tre år innan upphandlingen offentliggörs. Det senaste årtiondets systematiska och mycket framgångsrika anbudsarbete innebär att Nobina byggt betydande intellektuellt kapital som positionerar oss mycket väl för att fortsatt vinna fler kontrakt av rätt karaktär. UNDER VERKSAMHETSÅRET HAR NOBINA VUNNIT 49 procent av alla lämnade ANBUD. STORDRIFTSFÖRDELAR I ANBUDS ARBETET Nobinas närvaro i alla fyra länder och prioriteringen av anbudsarbetet i verksamheten skapar utrymme för oss att agera kraftfullt i upphandlingar. Detta, sammantaget med vår omfattande erfarenhetsbank, innebär att vi vinner och opererar fler och mer lönsamma kontrakt än våra konkurrenter. Storlek och styrka innebär också att vi har tillräckliga resurser för att tillsätta en särskild kommission dedikerad till uppföljnings- och analysarbete av varje enskild upphandling. Samtliga kontrakt genomlyses utifrån perspektiven antagande och erosion. Insikterna i varför ett utfall inte motsvarade beräkningarna omhändertas av ansvarig för kontraktsrevision och affärssupport, som säkerställer att Nobinas anbudsarbete förfinas och förädlas kontinuerligt. 15

18 AFFÄRSMODELL 4. AKTIV KONTRAKTSFÖRÄDLING OPTIMERAR NYTTA, LÖNSAMHET OCH KONTRAKTSLÄNGD Effektiv uppstart av ett trafikkontrakt är en viktig och relativt komplex process då den ofta innefattar övertagande av personal och fastigheter, vilket kräver noggrann planläggning. Sett över hela kontraktsperioden aktualiseras olika typer av risker beroende på kontraktets villkor och förutsättningar. För mer information om risker vid prissättning av anbud, se avsnittet på sidan 52 om antaganden och risker förknippade med anbudsprissättning i kontraktsupphandlingsprocessen. Arbetet med att optimera nyttan för våra resenärer, uppdragsgivare och övriga intressenter, är därför kontinuerligt under hela kontraktets livslängd. Vi kallar det aktiv kontraktsförädling. SÅ HÄR UTVECKLAS ETT NORMALKONTRAKT LÖNSAMHETSMÄSSIGT Illustrativt exempel visar ett sjuårigt kontrakt med två års förlängning + Kostnaderna och intäkterna är ojämnt fördelade under kontraktsperioden, och därmed kassaflödet och lönsamheten. Inledningsvis är kostnaderna höga och kassaflödet svagt, främst till följd av betydande investeringar i fordonsparken samt att det är svårt att bedriva en fullt effektiv trafik redan från start. En betydande faktor i förädlingen av våra kontrakt utgörs av ett framgångsrikt genomförande som säkrar de värde fulla optionsåren. Optionsår är den kontraktsenliga möjliga förlängningen av kontraktet som tack vare redan etablerad trafikoperation skapar ytterligare kassaflöde och ökar avkastningen på kapital. Nuvarande genomsnittlig ålder på kontrakten: 4,5 år Genom att använda finansiell leasing förblir kassaflödet positivt under hela kontraktsperioden 0 År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 Betydligt större utflöden av kassaflöden inledningsvis om Bolaget använder eget kapital för att finansiera nya bussar EBITDA Ack. kassaflöde Ack. kassaflöde (leasing) Intäkter 5. KOSTNADSKONTROLL I ALLT VI GÖR Kostnadsbasen i de kontrakt Nobina åtar sig är till stora delar rörlig. Kostnadskontroll i alla led är därmed avgörande för lönsamheten. Det åstadkommer vi bland annat genom väl fungerande övergripande ledningssystem, kontinuerlig uppföljning av de enskilda kontraktens lönsamhet, noggrann trafik planering samt långsiktighet i finansiering och nyttjande av vår fordonsflotta. De stordriftsfördelar vi åtnjuter i prospekterings- och anbudsarbetet spelar även en viktig roll i kontroll av våra verksamhetskostnader, bland annat inom operationell drift och inköp. BRANSCHLEDANDE TRAFIKPLANERING Varje enskilt kontrakt har specifika förutsättningar samtidigt som det påverkas olika mycket av olika faktorer. Trafikuppstarten är en viktig del, men utan väl fungerande trafikplanering i det dagliga arbetet riskerar kontraktet att snabbt bli olönsamt. För att effektivisera ledningsarbetet och säkra leveranskvalitet har Nobina centraliserat trafikledningssystemen i flera storstadsregioner. Systematisk trafikplanering säkerställer en kostnadseffektiv drift under de år som kontraktet löper för att exempelvis undvika tomma körsträckor, använda miljöanpassade drivmedel, köra skonsamt och öka antalet resenärer i bussarna. Trafiken vidareutvecklas löpande utifrån resenärernas behov i nära samarbete med uppdragsgivaren. 16 NOBINA ÅRSREDOVISNING 2014/2015

19 affärsmodell GENOM VÄL FUNGERANDE LEDNINGSSYSTEM LEVERERAR VI RÄTT KVALITET Nobina har en mycket nära dialog mellan koncernledning, bolagschefer, regionalt ansvariga och central trafik- och arbetsledning. Organisationen leds genom system som ständigt förbättrar våra processer och säkerställer att Nobina levererar lönsam kollektivtrafik som uppfyller eller överträffar ställda förväntningar. Huvudprocessteam ansvarar för att ta fram och vidareutveckla koncerngemensamma arbetssätt. Arbetet leds av processägare, som utses av koncernledningen, och följs upp kvartalsvis i det gemensamma forumet Process Performance Review. Huvudprocesserna bryts ner till olika delprocesser som i sin tur bryts ner på olika aktivitetsnivåer. Nobina leder den operativa verksamhetens processer med stöd av olika IT-system. De främsta systemen är det av Nobina egenutvecklade och branschledande systemet OMS (Operational Management System) för den dagliga verksamhetsstyrningen samt Hastus för trafikplanering. Dessa båda system är integrerade med varandra. OMS utvecklas fortlöpande tillsammans med Nobinas medarbetare. Ledningssystem spelar även en central roll i hur vi behandlar och utvecklar våra medarbetare. Nobina är en värderingsstyrd organisation som värnar gott ledar- och medarbetarskap. Samtidigt som vi har mycket nära relationer med fackföreningar och branschens andra intressentgrupper ser vi att vår gemensamma värderingsgrund skapar förutsättningar för att vi ska lyckas nå våra verksamhetsmål på kort, medel lång och lång sikt. Därför följer vi kontinuerligt upp värderingsgrundsarbetet som centralt ingångsvärde i allt från rekryteringar, introduktioner och i individuell uppföljning som ett utvärderingsinstrument. Den ingår också som viktigt kriterium i medarbetarundersökningen, vars resultat vid senaste mätningen visar att 94 procent av våra medarbetare som svarat på Nobinas medarbetarundersökning anser sig trivas, eller trivas mycket bra med sin arbetssituation och arbetsgivare. OPTIMALT ORGANISERAD FORDONSFLOTTA Nobinas koncerngemensamma fordonsflotta handhas genom en organisation som ansvarar för inköp, förvaltning, nyttjande och utfasning. Nobina har idag en ung bussflotta då andelen nya trafikkontrakt är stor. Organisationen ger oss konkurrensfördelar, dels utifrån optimering av mängden bussar, dels genom tillvaratagandet av den kompetens som finns för att optimera dess drift. Erfarenhet och kompetens inom trafikplaneringsområdet innebär även att Nobina utifrån uppdragsgivarens och/eller Nobinas egna önskemål om förändringar under pågående kontraktstid kan omplacera bussar internt inom koncernen. Det innebär också att proaktivt arbeta för att befintlig bussflotta nyttjas så effektivt som möjligt genom att mixa gamla och nya bussar när anbud lämnas för nya trafikkontrakt. FINANSIERING AV FORDONSFLOTTA Nobinas fordon utgör en betydande post i verksamhetens balansräkning och kostnadsmassa. Väl genomtänkt och långsiktig finansiering är därför viktigt för att vi ska nå våra lönsamhetsmål. I samband med anbudsgivning förhandlar Nobina fram bindande offerter från fordonsleverantörer inklusive finansiering för att tillförsäkra förmåga att starta trafiken vid vinst i upphandlingen. Nobina vänder sig dock i första hand till institutionella finansieringsalternativ då det ökar flexibiliteten i val av fordonstyp jämfört med finansiering genom fordonstillverkaren. En trafikstart binder upp mycket kapital vilket innebär att Nobina föredrar en leasingstruktur i finansieringen av fordonen som jämnar ut kassaflödet över kontraktsperioden. Bussflottans finansieringsstruktur, antal bussar Våra Värderingar Vi finns för våra kunder Vi arbetar med ständig utveckling Vi respekterar varandra Vi värnar gott ledarskap Vi bryr oss /12 12/13 13/14 14/15 Ägda Operationell le Finansiell leasin Köpta Operationell leasing Finansiell leasing 17

20 kontraktsportföljen AKTIV FÖRVALTNING AV VÅR KONTRAKTSPORTFÖLJ De marknader Nobina verkar i är av homogen karaktär. En likartad affärslogik länderna emellan och en integrerad ledningsstruktur bidrar till att skapa stordriftsfördelar i anbudsarbete, fordonsutnyttjande och verksamhetsutveckling. Vår kontraktsportfölj förvaltas aktivt. Det sker i identifieringen av rätt kontrakt, påverkan av kontraktsförutsättningar, noggrann kalkylering i anbudsfasen samt väl fungerande ledningssystem för säkerställande av leveranskvalitet. Gemensamt optimerar detta nyttan, lönsamheten och kontrakts mixen för Nobina. RISKHANTERING UTGÖR FUNDAMENTET I VÅR PORTFÖLJSTRATEGI Nyckeln till Nobinas framgång är väl avvägd balans mellan kontraktens identifierade risknivå och dess beräknade avkastning. De senaste åren har Nobina förstärkt riskanalysen ytterligare bland annat genom tillskott av personella resurser, kontinuerlig kompetensutveckling och systematiserat utbyte av erfarenheter. Nobina har en väl inarbetad modell för att beräkna risk ur flera aspekter. Det faktum att innehaven i vår kontraktsportfölj stadigt utvecklats positivt samtidigt som antalet antagandefel i upphandlingsprocessen minskar visar att vårt riskhanteringsarbete fungerar mycket väl. Förenklat uttryckt klassificerar Nobina varje enskilt kontrakt utifrån låg, medel och hög risknivå. Samtidigt rör sig Nobina medvetet mot en kontraktsportfölj bestående av fler incitamentskontrakt med högre risknivå och större avkastningsmöjligheter. Nobinas omfattande portfölj, bestående av totalt 105 kontrakt, utgör i sig en god riskspridning. FYRA FAKTORER som kan PÅVERKA LÖNSAMHETEN Riskområde Huvudmannen ändrar förutsättningarna Operationell prestanda Antagandefel Omvärldsfaktorer Nobinas hantering Noggrann analys av kontrakt, omförhandlar kontrakts villkor Påverkar utfallet genom intern uppföljning i flera led, kontinuerligt förfinade processer Grupp dedikerad till uppföljning och analys, lärdomar blir ingående kapital i nästkommande process God beredskap, riktlinjer vid inci denter, scenarioövningar Fyra riskfaktorer har visat sig kunna påverka ett kontrakts lönsamhet. Påverkansgraden varierar från fall till fall, men samman taget kan bristande lönsamhet härledas till ovanstående faktorer. STABILA INTÄKTER ca 6 MILjARDER sek REDAN SÄKRADE FÖR 2019 Kontrakt som sluts till följd av upphandling av en uppdragsgivares kollektivtrafikområde sträcker sig över längre tidsperioder, vanligtvis mellan fem till tio år, inräknat de vanligt förekommande optionsåren. Eftersom kostnader och intäkter är ojämnt fördelade under kontraktsperioden strävar Nobina efter en kontraktsportfölj med rätt balans mellan yngre och mer mogna kontrakt. Nobinas portfölj består av kontrakt med en genomsnittlig mognadsgrad som uppgår till 4,5 år. Trots att Nobinas kontraktsportfölj för närvarande är förhållandevis ung uppnås god lönsamhet. Det faktum att säkrade intäkter för verksamhetsåret 2019/2020 redan uppgår till omkring 6 miljarder SEK ger Nobina utrymme att fokusera än mer på stabil tillväxt och förbättrad lönsamhet i vår affär. nettoomsättning från existerande kontraktsportfölj, % /16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 Uttryckt i procent i förhållande till nettoomsättning för 2014/2015 om 7,5 miljarder SEK. 18

årsredovisning 2013/2014 ökad efterfrågan på kvalitet

årsredovisning 2013/2014 ökad efterfrågan på kvalitet årsredovisning 2013/2014 ökad efterfrågan på kvalitet innehåll Det här är Nobina 1 Året i korthet 2 Året i siffror 3 VD ord 4 Strategi och mål 6 Marknad och drivkrafter 8 Affärsmodell 10 Upphandling 16

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL Pressinformation den 8 maj Poolia Professionals Under första kvartalet har ett förvärv av rekryteringsbolaget Nilesco Search stärkt vårt fokus på kvalificerade

Läs mer

Delårsrapport Januari-juni 2015

Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport januari juni 2015 Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster och ser

Läs mer

Ägarinstruktion. för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt. Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014

Ägarinstruktion. för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt. Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014 1 Ägarinstruktion för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014 2 1. Inledning Ett kundstyrt bolag Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt, Skandia,

Läs mer

Nolato Medical. Andra kvartalet 2015. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2015-07-21. Nolato Telecom. Nolato Industrial

Nolato Medical. Andra kvartalet 2015. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2015-07-21. Nolato Telecom. Nolato Industrial Nolato Medical Andra kvartalet 215 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 215-7-21 Nolato Telecom Nolato Industrial Sammanfattning av Q2 Koncernen Omsättningen ökade till 1 28 MSEK (965) - Justerat för valuta

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 1(8) STARK VINSTÖKNING OCH FORTSATT FRAMTIDA TILLVÄXT I HOIST Resultatet före skatt redovisas till 33,0 Mkr (8,2) motsvarande

Läs mer

Verksamhetsutveckling och affärsrelationer grunden skapas vid upphandlingen

Verksamhetsutveckling och affärsrelationer grunden skapas vid upphandlingen Verksamhetsutveckling och affärsrelationer grunden skapas vid upphandlingen Västtrafikmodellen Från Beställar- Leverantörsroller till Partnerskap Upphandling i Göteborg 2013-11-28 Västtrafik i siffror

Läs mer

Finansiering av miljöbussar

Finansiering av miljöbussar 1(5) 2009-08-18 Vår referens Gunnel Forsberg 08 686 1418 Styrelsen Dokumenttyp Finansiering av miljöbussar Bakgrund SLs inriktning har, alltsedan upphandling av busstrafiken inleddes i början på 1990-talet,

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Positiv resultatutveckling och rekommendation till aktieutdelning Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 Oförändrat kundflöde och minskande beståndsintäkter Första kvartalet Intäkterna minskade totalt med 10 procent till 18,9 (20,9) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Årsstämma 2015. Håkan Jeppsson VD och koncernchef

Årsstämma 2015. Håkan Jeppsson VD och koncernchef Årsstämma 2015 Håkan Jeppsson VD och koncernchef 2 Europas största fönsterkoncern på en fragmenterad marknad Största europeiska fönsterkoncernen Tydlig marknadsledare i Norden Ung koncern med en lång historia

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

Våra affärsprinciper

Våra affärsprinciper Våra affärsprinciper Vår vision är att skapa hållbara energilösningar i världsklass. Vi vill kunna kombinera stark och uthållig tillväxt tillsammans med god lönsamhet. Genom detta skapar vi värdetillväxt

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL Pressinformation den 14 augusti Poolia AB Vid extra bolagsstämma efter periodens slut fattades beslut om inlösen av aktier. Därmed överförs 137,0 MSEK till

Läs mer

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Göran Brorsson VD och Koncernchef 2013 ett bra år Styrelsen föreslår en utdelning på 2:00 kr/aktie (1:00) Koncernen Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec 2013

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

Delårsrapport kvartal 2 2014

Delårsrapport kvartal 2 2014 Delårsrapport kvartal 2 2014 Första halvåret 2014 Nettoomsättningen uppgick till 18,6 MSEK (10,4) Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK (-2,1) Resultatet efter skatt blev 1,0 MSEK (-2,1) Resultatet efter

Läs mer

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2006 Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy JANUARI DECEMBER 2006 Omsättningen ökade med 160 % till 67,5 MSEK (26,0). Rörelseresultatet ökade

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

Årsstämma 2009. - 7 april 2009 -

Årsstämma 2009. - 7 april 2009 - Årsstämma 2009-7 april 2009 - 2008 ett händelserikt år Organisation Bolaget genomgick under året ett generationsskifte. Skiftet har medfört en viss påfrestning på organisationen, men erbjuder också en

Läs mer

Årsredovisning 2010/2011 NOBINA ÅRSREDOVISNING 2010/2011 1

Årsredovisning 2010/2011 NOBINA ÅRSREDOVISNING 2010/2011 1 Årsredovisning 2010/2011 NOBINA ÅRSREDOVISNING 2010/2011 1 Framvagnsvinjett Innehåll Nobina och året i korthet 4 VD-ord 8 Marknad Översikt 10 Regional trafik 15 Interregional trafik 20 Nobina Verksamheten

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 SEX MÅNADER SEX MÅNADER Q2 Q2 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 136 007 109 955 74 935 58 928 Bruttoresultat, ksek 87 889 75 682 48

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

VÄLKOMMEN! KUNGSLEDENS ÅRSSTÄMMA 2014

VÄLKOMMEN! KUNGSLEDENS ÅRSSTÄMMA 2014 VÄLKOMMEN! KUNGSLEDENS ÅRSSTÄMMA 2014 2013 startskottet för ett nytt Kungsleden Ny strategi, nya mål, ny affärsledning Från fokus på transaktioner till aktiv förvaltning och utveckling samt renodling och

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2011

Delårsrapport januari mars 2011 Delårsrapport januari mars 2011 18 maj 2011 Minskad försäljning och lägre resultat möts med affärsutveckling och kostnadsanpassningar Resultat i sammandrag Nettoomsättningen uppgick till 10 032 (10 918)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 Fortsatt starka kassaflöden Andra kvartalet > Intäkterna uppgick till 14,3 (17,6) MSEK. > Rörelseresultatet uppgick till 3,4 (5,1) MSEK. > Resultat efter

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

Frågorna är besvarade av Roger Blomquist (VD) 1. Som aktieägare undrar jag om Worldspan-avtalet i London sätts i drift före september?

Frågorna är besvarade av Roger Blomquist (VD) 1. Som aktieägare undrar jag om Worldspan-avtalet i London sätts i drift före september? Frågor och Svar: 2004-02-03 Nedan följer svar på frågor vi fått från våra aktieägare. Frågorna har vi fått via email under de senaste två till fyra veckorna. Frågorna är besvarade av Roger Blomquist (VD)

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2)

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2) Q2 Delårsrapport januari juni 2012 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2006

Delårsrapport januari-september 2006 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2006 Delårsrapport januari-september 2006 Nettoomsättningen för årets första nio månader uppgick till 7,5 MSEK (8,2 MSEK för helår 2005) Rörelseresultat -24,5 MSEK (-32,7

Läs mer

Mekonomen Group. januari - december 2013. 13 februari 2014

Mekonomen Group. januari - december 2013. 13 februari 2014 Mekonomen Group januari - december 2013 13 februari 2014 Januari december 2013 Intäkter: 5 863 MSEK (5 426) Försäljningen i jämförbara enheter var oförändrad EBITA: 626 MSEK (602) EBITA-marginal: 11 procent

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord tisdagen den 31 maj 2011. Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31 Dala Energi AB övergick till att upprätta kvartalsrapporter 2010-09-30 varför historisk jämförelse samma period

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

PostNord januari- PostNord januari september 2012 2012-11-07

PostNord januari- PostNord januari september 2012 2012-11-07 PostNord januari-september 212 212-11-7 Tredje kvartalet 212 i sammanfattning Försämrat marknadsläge fortsatt omställningsarbete Fortsatt kraftig digitalisering - försvagat konjunkturläge - minskad nettoomsättning

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30. Viktiga händelser under kvartal 3

Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30. Viktiga händelser under kvartal 3 Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30 Viktiga händelser under kvartal 3 Förvärv av SDM (Scandinavian Database Marketing) tillför 15 konsulter inom CRM Nya orders tecknade till ett

Läs mer

Bästa Q1 i företagets historia

Bästa Q1 i företagets historia Delårsrapport 2013-07-01 till 2013-09-30 TiksPac AB (publ) 556856-0063 Bästa Q1 i företagets historia TiksPac-konceptet gör skillnad och skapar attityder som säger att det inte är okej att skräpa ner!

Läs mer

Lars Dahlgren. VD och koncernchef

Lars Dahlgren. VD och koncernchef Lars Dahlgren VD och koncernchef Summering av 2011 Ännu ett stabilt år med ökat fokus på att expandera verksamheten Ett starkt resultat - Jämförbar nettoomsättning* ökade med 8% i lokala valutor - Jämförbart

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Malmö, 28 november 2014 - Mobile Loyalty, som utvecklar och säljer online och mobila annonslösningar, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag en redogörelse

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 september 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan Sept 2008 jämfört med samma period 2007 Nettoomsättningen för perioden minskade till 35,2 MSEK (69,6).

Läs mer

Lantmännen ett bondeägt företag

Lantmännen ett bondeägt företag Lantmännen ett bondeägt företag Alnarp den 27 februari 2014 Bengt-Olov Gunnarson, ordförande, Lantmännen Agenda Aktuellt ekonomiskt läge Utdelning och ägarnytta Omvärld Frågor och diskussion 2 Distriktsstämma

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari december

Bokslutskommuniké Januari december Bokslutskommuniké Januari december 2008 18 februari 2009 Summering januari december 2008 Operativt Vikande marknad där Mekonomen fortsätter ta marknadsandelar Nya butikskoncepten Mekonomen Mega och Mekonomen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Koncernens intäkter 2006 uppgick till 1 221,1 MSEK. Marknadsutvecklingen har varit god på samtliga marknader där Poolia är verksamt och samtliga

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013-07-01 till 2014-06-30

Bokslutskommuniké 2013-07-01 till 2014-06-30 Bokslutskommuniké 2013-07-01 till 2014-06-30 TiksPac AB (publ) 556856-0063 Kort om TiksPac AB (publ) Genom TiksPacs miljökoncept tillhandahålls stationer för hundpåsar och uppsamling av hundpåsar på ett

Läs mer

VD-kommentar. Verksamhetsutveckling. Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002

VD-kommentar. Verksamhetsutveckling. Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002 Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002 Resultatet förbättrades till 2,5 (-1,5) MSEK före goodwillavskrivningar. Rörelseintäkterna ökade med 47 procent till 29,7 (20,2) MSEK. Kostnaderna sänks ytterligare

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

Västtrafikmodellen Från Beställar- Leverantörsroller till Partnerskap Avtal Hisingen ett steg mot fler och nöjdare resenärer

Västtrafikmodellen Från Beställar- Leverantörsroller till Partnerskap Avtal Hisingen ett steg mot fler och nöjdare resenärer Västtrafikmodellen Från Beställar- Leverantörsroller till Partnerskap Avtal Hisingen ett steg mot fler och nöjdare resenärer 1 Syfte med Västtrafikmodellen Västtrafik upphandlar funktion, inte detaljstyrd

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 Koncern 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättning 5 406 ksek (5 062 ksek) EBITDA 364 ksek (504) Resultat efter skatt -203 ksek (-153) Resultat per aktie uppgick till 0,00

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 Fortsatt lönsam tillväxt utökade satsningar i Tyskland och Storbritannien Under andra kvartalet uppgick Pooliakoncernens intäkter

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556733-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015 Ökad omsättning med bra rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 84,1 MSEK (76,8), vilket motsvarar en tillväxt om 9,4 % (23,4) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,2) vilket

Läs mer

Kvartalsredogörelse Q3 2014. Community Entertainment

Kvartalsredogörelse Q3 2014. Community Entertainment Kvartalsredogörelse Q3 2014 unity Entertainment Kvartalsredogörelse, Q3 2014 23 OKTOBER 2014 Januari-september 2014 för CEAB-koncernen (2013 inom parentes för jämförelse). Januari september 2014 NETTOOMSÄTTNINGEN

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik Göteborg 2007-05-21 Delårsrapport perioden januari mars 2007 Första kvartalet 2007 Omsättningen under de första tre månaderna 2007 ökade med 61 procent till 7,4 (4,6) Mkr, en ökning med 2,8 Mkr. Rörelseresultatet

Läs mer

Mekonomen Group. Januari - mars 2014. 8 maj 2014

Mekonomen Group. Januari - mars 2014. 8 maj 2014 Mekonomen Group Januari - mars 2014 8 maj 2014 Första kvartalet 2014 Intäkter: 1 441 MSEK (1405) EBITA: 133 MSEK (129) EBITA-marginal: 9 procent (9) Rörelseresultat: 103 MSEK (103) Rörelsemarginal: 7 procent

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Upphandlingar av kollektivtrafik behöver inte innebära trafikkaos

Upphandlingar av kollektivtrafik behöver inte innebära trafikkaos Upphandlingar av kollektivtrafik behöver inte innebära trafikkaos Kommunal driver kampanj för bättre upphandlingar En facklig valrörelse Kommunals uppdrag är att förbättra villkoren för medlemmarna. Därigenom

Läs mer

Årsstämman 28 maj 2009

Årsstämman 28 maj 2009 Årsstämman 28 maj 2009 Claes Ruthberg, vd 2008 ett starkt år och det bästa i eworks historia, men också ett år med utmaningar ework befäste positionen som den ledande konsultmäklaren i Norden och ework-aktien

Läs mer

Delårsrapport 1/2015

Delårsrapport 1/2015 Delårsrapport 1/2015 Januari-mars 2015, AMHULT 2 AB (publ) Nettoomsättning för perioden uppgick till 1 990 (790)TSEK. Resultatet för perioden -418 (-304) TSEK efter skatt. Resultat per aktie (före och

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Vi gör varje dag lite enklare. Q2 Presentation press- och analytikerkonferens 21 augusti 2013 Per Strömberg, VD Sonat Burman-Olsson, Vice VD och CFO

Vi gör varje dag lite enklare. Q2 Presentation press- och analytikerkonferens 21 augusti 2013 Per Strömberg, VD Sonat Burman-Olsson, Vice VD och CFO Vi gör varje dag lite enklare Presentation press- och analytikerkonferens 21 augusti 213 Per Strömberg, VD Sonat Burman-Olsson, Vice VD och CFO Ett starkt kvartal för ICA Gruppen Sammantaget var ett starkt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

årsredovisning 2012/2013

årsredovisning 2012/2013 årsredovisning 2012/2013 alla vill resa med oss innehåll kort om nobina 2 året i korthet 3 vd-ord 4 case: samarbete för fler och nöjdare kunder 7 drivkrafter och motkrafter 8 vår affär, mål och strategier

Läs mer

Ägardirektiv för Övik Energi AB

Ägardirektiv för Övik Energi AB Ägardirektiv för Övik Energi AB Fastställda av moderbolaget Rodret i Örnsköldsvik AB den10 november 2014, 73. 1. Föremålet för verksamheten i bolaget (syftet) Bolaget har till föremål för sin verksamhet;

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Delårsrapport Januari-juni 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489

Delårsrapport Januari-juni 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 Delårsrapport Januari-juni 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 1(7) Viktiga händelser under första halvåret 2000 Kundintäkterna för första halvåret uppgick till 58,0 Mkr (25,7) motsvarande

Läs mer

Bokslutskommuniké 2011. Railcare skulle inte vara Railcare. utan alla innovationer. Vi är på gång! VD-kommentar

Bokslutskommuniké 2011. Railcare skulle inte vara Railcare. utan alla innovationer. Vi är på gång! VD-kommentar Bokslutskommuniké 2011 Railcare skulle inte vara Railcare utan alla innovationer. Vi är på gång! Årets intäkter uppgick till 196,3 (190,2) MSEK Årets resultat efter finansiella poster uppgick till -9,5

Läs mer

24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.)

24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) VD-ord... 4 Finansiell översikt...

Läs mer

Bokslutskommuniké. januari december 2010

Bokslutskommuniké. januari december 2010 2011-02-18 Vår nya anläggning Edsviks Camping i Bohuslän på Västkusten Bokslutskommuniké januari december 2010 Kraftigt förbättrat resultat på helåret Tillväxten fortsätter och den jämförbara omsättningen

Läs mer

Första kvartalet 2015

Första kvartalet 2015 Nolato Medical Första kvartalet 215 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 215-4-3 Nolato Telecom Nolato Industrial Sammanfattning av Q1 Koncernen! Omsättningen ökade till 1 73 MSEK (932) - Justerat för

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 Stark start på året! > Intäkterna ökade med 41 procent till 18,1 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet ökade med 129 procent till 4,8 (2,1) MSEK. > Resultat

Läs mer

KVARTALSRAPPORT 1. MODERN EKONOMI SVERIGE HOLDING AB (publ) KVARTALSRAPPORT 1-1 JULI 2015-30 SEPTEMBER 2015

KVARTALSRAPPORT 1. MODERN EKONOMI SVERIGE HOLDING AB (publ) KVARTALSRAPPORT 1-1 JULI 2015-30 SEPTEMBER 2015 KVARTALSRAPPORT 1 2015/2016 MODERN EKONOMI SVERIGE HOLDING AB (publ) KVARTALSRAPPORT 1 1 JULI 2015 30 SEPTEMBER 2015 Modern Ekonomi är en av Sveriges snabbast växande redovisningsbyråer. JULI 2015 SEPTEMBER

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB Organisationsnummer 556532-6187 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Stadsnät AB:s verksamhet är enligt bolagsordningen, att anskaffa, äga och förvalta

Läs mer

Koncernen är en av de största i Europa inom inkasso, reskontraadministration och finansiering.

Koncernen är en av de största i Europa inom inkasso, reskontraadministration och finansiering. Bokslut 2009 Verksamhet Koncernens affärsidé är att genom personlig service erbjuda marknaden effektiva och anpassade lösningar inom inkasso, reskontraadministration och finansiering. Inom ramen för affärsidén

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

Kommentar från Verkställande Direktören. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008. Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Kommentar från Verkställande Direktören. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008. Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan Mar 2008 jämfört med Jan Mar 2007 Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 15,6 MSEK (27,0) Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

Agenda. Introduktion. Marknad. Verksamhet. Finansiell information. Ägare och styrelse. Erbjudandet

Agenda. Introduktion. Marknad. Verksamhet. Finansiell information. Ägare och styrelse. Erbjudandet Välkommen! Agenda Introduktion Marknad Verksamhet Finansiell information Ägare och styrelse Erbjudandet 1 ework i korthet Grundades år 2000 av Magnus Berglind Nordens ledande konsultmäklare med 30.000

Läs mer

H E L S I N G F O R S

H E L S I N G F O R S Företagsledning FörETagSLEDning Helhetsperspektiv på företaget och chefskapet. Är du redo att på allvar utmana dig själv, att ifrågasätta det du tar för givet, att se nya perspektiv, bygga ny kunskap och

Läs mer

Kraftfull vinter i södra Sverige, på gott och ont. Delårsrapport Q1, januari-mars 2013. VD-kommentar

Kraftfull vinter i södra Sverige, på gott och ont. Delårsrapport Q1, januari-mars 2013. VD-kommentar Delårsrapport Q1, januari-mars 2013 Kraftfull vinter i södra Sverige, på gott och ont Nettoomsättning för perioden uppgick till 31,8 (43,3) MSEK Rörelseresultat för perioden uppgick till 0,4 (1,3) MSEK

Läs mer

Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000

Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000 Untitled Document Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000 Den positiva utvecklingen för den svenska delen av The Empire fortsätter. Kraftfulla åtgärder har satts in för att få det finska

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari december 2013

Bokslutskommuniké Januari december 2013 Bokslutskommuniké Januari december 2013 Henrik Höjsgaard, VD och koncernchef Benno Eliasson, CFO 20 februari 2014 1 Agenda Rapporten i korthet Finansiell utveckling Framåtblick 2014 2 Rapporten i korthet

Läs mer

PostNord januari-juni 2012 Fortsatta effektiviseringar och investeringar för tillväxt och lönsamhet 2012-08-29

PostNord januari-juni 2012 Fortsatta effektiviseringar och investeringar för tillväxt och lönsamhet 2012-08-29 PostNord januari-juni 212 Fortsatta effektiviseringar och investeringar för tillväxt och lönsamhet 212-8-29 Försvarad ad omsättning och underliggande lönsamhet under första halvåret 212 Finansiell översikt

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Lindab

lindab vi förenklar byggandet Lindab Lindab Vi förenklar byggandet Lindab i korthet Försäljning, marknader Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar i tunnplåt

Läs mer