Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen. Onsdagen den 9 oktober 2013 Kl OBS! TIDEN (studiebesök i verksamheterna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen. Onsdagen den 9 oktober 2013 Kl. 10.30 OBS! TIDEN (studiebesök i verksamheterna 08.30-10."

Transkript

1 BÅSTADS KOMMUN Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen Datum Tid Plats Onsdagen den 9 oktober 2013 Kl OBS! TIDEN (studiebesök i verksamheterna ) Astrakanen, kommunkontoret i Båstad Ärendemening Från Handutskott läggare 1. Upprop Protokollsjustering -- I tur att justera: Bo Wendt (BP). Ersättare Ulf Holmberg (M). justeringen äger rum tisdagen den 15 oktober kl Godkännande av dagordningen Delgivningar s. Delegationsbeslut 6. Informationspunkter Anna Höckert, trainee, presenterar sig. 2. Kommunstyrelsens studiebesök i verksamheterna. Kort rapport från dagens besök Båstadhem AB informerar om halvårsbokslut, nuläge, framtidsplaner mm. VD Robert Falk och ekonom Lisbeth Nilsson. 4. Trepartsavtal, Båstads kommun, Båstad Hamn AB, BBSS. Muntlig information från Ingemar Lundström, chefteknik s. och service. Uppföljning av timmar inom hemtjänsten. Skriftligt. Beslutsinstans Sida Beslutsärenden (ej myndighetsutövning) 7. Beslutslogg kommunstyrelsen Beslutslogg kommunfullmäktige Delårsrapport med helårsprognos EU Johan L 10. Budget 2014 och plan 201S-2016 EU Johan L 11. Förslag till ändringar i kommunstyrelsens delegationsordning EU HenkeA 12. Remiisvar på delbetänkandet "Privata Utföra- kontroll och ej varit i C-M Billinsyn" av Utredningen om en kommunallag för framtiden. utskott ström 13. Ändringar i bolagsordningar för NSR AB och NSR ej varit i C-M Bill- Produktions AB samt ändring i ägardirektiv för NSR AB utskott ström 14. sydvatten EU Fredrik J 1S. Beslut om fortsatt entreprenad av den fastighetsrelaterade EU Jenny H grönyteskötseln i Förslöv, Grevie, Västra Karup och Östra Karup. 16. Planprioritering EU Lisa R 17. Yttrande - infrastrukturremisser EU Kristina B 18. Överlåtelse och försäljning av fastigheten Båstad Gräsryd 6:61 EU Per S 19. Exploateringsavtal för Hasselbacken Nedre, Båstad 109:330 mfl EU Pers 20. Nytt ställningstagande avs. utökat strandskydd vid Norrviken s u Lisa R/ Magnus S 21. Yttrande - program för europeiskt territoriellt samarbete - s u Magnus S Interreg Öresund-Kattegatt-Skagerack KS KS KS (KF) KF KS KS KF KF KS KS KS KS KS KF KS S S SS S S1 1S

2 22. Fogdarp 2:3 - Samrådsyttrande gällande planerat naturvårdsav- s u Magnus S KS tal 23. Svar på enkät om tillsynsrelaterat arbete enligt plan- och s u Torbjörn Z KS bygglagstiftningen 24. Plan för öppen förskola och familjecentralsliknande verksamhet vu Ingrid B-B KS 25. Ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 och rapportering enligt vu Ingrid P KS 16 kap 6f SoLsamt beslut enligt 9 och rapportering enligt 28 f-g LSS 26. Båstad Fontänhus - redovisning vu Monica E KS 27. Tillsynsbesök på fristående förskolor vu Birgitta B/ KS Lotten G 28. Nationella prov och betyg på gymnasieskolan vu EwaN KS Beslutsärenden (myndighetsutövning eller andra ärenden där allmänheten har ej närvarorätt) 29. Svar på JO-anmälan avs. Slammarp 1:105. Redovisning av handläggningen gällande klagomålet på luftvärmepump 30. Dejarp 6:44- Överklagande av länsstyrelsens beslut 31. Detaljplan för Båstad 109:330- beslut om antagande Beslutsärenden (sekretess, allmänheten har ej närvarorätt) 32. Nedläggning av faderskapsutredning enligt föräldrabalken 2 kap 7 punkt 1 (handlingar delas ut på sammanträdet) s u Asa L KS s u Torbjörn Z KS s u Karin S KS vu l Cecilia S KS Båstad den 27 september 2013 Kerstin Gustafsson Ordförande Linda Wahlström sekreterare

3 BÅSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Kommunstyrelsen KS God kännande av dagordningen Beslut Kommunstyrelsen beslutar: l. Dagordningen godkänns. Justerandes signaturer Utskott/presidium J<Sfnämnd KF Utdragsbestyrkande

4 fj1j BÅSTADS ~ KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad KS Delgivningar Bilagor som inte är bilagda finns tillgängliga på kommunkansliet samt tillgängliga på sammanträdet. Delgivningar och delegationsbeslut återfinns elektroniskt på webbplatsen. Kontakta kansliet om du saknar inloggningsuppgifter. l. Protokoll från samverkansgrupperna: KOSAM BINSAM TESAM , SAMSAM Protokoll från kommunala pensionärsrådet Gåva till musteriet. Dnr. KS 1542/ Dom från Svea Hovrätt, mål nr F Fastighetsreglering avs. fastigheten Dejarp 5:23 och samfälld mark i Båstads kommun. Dnr. KS 734/ Protokoll från Regionala Tillväxtnämnden Protokoll från Regionsstyrelsen Protokoll från Kollektivtrafikgruppen Skåne Nordväst Dnr. KS 220/ Underrättelse om förnyad utsällning. DP föreskilstorp 6:37, Inre Kustvägen i Båstads kommun. Dnr. KS 602/ Utskott/presidium Justerandes signaturer KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande

5 ~ BÅSTADS ~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Kommunstyrelsen KS 197 dnr. KS 6/ (om ingetannatanges) Delegationsbeslut Delgivningar och delegationsbeslut återfinns elektroniskt på webbplatsen. Kontakta kansliet om du saknar inloggningsuppgifter. 1. Personalärenden nr Vård och omsorg Samhällsskydd, miljö Samhällsskydd, räddning, Samhällsbygg Teknik och Service Ingemar Lundström. Lista daterad Teknik och Service Jenny Hertsgård. Lista daterad , Barn och skola, Bengt Nilsson. Lista daterade Barn och skola Birgitte Dahlin. Listor daterade , Bildning och arbete, Carina Björk Johansson. Lista daterad Kommuledningskontoret, Linda Wahlström. Beslut om registering enligt 17 lotterilagen. Dnr. KS 1423/ Kommunledningskontoret, Marianne Fredriksson. Dödsboanmälan till skatteverket. 13. Protokoll från ekonomiutskottet och (finns på 14. Protokoll från välfärdsutskottet (finns på 15. Protokoll från samhällsbyggnadsutskottet (finns på Utskott/presidium Justerandes signaturer KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande,.. v

6 BÅSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKO LL Blad Kommunstyrelsen KS 198 l nformationspunkter l Anna Höckert, trainee, presenterar sig. 2. Kommunstyreslens studiebesök i verksamheterna. Kort rapport från dagens besök Båstadhem AB informerar om halvårsbokslut, nuläge, framtidsplaner mm. VD Robert Falk och ekonom Lisbeth Nilsson. 4. Trepartsavtal, Båstads kommun, Båstad Hamn AB, BBSS. Muntlig information från Ingemar Lundström, chef teknik och service. 5. Uppföljning av timmar inom hemtjänsten. Dnr. KS 1554/ Utskott/presidium Justerandes signaturer KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande _ LJ -

7 fnj BÅSTADS ~ KO MMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Välfärdsutskottet KSvu 99 Informationsärenden Vård- och omsorgschefen informerar allmänt om vård och omsorg: Två avslutade Lex Sarah-ärenden. Care Rent har sagt upp avtalet. Antipsykotiska läkemedel. Olämpliga läkemedel. Regler om bemanning i äldreomsorgen skjuts upp. sjuksköterskornas synpunkter om sommaren. Eddie Grankvist (BP) ställer fråga om hur ofta läkemedel gås igenom. Vård- och omsorgschefen svarar att det är en gång per år. Vård- och omsorgschefen informerar om tertialbokslutet Vård- och omsorgschefen informerar om platser inom vård och omsorg, d nr KS 1555/ Vård- och omsorgschefen informerar om uppföljning av timmar inom hemtjänsten. Dnr KS 1554/ Till l KS Vård- och omsorgschefen informerar om LOV-pengen. Ärende utgår och återupptas längre fram. Tf bildningschefen informerar allmänt om bildning och arbete: -Antal fördelade per program på Akademi Båstad Gymnasium. Arbetscenter flyttar från JV 9 till Forroplex lokaler i Grevie. 10årsjubileum i KC torsdag den 19 september. Värdskapsseminarium den 19 september. Sjuansökningar avseende YHutbildningar är inlämnade. Tf bildningschefen informerar om tertialbokslutet Tf bildningschefen informerar om försörjningsstöd/ arbetslöshetsutveckling och ger en analys. Dnr KS 1552/ Tf bildningschefen informerar om uppföljning av det kulturpolitiska programmet. Ärendet utgår och återupptas längre fram. skolchefen informerar allmänt om barn och skola: skolinspektionen har varit på besök 16 september. Bastillsyn respektive breddad tillsyn är valda. Kommer att träffa välfärdsutskottets och kommunstyrelsens presidium preliminärt den 18 oktober. skolchefen informerar om tertialbokslutet Skolchefen informerar om platser inom förskola och pedagogisk omsorg. D nr KS 1551/ ) i Ut'k"~'""~ Vl Forts justerandes signaturer KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande = 5-

8 - Genomsnitt beviljande timmar jan.-sep = ~, ~ - Budge:t-e.J:a.cl.e.timmar 2013 = ~- - Beviljade timmar 341 Ansökande särskild boende Antal brukare i hemtjänsten Kö till boende Lediga platser l O) l Mar ÅSTADS KOMMUN Besök oss på bastad.se o :J :' :~ : c:::l!'.). _... = ~ c...j : : i ;~i~ 55 <::::::\.,';' 1 l :~:~ C) ~ :~ _.cc : =:---.:: : = ~ ~ : 1 IJJ )>o "A C/) g);! =ta cm :l (J)... -""' ~o ~~ ~~ c z

9 BÅSTADS KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad KS Dnr. KS 183/ Beslutslogg kommunstyrelsen 2013 Ärendebeskrivning För att säkerställa verkställigheten av beslut fattade av kommunstyrelsen förs det från och med 2009 en rutin för uppföljning, en beslutslogg. Vid varje kommunstyrelsesammanträde kommer en förteckning bifogas, över de fattade beslut som skall verkställas, återrapporteras eller som remitterats för beredning. Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 1. Beslutslogg daterad godkänns. Utskott/presidium justerandes signaturer KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande., l

10 ~ BÅSTADS ~ KOMMUN Kommunledningskontoret Beslutslogg kommunstyrelsen , KS Nytt t ennismuseum i Båstad - kommunen s insats 1075/10 l Detaljplaneläggning av Dahlmanska tomten och marken mellan denna och Turistbyrån får/skall genomföras. SB/K LK Detaljplaneläggning pågår. Förhandlingar med Båstad Turist och Båstad Tennis och Hotell AB om arrendeavtal? 8, VON /09 Konkurren sutsättning av grupp-/vårdboende inom Båstads kommuns äldreomsorg. Verksamheten på nad driftsstart gruppbostad ska konkurrensutsättas, med beräk- VO ning på förvaltningen. Förvaltningen jobbar vidare på förfrågningsunderlaget. Klart april , KS /12 OVK-besiktnin gar och ventilationsanläggningar 55, KS Konkurrensutsättning Malenbadet. Återremiss KS Kommunens fastigheter ska ha godkända OVK-protokoll senast De som servar ventilationsanläggningar ska ha en säker arbetsmiljö. Bristerna ska åtgärda omgående. 602/09 l KLK far i uppdrag att utreda möjligheter och konsekvenser av att konkurrens- l KLK utsätta hela anläggningen 2013 l TS B åstadhem arbetar med l Senast detta. dec 2014 Återremiss KS Hos verksamhetsutvecklaren för handläggning. Utgick från ekonomiutskottet l f * 1 -Förvaltningens status på ärendet. * 2 -Förvaltningens förväntade datum för politiskt beslut i ärendet om det ska tas beslut, annars när beslutet avses vara verkställt

11 . Besluts i ristäl'ls, datlim och 139, KF Miljöprogram för Båstads kommun (handlingsplaner) 235/11 P. 2- Kommunstyrelsen ges i uppdrag att genomföra årliga uppföljningar av l KLK utarbetade handlingsplaner tillhörande miljöprogrammet Ett förslag till handlingsplan utgick från KS eu Ärendet återkommer för beslut efter sommaren. Hösten , KS Andre Bäck 3, Torekovs camping, gäststugor för att klargöra detaljplanens tolkning- möjligheter och begränsningar. Info på SU om förslaget och kornrna in med nya ritningar kanske både avseende utformningen av stugorna men främst gällande hur de placeras i området l co l

12 Beslutsihstähs; datum och 1 8eskrivningaVdppdh:tget 40, KS Program för folkhälsa, trygghet och säkerhet (Handlingsplan) 318/11 l Förvaltningen ges i uppdrag att utarbeta förslag till handlingplan för ge- l KLK nomförande av programmet. Parallellt med framtagandet av handlingsplanenen sker en revidering av kommunens risk- och sårbarhetsananalys. Handlingsplanen ska även redovisa programmets påverkan på kommunens verksamheter, förändrade driftskostnader och investeringsvolymer. Information av chefen för samhällsskydd KS EU Handllingsplanen kommer att arbetas fram under 2013, beslutas om våren 2014 och implementering i verskamheterna hösten KS våren 2014 Informationspunkt EU 18 september KS Vård och omsorgsprogram (Handlingsplan) 236/11 Förvaltningen ges i uppdrag att utarbeta förslag till handlingplan för genomförande av programmet. Handlingsplanen ska även redovisa programmets påverkan på kommunens verksamheter, tillkommande driftskostnader och investeringsvolymer. KLK Programmet är antaget av kommunfullmäktige27mars Förvaltningen har uppdragits att påbörja arbetet med handlingsplanen. Arbetet är påbörjat. KSnov KS Erbjudande från Båstadhem AB att via ett nybildat dotterbolag köpe kommunens verksamhetslokaler. l o l 322/13 l Förvaltningen får i uppdrag att sätta samman en arbetsgrupp med uppdrag l KLK att göra en fördjupad utredning... Utredningen och det gemensamma uppdraget återkopplas till KS senast Informationspunkt EU 18 september 2013 Hon kommunchefen l Avvakför handläggning. tas Info KS juni 2013 om förlängd tid för uppdragets slutförande.

13 Besll..ltsinsfäns;dätllm och 107- KS Fråga från Båstadhem AB om kommunal medfinansiering för iordningsställande av trv!zi!hetsboende KLK får i uppdrag att i samverkan med vård och omsorg ta fram underlag för ett politiskt bel ut om eventuella kommunala subventioner till uppförande av trygghets boende. Förslaget presenteras för kommunstyrelsen i juni KS /13 En återrapportering ska ske till KS i april månad den första fem åren l KLK Gemensamt löne- och pensionscentra i Skåne Nordväst 137- KS CEMR-deklarationen l ~J:lc:lll~U~~p;,~~~li! J. 1??~.~.:, 510/12 l En handlingsplan ska arbetas fram i enlighet med de anvisningar som ges i l KLK CEMR-deklarationen. Handlingplanen ska vara beslutad av KS senast mars r:v:a ~l,, Hos HR-chefen för handläggning. april månad KS mars KS Vårdnadshavareenkät 944/13 l Barn och skola får i uppdrag att ta fram en IIIT-plan. B åstadhem resp. teknik och service får i uppdrag att ta fram en tidssatt handlingsplan för fastighetsunderhåll med en ekonomisk analys. En översyn av grundskaleorganisationen ska göras. KLART Måltidschefen får i uppdrag att redovisa hur långt arbetet med certifieharkommit. En översyn av grundskoleorg. är redovisad i budgetarbetet Övriga punkter ej klara.....

14 BÅSTADS KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad KS Dnr. KS 186/ Beslutslogg kommunfullmäktige 2013 Ärendebeskrivning För att säkerställa verkställigheten av beslut fattade av kommunfullmäktige förs det från och med 2009 en rutin för uppföljning, en beslutslogg. Vid varje kommunstyrelsesammanträde kommer en förteckning bifogas, över de fattade fullmäktigebeslut som skall verkställas, har bordlagts eller återremitterats. Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 1. Redovisningen daterad överlämnas till kommunfullmäktige. Utskott/presidium justerandes signaturer KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande I l.

15 '( BÅSTADS KOMMUN Kommunledningskontoret Beslutslogg kommunfullmäktige 2013 l (5) 65, KF /09 Evenernangsornråde,ytlre ochinre Översyn och revidering av "riktlinjer för till- l KS stånd och markupplåtelse för evenemangsytor i Båstad" så att dessa blir mer kompatibla med att hela eller delar av det inre evenemangsområdet utarrenderas till annan organisation. l Ärendet är beroende av den översyn av hamnområdet som pågår på Samhällsbyggnad. 101, KF /11 Hantering av motioner och politiska initiativ 139, KF /11 Miljöprogram för Båstads kommun- En utvärdering av diskussionsunderlag 1 ska KF KF-beslut att utvärderingen av mo- Senhösten göras inom ett år från beslutsdatumet tioner och politiska initiativ genomförs i sam band med den kommande utvärderingen av den politiska organisationen. En tillfällig beredning är tillsatt som kommer lägga fram förslag till ev. förändringar /justeringar av den politiska organisationen. ska vara slutfört senats 15 nov l P. 4- Kommunfullmäktige genomför en utvär- l KF l Vilande till deringav programmet under l * l- Förvaltningens status på ärendet. * 2 -Förvaltningens förväntade datum för politiskt beslut i ärendet om det ska tas beslut, annars när beslutet avses vara verkställt \t:\namndsadm\kf\beslutslogg\2013\beslutslogg kf docjijh

16 2 Beslutsinstans;.dati.Jrh.oth. Beskrivrling:åvi.Jppdt~g~t/ 145, KF Utvärdering av den nya politiska organisationen 184, KF Motion: Inrättande av en modern återvinnin{!scentral 25l,KF1?~1~8 Förskolepe:hgoclllly läroulan 252,KF12ll?8 Höjriingay.skölp~nge# ~ör årslut~~ 1-6 ~å ~l1~d.s~olor medmiridte.åri120 elever 11, KF Gång- och cykelvägar i Båstads kommun 1133/09 476/11 977/04 KF En utvärdering ska genomföras skyndsamt som omfattar hela den politiska organisationen. Utvärderingen ska redovisas till fullmäktige. ( 128, KF , Utvärdering av de fasta beredningar ska göras efter två år). Ärendet återremitteras för att avvakta den kommande utredningen om lokalisering av återvinningscentral Teknik och service får i uppdrag att inventera behovet av gång- och cykelvägar inom kommunens tätorter samt se över de befintliga gångoch cykelvägarna inom tätorterna vad gäller nuvarande standardjunderhållsbehov. Fokus i arbetet ska vara på barn/ungdomars behov och rörelsemönster, ex. till/från skolan. KF KS KS/TS En tillfällig beredning är tillsatt som kommer lägga fram förslag till ev. förändringar /justeringar av den politiska organisationen. Uppdraget ska vara slutfört senats 15 nov Ärendet om lokalisering av återvinningscentral var på samhällsbyggnadsutskottet >Frågä.nhä:l1skjuts:tiH b~dgeteirj:>ete~2014 Påbörjat med hjälp av konsult i liknande frågor. Senhösten 2013 Hösten 2013 Trafikingenjören får i uppdrag att diskutera med Laholms kommun om GC-vägen mellan Ö Karup och Hasslöv för att säkerställa att Laholms kommun har samma politiska prioriterings- och tidsambition som Båstads kommun. 1184/111 Ärendet återremitteras. l KS Samtal med tjm. på Laholms kommun. SU (ordf. Thomas Andersson) tar kontakt med sina politiska kollegor i Laholm. Till förvaltningen för handläggning.....j:::>. l \199\h

17 Besluts i n sta hs~,datu m öth l Dhr q < l Beskrivh'iJ'Igå\f' gppdråget' 3 60, KF Antagande av vård och omsorgsprogram Utvärderin 71, KF Motion: Äldreombudsman till Båstads kommun 102, KF Uppdrag till förvaltningen - Ta fram förslag till reviderad arbetsordning för kommunfullmäktiges presidium 116 KF Begäran från Båstadhem AB om godkännande av försäljning av Argus i Båstad. 118, KF Motion från miljöpartiet: Byggnation av vindkraftverk 120, KF Motion från miljöpartiet: Miljödiplomering av förskolor 1236/11 363/ /12 347/13 309/13 752/12 l Programmet är antaget av KF En utvärdering ska ske under Motionen återremitteras i VU till verksamhetsområde Vård och omsorg för att komplettera med svar på följande punkter: Hur klagomål och synpunkter redovisas och återkopplas till politiken. Hur klagomåls- och synpunktsblanketten ser ut och var den finns. I vilken omfattning medborgare kan få personlig kontakt när det gäller klagomåls- och synunktshantering. Motionen bifalls. Kommunfullmäktige ger förvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag till reviderad arbetsordning. Förslaget ska vara klart då kommunallagens ändring träder i kraft avseende möjligheten att i kommunfullmäktiges arbetsordning precisera fullmäktigepresidiets uppgifter. Ärendet återremitteras till dess att Båstadhem har gett fullmäktige en grundlig ekonomisk analys av försäljningen samt att man avvaktar med försäljningen tills man gjort en genomgång och analys av ägardirektivens Qåverkan Qå bolaget. Ärendet återremitteras till dess att de nya inriktningsmålet för vindkraftsetablering inom ramen för det kommande programmet om vindkraft blivit antaget av kommunfullmäktige. KLK får i uppdrag att tillsammans med berört verksamhetsområde utreda samt kostnads beräkna genomförandet av miljödiplomering av en representativ förskola under Motionen är bifallen l KF l Vilande till l KF IKLK l Hos förvaltningen för handläggning. Hos förvaltningen för handläggning. Hos förvaltningen/bästadhem för handläggning. l Hos förvaltningen i avvaktan på vindkraftsprogrammet ska antas. Om lagförslaget träder i krafttroligen våren 2014 KF oktober 2013 /KLK / Hos förvaltningen för handläggning '1 l \t'J9\h

18 4 Beslutsiftsfansidatl.lrtröch> 128, KF Uppdragshandling för Bostadsförsörjningsprogram 148, KF Uppdragshandling Energiplan 67, KF Uppdragshandling- Aktualiserin2: av arbetsordnin2:en 68, KF Uppdragshandling- Processen krin2: strate2:iska frå2:or 13, KF Uppdragshandling- Skoloch utbildningsprogram , Sanrrarbetsfornrrer i planfrågor (tid. Avveckling av plankommitten J. sesk~lybif"igay l.j!jpdraget 684/11 l Beredningen för tillväxt och samhällsbyggnad l BTS ges i uppdrag att upprätta ett bostadsförsörjningsprogram för kommunen utifrån anvisning i kf-protokollet. Uppdraget ska färdigställas och översändas till KF för beslut senast Beredningen arbetar med tillsammans med ansvarig tjänsteman för att färdigställa ett första utkast. Arbetet är ytterligare försenat och nytt färdigdatum är beslutat av fullmäktige Programmet ska vara den 31 december 2012 Beredninge~jf?r~~~yäXtoch ~aji1b.ällsb~g~d.~d\ BTS..... Arbetet.~r p~börjåt iib'ef;'ed~hgen till~affilllåj1s... > / 12. ir~~~~r~r~f:ri#~j~~~t~~~:t\;...;i sci'\,~eifuy~~~~~~~~~~~~;~~&~~~~ltl f~ i '{... ~B~~>?eslut~ orh ~~ ~~<J.liseril1gav över~ <... <J.ktualiseringavög: j\~]j:etetm~(f<j.tq~ör<ien ny): > siktsolaneriseriastaug.2'014'.. ÖP ska.oåböi:fas. < >. " ' Beredningen för tillväxt och samhällsbyggnad l BTS Energiprogrammet har varit ute på remiss får i uppdrag att utarbeta en energiplan för under våren Förslag till aktualisering ska redovisas till KF senast mai /13 l Initiativet från DB godkänns så att uppdragshandling kan framställas och presenteras för KF. 438/13 l Initiativet från DB godkänns så att uppdragshandling kan framställas och presenteras för KF. 1231/12 l Beredningen för välfärd och kultur i samarbete med beredningen för tillväxt och samhällsbyggnad får i uppdrag att ta fram ett förslag till Skol- och utbildningsprogram för Båstads kommun "Utbildningskommun B åstad" 23/11 l Demokratiberedningen får i uppdrag att till nästa mandatperiod ta fram förslag på samarbetsformer mellan berörda beredningar och kommunstvrelsen i olanfråe:or. DB DB BVK DB För handläggning hos Demokratiberedningen För handläggning hos Demokratiberedningen Dialog med föräldraföreningarna samt politikerdialog i KF i september. Remissutskick cirka fyra veckor under hösten. Därefter slutberedningar inför antagandet i KF. Ej påbörjat.. KF juni Hösten 2013 Hösten 2013 KF För beslut senast KF dec C) l \!99\h

19 Beslut~irys~a~s; daturnoch 149, KF Uppdragshandling vindkraft, reviderade riktlinjer för vindkraftbruk 6, KF Ny fördjupad ÖP för Kattvik Norrviken upprättas IBesRfivnil'lgav:l.fppdraget Beredningen för tillväxt och samhällsbyggnad får i uppdrag att utarbeta förslag till reviderade riktlinjer för vindkraftbruk i Båstads kommun för Förslag till aktualisering ska redovisas till kommunfullmäktige senast i aoril /11 l Beredningen för tillväxt och samhällsbyggnad får det politiska processansvaret för framtagandet av planen i samarbete med berörda verksamhetsområden. Ansvarig. :IStatus.. (~i) BTS BTS Medborgardialog har genomförts En arbetsgrupp i beredningen arbetar med inriktningsmål, medborgarenkät och hearing för kommunens förtroendevalda. Är påbörjat. 5 j Färdig.... dåtum(*2).. Plan hösten 2013 _ l \±':)9\h

20 re] BÅSTADS lb KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Ekonomiutskottet KS eu 98 dnr. KS 1024/12-06 Delårsrapport med helårsprognos Beskrivning av ärendet Föreligger delårsrapport med helårsprognos. Enligt kommunal redovisningslag ska kommuner minst en gång under varje räkenskapsår upprätta en delårsrapport, som omfattar verksamheten från årets början. Den ska innehålla en översiktlig redogörelse för utvecklingen av kornmunens verksamhet och ekonomiska resultat samt lämna upplysningar om sådana förhållanden som är viktiga för bedömningen av kommunens ekonomiska ställning. B åstad kommuns resultat per 31 augusti 2013 uppgick till38,3 mkr. Resultatet påverkas av det faktum att rapportperioden innefattar sommarmånaderna då kommunens kostnad för verksamheten är betydligt lägre än under andra delar av året vilket påverkar delårsresultatet positivt. Prognosen för resultatet vid årets slutvisar på ett överskott om 15,6 mkr, en avvikelse mot budget med +5,1 mkr. Prognosen för investeringskostnaderna exkl. exploatering landar på 89,8 mkr, en avvikelse gentemot budget på -3,7 mkr. Bedömningen för helåret 2013 är att kommunen kommer att uppfylla det lagstadgade balanskravet Bedömningen är att kommunen kommer att uppfylla de av kommunfullmäktige fastställda finansiella målen avseende överskott och finansiering av investeringar. Det tredje målet, strävan efter sänkt skatt, bedöms det inte finnas förutsättningar för. Föredragande Ajournering Förslag till beslut Ekonomichef Johan Linden föredrar rapporten. Sammanträdet ajourneras en timme mellan och Ekonomiutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen beslutar: l. Delårsrapport per för Bästaels kommun godkänns. 2. Kommunfullmäktige delges delårsrapport per ~~ lcl~q/vl a( f\~ot \ö-f~cui. beclcuj \ l u ~NA.clefi- BJ ~ 5 'oeh ()_ 1\ cyu A j a E.lJ ~~ \~-\o~~~oa_ 0~ ~tt-c- \>g ~-e...+- ;L0\3-0q..-2S. Justerandes signaturer Utskott/presidium KS/nämnd I< F Utdragsbestyrl<ande ~. al 8-

21 BÅSTADS KOMMUN Kommunledningskontoret Tjänsteskrivelse 1 (1) Datum: Handläggare: Johan Linden D nr: Till: Kommunstyrelsen Beslutet skall expedieras till: Ekonomiavdelningen Bilagor till tjänsteskrivelsen: Delårsrapport Delårsrapport Bakgrund Enligt kommunal redovisningslag ska kommuner minst en gång under varje räkenskapsår upprätta en delårsrapport, som omfattar verksamheten från årets början. Den ska innehålla en översiktlig redogörelse för utvecklingen av kommunens verksamhet och ekonomiska resultat samt lämna upplysningar om sådana förhållanden som är viktiga för bedömningen av kommunens ekonomiska ställning. Aktuellt Båstad kommuns resultat per 31 augusti 2013 uppgick till38,3 mkr. Resultatet påverkas av det faktum att rapportperioden innefattar sommarmånaderna då kommunens kostnad för verksamheten är betydligt lägre än under andra delar av året vilket påverkar delårsresultatet positivt. Prognosen för resultatet vid årets slut visar på ett överskott om 15,6 mkr, en avvikelse mot budget med +5,1 mkr. Prognosen för investeringskostnaderna exkl. exploatering landar på 89,8 mkr, en avvikelse gentemot budget på -3,7 mkr. Bedömningen för helåret 2013 är att kommunen kommer att uppfylla det lagstadgade balanskravet Bedömningen är att kommunen kommer att uppfylla de av kommunfullmäktige fastställda finansiella målen avseende överskott och finansiering av investeringar. Det tredje målet, strävan efter sänkt skatt, bedöms det inte finnas förutsättningar för. Förslag till beslut 1. Delårsrapport per för Båstads kommun godkänns. 2. Kommunfullmäktige delges delårsrapport per Båstad ,7//" k ~~c~ Johan Linden Ekonomichef Christel Nilsson Ekonom - 19-

22 ~ BÅSTADS M KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Ekonomiutskottet KS eu 103 dnr. 145/ Budget 2014 och plan Beskrivning av ärendet Kommunfullmäktige har att fastställa budget för 2014 och plan för Kerstin Gustafsson (M) presenterar alliansens förslag til budget 2014 och plan vid ekonomiutskottets sammanträde , se bilaga 1. Föredragande Deltar ej i beslutet Förslag till beslut Ekonomichef Johan Linden fördrar ärendet. Ann-Margret Kjellberg (S) och Bo Wendt (BP) deltar ej i beslutet. Ekonomiutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar: 1. Förslag till kommunens vision, inriktningsmål, finansiella mål, övergripande inriktning, förhållningssätt och servicedeklarationer godkänns. 2. Förslag till ansvarsområden, verksamhets beskrivning, resultatmål och nyckeltal godkänns. 3. Den kommunala skattesatsen i Båstad kommun fastställs till 20,23 kr per skattekrona. 4. De ekonomiska ramarna och anslagsbindningsnivån fastställs till, belopp i tkr: Kommunfullmäktige Jävsnämnden Valnämnden Överförmyndare Kommunrevisionen Kommunstyrelsen Slwlpeng, barnomsorg/grundskola Skolpeng, gymnasium För löneökningar 2014 avsätts tkr på centralt konto. Anslagen kommer efter förhandlingar attjusteras för 2014 års löneökningar. På centralt konto under år 2014 finns tkr avsatt som reserv för eventuella effekter av demografiska förändringar ochfeller förändringar i volymer med betydelse för skol- och vårdpeng. Resultatet för 2014 budgeteras till9 060 tkr. Resultaten för 2015 och 2016 planeras uppgå till tkr respektive tkr. Forts. på nästa sida Utskott/presidium Wo. Jk Justerandes signaturer KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande -? 0-

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen 1 Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen Datum: Måndagen den 13 juli 2015 Plats och tid: Astrakanen, kl. 09:00 Ärendemening Handläggare Beslutsinstans Upprop 1. Val av justeringsperson KS 2 2. Godkännande

Läs mer

Ändringar och tillägg i socialnämndens delegationsordning, lista C

Ändringar och tillägg i socialnämndens delegationsordning, lista C SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-09-11 SN-2015/2815.111 1 (2) HANDLÄGGARE Lina Albrektsson Lina.Albrektsson@huddinge.se Socialnämnden Ändringar och tillägg i socialnämndens delegationsordning,

Läs mer

Delegationsordning för Utbildningsnämnden

Delegationsordning för Utbildningsnämnden Antagen av Utbildningsnämnden 2015-01-02 3, reviderad 2015-01-13 12, reviderad 2015-02-10 20, reviderad 2015-03-10 32, reviderad 2015-09-08, 89 Dnr: 1/15-900 Delegationsordning för Utbildningsnämnden Allmänt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-18. Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 08.30-13.30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-18. Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 08.30-13.30 IJ1J BÅSTADS Ekonomiutskottet Sammanträdesdatum 2013-09-18 l (9) Plats och tid: Beslutande: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 08.30-13.30 Kerstin Gustafsson (M), Ann-Marie Johnsson (C) Ann-Margret Kjellberg

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden Nummer: 50:1 Blad: (1) Reglemente för Socialnämnden A Socialnämndens uppgifter Verksamhetsområde 1 Socialnämnden har att enligt gällande lagstiftning fullgöra kommunens uppgifter vad avser individ- och

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling Delegationsordning för kommunstyrelsens verksamhetsområde Dokumenttyp Dokumentnamn Nämnd Förvaltning Antagen Delegationsordning Delegationsordning för kommun-styrelsens verksamhetsområde

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum Samhällsbyggnadsutskottet 2013 11 18 1 (8) Plats och tid: Astrakanen, kommunkontoret i Båstad kl 13.00 14.55. Beslutande: Thomas Andersson (FP), ordförande Pelle Höglund (M), ledamot

Läs mer

Delegationsordning för tekniska nämnden i Oskarshamns kommun

Delegationsordning för tekniska nämnden i Oskarshamns kommun 1 Delegationsordning för tekniska nämnden i Oskarshamns kommun Antagen av tekniska nämnden 2013-09-19, 82 Delegation av beslutanderätt har ett antal syften: - Avlasta nämnderna rutinärenden för att skapa

Läs mer

Antagen av Vård och omsorgsnämnden: VON 45 Dnr 09:68/002 hnr 2009:148

Antagen av Vård och omsorgsnämnden: VON 45 Dnr 09:68/002 hnr 2009:148 Sida 1 av 9 Antagen av Vård och omsorgsnämnden: 2009-03-20 VON 45 hnr 2009:148 Reviderad: 2010-03-19 VON 30 hnr 2010:93 (dessa revideringar syns i röd text) Sida 2 av 9 1.Socialtjänstlagen SoL Vård- och

Läs mer

Tekniska nämndens delegationsordning

Tekniska nämndens delegationsordning FÖRFATTNING 1.3.6 Antagen av tekniska nämnden 20/15 Tekniska nämndens delegationsordning Delegation och delegering Beslut i ärenden ska fattas av nämnden. Nämnd har enligt 6 kap 33-38 i Kommunallagen möjlighet

Läs mer

Delegationsordning för räddningsnämnden

Delegationsordning för räddningsnämnden 1(12) Datum: 7 januari 2015 Delegationsordning för räddningsnämnden Gemensam nämnd för Tierps, Uppsala och Östhammars kommuner 2(12) Innehållsförteckning 1 Kommunallagens regler om delegering av ärenden

Läs mer

Delegationsordning kultur- och fritidsnämnden antagen den 13 januari 2015

Delegationsordning kultur- och fritidsnämnden antagen den 13 januari 2015 Delegationsordning kultur- och fritidsnämnden antagen den 13 januari 2015 En nämnd får uppdra åt ett utskott, en ledamot eller ersättare eller åt en anställd hos kommunen att besluta på nämndens vägnar

Läs mer

Delegering av ärenden inom omsorgsförvaltningen

Delegering av ärenden inom omsorgsförvaltningen 2017-06-02 1 (5) Gäller fr.o.m. 2017-07-01 Ersätter 2015-10-01 Utarbetad av Omsorgschef, Carina Leijon Utvecklingsstrateg, Susanne Vergou Fastställd i Omsorgsnämnden 2017-06-13 xx Delegering av ärenden

Läs mer

Undertecknande av handlingar i landstingsstyrelsens namn

Undertecknande av handlingar i landstingsstyrelsens namn 1 DELEGATIONSORDNING FÖR LANDSTINGSSTYRELSEN Fastställd den 17 december 2002, 253, kompletterad och ändrad den 17 juni 2003, 146, den 16 mars 2004, 75, den 14 december 2004, 331, den 13 mars 2007, 46,

Läs mer

Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden

Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden Beslutsdatum Paragraf Dnr Ändring 2015-06-10 BoU 56 2015.04 Tillägg: A18 2015-10-14 BoU 100 2015.04 Tillägg: A19 Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden Generella bestämmelser DELEGATIONSORDNING

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-10-09. Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 10.30-17.00

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-10-09. Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 10.30-17.00 [HJ BÅSTADS ~ KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-10-09 Blad l (40) Plats och tid: Beslutande: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 10.30-17.00 Kerstin Gustafsson (M), ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Akademi Båstad, tisdagen den 12 maj 2015 kl. 13.00-17.30.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Akademi Båstad, tisdagen den 12 maj 2015 kl. 13.00-17.30. ftij BÅSTADS ~ Sammanträdesdatum Vård- och omsorgsnämnden 2015-05-12 1 (10) Plats och tid: ande: Övriga närvarande: Utses att justera: Akademi Båstad, tisdagen den 12 maj 2015 kl. 13.00-17.30. Eddie Grankvist

Läs mer

SAMMANTRADESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-11-21. Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 21 november 2013 kl. 08.30-1 0.00

SAMMANTRADESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-11-21. Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 21 november 2013 kl. 08.30-1 0.00 Ekonomiutskottet Sammanträdesdatum 2012-11-21 1(12] Plats och tid: Beslutande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 21 november 2013 kl. 08.30-1 0.00 Kerstin Gustafsson (M), ordförande Ann-Marie Johnsson

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN sid 1 (8) DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN sid 2 (8) 1. Allmänt om delegation 1.1 Syfte och avgränsning Barn- och utbildningsnämnden avgör i vilken utsträckning man ska överlåta sin

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR LANDSTINGSSTYRELSEN

DELEGATIONSORDNING FÖR LANDSTINGSSTYRELSEN LS 0804-0390 Bilaga 2 DELEGATIONSORDNING FÖR LANDSTINGSSTYRELSEN Fastställd den 17 december 2002, 253, kompletterad och ändrad den 17 juni 2003, 146, den 16 mars 2004, 75, den 14 december 2004, 331, den

Läs mer

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens delegationsordning för vuxenutbildningen

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens delegationsordning för vuxenutbildningen Delegationsordning 2015-09-17 Arbetsmarknads- och snämndens delegationsordning för en AVN 2015/0098-4 002 Antagen av arbetsmarknads- och snämnden den 17 september 2015 75 UTBILDNINGSKONTORET NORRKÖPINGS

Läs mer

SAMMANTRADESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-07-09. Astrakanen, Kommunkontoret i Båstad, måndagen den 9 juli 2012 kl. 08.30-09.10

SAMMANTRADESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-07-09. Astrakanen, Kommunkontoret i Båstad, måndagen den 9 juli 2012 kl. 08.30-09.10 Ekonomiutskottet Sammanträdesdatum 2012-07-09 1(10) Plats och tid: Beslutande: Astrakanen, Kommunkontoret i Båstad, måndagen den 9 juli 2012 kl. 08.30-09.10 Anette Åkesson (M), ordförande Ann-Marie Johnsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(16) Plats och tid Alléskolan, kl.13.30-16.30 Beslutande Ledamöter Mira Wedenberg, M, ordförande Sirvan Mostafaey, S, vice ordförande Emmelie Rexhell, S Astrid-Marie Jonsson,

Läs mer

Delegationsordning för Bildningsnämnden

Delegationsordning för Bildningsnämnden 1 Utbildningsförvaltningen Delegationsordning för Bildningsnämnden Beslutad i nämnd 2011-06-16, rev. 2013-06-19, rev. 2015-05-28 Gäller för utbildning inom n och n som påbörjas efter den 1 juli 2011. Gäller

Läs mer

Delegeringsordning för kommunstyrelsen. Antagen i kommunstyrelsen 2014-05-13, 79

Delegeringsordning för kommunstyrelsen. Antagen i kommunstyrelsen 2014-05-13, 79 Delegeringsordning för kommunstyrelsen 1. Administrativa ärenden 1 Utfärda fullmakt för ombud att föra kommunens talan inför domstol och andra myndigheter samt vid förrättningar av olika slag vice 2 Representation

Läs mer

11 kap. 1 SoL 11 kap. 1 a SoL 11 kap. 2 SoL. 11 kap. 1 SoL 11 kap. 1 a SoL

11 kap. 1 SoL 11 kap. 1 a SoL 11 kap. 2 SoL. 11 kap. 1 SoL 11 kap. 1 a SoL 1. Barn- och ungdom Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 1.1 Beslut om att göra skyddsbedömning och inleda utredning 11 kap. 1 SoL 11 kap. 1 a SoL 11 kap. 2 SoL Handläggare Skyddsbedömning ska genomföras

Läs mer

Delegationsordning Bildningsnämnden. Beslutad i nämnd: Reviderad Gäller från Linköpings kommun linkoping.

Delegationsordning Bildningsnämnden. Beslutad i nämnd: Reviderad Gäller från Linköpings kommun linkoping. Delegationsordning Bildningsnämnden Beslutad i nämnd: 2016-06-16 Reviderad 2017-06-15 Gäller från 2016-08-01 Linköpings kommun linkoping.se Bilaga 1 innehåller delegationsordning för utbildning inom kommunal

Läs mer

Reglemente. Delegationsordning enligt. kommunstyrelsens reglemente KS15-162 002. Föreskrifter Plan Policy Program. Riktlinjer Strategi Taxa

Reglemente. Delegationsordning enligt. kommunstyrelsens reglemente KS15-162 002. Föreskrifter Plan Policy Program. Riktlinjer Strategi Taxa KS15-162 002 Delegationsordning enligt kommunstyrelsens reglemente Föreskrifter Plan Policy Program Reglemente Riktlinjer Strategi Taxa Upprättad 2015-05-12 Antagen av kommunfullmäktige 2015-06-15 27 Giltig

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING. Delegation av kommunstyrelsens beslutanderätt

KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING. Delegation av kommunstyrelsens beslutanderätt LULEÅ KOMMUN Dnr 1 (11) KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING Delegation av kommunstyrelsens beslutanderätt Regler om delegering av nämndärenden finns i 6 kap. 33-38 kommunallagen (KL). Delegation innebär

Läs mer

Överförmyndarnämndens delegeringsordning

Överförmyndarnämndens delegeringsordning Överförmyndarnämndens delegeringsordning Delegeringsordning Diarienummer: Dokumentansvarig: Beslutad av: Ersätter tidigare beslut: Datum för beslut: Giltighetstid: : ÖN2016/0098 Nämndsekreterare/Kommunkansliet

Läs mer

Reglemente med gemensamma bestämmelser för kommunstyrelsen och nämnderna i Vellinge kommun

Reglemente med gemensamma bestämmelser för kommunstyrelsen och nämnderna i Vellinge kommun Reglemente med gemensamma bestämmelser för kommunstyrelsen och nämnderna i Vellinge kommun Kommunfullmäktige föreskriver följande. 1 kap Allmänt 1 Kommunallagen ger de grundläggande reglerna för ansvar

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun 1 Reglemente för revisorerna i Gävle kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Revisorernas uppgifter Verksamheter 1 Revisorerna skall 2 1. självständigt,

Läs mer

Omsorgsnämndens delegationsordning

Omsorgsnämndens delegationsordning OMSORGSFÖRVALTNINGENS VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Diarienummer Datum Omsorgsnämnden Agneta Järkelid 2014-10-22 1 (6) Omsorgsnämndens delegationsordning Beslutad av nämnden för äldre-

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2011-12-02 1. kl 8:00-11:20. Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Birgitta Widén Blomberg

Socialnämndens arbetsutskott 2011-12-02 1. kl 8:00-11:20. Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Birgitta Widén Blomberg 2011-12-02 1 Plats och tid Kommunkontoret, Ödeshög, fredagen den 2 december 2011 kl 8:00-11:20 Beslutande Birgitta Widén Blomberg (KD), ordförande Ove Bäck (C) Maria Gustafsson (S) Övriga deltagande Ywonne

Läs mer

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 1(7)

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 1(7) REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 1(7) I anslutning till vad i skollagen och socialtjänstlagen är föreskrivet om den kommunala organisationen för skolan respektive barnomsorgen skall följande gälla

Läs mer

Delegationsordning för fastighetsnämnden

Delegationsordning för fastighetsnämnden FN 2016/0135 1 för fastighetsnämnden Delegationens syfte Fastighetsnämndens ansvar och befogenheter regleras i fastighetsnämndens reglemente fastställt av kommunfullmäktige. Nämnden har möjligheten att

Läs mer

Reglemente. för. barn- och utbildningsnämnd. från och med 2012-04-01

Reglemente. för. barn- och utbildningsnämnd. från och med 2012-04-01 2012-01-18 Dnr BUN 2012.0002 Antaget fullmäktige 2012-03- 29, 25 Reglemente för barn- och utbildningsnämnd från och med 2012-04-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Barn- och utbildningsnämndens övergripande uppgifter...

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Fastställda av kultur- och fritidsnämnden att gälla från och med den 2 juni 2016

Fastställda av kultur- och fritidsnämnden att gälla från och med den 2 juni 2016 Dokumentnamn: Delegationsbestämmelser för kultur- och Sida: 1 DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR ÖSTERSUNDS KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND Fastställda av kultur- och att gälla från och med den 2 juni 2016 Kultur- och

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2013 10 23 1 (22) Plats och tid: Sessionssalen i Båstad, kl 18.00 23.35. Beslutande: Se bifogad närvarolista. Övriga närvarande: Henrik Andersson, sekreterare Utses

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN ISSN 2000-043X HebyFS 2015: 27 Infördes i författningssamlingen den 4 juni 2015 Kultur- och fritidsnämnden beslutade 1 den 20 maj 2015 om följande

Läs mer

dnr: KS 1231/ Uppdragshandlingför utarbetande av skol- och utbildningsprogram

dnr: KS 1231/ Uppdragshandlingför utarbetande av skol- och utbildningsprogram BÅSTADS KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKO LL 2013-01-09 2013-01-23 Blad 23 26 KS KF 16 13 dnr: KS 1231/12-600 Uppdragshandlingför utarbetande av skol- och utbildningsprogram 2014-2021 Beskrivning

Läs mer

Styrelsens för konsult och service beslutmatris innehållande delegeringsordning samt verkställighetsförteckning

Styrelsens för konsult och service beslutmatris innehållande delegeringsordning samt verkställighetsförteckning Sida 1 (7) BILAGA 3 Styrelsens för konsult och service beslutmatris innehållande delegeringsordning samt verkställighetsförteckning Delegeringsordning Anvisningar för delegater Allmänna förutsättningar

Läs mer

Jämtlands Gymnasieförbund

Jämtlands Gymnasieförbund Jämtlands Gymnasieförbund Delegationsbestämmelser för direktionen 2011-2014 Dnr 153-2011 j! Delegationsbestämmelser 1 Delegationsbestämmelser för direktionen i Jämtlands Gymnasieförbund Delegationsbestämmelser

Läs mer

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS DELEGERINGSORDNING. Reviderad

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS DELEGERINGSORDNING. Reviderad KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS DELEGERINGSORDNING Reviderad 2016-11-03 Delegering Det är de förtroendevalda som har det politiska ansvaret för kommunens verksamhet. Beslut enligt Kommunallagen kan endast

Läs mer

Reglemente. socialnämnden. för. Fastställt: Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen

Reglemente. socialnämnden. för. Fastställt: Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen Reglemente för socialnämnden Fastställt av: Kommunfullmäktige Fastställt: 2016-11-24 323 Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen Giltighetstid: från 1 januari 2017 tills vidare A: Socialnämndens

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Delegationsordning. Barn- och utbildningsnämnden i Tingsryds kommun. Dokumenttyp Kommunal författningssamling

Delegationsordning. Barn- och utbildningsnämnden i Tingsryds kommun. Dokumenttyp Kommunal författningssamling Dokumenttyp Kommunal författningssamling Dokumentansvarig Fastställd Barn- och utbildningsnämnden 2011-08-31, 106 Reviderad 2012-11-21, 128 Reviderad 2015-06-17, 85 Diarienummer BUN 2015:86 Delegationsordning

Läs mer

Granskning av kommunstyrelsens förutsättningar för styrning och ledning

Granskning av kommunstyrelsens förutsättningar för styrning och ledning Förstudie Granskning av kommunstyrelsens förutsättningar för styrning och ledning Båstad kommun Adrian Göransson, revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Kontrollmål 1 1.3

Läs mer

Reglemente för tekniska nämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015.

Reglemente för tekniska nämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015. Reglemente för tekniska nämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015. Nämndens uppgifter 1 Tekniska nämnden fullgör kommunens uppgifter avseende gator och väghållning, parkverksamhet, nyttjande

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Reglemente för Byggnadsnämnden

Reglemente för Byggnadsnämnden Nummer: 20:1 Blad: (1) Reglemente för Byggnadsnämnden A Byggnadsnämndens uppgifter Verksamhetsområde 1 Byggnadsnämnden ska beträffande plan- och byggnadsväsendet m m 1. fullgöra kommunens uppgifter enligt

Läs mer

Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden

Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden Beslutsdatum Paragraf Dnr Ändring 2015-06-10 BoU 56 2015.04 Tillägg: A18 2015-10-14 BoU 100 2015.04 Tillägg: A19 2015-12-09 BoU 130 2015.04 Tillägg: C13, D9, D10 Korrigering av punkt D1 Tidigare punkt

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden i Norrtälje kommun

FÖRFATTNINGSSAMLING Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden i Norrtälje kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden i Norrtälje kommun Antagen av kultur- och fritidsnämnden 2015-05-21 50 1 DELEGATIONSORDNING 2015-05-21 v. 1.1 Handläggare: Cecilia

Läs mer

Delegationsordning för Vård- och omsorgsnämnden

Delegationsordning för Vård- och omsorgsnämnden Antagen av Vård och omsorgsnämnden 2015 01 02, 3. Delegationsordning för Vård- och omsorgsnämnden Allmänt om delegation Vad innebär delegation? Delegation enligt kommunallagen (6 kap 33 38 ), innebär att

Läs mer

Delegationsordning för kommunstyrelsen

Delegationsordning för kommunstyrelsen Kommunledning Ärendenr: 2015/267 Fastställd: KS 2009-11-10 Reviderad: KS 2016-03-09 FÖRFATTNINGSSAMLING Delegationsordning för kommunstyrelsen 2/16 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Generella

Läs mer

Valdemarsviks kommun Delegationsordning Sektor Stöd och omsorg Vård och omsorg

Valdemarsviks kommun Delegationsordning Sektor Stöd och omsorg Vård och omsorg Valdemarsviks kommun Delegationsordning Sektor Stöd och omsorg Vård och omsorg Att gälla from 2011-08-18 Reviderad 2015-05-28 KOMMENTARER Delegeringsordningen innehåller fem kolumner: Kol 1 Kol 2 Kol 3

Läs mer

Reglemente för nämnden för primärvård och tandvård

Reglemente för nämnden för primärvård och tandvård 2014-10-29 rev.2014-11-06 Håkan Blomgren Reglemente för nämnden för primärvård och tandvård 1. Nämnden för primärvård och tandvård består av 9 ledamöter och 9 ersättare, som väljs av landstingsfullmäktige

Läs mer

Delegationsordning. Socialtjänsten, Piteå kommun

Delegationsordning. Socialtjänsten, Piteå kommun Delegationsordning Socialtjänsten, Piteå kommun Reviderad 2012-05-25 Socialtjänstlagen m m Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 1 1.1 Socialtjänstlagen Boende Beslut om särskilt boende - jämkning av avgifter

Läs mer

Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden

Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden Per-Ola Johansson Kultur- och fritidsnämnden 2014-05-01 1 (5) Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden Reglemente Kommunfullmäktige har fastställt reglemente för kultur- och fritidsnämnden. Reglementet

Läs mer

Delegationsordning för Valnämnden i Strängnäs kommun

Delegationsordning för Valnämnden i Strängnäs kommun 1/7 Beslutad: Valnämnden 2014-02-27 41 Gäller fr o m: 2014-02-27 Myndighet: Diarienummer: Ersätter: - Ansvarig: Valnämnden Stabsavdelningen för Valnämnden i Strängnäs kommun 1. Lagstiftningen Kommunallagens

Läs mer

Delegationsordning. Antagen av Vård- och omsorgsnämnden 2012-11-29, 94. Diarienummer VON12/112. Reviderad 2013-01-24 VON 7. Diarienummer VON14/79

Delegationsordning. Antagen av Vård- och omsorgsnämnden 2012-11-29, 94. Diarienummer VON12/112. Reviderad 2013-01-24 VON 7. Diarienummer VON14/79 ionsordning, 94 Diarienummer VON12/112 Reviderad 201-01-24 VON 7 Diarienummer VON14/79 Reviderad 2014-09-04 VON 59 2 Använda förkortningar i delegationslistan KL Kommunallagen (1991:900) OoS Offentlighets-

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll sid 2 (6) Innehållsförteckning (klicka på paragrafen för att komma till den direkt) 153 Tilldelningsbeslut och begäran om anvisning av medel, förskola i Parkvillan. 154 Yttrande över

Läs mer

Barn- och ungdomsnämndens delegationsordning Fastställd av nämnden , 8

Barn- och ungdomsnämndens delegationsordning Fastställd av nämnden , 8 Barn d Datum 2009-02-13 1 (5) BUN/2009:20-600 Barn- och ungdomsnämndens delegationsordning Fastställd av nämnden 2009-02-12, 8 Ärende Delegat A. Skollagens föreskrifter 3 kap. Skolplikt och motsvarande

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.02

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.02 Delegationsordning för barn- och utbildnings Antagen av barn- och utbildnings 2011-10-26. Tillägg 2012-04-25, kommunal vuxenutbildning om nationella kurser. Denna delegationsordning ersätter tidigare delegationer

Läs mer

Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Servicenämnden 2015-08-25 Ändring av delegationsordning Delegationsordning Servicenämnden 2015-08-25

Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Servicenämnden 2015-08-25 Ändring av delegationsordning Delegationsordning Servicenämnden 2015-08-25 Malmö stad Serviceförvaltningen 1 (3) Datum 2015-08-12 Vår referens Josefin Haugthon Planeringssekreterare Josefin.Haugthon@malmo.se Tjänsteskrivelse Ändring av delegationsordningen SN-2015-948 Sammanfattning

Läs mer

Reglemente. socialnämnden. för. Fastställt: Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen

Reglemente. socialnämnden. för. Fastställt: Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen Reglemente för socialnämnden Fastställt av: Kommunfullmäktige Fastställt: 2015-12-10 237 Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen Giltighetstid: tills vidare A: Socialnämndens verksamhet Verksamhetsområde

Läs mer

Tekniska nämndens delegationsordning

Tekniska nämndens delegationsordning 2015-09-17 Tekniska nämndens delegationsordning Antagen av tekniska nämnden den 17 september 2015 114 Ersätter tidigare delegationsordning TN 2014/0083 TEKNISKA KONTORET Information Beslut ska fattas av

Läs mer

Kommunstyrelsens delegation av beslutanderätt

Kommunstyrelsens delegation av beslutanderätt 1 (10) Typ: Delegation Giltighetstid: Tills vidare Version: 5.0 Fastställd: 2015-08-18, 177 Uppdateras: 1 år efter fastställande 2015-10-22, 228 Innehållsförteckning 1. Giltighet 2. Ansvar 3. Anmälan av

Läs mer

RIKTLINJE Sandvikens kommuns Budget- och planeringsprocess - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Styrdokumentets data Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum och paragraf: 2014-12-15,

Läs mer

DELEGERINGS- ORDNING. för Barn- och familjenämnden. Antagen 2011-

DELEGERINGS- ORDNING. för Barn- och familjenämnden. Antagen 2011- DELEGERINGS- ORDNING för Barn- och familjenämnden Antagen 2011- Delegeringsordning för Barn- och familjenämnden Förkortningar Delegater Aa = Administrativ assistent AU = Arbetsutskott Bec = Chef för Barn

Läs mer

Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden

Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden 1. ANVISNINGAR KOMMENTARER Allmänt om delegation Det är svårt att dra gränsen mellan beslut som kräver delegering och sådana som är ren verkställighet.

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSREGLEMENTE. Till kommunledningsutskottet delegeras att på styrelsens vägnar fatta beslut i följande ärenden

KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSREGLEMENTE. Till kommunledningsutskottet delegeras att på styrelsens vägnar fatta beslut i följande ärenden FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Ks 41/02 2002-03-01 Ks 5 1 Kf 65 2006-05-29 ändring Ks 22 2007-01-17 ändring Ks 158 2010-09-01 ändring Ks 214 2010-11-03 ändring Ks 123 2013-06-26 ändring

Läs mer

Delegationsordning för Kultur- och fritidsnämnden

Delegationsordning för Kultur- och fritidsnämnden Per-Ola Johansson 1 (5) Förslag till ny Delegationsordning för Kultur- och fritidsnämnden Senast reviderad av kultur- och fritidsnämnden i mars 2013 Reglemente Kommunfullmäktige har fastställt reglemente

Läs mer

Delegationsordning. för. Kommunstyrelsen

Delegationsordning. för. Kommunstyrelsen Delegationsordning för Kommunstyrelsen Allmänt om delegation Delegationens innebörd Kommunfullmäktige får, enligt 3 kap 10 kommunallagen, uppdra åt en nämnd att i kommunfullmäktiges ställe besluta i ett

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-05-28. Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 08.30-12.00

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-05-28. Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 08.30-12.00 ... lill BÅSTADS Ekonomiutskottet Sammanträdesdatum 2014-05-28 1 (7) Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Utses att justera: Justeringens plats och tid: Sekreterare Kommunkontoret, Astrakanen,

Läs mer

Delegationsordning för kommunstyrelsen

Delegationsordning för kommunstyrelsen Delegationsordning för kommunstyrelsen Beslutade av kommunstyrelsen den 4 mars 1996, 54. Tillägg beslutat av kommunstyrelsen den 7 oktober 1996, 161. Ändringar och tillägg beslutade av kommunstyrelsen

Läs mer

Delegationsordning för kommunstyrelsen. Antagen 2015-02-10 2 och Reviderad 2015-09-08 105, 2015-12-08 158 samt 2016-05-17 55

Delegationsordning för kommunstyrelsen. Antagen 2015-02-10 2 och Reviderad 2015-09-08 105, 2015-12-08 158 samt 2016-05-17 55 Delegationsordning för kommunstyrelsen Antagen 2015-02-10 2 och Reviderad 2015-09-08 105, 2015-12-08 158 samt 2016-05-17 55 Innehåll Lagregler om delegering... 4 Delegation och verkställighet... 4 Vem

Läs mer

Delegationsordning för samhällsbyggnadsnämndens

Delegationsordning för samhällsbyggnadsnämndens 2015-03-10 ionsordning för samhällsbyggnadsnämndens verksamheter Fastställd av samhällsbyggnadsnämnden 2013-05-14, 71. Reviderad av samhällsbyggnadsnämnden 2015-03-10, 66 Se även kommunstyrelsens delegationsordning

Läs mer

Jämtlands Gymnasieförbund

Jämtlands Gymnasieförbund Jämtlands Gymnasieförbund Delegationsbestämmelser för direktionen 2011-2014 Dnr 153-2011 Delegationsbestämmelser för direktionen i Jämtlands Gymnasieförbund Delegationsbestämmelser för Jämtlands Gymnasieförbund

Läs mer

Delegationsordning för kommunstyrelsen i Höörs kommun Antagen av kommunstyrelsen 2011-08-18, 98, ändrad i kommunstyrelsen 2015-01-12 15 och 2015-05-11 134 Delegation av beslutanderätt Enligt kommunallagen

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN

DELEGATIONSORDNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN Dnr 2015/249/002 Id 48156 DELEGATIONSORDNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN Antagen av kommunstyrelsen 2015-06-16, KS 269 Gäller från och med 2015-08-01 2 INNEHÅLL Generella bestämmelser 3 Administration 5 Ekonomifrågor

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAMHETER

DELEGATIONSORDNING FÖR UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAMHETER 2013-10-08 Dnr UTN 2013/196 DELEGATIONSORDNING FÖR UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAMHETER Fastställd av Utbildningsnämnden 2011-04-19. ionsordningen gäller från och med 2011-07-01. Reviderad 2013-10-08 Utbildningsnämnden

Läs mer

2015-03-30 REGLEMENTE FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN. 2 Nämnden åligger särskilt

2015-03-30 REGLEMENTE FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN. 2 Nämnden åligger särskilt 2015-03-30 REGLEMENTE FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige 2004-01-19, 10 reviderad KF 2007-09- 24, 87, 2007-12-10, 142, 2011-02-21 34, 2015-03-30 65. Utöver det som föreskrivs om

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING Beslut: KF Dnr: Ks 2014/180 Sid: 1

FÖRFATTNINGSSAMLING Beslut: KF Dnr: Ks 2014/180 Sid: 1 Beslut: KF 2014-06-23 91 Dnr: Ks 2014/180 Sid: 1 REGLEMENTE FÖR VA/GIS NÄMNDEN HÖÖR OCH HÖRBY Antaget av kommunfullmäktige i Höörs kommun den 24 september 2014 5 9, och i Hörby kommun den 23 juni 2014

Läs mer

REGLEMENTE FÖR MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 1 (6) REGLEMENTE FÖR MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Miljö- och byggnadsnämndens behörighet mm 1 Nämndens behörighet och uppgifter Miljö- och byggnadsnämnden skall enligt miljöbalken och lagen med särskilda

Läs mer

Dnr KFN16/16. Delegationsordning för Kulturoch fritidsnämnden. Antagen

Dnr KFN16/16. Delegationsordning för Kulturoch fritidsnämnden. Antagen Dnr KFN16/16 Delegationsordning för Kulturoch fritidsnämnden Antagen 2016-03-16 Innehållsförteckning Allmänt om delegering... 3 Grundprinciper... 3 Vidaredelegering och anmälan...4 Verkställighet...4 Upplysningar...

Läs mer

Delegationsförteckning för kultur- och fritidsnämnden

Delegationsförteckning för kultur- och fritidsnämnden Sida 1(9) Delegationsförteckning för kultur- och fritidsnämnden Begreppsförklaringar och tillämpning Kultur- och fritidsnämndens ansvar och uppgifter Kultur- och fritidsnämndens ansvar och uppgifter framgår

Läs mer

Kommunstyrelsens delegationsförteckning Antagen av Kommunstyrelsen den 18 mars 2015, Ks 34

Kommunstyrelsens delegationsförteckning Antagen av Kommunstyrelsen den 18 mars 2015, Ks 34 1 FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 3.3.1 U30 Ersätter 3.3.1 U29 Gäller fr.o.m. 2015-03-19 Kommunstyrelsens delegationsförteckning Antagen av Kommunstyrelsen den 18 mars 2015, Ks 34 2(10) Innehåll Kommunallagen 6

Läs mer

att utarbeta förslag till program och planer inom nämndens verksamhetsområde, och att utarbeta därtill hörande handlingsplaner,

att utarbeta förslag till program och planer inom nämndens verksamhetsområde, och att utarbeta därtill hörande handlingsplaner, REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN I LUND Antaget av kommunfullmäktige den 9 december 1999, 173. Ändrad av kommunfullmäktige den 28 februari 2008 50, den 28 augusti 2008 155, den 25 mars 2010 68, den 27 oktober

Läs mer

Fastighetsnämndens delegeringsordning. Fastställd av fastighetsnämnden den 13 februari 2015 10, Dnr 20/2015

Fastighetsnämndens delegeringsordning. Fastställd av fastighetsnämnden den 13 februari 2015 10, Dnr 20/2015 delegeringsordning Fastställd av fastighetsnämnden den 13 februari 2015 10, Dnr 20/2015 PRINCIPER FÖR BESLUT MED STÖD AV DELEGERINGSBESTÄMMELSER Innebörd Att fatta beslut med stöd av delegeringsbestämmelser

Läs mer

Delegationsförteckning

Delegationsförteckning Delegationsförteckning för barn- och grundskolenämnden Skellefteå kommun Dokumentnamn Delegationsförteckning barn- och grundskolenämnden Dokumentansvarig Stabschef Fastställd/upprättad/reviderad Nämndsbeslut

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Delegationsordning för miljö- och byggnadsnämnden Antagen av miljö- och byggnadsnämnden 2011-05-xx, xx Generella regler Ärendegrupper delegeras till antingen arbetsutskott, till viss nämndledamot eller

Läs mer

DELEGERINGSORDNING Barn- och ungdomsnämnden Vidaredelegering fastställd 2011-06-09

DELEGERINGSORDNING Barn- och ungdomsnämnden Vidaredelegering fastställd 2011-06-09 DELEGERINGSORDNING Barn- och ungdomsnämnden Vidaredelegering fastställd 2011-06-09 Kah Slenning Carlstam Barn- och ungdomsdirektör Innehållsförteckning Barn- och ungdomsnämndens beslutsordning 3 Förkortningar

Läs mer

Omsorgsnämndens delegationsordning

Omsorgsnämndens delegationsordning TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Agneta Järkelid 2014-05-13 ON 2014/0047 Tfn: 0480-45 35 02 Omsorgsnämnden Omsorgsnämndens delegationsordning Förslag till beslut Omsorgsnämnden godkänner

Läs mer

Delegationsordning för Lapplands kommunalförbund

Delegationsordning för Lapplands kommunalförbund Reviderad av direktionen 2012-06-26 Delegationsordning för Lapplands kommunalförbund Bestämmelser angående delegation 1. Denna delegationsordning har fastställts av direktionen 2010-06-28 att gälla från

Läs mer

Organisationstillhörighet 1 Norbergs kommun är värdkommun och den gemensamma nämnden ingår i Norbergs kommuns organisation.

Organisationstillhörighet 1 Norbergs kommun är värdkommun och den gemensamma nämnden ingår i Norbergs kommuns organisation. 1 Reglemente för gemensamma nämnden för lönesamverkan mellan Fagersta, Avesta, Hedemora, Norbergs och Skinnskattebergs kommuner gällande från och med 2007-01-01. Reviderat 2013. Antaget av kommunfullmäktige

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.00 17.30 Varav budgetberedning, klockan 13.00 16.40 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry

Läs mer

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Motala-Vadstena vatten- och renhållningsnämnd 2007-01-09 1 Plats och tid Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Beslutande Kenneth Simonsson (m) Ordförande,

Läs mer