Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen. Onsdagen den 9 oktober 2013 Kl OBS! TIDEN (studiebesök i verksamheterna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen. Onsdagen den 9 oktober 2013 Kl. 10.30 OBS! TIDEN (studiebesök i verksamheterna 08.30-10."

Transkript

1 BÅSTADS KOMMUN Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen Datum Tid Plats Onsdagen den 9 oktober 2013 Kl OBS! TIDEN (studiebesök i verksamheterna ) Astrakanen, kommunkontoret i Båstad Ärendemening Från Handutskott läggare 1. Upprop Protokollsjustering -- I tur att justera: Bo Wendt (BP). Ersättare Ulf Holmberg (M). justeringen äger rum tisdagen den 15 oktober kl Godkännande av dagordningen Delgivningar s. Delegationsbeslut 6. Informationspunkter Anna Höckert, trainee, presenterar sig. 2. Kommunstyrelsens studiebesök i verksamheterna. Kort rapport från dagens besök Båstadhem AB informerar om halvårsbokslut, nuläge, framtidsplaner mm. VD Robert Falk och ekonom Lisbeth Nilsson. 4. Trepartsavtal, Båstads kommun, Båstad Hamn AB, BBSS. Muntlig information från Ingemar Lundström, chefteknik s. och service. Uppföljning av timmar inom hemtjänsten. Skriftligt. Beslutsinstans Sida Beslutsärenden (ej myndighetsutövning) 7. Beslutslogg kommunstyrelsen Beslutslogg kommunfullmäktige Delårsrapport med helårsprognos EU Johan L 10. Budget 2014 och plan 201S-2016 EU Johan L 11. Förslag till ändringar i kommunstyrelsens delegationsordning EU HenkeA 12. Remiisvar på delbetänkandet "Privata Utföra- kontroll och ej varit i C-M Billinsyn" av Utredningen om en kommunallag för framtiden. utskott ström 13. Ändringar i bolagsordningar för NSR AB och NSR ej varit i C-M Bill- Produktions AB samt ändring i ägardirektiv för NSR AB utskott ström 14. sydvatten EU Fredrik J 1S. Beslut om fortsatt entreprenad av den fastighetsrelaterade EU Jenny H grönyteskötseln i Förslöv, Grevie, Västra Karup och Östra Karup. 16. Planprioritering EU Lisa R 17. Yttrande - infrastrukturremisser EU Kristina B 18. Överlåtelse och försäljning av fastigheten Båstad Gräsryd 6:61 EU Per S 19. Exploateringsavtal för Hasselbacken Nedre, Båstad 109:330 mfl EU Pers 20. Nytt ställningstagande avs. utökat strandskydd vid Norrviken s u Lisa R/ Magnus S 21. Yttrande - program för europeiskt territoriellt samarbete - s u Magnus S Interreg Öresund-Kattegatt-Skagerack KS KS KS (KF) KF KS KS KF KF KS KS KS KS KS KF KS S S SS S S1 1S

2 22. Fogdarp 2:3 - Samrådsyttrande gällande planerat naturvårdsav- s u Magnus S KS tal 23. Svar på enkät om tillsynsrelaterat arbete enligt plan- och s u Torbjörn Z KS bygglagstiftningen 24. Plan för öppen förskola och familjecentralsliknande verksamhet vu Ingrid B-B KS 25. Ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 och rapportering enligt vu Ingrid P KS 16 kap 6f SoLsamt beslut enligt 9 och rapportering enligt 28 f-g LSS 26. Båstad Fontänhus - redovisning vu Monica E KS 27. Tillsynsbesök på fristående förskolor vu Birgitta B/ KS Lotten G 28. Nationella prov och betyg på gymnasieskolan vu EwaN KS Beslutsärenden (myndighetsutövning eller andra ärenden där allmänheten har ej närvarorätt) 29. Svar på JO-anmälan avs. Slammarp 1:105. Redovisning av handläggningen gällande klagomålet på luftvärmepump 30. Dejarp 6:44- Överklagande av länsstyrelsens beslut 31. Detaljplan för Båstad 109:330- beslut om antagande Beslutsärenden (sekretess, allmänheten har ej närvarorätt) 32. Nedläggning av faderskapsutredning enligt föräldrabalken 2 kap 7 punkt 1 (handlingar delas ut på sammanträdet) s u Asa L KS s u Torbjörn Z KS s u Karin S KS vu l Cecilia S KS Båstad den 27 september 2013 Kerstin Gustafsson Ordförande Linda Wahlström sekreterare

3 BÅSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Kommunstyrelsen KS God kännande av dagordningen Beslut Kommunstyrelsen beslutar: l. Dagordningen godkänns. Justerandes signaturer Utskott/presidium J<Sfnämnd KF Utdragsbestyrkande

4 fj1j BÅSTADS ~ KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad KS Delgivningar Bilagor som inte är bilagda finns tillgängliga på kommunkansliet samt tillgängliga på sammanträdet. Delgivningar och delegationsbeslut återfinns elektroniskt på webbplatsen. Kontakta kansliet om du saknar inloggningsuppgifter. l. Protokoll från samverkansgrupperna: KOSAM BINSAM TESAM , SAMSAM Protokoll från kommunala pensionärsrådet Gåva till musteriet. Dnr. KS 1542/ Dom från Svea Hovrätt, mål nr F Fastighetsreglering avs. fastigheten Dejarp 5:23 och samfälld mark i Båstads kommun. Dnr. KS 734/ Protokoll från Regionala Tillväxtnämnden Protokoll från Regionsstyrelsen Protokoll från Kollektivtrafikgruppen Skåne Nordväst Dnr. KS 220/ Underrättelse om förnyad utsällning. DP föreskilstorp 6:37, Inre Kustvägen i Båstads kommun. Dnr. KS 602/ Utskott/presidium Justerandes signaturer KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande

5 ~ BÅSTADS ~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Kommunstyrelsen KS 197 dnr. KS 6/ (om ingetannatanges) Delegationsbeslut Delgivningar och delegationsbeslut återfinns elektroniskt på webbplatsen. Kontakta kansliet om du saknar inloggningsuppgifter. 1. Personalärenden nr Vård och omsorg Samhällsskydd, miljö Samhällsskydd, räddning, Samhällsbygg Teknik och Service Ingemar Lundström. Lista daterad Teknik och Service Jenny Hertsgård. Lista daterad , Barn och skola, Bengt Nilsson. Lista daterade Barn och skola Birgitte Dahlin. Listor daterade , Bildning och arbete, Carina Björk Johansson. Lista daterad Kommuledningskontoret, Linda Wahlström. Beslut om registering enligt 17 lotterilagen. Dnr. KS 1423/ Kommunledningskontoret, Marianne Fredriksson. Dödsboanmälan till skatteverket. 13. Protokoll från ekonomiutskottet och (finns på 14. Protokoll från välfärdsutskottet (finns på 15. Protokoll från samhällsbyggnadsutskottet (finns på Utskott/presidium Justerandes signaturer KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande,.. v

6 BÅSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKO LL Blad Kommunstyrelsen KS 198 l nformationspunkter l Anna Höckert, trainee, presenterar sig. 2. Kommunstyreslens studiebesök i verksamheterna. Kort rapport från dagens besök Båstadhem AB informerar om halvårsbokslut, nuläge, framtidsplaner mm. VD Robert Falk och ekonom Lisbeth Nilsson. 4. Trepartsavtal, Båstads kommun, Båstad Hamn AB, BBSS. Muntlig information från Ingemar Lundström, chef teknik och service. 5. Uppföljning av timmar inom hemtjänsten. Dnr. KS 1554/ Utskott/presidium Justerandes signaturer KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande _ LJ -

7 fnj BÅSTADS ~ KO MMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Välfärdsutskottet KSvu 99 Informationsärenden Vård- och omsorgschefen informerar allmänt om vård och omsorg: Två avslutade Lex Sarah-ärenden. Care Rent har sagt upp avtalet. Antipsykotiska läkemedel. Olämpliga läkemedel. Regler om bemanning i äldreomsorgen skjuts upp. sjuksköterskornas synpunkter om sommaren. Eddie Grankvist (BP) ställer fråga om hur ofta läkemedel gås igenom. Vård- och omsorgschefen svarar att det är en gång per år. Vård- och omsorgschefen informerar om tertialbokslutet Vård- och omsorgschefen informerar om platser inom vård och omsorg, d nr KS 1555/ Vård- och omsorgschefen informerar om uppföljning av timmar inom hemtjänsten. Dnr KS 1554/ Till l KS Vård- och omsorgschefen informerar om LOV-pengen. Ärende utgår och återupptas längre fram. Tf bildningschefen informerar allmänt om bildning och arbete: -Antal fördelade per program på Akademi Båstad Gymnasium. Arbetscenter flyttar från JV 9 till Forroplex lokaler i Grevie. 10årsjubileum i KC torsdag den 19 september. Värdskapsseminarium den 19 september. Sjuansökningar avseende YHutbildningar är inlämnade. Tf bildningschefen informerar om tertialbokslutet Tf bildningschefen informerar om försörjningsstöd/ arbetslöshetsutveckling och ger en analys. Dnr KS 1552/ Tf bildningschefen informerar om uppföljning av det kulturpolitiska programmet. Ärendet utgår och återupptas längre fram. skolchefen informerar allmänt om barn och skola: skolinspektionen har varit på besök 16 september. Bastillsyn respektive breddad tillsyn är valda. Kommer att träffa välfärdsutskottets och kommunstyrelsens presidium preliminärt den 18 oktober. skolchefen informerar om tertialbokslutet Skolchefen informerar om platser inom förskola och pedagogisk omsorg. D nr KS 1551/ ) i Ut'k"~'""~ Vl Forts justerandes signaturer KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande = 5-

8 - Genomsnitt beviljande timmar jan.-sep = ~, ~ - Budge:t-e.J:a.cl.e.timmar 2013 = ~- - Beviljade timmar 341 Ansökande särskild boende Antal brukare i hemtjänsten Kö till boende Lediga platser l O) l Mar ÅSTADS KOMMUN Besök oss på bastad.se o :J :' :~ : c:::l!'.). _... = ~ c...j : : i ;~i~ 55 <::::::\.,';' 1 l :~:~ C) ~ :~ _.cc : =:---.:: : = ~ ~ : 1 IJJ )>o "A C/) g);! =ta cm :l (J)... -""' ~o ~~ ~~ c z

9 BÅSTADS KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad KS Dnr. KS 183/ Beslutslogg kommunstyrelsen 2013 Ärendebeskrivning För att säkerställa verkställigheten av beslut fattade av kommunstyrelsen förs det från och med 2009 en rutin för uppföljning, en beslutslogg. Vid varje kommunstyrelsesammanträde kommer en förteckning bifogas, över de fattade beslut som skall verkställas, återrapporteras eller som remitterats för beredning. Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 1. Beslutslogg daterad godkänns. Utskott/presidium justerandes signaturer KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande., l

10 ~ BÅSTADS ~ KOMMUN Kommunledningskontoret Beslutslogg kommunstyrelsen , KS Nytt t ennismuseum i Båstad - kommunen s insats 1075/10 l Detaljplaneläggning av Dahlmanska tomten och marken mellan denna och Turistbyrån får/skall genomföras. SB/K LK Detaljplaneläggning pågår. Förhandlingar med Båstad Turist och Båstad Tennis och Hotell AB om arrendeavtal? 8, VON /09 Konkurren sutsättning av grupp-/vårdboende inom Båstads kommuns äldreomsorg. Verksamheten på nad driftsstart gruppbostad ska konkurrensutsättas, med beräk- VO ning på förvaltningen. Förvaltningen jobbar vidare på förfrågningsunderlaget. Klart april , KS /12 OVK-besiktnin gar och ventilationsanläggningar 55, KS Konkurrensutsättning Malenbadet. Återremiss KS Kommunens fastigheter ska ha godkända OVK-protokoll senast De som servar ventilationsanläggningar ska ha en säker arbetsmiljö. Bristerna ska åtgärda omgående. 602/09 l KLK far i uppdrag att utreda möjligheter och konsekvenser av att konkurrens- l KLK utsätta hela anläggningen 2013 l TS B åstadhem arbetar med l Senast detta. dec 2014 Återremiss KS Hos verksamhetsutvecklaren för handläggning. Utgick från ekonomiutskottet l f * 1 -Förvaltningens status på ärendet. * 2 -Förvaltningens förväntade datum för politiskt beslut i ärendet om det ska tas beslut, annars när beslutet avses vara verkställt

11 . Besluts i ristäl'ls, datlim och 139, KF Miljöprogram för Båstads kommun (handlingsplaner) 235/11 P. 2- Kommunstyrelsen ges i uppdrag att genomföra årliga uppföljningar av l KLK utarbetade handlingsplaner tillhörande miljöprogrammet Ett förslag till handlingsplan utgick från KS eu Ärendet återkommer för beslut efter sommaren. Hösten , KS Andre Bäck 3, Torekovs camping, gäststugor för att klargöra detaljplanens tolkning- möjligheter och begränsningar. Info på SU om förslaget och kornrna in med nya ritningar kanske både avseende utformningen av stugorna men främst gällande hur de placeras i området l co l

12 Beslutsihstähs; datum och 1 8eskrivningaVdppdh:tget 40, KS Program för folkhälsa, trygghet och säkerhet (Handlingsplan) 318/11 l Förvaltningen ges i uppdrag att utarbeta förslag till handlingplan för ge- l KLK nomförande av programmet. Parallellt med framtagandet av handlingsplanenen sker en revidering av kommunens risk- och sårbarhetsananalys. Handlingsplanen ska även redovisa programmets påverkan på kommunens verksamheter, förändrade driftskostnader och investeringsvolymer. Information av chefen för samhällsskydd KS EU Handllingsplanen kommer att arbetas fram under 2013, beslutas om våren 2014 och implementering i verskamheterna hösten KS våren 2014 Informationspunkt EU 18 september KS Vård och omsorgsprogram (Handlingsplan) 236/11 Förvaltningen ges i uppdrag att utarbeta förslag till handlingplan för genomförande av programmet. Handlingsplanen ska även redovisa programmets påverkan på kommunens verksamheter, tillkommande driftskostnader och investeringsvolymer. KLK Programmet är antaget av kommunfullmäktige27mars Förvaltningen har uppdragits att påbörja arbetet med handlingsplanen. Arbetet är påbörjat. KSnov KS Erbjudande från Båstadhem AB att via ett nybildat dotterbolag köpe kommunens verksamhetslokaler. l o l 322/13 l Förvaltningen får i uppdrag att sätta samman en arbetsgrupp med uppdrag l KLK att göra en fördjupad utredning... Utredningen och det gemensamma uppdraget återkopplas till KS senast Informationspunkt EU 18 september 2013 Hon kommunchefen l Avvakför handläggning. tas Info KS juni 2013 om förlängd tid för uppdragets slutförande.

13 Besll..ltsinsfäns;dätllm och 107- KS Fråga från Båstadhem AB om kommunal medfinansiering för iordningsställande av trv!zi!hetsboende KLK får i uppdrag att i samverkan med vård och omsorg ta fram underlag för ett politiskt bel ut om eventuella kommunala subventioner till uppförande av trygghets boende. Förslaget presenteras för kommunstyrelsen i juni KS /13 En återrapportering ska ske till KS i april månad den första fem åren l KLK Gemensamt löne- och pensionscentra i Skåne Nordväst 137- KS CEMR-deklarationen l ~J:lc:lll~U~~p;,~~~li! J. 1??~.~.:, 510/12 l En handlingsplan ska arbetas fram i enlighet med de anvisningar som ges i l KLK CEMR-deklarationen. Handlingplanen ska vara beslutad av KS senast mars r:v:a ~l,, Hos HR-chefen för handläggning. april månad KS mars KS Vårdnadshavareenkät 944/13 l Barn och skola får i uppdrag att ta fram en IIIT-plan. B åstadhem resp. teknik och service får i uppdrag att ta fram en tidssatt handlingsplan för fastighetsunderhåll med en ekonomisk analys. En översyn av grundskaleorganisationen ska göras. KLART Måltidschefen får i uppdrag att redovisa hur långt arbetet med certifieharkommit. En översyn av grundskoleorg. är redovisad i budgetarbetet Övriga punkter ej klara.....

14 BÅSTADS KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad KS Dnr. KS 186/ Beslutslogg kommunfullmäktige 2013 Ärendebeskrivning För att säkerställa verkställigheten av beslut fattade av kommunfullmäktige förs det från och med 2009 en rutin för uppföljning, en beslutslogg. Vid varje kommunstyrelsesammanträde kommer en förteckning bifogas, över de fattade fullmäktigebeslut som skall verkställas, har bordlagts eller återremitterats. Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 1. Redovisningen daterad överlämnas till kommunfullmäktige. Utskott/presidium justerandes signaturer KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande I l.

15 '( BÅSTADS KOMMUN Kommunledningskontoret Beslutslogg kommunfullmäktige 2013 l (5) 65, KF /09 Evenernangsornråde,ytlre ochinre Översyn och revidering av "riktlinjer för till- l KS stånd och markupplåtelse för evenemangsytor i Båstad" så att dessa blir mer kompatibla med att hela eller delar av det inre evenemangsområdet utarrenderas till annan organisation. l Ärendet är beroende av den översyn av hamnområdet som pågår på Samhällsbyggnad. 101, KF /11 Hantering av motioner och politiska initiativ 139, KF /11 Miljöprogram för Båstads kommun- En utvärdering av diskussionsunderlag 1 ska KF KF-beslut att utvärderingen av mo- Senhösten göras inom ett år från beslutsdatumet tioner och politiska initiativ genomförs i sam band med den kommande utvärderingen av den politiska organisationen. En tillfällig beredning är tillsatt som kommer lägga fram förslag till ev. förändringar /justeringar av den politiska organisationen. ska vara slutfört senats 15 nov l P. 4- Kommunfullmäktige genomför en utvär- l KF l Vilande till deringav programmet under l * l- Förvaltningens status på ärendet. * 2 -Förvaltningens förväntade datum för politiskt beslut i ärendet om det ska tas beslut, annars när beslutet avses vara verkställt \t:\namndsadm\kf\beslutslogg\2013\beslutslogg kf docjijh

16 2 Beslutsinstans;.dati.Jrh.oth. Beskrivrling:åvi.Jppdt~g~t/ 145, KF Utvärdering av den nya politiska organisationen 184, KF Motion: Inrättande av en modern återvinnin{!scentral 25l,KF1?~1~8 Förskolepe:hgoclllly läroulan 252,KF12ll?8 Höjriingay.skölp~nge# ~ör årslut~~ 1-6 ~å ~l1~d.s~olor medmiridte.åri120 elever 11, KF Gång- och cykelvägar i Båstads kommun 1133/09 476/11 977/04 KF En utvärdering ska genomföras skyndsamt som omfattar hela den politiska organisationen. Utvärderingen ska redovisas till fullmäktige. ( 128, KF , Utvärdering av de fasta beredningar ska göras efter två år). Ärendet återremitteras för att avvakta den kommande utredningen om lokalisering av återvinningscentral Teknik och service får i uppdrag att inventera behovet av gång- och cykelvägar inom kommunens tätorter samt se över de befintliga gångoch cykelvägarna inom tätorterna vad gäller nuvarande standardjunderhållsbehov. Fokus i arbetet ska vara på barn/ungdomars behov och rörelsemönster, ex. till/från skolan. KF KS KS/TS En tillfällig beredning är tillsatt som kommer lägga fram förslag till ev. förändringar /justeringar av den politiska organisationen. Uppdraget ska vara slutfört senats 15 nov Ärendet om lokalisering av återvinningscentral var på samhällsbyggnadsutskottet >Frågä.nhä:l1skjuts:tiH b~dgeteirj:>ete~2014 Påbörjat med hjälp av konsult i liknande frågor. Senhösten 2013 Hösten 2013 Trafikingenjören får i uppdrag att diskutera med Laholms kommun om GC-vägen mellan Ö Karup och Hasslöv för att säkerställa att Laholms kommun har samma politiska prioriterings- och tidsambition som Båstads kommun. 1184/111 Ärendet återremitteras. l KS Samtal med tjm. på Laholms kommun. SU (ordf. Thomas Andersson) tar kontakt med sina politiska kollegor i Laholm. Till förvaltningen för handläggning.....j:::>. l \199\h

17 Besluts i n sta hs~,datu m öth l Dhr q < l Beskrivh'iJ'Igå\f' gppdråget' 3 60, KF Antagande av vård och omsorgsprogram Utvärderin 71, KF Motion: Äldreombudsman till Båstads kommun 102, KF Uppdrag till förvaltningen - Ta fram förslag till reviderad arbetsordning för kommunfullmäktiges presidium 116 KF Begäran från Båstadhem AB om godkännande av försäljning av Argus i Båstad. 118, KF Motion från miljöpartiet: Byggnation av vindkraftverk 120, KF Motion från miljöpartiet: Miljödiplomering av förskolor 1236/11 363/ /12 347/13 309/13 752/12 l Programmet är antaget av KF En utvärdering ska ske under Motionen återremitteras i VU till verksamhetsområde Vård och omsorg för att komplettera med svar på följande punkter: Hur klagomål och synpunkter redovisas och återkopplas till politiken. Hur klagomåls- och synpunktsblanketten ser ut och var den finns. I vilken omfattning medborgare kan få personlig kontakt när det gäller klagomåls- och synunktshantering. Motionen bifalls. Kommunfullmäktige ger förvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag till reviderad arbetsordning. Förslaget ska vara klart då kommunallagens ändring träder i kraft avseende möjligheten att i kommunfullmäktiges arbetsordning precisera fullmäktigepresidiets uppgifter. Ärendet återremitteras till dess att Båstadhem har gett fullmäktige en grundlig ekonomisk analys av försäljningen samt att man avvaktar med försäljningen tills man gjort en genomgång och analys av ägardirektivens Qåverkan Qå bolaget. Ärendet återremitteras till dess att de nya inriktningsmålet för vindkraftsetablering inom ramen för det kommande programmet om vindkraft blivit antaget av kommunfullmäktige. KLK får i uppdrag att tillsammans med berört verksamhetsområde utreda samt kostnads beräkna genomförandet av miljödiplomering av en representativ förskola under Motionen är bifallen l KF l Vilande till l KF IKLK l Hos förvaltningen för handläggning. Hos förvaltningen för handläggning. Hos förvaltningen/bästadhem för handläggning. l Hos förvaltningen i avvaktan på vindkraftsprogrammet ska antas. Om lagförslaget träder i krafttroligen våren 2014 KF oktober 2013 /KLK / Hos förvaltningen för handläggning '1 l \t'J9\h

18 4 Beslutsiftsfansidatl.lrtröch> 128, KF Uppdragshandling för Bostadsförsörjningsprogram 148, KF Uppdragshandling Energiplan 67, KF Uppdragshandling- Aktualiserin2: av arbetsordnin2:en 68, KF Uppdragshandling- Processen krin2: strate2:iska frå2:or 13, KF Uppdragshandling- Skoloch utbildningsprogram , Sanrrarbetsfornrrer i planfrågor (tid. Avveckling av plankommitten J. sesk~lybif"igay l.j!jpdraget 684/11 l Beredningen för tillväxt och samhällsbyggnad l BTS ges i uppdrag att upprätta ett bostadsförsörjningsprogram för kommunen utifrån anvisning i kf-protokollet. Uppdraget ska färdigställas och översändas till KF för beslut senast Beredningen arbetar med tillsammans med ansvarig tjänsteman för att färdigställa ett första utkast. Arbetet är ytterligare försenat och nytt färdigdatum är beslutat av fullmäktige Programmet ska vara den 31 december 2012 Beredninge~jf?r~~~yäXtoch ~aji1b.ällsb~g~d.~d\ BTS..... Arbetet.~r p~börjåt iib'ef;'ed~hgen till~affilllåj1s... > / 12. ir~~~~r~r~f:ri#~j~~~t~~~:t\;...;i sci'\,~eifuy~~~~~~~~~~~~;~~&~~~~ltl f~ i '{... ~B~~>?eslut~ orh ~~ ~~<J.liseril1gav över~ <... <J.ktualiseringavög: j\~]j:etetm~(f<j.tq~ör<ien ny): > siktsolaneriseriastaug.2'014'.. ÖP ska.oåböi:fas. < >. " ' Beredningen för tillväxt och samhällsbyggnad l BTS Energiprogrammet har varit ute på remiss får i uppdrag att utarbeta en energiplan för under våren Förslag till aktualisering ska redovisas till KF senast mai /13 l Initiativet från DB godkänns så att uppdragshandling kan framställas och presenteras för KF. 438/13 l Initiativet från DB godkänns så att uppdragshandling kan framställas och presenteras för KF. 1231/12 l Beredningen för välfärd och kultur i samarbete med beredningen för tillväxt och samhällsbyggnad får i uppdrag att ta fram ett förslag till Skol- och utbildningsprogram för Båstads kommun "Utbildningskommun B åstad" 23/11 l Demokratiberedningen får i uppdrag att till nästa mandatperiod ta fram förslag på samarbetsformer mellan berörda beredningar och kommunstvrelsen i olanfråe:or. DB DB BVK DB För handläggning hos Demokratiberedningen För handläggning hos Demokratiberedningen Dialog med föräldraföreningarna samt politikerdialog i KF i september. Remissutskick cirka fyra veckor under hösten. Därefter slutberedningar inför antagandet i KF. Ej påbörjat.. KF juni Hösten 2013 Hösten 2013 KF För beslut senast KF dec C) l \!99\h

19 Beslut~irys~a~s; daturnoch 149, KF Uppdragshandling vindkraft, reviderade riktlinjer för vindkraftbruk 6, KF Ny fördjupad ÖP för Kattvik Norrviken upprättas IBesRfivnil'lgav:l.fppdraget Beredningen för tillväxt och samhällsbyggnad får i uppdrag att utarbeta förslag till reviderade riktlinjer för vindkraftbruk i Båstads kommun för Förslag till aktualisering ska redovisas till kommunfullmäktige senast i aoril /11 l Beredningen för tillväxt och samhällsbyggnad får det politiska processansvaret för framtagandet av planen i samarbete med berörda verksamhetsområden. Ansvarig. :IStatus.. (~i) BTS BTS Medborgardialog har genomförts En arbetsgrupp i beredningen arbetar med inriktningsmål, medborgarenkät och hearing för kommunens förtroendevalda. Är påbörjat. 5 j Färdig.... dåtum(*2).. Plan hösten 2013 _ l \±':)9\h

20 re] BÅSTADS lb KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Ekonomiutskottet KS eu 98 dnr. KS 1024/12-06 Delårsrapport med helårsprognos Beskrivning av ärendet Föreligger delårsrapport med helårsprognos. Enligt kommunal redovisningslag ska kommuner minst en gång under varje räkenskapsår upprätta en delårsrapport, som omfattar verksamheten från årets början. Den ska innehålla en översiktlig redogörelse för utvecklingen av kornmunens verksamhet och ekonomiska resultat samt lämna upplysningar om sådana förhållanden som är viktiga för bedömningen av kommunens ekonomiska ställning. B åstad kommuns resultat per 31 augusti 2013 uppgick till38,3 mkr. Resultatet påverkas av det faktum att rapportperioden innefattar sommarmånaderna då kommunens kostnad för verksamheten är betydligt lägre än under andra delar av året vilket påverkar delårsresultatet positivt. Prognosen för resultatet vid årets slutvisar på ett överskott om 15,6 mkr, en avvikelse mot budget med +5,1 mkr. Prognosen för investeringskostnaderna exkl. exploatering landar på 89,8 mkr, en avvikelse gentemot budget på -3,7 mkr. Bedömningen för helåret 2013 är att kommunen kommer att uppfylla det lagstadgade balanskravet Bedömningen är att kommunen kommer att uppfylla de av kommunfullmäktige fastställda finansiella målen avseende överskott och finansiering av investeringar. Det tredje målet, strävan efter sänkt skatt, bedöms det inte finnas förutsättningar för. Föredragande Ajournering Förslag till beslut Ekonomichef Johan Linden föredrar rapporten. Sammanträdet ajourneras en timme mellan och Ekonomiutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen beslutar: l. Delårsrapport per för Bästaels kommun godkänns. 2. Kommunfullmäktige delges delårsrapport per ~~ lcl~q/vl a( f\~ot \ö-f~cui. beclcuj \ l u ~NA.clefi- BJ ~ 5 'oeh ()_ 1\ cyu A j a E.lJ ~~ \~-\o~~~oa_ 0~ ~tt-c- \>g ~-e...+- ;L0\3-0q..-2S. Justerandes signaturer Utskott/presidium KS/nämnd I< F Utdragsbestyrl<ande ~. al 8-

21 BÅSTADS KOMMUN Kommunledningskontoret Tjänsteskrivelse 1 (1) Datum: Handläggare: Johan Linden D nr: Till: Kommunstyrelsen Beslutet skall expedieras till: Ekonomiavdelningen Bilagor till tjänsteskrivelsen: Delårsrapport Delårsrapport Bakgrund Enligt kommunal redovisningslag ska kommuner minst en gång under varje räkenskapsår upprätta en delårsrapport, som omfattar verksamheten från årets början. Den ska innehålla en översiktlig redogörelse för utvecklingen av kommunens verksamhet och ekonomiska resultat samt lämna upplysningar om sådana förhållanden som är viktiga för bedömningen av kommunens ekonomiska ställning. Aktuellt Båstad kommuns resultat per 31 augusti 2013 uppgick till38,3 mkr. Resultatet påverkas av det faktum att rapportperioden innefattar sommarmånaderna då kommunens kostnad för verksamheten är betydligt lägre än under andra delar av året vilket påverkar delårsresultatet positivt. Prognosen för resultatet vid årets slut visar på ett överskott om 15,6 mkr, en avvikelse mot budget med +5,1 mkr. Prognosen för investeringskostnaderna exkl. exploatering landar på 89,8 mkr, en avvikelse gentemot budget på -3,7 mkr. Bedömningen för helåret 2013 är att kommunen kommer att uppfylla det lagstadgade balanskravet Bedömningen är att kommunen kommer att uppfylla de av kommunfullmäktige fastställda finansiella målen avseende överskott och finansiering av investeringar. Det tredje målet, strävan efter sänkt skatt, bedöms det inte finnas förutsättningar för. Förslag till beslut 1. Delårsrapport per för Båstads kommun godkänns. 2. Kommunfullmäktige delges delårsrapport per Båstad ,7//" k ~~c~ Johan Linden Ekonomichef Christel Nilsson Ekonom - 19-

22 ~ BÅSTADS M KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Ekonomiutskottet KS eu 103 dnr. 145/ Budget 2014 och plan Beskrivning av ärendet Kommunfullmäktige har att fastställa budget för 2014 och plan för Kerstin Gustafsson (M) presenterar alliansens förslag til budget 2014 och plan vid ekonomiutskottets sammanträde , se bilaga 1. Föredragande Deltar ej i beslutet Förslag till beslut Ekonomichef Johan Linden fördrar ärendet. Ann-Margret Kjellberg (S) och Bo Wendt (BP) deltar ej i beslutet. Ekonomiutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar: 1. Förslag till kommunens vision, inriktningsmål, finansiella mål, övergripande inriktning, förhållningssätt och servicedeklarationer godkänns. 2. Förslag till ansvarsområden, verksamhets beskrivning, resultatmål och nyckeltal godkänns. 3. Den kommunala skattesatsen i Båstad kommun fastställs till 20,23 kr per skattekrona. 4. De ekonomiska ramarna och anslagsbindningsnivån fastställs till, belopp i tkr: Kommunfullmäktige Jävsnämnden Valnämnden Överförmyndare Kommunrevisionen Kommunstyrelsen Slwlpeng, barnomsorg/grundskola Skolpeng, gymnasium För löneökningar 2014 avsätts tkr på centralt konto. Anslagen kommer efter förhandlingar attjusteras för 2014 års löneökningar. På centralt konto under år 2014 finns tkr avsatt som reserv för eventuella effekter av demografiska förändringar ochfeller förändringar i volymer med betydelse för skol- och vårdpeng. Resultatet för 2014 budgeteras till9 060 tkr. Resultaten för 2015 och 2016 planeras uppgå till tkr respektive tkr. Forts. på nästa sida Utskott/presidium Wo. Jk Justerandes signaturer KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande -? 0-

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen Datum Onsdagen den 10 september 2014 Tid Plats Kl. 08.30 Sammanträde Kl. 11.45 Gemensam lunch för de ordinarie ledamöterna. Samtidigt avtackning av den konstnärlige

Läs mer

Delegationsordning för Kommunstyrelsen

Delegationsordning för Kommunstyrelsen Antagen av kommunstyrelsen 2015 01 02, 4. Dnr: KS 000016/2015 901 Senast reviderad av kommunstyrelsen 2015 07 13, 206 Delegationsordning för Kommunstyrelsen Allmänt om delegation Vad innebär delegation?

Läs mer

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen. Ärendemening Fl'ån Hand- Beslutsutskott läggare instans Sida

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen. Ärendemening Fl'ån Hand- Beslutsutskott läggare instans Sida BÅSTADS KOMMUN Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen Datum: Tid: Plats: Onsdagen den 14 september 2011 08.30 (observera tiden) Astrakanen, kommunkontoret i Båstad Ärendemening Fl'ån Hand- Beslutsutskott

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2012-10-24. Sessionssalen i Båstad, kl19.00-21.45. Gunnar Nilsson, kommunsekreterare

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2012-10-24. Sessionssalen i Båstad, kl19.00-21.45. Gunnar Nilsson, kommunsekreterare BÅSTADS KOMMUN Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2012-10-24 Blad l (30) Plats och tid: Beslutande: Sessionssalen i Båstad, kl19.00-21.45. Se bifogad närvarolista. Övriga närvarande:

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

BESLUTSUNDERLAG. Ärende. Motion om utomhusgym Dnr 2014-000243. Medborgarförslag om utomhusgym i Jonslund Dnr 2014-000163

BESLUTSUNDERLAG. Ärende. Motion om utomhusgym Dnr 2014-000243. Medborgarförslag om utomhusgym i Jonslund Dnr 2014-000163 BESLUTSUNDERLAG Datum 2015-03-16 Sida 1(2) Kommunstyrelsen Ärende Motion om utomhusgym Dnr 2014-000243 Medborgarförslag om utomhusgym i Jonslund Dnr 2014-000163 Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning

Läs mer

Delegationsordning för Vård- och omsorgsnämnden

Delegationsordning för Vård- och omsorgsnämnden Antagen av Vård och omsorgsnämnden 2015 01 02, 3. Delegationsordning för Vård- och omsorgsnämnden Allmänt om delegation Vad innebär delegation? Delegation enligt kommunallagen (6 kap 33 38 ), innebär att

Läs mer

Kommunstyrelsen 2011-05-10 1

Kommunstyrelsen 2011-05-10 1 Kommunstyrelsen 2011-05-10 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.30 12.10. Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Mats Nilsson (s) Sixten

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunfullmäktige 2014-11-24 220 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-16.50 Beslutande Samtliga kommunfullmäktigeledamöter med undantag av: Stina Johansson,

Läs mer

Solweig Eriksson-Kurg (FP) Stefan Johansson. Ingela Wahlstam Mårthen Backman Urpo Koivula Bo Höglander. Övriga närvarande enligt förteckning BEVIS

Solweig Eriksson-Kurg (FP) Stefan Johansson. Ingela Wahlstam Mårthen Backman Urpo Koivula Bo Höglander. Övriga närvarande enligt förteckning BEVIS 1(36) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.30-17.45 Beslutande Catharina Fredriksson (S) Britta Bergström (S) Patrik Renfors (V) Mattias Jensen Pettersson (S) Bror Sterner

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

HANDLINGAR TORSDAGEN DEN 25 APRIL 2013, KL 18.30

HANDLINGAR TORSDAGEN DEN 25 APRIL 2013, KL 18.30 KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR TORSDAGEN DEN 25 APRIL 2013, KL 18.30 WWW.HOGANAS.SE 1 (1) KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-04-25 VÄLKOMMEN Kommunfullmäktige i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum

Läs mer

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-11-29 1 Plats och tid Vara konserthus kl. 17.05-20.30 (ajournering kl. 17.30-17.35, 17.50-17.55, 18.00-18.30,* Beslutande Se bifogat

Läs mer

Revidering av reglemente för Huddinge kommuns upphandling (HKF 9420) samt översyn av delegationsordning för kommunstyrelsen (HKF 9210)

Revidering av reglemente för Huddinge kommuns upphandling (HKF 9420) samt översyn av delegationsordning för kommunstyrelsen (HKF 9210) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR 2014-11-04 KS-2014/691.111 1 (8) HANDLÄGGARE Mikael Blomberg mikael.blomberg@huddinge.se Kommunstyrelsen Revidering av reglemente för Huddinge

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 2015-03-24 83 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 19.00. Beslutande Lotta Åman (s), ordförande Johan Lundgren (s) Lena Karlsson (s) Marcus Lundberg (s), ej 116 Ylva Stråhle

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2014-10-13 221 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 15.15. Beslutande Lotta Åman (s), ordförande Johan Lundgren (s) Lena Karlsson (s) Marcus Lundberg

Läs mer

2015-08-13 1 (40) Datum och tid 2015-08-18 Kl. 08:15-12:00 sammanträde Kl. 13:00-15:00 utbildning, finskt förvaltningsområde

2015-08-13 1 (40) Datum och tid 2015-08-18 Kl. 08:15-12:00 sammanträde Kl. 13:00-15:00 utbildning, finskt förvaltningsområde Kommunkansliet KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum 2015-08-13 1 (40) Sid KALLELSE Nämnd Kommunstyrelsen Datum och tid 2015-08-18 Kl. 08:15-12:00 sammanträde Kl. 13:00-15:00 utbildning, finskt förvaltningsområde

Läs mer

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits via anslag

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits via anslag PROTOKOLL 1(60) Tid: kl 10:00 16:45 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Erika Sundström, s Peter Eriksson, s Helena Öhlund, s Tommy Lindgren, s vice ordförande Eva Westerlund, s Camilla

Läs mer

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73 Kommunstyrelsen 2014-04-08 1 (61) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-18.00 Beslutande Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anki Enevoldsen (C) Anders Bengtsson (KD) Kerstin Stenquist (C) Irene

Läs mer

Kallelse till sammanträde med ekonomiutskottet. Sammanträdesrum Astrakanen, kommunkontoret i Båstad

Kallelse till sammanträde med ekonomiutskottet. Sammanträdesrum Astrakanen, kommunkontoret i Båstad [UJ BAsTADS ~KOMMUN Kommunledningskontoret 1 (1) Kallelse till sammanträde med ekonomiutskottet Utökat ekonomiutskott (budgetärende) punkt 4, 5 och 6 Datum: Tid: Plats: Onsdagen den 28 mars 2012 08.30

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista 1 (41) Datum Tid Kl. 14.00 17.55 Ajournering Mötet ajourneras kl. 14.45-14.50 Plats Beslutande Övriga närvarande A-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro- och tjänstgöringslista Tomas Alsfjell, kommunchef

Läs mer

Till ekonomiutskottet 120530 BÅSTADS KOMMUN

Till ekonomiutskottet 120530 BÅSTADS KOMMUN Till ekonomiutskottet 120530 BÅSTADS KOMMUN Underlag för budget 2013-2015 INNEHÅLL Ingår nya texter, nyckeltal mm enligt budgetberedningens diskussioner. Sid Vision, övergripande mål och inriktning, förhållningssätt

Läs mer

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Revisionsrapport Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Krokoms kommun Erik Palmgren, Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund och revisionsfråga 2

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2008-02-11 1 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 09.30 16.00. Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Lars Holmqvist (s) Karin Lindgren (s) Lotta

Läs mer

Kallelse till sammanträde med Ekonomiutskottet

Kallelse till sammanträde med Ekonomiutskottet Kallelse till sammanträde med Ekonomiutskottet Datum: Onsdagen den 19 mars 2014 Tid: 08.30 Plats: Astrakanen, kommunkontoret i Båstad Ärendemening 1. Protokolljustering: I tur att justera Ann-Margret Kjellberg

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2013-03-19 101 (146) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 14.30-16.45 Beslutande Paul Lindvall (M) ordförande Linnea Darell (FP) 1:e vice ordförande Lena Micko (S) 2:e vice ordförande

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer