Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen. Onsdagen den 9 oktober 2013 Kl OBS! TIDEN (studiebesök i verksamheterna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen. Onsdagen den 9 oktober 2013 Kl. 10.30 OBS! TIDEN (studiebesök i verksamheterna 08.30-10."

Transkript

1 BÅSTADS KOMMUN Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen Datum Tid Plats Onsdagen den 9 oktober 2013 Kl OBS! TIDEN (studiebesök i verksamheterna ) Astrakanen, kommunkontoret i Båstad Ärendemening Från Handutskott läggare 1. Upprop Protokollsjustering -- I tur att justera: Bo Wendt (BP). Ersättare Ulf Holmberg (M). justeringen äger rum tisdagen den 15 oktober kl Godkännande av dagordningen Delgivningar s. Delegationsbeslut 6. Informationspunkter Anna Höckert, trainee, presenterar sig. 2. Kommunstyrelsens studiebesök i verksamheterna. Kort rapport från dagens besök Båstadhem AB informerar om halvårsbokslut, nuläge, framtidsplaner mm. VD Robert Falk och ekonom Lisbeth Nilsson. 4. Trepartsavtal, Båstads kommun, Båstad Hamn AB, BBSS. Muntlig information från Ingemar Lundström, chefteknik s. och service. Uppföljning av timmar inom hemtjänsten. Skriftligt. Beslutsinstans Sida Beslutsärenden (ej myndighetsutövning) 7. Beslutslogg kommunstyrelsen Beslutslogg kommunfullmäktige Delårsrapport med helårsprognos EU Johan L 10. Budget 2014 och plan 201S-2016 EU Johan L 11. Förslag till ändringar i kommunstyrelsens delegationsordning EU HenkeA 12. Remiisvar på delbetänkandet "Privata Utföra- kontroll och ej varit i C-M Billinsyn" av Utredningen om en kommunallag för framtiden. utskott ström 13. Ändringar i bolagsordningar för NSR AB och NSR ej varit i C-M Bill- Produktions AB samt ändring i ägardirektiv för NSR AB utskott ström 14. sydvatten EU Fredrik J 1S. Beslut om fortsatt entreprenad av den fastighetsrelaterade EU Jenny H grönyteskötseln i Förslöv, Grevie, Västra Karup och Östra Karup. 16. Planprioritering EU Lisa R 17. Yttrande - infrastrukturremisser EU Kristina B 18. Överlåtelse och försäljning av fastigheten Båstad Gräsryd 6:61 EU Per S 19. Exploateringsavtal för Hasselbacken Nedre, Båstad 109:330 mfl EU Pers 20. Nytt ställningstagande avs. utökat strandskydd vid Norrviken s u Lisa R/ Magnus S 21. Yttrande - program för europeiskt territoriellt samarbete - s u Magnus S Interreg Öresund-Kattegatt-Skagerack KS KS KS (KF) KF KS KS KF KF KS KS KS KS KS KF KS S S SS S S1 1S

2 22. Fogdarp 2:3 - Samrådsyttrande gällande planerat naturvårdsav- s u Magnus S KS tal 23. Svar på enkät om tillsynsrelaterat arbete enligt plan- och s u Torbjörn Z KS bygglagstiftningen 24. Plan för öppen förskola och familjecentralsliknande verksamhet vu Ingrid B-B KS 25. Ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 och rapportering enligt vu Ingrid P KS 16 kap 6f SoLsamt beslut enligt 9 och rapportering enligt 28 f-g LSS 26. Båstad Fontänhus - redovisning vu Monica E KS 27. Tillsynsbesök på fristående förskolor vu Birgitta B/ KS Lotten G 28. Nationella prov och betyg på gymnasieskolan vu EwaN KS Beslutsärenden (myndighetsutövning eller andra ärenden där allmänheten har ej närvarorätt) 29. Svar på JO-anmälan avs. Slammarp 1:105. Redovisning av handläggningen gällande klagomålet på luftvärmepump 30. Dejarp 6:44- Överklagande av länsstyrelsens beslut 31. Detaljplan för Båstad 109:330- beslut om antagande Beslutsärenden (sekretess, allmänheten har ej närvarorätt) 32. Nedläggning av faderskapsutredning enligt föräldrabalken 2 kap 7 punkt 1 (handlingar delas ut på sammanträdet) s u Asa L KS s u Torbjörn Z KS s u Karin S KS vu l Cecilia S KS Båstad den 27 september 2013 Kerstin Gustafsson Ordförande Linda Wahlström sekreterare

3 BÅSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Kommunstyrelsen KS God kännande av dagordningen Beslut Kommunstyrelsen beslutar: l. Dagordningen godkänns. Justerandes signaturer Utskott/presidium J<Sfnämnd KF Utdragsbestyrkande

4 fj1j BÅSTADS ~ KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad KS Delgivningar Bilagor som inte är bilagda finns tillgängliga på kommunkansliet samt tillgängliga på sammanträdet. Delgivningar och delegationsbeslut återfinns elektroniskt på webbplatsen. Kontakta kansliet om du saknar inloggningsuppgifter. l. Protokoll från samverkansgrupperna: KOSAM BINSAM TESAM , SAMSAM Protokoll från kommunala pensionärsrådet Gåva till musteriet. Dnr. KS 1542/ Dom från Svea Hovrätt, mål nr F Fastighetsreglering avs. fastigheten Dejarp 5:23 och samfälld mark i Båstads kommun. Dnr. KS 734/ Protokoll från Regionala Tillväxtnämnden Protokoll från Regionsstyrelsen Protokoll från Kollektivtrafikgruppen Skåne Nordväst Dnr. KS 220/ Underrättelse om förnyad utsällning. DP föreskilstorp 6:37, Inre Kustvägen i Båstads kommun. Dnr. KS 602/ Utskott/presidium Justerandes signaturer KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande

5 ~ BÅSTADS ~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Kommunstyrelsen KS 197 dnr. KS 6/ (om ingetannatanges) Delegationsbeslut Delgivningar och delegationsbeslut återfinns elektroniskt på webbplatsen. Kontakta kansliet om du saknar inloggningsuppgifter. 1. Personalärenden nr Vård och omsorg Samhällsskydd, miljö Samhällsskydd, räddning, Samhällsbygg Teknik och Service Ingemar Lundström. Lista daterad Teknik och Service Jenny Hertsgård. Lista daterad , Barn och skola, Bengt Nilsson. Lista daterade Barn och skola Birgitte Dahlin. Listor daterade , Bildning och arbete, Carina Björk Johansson. Lista daterad Kommuledningskontoret, Linda Wahlström. Beslut om registering enligt 17 lotterilagen. Dnr. KS 1423/ Kommunledningskontoret, Marianne Fredriksson. Dödsboanmälan till skatteverket. 13. Protokoll från ekonomiutskottet och (finns på 14. Protokoll från välfärdsutskottet (finns på 15. Protokoll från samhällsbyggnadsutskottet (finns på Utskott/presidium Justerandes signaturer KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande,.. v

6 BÅSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKO LL Blad Kommunstyrelsen KS 198 l nformationspunkter l Anna Höckert, trainee, presenterar sig. 2. Kommunstyreslens studiebesök i verksamheterna. Kort rapport från dagens besök Båstadhem AB informerar om halvårsbokslut, nuläge, framtidsplaner mm. VD Robert Falk och ekonom Lisbeth Nilsson. 4. Trepartsavtal, Båstads kommun, Båstad Hamn AB, BBSS. Muntlig information från Ingemar Lundström, chef teknik och service. 5. Uppföljning av timmar inom hemtjänsten. Dnr. KS 1554/ Utskott/presidium Justerandes signaturer KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande _ LJ -

7 fnj BÅSTADS ~ KO MMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Välfärdsutskottet KSvu 99 Informationsärenden Vård- och omsorgschefen informerar allmänt om vård och omsorg: Två avslutade Lex Sarah-ärenden. Care Rent har sagt upp avtalet. Antipsykotiska läkemedel. Olämpliga läkemedel. Regler om bemanning i äldreomsorgen skjuts upp. sjuksköterskornas synpunkter om sommaren. Eddie Grankvist (BP) ställer fråga om hur ofta läkemedel gås igenom. Vård- och omsorgschefen svarar att det är en gång per år. Vård- och omsorgschefen informerar om tertialbokslutet Vård- och omsorgschefen informerar om platser inom vård och omsorg, d nr KS 1555/ Vård- och omsorgschefen informerar om uppföljning av timmar inom hemtjänsten. Dnr KS 1554/ Till l KS Vård- och omsorgschefen informerar om LOV-pengen. Ärende utgår och återupptas längre fram. Tf bildningschefen informerar allmänt om bildning och arbete: -Antal fördelade per program på Akademi Båstad Gymnasium. Arbetscenter flyttar från JV 9 till Forroplex lokaler i Grevie. 10årsjubileum i KC torsdag den 19 september. Värdskapsseminarium den 19 september. Sjuansökningar avseende YHutbildningar är inlämnade. Tf bildningschefen informerar om tertialbokslutet Tf bildningschefen informerar om försörjningsstöd/ arbetslöshetsutveckling och ger en analys. Dnr KS 1552/ Tf bildningschefen informerar om uppföljning av det kulturpolitiska programmet. Ärendet utgår och återupptas längre fram. skolchefen informerar allmänt om barn och skola: skolinspektionen har varit på besök 16 september. Bastillsyn respektive breddad tillsyn är valda. Kommer att träffa välfärdsutskottets och kommunstyrelsens presidium preliminärt den 18 oktober. skolchefen informerar om tertialbokslutet Skolchefen informerar om platser inom förskola och pedagogisk omsorg. D nr KS 1551/ ) i Ut'k"~'""~ Vl Forts justerandes signaturer KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande = 5-

8 - Genomsnitt beviljande timmar jan.-sep = ~, ~ - Budge:t-e.J:a.cl.e.timmar 2013 = ~- - Beviljade timmar 341 Ansökande särskild boende Antal brukare i hemtjänsten Kö till boende Lediga platser l O) l Mar ÅSTADS KOMMUN Besök oss på bastad.se o :J :' :~ : c:::l!'.). _... = ~ c...j : : i ;~i~ 55 <::::::\.,';' 1 l :~:~ C) ~ :~ _.cc : =:---.:: : = ~ ~ : 1 IJJ )>o "A C/) g);! =ta cm :l (J)... -""' ~o ~~ ~~ c z

9 BÅSTADS KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad KS Dnr. KS 183/ Beslutslogg kommunstyrelsen 2013 Ärendebeskrivning För att säkerställa verkställigheten av beslut fattade av kommunstyrelsen förs det från och med 2009 en rutin för uppföljning, en beslutslogg. Vid varje kommunstyrelsesammanträde kommer en förteckning bifogas, över de fattade beslut som skall verkställas, återrapporteras eller som remitterats för beredning. Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 1. Beslutslogg daterad godkänns. Utskott/presidium justerandes signaturer KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande., l

10 ~ BÅSTADS ~ KOMMUN Kommunledningskontoret Beslutslogg kommunstyrelsen , KS Nytt t ennismuseum i Båstad - kommunen s insats 1075/10 l Detaljplaneläggning av Dahlmanska tomten och marken mellan denna och Turistbyrån får/skall genomföras. SB/K LK Detaljplaneläggning pågår. Förhandlingar med Båstad Turist och Båstad Tennis och Hotell AB om arrendeavtal? 8, VON /09 Konkurren sutsättning av grupp-/vårdboende inom Båstads kommuns äldreomsorg. Verksamheten på nad driftsstart gruppbostad ska konkurrensutsättas, med beräk- VO ning på förvaltningen. Förvaltningen jobbar vidare på förfrågningsunderlaget. Klart april , KS /12 OVK-besiktnin gar och ventilationsanläggningar 55, KS Konkurrensutsättning Malenbadet. Återremiss KS Kommunens fastigheter ska ha godkända OVK-protokoll senast De som servar ventilationsanläggningar ska ha en säker arbetsmiljö. Bristerna ska åtgärda omgående. 602/09 l KLK far i uppdrag att utreda möjligheter och konsekvenser av att konkurrens- l KLK utsätta hela anläggningen 2013 l TS B åstadhem arbetar med l Senast detta. dec 2014 Återremiss KS Hos verksamhetsutvecklaren för handläggning. Utgick från ekonomiutskottet l f * 1 -Förvaltningens status på ärendet. * 2 -Förvaltningens förväntade datum för politiskt beslut i ärendet om det ska tas beslut, annars när beslutet avses vara verkställt

11 . Besluts i ristäl'ls, datlim och 139, KF Miljöprogram för Båstads kommun (handlingsplaner) 235/11 P. 2- Kommunstyrelsen ges i uppdrag att genomföra årliga uppföljningar av l KLK utarbetade handlingsplaner tillhörande miljöprogrammet Ett förslag till handlingsplan utgick från KS eu Ärendet återkommer för beslut efter sommaren. Hösten , KS Andre Bäck 3, Torekovs camping, gäststugor för att klargöra detaljplanens tolkning- möjligheter och begränsningar. Info på SU om förslaget och kornrna in med nya ritningar kanske både avseende utformningen av stugorna men främst gällande hur de placeras i området l co l

12 Beslutsihstähs; datum och 1 8eskrivningaVdppdh:tget 40, KS Program för folkhälsa, trygghet och säkerhet (Handlingsplan) 318/11 l Förvaltningen ges i uppdrag att utarbeta förslag till handlingplan för ge- l KLK nomförande av programmet. Parallellt med framtagandet av handlingsplanenen sker en revidering av kommunens risk- och sårbarhetsananalys. Handlingsplanen ska även redovisa programmets påverkan på kommunens verksamheter, förändrade driftskostnader och investeringsvolymer. Information av chefen för samhällsskydd KS EU Handllingsplanen kommer att arbetas fram under 2013, beslutas om våren 2014 och implementering i verskamheterna hösten KS våren 2014 Informationspunkt EU 18 september KS Vård och omsorgsprogram (Handlingsplan) 236/11 Förvaltningen ges i uppdrag att utarbeta förslag till handlingplan för genomförande av programmet. Handlingsplanen ska även redovisa programmets påverkan på kommunens verksamheter, tillkommande driftskostnader och investeringsvolymer. KLK Programmet är antaget av kommunfullmäktige27mars Förvaltningen har uppdragits att påbörja arbetet med handlingsplanen. Arbetet är påbörjat. KSnov KS Erbjudande från Båstadhem AB att via ett nybildat dotterbolag köpe kommunens verksamhetslokaler. l o l 322/13 l Förvaltningen får i uppdrag att sätta samman en arbetsgrupp med uppdrag l KLK att göra en fördjupad utredning... Utredningen och det gemensamma uppdraget återkopplas till KS senast Informationspunkt EU 18 september 2013 Hon kommunchefen l Avvakför handläggning. tas Info KS juni 2013 om förlängd tid för uppdragets slutförande.

13 Besll..ltsinsfäns;dätllm och 107- KS Fråga från Båstadhem AB om kommunal medfinansiering för iordningsställande av trv!zi!hetsboende KLK får i uppdrag att i samverkan med vård och omsorg ta fram underlag för ett politiskt bel ut om eventuella kommunala subventioner till uppförande av trygghets boende. Förslaget presenteras för kommunstyrelsen i juni KS /13 En återrapportering ska ske till KS i april månad den första fem åren l KLK Gemensamt löne- och pensionscentra i Skåne Nordväst 137- KS CEMR-deklarationen l ~J:lc:lll~U~~p;,~~~li! J. 1??~.~.:, 510/12 l En handlingsplan ska arbetas fram i enlighet med de anvisningar som ges i l KLK CEMR-deklarationen. Handlingplanen ska vara beslutad av KS senast mars r:v:a ~l,, Hos HR-chefen för handläggning. april månad KS mars KS Vårdnadshavareenkät 944/13 l Barn och skola får i uppdrag att ta fram en IIIT-plan. B åstadhem resp. teknik och service får i uppdrag att ta fram en tidssatt handlingsplan för fastighetsunderhåll med en ekonomisk analys. En översyn av grundskaleorganisationen ska göras. KLART Måltidschefen får i uppdrag att redovisa hur långt arbetet med certifieharkommit. En översyn av grundskoleorg. är redovisad i budgetarbetet Övriga punkter ej klara.....

14 BÅSTADS KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad KS Dnr. KS 186/ Beslutslogg kommunfullmäktige 2013 Ärendebeskrivning För att säkerställa verkställigheten av beslut fattade av kommunfullmäktige förs det från och med 2009 en rutin för uppföljning, en beslutslogg. Vid varje kommunstyrelsesammanträde kommer en förteckning bifogas, över de fattade fullmäktigebeslut som skall verkställas, har bordlagts eller återremitterats. Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 1. Redovisningen daterad överlämnas till kommunfullmäktige. Utskott/presidium justerandes signaturer KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande I l.

15 '( BÅSTADS KOMMUN Kommunledningskontoret Beslutslogg kommunfullmäktige 2013 l (5) 65, KF /09 Evenernangsornråde,ytlre ochinre Översyn och revidering av "riktlinjer för till- l KS stånd och markupplåtelse för evenemangsytor i Båstad" så att dessa blir mer kompatibla med att hela eller delar av det inre evenemangsområdet utarrenderas till annan organisation. l Ärendet är beroende av den översyn av hamnområdet som pågår på Samhällsbyggnad. 101, KF /11 Hantering av motioner och politiska initiativ 139, KF /11 Miljöprogram för Båstads kommun- En utvärdering av diskussionsunderlag 1 ska KF KF-beslut att utvärderingen av mo- Senhösten göras inom ett år från beslutsdatumet tioner och politiska initiativ genomförs i sam band med den kommande utvärderingen av den politiska organisationen. En tillfällig beredning är tillsatt som kommer lägga fram förslag till ev. förändringar /justeringar av den politiska organisationen. ska vara slutfört senats 15 nov l P. 4- Kommunfullmäktige genomför en utvär- l KF l Vilande till deringav programmet under l * l- Förvaltningens status på ärendet. * 2 -Förvaltningens förväntade datum för politiskt beslut i ärendet om det ska tas beslut, annars när beslutet avses vara verkställt \t:\namndsadm\kf\beslutslogg\2013\beslutslogg kf docjijh

16 2 Beslutsinstans;.dati.Jrh.oth. Beskrivrling:åvi.Jppdt~g~t/ 145, KF Utvärdering av den nya politiska organisationen 184, KF Motion: Inrättande av en modern återvinnin{!scentral 25l,KF1?~1~8 Förskolepe:hgoclllly läroulan 252,KF12ll?8 Höjriingay.skölp~nge# ~ör årslut~~ 1-6 ~å ~l1~d.s~olor medmiridte.åri120 elever 11, KF Gång- och cykelvägar i Båstads kommun 1133/09 476/11 977/04 KF En utvärdering ska genomföras skyndsamt som omfattar hela den politiska organisationen. Utvärderingen ska redovisas till fullmäktige. ( 128, KF , Utvärdering av de fasta beredningar ska göras efter två år). Ärendet återremitteras för att avvakta den kommande utredningen om lokalisering av återvinningscentral Teknik och service får i uppdrag att inventera behovet av gång- och cykelvägar inom kommunens tätorter samt se över de befintliga gångoch cykelvägarna inom tätorterna vad gäller nuvarande standardjunderhållsbehov. Fokus i arbetet ska vara på barn/ungdomars behov och rörelsemönster, ex. till/från skolan. KF KS KS/TS En tillfällig beredning är tillsatt som kommer lägga fram förslag till ev. förändringar /justeringar av den politiska organisationen. Uppdraget ska vara slutfört senats 15 nov Ärendet om lokalisering av återvinningscentral var på samhällsbyggnadsutskottet >Frågä.nhä:l1skjuts:tiH b~dgeteirj:>ete~2014 Påbörjat med hjälp av konsult i liknande frågor. Senhösten 2013 Hösten 2013 Trafikingenjören får i uppdrag att diskutera med Laholms kommun om GC-vägen mellan Ö Karup och Hasslöv för att säkerställa att Laholms kommun har samma politiska prioriterings- och tidsambition som Båstads kommun. 1184/111 Ärendet återremitteras. l KS Samtal med tjm. på Laholms kommun. SU (ordf. Thomas Andersson) tar kontakt med sina politiska kollegor i Laholm. Till förvaltningen för handläggning.....j:::>. l \199\h

17 Besluts i n sta hs~,datu m öth l Dhr q < l Beskrivh'iJ'Igå\f' gppdråget' 3 60, KF Antagande av vård och omsorgsprogram Utvärderin 71, KF Motion: Äldreombudsman till Båstads kommun 102, KF Uppdrag till förvaltningen - Ta fram förslag till reviderad arbetsordning för kommunfullmäktiges presidium 116 KF Begäran från Båstadhem AB om godkännande av försäljning av Argus i Båstad. 118, KF Motion från miljöpartiet: Byggnation av vindkraftverk 120, KF Motion från miljöpartiet: Miljödiplomering av förskolor 1236/11 363/ /12 347/13 309/13 752/12 l Programmet är antaget av KF En utvärdering ska ske under Motionen återremitteras i VU till verksamhetsområde Vård och omsorg för att komplettera med svar på följande punkter: Hur klagomål och synpunkter redovisas och återkopplas till politiken. Hur klagomåls- och synpunktsblanketten ser ut och var den finns. I vilken omfattning medborgare kan få personlig kontakt när det gäller klagomåls- och synunktshantering. Motionen bifalls. Kommunfullmäktige ger förvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag till reviderad arbetsordning. Förslaget ska vara klart då kommunallagens ändring träder i kraft avseende möjligheten att i kommunfullmäktiges arbetsordning precisera fullmäktigepresidiets uppgifter. Ärendet återremitteras till dess att Båstadhem har gett fullmäktige en grundlig ekonomisk analys av försäljningen samt att man avvaktar med försäljningen tills man gjort en genomgång och analys av ägardirektivens Qåverkan Qå bolaget. Ärendet återremitteras till dess att de nya inriktningsmålet för vindkraftsetablering inom ramen för det kommande programmet om vindkraft blivit antaget av kommunfullmäktige. KLK får i uppdrag att tillsammans med berört verksamhetsområde utreda samt kostnads beräkna genomförandet av miljödiplomering av en representativ förskola under Motionen är bifallen l KF l Vilande till l KF IKLK l Hos förvaltningen för handläggning. Hos förvaltningen för handläggning. Hos förvaltningen/bästadhem för handläggning. l Hos förvaltningen i avvaktan på vindkraftsprogrammet ska antas. Om lagförslaget träder i krafttroligen våren 2014 KF oktober 2013 /KLK / Hos förvaltningen för handläggning '1 l \t'J9\h

18 4 Beslutsiftsfansidatl.lrtröch> 128, KF Uppdragshandling för Bostadsförsörjningsprogram 148, KF Uppdragshandling Energiplan 67, KF Uppdragshandling- Aktualiserin2: av arbetsordnin2:en 68, KF Uppdragshandling- Processen krin2: strate2:iska frå2:or 13, KF Uppdragshandling- Skoloch utbildningsprogram , Sanrrarbetsfornrrer i planfrågor (tid. Avveckling av plankommitten J. sesk~lybif"igay l.j!jpdraget 684/11 l Beredningen för tillväxt och samhällsbyggnad l BTS ges i uppdrag att upprätta ett bostadsförsörjningsprogram för kommunen utifrån anvisning i kf-protokollet. Uppdraget ska färdigställas och översändas till KF för beslut senast Beredningen arbetar med tillsammans med ansvarig tjänsteman för att färdigställa ett första utkast. Arbetet är ytterligare försenat och nytt färdigdatum är beslutat av fullmäktige Programmet ska vara den 31 december 2012 Beredninge~jf?r~~~yäXtoch ~aji1b.ällsb~g~d.~d\ BTS..... Arbetet.~r p~börjåt iib'ef;'ed~hgen till~affilllåj1s... > / 12. ir~~~~r~r~f:ri#~j~~~t~~~:t\;...;i sci'\,~eifuy~~~~~~~~~~~~;~~&~~~~ltl f~ i '{... ~B~~>?eslut~ orh ~~ ~~<J.liseril1gav över~ <... <J.ktualiseringavög: j\~]j:etetm~(f<j.tq~ör<ien ny): > siktsolaneriseriastaug.2'014'.. ÖP ska.oåböi:fas. < >. " ' Beredningen för tillväxt och samhällsbyggnad l BTS Energiprogrammet har varit ute på remiss får i uppdrag att utarbeta en energiplan för under våren Förslag till aktualisering ska redovisas till KF senast mai /13 l Initiativet från DB godkänns så att uppdragshandling kan framställas och presenteras för KF. 438/13 l Initiativet från DB godkänns så att uppdragshandling kan framställas och presenteras för KF. 1231/12 l Beredningen för välfärd och kultur i samarbete med beredningen för tillväxt och samhällsbyggnad får i uppdrag att ta fram ett förslag till Skol- och utbildningsprogram för Båstads kommun "Utbildningskommun B åstad" 23/11 l Demokratiberedningen får i uppdrag att till nästa mandatperiod ta fram förslag på samarbetsformer mellan berörda beredningar och kommunstvrelsen i olanfråe:or. DB DB BVK DB För handläggning hos Demokratiberedningen För handläggning hos Demokratiberedningen Dialog med föräldraföreningarna samt politikerdialog i KF i september. Remissutskick cirka fyra veckor under hösten. Därefter slutberedningar inför antagandet i KF. Ej påbörjat.. KF juni Hösten 2013 Hösten 2013 KF För beslut senast KF dec C) l \!99\h

19 Beslut~irys~a~s; daturnoch 149, KF Uppdragshandling vindkraft, reviderade riktlinjer för vindkraftbruk 6, KF Ny fördjupad ÖP för Kattvik Norrviken upprättas IBesRfivnil'lgav:l.fppdraget Beredningen för tillväxt och samhällsbyggnad får i uppdrag att utarbeta förslag till reviderade riktlinjer för vindkraftbruk i Båstads kommun för Förslag till aktualisering ska redovisas till kommunfullmäktige senast i aoril /11 l Beredningen för tillväxt och samhällsbyggnad får det politiska processansvaret för framtagandet av planen i samarbete med berörda verksamhetsområden. Ansvarig. :IStatus.. (~i) BTS BTS Medborgardialog har genomförts En arbetsgrupp i beredningen arbetar med inriktningsmål, medborgarenkät och hearing för kommunens förtroendevalda. Är påbörjat. 5 j Färdig.... dåtum(*2).. Plan hösten 2013 _ l \±':)9\h

20 re] BÅSTADS lb KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Ekonomiutskottet KS eu 98 dnr. KS 1024/12-06 Delårsrapport med helårsprognos Beskrivning av ärendet Föreligger delårsrapport med helårsprognos. Enligt kommunal redovisningslag ska kommuner minst en gång under varje räkenskapsår upprätta en delårsrapport, som omfattar verksamheten från årets början. Den ska innehålla en översiktlig redogörelse för utvecklingen av kornmunens verksamhet och ekonomiska resultat samt lämna upplysningar om sådana förhållanden som är viktiga för bedömningen av kommunens ekonomiska ställning. B åstad kommuns resultat per 31 augusti 2013 uppgick till38,3 mkr. Resultatet påverkas av det faktum att rapportperioden innefattar sommarmånaderna då kommunens kostnad för verksamheten är betydligt lägre än under andra delar av året vilket påverkar delårsresultatet positivt. Prognosen för resultatet vid årets slutvisar på ett överskott om 15,6 mkr, en avvikelse mot budget med +5,1 mkr. Prognosen för investeringskostnaderna exkl. exploatering landar på 89,8 mkr, en avvikelse gentemot budget på -3,7 mkr. Bedömningen för helåret 2013 är att kommunen kommer att uppfylla det lagstadgade balanskravet Bedömningen är att kommunen kommer att uppfylla de av kommunfullmäktige fastställda finansiella målen avseende överskott och finansiering av investeringar. Det tredje målet, strävan efter sänkt skatt, bedöms det inte finnas förutsättningar för. Föredragande Ajournering Förslag till beslut Ekonomichef Johan Linden föredrar rapporten. Sammanträdet ajourneras en timme mellan och Ekonomiutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen beslutar: l. Delårsrapport per för Bästaels kommun godkänns. 2. Kommunfullmäktige delges delårsrapport per ~~ lcl~q/vl a( f\~ot \ö-f~cui. beclcuj \ l u ~NA.clefi- BJ ~ 5 'oeh ()_ 1\ cyu A j a E.lJ ~~ \~-\o~~~oa_ 0~ ~tt-c- \>g ~-e...+- ;L0\3-0q..-2S. Justerandes signaturer Utskott/presidium KS/nämnd I< F Utdragsbestyrl<ande ~. al 8-

21 BÅSTADS KOMMUN Kommunledningskontoret Tjänsteskrivelse 1 (1) Datum: Handläggare: Johan Linden D nr: Till: Kommunstyrelsen Beslutet skall expedieras till: Ekonomiavdelningen Bilagor till tjänsteskrivelsen: Delårsrapport Delårsrapport Bakgrund Enligt kommunal redovisningslag ska kommuner minst en gång under varje räkenskapsår upprätta en delårsrapport, som omfattar verksamheten från årets början. Den ska innehålla en översiktlig redogörelse för utvecklingen av kommunens verksamhet och ekonomiska resultat samt lämna upplysningar om sådana förhållanden som är viktiga för bedömningen av kommunens ekonomiska ställning. Aktuellt Båstad kommuns resultat per 31 augusti 2013 uppgick till38,3 mkr. Resultatet påverkas av det faktum att rapportperioden innefattar sommarmånaderna då kommunens kostnad för verksamheten är betydligt lägre än under andra delar av året vilket påverkar delårsresultatet positivt. Prognosen för resultatet vid årets slut visar på ett överskott om 15,6 mkr, en avvikelse mot budget med +5,1 mkr. Prognosen för investeringskostnaderna exkl. exploatering landar på 89,8 mkr, en avvikelse gentemot budget på -3,7 mkr. Bedömningen för helåret 2013 är att kommunen kommer att uppfylla det lagstadgade balanskravet Bedömningen är att kommunen kommer att uppfylla de av kommunfullmäktige fastställda finansiella målen avseende överskott och finansiering av investeringar. Det tredje målet, strävan efter sänkt skatt, bedöms det inte finnas förutsättningar för. Förslag till beslut 1. Delårsrapport per för Båstads kommun godkänns. 2. Kommunfullmäktige delges delårsrapport per Båstad ,7//" k ~~c~ Johan Linden Ekonomichef Christel Nilsson Ekonom - 19-

22 ~ BÅSTADS M KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Ekonomiutskottet KS eu 103 dnr. 145/ Budget 2014 och plan Beskrivning av ärendet Kommunfullmäktige har att fastställa budget för 2014 och plan för Kerstin Gustafsson (M) presenterar alliansens förslag til budget 2014 och plan vid ekonomiutskottets sammanträde , se bilaga 1. Föredragande Deltar ej i beslutet Förslag till beslut Ekonomichef Johan Linden fördrar ärendet. Ann-Margret Kjellberg (S) och Bo Wendt (BP) deltar ej i beslutet. Ekonomiutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar: 1. Förslag till kommunens vision, inriktningsmål, finansiella mål, övergripande inriktning, förhållningssätt och servicedeklarationer godkänns. 2. Förslag till ansvarsområden, verksamhets beskrivning, resultatmål och nyckeltal godkänns. 3. Den kommunala skattesatsen i Båstad kommun fastställs till 20,23 kr per skattekrona. 4. De ekonomiska ramarna och anslagsbindningsnivån fastställs till, belopp i tkr: Kommunfullmäktige Jävsnämnden Valnämnden Överförmyndare Kommunrevisionen Kommunstyrelsen Slwlpeng, barnomsorg/grundskola Skolpeng, gymnasium För löneökningar 2014 avsätts tkr på centralt konto. Anslagen kommer efter förhandlingar attjusteras för 2014 års löneökningar. På centralt konto under år 2014 finns tkr avsatt som reserv för eventuella effekter av demografiska förändringar ochfeller förändringar i volymer med betydelse för skol- och vårdpeng. Resultatet för 2014 budgeteras till9 060 tkr. Resultaten för 2015 och 2016 planeras uppgå till tkr respektive tkr. Forts. på nästa sida Utskott/presidium Wo. Jk Justerandes signaturer KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande -? 0-

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen 1 Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen Datum: Måndagen den 13 juli 2015 Plats och tid: Astrakanen, kl. 09:00 Ärendemening Handläggare Beslutsinstans Upprop 1. Val av justeringsperson KS 2 2. Godkännande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-18. Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 08.30-13.30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-18. Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 08.30-13.30 IJ1J BÅSTADS Ekonomiutskottet Sammanträdesdatum 2013-09-18 l (9) Plats och tid: Beslutande: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 08.30-13.30 Kerstin Gustafsson (M), Ann-Marie Johnsson (C) Ann-Margret Kjellberg

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden Nummer: 50:1 Blad: (1) Reglemente för Socialnämnden A Socialnämndens uppgifter Verksamhetsområde 1 Socialnämnden har att enligt gällande lagstiftning fullgöra kommunens uppgifter vad avser individ- och

Läs mer

11 kap. 1 SoL 11 kap. 1 a SoL 11 kap. 2 SoL. 11 kap. 1 SoL 11 kap. 1 a SoL

11 kap. 1 SoL 11 kap. 1 a SoL 11 kap. 2 SoL. 11 kap. 1 SoL 11 kap. 1 a SoL 1. Barn- och ungdom Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 1.1 Beslut om att göra skyddsbedömning och inleda utredning 11 kap. 1 SoL 11 kap. 1 a SoL 11 kap. 2 SoL Handläggare Skyddsbedömning ska genomföras

Läs mer

Delegationsordning kultur- och fritidsnämnden antagen den 13 januari 2015

Delegationsordning kultur- och fritidsnämnden antagen den 13 januari 2015 Delegationsordning kultur- och fritidsnämnden antagen den 13 januari 2015 En nämnd får uppdra åt ett utskott, en ledamot eller ersättare eller åt en anställd hos kommunen att besluta på nämndens vägnar

Läs mer

Delegationsordning för tekniska nämnden i Oskarshamns kommun

Delegationsordning för tekniska nämnden i Oskarshamns kommun 1 Delegationsordning för tekniska nämnden i Oskarshamns kommun Antagen av tekniska nämnden 2013-09-19, 82 Delegation av beslutanderätt har ett antal syften: - Avlasta nämnderna rutinärenden för att skapa

Läs mer

Tekniska nämndens delegationsordning

Tekniska nämndens delegationsordning FÖRFATTNING 1.3.6 Antagen av tekniska nämnden 20/15 Tekniska nämndens delegationsordning Delegation och delegering Beslut i ärenden ska fattas av nämnden. Nämnd har enligt 6 kap 33-38 i Kommunallagen möjlighet

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(16) Plats och tid Alléskolan, kl.13.30-16.30 Beslutande Ledamöter Mira Wedenberg, M, ordförande Sirvan Mostafaey, S, vice ordförande Emmelie Rexhell, S Astrid-Marie Jonsson,

Läs mer

Delegationsordning för Vård- och omsorgsnämnden

Delegationsordning för Vård- och omsorgsnämnden Antagen av Vård och omsorgsnämnden 2015 01 02, 3. Delegationsordning för Vård- och omsorgsnämnden Allmänt om delegation Vad innebär delegation? Delegation enligt kommunallagen (6 kap 33 38 ), innebär att

Läs mer

Reglemente. Delegationsordning enligt. kommunstyrelsens reglemente KS15-162 002. Föreskrifter Plan Policy Program. Riktlinjer Strategi Taxa

Reglemente. Delegationsordning enligt. kommunstyrelsens reglemente KS15-162 002. Föreskrifter Plan Policy Program. Riktlinjer Strategi Taxa KS15-162 002 Delegationsordning enligt kommunstyrelsens reglemente Föreskrifter Plan Policy Program Reglemente Riktlinjer Strategi Taxa Upprättad 2015-05-12 Antagen av kommunfullmäktige 2015-06-15 27 Giltig

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun 1 Reglemente för revisorerna i Gävle kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Revisorernas uppgifter Verksamheter 1 Revisorerna skall 2 1. självständigt,

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Reglemente. för. barn- och utbildningsnämnd. från och med 2012-04-01

Reglemente. för. barn- och utbildningsnämnd. från och med 2012-04-01 2012-01-18 Dnr BUN 2012.0002 Antaget fullmäktige 2012-03- 29, 25 Reglemente för barn- och utbildningsnämnd från och med 2012-04-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Barn- och utbildningsnämndens övergripande uppgifter...

Läs mer

Delegeringsordning för kommunstyrelsen. Antagen i kommunstyrelsen 2014-05-13, 79

Delegeringsordning för kommunstyrelsen. Antagen i kommunstyrelsen 2014-05-13, 79 Delegeringsordning för kommunstyrelsen 1. Administrativa ärenden 1 Utfärda fullmakt för ombud att föra kommunens talan inför domstol och andra myndigheter samt vid förrättningar av olika slag vice 2 Representation

Läs mer

Generella bestämmelser och förutsättningar för delegation 3 Anmälan av beslut som fattas med stöd av delegering 4 Lagar och förordningar 4

Generella bestämmelser och förutsättningar för delegation 3 Anmälan av beslut som fattas med stöd av delegering 4 Lagar och förordningar 4 Kapitel Sida Generella bestämmelser och förutsättningar för delegation 3 Anmälan av beslut som fattas med stöd av delegering 4 Lagar och förordningar 4 1 Sekretesslagen 2 2 Socialtjänstlagen, SoL 3 3 Stöd

Läs mer

DELEGERINGSORDNING Barn- och ungdomsnämnden Vidaredelegering fastställd 2011-06-09

DELEGERINGSORDNING Barn- och ungdomsnämnden Vidaredelegering fastställd 2011-06-09 DELEGERINGSORDNING Barn- och ungdomsnämnden Vidaredelegering fastställd 2011-06-09 Kah Slenning Carlstam Barn- och ungdomsdirektör Innehållsförteckning Barn- och ungdomsnämndens beslutsordning 3 Förkortningar

Läs mer

Författningssamling. Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning. Juridiska förutsättningar för delegering

Författningssamling. Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning. Juridiska förutsättningar för delegering Författningssamling Antagen av barn- och utbildningsnämnden: 2005-02-09 Reviderad: 2014-12-10 141, 2015-06-16 97 Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning Juridiska förutsättningar för delegering

Läs mer

Delegationsordning för Lapplands kommunalförbund

Delegationsordning för Lapplands kommunalförbund Reviderad av direktionen 2012-06-26 Delegationsordning för Lapplands kommunalförbund Bestämmelser angående delegation 1. Denna delegationsordning har fastställts av direktionen 2010-06-28 att gälla från

Läs mer

Delegationsordning för överförmyndarnämnden

Delegationsordning för överförmyndarnämnden Föreliggande dokument är antaget av överförmyndarnämnden 2013-05-02 34 Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter det att ny mandatperiod inletts.

Läs mer

Omsorgsnämndens delegationsordning

Omsorgsnämndens delegationsordning OMSORGSFÖRVALTNINGENS VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Diarienummer Datum Omsorgsnämnden Agneta Järkelid 2014-10-22 1 (6) Omsorgsnämndens delegationsordning Beslutad av nämnden för äldre-

Läs mer

Delegationsförteckning

Delegationsförteckning Delegationsförteckning för barn- och grundskolenämnden Skellefteå kommun Dokumentnamn Delegationsförteckning barn- och grundskolenämnden Dokumentansvarig Reviderad Stabschef 2014-11-24 Fastställd/upprättad/reviderad

Läs mer

Kommunal Författningssamling Reglemente

Kommunal Författningssamling Reglemente Kommunal Författningssamling Reglemente 2008 Nr 10 Reglemente för sociala myndighetsnämnden Antaget av kommunfullmäktige den 9 oktober 2008 227 Gäller fr.o.m. den 1 november 2008 Reviderad KF 2007-03-01

Läs mer

Delegationsordning för Utbildnings-, arbetsmarknads- och integrationsnämnden

Delegationsordning för Utbildnings-, arbetsmarknads- och integrationsnämnden ionsordning för Utbildnings-, arbetsmarknads- och integrationsnämnden Reviderad den 2015-06-03 Antagen den 2015-06-03 UAIN14/39 1 Innehållsförteckning 1 Anmälan av delegationsbeslut... 3 2 Rätt att besluta...

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden i Ängelholms kommun

Reglemente för Socialnämnden i Ängelholms kommun 2010-04-26 Diarienummer 2010/19 700 Britta Söderberg 0431-871 53 britta.soderberg@engelholm.se Reglemente för Socialnämnden i Ängelholms kommun Antaget av Kommunfullmäktige den 26 april 2010, 57 Utöver

Läs mer

Delegationsordning för näringslivsnämnden

Delegationsordning för näringslivsnämnden ut om vidaredelegation fattat av sektorschef för samhällsbyggnads- och tillväxtsektorn 2015-01-01 Delegationsordning för näringslivsnämnden 1 Om delegationsordningen 1.1 Reglementen Av 6 kap. 32 kommunallagen

Läs mer

2015-03-30 REGLEMENTE FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN. 2 Nämnden åligger särskilt

2015-03-30 REGLEMENTE FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN. 2 Nämnden åligger särskilt 2015-03-30 REGLEMENTE FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige 2004-01-19, 10 reviderad KF 2007-09- 24, 87, 2007-12-10, 142, 2011-02-21 34, 2015-03-30 65. Utöver det som föreskrivs om

Läs mer

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande Sida 1 Sammanträdesdatum 2008-12-03 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 8.00 10.40 Beslutande Eva Aronsson (c), ordförande Pia Fahlgren (c) Erik Mali (s) Kerstin Karlberg (s) Lena Brolin (m) Yvonne

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum Samhällsbyggnadsutskottet 2013 09 16 1 (13) Plats och tid: Astrakanen, kommunkontoret i Båstad kl 10.00 16.15 Beslutande: Thomas Andersson (FP), ordförande Pelle Höglund (M), ledamot

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAMHETER

DELEGATIONSORDNING FÖR UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAMHETER 2013-10-08 Dnr UTN 2013/196 DELEGATIONSORDNING FÖR UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAMHETER Fastställd av Utbildningsnämnden 2011-04-19. ionsordningen gäller från och med 2011-07-01. Reviderad 2013-10-08 Utbildningsnämnden

Läs mer

rj1j BÅSTADS KOMMUN Välfärdsutskottet

rj1j BÅSTADS KOMMUN Välfärdsutskottet rj1j BÅSTADS Sammanträdesdatum 2013-03-19 1( 11) Plats och tid: Beslutande: Astrakanen, tisdag 2013-03-19, kl13:00-16:40 Åsa Ragnarsson (M), ordförande Uno Johansson (C) Eddie Grankvist ( BP) Ingela Stefansson

Läs mer

~-17ac4 f)d!/tfcvcl Christina Söderlund Utdragsbeslyrkande

~-17ac4 f)d!/tfcvcl Christina Söderlund Utdragsbeslyrkande rllj BÅSTADS Sammanträdesdatum 2014-02-25 117) Plats och tid: Beslutande: Sammanträdesrum Astrakanen, tisdag 2014-02-25, kl12:30-17:15 Asa Ragnarsson M), ordförande Sonia Larsson C), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-05-28. Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 08.30-12.00

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-05-28. Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 08.30-12.00 ... lill BÅSTADS Ekonomiutskottet Sammanträdesdatum 2014-05-28 1 (7) Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Utses att justera: Justeringens plats och tid: Sekreterare Kommunkontoret, Astrakanen,

Läs mer

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder.

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder. 003-11 1 GEMENSAMT REGLEMENTE FÖR NÄMNDER I NYNÄSHAMNS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige den 11 mars 2015, 19. Inledande bestämmelser 1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.02

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.02 Delegationsordning för barn- och utbildnings Antagen av barn- och utbildnings 2011-10-26. Tillägg 2012-04-25, kommunal vuxenutbildning om nationella kurser. Denna delegationsordning ersätter tidigare delegationer

Läs mer

Delegation från kommunstyrelsen

Delegation från kommunstyrelsen Delegation från kommunstyrelsen Fastställd av kommunstyrelsen 2012-10-23 Ks 221. Gäller från och med 2012-11-01. Reviderad 2013-01-29, 2013-02-26. Enligt kommunallagen 6 kap 33 får en nämnd eller styrelse

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Ida Frödén SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7)

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Ida Frödén SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid KS-salen, kl 13.15-14.45 ande Andreas Trygg (V) ordförande Behxhet Ukelli (S) Ingalill Hedblom (S) Gina Lisegran (S) ersättare Abdul Qorbani (S) ersättare Birgitta

Läs mer

Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden

Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden Per-Ola Johansson Kultur- och fritidsnämnden 2014-05-01 1 (5) Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden Reglemente Kommunfullmäktige har fastställt reglemente för kultur- och fritidsnämnden. Reglementet

Läs mer

DELEGERINGSORDNING Barn- och ungdomsnämnden. Vidaredelegering fastställd 2012-02-22 Reviderad 2012-04-19 samt 2013-02-21, 2013-06-04 och 2013-10-03

DELEGERINGSORDNING Barn- och ungdomsnämnden. Vidaredelegering fastställd 2012-02-22 Reviderad 2012-04-19 samt 2013-02-21, 2013-06-04 och 2013-10-03 DELEGERINGSORDNING Barn- och ungdomsnämnden Vidaredelegering fastställd 2012-02-22 Reviderad 2012-04-19 samt 2013-02-21, 2013-06-04 och 2013-10-03 2013-09-09 1 (15) Innehåll BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDENS BESLUTSORDNING...

Läs mer

REGLEMENTE FÖR MYNDIGHETSNÄMND FÖR SOCIALTJÄNST OCH SKOLA

REGLEMENTE FÖR MYNDIGHETSNÄMND FÖR SOCIALTJÄNST OCH SKOLA REGLEMENTE FÖR MYNDIGHETSNÄMND FÖR SOCIALTJÄNST OCH SKOLA Fastställd av kommunfullmäktige 2002-11-11 76 Dnr KS 2002/0111 Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling UTBILDNINGSNÄMNDEN ISSN 2000-043X HebyFS 2015:02 Infördes i författningssamlingen den 27 januari 2015 Utbildningsnämnden beslutade 1 den 9 januari 2015 om följande delegationsordning.

Läs mer

Delegationsförteckning för gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor i Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner

Delegationsförteckning för gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor i Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner Styrdokument Familjerättschef 2015-08-19 Tommy Åsbacka 08-590 977 78 Dnr Fax 08-590 733 40 FRN/2015:19 Tommy.Asbacka@upplandsvasby.se Delegationsförteckning för gemensamma nämnden för familjerättsliga

Läs mer

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Motala-Vadstena vatten- och renhållningsnämnd 2007-01-09 1 Plats och tid Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Beslutande Kenneth Simonsson (m) Ordförande,

Läs mer

Yttrande till förvaltningsrätten i mål angående laglighetsprövning

Yttrande till förvaltningsrätten i mål angående laglighetsprövning STAFFANSTO RPS T JÄNSTESKRIVELSE 5 1 ( 1) ÄRE NDENR: 2015-SN-17 DATUM: 2015-04-07 Yttrande till förvaltningsrätten i mål angående laglighetsprövning Förslag till beslut Socialnämnden föreslås besluta att

Läs mer

Ärendeberedning 15 november

Ärendeberedning 15 november Kommunstyrelsen Kallelse och föredragningslista 2013-11-04 1 (7) Dag och tid Tisdagen den 26 november 2013, klockan 15.00 Plats Beredning Rinmansalen, stadshuset Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning:

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.00 17.30 Varav budgetberedning, klockan 13.00 16.40 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/13 Plats och tid Lokal Strået kl. 14.00 15.20 Beslutande Övriga deltagare Birgitta Jönsson (S), ordf Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Gunnar Bengtsson (S) Christer Laurell (C), v

Läs mer

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun Tjänsteutlåtande 0 Öster Kommunstyrelsens kontor Björn Moe Datum 2015-04-22 Dnr Till Kommunstyrelsen Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(16) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 09.00-12,00 13.00-15.50 Beslutande Lars-Magnus Pålsson (M), ordförande Lars-Erik Andersson (C) Birgitta Eklund (S) Hans-Peter Jessen

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

Myndighetsutövning mot enskild m m

Myndighetsutövning mot enskild m m 1 (15 ) Fastställd av 2005-03-23, 32 Reviderad av (ON): 2006-10-25, 120, ON 2007-11-28, 211, ON 2008-03-26, 57, ON 2009-06-24, 119, ON 2009-12-16, 233, ON 2010-03-31, 59, ON 2010-12-15, 202, ON 2011-06-22

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7)

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7) Författningssamling Sida: 1 (-7) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. SOCIALNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE 1 Nämnden fullgör

Läs mer

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund - EXTRA PROTOKOLL 1(5) Tid: kl 08:30 8:45 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Stefan Hortlund, s Jenny Dahlberg, s Inger Grankvist, s Tomas Egmark, s Harry Nyström, v Matilda Wiklund,

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR NYKÖPINGS- OXELÖSUNDS ÖVERFÖRMYNDARNÄMND

DELEGATIONSORDNING FÖR NYKÖPINGS- OXELÖSUNDS ÖVERFÖRMYNDARNÄMND DELEGATIONSORDNING FÖR NYKÖPINGS- OXELÖSUNDS ÖVERFÖRMYNDARNÄMND Beslutad av Gäller från: Protokollsparagraf: Diarienummer: Nyköping- Oxelösunds överförmyndarnämnd: 2013-09-02 2013-10-01 60 NOÖN 13/17 2/10

Läs mer

DELEGATIONSORDNING. Delegationsordning för utbildningsnämnden

DELEGATIONSORDNING. Delegationsordning för utbildningsnämnden DELEGATIONSORDNING Delegationsordning för utbildningsnämnden Dokumentets syfte Delegationsordningen anger vilka som är delegater inom utbildningsnämndens ansvarsområden Dokumentet gäller för All verksamhet

Läs mer

Delegationsordning för Kultur- och fritidsnämnden

Delegationsordning för Kultur- och fritidsnämnden Per-Ola Johansson 1 (5) Förslag till ny Delegationsordning för Kultur- och fritidsnämnden Senast reviderad av kultur- och fritidsnämnden i mars 2013 Reglemente Kommunfullmäktige har fastställt reglemente

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSREGLEMENTE. Till kommunledningsutskottet delegeras att på styrelsens vägnar fatta beslut i följande ärenden

KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSREGLEMENTE. Till kommunledningsutskottet delegeras att på styrelsens vägnar fatta beslut i följande ärenden FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Ks 41/02 2002-03-01 Ks 5 1 Kf 65 2006-05-29 ändring Ks 22 2007-01-17 ändring Ks 158 2010-09-01 ändring Ks 214 2010-11-03 ändring Ks 123 2013-06-26 ändring

Läs mer

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden i Helsingborg

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden i Helsingborg SID 1(7) Reglemente för barn- och utbildningsnämnden i Helsingborg Antaget av kommunfullmäktige den 9 december 2014, 195, att gälla från och med den 1 januari 2015. Kommunfullmäktige har beslutat om en

Läs mer

arbetsmarknadsnämnden

arbetsmarknadsnämnden Reglemente för arbetsmarknadsnämnden Fastställt av: Kommunfullmäktige Fastställt: 2014-12-11 238 Ansvar för revidering: kommunledningsförvaltningen Giltighetstid: tills vidare A: Arbetsmarknadsnämndens

Läs mer

Ärende Lag/avtal Anmärkningar Beslutsfattare

Ärende Lag/avtal Anmärkningar Beslutsfattare A1 Allmänt Beslut i ärenden av så brådskande karaktär att KL 6:36 Återrapportering till nämnden snarast. Ordf, vice ordf, nämndens beslut inte kan inväntas A2 Allmänt Pröva utlämnande av allmän handling,

Läs mer

Svedala Kommuns 4:20 Författningssamling 1(7)

Svedala Kommuns 4:20 Författningssamling 1(7) Författningssamling 1(7) Reglemente för myndighetsnämnden för socialtjänst och skola antaget av kommunfullmäktige 1998-12-09, 105, med viss ändring Gäller från 1999-03-10, 21 1999-01-01 För nämnden gäller

Läs mer

Delegeringsordning FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHETER. VON 2014/28Fastställd 2014-12-17 102

Delegeringsordning FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHETER. VON 2014/28Fastställd 2014-12-17 102 Delegeringsordning FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHETER VON 204/28Fastställd 204-2-7 02 2(9) Förkortningar m m som används i förteckningen Delegat Ordf AU OC Verks ch EC DSK Utr sekr MAS Besl Biståndsh

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (9)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (9) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (9) C 2.1 VIDAREDELEGATION FÖR FÖRVALTNINGEN FÖR UTBILDNING, KOST, KULTUR OCH FRITID SKOLA/FÖRSKOLA Övergripande ärenden 1 1:1 Beslut i fall som är så brådskande att nämndens beslut

Läs mer

Reglemente för bygg- och miljönämnden

Reglemente för bygg- och miljönämnden Reglemente för bygg- och miljönämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf.

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, rum 303/304 08:30-09:45 Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. Ida Nilsson (MP)

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2011:31 LS 1006-0509 1 (1) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2010:4 av Erika Ullberg (S) om stopp för åldersdiskriminering av ledamöter i övervakningsnämnder Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Reglemente för kommunstyrelsen, tillika arbetslöshetsnämnd och krisledningsnämnd i Järfälla kommun 1

Reglemente för kommunstyrelsen, tillika arbetslöshetsnämnd och krisledningsnämnd i Järfälla kommun 1 1 (6) Reglemente för kommunstyrelsen, tillika arbetslöshetsnämnd och krisledningsnämnd i Järfälla kommun 1 1 Mandattid Styrelsens mandattid ska räknas fr.o.m. det sammanträde då valet förrättas och intill

Läs mer

De juridiska förutsättningarna för delegering av beslutanderätten finns i 6 kap. 33-38 kommunallagen.

De juridiska förutsättningarna för delegering av beslutanderätten finns i 6 kap. 33-38 kommunallagen. Författningssamling Antaget av kommunstyrelsen, 2008-09-10 128 Reviderad: 2014-10-08 144, 2015-05-27 103 Kommunstyrelsens delegationsordning Juridiska förutsättningar för delegering De juridiska förutsättningarna

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-08-28. Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 08.30-11.45

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-08-28. Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 08.30-11.45 [HJ BÅSTADS Sammanträdesdatum 2013-08-28 l (7) Plats och tid: Beslutande: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 08.30-11.45 Kerstin Gustafsson (M), Ann-Marie Johnsson (C) Ann-Margret Kjellberg (S) Pelle

Läs mer

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet.

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tid och plats Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Beslutande Ledamöter Michael Melby, ordf. (S) Daniel Jensen, vice ordf. (KD) Kerstin Lindberg

Läs mer

SKN Ej delegerade beslut 150128

SKN Ej delegerade beslut 150128 SKN j delegerade beslut 150128 Nr Område Lagrum VDR Anmärkning Besvär A 10 ALLMÄNNA ÄRNDN R A 19 Utdelning av stipendier och bidrag ur fonder / V nligt BLN 2014-06-10 p. 10 A 25 Beslut om skolenheter och

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-11-27

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-11-27 Kf 144 Ks 208 Dnr 2007-269 269 Medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening Ärendebeskrivning Åtvidabergs kommuns intresseanmälan om medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening har behandlats av föreningens

Läs mer

Delegationsordning för kommunstyrelsen gällande från och med 2007-09-01

Delegationsordning för kommunstyrelsen gällande från och med 2007-09-01 handling nr 29/2007 Delegationsordning för kommunstyrelsen gällande från och med 2007-09-01 grupp Allmänna juridiska ärenden Föra kommunens talan inför domstol och andra myndigheter/organ, med rätt att

Läs mer

Delegeringsordning för vård- och omsorgsnämnden

Delegeringsordning för vård- och omsorgsnämnden Delegeringsordning för vård- och omsorgsnämnden Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2015-01-27, 8 dnr VON 2015/4 Innehållsförteckning Delegeringsordning för vård- och omsorgsnämnden... 2 Återrapportering...

Läs mer

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1995-09-07 Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

Fastighetsnämndens delegeringsordning. Fastställd av fastighetsnämnden den 13 februari 2015 10, Dnr 20/2015

Fastighetsnämndens delegeringsordning. Fastställd av fastighetsnämnden den 13 februari 2015 10, Dnr 20/2015 delegeringsordning Fastställd av fastighetsnämnden den 13 februari 2015 10, Dnr 20/2015 PRINCIPER FÖR BESLUT MED STÖD AV DELEGERINGSBESTÄMMELSER Innebörd Att fatta beslut med stöd av delegeringsbestämmelser

Läs mer

Reglemente för bygg- och trafiknämnden

Reglemente för bygg- och trafiknämnden Reglemente för bygg- och trafiknämnden Fastställt av kommunfullmäktige 18 maj 1995, 78 Reviderat av kommunfullmäktige 29 mars 2007, 54 3 september 2009, 134 23 februari 2012, 38 1(6) Reglemente för bygg-

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens bildningsutskott 2013-02-18 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens bildningsutskott 2013-02-18 1 Kommunstyrelsens bildningsutskott 2013-02-18 1 Plats och tid Konferensrum Gunnarsbyskolan, Charlottenberg kl 13.00-17.10 Beslutande Övriga deltagare Annika Hugne (C), ordförande Birgitta Olsson (M) Frida

Läs mer

Enligt kommunallagen 6 kap. 32 ska kommunfullmäktige utfärda reglementen med närmare föreskrifter om nämndernas verksamhet och arbetsformer.

Enligt kommunallagen 6 kap. 32 ska kommunfullmäktige utfärda reglementen med närmare föreskrifter om nämndernas verksamhet och arbetsformer. 1 (6) REGLEMENTE Gäller från och med 2013-03-25 KF 85.2013 Antagen av kommunfullmäktige den 25 mars 2013. Enligt kommunallagen 6 kap. 32 ska kommunfullmäktige utfärda reglementen med närmare föreskrifter

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-06-16

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-06-16 STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS PERSONAL- OCH EKONOMIUTSKOTT Tid 8:30: - 12:50 Plats Kommunhuset, Skeppet Ledamöter Sofia Westergren (M) ordförande Bo Pettersson (S) vice ordförande Lisbeth Svensson

Läs mer

Utöver det som är föreskrivet i kommunallagen eller annan författning gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Utöver det som är föreskrivet i kommunallagen eller annan författning gäller bestämmelserna i detta reglemente. Reglemente kommunstyrelsen Utöver det som är föreskrivet i kommunallagen eller annan författning gäller bestämmelserna i detta reglemente. KOMMUNSTYRELSENS UPPGIFTER Kommunstyrelsens övergripande uppgifter

Läs mer

Delegeringsordning för kommunstyrelsen

Delegeringsordning för kommunstyrelsen 1 av 7 Delegeringsordning för kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2013, 50, reviderad 2014, 86 Kommunstyrelsen delegerar beslutanderätten enligt denna delegeringsordning med undantag för vad som anges i 6

Läs mer

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande 2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande Ledamöter Yoomi Renström (S) Ordförande Håkan Englund (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

Översyn av lokala ordningsföreskrifter avseende fyrverkerier. Dnr KS 2012-172

Översyn av lokala ordningsföreskrifter avseende fyrverkerier. Dnr KS 2012-172 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-02-26 59 Översyn av lokala ordningsföreskrifter avseende fyrverkerier. Dnr KS 2012-172 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Uppdatering av delegationsordning för servicenämnden

Uppdatering av delegationsordning för servicenämnden Handläggare Datum Ärendebeteckning Ulrick Hultman 2012-03-12 SFN 2012/0145-1 0480-45 04 31 Servicenämnden Kalmar kommun Uppdatering av delegationsordning för servicenämnden Information Delegationsordningen

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (1) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 12 oktober 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-14:34 Sekreterare

Läs mer

Utbildningsnämndens delegeringsordning Antagen av utbildningsnämnden 2011-10-26

Utbildningsnämndens delegeringsordning Antagen av utbildningsnämnden 2011-10-26 Utbildningsnämndens delegeringsordning Antagen av utbildningsnämnden 2011-10-26 Reviderad 2012-04-18: Punkt 7.3 Reviderad 2012-05-23: Punkt 10.4 Reviderad 2012-06-20: Punkt 5.7, punkt 14.1, ägg med två

Läs mer

Delegeringsordning för kommunstyrelsen

Delegeringsordning för kommunstyrelsen KOMMUNSTYRELSEN DELEGERINGSORDNING 2015-03-10, 41 Delegeringsordning för VAD ÄR DELEGERING Delegering betyder att flytta över rätten att fatta beslut från en instans till en annan instans eller person,

Läs mer

SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2012-08-28. Astrakanen, tisdag 2012-08-28, kl 13:30-19:30

SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2012-08-28. Astrakanen, tisdag 2012-08-28, kl 13:30-19:30 Välfärdsutskottet Sammanträdesdatum 2012-08-28 1(18) Plats och tid: Beslutande: Astrakanen, tisdag 2012-08-28, kl 13:30-19:30 Åsa Ragnarsson (M), ordförande Uno Johansson (C) Tony Ivarsson (M), 84 - del

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13) 2013-01-22 1 (13) Plats och tid Älmhults kommunhus 22 januari 2013 kl. 8.30 10.45 Beslutande Övriga deltagande Vidar Lundbäck (C), ordförande Ann Johansson (S), andre vice ordförande Annelie Olin (C) Gun-Britt

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (24) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 08.30-12.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin

Läs mer

Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden

Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden 1. ANVISNINGAR KOMMENTARER Allmänt om delegation Det är svårt att dra gränsen mellan beslut som kräver delegering och sådana som är ren verkställighet.

Läs mer

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande. Anna Rönn. Socialkontoret 2008-03-12

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande. Anna Rönn. Socialkontoret 2008-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Plats och tid Kommunförvaltningens sammanträdesrum Eken kl 14.00 17.00 Beslutande Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c),

Läs mer

Reglemente för fastighets- och servicenämnden

Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente för fastighets- och servicenämnden Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente 2014-11-17 181 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10)

Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10) Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10) Plats och tid Tingshuset, onsdagen den 27 augusti 2008, kl. 16.30 18.40 Ajournering kl. 17.40-18.05 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp)

Läs mer