Se verkligheten Erfarenheter och idéer för ett nytt arbetsliv

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Se verkligheten Erfarenheter och idéer för ett nytt arbetsliv"

Transkript

1 Se verkligheten Erfarenheter och idéer för ett nytt arbetsliv

2 Text Maria Evertsson. Foto Maria Evertsson, Stickan Kenne, Samer al Khalili, PhotoDisc, Svenska ESF-rådets bildarkiv Grafisk produktion Contactor Marknadskommunikation. Tryck Lenanders Grafiska AB, november 2006.

3 Förord Inledning Ett förändrat arbetsliv Utveckling av humankapitalet och det livslånga lärandet Dialogmöte 26 Framgångsrecept för lärande 30 Guldkorn 32 Främja integrering och motverka diskriminering Dialogmöte 42 En säkrare passning till jobb 46 Guldkorn 48 Åtgärder för arbetslösa Dialogmöte 56 Väloljad samverkan ger unga arbete 60 Guldkorn 62 Jämställdhet Dialogmöte 70 Jämställdhet en god affär 76 Guldkorn 78 Ohälsa Dialogmöte 86 Goda råd är inte alltid nya Guldkorn 94 Regional tillväxt Dialogmöte 106 Ett helt företag att skapa tillväxt 110 Guldkorn 112 Deltagare

4

5 Förord Det stora engagemanget är det som framför allt har slagit mig när jag mött människor som på olika sätt varit delaktiga i Växtkraft mål 3. Det gäller såväl de som själva fått del av kompetenssatsningar som våra samverkansaktörer och inte minst de egna medarbetarna på Svenska ESF-rådet. Det är ett engagemang som har fött många goda projekt och konkreta insatser för lärande, både för anställda, egenföretagare och människor med svårigheter på arbetsmarknaden. Den här boken är ingen utvärdering. Formella utvärderingar har redan skett vid två tillfällen. Den är i stället ett försök att lyfta fram en del av de erfarenheter som gjorts med utgångspunkt från det program, Växtkraft mål 3, som Svenska ESF-rådet sedan år 2000 har regeringens uppdrag att arbeta med. Boken är också vårt sätt att synliggöra några av de idéer och förslag som har kommit fram på de dialogmöten som vi har arrangerat under Genom att dokumentera erfarenheter och förslag hoppas vi kunna ge tillbaka något av det som vi har fått från alla som varit delaktiga i arbetet med programmet och som på olika sätt bidragit med sin tid, kunskap och engagemang. n Anne-Marie Qvarfort, Generaldirektör Svenska ESF-rådet Stockholm i november 2006

6 Faktaruta Europeiska socialfonden är ett av EU:s främsta verktyg för att förverkliga ambitionerna i Lissabonstrategin att göra EU till världens ledande, kunskapsbaserade och långsiktigt hållbara ekonomi. Under programperioden har Europeiska socialfonden, genom programmet Växtkraft mål 3, medfinansierat insatser för sammanlagt cirka 14 miljarder kronor i Sverige. En miljon svenskar har fått del av insatserna. Det är anställda, egenföretagare eller arbetslösa som har fått kompetensutveckling tidigare arbetslösa har fått arbete. 400 personer har engagerat sig i arbetet med programmets regionala partnerskap. Svenska ESF-rådet är den myndighet som ansvarar för Europeiska socialfondens program i Sverige. n

7 Inledning Det finns mycket att berätta om alla de projekt som bedrivits med stöd från Europeiska socialfonden. Den här boken är ett försök att ge en överblick, skapa struktur och peka på viktiga utvecklingsområden. I boken, som fått namnet Se verkligheten, för vi ett resonemang kring olika centrala teman i programmet Växtkraft Mål 3. Vi visar också exempel på projekt och låter personer, som varit delaktiga i arbetet, synliggöra såväl framgångar som svårigheter. Förhoppningen är att boken ska fungera som en karta, en vägvisare som gör det lite lättare att orientera bland de insatser som bedrivts med stöd från Europeiska socialfonden de senaste åren. Ambitionen är att belysa det som är Europeiska socialfondens uppgift; stärka individens ställning i arbetslivet och bidra till tillväxt och ökad sysselsättning. Kompetensutveckling Under de senaste åren ( ) har Europeiska socialfonden, genom programmet Växtkraft mål 3, medfinansierat insatser för sammanlagt cirka 14 miljarder kronor i Sverige. Hälften av pengarna kommer från Europeiska socialfonden och hälften är svensk offentlig medfinansiering. En miljon svenskar har fått del av insatserna. Det har framför allt handlat om kompetensutveckling för människor i arbetslivet. Företag och offentliga arbetsplatser har gjort kompetensanalyser för att att se vilka kunskaper som behövs utifrån nya krav i arbetet. Ibland har man, under analysen, upptäckt och genomfört förbättringar som man inte från början räknade med. Delaktighet har blivit ett nyckelbegrepp. Vi trodde inte det spelade någon roll att alla var med. Men just det visade sig vara den stora poängen. Nya arbetssätt projekt för arbetslösa har bedrivits. Nya sätt att jobba med SFI, Svenska för invandrare, har utvecklats. Genom att bygga SFI-undervisningen på yrkesinriktning har de studerande kunnat motiveras att lära sig språket snabbt. Den sociala ekonomin har klivit fram som den nya tidens entreprenörer och fyllt gapet mellan privat näringsliv och offentlig sektor. Icke vinstdrivande affärsverksamhet har I n l e d n i n g

8 Det gäller att se individen, alla måste ges utrymme att växa

9 skapats och erbjudit alternativ för människor med långvarig arbetslöshet eller sjukskrivning bakom sig. Mycket har gjorts. Ibland är det inte lätt att se skogen för alla träd. På lokal och regional nivå är det lättare att se resultaten. På det enskilda företaget som kunnat möta ett yttre förändringstryck genom att höja kompetensen och kundmedvetenheten hos sina anställda. I kommunen, där näringslivskontoret fått ett konkret verktyg att arbeta med när det gäller lärandet i företagen. På kooperativet eller i den ideella föreningen, som kunnat förverkliga idéer och hjälpa människor från långvarigt utanförskap. Pröva nya metoder Att få möjligheter att pröva nya metoder utifrån lokala och regionala förutsättningar anpassade efter olika målgruppers behov är en av de stora vinsterna med Europeiska socialfonden. Plattformar och nätverk har lagt grunden till samarbeten som visat sig fruktbara för att lösa viktiga framtidsfrågor. Arbetet med EU-projekt har också gjort att professionaliteten i projekthanteringen ökat. Kraven på uppföljning och kontroll har bidragit till större stringens och bättre planering. Men på nationell nivå ser man sällan skogen för alla träd. Och man ser inte alltid de enskilda träd som borde få växa och spridas. Hur ska man veta vad som varit bra? Hur ska man kunna dra slutsatser, som gör att man utvecklar arbetssätt och förändrar strukturer? Hur ska man se verkligheten så att insatser blir effektiva och löser de verkliga problemen? Det är några av de frågor som vi hoppas kunna belysa i den här boken. Insamling av erfarenheter Det här är, som redan påpekats, ingen utvärdering. Det är resultatet av en insamling av erfarenheter som skett under senare delen av Det är ett försök att strukturera erfarenheter från såväl lokal och regional som nationell nivå för att få en bild av vad som varit de viktigaste lärdomarna i det arbete som bedrivits under de senaste sex åren med Europeiska socialfonden i Sverige. Under 2006 har Svenska ESF-rådet arrangerat dialogmöten regionalt och nationellt för att ge företrädare för projekt samt olika experter möjligheter att synliggöra sina erfarenheter av Europeiska socialfondens insatser. Mötena har tagit avstamp i det som varit. Samtidigt har de varit framåtsyftande. Olika perspektiv olika verklighet Vi ska inte blunda för att perspektiven och verklighetsbeskrivningarna skiljer sig åt beroende på var man befinner sig; lokalt, regionalt eller nationellt. Generellt kan man säga att de som befinner sig nära, som sett och upplevt projekt i praktiken är mer positiva än de som sitter långt ifrån och betraktar alltsammans på avstånd. Tematiska kapitel Boken är uppdelad i sex tematiska kapitel som är valda för att tydliggöra kopplingen mellan Europeiska socialfonden och den svenska handlingsplanen för tillväxt och sysselsättning. I varje kapitel ges en beskrivning av bakgrund, nuläge och vad som gjorts med stöd från Europeiska socialfonden. Många av de stora utmaningar som det svenska samhället står inför har metoder och verktyg att hämta från de utvecklingsprojekt som bedrivits med stöd från Europeiska socialfonden. Dialogmöten Varje kapitel avslutas med ett antal synpunkter och förslag som genererats genom de olika regionala och nationella workshops och dialogmöten som Svenska ESF-rådet anordnat under senare delen av Processen har gått till så att regionerna I n l e d n i n g

10 först har arrangerat möten med företrädare för projekt och andra viktiga aktörer för att diskutera framgångsfaktorer och erfarenheter. Synpunkter och idéer från dessa möten har sedan förts vidare till de nationella dialogmötena. Ett antal deltagare från de regionala mötena har också medverkat på de nationella dialogmötena, i syfte att säkerställa att konkreta projekterfarenheter kommer fram hela vägen. På de nationella dialogmötena har människor med praktisk erfarenhet från socialfondsprojekt alltså fått möjlighet att utbyta tankar och idéer med experter från myndigheter, organisationer, forskarvärlden och media. Slutsatser och förslag Slutsatserna från dialogmötena, som vi presenterar i den här boken, visar tankar och idéer om hur man borde arbeta framgent. Vi har valt att ha med dem eftersom de speglar en del av de förväntningar som finns på Europeiska socialfonden. Förslagen får dock anses vara experternas egna och behöver inte med nödvändighet representera myndighetens syn. I slutet av boken finns en bilaga med deltagarförteckningar från de nationella dialogmötena så att den som är intresserad kan se vilka som var med. Vi får också möta ett antal ledamöter från den nationella övervakningskommittén för Europeiska socialfondens program Växtkraft mål 3. Under rubriken Guldkorn och iakttagelser ger de sin syn på vad som är värt att föra vidare från programperioden Några exempel på projekt lyfts fram för att åskådliggöra socialfondsinsatserna. I ett inledande kapitel, under rubriken; Ett förändrat arbetsliv, ges en introduktion till Sveriges arbete med Europeiska socialfondens program. n 1 0 I n l e d n i n g

11 Många människor har fått hjälp att ta sig ur långvariga utanförskap K a p i t e l t i t e l 1 1

12

13 Ett förändrat arbetsliv Det gemensamma arbetet inom EU ligger till grund för Europeiska socialfondens insatser i Sverige. Unikt för Sverige är det stora fokus som lagts på kompetensutveckling för anställda. Den snabba strukturomvandlingen skapar ett tryck på såväl människor som företag och organisationer att hantera förändringar och utveckla kompetens.

14 Satsningar på kompetensutveckling har gynnsamma effekter på hälsan

15 Ett förändrat arbetsliv Lissabonagendan och EU:s gemensamma sysselsättningsstrategi syftar till att anpassa EU till en allt mer globaliserad värld. Målet är att EU till år 2010 ska vara världens mest konkurrenskraftiga och dynamiska kunskapsbaserade ekonomi. EU-kommissionen försöker få medlemsländerna att arbeta mot målsättningarna i Lissabonöverenskommelsen som, förutom arbetsmarknads- och sociala frågor, omfattar ekonomi och miljö. Lissabonagendan handlar om att skapa en långsiktigt hållbar utveckling där hänsyn tas till såväl sociala förhållanden som miljö och ekonomi. Europeiska socialfonden är ett smörjmedel för att uppnå de gemensamma övergripande målen. Varje medlemsland upprättar egna planer för att visa hur målen ska uppfyllas. Planerna följs kontinuerligt upp av EU-kommissionen som gör påpekanden på de områden där landet måste bli bättre. EU-kommissionen arbetar också med att synliggöra jämförelser medlemsländerna emellan och med andra delar av världen. Strukturomvandling Det är i ljuset av EU:s gemensamma arbete och av den förändrade situationen på arbetsmarknaden i Sverige, EU och i världen i övrigt som Europeiska socialfondens insatser ska ses. Det samlade programdokumentet för Europeiska socialfondens program Växtkraft mål 3 har som utgångspunkt den snabba strukturomvandlingen i svenskt näringsliv sedan 1990-talet. Den hårdnande internationella konkurrensen och den tekniska utvecklingen ställer ökade krav på både individer, samhälle och företag. Människor förlorar sina jobb när verksamheter läggs ned och många har inte den kompetens som de framväxande verksamheterna kräver. Dessutom uppstår inte de nya verksamheterna alltid på samma orter som de gamla. Rationaliseringar Utbildningsnivån i samhället har stigit samtidigt som enklare mer arbetsintensiva arbeten rationaliserats bort. Att lära nytt och lära om har blivit viktigt för alla i arbetslivet. För företag och organisationer har det blivit nödvändigt att kombinera satsningar på kompetensutveckling med förändringar i arbetssätt och arbetsorganisation. E t t f ö r ä n d r a t a r b e t s l i v 1 5

16 Unik prioritering Ända sedan Sverige blev medlem i Europeiska unionen har en betydande andel av Europeiska socialfondens medel satsats på att stärka anställdas kompetens. Det är en unik prioritering. Inget annat EU-land har satsat så stor andel av sina socialfondsmedel på att ge redan anställda möjligheter att lära nytt och lära om för att stå bättre rustade för förändringar i arbetslivet. De flesta andra av EU:s medlemsländer har satsat merparten av sina socialfondspengar på åtgärder för arbetslösa. Det finns också länder som arbetat med att bygga ut barnomsorgen för att underlätta för småbarnsföräldrar, framför allt kvinnor, att förvärvsarbeta. Sverige utmärker sig fortfarande som ett land med hög sysselsättningsgrad. Men det är en arbetskraft som ska försörja allt fler. Den demografiska utvecklingen talar sitt tydliga språk. I många glest befolkade kommuner är problemen redan tydliga. Befolkningen blir äldre vilket ställer ökade krav på vård och omsorg och på de gemensamma socialförsäkringssystemen. Generationsväxling Samtidigt står en stor andel av befolkningen i arbetsför ålder utanför arbetsmarknaden. En annan sida av samma mynt är generationsväxlingen som innebär att en betydande andel av de yrkesverksamma kommer att lämna arbetsmarknaden fram till och med år Redan idag märks en brist inom vissa yrken. Europeiska socialfonden har stöttat projekt som fokuserat på att kompetensutveckla arbetslösa så att de kan ta de arbeten som företagen har svårt att rekrytera personal till. Projekt har också utvecklat metoder för att få tillbaka och behålla äldre arbetskraft. Människor som hamnat utanför på grund av arbetslöshet eller sjukdom kommer allt längre ifrån arbetsmarknaden. Det finns idag människor som varit arbetslösa länge. Långvarig frånvaro från arbetslivet är i sig ett hinder för att få ett nytt arbete. Hinder för rörlighet Svårigheterna att ta sig in på arbetsmarknaden utgör också ett allmänt hinder för rörlighet i arbetslivet. Människor är rädda för att lämna den trygghet de har i en fast anställning trots att de kanske skulle må bra av att byta arbetsplats. Europeiska socialfonden har stöttat utvecklingen av metoder för att hjälpa människor tillbaka, som varit borta länge från arbetslivet. Genom stödet till kompetensutveckling har människor fått en chans att underhålla sin kompetens och anställbarhet. Metoder för rehabilitering Sverige har gjort stora framsteg när det gäller att motverka och förhindra fysiska arbetsskador. Däremot har psykiska sjukdomar och stress blivit vanligare. Att gå in i väggen har blivit ett begrepp som de flesta känner till och många själva upplevt. Fler kvinnor än män drabbas av ohälsa och det är de långa sjukskrivningarna som gör sjuktalen höga. Ett hinder för att få långtidssjuka tillbaka till ett aktivt liv är att de ofta faller mellan stolarna hos de olika instanser som har ansvar för rehabiliteringen. De kan vara för sjuka för att betraktas som anställbara och för friska för att delta i program som ska göra att de blir anställbara. Genom Europeiska socialfonden har nyskapande metoder för rehabilitering provats i projektform. Satsningar på kompetensutveckling i arbetslivet har också visat sig ha gynnsamma effekter på hälsan. 1 6 E t t f ö r ä n d r a t a r b e t s l i v

17 Att lära om och lära nytt är nödvändigt när konkurrensen hårdnar

18 De ungas övergång från skola till arbetsliv måste bli enklare

19 Övergången mellan skola och arbetsliv Det är svårt för många ungdomar att etablera sig på arbetsmarknaden. De som inte lyckas med gymnaisestudierna hamnar ofta i ett utanförskap som riskerar att prägla hela vuxenlivet. Samtidigt är det fler och fler som utbildar sig allt längre på universitet och högskolor, vilket leder till en senare etablering i arbetslivet. De praktiska yrkesutbildningarna däremot tillgodoser inte de behov som finns på marknaden. Trots det kan även de som går yrkesinriktade utbildningar ha svårt att få ett fast arbete efter avslutad utbildning. Europeiska socialfonden har stöttat projekt för att underlätta övergången mellan skola och arbetsliv för unga arbetslösa. Integration och mångfald Människor som är bosatta i Sverige, men födda i ett annat land har svårare än svenskfödda att etablera sig på arbetsmarknaden. Oavsett om det beror på brister i mottagande och integration eller ren diskriminering så finns det mycket att göra på området. Traditionellt sett har man försökt lösa problemen genom att rusta den enskilde individen. Det är individen som ska lära sig mer om Sverige, bättre svenska och bli anställningsbar. Samtidigt har kanske för lite uppmärksamhet riktats mot det arbetsliv som ska ta emot. Vilka hindrande strukturer finns det? Vilka attitydproblem finns och vilken okunskap råder? Genom Europeiska socialfonden har metoder utvecklats för att underlätta integration och mångfald i arbetslivet. Förbättra jämställdhet All tillgänglig statistik visar att det är långt kvar innan Sverige blir ett jämställt land. Obalanserna yttrar sig i att kvinnor tjänar sämre och tar större ansvar för hem och familj. Kvinnor finns också i mindre omfattning än män på ledande poster i samhället och startar mer sällan företag. Kvinnor som startar företag har svårare att få lån. Dessutom drabbas kvinnor oftare än män av ohälsa. Detta samtidigt som kvinnorna är bättre utbildade än män. Hur påverkar bristen på jämställdhet den regionala utvecklingen? Europeiska socialfonden har stöttat satsningar på att förbättra jämställdheten kopplat till ett regionalt utvecklingsperspektiv. Komplement för att pröva nytt I Sverige utgör Europeiska socialfondens insatser för arbetslösa endast en bråkdel av vad som görs inom den vanliga nationella arbetsmarknadspolitiken. Socialfondsmedlen kan närmast ses som ett komplement till den vanliga arbetsmarknadspolitiken. De är till för att prova nya metoder och arbetsformer för att arbetslösa ska få arbete. Samtidigt ska det till varje EU-projekt läggas nationell offentlig medfinansiering, vilket i praktiken betyder att medfinansieringen måste komma från de redan etablerade strukturerna. Det måste alltså finnas en acceptans för nyskapande metoder redan på startbanan. Detta borde borga för att de etablerade strukturerna sedan också tar till sig resultaten och erfarenheterna av insatserna. Men det är långt ifrån alltid som det sker. Går det att göra mer av EU-medlemskapet i det här avseendet? Går det att använda de nyskapande metoderna i större omfattning och också öka utbytet och samverkan med andra EU-länder i syfte att hitta bra nya metoder? På de dialogmöten som ESF-rådet anordnat har förslag kommit fram i den riktningen. n E t t f ö r ä n d r a t a r b e t s l i v 1 9

20

21 Utveckling av humankapitalet och det livslånga lärandet En miljon anställda, egenföretagare och arbetslösa har fått kompetensutveckling. Utvärderingar visar att insatserna har svarat mot ett viktigt behov hos såväl privata företag som offentlig sektor och lett till positiva effekter för deltagarna och för verksamheten. Dessutom har de främjat en tillväxtfrämjande attityd till lärande.

22 Utveckling av humankapitalet och det livslånga lärandet Sverige har, i en internationell jämförelse, en hög utbildningsnivå. Men i ett arbetsliv i ständig förändring behövs insatser som stimulerar människor att lära nytt och att lära om. Det behövs fortbildning, inskolning och omskolning. Människor måste få möjligheter att komplettera och validera sina kunskaper, också såna kunskaper som förvärvats praktiskt på en arbetsplats. Det är viktigt för rörligheten på arbetsmarknaden. Och det är nödvändigt för att företag och offentliga arbetsgivare ska få medarbetare med rätt kompetens samtidigt som det är nödvändigt för att människor ska känna att de räcker till för de nya krav som ställs i arbetslivet. Att allt fler människor har behov av att utbilda sig längre upp i åren ställer krav på utbildningssystemet, dess organisation, utbud och pedagogik. Yrkesknutna kunskaper Det gäller också att komma ihåg att en stor del av lärandet sker på arbetsplatsen. Ingen är egentligen färdigutbildad innan han eller hon har arbetat. Det handlar om att skaffa sig yrkesknutna kunskaper och färdigheter och att bli förtrogen med verksamhetens innehåll och de värderingar och attityder som präglar arbetet. Denna del av lärandet har stor betydelse för varje persons yrkeskarriär och är viktigt att ta i beaktande när man diskuterar lärande. Den nya tekniken ger ökade möjligheter att ta del av utbildning även om man inte befinner sig på en universitetsort. Studier kan bedrivas hemifrån, från en arbetsplats eller i särskilt uppbyggda lärcentra som ger närstöd för vuxnas lärande. Färre än 50 anställda Det är främst arbetsplatser med färre än 50 anställda som har fått del av stödet från Europeiska socialfonden arbetsplatser har genomfört en kompetensanalys, det vill säga en systematisk genomgång av verksamheten för att se vilken kompetensutveckling som behövs för att de anställda och verksamheten ska kunna utvecklas. Utgångspunkten har varit den befintliga arbetsplatsen och de anställda. Allas delaktighet lyfts av de medverkande företagen fram som särskilt positivt. Samlingsprojekt Under programperiodens senare del har kompetenssatsningar gjorts i större samlingsprojekt, där en aktör, till exempel en 2 2 U t v e c k l i n g a v h u m a n k a p i t a l e t

23 En systematisk genomgång av verksamheten är första steget mot utveckling

24 I ett föränderligt arbetsliv måste människor få komplettera och validera sin kunskap

25 kommun eller en branschförening tagit på sig rollen som projektägare. Samlingsprojekten har varit framgångrika på så sätt att de gett företag möjligheter att delta utan att behöva ta på sig den tunga administrativa rollen. Nätverk och mötesplatser Nätverkandet, som stimulerats genom att företag träffats under projekttiden, har varit mycket positivt. De deltagande företagen har fått nya kunder, utvecklat kundrelationer och ökat sin omsättning tack vare satsningarna på kompetensutveckling. I en del lyckade satsningar har det skapats mötesplatser mellan privat näringsliv och offentlig förvaltning som borgat för ett ömsesidigt lärande. Det har känts naturligt att samlas kring frågor som konkurrenskraft och kompetensförsörjning. Svarat mot behov Enligt utvärderingar har insatserna för kompetensutveckling av anställda svarat mot ett viktigt behov hos såväl privata företag som offentlig sektor och lett till positiva effekter för deltagarna och för verksamheten. Utöver rena kompetensutvecklingsinsatser har programmet främjat en tillväxtinriktad attityd till lärande. Förändringstryck stimulerar Linköpings universitet har i forskningsprojektet Linnova undersökt lär- och utvecklingsprocesser på små arbetsplatser och sett på hur dessa kan stödjas av lokala och regionala stödsystem. Utgångspunkten i studien är projekt inom Växtkraft Mål 3. En av slutsatserna är att företag som är utsatta för ett yttre eller inre förändringstryck lyckas bättre i sina utvecklingsinsatser än de företag eller arbetsplatser där förändringstrycket inte är lika tydligt. En förklaring är att i de företag där förändringstrycket är stort genomförs mer integrerade kompetensutvecklingsinsatser. Formella utbildningar kombineras med förändrad arbetsorganisation och arbetsplatslärande. I företag med mindre förändringstryck genomförs däremot huvudsakligen mer traditionella kurser, vilket inte ger samma stora effekter. Mer utveckling för pengarna Studien visar alltså att företag och offentliga arbetsplatser som både vill och måste förändras är mer motiverade att dra nytta av stödinsatser av den typ som Europeiska socialfonden erbjudit än de som inte är utsatta för samma direkta förändringstryck. Och dessa åstadkommer också mer utveckling för pengarna. Ett villkor för att få stöd till kompetensutveckling från Växtkraft mål 3 har varit att arbetet genomförts utifrån en analys som ligger till grund för olika insatser för kompetensutveckling. Linnovastudien visar att analysfasen har stor betydelse för såväl genomförande som resultat och effekter. Lärcentra Lärcentra har medverkat som organisatörer av lokal företagssamverkan med fokus på kompetensutveckling. Lärcentra har kunnat fånga upp näringslivets utbildningsbehov och skapa lokala kostnadsseffektiva lösningar. Det gäller till exempel de satsningar som gjorts i Örebro län, där kommunala lärcentra stått som projektägare för samlingsprojekt för analys- och kompetensutveckling för privata företag. Där har lärcentra i många fall kunnat fungera som en mötesplats mellan privata och offentliga arbetsplatser. n U t v e c k l i n g a v h u m a n k a p i t a l e t 2 5

26 Dialogmöte på Folkuniversitetet Den 18 september 2006 hölls ett dialogmöte på Folkuniversitetet i centrala Stockholm på temat utveckling av humankapitalet och det livslånga lärandet. Folkuniversitetet har, alltsedan det bildades år 1917, stått för nytänkande och förändring av vuxenutbildningen i Sverige. På mötet konstaterades bland annat att Växtkraft mål 3 har bidragit till att samarbetet över samhällets sektorsgränser har stärkts. Eftersom pengarna inte är sektorsbundna har nya samarbeten skapats. På så sätt har man kunnat lösa problem som annars inte med automatik skulle ha blivit lösta. Satsningarna har också bidragit till att föra upp kompetensfrågorna på dagordningen för regional utveckling. Utgångspunkten har varit att strukturförändringar kräver både reflektion och konkreta förändringar när det gäller regionens kompetensförsörjning och konkurrenskraft. Här några av de övriga tankar och förslag som framfördes: n Nationell strategi för vuxnas lärande Livslångt lärande är ett område som berör flera politikområden. Samtidigt är det generellt sett svårt att samordna sektorsövergripande insatser. Själva samordningen tar mycket tid så att man kan ifrågasätta om det är värt mödan. En nationell strategi för vuxnas lärande skulle kunna vara ett alternativt sätt att hantera frågan. Det görs till ett policyprogram inom utbildningspolitiken. n Inför en mäklarfunktion för lärande Alla småföretag är inte bra på att se över sina kompetensfrågor även om de borde vara det. Europeiska socialfonden har tillfört viktig kompetens och ökat medvetenheten kring lärande. I de allra flesta fall har det skett tack vare att konsulter har kopplats in. Men man behöver bygga in en förändringskunskap i företagen. Det är viktigt för långsiktigheten och för att resultatet ska bli hållbart. Det skulle underlätttas av en mäklande funktion som kunde inspirera företagen och stötta på olika sätt till exempel när det gäller att koppla in utbildningsanordnare eller konsulter. Lärcentra skulle kunna 2 6 U t v e c k l i n g a v h u m a n k a p i t a l e t

27

28

29 fungera i den rollen. Ett exempel är en satsning i Kalmar på att bygga upp minilärcentra, som är knutna till bibliotek eller i vissa fall till företag. Centrum för flexibelt lärande, en statlig myndighet med kontor i Hässleholm, har medverkat för att kvalitetssäkra dessa. Syftet är att skapa en struktur som är tillgänglig för alla. På biblioteken finns en coach som kan hjälpa till med datorerna. Däremot sitter läraren någon annanstans. Projektet har kopplat sig till tre regioner och har tillgång till utbildningar från fyra regioner. n Nyttja befintliga strukturer Befintliga strukturer, som till exempel Lärcentra och CFL, Centrum för flexibelt lärande, borde nyttjas bättre under kommande programperiod. n Bestäm inriktning Ska man lära för livet eller lära för jobbet? Ska stödet riktas till arbetsplatsen och kompetensutvecklingen riktas mot att stärka verksamheten på arbetsplatsen eller handlar det om att stärka individen så att denne blir mer rörlig på arbetsmarknaden? Det är ett viktigt vägval inför kommande satsningar. Ett annat vägval är om man ska rikta stödet mot tillväxt eller mot att utjämna ojämlikhet på arbetsmarknaden? Om det handlar om tillväxt vill man skapa ökad produktivitet i företagen och flera i arbete. Då bör man se på vilka företag som är bäst skickade att åstadkomma detta. Man bör också se på vilka som har en idé om vilka satsningar som är nödvändiga för att öka konkurrenskraften. Om det i stället handlar om utjämning är det ojämlikheten som står i fokus. Oavsett vad man väljer måste man bestämma inriktning. Det är viktigt för att få bättre utväxling på satsningarna. n Branschvisa kompetenslyft Att satsa på branschvisa kompetenslyft är bra. Det finns branscher där det behövs rejäla investeringar i kompetensutveckling för att höja konkurrenskraften internationellt. n Samverka med regionalfonden Mer samverkan med Europeiska regionalfonden borde ske. Regionalfonden skulle till exempel kunna finansiera infrastrukturen för lärande, som bredband och lärcentra och socialfonden själva kompetensutvecklingen, coachningen eller vad som bedöms behövas. n Aktivt ägarskap I projekten är det viktigt med ett aktivt ägarskap. Det innebär att det finns samverkanspartner som inte bara skjuter till pengar och sedan inte är med och följer verksamheten. Ett aktivt ägarskap borgar för att lyckade satsningar också får en fortsättning. Att goda metoder blir implementerade är viktigt. Samtidigt måste man vara medveten om att det inte bara är att plagiera ett lyckat koncept. Det kan fungera bra på en ort men inte på en annan beroende på skilda lokala förutsättningar. n Använd problembaserat lärande I programmet har det varit betoning på aktivt handlande man lär samtidigt som man gör. Det har visat att kompetensutveckling inte behöver betyda att man går på kurs. Problembaserat lärande skulle kunna användas i större utsträckning. n Öka lärandet mellan projekten Lärandet mellan projekten borde öka. Och det bör vara riktigt lärande vilket kräver att projekten inte bara delar med sig av det som har varit bra utan också sådant som har varit svårt. n U t v e c k l i n g a v h u m a n k a p i t a l e t 2 9

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE INTRODUKTION Den Europeiska socialfonden i Sverige, ESF, har fem nationella temagrupper, vars uppdrag är att samla, analysera och systematisera erfarenheter

Läs mer

Svenska. SJU år tre fonder två europeiska temaår

Svenska. SJU år tre fonder två europeiska temaår Svenska ESF-Rådet Svenska ESF-rådet SJU år tre fonder två europeiska temaår sju år, tre fonder och två temaår 3 Sju år, tre fonder och två temaår 4 Tre perspektiv på Europeiska socialfonden 6 Europeiska

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

Arbetsmarknadssatsningen. att bryta ungdomars utanförskap på arbetsmarknaden UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2006:6

Arbetsmarknadssatsningen. att bryta ungdomars utanförskap på arbetsmarknaden UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2006:6 Arbetsmarknadssatsningen att bryta ungdomars utanförskap på arbetsmarknaden UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2006:6 Förord Ungdomsstyrelsen har sedan 2003, på regeringens och sedermera Arvsfondsdelegationens

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt.

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013 Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. 2 Från barndom till ålderdom. I glesbygd och stad. Västernorrland är en bra plats att leva på. Men det finns också potential som

Läs mer

På väg till arbetslivet i Sverige

På väg till arbetslivet i Sverige På väg till arbetslivet i Sverige om fackligt fadderskap för integration En förstudie inom projektet Lika värde Lika rätt, skriven av Anna Holmgren, arbetslivsjournalist Landsorganisationen i Sverige 2006

Läs mer

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Företagande som verktyg mot arbetslöshet, med fokus på arbetsintegrerande sociala företag Rapport 0130 En rapport från

Läs mer

Ett bättre arbetsliv tar till vara alla människors kompetens och utvecklingsmöjligheter oavsett kön, etnicitet, trosuppfattning, funktionshinder,

Ett bättre arbetsliv tar till vara alla människors kompetens och utvecklingsmöjligheter oavsett kön, etnicitet, trosuppfattning, funktionshinder, Ett bättre arbetsliv tar till vara alla människors kompetens och utvecklingsmöjligheter oavsett kön, etnicitet, trosuppfattning, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning Lärande miljöer.........................................

Läs mer

Makt att förändra. En samling inspirerande projekt om hur man kan bryta utestängande normer och strukturer

Makt att förändra. En samling inspirerande projekt om hur man kan bryta utestängande normer och strukturer Makt att förändra En samling inspirerande projekt om hur man kan bryta utestängande normer och strukturer Inledning........................................................... 4 Uppdraget 5 Utestängning

Läs mer

två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I

två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I TEMAGRUPPEN UNGA I ARBETSLIVET Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2013:1 två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN 1 EUROPEISKA UNIONEN

Läs mer

Med sikte på arbete. bättre personliga förutsättningar med stöd från lärcentrum

Med sikte på arbete. bättre personliga förutsättningar med stöd från lärcentrum Malin Ljungzell Ann Öhman Med sikte på arbete bättre personliga förutsättningar med stöd från lärcentrum Malin Ljungzell Ann Öhman Med sikte på arbete bättre personliga förutsättningar med stöd från lärcentrum

Läs mer

ÖKAD RÖRLIGHET FÖR ETT LIVSLÅNGT OCH HÄLSOFRÄMJANDE ARBETSLIV

ÖKAD RÖRLIGHET FÖR ETT LIVSLÅNGT OCH HÄLSOFRÄMJANDE ARBETSLIV ÖKAD RÖRLIGHET FÖR ETT LIVSLÅNGT OCH HÄLSOFRÄMJANDE ARBETSLIV Samverkan för ökad rörlighet inom Kalmarsundsregionens Arbetsgivarring SLUTRAPPORT December 2006 Bosse Angelöw Innehåll 1 Förord... 3 1. Inledning...

Läs mer

Vägarna in. Arbetet med unga i kommuner med lokala utvecklingsavtal

Vägarna in. Arbetet med unga i kommuner med lokala utvecklingsavtal Vägarna in Arbetet med unga i kommuner med lokala utvecklingsavtal Vägarna in Arbetet med unga i kommuner med lokala utvecklingsavtal 1 Ungdomsstyrelsen är en myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor.

Läs mer

Steg för steg närmare arbetsmarknaden

Steg för steg närmare arbetsmarknaden Steg för steg närmare arbetsmarknaden Steg för steg närmare arbetsmarknaden Steg för steg närmare arbetsmarknaden erfarenheter från projekten Directa och Diversa Förord Vi kan och vi ska göra skillnad!

Läs mer

Mellan fastställda principer och individuella behov

Mellan fastställda principer och individuella behov FoU-Södertörns skriftserie nr 67/08 Mellan fastställda principer och individuella behov Erfarenheter av samverkan kring arbetslivsinriktad rehabilitering Författare: Åsa Bringlöv Mellan fastställda principer

Läs mer

Kapitalförsörjning till sociala företag

Kapitalförsörjning till sociala företag Kapitalförsörjning till sociala företag Innehåll Förord 1 1 Sammanfattning 2 1.1 Socialt företagande vidgar arbetsmarknaden 3 1.2 Kapitalförsörjning 4 2 Social ekonomi och sociala företag 6 3 Finansiering

Läs mer

Gränslösa lösningar. Som ett direkt resultat av detta startar vi ett expertnätverk för ytterligare utbyte våra länder emellan.

Gränslösa lösningar. Som ett direkt resultat av detta startar vi ett expertnätverk för ytterligare utbyte våra länder emellan. Gränslösa lösningar Arbetsplatser lär nytt genom Inclusive Europe en guide Vi ville veta mer om hur man kan förebygga våld mot funktionshindrade. mest spännande var nog att träffa romska vägledare. Som

Läs mer

att ta tillvara kunskap från arbetsmetoder och processer som sannolikt kan medföra att fler personer med försörjningsstöd blir självförsörjande

att ta tillvara kunskap från arbetsmetoder och processer som sannolikt kan medföra att fler personer med försörjningsstöd blir självförsörjande knut: GENOM PARTNERSKAPET OCH ETT STRUKTURERAT SAMARBETE INOM KNUT ÄR SYFTET : att ta tillvara kunskap från arbetsmetoder och processer som sannolikt kan medföra att fler personer med försörjningsstöd

Läs mer

Entreprenörskap stort och smått. Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet

Entreprenörskap stort och smått. Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet Entreprenörskap stort och smått Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet Entreprenörskap i stort och smått Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet Nutek Stockholm 2008 Infonr:

Läs mer

Entreprenörskap. i skolan

Entreprenörskap. i skolan Entreprenörskap i skolan Redaktör: Jennie Högström/Länsstyrelsen Östergötland Ansvarig Utgivare: Länsstyrelsen Östergötland Boken utges inom EU-projektet E-ship. Entreprenörskap i skolan Produktion: Layout

Läs mer

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Alla kan inte göra allt men alla kan göra något Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Sveriges Kommuner och Landsting 2008 Formgivning forsbergvonessen Tryckeri Cicero Rapporter

Läs mer

14 sätt att jobba jämt!

14 sätt att jobba jämt! 14 sätt att jobba jämt! ESF Jämt Inledning Processtöd i jämställdhetsintegrering - ESF Jämt är ett nationellt projekt som ägs av Länsstyrelsen i Örebro län och drivs av samtliga 21 Länsstyrelser tillsammans.

Läs mer

Region Skånes strategiska arbete med integrations- och mångfaldsfrågor: Aktörskartläggning

Region Skånes strategiska arbete med integrations- och mångfaldsfrågor: Aktörskartläggning Region Skånes strategiska arbete med integrations- och mångfaldsfrågor: Aktörskartläggning Jonas Hugosson, Erik Åstedt, Peter Kempinsky Kontigo AB, 2012-08-20 Innehåll Innehåll... 2 1 Inledning... 4 1.1

Läs mer

KOMPETENS UPPDRAG: MATCHA RÄTT SÅ VIKTIG ÄR ELEVERNAS VALKOMPETENS. Kompetensförsörjningen en ödesfråga för hela Sverige

KOMPETENS UPPDRAG: MATCHA RÄTT SÅ VIKTIG ÄR ELEVERNAS VALKOMPETENS. Kompetensförsörjningen en ödesfråga för hela Sverige Skolans viktigaste ämne? Nytt ljus på studie- och yrkesvägledningen Jämtlands Gymnasium släpper inte taget om avhopparna VO-college matchar kompetenserna i vården Tillbaka till skolan. SamTid fångar upp

Läs mer

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Organisation, kultur och struktur påverkar alla 4 Försök själv 5 Gör alla delaktiga 7 Konsultstöd kan behövas 7 Glädjande resultat en liten insats kan göra

Läs mer

En skrift om integration och utrikes föddas inträde på arbetsmarknaden. Ny i Sverige vad kan jag bidra med?

En skrift om integration och utrikes föddas inträde på arbetsmarknaden. Ny i Sverige vad kan jag bidra med? En skrift om integration och utrikes föddas inträde på arbetsmarknaden Ny i Sverige vad kan jag bidra med? Innehåll 3 Inledning 9 Inflyttningen till Sverige 14 Fördelar med invandring 17 Sysselsättning

Läs mer

Motion till riksdagen 2008/09:s61013 mm av Mona Sahlin m.fl. (s) Jobb och utbildning - en investering för framtiden

Motion till riksdagen 2008/09:s61013 mm av Mona Sahlin m.fl. (s) Jobb och utbildning - en investering för framtiden Partimotion Motion till riksdagen 2008/09:s61013 mm av Mona Sahlin m.fl. (s) Jobb och utbildning - en investering för framtiden Sammanfattning...4 Investera i stärkt konkurrenskraft...4 Fler jobb genom

Läs mer

The Heart of Sweden logotype PANTONE 382 IDÉSTUDIER SÅ NÅR VI MÅLEN 2015

The Heart of Sweden logotype PANTONE 382 IDÉSTUDIER SÅ NÅR VI MÅLEN 2015 The Heart of Sweden logotype PANTONE 382 EN REGION O R B E R ÖR TEGI FÖ A R T S S KLING UTVEC IDÉSTUDIER SÅ NÅR VI MÅLEN 2015 september 2010 Förord I din hand har du förslag på hur vi i regionen ska nå

Läs mer

Den kompetenta arbetsplatsen

Den kompetenta arbetsplatsen Den kompetenta arbetsplatsen Forskning om lärande i arbetslivet nuläge och framåtblick 1 Nuläget för den svenska forskningen om lärande och kompetensförsörjning i arbetslivet var utgångspunkten för konferensen

Läs mer

Från förstudie till slutkonferens. Utvärdering av ett projekt för tillväxt och utvecklingskraft

Från förstudie till slutkonferens. Utvärdering av ett projekt för tillväxt och utvecklingskraft Från förstudie till slutkonferens KTU - Kompetens för tillväxt och utvecklingskraft Kommunförbundet Skåne Utvärdering av ett projekt för tillväxt och utvecklingskraft Bo Eriksson 2006-02-18 2 Innehållsförteckning

Läs mer