Arbetsmarknadsutsikterna våren 2015 Skåne län. Prognos för arbetsmarknaden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbetsmarknadsutsikterna våren 2015 Skåne län. Prognos för arbetsmarknaden 2015 2016"

Transkript

1 Arbetsmarknadsutsikterna våren 2015 Skåne län Prognos för arbetsmarknaden

2 Text: Thomas Behrens, och Anna Arwidsson Hansen, Arbetsförmedlingen, Analysavdelningen Eftertryck tillåtet med angivande av källa

3 Arbetsmarknadsutsikterna våren 2015 Skåne län 3 Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 Konjunkturläget i Skåne... 6 Fler lediga platser... 8 Antalet varsel hittills i år... 9 Prognos över sysselsättning och arbetslöshet Positiv sysselsättningstrend Skåne är med i tillväxtligan Arbetslösheten minskar nu som förr är arbetslösheten Skånes problem Efterfrågan efter näringsgrenar Stigande efterfrågan på arbetskraft i Skåne Jord- och skogsbruk oförändrad sysselsättning Industri fler positiva tecken Byggverksamhet ökad efterfrågan på arbetskraft Privata tjänster allt starkare arbetsmarknad Offentliga tjänster mycket stort rekryteringsbehov Brist och överskott på arbetskraft En blick över sundet Arbetsmarknaden i Östdanmark Befolkning och arbetskraft Kraftig befolkningstillväxt Arbetskraften fortsätter att öka Inskrivna arbetslösa vid Arbetsförmedlingen Arbetslöshetens utveckling få ljusglimtar i Skåne Arbetslöshetens sammansättning Skåne i obalans Antalet arbetslösa med svaga jobbchanser på hög nivå trend och utsikter framöver Utmaningar på länets arbetsmarknad Resumé Bilagor Bilaga 1. Metod och urval Bilaga 2. Definitioner Bilaga 3: Kommuntabeller Arbetslöshetens sammansättning... 81

4 Arbetsmarknadsutsikterna våren 2015 Skåne län 4 Sammanfattning Bättre för ekonomin Den globala konjunkturen förbättras, om än långsamt. USA väntas leda den globala återhämtningen framöver, men prognosen för landet är nedjusterad. Inom Euroområdet är återhämtningen något stabilare och arbetslösheten har sjunkit de senaste tolv månaderna. Läget i Danmark har förbättrats betydligt och industriproduktionen är nästan i nivå med toppnoteringarna innan finanskrisen. Exporten bedöms öka nu dels på grund av ekonomisk återhämtning hos flera av våra exportländer, dels på grund av kronans svaga ställning i förhållande till viktiga exportvalutor såsom euro och dollar. Den inhemska konsumtionen och investeringarna i bostäder kommer fortsatt att vara viktiga tillväxtfaktorer de närmaste åren. Trenden gynnar framför allt storstadsregionerna, där priserna på bostäder forsätter att öka kraftigt och där en stor del av tjänstesektorn finns. Arbetsförmedlingens prognosundersökning som genomförts under våren och som riktats mot länets arbetsgivare indikerar därför en positiv dock något dämpad stämningsbild. Av länets privata företag bedömer hälften att de kommer att få en ökad efterfrågan på sina varor och tjänster närmaste halvåret. Drygt 40 procent bedömer att de kommer att få en oförändrad efterfrågan. Ytterst få företag tror på en försämring i halvårsperspektivet Positiv sysselsättningstrend 2014 hade Skåne knappt sysselsatta i åldersgruppen (nattbefolkning) år. Arbetsförmedlingens prognosundersökning förutser en sysselsättningsökning med personer i år och nästa år inräknat arbetspendlingen över Öresund. Den prognosticerade sysselsättningsökningen är något starkare än den som förutsågs i höstens prognosundersökning. Liksom i höstens undersökning noteras tillväxten huvudsakligen i branschgruppen privata tjänster och i branschen byggverksamhet. Även branschgrupperna Industri och offentliga tjänster noterar förbättringar, vilken dock är svagare än den generella trenden. Sysselsättningen inom jord- och skogbruk bedöms vara mer eller mindre oförändrad under prognosperioden. Samtliga av Arbetsförmedlingens länsvisa prognosundersökningar förutser en sysselsättningstillväxt. Storstadslänen samt Uppsala och Östra Götalands län bedöms visa den starkaste jobbtillväxten både 2015 och 2016.

5 Arbetsmarknadsutsikterna våren 2015 Skåne län 5 Arbetslösheten förblir på hög nivå Under prognosperioden ökar efterfrågan på arbetskraft samtidigt som arbetskraftsutbudet ökar. Sysselsättningstillväxten bedöms dock inte vara tillräckligt stark för att pressa ner arbetslösheten med mer än en procentenhet fram till slutet av Arbetsförmedlingen förutser att det totala antalet inskrivna arbetslösa i genomsnitt uppgår till personer eller 9,2 procent av arbetskraften under fjärde kvartalet 2015 och till personer eller 8,7 procent under fjärde kvartalet Utmaningar på länets arbetsmarknad Trots sysselsättningstillväxten är arbetslösheten kvar på en hög nivå i Skåne. Arbetslösheten har fördubblats sedan finanskrisen 2008 och befinner sig på en betydligt högre nivå nu än under 2009 krisens värsta år. Skåne befinner sig alltjämt bland länen med de högsta arbetslöshetstalen. Länets arbetsmarknad står inför en rad utmaningar: 64 procent av de som är inskrivna vid Arbetsförmedlingen tillhör numera grupper av arbetslösa med en utsatt ställning på arbetsmarknaden. Denna grupp har stått för ökningen av arbetslösheten de senaste åren. De aktuella siffrorna första kvartalet 2015 pekar på att trenden håller i sig. Närmare hälften av gruppen utsatta har högst förgymnasial utbildning. Eftersom nästan samtliga varaktiga anställningar kräver fullgjord gymnasieutbildning är arbetsmarknadsutsikterna sämre för korttidsutbildade. Ungdomsarbetslösheten minskar tydligt dock från en mycket hög nivå. För ungdomar som har en yrkesutbildning, men saknar lärlingsutbildning kan det vara svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. Svårigheten att etablera sig gäller generellt för unga med ofullständiga gymnasieutbildningar. Lågproduktiva jobb har försvunnit i industrin. Detta är också en anledning till att arbetslösheten och framför allt ungdomsarbetslösheten är högre i Skånes industrityngda delar än i övriga Skåne. Det har skapats fler jobb inom personliga tjänster, inom vården, hotell och restaurang samt detaljhandeln. Utvecklingen varierar kraftigt mellan länets olika delar. Verksamheterna erbjuder ofta ingångsjobb och anställer förhållandevis många ungdomar. Trots hög arbetslöshet har antalet bristyrken blivit större. Flertalet av bristyrkena kräver en längre eftergymnasial utbildning eller ställer höga krav på yrkesfärdigheter och hantverksskicklighet. Många av de arbetssökande saknar detta. Bristsituationen försvåras av att flera yrken är påtagligt könssegregerade. Den rådande bristsituationen på arbetsmarknaden hade definitivt varit lindrigare om fler män hade valt att satsa på vård- eller pedagogiska yrken och fler kvinnor hade arbetat inom yrkesområdena bygg, industri samt tekniskt- och tillverkningsarbete.

6 Arbetsmarknadsutsikterna våren 2015 Skåne län 6 Konjunkturläget i Skåne En världsekonomi på uppgång Den globala konjunkturen förbättras, om än långsamt. I sin senaste prognos över världsekonomin bedömer Internationella valutafonden (IMF) att den globala tillväxten blir 3,5 procent under För efterföljande år justerades prognosen upp till 3,8 procents tillväxt. I prognosen anges att det förändrade oljepriset bidrar positivit till BNP-tillväxten globalt eftersom det sänker energikostnaderna i de stora ekonomierna Indien, Kina, USA och euroområdet. USA väntas leda den globala återhämtningen framöver, men prognosen för landet är nedjusterad då den starka tillväxten i USA dämpades under våren. Försvagningen kan komma att innebära att den förväntade räntehöjningen från den Amerikanska centralbanken (Fed) skjuts på framtiden. Det återstår nu att se om föregående års mönster, med en uppgång i ekonomin efter kvartal ett, upprepas även i år. Riskerna för en försvagad internationell konjunkturutveckling består, bland annat av den kvarstående geopolitiska osäkerheten. Krisen mellan Ukraina och Ryssland verkar förbli olöst samt konflikthärdarna i Syrien och övriga Mellanöstern kvarstår under en lång tid framöver, vilket gör framtidsutsikterna osäkra på världsmarknaden. Inom Euroområdet är återhämtningen nu något stabilare och arbetslösheten har sjunkit de senaste tolv månaderna. Investeringsbehoven, tillsammans med mindre stram finanspolitik 2015 och 2016, bedöms bidra till att tillväxten fortsätter att öka något. Vidare bedöms inflationen förbli låg under kommande år och ECB höjer troligen styrräntan först under senare halvan av I Tyskland, en av Sveriges viktigaste exportländer, har indikatorn för affärslivet stigit sex månader i rad. Spanien redovisade preliminära siffror som visade tillväxt av BNP för årets första kvartal. En annan mycket viktig exportpartner, Storbritannien, uppvisade samtidigt den lägsta kvartalstillväxten på två år. Konjunkturbarometern för euroområdet sjönk marginellt under april, efter att ha stigit under flera månader, möjligen förklaras det av osäkerheten kring Greklands ekonomiska situation och möjligheter att fortsätta vara medlem i eurosamarbetet. Läget i Danmark har förbättrats markant och industriproduktionen är nu nästan i nivå med toppnoteringarna innan finanskrisen. Antalet långtidsarbetslösa minskar, antalet sysselsatta ökar och landet är på väg mot arbetskraftsbrist inom vissa yrken. Däremot påverkas exporten negativt av minskade oljeinvesteringar i Norge och av att den finska ekonomin förblir svag även under det kommande året. Inhemsk efterfrågan viktig tillväxtfaktor framöver Exporten bedöms öka nu dels på grund av ekonomisk återhämtning hos flera av våra exportländer, dels på grund av kronans svaga ställning i förhållande till viktiga exportvalutor såsom

7 Arbetsmarknadsutsikterna våren 2015 Skåne län 7 euro och dollar. Detta påverkar Sveriges tillväxt eftersom exportens andel av BNP är cirka 50 procent. Exporten får en allt viktigare roll i svensk ekonomi. Den inhemska efterfrågan förblir dock en viktig tillväxtmotor. De svenska hushållens inkomster bedöms fortsätta att öka samtidigt som förmögenheterna stigit kraftigt, vilket talar för en god utveckling av den privata konsumtionen. Den offentliga konsumtionen förstärks delvis på grund av den demografiska utvecklingen. Investeringarna i bostäder kommer fortsatt att vara viktiga tillväxtfaktorer de närmaste åren. Trenden gynnar framför allt storstadsregionerna, där priserna på bostäder forsätter att öka kraftigt och där en stor del av tjänstesektorn finns. Skuldsättningen utgör dock en risk då många hushåll är sårbara för plötsliga omsvängningar i bostadspriserna. En åtgärd för att minska dessa risker har föreslagits, tvingande amortering på nya bostadslån, men detta har ännu inte genomförts. Denna typ av åtgärd skulle dock sannolikt även leda till minskade disponibla inkomster för hushållen, vilket skulle påverka konsumtionen. Sammantaget bedömer Arbetsförmedlingen i sin prognos för riket som helhet att den ekonomiska tillväxten i den svenska ekonomin blir något starkare jämfört med bedömningen i höstas. För 2015 och 2016 förväntas BNP växa med 2,5 procent respektive 3,0 procent (kalenderkorrigerade värden). Skåne återhållsam optimism Skånes näringsliv påverkas av såväl den svenska som den danska ekonomin. I Danmark förstärks exportefterfrågan samtidigt som den inhemska efterfrågan fortsätter att vara stark. Arbetsförmedlingens konjunkturindikator för näringslivet, Skåne, våren 2007 våren 2015 Index Källa: Arbetsförmedlingens intervjuundersökningar Anm. Värden över 100 visar ett starkare förväntningsläge än normalt och värden över 110 ett mycket starkare förväntningsläge än normalt. På motsvarande sätt visar värden under 100 ett svagare förväntningsläge än normalt och värden under 90 ett mycket svagare förväntningsläge än normalt.

8 Arbetsmarknadsutsikterna våren 2015 Skåne län 8 Arbetsförmedlingens prognosundersökning som genomförts under våren och som riktats mot länets arbetsgivare indikerar en försiktigt positiv stämningsbild. Av länets privata företag bedömer 50 procent att de kommer att få en ökad efterfrågan på sina varor och tjänster närmaste halvåret och 7 procent bedömer att de kommer att få en minskad efterfrågan. Resten, 43 procent, bedömer att de kommer att få en oförändrad efterfrågan. Det är således få företag som tror på en försämring i halvårsperspektivet. Det är endast en liten andel som tror på en minskad efterfrågan i halvårsperspektivet. Den konjunkturindikator som kan räknas fram utifrån Arbetsförmedlingens intervjuundersökning återfinns i diagramform ovan. De fyra senaste prognosundersökningarna (våren 2015, hösten 2014, våren 2014 och hösten 2013) visar på värden strax över 100, alltså en nivå som ligger något över det historiska snittet. Fler lediga platser Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik beskriver efterfrågan i form av företagens rekryteringsbehov. Antalet lediga platser som anmäls till länets Arbetsförmedlingar ger en indikation på vart konjuturen är på väg. Platsinflödet har historiskt sett varierat med den ekonomiska konjunkturen. De senaste fem åren präglades av återhämtningen från krisåren Rekryteringsbehovet ökade från och med tredje kvartalet I Skåne nådde den en första topp vid fjärde kvartalet Kulmen missade med knapphet toppnoteringen från maj Sedan dess har trenden vänt och utvecklingen har varit mer eller mindre stagnerande fram till första halvåret Från och med halvårsskiftet 2013 noterar Arbetsförmedlingen ett ökande platstillflöde. Det finns dock en stor osäkerhet i platsstatistiken. Till Arbetsförmedlingen nyanmälda lediga platser, med varaktighet längre än tio dagar, Skåne under perioden våren 2010 våren 2015 Antal Original Skåne Trend Skåne Källa: Arbetsförmedlingen

9 Arbetsmarknadsutsikterna våren 2015 Skåne län 9 Arbetsförmedlingens platsstatistik Syftet med platsannonseringen är primärt att underlätta matchningen på arbetsmarknaden. Platsstatistiken täcker dock inte hela arbetsmarknaden eftersom alla lediga platser inte anmäls till Arbetsförmedlingen. Andelen platser som anmäls varierar över tid och är generellt sett större i högkonjunktur än i lågkonjunktur. Normalt varierar andelen inom ett intervall där platserna representerar procent av den totala efterfrågan på arbetsmarknaden. Också annonseringsregler och annonseringskultur förändras över tid. Registreringen av platser kontrolleras men dubbla annonseringar har blivit vanligare i takt med att fler och fler företag själva lägger upp sina annonserar på Arbetsförmedlingens hemsida. Antalet varsel hittills i år En vidare indikator på hur arbetskraftsefterfrågan utvecklas är arbetsgivarnas varsel om kommande uppsägningar. I genomsnitt har knappt 500 personer per månad varslats om uppsägning i länet de senaste tio åren. I spåren av den dramatiska konjunkturförsvagningen under tredje kvartalet 2008 noterade Arbetsförmedlingen en klar uppgång av antalet varsel om uppsägning. Turbulensen har sedan dess klingat av och antalet varselberörda personer nådde under 2010 och 2011 åter den nivå som kan betraktas som normal för länets arbetsmarknad. Under andra halvåret 2012 steg återigen varselinflödet för att därefter avta på nytt. Varslade om uppsägning, Skåne, under perioden våren 2010 våren 2015 Antal Källa: Arbetsförmedlingen Under första kvartalet i år drabbades regionen Malmö-Lund av några varsel som sammanlagt berörde nästan personer. Dessa varsel kan dock betraktas snarare som enstaka händelser, där företag rationaliserar och koncentrerar sin verksamhet, än som en indikator på konjunkturläget i ekonomin. Sett över den senaste tolvmånadersperioden maj 2014 och april i år

10 Arbetsmarknadsutsikterna våren 2015 Skåne län 10 har i genomsnitt 570 personer varslats per månad, vilket är något fler än genomsnittet under de senaste tio åren. 34 procent av de som varslats under de senaste tolv månaderna har arbetat inom Finansiell verksamhet och företagstjänster, 25 procent inom Industrin och 12 procent inom Handeln. Varsel och arbetslöshet Antalet varsel skall ses som en konjunkturindikator och ingen siffra på hur många som blir arbetslösa. Långt ifrån alla som varslas blir uppsagda, och av dem som blir uppsagda blir inte alla arbetslösa. Av dem som blivit varslade de senaste åren har cirka 60 procent blivit uppsagda. Hur stor andel av dessa som blir arbetslösa varierar sedan med konjunkturen. Åren , under finanskrisen, varierade andelen av de varslade som anmälde sig som arbetsökande på Arbetsförmedlingen mellan 35 och 40 procent. Under 2010, när ekonomin var på frammarsch, var motsvarande siffra mellan 15 och 20 procent. Även i det rådande konjunkturläget ligger den andel som blir arbetslösa ligga i intervallet procent 1 1 Arbetsmarknadsrapporten 2014, s.49, Arbetsförmedlingen 2014.

11 Arbetsmarknadsutsikterna våren 2015 Skåne län 11 Prognos över sysselsättning och arbetslöshet Positiv sysselsättningstrend Skåne är med i tillväxtligan SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS) sträcker sig fram till år Sysselsättningsutvecklingen från och med sekelskiftet kan delas in i tre faser. Den första fasen är den långvariga sysselsättningsuppgången som ägde rum mellan sekelskiftet och Den andra fasen började med finanskrisen 2008 som abrupt förändrade de ekonomiska villkoren globalt och därmed också i Sverige. Krisen satte djupa spår på arbetsmarknaden ett år senare (2009) i form av en omfattande sysselsättningsnedgång. Därefter följde återhämtningsfasen under 2010 och 2013, RAMS sista redovisningsår. Det bör påpekas att antalet sysselsatta redan 2010 två år efter finanskrisen utbrott hade passerat den topp i sysselsättningen som noterades före finanskrisen. Sett på hela tioårsperioden har efterfrågeutvecklingen på arbetsmarknaden varit stark för Skåne län. Antalet arbetstillfällen (dvs. antalet sysselsatta som har arbetsplats i regionen eller dagbefolkningen) har ökat med 14,9 procent mellan 2003 och 2013, vilket ligger klart över tillväxttakten för riket som helhet (13,1 procent). Antal Sysselsatta dagbefolkning, 16 år och äldre, Skåne Faktisk utveckling , prognos Källa: SCB (RAMS) och Arbetsförmedlingen Arbetsförmedlingens prognosundersökning baseras på intervjuer med ett mycket stort antal privata och offentliga arbetsgivare. Arbetsförmedlingen skattar sysselsättningsutvecklingen under innevarande och kommande år på grundval av intervjuundersökningen. Undersökningen indikerar en fortsatt positiv sysselsättningstrend som är något mer positiv än den som förutsågs för ett halvt är sedan i Arbetsförmedlingens höstprognos.

12 Arbetsmarknadsutsikterna våren 2015 Skåne län 12 I slutet av 2013 hade Skåne arbetstillfällen, motsvarande 12,2 procent av Sveriges sysselsatta beräknas antalet sysselsatta ha uppgått till personer (se faktarutan nedan). I undersökningen räknar Arbetsförmedlingen med en sysselsättningstillväxt motsvarande cirka nya arbetstillfällen under 2015 och nya arbetstillfällen under Detta innebär att antalet sysselsatta som har sin arbetsplats i länet kommer att uppgå till i slutet av hade närmare sysselsatta i åldersgruppen år sin bostadsort i länet (dvs. nattbefolkning) inräknat arbetspendlare, och då framför allt gränspendlare över Öresund. Vid slutet av prognosens referensår 2014 skattas sysselsättningen ha uppgått till personer. Den aktuella pendlingsstatistiken pekar på en stagnerande gränspendling. Arbetspendlingen mot övriga län i Sverige bedöms också stanna kvar på nuvarande nivå, möjligtvis ökar inpendlingen från övriga län något. Inkluderas nettopendlingen i bedömningen förutser Arbetsförmedlingen en sysselsättningsökning med i år och nästa år. I slutet av 2015 beräknas länet ha förvärvsarbetande i åldersgruppen år. Samtliga av Arbetsförmedlingens länsvisa prognosundersökningar förutser en sysselsättningstillväxt (diagram nedan). Storstadslänen samt Uppsala och Östra Götalands län bedöms få den starkaste jobbtillväxten både 2015 och Begrepp och metod som används i undersökningen Följande begrepp i prognosrapporten: Sysselsatta (dagbefolkning) = förvärvsarbetande med arbetsplats i regionen eller arbetstillfällen i regionen Sysselsatta (nattbefolkning) = förvärvsarbetande som är bosatta i regionen Inskrivna arbetslösa = summan av antalet individer, i åldern år, som är inskrivna vid Arbetsförmedlingen som öppet arbetslösa eller deltagare i arbetsmarknadspolitiska program med aktivitetsstöd Aktuell och förväntad sysselsättning Som referensstatistik används SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik RAMS. RAMS är en årlig totalräknad undersökning som till största delen baseras på arbetsgivarnas kontrolluppgifter och de egna företagarnas självdeklarationer. De aktuella RAMS-tabellerna och diagrammen dateras från slutet av november Prognosens referensperiod är fjärde kvartalet Eftersom uppgifterna i RAMS är från november 2013 måste sysselsättningen för referensperioden prognostiseras bakåt. Detta sker med hjälp av arbetsgivarnas bedömningar, vilka redovisas i prognosmaterialet. Arbetsgivarnas bedömningar avser antalet sysselsatta (dagbefolkning) utan någon åldersbegränsning uppåt. I ett andra steg framräknas utvecklingstrenden med hjälp av prognossvaren och de skattade sysselsättningsuppgifterna. I ett tredje steg skattas sysselsättningsuppgifter för nattbefolkningen i åldersgruppen år.

13 Arbetsmarknadsutsikterna våren 2015 Skåne län 13 Arbetslösheten minskar nu som förr är arbetslösheten Skånes problem Första hälften av 2000-talet var en positiv period ur ett arbetsmarknadsperspektiv. Framför allt mellan våren 2005 och våren 2008 föll arbetslösheten markant. Utvecklingen stoppades abrupt av finanskrisen Finanskrisen var startskottet till en mycket kraftig ökning av arbetslösheten under Sedan dess har arbetslösheten ökat stadigt med kortvariga undantag. Försämringen berörde Skånes samtliga regiondelar och kommuner. Antal Inskrivna arbetslösa år i Skåne (kvartalsvärden), prognos fr.o.m. kvartal Källa: Arbetsförmedlingen Toppen nåddes Sedan första kvartalet 2014 sjönk antalet arbetslösa gradvis. Antalet inskrivna arbetslösa uppgick till knappt under första kvartalet För ett år sedan var motsvarande siffra knappt Under ett år har antalet minskat med 2,0 procent. Nedgången i Skåne är dock relativt svag jämfört med övriga län och motsvarar inte efterfrågan på arbetskraft. I samtliga övriga län började antalet arbetslösa minska några månader tidigare och i klart snabbare takt än i Skåne. Under prognosperioden ökar arbetskraftsutbudet och det beror framför allt på demografiska effekter. Fler unga vuxna är på in på arbetsmarknaden. Även inflyttning och invandring bidrar till ett ökat arbetskraftsutbud. Bland invandrare finns också flyktingar och deras anhöriga, vilka kommer snabbare till Arbetsförmedlingen till följd av etableringsuppdraget. Samtidigt ökar efterfrågan på arbetskraft. Arbetsförmedlingens undersökning räknar med att efterfrågan ökar i något större utsträckning än utbudet och därmed får fler arbetslösa ett arbete. Men sysselsättningstillväxten bedöms inte vara tillräckligt stark för att pressa ner arbetslösheten med mer än en procentenhet fram till slutet av Arbetsförmedlingen beräknar att det totala antalet inskrivna arbetslösa i genomsnitt uppgår till personer eller 9,2 procent av arbetskraften under fjärde kvartalet 2015 och till personer eller 8,7 procent under fjärde kvartalet 2016.

14 Arbetsmarknadsutsikterna våren 2015 Skåne län 14 Förväntad procentuell sysselsättningsförändring (16-64 år) mellan kvartal och kvartal Inskrivna arbetslösa år som andel av registerbaserad arbetskraft, prognos kvartal AB Stockholm I Gotland U Västmanland C Uppsala K Blekinge W Dalarna D Södermanland M Skåne X Gävleborg E Östergötland N Halland Y Västernorrland F Jönköping O Västra Götaland Z Jämtland G Kronoberg S Värmland AC Västerbotten H Kalmar T Örebro BD Norrbotten

15 Arbetsmarknadsutsikterna våren 2015 Skåne län 15 Att arbetslösheten stannar kvar på en nästan oförändrad nivå beror på att sammansättningen i arbetskraften har förändrats. Andelen personer som har en utsatt ställning på arbetsmarknaden har ökat. Sedan 2010 har ett betydande antal personer förts över från Försäkringskassan till Arbetsförmedlingen. Samtidigt har andelen utomeuropeiskt födda i arbetskraften ökat. Arbetskraften har också ökat kraftigt bland personer över 55 år. Arbetslösheten i denna grupp är relativt låg men det blir svårt att få ett nytt arbete. Den ändrade sammansättningen i arbetskraften avspeglas i att en allt större andel av de som är inskrivna som arbetslösa hos Arbetsförmedlingen definieras som tillhörande utsatta grupper (se avsnittet om arbetslöshetens sammansättning). Det är grupper som generellt har svårare att få ett arbete och därmed löper större risk att bli långtidsarbetslösa. Men skillnaderna mellan länen är fortfarande mycket stora. Trots att Skånes branschstruktur i stora drag motsvarar rikets branschstruktur befinner sig Skåne alltjämt bland länen med den högsta arbetslösheten. Skåne har en diversifierad arbetsmarknad med en utpräglad tjänsteinriktning. Faktum är att servicenäringen, som är relativt stor jämfört med andra län, erbjuder många ingångsjobb för de som har en svag förankring på arbetsmarknaden. Trots de förhållandevis gynnsamma förutsättningarna är Skåne det län, som allra sist av samtliga län noterar en fallande arbetslöshet. Denna paradoxala situation hög arbetslöshet trots sysselsättningstillväxt pekar på att Skånes arbetsmarknad är tudelad och de sociala klyftorna är större i Skåne än i andra jämförbara län med utpräglad tjänsteinriktning.

16 Arbetsmarknadsutsikterna våren 2015 Skåne län 16 Efterfrågan efter näringsgrenar Skåne är Sverige i miniatyr Branschstrukturen i Skåne liknar i stora drag rikets branschstruktur. De förvärvsarbetande fördelar sig på ett nästan identiskt sätt mellan de olika branscherna. Enbart branschgrupperna industri och handel avviker från varandra: Skåne har en lägre andel industrisysselsatta (Skåne 11,6 procent riket 13,5 procent) och en högre andel förvärvsarbetande inom handeln (Skåne 14,0 procent riket 12,2 procent). Sysselsatta (dagbefolkning), 16 år och äldre Fördelning per näringsgren (2013) Andel Jordbruk, skogsbruk och fiske Tillverkning o utvinning, energi o miljö Byggverksamhet Handel Transport Hotell och restaurang Information och kommunikation Företagstjänster (inkl. finans) Offentlig förvaltning m.m. Utbildning Vård och omsorg; sociala tjänster Personliga och kulturella tjänster 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% Källa: SCB (RAMS) Riket Skåne län Även branschgruppernas åldersstruktur är nästan identisk mellan länet och riket. Medelåldern för samtliga sysselsatta (dagbefolkning) uppgår till 43,1 år i Skåne och 43,0 år i riket. De sysselsatta inom jord- och skogsbruk har den högsta medelåldern och skillnaden mellan Skåne och riket är störst (Skåne 50,0 och riket 53,o år). Den yngsta branschgruppen är hotell och restaurang medmedelåldern 33,9 år i Skåne och 34,2 år i riket som helhet. I de övriga branschgrupperna har Skåne en något högre medelålder. Sysselsatta (dagbefolkning), 16 år och äldre Medelålder per näringsgren (2013) Ålder Jordbruk, skogsbruk och fiske Tillverkning o utvinning, energi o miljö Byggverksamhet Handel Transport Hotell och restaurang Information och kommunikation Företagstjänster (inkl. finans) Offentlig förvaltning m.m. Utbildning Vård och omsorg; sociala tjänster Personliga och kulturella tjänster Källa: SCB (RAMS) Riket snitt 43,0 år Skåne snitt 43,1 år

17 Arbetsmarknadsutsikterna våren 2015 Skåne län 17 Könsuppdelad arbetsmarknad Arbetsmarknaden i Sverige är könssegregerad och det innebär att kvinnor och män ofta har olika yrken och befinner sig på olika hierarkiska nivåer. De är också ofta på deltid och med en svagare koppling till arbetsmarknaden. 2 Även i Skåne län är arbetsmarknaden mycket könsuppdelad och indelningen har knappt förändrats sedan sekelskiftet (diagram nedan). Branscher med en liten andel sysselsatta kvinnor är byggverksamhet (8,8 procent), transport (21,9 procent), tillverkning (25,4 procent) samt jord- och skogsbruk (25,7 procent). Branscherna med en låg andel sysselsatta män är vård, omsorg och sociala tjänster (17,8 procent) samt utbildning (25,9 procent). Sysselsatta (dagbefolkning), 16 år och äldre Fördelning efter kön och näringsgren, Skåne (2013) Andel Jordbruk, skogsbruk och fiske Tillverkning o utvinning, energi o miljö Byggverksamhet Handel Transport Hotell och restaurang Information och kommunikation Företagstjänster (inkl. finans) Offentlig förvaltning m.m. Utbildning Vård och omsorg; sociala tjänster Personliga och kulturella tjänster Källa: SCB (RAMS) 100% 80% 60% 40% 20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% kvinnor män Stigande efterfrågan på arbetskraft i Skåne Vårens prognosundersökning visar en i stort sett positiv bild vad gäller efterfrågan på arbetskraft. Undersökningen visar på en ökad efterfrågan både 2015 och Liksom i höstens undersökning väntas tillväxten vara störst i branschgrupperna privata tjänster och byggverksamhet. Även branschgrupperna Industri och offentliga tjänster noterar förbättringar, vilken dock är svagare än den generella trenden. Sysselsättningen inom jord- och skogbruk bedöms vara mer eller mindre oförändrad under prognosperioden. 2 Vänje, 2013, KTH, Arbetsmiljöverket.

18 Arbetsmarknadsutsikterna våren 2015 Skåne län 18 Skånes regionala indelning Region Skåne delar in Skåne i fyra delregioner ( fyra hörn ) Nordöstra Skåne med Kristianstad som centrum, Nordvästra Skåne med Helsingborg som centrum, Sydvästra Skåne med Malmö och Lund som centralorter samt Sydöstra Skåne med centralorten Ystad. Delregionerna motsvarar i stort sett kommunala samverkansområden. Skånes fyra hörn Helsingborg Nordvästra Skåne Malmö-Lund Sydvästra Skåne Kristianstad Nordöstra Skåne Ystad Sydöstra Skåne Nordöstra Skåne Bromölla, Hässleholm, Hörby, Kristianstad, Osby, Östra Göinge Nordvästra Skåne Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Landskrona, Perstorp, Svalöv, Åstorp, Ängelholm, Örkelljunga Sydvästra Skåne Burlöv, Eslöv, Höör, Kävlinge, Lomma, Lund, Malmö, Staffanstorp, Svedala, Trelleborg, Vellinge Sydöstra Skåne Skurup, Sjöbo, Tomelilla, Ystad, Simrishamn Arbetsförmedlingens prognos använder denna indelning av Skåne för att identifiera regionala förhållanden. Tidigare har Arbetsförmedlingen använt en indelning som i stort sett baserats på SCB:s indelning lokala arbetsmarknader. Jord- och skogsbruk oförändrad sysselsättning Jord- och skogsbruk är basnäringar och viktiga för länets ekonomi. Ur ett sysselsättningsperspektiv utgör dessa branscher små delar av arbetsmarknaden (2,3 procent av länets förvärvsarbetande). Villkoren för verksamheter inom både jord- och skogsbruk förändras snabbt. Världsmarknadspriset på de råvaror man producerar varierar kraftigt. För närvarande är marknadsutsikterna mer positiva än negativa för växtodlingsprodukter (spannmål och oljeväxter).

19 Arbetsmarknadsutsikterna våren 2015 Skåne län 19 Procent Jord- och skogsbruk i Skåne Andel sysselsatta (dagbefolkning), 16 år och äldre, i respektive region/kommun (2013) Skåne län 2,3 % Riket 2,2 % Svalöv Båstad Örkelljunga Klippan Perstorp Höganäs Ängelholm Åstorp Bjuv Landskrona Helsingborg Hörby Östra Göinge Osby Hässleholm Kristianstad Bromölla Eslöv Höör Vellinge Trelleborg Kävlinge Staffanstorp Svedala Lomma Lund Burlöv Malmö Sjöbo Tomelilla Simrishamn Skurup Ystad Nordväst Nordost Sydväst Sydost Källa: SCB (RAMS) 2,3 procent av länets förvärvsarbetande var verksamma inom de agrara näringarna, vilket ungefär motsvarar fördelningen i riket som helhet. Skillnaderna är dock stora inom länet och det råder en stor spridning från kommuner där mer än vart tionde arbetstillfälle är inom näringen (Svalöv), till kommuner där näringarna sysselsätter färre än en av hundra (Malmö). Sysselsatta (dagbefolkning), 16 år och äldre Fördelning per ålder och kön (2013) 65+ år år år år år år år år år år år Antal kvinnor män Källa: SCB (RAMS) Jord- och skogsbruk utmärker sig av en signifikant sned ålders- och könsfördelning. Medelåldern bland branschens sysselsatta är högst jämfört med övriga branschgrupper (50 år). Nästan var fjärde förvärvsarbetande är äldre än 64 år. Andelen kvinnor uppgår till knappt 26 procent. Sysselsatta (dagbefolkning), 16 år och äldre , prognos Antal Källa: SCB (RAMS) och Arbetsförmedlingen Under de senaste årtiondena har antalet sysselsatta minskat. Sedan 2007 har dock antalet sysselsatta inom branschen börjat öka sakta. Definitionsförändringar mellan 2010 och 2011 inom sysselsättningsstatistiken medförde en kraftig ökning förvärvsarbetande inom åldersgruppen över 65 år, vilket dock är en engångshändelse hade branschgruppen knappt arbetstillfällen.

20 Arbetsmarknadsutsikterna våren 2015 Skåne län 20 Effekterna av den ryska importblockaden av jordbruksvaror verkar vara hanterbara och köttproduktionen har enbart delvis påverkats av bojkotten (griskött). Däremot har producenter av mjölkprodukter drabbats av importblockaden. Mjölkproduktionen befinner sig dessutom i en känslig omstruktureringsfas som följd av att EU slopat mjölkkvoterna. De skiftande villkoren innebär tvära kast mellan lönsamhet och förlust. På längre sikt är det de stora och kapitalstarka jordbruksföretagen som har bäst förutsättningar. Vidare är jord- och skogsbruk den näring som har stora problem med generationsväxlingen. Medelåldern bland branschens sysselsatta är mycket hög, vilket innebär höga åldersavgångar under de närmaste åren. Risken är hög att många lantbruk avvecklas. Ingångskostnaderna är höga för den som vill ta över driften, vilket avskräcker många unga från att bli lantbrukare. De 10 största yrkena inom branschen Jord- och skogsbruk samt bedömning av arbetsmarknadsläget om ett år för dessa yrken. Sysselsatta med arbetsplats i Skåne (2013) Antal Djuruppfödare/djurskötare Odlare av jordbruksväxter, frukt- och bärodlare Växtodlare och djuruppfödare, blandad drift Förare av jordbruks- och skogsmaskiner Skogsbrukare Trädgårdsodlare Medhjälpare inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och Övrig kontorspersonal Fiskare Chefer för mindre företag inom jordbruk, trädgård, Lastbils- och långtradarförare Källa: SCB (RAMS) och Arbetsförmedlingen Balans Brist Överskott Utvecklingen inom jordbruket går mot allt färre egenföretagare och fler stordriftsenheter. Den ökade mekaniseringen och datoriseringen har varit påtaglig under en lång tid och med det följer ökade krav på specifika bransch- och maskinkunskaper för att arbeta inom denna näring. Strukturomvandlingen innebär att lantbruksyrken med en rad olika specialkompentenser efterfrågas i växande omfattning och arbetsmarknaden är bra för de som har utbildat sig mot yrken inom naturbruk. Maskinförare inom jord- och skogsbruk är ett yrke som det råder brist på. Även utsikterna för djurskötare (lantbruksdjur) är för närvarande mycket goda och arbetssökande med denna yrkesinriktning efterfrågas. Arbetsmarknaden är i balans för de flesta större yrkesgrupper inom jord- och skogsbruk. Utvecklingen mot stordrift och generationsväxlingsproblemet nästan var fjärde förvärvsarbetande är äldre än 64 år bedöms göra att sysselsättningen inom branschen försvagas under de närmaste åren. Prognosundersökningen indikerar en mer eller mindre oförändrad sysselsättning för 2015 och 2016.

INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, 2 oktober 205 Anna Hansen Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget september 205 Skåne län I likhet med augusti 205 visar utvecklingen i september på en något högre

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län i slutet av mars månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län i slutet av mars månad 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län i slutet av mars månad 2013 Den svenska ekonomin präglas fortfarande av en stor osäkerhet. Arbetsgivarnas varsel om kommande personaluppsägningar har

Läs mer

Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå

Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå Rapport april 2014 Förväntningarna på den nationella ekonomiska utvecklingen har ökat under den senaste tiden. Jämförs medelvärdet för BNP-tillväxten

Läs mer

Arbetsmarknadsläget november 2013 Skåne län

Arbetsmarknadsläget november 2013 Skåne län INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, 18 december 2013 Thomas Behrens Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Skåne län november 2013 62 395 (10,4 %) 27 984 kvinnor (9,7 %) 34 411 män (11,0 %) 14

Läs mer

Arbetsmarknadsläget december 2013 Skåne län

Arbetsmarknadsläget december 2013 Skåne län INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, 14 januari 2014 Thomas Behrens Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Skåne län december 2013 64 504 (10,7 %) 28 534 kvinnor (9,9 %) 35 970 män (11,5 %) 14 381

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län i slutet av april månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län i slutet av april månad 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län i slutet av april månad 2013 Situationen i omvärlden har stor påverkan på den exportberoende svenska ekonomin. Den svaga utvecklingen i eurozonen bidrar

Läs mer

Koncernkontoret Avdelningen för regional utveckling

Koncernkontoret Avdelningen för regional utveckling Avdelningen för regional utveckling Christian Lindell Analytiker 040-675 34 12, 0768-87 04 31 christian.lindell@skane.se RAPPORT Datum 2017-04-12 1 (11) Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Utveckling

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län i slutet av maj månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län i slutet av maj månad 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län i slutet av maj månad 2013 Utvecklingen i Sverige hittills i år blev mycket bättre än någon vågat hoppas på när rapporteringen om varselvågen var som

Läs mer

Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå

Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå Rapport december 2013 Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå I diagrammet nedan presenteras en sammanställning av samtliga BNP-prognoser som släppts av större prognosinstitut och

Läs mer

Konjunktur och arbetsmarknadsrapport

Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Avdelningen för regional utveckling Christian Lindell Analytiker 040-675 34 12, 0768-87 04 31 christian.lindell@skane.se RAPPORT Datum 2016-08-15 1 (12) Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Utveckling

Läs mer

Koncernkontoret Avdelningen för regional utveckling. Konjunktur och arbetsmarknadsrapport

Koncernkontoret Avdelningen för regional utveckling. Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Avdelningen för regional utveckling Christian Lindell Analytiker 040-675 34 12, 0768-87 04 31 christian.lindell@skane.se RAPPORT Datum 2016-09-15 1 (12) Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Utveckling

Läs mer

Konjunktur och arbetsmarknadsrapport

Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Avdelningen för regional utveckling Christian Lindell Analytiker 040-675 34 12, 0768-87 04 31 christian.lindell@skane.se RAPPORT Datum 2017-08-17 1 (12) Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Utveckling

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2015 Skåne län. Prognos för arbetsmarknaden 2015 2016

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2015 Skåne län. Prognos för arbetsmarknaden 2015 2016 Arbetsmarknadsutsikterna våren 2015 Skåne län Prognos för arbetsmarknaden 2015 2016 Text: Thomas Behrens, 010-486 11 20 och Anna Arwidsson Hansen, 010-488 55 90 Arbetsförmedlingen, Analysavdelningen Eftertryck

Läs mer

Konjunktur och arbetsmarknadsrapport

Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Avdelningen för regional utveckling Christian Lindell Analytiker 040-675 34 12, 0768-87 04 31 christian.lindell@skane.se RAPPORT Datum 2016-01-15 1 (11) Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Utveckling

Läs mer

Malmö, juni Josef Lannemyr. år (19,3 %)) arbetskraften) ungdomar och. redan börjat. S e kan få jobb.

Malmö, juni Josef Lannemyr. år (19,3 %)) arbetskraften) ungdomar och. redan börjat. S e kan få jobb. MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, juni 2014 Josef Lannemyr Analysavdelningenn Totaltt inskrivna arbetslösa i Skåne län juli 20142 59 800 (10, 0 %) 26 8000 kvinnor (9, 2 %) 33 1000 män (10,7

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2016 SKÅNE LÄN. Prognos för arbetsmarknaden 2016 2017

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2016 SKÅNE LÄN. Prognos för arbetsmarknaden 2016 2017 Arbetsmarknadsutsikterna våren 2016 SKÅNE LÄN Prognos för arbetsmarknaden 2016 2017 Ansvariga utredare Thomas Behrens, 010 486 11 20 Anna Hansen, 010-488 55 90 Analysavdelningen Eftertryck tillåtet med

Läs mer

Näringsliv Skåne. Foto: Anders Ebefeldt Studio e. Konjunktur och

Näringsliv Skåne. Foto: Anders Ebefeldt Studio e. Konjunktur och Näringsliv Skåne Foto: Anders Ebefeldt Studio e Konjunktur och arbetsmarknad Rapport januari 2012 1 Konjunktur och arbetsmarknad Konjunkturläget Konjunkturprognoserna fortsätter att bli allt dystrare.

Läs mer

Arbetsförmedlingen presenterar statistik för augusti 2017

Arbetsförmedlingen presenterar statistik för augusti 2017 FAKTAUNDERLAG Skåne län Malmö, 11 september 2017 Anna Hansen Arbetsförmedlingen presenterar statistik för augusti 2017 Den Svenska ekonomin går på högtryck och fortsätter att vara en av de snabbast växande

Läs mer

Arbetsmarknadsläget maj 2015 Skåne län

Arbetsmarknadsläget maj 2015 Skåne län INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, 15 juni 2015 Thomas Behrens Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget maj 2015 Skåne län Arbetsmarknadsläget i Skåne har förbättrats under de senaste månaderna och

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av februari 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av februari 2013 Blekinge, 8 mars 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av februari 2013 Vissa ljuspunkter på en mörk arbetsmarknad Arbetsmarknaden i Blekingen påverkas i hög grad av den ekonomiska

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2014 skåne län. Prognos för arbetsmarknaden 2015

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2014 skåne län. Prognos för arbetsmarknaden 2015 Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2014 skåne län Prognos för arbetsmarknaden 2015 Text: Thomas Behrens, 010-486 11 20 Arbetsförmedlingen, Analysavdelningen Eftertryck tillåtet med angivande av källa 2014

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Josef Lannemyr Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015 Fortsatt positiv utveckling på arbetsmarknaden i Jönköpings

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2015 Skåne län. Prognos för arbetsmarknaden 2016

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2015 Skåne län. Prognos för arbetsmarknaden 2016 Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2015 Skåne län Prognos för arbetsmarknaden 2016 Text: Thomas Behrens, 010-486 11 20 och Anna Hansen, 010-488 55 90 Analysavdelningen Eftertryck tillåtet med angivande av

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, augusti 2016

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, augusti 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ida Karlsson Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, augusti 2016 Arbetsmarknadsläget i Jönköpings län fortsatte att förbättras

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av december 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av december 2012 Blekinge, 13 januari 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av december 2012 Färre varsel på en svag arbetsmarknad Arbetsmarknaden i Blekingen påverkas kraftigt av den ekonomiska

Läs mer

I texten är siffrorna (absoluta tal) avrundade till närmaste hundratal resp. tiotal.

I texten är siffrorna (absoluta tal) avrundade till närmaste hundratal resp. tiotal. INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, 12 augusti 2016 Thomas Behrens Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget augusti 2016 Skåne län Sveriges ekonomi befinner sig i en högkonjunktur enligt Konjunkturinstitutets

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, mars 2015

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, mars 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Josef Lannemyr Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, mars 2015 Fortsatt positiv utveckling på arbetsmarknaden i Jönköpings län

Läs mer

Arbetsmarknadsläget oktober 2014 Skåne län

Arbetsmarknadsläget oktober 2014 Skåne län INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, 11 november 2014 Thomas Behrens Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget oktober 2014 Skåne län Konjunkturen i euroområdet ser ut att dämpas rejält och exportefterfrågan

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län i slutet av april månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län i slutet av april månad 2012 2012-04-11 Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län i slutet av april månad 2012 Den ekonomiska utvecklingen är för nuvarande osäker och svårtolkad. Det ekonomiska läget i Eurozonen utgör ett

Läs mer

I texten är siffrorna (absoluta tal) avrundade till närmaste hundratal resp. tiotal.

I texten är siffrorna (absoluta tal) avrundade till närmaste hundratal resp. tiotal. INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, 12 januari 2016 Thomas Behrens Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget december 2016 Skåne län Den ekonomiska statistiken samt konjunkturindikatorerna visar en fortsatt

Läs mer

Arbetsmarknadsläget juli 2015 Skåne län

Arbetsmarknadsläget juli 2015 Skåne län INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, 12 augusti 2015 Thomas Behrens Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget juli 2015 Skåne län Det är bra fart i ekonomin och efterfrågan på arbetskraft är betydande.

Läs mer

Arbetsmarknadsläget mars 2015 Skåne län

Arbetsmarknadsläget mars 2015 Skåne län INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, 14 april 2015 Anna Arwidsson Hansen Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget mars 2015 Skåne län Arbetsmarknadsläget i Skåne har förbättrats under mars liksom under

Läs mer

Arbetsmarknadsläget september 2014 Skåne län

Arbetsmarknadsläget september 2014 Skåne län INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, 10 oktober 2014 Thomas Behrens Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget september 2014 Skåne län De senaste beräkningarna av nationalräkenskaperna som publicerades

Läs mer

Arbetsmarknadsläget november 2014 Skåne län

Arbetsmarknadsläget november 2014 Skåne län INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, 12 december 2014 Thomas Behrens Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget november 2014 Skåne län Arbetsmarknadsläget i Skåne har förbättrats under de senaste månaderna

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, december 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, december 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Josef Lannemyr Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, december 2014 Arbetslösheten minskade med 1000 personer under 2014 Arbetsmarknadsläget

Läs mer

Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011. MalmöLundregionen. Augusti 2012

Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011. MalmöLundregionen. Augusti 2012 Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011 MalmöLundregionen Augusti 2012 Rapporten är framtagen av Avdelningen för samhällsplanering, stadskontoret, Malmö stad Innehållsförteckning

Läs mer

I texten är siffrorna (absoluta tal) avrundade till närmaste hundratal resp. tiotal. 2

I texten är siffrorna (absoluta tal) avrundade till närmaste hundratal resp. tiotal. 2 INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, 10 mars 2016 Thomas Behrens Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget februari 2016 Skåne län Nationalräkenskaperna, som nyligen publicerades av Statistiska centralbyrån,

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Blekinge län september månad 2014

Arbetsmarknadsläget i Blekinge län september månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Victor Tanaka Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Blekinge län september månad 2014 Fått arbete Under september påbörjade 890 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen

Läs mer

I texten är siffrorna (absoluta tal) avrundade till närmaste hundratal resp. tiotal. 2

I texten är siffrorna (absoluta tal) avrundade till närmaste hundratal resp. tiotal. 2 INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, 13 januari 2016 Thomas Behrens Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget december 2015 Skåne län Den ekonomiska statistiken samt konjunkturindikatorerna visar att

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Victor Tanaka Analysavdelningen Fått arbete Under december påbörjade 550 1 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen i Blekinge någon form av arbete, det vill

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av augusti 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av augusti 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö 11 september 2014 Victor Tanaka Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Blekinge län Augusti 2014 7 650 (10,4 %) 3 330 kvinnor (9,6 %) 4 300 män (11,2

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län augusti 2014

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län augusti 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Stockholm, september månad 2014 Therese Landerholm Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Uppsala län augusti 2014 Inskrivna arbetslösa i Uppsala län augusti 2014

Läs mer

Arbetsmarknadsläget februari 2015 Skåne län

Arbetsmarknadsläget februari 2015 Skåne län INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, 11 mars 2015 Anna Arwidsson Hansen Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget februari 2015 Skåne län Arbetsmarknadsläget i Skåne har förbättrats under februari liksom

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, november 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, november 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Josef Lannemyr Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, november 2014 Arbetslösheten fortsätter att minska Arbetsmarknadsläget i

Läs mer

Arbetsmarknadsläget mars 2014 Skåne län

Arbetsmarknadsläget mars 2014 Skåne län INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, 11 april 2014 Thomas Behrens Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Skåne län mars 2014 61 839 (10,3 %) 27 276 kvinnor (9,4 %) 34 563 män (11,1 %) 13 014 unga

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Victor Tanaka Josef Lannemyr Analysavdelningen Fått arbete Under februari påbörjade 705 1 av alla som var inskrivna hos Arbetsförmedlingen i Blekinge någon form av

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län, januari 2016

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län, januari 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ronnie Kihlman Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län, januari 2016 Färre personer gick till arbete Antalet personer som gått till

Läs mer

Näringsliv Skåne. Konjunktur och

Näringsliv Skåne. Konjunktur och Näringsliv Skåne Konjunktur och arbetsmarknad Rapport november 2011 1 Sverige inför osäkra tider Det kommande året ter sig allt mer dystert när vi studerar de senaste prognoserna för Sveriges ekonomiska

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik augusti 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik augusti 2017 FAKTAUNDERLAG Kronobergs län 2017-09-05 Ronnie Kihlman Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik augusti 2017 Inskrivna arbetslösa som går till arbete Under augusti månad 2017 påbörjade 600 personer (270

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik augusti 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik augusti 2017 FAKTAUNDERLAG Värmlands län Karlstad, 11 september 2017 Fredrik Mörtberg Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik augusti 2017 Färre fick jobb I augusti månad var det 1 373 personer som gick till arbete,

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västernorrlands län i slutet av december månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västernorrlands län i slutet av december månad 2012 2013-01-11 Mer information om arbetsmarknadsläget i Västernorrlands län i slutet av december månad 2012 Lediga platser Antalet nyanmälda lediga platser i Västernorrlands län har sedan april 2012 minskat

Läs mer

I texten är siffrorna (absoluta tal) avrundade till närmaste hundratal resp. tiotal. 2

I texten är siffrorna (absoluta tal) avrundade till närmaste hundratal resp. tiotal. 2 INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, 11 februari 2016 Thomas Behrens Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget januari 2016 Skåne län Den ekonomiska tillväxten var stark under tredje kvartalet i fjol

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Victor Tanaka Analysavdelningen Antalet som fått arbete minskar kraftigt Under september påbörjade 700 1 av alla som var inskrivna hos Arbetsförmedlingen i Blekinge

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län, augusti 2016

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län, augusti 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ronnie Kihlman Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län, augusti 2016 För nionde månaden i rad så faller arbetslösheten i länet då

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län, oktober 2016

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län, oktober 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ronnie Kihlman Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län, oktober 2016 För elfte månaden i rad så faller arbetslösheten i länet då

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Victor Tanaka Analysavdelningen Kraftig ökning av antalet som fått arbete Under februari påbörjade 800 av alla som var inskrivna hos Arbetsförmedlingen i Blekinge

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna Örebro län

Arbetsmarknadsutsikterna Örebro län Arbetsmarknadsutsikterna Örebro län Prognos för arbetsmarknaden 2016 och 2017 2016-06-08 Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Arbetsförmedlingens intervjuundersökning Intervjuundersökning två gånger om året

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Örebro län augusti månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Örebro län augusti månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Örebro län augusti månad 2016 Färre fick arbete i augusti Av samtliga personer som var inskrivna på Arbetsförmedlingen

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av februari 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av februari 2012 2012-03-13 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av februari 2012 Arbetsmarknadens läge Efterfrågan på arbetskraft är fortsatt hög i Stockholms län. Totalt anmäldes under februari

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län mars månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län mars månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Therese Landerholm Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Uppsala län mars månad 2015 Fått arbete Av samtliga inskrivna vid länets arbetsförmedlingar påbörjade 1

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av augusti 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av augusti 2013 2013-09-11 Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av augusti 2013 Något minskad omsättning till arbete i augusti men fortfarande högre nivå än i riket Under augusti påbörjade drygt

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2011 SKÅNE LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Konjunktur och arbetsmarknadsrapport

Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Avdelningen för regional utveckling Christian Lindell Analytiker 040-675 34 12, 0768-87 04 31 christian.lindell@skane.se RAPPORT Datum 2015-05-21 1 (12) Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Utveckling

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik februari 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik februari 2017 FAKTAUNDERLAG Skåne län Malmö, 13 mars 2017 Thomas Behrens Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik februari 2017 Den ekonomiska utvecklingen fortsätter att vara stark. Efterfrågan på arbetskraft är betydande,

Läs mer

Arbetsmarknadsläget augusti 2013

Arbetsmarknadsläget augusti 2013 INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Arbetsmarknadsläget augusti 2013 Närmare 45 000 fick arbete Av samtliga inskrivna på Arbetsförmedlingen var det under augusti närmare 45 000 som påbörjade någon form

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av september 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av september 2012 oktober 202 Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av september 202 Arbetsmarknaden i Uppsala län stabil trots tecken på försvagning Uppsala län fortsätter att ha landets lägsta

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Örebros näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Örebro län... 4 Småföretagsbarometern Örebro län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015 Färre övergångar till arbete I september 2015 påbörjade 1 028 personer av samtliga som

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län, juli 2016

Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län, juli 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Josef Lannemyr Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län, juli 2016 Arbetsmarknadsläget i Skånes län har förbättras under sommaren. Juli

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av januari 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av januari 2013 Efterfrågan Utflöde Inflöde Utbud av arbetssökande 2013-02-08 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av januari 2013 Januari månad såg en större aktivitet på arbetsmarknaden i

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Örebro län oktober månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Örebro län oktober månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Örebro län oktober månad 2016 Utrikes födda kommer ut i arbete Av samtliga personer som var inskrivna på

Läs mer

Arbetslöshet och sysselsättning i Malmö 2014 en översikt

Arbetslöshet och sysselsättning i Malmö 2014 en översikt Arbetslöshet och sysselsättning i Malmö 2014 en översikt April 2015 Irma Cupina, Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildnings-förvaltningen, irma.cupina@malmo.se, Tel. 040-344072 Bristyrken i Skåne

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län augusti månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län augusti månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Bitte Lyrén Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län augusti månad 2015 1 400 personer fick arbete i augusti Under augusti månad erhöll 1 396 personer

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län, januari 2015

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län, januari 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Peter Nofors Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län, januari 2015 Minskad arbetslöshet sedan ett år tillbaka Arbetslösheten minskade

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 2012 GÄVLEBORGS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik mars 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik mars 2017 FAKTAUNDERLAG Skåne län Malmö, 10 april 2017 Thomas Behrens Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik mars 2017 Den ekonomiska utvecklingen fortsätter att vara stark. Efterfrågan på arbetskraft är mycket

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län maj 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län maj 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län maj 2015 Färre övergångar till arbete I maj 2015 påbörjade 1 195 personer av samtliga som var inskrivna

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2015. Kronobergs län

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2015. Kronobergs län Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2015 Prognos för arbetsmarknaden 2016 Kronobergs län Ronnie Kihlman, utredare äxjö, en kommun med tonvikt på vård och omsorg, handel, data/it samt företagstjänster i ett

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län december 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län december 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län december 2015 Fler övergångar till arbete I december 2015 påbörjade 725 personer av samtliga som var

Läs mer

Vad är KOLL på LÄKEMEDEL?

Vad är KOLL på LÄKEMEDEL? Vad är KOLL på LÄKEMEDEL? Koll på Läkemedel är ett samarbetsprojekt mellan: SPF Seniorerna, PRO och Apoteket AB Samarbetet startade år 2010 med målet att nå en bättre läkemedelsanvändning bland äldre.

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län mars månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län mars månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Erik Huldt Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Stockholms län mars månad 2015 Arbetslösheten i Stockholms län fortsatte att minska under mars månad. Antalet ungdomar

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län juli 2016

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län juli 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län juli 2016 Fler övergångar till arbete juli 2016 jämfört med juli 2015 I juli 2016 påbörjade 742 personer

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län februari månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län februari månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Erik Huldt Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Stockholms län februari månad 2015 Trenden med en sjunkande arbetslöshet i Stockholms län höll i sig under februari

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Hallands län februari månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Hallands län februari månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Peter Nofors Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Hallands län februari månad 2016 Svagt minskad arbetslöshet i februari Arbetslösheten har varit oförändrad i

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Jämtlands näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Jämtlands län... 4 Småföretagsbarometern Jämtlands län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län september 2015

Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län september 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län september 2015 Färre övergångar till arbete I september påbörjade 771 av alla som var inskrivna

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län oktober 2015

Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län oktober 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län oktober 2015 Färre övergångar till arbete I slutet av oktober påbörjade 688 av alla som var inskrivna

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län, januari 2016

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län, januari 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län, januari 2016 Färre övergångar till arbete I januari 2016 påbörjade 916 personer av samtliga som var

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län januari 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län januari 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län januari 2015 Färre sökande ut i arbete Under januari 2015 påbörjade 1 010 personer av de inskrivna

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik april 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik april 2017 FAKTAUNDERLAG Kronobergs län Göteborg, 11 maj 2017 Jens Sandahl Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik april 2017 Till arbete Under april 2017 påbörjade 620 personer (221 kvinnor och 399 män) av de inskrivna

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län augusti 2015

Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län augusti 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län augusti 2015 Färre övergångar till arbete I slutet av augusti påbörjade 763 av alla som var inskrivna

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av oktober 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av oktober 2013 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Örebro 8 november 2013 Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Örebro län oktober 2013 12 922 (9,3 %) 6 024 kvinnor (9,2 %) 6 898 män (9,5 %) 3

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Victor Tanaka Analysavdelningen Antalet som fått arbete minskar Under juli påbörjade 525 1 av alla som var inskrivna hos Arbetsförmedlingen i Blekinge någon form

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2012 NORRBOTTENS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, juli 2016

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, juli 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Josef Lannemyr Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, juli 2016 Arbetsmarknadsläget i Jönköpings län fortsatte att förbättras

Läs mer

Sysselsättning och utanförskap i Skåne

Sysselsättning och utanförskap i Skåne EN KORT ANALYS OM SKÅNES TILLVÄXT OCH UTVECKLING JANUARI 212 Sysselsättning och utanförskap i Skåne Åldersfördelningen bland Skånes befolkning ger regionen en betydande fördel, då en stor andel av invånarna

Läs mer

Arbetsmarknad Stockholms län

Arbetsmarknad Stockholms län PROGNOS 2012 Arbetsmarknad Stockholms län PROGNOS FÖR LÄNET LÄNETS UTMANINGAR BRANSCHUTVECKLING YRKESKOMPASSEN Arbetsmarknadsutsikter 2012 för Stockholms län 1 Antalet som arbetar i länet ökar med 10 000

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2012 SKÅNE LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

9 651 (6,3 %) Arbetsmarknadsläget i Hallands län - mars 2015

9 651 (6,3 %) Arbetsmarknadsläget i Hallands län - mars 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 14 april 2015 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län, mars 2015 9 651 (6,3 %) 4 263 kvinnor (5,8

Läs mer

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2008.09.02 1.0 Anna Bjärenlöv Stadskontoret Strategisk utveckling Detta PM avser att kortfattat redogöra

Läs mer