Protokoll nr vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 6-7 december 2012, Bosön, Lidingö

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll nr 14 2011-13 vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 6-7 december 2012, Bosön, Lidingö"

Transkript

1 Protokoll nr vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 6-7 december 2012, Bosön, Lidingö Deltagande: FS ledamöter: Pia Zätterström (ordf. t.o.m. 172), Ola Lundberg (ordf. fr.o.m. 173), Jane Andersson, Leif Bolin, Margareta Israelsson, Karin Mattsson Weijber, Sandra Muszynski, Mikael Peterson, Lena Puhasmägi och Börje Sandgren Personalens representant: Sture Gustavsson SISU Idrottsutbildarnas personal: Karin Karlsson (Verksamhetschef/Förbundsrektor) och Johanna Henriksen (deltar under 175) Förhinder: Från valberedningen: Vid protokollet: Johan Kannerberg och Mia Petré Lennerman Kerstin Rosén Elin Johansson 167 Sammanträdets öppnande Ordföranden öppnar sammanträdet och hälsar samtliga välkomna till dagens sammanträde. 168 Protokollsjusterare att utse Sandra Muszynski att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. 169 Anmälan av föregående protokoll att med godkännande notera protokollen från sammanträdet den 14 november Godkännande av föredragningslistan att godkänna föreslagen föredragningslista. 171 Utbetalda soliditetsmedel i det förstärkta distriktsbidraget 2012 Inom ramen för förbundsstyrelsens beslut den 8 december 2011 att betala ut ett extra distriktsbidrag 2012, i syfte att stärka de SISU-distriktsförbund vars soliditet är mindre än 1

2 50 % upp till 50 % baserat på utfallet 2011 har åtta distriktförbund tillförts extra medel. Utbetalning av medlen gjordes i början av juni Efter en fördjupad granskning och dialog med SISU Idrottsutbildarna Skåne och SISU Idrottsutbildarna Stockholm, visar det sig att de i sin ekonomiska redovisning för 2011 avviker gentemot övriga distriktsförbund, vilket påverkat beräkningen av dessa distriktsförbunds soliditet i en minskande riktning. Det extra distriktsbidraget baserat på distriktsförbundens soliditet har därmed betalats ut till SISU Idrottsutbildarna Skåne respektive SISU Idrottsutbildarna Stockholm utifrån en annan beräkningsgrund jämfört med övriga SISU-distriktsförbund. Samtidigt bör tydligt framhållas att SISU Idrottsutbildarna Skåne och SISU Idrottsutbildarna Stockholm i sin ekonomiska redovisning inte har gjort något bokföringstekniskt fel. Revisorerna har godkänt distriktsförbundens ekonomiska redovisning. att SISU Idrottsutbildarna Skåne och SISU Idrottsutbildarna Stockholm ska återbetala de extra soliditetsmedel som utbetalades i juni 2012; samt att uppdra till GS att tillsammans med berörda distriktsförbund utarbeta en plan för hur återbetalning ska ske. 172 Uppföljning distriktens egna kapital Förbundsstyrelsen beslutade den 2 december 2009 att införa uppföljning av distriktsförbundens egna kapital utifrån ett soliditetsmått. Samtliga distriktsförbund ska uppnå en soliditet mellan 20 och 50 % senast inom tre år från beslutet. Förbundsstyrelsen har därefter årligen tagit del av rapporter över distriktsförbundens soliditet samt ålagt GS att inhämta planer för en minskning av soliditeten från de distriktsförbund var soliditet varit för hög. De distriktsförbund vars soliditet varit för låg har i juni 2012 erhållit extra distriktsbidrag. Den genomsnittliga soliditeten vid 2010 års utgång var 65 % medan den genomsnittliga soliditeten vid 2011 års utgång var 58 %. Bedömningen är att soliditeten vid utgången av 2012 kommer att ha sjunkit ytterligare. att uppföljning av soliditetsmåttet är en del av det årliga kvalitetsuppföljande arbetet från och med 2013; att uppdra till GS att gentemot distriktsförbunden tydliggöra att det inte finns några centralt ställda krav innebärande att distriktsförbunden ska ha ett eget kapital som motsvarar ett visst antal månaders fasta kostnader; samt att uppdra till GS att återkomma med förslag till hur soliditetsmåttet kan beaktas vid fördelning av distriktsbidrag Verksamhetsplan och budget 2013 Utgångspunkten för verksamhetsplan och budget 2013 är SISU Idrottsutbildarnas långsiktiga mål, verksamhetsinriktning och av förbundsstyrelsen fastställda planer för 2

3 måluppfyllelsen. Verksamhet som planeras att genomföras under 2013 ligger i linje med verksamhetsplan 2012 då verksamhetsinriktningen är tvåårig. att uppdra till GS att, med ledning av förda diskussioner, återkomma med förslag till verksamhetsplan och budget 2013 till förbundsstyrelsens januarisammanträde. 174 Synpunkter från distriktsbidragsfördelningsremissvaren Som en del av förbundsstyrelsens arbete med att anta fördelningskriterier för distriktsbidrag sände förbundsstyrelsen under våren 2012 ut arbetsgruppens förslag till fördelningskriterier på remiss till samtliga SISU Idrottsutbildarnas distriktsförbund. Samtliga distriktsförbund inkom med svar på remissen. De svar som avsåg distriktsbidragsfördelningen hanterades inom ramen för arbetet med att anta nya kriterier. Emellertid framkom i remissvaren även ett antal synpunkter gällande frågor som inte hade ett omedelbart samband med fördelningskriterierna. Förbundsstyrelsen beslutade därför den 1 juni 2012 att uppdra till GS att, med ledning av förda diskussioner, samt ur insända remissvar sammanställa och analysera synpunkter och inspel som bör hanteras i annan ordning. GS fick även i uppdrag att återkomma med en plan för fortsatt beredning av detta till förbundsstyrelsen. att godkänna GS hantering av synpunkterna från distriktsbidragsfördelningsremissvaren. 175 Kommunikation Förbundsstyrelsen fastställde vid sitt sammanträde den 27 februari 2012, en treårig kommunikationsplan för SISU Idrottsutbildarna att gälla för tiden I enlighet med kommunikationsplanen och inom ramen för kommunikationsarbetet under 2012, har ett internt arbete påbörjats i syfte att tydliggöra SISU Idrottsutbildarnas identitet. I arbetet har det ingått att ta fram ett antal nyckelord, budskap och en gemensam berättelse, i syfte att stärka varumärket och ta fram en grund till det fortsatta arbetet med att öka kännedomen om SISU Idrottsutbildarna. Parallellt startades ett arbete med att se över, modernisera och utveckla den befintliga grafiska profilen, i syfte att det ska bli lättare att göra rätt. Syftet med arbetet är att se över, modernisera och utveckla den grafiska profilen, så att den blir mer flexibel och fungerar i digitala sammanhang. att godkänna rapporten om nyckelord, budskap och berättelser; att fastställa en reviderad/moderniserad grafisk profil för SISU Idrottsutbildarna enligt bilaga 1; samt att uppdra till GS att låta implementera den grafiska profilen under våren Verksamhetsinriktning Vid förbundsstyrelsens sammanträde den 27 augusti 2012 fastställde styrelsen en processplan för framtagande av verksamhetsinriktning Under oktober har två rådslag för SF 3

4 genomförts i syfte att berätta om vilken resurs SISU Idrottsutbildarna är till idrottens utveckling och utbildning samt för att kartlägga SF:s behov av utbildning. Vid Riksidrottsforum genomfördes ett arbetspass gällande verksamhetsinriktningen tillsammans med RF, i syfte att få inspel och medskick. Distrikten har uppmantas att komma in med underlag till verksamhetsinriktningen Till dags datum är det endast ett distrikt som skickat ett skriftligt underlag. Därutöver har flera distrikt hört av sig och meddelat att de inte har några ytterligare kommentarer än vad de lämnade under Riksidrottsforum. att fastställa den övergripande inriktningen för SISU Idrottsutbildarnas verksamhetsinriktning enligt bilaga A (vilken bifogas originalprotokollet); att uppdra till GS att, med ledning av förda diskussioner, återkommer med förslag till SISU Idrottsutbildarnas verksamhetsinriktning till förbundsstyrelsens februarisammanträde för avstämning; att utse Mikael Peterson och Jane Andersson att delta i arbetet med framtagandet av SISU Idrottsutbildarnas verksamhetsinriktning ; att det i arbetet med framtagande av SISU Idrottsutbildarnas verksamhetsinriktning inkluderas samverkan med RS gällande samordning mellan de båda organisationernas verksamhetsinriktningar; samt att fastställa slutligt förslag till verksamhetsinriktning vid förbundsstyrelsens aprilsammanträde. 177 DOF-konferens 14 januari 2013 Förbundsstyrelsen beslutade i juni 2012 att genomföra en distriktsordförandekonferens den 14 januari Distriktsordförandekonferensen är en del av den kontinuerliga dialogen mellan SISU Idrottsutbildarna och dess distriktsförbund och är ett av flera tillfällen då distriktsförbunden bereds möjlighet att komma med inspel till SISU-stämman att fastställa program för distriktsordförandekonferensen den 14 januari 2013 enligt bilaga Nominering RIO:s styrelse Rörelsefolkhögskolornas Intresseorganisation (RIO) till vilken Bosön Idrottsfolkhögskola är ansluten, genomför sin kongress den mars Inför kongressen har samtliga medlemmar uppmanats inkomma med nominering av ledamöter till RIO:s valberedning. att nominera Ola Lundberg till en ledamotspost i styrelsen för Rörelsefolkhögskolornas Intresseorganisation. 4

5 179 Rapporter Följande rapporter läggs med godkännande till handlingarna a) Riksidrottsforum 2012 utvärdering b) SISU Idrottsutbildarnas arbete med likabehandling och jämställdhetsintegrering c) Kansliets rapport d) Ordföranden och ledamöternas rapporter e) RS protokoll nr f) Distriktsförbundens basverksamhet (2012 och t.v.) 180 Nästa sammanträde att genomföra nästa ordinarie sammanträde den 15 januari 2013 i Stockholm. Vid protokollet Elin Johansson justeras Pia Zätterström Ola Lundberg Ordföranden Ordföranden Sandra Muszynski Ledamot förbundsstyrelsen 5

6 FS LOGOTYP. Reducering av varianter. De befintliga varianterna av logotypen innefattar tre olika storlekar. Detta görs normalt för att säker ställa att logotypen visuellt ger samma intryck i olika storlekar, dvs de är optiskt justerade i förhållande till varandra (t ex att linjetjocklekar och avstånd mellan bokstäver skiljer mellan de olika storleksvarianterna). Då där i dag inte finns någon optisk skillnad mellan logotypvarianterna (de är exakt likadana i alla storlekar) kan man förenkla för användarna genom att ta bort Small- och Large-versionerna. 2.2 Logotyp Versioner och färger Förbundsstyrelsens protokoll nr Bilaga 1 Logotypen SISU Idrottsutbildarna finns i tre olika storlekar och dessa finns i sex versioner: dekorfärg (pms till tryck), processfärg (cmyk till 4-färgstryck), svart (line till svartvitt tryck), inverterad/vit (line till screentryck), här nedan med en tonplatta som som inte ingår i logotypen och för tv/internet/power-point (rgb) samt även i fyrfärg till word (wmf). Detta gör att det totalt finns 12 skalbara eps-filer för tryckta media, 4 jpg och gif-filer för digitala media och 6 wmf-filer till word. Vad dessa filer heter och vilka storlekar de finns i ser du här nedan. Justering av färger. Den logotyp som används idag har ej SISU:s blå profilfärg, utan en ljusare blå färg. Det finns inget amgivet stöd för detta i manualen, varför det förmodligen är en förändring eller fel som uppstått under hand. För att göra profilen enhetlig sätts logotypen i SISU:s blå profilfärg. Logotypen får härvid också en större grafisk pregnans. LOGOTYPE NORM. SMALL: SisuNorSmall_PMS.eps SisuNorSmall_CMYK.eps SisuNorSmall_CMYK.wmf LOGOTYPE NORM. MEDIUM: SisuNorMedium_PMS.eps SisuNorMedium_CMYK.eps SisuNorMedium300_RGB.jpg SisuNorMedium800_RGB.jpg SisuNorMedium300_RGB.gif SisuNorMedium800_RGB.gif LOGOTYPE NORM. LARGE: SisuNorLarge_PMS.eps SisuNorLarge_CMYK.eps SisuNorLarge_CMYK.wmf LOGOTYPE LINE. SMALL: SisuNorSmall_LINE.eps SisuNorSmall_LINE.wmf LOGOTYPE LINE. MEDIUM: SisuNorMedium_LINE.eps LOGOTYPE LINE. LARGE: SisuNorLarge_LINE.eps SisuNorLarge_LINE.wmf TONPLATTA INTE DEL AV LOGOTYPE TONPLATTA INTE DEL AV LOGOTYPE TONPLATTA INTE DEL AV LOGOTYPE LOGOTYPE INVERT SMALL: SisuNorSmall_LINE_Invert.eps SisuNorSmall_LINE_Invert.wmf LOGOTYPE INVERT MEDIUM: SisuNorMedium_LINE_Invert.eps LOGOTYPE INVERT LARGE: SisuNorLarge_LINE_Invert.eps SisuNorLarge_LINE_Invert.wmf PANTONE PMS 116 CMYK 0/15/94/0 RGB 255/217/17 PANTONE PMS 301 CMYK 100/43/0/18 RGB 8/75/136 7

7 LOGOTYP. Placering. Logotypen flyttas upp till överkant av tryckt och digital material. Detta framförallt för att ge en direkt avsändare vid läsning på skärm, där man ofta inte ser hela dokumentet på en gång, men också för att rent generellt lyfta SISU:s profil och varumärke, och skapa en större tydlighet i material där SISU är avsändare. Den gula linjen i logotypen blir i den utvecklade profilen baslinje för en kompletterande blå linje. Denna linje fungerar som stöd för rubriker och för att hänga upp layout på / som inramning för sidans information. Här invid några exempel. SISU Idrottsutbildarna Adress: Idrottens Hus, Stockholm Tel växel: Fax: e-post: Lorem ipsum dolor Rubrik Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse moles8e consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis. At vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 8ncidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit. Amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. Accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit. Lorem ipsum dolor RUBRIK ELLER PROJEKTNAMN

8 MÄRKE/IKON. SISU:s logotyp är svår att förminska med bibehållen läsbarhet. Den är därför svår att i sin helhet använda som profil-ikon för t ex Facebook och Twitter. Därför föreslås bollen med sina streck bli utgångspunkt för liknande tillämpningar, dvs man använder bollen som ett märke, som i vissa sammanhang ensam får bära SISU-igenkänning. Bollen som märke kan också fungera som ett komplement till hela logotypen vid profilering på t ex T-shirtar, flaskor etc, där man behöver något tydligt och starkt grafiskt inslag. I profilbilder för Twitter FB och liknande blir bollens fartstreck med nödvändighet korta. De kan dock också förlängas som i förslaget till avsändarflagga nedan. (Bakgrunden på SISU:s Twitter-sida bör fö rensas upp och förenklas. Den ger i sin nuvarande utformning ett lite för rörigt intryck)

9 FORMELEMENT. Reducering av varianter. För att förenkla för användarna föreslås bara den gula färgen användas i formelement, både för intern och extern kommunikation. 4.1 Formelement Bas Här är basformen som skall användas i korrespondensmaterial, trycksaker, tonplattor för text och powerpoint m.m. Nedan visas de varianter som finns och vad filerna heter. Dessa former finns samtliga som eps-filer och i begränsad version som wmf-filer till word. Utveckling av formelement. De nuvarande profilelementen har en hög grafisk pregnans och ger en stor del av igenkänningen i SISU:s profil. De skapar dock samtidigt stora problem för användarna då de är svåra att arbeta med och tar för mycket yta. I förslaget till utveckling av formelementen i SISU används linjeföringen i de befintliga elementen, men i uppförstorad och beskuren eller utfallande form. Genom denna inzoomning på delar av de grafiska elementen - som tydligt sträcker sig utåt och ger riktningar - kan man behålla karaktäristiska drag i SISU;s profil och samtidigt modernisera formspråket. Detta mer reducerade sätt att använda formelementen ger också större ytor för text och annan information. FORM: GRUND 1A Grund_A4_Blå_CMYK.eps Grund_A4_Blå_CMYK.wmf FORM: GRUND 2A Grund_A4_Blå_Över_CMYK.eps Grund_A4_Blå_Över_CMYK.wmf FORM: GRUND 3A Grund_A4_Blå_Under_CMYK.eps Grund_A4_Blå_Under_CMYK.wmf FORM: GRUND 1B Grund_A4_Gul_CMYK.eps Grund_A4_Gul_CMYK.wmf FORM: GRUND 2B Grund_A4_Gul_Över_CMYK.eps Grund_A4_Gul_Över_CMYK.wmf FORM: GRUND 3B Grund_A4_Gul_Under_CMYK.eps Grund_A4_Gul_Under_CMYK.wmf På följande sidor följer några exempel på hur dessa reducerade formelement skulle kunna användas. FORM: SMAL 1A Grund_Smal_Blå_CMYK.eps Grund_Smal_Blå_CMYK.eps FORM: SMAL 2A Grund_Smal_Blå_Över_CMYK.eps Grund_Smal_Blå_Över_CMYK.wmf FORM: SMAL 3A Grund_Smal_Blå_Under_CMYK.eps Grund_Smal_Blå_Under_CMYK.wmf FORM: SMAL 1B Grund_Smal_Gul_CMYK.eps Grund_Smal_Gul_CMYK.wmf FORM: SMAL 2B Grund_Smal_Gul_Över_CMYK.eps Grund_Smal_Gul_Över_CMYK.wmf FORM: SMAL 3B Grund_Smal_Gul_Under_CMYK.eps Grund_Smal_Gul_Under_CMYK.wmf FORM: P.P. 1A P.P_Gul_RGB.eps P.P_Gul_RGB.wmf FORM: P.P. 2A P.P_Gul_Över_RGB.eps P.P_Gul_Över_RGB.wmf FORM: P.P. 3A P.P_Gul_Under_RGB.eps P.P_Gul_Under_RGB.wmf FORM: OH/P.P. 1B P.P_OH_Gul_Över_Line_RGB.eps P.P_OH_Gul_Över_Line_RGB.wmf FORM: OH/P.P. 2B P.P_OH_Gul_Under_Line_RGB.eps P.P_OH_Gul_Under_Line_RGB.wmf 11

10 En del av SISU Idrottsutbildarna PowerPoint SISU IDROTTSUTBILDARNA UTBILDAR OCH UTVECKLAR IDROTTEN Idrottens föreningslära Grund Fortsättning Fördjupning Roll-up:er. Tack för mig! Johanna Henriksen Tel sisuidrottsutbildarna.se Skiss hemsida.

11 KURSKALENDER HÖSTEN 2012 UTBILDNING ANTAL DAGAR KOSTNAD SISTA ANMÄL- NINGSDAG PLATS SEP OKT NOV DEC Utbildarutbildning i Sociala medier aug Bosön 3-4 Socialmediekurs aug Stockholm 11 Word 1 ½ aug Idrottens Hus 19 Word 2 ½ sep Idrottens Hus 19 Word 3 ½ sep Idrottens Hus 3 Processledare Bas aug Bosön Antidoping aug Idrottens Hus 25 Questback grund sep Idrottens Hus 27 Idrottens Fystränarutbildning, FTU aug Bosön Prestationsutveckling genom kommunikation (Steg 1-5) / steg PLATTFORMEN Idrottens barn- och ungdomsledar utbildning på basnivå kallas Plattormen. Här läggs grunden för att bli en positiv och självständig idrottsledare för barn och ungdomar. Deltagarna utvecklar sina ledar egenskaper och knyter kontakter med andra ledare inom olika idrotter. GTU GTU är en grundtränarutbildning som är en fortsättning och påbyggnad till Plattormen. GTU omfattar tre nivåer (GTU 1, GTU 2 och GTU 3) där samtliga delas in i tränarskap, träningslära och tränar praktik. Utbildningen skapar möjlighet till nätverksbyggande och erfarenhetsutbyte mellan tränare inom olika idrotter. IDROTTENS FÖRENINGSLÄRA Idrottens föreningslära innehåller allt det föreningar och styrelser behöver ha kunskap om för att kunna förvalta och utveckla såväl de organisatoriska delarna som den idrottsliga verksamheten. Idrottens föreningslära finns i tre steg grund, fortsättning och tema. Bosön MS Publisher ½ sep Idrottens Hus 3 Idrottens mat okt Bosön 4 Questback avancerad sep Idrottens Hus 17 Excel 1 ½ okt Idrottens Hus 24 Excel 2 ½ okt Idrottens Hus 24 Excel 3 ½ nov Idrottens Hus 28 Presentationsteknik sep Bosön 4 Idrott hela livet - konferens sep Göteborg 8-10 Projektledarutbildning grund sep Bosön Att arrangera en tävling/event sep Bosön SF; Tävlingsbestämmelser okt Stockholm 23 Tolkningar och juridik Presentationsteknik okt Bosön 27 IDROTTENS VIDAREUTBILDNINGAR Idrottens elittränarutbildning (ETU) är en vidareutbildning för elittränare på nationell och internationell elitnivå. Utvecklingsprogrammet omfattar tränarskap, träningslära och specialidrott. Nästa utbildning startar våren Fystränarutbildningen (FTU) är ett utbildningsprogram inom fysträning, med möjlighet till certifiering som fystränare inom idrotten. Utbildningen omfattar ämnen som anatomi, fysiologi, idrottsmedicin, nutrition, fysisk träningslära samt kommunikation. KBT elitidrott, är en idrottspsykologisk rådgivarutbildning som motsvarar en grundutbildning i kognitiv beteendeterapi med inriktning mot elitidrott. Nästa utbildning startar våren För uppdaterat kursutbud och fler kursstarter, se sisuidrottsutbildarna.se under länken sök utbildningar VI ÄR DÄR NÄR IDROTTEN LÄR HUR VILL DU UTVECKLAS?

12 Idrottsutbildarna TYPSNITT. Reducering av varianter. Makimango är idag karaktärstypsnittet i SISU:s profilprogram. Till detta används Arial och Times New Roman som komplement. För att förenkla föreslås båda dessa komplementstypsnitt bytas ut mot typsnittet Calibri. Calibri har idag ersatt Arial som standardtypsnitt i Microsofts programsviter och är ett i jämförelse med Arial modernare och mjukare tecknat typsnitt. Det är speciellt anpassat till skärm, men fungerar lika bra i tryck och print. Här invid syns en jämförelse mellan Arial (nedre rader) och Calibri (övre rader). I och med att Makimango bär igenkänningen i den grafiska profilen så påverkar bytet inte profilen i så hög grad. Vinsten av förenklingen blir dock stor. CALIBRI ABCDEFGHIJKLMNO abcdefghijklmnopqrstuvwxy ?! # SISU Idrottsutbildarna ARIAL ABCDEFGHIJKLMNO CALIBRI ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ?! # ?! # ARIAL ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö ?! #

13 FS Förbundsstyrelsens protokoll nr Bilaga 2 Program DOF-konferens 14 januari 2013 Konferensen genomförs på Globe Hotel, kl måndagen den 14 januari Efter konferensen inbjuds ordförandena att delta vid Idrottsgalan Förslag på program; Kvalitetsarbetet o Syfte; berätta om kvalitetsarbetet och dess resultat samt dialog om våra utmaningar Riktlinjer och förhållningssätt Kvalitetstyrning Kommunikation o Syfte; berätta om arbetet och dialog om ökad dialog mellan förtroendevalda Budskap och berättelser Dialog FS och distriktsstyrelser Soliditetsmåttet Verksamhetsinriktning o Syfte; dialog, förankring och medskick 6

TEKNIKCOLLEGE. 0702. Grafisk Designmanual. Riktlinjer 2007. TEKNIKCOLLEGE

TEKNIKCOLLEGE. 0702. Grafisk Designmanual. Riktlinjer 2007. TEKNIKCOLLEGE Grafisk Designmanual Riktlinjer 2007. TEKNIKCOLLEGE 1. Inledning Bakgrund För att bli tydlig i kommunikationen är det viktigt att alla marknadsför Teknikcollege på ett så likartat sätt som möjligt. En

Läs mer

Som man sår får man skörda...

Som man sår får man skörda... Som man sår får man skörda... Grafiska anvisningar för Raps Egen identitet i den stora floran En upp till 1,5 meter hög ört med blågröna blad och gula blommor i toppställda klasar. Brassica napus, om man

Läs mer

Grafiska regler för jubileumssymbolen

Grafiska regler för jubileumssymbolen Grafiska regler för jubileumssymbolen Landskrona gör vågen År 2013 fyller Landskrona stad 600 år. För att skapa så positiv uppmärksamhet som möjligt både kring staden och själva jubileet har vi tagit fram

Läs mer

Valutec Grafisk manual. Grafisk manual

Valutec Grafisk manual. Grafisk manual Grafisk manual 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Logotyp...3 Färger...5 Typografi...6 Brevpapper...7 Mailsignatur...8 Fax...9 Kuvert...10 Powerpoint... 11 Varseljackor...12 2 LOGOTYP Grundversioner Version 1 är den

Läs mer

GRAFISK PROFIL FÖR KUNGÄLVS KOMMUN

GRAFISK PROFIL FÖR KUNGÄLVS KOMMUN GRAFISK PROFIL FÖR KUNGÄLVS KOMMUN GRAFISK PROFIL FÖR KUNGÄLVS KOMMUN SID 2 Varför en grafisk profil? Den grafiska profilen är en del av varumärket Kungälvs Kommun. Mot bakgrund av den varumärkesplattform

Läs mer

Västervik Framåt. Grafisk profil 1.0

Västervik Framåt. Grafisk profil 1.0 Västervik Framåt Grafisk profil 1.0 Logotype: Västervik Framåt Logotypen består av ordbilden Västervik Framåt där V och A tillsammans bildar två pilar som pekar mot varandra. Pilarna symboliserar kärnkompetens

Läs mer

förord Högsby 061219 Ewa Engdahl kommunstyrelsens ordförande

förord Högsby 061219 Ewa Engdahl kommunstyrelsens ordförande grafisk profil förord Högsby kommun står inför stora utmaningar i framtiden. Om vi ska lyckas att etablera oss som en framtidskommun krävs det både att vi arbetar och profilerar oss på ett professionellt

Läs mer

Frågor och svar om vårdval/hälsoval

Frågor och svar om vårdval/hälsoval Frågor och svar om vårdval/hälsoval För att det ska vara lättare att förstå hur Hälsoval Kalmar län fungerar har vi här samlat vanliga frågor och svar. Är det något du ändå undrar över är du välkommen

Läs mer

Grafisk manual. Version 1.1 090401

Grafisk manual. Version 1.1 090401 Grafisk manual Version 1.1 090401 Inledning Innehåll Inledning Innehåll 1:1 Inledning 1:1 Innehåll 1:2 Den grafiska profilen 1:3 Bakgrund 1:4 Användarnivåer Intern kommunikation 2:1 Logotypen Logotypens

Läs mer

BROMÖLLAKOMMUN VARUMÄRKET VARUMÄRKESMANUAL FÖR BROMÖLLA KOMMUN

BROMÖLLAKOMMUN VARUMÄRKET VARUMÄRKESMANUAL FÖR BROMÖLLA KOMMUN VARUMÄRKET BROMÖLLAKOMMUN VARUMÄRKESMANUAL FÖR BROMÖLLA KOMMUN VARFÖR VARUMÄRKE? Bromölla kommun har en bred och omfattande verksamhet. Därför är det viktigt att kommunens organisation enkelt känns igen

Läs mer

Logotyp. Norra Skogsägarnas logotyp är den främsta identitetsbäraren för föreningen. Grundform. Logotypen finns i fyra varianter: Tillåtna varianter

Logotyp. Norra Skogsägarnas logotyp är den främsta identitetsbäraren för föreningen. Grundform. Logotypen finns i fyra varianter: Tillåtna varianter 2 Logotyp Logotyp Norra Skogsägarnas logotyp är den främsta identitetsbäraren för föreningen. Den här delen får inte förändras Symboldel Textdel Logosymbol i cmyk, ( 3-färger; 100 % cyan, 10 % magenta

Läs mer

Grafisk manual. För verksamheter som använder pilträd med förvaltningsnamn inom Region Skåne. Manualen gäller från och med januari 2005.

Grafisk manual. För verksamheter som använder pilträd med förvaltningsnamn inom Region Skåne. Manualen gäller från och med januari 2005. Grafisk manual För verksamheter som använder pilträd med förvaltningsnamn inom Region Skåne. Manualen gäller från och med januari 2005. Innehåll Region Skåne värt att vårda 3 Vår koncernlogotyp 4 Pilträd

Läs mer

Krav på lösenordet? Inloggning i communityt Formulär för att registrera sig. ABFs community. Registrera dig som medlem i ABFs community

Krav på lösenordet? Inloggning i communityt Formulär för att registrera sig. ABFs community. Registrera dig som medlem i ABFs community Formulär för att registrera sig Registrera Registrera dig som medlem i Det är gratis att bli medlem i. För att registrera dig måste du fylla i formuläret nedan. Fält markerade med * är obligatoriska att

Läs mer

HYLTE. Grafisk profil för Hylte kommun

HYLTE. Grafisk profil för Hylte kommun Grafisk profil för Hylte kommun Varför behöver vi en grafisk profil? Med ett starkt varumärke kan vi väcka känslor och förmedla värderingar som gör vår kommun unik och attraktiv. Det skapar ett positivt

Läs mer

Unga Aktiesparares varumärke

Unga Aktiesparares varumärke VARUMÄRKE Varumärke 1:1 Unga Aktiesparares varumärke Unga Aktiesparares varumärke är företagets signatur och igenkänningstecken. Därför är det väldigt viktigt att det används på ett riktigt sätt. Varumärket

Läs mer

Receptfria Läkemedel Grafisk Manual

Receptfria Läkemedel Grafisk Manual Receptfria Läkemedel Grafisk Manual VERSION 2.0 FEBRUARI 2016 Förord Sedan 2009 kan man köpa utvalda receptfria läkemedel i dagligvaruhandeln. Denna ökade tillgänglighet är naturligtvis en stor fördel

Läs mer

Ärende 10. Struktur för Karlskoga kommuns styrdokument

Ärende 10. Struktur för Karlskoga kommuns styrdokument Ärende 10 Struktur för Karlskoga kommuns styrdokument Tjänsteskrivelse 2013-05-15 KS 2012.0294 Handläggare: Anette Jonson Kommunstyrelsen Struktur för Karlskoga kommuns styrdokument Sammanfattning Idag

Läs mer

Protokoll nr 16 2009-11 vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 25 februari 2011, Nordic Sea Hotel, Stockholm

Protokoll nr 16 2009-11 vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 25 februari 2011, Nordic Sea Hotel, Stockholm Protokoll nr 16 2009-11 vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 25 februari 2011, Nordic Sea Hotel, Stockholm Deltagande: Förhinder: Vid protokollet: 1 a) Sammanträdets öppnande FS ledamöter: Pia Zätterström

Läs mer

Grafisk manual. Grafiska regler och riktlinjer för Länsstyrelsen Västernorrland. Version 2012:1

Grafisk manual. Grafiska regler och riktlinjer för Länsstyrelsen Västernorrland. Version 2012:1 Grafisk manual Grafiska regler och riktlinjer för Länsstyrelsen Västernorrland Version 2012:1 Innehållsförteckning 1.Inledning 3 2.Länets myndighet 4 3.Vår logotyp 5 4.Färger 12 5.Typsnitt 14 6.Bildspråk

Läs mer

Varumärket 3. Grafiska profilen Logotyp 5 Typsnitt 6 Färger 7 Grafiska element 9 Bilder 12

Varumärket 3. Grafiska profilen Logotyp 5 Typsnitt 6 Färger 7 Grafiska element 9 Bilder 12 Grafisk manual Innehåll Varumärket 3 Grafiska profilen Logotyp 5 Typsnitt 6 Färger 7 Grafiska element 9 Bilder 12 Trycksaker Korrespondensmaterial 14 Broschyrer 15 Butiksskyltning 16 DR 17 Annonser 18

Läs mer

GRÄNSÄLVSGYMNASIET. Samhällskunskap 1b. Vårterminen Baksidan av media. En studie om bullar och bakverk i tidningen.

GRÄNSÄLVSGYMNASIET. Samhällskunskap 1b. Vårterminen Baksidan av media. En studie om bullar och bakverk i tidningen. GRÄNSÄLVSGYMNASIET Samhällskunskap 1b Vårterminen 2014 Baksidan av media En studie om bullar och bakverk i tidningen Ram Streamingsson Inledning! 1 Syfte och frågeställning! 1 Metod! 1 Källkritik! 1 Bakverkens

Läs mer

Grafisk manual Borlänge kommun 2011 1

Grafisk manual Borlänge kommun 2011 1 Grafisk manual Borlänge kommun 2011 1 Vad håller du i? Det här är en grafisk manual för Borlänge kommun. Här kan du hitta riktlinjer för hur det grafiska materialet bör användas i olika typer av kommunikation.

Läs mer

Guidning och instruktioner för grafisk produktion.

Guidning och instruktioner för grafisk produktion. Grafisk profilguide Guidning och instruktioner för grafisk produktion. Logotypen En logotype behandlas alltid med stor respekt Logotypen är det som över tiden blivit varmärket Ösby. Ett varumärke ska vårdas

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Grafisk profil

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Grafisk profil Grafisk profil GRAFISK PROFIL INNEHÅLL Innehållsförteckning FÖRORD... 3 DETTA GÄLLER I... 4 LOGOTYPEN Struktur... 5 Färgregler... 7 Placering... 8 TYPSNITT Tryck och webb... 9 GRAFISKA ELEMENT Komplementfärg...

Läs mer

WWW.ME-FA.SE. Vi ger 12 års garanti mot genomrostning på alla modeller. MEFA har funnits sedan 1969 och naturligtvis är det inte utan stolthet som vi

WWW.ME-FA.SE. Vi ger 12 års garanti mot genomrostning på alla modeller. MEFA har funnits sedan 1969 och naturligtvis är det inte utan stolthet som vi MEFA har funnits sedan 1969 och naturligtvis är det inte utan stolthet som vi idag kan skryta med att vara ledande på marknaden och till och med störst i Norden. ME-FA designar och tillverkar postlådor

Läs mer

Utrikesministeriet. Grafisk profilmanual

Utrikesministeriet. Grafisk profilmanual Utrikesministeriet Grafisk profilmanual 1.6.2007 UTRIKESMINISTERIET Innehåll Inledning 1. Symbol 1.1 Logotyp 1.2 Friyta 1.3 Logotypens storlek och delarnas proportioner 1.4 Logotypens användning utan balk

Läs mer

Grafisk manual Fagersta kommun, MH, informationsenheten

Grafisk manual Fagersta kommun, MH, informationsenheten a Grafisk manual Grafisk manual Fagersta kommun, 2013-02-13 MH, informationsenheten Innehållsförteckning En grafisk manual 4 Logotyp 5 Logotypens placering 6 Kommunvapnets historia 7 Profilfärger 8 Ormbärssymbol

Läs mer

PRODUKTKATALOG. www.entreprenadredskap.com. Lastkapacitet 7-14 ton

PRODUKTKATALOG. www.entreprenadredskap.com. Lastkapacitet 7-14 ton Kraftigaste chassit på marknaden Smarta lösningar för dragen större stabilitet Större hjulnav för tyngre last - upp till 90 mm Förlängd lastvolym - upp till 830 mm Hydrauliskt 2WD navdrift för ökad framkom-

Läs mer

Grafisk profil. Grafisk profil Kommunfastighet 1

Grafisk profil. Grafisk profil Kommunfastighet 1 Grafisk profil Grafisk profil Kommunfastighet 1 Innehåll Inledning...3 Varumärkesplattform...4 Logotype...5 Logotypens färger...6 Logotypens placering...7 Logotypens användning...8 9 Komplementfärger...10

Läs mer

TÄLLBERGS NYA SKYLTPROGRAM

TÄLLBERGS NYA SKYLTPROGRAM TÄLLBERGS NYA SKYLTPROGRAM Designprogram och skyltstruktur REBECCA AHLSTEDT DESIGNSTUDIO: Rebecca Ahlstedt, Projektledare och Produktdesigner MFA Magnus Schön, Arkitekt SAR Anna Paladino, Grafisk designer

Läs mer

Riktlinjer för användning av Svanenmärket. på produkter och tjänster

Riktlinjer för användning av Svanenmärket. på produkter och tjänster Riktlinjer för användning av Svanenmärket på produkter och tjänster VERSION 1.0 / JUNI 2017 Välkommen Dessa riktlinjer har skapats i syfte att illustrera de grundläggande regler för hur Svanenmärket får

Läs mer

Gävle KOMMUN GRAFISK MANUAL

Gävle KOMMUN GRAFISK MANUAL GRAFISK MANUAL Inledning 3 Logotype 4 Typsnitt 8 Brevpapper 10 Korrespondenskort / Visitkort 12 Kuvert 13 Pressmeddelande / PM / Kallelse 14 Protokoll / Fax 15 Ovearhead 16 Trycksaker 17 Platsannonser

Läs mer

NY TIDNING! nordens s törs ta resetidning!

NY TIDNING! nordens s törs ta resetidning! NY TIDNING! nordens s törs ta resetidning! DRÖM AVKOPPLING AKTIVITET D U N Å R 4, 1 M I L J O N E R SEMESTERFIRARE ÖVER HELA SVERIGE. SEMESTERLIV DISTRIBR U ERAS GRATIS MED POSTEN. I EN UPPLAGA AV 2, 1

Läs mer

Chefer och Ledare grafisk manual

Chefer och Ledare grafisk manual FÖRENINGEN FÖR CHEFER & LEDARE Chefer och Ledare grafisk manual Version 1.1 (121107) 2 GRAFISK PROFIL Föreningen för Chefer och Ledare Föreningen för Chefer och Ledare beslöt om att under våren/ sommaren

Läs mer

Det är VI som gör tidningen! Redaktionen berättar om sitt arbete sidorna 3, 4, 5, 6, 7, 8, VÅR TIDNING

Det är VI som gör tidningen! Redaktionen berättar om sitt arbete sidorna 3, 4, 5, 6, 7, 8, VÅR TIDNING Det är VI som gör tidningen! Redaktionen berättar om sitt arbete sidorna 3, 4, 5, 6, 7, 8, VÅR TIDNING Veckodag datum månad år Gjort av klass XX Xxxxxxskolan Telefon xx xx xx Pris: XX kr Världen blir bättre

Läs mer

Vinnande koncept för avsäkring och förbindningsteknik. Circuit Protection to rely on

Vinnande koncept för avsäkring och förbindningsteknik. Circuit Protection to rely on Vinnande koncept för avsäkring och förbindningsteknik Circuit Protection to rely on Vi utvecklar dina applikationer Emcomp är din kvalificerade partner inom avsäkring och förbindningsteknik. Sedan företaget

Läs mer

Grafisk manual. Publikation 2012:1

Grafisk manual. Publikation 2012:1 Grafisk manual Publikation 2012:1 PRODUKTION Grafisk manual 2012:1 UTGIVNINGSDATUM 2012-01-16 UTGIVARE YHiM KONTAKTPERSON Ulrika Sundell LAYOUT Booster Reklambyrå 2 INNEHÅLL FÖRORD Inledning 4 1. LOGOTYP

Läs mer

2006-12-22. Grafisk profil. Beslutad av kommundirektören 2006-12-22, reviderad 2007-01-29 Gäller från och med den 1 februari 2007

2006-12-22. Grafisk profil. Beslutad av kommundirektören 2006-12-22, reviderad 2007-01-29 Gäller från och med den 1 februari 2007 Grafisk profil Beslutad av kommundirektören 2006-12-22, reviderad 2007-01-29 Gäller från och med den 1 februari 2007 1 Innehåll GRAFISK PROFIL 4 SAMMANFATTNING 5 INLEDNING - Tala om vem du är 6 LOGOTYPEN

Läs mer

G rafisk iden Grafisk identitet titet

G rafisk iden Grafisk identitet titet Grafisk identitet Innehåll 5 Ett ansikte, en röst 7 Grundregler 8 Logotyp 10 Färger 12 Typografi 14 HD-karaktär 17 Tillämpningar 18 Brevpapper, visitkort, kuvert 20 Annonser 24 Trycksaker 26 Digitala

Läs mer

110 år av energi, engagemang och. entreprenörsanda

110 år av energi, engagemang och. entreprenörsanda tek nis ka ver ken 110 år av energi, engagemang och entreprenörsanda 110 år av energi, engagemang och entreprenörsanda Den 18 oktober 1902 är ett alldeles speciellt datum för Tekniska verken. Den dagen

Läs mer

Profilhandbok för Eslövs kommun

Profilhandbok för Eslövs kommun Profilhandbok för Eslövs kommun 1 Producerad av informationsenheten och representanter från alla förvaltningar i Eslövs kommun i samarbete med Wirtén Media och Staffan Solding, Kreab. Design: Wirtén Media.

Läs mer

De olika flikarna i en grupp Loggposter

De olika flikarna i en grupp Loggposter Loggposter Den här skissen visar de loggposter som dyker upp i mittspalten på en grupps startsida. 1 Lisa Norman har laddat upp en ny bild. Lisa Miskovsky 9 Lisa Norman skrev en kommentar till: Lisa Miskovsky

Läs mer

Protokoll nr vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 14 november 2012, Idrottens Hus, Stockholm

Protokoll nr vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 14 november 2012, Idrottens Hus, Stockholm Protokoll nr 13 2011-13 vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 14 november 2012, Idrottens Hus, Stockholm Deltagande: Förhinder: Från valberedningen: Vid protokollet: FS ledamöter: Pia Zätterström (Ordf.),

Läs mer

Vår grafiska profil. Gymnastikförbundet VÅR GRAFISKA PROFIL. EDITION 1. 2009-02-01.

Vår grafiska profil. Gymnastikförbundet VÅR GRAFISKA PROFIL. EDITION 1. 2009-02-01. Vår grafiska profil 1 För att få nya ledare, för att få barn och vuxna att välja gymnastik i någon av s medlemsföreningar blir det allt viktigare och även svårare att synas och höras. Vi har mycket att

Läs mer

Receptfria Läkemedel Grafisk Manual

Receptfria Läkemedel Grafisk Manual Receptfria Läkemedel Grafisk Manual VERSION 2.0 NOVEMBER 2014 Förord Sedan 2009 kan man köpa utvalda receptfria läkemedel i dagligvaruhandeln. Denna ökade tillgänglighet är naturligtvis en stor fördel

Läs mer

VERSION 4: FEBRUARI 2014. Grafisk profil för Västerbottens läns landsting. Under omarbetning FOTO: JAN LINDMARK

VERSION 4: FEBRUARI 2014. Grafisk profil för Västerbottens läns landsting. Under omarbetning FOTO: JAN LINDMARK VERSION 4: FEBRUARI 2014 Grafisk profil för Västerbottens läns landsting Under omarbetning FOTO: JAN LINDMARK Innehåll Introduktion Landstingets nya grafiska profil 3 Bakgrund 4 Varför är det viktigt med

Läs mer

Grafisk profil för Eksjö kommun

Grafisk profil för Eksjö kommun Grafisk profil för Eksjö kommun fastställt av kommunstyrelsen 2008-08-12 Innehåll Profil & image 3 Logotyp & färger 4 Logotyp i färg & svartvitt 5 Logotyp i olika varianter 6 Accentfärger & attribut 7

Läs mer

Grafisk manual F ö r B i r g i t t a j u b i l e e t profilcmyka5.indd , 18:21

Grafisk manual F ö r B i r g i t t a j u b i l e e t profilcmyka5.indd , 18:21 Grafisk manual F ö r B i r g i t t a j u b i l e e t 2 0 0 3 profilcmyka5.indd 1 Grafisk profil för Birgittajubileet 2003 Innehåll 2 Innehåll 3 Inledning 4 Logotyp 6 Färg 7 Papper 8 Typsnitt 12 Mallar

Läs mer

Visuell Identitet. IMs grafiska riktlinjer

Visuell Identitet. IMs grafiska riktlinjer Visuell Identitet IMs grafiska riktlinjer Februari 2016 VISUELL IDENTITET februari 2016 manniskohjalp.se/grafik en ny visuell identitet Ett varumärke. Ett IM! Världen är i ständig förändring och vi gör

Läs mer

Grafisk manual Antagen november 2013 Reviderad januari 2015

Grafisk manual Antagen november 2013 Reviderad januari 2015 Grafisk manual Antagen november 2013 Reviderad januari 2015 Innehåll Förord 3 Logotyp 4 7 Frizon 8 Grafisk profil för Högskolans stöd och service till studenter 9 Logotyp och namn 10 Logotypen vid samarbeten

Läs mer

Projektfokus 2016/2017 MÖTESPLATSER FÖR LÄRANDE DÄR BARN FÅR INFLYTANDE

Projektfokus 2016/2017 MÖTESPLATSER FÖR LÄRANDE DÄR BARN FÅR INFLYTANDE Projektfokus 2016/2017 MÖTESPLATSER FÖR LÄRANDE DÄR BARN FÅR INFLYTANDE Om rummet är färdigt finns det inte heller något utrymme för barnens deltagande eller någon plats för barnets innovationer. Men om

Läs mer

Innehåll. Inledning 5. Logotype 6-11. Symbol 12. Färger 13. Typografi 14. Visit glada hudik i text 15. Bildmanér 16.

Innehåll. Inledning 5. Logotype 6-11. Symbol 12. Färger 13. Typografi 14. Visit glada hudik i text 15. Bildmanér 16. Grafisk manual Innehåll Inledning 5 Logotype 6-11 Symbol 12 Färger 13 Typografi 14 Visit i text 15 Bildmanér 16 E-postsignatur 17 Visitkort och kuvert 18 Brevmall 19 Presentationsmall 20 Storformat 21

Läs mer

Rubriktexten. Tilläggsrubrik. Upphovsperson Avdelning 2012

Rubriktexten.  Tilläggsrubrik. Upphovsperson Avdelning 2012 Rubriktexten Tilläggsrubrik Ett citat eller en kort text tagen ur innehållet i broschyren. Texten bör väcka intresse och locka till att läsa broschyren. Texten behöver inte fylla hela det gula fältet.

Läs mer

VISUELL IDENTITET FÖR TELTEK

VISUELL IDENTITET FÖR TELTEK VISUELL IDENTITET FÖR TELTEK En grafisk profil är en viktig byggsten i skapandet av ett starkt varumärke och syftar till att skapa en enhetlig visuell identitet för Teltek som är enkel att känna igen för

Läs mer

GRAFISKA ANVISNINGAR BUSSPOOLEN - VÄSTERBOTTEN

GRAFISKA ANVISNINGAR BUSSPOOLEN - VÄSTERBOTTEN GRAFISKA ANVISNINGAR BUSSPOOLEN - VÄSTERBOTTEN Logotype och symbol Färger Pantone 485 C 100% svart 70% svart 50% svart 40% svart Pantone 485 C 100% svart 70% svart 70% svart 50% svart 100% svart 40% svart

Läs mer

Färgkodning: Turism & Evenemang. Näringsliv. Kommun & Samhälle. Nya Gällivare

Färgkodning: Turism & Evenemang. Näringsliv. Kommun & Samhälle. Nya Gällivare GRAFISK MANUAL Färgkodning: För att få en tydlig, visuell indelning av Gällivares olika verksamhetsben jobbar Gällivare med färgkodning. Nedan visas de olika färgerna med tillhörande värden i olika färgrymder.

Läs mer

Innehåll. Förord... 5. Got Events affärsplan... 6. Våra logotyper... 9. Grafiska grundelement... 19. Applikationer... 29. Skyltar...

Innehåll. Förord... 5. Got Events affärsplan... 6. Våra logotyper... 9. Grafiska grundelement... 19. Applikationer... 29. Skyltar... Grafisk manual Innehåll Förord... 5 Got Events affärsplan... 6 Våra logotyper... 9 Grafiska grundelement... 19 Applikationer... 29 Skyltar... 38 Riktlinje för arbetskläder... 40 Flaggor... 42 Fordon...

Läs mer

Detta är en dokumentmall för examensarbeten. Dokumentmallen har följande egenskaper:

Detta är en dokumentmall för examensarbeten. Dokumentmallen har följande egenskaper: Detta är en dokumentmall för examensarbeten. Dokumentmallen har följande egenskaper: teckensnittet Times New Roman används genomgående. bröd har storlek 12 punkter och 1,15 radavstånd. i tabellen har storlek

Läs mer

Grafisk manual för Göteborgs rättighetscenter. Regler och ramar för användande av logotyp, färger, typsnitt m.m både inom webb och tryck.

Grafisk manual för Göteborgs rättighetscenter. Regler och ramar för användande av logotyp, färger, typsnitt m.m både inom webb och tryck. Grafisk manual för Regler och ramar för användande av logotyp, färger, typsnitt m.m både inom webb och tryck. 1 Innehåll Sida 3 4 Sammanfattning Sida 5 Färger Sida 6 8 Logotyp Sida 9 Bildspråk Sida 10

Läs mer

Grundfos pumpar och systemsupport för komfortkyla

Grundfos pumpar och systemsupport för komfortkyla GRUNDFOS KOFORTKYLA Grundfos pumpar och systemsupport för komfortkyla Att uppfylla kraven på komfortkyla Komfort en förutsättning för resultat Kraven på hög komfortstandard ökar ständigt för moderna kontor,

Läs mer

Grafisk manual. En grafisk guide till vår identitet.

Grafisk manual. En grafisk guide till vår identitet. Grafisk manual En grafisk guide till vår identitet www.tstgruppen.se Grafisk manual Innehåll Logotyp 3 Logotyp / Alternativ... 3 Avstånd / placering... 4 Ej tillåten användning... 5 typografi 6 Vår Typografi...

Läs mer

EN HEL BOK FULL MED GODA RÅD

EN HEL BOK FULL MED GODA RÅD GRAFISK HANDBOK 1 EN HEL BOK FULL MED GODA RÅD Vår grafiska handbok finns till för att förenkla ditt arbete när du kommunicerar. Den är ett praktiskt arbetsverktyg som innehåller massor av anvisningar,

Läs mer

Grafiska riktlinjer för Sveriges Föreningar

Grafiska riktlinjer för Sveriges Föreningar Grafiska riktlinjer för Sveriges Föreningar Grafiska riktlinjer för Sveriges Föreningar Sveriges Föreningar arbetar för att skapa, stötta och utveckla lokala paraplyorganisationer för det lokala föreningslivet.

Läs mer

Grafisk manual

Grafisk manual Grafisk manual Innehåll Inledning... 3 Logotypen... 4 Placering och frizon... 5 Logotypens färger... 6 Kommunvapnets historia... 7 Typografi... 8 Grafiska element... 9 Budskapen... 10 Färgranden... 11

Läs mer

Manual för Eda kommuns grafiska profil

Manual för Eda kommuns grafiska profil Manual för Eda kommuns grafiska profil Grafisk manual för Eda kommun (av Smalltown Media 2009-10-29) 2(8) Syfte Denna manuals syfte är att ge en enhetlig grafisk form åt all extern och intern kommunikation

Läs mer

Grafisk manual för Karlshamns kommun

Grafisk manual för Karlshamns kommun Grafisk manual för Karlshamns kommun Grafisk manual Enhetlighet och enkelhet Det krävs en viss ordning för att kunna sprida en tydlig och enhetlig bild av Karlshamn. En profilmanual sparar tid och pengar.

Läs mer

MÖSKÄR. Det nya systemet för nattvaktandet i Viksjö. Årsmötet Styrelsens kalendarium. s o m h a r. kommande nummer, ta k o n t a k t. Börjesson.

MÖSKÄR. Det nya systemet för nattvaktandet i Viksjö. Årsmötet Styrelsens kalendarium. s o m h a r. kommande nummer, ta k o n t a k t. Börjesson. VBK har en klubbholme! MÖSKÄR 59 26,1 N 17 40,4 O D u s o m h a r f o t o n e l l e r något annat som Du vill med bidra till kommande nummer, ta k o n t a k t med Gary Börjesson. Innehåll Årsmötet 1999

Läs mer

Västra Götalandsregionen Grafisk manual

Västra Götalandsregionen Grafisk manual Västra Götalandsregionen Grafisk manual Innehåll En ny region 4 En logotyp blir till 5 Logotypens uppbyggnad 6 Att återge logotypen 7 Verksamhetslogotyper organisatoriska nivåer 8-9 Placering av logotypen

Läs mer

Innehåll. Förord... 5. Got Events värdegrund...6. Våra logotyper... 9. Grafiska grundelement... 24. Applikationer... 34. Skyltar...

Innehåll. Förord... 5. Got Events värdegrund...6. Våra logotyper... 9. Grafiska grundelement... 24. Applikationer... 34. Skyltar... Grafisk manual Innehåll Förord... 5 Got Events värdegrund...6 Våra logotyper... 9 Grafiska grundelement... 24 Applikationer... 34 Skyltar... 43 Riktlinje för arbetskläder... 44 Flaggor... 46 Fordon...

Läs mer

Protokoll nr 6 2013-15 vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 25 februari 2014, Stockholm

Protokoll nr 6 2013-15 vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 25 februari 2014, Stockholm Protokoll nr 6 2013-15 vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 25 februari 2014, Stockholm Deltagande: FS ledamöter: Förhinder: Pia Zätterström (ordf.), Leif Bolin, Margareta Israelsson, Johan Kannerberg,

Läs mer

Jonas Sahlström Art Director. jonas@sahlstrom.se www.sahlstrom.se 0732-55 61 46 08-714 53 81. Folkungagatan 86 A 116 22 Stockholm

Jonas Sahlström Art Director. jonas@sahlstrom.se www.sahlstrom.se 0732-55 61 46 08-714 53 81. Folkungagatan 86 A 116 22 Stockholm Webblösningar Sid 1 Sid 2 Sid 3 Sid 4 Sid 5 Sid 6 Sid 7 Sid 8 Sid 9 Sid 10 Sid 11 Sid 12 Sid 13 Sid 14 Sid 15 Sid 16 Sid 17 Sid 18 Sid 19 Sid 20 Sid 21 Nordic Financial Systems, NFS Laholm kommun: kommunwebb

Läs mer

FÖRSVARSHÖGSKOLANS GRAFISKA RIKTLINJER V.1.2

FÖRSVARSHÖGSKOLANS GRAFISKA RIKTLINJER V.1.2 FÖRSVARSHÖGSKOLANS GRAFISKA RIKTLINJER V.1.2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INTRODUKTION LOGOTYPEN Svartvit Storlekar Friutrymme Felaktig användning DET HERALDISKA VAPNET TYPOGRAFI Huvudtypsnitt Ersättningstypsnitt

Läs mer

Glimåkra folkhögskola

Glimåkra folkhögskola grafisk manual Glimåkra folkhögskola Den grafiska manualen är överenskomna regler inom Glimåkra folkhögskola som anger hur vi bör kommunicera internt och externt. Manualen anger råd och riktlinjer för

Läs mer

REGLER FÖR ANVÄNDNING AV LOGOTYPER, DEKORFÄRGER OCH TYPSNITT

REGLER FÖR ANVÄNDNING AV LOGOTYPER, DEKORFÄRGER OCH TYPSNITT REGLER FÖR ANVÄNDNING AV LOGOTYPER, DEKORFÄRGER OCH TYPSNITT 1 2008 Flemingsberg är ett varumärke Ett varumärke att vara stolta över Flemingsberg är ett varumärke. I stort sett allt som påverkar ett eller

Läs mer

GRAFISK MANUAL Visuell identitet, logotyp och riktlinjer NOVEMBER 2013

GRAFISK MANUAL Visuell identitet, logotyp och riktlinjer NOVEMBER 2013 GRAFISK MANUAL Visuell identitet, logotyp och riktlinjer NOVEMBER 2013 2 INNEHÅLL Innehållsförteckning INLEDNING... 3 LOGOTYP... 4 Versioner... 4 Användning... 5 Frizon... 5 SYMBOLEN... 6 TYPOGRAFI...

Läs mer

Grafisk manual för Sollentuna kommun: riktlinjer för form, färg, typografi och bildspråk

Grafisk manual för Sollentuna kommun: riktlinjer för form, färg, typografi och bildspråk Grafisk manual för Sollentuna kommun: riktlinjer för form, färg, typografi och bildspråk Produktion: Maria Hinas. Tryck: Sjuhäradsbygdens Tryckeri AB, 2012. Medverkande fotografer: Anders Rolfsson, Peter

Läs mer

EN BOK FULL MED GODA RÅD

EN BOK FULL MED GODA RÅD GRAFISK HANDBOK 1 EN BOK FULL MED GODA RÅD Vår grafiska handbok finns till för att förenkla ditt arbete när du kommunicerar. Den är ett praktiskt arbetsverktyg som innehåller massor av anvisningar, råd

Läs mer

GRAFISK IDENTITETSMANUAL

GRAFISK IDENTITETSMANUAL Meeting place of the world GRAFISK IDENTITETSMANUAL 10 1 TUR Vikten av att ha rätt uttryck och tonalitet när man kommunicerar sitt budskap är omätbar. Alla dimensioner av kommunikation från TUR är en del

Läs mer

Version 1.0 20111209. Grafisk manual

Version 1.0 20111209. Grafisk manual Version 1.0 20111209 Grafisk manual INNEHÅLL 1. Om Trosa kommuns grafiska profil och manual Sid 3 2. Kommunvapnet Sid 4 2.1. Form och ursprung Sid 4 2.2. Användning av vapnet Sid 5 2.3. Vapnets färger

Läs mer

Copyplattform. grafisk guide. en handbok i hur vi kommunicerar FTF

Copyplattform. grafisk guide. en handbok i hur vi kommunicerar FTF Copyplattform & grafisk guide en handbok i hur vi kommunicerar FTF Att synas är stort att synas rätt är störrre FTF ska synas på arbetsplatserna. Syns vi inte, så finns vi inte så enkelt är det. Men lika

Läs mer

En mötesplats i centrum

En mötesplats i centrum Finlands svenska biblioteksförenings medlemstidning Nr 1/2011 En mötesplats i centrum EAHIL INTERNET LIBRARIAN INTERNATIONAL ISSOME s turpis vel urna luctus dictum. Morbi non libero mauris, vehicula facilisis

Läs mer

Varumärket 3. Grafiska profilen Logotyp 5 Typsnitt 6 Färger 7 Grafiska element 9 Bilder 12

Varumärket 3. Grafiska profilen Logotyp 5 Typsnitt 6 Färger 7 Grafiska element 9 Bilder 12 Grafisk manual innehåll Varumärket 3 Grafiska profilen Logotyp 5 Typsnitt 6 Färger 7 Grafiska element 9 Bilder 12 Trycksaker Korrespondensmaterial 14 Broschyrer 15 Butiksskyltning 16 DR 17 Annonser 18

Läs mer

Länsstyrelsen är en statlig myndighet och regeringens och riksdagens företrädare i länet. Myndigheten ska också ta tillvara länets intressen på det

Länsstyrelsen är en statlig myndighet och regeringens och riksdagens företrädare i länet. Myndigheten ska också ta tillvara länets intressen på det 2 Länsstyrelsen är en statlig myndighet och regeringens och riksdagens företrädare i länet. Myndigheten ska också ta tillvara länets intressen på det nationella planet. Vi har ett ansvar att förvalta en

Läs mer

våra grafiska riktlinjer

våra grafiska riktlinjer Grafisk manual för distrikt & föreningar våra grafiska riktlinjer 2014-12-11 Version 1.0 Innehåll Förord 3 1. Logotyp 1.1 Primär logotyp 4 1.2 Sekundär logotyp 5 1.3 Friyta och placering 6 1.4 Välj rätt

Läs mer

kontorsmaterial/visitkort

kontorsmaterial/visitkort kontorsmaterial/visitkort Det är viktigt att allt som syns utåt har en enhetlig profil, och här spelar kontorsmaterialet en viktig roll. Med kontorsmaterial menas visitkort, kontaktkort, meddelandeblock,

Läs mer

(Geo) Grafisk profil Ljungandalen UTKAST 1.2 2015-08-27

(Geo) Grafisk profil Ljungandalen UTKAST 1.2 2015-08-27 (Geo) Grafisk profil Ljungandalen UTKAST 1.2 215-8-27 Gräv där du står Vad har vi här i Ljungandalen? Ett väldigt stort kapital. Hela den grafiska profilen har tagits fram med utgångstanken Gräv där du

Läs mer

Så här ska vi se ut! Innehållsförteckning

Så här ska vi se ut! Innehållsförteckning Grafiska riktlinjer 2 FÖRORD Så här ska vi se ut! Värnamo kommun har en bred och omfattande verksamhet med många kontaktytor i samhället. Den bild som omvärlden får av oss påverkas i stor utsträckning

Läs mer

GRAFISKA RIKTLINJER FÖR ÅRSMÖTEN AUGUSTI 2015

GRAFISKA RIKTLINJER FÖR ÅRSMÖTEN AUGUSTI 2015 GRAFISKA RIKTLINJER FÖR ÅRSMÖTEN AUGUSTI 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING Inledning 3 Bakgrund 4 Inspiration 5 Idé 6 Lokalavdelning och distrikt 7 Större idé 8 Samtliga logotyper 9 Grafiskt material

Läs mer

GRAFISK Profil. inl4_lisen_a_grafisk_profil_me106a.indd 1 2015-05-17 10:29

GRAFISK Profil. inl4_lisen_a_grafisk_profil_me106a.indd 1 2015-05-17 10:29 GRAFISK Profil inl4_lisen_a_grafisk_profil_me106a.indd 1 2015-05-17 10:29 Logotyp Logotypen är grunden för min verksamhets identitet och dess syfte är att skapa en tydlig avsändare. Jag har arbetat fram

Läs mer

Frågan om typsnitt för HT sönderfaller

Frågan om typsnitt för HT sönderfaller Typsnitt för Heraldisk Tidsskrift Frågan om typsnitt för HT sönderfaller i två delar: dels omslag, dels inlaga. Val av typsnitt för omslagets styrs av att den grundläggande utformningen av framsidan skall

Läs mer

Innehåll. Inledning... 3 Typsnitt & färg... 4 Logotyp... 5 Visitkort... 6 Brevpapper... 7 Kuvert... 8 Produkter... 9 Hemsida... 10

Innehåll. Inledning... 3 Typsnitt & färg... 4 Logotyp... 5 Visitkort... 6 Brevpapper... 7 Kuvert... 8 Produkter... 9 Hemsida... 10 Grafisk manual Innehåll Inledning... 3 Typsnitt & färg... 4 Logotyp... 5 Visitkort... 6 Brevpapper... 7 Kuvert... 8 Produkter... 9 Hemsida... 10 2 Inledning Företaget Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur

Läs mer

En stark profil en tydlig identitet. Manualens innehåll:

En stark profil en tydlig identitet. Manualens innehåll: 2 En stark profil en tydlig identitet En grafisk profil är en betydande del av organisationens ansikte utåt. Jönköpings kommun med sina förvaltningar och verksamheter ska upplevas som något väsentligt

Läs mer

Riktlinjer för vår visuella identitet

Riktlinjer för vår visuella identitet Riktlinjer för vår visuella identitet Innehåll Vår visuella identitet... 3 Symbolen... 4 Logotypen... 5 färgvarianter... 6 Våra huvudfärger... 7 Kompletterande färgtoner... 8 Typografi... 9 Exempelsamling

Läs mer

Å L Ä N D S K A S E G E L S Ä L L S K A P E T

Å L Ä N D S K A S E G E L S Ä L L S K A P E T GRAFISK PROFILMANUAL för ÅLÄNDSKA SEGELSÄLLSKAPET r.f. I N N E H Å L L 2. Innehåll 3. Logotyp färger 4. Logotyp gråskala 5-6. Variationer på logon 7. Användning av logon mot olika bakgrundsfärger 8. Segelkontur

Läs mer

GRAFISK M A N U A L SVAB

GRAFISK M A N U A L SVAB GRAFISK MANUAL SVAB Ver. 1 080801 Vår grafiska profil... 4 Logotyp... 6 Logotyp - Frizon... 8 Logotyp - Korrekt användande... 10 Logotyp - Felaktigt användande... 12 Färger... 14 Typografi... 18 Layout...

Läs mer

Innehåll. Inledning... 3. Logotyp... 4. Typsnitt... 6. Färger... 7. Grafiska element...8. Bildmanér... 9. Profilprogram... 11. Exempel...

Innehåll. Inledning... 3. Logotyp... 4. Typsnitt... 6. Färger... 7. Grafiska element...8. Bildmanér... 9. Profilprogram... 11. Exempel... Grafisk manual 2009 Innehåll Inledning... 3 Logotyp... 4 Typsnitt... 6 Färger... 7 Grafiska element...8 Bildmanér... 9 Profilprogram... 11 Exempel... 14 Färgguide...19 Inledning I Karlskoga bubblar det

Läs mer

Vår grafiska profil. Antagen av direktionen

Vår grafiska profil. Antagen av direktionen Vår grafiska profil Antagen av direktionen 2016-12-16 En viktig del av vår profil är den grafiska. Vår profil ska hjälpa våra kunder att identifiera oss som avsändare och helst minnas oss på ett positivt

Läs mer

Utveckla hantering och distribution av internutbildningar genom digitalisering

Utveckla hantering och distribution av internutbildningar genom digitalisering Utveckla hantering och distribution av internutbildningar genom digitalisering - Ur ett tjänstedesignperspektiv Av: Svante Nystrand 2017-05-15 Högskolan i Gävle Industridesign 180 hp Examensarbete 22,5

Läs mer

GRAFISK MANUAL VÅRGÅRDA KOMMUN. Grafisk manual. Förord 3

GRAFISK MANUAL VÅRGÅRDA KOMMUN. Grafisk manual. Förord 3 Grafisk manual Förord 3 Välkommen till Grafisk manual för Vårgårda kommun Den grafiska manualen beskriver hur vi skall synas för att tydligt visa avsändaren - Vårgårda. Manualen innehåller information

Läs mer

Grafisk Profil Manual

Grafisk Profil Manual Grafisk Profil Manual » Innehåll 1 Inledning - Varför skall man ha en grafisk profil 2 Logotyp - Grundregler, riktlinjer & tillämpning 3 Profilfärger - Färgkoder & tillämpning 4 Typografi - Typsnitt för

Läs mer