Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av protokolljusterare Ulrika Landergren (FP)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av protokolljusterare Ulrika Landergren (FP)"

Transkript

1 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträde klockan 8.30 i Kungsbackarummet, stadshuset Ärende Beteckning Förslag 1. Val av protokolljusterare Ulrika Landergren (FP) 2. Avtal med Trafikverket om bytespunkt Särö centrum 3. Remissvar - Förslag till förordning om riktvärden för trafikbuller KS/2014:339 KS/2014:298 Beslut Förslag till KS Kommunstyrelsen godkänner avtal med Trafikverket, undertecknat av Trafikverket , om utförande av bytespunkt i Särö. Kommundirektören, eller kommundirektörens ersättare, utses att för kommunens räkning underteckna avtalet. Kommunstyrelsen hemställer hos nämnden för Teknik att ansvara för kommunens förpliktelser och utföra projektet enligt avtalet. Beslut Förslag till KS Kungsbacka kommun har inget att erinra mot förordning om riktvärden för trafikbuller och översänder yttrande, daterat , som kommunens svar på remissen. Maria Svenningsson Kommunstyrelsens förvaltning Direkt: Kungsbacka kommun Kungsbacka Besöksadress Stadshuset, Storgatan 37 Telefon:

2 KUNGSBACKA KOMMUN 2 (6) Ärende Beteckning Förslag 4. Samverkan av överförmyndarorganisationerna KS/2014:265 Beslut Förslag till KS/KF Kommunfullmäktige tillstyrker en samverkansorganisation för överförmyndarverksamhet med säte i Mölndal och uppdrar åt kommunstyrelsen att för detta ändamål ingå samverkansavtal med Mölndal, Härryda och Partille. Detta under förutsättning att samverkansavtal kan träffas med i vart fall två av de andra kommunerna. Kostnadsfördelningen avseende den gemensamma organisationen ska fördelas utifrån kommunernas folkmängd. Kommunfullmäktige avser inte att ändra nämndorganisationen.

3 KUNGSBACKA KOMMUN 3 (6) Ärende Beteckning Förslag 5. Hemsjukvårdsöverenskommelse mellan Region Halland och kommunerna i Halland 2015 KS/2014:302 Beslut Förslag till KS/KF Kommunfullmäktige beslutar att 1. godkänna Överenskommelse om hemsjukvården i Halland 2015, och däri ingående principer 2. Överenskommelsen om hemsjukvården 2015, gäller under tiden godkänna regional modell för utförandet av hemsjukvård i Halland 4. tidigare samarbetsavtal från och lokala avtal upphör att gälla i och med att Överenskommelsen om hemsjukvården 2015, träder i kraft bilagorna till samarbetsavtal vuxenpsykiatri, barn och ungdomspsykiatri, rehabilitering och habilitering gäller tills vidare 6. inrätta en gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel 7. den gemensamma nämndens uppdrag regleras enligt Överenskommelsen om hemsjukvård i Halland 2015 och Avtal om samverkan i gemensam hjälpmedelsnämnd anta reglemente för Gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel.

4 KUNGSBACKA KOMMUN 4 (6) Ärende Beteckning Förslag 6. Policy för invånardialog KS/2014:237 Beslut Förslag till KS/KF Policy för invånardialog antas. Tillämpningsanvisningar, daterade , till policy för invånardialog antas. Rätten att fatta beslut om ändringar av tillämpningsanvisningar delegeras till kommunstyrelsen, om ändringen inte är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Ändringarna ska skriftligen rapporteras till kommunfullmäktige. 7. Ändring i avgiftskonstruktion och taxa för sotning och rengöring KS/2014:293 Beslut Förslag till KS/KF 1. Taxa för rengöring och sotning fastställs för nästkommande avtalsperiod med sotningsföretag i enlighet med förslag, bilaga 1 till tjänsteutlåtande , från Räddningstjänsten Storgöteborg. 2. Taxans basår är Räddningstjänstförbundet Storgöteborg ska, från och med år 2017, årligen justera taxan i enlighet med det nationella Sotningsindex (Cirkulär 2002:83) som meddelas av Sveriges Kommuner och Landsting.

5 KUNGSBACKA KOMMUN 5 (6) Ärende Beteckning Förslag 8. Svar på motion om inventering av den förekommande läxhjälpen, från Maj-Britt Rane-Andersson (S) och Johan Tolinsson (S) 9. Svar på motion om förutsättningar att utöka antalet kommunala skolor till kommunalt självstyrande skolor (KSS), från Maj-Britt Rane-Andersson (S) 10. Svar på motion om stopp för stora barngrupper, från (KD) 11. Samråd med BNAU Myrekulla 9:1 kl Avstämning Planstudie kvarter St Gertrud kl. 10 Hasse Andersson, Andrea Forsström och Siri Himmelman 13. Information - Ekonomi KS/2013:171 KS/2009:121 KS/2013:225 Beslut Förslag till KS/KF Motionen bifalls. Nämnden för Förskola & Grundskola får i uppdrag att genomföra en inventering/utredning av läxhjälpen i Kungsbacka i enlighet med förvaltningens skrivelse daterad Utredningen finansieras inom nämndens egen budgetram. Beslut Förslag till KS/KF Motionen anses besvarad med hänvisning till nämnden för Förskola & Grundskolas beslut , 80, om ny organisation, som berör motionens båda yrkanden om KSS respektive skolornas verksamhetsområden. Beslut Förslag till KS/KF Motionen avslås med hänvisning till yttrande från nämnden för Förskola & Grundskola, , 3, där nämnden pekar på organisatoriska faktorer som påverkar nämndens ekonomiska förutsättningar och att detta inte ryms i beslutad budget.

6 KUNGSBACKA KOMMUN 6 (6) Ärende Beteckning Förslag 14. Information från möten mm 15. Övriga frågor Per Ödman (M) Ordförande Christina Åkesson Sekreterare

7 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer KS/2014:339 Avtal med Trafikverket om utförande av bytespunkt i Särö centrum Förslag till beslut Kommunstyrelsen godkänner avtal med Trafikverket, undertecknat av Trafikverket , om utförande av bytespunkt i Särö. Kommundirektören, eller kommundirektörens ersättare, utses att för kommunens räkning underteckna avtalet. Kommunstyrelsen hemställer hos nämnden för Teknik att ansvara för kommunens förpliktelser och utföra projektet enligt avtalet. Sammanfattning Inom ramen för Västsvenska paketet och dess avtal gällande Block 2 för åren har kommunerna i Göteborgsregionen kunnat föreslå lämpliga utbyggnadsobjekt för att främja resandet med kollektivtrafik. Kungsbacka kommun har föreslagit en utbyggd hållplats i Särö centrum för att förbättra byten mellan lokalbuss (linje 720) och expressbuss (Blå Express). Vid hållplatsen ska också finnas möjlighet att parkera bil och cykel. Trafikverket som administrerar Västsvenska paketet har beviljat kommunen medel för att bygga ut byteshållplatsen. Föreliggande avtal reglerar parternas ansvar för utbyggnaden. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, Beslutet skickas till Service ekonomi Teknik Catarina Nyberg Kommunstyrelsens förvaltning /RedigerareTelefon/ 1 (2) Kungsbacka kommun Kungsbacka Besöksadress Stadshuset, Storgatan 37 Telefon

8 KUNGSBACKA KOMMUN 2 (2) Beskrivning av ärendet Västsvenska paketets parter tecknade i februari 2014 avtal om genomförande av Block 2 av Västsvenska paketet. Enligt Block 2 avtalet ska bland annat Projekt 411: Kollektivtrafikåtgärder och anslutande gång- och cykelåtgärder, övriga kommuners anläggningar utföras. Projektet består av åtgärder inom Kungsbacka, Mölndal, Stenungssund, Kungälv, Partille, Härryda och Alingsås kommuner. Tilltänkt utförare av åtgärderna är respektive kommun. Efter förslag från respektive kommun har åtgärder som främjar ett ökat resande med kollektivtrafik i de viktigaste pendlingsstråken prioriterats in i Projektet. Projektet omfattar åtgärder som förbättrar kollektivtrafiklänkar eller -knutpunkter och åtgärder som förbättrar för gång- och/eller cykeltrafik som ansluter till sådana knutpunkter. Kungsbacka kommun har föreslagit en utbyggd hållplats i Särö centrum för att förbättra byten mellan lokalbuss (linje 720) och expressbuss (Blå Express). Nuvarande utformning av bytespunkten fyller inte kraven för nuvarande trafikering. Efter trafikomläggningen december 2013 är Särö Centrum (hållplats Särögården) ändhållplats för Blå Express. En lokal linje ansluter söderifrån och har samtrafik med Blå Express vid Särö centrum. En ombyggnad syftar till att förbättra byten mellan den lokala linjen och expressbusslinjen samt möjliggöra fler cykelplatser och pendelparkering för bil vid hållplatsen. Det behövs även möjlighet för uppställning av bussar i väntläge. Åtgärden ska tillgodose resenärsbehovet genom förbättrad tillgänglighet, bättre annonsering av hållplatsen och bättre möjligheter till cykelparkering. Hela bytespunkten flyttas från nuvarande läge vid vårdcentralen och byggs vid infarten till Särö Centrum. Totalt kommer bytespunkten att innehålla 3 hållplatslägen med en gemensam plattform, väderskydd och cirka 30 cykelplatser. Nuvarande pendelparkering kommer behöva tas i anspråk och ersätts med nya pendelparkeringar som byggs i direkt anslutning till byteshållplatsen. Den totala kostnaden för anläggningen har beräknats till 8 miljoner kronor i 2012 års prisnivå. Kommunen ska planera, projektera och utföra objektet. Trafikverket ska med medel från Västsvenska paketet Block 2 ersätta kommunen för ersättningsberättigade kostnader för anläggningens genomförande upp till 8 miljoner kronor. Beloppet är angivet i 2012 års prisnivå. Kommunen ska färdigställa objektet senast den 31 december Kommunen äger anläggningen efter färdigställandet och ansvarar för drift och underhåll. Catarina Nyberg /Kollektivtrafikstrateg/

9 Avtal om utförande av ny bytespunkt för kollektivtrafikresenärer i Särö, Kungsbacka kommun 1 Parter Trafikverket, Region Väst, org.nr , Göteborg Kungsbacka kommun, org.nr , Kungsbacka Mellan parterna har följande avtal träffats. 2 Definitioner och begrepp Följande definitioner och begrepp används i detta medfinansieringsavtal: Trafikverket-avser Trafikverket Region Väst Kommunen- avser Kungsbacka kommun Anläggningen- avser ny bytespunkt för kollektivtrafikresenärer i Särö 3 Bakgrund och syfte Västsvenska paketets parter tecknade i februari 2014 avtal om genomförande av Block 2 av Västsvenska paketet samt förlängning av avtal om genomförande av Block 1. Enligt detta avtal ska bland annat "Projekt 411: Kollektivtrafikåtgärder och anslutande gång- och cykelåtgärder, övriga kommuners anläggningar" utföras. Projektet består av åtgärder inom Kungsbacka, Mölndal, Stenungssund, Kungälv, Partille, Härryda och Alingsås kommuner. Tilltänkt utförare av åtgärderna är respektive kommun. Efter förslag från respektive kommun eller Västtrafik har åtgärder som främjar ett ökat resande med kollektivtrafik i de viktigaste pendlingsstråken prioriterats in i Projektet. Projektet omfattar åtgärder som förbättrar kollektivtrafiklänkar eller -knutpunkter och åtgärder som förbättrar för gångoch/eller cykeltrafik som ansluter till sådana knutpunkter. Detta avtal reglerar utförande av ny bytespunkt för kollektivtrafikresenärer i Särö. 4 Beskrivning av åtgärden och dess kostnad Ny bytespunkt för kollektivtrafikresenärer i Särö, Kungsbacka kommun (se bilaga). Den totala kostnaden för Anläggningen som omfattas av detta avtal har beräknats till 8 miljoner kronor i 2012 års prisnivå. 5 Ansvar för genomförande Kommunen ska planera, projektera och utföra Anläggning på sätt som följer av detta avtal. l Kommunens åtagande ingår även nödvändiga delar av planfrågor, marklösen, upphandlingar, projektledning, byggledning, kvalitetsuppföljning, omvärldskommunikation och driftsättning. Kommunen ska utforma och genomföra Anläggning så att avsedd funktion uppnås med högsta kostnadseffektivitet. Stor restriktivitet ska gälla vad avser önskemål om utökad omfattning eller innehåll. Mall: TDOK 2013:0116 Medfinansieringavtal 2.0

10 Kommunen ska vid upphandling av entreprenader, projektering och leveranser verka för att erhålla så ekonomiskt förmånliga villkor som möjligt med hänsyn till gällande marknadsförutsättningar och upphandlingsrättslig lagstiftning. Kommunen ska vid planering och genomförande av Anläggningen ta vederbörlig hänsyn till alla trafikslags framkomlighet under byggnadstiden med fokus på gångtrafik, cykeltrafik, kollektivtrafik och näringslivets transporter. Särskilda ansträngningar ska göras för att möjliggöra ett bibehållande av en snabb och pålitlig kollektivtrafik med erforderlig kapacitet under byggnadstiden. Kommunen ska också tillse att projektuppdrag inkluderar ett aktivt arbete med Mobility Management före och under byggnadstiden. Kommunen ska tillse att Anläggningen utförs i enlighet med den standard som Kommunen normalt tillämpar och vidare tillse att Anläggningen uppfyller alla krav som uppställs för att godkännande av ibruktagande ska lämnas av behörig myndighet. Kommunen ska även i övrigt tillse att tillämpliga lagar och andra författningar samt myndighetsbeslut iakttas vid utförandet. Kommunen ska med skyltning på platsen informera om att åtgärden är en del av Västsvenska paketet. Kommunen ska äga Anläggningen och även ansvara för drift och underhåll av densamma. 6 Finansiering Trafikverket ska med medel från Västsvenska paketet Block 2 ersätta kommunen för ersättningsberättigade kostnader för Anläggningens genomförande upp till8 miljoner kronor. Beloppet är angivet i 2012 års prisnivå. Prisomräkning sker enligt Trafikverkets investeringsindex för väghållning. Kommunen ska vara berättigad till ersättning för erforderlig kostnad vad gäller: a) Byggande av projektet inklusive arkeologi, omläggning eller flyttning av ledningar samt temporära åtgärder för att underlätta för kollektivtrafik eller annan trafik b) Tillstånd samt ersättningar som utges för mark, intrång och övrig skada enligt bestämmelser i expropriationslagen, plan- och bygglagen och miljöbalken c) Planering, projektering, projektledning, byggledning och specialister som behövs för projektets genomförande upp till högst 12% av summan av kostnaderna under a) och b). Kommunen är dock inte berättigad till ersättning för exempelvis följande kostnader: Kostnader för omläggning/flyttning av ledning, i de fall kostnaden för detta täcks av avtal med berörd ledningsägare Kostnad för standardförbättring och/eller kapacitetsökning som uppkommer för ledningsägare när dennes ledning permanent måste flyttas/läggas om. Merkostnad för drift av kollektivtrafik eller annan trafik under byggnadstiden, som kan uppstå för trafikföretag Kostnader som överskrider ovan angivna 8 miljoner kronor (2012 års prisnivå) Kostnad för konstnärlig utsmyckning Kostnad för moms Mall: TDOK 2013:0116 Medfinansieringavtal 2.0

11 7 Redovisning, bidragsrekvirering och betalning Kommunen ska senast den 7:e i månaden efter varje tertialskifte leverera projektrapport till trafikverket. Rapporten ska minst redovisa årsfördelad utbetalningsprognos, när i tiden åtgärden utförs, eventuella förändringar av åtgärdens omfattning eller innehåll samt risker. Eventuell avvikelse eller risk för avvikelse mot detta avtal ska redovisas särskilt.. ~ Kommunen ska en gång per år senast den 15 november rekvirera bidrag genom att skicka en faktura avseende upparbetade ersättningsberättigade kostnader till Trafikverket, med angivande av Västsvenska paketet som betalningsansvarig. Trafikverket ska betala kommunen senast inom 30 dagar efter mottagande av sådan bidragsfaktura. När Anläggningen färdigställts ska kommunen redovisa totalt nedlagd ersättningsberättigad kostnad för Anläggningen med fördelning av kostnaden på de tre grupper som anges i 6. Kommunen ska bereda Trafikverket möjlighet att medverka vid slutbesiktning. Slutlig ekonomisk reglering sker då Anläggningen färdigställts och slutbesiktigats. 8 Samråd och samordning med andra parter Då åtgärden kan antas ha en betydande påverkan på kollektivtrafiken ska Kommunen såväl under planerings- som genomförandefasen i god tid samråda med Hallandstrafiken och Västtrafik AB i frågor rörande Projekts påverkan på kollektivtrafiken. Samråden ska dokumenteras. Kommunen ska vid planering och genomförande av åtgärden samråda med eventuellt andra berörda kommuner eller väghållare och vidta de samordningsåtgärder som kan behövas. Samordning är extra viktigt utmed pendlingsstråk och kan exempelvis avse tidsplanering, störningsinformation och budskap till trafikanter och verksamheter. 9 Tidplan Kommunen ska färdigställa Anläggningen senast den 31 december O Avtalets giltighet Avtalet gäller till och med den 31 december Övrigt Ändringar av detta avtal ska för att gälla vara skriftliga och undertecknade av behörig befattningshavare från respektive avtalspart. Av detta avtal är två exemplar upprättade och utväxlade. Gö-t<-b.. -~ Ort och datu Jol~-oS-04 Ort och datum Trafikverket, Håkan Wennerström Kungsbacka kommun Mall: TDOK 2013:0116 Medfinansieringavtal 2.0

12 Bilaga 1 Ny bytespunkt för kollektivtrafikresenärer i Särö, Kungsbacka kommun Översiktskarta Ritning Syfte med föreslagen åtgärd Nuvarande utformning av bytespunkten fyller inte kraven för nuvarande trafikering. Efter trafikomläggningen december 2013 är Särö Centrum ändhållplats för Blå Express. En lokallinje ansluter söderifrån och har samtrafik med Blå Express vid Särö centrum. En ombyggnad syftar till att möjliggöra byten mellan den lokala linjen och expressbusslinjen samt möjliggöra fler cykelplatser och pendelparkering för bil vid hållplatsen. Det behövs även möjlighet för uppställning av bussar i väntläge. Åtgärden ska tillgodose resenärsbehovet genom förbättrad tillgänglighet, bättre annonsering av hållplatsen och bättre möjligheter till cykelparkering. Åtgärd Hela bytespunkten flyttas från nuvarande läge och byggs vid infarten till Särö Centrum. Totalt kommer bytespunkten att innehålla 3 hållplatslägen med en gemensam plattform, väderskydd och cirka 30 cykel platser. Nuvarande pendelparkering kommer behöva tas i anspråk och ersätts med nya pendelparkeringar som byggs i direkt anslutning till byteshållplatsen. Trafikverket har inte tagit fram något trafikförslag eller någon genomförbarhetsstudie.

13 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer KS/2014:298 Remissvar riktvärden för trafikbuller Förslag till beslut Kungsbacka kommun har inget att erinra mot förordning om riktvärden för trafikbuller. Sammanfattning Kungsbacka kommun har fått tillfälle att yttra sig över förslag till förordning om riktvärden för trafikbuller. Förordningen innebär bl.a. en förändring av nuvarande riktvärden genom en höjning av de ekvivalenta ljudnivåerna vid fasad med 5 dba och att det får överskridas om det finns tillgång till en något tystare sida. Det finns risk att förordningen kommer att begränsa möjligheterna till bebyggelse i bullerutsatta lägen där bebyggelseintressen och hållbar utveckling utifrån andra aspekter väger tungt men påverkan på Kungsbackas fortsatta förtätning och expansion bedöms som ringa. Förslaget kan eventuellt underlätta för kreativa lösningar vid t.ex. förtätning mot idag. Kungsbacka kommun har inget att erinra mot förordning om riktvärden för trafikbuller. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, Beslutet skickas till Socialdepartementet S2014/5795/PBB Johanna Stenberg Strateg fysisk planering Johanna Stenberg Kommunstyrelsens förvaltning (1) Kungsbacka kommun Kungsbacka Besöksadress Stadshuset, Storgatan 37 Telefon

14 Svensk författningssamling Förordning om riktvärden för trafikbuller; SFS Regeringen föreskriver följande. 1 kap. Inledande bestämmelser 1 I denna förordning finns bestämmelser om riktvärden för buller från spårtrafik, vägar och flygplatser vid bostadsbyggnader. Förordningen innehåller även bestämmelser när det gäller beräkning av bullervärden vid bostadsbyggnader. 2 Bestämmelserna i 2 och 3 kap. ska tillämpas vid bedömningen av om kravet på förebyggande av olägenhet för människors hälsa i 2 kap. 6 a plan- och bygglagen (2010:900) är uppfyllt. Bestämmelserna i 3 kap. 1 och 2 ska även tillämpas vid prövning av tillstånd för flygplatser enligt miljöbalken och enligt bestämmelser meddelade med stöd av balken. Bestämmelserna i 3 kap. gäller inte buller från militär flygverksamhet. 3 I denna förordning avses med bostadsrum: alla rum i en bostad utom förråd, hall, kök, toalett och tvättstuga, buller från flygplatser: buller från start och landning samt rullbanefas i samband med start och landning, dba: en med frekvensfilter A-vägd ljudtrycksnivå, ekvivalent ljudnivå: en medelljudnivå för spår- och vägtrafik, beräknad som ett frifältsvärde, för årsmedeldygn, FBN: en medelljudnivå för flygtrafik, beräknad som ett frifältsvärde, för årsmedeldygn som utgörs av årsmedeldag, årsmedelkväll, och årsmedelnatt med ett tillägg om 5 dba på ljudnivå för kväll och 10 dba på ljudnivå för natt, frifältsvärde: ljudnivå som inte påverkas av reflexer vid egen fasad, maximal ljudnivå: en ljudnivå för spår- och vägtrafik av den mest bullrande fordonstypen med tidsvägning F (fast), beräknad som ett frifältsvärde, maximal ljudnivå flygtrafik: den högsta ljudnivån för flygtrafik vid en enskild flygpassage under en viss tidsperiod som årsmedelvärde med tidsvägning S (slow), beräknad som ett frifältsvärde, riktvärde för buller: värde som inte bör överskridas, 1

15 SFS årsmedeldag: en genomsnittsdag baserad på samtliga starter och landningar mellan kl och under ett kalenderår dividerat med det totala antalet dagar under samma kalenderår, årsmedelkväll: en genomsnittskväll baserad på samtliga starter och landningar mellan kl och under ett kalenderår dividerat med det totala antalet kvällar under samma kalenderår, och årsmedelnatt: en genomsnittsnatt baserad på samtliga starter och landningar mellan kl och under ett kalenderår dividerat med det totala antalet nätter under samma kalenderår. 2 kap. Buller från spårtrafik och vägar 1 Riktvärdet för buller från spårtrafik och vägar är dba ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad, och dba ekvivalent ljudnivå samt 70 dba maximal ljudnivå vid en uteplats om en sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden. För en bostadsbyggnad som är avsedd för studenter vid universitet eller högskola gäller i stället för vad som anges i första stycket 1 att riktvärdet är 65 dba ekvivalent ljudnivå vid bostadsbyggnadens fasad. 2 De riktvärden som anges i 1 första stycket 1 och andra stycket får överskridas om 1. det vid en bostadsbyggnad finns en sida där ekvivalent ljudnivå uppgår till högst 55 dba vid fasad och maximal ljudnivå mellan kl och uppgår till högst 70 dba vid fasad, samt 2. minst hälften av bostadsrummen i en bostad är vända mot en sida där 55 dba ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasad och 70 dba maximal ljudnivå inte överskrids mellan kl och vid fasad. Vid en ombyggnad eller ändrad användning av en byggnad gäller i stället för vad som anges i första stycket 2, att minst ett bostadsrum i en bostad ska vara vänt mot en sida där 55 dba ekvivalent ljudnivå inte överskrids. Vid en uteplats får riktvärdet i 1 första stycket 2 dock endast överskridas med högst 10 dba maximal ljudnivå fem gånger under den timme som trafiken är som mest intensiv mellan kl och Vid beräkning av bullervärden vid en bostadsbyggnad ska hänsyn tas till framtida trafik som har betydelse för bullersituationen. 3 kap. Buller från flygplatser 1 Riktvärdet för buller från flygplatser är dba FBN vid en bostadsbyggnads fasad, och dba maximal ljudnivå flygtrafik vid en a) uteplats mellan kl och 22.00, om en sådan ska anordnas eller finns i anslutning till byggnaden, och b) bostadsbyggnads fasad mellan kl och Vad gäller buller från flygplatser i Stockholms kommun gäller inte vad som anges i första stycket 2 a. 2

16 2 Det riktvärde som anges i 1 2 får överskridas, dock högst 1. sexton gånger mellan kl och vid uteplats, och 2. tre gånger mellan kl och vid fasad. Vad gäller buller från flygplatser i Stockholms kommun gäller inte vad som anges i första stycket 1. SFS 3 Vid beräkning av bullervärden vid en bostadsbyggnad ska hänsyn tas till framtida trafik som har betydelse för bullersituationen. 1. Denna förordning träder i kraft den 2 januari Bestämmelserna i 3 kap. ska tillämpas i ärenden om prövning av tillstånd för flygplatser enligt miljöbalken och enligt bestämmelser meddelade med stöd av balken som har inletts efter ikraftträdandet. 3

17 - - RE G E R l N G S KAN S L l E T Remiss 52014/5195/PBB Socialdepartementet Förslag till förordning om riktvärden för trafikbuller Remissinstanser: 1. Svea hovrätt, Mark- och miljööverdomstolen 2. Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen 3. Växjö tingsrätt, mark- och miljödomstolen 4. Boverket 5. Naturvårdsverket 6. Socialstyrelsen 7. Trafikverket 8. Transportstyrelsen 9. Luftfartsverket 1 O. Swedavia 11. Sjöfartsverket 12. Folkhälsomyndigheten 13. Försvarsmakten 14. Domstolsverket 15. Konkurrensverket 16. Regelrådet 17. Tillväxtverket 18. J ordbruksverket 19. Länsstyrelsen i Kalmar län 20. Länsstyrelsen i Västra Götalands län 21. Länsstyrelsen i Norrbottens län 22. Länsstyrelsen i Gotlands län 23. Länsstyrelsen i Gävleborgs län 24. Länsstyrelsen i Skåne län 25. Länsstyrelsen i Stockholms län 26. Länsstyrelsen i Värmlands län 27. Länsstyrelsen i Västernorrlands län 28. Länsstyrelsen i Östergötlands län Postadress stockhol m Bes6ksadress Fredsgatan 8 Telefonväxel lo 00 Telefax E-post: ngskansl i et. se

18 29. Kungliga Tekniska högskolan 30. Chalmers tekniska högskola 31. Lunds tekniska högskola 32. Uppsala universitet, juridiska fakulteten 33. Blekinge tekniska högskola 34. Karolinska institutet, Institutet för miljömedicin 35. Borås kommun 36. Burlövs kommun 37. Enköpings kommun 38. Godands kommun 39. Göteborgs kommun 40. Helsingborgs kommun 41. Huddinge kommun 42. Härnösands kommun 43. J önköpings kommun 44. Krokoms kommun 45. Kiruna kommun 46. Kungs backa kommun 47. Lerums kommun 48. Linköpings kommun 49. Luleå kommun 50. Lunds kommun 51. Malmö kommun 52. Morakommun 53. N arrköpings kommun 54. Norrtälje kommun 55. Nässjö kommun 56. Oxelösunds kommun 57. Pajala kommun 58. Ronneby kommun 59. Sigtuna kommun 60. Sollentuna kommun 61. Solna kommun 62. Stockholms kommun 63. Strängnäs kommun 64. Sundbybergs kommun 65. Svedala kommun 66. Tierps kommun 67. Timrå kommun 68. Umeåkommun 69. Upplands Väsby kommun 70. Uppsala kommun 71. Vänersborgs kommun 72. Västerås kommun 2

19 3 73. Växjö kommun 74. Ystads kommun 75. Ånge kommun 76. Åre kommun 77. Örebro kommun 78. Östersunds kommun 79. Stockholms läns landsting, Tillväxt, miljö och regionplanering 80. Stockholms läns landsting, Centrum för arbets- och miljömedicin 81. Stockholms läns landsting, Trafikförvaltningen 82. Västra Götalands läns landsting 83. Västra Götalands läns landsting, miljömedicinska centrum (VMC) 84. Arbets- och miljömedicin, Universitetssjukhuset Örebro 85. Arbets- och miljömedicin, Lunds Universitet 86. Skåne läns landsting 87. Regionförbundet Jönköpings län 88. Regionförbundet Sörmland 89. Regionförbundet i Västerbotten 90. Regionförbundet Östsam 91. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) 92. Näringslivets regelnämnd (NNR) 93. Svenskt Näringsliv 94. Stockholms handelskammare 95. Svenska regionala flygplatser AB (SRF) 96. Föreningen Svenskt Flyg Intresse AB 97. Svenska FlygBranschen 98. Byggherrarna Sverige AB 99. Sveriges Byggindustrier 100. NCC 101. JM 102. Fastighetsägarna Sverige 103. Villaägarnas Riksförbund 104. Hyresgästföreningen 105. Hörselskadades riksförbund l 06. HSB Riksförbund l O 7. Riks byggen 108. Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag (SABO) 109. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut 110. Forskningsrådet Formas 111. Storstockholms Lokaltrafik AB 112. Västtrafik AB 113. Svenska Byggingenjörers Riksförbund (SBR) 114. F öreningen Sveriges bygglovgranskare och byggnadsnämndssekreterare

20 Yrkesföreningen Miljö och Hälsa 116. Stiftelsen för miljöstrategisk forskning, Mistra 117. Föreningen kommunala miljöchefer 118. Sveriges Advokatsamfund 119. Sveriges Arkitekter 120. Teknikföretagen 121. Föreningen för samhällsplanering 122. I Q Samhälls byggnad 123. SAAB AB 124. Scania-Bilar Sverige AB 125. ÅF 126. Structor Akustik AB 127. Åkerlöf Hallin Akustikkonsult AB 128. Sweco AB 129. WSP Sverige AB 130. Tyrens Regeringen beslutade den 20 mars 2014 om propositionen Samordnad prövning av buller enligt miljöbalken och plan- och bygglagen (prop. 2013/14:128). Av propositionen framkommer att regeringen avser att författningsreglera riktvärden för trafikbuller. Det framkommer också att regeringen inte avser att gå vidare med Bullersamordningsutredningens (SOU 2013:57 och SOU 2013:67) förslag avseende industribuller. Av propositionen framgick vidare att det bör övervägas vissa förändringar i miljöbalken för att verksamhetsutövamas rättssäkerhet ska tryggas då bostadsbebyggelse uppförs närmare verksamheter. Socialdepartementet avser att remittera förslag på sådana förändringar senare under Den lagstiftning som träder i kraft den 2 januari 2015 har för avsikt att samordna prövningar avseende buller mellan plan- och bygglagen och miljöbalken. I förordningen som nu är föremål för remiss tydliggör regeringen också vilka riktvärden som bör gälla vid prövningar av detaljplaner och bygglov enligt plan- och bygglagen samt vid prövning av flygplatser enligt miljöbalken. I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslag till förordning om riktvärden för trafikbuller. Remissvaren ska ha kommit in till Socialdepartementet senast fredagen den 26 september Anstånd med remissvar kan tyvärr ej lämnas. Vi önskar att ni endast skickar yttranden i elektronisk form och då både i W ord- och PDF-format. Remissvaren skickas till följande e-postadresser: och Ange vårt diarienummer S2014/5195/PBB.

21 5 Frågor besvaras av Mattias Janland, tel , mattias. Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En myndighet avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter att redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har några synpunkter, räcker det att svaret ger besked om detta. För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna synpunkter. Råd om hur remissyttranden utformas finns i statsrådsberedningens promemoria Svara på remiss- hur och varför (SB PM 2003:2). Den kan laddas ner från Regeringskansliets webbplats /~a~ Camilla Adolfsson Ämnesråd

22 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer KS/2014:265 Samverkan av överförmyndarorganisationerna Beslut Förslag till kommunstyrelsen/kommunfullmäktige Kommunfullmäktige tillstyrker en samverkansorganisation för överförmyndarverksamhet med säte i Mölndal och uppdrar åt kommunstyrelsen att för detta ändamål ingå samverkansavtal med Mölndal, Härryda och Partille. Detta under förutsättning att samverkansavtal kan träffas med i vart fall två av de andra kommunerna. Kostnadsfördelningen avseende den gemensamma organisationen ska fördelas utifrån kommunernas folkmängd. Sammanfattning Kungsbacka kommun har tillsammans med Mölndals Stad, Härryda och Partille kommuner undersökt möjligheten att skapa en samverkansorganisation i form av ett gemensamt kansli avseende sina respektive överförmyndarverksamheter. Nämndorganisationen påverkas inte av förslaget. Det föreslås en avtalsbaserad samverkansorganisation med sitt säte i Mölndal och med Mölndal som värdkommun. Syftet med en samverkan är att öka rättssäkerheten och effektiviteten samt minska sårbarheten i verksamheten. Förutsättningarna för en samverkan har under våren 2014 utretts av Wallgren Juridik AB. Utredaren Jan Wallgren är jurist i Skövde kommun och chef för Samverkans-organisationen ÖiS (Överförmyndare i samverkan). Utredningen och dess förslag har diskuterats vid möten mellan kommundirektörer och verksamhetschefer i de aktuella kommunerna. Man har då varit överens om att en samverkan är positivt och kanske rent av nödvändig för att möta framtida krav Man har vidare varit överens om att nämndorganisationerna, trots utredarens förslag, bör behållas inför nästa mandatperiod (den politiska organisationen var aldrig föremål för utredningsguppdraget). Inledningsvis beräknas de årliga kostnaderna för Mölndal, Härryda och Partille bli något högre jämfört med Kungsbacka kommun kommer enligt utredningen att minska sina kostnader. Detta ska ställas i relation till ett behov av att ändå utöka verksamheten för det fall en samverkan inte kommer till stånd. Maria Svenningsson Kommunstyrelsens förvaltning (4) Kungsbacka kommun Kungsbacka Besöksadress Stadshuset, Storgatan 37 Telefon

23 KUNGSBACKA KOMMUN 2 (4) Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, Rapport Överförmyndarorganisation HKMP, Beslutet skickas till Överförmyndarnämnden Mölndal stad, Partille och Härryda kommuner Beskrivning av ärendet Kungsbacka kommun har tillsammans med Mölndals Stad, Härryda och Partille kommuner undersökt möjligheten att skapa en samverkansorganisation i form av ett gemensamt kansli avseende sina respektive överförmyndarverksamheter. Nämndorganisationen påverkas inte av förslaget. Bakgrund I varje kommun måste det finnas en överförmyndare eller överförmyndarnämnd. Överförmyndaren är en kommunal tillsynsmyndighet för kommunens ställföreträdare (gode män, förvaltare och förmyndare). Överförmyndarens uppdrag är att motverka rättsförluster för personer som själva inte kan tillvarata sina rättigheter. Som alla myndigheter lyder överförmyndaren under förvaltningslagen (FL). För övrigt är det i första hand regler i föräldrabalken (FB) och förmynderskapsförordningen som närmare styr verksamheten. Verksamheten är en av de mer juridiskt komplicerade i en kommun och är i praktiken inte möjlig att sköta på ett korrekt sätt utan tillgång till rätt kompetens och rätt dimensionering av verksamheten. Verksamheten handlar också mycket om ekonomi och är kontaktintensiv med regelbundna kontakter med både offentliga och privata aktörer. Exempel är socialtjänst, sjukvård, kronofogdemyndighet, skatteverk, banker, mäklare och försäkringsbolag. Trots detta lever verksamheten ofta en relativt anonym och okänd tillvaro i den kommunala organisationen. I de mindre kommunerna bedrivs ofta verksamheten av en ensam överförmyndare utan direkt tillgång till administrativ service. I de större kommunerna är det vanligare att det finns en överförmyndarnämnd med en förvaltningsorganisation. Många kommuner har haft svårt att ensamma möta de krav som ställs på överförmyndaren. Därför har under de senaste åren vuxit fram många samverkansorganisationer på området. För närvarande handlar det om ett drygt 30-tal. Vidare har överförmyndarens arbete med åren blivit mer komplext i och med större och tydligare krav i lagstiftningen samt fler och svårare ärenden. Denna utveckling har pågått under de senaste 15 åren och många överförmyndare har fått se sina ärenden mångdubblas under denna period. I många fall har inte resurserna ökat i samma takt som ärendena. Ökningen av antalet ärenden kan av rent demografiska skäl förutses öka i vart fall fram till För att möta de ökade kraven på verksamheten har Härryda, Kungsbacka, Mölndal och Partille kommuner undersökt möjligheten att skapa en gemensam samverkans-organisation. Syftet med en samverkan är att öka rättssäkerheten och effektiviteten samt minska sårbarheten i verksamheten.

24 KUNGSBACKA KOMMUN 3 (4) Förutsättningarna för en samverkan har under våren 2014 utretts av Wallgren Juridik AB. Utredaren Jan Wallgren är jurist i Skövde kommun och chef för Samverkans-organisationen ÖiS (Överförmyndare i samverkan). Han är även en rutinerad utbildare av gode män och överförmyndare. Utredningen har presenterats för samtliga kommuner i en rådgivningsrapport Överförmyndarorganisation HKMP, Rådgivningsrapport. Utredaren bedömer att verksamheternas volymer och komplexitet kommer fortsätta öka inom de närmaste åren. För att klara sin uppgift kommer det att krävas att samtliga kommuner kan möta de ökade krav som kan förväntas både med kompetens och i övrigt ändamålsenliga organisationer. Alla de aktuella kommunerna kommer tveklöst att kunna dra fördelar av samverkan Utredningen föreslår sammanfattningsvis en avtalsbaserad samverkansorganisation med sitt säte i Mölndal och med Mölndal som värdkommun. Den nuvarande totala tjänstgöringsgraden avseende tjänstemän bör behållas i samverkansorganisationen. Det föreslås en tjänstemannaorganisation med ett tydligt chefskap och delvis med en fördelning av arbetsuppgifter efter ärendetyp. Det förslås även att nämnderna avskaffas och att ensamma överförmyndare med ersättare väljs inför nästa mandatperiod. I utredningen presenteras också flera omständigheter som måste beaktas vid en samverkan. Kommunstyrelsens förvaltning i Kungsbacka gör därtill bedömningen att överförmyndarverksamheten i Kungsbacka står inför organisatoriska förändringar även om det inte skulle ske i form av ett samarbete med andra kommuner. Man behöver se över bemanningen för att klara fluktuationer, säkerställa ett nära ledarskap och utreda hemvisten för verksamheten. Förslaget och rådgivningsrapporten har behandlats som information i samverkan den 21 augusti och kommer att tas upp för formell hantering på ett extra samverkansmöte innan behandling i kommunstyrelsens arbetsutskott. Bedömning Utredningen och dess förslag har diskuterats vid möten mellan kommundirektörer och verksamhetschefer i de aktuella kommunerna. Man har då varit överens om att en samverkan är positivt och kanske rent av nödvändig för att möta framtida krav. Inställningen är att kommunerna bör samverka och att detta bör ske genom en avtalsbaserad samverkansorganisation varvid Mölndal ska vara värdkommun. Man har vidare varit överens om att nämndorganisationerna, trots utredarens förslag, bör behållas inför nästa mandatperiod (den politiska organisationen var aldrig föremål för utredningsguppdraget). Vidare har bedömts att åtminstone tre av kommunerna bör omfattas av en samverkan för att den ska vara rationell att genomföra. Det är dock fullt möjligt att genomföra en samverkan även om en av kommunerna skulle visa sig motsätta sig en samverkansorganisation. Det bör vara möjligt att i efterhand utöka samverkansområdet och en kommun som inte varit med från uppstartsskedet kan då ansluta i efterhand. Arbetet med att skapa en samverkansorganisation bedöms så tidskrävande och komplicerat att en projektledare bör rekryteras för att genomföra själva sammanslagningen av verksamheterna. Man bör därutöver rekrytera en chef för den gemensamma organisationen. Chefen bör

25 KUNGSBACKA KOMMUN 4 (4) ha en djup kunskap om överförmyndarverksamhet samt kunna vara operativ. Eventuellt kan ytterligare personal behöva rekryteras. En realistisk tidpunkt för en faktisk sammanslagning av verksamheterna bedöms vara sommaren Detta förutsätter att rekrytering av projektledare och chef kan påbörjas och genomföras under hösten Kommunfullmäktige föreslås, mot ovanstående bakgrund, tillstyrka en samverkansorganisation och uppdra åt kommunstyrelsen att ingå ett samverkansavtal med, Mölndal Stad, Härryda och Partille kommuner. Detta under förutsättning att i vart fall två andra kommuner också tillstyrker samverkansorganisationen. Ekonomi Syfte med en sammanslagning är inte att spara pengar utan att öka rättssäkerheten och effektiviteten samt att minska sårbarheten i verksamheten. I förlängningen kan en samverkan dock leda till besparingar framför allt i form av en effektivare verksamhet men även till följd av uteblivna rättsförluster. De årliga kostnaderna för verksamheten ska givetvis fördelas mellan samverkans-kommunerna. Utredningen förordar att kostnaderna (totala faktiska kostnaderna) för den gemensamma organisationen ska fördelas utifrån kommunernas folkmängd (invånarantal per den 31/12 året före budgetens fastställande). Det föreslås åligga värdkommunen att årligen upprätta och fastställa budget i samråd med övriga samverkande kommuner. Arvodet och kostnadsersättningar åt gode män och förvaltare ska inte omfattas av samarbetet. Inte heller omfattas kostnader för arvoden och kostnadsersättningar till överförmyndare och överförmyndarens administration. För dessa kostnader ansvarar respektive kommun. Inledningsvis beräknas de årliga kostnaderna för Mölndal, Härryda och Partille bli något högre jämfört med Kungsbacka kommun kommer enligt utredningen att minska sina kostnader. Detta ska ställas i relation till ett behov av att ändå utöka verksamheten för det fall en samverkan inte kommer till stånd. Utöver de årliga kostnaderna tillkommer kostnader för förberedelse och genomförande av en samverkan. Utredarna uppskattar förberedelsekostnaderna till kr vilket troligen är något i underkant. Ytterligare en aspekt är att det bör föreligga utrymme i budget att justera lönerna för medarbetarna vilka i dagsläget ligger på något olika nivåer för olika kommuner. Ann-Charlotte Järnström Kommundirektör

26 Överförmyndarorganisation HKMP Rådgivningsrapport WALLGREN JURIDIK AB den 22 maj 2014 Skriven av: Jan och Eva Wallgren

27 Överförmyndarorganisation HKMP Rådgivningsrapport Överförmyndarorganisation HKMP Innehåll SAMMANFATTNING... 4 INLEDNING... 4 BAKGRUND... 5 LAGSTIFTNING... 6 JURIDISKA ASPEKTER... 6 PROBLEMFORMULERING... 7 GEMENSAM FÖRVALTNINGSORGANISATION... 8 NULÄGESANALYS... 9 ANTAL ÄRENDEN I RELATION TILL INNEVÅNARANTAL ANTAL ÄRENDEN I RELATION TILL TJÄNSTGÖRINGSGRAD INNEVÅNARANTAL I RELATION TILL TJÄNSTGÖRINGSGRAD ANTALET STÄLLFÖRETRÄDARE I RELATION TILL ANTALET ÄRENDEN ANTALET ÅRSRÄKNINGAR I RELATION TILL ANTALET ÄRENDEN KOSTNADER POLITISK ORGANISATION OPERATIV ORGANISATION ARVODEN TOTALA KOSTNADER PER ÄRENDE INSTÄLLNING TILL SAMVERKAN FÖRVÄNTNINGAR FARHÅGOR FÖRORDAD ORGANISATION VERKSAMHET ORGANISATION STRUKTUR ARBETSFÖRDELNING PLACERING RESURSER FÖRSTÅELSE ÄRENDEUTVECKLING ARKIV SERVICE TILLGÄNGLIGHET UTVECKLINGSARBETE PERSONAL UTBILDNINGSBAKGRUND ERFARENHET KOMPETENSUTVECKLING ARBETSMETODIK DELEGERING UTREDNING

28 GRANSKNING ARVODERING AVSLAGSBESLUT VITESFÖRELÄGGANDEN STÄLLFÖRETRÄDARE REKRYTERING KUNSKAPER UTBILDNING VAL AV SAMVERKANSFORM EFFEKTIVITET KOSTNADER DEMOKRATI MILJÖ FLEXIBILITET MODELL FÖR SAMVERKAN VÄRDKOMMUN BEMANNING ORGANISATION KONTORSCHEFEN JURISTEN HANDLÄGGARNA HANDLÄGGARE ENSAMKOMMANDE BARN ADMINISTRATÖRERNA FÖRVALTNINGSORGANISATIONENS UPPGIFT ÖVERFÖRMYNDARENS ROLL HANDLÄGGARSTÖD DATASTÖD PROCESSER OCH MALLAR HANDBÖCKER OCH RÄTTSDATABASER KOSTNADER GEMENSAMT KONTOR TOTALA BERÄKNADE KOSTNADER INFÖRANDEPLAN FÖRBEREDELSEKOSTNADER SAMVERKANSAVTAL MM DELEGATIONSORDNING ALTERNATIV TILL SAMVERKAN EXTERNA AKTÖRER LÄNSSTYRELSEN STÄLLFÖRETRÄDARNA SOCIALTJÄNSTEN TINGSRÄTTERNA MÄKLARE, BANKER M FL BILAGOR BILAGA 1 EXEMPEL PÅ SAMVERKANSORGANISATIONER BILAGA 2 SAMVERKANSMODELL BILAGA 3 SAMVERKANSAVTAL BILAGA 4 AVTAL/REGLEMENTE GEMENSAM NÄMND Överförmyndarorganisation HKMP

29 BILAGA 5 FÖRSLAG PÅ TJÄNSTEMANNAORGANISATION BILAGA 6 DELEGATIONSORDNING BILAGA 7 REFERENSGRUPP BILAGA 8 INFÖRANDEPLAN Överförmyndarorganisation HKMP

30 Sammanfattning Det föreslås en avtalsbaserad samverkansorganisation med sitt säte i Mölndal och med Mölndal som värdkommun. Den nuvarande totala tjänstgöringsgraden avseende tjänstemän bör behållas i samverkansorganisationen. Det föreslås en tjänstemannaorganisation med ett tydligt chefskap och delvis med en fördelning av arbetsuppgifter efter ärendetyp. Det förslås att nämnderna avskaffas och att ensamma överförmyndare med ersättare väljs inför nästa mandatperiod. De ensamma överförmyndarna bildar referensgrupp. I övrigt bör sammanfattningsvis framhållas följande. Synkronisering av arvodesnivåerna för ställföreträdare måste ske. Särskilda informations- och motivationsinsatser för berörda tjänstemän och politiker bedöms nödvändiga. Tillsynsnivån behöver ses över. Servicenivån behöver ses över. Arkiven måste få samma systematik. Gemensamma rutiner, mallar, blanketter och informationsmaterial måste tas fram. Individuella kompetensutvecklingsplaner för berörd personal behöver tas fram. Full delegering bör ske till tjänstemannaorganisationen. Återsökning bör skötas av respektive kommun. Verksamhetschefen skall ha kunskap om överförmyndarverksamhet. Särskilda resurser avsättas bör avsättas för att säkra en rättssäker och effektiv rekrytering av ställföreträdare. Inledning De kommuner som nu överväger samverkan är Härryda, Kungsbacka, Mölndal och Partille kommuner. Konstellationen bedöms vara lagom stor vad avser befolkningsunderlag och ärendemängd för att kunna skapa en slagkraftig samverkansorganisation. Det finns egentligen ingenting på det övergripande planet som talar emot att en samverkan skall kunna bli framgångsrik. Samverkan mellan överförmyndare kan ske med stöd av ett civilrättsligt avtal eller genom en gemensam nämnd. Det anses inte lämpligt att driva verksamheten genom ett kommunalförbund. Det är inte möjligt att driva verksamheten i associationsrättslig form. Den operativa verksamheten kan skötas antingen genom en mer eller mindre fullständig centralisering av verksamheten alternativt genom ett huvudkontor med filialer. Överförmyndarorganisation HKMP

31 Bakgrund Syftet med samverkan är att öka rättssäkerhet och effektivitet samt minska sårbarheten i verksamheten. Ett annat syfte är att renodla verksamheten. På sikt, om samverkan är framgångsrik, bör också samordningsfördelarna innebära besparingar. Vad som nedan sägs om överförmyndare avser även överförmyndarnämnd om inget annat anges. Avsikten är att förslaget skall läggas fram för respektive kommun samt behandlas i respektive kommuns fullmäktige. Utredningen beskriver syftet med en gemensam förvaltningsorganisation och ger en översiktlig bild på vilket sätt en sådan organisation kan utformas. I varje kommun skall det finnas en överförmyndare eller överförmyndarnämnd. Överförmyndaren är en kommunal tillsynsmyndighet för kommunens ställföreträdare (gode män, förvaltare och förmyndare). Överförmyndarens uppdrag är att motverka rättsförluster för personer, som själva inte kan tillvarata sina rättigheter. Som alla myndigheter lyder överförmyndaren under förvaltningslagen (FL). För övrigt är det i första hand regler i föräldrabalken (FB) och förmynderskapsförordningen som närmare styr verksamheten. Verksamheten är en av de mer juridiskt komplicerade i en kommun och är i praktiken inte möjlig att sköta på ett korrekt sätt utan tillgång till rätt kompetens och rätt dimensionering av verksamheten. Många kommuner har haft svårt att ensamma möta de krav som ställs på överförmyndaren. Därför har under de senaste åren vuxit fram många samverkansorganisationer på området. För närvarande handlar det om ett drygt 30-tal. Överförmyndarorganisation HKMP Verksamheten handlar också mycket om ekonomi och är kontaktintensiv med regelbundna kontakter med både offentliga och privata aktörer. Exempel är socialtjänst, sjukvård, kronofogdemyndighet, skattemyndighet, banker, mäklare och försäkringsbolag. Länsstyrelsen har tillsynsansvaret för överförmyndarverksamheten. Överförmyndaren står även under tillsyn av Justitieombudsmannen (JO). Trots ett starkt stöd i lagstiftningen lever verksamheten ofta en relativt anonym och okänd tillvaro i den kommunala organisationen. I de mindre kommunerna bedrivs ofta verksamheten av en ensam överförmyndare utan direkt tillgång till administrativ service. I de större kommunerna är det vanligare att det finns en överförmyndarnämnd med en förvaltningsorganisation. Överförmyndarens uppgift är en grannlaga och självständig syssla. Uppdraget kräver engagemang, noggrannhet och integritet. Uppdraget har med åren blivit mer komplext i och med större och tydligare krav i lagstiftningen samt fler och svårare ärenden. Anledningen till ärendeökningen och ökningen av komplexiteten i verksamheten står i första hand att finna i den s.k. ädelreformen och då särskilt psykiatridelen av densamma. Många psykiskt sjuka personer som 5

32 Lagstiftning tidigare vistades inom institutioner behöver idag god man. Det är nu också vanligare att unga personer med i sammanhanget relativt ringa funktionshinder får god man. En förklaring står också att finna i att det blir alltmer vanligt att äldre personer bor långt från sina anhöriga. Sveriges befolkning håller överhuvudtaget på att bli äldre. Därutöver har genom lagstiftning tillkommit godmanskap för ensamkommande barn. Den nu nämnda utvecklingen har pågått under de senaste 15 åren och många överförmyndare har fått se sina ärenden mångdubblas under denna period. I många fall har inte resurserna ökat i samma takt som ärendena. Ökningen av antalet ärenden kan av rent demografiska skäl förutses öka i vart fall fram till 2020 (lokala variationer kan dock förekomma). Ärendestatistiken visar att överförmyndarverksamheten i de aktuella kommunerna sammanlagt handlade om drygt 2300 ärenden Överförmyndarverksamheten regleras främst av bestämmelser i FB, förmynderskapsförordningen och lagen om god man för ensamkommande barn. Som för alla myndigheter har även överförmyndaren att rätta sig efter t e x Offentlighets- och sekretesslagen, Förvaltningslagen och Arkivlagen. Överförmyndarens kompetens måste också sträcka sig över Jordabalken, Ärvdabalken och Äktenskapsbalken, bara för att ta några exempel. Den 1 januari 2009 började lag (2008:910) om ändringar i föräldrabalken gälla. Förändringarna innebar att fler arbetsuppgifter har tillkommit. I det lagförslag som ges i prop. 2013/14:225 och som avses träda ikraft den 1 januari 2015 ges överförmyndaren följande nya ansvarsområden: Juridiska aspekter Utredningsansvar för ärende om anordnande av god man eller förvaltare för myndiga personer. Rekryteringsansvar i ärenden om anordnade av god man eller förvaltare för myndiga personer. Utbildningsansvar för gode män och förvaltare. Tillhandahållande av statistik till länsstyrelsen. Enligt FB 19 kap 14 kan en överförmyndare/överförmyndarnämnd delegera det mesta av sitt beslutsfattande till en kommunal tjänsteman. Enligt lagens förarbeten prop 1993/94:251 s 281 ff. innefattar detta även kommunala tjänstemän i en annan kommun. Det framhålls att gemensamma kansliorganisationer är möjliga. Det nu nämnda innebär lagstöd för att samverka genom ett civilrättsligt avtal med delegering till kommunala tjänstemän. Överförmyndarorganisation HKMP

33 Enligt FB 19 kap 16 är det möjligt att ha en gemensam överförmyndarnämnd. För en sådan gemensam nämnd gäller de regler som finns i kommunallagen (KL) (se t ex KL 3 kap 3 a - 3 c ). Det har på senare tid ifrågasatts om kommuner inte måste ta hänsyn till Lagen om offentlig upphandling (LOU) innan man ingår samverkan med andra kommuner. Ett sådant resonemang kan möjligen ha en viss relevans i de fall kommuner överväger att samverka inom ej obligatorisk och ej lagreglerad verksamhet, t e x ekonomiadministration, personaladministration, It och teknisk service. I det nu aktuella avseendet behöver upphandling enligt LOU dock inte göras då det rör sig om en lagstadgad, obligatorisk offentlig förvaltning, där delegation dessutom bara kan ske till kommunanställda tjänstemän. Det är naturligtvis så att små kommuner måhända kan vända sig till flera närliggande större kommuner för att undersöka var den billigaste och bästa samverkanspartnern står att finna. Då är det dock inte fråga om någon upphandling enligt LOU. Problemformulering I den utredning som föregått regeringens proposition 2007/08:150 görs ett allmänt konstaterande att det behövs förändring för att åtgärda svagheter i överförmyndarorganisation och ärendehantering. Det anses bl. a nödvändigt att åstadkomma förbättringar i organisationen och att säkerställa kompetensen hos överförmyndarna. Utredningen påtalar också att överförmyndarna i allmänhet anser sig ha för små resurser för att klara verksamheten på ett tillfredställande sätt. Det finns, menar utredningen, fog för att inom kommunerna överväga en prioritering av överförmyndarsysslorna, bl. a för att undvika ökade kostnader inom den sociala sektorn. Utredningen konstaterar också att kravet på överförmyndarna och tjänstemännens utbildningsnivå kommer att öka. Granskningar som utförts av Riksrevisionen (RiR 2006:5 och RiR 2009:31) visar på en anmärkningsvärd omfattning av brister i verksamheten på nationell nivå. Riksrevisionen anför bl. a följande. Överförmyndarorganisation HKMP Ännu kvarstår dock stora brister. Variationerna av anmärkningar på granskade akter hos överförmyndarna är stora mellan länen. Detta innebär risker för bristande likabehandling och rättssäkerhet för den enskilde. Det finns även risk för att hjälpbehövandes intressen sätts åt sidan som en följd av intressekonflikter hos överförmyndaren som ska både rekrytera och utöva tillsyn. I granskningen har även framkommit att överförmyndarnas verksamhet växer, framför allt de svåra fallen. Nya grupper tillkommer också med delvis annat behov av stöd. Ett exempel är en kraftig ökning av ensamkommande flyktingbarn. Ett annat exempel är så kallade dubbeldiagnoser, det vill säga personer med både missbruk och psykiska störningar. En förklaring till problemen kan, enligt Riksrevisionen, vara avsaknad av erforderlig kompetens. Lagen ställer inga formella kompetenskrav på överförmyndarna, trots att dessa har att tolka och tillämpa en komplicerad 7

34 lagstiftning. Bristerna leder i slutändan till rättsförluster för de huvudmän som samhället åtagit sig att skydda. Förutom det ovan nämnda visar granskningen att Regeringens insatser inte tillräckligt uppmärksammat och hanterat behovet av en stärkt bevakning av likabehandling och rättssäkerhet för den enskilde. Granskningen visar även på flera påfrestningar i överförmyndarnas verksamhet. De svåra fallen ökar och det befintliga systemet för överförmyndarnas verksamhet utmanas. I regeringens proposition 2010/11:119 avseende domstolarnas handläggning av ärenden angavs att det då fanns sådana brister hos överförmyndarna att en överflyttning av ärendetyper från tingsrätten inte bedömdes lämplig. I ovan nämnda prop. 2013/14:225 anges dock att den partiella överflyttning som sker den 1 januari 2015 endast skall ses som ett första steg mot att mer eller mindre helt flytta över förmynderskaps- godmans- och förvaltarskapsärendena till överförmyndaren. Sammantaget ger detta en bild som visar på behov av åtgärder för de flesta överförmyndare (så även de nu aktuella). Åtgärder som syftar till att höja kompetensen och ge kontinuitet till verksamheten. Målet bör vara en rättssäker verksamhet som ger avsett skydd för de svaga grupper vars intressen överförmyndaren är satt att bevaka. Samverkan är tveklöst en förutsättning för att närma sig en lösning på de problem som föreligger i många kommuner. Gemensam förvaltningsorganisation Det finns numera flera exempel på samverkan kring överförmyndarverksamhet (se bilaga 1). Den första, i den omfattning som nu är aktuell, startade den 1 januari 2007 i östra Skaraborg och benämns ÖiS Överförmyndare I Samverkan. I ÖiS ingår idag Falköping, Hjo, Karlsborg, Skara, Skövde, Tibro, Tidaholm, Gullspång, Herrljunga, Vårgårda, Bollebygd, Svenljunga och Tranemo. Följande faktorer utgör de främsta argumenten för en gemensam organisation. Uppdragets komplexitet Ökade krav genom reviderad lagstiftning Fler och tyngre ärenden Kompetensförsörjningsfrågan, såväl juridisk som ekonomisk Rättssäkerhet Underlätta rekrytering av ställföreträdare Stringent förvaltningsorganisation Kontinuitet och minskad sårbarhet Överförmyndarorganisation HKMP

35 Nulägesanalys Verksamheterna kommer bl. a att analyseras utifrån ett antal olika nyckeltal kommun för kommun. Talen har tagits fram genom i första hand analyser av Överförmyndare i Samverkan (ÖiS) i Skövde som sköter verksamheten för 13 kommuner belägna i gamla Skaraborgs- och Älvsborgs län (nu Västra Götalands län). Studier har även gjorts av ett flertal ytterligare samverkansorganisationer (se bilaga 1) och överförmyndare i enskilda kommuner. De gränsvärden som presenteras har satts utifrån vad som bedöms krävas för en väl fungerande organisation. De flesta nedan angivna gränsvärdena förutsätter att man arbetar på ett åtminstone någorlunda renodlat sätt utifrån sin tillsynsroll. I de fall ett sådant arbetssätt inte används kan belastningen på överförmyndaren vara större än vad nyckeltalen indikerar. Kännetecken på ett renodlat arbetssätt är bl. a följande: Överförmyndaren svarar på frågor från ställföreträdarna, men tar inte över deras problem. Överförmyndaren visar ställföreträdare hur man fyller i en redovisningsblankett, men fyller inte i blanketten åt dem. Överförmyndaren uppträder inte som chef eller arbetsgivare åt ställföreträdarna. Överförmyndaren går inte in som medlare om ställföreträdaren hamnar i konflikt med huvudmän eller deras anhöriga. Överförmyndaren tillhandahåller inte ekonomisk eller juridisk rådgivning. Överförmyndaren använder en metodik som innebär att man inte gör jobbet åt tingsrätten och socialtjänsten. Överförmyndaren har inte öppet hus utan väl avvägda besöks- och telefontider. Analysen bygger på följande: Överförmyndarorganisation HKMP Dokumentation och statistik från de kommuner som ingår i samverkan. Enkätsvar. Intervjuer med tjänstemän och förtroendevalda. Möte med tjänstemannagruppen. Nedanstående tabell visar ett antal fakta om organisationsform (politisk organisation) och antal personer som är engagerade i verksamheten. Härryda Kungsbacka Mölndal Partille Totalt Antal invånare Organisation Nämnd Nämnd Nämnd Nämnd Ledamöter+ersättare Tj-grad överförmyndare 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Adm personal (antal) Tj-grad adm personal 1,5 5 3,4 1,5 11,5 Tj-grad operativ 1,5 5,0 3,4 1,5 11,5 9

36 Befolkningsmängden i de fyra aktuella kommunerna är drygt personer. Det finns ingenting som därvidlag indikerar några problem. Redan idag finns ett flertal samverkansorganisationer och även enskilda större kommuner som hanterar ett sådant befolkningsunderlag. Underlaget är tillräckligt stort för en organisation med många kompetenser och ett tydligt ledarskap. De förtroendevalda bildar för närvarande en homogen grupp då alla kommuner för närvarande har en överförmyndarnämnd. Inte i någon kommun finns det en ensam överförmyndare. Den sammanlagda tjänstgöringsgraden för tjänstemän som arbetar i verksamheten är för närvarande drygt 1100 % eller 11 heltider. För Kungsbackas del finns en viss osäkerhet avseende tjänstgöringsgraden. Nedanstående tabell visar antalet ärenden i verksamheten vid avstämningsdatum. Härryda Kungsbacka Mölndal Partille Totalt God man 11: God man 11: God man ens. barn Förvaltarskap Förmynderskap Tot antal ärenden Nedanstående tabell visar kostnaderna för verksamheten Härryda Kungsbacka Mölndal Partille Totalt Arvode pol org ink PO Arvode op ensam öfm ink PO Lön adm pers ink PO Övriga kostnader Arvode stf inkl PO Totala kostnader Antal ärenden i relation till innevånarantal Talet avser att belysa om kommunen har för många ärenden i relation till befolkningen. Det vanliga är att ca 1 % av befolkningen genererar ett ärende hos överförmyndaren. Höga tal kan indikera problem med överförmyndarens arbetsmetodik (för generös tillämpning) eller hårt tryck från socialtjänsten, men kan också ha helt och hållet demografiska orsaker (ålderstigen befolkning). Låga tal kan tyda på problem att rekrytera ställföreträdare, felaktig arbetsmetodik (för restriktiv tillämpning) eller ha demografiska orsaker (ung befolkning). Förekomsten av större vårdinstitutioner i kommunen kan påverka liksom mottagning av ensamkommande barn. Överförmyndarorganisation HKMP

37 0,014 0,012 0,010 0,008 0,006 0,004 0,002 0,000 I tre av kommunerna ligger man på normalvärden. Mölndals höga siffror förklaras i första hand av det stora antalet ensamkommande barn. I Kungsbacka förväntas ett ökat antal sådana ärenden. Även om det skiljer sig en del mellan de aktuella kommunerna är skillnaderna inte så stora att de t e x bör påverka kostnadsfördelningen mellan kommunerna i ett inledningsskede. Man bör därvid också ha i åtanke att ärendemängden vad avser ensamkommande barn kan ändra sig snabbt. Överförmyndarorganisation HKMP

38 Antal ärenden i relation till tjänstgöringsgrad Anställda på ett överförmyndarkontor klarar bara av att sköta ett visst antal ärenden innan arbetssituationen blir överansträngd. Ett rimligt mått har tidigare varit c a 220 ärenden per heltidsanställd. I och med tillkommande arbetsuppgifter för överförmyndaren per den 1 januari 2015 bör detta justeras till 200 ärenden per heltidsanställd per detta datum. Riktvärde Härryda Kungsbacka Mölndal Partille Totalt Den befintliga totala tjänstgöringsgraden av tjänstemän i alla kommuner sammanslagna får anses vara relevant i en sammanslagen organisation. Då har även beaktas de tillkommande arbetsuppgifter som ges till överförmyndaren i ny lagstiftning (per 1/1 2015). Hänsyn har också tagits till att man i de flesta kommunerna är relativt generös med att lägga upp ärenden (avseende förmynderskap) Några direkta besparingar avseseende personalkostnader kan således inte förväntas totalt sett i en sammanslagen verksamhet. Dock kan noteras att den personaltäthet som för närvarande råder i Kungsbacka inte kan rekommenderas i en sammanslagen organisation. Som ovan nämnt så är dock tjänstgöringsgraden för Kungsbackas del osäker. Övriga kommuner får i nuläget anses något underbemannade. Detta gäller särskilt Härryda och Mölndal. Överförmyndarorganisation HKMP

39 Innevånarantal i relation till tjänstgöringsgrad Även detta tal är ett mått på hur mycket en organisation tål. Ett rimligt gränsvärde var tidigare c a en heltidstjänst per innevånare. Per den 1 januari 2015 bör det justeras ned till innevånare per heltidsanställd med tanke på tillkommande arbetsuppgifter för överförmyndaren. Måttet får ses mer som ett kontrollvärde på det ovanstående (mer relevanta nyckeltalet). Riktvärde Härryda Kungsbacka Mölndal Partille Totalt Överförmyndarorganisation HKMP Utfallet visar inga större avvikelser från ovanstående annat än vad avser Mölndal. Anledningen härtill är ett högt antal ärenden avseende ensamkommande barn. 13

40 Antalet ställföreträdare i relation till antalet ärenden De flesta ställföreträdare har 1-2 uppdrag. Ställföreträdare med alltför många uppdrag får till slut problem att klara sina uppdrag. I sådana situationer uppkommer ofta mycket merarbete för överförmyndaren. Höga tal indikerar också problem med att rekrytera ställföreträdare. För överförmyndarens vidkommande kan detta problem ofta vara roten till det onda när det gäller överbelastade överförmyndare. Talet bör inte överstiga 2,0 (ärenden per ställföreträdare). Härryda Kungsbacka Mölndal Partille Totalt Riktvärde 2,3 3,3 3,6 2,2 3,0 2,0 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Här kan konstateras att både Kungsbacka och Mölndal uppvisar mycket höga värden. I Mölndal kan en delförklaring vara en relativt hög andel ärenden avseende god man för ensamkommande barn. Även Härryda och Partille ligger dock över riktvärdet. Inför en samverkan bör detta beaktas och särskilda resurser avsättas för att säkra en rättssäker och effektiv rekrytering av ställföreträdare. Särskilt för en ny sammanslagen organisation gäller att rekryteringsmetodiken motverkar osunda kollegiala förhållanden mellan ställföreträdare och tillsynsmyndighet. För att motverka sådana problem är det nödvändigt med en god tillgång på ställföreträdare. Överförmyndarorganisation HKMP

41 Antalet årsräkningar i relation till antalet ärenden Arbetet med årsräkningar är, i vart fall under våren, det som kräver störst arbetsinsatser hos överförmyndaren. De flesta ärenden hos överförmyndaren genererar en årsredovisning. Alltför höga tal kan dock indikera att överförmyndaren oftare borde överväga möjligheten att befria ställföreträdaren från redovisning. Talet bör inte överstiga 0,7. Härryda Kungsbacka Mölndal Partille Totalt Riktvärde 0,6 0,5 0,6 0,9 0,6 0,7 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 Överförmyndarorganisation HKMP Alla kommuner utom Partille ligger under normalvärdena. För Partilles del rekommenderas att inför en samverkan gå igenom möjligheterna att befria vissa ställföreträdare (särskilt förmyndare) från skyldigheten att avge årsräkning. En sådan genomgång bör genomföras innan en eventuell samverkan startar. 15

42 Kostnader Budgeten för en överförmyndarorganisation består normalt sett av tre huvuddelar. Arvoden till förtroendevalda. Löner till tjänstemän samt kostnader för lokaler, IT, utbildning o dyl. Arvoden till ställföreträdare. Politisk organisation Nedan analyseras delarna var för sig och sammantagna. Nedan anges arvodeskostnaderna för respektive kommun per ärende. Härryda Kungsbacka Mölndal Partille Totalt Antal ärenden Arvoden förtroendevalda Kostnad per ärende Då det rör sig om tillsammans 24 förtroendevalda finns här en beaktansvärd effektiviserings- och besparingspotential. Verksamheten skulle, i sin mest avskalade form, vara fullt möjlig att sköta med åtta (8) förtroendevalda samt mer eller mindre utan nämndsadministration. De besparingar som på grund härav är möjliga skall förstås vägas mot de demokratiska värdena. Slutligen skall beaktas att kostnaderna för Partilles del är betydligt högre än i övriga kommuner. Operativ organisation Den största utgiften för att upprätthålla en tjänstemannaorganisation är förstås lönekostnaderna. Till detta tillkommer kostnader för kontor, IT, utbildning o dyl. Det får anses vara mest intressant att analysera den operativa verksamhetens kostnader per ärende. I kostnaderna ingår nämndsadministrationen. Ett rimligt riktvärde bör vara omkring kr/per ärende. Härryda Kungsbacka Mölndal Partille Totalt Antal ärenden Lön adm pers ink PO Övriga kostnader Totalt Kostnad per ärende Det kan noteras att kostnaderna i Kungsbacka är nära nog dubbelt så stora som i övriga kommuner. Detta beror på den i sammanhanget höga bemanningen. Övriga kommuner ligger på låga siffror. Även här står förklaringen att finna i bemanningsgraden då de får anses mer eller mindre underbemannade. Överförmyndarorganisation HKMP

43 Arvoden Enligt särskilda regler i FB beror det på huvudmannens ekonomiska förmåga om det är huvudmannen själv eller kommunen som skall stå för arvodet till ställföreträdaren. Regelverket får till följd att kommuner med i sammanhanget rika huvudmän får lägre kostnader för ställföreträdararvoden och vice versa. Höga kostnader för ställföreträdarvoden kan också tyda på en generös tillämping av regelverket från överförmyndares sida. Låga kostnader kan tyda på en restriktiv tillämpning eller att kommunen har många nära anhöriga som gode män, då dessa mer ofta än utomstående gode män avstår från arvode. Självklart påverkar även antalet ärenden kostnaderna för arvoden. Det är i sammanhanget intressant att jämföra arvodeskostnaderna med antalet ärenden för att få en indikation på om kommunen har för höga kostnader för arvoden till ställföreträdare. Det förtjänar att framhållas att arvodena ofta kan sägas bli vad de blir p g a att det är lagstiftningen som styr och att de flesta kommuner håller sig strikt till SKL,s rekommendationer (se SKL cirk nr 2007:74) avseende arvodesnivåer. Det finns inga bredare studier av de ovan nämnda parametrarna gjorda. För den stora samverkansorganisationen i Skövde är jämförelsetalet kr i arvodeskostnad per ärende. Den organisationen tillämpar regelverket på ett strikt sätt angående vem som skall stå för arvodet, men har en relativt generös bedömning av arvodesnivåerna. Ett riktvärde borde kunna vara kr i arvodeskostnad per ärende. Härryda Kungsbacka Mölndal Partille Totalt Antal ärenden Kostnader arvoden stf Kostnad per ärende Överförmyndarorganisation HKMP Enligt regelverket skall huvudmannen själv stå för arvodet när vissa beloppsgränser överskrids. Nedanstående visar arvodeskostnaderna i genomsnitt för kommunens huvudmän. Det är inte möjligt att ta fram siffror inklusive sociala avgifter. De verkliga kostnaderna för huvudmännen är därför högre. För jämförelsens skull är dock inte detta väsentligt. Härryda Kungsbacka Mölndal Partille Totalt Antal ärenden Kostnader arvoden hm Kostnad per ärende

44 Den totala arvodesnivån är viktig att kartlägga. Tidigare samverkansorganisationer har fått problem i inledningsskedet av verksamheten då gode män som får sina arvoden sänkta, trots uppdragets ideella karaktär, brukar reagera mycket negativt. Nedanstående visar den totala arvodesnivån per totalt antal ärenden. Härryda Kungsbacka Mölndal Partille Totalt Antal ärenden Beslutade arvoden tot Arvode per ärende Nedanstående tabell och diagram visar arvodesnivån i genomsnitt för godmanskap enligt föräldrabalken 11 kap 4 och förvaltarskap. Härryda Kungsbacka Mölndal Partille Totalt Antal ärenden Beslutade arvoden tot Arvode per ärende Arvodesnivå Härryda Kungsbacka Mölndal Partille Partille har en mycket hög nivå. Härryda, Kungsbacka och Mölndal ligger på mer normala nivåer. De stora skillnaderna kommer att innebära inledande svårigheter i en gemensam organisation då ett enhetligt förhållningssätt till arvodering är nödvändigt. Dock måste rekommenderas en succesiv synkronisering för att parera alltför negativa reaktioner från ställföreträdare och stora kostnadsökningar i de kommuner som ligger på låga nivåer. Överförmyndarorganisation HKMP

2013-09-19 S2013/6411/PBB

2013-09-19 S2013/6411/PBB Remiss 2013-09-19 S2013/6411/PBB Socialdepartementet Plan-, bygg- och bostadsenheten Ludvig Lundgren Telefon 08-405 32 57 Remiss av promemorian Tekniska egenskapskrav och kommunala markanvisningar Remissinstanser:

Läs mer

Remiss. 5. Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen 6. Umeå tingsrätt, mark- och miljödomstolen

Remiss. 5. Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen 6. Umeå tingsrätt, mark- och miljödomstolen ~ 1-. REGERI NGSKANSLIET Remiss 2013-01-24 S2012/ 8708/ PBB (S2013/249/PBB) Socialdepartementet Plan-, bygg- och bostadsenheten Ludvig Lundgren Telefon 08-4053257, I Remiss av två betänkanden Ökat bostadsbyggande

Läs mer

Remiss: Förslag till förordning om riktvärden för trafikbuller yttrande till kommunstyrelsen

Remiss: Förslag till förordning om riktvärden för trafikbuller yttrande till kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE 7 augusti 2014 MN 2014-1147 SB 2014/755.807 1 (5) HANDLÄGGARE Samhällsbyggnadsnämnden Miljönämnden Remiss: Förslag till förordning om riktvärden för trafikbuller yttrande till kommunstyrelsen

Läs mer

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av protokolljusterare Fredrik Hansson (C) 2. Detaljplan för kvarter Valand Senare utskick

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av protokolljusterare Fredrik Hansson (C) 2. Detaljplan för kvarter Valand Senare utskick KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2014-09-17 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträde 2014-09-23 klockan 8.30 i Kungsbackarummet, stadshuset 1. Val av protokolljusterare Fredrik Hansson (C) 2. Detaljplan

Läs mer

2012-10-05 M2012/2031/R

2012-10-05 M2012/2031/R Remiss 2012-10-05 M2012/2031/R Miljödepartementet Rättssekretariatet Leo Jager Telefon 08-405 12 20 leocard.jager@environment.ministry.se Promemoria Följdändringar med anledning av ändringar i 6 kap. miljöbalken

Läs mer

2015-07-15 S2015/04694/FST

2015-07-15 S2015/04694/FST , > BB Remiss < REGERINGSKANSLIET 2015-07-15 S2015/04694/FST Socialdepartementet Enheten för familj och sociala Karin Hjelmer Telefon 08-405 44 81 tjänster Slutbetänkandet Barns och ungas rätt vid tvångsvård.

Läs mer

Ärende Beteckning Förslag

Ärende Beteckning Förslag KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2015-03-25 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträde 31 mars 2015, klockan 8.30 Kungsbackarummet 1. Val av justerare Eva Borg (S) 2. Köpeavtal -

Läs mer

2012-08-17 M2012/2031/R

2012-08-17 M2012/2031/R Remiss 2012-08-17 M2012/2031/R Miljödepartementet Promemoria Identifiering, beskrivning och bedömning av miljökonsekvenser Remissinstanser: 1. Svea hovrätt Mark- och miljööverdomstolen 2. Förvaltningsrätten

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet Klockan 8.30-12, paus 9.25-10 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande

Läs mer

2015-06-22 S2015/2282/FS

2015-06-22 S2015/2282/FS Remiss 2015-06-22 S2015/2282/FS Socialdepartementet Enheten för folkhälsa och sjukvård SOU 2015:32 Nästa fas i e-hälsoarbetet Remissinstanser: 1. Riksdagens ombudsmän (JO) 2. Riksrevisionen 3. Justitiekanslern

Läs mer

Årsredovisning verksamheter 2013. Överförmyndare

Årsredovisning verksamheter 2013. Överförmyndare Årsredovisning verksamheter 2013 Överförmyndare Överförmyndare, Årsredovisning verksamheter 2013 2(8) 1 VERKSAMHETSOMRÅDE Verksamhetsområde Överförmyndare är för kommunen obligatorisk. Överförmyndaren

Läs mer

Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. (AU 152) KS 2014-228

Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. (AU 152) KS 2014-228 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-06-03 139 Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering.

Läs mer

Landstingsstyrelsens beslut

Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2006-05-15 LS-LED06-159 47 Rätten till ersättning för kostnader för vård i annat EES-land - En översyn. Remissvar Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen

Läs mer

W REGERINGSKANSLIET 2013-06-07 N2013/2837/E

W REGERINGSKANSLIET 2013-06-07 N2013/2837/E \åi\äi W REGERINGSKANSLIET Remiss 2013-06-07 N2013/2837/E Näringsdepartementet Energi Kansliråd Fredrik von Malmborg Telefon 08-405 19 59 E-post fredrik.von-malmborg@regeringskansliet.se Remiss av promemorian

Läs mer

Matarengivägsprojektet

Matarengivägsprojektet www.pwc.se Revisionsrapport Robert Bergman, revisionskonsult Matarengivägsprojektet Övertorneå kommun Mars 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2. Revisionsfråga...3

Läs mer

Yttrande över "Konsumenten 1 centrum - ett framtida konsumentstöd".

Yttrande över Konsumenten 1 centrum - ett framtida konsumentstöd. ESLÖVS KOMMUN Yvonne Hansen 0413-620 07 2012-09-20 Kornmunstyrelsen Yttrande över "Konsumenten 1 centrum - ett framtida konsumentstöd". Ärendebeskrivning Justitiedepartementet har begärt synpunkter på

Läs mer

Granskning av överförmyndarna

Granskning av överförmyndarna Revisionsrapport Granskning av överförmyndarna Borgholms kommun Lisa Åberg Borgholms kommun Granskning av överförmyndarna Innehållsförteckning 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Revisionsfråga och kontrollmål...

Läs mer

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) SKL är en politiskt styrd arbetsgivar- och medlemsorganisation för landets kommuner, landsting och regioner SKL arbetar med intressebevakning, verksamhetsutveckling,

Läs mer

Yttrande Utbildningsdepartementets remiss: promemoria En mer flexibel ämneslärarutbildning med inriktning mot årskurs 7-9 (U 2015/500/UH)

Yttrande Utbildningsdepartementets remiss: promemoria En mer flexibel ämneslärarutbildning med inriktning mot årskurs 7-9 (U 2015/500/UH) OfStsf 96\tyYlA Uppsala "KOMMUN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Karin Stacksteg Datum 2015-02-25 Diarienummer UBN-2015-0636 Utbildningsnämnden Yttrande Utbildningsdepartementets remiss: promemoria

Läs mer

Överförmyndarnämnden Budgetförslag 2015 2016 med plan för 2017-2018

Överförmyndarnämnden Budgetförslag 2015 2016 med plan för 2017-2018 1 Överförmyndarnämnden 2015 2016 med plan för 2017-2018 Rev 2015-05-15 Nämndens viktigaste mål för 2015 2016 Överförmyndarnämndens målarbete har rättssäkerhet och trygghet som fokusområden. Dessa begrepp

Läs mer

Betänkandet Förändrad assistanserättning en översyn av ersättningssystemet (SOU 2014:9)

Betänkandet Förändrad assistanserättning en översyn av ersättningssystemet (SOU 2014:9) REGERINGSKANSLIET Remiss 2014-03-21 S2014/1703/FST Socialdepartementet Enheten för familj och sociala tjänster Inger Laudon Telefon 08-405 42 58 Betänkandet Förändrad assistanserättning en översyn av ersättningssystemet

Läs mer

Nedan följer en beskrivning av hur socialsekreteraren kan gå till väga för att ansöka om en särskild förordnad vårdnadshavare för barnet.

Nedan följer en beskrivning av hur socialsekreteraren kan gå till väga för att ansöka om en särskild förordnad vårdnadshavare för barnet. September 2012 RUTIN FÖR ATT ANSÖKA OM SÄRSKILD FÖRORDNAD VÅRDNADSHAVARE (SFV) FÖR ENSAMKOMMANDE BARN När ett barn som har kommit till Sverige utan vårdnadshavare får permanent uppehållstillstånd (PUT)

Läs mer

2015-04-10 S2015/418/FS

2015-04-10 S2015/418/FS Remiss 2015-04-10 S2015/418/FS Socialdepartementet Enheten för folkhälsa och sjukvård Juridiskt kön och medicinsk könskorrigering (SOU 2014:91) Remissinstanser: 1. Riksdagens ombudsmän (JO) 2. Justitiekanslern

Läs mer

Aktuellt i lagstiftningen inom plan- och byggområdet

Aktuellt i lagstiftningen inom plan- och byggområdet Aktuellt i lagstiftningen inom plan- och byggområdet Johan Hjalmarsson 21 april 2015 Regeringens jobbstrategi Investera för framtiden: Infrastruktur Bostäder Klimat Fler och växande företag: Aktiv näringspolitik

Läs mer

Vad gör en förmyndare, god man och förvaltare egentligen?

Vad gör en förmyndare, god man och förvaltare egentligen? Vad gör en förmyndare, god man och förvaltare egentligen? Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta

Läs mer

Bedömning av flygbuller Skå-Edeby flygplats för planområde vid Mörby, Ekerö kommun, revidering med högst 7 000 flygrörelser per årsmedeldygn.

Bedömning av flygbuller Skå-Edeby flygplats för planområde vid Mörby, Ekerö kommun, revidering med högst 7 000 flygrörelser per årsmedeldygn. 1 (5) Handläggare: Bengt Simonsson, Antal sidor 5 Antal bilagor Beställare: Järntorget bostads AB gm Bengt Jansson Malmö 2014-02-21 rev. 2014-04-24 Bedömning av flygbuller Skå-Edeby flygplats för planområde

Läs mer

Delegeringsordning för överförmyndarnämnden fastställd av överförmyndarnämnden 2011-01-11, 2.

Delegeringsordning för överförmyndarnämnden fastställd av överförmyndarnämnden 2011-01-11, 2. ÄLMHULTS KOMMUN DELEGERINGSORDNING 1 (6) Delegeringsordning för överförmyndarnämnden fastställd av överförmyndarnämnden 2011-01-11, 2. Kommunfullmäktige har 2010-12-20, 184 fastställt reglemente för överförmyndarnämnden.

Läs mer

Revisionsrapport Habo kommun

Revisionsrapport Habo kommun Revisionsrapport Översiktlig granskning av vissa delar av hanteringen av ensamkommande flyktingbarn Habo kommun Johan Bokinge 2012-02-2 Johan Bokinge Habo kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 2

Läs mer

1. Val av justerare Eva Borg (S)

1. Val av justerare Eva Borg (S) KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2015-04-28 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträde 5 maj 2015 klockan 8.30 i Kungsbacka rummet Ärende Beteckning Förslag 1. Val av justerare Eva Borg (S) 2. Taxor och

Läs mer

Per Ödman (M), ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C)

Per Ödman (M), ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C) Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 08.30 10.25 Beslutande Ledamöter Per Ödman (M), ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik

Läs mer

REGION SKÅNE Koncernkontoret

REGION SKÅNE Koncernkontoret , _ Remiss R E G E R l N G S KAN S L 1 E T 2013-01-23 Miljödepartementet REGION SKÅNE Koncernkontoret Jon Kahn 2013-01- 2 4 Telefon: 08-405 21 28 Dnr /30(5. Dok.nr / Remittering av rapporten om klimatfärdplan

Läs mer

ansöka om god man eller förvaltare

ansöka om god man eller förvaltare Överförmyndarnämnden Information ansöka om god man eller förvaltare Viktigt att känna till om godmanskap Godmanskap är en frivillig insats som förutsätter samarbete mellan den gode mannen och huvudmannen.

Läs mer

Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner

Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner Kommunal författningssamling Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige i Motala kommun Diarienummer: 14/KS 0024

Läs mer

Avtal om samverkan i gemensam nämnd för familjerättsliga frågor i Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner

Avtal om samverkan i gemensam nämnd för familjerättsliga frågor i Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner Avtal om samverkan i gemensam nämnd för familjerättsliga frågor i Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner överenskommer om att från och med den 1

Läs mer

HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10)

HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10) HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10) 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Varför bostadsindex?... 3 2 Hur har vi gjort?... 3 3 Avgränsningar... 4 4 Resultat av HSBs bostadsindex 2014... 5 5 bedömning... 9 6 Frågor och

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 08:30-12:05 ajournering 10-10:15 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson

Läs mer

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE. Kommunfullmäktige. Sammanträde 11 november klockan 18 i fullmäktigesalen, stadshuset. Ärende Beteckning Förslag

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE. Kommunfullmäktige. Sammanträde 11 november klockan 18 i fullmäktigesalen, stadshuset. Ärende Beteckning Förslag KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2014-11-03 Kommunfullmäktige Sammanträde 11 november klockan 18 i fullmäktigesalen, stadshuset Ärende Beteckning Förslag 1. Val av justerare och tid för justering Lars

Läs mer

Detaljplan Bålsta 1:595 mf, Håbo kommun

Detaljplan Bålsta 1:595 mf, Håbo kommun 704840 RAPPORT A Author Johanna Åström Phone +46 10 505 46 19 Mobile +46706615021 E-mail johanna.astrom@afconsult.com Date 2015-06-17 Project ID 704840 Håbo Kommun Detaljplan Bålsta 1:595 mf, Håbo kommun

Läs mer

Förbundsordning för Räddningstjänstförbundet Storgöteborg

Förbundsordning för Räddningstjänstförbundet Storgöteborg Antagen i respektive medlemskommuns fullmäktige under hösten 2006. 3 reviderad 2013-03-12 Ff 6 6 Förbundsordning för Räddningstjänstförbundet Storgöteborg 1 Namn och säte Kommunalförbundets namn är Räddningstjänstförbundet

Läs mer

DELEGATIONSORDNING. för överförmyndarnämnden

DELEGATIONSORDNING. för överförmyndarnämnden DELEGATIONSORDNING för Dokumentets syfte Delegationsordning anger vilka frågor en nämnd delegerat och vem som får rätten att besluta på delegation av nämnden i en viss fråga. Nämnd är beslutsfattare. Dokumentet

Läs mer

Överförmyndarnämnden. God man Förvaltare

Överförmyndarnämnden. God man Förvaltare Överförmyndarnämnden God man Förvaltare Överförmyndare Måste finnas i kommunen Obligatorisk verksamhet Väljs av fullmäktige för 4 år Förvaltningsmyndighet Kontrolleras av Länsstyrelsen och JO Välkommen

Läs mer

2012-05-14. Miljö- och bygglovsnämnden. Dnr 2011-575. Bygg- och miljöförvaltningens förslag

2012-05-14. Miljö- och bygglovsnämnden. Dnr 2011-575. Bygg- och miljöförvaltningens förslag TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2012-05-14 Miljö- och bygglovsnämnden Dnr 2011-575 Förslag till beslut Bygg- och miljöförvaltningens förslag Miljö- och bygglovsnämnden förbjuder Skanska Asfalt och Betong AB, med

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2004:881) om kommunalekonomisk utjämning; SFS 2007:1271 Utkom från trycket den 14 december 2007 utfärdad den 6 december 2007. Regeringen

Läs mer

Överförmyndaren i Värnamo kommun

Överförmyndaren i Värnamo kommun Verksamhetsplan 2012-201 Överförmyndare: Verksamhetschef: Christer Fjordevik (KD) Anna Thorén Starby (Kommunjurist) Innehållsförteckning Sidnr Planeringsförutsättningar och omvärldsanalys 1 Mål och riktlinjer

Läs mer

Granskning av överförmyndarnämnden

Granskning av överförmyndarnämnden Revisionsrapport Granskning av överförmyndarnämnden Eskilstuna kommun Augusti 2006 Eva Gustafsson Stefan Wik Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Syfte...3 3 Metod...3 4 Kommunala mål och föräldrabalken...4

Läs mer

Beslutet expedieras till Juridiska enheten Förvaltningschef Eva Andrén Akten

Beslutet expedieras till Juridiska enheten Förvaltningschef Eva Andrén Akten Eva Andrén TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(2) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Mikael Palo 2014-12-17 KN-KUS14-093-1 Ä R E N D E G Å N G Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet M Ö

Läs mer

Överförmyndare: Verksamhetsplan 2015. Sidnr. Innehållsförteckning

Överförmyndare: Verksamhetsplan 2015. Sidnr. Innehållsförteckning Verksamhetsplan 2015 Överförmyndare: Verksamhetschef: Innehållsförteckning Christer Fjordevik (KD) Anna Thorén Starby (Kommunjurist) Sidnr Planeringsförutsättningar och omvärldsanalys 1 Mål och riktlinjer

Läs mer

Betänkandet Trängselskatt - delegation, sanktioner och utländska fordon (SOU 2013:3) svar på remiss från finansdepartementet

Betänkandet Trängselskatt - delegation, sanktioner och utländska fordon (SOU 2013:3) svar på remiss från finansdepartementet 2013-04-02 KS-2013/371.441 1 (5) HANDLÄGGARE Viktoria Thonäng viktoria.thonang@huddinge.se Kommunstyrelsen Betänkandet Trängselskatt - delegation, sanktioner och utländska fordon (SOU 2013:3) svar på remiss

Läs mer

Byggnadsnämnden. Eirik Langjord (FP) Hans Engstrand (KD) Per-Olof Westerberg (S)

Byggnadsnämnden. Eirik Langjord (FP) Hans Engstrand (KD) Per-Olof Westerberg (S) Byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Kungsbackarummet Klockan 8.30-8.45 Beslutande Övriga närvarande Ledamöter Lars Stranne (M), ordförande Alf Olofsson (S), vice ordförande Ove Svan (M)

Läs mer

1. Skillnad mellan god man och förvaltare

1. Skillnad mellan god man och förvaltare VÄNERSBORGS ÖVERFÖRMYNDARNÄMND INFORMERAR ANSÖKAN OM GOD MAN ELLER FÖRVALTARE För att godmanskap eller förvaltarskap skall kunna anordnas och en god man eller förvaltare förordnas krävs att de förutsättningar

Läs mer

Ändamålsenlighet avseende överförmyndaren

Ändamålsenlighet avseende överförmyndaren Revisionsrapport Ändamålsenlighet avseende överförmyndaren Trelleborgs kommun Alf Wahlgren, certifierad kommunal revisor Carl-Gustaf Folkeson, revisionskonsult 21 juni 2011 Innehållsförteckning 1 Bakgrund

Läs mer

Eva Borg (S) Kommunstyrelsens förvaltning

Eva Borg (S) Kommunstyrelsens förvaltning Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Kungsbackarummet Klockan 10.00-11.50 Beslutande Ledamöter Per Ödman (M), ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C) Eva Borg (S)

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Riksarkivet och landsarkiven; SFS 2007:1179 Utkom från trycket den 10 december 2007 utfärdad den 22 november 2007. Regeringen föreskriver följande.

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR NYKÖPINGS- OXELÖSUNDS ÖVERFÖRMYNDARNÄMND

DELEGATIONSORDNING FÖR NYKÖPINGS- OXELÖSUNDS ÖVERFÖRMYNDARNÄMND DELEGATIONSORDNING FÖR NYKÖPINGS- OXELÖSUNDS ÖVERFÖRMYNDARNÄMND Beslutad av Gäller från: Protokollsparagraf: Diarienummer: Nyköping- Oxelösunds överförmyndarnämnd: 2013-09-02 2013-10-01 60 NOÖN 13/17 2/10

Läs mer

Länsstyrelsernas handläggningstider. skl granskar

Länsstyrelsernas handläggningstider. skl granskar Länsstyrelsernas handläggningstider skl granskar Förord Den 2 maj 2011 fick Sverige en ny plan- och bygglag. Målet var att reglerna för bygglov och planering skulle förenklas. Man ville snabba upp bygglovsprocessen

Läs mer

Riktlinjer för särskild förordnad vårdnadshavare

Riktlinjer för särskild förordnad vårdnadshavare Riktlinjer för särskild förordnad Avseende ensamkommande flyktingbarn 2015-04-01 lena.bergstrom@upplands-bro.se 0721-788 059 www.upplands-bro.se Innehåll 1... 3 1.1 Inledning...3 1.2 Återflyttning av vårdnaden

Läs mer

Kv Bävern 1, Trelleborg. Nybyggnad av bostäder utmed Nygatan. Trafikbuller

Kv Bävern 1, Trelleborg. Nybyggnad av bostäder utmed Nygatan. Trafikbuller Trafikbullerutredning Kv Bävern 1, Trelleborg Nybyggnad av bostäder 2015-02-02 Uppdragsnummer 260 675 1 (8) Kv Bävern 1, Trelleborg. Nybyggnad av bostäder utmed Nygatan. Trafikbuller Uppdragsgivare Midroc

Läs mer

5. Remiss från Socialdepartementet om "Slopat krav på intyg för barns frånvaro för att få tillfällig föräldrapeng"

5. Remiss från Socialdepartementet om Slopat krav på intyg för barns frånvaro för att få tillfällig föräldrapeng Ärende som behandlas direkt i kommunstyrelsen: 5. Remiss från Socialdepartementet om "Slopat krav på intyg för barns frånvaro för att få tillfällig föräldrapeng" Bilaga KS 2012/145/1-2 Bilaga KS 2012/145/1

Läs mer

Kontrollansvarig. Byggherrens stöd vid projektering och byggande. www.karf.se

Kontrollansvarig. Byggherrens stöd vid projektering och byggande. www.karf.se Kontrollansvarig Byggherrens stöd vid projektering och byggande www.karf.se 1 I denna broschyr avser Kontrollansvarig och Kontrollplan de begrepp som finns reglerade i Plan- och bygglagen, PBL (kap10 9,

Läs mer

Överförmyndaren VERKSAMHETSPLAN

Överförmyndaren VERKSAMHETSPLAN VERKSAMHETSPLAN 2013 Sid 1 Stadshus Kaupungintalo City Hall Överförmyndarexpeditionen finns i stadshuset Överförmyndare: Linnéa Carlsson Överförmyndarens ersättare: Kirsi Heino Telefon: 0922-150 00 Telefax:

Läs mer

Gemensam överförmyndarverksamhet med Borgholms kommun och Mörbylånga kommun

Gemensam överförmyndarverksamhet med Borgholms kommun och Mörbylånga kommun TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Sinisa Vukovac 2014-10-27 KS 2014/0881 0480-450195 Kommunfullmäktige Gemensam överförmyndarverksamhet med Borgholms kommun och Mörbylånga kommun Förslag

Läs mer

Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland

Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland 1(8) Landstingsstyrelsen Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland Inledning Regionfrågan har diskuterats under lång tid i Sverige och i Östergötland. I mars 2008 undertecknade partidistrikten

Läs mer

Regeringen fastställer i detta åtgärdsprogram att de åtgärder som framgår av bilagan behöver vidtas för att bidra till att miljökvalitetsnormen

Regeringen fastställer i detta åtgärdsprogram att de åtgärder som framgår av bilagan behöver vidtas för att bidra till att miljökvalitetsnormen Regeringsbeslut 17 2004-12-09 M2003/1912/Mk Miljödepartementet Länsstyrelsen i Västra Götalands län 403 40 GÖTEBORG Åtgärdsprogram avseende miljökvalitetsnormen för kvävedioxid i Göteborgsregionen 1 bilaga

Läs mer

Lura 2:3 & 2:7-2 Nacka

Lura 2:3 & 2:7-2 Nacka Lura 2:3 & 2:7-2 Nacka Beräkning av buller från väg och flygtrafik Uppdragsnummer: 150510 Beställare: Sixten Jaskari Rapport: R150510-1 Datum: 2015-09-15 Antal sidor: 6 Handläggare: Rickard Hellqvist Granskare:

Läs mer

Delegationsordning. Överförmyndarnämnden. Antagen av Överförmyndarnämnden 2014-06-17, 52

Delegationsordning. Överförmyndarnämnden. Antagen av Överförmyndarnämnden 2014-06-17, 52 Överförmyndarnämnden Antagen av Överförmyndarnämnden 2014-06-17, 52 Överförmyndarnämnden Innehållsförteckning Förkortningar... 1 Föräldrabalken (1949:381)... 2 Tryckfrihetsförordningen (1949:105)... 5

Läs mer

Svar på motion väckt av Bengt Cedrenius (MP) om ersättning för resa med cykel och elcykel - återremiss

Svar på motion väckt av Bengt Cedrenius (MP) om ersättning för resa med cykel och elcykel - återremiss Eva Carlsson Sidan 1 av 4 Diariekod: 149 Kommunstyrelsen Svar på motion väckt av Bengt Cedrenius (MP) om ersättning för resa med cykel och elcykel - återremiss Förslag till beslut Kommunledningskontoret

Läs mer

KS 6 19 JUNI 2013. Översyn av borgensprinciper. Kommunstyrelsen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

KS 6 19 JUNI 2013. Översyn av borgensprinciper. Kommunstyrelsen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta KS 6 19 JUNI 2013 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Malmberg Jan Datum 2013-06-13 Diarienummer KSN-2013-0868 Kommunstyrelsen Översyn av borgensprinciper Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 9-9.45 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP)

Läs mer

Arbete på kommunala gator

Arbete på kommunala gator Arbete på kommunala gator Hur garanterar vi trafiksäkerhet och framkomlighet och hur försäkra vi oss om en tillfredställande arbetsmiljö Hur ser det ut. Statliga vägnätet Kommunala gatunätet VAKT Bättre

Läs mer

Vegastaden, Haninge kommun, Detaljplan 1 Trafikbullerutredning, åtgärder

Vegastaden, Haninge kommun, Detaljplan 1 Trafikbullerutredning, åtgärder Uppdrag: 31 05451 Rapport: 31 05451 C Datum: 2009-12-18 Antal sidor: 9 Bilagor: 31 05451/C01 - C04 Vegastaden, Haninge kommun, Detaljplan 1 Trafikbullerutredning, åtgärder Uppdragsgivare: Maxera Bygg &

Läs mer

Principer för arvoden

Principer för arvoden Principer för arvoden för god man/förvaltare Information från Överförmyndaren Principer för arvoden för god man/förvaltare INNEHÅLL Ett ideellt uppdrag 2 Bevaka rätt 3 Förvalta egendom 4 Sörja för person

Läs mer

Comenius fortbildning, april 2013

Comenius fortbildning, april 2013 Comenius fortbildning, april 2013 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i euro 2151-2013 Konferens 115 M Ängelholm Skåne län 1310 PT 2374-2013 Allmän fortbildningskurs

Läs mer

för Ensamkommande barn

för Ensamkommande barn Information från Överförmyndare i Samverkan Hultsfred/Högsby/Oskarshamn/Mönsterås om God man för Ensamkommande barn Överförmyndaren är en kommunal tillsynsmyndighet över kommunens gode män, förvaltare

Läs mer

Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C) Eva Borg (S)

Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet,. stadshuset Klockan 8:30-11.45, ajournering 9.30-9.50 Beslutande Ledamöter Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren

Läs mer

Avtal för samverkan kring vuxnas lärande i Göteborgsregionen Etapp 3++ - för utbildningar som startar våren 2008

Avtal för samverkan kring vuxnas lärande i Göteborgsregionen Etapp 3++ - för utbildningar som startar våren 2008 Förslag till Avtal för samverkan kring vuxnas lärande i Göteborgsregionen Etapp 3++ - för utbildningar som startar våren 2008 1. Avtalsparter Avtalets parter utgörs av Göteborgsregionens kommunalförbunds

Läs mer

Översyn av lokala ordningsföreskrifter avseende fyrverkerier. Dnr KS 2012-172

Översyn av lokala ordningsföreskrifter avseende fyrverkerier. Dnr KS 2012-172 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-02-26 59 Översyn av lokala ordningsföreskrifter avseende fyrverkerier. Dnr KS 2012-172 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Motala-Vadstena vatten- och renhållningsnämnd 2007-01-09 1 Plats och tid Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Beslutande Kenneth Simonsson (m) Ordförande,

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden Nummer: 50:1 Blad: (1) Reglemente för Socialnämnden A Socialnämndens uppgifter Verksamhetsområde 1 Socialnämnden har att enligt gällande lagstiftning fullgöra kommunens uppgifter vad avser individ- och

Läs mer

KV EMBLA, UMEÅ TRAFIKBULLER

KV EMBLA, UMEÅ TRAFIKBULLER KV EMBLA, UMEÅ TRAFIKBULLER SLUTRAPPORT 2015-05-29 Uppdrag: 253489, Kv Embla, Umeå Titel på rapport: Trafikbuller Status: Datum: 2015-05-29 Medverkande Beställare: Kontaktperson: Korskykan Jan Kollberg

Läs mer

Remiss avseende skogsstyrelsens Förstudie om ett nationellt skogsprogram för Sverige- Förslag och ställningstaganden (Meddelande 5 2013)

Remiss avseende skogsstyrelsens Förstudie om ett nationellt skogsprogram för Sverige- Förslag och ställningstaganden (Meddelande 5 2013) - -- R E G E R l N G S KAN S L l E T 2013-11-25 L2013/2767/LB Remiss Landsbygdsdepartementet Skogs- och lantbruksenheten Remiss avseende skogsstyrelsens Förstudie om ett nationellt skogsprogram för Sverige-

Läs mer

Buller och bostadsbyggande

Buller och bostadsbyggande Buller och bostadsbyggande 8 november 2013 Bullernätverket Stockholm Anders Lillienau Regeringens utredare Varför en utredning? Stor inflyttning till städer Gällande lagar inte tillräckligt samordnade

Läs mer

Arvode till ställföreträdare fr o m 2014-01-01 Information från överförmyndarenheten och nämnden

Arvode till ställföreträdare fr o m 2014-01-01 Information från överförmyndarenheten och nämnden [1] Mars 2014 Arvode till ställföreträdare fr o m 2014-01-01 Information från överförmyndarenheten och nämnden Överförmyndarnämnden har tidigare informerat om det pågående arbetet med förändring av ersättningsnivåerna.

Läs mer

Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C)

Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet Klockan 08:30-11.45, ajournering 09.50-10.05 Beslutande Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (17)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (17) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (17) Kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott 2012-03-29 39 Miljötillstånd verksamheten vid Stockholm-Arlanda Airport (KS 2010.021) Beslut Näringslivs- och

Läs mer

Åtgärdsprogram - ett verktyg för att undvika överskridanden av luftkvalitetsnormerna? Lena Gipperth Juridiska institutionen

Åtgärdsprogram - ett verktyg för att undvika överskridanden av luftkvalitetsnormerna? Lena Gipperth Juridiska institutionen Åtgärdsprogram - ett verktyg för att undvika överskridanden av luftkvalitetsnormerna? Lena Gipperth Juridiska institutionen Dagens presentation Tidigare utvärdering av den rättsliga konstruktionen Presentation

Läs mer

godmanskap & förvaltarskap

godmanskap & förvaltarskap godmanskap & förvaltarskap Enköping Heby Håbo Knivsta Tierp Uppsala Älvkarleby Östhammar Överförmyndaren I varje kommun ska det finnas en överförmyndare eller överförmyndarnämnd. Överförmyndaren utövar

Läs mer

1. Att ställa sig bakom Miljö- och byggnadsnämndens samt Tekniska nämndens beslut

1. Att ställa sig bakom Miljö- och byggnadsnämndens samt Tekniska nämndens beslut STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 12 (28) Kommunfullmäktige 2013-02-14 Au 3 KS/2011-0089, TN/2011-0013, MBN/2011-1564 KS 8 KF Svar på motion från Margareta Fredriksson, Bertil Olin, Håkan Eriksson

Läs mer

ANMÄLAN TILL ÖVERFÖRMYNDAREN. Kryssa för det ansökan avser: 1. Personen som behöver hjälp av god man eller förvaltare. 2.

ANMÄLAN TILL ÖVERFÖRMYNDAREN. Kryssa för det ansökan avser: 1. Personen som behöver hjälp av god man eller förvaltare. 2. ANMÄLAN TILL ÖVERFÖRMYNDAREN avseende behov av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7 Kryssa för det ansökan avser: God man enligt 11:4 FB Förvaltare enligt 11:7 FB 1. Personen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och tid Bysjön, kommunhuset, Kl. 10.00-10.50 Beslutande Ledamöter Peder Griph (S) Marianne Sandberg (M) Kerstin Gustafsson (S) Anita Lindberg (M) Anna Turesson (C)

Läs mer

Tekniska nämndens delegationsordning

Tekniska nämndens delegationsordning FÖRFATTNING 1.3.6 Antagen av tekniska nämnden 20/15 Tekniska nämndens delegationsordning Delegation och delegering Beslut i ärenden ska fattas av nämnden. Nämnd har enligt 6 kap 33-38 i Kommunallagen möjlighet

Läs mer

Dödsboägda och flerägda jordbruksfastigheter. vilka regler gäller

Dödsboägda och flerägda jordbruksfastigheter. vilka regler gäller Dödsboägda och flerägda jordbruksfastigheter vilka regler gäller Jordbruksinformation 8 2008 Regler för dödsboägda och flerägda jord- och skogsbruksfastigheter Jord- och skogsbruksfastigheter, taxerade

Läs mer

Delegationsordning för överförmyndarnämnden

Delegationsordning för överförmyndarnämnden Föreliggande dokument är antaget av överförmyndarnämnden 2013-05-02 34 Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter det att ny mandatperiod inletts.

Läs mer

Avseende behov av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7

Avseende behov av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7 ANMÄLAN TILL ÖVERFÖRMYNDAREN Avseende behov av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7 Socialtnämnden har enligt 5 kap 3 socialtjänstförordningen skyldighet att anmäla till

Läs mer

Arbetsutskottets förslag till beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut Länssjukvårdsnämnden FÖRSLAG D A T U M D I A R I E N R 2014-02-26 LSN-HSF14-086 6 Revidering av Länssjukvårdsnämndens delegationsförteckning Arbetsutskottets förslag till beslut 1. Länssjukvårdsnämnden

Läs mer

Remiss - Förslag till föreskrifter och allmänna råd om tandvård för personer med vissa sjukdomar eller funktionsnedsättningar

Remiss - Förslag till föreskrifter och allmänna råd om tandvård för personer med vissa sjukdomar eller funktionsnedsättningar 2012-06-26 Dnr: 22501/2011 1(6) Avdelningen för regler och tillstånd Mariana Näslund Blixt mariana.blixt@socialstyrelsen.se Enligt sändlista Remiss - Förslag till föreskrifter och allmänna råd om tandvård

Läs mer

Frågor och svar Region i Örebro län

Frågor och svar Region i Örebro län Projekt Region 2015 Frågor och svar Region i Örebro län Vad är poängen med att bilda en region inom Örebro län? Erfarenheter från tidigare regionbildningar i Sverige visar bland annat på följande positiva

Läs mer

Förbundsordning för Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet

Förbundsordning för Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet Förbundsordning för Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet 1 Förbundets namn Förbundets namn är Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet. 2 Förbundets säte Förbundet har sitt

Läs mer

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE LIKA STORT SOM HELA DANMARK För andra året i rad kartlägger vi på Samtrafiken hur pendlingsbara svenska städer är. I år har vi tittat närmare på Sveriges

Läs mer

Detta avtal reglerar samverkan mellan parterna om kommunal energi- och klimatrådgivning (EKR) under perioden 2015 2017.

Detta avtal reglerar samverkan mellan parterna om kommunal energi- och klimatrådgivning (EKR) under perioden 2015 2017. AVTAL 2014-11-??? Dnr 2014/?? Samarbetsavtal avseende Kommunal Energioch klimatrådgivning mellan kommunerna i Stockholms län, Håbo kommun (Uppsala län), samt Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) 1 PARTER

Läs mer

Delegationsordning. för överförmyndarnämnden Kramfors kommun

Delegationsordning. för överförmyndarnämnden Kramfors kommun STYRDOKUMENT Sida (6) Delegationsordning för överförmyndarnämnden Kramfors kommun Område Styning och ledning Fastställd ÖFN 05-0- 4 Program Giltighetstid Tillsvidare Plan Riktlinje Delegationsordning Reviderad/Uppdaterad

Läs mer