Riktlinjer för bostadsförsörjning i Sundsvalls kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Riktlinjer för bostadsförsörjning i Sundsvalls kommun 2006-2010"

Transkript

1 Riktlinjer för bostadsförsörjning i Sundsvalls kommun Antagna av kommunfullmäktige i Sundsvall den 25 september 2006, 725

2 Innehållsförteckning Förord Inledning Bakgrund Syfte med programmet, programmets roll Kommunens roll i bostadsförsörjningen Förutsättningar, utgångspunkter nu och framöver Statlig styrning för bostadsförsörjning: lagstiftning, ekonomiska förutsättningar m.m Mål och inriktning i kommunala styrdokument som berör bostadsförsörjning Översiktsplan Arbete/näringsliv här och i närområdet Energiplan Befolkningsutveckling här och i närområdet Handikappolitiskt program Socialnämndens inriktningsmål Sundsvalls Agenda Boendegaranti för studenter Nuläge: Bostadsbestånd, tillgång och efterfrågan Lägenheter i kommunen Hittillsvarande bostadsbyggande Nuvarande bestånd Tillgång och efterfrågan Rörlighet (omflyttning) Sundsvalls kommun en bostadsmarknad i balans? Om tillgänglighet Boende för äldre Boende för funktionshindrade Studentlägenheter Boende för ungdomar Boende för enskilda/ familjer med bostadsproblem Bedömning av bostadsbehov de närmaste tre åren Bostadsbehov Behov var och av vad? Flyttkedjor Särskilda behovsgrupper Äldre Funktionshindrade Enskilda/familjer med bostadsproblem Studerande Riktlinjer för bostadsförsörjning Bilagor Bilaga 1: Särskilda boenden för äldre Bilaga 2: Särskilda boenden för funktionshindrade enligt LSS Bilaga 3: Utbyggnadsområden enligt översiktsplan för Sundsvalls kommun Bilaga 4: Nybyggnad under programperioden påbörjade/pågående/avslutade och planerad byggstart Projekt Bilaga 5: Utveckling av Sundsvalls tätort enligt översiktsplan för Sundsvalls kommun Bilaga 6: Områdesöversikt enligt översiktsplan för Sundsvalls kommun Bilaga 7: Kommunfullmäktiges protokoll

3 Förord Lennart Jakobsson, LJUS har haft i uppdrag av kommunstyrelsekontorets utvecklingsavdelning att ta fram program med riktlinjer för bostadsförsörjning för Sundsvalls kommun. I arbetet har tjänstemän från socialförvaltning, stadsbyggnadskontor och kommunstyrelsekontor medverkat med underlag, faktainsamling, förslag och synpunkter. Underlag till nulägesbeskrivningen har även inhämtats via intervjuer och samtal med bostadsföretag, mäklare, handikapporganisationer, pensionärsorganisationer samt andra föreningar. Det kommunala handikapprådet har diskuterat programmet vid två sammanträden, så även kommunstyrelsens utvecklingsutskott. Den 25 september 2006 antog kommunfullmäktige riktlinjerna för bostadsförsörjning, att gälla till och med Vi tackar alla som bidragit till programmets innehåll. Sundsvall

4 1 Inledning 1.1 Bakgrund Tidigare upprättades ett särskilt bostadsförsörjningsprogram i kommunen, vilket ålades kommunerna enligt Lagen (1947:523) om kommunala åtgärder till bostadsförsörjningens främjande (bostadsförsörjningslagen). Lagen upphävdes med verkan från den 1 juli Därmed överlämnades till kommunerna att själva bestämma formerna för bostadsförsörjningsverksamheten. Flertalet kommuner, inklusive Sundsvalls kommun, slutade därmed efter hand att upprätta särskilda bostadsförsörjningsprogram. Då regeringen enligt vad som framgår i propositionen 2000/01:26 (bostadsförsörjningsfrågor) ansåg att det kommunala ansvaret för bostadsförsörjningen borde förtydligas i en särskild lag, antogs fr.o.m. år 2001 en ny lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar. Enligt den skall varje kommun planera bostadsförsörjningen i syfte att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder och för att främja att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjning förbereds och genomförs. Enligt samma paragraf ska riktlinjer för bostadsförsörjningen antas av kommunfullmäktige under varje mandatperiod. Lagen säger inget om hur riktlinjerna ska utformas. I propositionen framhålls att bostadsförsörnings planeringen måste vara anpassad efter situationen i den enskilda kommunen. Följaktligen bör kommunerna själva få avgöra hur de vill utforma och redovisa sin planering av bostadsförsörjningen. Utgångspunkten, menar man, bör vara en lokal bedömning av de långsiktiga behoven på bostadsmarknaden, som innefattar alla kommuninvånares behov. I planeringen bör man titta på nyproduktion såväl som insatser i befintliga bostadsområden, liksom att man bör uppmärksamma vissa hushåll, t.ex. äldre, funktionshindrade, ungdomar och studenter. I lagen framgår även att kommunen vid planeringen av bostadsförsörjningen ska samråda med andra kommuner som berörs av planeringen, om det behövs. Kommunstyrelsens utvecklingsutskott beslutade att anta ett förslag till direktiv för arbete med framtagande av riktlinjer för bostadsförsörjning. En arbetsgrupp tillsattes sommaren 2005, bestående av representanter från kommunstyrelsens utvecklingsavdelning, socialförvaltningen och stadsbyggnadskontoret. 1.2 Syfte med programmet, programmets roll Sundsvalls kommun vill genom bland annat detta dokument planera bostadsförsörjningen i kommunen i syfte att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder och för att främja att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjning förbereds och genomförs. Programmet redovisar nuläget på bostadsmarknaden, behoven nu och framöver, riktlinjer för bostadsplanering/- produktion och även planering/- produktion för de närmaste åren (Kommunens översiktsplan, som antogs av kommunfullmäktige 2005, redovisar utbyggnadsområden på längre sikt). I programmet redovisas särskilt situationen för äldre, funktionshindrade, studenter, ungdomar och enskilda/familjer med bostadsproblem. Programmets roll är bl.a. att utgöra underlag för de kommunala förvaltning arnas och bolagens verksamhetsplanering att förtydliga kommunens riktlinjer och planering av bostadsförsörjning för olika aktörer på bostads marknaden, t.ex. byggherrar att vara en informationskälla för politiker, allmänhet, företag m.fl. 1.3 Kommunens roll i bostadsförsörjningen Kommunens roll handlar om att utifrån kraven på långsiktig hållbar utveckling hålla en planerings- och markberedskap för nyproduktion av bostäder beräkna behovet av nyproduktion för att i tid kunna möta marknadens efterfrågan i samverkan med exploatörer tillhandahålla attraktiva områden för bostadsbyggande förmedla och sälja tomter via tomtkö via allmännyttigt bostadsföretag erbjuda bostäder uppmärksamma behov av insatser i befintliga bostadsområden för tillkommande bebyggelse, förtätningar, upprustningar, centrumförnyelse m.m. uppmärksamma att alla i kommunen kan leva i goda bostäder, vilket innebär att särskilt planera för de grupper som har svårt att få bostad eller som behöver särskilt utformade bostäder ge bidrag till bostadsanpassning för funktionshindrade efter beviljad ansökan i övrigt bevaka utvecklingen inom bostadsmarknaden

5 Figur 1: Sundsvalls kommun 8

6 2 Förutsättningar, utgångspunkter nu och framöver 2.1 Statlig styrning för bostadsförsörjning: lagstiftning, ekonomiska förutsättningar m.m. I regeringens proposition 2000/01:26 (Bostadsförsörjningsfrågor m.m.) kan bl.a. läsas, att bostaden är en social rättighet. Målsättningen är att bostadspolitiken skall skapa förutsättningar för alla att leva i goda bostäder till rimliga kostnader. En väl fungerande bostadsförsörjningsplanering och bostadsförmedling är betydelsefulla medel i kommunernas arbete, menar man. Vidare framgår, att kommunernas åtagande i allt väsentligt baseras på kommunallagen (1991:900) och socialtjänstlagen. Plan- och bygglagen ger kommunen ett grundläggande ansvar för planeringen av markanvändningen. Följande (här i punktform) är hämtat ur propositionen: Kommunallagen ger kommunerna rätt att engagera sig i verksamheter av allmänt intresse som har anknytning till kommunens område eller medlemmar. Enligt socialtjänstlagen (SoL) har kommunen det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver. Den som inte själv kan tillgodose sina behov, eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt, har rätt till bistånd för sin försörjning och för sin livsföring i övrigt. Biståndet skall tillförsäkra den enskilde en skälig levnadsnivå. Enligt bedömningar inom socialtjänsten i kommunen ger SoL den enskilde en rätt till bostad i någon form, en form som bedöms skälig i det enskilda fallet (egen anm.). I SoL framgår även, att socialnämnden i sin verksamhet bl.a. skall främja den enskildes rätt till bostad. Socialtjänstlagen ger även kommunerna ett särskilt ansvar för boende för äldre med behov av särskilt stöd och personer med funktionshinder. Plan- och bygglagen ger kommunen ett allmänt ansvar för användningen av mark och vatten samt för bebyggelseutvecklingen inom kommunens område. I detta ligger också ett ansvar för att goda boendemiljöer skapas och vidmakthålls. Det kommunala ansvaret för bostadsförsörjningen förtydligades i bostadsförsörjningslagen, som trädde i kraft (se mera utförligt under avsnitt 1.1). Där står bl.a. föreskrivet, att varje kommun är skyldig att planera för bostadsförsörjningen i kommunen i syfte att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder. Vidare åligger det kommunen att främja att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs. Det finns räntebidrag för nyproduktion och ombyggnad av hyresrätter och bostadsrätter, men inte för egnahem. Dessa bidrag söks hos Länsstyrelsen. Det pågår en statlig översyn av systemet med räntebidrag. Räntenivåerna har stor betydelse för intresset att bygga egnahem. 2.2 Mål och inriktning i kommunala styrdokument som berör bostadsförsörjning Det mest styrande kommunövergripande dokumentet för bostadsplanering är översiktsplanen. Men det finns även en del tvärsektoriella kommunala planer, program och dokument som hanterar och diskuterar boendefrågor och förutsättningar för boendefrågor. Här redovisas kort innehållet i dessa dokument, som på olika sätt ger förutsättningar och utgångspunkter för planeringen av kommunens bostadsförsörjning Översiktsplan Översiktsplan för Sundsvalls kommun 2005 fastställdes vid årsskiftet 2005/2006. I översiktsplanen redovisas riktlinjer för markanvändning och möjliga utbyggnadsområden på landsbygden, i tätorter utanför Sundsvalls tätort och i Sundsvalls tätort. 9

7 2.2.2 Arbete/näringsliv här och i närområdet Arbetsmarknadsutvecklingen påverkar befolkningsutvecklingen. I Sundsvalls kommuns utvecklingsplan för tillväxt och arbete framgår som mål att år 2010 ha fler jobb ( personer sysselsatta i Sundsvall mot år 2003) och höjd utbildningsnivå (40 % av åringar har eftergymnasial utbildning, mot 34 % idag). Som strategi för att uppnå målen har Sundsvall valt följande: fokusering på befintliga spetsområden (cellulosa/ fiberteknologi, bank/- försäkring/pension och IT/ Telecom) utveckling av företagsklimatet kompetensförsörjning Kommunen arbetar på olika sätt med genomförande av strategin. Ett delprojekt av betydelse är arbetet med att knyta ihop Sundsvallsregionen till en gemensam arbetsmarknads-, boende- och studieregion. I regionen ingår Sundsvall, Timrå, Härnösand, Ånge, Nordanstig och Hudiksvall. En gemensam boende- och arbetsmarknadsregion innebär att kommunerna är så integrerade med varandra att befolkningen i regionen kan välja att bo i en kommun och arbeta i en annan. Ur bostadsbyggnadssynpunkt innebär det att om grannkommuner till Sundsvall kan erbjuda bra boendealternativ så påverkar detta utbyggnadsbehovet i Sundsvall och vice versa. År 2003 var som nämnts personer sysselsatta i Sundsvall, en ökning med 2,5 % under tiden (I regionen har sysselsättningen ökat med 1,2 % under samma period). Det är en klart bättre sysselsättningsökning än Sverige i stort (0,8 %). Sysselsättningsutvecklingen i Sundsvall har varit starkare än befolkningsutvecklingen, som var 0,6 % åren Sundsvall har en nettoinpendling av arbetskraft (16 % inpendling, 10 % utpendling), övriga kommuner i regionen har en nettoutpendling, utom Ånge, där in- och utpendling är lika stor 2. En positiv sysselsättningsutveckling resulterar i befolkningsökning och ett ökat bostadsbehov Energiplan Den 24 maj 2004 antog kommunfullmäktige i Sundsvall en energi och klimatstrategi för Sundsvalls kommun. Delar av denna strategi har betydelse för utformning av bostäder i Sundsvall. Det handlar framförallt om principer för bebyggelsens lokalisering, med syfte att minska behovet av transporter, samt former för uppvärmning. Hänsyn till energiplanen har tagits vid utformningen av riktlinjer för bostadsförsörjningen Befolkningsutveckling 3 här och i närområdet Folkmängden i Sundsvall ökade snabbt fram till år Som framgår i nedanstående diagram har utvecklingen därefter varit långsammare. Efter en tillfällig nedgång under första hälften av 1980-talet har folkmängden sedan 1988 ökat med i genomsnitt ca 300 personer per år t.o.m. 1994, då den hittills största folkmängden på invånare uppnåddes. Befolkningen har sedan minskat fram till 2001, för att därefter åter öka. Prognosen är, att ökningen fortsätter åtminstone till år 2008 (se även nedanstående tabell) och även ytterligare ett par år. Faktisk befolkningsutveckling samt prognos Faktisk befolkningsutveckling samt prognos Figur 2: Befolkningutvecklin och prognos 1 Antagen av kommunfullmäktige i maj 2003, och uppdaterad i januari Den stöds av alla partier. 2 Uppgifter i detta stycke är hämtade ur ProMidNord/SÖT en förstudie, /EuroFuturesAB. 3 Uppgifter om befolkningsutveckling är hämtade ur kommunstyrelsekontorets skrivelse : Befolkningsprognos för Sundsvalls kommun

8 Som framgår av nedanstående tabell, beräknas befolkningen i Sundsvalls kommun de närmaste åren öka från personer 2004 till personer Befolkningen beräknas öka med i genomsnitt ca 310 personer per år jämfört med ca 230 i genomsnitt per år de senaste två åren. Av ökningen beräknas födelseöverskottet svara för i genomsnitt 60 personer per år och flyttningsnettot för i genomsnitt 250 personer per år. För perioden t.o.m innebär prognosen att åldersgruppen år, d.v.s. den ålder när många debuterar på bostadsmarknaden, ökar kraftigt med 993 personer eller 14 %, åldersgruppen yngre pensionärerna, år ökar med ca 775 personer eller 6 % och de äldre pensionärerna som är 80 år och äldre ökar med ca 140 personer eller 3 %. År w Summa Utvecklingen i delområden 4 redovisas i tabellen nedan: Förändr Kommundel Antal Procent 1 Sundsvall % 2 Alnö % 3 Kovland % 4/5 Njurunda % 6 Matfors % 7 Stöde % 8 Indalsliden % 9 Restpost % Kommunen totalt % SABO (Sveriges Allmännyttigas Bostadsföretag) har i en rapport redovisat tre scenarier låg, bas och hög för den regionala utvecklingen i Sverige fram till år Scenarierna visar hur ekonomin och befolkningen kan komma att utvecklas i olika regioner. Scenario bas överensstämmer med grundalternativet i finansdepartementets aktuella långtidsutredning. I rapporten görs ett tänkbart utvecklingsförlopp för kommunerna Sundsvall, Härnösand, Timrå och Ånge totalt knappt personer. Den utvisar sammanfattningsvis, att regionens folkmängd minskar i alla scenarier fram till 2020, om än ytterst marginellt i scenario hög. Antalet personer över 65 år ökar t.ex. med %. Bostadsefterfrågan ökar svagt i scenario hög och orienteras mot bostäder med högre kvaliteter i goda lägen. Det växande antalet invandrare ger impulser till ökad efterfrågan på hyresbostäder. 4 Delområdesprognosen utgår från känd och möjligt lägenhetsutbyggnad sommaren Tillväxt och tilltro Scenarier för Sveriges bostadsmarknader (Björn Hårsman). 11

9 2.2.5 Handikappolitiskt program Enligt vad som framgår i det av kommunfullmäktige antagna handikappolitiska programmet för Sundsvalls kommun (1999) är det kommunens vilja, att programmet ska beaktas i alla policy- och planeringssammanhang och inför kommunala beslut. I alla kommunala policydokument och planer ska handikappaspekter redovisas. Kommunen vill enligt programmet verka för att offentliga lokaler och bostäder samt offentlig utomhusmiljö är tillgängliga för människor med funktionsnedsättning. Denna inställning om tillgänglighet skall även avspegla sig vid upphandling av utformning av den yttre och inre miljön (arkitekter, byggherrar, entreprenörer m.fl.). Nuvarande lagstiftning anger att enkelt åtgärdade hinder mot tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga skall vara åtgärdade för utgången av år 2010 i befintliga lokaler dit allmänheten har tillträde och på befintliga platser Socialnämndens inriktningsmål I socialnämndens ansvar för äldres bostäder ingår bl.a. att medverka i planeringen av det allmänna bostadsbeståndet så att bostäderna gör det möjligt för äldre att bo kvar. Det ingår även i socialnämndens ansvar att medverka i tillskapandet av äldreboende, vars verksamhet ska bidra till att ge de personer med omfattande behov av omsorg och vård denna hjälp. 6 I Socialnämndens inriktningsmål för finns rubriken En god bostad med följande text: Tillgången till en god bostad är viktig för människors trivsel och hälsa. Kommunen skall förstärka och utveckla stödet till hemlösa slutföra moderniseringen av äldreboenden bygga och uppmuntra andra aktörer att bygga nya moderna äldreboenden starta fler gruppboenden för yngre funktionshindrade motverka segregation i boendet genom att verka för att hyreslägenheter kommer till i centrala lägen i staden Sundsvalls Agenda 21 Dokumentet Sundsvalls Agenda 21 för en god livsmiljö är en vägvisare för miljö och utveckling för de kommande 25 åren. Här tas bl.a. upp frågor om boende: Boendet ska vara anpassat efter naturens kretslopp. Detta betyder enligt dokumentet att framtidens bostäder, i tätort och på landsbygd, ska ha närhet till service, arbetsplatser, odlingslotter och grönområden. Bostäder ska byggas och byggas om så att deras funktioner kretsloppsanpassas. De byggmaterial som används ska vara anpassade till hälsa, miljö och återanpassning. Efter Agenda 21-beslutet i kommunfullmäktige har nationella och regionala miljömål antagits. Miljömålet god bebyggd miljö har bl.a. funnits med i analysen av kommunens nya översiktsplan. I översiktsplanen redovisas sociala, ekonomiska och miljömässiga konsekvenser för i planen redovisade utbyggnadsområden Boendegaranti för studenter Bostadsgarantin innebär att StuBo, Studentbostäder i Sundsvall AB, garanterar samtliga heltidsstuderande på Mittuniversitetet i Sundsvall en egen studentbostad senast i samband med att studierna startar. Med heltidsstuderande avses de som läser minst 10 poäng per termin. I mån av plats erbjuds även andra studerande bostad inom StuBo 7. 6 Ur utredning om servicehusens framtid (Socialtjänstens kansli, Margareta Lindelöf, juli 2004), sid 7. 7 Uppgifter från Mitthem 12

10 3 Nuläge: Bostadsbestånd, tillgång och efterfrågan Uppgifter i detta kapitel som handlar om tillgång och efterfrågan, rörlighet och tillgänglighet ( ) bygger i stor utsträckning på en intervjuundersökning genomförd under augusti månad 2005 med ledningen för tio bostadsföretag 8 representerande sammanlagt av kommunens cirka hyreslägenheter. Dessutom intervjuades ledningen för medlemsorganisationerna för bostadsrättsföreningar i kommunen (HSB, Riksbyggen, Castor och SBC) samt tre fastighetsmäklare i Sundsvall. Färdigställda lägenheter totalt under åren Färdigställda lägenheter totalt under åren Antal lägenheter Övriga hus 1200 Småhus År Figur 3: Nybyggnation 3.1 Lägenheter i kommunen Hittillsvarande bostadsbyggande Under första hälften av 1970-talet färdigställdes i genomsnitt lägenheter per år (se nedanstående diagram). Därefter hamnade byggandet från 1975 fram till 1993 på en lägre nivå, i genomsnitt 500 lägenheter per år, med särskilt lite byggande åren (i genomsnitt 160 lägenheter per år). Efter 1993 har lägenhetsbyggandet varit på en förhållandevis låg nivå i genomsnitt 60 lägenheter per år, eller totalt 676 lägenheter. Under tiden fram till 1975 bestod det största tillskottet av lägenheter i flerbostadshus. Under perioden byggdes en något större andel småhus, medan perioden därefter andelen flerfamiljshus mestadels var större. Efter 1993 har tillskottet varit 235 småhus och 441 lägenheter i flerfamiljshus Nuvarande bestånd Det totala antalet lägenheter (hyresrätter, bostadsrätter, äganderätter m.fl.) i kommunen uppgår 2004 till Lägenheterna fördelar sig på hustyp enligt följande: Hustyp Antal Andel Lägenheter i småhus % Lägenheter i övriga hus % Totalt % 8 De intervjuade bostadsföretagen är Norrvidden, Wallholmen, Totalförvaltning, Spinetten, Nordeken, Realia, Norrporten, Mitthem, Nor-Sve Fastigheter och Tvättbjörnen. 9 FoB-90 (45.021) uppräknat med tillkommande lägenheter (649 i småhus och i övriga hus) under tiden Avgående lägenheter har inte dragits ifrån (343 lägenheter revs under tiden ) samtidigt som tillkommande lägenheter i form av t.ex. omvandling av fritidshus till permanentboende inte lagts till. Studentlägenheter, servicehus o.dyl. ingår i siffrorna. 13

11 Lägenheterna fördelar sig på upplåtelseform enligt följande: Upplåtelseform Antal lgh 10 (c:a) Andel lgh Andel lgh riket 11 Hyresrätt % 37 % Bostadsrätt % 14 % Äganderätt % 38 % Övriga upplåtelseformer % 11 % Totalt % 100 % I Sundsvall utgör lägenheter med äganderätt 36 % av det totala lägenhetsbeståndet, vilket är jämförbart med riksgenomsnittet. Andelen lägenheter med hyresrätt utgör 27 %, vilket understiger riksgenomsnittet, medan andelen bostadsrätter (27 %) överstiger riksgenomsnittet. Jämfört med 1990 har andelen lägenheter med äganderätt minskat från 37 % till 36 % och lägenheter med bostadsrätt och hyresrätt ökat från 26 % till 27 % av det totala lägenhetsbeståndet. Av de hyresrätterna förfogar Mitthem 13 över 4 242, exklusive studentbostäder. I nedanstående tabell redovisas antalet lägenheter år 2004 uppdelade på hustyp och storlek 14 : Hustyp Tot antal lgh -1rok 2rok 3rok 4rok 5rok 6+rok Uppg saknas Småhus Övr hus Summa Andel % ,4 23,5 25,8 17,5 11,1 7,9 1,8 10 Enligt FoB90 uppräknat med nytillkommande åren Enligt FoB T.ex. delägare/andelslägenhet, hyr i andra hand, annat avtal, upplåten utan kyrkobokförd boende. 13 Kommunens allmännyttiga bostadsföretag. 14 FoB 90 kompletterat med nytillkommande lägenheter åren

12 3.1.3 Tillgång och efterfrågan Den som söker bostad måste själv kontakta fastighetsägare/hyresvärdar. Det finns ingen samordnad kommunal bostadsförmedling i Sundsvall, och därmed ingen gemensam bostadskö för kommunen. Det ställer stora krav på de bostadssökande. De får aktivt bevaka sina intressen hos flera hyresvärdar i för dem intressanta områden, och därefter antas som hyresgäst utifrån den enskilde hyresvärdens bedömningsgrunder. Som hjälp till bostadssökande finns på kommunens hemsida länkar till nio bostadsföretag med sammanlagt cirka av Sundsvalls cirka hyreslägenheter. På hemsidan finns dessutom länkar till HSB Mitt och till Riksbyggen. P.g.a. avsaknad av gemensam kommunal bostadskö blir efterfrågebilden osäker. Den grundar sig här nedan på den i början av detta kapitel nämnda intervjuundersökningen i augusti 2005 med bostadsföretag, förvaltare av bostadsrättsföreningar och mäklarfirmor. Hyresrätter I hyresbeståndet beräknas f.n. (aug. 2005) finnas vakanta lägenheter, en uppräkning utifrån intervjuerna i augusti 2005 med bostadsföretag, representerande 70 % av samtliga hyreslägenheter, som då hade 285 vakanta lägenheter. Dessa vakanser finns företrädesvis i Bredsand (90; mest 2-3 r.o.k.), Ljustadalen (81) och Sundsbruk (42), men även i Johannedal (15), Granloholm (Kalmarvägen) (13), Essvik (10), Nacksta (8), Matfors/Lucksta (5) och Skönvik (4). Övriga 17 fanns i olika ytterområden. Problemen med tomma lägenheter i Bredsand, Ljustadalen och Sundsbruk antas av hyresvärdarna bl.a. bero på renoveringsbehov av lägenheterna. Majoriteten av vidtalade bostadsföretag har inget egentligt kösystem. Enskilda/familjer får intresseanmäla till olika områden och lägenhetsstorlekar, ange högsthyra o.s.v. eller så intresseanmäler man sig till vissa ledigblivna lägenheter. De enskilda/familjerna får sedan hålla sig själva aktuella, och bevaka sina intressen. Oftast har företagen tillräckligt med intresseanmälningar, för att fylla ledigblivna lägenheter. Bostadsköer är en färskvara i Sundsvall, menar man. Om en köande erbjuds lägenhet efter 2-3 månader, så har de ofta ordnat annat boende. Några exempel på hur man väljer hyresgäster kan nämnas. Kommunens allmännyttiga bostadsföretag Mitthem utgår från personliga dialoger och utifrån en uthyrningspolicy, där t.ex. trogna befintliga kunder prioriteras högst, därefter bedömt långsiktigt boende, därefter inflyttare o.s.v. Ett företag har ett kartotek med bra hyresgäster. Några bostadsföretag har mera traditionella kösystem, varav ett företag har cirka 50 i kö, ett annat Efterfrågan bedöms störst i centrum och närområdet till centrum (t.ex. Haga, Alliero, Södermalm, början av Skönsmon, Grönborg m.fl. liknande områden). Beträffande lägenhetsstorlekar framhåller flera företag, att efterfrågan är störst på 1:or och 2:or, men även större lägenheter, t.ex. 5:or, har stor efterfrågan. Några områden med ett mindre efterfrågetryck som nämns är Bredsand, Sundsbruk, Ljustadalen, Kovland, Skönsberg, Nacksta/ Midälva, Bergsåker, ett område i Granloholm (Kalmarvägen), Skönvik och Essvik. Bostadsrätter I bostadsrätterna finns numera inga vakanser, vilket var fallet för uppemot 10 år sedan. Den allmänna bilden som ges av intervjuade bostadsrättsorganisationer och mäklare är, att efterfrågan av bostadsrätter finns överallt i kommunen, men priserna varierar kraftigt. Störst efterfrågan på lägenheter, och därmed dyrast, är det i riktigt centrala lägen med gångavstånd till stan, t.ex. Storgatan, Bergsgatan, Hamnen, men även i närområdet runt centrum, t.ex. Södermalm, Haga, Sidsjön, Östermalm och Norrliden. Efterfrågan är även ganska stor något längre ut, som t.ex. i Skönsberg (Pilen, Korsta, Gilleberget), Granlo och Granloholm. Även i Kvissleby finns en relativt stor efterfrågan. Många säljer villan här, och vill bo kvar i kommundelen. Här är priserna betydligt lägre. Enligt intervjuade mäklare är efterfrågan på stora centrala bostadsrätter mycket stor. Köpare är ofta äldre som ska sälja villan. De frågar ofta efter lägenheter med gångavstånd till stan. De frågar efter högt belägna lägenheter med stora ytor (3-4 r.o.k. på kvm) med t.ex. inglasad balkong, öppen spis, hiss o.s.v. på någon av malmarna. Efterfrågan efter mindre lägenheter centralt om 1-2 r. o.k. bedöms också stor. Många 1:or centralt har försvunnit genom åren, då bostadsrättshavare köpt intilliggande 1:a och slagit ihop den med sin lägenhet. Det är många yngre som vill ha små centrala lägenheter. Många har dock svårt att betala det pris dessa kostar. 15

13 Villor, småhustomter Även efterfrågan på villor är stor, enligt intervjuade mäklare, och har ökat på senare år i takt med räntenedgången. Generellt är det större efterfrågan än tillgång på villor i närområden runt stan som t.ex. Södermalm, Haga, Sidsjön och Östermalm. Men även områden lite längre ut, som Alnön och Granloholm är mycket intressanta för villaköpare. Många är även intresserade av områden ännu längre ut, som i Matfors, Skottsund, Juniskär o.s.v., områden som med sina olika kvaliteter lockar olika intressegrupper. Många yngre efterfrågar villor. I Njurunda, Nolby, Mjösund och Johannedal är priserna på villor lägre. Prisdifferentieringen på villor i kommunen är stor. Efterfrågan på småhustomter är främst inom en radie på ca 3-5 kilometer från centrum, t.ex. i områden som Sidsjön, Södermalm, Haga, Sjukhuset och Granloholm. Stadsbyggnadskontoret har f.n. en kö till kommunala småhustomter på ca.100 personer. Man kan ställa sig i tomtkö bl.a. via kommunens hemsida. Där finns en förteckning över lediga tomter. För att bli placerad i tomtkö Lediga kommunala småhustomter finns i följande områden (sept. 2005): Område Antal Skön 5 Alnö 9 Kovland 7 Njurunda 13 Matfors 8 Lucksta 8 Stöde 11 Indal 5 Liden 2 Summa 68 betalar man en uppläggningsavgift på 250 kr. Stadsbyggnadskontoret erbjuder sedan de köande nya småhustomter i datumordning. I de fall exploatör köper tomter och bygger t.ex. radhus, fördelar exploatören tomt/radhus men erbjudandet skall gå till de som står i kommunens tomtkö Rörlighet (omflyttning) Rörligheten (omflyttningsfrekvensen) bland boende hos intervjuade bostadsföretag varierar i hyreslägenheter mellan % per år, men håller sig normalt kring 25 %. Omflyttningen är något lägre i centrala lägen och där det bor många äldre. Omflyttningen är något högre i mindre centrala lägen och i mindre lägenheter. Det antyds från något håll, att omflyttningen kan ha minskat något på senare år. I bostadsrätter är omflyttningen lägre, vanligtvis kring 10 % per år. Även här gäller att omsättningen är högre i små lägenheter; unga byter upp sig till större lägenheter när familjen blir större. Rörligheten är bl.a. ett mått på hur lätt eller svårt det är att byta bostad. Nuvarande rörlighet kan sägas visa på en ganska bra balans på bostadsmarknaden som helhet Sundsvalls kommun en bostadsmarknad i balans? Den ganska allmänna uppfattningen bland de intervjuade bostadsföretagen är att bostadsmarknaden i Sundsvall i stort sett är i balans, men med ett visst överskott av lägenheter i ytterområden och ett visst underskott centralt. 16

Planeringsförutsättningar för Sundsvalls kommun. Boendet

Planeringsförutsättningar för Sundsvalls kommun. Boendet Planeringsförutsättningar för Sundsvalls kommun Boendet Maj 2014 Planeringsförutsättningar för Sundsvalls kommun - ej politiskt antagna Planeringsförutsättningarna är sammanställda av arbetsgruppen för

Läs mer

Bostadsförsörjningsprogram för 2011-2015. Antagen av kommunfullmäktige den 26 april 2011 47

Bostadsförsörjningsprogram för 2011-2015. Antagen av kommunfullmäktige den 26 april 2011 47 Bostadsförsörjningsprogram för 2011-2015 Antagen av kommunfullmäktige den 26 april 2011 47 Bilderna i bostadsförsörjningsprogrammet är från www.smalandsbilder.se 1 SAMMANFATTNING... 4 ANSVAR... 4 BOSTADSBESTÅND...

Läs mer

Bostadsförsörjningsprogram för Nyköpings kommun 2011 2015 Del 1 - Faktaunderlag

Bostadsförsörjningsprogram för Nyköpings kommun 2011 2015 Del 1 - Faktaunderlag Bostadsförsörjningsprogram för Nyköpings kommun 2011 2015 Del 1 - Faktaunderlag Antaget av Kommunfullmäktige 2011-04-12 Sammanfattning Nyköpings kommun har under de senaste decennierna upplevt en stadig

Läs mer

Planerings- förutsättningar Strategiskt program för boendeplanering

Planerings- förutsättningar Strategiskt program för boendeplanering Planerings- förutsättningar Strategiskt program för boendeplanering 2014-01-16 Remissversion Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se Webbplats: www.finspang.se

Läs mer

Hur och var vill ni bo?

Hur och var vill ni bo? Länsstyrelsen Västernorrland Rapport nr 2015:02 Välkomna till Västernorrland: Hur och var vill ni bo? Analys av bostadsmarknaden 2015 Omslagsbild:Trafikskylt byggarbetsplats Fotograf: Ann-Charlotte Larsson

Läs mer

Analys av regional bostadsmarknad År 2015 I Uppsala län

Analys av regional bostadsmarknad År 2015 I Uppsala län BYGGA OCH BO I UPPSALA LÄN - Underlag för bostadsbyggande Analys av regional bostadsmarknad År 2015 I Uppsala län Enköping Heby Håbo Knivsta Tierp Uppsala Älvkarleby - Östhammar Länsstyrelsen har i uppdrag

Läs mer

Analys av regional bostadsmarknad År 2014 i Uppsala län

Analys av regional bostadsmarknad År 2014 i Uppsala län BYGGA OCH BO I UPPSALA LÄN - Underlag för bostadsbyggande Analys av regional bostadsmarknad År 2014 i Uppsala län LÄNSSTYRELSENS MEDDELANDESERIE 2014: 13 MILJÖSKYDDSENHETEN N AT U R M I L J Ö E N H E T

Läs mer

Mark- och bostadsförsörjningsprogram Motala kommun. Remissupplaga 2015-06-16

Mark- och bostadsförsörjningsprogram Motala kommun. Remissupplaga 2015-06-16 1 Mark- och bostadsförsörjningsprogram Motala kommun Remissupplaga 2015-06-16 2 Förslaget till Mark- och bostadsförsörjningsprogram har utarbetats av stadbyggnadsenheten. Arbetet inleddes med ett Bostadsseminarium

Läs mer

Byggandet måste öka om bostadsmarknaden i Södermanland 2013

Byggandet måste öka om bostadsmarknaden i Södermanland 2013 Byggandet måste öka om bostadsmarknaden i Södermanland 2013 Rapport 2013:10 Byggandet måste öka om bostadsmarknaden i Södermanland 2013 2 Rapporten Byggandet måste öka om bostadsmarknaden i Södermanland

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR BOSTADSFÖRSÖRJNING. Antagen av kommunstyrelsen 2014-11-26

HANDLINGSPLAN FÖR BOSTADSFÖRSÖRJNING. Antagen av kommunstyrelsen 2014-11-26 1 HANDLINGSPLAN FÖR BOSTADSFÖRSÖRJNING Antagen av kommunstyrelsen 2014-11-26 2 Innehåll FÖRORD 3 BOSTADSFÖRSÖRJING I MALMÖ STAD 3 SAMMANSFATTNING 4 INLEDNING 7 MOTIV OCH MÅL FÖR BOSTADSFÖRSÖRJNINGEN 8

Läs mer

bostad för alla Vem tar ansvar för att alla får en bostad?

bostad för alla Vem tar ansvar för att alla får en bostad? bostad för alla Vem tar ansvar för att alla får en bostad? förord En egen bostad är en självklarhet för många, men inte för alla. En del personer har i dag inte möjlighet att teckna ett eget hyreskontrakt

Läs mer

Bostadsförsörjning i Göteborg

Bostadsförsörjning i Göteborg Fastighetskontoret Bostadsförsörjning i Göteborg nuläge och framtida inriktning November 2014 www.goteborg.se/fastighetskontoret Bostadsförsörjning i Göteborg Antagen av kommunfullmäktige 16 april 2015

Läs mer

Rapport 2009:10. Bostadsmarknaden i Dalarna 2009. Plan- och beredskapsenheten

Rapport 2009:10. Bostadsmarknaden i Dalarna 2009. Plan- och beredskapsenheten Bostadsmarknaden i Dalarna 2009 Plan- och beredskapsenheten Bilden på omslag: Kopparstaden, hyreslägenheter i massivträ, Kv. Hyttkammaren i Falun genom Mondo arkitekter. Foto: Nader Ghassemi. Tryck: Länsstyrelsen

Läs mer

BOSTADSFÖRSÖRJNING I GÖTEBORG

BOSTADSFÖRSÖRJNING I GÖTEBORG BOSTADSFÖRSÖRJNING I GÖTEBORG - NULÄGE OCH FRAMTIDA INRIKTNING Bostadsförsörjning i Göteborg Mars 2014 DNR 0938/14 Projektledare Lars-Gunnar Krantz, Staffan Claesson Arbetsgrupp Erik Carles, Lukas Jonsson,

Läs mer

Äldres boende idag och i framtiden. UNDERLAG TILL DISKUSSIONEN OM ETT BOENDEPOLITISKT program för PRO

Äldres boende idag och i framtiden. UNDERLAG TILL DISKUSSIONEN OM ETT BOENDEPOLITISKT program för PRO Äldres boende idag och i framtiden UNDERLAG TILL DISKUSSIONEN OM ETT BOENDEPOLITISKT program för PRO ÄLDRES BOENDE IDAG OCH I FRAMTIDEN 3 Förord Äldres livskvalitet är i hög utsträckning kopplad till boendet

Läs mer

Förstudie till Bostadsförsörjningsplan med särskilt fokus på det framtida boendet för äldre.

Förstudie till Bostadsförsörjningsplan med särskilt fokus på det framtida boendet för äldre. 2012-01-30 Förstudie till Bostadsförsörjningsplan med särskilt fokus på det framtida boendet för äldre. Från villa till vad? bostadsbehov för äldre Anna Hedqvist, Projektledare Susanne Ivarsson, utredare/utvecklare

Läs mer

A L L A G R U P P E R S B O S TA D S B E H O V O C H D E T F I N N S E T T S A M A R B E T E I N O M S TA -

A L L A G R U P P E R S B O S TA D S B E H O V O C H D E T F I N N S E T T S A M A R B E T E I N O M S TA - B O T K Y R K A H A R [ ] E N Ö K A N D E A N D E L U N G D O M A R. D E N N A F Ö R Ä N D R I N G I N N E B Ä R E T T K O M M A N D E B E H O V AV B O S T Ä D E R F Ö R U N G D O M A R S O M S T Å R I

Läs mer

Wikman-konsult AB. Bostäder för äldre. Utredning av tillgänglighet till flerbostadshus i Sandviken

Wikman-konsult AB. Bostäder för äldre. Utredning av tillgänglighet till flerbostadshus i Sandviken Wikman-konsult AB Bostäder för äldre Utredning av tillgänglighet till flerbostadshus i Sandviken Februari 2015 Wikman-konsult AB, 2015 Författare: Leif Wikman Förord I Sverige blir vi allt fler äldre.

Läs mer

Tillgänglighet i Norden. Innehållsförteckning. Þórarinn Magnússon -1- Förord... 2. Tillgänglighet Inledning... 3

Tillgänglighet i Norden. Innehållsförteckning. Þórarinn Magnússon -1- Förord... 2. Tillgänglighet Inledning... 3 ÞÓRARINN MAGNÚSSON Innehållsförteckning Förord... 2 Tillgänglighet Inledning... 3 Situationen i de nordiska länderna... 5 - Sverige... 5 - Finland... 20 - Norge... 24 - Danmark... 30 Slutsatser... 38 Situationen

Läs mer

Bostadsförsörjningsprogram för Oskarshamns kommun

Bostadsförsörjningsprogram för Oskarshamns kommun Bostadsförsörjningsprogram för Oskarshamns kommun Med sikte på 2030 Antaget i Kommunfullmäktige 2011-12-12 Micael Sandberg MWA Konsult & Invest, augusti 2011 Bostadsförsörjningsprogrammet har utarbetats

Läs mer

Rapport 2013:14 Läget i länet

Rapport 2013:14 Läget i länet Rapport 2013:14 Läget i länet Bostadsmarknaden i Stockholms län 2013 Riktlinjer för bostadsförsörjning januari 2013 antaget år) od (antaget år) Norrtälje 2004 Sigtuna 2012 Vallentuna 2012 Upplands-Bro

Läs mer

ungas boende i storstäder och högskoleorter

ungas boende i storstäder och högskoleorter örebrobostäder ab ungas boende i storstäder och högskoleorter En lägesrapport från några kommunala bostadsbolag s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag förord Frågan om ungas boende är het just nu.

Läs mer

PRO:S BOENDEPOLITISKA PROGRAM

PRO:S BOENDEPOLITISKA PROGRAM Jag vill bo här och du vill bo där hur svårt kan det vara? PRO:S BOENDEPOLITISKA PROGRAM JAG VILL BO HÄR OCH DU VILL BO DÄR HUR SVÅRT KAN DET VARA? 3 Bygg fler bra boendet för äldre till rimliga kostnader.

Läs mer

Boende för äldre till rimliga kostnader. Underlag till diskussionen om ett boendepolitiskt program för PRO

Boende för äldre till rimliga kostnader. Underlag till diskussionen om ett boendepolitiskt program för PRO Boende för äldre till rimliga kostnader Underlag till diskussionen om ett boendepolitiskt program för PRO ÄLDRES BOENDE IDAG OCH I FRAMTIDEN 3 Förord De allra flesta äldre vill bo kvar hemma i sitt eget

Läs mer

Foto: Marie Åkerström-Olsson BOENDESOCIALA FRÅGOR

Foto: Marie Åkerström-Olsson BOENDESOCIALA FRÅGOR Foto: Marie Åkerström-Olsson BOENDESOCIALA FRÅGOR Resultatet av en workshop 31 mars 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Många bostäder, men inte till alla? 3 Unga vuxna 8 Trångboddhet 12 Hemlöshet 16 Vad gör vi?

Läs mer

Bostadsmarknadsanalys för Skåne 2014 Rösten från andra sidan planket

Bostadsmarknadsanalys för Skåne 2014 Rösten från andra sidan planket Bostadsmarknadsanalys för Skåne 2014 Rösten från andra sidan planket Titel: Bostadsmarknadsanalys för Skåne 2014 Rösten från andra sidan planket Utgiven av: Länsstyrelsen Skåne Styrgrupp: Peter Cavala

Läs mer

Bostäder behövs. En rapport om bostadsmarknaden. Södermanland 2014. Rapport 2014:13

Bostäder behövs. En rapport om bostadsmarknaden. Södermanland 2014. Rapport 2014:13 Bostäder behövs En rapport om bostadsmarknaden i Södermanland 2014 Rapport 2014:13 BOSTÄDER BEHÖVS - EN RAPPORT OM BOSTADSMARKNADEN I SÖDERMANLANDS LÄN 2014 Titel: Bostäder behövs - En rapport om bostadsmarknaden

Läs mer

Rapport. Unga vuxnas boende i Malmö och Lund 2003 och 2009

Rapport. Unga vuxnas boende i Malmö och Lund 2003 och 2009 Rapport Unga vuxnas boende i Malmö och Lund 2003 och 2009 HUR BOR 20 27-ÅRINGARNA? HUR VILL DE BO? Sven Bergenstråhle 2 (54) I sammandrag 27 000 unga i Malmö och Lund saknar egen bostad Det har blivit

Läs mer

Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok

Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok 1 2 Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok 3 Titel: Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok Utgivare: Boverket Upplaga:

Läs mer

Bo bra i Falköpings kommun!

Bo bra i Falköpings kommun! 1 Bo bra i Falköpings kommun! Ett inriktningsdokument för den framtida bostadsförsörjningen 2010-02-11 2 Vision Livslångt boende bo bra hela livet i Falköpings kommun! Alla invånare ska ha tillgång till

Läs mer