PAVILJONGEN C-O-M-B-I-N-E

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PAVILJONGEN C-O-M-B-I-N-E"

Transkript

1

2 Tack för er inbjudan till den riktade markanvisningen för fastigheten Lidingö 9:159 Max Hamburgerrestauranger AB finns i dag på 90 platser i Sverige från Ystad i söder till Haparanda i norr. Vi har en tillväxt på 7-10 enheter per år och vi hoppas kunna öppna cirka 50 restauranger till i Sverige. Sedan några år finns vi även i Norge och vi har långtgående planer på fler marknader. Vi har lång erfarenhet av liknade projekt och har ett mål att bygga en restaurang på cirka 20 veckor. Vi är villiga att erbjuda Lidingö Stad ett indikativt total pris på: kr (15854kr/BTA) Max Hamburgare är ej vana att lämna pris per BTA. Vi är mer familjära att se till helheten, eller lägga bud per kvadrat för marken.vi har därför tagit hjälp av följande: Referensprojekt i Stockholms området där Max köpt mark tidigare: Länna Arninge Värmdö Slagsta Vi har även rådfrågat fastighetsvärderare och mäklare på Lidingö Vi hoppas att vi med denna presentation lyckas fånga ert intresse och vi skulle sätta stort värde om vi fick komma och presentera vårt företag och detta projekt lite närmare vid ett personligt möte. Med vänlig hälsning Patrik Engman Etableringschef Max Hamburgerrestauranger AB Banergatan Stockholm

3 5 INNEHÅLL 7 SITUATIONSPLAN 1: PROJEKTBESKRIVNING, PLANER 1:200 9 MIILJÖBESKRIVNING, FASADER 1: SEKTIONER 1: MARKPLANERING 15 UTFÖRDA PROJEKT BILAGOR: MAX FETTBOKSLUT 2011 MAX KLIMATBOKSLUT 2010 FRAMTIDENS MILJÖHUS - FINNS REDAN IDAG KOMPENDIUM: MAX ORGANISATION, PM OM MAX SOCIALA HÅLLBARHETSARBETE, MAXIMIZING HUMAN AND ORGANIZATIONAL POTENTIAL WITH THE HUMAN ELEMENT, MAX HAMBURGER AND THE NATURAL STEP, PRESS RELEASE, SUNDAY 25TH OF MARCH

4 LERBOVÄGEN PARK SÖDRA KUNGSVÄGEN EKBACKEN Den nya hamburgerrestaurangen ligger i ett gränsland mellan handelsområde och parklandskap. Ett stort parkeringsfält och en trafikled möter en smal men utrycksfull grön park och en imponerande ekbacke. Tomten vänder hela långsidan i en slänt mot ett söderläge. SOLGRADÄNGER Genom att vända huvudentrén mot Willys skapas en tvåsamhet över parkeringen som alla vinner på. Ett stop och två erbjudanden gör Motorgården till en mer attraktiv destination. En ytterligare entré öppnar mot parken. Här skapas uteservering och lekplats i en miljö som stegvis övergår i grön park. WILLYS Det offentliga parklandskapet är en stor kvalité för den förhållandevis lilla fastigheten. Med lekplatsen, smala gångvägar och kompletterande trädplantering av blommande träd kan vistelsevärden ökas i områdets norra, plana del. Den sydvästvända slänten tar ett stort grepp i det offenliga landskapet. Här bildar ett flätverk av ramper och trappor en bekväm transport mellan cykelbana och park. Nivåerna fungerar samtidigt som solgradänger. Det draperande formspråket hänger samman med byggnaden. En elliptisk grundform skapar en långsträckt framsida runt hela restaurangen. Den i huvudsak glasade fasaden förstärker signalen av publik urban byggnad samtidigt som man tar in parklandskapet och ekbacken ända in i restaurangen. SITUATIONSPLAN 1:1000 7

5 TEKNIK 7550 SYDOSTFASAD 1:200 SYDVÄSTFASAD 1:200 KASSA PERSONAL KÖK CA 100 PERS TEKNIK NORDVÄSTFASAD 1:200 NORDOSTFASAD 1: CA 410 KVM BTA ENTRÉPLAN 1:200 PLAN 1TR 1:200 PERSONAL Tomten ligger längs en viktigt öst-västlig kommunikationsled på Lidingö, mitt emellan Larsberg, Gångsätra, Lidingö Sjukhus och det framväxande Dalénum. Här finns en knutpunkt för flera sorters kommunikationer. Här möts tåg, bussar, bilar, cykel- och gångtrafikanter. Det finns närhet till både handel och bostäder. Lidingö Stad driver dessutom i sitt visionsarbete idén om att platsen i framtiden ska kompletteras med bebyggelse för näringslivets behov. Ambitionen har varit att på denna plats skapa ett vackert stadsrum som visar platsens olika kvaliteter. Såväl den södervända ekbacken i norr, som indirekt kommer att ge ljus in i huset, som pulsen från trafiken på Södra Kungsvägen och Lidingöbanan. I ett ljust, högt paviljongliknande rum med höga glaspartier kan restauranggästerna dröja sig kvar efter maten eller ta med sitt kaffe och smita ut genom parkentrén och sätta sig i gräset. Tillsammans med landskapsplaneringen förstärker byggnaden platsen. Genom att möjliggöra för besökare att komma, inte bara med bil, skapas stadsmässighet och en behaglig utomhusmiljö att vistas i. En plats att besöka, inte bara i förbifarten. MILJÖ - Miljöhänsyn har varit vägledande inom alla aspekter av byggande vid arbetet med Max tidigare konceptbyggnad. Ett helhetstänkande genomsyrar såväl interiören som exteriören och landskapsplaneringen. Samma principer kommer att användas när en ny Maxbyggnad tas fram för Lidingö. Byggnaden utformas i enlighet med det svenska miljöklassningssystemet Miljöklassad byggnad. STOMME 7550OCH MATERIAL - Huset har en prefabricerad stomme med betongbjälklag av håldäcksplattor och stålbalkar. Den tunga och värmetröga stommen utnyttjas för ett bättre energiutbyte i byggnaden. I den täta nordvästvända fasaden används bärande ytterväggar av sandwichelement med ytter- och innerskiva av betong och ett mellanliggande skikt av cellplast. Utmed glasfasaden utgörs den bärande stommen av slanka stålpelare. Miljömässigt är stommen ett bra alternativ. Betongen kan återanvändas, antingen som hela HDF- plattor, krossas till ballast och användas i ny betong eller som fyllnadsmaterial. Stålet kan återanvändas eller smältas om till nya profiler. Tack vare att stommen i hög grad prefabriceras, och att oorganiska material som klarar höga fukthalter används, kan hög fuktsäkerhet uppnås. Det platta sedumtaket är utformat som ett omvänt tak med ett varmt och skyddande tätskikt, vilket ger hög säkerhet mot läckage och en lång livslängd. Sedumtaket ger dessutom en liten belastning på takavvattningen vilket ger mindre dagvatten att ta hand om. Grundläggning utförs med platsgjuten betongplatta med underliggande isolering för låga energiförluster och hög fuktsäkerhet. Övergolv utförs med fyllning av cellbetong eller lättklinker, med betongavjämning som underlag för golvbeläggning. Metallpartier utförs i aluminium. Solavskärmningen som är nödvändig för att minska värmelasten och därmed kylbehovet består av Danpalon. Metallpartier utförs i aluminium. VÄRME OCH VENTILATION - Värmesystemet är vattenburet för att möjliggöra olika typer av uppvärmningsformer Exempelvis kan värmepump användas som ger en låg energiförbrukning samt god komfortkyla. Skulle fjärrvärme och elpanna användas förutsätts också vattenburet system. ELANLÄGGNINGEN - I elanläggningen blandas ny teknik med beprövad för att nå hållbara mål för framtiden. Ambitionen är att energianvändningen för belysningen ska minskas med mer än 50 % jämfört med äldre anläggningar. För att uppnå detta används energieffektivare ljuskällor och dagljusstyrning i restaurangdelen och kassalinjen, där det naturliga ljusinsläppet är som störst. PIR-närvarodetektering installeras i rum som inte används stadigvarande. Materialen som används är fria från bly, halogen samt ftalater. Skärmat kablage används för att minimera EMC/elektromagnetiska fält i områden där personal uppehåller sig stadigvarande. För att kunna följa och få god kontroll över energianvändningen installeras ett centralt informationssystem för mätvärdesinsamling, där förbrukningar av elektricitet, vatten mm samlas. På taket installeras solceller med kapaciteten 12,5kW för produktion av elektricitet för i huvudsak drift av fastighet. MILJÖSTATIONEN - Återvinning anpassas och sker enligt de regler Lidingö stad har upprättat. Miljöstationen nås direkt utifrån för tömning av kärl och inlämning av avfall sker från en enda inlämningsstation i restaurangen. 9

6 Sektion AA 1:200 Sektion BB 1:200 11

7 B PARK LEKPLATS INFART TRANSPORT UTFART DRIVE BULLERSKYDD UTFART TRANSPORT VARULÄMNING UTESERVERNG PARKENTRÉ Utemiljön har som ambition att skapa visterlsevärden i ett offentligt rum runt restaurangen. Med solterasser i söderläge, en vacker lekplats, stigar genom parken som även kompletteras med fler blommande träd, skapas och tillgängliggörs kvalitéer i landskapet. Uteserveringen möbleras med grafitgrå pastillformade pallar och bord vilka ger ett lekfullt och samtidigt stiligare uttryck än de vanligt förekommande bänkborden. Genom detta grepp menar vi att de önskade stadsmässiga kvalitéerna stärks på platsen. UTESERVERING Markmaterial: Ljus betongsten. Möbler: Grupper med runda bord och pallar i grafitgrått. (vita på referensbilden) Formgivna unikt för MAX. En avskiljande mur-del i vit betong fungerar även som sittmöbel. Formgiven unikt för MAX Bullerskärm: ca 1.8m hög skärm av klar polykarbonat följer ytterkanten på muren och skärmar av mot buller. SOLGRADÄNGER Markmaterial: Ljus betongsten på ramper och vilplan. Murkanter av vit betong skapar sittytor på flera nivåer. terasser med gräsplantering skapar ytterligare ytor att sitta på i solslänten. Terrasseringens visningsytor är stålfärgade och bildar en böljande grafisk effekt från vägen och cykelbanan. LEKPLATS Markmaterial: Asfaltgummi, konstgräs. Lekmöbler: Lekställning med olika nivåer samt rutchbana. Kullar i konstgräs samt asfaltgummi skapar lekvärden. PARK Markmaterial: Gräsytor, smala gångvägar av stenmjöl Växtmaterial: De befintliga träden kan kompletteras med fler blommande träd. VARULÄMNING Markmaterial: Asfalt med grafik av vit trafikmarkeriingsmassa. Funktion: Yta för lastning samt lossning av transporter. På ytan finns två parkeringar avsedda för beställningar som dröjer något. Avskärmning: Som avskärmande element finns ett inspringningsskydd av klar polykarbonat PARKERING Markmaterial: Asfalt med grafik av vit trafikmarkeringsmassa. Funktion: Kundparkering med handikapplats. Infart till Drive-In. Ett par parkeringsplatser kan rymmas inom fastigheten. Övrig parkering löses genom dialog med Willys. För kunder som kommer från Willys fastighet kan man promenera säkert via ett mini-torg sydväst om de egna parkeringsplatserna. Invid huvudentren finns plats för cykelparkering. DRIVE-IN Markmaterial: Asfalt med grafik av vit trafikmarkeringsmassa. En refug med stålkanter och täckning av konstgräs. Konstgräset döljer fundament för portal, menytavlor samt beställningsstolpe. BULLER Bulleravskärmning för uteservering och lekplats skapas genom att skivor av transparant polykarbonat integreras i rampernas långsida i vissa lägen. SOLGRADÄNGER A GÅNG- OCH CYKELBANA HUVUDENTRÉ PARKERING MENYTAVLOR SAMT BESTÄLLNINGS- STOPLE MINI-TORG PYLON IN-/UTFART MAX OCH WILLYS ILLUSTRATIONSPLAN 1:400 13

8 Max Bromma, byggår 2010 FOTO: Åke E:son Lindman Max Bromma, byggår 2010 FOTO: Åke E:son Lindman De senaste uppförda restaurangerna är: Mars 2012, Kalmar Guldfågel Arena instore med drive December 2011, Länna Stockholm fristående med drive Augusti 2011, Alingsås fristående med drive Augusti 2011, Ljungby fristående med drive Juli 2011, Mjölby fristående med drive April 2011, Falun fristående med drive Februari 2011, Västerås fristående med drive Februari 2011, Falkenberg fristående med drive Under 2012 kommer följande restauranger att uppföras Augusti 2012, Torparvallen Göteborg instore med drive Oktober 2012, Emporia Malmö instore köpcenter December 2012, Köping fristående med drive December 2012, Infra city Sollentuna fristående med drive December 2012, Värmdö fristående med drive Totalt i Sverige finns 90 enheter samt två i Norge Avtal påskrivet för etabliering i Förenade Arabemiraten Alla anläggningar i Sverige drivs i egen regi. 15

DEN HÅLLBARA STADEN. Förslaget ger förutsättningar för hållbarhet i olika dimensioner social, ekologisk, och ekonomisk.

DEN HÅLLBARA STADEN. Förslaget ger förutsättningar för hållbarhet i olika dimensioner social, ekologisk, och ekonomisk. DEN HÅLLBARA STADEN Förslaget ger förutsättningar för hållbarhet i olika dimensioner social, ekologisk, och ekonomisk. Social hållbarhet Norra Kvarnholmen blir en socialt hållbar stadsdel med en hög välfärdsnivå

Läs mer

HÅLLBAR HANDEL OCH SAMHÄLLSBYGGNAD

HÅLLBAR HANDEL OCH SAMHÄLLSBYGGNAD HÅLLBAR HANDEL OCH SAMHÄLLSBYGGNAD Innehåll 4. Vår roll som samhällsbyggare 12. Byggprocesser med resurseffektivitet i centrum 6. Planering ger möjlighet till utveckling 8. Stadsdel med stark identitet

Läs mer

Visionsprogram 2011-08-16 PEAB UTVECKLAR TORGET VALHALL PARK

Visionsprogram 2011-08-16 PEAB UTVECKLAR TORGET VALHALL PARK Visionsprogram 2011-08-16 PEAB UTVECKLAR TORGET VALHALL PARK Sammanfattning Valhall Park ligger 5 km norr om Ängelholm. Läget är unikt med närhet till havet, höga natur- och kulturvärden och tillgång till

Läs mer

Storseglet. Henriksdalshamnen

Storseglet. Henriksdalshamnen Storseglet Henriksdalshamnen Områdesbeskrivning Hammarby Sjöstad är ett av Stockholms största stadsutvecklingsprojekt. Området är ett mycket lyckat exempel på modern stadsutveckling. Dess unika blandning

Läs mer

mer tid att leva och bo

mer tid att leva och bo Trollskogen Bromma En central bostad ger mer tid att leva och bo Trollskogen Järntorget bygger Brf Trollskogen med 105 stycken ljusa och vackra bostadsrätter fördelade på sex trapphus samt två lokaler.

Läs mer

Blecktornet. Södermalm. Vi ses hemma hos oss på Söder!

Blecktornet. Södermalm. Vi ses hemma hos oss på Söder! Blecktornet Södermalm Vi ses hemma hos oss på Söder! På tiden det begav sig. Ett foto från 1939 visar Metargatan 15 och det bostadshus som då låg på samma fastighet där Abacus nu bygger Brf Blecktornet.

Läs mer

PSYKIATRINS HUS AKADEMISKA SJUKHUSET PROGRAMBEARBETNING 2008-02-29

PSYKIATRINS HUS AKADEMISKA SJUKHUSET PROGRAMBEARBETNING 2008-02-29 PSYKIATRINS HUS AKADEMISKA SJUKHUSET PROGRAMBEARBETNING 2008-02-29 Innehållsförteckning Organisation 4 Inledning 5 Förutsättningar 6 FASTIGHETSUTVECKLINGSPLAN 6 ÖVERSIKTSPLAN OCH DETALJPLAN 7 VERKSAMHETSBESKRIVNING

Läs mer

Spoken word: Oskar Areskog Cello: Cornelia Wennerberg Kristoffersson Se filmen på: helsingborg.se/oceanhamnen

Spoken word: Oskar Areskog Cello: Cornelia Wennerberg Kristoffersson Se filmen på: helsingborg.se/oceanhamnen O C E A N H A M N E N I N B J U D A N T I L L M A R K A N V I S N I N G S TÄV L I N G Nav i expansiv region 4 Vision 12 Detaljplanen 14 Uppgiften 16 Teknisk försörjning 22 Samordning 23 Inlämningskrav

Läs mer

Planbeskrivning Detaljplan för Primus 1 i stadsdelen Lilla Essingen, S-Dp 2006-05021

Planbeskrivning Detaljplan för Primus 1 i stadsdelen Lilla Essingen, S-Dp 2006-05021 STADSBYGGNADSKONTORET SAMRÅDSHANDLING PLANAVDELNINGEN Giuliana Conciauro 2014-05-13 Tfn 08-508 27 320 1(78) Planbeskrivning Detaljplan för Primus 1 i stadsdelen Lilla Essingen, S-Dp 2006-05021 1 3 2 Primusområdet

Läs mer

På egen hand i Västra Hamnen din självguide

På egen hand i Västra Hamnen din självguide På egen hand i Västra Hamnen din självguide Västra Hamnen är Malmös nya stadsdel en alldeles speciell del av staden fylld med gröna lösningar, konst och annorlunda hustänkande. Med hjälp av den här guiden

Läs mer

KOPPARLUNDEN 2026 STADSBYGGNADSVISION SAMMANFATTNING AV DESIGNDIALOG 2013

KOPPARLUNDEN 2026 STADSBYGGNADSVISION SAMMANFATTNING AV DESIGNDIALOG 2013 KOPPARLUNDEN 2026 STADSBYGGNADSVISION SAMMANFATTNING AV DESIGNDIALOG 2013 INNEHÅLL DESIGNDIALOG KOPPARLUNDEN OCH SAMMANFATTANDE STADSBYGGNADSVISION, VÅREN 2013 BESTÄLLARE FASTIGHETSÄGARNA I KOPPARLUNDEN,

Läs mer

Funkishus i kunskapens centrum

Funkishus i kunskapens centrum PROSPEKT Funkishus i kunskapens centrum Ett gult funkishus i Uppsala med 3000 kvm som passar till ca 150 arbetsplatser. Ett möjligheternas hus, där vi kan skapa lektionssalar, konferensrum och olika öppna

Läs mer

Tävlingsprogram för projekttävling Tekniska Nämndhuset Söderstaden. Dnr 2.6.1-224/2013. stockholm.se/fastighetskontoret The Capital of Scandinavia

Tävlingsprogram för projekttävling Tekniska Nämndhuset Söderstaden. Dnr 2.6.1-224/2013. stockholm.se/fastighetskontoret The Capital of Scandinavia för projekttävling Tekniska Nämndhuset Söderstaden Dnr 2.6.1-224/2013 stockholm.se/fastighetskontoret The Capital of Scandinavia Sida 1 (77) Version 2013-12-05 Handläggare Fastighetskontoret Per Magnius

Läs mer

amhult centrum, torslanda Brf lufthamnen.

amhult centrum, torslanda Brf lufthamnen. amhult centrum, torslanda LÄGENHETER NÄRA HAV OCH STAD Brf lufthamnen. Det sköna livet nära havet. Den som en gång har upptäckt Torslandas charm och fördelar har svårt att tänka sig att bo någon annanstans.

Läs mer

ETT GRÖNT HUS MED VIT FASAD. Kvarteret Riga, Fjärde Bassängvägen 13-15, Värtahamnen

ETT GRÖNT HUS MED VIT FASAD. Kvarteret Riga, Fjärde Bassängvägen 13-15, Värtahamnen E GRÖN HUS MED VI FASAD Kvarteret Riga, Fjärde Bassängvägen 13-15, Värtahamnen Innehållsförteckning Sammanfattning Sammanfattningen ger dig snabba, viktiga fakta om Riga på mindre än fem minuter. Stockholms

Läs mer

Parkeringsutredning Bålsta centrum

Parkeringsutredning Bålsta centrum Parkeringsutredning Bålsta centrum 2014-05-12, sid 2(46) Ansvariga tjänstemän: Märit Olofsson Nääs Håbo kommun Maria Nordlöf Structor Mark Stockholm AB 2014-05-12, sid 3(46) Innehållsförteckning 1 INLEDNING...5

Läs mer

Karin Backlund Lina Jonsdotter Hannah Larqvist Sofia Park

Karin Backlund Lina Jonsdotter Hannah Larqvist Sofia Park NASTA: O NERED Karin Backlund Lina Jonsdotter Hannah Larqvist Sofia Park Stort tack till alla som tagit sig tid att prata med oss och bidragit till vårt projekt. Ett särskilt tack till Katarina Frändberg,

Läs mer

Gestaltningsprogram för bostäder

Gestaltningsprogram för bostäder 2 Förklaring Innehåll Gestaltningsprogrammet avser bostäder Bakgrund 3 inom Berga 6:406 m.fl. 1 centrala Åkersberga. syfte 3 De nya bostadskvarteren omnämns i pro- Detaljplanens syfte 3 grammet oniigt

Läs mer

Handelsstudie Piteå Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig/processägare Version Senast reviderad Giltig till

Handelsstudie Piteå Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig/processägare Version Senast reviderad Giltig till Handelsstudie Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Handelsstudie Kommun Plan/Program 2014-09-09 Dokumentansvarig/processägare Version Senast reviderad Giltig till Dokumentinformation

Läs mer

STABEN. ett eget hus i Uppsala Science Park

STABEN. ett eget hus i Uppsala Science Park STABEN ett eget hus i Uppsala Science Park Ett hus för just ditt företag Uppsala Science Park är ett av Europas främsta centrum för bland annat bioteknik och en plats där entreprenörsanda möter kvalificerad

Läs mer

POSTENS MÖTESPLATS För att möta framtidens krav behövde Posten öppna transparanta lokaler som bjuder in till möten och kontakter. Läs mer på sidan 13

POSTENS MÖTESPLATS För att möta framtidens krav behövde Posten öppna transparanta lokaler som bjuder in till möten och kontakter. Läs mer på sidan 13 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS MODERNA KONTORET DIN GUIDE TILL EN SMARTARE KONTORSLÖSNING FOTO:THERESE ALDGÅRD MAJ 2006 Framtiden ställer krav på kreativitet, flexibilitet

Läs mer

Parkering för hållbar stadsutveckling

Parkering för hållbar stadsutveckling Parkering för hållbar stadsutveckling Parkering för hållbar stadsutveckling Upplysningar om innehållet: Patrik Wirsenius, patrik.wirsenius@skl.se Sveriges Kommuner och Landsting, 2013 ISBN: 978-91-7164-920-1

Läs mer

P16/09. Detaljplan för Centrum PALLAS 1 M.FL. Borås Stad

P16/09. Detaljplan för Centrum PALLAS 1 M.FL. Borås Stad P16/09 Detaljplan för Centrum PALLAS 1 M.FL. Borås Stad ANTAGANDEHANDLING GRANSKNING Sammanfattning Detaljplanens syfte är att ge Borås ett landmärke vid västra infarten till Borås i en höjd av 20-33 våningar.

Läs mer

Idé, text och foton: Grafisk form:

Idé, text och foton: Grafisk form: BYGG FÖR FRAMTIDEN För att inspirera bygg- och fastighetsbranschen att bygga fler lågenergibyggnader finns en sökbar webbsida med goda exempel LÅGANbygg Marknadsöversikt. Här kan byggherrar och entreprenörer

Läs mer

Adress Gjörwellsgatan 30

Adress Gjörwellsgatan 30 Gjörwellsgatan 30 Trevliga lokaler i Marieberg! Typ Kontor Storlek 1200-2500 kvm Adress Gjörwellsgatan 30 Område Kungsholmen Tillträde Enligt överenskommelse Parkering Det finns garage i fastigheten. har

Läs mer

"Stenungsund, det goda samhället med framtidstro och utveckling med människan och naturen i centrum"

Stenungsund, det goda samhället med framtidstro och utveckling med människan och naturen i centrum Dnr: 0155/14 Markanvisningsutlysning CW Borgs väg / Snippen Maj 2015 "Stenungsund, det goda samhället med framtidstro och utveckling med människan och naturen i centrum" Bostäder, handel och kontor Stenungsunds

Läs mer

skolor Lugnets skola och Mariehällsskolan.

skolor Lugnets skola och Mariehällsskolan. Årsredovisning 2014 STOCKHOLM DECEMBER 2014 Engagemanget för oss framåt Stockholm växer och det betyder att staden både behöver nya bostäder och skolplatser. För SISAB:s del innebär det att vi bygger om,

Läs mer

Kv Rosenborg Frösunda

Kv Rosenborg Frösunda Kvar att hyra 250-1245 kvm Kv Rosenborg Frösunda Grönt kontor/ showroom med skyltläge! Garage Konferens Miljöcertifierat Reception Cykelmöjligheter Unibail-Rodamco/Wingårdh Arkitekter Fantastiska Frösunda

Läs mer

INBJUDAN TILL MARKANVISNINGSTÄVLING FÖR EKEDALSOMRÅDET, SKÖVDE STAD

INBJUDAN TILL MARKANVISNINGSTÄVLING FÖR EKEDALSOMRÅDET, SKÖVDE STAD INBJUDAN TILL MARKANVISNINGSTÄVLING FÖR EKEDALSOMRÅDET, SKÖVDE STAD Flygbild från juli 2013. Skövde kommun, december 2013 ÖVERSIKTSBILD EKEDALSOMRÅDET INBJUDAN Skövde kommun inbjuder till markanvisningstävling

Läs mer

Trygghetsboende KUNGSÄNGEN

Trygghetsboende KUNGSÄNGEN Trygghetsboende KUNGSÄNGEN Trygghet kan vara att känna att någon finns där. Någon som bryr sig. Någon som ser mig. Någon som hör mig. Vi vill skapa en trygg miljö för dig som bor här. En miljö, präglad

Läs mer