Annehem är ett ungt företag. Och litet, åtminstone mätt i antalet medarbetare. Elva personer närmare bestämt. Det är en verksamhet där idéer och

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Annehem är ett ungt företag. Och litet, åtminstone mätt i antalet medarbetare. Elva personer närmare bestämt. Det är en verksamhet där idéer och"

Transkript

1 Annehem är ett ungt företag. Och litet, åtminstone mätt i antalet medarbetare. Elva personer närmare bestämt. Det är en verksamhet där idéer och projekt styr organisationen, snarare än traditionella hierarkiska strukturer. Jodå, vi har en VD och en lednings grupp. Men det dagliga arbetet präglas av ett extremt platt synsätt där besluten inte är längre bort än en kopp kaffe. I den här årsredovisningen får du lära känna våra med arbetare lite bättre. Vi tyckte att det var dags att presentera det som faktiskt är Annehem medarbetarna. Rubriken på årsredovisningen är tankar, drömmar och visioner. Det är tre begrepp som utmärker de som jobbar här och som är grunden till den företagskultur vi har. Det är kulturen som ger upphov till de idéer och den ambition som vi menar gör vårt företag så speciellt. Vår verksamhet består av två områden, projektutveckling och förvaltning av fastigheter. Tonvikten ligger nu mer på utveckling av nya projekt, antingen via befintliga fastigheter, eller helt nya som i fallet med Point Hyllie. För den typen av projekt krävs ett dynamiskt synsätt och att projekten drivs av entreprenörer. Vi vill gärna betrakta oss som ett idéföretag. För det krävs kunskap, branscherfarenhet och nyfikenhet, men också en decentraliserad organisation där varje medarbetare har ett stort eget ansvar. Årsredovisning 2008 tillägnas företagets med arbetare och deras sätt att arbeta. Vi lever i en ständigt föränderlig omvärld och i tider av finansiell oro är de personliga egenskaperna mer betydelsefulla än någonsin. Det gäller att hitta nya vägar, tänka annorlunda och att behålla den inställning som vi haft från första början inom Annehem att allt är möjligt.

2 2 Innehåll Jag tycker att Anne Att Hyllieområdet Öresundsregionen Framgångsreceptet hems satsningar på nu byggs ut är bra är inte lika känslig är de korta besluts att skapa klimat- och för både Sverige som andra regioner vägarna och att det miljöanpassade bygg och Danmark. och stadsområden i råder stor flexi bilitet. nader är positiva. Sverige. Linda Haddemo, sidan 18 Lotta Möller, sidan 15 Martin Thelin, sidan 23 Anders Nilsson, sidan 10 Det är en tävlings Ett dynamiskt bolag Alla måste få känna Korta beslutsvägar inriktad stämning, som tänker kreativt delaktighet och ut gynnar affärerna. men konkurrensen i en konservativ vecklas både i jobbet riktas utåt. bransch. och som personer. Madeleine Benke, sidan 34 Mats Andersson, sidan 36 Pia Andersson, sidan 7 Lars Bengtsson, sidan 29 Vi måste stanna upp Det är viktigt att Det är ett högt Det har varit otroligt i livet och uppskatta kunna sätta sig in tempo, annorlunda roligt att arbeta med det vi har i vardagen. andras situationer. projekt och roliga Annehem. Nu siktar uppdrag jag framåt mot nya utmaningar. Jessica Ifvarsson, sidan 33 Johanna Arntell, sidan 30 Hanna Leidstedt, sidan 21 Peter Strand, VD Annehem till och med Annehem Årsredovisning 2008

3 3 Innehåll innehåll Annehem i korthet i korthet 5 VD har ordet 6 Aktiekapital och ägarstruktur 8 Humankapital 11 Miljö 12 Marknad 16 Projektutveckling 24 Fastighetsförvaltning 28 Finansiell information 37 Förvaltningsberättelse 38 Koncernens resultaträkning 41 Koncernens balansräkning 42 Koncernens kassaflödesanalys 44 Moderbolagets resultaträkning 45 Moderbolagets balansräkning 46 Moderbolagets kassaflödesanalys 48 Redovisnings- och värderingsprinciper 49 Riskfaktorer 51 Noter 52 Revisionsberättelse 60 Definitioner 61 Styrelse 62 Ledande befattningshavare 62

4 4 Annehem i korthet Annehem i korthet Affärsidé Annehem ska aktivt förvärva, utveckla och förvalta fastigheter. Bolaget prioriterar investeringar i Öresundsregionen. GRUNDAT 2005 övergripande mål och strategier Annehems övergripande mål är att skapa och realisera värden inom fastig hets branschen och därigenom skapa god avkastning till sina aktieägare. För att uppnå detta mål ska Annehem: MEDARBETARE 31 dec Aktivt förbättra fastig hetsportföljen genom köp, förädling och för säljning av fastigheter. Realisering av fastighetsvärden ska utgöra en central del av verksamheten. Arbeta med förvärv och förädling av mark och utvecklingsfastigheter. Etablera ett nära samarbete med kommuner och näringsliv för att stödja den lokala utvecklingen. ORGANISATION Finansiella mål Annehems långsiktiga finansiella mål koncernledning koncerngemensamma funktioner Avkastningen på eget kapital ska överstiga 15 procent. Soliditeten ska uppgå till lägst 20 procent. projektutveckling LEGAL STRUKtUR förvaltning Annehem Fastigheter AB, organisationsnummer , är moderbolag i en koncern med tre helägda dotterbolag. Annehem Årsredovisning 2008

5 i korthet 2008 i korthet FINANSIELL ÖVERSIKT 31 dec dec 2007 Hyresintäkter, Mkr 57,6 73,6 Resultat före skatt, Mkr 71,8 103,4 Periodens resultat efter skatt, Mkr 33,1 87,4 Balansomslutning, Mkr 745, ,3 Eget kapital per aktie, Mkr 26,36 39,03 Resultat per aktie, Mkr 2,68 7,06 Soliditet, % 43,7 35 eget kapital 326,1 Det egna kapitalet uppgick per den 31 december 2008 till 326,1 (482,9) Mkr, vilket motsvarar 26,36 (39,03) kronor per aktie. HYRESINTÄKTER 57,6 Hyresintäkterna uppgick till 57,6 (73,6) Mkr. RESULTAT EFTER SKATT RESULTAT före SKATT -33,1-71,8 Marknadsvärde 381,5 Resultat efter skatt uppgick till -33,1 (87,4) Mkr, vilket motsvarar -2,68 (7,06) kronor per aktie. Resultat före skatt uppgick till -71,8 (103,4) Mkr. I resultatet ingår orealiserade värdeförändringar om -36,2 (93,0) Mkr. Marknadsvärdet på fastigheter vid periodens utgång var 381,5 (1 076,8) Mkr. viktiga händelser ,7 Annehem avyttrade färdigutvecklade fastigheter till ett värde av två tredjedelar av bolagets fastighetsportfölj. Annehem löste in aktier till ett värde motsvarande 123,7 miljoner kronor. Under perioden har Annehem tecknat ett antal nya hyreskontrakt för de centralt belägna fastigheterna i Landskrona. Marken för Point Hyllie tillträddes den 1 december. Bygglov 12 februari Bostadsrättsprojektet Oket, beläget i närheten av Folkets park, beviljades bygglov. På grund av rådande konjunktur senarelades projektets säljstart till Under november tillträdde Pia Andersson som ny VD på Annehem.

6 6 VD har ordet Från högkonjunktur till en konjunktur med nya möjligheter Det som mest präglar tillbakablicken på 2008 är utan tvekan höstens globala konjunkturinbromsning och presidentvalet i USA. Pessimism möter optimism, skulle man kunna säga. För Annehems del utmärktes året av tre större händelser. Vi sålde ett stort fastighetsbestånd, vi köpte marken där Point Hyllie ska byggas och detaljplanen för samma område blev klar. Tre händelser som tillsammans, och trots det allmänna konjunkturläget, får oss att se mer optimistiskt än pessimistiskt på den närmaste framtiden. I november 2008 övertog jag VD-stolen efter Peter Strand. Tack för ett bra jobb Peter. Och tack alla medarbetare för ett bra Se möjligheter utveckla Det är lika spännande som stimulerande att ta över rollen som VD för ett bolag som befinner sig i en positiv spiral. Annehem är ett litet företag, sett till antalet anställda. Eftersom ett företag står och faller med sina medarbetare vill jag framhålla den driv kraft och vilja som medarbetarna har och det engagemang vår styrelse och våra ägare visar. Det är ovärderliga tillgångar som jag nu har glädjen att ansvara för, ta tillvara och utveckla. Att bolaget har få medarbetare betyder också att vi är organisatoriskt snabbfotade. Det är ytterligare en positiv egenskap som jag vill tillskriva bolaget. Det skapar dynamik, utvecklar kreativiteten och stimulerar fantasin saker som gör oss bättre som företag och som hjälper oss att förverkliga strategin: att fokusera på projektutveckling. En del av samhället Point Hyllie är ett exempel på våra ambitioner inom området projektutveckling. Ett annat är de cityfastigheter vi utvecklat i Landskrona sedan några år. En av utgångspunkterna för Landskrona var frågan hur handeln skulle komma igång i centrum igen. Vägen dit var att locka välkända detaljhandelsföretag att bli hyresgäster i våra ombyggda fastigheter och få igång citysamverkan. Det intressanta är att många lokaler stod tomma innan Annehem gick in vi såg möjligheterna att göra något, inte bara för fastigheterna som sådana, utan för hela Landskrona, en stad med oförtjänt dåligt rykte. Staden har präglats av en viss typ av kommers i citykärnan. Vi strävade efter en uppblandning av utbudet för att skapa dynamik och förnyelse, en annorlunda typ av integration alltså. Projekt av det här slaget ligger oss varmt om hjärtat eftersom det bidrar till en utveckling av samhället i ett större perspektiv. Tillfälle att göra bra affärer Annehems övergripande mål är att skapa och realisera värden inom fastighetsbranschen. Vår verksamhet består av två huvudinriktningar: utveckla och förvalta fastigheter. Det sker på i princip två sätt. Köp av befintliga fastighetsbestånd som kan utvecklas, alternativt utveckla och genomföra unika projekt från råmark, som i fallet Point Hyllie. Den rådande konjunkturen är ett tillfälle för oss att förvärva fastigheter och göra bra affärer genom att sälja i en förväntad uppgång. Vi har en bra bas för att kunna genomföra den typen av affärer, inte minst beroende på den försäljning vi gjorde i februari Point Hyllie startar Året som gick präglades av naturliga skäl till stor del av Point Hyllie. Det är inte bara vårt största projekt, utan ett av Sveriges största byggprojekt med landets näst högsta bostadshus. Med 2008 som grund börjar vi nu bygga och prata med tilltänkta hyresgäster. Point Hyllie kommer att bli speciellt och det är en förmån att vara med och utveckla det vidare. Inte minst de miljötekniska delarna av projektet. Förhoppningsvis ska våra framtida kommersiella hyresgäster kunna använda Point Hyllie som en viktig del i det egna marknadsföringsarbetet. Både vad gäller energi- och miljöaspekterna, läget och övriga unika fördelar. Dyker något upp så Vi har gått in i 2009 som ett starkt företag. Samtidigt som vi utvecklar befintliga projekt fortsätter vi att titta efter ny mark och nya bestånd som är utvecklingsbara. Regionen kommer att fortsätta växa och vara spännande. Och vi kommer att vara en del av det och fortsätter leta efter möjligheter. Dyker något upp så är jag övertygad om att vi ska göra något bra av det. Pia Andersson VD Annehem Fastigheter AB Annehem Årsredovisning 2008

7 7 Innehåll Pia Andersson VD Annehem Fastigheter AB Delaktighet För Pia är det viktigt att man skrattar mycket. Självklart även på jobbet. Som VD, dess utom ny sådan, månar hon mycket om medarbetarna. Hon vill att alla ska vara med, känna delaktighet och utvecklas både i jobbet och som personer. Pia menar att medarbetarna är duktiga och erfarna, vilket har gjort Annehem framgångsrikt. Men det finns alltid mer att göra. Pia skulle verkligen vilja ha mer tid för alla, och se till att mer utbildning och utveckling kan erbjudas. Nu är det fokus på projekten, särskilt Point Hyllie, som enligt Pia är ett bra exempel på företagets inriktning mot projektutveckling. Point Hyllie engagerar särskilt mycket, inte bara för läget och att en helt ny stadsdel byggs upp. Som den ingenjör Pia är, framhåller hon de miljötekniska delarna av Point Hyllie som både viktiga och intressanta. I den mansdominerade byggvärlden har hon utvecklat sin diplomatiska sida. Den kanske kommer till pass när Pia ska driva Annehem och de stora projekt som nu är på gång.

8 8 Aktiekapital och ägarstruktur Aktiekapital och ägarstruktur Aktiekapital Annehemaktien är noterad på NASDAQ OMX First North från maj Det totala antalet aktier i Annehem Fastigheter AB (publ) uppgick per den 31 december 2008 till aktier och aktiekapitalet till kronor vilket ger ett kvotvärde om 1 krona. Börsvärde, omsättning och kursutveckling Annehems aktiekurs har i princip varit Aktiekapitalets utveckling oförändrad under 2008 med hänsyn tagen till inlösen av Annehemaktier, 10 kronor per aktie. Detta skall jämföras med SX40 Financials som sjönk 55 procent under Indexet på First North sjönk med hela 69 procent. Annehems aktie noterades som högst under året till 26,00 kronor och som lägst till 15,20 kronor. Börskursen per 31 december var 19,70 kronor vilket motsvarar ett börsvärde på 244 Mkr. Totalt omsattes 1,0 miljoner aktier vilket är en minskning med cirka 30 procent jämfört med Årets omsättning av aktier är i procent av det totala antalet utestående aktier cirka 8 procent. Aktieägare Antalet aktieägare per 31 december 2008 uppgick till 433 vilket är 23 procent färre aktieägare än föregående år. De tio största aktieägarna enligt nedan kontrollerar 78 procent av kapital och röster. Tio procent av de största aktieägarna äger 95 procent av bolaget. ökning av Ackumulerat Förändring Ackumulerat Nominellt belopp Händelse räkenskapsår aktiekapitalet, kr aktiekapital, kr antalet aktier antal aktier per aktie, kr Nybildning 2005/ Nyemission 2005/ Nyemission 2005/ Split (1:20) 2005/ Nyemission 2005/ Apportemission 2005/ Nyemission 2005/ Split (1:4) Optionslösen Aktieägare Antal aktier Ägande i % Grotton Holding AB ,4 % MCJ Holding AB ,3 % Mellby Gård AB ,8 % Östersjöstiftelsen ,5 % Peab AB ,9 % Robina holding LTD ,6 % Länsförsäkringar fastighetsfond ,1 % AB Possessor ,7 % Hopkins Holding AB ,4 % Hököpinge brukspark i Vellinge AB ,4 % Övriga ,9 % Totalt ,0 % ÄGARSTRUKTUR Antal Antal Intervall aktieägare Andel, % aktier Andel, % % % % % % % % % % % % % % % % % Annehem Årsredovisning 2008

9 9 Aktiekapital och ägarstruktur MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC Aktien First North All-Share SEK SX40 Financials_PI Omsatt antal aktier tal NASDAQ OMX *Aktiekursen är justerad för inlösen av aktier. Inlösen av aktier På den extra bolagsstämman som hölls den 20 oktober 2008 antogs styrelsens förslag om inlösen av aktier i Annehem. Inlösenprogrammet av Annehemaktier omfattade totalt aktier motsvarande en återbetalning till aktieägarna om 123,7 Mkr. Fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlösen av aktier i Annehem Fastigheter Av rättsfallet RÅ 1997 ref. 43 framgår att inlösenaktier, som erhållits på grund av innehav av aktier, inte anses vara av samma slag som övriga aktier i bolaget. Av detta följer att anskaffningsutgiften för de ursprungliga aktierna ska delas upp på inlösenaktier och kvarvarande aktier med utgångspunkt i deras marknadsvärden vid avskiljandet av inlösenaktierna. Aktierna i Annehem är marknadsnoterade på marknadsplatsen First North. Sista dag för handel med aktier i Annehem inklusive rätt att erhålla inlösenaktier var den 28 oktober Den lägsta betalkursen denna dag var 24,90 kr. Inlösenaktierna kunde säljas på marknaden och var marknadsnoterade från och med den 4 november Medianvärdet för de första fem dagarna, beräknat i första hand efter lägsta betalkurs, i andra hand efter sista köpkurs, var 9,70 kr. Av den ursprungliga anskaffningsutgiften för aktier i Annehem bör därför (9,70 : 24,90 =) 39 procent hänföras till inlösenaktierna och 61 procent till kvarvarande aktier. Skatteregler för inlösen När man löser in aktier i ett bolag anses man Aktiedata 31 december december 2007 Börskurs, kr 19,7* 32,0 Börsvärde, Mkr 244* 396 Resultat per aktie, kr -2,68 7,06 Eget kapital per aktie, kr 26,36* 39,03 Antal aktier * Under 2008 inlöstes aktier i Annehem till ett värde av 123,7 Mkr, motsvarande 10 kr per aktie. ha sålt aktierna. En kapitalvinstberäkning ska således göras. Därvid får man dra av den del av den ursprungliga anskaffningsutgiften som är hänförlig till de inlösta aktierna. Exempel Om anskaffningsutgiften för en aktie i Annehem var 20 kr ska (0,39 x 20 =) 7,80 kr hänföras till inlösenaktien. Den kvarvarande aktien får därefter en anskaffningsutgift på (20 7,80 =) 12,20 kr. Säljs eller löses inlösenaktien in för 10 kr uppkommer en kapitalvinst på (10 7,80 =) 2,20 kr.

10 10 Innehåll Anders Nilsson Projektledare Point Hyllie FLEXIBILITET Den största händelsen för Annehem under 2008, enligt Anders, var att detaljplanen för Point Hyllie fastställdes. Det var ett av flera konkreta bevis på den förmåga företaget har att hantera stora projekt. Anders poängterar att det är en liten men kunnig organisation och att framgångsreceptet är just de korta beslutvägarna och att det råder stor flexibilitet. Det gör att varje person kan påverka och känner att den egna åsikten räknas. Anders menar att en av anledningarna till att företaget är så bra på att göra affärer är att organisationen är relativt ny, det finns inga förutfattade meningar och att alla strävar åt samma håll. För Anders är en bra dag på jobbet när alla är delaktiga och att kunderna har tilltro till det man gör. Trots en uttalad positiv syn på Annehem finns det saker som går att göra bättre enligt Anders. Som exempel nämner han en än mer ökad förståelse för byggprocessen, vilket kanske går att förverkliga nu när bygget av Point Hyllie startar. För Anders är den stora utveckling i jobbet att få delta och påverka processen i ett stort och spektakulärt projekt, som Point Hyllie. Annehem Årsredovisning 2008

11 11 Humankapital Kärnan våra medarbetare Att medarbetarnas betydelse för Annehem är stor kan inte nog poängteras. Det är de som utgör bolaget, som är själva stommen. Annehems organisation är ovanligt platt med korta beslutsvägar och högt i tak. Kreativt tänkande uppmuntras. Organisationen är uppbyggd efter bolagets verksamhetsområden och utgörs av funktionerna förvaltning och projektutveckling. Förutom dessa områden finns koncerngemensamma funktioner inom ekonomi, administration och marknad/ kommunikation. Koncernledningen består av VD, ekonomichef och förvaltningschef. Under året har nya affärssystem implementerats i bolaget, vilket innebär att den ekonomiska och administrativa förvaltningen som helhet nu sköts internt av befintlig personal. Det ger ökad kontroll, snabbare processer och rapportering, samtidigt som det är en kostnadsbesparing. För att effektivt kunna bemöta kundernas behov är det viktigt att medarbetarna och våra externa förvaltare finns där kunderna finns. Alla förvaltare är därför representerade på de orter där våra fastigheter är belägna. Förvaltningsenheten har en förvaltningschef som är anställd i Annehem. För kommersiella lokaler ligger uthyrningsansvaret på Annehems medarbetare. För uthyrning av bostäder svarar externa förvaltare. De medarbetare som ansvarar för projektutvecklingen är anställda i bygg- och projektbolaget. De arbetar med regionala projekt som drivs utifrån förvärv av exploateringsfastigheter och projektfastigheter. Kunskaper och idéer styr Annehem är en decentraliserad organisation, med snabba beslutsvägar och där varje medarbetare har ett uttalat och långtgående eget ansvar. Det ställer naturligtvis stora krav på var och en, samtidigt som det också ger möjligheter att utvecklas på det sätt man själv vill. Varje medarbetare har uppsatta mål och delmål. Det ger en klar bild av det ansvar medarbetarna själva har. Och det ger en tydlig ram inom vilken de själva styr, både uppdrag och den egna personliga utvecklingen. Vår företagskultur är kunskaps- och idédriven. Det är ett måste för att utveckla det unga företag som Annehem trots allt är. Dessutom bygger vår verksamhetsidé till stor del på utveckling, vilket innebär att medarbetarnas egenskaper måste präglas av just kunskaper, idéer och en vilja att förändra och skapa nytt. Kontinuerlig kompetensutveckling För att uppnå företagets övergripande mål är en hög kompetensnivå inom samtliga områden central för verksamheten. Eftersom Annehem dessutom är en liten och sammansvetsad organisation har rekryteringen av nya medarbetare varit särskilt viktig, och är så framöver. Här spelar de personliga egenskaperna lika stor roll som de faktiska kunskaper personerna har. Även kompetensutvecklingen är central. Vår grundtanke är att korsbefrukta idéer, kunskap och erfarenheter, vilket sker på olika sätt. Det viktigaste forumet för det är företagskulturen i sig, och det höga tak som råder inom företaget. Erfarenhetsåterföringen från medarbetarna in i organisationen underlättas av en otvungen och öppen atmosfär. Alla vet också att vi jobbar mot ett gemensamt och övergripande mål. Alla medarbetare genomgår kontinuerligt intern och extern utbildning för att lära sig bland annat de affärssystem som används inom företaget. Under året implementerades nya system för att öka kunskapsnivån och minska administrationen. Fyra personer har utbildats i hyresadministration som införskaffades under Den som mår bra gör ett bättre jobb I en liten organisation som hanterar stora och komplexa projekt som vi gör är det naturligt att medarbetarna jobbar mycket; nio till fem är inte det som i första hand styr projekten. Därför är det särskilt angeläget att se till att människor trivs och mår bra. Att arbeta med frihet under ansvar med långtgående befogenheter är ett exempel på det. Ett annat är friskvård i form av träning på det sätt man själv väljer. Vår ambition är givetvis att sträva efter en hög närvaro. Genom att medarbetarna mår bra och är friska blir kvalitén högre på såväl jobbet som privatlivet. Annehem erbjuder friskvårdsbidrag, hälsokontroller samt fri läkarvård. Bolaget arbetar därmed i ett proaktivt syftet för att medarbetarna ska må bra. En annorlunda syn på kompetensutveckling Vi har också en lite mer annorlunda syn på kompetensutveckling som sådan. Dels har den enskilde medarbetaren i viss mening ansvar för den själv. Han eller hon vet bäst inom vilka områden kunskap eller erfarenhet behöver tillföras. Men i stället för att skicka i väg en person på en kurs eller ett seminarium kan det lika väl bli så att vi försöker få den aktuelle kurseller utbildningsledaren hit till oss. På så sätt kan alla ta del av de nya kunskaperna, även om de inte är direkt relaterade till det egna ansvarsområdet. Men organisationen som helhet blir starkare och mer kompetent på så vis. Rekryteringsarbetet är på sätt och vis ständigt pågående. Därför håller vi alltid ögonen öppna för att kunna hitta personer som kan tillföra något till vårt sätt att jobba att driva projekt där fantasi och ett öppet sinne får råda. Och där ett annorlunda tänkande är mer regel än undantag Antal anställda 10 9 Andel män, % Sjukfrånvaro, % 0,3 1,7 Åldersfördelning år år Andel tjänstemän 100 % 100 % Andel medarbetare med akademisk utbildning 78 % 82 %

12 12 Miljö Hållbar tillväxt Alla strävar efter ekonomisk tillväxt. Men tillväxten har under den moderna industriella eran missat att ta med några saker på det framgångsrika tåget klimatoch miljöfrågorna. Sent ska syndaren vakna, men förhoppningsvis ska det numera uppvaknade globala medvetandet räcka för att vi ska kunna lämna över vår jord till nästkommande generationer med någorlunda gott samvete. Klimatförändringarna präglas av att de sker långsamt, det vill säga effekten av exempelvis koldioxidutsläpp visar sig efter lång tid från själva utsläppet. Allt utsläpp byggs dessutom på över tid; det går inte att ta tillbaka det nettotillskott som en gång släppts ut. Effekterna av klimatförändringarna, och de åtgärder som sätts in för att begränsa den negativa påverkan, släpar alltså efter i tid. Det betyder också att det är bråttom att agera. Klimatförändringarna är också globala, vilket alltid förtjänar att påpekas. Jorden måste betraktas som ett slutet system och kan inte avgränsas av geografi och streck på en karta; ansvaret bär vi alla tillsammans och förhoppningsvis även viljan att förändra. Tillväxt, som vi vill ha den, kan inte ske isolerat mätt enbart i kommersiella termer variabeln hållbarhet måste läggas till. Hållbar tillväxt är det enda mål som nu och framöver kan sättas upp för alla typer av mänsklig verksamhet. Annehem finns mitt i denna problematik. Bygg- och fastighetsbranschen som helhet står idag för cirka 40 procent av samhällets totala energi- och materialanvändning. Det betyder att vårt miljöarbete får extra stor betydelse och är lika inbyggd i affärssystemet som vilken annan strategisk variabel som helst. Gröna lokaler viktigt för varumärket Det finns många skäl att arbeta utifrån en miljöpolicy. Miljöpåverkan i sig är naturligtvis den enskilt största anledningen. Lagregler och förordningar en annan. I april 2008, under det första nordiska Globaliseringsforumet, enades de nordiska statsministrarna om en deklaration med ramar för gemensamma nordiska insatser inom bland annat områdena energi och klimat den så kallade Riksgränsendeklarationen. Målet är att fördjupa det nordiska samarbetet och därmed bli föregångare när det gäller energi- och klimatfrågor och dess lösning, inte minst genom teknisk utveckling inom clean-tech. Och hösten 2009 samlas världens ledande politiker i Köpenhamn för att besluta om fortsättningen på Kyotoavtalet. Omvärldens krav ökar alltså. Men även på det lokala planet finns krav om energieffektiva och miljövänliga hus. Privata hyresgäster vill självklart bo på ett sätt som gynnar både miljö och den egna plånboken, precis som våra kommersiella hyresgäster. Även deras kunder kommer i sin tur att kräva att de företag de gör affärer med bedriver sin verksamhet på ett hållbart sätt. Lokalerna och den fastighet de finns i kommer därmed att vara viktigt för ett företags varumärke. Annehem Årsredovisning 2008

13 13 Miljö För Annehems del är kraven lika självklara att uppfylla som möjligheter och en konkurrensfördel för vår verksam het, särskilt inom området projektutveckling. GreenBuilding och Green Working Gröna hus, GreenBuilding, är en frivillig fortsättning på de obligatoriska energideklarationerna för byggnader som infördes Projektet startades av EU-kommissionen 2005 med syfte att främja byggande av mer energisnåla kontors- och industribyggnader. Ett grönt hus är certifierat efter att vissa krav uppfyllts, exempelvis energiförbrukningen. För att ett nytt hus ska certifieras krävs att energiförbrukningen blir 25 procent lägre än Boverkets normer för nybyggnation. Annehems ambition är att nyproducerade byggnader ska uppfylla kraven för Green- Building och därmed kunna erbjuda hyresgäster Green Working ett nollsummespel när det gäller miljöpåverkan. Annehems miljöpolicy Annehem utvecklar fastigheter som är långsiktigt konkurrenskraftiga och förvaltar dessa på ett miljömässigt hållbart sätt med hänsyn till hyresgästerna. Vårt aktiva miljöarbete utvecklar affärsverksamheten, stärker varumärket och bidrar till det hållbara samhället. Miljöpolicyn uppfylls genom att: Miljöarbetet konkretiseras, med tydliga mål som innebär att utfallet kontinuerligt kan mätas och förbättras Beakta möjligheter och risker i verksamheten utifrån ett miljöperspektiv Verka för god inomhusmiljö Aktivt samverka med hyresgäster, leverantörer och övriga samarbetspartners för att minimera miljöbelastningen Driva miljöarbetet längre än lagstiftningen och branschöverenskommelser kräver Miljöanpassade fastigheter Miljöarbetet vid fastighetsförvaltning handlar framför allt om att minska klimatpåverkan. Detta sker genom åtgärder som minskar utsläpp av miljö- och hälsoskadliga ämnen samt ökar förutsättningarna för effektiv källsortering. Annehems ambition är att skapa en sund och säker boendemiljö samt att säkerställa miljövärdet i fastigheterna. I takt med att energikostnaderna ökar, och insikten vuxit om sambandet mellan energiförbrukning och klimatpåverkan, har energifrågorna fått en högre prioritet. Målet är att förena ett behagligt inomhusklimat med en så låg energiförbrukning som möjligt. Annehems fastighetsbestånd har mycket varierande tekniska förutsättningar för en miljöanpassning, med hus byggda från tidigt 1900-tal till I dessa förvaltningsfastigheter arbetar vi aktivt med en rad åtgärder för att minska miljöbelastningen. Samtliga fastigheter analyseras och inventeras ur energi- och miljösynpunkt. Under 2008 har PCB-inventering utförts i alla fastigheter. De oljepannor som fanns vid ingången av 2008 har under året bytts ut till andra energikällor, exempelvis fjärrvärme. Under året har även energiinventering påbörjats i flera fastigheter. I våra befintliga fastigheter är energibesparing en viktig faktor. Det rör sig om exempelvis byte av gamla fönster till fönster som är värmeisolerade och därmed mer energieffektiva. Annehem använder el för drift av fastigheterna. Fastighetsel omfattar all elförbrukning. Vårt mål är att användningen av fastighetsel på sikt ska minska. I första hand genom att ersätta befintliga belysningsarmaturer med energisnåla alternativ och olika former av närvarostyrning. Målsättningen för källsortering är att andelen källsorteringsutrymmen i våra fastigheter ska öka, och fortsätta arbetet med att införa källsortering i de fastigheter som ännu inte har det. Ökningen kommer främst att ske vid ny- och ombyggnad. Miljöanpassad nyproduktion Fastigheter har till sin natur en lång livscykel. Dess påverkan på omvärlden sker i tre stadier, byggnation, drift och rivning. Därför är det viktigt att redan i projekteringsfasen ta hänsyn till alla faser. I vår roll som projektutvecklare har vi möjlighet att göra det, särskilt vid nybyggnation. Inom ny- och ombyggnation finns goda möjligheter att förena miljöhänsyn med tillförlitlig teknik och god ekonomi. Vid projekteringen är möjligheterna att påverka utförandet som störst. Då diskuteras frågor som val av byggnadsmaterial och vilken energianvändning som ska användas under drift. Även hanteringen av hushållsavfallet kan bäst lösas i det här skedet. Annehem ställer också tydliga miljökrav vid upphandling av entreprenader för nyoch ombyggnationer. Till exempel att entreprenören har utrustning och kompetens att mäta och kontrollera sin miljöpåverkan. Ytterst ett VD ansvar För att skapa förutsättningar för en långsiktig och hållbar tillväxt är det viktigt att väga samman miljöaspekterna med tekniska och ekonomiska aspekter. För att det ska bli möjligt krävs ett effektivt system för att övervaka att miljöpolicyn efterlevs. Annehems VD är högst ansvarig för den målsättningen och för att miljöarbetet kombineras med affärsmässighet och lönsamhet.

14 14 Miljö Point Hyllie the green point Klimatförändringar är den stora miljöfrågan i världen idag. All mänsklig aktivitet påverkar miljön, och byggoch fastighetsbranschen medverkar i stor utsträckning att tära på jorden. Vi på Annehem har därför ett ansvar, och goda förutsättningar, att när vi nu bygger nytt göra något radikalt och härmed bidra till en positiv miljöutveckling i byggnationen. I Point Hyllie har en arbetsgrupp fokuserat på att finna goda och smarta miljölösningar. Målet med arbetet är att kunna erbjuda våra hyresgäster unika möjligheter att på ett miljöriktigt sätt arbeta, bo och leva. Vad kan då detta innebära? Goda och smarta energilösningar I alla lokaler kan hyresgästerna slå på elektriciteten med vetskap om att det är miljöriktig el producerad från förnybara energikällor genom de vindkraftverk och solceller som ska integreras i byggnaden. Om möjligt kommer ett antal solfångare att monteras på taken för att bidra med varmvattenproduktionen. God och smart teknik Point Hyllie kommer att ha välisolerade väggar, golv, tak och fönster som gör byggnaderna energieffektiva i kombination med hög klimatkomfort. Då byggnaderna är vindutsatta kommer vind- och lufttätheten att ha hög prioritet liksom fukthanteringen under byggnationen. En annan viktig faktor är att värmen från människor, datorer, belysning med mera skall komma till nytta så mycket som möjligt i byggnaderna. Därför finns hög värmeåtervinning ur ventilationsluften samt värmeåtervinning ur avloppsvattnet. Regnvatten från takytorna, som är så kallade gröna tak, det vill säga tak som består av växtlighet, kan komma att användas som spolvatten på toaletterna. Därefter går avloppsvattnet tillsammans med tvättvatten från vatteneffektiva armaturer till en värmeåtervinningsenhet för att återigen tillvarata värme. Källsortering av avfall är också en självklarhet. System för detta kommer att finnas i byggnaderna. Green Working Annehems miljökoncept för Point Hyllie Vi människor förbrukar i allt högre utsträckning jordens resurser. Man kan se jorden som en bank där vi alla ständigt tar ut pengar, men de flesta av oss sätter aldrig in några igen. Vi på Annehem tar detta faktum på stort allvar. Därför erbjuder vi de som etablerar sin verksamhet i Point Hyllie konceptet Green Working. Green Working innebär att vi har som målsättning för hyresgästerna att deras leverne ska få ett nollsummespel i samband med arbetstiden i Point Hyllie. Detta tack vare grön el, vindkraft, solceller, solfångare, fjärrvärme och närheten till miljöeffektiva kommunikationer. Att arbeta i Point Hyllie ska vara så miljöeffektivt så att den som bor och verkar här inte längre är den som bara tar ut pengar! Må bra Point Hyllie kommer att bli en plats där människor mår bra god inomhusmiljö och möjlighet till sunt leverne. På grund av att projektet etableras i ett område som är utsatt för vindpåverkan gjordes ett vindtunneltest hösten Resultatet av testet medförde att justeringar gjordes på Point Hyllies fasader och passager samt att Malmö stad utformade stationstorget på ett sådant sätt att vindpåverkan minskar. Till exempel ska ett antal träd planteras på torget. Det minskar vindens påverkan då träd är de bästa vindbrytarna och ger dessutom ett positivt, grönt inslag. Vår målsättning är att hyresgästerna i Point Hyllie kommer att kunna njuta av ekologisk lunch i husets restauranger, handla kravmärkta livsmedel och motionera i det närbelägna gymmet. Tåg och cykel Att ta sig till och från Point Hyllie kan också ske miljöriktigt med tåg via till exempel Malmö Central eller Köpenhamns Huvudbangård eller med cykel på de nyanlagda cykelbanorna och parkera denna i cykelrum inlåst, säker, torr och med cykelservice som ett extra komplement. Dessutom finns ett utbyggt bussnät som underlättar kollektivt åkande. För Point Hyllie har en arbetsgrupp fokuserat på att finna goda och smarta miljölösningar. I arbetsgruppen ingår bland andra Karin Adalberth som är doktor i byggnadsfysik och konsult i energidesign. Hon bygger själv ett hus för sig och sin familj som ger ett överskott av energi.

15 15 Innehåll STORT Se det stora i det lilla, heter det. Och det gjorde verkligen Lotta när hon började på Annehem och överraskades av att Annehem var ett så stort företag för att vara så litet. Lotta tänker närmast på de stora projekt som det lilla företaget hanterar och på att det görs stora affärer. Lotta började på Annehem i december Och redan när hon klev in på kontoret kände hon trivsel och att det var stället för henne. Hon uppskattar att det händer mycket och att nya VD:n är mån om att alla ska vara delaktiga och informerade. Det är nödvändigt när det är relativt få personer på företaget. Lotta menar också att det är spännande att Annehem ska bygga Point Hyllie, som inte ligger långt ifrån där hon bor. Lotta cyklar varje dag mellan jobbet och hemmet, en sträcka på sju kilometer. Ofta tänker hon på hur lätt det är att ta sig från den här delen av landet vidare ut i världen. Och hur bra det blir för både Sverige och Danmark att Hyllieområdet nu ska byggas ut med Point Hyllie i spetsen. Lotta Möller Administratör

16 16 Marknad En positiv Öresundsanda Helsingör Helsingborg Landskrona Köpenhamn Lund Malmö Trelleborg Den finansiella situationen är av naturliga skäl den fråga som präglar all verksamhet just nu. För vår hemmamarknad, Öresundsregionen, är utgångspunkten utifrån vilken nivå och utifrån vilka förutsättningar vi ska hantera situationen och vår närmaste framtid efter krisen. Är glaset halvfullt eller halvtomt? I tider där statistik och prognoser inte är självklara instrument för att fastslå framtiden i lika hög grad som bara för ett år sedan, måste vi titta på andra variabler och trender för att placera oss i rätt sammanhang. Den internationella utvecklingen kan vi inte själva styra över. Däremot kan vi titta närmare på vår region och se på hur den förhåller sig till omvärlden. Kännetecknas regionen av mer positiv anda än andra? Vi menar att så är fallet. Det gör också att regionen har stora möjligheter att komma starkare ur krisen än andra regioner. Den positiva utveckling vi har haft under lång tid är inte bara en effekt av ett allmänt starkt konjunkturläge. Malmö, övriga Skåne och Öresundsregionen som helhet har på många sätt genomgått en större positiv förändring än övriga städer och regioner i vår del av Norden. En stor del av förändringen har varit av faktisk natur, men också beroende på ändrad inställning. Glaset har betraktats som halvfullt, inte halvtomt, en inställning som är angelägen att behålla. Annehems hemmamarknad Vi kan fastighetsmarknaden och våra medarbetare har lång lokal erfarenhet av fastighetsbranschen och regionen i övrigt. Vi har dessutom ett väl utvecklat nätverk inom branschen som helhet. Att vår verksamhet är avgränsad till regionen ser vi som en stor fördel. Regionen är en av de mest dynamiska och aktiva regionerna i Europa, tillika den snabbast växande tätortsregionen i Skandinavien. Närmare 3,7 miljoner människor bor i Öresundsregionen. Sysselsättningen har under en lång period varit hög. Mellan 2000 och 2006 var ökningen 3,4 procent trots den ekonomiska nedgången i början av 2000-talet. Störst ökning stod den svenska sidan för, 8,2 procent. Bostadsbyggandet har varit högt i regionen under första delen av 2000-talet. Om hushållsstrukturen fortsätter att vara stabil ger detta tillsammans med den förväntade befolkningsökningen ett ökat behov av över nya bostäder mellan 2007 och 2016 i hela regionen. Malmös befolkning har ökat över 20 år i rad, 2008 var inget undantag. Annehem Årsredovisning 2008

17 17 Marknad Idé- och kunskapsregion FNs klimattoppmöte och Internationella Olympiska Kommitténs världskongress är två av många större evenemang som genomförs i vår region under Det ger en tydlig indikation på den dragningskraft och det intresse som finns för området runt Öresund. Ett annat exempel är diskussionen om forskningsanläggningen ESS och huruvida den ska förläggas till Lund, med delar av verksamheten placerad i Köpenhamn. Intresset runt om i världen är stort och regionen betraktas allt mer, och med rätta, som en idé- och kunskapsregion. Kunskapsbranschen har starkt bidragit till att både arbetsmarknad och fastighetsbranschen förändrats. Nya tankar, nya typer av företag och människor med en ny syn på sig själva, samhället och fritiden ger också bränsle till förändring och utveckling. Den trenden ser ut att fortgå. Regeringen prioriterar Öresundsfrågorna Öresundsområdets utveckling är inte bara viktig för människor och företag i området, utan för båda länderna som helhet och övriga Skandinavien. Inte minst genom den utbyggnad av infrastrukturen som pågår och planeras; broar, tunnlar, vägar och hamnar gynnar även norskt och finskt näringsliv genom ökad tillgänglighet. Regeringen prioriterar Öresundsfrågorna och understryker vikten av att integrationen måste vidareutvecklas för att hela regionens potential ska komma till användning. Tankar har framförts att framgången måste bygga på samverkan, dels regeringarna emellan men också genom att företag och människor verkligen drar åt samma håll. Synen på vår region är en signal som är viktig för hur marknaden kommer att utvecklas. Integrationen än mer viktig Sedan Öresundsförbindelsen kom till har ökad integration varit en aktuell fråga. Och visst har integrationen tagit fart inom en rad områden: antalet resenärer över bron har ökat liksom antalet arbetspendlare och fritidsbesök. Nya flyttmönster har skapats och vi har sett företagsetableringar som kommit att bekräfta ambitionerna och nyttan med en integration. Men det finns naturligtvis mycket kvar att göra. OECD meddelade i januari 2009 att integrationen och samarbetet i Öresundregionen bör öka än mer. Detta för att Köpenhamn ska kunna hävda sig bättre mot konkurrerande storstäder. Att uppfylla den önskningen är naturligtvis till nytta för hela regionens utveckling och konkurrenskraft. Ytterligare en viktig indikation på att integrationsarbetet är av största vikt kom från regeringen i januari Regeringen har för avsikt att ge EU-kommissionen i uppdrag att titta över och undanröja de gränshinder som finns i regionen. Nordiska ministerrådet har listat 55 gränshinder, som rör regler inom exempelvis sjukvård, arbetsmarknad, löner och skatter. Undanröjande av dessa byråkratiska hinder underlättar naturligtvis både människors och företags rörlighet, vilket påverkar den ekonomiska tillväxten i positiv riktning. En region, ett synsätt, en marknad I januari år 2009 fattade regeringen också beslutet att permanenta det försök med storregioner som pågått i 10 år. Region Skåne som administrativ enhet, är en sådan region och försöket har fallit väl ut. Beslutet medför nu att all planering blir enklare, och med fasta och långsiktiga strukturer kan projekt komma igång snabbare och antal personer som flyttat mellan Danmark och skåne, antal personer som flyttat mellan Danmark och malmö, befolkningsutveckling i öresund , , , , , Danmark till Skåne Skåne till Danmark Danmark till Malmö Malmö till Danmark Själland Skåne Källa: Öresundsbron Källa: Öresundsbron Källa: SCB och Danmarks Statistik

18 18 Innehåll Linda Haddemo Kommunikationsansvarig VISIONER Tunneln genom Hallandsåsen och Citytunneln Linda har jobbat med stora projekt innan hon kom till Annehem. Hon ser likheter med Annehems verksamhet och de två tunnelbyggena. Här hanteras stora idéer som startar från noll, som Point Hyllie till exempel. Det är också projekt som sätter prägel på regionen, både visionärt och fysiskt. Trots stora projekt på företaget uppskattar Linda att Annehem är litet och består av visionärer och entreprenörer som är vana vid snabba svängar. Linda engagerar sig mycket i miljöfrågorna och uppskattar att det är ett prioriterat område inom Annehem. Hon har rest mycket, särskilt i Latinamerika och bott i Grekland i flera år. Det ger perspektiv och Linda reflekterar över att människor i mindre utvecklade länder ofta är lyckligare än vi här hemma. Det kanske är så att vi kan offra en del av vår bekvämlighet till förmån för klimatet och miljön. Linda tänker i alla fall påverka omvärlden genom sitt jobb som kommunikatör och lyfta fram Annehems satsningar på att skapa klimat- och miljöanpassade byggnader. Förhoppningsvis visar det inte bara hur Annehem jobbar, utan ger andra inspiration att tänka på ett annorlunda sätt. Enligt Linda måste vi alla öppna ögonen och ställa krav på att något ska hända. Världen måste förändras. Annehem Årsredovisning 2008

19 19 Marknad frågor kan drivas utifrån en gemensam bas. Det visar sig också att ju större en region är fysiskt desto bättre tillväxt har den i förhållande till mindre regioner, inte helt olikt de stordriftsfördelar företag når vid en viss storlek. Inflyttningen till storstadsområden har också ökat på senare år, även sett till hela världen nu bor för första gången fler människor i städer än utanför. Tittar man isolerat på perioden har befolkningstillväxten i Malmö varit den högsta i Sverige. För Sverige som helhet har tillväxten varit positiv även i de kommuner som ligger nära de tre stora städerna. Ett bevis för vikten av att tänka och agera som en region och en arbetsmarknad. En förutsättning för det är naturligtvis att infrastukturen är väl utbyggd. För oss inom Region Skånes geografiska ansvarsområde och Öresundsregionen betyder det att vi har stora förutsättningar att skapa en totalt sett livskraftig kommersiell marknad. Arbetsmarknad, fritid, kultur, utbildning och näringsliv när fler samverkar mot samma mål blir den samlade effekten större och allt går snabbare. I stor utsträckning sker detta idag i en medveten Öresundsanda, vilket gynnar marknaden som kan betraktas som en och samma. Men ännu återstår mycket arbete. En allt mer utbyggd infrastruktur Utan väl fungerande infrastruktur skapas ingen tillväxt. Med bra vägar och snabba tågförbindelser krymper avstånden både på lokal och på regional nivå. Arbetspendlingen blir effektiv och tiden räknas i minuter till och från jobbet, inte timmar. I regionen börjar vi se slutet på det första steget i en efterlängtad utbyggnad. Det tog sin början med Öresundsförbindelsen 2000 och efterföljs av Citytunneln som invigs i december 2010, två pulsådror som snart knyts ihop och förändrar resandet dramatiskt över en natt. Steg två ligger lite längre fram i tiden, de fasta förbindelserna över Fehmarn Bält (Danmark Tyskland) och Helsingborg Helsingör. Även om beslut inte är fattat för den svensk-danska förbindelsen är förhoppningen ändå att den blir av. Ser man till helheten finns alltså beslut och planer, både i det korta och långa perspektivet, som leder till att kontinenterna knyts samman, både fysiskt och mentalt. Viljan och tanken om ytterligare två fasta förbindelser är bra exempel på den utveckling som regionen befinner sig i just nu och vad det betyder för människor, företag och tillväxt. Öresundsbron en regional dröm Öresundsbron eller Öresundsförbindelsen som det egentligen heter eftersom det rör sig om både bro, tunnel och vägar ovan mark, är en regional dröm med hundra år på nacken. När förbindelsen invigdes 2000 ökade både det mentala och fysiska resandet över sundet. Även om förbindelsen har betydelse i ett nordiskt och europeiskt perspektiv är den i första hand en regional företeelse; över 70 procent av personbilsresorna över bron börjar och slutar inom Öresundsregionen. Sedan tillkomsten har trafiken ständigt ökat. Några siffror: cirka 25 miljoner årliga personresor med tåg, bil och buss. Totalt över sundet 35 miljoner, Helsingborg Helsingör inräknat. Antalet pendlare över Öresundsbron är cirka per dag. Under 2008 körde drygt 7 miljoner fordon över bron, i genomsnitt per dag. Det är mer än en fördubbling sedan bron öppnades. Citytunneln Citytunneln knyter ihop järnvägen norr om Malmö, med järnvägen mot Köpenhamn, Trelleborg och Ystad. Den stora fördelen är att tågen kan gå genom Malmö C på väg söder- och norrut; nu får tågen vända pendling över öresund pendlingstider öresund öresundsbron Ringsted Köpenhamn Malmö C Köpenhamn Malmö Syd Köpenhamn Eskilstuna Stockholm Västerås Stockholm Uppsala Stockholm Pendlare Källa: Öresundsbron Minuter Källa: Skånetrafiken Även om förbindelsen har betydelse i ett nordiskt och europeiskt perspektiv är den i första hand en regional företeelse; över 70 procent av personbilsresorna över bron börjar och slutar inom Öresundsregionen.

20 20 Marknad inne på Malmö C. I och med den nya sträckningens tillkomst byggs, förutom en underjordisk station vid Malmö C, även två nya stationer söderut. De är strategiskt belägna vid Triangeln, ett av Malmös befintliga centrumområden och vid Hyllie, Malmös framtida centrumområde och den nya porten mot Danmark och övriga Europa. I december 2010 invigs Citytunneln, vars tillkomst kommer att öka den geografiska tillgängligheten dramatiskt för människorna i regionen. Flyg Köpenhamns flygplats (Kastrup) har årligen drygt 20 miljoner passagerare, vilket gör den till Skandinaviens största flygplats. Malmö Airport (Sturup) har cirka 2 miljoner passagerare varje år. Bolagen som trafikerar Sturup flyger på 34 destinationer varav 30 är internationella. Tillsammans med Kastrups 111 internationella destinationer är det enkelt att resa till och från regionen. I takt med att resandet ökar bygger flygplatserna ständigt ut sin kapacitet. Vägar Sveriges första motorväg gick mellan Lund och Malmö. Den invigdes 1953 och först att provköra landets första flerfiliga väg var ingen mindre än motorprinsen, Prins Bertil. Året innan räknades det ut att mer än fordon per dygn körde Lundavägen, som då var Sveriges mest trafikerade landsväg. Det verkar som om regionen redan då var både attraktiv och i behov av ny infrastruktur, precis som idag. När det gäller det nuvarande vägnätet har stora förändringar skett under åren, inte minst i och med nya motorvägssträckningen till Öresundsbron och allt vad den inneburit för trafiken till och runt Malmö. I och med Citytunnelns tillkomst byggs även nya av- och påfarter och en rad nya möjligheter att parkera, inte minst vid Hyllie. Regionens övriga vägar förbättras, breddas och byggs ut. Bostadsmarknaden i Öresundsregionen Det finns i dagsläget cirka 1,8 miljoner bostäder i Öresundsregionen, varav två tredjedelar i Danmark. Den främsta skillnaden mellan bestånden i Skåne och Storköpenhamn är den stora andelen äldre lägenheter på den danska sidan. Marknaden präglas även av betydande prisskillnader mellan den danska och den svenska sidan. Denna prisskillnad har minskat genom det fall på bostadsmarknaden som påbörjades i Köpenhamn i slutet av Trots detta kvarstår stora skillnader i pris. En bostadsrätt i Skåne kan fortfarande köpas för mindre än hälften av priset för den närmaste I december 2010 invigs Citytunneln, vars tillkomst kommer att öka den geografiska tillgängligheten dramatiskt för människorna i regionen. På bilden visas den nya stationen i Hyllie. Köpenhamns flygplats (Kastrup) har årligen drygt 20 miljoner passagerare, vilket gör den till Skandinaviens största flygplats. Annehem Årsredovisning 2008

Tog og vei ga regionvekst i en fei!

Tog og vei ga regionvekst i en fei! Tog og vei ga regionvekst i en fei! Historien om to byer I to land - Öresundsbron 3 september 2015 av Johan Wessman, vd Øresundsinstituttet Skapar broar och tunnlar nya regioner? NEJ ofta är förhoppningarna

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2012

Halvårsrapport januari juni 2012 Västerås Stockholm Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari juni 2012 April juni 2012 Nettoomsättning för perioden uppgick till Nettoomsättning för perioden uppgick till

Läs mer

Lund i siffror. OECD:s råd för att stärka konkurrenskraften i Köpenhamn och dess omgivning är:

Lund i siffror. OECD:s råd för att stärka konkurrenskraften i Köpenhamn och dess omgivning är: Kontakt: Daniel.svard@lund.se, 46-46 Jens.nilson@lund.se, 46-8269 1 (7) Öresundsregionens utmaningar I en rapport från OECD 1 lyfts två utmaningar fram som Köpenhamn, och i sin förlängning Öresundsregionen,

Läs mer

Koggen 2 Kontor med optimalt skyltläge i Öresundsregionens mittpunkt

Koggen 2 Kontor med optimalt skyltläge i Öresundsregionens mittpunkt västra hamnen, malmö NCC är ett av de ledande nordiska byggoch fastighetsutvecklingsföretagen med en omsättning på 49 Mdr SEK och 17 000 anställda. Med Norden som hemmamarknad är NCC verksamt inom hela

Läs mer

Plats för möten Hjärtat i din affär Vi är inget vanligt fastighetsbolag. Givetvis är husen grunden i vår verksamhet, men i själva verket är vi mer intresserade av människorna som vistas där. Det är vår

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 VÄSTERÅS FRAMTIDEN MÅSTE BYGGAS IDAG Västerås växer snabbare än på mycket länge och passerade nyligen 140 000 invånare, men bostadsbyggandet i Västerås går inte i takt med

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL Pressinformation den 14 augusti Poolia AB Vid extra bolagsstämma efter periodens slut fattades beslut om inlösen av aktier. Därmed överförs 137,0 MSEK till

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT. Södertull, Södra Tullgatan 3

NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT. Södertull, Södra Tullgatan 3 NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT Södertull, Södra Tullgatan 3 3 Nyrenoverat på Södertull I ett av Malmö Citys bästa lägen kan vi erbjuda effektiva och representativa kontorslokaler i ett klassiskt sextiotalshus

Läs mer

Fastighetsbolagen och ekonomin

Fastighetsbolagen och ekonomin Sammanfattning Fastighetsbolagen ser nu mer optimistiskt på framtiden än vid den senaste undersökningen. Inget av de intervjuade bolagen räknar med en minskning av vare sig hyresintäkter, försäljningspriser

Läs mer

Arbeta för en bättre värd

Arbeta för en bättre värd Arbeta för en bättre värd Långsiktig lönsamhet och tillväxt skapas genom nöjda kunder och engagerade medarbetare. Som arbetsgivare ska Vasakronan erbjuda branschens bästa utvecklingsmöjligheter och arbetsmiljö.

Läs mer

Välkommen till Folksam Fastigheter.

Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till oss! Vi på Folksam Fastigheter arbetar med att förvalta och utveckla fastigheter. Med en långsiktig horisont och stort hjärta strävar vi efter att ha

Läs mer

TILLGÄNGLIGHET OCH MOBILITET BOSTADSPRISER

TILLGÄNGLIGHET OCH MOBILITET BOSTADSPRISER 84 TILLGÄNGLIGHET OCH MOBILITET BOSTADSPRISER BOSTADSPRISER De svenska bostadspriserna mindre attraktiva för danskar Billigare bostäder, större och bättre bostad för pengarna var drivkraften bakom den

Läs mer

Centralt läge Charmig lokal Ljust och luftigt Centrum

Centralt läge Charmig lokal Ljust och luftigt Centrum Centralt läge Charmig lokal Ljust och luftigt Centrum Drottninggatan 38, plan 5, 205 kvm LOKALEN Charmig lokal i gårdshus Kontorsyta 205 kvm Antal arbetsplatser Ca 10-12 Välkommen till en charmig lokal

Läs mer

VÅR 2013. Hett i Norge. Varmt i Sverige Svalt i Danmark. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

VÅR 2013. Hett i Norge. Varmt i Sverige Svalt i Danmark. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden VÅR 2013 Hett i Norge Varmt i Sverige Svalt i Danmark Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight VÅR 2013 Nordic Housing Insight är en återkommande undersökning som visar hur

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB Organisationsnummer 556041-1786 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Fastighets AB:s verksamhet är enligt bolagsordningen, att i allmännyttigt syfte

Läs mer

Grönt Byggindex 2011. Katarina Anund, Support Marknad, Green & Safety Katarina.anund@skanska.se, 010-448 14 20. Publik information

Grönt Byggindex 2011. Katarina Anund, Support Marknad, Green & Safety Katarina.anund@skanska.se, 010-448 14 20. Publik information Grönt Byggindex 2011 Katarina Anund, Support Marknad, Green & Safety Katarina.anund@skanska.se, 010-448 14 20 Syfte med Grönt Byggindex Ge en bild av grönt byggande i Sverige, hur marknaden ser ut idag,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

Catena Årsstämma 2009

Catena Årsstämma 2009 Catena Årsstämma 2009 Dramatiskt 2008 Global finans- och bankkris Lågkonjunktur kraftig inbromsning i ekonomin Konkurshot rekonstruktioner Fordonsindustrin drabbas hårt påverkar Bilias verksamhet Lågkonjunkturens

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB Organisationsnummer 556528-3248 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Energi och Miljö AB:s verksamhet är, enligt bolagsordningen att - bedriva

Läs mer

Fastighets AB Balder (publ) Bolagspresentation, november 2014

Fastighets AB Balder (publ) Bolagspresentation, november 2014 Fastighets AB Balder (publ) Bolagspresentation, november 2014 Balder i korthet Noterat 2005 62 % kommersiella fastigheter 38 % bostadsfastigheter Fastighetsvärde ca 34,5 Mdkr Ekonomisk uthyrningsgrad 95

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2008.09.02 1.0 Anna Bjärenlöv Stadskontoret Strategisk utveckling Detta PM avser att kortfattat redogöra

Läs mer

Nya Triangeln Nybyggda kontor i Malmö city, nära puls och kommunikationer

Nya Triangeln Nybyggda kontor i Malmö city, nära puls och kommunikationer malmö Nya Triangeln Nybyggda kontor i Malmö city, nära puls och kommunikationer NCC är ett av de ledande nordiska byggoch fastighetsutvecklingsföretagen. Med Norden som hemmamarknad är NCC verksamt inom

Läs mer

Mer människor, mindre trafik

Mer människor, mindre trafik Mer människor, mindre trafik Nyckeln till ett större och mer hållbart Göteborg Västlänken En storstad med trivsel och nära till det mesta Året är 2026 och Göteborgsregionen beräknas ha 1,6 miljoner invånare,

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen Wallenstam grundades 1944 och är med drygt 10.000 bostäder i sitt bestånd ett av Stockholm Fondbörs största bostadsfastighetsbolag. Med en yta om ca 1.000.000 kvm och ett börsvärde på ca 1 miljard kronor

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL Pressinformation den 8 maj Poolia Professionals Under första kvartalet har ett förvärv av rekryteringsbolaget Nilesco Search stärkt vårt fokus på kvalificerade

Läs mer

Delårsrapport - kvartal 3-08. Ulyss AB (publ)

Delårsrapport - kvartal 3-08. Ulyss AB (publ) Delårsrapport - kvartal 3-08 Ulyss AB (publ) Sammanfattning av delårsrapport 2008-07-01 2008-09-30 (3 mån) Resultatet efter finansiella poster uppgick till 858 009 SEK (-225 605) Resultatet per aktie*

Läs mer

Ernst Roséns verksamhet styrs såväl av egna klart uttalade målsättningar och ambitioner som av lagstiftning och för. Verksamheten i korthet

Ernst Roséns verksamhet styrs såväl av egna klart uttalade målsättningar och ambitioner som av lagstiftning och för. Verksamheten i korthet 29 M I L J Ö R E D O V I S N I N G MILJÖ- OCH arbetsmiljöredovisning 24 Ernst Rosén är ett stabilt familjeägt bolag som varit verksamt i fastighetsbranschen i snart 6 år. Vår affärsidé är att tillhandahålla

Läs mer

Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner

Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner Pressmeddelande 2005-10-10 Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) förvärvar från Weland Fastigheter och Fågelviks

Läs mer

Fastighetsrapporten. En konjunkturindikator för fastighetsbranschen, oktober 2014

Fastighetsrapporten. En konjunkturindikator för fastighetsbranschen, oktober 2014 Fastighetsrapporten En konjunkturindikator för fastighetsbranschen, oktober 2014 Förord För åttonde året publicerar Grant Thornton Fastighetsrapporten en temperaturmätare på hur 50 av Sveriges största

Läs mer

Ägardirektiv för Elmen AB

Ägardirektiv för Elmen AB Kommunfullmäktige 2013-08-27 1 (5) Beslutsreferens KF 2013-09-30, 86, Dnr 2013/157 003 Elmens bolagsstämma 2013-11-05, 7 Ägardirektiv för Elmen AB 1 Styrande dokument Bolagets verksamhet regleras av kommunallagen

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Den 1 december bytte Vasakronan AB namn till Vasakronan Fastigheter AB.

Den 1 december bytte Vasakronan AB namn till Vasakronan Fastigheter AB. Vasakronan Fastigheter AB Bokslutsrapport Januari december 2008 Vasakronan Fastigheter AB är ett helägt dotterbolag till Vasakronan AB (tidigare AP Fastigheter). AP Fastigheter valde i samband med förvärvet

Läs mer

Byråns interna miljöarbete

Byråns interna miljöarbete Byråns interna hållbarhetsarbete Byråns interna miljöarbete För Mannheimer Swartling innebär en hållbar affärsmodell dels att föregå med gott exempel när det gäller att bidra till en bättre miljö genom

Läs mer

Ägardirektiv för Witalabostäder AB

Ägardirektiv för Witalabostäder AB 1 (5) Ägardirektiv för Witalabostäder AB Dokumenttyp: Ägardirektiv Beslutad av: Kommunfullmäktige (2014-04-23 61) Gäller för: Witalabostäder AB Giltig fr.o.m.: 2014-04-23 Dokumentansvarig: VD, Vetlanda

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

E.ON Värme. Hållbar stadsutveckling i. Västra Hamnen

E.ON Värme. Hållbar stadsutveckling i. Västra Hamnen E.ON Värme Hållbar stadsutveckling i Västra Hamnen 2 I maj 2001 invigdes den europeiska bomässan Bo01 i Malmö. Redan från början var utgångspunkten att bomässan skulle lägga grunden för en attraktiv och

Läs mer

Hyllie Connect. 50 m. Miljöcertifierat

Hyllie Connect. 50 m. Miljöcertifierat Hyllie Connect Tågstation 50 m Garage Miljöcertifierat Vad händer i Hyllie? Tolv minuter från Kastrup och sex minuter från Malmö central växer Hyllie fram. En ny och klimatsmart stadsdel med kontor, handel

Läs mer

MILJÖREDOVISNING 2013

MILJÖREDOVISNING 2013 MILJÖREDOVISNING 2013 Ernst Rosén AB har varit verksamt i fastighetsbranschen i 60 år och är ett stabilt familjeföretag i fjärde generation. Vår affärsidé är att ständigt utveckla våra fastigheter mot

Läs mer

Budget 2013. i Eskilstuna

Budget 2013. i Eskilstuna Budget 2013 i Eskilstuna Ägardirektiv för Kommunföretag AB 2013 1 Innehållsförteckning Effektiv och marknadsmässig bolagsstyrning... 3 Kommunföretag AB... 4 Bolagsstyrning... 4 Taxor och hyror... 4 Parken

Läs mer

Detta är Västsvenska paketet

Detta är Västsvenska paketet Västsvenska paketet en satsning som öppnar för framtiden Detta är Västsvenska paketet Foto: Folio Bildbyrå Vi vill skapa ett attraktivt, hållbart och växande Västsverige Västsverige växer, utvecklas och

Läs mer

Koncernen Sverige Bygg Göteborg Decom Bygg Syd. afgruppen.se

Koncernen Sverige Bygg Göteborg Decom Bygg Syd. afgruppen.se Koncernen Sverige Bygg Göteborg Decom Bygg Syd afgruppen.se Bygger för framtiden AF Gruppen ASA är en ledande entreprenörsoch industrikoncern. Vår verksamhet omfattar Projektutveckling, Bygg, Anläggning,

Läs mer

Diarienummer KS2015.0132

Diarienummer KS2015.0132 Diarienummer KS2015.0132 För den verksamhet som bedrivs i AB Skövdebostäder, nedan kallat Bolaget, gäller dessa ägardirektiv antagna av kommunfullmäktige i Skövde kommun den 24 september 2012 med ändring

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556718-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

MILJÖREDOVISNING 2012

MILJÖREDOVISNING 2012 MILJÖREDOVISNING 2012 Ernst Rosén AB har varit verksamt i fastighetsbranschen i 60 år och är ett stabilt familjeföretag i fjärde generation. Vår affärsidé är att ständigt utveckla våra fastigheter mot

Läs mer

ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008. Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen.

ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008. Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen. ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008 ALLMÄNT Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen. Bolagets syfte är att minska risktagandet inom bolagssfären,

Läs mer

HANDSLAG FÖR ÖREBRO. Bostäder och arbetsplatser för en växande stad

HANDSLAG FÖR ÖREBRO. Bostäder och arbetsplatser för en växande stad HANDSLAG FÖR ÖREBRO Bostäder och arbetsplatser för en växande stad HANDSLAG FÖR ÖREBRO ÖrebroBostäders medlemskap i Fastighetsägarna MittNord är inte bara ett banbrytande steg för Örebro utan är också

Läs mer

CATENA ÅRSSTÄMMA 2010

CATENA ÅRSSTÄMMA 2010 CATENA ÅRSSTÄMMA 2010 2009 Det värsta ligger bakom oss Långsam återhämtning i ekonomin Fortsatt historiskt låga räntor Svårigheter att finansiera kommersiella fastigheter 2009 Det värsta ligger bakom oss

Läs mer

Kunskap om kunskapsmiljöer

Kunskap om kunskapsmiljöer Miljöer för forskning, utbildning och innovation. Inget annat. Genom att fokusera på den akademiska världen har vi samlat erfarenheter som blir till stor nytta för kunder över hela landet när vi tillsammans

Läs mer

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16%

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16% Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2011 Koncernrapport 17 februari 2012 Svagare resultat men starkt kassaflöde och höjd utdelning OKTOBER - DECEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen

Läs mer

Det handlar om Linköpings framtid.

Det handlar om Linköpings framtid. Det handlar om Linköpings framtid. Tre förslag från Socialdemokraterna för att få igång bostadsbyggandet i Linköping. Det byggs för lite i Linköping. Under flera år har antalet färdigställda bostäder underskjutit

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

2012 AFFÄRSPLAN 2016

2012 AFFÄRSPLAN 2016 2012 AFFÄRSPLAN 2016 AB Stora Tunabyggens affärsplan är framtagen av företagets styrelse och ledningsgrupp. Affärsplanen är beslutad i AB Stora Tunabyggens styrelse 2012-06-20 och gäller för åren 2012-2016.

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

Delårsrapport 1/2015

Delårsrapport 1/2015 Delårsrapport 1/2015 Januari-mars 2015, AMHULT 2 AB (publ) Nettoomsättning för perioden uppgick till 1 990 (790)TSEK. Resultatet för perioden -418 (-304) TSEK efter skatt. Resultat per aktie (före och

Läs mer

MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS ADDTECHS CODE OF CONDUCT MEDARBETARE

MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS ADDTECHS CODE OF CONDUCT MEDARBETARE MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS Det är våra medarbetare som gör Addtech. De är vår absolut främsta resurs. Ansvar och frihet är två av Addtechs kärnvärden och sammanfattas som "Frihet under ansvar",

Läs mer

Välj energi för livet. Så är det att jobba på Skellefteå Kraft.

Välj energi för livet. Så är det att jobba på Skellefteå Kraft. Välj energi för livet. Så är det att jobba på Skellefteå Kraft. Varför Skellefteå Kraft? Här får jag arbeta med hållbar utveckling, som är viktig både för Sverige och resten av världen. Det många kopplar

Läs mer

Bostads AB Poseidon 2010

Bostads AB Poseidon 2010 2010 Detta är Poseidon Vår vision är ett av Göteborgs största bostadsbolag. Hos oss bor drygt 40 000 personer nästan var tionde göteborgare. Fastighetsbeståndet omfattar 326 bostadsfastigheter med 23 780

Läs mer

Representativt kontor. Rumsindelat. Garage i huset. Nacka Strand. Augustendalstorget 3, plan 6, 622 kvm

Representativt kontor. Rumsindelat. Garage i huset. Nacka Strand. Augustendalstorget 3, plan 6, 622 kvm Rumsindelat Representativt kontor Garage i huset Nacka Strand Augustendalstorget 3, plan 6, 622 kvm LOKALEN Representativt kontor centralt i området Kontorsyta 622 kvm Antal arbetsplatser 30 arbetsplatser

Läs mer

Minusjobben. 20 000 förvärvsarbetande i Skåne försvinner i den officiella statistiken

Minusjobben. 20 000 förvärvsarbetande i Skåne försvinner i den officiella statistiken Minusjobben 2 förvärvsarbetande i Skåne försvinner i den officiella statistiken En analys av de växande mörkertalen i officiell svensk statistik om gränsregioner Inledande sammanfattning Vissa använder

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTAD FASTIGHETS AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTAD FASTIGHETS AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTAD FASTIGHETS AB Organisationsnummer 556041-1786 Bolagets syfte Halmstads Fastighet AB (härefter benämnt bolaget) skall enligt bolagsordningen i allmännyttigt syfte äga och förvalta

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

Miljömål för Högskolan Dalarna 2013 2015

Miljömål för Högskolan Dalarna 2013 2015 2013-03-11 Miljömål för Högskolan Dalarna 2013 2015 Bakgrund Som en viktig del av miljöarbetet ska Högskolan ha miljömål som: Är mätbara, tidsatta och möjliga att följa upp Har en klart uttalad ansvarig

Läs mer

Aviabulevarden Knutpunkten för experter

Aviabulevarden Knutpunkten för experter Aviabulevarden Knutpunkten för experter Huvudstadsregionens snabbast växande företagsområde i Finlands logistiska mittpunkt innebär möjligheter till framgång och nätverkande Redan läget är unikt. Kontorslokalerna

Läs mer

LEED certifiering av fastigheter

LEED certifiering av fastigheter LEED certifiering av fastigheter Projekt Gårda LEED Platinum Precertified Henrik Ahnström, Skanska Fastigheter Göteborg 1 2 Länder med kommersiell projektutveckling Gårda Kontorscenter, Göteborg Byggherre:

Läs mer

VÄLKOMMEN! KUNGSLEDENS ÅRSSTÄMMA 2014

VÄLKOMMEN! KUNGSLEDENS ÅRSSTÄMMA 2014 VÄLKOMMEN! KUNGSLEDENS ÅRSSTÄMMA 2014 2013 startskottet för ett nytt Kungsleden Ny strategi, nya mål, ny affärsledning Från fokus på transaktioner till aktiv förvaltning och utveckling samt renodling och

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

LIDINGÖS MILJÖMÅL 2011-2020

LIDINGÖS MILJÖMÅL 2011-2020 LIDINGÖS MILJÖMÅL 2011-2020 KLOKA VAL ENERGI STAD HÅLLBAR GRÖN KORTVERSION LIDINGÖS MILJÖPROGRAM 2011 2020 1 Lidingö tar ställning för miljön På Lidingö tar vi ställning för miljön och för en hållbar utveckling.

Läs mer

Vision och mål för landstingets miljöarbete, år 2013

Vision och mål för landstingets miljöarbete, år 2013 2012-10-15 1 (4) Vision och mål för landstingets miljöarbete, år 2013 Landstingets miljövision Landstinget ska medverka till en hållbar utveckling som innebär att östgöten, i nuvarande och kommande generationer,

Läs mer

Välkommen till Fabeges bokslutskommuniké 2012

Välkommen till Fabeges bokslutskommuniké 2012 Välkommen till Fabeges bokslutskommuniké 2012 Q4 2012 Fjärde kvartalet i korthet Tillväxt i hyresintäkter Överskottsgrad 65 procent (69) Fortsatt värdetillväxt i både förvaltnings- och projektportfölj

Läs mer

HANDELNS DAG TORSDAG 17 NOVEMBER LANDSKRONA TEATER 2011 INSPIRERANDE FÖRELÄSARE MODESHOW MED BUTIKER. Fotograf: Gekås Ullared

HANDELNS DAG TORSDAG 17 NOVEMBER LANDSKRONA TEATER 2011 INSPIRERANDE FÖRELÄSARE MODESHOW MED BUTIKER. Fotograf: Gekås Ullared FÖRELÄSNINGAR MODESHOW KONTAKTER INSPIRATION ETABLERINGAR HANDELNS DAG TORSDAG 17 NOVEMBER LANDSKRONA TEATER 2011 MODESHOW MED BUTIKER INSPIRERANDE FÖRELÄSARE Fotograf: Gekås Ullared VÄLKOMMEN TILL HANDELNS

Läs mer

Examens-/kandidatarbete 2011

Examens-/kandidatarbete 2011 Fa s t i g h e t s u t v e c k l i n g Examens-/kandidatarbete 2011 Gullbergsvass 5:10 - en centralt placerad fastighet i ett område som är under utveckling Gårda 3:12 - en fastighet med en hyresgäst Högsbo

Läs mer

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ FÖRORD Malmö högskola var redan från början en viktig pusselbit i stadens omvandling från industristad till kunskapsstad och

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Nettoomsättningen uppgick till 126 mkr (153). Rörelseresultatet ökade till 4,7 mkr (1,3). Rörelsemarginalen ökade till 3,7 procent (0,9). Resultatet efter finansiella

Läs mer

Delårsrapport kvartal 2 2014

Delårsrapport kvartal 2 2014 Delårsrapport kvartal 2 2014 Första halvåret 2014 Nettoomsättningen uppgick till 18,6 MSEK (10,4) Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK (-2,1) Resultatet efter skatt blev 1,0 MSEK (-2,1) Resultatet efter

Läs mer

Öppen planlösning Gemensam reception. Konferensanläggning. i huset. Nacka Strand. Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm

Öppen planlösning Gemensam reception. Konferensanläggning. i huset. Nacka Strand. Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm Konferensanläggning i huset Öppen planlösning Gemensam reception Nacka Strand Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm LOKALEN Effektiv kontorslokal i ett plan Kontorsyta 830 kvm Antal arbetsplatser 49 Välkommen

Läs mer

INSTRUMENT- FABRIKEN

INSTRUMENT- FABRIKEN KONTOR LAGER Projekt INSTRUMENT- FABRIKEN 12-4000m 2 NORRA ULVSUNDA I BROMMA erbjuder ett fantastiskt läge i ett expansivt och centralt område med goda kommunikationer - till mycket konkurrenskraftiga

Läs mer

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 Energiplanen beskriver vad vi ska göra och den ska verka för ett hållbart samhälle. Viktiga områden är tillförsel och användning av energi i bostäder

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

PLANETEN SKA MED Augusti 2011. Planeten ska med. Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara

PLANETEN SKA MED Augusti 2011. Planeten ska med. Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara Planeten ska med Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara 2 På vår resa ska planeten med n Vår resa mot framtiden bygger just nu på sju åtaganden som vi ska

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Bakgrund. Inlösen 2015 2

Bakgrund. Inlösen 2015 2 Inlösen 2015 Information till aktieägarna i HiQ International AB (publ) avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande Bakgrund BAKGRUND HiQ International ABs (

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

Sjönära Ljus från fyra väderstreck Effektiv planlösning Alviks Strand

Sjönära Ljus från fyra väderstreck Effektiv planlösning Alviks Strand Sjönära Ljus från fyra väderstreck Effektiv planlösning Alviks Strand Gustavslundsvägen 129, Plan 3, 1 tr, 380 kvm LOKALEN Ljus lokal med fin utsikt mot Mälaren Kontorsyta 380 kvm Antal arbetsplatser 20

Läs mer

Miljöstrategi. En färdplan för ett långsiktigt företagande med miljömål på kort och lång sikt.

Miljöstrategi. En färdplan för ett långsiktigt företagande med miljömål på kort och lång sikt. Miljöstrategi En färdplan för ett långsiktigt företagande med miljömål på kort och lång sikt. Fastigheter påverkar miljön under hela sin livscykel, från projektering, byggande och förvaltning till ombyggnad

Läs mer

Regeringens motorväg mot klimatförändringar

Regeringens motorväg mot klimatförändringar Regeringens motorväg mot klimatförändringar Inledning Vår tids stora utmaning är att komma tillrätta med klimatförändringarna. Gör vi ingenting nu så kommer våra barn och kommande generationer att få betala

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALLANDS HAMNAR HALMSTAD AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALLANDS HAMNAR HALMSTAD AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALLANDS HAMNAR HALMSTAD AB Org nr 556008-5374 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Hallands Hamnar Halmstad AB:s verksamhet är, enligt bolagsordningen, att tillhandahålla hamnanläggningar

Läs mer

Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011. MalmöLundregionen. Augusti 2012

Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011. MalmöLundregionen. Augusti 2012 Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011 MalmöLundregionen Augusti 2012 Rapporten är framtagen av Avdelningen för samhällsplanering, stadskontoret, Malmö stad Innehållsförteckning

Läs mer

Tio bra anledningar till varför en karriär inom JSB är rätt för dig!

Tio bra anledningar till varför en karriär inom JSB är rätt för dig! Tio bra anledningar till varför en karriär inom JSB är rätt för dig! 1VI VÅGAR TÄNKA NYTT JSB vågar tänka nytt. På så sätt kan vi leverera vad samhället behöver både idag och imorgon. Det är ett nytänkande

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 46 procent till 20,8 (14,2) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 59 procent till 6,8

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA 2011

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA 2011 ÅRSSTÄMMA 2011 VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA 2011 AGENDA: En kort presentation av Wallenstam Resultat 2010 Wallenstamaktien Våra marknader Första kvartalet 2011 Framtida projekt Sammanfattning DET HÄR ÄR WALLENSTAM

Läs mer