Carola Gunnarsson Börge Nilsen Bengt sjöstrand Lasse Waltersson 49 Anneli Elf 50 Göran Bergstrand och 56 Marie-Louise Nilsson 56

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Carola Gunnarsson Börge Nilsen Bengt sjöstrand Lasse Waltersson 49 Anneli Elf 50 Göran Bergstrand 52-53 och 56 Marie-Louise Nilsson 56"

Transkript

1 (18) Plats och tid Sammanträdesrummet Salen vån 1 Alvesta kl.13,30 16,00 Justerade paragrafer Beslutande John-Erik Pettersson (M), ordf. Torbjörn Svensson (S) 49,51-56 Solveig Nilsson (AA) Lisbeth Holmqvist (S) 50 Närvarande ersättare Lisbet Holmqvist(s) 49,51-56 Kent Madorff (mp) 49,51-56 Övriga deltagare Carola Gunnarsson Börge Nilsen Bengt sjöstrand Lasse Waltersson 49 Anneli Elf 50 Göran Bergstrand och 56 Marie-Louise Nilsson 56

2 (18) Justering tid och plats Alvesta Sekreterare Ej tjg 52 Susanne Frank Carola Gunnarsson 52 Ordförande Justerare John Erik Petersson (M) Solweig Nilsson (AA) Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Nämnden för myndighetsutövning Anslaget under tiden FSP Bygg&Miljö Centralplan 1, Alvesta Förvaringsplats Underskrift Susanne Frank Utdragsbestyrkande

3 (18) NMY 49 Dnr M09-771, M Förslag till beslut på dispensansökan angående åtgärder av avloppsanläggningar Fastighet Fastighetsbeteckning borttagen Sökande Namn borttaget Handlingar i ärendet a) Inventeringsenkäter, b) Delegationsbeslut om förbud mot utsläpp av avloppsvatten, daterat c) Ansökan om dispens, inkom Redogörelse Bygg & Miljö har under 2012 genomfört en avloppsinventering på fastigheten. På fastigheten finns två hus, varav ett bebos av sökande. Det andra huset, som är mindre, är uthyrt till en ung man. Bygg & Miljö gjorde en inspektion på fastigheten Husen har varsin trekammarbrunn. Brunnarna saknar T-rör. Avloppen släpps till stenkista. Bygg & Miljö gjorde bedömningen att avloppsanläggningarna inte var godkända. Fastightetsägaren fick kommunicering om detta. Delegationsbeslut om förbud mot utsläpp av avloppsvatten till befintlig avloppsanläggning skickades Fastighetsägaren ansökte om anstånd med att göra om avloppet. Hon bor numera själv i ena huset medan det andra huset är uthyrt till en yngre man. Motiveringen är att hon är vid en ålder då man ej vet hur länge man får vara så frisk att man kan bo kvar och sköta om fastigheten. Det är en förutsättning för att kunna bo kvar i Namn borttaget. Bygg & Miljö gjorde en förnyad inspektion tillsammans med fastighetsägaren. Huset där hon bor har en trekammarbrunn från 1970 som ser ganska sliten och anfrätt ut. Saknar T-rör och har ett stort tungt lock. Avloppet släpps i en stenkista strax ovanför en fuktsänka. Det mindre huset har en trekammarbrunn, troligen samma årgång. Något bättre skick, men saknar också T-rör och har tungt lock. Avloppet släpps i stenkista ännu närmare fuktsänkan. Det finns ett skogsdike ca 15 meter bort.

4 (18) I samband med besök hos grannfastigheter gjorde en annan handläggare på Bygg & Miljö ytterligare en inspektion på fastigheten. Denna gång var även en entreprenör med vid besöket. Något nytt framkom inte vid detta besök. Bedömning Bygg & Miljö gör bedömningen att avloppsanläggningen inte uppfyller dagens krav på rening av avloppsvatten. För en dispens krävs att avloppet har en godkänd trekammarbrunn. Det är tveksamt om den sökandes slambrunn uppfyller kraven för att var godkänd. Efterföljande reningen till bägge husen består av stenkistor som idag inte är inte godkända. Avloppen uppfyller därmed inte kraven på rening enligt 9 kap. 7 miljöbalken. Bygg & Miljö gör även bedömningen att den sökande inte uppfyller kraven för dispens av ålderskäl. Yrkande Bygg & Miljö yrkar avslag på dispens att åtgärda avloppsanläggningarna på fastigheten fastighetsbeteckning borttagen. Beslut Nämnden för Myndighetsutövning beslutar att inte medge sökanden dispens från kravet att åtgärda avloppsanläggningarna på fastigheten fastighetsbeteckning borttagen. Beslutet tas med stöd av Miljöbalkens 2 kap.7 och 9 kap. 7 Den som vill överklaga nämndens beslut skall göra det skriftligt genom besvär hos Länsstyrelsen i Kronobergs län, Växjö, inom tre veckor från den dag då klaganden fått del av beslutet. Hur man överklagar, se bifogat formulär.

5 (18) NMY 50 Dnr BESLUT OM ATT AVSLUTA ÄRENDET Plats Fastighetsbeteckning borttagen Fastighetsägare Namn borttaget Handlingar i ärendet Förfrågan från Namn borttaget Klagomål Förfrågan till namn borttaget Information från namn borttaget Klagomål från namn borttaget via förvaltningschef Kommunikation med namn borttaget Kommunikation med namn borttaget Kommunikation till namn borttaget Kommunikation med namn borttaget Information från namn borttaget med bifogad Tyrénsrapport från Kommunikation med namn borttaget Kommunikation med namn borttaget Kommunikation med namn borttaget Kommunikation med namn borttaget Brev för kännedom från namn borttaget Inspektion i fastighet bortplockad Möte med namn borttaget Information från namn borttaget Information från namn borttaget Kommunikation med namn borttaget Frågor från namn borttaget Kommunikation med namn borttaget Meddelande till namn borttaget Kommunikation med namn borttaget Information från namn borttaget Klagomål från namn borttaget Information från namn borttaget Kommunikation med namn borttaget Kommunikation med namn borttaget Kommunikation med namn borttaget Meddelande till namn borttaget Kommunikation med namn borttaget

6 (18) Information från namn borttaget med Anticimex rapport från Information från namn borttaget Information från namn borttaget Klagomål Kommunikation med namn borttaget Kommunikation med namn borttaget Mail till namn borttaget Kommunicering med namn borttaget Kommunikation med namn borttaget Kommunikation med namn borttaget Svar på kommunicering Kommunikation med namn borttaget Förfrågan från namn borttaget Meddelande till namn borttaget Kommunicering av uppgifter Kommunikation med namn borttaget Kommunikation med namn borttaget Kopia för kännedom Svar på kommunicering Redogörelse Ärendet gällande fastighetsbeteckning borttagen har pågått under lång tid. I oktober 2011 fick FSP Bygg & Miljö in en förfrågan om vi var intresserade av att ta del av en mögelutredning från fastighetsbeteckning borttagen. FSP Bygg & Miljö var intresserade av detta och rapporten skulle skickas när den var klar. I januari 2012 kom sedan ett klagomål till FSP Bygg & Miljö gällande inomhusmiljön i fastighetsbeteckning borttagen. Under tidens gång har ytterligare klagomål gällande fastighetsbeteckningen borttagen inkommit. Under ärendets gång har FSP Bygg & Miljö haft kontakt med klagande, fastighetsägare samt ytterligare några personer. Fastighetsägaren har under ärendets gång efter begäran skickat över ett par rapporter från utredningar som utförts i fastighetsbeteckning borttagen. Kommunicering av uppgifter har skett med klagande samt fastighetsägare. Utredningar som beställts av de klagande och som FSP Bygg & Miljö skulle få ta del av har under ärendets gång ändrats och FSP Bygg & Miljö har inte fått ta del av dessa. Bedömning FSP Bygg & Miljös bedömning grundas utifrån hälsoskyddsaspekter. Den klagande har även framfört synpunkter gällande t.ex. att golvet inte stämmer jämfört med det som beskrivs i prospektet för fastighetsbeteckning borttagen m.m. Detta anser Nämnden för

7 (18) myndighetsutövning inte vara relevant ur hälsoskyddsaspekt. Nämnden för myndighetsutövning menar att miljölagstiftningen bör särskiljas ifrån avtalsrätt och nyttjanderätt. Nämnden för myndighetsutövning anser att det inte behöver göras fler utredningar i fastighetsbeteckning borttaget på fastigheten. Bedömningen görs utifrån, utredningsprotokoll från Anticimex , Thyréns rapport , utlåtande från Namn borttaget samt övriga handlingar i ärendet. Anticimex skriver i sitt utredningsprotokoll att förhöjd fuktighet inte påträffades någonstans. Ånghalten i uteluften varierade som synes mellan 9,1 och 17,2 g/m 3 under dygnet och högsta uppmätta värdet i konstruktion var 14,5 g/m 3 vilket är ett rimligt genomsnitt. Anticimex skriver även att någon onormal lukt inte kändes i skåpen eller lägenheten vid besöket. Tyréns skriver bland annat i sin rapport att felet gällande kondens från ventilationskanal ovan köksskåp är avhjälpt och att inga ytterligare åtgärder är nödvändiga. Tyréns tog även upp kondens och isbildning på insida fönster som en anmäld punkt som inte var godtagbart åtgärdat fel. Orsaken till kondensen/isbildningen kan vara många bland annat att huset byggdes ett par år tidigare och att konstruktionen inte helt hade hunnit torka ut. För att lösa problemet har Namn borttaget skrivit i sin skrivelse till FSP Bygg & Miljö att de har rekommenderat personen att höja värmen vid det aktuella fönstret om kondens inträffar på nytt. Allbohus har till FSP Bygg & Miljö redovisat att de har åtgärdat fel som upptäckts i lägenheten sedan huset byggdes. Namn borttaget skriver även i skrivelsen att de har gjort bedömningen att ytterligare fuktmätningar inte ansetts behövas. Beslutsunderlag Med olägenhet för människors hälsa avses störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig 9 kap 3 miljöbalken. Beslut Nämnden för Myndighetsutövning beslutar utan åtgärd att avsluta ärendet gällande klagomål i fastigheten fastighetsbeteckning borttagen. Beslutet är taget med stöd av 9 kap 3 miljöbalken.

8 (18) Jäv Torbjörn Svensson (s), Kent Mandorff (mp) och Börge Nilsen deltog ej i överläggningar och beslut i detta ärende. Berörda parter Namn borttagna

9 (18) NMY 51 Dnr Länsstyrelsens Dnr TILLFÄLLE ATT AVGE YTTRANDE ANGÅENDE BEGÄRAN OM UPPHÄVANDE AV TILLSTÅND Plats Fastighetsbeteckning borttagen Sökande Namn borttaget Handlingar i ärendet Remiss, länsstyrelsen i Kalmar, inkom Tillstånd enligt miljöskyddslagen till utökad djurhållning på fastigheten, beslut datum , länsstyrelsens i Kronobergs läns ärendenummer. Redogörelse lämnar länsstyrelsen Namn borttaget tillstånd enligt miljöskyddslagen till djurhållning, med högst 200 suggor och 800 slaktsvin, på fastigheten i Alvesta kommun. Verksamheten upphörde helt hösten I dag finns det annan verksamhet på fastigheten och gödselvårdsanläggningarna (svämgödselbrunn och gödselplatta) är tömda. Bedömning När en verksamhet upphör bör tillståndet för verksamheten återkallas. Beslut Nämnden för Myndighetsutövning beslutar att tillståndet ska återkallas, då verksamheten har upphört.

10 (18) NMY 52 BYGGLOV FÖR UPPFÖRANDE AV PLANK Fastighet Fastighetsbeteckning borttagen Sökande/Fastighetsägare Namn borttaget Handlingar i ärendet Ansökan med handlingar Yttrande har inkommit från ägarna till fastigheterna fastighetsbeteckning borttaget. Platsbesök med fotodokumentation, Redogörelse Namn borttaget och Namn borttaget har inkommit med en ansökan om bygglov för uppförande av plank. För området gäller byggnadsplan Tn1, fastställd av länsstyrelsen Planen gäller numera som detaljplan, enligt punkt 5 övergångsbestämmelser i PBL. Området är avsett för bostadsändamål, fristående eller kopplade hus. Aktuell plats för byggnationen är mark som ej får bebyggas. Berörda grannar och fastighetsägare fått handlingar per brev för yttrande. Fem yttrande från berörda sakägare har inkommit. En fastighetsägare hade inget att yttra. Fastighetsägaren till fastighetsbeteckning borttagen anser att estetiken i närområdet bör beaktas. Ägarna till fastighetsbeteckning borttagen framför att den vackra utsikten kommer att försvinna och att försäljningsvärdet på fastigheten därmed sjunker. Fastighetsägarna från fastighetsbeteckning borttagen anser att all sjöutsikt kommer att försvinna från trädgården och delvis från våning 1. De anför att marknadsvärdet kommer att minska drastiskt till följd av detta. Bedömning 2 kap 1 PBL

11 (18) Vid prövning av frågor enligt denna lag ska hänsyn tas till både allmänna och enskilda intressen. 2 kap 6 PBL punkt 1 Vid planläggning och i ärenden om bygglov enligt denna lag ska bebyggelse och byggnadsverk utformas och placeras på den avsedda marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan 9 kap 31 b Bygglov får ges för en åtgärd som avviker från en detaljplan, om avvikelsen är liten och kan anses förenlig med detaljplanens syfte. Syftet med planket är att skydda mot insyn. Angränsande fastighet fastighetsbeteckning borttagen har en småbåtshamn som periodvis är flitigt besökt. För att kunna behålla sin trädgård som en privat sfär kan ett plank vara en lösning. I detta ärende finns berörda sakägare från två fastigheter. Båda anför att utsikten försvinner och därmed sänks värdet på fastigheten. Vid besök på plats kunde det konstateras att utsikten av vattenbrynet försvinner från uteplatsen på fastighetsbeteckning borttagen, dock tar det ej hela vyn mot sjön. Från våning ett kan utsikten ej påverkas. Möjligheten att se sjön från fastighetsbeteckning borttagen bör endast beröras marginellt då deras uteplats ligger ca 50 cm högre än uteplatsen på fastighetsbeteckning. Vid all byggnation ska hänsyn tas till stads- och landskapsbilden. Ett högt plank kan ge ett slutet intryck och påverkar stadsbilden negativt. Allmänhetens intresse av en god samhällsbild får här ställas mot den sökandes behov av att kunna privatisera sin trädgård. Den föreslagna åtgärden strider mot gällande detaljplan då marken ej får bebyggas. För att en åtgärd som strider mot detaljplan ska kunna medges krävs att den kan ses som mindre och förenlig med detaljplanens syfte. En mindre avvikelse kan vara att det byggs en meter in på prickmark, överskriden byggarea eller byggnadshöjd för att det ger bättre tekniska lösningar eller planlösningar (enligt prop 2009/10:170 s: ). Om det ska kunna ses som en mindre avvikelse krävs det att det är få berörda av åtgärden och att syftet med planen ej motverkas. Syftet med planen är bostadsändamål. Den tänkta åtgärden motverkar inte planens syfte. Antal berörda är två fastigheter. Bygg och Miljö gör följande bedömning:

12 (18) Åtgärden strider mot gällande detaljplan. Åtgärden motverkar inte syftet med planen. Antal berörda sakägare är två fastigheter. Konsekvensen för en fastighet blir begränsad utsikt från en uteplats. Beslut Nämnden för Myndighetsutövning beslutar att bevilja bygglov för uppförande av plank med följande restriktioner: Fasad mot nord väst max höjd 180 cm med utgångspunkt från ovansida av befintlig kantsten. Fasad mot nord öst max höjd 150 cm med utgångspunkt från ovansida av befintlig kantsten, längd 10,6 m. Fasad mot nord öst max höjd 130 cm med utgångspunkt från ovansida av befintlig kantsten, längd 7,1 m. Fasad i 45 o vinkel mot norr anpassas från höjd 180 cm till höjd 150 cm. Bygglovsavgift: 3455 kronor(faktureras separat) Jäv Susanne Frank deltog ej i överläggningar och beslut i detta ärende. Den som vill överklaga nämnden för myndighetsutövnings beslut skall göra det skriftligt genom besvär hos Länsstyrelsen i Kronobergs län, Växjö, inom tre veckor från den dag då klaganden fått del av beslutet. Hur man överklagar, se bifogade formulär.

13 (18) NMY 53 BYGGLOV FÖR UPPFÖRANDE AV PLANK Fastighet Fastighetsbeteckning borttagen Sökande/Fastighetsägare Namn borttaget Handlingar i ärendet Ansökan med handlingar Yttrande från ägarna på fastigheten, inkom Yttrande från sökande, inkom Redogörelse Namn borttaget har inkommit med en ansökan om bygglov för uppförande av plank. För området gäller stadsplan A113, fastställd av länsstyrelsen Planen gäller numera som detaljplan, enligt punkt 5 övergångsbestämmelser i PBL. Området är avsett för bostadsändamål med fristående hus. Då planen är från 1972 gäller byggnadsstadgan 39 då inget annat anges. Detta innebär att byggnation ej ska ske närmre gränsen än 4,5 m för att anses vara enligt plan. Aktuell plats för denna åtgärd blir därmed i strid med planen. Berörd sakägare är hörd. Ett grannyttrande har inkommit. Sakägarna på grannfastigheten skriver att de befarar att deras yta mellan deras garage och den höga byggnationen kommer att förvandlas till ett sterilt område med dålig växtkraft. De menar också att områdets karaktär kommer att förvandlas till ett instängt område. Sökande anför att de behöver planket för insynsskydd. Bedömning 2 kap 1 PBL Vid prövning av frågor enligt denna lag ska hänsyn tas till både allmänna och enskilda intressen. 2 kap 6 punkt 1 PBL Vid planläggning och i ärenden om bygglov enligt denna lag ska bebyggelse och byggnadsverk utformas och placeras på den avsedda marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- och

14 (18) landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan. 9 kap 31 b Bygglov får ges för en åtgärd som avviker från en detaljplan, om avvikelsen är liten och kan anses förenlig med detaljplanens syfte. Syftet med planket är att skydda mot insyn. Sökande anser sig i dagens läge inte kunna utnyttja sin trädgård fullt ut och uttrycker en önskan om att kunna få använda den på ett skyddat sätt. I detta ärende finns berörda sakägare från en fastighet. De anför att deras yta mellan deras garage och den höga byggnationen kommer att förvandlas till ett sterilt område med dålig växtkraft. De menar också att områdets karaktär kommer att förvandlas till ett instängt område. Vid besök på plats kunde det konstateras att deras häck kan komma att skymmas av planket på en sträcka av 2.7 m. Vid all byggnation ska hänsyn tas till stads- och landskapsbilden. Ett högt plank kan ge ett slutet intryck och påverkar därmed stadsbilden negativt. Allmänhetens och berörd sakägares intresse av en god samhällsbild och öppenhet i området får här ställas mot den sökandes behov av att kunna privatisera sin trädgård. Den föreslagna åtgärden strider mot gällande detaljplan då byggnation ej får ske närmre tomtgräns än 4.5 m enligt byggnadsstadgan 39. För att en åtgärd som strider mot detaljplan ska kunna medges krävs att den kan ses som mindre och förenlig med detaljplanens syfte. En mindre avvikelse kan vara att det byggs en meter in på prickmark, överskriden byggarea eller byggnadshöjd för att det ger bättre tekniska lösningar eller planlösningar (enligt prop 2009/10:170 s: ). Om det ska kunna ses som en mindre avvikelse krävs det att det är få berörda av åtgärden och att syftet med planen ej motverkas. Syftet med planen är bostadsändamål. Den tänkta åtgärden motverkar inte planens syfte. Antal berörda är en fastighet. Bygg och Miljö gör följande bedömning: Åtgärden strider mot gällande detaljplan. Åtgärden motverkar inte syftet med planen. Antal berörda sakägare är en fastighet. Konsekvensen för den fastigheten är ringa.

15 (18) Beslut Nämnden för Myndighetsutövning beslutar att bevilja bygglov för uppförande av plank. Bygglovsavgift: 3455 kronor(faktureras separat) Den som vill överklaga nämnden för myndighetsutövnings beslut skall göra det skriftligt genom besvär hos Länsstyrelsen i Kronobergs län, Växjö, inom tre veckor från den dag då klaganden fått del av beslutet. Hur man överklagar, se bifogade formulär.

16 (18) NMY 54 SAMMANTRÄDESPLAN FÖR NÄMNDEN FÖR MYNDIGHETSUTÖVNING 2014 Handlingar i ärendet Förslag till sammanträdesplan för Redogörelse Ett förslag till sammanträdesplan för 2014 har tagits fram av förvaltningen för Myndighetsutövning. Beslut Nämnden för Myndighetsutövning beslutar att anta sammanträdesplanen för 2014

17 (18) NMY 55 MEDDELANDEN Redogörelse Nämnden för myndighetsutövning beslutar lägga följande meddelande till handlingarna: A) Delegationsbeslut fattade under tiden

18 (18) NMY 56 INFORMATIONS/DISKUSSIONSÄRENDEN Redogörelse Följande ärenden informeras/diskuteras. Information om hur Livsmedelsinspektörerna arbetar i projekt om rutiner kring avfallshantering och skadedjur i kommunen. Man har under en tid arbetar med kontroll i butiker. Information om pågående ärende av fastighet i Hjortsberga. Carola Gunnarsson informerar om personalfrågor på Bygg&miljö. Det börjar en ny medarbetare i december som miljö & hälsoinspektör. Verksamhetsplan för 2014.

Miljö- och byggnadsnämndens kansli 24 mars 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 47-62. Sofie Westerlund. Ingvar Ahlström.

Miljö- och byggnadsnämndens kansli 24 mars 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 47-62. Sofie Westerlund. Ingvar Ahlström. 2014-03-19 1 (41) Plats och tid Hökhallen, Miljö- och byggnadskontoret, Lunnargatan 1 19 mars 2014 kl. 13.05-16.35 Beslutande Ingvar Ahlström (M), ordf. Bengt Lennhammar (M) Emma Johansson (M) Per Andersson

Läs mer

Erik Palmgren(m) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 112-115A, H Fahlén-Nordström. 0550-88551 115-137

Erik Palmgren(m) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 112-115A, H Fahlén-Nordström. 0550-88551 115-137 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(42) Plats och tid Konferensrummet, Uroxen, Kungsgatan 30, Kl. 15.00-16.20 Beslutande Ledamöter Mats Thorén (fp), ordf Christian Sundby (m) Erik Palmgren (m) Mbn 112-122, 124-137

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-03-26 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-16.45 Beslutande Niclas Palmgren (M) ordf Frank Josefsson (S) Eva Eliasson (S) Jan-Olof Johansson (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Plan- och byggnadsnämnden 2015-02-25

Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Plan- och byggnadsnämnden 2015-02-25 Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Omfattning 19-39 Plats och tid Tvinnrummet, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 9.00 12.00 Rast kl. 12.00 13.30 Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 13.30-17.05

Läs mer

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2011-03-15 12

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2011-03-15 12 Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2011-03-15 12 Plats och tid Konferensrummet, Nämndhuset, Katrineholm kl 13.00 Beslutande Erik Liljencrantz (m) ordförande, Marie-Louise Karlsson (s) 1:e vice ordförande, Göran

Läs mer

DOM 2013-01-02 Stockholm

DOM 2013-01-02 Stockholm SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060104 DOM 2013-01-02 Stockholm Mål nr P 5507-12 Sid 1 (5) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-05-25 i mål nr

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsförvaltningen

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsförvaltningen Sammanträdesprotokoll 1(37) Plats och tid Stadshuset, Vimmerby, kl. 9-12.30 Beslutande Lars-Inge Green, S Sievert Andersson, M Lennart Davidsson, KD Martin Rydén, S Konny Bogren, S Johan Blomberg, M Bo

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-29 Sida 1 (38)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-29 Sida 1 (38) Sida 1 (38) Plats och tid Helgoland, kl. 8.30-10.40 Beslutande Ersättare Claes Andersson (FP) Ordförande Kjell Svanström (S) Vice ordförande Robert Syrén (M) Ej 233 Olle Bo Ivarsson (M) Ersättare för Lars

Läs mer

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du oftast söka bygglov hos kommunens byggnadsnämnd. Vid vissa

Läs mer

2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan

2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan 2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du oftast söka bygglov hos kom munens byggnadsnämnd. Vid

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2012-02-27 1 (45)

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2012-02-27 1 (45) Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2012-02-27 1 (45) Plats och tid Kommunhuset, rum 367, klockan 13.00-17.00 Beslutande Bengt Holmkvist (M), ordf. Hans-Erik Aronsson (M) Hans-Peter Nielsen (KD), tjg för Ingemar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-02-19 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl. 09.00-16.15 Ajournering 12.00-12.45, 14.30-14.45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Niclas Palmgren (M)

Läs mer

Inspektion av Byggnadsnämnden i Katrineholms kommun den 7 9 oktober 2014

Inspektion av Byggnadsnämnden i Katrineholms kommun den 7 9 oktober 2014 PROTOKOLL Justitieombudsmannen Lars Lindström Dnr 5379-2014 Sid 1 (12) Inspektion av Byggnadsnämnden i Katrineholms kommun den 7 9 oktober 2014 Närvarande från Riksdagens ombudsmän: byråchefen Charlotte

Läs mer

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2013-03-26

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2013-03-26 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (45) Plats och tid Kvarnen, Insikten, kl 09,00-17,00 Beslutande Peter Johansson (M) ordförande, jäv 78, tjg ers Cecilia Burburan (S), deltog ej i 85. Ruth Piatek

Läs mer

Ulla Hjort (s) Anders Lantz (mp) Sven Frejd (c) Johan Fredriksson (m) Daniel Ericgörs (kd)

Ulla Hjort (s) Anders Lantz (mp) Sven Frejd (c) Johan Fredriksson (m) Daniel Ericgörs (kd) SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Miljö- o Byggnämnden 2011-03-23 1 Blad Plats och tid Tekniska kontoren kl 08.30 13.10 (ajournerat kl 10.00 10.45) Beslutande Lotta Bergstrand (fp)

Läs mer

Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08.00-11.00

Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08.00-11.00 Protokoll 1 (47) Plats och tid: Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08.00-11.00 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Susanne Wilfer, S, ordf Stig Södergren, S, 20-33, 35-40

Läs mer

Stora sessionssalen, Kommunhuser. se nästa sida. Bengt Rask Miljö- och byggförvaltningen 2013-04-02. Miljö- och byggnadsnämnden

Stora sessionssalen, Kommunhuser. se nästa sida. Bengt Rask Miljö- och byggförvaltningen 2013-04-02. Miljö- och byggnadsnämnden Sammanträdesdatum s. 1 (57) Plats Stora sessionssalen, Kommunhuser Tid Tisdagen den 26 februari 2013, kl. 18.30-22.00 Beslutande se nästa sida Övriga deltagande se nästa sida Utses att justera Justeringens

Läs mer

Siv Ögren (S) ej tjänstgörande. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 28-46 Birgitta Schmidt

Siv Ögren (S) ej tjänstgörande. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 28-46 Birgitta Schmidt 1(21) Plats och tid Kommunkontoret, Silen, den 25 mars kl 14.00-16.40 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (KD) ordförande Åke Nilsson (S) Anders Västsäter (Kd) Gunnar Henriksson (FP) Kermit Andersson

Läs mer

Arne Persson (C) Björn Widmark (M) Ulf Brännström (KD) Sievert Aronsson (FP)

Arne Persson (C) Björn Widmark (M) Ulf Brännström (KD) Sievert Aronsson (FP) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(36) Plats och tid Stadshuset, Sammanträdesrum 1, 2012-04-10, kl. 15.00 17.00 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Utses att justera ens

Läs mer

Byggnadsnämnden 2014-12-15 1 (83) Byggnadsnämndens presidieberedning

Byggnadsnämnden 2014-12-15 1 (83) Byggnadsnämndens presidieberedning 2014-12-15 1 (83) s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 15.20 Beslutande Peter Helander (C) Lassä Bröms (C) Sven Anders Söderberg (M), 198-214 Jan-Olov Sundqvist

Läs mer

Anders Stålklint (m) tj ers för Sven-Göte Bolmenius

Anders Stålklint (m) tj ers för Sven-Göte Bolmenius 1 (68) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00 16.30 Beslutande Lars Larsson (c) ordf Björn Björkman (m) Rigo Fredriksson (m) Mias Fjellander (kd) Erik Andersson (s) Helen Jaktlund Kocian (s) Kjell

Läs mer

Tobias Adersjö (MP) ordf. Ann-Kristin Lindquist

Tobias Adersjö (MP) ordf. Ann-Kristin Lindquist Plats Sal A, Kommunhuset, V Esplanaden 18, Växjö Tid Kl 15.00-16.00 Beslutande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Tobias Adersjö (MP) ordf Ann-Kristin Lindquist (S) Karl-Erik Rosén

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2010-05-06. Miljö- och byggnadsnämnden. Beslutande organ

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2010-05-06. Miljö- och byggnadsnämnden. Beslutande organ 2010-05-06 Beslutande organ Innehållsförteckning Mbn 69... 1 Val av protokollsjusterare... 1 Mbn 70... 2 Godkännande av dagordning... 2 Mbn 71 2006.171... 3 Mariestad Bredsäter 4:14 och Sjöberg 5:1 Yttrande

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE tillhörande tillägg till detaljplan för fastigheten Våren 6, Tyresö kommun.

SAMRÅDSREDOGÖRELSE tillhörande tillägg till detaljplan för fastigheten Våren 6, Tyresö kommun. Samhällsbyggnadsförvaltningen Januari 2014 Hanna Fürstenberg Danielson, planarkitekt Dnr: 2013 KSM 0989 SAMRÅDSREDOGÖRELSE tillhörande tillägg till detaljplan för fastigheten Våren 6, Tyresö kommun. Tyresö

Läs mer

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2.

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. 1 1 (36) Plats och tid Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Protokoll Bygg- och Miljönämnden

Protokoll Bygg- och Miljönämnden Protokoll Bygg- och Miljönämnden Tisdagen den 3 februari 2015 Bygg- och miljönämnden 2015-02-03 2 Plats och tid: Kommunhuset, sammanträdesrum Vakteln, kl 10.00 Beslutande: Annica Eklund S Roger Östlund

Läs mer

Håkan Hansson (fp) 148-156, 158-176 Kerstin Lorentzon (fp)

Håkan Hansson (fp) 148-156, 158-176 Kerstin Lorentzon (fp) 148-176 Plats och tid Kommunhuset, Alvö, Kungshamn, kl 8.00 14.10 Beslutande Närvarande ersättare Stig Holmberg (m) ordförande Gerd Emanuelsson (s) Per-Sten Kristiansson (s) Vivianne Gustafsson (s) Ingela

Läs mer

SURAHAMMARS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum

SURAHAMMARS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum Plats och tid Vita rummet, kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 10 mars 2014, klockan 14.00 15.50 Beslutande Tobias Nordlander (S) ordförande Johanna Skottman (S) Per Jörgensen (S) Markku Ollila (S)

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) Plats och tid Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna, kl 19.00 19.50 ande Ersättare Övriga närvarande Bengt-Åke Grip (M) ordförande, Erika Nordell (C) 56-63,

Läs mer

Nr DiarieNr Ärendemening Sid

Nr DiarieNr Ärendemening Sid KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Tid och plats: Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden kallas till sammanträde 2013-12-10 kl. 09.00 i Stora mötet,

Läs mer