Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag."

Transkript

1 Sida 1 av 24 Plats och tid Bergdala Värdshus onsdagen den 4 dec 2013 kl ande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Anders Johansson (S) ordf. Bengt Axelsson (S) Jan-Åke Lennartsson (C) v.ordf Åke Wenrup (M) Örjan Wilhelmsson (S) Kjell Kågestad, Bygg- o planchef Bertil Bengtsson, Förvaltningschef Ullabritt Rundqvist, Miljöchef Emma Sandgren Byggnadsinspektör Jessica Ekstrand, GIS-ingenjör Besima Grgic, Miljöinspektör Etihad Alfadhid, Adm. Handl. Alf Karlsson, (C) Ersättare Roger Hultenius (S) Ersättare Leif Blomgren (MP) Ersättare Jan O Ericsson, Luftv.förb. Örjan Wilhelmsson Lessebo kommun, kommunkontoret Underskrifter Sekreterare Paragrafer Kjell Kågestad Ordförande Anders Johansson Justerande Örjan Wilhelmsson Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Lessebo kommunkontor Underskrift Kjell Kågestad

2 Sida 2 av 24 Förteckning över s ärenden 91. Budgetuppföljningsrapport Redovisning av delegerade beslut avseende bygglov och startbesked oktober Redovisning av delegerade beslut avseende bygglov och startbesked november Redovisning av delegerade beslut avseende miljöärende oktober Redovisning av delegerade beslut avseende miljöärende november Delgivningar Sammanträdestider Ändring av detaljplanen för Lessebo samhälle område Grycksbo 1 m.fl Lessebo HEDEN Lessebo VEGA Klagomål om störning av hyvleriverksamhet Återkallelse av beslut om inköp av vildsvinsfällor Tillämpning av taxa för Lessebo kommuns offentliga kontroll inom livsmedels- och foderlagsstiftningen Tillämpning av taxa för GIS information Förslag till avfallsplan och renhållningsordning Ansökan om förlängd igångsättningstid Skruvs avloppsreningsverk Information från luftvårdsförbundet... 24

3 Sida 3 av Dnr 2013 Budgetuppföljningsrapport Lägga redovisad budgetuppföljningsrapport till handlingarna. Ärendebeskrivning Från ekonomikontoret föreligger budgetuppföljningsrapport för plan- och miljöförvaltningen avseende perioden jan-nov Riktpunkten är 92 %. Rapporten för hela förvaltningen visar en kostnad på 85 %. Intäktssidan visar 89 % och nettot uppgår till 81 %. sunderlag Rapport från Ekonomikontoret.

4 Sida 4 av Dnr 2013 Redovisning av delegerade beslut avseende bygglov och startbesked oktober 2013 Under perioden har beslut fattats med stöd av plan- och miljönämndens antagen delegationsordning inom byggområdet i enlighet med bilaga A till protokollet. sunderlag Utdragen ärendelista från Bygg-Reda. Antal ärenden 15 st.

5 Sida 5 av Dnr 2013 Redovisning av delegerade beslut avseende bygglov och startbesked november 2013 Under perioden har beslut fattats med stöd av plan- och miljönämndens antagen delegationsordning inom byggområdet i enlighet med bilaga B till protokollet. sunderlag Utdragen ärendelista från Bygg-Reda. Antal ärenden 17 st.

6 Sida 6 av Dnr 2013 Redovisning av delegerade beslut avseende miljöärende oktober 2013 Under perioden har beslut fattats med stöd av plan- och miljönämndens antagen delegationsordning inom miljöområdet i enlighet med bilaga C till protokollet. sunderlag Utdragen ärendelista från Miljö-Reda. Antal ärenden 24 st.

7 Sida 7 av Dnr 2013 Redovisning av delegerade beslut avseende miljöärende november 2013 Under perioden har beslut fattats med stöd av plan- och miljönämndens antagen delegationsordning inom miljöområdet i enlighet med bilaga D till protokollet. sunderlag Utdragen ärendelista från Miljö-Reda. Antal ärenden 8st.

8 Sida 8 av Dnr 2013 Delgivningar Lägga erhållen delgivningsinformation till handlingarna. Växjö Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen DOM Överklagande av Länsstyrelsen i Kronoberg läns beslut den 20 September 2013 i ärende nr Mark- och miljödomstolen avslår överklagandena. Domskäl: Tillämpliga bestämmelser framgår av länsstyrelsens beslut. Information om inventering av förorenade områden, MIFO Fas 1 Länsstyrelsen har i meddelande angett att inventering av oljegrus- och asfaltverk skett under hösten Objekten har kommunicerats till respektive fastighetsägare. Objekt för Lessebo kommun är Transjö 1:2 och Visjön 1:1. Uppdrag rev. av kalkdoser och spridningsplaner samt effektuppföljning Plan- och miljöförvaltningen har i beställning beställt arbete enligt lämnad offert avseende genomgång av åtgärdsområdena med hänsyn till nya vattenkemi- och biologiska data. Revidering av kalkdoser och spridningsplaner, spridningsunderlag med kartor och journaler, kontroll av kalkspridning, fysikaliskkemisk effektuppföljning samt analys av vattenprover. Beställning av webbaserat driftövervakningssystem till kalkstation i Lövås (Fagerekeån), Lessebo kommun Plan- och miljöförvaltningen har i beställning beställt webbaserat driftövervakningssystem till kalkstationen i Lövås. Anbudskostnaden uppgår till kr. Beställning av webbaserat driftövervakningssystem till kalkstation i Kalkhult (Fagerhultsån), Lessebo kommun Plan- och miljöförvaltningen har i beställning beställt webbaserat driftövervakningssystem till kalkstationen i Kalkhult. Anbudskostnaden uppgår till kr.

9 Sida 9 av Dnr 2013 Sammanträdestider 2014 Godkänna föreslagna tider för s sammanträde under Ärendebeskrivning Förslag till sammanträdestider. Samtliga med start kl. 15:00 Onsdagen 29 januari Onsdagen 12 mars Tisdagen den 29 april Onsdagen 11 juni Onsdagen 3 september Onsdagen 22 oktober Onsdagen 3 december

10 Sida 10 av Dnr Ändring av detaljplanen för Lessebo samhälle område Grycksbo 1 m.fl. Låta planförslaget blir föremål för granskning enligt PBL 5:18. Upplysning Det antecknades att nämnden tidigare i sammanträde behandlat ärendet varvid beslut togs att upprätta samrådsredogörelse över inkomna erinringar och skrivelser. Ärendebeskrivning Planområdet är beläget i utkanten av Lessebo öster om järnvägen och norr om Linnerydsvägen. I öster avgränsas området av Grycksbovägens förlängning och i norr av den gamla banvallen. Nuvarande markanvändning domineras av industri. Detaljplanens syfte är att möjliggöra större andel industrimark än nuvarande markanvändning samt vad gällande detaljplan tillåter. Detta föreslås genom att minska befintlig väg samt vändplan i planområdets mitt. I detaljplanen avses även u-områden för huvudledning införas. Förslaget har omarbetats i överensstämmelse med upprättad samrådsredogörelse. sunderlag Upprättad granskningshandling

11 Sida 11 av Dnr Lessebo HEDEN 1 Fastighetsägare: Sökande: Xxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx X XXX XX XXXXXXXX Xxxxxx Xxxxxx Fastighet: Lessebo HEDEN 1 Xxxxxx XXX XX XXXXXXX Objekt: Ansökan om tillbyggnad av altan 1. Bereda intilliggande berörda fastighetsägare tillfälle att inkomma med yttrande i ärendet. 2. Nämnden är beredd att lämna avvikelse från gällande detaljplan under förutsättning att ingen erinran finns mot förslaget. 3. Sökanden skall inkomma med reviderade ritningar. 4. Delegera ärendet till Bygg- och planchefen att bevilja bygglov när nya ritningar inlämnats och inga erinringar från berörda sakägare inkommit. Planbestämmelser För aktuellt område gäller detaljplan (stadsplan) fastställt och medger BFI innebärande fristående bostadshus med högst en våning. Med F betecknat område får högst 1/5-del bebyggas. Fastighetens areal uppgår till 837 m 2. En femtedel av tomtens yta är 167,5 m 2. Ärendebeskrivning Ansökan avser tillbyggnad av inglasad altan på husets västra fasad i storlek B x L = 4,0 x 8, 5 meter = 34 m 2, samt tillbyggnad av skärmtak vid garagets långsida i storlek B x L = 1,2 x 10,8 meter = 12,96 m 2. Skärmtaket byggs i samband med ombyggnad av garagetaket.

12 Sida 12 av Dnr fortsättning från sidan 11 Befintliga byggnader uppgår till en byggyta av 171,36 m 2 och överskrider redan tillåten byggyta med 4 m 2. Den sammanlagda byggytan för befintliga och ansökta byggnationer uppgår till 218,32 m 2, vilket ger en överyta på 50,92 m 2, 30 %. I ärenden som innebär en avvikelse från detaljplanen skall innan beslut om lov lämnas berörda fastighetsägare ges tillfälle att enligt plan- och bygglagen kap 9 25 yttra sig över ansökan. sunderlag Bygglovsansökan ankomststämplad Gällande detaljplan. sexpediering Sökanden

13 Sida 13 av Dnr Lessebo VEGA 26 Fastighetsägare: Sökande: Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx XX XXX XX XXXXXXXXXX Xxxxxx Xxxxxxxx Fastighet: Lessebo VEGA 26 Objekt: Ansökan om tillbyggnad av glasveranda, uteplats samt flyttning av lusthus. 1. Ge sökanden tillfälle att komma in med besked vilka åtgärder som avses att bygglovsprövas. 2. Nämnden är beredd att lämna bygglov för flyttning av lusthuset samt byggnation av skärmtak/uteplats. För bygglov för glasveranda erfordras en ändring av detaljplanen. 3. Delegera ärendet till Bygg- och planchefen att bevilja bygglov för de båda åtgärderna enligt punkt Undersöka om sökanden är villig att medverka till ändring av detaljplanen, huruvida ändring av q-märkning skall tas bort. 5. Då byggnationerna strider mot gällande detaljplan vad avser byggnation på mark som inte får bebyggas, ge berörda fastighetsägare tillfälle att yttra sig över förslaget i enlighet med plan- och bygglagen 9 kap 25. Ärendebeskrivning Ansökan om bygglov avser: Flytta ett befintligt lusthus från grannfastigheten Vega 27 till sökandes fastighet Vega 26. Tidigare var Vega 26 och Vega 27 en och samma fastighet men har delats genom avstyckning.

14 Sida 14 av Dnr fortsättning från sidan 13 Glasverandan uppförs på husets norrsida, med en rektangulär del som avslutas med en 8-kantig byggkropp. De befintliga glasverandan avses rivas. Den totala byggnadsarean för glasverandan är 56,1 m 2. Uteplats med tak i storlek B x L = 11 x 3 = 33 m2 byggs på husets baksida i vinkel med huset och sammankopplar bostadshuset med ett av uthusen. Planbestämmelser För aktuellt område gäller detaljplan och medger BHqII, där q anger särskild miljöhänsyn. Punktprickad mark får inte bebyggas. Granskningsutlåtande Lusthuset som för närvarande står på kommunal mark avses flyttas till sökandens fastighet. Lusthuset placeras på mark som ej får bebyggas (s.k. punktprickad mark). Avsteg från detaljplanen. Glasverandan byggs delvis på mark som inte får bebyggas. (s.k. punktprickad mark). Avsteg från detaljplanen. Altan byggs på mark som inte får bebyggas. (s.k. punktprickad mark). Avsteg från detaljplanen. Då det i planen anges q-märkning av området skall särskild hänsyn tas till kulturhistoriska värden. Med anledning härav har ärendet remitterats till Kulturparken, Smålands Museum för yttrande. Innan beslut om bygglov lämnas skall enligt plan- och bygglagen 9 kap 25 berörda fastighetsägare ges tillfälle att yttra sig över förslaget då de ansökta åtgärderna strider mot detaljplanen.

15 Sida 15 av Dnr fortsättning från sidan 14 Kulturparken har i yttrande noterat följande: Arkitektoniskt uppvisar huset en medveten och detaljrik gestaltning med tydliga nyklassicistiska stildrag. Under årens lopp har flertalet av husets ursprungliga fönster bytts ut, proportionerna på de nya fönstren har dock utförts i överensstämmelse med de ursprungliga. Något enstaka originalfönster kvarstår fortfarande på byggnadens norrsida. En tidigare tillbyggnad, sannolikt utförd kring talet, har även utförts i anslutning till byggnadens nordöstra hörn samt har takets ursprungliga taktäckningsmaterial ersatts med modernare betongpannor. De genomförda förändringarna till trots uppvisar byggnaden fortfarande ett så högt kulturhistoriskt värde att q-märkningen fortsatt känns viktig att värna. Flertalet av byggnadens fönster i gatuplan har nyligen bytts ut. Den valda fönstertypen avviker stilmässigt från de tidigare och rubbar därigenom husets symmetri. Vidare har den tidigare entrén på södra fasaden satts igen och ett utskjutande skärmtak med underliggande trädäck tillkommit. Dessa förändringar har genomförts utan hänsyn till de skyddsföreskrifter som åvilar fastigheten och får anses mindre anpassade till husets stiluttryck och medfört en negativ inverkan på husets kulturhistoriska värde. Ägaren önskar utföra ytterligare två tillbyggnader inom fastigheten varav den ena skulle förläggas i vinkel mot nuvarande byggnad i norr. Den andra tillbyggnaden är tänkt att utföras som en omfångsrik glasveranda utmed byggnadens norra långsida och skulle därmed ersätta en befintlig äldre glasveranda som avses rivas. Denna kvarstående originaldetalj känns särskilt viktig att värna. I plan- och bygglagen 8 kap 13 anges att En byggnad som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt får inte förvanskas. Byggnaden med sin q-märkning uppbär ett särskilt skydd i detaljplanen och bör i högsta grad beaktas vid bygglovsprövningen. Kulturparken finner att den planerade vinkelställda tillbyggnaden skulle kunna accepteras med sin relativt undanskymda placering. Byggnadens proportioner och material bör dock väljas med hänsyn till huvudbyggnadens karaktär. I fråga om den planerade glasverandan utmed norra långsidan ställer sig Kulturparken avisande till detta förslag då det skulle innebära avlägsnande av den ursprungliga verandan samt skulle medföra en högst påtaglig förändring av byggnadens exteriöra karaktär vilket inte är förenligt med det skydd som byggnaden har i den gällande detaljplanen. Vid ett realiserande av ansökans samtliga delar är det Kulturparkens bestämda åsikt att byggnadens kulturhistoriska värden förverkats och förvanskningen av byggnadens exteriör uppnått en sådan grad att den gällande q-märkningen inte längre kan anses relevant varvid kommunen uppmanas att häva det gällande skyddet på byggnaden. sexpediering Sökanden Berörda fastighetsägare. sunderlag Ansökan om bygglov Kulturparkens yttrande Detaljplan

16 Sida 16 av Dnr Klagomål om störning av hyvleriverksamhet. Fastighetsägare: Verksamhetsutövare: Lessebo Fastigheter AB Box Lessebo ESS-ENN Timber AB Fastighet: Lessebo SKRUV 30:2 Klagande: Skrufs Glasbruk AB, Xxxxxx Xxxxxx 1. Då det inte finns underlag för att stoppa hyvleriets verksamhet avskrivs ärendet utan åtgärd. Ärendebeskrivning Plan- och miljökontoret har handlagt ärendet sedan september Anmälningar om störningar har gjorts vid ett par gånger med krav att plan- och miljökontoret ska stoppa hyvleriverksamheten. Miljöinspektören har i tjänsteutlåtande beskrivit ärendet. ESS-ENN Timber AB har på begäran redovisat hyvleriverksamheten och på vilket sätt regelverket följs, samt även föreslaget förbättring av transport och avskiljning av träspån inom verksamheten. För att kräva ytterligare åtgärder utöver de som redan gjorts bör det enligt skälighetsprincipen vara rimligt för att de ska genomföras.

17 Sida 17 av Dnr fortsättning från sidan 16 Under har 7 st. oanmälda inspektioner utförts på plats för att observera påstådda störningar. De påstådda störningarna har inte ansetts vara underlag för att stoppa verksamheten, ej eller underlag för att kräva att verksamhetsutövaren skall vidtaga ytterligare åtgärder med stöd av miljöbalkens bestämmelser. sunderlag Tjänsteskrivelse Besvärshänvisning Hur man överklaga se bilaga. sexpediering Skrufs glasbruk

18 Sida 18 av Dnr 2013 Återkallelse av beslut om inköp av vildsvinsfällor 1. ändrar sitt beslut från angående inköp av två typgodkända vildsvinsfällor till Lessebo jaktvårdskrets. 2. Inköpsberättigandet av två vildsvinsfällor upphävs härmed. Ärendebeskrivning Lessebo jaktvårdskrets yrkade till plan- och miljönämnden om inköp av två typgodkända vildsvinsfällor som skulle bekostas av Lessebo kommun. beviljade Lessebo jaktvårdskrets att köpa in två fällor. Under 2013 har inga vildsvinsfällor införskaffats med anledning av att det är svårt att hitta någon vildsvinsfälla som är typgodkänd för att använda för ändamålet. Varje vildsvinsfällas kostnad uppskattas till kronor exkl. moms. I budget för 2014 finns inget utrymme för inköp av vildsvinsfällor och av den anledningen ändras beslutet. sexpediering Lessebo Jakvårdskrets.

19 Sida 19 av Dnr 2013 Tillämpning av taxa för Lessebo kommuns offentliga kontroll inom livsmedels- och foderlagsstiftningen 1. För beräkning av årlig kontrollavgift enligt livsmedel- och foderlagstiftningen skall den av Livsmedelsverkets vägledning senast fastställda Riskklassning av livsmedelsanläggningar och beräkning av kontrolltid tillämpas som beräkningsunderlag. Ärendebeskrivning Bestämmelserna om finansieringen av den offentliga konrollen återfinns i kontrollförordningen kapitel VI i artiklarna Där anges även de principer som ska ligga till grund för ett nationellt avgiftssystem. Dessa bestämmelser gäller i hela livsmedelskedjan, bland annat inom livsmedelskontrollen. I kontrollförordningen artikel 3 ställs krav på att medlemsstaterna ska se till att riskbaserad offentlig kontroll genomförs regelbundet och så ofta som är lämpligt för att uppnå målen i förordningen. För att kunna utföra en riskbaserad kontroll måste kommunerna riskklassa de livsmedels- och foderanläggningar som finns inom respektive kommun. Livsmedelsverket har utarbetat en modell för att dela in Sveriges livsmedelsanläggningar i riskklasser och erfarenhetsklasser efter en risk deras verksamhet utgör för produktsäkerheten och konsumentens hälsa och den erfarenhet kontrollmyndigheten har av hur väl livsmedelsanläggningens/livsmedels-företagarens system för egenkontroll uppfyller kraven i lagstiftningen. Modellen presenteras i Livsmedelsverkets vägledning Riskklassning av livsmedelsanläggningar och beräkning av kontrolltid.

20 Sida 20 av Dnr 2013 fortsättning från sidan 19 Motivering Förordningen (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel innehåller bestämmelser om hur avgifter ska tas ut. Av 3 och 4 framgår att en kommun är skyldig att ta ut avgift för att täcka kommunens kostnader för offentlig kontroll samt att den avgiften ska betalas av livsmedelsföretagaren vars verksamhet är föremål för offentlig kontroll. I 11 samma förordning finns bestämmelser om avgift för extra offentlig kontroll som föranleds av bristande efterlevnad av lagstiftningen. I 13 samma förordning finns bestämmelser om kommunens skyldighet att ta ut en avgift för att täcka kostnaden för kommunens godkännande och registrering.

21 104 Dnr 2013 Sida 21 av 24 Tillämpning av taxa för GIS information 1. Godkänna rabattsystem enligt upprättat förslag. 2. Användaravtal för utnyttjande av kommunens kartmaterial skall även gälla kommunens förvaltningar och bolag. Ärendebeskrivning Vid försäljning av kartmaterial utgår prisnivån från fastställd taxa. Pris per ha = mpbb x KF x N. mpbb för 2013 uppgår till 44,5 (en 1000-dels prisbasbelopp). KF (kartfaktor) varierar mellan 6, 9 och 30. N (utjämningsfaktor) = 0,7. Med denna konstruktion blir kostnaderna för utnyttjande av kommunens kartor förhållandevis höga. Föreslagen rabatt: 1-4 ha normal taxa ha 40 % rabatt på normalpriset enligt taxa ha 75 % rabatt på normalpriset enligt taxa. >50 ha 90 % rabatt på normalpriset enligt taxa. Användaravtal skrivs alltid vid externa kartbeställare. Användaravtal bör även gälla interna beställare, såsom förvaltningar eller bolag inom Lessebo kommun. Kostnaderna för att framställa kartor och ajourhållning är kostsam. Kostnaderna belastar Plan- och miljöförvaltningens budget. sexpediering Kommunala förvaltningar och bolag

22 Sida 22 av Dnr Förslag till avfallsplan och renhållningsordning 1. Nämnden har inget att erinra mot förslagen som sådana, men erinra om att uppgifter om bl.a gällande lagstiftning uppdateras. Ärendebeskrivning Lessebo kommun, tekniska förvaltningen har tagit fram förslag till avfallsplan för åren med tillhörande bilagor 1-4. Planen beskriver Lessebo kommuns mål och ambitioner för den kommunala avfallshanteringen med det övergripande syftet att minska miljöbelastningen och bidra till uppfyllande av de nationella miljökvalitetsmålen. Avfallsplanen är sammanställd av en arbetsgrupp bestående av tjänstemän från tekniska och plan- och miljöförvaltningarna, samt en konsult. För den politiska förankringen samt styrning av projektet har en styrgrupp med politiker från tekniska och plan-o miljönämnden samt tjänstemän från tekniska kontoret deltagit. Lessebo kommun, tekniska förvaltningen har tagit fram förslag till renhållningsordning för åren med tillhörande bilagor 1-2. För den kommunala renhållningen gäller bestämmelserna i miljöbalken (SFS 1998:808), avfallsordningen (SFS 2001:1063), föreskrifter om avfallshantering i förordningar utfärdade med stöd av miljöbalken samt andra författningar. De båda planerna är utsända på remiss. sunderlag Förslag avfallsplan. Förslag renhållningsordning. sexpediering Tekniska nämnden

23 Sida 23 av Dnr Ansökan om förlängd igångsättningstid Skruvs avloppsreningsverk 1. har ingen erinran mot begäran. Ärendebeskrivning Lessebo kommun anhåller om förlängd tid för utbyggnad och drifttagandet av avloppsreningsverket i Skruv. Skälet är dels att kommunen förhandlar med Banco Bryggerier AB om krav på förbehandling av deras processvatten, dels på att kommunens egen personal är sysselsatt med att sätta ombyggnaden av vattenverket i Lessebo i drift. Länsstyrelsen i Kalmar har i remiss översänt ärendet till plan- och miljönämnden som ges tillfälle att avge yttrande i tillståndsärendet enligt 9 kap miljöbalken. Datum för yttrandet går ut Nämnden har begärt förlängd remisstid. sunderlag Länsstyrelsen Kalmar län remiss. Skrivelse Va-chefen. sexpediering Länsstyrelsen Kalmar län Tekniska förvaltningen

24 Sida 24 av Dnr 2013 Information från luftvårdsförbundet 1. Lägga information från luftvårdsförbundet till handlingarna. Ärendebeskrivning Jan O Ericsson(S) utsedd av nämnden att vara nämndens och kommunens representant i luftvårdsförbundet informerade om förbundets arbete med luftföroreningar. Redovisades skillnader och jämförelser med de mätningar som gjorts i Älmhult, Lessebo och Växjö kommuner.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 21 Plats och tid ande Kosta Servicehem måndagen den 8 dec 2014. Kl.13.30-16.20 Anders Johansson (S) Ordf. Bengt Axelsson (S) Jan-Åke Lennartsson (C) v ordf. Ann-Kristin Berg (S) Åke Wenrup (M)

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Plan- och miljönämnden 2010-04-21 2 25 Dnr. Budgetuppföljningsrapport Från ekonomikontoret föreligger budgetuppföljningsrapport för plan- och miljökontoret avseende perioden jan-mars 2010. Riktpunkten

Läs mer

Britt Rönnkvist. Thomas Lindbäck. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Samhällsbyggnadsnämnden

Britt Rönnkvist. Thomas Lindbäck. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Sidan 1 av 61 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, onsdag 6 februari 2013, kl 08.30 12.00 ande Thore Alm(S), ordf ers för Jan Nilsson (S) Maj-Lis Nilsson (S), ers för Ethel Björkman

Läs mer

Ulf Larsson, C ej 66 Martin Rydén, S 71-77 Åke Arvidsson, S, ersättare för Martin Rydén, S 62-70

Ulf Larsson, C ej 66 Martin Rydén, S 71-77 Åke Arvidsson, S, ersättare för Martin Rydén, S 62-70 Sammanträdesprotokoll 1(25) Plats och tid Stadshuset, Vimmerby, kl. 9-12.30 Beslutande Lars-Inge Green, S Sievert Andersson, M Lennart Davidsson, KD Johan Blomberg, M Konny Bogren, S Anders Sundberg, S

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-02-19 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl. 09.00-16.15 Ajournering 12.00-12.45, 14.30-14.45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Niclas Palmgren (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-03-26 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-16.45 Beslutande Niclas Palmgren (M) ordf Frank Josefsson (S) Eva Eliasson (S) Jan-Olof Johansson (S)

Läs mer

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare 1(22) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 14.00-15.30 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (C) ordförande Rolf Gruvborg (M) Magnus Andreasson (FP) Roland Moberg (KD) ej 30

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-29 Sida 1 (38)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-29 Sida 1 (38) Sida 1 (38) Plats och tid Helgoland, kl. 8.30-10.40 Beslutande Ersättare Claes Andersson (FP) Ordförande Kjell Svanström (S) Vice ordförande Robert Syrén (M) Ej 233 Olle Bo Ivarsson (M) Ersättare för Lars

Läs mer

Ulla Hjort (s) Anders Lantz (mp) Sven Frejd (c) Johan Fredriksson (m) Daniel Ericgörs (kd)

Ulla Hjort (s) Anders Lantz (mp) Sven Frejd (c) Johan Fredriksson (m) Daniel Ericgörs (kd) SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Miljö- o Byggnämnden 2011-03-23 1 Blad Plats och tid Tekniska kontoren kl 08.30 13.10 (ajournerat kl 10.00 10.45) Beslutande Lotta Bergstrand (fp)

Läs mer

Miljö- och byggnadskontoret

Miljö- och byggnadskontoret 11 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (40) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred 2006-10-05, kl. 13.30 16-50 ande Nils-Olof Petersson (kd) Konny Bogren (s) Börje Karlsson (c) Edgar Hofvergård (s)

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämndens kansli 24 mars 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 47-62. Sofie Westerlund. Ingvar Ahlström.

Miljö- och byggnadsnämndens kansli 24 mars 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 47-62. Sofie Westerlund. Ingvar Ahlström. 2014-03-19 1 (41) Plats och tid Hökhallen, Miljö- och byggnadskontoret, Lunnargatan 1 19 mars 2014 kl. 13.05-16.35 Beslutande Ingvar Ahlström (M), ordf. Bengt Lennhammar (M) Emma Johansson (M) Per Andersson

Läs mer

KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16

KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16 KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16 Sbn 54 Presentation av nya kommunchefen... 2 Sbn 55 Ekonomi och Budgetuppföljning... 3 Sbn 56 Samhällsbyggnadsnämndens styrdokument... 4 Sbn 57 Val av representant

Läs mer

Siv Ögren (S) ej tjänstgörande. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 28-46 Birgitta Schmidt

Siv Ögren (S) ej tjänstgörande. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 28-46 Birgitta Schmidt 1(21) Plats och tid Kommunkontoret, Silen, den 25 mars kl 14.00-16.40 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (KD) ordförande Åke Nilsson (S) Anders Västsäter (Kd) Gunnar Henriksson (FP) Kermit Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Sessionssalen och sammanträdesrum Yxningen, kl 09.00 16.10 Beslutande Ledamöter Elisabet Edlund (S), ordförande Magnus Hesse (M), vice ordförande Thomas Lidberg (S) Mira Wedenberg (M) Joakim

Läs mer

Erik Palmgren(m) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 112-115A, H Fahlén-Nordström. 0550-88551 115-137

Erik Palmgren(m) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 112-115A, H Fahlén-Nordström. 0550-88551 115-137 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(42) Plats och tid Konferensrummet, Uroxen, Kungsgatan 30, Kl. 15.00-16.20 Beslutande Ledamöter Mats Thorén (fp), ordf Christian Sundby (m) Erik Palmgren (m) Mbn 112-122, 124-137

Läs mer

SURAHAMMARS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum

SURAHAMMARS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum Plats och tid Vita rummet, kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 10 mars 2014, klockan 14.00 15.50 Beslutande Tobias Nordlander (S) ordförande Johanna Skottman (S) Per Jörgensen (S) Markku Ollila (S)

Läs mer

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2.

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. 1 1 (36) Plats och tid Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Byggnadsnämnden 2014-12-15 1 (83) Byggnadsnämndens presidieberedning

Byggnadsnämnden 2014-12-15 1 (83) Byggnadsnämndens presidieberedning 2014-12-15 1 (83) s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 15.20 Beslutande Peter Helander (C) Lassä Bröms (C) Sven Anders Söderberg (M), 198-214 Jan-Olov Sundqvist

Läs mer

Nr DiarieNr Ärendemening Sid

Nr DiarieNr Ärendemening Sid KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Tid och plats: Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden kallas till sammanträde 2013-12-10 kl. 09.00 i Stora mötet,

Läs mer

Arne Persson (C) Björn Widmark (M) Ulf Brännström (KD) Sievert Aronsson (FP)

Arne Persson (C) Björn Widmark (M) Ulf Brännström (KD) Sievert Aronsson (FP) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(36) Plats och tid Stadshuset, Sammanträdesrum 1, 2012-04-10, kl. 15.00 17.00 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Utses att justera ens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Miljönämnden 2014-09-04

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Miljönämnden 2014-09-04 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna kl. 08.30-12.35 Beslutande M Bengt Ferm C Ragnar Nilsson FP Ing-Britt Spetz MP Kristina Hasselblad S Berndt

Läs mer

Håkan Hansson (fp) 148-156, 158-176 Kerstin Lorentzon (fp)

Håkan Hansson (fp) 148-156, 158-176 Kerstin Lorentzon (fp) 148-176 Plats och tid Kommunhuset, Alvö, Kungshamn, kl 8.00 14.10 Beslutande Närvarande ersättare Stig Holmberg (m) ordförande Gerd Emanuelsson (s) Per-Sten Kristiansson (s) Vivianne Gustafsson (s) Ingela

Läs mer

Stora sessionssalen, Kommunhuser. se nästa sida. Bengt Rask Miljö- och byggförvaltningen 2013-04-02. Miljö- och byggnadsnämnden

Stora sessionssalen, Kommunhuser. se nästa sida. Bengt Rask Miljö- och byggförvaltningen 2013-04-02. Miljö- och byggnadsnämnden Sammanträdesdatum s. 1 (57) Plats Stora sessionssalen, Kommunhuser Tid Tisdagen den 26 februari 2013, kl. 18.30-22.00 Beslutande se nästa sida Övriga deltagande se nästa sida Utses att justera Justeringens

Läs mer

Miljö- och byggnämnden 2013-11-11 1 (18)

Miljö- och byggnämnden 2013-11-11 1 (18) Miljö- och byggnämnden 2013-11-11 1 (18) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult måndagen den 11 november kl. 13.30-16.30 Beslutande Roland Johansson (M), ordförande Tommy Lövquist (S), vice ordförande Birgitta

Läs mer

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2013-03-26

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2013-03-26 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (45) Plats och tid Kvarnen, Insikten, kl 09,00-17,00 Beslutande Peter Johansson (M) ordförande, jäv 78, tjg ers Cecilia Burburan (S), deltog ej i 85. Ruth Piatek

Läs mer

Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08.00-11.00

Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08.00-11.00 Protokoll 1 (47) Plats och tid: Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08.00-11.00 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Susanne Wilfer, S, ordf Stig Södergren, S, 20-33, 35-40

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden 2013-12-18

Samhällsbyggnadsnämnden 2013-12-18 Samhällsbyggnadsnämnden 2013-12-18 272 Pingbo 1:13 Ändring av föreläggande med vite...2 273 Översyn områden av riksintresse för friluftslivet...3 274 Jumbo 2 - Tillbyggnad av gäststuga samt montering av

Läs mer

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2011-03-15 12

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2011-03-15 12 Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2011-03-15 12 Plats och tid Konferensrummet, Nämndhuset, Katrineholm kl 13.00 Beslutande Erik Liljencrantz (m) ordförande, Marie-Louise Karlsson (s) 1:e vice ordförande, Göran

Läs mer

Anna von Axelson, chef för Miljö- och bygglov Birgitta Gunolf, sekreterare. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Anna von Axelson, chef för Miljö- och bygglov Birgitta Gunolf, sekreterare. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Myndighetsnämnden för teknik och miljö 2008-12-09 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2,

Läs mer

Anders Stålklint (m) tj ers för Sven-Göte Bolmenius

Anders Stålklint (m) tj ers för Sven-Göte Bolmenius 1 (68) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00 16.30 Beslutande Lars Larsson (c) ordf Björn Björkman (m) Rigo Fredriksson (m) Mias Fjellander (kd) Erik Andersson (s) Helen Jaktlund Kocian (s) Kjell

Läs mer