Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag."

Transkript

1 Sida 1 av 24 Plats och tid Bergdala Värdshus onsdagen den 4 dec 2013 kl ande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Anders Johansson (S) ordf. Bengt Axelsson (S) Jan-Åke Lennartsson (C) v.ordf Åke Wenrup (M) Örjan Wilhelmsson (S) Kjell Kågestad, Bygg- o planchef Bertil Bengtsson, Förvaltningschef Ullabritt Rundqvist, Miljöchef Emma Sandgren Byggnadsinspektör Jessica Ekstrand, GIS-ingenjör Besima Grgic, Miljöinspektör Etihad Alfadhid, Adm. Handl. Alf Karlsson, (C) Ersättare Roger Hultenius (S) Ersättare Leif Blomgren (MP) Ersättare Jan O Ericsson, Luftv.förb. Örjan Wilhelmsson Lessebo kommun, kommunkontoret Underskrifter Sekreterare Paragrafer Kjell Kågestad Ordförande Anders Johansson Justerande Örjan Wilhelmsson Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Lessebo kommunkontor Underskrift Kjell Kågestad

2 Sida 2 av 24 Förteckning över s ärenden 91. Budgetuppföljningsrapport Redovisning av delegerade beslut avseende bygglov och startbesked oktober Redovisning av delegerade beslut avseende bygglov och startbesked november Redovisning av delegerade beslut avseende miljöärende oktober Redovisning av delegerade beslut avseende miljöärende november Delgivningar Sammanträdestider Ändring av detaljplanen för Lessebo samhälle område Grycksbo 1 m.fl Lessebo HEDEN Lessebo VEGA Klagomål om störning av hyvleriverksamhet Återkallelse av beslut om inköp av vildsvinsfällor Tillämpning av taxa för Lessebo kommuns offentliga kontroll inom livsmedels- och foderlagsstiftningen Tillämpning av taxa för GIS information Förslag till avfallsplan och renhållningsordning Ansökan om förlängd igångsättningstid Skruvs avloppsreningsverk Information från luftvårdsförbundet... 24

3 Sida 3 av Dnr 2013 Budgetuppföljningsrapport Lägga redovisad budgetuppföljningsrapport till handlingarna. Ärendebeskrivning Från ekonomikontoret föreligger budgetuppföljningsrapport för plan- och miljöförvaltningen avseende perioden jan-nov Riktpunkten är 92 %. Rapporten för hela förvaltningen visar en kostnad på 85 %. Intäktssidan visar 89 % och nettot uppgår till 81 %. sunderlag Rapport från Ekonomikontoret.

4 Sida 4 av Dnr 2013 Redovisning av delegerade beslut avseende bygglov och startbesked oktober 2013 Under perioden har beslut fattats med stöd av plan- och miljönämndens antagen delegationsordning inom byggområdet i enlighet med bilaga A till protokollet. sunderlag Utdragen ärendelista från Bygg-Reda. Antal ärenden 15 st.

5 Sida 5 av Dnr 2013 Redovisning av delegerade beslut avseende bygglov och startbesked november 2013 Under perioden har beslut fattats med stöd av plan- och miljönämndens antagen delegationsordning inom byggområdet i enlighet med bilaga B till protokollet. sunderlag Utdragen ärendelista från Bygg-Reda. Antal ärenden 17 st.

6 Sida 6 av Dnr 2013 Redovisning av delegerade beslut avseende miljöärende oktober 2013 Under perioden har beslut fattats med stöd av plan- och miljönämndens antagen delegationsordning inom miljöområdet i enlighet med bilaga C till protokollet. sunderlag Utdragen ärendelista från Miljö-Reda. Antal ärenden 24 st.

7 Sida 7 av Dnr 2013 Redovisning av delegerade beslut avseende miljöärende november 2013 Under perioden har beslut fattats med stöd av plan- och miljönämndens antagen delegationsordning inom miljöområdet i enlighet med bilaga D till protokollet. sunderlag Utdragen ärendelista från Miljö-Reda. Antal ärenden 8st.

8 Sida 8 av Dnr 2013 Delgivningar Lägga erhållen delgivningsinformation till handlingarna. Växjö Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen DOM Överklagande av Länsstyrelsen i Kronoberg läns beslut den 20 September 2013 i ärende nr Mark- och miljödomstolen avslår överklagandena. Domskäl: Tillämpliga bestämmelser framgår av länsstyrelsens beslut. Information om inventering av förorenade områden, MIFO Fas 1 Länsstyrelsen har i meddelande angett att inventering av oljegrus- och asfaltverk skett under hösten Objekten har kommunicerats till respektive fastighetsägare. Objekt för Lessebo kommun är Transjö 1:2 och Visjön 1:1. Uppdrag rev. av kalkdoser och spridningsplaner samt effektuppföljning Plan- och miljöförvaltningen har i beställning beställt arbete enligt lämnad offert avseende genomgång av åtgärdsområdena med hänsyn till nya vattenkemi- och biologiska data. Revidering av kalkdoser och spridningsplaner, spridningsunderlag med kartor och journaler, kontroll av kalkspridning, fysikaliskkemisk effektuppföljning samt analys av vattenprover. Beställning av webbaserat driftövervakningssystem till kalkstation i Lövås (Fagerekeån), Lessebo kommun Plan- och miljöförvaltningen har i beställning beställt webbaserat driftövervakningssystem till kalkstationen i Lövås. Anbudskostnaden uppgår till kr. Beställning av webbaserat driftövervakningssystem till kalkstation i Kalkhult (Fagerhultsån), Lessebo kommun Plan- och miljöförvaltningen har i beställning beställt webbaserat driftövervakningssystem till kalkstationen i Kalkhult. Anbudskostnaden uppgår till kr.

9 Sida 9 av Dnr 2013 Sammanträdestider 2014 Godkänna föreslagna tider för s sammanträde under Ärendebeskrivning Förslag till sammanträdestider. Samtliga med start kl. 15:00 Onsdagen 29 januari Onsdagen 12 mars Tisdagen den 29 april Onsdagen 11 juni Onsdagen 3 september Onsdagen 22 oktober Onsdagen 3 december

10 Sida 10 av Dnr Ändring av detaljplanen för Lessebo samhälle område Grycksbo 1 m.fl. Låta planförslaget blir föremål för granskning enligt PBL 5:18. Upplysning Det antecknades att nämnden tidigare i sammanträde behandlat ärendet varvid beslut togs att upprätta samrådsredogörelse över inkomna erinringar och skrivelser. Ärendebeskrivning Planområdet är beläget i utkanten av Lessebo öster om järnvägen och norr om Linnerydsvägen. I öster avgränsas området av Grycksbovägens förlängning och i norr av den gamla banvallen. Nuvarande markanvändning domineras av industri. Detaljplanens syfte är att möjliggöra större andel industrimark än nuvarande markanvändning samt vad gällande detaljplan tillåter. Detta föreslås genom att minska befintlig väg samt vändplan i planområdets mitt. I detaljplanen avses även u-områden för huvudledning införas. Förslaget har omarbetats i överensstämmelse med upprättad samrådsredogörelse. sunderlag Upprättad granskningshandling

11 Sida 11 av Dnr Lessebo HEDEN 1 Fastighetsägare: Sökande: Xxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx X XXX XX XXXXXXXX Xxxxxx Xxxxxx Fastighet: Lessebo HEDEN 1 Xxxxxx XXX XX XXXXXXX Objekt: Ansökan om tillbyggnad av altan 1. Bereda intilliggande berörda fastighetsägare tillfälle att inkomma med yttrande i ärendet. 2. Nämnden är beredd att lämna avvikelse från gällande detaljplan under förutsättning att ingen erinran finns mot förslaget. 3. Sökanden skall inkomma med reviderade ritningar. 4. Delegera ärendet till Bygg- och planchefen att bevilja bygglov när nya ritningar inlämnats och inga erinringar från berörda sakägare inkommit. Planbestämmelser För aktuellt område gäller detaljplan (stadsplan) fastställt och medger BFI innebärande fristående bostadshus med högst en våning. Med F betecknat område får högst 1/5-del bebyggas. Fastighetens areal uppgår till 837 m 2. En femtedel av tomtens yta är 167,5 m 2. Ärendebeskrivning Ansökan avser tillbyggnad av inglasad altan på husets västra fasad i storlek B x L = 4,0 x 8, 5 meter = 34 m 2, samt tillbyggnad av skärmtak vid garagets långsida i storlek B x L = 1,2 x 10,8 meter = 12,96 m 2. Skärmtaket byggs i samband med ombyggnad av garagetaket.

12 Sida 12 av Dnr fortsättning från sidan 11 Befintliga byggnader uppgår till en byggyta av 171,36 m 2 och överskrider redan tillåten byggyta med 4 m 2. Den sammanlagda byggytan för befintliga och ansökta byggnationer uppgår till 218,32 m 2, vilket ger en överyta på 50,92 m 2, 30 %. I ärenden som innebär en avvikelse från detaljplanen skall innan beslut om lov lämnas berörda fastighetsägare ges tillfälle att enligt plan- och bygglagen kap 9 25 yttra sig över ansökan. sunderlag Bygglovsansökan ankomststämplad Gällande detaljplan. sexpediering Sökanden

13 Sida 13 av Dnr Lessebo VEGA 26 Fastighetsägare: Sökande: Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx XX XXX XX XXXXXXXXXX Xxxxxx Xxxxxxxx Fastighet: Lessebo VEGA 26 Objekt: Ansökan om tillbyggnad av glasveranda, uteplats samt flyttning av lusthus. 1. Ge sökanden tillfälle att komma in med besked vilka åtgärder som avses att bygglovsprövas. 2. Nämnden är beredd att lämna bygglov för flyttning av lusthuset samt byggnation av skärmtak/uteplats. För bygglov för glasveranda erfordras en ändring av detaljplanen. 3. Delegera ärendet till Bygg- och planchefen att bevilja bygglov för de båda åtgärderna enligt punkt Undersöka om sökanden är villig att medverka till ändring av detaljplanen, huruvida ändring av q-märkning skall tas bort. 5. Då byggnationerna strider mot gällande detaljplan vad avser byggnation på mark som inte får bebyggas, ge berörda fastighetsägare tillfälle att yttra sig över förslaget i enlighet med plan- och bygglagen 9 kap 25. Ärendebeskrivning Ansökan om bygglov avser: Flytta ett befintligt lusthus från grannfastigheten Vega 27 till sökandes fastighet Vega 26. Tidigare var Vega 26 och Vega 27 en och samma fastighet men har delats genom avstyckning.

14 Sida 14 av Dnr fortsättning från sidan 13 Glasverandan uppförs på husets norrsida, med en rektangulär del som avslutas med en 8-kantig byggkropp. De befintliga glasverandan avses rivas. Den totala byggnadsarean för glasverandan är 56,1 m 2. Uteplats med tak i storlek B x L = 11 x 3 = 33 m2 byggs på husets baksida i vinkel med huset och sammankopplar bostadshuset med ett av uthusen. Planbestämmelser För aktuellt område gäller detaljplan och medger BHqII, där q anger särskild miljöhänsyn. Punktprickad mark får inte bebyggas. Granskningsutlåtande Lusthuset som för närvarande står på kommunal mark avses flyttas till sökandens fastighet. Lusthuset placeras på mark som ej får bebyggas (s.k. punktprickad mark). Avsteg från detaljplanen. Glasverandan byggs delvis på mark som inte får bebyggas. (s.k. punktprickad mark). Avsteg från detaljplanen. Altan byggs på mark som inte får bebyggas. (s.k. punktprickad mark). Avsteg från detaljplanen. Då det i planen anges q-märkning av området skall särskild hänsyn tas till kulturhistoriska värden. Med anledning härav har ärendet remitterats till Kulturparken, Smålands Museum för yttrande. Innan beslut om bygglov lämnas skall enligt plan- och bygglagen 9 kap 25 berörda fastighetsägare ges tillfälle att yttra sig över förslaget då de ansökta åtgärderna strider mot detaljplanen.

15 Sida 15 av Dnr fortsättning från sidan 14 Kulturparken har i yttrande noterat följande: Arkitektoniskt uppvisar huset en medveten och detaljrik gestaltning med tydliga nyklassicistiska stildrag. Under årens lopp har flertalet av husets ursprungliga fönster bytts ut, proportionerna på de nya fönstren har dock utförts i överensstämmelse med de ursprungliga. Något enstaka originalfönster kvarstår fortfarande på byggnadens norrsida. En tidigare tillbyggnad, sannolikt utförd kring talet, har även utförts i anslutning till byggnadens nordöstra hörn samt har takets ursprungliga taktäckningsmaterial ersatts med modernare betongpannor. De genomförda förändringarna till trots uppvisar byggnaden fortfarande ett så högt kulturhistoriskt värde att q-märkningen fortsatt känns viktig att värna. Flertalet av byggnadens fönster i gatuplan har nyligen bytts ut. Den valda fönstertypen avviker stilmässigt från de tidigare och rubbar därigenom husets symmetri. Vidare har den tidigare entrén på södra fasaden satts igen och ett utskjutande skärmtak med underliggande trädäck tillkommit. Dessa förändringar har genomförts utan hänsyn till de skyddsföreskrifter som åvilar fastigheten och får anses mindre anpassade till husets stiluttryck och medfört en negativ inverkan på husets kulturhistoriska värde. Ägaren önskar utföra ytterligare två tillbyggnader inom fastigheten varav den ena skulle förläggas i vinkel mot nuvarande byggnad i norr. Den andra tillbyggnaden är tänkt att utföras som en omfångsrik glasveranda utmed byggnadens norra långsida och skulle därmed ersätta en befintlig äldre glasveranda som avses rivas. Denna kvarstående originaldetalj känns särskilt viktig att värna. I plan- och bygglagen 8 kap 13 anges att En byggnad som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt får inte förvanskas. Byggnaden med sin q-märkning uppbär ett särskilt skydd i detaljplanen och bör i högsta grad beaktas vid bygglovsprövningen. Kulturparken finner att den planerade vinkelställda tillbyggnaden skulle kunna accepteras med sin relativt undanskymda placering. Byggnadens proportioner och material bör dock väljas med hänsyn till huvudbyggnadens karaktär. I fråga om den planerade glasverandan utmed norra långsidan ställer sig Kulturparken avisande till detta förslag då det skulle innebära avlägsnande av den ursprungliga verandan samt skulle medföra en högst påtaglig förändring av byggnadens exteriöra karaktär vilket inte är förenligt med det skydd som byggnaden har i den gällande detaljplanen. Vid ett realiserande av ansökans samtliga delar är det Kulturparkens bestämda åsikt att byggnadens kulturhistoriska värden förverkats och förvanskningen av byggnadens exteriör uppnått en sådan grad att den gällande q-märkningen inte längre kan anses relevant varvid kommunen uppmanas att häva det gällande skyddet på byggnaden. sexpediering Sökanden Berörda fastighetsägare. sunderlag Ansökan om bygglov Kulturparkens yttrande Detaljplan

16 Sida 16 av Dnr Klagomål om störning av hyvleriverksamhet. Fastighetsägare: Verksamhetsutövare: Lessebo Fastigheter AB Box Lessebo ESS-ENN Timber AB Fastighet: Lessebo SKRUV 30:2 Klagande: Skrufs Glasbruk AB, Xxxxxx Xxxxxx 1. Då det inte finns underlag för att stoppa hyvleriets verksamhet avskrivs ärendet utan åtgärd. Ärendebeskrivning Plan- och miljökontoret har handlagt ärendet sedan september Anmälningar om störningar har gjorts vid ett par gånger med krav att plan- och miljökontoret ska stoppa hyvleriverksamheten. Miljöinspektören har i tjänsteutlåtande beskrivit ärendet. ESS-ENN Timber AB har på begäran redovisat hyvleriverksamheten och på vilket sätt regelverket följs, samt även föreslaget förbättring av transport och avskiljning av träspån inom verksamheten. För att kräva ytterligare åtgärder utöver de som redan gjorts bör det enligt skälighetsprincipen vara rimligt för att de ska genomföras.

17 Sida 17 av Dnr fortsättning från sidan 16 Under har 7 st. oanmälda inspektioner utförts på plats för att observera påstådda störningar. De påstådda störningarna har inte ansetts vara underlag för att stoppa verksamheten, ej eller underlag för att kräva att verksamhetsutövaren skall vidtaga ytterligare åtgärder med stöd av miljöbalkens bestämmelser. sunderlag Tjänsteskrivelse Besvärshänvisning Hur man överklaga se bilaga. sexpediering Skrufs glasbruk

18 Sida 18 av Dnr 2013 Återkallelse av beslut om inköp av vildsvinsfällor 1. ändrar sitt beslut från angående inköp av två typgodkända vildsvinsfällor till Lessebo jaktvårdskrets. 2. Inköpsberättigandet av två vildsvinsfällor upphävs härmed. Ärendebeskrivning Lessebo jaktvårdskrets yrkade till plan- och miljönämnden om inköp av två typgodkända vildsvinsfällor som skulle bekostas av Lessebo kommun. beviljade Lessebo jaktvårdskrets att köpa in två fällor. Under 2013 har inga vildsvinsfällor införskaffats med anledning av att det är svårt att hitta någon vildsvinsfälla som är typgodkänd för att använda för ändamålet. Varje vildsvinsfällas kostnad uppskattas till kronor exkl. moms. I budget för 2014 finns inget utrymme för inköp av vildsvinsfällor och av den anledningen ändras beslutet. sexpediering Lessebo Jakvårdskrets.

19 Sida 19 av Dnr 2013 Tillämpning av taxa för Lessebo kommuns offentliga kontroll inom livsmedels- och foderlagsstiftningen 1. För beräkning av årlig kontrollavgift enligt livsmedel- och foderlagstiftningen skall den av Livsmedelsverkets vägledning senast fastställda Riskklassning av livsmedelsanläggningar och beräkning av kontrolltid tillämpas som beräkningsunderlag. Ärendebeskrivning Bestämmelserna om finansieringen av den offentliga konrollen återfinns i kontrollförordningen kapitel VI i artiklarna Där anges även de principer som ska ligga till grund för ett nationellt avgiftssystem. Dessa bestämmelser gäller i hela livsmedelskedjan, bland annat inom livsmedelskontrollen. I kontrollförordningen artikel 3 ställs krav på att medlemsstaterna ska se till att riskbaserad offentlig kontroll genomförs regelbundet och så ofta som är lämpligt för att uppnå målen i förordningen. För att kunna utföra en riskbaserad kontroll måste kommunerna riskklassa de livsmedels- och foderanläggningar som finns inom respektive kommun. Livsmedelsverket har utarbetat en modell för att dela in Sveriges livsmedelsanläggningar i riskklasser och erfarenhetsklasser efter en risk deras verksamhet utgör för produktsäkerheten och konsumentens hälsa och den erfarenhet kontrollmyndigheten har av hur väl livsmedelsanläggningens/livsmedels-företagarens system för egenkontroll uppfyller kraven i lagstiftningen. Modellen presenteras i Livsmedelsverkets vägledning Riskklassning av livsmedelsanläggningar och beräkning av kontrolltid.

20 Sida 20 av Dnr 2013 fortsättning från sidan 19 Motivering Förordningen (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel innehåller bestämmelser om hur avgifter ska tas ut. Av 3 och 4 framgår att en kommun är skyldig att ta ut avgift för att täcka kommunens kostnader för offentlig kontroll samt att den avgiften ska betalas av livsmedelsföretagaren vars verksamhet är föremål för offentlig kontroll. I 11 samma förordning finns bestämmelser om avgift för extra offentlig kontroll som föranleds av bristande efterlevnad av lagstiftningen. I 13 samma förordning finns bestämmelser om kommunens skyldighet att ta ut en avgift för att täcka kostnaden för kommunens godkännande och registrering.

21 104 Dnr 2013 Sida 21 av 24 Tillämpning av taxa för GIS information 1. Godkänna rabattsystem enligt upprättat förslag. 2. Användaravtal för utnyttjande av kommunens kartmaterial skall även gälla kommunens förvaltningar och bolag. Ärendebeskrivning Vid försäljning av kartmaterial utgår prisnivån från fastställd taxa. Pris per ha = mpbb x KF x N. mpbb för 2013 uppgår till 44,5 (en 1000-dels prisbasbelopp). KF (kartfaktor) varierar mellan 6, 9 och 30. N (utjämningsfaktor) = 0,7. Med denna konstruktion blir kostnaderna för utnyttjande av kommunens kartor förhållandevis höga. Föreslagen rabatt: 1-4 ha normal taxa ha 40 % rabatt på normalpriset enligt taxa ha 75 % rabatt på normalpriset enligt taxa. >50 ha 90 % rabatt på normalpriset enligt taxa. Användaravtal skrivs alltid vid externa kartbeställare. Användaravtal bör även gälla interna beställare, såsom förvaltningar eller bolag inom Lessebo kommun. Kostnaderna för att framställa kartor och ajourhållning är kostsam. Kostnaderna belastar Plan- och miljöförvaltningens budget. sexpediering Kommunala förvaltningar och bolag

22 Sida 22 av Dnr Förslag till avfallsplan och renhållningsordning 1. Nämnden har inget att erinra mot förslagen som sådana, men erinra om att uppgifter om bl.a gällande lagstiftning uppdateras. Ärendebeskrivning Lessebo kommun, tekniska förvaltningen har tagit fram förslag till avfallsplan för åren med tillhörande bilagor 1-4. Planen beskriver Lessebo kommuns mål och ambitioner för den kommunala avfallshanteringen med det övergripande syftet att minska miljöbelastningen och bidra till uppfyllande av de nationella miljökvalitetsmålen. Avfallsplanen är sammanställd av en arbetsgrupp bestående av tjänstemän från tekniska och plan- och miljöförvaltningarna, samt en konsult. För den politiska förankringen samt styrning av projektet har en styrgrupp med politiker från tekniska och plan-o miljönämnden samt tjänstemän från tekniska kontoret deltagit. Lessebo kommun, tekniska förvaltningen har tagit fram förslag till renhållningsordning för åren med tillhörande bilagor 1-2. För den kommunala renhållningen gäller bestämmelserna i miljöbalken (SFS 1998:808), avfallsordningen (SFS 2001:1063), föreskrifter om avfallshantering i förordningar utfärdade med stöd av miljöbalken samt andra författningar. De båda planerna är utsända på remiss. sunderlag Förslag avfallsplan. Förslag renhållningsordning. sexpediering Tekniska nämnden

23 Sida 23 av Dnr Ansökan om förlängd igångsättningstid Skruvs avloppsreningsverk 1. har ingen erinran mot begäran. Ärendebeskrivning Lessebo kommun anhåller om förlängd tid för utbyggnad och drifttagandet av avloppsreningsverket i Skruv. Skälet är dels att kommunen förhandlar med Banco Bryggerier AB om krav på förbehandling av deras processvatten, dels på att kommunens egen personal är sysselsatt med att sätta ombyggnaden av vattenverket i Lessebo i drift. Länsstyrelsen i Kalmar har i remiss översänt ärendet till plan- och miljönämnden som ges tillfälle att avge yttrande i tillståndsärendet enligt 9 kap miljöbalken. Datum för yttrandet går ut Nämnden har begärt förlängd remisstid. sunderlag Länsstyrelsen Kalmar län remiss. Skrivelse Va-chefen. sexpediering Länsstyrelsen Kalmar län Tekniska förvaltningen

24 Sida 24 av Dnr 2013 Information från luftvårdsförbundet 1. Lägga information från luftvårdsförbundet till handlingarna. Ärendebeskrivning Jan O Ericsson(S) utsedd av nämnden att vara nämndens och kommunens representant i luftvårdsförbundet informerade om förbundets arbete med luftföroreningar. Redovisades skillnader och jämförelser med de mätningar som gjorts i Älmhult, Lessebo och Växjö kommuner.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 19 Plats och tid Lessebo kommunkontor onsdagen 12 mars 2014 kl. 15.00-16.30 ande Anders Johansson (S) ordf. Bengt Axelsson (S) Ann-Kristin Berg (S) Jan-Åke Lennartsson (C) v.ordf Övriga deltagare

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 15 Plats och tid Lessebo kommunkontor onsdagen den 29 januari 2014 kl. 15.00-16.15 ande Jan-Åke Lennartsson (C) Ordf. Bengt Axelsson (S) Ann-Kristin Berg (S) Örjan Wilhelmsson (S) Tj ers. Övriga

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 20 Plats och tid Lessebo kommunkontor, onsdagen 23 januari 2013 kl. 09.00-11.30 ande Anders Johansson (s) ordf. Åke Wenrup (m) Jan-Åke Lennartsson (c) v. orf. Örjan Wilhelmsson (s) tj. ers. Ann-Kristin

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 25 Plats och tid Lessebo kommunkontor onsdagen den 22 oktober kl. 15.00-17.00 ande Anders Johansson (S) Ordf. Bengt Axelsson (S) Jan-Åke Lennartsson (C) v ordf. Ann-Kristin Berg (S) Roger Hultenius

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 21 Plats och tid ande Kosta Servicehem måndagen den 8 dec 2014. Kl.13.30-16.20 Anders Johansson (S) Ordf. Bengt Axelsson (S) Jan-Åke Lennartsson (C) v ordf. Ann-Kristin Berg (S) Åke Wenrup (M)

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 16 Plats och tid Lessebo kommunkontor onsdagen den 11 mars kl. 15.00-18.00 ande Anders Johansson (S) Ordf. Tommy Truedsson (S) Jan-Åke Lennartsson (C) v ordf. Ann-Kristin Berg (S) Ingegerd Widerström

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

Föredragningslista Bygg- och plannämnden

Föredragningslista Bygg- och plannämnden Föredragningslista Bygg- och plannämnden Plats och tid för sammanträdet Haffragården Kölsillre, tisdagen den 26 september 2006 OBS se nedan Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Borgsjöbyn 8:13,

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 13.00-14.20 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2016-12-15 1 (6) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, kl. 14.30-15.00 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Tony Frunk (S), ordförande Tommy Claesson

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 21 Plats och tid Bruno Mattssonhuset, Kosta kl. 13:00 16:00. ande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Anders Johansson (S) Ordf. Tommy Truedsson (S) Ingegerd Wideström

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1(10) Plats och tid Beslutande Ersättare Miljö- och byggförvaltningen, i samband med nämndens resa Kl. 09.30-11.00 Inga-Lill Engdahl (C) Kjell Åke Nottemark (M) ordf Sten Johansson (M)

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2043-2054 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1(10) Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal, kl. 9.00-12.00 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Lena Hållinder Berglund (S) Åke Karlsson (S)) Mikael Swahn (S) Kjell Åke Nottemark

Läs mer

DOM 2014-02-25 Stockholm

DOM 2014-02-25 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060101 DOM 2014-02-25 Stockholm Mål nr P 8495-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-08-26 i mål nr P 469-13, se bilaga

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2249-2254 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M)

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 5 juli 2012, kl 09.30-10:25 Beslutande Övriga deltagare Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Bo Hallgren, förvaltningschef Torgny

Läs mer

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-02-20 1 (18) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2045-2053

Läs mer

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (8) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Christer Ahlén (M) vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-05-15. STORFORS KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-05-15. STORFORS KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden 1(12) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, Kommunhuset, torsdagen den 15 maj 2014, kl 08.30 10.25. Thomas Backelin (S), ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Hans Lindqvist (C) Övriga deltagande

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.00 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman Felth, ordförande Henric Forsberg Stefan Andersson Iréne Frisk

Läs mer

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Plats och tid för mötet: Gruppmöten Föredragande Samling kl 09.00 vid kommunhusets entré för besiktning av ärende nr 2. Tisdagen den 31 oktober 2006. Sammanträde

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2018-2019 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2288-2291 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 februari 2013 kl. 08:30 11:45

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 februari 2013 kl. 08:30 11:45 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 februari 2013 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss 1(9) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 30 maj 2013, kl 08.30 10.00. Thomas Backelin (S) ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Andris Widuss (M) Övriga deltagande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden. Innehåll Innehåll 43 Godkännande av ärendelista... 86 44 Anmälan av delegationsbeslut... 87 45 Delgivningar... 88 46 Ansökan om bygglov på fastigheten Tunarp 3:86 avskrivning av ärende. 89 47 Anmälan om Attenfallstillbyggnad

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2024-2033 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2117-2123 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv

Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv 1 Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) vice

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2256-2259 Sekreterare

Läs mer

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden 2016-05-23 1(6) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult 2016-05-23 kl. 13.00 14.30 Paragrafer 42-43, omedelbar justering Utses att justera Roland Johansson (M) Justeringens plats och tid Kommunhuset i Älmhult,

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 08:30 11:30. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt 18-21

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 08:30 11:30. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt 18-21 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 08:30 11:30. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Martin Äng (C)

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Plats och tid Kommunhuset, planrummet kl. 13.00-14.30 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Elise Radanova

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Plan- och miljönämnden 2009-04-22 2 136 Dnr.2007.2.253 Förslag till planprogram för Lessebo samhälle område Sofielund 4 och 7. Det antecknades att Plan- och miljönämnden tidigare i sammanträde 2008-04-17

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida (14)

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida (14) 2016-08-23 1(14) Plats och tid Norrtull kl. 13:30 14:50 Beslutande Barbro Axelsson (S), ordförande Sofia Karlsson (S) Pertti Rolöf (S) Bengt Olsson (C) ersätter Sven Callenberg (C) Michael Karlsson (M)

Läs mer

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 19 maj 2015, kl Beslutande Erik Andersson (C) ordförande.

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 19 maj 2015, kl Beslutande Erik Andersson (C) ordförande. BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (7) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 19 maj 2015, kl 08.00 10.00 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Jörgen Lind (M) vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden (8)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden (8) Jävsnämnden 2012-05-08 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00 10.15 Beslutande Ove Karlesand (M), ordförande Gudrun Mo ( C ), ledamot Bo Sjölin (MP), ledamot Curt Ekvall (KD), ersättare

Läs mer

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp)

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-08-27 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2055-2058 Sekreterare Madeleine

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Plan- och miljönämnden 2011-08-24 2 52 Dnr. 2011.0244 231 LESSEBO WIESELGREN 2 Fastighetsägare: Sökanden: Juraj Lensund Wieselgrensgatan 10 360 51 HOVMANTORP Phissamai Lensund Wieselgrensgatan 10 360 51

Läs mer

Sida (19) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida (19) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-06-01 1 (19) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2154-2164

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

Jenny Lundström (MP) Kommunhuset, Centralgatan 7, Tierp

Jenny Lundström (MP) Kommunhuset, Centralgatan 7, Tierp 2015-07-20 1 (7) Plats och tid Kommunhuset, Rådrummet, kl. 09:00 09:30 Beslutande Se förteckning sid 2 Övriga närvarande Kristina Alm, bygglovhandläggare 96 Helena Lundberg, sekreterare Utses att justera

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30.

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Hans Betulander

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-11-24 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 24 november 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1

Läs mer

Plats och tid Torsdagen den 6 februari 2014 kl 14.00-16.20, ajournering kl 15.00-15.15 och 15.50-16.00, i Gruesalen, Bjuv Beslutande Ledamöter

Plats och tid Torsdagen den 6 februari 2014 kl 14.00-16.20, ajournering kl 15.00-15.15 och 15.50-16.00, i Gruesalen, Bjuv Beslutande Ledamöter 1 Plats och tid Torsdagen den 6 februari 2014 kl 14.00-16.20, ajournering kl 15.00-15.15 och 15.50-16.00, i Gruesalen, Bjuv ande Ledamöter Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) Alf Persson (S)

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 27 januari 2015 kl. 08:30 11:45.

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 27 januari 2015 kl. 08:30 11:45. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 27 januari 2015 kl. 08:30 11:45. Beslutande Carin Walldin (S) Ordförande Ola Wigg (S)

Läs mer

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Daniels (M)

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Daniels (M) 1(2) Plats och tid Sammanträdesrum Insjön, klockan 8:30-9:30 Beslutande Ledamöter Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Daniels (M) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2223-2228 Sekreterare Åsa Jonasson

Läs mer

Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 juni 2010, kl. 13 30 14 45.

Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 juni 2010, kl. 13 30 14 45. Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 juni 2010, kl. 13 30 14 45. Evert Johansson, s, ordförande Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Ej tjänstgörande Arne Holmgren, s Kenneth Hallberg,

Läs mer

Myndighetsnämnd, delegation Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS

Myndighetsnämnd, delegation Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS Plats och tid Beslutande Anna Eliasson l Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2294-2302 Sekreterare Carina Viberg Ordförande Anna Eliasson Justerande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2010-02-02 1(10) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: Kl. 15.00-17.00, Nämndhuset plan E, sal Smedjan Franz Maretta (s) ordförande Bertil Persson (c) Gisela Lindh (s) Kent Gustavsson (s) Alf Carlsson (s)

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT 060306 DOM 2016-04-26 Stockholm Mål nr P 10682-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2015-11-13 i mål P 2259-15, se bilaga KLAGANDE H-LJ MOTPART 1. Stadsbyggnadsnämnden

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 1 (9) Paragrafer 90-96 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum 1, kl. 13.00 15.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 november 2011 kl. 13 30 14 50. Peder Griph, s ordförande Kenneth Axelsson, m Arne Holmgren, s Astrid-Marie Jonsson, c Anna-Thuresson,

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Bygglov- och MBK-enheten

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Bygglov- och MBK-enheten Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Bygglov- och MBK-enheten Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2160-2166

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 8 Plats och tid Flustret Lessebo måndagen den 16 december 2013 kl 15.00-16.30 ande Anders Palmengren (s) ordf Ingvar Johansson (c) v ordf Tommy Truedsson (s) Ulf Ekwurtzel (m) Maik Richter (s)

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsnämndens förvaltning

Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsnämndens förvaltning 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Sunne, klockan 13.00 15.00 Paragrafer Beslutande Anders Folkesson (C) Mats Eriksson (C), ersättare för Elisabeth Karlsson (C) Arne Olsson (M), ordförande Maria Widlund

Läs mer

Miljö- och byggnämnden (7) Roland Johansson (M), ordförande Tommy Lövquist (S), vice ordförande Birgitta Bengtsson (S)

Miljö- och byggnämnden (7) Roland Johansson (M), ordförande Tommy Lövquist (S), vice ordförande Birgitta Bengtsson (S) Miljö- och byggnämnden 2014-03-17 1 (7) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult måndagen den 17 mars 2014 kl. 13.30-16.00 Beslutande Roland Johansson (M), ordförande Tommy Lövquist (S), vice ordförande Birgitta

Läs mer

Byggnadsnämndens sammanträdesrum, kommunhuset i Malung, tisdagen den 17 maj 2016, kl

Byggnadsnämndens sammanträdesrum, kommunhuset i Malung, tisdagen den 17 maj 2016, kl BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (7) Plats och tid Byggnadsnämndens sammanträdesrum, kommunhuset i Malung, tisdagen den 17 maj 2016, kl 08.00 10.00 Beslutande Jörgen Lind (M) ordförande Lars Gudmundsson

Läs mer

Carina Viberg. Anna Eliasson Samhällsbyggnadsförvaltningen

Carina Viberg. Anna Eliasson Samhällsbyggnadsförvaltningen Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef, Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2104-2109 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Ören, tisdagen den 16 juni 2009, kl. 10 00 11 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v

Ören, tisdagen den 16 juni 2009, kl. 10 00 11 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Plats och tid Beslutande Ören, tisdagen den 16 juni 2009, kl. 10 00 11 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Ej tjänstgörande Arne Holmgren, s Kenneth Hallberg, kp Övriga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Bygg och räddningsnämnden 2013-10-22 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Plats och tid Roothvillan, Gamla Torget 1A, 13 30 14 45 Beslutande Ledamöter Peder Griph, (s), ordförande, Kenneth Axelsson, (m), vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid: Beslutande: Krokoms kommunhus, Ansätten, kl 10.00-11.45, 13.00-16.00 Kurt-Olov Göransson, C, 1:e vice ordförande Leif Jönsson, C, tjg ersättare Owen Laws, Mp, ordförande

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 16 april 2013 kl. 08:30 11:30

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 16 april 2013 kl. 08:30 11:30 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 16 april 2013 kl. 08:30 11:30 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2291-2300 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2036-2040 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö- och Bygg- och Räddningsnämnden 2013-01-11 1 (13)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö- och Bygg- och Räddningsnämnden 2013-01-11 1 (13) Miljö- och Bygg- och Räddningsnämnden 2013-01-11 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, fredagen den 11 januari 2013, kl 9.00 10.00. Beslutande John Sundström (S), ordförande Anders

Läs mer

Byggnads- och trafiknämnden

Byggnads- och trafiknämnden Plats och tid Kommunhuset Bonaren kl. 17.00 19.30 ande Gunnel Johansson, Socialdemokraterna Kenth Wengholm, Nya Moderaterna Jan Gustafsson, Centerpartiet Jan Holm, Socialdemokraterna Lina Dahm, Socialdemokraterna

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2012-08-22 1 (11) Plats och tid Kommunhuset, KS sammanträdesrum, klockan 14.30 15.45 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Tony Frunk (S), ordförande

Läs mer

Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2178-2183 Sekreterare

Läs mer

Myndighetsnämnd. Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl :00. Myndighetsnämnd

Myndighetsnämnd. Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl :00. Myndighetsnämnd Plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl 10.45 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid 00:00 Underskrifter Paragrafer 2001-2008 Sekreterare Ordförande Justerande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 14.15-15.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Kenneth Wåhlund, ordförande, (S) Gerd Karlsson (S) Stefan Åström (S) Eva Svensson (S) Eva Ryman

Läs mer

Protokoll Bygg- och Miljönämnden

Protokoll Bygg- och Miljönämnden Protokoll Bygg- och Miljönämnden Tisdag 4 februari 2014 Bygg- och miljönämnden 2014-02-04 2 Plats och tid: Kommunhuset sammanträdesrum Tjädern, kl 10:00 Beslutande: Annica Eklund S Jim Salomonsson S Roger

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-08-25 1(23)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-08-25 1(23) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-08-25 1(23) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl. 13.00-15.10 Beslutande Agneta Staaf (S), tjänstgörande ordförande Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson

Läs mer

Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13)

Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13) Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13) Plats och tid Tingshuset, tisdagen den 17 februari 2009, kl. 18.00-19.25 Beslutande Roland Parneving (m) ordförande Otto Andreasson (s) Bengt Claesson (m) Maja

Läs mer

Samråd om tillägg till planbestämmelser för fastigheten Blända 9 inom DETALJPLAN FÖR KV DAMMEN MFL I SKURUP, SKURUPS KOMMUN

Samråd om tillägg till planbestämmelser för fastigheten Blända 9 inom DETALJPLAN FÖR KV DAMMEN MFL I SKURUP, SKURUPS KOMMUN 1 (1) Förvaltning Datum Diarienummer Serviceförvaltningen 2016-09-27 KS Berörda sakägare Berörda myndigheter Samråd om tillägg till planbestämmelser för fastigheten Blända 9 inom DETALJPLAN FÖR KV DAMMEN

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 25 juni 2015 kl 9.00 10.25. Beslutande Anders Burman (S), ordförande Erik Grähs (V),

Läs mer

Byggnadsförvaltningen kl 15.00

Byggnadsförvaltningen kl 15.00 1 Plats och tid, kl 14.00-15.45 i Gruesalen, Bjuv ande Ledamöter Ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Justering Justerare Tid och plats Justerade paragrafer Kenneth Bolinder (S) ordförande Liselott Ljung

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Bygg- och Miljönämnden Administrativa avdelningen

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Bygg- och Miljönämnden Administrativa avdelningen 1 (9) Plats och tid Silen, 13.30 14.30 Beslutande Övriga närvarande Bengt-Olof Lorentzon, Ordförande (KD) Åke Nilsson, V Ordförande (S) Anders Västsäter (KD) Bertil Andersson (C) Karl-Erik Andersson (C)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag Plats och tid: ande: Stadshuset Ängelholm, sammanträdesrum Grå Tisdagen den 18 februari 2014, klockan 16:00 16:20 Anna Mörée, ordf. (M) Sven Arne Nilsson (KD) Lars-Olle Tuvesson (S) Sören Rudmer (M) Bengt

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 8 Plats och tid Lessebo Reningsverk måndagen den 18 februari 2013 kl 14.00-15.15 ande Anders Palmengren (s) ordf Ingvar Johansson (c ) v ordf Monica Johansson (s) T ommy Truedsson (s) Eva Kabanda

Läs mer

Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Linus Andersson (KD) Håkan Strotz (MP) Håkan Strotz ...

Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Linus Andersson (KD) Håkan Strotz (MP) Håkan Strotz ... 2014-10-20 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 20 oktober 2014, kl 14:00-15:40 Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Linus Andersson (KD) Håkan

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2183-2189 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 12 oktober (9)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 12 oktober (9) Miljö- och byggnadsnämnden 12 oktober 2016 1 (9) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.03-10.12 Beslutande: Åsa Hååkman Felth (S), ordförande Lillvor Eriksson (S) Irene Frisk (S) Karin Löfstrand

Läs mer

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 26 augusti 2014, kl 08.00 11.15. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 26 augusti 2014, kl 08.00 11.15. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (12) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 26 augusti 2014, kl 08.00 11.15 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Christer Ahlén

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 22 januari 2013 kl. 08:30 11:45

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 22 januari 2013 kl. 08:30 11:45 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 22 januari 2013 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2013-2015 Sekreterare Åsa Jonasson

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060110 DOM 2014-11-04 Stockholm Mål nr P 2337-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-02-12 i mål nr P 4406-13, se

Läs mer

Sida (23) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida (23) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-02-02 1 (23) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2024-2034

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ASKERSUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Sydnärkes byggnämnd 2015-09-03 1 (13) Plats och tid Laxå torsdagen den 3 september 2015 kl 14.00 14.45 Beslutande Nils-Olof Tivemyr (c) ordförande Ewa Österberg

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-10-09 1(8) Plats och tid Gemaket, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 15.00 16.20 Beslutande Ledamöter Lars Brofalk (C), ordf Madeleine Nyström (M) Bengt Lidbäck (FP) Jarl Teljstedt (KD) Jan Lannefelt

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Marianne Fältskog (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Marianne Fältskog (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-06-18 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.30 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden 1 (12) Paragrafer 93-102 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 15.00 ande Övriga närvarande Torsten Johansson, ordförande Kent Lodesjö Knut Gyllenstierna Mats Waldermarsson Jesper Hansen

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-12-20 1 (23) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Organ Sekreterare Ordförande Justerande

Läs mer

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5)

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.00-10.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 8 Plats och tid Kommunkontoret Lessebo tisdagen den 19 november 2013 kl 14.00 17.00 ande Anders Palmengren (s) ordf Ingvar Johansson (c) v ordf Monica Johansson (s) Tommy Truedsson (s) Eva Kabanda

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2012-06-04 66 (75) Plats och tid Gyllene salen, Apotekshuset Vingåker, måndagen den 4 juni 2012, kl. 08.15-09.00 Beslutande Jörgen Larsson (S) ordf Raul Sevefjord (M) Övriga deltagande Maria Pestrea, vik

Läs mer