Sammanträdesprotokoll

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll"

Transkript

1 (23) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: Kl , C-salen i Folkets hus Torbjörn Holm (V), ordförande Leif Grönberg (V), vice ordförande Lena Lindqvist (MP) Stina Borjo (V), jäv 25 Virpi Ljung (V) Franz Maretta (S) Kent Gustafsson (S) Lars-Erik Karlsson (S) Karl Lichterman (C) ÖVRIGA DELTAGARE Tjänstemän: Mårten Persson, avdelningschef Christer Persson, byggnadsinspektör Marianne Andersson, sekreterare Utses att justera: Virpi Ljung Justeringens tid och plats: Tisdag 23 april klockan på kommunkansliet. Paragrafer UNDERSKRIFTER Sekreterare: Marianne Andersson Ordförande: Torbjörn Holm Justerande: Virpi Ljung

2 (23) Organ: Anslag/bevis Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum: Datum när anslaget sattes upp: Datum när anslaget tas ner: Protokollet förvaras vid: Kommunkansliet Underskrift: Marianne Andersson

3 (23) Innehållsförteckning BMN 22 Dnr: Fastställande av dagordning... 5 BMN 23 Dnr: M Grannäs 1:3 och Eka 1:12 Ändring i utformningen av vindkraftverk... 6 BMN 24 Dnr: B Grannäs 1:3 och Eka 1:12, Uppförande av två vindkraftverk... 8 BMN 25 Dnr: B Råbäck 1:17, XXXXXXX: Tillbyggnad av fritidshus BMN 26 Dnr: B Jannelund 17:4, Jannelundsvägen 12: Tillbyggnad av flerbostadshus/affärshus med uteservering samt ändrad användning från butik till restaurang BMN 27 Dnr: B Kvarnberg 10:8, XXXXXXXXXX: Tillbyggnad av enbostadshus med carport BMN 28 Dnr: B Kvarnberg 7:4, XXXXXXX: Utbyggnad av uteplats samt flytt av braskamin BMN 29 Dnr: B Vårbo 1:24, Vårbo: Nybyggnad av fritidshus BMN 30 Dnr: Delegeringsbeslut BMN 31 Dnr: Rapporter och meddelanden BMN 32 Dnr: Rapport: Samråd Vindkraft... 21

4 (23) BMN 33 Dnr: Rapport: Ovårdade tomter BMN 34 Dnr: Rapport: Oljeutsläpp... 23

5 (23) BMN 22 Dnr: Fastställande av dagordning Beslut Dagordningen fastställs med följande tillägg: Rapport: samråd, vindkraft. Rapport: ovårdade tomter. Rapport: oljeutsläpp i Letälven.

6 (23) BMN 23 Dnr: M Grannäs 1:3 och Eka 1:12 Ändring i utformningen av vindkraftverk Beslut (i enlighet med förvaltningens förslag) 1. Med stöd av kap 26 9 miljöbalken (SFS 1998:808) och med hänvisning till kap 2 3 miljöbalken förelägga GreenExtreme AB, Kungsgatan 28, Göteborg (organisationsnummer ) att beskuggningen från verksamheten inom Grannäs 1:3 och Eka 1:12, Degerfors vid befintliga uteplatser, eller om sådana saknas, ett område om 5 x 5 meter intill beskuggad bebyggelse ej får överskrida en faktisk skuggbildning av 8 timmar per kalenderår. 2. Erinra om att en ljudeffektbestämning genom en emissionsmätning av de både verken bör utföras av sakkunnig inom 6 månader efter det att verken driftsats. 3. Med stöd av Degerfors kommuns taxa för bygg- och miljönämndens tillsyn och prövning inom miljöbalkens område tillämpa timdebitering och debitera GreenExtreme AB en total avgift av kronor. Fakturering sker separat. Från GreenExtreme AB föreligger rubricerad anmälan daterad om att öka rotordiametern från 101 m till 113 m samt sänka navhöjden från 99,5 till 90 m för de båda vindkraftverken. Totalhöjden på verken kommer därmed att sänkas från 150 m till 146,5 m. Källjudet från aktuella verk kommer att öka. Detta medför att det planerade vindkraftverket inom Vårbo 1:15 inte kommer att byggas. Ansökan och anmälan för detta verk har återtagits. Till anmälan föreligger skugg- och ljudberäkning. Tidigare handläggning Bygg- och miljönämnden har under 27/2009 ( ) behandlat anmälan enligt miljöbalken. Miljödomstolens dom meddelad i Vänerborgs Tingsrätt (Mål nr M ) har vunnit laga kraft. Dåvarande verksamhetsutövaren Värmlands Miljöenergi AB inkom med en anmälan om att öka rotordiametern från 90 m till 101 m samt sänka navhöjden från 108 m till 99,5 m, vilket medförde en totalhöjd av 150 meter (en sänkning med 3 m). Ändringen föranledde ingen åtgärd från bygg- och miljönämnden ( 25/2012) meddelar GreenExtreme AB att de är ny verksamhetsutövare för aktuell verksamhet. Bedömning Eftersom ett nytt verksfabrikat kommer att anläggas med ett högre källjud och förändringar i utformningen har nya skugg- och ljudberäkningar presenterats utan inverkan från tidigare planerat verk inom Vårbo 1:15, vilket ej längre kan uppföras.

7 (23) BMN 23 forts Dnr: M För att understiga en faktisk skuggstörning av 8 timmar per år och 30 minuter per dag vid samtliga bostäder torde en s.k. skuggvakt behöva installeras. Ljudnivån beräknas understiga 40 db(a) vid bostäder, vilket kommer att tillämpas som riktvärde. Verken bedöms få en mer oproportionell byggnad, men detta kompenseras av att den större rotordiametern medför att hastigheten på rotorn sänks, vilket ger ett mer harmoniskt intryck. Förändringen bedöms förenlig med kapitel 2 miljöbalken. Kommunicering I enlighet med bestämmelserna i förvaltningslagen har anmälan och miljö- och samhällsbyggnadsavdelningens förslag till beslut kommunicerats med närboende och GreenExtreme AB. Ett yttrande från XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Åtorp har inkommit , vilket via e-post kommunicerats med GreenExtreme AB. Greenextreme AB har via e-post inkommit med ett bemötande. XXXXXX yttrande kommenteras enligt följande: Naturvårdsverket och Boverket rekommenderar en ekvivalent ljudnivå om 40 db(a) utomhus vid bostäder. Inte heller Länsstyrelsen eller dåvarande Miljödomstolen har meddelat något annat vid tidigare överprövning vid aktuell lokalisering. Bygg- och miljönämnden avser att tillämpa detta riktvärde. Beträffande kontroll av verksamhetens påverkan på människors hälsa och miljön finns detta reglerat i miljöbalken. Vid behov kan tillsynsmyndigheten komma att förelägga verksamhetsutövaren om att sådana undersökningar och kontroll ska utföras. GreenExtreme AB har i bemötande angivit att ljudnivån kan mätas som ett försiktighetsmått av godkänd oberoende sakkunnig när verket driftssatts. Myndigheten bedömer att ett föreläggande först blir aktuellt om kontrollmätning inte genomförs inom rimlig tid. Bygg- och miljönämnden bedömer att det inte framkommit skäl som motiverar att avdelningens förslag till beslut ska ändras. Överklagande Anvisningar om hur man överklagar detta beslut bifogas. s beredning Miljö- och samhällsbyggnadsavdelningens tjänsteskrivelse Skickas till Sökande (rek + mb + överklagandehänvisning) Länsstyrelsen Grannar som lämnat yttrande (rek + mb + överklagandehänvisning) Akt

8 (23) BMN 24 Dnr: B Grannäs 1:3 och Eka 1:12, Uppförande av två vindkraftverk Beslut (i enlighet med förvaltningens förslag) Bygglov beviljas i enlighet med 8 kap. 12 plan- och bygglagen för en ändring av bygglov BMN och den tidigare ändringen BMN Den nu aktuella ändringen innebär att rotordiametern ökar från 101 m till 113 m och samtidigt sänks navhöjden från 99,5 m till 90 m. Totalhöjden sänks därmed från 150 m till 146,5 m. Effekten 3 MW ändras inte. GreenExtreme AB, Östra Larmgatan 13, Göteborg ansöker om ändring av bygglov för två vindkraftverk på fastigheterna Grannäs 1:3 respektive Eka 1:12, Degerfors kommun. Miljö- och samhällsbyggnadsavdelningens bedömning En större rotordiameter innebär att rotorn snurrar långsammare och därmed ger ett lugnare intryck. I övrigt påverkas inte skälen till att bygglov beviljades och därmed ska bygglov beviljas för denna ändring. Buller och skuggning påverkas av ändringen och detta behandlas liksom i de tidigare prövningarna i anmälan enligt miljöbalken. Kommunicering I enlighet med bestämmelserna i förvaltningslagen har ansökan och miljö- och samhällsbyggnadsavdelningens förslag till beslut kommunicerats med närboende och GreenExtreme AB. Ett yttrande från XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Åtorp har inkommit , vilket via e-post kommunicerats med GreenExtreme AB. Greenextreme AB har via e-post inkommit med ett bemötande. XXXXXX yttrande kommenteras enligt följande: Naturvårdsverket och Boverket rekommenderar en ekvivalent ljudnivå om 40 db(a) utomhus vid bostäder. Inte heller Länsstyrelsen eller dåvarande Miljödomstolen har meddelat något annat vid tidigare överprövning vid aktuell lokalisering. Bygg- och miljönämnden avser att tillämpa detta riktvärde. Beträffande kontroll av verksamhetens påverkan på människors hälsa och miljön finns detta reglerat i miljöbalken. Vid behov kan tillsynsmyndigheten komma att förelägga verksamhetsutövaren om att sådana undersökningar och kontroll ska utföras. Bygg- och miljönämnden bedömer att det inte framkommit skäl som motiverar att avdelningens förslag till beslut ska ändras. Överklagande Anvisningar om hur man överklagar detta beslut bifogas.

9 (23) BMN 24 Dnr: B s beredning Miljö- och samhällsbyggnadsavdelningens tjänsteskrivelse, Skickas till Sökande (rek + mb + överklagandehänvisning) Kvalitetsansvarig Grannar som lämnat yttrande (rek + mb + överklagandehänvisning) Akt

10 (23) BMN 25 Dnr: B Råbäck 1:17, XXXXXX: Tillbyggnad av fritidshus Beslut (i enlighet med förvaltningens förslag) Bygglov beviljas för en liten avvikelse från detaljplanen enligt 9 kap. 31 b plan- och bygglagen, PBL. Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom 2 år och avslutats inom 5 år från den dag då beslutet vann laga kraft enligt 9 kap. 43 PBL. Med detta startbesked enligt 10 kap. 23 PBL godkänns att åtgärden får påbörjas. Tekniskt samråd och kontrollansvarig krävs inte i detta ärende. Bifogad kontrollplan fastställs och ska inlämnas till miljö- och samhällsbyggnadsavdelningen som underlag för slutbesked. Avgift för bygglov, startbesked, kungörelse och slutbesked 5 202:-. (Faktura sänds separat.) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ansöker om lov för tillbyggnad av fritidshus på fastigheten Råbäck 1:17, Degerfors kommun. Fastigheten ligger inom område med detaljplan B 15. Åtgärden strider mot detaljplanen på det sättet att tillbyggnaden delvis hamnar på prickmark som inte får bebyggas. Berörda grannar har informerats om åtgärden och har inte haft några invändningar. Miljö- och samhällsbyggnadsavdelningens bedömning Bygglov får lämnas till åtgärd som innebär liten avvikelse från detaljplanen, om avvikelsen är förenlig med syftet med planen. Miljö- och samhällsbyggnadsavdelningen bedömer att så är fallet och att bygglov därför kan beviljas för en liten avvikelse från detaljplanen med stöd av 9 kap. 31b plan- och bygglagen. Överklagande Anvisningar om hur man överklagar detta beslut bifogas. s beredning Miljö- och samhällsbyggnadsavdelningens tjänsteskrivelse Jäv Stina Borjo deltar inte i ärendets behandling på grund av jäv.

11 (23) BMN 25 forts Dnr: B Skickas till Sökande (beslutskvittens) Skatteverket Akt Kungörs i Post- och Inrikes Tidningar Berörda grannar informeras i brev

12 (23) BMN 26 Dnr: B Jannelund 17:4, Jannelundsvägen 12: Tillbyggnad av flerbostadshus/affärshus med uteservering samt ändrad användning från butik till restaurang Beslut (i enlighet med förvaltningens förslag) 1. Förslag till avslag på ansökan om bygglov för uteservering ska kommuniceras med sökanden och tas upp på nämnden Bygglov beviljas enligt 9 kap. 30 plan- och bygglagen, PBL för ändrad användning av butikslokal till restaurang med följande villkor: Restaurangen ska vara tillgänglig för rörelsehindrade. En ritning över restaurangens planlösning med bland annat en redovisning av hur tillgängligheten kommer att lösas ska inlämnas till miljö- och samhällsbyggnadsavdelningen före det tekniska samrådet. För att genomföra åtgärden krävs en godkänd kontrollansvarig (KA). Frågan om kontrollsansvarig hanteras på det tekniska samrådet. Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom 2 år och avslutats inom 5 år från den dag då beslutet vann laga kraft enligt 9 kap. 43 PBL. 3. Avgift för bygglov, kungörelse, tekniskt samråd, startbesked, arbetsplatsbesök, slutsamråd och slutbesked 9 789:-. (Faktura sänds separat.) Nya Babylon Pizzeria, Jannelundsvägen 12, Degerfors ansöker om lov för tillbyggnad av flerbostadshus/affärshus med uteservering och ändrad användning av butik till restaurang på fastigheten Jannelund 17:4, Degerfors kommun. Fastigheten ligger inom område med detaljplan A 122. Åtgärden strider inte mot detaljplanen. Uteserveringen kommer nära tomtgräns och berörda grannar har informerats om åtgärden. De har framfört invändningar och deras yttrande bifogas förslaget till beslut för kännedom. Miljö- och samhällsbyggnadsavdelningens bedömning När det gäller tillbyggnaden med uteservering delar vi grannarnas uppfattning om risken för störningar och föreslår ett avslag i den delen. Den ändrade användningen till restaurang strider inte mot detaljplanen och under förutsättning att lokalen blir tillgänglig för rörelsehindrade och att en godkänd kontrollansvarig utses föreslås att bygglov beviljas.

13 (23) BMN 26 forts Dnr: B Bygglov ska nämligen ges för en åtgärd inom ett område med detaljplan om 1. den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser a) överensstämmer med detaljplanen, eller b) avviker från detaljplanen men avvikelsen har godtagits vid en tidigare bygglovsprövning enligt denna lag eller äldre bestämmelser, 2. åtgärden inte strider mot detaljplanen, 3. åtgärden inte måste avvakta att genomförandetiden för detaljplanen börjar löpa, och 4. åtgärden uppfyller de krav som följer av 2 kap. 6 första stycket 1 och 5, 6 tredje stycket, 8 och 9 och 8 kap. 1-3, 6, 7, 9-13, 17 och 18. Upplysningar Åtgärden får inte påbörjas förrän miljö- och byggnadsnämnden har lämnat ett startbesked enligt 10 kap. 3 PBL. Innan startbesked kan lämnas ska tekniskt samråd hållas. Kontakta byggnadsinspektören för tid för samråd! Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap. 4 PBL. Överklagande Anvisningar om hur man överklagar detta beslut bifogas. s beredning Miljö- och samhällsbyggnadsavdelningens tjänsteskrivelse Skickas till Sökande (rek + mb + överklagandehänvisning) Skatteverket Akt Kungörs i Post- och Inrikes Tidningar Berörda grannar informeras i brev

14 (23) BMN 27 Dnr: B Kvarnberg 10:8, XXXXXXXXX: Tillbyggnad av enbostadshus med carport Beslut (i enlighet med förvaltningens förslag) Bygglov beviljas för en avvikelse från detaljplanen enligt 9 kap. 31 b plan- och bygglagen, PBL. Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom 2 år och avslutats inom 5 år från den dag då beslutet vann laga kraft enligt 9 kap. 43 PBL. Med detta startbesked enligt 10 kap. 23 PBL godkänns att åtgärden får påbörjas. Tekniskt samråd och kontrollansvarig krävs inte i detta ärende. Bifogad kontrollplan fastställs och ska inlämnas till miljö- och samhällsbyggnadsavdelningen som underlag för slutbesked. Avgift för bygglov, startbesked, kungörelse och slutbesked 2 703:-. (Faktura sänds separat.) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ansöker om lov för tillbyggnad av enbostadshus med carport på fastigheten Kvarnberg 10:8, Degerfors kommun. Fastigheten ligger inom område med detaljplan A 78. Åtgärden strider mot detaljplanen på det sättet att den area som enligt planen får bebyggas överskrids och carporten placeras på prickmark som inte får bebyggas. Berörda grannar har informerats om åtgärden och har inte haft några synpunkter. Miljö- och samhällsbyggnadsavdelningens bedömning Bygglov får lämnas till åtgärder som innebär liten avvikelse från detaljplanen, om avvikelserna är förenliga med syftet med planen. Miljö- och samhällsbyggnadsavdelningen bedömer att så är fallet och att bygglov därför kan beviljas för en mindre avvikelse från detaljplanen med stöd av 9 kap. 31b plan- och bygglagen. Överklagande Anvisningar om hur man överklagar detta beslut bifogas. s beredning Miljö- och samhällsbyggnadsavdelningens tjänsteskrivelse

15 (23) BMN 27 Dnr: B Skickas till Sökande (beslutskvittens) Skatteverket Akt Kungörs i Post- och Inrikes Tidningar Berörda grannar informeras i brev

16 (23) BMN 28 Dnr: B Kvarnberg 7:4, XXXXXXXXXXX: Utbyggnad av uteplats samt flytt av braskamin Beslut (i enlighet med förvaltningens förslag) Bygglov beviljas för en liten avvikelse från detaljplanen enligt 9 kap. 31 b plan- och bygglagen, PBL. Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom 2 år och avslutats inom 5 år från den dag då beslutet vann laga kraft enligt 9 kap. 43 PBL. Med detta startbesked enligt 10 kap. 23 PBL godkänns att åtgärden får påbörjas. Tekniskt samråd och kontrollansvarig krävs inte i detta ärende. Bifogad kontrollplan fastställs och ska inlämnas till miljö- och samhällsbyggnadsavdelningen som underlag för slutbesked. Avgift för bygglov, startbesked, kungörelse och slutbesked 2 709:-. (Faktura sänds separat.) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ansöker om lov för utbyggnad av inglasad uteplats på fastigheten Kvarnberg 7:4, Degerfors kommun. Samtidigt görs anmälan för flytt av eldstad och rökkanal. Fastigheten ligger inom område med detaljplan A 78. Åtgärden strider mot detaljplanen på det sättet att den area som enligt planen får bebyggas överskrids. Berörda grannar har informerats om åtgärden och inte haft några invändningar. Miljö- och samhällsbyggnadsavdelningens bedömning Bygglov får lämnas till åtgärder som innebär liten avvikelse från detaljplanen, om avvikelserna är förenliga med syftet med planen. Miljö- och samhällsbyggnadsavdelningen bedömer att så är fallet och att bygglov därför kan beviljas för en mindre avvikelse från detaljplanen med stöd av 9 kap. 31b plan- och bygglagen. Överklagande Anvisningar om hur man överklagar detta beslut bifogas. s beredning Miljö- och samhällsbyggnadsavdelningens tjänsteskrivelse Skickas till Sökande (med beslutskvittens) Skatteverket Akt Kungörs i Post- och Inrikes Tidningar Berörda grannar informeras i brev

17 (23) BMN 29 Dnr: B Vårbo 1:24, Vårbo: Nybyggnad av fritidshus Beslut Bygg- och miljönämnden delar avdelningens bedömning att byggplats motsvarande alternativ B inte uppfyller kraven i PBL, men vill innan man fattar beslut i ärendet ha ett förtydligande för alternativ A vad sökanden i sin komplettering avser med att utveckla verksamhet på den fastighet sökande är delägare i. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ansöker om lov för fast uppställning av husvagn alt. uppställning av en mindre byggnad för fritidsboende på två alternativa platser på fastigheten Vårbo 1:24, Degerfors kommun. Båda platserna ligger utanför detaljplan och utanför sammanhållen bebyggelse där bygglov behövs med hänsyn till omfattningen av byggnadsverk i bebyggelsen, men såväl uppställning av en mindre byggnad enligt ansökan som fast uppställning av husvagn betraktas som nybyggnad av fritidshus och för detta krävs bygglov. Miljö- och samhällsbyggnadsavdelningens bedömning Byggplats motsvarande alternativ B, vilken är sökandens förstahandsval, ligger inom område med aktuellt riksintresse för vindbruk (T019) och ligger mycket nära den angivna gränsen för 40 db när det gäller ljudet från de planerade vindkraftverken på Grannäs 1:3 och Eka 1:12. Byggplats motsvarande alternativ A ligger ca 150 m norr om riksintresseområdet och den angivna ljudnivån understiger 35 db. Bebyggelsen i området är koncentrerad i byar längs vägarna medan de båda byggplatserna är helt friliggande med ca 400 respektive 550 m till närmaste bebyggelse och placeringen är därför inte lämplig med hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan. Med detta som bakgrund är varken plats A eller plats B lämpliga för nybyggnad av fritidshus. Enligt PBL kap 9 31 ska bygglov ges för en åtgärd utanför ett område med detaljplan, om åtgärden 1. inte strider mot områdesbestämmelser 2. inte förutsätter planläggning enligt 4 kap. 2 eller 3, och 3. uppfyller de krav som följer av 2 kap. och 8 kap. 1-3, 6, 7, 9-13, 17 och 18 i de delar som inte prövats i områdesbestämmelser. Miljö- och samhällsbyggnadsavdelningen bedömer att åtgärden vid placering enligt alternativ B inte uppfyller kraven i 2 kap. 2, 4, 5 och 6.1 PBL och vid placering enligt alternativ A inte uppfyller kraven i 2 kap PBL

18 (23) BMN 29 forts Dnr: B Kommunicering Information om ärendet med möjlighet att lämna synpunkter senast sändes till fastighetsägarna på Vårbo 1:15 och Vårbo 1:21 samt till verksamhetsutövaren för de planerade vindkraftverken på Eka 1:12 och Grannäs 1:3, GreenExtreme AB. Ägarna av Vårbo 1:21 har inga invändningar medan övriga informerade hade synpunkter. Förslag till beslut kommunicerades med sökanden via e-post tillsammans med inkomna yttranden och av avdelningen upprättat kartunderlag. Sökanden inkom med synpunkter som kompletterades s beredning Miljö- och samhällsbyggnadsavdelningens tjänsteskrivelse Skickas till Sökande (rek + mb + överklagandehänvisning) Akt

19 (23) BMN 30 Dnr: Delegeringsbeslut Beslut Redovisningen av fattade delegeringsbeslut mottas för kännedom. Bygg- och miljönämnden har överlåtit sin beslutanderätt till tjänstemän enligt antagen delegationsordning. Dessa beslut ska redovisas till nämnden. Redovisningen innebär inte att nämnden kan ompröva eller fastställa besluten. Däremot står det nämnden fritt att återkalla lämnad delegering. Delegationsbeslut för tiden

20 (23) BMN 31 Dnr: Rapporter och meddelanden Beslut Rapporten mottas för kännedom. Dnr: Rapporter Boverket informerar minska risken för takras på stora byggnader. Meddelanden M /4 M /75 B KS /1 Länsstyrelsen: Föreläggande om komplettering av ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till termisk ytbehandling m.m vid Degerfors Förzinknings AB. Länsstyrelsen: Överklagande av BMN 27/2012, vindkraftverk Vårbo. BMN:s beslut upphävs. Länsstyrelsen: Överklagande av BMN 28/2012, vindkraftverk Vårbo. BMN:s beslut upphävs. Länsstyrelsen: Samråd enligt 12 kap 6 miljöbalken angående skogsbruksåtgärder i Natura 2000-området Lidetorpsmon. avskrivs från vidare handläggning. M /4 Länsstyrelsen, Omprövning av Länsstyrelsens beslut , Deldenäs 153. B Svea Hovrätt: Avslag prövningstillstånd i ärende rörande bygglov för uppställning av husvagn Vårbo 1:24. Information från kommunala nämnder KS 157/2011 Kungörelse detaljplan, Kanada 1:1 Gamla badhuset.

21 (23) BMN 32 Dnr: Rapport från samråd, vindkraftspark Rapport från samråd om den planerade Trysslinge vindkraftspark, mellan Laxå och Degerfors. Representanter från bolaget Nordisk Vindkraft informerade om planerna. Av planerade verk beräknas ett femtiotal hamna inom Degerfors kommun. När det rör sig om så många verk är det länsstyrelsen som prövar ärendet, men kommunen har vetorätt. I nämnden fördes en diskussion om de naturvärden som finns i området och att det är viktigt att det tas hänsyn till dessa vid en eventuell etablering.

22 (23) BMN 33 Dnr: Rapport: Ovårdade tomter Tillsynsarbetet med ovårdade fastigheter är ett prioriterat område för 2013 och har påbörjats. I kommunen finns ett antal sådana fastigheter. Beslut om Gamla Strömtorpsskolan har tagits av bygg- och miljönämnden och planeringen är att nu gå vidare med övriga ärenden. För en fastighet i Ängebäck har beslut om rivningsföreläggande lämnats till polisen för delgivning och vid en fastighet på Degernäsgatan prioriteras att barn inte ska komma in i byggnaden.

23 (23) BMN 34 Dnr: Rapport om oljeutsläpp Ett oljeutsläpp har skett i Letälven vid Mo kraftstation den 8 april Vid besök konstaterades att olja runnit ut i Letälvens vatten och även förorenat ständerna vid Vårbo badplats. Saneringsarbetet har påbörjats. Risken för skador på fågellivet bedöms som förhållandevis låg.

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare 1(22) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 14.00-15.30 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (C) ordförande Rolf Gruvborg (M) Magnus Andreasson (FP) Roland Moberg (KD) ej 30

Läs mer

Siv Ögren (S) ej tjänstgörande. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 28-46 Birgitta Schmidt

Siv Ögren (S) ej tjänstgörande. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 28-46 Birgitta Schmidt 1(21) Plats och tid Kommunkontoret, Silen, den 25 mars kl 14.00-16.40 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (KD) ordförande Åke Nilsson (S) Anders Västsäter (Kd) Gunnar Henriksson (FP) Kermit Andersson

Läs mer

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2.

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. 1 1 (36) Plats och tid Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-03-26 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-16.45 Beslutande Niclas Palmgren (M) ordf Frank Josefsson (S) Eva Eliasson (S) Jan-Olof Johansson (S)

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala Heby, 10 mars kl. 10.30 ANSLAG/BEVIS

Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala Heby, 10 mars kl. 10.30 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Samhällsbyggnadskontorets konferensrum, Sala kommun 09.00 10.00 Beslutande Mats Jennische(M), ordförande Christer Johansson (LP) Inger Ingstedt (C) Olof Nilsson

Läs mer

2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan

2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan 2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du oftast söka bygglov hos kom munens byggnadsnämnd. Vid

Läs mer

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du oftast söka bygglov hos kommunens byggnadsnämnd. Vid vissa

Läs mer

Arne Persson (C) Björn Widmark (M) Ulf Brännström (KD) Sievert Aronsson (FP)

Arne Persson (C) Björn Widmark (M) Ulf Brännström (KD) Sievert Aronsson (FP) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(36) Plats och tid Stadshuset, Sammanträdesrum 1, 2012-04-10, kl. 15.00 17.00 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Utses att justera ens

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämndens kansli 24 mars 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 47-62. Sofie Westerlund. Ingvar Ahlström.

Miljö- och byggnadsnämndens kansli 24 mars 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 47-62. Sofie Westerlund. Ingvar Ahlström. 2014-03-19 1 (41) Plats och tid Hökhallen, Miljö- och byggnadskontoret, Lunnargatan 1 19 mars 2014 kl. 13.05-16.35 Beslutande Ingvar Ahlström (M), ordf. Bengt Lennhammar (M) Emma Johansson (M) Per Andersson

Läs mer

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2013-03-26

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2013-03-26 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (45) Plats och tid Kvarnen, Insikten, kl 09,00-17,00 Beslutande Peter Johansson (M) ordförande, jäv 78, tjg ers Cecilia Burburan (S), deltog ej i 85. Ruth Piatek

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-02-19 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl. 09.00-16.15 Ajournering 12.00-12.45, 14.30-14.45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Niclas Palmgren (M)

Läs mer

Byggnadsnämnden 2014-12-15 1 (83) Byggnadsnämndens presidieberedning

Byggnadsnämnden 2014-12-15 1 (83) Byggnadsnämndens presidieberedning 2014-12-15 1 (83) s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 15.20 Beslutande Peter Helander (C) Lassä Bröms (C) Sven Anders Söderberg (M), 198-214 Jan-Olov Sundqvist

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-29 Sida 1 (38)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-29 Sida 1 (38) Sida 1 (38) Plats och tid Helgoland, kl. 8.30-10.40 Beslutande Ersättare Claes Andersson (FP) Ordförande Kjell Svanström (S) Vice ordförande Robert Syrén (M) Ej 233 Olle Bo Ivarsson (M) Ersättare för Lars

Läs mer

Anders Stålklint (m) tj ers för Sven-Göte Bolmenius

Anders Stålklint (m) tj ers för Sven-Göte Bolmenius 1 (68) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00 16.30 Beslutande Lars Larsson (c) ordf Björn Björkman (m) Rigo Fredriksson (m) Mias Fjellander (kd) Erik Andersson (s) Helen Jaktlund Kocian (s) Kjell

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2010-05-06. Miljö- och byggnadsnämnden. Beslutande organ

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2010-05-06. Miljö- och byggnadsnämnden. Beslutande organ 2010-05-06 Beslutande organ Innehållsförteckning Mbn 69... 1 Val av protokollsjusterare... 1 Mbn 70... 2 Godkännande av dagordning... 2 Mbn 71 2006.171... 3 Mariestad Bredsäter 4:14 och Sjöberg 5:1 Yttrande

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) Plats och tid Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna, kl 19.00 19.50 ande Ersättare Övriga närvarande Bengt-Åke Grip (M) ordförande, Erika Nordell (C) 56-63,

Läs mer

Erik Palmgren(m) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 112-115A, H Fahlén-Nordström. 0550-88551 115-137

Erik Palmgren(m) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 112-115A, H Fahlén-Nordström. 0550-88551 115-137 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(42) Plats och tid Konferensrummet, Uroxen, Kungsgatan 30, Kl. 15.00-16.20 Beslutande Ledamöter Mats Thorén (fp), ordf Christian Sundby (m) Erik Palmgren (m) Mbn 112-122, 124-137

Läs mer

Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08.00-11.00

Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08.00-11.00 Protokoll 1 (47) Plats och tid: Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08.00-11.00 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Susanne Wilfer, S, ordf Stig Södergren, S, 20-33, 35-40

Läs mer

Britt Rönnkvist. Thomas Lindbäck. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Samhällsbyggnadsnämnden

Britt Rönnkvist. Thomas Lindbäck. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Sidan 1 av 61 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, onsdag 6 februari 2013, kl 08.30 12.00 ande Thore Alm(S), ordf ers för Jan Nilsson (S) Maj-Lis Nilsson (S), ers för Ethel Björkman

Läs mer

STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum Miljö- och byggnämnden 2014-03-20 1 (3)

STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum Miljö- och byggnämnden 2014-03-20 1 (3) Sidnr 1 (3) Plats och sammanträdestid Beslutare Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset kl 09.35-09.42 Lena Martinsson (S) Terry Bergqvist (S) Wolfgang Schwartz (STP) Siwert Hjalmarsson (M) Bengt-Göran

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum 2011-03-17 Sammanträdestid 8:30-12.00

Protokoll Sammanträdesdatum 2011-03-17 Sammanträdestid 8:30-12.00 Protokoll Sammanträdesdatum 2011-03-17 Sammanträdestid 8:30-12.00 Bygglovsnämnden Närvarande Ledamöter Ersättare Tjänstemän Claës L Ljung (M), ordförande Yvonne Nilsson (S), vice ordförande Lena Carlbom

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Sammanträdesdatum 2012-04-11

Sammanträdesprotokoll. Sammanträdesdatum 2012-04-11 Sammanträdesdatum Beslutande organ Innehållsförteckning Mbn 42... 1 Val av protokollsjusterare... 1 Mbn 43... 2 Godkännande av dagordning m.m.... 2 Mbn 44... 3 Uppföljning av protokoll från föregående

Läs mer

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01 Innehållsförteckning Nyheter i den nya plan- och bygglagen... 1 Innan ansökan om bygglov... 2 Efter det att du har fått bygglov... 2 Här nedan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Plan- och byggnadsnämnden 2015-02-25

Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Plan- och byggnadsnämnden 2015-02-25 Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Omfattning 19-39 Plats och tid Tvinnrummet, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 9.00 12.00 Rast kl. 12.00 13.30 Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 13.30-17.05

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (35) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (35) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (35) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl. 13:15 17:00 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med ; ersättare

Läs mer

Ulf Larsson, C ej 66 Martin Rydén, S 71-77 Åke Arvidsson, S, ersättare för Martin Rydén, S 62-70

Ulf Larsson, C ej 66 Martin Rydén, S 71-77 Åke Arvidsson, S, ersättare för Martin Rydén, S 62-70 Sammanträdesprotokoll 1(25) Plats och tid Stadshuset, Vimmerby, kl. 9-12.30 Beslutande Lars-Inge Green, S Sievert Andersson, M Lennart Davidsson, KD Johan Blomberg, M Konny Bogren, S Anders Sundberg, S

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 30-39 Monica Bergne. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 30-39 Monica Bergne. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(17) Plats och tid Kommunhusets flygelbyggnad, kl 9.00-11.10 Beslutande Ledamöter Rune Daniels (C) ordförande Mari Bergfeldt (S) ersätter Lars-Erik Jonsén (S) Anders Ehrling (C) Marie Henriks Backlund

Läs mer

Ulla Hjort (s) Anders Lantz (mp) Sven Frejd (c) Johan Fredriksson (m) Daniel Ericgörs (kd)

Ulla Hjort (s) Anders Lantz (mp) Sven Frejd (c) Johan Fredriksson (m) Daniel Ericgörs (kd) SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Miljö- o Byggnämnden 2011-03-23 1 Blad Plats och tid Tekniska kontoren kl 08.30 13.10 (ajournerat kl 10.00 10.45) Beslutande Lotta Bergstrand (fp)

Läs mer

Gubbängen 1:1, Tallkrogen

Gubbängen 1:1, Tallkrogen Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Bygglovsavdelningen Sida 1 (16) 2014-09-18 Handläggare Isra Hussein Telefon 08-508 27 150 Till Stadsbyggnadsnämnden Ansökan om bygglov för uppförande av 30 meter

Läs mer

Håkan Hansson (fp) 148-156, 158-176 Kerstin Lorentzon (fp)

Håkan Hansson (fp) 148-156, 158-176 Kerstin Lorentzon (fp) 148-176 Plats och tid Kommunhuset, Alvö, Kungshamn, kl 8.00 14.10 Beslutande Närvarande ersättare Stig Holmberg (m) ordförande Gerd Emanuelsson (s) Per-Sten Kristiansson (s) Vivianne Gustafsson (s) Ingela

Läs mer