Monica Molander (s) Annika Westin (s), Katarina Nylén (s), Mikael Ljung (s), Curt Eriksson (kd), och Pauli Muhonen (v).

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Monica Molander (s) Annika Westin (s), Katarina Nylén (s), Mikael Ljung (s), Curt Eriksson (kd), och Pauli Muhonen (v)."

Transkript

1 Plan- och miljönämnden (19) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe. Kl 14:15-14:40, 14:45-14:50. Beslutande Kristin Ögren (s), ordf. Roger Byström (c), tj ers Kjell-Åke Larsson (s), tj ers Fride Forsberg (c), tj ers Lillian Nilsson (s) Astrid Brändström (fp), tj ers Anders Ölund (s) Per Hörnblad (m) Lars Ulander (s) Per Sundin (kd) Ingrid Åström (s) Thommy Edlund (v) Monica Molander (s) Ersättare Övriga deltagande Annika Westin (s), Katarina Nylén (s), Mikael Ljung (s), Curt Eriksson (kd), och Pauli Muhonen (v). Förvaltningschef Carina Edblad Verksamhetschef miljö Inger Edin Verksamhetschef bygg Sonja Eliasson Sekreterare Ann-Britt Häggström. Godkännande av närvaro Tid och plats för justering Plan- och miljönämnden godkänner att angivna personer är närvarande vid sammanträdet samt ger dem rätt att yttra sig. 29 januari 2009, plan- och miljökontoret. Sekreterare Paragrafer 1-13 Ann-Britt Häggström Ordförande Kristin Ögren Justerare Per Hörnblad Instans BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Plan- och miljönämnden 22 januari 2009 Anslaget sätts upp 29 januari 2009 Anslaget tas ned 19 februari 2009 Plan- och miljökontoret Förvaringsplats för protokollet Underskrift Ann-Britt Häggström

2 Plan- och miljönämnden (19) Innehållsförteckning 1 Information Årsbokslut Plan- och miljönämndens deltagande i Polsam Detaljplan för Domsjö 12:1 m.fl. - Vårbystrand. Uppdrag Resecentrum i Örnsköldsvik. Begäran om ändring av detaljplan Detaljplaneprogram för Gamla Stationsområdet Örnsköldsvik. Godkännande Örnsköldsviks norra m.m. (järnvägsstation Björnavägen), antagande Uppförande av fritidshus på Godmersta 1:10, förhandsbesked Uppförande av fritidshus på Godmersta 1:10, strandskyddsdispens Överklagande av kammarrättens beslut mål , Saluböle 1: Kurser och konferenser Meddelanden Anmälan av plan- och miljökontorets delegationsbeslut

3 Plan- och miljönämnden (19) Pmn/2009:3 1 Information - 08:30-10:30 Datautbildning - Extranet - LEX - GroupWise. - Information om ärendena på föredragningslistan och extra ärenden. Nämnden förklarar sig ha tagit del av informationen.

4 Plan- och miljönämnden (19) Pmn/2009:2 2 Årsbokslut 2008 Sammanfattning av ärendet I samband med verksamhetsårets slut ska årsbokslut göras och årsrapport upprättas. Ekonom L Eriksson informerar om det pågående arbetet med verksamhetsberättelse, personalberättelse och miljöberättelse Plan- och miljönämnden har tagit del av informationen och uppdrar till f örvaltningen att i enlighet med lämnad information färdigställa årsrapport 2008 och efter godkännande av presidiet överlämna materialet till kommunledningskontoret, att vid nästa sammanträde presentera den färdiga årsrapporten.

5 Plan- och miljönämnden (19) Pmn/2009:48 3 Plan- och miljönämndens deltagande i Polsam Ärendet Plan- och miljönämnden har att utse representanter för deltagande i Polsam. Polsam = politisk ledningsgrupp för samverkan. Ledningsgruppen består av tio ledamöter från kommunen och fem från landstinget. Syftet är att skapa förbättrade möjligheter för samverkan utifrån politisk nivå och undanröja systemfel som motverkar effektiv samverkan mellan kommunen, landstinget, arbetsförmedlingen och försäkringskassan. Plan- och miljönämnden beslutar att delta i Polsam och utser följande representanter under innevarande mandatperiod. Ordinarie: Kristin Ögren (s) Roger Byström (c) Ersättare: Lars Ulander (s) Curt Eriksson (kd)

6 Plan- och miljönämnden (19) Pmn/2007:612 4 Detaljplan för Domsjö 12:1 m.fl. - Vårbystrand. Uppdrag Sammanfattning av ärendet Fastighetsutveckling Håkan Eriksson AB inkom 24 april 2007 med en ansökan om att detaljplanlägga Domsjö 12:1 m.fl. Avsikten är att bebygga området med knappt 30 enfamiljshus. Planområdet omfattar knappt 14 ha och ligger cirka 7,5 kilometer söder om centrala Örnsköldsvik bilvägen. Området ligger mellan Domsjövägen och Dekarsöfjärden. En skiss över en möjlig exploatering av området har tagits fram och skickats på samråd om miljöbedömning till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen har uppfattningen att ingen särskild miljökonsekvensbeskrivning behövs. Förslaget överensstämmer med intentionerna i kommunens översiktsplan från Plan- och miljönämnden uppdrar till plan- och miljökontoret att pröva detaljplan för Domsjö 12:1 m.fl. med normalt planförfarande. Detaljplanen medför ingen betydande miljöpåverkan och särskild miljökonsekvensbeskrivning är ej nödvändig. Planarbetet förutsätter att sökande tecknar planavtal. Beslutet gäller i två år.

7 Plan- och miljönämnden (19) Pmn/2008: Resecentrum i Örnsköldsvik. Begäran om ändring av detaljplan Sammanfattning av ärendet Tjänstecentrum i Örnsköldsvik AB och Övikshem AB begär att detaljplanen för resecentrum ändras så att det blir möjligt att uppföra två våningsplan med totalt ca 50 studentrum inom den byggrätt som angivits för kommersiella lokaler i den nyss antagna detaljplanen. Studentboendet bidrar till att skapa liv och rörelse i byggnaden. Produktionen av bostäderna bedöms bli billigare än genom nyproduktion på obebyggd mark. I den nyss antagna detaljplanen medges inte uppförande av bostäder eftersom det bedömts vara olämpligt av bullerskäl. Riktvärden Boverkets allmänna råd 2008:1 Buller i planeringen anger riktvärden som bör tillämpas vid bostäder. Huvudregeln är att max 55 db ekvivalent ljudnivå ska säkerställas vid fasad och att max 70 db maximal ljudnivå vid uteplats ska säkerställas. Från huvudregeln kan avsteg göras och för detta beskrivs principer. När ekvivalenta ljudnivån är db bör nya bostäder kunna medges under förutsättning att det går att åstadkomma en tyst sida (mindre än 45 db) eller åtminstone en ljuddämpad sida (45-50 db). Vidare bör minst hälften av bostadsrummen liksom uteplats vara vända mot tyst eller ljuddämpad sida. Studentbostäder, företagslägenheter och liknande räknas inte som korttidsboende och bör enligt Boverket uppfylla samma krav på ljudnivå som bostäder i övrigt. Bullerberäkning För de aktuella bostäderna, som de redovisats i ansökan med en studentkorridor med rum på ömse sidor har följande ljudnivåer vid fasad mot bussgården, Modovägen och Botniabanan beräknats: forts

8 Plan- och miljönämnden (19) 5 (forts) Vägtrafiken på Modovägen ger upphov till ekvivalent ljudnivå på 60 db och max ljudnivå på 67 db. Bussarna på resecentrums bussplan ger ett max ljudnivå ca 80 db. Till vägtrafikens nivåer kan läggas ett bullerbidrag på ca 1 db ekvivalent från bussar. Uteplats föreslås på balkong vid gavel mot söder. Uteplatsen skyddas med skärm mot väster. Riktvärdena för buller vid uteplats förutsätts kunna klaras. I markplanet finns inte möjlighet att ordna någon form av utemiljö men de boende kan nyttja parker och annan allmän plats i närheten. Bedömning Kravet på tyst eller ljuddämpad sida kan inte uppfyllas eftersom hälften av lägenheterna är enkelsidiga lägenheter mot bullerutsatt sida. Det handlar om buller från bussar från tidig morgon till sen kväll. Lägenheterna på första bostadsvåningen och dess fönster befinner sig endast någon meter över bussarnas tak och förutom trafikbullret har de studentrum som vänder sig mot bussgården inte särskilt attraktiv utsikt och torde inte uppfylla de förväntningar på ett attraktivt studentboende som skisserats i visionen för Campus Örnsköldsvik. Skulle en detaljplan med bostäder tas fram är det sannolikt att länsstyrelsen med stöd av PBL 12:1 skulle upphäva kommunens beslut om antagande. För att få acceptans för en detaljplan med boende skulle planen behöva innehålla sådan planbestämmelse beträffande buller att lösningen med studentkorridor inte går att genomföra. Det skulle krävas genomgående lägenheter så att tyst sida kan åstadkommas eller åtminstone en utformning, som diskuteras i annat ärende, med sovrumsfönster vid fasad där bullret skärmats till att vara lägre än 55 db. Sådana större lägenheter ställer krav på utemiljö (lekytor) något som inte kan uppfyllas. Vid renodlad studentkorridorslösning torde gemensam bullerdämpad balkong kunna vara tillfyllest. Ytterligare ett argument mot bostäder är att de bedömningar av marksaneringsbehovet som gjorts har utgått från Mindre Känslig Markanvändning. Ska boende in i området gäller Känslig Markanvändning och nya bedömningar ska göras av saneringsbehovet och vilken nivå på åtgärder som krävs. Plan- och miljökontoret vidhåller mot bakgrund av ovanstående bedömningen, som gjordes i den antagna detaljplanen för resecentrum, att det inte är lämpligt med bostäder ovanpå resecentrum och avstyrker att detaljplanen ändras. forts

9 Plan- och miljönämnden (19) 5 (forts) Plan- och miljökontorets förslag till beslut Plan- och miljönämnden beslutar att inte upprätta detaljplan som medger även bostäder i det rubricerade området. Plan- och miljönämndens behandling Vid plan- och miljönämndens behandling av ärendet yrkar Kristin Ögren (s) att nämnden beslutar medge ändring av detaljplan. Plan- och miljönämnden uppdrar till plan- och miljökontoret att pröva ändring av detaljplanen för resecentrum så att planen även medger bostäder i det rubricerade området.

10 Plan- och miljönämnden (19) Pmn/2007:742 6 Detaljplaneprogram för Gamla Stationsområdet Örnsköldsvik. Godkännande Sammanfattning av ärendet Kommunstyrelsen har den 9 januari 2007 godkänt samarbetsavtalet mellan Örnsköldsviks kommun, Jernhusen Fastigheter AB och Tjänstecentrum i Örnsköldsvik AB. Enligt överenskommelsen ska utredningsarbetet resultera i ett program för fortsatt detaljplaneläggning av området. Ett förslag till detaljplaneprogram har varit utsänt på samråd enligt plan- och bygglagen 5:20 under november och december Samrådsredogörelse daterad 9 januari 2009 har upprättats av plan- och miljökontoret. Efter samrådet har kompletteringar av programmet skett. Detaljplaneprogrammet är daterat 7 januari Beslutsgången för detaljplaneprogram är inte lagreglerad. Efter godkännande av plan- och miljönämnden bör programmet godkännas som underlag för kommande detaljplaner av kommunstyrelsen. Plan- och miljönämnden godkänner detaljplaneprogrammet för Gamla Stationsområdet, daterat 7 januari 2009, som underlag för kommande detaljplaneläggning.

11 Plan- och miljönämnden (19) Pmn/2007: Örnsköldsviks norra m.m. (järnvägsstation Björnavägen), antagande Sammanfattning av ärendet Plan- och miljökontoret har upprättat en detaljplan för blivande regionaltågstation Örnsköldsvik Norra m.m., daterad 12 december Detaljplanen handläggs med enkelt planförfarande enligt plan- och bygglagen 5:28. Syftet med detaljplanen är att de arbeten som återstår vid Örnsköldsvik Norra ska kunna genomföras. Det handlar om hiss och trappor till plattformen, parkering för bilar och cyklar. I detaljplanen ingår även mindre utvidgningar av industritomterna intill Botniabanan. Planområdet ingick tidigare i en mer omfattande detaljplan som även innehöll ny cirkulationsplats vid korsningen Björnavägen/Ångermanlandsgatan. Plan- och miljökontoret har upprättat särskilt utlåtande daterat 20 januari Inga erinringar som inte är tillgodosedda har framförts under samråd och underrättelse, varför beslutet att anta detaljplanen inte kan överklagas enligt plan- och bygglagen 13:5. Plan- och miljönämnden antar, med stöd av kommunfullmäktiges beslut 103/1999, den 12 december 2008 upprättade detaljplanen för Örnsköldsvik Norra m.m. enligt plan- och bygglagen 5:29.

12 Plan- och miljönämnden (19) Pmn/2008:758 8 Uppförande av fritidshus på Godmersta 1:10, förhandsbesked Bestämmelser Området omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser. För området gäller bestämmelser enligt miljöbalken 7 kap 13 (strandskydd). Tomtplatsen ligger ca 700 meter norr om allmän väg nr Den föreslagna nybyggnadsplatsen ligger på gles skogsmark. Föreslagen byggnad placeras i direkt anslutning till befintlig bebyggelse och är godtagbar med hänsyn till landskapsbilden. Yttranden Tillfälle att yttra sig över åtgärden enligt plan- och bygglagen 8:22 har beretts ägarna till fastigheterna Godmersta 1:10, 1:32 och 1:33 Inga synpunkter har framförts till plan- och miljökontoret. Förvaltningens hälsoskyddsenhet, naturskyddsenhet och lantmäteriet har beretts tillfälle att yttra sig. Yttrande i ärendet har inlämnats från hälsoskyddsenheten. Inga övriga synpunkter har framförts. Skäl Föreslagen åtgärd uppfyller de krav som kan ställas enligt 2 kap plan- och bygglagen med hänsyn till valda lösningar för att uppnå långsiktigt hållbar livsmiljö. Dispens från strandskyddet lämnas i separat ärende. Föreslagen åtgärd tillåts då lämplighetskraven enligt plan- och bygglagen 2 kap uppfylls. forts

13 Plan- och miljönämnden (19) 8 (forts) Upplysningar Ovanstående beslut medför ej rätt att påbörja den sökta åtgärden. Enligt plan- och bygglagen 8:34 upphör förhandsbeskedet att gälla om inte ansökan om bygglov görs inom två år från dagen för beslutet. Avgift Summa kronor.

14 Plan- och miljönämnden (19) Pmn/2008: Uppförande av fritidshus på Godmersta 1:10, strandskyddsdispens Bestämmelser För området gäller områdesbestämmelser. Området omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser. För området gäller bestämmelser enligt miljöbalken 7 kap 13 (strandskydd). Yttranden Förvaltningens naturskyddsenhet har beretts tillfälle att yttra sig. Skäl Undantag från strandskyddsbestämmelserna kan medges då platsen är en lucktomt och åtgärden inte väsentligen försämrar livsvillkoren för djur- och växtarter. Dispens medges enligt miljöbalken 7 kap 18 från strandskyddsbestämmelserna då platsen är en lucktomt och åtgärden inte väsentligen försämrar livsvillkoren för djur- och växtarter. Strandskyddsdispensen avser den yta som markerats på situationsplanen. Medgivandet gäller i två år enligt miljöbalken 7 kap 18. Upplysningar Besvär över detta beslut kan anföras av bland annat Naturvårdsverket. Besvärstidens utgång bör därför avvaktas innan några åtgärder vidtas med anledning av medgivandet enligt miljöbalken 7 kap 18. Upplysningar om överklagande av beslutet, se bilaga. Avgift Avgift för strandskyddsdispens kronor.

15 Plan- och miljönämnden (19) Pmn/2007: Överklagande av kammarrättens beslut mål , Saluböle 1:15 Sammanfattning av ärendet Bygglovansökan inkom för ett fritidshus på Saluböle 1:15 med en placering 102 m från stranden. Den 21 februari beslutade plan- och miljönämnden att bygglov inte kan lämnas då åtgärden strider mot plan- och bygglagen kap 2 1, kap 3 1 och att området med sin orörda natur är en tillgång för det allmänna friluftslivet och bör även i fortsättningen få vara det upphävde länsstyrelsen plan- och miljönämndens beslut bland annat med hänvisning till att området inte är av riksintresse och återförvisar ärendet till plan- och miljönämnden för ny handläggning. Plan- och miljönämnden överklagade länsstyrelsens beslut till länsrätten bland annat med hänvisning till områdets betydelse för det rörliga friluftslivet. Länsrätten beslutade i dom att avslå överklagandet och visar målet åter till nämnden för handläggning. Länsrättens beslut överklagades En inventering av kommunens havsstränder vid fastlandet hade då gjorts under sommaren som visade att stranden i Saluböle är den enda lättillgängliga naturstrand, av jämförbar kvalitet och storlek, som fortfarande ej är privatiserad eller exploaterad. Vidare angavs som skäl att en föreslagna placeringen 102 m från stranden möjliggör ingen tomtplats utanför strandskyddat område och att område inom strandskyddat område kommer att privatiseras. Ingen avstyckning är begärd och det kommer att innebära en hemfridszon runt byggnaden som kommer att sträcka sig långt in i strandskyddsområdet. En framtida avstyckning skulle också den kräva att strandskyddat område togs i anspråk. Vi hävdade också att i kustplanens plankarta kan man utläsa att området mellan E4 och strandlinjen, mellan Salusand och länsgränsen redovisas som område med värdefull natur och särskilt värdefullt för friluftslivet (NF-område). Som riktlinje forts

16 Plan- och miljönämnden (19) 10 (forts) för NF-områden anges bland annat att nya hus tillåts endast som komplettering till av befintlig bebyggelse där det är uppenbart att bevarandeintresset inte motverkas. Plan- och miljönämnden anser att den bedömningen är relevant för det aktuella ärendet. Enligt Kammarrättens beslut , mål nr meddelar man inte prövningsrätt och länsrättens avgörande står därför fast. Plan- och miljökontoret har överlämnat ärendet till juridiska enheten på Sveriges kommuner och landsting för bedömning och hjälp vid en överklagan. Plan- och miljökontorets förslag till beslut Plan- och miljönämnden överklagar kammarrättens dom , mål nr och begär anstånd för att komma in med skälen för detta. Ajournering Plan- och miljönämnden beslutar att ajournera sammanträdet från kl 14:40 till kl 14:45. Plan- och miljönämndens behandling Vid plan- och miljönämndens behandling av ärendet yrkar Kristin Ögren (s), med instämmande av Per Sundin (kd), att nämnden beslutar att inte överklaga kammarrättens beslut. Plan- och miljönämnden beslutar att inte överklaga kammarrättens beslut att inte meddela prövningstillstånd, mål nr

17 Plan- och miljönämnden (19) Pmn/2009:5 11 Kurser och konferenser - Miljöpresidieträff i Ånge Fördjupningsdag om viten och förelägganden. Östersund Kristin Ögren, Lars Ulander och Per Sundin deltar i Miljöpresidieträff Curt Eriksson deltar i Fördjupningsdag om viten och förelägganden

18 Plan- och miljönämnden (19) 12 Meddelanden A. Överklagat beslut att ej tillåta uppförande av enbostadshus på Burön 2:14, förhandsbesked Dnr Pmn/2007:1553. Länsstyrelsen avslår överklagandet i beslut Muntlig föredragning av Sonja Eliasson. B. Plan- och miljönämndens överklagande av länsrättens beslut beträffande ej beviljat bygglov på Saluböle 1:15 Dnr Pmn/2007:360. Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd i beslut C. Överklagat beslut om beviljat bygglov för uppförande av enbostadshus på Bodum 1:54 Dnr Pmn/2007:1061. Länsstyrelsen avslår överklagandena i beslut Muntlig föredragning av Sonja Eliasson. D. Överklagat beslut att tillåta uppförande av fem enbostadshus på Hornön 1:2, förhandsbesked Dnr Pmn/2007:1747. Länsstyrelsen avslår överklagandet i beslut Muntlig föredragning av Sonja Eliasson. E. Klarläggande av beslutsnivåer (fullmäktige eller nämnd) beträffande taxor/avgifter, bidragsnormer, tillämpningsföreskrifter, mål etc Dnr Pmn/2006:959. Kommunfullmäktiges beslut , 240. F. Motionssvar, kompletterad känslighetsanalys Dnr Pmn/2008:703. Kommunfullmäktiges beslut , 263. G. Antagande av ny taxa för prövning och tillsyn enligt plan- och bygglagen Dnr Pmn/2008:905. Kommunfullmäktiges beslut , 269. H. Överklagat beslut att ej tillåta uppförande av enbostadshus på Degerfälle 1:2 Dnr Pmn/2007:1737. Länsstyrelsen avslår överklagandet avseende jäv, strandskyddsdispens och förhandsbesked i beslut Muntlig föredragning av Sonja Eliasson. Plan- och miljönämnden förklarar sig ha tagit del av meddelandena.

19 Plan- och miljönämnden (19) Pmn/2008: Anmälan av plan- och miljökontorets delegationsbeslut 2008 Förteckning över delegationsbeslut 2008 LEX-ärenden nr , delegationsbeslut 2008 ECOS-ärenden nr , delegationsbeslut i bostadsanpassningsärenden Bilagor. Plan- och miljönämnden godkänner redovisningen och förklarar sig ha tagit del av anmälan enligt nämndens beslut om delegationer 14 dec , 23 feb , 24 maj , 13 dec , 29 mars , 1 nov , 13 dec , 23 maj och 30 aug

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl 13:00-13:10. Kjell-Åke Larsson (S), tjg ers Thommy Edlund (V) Monica Molander (S)

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl 13:00-13:10. Kjell-Åke Larsson (S), tjg ers Thommy Edlund (V) Monica Molander (S) Plan- och miljönämnden 2009-03-19 1 (18) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl 13:00-13:10. Beslutande Kristin Ögren (S), ordf. Anna Hallin (C) Esbjörn Jonsson (S) Björn Edlund

Läs mer

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl 15:00-15:15. Beslutande Kristin Ögren (S), ordf. (ej 67) Björn Edlund (C)

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl 15:00-15:15. Beslutande Kristin Ögren (S), ordf. (ej 67) Björn Edlund (C) Plan- och miljönämnden 2009-05-14 1 (25) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl 15:00-15:15. Beslutande Kristin Ögren (S), ordf. (ej 67) Björn Edlund (C) Lillian Nilsson (S)

Läs mer

Ingrid Åström (s) Thommy Edlund (v) Monica Molander (s) Carina Edblad, Inger Edin, Ann-Britt Häggström och Olof Karlsson 148.

Ingrid Åström (s) Thommy Edlund (v) Monica Molander (s) Carina Edblad, Inger Edin, Ann-Britt Häggström och Olof Karlsson 148. Plan- och miljönämnden 2007-10-03 1 (18) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum KUBBE. Kl 14:30-15:15. Beslutande Kristin Ögren (s), ordf. Anna Lundin (c) Esbjörn Jonsson (s) Björn Edlund

Läs mer

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl 11:30-11:45. Monica Molander (S)

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl 11:30-11:45. Monica Molander (S) Plan- och miljönämnden 2009-10-01 1 (21) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl 11:30-11:45. Beslutande ledamöter Kristin Ögren (S), ordförande Esbjörn Jonsson (S) Anders Ölund

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

PROTOKOLL. Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30. Lasse Bergqvist

PROTOKOLL. Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30. Lasse Bergqvist PROTOKOLL Plats och tid Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30 Beslutande Per Olov Persson (M) Tommy Borg (S) John Nyman (C) Manne Wallström (MP) Lasse Bergqvist (FP) Övriga deltagande

Läs mer

Annika Westin (s) Per Sundin (kd) Ingrid Åström (s) Thommy Edlund (v) Monica Molander (s)

Annika Westin (s) Per Sundin (kd) Ingrid Åström (s) Thommy Edlund (v) Monica Molander (s) Plan- och miljönämnden 2008-06-18 1 (32) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum KUBBE. Kl 14:30-14:55. Beslutande Kristin Ögren (s), ordf. Roger Byström (c) Esbjörn Jonsson (s) Fride Forsberg

Läs mer

Helsingborgg den 26 mars 2015

Helsingborgg den 26 mars 2015 HELSINGBORGS STAD Stadsbyggnadsnämnden 26 mars 2015 Ärende nr Handläggare: Carl Welin, 042-10 60 68 Stadsbyggnadsnämnden Tillägg tilll detaljplan (akt 1283K 16036) för del av fastigheten Rya 1:30, Rydebäck,

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Marianne Fältskog (fp), Olof Carlsson (v) 74-81

Tommy Eriksson (s), Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Marianne Fältskog (fp), Olof Carlsson (v) 74-81 BYGGNADSNÄMNDEN 2010-11-09 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 14.00 15.25 Beslutande Marie-Louise Karlsson ordförande (s), Johan Söderberg 1:e vice ordförande (s), Katarina Rosenlund-Svensson

Läs mer

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp)

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-08-27 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina

Läs mer

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl 14:00-14:10. Monica Molander (S) Per Sundin (KD) Thommy Edlund (V)

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl 14:00-14:10. Monica Molander (S) Per Sundin (KD) Thommy Edlund (V) Plan- och miljönämnden 2010-05-20 1 (25) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl 14:00-14:10. Beslutande ledamöter Esbjörn Jonsson (S), ordförande Lillian Nilsson (S) Anna Hallin

Läs mer

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl. 10:00 10:35

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl. 10:00 10:35 Kommunstyrelsen 2011-12-19 1 (9) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl. 10:00 10:35 Ordförande: Elvy Söderström (S) Ledamöter: Glenn Nordlund (S),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 14.15-15.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Kenneth Wåhlund, ordförande, (S) Gerd Karlsson (S) Stefan Åström (S) Eva Svensson (S) Eva Ryman

Läs mer

Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13)

Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13) Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13) Plats och tid Tingshuset, tisdagen den 17 februari 2009, kl. 18.00-19.25 Beslutande Roland Parneving (m) ordförande Otto Andreasson (s) Bengt Claesson (m) Maja

Läs mer

Kenneth Nordberg (V) Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) Erik Johannesson miljöinspektör 60-63

Kenneth Nordberg (V) Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) Erik Johannesson miljöinspektör 60-63 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15 10.05 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Heinz Blahusch

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-10-09 1(8) Plats och tid Gemaket, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 15.00 16.20 Beslutande Ledamöter Lars Brofalk (C), ordf Madeleine Nyström (M) Bengt Lidbäck (FP) Jarl Teljstedt (KD) Jan Lannefelt

Läs mer

Monica Molander (s) Birgith Mårtensson (s), Fride Forsberg (c) och Pauli Muhonen (v). 8 oktober 2008, plan- och miljökontoret.

Monica Molander (s) Birgith Mårtensson (s), Fride Forsberg (c) och Pauli Muhonen (v). 8 oktober 2008, plan- och miljökontoret. Plan- och miljönämnden 2008-10-02 1 (26) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum KUBBE. Kl 14:30-14:50. Beslutande Kristin Ögren (s), ordf. Roger Byström (c) Esbjörn Jonsson (s) Björn Edlund

Läs mer

Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M)

Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15 09.05 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Heinz Blahusch

Läs mer

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP)

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP) 1(1) Plats och tid Sammanträdesrummet Insjön, 8.30-9.00 Beslutande Ledamöter Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-05-15. STORFORS KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-05-15. STORFORS KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden 1(12) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, Kommunhuset, torsdagen den 15 maj 2014, kl 08.30 10.25. Thomas Backelin (S), ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Hans Lindqvist (C) Övriga deltagande

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16 2014-04-16 1(6) Plats och tid Ekströmska i kv Värjan klockan 09.00-12.25, 13.30-15.00 Beslutande Magnus Johansson (MP) Ann-Sofie Wågström (S) Eva Alström (S) Ingerth Haglund (S) Nicklas Karlsson (S) Birgitta

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2005-12-15 1(12) Plats och tid Magistraten, Rådhuset, Askersund 2005-12-15 kl 15.00 15.35 Beslutande Roland Larsson (c) ordförande Bengt Averin (s) Lennart Lindvall

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 17 juni 2015 1 (13)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 17 juni 2015 1 (13) Miljö- och byggnadsnämnden 17 juni 2015 1 (13) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.15 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman-Felth, ordförande Christina Söhrman Henric Forsberg Iréne Frisk Benny

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

Bengt-Olof Lorentzon, KD, ordf Åke Nilsson, S Anders Västsäter, KD Gunnar Henriksson, FP Kermith Andersson, M Karl-Erik Andersson, C

Bengt-Olof Lorentzon, KD, ordf Åke Nilsson, S Anders Västsäter, KD Gunnar Henriksson, FP Kermith Andersson, M Karl-Erik Andersson, C 1(12) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, den 28 oktober kl 14.00-16.30 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon, KD, ordf Åke Nilsson, S Anders Västsäter, KD Gunnar Henriksson,

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2011-05-17 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.30 Beslutande Erik Liljencrantz ordförande (m), Marie-Louise Karlsson vice ordförande (s), Bertil Karlsson 2:e vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida (14)

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida (14) 2016-08-23 1(14) Plats och tid Norrtull kl. 13:30 14:50 Beslutande Barbro Axelsson (S), ordförande Sofia Karlsson (S) Pertti Rolöf (S) Bengt Olsson (C) ersätter Sven Callenberg (C) Michael Karlsson (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ASKERSUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Sydnärkes byggnämnd 2015-09-03 1 (13) Plats och tid Laxå torsdagen den 3 september 2015 kl 14.00 14.45 Beslutande Nils-Olof Tivemyr (c) ordförande Ewa Österberg

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden (17) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson (S)

Miljö- och byggnadsnämnden (17) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2016-05-10 1(17) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl. 13.00-14.00 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 13.00-14.20 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 november 2011 kl. 13 30 14 50. Peder Griph, s ordförande Kenneth Axelsson, m Arne Holmgren, s Astrid-Marie Jonsson, c Anna-Thuresson,

Läs mer

Plats Bygglovskontoret, Gamla Torget 1A, Åtvidaberg

Plats Bygglovskontoret, Gamla Torget 1A, Åtvidaberg Bygg och räddningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Roothvillan, Gamla Torget 1A, 13 30 15 20 Beslutande Ledamöter Peder Griph, (s), ordförande, Arne Holmgren, (s) Johan Merving, (m)

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2176-2182 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-08-27 1(24) Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-08-27 1(24) Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-08-27 1(24) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 13.00-15.00 Beslutande Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Samråd. Antagen av. "DAG månad ÅR" Laga kraft. Granskning. Antagande. Dnr:490/2014

Samråd. Antagen av. DAG månad ÅR Laga kraft. Granskning. Antagande. Dnr:490/2014 Upprättadd 19 november 2014 Redaktionellt ändrad "DAG månad ÅR" Tillägg till detaljplan (akt 1283K-16036) för del av fastigheten RYA 1:30, RYDEBÄCK Helsingborgs stad Planområdets läge Planbeskrivning Upprättad

Läs mer

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-02-20 1 (18) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2045-2053

Läs mer

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden 2017-06-19 1(12) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult 2017-06-19 kl. 13.30-16.00 Paragrafer 54-60 Utses att justera Einar Holmquist (S) Justeringens plats och tid Kommunhuset i Älmhult 2017-06-26 Underskrifter

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 14.15-16.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Kenneth Wåhlund, ordförande, (S) Gerd Karlsson (S) Eva Forssell (S), ersättare för Stefan Åström

Läs mer

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 26 augusti 2014, kl 08.00 11.15. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 26 augusti 2014, kl 08.00 11.15. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (12) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 26 augusti 2014, kl 08.00 11.15 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Christer Ahlén

Läs mer

Övriga närvarande Kristina Alm, Bygglovshandläggare 1 Roger Kjettselberg, AB Tierpsbyggen 1 Helena Lundberg, Sekreterare.

Övriga närvarande Kristina Alm, Bygglovshandläggare 1 Roger Kjettselberg, AB Tierpsbyggen 1 Helena Lundberg, Sekreterare. 2016-02-18 1 (5) Plats och tid Kommunhuset, B-salen, kl. 09:30 10:50 Beslutande Se förteckning sid 2 Övriga närvarande Kristina Alm, Bygglovshandläggare 1 Roger Kjettselberg, AB Tierpsbyggen 1 Helena Lundberg,

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2183-2189 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2055-2058 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 februari 2013 kl. 08:30 11:45

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 februari 2013 kl. 08:30 11:45 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 februari 2013 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl BESLUTANDE

PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl BESLUTANDE PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl. 15.00 16.30 BESLUTANDE LEDAMÖTER Björn Tolen (C), ordförande Kent Wallin (M), vice ordförande Eilert Karlsson (S) Maj-Britt Pihlström

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.00 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman Felth, ordförande Henric Forsberg Stefan Andersson Iréne Frisk

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2249-2254 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Curt Piculell (M) Tjg.ers. Jan-Olov Olsson (C) Tjg.ers. Willy Persson (KD) Tjg.ers. Oscar Revoledo (S) Tjg.ers. Tommy Arvidsson (S) Tjg.ers.

Curt Piculell (M) Tjg.ers. Jan-Olov Olsson (C) Tjg.ers. Willy Persson (KD) Tjg.ers. Oscar Revoledo (S) Tjg.ers. Tommy Arvidsson (S) Tjg.ers. Sammanträdesprotokoll 1(5) 2013-06-19 Miljö- och byggnadsnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 10.00-14.45 ande Lena Karstensson (M) Knut Svensson (C) Clas Lagerlund (M) Thomas Svensson

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-10-22 1(20) Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-10-22 1(20) Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-10-22 1(20) Plats och tid Kommunhuset, planrummet kl. 13.00-14.10 Beslutande Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Anna Kölfeldt, miljöchef Sofia Lindström, sekreterare Susanné Westin, miljöinspektör Rolf Elamsson, revisor Håkan Olsson, revisor

Anna Kölfeldt, miljöchef Sofia Lindström, sekreterare Susanné Westin, miljöinspektör Rolf Elamsson, revisor Håkan Olsson, revisor 1(9) Miljönämnden Plats och tid Åsaka-Velandarummet, kl. 16:30-18:30 Beslutande Ledamöter Ann-Christine Tornebjer Torslid (S), Ordförande Jan-Ove Berntsson (S), 1:e vice ordförande Angelica Lundgren Bielinski

Läs mer

Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 juni 2010, kl. 13 30 14 45.

Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 juni 2010, kl. 13 30 14 45. Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 juni 2010, kl. 13 30 14 45. Evert Johansson, s, ordförande Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Ej tjänstgörande Arne Holmgren, s Kenneth Hallberg,

Läs mer

Carina Viberg. Anna Eliasson Samhällsbyggnadsförvaltningen

Carina Viberg. Anna Eliasson Samhällsbyggnadsförvaltningen Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef, Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2104-2109 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2024-2033 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9 BYGGNADSNÄMNDEN 2014-01-28 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00--16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Jan Larsson (M)

Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Jan Larsson (M) Sammanträdesdatum Sida 1/12 Plats och tid Sammanträdesrummet, Gamla Apotekshuset i Hagfors kl 15:00 15:45 Beslutande Övriga Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson

Läs mer

Ersättare: Judith Hult, S tjänstgörande ersättare för Bill Öhnstedt, V 42-51

Ersättare: Judith Hult, S tjänstgörande ersättare för Bill Öhnstedt, V 42-51 1 (17) Plats och tid 08.00-12.30, i BOM- rummet (i kommunhuset i Krokom) Beslutande Jan Runsten, MP, ordf 42-51 Leif Jönsson, C, 1:e vice ordf 42-45, 47-51 Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 42-51 Håkan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (6)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Sida 1 (6) Plats och tid Stadshuset plan 2, Carlstensrummet klockan 08:30-13:30 Beslutande Claes Andersson (L) Ordförande Jeanette Rignè (V) Marie Olofsson (S) Kjell Svanström (S) Christina Högstedt (UP)

Läs mer

Tommy Eriksson (s) Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Gun-Britt Karlsson (c), Olof Carlsson (v)

Tommy Eriksson (s) Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Gun-Britt Karlsson (c), Olof Carlsson (v) BYGGNADSNÄMNDEN 2010-12-14 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.50 Beslutande Marie-Louise Karlsson ordförande (s), Johan Söderberg 1:e vice ordförande (s), Per-Anders Maxstad 2:e vice

Läs mer

Upphävande av avstyckningsplan 307 samt del av detaljplan 1368 inom fastigheten Båtbyggartorp S:1

Upphävande av avstyckningsplan 307 samt del av detaljplan 1368 inom fastigheten Båtbyggartorp S:1 Granskningshandling november 2013 normalt planförfarande PBL 2010:900 tillämpas Upphävande av avstyckningsplan 307 samt del av detaljplan 1368 inom fastigheten Båtbyggartorp S:1 PLANBESKRIVNING Handlingar

Läs mer

Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, kl

Kommunhuset, Alvö, Kungshamn, kl Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 2016-10-05 kl 09.00-11.20 Beslutande Övriga deltagare Justerare Eva Abrahamsson (M), ordförande Maria Bylund, miljöchef Erik Österlund, ekonom 32 Kristina

Läs mer

Val av justerare samt tid och plats för justering. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

Val av justerare samt tid och plats för justering. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, Örkelljunga klockan 15.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Martin Gustafsson (C) Henrik Nilsson (M) ej 92 Bjarne Daa (S) Henrik Johansen (M) Åke Sjörin (FP)

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-11-24 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 24 november 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1

Läs mer

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden 2016-05-23 1(6) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult 2016-05-23 kl. 13.00 14.30 Paragrafer 42-43, omedelbar justering Utses att justera Roland Johansson (M) Justeringens plats och tid Kommunhuset i Älmhult,

Läs mer

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl: 15:00-15:15, 15:17-15:20, 15:22-15:25.

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl: 15:00-15:15, 15:17-15:20, 15:22-15:25. Plan- och miljönämnden 2009-02-19 1 (34) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl: 15:00-15:15, 15:17-15:20, 15:22-15:25. Beslutande Kristin Ögren (S), ordf. Roger Byström (C),

Läs mer

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5)

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.00-10.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson

Läs mer

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (8) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Christer Ahlén (M) vice

Läs mer

Jenny Lundström (MP) Kommunhuset, Centralgatan 7, Tierp

Jenny Lundström (MP) Kommunhuset, Centralgatan 7, Tierp 2015-07-20 1 (7) Plats och tid Kommunhuset, Rådrummet, kl. 09:00 09:30 Beslutande Se förteckning sid 2 Övriga närvarande Kristina Alm, bygglovhandläggare 96 Helena Lundberg, sekreterare Utses att justera

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott 1 (12) Paragrafer 41-50 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sammanträdesrum 1, kl. 13.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl 14:00-14:30. Monica Molander (S) Per Sundin (KD)

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl 14:00-14:30. Monica Molander (S) Per Sundin (KD) Plan- och miljönämnden 2010-09-02 1 (32) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl 14:00-14:30. Beslutande ledamöter Kristin Ögren (S), ordförande Esbjörn Jonsson (S) Anna Hallin

Läs mer

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Plats och tid för mötet: Gruppmöten Föredragande Samling kl 09.00 vid kommunhusets entré för besiktning av ärende nr 2. Tisdagen den 31 oktober 2006. Sammanträde

Läs mer

Ändring av detaljplan för Vikatorp i Hallsberg

Ändring av detaljplan för Vikatorp i Hallsberg enkelt planförfarande Ändring av detaljplan för Vikatorp i Hallsberg Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättad 2010-05-04 Antagen av KS 2010-06-08 Laga kraft 2010-07-08 2(5) Dnr KS 2010/65 3(5) Tillägg till

Läs mer

Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael Karlsson,S 31-41

Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael Karlsson,S 31-41 1 (19) Plats och tid 08.00-12.00, i Ansätten (i kommunhuset i Krokom) Beslutande Jan Runsten, MP, ordf 31-41 Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 11 mars (12) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 11 mars (12) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl Miljö- och byggnadsnämnden 11 mars 2015 1 (12) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-10.45 Beslutande Ersättare: Henric Forsberg, ordförande Christina Söhrman Stefan Andersson Iréne Frisk Tord

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 08:30 11:30. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt 18-21

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 08:30 11:30. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt 18-21 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 08:30 11:30. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Martin Äng (C)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-12-16 1 (15)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-12-16 1 (15) FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Blad Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-12-16 1 (15) Plats och tid: Nämndhuset rum 385, kl 09.00 kl 10.30 Beslutande: Övriga deltagande: Justeringsman: Bengt-Olov Persson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2012-06-19

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2012-06-19 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum YXNINGEN, tisdagen den 19 maj 2012 kl. 13 30 15 15. Peder Griph, s ordförande Arne Holmgren, s Anna Thuresson, c Christopher Svensson, s Ej tjänstgörande

Läs mer

Johan Hansson(M), ej tjg.ersättare Sabina Talavanic, bygg- och miljöchef Anna Henriksson, sekreterare Ove Dahlgren, 1:e miljöinspektör, 1

Johan Hansson(M), ej tjg.ersättare Sabina Talavanic, bygg- och miljöchef Anna Henriksson, sekreterare Ove Dahlgren, 1:e miljöinspektör, 1 1(13) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda, sammanträdesrum Ljungås, kl. 14:00-16:00 Beslutande Claes Hägermalm(M), ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S) Lennart Larsson(S),

Läs mer

Plats och tid Torsdagen den 6 februari 2014 kl 14.00-16.20, ajournering kl 15.00-15.15 och 15.50-16.00, i Gruesalen, Bjuv Beslutande Ledamöter

Plats och tid Torsdagen den 6 februari 2014 kl 14.00-16.20, ajournering kl 15.00-15.15 och 15.50-16.00, i Gruesalen, Bjuv Beslutande Ledamöter 1 Plats och tid Torsdagen den 6 februari 2014 kl 14.00-16.20, ajournering kl 15.00-15.15 och 15.50-16.00, i Gruesalen, Bjuv ande Ledamöter Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) Alf Persson (S)

Läs mer

Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län

Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län GRANSKNINGSHANDLING 2014-09-10 P L A N B E S K R I N N I N G HANDLINGAR

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2288-2291 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27 Datum: Tisdagen den 27 maj 2014 Tid: 17.00 19.00 Plats: Västra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 27 maj 2014 Paragrafer: 42-53 Utses att justera: Tomy Granqvist (M) Underskrifter:

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (6) Plats och tid Stadshuset, Sessionssalen kl 16:00 Beslutande Övriga deltagare (S) Magnus Nyström, ordförande (S) Leif Danielsson (S) Anna-Karin Lundström (S) Kjell Lidman (S) Tomas Eklund (S) Isabella

Läs mer

Myndighetsnämnd, delegation Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS

Myndighetsnämnd, delegation Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS Plats och tid Beslutande Anna Eliasson l Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2294-2302 Sekreterare Carina Viberg Ordförande Anna Eliasson Justerande

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD) Kommunhuset, miljö- och byggkontoret, kl.11:30

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD) Kommunhuset, miljö- och byggkontoret, kl.11:30 Byggnadsnämndens arbetsutskott Beslutsprotokoll 2013-10-24 84 Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 2013-10-24 kl 10.00-11.30 Beslutande Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve

Läs mer

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Håkan Larsson (MP) tjg ers för A Linander (C) Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Håkan Larsson (MP) tjg ers för A Linander (C) Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot Sammanträdesprotokoll Sida 1 (6) Plats och tid Stadshuset, 9.00-10.15, 10.30-11.00 ande Johan Andersson (S) ordförande Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Håkan Larsson (MP)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida (9)

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida (9) 2015-02-19 1(9) Plats och tid Norrtull, konferensrum övre plan 13:30--14:00 Beslutande Wilhelm Bodmark (S), ordförande Barbro Axelsson (S) Sofia Karlsson (S) Sven Callenberg (C) Michael Karlsson (M) Övriga

Läs mer

Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida

Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida 1/11 Plats och tid Kommunhuset, Strängnäs, kl. 13:30 14:35 Paragrafer 23-28 Beslutande Se deltagarlista på nästa sida Närvarande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Se deltagarlista på nästa

Läs mer

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 25 augusti 2015, kl Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 25 augusti 2015, kl Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (9) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 25 augusti 2015, kl 08.00 12.00 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Jörgen Lind (M)

Läs mer

83 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

83 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-10-19 1 (1) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdagen den 19 oktober, kl 13.00-16.00. ande Ledamöter Patrik Eriksson (MP), ordförande Ylva Ivarsson (S), vice ordförande Uno Andersson

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 21 november 2012 kl. 13:00-14:35.

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 21 november 2012 kl. 13:00-14:35. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 21 november 2012 kl. 13:00-14:35. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Kommunfullmäktige har 2013-03-26 42 antagit planförslaget för Ullarp 1:74 m. Beslutet härom är anslaget på kommunens anslagstavla 2013-04-03

Kommunfullmäktige har 2013-03-26 42 antagit planförslaget för Ullarp 1:74 m. Beslutet härom är anslaget på kommunens anslagstavla 2013-04-03 Datum 2013-04-04 Kommunstyrelseförvaltningen 0346-88 60 00 stadsbyggnad@falkenberg.se Detaljplan för Ullarp 1:74 m fl Hallands län Meddelande om antagande av planförslag. Kommunfullmäktige har 42 antagit

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag Plats och tid: ande: Stadshuset Ängelholm, sammanträdesrum Grå Tisdagen den 18 februari 2014, klockan 16:00 16:20 Anna Mörée, ordf. (M) Sven Arne Nilsson (KD) Lars-Olle Tuvesson (S) Sören Rudmer (M) Bengt

Läs mer

Sicklaön 73:10, Skuruparken Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, stuga 35

Sicklaön 73:10, Skuruparken Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, stuga 35 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Sicklaön 73:10, Skuruparken Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, stuga 35 Förslag till beslut Nämnden ger bygglov med stöd av 9 kap. 31

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2291-2300 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2198-2203 Sekreterare

Läs mer

Myndighetsnämnden 2009-10-20

Myndighetsnämnden 2009-10-20 Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Kongsvinger, kl 14.15-16.40 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Gerd Karlsson, ordförande (S) Arne Andersson (S), ersättare för Kenneth Wåhlund (S)

Läs mer

Torsdagen den 15 augusti 2013, kl i Gruesalen, Bjuv

Torsdagen den 15 augusti 2013, kl i Gruesalen, Bjuv 1(13) Plats och tid ande Ledamöter Torsdagen den 15 augusti 2013, kl 14.00-15.45 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) Alf Persson (S) Olle Lundgren (S) Stig Lundblad (M) Niels

Läs mer

ljhjo ..'!!~~-~~ ~-thl.fr &1i;tM.c.~~~ ~... Ordförande Björn Bröne,,..._ / SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Byggnadsnämnden

ljhjo ..'!!~~-~~ ~-thl.fr &1i;tM.c.~~~ ~... Ordförande Björn Bröne,,..._ / SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Byggnadsnämnden ljhjo 1 Platsochtid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-17:20 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Björn Bröne, ordförande (Fp) Göran Svensson (M) Knut Indebetou (M) 99-103, 105-108

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg och räddningsnämnden 2012-09-19 1 (20)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg och räddningsnämnden 2012-09-19 1 (20) Miljö-, bygg och räddningsnämnden 2012-09-19 1 (20) Plats och tid Sammanträdesrummet Tjidtjak, Tingsbacka, onsdagen den 19 september 2012, kl 9.00 12.00 Beslutande John Sundström (S), ordförande Nenne

Läs mer