Monica Molander (s) Annika Westin (s), Katarina Nylén (s), Mikael Ljung (s), Curt Eriksson (kd), och Pauli Muhonen (v).

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Monica Molander (s) Annika Westin (s), Katarina Nylén (s), Mikael Ljung (s), Curt Eriksson (kd), och Pauli Muhonen (v)."

Transkript

1 Plan- och miljönämnden (19) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe. Kl 14:15-14:40, 14:45-14:50. Beslutande Kristin Ögren (s), ordf. Roger Byström (c), tj ers Kjell-Åke Larsson (s), tj ers Fride Forsberg (c), tj ers Lillian Nilsson (s) Astrid Brändström (fp), tj ers Anders Ölund (s) Per Hörnblad (m) Lars Ulander (s) Per Sundin (kd) Ingrid Åström (s) Thommy Edlund (v) Monica Molander (s) Ersättare Övriga deltagande Annika Westin (s), Katarina Nylén (s), Mikael Ljung (s), Curt Eriksson (kd), och Pauli Muhonen (v). Förvaltningschef Carina Edblad Verksamhetschef miljö Inger Edin Verksamhetschef bygg Sonja Eliasson Sekreterare Ann-Britt Häggström. Godkännande av närvaro Tid och plats för justering Plan- och miljönämnden godkänner att angivna personer är närvarande vid sammanträdet samt ger dem rätt att yttra sig. 29 januari 2009, plan- och miljökontoret. Sekreterare Paragrafer 1-13 Ann-Britt Häggström Ordförande Kristin Ögren Justerare Per Hörnblad Instans BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Plan- och miljönämnden 22 januari 2009 Anslaget sätts upp 29 januari 2009 Anslaget tas ned 19 februari 2009 Plan- och miljökontoret Förvaringsplats för protokollet Underskrift Ann-Britt Häggström

2 Plan- och miljönämnden (19) Innehållsförteckning 1 Information Årsbokslut Plan- och miljönämndens deltagande i Polsam Detaljplan för Domsjö 12:1 m.fl. - Vårbystrand. Uppdrag Resecentrum i Örnsköldsvik. Begäran om ändring av detaljplan Detaljplaneprogram för Gamla Stationsområdet Örnsköldsvik. Godkännande Örnsköldsviks norra m.m. (järnvägsstation Björnavägen), antagande Uppförande av fritidshus på Godmersta 1:10, förhandsbesked Uppförande av fritidshus på Godmersta 1:10, strandskyddsdispens Överklagande av kammarrättens beslut mål , Saluböle 1: Kurser och konferenser Meddelanden Anmälan av plan- och miljökontorets delegationsbeslut

3 Plan- och miljönämnden (19) Pmn/2009:3 1 Information - 08:30-10:30 Datautbildning - Extranet - LEX - GroupWise. - Information om ärendena på föredragningslistan och extra ärenden. Nämnden förklarar sig ha tagit del av informationen.

4 Plan- och miljönämnden (19) Pmn/2009:2 2 Årsbokslut 2008 Sammanfattning av ärendet I samband med verksamhetsårets slut ska årsbokslut göras och årsrapport upprättas. Ekonom L Eriksson informerar om det pågående arbetet med verksamhetsberättelse, personalberättelse och miljöberättelse Plan- och miljönämnden har tagit del av informationen och uppdrar till f örvaltningen att i enlighet med lämnad information färdigställa årsrapport 2008 och efter godkännande av presidiet överlämna materialet till kommunledningskontoret, att vid nästa sammanträde presentera den färdiga årsrapporten.

5 Plan- och miljönämnden (19) Pmn/2009:48 3 Plan- och miljönämndens deltagande i Polsam Ärendet Plan- och miljönämnden har att utse representanter för deltagande i Polsam. Polsam = politisk ledningsgrupp för samverkan. Ledningsgruppen består av tio ledamöter från kommunen och fem från landstinget. Syftet är att skapa förbättrade möjligheter för samverkan utifrån politisk nivå och undanröja systemfel som motverkar effektiv samverkan mellan kommunen, landstinget, arbetsförmedlingen och försäkringskassan. Plan- och miljönämnden beslutar att delta i Polsam och utser följande representanter under innevarande mandatperiod. Ordinarie: Kristin Ögren (s) Roger Byström (c) Ersättare: Lars Ulander (s) Curt Eriksson (kd)

6 Plan- och miljönämnden (19) Pmn/2007:612 4 Detaljplan för Domsjö 12:1 m.fl. - Vårbystrand. Uppdrag Sammanfattning av ärendet Fastighetsutveckling Håkan Eriksson AB inkom 24 april 2007 med en ansökan om att detaljplanlägga Domsjö 12:1 m.fl. Avsikten är att bebygga området med knappt 30 enfamiljshus. Planområdet omfattar knappt 14 ha och ligger cirka 7,5 kilometer söder om centrala Örnsköldsvik bilvägen. Området ligger mellan Domsjövägen och Dekarsöfjärden. En skiss över en möjlig exploatering av området har tagits fram och skickats på samråd om miljöbedömning till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen har uppfattningen att ingen särskild miljökonsekvensbeskrivning behövs. Förslaget överensstämmer med intentionerna i kommunens översiktsplan från Plan- och miljönämnden uppdrar till plan- och miljökontoret att pröva detaljplan för Domsjö 12:1 m.fl. med normalt planförfarande. Detaljplanen medför ingen betydande miljöpåverkan och särskild miljökonsekvensbeskrivning är ej nödvändig. Planarbetet förutsätter att sökande tecknar planavtal. Beslutet gäller i två år.

7 Plan- och miljönämnden (19) Pmn/2008: Resecentrum i Örnsköldsvik. Begäran om ändring av detaljplan Sammanfattning av ärendet Tjänstecentrum i Örnsköldsvik AB och Övikshem AB begär att detaljplanen för resecentrum ändras så att det blir möjligt att uppföra två våningsplan med totalt ca 50 studentrum inom den byggrätt som angivits för kommersiella lokaler i den nyss antagna detaljplanen. Studentboendet bidrar till att skapa liv och rörelse i byggnaden. Produktionen av bostäderna bedöms bli billigare än genom nyproduktion på obebyggd mark. I den nyss antagna detaljplanen medges inte uppförande av bostäder eftersom det bedömts vara olämpligt av bullerskäl. Riktvärden Boverkets allmänna råd 2008:1 Buller i planeringen anger riktvärden som bör tillämpas vid bostäder. Huvudregeln är att max 55 db ekvivalent ljudnivå ska säkerställas vid fasad och att max 70 db maximal ljudnivå vid uteplats ska säkerställas. Från huvudregeln kan avsteg göras och för detta beskrivs principer. När ekvivalenta ljudnivån är db bör nya bostäder kunna medges under förutsättning att det går att åstadkomma en tyst sida (mindre än 45 db) eller åtminstone en ljuddämpad sida (45-50 db). Vidare bör minst hälften av bostadsrummen liksom uteplats vara vända mot tyst eller ljuddämpad sida. Studentbostäder, företagslägenheter och liknande räknas inte som korttidsboende och bör enligt Boverket uppfylla samma krav på ljudnivå som bostäder i övrigt. Bullerberäkning För de aktuella bostäderna, som de redovisats i ansökan med en studentkorridor med rum på ömse sidor har följande ljudnivåer vid fasad mot bussgården, Modovägen och Botniabanan beräknats: forts

8 Plan- och miljönämnden (19) 5 (forts) Vägtrafiken på Modovägen ger upphov till ekvivalent ljudnivå på 60 db och max ljudnivå på 67 db. Bussarna på resecentrums bussplan ger ett max ljudnivå ca 80 db. Till vägtrafikens nivåer kan läggas ett bullerbidrag på ca 1 db ekvivalent från bussar. Uteplats föreslås på balkong vid gavel mot söder. Uteplatsen skyddas med skärm mot väster. Riktvärdena för buller vid uteplats förutsätts kunna klaras. I markplanet finns inte möjlighet att ordna någon form av utemiljö men de boende kan nyttja parker och annan allmän plats i närheten. Bedömning Kravet på tyst eller ljuddämpad sida kan inte uppfyllas eftersom hälften av lägenheterna är enkelsidiga lägenheter mot bullerutsatt sida. Det handlar om buller från bussar från tidig morgon till sen kväll. Lägenheterna på första bostadsvåningen och dess fönster befinner sig endast någon meter över bussarnas tak och förutom trafikbullret har de studentrum som vänder sig mot bussgården inte särskilt attraktiv utsikt och torde inte uppfylla de förväntningar på ett attraktivt studentboende som skisserats i visionen för Campus Örnsköldsvik. Skulle en detaljplan med bostäder tas fram är det sannolikt att länsstyrelsen med stöd av PBL 12:1 skulle upphäva kommunens beslut om antagande. För att få acceptans för en detaljplan med boende skulle planen behöva innehålla sådan planbestämmelse beträffande buller att lösningen med studentkorridor inte går att genomföra. Det skulle krävas genomgående lägenheter så att tyst sida kan åstadkommas eller åtminstone en utformning, som diskuteras i annat ärende, med sovrumsfönster vid fasad där bullret skärmats till att vara lägre än 55 db. Sådana större lägenheter ställer krav på utemiljö (lekytor) något som inte kan uppfyllas. Vid renodlad studentkorridorslösning torde gemensam bullerdämpad balkong kunna vara tillfyllest. Ytterligare ett argument mot bostäder är att de bedömningar av marksaneringsbehovet som gjorts har utgått från Mindre Känslig Markanvändning. Ska boende in i området gäller Känslig Markanvändning och nya bedömningar ska göras av saneringsbehovet och vilken nivå på åtgärder som krävs. Plan- och miljökontoret vidhåller mot bakgrund av ovanstående bedömningen, som gjordes i den antagna detaljplanen för resecentrum, att det inte är lämpligt med bostäder ovanpå resecentrum och avstyrker att detaljplanen ändras. forts

9 Plan- och miljönämnden (19) 5 (forts) Plan- och miljökontorets förslag till beslut Plan- och miljönämnden beslutar att inte upprätta detaljplan som medger även bostäder i det rubricerade området. Plan- och miljönämndens behandling Vid plan- och miljönämndens behandling av ärendet yrkar Kristin Ögren (s) att nämnden beslutar medge ändring av detaljplan. Plan- och miljönämnden uppdrar till plan- och miljökontoret att pröva ändring av detaljplanen för resecentrum så att planen även medger bostäder i det rubricerade området.

10 Plan- och miljönämnden (19) Pmn/2007:742 6 Detaljplaneprogram för Gamla Stationsområdet Örnsköldsvik. Godkännande Sammanfattning av ärendet Kommunstyrelsen har den 9 januari 2007 godkänt samarbetsavtalet mellan Örnsköldsviks kommun, Jernhusen Fastigheter AB och Tjänstecentrum i Örnsköldsvik AB. Enligt överenskommelsen ska utredningsarbetet resultera i ett program för fortsatt detaljplaneläggning av området. Ett förslag till detaljplaneprogram har varit utsänt på samråd enligt plan- och bygglagen 5:20 under november och december Samrådsredogörelse daterad 9 januari 2009 har upprättats av plan- och miljökontoret. Efter samrådet har kompletteringar av programmet skett. Detaljplaneprogrammet är daterat 7 januari Beslutsgången för detaljplaneprogram är inte lagreglerad. Efter godkännande av plan- och miljönämnden bör programmet godkännas som underlag för kommande detaljplaner av kommunstyrelsen. Plan- och miljönämnden godkänner detaljplaneprogrammet för Gamla Stationsområdet, daterat 7 januari 2009, som underlag för kommande detaljplaneläggning.

11 Plan- och miljönämnden (19) Pmn/2007: Örnsköldsviks norra m.m. (järnvägsstation Björnavägen), antagande Sammanfattning av ärendet Plan- och miljökontoret har upprättat en detaljplan för blivande regionaltågstation Örnsköldsvik Norra m.m., daterad 12 december Detaljplanen handläggs med enkelt planförfarande enligt plan- och bygglagen 5:28. Syftet med detaljplanen är att de arbeten som återstår vid Örnsköldsvik Norra ska kunna genomföras. Det handlar om hiss och trappor till plattformen, parkering för bilar och cyklar. I detaljplanen ingår även mindre utvidgningar av industritomterna intill Botniabanan. Planområdet ingick tidigare i en mer omfattande detaljplan som även innehöll ny cirkulationsplats vid korsningen Björnavägen/Ångermanlandsgatan. Plan- och miljökontoret har upprättat särskilt utlåtande daterat 20 januari Inga erinringar som inte är tillgodosedda har framförts under samråd och underrättelse, varför beslutet att anta detaljplanen inte kan överklagas enligt plan- och bygglagen 13:5. Plan- och miljönämnden antar, med stöd av kommunfullmäktiges beslut 103/1999, den 12 december 2008 upprättade detaljplanen för Örnsköldsvik Norra m.m. enligt plan- och bygglagen 5:29.

12 Plan- och miljönämnden (19) Pmn/2008:758 8 Uppförande av fritidshus på Godmersta 1:10, förhandsbesked Bestämmelser Området omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser. För området gäller bestämmelser enligt miljöbalken 7 kap 13 (strandskydd). Tomtplatsen ligger ca 700 meter norr om allmän väg nr Den föreslagna nybyggnadsplatsen ligger på gles skogsmark. Föreslagen byggnad placeras i direkt anslutning till befintlig bebyggelse och är godtagbar med hänsyn till landskapsbilden. Yttranden Tillfälle att yttra sig över åtgärden enligt plan- och bygglagen 8:22 har beretts ägarna till fastigheterna Godmersta 1:10, 1:32 och 1:33 Inga synpunkter har framförts till plan- och miljökontoret. Förvaltningens hälsoskyddsenhet, naturskyddsenhet och lantmäteriet har beretts tillfälle att yttra sig. Yttrande i ärendet har inlämnats från hälsoskyddsenheten. Inga övriga synpunkter har framförts. Skäl Föreslagen åtgärd uppfyller de krav som kan ställas enligt 2 kap plan- och bygglagen med hänsyn till valda lösningar för att uppnå långsiktigt hållbar livsmiljö. Dispens från strandskyddet lämnas i separat ärende. Föreslagen åtgärd tillåts då lämplighetskraven enligt plan- och bygglagen 2 kap uppfylls. forts

13 Plan- och miljönämnden (19) 8 (forts) Upplysningar Ovanstående beslut medför ej rätt att påbörja den sökta åtgärden. Enligt plan- och bygglagen 8:34 upphör förhandsbeskedet att gälla om inte ansökan om bygglov görs inom två år från dagen för beslutet. Avgift Summa kronor.

14 Plan- och miljönämnden (19) Pmn/2008: Uppförande av fritidshus på Godmersta 1:10, strandskyddsdispens Bestämmelser För området gäller områdesbestämmelser. Området omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser. För området gäller bestämmelser enligt miljöbalken 7 kap 13 (strandskydd). Yttranden Förvaltningens naturskyddsenhet har beretts tillfälle att yttra sig. Skäl Undantag från strandskyddsbestämmelserna kan medges då platsen är en lucktomt och åtgärden inte väsentligen försämrar livsvillkoren för djur- och växtarter. Dispens medges enligt miljöbalken 7 kap 18 från strandskyddsbestämmelserna då platsen är en lucktomt och åtgärden inte väsentligen försämrar livsvillkoren för djur- och växtarter. Strandskyddsdispensen avser den yta som markerats på situationsplanen. Medgivandet gäller i två år enligt miljöbalken 7 kap 18. Upplysningar Besvär över detta beslut kan anföras av bland annat Naturvårdsverket. Besvärstidens utgång bör därför avvaktas innan några åtgärder vidtas med anledning av medgivandet enligt miljöbalken 7 kap 18. Upplysningar om överklagande av beslutet, se bilaga. Avgift Avgift för strandskyddsdispens kronor.

15 Plan- och miljönämnden (19) Pmn/2007: Överklagande av kammarrättens beslut mål , Saluböle 1:15 Sammanfattning av ärendet Bygglovansökan inkom för ett fritidshus på Saluböle 1:15 med en placering 102 m från stranden. Den 21 februari beslutade plan- och miljönämnden att bygglov inte kan lämnas då åtgärden strider mot plan- och bygglagen kap 2 1, kap 3 1 och att området med sin orörda natur är en tillgång för det allmänna friluftslivet och bör även i fortsättningen få vara det upphävde länsstyrelsen plan- och miljönämndens beslut bland annat med hänvisning till att området inte är av riksintresse och återförvisar ärendet till plan- och miljönämnden för ny handläggning. Plan- och miljönämnden överklagade länsstyrelsens beslut till länsrätten bland annat med hänvisning till områdets betydelse för det rörliga friluftslivet. Länsrätten beslutade i dom att avslå överklagandet och visar målet åter till nämnden för handläggning. Länsrättens beslut överklagades En inventering av kommunens havsstränder vid fastlandet hade då gjorts under sommaren som visade att stranden i Saluböle är den enda lättillgängliga naturstrand, av jämförbar kvalitet och storlek, som fortfarande ej är privatiserad eller exploaterad. Vidare angavs som skäl att en föreslagna placeringen 102 m från stranden möjliggör ingen tomtplats utanför strandskyddat område och att område inom strandskyddat område kommer att privatiseras. Ingen avstyckning är begärd och det kommer att innebära en hemfridszon runt byggnaden som kommer att sträcka sig långt in i strandskyddsområdet. En framtida avstyckning skulle också den kräva att strandskyddat område togs i anspråk. Vi hävdade också att i kustplanens plankarta kan man utläsa att området mellan E4 och strandlinjen, mellan Salusand och länsgränsen redovisas som område med värdefull natur och särskilt värdefullt för friluftslivet (NF-område). Som riktlinje forts

16 Plan- och miljönämnden (19) 10 (forts) för NF-områden anges bland annat att nya hus tillåts endast som komplettering till av befintlig bebyggelse där det är uppenbart att bevarandeintresset inte motverkas. Plan- och miljönämnden anser att den bedömningen är relevant för det aktuella ärendet. Enligt Kammarrättens beslut , mål nr meddelar man inte prövningsrätt och länsrättens avgörande står därför fast. Plan- och miljökontoret har överlämnat ärendet till juridiska enheten på Sveriges kommuner och landsting för bedömning och hjälp vid en överklagan. Plan- och miljökontorets förslag till beslut Plan- och miljönämnden överklagar kammarrättens dom , mål nr och begär anstånd för att komma in med skälen för detta. Ajournering Plan- och miljönämnden beslutar att ajournera sammanträdet från kl 14:40 till kl 14:45. Plan- och miljönämndens behandling Vid plan- och miljönämndens behandling av ärendet yrkar Kristin Ögren (s), med instämmande av Per Sundin (kd), att nämnden beslutar att inte överklaga kammarrättens beslut. Plan- och miljönämnden beslutar att inte överklaga kammarrättens beslut att inte meddela prövningstillstånd, mål nr

17 Plan- och miljönämnden (19) Pmn/2009:5 11 Kurser och konferenser - Miljöpresidieträff i Ånge Fördjupningsdag om viten och förelägganden. Östersund Kristin Ögren, Lars Ulander och Per Sundin deltar i Miljöpresidieträff Curt Eriksson deltar i Fördjupningsdag om viten och förelägganden

18 Plan- och miljönämnden (19) 12 Meddelanden A. Överklagat beslut att ej tillåta uppförande av enbostadshus på Burön 2:14, förhandsbesked Dnr Pmn/2007:1553. Länsstyrelsen avslår överklagandet i beslut Muntlig föredragning av Sonja Eliasson. B. Plan- och miljönämndens överklagande av länsrättens beslut beträffande ej beviljat bygglov på Saluböle 1:15 Dnr Pmn/2007:360. Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd i beslut C. Överklagat beslut om beviljat bygglov för uppförande av enbostadshus på Bodum 1:54 Dnr Pmn/2007:1061. Länsstyrelsen avslår överklagandena i beslut Muntlig föredragning av Sonja Eliasson. D. Överklagat beslut att tillåta uppförande av fem enbostadshus på Hornön 1:2, förhandsbesked Dnr Pmn/2007:1747. Länsstyrelsen avslår överklagandet i beslut Muntlig föredragning av Sonja Eliasson. E. Klarläggande av beslutsnivåer (fullmäktige eller nämnd) beträffande taxor/avgifter, bidragsnormer, tillämpningsföreskrifter, mål etc Dnr Pmn/2006:959. Kommunfullmäktiges beslut , 240. F. Motionssvar, kompletterad känslighetsanalys Dnr Pmn/2008:703. Kommunfullmäktiges beslut , 263. G. Antagande av ny taxa för prövning och tillsyn enligt plan- och bygglagen Dnr Pmn/2008:905. Kommunfullmäktiges beslut , 269. H. Överklagat beslut att ej tillåta uppförande av enbostadshus på Degerfälle 1:2 Dnr Pmn/2007:1737. Länsstyrelsen avslår överklagandet avseende jäv, strandskyddsdispens och förhandsbesked i beslut Muntlig föredragning av Sonja Eliasson. Plan- och miljönämnden förklarar sig ha tagit del av meddelandena.

19 Plan- och miljönämnden (19) Pmn/2008: Anmälan av plan- och miljökontorets delegationsbeslut 2008 Förteckning över delegationsbeslut 2008 LEX-ärenden nr , delegationsbeslut 2008 ECOS-ärenden nr , delegationsbeslut i bostadsanpassningsärenden Bilagor. Plan- och miljönämnden godkänner redovisningen och förklarar sig ha tagit del av anmälan enligt nämndens beslut om delegationer 14 dec , 23 feb , 24 maj , 13 dec , 29 mars , 1 nov , 13 dec , 23 maj och 30 aug

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-29 Sida 1 (38)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-29 Sida 1 (38) Sida 1 (38) Plats och tid Helgoland, kl. 8.30-10.40 Beslutande Ersättare Claes Andersson (FP) Ordförande Kjell Svanström (S) Vice ordförande Robert Syrén (M) Ej 233 Olle Bo Ivarsson (M) Ersättare för Lars

Läs mer

Håkan Hansson (fp) 148-156, 158-176 Kerstin Lorentzon (fp)

Håkan Hansson (fp) 148-156, 158-176 Kerstin Lorentzon (fp) 148-176 Plats och tid Kommunhuset, Alvö, Kungshamn, kl 8.00 14.10 Beslutande Närvarande ersättare Stig Holmberg (m) ordförande Gerd Emanuelsson (s) Per-Sten Kristiansson (s) Vivianne Gustafsson (s) Ingela

Läs mer

Byggnadsnämnden 2014-12-15 1 (83) Byggnadsnämndens presidieberedning

Byggnadsnämnden 2014-12-15 1 (83) Byggnadsnämndens presidieberedning 2014-12-15 1 (83) s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 15.20 Beslutande Peter Helander (C) Lassä Bröms (C) Sven Anders Söderberg (M), 198-214 Jan-Olov Sundqvist

Läs mer

Arne Persson (C) Björn Widmark (M) Ulf Brännström (KD) Sievert Aronsson (FP)

Arne Persson (C) Björn Widmark (M) Ulf Brännström (KD) Sievert Aronsson (FP) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(36) Plats och tid Stadshuset, Sammanträdesrum 1, 2012-04-10, kl. 15.00 17.00 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Utses att justera ens

Läs mer

Erik Palmgren(m) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 112-115A, H Fahlén-Nordström. 0550-88551 115-137

Erik Palmgren(m) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 112-115A, H Fahlén-Nordström. 0550-88551 115-137 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(42) Plats och tid Konferensrummet, Uroxen, Kungsgatan 30, Kl. 15.00-16.20 Beslutande Ledamöter Mats Thorén (fp), ordf Christian Sundby (m) Erik Palmgren (m) Mbn 112-122, 124-137

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (35) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (35) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (35) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl. 13:15 17:00 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med ; ersättare

Läs mer

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2.

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. 1 1 (36) Plats och tid Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-03-26 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-16.45 Beslutande Niclas Palmgren (M) ordf Frank Josefsson (S) Eva Eliasson (S) Jan-Olof Johansson (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Plan- och byggnadsnämnden 2015-02-25

Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Plan- och byggnadsnämnden 2015-02-25 Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Omfattning 19-39 Plats och tid Tvinnrummet, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 9.00 12.00 Rast kl. 12.00 13.30 Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 13.30-17.05

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (13) Byggnadsnämnden Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Lars Kallsäby Sammanträdesdatum 23 april 2015 Plats och tid Partigruppsmöten Stadshuset, rum A 491, kl.13:00 Majoriteten,

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämndens kansli 24 mars 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 47-62. Sofie Westerlund. Ingvar Ahlström.

Miljö- och byggnadsnämndens kansli 24 mars 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 47-62. Sofie Westerlund. Ingvar Ahlström. 2014-03-19 1 (41) Plats och tid Hökhallen, Miljö- och byggnadskontoret, Lunnargatan 1 19 mars 2014 kl. 13.05-16.35 Beslutande Ingvar Ahlström (M), ordf. Bengt Lennhammar (M) Emma Johansson (M) Per Andersson

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum 2011-03-17 Sammanträdestid 8:30-12.00

Protokoll Sammanträdesdatum 2011-03-17 Sammanträdestid 8:30-12.00 Protokoll Sammanträdesdatum 2011-03-17 Sammanträdestid 8:30-12.00 Bygglovsnämnden Närvarande Ledamöter Ersättare Tjänstemän Claës L Ljung (M), ordförande Yvonne Nilsson (S), vice ordförande Lena Carlbom

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00 16:05

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00 16:05 Kommunstyrelsen 2008-04-08 1 (37) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00 16:05 Beslutande Övriga deltagare Godkännande av närvaro Tid och plats för justering Ordföranden: Elvy Söderström (s)

Läs mer

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2013-03-26

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2013-03-26 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (45) Plats och tid Kvarnen, Insikten, kl 09,00-17,00 Beslutande Peter Johansson (M) ordförande, jäv 78, tjg ers Cecilia Burburan (S), deltog ej i 85. Ruth Piatek

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-02-19 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl. 09.00-16.15 Ajournering 12.00-12.45, 14.30-14.45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Niclas Palmgren (M)

Läs mer

Ulf Larsson, C ej 66 Martin Rydén, S 71-77 Åke Arvidsson, S, ersättare för Martin Rydén, S 62-70

Ulf Larsson, C ej 66 Martin Rydén, S 71-77 Åke Arvidsson, S, ersättare för Martin Rydén, S 62-70 Sammanträdesprotokoll 1(25) Plats och tid Stadshuset, Vimmerby, kl. 9-12.30 Beslutande Lars-Inge Green, S Sievert Andersson, M Lennart Davidsson, KD Johan Blomberg, M Konny Bogren, S Anders Sundberg, S

Läs mer

Siv Ögren (S) ej tjänstgörande. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 28-46 Birgitta Schmidt

Siv Ögren (S) ej tjänstgörande. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 28-46 Birgitta Schmidt 1(21) Plats och tid Kommunkontoret, Silen, den 25 mars kl 14.00-16.40 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (KD) ordförande Åke Nilsson (S) Anders Västsäter (Kd) Gunnar Henriksson (FP) Kermit Andersson

Läs mer

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare 1(22) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 14.00-15.30 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (C) ordförande Rolf Gruvborg (M) Magnus Andreasson (FP) Roland Moberg (KD) ej 30

Läs mer

Ulla Hjort (s) Anders Lantz (mp) Sven Frejd (c) Johan Fredriksson (m) Daniel Ericgörs (kd)

Ulla Hjort (s) Anders Lantz (mp) Sven Frejd (c) Johan Fredriksson (m) Daniel Ericgörs (kd) SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Miljö- o Byggnämnden 2011-03-23 1 Blad Plats och tid Tekniska kontoren kl 08.30 13.10 (ajournerat kl 10.00 10.45) Beslutande Lotta Bergstrand (fp)

Läs mer

Plats och tid Miljönämnden sammanträder i Hansson-Holmsrummet, plan 5 Stadshuset, onsdagen den 18 juni 2014, kl. 16.30

Plats och tid Miljönämnden sammanträder i Hansson-Holmsrummet, plan 5 Stadshuset, onsdagen den 18 juni 2014, kl. 16.30 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Plats och tid Miljönämnden sammanträder i Hansson-Holmsrummet, plan 5 Stadshuset, onsdagen den 18 juni 2014, kl. 16.30 A. Upprop och ersättare B. Dagordningens fastställande C. Val

Läs mer

KALLELSE. 1. Justerande:... Samhällsbyggnadsnämnden 23 mars 2004

KALLELSE. 1. Justerande:... Samhällsbyggnadsnämnden 23 mars 2004 Samhällsbyggnadsnämnden 23 mars 2004 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 23 mars 2004 kl 19.00 Olle Wallin, samhällsbyggnadschef

Läs mer

Tobias Adersjö (MP) ordf. Ann-Kristin Lindquist

Tobias Adersjö (MP) ordf. Ann-Kristin Lindquist Plats Sal A, Kommunhuset, V Esplanaden 18, Växjö Tid Kl 15.00-16.00 Beslutande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Tobias Adersjö (MP) ordf Ann-Kristin Lindquist (S) Karl-Erik Rosén

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 2006-09-05. Miljö- och byggkontoret, Piteå kommun

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 2006-09-05. Miljö- och byggkontoret, Piteå kommun Sammanträdesdatum Sida 2006-09-05 158 Plats och tid Sammanträdesrummet Ovalen, Stadshuset, Piteå, tisdag den 5 september 2006-09-05, kl. 09:00 14:00 Beslutande Björn Berglund, ordförande Daniel Bergman

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) Bengt Sävström (S) tjg ersättare för BrittMarie Hansson (S) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson

Läs mer

STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum Miljö- och byggnämnden 2014-03-20 1 (3)

STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum Miljö- och byggnämnden 2014-03-20 1 (3) Sidnr 1 (3) Plats och sammanträdestid Beslutare Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset kl 09.35-09.42 Lena Martinsson (S) Terry Bergqvist (S) Wolfgang Schwartz (STP) Siwert Hjalmarsson (M) Bengt-Göran

Läs mer

Birgitta Luoto Carl-Inge Lingberg Daniel Johansson Björn Johansson Viktor Uhlin Agneta Höglander Ann-Sophie Nygren, 18-22 (S)

Birgitta Luoto Carl-Inge Lingberg Daniel Johansson Björn Johansson Viktor Uhlin Agneta Höglander Ann-Sophie Nygren, 18-22 (S) 1(19) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.15-15.40 Beslutande Inge Ståhlgren (S) Jimmy Gustavsson, 12-17 (S) Jan Widegren (M) Birgitta Luoto (S) Carl-Inge Lingberg

Läs mer

Regeringens proposition 2013/14:128

Regeringens proposition 2013/14:128 Regeringens proposition 2013/14:128 Samordnad prövning av buller enligt miljöbalken och plan- och bygglagen Prop. 2013/14:128 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 20 mars

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2010-05-06. Miljö- och byggnadsnämnden. Beslutande organ

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2010-05-06. Miljö- och byggnadsnämnden. Beslutande organ 2010-05-06 Beslutande organ Innehållsförteckning Mbn 69... 1 Val av protokollsjusterare... 1 Mbn 70... 2 Godkännande av dagordning... 2 Mbn 71 2006.171... 3 Mariestad Bredsäter 4:14 och Sjöberg 5:1 Yttrande

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2013-12-12 1 [26] Plats och tid Stora Tjörnsalen kommunhuset kl 18.30-22.10 Ajournering 20.15-20.30. Beslutande Förteckning enligt bilaga Övriga

Läs mer