Affärsmodeller för mobility managementåtgärder i Norra Djurgårdsstaden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Affärsmodeller för mobility managementåtgärder i Norra Djurgårdsstaden 2011-03-14"

Transkript

1 Affärsmodeller för mobility managementåtgärder i Norra Djurgårdsstaden

2 Innehåll SAMMANFATTNING INLEDNING Bakgrund Metod Disposition AFFÄRSMODELLER Olika typer av affärsmodeller Inblandning av offentlig sektor (trafik) AFFÄRSMODELLER NORRA DJURGÅRDSSTADEN ÖVERGRIPANDE FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRSLAG PÅ AFFÄRSMODELLER Samarbete med byggherrar och mäklare Affärsmodeller för bilpool Förslag på affärsmodeller för cykelparkering Förslag på affärsmodell för resplaner Affärsmodeller för lånecyklar KÄLLFÖRTECKNING Litteratur Intervjuer Referensgrupp...36

3

4 Sammanfattning Syftet med den här rapporten är att ta fram affärsmodeller för några utvalda mobility management-åtgärder som skulle kunna genomföras i Norra Djurgårdsstaden (NDS). En affärsmodell är, på det teoretiska planet, tänkt att visa hur en organisation skapar, levererar och behåller värde (värde kan vara socialt, ekonomisk eller av annan form) och sedan förmår att omvandla värde till intäkt. Barringer och Ireland (2006) definierar en affärsmodell som ett företags plan eller diagram över hur de konkurrerar, använder sina resurser, strukturerar förhållanden, agerar med kunder, och skapar värde för att kunna överleva på de vinster som görs. Offentliga myndigheter Externa aktörer Brukare Affärs modeller I denna rapport så behöver fler drivkrafter än de bakom privata vinstdrivande företag (externa aktörer) tas med i utvecklingen av affärsmodellerna. Det handlar främst om de tjänster och den service som offentliga myndigheter ska tillhandahålla till sina invånare. Ytterligare så handlar det om brukarens (den framtida invånaren i NDS) behov. De mobility management-åtgärder som valts ut i denna rapport är: Samarbete byggherrar och mäklare Cykelparkering vid Ropsten Bilpool Lånecyklar Resplaner för företag Gällande Samarbete byggherrar och mäklare så handlar affärsmodellen om information. Olika typer av informationsbehov och lösningar som kommer att stärka samarbetet mellan staden, byggherrar och mäklare. Detta är en förutsättning för att NDS ska nå de mål som staden har för stadsdelen och som beskrivs i miljöprogrammet. Genomgående är behovet av en tydlig, klar, långsiktig och förankrad bild av det framtida färdigbyggda området. De lösningar som lyfts fram är: ett utbildningspaket för boende, bostadsrättsföreningar och mäklare som tydliggör hur ett färdigbyggt NDS kommer att fungera ett fysiskt kompetenscentrum för att stärka den direkta kontakten med bostadsrättsföreningar, fastighetsägare och boende en långsiktigt marknadsföringsplan som stärker investeringsviljan hos privata aktörer utvecklade krav på miljöklassificeringssystem 1

5 en övergripande IKT-lösning som innefattar personresor för NDS (finns även med som del i affärsmodellen för bilpool) Cykelparkeringen i Ropsten ska motsvara behovet hos cyklister som gör pendlingsresor från Lidingö samt de korta resor som startar i närområdet. Betalningsviljan hos pendlingscyklisterna är högre än hos de som gör de kortare resorna. Parkeringen ska för att följa de mål som finns i miljöprogrammet utformas som en state-of-the-art-parkering med ljusa och fräscha lokaler med mer än bara plats för cyklar. I anläggningen kan cyklister göra toabesök, förvara hjälm och kläder i låsbara skåp, pumpa däcken, spola rent cykeln, göra enkla cykelreparationer samt se realtidsskyltar som visar avgångstider för tunnelbanan och bussar. Cykelparkeringen är bemannad från morgon till kväll och det är gratis att parkera cykeln. För cyklister som har behov av att låsa in cykeln finns låsbara skåp att hyra på månadsbasis. All service på platsen driftas av ett cykelserviceföretag som har lokaler i garaget. Parkeringen är om möjligt reklamfinansierad. Resterande finansieringsbehov täcks av Stockholm stad, SL och Clear Channel. Affärsmodellen för resplaner för företag kan beskrivas som en linjär process där olika delar skapar förutsättningar för varandra för att i slutändan leda till att anställda på företag som etablerar sig i NDS reser mindre och mer hållbart till och från arbetet samt i tjänsten med effekten att företaget sparar pengar och stärker sitt varumärke. Byggherrar och fastighetsägare kommer också att stärka sitt varumärke och sannolikt öka sina inkomster bland annat genom att behöva bygga mindre p-platser samt kunna erbjuda funktionella lokaler som uppfyller de behov som hyresgäster kommer att ha i ett fungerande NDS. Staden kommer kunna säkerställa sina intressen genom att ställa krav på att fastigheterna ska miljöklassificeras genom till exempel BREEAM eller LEED samt villkora efterlevnaden av miljöklassificeringen vid ägarbyte. Genom att byggherrarna utför åtgärder som leder till högsta betyg inom miljöklassificeringssystemen så kan staden minska p-normen i de berörda fastigheterna. Staden, SL och Trafikverket bör även initiera en mobilitetsfunktion/kompetenscentrum i NDS som ska ha en stödjande roll i framtagandet av resplaner och genomförandet av miljöklassificeringen. Denna funktion bör samordnas med den liknande funktionen som stödjer Samarbetet med byggherrar och mäklare i texten ovan. För lånecykelsystem finns det redan en fungerande affärsmodell i och med det system som finns i Stockholm. Systemet kan dock utvecklas så det passar in ett större mobilitetssystem och ett eventuellt utvecklat IKT-system för NDS samt att de problem som uppstår nu på grund av utformningen av det avtal som finns mellan Stockholm stad och Clear Channel löses vid förnyandet av kontraktet

6 Grundläggande för en affärsmodell för bilpool är att den måste stimulera en hög tillgänglighet för användarna för att den tillsammans med övriga hållbara färdmedel ska utgöra ett alternativ till egen bil. Den måste säkerhetsställa att det finns poolbilar på plats i inflyttningsskedet för att stimulera etablerande av hållbara resbeteenden. Ett sätt att är underlätta detta är att begränsa antalet aktörer till som får tillgång till bilpoolsparkeringarna på kvartersmark till ett par aktörer. Fördelen med denna modell är leverantörerna får ett stort kundunderlag och brukarna får god tillgänglighet. Var tredje år görs en utvärdering av tjänsten och den leverantör som får sämst betyg utsätts för konkurrens i en upphandling, detta sporrar dem att hela tiden leverera en produkt av hög kvalitet. En annan och mer innovativ affärsmodell är att etablera en pool för hela området men med ett antal leverantörer som levererar bilar. Detta skulle lämpligen ske inom ramen för en ITK lösning. Denna modell ställer höga krav på samverkan och integration mellan olika leverantörers system, men rätt utformad finns stora förutsättningar att maximera nyttan för användarna. Ett tredje alternativ är att använda den affärsmodell som idag praktiseras i Hammarby Sjöstad. Den skulle dock behöva utvecklas med en funktion där brukarna har större möjlighet att jämföra olika leverantörer till exempel genom en lösning där statistik över beläggningsgrader för poolbilar och bilbrist vid bokningar tydligt redovisas.

7 1 Inledning 1.1 Bakgrund 2009 beslutade kommunalfullmäktige i Stockholms stad att Norra Djurgårdsstaden ska bli ett av tre nya miljöprofilområden i Stockholm. Visionen är att Norra Djurgårdsstaden ska bli en miljöstadsdel i världsklass och vara ett internationellt föredöme gällande hållbart stadsbyggande. Erfarenheterna från Hammarby Sjöstad ska tillvaratas och vidareutvecklas i den nya stadsdelen. Norra Djurgårdsstaden har också valts ut av Clinton Climate Initiative som ett av 18 projekt i världen som har goda förutsättningar att bli en klimatpositiv stadsdel. 1 I miljöprogrammet som tagits fram för Norra Djurgårdsstaden är de övergripande målen att Norra Djurgårdsstaden ska vara fossilbränslefri år År 2020 ska CO2-utsläppen understiga 1,5 ton per person. Miljöprogrammet är utformat med en vision att Norra Djurgårdsstaden ska vara en miljöstadsdel i världsklass. Visionen konkretiseras genom fyra övergripande mål, klimat, ekologisk hållbarhet, social hållbarhet och ekonomisk hållbarhet. Målen är indelade i ett antal fokusområde och sektorer. Inom dessa utgör hållbara transporter en sektor. Inom ramen för detta område är ambitionen att möjliggöra goda hållbara transportalternativ för samtliga resenärer i området. Transporter som bidrar till utsläpp av växthusgaser och som är energikrävande måste minimeras såväl inom området som till och från området. För att skapa en hållbar en hållbar transportstruktur skall området genomsyras av en trafikhierarki där gaturummet tydligt signalerar prioriteringen av transportslagen enligt nedan: Gång och cykel Kollektivtrafik/godstrafik (miljöeffektiva fordon) Bilpool (miljöbilar) Privatbilar (miljöbilar såsom biogas och elbilar) Stadsdelen ska upplevas som en del av innerstaden där gång och cykel är de självklara valen. Alla barn går och cyklar till skolan. Butiker, service och fritidsaktiviteter finns i noder i närheten av bostaden och de boendes vardagliga sysslor ska kunna utföras utan bil. De boende ska i första hand gå, cykla eller åka kollektivt till skolan respektive hemmet och jobbet. Attraktiva cykelparkeringar ska finnas i såväl fastigheten som vid kollektivtrafikens knutpunkter samt i direkt anslutning till arbetsplatser och service. Boende och verksamma ska i området (inklusive företag och skolor) ska erbjudas en personlig resplan för hållbara resealternativ och för att minimera sina transporter. Boende bör erbju- 1 Miljöprogram NDS

8 das ett års medlemskap i bilpool av byggherre vid inflyttning. Mobilitetsrådgivare bör erbjuda skolor och förskolor individuella resplaner för att hitta hållbara resealternativ. Under våren 2009 tog exploateringskontoret fram en rapport för mobility management åtgärder för Norra Djurgårdsstaden. Målet med rapporten var att ta fram förslag på åtgärder som kan bidra till målet om att Norra Djurgårdsstaden ska vara koldioxidfri 2030 uppnås. De åtgärder som förslogs i rapporten var: Cykelparkeringar Lånecyklar Resplaner för företag och event Resplaner för skolor Individualiserad marknadsföring Bilpool Parkeringsåtgärder Samarbete med byggherrar och mäklare Mobilitetsfunktion inom Kunskapsutvecklingscentrum Smartbox Om alla ovanstående åtgärder genomförs beräknades den sammanlagda effekten bli en reduktion av CO 2 med ca ton, beräknat utifrån en reduktion av CO 2 på 1666 ton/år. I denna rapport har vi utgått från de föreslagna åtgärder men begränsat oss till de åtgärder som bedöms som relevanta att utveckla affärsmodeller för. Dessa är följande: Samarbete byggherrar, fastighetsägare, mäklare Cykelparkering vid Ropsten Bilpool Lånecyklar Resplaner för företag Rapporten har skrivits av Johannes Berg, Niklas Johansson, Nicholas Hort och Jesper Johansson på WSP Analys & Strategi.

9 1.2 Metod För att kunna ta fram fungerande affärsmodeller för mobility management åtgärder i Norra behöver först relevanta aktörer i arbete identifieras. Därefter behöver dessa aktörers incitament för att arbeta med hållbart resande undersökas. Arbetet med att ta fram affärsmodeller inleddes med en kort litteraturstudie för att undersöka om det finns liknande områden med låg andel privat bilinnehav och hur detta i så fall har hanterats. Studien visade att det finns ett par områden där liknande idéer har applicerats, bland annat i Göteborg och London. Det saknades dock information om bostadsområden i storlek med Norra Djurgårdsstaden. Med åtgärderna från förstudien som utgångspunkt har därför en stor del av arbetet fokuserat på att involvera aktörer i Norra Djurgårdsstaden och i dialog försöka ta fram affärsmodeller. I praktiken har detta skett genom att en referensgrupp med aktörer som är aktiva i Norra Djurgårdsstaden har satts samman och två referensgruppworkshops har genomförts. Förutom dessa har även ett antal intervjuer med aktörer genomförts, i huvudsak med byggherrar och bilpoolsleverantörer. 1.3 Disposition Rapporten är upplagd så att den inleds med en genomgång av de förutsättningar som angetts för Norra Djurgårdstaden och de åtgärder som föreslagits i förstudien för mobility management åtgärder som tagits fram av exploateringskontoret. Därefter följer en introduktion till affärsmodeller, där grundläggande förutsättningar redogörs och exempel på framgångsrika affärsmodeller presenteras. I kapitel 3 redogörs för idéerna som finns kring affärsmodeller för Norra Djurgårdsstaden. I kapitel 4 presenteras grundläggande förutsättningar och förslag på affärsmodeller för mobility management åtgärder för Norra Djurgårdsstaden. 6

10 2 Affärsmodeller Det är inte helt glasklart var vi är på väg, men det går inte att vänta. Vi måste prova oss fram. - Jan Helin, Chefredaktör Aftonbladet Ovanstående citat bekräftar vilken föränderlig tid som vi lever i. Vår omvärld förändras ständigt och i en takt som upplevs snabbare än någonsin tidigare. Det får till följd att företag måste förändras allt snabbare så att gapet mellan behov och utbud inte blir för stort. Den plan som visar hur företaget kan leverera enligt kundens behov och dessutom generera en intäkt för företaget så att det håller sig lönsamt och hållbart bör framgå i en affärsplan. En affärsmodell är, på det teoretiska planet, tänkt att visa hur en organisation skapar, levererar och behåller värde. Värde kan vara socialt, ekonomisk eller av annan form. Och sedan förmår att omvandla värde till intäkt. Barringer och Ireland 2 definierar en affärsmodell som ett företags plan eller diagram över hur de konkurrerar, använder sina resurser, strukturerar förhållanden, agerar med kunder, och skapar värde för att kunna överleva på de vinster som görs. 2.1 Olika typer av affärsmodeller En av de första och kanske också mest kända affärsmodellen är bete och krok modellen. Den lanserades tidigt på 1900-talet och innebär att försäljning av en betesvara är en förlustaffär men tack vara behovet som uppstår till föjd av betesvaran fastnar kunden på kroken vilket slutligen leder till vinst. Ett exempel på detta är exempelvis försäljning av skrivare och bläckpatroner. Försäljningen av själva skrivaren är ofta en ren förlustaffär, men eftersom det krävs ständiga inköp av nya bläckpatroner för att skrivaren ska fungera blir det totalt sett en god affär för tillverkaren av skrivaren. En tydlig trend inom affärsmodeller är att användningen av teknik är central. Den tekniska utvecklingen inom exempelvis Internet, smarta mobiler, pekplattor, apps osv. har skapat nya möjligheter att nå väldigt många människor som tidigare inte var möjligt på samma sätt. Denna förändring har skapat behov av nya typer av affärsmodeller. Några av de mest vanliga affärsmodellerna är följande: Bricks and clicks En affärsmodell som integrerar både offline (bricks) och online (clicks) närvaro. Ett exempel är när en butik säljer varan på nätet och låter kunden hämta varan i den fysiska butiken. 2 Barringer, B and Ireland, R. (2006). Entrepreneurship: Successfully launching new ventures. Prentice Hall, New Jersey.

11 Kollektiv (Collective business models) Företag eller organisationer som verkar inom samma eller relaterade branscher och som delar resurser, information eller erbjuder andra fördelar för dess medlemmar. Handelsförbund är exempel på kollektiv affärsmodell. Komponent (Component business model) Är en teknik utvecklad av IBM för att analysera ett företag och se förhållandet mellan företagets strategi och organisationens förmåga och investeringar samt identifiera överflödiga eller överlappande enheter. Borttagande av mellanhand (Cutting out the middleman model) Ett exempel på den här typen av affärsmodell är när en tillverkare väljer att exempelvis sälja sina varor direkt på nätet till konsumenter istället för att erbjuda sina varor genom en affärskedja. Direktförsäljning (Direct sales model) Home party med direktförsäljning till inbjudna gäster av exempelvis plastartiklar är ett exempel på den här typen av affärsmodell. Distribuerande affärsmodell (Distribution business models) Här finns det ett antal olika typer bland annat Franchise 7Eleven och McDonalds Freemium Vanlig inom digital försäljning. Demoversionen är gratis men det kostar om du vill använda den avancerade versionen av programmet med samtliga funktioner. Det här är endast ett fåtal av alla affärsmodeller som existerar och endast en översiktlig beskrivning. En del affärsmodeller får stort genomslag för att det visar sig vara helt nya, väldigt framgångsrika eller sinnrikt uppbyggda. Tre typer av affärsmodeller kommer att belysas mer ingående och tillsammans med det företag som använder affärsmodellen. Game Mechanics betydelse för Facebook Sid Meier skapare av den framgångsrika spelserien Civilization definierar spel som en serie av meningsfulla val. Konsumenter som erbjuds ett antal meningsfulla val kommer att utforska alternativen om dessa bedöms meningsfulla. Om du sedan motiverar konsumenten med hjälp av belöningar så kan du styra 8

12 konsumenten mot önskat mål. Facebook har de senaste åren haft fantastiska tillväxtsiffror och enligt Facebook själva är det inte många andra som kan visa upp samma siffror. Under ett framförande vid SIME konferensen i Stockholm i slutet av 2010 medgav en representant från Facebook att det faktiskt finns en annan företeelse som växer snabbare och det är spelen som lanserats på Facebook (exempelvis Farmville). Dessa spel bygger i hög grad på att få användaren/spelaren att återvända och tillbringa så mycket tid som möjligt med spelet och med spelets plattform, dvs. Facebook. Hur mycket som spel på Facebook påverkat tillväxten av Facebook är svårt att säga, men visst har det haft betydelse. Välgörenhet med marknadsinriktning Toms shoes är ett företag uppbyggt av en person som insåg det stora behovet av skor i världen. Inte för att skorna är moderiktiga eller trendiga utan för att skor faktiskt skyddar mot många sjukdomar. I många utvecklingsländer går många människor utan skor och till följd av detta råkar många ut för sjukdomar när sår på fötterna blir infekterade. Med den vetskapen skapade Toms shoes en affärsplan som innebär att för varje såld sko skänker Toms Shoes ett par skor till någon behövande One for One. Freemium som revolutionerade branschen Det svenska företaget Spotify startade 2006 med en helt ny affärsplan som inte bara visade sig tilltala lyssnare utan också skivbolag. Under flera år har musikindustrin haft stora problem att tillgodose konsumenternas behov av tillgänglighet och lågt pris. Trots framgångar med itunes Music Store som är starkt kopplad till ipod, iphone och ipads och erbjuder digital försäljning av musik, film och böcker så har den illegala spridningen av digital musik vuxit. Orsaken till detta är sannolikt kopplat till musikbolagens bristfällighet när det kommer till att erbjuda tjänster som attraherar kunderna. Detta har Spotify lyckats med tack vare en innovativ typ av freemium affärsmodell. För att lyssna på Spotify s cirka 10 miljoner låtar finns det tre olika varianter. En annonsbaserad gratisvariant (kallad Open ) som innebär att reklam spelas upp med jämna mellanrum. Den

13 andra varianten är Unlimited och kostar 49 kronor/månad och innebär att du fritt kan lyssna på musik genom din dator. Tredje varianten är Premium som kostar 99 kronor/månad och förutom att få samma möjlighet som i Unlimited är det även möjligt att lyssna på Spotify i mobilen (inte stöd för alla mobiler) samt lyssna på upp till 3000 låter i offline mode. Offline mode är lämpligt under exempelvis flygresor då det inte finns en internetuppkoppling. Inte nog med att Spotify lyckats skapa en tjänst som tilltalar väldigt många musiklyssnare, Spotify har också lyckats skapa en affärsmodell som har börjar generera stora intäkter för musikbolag och dess artister. Många bedömare tror också att detta lagliga alternativ kommer att leda till att fler och fler väljer bort den illegala nedladdningen av musik. 2.2 Inblandning av offentlig sektor (trafik) U.S. Department of Transportation Federal Highway Administration skriver i sin rapport Real-Time Traveler Information Services Business Models att de mest framgångsrika affärsmodellerna är de som innebär både huvudmannaskap och/eller involvering av offentlig sektor. Trots att det kan innebära stora kostnader visar studier att tjänsterna tenderar att finnas kvar på marknaden längre. Problemet, liksom här i Sverige, är aktörers olika syften och mål med sin verksamhet. As the roles of the public and private sectors are blurred, it will be increasingly important for the public sector to develop policies to adequately guide their involvement in the private sector business activities. Especially if the public sector agencies begin purchasing data and services from the private sector, they will need to assess their typical procedures of providing free data to third parties. Offentlig verksamhet och företag i näringslivet har inte samma mål och syften, men oavsett mål och syfte måste ett samarbete och en uppgörelse om affärsmodell fungera för att båda parter ska bli nöjda. Det innebär däremot inte att mål och syften kommer att vara i harmoni. The public sector typically seeks to return as much of that value as possible to taxpayers. The private sector leverages its value to earn a sustaining profit. These two objectives are sometimes in concert and sometimes in conflict. The way in which all parties work together to meet their objectives as technologies and new ideas advance will determine the future of traveller information services in the United States. 10

14 Olika typ av intäktskälla Det går även att se på ovanstående resonemang ur ett annat perspektiv. As much value as possible to taxpayers är inte nödvändigtvis pengar utan kan istället vara en väldigt bra tjänst som underlättar för resenärer och därmed skapar ett mervärde för den tjänst som operatören erbjuder. Ur det perspektivet har vi två vinnare. Samma rapport skriver även om olika alternativ som intäktskälla. Annonsbaserade intäktslösningar visade sig vara både stabila och hållbara över tid. Advertising models are showing promise in terms of providing sustaining revenue, and broadcast media advertising remains the primary source of revenue and profit. Internet advertising by itself does not typically provide a sustainable revenue stream. Vidare konstaterar studien att abonnemangsmodellen för intäkter eventuellt kan få förnyad kraft tack vare utbredningen av mobila enheter. The maturation of the mobile device market (smartphones and navigation systems) has provided a new outlet for traffic information. The private sector is seeking to take advantage of those technologies to bundle traffic information into broader service agreements. As a result, there is strong renewed interest in the subscription model. Spotify s framgångsrika affärsmodell som både innehåller en annonsbaserad del och en abonnemangsmodell ger studien stöd i resonemanget om att mognad och tillväxt inom mobila enheter har skapat nya förutsättningar. När Spotify tillkännagav sitt brittiska bokslut för 2009 visade det sig att fördelningen mellan prenumererarationsintänkter och annonsintäkter var cirka 60/40. Vikten av data Insamling och distribution av data är central för många digitala tjänster. Just insamling av data är ett område som är komplext rent tekniskt men även svårbemästrat rent ekonomiskt. Den uppgörelse som gjordes mellan Vägverket (nuvarande Trafikverket) och Info24 i projektet smart infartsparkering kan vara något att ta efter och eventuellt utveckla. Info24 samlar in data från olika källor och beroende på var informationen kommer ifrån kan den vara både gratis eller vara till försäljning. Vägverket har bestämt att deras information ska vara gratis och hoppas därmed att utvecklare utanför Vägverket ska skapa nya tjänster. Denna lösning sätter relativt stor tillit till den aktör som är utsedd att förmedla informationen. Om inte denna aktör lyckas marknadsföra vilken typ av information och vilket pris informationen representerar så finns en risk att lösningen med en medlare av information kan bli ett hinder för utvecklare. Men fördelarna

15 kan å andra sidan vara övervägande. Spotify har valt att skriva avtal med musikbolagen direkt, vilket innebär att Spotify blir en mellanhand i distributionen mellan musikbolagen och konsumenterna. As data is being collected from multiple sources and using multiple technologies (sensor vs. probe), the data aggregation role is becoming more significant. Entities that can successfully combine these data sources into a high quality data stream stand the best chance of being successful. In addition, it is important for all collectors and users of data to be able to assess data quality both to accurately price their own services and evaluate the services of others. Oavsett hur data insamlas eller distribueras är det av central vikt för hur väl affärsmodellen kommer att fungera. Det finns exempel där företag tror att det bästa för företaget är att skydda data och information. Det är givetvis nödvändigt i vissa avseenden men det kan också skapa helt nya möjligheter när man istället tillgängliggör data och information för andra. Facebook, Twitter och YouTube har alla byggt upp sin affärsmodell runt delning och spridning av data och information. Om exempelvis Facebook valt att endast samla in information hade företaget aldrig vuxit som det gjort. Det är istället delning av information som gör tjänsten attraktiv för både användaren och för Facebook själva. Genom att få fler och fler att registrera sig får Facebook en större mängd människor att annonsera till, vilket också är den huvudsakliga intäktskällan. 12

16 3 Affärsmodeller Norra Djurgårdsstaden Ramen för utvecklandet av affärsmodeller för Norra Djurgårdsstaden är miljöprogrammet och de exploateringsavtal som har tagits fram för byggherrar i området. Utifrån ramen har vi analyserat vilka behov som finns hos de externa aktörerna för att det ska vara lönsamt att etablera i området. Hur ser aktörernas affärsidé ut och hur är denna applicerbar på Norra Djurgårdsstaden? Leverantörernas affärsidé måste sedan ställas mot brukarnas behov, i Norra Djurgårdsstaden kommer behovet av hållbara transportmedel vara stort som ett resultat av den lågt satta p-normen. Detta kommer dock inte nödvändigtvis innebära att betalningsviljan för hållbara transportmedel är större än i andra bostadsområden. Det kommer därför att vara önskvärt med helhetslösningar för hållbart resande. Utmaningen ligger i att ta fram lösningar som är attraktiva för såväl leverantörer av tjänster som för brukare, inom ramen för det befintliga miljöprogrammet. I beskrivningen av affärsmodeller som följer har vi utgått från premisserna i bilden nedan. Indelningen har fått ligga till grund för strukturen på beskrivningen av affärsmodellerna. Ingående krav miljöprogram exploateringsavtal Externa aktörer Behov Affärsidé Brukare Behov Målgrupper Kundgrupper Betalningsvilja Affärsmodeller Lönsamhet för alla En svårighet med att ta fram affärsmodeller för Norra Djurgårdsstaden är att försöka applicera dagens förutsättningar på framtida scenarion. Målet är att ta fram affärsmodeller som är robusta nog att hantera framtida förändringar av förutsättningar samtidigt som de fungerar från dag ett. Ett exempel på detta är den osäkerhetsfaktor som avregleringen av kollektivtrafik innebär, hur den framtida kollektivtrafikförsörjningen i termer av huvudmän kommer att se ut är inte självklart i dagsläget.

17 4 Övergripande förutsättningar och förslag på affärsmodeller Ansatsen att ta fram affärsmodeller för Norra Djurgårdsstaden är baserad på tidigare erfarenheter från liknande projekt i mindre skala, resultaten från de workshops som hållits samt från intervjuer med viktiga aktörer. 4.1 Samarbete med byggherrar och mäklare I en komplex och omfattande affärsmodell finns många unika och speciella relationer mellan olika aktörer. Dessa relationer är viktiga att vara medveten om och helst också ha god förståelse för. I en relation finns oftast gemensamma mål och syften men det finns också saker som ibland kan vara motstridiga. I detta avsnitt kommer särskilt relationen mellan staden, byggherrar och mäklare att diskuteras. För att skapa en förståelse av vilka gemensamma mål och syften som finns mellan dessa aktörer, men också förstå vilka hinder eller utmaningar som kan uppstå har ett antal aktörer intervjuats, deltagit i diskussioner och engagerat sig i workshops. Ett huvudproblem i relationen med byggherrar och mäklare är att dessa aktörer befinner sig i olika steg i den kronologiska processen som gäller för Norra Djurgårdsstaden (NDS). Byggherrarna är väldigt aktiva och engagerade i uppbyggnadsfasen medan mäklare får en allt större roll och engagemang i takt med att byggherrarna minskar deras närvaro och engagemang. Detta är i sig inget problem utan högst naturligt i ett stort projekt som Norra Djurgårdsstaden. Det problematiska är snarare det faktum att dessa aktörer befinner sig i olika delar av detta jättelika projekt där mål, syften och även aktörer kommer att ha olika stor vikt vid olika tillfällen. I den del där byggherrarna är som mest aktiva finns det relativt liten närvaro av de som faktiskt kommer att bo och leva i området. Den huvudsakliga diskussionen förs istället med staden och handlar i hög utsträckning om vilka miljömål, regler och krav som ställs på byggherrarna. När husen väl börjar bli klara för inflyttning kommer mäklarna och framtida bostadsinnehavare att fortsätta diskussion om hur dessa miljömål, regler och krav får konsekvenser för det dagliga livet. Dessa konsekvenser blir en diskussion mellan mäklaren och bostadsinnehavaren men inte lika mycket gentemot byggherren. De flesta byggherrar har säkerligen genomfört olika typer av studier för att bygga så kundanpassat som möjligt, men som forskning visar 3 så är det viktigt att framtida kunder/bostadsinnehavare är involverade i hela processen och inte enbart i tidiga delar av processen. 3 Michel, S., Brown, S. W., Gallan, A. (2008). An Expanded and Strategic View of Discontinuous Innovations: Deploying a Service-Dominant Logic (1 ed., vol. 36, pp ). Thousand Oaks, CA: Journal of the Academy of Marketing Science. 14

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling VÄRT EN RESA... Kraftprocessen En vägvisare i destinationsutveckling Innehåll Världens största näring fortsätter att växa...3 Vad är en destination egentligen?...4 Vilka är turismens verkliga effekter?...6

Läs mer

Hållbart agerande inom Facilities Management

Hållbart agerande inom Facilities Management Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 292 Fastighetsutveckling med finansiella tjänster Masternivå, 30 hp. Fastighetsföretagande Hållbart agerande inom Facilities Management Fem

Läs mer

Starta eget företag Garage: från idé till verklighet

Starta eget företag Garage: från idé till verklighet Starta eget företag Garage: från idé till verklighet Amanda Ljungsvik s071717@utb.hb.se Examensarbetet omfattar 15 högskolepoäng och ingår som ett obligatoriskt moment i Textil Produktutveckling med entreprenör-

Läs mer

Gör plats för svenska bilpooler!

Gör plats för svenska bilpooler! Publ nr 2003:88 Gör plats för svenska bilpooler! Definition, strategi, potentialer och effekter samt IT-lösningar på den svenska marknaden Juli 2003 Titel: Gör plats för svenska bilpooler! Definition,

Läs mer

#Sociala medier - en studie om hur textila modeföretag bör kommunicera med kunder i sociala medier Anny Chu och Yvonne Nyman

#Sociala medier - en studie om hur textila modeföretag bör kommunicera med kunder i sociala medier Anny Chu och Yvonne Nyman #Sociala medier - en studie om hur textila modeföretag bör kommunicera med kunder i sociala medier Anny Chu och Yvonne Nyman Butikschefsprogrammet med inriktning mot textil och mode 120 hp Examensarbete

Läs mer

MODERN MARKNADSFÖRING I

MODERN MARKNADSFÖRING I MODERN MARKNADSFÖRING I EN TRADITIONELL BRANSCH EN STUDIE OM HUR FÖRETAG KAN SKAPA KUNDLOJALITET INOM MÖBELBRANSCHEN Magisteruppsats i Företagsekonomi Mirza Abusafiyyah Mattias Johansson VT 2010:MF24 Förord

Läs mer

SVENSK CAMPING ÅR 2020. Martin Karlsson April 2011

SVENSK CAMPING ÅR 2020. Martin Karlsson April 2011 Martin Karlsson April 2011 Viktoriagatan 13, Box 5068, SE-402 22 Göteborg, Sweden, Tel +46 31 75 95 000, Fax +46 31 75 95 001, www.turismensutredningsinstitut.se Förord Att besöksnäringen är en framtidsbransch

Läs mer

Svensk äldrevård- framtidens exportvara

Svensk äldrevård- framtidens exportvara SWECARE FOUNDATION STOCKHOLM Svensk äldrevård- framtidens exportvara Identifiering av det svenska erbjudandet för framtida exportmöjligheter Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 2. BAKGRUND... 4 2.1

Läs mer

Energiföretagaren. Hur du gör bättre affärer inom förnybar energi

Energiföretagaren. Hur du gör bättre affärer inom förnybar energi Energiföretagaren Hur du gör bättre affärer inom förnybar energi Denna faktaskrift är framtagen i samarbete mellan LRF och Studieförbundet Vuxenskolan, som ett stöd i arbetet med att undersöka, formulera

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Affärsmodeller inom e-commerce Hur lyckas man som småföretagare på Internet

Affärsmodeller inom e-commerce Hur lyckas man som småföretagare på Internet School of Mathematics and Systems Engineering Reports from MSI - Rapporter från MSI Affärsmodeller inom e-commerce Hur lyckas man som småföretagare på Internet Simon Andreasson Thomas Glimfelt Jun 2008

Läs mer

Inga rödljus. En studie i trafikdrivande Internetmarknadsföring. Företagsekonomiska institutionen STOCKHOLMS UNIVERSITET

Inga rödljus. En studie i trafikdrivande Internetmarknadsföring. Företagsekonomiska institutionen STOCKHOLMS UNIVERSITET Företagsekonomiska institutionen STOCKHOLMS UNIVERSITET Kandidatuppsats 15 poäng VT 2008 Inga rödljus En studie i trafikdrivande Internetmarknadsföring Författare: Handledare: Anders Blomquist, Assistant

Läs mer

Projektstyrning ur ett affärsekosystemperspektiv

Projektstyrning ur ett affärsekosystemperspektiv Örebro universitet Handelshögskolan Företagsekonomi C, Uppsats 15 HP Handledare: Johan Kask Examinator: Peter Langlott VT- 2014/2014-05- 30 Projektstyrning ur ett affärsekosystemperspektiv En fallstudie

Läs mer

Att skapa en marknad för K2020

Att skapa en marknad för K2020 1 sammanfattning: att skapa en marknad för k2020 Att skapa en marknad för K2020 Strategi, incitament, tjänster och marknadskommunikation med kompletterande marknadsanalys och indikatorer Åtgärdsprogram

Läs mer

Business Intelligence Problem i olika typer av användning

Business Intelligence Problem i olika typer av användning Uppsala universitet Inst. för Informationsvetenskap/Data- och systemvetenskap Business Intelligence Problem i olika typer av användning Daniel Kronsell Young Jessica Klingberg Kurs: Nivå: Termin: Datum:

Läs mer

Kandidatprogrammet Fastighet och Finans Centrum för Bank och Finans Nr 190. Strategier kring vakanser på kontorsmarknaden

Kandidatprogrammet Fastighet och Finans Centrum för Bank och Finans Nr 190. Strategier kring vakanser på kontorsmarknaden Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete (15 hp) inom och Kandidatprogrammet Fastighet och Finans Centrum för Bank och Finans Nr 190 Strategier kring vakanser på kontorsmarknaden Författare:

Läs mer

Förväntningar kring affärssystem En förändringsprocess som drivs av aktörers förväntningar

Förväntningar kring affärssystem En förändringsprocess som drivs av aktörers förväntningar Företagsekonomiska institutionen Förväntningar kring affärssystem En förändringsprocess som drivs av aktörers förväntningar Kandidatuppsats i företagsekonomi Inriktning ekonomistyrning Höstterminen 2003

Läs mer

KOLL framåt - Nationellt handlingsprogram rör kollektivtrafikens långsiktiga

KOLL framåt - Nationellt handlingsprogram rör kollektivtrafikens långsiktiga *,Vägverket Vägvertl:et ~BANVERKET Banvertl.et Margareta HusfelcIt Projektledare lfn: 08-75 766 86 Bengt Rydhed Projektledare lin: 031 10 32 33 Datum: 2007-12-20 Beteckning: Vägverket: YT20A 2006: 18013

Läs mer

Bankers marknadsstrategier på bolånemarknaden. en jämförelse mellan svenska banker

Bankers marknadsstrategier på bolånemarknaden. en jämförelse mellan svenska banker Bankers marknadsstrategier på bolånemarknaden en jämförelse mellan svenska banker Kandidatuppsats VT 2012 Industrial and Financial Management Författare: Emelie Johansson 870128 Helena Nilsson 900827 Handledare:

Läs mer

Bättre införande av åtgärder för ett hållbart transportsystem. Sammanfattande råd från tre års tvärvetenskaplig forskning om implementering.

Bättre införande av åtgärder för ett hållbart transportsystem. Sammanfattande råd från tre års tvärvetenskaplig forskning om implementering. Bättre införande av åtgärder för ett hållbart transportsystem Sammanfattande råd från tre års tvärvetenskaplig forskning om implementering. Lund mars 2009 Document information Title: WP/Project: Bättre

Läs mer

Biblioteken vill bara vara hippa - En studie om ungdomars attityder till bibliotekens marknadsföring på sociala medier.

Biblioteken vill bara vara hippa - En studie om ungdomars attityder till bibliotekens marknadsföring på sociala medier. KANDIDATUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID INSTITUTIONEN BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 2013:22 Biblioteken vill bara vara hippa - En studie om ungdomars attityder

Läs mer

CRM-system, konsten att skapa lönsamma relationer eller en teknisk lösning för lagring av information?

CRM-system, konsten att skapa lönsamma relationer eller en teknisk lösning för lagring av information? CRM-system, konsten att skapa lönsamma relationer eller en teknisk lösning för lagring av information? En studie av implementeringsprocessens kritiska aspekter samt påverkande faktorer CRM-system, the

Läs mer

Vendor Relationship Management - En studie i hur framtidens försäljning och relationshantering i telekommunikationsbranschen kan effektiviseras

Vendor Relationship Management - En studie i hur framtidens försäljning och relationshantering i telekommunikationsbranschen kan effektiviseras Vendor Relationship Management - En studie i hur framtidens försäljning och relationshantering i telekommunikationsbranschen kan effektiviseras VICTOR ENGLESSON ANDREAS VON SCHANTZ Examensarbete Stockholm,

Läs mer

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Erik Åstedt, Moa Almerud, Isabelle Zupanc Kontigo AB, 2014-12-23 Kontigo AB Katarinavägen 19 116 45 Stockholm www.kontigo.se +46 (0)8 562 262 40 Innehåll

Läs mer

Problem och hinder vid införande av CRM-system

Problem och hinder vid införande av CRM-system 2003:098 SHU EXAMENSARBETE Problem och hinder vid införande av CRM-system VICTORIA BLOMQUIST PER ELLEMARK Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET C-NIVÅ Institutionen

Läs mer

Marknadsföring av folkbibliotek om fyra folkbibliotek i Kalmar län på väg mot visionen att bli Sveriges bästa biblioteksregion år 2010

Marknadsföring av folkbibliotek om fyra folkbibliotek i Kalmar län på väg mot visionen att bli Sveriges bästa biblioteksregion år 2010 KANDIDATUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 2005:4 Marknadsföring av folkbibliotek om fyra folkbibliotek i Kalmar län på väg mot

Läs mer

Ungdomar och digitalisering en studie om beteende, attityder och kunskap hos en googlande generation

Ungdomar och digitalisering en studie om beteende, attityder och kunskap hos en googlande generation en studie om beteende, attityder och kunskap hos en googlande generation Praktikantprojektet hösten 2014 Josefin Wallo Rebecka Lönnroth December 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 1 Inledning...

Läs mer

Internationalisering av små och medelstora tjänsteföretag inom life - sciencesektorn

Internationalisering av små och medelstora tjänsteföretag inom life - sciencesektorn Internationalisering av små och medelstora tjänsteföretag inom life - sciencesektorn Swecare Foundation 2013-05-31 0 Innehåll Inledning... 2 Bakgrund... 3 Uppdrag och Syfte... 4 Metod... 5 Definitioner

Läs mer

Hur arbetar fastighetsmäklare med att förbättra förtroendet för fastighetsmäklarbranschen?

Hur arbetar fastighetsmäklare med att förbättra förtroendet för fastighetsmäklarbranschen? Högskolan i Halmstad Sektionen för ekonomi och teknik Bygg- och fastighetsekonom Hur arbetar fastighetsmäklare med att förbättra förtroendet för fastighetsmäklarbranschen? Kandidatuppsats i företagsekonomi

Läs mer

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx utveckling Vägledning från E-delegationen xxxxxxxxxx Version xxxxxxxxx 1.0 INNEHÅLL Innehåll 1. Om vägledningen... 4 1.1 Syfte...

Läs mer