Detaljplan för Banvakten 1 i Lund, Lunds kommun (Rallaregatan)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Detaljplan för Banvakten 1 i Lund, Lunds kommun (Rallaregatan)"

Transkript

1 PÄ 25/2013a Detaljplan för Banvakten 1 i Lund, Lunds kommun (Rallaregatan) Upprättad Innehåll: Planbeskrivning Plankarta med planbestämmelser och illustration Samrådsredogörelse

2 PLANBESKRIVNING 1 (19) Detaljplan för Banvakten 1 i Lund, Lunds kommun PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten att genom förtätning uppföra ett nytt bostadshus på den södra delen av fastigheten Banvakten 1 mot Rallaregatan. Planförslaget innefattar: Byggrätt för nytt bostadshus i fyra våningar mot Rallaregatan. Varsamhetsbestämmelse för befintlig bebyggelse. Planområdet markerat med rött. PLANDATA Planområdet omfattar fastigheten Banvakten 1. Området används idag för bostads och handelsändamål samt förskola.

3 PLANBESKRIVNING 2 (19) Planområdet i sitt sammanhang markerat med röd ring. Markägoförhållanden Fastigheten är privatägd. PLANFÖRSLAG Bebyggelse Bostäder Det planerade bostadshuset mot Rallaregatan och mot Byggmästaregatan uppförs som lamellbyggnad med sadeltak där vindsvåning får inredas. Balkonger och uteplatser vänder sig mot innergården. Entréer och angöring till underjordiskt parkeringsgarage sker från Rallaregatan. För att erhålla en ljuddämpad gemensam uteplats på innergården för boende krävs en bullerskärm med höjden 1,5 meter mot Byggmästaregatan. Bullerskärmen förslås att uppföras som mur med likvärdigt tegel som befintlig bebyggelse. Den del av innergården som är underbyggd med planteringsbart bjälklag kan utnyttjas för uteplatser och lekytor. Innergården föreslås att omgestaltas och användas av boende inom kvarteret.

4 PLANBESKRIVNING 3 (19) Det föreslagna nya husets fasad mot Rallaregatan Illustrationer Arkitektgruppen i Malmö AB Gavelfasad mot Byggmästaregatan Det föreslagna nya husets fasad mot innergården Gavelfasad mot Lokföraregatan Föreslagna planbestämmelser innebär att bebyggelse får uppföras med en högsta byggnadshöjd av 11,5 meter och med sadeltak där tillåten högsta taklutning är 30 grader. Byggnadshöjden möjliggör bebyggelse i 4 våningar, inklusive vindsvåning som får inredas. Sektion Kv Banvakten 1/Rallaregatan/Kv Stinsen Förtydligande måttförhållanden nytt hus och befintlig bebyggelse

5 PLANBESKRIVNING 4 (19) Byggrätten för den föreslagna bebyggelsen omfattar del av område som idag omfattas av parkeringsplatsen mot Rallaregatan och är placerad 3 meter från fastighetsgräns. Avståndet mellan den föreslagna byggnaden och befintlig bebyggelse på Kv Stinsen är ca 22 meter. Den föreslagna fyravåningsbyggnadens högsta byggnadshöjd med angiven taklutning är samma höjd som nockhöjden för den befintliga trevåningsbyggnaden mot Lokföraregatan. Då befintlig bebyggelses har en hög sockelhöjd där del av källarplan ligger ovan mark och våningshöjden är högre än för den föreslagna byggnadens kan fyra våningar erhållas för den nya byggnaden. Plankartan visar även olika våningshöjder för befintliga och ny byggnad på grund av att marken lutar. Ny bebyggelse skall utformas med fasader i tegel och med sadeltak täckta med röda tegelpannor, takkupor får inte utföras. Byggnadens slutliga gestaltning bestäms vid kommande bygglovsprövning. Det nu aktuella projektet inrymmer 24 nya lägenheter. Verksamheter och handel I bottenvåningen på befintlig och ny bebyggelse medger planen även centrumverksamhet. I befintlig byggnad på bottenvåningen mot Banvaktsgatan inryms i dag friskvård, syateljé, cykelaffär, förskola, pizzeria och trafikskola. Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse Miljön beskrivs i Bevaringsprogrammet Lund utanför vallarna del II och gatusträckningen Byggmästaregatan är betecknad som kulturhistorisk och/eller miljömässigt värdefull gatusträckning eller platsbildning. Bebyggelsen i kvarteret är betecknad som Byggnad som ingår i, eller tillsammans med andra, bygger upp en kulturhistorisk värdefull miljö. En del av tomtmarken är markerad som Gårdsrum eller plantering av kulturhistoriskt och/eller miljömässigt värde. Denna del av staden ligger utanför riksintresseområde för kulturmiljövården. Gatan blev klar 1944 och merparten av bebyggelsen på ömse sidor tillkom Längs östsidan ligger en rad liknande, vinkelbyggda hus i varsitt kvarter som öppnar sig ut mot Byggmästaregatan. Byggnaderna är uppförda i en senfunktionalism där putsen har ersatts av det skånska teglet. Sadeltaken med rött tegel har gjorts relativt flacka och lätta, oftast med en utskjutande takfot med synliga bjälkändar. Fasaderna har en sparsmakad enkelhet med ett fåtal detaljer.

6 PLANBESKRIVNING 5 (19) Utdrag ur bevaringsprogrammet Lunds stadskärna bevaringsprogram Lund utanför vallarna del II Befintliga byggnader har getts en varsamhetsbestämmelse i planen. Byggnadernas fasadmaterial, skorstenar och socklar ska bibehållas. Takkupor får inte utföras. Takpannor ska vara enkupiga röda lertegelpannor. Fönster i bostadsdel ska utföras som täckmålade sidhängda inåtgående träfönster. Skyltfönster ska utföras som träfönster fernissade utan synlig aluminium. Dörrar ska utföras som fernissade trädörrar med glasning och poster enligt befintliga dörrar. Balkonger ska utföras i befintlig storlek, bröstning av täckmålad plåt. Balkonger får inte glasas in. Grönstruktur och parker Öster om kvarteret finns Bjeredsparken, och i väster finns Trolle Wachtmeisters park. Trafik Biltrafik Omgivande gator Rallaregatan, Banvaktsgatan och Lokföraregatan är relativt smala med liten biltrafik, och används i stor utsträckning till parkering för befintlig bebyggelse. Byggmästaregatan är däremot mer trafikerad och på sikt uppskattas det att biltrafiken kommer att öka då ombyggnaden av Lunds centralstation och Bangatans med förändrade trafiksituation kommer att generera mer trafik på Byggmästaregatan. In och utfart till p-garaget under det nya bostadshuset sker från Rallaregatan. Gång- och cykeltrafik Kvarteret är naturligt kopplat till gång och cykelstråk längs Byggmästaregatan och till Bjeredsparken öster om kvarteret. Kollektivtrafik Ca 150 meter öster om planområdet ligger Lunds järnvägsstation med tåg och bussförbindelser. I väster trafikeras Byggmästaregatan av stadsbuss.

7 PLANBESKRIVNING 6 (19) Utformning av gator Befintliga omkringliggande gator bibehålls. Parkeringsplatser längs Rallaregatan mot Kv Banvakten 1 föreslås att flyttas till motsvarande sida mot Kv Stinsen 1 för att underlätta entréförhållandena till den föreslagna byggnaden på Kv Banvakten samt in och utfarten från parkeringsgaraget. Plank, mur eller dyl. med en höjd över 0,7m får inte uppföras så att de stör sikten vid gatukorsningar. Parkering I dagsläget finns 36 bilplatser på fastighetens innergård mot Rallaregatan som hyrs ut av fastighetsägaren till intressenter generellt, samt 4 bilplatser i hörnet av Lokföraregatan/Banvaktsgatan. Med hänsyn till stadens mål om förtätning samt läget i staden har det tidigare beslutats att man inte ska ställa krav på bilplatser för befintliga bostäder och verksamheter då dessa tidigare beviljats bygglov utan krav på bilplatser. Dock finns krav på 3 bilplatser för förskola i tidigare bygglov när butikslokal ändrade användning till förskola. Parkering föreslås i underjordiskt garage under den nya byggnaden och under del av gården, i dagsläget uppskattas antalet föreslagna parkeringsplatser under mark till 32st. Infarten till garaget planeras från Rallaregatan. Vid hörnet av Lokföraregatan/Banvaktsgatan föreslås att befintliga bilplatser på kvartersmark reserveras för de verksamheter som inryms i fastigheten. Hämta och lämna barn till och från förskolan sker idag på Banvaktsgatan. Gällande parkeringsnorm för Lunds kommun ska tillämpas. Bil I dag gällande norm för parkering: Flerbostadshus 8,0ppl/1000 m2 BTA Cykel Lunds kommuns målsättning är att öka cykeltrafiken. För att cykeln ska vara ett attraktivt transportmedel krävs att det finns tillräckliga utrymmen för att ställa den ifrån sig. Varje målpunkt för cykeltrafik bör ha cykelställ. Gällande parkeringsnorm för Lunds kommun ska tillämpas. I dag gällande norm för parkering: Flerbostadshus 30 cpl/1000 m2 BTA

8 PLANBESKRIVNING 7 (19) Bullerskyddsåtgärder För att erhålla en ljuddämpad gemensam uteplats på innergården för boende krävs en bullerskärm med höjden 1,5 meter mot Byggmästaregatan. För nya gavellägenheter mot Byggmästaregatan där Leq 55 dba överskrids föreslås avskärmningar med balkonger, burspråk etc. utmed långsidorna. Teknisk försörjning Energiförsörjning, tele samt vatten och avlopp Området föreslås att anslutas till fjärrvärmenätet. VA-anslutningar föreslås i Rallaregatan. Dagvattenhantering Området ligger inom verksamhetsområde för VA. VA SYD ansvarar för att ta hand om dagvatten. Området förslås att anslutas till befintligt dagvattensystem. Rådande dagvattenförhållanden bedöms inte påverkas då föreslagen byggnad är placerad på yta som idag utgörs av asfalterad parkeringsyta. Med tanke på planerat underjordiskt garage och att dagvatten tillåts dämma till markytan kommer fastighetens avledning av drän- och dagvatten eventuellt behöva ske genom pumpning. Om fastighetsägare väljer en parkeringslösning under mark och att avledning av drän och dagvatten behöver ske genom pumpning ska fastighetsägare ta kontakt med Länsstyrelsen för samråd om bortledande av grundvatten. Dagvatten från hårdgjorda ytor bör fördröjas på fastigheten före avledning till det allmänna ledningsnätet. Som ett led i arbetet med att bygga hållbara system för dagvattenhantering är det positivt med åtgärder som vidtas för fördröjning av dagvatten. Som exempel bör hårdgjorda ytor till stor del utgöras av genomsläpliga material för att så mycket som möjligt fördröja dagvattenavrinningen. Renhållning Sophantering för de nya bostäderna föreslås ske vid miljöstationer på kvartersmark i anslutning till den västra gaveln av den föreslagna byggnaden. Sophantering för befintliga bostäder och verksamheter sker i enlighet med dagens system. KONSEKVENSER Miljöbedömning enligt miljöbalken Bestämmelserna i plan- och bygglagen om miljöbedömning syftar till att integrera miljöaspekter i planen, så att en hållbar utveckling främjas. Detaljplaner ska miljöbedömas och MKB upprättas, om man vid en behovsbedömning kommer fram till att genomförandet av planen kan leda till en betydande miljöpåverkan.

9 PLANBESKRIVNING 8 (19) Stadsbyggnadskontoret bedömer med vägledning av förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar att planförslaget inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan i den mening som avses i 6 kap miljöbalken och i 4 kap 34 PBL. Behovet av miljöhänsyn vid genomförandet av detaljplanen belyses därför inte i en miljöbedömning enligt 6 kap miljöbalken. Vid den behovsbedömning som utförts har följande ställningstaganden gjorts: Platsen Planområdet berörs inte av gällande regleringar och skyddsvärden. Planen Planändring för fastigheten innebär att nya bostäder medges på mark som inte får bebyggas. Påverkan Genomförande av planförslaget berör ökad exploateringsgrad och behov av följdinvesteringar som VA och energi inom fastigheten samt att planerad ny bebyggelse mot Rallaregatan och Byggmästaregatan har inverkan på stadsbilden. Planförslaget berör till viss del närmiljön inom området vilket kan ställas mot att fler bostäder kan uppföras i ett centrum och kollektivtrafiknära läge. Sammantaget är den påverkan som planförslaget förutses få sådan att den inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Mark, luft och vatten Luftföroreningar Miljökvalitetsnormerna för utomhusluft enligt 5 kap miljöbalken gäller för svaveldioxid, bly, kvävedioxid, kolmonoxid och partiklar (PM 10). Enligt miljöförvaltningens uppgifter överskrids inte miljökvalitetsnormerna inom Lunds kommun. Luftföroreningarna ligger inom godtagbara nivåer inom planområdet. Trafiktillskottet från den förändring som planförslaget innebär bedöms inte förändra nivåerna för befintlig bebyggelse. Markradon Området klassificeras som normalriskområde (Normalriskmark kbq/m 3 och högriskmark >50 kbq/m 3.) Vid normalriskmark ska byggnader utföras radonskyddade. Vid högriskmark ska byggnader utföras radonsäkrade.

10 PLANBESKRIVNING 9 (19) Vatten Lunds kommun har tillsammans med VA SYD tagit fram en dagvattenstrategi för Lunds kommun daterad Godkänd av kommunstyrelsen samt godkänd av VA SYDs ägarnämnd I stort sett allt dagvatten i Lunds kommun rinner till Höje å och Kävlingeån via dagvattenledningar, diken och små vattendrag. Enligt vatten- myndighetens beslut om statusklassificering och miljökvalitetsnormer för ytvatten har Höje å dålig ekologisk status med kravet att uppnå god ekologisk status 2027, Kävlingeån har otillfredsställande ekologisk status med kravet att uppnå god ekologisk status I dagvattenstrategin redovisas klassificering av de olika recipienternas känslighet. Planområdet ingår i avrinningsområdet för Höje å. Kvaliteten på recipient och grundvatten bedöms inte att påverkas vid ett plangenomförande. Skuggning Den föreslagna bebyggelsens skuggning har studerats av Arkitektgruppen i Malmö AB. Studierna visar hur den föreslagna bebyggelsen skuggar gården på fastigheten Banvakten 1, vårdagjämning den 20 mars kl , och marginellt sommarsolståndet den 21 juni kl , samt den 10 september kl , Studien visar även att föreslagen bebyggelse inte skuggar den närmaste bybyggelsen på fastigheten Stinsen 1. Vårdagjämning 20 mars kl Vårdagjämning 20 mars kl Vårdagjämning 20 mars kl Vårdagjämning 20 mars kl

11 PLANBESKRIVNING 10 (19) Sommarsolståndet 21 juni kl Sommarsolståndet 21 juni kl Sommarsolståndet 21 juni kl Sommarsolståndet 21 juni kl Sommarsolståndet 21 juni kl September kl September kl September kl Trafik Planområdet gränsar till Rallaregatan, Byggmästaregatan, Banvaktsgatan och Lokföraregatan. Byggmästaregatan är i dag hastighetsbegränsat till 50 km/h och Rallaregatan, Lokföraregatan samt Banvaktsgatan är hastighetsbegränsade till 30 km/h. Planförslaget påverkar inte rådande trafikförhållande.

12 PLANBESKRIVNING 11 (19) Hälsa och säkerhet Vägtrafikbuller Följande riktvärden för trafikbuller, enligt regeringens proposition 1996/97:53, ligger till grund för planeringen. bostäder, vård- och undervisningslokaler: ekvivalentnivå ute frifältsvärde 55 dba inne 30 dba maxnivå ute frifältsvärde 70 dba ( vid uteplats) inne 45 dba ( nattetid ) En bullerutredning för kvarteret Banvakten 1 har tagits fram av Tyréns AB daterad , rev , , Vägtrafik: Trafikuppgifter för Byggmästaregatan har erhållits av Lunds kommun. Siffrorna skall användas som prognos. För de mindre gatorna i området anges trafikmängder på fordon. Vid beräkningarna har valts 1000 fordon/vardagsmedeldygn. Väg Antal fordon/ Andel tung tillåten hastighet dygn trafik, % km/h Byggmästaregatan*) Ca 5 50 Rallaregatan <1 000 Ca 2 30**) Banvaktsgatan <1 000 Ca 2 30**) Lokföraregatan Ca 1000 Ca 2 30**) *) gatsten **) gatornas dimension medger ej högre hastighet Beräkningarna har utförts enligt Nordiska trafikbullermodellen redovisad i rapport 4653 Vägtrafikbuller Nordiska beräkningsmodellen genom att använda beräkningsprogrammet Trivector Buller väg II version I tabellen redovisas beräknade ljudnivåer utomhus, utan bullerskydd, för samtliga våningsplan. Nivåerna gäller dock utanför fönster innanför balkong. Värdena avser s.k. frifältsvärden, men inkluderar reflexer i angränsande byggnader, och gäller som totalnivå från samtliga gator.

13 PLANBESKRIVNING 12 (19) Översikt beräkningspunkter/tyréns AB Beräknings- Vån bv-vån2 Vån 3 Vån 4, vind*) punkt Leq / Lmax Leq / Lmax Leq / Lmax dba dba dba 1 49 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 64 *) För vindsvåning med indragna fönster kan man räkna med 3 dba lägre nivåer avseende såväl ekvivalent- som maximal ljudnivå. Som framgår av värden i tabellen ovan överskrids Leq 55 dba för gavlar ut mot Byggmästaregatan liksom för närmsta lägenhet mot denna utmed långsidorna. För övriga fasader erhålls som högst Leq 55 dba. Beräkningspunkt 16 avser uteplats på gård. Här uppfylls med god marginal Leq 55 dba/lmax 70 dba och även Leq 50 dba.

14 PLANBESKRIVNING 13 (19) Boverket har i februari 2008 gett ut allmänna råd Buller i planeringen som anger hur man kan möjliggöra bebyggelse i områden utsatta för väg- och spårtrafik. Utifrån beräknade nivåer anges nedan vad som erfordras för att riktvärdena liksom Boverkets tolkningsanvisningar skall innehållas. Av Boverkets skrift framgår att bebyggelse kan tillåtas även om Leq>55 dba erhålls vid fasad. Beroende på förekommande nivåer erfordras olika s.k. kompensationsåtgärder. I aktuellt fall gäller att den dygnsekvivalent ljudnivå vid fasad generellt ligger i intervallet dba. Enligt Boverket gäller då: Minst hälften av boningsrummen skall lokaliseras mot en ljuddämpad sida, Leq <50 dba (helst Leq <45 dba). Här bör maxnivå uppgå till högst Lmax 70 dba. Inga enkelsidiga lägenheter får finnas mot den bullerstörda sidan. Varje lägenhet skall ha tillgång till en uteplats egen eller gemensam där Leq 50 dba innehålls. Även här bör Lmax 70 dba uppfyllas. Ljudklass C inomhus, d v s Leq 30 dba resp. Lmax 45 dba skall innehållas. Som bostadsrum räknas rum för sömn, vila och daglig samvaro. Dock ej kök, hall, badrum / WC räknas som bostadsrum är det en fördel om dessa lokaliseras mot gatan. Utomhus: Som framgår av beräknade värden överskrids Leq 55 dba utmed Byggmästaregatan samt utmed delarna av långsidorna närmast Byggmästaregatan. Detta medför att för den bortre delen av längan kan valfri planlösning väljas. För de första lägenheten gäller att lägenheterna här skall utformas så att minst hälften av bostadsrummen lokaliseras mot s.k. ljuddämpad sida. Någon sådan finns dock ej. Detta innebär att på gårdssidan får byggnaden vid aktuell lägenhet på samtliga våningsplan utformas så att man med hjälp av avskärmningar med balkonger, burspråk etc. kan minska ljudnivån ner till Leq 50 dba. Detta bedöms fullt möjligt. Förslagsvis tar arkitekt fram ett förslag som skall kontrolleras av akustiker. Uteplats: För uteplatser erfordras en bullerskärm med höjden 1,5 meter i förlängningen från hushörn ny bebyggelse till hushörn befintlig bebyggelse mot Byggmästaregatan. Samtliga boende får då tillgång till gemensam uteplats på gård där högst Leq 50 dba / Lmax 70 dba erhålls. Inomhus: Enligt Boverkets byggregler (BBR).

15 PLANBESKRIVNING 14 (19) Tågtrafikbuller Följande riktvärden för trafikbuller, enligt regeringens proposition 1996/97:53, ligger till grund för planeringen. bostäder, vård- och undervisningslokaler: ekvivalentnivå ute frifältsvärde 55 dba inne 30 dba maxnivå ute frifältsvärde 70 dba ( vid uteplats) inne 45 dba ( nattetid ) Avståndet till Södra stambanan är knappt 150 m till närmaste befintlig byggnad och, som närmast knappt 200 m till den planerade byggnaden. En översiktlig kontrollberäkning från Lunds kommun visar att tågtrafiken orsakar tågbullernivåer på Leq 43 dba / Lmax 63 dba vid den planerade byggnaden. Det vill säga väl understigande Leq 55 dba / L max 70 dba utmed samtliga fasader. Någon uppgift om vilka trafikförhållanden som avses är ej känt. Kompletterande beräkning har utförts med beräkningsprogrammet Trivector Buller Tåg, version vid fasaderna närmast järnvägen. Beräkningarna har utförts för alternativet med fullt utbyggd bana med totalt 650 tågpassagerare. Utan ombyggnad av banan på sträckan Flackarp Arlöv gäller för år 2030 liksom idag att antalet tågpassagerare är betydligt färre, totalt 460st. Beräkningspunkterna är samma som för trafikbuller. Med aktuella avstånd kommer förväntade trafikbullernivåer att vara lika utmed samtliga våningsplan vid sikt mot järnvägen. Beräkningspunkt Beräknade nivåer Leq / Lmax dba 2 / / 68*) / / / / 74 *) Tidigare utförda överslagsberäkningar från kommunen utgår troligtvis från färre tågpassagerare. Som framgår av utförda beräkningar generellt nivåer på högst Leq 55 dba. För det planerade huset erhålls som högst Leq 49 dba / Lmax 68 dba. Det vill säga tågbullret behöver ej beaktas. Sammanfattning: För såväl den planerade bebyggelsen som för befintlig gäller att nivåer upp mot Leq 61 dba erhålls utanför gavelfasaderna mot Byggmästaregatan även utmed långsidorna erhålls ljudnivåer överskridande Leq 55 dba för delen närmast Byggmästaregatan. Utmed övriga fasader/delar av fasaden erhålls nivåer på högst Leq 55 dba.

16 PLANBESKRIVNING 15 (19) För den planerade byggnaden gäller att nivåer överskridande Leq 55 dba erhålls för lägenheten närmast Byggmästaregatan. För övriga lägenheter erhålls Leq 55 dba utanför fasad. Tågtrafiken orsakar generellt ej ljudnivåer överskridande Leq 55 dba vid fasaderna, gäller såväl befintlig som planerad. Kulturmiljö och arkeologi Arkeologi Den planerade exploateringen berör inga kända fornlämningar. Påträffas fornlämningar i samband med markarbeten ska dessa, i enlighet med 2 kap 10 kulturminneslagen, omedelbart avbrytas och Länsstyrelsen underrättas. Sociala konsekvenser Befolkning och service Ca 24 nya bostäder ger en marginell ökning av befolkningen i området. Annan service finns i angränsande kvarter. Barnperspektivet Vid utarbetande av planförslaget har hänsyn till barns intressen, behov och situation i enlighet med barnkonventionen tagits. Kvarterets inre gårdsmiljö kommer att rustas upp och möjliggöra fler aktiviteter för barns lek. Förtätningen av kvarteret medför att luftföroreningar och buller kommer att minska på gården då den befintliga parkeringsplatsen utgår och ersätts av föreslagen byggnad, samt att kravet på bullerskärm mot Byggmästaregatan gör att gården blir mer ljuddämpad och därmed skapas en bättre utemiljö för barn. Dock är konsekvensen av den föreslagna förtätningen att gårdens ljusförhållanden förändras med mer skuggbildning vilket kommer att påverka barns utemiljö. I dag hyr föräldrakooperativa ekonomiska föreningen Plåstret lokaler på bottenvåningen av byggnaden mot Banvaktsgatan och har sin utevistelse på gården. Barn har tillfrågats genom att personalen vid Plåstrets förskola bjöd in stadsbyggnadskontoret till ett möte med barnen på förskolan där personal och barn förevisade en egen inspelad film som visade förskolans utemiljö. Filmen visade hur barnen på förskolan använder gården och avslutades med att barn framförde att de inte önskar någon ny byggnad framför deras utemiljö. Gården är inte tillräckligt stor för att uppfylla den kommunala målsättningen på utevistelse för förskolbarn. Övriga uteplatser och vistelse för barn boende i kvarteret är även begränsat. Då Lunds kommun har som målsättning att barns utomhusyta vid förskola ska vara 40 kvm/barn är gården för liten. I dagsläget har Plåstrets förskola 22 barn som disponerar ca 610 kvm av innergårdens yta viket innebär att utomhusytan är 28 kvm/barn. Syftet med detaljplanen är att skapa fler bostäder inom kvarteret genom förtätning i kollektivtrafik nära läge.

17 PLANBESKRIVNING 16 (19) Tillgänglighet Vid utarbetande av planförslaget har kravet på god tillgänglighet och användbarhet för funktionshindrade beaktats. Hur kraven på tillgänglighet i 8 kap 4 (byggnader) och 8 kap 9 PBL (tomter) i detalj kommer att tillgodoses avgörs i samband med byggnads- och markprojekteringen och därmed vid kommande bygglovprövning. Planförslaget innebär att tillgänglighetskraven enligt ovan kan uppfyllas. GENOMFÖRANDE Organisatoriska och ekonomiska frågor Ansvarsfördelning Fastighetsägare är markägare och huvudexploatör för den tillkommande bebyggelsen. Avtal Exploateringen ansvarar för de kostnader som orsakas av den aktuella utbyggnaden, t ex åtgärder rörande allmän plats i närområdet (gata, park osv). Detta avses säkerställas i ett exploateringsavtal. Genomförandetid Planen har en genomförandetid på 5 år från det datum den vinner laga kraft. Före genomförandetidens utgång får mot berörda fastighetsägares bestridande detaljplanen ändras eller upphävas endast om det är nödvändigt på grund av nya förhållanden av stor allmän vikt, vilka inte kunnat förutses vid planläggningen. Efter genomförandetidens utgång får planen ändras eller upphävas utan att rättigheter som uppkommit genom planen beaktas. (4 kap 40 PBL). Tekniska åtgärder Massbalansering Exploatören ansvarar för överskottsmassor från utbyggnaden. Fastighetsrättsliga åtgärder Fastighetsbildning Detaljplanen medför inga direkta behov av fastighetsbildning för ett genomförande av detaljplanen. Om del av kvarteret önskas avstyckas till en egen fastighet kan detta prövas i lantmäteriförrättning enligt fastighetsbildningslagen (1970:988). Om väsentliga behov för officiellt servitut föreligger kan detta prövas i lantmäteriförrättning enligt fastightsbildningslagen (1970:988). Gemensamhetsanläggningar Om gemensamma behov uppstår inom kvarteret kan gemensamhetsanläggning eventuellt inrättas. Detta prövas i lantmäteriförrättning enligt anläggningslagen (1973:1149).

18 PLANBESKRIVNING 17 (19) Ledningsrätt m m Rätt att framdra ledningar inom planområdet kan regleras med ledningsrätt eller servitut endast inom u-område. Det finns inga u-områden i detaljplanen. Fastighetsindelningsbestämmelser För området gäller tomtindelning, Banvakten, akt 1281K-C1063, vilken upphör att gälla när denna detaljplan vinner laga kraft. Ansökan om fastighetsbildning mm Det ankommer på berörda fastighetsägare att hos Lantmäterimyndigheten i Lund ansöka om fastighetsbildning, inrättande av gemensamhetsanläggning eller upplåtelse av ledningsrätt. FÖRUTSÄTTNINGAR Planområdet Planområdet omfattar fastigheten Banvakten 1. Området ligger centralt i den västra delen av Lunds stad. Läget är kollektivtrafiknära i anslutning till Lunds Centralstationen och med god anslutning till befintliga gång- och cykelnät. Geoteknik Området är tidigare bebyggt och några hinder för ytterligare bebyggelse synes inte föreligga. Tidigare ställningstaganden Översiktsplan Enligt ÖPL-2010 ska området användas för förtätning. Detaljplaner För området gäller stadsplan Nr 50 C829 från Planen har ingen genomförandetid. Gällande stadsplan anger att för rubricerat planområde med BS III betecknat område får användas endast för bostadsändamål, dock får garage och i bottenvåning lokaler för handelsändamål inredas. Byggnad får uppföras till en höjd av 10,8 meter och tak får ha högsta lutning 30 grader. Del av gällande stadsplan Nr 50 C829, planområde markerat med röd ring

19 PLANBESKRIVNING 18 (19) Grönstruktur I anslutning till planområdet ligger Bjeredsparken och Trolle-Wachtmeisters park. Kulturmiljö Historik Miljön beskrivs i Bevaringsprogrammet Lund utanför vallarna del II och gatusträckningen Byggmästaregatan är där betecknad som kulturhistoriskt och/eller miljömässigt värdefull gatusträckning eller platsbildning. Bebyggelsen i kvarteret är betecknat som Byggnad som ingår i, eller tillsammans med andra, bygger upp en kulturhistorisk värdefull miljö. En del av tomtmarken är markerad som Gårdsrum eller plantering av kulturhistorisk och/eller miljömässigt värde. Denna del av staden ligger utanför riksintresseområde för kulturmiljövården. I bevaringsprogrammet framgår att staden vid byggskedet krävt att husen skulle uppföras i gult tegel och man reglerade utformningen i de kontrakt man upprättade vid tomtförsäljningen. Husen skulle uppföras enligt principgodkännanda ritningar. I något kontrakt skrev man att fasaderna skulle utföras i gult, handslaget tegel, i andra hänvisade man till de redan uppförda husen i Kv Smidet. Hägnaderna skulle utgöras av avenbokhäckar. Byggnaderna i Kv Banvakten uppfördes 1945 av Harry Karlsson efter ritningar av Ingeborg Hammarskjöld- Reiz. Bebyggelsen längs Byggmästaregatan speglar den tid då bostadspolitiken slog igenom med stora satsningar på att förbättra boendet för flertalet, en av grundvalarna för det svenska välfärdssamhället som växer fram under efterkrigstiden. Bild Stadsbyggnadskontorets arkiv

20 PLANBESKRIVNING 19 (19) Karaktärsdrag och kulturhistoriska värden: - Bebyggelsemönstret är tydliga avtryck av sin tid och de ideal som rådde. Den tidiga funktionalismens lamellhusplaner ersattes då av andra varianter, bebyggelsen längs Byggmästaregatan med hus ställda i vinkel mot en öppen gård, är en av dessa. - Gröna gårdsmiljöer och samspel mellan de konsekvent utformade byggnaderna och de gröna miljöerna. - Samspelet mellan gaturum och bebyggelse. - Bebyggelsen höjd är konsekvent, i Kv Banvakten och norrut är antalet våningar tre, i Kv Stinsen och söderut är våningsantalet fyra. - Modernistiska flerfamiljsbostäder med regionalprägel från en tid innan bilen blev norm. Byggnaderna är uppförda i en senfunktionalism där putsen har ersatts av det skånska teglet. Sadeltaken med rött tegel har åter tagits till heder, men har relativt flacka och lätta, oftast med en utskjutande takfot med synliga bjälkar. Fasaderna har en sparsmakad enkelhet med ett fåtal detaljer. Fönster med grönmålade karmar och vita bågar fanns ännu för några år sedan i flera av husen, och förmodligen hade alla den bemålningen från början. Därtill kom de fernissade entedörrarna. Service Skola och förskola Inom kvarteret finns idag den föräldrakooperativa förskolan Plåstret och i intilliggande Bjeredsparken finns Forsbergs Minnes Förskola. HANDLINGAR Till detaljplanen finns följande handlingar: Plankarta med illustration och planbestämmelser Planbeskrivning (denna handling) Medverkande I planarbetet har planarkitekt Kent Ratcovich SBK, bitr. stadsarkitekt Birgitta Mitchell SBK, trafikplanerare Luminita Popescu SBK, lantmätare Marcus Sollvén SBK, stadsantikvarie Henrik Borg SBK och kartingenjör Beata Szysko Bibel SBK medverkat. På fasighetsägarens uppdrag har arkitekt Ulf Helgesson Arkitektgruppen i Malmö AB tagit fram förslag till ny byggnad. STADSBYGGNADSKONTORET I LUND Lotta Wallin biträdande planchef Kent Ratcovich planarkitekt

1281K-P117. Detaljplan för Nevers 8 i Lund, Lunds kommun (Borgåslingan 2 ) ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 34/2013a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING

1281K-P117. Detaljplan för Nevers 8 i Lund, Lunds kommun (Borgåslingan 2 ) ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 34/2013a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 34/2013a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för Nevers 8 i Lund, Lunds kommun (Borgåslingan 2 ) Upprättad 2014-02-10 Innehåll: Planbeskrivning Plankarta med planbestämmelser

Läs mer

Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun

Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun PÄ 42/2006a Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun Upprättad 2007-09-24 Innehåll: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Detaljplanekarta med planbestämmelser PLANBESKRIVNING 1 (8) Detaljplan

Läs mer

Del av kv Åkarp 7:58, Burlövs kommun Södervångskolan - Trafikbuller vid planerad nybyggnad

Del av kv Åkarp 7:58, Burlövs kommun Södervångskolan - Trafikbuller vid planerad nybyggnad 1 (7) Del av kv Åkarp 7:58, Burlövs kommun Södervångskolan - vid planerad nybyggnad Uppdragsgivare Riksbyggen, Bonumbostaden, Malmö Ref: Jon Ossler Uppdrag Beräkning av vägtrafikbullernivåer vid planerat

Läs mer

Detaljplan för del av Landsdomaren 12 i Lund, Lunds kommun (Margaretavägen)

Detaljplan för del av Landsdomaren 12 i Lund, Lunds kommun (Margaretavägen) SAMRÅDSHANDLING PÄ 41/2013a Detaljplan för del av Landsdomaren 12 i Lund, Lunds kommun (Margaretavägen) Planområdet markerat med rött Upprättad 2014-09-05 Innehåll: Planbeskrivning Plankarta med planbestämmelser

Läs mer

Kv Willan 7, Ängelholm Trafikbuller vid planerat bostadshus

Kv Willan 7, Ängelholm Trafikbuller vid planerat bostadshus 1 (6) Kv Willan 7, Ängelholm vid planerat bostadshus Uppdragsgivare Ängelholms kommun Ref: Ralph Blomqvist Uppdrag Beräkning av vägtrafikbullernivåer vid planerat bostadshus på kv Willan 7 i Ängelholm..

Läs mer

1281K-P22. Detaljplan för Inteckningen 4 m fl i Lund, Lunds kommun (Magistratsvägen 22) ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 25/2006a SAMRÅDS/UTSTÄLLNINGSHANDLING

1281K-P22. Detaljplan för Inteckningen 4 m fl i Lund, Lunds kommun (Magistratsvägen 22) ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 25/2006a SAMRÅDS/UTSTÄLLNINGSHANDLING PÄ 25/2006a 1281K-P22 Detaljplan för Inteckningen 4 m fl i Lund, Lunds kommun (Magistratsvägen 22) Upprättad 2011-09-30 Innehåll: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Plankarta med planbestämmelser

Läs mer

Detaljplan för Lagfarten 4 i Lund, Lunds kommun

Detaljplan för Lagfarten 4 i Lund, Lunds kommun PÄ 8/2002a Detaljplan för Lagfarten 4 i Lund, Lunds kommun Upprättad 2008-09-19 Innehåll: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Detaljplanekarta med planbestämmelser och illustration PLANBESKRIVNING

Läs mer

1281K-P155. Detaljplan för del av Satelliten 1 m fl i Lund, Lunds kommun Råbyvägen Solvägen

1281K-P155. Detaljplan för del av Satelliten 1 m fl i Lund, Lunds kommun Råbyvägen Solvägen PÄ 02/2013a Detaljplan för del av Satelliten 1 m fl i Lund, Lunds kommun Råbyvägen Solvägen Upprättad 2015-03-20 Innehåll: Planbeskrivning Plankarta med planbestämmelser och illustration PLANBESKRIVNING

Läs mer

Kv Bävern 1, Trelleborg. Nybyggnad av bostäder utmed Nygatan. Trafikbuller

Kv Bävern 1, Trelleborg. Nybyggnad av bostäder utmed Nygatan. Trafikbuller Trafikbullerutredning Kv Bävern 1, Trelleborg Nybyggnad av bostäder 2015-02-02 Uppdragsnummer 260 675 1 (8) Kv Bävern 1, Trelleborg. Nybyggnad av bostäder utmed Nygatan. Trafikbuller Uppdragsgivare Midroc

Läs mer

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012 Vår beteckning Dnr 2012/124 GRANSKNINGSHANDLING (Enkelt planförfarande) Detaljplan för del av kvarteret Sims inom centrumområdet i Borlänge kommun, Dalarnas län upprättad i september 2012 HANDLINGAR Planhandlingarna

Läs mer

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE 1(8) Ändring av detaljplan för Område vid Lågedammsbadet för bowling, bad och gym (Hörby 41:5, del av, och Bergshamra 1, del av) Hörby kommun, Skåne län SYFTE OCH BAKGRUND Syfte Syftet med ändringen av

Läs mer

2012-04-11. KOTTEN, VIKSJÖ, JÄRFÄLLA Trafikbullerutredning avseende nya bostäder vid Viksjöleden R03. Uppdragsnummer: 231332

2012-04-11. KOTTEN, VIKSJÖ, JÄRFÄLLA Trafikbullerutredning avseende nya bostäder vid Viksjöleden R03. Uppdragsnummer: 231332 1(12) 2012-04-11 KOTTEN, VIKSJÖ, JÄRFÄLLA Trafikbullerutredning avseende nya bostäder vid Viksjöleden R03 Uppdragsnummer: 231332 Uppdragsansvarig: Brita Lanfelt Handläggare Kvalitetsgranskning Brita Lanfelt

Läs mer

Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län

Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 10 januari 2006 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET ANTAGANDEHANDLING

Läs mer

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö 2011 03 04 Dp 5156 BESKRIVNING som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning, fastighetsförteckning

Läs mer

Vegastaden, Haninge kommun, Detaljplan 1 Trafikbullerutredning, åtgärder

Vegastaden, Haninge kommun, Detaljplan 1 Trafikbullerutredning, åtgärder Uppdrag: 31 05451 Rapport: 31 05451 C Datum: 2009-12-18 Antal sidor: 9 Bilagor: 31 05451/C01 - C04 Vegastaden, Haninge kommun, Detaljplan 1 Trafikbullerutredning, åtgärder Uppdragsgivare: Maxera Bygg &

Läs mer

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05 Diarienummer SBN 2005/0181 214 Detaljplan för GULLRISET 6 m fl Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2005-09-05 LAGA KRAFT 2005-10-21 1 (7) ANTAGNA PLANHANDLINGAR Plankarta med bestämmelser

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning

Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning 2014-08-04 Dnr 2014/TK091 Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning Handlingar Planhandlingarna utgörs av denna beskrivning och plankarta med bestämmelser. Planens syfte och huvuddrag

Läs mer

1 Bakgrund. 2 Bedömningsgrunder. Innehåll RAPPORT A 2 (7) 565135

1 Bakgrund. 2 Bedömningsgrunder. Innehåll RAPPORT A 2 (7) 565135 RAPPORT A 2 (7) Innehåll 1 BAKGRUND 2 2 BEDÖMNINGSGRUNDER 2 3 BERÄKNADE BULLERNIVÅER 3 4 KOMMENTARER 4 4.1 Högst 55 dba vid alla fasader 4 4.2 Nivå på uteplats 4 4.3 Nivå inomhus 4 5 TRAFIKUPPGIFTER 4

Läs mer

Detaljplan för Stiby 1:89 och 1:90, Gärsnäs, Simrishamns kommun, Skåne län

Detaljplan för Stiby 1:89 och 1:90, Gärsnäs, Simrishamns kommun, Skåne län Dnr 2012/201 Detaljplan för Stiby 1:89 och 1:90, Gärsnäs,, Skåne län Planområde markerat med rött UPPRÄTTAD 2013 08 26 SAMRÅDHANDLING (ENKELT PLANFÖRFARANDE) 272 80 Simrishamn ADRESS: BESÖK: Björkegrenska

Läs mer

10933 Kv. Urmakaren, Kumla Trafikbullerutredning

10933 Kv. Urmakaren, Kumla Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 10933 Kv. Urmakaren, Kumla Rapport 10933-13112200.doc Antal sidor: 6 Bilagor: 5 Uppdragsansvarig Jönköping 2013-12-11 k:\lime easy\dokument\10933\10933-13112200.doc

Läs mer

11245 Kv Lektionen, Sollentuna Trafikbullerutredning

11245 Kv Lektionen, Sollentuna Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 24 Kv Lektionen, Sollentuna Rapport 24-13120.doc Antal sidor: Bilagor: Uppdragsansvarig Jönköping 2013-12-1 k:\lime easy\dokument\24\24-13120.doc Soundcon

Läs mer

Chokladviken, Sundbyberg Trafikbullerutredning för detaljplan

Chokladviken, Sundbyberg Trafikbullerutredning för detaljplan Kund Veidekke Bostad AB Göran Axelsson Box 1503 172 29 Sundbyberg Datum Uppdragsnummer Bilagor 2011-10-06 11069 A01 A02 Rapport A Chokladviken, Sundbyberg Trafikbullerutredning för detaljplan Rapport 11069

Läs mer

Kv Freden större 11, Sundbyberg Trafikbullerutredning för detaljplan

Kv Freden större 11, Sundbyberg Trafikbullerutredning för detaljplan Kund Rissneleden 6 i Sundbyberg AB c/o BGC Marcus Leander 106 42 Stockholm Datum Uppdragsnummer Bilagor A01 2012-01-18 11124 Rapport A (Förhandskopia) Kv Freden Större 11, Sundbyberg Trafikbullerutredning

Läs mer

Ändring av detaljplan för Kv. TOLVAN (Expo-Huset) Pl 203

Ändring av detaljplan för Kv. TOLVAN (Expo-Huset) Pl 203 Antagen av TN 20XX-XX-XX Vunnit laga kraft 20XX-XX-XX Plannr 203 Dnr 261/12 Ändring av detaljplan för Kv. TOLVAN (Expo-Huset) Pl 203 ANTAGANDEHANDLING TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING FASTIGHETSFÖRTECKNING

Läs mer

Detaljplan Bålsta 1:595 mf, Håbo kommun

Detaljplan Bålsta 1:595 mf, Håbo kommun 704840 RAPPORT A Author Johanna Åström Phone +46 10 505 46 19 Mobile +46706615021 E-mail johanna.astrom@afconsult.com Date 2015-06-17 Project ID 704840 Håbo Kommun Detaljplan Bålsta 1:595 mf, Håbo kommun

Läs mer

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun 1 Antagandehandling Dnr Ädh 1598/2013 Dnr planmodul: P 13/0020 PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Upprättad av samhällsbyggnad den 23 januari

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

Östra Kongahälla, Kungälv. Trafikbullerutredning nya bostäder

Östra Kongahälla, Kungälv. Trafikbullerutredning nya bostäder Author Johan Hässel Phone +46 10 505 84 27 Mobile +46701847427 E-mail johan.hassel@afconsult.com Date 2015-10-19 Project ID 701045 Report ID 701045-rB-Rev 151019 Client Kungälvs kommun, Matilda Svenning

Läs mer

Kv Tornet 1 och 4, Norsborg. Botkyrka kommun Trafikbullerutredning för detaljplan

Kv Tornet 1 och 4, Norsborg. Botkyrka kommun Trafikbullerutredning för detaljplan Handläggare Åsa Lindkvist RAPPORT A 1 (7) Datum 2011-03-10 Revision 1: 2011-06-09 Uppdragsnr 562099 Tel 010-5056041 Bilagor: A01-A06 Mobil 070-1845741 Kristofer Uddén Fax 010-5051183 Botkyrka kommun asa.lindkvist@afconsult.com

Läs mer

Bro station, Upplands Bro Trafikbullerutredning för detaljplan

Bro station, Upplands Bro Trafikbullerutredning för detaljplan 12108 RAPPORT A (FÖRHANDSKOPIA) 1 (7) Kund Stena Fastigheter Projekt AB Tord Porsblad Box 16144 103 23 Stockholm Datum Uppdragsnummer 2012-12-10 12108 Rapport (Förhandskopia) Bro station, Upplands Bro

Läs mer

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

2012-12-11. STADSVILLOR VIKSJÖ, JÄRFÄLLA KOMMUN Trafikbullerutredning avseende nya bostäder. R03 Rev 01 2013-04-05. Uppdragsnummer: 230620

2012-12-11. STADSVILLOR VIKSJÖ, JÄRFÄLLA KOMMUN Trafikbullerutredning avseende nya bostäder. R03 Rev 01 2013-04-05. Uppdragsnummer: 230620 1(11) 2012-12-11 STADSVILLOR VIKSJÖ, JÄRFÄLLA KOMMUN Trafikbullerutredning avseende nya bostäder R03 Rev 01 2013-04-05 Uppdragsnummer: 230620 Uppdragsansvarig: Brita Lanfelt Handläggare Kvalitetsgranskning

Läs mer

Planbeskrivning. Del av Brynäs 86:1, Södra Hamnpiren Detaljplan för centrumändamål Gävle kommun, Gävleborgs län

Planbeskrivning. Del av Brynäs 86:1, Södra Hamnpiren Detaljplan för centrumändamål Gävle kommun, Gävleborgs län SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE SAMRÅDSHANDLING 2015-01-15 DNR: 14BMN96 HANDLÄGGARE: JOSEF WÅRDSÄTER Planbeskrivning Del av Brynäs 86:1, Södra Hamnpiren Detaljplan för centrumändamål Gävle kommun, Gävleborgs län

Läs mer

PM 10168123.03. Bullerutredning, detaljplaneområde i Påarp

PM 10168123.03. Bullerutredning, detaljplaneområde i Påarp Uppdragsnr: 10168123 1 (8) PM 10168123.03 Denna PM har uppdaterats 2013-11-18 med nya data för trafik på Helsingborgsvägen samt järnvägen. Utöver detta har extra beräkningar utförts med lägre tåghastigheter

Läs mer

10734 Del av Åmål 2:1, Måkeberg Trafikbullerutredning

10734 Del av Åmål 2:1, Måkeberg Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 10734 Del av Åmål 2:1, Måkeberg Trafikbullerutredning Rapport 10734-11062200.doc Antal sidor: 7 Bilagor: 18 Uppdragsansvarig Torbjörn Appelberg Jönköping 2011-07-04

Läs mer

datum 2013-12-12 Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö

datum 2013-12-12 Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö datum 2013-12-12 diarienummer 2013-00307 Dp 5318 PLANBESKRIVNING Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö INLEDNING DETALJPLANENS SYFTE Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt

Läs mer

Malmö stads ljudkrav vid planering och byggande

Malmö stads ljudkrav vid planering och byggande Malmö stads ljudkrav vid planering och byggande Elvir Kovacic Trafikplanerare Stadsbyggnadskontor Malmö TRAFIKBULLER miljöstörning som berör flest människor i Sverige. ca 20-25 % av inneboende i flerbostadshus

Läs mer

BULLERBERÄKNING. Samhällsbyggnadsförvaltningen FÖR DEL AV TÄLLE 45:1 M.FL., POSTPLAN LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN. Inledning

BULLERBERÄKNING. Samhällsbyggnadsförvaltningen FÖR DEL AV TÄLLE 45:1 M.FL., POSTPLAN LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN. Inledning BULLERBERÄKNING FÖR DEL AV TÄLLE 45:1 M.FL., POSTPLAN LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN Inledning I denna skrivelse och på bifogad karta och beräkning visas bullerberäkning gjord enligt Naturvårdsverkets

Läs mer

Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING

Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING 1(5) 2007-11-30 Dnr 07.612 ANTAGANDE Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planbeskrivning med

Läs mer

Planområde. Flygfoto över fastigheten JANNELUND 10:4, Storgatan 1 från söder.

Planområde. Flygfoto över fastigheten JANNELUND 10:4, Storgatan 1 från söder. DEGERFORS KOMMUN SAMRÅDSHANDLING Kommunstyrelseförvaltningen Datum Handläggare 2009-03-30 K K Kerstin Jansson Beteckning KS 28-2009 Detaljplan för fastigheten JANNELUND 10:4 Degerfors kommun, Örebro län

Läs mer

1281K-P77. Detaljplan för Själabodarna 16 m fl i Lund, Lunds kommun (Magle Stora Kyrkogata-Själbodgatan-Lilla Algatan)

1281K-P77. Detaljplan för Själabodarna 16 m fl i Lund, Lunds kommun (Magle Stora Kyrkogata-Själbodgatan-Lilla Algatan) ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 11/2012 Detaljplan för Själabodarna 16 m fl i Lund, Lunds kommun (Magle Stora Kyrkogata-Själbodgatan-Lilla Algatan) Upprättad 2013-03-15 Innehåll: Planbeskrivning Plankarta med

Läs mer

1 (16) PM 4166.01 2013-11-20 Rev C. Arkitektgruppen i Malmö AB Niklas Olsson KV SANDHAMMAREN 2, KÄVLINGE BULLER FRÅN VÄGTRAFIK LJUDKRAV PÅ FÖNSTER

1 (16) PM 4166.01 2013-11-20 Rev C. Arkitektgruppen i Malmö AB Niklas Olsson KV SANDHAMMAREN 2, KÄVLINGE BULLER FRÅN VÄGTRAFIK LJUDKRAV PÅ FÖNSTER 1 (16) PM 41.01 20 Rev C Arkitektgruppen i Malmö AB Niklas Olsson KV SANDHAMMAREN 2, KÄVLINGE BULLER FRÅN VÄGTRAFIK LJUDKRAV PÅ FÖNSTER I denna PM redovisas beräknade trafikbullernivåer utomhus baserat

Läs mer

Norr 4:7, kv Kollegan (del av)

Norr 4:7, kv Kollegan (del av) PLANBESKRIVNING 2012-02-08 Antagen av BMN: 2012-04-25 Dnr: 11BMN124 Laga kraft: 2012-05-26 Handläggare: Sari Svedjeholm Norr 4:7, kv Kollegan (del av) Detaljplan för bostäder och centrum Gävle kommun,

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling Augusti 2011 Dnr 2010/2087 Detaljplan för Sjöryd 1:420 Omsorgsbostäder i Mullsjö Mullsjö kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planhandlingen utgörs av denna

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Kv. RATTEN, m.fl i Bromölla, Bromölla kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ALLMÄNT Handlingar Plankarta med förslag till planbestämmelser Plan- och genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun 1(6) Dnr.PLAN.2010.5 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2013-09-26 2(6) HANDLINGAR

Läs mer

Bullerutredning kv. Kronometern, Luleå

Bullerutredning kv. Kronometern, Luleå RAPPORT 582835-A 1 (8) Handläggare Jonas Aråker Tel +46 (0)10 505 85 16 Mobil +46 (0)73 184 11 17 Fax +46 920 148 58 Jonas.Araker@afconsult.com Datum 2013-03-07 Beställare MAF Arkitektkontor AB Storgatan

Läs mer

Rosstorp 2, Salem Trafikbullerutredning

Rosstorp 2, Salem Trafikbullerutredning Projekt: 544859 Rapport: 544859 B, Revision 1 Datum: 2010-03-29 Revision 1: 2010-04-22 Antal sidor: 5 Bilagor: 544859 B01 Rosstorp 2, Salem Trafikbullerutredning Uppdragsgivare: Linda Sjögren Aros arkitekter

Läs mer

Detaljplan för Svartbröder 16 i Lund, Lunds kommun (Skomakaregatan 7)

Detaljplan för Svartbröder 16 i Lund, Lunds kommun (Skomakaregatan 7) PÄ 22/2014a Detaljplan för Svartbröder 16 i Lund, Lunds kommun (Skomakaregatan 7) Upprättad Innehåll: Planbeskrivning Plankarta med planbestämmelser och illustration Utlåtande efter samråd PLANBESKRIVNING

Läs mer

10458 Kv. Rodga, Norrköping Trafikbullerutredning

10458 Kv. Rodga, Norrköping Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 10458 Kv. Rodga, Norrköping Trafikbullerutredning Rapport 10458-10042600.doc Revidering 2 Antal sidor: 7 Bilagor: B01-06 Uppdragsansvarig Andreas Berg Jönköping

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande 2013-01-24 Dnr PLAN.2011.33 Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun Planbeskrivning Samrådshandling Enkelt planförfarande Planbeskrivning 1 INLEDNING Detaljplanens

Läs mer

PILEN 2. SAMRÅDSHANDLING Planförfattare: Hans Bååthe Arkitekt SAR/MSA I: FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten

PILEN 2. SAMRÅDSHANDLING Planförfattare: Hans Bååthe Arkitekt SAR/MSA I: FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten KUS/2012/0121 Enkelt planförfarande Befintlig bebyggelse mot Kungsgatan. Ändring genom tillägg till detaljplanen I:381 för fastigheten PILEN

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I SAMRÅDSSKEDET Planbeskrivning Plankarta med illustrationsskiss Fastighetsförteckning

Läs mer

Rosstorp 2, Salem Trafikbullerutredning

Rosstorp 2, Salem Trafikbullerutredning Projekt: 544859 Rapport: 544859 A Datum: 2009-06-11 Antal sidor: 5 Bilagor: 544859 A01 Rosstorp 2, Salem Trafikbullerutredning Uppdragsgivare: Linda Sjögren Aros arkitekter Box 1924 SE 751 49 Uppsala Uppdrag:

Läs mer

Ändring av detaljplan genom tillägg avseende Förslag till detaljplan Kv Bävern och Järven, Arjeplogs kommun, Norrbottens län

Ändring av detaljplan genom tillägg avseende Förslag till detaljplan Kv Bävern och Järven, Arjeplogs kommun, Norrbottens län Tillägg till detaljplan Granskningshandling Standardförfarande Ändring av detaljplan genom tillägg avseende Förslag till detaljplan Kv Bävern och Järven,, Norrbottens län Tillägg till genomförandebeskrivning

Läs mer

PM Trafik och bullerutredning Norrtälje hamn

PM Trafik och bullerutredning Norrtälje hamn PM TRAFIK OCH BULLERUTREDNING 1 Datum 2013-11-27 PM Trafik och bullerutredning Norrtälje hamn Anna-Ida Lundberg ÅF Lars Lindström ÅF Anders Bernhardsson M4Traffic ÅF-Infrastructure AB, Frösundaleden 2

Läs mer

Cirkulationsplats vid Djupedals idrottsplats i Mölnlycke. Bullerutredning vägtrafik. Nya bostäder

Cirkulationsplats vid Djupedals idrottsplats i Mölnlycke. Bullerutredning vägtrafik. Nya bostäder Handläggare Hässel Johan Tel +400847 Mobil +4670184747 Fax +46 1 7747474 johan.hassel@afconsult.com RAPPORT 1 (14) Datum 01-01- Härryda Kommun André Berggren Planenheten 4 80 Mölnlycke Uppdragsnr 69847

Läs mer

Hasselbacken, Tyresö Trafikbullerutredning för detaljplan

Hasselbacken, Tyresö Trafikbullerutredning för detaljplan 12014 RAPPORT B 1 (8) Kund Ebab Johan Brodin Box 7031 121 07 Stockholm-Globen Datum Uppdragsnummer 12014 2012-10-15 Rapport B Hasselbacken, Tyresö Trafikbullerutredning för detaljplan Bilagor B01-B04 Rapport

Läs mer

Ängelholm 5:3, Ängelholms kommun.

Ängelholm 5:3, Ängelholms kommun. 2013-04-03 Ängelholm 5:3, Ängelholms kommun. enligt situationsplan daterad 2013-04-03, reviderad 2013-04-11. Uppdragsgivare: Riksbyggen ekonomisk förening Järnvägsgatan 18 A 252 78 Helsingborg Att Tony

Läs mer

Planhandling. Detaljplan för fastigheten Forellen 7 och 8 Piteå kommun, Norrbottens län. Upprättad av: GG Arkitekter

Planhandling. Detaljplan för fastigheten Forellen 7 och 8 Piteå kommun, Norrbottens län. Upprättad av: GG Arkitekter Dnr. MBN 2014-523 Version Plannr. 1 D 2060 Planhandling Detaljplan för fastigheten Forellen 7 och 8 Piteå kommun, Norrbottens län Upprättad av: GG Arkitekter Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. Dnr: MBN 2009.2933. Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län

ANTAGANDEHANDLING. Dnr: MBN 2009.2933. Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län ANTAGANDEHANDLING Dnr: MBN 2009.2933 Detaljplan för Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 23 februari 2011

Läs mer

Rådgivande ingenjörer inom Ljud, Buller, Vibrationer.

Rådgivande ingenjörer inom Ljud, Buller, Vibrationer. Rapport 4047-A / Revidering: 2012-06-08 (5) Rådgivande ingenjörer inom Ljud, Buller, Vibrationer., Uddevalla beräkning av buller inför nybyggnation av bostäder Till denna rapport hör bullerkartor 4047-112,

Läs mer

Trafikbullerutredning

Trafikbullerutredning Trafikbullerutredning Förutsättningar för kv Spaken 1 och 2 Uppdragsgivare: JM AB Referens: Lennart Fahlström Uppdragsnummer: K00393 Antal sidor + bilagor: 6 + 4 Rapportdatum: 2015-02-12 Handläggande akustiker

Läs mer

PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen består av plankarta med tillhörande bestämmelser. Till detaljplanen hör:

PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen består av plankarta med tillhörande bestämmelser. Till detaljplanen hör: 1 LAGA KRAFT HANDLING Enkelt planförfarande Tillägg till detaljplanen Funäsdalen 16:47 m.fl. Hamra 1 gällande avstyckade fastigheten Funäsdalen 16:149, Hamra, Tänndalen, Härjedalens kommun, Jämtlands län.

Läs mer

INNEHÅLL PLANBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Sid. INLEDNING 2 Handlingar Bakgrund Planens syfte och huvuddrag Planområdet

INNEHÅLL PLANBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Sid. INLEDNING 2 Handlingar Bakgrund Planens syfte och huvuddrag Planområdet INNEHÅLL Sid PLANBESKRIVNING INLEDNING 2 Handlingar Bakgrund Planens syfte och huvuddrag Planområdet TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 3 Översiktsplan Detaljplaner AVVÄGNINGAR ENLIGT MILJÖBALKEN 3 Riksintressen

Läs mer

RAPPORT 15229 1 (10)

RAPPORT 15229 1 (10) RAPPORT 15229 1 (10) Kund Upplands Väsby kommun Datum Uppdragsnummer 15229 2015-10-09 Rapport A Fyrklövern, Upplands Väsby Trafikbullerutredning hus 4-8 Bilagor A01 Rapport 15229 A Fyrklövern, Upplands

Läs mer

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande.

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande. SAMRÅDSHANDLING Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Följande handlingar utgör förslaget: Plankarta i skala 1:1000 med planbestämmelser

Läs mer

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län PLANBESKR1VNING SAMRÅDSHANDLING 1 (5) Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län SAMRÅDSIIANDLING PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING 2(5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PIANDATA Plankarta

Läs mer

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Ronneby kommun, Blekinge län Idrottsplats Gymnasieskola/ sporthall Blekan Fotbollsplan/ Brunnsparken Översiktskarta, planområdet markerat med rött PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

Läs mer

Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen

Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen LAGA KRAFTHANDLING Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Henrik Svensson, Planarkitekt PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen Hanviken

Läs mer

Jursta Gård, Upplands Bro Trafikbullerutredning

Jursta Gård, Upplands Bro Trafikbullerutredning Projekt: 31-04414 Rapport: 31-04414-A Datum: 2006-10-25 Antal sidor: 6 Bilagor: 31-04414-A01 Jursta Gård, Upplands Bro Trafikbullerutredning Uppdragsgivare: Bo Hedberg Strömkarlsvägen 60, 6 tr 167 62 Bromma

Läs mer

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun DATUM DIARIENR 2015-04-10 1 (6) Tillägg till planbeskrivning-antagandehandling Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Tillägg till plankarta med bestämmelser Fastigheten Lodjuret

Läs mer

Bullerutredning Vallbacken 24:3, Gävle kommun

Bullerutredning Vallbacken 24:3, Gävle kommun memo03.docx 2012-03-28-14 PM 2014-09-22 Bullerutredning Vallbacken 24:3, Gävle kommun Bakgrund Sweco har på uppdrag av Hemsö Fastighets AB tagit fram en bullerutredning för fastigheten Vallbacken 24:3

Läs mer

Utskrift från Tekis-GI

Utskrift från Tekis-GI Dnr: KS 2013/657.213 LAGA KRAFT 2014-07-01 Detaljplan för KNISLINGE 10:9 i Knislinge, Östra Göinge Kommun PLANBESKRIVNING Utskrift från Tekis-GI Sida 1 av 1 Utskrift från Tekis-GI http://appgis1.resource.wan/gemensamma/tekisgiwebb/print.aspx?x=186736.06018771&y=6230831.2604602&session=21901202-13...

Läs mer

Lura 2:3 & 2:7-2 Nacka

Lura 2:3 & 2:7-2 Nacka Lura 2:3 & 2:7-2 Nacka Beräkning av buller från väg och flygtrafik Uppdragsnummer: 150510 Beställare: Sixten Jaskari Rapport: R150510-1 Datum: 2015-09-15 Antal sidor: 6 Handläggare: Rickard Hellqvist Granskare:

Läs mer

LJUDMÄTNINGAR SKOLOR / FÖRSKOLOR, TÅGBULLER BÅTENS FÖRSKOLA, LOMMA

LJUDMÄTNINGAR SKOLOR / FÖRSKOLOR, TÅGBULLER BÅTENS FÖRSKOLA, LOMMA RAPPORT LJUDMÄTNINGAR SKOLOR / FÖRSKOLOR, TÅGBULLER BÅTENS FÖRSKOLA, LOMMA SLUTRAPPORT Uppdrag: 256781, Lomma kommun - kontroll av ljudnivåer och efterklangstider på Titel på rapport: Tågbuller, Båtens

Läs mer

Irsta-Lista 5:6, Västerås

Irsta-Lista 5:6, Västerås RAPPORT A 2012-04-10 1 (4) Handläggare Tel 010-505 60 51 Mobil 073-028 49 95 per.lindkvist@afconsult.com Datum 2012-04-10 Uppdragsnr 570232 Irsta-Lista 5:6, Västerås Trafikbullerutredning Uppdragsansvarig

Läs mer

del av stadsldelen Ljungdala i Hässleholm, Hässleholms kommun

del av stadsldelen Ljungdala i Hässleholm, Hässleholms kommun Planbeskrivning Dnr: BN 2014-478 Samrådshandling Ändring genom tillägg inom detaljplaner för del av stadsldelen Ljungdala i Hässleholm, Hässleholms kommun Handlingar Till detaljplanen hör planbeskrivning

Läs mer

Planområde. Detaljplan Skillinge 6:16 KUNGSÖRS KOMMUN VÄSTMANLANDS LÄN DP 202. PLANBESKRIVNING - Samrådshandling Normalt planförfarande

Planområde. Detaljplan Skillinge 6:16 KUNGSÖRS KOMMUN VÄSTMANLANDS LÄN DP 202. PLANBESKRIVNING - Samrådshandling Normalt planförfarande Detaljplan Skillinge 6:16 S KOMMUN VÄSTMANLANDS LÄN Planområde PLANBESKRIVNING - Samrådshandling Normalt planförfarande Upprättad 2014-09-08 Ahlqvist & Almqvist arkitekter AB Stockholm Kontakt: Gregor

Läs mer

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande.

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande. Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP Halvorstorp TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Plankontoret Upprättad i oktober 2014 ANTAGEN

Läs mer

Detaljplan för del av Sandby 10:8 och Sandby 10:23 i Simrishamns kommun, Skåne län

Detaljplan för del av Sandby 10:8 och Sandby 10:23 i Simrishamns kommun, Skåne län Detaljplan för del av Sandby 10:8 och Sandby 10:23 i Simrishamns kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING Handlingar Övriga handlingar Plankarta daterad 2012-10-30 rev. 2014-01-20 Planbeskrivning daterad 2012-10-30

Läs mer

PLANKARTA i Gnesta tätort, Gnesta kommun AKTUALITET: FASTIGHETSINDELNING 2013-04-16 KARTSTANDARD ENLIGT HMK-KA 2.2.6.1

PLANKARTA i Gnesta tätort, Gnesta kommun AKTUALITET: FASTIGHETSINDELNING 2013-04-16 KARTSTANDARD ENLIGT HMK-KA 2.2.6.1 Antagandehandling Dnr Plan 2012.3 Tillägg till PLANBESTÄMMELSER Följande gäller inom det särskilt avgränsade området. Underliggande stadsplan P 86-1 gäller jämsides med undantag för de bestämmelser som

Läs mer

tillhörande detaljplan för fastigheten Stensjön 8 i Hyllie i Malmö

tillhörande detaljplan för fastigheten Stensjön 8 i Hyllie i Malmö 2010 06 07 Dp 5124 BESKRIVNING tillhörande detaljplan för fastigheten Stensjön 8 i Hyllie i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning och denna planbeskrivning.

Läs mer

PLANBESKRIVNING 2014-04-29 Dnr: 2013/865 Antagandehandling

PLANBESKRIVNING 2014-04-29 Dnr: 2013/865 Antagandehandling Antagen av: SAMBN 2014-05-21, 65 Laga Kraft: 2014-06-12 Genomförandetiden slutar: 2019-06-12 SAMBN arkiv nr: 301 Detaljplan för Qvirites 5 och 6 inom stadsdelen Gamla Staden i Ystad Ystads kommun, Skåne

Läs mer

PLAN- OCH BYGGNÄMNDEN Klippans kommun, Plan- och byggkontoret, 264 80 KLIPPAN tel 0435-28000, fax 0435-18460 e-mail plan-o-byggkontoret@klippan.

PLAN- OCH BYGGNÄMNDEN Klippans kommun, Plan- och byggkontoret, 264 80 KLIPPAN tel 0435-28000, fax 0435-18460 e-mail plan-o-byggkontoret@klippan. 201-10-06 Plan- och byggkontoret Länsstyrelsen i Skåne län Lantmäterimyndigheten i Ängelholm berörda sakägare Samråd Detaljplan för Ljungby :1 m fl Strädesvägen, Ljungbyhed i Klippans kommun, Skåne län

Läs mer

Kv Rovan, Huvudsta Centrum Trafikbullerutredning

Kv Rovan, Huvudsta Centrum Trafikbullerutredning Projekt: 31-03978 Rapport: 31-03978-C Datum: 2007-10-08 Antal sidor: 9 Bilagor: 31-03978-C01 Kv Rovan, Huvudsta Centrum Trafikbullerutredning Uppdragsgivare: Fabege AB Birthe Ehrling Projekt och utveckling

Läs mer

Ylva Nilsson Tekniska kontoret, Täby kommun 183 80 Täby

Ylva Nilsson Tekniska kontoret, Täby kommun 183 80 Täby Uppdrag: 552771 Rapport: 552771 A Datum: 2010-03-16 Antal sidor: 6 Bilagor: 552771 A01 Gripsvall, Täby Trafikbullerutredning Uppdragsgivare: Täby kommun Ylva Nilsson Tekniska kontoret, Täby kommun 183

Läs mer

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 ANTAGANDEHANDLING Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Enkelt planförfarande Kartan visar

Läs mer

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 SAMRÅDSFÖRSLAG 2013-03-25 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till

Läs mer

UTSTÄLLNINGSHANDLING Förutsättningar

UTSTÄLLNINGSHANDLING Förutsättningar Tillägg till detaljplan fastställd 28 juli 1916, Kvarteret Kärnan Ändring av stadsplan för Vaggeryds Municipalsamhälle Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun UTSTÄLLNINGSHANDLING Förutsättningar För området

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 Dnr TPN 2012/25 Enkelt planförfarande Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättad: 2012-03-16 Antagen: 2012-06-12 Laga kraft: 2012-07-19 2 (11) Dnr TPN 2012/25

Läs mer

DNR 2007-0582 1/5 DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

DNR 2007-0582 1/5 DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN DNR 2007-0582 1/5 ANTAGANDEHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

VÄGTRAFIKBULLERUTREDNING

VÄGTRAFIKBULLERUTREDNING 1(5) 2013-07-01 Rev 2013-11-26 VÄGTRAFIKBULLERUTREDNING för detaljplan för del av Svedala 200:79 m.fl NorraTofta i Svedala Bakgrund I samband med detaljplan för förslag till ny bebyggelse på Norra Tofta

Läs mer

Utby 3:25 m.fl. Änggatan i Älvängen Trafikbullerutredning

Utby 3:25 m.fl. Änggatan i Älvängen Trafikbullerutredning Utby 3:25 m.fl. Änggatan i Älvängen Beställare: Ale kommun 449 80 Alafors Beställarens representant: Charlotte Lundberg Konsult: Uppdragsledare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Anders Axenborg Uppdragsnr:

Läs mer

Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se

Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se Datum Diarienummer 2012-03-15 KS/2010:236-214 1 (1) Lagakraftbevis detaljplan nr 234 Detaljplan för Åkarp

Läs mer

Bergfotsvägen, Tumba. Botkyrka kommun Trafikbullerutredning för detaljplan

Bergfotsvägen, Tumba. Botkyrka kommun Trafikbullerutredning för detaljplan 12012 RAPPORT B 1 (11) Kund SW Projektutveckling AB Stig Mörtsjö Warfvinges väg 35 112 51 Stockholm Datum Uppdragsnummer 12012 Bilagor B01, B02 2012-06-05 Rapport A Bergfotsvägen, Tumba. Botkyrka kommun

Läs mer

för Barnrikehusen mm Järnvägsgatan och Kyrkogatan i Svedala

för Barnrikehusen mm Järnvägsgatan och Kyrkogatan i Svedala VÄGBULLERUTREDNING för Barnrikehusen mm Järnvägsgatan och Kyrkogatan i Svedala Riktvärden Regeringen har i infrastrukturproposition 1996/97:53 angivit riktvärden och åtgärdsprogram för trafikbuller. De

Läs mer

Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 357, avseende Vinreceptet 13, Viby

Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 357, avseende Vinreceptet 13, Viby Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 357, avseende Vinreceptet 3, Viby Godkänt dokument, 0-05-5, Katarina Kämpe Antagandehandling 0-05-07 Dnr 0/079 KS 03 Innehåll Planbeskrivning 3 Syfte 3 Handlingar

Läs mer

G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Antagandehandling

G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Antagandehandling G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Antagandehandling Detaljplan för bostäder RHODIN 2 OCH 3 2015-01-29 rev. 2015-07-02 Kungälvs kommun, Västra Götalands län SAMHÄLLSBYGGNAD Planering och exploatering

Läs mer