Detaljplan för Banvakten 1 i Lund, Lunds kommun (Rallaregatan)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Detaljplan för Banvakten 1 i Lund, Lunds kommun (Rallaregatan)"

Transkript

1 PÄ 25/2013a Detaljplan för Banvakten 1 i Lund, Lunds kommun (Rallaregatan) Upprättad Innehåll: Planbeskrivning Plankarta med planbestämmelser och illustration Samrådsredogörelse

2 PLANBESKRIVNING 1 (19) Detaljplan för Banvakten 1 i Lund, Lunds kommun PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten att genom förtätning uppföra ett nytt bostadshus på den södra delen av fastigheten Banvakten 1 mot Rallaregatan. Planförslaget innefattar: Byggrätt för nytt bostadshus i fyra våningar mot Rallaregatan. Varsamhetsbestämmelse för befintlig bebyggelse. Planområdet markerat med rött. PLANDATA Planområdet omfattar fastigheten Banvakten 1. Området används idag för bostads och handelsändamål samt förskola.

3 PLANBESKRIVNING 2 (19) Planområdet i sitt sammanhang markerat med röd ring. Markägoförhållanden Fastigheten är privatägd. PLANFÖRSLAG Bebyggelse Bostäder Det planerade bostadshuset mot Rallaregatan och mot Byggmästaregatan uppförs som lamellbyggnad med sadeltak där vindsvåning får inredas. Balkonger och uteplatser vänder sig mot innergården. Entréer och angöring till underjordiskt parkeringsgarage sker från Rallaregatan. För att erhålla en ljuddämpad gemensam uteplats på innergården för boende krävs en bullerskärm med höjden 1,5 meter mot Byggmästaregatan. Bullerskärmen förslås att uppföras som mur med likvärdigt tegel som befintlig bebyggelse. Den del av innergården som är underbyggd med planteringsbart bjälklag kan utnyttjas för uteplatser och lekytor. Innergården föreslås att omgestaltas och användas av boende inom kvarteret.

4 PLANBESKRIVNING 3 (19) Det föreslagna nya husets fasad mot Rallaregatan Illustrationer Arkitektgruppen i Malmö AB Gavelfasad mot Byggmästaregatan Det föreslagna nya husets fasad mot innergården Gavelfasad mot Lokföraregatan Föreslagna planbestämmelser innebär att bebyggelse får uppföras med en högsta byggnadshöjd av 11,5 meter och med sadeltak där tillåten högsta taklutning är 30 grader. Byggnadshöjden möjliggör bebyggelse i 4 våningar, inklusive vindsvåning som får inredas. Sektion Kv Banvakten 1/Rallaregatan/Kv Stinsen Förtydligande måttförhållanden nytt hus och befintlig bebyggelse

5 PLANBESKRIVNING 4 (19) Byggrätten för den föreslagna bebyggelsen omfattar del av område som idag omfattas av parkeringsplatsen mot Rallaregatan och är placerad 3 meter från fastighetsgräns. Avståndet mellan den föreslagna byggnaden och befintlig bebyggelse på Kv Stinsen är ca 22 meter. Den föreslagna fyravåningsbyggnadens högsta byggnadshöjd med angiven taklutning är samma höjd som nockhöjden för den befintliga trevåningsbyggnaden mot Lokföraregatan. Då befintlig bebyggelses har en hög sockelhöjd där del av källarplan ligger ovan mark och våningshöjden är högre än för den föreslagna byggnadens kan fyra våningar erhållas för den nya byggnaden. Plankartan visar även olika våningshöjder för befintliga och ny byggnad på grund av att marken lutar. Ny bebyggelse skall utformas med fasader i tegel och med sadeltak täckta med röda tegelpannor, takkupor får inte utföras. Byggnadens slutliga gestaltning bestäms vid kommande bygglovsprövning. Det nu aktuella projektet inrymmer 24 nya lägenheter. Verksamheter och handel I bottenvåningen på befintlig och ny bebyggelse medger planen även centrumverksamhet. I befintlig byggnad på bottenvåningen mot Banvaktsgatan inryms i dag friskvård, syateljé, cykelaffär, förskola, pizzeria och trafikskola. Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse Miljön beskrivs i Bevaringsprogrammet Lund utanför vallarna del II och gatusträckningen Byggmästaregatan är betecknad som kulturhistorisk och/eller miljömässigt värdefull gatusträckning eller platsbildning. Bebyggelsen i kvarteret är betecknad som Byggnad som ingår i, eller tillsammans med andra, bygger upp en kulturhistorisk värdefull miljö. En del av tomtmarken är markerad som Gårdsrum eller plantering av kulturhistoriskt och/eller miljömässigt värde. Denna del av staden ligger utanför riksintresseområde för kulturmiljövården. Gatan blev klar 1944 och merparten av bebyggelsen på ömse sidor tillkom Längs östsidan ligger en rad liknande, vinkelbyggda hus i varsitt kvarter som öppnar sig ut mot Byggmästaregatan. Byggnaderna är uppförda i en senfunktionalism där putsen har ersatts av det skånska teglet. Sadeltaken med rött tegel har gjorts relativt flacka och lätta, oftast med en utskjutande takfot med synliga bjälkändar. Fasaderna har en sparsmakad enkelhet med ett fåtal detaljer.

6 PLANBESKRIVNING 5 (19) Utdrag ur bevaringsprogrammet Lunds stadskärna bevaringsprogram Lund utanför vallarna del II Befintliga byggnader har getts en varsamhetsbestämmelse i planen. Byggnadernas fasadmaterial, skorstenar och socklar ska bibehållas. Takkupor får inte utföras. Takpannor ska vara enkupiga röda lertegelpannor. Fönster i bostadsdel ska utföras som täckmålade sidhängda inåtgående träfönster. Skyltfönster ska utföras som träfönster fernissade utan synlig aluminium. Dörrar ska utföras som fernissade trädörrar med glasning och poster enligt befintliga dörrar. Balkonger ska utföras i befintlig storlek, bröstning av täckmålad plåt. Balkonger får inte glasas in. Grönstruktur och parker Öster om kvarteret finns Bjeredsparken, och i väster finns Trolle Wachtmeisters park. Trafik Biltrafik Omgivande gator Rallaregatan, Banvaktsgatan och Lokföraregatan är relativt smala med liten biltrafik, och används i stor utsträckning till parkering för befintlig bebyggelse. Byggmästaregatan är däremot mer trafikerad och på sikt uppskattas det att biltrafiken kommer att öka då ombyggnaden av Lunds centralstation och Bangatans med förändrade trafiksituation kommer att generera mer trafik på Byggmästaregatan. In och utfart till p-garaget under det nya bostadshuset sker från Rallaregatan. Gång- och cykeltrafik Kvarteret är naturligt kopplat till gång och cykelstråk längs Byggmästaregatan och till Bjeredsparken öster om kvarteret. Kollektivtrafik Ca 150 meter öster om planområdet ligger Lunds järnvägsstation med tåg och bussförbindelser. I väster trafikeras Byggmästaregatan av stadsbuss.

7 PLANBESKRIVNING 6 (19) Utformning av gator Befintliga omkringliggande gator bibehålls. Parkeringsplatser längs Rallaregatan mot Kv Banvakten 1 föreslås att flyttas till motsvarande sida mot Kv Stinsen 1 för att underlätta entréförhållandena till den föreslagna byggnaden på Kv Banvakten samt in och utfarten från parkeringsgaraget. Plank, mur eller dyl. med en höjd över 0,7m får inte uppföras så att de stör sikten vid gatukorsningar. Parkering I dagsläget finns 36 bilplatser på fastighetens innergård mot Rallaregatan som hyrs ut av fastighetsägaren till intressenter generellt, samt 4 bilplatser i hörnet av Lokföraregatan/Banvaktsgatan. Med hänsyn till stadens mål om förtätning samt läget i staden har det tidigare beslutats att man inte ska ställa krav på bilplatser för befintliga bostäder och verksamheter då dessa tidigare beviljats bygglov utan krav på bilplatser. Dock finns krav på 3 bilplatser för förskola i tidigare bygglov när butikslokal ändrade användning till förskola. Parkering föreslås i underjordiskt garage under den nya byggnaden och under del av gården, i dagsläget uppskattas antalet föreslagna parkeringsplatser under mark till 32st. Infarten till garaget planeras från Rallaregatan. Vid hörnet av Lokföraregatan/Banvaktsgatan föreslås att befintliga bilplatser på kvartersmark reserveras för de verksamheter som inryms i fastigheten. Hämta och lämna barn till och från förskolan sker idag på Banvaktsgatan. Gällande parkeringsnorm för Lunds kommun ska tillämpas. Bil I dag gällande norm för parkering: Flerbostadshus 8,0ppl/1000 m2 BTA Cykel Lunds kommuns målsättning är att öka cykeltrafiken. För att cykeln ska vara ett attraktivt transportmedel krävs att det finns tillräckliga utrymmen för att ställa den ifrån sig. Varje målpunkt för cykeltrafik bör ha cykelställ. Gällande parkeringsnorm för Lunds kommun ska tillämpas. I dag gällande norm för parkering: Flerbostadshus 30 cpl/1000 m2 BTA

8 PLANBESKRIVNING 7 (19) Bullerskyddsåtgärder För att erhålla en ljuddämpad gemensam uteplats på innergården för boende krävs en bullerskärm med höjden 1,5 meter mot Byggmästaregatan. För nya gavellägenheter mot Byggmästaregatan där Leq 55 dba överskrids föreslås avskärmningar med balkonger, burspråk etc. utmed långsidorna. Teknisk försörjning Energiförsörjning, tele samt vatten och avlopp Området föreslås att anslutas till fjärrvärmenätet. VA-anslutningar föreslås i Rallaregatan. Dagvattenhantering Området ligger inom verksamhetsområde för VA. VA SYD ansvarar för att ta hand om dagvatten. Området förslås att anslutas till befintligt dagvattensystem. Rådande dagvattenförhållanden bedöms inte påverkas då föreslagen byggnad är placerad på yta som idag utgörs av asfalterad parkeringsyta. Med tanke på planerat underjordiskt garage och att dagvatten tillåts dämma till markytan kommer fastighetens avledning av drän- och dagvatten eventuellt behöva ske genom pumpning. Om fastighetsägare väljer en parkeringslösning under mark och att avledning av drän och dagvatten behöver ske genom pumpning ska fastighetsägare ta kontakt med Länsstyrelsen för samråd om bortledande av grundvatten. Dagvatten från hårdgjorda ytor bör fördröjas på fastigheten före avledning till det allmänna ledningsnätet. Som ett led i arbetet med att bygga hållbara system för dagvattenhantering är det positivt med åtgärder som vidtas för fördröjning av dagvatten. Som exempel bör hårdgjorda ytor till stor del utgöras av genomsläpliga material för att så mycket som möjligt fördröja dagvattenavrinningen. Renhållning Sophantering för de nya bostäderna föreslås ske vid miljöstationer på kvartersmark i anslutning till den västra gaveln av den föreslagna byggnaden. Sophantering för befintliga bostäder och verksamheter sker i enlighet med dagens system. KONSEKVENSER Miljöbedömning enligt miljöbalken Bestämmelserna i plan- och bygglagen om miljöbedömning syftar till att integrera miljöaspekter i planen, så att en hållbar utveckling främjas. Detaljplaner ska miljöbedömas och MKB upprättas, om man vid en behovsbedömning kommer fram till att genomförandet av planen kan leda till en betydande miljöpåverkan.

9 PLANBESKRIVNING 8 (19) Stadsbyggnadskontoret bedömer med vägledning av förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar att planförslaget inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan i den mening som avses i 6 kap miljöbalken och i 4 kap 34 PBL. Behovet av miljöhänsyn vid genomförandet av detaljplanen belyses därför inte i en miljöbedömning enligt 6 kap miljöbalken. Vid den behovsbedömning som utförts har följande ställningstaganden gjorts: Platsen Planområdet berörs inte av gällande regleringar och skyddsvärden. Planen Planändring för fastigheten innebär att nya bostäder medges på mark som inte får bebyggas. Påverkan Genomförande av planförslaget berör ökad exploateringsgrad och behov av följdinvesteringar som VA och energi inom fastigheten samt att planerad ny bebyggelse mot Rallaregatan och Byggmästaregatan har inverkan på stadsbilden. Planförslaget berör till viss del närmiljön inom området vilket kan ställas mot att fler bostäder kan uppföras i ett centrum och kollektivtrafiknära läge. Sammantaget är den påverkan som planförslaget förutses få sådan att den inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Mark, luft och vatten Luftföroreningar Miljökvalitetsnormerna för utomhusluft enligt 5 kap miljöbalken gäller för svaveldioxid, bly, kvävedioxid, kolmonoxid och partiklar (PM 10). Enligt miljöförvaltningens uppgifter överskrids inte miljökvalitetsnormerna inom Lunds kommun. Luftföroreningarna ligger inom godtagbara nivåer inom planområdet. Trafiktillskottet från den förändring som planförslaget innebär bedöms inte förändra nivåerna för befintlig bebyggelse. Markradon Området klassificeras som normalriskområde (Normalriskmark kbq/m 3 och högriskmark >50 kbq/m 3.) Vid normalriskmark ska byggnader utföras radonskyddade. Vid högriskmark ska byggnader utföras radonsäkrade.

10 PLANBESKRIVNING 9 (19) Vatten Lunds kommun har tillsammans med VA SYD tagit fram en dagvattenstrategi för Lunds kommun daterad Godkänd av kommunstyrelsen samt godkänd av VA SYDs ägarnämnd I stort sett allt dagvatten i Lunds kommun rinner till Höje å och Kävlingeån via dagvattenledningar, diken och små vattendrag. Enligt vatten- myndighetens beslut om statusklassificering och miljökvalitetsnormer för ytvatten har Höje å dålig ekologisk status med kravet att uppnå god ekologisk status 2027, Kävlingeån har otillfredsställande ekologisk status med kravet att uppnå god ekologisk status I dagvattenstrategin redovisas klassificering av de olika recipienternas känslighet. Planområdet ingår i avrinningsområdet för Höje å. Kvaliteten på recipient och grundvatten bedöms inte att påverkas vid ett plangenomförande. Skuggning Den föreslagna bebyggelsens skuggning har studerats av Arkitektgruppen i Malmö AB. Studierna visar hur den föreslagna bebyggelsen skuggar gården på fastigheten Banvakten 1, vårdagjämning den 20 mars kl , och marginellt sommarsolståndet den 21 juni kl , samt den 10 september kl , Studien visar även att föreslagen bebyggelse inte skuggar den närmaste bybyggelsen på fastigheten Stinsen 1. Vårdagjämning 20 mars kl Vårdagjämning 20 mars kl Vårdagjämning 20 mars kl Vårdagjämning 20 mars kl

11 PLANBESKRIVNING 10 (19) Sommarsolståndet 21 juni kl Sommarsolståndet 21 juni kl Sommarsolståndet 21 juni kl Sommarsolståndet 21 juni kl Sommarsolståndet 21 juni kl September kl September kl September kl Trafik Planområdet gränsar till Rallaregatan, Byggmästaregatan, Banvaktsgatan och Lokföraregatan. Byggmästaregatan är i dag hastighetsbegränsat till 50 km/h och Rallaregatan, Lokföraregatan samt Banvaktsgatan är hastighetsbegränsade till 30 km/h. Planförslaget påverkar inte rådande trafikförhållande.

12 PLANBESKRIVNING 11 (19) Hälsa och säkerhet Vägtrafikbuller Följande riktvärden för trafikbuller, enligt regeringens proposition 1996/97:53, ligger till grund för planeringen. bostäder, vård- och undervisningslokaler: ekvivalentnivå ute frifältsvärde 55 dba inne 30 dba maxnivå ute frifältsvärde 70 dba ( vid uteplats) inne 45 dba ( nattetid ) En bullerutredning för kvarteret Banvakten 1 har tagits fram av Tyréns AB daterad , rev , , Vägtrafik: Trafikuppgifter för Byggmästaregatan har erhållits av Lunds kommun. Siffrorna skall användas som prognos. För de mindre gatorna i området anges trafikmängder på fordon. Vid beräkningarna har valts 1000 fordon/vardagsmedeldygn. Väg Antal fordon/ Andel tung tillåten hastighet dygn trafik, % km/h Byggmästaregatan*) Ca 5 50 Rallaregatan <1 000 Ca 2 30**) Banvaktsgatan <1 000 Ca 2 30**) Lokföraregatan Ca 1000 Ca 2 30**) *) gatsten **) gatornas dimension medger ej högre hastighet Beräkningarna har utförts enligt Nordiska trafikbullermodellen redovisad i rapport 4653 Vägtrafikbuller Nordiska beräkningsmodellen genom att använda beräkningsprogrammet Trivector Buller väg II version I tabellen redovisas beräknade ljudnivåer utomhus, utan bullerskydd, för samtliga våningsplan. Nivåerna gäller dock utanför fönster innanför balkong. Värdena avser s.k. frifältsvärden, men inkluderar reflexer i angränsande byggnader, och gäller som totalnivå från samtliga gator.

13 PLANBESKRIVNING 12 (19) Översikt beräkningspunkter/tyréns AB Beräknings- Vån bv-vån2 Vån 3 Vån 4, vind*) punkt Leq / Lmax Leq / Lmax Leq / Lmax dba dba dba 1 49 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 64 *) För vindsvåning med indragna fönster kan man räkna med 3 dba lägre nivåer avseende såväl ekvivalent- som maximal ljudnivå. Som framgår av värden i tabellen ovan överskrids Leq 55 dba för gavlar ut mot Byggmästaregatan liksom för närmsta lägenhet mot denna utmed långsidorna. För övriga fasader erhålls som högst Leq 55 dba. Beräkningspunkt 16 avser uteplats på gård. Här uppfylls med god marginal Leq 55 dba/lmax 70 dba och även Leq 50 dba.

14 PLANBESKRIVNING 13 (19) Boverket har i februari 2008 gett ut allmänna råd Buller i planeringen som anger hur man kan möjliggöra bebyggelse i områden utsatta för väg- och spårtrafik. Utifrån beräknade nivåer anges nedan vad som erfordras för att riktvärdena liksom Boverkets tolkningsanvisningar skall innehållas. Av Boverkets skrift framgår att bebyggelse kan tillåtas även om Leq>55 dba erhålls vid fasad. Beroende på förekommande nivåer erfordras olika s.k. kompensationsåtgärder. I aktuellt fall gäller att den dygnsekvivalent ljudnivå vid fasad generellt ligger i intervallet dba. Enligt Boverket gäller då: Minst hälften av boningsrummen skall lokaliseras mot en ljuddämpad sida, Leq <50 dba (helst Leq <45 dba). Här bör maxnivå uppgå till högst Lmax 70 dba. Inga enkelsidiga lägenheter får finnas mot den bullerstörda sidan. Varje lägenhet skall ha tillgång till en uteplats egen eller gemensam där Leq 50 dba innehålls. Även här bör Lmax 70 dba uppfyllas. Ljudklass C inomhus, d v s Leq 30 dba resp. Lmax 45 dba skall innehållas. Som bostadsrum räknas rum för sömn, vila och daglig samvaro. Dock ej kök, hall, badrum / WC räknas som bostadsrum är det en fördel om dessa lokaliseras mot gatan. Utomhus: Som framgår av beräknade värden överskrids Leq 55 dba utmed Byggmästaregatan samt utmed delarna av långsidorna närmast Byggmästaregatan. Detta medför att för den bortre delen av längan kan valfri planlösning väljas. För de första lägenheten gäller att lägenheterna här skall utformas så att minst hälften av bostadsrummen lokaliseras mot s.k. ljuddämpad sida. Någon sådan finns dock ej. Detta innebär att på gårdssidan får byggnaden vid aktuell lägenhet på samtliga våningsplan utformas så att man med hjälp av avskärmningar med balkonger, burspråk etc. kan minska ljudnivån ner till Leq 50 dba. Detta bedöms fullt möjligt. Förslagsvis tar arkitekt fram ett förslag som skall kontrolleras av akustiker. Uteplats: För uteplatser erfordras en bullerskärm med höjden 1,5 meter i förlängningen från hushörn ny bebyggelse till hushörn befintlig bebyggelse mot Byggmästaregatan. Samtliga boende får då tillgång till gemensam uteplats på gård där högst Leq 50 dba / Lmax 70 dba erhålls. Inomhus: Enligt Boverkets byggregler (BBR).

15 PLANBESKRIVNING 14 (19) Tågtrafikbuller Följande riktvärden för trafikbuller, enligt regeringens proposition 1996/97:53, ligger till grund för planeringen. bostäder, vård- och undervisningslokaler: ekvivalentnivå ute frifältsvärde 55 dba inne 30 dba maxnivå ute frifältsvärde 70 dba ( vid uteplats) inne 45 dba ( nattetid ) Avståndet till Södra stambanan är knappt 150 m till närmaste befintlig byggnad och, som närmast knappt 200 m till den planerade byggnaden. En översiktlig kontrollberäkning från Lunds kommun visar att tågtrafiken orsakar tågbullernivåer på Leq 43 dba / Lmax 63 dba vid den planerade byggnaden. Det vill säga väl understigande Leq 55 dba / L max 70 dba utmed samtliga fasader. Någon uppgift om vilka trafikförhållanden som avses är ej känt. Kompletterande beräkning har utförts med beräkningsprogrammet Trivector Buller Tåg, version vid fasaderna närmast järnvägen. Beräkningarna har utförts för alternativet med fullt utbyggd bana med totalt 650 tågpassagerare. Utan ombyggnad av banan på sträckan Flackarp Arlöv gäller för år 2030 liksom idag att antalet tågpassagerare är betydligt färre, totalt 460st. Beräkningspunkterna är samma som för trafikbuller. Med aktuella avstånd kommer förväntade trafikbullernivåer att vara lika utmed samtliga våningsplan vid sikt mot järnvägen. Beräkningspunkt Beräknade nivåer Leq / Lmax dba 2 / / 68*) / / / / 74 *) Tidigare utförda överslagsberäkningar från kommunen utgår troligtvis från färre tågpassagerare. Som framgår av utförda beräkningar generellt nivåer på högst Leq 55 dba. För det planerade huset erhålls som högst Leq 49 dba / Lmax 68 dba. Det vill säga tågbullret behöver ej beaktas. Sammanfattning: För såväl den planerade bebyggelsen som för befintlig gäller att nivåer upp mot Leq 61 dba erhålls utanför gavelfasaderna mot Byggmästaregatan även utmed långsidorna erhålls ljudnivåer överskridande Leq 55 dba för delen närmast Byggmästaregatan. Utmed övriga fasader/delar av fasaden erhålls nivåer på högst Leq 55 dba.

16 PLANBESKRIVNING 15 (19) För den planerade byggnaden gäller att nivåer överskridande Leq 55 dba erhålls för lägenheten närmast Byggmästaregatan. För övriga lägenheter erhålls Leq 55 dba utanför fasad. Tågtrafiken orsakar generellt ej ljudnivåer överskridande Leq 55 dba vid fasaderna, gäller såväl befintlig som planerad. Kulturmiljö och arkeologi Arkeologi Den planerade exploateringen berör inga kända fornlämningar. Påträffas fornlämningar i samband med markarbeten ska dessa, i enlighet med 2 kap 10 kulturminneslagen, omedelbart avbrytas och Länsstyrelsen underrättas. Sociala konsekvenser Befolkning och service Ca 24 nya bostäder ger en marginell ökning av befolkningen i området. Annan service finns i angränsande kvarter. Barnperspektivet Vid utarbetande av planförslaget har hänsyn till barns intressen, behov och situation i enlighet med barnkonventionen tagits. Kvarterets inre gårdsmiljö kommer att rustas upp och möjliggöra fler aktiviteter för barns lek. Förtätningen av kvarteret medför att luftföroreningar och buller kommer att minska på gården då den befintliga parkeringsplatsen utgår och ersätts av föreslagen byggnad, samt att kravet på bullerskärm mot Byggmästaregatan gör att gården blir mer ljuddämpad och därmed skapas en bättre utemiljö för barn. Dock är konsekvensen av den föreslagna förtätningen att gårdens ljusförhållanden förändras med mer skuggbildning vilket kommer att påverka barns utemiljö. I dag hyr föräldrakooperativa ekonomiska föreningen Plåstret lokaler på bottenvåningen av byggnaden mot Banvaktsgatan och har sin utevistelse på gården. Barn har tillfrågats genom att personalen vid Plåstrets förskola bjöd in stadsbyggnadskontoret till ett möte med barnen på förskolan där personal och barn förevisade en egen inspelad film som visade förskolans utemiljö. Filmen visade hur barnen på förskolan använder gården och avslutades med att barn framförde att de inte önskar någon ny byggnad framför deras utemiljö. Gården är inte tillräckligt stor för att uppfylla den kommunala målsättningen på utevistelse för förskolbarn. Övriga uteplatser och vistelse för barn boende i kvarteret är även begränsat. Då Lunds kommun har som målsättning att barns utomhusyta vid förskola ska vara 40 kvm/barn är gården för liten. I dagsläget har Plåstrets förskola 22 barn som disponerar ca 610 kvm av innergårdens yta viket innebär att utomhusytan är 28 kvm/barn. Syftet med detaljplanen är att skapa fler bostäder inom kvarteret genom förtätning i kollektivtrafik nära läge.

17 PLANBESKRIVNING 16 (19) Tillgänglighet Vid utarbetande av planförslaget har kravet på god tillgänglighet och användbarhet för funktionshindrade beaktats. Hur kraven på tillgänglighet i 8 kap 4 (byggnader) och 8 kap 9 PBL (tomter) i detalj kommer att tillgodoses avgörs i samband med byggnads- och markprojekteringen och därmed vid kommande bygglovprövning. Planförslaget innebär att tillgänglighetskraven enligt ovan kan uppfyllas. GENOMFÖRANDE Organisatoriska och ekonomiska frågor Ansvarsfördelning Fastighetsägare är markägare och huvudexploatör för den tillkommande bebyggelsen. Avtal Exploateringen ansvarar för de kostnader som orsakas av den aktuella utbyggnaden, t ex åtgärder rörande allmän plats i närområdet (gata, park osv). Detta avses säkerställas i ett exploateringsavtal. Genomförandetid Planen har en genomförandetid på 5 år från det datum den vinner laga kraft. Före genomförandetidens utgång får mot berörda fastighetsägares bestridande detaljplanen ändras eller upphävas endast om det är nödvändigt på grund av nya förhållanden av stor allmän vikt, vilka inte kunnat förutses vid planläggningen. Efter genomförandetidens utgång får planen ändras eller upphävas utan att rättigheter som uppkommit genom planen beaktas. (4 kap 40 PBL). Tekniska åtgärder Massbalansering Exploatören ansvarar för överskottsmassor från utbyggnaden. Fastighetsrättsliga åtgärder Fastighetsbildning Detaljplanen medför inga direkta behov av fastighetsbildning för ett genomförande av detaljplanen. Om del av kvarteret önskas avstyckas till en egen fastighet kan detta prövas i lantmäteriförrättning enligt fastighetsbildningslagen (1970:988). Om väsentliga behov för officiellt servitut föreligger kan detta prövas i lantmäteriförrättning enligt fastightsbildningslagen (1970:988). Gemensamhetsanläggningar Om gemensamma behov uppstår inom kvarteret kan gemensamhetsanläggning eventuellt inrättas. Detta prövas i lantmäteriförrättning enligt anläggningslagen (1973:1149).

18 PLANBESKRIVNING 17 (19) Ledningsrätt m m Rätt att framdra ledningar inom planområdet kan regleras med ledningsrätt eller servitut endast inom u-område. Det finns inga u-områden i detaljplanen. Fastighetsindelningsbestämmelser För området gäller tomtindelning, Banvakten, akt 1281K-C1063, vilken upphör att gälla när denna detaljplan vinner laga kraft. Ansökan om fastighetsbildning mm Det ankommer på berörda fastighetsägare att hos Lantmäterimyndigheten i Lund ansöka om fastighetsbildning, inrättande av gemensamhetsanläggning eller upplåtelse av ledningsrätt. FÖRUTSÄTTNINGAR Planområdet Planområdet omfattar fastigheten Banvakten 1. Området ligger centralt i den västra delen av Lunds stad. Läget är kollektivtrafiknära i anslutning till Lunds Centralstationen och med god anslutning till befintliga gång- och cykelnät. Geoteknik Området är tidigare bebyggt och några hinder för ytterligare bebyggelse synes inte föreligga. Tidigare ställningstaganden Översiktsplan Enligt ÖPL-2010 ska området användas för förtätning. Detaljplaner För området gäller stadsplan Nr 50 C829 från Planen har ingen genomförandetid. Gällande stadsplan anger att för rubricerat planområde med BS III betecknat område får användas endast för bostadsändamål, dock får garage och i bottenvåning lokaler för handelsändamål inredas. Byggnad får uppföras till en höjd av 10,8 meter och tak får ha högsta lutning 30 grader. Del av gällande stadsplan Nr 50 C829, planområde markerat med röd ring

19 PLANBESKRIVNING 18 (19) Grönstruktur I anslutning till planområdet ligger Bjeredsparken och Trolle-Wachtmeisters park. Kulturmiljö Historik Miljön beskrivs i Bevaringsprogrammet Lund utanför vallarna del II och gatusträckningen Byggmästaregatan är där betecknad som kulturhistoriskt och/eller miljömässigt värdefull gatusträckning eller platsbildning. Bebyggelsen i kvarteret är betecknat som Byggnad som ingår i, eller tillsammans med andra, bygger upp en kulturhistorisk värdefull miljö. En del av tomtmarken är markerad som Gårdsrum eller plantering av kulturhistorisk och/eller miljömässigt värde. Denna del av staden ligger utanför riksintresseområde för kulturmiljövården. I bevaringsprogrammet framgår att staden vid byggskedet krävt att husen skulle uppföras i gult tegel och man reglerade utformningen i de kontrakt man upprättade vid tomtförsäljningen. Husen skulle uppföras enligt principgodkännanda ritningar. I något kontrakt skrev man att fasaderna skulle utföras i gult, handslaget tegel, i andra hänvisade man till de redan uppförda husen i Kv Smidet. Hägnaderna skulle utgöras av avenbokhäckar. Byggnaderna i Kv Banvakten uppfördes 1945 av Harry Karlsson efter ritningar av Ingeborg Hammarskjöld- Reiz. Bebyggelsen längs Byggmästaregatan speglar den tid då bostadspolitiken slog igenom med stora satsningar på att förbättra boendet för flertalet, en av grundvalarna för det svenska välfärdssamhället som växer fram under efterkrigstiden. Bild Stadsbyggnadskontorets arkiv

20 PLANBESKRIVNING 19 (19) Karaktärsdrag och kulturhistoriska värden: - Bebyggelsemönstret är tydliga avtryck av sin tid och de ideal som rådde. Den tidiga funktionalismens lamellhusplaner ersattes då av andra varianter, bebyggelsen längs Byggmästaregatan med hus ställda i vinkel mot en öppen gård, är en av dessa. - Gröna gårdsmiljöer och samspel mellan de konsekvent utformade byggnaderna och de gröna miljöerna. - Samspelet mellan gaturum och bebyggelse. - Bebyggelsen höjd är konsekvent, i Kv Banvakten och norrut är antalet våningar tre, i Kv Stinsen och söderut är våningsantalet fyra. - Modernistiska flerfamiljsbostäder med regionalprägel från en tid innan bilen blev norm. Byggnaderna är uppförda i en senfunktionalism där putsen har ersatts av det skånska teglet. Sadeltaken med rött tegel har åter tagits till heder, men har relativt flacka och lätta, oftast med en utskjutande takfot med synliga bjälkar. Fasaderna har en sparsmakad enkelhet med ett fåtal detaljer. Fönster med grönmålade karmar och vita bågar fanns ännu för några år sedan i flera av husen, och förmodligen hade alla den bemålningen från början. Därtill kom de fernissade entedörrarna. Service Skola och förskola Inom kvarteret finns idag den föräldrakooperativa förskolan Plåstret och i intilliggande Bjeredsparken finns Forsbergs Minnes Förskola. HANDLINGAR Till detaljplanen finns följande handlingar: Plankarta med illustration och planbestämmelser Planbeskrivning (denna handling) Medverkande I planarbetet har planarkitekt Kent Ratcovich SBK, bitr. stadsarkitekt Birgitta Mitchell SBK, trafikplanerare Luminita Popescu SBK, lantmätare Marcus Sollvén SBK, stadsantikvarie Henrik Borg SBK och kartingenjör Beata Szysko Bibel SBK medverkat. På fasighetsägarens uppdrag har arkitekt Ulf Helgesson Arkitektgruppen i Malmö AB tagit fram förslag till ny byggnad. STADSBYGGNADSKONTORET I LUND Lotta Wallin biträdande planchef Kent Ratcovich planarkitekt

1281K-P117. Detaljplan för Nevers 8 i Lund, Lunds kommun (Borgåslingan 2 ) ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 34/2013a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING

1281K-P117. Detaljplan för Nevers 8 i Lund, Lunds kommun (Borgåslingan 2 ) ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 34/2013a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 34/2013a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för Nevers 8 i Lund, Lunds kommun (Borgåslingan 2 ) Upprättad 2014-02-10 Innehåll: Planbeskrivning Plankarta med planbestämmelser

Läs mer

S 99A. Ändring av detaljplan för Vapenhuset 13 m fl i Södra Sandby, Lunds kommun (Revingevägen Ringvägen Allégatan)

S 99A. Ändring av detaljplan för Vapenhuset 13 m fl i Södra Sandby, Lunds kommun (Revingevägen Ringvägen Allégatan) PÄ 16/2009a SAMRÅDS/UTSTÄLLNINGSHANDLING Ändring av detaljplan för Vapenhuset 13 m fl i Södra Sandby, Lunds kommun (Revingevägen Ringvägen Allégatan) Upprättad 2010-04-29 Innehåll: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning

Läs mer

Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun

Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun PÄ 42/2006a Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun Upprättad 2007-09-24 Innehåll: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Detaljplanekarta med planbestämmelser PLANBESKRIVNING 1 (8) Detaljplan

Läs mer

Del av kv Åkarp 7:58, Burlövs kommun Södervångskolan - Trafikbuller vid planerad nybyggnad

Del av kv Åkarp 7:58, Burlövs kommun Södervångskolan - Trafikbuller vid planerad nybyggnad 1 (7) Del av kv Åkarp 7:58, Burlövs kommun Södervångskolan - vid planerad nybyggnad Uppdragsgivare Riksbyggen, Bonumbostaden, Malmö Ref: Jon Ossler Uppdrag Beräkning av vägtrafikbullernivåer vid planerat

Läs mer

1281K-P74. Detaljplan för Muffen 1 i Lund, Lunds kommun (Rörläggarevägen 4) ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 27/2012a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING

1281K-P74. Detaljplan för Muffen 1 i Lund, Lunds kommun (Rörläggarevägen 4) ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 27/2012a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 27/2012a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för Muffen 1 i Lund, Lunds kommun (Rörläggarevägen 4) Upprättad 2013-01-18 Innehåll: Planbeskrivning Plankarta med planbestämmelser

Läs mer

Detaljplan för Maria Magle 9 i Lund, Lunds kommun

Detaljplan för Maria Magle 9 i Lund, Lunds kommun PÄ 44/2007a Detaljplan för Maria Magle 9 i Lund, Lunds kommun Upprättad 2009-10-26 Innehåll: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Plankarta med planbestämmelser och illustration PLANBESKRIVNING 1 (8)

Läs mer

Kv Willan 7, Ängelholm Trafikbuller vid planerat bostadshus

Kv Willan 7, Ängelholm Trafikbuller vid planerat bostadshus 1 (6) Kv Willan 7, Ängelholm vid planerat bostadshus Uppdragsgivare Ängelholms kommun Ref: Ralph Blomqvist Uppdrag Beräkning av vägtrafikbullernivåer vid planerat bostadshus på kv Willan 7 i Ängelholm..

Läs mer

Kv Kronan, Klippan. Ombyggnation av kontorslokaler till bostäder. Trafikbullerutredning

Kv Kronan, Klippan. Ombyggnation av kontorslokaler till bostäder. Trafikbullerutredning 1 (6) Kv Kronan, Klippan. Ombyggnation av kontorslokaler till bostäder. Trafikbullerutredning Uppdragsgivare Skånska värdar i Klippan AB Ref: Jonas Svensson / Joakim Lindahl, Byggfast Uppdrag Att utföra

Läs mer

Detaljplan för del av Landsdomaren 12 i Lund, Lunds kommun (Margaretavägen)

Detaljplan för del av Landsdomaren 12 i Lund, Lunds kommun (Margaretavägen) SAMRÅDSHANDLING PÄ 41/2013a Detaljplan för del av Landsdomaren 12 i Lund, Lunds kommun (Margaretavägen) Planområdet markerat med rött Upprättad 2014-09-05 Innehåll: Planbeskrivning Plankarta med planbestämmelser

Läs mer

Detaljplan för Värby 44:1, del av, i Bara, Svedala kommun, Skåne län

Detaljplan för Värby 44:1, del av, i Bara, Svedala kommun, Skåne län Dnr: 16.171 Projektnummer: D7276 Detaljplan för Värby 44:1, del av, i Bara, Svedala kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING Handlingar: 1 Handling som finns på bygg och miljö Fastighetsförteckning 1 Planbeskrivning

Läs mer

1281K-P22. Detaljplan för Inteckningen 4 m fl i Lund, Lunds kommun (Magistratsvägen 22) ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 25/2006a SAMRÅDS/UTSTÄLLNINGSHANDLING

1281K-P22. Detaljplan för Inteckningen 4 m fl i Lund, Lunds kommun (Magistratsvägen 22) ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 25/2006a SAMRÅDS/UTSTÄLLNINGSHANDLING PÄ 25/2006a 1281K-P22 Detaljplan för Inteckningen 4 m fl i Lund, Lunds kommun (Magistratsvägen 22) Upprättad 2011-09-30 Innehåll: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Plankarta med planbestämmelser

Läs mer

Detaljplan för del av Linero 2:1 i Lund, Lunds kommun (Sandbyvägen Hugins väg)

Detaljplan för del av Linero 2:1 i Lund, Lunds kommun (Sandbyvägen Hugins väg) PÄ 24/2010 Detaljplan för del av Linero 2:1 i Lund, Lunds kommun (Sandbyvägen Hugins väg) Upprättad 2011-02-07 Innehåll: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Plankarta med planbestämmelser och illustration

Läs mer

Detaljplan för Lagfarten 4 i Lund, Lunds kommun

Detaljplan för Lagfarten 4 i Lund, Lunds kommun PÄ 8/2002a Detaljplan för Lagfarten 4 i Lund, Lunds kommun Upprättad 2008-09-19 Innehåll: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Detaljplanekarta med planbestämmelser och illustration PLANBESKRIVNING

Läs mer

1281K-P68. Detaljplan för Döbeln 1-3 i Lund, Lunds kommun (Skomakaregatan) ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 23/2011a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING

1281K-P68. Detaljplan för Döbeln 1-3 i Lund, Lunds kommun (Skomakaregatan) ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 23/2011a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING PÄ 23/2011a Detaljplan för Döbeln 1-3 i Lund, Lunds kommun (Skomakaregatan) Upprättad 2012-11-09 Innehåll: Planbeskrivning Plankarta med planbestämmelser och illustration PLANBESKRIVNING 1 (13) Detaljplan

Läs mer

Kv Handelsmannen, Glumslöv. Trafikbuller från vägar och tåg vid planerad ny bebyggelse

Kv Handelsmannen, Glumslöv. Trafikbuller från vägar och tåg vid planerad ny bebyggelse 1 (13). Trafikbuller från vägar och tåg vid planerad ny bebyggelse Uppdragsgivare HSB, Landskrona, ref: Johan Svedström Uppdrag Att belysa vilka trafikbullernivåer som erhålls vid planerad bebyggelse inom

Läs mer

Detaljplan för Sofieberg 1 m fl i Lund, Lunds kommun (Tunaparken Tunavägen Warholms väg)

Detaljplan för Sofieberg 1 m fl i Lund, Lunds kommun (Tunaparken Tunavägen Warholms väg) GRANSKNINGSHANDLING PÄ 3/2012a Detaljplan för Sofieberg 1 m fl i Lund, Lunds kommun (Tunaparken Tunavägen Warholms väg) Upprättad 2013-11-07 Innehåll: Planbeskrivning Plankarta med planbestämmelser och

Läs mer

Detaljplan för del av fastigheten BROMSREGULATORN 1

Detaljplan för del av fastigheten BROMSREGULATORN 1 Plan 7/16 2016-11-10 Detaljplan för del av fastigheten 2016-11-10 GRANSKNING Stadsbyggnadsförvaltningen 261 80 Landskrona Besöksadress Drottninggatan 7 Tfn 0418-47 00 00 sb@landskrona.se www.landskrona.se

Läs mer

Kv Kantorn etapp 2. Trafikbullerutredning. www.bjerking.se. Sammanfattning. Uppdrag nr. 14U25633

Kv Kantorn etapp 2. Trafikbullerutredning. www.bjerking.se. Sammanfattning. Uppdrag nr. 14U25633 Kv Kantorn etapp 2 Trafikbullerutredning Sammanfattning Det finns goda förutsättningar att uppföra bostäder som uppfyller gällande riktvärden för trafikbuller. www.bjerking.se Sida 1 (13) Trafikbullerutredning

Läs mer

10662 Kv. Nejlikan, Borås Trafikbullerutredning

10662 Kv. Nejlikan, Borås Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 10662 Kv. Nejlikan, Borås Trafikbullerutredning Rapport 10662-11101800.doc Antal sidor: 10 Bilagor: 01-06 Uppdragsansvarig Magnus Ingvarsson Jönköping 2011-10-19

Läs mer

Detaljplan för Del av LÖBERÖD 1:123 Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Del av LÖBERÖD 1:123 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (6) Detaljplan för Del av LÖBERÖD 1:123 Eslövs kommun, Skåne län ANTAGANDEHANDLING PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (6) PLANBESKRIVNING

Läs mer

Detaljplan för Egino 14 i Dalby, Lunds kommun (Lundavägen 10)

Detaljplan för Egino 14 i Dalby, Lunds kommun (Lundavägen 10) PÄ 24/2014a Detaljplan för Egino 14 i Dalby, Lunds kommun (Lundavägen 10) Upprättad Innehåll: Planbeskrivning Plankarta med planbestämmelser och illustration PLANBESKRIVNING Detaljplan för Egino 14 i Dalby,

Läs mer

Kv Bävern 1, Trelleborg. Nybyggnad av bostäder utmed Nygatan. Trafikbuller

Kv Bävern 1, Trelleborg. Nybyggnad av bostäder utmed Nygatan. Trafikbuller Trafikbullerutredning Kv Bävern 1, Trelleborg Nybyggnad av bostäder 2015-02-02 Uppdragsnummer 260 675 1 (8) Kv Bävern 1, Trelleborg. Nybyggnad av bostäder utmed Nygatan. Trafikbuller Uppdragsgivare Midroc

Läs mer

1281K-P155. Detaljplan för del av Satelliten 1 m fl i Lund, Lunds kommun Råbyvägen Solvägen

1281K-P155. Detaljplan för del av Satelliten 1 m fl i Lund, Lunds kommun Råbyvägen Solvägen PÄ 02/2013a Detaljplan för del av Satelliten 1 m fl i Lund, Lunds kommun Råbyvägen Solvägen Upprättad 2015-03-20 Innehåll: Planbeskrivning Plankarta med planbestämmelser och illustration PLANBESKRIVNING

Läs mer

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE 1(8) Ändring av detaljplan för Område vid Lågedammsbadet för bowling, bad och gym (Hörby 41:5, del av, och Bergshamra 1, del av) Hörby kommun, Skåne län SYFTE OCH BAKGRUND Syfte Syftet med ändringen av

Läs mer

Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län

Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 10 januari 2006 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET ANTAGANDEHANDLING

Läs mer

2012-04-11. KOTTEN, VIKSJÖ, JÄRFÄLLA Trafikbullerutredning avseende nya bostäder vid Viksjöleden R03. Uppdragsnummer: 231332

2012-04-11. KOTTEN, VIKSJÖ, JÄRFÄLLA Trafikbullerutredning avseende nya bostäder vid Viksjöleden R03. Uppdragsnummer: 231332 1(12) 2012-04-11 KOTTEN, VIKSJÖ, JÄRFÄLLA Trafikbullerutredning avseende nya bostäder vid Viksjöleden R03 Uppdragsnummer: 231332 Uppdragsansvarig: Brita Lanfelt Handläggare Kvalitetsgranskning Brita Lanfelt

Läs mer

KV LEJONET 10, LANDSKRONA TRAFIKBULLER

KV LEJONET 10, LANDSKRONA TRAFIKBULLER KV LEJONET 10, LANDSKRONA TRAFIKBULLER SLUTRAPPORT 2015-09-30 Uppdrag 265 378. Kv Lejonet 10, Landskrona. Detaljplanearbete Titel på rapport: Kv Lejonet 10, Landskrona. Trafikbuller Status: Datum: 2015-09-30

Läs mer

Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Plankarta

Läs mer

10662 Kv. Nejlikan, Borås Trafikbullerutredning

10662 Kv. Nejlikan, Borås Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri Kv. Nejlikan, Borås Rapport -11101100.doc Antal sidor: 9 Bilagor: 01 10 Uppdragsansvarig Jönköping g:\kontakt\dokument\\-11101100.doc Soundcon AB Järnvägsgatan

Läs mer

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012 Vår beteckning Dnr 2012/124 GRANSKNINGSHANDLING (Enkelt planförfarande) Detaljplan för del av kvarteret Sims inom centrumområdet i Borlänge kommun, Dalarnas län upprättad i september 2012 HANDLINGAR Planhandlingarna

Läs mer

Detaljplan för Ugnen 6 i Lund, Lunds kommun (Hantverksgatan 6)

Detaljplan för Ugnen 6 i Lund, Lunds kommun (Hantverksgatan 6) PÄ 2/2015a Detaljplan för Ugnen 6 i Lund, Lunds kommun (Hantverksgatan 6) Upprättad Innehåll: Planbeskrivning Plankarta med planbestämmelser och illustration Detaljplan för Ugnen 6 i Lund, Lunds kommun

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO. Laga kraft Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635

DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO. Laga kraft Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635 DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO Laga kraft 2013-11-19 Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

KV UGGLAN, BURLÖVS KOMMUN TRAFIKBULLER

KV UGGLAN, BURLÖVS KOMMUN TRAFIKBULLER KV UGGLAN, BURLÖVS KOMMUN TRAFIKBULLER SLUTRAPPORT 2015-10-28 Uppdrag 263 508 Titel på rapport: Kv Ugglan, Burlövs kommun. Trafikbuller Status: Slutrapport Datum: 2015-10-28 Medverkande Beställare: Kontaktperson:

Läs mer

10933 Kv. Urmakaren, Kumla Trafikbullerutredning

10933 Kv. Urmakaren, Kumla Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 10933 Kv. Urmakaren, Kumla Rapport 10933-13112200.doc Antal sidor: 6 Bilagor: 5 Uppdragsansvarig Jönköping 2013-12-11 k:\lime easy\dokument\10933\10933-13112200.doc

Läs mer

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG 1(6) Dnr 198/2014 FASTIGHETEN DANMARK 29 SÖDER, HELSINGBORGS STAD UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG SÖKANDE Ansökan om planändring inkom från fastighetsägaren Fastighets AB Danmarkshuset den 6 februari 2014. SYFTE

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

Upphävande av detaljplan för Värpinge 13:2 och 13:21 m.m. i Lund, Lunds kommun

Upphävande av detaljplan för Värpinge 13:2 och 13:21 m.m. i Lund, Lunds kommun PÄ 15/2016 Upphävande av detaljplan för Värpinge 13:2 och 13:21 m.m. i Lund, Lunds kommun Upprättad Innehåll: Planbeskrivning Plankarta med planbestämmelser PLANBESKRIVNING Upphävande av detaljplan för

Läs mer

Detaljplan för Kv. Indien 1 FASTIGHETEN Indien 1 och del av Sölvesborg 4:5 Sölvesborgs kommun, Blekinge län

Detaljplan för Kv. Indien 1 FASTIGHETEN Indien 1 och del av Sölvesborg 4:5 Sölvesborgs kommun, Blekinge län 1(9) Samrådshandling PLANBESKRIVNING Detaljplan för Kv. Indien 1 FASTIGHETEN Indien 1 och del av Sölvesborg 4:5 Sölvesborgs kommun, Blekinge län 1 (9) 2(9) ALLMÄNT Detaljplanens syfte Planens syfte är

Läs mer

Datum 2015-10-02. Genomgång, med avseende på trafikbuller för nyproduktion av ett vårdboende/boende och tre bostadshus.

Datum 2015-10-02. Genomgång, med avseende på trafikbuller för nyproduktion av ett vårdboende/boende och tre bostadshus. 709578 RAPPORT A 1 (8) Handläggare Samuel Tuvenlund Tel +46 (0) 10 505 52 13 Mobil +46 (0)70 184 74 85 Fax +46 10 505 00 10 samuel.tuvenlund@afconsult.com Datum 2015-10-02 Skanska Stefan Canderyd Vår referens

Läs mer

Detaljplan för Fritzhem 9 GARAGE VID FRITZHEMSGATAN/RUUTHSVÄGEN Östersunds kommun

Detaljplan för Fritzhem 9 GARAGE VID FRITZHEMSGATAN/RUUTHSVÄGEN Östersunds kommun Antagandehandling 1 Detaljplan för Fritzhem 9 Dnr Ädh Dnr planmodul: GARAGE VID FRITZHEMSGATAN/RUUTHSVÄGEN Östersunds kommun PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Upprättad av samhällsbyggnad den 5 november

Läs mer

Björknäs Talluddsvägen, Nacka kommun

Björknäs Talluddsvägen, Nacka kommun L:\2015\2015-189 ÅSN 10_Detaljplaner Nacka kommun, Nacka kommun\rapporter\5. bilagor\2015-189-5 r01 rev01.docx Rapport nummer: 2015-189-5 r01 rev 01 Datum: 2016-02-22 Revideringsdatum: 2016-06-17 Utredning

Läs mer

1 Bakgrund. 2 Bedömningsgrunder. Innehåll RAPPORT A 2 (7) 565135

1 Bakgrund. 2 Bedömningsgrunder. Innehåll RAPPORT A 2 (7) 565135 RAPPORT A 2 (7) Innehåll 1 BAKGRUND 2 2 BEDÖMNINGSGRUNDER 2 3 BERÄKNADE BULLERNIVÅER 3 4 KOMMENTARER 4 4.1 Högst 55 dba vid alla fasader 4 4.2 Nivå på uteplats 4 4.3 Nivå inomhus 4 5 TRAFIKUPPGIFTER 4

Läs mer

Vegastaden, Haninge kommun, Detaljplan 1 Trafikbullerutredning, åtgärder

Vegastaden, Haninge kommun, Detaljplan 1 Trafikbullerutredning, åtgärder Uppdrag: 31 05451 Rapport: 31 05451 C Datum: 2009-12-18 Antal sidor: 9 Bilagor: 31 05451/C01 - C04 Vegastaden, Haninge kommun, Detaljplan 1 Trafikbullerutredning, åtgärder Uppdragsgivare: Maxera Bygg &

Läs mer

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö 2011 03 04 Dp 5156 BESKRIVNING som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning, fastighetsförteckning

Läs mer

DETALJPLAN FÖR ARLÖV 21:226, BURLÖVS KOMMUN, SKÅNE LÄN 1 (ENKELT PLANFÖRFARANDE) (5)

DETALJPLAN FÖR ARLÖV 21:226, BURLÖVS KOMMUN, SKÅNE LÄN 1 (ENKELT PLANFÖRFARANDE) (5) ANTAGANDEHANDLING 218 DETALJPLAN FÖR ARLÖV 21:226, BURLÖVS KOMMUN, SKÅNE LÄN 1 (ENKELT PLANFÖRFARANDE) (5) PLANBESKRIVNING HANDLING PLANENS SYFTE, HUVUDDRAG Till planen hör förutom denna beskrivning följande

Läs mer

11478 Kärnekulla handelsområde, Habo Trafikbullerutredning

11478 Kärnekulla handelsområde, Habo Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri Kärnekulla handelsområde, Habo Rapport -14111400.doc Antal sidor: 7 Bilagor: 6 Uppdragsansvarig Jönköping 2014-11-28 k:\lime easy\dokument\\-14111400.doc Soundcon

Läs mer

BULLERUTREDNING. Östra Jakobsberg, Karlstad

BULLERUTREDNING. Östra Jakobsberg, Karlstad BULLERUTREDNING 2016-10-03 BULLERUTREDNING KUND Karlstads Kommun KONSULT WSP Environmental Sverige Box 117 1 04 Karlstad Besök: Lagergrens gata 8 Tel: +46 10 72200 WSP Sverige AB Org nr: 57-48 Styrelsens

Läs mer

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05 Diarienummer SBN 2005/0181 214 Detaljplan för GULLRISET 6 m fl Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2005-09-05 LAGA KRAFT 2005-10-21 1 (7) ANTAGNA PLANHANDLINGAR Plankarta med bestämmelser

Läs mer

11245 Kv Lektionen, Sollentuna Trafikbullerutredning

11245 Kv Lektionen, Sollentuna Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 24 Kv Lektionen, Sollentuna Rapport 24-13120.doc Antal sidor: Bilagor: Uppdragsansvarig Jönköping 2013-12-1 k:\lime easy\dokument\24\24-13120.doc Soundcon

Läs mer

Beställare: Skanska Nya Hem AB genom Per Ivarsson Antal sidor: 8. Handläggare: Johan Selleskog Datum:

Beställare: Skanska Nya Hem AB genom Per Ivarsson Antal sidor: 8. Handläggare: Johan Selleskog Datum: Rapport R080203 2rev5 Nya Hem AB genom Per Ivarsson Antal sidor: 8 Projekt: 080203 Handläggare: Johan Selleskog 2008-09-05 Kv Fältet 1, Solna Beräkning av förväntade ljudnivåer från vägtrafik 1 Projektbeskrivning

Läs mer

Trafikbullerutredning

Trafikbullerutredning Trafikbullerutredning www.bjerking.se Sida 2 (8) Trafikbullerutredning Uppdragsnamn Kv Kantorn Uppsala kommun Trafikbuller Rikshem AB Krister Karlsson Box 3034 750 03 Uppsala Uppdragsgivare Rikshem AB

Läs mer

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun 1 Antagandehandling Dnr Ädh 1598/2013 Dnr planmodul: P 13/0020 PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Upprättad av samhällsbyggnad den 23 januari

Läs mer

GRANSKNINGSHANDLING SYFTE OCH BAKGRUND. Detaljplan för Skottorp 5 och 6 Hörby kommun, Skåne län

GRANSKNINGSHANDLING SYFTE OCH BAKGRUND. Detaljplan för Skottorp 5 och 6 Hörby kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING 1(11) GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för Skottorp 5 och 6 Hörby kommun, Skåne län SYFTE OCH BAKGRUND Syfte Syftet med nu aktuell planprövning är upphäva gällande tomtindelning för fastigheterna

Läs mer

Detaljplan för BOGESUND 1:230 m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län

Detaljplan för BOGESUND 1:230 m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Detaljplan för BOGESUND 1:230 m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 5 juli 2006 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET ANTAGANDEHANDLING

Läs mer

Chokladviken, Sundbyberg Trafikbullerutredning för detaljplan

Chokladviken, Sundbyberg Trafikbullerutredning för detaljplan Kund Veidekke Bostad AB Göran Axelsson Box 1503 172 29 Sundbyberg Datum Uppdragsnummer Bilagor 2011-10-06 11069 A01 A02 Rapport A Chokladviken, Sundbyberg Trafikbullerutredning för detaljplan Rapport 11069

Läs mer

Detaljplan för Kv ÄRLAN 1 m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län

Detaljplan för Kv ÄRLAN 1 m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Detaljplan för Kv ÄRLAN 1 m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 16 augusti 2005 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET ANTAGANDEHANDLING

Läs mer

BULLERUTREDNING Lilla Åsa 23:165, Taberg, Jönköpings kommun

BULLERUTREDNING Lilla Åsa 23:165, Taberg, Jönköpings kommun Förskola Bostäder Innehåll 1. Bakgrund... 1 2. Bullerberäkning... 2 2.1 Metod och förutsättningar... 2 2.2 Riktvärden... 2 3. Resultat... 4 4. Slutsats och föreslagna åtgärder... 4 Bilagor 1. Ljudutbredningskarta,

Läs mer

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Detaljplan för TÖRESTORP 2:52, DEL AV HangOn AB, Gnosjö kommun, Jönköpings län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR - Plankarta med bestämmelser - Plan- och genomförandebeskrivning - Behovsbedömning Bakgrund HangOn

Läs mer

Ändring av stadsplan 2480K-P O A1/4, genom tillägg till planbestämmelser för fastigheten Kolmilan 5 inom Obbola i Umeå kommun, Västerbottens län

Ändring av stadsplan 2480K-P O A1/4, genom tillägg till planbestämmelser för fastigheten Kolmilan 5 inom Obbola i Umeå kommun, Västerbottens län Tillägg till planbeskrivning samrådshandling Sida 1 av 7 Diarienummer: BN-2014/00386 Datum: 2015-11-25 Handläggare: Sandra Thomée Ändring av stadsplan 2480K-P O A1/4, genom tillägg till planbestämmelser

Läs mer

Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning

Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning 2014-08-04 Dnr 2014/TK091 Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning Handlingar Planhandlingarna utgörs av denna beskrivning och plankarta med bestämmelser. Planens syfte och huvuddrag

Läs mer

Detaljplan för Druvan 2 i Eslöv Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Druvan 2 i Eslöv Eslövs kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (6) Detaljplan för Druvan 2 i Eslöv Eslövs kommun, Skåne län ANTAGANDEHANDLING 2013-05-15 PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (6) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANDATA

Läs mer

Sida 1(10) GRANSKNINGSHANDLING. Datum Dnr 2015/273 PLANBESKRIVNING. Detaljplan för FASTIGHETEN Ärlan 1

Sida 1(10) GRANSKNINGSHANDLING. Datum Dnr 2015/273 PLANBESKRIVNING. Detaljplan för FASTIGHETEN Ärlan 1 1(10) PLANBESKRIVNING Detaljplan för FASTIGHETEN Ärlan 1 2(10) ALLMÄNT Detaljplanens syfte Syftet med planförslaget är att möjliggöra för att, på fastigheten Ärlan 1, sammanbygga bostadshuset med friggeboden

Läs mer

Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Planområde

Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Planområde Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Upprättad i februari 2013 av Plan- och byggavdelningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen Dnr 288/11 Planområde Antagen

Läs mer

Genomförandebeskrivning Detaljplan för fastigheten Tobaksmonopolet 3 i stadsdelen Södermalm i Stockholm, S-Dp

Genomförandebeskrivning Detaljplan för fastigheten Tobaksmonopolet 3 i stadsdelen Södermalm i Stockholm, S-Dp STADSBYGGNADSKONTORET SAMRÅDSHANDLING PLANAVDELNINGEN Nils Sylwan 2014-06-30 Tfn 08-508 27 253 1(5) Genomförandebeskrivning Detaljplan för fastigheten Tobaksmonopolet 3 i stadsdelen Södermalm i Stockholm,

Läs mer

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (6) Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län ANTAGANDEHANDLING 2013-04-17 PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (6) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANDATA

Läs mer

2012-12-11. STADSVILLOR VIKSJÖ, JÄRFÄLLA KOMMUN Trafikbullerutredning avseende nya bostäder. R03 Rev 01 2013-04-05. Uppdragsnummer: 230620

2012-12-11. STADSVILLOR VIKSJÖ, JÄRFÄLLA KOMMUN Trafikbullerutredning avseende nya bostäder. R03 Rev 01 2013-04-05. Uppdragsnummer: 230620 1(11) 2012-12-11 STADSVILLOR VIKSJÖ, JÄRFÄLLA KOMMUN Trafikbullerutredning avseende nya bostäder R03 Rev 01 2013-04-05 Uppdragsnummer: 230620 Uppdragsansvarig: Brita Lanfelt Handläggare Kvalitetsgranskning

Läs mer

Detaljplan för Tyfter i Diseröd Kungälv. Bullerutredning

Detaljplan för Tyfter i Diseröd Kungälv. Bullerutredning Handläggare Ohlsson Perry Tel +46105058438 Mobil +46701847438 Fax +46105053009 johan.hassel@afconsult.com RAPPORT 1 (7) Datum Kungälvs kommun Nämndhuset 442 81 Kungälv Uppdragsnr 577009 Detaljplan för

Läs mer

Ändring av detaljplan för Kv. TOLVAN (Expo-Huset) Pl 203

Ändring av detaljplan för Kv. TOLVAN (Expo-Huset) Pl 203 Antagen av TN 20XX-XX-XX Vunnit laga kraft 20XX-XX-XX Plannr 203 Dnr 261/12 Ändring av detaljplan för Kv. TOLVAN (Expo-Huset) Pl 203 ANTAGANDEHANDLING TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING FASTIGHETSFÖRTECKNING

Läs mer

LSS-Boende, Sollentuna kommun Trafikbullerutredning

LSS-Boende, Sollentuna kommun Trafikbullerutredning RAPPORT A 1 (7) Handläggare Lars Lindström Tel +46 (0)10 505 60 71 Mobil +46 (0)70 184 57 71 lars.e.lindstrom@afconsult.com Datum 2014-05-23 Maxarkitekter Lotta Åberg Tyska brinken 19, 2 tr 111 27 Stockholm

Läs mer

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Kv Tornet 1 och 4, Norsborg. Botkyrka kommun Trafikbullerutredning för detaljplan

Kv Tornet 1 och 4, Norsborg. Botkyrka kommun Trafikbullerutredning för detaljplan Handläggare Åsa Lindkvist RAPPORT A 1 (7) Datum 2011-03-10 Revision 1: 2011-06-09 Uppdragsnr 562099 Tel 010-5056041 Bilagor: A01-A06 Mobil 070-1845741 Kristofer Uddén Fax 010-5051183 Botkyrka kommun asa.lindkvist@afconsult.com

Läs mer

PM 10168123.03. Bullerutredning, detaljplaneområde i Påarp

PM 10168123.03. Bullerutredning, detaljplaneområde i Påarp Uppdragsnr: 10168123 1 (8) PM 10168123.03 Denna PM har uppdaterats 2013-11-18 med nya data för trafik på Helsingborgsvägen samt järnvägen. Utöver detta har extra beräkningar utförts med lägre tåghastigheter

Läs mer

Tillägg till planbeskrivning 2014-08-25. Ändring av Detaljplan för Alingsås, Bostäder vid Hallbovägen 13-14. Dnr 2014.062 211 Antagandehandling

Tillägg till planbeskrivning 2014-08-25. Ändring av Detaljplan för Alingsås, Bostäder vid Hallbovägen 13-14. Dnr 2014.062 211 Antagandehandling Handläggare: Emil Hjalmarsson, tfn 0322-616367 Dnr 2014.062 211 Antagandehandling Ändring av Detaljplan för Alingsås, Bostäder vid Hallbovägen 13-14 Tillägg till planbeskrivning 2014-08-25 1 1. Inledning

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun 1(6) Dnr.PLAN.2010.5 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2013-09-26 2(6) HANDLINGAR

Läs mer

Vegastaden, Haninge kommun, Detaljplan 2 Trafikbullerutredning, åtgärder

Vegastaden, Haninge kommun, Detaljplan 2 Trafikbullerutredning, åtgärder Uppdrag: 3105451 Rapport: 3105451 D Datum: 2009-10-06 Antal sidor: 7 Bilagor: 3105451/D01 - D02 Vegastaden, Haninge kommun, Detaljplan 2 Trafikbullerutredning, åtgärder Uppdragsgivare: Tyréns Temaplan

Läs mer

Ändring genom tillägg till planbestämmelser avseende Stadsplan för kvarteret BALDER inom Centrumfyrkanten, i Umeå kommun

Ändring genom tillägg till planbestämmelser avseende Stadsplan för kvarteret BALDER inom Centrumfyrkanten, i Umeå kommun Planbeskrivning Antagandehandling Handläggare: 1 (6) Johan Sjöström Ändring genom tillägg till planbestämmelser avseende Stadsplan för kvarteret BALDER inom Centrumfyrkanten, i Umeå kommun HANDLINGAR -

Läs mer

Kv Gamla Uppsala, Uppsala. Trafikbullerutredning. Rapport nummer: r01 Datum: Rev

Kv Gamla Uppsala, Uppsala. Trafikbullerutredning. Rapport nummer: r01 Datum: Rev Rapport nummer: 2016-060 r01 Datum: Rev 1 2016-05-03 Kv Gamla Uppsala, Uppsala Trafikbullerutredning L:\2016\2016-060 KO Gamla Uppsala, Junior Living Holding AB\Rapporter mm\2016-060 r01 Trafikbullerutredning_rev

Läs mer

10734 Del av Åmål 2:1, Måkeberg Trafikbullerutredning

10734 Del av Åmål 2:1, Måkeberg Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 10734 Del av Åmål 2:1, Måkeberg Trafikbullerutredning Rapport 10734-11062200.doc Antal sidor: 7 Bilagor: 18 Uppdragsansvarig Torbjörn Appelberg Jönköping 2011-07-04

Läs mer

Kv. Hästhoven / Kv. Kattmyntan i Borås

Kv. Hästhoven / Kv. Kattmyntan i Borås Rapport nummer: 2015-092 r03.2 Datum: 2015-12-17 Reviderad Kv. Hästhoven / Kv. Kattmyntan i Borås Bullerutredning för ny detaljplan C:\jag jobbar hemma\2015-092 MS kv Hästhoven 1, Borås, Structor Miljö

Läs mer

Malmö stads ljudkrav vid planering och byggande

Malmö stads ljudkrav vid planering och byggande Malmö stads ljudkrav vid planering och byggande Elvir Kovacic Trafikplanerare Stadsbyggnadskontor Malmö TRAFIKBULLER miljöstörning som berör flest människor i Sverige. ca 20-25 % av inneboende i flerbostadshus

Läs mer

Kompletterande bullerberäkning för kvarteren Garvaren 2 och 6 samt Långholmen 1 och 3

Kompletterande bullerberäkning för kvarteren Garvaren 2 och 6 samt Långholmen 1 och 3 UPPDRAG Trafikanalys Västervik UPPDRAGSNUMMER 7000443 UPPDRAGSLEDARE Joakim Bengtsson UPPRÄTTAD AV Mathieu Boué DATUM 2015-11-25 Kompletterande bullerberäkning för kvarteren Garvaren 2 och 6 samt Långholmen

Läs mer

Planområde. Flygfoto över fastigheten JANNELUND 10:4, Storgatan 1 från söder.

Planområde. Flygfoto över fastigheten JANNELUND 10:4, Storgatan 1 från söder. DEGERFORS KOMMUN SAMRÅDSHANDLING Kommunstyrelseförvaltningen Datum Handläggare 2009-03-30 K K Kerstin Jansson Beteckning KS 28-2009 Detaljplan för fastigheten JANNELUND 10:4 Degerfors kommun, Örebro län

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige Laga kraft Genomförandetiden upphör

Antagen av kommunfullmäktige Laga kraft Genomförandetiden upphör Laga kraft 2013-10-09 Genomförandetiden upphör 2023-10-09 1(5) Detaljplan för del av Saritslöv 6:17 i Skurup Skurups kommun Planbeskrivning med genomförandebeskrivning Handlingar Planbeskrivning med genomförandebeskrivning

Läs mer

Uppdrag nr. 15U Kv Motorn 10. Samrådshandling. Trafikbullerutredning.

Uppdrag nr. 15U Kv Motorn 10. Samrådshandling. Trafikbullerutredning. Uppdrag nr. 15U28243 Kv Motorn 10 Samrådshandling Trafikbullerutredning Uppdrag nr. 15U28243 Sida 1 (6) Samrådshandling Uppdragsnamn Kv Motorn 10 Stad Kv Motorn 10 JM AB Gustav III:s boulevard 64 169 Uppdragsgivare

Läs mer

Svartå Strand, Mjölby kommun Trafikbullerutredning inför ny detaljplan

Svartå Strand, Mjölby kommun Trafikbullerutredning inför ny detaljplan 1 (5) Handläggare Datum Uppdragsnr 571462 2012-03-05 Tel 010-505 60 71 Bilagor: A01-A02 Mobil 070-184 57 71 Hanna Hammarlund Fax 010-505 11 83 Mjölby kommun lars.lindstrom@afconsult.com 595 80 Mjölby Uppdragsansvarig

Läs mer

Detaljplan för Stiby 1:89 och 1:90, Gärsnäs, Simrishamns kommun, Skåne län

Detaljplan för Stiby 1:89 och 1:90, Gärsnäs, Simrishamns kommun, Skåne län Dnr 2012/201 Detaljplan för Stiby 1:89 och 1:90, Gärsnäs,, Skåne län Planområde markerat med rött UPPRÄTTAD 2013 08 26 SAMRÅDHANDLING (ENKELT PLANFÖRFARANDE) 272 80 Simrishamn ADRESS: BESÖK: Björkegrenska

Läs mer

Detaljplan Bålsta 1:595 mf, Håbo kommun

Detaljplan Bålsta 1:595 mf, Håbo kommun 704840 RAPPORT A Author Johanna Åström Phone +46 10 505 46 19 Mobile +46706615021 E-mail johanna.astrom@afconsult.com Date 2015-06-17 Project ID 704840 Håbo Kommun Detaljplan Bålsta 1:595 mf, Håbo kommun

Läs mer

Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län

Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING Handlingar Plankarta daterad 2013-03-11 Planbeskrivning daterad 2013-03-11 Genomförandebeskrivning

Läs mer

Kv Gillet, Eskilstuna kommun Bullerutredning

Kv Gillet, Eskilstuna kommun Bullerutredning RAPPORT: 2016-22 r01 DATUM: 2017-01-04 PROJEKT: Kv Gillet, Eskilstuna kommun Bullerutredning BESTÄLLARE: UPPDRAGSANSVARIG: Tema Björn Odéen Box 22078 104 22 Stockholm Lisa Johansson Tel: 072-549 39 66

Läs mer

PROJEKTRAPPORT Kv. Rektorsgatan, Alingsås Trafikbullerutredning

PROJEKTRAPPORT Kv. Rektorsgatan, Alingsås Trafikbullerutredning PROJEKTRAPPORT 11996 Kv. Rektorsgatan, Alingsås Trafikbullerutredning Rapport 11996-16092100.doc Revidering 2 Antal sidor: 8 Bilagor: 01-04 Uppdragsansvarig Andreas Berg Kvalitetsgranskare Magnus Ingvarsson

Läs mer

Kv Freden större 11, Sundbyberg Trafikbullerutredning för detaljplan

Kv Freden större 11, Sundbyberg Trafikbullerutredning för detaljplan Kund Rissneleden 6 i Sundbyberg AB c/o BGC Marcus Leander 106 42 Stockholm Datum Uppdragsnummer Bilagor A01 2012-01-18 11124 Rapport A (Förhandskopia) Kv Freden Större 11, Sundbyberg Trafikbullerutredning

Läs mer

PROJEKTRAPPORT. Rapport doc Antal sidor: 5 Bilagor: 4

PROJEKTRAPPORT. Rapport doc Antal sidor: 5 Bilagor: 4 PROJEKTRAPPORT Kv Afrika 5 & 6, Sölvesborg Rapport -17011600.doc Antal sidor: 5 Bilagor: 4 Uppdragsansvarig Torbjörn Appelberg Kvalitetsgranskare Andreas Berg Datum 2017-01-18 www.soundcon.se Rapport -17011600

Läs mer

Detaljplan för SJÖBY 3:40. Horred, Marks kommun, Västra Götalands län LAGA KRAFT 2010-07-23. Diarienummer PBN 2010/0086 214. Upprättad 2010-03-29

Detaljplan för SJÖBY 3:40. Horred, Marks kommun, Västra Götalands län LAGA KRAFT 2010-07-23. Diarienummer PBN 2010/0086 214. Upprättad 2010-03-29 Diarienummer PBN 2010/0086 214 Detaljplan för SJÖBY 3:40 Horred, Marks kommun, Västra Götalands län Karta 1-1. Fastigheten Sjöby 3:40 i Horred omringad med svartlinje Upprättad 2010-03-29 Behnam Sharo

Läs mer

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG FASTIGHETEN PRIORN 1 M FL OLYMPIA, HELSINGBORGS STAD 1(6) Dnr 334/2012 UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG SÖKANDE Fastighets AB Hebsacker har ansökt om planändring. SYFTE Planändringen ska möjliggöra att förtäta

Läs mer

detaljplan för Pentagonen 1 m.fl.

detaljplan för Pentagonen 1 m.fl. MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011-109 Antagandehandling Tillägg till plankarta med bestämmelser Tillägg till planbeskrivning Särskilt utlåtande efter samråd och granskning Ändring av

Läs mer

Planbeskrivning Detaljplan för Koralen 7 och Bassångaren 13 i stadsdelen Långsjö, Dp

Planbeskrivning Detaljplan för Koralen 7 och Bassångaren 13 i stadsdelen Långsjö, Dp Stadsbyggnadskontoret Planbeskrivning Planavdelningen Joel Berring 2015-04-29 Telefon 08-508 27 387 Sida 1 (9) Planbeskrivning Detaljplan för Koralen 7 och Bassångaren 13 i stadsdelen Långsjö, Dp 2014-13247

Läs mer

datum 2016-06-23 Ändring av detaljplan för fastigheten BÖLJAN 5, Möllevången i Stadsområde Innerstaden i Malmö

datum 2016-06-23 Ändring av detaljplan för fastigheten BÖLJAN 5, Möllevången i Stadsområde Innerstaden i Malmö V 150818 datum 2016-06-23 diarienummer SBK-2015-827 ÄDp 5487 SAMRÅDSHANDLING PLANBESKRIVNING Ändring av detaljplan för fastigheten BÖLJAN 5, Möllevången i Stadsområde Innerstaden i Malmö INLEDNING DETALJPLANENS

Läs mer

Kålleredgården 1:29, Mölndals stad

Kålleredgården 1:29, Mölndals stad Källa: Eniro Kålleredgården 1:29, Mölndals stad Kålleredgården 1:29, Mölndals stad Beställare: Beställarens representant: Konsult: Box 8774 402 76 Göteborg Uppdragsledare: Handläggare: Mölndals stad GLN7350013290008

Läs mer

Trafikbullerutredning

Trafikbullerutredning Trafikbullerutredning Kv Städet 3:3, Brillinge, Uppsala Uppdragsgivare: Archus Arkitekter AB Referens: Maria Lagergren Antal sidor + bilagor: 8 + 6 Rapportdatum: 2015-03-20 Handläggande akustiker Ansvarig

Läs mer

Antagandehandling. Tillägg till plankarta med bestämmelser Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning

Antagandehandling. Tillägg till plankarta med bestämmelser Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning DIARIENR SBN 2012-001482 1 (8) Antagandehandling Tillägg till plankarta med bestämmelser Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Planområdet markerat i orange färg. Tillägg till

Läs mer