Detaljplan för Banvakten 1 i Lund, Lunds kommun (Rallaregatan)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Detaljplan för Banvakten 1 i Lund, Lunds kommun (Rallaregatan)"

Transkript

1 PÄ 25/2013a Detaljplan för Banvakten 1 i Lund, Lunds kommun (Rallaregatan) Upprättad Innehåll: Planbeskrivning Plankarta med planbestämmelser och illustration Samrådsredogörelse

2 PLANBESKRIVNING 1 (19) Detaljplan för Banvakten 1 i Lund, Lunds kommun PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten att genom förtätning uppföra ett nytt bostadshus på den södra delen av fastigheten Banvakten 1 mot Rallaregatan. Planförslaget innefattar: Byggrätt för nytt bostadshus i fyra våningar mot Rallaregatan. Varsamhetsbestämmelse för befintlig bebyggelse. Planområdet markerat med rött. PLANDATA Planområdet omfattar fastigheten Banvakten 1. Området används idag för bostads och handelsändamål samt förskola.

3 PLANBESKRIVNING 2 (19) Planområdet i sitt sammanhang markerat med röd ring. Markägoförhållanden Fastigheten är privatägd. PLANFÖRSLAG Bebyggelse Bostäder Det planerade bostadshuset mot Rallaregatan och mot Byggmästaregatan uppförs som lamellbyggnad med sadeltak där vindsvåning får inredas. Balkonger och uteplatser vänder sig mot innergården. Entréer och angöring till underjordiskt parkeringsgarage sker från Rallaregatan. För att erhålla en ljuddämpad gemensam uteplats på innergården för boende krävs en bullerskärm med höjden 1,5 meter mot Byggmästaregatan. Bullerskärmen förslås att uppföras som mur med likvärdigt tegel som befintlig bebyggelse. Den del av innergården som är underbyggd med planteringsbart bjälklag kan utnyttjas för uteplatser och lekytor. Innergården föreslås att omgestaltas och användas av boende inom kvarteret.

4 PLANBESKRIVNING 3 (19) Det föreslagna nya husets fasad mot Rallaregatan Illustrationer Arkitektgruppen i Malmö AB Gavelfasad mot Byggmästaregatan Det föreslagna nya husets fasad mot innergården Gavelfasad mot Lokföraregatan Föreslagna planbestämmelser innebär att bebyggelse får uppföras med en högsta byggnadshöjd av 11,5 meter och med sadeltak där tillåten högsta taklutning är 30 grader. Byggnadshöjden möjliggör bebyggelse i 4 våningar, inklusive vindsvåning som får inredas. Sektion Kv Banvakten 1/Rallaregatan/Kv Stinsen Förtydligande måttförhållanden nytt hus och befintlig bebyggelse

5 PLANBESKRIVNING 4 (19) Byggrätten för den föreslagna bebyggelsen omfattar del av område som idag omfattas av parkeringsplatsen mot Rallaregatan och är placerad 3 meter från fastighetsgräns. Avståndet mellan den föreslagna byggnaden och befintlig bebyggelse på Kv Stinsen är ca 22 meter. Den föreslagna fyravåningsbyggnadens högsta byggnadshöjd med angiven taklutning är samma höjd som nockhöjden för den befintliga trevåningsbyggnaden mot Lokföraregatan. Då befintlig bebyggelses har en hög sockelhöjd där del av källarplan ligger ovan mark och våningshöjden är högre än för den föreslagna byggnadens kan fyra våningar erhållas för den nya byggnaden. Plankartan visar även olika våningshöjder för befintliga och ny byggnad på grund av att marken lutar. Ny bebyggelse skall utformas med fasader i tegel och med sadeltak täckta med röda tegelpannor, takkupor får inte utföras. Byggnadens slutliga gestaltning bestäms vid kommande bygglovsprövning. Det nu aktuella projektet inrymmer 24 nya lägenheter. Verksamheter och handel I bottenvåningen på befintlig och ny bebyggelse medger planen även centrumverksamhet. I befintlig byggnad på bottenvåningen mot Banvaktsgatan inryms i dag friskvård, syateljé, cykelaffär, förskola, pizzeria och trafikskola. Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse Miljön beskrivs i Bevaringsprogrammet Lund utanför vallarna del II och gatusträckningen Byggmästaregatan är betecknad som kulturhistorisk och/eller miljömässigt värdefull gatusträckning eller platsbildning. Bebyggelsen i kvarteret är betecknad som Byggnad som ingår i, eller tillsammans med andra, bygger upp en kulturhistorisk värdefull miljö. En del av tomtmarken är markerad som Gårdsrum eller plantering av kulturhistoriskt och/eller miljömässigt värde. Denna del av staden ligger utanför riksintresseområde för kulturmiljövården. Gatan blev klar 1944 och merparten av bebyggelsen på ömse sidor tillkom Längs östsidan ligger en rad liknande, vinkelbyggda hus i varsitt kvarter som öppnar sig ut mot Byggmästaregatan. Byggnaderna är uppförda i en senfunktionalism där putsen har ersatts av det skånska teglet. Sadeltaken med rött tegel har gjorts relativt flacka och lätta, oftast med en utskjutande takfot med synliga bjälkändar. Fasaderna har en sparsmakad enkelhet med ett fåtal detaljer.

6 PLANBESKRIVNING 5 (19) Utdrag ur bevaringsprogrammet Lunds stadskärna bevaringsprogram Lund utanför vallarna del II Befintliga byggnader har getts en varsamhetsbestämmelse i planen. Byggnadernas fasadmaterial, skorstenar och socklar ska bibehållas. Takkupor får inte utföras. Takpannor ska vara enkupiga röda lertegelpannor. Fönster i bostadsdel ska utföras som täckmålade sidhängda inåtgående träfönster. Skyltfönster ska utföras som träfönster fernissade utan synlig aluminium. Dörrar ska utföras som fernissade trädörrar med glasning och poster enligt befintliga dörrar. Balkonger ska utföras i befintlig storlek, bröstning av täckmålad plåt. Balkonger får inte glasas in. Grönstruktur och parker Öster om kvarteret finns Bjeredsparken, och i väster finns Trolle Wachtmeisters park. Trafik Biltrafik Omgivande gator Rallaregatan, Banvaktsgatan och Lokföraregatan är relativt smala med liten biltrafik, och används i stor utsträckning till parkering för befintlig bebyggelse. Byggmästaregatan är däremot mer trafikerad och på sikt uppskattas det att biltrafiken kommer att öka då ombyggnaden av Lunds centralstation och Bangatans med förändrade trafiksituation kommer att generera mer trafik på Byggmästaregatan. In och utfart till p-garaget under det nya bostadshuset sker från Rallaregatan. Gång- och cykeltrafik Kvarteret är naturligt kopplat till gång och cykelstråk längs Byggmästaregatan och till Bjeredsparken öster om kvarteret. Kollektivtrafik Ca 150 meter öster om planområdet ligger Lunds järnvägsstation med tåg och bussförbindelser. I väster trafikeras Byggmästaregatan av stadsbuss.

7 PLANBESKRIVNING 6 (19) Utformning av gator Befintliga omkringliggande gator bibehålls. Parkeringsplatser längs Rallaregatan mot Kv Banvakten 1 föreslås att flyttas till motsvarande sida mot Kv Stinsen 1 för att underlätta entréförhållandena till den föreslagna byggnaden på Kv Banvakten samt in och utfarten från parkeringsgaraget. Plank, mur eller dyl. med en höjd över 0,7m får inte uppföras så att de stör sikten vid gatukorsningar. Parkering I dagsläget finns 36 bilplatser på fastighetens innergård mot Rallaregatan som hyrs ut av fastighetsägaren till intressenter generellt, samt 4 bilplatser i hörnet av Lokföraregatan/Banvaktsgatan. Med hänsyn till stadens mål om förtätning samt läget i staden har det tidigare beslutats att man inte ska ställa krav på bilplatser för befintliga bostäder och verksamheter då dessa tidigare beviljats bygglov utan krav på bilplatser. Dock finns krav på 3 bilplatser för förskola i tidigare bygglov när butikslokal ändrade användning till förskola. Parkering föreslås i underjordiskt garage under den nya byggnaden och under del av gården, i dagsläget uppskattas antalet föreslagna parkeringsplatser under mark till 32st. Infarten till garaget planeras från Rallaregatan. Vid hörnet av Lokföraregatan/Banvaktsgatan föreslås att befintliga bilplatser på kvartersmark reserveras för de verksamheter som inryms i fastigheten. Hämta och lämna barn till och från förskolan sker idag på Banvaktsgatan. Gällande parkeringsnorm för Lunds kommun ska tillämpas. Bil I dag gällande norm för parkering: Flerbostadshus 8,0ppl/1000 m2 BTA Cykel Lunds kommuns målsättning är att öka cykeltrafiken. För att cykeln ska vara ett attraktivt transportmedel krävs att det finns tillräckliga utrymmen för att ställa den ifrån sig. Varje målpunkt för cykeltrafik bör ha cykelställ. Gällande parkeringsnorm för Lunds kommun ska tillämpas. I dag gällande norm för parkering: Flerbostadshus 30 cpl/1000 m2 BTA

8 PLANBESKRIVNING 7 (19) Bullerskyddsåtgärder För att erhålla en ljuddämpad gemensam uteplats på innergården för boende krävs en bullerskärm med höjden 1,5 meter mot Byggmästaregatan. För nya gavellägenheter mot Byggmästaregatan där Leq 55 dba överskrids föreslås avskärmningar med balkonger, burspråk etc. utmed långsidorna. Teknisk försörjning Energiförsörjning, tele samt vatten och avlopp Området föreslås att anslutas till fjärrvärmenätet. VA-anslutningar föreslås i Rallaregatan. Dagvattenhantering Området ligger inom verksamhetsområde för VA. VA SYD ansvarar för att ta hand om dagvatten. Området förslås att anslutas till befintligt dagvattensystem. Rådande dagvattenförhållanden bedöms inte påverkas då föreslagen byggnad är placerad på yta som idag utgörs av asfalterad parkeringsyta. Med tanke på planerat underjordiskt garage och att dagvatten tillåts dämma till markytan kommer fastighetens avledning av drän- och dagvatten eventuellt behöva ske genom pumpning. Om fastighetsägare väljer en parkeringslösning under mark och att avledning av drän och dagvatten behöver ske genom pumpning ska fastighetsägare ta kontakt med Länsstyrelsen för samråd om bortledande av grundvatten. Dagvatten från hårdgjorda ytor bör fördröjas på fastigheten före avledning till det allmänna ledningsnätet. Som ett led i arbetet med att bygga hållbara system för dagvattenhantering är det positivt med åtgärder som vidtas för fördröjning av dagvatten. Som exempel bör hårdgjorda ytor till stor del utgöras av genomsläpliga material för att så mycket som möjligt fördröja dagvattenavrinningen. Renhållning Sophantering för de nya bostäderna föreslås ske vid miljöstationer på kvartersmark i anslutning till den västra gaveln av den föreslagna byggnaden. Sophantering för befintliga bostäder och verksamheter sker i enlighet med dagens system. KONSEKVENSER Miljöbedömning enligt miljöbalken Bestämmelserna i plan- och bygglagen om miljöbedömning syftar till att integrera miljöaspekter i planen, så att en hållbar utveckling främjas. Detaljplaner ska miljöbedömas och MKB upprättas, om man vid en behovsbedömning kommer fram till att genomförandet av planen kan leda till en betydande miljöpåverkan.

9 PLANBESKRIVNING 8 (19) Stadsbyggnadskontoret bedömer med vägledning av förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar att planförslaget inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan i den mening som avses i 6 kap miljöbalken och i 4 kap 34 PBL. Behovet av miljöhänsyn vid genomförandet av detaljplanen belyses därför inte i en miljöbedömning enligt 6 kap miljöbalken. Vid den behovsbedömning som utförts har följande ställningstaganden gjorts: Platsen Planområdet berörs inte av gällande regleringar och skyddsvärden. Planen Planändring för fastigheten innebär att nya bostäder medges på mark som inte får bebyggas. Påverkan Genomförande av planförslaget berör ökad exploateringsgrad och behov av följdinvesteringar som VA och energi inom fastigheten samt att planerad ny bebyggelse mot Rallaregatan och Byggmästaregatan har inverkan på stadsbilden. Planförslaget berör till viss del närmiljön inom området vilket kan ställas mot att fler bostäder kan uppföras i ett centrum och kollektivtrafiknära läge. Sammantaget är den påverkan som planförslaget förutses få sådan att den inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Mark, luft och vatten Luftföroreningar Miljökvalitetsnormerna för utomhusluft enligt 5 kap miljöbalken gäller för svaveldioxid, bly, kvävedioxid, kolmonoxid och partiklar (PM 10). Enligt miljöförvaltningens uppgifter överskrids inte miljökvalitetsnormerna inom Lunds kommun. Luftföroreningarna ligger inom godtagbara nivåer inom planområdet. Trafiktillskottet från den förändring som planförslaget innebär bedöms inte förändra nivåerna för befintlig bebyggelse. Markradon Området klassificeras som normalriskområde (Normalriskmark kbq/m 3 och högriskmark >50 kbq/m 3.) Vid normalriskmark ska byggnader utföras radonskyddade. Vid högriskmark ska byggnader utföras radonsäkrade.

10 PLANBESKRIVNING 9 (19) Vatten Lunds kommun har tillsammans med VA SYD tagit fram en dagvattenstrategi för Lunds kommun daterad Godkänd av kommunstyrelsen samt godkänd av VA SYDs ägarnämnd I stort sett allt dagvatten i Lunds kommun rinner till Höje å och Kävlingeån via dagvattenledningar, diken och små vattendrag. Enligt vatten- myndighetens beslut om statusklassificering och miljökvalitetsnormer för ytvatten har Höje å dålig ekologisk status med kravet att uppnå god ekologisk status 2027, Kävlingeån har otillfredsställande ekologisk status med kravet att uppnå god ekologisk status I dagvattenstrategin redovisas klassificering av de olika recipienternas känslighet. Planområdet ingår i avrinningsområdet för Höje å. Kvaliteten på recipient och grundvatten bedöms inte att påverkas vid ett plangenomförande. Skuggning Den föreslagna bebyggelsens skuggning har studerats av Arkitektgruppen i Malmö AB. Studierna visar hur den föreslagna bebyggelsen skuggar gården på fastigheten Banvakten 1, vårdagjämning den 20 mars kl , och marginellt sommarsolståndet den 21 juni kl , samt den 10 september kl , Studien visar även att föreslagen bebyggelse inte skuggar den närmaste bybyggelsen på fastigheten Stinsen 1. Vårdagjämning 20 mars kl Vårdagjämning 20 mars kl Vårdagjämning 20 mars kl Vårdagjämning 20 mars kl

11 PLANBESKRIVNING 10 (19) Sommarsolståndet 21 juni kl Sommarsolståndet 21 juni kl Sommarsolståndet 21 juni kl Sommarsolståndet 21 juni kl Sommarsolståndet 21 juni kl September kl September kl September kl Trafik Planområdet gränsar till Rallaregatan, Byggmästaregatan, Banvaktsgatan och Lokföraregatan. Byggmästaregatan är i dag hastighetsbegränsat till 50 km/h och Rallaregatan, Lokföraregatan samt Banvaktsgatan är hastighetsbegränsade till 30 km/h. Planförslaget påverkar inte rådande trafikförhållande.

12 PLANBESKRIVNING 11 (19) Hälsa och säkerhet Vägtrafikbuller Följande riktvärden för trafikbuller, enligt regeringens proposition 1996/97:53, ligger till grund för planeringen. bostäder, vård- och undervisningslokaler: ekvivalentnivå ute frifältsvärde 55 dba inne 30 dba maxnivå ute frifältsvärde 70 dba ( vid uteplats) inne 45 dba ( nattetid ) En bullerutredning för kvarteret Banvakten 1 har tagits fram av Tyréns AB daterad , rev , , Vägtrafik: Trafikuppgifter för Byggmästaregatan har erhållits av Lunds kommun. Siffrorna skall användas som prognos. För de mindre gatorna i området anges trafikmängder på fordon. Vid beräkningarna har valts 1000 fordon/vardagsmedeldygn. Väg Antal fordon/ Andel tung tillåten hastighet dygn trafik, % km/h Byggmästaregatan*) Ca 5 50 Rallaregatan <1 000 Ca 2 30**) Banvaktsgatan <1 000 Ca 2 30**) Lokföraregatan Ca 1000 Ca 2 30**) *) gatsten **) gatornas dimension medger ej högre hastighet Beräkningarna har utförts enligt Nordiska trafikbullermodellen redovisad i rapport 4653 Vägtrafikbuller Nordiska beräkningsmodellen genom att använda beräkningsprogrammet Trivector Buller väg II version I tabellen redovisas beräknade ljudnivåer utomhus, utan bullerskydd, för samtliga våningsplan. Nivåerna gäller dock utanför fönster innanför balkong. Värdena avser s.k. frifältsvärden, men inkluderar reflexer i angränsande byggnader, och gäller som totalnivå från samtliga gator.

13 PLANBESKRIVNING 12 (19) Översikt beräkningspunkter/tyréns AB Beräknings- Vån bv-vån2 Vån 3 Vån 4, vind*) punkt Leq / Lmax Leq / Lmax Leq / Lmax dba dba dba 1 49 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 64 *) För vindsvåning med indragna fönster kan man räkna med 3 dba lägre nivåer avseende såväl ekvivalent- som maximal ljudnivå. Som framgår av värden i tabellen ovan överskrids Leq 55 dba för gavlar ut mot Byggmästaregatan liksom för närmsta lägenhet mot denna utmed långsidorna. För övriga fasader erhålls som högst Leq 55 dba. Beräkningspunkt 16 avser uteplats på gård. Här uppfylls med god marginal Leq 55 dba/lmax 70 dba och även Leq 50 dba.

14 PLANBESKRIVNING 13 (19) Boverket har i februari 2008 gett ut allmänna råd Buller i planeringen som anger hur man kan möjliggöra bebyggelse i områden utsatta för väg- och spårtrafik. Utifrån beräknade nivåer anges nedan vad som erfordras för att riktvärdena liksom Boverkets tolkningsanvisningar skall innehållas. Av Boverkets skrift framgår att bebyggelse kan tillåtas även om Leq>55 dba erhålls vid fasad. Beroende på förekommande nivåer erfordras olika s.k. kompensationsåtgärder. I aktuellt fall gäller att den dygnsekvivalent ljudnivå vid fasad generellt ligger i intervallet dba. Enligt Boverket gäller då: Minst hälften av boningsrummen skall lokaliseras mot en ljuddämpad sida, Leq <50 dba (helst Leq <45 dba). Här bör maxnivå uppgå till högst Lmax 70 dba. Inga enkelsidiga lägenheter får finnas mot den bullerstörda sidan. Varje lägenhet skall ha tillgång till en uteplats egen eller gemensam där Leq 50 dba innehålls. Även här bör Lmax 70 dba uppfyllas. Ljudklass C inomhus, d v s Leq 30 dba resp. Lmax 45 dba skall innehållas. Som bostadsrum räknas rum för sömn, vila och daglig samvaro. Dock ej kök, hall, badrum / WC räknas som bostadsrum är det en fördel om dessa lokaliseras mot gatan. Utomhus: Som framgår av beräknade värden överskrids Leq 55 dba utmed Byggmästaregatan samt utmed delarna av långsidorna närmast Byggmästaregatan. Detta medför att för den bortre delen av längan kan valfri planlösning väljas. För de första lägenheten gäller att lägenheterna här skall utformas så att minst hälften av bostadsrummen lokaliseras mot s.k. ljuddämpad sida. Någon sådan finns dock ej. Detta innebär att på gårdssidan får byggnaden vid aktuell lägenhet på samtliga våningsplan utformas så att man med hjälp av avskärmningar med balkonger, burspråk etc. kan minska ljudnivån ner till Leq 50 dba. Detta bedöms fullt möjligt. Förslagsvis tar arkitekt fram ett förslag som skall kontrolleras av akustiker. Uteplats: För uteplatser erfordras en bullerskärm med höjden 1,5 meter i förlängningen från hushörn ny bebyggelse till hushörn befintlig bebyggelse mot Byggmästaregatan. Samtliga boende får då tillgång till gemensam uteplats på gård där högst Leq 50 dba / Lmax 70 dba erhålls. Inomhus: Enligt Boverkets byggregler (BBR).

15 PLANBESKRIVNING 14 (19) Tågtrafikbuller Följande riktvärden för trafikbuller, enligt regeringens proposition 1996/97:53, ligger till grund för planeringen. bostäder, vård- och undervisningslokaler: ekvivalentnivå ute frifältsvärde 55 dba inne 30 dba maxnivå ute frifältsvärde 70 dba ( vid uteplats) inne 45 dba ( nattetid ) Avståndet till Södra stambanan är knappt 150 m till närmaste befintlig byggnad och, som närmast knappt 200 m till den planerade byggnaden. En översiktlig kontrollberäkning från Lunds kommun visar att tågtrafiken orsakar tågbullernivåer på Leq 43 dba / Lmax 63 dba vid den planerade byggnaden. Det vill säga väl understigande Leq 55 dba / L max 70 dba utmed samtliga fasader. Någon uppgift om vilka trafikförhållanden som avses är ej känt. Kompletterande beräkning har utförts med beräkningsprogrammet Trivector Buller Tåg, version vid fasaderna närmast järnvägen. Beräkningarna har utförts för alternativet med fullt utbyggd bana med totalt 650 tågpassagerare. Utan ombyggnad av banan på sträckan Flackarp Arlöv gäller för år 2030 liksom idag att antalet tågpassagerare är betydligt färre, totalt 460st. Beräkningspunkterna är samma som för trafikbuller. Med aktuella avstånd kommer förväntade trafikbullernivåer att vara lika utmed samtliga våningsplan vid sikt mot järnvägen. Beräkningspunkt Beräknade nivåer Leq / Lmax dba 2 / / 68*) / / / / 74 *) Tidigare utförda överslagsberäkningar från kommunen utgår troligtvis från färre tågpassagerare. Som framgår av utförda beräkningar generellt nivåer på högst Leq 55 dba. För det planerade huset erhålls som högst Leq 49 dba / Lmax 68 dba. Det vill säga tågbullret behöver ej beaktas. Sammanfattning: För såväl den planerade bebyggelsen som för befintlig gäller att nivåer upp mot Leq 61 dba erhålls utanför gavelfasaderna mot Byggmästaregatan även utmed långsidorna erhålls ljudnivåer överskridande Leq 55 dba för delen närmast Byggmästaregatan. Utmed övriga fasader/delar av fasaden erhålls nivåer på högst Leq 55 dba.

16 PLANBESKRIVNING 15 (19) För den planerade byggnaden gäller att nivåer överskridande Leq 55 dba erhålls för lägenheten närmast Byggmästaregatan. För övriga lägenheter erhålls Leq 55 dba utanför fasad. Tågtrafiken orsakar generellt ej ljudnivåer överskridande Leq 55 dba vid fasaderna, gäller såväl befintlig som planerad. Kulturmiljö och arkeologi Arkeologi Den planerade exploateringen berör inga kända fornlämningar. Påträffas fornlämningar i samband med markarbeten ska dessa, i enlighet med 2 kap 10 kulturminneslagen, omedelbart avbrytas och Länsstyrelsen underrättas. Sociala konsekvenser Befolkning och service Ca 24 nya bostäder ger en marginell ökning av befolkningen i området. Annan service finns i angränsande kvarter. Barnperspektivet Vid utarbetande av planförslaget har hänsyn till barns intressen, behov och situation i enlighet med barnkonventionen tagits. Kvarterets inre gårdsmiljö kommer att rustas upp och möjliggöra fler aktiviteter för barns lek. Förtätningen av kvarteret medför att luftföroreningar och buller kommer att minska på gården då den befintliga parkeringsplatsen utgår och ersätts av föreslagen byggnad, samt att kravet på bullerskärm mot Byggmästaregatan gör att gården blir mer ljuddämpad och därmed skapas en bättre utemiljö för barn. Dock är konsekvensen av den föreslagna förtätningen att gårdens ljusförhållanden förändras med mer skuggbildning vilket kommer att påverka barns utemiljö. I dag hyr föräldrakooperativa ekonomiska föreningen Plåstret lokaler på bottenvåningen av byggnaden mot Banvaktsgatan och har sin utevistelse på gården. Barn har tillfrågats genom att personalen vid Plåstrets förskola bjöd in stadsbyggnadskontoret till ett möte med barnen på förskolan där personal och barn förevisade en egen inspelad film som visade förskolans utemiljö. Filmen visade hur barnen på förskolan använder gården och avslutades med att barn framförde att de inte önskar någon ny byggnad framför deras utemiljö. Gården är inte tillräckligt stor för att uppfylla den kommunala målsättningen på utevistelse för förskolbarn. Övriga uteplatser och vistelse för barn boende i kvarteret är även begränsat. Då Lunds kommun har som målsättning att barns utomhusyta vid förskola ska vara 40 kvm/barn är gården för liten. I dagsläget har Plåstrets förskola 22 barn som disponerar ca 610 kvm av innergårdens yta viket innebär att utomhusytan är 28 kvm/barn. Syftet med detaljplanen är att skapa fler bostäder inom kvarteret genom förtätning i kollektivtrafik nära läge.

17 PLANBESKRIVNING 16 (19) Tillgänglighet Vid utarbetande av planförslaget har kravet på god tillgänglighet och användbarhet för funktionshindrade beaktats. Hur kraven på tillgänglighet i 8 kap 4 (byggnader) och 8 kap 9 PBL (tomter) i detalj kommer att tillgodoses avgörs i samband med byggnads- och markprojekteringen och därmed vid kommande bygglovprövning. Planförslaget innebär att tillgänglighetskraven enligt ovan kan uppfyllas. GENOMFÖRANDE Organisatoriska och ekonomiska frågor Ansvarsfördelning Fastighetsägare är markägare och huvudexploatör för den tillkommande bebyggelsen. Avtal Exploateringen ansvarar för de kostnader som orsakas av den aktuella utbyggnaden, t ex åtgärder rörande allmän plats i närområdet (gata, park osv). Detta avses säkerställas i ett exploateringsavtal. Genomförandetid Planen har en genomförandetid på 5 år från det datum den vinner laga kraft. Före genomförandetidens utgång får mot berörda fastighetsägares bestridande detaljplanen ändras eller upphävas endast om det är nödvändigt på grund av nya förhållanden av stor allmän vikt, vilka inte kunnat förutses vid planläggningen. Efter genomförandetidens utgång får planen ändras eller upphävas utan att rättigheter som uppkommit genom planen beaktas. (4 kap 40 PBL). Tekniska åtgärder Massbalansering Exploatören ansvarar för överskottsmassor från utbyggnaden. Fastighetsrättsliga åtgärder Fastighetsbildning Detaljplanen medför inga direkta behov av fastighetsbildning för ett genomförande av detaljplanen. Om del av kvarteret önskas avstyckas till en egen fastighet kan detta prövas i lantmäteriförrättning enligt fastighetsbildningslagen (1970:988). Om väsentliga behov för officiellt servitut föreligger kan detta prövas i lantmäteriförrättning enligt fastightsbildningslagen (1970:988). Gemensamhetsanläggningar Om gemensamma behov uppstår inom kvarteret kan gemensamhetsanläggning eventuellt inrättas. Detta prövas i lantmäteriförrättning enligt anläggningslagen (1973:1149).

18 PLANBESKRIVNING 17 (19) Ledningsrätt m m Rätt att framdra ledningar inom planområdet kan regleras med ledningsrätt eller servitut endast inom u-område. Det finns inga u-områden i detaljplanen. Fastighetsindelningsbestämmelser För området gäller tomtindelning, Banvakten, akt 1281K-C1063, vilken upphör att gälla när denna detaljplan vinner laga kraft. Ansökan om fastighetsbildning mm Det ankommer på berörda fastighetsägare att hos Lantmäterimyndigheten i Lund ansöka om fastighetsbildning, inrättande av gemensamhetsanläggning eller upplåtelse av ledningsrätt. FÖRUTSÄTTNINGAR Planområdet Planområdet omfattar fastigheten Banvakten 1. Området ligger centralt i den västra delen av Lunds stad. Läget är kollektivtrafiknära i anslutning till Lunds Centralstationen och med god anslutning till befintliga gång- och cykelnät. Geoteknik Området är tidigare bebyggt och några hinder för ytterligare bebyggelse synes inte föreligga. Tidigare ställningstaganden Översiktsplan Enligt ÖPL-2010 ska området användas för förtätning. Detaljplaner För området gäller stadsplan Nr 50 C829 från Planen har ingen genomförandetid. Gällande stadsplan anger att för rubricerat planområde med BS III betecknat område får användas endast för bostadsändamål, dock får garage och i bottenvåning lokaler för handelsändamål inredas. Byggnad får uppföras till en höjd av 10,8 meter och tak får ha högsta lutning 30 grader. Del av gällande stadsplan Nr 50 C829, planområde markerat med röd ring

19 PLANBESKRIVNING 18 (19) Grönstruktur I anslutning till planområdet ligger Bjeredsparken och Trolle-Wachtmeisters park. Kulturmiljö Historik Miljön beskrivs i Bevaringsprogrammet Lund utanför vallarna del II och gatusträckningen Byggmästaregatan är där betecknad som kulturhistoriskt och/eller miljömässigt värdefull gatusträckning eller platsbildning. Bebyggelsen i kvarteret är betecknat som Byggnad som ingår i, eller tillsammans med andra, bygger upp en kulturhistorisk värdefull miljö. En del av tomtmarken är markerad som Gårdsrum eller plantering av kulturhistorisk och/eller miljömässigt värde. Denna del av staden ligger utanför riksintresseområde för kulturmiljövården. I bevaringsprogrammet framgår att staden vid byggskedet krävt att husen skulle uppföras i gult tegel och man reglerade utformningen i de kontrakt man upprättade vid tomtförsäljningen. Husen skulle uppföras enligt principgodkännanda ritningar. I något kontrakt skrev man att fasaderna skulle utföras i gult, handslaget tegel, i andra hänvisade man till de redan uppförda husen i Kv Smidet. Hägnaderna skulle utgöras av avenbokhäckar. Byggnaderna i Kv Banvakten uppfördes 1945 av Harry Karlsson efter ritningar av Ingeborg Hammarskjöld- Reiz. Bebyggelsen längs Byggmästaregatan speglar den tid då bostadspolitiken slog igenom med stora satsningar på att förbättra boendet för flertalet, en av grundvalarna för det svenska välfärdssamhället som växer fram under efterkrigstiden. Bild Stadsbyggnadskontorets arkiv

20 PLANBESKRIVNING 19 (19) Karaktärsdrag och kulturhistoriska värden: - Bebyggelsemönstret är tydliga avtryck av sin tid och de ideal som rådde. Den tidiga funktionalismens lamellhusplaner ersattes då av andra varianter, bebyggelsen längs Byggmästaregatan med hus ställda i vinkel mot en öppen gård, är en av dessa. - Gröna gårdsmiljöer och samspel mellan de konsekvent utformade byggnaderna och de gröna miljöerna. - Samspelet mellan gaturum och bebyggelse. - Bebyggelsen höjd är konsekvent, i Kv Banvakten och norrut är antalet våningar tre, i Kv Stinsen och söderut är våningsantalet fyra. - Modernistiska flerfamiljsbostäder med regionalprägel från en tid innan bilen blev norm. Byggnaderna är uppförda i en senfunktionalism där putsen har ersatts av det skånska teglet. Sadeltaken med rött tegel har åter tagits till heder, men har relativt flacka och lätta, oftast med en utskjutande takfot med synliga bjälkar. Fasaderna har en sparsmakad enkelhet med ett fåtal detaljer. Fönster med grönmålade karmar och vita bågar fanns ännu för några år sedan i flera av husen, och förmodligen hade alla den bemålningen från början. Därtill kom de fernissade entedörrarna. Service Skola och förskola Inom kvarteret finns idag den föräldrakooperativa förskolan Plåstret och i intilliggande Bjeredsparken finns Forsbergs Minnes Förskola. HANDLINGAR Till detaljplanen finns följande handlingar: Plankarta med illustration och planbestämmelser Planbeskrivning (denna handling) Medverkande I planarbetet har planarkitekt Kent Ratcovich SBK, bitr. stadsarkitekt Birgitta Mitchell SBK, trafikplanerare Luminita Popescu SBK, lantmätare Marcus Sollvén SBK, stadsantikvarie Henrik Borg SBK och kartingenjör Beata Szysko Bibel SBK medverkat. På fasighetsägarens uppdrag har arkitekt Ulf Helgesson Arkitektgruppen i Malmö AB tagit fram förslag till ny byggnad. STADSBYGGNADSKONTORET I LUND Lotta Wallin biträdande planchef Kent Ratcovich planarkitekt

1281K-P155. Detaljplan för del av Satelliten 1 m fl i Lund, Lunds kommun Råbyvägen Solvägen

1281K-P155. Detaljplan för del av Satelliten 1 m fl i Lund, Lunds kommun Råbyvägen Solvägen PÄ 02/2013a Detaljplan för del av Satelliten 1 m fl i Lund, Lunds kommun Råbyvägen Solvägen Upprättad 2015-03-20 Innehåll: Planbeskrivning Plankarta med planbestämmelser och illustration PLANBESKRIVNING

Läs mer

Detaljplan för del av Norra Fäladen 4:1 m m och del av kvarteret Bullerbyn i Lund, Lunds kommun

Detaljplan för del av Norra Fäladen 4:1 m m och del av kvarteret Bullerbyn i Lund, Lunds kommun PÄ 29/2009 Detaljplan för del av Norra Fäladen 4:1 m m och del av kvarteret Bullerbyn i Lund, Lunds kommun Upprättad 2013-06-07 Innehåll: Planbeskrivning Plankarta med planbestämmelser och illustration

Läs mer

Detaljplan för del av kvarteret Ehrenberg i Lund, Lunds kommun (Skolgatan Arkivgatan Brunnsgatan Östra Vallgatan)

Detaljplan för del av kvarteret Ehrenberg i Lund, Lunds kommun (Skolgatan Arkivgatan Brunnsgatan Östra Vallgatan) Detaljplan för del av kvarteret Ehrenberg i Lund, Lunds kommun (Skolgatan Arkivgatan Brunnsgatan Östra Vallgatan) Upprättad Innehåll: Planbeskrivning Plankarta med planbestämmelser och illustration Samrådsredogörelse

Läs mer

aéí~äàéä~å=ñ êi=kóü~ãå=n=ã=ñäi= g åë~éä~åi=i~åçëâêçå~=ëí~ç=

aéí~äàéä~å=ñ êi=kóü~ãå=n=ã=ñäi= g åë~éä~åi=i~åçëâêçå~=ëí~ç= Diarienummer PLAN15/1 aéí~äàéä~å=ñ êi=kóü~ãå=n=ã=ñäi= g åë~éä~åi=i~åçëâêçå~=ëí~ç= m=i=^=k=ó==l=`=e===d=b=k=l=j=c= =o=^=k=a=b=_=b=p=h=o=f=s=k=f=k=d= OMNRJMSJNM= = p^joüape^kaifkd= Stadsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

P16/09. Detaljplan för Centrum PALLAS 1 M.FL. Borås Stad

P16/09. Detaljplan för Centrum PALLAS 1 M.FL. Borås Stad P16/09 Detaljplan för Centrum PALLAS 1 M.FL. Borås Stad ANTAGANDEHANDLING GRANSKNING Sammanfattning Detaljplanens syfte är att ge Borås ett landmärke vid västra infarten till Borås i en höjd av 20-33 våningar.

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KV BÖLJAN 3 M FL HELSINGBORGS STAD

DETALJPLAN FÖR KV BÖLJAN 3 M FL HELSINGBORGS STAD MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR KV BÖLJAN 3 M FL HELSINGBORGS STAD 2014-04-24 Uppdrag: Nummer 240687 Titel på rapport: Miljökonsekvensbeskrivning Detaljplan för Kv Böljan 3 m fl Helsingborgs

Läs mer

Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp

Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp 10E ANTAGANDEHANDLING Upprättad i april 2012 2 (30) Utredningar som utgör underlag för detaljplan Kontroll av schakter vid avetablering av Norsk Hydros

Läs mer

Tegelugnslyckan 11 och 17 i Båstad, Båstads kommun, Skåne län

Tegelugnslyckan 11 och 17 i Båstad, Båstads kommun, Skåne län Detaljplan för Samrådshandling i Båstad, Båstads kommun, Skåne län Planbeskrivning Samrådshandling 2015-04-17 1 HANDLINGAR Planens diarienummer är B 2015/40 Detaljplanen består av: Plankarta med planbestämmelser

Läs mer

Detaljplan för Kv Gäddan 14 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län

Detaljplan för Kv Gäddan 14 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län Detaljplan för Kv Gäddan 14 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län Samrådshandling 2015-04-24 Stadsbyggnadsförvaltningen Dnr SBN 2013-174 Detaljplan för kv Gäddan 14 Planbeskrivning 2 Planprocessen

Läs mer

Planbeskrivning. Planbeskrivning Detaljplan för Väktaren 15, 35, 36 och 37 m.fl. i stadsdelen Kungsholmen, Dp 2011-0849108491.

Planbeskrivning. Planbeskrivning Detaljplan för Väktaren 15, 35, 36 och 37 m.fl. i stadsdelen Kungsholmen, Dp 2011-0849108491. Stadsbyggnadskontoret Planavdelningen Planbeskrivning Sida 1 (38) 2014-07-04 Planbeskrivning i stadsdelen Kungsholmen, Dp 2011-0849108491 Godkänt dokument - Nina Åman, Stadsbyggnadskontoret Stockholm,

Läs mer

Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut

Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3) 2015-05-26 47T47TTeknik- och samhällsbyggnadskontoret Dnr SBN 2013-385 Jonas Sjöholm Samhällsbyggnadsnämnden Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut 47T47TTEKNIK-

Läs mer

PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214. Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1. Samhällsbyggnadskontoret

PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214. Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1. Samhällsbyggnadskontoret Samhällsbyggnadskontoret PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214 Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1 i Södertälje stad Upprättad: 2014-04-30 GRANSKNINGSHANDLING Vad är kommunal planering Kommunen

Läs mer

Detaljplan för del av Stångby 5:28 m fl i Stångby, Lunds kommun (Stångby Väster II)

Detaljplan för del av Stångby 5:28 m fl i Stångby, Lunds kommun (Stångby Väster II) Detaljplan för del av Stångby 5:28 m fl i Stångby, Lunds kommun (Stångby Väster II) Planområdet är markerat med orange Upprättad Innehåll: Planbeskrivning Plankarta med planbestämmelser Illustration Samrådsredogörelse

Läs mer

GRAVARNE 59:1 M FL PLANBESKRIVNING. Samrådshandling. Kungshamn, Sotenäs kommun, Västra Götalands län. Detaljplan för Hotell Kungshamn 2013-10-24

GRAVARNE 59:1 M FL PLANBESKRIVNING. Samrådshandling. Kungshamn, Sotenäs kommun, Västra Götalands län. Detaljplan för Hotell Kungshamn 2013-10-24 Detaljplan för Hotell Kungshamn GRAVARNE 59:1 M FL Kungshamn, Sotenäs kommun, Västra Götalands län Dnr: KA2010/0484 Samrådshandling 2013-10-24 PLANBESKRIVNING Detaljplanen består av: Plankarta med planbestämmelser,

Läs mer

DP 1773 K. rås. 18 mars SAMRÅDSTID:

DP 1773 K. rås. 18 mars SAMRÅDSTID: DP 1773 K Detaljplan för Gasklockan 10, Munkängen, Väste rås SAMRÅDSTID: 18 mars 19 april 2013 Samrådshandling, 2013 03 12, dnr: : 2010/155 BN 213 Stadsbyggnadskontoret, Västerås stad PLANPROCESSEN I detaljplanen

Läs mer

detaljplan för delar av kvarteren SVANEN och MYREN

detaljplan för delar av kvarteren SVANEN och MYREN detaljplan för delar av kvarteren SVANEN och MYREN ANTAGANDEHANDLING GROSSBOL S:13, MYREN 7 samt delar av GROSSBOL 1:85, KLARÄLVSBANAN 1:2 och SVANEN 8 FORSHAGA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN innehåll: planbeskrivning

Läs mer

PLANBESKRIVNING 2013-01-08 Dnr: 2009.0116-214 Antagandehandling

PLANBESKRIVNING 2013-01-08 Dnr: 2009.0116-214 Antagandehandling Detaljplan för del av Östra Förstaden 2:1 m.fl. (öster om kv. Almen) inom stadsdelen Östra Förstaden i Ystad tätort Ystads kommun, Skåne län Antagen av: SAMBN 2013-01-22, 10 Laga Kraft: 2013-02-19 Genomförandetiden

Läs mer

Detaljplan för del av Rosendalsfältet Uppsala kommun

Detaljplan för del av Rosendalsfältet Uppsala kommun Diarienummer: 2009/20047 Detaljplan för del av Rosendalsfältet Uppsala kommun Enkelt planförfarande LAGA KRAFT 2010-07-02 Handläggare: Daniel Bergvin Telefon: 018-727 45 26 daniel.bergvin@uppsala.se UPPSALA

Läs mer

Detaljplan för Mellby 92:26 samt del av Mellby 3:61 och 3:121, Kivik, Simrishamns kommun, Skåne län

Detaljplan för Mellby 92:26 samt del av Mellby 3:61 och 3:121, Kivik, Simrishamns kommun, Skåne län Detaljplan för Mellby 92:26 samt del av Mellby 3:61 och 3:121, Kivik,, Skåne län Dnr 2013/222 SAMRÅDSHANDLING, UPPRÄTTAD 2013-11-29 Enkelt planförfarande ADRESS: 272 80 Simrishamn BESÖK: Björkegrenska

Läs mer

Planbeskrivning Antagandehandling

Planbeskrivning Antagandehandling Detaljplan för Ängelholm 3:139 m.fl, Centrum, Ängelholms kommun Planbeskrivning Antagandehandling Svenstorp Vejbystrand Magnarp Hjärnarp Barkåkra Ängelholm Munka Ljungby Höja Strövelstorp KRONO- SKOGEN

Läs mer

Dnr: SBK 2011/341. Planbeskrivning. Detaljplan för del av Centrum. Kajan 18 GRANSKNINGSHANDLING 2013-02

Dnr: SBK 2011/341. Planbeskrivning. Detaljplan för del av Centrum. Kajan 18 GRANSKNINGSHANDLING 2013-02 Dnr: SBK 2011/341 Planbeskrivning Detaljplan för del av Centrum Kajan 18 Luleå kommun Norrbottens län GRANSKNINGSHANDLING 2013-02 1 Innehåll Handlingar 3 Planens syfte och huvuddrag 3 Behovsbedömning 3

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Del av Härslöv 36:1 och 15:15, Härslövs by, Landskrona stad, Skåne län HANDLINGAR

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Del av Härslöv 36:1 och 15:15, Härslövs by, Landskrona stad, Skåne län HANDLINGAR PLANBESKRIVNING Detaljplan för Del av Härslöv 36:1 och 15:15, Härslövs by, Landskrona stad, Skåne län HANDLINGAR Plankarta med planbestämmelser och illustration Planbeskrivning (denna handling) Planprogram

Läs mer

Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun

Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun 2 Skala 1:500 3 Denna handling har utarbetats genom kommunledningsförvaltningens stadsbyggnadsenhet, Alisa Basic, detaljplanechef

Läs mer

Kommunfullmäktige antog 2014-04-15 84 detaljplan för Växjö 7:89 mfl (Hovshaga Centrum), Hovshaga, Växjö kommun

Kommunfullmäktige antog 2014-04-15 84 detaljplan för Växjö 7:89 mfl (Hovshaga Centrum), Hovshaga, Växjö kommun Handläggare Patrik Karlsson Planarkitekt 0470-436 21 Laga kraftbevis Datum 2014-05-14 Dnr 2011BN1056 Dpl 214 Kommunfullmäktige antog 2014-04-15 84 detaljplan för Väjö 7:89 mfl (Hovshaga Centrum), Hovshaga,

Läs mer

KLARA arkitektbyrå ab ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖR TORNSTIGEN DEL AV DOTTEVIK 2:77 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN

KLARA arkitektbyrå ab ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖR TORNSTIGEN DEL AV DOTTEVIK 2:77 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN DETALJPLAN FÖR TORNSTIGEN ANTAGANDEHANDLING DEL AV DOTTEVIK 2:77 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN innehåll: planbeskrivning genomförandebeskrivning utlåtande övriga handlingar: plankarta med bestämmelser KLARA

Läs mer

Dnr: SBK 2012/265. Planbeskrivning. Detaljplan för del av Centrum. Hägern 11 2014-09. PL xxx

Dnr: SBK 2012/265. Planbeskrivning. Detaljplan för del av Centrum. Hägern 11 2014-09. PL xxx Dnr: SBK 2012/265 Planbeskrivning Detaljplan för del av Centrum Hägern 11 Luleå kommun Norrbottens län GRANSKNINGshandling 2014-09 1 PL xxx Innehåll Handlingar 3 Planens syfte och huvuddrag 3 Behovsbedömning

Läs mer

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012 Vår beteckning Dnr 2012/124 GRANSKNINGSHANDLING (Enkelt planförfarande) Detaljplan för del av kvarteret Sims inom centrumområdet i Borlänge kommun, Dalarnas län upprättad i september 2012 HANDLINGAR Planhandlingarna

Läs mer

Detaljplan för bostadshus STRANDNORUM 1:44. Stenungsunds kommun. Antagandehandling. Upprättad 2009-10-05 Reviderad 2010-03-29 PLANBESKRIVNING

Detaljplan för bostadshus STRANDNORUM 1:44. Stenungsunds kommun. Antagandehandling. Upprättad 2009-10-05 Reviderad 2010-03-29 PLANBESKRIVNING Detaljplan för bostadshus STRANDNORUM 1:44 Stenungsunds kommun Antagandehandling Upprättad 2009-10-05 Reviderad 2010-03-29 PLANBESKRIVNING Illustrationen visar ett av flera sätt att bebygga planområdet

Läs mer

Detaljplan för TORVALLA 6:18 m fl Torvollsvägen 4-60, Norra delen Östersunds kommun

Detaljplan för TORVALLA 6:18 m fl Torvollsvägen 4-60, Norra delen Östersunds kommun Detaljplan för TORVALLA 6:18 m fl Torvollsvägen 4-60, Norra delen Östersunds kommun 1 Dnr Ädh 1792/2009 Dnr planmodul: P 09/0022 ANTAGANDEHANDLING Planhandlingarna består av: - Plankarta med planbestämmelser

Läs mer

detaljplan för VIKSTA

detaljplan för VIKSTA detaljplan för VIKSTA ANTAGANDEHANDLING VIKSTAD 3:8 samt delar av RUNNEVÅL 1:4, SANNERUD 1:112, SANNERUD 2:1 och VIKSTAD 3:1 KILS KOMMUN VÄRMLANDS LÄN innehåll: planbeskrivning genomförandebeskrivning

Läs mer