Del av Östra Eklanda UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE. Mölndals stad, Västra Götalands län TIDIGARE BEHANDLING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Del av Östra Eklanda UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE. Mölndals stad, Västra Götalands län TIDIGARE BEHANDLING"

Transkript

1 STADSBYGGNADSKONTORET Jan Kristoferson Sida 1 (6) Detaljplan för fastigheten Tamburinen 1 m fl Del av Östra Eklanda Mölndals stad, Västra Götalands län UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE TIDIGARE BEHANDLING Kommunstyrelsen beslutade , 262 att låta upprätta en ny detaljplan för Del av Östra Eklanda för att möjliggöra att områdets bostadsrättsföreningar ombildas till äganderätter. Kommunstyrelsens planeringsutskott beslutade , 60, att framtaget förslag till ny detaljplan för området skulle skickas ut på samråd. Planförslaget har varit utsänt för samråd under tiden t o m Planeringsutskottet beslutade , 2 att planförslaget efter viss bearbetning skulle ställas ut för granskning. PLANENS SYFTE Detaljplanens syfte är att ge de 7 bostadsrättsföreningarna i området möjlighet att ombildas till äganderätter. I övrigt bekräftar och reglerar detaljplanen de befintliga förhållandena. HUR UTSTÄLLNINGEN GENOMFÖRTS Planförslaget har varit utställt enligt 5 kap 23 PBL under tiden 15 februari till 14 mars Under utställningstiden har 14 yttranden kommit in. Inkomna yttranden sammanfattas och kommenteras nedan. Länsstyrelsens yttrande redovisas i sin helhet i bilaga 1. Synpunkter framförda under samrådstiden framgår av särskild samrådsredogörelse. INKOMNA SYNPUNKTER OCH KOMMENTARER STATLIGA OCH REGIONALA ORGAN 1. Länsstyrelsen ( ) Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 12 kap 1 PBL och nu kända förhållanden att planen kan accepteras och därför inte kommer att prövas av Länsstyrelsen om den antas. De synpunkter som tidigare framförts i ärendet har beaktats. Kommentar: Noteras

2 MÖLNDALS STAD Sida 2 (6) ANDRA MYNDIGHETER, BOLAG M M 2. Försvarsmakten ( ) 3. Trafikverket ( ) 4. Räddningstjänsten ( ) Grundprincipen för utrymning är att alla bostäder och lokaler ska ha minst två av varandra oberoende utrymningsvägar. För att klara utrymningen från vindsvåningen på flera bostäder i Eklanda, används takfönster som utrymningsväg och sedan vidare ut på taket. På taket sitter en stigbrygga/takbrygga eller liknande. Från vissa lägenheter går denna över grannens tak och vidare ner på en väggfast stege vid ena gaveln på huset. Det är just över taket, och då över annan lägenhet/fastighet, som det skall säkerställas att det fortfarande går att utrymma. Detta bör säkerställas genom att ett servitut skrivs eller liknande, så att den enskilda fastighetsägaren inte kan ta bort stigbrygga/takbrygga. Kommentar: Genomförandebeskrivningen kompletteras 5. Svenska stadsnät ( ) Svenska stadsnät har fiberkabel och tom slang i området. Utsättning sker via Mölndals Energi. Kommentar: Noteras. Ett genomförande av detaljplanen föranleder inga ändringar av ledningssträckningar. KOMMUNALA NÄMNDER OCH BOLAG 6. Miljö- och hälsoskyddsnämnden ( ) Miljö- och hälsoskyddsnämnden poängterar vikten av att trafikrörelserna på Eklanda Allé inte ökar med hänsyn till att bullernivåerna redan idag är höga Kommentar: Noteras. Detaljplanen bedöms inte påverka trafikförhållandena på Eklanda Allé. 7. Kultur- och fritidsnämnden ( )

3 MÖLNDALS STAD Sida 3 (6) 8. Gatunämnden ( ) Tidigare framförda synpunkter rörande reservat för kollektivtrafik har beaktats. Gatunämnden har inget att erinra. 9. Mölndal Energi Nät AB 10. Mölndal Energi AB, Fjärrvärme FASTIGHETSÄGARE ENLIGT FASTIGHETSFÖRTECKNING 11. BRF Eklanda Norra Äng genom Anders Korsgren ( ) Föreningen vill trycka på att detaljplanen skall innehålla ett vist mått av flexibilitet vilket bedöms finnas i gällande plan. Föreningen vill att enklare tillbyggnader tillåts prövas för exempelvis: carport, som redan finns på ett flertal hushåll och var en möjlighet när området byggdes. inglasad altan/uteplats för att minska buller från intilliggande trafik och för något bättre enskildhet samt mindre slitage på förrådsdörrar utsatta för väder och vind. cykelförråd bättre väderskydd ovanför dörrar, (t ex tak) pga väderslitage möjlighet att bygga in entrépartier. burspråk för att förbättra ljusinsläpp i exempelvis kök Kommentar: Gällande detaljplan är utformad som en så kallad flexibel detaljplan där de enskilda byggnadernas placering och storlek inte regleras i detalj. I detaljplanen regleras den största tillåtna brottoarean som får uppföras. Utformningen lämnade möjlighet att studera en lämplig utformning av både området i sin helhet och av enskilda lägenheter i samband med bygglov. Inom större delen av planområdet har den tilllåtna byggrätten utnyttjats fullt ut och i vissa delar till och med överskridits. Inom dessa delar medger inte gällande detaljplan att ny byggnad tillkommer eller att byggnadsarean utökas genom tillbyggnader. Nu aktuell detaljplan har upprättats med utgångspunkt från hur områdets ser ut och är bebyggt idag. I planarbetet har prövats vilka typer av förändringar som kan vara möjliga och lämpliga framöver. Huvudprincipen för plankartans utformning är att området är färdigbyggt och det inte är lämpligt att förtäta bebyggelsen genom ytterligare tillbygg-

4 MÖLNDALS STAD Sida 4 (6) nader. I området söder om Eklanda Allé har byggrätten dock utökats genom detaljplanen ger möjlighet att uppföra carport för de lägenheter som saknar detta. Efter utställning föreslås plankartan även ändras så att det blir möjligt att bygga in entrépartiet i husraden söder om Eklanda Allé. Den sammanlagda byggrätten söder om Eklanda Allé har genom dessa båda åtgärder ökats något i förhållande till gällande detaljplan. Inom de ramar som nu aktuell detaljplan ger finns utrymme för att göra vissa förändringar. Bygglov krävs t ex inte för att anordna en skyddad uteplats med mur eller plank om den placeras inom 3,6 m från bostadshuset. Skärmtak får även anordnas över uteplatser eller entréer om skärmtaken tillsammans inte är större än 15 m 2. Skärmtaken får inte placeras närmare fastighetsgränsen än 4,5 meter. I bostadshusets omedelbara närhet får en eller flera fristående komplementbyggnader, så kallade friggebodar uppföras. Den sammanlagda byggnadsarean av alla friggebodar får inte vara större än 15,0 m 2. De grannar som berörs kan medge att mur, plank, skärmtak och friggebodar placeras närmare gränsen än 4,5 meter och då krävs inte heller bygglov. Nekar grannarna får byggnadsnämnden avgöra frågan vid ansökan om bygglov. De regler som gäller framgår översiktlig av principfiguren ovan. Figuren är hämtad från Boverkets skrift Behöver jag söka bygglov, riv-

5 MÖLNDALS STAD Sida 5 (6) ningslov eller marklov?. För mer detaljerad information bör bygglov kontaktas 12. Annica Backström, Eklanda Vall 53 för 16 hushåll Många boende vill kunna förbättra boende och standard av redan befintlig yta. Två exempel lämnas för suterränghusen utmed södra sidan av Eklanda Allé: Möjlighet att kunna bygga ut entrén mot Eklanda Allé till hall/farstu. Möjlighet att glasa in terrass över carport pga mycket blåsiga väderförhållanden. Dessutom framförs besvikelse över tillvägagångssättet, då det efter ett möte den framkommit att synpunkter från de boende inte varit tillräckligt exakta. Bristen i synpunkterna borde ha kommunicerats under tidigare telefonsamtal. Kommentar: Plankartan har kompletterats med byggrätt för tillbyggnad av entré mot Eklanda Allé. Generellt medges inte utbyggnad av inglasade uterum inom området, se vidare kommentar till yttrande från BRF Eklanda Norra Äng. Terrassens utsatthet för vind kan minskas om en dörr sätts upp mellan förråd och husvägg. Den trånga passagen kan vid vissa vindriktningar fungera som en förstärkning av vindhastigheterna och öka blåsigheten på terrassen. 13. Anette Möller, Eklanda Vall 55 ( ) Vill behålla möjligheten att skicka in bygglovsansökan och få denna behandlad. Kan inte se att planförslaget innehåller detta. Kommentar: Möjligheten att lämna in en ansökan om bygglov bibehålls. Ansökan prövas då utifrån den nya planen. Se även kommentar till yttrande från BRF Eklanda Norra Äng. 14. Susanna Plan, Eklanda Vall 67 Önskemål framförs om att få möjlighet att i anslutning till vardagsrummet glasa in en del av altanen på grund bullernivån från Söderleden och Eklandainfarten samt med hänsyn till vindförhållanden. I yttrandet hänvisas till planbeskrivningen i gällande detaljplan. I denna anges att uteplatser bör placeras mot gårdar eller i skyddade lägen där den ekvivalenta ljudnivån inte överstiger 55 dba samt att i enstaka lägen kan uteplatsen behöva glasas in. Det hänvisas även till Miljökonsekvensbeskrivningen till gällande detaljplan: Planområdet som till största del består av öppen åker- och ängsmark är delvis utsatt för vindar. Om man säkerställer att inglasningen bara täcker ett fönster och verkligen är helglas påverkar detta inte ljusförhållandena inomhus negativt i det innanförliggande vardagsrummet. Man kan säkerställa i planen att man bygger lika dant med enkelglas (ej

6 MÖLNDALS STAD Sida 6 (6) isolerglas), träaltangolv, storlek om maximalt t ex 10 kvm. Syftet är att alla så få ett enhetligt utseende oavsett vem som bygger och när. Kommentar: Generellt medges inte utbyggnad av inglasade uterum inom området, se vidare kommentar till yttrande från BRF Eklanda Norra Äng. SAMMANFATTNING Inga erinringar har framförts beträffande det utställda förslaget från myndigheter, bolag eller kommunala nämnder. Boende i området söder om Eklanda Allé framför önskemål om att ha möjlighet att utföra mindre tillbyggnader, utföra inglasade uterum mm. STÄLLNINGSTAGANDEN Ändringar i planförslaget - Plankartan har kompletterats med byggrätt för inbyggnad av entré i husraden söder om Eklanda Allé. - Genomförandebeskrivningen har kompletterats beträffande utrymningsvägar. - I övrigt har redaktionella justeringar utförts. Synpunkter som inte blivit tillgodosedda Följande synpunkter har inte blivit tillgodosedda efter samråd och utställning: - Möjlighet att få bygglov till burspråk, uterum samt cykelförråd. - Möjlighet att glasa in del av terrass. - Möjlighet att glasa in del av altanen. Förslag till vidare handläggning Planeringsutskottet föreslås besluta att planförslaget justeras enligt ovan samt därefter överlämna detaljplanen för Del av Östra Eklanda, upprättad den 29 november 2011 och reviderad den 22 maj 2012, till kommunfullmäktige för antagande. Datum som ovan. Kenneth Fondén Planchef Jan Kristoferson Planarkitekt

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du oftast söka bygglov hos kommunens byggnadsnämnd. Vid vissa

Läs mer

2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan

2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan 2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du oftast söka bygglov hos kom munens byggnadsnämnd. Vid

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (13) Byggnadsnämnden Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Lars Kallsäby Sammanträdesdatum 23 april 2015 Plats och tid Partigruppsmöten Stadshuset, rum A 491, kl.13:00 Majoriteten,

Läs mer

Planförslaget har remitterats och sänts för kännedom till myndigheter m.fl. enligt särskild utsändningslista.

Planförslaget har remitterats och sänts för kännedom till myndigheter m.fl. enligt särskild utsändningslista. Detaljplan för Boberg 3:13 m fl (F.d Växjökolonin) Falkenbergs kommun Samrådsredogörelse Upprättad 2010-10-11 Kommunstyrelsen beslutade 2007-03-13, 100 att lämna planuppdrag för detaljplan enligt redovisad

Läs mer

Detaljplan för bostadshus STRANDNORUM 1:44. Stenungsunds kommun. Antagandehandling. Upprättad 2009-10-05 Reviderad 2010-03-29 PLANBESKRIVNING

Detaljplan för bostadshus STRANDNORUM 1:44. Stenungsunds kommun. Antagandehandling. Upprättad 2009-10-05 Reviderad 2010-03-29 PLANBESKRIVNING Detaljplan för bostadshus STRANDNORUM 1:44 Stenungsunds kommun Antagandehandling Upprättad 2009-10-05 Reviderad 2010-03-29 PLANBESKRIVNING Illustrationen visar ett av flera sätt att bebygga planområdet

Läs mer

Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut

Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3) 2015-05-26 47T47TTeknik- och samhällsbyggnadskontoret Dnr SBN 2013-385 Jonas Sjöholm Samhällsbyggnadsnämnden Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut 47T47TTEKNIK-

Läs mer

Samrådsredogörelse för program

Samrådsredogörelse för program Samrådsredogörelse Datum: 2010-01-11 Diarienummer: 0830/07 Rune Elofsson Telefon: 031-368 17 26 E-post: rune.elofsson@sbk.goteborg.se Program för detaljplan del av Södra Gårda inom stadsdelen Gårda i Göteborg

Läs mer

Planområdet omfattar ca 65 ha och består idag av 76 fastigheter förutom grönområden.

Planområdet omfattar ca 65 ha och består idag av 76 fastigheter förutom grönområden. LAGA KRAFT 2000-03-16 1 VAXHOLMS STAD Miljö- och stadsbyggnadsavdelningen 1999-02-25 Rev. 1999-05-03, 1999-06-15 Detaljplan för Karlsudd Vaxholms stad, Stockholms län Dp 348 HANDLINGAR Handlingarna består

Läs mer

Detaljplan för Ubbarp 8:20 m fl

Detaljplan för Ubbarp 8:20 m fl 1(14) 2015-03-04 Dnr KS: 2012.0600 Detaljplan för Ubbarp 8:20 m fl Ulricehamns kommun Västra Götalands län SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUR SAMRÅDET HAR GENOMFÖRTS Detaljplaneförslaget har varit föremål för samråd

Läs mer

imark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(27) Kommunstyrelsen 2015-05-27

imark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(27) Kommunstyrelsen 2015-05-27 imark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(27) Kommunstyrelsen 2015-05-27 79/2015 Dnr 2009-574 214 Detaljplan för del av Öxabäcks Stom 1:42, Öxabäck Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Detaljplan

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE GÅRVIK MUNKEDALS KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE GÅRVIK MUNKEDALS KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN Ö D S B Y 3 : 3 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE ÄNDRING AV DEL AV DETALJPLAN FÖR FRITIDSOMRÅDET GÅRVIK (FASTIGHETEN ÖDSBY 3:3) GÅRVIK MUNKEDALS KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN UPPRÄTTAD AV CIM&BIM

Läs mer

^^^1^ ^f^ -- /26. ME R d KU M f!/l ll.l i'd KOAt1AhllNLFDF;itNGSSTA13EN. Yttrande över Boverkets remisskrivelse

^^^1^ ^f^ -- /26. ME R d KU M f!/l ll.l i'd KOAt1AhllNLFDF;itNGSSTA13EN. Yttrande över Boverkets remisskrivelse EKERÖ KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 92/KS 165 214 Yttrande till regeringen Överklagande i fråga om detaljpl an för fastigheten Mörby 1:3 m fl, Mörbvområdet Ekerö kommun Förslag till kommunstyrelsen

Läs mer

Viktig information om detaljplanens och grundkartans höjdinformation

Viktig information om detaljplanens och grundkartans höjdinformation 2012-12-10 Viktig information om detaljplanens och grundkartans höjdinformation Höjdinformationen i detaljplanen och den tillhörande grundkartan är redovisad i höjdsystem RH 00. Lidingö stad använder,

Läs mer

Antagande av förslag till detaljplan för del av Sjöbotten 1 i stadsdelen Älvsjö (380 studentlägenheter)

Antagande av förslag till detaljplan för del av Sjöbotten 1 i stadsdelen Älvsjö (380 studentlägenheter) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (7) 2014-03-06 Handläggare: Tony Andersson Tfn 08-508 27 318 Till Stadsbyggnadsnämnden Antagande av förslag till detaljplan för del av Sjöbotten

Läs mer

Exploateringsavtal och antagande av detaljplan för hotell i Hallunda (KS/2014:389)

Exploateringsavtal och antagande av detaljplan för hotell i Hallunda (KS/2014:389) ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[2] Kommunstyrelsen 2014-09-08 Dnr KS/2014:389 Exploateringsavtal och antagande av detaljplan för hotell i Hallunda (KS/2014:389) Beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Läs mer

25 Idéhus i Tullinge centrum - Antagande av detaljplan. 26 Riktlinjer och regler för styrdokument i Botkyrka kommun

25 Idéhus i Tullinge centrum - Antagande av detaljplan. 26 Riktlinjer och regler för styrdokument i Botkyrka kommun KUNGÖRELSE 1 [3] Kommunfullmäktige 2015-03-16 Tid 2015-03-26, Kl 17:30 Plats Hallunda Folkets hus, Bragesal Ärenden Justering 24 Svar på interpellation - Förebygg halkolyckorna (M), kompletterande handling

Läs mer

Stadsarkitektkontoret NORMALT PLANFÖRFARANDE UTSTÄLLNINGSHANDLING. Detaljplan för DROTTNINGHOLMSMALMEN, Ekerö kommun, Stockholms

Stadsarkitektkontoret NORMALT PLANFÖRFARANDE UTSTÄLLNINGSHANDLING. Detaljplan för DROTTNINGHOLMSMALMEN, Ekerö kommun, Stockholms 1(50) Stadsarkitektkontoret NORMALT PLANFÖRFARANDE UTSTÄLLNINGSHANDLING UTLÅTANDE 1 Detaljplan för DROTTNINGHOLMSMALMEN, Ekerö kommun, Stockholms län Dnr 2004.20.214 HUR UTSTÄLLNINGEN BEDRIVITS På uppdrag

Läs mer

Förslag till Planprogram Väsby Entré/Stationsområdet

Förslag till Planprogram Väsby Entré/Stationsområdet Samrådsredogörelse Kontoret för samhällsbyggnad 2015-02-05 Anne-Sophie Arbegard 08 590 976 29 Dnr Fax 08 590 733 37 KS/2011:239 Anne-sophie.arbegard@upplandsvasby.se Förslag till Planprogram Väsby Entré/Stationsområdet

Läs mer

Fastighetsförteckning för detaljplan för Åkerby 1:8 m fl

Fastighetsförteckning för detaljplan för Åkerby 1:8 m fl Sida 1 Fastighetsförteckning 2014-11-03 Ärendenummer T14461 Handläggare Lisbeth Oikarinen Ärende Fastighetsförteckning för detaljplan för Åkerby 1:8 m fl Kommun: Nora Län: Örebro Fastigheter inom området

Läs mer

Detaljplan DP 1738. Byggnadsnämnden. INLEDNING Handlingar. Planuppdrag. i uppdrag. detaljplan Syfte Syftet med PLANDATAA. Rev. 2011-12-06.

Detaljplan DP 1738. Byggnadsnämnden. INLEDNING Handlingar. Planuppdrag. i uppdrag. detaljplan Syfte Syftet med PLANDATAA. Rev. 2011-12-06. Torkel Lindgren Tel 021-39 38 23 2011-10-11 Rev. 2011-12-06 Byggnadsnämnden DP 1738 Dnr 06:10159-BN 540 Detaljplan för Fröholmen, Gäddeholm, Västerås PLANBESKRIVNING INLEDNING Handlingar Detaljplanen består

Läs mer

Samrådsredogörelse Detaljplan för Kungsängens-Tibble m.fl. 1:331, (Norrboda-Brunna handels-och verksamhetsområde) nr 1301

Samrådsredogörelse Detaljplan för Kungsängens-Tibble m.fl. 1:331, (Norrboda-Brunna handels-och verksamhetsområde) nr 1301 1 (15) Tillväxtkontoret Datum 2014-02-21 Vår beteckning 2010-000133 Detaljplan för Kungsängens-Tibble m.fl. 1:331, (Norrboda-Brunna handels-och verksamhetsområde) nr 1301 Kungsängen Upplands-Bro kommun

Läs mer

Redogörelse efter samråd Detaljplan för del av Hjärup 4:159 m fl, SPÅROMRÅDET Staffanstorps kommun

Redogörelse efter samråd Detaljplan för del av Hjärup 4:159 m fl, SPÅROMRÅDET Staffanstorps kommun Redogörelse efter samråd Detaljplan för del av Hjärup 4:159 m fl, SPÅROMRÅDET Staffanstorps kommun Detaljplanen har varit föremål för samråd under tiden 2014-06-16-2014-09-14. Handlingarna har funnits

Läs mer

1 (6) Detaljplan för NY VÄGSTRÄCKNING I OPE Nedre Andalsvägen - Torvollsvägen OPE 5:4 m fl. Östersunds kommun

1 (6) Detaljplan för NY VÄGSTRÄCKNING I OPE Nedre Andalsvägen - Torvollsvägen OPE 5:4 m fl. Östersunds kommun 1 (6) Detaljplan för NY VÄGSTRÄCKNING I OPE Nedre Andalsvägen - Torvollsvägen OPE 5:4 m fl. Östersunds kommun Dnr Ädh 1106/2006 Dnr planmodul: P 06/0017 UTLÅTANDE Detaljplanen har hållits utställd i Rådhuset

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-03-26 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-16.45 Beslutande Niclas Palmgren (M) ordf Frank Josefsson (S) Eva Eliasson (S) Jan-Olof Johansson (S)

Läs mer

Detaljplan för Stallmästaregården

Detaljplan för Stallmästaregården SOLNA STAD 1 (14) Stadsbyggnadsförvaltningen Per Anders Olsson 2013-02-28 SBN/2009:189 Utställningshandling Planbeskrivning Detaljplan för Stallmästaregården inom stadsdelen Haga, upprättad i februari

Läs mer

DP 1773 K. rås. 18 mars SAMRÅDSTID:

DP 1773 K. rås. 18 mars SAMRÅDSTID: DP 1773 K Detaljplan för Gasklockan 10, Munkängen, Väste rås SAMRÅDSTID: 18 mars 19 april 2013 Samrådshandling, 2013 03 12, dnr: : 2010/155 BN 213 Stadsbyggnadskontoret, Västerås stad PLANPROCESSEN I detaljplanen

Läs mer

PLANPROGRAM FÖR KLOTET 25, Halmstad

PLANPROGRAM FÖR KLOTET 25, Halmstad PLANPROGRAM FÖR KLOTET 25, Halmstad 11 november 2009 Byggnadsnämnden Allmän information Enligt 5 kap 18 Plan- och bygglagen (PBL) skall en detaljplan grundas på ett program som anger utgångspunkter och

Läs mer

Detaljplan för Kv Gäddan 14 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län

Detaljplan för Kv Gäddan 14 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län Detaljplan för Kv Gäddan 14 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län Samrådshandling 2015-04-24 Stadsbyggnadsförvaltningen Dnr SBN 2013-174 Detaljplan för kv Gäddan 14 Planbeskrivning 2 Planprocessen

Läs mer

Detaljplan för Stubbarp 40:2 m fl i Viken Höganäs kommun, Skåne län

Detaljplan för Stubbarp 40:2 m fl i Viken Höganäs kommun, Skåne län BILAGA TILL UTLÅTANDE HÖGANÄS KOMMUN Kommunledningskontoret Planavdelningen SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan för Stubbarp 40:2 m fl i Viken Höganäs kommun, Skåne län HANDLINGAR Program Plankarta, skala 1:1000

Läs mer

Tid och plats: Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden kallas till sammanträde 2011-08-30 kl. 8.30 i kommunhuset, rum 293. Nr Ärendemening Sid Anm

Tid och plats: Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden kallas till sammanträde 2011-08-30 kl. 8.30 i kommunhuset, rum 293. Nr Ärendemening Sid Anm KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden OBS! Tiden Tid och plats: Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden kallas till sammanträde 2011-08-30 kl. 8.30 i

Läs mer