ORDLISTA. Arbetshandling. Se bygghandling. Arbetshandlingar. Se bygghandling. Arbetsritning. Se bygghandling. Arbetsritningar.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ORDLISTA. Arbetshandling. Se bygghandling. Arbetshandlingar. Se bygghandling. Arbetsritning. Se bygghandling. Arbetsritningar."

Transkript

1 ORDLISTA A- ritningar Samlingsnamn för ritningar som normalt upprättas av en arkitekt. A- ritningar omfattar sammanställnings-, uppställnings-, uppställnings-, och detaljritningar för en byggnad. Arbetshandling Arbetshandlingar Arbetsritning Arbetsritningar Arkivritningar Avrop Avtal Belysningsritning Besiktning Besiktningsman Betalningsplan Se bygghandling Se bygghandling Se bygghandling Se byggritning Ritning avsedd att förvaras i arkiv (.tex. hos byggnads nämnd, myndighet, byggherre, förvaltare). Termen arkivritning är besläktad med relationsritning men har krav på sig att vara arkivbeständig. En begäran om leverans Se kontrakt Ritning som redovisar läge och typ på belysningsutrust ning och kabelnät som ingår i en belysningsinstallation. Genomgång och kontroll om byggnadsarbeten utförts på ett fackmässigt sätt och enligt avtalet. En person, helst byggnadskunnig, som kontrollerar att byggnadsarbeten utförts på ett fackmässigt sätt och enligt avtalet. Besiktning kan utföras vid olika tidpunkter under byggets gång beroende på vad den avser. Handling som anger när och hur betalning skall erläggas. Betalningsplan kan vara relaterad till prestation eller tid.

2 Biarea BIA Bostadsarea Bruksarea BRA Bruttoarea BTA Bygganmälan Byggarea Bruksarea för utrymmen som är sidofunktioner till boende. För småhus gäller det t.ex. garage, pannrum. Invändig area i en bostad. Den area i byggnad som man nyttjar för speciellt ändamål. Begränsas av de omslutande byggnadsdelars insida. Innerväggar och inredning ingår i bruksarea. Bruksarea används i många sammanhang t.ex.vid projektering, hyressättning, taxering, värdering, förvaltning. Area av alla våningsplan som går att mäta inklusive ytterväggar. t.ex. entresol, indragen mellanvåning, hål för trappa, helt inglasat balkong /uterum, ljusgårds botten plan.under snedtak räknas BTA 0,60m utanför takhöjd 1,90m.Bruttoarea används i många sammanhang, t.ex. vid planbestämmelser, kostnadskalkyler, värdering, beräkning av avgifter och nyckeltal. Lämnas av byggherren till byggnadsnämnden på en förtryckt blankett några veckor före byggstart. Den vill man ha för att ha möjlighet att förbereda tillsyn och bedöma kontrollbehovet. Bygglovsanmälan kompletterar oftast den bygglovsansökan som lämnats in. Bygganmälan kan man också behöva lämna in om man vill: - ändra i en byggnad så att bärande konstruktioner berörs och planen väsentligt förändras - installera eller väsentligt ändra hissar, eldstäder, rökkanaler,anordningar för ventilation, vatten- och avlopp -underhålla värdefull bebyggelse som omfattas av skyddsbestämmelser. En bygganmälan innebär att byggherren ska utse en kvalitetsansvarig och upprätta en kontrollplan. Byggnadsarea BYA area som en byggnad upptar

3 på marken, inklusive alla utskjutande delar som väsentligt påverkar användbarheten av underliggannde mark. I byggarean ingår alltså även area av balkonger, loftgång, skärmtak, verandatak, tak över uteplats, inbyggd gård, carport. Byggfelsförsäkring Bygghandling Bygghandling Byggherre Byggherreansvar Byggledare Bygglov Att teckna byggfelsförsäkring ingår i Husleverantörens åtagande. Försäkringen gäller i 10 år och omfattar kostnad för att avhjälpa fel i byggnadskonstruktion, material mm. Arbetshandling, arbetsritning -Handling (ritningar, beskrivningar, instruktioner) som fastställs att gälla som underlag för utförande av byggnationen. Texten Bygghandling skall anges på handlingen. Arbetshandling, arbetsritning -Handling (ritningar, beskrivningar, instruktioner) som fastställs att gälla som underlag för utförande av byggnationen. Texten Bygghandling skall anges på handlingen. Den för vars räkning ett byggnadsprojekt utförs. Arbetet kan ske i byggherrens egen regi eller genom olika former av entreprenadupphandling. Byggherrens ansvar för skada på grannfastighet. Risken kan täckas genom en speciell ansvarsförsäkring I Husleverantörens totalentreprenad har man en arbetsledare som ser till att byggnationen genomförs enligt upprättad kvalitetsplan och tidplan, samordnar de olika underentreprenörers arbeten, genomför nödvändiga kontroller samt kallar till besiktningar Bygglov krävs om man vill uppföra en ny byggnad eller anläggning, bygga till, ändra byggnads yttre, ändra byggnads/lokals användning, sätta upp skylt, skärmtak, högt staket mm.

4 Bygglov Bygglov minskad bygglovsplikt Bygglov utökad bygglovsplikt Bygglovs befrielse Bygglov är ett skriftligt tillstånd från Byggnadsnämnden att bygga nytt, bygga till, göra vissa ändringar av byggnader och anläggningar. I bygglovet prövas byggnadens eller anläggningens yttre utformning, användning och placering.när man fått bygglov har man två år på sig att påbörja byggnationen och fem år för att slutföra den. Kommunen kan besluta om minskad eller utökad bygglovsplikt. Genom detaljplan eller områdesbestäm melser kan kommunen besluta att det inte behövs bygglov för en rad åtgärder som annars skulle kräva det. Bygglovsbefrielse kan t.ex. gälla nya byggnader, tillbyggnader, inredande av ytterligare en bostad, upplag, murar och plank. I område med värdefull miljö kan kommunen i detaljplan eller områdesbestämmelser införa bygglovsplikt för sådana åtgärder som normalt är fria från bygglov. Det kan t.ex. gälla att uppföra komplementbyggnader till en- eller tvåbostadshus samt att göra mindre tillbyggnader av en eller tvåbostadshus och komplementbyggnader utanför samlad bebyggelse. Vid småhus, en- och tvåbostadshus, fritidshus och tillhörande uthus får man utan bygglov: i omedelbar närhet av bostadshuset uppföra högst två friggebodar, med en sammanlagd byggnadsarea på max 10 kvm och nockhöjd som inte överstiger 3 m. anordna skärmtak över uteplatser, altaner, balkonger eller entréer om skärmtaket inte är större än 12 kvm. uppsätta mur eller plank i anslutning till huset om muren/ planket inte är högre än 180 cm och längre än 3m. Ovanstående åtgärder får man göra under förutsättning att man inte hamnar närmare än 4,5 meter från tomt gräns. Gör man det behöver man grannens godkännande.

5 Bygglovs befrielse utanför detaljplan eller samlad bebyggelse. Utanför detaljplanelagt område eller samlad bebyggelse får man i regel, utan bygglov, bygga mindre byggnader som uthus, garage och gäststugor. Göra mindre tillbyggnader av bostadshus och uthus om den sammanlagda tillbyggda byggnadsarean inte överstiger hälften av husets ursprungliga byggnadsarea. Bygglovsansökan Bygglovshandlingar Bygglovsritningar Byggnadsbeskrivning Byggnadsnämnden Varje kommun har en förtyckt blankett som i många fall går att skriva ut från kommunens hemsida. Undrar du om du behöver bygglov? Se kapitel om bestämmelser. Handlingar som ligger till grund för Byggnadsnämnds beslut, oftast bestående av ansökningsblanketter, ritningar över den tänkta byggnationen, nybyggnadskarta alt förenklad nybyggnadskarta. Ritningar redovisar den planerade byggnadens planlösning, fasader, sektion och situationsplan. Ritningarna över planer, fasader samt sektion utförds oftast i skala 1:100. Situationsplanen i skala 1:400 eller 1:500. Ritningarna skall vara skalenliga, måttsatta och fack mässigt utförda på vitt papper och med god kontrast. I Husleverantörens fall är huvudritningar likvärdiga med bygglovsritningar. Byggbeskrivning, beskrivning handling som anger krav på material, kvalitet och utförande. I varje kommun ska det finnas en nämnd som ansvarar för kommunens uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet. Nämnden prövar frågor om bygglov, rivningslov, marklov, bygganmälan och rivningsanmälan. Den kallas oftast för byggnadsnämnden.byggnadsnämnden har tillsyn över byggnadsverksamheten i kommunen, även

6 det lovfria byggandet. Tillsynen omfattar bland annat att bevaka att bestämmelserna i lagar och förordningar m.m. följs samt att genom information fö rekomma brister i byggandet. Byggnadsnämndens tillsyn ska anpassas efter byggherrens kvalifikationer, egenkontroll och projektets komplexitet.byggnadsnämn den ska i första hand se till att byggherren tar sitt ansvar. Nämnden ska ta tillvara de möjligheter lagarna ger att förenkla och underlätta för den enskilde. Vid enkla ärenden kan handläggningen ske enkelt och obyråkratiskt. Byggnadsnämnden får stoppa ett byggnads arbete om det är uppenbart att arbetet strider mot be stämmelserna. Nämnden är skyldig att stoppa ett byggnadsarbete som medför fara för människors liv eller hälsa. I sin tillsyn får nämnden, för att kontrollera om reglerna följs, besiktiga byggnadsprojektet. Nämnden har då rätt att få tillträde till tomten och byggnaden. Byggnadsnämnden Byggplatsmöte Byggritningar Byggsamråd Se Planer och bestämmelser Ett planerings- och samordningsmöte på byggplatsen. Ritningar som, med varierade detaljeringsgrad, redovisar byggnad eller anläggning. Byggritningar utgörs i allmänhet av A-, K-, V-, VA-, M-, och E ritningar och i speciella fall av ritningar utförda av spacialprojektörer som för kök, säkerhet, övervakning mm. Inför byggstarten kallar Byggnadsnämnden till byggsamråd. Inför detta möte skall du i egenskap av byggherre ha anlitat en kvalitetsansvarig (KA) som skall delta i mötet. På mötet går man igenom de krav som du som byggherre har på dig enligt Plan- och Bygglagen (PBL). Det gör man för att säkerställa att byggnadsarbetena utförs i enlighet med kraven i gällande lagar och bestämmelser. Det är lämpligt att vid det tillfället ha med sig en kvalitetsplan för bygget.

7 Detaljplan Drift- och skötselanvisningar E ritningar Egenkontroll El-entreprenör Enkel nybyggnadskarta Detaljplan består av en plankarta och bestämmelser. Detaljplan upprättas oftast i kommunens tätbebyggda delar och reglerar markens användning och bebyggelsens utformning i detalj. Det kan gälla antal våningar, tomtens storlek, den föreskrivna takvinkeln eller tom färgen på huset. Detaljplanen ligger till grund för framtida beslut om bygglov.i detaljplanen reglerar man också utbyggnaden av gator, parker mm. Fastighetsägaren har under planens genomförandetid (5 15 år) rätt att använda och bebygga sin mark i överensstämmelse med planen (så kallad byggrätt) Vid slutbesiktningen överlämnas en pärm med generella produktanvisningar, ritningar el och VVS mm. Där kan du också lämpligen samla den produktinformation som följer med vissa produkter vitvaror, värmeprodukter mm. Samlingsnamn för ritningar som upprättas av en elprojektör. E ritningar omfattar installationer för kraftförsörjning, belysning, elvärme och motordrift, teleteknik och spänningsutjämning. Benämning på den kvalitetskontroll som en under- eller sidoentreprenör gör själv enligt kontrollplanen. Kontrollerna dokumenteras och ligger till grund för slutbeviset. En person eller företag som utför elinstallationer. Observera att det behövs behörighet för att utföra installationerna. En enklare form av karta för mindre tillbyggnader. Benämningen kan variera hos olika kommuner. Det kan heta kartutdrag, utdrag ur primärkarta, utdrag ur baskartan.

8 Entreprenad Entreprenadformer Åtagande av ett företag att för beställare utföra visst arbete, särskilt avseende byggnad eller annan fast anläggning. En entreprenad omfattar normalt arbete och material. De vanligaste formerna inom byggsektorn är: -Totalentreprenad, innebär att en entreprenör svarar för såväl arbetet som projekteringen och anlitar i sin tur konsulter, installatörer och andra underentreprenörer, -Generalentreprenad, byggherren svarar för projektering en medan en entreprenör svarar för upphandlingen av underentreprenörer. -Delad entreprenad innebär att byggherren själv står för projektering och samordning och anlitar flera sidoentreprenörer för att utföra olika delar av projektet. Det är vanligt att det förkommer en blandning av entreprenadformerna. Entreprenadupphandling Entreprenör Entreprenader kan upphandlas genom öppen anbudsförfrågan, genom förfrågan till vissa utvalda entreprenörer eller genom förhandlingar med en entreprenör. En person eller ett företag levererar en vara eller en färdig prestation Ersättningsformer entreprenad Betalning för en entreprenad kan ske till fast pris, ev. indexreglerat eller som löpande räkning (betalning under byggets gång för utfört arbete och andra kostnader) Fasadritning Fastighetskarta Ritning som visar den yttre utformningen av en byggnad En karta som anger fastighetens gränser. Används vid fastighetsbildning.

9 Färdigställandeförsäkring Förhandsbesked Geoteknisk undersökning Grannyttrande Att teckna färdigställandeförsäkring ingår i Husleverantörens åtagande. Denna försäkring ersätter kostnader som kan uppstå om entreprenörerna inte fullföljer sina åtaganden och färdigställer huset. Förhandsbesked innebär att byggnadsnämnden prövar den åtgärd man vill göra, som kräver bygglov. Byggnadsnämnden kan, i samband med positivt för handsbesked, ställa vissa villkor som måste uppfyllas för att bygglov skall beviljas. Förhandsbesked söker man i första hand om man vill bygga i ett område som inte har detaljplan. Då blir det en sorts lokaliseringsprövning eller prövning för att se om byggnationen stämmer med översiktsplanen. Förhandsbesked är bindande och gäller i två år. Om man under de två åren söker bygglov som överensstämmer med det man sökt förhandsbesked för, måste bygglov beviljas. Om bygglov inte söks under de två åren upphör beslutet att gälla. Beslut om förhandsbesked medför inte att byggnadsarbetet kan påbörjas. Klarläggande av de geotekniska förhållanden som gäller i området.de geotekniska förhållanden kan avse en tomts förutsättningar för bebyggelse vad gäller markbärighet, jordlagerföljd, grundvatten och risk för marksättningar. En geoteknisk beskrivning kan också innehålla rekommendation om grundläggningsmetod. Grannens yttrande (godkännande) behövs: om byggnaden placeras närmare gräns än vad gällande bestämmelser gäller om byggnaden placeras på mark som inte får bebyggas om byggnadens area överskrider största tillåtna byggnadsarean / bruttoarean enligt detaljplan vid nylokalisering av bebyggelse utanför detaljplan inom mark som inte är ianspråktagen som tomt enligt 8 kap 22 PBL

10 Grundarbeten Grundritning Husleverans Huvudhandlingar Huvudritningar Inflyttningsfärdigt Installationsritningar Kartutdrag Kontrakt / avtal Kontrollbesiktning Alla arbeten som har att göra med husets grundkonstruktion.utförs oftast av byggentreprenören. Se markarbeten. Ritning som redovisar konstruktionen av husets grund som t.ex. betongplatta, grundmurar osv. Leverans av monteringsfärdigt hus för montage inom totalentreprenad eller delad entreprenad. Se leverans av monteringsfärdigt husmaterial. Handlingar som tillsammans utgör redovisning av byggnaden avseende form, konstruktion och installationer. Ritningar som redovisar byggnadens plan och form ingår i huvudhandlingar och i slutet av projekteringen ut gör underlag till bygghandlingar. Delar av huvudritningar ingår i ansökan om bygglov. Inflyttningsfärdigt innebär att du som konsument får tillträde till ett hus som är tapetserat invändigt, fönstren putsade och hela huset städat. Utvändigt är huset grundmålat (om du valt träpanel). Endast slutstrykning återstår. Ritningar över de olika installationerna i huset som t.ex. el- installationer, rör- installationer eller ventilation. Se enkel nybyggnadskarta. Avtalen benämns olika beroende på Husleverantörens åtagande.avtal när det gäller totalentreprenad kallas ENTREPRENADAVTAL. Avtal när det gäller monterings färdigt trähusmaterial kallas LEVERANSAVTAL. Utförs på det färdigbyggda huset före slutbesiktning.

11 Kontrollplan En kontrollplan är ett dokument som beskriver den kontroll som byggherren skall utföra för att uppfylla samhällets allmänna krav. Kvalitetsansvarig skall se till att kontrollplanen följs. Den brukar man gå igenom vid första samrådsmötet på kommunen. I en del kommuner kan man ladda ner mallen till kvalitetsplanen. Kontrollsansvarig (KoA) Kontrollansvarig (KoA) En person som utses av byggherren och som ska biträda byggherren, delta i byggsamråd och närvara vid kontroller och besiktningar. KoA skall bevaka att samhällets krav på tillgänglighet samt tekniska krav uppfylls. KoA upprättar en kontrollplan som ligger till grund för slutbeviset. KoA skall ha en riksbehörighet av enkel, normal alternativt kvalificerad art, eller ha ett lokalt godkännande. K-ritningar Kvalitetsplan Köksritning Lantmäteri Lantmäteriförrättning Samlingsnamn för ritningar som normalt upprättas av en byggnadskonstruktör.k- ritningar omfattar huvudsakligen måttsatta stomritningar, stomkompletteringsritningar och armeringsritningar. En handling som anger kvalitetspåverkande åtgärder och deras ordningsföljd och de åtgärder som skall användas. Det är byggherrens ansvar se till att varje entreprenör som anlitas har en kvalitetsplan. Ritning över köksuppställning som visar både plan och vyer över köksinredningen. Myndighet som ansvarar för kommunens fastighetsregister och registerkartan. Lantmäteriets åtaganden som fastighetsindelning, avstyckning, fastighetsreglering, ledningsrätt, anläggningsförrättningar för nya gemensamhetsanläggningar

12 Leveransavrop Leverantörer Lägeskontroll Markarbeten Markentreprenör Marklov Efter slutlig beställning bestäms när huset kommer att levereras. På avropslistan står vissa standardtider när de olika leveranserna kommer. Vid totalentreprenad är det byggledaren som tar ansvaret och avropar leveranserna. Vid delad entreprenad är det därför viktigt att byggherren går igenom avropslistan för att samordna den med övriga arbeten. En person eller företag som levererar en vara Lägeskontroll innebär att man kontrollerar att byggnaden kommit i det läge på fastigheten som bygglovet anger. Lägeskontroll utförs normalt efter formsättning av grund för att lättast rätta till eventuella fel. Lägeskontroll dokumenteras i kontrollplan. Alla förberedande arbeten som leder fram till grundarbeten. Det kan handla om avtäckning av matjord, schaktning, sprängning, pålning, rördragning för vatten och avlopp, dränering och packning av grus. En entreprenör som utför markarbeten. Ibland utför markentreprenören även grundarbeten Inom områden med detaljplan krävs normalt marklov för schaktning eller fyllning som medför att höjdläget för tomter ändras avsevärt.vad man menar med avsevärt kan variera i olika kommuner. En del anser mer än 50 cm andra mer än 1m. Ibland krävs marklov för trädfällning eller skogsplantering. Markplaneringsritning Ritning som visar omfattning av och utförande hos ytskikt och beläggningar på gångytor, körytor, planteringsytor od. Markritning Ritning som redovisar markytans uppbyggnad och bearbetning för vägar, planteringar, yttre anläggningar mm.

13 Leveransavrop Leverantörer Lägeskontroll Markarbeten Markentreprenör Marklov Efter slutlig beställning bestäms när huset kommer att levereras. På avropslistan står vissa standardtider när de olika leveranserna kommer. Vid totalentreprenad är det byggledaren som tar ansvaret och avropar leveranserna. Vid delad entreprenad är det därför viktigt att byggherren går igenom avropslistan för att samordna den med övriga arbeten. En person eller företag som levererar en vara Lägeskontroll innebär att man kontrollerar att byggnaden kommit i det läge på fastigheten som bygglovet anger. Lägeskontroll utförs normalt efter formsättning av grund för att lättast rätta till eventuella fel. Lägeskontroll dokumenteras i kontrollplan. Alla förberedande arbeten som leder fram till grundarbeten. Det kan handla om avtäckning av matjord, schaktning, sprängning, pålning, rördragning för vatten och avlopp, dränering och packning av grus. En entreprenör som utför markarbeten. Ibland utför markentreprenören även grundarbeten Inom områden med detaljplan krävs normalt marklov för schaktning eller fyllning som medför att höjdläget för tomter ändras avsevärt.vad man menar med avsevärt kan variera i olika kommuner. En del anser mer än 50 cm andra mer än 1m. Ibland krävs marklov för trädfällning eller skogsplantering. Markplaneringsritning Ritning som visar omfattning av och utförande hos ytskikt och beläggningar på gångytor, körytor, planteringsytor od. Markritning Ritning som redovisar markytans uppbyggnad och bearbetning för vägar, planteringar, yttre anläggningar mm.

14 Monteringsfärdigt husmaterial Monteringsritning M-ritningar Måttritning Nybyggnadskarta Olovligt byggande Husleverans som levereras till en byggherre som uppför sitt hus i delad entreprenad. Det innebär att byggherren ombesörjer själv montage och alla andra byggnadsarbeten fram till ett färdigt hus. För att det skall gå att montera huset på grunden upprättas monteringsritningar som visar placering av alla byggelement samt alla viktiga detaljlösningar och knutpunkter. Samlingsnamn för ritningar som normalt upprättas av en markprojektör. M- ritningar omfattar schaktningsritningar, VA- ritningar och markplaneringsritningar för markarbeten. Ritning som redovisar måttsättning och övriga erfoderliga uppgifter för utförande. Karta som visar fastighetens exakta mått, läge, gränser för byggrätt, servitutgränser, fastighetsbeteckningar, befintliga byggnader, höjdkurvor, hägnader, ev fornminnen, anslutningspunkt för VA, angränsande gata mm. Obligatoriskt underlag till situationsplanen för ansökan nybyggnad av en- eller flerbostadshus, fritidshus, kontor, industri och dylikt. Enligt PBL är den som bygger olovligt skyldig att betala en byggnadsavgift som är fyra gånger bygglovsavgiften samt en tilläggsavgift på 500 kr varje kvadratmeter bruttoarea av bygget minskat med 10 kvadratmeter. Om Byggnadsnämnden i efterhand inte kan bevilja bygglov kan man dessutom bli skyldig att riva eller ändra det utförda arbetet. Områdesbestämmelser Områdesbestämmelser används inom begränsade

15 områden som inte har någon detaljplan. Områdes bestämmelser antas för at säkerställa syften i översiktsplanen. Det kan t.ex. gälla sommarstugeområden. Områdesbestämmelser kan reglera ett fåtal frågor som t.ex. bebyggelsens utformning i en värdefull miljö, eller maximera byggnadsarean för befintliga fritidshus. Områdesbestämmelser garanterar inte någon byggrätt. Perspektivritning Planritning Primärkarta Pålning Relationsritningar Rivning Rivningsanmälan Ritning som ger tredimensionell bild av föremål, interiör eller exteriör. Ritning som i horisontalsnitt redovisar planlösningar, konstruktioner, installationer. Primärkarta är oftast fotografiskt framställd från flygbilder. Används som utgångsmaterial för upprättande av nybyggnadskartor, förrättningskartor mm. Anger med hög noggrannhet byggnader, höjdkurvor, väggkanter, häckar, staket, träd mm. Grundförstärkning med pålar ner som man kör ner i marken tills de träffar fast grund. Ett förfarande då marken är instabil. Oftast lera. Ritning som visar det verkliga utförandet av en byggnad eller anläggning. De ändringar som blev gjorda under byggets ritas in i de ursprungliga handlingarna. Se Arkivritning. För att riva byggnader eller delar av byggnader inom ett område med detaljplan krävs rivningslov. Se rivningsanmälan. Rivningslov behövs inte för att riva byggnader eller delar av byggnader som får uppföras utan bygglov som t.ex. uthus eller skärmtak över uteplats. Med rivningsanmälan behöver man ofta lämna in till byggnadsnämnden en rivningsplan som redovisar hur rivningsmaterialet tas om hand. Ibland krävs också en rivningsinventering om det visar sig att det finns miljöfarligt avfall.

16 Rivningslov Rivningsplan Rumskomplettering Samlad bebyggelse Samordning Samordningsansvar enligt Arbets- och Miljölagen Samordningsansvar av byggnadsarbeten Samråd Schaktning Skriftligt tillstånd att riva en byggnad eller en anläggning Handling som redovisar omfattning och utförande av rivning av byggnad hur arbetet skall bedrivas och hur man skall ta hand om miljöfarligt avfall. Material som bidrar till färdigställande av ett rum som t.ex. lister, smygbrädor, socklar foder, fönsterbrädor, golvbeläggning. I en del kommuner kan områden som ligger utanför detaljplan men består av hus betraktas som samlad bebyggelse enligt översiktsplanen. Då krävs bygglov för i huvudsak samma åtgärder som inom detaljplanen. Samordning av arbeten och varuleveranser så att arbetet på byggplatsen fortskrider utan störningar och enligt tidplanen Enligt Arbets- och Miljölagen är byggherren ansvarig för arbetarskyddet på byggplatsen.vid totalentreprenad ombesörjer Husleverantörens att arbetarskyddet övertas av en underentreprenör.vid delad entreprenad kan byggherren komma överens med och låta ansvaret övertas av en entreprenör, vanligen byggentreprenören. Vid Husleverantörens totalentreprenad är det byggledaren som ansvarar för samordningen. Vid delad entreprenad är det byggherrens ansvar men kan överlåtas på en entreprenör, vanligen byggentreprenören. Se byggsamråd Grävning för grundarbeten

17 Sektionsritning Sidoentreprenör Situationsplan Skala Skisser Slutbesiktning Slutbevis Slutlig beställning Ritning som visar t.ex. en byggnad eller en detalj i genomskärning. En entreprenör som levererar en vara eller färdig prestation i en delad entreprenad. Se entreprenadformer. Situationsplan grundar sig oftast på nybyggnadskartan och illustrerar den tänkta byggnadsåtgärden. Ager tomtgränser och läge för befintliga och planerade byggnader. Situationsplan kan också innehålla information om vägar, grönytor, yttre ledningar mm. I byggsammanhang ofta förminskning av de verkliga måtten. - 1:100 innebär att 1cm på ritning motsvarar 100cm= 1m i verkligheten. -1:400 innebär att 1cm på ritning motsvarar 400cm=4m i verkligheten. -1:1000 innebär att 1cm på ritning motsvarar 1000cm=10m i verkligheten. Enkla hand- eller CAD- uppritade ritningar på planer och fasader oftast i början av projekteringen av en byggnad. När huset är färdigtbyggt genomför man en slutbesiktning. Besiktningsman utses av försäkringsbolaget GAR-BO för att kontrollera att arbetet utförts så som avtalats och godkänner entreprenaden. Ett skriftligt dokument från Byggnadsnämnden som är en bekräftelse på att huset byggts enligt uppställda krav. Den kvalitetsansvarige (KA)sammanställer den dokumentation som krävts i kontrollplanen och skickar denna till Byggnadsnämnden tillsammans med begäran om slutbevis. I denna handling är alla tillval definierade och det slutliga priset fastslagit.

18 Snittritning Sockelhöjd Stadsbyggnadskontoret Stomkomplettering Stomresning Strandskydd Sektionsritning som dessutom visar delar bortom snitt planet. Det är viktigt var i höjdläge man placerar den nya byggnaden. Föreslagen sockelhöjd (FSH) bedöms sedan, av handläggare på stadsarkitektkontoret, i relation till läget för gatan, befintlig mark, grannar, anslutning service mm. Sockelhöjdens plushöjd sätts på den nivå där husets grundsockel möter husets fasadbeklädnad.i Husleverantörens fall är sockelhöjden lika med höjden på överkant betongplatta. Ett annat sätt att höjdsätta är att ange nivå för färdigt golv (FG) Stadsbyggnadskontoret består av tjänstemän som handlägger ärenden från översiktlig planering till enskilda bygglovsärenden. De presenterar ärenden för de politiska representanterna i byggnadsnämnden för beslut. Enklare bygglovsärenden kan tjänstemännen besluta själva så kallad delegation. Stadsarkitektkontoret kan heta olika i olika kommuner t ex. miljö- och stadsbyggnadskontor, bygg- och teknikkontoret. Stomkomplettering utgörs av ej bärande väggar samt dörrar, fönster och fast inredning som trappor räcken osv. Uppförande av ytterväggar, bärande delar samt tak Strandskyddet är till för att hålla strandzonen tillgänglig för allmänheten. Det innebär i princip att bebyggelse i större omfattning inte tillåts i strandzonen. Alla sjöar och vattendrag omfattas av generellt strandskydd om 100 meter från strandlinjen både in över land och ut över vattnet. I regel är strandskyddet 300 meter vid kusten och 100 meter vid insjöar och vattendrag.

19 Ibland har man utökat strandskydd. Strandskydd dispens Dispens kan sökas hos länsstyrelsen eller byggnadsnämnden. I vissa fall kan dispens från strandskyddet beviljas. Inom strandskyddat område ska dispens sökas för nybyggnad eller ändrad användning av byggnad. Dispens kan även krävas för bygglovbefriade åtgärder som friggebod. Det finns också åtgärder som inte kräver dispens från strandskyddet. Länsstyrelserna hanterar oftast dispenser från strandskydd.byggnadsnämnden kan bevilja dispens i vissa fall. Följande åtgärder kräver inte dispens: - om- och tillbyggnader - komplementbyggnad som placeras längre bort från stranden än huvudbyggnaden - ekonomibyggnader för jordbrukets eller fiskets behov Dispenser som kan beviljas av byggnadsnämnden: - nybyggnad av bostadshus vid sjöar och vattendrag - komplementbyggnader som ligger närmre stranden än huvudbyggnaden Svartbygge Teknisk beskrivning Tillverkningsritningar Tilläggsbeställning Underentreprenörer Se olovligt byggande Handling som beskriver uppbyggnaden av de byggdelar som är väsentliga för prövning av bygglov. Finns oftast i blankettform på kommunen. För att huset skall kunna produceras i vår fabrik upprättas tillverkningsritningar på alla ingående delar i huset. Efter att slutlig beställning och huset har avropats bör inga ändringar göras. Ändringar påverkar både pris och leveranstider. En entreprenör som levererar en vara eller färdig

20 prestation till en totalentreprenör. Se entreprenadformer Utdrag ur primärkarta Se enkel nybyggnadskarta Utsättning/Utstakning Utsättning eller utstakning innebär att läget av en byggnad märks ut på marken i överensstämmelse med det givna bygglovet. Man markerar också husets sockelhöjd. Utstakning gör man normalt innan schaktning. Byggherren ansvarar för att berörd granne kallas till utstakning när en byggnad placeras i närheten av en gräns. Stadsarkitektkontorets mätningsavdelning kan efter beställning tillhandahålla sådana tjänster. VA- ritningar Samlingsnamn för ritningar som normalt upprättas av en VA- projektör. VA- ritningar omfattar yttre vatten och avloppsanläggningar och i vissa fall även avloppssystem i hus. VVS-entreprenör En person eller företag som utför rörinstallationer. Översiktsplan Varje kommun skall ha en aktuell översiktsplan för kommunens hela yta. Den är en vision för framtiden. Av planen skall framgå grunddragen i användningen av mark- och vattenområden, kommunens syn på hur den byggda miljön skall utvecklas och bevaras. Översiktsplanen skall vara en vägledning för beslut om användningen av mark och vattenområden. Översiktsplan fördjupad Översiktsplan för kommunens mindre delar kallas fördjupad översiktsplan.

FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA?

FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA? FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA? Arvidsjaurs kommun Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Augusti 2008 Bygglov krävs för att: Uppföra en ny byggnad eller anläggning (tex upplag, plank eller mur) Bygga till en

Läs mer

Behöver jag bygglov Behöver jag kontrollansvarig

Behöver jag bygglov Behöver jag kontrollansvarig Bilaga SBN 32.2013 Behöver jag bygglov Behöver jag kontrollansvarig Riktlinjer för när bygglov och kontrollansvarig krävs, beslutade av samhällsbyggnadsnämnden i Tingsryds Kommun 2013-03-12, 32. Utgår

Läs mer

ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV

ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV Innan du söker bygglov finns det en del du behöver veta. VAD HAR DU FÖR PLANER? Det är ofta reglerat i planbestämmelser

Läs mer

Åtgärder som inte kräver bygglov

Åtgärder som inte kräver bygglov STADSBYGGNADS- OCH MILJÖFÖRVALTNINGEN 1 (5) Åtgärder som inte kräver bygglov Följande åtgärder kräver inte bygglov eller anmälan till kommunen (gäller endast för en- och tvåbostadshus) Friggebod Du får

Läs mer

RIKTLINJER FÖR BYGGLOV. Antagna av samhällsbyggnadsnämnden

RIKTLINJER FÖR BYGGLOV. Antagna av samhällsbyggnadsnämnden RIKTLINJER FÖR BYGGLOV Antagna av samhällsbyggnadsnämnden 2017-10 - 03 111 När behövs bygglov/anmälan? Det finns olika typer av ansökningar som kan göras för olika typer av åtgärder inom en fastighet Bygglov

Läs mer

Innehållsförteckning. Österåkers kommun Byggnadsnämnden

Innehållsförteckning. Österåkers kommun Byggnadsnämnden Österåkers kommun Byggnadsnämnden Innehållsförteckning Allmän information om det så kallade Attefallshuset... 2 Vilka är grundkraven för att få bygga?... 2 Utformning, storlek, höjd och placering?... 2

Läs mer

Bygglov Det krävs vanligtvis bygglov för nybyggnad, tillbyggnad och vissa andra ändringar av en byggnad än tillbyggnad. Bygglov krävs även för andra

Bygglov Det krävs vanligtvis bygglov för nybyggnad, tillbyggnad och vissa andra ändringar av en byggnad än tillbyggnad. Bygglov krävs även för andra Lov & anmälan Bygg-, rivnings- och markåtgärder kan delas in i tre kategorier: åtgärder som kräver bygglov, rivningslov eller marklov, åtgärder som kräver anmälan och åtgärder som varken kräver lov eller

Läs mer

När får man bygga? FAQ OM BYGGLOV OCH SÅNT

När får man bygga? FAQ OM BYGGLOV OCH SÅNT När får man bygga? FAQ OM BYGGLOV OCH SÅNT Innehåll Klicka på en länk för att komma till svaret. Vad gäller om man vill bygga en Friggebod? Finns det andra fall då jag inte behöver varken bygglov eller

Läs mer

Sundbybergs stad. Exempelritningar. Nybyggnad enbostadshus Tillbyggnad enbostadshus Mur och mark Plank Garage Inglasning av balkong

Sundbybergs stad. Exempelritningar. Nybyggnad enbostadshus Tillbyggnad enbostadshus Mur och mark Plank Garage Inglasning av balkong Sundbybergs stad Exempelritningar Nybyggnad enbostadshus Tillbyggnad enbostadshus Mur och mark Plank Garage Inglasning av balkong Det här behöver du för att söka bygglov Handlingar Nedan ser du en checklista

Läs mer

Stadsbyggnadskontoret Information till dig som ska söka lämna in en anmälan

Stadsbyggnadskontoret Information till dig som ska söka lämna in en anmälan Information till dig som ska söka lämna in en anmälan Du behöver lämna in en anmälan när du ska: göra ändringar som berör konstruktioner, göra ändringar som påverkar planlösning väsentlig ändra hissar,

Läs mer

Sundbybergs stad. Exempelritningar. Nybyggnad Tillbyggnad Mur och mark Plank Garage Inglasning

Sundbybergs stad. Exempelritningar. Nybyggnad Tillbyggnad Mur och mark Plank Garage Inglasning Sundbybergs stad Exempelritningar Nybyggnad Tillbyggnad Mur och mark Plank Garage Inglasning Det här behöver du för att söka bygglov Handlingar Nedan ser du en checklista för de flesta typer av bygglovsansökningar.

Läs mer

ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV

ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV Innan du söker bygglov finns det en del du behöver veta. VAD HAR DU FÖR PLANER? Det är ofta reglerat i planbestämmelser

Läs mer

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 Den 2 juli blir det tillåtet att göra fler åtgärder utan bygglov, till exempel bygga en extra komplementbyggnad om 25 kvadratmeter på sin tomt. Men bygganmälan

Läs mer

Attefallsåtgärder. Attefallshus - Komplementbostadshus/komplementbyggnad Högst 25 kvadratmeter byggnadsarea

Attefallsåtgärder. Attefallshus - Komplementbostadshus/komplementbyggnad Högst 25 kvadratmeter byggnadsarea Attefallsåtgärder Från den 2 juli 2014 ändrades plan- och bygglagen så att fler åtgärder blev bygglovsbefriade för en- och tvåbostadshus. Allt som tidigare var tillåtet utan bygglov är fortfarande det.

Läs mer

Bygglov och Förhandsbesked

Bygglov och Förhandsbesked Bygglov och Förhandsbesked BYGG- OCH MILJÖKONTORET 1 Innehåll INNEHÅLL 1 BYGGLOV ALLMÄNT 2 Att söka bygglov 2 Förhandsbesked 2 När behöver du inte ansöka om bygglov 2 Olovligt byggande 2 Innan en ansökan

Läs mer

Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det

Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du söka bygglov hos stadsbyggnadskontoret. Vid vissa andra ändringar

Läs mer

Att bygga på prickad mark

Att bygga på prickad mark Att bygga på prickad mark Önskemål om att placera Friggebod eller Attefallshus etc närmare tomtgräns än 4,5 m kommer upp med jämna mellanrum. När det gäller att inkräkta på avståndet 4,5 m mot väg, gata,

Läs mer

PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M

PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M Hammurabi, ca 2000 f kr. 229 Om en byggmästare bygger ett hus som faller samman och dödar ägaren så ska byggmästaren avrättas. 230 Om ägarens son dödas så ska byggmästarens

Läs mer

Vanliga frågor och svar

Vanliga frågor och svar Vanliga frågor och svar Nedan finns vanligt förekommande frågor och kortfattade svar. Är du osäker på vad som gäller för just din fastighet så är du välkommen att ringa eller komma in och träffa en handläggare

Läs mer

DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV. Information om nya byggsanktionsavgifter

DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV. Information om nya byggsanktionsavgifter DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV Information om nya byggsanktionsavgifter NYA BYGGSANKTIONSAVGIFTER GÖR DET MYCKET DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV Plan- och byggförordningen PBF (2011: 338) 9 kap. 1-21 Den 2 maj 2011 ändrades

Läs mer

Ansökan om bygglov ... Ansökan avser. Fastighet. Sökande. Kontaktperson (om sökanden är ett företag) Medsökande

Ansökan om bygglov ... Ansökan avser. Fastighet. Sökande. Kontaktperson (om sökanden är ett företag) Medsökande Sid 1 (9) Ansökan om bygglov Datum Box 503, 386 25 Torsås.... Innan du börjar fylla i din ansökan om bygglov så läs igenom instruktioner och information i bilaga 1-3 till blanketten. Detta underlättar

Läs mer

Exempel på ritningar och handlingar för ansökan om bygglov TILLBYGGNAD

Exempel på ritningar och handlingar för ansökan om bygglov TILLBYGGNAD Exempel på ritningar och handlingar för ansökan om bygglov TILLBYGGNAD 1 Vilka handlingar behövs vid ansökan om bygglov? Nedanstående text och ritningsexempel är framtagna för att hjälpa dig som planerar

Läs mer

Bygglov/anmälan

Bygglov/anmälan Bygglov/anmälan 2016-11-24 Plan- och bygglagen, PBL (2010:900) och Plan- och byggförordningen, PBF (2011:338) reglerar byggnation. Vad kräver lov? Bygga nytt Bygga till Ändra användning Färga om hus Byta

Läs mer

Information och exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus. Utgiven i samarbete mellan kommuner och länsstyrelse i Västra Götaland

Information och exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus. Utgiven i samarbete mellan kommuner och länsstyrelse i Västra Götaland Information och exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus Utgiven i samarbete mellan kommuner och länsstyrelse i Västra Götaland Vilka handlingar behövs när jag ska söka bygglov? Eller göra en anmälan

Läs mer

När är en takkupa bygglovpliktig? När är en takkupa anmälningspliktig?

När är en takkupa bygglovpliktig? När är en takkupa anmälningspliktig? Den 2 juli 2014 ändrades plan- och bygglagen (PBL) så att det inte längre behövs bygglov för vissa åtgärder på en- och tvåbostadshus. I de allra flesta fall behöver du göra en anmälan till kommunen och

Läs mer

ANSÖKAN. bygglov, förhandsbesked, marklov, rivningslov. Datum. Postadress (utdelningsadress, postnummer och postort) Fritidshus. Kontorshus.

ANSÖKAN. bygglov, förhandsbesked, marklov, rivningslov. Datum. Postadress (utdelningsadress, postnummer och postort) Fritidshus. Kontorshus. Inkom Diarienr ANSÖKAN bygglov, förhandsbesked, marklov, rivningslov Obs! Obligatoriska fält Fastighet och sökande Fastighetsbeteckning Datum Fastighetsägare om annan än sökanden Fastighetens adress Telefon:

Läs mer

Nybyggnad av enbostadshus

Nybyggnad av enbostadshus EXEMPELRITNINGAR FÖR Nybyggnad av enbostadshus Kundtjänst Plan och bygg 090-6 3 6 Vad är ett enbostadshus? Ett enbostadshus är en byggnad med endast en bostad i. Det här exemplet går även att använda till

Läs mer

Mer information kring kulturhistoriska byggnader och miljöer finns i slutet av dokumentet.

Mer information kring kulturhistoriska byggnader och miljöer finns i slutet av dokumentet. Attefallsåtgärder Från den 2 juli 2014 ändrades plan- och bygglagen så att fler åtgärder blev bygglovsbefriade för en- och tvåbostadshus. Allt som tidigare var tillåtet utan bygglov är fortfarande det.

Läs mer

Exempel på ritningar och handlingar för ansökan om bygglov KOMPLEMENTBYGGNAD

Exempel på ritningar och handlingar för ansökan om bygglov KOMPLEMENTBYGGNAD Exempel på ritningar och handlingar för ansökan om bygglov KOMPLEMENTBYGGNAD 1 Vilka handlingar behövs vid ansökan om bygglov? Nedanstående text och ritningsexempel är framtagna för att hjälpa dig som

Läs mer

Avgifter bygglov (fr o m )

Avgifter bygglov (fr o m ) er bygglov (fr o m 2017-01-01) 1 Bygglov och teknisk kontroll för en- och tvåbostadshus och komplementbyggnader 1.1 Nybyggnad av ett en- eller tvåbostadshus I kostnaden ingår även tillhörande komplementbyggnader

Läs mer

ATTEFALLSTILLBYGGNAD INFORMATIONSBROSCHYR MED RITNINGSEXEMPEL

ATTEFALLSTILLBYGGNAD INFORMATIONSBROSCHYR MED RITNINGSEXEMPEL ATTEFALLSTILLBYGGNAD INFORMATIONSBROSCHYR MED RITNINGSEXEMPEL 1 ATTEFALLSTILLBYGGNAD I det här häftet får du som ska göra en s.k. attefallstillbyggnad information om hur du går till väga och vilka handlingar

Läs mer

Exempel på avgifter enligt taxa för byggnadsnämndens verksamhet.

Exempel på avgifter enligt taxa för byggnadsnämndens verksamhet. Exempel på avgifter enligt taxa för byggnadsnämndens verksamhet. NYBYGGNAD Enbostadshus - inom plan - utom plan Komplementbyggnader Garage - inom plan - utom plan Verksamheter Andra nybyggnationer - fritidshus

Läs mer

Välkommen till. Informationsträff. Löddeköpinge

Välkommen till. Informationsträff. Löddeköpinge Välkommen till Informationsträff Löddeköpinge 2016-03-17 PROGRAM PRESENTATION, ORGANISATION ÖP, DETALJPLAN, HANDLÄGGNINGSPROCESSEN OCH HANDLINGARNA LOVPLIKTIGA ÅTGÄRDER: PLANK, MUR, CARPORT, GARAGE, FÖRRÅD

Läs mer

Nybyggnad av komplementbyggnad

Nybyggnad av komplementbyggnad Kundtjänst Plan och bygg 090-16 13 61 EXEMPELRITNINGAR FÖR Nybyggnad av komplementbyggnad Vad är en komplementbyggnad? En komplementbyggnad är en mindre byggnad som utgör ett komplement till ett bostadshus.

Läs mer

ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex)

ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex) ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex) Samhällsbyggnadsnämnden 275 80 SJÖBO Datum Ansökan gäller Bygglov Bygglov för tillfällig åtgärd, t o m datum Ändring eller förnyelse av beviljat lov dnr Marklov

Läs mer

Juli 2011 Att bygga i Norrtälje kommun

Juli 2011 Att bygga i Norrtälje kommun Juli 2011 Att bygga i Norrtälje kommun Information om bygglov, förhandsbesked, marklov, rivningslov, anmälan enligt plan- och bygglagen (PBL) och strandskyddsdispens norrtalje.se Bygg- och miljökontoret

Läs mer

Bygga. i Växjö kommun. Information om bygglov för dig som ska bygga till, om eller nytt. Växjö kommun 2014-04-10

Bygga. i Växjö kommun. Information om bygglov för dig som ska bygga till, om eller nytt. Växjö kommun 2014-04-10 Bygga i Växjö kommun Information om bygglov för dig som ska bygga till, om eller nytt Växjö kommun 2014-04-10 1 Här söker du bygglov Växjö kommun erbjuder två sätt att söka bygglov för en- och tvåbostadshus

Läs mer

Behöver jag bygglov, behöver jag göra bygganmälan?

Behöver jag bygglov, behöver jag göra bygganmälan? Behöver jag bygglov, behöver jag göra bygganmälan? Lagstiftning Plan- och bygglagen (1987:10), PBL Plan- och byggförordningen (1987:383), PBF Lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk,

Läs mer

Checklista för handlingar vid bygglovsansökan

Checklista för handlingar vid bygglovsansökan SOLNA STAD Stadsbyggnadsförvaltningen 2012-06-07 rev 2013-05-02 Checklista för handlingar vid bygglovsansökan Handlingar ska anpassas till åtgärdens art och storlek. I normalfallet ska nedanstående handlingar

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i plan- och byggförordningen (2011:338); SFS 2014:471 Utkom från trycket den 13 juni 2014 utfärdad den 5 juni 2014. Regeringen föreskriver i fråga om plan-

Läs mer

Handlingar vid bygglovsansökningar m.m. checklista

Handlingar vid bygglovsansökningar m.m. checklista SOLNA STAD Stadsbyggnadsförvaltningen 2012-09-05 Handlingar vid bygglovsansökningar m.m. checklista Handlingar anpassas till åtgärdens art och storlek. I normalfallet ska nedanstående handlingar inlämnas

Läs mer

Exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus

Exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus Exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus Foldern är framtagen juni 2010 och reviderad januari 2012 av Bygglovalliansen som är en samverkan mellan kommuner för utveckling av bygglovfunktionen. Följande

Läs mer

Exempelritningar för nybyggnad av garage

Exempelritningar för nybyggnad av garage Exempelritningar för nybyggnad av garage Foldern är framtagen juni 2010 och reviderad januari 2012 av Bygglovalliansen som är en samverkan mellan kommuner för utveckling av bygglovfunktionen. Följande

Läs mer

TILLBYGGNAD AV BOSTADSHUS INFORMATIONSBROSCHYR MED RITNINGSEXEMPEL

TILLBYGGNAD AV BOSTADSHUS INFORMATIONSBROSCHYR MED RITNINGSEXEMPEL TILLBYGGNAD AV BOSTADSHUS INFORMATIONSBROSCHYR MED RITNINGSEXEMPEL 1 TILLBYGGNAD I det här häftet får du som ska bygga till ditt bostadshus, fritidshus eller komplementbyggnad information om hur du går

Läs mer

Riktlinjer för nybyggnadskarta och utstakning. Beslutad av byggnadsnämnden 2 feburari 2012, 11. Dnr MBK

Riktlinjer för nybyggnadskarta och utstakning. Beslutad av byggnadsnämnden 2 feburari 2012, 11. Dnr MBK Riktlinjer för nybyggnadskarta och utstakning Beslutad av byggnadsnämnden 2 feburari 2012, 11. Dnr MBK2012.13 Innehåll 1 Bakgrund... 3 2 Lagar och bestämmelser om nybyggnadskarta och utstakning... 4 2.1

Läs mer

Behöver jag bygglov, behöver jag göra bygganmälan?

Behöver jag bygglov, behöver jag göra bygganmälan? Behöver jag bygglov, behöver jag göra bygganmälan? Broschyren kan beställas från: Boverket, Publikationsservice Box 534 371 23 Karlskrona Telefon: 0455-35 30 50 Fax: 0455-819 27 E-post: publikationsservice@boverket.se

Läs mer

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov,marklov och anmälan

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov,marklov och anmälan 2016 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov,marklov och anmälan Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du oftast söka bygglov hos kommunens byggnadsnämnd. Vid vissa

Läs mer

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01 Innehållsförteckning Nyheter i den nya plan- och bygglagen... 1 Innan ansökan om bygglov... 2 Efter det att du har fått bygglov... 2 Här nedan

Läs mer

ATT BYGGA I NORRTÄLJE KOMMUN

ATT BYGGA I NORRTÄLJE KOMMUN ATT BYGGA I NORRTÄLJE KOMMUN Information om bygglov, bygganmälan, förhandsbesked, marklov, rivningslov och strandskyddsdispens Uppdaterad januari 2011 BYGG- OCH MILJÖKONTORET 1 Blankett för ansökan/anmälan

Läs mer

Exempelritningar för nybyggnad av garage

Exempelritningar för nybyggnad av garage Exempelritningar för nybyggnad av garage PLAN BYGGNADSAREA: 27,8 KVM A FASAD MOT ÖSTER FASAD MOT S BÅSTAD DANDERYD ENKÖPING GNESTA HALMSTAD HANINGE HUDDINGE HÅBO JÄRFÄLLA KARLSHAMN KARLSKRONA KNIVSTA KUNGSBACKA

Läs mer

Exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus

Exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus Exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus BÅSTAD DANDERYD ENKÖPING GNESTA HALMSTAD HANINGE HUDDINGE HÅBO JÄRFÄLLA KARLSHAMN KARLSKRONA KNIVSTA KUNGSBACKA KUNGÄLV KÄVLINGE LINKÖPING LIDINGÖ NACKA

Läs mer

4. BYGGLOV. Sid 6 (22)

4. BYGGLOV. Sid 6 (22) Sid 6 (22) 4. BYGGLOV Allmänt Denna del av taxan innehåller avgifter för bygglov, marklov, rivningslov, förhandsbesked, ingripandebesked, villkorsbesked, anmälan samt strandskyddsdispens tillsammans med

Läs mer

Anmälan "Attefallshus"

Anmälan Attefallshus Anmälan "Attefallshus" Fastighet och sökande/byggherre Fastighetsbeteckning Fastighetens adress Fastighetsägare (om annan än sökanden) Sökanden: Förnamn Personnummer / Organisationsnummer Utdelningsadress

Läs mer

PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M

PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M OCH BYGGLAGEN PBF M M Hammurabi, ca 2000 f kr. 229 Om en byggmästare bygger ett hus som faller samman och dödar ägaren så ska byggmästaren avrättas. 230 Om ägarens son dödas så ska byggmästarens son dödas

Läs mer

Bygglovbefriade åtgärder

Bygglovbefriade åtgärder Bygglovbefriade åtgärder Informationskväll på SBK Mari von Sivers och Beatrice Udén Bygglovbefriad tillbyggnad En tillbyggnad max 15 kvm bruttoarea, inte över taknockshöjd och inte närmare tomtgräns än

Läs mer

Sökande Organisations-/personnummer

Sökande Organisations-/personnummer Anmälan om bygglovsbefriad åtgärd Sektor samhällsbyggnad Personuppgiftslagen (PuL) gäller vid behandling av denna blankett. Fastighet Fastighetsbeteckning Sökande Fakturaadress om annan än ovan Byggherre

Läs mer

35 900 kr. 7 200 kr. 1.3 Reducering av bygglovsavgift i ärenden med gällande förhandsbesked där förhandbeskedets villkor följs.

35 900 kr. 7 200 kr. 1.3 Reducering av bygglovsavgift i ärenden med gällande förhandsbesked där förhandbeskedets villkor följs. Taxetabeller 1 er för en- och tvåbostadshus och tillhörande åtgärder 1.1 Bygga ett nytt en- eller tvåbostadshus inklusive eventuellt kompletterande bebyggelse och anläggningar i samma ansökan, max 100

Läs mer

Attefallshus. Attefallshus

Attefallshus. Attefallshus Attefallshus Attefallshus Byggavdelningen Byggavdelningen Stadsbyggnadskontoret Stadsbyggnadskontoret 2017-03-04 2017-03-18 Vad är ett Attefallshus? Du som har ett en- eller tvåbostadshus får, förutom

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900); SFS 2014:477 Utkom från trycket den 13 juni 2014 utfärdad den 5 juni 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om plan-

Läs mer

Sundbybergs stad. Exempelritningar. Nybyggnad enbostadshus Tillbyggnad enbostadshus Mur och mark Plank Garage Inglasning av balkong

Sundbybergs stad. Exempelritningar. Nybyggnad enbostadshus Tillbyggnad enbostadshus Mur och mark Plank Garage Inglasning av balkong Sundbybergs stad Exempelritningar Nybyggnad enbostadshus Tillbyggnad enbostadshus Mur och mark Plank Garage Inglasning av balkong Det här behöver du för att söka bygglov Handlingar Nedan ser du en checklista

Läs mer

Exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus

Exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus Exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus FASAD FASAD MOT NORR BÅSTADS KOMMUN 1 Foldern är framtagen april 2010 av Bygglovalliansen som är en samverkan mellan kommuner för utveckling av bygglovfunktionen.

Läs mer

TILLBYGGNAD EXEMPELRITNINGAR MED FÖRKLARINGAR

TILLBYGGNAD EXEMPELRITNINGAR MED FÖRKLARINGAR TILLBYGGNAD EXEMPELRITNINGAR MED FÖRKLARINGAR Kontaktuppgifter Via post: Östersunds kommun Samhällsbyggnad 831 82 Östersund Ring: 063-14 30 00 Mail: kundcenter@ostersund.se Hemsida: www.ostersund.se Varför

Läs mer

Ansökan om bygglov i efterhand för tillbyggnad av komplementbyggnad med altan/carport, fasadändring, förråd och murar.

Ansökan om bygglov i efterhand för tillbyggnad av komplementbyggnad med altan/carport, fasadändring, förråd och murar. TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2013-02-01 Samhällsbyggnadsförvaltningen 1 (5) Dnr: 2012BNS0136 Byggnadsnämnden Ansökan om bygglov i efterhand för tillbyggnad av komplementbyggnad med altan/carport, fasadändring,

Läs mer

TAXA. FÖR STADSBYGGNADSKONTORETS VERKSAMHET I LUND (avseende bygglov-bygganmälan) KORTVERSION MED EXEMPEL

TAXA. FÖR STADSBYGGNADSKONTORETS VERKSAMHET I LUND (avseende bygglov-bygganmälan) KORTVERSION MED EXEMPEL TAXA FÖR STADSBYGGNADSKONTORETS VERKSAMHET I LUND (avseende bygglov-bygganmälan) KORTVERSION MED EXEMPEL TAXA FÖR STADSBYGGNADSKONTORETS VERKSAMHET - FÖRKORTAD VERSION - I detta dokument redovisas en förkortad

Läs mer

ANMÄLAN. Datum. Postadress (utdelningsadress, postnummer och postort) Fritidshus. Kontorshus. Affärshus. Annat:

ANMÄLAN. Datum. Postadress (utdelningsadress, postnummer och postort) Fritidshus. Kontorshus. Affärshus. Annat: Inkom Diarienr ANMÄLAN Obs! Obligatoriska fält Datum Fastighet och sökande Fastighetsbeteckning Fastighetsägare om annan än sökanden Telefax: Fastighetens adress Telefon: arbetet Sökandes namn Person-/Organisationsnummer

Läs mer

ATT SÖKA BYGGLOV i Göteborg

ATT SÖKA BYGGLOV i Göteborg ATT SÖKA BYGGLOV i Göteborg I Göteborg handläggs bygglovärenden på stadsbyggnadskontorets tre distrikt. När du ansöker om bygglov ligger reglerna i Plan- och bygglagen och kommunens planer till grund för

Läs mer

ENKLA ÄRENDEN. Det enkla ärendet i praktiken

ENKLA ÄRENDEN. Det enkla ärendet i praktiken Det enkla ärendet i praktiken Vad ska ansökan om lov och anmälan innehålla? De ritningar, beskrivningar och andra uppgifter som behövs för prövningen ENKLA ÄRENDEN Handlingar som krävs för beslut om startbesked

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Bestämmelser om byggande. Detaljplanebestämmelser med illustration. Typexempel situationsplan

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Bestämmelser om byggande. Detaljplanebestämmelser med illustration. Typexempel situationsplan Datum 2004-11-19 Er beteckning Vår beteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bestämmelser om byggande Detaljplanebestämmelser med illustration Typexempel situationsplan Typexempel plan-, sektion och fasadritning

Läs mer

Instruktioner för ansökan om bygglov samt anmälan av anmälningspliktig åtgärd

Instruktioner för ansökan om bygglov samt anmälan av anmälningspliktig åtgärd Instruktioner för ansökan om bygglov samt anmälan av anmälningspliktig åtgärd Följande handlingar skall bifogas din ansökan/anmälan: Ansökan Fasadritning Förslag till kontrollplan Sektionsritning Teknisk

Läs mer

Handlingar vid bygglovsansökningar m.m. checklista

Handlingar vid bygglovsansökningar m.m. checklista SOLNA STAD Stadsbyggnadsförvaltningen 2012-06-13 Handlingar vid bygglovsansökningar m.m. checklista Handlingar anpassas till åtgärdens art och storlek. I normalfallet ska nedanstående handlingar inlämnas

Läs mer

Nybyggnad av garage och förråd

Nybyggnad av garage och förråd TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2013-01-11 Samhällsbyggnadsförvaltningen 1 (6) Dnr: 2012BNS0010 Byggnadsnämnden Bärnstenen 46, Skogsvägen 10 Nybyggnad av garage och förråd Förslag till beslut Bygglov beviljas

Läs mer

Information och exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus. Utgiven i samarbete mellan kommuner och länsstyrelse i Västra Götaland

Information och exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus. Utgiven i samarbete mellan kommuner och länsstyrelse i Västra Götaland Information och exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus Utgiven i samarbete mellan kommuner och länsstyrelse i Västra Götaland Vilka handlingar behövs när jag ska söka bygglov? För att handläggningen

Läs mer

Exempelritningar för nybyggnad av garage BÅSTADS KOMMUN

Exempelritningar för nybyggnad av garage BÅSTADS KOMMUN Exempelritningar för nybyggnad av garage BÅSTADS KOMMUN 1 Foldern är framtagen april 2010 av Bygglovalliansen som är en samverkan mellan kommuner för utveckling av bygglovfunktionen. Följande kommuner

Läs mer

Författningssamling. Riktlinjer för altaner, uteplatser och balkonger. Fastställd av samhällsbyggnadsnämnden 2013-04-09, SBN0074/13

Författningssamling. Riktlinjer för altaner, uteplatser och balkonger. Fastställd av samhällsbyggnadsnämnden 2013-04-09, SBN0074/13 Författningssamling Riktlinjer för altaner, uteplatser och balkonger Fastställd av samhällsbyggnadsnämnden 2013-04-09, SBN0074/13 RIKTLINJER FÖR ALTANER, UTEPLATSER OCH BALKONGER Ibland kan det vara svårt

Läs mer

Datum. Villkorsbesked. Rivningslov. Studentbostadshus. Hus för äldre eller personer med funktionsnedsättning. Mur. Plank. Brygga.

Datum. Villkorsbesked. Rivningslov. Studentbostadshus. Hus för äldre eller personer med funktionsnedsättning. Mur. Plank. Brygga. Sid 1 (6) Ansökan om bygglov Datum.... 667 22 Forshaga 054-17 20 00 Fastighet Fastighetsbeteckning Ansökan avser Bygglov Bygglov där förhandsbesked lämnats, datum. Marklov Tidsbegränsat bygglov högst tio

Läs mer

Bygglov Bygganmälan. Allmänt. Allmänt. Byggbeskrivning. 1Nya regler 1995. Bygg i trä. När krävs bygglov? 4Bygglov behövs inte alltid

Bygglov Bygganmälan. Allmänt. Allmänt. Byggbeskrivning. 1Nya regler 1995. Bygg i trä. När krävs bygglov? 4Bygglov behövs inte alltid Allmänt Byggbeskrivning Allmänt Bygglov Bygganmälan Bygg i trä Bygg i trä genomförs av Skogsindustrierna i samarbete med bygg- och trävaruhandeln. Byggbeskrivningarna och bygg-dvdfilmerna är uppdelade

Läs mer

Välkommen till. Informationsträff. Hörnstenen 2014-04-10

Välkommen till. Informationsträff. Hörnstenen 2014-04-10 Välkommen till Informationsträff Hörnstenen 2014-04-10 PROGRAM PRESENTATION DETALJPLAN OCH HANDLÄGGNINGSPROCESSEN STAKET, PLANK OCH MURAR CARPORT, GARAGE, FÖRRÅD OCH MINDRE TILLBYGGNADER EJ BYGGLOVSPLIKTIGA

Läs mer

Tillbyggnad, en- och tvåbostadshus

Tillbyggnad, en- och tvåbostadshus Exempelritningar Tillbyggnad, en- och tvåbostadshus eskilstuna.se/bygga Vilka handlingar behövs när jag söker bygglov? Bygglov För att komma igång med ditt byggprojekt så snabbt som möjligt är det viktigt

Läs mer

4. BYGGLOV. Sid 6 (22)

4. BYGGLOV. Sid 6 (22) Sid 6 (22) 4. BYGGLOV Allmänt Denna del av taxan innehåller avgifter för bygglov, marklov, rivningslov, förhandsbesked, ingripandebesked, villkorsbesked, anmälan samt strandskyddsdispens tillsammans med

Läs mer

Frågor av utredningskaraktär inkomna i chatt vid websändningen onsdagen den 18 juni 2014.

Frågor av utredningskaraktär inkomna i chatt vid websändningen onsdagen den 18 juni 2014. Datum: 2015-01-30 Sidnr 1 av 10 Frågor av utredningskaraktär inkomna i chatt vid websändningen onsdagen den 18 juni 2014. FRÅGA 1: Kan man söka bygglov för nybyggnad och samtidigt göra en anmälan om 15

Läs mer

Tillbyggnation av en- och tvåbostadshus

Tillbyggnation av en- och tvåbostadshus Tillbyggnation av en- och tvåbostadshus När krävs det bygglov? Plan- och bygglagen (PBL) är beslutad av Riksdagen och det är PBL som säger att det krävs bygglov för vissa åtgärder så som exempelvis nybyggnad,

Läs mer

Ansökan om bygglov ... Ansökan avser. Fastighet. Sökande. Byggherre. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Karlskrona

Ansökan om bygglov ... Ansökan avser. Fastighet. Sökande. Byggherre. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Karlskrona Sid 1 (5) Ansökan om bygglov Datum 371 83 Karlskrona.... 0455-30 30 00 Ansökan avser Bygglov Bygglov där förhandsbesked lämnats, datum. Marklov Tidsbegränsat bygglov högst tio år, datum t.o.m.. Fastighet

Läs mer

Lathund för husbyggare i Växjö kommun

Lathund för husbyggare i Växjö kommun Lathund för husbyggare i Växjö kommun Växjö kommun 2013-06-12 1 Vägen till drömhuset en resa med många turer Att köpa en tomt är ett stort beslut. Vi vill med denna information hjälpa er att planera och

Läs mer

Ansökan om bygglov, rivningslov eller marklov

Ansökan om bygglov, rivningslov eller marklov MBF_45.Ansökanbyggmarkrivning 2017-04-06 Sida 1 / 5 Ansökan om bygglov, rivningslov eller marklov Den här blanketten använder du för att ansöka om bygglov för att bygga nytt, ändra eller riva. Enligt plan-

Läs mer

Instruktioner ansökan om bygglov och anmälan av anmälningspliktig åtgärd

Instruktioner ansökan om bygglov och anmälan av anmälningspliktig åtgärd 2011 Instruktioner ansökan om bygglov och anmälan av anmälningspliktig åtgärd Handlingar som ska lämnas in när Du söker bygglov eller gör anmälan Ansökan om lov mm enklare ärenden 2 ex Kontrollplan 2 ex

Läs mer

Så söker du bygglov BYGGLOV

Så söker du bygglov BYGGLOV Så söker du bygglov BYGGLOV BYGGLOV Så söker du bygglov 1 NÄR BEHÖVS BYGGLOV? 2 NÄR BEHÖVS INTE BYGGLOV? 3 FÖRHANDSBESKED 4 VILKA HANDLINGAR BEHÖVS TILL ANSÖKAN OM BYGGLOV? 5 ÖVRIGA HANDLINGAR 6 KONTROLLANSVARIG

Läs mer

Exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus BÅSTADS KOMMUN

Exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus BÅSTADS KOMMUN Exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus FG FG BÅSTADS KOMMUN 1 Foldern är framtagen oktober 2008 av Bygglovalliansen som är en samverkan mellan kommuner för utveckling av bygglovfunktionen. Följande

Läs mer

Behöver jag söka. bygglov, rivningslov eller marklov?

Behöver jag söka. bygglov, rivningslov eller marklov? Stina fick lov, får du? Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? 2 Ny plan- och bygglag gäller från 2 maj 2011 Den 2 maj 2011 kom en ny plan- och bygglag som ska göra det enklare för dig som

Läs mer

PBL kunskapsbanken

PBL kunskapsbanken PBL kunskapsbanken 2014-09-07 Innehåll NNN3 Marklov 2014-09-07 23:26 2 (5) Marklov Schaktning eller fyllning kan kräva marklov inom ett område med detaljplan. Marklov kan även krävas för trädfällning och

Läs mer

Mot vad ska byggnadsnämnden (BN) pröva ansökan? Vilka handlingar kan krävas in och när?

Mot vad ska byggnadsnämnden (BN) pröva ansökan? Vilka handlingar kan krävas in och när? När ska man ge bygglov? När ska en ansökan avslås? Mot vad ska byggnadsnämnden (BN) pröva ansökan? Vilka handlingar kan krävas in och när? PRÖVNING AV BYGGLOV I NYA PBL Elisabeth Ehrlén, Ehrlén Consulting

Läs mer

Punkt Beslut Delegat Ändring

Punkt Beslut Delegat Ändring 6.1.6 Beslut om avgift enligt taxa för tillsyn inom strålskyddslagens (1988:220) område 6.1.7 Beslut om att sätta ned eller efterskänka avgift enligt taxa för tillsyn inom strålskyddslagens (1988:220)

Läs mer

Information. Handlingar hanteras på följande sätt: Vilka handlingar krävs? Vad händer med din ansökan? Bygglovsavdelningen

Information. Handlingar hanteras på följande sätt: Vilka handlingar krävs? Vad händer med din ansökan? Bygglovsavdelningen Information När du ansöker om bygglov via denna e-tjänst kan du välja om du vill skicka in övriga handlingar, som krävs för behandling av din ansökan, via denna e-tjänst och/eller via post. Det är viktigt

Läs mer

Samhällsbyggnad Gävle. Garage/Carport

Samhällsbyggnad Gävle. Garage/Carport Samhällsbyggnad Gävle Garage/Carport Exempelritningar med förklaringar Vill du veta mer? Telefon: 026-17 80 00 (växel) Fax: 026-10 67 78 E-post: samhallsbyggnad@gavle.se www.gavle.se/bygga-bo-miljo Adress

Läs mer

Instruktioner ansökan om bygglov och anmälan av anmälningspliktig åtgärd

Instruktioner ansökan om bygglov och anmälan av anmälningspliktig åtgärd 2011 Instruktioner ansökan om bygglov och anmälan av anmälningspliktig åtgärd Handlingar som ska lämnas in när Du söker bygglov eller gör anmälan Ansökan om lov mm enklare ärenden 2 ex Kontrollplan 2 ex

Läs mer

Sydnärkes Byggförvaltning

Sydnärkes Byggförvaltning Sydnärkes Byggförvaltning Laxå Askersund Lekeberg 2016 830 st dokumenterade ärenden varav 87 i nämnden Totalt har Sydnärkes Byggnämnd handlagt: 384 bygglov, 70 st anmälan, 403 startbesked/slutbesked, 58

Läs mer

Information till småhusägare i Norra Ängby

Information till småhusägare i Norra Ängby SIDAN 1 Information till småhusägare i Norra Ängby 1. När behövs bygglov? 2. Hur regleras bebyggelsen? 3. Stockholms stadsmuseum 4. Hur söker man bygglov? 5. Till sist 6. Frågor 1. När behövs bygglov?

Läs mer

Välkommen till. Informationsträff. Kävlinge

Välkommen till. Informationsträff. Kävlinge Välkommen till Informationsträff Kävlinge 2015-03-19 PROGRAM PRESENTATION, ORGANISATION ÖP, DETALJPLAN, HANDLÄGGNINGSPROCESSEN OCH HANDLINGARNA LOVPLIKTIGA ÅTGÄRDER: PLANK, MUR, CARPORT, GARAGE, FÖRRÅD

Läs mer

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov 2014-06-04 1 (5) CIRKULÄR 14:21 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Anna-Bie Agerberg Kommundirektörer Bygglov, nämnd Bygglov, förvaltning Bygglovchefer eller motsvarande Information om lagändringar

Läs mer

Bilder Omslag: Kate Kärrberg Inlaga: Emelie Hansson, Per-Ola Johannesson. Lerums kommun, Sektor samhällsbyggnad 2013

Bilder Omslag: Kate Kärrberg Inlaga: Emelie Hansson, Per-Ola Johannesson. Lerums kommun, Sektor samhällsbyggnad 2013 Söka bygglov s Bilder Omslag: Kate Kärrberg Inlaga: Emelie Hansson, Per-Ola Johannesson Lerums kommun, Sektor samhällsbyggnad 2013 Innehåll Bygglovsfritt 4 Måla om ditt hus 4 Altan 4 Staket 4 Plank 4 Murar

Läs mer

Anvisning för inglasning av balkong, altan, takterrass, uppförande av staket/plank, samt montage av markiser.

Anvisning för inglasning av balkong, altan, takterrass, uppförande av staket/plank, samt montage av markiser. Anvisning för inglasning av balkong, altan, takterrass, uppförande av staket/plank, samt montage av markiser. 1. Inledning Har bostadsrättsinnehavare i föreningen planer på att göra någon form av förändring

Läs mer