ORDLISTA. Arbetshandling. Se bygghandling. Arbetshandlingar. Se bygghandling. Arbetsritning. Se bygghandling. Arbetsritningar.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ORDLISTA. Arbetshandling. Se bygghandling. Arbetshandlingar. Se bygghandling. Arbetsritning. Se bygghandling. Arbetsritningar."

Transkript

1 ORDLISTA A- ritningar Samlingsnamn för ritningar som normalt upprättas av en arkitekt. A- ritningar omfattar sammanställnings-, uppställnings-, uppställnings-, och detaljritningar för en byggnad. Arbetshandling Arbetshandlingar Arbetsritning Arbetsritningar Arkivritningar Avrop Avtal Belysningsritning Besiktning Besiktningsman Betalningsplan Se bygghandling Se bygghandling Se bygghandling Se byggritning Ritning avsedd att förvaras i arkiv (.tex. hos byggnads nämnd, myndighet, byggherre, förvaltare). Termen arkivritning är besläktad med relationsritning men har krav på sig att vara arkivbeständig. En begäran om leverans Se kontrakt Ritning som redovisar läge och typ på belysningsutrust ning och kabelnät som ingår i en belysningsinstallation. Genomgång och kontroll om byggnadsarbeten utförts på ett fackmässigt sätt och enligt avtalet. En person, helst byggnadskunnig, som kontrollerar att byggnadsarbeten utförts på ett fackmässigt sätt och enligt avtalet. Besiktning kan utföras vid olika tidpunkter under byggets gång beroende på vad den avser. Handling som anger när och hur betalning skall erläggas. Betalningsplan kan vara relaterad till prestation eller tid.

2 Biarea BIA Bostadsarea Bruksarea BRA Bruttoarea BTA Bygganmälan Byggarea Bruksarea för utrymmen som är sidofunktioner till boende. För småhus gäller det t.ex. garage, pannrum. Invändig area i en bostad. Den area i byggnad som man nyttjar för speciellt ändamål. Begränsas av de omslutande byggnadsdelars insida. Innerväggar och inredning ingår i bruksarea. Bruksarea används i många sammanhang t.ex.vid projektering, hyressättning, taxering, värdering, förvaltning. Area av alla våningsplan som går att mäta inklusive ytterväggar. t.ex. entresol, indragen mellanvåning, hål för trappa, helt inglasat balkong /uterum, ljusgårds botten plan.under snedtak räknas BTA 0,60m utanför takhöjd 1,90m.Bruttoarea används i många sammanhang, t.ex. vid planbestämmelser, kostnadskalkyler, värdering, beräkning av avgifter och nyckeltal. Lämnas av byggherren till byggnadsnämnden på en förtryckt blankett några veckor före byggstart. Den vill man ha för att ha möjlighet att förbereda tillsyn och bedöma kontrollbehovet. Bygglovsanmälan kompletterar oftast den bygglovsansökan som lämnats in. Bygganmälan kan man också behöva lämna in om man vill: - ändra i en byggnad så att bärande konstruktioner berörs och planen väsentligt förändras - installera eller väsentligt ändra hissar, eldstäder, rökkanaler,anordningar för ventilation, vatten- och avlopp -underhålla värdefull bebyggelse som omfattas av skyddsbestämmelser. En bygganmälan innebär att byggherren ska utse en kvalitetsansvarig och upprätta en kontrollplan. Byggnadsarea BYA area som en byggnad upptar

3 på marken, inklusive alla utskjutande delar som väsentligt påverkar användbarheten av underliggannde mark. I byggarean ingår alltså även area av balkonger, loftgång, skärmtak, verandatak, tak över uteplats, inbyggd gård, carport. Byggfelsförsäkring Bygghandling Bygghandling Byggherre Byggherreansvar Byggledare Bygglov Att teckna byggfelsförsäkring ingår i Husleverantörens åtagande. Försäkringen gäller i 10 år och omfattar kostnad för att avhjälpa fel i byggnadskonstruktion, material mm. Arbetshandling, arbetsritning -Handling (ritningar, beskrivningar, instruktioner) som fastställs att gälla som underlag för utförande av byggnationen. Texten Bygghandling skall anges på handlingen. Arbetshandling, arbetsritning -Handling (ritningar, beskrivningar, instruktioner) som fastställs att gälla som underlag för utförande av byggnationen. Texten Bygghandling skall anges på handlingen. Den för vars räkning ett byggnadsprojekt utförs. Arbetet kan ske i byggherrens egen regi eller genom olika former av entreprenadupphandling. Byggherrens ansvar för skada på grannfastighet. Risken kan täckas genom en speciell ansvarsförsäkring I Husleverantörens totalentreprenad har man en arbetsledare som ser till att byggnationen genomförs enligt upprättad kvalitetsplan och tidplan, samordnar de olika underentreprenörers arbeten, genomför nödvändiga kontroller samt kallar till besiktningar Bygglov krävs om man vill uppföra en ny byggnad eller anläggning, bygga till, ändra byggnads yttre, ändra byggnads/lokals användning, sätta upp skylt, skärmtak, högt staket mm.

4 Bygglov Bygglov minskad bygglovsplikt Bygglov utökad bygglovsplikt Bygglovs befrielse Bygglov är ett skriftligt tillstånd från Byggnadsnämnden att bygga nytt, bygga till, göra vissa ändringar av byggnader och anläggningar. I bygglovet prövas byggnadens eller anläggningens yttre utformning, användning och placering.när man fått bygglov har man två år på sig att påbörja byggnationen och fem år för att slutföra den. Kommunen kan besluta om minskad eller utökad bygglovsplikt. Genom detaljplan eller områdesbestäm melser kan kommunen besluta att det inte behövs bygglov för en rad åtgärder som annars skulle kräva det. Bygglovsbefrielse kan t.ex. gälla nya byggnader, tillbyggnader, inredande av ytterligare en bostad, upplag, murar och plank. I område med värdefull miljö kan kommunen i detaljplan eller områdesbestämmelser införa bygglovsplikt för sådana åtgärder som normalt är fria från bygglov. Det kan t.ex. gälla att uppföra komplementbyggnader till en- eller tvåbostadshus samt att göra mindre tillbyggnader av en eller tvåbostadshus och komplementbyggnader utanför samlad bebyggelse. Vid småhus, en- och tvåbostadshus, fritidshus och tillhörande uthus får man utan bygglov: i omedelbar närhet av bostadshuset uppföra högst två friggebodar, med en sammanlagd byggnadsarea på max 10 kvm och nockhöjd som inte överstiger 3 m. anordna skärmtak över uteplatser, altaner, balkonger eller entréer om skärmtaket inte är större än 12 kvm. uppsätta mur eller plank i anslutning till huset om muren/ planket inte är högre än 180 cm och längre än 3m. Ovanstående åtgärder får man göra under förutsättning att man inte hamnar närmare än 4,5 meter från tomt gräns. Gör man det behöver man grannens godkännande.

5 Bygglovs befrielse utanför detaljplan eller samlad bebyggelse. Utanför detaljplanelagt område eller samlad bebyggelse får man i regel, utan bygglov, bygga mindre byggnader som uthus, garage och gäststugor. Göra mindre tillbyggnader av bostadshus och uthus om den sammanlagda tillbyggda byggnadsarean inte överstiger hälften av husets ursprungliga byggnadsarea. Bygglovsansökan Bygglovshandlingar Bygglovsritningar Byggnadsbeskrivning Byggnadsnämnden Varje kommun har en förtyckt blankett som i många fall går att skriva ut från kommunens hemsida. Undrar du om du behöver bygglov? Se kapitel om bestämmelser. Handlingar som ligger till grund för Byggnadsnämnds beslut, oftast bestående av ansökningsblanketter, ritningar över den tänkta byggnationen, nybyggnadskarta alt förenklad nybyggnadskarta. Ritningar redovisar den planerade byggnadens planlösning, fasader, sektion och situationsplan. Ritningarna över planer, fasader samt sektion utförds oftast i skala 1:100. Situationsplanen i skala 1:400 eller 1:500. Ritningarna skall vara skalenliga, måttsatta och fack mässigt utförda på vitt papper och med god kontrast. I Husleverantörens fall är huvudritningar likvärdiga med bygglovsritningar. Byggbeskrivning, beskrivning handling som anger krav på material, kvalitet och utförande. I varje kommun ska det finnas en nämnd som ansvarar för kommunens uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet. Nämnden prövar frågor om bygglov, rivningslov, marklov, bygganmälan och rivningsanmälan. Den kallas oftast för byggnadsnämnden.byggnadsnämnden har tillsyn över byggnadsverksamheten i kommunen, även

6 det lovfria byggandet. Tillsynen omfattar bland annat att bevaka att bestämmelserna i lagar och förordningar m.m. följs samt att genom information fö rekomma brister i byggandet. Byggnadsnämndens tillsyn ska anpassas efter byggherrens kvalifikationer, egenkontroll och projektets komplexitet.byggnadsnämn den ska i första hand se till att byggherren tar sitt ansvar. Nämnden ska ta tillvara de möjligheter lagarna ger att förenkla och underlätta för den enskilde. Vid enkla ärenden kan handläggningen ske enkelt och obyråkratiskt. Byggnadsnämnden får stoppa ett byggnads arbete om det är uppenbart att arbetet strider mot be stämmelserna. Nämnden är skyldig att stoppa ett byggnadsarbete som medför fara för människors liv eller hälsa. I sin tillsyn får nämnden, för att kontrollera om reglerna följs, besiktiga byggnadsprojektet. Nämnden har då rätt att få tillträde till tomten och byggnaden. Byggnadsnämnden Byggplatsmöte Byggritningar Byggsamråd Se Planer och bestämmelser Ett planerings- och samordningsmöte på byggplatsen. Ritningar som, med varierade detaljeringsgrad, redovisar byggnad eller anläggning. Byggritningar utgörs i allmänhet av A-, K-, V-, VA-, M-, och E ritningar och i speciella fall av ritningar utförda av spacialprojektörer som för kök, säkerhet, övervakning mm. Inför byggstarten kallar Byggnadsnämnden till byggsamråd. Inför detta möte skall du i egenskap av byggherre ha anlitat en kvalitetsansvarig (KA) som skall delta i mötet. På mötet går man igenom de krav som du som byggherre har på dig enligt Plan- och Bygglagen (PBL). Det gör man för att säkerställa att byggnadsarbetena utförs i enlighet med kraven i gällande lagar och bestämmelser. Det är lämpligt att vid det tillfället ha med sig en kvalitetsplan för bygget.

7 Detaljplan Drift- och skötselanvisningar E ritningar Egenkontroll El-entreprenör Enkel nybyggnadskarta Detaljplan består av en plankarta och bestämmelser. Detaljplan upprättas oftast i kommunens tätbebyggda delar och reglerar markens användning och bebyggelsens utformning i detalj. Det kan gälla antal våningar, tomtens storlek, den föreskrivna takvinkeln eller tom färgen på huset. Detaljplanen ligger till grund för framtida beslut om bygglov.i detaljplanen reglerar man också utbyggnaden av gator, parker mm. Fastighetsägaren har under planens genomförandetid (5 15 år) rätt att använda och bebygga sin mark i överensstämmelse med planen (så kallad byggrätt) Vid slutbesiktningen överlämnas en pärm med generella produktanvisningar, ritningar el och VVS mm. Där kan du också lämpligen samla den produktinformation som följer med vissa produkter vitvaror, värmeprodukter mm. Samlingsnamn för ritningar som upprättas av en elprojektör. E ritningar omfattar installationer för kraftförsörjning, belysning, elvärme och motordrift, teleteknik och spänningsutjämning. Benämning på den kvalitetskontroll som en under- eller sidoentreprenör gör själv enligt kontrollplanen. Kontrollerna dokumenteras och ligger till grund för slutbeviset. En person eller företag som utför elinstallationer. Observera att det behövs behörighet för att utföra installationerna. En enklare form av karta för mindre tillbyggnader. Benämningen kan variera hos olika kommuner. Det kan heta kartutdrag, utdrag ur primärkarta, utdrag ur baskartan.

8 Entreprenad Entreprenadformer Åtagande av ett företag att för beställare utföra visst arbete, särskilt avseende byggnad eller annan fast anläggning. En entreprenad omfattar normalt arbete och material. De vanligaste formerna inom byggsektorn är: -Totalentreprenad, innebär att en entreprenör svarar för såväl arbetet som projekteringen och anlitar i sin tur konsulter, installatörer och andra underentreprenörer, -Generalentreprenad, byggherren svarar för projektering en medan en entreprenör svarar för upphandlingen av underentreprenörer. -Delad entreprenad innebär att byggherren själv står för projektering och samordning och anlitar flera sidoentreprenörer för att utföra olika delar av projektet. Det är vanligt att det förkommer en blandning av entreprenadformerna. Entreprenadupphandling Entreprenör Entreprenader kan upphandlas genom öppen anbudsförfrågan, genom förfrågan till vissa utvalda entreprenörer eller genom förhandlingar med en entreprenör. En person eller ett företag levererar en vara eller en färdig prestation Ersättningsformer entreprenad Betalning för en entreprenad kan ske till fast pris, ev. indexreglerat eller som löpande räkning (betalning under byggets gång för utfört arbete och andra kostnader) Fasadritning Fastighetskarta Ritning som visar den yttre utformningen av en byggnad En karta som anger fastighetens gränser. Används vid fastighetsbildning.

9 Färdigställandeförsäkring Förhandsbesked Geoteknisk undersökning Grannyttrande Att teckna färdigställandeförsäkring ingår i Husleverantörens åtagande. Denna försäkring ersätter kostnader som kan uppstå om entreprenörerna inte fullföljer sina åtaganden och färdigställer huset. Förhandsbesked innebär att byggnadsnämnden prövar den åtgärd man vill göra, som kräver bygglov. Byggnadsnämnden kan, i samband med positivt för handsbesked, ställa vissa villkor som måste uppfyllas för att bygglov skall beviljas. Förhandsbesked söker man i första hand om man vill bygga i ett område som inte har detaljplan. Då blir det en sorts lokaliseringsprövning eller prövning för att se om byggnationen stämmer med översiktsplanen. Förhandsbesked är bindande och gäller i två år. Om man under de två åren söker bygglov som överensstämmer med det man sökt förhandsbesked för, måste bygglov beviljas. Om bygglov inte söks under de två åren upphör beslutet att gälla. Beslut om förhandsbesked medför inte att byggnadsarbetet kan påbörjas. Klarläggande av de geotekniska förhållanden som gäller i området.de geotekniska förhållanden kan avse en tomts förutsättningar för bebyggelse vad gäller markbärighet, jordlagerföljd, grundvatten och risk för marksättningar. En geoteknisk beskrivning kan också innehålla rekommendation om grundläggningsmetod. Grannens yttrande (godkännande) behövs: om byggnaden placeras närmare gräns än vad gällande bestämmelser gäller om byggnaden placeras på mark som inte får bebyggas om byggnadens area överskrider största tillåtna byggnadsarean / bruttoarean enligt detaljplan vid nylokalisering av bebyggelse utanför detaljplan inom mark som inte är ianspråktagen som tomt enligt 8 kap 22 PBL

10 Grundarbeten Grundritning Husleverans Huvudhandlingar Huvudritningar Inflyttningsfärdigt Installationsritningar Kartutdrag Kontrakt / avtal Kontrollbesiktning Alla arbeten som har att göra med husets grundkonstruktion.utförs oftast av byggentreprenören. Se markarbeten. Ritning som redovisar konstruktionen av husets grund som t.ex. betongplatta, grundmurar osv. Leverans av monteringsfärdigt hus för montage inom totalentreprenad eller delad entreprenad. Se leverans av monteringsfärdigt husmaterial. Handlingar som tillsammans utgör redovisning av byggnaden avseende form, konstruktion och installationer. Ritningar som redovisar byggnadens plan och form ingår i huvudhandlingar och i slutet av projekteringen ut gör underlag till bygghandlingar. Delar av huvudritningar ingår i ansökan om bygglov. Inflyttningsfärdigt innebär att du som konsument får tillträde till ett hus som är tapetserat invändigt, fönstren putsade och hela huset städat. Utvändigt är huset grundmålat (om du valt träpanel). Endast slutstrykning återstår. Ritningar över de olika installationerna i huset som t.ex. el- installationer, rör- installationer eller ventilation. Se enkel nybyggnadskarta. Avtalen benämns olika beroende på Husleverantörens åtagande.avtal när det gäller totalentreprenad kallas ENTREPRENADAVTAL. Avtal när det gäller monterings färdigt trähusmaterial kallas LEVERANSAVTAL. Utförs på det färdigbyggda huset före slutbesiktning.

11 Kontrollplan En kontrollplan är ett dokument som beskriver den kontroll som byggherren skall utföra för att uppfylla samhällets allmänna krav. Kvalitetsansvarig skall se till att kontrollplanen följs. Den brukar man gå igenom vid första samrådsmötet på kommunen. I en del kommuner kan man ladda ner mallen till kvalitetsplanen. Kontrollsansvarig (KoA) Kontrollansvarig (KoA) En person som utses av byggherren och som ska biträda byggherren, delta i byggsamråd och närvara vid kontroller och besiktningar. KoA skall bevaka att samhällets krav på tillgänglighet samt tekniska krav uppfylls. KoA upprättar en kontrollplan som ligger till grund för slutbeviset. KoA skall ha en riksbehörighet av enkel, normal alternativt kvalificerad art, eller ha ett lokalt godkännande. K-ritningar Kvalitetsplan Köksritning Lantmäteri Lantmäteriförrättning Samlingsnamn för ritningar som normalt upprättas av en byggnadskonstruktör.k- ritningar omfattar huvudsakligen måttsatta stomritningar, stomkompletteringsritningar och armeringsritningar. En handling som anger kvalitetspåverkande åtgärder och deras ordningsföljd och de åtgärder som skall användas. Det är byggherrens ansvar se till att varje entreprenör som anlitas har en kvalitetsplan. Ritning över köksuppställning som visar både plan och vyer över köksinredningen. Myndighet som ansvarar för kommunens fastighetsregister och registerkartan. Lantmäteriets åtaganden som fastighetsindelning, avstyckning, fastighetsreglering, ledningsrätt, anläggningsförrättningar för nya gemensamhetsanläggningar

12 Leveransavrop Leverantörer Lägeskontroll Markarbeten Markentreprenör Marklov Efter slutlig beställning bestäms när huset kommer att levereras. På avropslistan står vissa standardtider när de olika leveranserna kommer. Vid totalentreprenad är det byggledaren som tar ansvaret och avropar leveranserna. Vid delad entreprenad är det därför viktigt att byggherren går igenom avropslistan för att samordna den med övriga arbeten. En person eller företag som levererar en vara Lägeskontroll innebär att man kontrollerar att byggnaden kommit i det läge på fastigheten som bygglovet anger. Lägeskontroll utförs normalt efter formsättning av grund för att lättast rätta till eventuella fel. Lägeskontroll dokumenteras i kontrollplan. Alla förberedande arbeten som leder fram till grundarbeten. Det kan handla om avtäckning av matjord, schaktning, sprängning, pålning, rördragning för vatten och avlopp, dränering och packning av grus. En entreprenör som utför markarbeten. Ibland utför markentreprenören även grundarbeten Inom områden med detaljplan krävs normalt marklov för schaktning eller fyllning som medför att höjdläget för tomter ändras avsevärt.vad man menar med avsevärt kan variera i olika kommuner. En del anser mer än 50 cm andra mer än 1m. Ibland krävs marklov för trädfällning eller skogsplantering. Markplaneringsritning Ritning som visar omfattning av och utförande hos ytskikt och beläggningar på gångytor, körytor, planteringsytor od. Markritning Ritning som redovisar markytans uppbyggnad och bearbetning för vägar, planteringar, yttre anläggningar mm.

13 Leveransavrop Leverantörer Lägeskontroll Markarbeten Markentreprenör Marklov Efter slutlig beställning bestäms när huset kommer att levereras. På avropslistan står vissa standardtider när de olika leveranserna kommer. Vid totalentreprenad är det byggledaren som tar ansvaret och avropar leveranserna. Vid delad entreprenad är det därför viktigt att byggherren går igenom avropslistan för att samordna den med övriga arbeten. En person eller företag som levererar en vara Lägeskontroll innebär att man kontrollerar att byggnaden kommit i det läge på fastigheten som bygglovet anger. Lägeskontroll utförs normalt efter formsättning av grund för att lättast rätta till eventuella fel. Lägeskontroll dokumenteras i kontrollplan. Alla förberedande arbeten som leder fram till grundarbeten. Det kan handla om avtäckning av matjord, schaktning, sprängning, pålning, rördragning för vatten och avlopp, dränering och packning av grus. En entreprenör som utför markarbeten. Ibland utför markentreprenören även grundarbeten Inom områden med detaljplan krävs normalt marklov för schaktning eller fyllning som medför att höjdläget för tomter ändras avsevärt.vad man menar med avsevärt kan variera i olika kommuner. En del anser mer än 50 cm andra mer än 1m. Ibland krävs marklov för trädfällning eller skogsplantering. Markplaneringsritning Ritning som visar omfattning av och utförande hos ytskikt och beläggningar på gångytor, körytor, planteringsytor od. Markritning Ritning som redovisar markytans uppbyggnad och bearbetning för vägar, planteringar, yttre anläggningar mm.

14 Monteringsfärdigt husmaterial Monteringsritning M-ritningar Måttritning Nybyggnadskarta Olovligt byggande Husleverans som levereras till en byggherre som uppför sitt hus i delad entreprenad. Det innebär att byggherren ombesörjer själv montage och alla andra byggnadsarbeten fram till ett färdigt hus. För att det skall gå att montera huset på grunden upprättas monteringsritningar som visar placering av alla byggelement samt alla viktiga detaljlösningar och knutpunkter. Samlingsnamn för ritningar som normalt upprättas av en markprojektör. M- ritningar omfattar schaktningsritningar, VA- ritningar och markplaneringsritningar för markarbeten. Ritning som redovisar måttsättning och övriga erfoderliga uppgifter för utförande. Karta som visar fastighetens exakta mått, läge, gränser för byggrätt, servitutgränser, fastighetsbeteckningar, befintliga byggnader, höjdkurvor, hägnader, ev fornminnen, anslutningspunkt för VA, angränsande gata mm. Obligatoriskt underlag till situationsplanen för ansökan nybyggnad av en- eller flerbostadshus, fritidshus, kontor, industri och dylikt. Enligt PBL är den som bygger olovligt skyldig att betala en byggnadsavgift som är fyra gånger bygglovsavgiften samt en tilläggsavgift på 500 kr varje kvadratmeter bruttoarea av bygget minskat med 10 kvadratmeter. Om Byggnadsnämnden i efterhand inte kan bevilja bygglov kan man dessutom bli skyldig att riva eller ändra det utförda arbetet. Områdesbestämmelser Områdesbestämmelser används inom begränsade

15 områden som inte har någon detaljplan. Områdes bestämmelser antas för at säkerställa syften i översiktsplanen. Det kan t.ex. gälla sommarstugeområden. Områdesbestämmelser kan reglera ett fåtal frågor som t.ex. bebyggelsens utformning i en värdefull miljö, eller maximera byggnadsarean för befintliga fritidshus. Områdesbestämmelser garanterar inte någon byggrätt. Perspektivritning Planritning Primärkarta Pålning Relationsritningar Rivning Rivningsanmälan Ritning som ger tredimensionell bild av föremål, interiör eller exteriör. Ritning som i horisontalsnitt redovisar planlösningar, konstruktioner, installationer. Primärkarta är oftast fotografiskt framställd från flygbilder. Används som utgångsmaterial för upprättande av nybyggnadskartor, förrättningskartor mm. Anger med hög noggrannhet byggnader, höjdkurvor, väggkanter, häckar, staket, träd mm. Grundförstärkning med pålar ner som man kör ner i marken tills de träffar fast grund. Ett förfarande då marken är instabil. Oftast lera. Ritning som visar det verkliga utförandet av en byggnad eller anläggning. De ändringar som blev gjorda under byggets ritas in i de ursprungliga handlingarna. Se Arkivritning. För att riva byggnader eller delar av byggnader inom ett område med detaljplan krävs rivningslov. Se rivningsanmälan. Rivningslov behövs inte för att riva byggnader eller delar av byggnader som får uppföras utan bygglov som t.ex. uthus eller skärmtak över uteplats. Med rivningsanmälan behöver man ofta lämna in till byggnadsnämnden en rivningsplan som redovisar hur rivningsmaterialet tas om hand. Ibland krävs också en rivningsinventering om det visar sig att det finns miljöfarligt avfall.

16 Rivningslov Rivningsplan Rumskomplettering Samlad bebyggelse Samordning Samordningsansvar enligt Arbets- och Miljölagen Samordningsansvar av byggnadsarbeten Samråd Schaktning Skriftligt tillstånd att riva en byggnad eller en anläggning Handling som redovisar omfattning och utförande av rivning av byggnad hur arbetet skall bedrivas och hur man skall ta hand om miljöfarligt avfall. Material som bidrar till färdigställande av ett rum som t.ex. lister, smygbrädor, socklar foder, fönsterbrädor, golvbeläggning. I en del kommuner kan områden som ligger utanför detaljplan men består av hus betraktas som samlad bebyggelse enligt översiktsplanen. Då krävs bygglov för i huvudsak samma åtgärder som inom detaljplanen. Samordning av arbeten och varuleveranser så att arbetet på byggplatsen fortskrider utan störningar och enligt tidplanen Enligt Arbets- och Miljölagen är byggherren ansvarig för arbetarskyddet på byggplatsen.vid totalentreprenad ombesörjer Husleverantörens att arbetarskyddet övertas av en underentreprenör.vid delad entreprenad kan byggherren komma överens med och låta ansvaret övertas av en entreprenör, vanligen byggentreprenören. Vid Husleverantörens totalentreprenad är det byggledaren som ansvarar för samordningen. Vid delad entreprenad är det byggherrens ansvar men kan överlåtas på en entreprenör, vanligen byggentreprenören. Se byggsamråd Grävning för grundarbeten

17 Sektionsritning Sidoentreprenör Situationsplan Skala Skisser Slutbesiktning Slutbevis Slutlig beställning Ritning som visar t.ex. en byggnad eller en detalj i genomskärning. En entreprenör som levererar en vara eller färdig prestation i en delad entreprenad. Se entreprenadformer. Situationsplan grundar sig oftast på nybyggnadskartan och illustrerar den tänkta byggnadsåtgärden. Ager tomtgränser och läge för befintliga och planerade byggnader. Situationsplan kan också innehålla information om vägar, grönytor, yttre ledningar mm. I byggsammanhang ofta förminskning av de verkliga måtten. - 1:100 innebär att 1cm på ritning motsvarar 100cm= 1m i verkligheten. -1:400 innebär att 1cm på ritning motsvarar 400cm=4m i verkligheten. -1:1000 innebär att 1cm på ritning motsvarar 1000cm=10m i verkligheten. Enkla hand- eller CAD- uppritade ritningar på planer och fasader oftast i början av projekteringen av en byggnad. När huset är färdigtbyggt genomför man en slutbesiktning. Besiktningsman utses av försäkringsbolaget GAR-BO för att kontrollera att arbetet utförts så som avtalats och godkänner entreprenaden. Ett skriftligt dokument från Byggnadsnämnden som är en bekräftelse på att huset byggts enligt uppställda krav. Den kvalitetsansvarige (KA)sammanställer den dokumentation som krävts i kontrollplanen och skickar denna till Byggnadsnämnden tillsammans med begäran om slutbevis. I denna handling är alla tillval definierade och det slutliga priset fastslagit.

18 Snittritning Sockelhöjd Stadsbyggnadskontoret Stomkomplettering Stomresning Strandskydd Sektionsritning som dessutom visar delar bortom snitt planet. Det är viktigt var i höjdläge man placerar den nya byggnaden. Föreslagen sockelhöjd (FSH) bedöms sedan, av handläggare på stadsarkitektkontoret, i relation till läget för gatan, befintlig mark, grannar, anslutning service mm. Sockelhöjdens plushöjd sätts på den nivå där husets grundsockel möter husets fasadbeklädnad.i Husleverantörens fall är sockelhöjden lika med höjden på överkant betongplatta. Ett annat sätt att höjdsätta är att ange nivå för färdigt golv (FG) Stadsbyggnadskontoret består av tjänstemän som handlägger ärenden från översiktlig planering till enskilda bygglovsärenden. De presenterar ärenden för de politiska representanterna i byggnadsnämnden för beslut. Enklare bygglovsärenden kan tjänstemännen besluta själva så kallad delegation. Stadsarkitektkontoret kan heta olika i olika kommuner t ex. miljö- och stadsbyggnadskontor, bygg- och teknikkontoret. Stomkomplettering utgörs av ej bärande väggar samt dörrar, fönster och fast inredning som trappor räcken osv. Uppförande av ytterväggar, bärande delar samt tak Strandskyddet är till för att hålla strandzonen tillgänglig för allmänheten. Det innebär i princip att bebyggelse i större omfattning inte tillåts i strandzonen. Alla sjöar och vattendrag omfattas av generellt strandskydd om 100 meter från strandlinjen både in över land och ut över vattnet. I regel är strandskyddet 300 meter vid kusten och 100 meter vid insjöar och vattendrag.

19 Ibland har man utökat strandskydd. Strandskydd dispens Dispens kan sökas hos länsstyrelsen eller byggnadsnämnden. I vissa fall kan dispens från strandskyddet beviljas. Inom strandskyddat område ska dispens sökas för nybyggnad eller ändrad användning av byggnad. Dispens kan även krävas för bygglovbefriade åtgärder som friggebod. Det finns också åtgärder som inte kräver dispens från strandskyddet. Länsstyrelserna hanterar oftast dispenser från strandskydd.byggnadsnämnden kan bevilja dispens i vissa fall. Följande åtgärder kräver inte dispens: - om- och tillbyggnader - komplementbyggnad som placeras längre bort från stranden än huvudbyggnaden - ekonomibyggnader för jordbrukets eller fiskets behov Dispenser som kan beviljas av byggnadsnämnden: - nybyggnad av bostadshus vid sjöar och vattendrag - komplementbyggnader som ligger närmre stranden än huvudbyggnaden Svartbygge Teknisk beskrivning Tillverkningsritningar Tilläggsbeställning Underentreprenörer Se olovligt byggande Handling som beskriver uppbyggnaden av de byggdelar som är väsentliga för prövning av bygglov. Finns oftast i blankettform på kommunen. För att huset skall kunna produceras i vår fabrik upprättas tillverkningsritningar på alla ingående delar i huset. Efter att slutlig beställning och huset har avropats bör inga ändringar göras. Ändringar påverkar både pris och leveranstider. En entreprenör som levererar en vara eller färdig

20 prestation till en totalentreprenör. Se entreprenadformer Utdrag ur primärkarta Se enkel nybyggnadskarta Utsättning/Utstakning Utsättning eller utstakning innebär att läget av en byggnad märks ut på marken i överensstämmelse med det givna bygglovet. Man markerar också husets sockelhöjd. Utstakning gör man normalt innan schaktning. Byggherren ansvarar för att berörd granne kallas till utstakning när en byggnad placeras i närheten av en gräns. Stadsarkitektkontorets mätningsavdelning kan efter beställning tillhandahålla sådana tjänster. VA- ritningar Samlingsnamn för ritningar som normalt upprättas av en VA- projektör. VA- ritningar omfattar yttre vatten och avloppsanläggningar och i vissa fall även avloppssystem i hus. VVS-entreprenör En person eller företag som utför rörinstallationer. Översiktsplan Varje kommun skall ha en aktuell översiktsplan för kommunens hela yta. Den är en vision för framtiden. Av planen skall framgå grunddragen i användningen av mark- och vattenområden, kommunens syn på hur den byggda miljön skall utvecklas och bevaras. Översiktsplanen skall vara en vägledning för beslut om användningen av mark och vattenområden. Översiktsplan fördjupad Översiktsplan för kommunens mindre delar kallas fördjupad översiktsplan.

FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA?

FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA? FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA? Arvidsjaurs kommun Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Augusti 2008 Bygglov krävs för att: Uppföra en ny byggnad eller anläggning (tex upplag, plank eller mur) Bygga till en

Läs mer

ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV

ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV Innan du söker bygglov finns det en del du behöver veta. VAD HAR DU FÖR PLANER? Det är ofta reglerat i planbestämmelser

Läs mer

Behöver jag bygglov Behöver jag kontrollansvarig

Behöver jag bygglov Behöver jag kontrollansvarig Bilaga SBN 32.2013 Behöver jag bygglov Behöver jag kontrollansvarig Riktlinjer för när bygglov och kontrollansvarig krävs, beslutade av samhällsbyggnadsnämnden i Tingsryds Kommun 2013-03-12, 32. Utgår

Läs mer

Åtgärder som inte kräver bygglov

Åtgärder som inte kräver bygglov STADSBYGGNADS- OCH MILJÖFÖRVALTNINGEN 1 (5) Åtgärder som inte kräver bygglov Följande åtgärder kräver inte bygglov eller anmälan till kommunen (gäller endast för en- och tvåbostadshus) Friggebod Du får

Läs mer

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 Den 2 juli blir det tillåtet att göra fler åtgärder utan bygglov, till exempel bygga en extra komplementbyggnad om 25 kvadratmeter på sin tomt. Men bygganmälan

Läs mer

Innehållsförteckning. Österåkers kommun Byggnadsnämnden

Innehållsförteckning. Österåkers kommun Byggnadsnämnden Österåkers kommun Byggnadsnämnden Innehållsförteckning Allmän information om det så kallade Attefallshuset... 2 Vilka är grundkraven för att få bygga?... 2 Utformning, storlek, höjd och placering?... 2

Läs mer

Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det

Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du söka bygglov hos stadsbyggnadskontoret. Vid vissa andra ändringar

Läs mer

Bygglov och Förhandsbesked

Bygglov och Förhandsbesked Bygglov och Förhandsbesked BYGG- OCH MILJÖKONTORET 1 Innehåll INNEHÅLL 1 BYGGLOV ALLMÄNT 2 Att söka bygglov 2 Förhandsbesked 2 När behöver du inte ansöka om bygglov 2 Olovligt byggande 2 Innan en ansökan

Läs mer

Attefallsåtgärder. Attefallshus - Komplementbostadshus/komplementbyggnad Högst 25 kvadratmeter byggnadsarea

Attefallsåtgärder. Attefallshus - Komplementbostadshus/komplementbyggnad Högst 25 kvadratmeter byggnadsarea Attefallsåtgärder Från den 2 juli 2014 ändrades plan- och bygglagen så att fler åtgärder blev bygglovsbefriade för en- och tvåbostadshus. Allt som tidigare var tillåtet utan bygglov är fortfarande det.

Läs mer

Juli 2011 Att bygga i Norrtälje kommun

Juli 2011 Att bygga i Norrtälje kommun Juli 2011 Att bygga i Norrtälje kommun Information om bygglov, förhandsbesked, marklov, rivningslov, anmälan enligt plan- och bygglagen (PBL) och strandskyddsdispens norrtalje.se Bygg- och miljökontoret

Läs mer

Behöver jag bygglov, behöver jag göra bygganmälan?

Behöver jag bygglov, behöver jag göra bygganmälan? Behöver jag bygglov, behöver jag göra bygganmälan? Lagstiftning Plan- och bygglagen (1987:10), PBL Plan- och byggförordningen (1987:383), PBF Lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk,

Läs mer

DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV. Information om nya byggsanktionsavgifter

DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV. Information om nya byggsanktionsavgifter DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV Information om nya byggsanktionsavgifter NYA BYGGSANKTIONSAVGIFTER GÖR DET MYCKET DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV Plan- och byggförordningen PBF (2011: 338) 9 kap. 1-21 Den 2 maj 2011 ändrades

Läs mer

Vanliga frågor och svar

Vanliga frågor och svar Vanliga frågor och svar Nedan finns vanligt förekommande frågor och kortfattade svar. Är du osäker på vad som gäller för just din fastighet så är du välkommen att ringa eller komma in och träffa en handläggare

Läs mer

Exempel på ritningar och handlingar för ansökan om bygglov TILLBYGGNAD

Exempel på ritningar och handlingar för ansökan om bygglov TILLBYGGNAD Exempel på ritningar och handlingar för ansökan om bygglov TILLBYGGNAD 1 Vilka handlingar behövs vid ansökan om bygglov? Nedanstående text och ritningsexempel är framtagna för att hjälpa dig som planerar

Läs mer

ATT BYGGA I NORRTÄLJE KOMMUN

ATT BYGGA I NORRTÄLJE KOMMUN ATT BYGGA I NORRTÄLJE KOMMUN Information om bygglov, bygganmälan, förhandsbesked, marklov, rivningslov och strandskyddsdispens Uppdaterad januari 2011 BYGG- OCH MILJÖKONTORET 1 Blankett för ansökan/anmälan

Läs mer

Behöver jag bygglov, behöver jag göra bygganmälan?

Behöver jag bygglov, behöver jag göra bygganmälan? Behöver jag bygglov, behöver jag göra bygganmälan? Broschyren kan beställas från: Boverket, Publikationsservice Box 534 371 23 Karlskrona Telefon: 0455-35 30 50 Fax: 0455-819 27 E-post: publikationsservice@boverket.se

Läs mer

Exempel på ritningar och handlingar för ansökan om bygglov KOMPLEMENTBYGGNAD

Exempel på ritningar och handlingar för ansökan om bygglov KOMPLEMENTBYGGNAD Exempel på ritningar och handlingar för ansökan om bygglov KOMPLEMENTBYGGNAD 1 Vilka handlingar behövs vid ansökan om bygglov? Nedanstående text och ritningsexempel är framtagna för att hjälpa dig som

Läs mer

Bygga. i Växjö kommun. Information om bygglov för dig som ska bygga till, om eller nytt. Växjö kommun 2014-04-10

Bygga. i Växjö kommun. Information om bygglov för dig som ska bygga till, om eller nytt. Växjö kommun 2014-04-10 Bygga i Växjö kommun Information om bygglov för dig som ska bygga till, om eller nytt Växjö kommun 2014-04-10 1 Här söker du bygglov Växjö kommun erbjuder två sätt att söka bygglov för en- och tvåbostadshus

Läs mer

Bygglov Bygganmälan. Allmänt. Allmänt. Byggbeskrivning. 1Nya regler 1995. Bygg i trä. När krävs bygglov? 4Bygglov behövs inte alltid

Bygglov Bygganmälan. Allmänt. Allmänt. Byggbeskrivning. 1Nya regler 1995. Bygg i trä. När krävs bygglov? 4Bygglov behövs inte alltid Allmänt Byggbeskrivning Allmänt Bygglov Bygganmälan Bygg i trä Bygg i trä genomförs av Skogsindustrierna i samarbete med bygg- och trävaruhandeln. Byggbeskrivningarna och bygg-dvdfilmerna är uppdelade

Läs mer

ATT SÖKA BYGGLOV i Göteborg

ATT SÖKA BYGGLOV i Göteborg ATT SÖKA BYGGLOV i Göteborg I Göteborg handläggs bygglovärenden på stadsbyggnadskontorets tre distrikt. När du ansöker om bygglov ligger reglerna i Plan- och bygglagen och kommunens planer till grund för

Läs mer

Så söker du bygglov BYGGLOV

Så söker du bygglov BYGGLOV Så söker du bygglov BYGGLOV BYGGLOV Så söker du bygglov 1 NÄR BEHÖVS BYGGLOV? 2 NÄR BEHÖVS INTE BYGGLOV? 3 FÖRHANDSBESKED 4 VILKA HANDLINGAR BEHÖVS TILL ANSÖKAN OM BYGGLOV? 5 ÖVRIGA HANDLINGAR 6 KONTROLLANSVARIG

Läs mer

ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex)

ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex) ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex) Samhällsbyggnadsnämnden 275 80 SJÖBO Datum Ansökan gäller Bygglov Bygglov för tillfällig åtgärd, t o m datum Ändring eller förnyelse av beviljat lov dnr Marklov

Läs mer

Exempelritningar för nybyggnad av garage

Exempelritningar för nybyggnad av garage Exempelritningar för nybyggnad av garage Foldern är framtagen juni 2010 och reviderad januari 2012 av Bygglovalliansen som är en samverkan mellan kommuner för utveckling av bygglovfunktionen. Följande

Läs mer

Exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus

Exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus Exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus Foldern är framtagen juni 2010 och reviderad januari 2012 av Bygglovalliansen som är en samverkan mellan kommuner för utveckling av bygglovfunktionen. Följande

Läs mer

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01 Innehållsförteckning Nyheter i den nya plan- och bygglagen... 1 Innan ansökan om bygglov... 2 Efter det att du har fått bygglov... 2 Här nedan

Läs mer

Frågor av utredningskaraktär inkomna i chatt vid websändningen onsdagen den 18 juni 2014.

Frågor av utredningskaraktär inkomna i chatt vid websändningen onsdagen den 18 juni 2014. Datum: 2015-01-30 Sidnr 1 av 10 Frågor av utredningskaraktär inkomna i chatt vid websändningen onsdagen den 18 juni 2014. FRÅGA 1: Kan man söka bygglov för nybyggnad och samtidigt göra en anmälan om 15

Läs mer

Exempelritningar för nybyggnad av garage

Exempelritningar för nybyggnad av garage Exempelritningar för nybyggnad av garage PLAN BYGGNADSAREA: 27,8 KVM A FASAD MOT ÖSTER FASAD MOT S BÅSTAD DANDERYD ENKÖPING GNESTA HALMSTAD HANINGE HUDDINGE HÅBO JÄRFÄLLA KARLSHAMN KARLSKRONA KNIVSTA KUNGSBACKA

Läs mer

Bilder Omslag: Kate Kärrberg Inlaga: Emelie Hansson, Per-Ola Johannesson. Lerums kommun, Sektor samhällsbyggnad 2013

Bilder Omslag: Kate Kärrberg Inlaga: Emelie Hansson, Per-Ola Johannesson. Lerums kommun, Sektor samhällsbyggnad 2013 Söka bygglov s Bilder Omslag: Kate Kärrberg Inlaga: Emelie Hansson, Per-Ola Johannesson Lerums kommun, Sektor samhällsbyggnad 2013 Innehåll Bygglovsfritt 4 Måla om ditt hus 4 Altan 4 Staket 4 Plank 4 Murar

Läs mer

Lathund för husbyggare i Växjö kommun

Lathund för husbyggare i Växjö kommun Lathund för husbyggare i Växjö kommun Växjö kommun 2013-06-12 1 Vägen till drömhuset en resa med många turer Att köpa en tomt är ett stort beslut. Vi vill med denna information hjälpa er att planera och

Läs mer

Exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus

Exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus Exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus BÅSTAD DANDERYD ENKÖPING GNESTA HALMSTAD HANINGE HUDDINGE HÅBO JÄRFÄLLA KARLSHAMN KARLSKRONA KNIVSTA KUNGSBACKA KUNGÄLV KÄVLINGE LINKÖPING LIDINGÖ NACKA

Läs mer

4. BYGGLOV. Sid 6 (22)

4. BYGGLOV. Sid 6 (22) Sid 6 (22) 4. BYGGLOV Allmänt Denna del av taxan innehåller avgifter för bygglov, marklov, rivningslov, förhandsbesked, ingripandebesked, villkorsbesked, anmälan samt strandskyddsdispens tillsammans med

Läs mer

Information och exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus. Utgiven i samarbete mellan kommuner och länsstyrelse i Västra Götaland

Information och exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus. Utgiven i samarbete mellan kommuner och länsstyrelse i Västra Götaland Information och exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus Utgiven i samarbete mellan kommuner och länsstyrelse i Västra Götaland Vilka handlingar behövs när jag ska söka bygglov? För att handläggningen

Läs mer

Lathund för husbyggare i Växjö kommun

Lathund för husbyggare i Växjö kommun Lathund för husbyggare i Växjö kommun Växjö kommun 2012-04-25 1 Vägen till drömhuset en resa med många turer Att köpa en tomt är ett stort beslut. Vi vill med denna information hjälpa er att planera och

Läs mer

Mot vad ska byggnadsnämnden (BN) pröva ansökan? Vilka handlingar kan krävas in och när?

Mot vad ska byggnadsnämnden (BN) pröva ansökan? Vilka handlingar kan krävas in och när? När ska man ge bygglov? När ska en ansökan avslås? Mot vad ska byggnadsnämnden (BN) pröva ansökan? Vilka handlingar kan krävas in och när? PRÖVNING AV BYGGLOV I NYA PBL Elisabeth Ehrlén, Ehrlén Consulting

Läs mer

Behöver jag söka. bygglov, rivningslov eller marklov?

Behöver jag söka. bygglov, rivningslov eller marklov? Stina fick lov, får du? Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? 2 Ny plan- och bygglag gäller från 2 maj 2011 Den 2 maj 2011 kom en ny plan- och bygglag som ska göra det enklare för dig som

Läs mer

Behöver jag BYGGLOV? Behöver jag göra BYGGANMÄLAN?

Behöver jag BYGGLOV? Behöver jag göra BYGGANMÄLAN? Behöver jag BYGGLOV? Behöver jag göra BYGGANMÄLAN? 2000 1 DIARIENUMMER: B5083-2641/95 TITEL: Behöver jag Bygglov? Behöver jag göra Bygganmälan? UTGIVARE: Boverket UTGIVNINGSMÅNAD: Oktober, 2000 UPPLAGA:

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900); SFS 2014:477 Utkom från trycket den 13 juni 2014 utfärdad den 5 juni 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om plan-

Läs mer

BYGGLOV MARKLOV RIVNINGSLOV FÖRHANDSBESKED. Byggherre: Förnamn Efternamn Person-/Organisationsnr

BYGGLOV MARKLOV RIVNINGSLOV FÖRHANDSBESKED. Byggherre: Förnamn Efternamn Person-/Organisationsnr BYGGLOV MARKLOV RIVNINGSLOV FÖRHANDSBESKED PERIODISKT BYGGLOV ÄNDRING AV TIDIGARE BEVILJAT BYGGLOV TIDSBEGRÄNSAT BYGGLOV / FÖRLÄNGNING FÖRNYELSE Fastighetsbeteckning Fastighetens adress Byggherre: Förnamn

Läs mer

Instruktioner för ansökan om bygglov samt anmälan av anmälningspliktig åtgärd

Instruktioner för ansökan om bygglov samt anmälan av anmälningspliktig åtgärd Instruktioner för ansökan om bygglov samt anmälan av anmälningspliktig åtgärd Följande handlingar skall bifogas din ansökan/anmälan: Ansökan Fasadritning Förslag till kontrollplan Sektionsritning Teknisk

Läs mer

Välkommen till. Informationsträff. Hörnstenen 2014-04-10

Välkommen till. Informationsträff. Hörnstenen 2014-04-10 Välkommen till Informationsträff Hörnstenen 2014-04-10 PROGRAM PRESENTATION DETALJPLAN OCH HANDLÄGGNINGSPROCESSEN STAKET, PLANK OCH MURAR CARPORT, GARAGE, FÖRRÅD OCH MINDRE TILLBYGGNADER EJ BYGGLOVSPLIKTIGA

Läs mer

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov 2014-06-04 1 (5) CIRKULÄR 14:21 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Anna-Bie Agerberg Kommundirektörer Bygglov, nämnd Bygglov, förvaltning Bygglovchefer eller motsvarande Information om lagändringar

Läs mer

Exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus BÅSTADS KOMMUN

Exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus BÅSTADS KOMMUN Exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus FG FG BÅSTADS KOMMUN 1 Foldern är framtagen oktober 2008 av Bygglovalliansen som är en samverkan mellan kommuner för utveckling av bygglovfunktionen. Följande

Läs mer

PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M

PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M 1 Lagar, förordningar m m Källa: God inomhusmiljö- en handbok för fastighetsägare : 2 Lagar, förordningar, föreskrifter, ex Miljöbalken (1998:808) Avfallsförordningen NVFS =

Läs mer

Frågor inkommit via chatt vid webbsändningen onsdagen den 18 juni 2014 II

Frågor inkommit via chatt vid webbsändningen onsdagen den 18 juni 2014 II Datum 2014-07-11 Diarienummer 1(13) Frågor inkommit via chatt vid webbsändningen onsdagen den 18 juni 2014 II Fråga 1 Får man ha källare på Attefallshus? Svar 1 Boverket: Ja Fråga 2 Kan man bygga takkupor

Läs mer

Exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus BÅSTADS KOMMUN 1

Exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus BÅSTADS KOMMUN 1 Exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus BÅSTADS KOMMUN 1 Foldern är framtagen juni 2010 av Bygglovalliansen som är en samverkan mellan kommuner för utveckling av bygglovfunktionen. Följande kommuner

Läs mer

Frågor som besvarades i sändning och i chatt vid webbsändningen onsdagen den 18 juni 2014

Frågor som besvarades i sändning och i chatt vid webbsändningen onsdagen den 18 juni 2014 Datum 2014-06-25 Diarienummer 1(17) Frågor som besvarades i sändning och i chatt vid webbsändningen onsdagen den 18 juni 2014 Fråga 1 Får tillbyggnad innehålla kök/våtrum? Utan KA? Svar 1 Boverket: Ja

Läs mer

Information till småhusägare i Norra Ängby

Information till småhusägare i Norra Ängby SIDAN 1 Information till småhusägare i Norra Ängby 1. När behövs bygglov? 2. Hur regleras bebyggelsen? 3. Stockholms stadsmuseum 4. Hur söker man bygglov? 5. Till sist 6. Frågor 1. När behövs bygglov?

Läs mer

Anvisning för inglasning av balkong, altan, takterrass, uppförande av staket/plank, samt montage av markiser.

Anvisning för inglasning av balkong, altan, takterrass, uppförande av staket/plank, samt montage av markiser. Anvisning för inglasning av balkong, altan, takterrass, uppförande av staket/plank, samt montage av markiser. 1. Inledning Har bostadsrättsinnehavare i föreningen planer på att göra någon form av förändring

Läs mer

Information och exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus. Utgiven i samarbete mellan kommuner och länsstyrelse i Västra Götaland

Information och exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus. Utgiven i samarbete mellan kommuner och länsstyrelse i Västra Götaland Information och exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus Utgiven i samarbete mellan kommuner och länsstyrelse i Västra Götaland Vilka handlingar behövs när jag ska söka bygglov? För att handläggningen

Läs mer

Instruktioner ansökan om bygglov och anmälan av anmälningspliktig åtgärd

Instruktioner ansökan om bygglov och anmälan av anmälningspliktig åtgärd 2011 Instruktioner ansökan om bygglov och anmälan av anmälningspliktig åtgärd Handlingar som ska lämnas in när Du söker bygglov eller gör anmälan Ansökan om lov mm enklare ärenden 2 ex Kontrollplan 2 ex

Läs mer

Behöver jag en kontrollansvarig

Behöver jag en kontrollansvarig Behöver jag en kontrollansvarig för att bygga eller riva? Den här broschyren vänder sig i första hand till dig som har ett en- eller tvåbostadshus. När du ska bygga en ny byggnad eller bygga till kan du

Läs mer

Information och exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus. Utgiven i samarbete mellan kommuner och länsstyrelse i Västra Götaland

Information och exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus. Utgiven i samarbete mellan kommuner och länsstyrelse i Västra Götaland Information och exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus Utgiven i samarbete mellan kommuner och länsstyrelse i Västra Götaland Vilka handlingar behövs när jag ska söka bygglov? För att handläggningen

Läs mer

Kontrollansvariga och deras uppgifter

Kontrollansvariga och deras uppgifter Kontrollansvariga och deras uppgifter Kontrollansvarig är ett nytt begrepp i plan- och bygglagen som har ersatt begreppet kvalitetsansvarig. Den kontrollansvarige har fått utökade arbetsuppgifter vilket

Läs mer

Behöver jag en kontrollansvarig

Behöver jag en kontrollansvarig Behöver jag en kontrollansvarig för att bygga eller riva? 2 Den här broschyren vänder sig i första hand till dig som har ett en- eller tvåbostadshus. När du ska bygga en ny byggnad eller bygga till behöver

Läs mer

RIKTLINJER FÖR OCH INFORMATION OM HANDLÄGGNING AV OLOVLIGT UPPFÖRDA BYGGNADER I VÅRGÅRDA KOMMUN

RIKTLINJER FÖR OCH INFORMATION OM HANDLÄGGNING AV OLOVLIGT UPPFÖRDA BYGGNADER I VÅRGÅRDA KOMMUN RIKTLINJER FÖR OCH INFORMATION OM HANDLÄGGNING AV OLOVLIGT UPPFÖRDA BYGGNADER I VÅRGÅRDA KOMMUN ANTAGEN AV MILJÖNÄMNDEN 2005-10-13 98 MILJÖNÄMNDEN Riktlinjer för och information om handläggning av olovligt

Läs mer

Exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus

Exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus Exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus Foldern är framtagen juni 2010 och reviderad januari 2012 av Bygglovalliansen som är en samverkan mellan kommuner för utveckling av bygglovfunktionen. Följande

Läs mer

Sammanhållen bebyggelse och bygglovsbefriade åtgärder utanför detaljplan

Sammanhållen bebyggelse och bygglovsbefriade åtgärder utanför detaljplan Sammanhållen bebyggelse och bygglovsbefriade åtgärder utanför detaljplan Foto, Copyright Daniel Kulander Förord Vad ska ses som sammanhållen bebyggelse och bygglovsbefriade åtgärder på landsbyggden eller

Läs mer

Staket, plank och murar

Staket, plank och murar Staket, plank och murar Information och råd för uppförande av staket, plank och murar i Tomelilla kommun Bygglovspliktigt Enligt 9 kap 8 i Plan- och Bygglagen (PBL), krävs det bygglov för att uppföra plank

Läs mer

Information i samband med ansökan om bygglov och installation av vatten och avlopp m m (bygganvisningar)

Information i samband med ansökan om bygglov och installation av vatten och avlopp m m (bygganvisningar) SIMSJÖOMRÅDET Information i samband med ansökan om bygglov och installation av vatten och avlopp m m (bygganvisningar) Plan, Bygg och Lantmäteriförvaltningen Tekniska förvaltningen Miljöförvaltningen Östra

Läs mer

Staket, plank och murar. Information och råd från bygglovsenheten Antaget av Myndighetsnämnden 24 februari 2015, 51

Staket, plank och murar. Information och råd från bygglovsenheten Antaget av Myndighetsnämnden 24 februari 2015, 51 Staket, plank och murar Information och råd från bygglovsenheten Antaget av Myndighetsnämnden 24 februari 2015, 51 Bygglovspliktigt Enligt 9 kap 8 i Plan- och Bygglagen (PBL) krävs det bygglov för att

Läs mer

Första steget. Andra saker som du ska tänka på är hur ser tomten ut?

Första steget. Andra saker som du ska tänka på är hur ser tomten ut? Husköpet Att köpa hus En dröm om ett eget hus, ett hem som du vill leva i länge. Alla tankar om hur du vill ha det, hur du vill leva och bo kan bli verklighet. Stort eller litet, modernt eller gammaldags.

Läs mer

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du oftast söka bygglov hos kommunens byggnadsnämnd. Vid vissa

Läs mer

PLANKARTA i Gnesta tätort, Gnesta kommun AKTUALITET: FASTIGHETSINDELNING 2013-04-16 KARTSTANDARD ENLIGT HMK-KA 2.2.6.1

PLANKARTA i Gnesta tätort, Gnesta kommun AKTUALITET: FASTIGHETSINDELNING 2013-04-16 KARTSTANDARD ENLIGT HMK-KA 2.2.6.1 Antagandehandling Dnr Plan 2012.3 Tillägg till PLANBESTÄMMELSER Följande gäller inom det särskilt avgränsade området. Underliggande stadsplan P 86-1 gäller jämsides med undantag för de bestämmelser som

Läs mer

Kontrollansvarig. Byggherrens stöd vid projektering och byggande. www.karf.se

Kontrollansvarig. Byggherrens stöd vid projektering och byggande. www.karf.se Kontrollansvarig Byggherrens stöd vid projektering och byggande www.karf.se 1 I denna broschyr avser Kontrollansvarig och Kontrollplan de begrepp som finns reglerade i Plan- och bygglagen, PBL (kap10 9,

Läs mer

Information och exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus. Utgiven i samarbete mellan kommuner och länsstyrelse i Västra Götaland

Information och exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus. Utgiven i samarbete mellan kommuner och länsstyrelse i Västra Götaland Information och exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus Utgiven i samarbete mellan kommuner och länsstyrelse i Västra Götaland Vilka handlingar behövs när jag ska söka bygglov? För att handläggningen

Läs mer

För råd i specifika ärenden rekommenderar Villaägarna att kontakt tas med Villaägarnas jurister alternativt annan juridisk expertis.

För råd i specifika ärenden rekommenderar Villaägarna att kontakt tas med Villaägarnas jurister alternativt annan juridisk expertis. Bygglov Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller kopiering utan tillåtelse av Villaägarnas

Läs mer

Information från Älvrummet 19 maj Beatrice Udén, Mari von Sivers, Sven Boberg

Information från Älvrummet 19 maj Beatrice Udén, Mari von Sivers, Sven Boberg Information från Älvrummet 19 maj Beatrice Udén, Mari von Sivers, Sven Boberg Bakgrund PBL kommittén Får jag lov? Byggprocessutredningen Bygg helt enkelt! Miljöprocessutredningen Instansordningen Det har

Läs mer

2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan

2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan 2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du oftast söka bygglov hos kom munens byggnadsnämnd. Vid

Läs mer

1. Försäkringstagare (den som tecknar försäkringen och betalar premien)

1. Försäkringstagare (den som tecknar försäkringen och betalar premien) 1/6 Ansökan byggförsäkring Offert/beställning Offert önskas på byggförsäkring för nedan projekt Byggförsäkring beställs för nedan beskrivna byggprojekt (vid detta val skickas premiefaktura utan föregående

Läs mer

Processkarta Sammanhållet bygglov - Framtid

Processkarta Sammanhållet bygglov - Framtid Processkarta Sammanhållet bygglov - Framtid version 0-0-0 Behov av att se förutsättningar på avsedd mark Behövs tillstånd? Politisk vision Politiskt beslut Minska energiförbrukning Marknads-behov Tjäna

Läs mer

Hantering av byggärende på Stora Varholmen 2015-02-02

Hantering av byggärende på Stora Varholmen 2015-02-02 Hantering av byggärende på Stora Varholmen 2015-02-02 Detta dokument är framtaget för att underlätta samt säkerställa att gällande regler samt beslutsgång för byggärenden inom Stora Varholmens Havsbadskoloni

Läs mer

Nybyggnad Göteborg Hovås 1:316 Märgelstigen 2A, Hovås Nybyggnad Entreprenad i egen regi

Nybyggnad Göteborg Hovås 1:316 Märgelstigen 2A, Hovås Nybyggnad Entreprenad i egen regi Sid 1(8) Askim Fastighetskonsult AB nr 1250 Nybyggnad Göteborg Hovås 1:316 Märgelstigen 2A, Hovås Nybyggnad Entreprenad i egen regi UTLÅTANDE ÖVER SLUTBESIKTNING Typ av besiktning Slutbesiktning Besiktningens

Läs mer

BEBYGGELSEUTVECKLING. bebyggelseutveckling. ÖP 2012, Översiktsplan för Härryda Kommun

BEBYGGELSEUTVECKLING. bebyggelseutveckling. ÖP 2012, Översiktsplan för Härryda Kommun BEBYGGELSEUTVECKLING bebyggelseutveckling REKOMMENDATIONER ÖP 2012, Översiktsplan för Härryda Kommun 135 Tolkning av begrepp i Plan- och bygglagen En ny Plan- och bygglag (2010:900), PBL började gälla

Läs mer

Therese Björkman, sekreterare Gulistan Batak, t f förvaltningschef Frank Starek, byggnadsinspektör Pauline Pertoft, GIS-ingenjör

Therese Björkman, sekreterare Gulistan Batak, t f förvaltningschef Frank Starek, byggnadsinspektör Pauline Pertoft, GIS-ingenjör 1 Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän, kl 14.00-16.05 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) vice ordförande Alf Persson

Läs mer

BRA ATT TÄNKA PÅ 1. VID ANSÖKAN OM BYGGLOV Upprättad 2014-11-05. Reviderad 2015-04-21

BRA ATT TÄNKA PÅ 1. VID ANSÖKAN OM BYGGLOV Upprättad 2014-11-05. Reviderad 2015-04-21 BRA ATT TÄNKA PÅ 1 VID ANSÖKAN OM BYGGLOV Upprättad 2014-11-05 Reviderad 2015-04-21 Vilka handlingar behövs när jag ska söka bygglov? För att din handläggning av ditt bygglov ska gå snabbt och smidigt

Läs mer

Taxa för miljö- och byggnadsnämndens verksamhet enligt plan- och bygglagen

Taxa för miljö- och byggnadsnämndens verksamhet enligt plan- och bygglagen Taxa för miljö- och byggnadsnämndens verksamhet enligt plan- och bygglagen Godkänd av miljö- och byggnadsnämnden 2005-10-11, MBN 194, DNR 2005.970 Fastställd av kommunfullmäktige 2005-12-15, KF 195 att

Läs mer

Lathund för fribyggartomter. i Helsingborgs stad ETT SAMARBETE MELLAN STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARK- OCH EXPLOATERINGSENHETEN

Lathund för fribyggartomter. i Helsingborgs stad ETT SAMARBETE MELLAN STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARK- OCH EXPLOATERINGSENHETEN Lathund för fribyggartomter i Helsingborgs stad ETT SAMARBETE MELLAN STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARK- OCH EXPLOATERINGSENHETEN LATHUND FÖR FRIBYGGARTOMTER Innehåll 3 Kort om fribyggartomter 4 Fastighetsbildning

Läs mer

Cirkulärnr: 2004:92 Diarienr SK: 2004/0550 Handläggare: Ellen Hausel Heldahl Sektion/Enhet: Civilrättssektionen Datum: 2004-11-18 Mottagare:

Cirkulärnr: 2004:92 Diarienr SK: 2004/0550 Handläggare: Ellen Hausel Heldahl Sektion/Enhet: Civilrättssektionen Datum: 2004-11-18 Mottagare: Cirkulärnr: 2004:92 Diarienr SK: 2004/0550 Handläggare: Ellen Hausel Heldahl Sektion/Enhet: Civilrättssektionen Datum: 2004-11-18 Mottagare: Byggnadsnämnd Konsumentvägledare Rubrik: Förändringar i lag

Läs mer

Information från Styrelsen - Nr 18 Februari 2010

Information från Styrelsen - Nr 18 Februari 2010 Information från Styrelsen - Nr 18 Februari 2010 Bäste/Bästa Föreningsmedlem! Detta nyhetsbrev (nr. 18) från styrelsen i BRF Krabban handlar till största delen om våra från och med nu gällande regler för

Läs mer

Minnesanteckningar från byggnätverksträff

Minnesanteckningar från byggnätverksträff Minnesanteckningar från byggnätverksträff Den 22 maj 2015 i Åseda Göran Bergstrand, Alvesta kommun Elin Johansson Nilsson, Lessebo kommun Lina Mohager, Lessebo kommun Helena Larsson, Ljungby kommun Therese

Läs mer

Bygglov Bygganmälan. www.byggbeskrivningar.se. 1Regler för byggåtgärder. Bygg i trä. När krävs bygglov? 4Bygglov behövs inte alltid

Bygglov Bygganmälan. www.byggbeskrivningar.se. 1Regler för byggåtgärder. Bygg i trä. När krävs bygglov? 4Bygglov behövs inte alltid Allmänt Byggbeskrivning Allmänt Bygglov Bygganmälan Bygg i trä Bygg i trä genomförs av Skogsindustrierna i samarbete med bygg- och trävaruhandeln. Byggbeskrivningarna och bygg-dvdfilmerna är uppdelade

Läs mer

Prövning av bygglovet

Prövning av bygglovet Detta händer när bygglovsansökan eller anmälan har lämnats in Om åtgärden kräver lov prövas lovet innan den tekniska prövningen tar vid. Prövning av bygglovet Granskning Granskningen utförs av handläggare

Läs mer

EXAMENSARBETE. 25 kvm Komplementbyggnad (Attefallshus) Jesper Torstensson 2014. Högskoleexamen Samhällsbyggnad

EXAMENSARBETE. 25 kvm Komplementbyggnad (Attefallshus) Jesper Torstensson 2014. Högskoleexamen Samhällsbyggnad EXAMENSARBETE 25 kvm Komplementbyggnad (Attefallshus) Jesper Torstensson 2014 Högskoleexamen Samhällsbyggnad Luleå tekniska universitet Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Förord Detta

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M)

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 5 juli 2012, kl 09.30-10:25 Beslutande Övriga deltagare Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Bo Hallgren, förvaltningschef Torgny

Läs mer

De nya avstegsmöjligheterna från plan prövade för första gången

De nya avstegsmöjligheterna från plan prövade för första gången De nya avstegsmöjligheterna från plan prövade för första gången Detaljplan från 1982 - allmänt ändamål och områden där bebyggelse inte tilläts, Detaljplan från 1976, - medgav park eller plantering (9 ha).

Läs mer

Frågor och svar till webbseminarium byggsanktioner och viten, 29 mars 2012

Frågor och svar till webbseminarium byggsanktioner och viten, 29 mars 2012 2012-03-28 Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01 Frågor och svar till webbseminarium byggsanktioner och viten, 29 mars 2012 Fråga 1: I 58 anges att tiden för utdömande av byggsanktionsavgiften

Läs mer

BYGGREGLER TRÄDGÅRDSKOLONIER Ett dokument för rivning, till-, om-, nybyggnad inom koloniområdena

BYGGREGLER TRÄDGÅRDSKOLONIER Ett dokument för rivning, till-, om-, nybyggnad inom koloniområdena BYGGREGLER TRÄDGÅRDSKOLONIER Ett dokument för rivning, till-, om-, nybyggnad inom koloniområdena 2010-03-01 1 Detta dokument är tänkt att vara en hjälp och ett förtydligande i samband med rivning och byggnation.

Läs mer

ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 09)

ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 09) ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 09) Detta formulär jämte bilagor avseende ändringar och tilläggsarbeten är avsett att användas vid uppförande och tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus, inklusive fritidshus som

Läs mer

Uppgifter om nybyggnadsprojekt

Uppgifter om nybyggnadsprojekt Här lämnade uppgifter är sekretesskyddade enligt 24 kap 8 offentlighetsoch sekretesslagen (SFS 2009:400). Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen (2001:99) och förordningen (2001:100) om den officiella

Läs mer

EXAMENSARBETE. Bygglovsmall. Johan Dunder. Högskoleexamen Bygg och anläggning

EXAMENSARBETE. Bygglovsmall. Johan Dunder. Högskoleexamen Bygg och anläggning EXAMENSARBETE Bygglovsmall Johan Dunder Högskoleexamen Bygg och anläggning Luleå tekniska universitet Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Bygglovsmall Johan Dunder Luleå Tekniska Universitet

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagen av Myndighetsnämnden 2012-06-12 Laga kraft 2012-07-13 ANTAGANDEHANDLING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för FUNÄSDALEN 105:72 M FL Skarvliden Härjedalens kommun, Jämtlands Län Upprättad av VästArkitekter

Läs mer

ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 05)

ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 05) ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 05) Detta formulär jämte bilagor avseende ändringar och tilläggsarbeten är avsett att användas vid uppförande och tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus, inklusive fritidshus som

Läs mer

HSB Brf Dritteln Umeå Version 2013-05-06

HSB Brf Dritteln Umeå Version 2013-05-06 HSB Brf Dritteln Umeå Version 2013-05-06 Policy för tillbyggnader och utnyttjande av gemensam mark inom bostadsrättsföreningen. Bakgrund Inom Brf Dritteln har, sedan inflyttningarna, funnits en vilja att

Läs mer

Exempelritningar för nybyggnad av plank

Exempelritningar för nybyggnad av plank + 21.00 Exempelritningar för nybyggnad av plank 1.75 N + 21.50 5 21.25 1.6 0.6 1.5 0.6 3.1 6.2 22.7 BÅSTAD DANDERYD HANINGE HUDDINGE HÅBO JÄRFÄLLA KNIVSTA LIDINGÖ NACKA SIGTUNA STOCKHOLM SÖDERTÄLJE TYRESÖ

Läs mer

Offertförfrågan för byggande av fritidshus

Offertförfrågan för byggande av fritidshus Offertförfrågan för byggande av fritidshus 1. Inledning 1.1 Förfrågan ställd av Alexander Dufva tfn 0735-39 75 75 Hanna Dufva tfn 0703-09 56 56 Gartzvägen 22 692 33 Kumla 1.2 Svar med offert sänds till

Läs mer

Information och exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus. Utgiven i samarbete mellan kommuner och länsstyrelse i Västra Götaland

Information och exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus. Utgiven i samarbete mellan kommuner och länsstyrelse i Västra Götaland Information och exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus Utgiven i samarbete mellan kommuner och länsstyrelse i Västra Götaland Vilka handlingar behövs när jag ska söka bygglov? För att handläggningen

Läs mer

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun 1 Antagandehandling Dnr Ädh 1598/2013 Dnr planmodul: P 13/0020 PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Upprättad av samhällsbyggnad den 23 januari

Läs mer

Före kontrakt. Steg 1 - Tomten. Väderstreck

Före kontrakt. Steg 1 - Tomten. Väderstreck Före kontrakt Det finns tre huvudfaktorer som påverkar utformningen av ditt hus: tomten, detaljplanen (inom planlagt område) och dina egna behov, önskemål och drömmar. För att hjälpa till att välja ett

Läs mer