02:01 FÖRESKRIFTER. Upphandling av lokalvårdstjänster till Polismyndigheten i Stockholms län PVS /

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "02:01 FÖRESKRIFTER. Upphandling av lokalvårdstjänster till Polismyndigheten i Stockholms län PVS-918-6303/12 2012-11-30"

Transkript

1 02:01 FÖRESKRIFTER Upphandling av lokalvårdstjänster till Polismyndigheten i Stockholms län PVS /

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING UF UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER... 4 UF1 ALLMÄN ORIENTERING... 4 UF2 FRÅGOR UNDER ANBUDSTIDEN, VISNING AV OBJEKT... 5 UF3 FÖRESKRIFTER FÖR UPPHANDLINGSPROCESSEN... 5 UF3.1 Former för upphandling... 5 UF3.2 Förfrågningsunderlag... 6 UF3.3 Anbudsgivning... 7 UF3.4 Anbudsöppning... 8 UF3.5 Anbudsprövning... 8 UF3.6 Tecknande av kontrakt SF SÄRSKILDA FÖRESKRIFTER SF0 ALLMÄNT SF0.1 Beställare SF0.3 Beställarens mål SF1 OMFATTNING SF1.1 Förteckning över handlingar i förfrågningsunderlag SF1.2 Material och varor SF1.5 Kontroll av mängder SF2 UTFÖRANDE SF2.2 Miljö SF2.3 Statuskontroll SF2.4 Tillhandahållanden SF2.5 Varor, tjänster och entreprenader SF2.9 Övriga uppgifter om utförande SF3 ORGANISATION SF3.1 Organisation och personal SF3.3 Personal SF3.4 Kvalitetsledning SF3.5 Miljöledning SF3.7 Möten SF4 TIDER SF4.1 Tidplan SF4.2 Kontraktstid, uppsägningstid, förlängning SF4.3 Tider för utförande av arbete SF5 ANSVAR SF5.1 Vite SF5.3 Försäkringar SF5.4 Arbetsmiljö... 28

3 SF5.6 Ansvar för handlingar, data, register, arkiv, nycklar m m SF5.7 Säkerhet och sekretess SF6 EKONOMI SF6.1 Ersättning SF6.2 Fakturering och betalning SF7 AVSLUTANDE STATUSKONTROLL SF7.1 Avslutande statuskontroll av entreprenaden SF8 AVBESTÄLLNING OCH HÄVNING SF8.1 Avbeställning SF8.2 Hävning SF9 TVIST SF10 ÖVRIGT SF10.1 Ändringar och tillägg SF10.2 Överlåtelse av avtal SF10.3 Befrielsegrunder SF10.4 Beställarens rätt till dokumentation... 33

4 UF UF1 UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER Dessa föreskrifter är upprättade i enlighet med Upphandlingsföreskrifter ingående i AFF Städ 99 som är en mall ingående i AFF, avtal för fastighetsförvaltning. Koder och rubriker följer detta dokument. Förkortningar B E UE Pyramidregeln Beställaren Entreprenören Underentreprenör Det som skrivs under en kod och rubrik på högre nivå gäller för samtliga underordnade koder och rubriker om inte annat är angivet under dessa. Det som t ex skrivs under koden UF, gäller således för UF3, UF3.1 osv, om annat inte anges under dessa underordnade koder. ALLMÄN ORIENTERING Lokalvården i B:s lokaler bedrivs för närvarande av en upphandlad entreprenör. Detta avtal kommer snart att gå ut och en ny upphandling krävs. Denna upphandling avser lokalvårdstjänster vid Polismyndigheten i Stockholms län och omfattar nedan angivna avdelningar och Polismästardistrikt utspridda från Järna och Nykvarn i söder till Norrtälje och Hallstavik i norr. Den totala ytan för lokalvården är ca m 2. Ytorna består av kontor, kommunikationsytor, arrester, receptioner, garage, skjutbanor, verkstäder, motionshallar, omklädningsrum, laboratorier, utbildnings- och konferenslokaler m.m. För vissa ytor, till exempel utbildningslokaler och arrester, ska nyttjandet av lokalerna bestämma städningens omfattning. Kriminaltekniska laboratorier och undersökningsrum ställer särskilt höga krav på rengöring. Lokalvård av Tekniska rotelns ytor och verksamheter kräver högre kvalitetsnivå och ska anpassas efter av EU beslutade ackrediteringskrav enligt ISO B avser att ackreditera laboratorieverksamheten enligt ISO till I denna ackreditering ingår vissa krav på hur städning av laboratorier utförs. Följande ytor ingår i uppdraget: Västerorts Polismästardistrikt, 9 objekt Roslagens Polismästardistrikt, 7 objekt Norrorts Polismästardistrikt, 5 objekt Utbildningsplats Rosersberg, 3 objekt (bestående av en eller fler fastigheter) Operativa avdelningen, 5 objekt Tekniska rotelns fältgrupper, 8 objekt City Polismästardistrikt, 7 objekt Nacka Polismästardistrikt, 6 objekt Söderorts Polismästardistrikt, 10 objekt Södertörns Polismästardistrikt, 5 objekt Södertälje Polismästardistrikt, 10 objekt Gränspolisavdelningen, 3 objekt 4 (33)

5 UF2 UF3 UF3.1 UF3.12 För en mer detaljerad lista på de olika distrikten/avdelningarna och de ingående objekten, se bilagan Objektsförteckning. Vissa delar av B:s verksamhet, såsom kvarteret Kronoberg och Gränspolisavdelningen inne på Arlanda (däremot ingår Tullhuset vid Arlanda), omfattas av andra redan upphandlade kontrakt och kommer således inte att ingå i nu aktuell upphandling. B avser skriva avtal med en (1) E. Avtalet kommer att gälla under tre (3) år med möjlighet till förlängning i två (2) år plus ett (1) plus ett (1) år där B skriftligen meddelar E om eventuell förlängning senast tre månader innan utgången av respektive avtalsperiod. Längsta möjliga kontraktstid är därmed sju (7) år. FRÅGOR UNDER ANBUDSTIDEN, VISNING AV OBJEKT Frågor under upphandlingen ställs skriftligen till B:s ombud under anbudstiden: Namn: E-post: AffärsConcept i Stockholm AB Begäran och bokning av visning av lokalerna samt visning av ritningar ställs skriftligen till kontaktpersonerna för respektive städobjekt, se bilagan Objektsförteckning. Vid kontakt via e-post anges Lokalvård Polismyndigheten i Stockholms län i ärenderaden. FÖRESKRIFTER FÖR UPPHANDLINGSPROCESSEN Former för upphandling Upphandlingen genomförs som öppet förfarande enligt reglerna för upphandling av tjänster i 4 kap. lag om offentlig upphandling (2007:1091), LOU. Övriga förutsättningar för upphandlingen Uppgifter om ingående städobjekt B har inga andra mängduppgifter avseende städobjekten än de som framgår av förfrågningsunderlaget. För mer detaljerade uppgifter är anbudsgivare hänvisade till att genomföra mätningar mot ritningar samt att göra platsbesök. För begäran och bokning av visning av lokalerna samt visning av ritningar, se UF2. Visning av ritningar Ritningar avseende B:s fastigheter är sekretesskyddade och kan inte lämnas ut med förfrågningsunderlaget. De får istället granskas på plats, se UF2. Ritningar lämnas ut till vinnande leverantör efter att säkerhetsavtal är tecknat. Säkerhetsskyddsavtal nivå 3 och sekretessförbindelse Eftersom E i sitt utövande av uppdraget kan komma att få del av hemliga uppgifter måste ett säkerhetsskyddsavtal nivå 3 tecknas mellan B och E. Detta görs med vinnande anbudsgivare efter att upplysning om tilldelningsbeslut är skickat. Att säkerhetsskyddsavtal nivå 3 tecknas är en förutsättning för att kontrakt ska kunna tecknas. Observera att säkerhetsskyddsavtalet innehåller flera krav som E måste uppfylla innan uppdraget påbörjas. 5 (33)

6 UF3.2 UF3.21 UF3.22 UF3.23 UF3.24 Den personal som E anlitar är skyldig att underteckna en sekretessförbindelse. Registerkontroll En registerkontroll kommer att göras av anbudsgivarens styrelse och VD som har det vinnande anbudet enligt UF3.52. Registerkontrollen är ett underlag för B:s bedömning och beslut om ett företags ledning är lojal och pålitlig ur säkerhetssynpunkt. Detta är en förutsättning för att avtal ska kunna tecknas. En registerkontroll kommer att genomföras innan uppdragets start på den personal som E avser använda för att utföra uppdraget. Personal som B ej bedömer är lojal och pålitlig ska bytas ut. Registerkontroll sker genom att berörd personal hos E skickar ifylld blankett till B som kontrollerar uppgifter i belastningsregistret. Offentlighet och sekretess B omfattas av de regler som sammanfattningsvis brukar benämnas offentlighetsprincipen. Offentlighetsprincipen innebär att allmänheten normalt har rätt att ta del av till B inlämnade handlingar. För att en uppgift i en sådan handling ska kunna hemlighållas måste stöd finnas i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Under pågående upphandling är samtliga uppgifter som berör samtliga anbud sekretessbelagda. Efter det att upphandlingen avslutats, normalt genom att tilldelningsbeslut fattats, är inkomna anbud som regel offentliga. Av offentlighets- och sekretesslagen följer dock att sekretess gäller för uppgift i anbud som rör E:s affärseller driftförhållanden, om det av särskild anledning kan antas att E lider skada om uppgiften röjs. Anser E att vissa uppgifter i dennes anbud ska sekretessbeläggas uppmanas E att, i sitt anbud, precisera vilka dessa är, samt lämna en motivering till på vilket sätt denne skulle lida skada om uppgiften lämnades ut. B vill samtidigt framhålla att det är B som sedan eventuellt beslutar om en uppgift ska sekretessbeläggas. Detta beslut kan överklagas av envar till domstol varför B inte kan lämna någon garanti för att en uppgift kommer att sekretessbeläggas. Förfrågningsunderlag Tillhandahållande av förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlag tillhandahålls elektroniskt genom OPIC Group AB:s hemsida Förteckning över förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlaget omfattar handlingar förtecknade i Särskilda föreskrifter SF1.1. Kompletterande förfrågningsunderlag Avisering gällande eventuella förtydliganden och kompletteringar gjorda av B under anbudstiden kommer att distribueras via OPIC:s hemsida (se även nedan UF.24). De leverantörer som erhållit förfrågningsunderlaget på annat sätt än via OPIC Group AB, ansvarar själva för att kontrollera om tillkommande information har lämnats av B på Frågor under anbudstiden Anser leverantör att förfrågningsunderlaget i något avseende är oklart är det angeläget att denne kontaktar B. 6 (33)

7 UF3.3 UF3.31 UF3.311 UF3.312 Eventuella frågor avseende upphandlingen ställs till B:s ombud genom att frågan skickas till Frågor emotses så snart som möjligt för att eventuella förtydliganden ska kunna distribueras i god tid innan anbudstidens utgång. B kan inte garantera att frågor som inkommit senare än tio dagar före sista anbudsdag kan besvaras. De leverantörer som registrerat sig på och hämtat förfrågningsunderlag från denna plats kommer att aviseras via e-post om publicering av svar på inkomna frågor och andra förtydliganden av förfrågningsunderlaget har skett. Leverantör ansvarar själv för att denne tar del av all information som publicerats på detta sätt under anbudstiden. Publicerade svar gäller i tillämpliga delar som en del av förfrågningsunderlaget och gäller därmed som underlag för anbudsgivning. Svar eller andra upplysningar lämnade på annat sätt är inte giltiga och utgör därmed inte en del av förfrågningsunderlaget. Anbudsgivning Anbudsgivare bör före anbudets avlämnande förvissa sig om förhållanden som kan inverka på offererade priser. Efter anbudets avgivande äger inte E rätt att framkomma med krav på ersättning för sådana arbeten som fordras för arbetets färdigställande enligt förfrågningsunderlaget, men som E förbisett på grund av bristande platskännedom. Alla kostnader som erfordras för uppdragets genomförande enligt förfrågningsunderlaget som t.ex. personalkostnader, kostnader för möten och resor, material, lokalvårdsutrustning, kemisk-tekniska produkter m.m. ska ingå i de lämnade anbudspriserna. Anbuds form och innehåll Anbudsgivare uppmanas att lämna svaren i de kryss- och svarsrutor som återfinns i bilaga 02:08 Anbudsformulär. Anbud avges skriftligen och på svenska. Anbud ska innehålla all den efterfrågade informationen. Anbud ska lämnas på hela uppdraget. Anbudet ska undertecknas av behörig företrädare för anbudsgivaren. B kan komma att kontrollera att behörighet föreligger. Anbud och alla begärda handlingar lämnas i ett undertecknat original och en (1) digital kopia, till exempel på ett USB-minne eller en CD-/DVD-skiva. Ersättning för framtagande av anbud utgår inte. Huvudanbud Anbud lämnas i enlighet med vad som föreskrivits i dessa föreskrifter med tillhörande handlingar. Reservationer eller alternativa anbud accepteras inte. Sidoanbud Sidoanbud accepteras inte. 7 (33)

8 UF3.32 UF3.33 UF3.34 UF3.4 UF3.5 UF3.51 Anbudstidens utgång Anbud ska vara B tillhanda senast den Anbud som inkommer efter sista anbudsdag kommer inte att prövas. Anbuds giltighetstid Anbud ska vara bindande i 180 dagar efter anbudstidens utgång. Anbuds lämnande Anbud ska lämnas i en sluten försändelse försedd med följande text som upplysning om att försändelsen innehåller anbud: Anbud PVS /12, till: Rikspolisstyrelsen Registratorskontoret Box Stockholm Besöksadress är Polhemsgatan 30, Stockholm. Anbud kan lämnas i receptionen. Receptionen har normalt öppet mån-fre kl. 06:00-20:00. Det är inte möjligt att lämna anbud på annat sätt (exempelvis via fax eller e-post) på grund av att sekretessen då ej kan säkerställas. Anbudsöppning Anbud kommer att öppnas vid en förrättning där minst två personer som utsetts av B kommer att delta. Anbudsprövning B har endast möjlighet att anta anbud som innehåller efterfrågad information och som uppfyller samtliga ställda krav. Det är av stor vikt att anbud innehåller efterfrågade uppgifter och redovisningar då utrymmet för kompletteringar är starkt begränsat. Intresserade leverantörer uppmanas därför att noggrant läsa förfrågningsunderlaget och följa de instruktioner som lämnas. Efterfrågade uppgifter lämnas i bifogat anbudsformulär. Vid prövning av inkomna anbud kan B komma att kontrollera uppgifter som lämnats av anbudsgivare. I det fall felaktiga uppgifter har lämnats kan detta leda till att anbud förkastas. Anbudsprövningen kommer att genomföras i tre steg. I det första steget kontrolleras om det finns grund att utesluta anbudsgivare på grund av omständigheter som anges i UF3.51. Därefter görs en prövning av anbudsgivarens tekniska och yrkesmässiga förmåga utifrån de krav B har ställt på E. Därefter, i steg två prövas endast anbud från anbudsgivare som passerat det första steget. I detta steg kontrolleras att anbudsgivarna uppfyller de krav som ställs på utförandet av den efterfrågade tjänsten samt att de kommersiella villkoren accepteras. I det tredje och avslutande steget utvärderas de anbud som klarat de två första stegen. Prövning av anbudsgivare Nedan angivna krav ska anbudsgivare uppfylla för att anbud ska tas upp till prövning. Svar och beskrivningar lämnas i bilaga 02:08 Anbudsformulär. 8 (33)

9 UF3.511 UF3.512 Kursiverad text innehåller upplysningar till anbudsgivare om hur krav uppfylls. Anbudsgivare har möjlighet att anlita UE för utförande av delar av uppdraget under förutsättning att dessa redovisas i anbudet. Notera att vissa krav ska uppfyllas av samtliga företag. Anbudsgivare som avser att använda UE ska förfoga över dessa resurser i den omfattning som krävs för att uppfylla de krav som gäller för det åtagande som upphandlingen omfattar. Anbudsgivare ska, inom den egna organisationen, ha tillräcklig kompetens och kunskap inom de områden för vilka underleverantörer avses att användas för att kunna bedöma och säkerställa UE:s kompetens och kunskap inom det aktuella området. Anbudsgivaren ska i anbudet lämna en redovisning av vilken/-a eventuell/-a UE som anbudsgivaren avser anlita för utförande av uppdraget och i så fall för vilka delar av uppdraget dessa kommer att användas. Uteslutningsgrunder B kommer att utesluta anbudsgivare från deltagande i upphandlingen om denne eller företrädare för denne (om E är en juridisk person) är dömd för deltagande i kriminell organisation, bestickning, bedrägeri eller penningtvätt i enlighet med 10 kap. 1 LOU (se aktuellt lagrum för fullständiga definitioner av uteslutningsgrunderna). Vidare kommer anbudsgivare även att uteslutas om denne enligt 10 kap. 2 LOU: 1. är i konkurs eller likvidation, är under tvångsförvaltning eller är föremål för ackord eller tills vidare har inställt sina betalningar eller är underkastad näringsförbud, 2. är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, tvångsförvaltning, ackord eller annat liknande förfarande, 3. genom lagakraftvunnen dom är dömd för brott avseende yrkesutövningen, 4. har gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen och den upphandlande myndigheten kan visa detta, 5. inte har fullgjort sina åligganden avseende socialförsäkringsavgifter eller skatt i det egna landet eller i det land där upphandlingen sker, eller 6. i något väsentligt hänseende har låtit bli att lämna begärda upplysningar eller lämnat felaktiga upplysningar som begärts i detta avsnitt (AFB.51 Prövning av anbudsgivare). Anbudsgivare kommer, om denne är en juridisk person, även att uteslutas från deltagande i upphandlingen om en företrädare för denne dömts för brott som avses i punkten 3 eller om denne gjort sig skyldig till sådant fel som avses i punkten 4 ovan. Anbudsgivare äger heller inte rätt att anlita UE som är föremål för omständigheter som redovisas i detta avsnitt. Anbudsgivare ska i sitt anbud bekräfta att ovan angivna omständigheter inte föreligger för anbudsgivare och eventuell/-a UE. Registreringsskyldigheter, betalning av skatter och avgifter Anbudsgivare ska uppfylla i Sverige eller i hemlandet lagenligt ställda krav avseende sina registrerings-, skatte- och avgiftsskyldigheter. I det fall anbudsgivare avser att använda UE för att utföra delar av åtagandet ska även UE uppfylla detta krav. 9 (33)

10 UF3.513 UF3.514 Anbudsgivare eller av denne anlitad UE får inte ha skulder avseende socialförsäkringsavgifter eller skatter i Sverige eller i det egna landet som lett till att skulden registrerats hos Kronofogdemyndigheten eller motsvarande myndighet i hemlandet. Kravet är inte tillämpligt för sådana skulder som avser försumbara belopp eller skulder som på grund av andra förmildrande omständigheter anses försumbara. Anbudsgivare ska i sitt anbud bekräfta att ovan angivna krav uppfylls. B kommer själv att kontrollera att anbudsgivare och UE uppfyller sina registrerings-, skatte- och avgiftsskyldigheter. Anbudsgivare med säte i annat land än i Sverige ska vara beredd att tillhandahålla aktuell information från relevanta myndigheter i hemlandet i det fall B inte har möjlighet att själv ta del av dessa. Detsamma gäller för det fall att anbudsgivare avser att använda sig av UE med säte i annat land än i Sverige. Ekonomisk och finansiell ställning Anbudsgivare ska ha en stabil ekonomisk och finansiell ställning som är tillräcklig för att genomföra avtalat åtagande. Detta kontrolleras genom att följande krav uppfylls: Anbudsgivare ska ha lägst riskklass 3 enligt UC (UC AB) eller lägst rating A enligt Soliditet (AAA Soliditet AB) eller likvärdigt.1 För det fall lägre riskklass/rating erhållits kan kravet ändå anses uppfyllt om godtagbar förklaring till den lägre riskklassen/ratingen redovisas i anbudet och att anledningen till lägre riskklass/rating inte är hänförlig till faktorer som inverkar på anbudsgivarens ekonomiska ställning. Anbudsgivare ska ha haft en total omsättning på minst 25 Mkr enligt senast fastställda årsredovisning. Anbudsgivare ska i sitt anbud bekräfta att ovan ställda krav avseende ekonomisk ställning uppfylls samt bifoga utdrag från något av de ovan nämnda kreditinstituten eller motsvarande. Utdraget får inte vara äldre än tre månader räknat från sista anbudsdag. I förekommande fall redovisas även anledning till lägre riskklass/rating. Anbudsgivare ska i sitt anbud inkomma med uppgifter om anbudsgivarens omsättning. Teknisk och yrkesmässig kapacitet Nedan anges de resurs-, kompetens- och erfarenhetskrav som ställs på företaget och efterfrågad personal. UF Kompetens och erfarenhet Anbudsgivande företag ska själv eller tillsammans med eventuella underleverantörer inneha dokumenterad kompetens och erfarenhet tillräckliga för att utföra efterfrågat åtagande. Detta kontrolleras genom att följande krav uppfylls: Anbudsgivaren ska ha minst tre (3) års erfarenhet av utförande av uppdrag inom lokalvård Företaget ska utföra eller ha utfört minst två (2) uppdrag avseende lokalvård som uppfyller följande kriterier: 1 Med likvärdigt avses rating från ett etablerat kreditvärderingsinstitut (t.ex. Dun & Bradstreet, Standard & Poor s, Fitch Ratings och Moody s Investment Service), som innebär att leverantören bedöms löpa en normal risk för att hamna på obestånd alternativt att leverantören bedöms vara kreditvärdig. 10 (33)

11 1. De redovisade uppdragen ska gälla för olika externa beställare 2 2. Lokalvård om minst m 2 per beställare 3. Uppdragen får ej ha avslutats tidigare än tre (3) år räknat från sista anbudsdag. 4. Anbudsgivare ska ha utfört uppdragen på ett, enligt aktuell beställare, tillfredställande sätt. Företaget ska utföra eller ha utfört minst ett (1) uppdrag avseende lokalvård som uppfyller följande kriterier: 1. I städuppdraget ska ha ingått städning av laboratoriemiljö eller motsvarande där kraven på renhet var/är högre än normalt och städning utförs/-des på annat sätt än i övriga lokaler. 2. Uppdraget ska ha omfattat städning av minst 100 m 2 laboratoriemiljö eller motsvarande. 3. Uppdraget får ej ha avslutats tidigare än tre (3) år räknat från sista anbudsdag. 4. Anbudsgivaren ska ha utfört uppdragen på ett, enligt aktuell beställare, tillfredställande sätt. Anbudsgivare ska i anbudet lämna en beskrivning av den verksamhet man bedriver och hur lång erfarenhet anbudsgivare har av att utföra lokalvårdstjänster. Anbudsgivare ska i sitt anbud lämna en redovisning av efterfrågade referensuppdrag enligt krav ovan. Lämnade beskrivningar ska innehålla uppgifter om beställare, namn på kontaktperson för utfört uppdrag samt kontaktuppgifter för denne och information om vilka tjänster som aktuellt uppdrag avsåg, uppdragets omfattning (städyta) samt när uppdraget utfördes. UF Personal och kompetenskrav Arbetsledare Minst en ansvarig arbetsledare ska finnas tillgänglig på plats på respektive polismästardistrikts basstation (se objektsförteckningen för information om vilka objekt som är basstationer) under minst tre (3) timmar minst en (1) dag per vecka, måndag till fredag, för uppföljning av utförd tjänst. Ansvarig arbetsledare ska under denna tid vara beredd att i bil och på kort varsel genomföra besiktningar och granska eventuella kvalitetsbrister i utförd städning i hela polismästardistriktet. Minst en ansvarig arbetsledare ska under övrig tid finnas tillgängliga via telefon dagtid alla dagar då lokalvård utförs. Uppdraget ska därutöver bemannas med det antal arbetsledare och under den övriga tid som anbudsgivare anser krävs för att försäkra sig om ett kontraktsenligt utförande samt en hög servicegrad. Dessa ska, i förekommande fall, namnges senast innan uppdragsstart. Vid frånvaro ska arbetsledare omgående kunna ersättas av en person med liknande kompetens och erfarenhet för utförande av dennes arbetsuppgifter. Arbetsledare ansvarar för att uppdraget utförs tillfredställande och enligt avtalade villkor och B:s instruktioner. Arbetsledaren ansvarar för att personal som uppfyller ställda krav finns tillgängliga samt att snabbt fylla vakanser. Frågor som uppstår med 2 Kravet avser den organisation som formellt stod som beställare och inte den juridiska personen. Om anbudsgivare t.ex. utfört lokalvårdsuppdrag åt två olika nämnder i en kommun och dessa stått som beställare för respektive uppdrag räknas detta således som två olika uppdrag med två olika beställare. 11 (33)

12 anledning av arbetets utförande ska av B framföras till av E utsedd arbetsledning. Vid frånvaro ska arbetsledare omgående kunna ersättas av en person med liknande kompetens och erfarenhet för utförande av dennes arbetsuppgifter. Arbetsledaren ska också ansvara för att arbetet fungerar problemfritt i de utrymmen som kräver planering och särskilda krav på utförande, till exempel arrester, tekniska roteln och utbildnings- och konferenslokaler. Arbetsledare ska ha minst fem (5) års erfarenhet av utförande av städuppdrag varav minst tre (3) som arbetsledare i städuppdrag. Detta ska bekräftas med arbetsledares CV innan uppdragsstart. Anbudsgivare ska i anbudet ange hur många arbetsledare som avses användas, hur arbetsledarna ska fördela sig över de olika områdena och hur många personer respektive arbetsledare ska arbetsleda. Viss information om antal timmar med mera ska också anges i prisbilagan. Städpersonal All personal som arbetar inom B:s fastigheter ska ha ett personcertifikat överensstämmande med branschstandard och kravspecifikation PRYL styrd av ISO/IEC eller likvärdigt. Detta ska på B:s begäran kunna uppvisas. All personal ska behärska svenska språket på ett sådant sätt att han/hon kan kommunicera på ett tillfredsställande sätt med övrig personal och B:s personal samt kunna läsa och förstå de instruktioner som krävs för att kunna utföra uppdraget på ett säkert och bra sätt. Personal från E som vistas inom B:s fastigheter ska bära synligt identitetskort så att B kan styrka att de representerar E. B ska ha rätt att kontrollera att personal som utför arbete är redovisade i avtalet och därmed godkända av B. All städpersonal som vistas i B:s lokaler ska ha tagit del av B:s brand- och säkerhetsinformation. Städpersonal ska vara klädd i för uppgiften lämplig och enhetlig skyddsklädsel samt annan personlig utrustning som krävs för arbetet. Klädseln ska vara försedd med E:s logotyp. Logotypen ska ha en diskret framtoning. Detta gäller även personal från eventuella UE. Samtlig personal som kommer att utföra städning i laboratoriemiljö ska, senast fyra (4) månader efter att uppdraget påbörjats, ha genomgått utbildning i renrumsstädning eller motsvarande. Sådan personal som ska utföra städning i laboratoriemiljö ska innan uppdragets påbörjas lämna DNA-prov. Personal som kommer att utföra sanering av arrestlokaler ska, senast vid uppdragsstart, ha genomgått adekvat utbildning för detta. Personals kompetens ska på begäran styrkas med CV och intyg om genomgången utbildning. UF Förstärkningsresurser Anbudsgivare ska kunna tillhandahålla flera personer med likartad kompetens. Förlust av enskild person får inte medföra att anbudsgivares möjligheter att tillhandahålla avtalad kompetens eller resurser påverkas. Kravet avser både städledare och annan personal för uppdragets utförande. Anbudsgivare ska i sitt anbud bekräfta att denne förfogar över erforderliga förstärkningsresurser samt redovisa hur kravet tillgodoses. 12 (33)

13 UF3.515 UF3.516 Kvalitetssäkringsrutiner Anbudsgivare ska bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete och tillämpa dokumenterade rutiner för att säkerställa att tjänsten genomförs på ett sådant sätt att uppsatta kvalitetsnivåer och överenskomna villkor kan uppnås och upprätthållas. Kvalitetsarbetet ska omfatta rutiner för att mäta och följa upp resultat. E ska ha ett system för uppföljning som på ett enkelt och lättillgängligt sätt tillförsäkrar B kontinuerlig återkoppling på hur tjänsten utförs, hur avvikelser hanteras och som på enkelt och greppbart sätt redovisar den informationen för B. E ska till B tillhandahålla en kontaktpunkt via telefon (ett nummer) och mail (en mailadress) för avvikelseanmälan/felanmälan och återkoppling av åtgärdade avvikelser. E:s kvalitetsansvarig anges i anbudet. E:s kvalitetsansvarig ska ha den kompetens och erfarenhet av utförande av städuppdrag som krävs för att fullgöra rollen som kvalitetsansvarig. Anbudsgivare ska i sitt anbud bekräfta att ovan ställda krav uppfylls samt till sitt anbud bifoga redovisning över hur kravet uppfylls. Redovisningen ska innehålla kopia på giltigt ISO-certifikat (9001) eller likvärdigt certifikat alternativt en beskrivning av de kvalitetssäkringsrutiner som anbudsgivaren tillämpar. Sådan beskrivning ska vara så utförlig att det framgår att ställda krav uppfylls. Anbudsgivare ska även, oavsett hur det första kravet uppfylls, i sitt anbud på ett tydligt vis beskriva hur avvikelsehantering, åtgärder och uppföljning kommer att skötas under genomförandet av uppdrag för B samt hur denna information redovisas för B. Anbudsgivaren ska ange vem som är kvalitetsansvarig samt att denne uppfyller ställda krav. Miljösäkringsrutiner Anbudsgivare ska tillämpa ett strukturerat och systematiskt miljöarbete baserat på dokumenterade rutiner för att uppnå och upprätthålla miljömål samt att mäta och följa upp resultat. Anbudsgivare ska kontinuerligt utvärdera, rapportera och redovisa hur miljöarbetet fortskrider inom företaget, särskilt med avseende på hur anbudsgivare beskriver och kommunicerar produkters miljöegenskaper för berörda anställda i företaget. Anbudsgivare ska arbeta proaktivt för att identifiera och genomföra förbättringar i det egna miljöarbetet. E:s kvalitetsansvarig ska ha den kompetens och erfarenhet av utförande av städuppdrag som krävs för att fullgöra rollen som kvalitetsansvarig. Anbudsgivare ska i sitt anbud bekräfta att ovan ställda krav uppfylls samt till sitt anbud bifoga redovisning över hur kravet uppfylls. Redovisningen ska innehålla kopia på giltigt ISO-certifikat (14001) eller likvärdigt certifikat alternativt en beskrivning av de miljösäkringsrutiner som E tillämpar. Sådan beskrivning ska vara så utförlig att det framgår att ställda krav uppfylls. Anbudsgivaren ska ange vem som är miljöansvarig samt att denne uppfyller ställda krav. 13 (33)

14 UF3.517 UF3.52 Försäkring E ska teckna och under avtalstiden vidmakthålla ansvarsförsäkring enligt ABFF 04 (1 pbb år 2012 = kr) samt andra försäkringar som håller B skadelös vid skada. E ska styrka att han tecknat eller avser att teckna ovan nämnda försäkringar genom att till anbudet bifoga kopia på nuvarande försäkringsbrev/bevis som uppfyller kravet eller en skrivelse om att krav kommer att uppfyllas vid avtalets tecknande. E ska därefter på begäran av B uppvisa giltigt försäkringsbrev/bevis. Om B så begär ska E på begäran tillställa B bevis på att förfallna försäkringspremier erlagts. E:s ansvarsförsäkring ska inte ha längre gående undantag i ersättningsreglerna än följande: Försäkringen ska ersätta skälig kostnad för ändring, eller om så erfordras, byte av lås eller låssystem i fastighet i samband med att omhändertagen nyckel förkommit, med maximalt följande begränsningar: o Nyckel får inte vara märkt med namn och/eller adress i klartext o Stöld ur olåst bil Försäkringen ska ersätta kostnad för ändring, eller om så erfordras, byte av lås eller låssystem i fastighet i samband med att omhändertagen nyckel förkommit. Anbudsgivare ska till sitt anbud bifoga en kopia på sitt försäkringsbrev eller likvärdigt bevis som styrker att anbudsgivare innehar eller kommer att inneha efterfrågat försäkringsskydd. Av ingivna försäkringshandlingar ska framgå att försäkringen är eller kommer att vara gällande, vilka typer av skador som försäkringen omfattar och till vilka belopp samt hur hög självrisken är. Prövning av anbud Anbudsgivare som i sitt anbud visat att samtliga krav är uppfyllda kommer att genomgå utvärdering enligt nedan. Avtal kommer att tilldelas enligt tilldelningsgrunden ekonomiskt mest fördelaktiga anbud. Anbud med lägst jämförelsekostnad per timme tilldelas uppdraget. Jämförelsekostnad per timme beräknas på följande sätt: Jämförelsekostnad per timme = (Utvärderingskostad post A Avdrag för arbetsmetod) / Totalt antal timmar för lokalvård och arbetsledning på plats i objekten per år + Utvärderingskostnad post B, C, D, E och F / Uppskattat antal timmar för utförande av tjänster enligt post B, C, D, E och F Beräkningen visas också i prisbilagan. Utvärderingskostnad post A Utvärderingskostnad post A är kostnaden för lokalvård per år. Denna beräknas i beräknas i prisbilagan. Angivna utvärderingsvolymer utgör inte någon utfästelse eller bedömd kontraktsvolym utan utgör endast ett uppskattat värde för utvärderingen. Avdrag för arbetsmetod Anbudsgivare kan få ett avdrag på utvärderingskostnaden avseende tilldelningskriterium Avdrag för arbetsmetod. Se SF0.3 för B:s mål med denna entreprenad. För möjlighet att få avdrag ska anbudsgivare ange två olika referensuppdrag där beställarens kontaktpersoner i uppdragen kommer att få svara på tre påståenden om 14 (33)

15 entreprenörens arbetsmetod. Åberopade referensuppdrag ska, för att ge möjlighet till avdrag, uppfylla följande krav: Referensuppdragen ska vara angivna i anbudet Det ska i anbudet finnas uppgifter om namn på kund/beställare, uppdragstid, namn och kontaktuppgifter till beställarens kontaktperson samt en beskrivning av utfört uppdrag. Uppdragen får inte vara äldre än tre (3) år räknat från sista anbudsdag (de kan däremot vara pågående) Uppdragen ska ha omfattat lokalvård Varje uppdrag ska minst motsvara lokalvård av m 2 Samma referenser som angivits i under UF3.51 får användas som grund för detta tilldelningskriterium. I anbudet angivna referenter kommer att kontaktas via e-post eller telefon. En förutsättning för att få ett avdrag på utvärderingskostnaden är att referenterna är nåbara och godkänner att efterfrågade uppgifter lämnas. Anbudsgivaren ansvarar för att referenterna är tillfrågade och har godkänt att uppdraget åberopas. Om Beställaren efter totalt tre försök, via mail och telefon, vid separata tillfällen inte kan nå referenten belastas anbudsgivaren med maximalt påslag för detta kriterium. Referenterna ombeds att lämna en bedömning över hur väl denne bedömer att anbudsgivarens arbetsmetod uppfyller B:s mål enligt SF0.3. Tre olika aspekter ska bedömas av respektive referent. Referenten ska ta ställning till påståenden genom att svara Instämmer helt, Instämmer delvis eller Instämmer inte. Varje påstående som referenten besvarar Instämmer helt ger SEK i avdrag, de fall där referenten besvarar påståendet med Instämmer delvis ger SEK i avdrag och de fall där referent besvarar påståendet med Instämmer inte, eller där uppgifter saknas, svar inte lämnas alternativt inte godkänns, ger 0 SEK i avdrag. Totalt kan anbudsgivaren därmed få ett avdrag om SEK för båda referensuppdragen. Aspekt Påstående Referentens bedömning Avdrag på utvärderingskostnaden 1. Kvalitet vid utförande av uppdrag Entreprenörens arbete kommer att bidra till att överträffa överenskomna krav och kvalitetsnivåer. Arbetet kommer att utföras utan anmärkningar. Instämmer helt Instämmer delvis Instämmer inte SEK SEK 0 SEK Instämmer helt SEK 2. Leverans- och genomförande tid Överenskomna tider som beror på entreprenören kommer alltid att hållas. Instämmer delvis SEK Instämmer inte 0 SEK 15 (33)

16 3. Kostnadseffektivitet Entreprenören kommer under hela avtalstiden att utföra uppdraget på ett effektivt och kostnadsmedvetet sätt. Instämmer helt Instämmer delvis Instämmer inte SEK SEK 0 SEK UF3.53 UF3.6 Totalt antal timmar för lokalvård och arbetsledning på plats i objekten per år Totalt antal timmar för lokalvård och arbetsledning på plats i objekten per år beräknas i prisbilagan. Utvärderingskostnad post B, C, D, E och F Utvärderingskostnad post B, C, D, E och F är kostnaden för extra tjänster per år enligt prisbilagan. Denna beräknas i prisbilagan. Angivna utvärderingsvolymer utgör inte någon utfästelse eller bedömd kontraktsvolym utan utgör endast ett uppskattat värde för utvärderingen. Uppskattat antal timmar för utförande av tjänster enligt post B, C, D, E och F Uppskattat antal timmar för utförande av tjänster enligt post B, C, D, E och F finns angivet i prisbilagan. För att inkomna anbud ska bli rättvist och likvärdigt bedömda ska anbudspriser beräknas på av B redovisad städyta, se 02:05 Objektsförteckning och 02:09 Prisbilaga. Meddelande om beslut efter anbudsprövning/tilldelningsbeslut Resultatet av den genomförde prövningen och utvärderingen meddelas samtliga anbudsgivare innan avtal tecknas genom ett tilldelningsbeslut. Tecknande av kontrakt Bindande avtal uppstår ej genom att den antagne E fått meddelande om tilldelningsbeslut. Avtal sluts genom skriftligt upphandlingskontrakt efter iakttagande av lagstadgad avtalsspärr. 16 (33)

17 SF SF0 SF0.1 SF0.3 SF0.33 SÄRSKILDA FÖRESKRIFTER Dessa Särskilda föreskrifter ansluter till ABFF 04 och är upprättade i enlighet med SF 06 ingående i AFF, Avtal för fastighetsförvaltning. Koder och rubriker följer dessa dokument. Funktionskrav/Åtgärdskrav Beträffande förhållandet mellan funktionskrav och åtgärdskrav se ABFF 04, punkt 5a med tillhörande kommentar. Pyramidregeln Det som skrivs under rubrik på högre nivå gäller för samtliga underrubriker om inte annat är angivet under dessa. Det som skrivs t ex under rubriken SF1, gäller således för SF1.1, SF1.11 osv, om inte annat anges under dessa underrubriker. Förkortningar B E UE Beställaren Entreprenören Underentreprenörer Samtliga krav angivna under SF gäller för utförandet av tjänsten. Anbudsgivaren ska i anbudet bekräfta att samtliga krav uppfylls och accepteras. Vissa krav kräver andra bevis, dessa anges då vid texten. ALLMÄNT Beställare Polismyndigheten i Stockholms län genom Rikspolisstyrelsen Box Stockholm Beställarens mål Uppdraget ska bedrivas genom ett långsiktigt underhåll i syfte att upprätthålla rätt kvalitet så att lokalnyttjarna anser att fastigheten är välskött och fyller sin funktion på ett bra sätt. Den löpande lokalvården ska genomföras på ett sådant sätt att storstädning undviks. B vill att en entreprenör ska ha en väl fungerande arbetsmetod som bidrar till att uppfylla följande mål: Entreprenörens arbete kommer att bidra till att överträffa överenskomna krav och kvalitetsnivåer. Arbetet kommer att utföras utan anmärkningar Överenskomna tider som beror på entreprenören kommer alltid att hållas Entreprenören kommer under hela avtalstiden att utföra uppdraget på ett effektivt och kostnadsmedvetet sätt Beställarens miljömål B planerar och genomför den egna verksamheten efter uppsatta miljömål. B eftersträvar därvid en miljöanpassad drift och förvaltning av sina lokaler. 17 (33)

18 Miljöanpassningen ska ge en inomhusmiljö utan negativa hälsoeffekter, hushållning med resurser samt i övrigt uppfylla allmänna hänsynsregler i miljöbalken (1998:808). E ska följa B:s miljöpolicy, som finns tillgänglig på: Stockholms-lan/Mal/Miljoarbete/Miljopolicy/ SF1 SF1.1 SF1.2 OMFATTNING Se UF1. Omfattningen i detalj framgår av i SF1.1 förtecknade handlingar. Förteckning över handlingar i förfrågningsunderlag Med ändring av ABFF 04 punkt 3 gäller följande ordning på kontraktshandlingarna om det förekommer mot varandra stridande uppgifter eller föreskrifter: 01 KONTRAKT 01:01 Förlaga till säkerhetsskyddsavtal nivå 3 PVS , :02 Förlaga till kontrakt PVS , FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 02:01 FöreskrifterPVS , (detta dokument) 02:02 Allmän städanvisning PVS , :03 Frekvens, Distrikt & Avdelningar PVS , :04 Specifik städanvisning & frekvens, Tekniska roteln PVS , :05 Objektsförteckning PVS , :06 Ritningar (sekretess, granskas på plats, se UF3.12) Bifogas ej 02:07 Miljöpolicy, Polismyndigheten i Stockholms län, :08 Anbudsformulär PVS , :09 Prisbilaga PVS , ABFF 04 Bifogas ej 04 DEFINITIONER 04:1 AFF-definitioner 10 Bifogas ej 04:2 Metodnomenklatur för städning, SSEF och Almega Bifogas ej 05 BESTÄLLNING AV EXTRA STÄDNING Beställs av B 06 ANBUD E:s anbud Material och varor E bekostar och underhåller utan extra ersättning den utrustning som krävs för utförandet av beskrivet uppdrag. All utrustning som används inom verksamheten ska uppfylla lagar, vedertagna normer, standarder och krav på tillförlitlighet, prestanda och kvalité för att tillförsäkra en ändamålsenlig funktion. E ska använda sig av miljövänliga produkter vid utförande av uppdrag för B. Produkter ska ej vara allergiframkallande och endast ha svag lukt. 18 (33)

19 SF1.21 SF1.213 Förbrukningsmaterial Med ändring av ABFF 04, punkt 10 föreskrivs att E ska tillhandahålla och bekosta all den utrustning och material som erfordras för utförandet av de tjänster som omfattas av förfrågningsunderlaget. Förbrukningsmaterial för verksamheten i fastigheten B tillhandahåller toalettpapper, pappershanddukar, flytande tvål, plastmuggar, diskmedel, diskborstar samt liknande pentryutrustning. Det åligger emellertid E att meddela ansvarig personal hos B då inköp behöver göras. I uppdraget ingår att: Sköta påfyllning i burkautomater (tvål och pappersautomater, muggar m.m.) Ansvara för inköp och lagerhållning av städprodukter Ansvara för inköp av skyddsklädsel av engångstyp Speciell utrustning som krävs för Tekniska rotelns laboratorieutrymmen Sköta och fylla på lager- och förrådsutrymmen Skötsel och påfyllning av lager/förråd ska ingå i det offererade priset för lokalvården. SF1.5 SF2 SF2.2 SF2.21 SF2.22 Påfyllning av hygienartiklar för B:s eget bruk ska utföras i samband med att lokalvården utförs. Kontroll av mängder E ska kontrollera att de mängduppgifter om objekt (t.ex. uppgifter om areor och antal) som B angivit i förfrågningsunderlaget överensstämmer med verkliga förhållanden. Om kontrollen ger vid handen att avvikelser föreligger ska krav på ersättningsreglering vara framställt senast sex (6) månader efter kontraktstidens början. Därefter förfaller rätten till reglering. Även B har möjlighet till kontroll och reglering inom samma tidsperiod. UTFÖRANDE Miljö Beställarens miljöledningssystem/miljöplan E ska inom ramen för sitt åtagande och i tillämpliga delar följa krav angivna i B:s miljöpolicy. B:s miljöpolicy finns tillgänglig på B:s hemsida: Stockholms-lan/Mal/Miljoarbete/Miljopolicy/ Beställarens miljökrav E ska följa B:s miljöpolicy. E ska kunna tillhandahålla torra städmetoder där så är möjligt och kunna informera om de miljömässiga och hygieniska fördelarna med torra städmetoder. Information om torra städmetoder kan biläggas anbudet. Vid all upphandling/inköp av kemiska produkter och varor gäller miljöbalken (1998:808) 2 kap. Allmänna hänsynsregler. Detta innebär bland annat att alla som bedriver en verksamhet ska undvika att använda sådana kemiska produkter eller 19 (33)

20 biotekniska organismer som kan befaras medföra risker för människors hälsa eller miljön, om de kan ersättas med sådana produkter eller organismer som kan antas vara mindre farliga. a) Tensid som används för att utföra uppdraget ska klara kraven för lätt nedbrytbarhet enligt gällande OECD:s guidelines 301 A-F, d v s bryts ner till mer än 60% (mätt som CO2/BOD) eller 70% (mätt som DOC). Kravet gäller även produkter som ej omfattas av förordningen om tvätt- och rengöringsmedel (EG 648/2004). Fluortensider i filmbildande golvvårdsmedel ( i IIH:s produktträd) undantas från kravet under förutsättning att dessa ej är PFOS (perfluoroktansulfonat) eller bildar PFOS vid nedbrytning. b) Ingående ämnen och kända nedbrytningsprodukter ska inte vara bioackumulerbara enligt Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2005:7 med ändringar) eller EG:s ämnesdirektiv (67/548/EEG med ändringar), d v s log Pow är <3 eller experimentellt bestämd BCF är 100. Lätt nedbrytbara tensider, enl. gällande OECD:s guidelines 301 A-F, undantas från kravet, förutsatt att kända nedbrytningsprodukter inte är bioackumulerbara enligt ovan. Parfymer undantas också från kravet. c) Ingående ämnen och kända nedbrytningsprodukter ska inte vara klassificerade som giftiga, mycket giftiga, cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska med riskfraserna R23, R24, R25, R26, R27, R28, R39, R40, R45, R46, R48, R49, R60, R61, R62, R63 samt R68, enligt Kemikalieinspektionens föreskrifter om klassificering och märkning (KIFS 2005:7 med ändringar) eller EG:s ämnesdirektiv (67/548/EEG med ändringar). d) Produkter som används för att utföra uppdraget ska inte klassificeras som miljöfarlig enligt Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2005:7 med ändringar) och EG:s preparatdirektiv (1999/45/EG med ändringar). e) Produkter som används för att utföra uppdraget ska inte klassificeras som allergiframkallande enligt bestämmelser och kriterier i Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2005:7 med ändringar) och EG:s preparatdirektiv (1999/45/EG med ändringar). f) Parfymer, dvs. ämnesblandningar som är tillsatta i syfte att förbättra produktens doftegenskaper, ska vara tillverkade enligt IFRA-normer. Myskxylen (CAS-nr ) och myskketon (CAS-nr ) ska inte vara tillsatta i produkten i halter över tillåtna mängder enligt Kosmetikadirektivet 76/768/EEG och Läkemedelsverkets föreskrifter. Städprodukter/kemikalier ska endast ha svag lukt, nästintill luktfria. Aerosoler bör undvikas. g) Föreningar med aktivt klor över 0,01 vikts % ska ej ingå i produkter för rengöring. Produkter som är avsedda för viss desinfektion (simhallar och andra badinrättningar inberäknade) och blekning eller mögelsanering kan undantas från kravet. h) EDTA över 0,2 vikts% ska ej ingå i produkter som används för att utföra uppdraget. i) Aromatiska lösningsmedel ska ej ingå i produkter som används för att utföra uppdraget. Avaromatiserad nafta med <1% aromatiska kolväten och <0,1% bensen undantas från kravet. 20 (33)

02:01 FÖRESKRIFTER. Upphandling av lokalvårdstjänster till Polismyndigheten i Stockholms län A016.875/2013 2013-05-02

02:01 FÖRESKRIFTER. Upphandling av lokalvårdstjänster till Polismyndigheten i Stockholms län A016.875/2013 2013-05-02 02:01 FÖRESKRIFTER Upphandling av lokalvårdstjänster till Polismyndigheten i Stockholms län A016.875/2013 2013-05-02 INNEHÅLLSFÖRTECKNING UF UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER... 4 UF1 ALLMÄN ORIENTERING... 4 UF2

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV 1(7) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV Sysselsättning till personer med psykiska funktionshinder 2(7) Innehållsförteckning Sid nr 1 ALLMÄN ORIENTERING 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Upphandlingsförfarande

Läs mer

ANBUDSFORMULÄR STEG 1

ANBUDSFORMULÄR STEG 1 Polisens verksamhetsstöd Administration/Upphandling ANBUDSFORMULÄR STEG 1 Bilaga 1 Diarienr (åberopas vid korrespondens) Ärendebeteckning 1 OMBUD MFL. Vårt ombud under anbudstiden är: Frågor med anledning

Läs mer

02.01 UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 2015-05-12

02.01 UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 2015-05-12 Ekonomiavdelningen Inköpsenheten 02.01 UPPHANDLINGS- FÖRESKRIFTER 2015-05-12 Datum Diarienr (åberopas) Saknr A426.878/2014 918 1 (15) 02.01 UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 2015-05-12 Upphandling av lokalvårds-

Läs mer

2. Krav på anbudssökande

2. Krav på anbudssökande Inbjudan 2015-12-17 Upphandlande organisation Härryda kommun Alexandra Dalle Vacche Upphandling Externt psykologstöd 2015KS519 Sista ansökansdag: 2016-01-18 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav

Läs mer

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Städ- och hygienprodukter

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Städ- och hygienprodukter Upphandlande myndighet Domstolsverket Upphandling Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Städ- och hygienprodukter Diarie 1078-2011 Ansvarig upphandlare Camilla Petersson Detta dokument är en kopia på

Läs mer

Upphandlingsföreskrifter, UF

Upphandlingsföreskrifter, UF Dokument 00, UF GSM-R Terminalfilter TRV 2014/71742 Sida 1 (7) Innehåll UFA ALLMÄN ORIENTERING 3 UFA.1 Personuppgifter... 3 UFA.2 Orientering om sortiment... 3 UFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 3 UFB.1 Former

Läs mer

Matlådor. Kommunen kommer att utesluta anbudsgivare enligt LOU 10 kap. 2 om de:

Matlådor. Kommunen kommer att utesluta anbudsgivare enligt LOU 10 kap. 2 om de: Haninge kommun Skakrav Diarie SUN 119/2015 Namn Matlådor Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär. Skakravsformuläret ska besvaras elektroniskt genom att du klickar

Läs mer

Ytterligare upplysningar om Perstorps kommun kan erhållas på kommunens hemsida www.perstorp.se

Ytterligare upplysningar om Perstorps kommun kan erhållas på kommunens hemsida www.perstorp.se Förfrågningsunderlag Perstorps kommun Konsulttjänster inom revisionsområdet 1 ALLMÄN INFORMATION För Perstorps kommun, dess nämnder och förvaltningar, nedan kallad kommunen, infordras anbud på Konsulttjänster

Läs mer

Priser på vinterarbeten och renhållning kan lämnas separat och kan komma att handlas upp separat per område.

Priser på vinterarbeten och renhållning kan lämnas separat och kan komma att handlas upp separat per område. Förfrågningsunderlag 09-02-26 PM 1 Skötsel av Utemiljö Ändringar mot förfrågningsunderlag daterat 2009-02-09 Komplettering av UF3.31 Priser på vinterarbeten och renhållning kan lämnas separat och kan komma

Läs mer

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlag Tjänstekoncession avseende insamling av slam, fett och humanurin från slutna behållare, tankar och fettavskiljare 1(9) Tjänstekoncession avseende insamling av slam, fett och humanurin

Läs mer

Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun

Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun Sida 1(7) Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun Kapitel 2 Kravkatalog Utförare 2(7) Innehållsförteckning 2 Kravkatalog utförare...3 2.1 Krav på juridisk form...3 2.2 Uteslutningsgrunder...3

Läs mer

02.01 UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER

02.01 UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten 02.01 UPPHANDLINGS- FÖRESKRIFTER 2014-11-21 Diarienr (åberopas) Saknr A140.363/2014 918 1 (14) 02.01 UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 2014-11-21 Upphandling

Läs mer

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Drift och underhåll Offentlig belysning

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Drift och underhåll Offentlig belysning Haninge kommun Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Drift och underhåll Offentlig belysning Diarie SUN 127/2013 Upphandlare Klara Hanell Strand Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska

Läs mer

Upphandlingsprotokoll och tilldelningsbeslut

Upphandlingsprotokoll och tilldelningsbeslut SID 1 (13) Upphandlingsprotokoll och tilldelningsbeslut Upphandling av lokalvårdstjänster till Polismyndigheten i Stockholms län A016.875/2013 SID 2 (13) Innehållsförteckning Bakgrund... 4 1 Upphandlingsförutsättningar...

Läs mer

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Insamling av slam och fettavfall

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Insamling av slam och fettavfall Nacka kommun Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Insamling av slam och fettavfall Diarie TN 2014/175 Upphandlare Kenneth Lindrooth Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär.

Läs mer

1 Krav på ramavtalsleverantören

1 Krav på ramavtalsleverantören 1/6 1 Krav på ramavtalsleverantören Nedan anges de krav som har ställts på anbudsgivaren i den upphandling som föregått avtalet. Leverantören har i anbudet accepterat de krav som gäller för avtalad Leverantör

Läs mer

02.01 FÖRESKRIFTER A115.451/2013 2014-01-17

02.01 FÖRESKRIFTER A115.451/2013 2014-01-17 02.01 FÖRESKRIFTER Upphandling av lokalvård till Polismyndigheten i Kalmar län inklusive Åklagarkammaren i Kalmar och Polismyndigheten i Kronobergs län A115.451/2013 2014-01-17 INNEHÅLLSFÖRTECKNING UF

Läs mer

2 Krav på leverantör Stöd- och tilläggstjänster, Företagshälsan NLL. Dnr: Ansvarig: Josefine Barsk

2 Krav på leverantör Stöd- och tilläggstjänster, Företagshälsan NLL. Dnr: Ansvarig: Josefine Barsk 2 Krav på leverantör 2014 Stöd- och tilläggstjänster, Ansvarig: Josefine Barsk 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 KRAV PÅ LEVERANTÖR 4 1.1 INTYG OCH BEVIS ANGÅENDE LEVERANTÖR 4 1.2 LEVERANTÖRENS EKONOMISKA STÄLLNING

Läs mer

2. Kvalificering och obligatoriska krav

2. Kvalificering och obligatoriska krav Förfrågningsunderlag 2012-06-11 Upphandlingsansvarig Gotlands kommun Upphandling Företagshälsovårdstjänster Carina Westergren Larsson SF 2012/23 Sista anbudsdag: 2012-07-09 Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

2. Leverantörskvalificering

2. Leverantörskvalificering Förfrågningsunderlag 2016-02-01 Upphandlande organisation Upphandling Kommunförbundet Skåne Behandling i öppenvård för barn, unga och deras familjer samt vuxna. Skåne, Kronoberg och Halland 2016 - IFO

Läs mer

Skellefteå kommun inbjuder till anbudsgivning gällande - Nyckelfri hemtjänst -, enligt nedanstående instruktioner och bifogade handlingar.

Skellefteå kommun inbjuder till anbudsgivning gällande - Nyckelfri hemtjänst -, enligt nedanstående instruktioner och bifogade handlingar. 1 Föreskrifter 1.1 Upphandlande myndighet Trädgårdsgatan 6 931 85 Skellefteå 212000-2643 Hemsida: http://www.skelleftea.se 1.2 Upphandlingen inbjuder till anbudsgivning gällande - -, enligt nedanstående

Läs mer

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare UPPDRAGSBESKRIVNING 1 (8) Dnr: 2014:115 Valfrihetssystem inom boendestöd Boendestöd - Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare Socialtjänsten Sociala avdelningen Postadress Besöksadress Telefon (vx) Fax 451 81

Läs mer

En upphandlande myndighet kan med stöd av 10 kap. 2 LOU komma att utesluta anbudsgivare från upphandlingen om denne:

En upphandlande myndighet kan med stöd av 10 kap. 2 LOU komma att utesluta anbudsgivare från upphandlingen om denne: Upphandlingscenter Skallkrav Diarie UH-2014-402 Namn Revisionstjänster Linköpings Stadshus AB Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär. Skallkravsformuläret ska besvaras

Läs mer

Upphandling av gardiner och textilier

Upphandling av gardiner och textilier Diarienummer 09-10474 Datum 2009-10-19 Upphandling av gardiner och textilier Förfrågningsunderlag Diarienummer 09-10474 Författare Lina Schött Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm 08-678 55

Läs mer

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189 Upphandling av arkitekttjänster Diarienr 09-189 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

3. Ansökan om LOV avtal Program för primärvården i Västmanland

3. Ansökan om LOV avtal Program för primärvården i Västmanland Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2015-10-21 Upphandlande organisation Västmanlands läns landsting Anette Öhrn DLL Upphandling Program för primärvården i Västmanland - LOV DU-UPP15-0189 Symbolförklaring:

Läs mer

Bilaga 3 Anbudsformulär

Bilaga 3 Anbudsformulär 1 / 5 Inledning Detta dokument används för anbudsgivning avseende ramavtal för BI-system och anger vilka uppgifter och redovisningar Anbudsgivaren ska lämna i anbudet. Samtliga, fullständiga, krav framgår

Läs mer

UMEVA, Robertsfors kommun, Vännäs kommun, Bjurholms kommun, Vindelns kommun, Sorsele kommun.

UMEVA, Robertsfors kommun, Vännäs kommun, Bjurholms kommun, Vindelns kommun, Sorsele kommun. 1 Allmänt inbjuder till anbudsgivning gällande --. Upphandlingen genomförs enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU). 2 Information om upphandlande myndighet är den upphandlande myndigheten och agerar

Läs mer

Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen Diarienr (åberopas vid korrespondens) PVS-653-4155/11 DEL 2 ANBUDSFÖRFRÅGAN Kraven på anbudsgivaren och tjänsten I denna del står vilka krav

Läs mer

AB FAMILJEBOSTÄDER BILAGA 2 - PM FÖR ANBUDSGIVARE AVSEENDE VENTILATIONSKONSULTTJÄNSTER STOCKHOLM

AB FAMILJEBOSTÄDER BILAGA 2 - PM FÖR ANBUDSGIVARE AVSEENDE VENTILATIONSKONSULTTJÄNSTER STOCKHOLM AB FAMILJEBOSTÄDER BILAGA 2 - PM FÖR ANBUDSGIVARE AVSEENDE STOCKHOLM 2011-07-08 INLEDNING Detta dokument kompletterar bilaga 1- Administrativa föreskrifter avseende Ventilationskonsulttjänster, och anger

Läs mer

Utelämnande av svar kan komma att innebära att anbudet förkastas.

Utelämnande av svar kan komma att innebära att anbudet förkastas. Inledning Anbudsgivaren svarar på ställda krav genom att fylla i efterfrågade uppgifter, redovisning direkt i formuläret eller som särskild bilaga där så efterfrågas. För hänvisningar se motsvarande avsnitt

Läs mer

('Ja-rutan' måste kryssas i annars kommer man inte längre oavsett om svaret är ja eller nej.)

('Ja-rutan' måste kryssas i annars kommer man inte längre oavsett om svaret är ja eller nej.) Linköpings kommun samhällsbyggnad Diarie Skallkrav 1.0 Sekretess Krav 1.1 Ange om anbudsgivaren anser att sekretess råder för hela eller delar av anbudet, om ja ska man beskriva enligt AFB.55. Svaret på

Läs mer

Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar

Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar 1(6) Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud om Neuropsykiatriska utredningar. Bifogat förfrågningsunderlag innehåller samtliga förutsättningar

Läs mer

Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr /72

Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr /72 Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling av Svensk Kassaservice Dnr 08-160/72 Innehåll Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling

Läs mer

Upphandling av inkassotjänster. Diarienr 07-12 172

Upphandling av inkassotjänster. Diarienr 07-12 172 Upphandling av inkassotjänster Diarienr 07-12 172 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Upphandlingens syfte... 3 3 Krav på anbudsgivaren... 3 3.1 Inkassotillstånd... 3 3.2 Teknisk förmåga och kapacitet... 4 3.2.1

Läs mer

Sista anbudsdag Upphandlingens namn Besiktningar - Tryckkärl, kokgrytor och säkerhetsventiler UH Inlämnat

Sista anbudsdag Upphandlingens namn Besiktningar - Tryckkärl, kokgrytor och säkerhetsventiler UH Inlämnat Inköpssamverkan Motala 1.0 Allmänna förutsättningar Krav 1.1 Förutsättningarna enligt dokumentet Förfrågningsunderlag accepteras/uppfylls. 2.0 Krav på leverantören Krav 2.1 Anbudsgivaren ska vara registrerad

Läs mer

Övertorneå kommun Offertförfrågan 2013-08-30

Övertorneå kommun Offertförfrågan 2013-08-30 Övertorneå kommun Offertförfrågan 2013-08-30 DIREKTUPPHANDLING till lågt värde Ny sargutrustning till Hockeyplanen i Svanstein Övertorneå kommun önskar offert på ny sargutrustning till hockeyplanen i Svanstein.

Läs mer

Lag (2008:962) om valfrihetssystem

Lag (2008:962) om valfrihetssystem Lag (2008:962) om valfrihetssystem 1 kap. Lagens tillämpningsområde Lagens omfattning 1 Denna lag gäller när en upphandlande myndighet beslutat att tillämpa valfrihetssystem vad gäller tjänster inom hälsovård

Läs mer

AB FAMILJEBOSTÄDER BILAGA 2 - PM FÖR ANBUDSGIVARE AVSEENDE VVS- KONSULTTJÄNSTER STOCKHOLM

AB FAMILJEBOSTÄDER BILAGA 2 - PM FÖR ANBUDSGIVARE AVSEENDE VVS- KONSULTTJÄNSTER STOCKHOLM AB FAMILJEBOSTÄDER BILAGA 2 - PM FÖR ANBUDSGIVARE AVSEENDE VVS- STOCKHOLM 2011-07-08 INLEDNING Detta dokument kompletterar bilaga 1- Administrativa föreskrifter avseende VVS-konsulttjänster, och anger

Läs mer

1.0 KRAV PÅ LEVERANTÖREN - UTESLUTNING OCH KONTROLL

1.0 KRAV PÅ LEVERANTÖREN - UTESLUTNING OCH KONTROLL Statens Institutionsstyrelse Skallkrav Diarie 2.2-3614-2014 Namn Konsulterande läkare för SiS ungdomshem Råby Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär. Skallkravsformuläret

Läs mer

KVALIFICERINGSUNDERLAG PLANARKITEKT DIARIE NR: 2014-KS0163 TILL TYRESÖ KOMMUN

KVALIFICERINGSUNDERLAG PLANARKITEKT DIARIE NR: 2014-KS0163 TILL TYRESÖ KOMMUN DIARIE NR: 2014-KS0163 TILL TYRESÖ KOMMUN Tyresö kommun Tel: 08-5782 9100 Org.nr: 212000-0092 Upphandlingsenheten Fax: 08-5782 9154 Marknadsgränd 2 135 81 Tyresö 1(6) INNEHÅLL Beställare:... 3 BESTÄLLARENS

Läs mer

2. Leverantörskvalificering

2. Leverantörskvalificering Förfrågningsunderlag 2015-12-07 Upphandlande organisation Upphandling Kommunförbundet Skåne Behandling, utredning och omvårdnad vid HVB-hem för vuxna med missbruk/beroende. Skåne, Kronoberg och Halland

Läs mer

UPPHANDLING AV UTFÖRANDE AV PERSONLIG ASSISTANS: ANBUDSFORMULÄR

UPPHANDLING AV UTFÖRANDE AV PERSONLIG ASSISTANS: ANBUDSFORMULÄR SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING SID 1 (9) 2009-10-23 Bilaga 1 till förfrågningsunderlag UPPHANDLING AV UTFÖRANDE AV PERSONLIG ASSISTANS: ANBUDSFORMULÄR SID 2 (9) Instruktioner/råd till anbudsgivare Följande

Läs mer

ANBUDSFÖRFRÅGAN. Ni inbjuds inkomma med anbud på" Ramavtal avseende uppdrag som receptionist/ kundtjänstmedarbetare till Ängelholms kommun.

ANBUDSFÖRFRÅGAN. Ni inbjuds inkomma med anbud på Ramavtal avseende uppdrag som receptionist/ kundtjänstmedarbetare till Ängelholms kommun. ÄNGELHOLMS ANBUDSFÖRFRÅGAN Ni inbjuds inkomma med anbud på" Ramavtal avseende uppdrag som receptionist/ kundtjänstmedarbetare till Ängelholms kommun." Köpare Ängelholms kommun, org.nr 212000-0977 Sista

Läs mer

ÅRSENTREPRENAD PARKSKÖTSEL BODENS GARNISON OCH GRUBBNÄSUDDEN OCH LOMBENSLÄGER. ÅRSENTREPRENAD BROSKOTTNING/SOPNING BODENS GARNISON

ÅRSENTREPRENAD PARKSKÖTSEL BODENS GARNISON OCH GRUBBNÄSUDDEN OCH LOMBENSLÄGER. ÅRSENTREPRENAD BROSKOTTNING/SOPNING BODENS GARNISON Antal blad 9 Blad nr 1 REV ANT ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM FASTST ÅRSENTREPRENAD PARKSKÖTSEL BODENS GARNISON OCH GRUBBNÄSUDDEN OCH LOMBENSLÄGER. ÅRSENTREPRENAD BROSKOTTNING/SOPNING BODENS GARNISON UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER

Läs mer

Öppet förfarande, upphandlingen genomförs i enlighet med bestämmelserna i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling.

Öppet förfarande, upphandlingen genomförs i enlighet med bestämmelserna i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling. 1 Föreskrifter 1.1 Upphandlande myndighet Trädgårdsgatan 6 931 85 Skellefteå 212000-2643 Hemsida: http://www.skelleftea.se 1.2 Upphandlingen inbjuder till anbudsgivning gällande - Bemanning att utföra

Läs mer

Avrop från ramavtal med förnyad konkurrensutsättning

Avrop från ramavtal med förnyad konkurrensutsättning 1 (7) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Juridik och upphandling INSTRUKTION VID FÖRNYAD Avrop från ramavtal med förnyad konkurrensutsättning Denna checklista och instruktion har tagits fram för att

Läs mer

LEVERANTÖRSINFORMATION

LEVERANTÖRSINFORMATION 07.1 Formulär till anbud 2015-05-05 1 av 5 LEVERANTÖRSINFORMATION För anbudsgivare i annat land än Sverige gäller motsvarande krav i tillämplig omfattning Denna bilaga ska bifogas anbud, samtliga uppgifter

Läs mer

02.01 FÖRESKRIFTER. Upphandling av lokalvård till Polismyndigheten i Hallands län A /

02.01 FÖRESKRIFTER. Upphandling av lokalvård till Polismyndigheten i Hallands län A / 02.01 FÖRESKRIFTER Upphandling av lokalvård till Polismyndigheten i Hallands län A115.433/2013 2014-01-27 INNEHÅLLSFÖRTECKNING UF UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER... 4 UF1 ALLMÄN ORIENTERING... 4 UF2 FRÅGOR UNDER

Läs mer

Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun.

Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun. HAPARANDA KOMMUN FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Dnr 1 (8) Skolläkare till elevhälsan i Haparanda kommun Anbudsinbjudan Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda

Läs mer

Härmed inbjuds ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

Härmed inbjuds ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar. KKV1000, v1.1, 2010-05-05 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2011-11-28 Dnr 755/2011 1 (6) Förfrågningsunderlag, upphandling av elleverans till Konkurrensverkets lokaler på Torsgatan 11 i Stockholm 1. Inledning Härmed

Läs mer

Ledarskapsutvecklingsprogram för centrumföreståndare Utformning av elektroniskt anbudsformulär

Ledarskapsutvecklingsprogram för centrumföreståndare Utformning av elektroniskt anbudsformulär Ledarskapsutvecklingsprogram för centrumföreståndare Utformning av elektroniskt anbudsformulär Steg 1 Om leverantören är ett standardformulär där uppgifter om anbudsgivaren enligt förfrågningsunderlagets

Läs mer

A) Upphandlingsföreskrifter Vindkraftverk 12KS/0282. A) Upphandlingsföreskrifter

A) Upphandlingsföreskrifter Vindkraftverk 12KS/0282. A) Upphandlingsföreskrifter 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 3 1.1 Benämningar 3 1.2 Omfattning 3 1.3 Avtalsform och antal leverantörer som tilldelas kontrakt 3 1.4 Upphandlingsförfarande 3 1.5 Förfrågningsunderlag 3 1.6 Tillhandahållande

Läs mer

Förfrågningsunderlag. Tjänstekoncession avseende insamling av skrymmande hushållsavfall inom Stockholms Stad

Förfrågningsunderlag. Tjänstekoncession avseende insamling av skrymmande hushållsavfall inom Stockholms Stad Förfrågningsunderlag Tjänstekoncession avseende insamling av skrymmande hushållsavfall inom Stockholms Stad 1(9) Upphandling tjänstekoncession avseende insamling av skrymmande hushållsavfall inom Stockholms

Läs mer

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190 Upphandling av teknisk konsult Diarienr 09-190 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2

Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2 1 (5) Omsorgskontoret 2009-09-15 Bilaga 1 Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2 Frågorna i detta ansökningsformulär måste vara

Läs mer

AUB.31 - Anbudsgivaren ska i svarsrutan nedan lämna en allmän beskrivning av anbudsgivarens organisation.

AUB.31 - Anbudsgivaren ska i svarsrutan nedan lämna en allmän beskrivning av anbudsgivarens organisation. Upphandlingscenter Skallkrav Diarie UH-2014-432 Namn Projekt- och byggledning - Park/Lekpark/Torg. Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär. Skallkravsformuläret ska

Läs mer

Avtalsform Rangordnat avtal. Namn UL-Utvecklande ledarskap och UGL utbildning

Avtalsform Rangordnat avtal. Namn UL-Utvecklande ledarskap och UGL utbildning Ludvika kommun genom gemensam nämnd för upphandling Avtalsform Rangordnat avtal Namn UL-Utvecklande ledarskap och UGL utbildning Diarie UH-2013-630 Upphandlare Pia Sundell Detta dokument är en kopia på

Läs mer

Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr: 08-1226

Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr: 08-1226 Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice Dnr: 08-1226 2(7) 1. Om PTS... 3 2. Upphandlingens syfte... 3 3. Krav på anbudsgivaren... 3 3.1. Teknisk förmåga och kapacitet...

Läs mer

UPPHANDLING AV FUNKTIONSAVTAL OM IT-DRIFT M.M.

UPPHANDLING AV FUNKTIONSAVTAL OM IT-DRIFT M.M. UPPHANDLING AV FUNKTIONSAVTAL OM IT-DRIFT M.M. GÖTEBORGS SPÅRVÄGAR AB 2011-09-22 Göteborgs Spårvägar AB inbjuder härmed till anbudsgivning avseende upphandling av funktionsavtal om IT-drift m.m. Förutsättningarna

Läs mer

Örnsköldsvik Kommun upphandlar - Service på hissar och rulltrappor -, enligt nedanstående instruktioner och bifogade handlingar.

Örnsköldsvik Kommun upphandlar - Service på hissar och rulltrappor -, enligt nedanstående instruktioner och bifogade handlingar. 1 Allmänna uppgifter upphandlar - -, enligt nedanstående instruktioner och bifogade handlingar. 1.1 Upphandlande myndighet och enheter Örnsköldsviks kommun, 212000-2445 Nygatan 16 891 88 Örnsköldsvik Handläggare:

Läs mer

Anbudsförfrågan Upphandling länkförbindelser för

Anbudsförfrågan Upphandling länkförbindelser för Dnr LiU-2008/00527 Anbudsförfrågan Upphandling länkförbindelser för Linköpings universitet INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1 UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER... 3 1.1 Inledning och syfte... 3 1.2 Upphandlande enhet... 3

Läs mer

BILAGA L ANBUDSFORMULÄR

BILAGA L ANBUDSFORMULÄR Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen ANBUDSFORMULÄR Bilaga L Diarienr (åberopas vid korrespondens) BILAGA L ANBUDSFORMULÄR 1 FÖRETAGSUPPGIFTER Anbudsgivarens kontaktuppgifter Kontaktperson

Läs mer

Utförande av HEMTJÄNST enligt lagen om valfrihetssystem LOV

Utförande av HEMTJÄNST enligt lagen om valfrihetssystem LOV Förfrågningsunderlag Utförande av HEMTJÄNST enligt lagen om valfrihetssystem LOV Bilagor: a) Avtal m avtalsbilagor 1-4 b) Blankett Ansökan om tillstånd att utföra servicetjänster c) Blankett Intyg d) Blankett

Läs mer

Upphandlings- föreskrifter 99

Upphandlings- föreskrifter 99 Upphandlings- föreskrifter 99 avseende skötsel Utemiljö Säfflebostäder AB 2011-03-03 Björn Wennerström Lindås Fastigehtskonsult AB 1 Innehållsförteckning Företal...5 Inledning...7 Råd och anvisningar...7

Läs mer

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Diarienummer 2015/136 RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Detta ramavtal, ( Ramavtalet ), har träffats mellan Tredje AP-fonden, ( AP3 ) och [firma leverantör] ( Juristbyrån ). 1. Bakgrund 1.1 AP3 har genomfört

Läs mer

Anbudsförfrågan på upphandling av Hantverkartjänster Målare

Anbudsförfrågan på upphandling av Hantverkartjänster Målare Sidan 1 av 5 Anbudsförfrågan på upphandling av Hantverkartjänster Målare Lysekils kommun inbjuder er att lämna anbud på rubricerade upphandling i enlighet med detta dokument och bilagor. Förfrågningsunderlaget

Läs mer

Vår referens Anbud ska vara inkommet senast Anbud ska vara bindande t o m. Robert Eriksson, 08-797 64 76 Se U3.2 Se U3.3

Vår referens Anbud ska vara inkommet senast Anbud ska vara bindande t o m. Robert Eriksson, 08-797 64 76 Se U3.2 Se U3.3 UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 1 (6) Vår referens Anbud ska vara inkommet senast Anbud ska vara bindande t o m Robert Eriksson, 08-797 64 76 Se U3.2 Se U3.3 STOCKHOLM - ARLANDA AIRPORT Konsultuppdrag Bussdepå

Läs mer

02.01 FÖRESKRIFTER. Upphandling av lokalvård till Polismyndigheten i Blekinge län A /

02.01 FÖRESKRIFTER. Upphandling av lokalvård till Polismyndigheten i Blekinge län A / 02.01 FÖRESKRIFTER Upphandling av lokalvård till Polismyndigheten i Blekinge län A115.440/2013 2014-01-07 INNEHÅLLSFÖRTECKNING UF UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER... 4 UF1 ALLMÄN ORIENTERING... 4 UF2 FRÅGOR UNDER

Läs mer

3. Kvalificering av utföraren

3. Kvalificering av utföraren Förfrågningsunderlag 2015-06-30 Upphandlande organisation Upphandling Mariestads Kommun Eget val inom hemtjänst och delegerad hemsjukvård Katrin Jedselius SN 2009/0048-700 Symbolförklaring: Sista ansökansdag:

Läs mer

2. Leverantörskvalificering

2. Leverantörskvalificering Förfrågningsunderlag 2016-04-05 Upphandlande organisation Upphandling Kommunförbundet Skåne Social rehabilitering i arbetskooperativ eller motsvarande verksamheter för vuxna med missbruk/beroende (dygnsvård)

Läs mer

ANBUDSINBJUDAN. Ledningsfordon till Brandförsvaret i Uppsala

ANBUDSINBJUDAN. Ledningsfordon till Brandförsvaret i Uppsala BRANDFÖRSVARET Handläggare Datum Dnr Lars Lidström 2015-05-07 RÄN-2015-349 0707-782404 ANBUDSINBJUDAN Ledningsfordon till Brandförsvaret i Uppsala Uppsala brandförsvar inbjuder er att lämna anbud i denna

Läs mer

1. Anvisningar för inlämnande av ansökan

1. Anvisningar för inlämnande av ansökan 1. Anvisningar för inlämnande av ansökan 1.1 Ansökningshandlingar 1.1.1 Ansökan Intresserade inbjuds att ansöka om att bli godkända att få driva vård inom vårdval för fysioterapi/sjukgymnastik inom primvårdsrehabilitering.

Läs mer

02:01 ANSÖKNINGSINBJUDAN. Upphandling av lokalvårdstjänster till Rikspolisstyrelsen 2012-08-10

02:01 ANSÖKNINGSINBJUDAN. Upphandling av lokalvårdstjänster till Rikspolisstyrelsen 2012-08-10 SID 1 (15) Beteckning Lokalvård Rikspolisstyrelsen Stockholm 02:01 ANSÖKNINGSINBJUDAN Upphandling av lokalvårdstjänster till Rikspolisstyrelsen PVS-918 2402/12 SID 2 (15) INNEHÅLLSFÖRTECKNING UF UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER...

Läs mer

BILAGA 1 ANBUDSFORMULÄR

BILAGA 1 ANBUDSFORMULÄR Polisens verksamhetsstöd Administrativa enheten Upphandlingssektionen ANBUDSFORMULÄR Bilaga 1 Diarienr (åberopas vid korrespondens) Ärendebeteckning 1246 BILAGA 1 ANBUDSFORMULÄR 1 FÖRETAGSUPPGIFTER Anbudsgivarens

Läs mer

1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland

1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland 1 (7) 1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland 2015 2 (7) 1 Inledning Landstinget Västmanland införde från den 1 januari 2008 valfrihetssystem inom primärvården i enlighet med

Läs mer

Landskrona Energi AB BILAGA B. Anbudsformulär och omfattning av leverans.

Landskrona Energi AB BILAGA B. Anbudsformulär och omfattning av leverans. Landskrona Energi AB BILAGA B. Anbudsformulär och omfattning av leverans. 1(12) Innehåll INNEHÅLL... 2 1ALLMÄNT... 3 1.1Instruktioner för ifyllnad av detta svarsformulär... 3 2KRAV... 3 2.1Anbudsgivarens

Läs mer

Vårdval Västernorrland. Bilaga 1 Ansökan

Vårdval Västernorrland. Bilaga 1 Ansökan Vårdval Västernorrland Bilaga 1 Ansökan Allmän barn- och ungdomstandvård Version 2017 1 1. Uppgifter om sökande Detta dokument ska besvaras och undertecknas av sökande. Namn på Vårdgivare juridisk person

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Information om myndigheten Den upphandlande myndigheten:, org.nr: 212000-0555 Upphandlingsförvaltningen 33183Värnamo Telefon vxl: 0370-37 70 00, Telefax: 0370-37 77 69 Kontaktperson:

Läs mer

2. Uppgift om upphandlande enhet och beställare

2. Uppgift om upphandlande enhet och beställare ANBUDSFÖRFRÅGAN ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 1. Recipientkontrollprogram för Lagans Vattenråd 1.1 Allmänt Lagans Vattenråd inbjuder er härmed att inkomma med anbud på avseende recipientkontrollundersökningar

Läs mer

Upphandling städtjänster

Upphandling städtjänster Upphandling städtjänster Anbudsformulär-Bilaga 1 Trapphus-förvaltningskontor Anbudsformulärets syfte är att tydliggöra för anbudsgivaren vilka uppgifter som skall lämnas i anbudet. Anbudsformuläret underlättar

Läs mer

2. Anbudsformulär. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 2.1 Anbudsgivare Anbudsgivarens kontaktuppgifter. 2.2 Krav på Leverantören

2. Anbudsformulär. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 2.1 Anbudsgivare Anbudsgivarens kontaktuppgifter. 2.2 Krav på Leverantören Förfrågningsunderlag 2015-09-04 Upphandlande organisation Kriminalvården Upphandling Chefscoachning Marie Thorsell 2015-15929 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: 2015-10-13 Texten/frågan innehåller krav

Läs mer

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15 Vårdval tandvård Västernorrland Bilaga 2 Ansökan Allmän barn- och ungdomstandvård Version 2013-01-15 1 1. Uppgifter om sökande Detta dokument ska besvaras och undertecknas av sökande. Namn på sökande Organisationsnummer:

Läs mer

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa.

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa. 1 Ramavtal Detta ramavtal med dnr har träffats mellan Domstolsverket med organisationsnummer 202100-2742 och Företagsnamn med organisationsnummer Organisationsnummer. 2 Omfattning Ramavtalet omfattar Cisco

Läs mer

Anbudsförfrågan Upphandling av ett (1) komplett släck- och räddningsfordon.

Anbudsförfrågan Upphandling av ett (1) komplett släck- och räddningsfordon. Datum: 2012-11-30 Handläggare: Andreas Lövquist Diarienummer: 76/001. 170-12 Anbudsförfrågan Upphandling av ett (1) komplett släck- och räddningsfordon. Landskrona stad inbjuder till anbudsgivning gällande

Läs mer

Ytterligare information om Sjunde AP-fonden finns på www.ap7.se, där också Sjunde APfondens senaste årsredovisningar finns tillgängliga.

Ytterligare information om Sjunde AP-fonden finns på www.ap7.se, där också Sjunde APfondens senaste årsredovisningar finns tillgängliga. Bakgrund Sjunde AP-fonden har nöjet att bjuda in er att inkomma med anbud avseende hantering av fondens ekonomifunktion. Fonden efterfrågar en utkontrakterad ekonomitjänst där ni som leverantör ansvarar

Läs mer

Umeå Kommun inbjuder till anbudsgivning gällande - Taxiresor -. Upphandlingen genomförs enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU).

Umeå Kommun inbjuder till anbudsgivning gällande - Taxiresor -. Upphandlingen genomförs enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU). 1 Allmänt inbjuder till anbudsgivning gällande - -. Upphandlingen genomförs enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU). 2 Information om upphandlande myndighet är den upphandlande myndigheten och agerar

Läs mer

Inledning. Upphandlingsrättsliga principer

Inledning. Upphandlingsrättsliga principer Inledning Offentlig upphandling är en process för inköp av varor, tjänster och entreprenader som görs av offentlig sektor och som regleras av Lagen om offentlig upphandling (LOU). Syftet med reglerna är

Läs mer

Avtalsform Rangordnat avtal Namn Tekniska konsulttjänster

Avtalsform Rangordnat avtal Namn Tekniska konsulttjänster Uppsala universitet Avtalsform Rangordnat avtal Namn Tekniska konsulttjänster Diarie UH 2013-48 Upphandlare Jens Holmström Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär.

Läs mer

1. Generell del. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. Upphandlande organisation. 1.1 Allmän information Kommunförbundet Skåne

1. Generell del. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. Upphandlande organisation. 1.1 Allmän information Kommunförbundet Skåne Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2015-12-14 Upphandlande organisation Kommunförbundet Skåne Håkan Jönsson Upphandling Rollatorer Extern remiss Symbolförklaring: Texten ingår i annonsen Texten/frågan

Läs mer

Ansökan om godkännande som extern utförare av serviceoch/eller omsorgsinsatser inom hemtjänst i Vaxholms stad

Ansökan om godkännande som extern utförare av serviceoch/eller omsorgsinsatser inom hemtjänst i Vaxholms stad Vaxholms stad Socialförvaltningen 185 83 Vaxholm Ansökan om godkännande som extern utförare av serviceoch/eller omsorgsinsatser inom hemtjänst i Vaxholms stad Denna ansökan ska tas ut på papper och undertecknas

Läs mer

Övertorneå kommun Offertförfrågan

Övertorneå kommun Offertförfrågan Övertorneå kommun Offertförfrågan 2013-09-02 Nya värmefläktar samt installation i Aapua, Juoksengi, Pello och Svansteins avloppsreningsverk Denna upphandling görs som en direktupphandling till lågt värde

Läs mer

Förfrågningsunderlag för upphandling av massage genom förenklat förfarande

Förfrågningsunderlag för upphandling av massage genom förenklat förfarande Datum: 2011-11-28 1 (11) Förfrågningsunderlag för upphandling av massage genom förenklat förfarande Skolinspektionen. Box 23069. 104 35 Stockholm. Telefon växel: 08-586 080 00, www.skolinspektionen.se

Läs mer

ANBUDSINBJUDAN UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB

ANBUDSINBJUDAN UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB 1 Innehållsförteckning Inbjudan... 3 Allmän orientering... 3 Upphandlande

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Information om myndigheten Den upphandlande myndigheten: 212000-0555 Upphandlare: Andreas Holmer Telefon nr: 0370-377140 Upphandlingen inbjuder till anbudssökande gällande -

Läs mer

ANBUDSFÖRFRÅGAN Gällande upphandling av Filtar och kuddar för polisarrester (4 bilagor)

ANBUDSFÖRFRÅGAN Gällande upphandling av Filtar och kuddar för polisarrester (4 bilagor) 1 (8) Datum 04.00 Diarienummer (åberopas) A503.931/2014 Polismyndigheten Ekonomiavdelningen Inköpsenheten Saknummer 930 Handläggare Sara-Maj Nielsen Sista anbudsdag E-post 2015-04-28 sara-maj.nielsen@polisen.se

Läs mer

Ramavtal avseende tillhandahållande av statistik om offentliga upphandlingar m.m. ur databaser.

Ramavtal avseende tillhandahållande av statistik om offentliga upphandlingar m.m. ur databaser. KKV1000, v1.1, 2010-05-05 BILAGA 3 - AVTALSUTKAST 2011-11-08 Dnr 576/2011 1 (6) Ramavtal avseende tillhandahållande av statistik om offentliga upphandlingar m.m. ur databaser. 1. Parter Mellan Konkurrensverket

Läs mer

ANBUDSINBJUDAN. Upphandling av leverantörsinspektioner

ANBUDSINBJUDAN. Upphandling av leverantörsinspektioner BILAGA 4A TILL CIRKULÄR 09:86 1 (8) ANBUDSINBJUDAN Upphandling av leverantörsinspektioner 2 (8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄN INFORMATION... 3 1.1 Avtalsform...3 1.2 Avtalsperiod...3 1.3 Avropsordning...3

Läs mer