Häck, staket, plank eller mur. Regler, rekommendationer och tips

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Häck, staket, plank eller mur. Regler, rekommendationer och tips"

Transkript

1 Häck, staket, plak eller ur Regler, rekoedatioer och tips

2 dasv Mölle- Byggadsäde och Stadsbyggadskotoret vill ed dessa riktlijer för ihägader av toter ispirera till goda och fuktioella lösigar so också skapar e vacker stadsbild. I koues byar och tätorter vill vi gära se välvårdade häckar, osorgsfullt utforade staket och låga urar i kobiatio ed växtlighet. Låt oss skapa e grö och hållbar livsiljö. Höga, låga och ootoa plak och urar tycker vi bör udvikas. I dea broschyr fier du de lagar, regler och bestäelser so gäller för häckar, staket, plak och urar. Me du fier också rekoedatioer, tips och saker att täka på iför valet av ihägad. Dea broschyr har tagits fra av bygglovsavdelige och stadsarkitekt Ylva Pershaf. De godkädes av byggadsäde Behövs det ågo ihägad? Vi äiskor har e låg traditio att vilja bygga urar, gärdesgårdar, staket och plak för att skydda oss och våra grödor. Fortfarade är staket, urar och plak valiga islag i vår bebyggelseiljö. Mäiskor öskar ofta arkera si ägogräs. För det seare ädaålet krävs det egetlige edast e idre arkerig, t.ex. e låg häck eller ett traditioellt staket. Det första a bör fudera över är egetlige o ågo avgräsig överhuvudtaget behövs. A B ares Spä 0 Ras Späares v Stråe Tot uta ihägad och väldigt lite gräsarkerig - Medborgarhuset Lie- B Skättilljugae Eglessos Hougsv 0 Stebroe Vraså Viole Borgar Ljugv Blostere 0 Björbärs Palluds Per Dristigs Lill Tollarps Tollarps skola stig Möllegårdes Post-Olas Hallo 0 Särlag Bellisv Särlagårde Björklude Dagcetral Vårdcetral Folktadvård Marieholse Björk stor Trädgärds Feglers Slöjdskole Floraparke Kroo- Sul- Aa Ivars Göklyckeg trostige Särla 0 0 kulla- bäcke Kugs- Bolörtsv Hälsigeslätt Gästgivar Tollarps storg Betaiae e Sve Stoppg 0 Liderödse VÄSTRA VRAM Vras By v Idrottshall Västra Vras Ludgres Axoa Friskola Våges Natur- och Tekik Vatteverk

3 Ofta fraförs e öska o iskad isy i våra trädgårdar och i vår privata utohusiljö. Me iskad isy och höga ihägader iebär också att ibrottstjuvar ka arbeta ostört. Graar ka ofta hjälpa varadra för att otverka ibrott. Evetuell osäja ed grae löses ite heller geo att a sätter upp ett högt plak. Isysskydd och vidskydd bör a i första had aorda vid e specifik uteplats ie på tote och då ka det oftast uppföras uta att bygglov krävs (se sida ). E häck eller e spaljé ed växtlighet är ett bra och hälsosat alterativ till plak eller urar. Gröska försköar och bidrar till syreproduktioe och de ekologiska ågfalde i vår iljö. Häckar absorberar både ljud och luftföroreigar och de är ofta lättare att apassa till e varierad ogivig då de utgör e jukare och idre iögofallade gräs ä ett plak eller e ur. Har a ature eller e park so grae blir det e aturlig övergåg. I ett villakvarter eller e stadsiljö ger gröska liv åt iljö. Murar, staket och plak ka också på olika sätt kobieras ed växtlighet för att bryta eforighete och skapa oväxlig. Det ka iblad fias särskilda skäl att uppföra urar eller plak t.ex. är det förekoer betydade buller, blåst eller ljuskäglor frå ärliggade trafik. Vid e trafikerad ka ett staket också vara ödvädigt ur säkerhetssypukt, särskilt o du har bar eller djur. Utgågspukte åste dock vara att avskärige ite ska vara högre ä vad so är ödvädigt. Häck, vackra exepel

4 dasv Mölle- Vad gäller buller ka viste för de eskilde a tygre ä det alläas itresse av e öppe stads- och ladskapsbild. So bullrigt eas är riktvärdea i Boverkets byggregler ( dba ekvivaletivå) överskrids. Bullerplak bör utforas oggrat och vara täta edtill för att ge fullgod däpig. De bör dock bara avädas där det är otiverat och föreligt ed iljö so helhet. När a plaerar ya oråde bör a udvika att lägga bostäder i läge so ka iebära så stora bullerstörigar frå trafik att låga och höga bullerplak blir ödvädiga. E ihägad påverkar dia graar och di ogivig Täk efter ia du väljer e ihägad. De påverkar ite bara dig själv A ares Späares v Spä uta äve di ogivig. E bra ihägad ka glädja både dig och dia graar. E dåligt utforad och ful ihägad ka däreot ofta vara orsake till osäja och koflikter. Plak och urar skuggar graes tot och de ka äve skära av utsikte och på så sätt skapa olägeheter. O det rör sig o ett esidigt plak ska de bärade kostruktioe eligt god sed placeras på isida av plaket, d.v.s. de sida so vetter i ot di ege tot. O ett plak placeras i eller ycket ära e fastighetsgräs eller o det strider ot detaljplaes bestäelser (t.ex. o det placeras på s.k. prickark so ej får bebyggas) åste a ha graaras edgivade för att bygglov ska kua beviljas. Ett plak i totgräs åste kua uderhållas frå båda fastighetera och det är därför bra att frå börja vara överes o hur detta ska skötas. Det är B alltid bra att prata ed dia graar o du täker bygga ära totgräs. 0 Ras Stråe - Medborgarhuset Lie- B Skättilljugae Eglessos Hougsv 0 Stebroe Vraså Viole Borgar Ljugv Blostere 0 Björbärs Palluds Per Dristigs Lill Tollarps Tollarps skola Vackert plak Möllegårdes i äldre stadsiljö stig Post-Olas Hallo 0 Särlag Bellisv Särlagårde Björklude Dagcetral Vårdcetral Folktadvård Marieholse Björk stor Trädgärds Feglers Slöjdskole Flora- Aa parke Kroo- Sul- trostige Särla 0 Ivars Göklyckeg 0 kulla- bäcke Kugs- Bolörtsv Hälsigeslätt Gästgivar Tollarps storg Betaiae e Sve Stoppg 0 Liderödse VÄSTRA VRAM Vras By v Idrottshall Västra Vras Ludgres Axoa Friskola Våges Natur- och Tekik Vatteverk

5 Det är ur trafiksäkerhetssypukt särskilt viktigt att hålla gaturuet fritt frå höga plak och urar. Det är betydelsefullt att behålla fria siktlijer och öjlighet att blicka ut över kvarter och stadsiljö. Möjlighete för äiskor att se varadra skapar e trygg iljö och forskig visar att ett öde stadsru upplevs so otryggt. Eskilda fastighetsägares itresse av att skapa isysskydd ska as ot allähetes itresse av stade so ett geesat ru. Öppehet, såskalighet och variatio är estetiskt viktiga värde för stadsbilde. I dessa saahag passar det oftast ite ed höga plak och urar. Däred är det ite sagt att plak och urar alltid är oläpliga. I vissa gala stadsiljöer, t.ex. det äldre Åhus, tillhör plak bebyggelseiljö på ett aturligt sätt. Io Kristiastads kou fis stora fritidshusoråde fraförallt uted kuste. Här får eligt detaljplaer ite plak eller ur över, eter uppföras i fastighetsgräs. Byggadsädes abitio är att vära de vackra stradskoge ed tallskog av både valiga tallar och kryptallar. Näde har därför e restriktiv iställig till åtgärder so iverkar egativt på de öppa karaktäre. Plak, lägre ä, eter, ella graar ie på fastighetera bedös geerellt vara apassat till ladskapsbilde. Detta gäller dock ite i kulturhistoriska iljöer eller uted kuste. Där ka de uika iljö äve ie på totera iblad behöva väras och bevaras, då de är e viktig del i helhetsupplevelse. Varje asöka ska bedöas för sig utifrå platses förutsättigar. Ett plak eller e ur i totgräs ska godkäas av berörd grae avseede både utforig och placerig. Plak och urar bör aldrig vara högre ä, eter och ut ot eller aa allä platsark bör de vara lägre ä så., eter är e rilig övre gräs i de flesta fall. Edast o speciella skäl föreligger ka plak på, eter och i udatagsfall ax,0 eter accepteras (det seare t.ex. vid ycket hårt trafikerad ). Utforige av ihägade tips, rekoedatioer och riktlijer Det fis åga sätt att utfora plak, staket, spaljéer och urar. De bör vara väl geoarbetade både till färg, for och aterialverka. Di ihägad bör apassas till karaktäre på di tot e också till orådet so helhet. Ett av de alläa itresse so eligt Pla- och bygglage ska beaktas vid y bebyggelse är stads- och ladskapsbilde. De har vi ett geesat asvar för.

6 Häckar och buskar är ofta lättare att apassa till varadra och ger e vacker variatio o de bladas. E bladig av olika plak ger däreot ofta ett rörigare itryck. defull iljö krävs e högre grad av apassig till de karaktärsdrag so utärker orådet. Det ka t.ex. vara viktigt att apassa plak och urar efter olika tidsepokers byggadsstilar. Häckar e också så geosiktliga staket ka vara ett bra alterativ på kuperade toter där ett plak bryter upp ladskapsfore på ett egativt sätt så att de blir svår att utläsa. Varje tot har si uika förutsättig och i valet av ihägad bör a ta häsy till vad so passar i i iljö. I e kulturhistoriskt vär- B VÄSTRA VRAM Vras By 0 Hälsig eslätt Gäs tg Tollarp s storg Sve a Betaiavä Ivars Aa v äg ivarg ata sg Ku vä g ge e Västra Vras s Axoa Friskola e gr Våges Natur- och d Tekik Lu Idrottshall Stoppg v 0 Flora- parke Lideröd se Möllegårdes Mölledasv Tollarps skola Mur ed detaljer frå byggad kulla Träd bäcke å s Vr a Li e- Vacker grid och häck Slöjdsk Kro o- stor Medborgarhuset Per e Feglers Björkgat a olegat trostig Särla gärds Dris 0 svä g ol äg tigs v Blo Toll arp s Särlagårde Dagcetral Björklude Vårdcetral Folktadvård Göklyck eg 0 Ma rieh äge ste rv Bo rga rga ta - 0 Sä rla g sga ta Bolör tsv Vio lv Lju g v Ste brov äge 0 isv stig äge vä g ds Be ll Egle ssos gat a e llu ärs rb 0 Sul- Bjö B ga t a äge Pa las Ha llo ga t a äge gav Houg sv Lillg ata Stråv Ra Po sto illju Sp ä a r e sv tt Skä vä g are s Sp ä - A Se dig o i di ogivig och låt dig ispireras av de! Det ka vara e god idé att apassa kulör och for till det ega huset och äve ta upp detaljer frå husfasade i t.ex. ett staket. Det ka vara ett sätt att skapa e haroisk helhet. Me det ska helst också saspela ed graes ihägad. Vatteverk

7 O a bor i ett grupphusoråde av ågot slag eller i radhus ka e högre grad av ehetlighet vara otiverad. Då vill a kaske ret av att saa typlösig aväds på alla totera. Sådaa frågor ka vara läpliga att ta upp ed sia graar. O det är radhus eller arklägeheter ka fråga ed fördel hateras av e föreig eller aa saaslutig. Låga eforiga urar, plak eller staket ka lätt ge ett tråkigt itryck. I utsatta läge är det också viktigt att utfora plak och urar så att klotter otverkas. Variatio ka skapas geo e itegratio av gröska eller vackra gridar so bryter av. Ootiverat höga urar och plak är egativt för stadsbilde och skapar sluta, eforiga gaturu. Byggadsäde är därför ycket restriktiv ed att bevilja bygglov för urar eller plak so är högre ä, eter. Plak Det fis ige atioell defiitio av vad so skiljer plak frå staket och bedöige av vad so är bygglovspliktigt ka därför skilja sig frå kou till kou. Plak avser oralt e ihägad so är tätare och högre ä ett traditioellt staket. Kristiastad kou har tillsaas ed sia jäförelsekouer Växjö, Halstad, Karlskroa och Kalar tagit fra geesaa defiitioer so vi tilläpar: Bygglov krävs för plak o det är över, eter högt och har er aterial ä luft. (Udatag råder för bygglovsbefriade plak vid uteplatser se sida ) Staket är geosiktligt och har er luft ä aterial. Krävs det bygglov? Bygglov krävs för att uppföra eller väsetligt ädra plak och urar. Bygglov söker du på Stadsbyggadskotoret (se sida 0 och o vad e asöka ska iehålla). Staket, spaljéer och häckar ofattas däreot ite av Pla- och bygglage och kräver därför ite ågot bygglov. Plak och staket

8 dasv Mur E ur eller katstöd är e tug kostruktio, friståede eller otfylld ed jord/steassor på ea sida. Kostruktioe ka bestå av aturste, urste, gjute betog, betogeleet. Steara ka atige vara staplade i kallur eller satta i bruk. O kostruktioe bygger er ä 0, eter över arke på ågo sida krävs bygglov. Är de lägre krävs ite bygglov. Vad so utgör e bygglovspliktig väsetlig ädrig av ur eller plak får avgöras frå fall till fall e det ka exepelvis vara o du bygger på och ökar höjde på ihägade eller byter aterial. Mur - Medborgarhuset Lie- B Skättilljugae Eglessos Hougsv A Späares v 0 Stebroe ares Vraså Borgar Vad säger lage er o plak och urar? E ur eller ett plak ska precis so adra byggadsverk utforas ed god for, färg- och aterialverka och vara läplig för sitt ädaål (Pla- och bygglage kap ). Vidare ska plaket eller ure ha de tekiska egeskaper so krävs för att kostruktioe ska vara hållbar och säker (PBL (Pla- och bygglage) kap ). E ihägad ska också utforas ed häsy till stads- och ladskapsbilde och ed häsy till säkerhetsaspekter (PBL kap ). Nära statliga ar fis ofta lagsförbud där a ite får uppföra byggadsverk. Det ka då krävas tillståd frå Trafikverket för ihägader vilket ka edföra speciella krav på kostruktio och utforig. Har du ett plak eller e ur ed höga värde ur historisk, kulturhistorisk, iljöässig eller kostärlig B sypukt får plaket/ure ite förvaskas (PBL kap ). Särskilt värdefulla plak och urar ska uderhållas så att deras värde bevaras (PBL kap ) Viole Ljugv Blostere 0 Björbärs Palluds Per Dristigs Lill Tollarps Tollarps skola stig Möllegårdes Post-Olas Hallo 0 Särlag Bellisv Särlagårde Björklude Dagcetral Vårdcetral Folktadvård Marieholse Björk stor Trädgärds Feglers Slöjdskole Sul- Spä Floraparke Kugs- Mölle- Kroo- Aa Ivars Göklyckeg trostige Särla 0 0 kulla- bäcke Stråe Bolörtsv Hälsigeslätt 0 Gästgivar Ras Tollarps storg Betaiae e Sve Stoppg 0 Liderödse VÄSTRA VRAM Vras By v Idrottshall Västra Vras Ludgres Axoa Friskola Våges Natur- och Tekik Vatteverk

9 Bygglovbefriade plak och urar För e- och tvåbostadshus fis särskilda bestäelser i Pla- och bygglage. O plak eller urar placeras rut uteplatser krävs ite bygglov o de placeras io, frå bostadshuset, ite är högre e, eter och ite placeras ärare totgräse ä, eter. O graar so berörs edger e placerig ärare totgräs ä, eter krävs ite heller bygglov. För att udvika proble i fratide rekoederar Stadsbyggadskotoret att a ihätar ett sådat godkäade skriftligt. Mot eller parkark ka plak eller ur ite placeras ärare ä, eter uta bygglov. Friggebodsreglera

10 dasv Trafiksäkerhet vid utfart och vid korsigar Täk på trafiksäkerhete! De so sitter i bil eller koer på cykel åste ha fri sikt i korsigar och vid utfarter. Trafikverkets riktlijer ska följas vilket iebär att i korsigar på bostadsgator bör e sikttriagel ed sidora 0 eter räkat frå baas kat vara fri frå siktskyade föreål på e höjd av 0, eter. Vid utfart frå totark bör e sikttriagel ed sidora, eter räkat frå baas kat vara fri frå siktskyade föreål på e höjd över 0, eter. Vid cykelbaa gäller e sikttriagel ed sidora eter räkat frå baas kat vara fri frå siktskyade föreål på e höjd av 0, eter. Observera att riktlijera äve gäller siktskyade häckar och buskage. Sikttriaglar - Hadligar so behövs vid asöka o bygglov A B Asökigsblakett. Fis att Skalelig sektio geo plaket/ ladda er frå koues hesida, ure, förslagsvis i skala :0. Beskrivig av aterialval och E skalelig situatiospla där färg/kulör. plakets/ures utsträckig B För plak i bullerutsatta iljöer arkeras och åttsätts. Utdrag krävs äve bullerutredig ed Särlagårde ur baskarta ka ot e kostad Björklude Dagcetral Vårdcetral axivå respektive Folktadvård ekvivaletivå över dyget. beställas frå Stadsbyggadskotoret tel: 0- Medborgarhuset Asöka skickas till: Flora- E skalelig åttsatt vy över parke plaket/ure. Stadsbyggadskotoret Tollarps skola 0 Kristiastad Lie- Skättilljugae Eglessos Hougsv Späares v 0 Stebroe ares Sul- Spä Vraså Viole Borgar Ljugv Blostere 0 Björbärs Palluds Per Dristigs Lill Tollarps stig Möllegårdes Post-Olas Hallo 0 Särlag Bellisv Marieholse Björk stor Trädgärds Feglers Slöjdskole Kugs- Mölle- Kroo- Aa Ivars Göklyckeg trostige Särla 0 0 kulla- bäcke Stråe Bolörtsv 0 Hälsigeslätt Gästgivar Ras Tollarps storg Betaiae e Sve Stoppg 0 0 Liderödse VÄSTRA VRAM Vras By v Idrottshall Västra Vras Ludgres Axoa Friskola Våges Natur- och Tekik Vatteverk

11 Exepel på ritig

12 dasv Stadsbyggadskotoret 0 Kristiastad E-post: Hesida: - Grafisk forgivig: Aelie Görasso Medborgarhuset Lie- B Skättilljugae Eglessos Hougsv A Späares v 0 Stebroe ares Vraså Viole Borgar Ljugv Blostere 0 Palluds Telefo bygglov (å-fre ): Björbärs Per Dristigs Lill Tollarps skola 0-00 Telefo receptio: 0-0 Fax: 0-0 stig Tollarps Möllegårdes Post-Olas Hallo 0 Särlag Bellisv Särlagårde Björklude Dagcetral Vårdcetral Folktadvård Marieholse B Björk stor Trädgärds Feglers Slöjdskole Sul- Spä Flora- Aa parke Kugs- Mölle- Kroo- trostige Särla 0 Ivars Göklyckeg 0 kulla- bäcke Stråe Bolörtsv Hälsigeslätt 0 Gästgivar Ras Tollarps storg Betaiae e Sve Stoppg 0 Liderödse VÄSTRA VRAM Vras By v Idrottshall Västra Vras Ludgres Axoa Friskola Våges Natur- och Tekik Vatteverk

EXAMENSARBETE. Lyftkraftsberäkning för vingprofiler. Virvelpanelmetoden. Tobias Roos. Teknologie kandidatexamen Rymdteknik

EXAMENSARBETE. Lyftkraftsberäkning för vingprofiler. Virvelpanelmetoden. Tobias Roos. Teknologie kandidatexamen Rymdteknik EXAMENSARBETE Lyftkraftsberäkig för vigprofiler Virvelpaeletode Tobias Roos Tekologie kadidateae Rydtekik Luleå tekiska uiversitet Istitutioe för tekikveteskap och ateatik Abstract The proble preseted

Läs mer

största Nu är det dags att avslöja vilka bank- undersökning Sveriges Årets Bankjuryn

största Nu är det dags att avslöja vilka bank- undersökning Sveriges Årets Bankjuryn För artode året i rad utser Privata Affärer Årets Bak. Här ser du vilka baker som är bäst för just di privatekoomi. största bak- udersökig Nu är det dags att avslöja vilka baker som belöas av Privata Affärer.

Läs mer

Slutrapport 2011-11-01 Uppdragsnummer: B303577 FÖRSTUDIE. Älmhult, bangårdsombyggnad. Yta för bild eller mönster

Slutrapport 2011-11-01 Uppdragsnummer: B303577 FÖRSTUDIE. Älmhult, bangårdsombyggnad. Yta för bild eller mönster FÖRSTUDIE Älmhult, bagårdsombyggad Slutrapport 0--0 Uppdragsummer: B0 Yta för bild eller möster Titel Förstudie Älmhult, bagårdsombyggad Utgivigsdatum 0--0 Utgivare Trafikverket Kotaktperso Maria Wedi

Läs mer

LYCKLIGT LOTTADE. På Sundby koloni kan inte ens flygplanen störa lugnet SIDAN 5 MER. Kameror vid Spånga station dröjer SIDAN 4

LYCKLIGT LOTTADE. På Sundby koloni kan inte ens flygplanen störa lugnet SIDAN 5 MER. Kameror vid Spånga station dröjer SIDAN 4 EN DEL AV DIREKTPRESS NYHETER Kameror vid Spåga statio dröjer SIDAN 4 NYHETER Fyda y cykel på jätteloppis NUMMER 25. 20 JUNI 26 JUNI 2015. SPORT ÅRGÅNG 1.? Det laget håller vi på i Spåga SIDAN 5 SIDAN

Läs mer

Markberedning och Dikning en handledning från BillerudKorsnäs

Markberedning och Dikning en handledning från BillerudKorsnäs Markberedig och Dikig e hadledig frå BillerudKorsäs 1 26 aug 2013 Riktlijer för asvarsfullt skogsbruk 1. Vi följer lagstiftig och miljöcertifierigskrav. Att miljöapassa skogsbruket är vårt övergripade

Läs mer

STOCKHOLM UPPLANDS VÄSBY. TEGELBRUKET Stadsmässigt kvarter med blomstrande åläge

STOCKHOLM UPPLANDS VÄSBY. TEGELBRUKET Stadsmässigt kvarter med blomstrande åläge STOCKHOLM UPPLANDS VÄSBY TEGELBRUKET Stadsmässigt kvarter med blomstrade åläge Strax itill Tegelbruket fl yter Väsbyå fram, katad av ett trevligt promeadstråk. Rofyllda och väldispoerade sovrum. JM reserverar

Läs mer

2015/2016. Passion för lärande. Öppet hus 5 december 6 februari

2015/2016. Passion för lärande. Öppet hus 5 december 6 februari 2015/2016 Passio för lärade Öppet hus 5 december 6 februari Vår visio Passio för lärade Vi vill vara e plats där elever och lärare vågar. E plats där glädje, kreativitet och utvecklig är våra ledstjäror.

Läs mer

Kön spelar roll Även i arbetslivet

Kön spelar roll Även i arbetslivet Kö spelar roll Äve i arbetslivet Förord........................................ 4 5 Gederforce............ Fler kvior i fredsoperatioer 6 7 Fler kvior i ärigslivet.......... Glöm kollektivet 8 9 Geder

Läs mer

Personalpolitik. Kommunens uppdrag. Åtta förvaltningar. Personalpolitik. Hmm. hur gör jag? EN KORT PRESENTATION AV ARBETSGIVAREN SALA KOMMUN

Personalpolitik. Kommunens uppdrag. Åtta förvaltningar. Personalpolitik. Hmm. hur gör jag? EN KORT PRESENTATION AV ARBETSGIVAREN SALA KOMMUN Persoalpolitik När vi är måga som ska jobba tillsammas behöver vi alla täka till om hur vi blir överes. Hmm hur gör jag? Om telefosystemet, e-post och aat smått och gott Kommues uppdrag Bedriver Sala kommu

Läs mer

NUMMER 2 2015. Daniel fick en chans till... Jag är älskad!

NUMMER 2 2015. Daniel fick en chans till... Jag är älskad! yhetera NUMMER 2 2015 Daiel fick e chas till... Jag är älskad! Det dolda missbruket Simoe och tjejträffe i Falkeberg Soppluch med LP-ykter Deborahuset är redo för uppdraget De bjuder bäkvärmare på kaffe

Läs mer

-nytt stödboende i Skellefteå

-nytt stödboende i Skellefteå yhetera NUMMER 1 2015 Deborahuset -ytt stödboede i Skellefteå Föräldrar - var ite så aiva SPIKykter på skolbesök i Vetlada Sverre Larssos fem år till stöd för LP Kompetese frå Lillvik fis kvar Bräd-udret

Läs mer

Det sista de berättar

Det sista de berättar Det sista de berättar om icest och adra sexuella övergrepp ROKS RAPPORT 1/2013 INNEHÅLL 1. INLEDNING 3 2. INCEST OCH ANDRA SEXUELLA ÖVERGREPP VAD ÄR DET? 4 2.1 Roks begrepp 4 2.2 Adra begrepp 4 2.3 Juridiska

Läs mer

Ett enklare. sätt att arbeta. XOR Compact 4.0 Demohandledning

Ett enklare. sätt att arbeta. XOR Compact 4.0 Demohandledning Ett eklare sätt att arbeta. XOR Compact 4.0 Demohadledig 1 Mer ä 12.000 ordiska företag aväder det reda. Opartiska tester utser det till markades bästa program. Facktidige Mikrodator gör det för tredje

Läs mer

I denna broschyrserie ingår:

I denna broschyrserie ingår: Stopp och Håll ut! I dea broschyrserie igår: Vad vier du på att sluta röka? Förbered rökstoppet Läkemedel vid rökstopp Stopp och Håll ut! Tobak och vikt Sus Ett material av Sluta-Röka-Lije i samarbete

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet, grundskolan. Stångenässkolan

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet, grundskolan. Stångenässkolan Redovisig av det systematiska kvalitetsarbetet, grudskola Stågeässkola 1 Presetatio av skola Stågeässkola är e F-6 skola i Brastad, Lysekils kommu. Skola har uder läsåret 2011-2012 haft i geomsitt 235,

Läs mer

Noteringsdokument med anledning av upptagande till handel av Net Entertainment NE AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm

Noteringsdokument med anledning av upptagande till handel av Net Entertainment NE AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm Noterigsdokumet med aledig av upptagade till hadel av Net Etertaimet NE AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm Iehåll 1 Sammafattig 6 Riskfaktorer 10 Bakgrud och motiv 11 VD har ordet 12 Markadsöversikt 20

Läs mer

Borel-Cantellis sats och stora talens lag

Borel-Cantellis sats och stora talens lag Borel-Catellis sats och stora tales lag Guar Eglud Matematisk statistik KTH Vt 2005 Iledig Borel-Catellis sats är e itressat och avädbar sats framför allt för att bevisa stora tales lag i stark form. Vi

Läs mer

förebygg.nu Alkohol och sex UNG KREATIVITET onsdag 16 november Kombinationen alkohol och sexualitet är ett ämne som diskuteras alltför lite Sidan 3

förebygg.nu Alkohol och sex UNG KREATIVITET onsdag 16 november Kombinationen alkohol och sexualitet är ett ämne som diskuteras alltför lite Sidan 3 osdag 16 ovember förebygg.u UNG KREATIVITET Vi måste hitta ett sätt att få uga att täka till ett extra varv Sidora 4-5 Alkohol och sex Kombiatioe alkohol och sexualitet är ett Effekter av förebyggade arbete

Läs mer

Flyttning av museet räddar Cornelissällskapets ekonomi

Flyttning av museet räddar Cornelissällskapets ekonomi UTGIVEN AV CORNELIS VREESWIJKSÄLLSKAPET ÅRGÅNG 11 DECEMBER 2010 Flyttig av museet räddar Corelissällskapets ekoomi Lokalhyra och drift av museet i Gamla Sta kostar Corelis Vreeswijksällskapet ca 300 000

Läs mer

PHLingan. God Jul # 3 2003 IDROTTSHÖGSKOLANS KÅRTIDNING

PHLingan. God Jul # 3 2003 IDROTTSHÖGSKOLANS KÅRTIDNING PHLiga # 3 2003 IDROTTSHÖGSKOLANS KÅRTIDNING God Jul Allt om Herrmiddage IH Allstar Hockey Champioships 2004 MIKE har Borrelia Direkt frå Rigette-VM Tessa har svare Premiär för T-sida Citate vi ite vill

Läs mer

Nordanstigarn KYSSEN. Gnarps Trä & Byggvaror. 2011 - Nr 153. Allmogemålningar i Hälsingland

Nordanstigarn KYSSEN. Gnarps Trä & Byggvaror. 2011 - Nr 153. Allmogemålningar i Hälsingland Nordastigar 2011 - Nr 153 24 OKT Stocka Publishig Stradväge 33, 820 74 Stocka Tel/Fax: 0650 74 13 45, 070 554 1945 E post: stop@bahhof.se Hemsida: stockapublishig.com OBS! Mausstopp Nordastigar r 154 ONSDAG

Läs mer

FastTV.net AB (publ) Investeringsmemorandum avseende nyemission September 2009

FastTV.net AB (publ) Investeringsmemorandum avseende nyemission September 2009 FastTV.et AB (publ) Ivesterigsmemoradum avseede yemissio September 2009 1 FastTV090901_20 sidor.idd 1 09-09-01 16.35.11 2 Geerell iformatio Detta ivesterigsmemoradum har upprättats med aledig av de föreståede

Läs mer

VÄXA OCH HA DET BRA! Uppgifter för 2-3-åriga barn och deras föräldrar

VÄXA OCH HA DET BRA! Uppgifter för 2-3-åriga barn och deras föräldrar VÄXA OCH HA DET BRA! Uppgifter för 2-3-åriga bar och deras föräldrar Hadbokes text: Merja- Maaria Turue och Aa Suutarla, Helsigfors hälsovårdscetral Agela Fletcher och Mary Tidyma, Metality, Storbritaie

Läs mer

Hur bildas svarta hål?

Hur bildas svarta hål? Örebro Uiversitet Akademi för aturveteskap och tekik Fysik C, 15 högskolepoäg Hur bildas svarta hål? Neutrostjäror, kaokodesatio och dess kosekveser och Miihål på jorde? Roja Höglud Aldri Hadledare: Fredrik

Läs mer

Geometriska summor. Aritmetiska summor. Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som. Geometriska talföljder kallar vi talföljder som

Geometriska summor. Aritmetiska summor. Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som. Geometriska talföljder kallar vi talföljder som Aritmetiska summor Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som, 4, 6, 8, 10, 1, 14, 000, 1996, 199, 1988, 0.1, 0., 0.3, 0.4, för vilka differese mella på varadra följade tal kostat. Aritmetiska summor

Läs mer

Innehåll Grafräknaren och diskret matematik...1 Vad handlar diskret matematik om?...1 Permutationer och kombinationer...3 Något om heltalsräkning...

Innehåll Grafräknaren och diskret matematik...1 Vad handlar diskret matematik om?...1 Permutationer och kombinationer...3 Något om heltalsräkning... Iehåll Grafräkare och diskret matematik...1 Vad hadlar diskret matematik om?...1 Permutatioer och kombiatioer...3 Något om heltalsräkig...4 Modulusoperator...4 Faktoriserig i primfaktorer...5 Talföljder...7

Läs mer

VÄXA OCH HA DET BRA! Uppgifter för 6-7 -åriga barn och deras föräldrar

VÄXA OCH HA DET BRA! Uppgifter för 6-7 -åriga barn och deras föräldrar VÄXA OCH HA DET BRA! Uppgifter för 6-7 -åriga bar och deras föräldrar Hadbokes text: Merja- Maaria Turue och Aa Suutarla, Helsigfors hälsovårdscetral Agela Fletcher och Mary Tidyma, Metality, Storbritaie

Läs mer

Läkemedel vid rökstopp

Läkemedel vid rökstopp Läkemedel vid rökstopp I dea broschyrserie igår: Vad vier du på att sluta röka? Förbered rökstoppet Läkemedel vid rökstopp Stopp och Håll ut! Tobak och vikt Sus Ett material av Sluta-Röka-Lije i samarbete

Läs mer

Framtidens boende. nyheter 2:2012 för dig som bor hos familjebostäder. frida boisen Glamour gör oss mer kreativa

Framtidens boende. nyheter 2:2012 för dig som bor hos familjebostäder. frida boisen Glamour gör oss mer kreativa Värd yheter 2:2012 för dig om bor ho familjebotäder frida boie Glamour gör o mer kreativa ett öje att tvätta Ega tillval ökade trivel i Ket och Marie ya lägehet Framtide boede Tre röter om framtide Göteborg

Läs mer

Min bostadsrätt i Gula Husen

Min bostadsrätt i Gula Husen Mi bostadsrätt i Gua Huse E ite uppsagsbok för dig som är y ifyttad, me äve för dig som bott här äge och gömt bort ett och aat. Iehåer föreiges stadgar och bostadsrättsiehavares rättigheter och skydigheter.

Läs mer