Vad varje fastighetsägare behöver veta om

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vad varje fastighetsägare behöver veta om"

Transkript

1 BygglovFriggebodar och attefallshus Vad varje fastighetsägare behöver veta om 1 Juli 2014

2 Inledning Innehåll Utformning 3 Bygglovsprocessen 4 Ordlista 6 Bygglov 8 Friggebodar och attefallshus 9 Förhandsbesked 12 Rivning och mark 13 Anmälan enligt PBL 14 Avgifter 15 Kontroll 16 Bygglovsfritt 18 Handlingar 20 Ritningar 22 Andra tillstånd 25 Kontakt 26 Bygglagstiftning Lagar som styr hur man ska bygga har funnits i Sverige åtminstone sedan medeltiden. I dessa lagar har det funnits bestämmelser om hur man ska placera byggnader, vilka byggnader man ska ha, och om kontroll av byggnadsbeståndet, sk husesyn. Bygglagstiftningens syfte har till stor del varit att motverka risken för stora eldsvå- Magnus Eriksons Byggningabalk, 1350-talet dor och andra olyckor. För städerna har det också funnits estetiska ambitioner för att få en tilltalande och välfungerande stad. Lagen som styr byggande och planering i Sverige idag heter Plan- och bygglagen (PBL). Den började gälla 2 maj I den finns fortfarande mycket spår kvar från de gamla lagarna, men är självklart moderniserad och anpassad för dagens byggande. Som namnet antyder ägnas en stor del av lagen åt planering. Både översiktlig planering och detaljplanering är processer i många steg som ska ge möjlighet för alla berörda att göra sin röst hörd. I avsnitten om utformning av bebyggelsen tas upp både hur den ska placeras och utformas ur exempelvis estetisk och säkerhetssynpunkt. Många av dessa bestämmelser förtydligas också i Boverkets byggregler, t ex regler för brandskydd. Bygglovsprocessen är också en viktig del av lagen. Den ska säkerställa att lagen följs och att den kontroll som behöver göras för att få säkra och bra byggnader utförs. 2

3 Utformning När man ska bygga är förberedelser och planering viktigt. Plan- och bygglagen som styr hur vi får bygga. Några av paragraferna är viktiga att tänka på tidigt i förberedelserna. Dessa gäller för alla byggnationer, oavsett om bygglov krävs eller inte. Placering När man ska bygga nytt hus på en plats som är tidigare obebyggd kan det vara viktigt att veta att mark endast får tas i anspråk för bebyggelse om marken från allmän synpunkt är lämplig för ändamålet. När man ska placera byggnaderna på tomten ska det göras med hänsyn till den miljö de placeras i. Man ska eftersträva en god helhetsverkan och ta hänsyn till exempelvis kulturvärdena på platsen. Det är lämpligt att iaktta hur byggnaderna har placerats på tomterna tidigare i området, det är särskilt viktigt i äldre miljöer. Det kan göra stor skillnad hur bebyggelsen uppfattas, beroende på vilken byggnad som dominerar på tomten, hur gårdsbildningen ser ut osv. Vid placering av byggnaderna på tomten är också brandskydd viktigt att tänka på, liksom att inte öka risken för trafikolyckor. Till exempel är det olämpligt att placera ett garage så att man måste backa ut på en trafikerad väg. Form, färg och material En byggnad ska ha en god form-, färg- och materialverkan. Det innebär kort och gott att den ska se bra ut. Det är viktigt att tänka på att även om det är ditt hus och din tomt påverkar det miljön i ditt närområde och alla som uppehåller sig där. Ditt hus är din grannes utsikt. Vid tillbyggnader är det viktigt att även fundera över hur tillbyggnaden påverkar byggnadens yttre utseende, inte bara de funktioner man vill få in. Vid färgsättning och andra yttre förändringar är det också bra att tänka på både det egna husets karaktär och områdets. Varsamhet Ändring av en byggnad ska utföras varsamt. Det betyder att man ska ta hänsyn till byggnadens karaktärsdrag och ta tillvara dess tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden. Man ska alltså utgå från och respektera byggnadens egna förutsättningar vid alla 3 ändringar. Och det gäller alla byggnader, inte bara de särskilt värdefulla. I bygglovsärenden ska varsamheten även sträcka sig över hela bebyggelsemiljön, så att områdets karaktär respekteras och tillvaratas. Tillgänglighet Alla nya byggnader ska vara tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Det betyder alltså att det ska gå att komma till och in i byggnaden med exempelvis rullstol och dessutom enkelt ta sig runt i byggnaden och använda alla dess funktioner. Undantagen från denna regel är arbetslokaler om det är obefogat med hänsyn till verksamheten, fritidshus med högst två bostäder, och tillträde till en- och tvåbostadshus. Dvs villor ska vara tillgängliga invändigt, men det räcker med att det är möjligt att ordna ramp till entrén i efterhand.

4 Bygglovsprocessen Byggnadsnämndens arbete och bygglovsprocessen bestäms i plan- och bygglagen. I Tierps kommun är det Kommunstyrelsen och Jävsnämnden som fungerar som byggnadsnämnd. Bygglov Ansökan om bygglov skickar du in till kommunen i god tid innan du vill börja bygga. Det är ett lagkrav att du ska få ett beslut inom 10 veckor från att du lämnat in kompletta handlingar. I riktigt komplicerade ärenden kan det dock förlängas med ytterligare 10 veckor. När handläggaren har fått in alla handlingar som behövs får du ett brev som talar om detta och när du senast ska få ditt bygglovsbeslut. I bygglovet granskas placering, utformning, användningssätt och övergripande tillgänglighet. Anmälan Vid vissa inre ändringar, som exempelvis ändring som berör bärande stomme eller installation av eldstad ska du istället för att ansöka om bygglov göra en anmälan till kommunen. Det gäller också vid vissa bygglovsbefriade åtgärder som till exempel attefallshus. Handläggningen innebär att kommunen normalt inte kan säga ja eller nej till åtgärden, bara se till att du följer byggregler och andra krav som samhället ställer. I övrigt ser processen likadan ut som för bygglov, det vill säga bland annat att du måste ha ett startbesked innan du får börja. Kontrollansvarig I de flesta byggprojekt krävs att du har en kontrollansvarig till din hjälp. Endast vissa mindre åtgärder är undantagna från kravet, t ex små ändringar av småhus och nybyggnad av mindre uthus. Den kontrollansvarige ska vara certifierad och ska ha en självständig ställning i förhållande till den som utför åtgärden. Det vill säga entreprenören får inte själv vara kontrollansvarig Startbesked Du måste ha ett startbesked innan du får börja bygga, det räcker inte med bara bygglov. I enklare ärenden kan du ibland få 4 startbesked i samband med att du får bygglov. I större ärenden behöver du och din kontrollansvarige komma till kommunhuset och ha ett tekniskt samråd tillsammans med byggnadsinspektören. Då går vi tillsammans igenom vad som krävs för att du ska kunna få ett startbesked. Du ska kunna visa att byggnaden kan uppfylla samhällets krav på exempelvis energihushållning, brandsäkerhet, hållfasthet med mera.

5 Arbetsplatsbesök Vid samtliga större byggen ska byggnadsinspektören besöka byggplatsen vid minst ett tillfälle. Vid det tekniska samrådet bestäms i vilket skede av bygget besöket ska komma. Om inte exakt tidpunkt bestämts vid samrådet är det ditt ansvar att anmäla till inspektören när det är dags att komma. Byggnadsinspektörens uppgift under arbetsplatsbesöket är att se till att kontrollplanen följs, att kontrollansvarig sköter sina åtaganden och att inget uppenbart strider mot byggreglerna. Däremot kommer ingen genomgripande besiktning att göras och att byggnadsinspektören har varit där innebär inte att bygget har godkänts. Ansvaret för att allt blir riktigt gjort ligger fortfarande hos dig som byggherre. Slutbesked När byggnationen är klar anmäler du detta till kommunen. Då kommer byggnadsinspektören ut för ett slutsamråd, som hålls på plats i byggnaden. Vid slutsamrådet ska man bland annat gå igenom hur kontrollplanen har följts och kontrollansvarig ska lämna ett utlåtande. Dessutom ska man gå igenom om det krävs några ytterligare kompletteringar innan ett slutbesked kan skrivas. Observera att du inte får ta byggnaden eller byggnadsdelen i bruk innan du fått ett slutbesked, om det inte i startbeskedet står något annat. 5

6 Ordlista När du talar med bygglovhandläggare och andra myndighetspersoner kanske de använder begrepp du inte är van vid, eller använder dem på ett sätt som du inte förstår. Här listas en del ord som är vanliga i plan- och bygglagen och bygglovshanteringen som kan vara till hjälp när du söker bygglov. Byggnader Byggnad en konstruktion som består av tak eller av tak och väggar och som är varaktigt placerad på eller under mark eller på en viss plats i vatten, samt är konstruerad så att människor kan uppehålla sig i den. En- och tvåbostadshus detsamma som småhus dvs en byggnad som är inrättad till bostad åt en eller två familjer. Fritidshus bostadshus som inte är avsett för ett permanentboende/åretruntboende. Flerbostadshus byggnad som är inrättad till bostad åt tre eller fler familjer. Komplementbyggnad byggnad som funktionellt hör samman med huvudbyggnaden, dvs. garage, förråd eller dylikt. Vid småhus räknas även byggnad som används för att tillgodose de boendes sport- eller hobbyintresse, t ex mindre stallbyggnad eller hobbyväxthus, som komplementbyggnad. Byggnadsverk en byggnad eller annan anläggning. Byggande Nybyggnad uppförande av en ny byggnad eller flyttning av en byggnad till en ny plats. Tillbyggnad ändring av en byggnad som innebär en ökning av byggnadens volym. Ändring åtgärder som ändrar en byggnads konstruktion, funktion, användningssätt, utseende eller kulturhistoriska värde. Ombyggnad ändring av en byggnad som innebär att hela byggnaden eller en betydande och avgränsbar del av byggnaden påtagligt förnyas. 6 Underhåll en eller flera åtgärder som syftar till att bibehålla eller återställa en byggnads konstruktion, funktion, användningssätt, utseende eller kulturhistoriska värde. Byggherre den som för egen räkning utför eller låter utföra projekterings-, byggnads-, rivnings- eller markarbeten. Bebyggelse Allmän plats gata, väg, park, torg eller annat område som enligt detaljplanen är avsett för ett gemensamt behov. Får inte tas i anspråk för privata ändamål. Bebyggelse en samling av byggnadsverk som inte enbart består av andra anläggningar än byggnader. Sammanhållen bebyggelse bebyggelse på tomter som gränsar till varandra eller skiljs åt endast av en väg, gata eller parkmark.

7 Fastighet ett avgränsat markområde inklusive de växter och byggnader som finns på marken. Har en fastighetsbeteckning med ett traktnamn och en sifferkombination, t ex Tierp 140:1. Tomt mark avsedd för en eller flera byggnader och mark som ligger i direkt anslutning till byggnaderna och behövs för att byggnaderna ska kunna användas för avsett ändamål. Area Förenklade beskrivningar. Bruttoarea summan av arean i samtliga våningar, mätt vid omslutande ytterväggars utsidor. Byggnadsarea area som en byggnad upptar på marken, inklusive utkragande byggnadsdelar som väsentligt påverkar användbarheten av underliggande mark (större takutsprång, balkong, burspråk, skärmtak etc.) Boarea summan av arean i samtliga våningar i en bostad, mätt vid omslutande ytterväggars insidor, innerväggar o dyl räknas med. Planer Planläggning arbetet med att ta fram en regionplan, en översiktsplan, en detaljplan eller områdesbestämmelser. Översiktsplan ett dokument som redovisar kommunens viljeinriktning och behandlar mark- och vattenanvändningen samt bebyggelseutvecklingen för hela kommunen i ett längre tidsperspektiv. 7 Detaljplan reglerar bl a markens tillåtna användningssätt, hur mycket och var man får bygga på tomten. Samtliga tätorter, vissa sommarstugeområden m m är detaljplanerade i Tierps kommun. Områdesbestämmelser finns på vissa ställen utanför detaljplanelagt område. I Tierps kommun används de oftast för att skydda kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Exempel på detaljplan

8 Bygglov Att det krävs bygglov när man bygger nytt hus vet nog de flesta. Men det finns fler åtgärder som kräver bygglov. Här listas de generella bygglovskraven. Undantag för småhus finns i avsnittet Friggebodar och attefallshus på nästa sida. Byggnader Generellt krävs bygglov för att: uppföra nya byggnader, eller flytta byggnader till en ny plats göra tillbyggnader, påbyggnader och andra åtgärder som påverkar byggnadens volym/yta byta användningssätt för en byggnad eller del av byggnad, t ex ändra från kontor till bostad eller från ladugård till verkstad göra ändringar som innebär att det inreds ytterligare bostad eller lokal för handel etc, t ex dela en stor lägenhet till två små Inom detaljplan och inom vissa områdesbestämmelser krävs även bygglov för att: byta färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial eller på annat sätt avsevärt påverka byggnadens yttre utseende sätta upp, flytta eller väsentligt ändra skyltar eller ljusanordningar Andra anläggningar Även vissa andra anläggningar än byggnader kräver bygglov. Det gäller för att anordna/uppföra samt göra väsentliga ändringar av: campingplatser, skjutbanor, småbåtshamnar, friluftsbad, motorbanor och golfbanor upplag och materialgårdar tunnlar, bergrum (ej för väg, järnväg, tunnelbana eller gruvdrift) fasta cisterner för brand- hälso- och miljöfarliga produkter radio- eller telemaster eller torn vindkraftverk som har en större turbindiameter än 3 m, är högre än 20 m, står närmare fastighetsgräns än verkets höjd eller monteras på byggnad murar och plank parkeringsplatser utomhus begravningsplatser transformatorstationer nöjesparker, djurparker, idrottsplatser, skidbackar med liftar, kabinbanor, 8

9 Friggebodar och attefallshus För en- och tvåbostadshus finns en del lättnader från kravet på bygglov. I vissa fall är det fritt fram att börja direkt utan kontakt med kommunen, och i andra krävs anmälan och startbesked. Är du osäker på vad som gäller, hör av dig till Medborgarservice så hjälper vi dig. Förutsättningar Den första förutsättningen för bygglovsfriheterna är att de gäller endast vid en- eller tvåbostadshus. Det går alltså inte att bygga ett attefallshus på en egen tomt, eller en friggebod vid ett flerbostadshus. Generellt gäller att man inte får utföra de bygglovsbefriade åtgärderna närmare gräns mot granne än 4,5 m, om inte grannen ger sitt medgivande. Ägare till t ex gata, park och torg är inte en sådan granne som kan ge sitt medgivande, därför krävs alltid bygglov om man vill utföra någon av dessa åtgärder inom 4,5 m från sådana områden. Bygglovsbefriade åtgärder behöver inte följa detaljplanen. Det går alltså att bygga bygglovsfritt även om man enligt detaljplanen inte får bygga större, eller på mark som man egentligen inte får bebygga. Fristående byggnadsverk måste placeras i omedelbar närhet till bostadhuset för att vara bygglovsbefriade. Tierps kommun tolkar begreppet i omedelbar närhet som inom 25 m från bostadshuset. Undantag Bygglovsfriheten gäller inte överallt och inte under alla förutsättningar. I den detaljplan eller områdesbestämmelser som gäller för en fastighet kan det vara föreskrivet utökad lovplikt. Beroende på hur det är formulerat kan det innebära att man måste söka bygglov för sådant som normalt är bygglovsbefriat. Bygglovsfriheten för attefallshus, tillbyggnader, takkupor och att inreda ytterligare bostad gäller inte områden och byggnader som är särskilt värdefulla ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Tierps kommun har för närvarande inget samlat underlag för var detta gäller. Kontakta kommunen för en bedömning vad som gäller på din fastighet. 9 Bygglovsfriheten för attefallshus i form av komplementbostadshus, tillbyggnad på bostadhuset samt att inreda ytterligare bostad gäller inte heller i områden i närheten av flygfält och skjutbanor där försvaret har intressen. Tänk på att det kan krävas andra tillstånd även om det inte krävs bygglov, t ex strandskyddsdispens, tillstånd för åtgärd inom lanskapsbildsskydd, nära fornlämningar osv. Även om en åtgärd är bygglovsbefriad kan den kräva anmälan till kommunen. I sådana fall måste du vänta på startbesked innan du får påbörja bygget, och kommunen kommer att ta ut en handläggningsavgift. Om du är det minsta osäker på om ditt hus eller område är undantaget från bygglovsfriheten, eller om det kräver anmälan, kontakta Medborgarservice!

10 Friggebod Vid ett en- eller tvåbostadshus får man bygga en eller flera komplementbyggnader, friggebodar, som tillsammans inte upptar en yta på marken som är större än 15 m 2. En friggebod får inte ha högre nockhöjd än 3,0 m och ska placeras minst 4,5 m från gräns mot granne. Friggeboden får byggas utan vare sig bygglov eller anmälan till kommunen. Skärmtak Vid en- och tvåbostadshus får man bygga ett eller flera skärmtak över uteplats, altan, balkong eller entré utan bygglov. Sammanlagt får taken vara högst 15 m 2 och ska placeras minst 4,5 m från gräns mot granne. Att bygga skärmtak kräver varken bygglov eller anmälan. Uteplats med plank Inom 3,6 m från en- eller tvåbostadshus får man ordna en skyddad uteplats med plank utan vare sig bygglov eller anmälan. Planket får inte stå närmare gräns mot granne än 4,5 m och får inte vara högre än 1,8 m. Utvändig ändring På en- eller tvåbostadshus får man utan bygglov eller anmälan färga om fasaden, byta fasadbeklädnad eller byta taktäckningsmaterial, om åtgärden inte väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär. 10 Attefallshus Vid ett en- eller tvåbostadshus får man bygga en eller flera byggnader, attefallshus, som tillsammans inte upptar en större yta på marken än 25 m 2 och inte har högre nockhöjd än 4,0 m.

11 Byggnaden ska placeras minst 4,5 m från gräns mot granne och minst 30 m från järnväg. På samma sätt som granne kan medge undantag, kan järnvägsförvaltare medge att ett attefallshus byggs närmare järnvägen än 30 m. Attefallshus kan antingen byggas som komplementbyggander, dvs garage, gäststuga, förråd el dyl, eller som komplementbostadhus. Ett komplementbostadshus ska fungera som en självständig bostad som t ex kan hyras ut. Det ska då innehålla alla funktioner som behövs för boende. Attefallshus är bygglovsbefriade, men kräver alltid anmälan till kommunen. Det betyder att man måste invänta startbesked innan man får påbörja bygget, och om det är ett komplicerat bygge kan det även kräva tekniskt samråd. Ett komplementbostadshus är inte ett sådant hus som ger rätt till att bygga ytterligare friggebod eller dylikt. Den enda bygglovsfriheten som gäller för dessa bostadshus är rätten att bygga plank och skärmtak vid uteplats. Tillbyggnad Vid en- eller tvåbostadshus får man bygga högst en tillbyggnad bygglovsfritt. Tillbyggnaden får ha en bruttoarea på högst 15 m 2, det innebär att om man vill bygga en tillbyggnad i två våningar får den endast vara 7,5 m 2 per plan, utvändigt mått. Tillbyggnaden får inte vara högre än det befintliga huset och den ska placeras minst 4,5 m från gräns mot granne. Tillbyggnaden kräver anmälan till kommunen. Takkupor På ett en- eller tvåbostadshus som saknar takkupor får man bygga upp till två takkupor bygglovsfritt. Om huset har en kupa får man bygglovsfritt bygga en kupa till, har huset redan två eller fler kupor kan man inte bygga fler bygglovsfritt. Takkuporna får inte innebära ingrepp i bärande stomme, dvs takstolar eller dylikt, och de får inte uppta mer än halva takets bredd. Att bygga sådana takkupor kräver varken bygglov eller anmälan. Ytterligare bostad I ett enbostadshus kräver det inte bygglov att inreda ytterligare en bostad. Det kräver dock anmälan till kommunen. Tänk på att alla bostadsfunktioner ska finnas i bostaden, samt att den ska vara tillgänglig för personer med nedsatt rörelseförmåga. Det finns också krav på t ex dagsljusbelysning i bostäder, något som kan vara svårt att uppnå t ex i en källare. Utanför sammanhållen bebyggelse Utanför sammanhållen bebyggelse, dvs där man har få eller inga grannar, är bygglovsfriheten ännu större. Där är det tillåtet att bygga liten tillbyggnad, komplementbyggnad samt mur och plank utan vare sig bygglov eller anmälan. Kontakta Medborgarservice för att få veta om du bor utanför sammanhållen bebyggelse. Som liten tillbyggnad räknas en tillbyggnad som är max 30 % av den ursprungliga byggnaden, men inte mer än 25 m 2. Den får inte heller dominera över den befintliga byggnaden. 11

12 Förhandsbesked Om du funderar på att bygga utanför detaljplanelagt område och är osäker på om du får bygga där, har du möjlighet att först söka ett förhandsbesked. I förhandsbeskedet bedömer kommunen om platsen är lämplig att bebygga. I ett bygglovsärende granskas placering/lokalisering, användningssätt och utformning. Att ta fram ritningar och andra handlingar som visar precis hur huset ska se ut kan både ta tid och kosta pengar. I områden utanför detaljplan, där man inte är säker på om kommunen kommer att tillåta byggnation kan man först söka ett förhandsbesked. I förhandsbeskedet prövas om en viss åtgärd är lämplig på den platsen, dvs användningssätt och lokalisering. Handlingar Eftersom utformningen inte prövas i förhandsbeskedet behöver du inte lämna in några husritningar, bara en karta med tomten markerad och ungefär var du planerar att ställa huset och en beskrivning av vad du vill göra. Om det är i ett område där det inte finns kommunalt vatten och avlopp måste du också lämna in vissa uppgifter om den avloppslösning du planerar, eftersom möjlig- heten att ordna avlopp är en viktig del i lokaliseringsprövningen. Även andra handlingar eller utredningar kan behövas i särskilt känsliga lägen eller vid större projekt. Beslut Beslut i förhandsbeskedsärenden fattas av Utskottet Samhällsbyggnad, ett politiskt utskott under Kommunstyrelsen. Beslutet är skriftligt och möjligt att överklaga. Enligt plan- och bygglagen ska du få ett be- slut om förhandsbesked inom 10 veckor från det att du har lämnat in kompletta handlingar. I vissa fall kan handläggningstiden förlängas till 20 veckor om det krävs för att göra ytterligare utredningar. Ett positivt förhandsbesked är bindande för kommunen om du lämnar in en ansökan om bygglov inom två år samt uppfyller de eventuella villkor som ställs upp i beslutet om förhandsbesked. 12

13 Rivning och mark Det är inte bara att bygga som kräver lov. Även rivning kan kräva lov eller anmälan liksom vissa markarbeten. Rivning Rivningslov Inom område med detaljplan krävs rivningslov för att riva alla byggnader som kräver bygglov för att bygga. Det krävs alltså inte rivningslov för friggebod. Inom områdesbestämmelser kan det i vissa fall också krävas rivningslov på samma sätt som i detaljplanerat område. Anmälan för rivning Där det varken finns detaljplan eller områdesbestämmelser krävs aldrig rivningslov. Det krävs inte heller inom alla områdesbestämmelser. Du behöver då istället göra en anmälan till kommunen om du vill riva en byggnad. Kravet på anmälan gäller inte om det är en komplementbyggnad (t ex garage, förråd, enkel gäststuga el dyl) eller en ekonomibyggnad för jordbruk, skogsbruk eller annan liknande näring. Rivningsavfall Både vid rivningslov och anmälan om rivning ska du lämna in en kontrollplan. I den ska bland annat uppges vilket farligt avfall rivningen kommer att ge upphov till, samt hur farligt avfall och annat avfall kommer att tas om hand. När rivningen är slutförd ska du intyga att kontrollplanen har följts och intyg eller kvitton på att farligt avfall lämnats till godkänd deponeringsstation ska redovisas. Marklov Inom område med detaljplan och inom vissa områdesbestämmelser krävs marklov för att schakta eller fylla upp marken till en nivå som skiljer sig markant från den befintliga, ca 0,5 m förändring eller mer över en större yta. I vissa detaljplaner och områdesbestämmelser, där det är särskilt skyddsvärda miljöer, finns även krav på marklov för att fälla träd. Vid schaktning eller uppfyllning i samband med byggnation krävs inget separat marklov, det handläggs då i bygglovet. 13

14 Anmälan enligt PBL Vissa åtgärder som inte kräver bygglov kan ändå kräva att du gör en anmälan till kommunen. Kom ihåg att du måste vänta på startbesked innan du börjar bygga. Vid vissa inre ändringar, som exempelvis ändring i bärande stomme eller installation av eldstad ska du istället för att ansöka om bygglov göra en anmälan till kommunen. Det innebär att kommunen normalt inte kan säga ja eller nej till åtgärden, bara se till att du följer byggregler och andra krav som samhället ställer. Processen vid anmälan ser likadan ut som för bygglov. Det vill säga att du måste ha ett startbesked innan du får börja och ibland även ett tekniskt samråd, där du, din kontrollansvarige och byggnadsinspektören går igenom vilka krav och byggregler som gäller för jobbet. Det ska finnas en kontrollplan och det kan vara nödvändigt att ha arbetsplatsbesök och slutsamråd innan allt är klart. Läs mer om hur bygglovsprocessen går till på s 4-5. Anmälningspliktiga åtgärder Anmälan krävs för att: riva en byggnad eller del av en byggnad, som inte är en komplementbyggnad eller en ekonomibyggnad för jordbruk, skogsbruk eller annan liknande näring göra ingrepp i bärande konstruktioner, t ex ta upp öppning i bärande vägg ändra planlösningen väsentligt göra ändring som väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden installera eller väsentligt ändra eldstad, rökkanal, vatten- och avloppsinstallationer, hiss eller ventilationsanläggning uppföra eller väsentligt ändra vindkraftverk som inte kräver bygglov. utföra underhåll av kulturhistoriskt värdefull byggnad som har skyddsbestämmelser i detaljplan eller områdesbestämmelser bygga eller bygga till ett attefallshus, se mer på s 9. ändra en komplementbyggnad så att den blir ett komplementbostadshus bygga bygglovsbefriad tillbyggnad, max 15 m 2, se mer på s 10. inreda ytterligare en bostad i ett enbostadshus Ska du samtidigt göra något som kräver bygglov, behöver du inte göra en separat anmälan utan det går bra att ta med även de anmälningspliktiga åtgärderna i bygglovsansökan. 14

15 Avgifter De flesta typer av handläggning på kommunen är avgiftsbelagda. För ett bygglov eller en anmälan kan du behöva betala flera olika avgifter beroende på typ av ärende och var du vill bygga. Taxan som tillämpas för bygglovsärenden m m har fastställts av Kommunfullmäktige. Bygglovsavgift Plan- och bygglovtaxan bygger i huvudsak på fasta avgifter för varje åtgärdstyp. För en del åtgärder är avgiften också baserad på yta. Syftet med att ha enhetliga avgifter är att det ska vara enklare och mer förutsägbart för den som söker lov. Taxan räknas automatiskt upp varje år i relation till prisbasbeloppet. Utstakningsavgift Inom planlagt område och övriga områden där det finns primärkarta ska kommunen staka ut nya byggnader, dvs markera var de ska placeras enligt bygglovet. Detta utförs av planteknikern. Avgift för utstakningen tas ut i samband med bygglovet. Planavgift Planavgift tas ut i samband med bygglov på fastigheter som omfattas av detaljplan som upprättats eller ändrats 1987 eller senare. Avgiften ska täcka kostnader som uppstår för kommunen vid upprättande eller ändring av detaljplaner. I vissa fall har en plan finansierats med planavtal och då ska avgiften i samband med bygglov reduceras i motsvarande grad. Byggsanktionsavgift För överträdelser mot plan- och bygglagen tas byggsanktionsavgifter ut. Det kan gälla svartbyggen, rivning utan rivningslov eller anmälan, att påbörja ett bygge innan man har fått startbesked osv. Det gäller också om man flyttar in i sitt nya hus innan man har fått ett slutbesked. Kontakta Medborgarservice vid minsta osäkerhet på om det krävs bygglov, eller om ni har fullgjort allt som ska göras i ett ärende. Då kan ni slippa sanktionsavgifter och kommunen slipper ta ut dem. Avgiftens storlek finns specificerad i Planoch byggförordningen och samma summor gäller alltså i hela Sverige. Exempel på byggsanktionsavgifter 2014 Bygga komplementbyggnad (60 m²) utan bygglov om sådant krävs Bygga till en villa (20 m²) utan bygglov om sådant krävs Börja bygga villa (150 m 2 ) innan startbesked utfärdats, men beviljat bygglov finns Färga om fasaden på en villa (100 m 2 fasadyta) utan bygglov om sådant krävs Installera eldstad utan att göra anmälan Ta en nybyggd villa (150 m²) i bruk innan slutbesked utfärdats ca kr ca kr ca kr ca kr ca kr ca kr 15

16 Kontroll I bygglovsprocessen ligger det ett stort fokus på kontroll. Det är för att de hus som byggs ska vara säkra och hälsosamma att vistas i och fungera på ett så bra sätt som möjligt. Plan- och bygglagen lägger stor vikt vid kontroll. Det är för att det under senare år har dykt upp många fall med byggfusk med bland annat fuktskador och nedrasade tak som följd. Detta är inte acceptabelt och riksdagen, som har beslutat om lagen, vill med ökad kontroll komma till rätta med dessa problem. Detta innebär lite längre handläggningstider på kommunen och lite högre kostnader för den som söker bygglov. Kontrollansvarig I de flesta byggprojekt krävs en kontrollansvarig (KA). Den kontrollansvarige ska vara certifierad och ska ha en självständig ställning i förhållande till den som utför åtgärden. Det vill säga entreprenören får inte själv vara kontrollansvarig och inte heller någon som har anställnings- eller släktförhållande med entreprenören. Det är för att det alltid är lättare att ta genvägar om man kontrollerar sitt eget arbete. För byggherrens del är det också viktigt att entreprenör och KA är olika personer, eftersom dessa båda parter ofta har olika intressen; lite krasst vill byggherren få en bra produkt och entreprenören vill tjäna pengar på den. Dessa intressen är inte alltid förenliga och då är det till byggherrens fördel att KA är oberoende. Kontrollansvariges uppgifter biträda byggherren med att upprätta förslag till kontrollplan och biträda vid inventeringen av farligt avfall och annat avfall vid rivningsåtgärder se till att kontrollplanen och gällande bestämmelser och villkor för åtgärderna följs samt att nödvändiga kontroller utförs informera byggherren vid avvikelser från föreskrifter och villkor, och vid behov meddela byggnadsnämnden närvara vid tekniska samråd, besiktningar och andra kontroller samt vid byggnadsnämndens arbetsplatsbesök 16 dokumentera sina byggplatsbesök och notera iakttagelser som kan vara av värde vid utvärderingen inför slutbeskedet avge ett utlåtande till byggherren och byggnadsnämnden som underlag för slutbesked meddela till byggnadsnämnden om den kontrollansvarige lämnar sitt uppdrag. Undantag från krav på KA Vid vissa enklare ärenden krävs normalt ingen kontrollansvarig. små ändringar av en- och tvåbostadshus uthus, garage och andra små byggnader murar och plank utvändig fasad/takändring, omfärgning skylt, ljusanordning Vindkraftverk med vindturbin < 3,0 m marklov, vid liten åtgärd parkeringsplats utomhus, liten begravningsplats, liten

17 fasta cisterner och andra fasta anläggningar för kemiska produkter om den är liten och endast avsedd för en fastighets behov. transformatorstationer rivning vid utökad rivningslovplikt andra små ändringar Kontrollplan I alla bygglovs- och anmälansärenden ska det finnas en kontrollplan. Som namnet anger är dess huvudsyfte att vara en plan för vilka moment i bygget som behöver kontrolleras extra, och hur de kontrollerna ska göras. Kontrollplanen utgör inte en fullständig lista över alla kontroller som kan behövas, utan bara ett antal av de allra viktigaste kontrollpunkterna. Kontrollplanen ska anpassas till ärendet, dvs kontrollplanen för ett stort och komplicerat bygge ska vara betydligt mer omfattande än för ett enkelt bygge. I enklare ärenden, där vi har möjlighet att lämna bygglov och startbesked i ett, ska förslag till kontrollplan lämnas in innan bygglovsbeslut. Besked om detta lämnas i så fall inom ett par veckor från att ansökan kommit in till kommunen. I kontrollplanen ska anges: vilka kontroller som ska göras vad kontrollerna ska avse, dvs hur kontrollen ska genomföras - metod, samt underlag för kontrollen, t ex ritningar eller fabrikantanvisningar vem som ska utföra de olika kontrollerna, personerna ska vara namngivna vilka anmälningar som ska göras till Medborgarservice vilka arbetsplatsbesök byggnadsinspektören ska göra och i vilket skede om det kan uppstå farligt avfall hur farligt avfall och annat avfall ska tas om hand Arbetsplatsbesök Vid samtliga större byggen ska byggnadsinspektören besöka byggplatsen vid minst ett tillfälle. Vid det tekniska samrådet bestäms i vilket skede av bygget besöket ska komma. Byggnadsinspektörens uppgift under arbetsplatsbesöket är att se till att kontrollplanen följs, att kontrollansvarig sköter sina åtaganden och att inget uppenbart strider mot byggreglerna. Slutsamråd När bygget är klart ska den kontrollansvarige, eller om sådan inte krävs, byggherren själv, intyga att kontrollplanen och byggreglerna har följts. I samband med det begär du slutbesked från kommunen. I stora projekt hålls då ett slutsamråd mellan dig, kontrollansvarige och byggnadsinspektören på byggplatsen för att gå igenom hur det har gått och om något mer behöver göras. När sedan allt är klart får du ett slutbesked. Om det gäller en byggnad eller ett annat byggnadsverk får du inte ta den i bruk innan du fått slutbesked, såvida det inte står något annat i startbeskedet. Förhoppningsvis innebär det utökade kontrollsystemet inte bara mer pappersarbete, utan också att vi får bättre och friskare byggnader i Sverige. 17

18 Bygglovsfritt En del åtgärder får man göra utan att varken söka bygglov eller göra en anmälan. Tänk på att även om det inte kräver lov kan det ändå kräva andra tillstånd, som t ex strandskyddsdispens. I avsnittet om friggebodar och attefallshus finns undantagen för en- och tvåbostadshus närmare beskrivna. Friggebodar m m Vid en- och tvåbostadshus finns det en rad åtgärder som man får bygga utan bygglov. Flera av dem kräver dock att man gör anmälan och väntar på att få startbesked. Läs mer om vilka åtgärder det gäller i avsnittet Friggebodar och attefallshus. Ekonomibyggnader För ekonomibyggnader för jord- och skogsbruk och liknande näring behöver man inte söka bygglov. Det finns dock en del förbehåll. Undantaget gäller inte i detaljplanerat område. Dessutom måste man ha ett aktivt jordbruk, skogsbruk eller motsvarande i drift, det räcker inte med att äga en jordbruksfastighet. Byggnaden måste också vara till för just den verksamheten. Vill man inrymma andra funktioner krävs bygglov som vanligt. Altan Altandäck får man normalt bygga utan bygglov. Är den belägen så högt över mark, att man kan vistas i och utnyttja utrymmet under altanen, krävs bygglov för tillbyggnad. Det krävs också bygglov om altanen bedöms avsevärt påverka byggnadens utseende. Inglasad altan kräver normalt bygglov. På ett en- eller tvåbostadshus kan det i vissa fall vara en bygglovsbefriad åtgärd, se mer i avsnittet Friggebodar och attefallshus. Solfångare I de flesta fall krävs inget bygglov för solfångare eller solceller. Bygglov krävs dock inom detaljplanerat område om de placeras på tak men inte platt på taket, på fasad, eller på byggnad med skyddsbestämmelser (q-märkning eller motsvarande). 18 Staket Ett väl genomsiktligt/genomsläppligt staket kräver aldrig bygglov. Även ett tätt plank räknas som staket om det är under 1,10 m högt och kräver alltså inte bygglov. Tänk dock på att ett staket aldrig får skymma sikten i korsningar och vid utfarter. Där är lämplig höjd max 0,80 m över vägbanan. Häckar och träd Häckar och annan växtlighet kräver inte bygglov, men tänk på att häckar inte får skymma sikten för trafiken. Vid korsningar och intill utfarter är lämplig höjd max 0,80 m över vägbanan. Vissa häckar växer fort, då kan de behöva klippas mer än en gång om året för att inte hindra sikten. I vissa värdefulla kulturmiljöer kan det behövas marklov för att få fälla träd. Parkering Vid en- och tvåbostadshus är det tillåtet att ha parkering för sina egna privatbilar utan bygglov. Om man vill ställa firmabilen där

19 krävs dock bygglov. Övriga parkeringsplatser, t ex butiksparkering, kräver bygglov. Tält och husvagn Tält och husvagn som ställs upp för en kortare period kräver inte bygglov. Vid mer permanent uppställning, dvs mer än en till två månader krävs bygglov. Detta gäller dock inte för normal vinterförvaring av husvagn, som man får ha på sin egen tomt utan bygglov. Vinterförvaring Det är tillåtet att vinterförvara sin husvagn och båt på sin egen tomt utan bygglov. Att bygga tält eller annat skjul för att förvara dem i kräver däremot normalt bygglov, om det inte kan räknas som en bygglovsbefriad komplementbyggnad, se mer i avsnittet Friggebodar och attefallshus. Vedstapel På din tomt får du ordna vedstapel för ditt egna behov för året utan bygglov. Större mängder ved räknas som upplag och då krävs lov. Om du bygger ett fristående tak över blir det en byggnad som kan kräva bygglov. Markiser Markiser kräver normalt inte bygglov. Markiser med reklamtext kan i vissa fall inom detaljplanerat område räknas som skylt och då kräva bygglov. Pool Pool får man bygga utan lov, såvida man inte väsentligt ändrar markhöjden. Som ny markyta räknas vattenytan i den färdiga poolen. Om den blir markant högre eller lägre än tidigare kan marklov krävas. Tänk på att du måste ha skyddsanordningar så att risken för barnolycksfall begränsas, t ex 0,9 m högt barnsäkert staket, eller skyddstäckning. Brygga Enskilda bryggor för några enstaka båtar kräver inte bygglov. Däremot måste man söka strandskyddsdispens hos kommunen. Det är också sk vattenverksamhet, dvs arbete i vatten, och därmed behöver länsstyrelsen kontaktas. Bryggor för tio båtar eller 19 fler räknas som småbåtshamn och kräver bygglov. Båt Det krävs inte bygglov för att lägga en vanlig båt vid en brygga under en längre tid. En husbåt, dvs en båt som inte är gjord för att åka utan ligger permanent förtöjd räknas däremot som en byggnad och kräver bygglov. Rivning Rivning av komplementbyggnader, dvs garage, gäststugor, förråd o dyl utanför detaljplanerat område kräver varken lov eller anmälan. Friggebodar och andra byggnader som inte kräver bygglov kräver inte heller rivningslov eller anmälan. Rivning av andra typer av byggnader inom detaljplanerat område kräver rivningslov, och utanför detaljplan kräver rivning anmälan. Underhåll Underhåll av byggnader kräver inte bygglov. Undantaget är byggnader som är skyddade i detaljplan som kulturhistoriskt värdefulla, q-märkta. För underhåll av sådana byggnader krävs anmälan.

20 Handlingar Ansökan, ritningar och övriga dokument som behövs för att kunna göra en bedömning av ett bygglov kallas för handlingar. Handlingar som kommit in till kommunen blir allmänna handlingar. Det betyder att vem som helst har möjlighet att få titta på dem eller få kopior av dem. När ansökan kommer in till kommunen görs en första genomgång av ärendet då man bedömer om man har fått in alla handlingar som behövs. Om det saknas något skickas ett brev där det står vilka ytterligare handlingar som behövs för att kunna fatta beslut. Ärendet kommer inte att handläggas vidare förrän alla handlingar lämnats in. Ansökan/anmälan Ansökan eller anmälan måste vara skriftlig. Den görs på pappersblankett eller genom e- tjänst. Båda kan du hitta på Pappersblanketterna kan du också få hos Medborgarservice på Tierps kommunhus. Fyll i blanketten/formuläret noggrant med alla uppgifter som är relevanta för ärendet. Projektbeskrivning En projektbeskrivning behöver alltid finnas. Oftast behöver den inte vara särskilt omfattande. Det räcker att du med egna ord beskriver vad du vill göra i rutan Beskriv ditt projekt på e-tjänsten, Övrigt på pappersblanketten, eller på ett separat bifogat dokument. Ritningar Ritningarna är de viktigaste handlingarna i de flesta bygglovsansökningar. Vi behöver veta var du vill bygga på tomten och hur byggnaden ska se ut på utsidan. Vi behöver också veta hur planlösningen ska bli, rumshöjder och eventuella samband mellan befintliga och tillbyggda delar. I de flesta ärenden behöver vi därför få in: Situationsplan Planritningar Fasadritningar Sektioner Nybyggnadskarta Nybyggnadskarta krävs vid nybyggnad inom område som är detaljplanerat samt 20 ligger inom kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp. I dessa fall används nybyggnadskartan som situationsplan. Kartan beställs hos kommunen. Foton Vid tillbyggnader eller andra utvändiga ändringar i en befintlig miljö är det alltid bra att skicka med fotografier. Bra foton kan innebära att vi inte behöver åka ut och titta på plats, vilket betyder att handläggningen kan gå lite snabbare. Fotona ska vara tydliga och ha bra skärpa. Tänk på att de blir allmänna handlingar när de kommit in till kommunen, det kan därför vara olämpligt att personer finns med på fotona. Kontrollansvarig Kontrollansvarig krävs i de flesta ärenden. Uppgift om kontrollansvarig ska finnas innan bygglov kan beviljas, i de fall sådan krävs.

Allt du behöver veta om BYGGLOV

Allt du behöver veta om BYGGLOV Allt du behöver veta om BYGGLOV rivningslov, marklov & anmälan Foto: Hanna Maxstad INNEHÅLL FÖRBEREDELSER...4 NÄR BEHÖVER JAG BYGGLOV?...6 RIVNING & MARKLOV...7 BYGGLOVSPROCESSEN...8 FÖRHANDSBESKED...10

Läs mer

Allt du behöver veta om BYGGLOV

Allt du behöver veta om BYGGLOV Allt du behöver veta om BYGGLOV rivningslov, marklov & anmälan INNEHÅLL FÖRBEREDELSER...4 GRANSKNING...18 KONTAKTA OSS Har du frågor eller funderingar? NÄR BEHÖVER JAG BYGGLOV?...6 RIVNING & MARKLOV...7

Läs mer

Allt du behöver veta om BYGGLOV

Allt du behöver veta om BYGGLOV Allt du behöver veta om BYGGLOV rivningslov, marklov & anmälan Foto: Hanna Maxstad INNEHÅLL FÖRBEREDELSER...4 GRANSKNING...18 KONTAKTA OSS Har du frågor eller funderingar kring bygglov, marklov, rivningslov,

Läs mer

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 Den 2 juli blir det tillåtet att göra fler åtgärder utan bygglov, till exempel bygga en extra komplementbyggnad om 25 kvadratmeter på sin tomt. Men bygganmälan

Läs mer

Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det

Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du söka bygglov hos stadsbyggnadskontoret. Vid vissa andra ändringar

Läs mer

Kontrollansvariga och deras uppgifter

Kontrollansvariga och deras uppgifter Kontrollansvariga och deras uppgifter Kontrollansvarig är ett nytt begrepp i plan- och bygglagen som har ersatt begreppet kvalitetsansvarig. Den kontrollansvarige har fått utökade arbetsuppgifter vilket

Läs mer

Innehåll. Bygglagstiftning

Innehåll. Bygglagstiftning 1 Innehåll Förberedelser 3 Bygglovsprocessen 4 Ordlista 6 Bygglov 8 Friggebodar och Attefallshus 9 Förhandsbesked 12 Rivning och mark 13 Anmälan enligt PBL 14 Avgifter 15 Kontroll 16 Bygglovsfritt 18 Handlingar

Läs mer

Åtgärder som inte kräver bygglov

Åtgärder som inte kräver bygglov STADSBYGGNADS- OCH MILJÖFÖRVALTNINGEN 1 (5) Åtgärder som inte kräver bygglov Följande åtgärder kräver inte bygglov eller anmälan till kommunen (gäller endast för en- och tvåbostadshus) Friggebod Du får

Läs mer

Attefallsåtgärder. Attefallshus - Komplementbostadshus/komplementbyggnad Högst 25 kvadratmeter byggnadsarea

Attefallsåtgärder. Attefallshus - Komplementbostadshus/komplementbyggnad Högst 25 kvadratmeter byggnadsarea Attefallsåtgärder Från den 2 juli 2014 ändrades plan- och bygglagen så att fler åtgärder blev bygglovsbefriade för en- och tvåbostadshus. Allt som tidigare var tillåtet utan bygglov är fortfarande det.

Läs mer

ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV

ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV Innan du söker bygglov finns det en del du behöver veta. VAD HAR DU FÖR PLANER? Det är ofta reglerat i planbestämmelser

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900); SFS 2014:477 Utkom från trycket den 13 juni 2014 utfärdad den 5 juni 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om plan-

Läs mer

Behöver jag bygglov Behöver jag kontrollansvarig

Behöver jag bygglov Behöver jag kontrollansvarig Bilaga SBN 32.2013 Behöver jag bygglov Behöver jag kontrollansvarig Riktlinjer för när bygglov och kontrollansvarig krävs, beslutade av samhällsbyggnadsnämnden i Tingsryds Kommun 2013-03-12, 32. Utgår

Läs mer

Juli 2011 Att bygga i Norrtälje kommun

Juli 2011 Att bygga i Norrtälje kommun Juli 2011 Att bygga i Norrtälje kommun Information om bygglov, förhandsbesked, marklov, rivningslov, anmälan enligt plan- och bygglagen (PBL) och strandskyddsdispens norrtalje.se Bygg- och miljökontoret

Läs mer

FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA?

FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA? FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA? Arvidsjaurs kommun Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Augusti 2008 Bygglov krävs för att: Uppföra en ny byggnad eller anläggning (tex upplag, plank eller mur) Bygga till en

Läs mer

Behöver jag söka. bygglov, rivningslov eller marklov?

Behöver jag söka. bygglov, rivningslov eller marklov? Stina fick lov, får du? Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? 2 Ny plan- och bygglag gäller från 2 maj 2011 Den 2 maj 2011 kom en ny plan- och bygglag som ska göra det enklare för dig som

Läs mer

Så söker du bygglov BYGGLOV

Så söker du bygglov BYGGLOV Så söker du bygglov BYGGLOV BYGGLOV Så söker du bygglov 1 NÄR BEHÖVS BYGGLOV? 2 NÄR BEHÖVS INTE BYGGLOV? 3 FÖRHANDSBESKED 4 VILKA HANDLINGAR BEHÖVS TILL ANSÖKAN OM BYGGLOV? 5 ÖVRIGA HANDLINGAR 6 KONTROLLANSVARIG

Läs mer

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01 Innehållsförteckning Nyheter i den nya plan- och bygglagen... 1 Innan ansökan om bygglov... 2 Efter det att du har fått bygglov... 2 Här nedan

Läs mer

Innehållsförteckning. Österåkers kommun Byggnadsnämnden

Innehållsförteckning. Österåkers kommun Byggnadsnämnden Österåkers kommun Byggnadsnämnden Innehållsförteckning Allmän information om det så kallade Attefallshuset... 2 Vilka är grundkraven för att få bygga?... 2 Utformning, storlek, höjd och placering?... 2

Läs mer

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov 2014-06-04 1 (5) CIRKULÄR 14:21 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Anna-Bie Agerberg Kommundirektörer Bygglov, nämnd Bygglov, förvaltning Bygglovchefer eller motsvarande Information om lagändringar

Läs mer

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du oftast söka bygglov hos kommunens byggnadsnämnd. Vid vissa

Läs mer

4. BYGGLOV. Sid 6 (22)

4. BYGGLOV. Sid 6 (22) Sid 6 (22) 4. BYGGLOV Allmänt Denna del av taxan innehåller avgifter för bygglov, marklov, rivningslov, förhandsbesked, ingripandebesked, villkorsbesked, anmälan samt strandskyddsdispens tillsammans med

Läs mer

2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan

2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan 2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du oftast söka bygglov hos kom munens byggnadsnämnd. Vid

Läs mer

DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV. Information om nya byggsanktionsavgifter

DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV. Information om nya byggsanktionsavgifter DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV Information om nya byggsanktionsavgifter NYA BYGGSANKTIONSAVGIFTER GÖR DET MYCKET DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV Plan- och byggförordningen PBF (2011: 338) 9 kap. 1-21 Den 2 maj 2011 ändrades

Läs mer

Den 2 maj 2011 trädde en ny plan- och bygglag i kraft som kanske berör dig...

Den 2 maj 2011 trädde en ny plan- och bygglag i kraft som kanske berör dig... Den 2 maj 2011 trädde en ny plan- och bygglag i kraft som kanske berör dig... Från den 2 maj gäller nya regler för byggande: Bygglovsansökan ska innehålla nya uppgifter Vissa arbeten kräver att det görs

Läs mer

ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex)

ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex) ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex) Samhällsbyggnadsnämnden 275 80 SJÖBO Datum Ansökan gäller Bygglov Bygglov för tillfällig åtgärd, t o m datum Ändring eller förnyelse av beviljat lov dnr Marklov

Läs mer

Frågor av utredningskaraktär inkomna i chatt vid websändningen onsdagen den 18 juni 2014.

Frågor av utredningskaraktär inkomna i chatt vid websändningen onsdagen den 18 juni 2014. Datum: 2015-01-30 Sidnr 1 av 10 Frågor av utredningskaraktär inkomna i chatt vid websändningen onsdagen den 18 juni 2014. FRÅGA 1: Kan man söka bygglov för nybyggnad och samtidigt göra en anmälan om 15

Läs mer

Behöver jag en kontrollansvarig

Behöver jag en kontrollansvarig Behöver jag en kontrollansvarig för att bygga eller riva? Den här broschyren vänder sig i första hand till dig som har ett en- eller tvåbostadshus. När du ska bygga en ny byggnad eller bygga till kan du

Läs mer

Behöver jag en kontrollansvarig

Behöver jag en kontrollansvarig Behöver jag en kontrollansvarig för att bygga eller riva? 2 Den här broschyren vänder sig i första hand till dig som har ett en- eller tvåbostadshus. När du ska bygga en ny byggnad eller bygga till behöver

Läs mer

Bilder Omslag: Kate Kärrberg Inlaga: Emelie Hansson, Per-Ola Johannesson. Lerums kommun, Sektor samhällsbyggnad 2013

Bilder Omslag: Kate Kärrberg Inlaga: Emelie Hansson, Per-Ola Johannesson. Lerums kommun, Sektor samhällsbyggnad 2013 Söka bygglov s Bilder Omslag: Kate Kärrberg Inlaga: Emelie Hansson, Per-Ola Johannesson Lerums kommun, Sektor samhällsbyggnad 2013 Innehåll Bygglovsfritt 4 Måla om ditt hus 4 Altan 4 Staket 4 Plank 4 Murar

Läs mer

Information och exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus. Utgiven i samarbete mellan kommuner och länsstyrelse i Västra Götaland

Information och exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus. Utgiven i samarbete mellan kommuner och länsstyrelse i Västra Götaland Information och exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus Utgiven i samarbete mellan kommuner och länsstyrelse i Västra Götaland Vilka handlingar behövs när jag ska söka bygglov? För att handläggningen

Läs mer

Bygglov och Förhandsbesked

Bygglov och Förhandsbesked Bygglov och Förhandsbesked BYGG- OCH MILJÖKONTORET 1 Innehåll INNEHÅLL 1 BYGGLOV ALLMÄNT 2 Att söka bygglov 2 Förhandsbesked 2 När behöver du inte ansöka om bygglov 2 Olovligt byggande 2 Innan en ansökan

Läs mer

Bygga. i Växjö kommun. Information om bygglov för dig som ska bygga till, om eller nytt. Växjö kommun 2014-04-10

Bygga. i Växjö kommun. Information om bygglov för dig som ska bygga till, om eller nytt. Växjö kommun 2014-04-10 Bygga i Växjö kommun Information om bygglov för dig som ska bygga till, om eller nytt Växjö kommun 2014-04-10 1 Här söker du bygglov Växjö kommun erbjuder två sätt att söka bygglov för en- och tvåbostadshus

Läs mer

Exempel på ritningar och handlingar för ansökan om bygglov TILLBYGGNAD

Exempel på ritningar och handlingar för ansökan om bygglov TILLBYGGNAD Exempel på ritningar och handlingar för ansökan om bygglov TILLBYGGNAD 1 Vilka handlingar behövs vid ansökan om bygglov? Nedanstående text och ritningsexempel är framtagna för att hjälpa dig som planerar

Läs mer

Exempel på ritningar och handlingar för ansökan om bygglov KOMPLEMENTBYGGNAD

Exempel på ritningar och handlingar för ansökan om bygglov KOMPLEMENTBYGGNAD Exempel på ritningar och handlingar för ansökan om bygglov KOMPLEMENTBYGGNAD 1 Vilka handlingar behövs vid ansökan om bygglov? Nedanstående text och ritningsexempel är framtagna för att hjälpa dig som

Läs mer

Frågor som besvarades i sändning och i chatt vid webbsändningen onsdagen den 18 juni 2014

Frågor som besvarades i sändning och i chatt vid webbsändningen onsdagen den 18 juni 2014 Datum 2014-06-25 Diarienummer 1(17) Frågor som besvarades i sändning och i chatt vid webbsändningen onsdagen den 18 juni 2014 Fråga 1 Får tillbyggnad innehålla kök/våtrum? Utan KA? Svar 1 Boverket: Ja

Läs mer

Plan- och bygglagen (2010:900) Plan- och byggförordningen (2011:338) m fl

Plan- och bygglagen (2010:900) Plan- och byggförordningen (2011:338) m fl Lokal tolkning av begrepp i Plan- och bygglagen (2010:900) och Plan- och byggförordningen (2011:338) m fl Vägledning för hur plan- och bygglagen kan tolkas. Inledning Nya plan- och bygglagen träder i kraft

Läs mer

Vanliga frågor och svar

Vanliga frågor och svar Vanliga frågor och svar Nedan finns vanligt förekommande frågor och kortfattade svar. Är du osäker på vad som gäller för just din fastighet så är du välkommen att ringa eller komma in och träffa en handläggare

Läs mer

Information och exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus. Utgiven i samarbete mellan kommuner och länsstyrelse i Västra Götaland

Information och exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus. Utgiven i samarbete mellan kommuner och länsstyrelse i Västra Götaland Information och exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus Utgiven i samarbete mellan kommuner och länsstyrelse i Västra Götaland Vilka handlingar behövs när jag ska söka bygglov? För att handläggningen

Läs mer

PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M

PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M 1 Lagar, förordningar m m Källa: God inomhusmiljö- en handbok för fastighetsägare : 2 Lagar, förordningar, föreskrifter, ex Miljöbalken (1998:808) Avfallsförordningen NVFS =

Läs mer

Exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus

Exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus Exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus Foldern är framtagen juni 2010 och reviderad januari 2012 av Bygglovalliansen som är en samverkan mellan kommuner för utveckling av bygglovfunktionen. Följande

Läs mer

Staket, plank och murar

Staket, plank och murar Staket, plank och murar Information och råd för uppförande av staket, plank och murar i Tomelilla kommun Bygglovspliktigt Enligt 9 kap 8 i Plan- och Bygglagen (PBL), krävs det bygglov för att uppföra plank

Läs mer

Välkommen till. Informationsträff. Hörnstenen 2014-04-10

Välkommen till. Informationsträff. Hörnstenen 2014-04-10 Välkommen till Informationsträff Hörnstenen 2014-04-10 PROGRAM PRESENTATION DETALJPLAN OCH HANDLÄGGNINGSPROCESSEN STAKET, PLANK OCH MURAR CARPORT, GARAGE, FÖRRÅD OCH MINDRE TILLBYGGNADER EJ BYGGLOVSPLIKTIGA

Läs mer

Prövning av bygglovet

Prövning av bygglovet Detta händer när bygglovsansökan eller anmälan har lämnats in Om åtgärden kräver lov prövas lovet innan den tekniska prövningen tar vid. Prövning av bygglovet Granskning Granskningen utförs av handläggare

Läs mer

Frågor inkommit via chatt vid webbsändningen onsdagen den 18 juni 2014 II

Frågor inkommit via chatt vid webbsändningen onsdagen den 18 juni 2014 II Datum 2014-07-11 Diarienummer 1(13) Frågor inkommit via chatt vid webbsändningen onsdagen den 18 juni 2014 II Fråga 1 Får man ha källare på Attefallshus? Svar 1 Boverket: Ja Fråga 2 Kan man bygga takkupor

Läs mer

Instruktioner ansökan om bygglov och anmälan av anmälningspliktig åtgärd

Instruktioner ansökan om bygglov och anmälan av anmälningspliktig åtgärd 2011 Instruktioner ansökan om bygglov och anmälan av anmälningspliktig åtgärd Handlingar som ska lämnas in när Du söker bygglov eller gör anmälan Ansökan om lov mm enklare ärenden 2 ex Kontrollplan 2 ex

Läs mer

Sammanhållen bebyggelse och bygglovsbefriade åtgärder utanför detaljplan

Sammanhållen bebyggelse och bygglovsbefriade åtgärder utanför detaljplan Sammanhållen bebyggelse och bygglovsbefriade åtgärder utanför detaljplan Foto, Copyright Daniel Kulander Förord Vad ska ses som sammanhållen bebyggelse och bygglovsbefriade åtgärder på landsbyggden eller

Läs mer

Information och exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus. Utgiven i samarbete mellan kommuner och länsstyrelse i Västra Götaland

Information och exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus. Utgiven i samarbete mellan kommuner och länsstyrelse i Västra Götaland Information och exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus Utgiven i samarbete mellan kommuner och länsstyrelse i Västra Götaland Vilka handlingar behövs när jag ska söka bygglov? För att handläggningen

Läs mer

Taxa för planering, byggande,

Taxa för planering, byggande, Taxa för planering, byggande, kartor och mättjänster Fastställd av Kommunfullmäktige 2014-11-24 Grundbeloppet ( G ) för 2015 är 54 enligt beslut i Kommunstyrelsen 2014-11-17 Taxan gäller från och med 2015-01-01

Läs mer

Exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus

Exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus Exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus BÅSTAD DANDERYD ENKÖPING GNESTA HALMSTAD HANINGE HUDDINGE HÅBO JÄRFÄLLA KARLSHAMN KARLSKRONA KNIVSTA KUNGSBACKA KUNGÄLV KÄVLINGE LINKÖPING LIDINGÖ NACKA

Läs mer

Frågor och svar till webbseminarium byggsanktioner och viten, 29 mars 2012

Frågor och svar till webbseminarium byggsanktioner och viten, 29 mars 2012 2012-03-28 Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01 Frågor och svar till webbseminarium byggsanktioner och viten, 29 mars 2012 Fråga 1: I 58 anges att tiden för utdömande av byggsanktionsavgiften

Läs mer

Behöver jag bygglov, behöver jag göra bygganmälan?

Behöver jag bygglov, behöver jag göra bygganmälan? Behöver jag bygglov, behöver jag göra bygganmälan? Broschyren kan beställas från: Boverket, Publikationsservice Box 534 371 23 Karlskrona Telefon: 0455-35 30 50 Fax: 0455-819 27 E-post: publikationsservice@boverket.se

Läs mer

Välkommen hem. Din guide i din byggprocess

Välkommen hem. Din guide i din byggprocess Välkommen hem Din guide i din byggprocess l J f H Välkommen till Berg! Varmt välkommen till oss på miljö- och byggenheten i Bergs kommun. Vi finns här för att hjälpa dej i ditt byggprojekt. En del av vårt

Läs mer

Exempelritningar för nybyggnad av garage

Exempelritningar för nybyggnad av garage Exempelritningar för nybyggnad av garage Foldern är framtagen juni 2010 och reviderad januari 2012 av Bygglovalliansen som är en samverkan mellan kommuner för utveckling av bygglovfunktionen. Följande

Läs mer

BYGGLOV MARKLOV RIVNINGSLOV FÖRHANDSBESKED. Byggherre: Förnamn Efternamn Person-/Organisationsnr

BYGGLOV MARKLOV RIVNINGSLOV FÖRHANDSBESKED. Byggherre: Förnamn Efternamn Person-/Organisationsnr BYGGLOV MARKLOV RIVNINGSLOV FÖRHANDSBESKED PERIODISKT BYGGLOV ÄNDRING AV TIDIGARE BEVILJAT BYGGLOV TIDSBEGRÄNSAT BYGGLOV / FÖRLÄNGNING FÖRNYELSE Fastighetsbeteckning Fastighetens adress Byggherre: Förnamn

Läs mer

Information och exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus. Utgiven i samarbete mellan kommuner och länsstyrelse i Västra Götaland

Information och exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus. Utgiven i samarbete mellan kommuner och länsstyrelse i Västra Götaland Information och exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus Utgiven i samarbete mellan kommuner och länsstyrelse i Västra Götaland Vilka handlingar behövs när jag ska söka bygglov? För att handläggningen

Läs mer

Information från Styrelsen - Nr 23 Mars 2015 REGLER FÖR TILLBYGGNADER OCH FÖRÄNDRINGAR I BRF KRABBAN

Information från Styrelsen - Nr 23 Mars 2015 REGLER FÖR TILLBYGGNADER OCH FÖRÄNDRINGAR I BRF KRABBAN Information från Styrelsen - Nr 23 Mars 2015 Bäste/Bästa Föreningsmedlem! Detta nyhetsbrev (nr. 23) från styrelsen i BRF Krabban handlar till största delen om våra från och med nu gällande regler för tillbyggnader

Läs mer

Behöver jag bygglov, behöver jag göra bygganmälan?

Behöver jag bygglov, behöver jag göra bygganmälan? Behöver jag bygglov, behöver jag göra bygganmälan? Lagstiftning Plan- och bygglagen (1987:10), PBL Plan- och byggförordningen (1987:383), PBF Lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk,

Läs mer

ATT BYGGA I NORRTÄLJE KOMMUN

ATT BYGGA I NORRTÄLJE KOMMUN ATT BYGGA I NORRTÄLJE KOMMUN Information om bygglov, bygganmälan, förhandsbesked, marklov, rivningslov och strandskyddsdispens Uppdaterad januari 2011 BYGG- OCH MILJÖKONTORET 1 Blankett för ansökan/anmälan

Läs mer

Information från Älvrummet 19 maj Beatrice Udén, Mari von Sivers, Sven Boberg

Information från Älvrummet 19 maj Beatrice Udén, Mari von Sivers, Sven Boberg Information från Älvrummet 19 maj Beatrice Udén, Mari von Sivers, Sven Boberg Bakgrund PBL kommittén Får jag lov? Byggprocessutredningen Bygg helt enkelt! Miljöprocessutredningen Instansordningen Det har

Läs mer

Mot vad ska byggnadsnämnden (BN) pröva ansökan? Vilka handlingar kan krävas in och när?

Mot vad ska byggnadsnämnden (BN) pröva ansökan? Vilka handlingar kan krävas in och när? När ska man ge bygglov? När ska en ansökan avslås? Mot vad ska byggnadsnämnden (BN) pröva ansökan? Vilka handlingar kan krävas in och när? PRÖVNING AV BYGGLOV I NYA PBL Elisabeth Ehrlén, Ehrlén Consulting

Läs mer

Taxa för miljö- och byggnadsnämndens verksamhet enligt plan- och bygglagen

Taxa för miljö- och byggnadsnämndens verksamhet enligt plan- och bygglagen Taxa för miljö- och byggnadsnämndens verksamhet enligt plan- och bygglagen Godkänd av miljö- och byggnadsnämnden 2005-10-11, MBN 194, DNR 2005.970 Fastställd av kommunfullmäktige 2005-12-15, KF 195 att

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30.

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Hans Betulander

Läs mer

Exempelritningar för nybyggnad av garage

Exempelritningar för nybyggnad av garage Exempelritningar för nybyggnad av garage PLAN BYGGNADSAREA: 27,8 KVM A FASAD MOT ÖSTER FASAD MOT S BÅSTAD DANDERYD ENKÖPING GNESTA HALMSTAD HANINGE HUDDINGE HÅBO JÄRFÄLLA KARLSHAMN KARLSKRONA KNIVSTA KUNGSBACKA

Läs mer

ATT SÖKA BYGGLOV i Göteborg

ATT SÖKA BYGGLOV i Göteborg ATT SÖKA BYGGLOV i Göteborg I Göteborg handläggs bygglovärenden på stadsbyggnadskontorets tre distrikt. När du ansöker om bygglov ligger reglerna i Plan- och bygglagen och kommunens planer till grund för

Läs mer

Nya PBL: s uppbyggnad

Nya PBL: s uppbyggnad Nya PBL: s uppbyggnad 2010-08-09 Den nya plan- och bygglagen har delvis fått en ny struktur där bestämmelserna delas in i sexton kapitel. 1 kap. Syfte, innehåll och definitioner Ingen kommentar. 2 kap.

Läs mer

Exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus

Exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus Exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus Foldern är framtagen juni 2010 och reviderad januari 2012 av Bygglovalliansen som är en samverkan mellan kommuner för utveckling av bygglovfunktionen. Följande

Läs mer

Exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus BÅSTADS KOMMUN

Exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus BÅSTADS KOMMUN Exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus FG FG BÅSTADS KOMMUN 1 Foldern är framtagen oktober 2008 av Bygglovalliansen som är en samverkan mellan kommuner för utveckling av bygglovfunktionen. Följande

Läs mer

BRA ATT TÄNKA PÅ 1. VID ANSÖKAN OM BYGGLOV Upprättad 2014-11-05. Reviderad 2015-04-21

BRA ATT TÄNKA PÅ 1. VID ANSÖKAN OM BYGGLOV Upprättad 2014-11-05. Reviderad 2015-04-21 BRA ATT TÄNKA PÅ 1 VID ANSÖKAN OM BYGGLOV Upprättad 2014-11-05 Reviderad 2015-04-21 Vilka handlingar behövs när jag ska söka bygglov? För att din handläggning av ditt bygglov ska gå snabbt och smidigt

Läs mer

Staket, plank och murar. Information och råd från bygglovsenheten Antaget av Myndighetsnämnden 24 februari 2015, 51

Staket, plank och murar. Information och råd från bygglovsenheten Antaget av Myndighetsnämnden 24 februari 2015, 51 Staket, plank och murar Information och råd från bygglovsenheten Antaget av Myndighetsnämnden 24 februari 2015, 51 Bygglovspliktigt Enligt 9 kap 8 i Plan- och Bygglagen (PBL) krävs det bygglov för att

Läs mer

Bygglov Bygganmälan. Allmänt. Allmänt. Byggbeskrivning. 1Nya regler 1995. Bygg i trä. När krävs bygglov? 4Bygglov behövs inte alltid

Bygglov Bygganmälan. Allmänt. Allmänt. Byggbeskrivning. 1Nya regler 1995. Bygg i trä. När krävs bygglov? 4Bygglov behövs inte alltid Allmänt Byggbeskrivning Allmänt Bygglov Bygganmälan Bygg i trä Bygg i trä genomförs av Skogsindustrierna i samarbete med bygg- och trävaruhandeln. Byggbeskrivningarna och bygg-dvdfilmerna är uppdelade

Läs mer

Instruktioner för ansökan om bygglov samt anmälan av anmälningspliktig åtgärd

Instruktioner för ansökan om bygglov samt anmälan av anmälningspliktig åtgärd Instruktioner för ansökan om bygglov samt anmälan av anmälningspliktig åtgärd Följande handlingar skall bifogas din ansökan/anmälan: Ansökan Fasadritning Förslag till kontrollplan Sektionsritning Teknisk

Läs mer

Information till småhusägare i Norra Ängby

Information till småhusägare i Norra Ängby SIDAN 1 Information till småhusägare i Norra Ängby 1. När behövs bygglov? 2. Hur regleras bebyggelsen? 3. Stockholms stadsmuseum 4. Hur söker man bygglov? 5. Till sist 6. Frågor 1. När behövs bygglov?

Läs mer

Samhällsbyggnad Gävle. Om- och tillbyggnad av bostadshus

Samhällsbyggnad Gävle. Om- och tillbyggnad av bostadshus Samhällsbyggnad Gävle Om- och tillbyggnad av bostadshus Exempelritningar med förklaringar Vill du veta mer? Telefon: 026-17 80 00 (växel) Fax: 026-10 67 78 E-post: samhallsbyggnad@gavle.se www.gavle.se/bygga-bo-miljo

Läs mer

Tillägg till delegationsordning (2010-10-15 155) att gälla för ärenden enligt plan- och bygglagen (2010:900)

Tillägg till delegationsordning (2010-10-15 155) att gälla för ärenden enligt plan- och bygglagen (2010:900) Dnr: BN 2011/42 1 (9) Antagen av byggnadsnämnden 2011-05-10 62 Reviderad 2014-09-24 160 Tillägg till delegationsordning (2010-10-15 155) att gälla för ärenden enligt plan- och bygglagen (2010:900) Författning

Läs mer

1 (12) Plan- och bygglovtaxa 2015

1 (12) Plan- och bygglovtaxa 2015 1 () Plan- och bygglovtaxa 2015 2 () INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid 1. Inledning 3 2. Grundbelopp 4 3. Lovavgift 5 4. Planavgift 7 5. Avgift för startbesked 8 6 Objektsfaktor area 9 7. Timersättning 10 8. Avgift

Läs mer

2011-05-11. Dnr Mbn 2011-455 KON Tillägg till miljö- och bygglovsnämndens delegeringsordning

2011-05-11. Dnr Mbn 2011-455 KON Tillägg till miljö- och bygglovsnämndens delegeringsordning Bygg- och miljöförvaltningens förslag 1 (6) 2011-05-11 Dnr Mbn 2011-455 KON Tillägg till miljö- och bygglovsnämndens delegeringsordning Med stöd av 6 kap. 33 kommunallagen uppdrar miljö- och bygglovsnämnden

Läs mer

Tillsyns- och tillståndsnämndens taxa för bygglov, bygganmälan, strandskyddsdispens mm

Tillsyns- och tillståndsnämndens taxa för bygglov, bygganmälan, strandskyddsdispens mm Ansvarig Kommunfullmäktige Dokumentnamn Upprättad av Kjell Ekstam, byggnadsinspektör Berörda verksamheter Miljö- och byggenheten Reviderad 2014-09-18 er markerade med en * börjar gälla 2014-10-15 Fastställd

Läs mer

Bygglovstaxa och plantaxa i Botkyrka

Bygglovstaxa och plantaxa i Botkyrka Bygglovstaxa och plantaxa i Botkyrka Taxan gäller från den 1 februari 2012 Beslutad av kommunfullmäktige 26 januari 2012 Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se

Läs mer

Information och exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus. Utgiven i samarbete mellan kommuner och länsstyrelse i Västra Götaland

Information och exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus. Utgiven i samarbete mellan kommuner och länsstyrelse i Västra Götaland Information och exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus Utgiven i samarbete mellan kommuner och länsstyrelse i Västra Götaland Vilka handlingar behövs när jag ska söka bygglov? För att handläggningen

Läs mer

BEBYGGELSEUTVECKLING. bebyggelseutveckling. ÖP 2012, Översiktsplan för Härryda Kommun

BEBYGGELSEUTVECKLING. bebyggelseutveckling. ÖP 2012, Översiktsplan för Härryda Kommun BEBYGGELSEUTVECKLING bebyggelseutveckling REKOMMENDATIONER ÖP 2012, Översiktsplan för Härryda Kommun 135 Tolkning av begrepp i Plan- och bygglagen En ny Plan- och bygglag (2010:900), PBL började gälla

Läs mer

Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 miljöbalken

Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 miljöbalken Sida 1 av 4 Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 miljöbalken Ansökan insändes till: Öckerö kommun Plan-, bygg- och miljöenheten 475 80 ÖCKERÖ Sökande Namn Adress Telefonnummer E-postadress Personnummer

Läs mer

ÖP DP BL (Genomförande)

ÖP DP BL (Genomförande) Nyheter i Plan- och bygglag Lagen börjar gälla från 2 maj 2011. ÖP DP BL (Genomförande) Slutbesked ANSÖKAN OM LOV Besked till bygglovansökande ska lämnas inom tio veckor. Redan i bygglov ska en bedömning

Läs mer

BYGGSERVICE. Känsla och kunskap ger gott resultat.

BYGGSERVICE. Känsla och kunskap ger gott resultat. Känsla och kunskap ger gott resultat. Byggserviceavdelningen på Rydlers Bygg består av erfarna snickare som utför arbeten med allt från små fönsterbyten, till mer komplicerade renoveringar. Om ni är i

Läs mer

EXEMPELRITNINGAR FÖR NYBYGGNAD AV HUS

EXEMPELRITNINGAR FÖR NYBYGGNAD AV HUS EXEMPELRITNINAR FÖR NYBYNAD AV ENBOSTADSHUS SKA DU BYA NYTT? I den här broschyren finns olika exempelritningar. ör din nybyggnadskarta, situationsplan och andra bygglovshandlingar som exemplen visar så

Läs mer

EXAMENSARBETE. Bygglovsmall. Johan Dunder. Högskoleexamen Bygg och anläggning

EXAMENSARBETE. Bygglovsmall. Johan Dunder. Högskoleexamen Bygg och anläggning EXAMENSARBETE Bygglovsmall Johan Dunder Högskoleexamen Bygg och anläggning Luleå tekniska universitet Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Bygglovsmall Johan Dunder Luleå Tekniska Universitet

Läs mer

Information i samband med ansökan om bygglov och installation av vatten och avlopp m m (bygganvisningar)

Information i samband med ansökan om bygglov och installation av vatten och avlopp m m (bygganvisningar) SIMSJÖOMRÅDET Information i samband med ansökan om bygglov och installation av vatten och avlopp m m (bygganvisningar) Plan, Bygg och Lantmäteriförvaltningen Tekniska förvaltningen Miljöförvaltningen Östra

Läs mer

BBR 19 frågor och svar? Anders Johansson

BBR 19 frågor och svar? Anders Johansson BBR 19 frågor och svar? Anders Johansson Hur vet man vad Boverket har svarat på för frågor? Finns webdiarium http://www.boverket.se/om-boverket/diarium/ Nackdel måste beställa ärenden på grund av PUL Finns

Läs mer

INFORMATION OCH ANVISNINGAR OM KONTROLLPLANEN

INFORMATION OCH ANVISNINGAR OM KONTROLLPLANEN 1(6) INFORMATION OCH ANVISNINGAR OM KONTROLLPLANEN Byggherrens ansvar för kontrollen av åtgärden Byggherren ska se till att det finns en plan för kontrollen av en bygg- eller rivningsåtgärd. Planen fastställs

Läs mer

Berör avgifter för bygglovshantering som hanteras av myndighetsnämnden.

Berör avgifter för bygglovshantering som hanteras av myndighetsnämnden. 203-0-02 (9) BYGGLOVSTAXA 203 Berör avgifter för bygglovshantering som hanteras av myndighetsnämnden. Taxan är fastställd i Kommunfullmäktige den 9 november 202 66 Inledning Kommunens rätt att ta ut avgifter

Läs mer

Lathund för husbyggare i Växjö kommun

Lathund för husbyggare i Växjö kommun Lathund för husbyggare i Växjö kommun Växjö kommun 2013-06-12 1 Vägen till drömhuset en resa med många turer Att köpa en tomt är ett stort beslut. Vi vill med denna information hjälpa er att planera och

Läs mer

RIKTLINJER FÖR OCH INFORMATION OM HANDLÄGGNING AV OLOVLIGT UPPFÖRDA BYGGNADER I VÅRGÅRDA KOMMUN

RIKTLINJER FÖR OCH INFORMATION OM HANDLÄGGNING AV OLOVLIGT UPPFÖRDA BYGGNADER I VÅRGÅRDA KOMMUN RIKTLINJER FÖR OCH INFORMATION OM HANDLÄGGNING AV OLOVLIGT UPPFÖRDA BYGGNADER I VÅRGÅRDA KOMMUN ANTAGEN AV MILJÖNÄMNDEN 2005-10-13 98 MILJÖNÄMNDEN Riktlinjer för och information om handläggning av olovligt

Läs mer

Ny PBL: Enkla Ärenden material till workshop

Ny PBL: Enkla Ärenden material till workshop 1 Ny PBL: Enkla Ärenden material till workshop Underlag för diskussioner/workshops i samband med webbseminariet om enkla ärenden 12 oktober 2011 LOV- och BYGGPROCESSEN Enkelt ärende (KA krävs ej om ej

Läs mer

Exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus BÅSTADS KOMMUN 1

Exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus BÅSTADS KOMMUN 1 Exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus BÅSTADS KOMMUN 1 Foldern är framtagen juni 2010 av Bygglovalliansen som är en samverkan mellan kommuner för utveckling av bygglovfunktionen. Följande kommuner

Läs mer

Gubbängen 1:1, Tallkrogen

Gubbängen 1:1, Tallkrogen Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Bygglovsavdelningen Sida 1 (16) 2014-09-18 Handläggare Isra Hussein Telefon 08-508 27 150 Till Stadsbyggnadsnämnden Ansökan om bygglov för uppförande av 30 meter

Läs mer

Information från Styrelsen - Nr 18 Februari 2010

Information från Styrelsen - Nr 18 Februari 2010 Information från Styrelsen - Nr 18 Februari 2010 Bäste/Bästa Föreningsmedlem! Detta nyhetsbrev (nr. 18) från styrelsen i BRF Krabban handlar till största delen om våra från och med nu gällande regler för

Läs mer

Processkarta Sammanhållet bygglov - Framtid

Processkarta Sammanhållet bygglov - Framtid Processkarta Sammanhållet bygglov - Framtid version 0-0-0 Behov av att se förutsättningar på avsedd mark Behövs tillstånd? Politisk vision Politiskt beslut Minska energiförbrukning Marknads-behov Tjäna

Läs mer

De nya avstegsmöjligheterna från plan prövade för första gången

De nya avstegsmöjligheterna från plan prövade för första gången De nya avstegsmöjligheterna från plan prövade för första gången Detaljplan från 1982 - allmänt ändamål och områden där bebyggelse inte tilläts, Detaljplan från 1976, - medgav park eller plantering (9 ha).

Läs mer

Behöver jag BYGGLOV? Behöver jag göra BYGGANMÄLAN?

Behöver jag BYGGLOV? Behöver jag göra BYGGANMÄLAN? Behöver jag BYGGLOV? Behöver jag göra BYGGANMÄLAN? 2000 1 DIARIENUMMER: B5083-2641/95 TITEL: Behöver jag Bygglov? Behöver jag göra Bygganmälan? UTGIVARE: Boverket UTGIVNINGSMÅNAD: Oktober, 2000 UPPLAGA:

Läs mer