Sunne kommun. Kommunstyrelsens förslag till Budget 2016

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sunne kommun. Kommunstyrelsens förslag till Budget 2016"

Transkript

1 Sunne kommun Kommunstyrelsens förslag till och flerårsplan för åren -

2 Innehållsförteckning Föreslagen budget 1 Resultatbudget 11 Balansbudget 12 Kassaflödesplan 14 Investeringsbudget 15 Verksamhetsplaner Kommunchef 16 Verksamhetsstöd och kommunikation 20 Teknik och kost 23 Barns lärande 29 Vuxna och ungdomars lärande 34 Individstöd 38 Vård och omsorg 42 Samhällsbyggnad och säkerhet Valnämnden Kommunrevisionen

3 Kommmunfakta Antal invånare i Sunne kommun 1 januari Mandat i kommunfullmäktige - Parti Mandat Socialdemokraterna (S) 12 Centerpartiet (C) 9 Moderata samlingspartiet (M) 6 Hela Sunne 5 Sverigedemokraterna (Sd) 4 Folkpartiet liberalerna (Fp) 2 Miljöpartiet de gröna (Mp) 2 Vänsterpartiet (V) 1

4 för år samt flerårsplan för åren processen processen fungerar så att fullmäktige fastställer ekonomiska ramar för varje verksamhet i juni månad. De ramar som fastställs av kommunfullmäktige ska grundas på politiska prioriteringar som gäller verksamhetens omfattning, inriktning och kvalitet. Beslutet är den yttersta restriktionen för vad verksamheten får kosta. Rambeslutet blir därmed, ur ekonomisk synpunkt, ett formellt beslut om budget för år. beredningen, som består av Kommunstyrelsen, nämndsordförande och partiföreträdare har haft möten med representanter för verksamheterna , ,19,-04-14,16,29 och , där dialog förts om verksamhet och ekonomiska ramar. Behovsbilden och demografiska förutsättningar för olika målgrupper har presenterats och diskuterats vid dessa möten. Jämförelser av olika verksamheters resultat och resurser har också presenterats som ett underlag i prioriteringsarbetet. förslag för de interna resultatenheterna Kostenheten och Fastighetsförvaltningen har presenterats och godkänts. Den prognos över de tillgängliga resurser som budgetförslaget bygger på är hämtade från SKL:s prognos från april. 1

5 God ekonomisk hushållning I kommunallagen framgår att kommuner i sin budget ska ta fram särskilda mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. Målen ska dels ha ett finansiellt perspektiv dels ett verksamhetsperspektiv. En utvärdering ska finnas i årsredovisningens förvaltningsberättelse om målen för god ekonomisk hushållning har nåtts. processen för - inleddes med ett resonemang om vilka finansiella mål kommunen ska ha under planperioden. Kommunstyrelsen hade som utgångspunkt att nå resultatmålet 1 % av skatteintäkter och generella statsbidrag enligt de riktlinjer som Kommunfullmäktige antog under Kommunen ska ha ett positivt resultat som täcker in egenfinansiering av investeringar, alla pensionskostnader, värdesäkring av förmögenheten, osäkra planeringsförutsättningar och oförutsedda händelser. Dessutom ska skattesatsen vara oförändrad under planperioden. Syftet är att skapa ett finansiellt handlingsutrymme för nästkommande generation, utan att den ska behöva ta ut en högre skatt. Kommunen bör genom sitt agerande idag skapa förutsättningar för att kommuninvånarna även i framtiden kan få service på god nivå. Det är viktigt att kommunen ständigt utvecklar sin planeringsprocess och tar ansvar för att helt leva upp till kommunallagens krav på balans i ekonomin. Kommunstyrelsens roll är att verkställa Kommunfullmäktiges budgetbeslut och ansvara för all verksamhet, utom den som utförs av övriga nämnder, gemensamma nämnder, kommunala företag och kommunalförbund. Finansiella mål Under budgetprocessen har budgetberedningen kommit fram till att resultatmålet på 1 % inte kan nås under budgetperioden. Ett nytt kortsiktigt mål för har därför satts som är 0,0 %, Kommunallagens lägsta resultatmål är budgetbalans (dvs. +/- 0 %). Nivå på skattesatsen: Oförändrad skattesats för planperioden (22,15) Årets resultat: 0,0 % av skatteintäkter och generella statsbidrag ska nås under Finansiering av investeringar: 58 % självfinansieringsgrad Soliditeten ska vara 51% Resultatmålet är satt så att överskottet blir 0,0 % (229 tkr) av skatteintäkter och generella statsbidrag för år. Resultatmålet för planåren - är 0,0 %. Eventuellt ökade intäkter ska först och främst tillföras verksamheterna för ökade kostnader med anledning av förändrade arbetsgivaravgifter som beslutades av riksdagen i vårändringsbudgeten. I andra hand ska ökade intäkter tillföras resultatet upp till 1 %-nivån (som är c:a 7 mkr) innan eventuella ambitionshöjningar. Skattesatsen ska vara oförändrad 22,15 kronor per skattekrona. Investeringarna budgeteras år till 61,9 mkr. För hela perioden - är den planerade investeringsvolymen totalt c:a 226 mkr. Det betyder att investeringsvolymen finansieras till 48 % med skattemedel under planperioden. Det innebär att det finansiella målet som anger hur investeringar ska finansieras inte uppfylls i ett treårsperspektiv. 2

6 År 2014 Resultatmål i Årsbudget 0,0% 0,5% 0,0% 0,0% 0,0% Redovisat resultat i Bokslut -0,2% Investeringsmål i Årsbudget (% finansiering med egna medel) 98% 97% 58% 51% 84% Redovisad investering i Bokslut (% finansiering med egna medel) 97% Soliditet 54% 55% 51% 49% 49% Skattesats 22,15 22,15 22,15 22,15 22,15 Verksamhetsmål Verksamhetsmål behövs för att klargöra uppdraget och ange vad som kan anses uppnås för de befintliga resurserna. Det ska finnas ett klart samband mellan resursåtgång, prestationer, resultat och effekter. Det säkerställer en kostnadseffektiv och ändamålsenlig verksamhet. För att åstadkomma detta krävs bl.a. en utvecklad planering med framförhållning och handlingsberedskap, tydliga och mätbara mål samt en rättvisande och tillförlitlig redovisning som ger information om avvikelser mot uppställda mål. Kommunstyrelsen har beslutat om mål för God ekonomisk hushållning som utgår från Kommunstrategin och ska genomsyra alla verksamheter. Verksamheterna har i det här budgetförslaget föreslagit några verksamhetsmål men kommer att arbeta vidare med målen och återkomma under hösten. Kommunstrategi Visionen är: Sunne är platsen där modet växer, livet är enkelt och allting är möjligt Prioriterade områden är: Livskvalitet Hållbar kommun Livslångt lärande Näringsliv och arbete Till varje prioriterat område är övergripande och kvantitativa mål kopplade. I budgetarbetet för har Kommunstyrelsen föreslagit att för planperioden - fokusera på nedanstående mål för att uppnå god ekonomisk hushållning. 3

7 Målvärden och indikatorer för god ekonomisk hushållning Prioriterat område Livskvalitet Övergripande mål I sagolika Sunne är det nära mellan människor och vi värdesätter och välkomnar varandras olikheter. Kvantitativa mål Indikator/mätmetod Nuläge Målvärde Invånarantalet ökar SCB, Indikator: Antal invånare per sista december Målvärde: + 50 invånare per år Prioriterat område Hållbar kommun Övergripande mål I Sunne pågår ett samtal som gör att varje generation tar sitt ansvar så att vi växer varsamt ur ekonomisk, social och ekologisk synvinkel. Målvärde Kvantitativa mål Indikator/mätmetod Nuläge Invånarnas hälsa förbättras både fysiskt och psykiskt Antal utbetalda heldagar med sjukpenning och arbetsskadesjukpenning per registrerad i åldrarna år (Snitt i nätverket 9,3) Kkik, källa Försäkringskassan Indikator: Antal utbetalda heldagar med sjukpenning 7,4 6,7 Bättre än snittet i nätverket Bättre än snittet i nätverket Bättre än snittet i nätverket Prioriterat område Livslångt lärande Övergripande mål Sunne öppnar upp mot omvärlden genom ett livslångt lärande där alla har möjlighet att nå sin fulla potential. Målvärde Kvantitativa mål Indikator/mätmetod Nuläge Alla elever går ur grundskolan med godkända betyg Meritvärde åk 9 197,8 214,8 Minst i nivå med riket Indikator: Meritvärde (genomsnittligt betygspoäng) Över nivå med riket Över nivå med riket Prioriterat område Näringsliv och arbete I Sunne finns de bästa förutsättningar för ett brett näringsliv och en växande arbetsmarknad. Målvärde Kvantitativa mål Indikator/mätmetod Nuläge Fler får jobb i Sunne Sysselsättningstal, andel sysselsatta (Nuläge riket, 93,6 %, Värmland 92,8%) 94% Bättre än snitt i Värmland Bättre än snitt i Värmland Indikator/mätmetod: Andel sysselsatta i åldern år per sista december. Arbetsförmedlingens statistik Bättre än snitt i Värmland 4

8 Några budgetförutsättningar Kommunens uppräknade preliminära skatteunderlag för är 23,8 miljoner skattekronor. Ökningen av kommunens eget skatteunderlag beräknas till 2,3 %. På riksnivå är den genomsnittliga ökningen ca 3,2 %. beredningen har i sitt arbete försökt balansera ekonomi- och verksamhetsmål ur ett helhetsperspektiv. Fokus under budgetarbetet har varit att nå balans mellan kostnader och de ramar som verksamheterna är tilldelade och att ambitionshöjningar ska ske genom omprioriteringar. Investeringsnivån har utökats för då behoven är stora inom flera områden. Nya prioriteringar bör göras inför -. beredningen föreslår att Sunne Bostads AB får uppdraget att ta fram underlag och kostnadsförslag för byggnation av nytt seniorboende. Beräknade totala skatte- och bidragsintäkter har varit grunden i ramtilldelningen. Utgångspunkt i ramfördelningen har varit verksamheternas presentation av behov för år - och antaganden om utvecklingen av löne- pris- och kostnadsnivåer. Kravet på följsamhet mellan budgetram och verksamhet blir oerhört viktigt under kommande verksamhetsår. De budgetramar som nu föreslås är ett uttryck för tillit och förtroende mellan politik och förvaltning. Förslaget innebär att verksamheternas sammanlagda budgetramar ökar med 2,8 % i förhållande till års ramar, eller 1,2% i jämförelse med prognosen för. Verksamheternas förslag finns i bifogade verksamhetsplaner. I budgetförslaget för räknas med en löneökning med 2-3 % räknat på års lönenivå (från 1 april). Arvodena beräknas med utgångspunkt från riksdagens ledamöters arvoden och viss procent av den summan. Arvodena räknas upp med 2% för. Befolkning Intäkterna i form av kommunalskatt och generella statsbidrag har beräknats utifrån prognosvärden framtagna under april månad och bygger på ett befolkningsunderlag på ca invånare (1/11 ). I kalkylen för åren och har budgetberedningen räknat med en befolkningsminskning med 75 personer respektive år. En framskrivning av befolkningsutvecklingen år (index) kan beskrivas i följande sammanställning. Det innebär en fortsatt minskning av elever i åldern år under de närmaste åren i planperioden, medan befolkningen 80 år och äldre ökar från Befolkningsutveckling (index) år 6-15 år år 80-w

9 Sammanfattad finansiell analys som grund för god ekonomisk hushållning Kommunens finansiella utveckling och ställning analyseras här kortfattat med hjälp av olika nyckeltal. Dessa utgår från fyra perspektiv: resultat, kapacitet, risk och kontroll. Avsikten är att identifiera finansiella problem och därigenom klargöra om kommunen har en god ekonomisk hushållning eller inte. Värdena för är bokslut-/prognosvärden och åren - är budget/planvärden. Motsvarande analys återfinns i årsredovisningarna. Kommunen i siffror 2014 Mkr 2014 Bruttoomsättning Balansomslutning Investeringsvolym Resultat och kapacitet Sunne kommun beräknas omsätta 973 mkr och ha en balansomslutning på 625 mkr. Under - beräknas soliditeten minska från 51 % till 49 % pga att de beräknade resultaten förväntas vara låga och inte nå upp till 1 % av skatteintäkter och generella statsbidrag. Det betyder att kommunen försämrar den långsiktiga betalningsförmågan något och backar något i förhållande till målet om god ekonomisk hushållning. En närmare analys av det egna kapitalets förändring, det vill säga kommunens resultatutveckling, visar att kommunens nettokostnadsandel (exklusive avskrivningar) beräknas bli 99,5 procent år. Sunne kommun har sedan balanskravet infördes, år 2000, haft en god balans mellan kostnader och intäkter. Jämfört med beräknas verksamhetens nettokostnad öka med 46 mkr år. Skatteintäkter och statliga utjämningsbidrag beräknas öka med 42 mkr. Investeringsvolymen beräknas år vara 62 mkr. Medelvärdet för perioden - är 59 mkr och är högre än det årliga normalvärde för investeringsvolym enligt den finansiella målsättningen. Under den här redovisade 5-årsperioden kan kommunen inte klara av att finansiera investeringarna med skatter som den långsiktiga målsättningen säger. Finansiella nyckeltal Resultat och kapacitet 2014 Nettokostnadernas andel, % 100,1 99,4 99,5 99,5 99,5 Årets resultat, mkr -1,1 1,0 0,2 0,0 0,0 Självfinansieringsgrad av investeringar, % Soliditet, % Skattesatser: Primärkommunal, kr 22,15 22,15 22,15 22,15 22,15 Totalkommunal, kr 33,35 33,35 33,35 33,35 33,35 Risk och kontroll Kommunens kortfristiga betalningsberedskap är svag, och kommer så att vara under planperioden. Kassalikviditeten, som i analyssammanhang bör vara minst 100 procent, beräknas bli 81 procent vid utgången av. Rörelsekapitalet (exklusive semesterlöneskulden) är negativt och beräknas bli fortsatt negativ, -19 mkr. Borgensåtagandena uppgår i bokslut 2014 till 222 mkr. Merparten av åtagandet avser lån hos Sunne Bostads AB (196 mkr). Från 2010 har 6

10 kommunfullmäktige beslutat om en generell borgensram för Sunne Bostads AB:s totala låneförbindelser (ca 220 mkr). Om nytt seniorboende byggs av Sunne Bostads AB kan borgensramen behöva utökas. Pensionsskulden inom linjen, eller ansvarsförbindelsen som den också kallas, är viktig att beakta ur risksynpunkt, eftersom skulden ska finansieras de kommande 50 åren. Pensionsskulden inom linjen är i Sunne kommun 295 mkr i bokslut Under har kommunen betalat in pengar (ca 43 mkr) via en försäkringslösning, som syftar till att minska framtida utbetalningar för de pensioner som i dag redovisas som en ansvarsförbindelse. För åren - finns inte utrymme att budgetera för liknande avsättning. Under perioden redovisades en positiv budgetavvikelse på cirka 15,4 mkr eller i genomsnitt cirka 3,0 mkr per år avvek från mönstret då verksamheternas avvikkelser från budget var betydligt större än tidigare år. Prognosen för pekar också på att verksamheterna för Barns lärande, Ungdomar och vuxnas lärande och Vård och omsorg kommer att redovisa negativa budgetavvikelser. Risk och kontroll 2014 Prognos Kassalikviditet exkl. semesterlöneskuld, % 80% 76% 81% 70% 74% Rörelsekapital exkl. semesterlöneskuld, mkr Borgensåtagande, mkr Pensionsskuld och förpliktelser, mkr avvikelse, årets resultat jämfört med budget, mkr -1,1-2,2 Svensk ekonomi avslutade 2014 starkt och även har startat bra. Ett skäl är att tillväxten i omvärlden får allt bättre fart. Svensk BNP beräknas öka med 3,2 % under och 3,3 % under vilket har en positiv inverkan på skatteunderlaget. För åren och antas utvecklingen vara väsentligt svagare jämfört med i år. Utrymmet för investeringar är enligt målsättningen att finansiera investeringarna med egna medel till 100 %, 108 mkr för perioden -. Med anledning av att investeringsnivån för är 62 mkr behöver investeringsnivån för - omprövas i samband i budgetprocessen för. Investeringarna för perioden - skulle behöva minska med c:a 40 mkr för att nå självfinansiering av investeringarna. Händelse/förändring Kostnad/Intäkt, mkr Ränteförändring med 1 procent 0,7 Löneförändring med 1 procent 5,2 Generella avgiftsförändringar med 1 procent 0,5 Förändring av försörjningsstöd med 10 procent 0,7 Generella statsbidrag med 1 procent 1,9 Förändring skattesats med 1 kr 22,0 10 heltidstjänster 4,5 Oförutsedda händelser eller beslut har betydelse för kommunens ekonomi. Av sammanställningen ovan framgår till exempel att varje procents löneökning innebär en kostnad för kommunen på 5,2 mkr. 7

11 Föreslagen budget Kommunstyrelsen har beslutat att lägga fram en budget med resultat 229 tkr år. en uppfyller därmed det lagstadgade balanskravet och de finansiella mål som satts upp för år men inte de långsiktiga finansiella målen för god ekonomisk hushållning. Skatte- och statsbidragsintäkter är beräknade med utgångspunkt från SKL:s skatteunderlagsprognos från april och att befolkningen är personer 1 november. Verksamhetens nettokostnader (inkl pensioner och avskrivningar) budgeteras till 719 mkr. För jämförelse redovisas utvecklingen/prognosen för perioden Prognos Nettokostnad, mkr % - förändring 3,7 2,9 2,3 1,4 2,1 förändring, mkr Enligt investeringsbudgeten uppgår nettoinvesteringarna år till 62 mkr. Hur respektive verksamhet planerar att bedriva verksamheten inom de föreslagna ekonomiska ramarna framgår av särskilda verksamhetsplaner. I förslaget har Kommunstyrelsen tilldelats ett budgetbelopp fördelat per verksamhet enligt bifogad sammanställning. Kommunstyrelen kan omfördela budgetbelopp mellan verksamheterna. Verksamhetschefen har rätt omfördela budgetbelopp inom den egna verksamheten. Verksamheterna har uppdraget att integrera verksamhetsmål med upprättade verksamhetsplaner och då beakta att tilldelade verksamhetsplaner utgör ekonomiskt tak. Det vill säga budgeten ska hållas och eventuella omprioriteringar ska ske inom ram. Beslut av betydelse för den ekonomiska processen och styrningen under året framgår av följande punkter: 1. Årets resultat uppgår till 229 tkr år, 76 tkr år och 0 tkr år 2. Skattesatsen fastställs till 22,15kr/skkr år 3. Övriga finansiella mål ska vara: Finansiering av investeringar 58 % självfinansieringsgrad över planeringsperioden - Soliditeten ska vara 51 % för 4. Verksamhetsmålen ska utgå från kommunstrategin och de: Prioriterade områden är: (se särskilt avsnitt) Livskvalitet Hållbar kommun Livslångt lärande Näringsliv och arbete 5. Kommunstyrelsen, Valnämnden och Kommunrevisionen tilldelas följande ekonomiska ramar för år : 8

12 Verksamhetsområde belopp År, tkr Kommunchef Verksamhetsstöd och kommunikation Teknik och Kost Barns lärande Ungdomar och vuxnas lärande Individstöd Vård och omsorg Samhällsbyggnad och säkerhet Valnämnden 10 Kommunrevisionen 687 Verksamheternas nettokostnader För åren och tilldelas nämnderna/verksamheterna preliminära planeringsramar enligt specifikation som framgår av resultaträkningen i budgetdokumentet. Dessa belopp är utgångspunkten inför budgetarbetet som ska göras i dialog där behov och demografiska förutsättningar för olika målgrupper ska tas fram som underlag i prioriteringsarbetet 7. Kommunfullmäktige godkänner att en checkkredit om 80 mkr kopplas till koncernkontot i Fryksdalens Sparbank, fördelat på 70 mkr för Sunne kommun och 10 mkr för Sunne Bostads AB. 8. Kommunstyrelsen får ta upp lån inom en total ram på 140 mkr under varav 30 mkr är nyupplåning. 9. Sunne kommun tecknar borgen för Sunne Bostads AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 220 mkr. En marknadsmässig borgensavgift ska tas ut av bolaget. Kommunstyrelsen får löpande fastställa avgiftens storlek inom borgensramen. 10. Inom investeringsbudgeten gäller anslagsbindningen per projekt. För nedanstående investeringsprojekt krävs särskilt beslut av kommunfullmäktige innan det påbörjas: Kretsloppshuset Takbyte fastigheter Medfinansiering Fryksdalsbanan Renovering Skäggeberg Förskoleavdelning Internat och klassrum SG Södra Viken Övriga investeringsprojekt enligt investeringslistan, 61,9 mkr, beslutas av Kommunstyrelsen innan de tas i anspråk. 11. Kommunstyrelsen ger Sunne Bostads AB i uppdrag att ta fram underlag och kostnadsförslag för byggnation av nytt seniorboende, (liknande Allégården). För projektet krävs särskilt beslut av kommunfullmäktige innan det påbörjas. 9

13 12. Partistödet för beslutas att utbetalas i förskott i januari enligt regler för kommunalt partistöd. KF Respektive parti ska lämna in redovisning av hur partistödet använts under senast under juni. 10

14 RESULTATBUDGET Kommunstyrelsen BOSKLUT BUDGET Prognos Förslag PLAN PLAN T k r Kommunchef Verksamh stöd och kom Teknik o Kost Barns Lärande Ungdomar o vuxnas lärande Individstöd Vård och Omsorg Samhällsbyggnad och säkerhet Kommunrevision Valnämnden Nämndernas nettokostnader Interndeb pensioner mm Pensionsutbetalningar (inkl ind del) Förändr pensionsskuld Avsättningar Kalkylerade kapitalkostnader Avskrivningar VERKSAMHETENS NETTO Skatteintäkter Slutavräkning, skatt mm Generella statsbidrag Finansiella intäkter Finansiella kostnader RESULTAT EFTER SKATTE- INTÄKTER O FINANSNETTO Extraordinära intäkter 0 0 Extraordinära kostnader FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL N y c k e l t a l Verksamhetens nettokostnad/ skatteintäkter mm 100,1% 99,0% 99,4% 99,5% 99,5% 99,5% Verksamhetens nettokostnad (exkl avskrivningar)/skatteintäkter mm 95,1% 94,0% 94,4% 94,6% 94,5% 94,7% Resultat före eo-poster/ Skatteintäkter mm -0,2% 0,5% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% Årets resultat/ Skatteintäkter mm -0,2% 0,5% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% Finansnetto "Beräknat reinvesteringsutrymme" Summa skatt o generella bidrag (tkr)

15 BALANSBUDGET Kommunstyrelsen Tkr BOKSLUT BUDGET PROGNOS BUDGET PLAN PLAN 2014 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital därav årets förändring Avsättningar för pensioner mm Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa skulder SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Ansvarsförbindelse: Pensionsförmåner intjänade tom Borgensåtaganden N y c k e l t a l *Rörelsekapital, tkr *Anläggningskapital, tkr *Soliditet 54% 55% 54% 51% 49% 49% *Balanslikviditet 0,54 0,50 0,52 0,54 0,47 0,49 *Låneskuld per invånare, kr *Låneskuld per invånare, riksmedelvärde *Kassalikviditet exkl semesterlöneskuld 80% 73% 76% 81% 70% 74% *Rörelsekapital exkl semesterlöneskuld, tkr *Pensionsskuld och -förpliktelser, tkr

16 KASSAFLÖDESPLAN Kommunstyrelsen Tkr Boklsut Prognos 2014 Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justering för poster som inte ingår i kasssaflödet Avskrivningar Avsättningar till pensionsskuld mm Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet I Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten II Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Utlåning Upplåning III Kassaflöde från finansieringsverksamheten Förändring av likvida medel (I+II+III) Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

17 INVESTERINGSLISTA - Prognos Kommunstyrelsen inkl ombudg Tkr Teknik och Kost Teknisk service GIS 150 Fastigheter Energiinvesteringar Energiinvesteringar Pannbyte Bäckalund Larmmottagning i egen regi Ridhus, Gylleby, underlag Hiss och trapphus Kvarngatan 6 (budgetalt. 2,5 mkr) Ombyggnad Prästbols kök Uppgradering ventilation och styr o regler Kretsloppshuset Arbtesområde omkring ismaskin 560 Underhåll fastigheter Fastigheter takbyte Vatten och avloppsverksamhet Va-Bäckalund Strategisk VA-plan Va-ledning Vår Sommarvägen Nödvattenförsörjning 500 Utredning Öjerviks vattenverk Larmöverföring och kommunikation VA Gator och vägar Gator, vägar och va-ledningar Gatubeläggningar Centrumplanering Bro över Frykensundet Bro över Lerälven, Lövnäsvägen Säkring av Strandvägen ras och skred Mindre rondell Järnvägsg/Magasinsgatan 950 Gc-väg Torvnäs Åtgärder kring Fryksdalsbanan Offentlig toalett Maskiner och fordon Renhållning Ny sorteringsbyggnad inkl. personalrum, miljö-station Holmby El och värme produktion Holmby (tidigare Uppgradering biogaspro Nytt insamlingssystem matavfall El Gatljus (3000 ljuskällor på 10 år) Kicksilverutbyte, gatljus Kost Köksutrustning Verksamhetsstöd o Kommunikation Utredningspengar Insatskapital Kommuninvest Stamnät för bredband Nätutbyggnad IT-planen, utbyte servrar Medfinansiering Fryksdalsbanan Kvalitetsledningssystem mm Uppgradering ekonomisystem Uppföljningssystem inköp

18 Barns lärande, Ungdomar och vuxnas lärande Inventarier utbildningsändamål Förskola Ny förskoleavdelning Lysvik Anpassning barnomsorg obekväm arbetstid. Hiss Ny förskola Förskoleavdelningen Grundskola F-6 Svensby Skäggeberg, renovering och hyra evakuering Åmberg Gymnasieskola Utökning maskinhallyta, SG Södra Viken Förprojektering ombyggnad S Viken 500 Internat (Lyan) och klassrum, SG Södra Viken Maskiner Samhällsbyggnad och säkerhet Bro Räddningstjänsten Fyrhjulig terrängmotorcykel 200 Övningsplats Pick-up Näringsliv Inredning inkubatorrum 100 Ombyggnad av Ateljén 200 Område Fritid Arenaområdet, löparbanor och förråd Konstsnö Anläggning luftgevärsskytte 70 täckning Mallbacken 900 Inventarier Område Kultur Inventarier Vård o omsorg, Individstöd Äldreomsorg Projektering Uddebo 250 Nybyggnation äldreboende, inventarier, utemiljö Trygghetslarm, ord.boende 300 Larm Hagen 250 Inköp inventarier LSS Gruppboende LSS( Sunne Bostad ) AME SUMMA INVESTERINGAR Varav finansierat av avgiftskollektivet (va, renhållning) Varav finansierat av skattekollektivet

19 VERKSAMHETSOMRÅDE Kommunchef Verksamhetschef: Olle Edgren Ekonomiskt sammandrag Belopp i tkr VERKSAMHETSPLAN, - Driftredovisning Prognos Summa intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Summa kostnader NETTOKOSTNAD Ram enl. KF/budget Avvikelse mot ram/budget Nettokostnad fördelad per verksamhet Kommunledning Politisk verksamhet Bidrag, kultur Konsumentvägledning Turism,Tossebergklätten Färdtjänst Regleringsfastigheter mm Ägarbidrag kollektivtrafik NETTOKOSTNAD Investeringsredovisning Nettoinvestering Prognos Kvalitetsledningssystem Medfinansiering Fryksdalsbanan SUMMA Ram enl plan Avvikelse

20 Fördelning av verksamhet per verksamhet, budget, nettokostnader Kollektivtrafik 38% Regler fastigh 2% Kulturbidrag 2% Kommunledning 29% Politisk vht 16% Här redovisas personalkostnader för kommunledningen, dvs kommunchef och den gemensamma förvaltningens sju verksamhetschefer. Politiska verksamheten består av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen inklusive de tre utskotten. Den största enskilda posten inom verksamhetsområdet är ägarbidraget till Värmlandstrafik (kollektivtrafiken) som år budgeteras till 10,7 mkr (inkl kompletteringstrafik). Värmlandstrafik har även uppdrag att handlägga Färdtjänsten som budgeteras till 1,7 mkr. I budgetförslaget ingår Bidrag till Sunne Turism 1,5 mkr Bidrag till Västanå Teater 0,5 mkr Bidrag Rottneros Park Trädgård 0,5 mkr Bidrag till Stift Selma Lagerlöfs litt.pris 0,1 mkr Färdtjänst 6% Verksamhetsmål Verksamhet Turism 6% Konsumentvägl. 1% Kvantitativa mål Indikator/mätmetod Nuläge Väg-, tåg, flyg och fibernät förbättras Antal avgångar på Fryksdalsbanan Sunne-Karlstad, Karlstad- Sunne må-fred med restid 50 min Verksamhetsmål Verksamhetsmålen utgår från Kommunstrategin och de indikatorer som Kommunfullmäktige antar för att mäta god ekonomisk hushållning. Verksamheterna kommer att arbeta vidare med de mål inom respektive verksamhet som stödjer de fastställda målen för god ekonomisk hushållning och återkomma till Kommunstyrelsen för beslut. 5 av 24 avgångar 6 Lika eller fler än föregående år Målvärde Lika eller fler än föregående år Lika eller fler än föregående år Tillgänglighet Verksamhetens tillgänglighet är uppdelad i fyra delområden: fysisk miljö information/kommunikation kommunen som arbetsgivare upphandling Tillgänglighet ska beaktas i kommunens samtliga verksamheter genom konkreta handlingsplaner som följs upp och uppdateras varje år. Verksamhetsförändringar Generell besparing eller intäktsökning inom samtliga verksamhetsområden 585 tkr En ungdomspott är avsatt för att uppmuntra unga att komma med ideér, genomföra projekt för att få erfarenhet och skapa kontaktnät. Dessa pengar kan sökas av ung mellan år. Ungdomspotten tas av politisk verksamhet. Avyttring av fastigheter: Rottneros fd skola 597 tkr S Borgeby fd skola 164 tkr Älvgatan tkr Slottet 188 tkr Bidrag Rottneros Park Trädgård AB 0,5 mkr disponeras via tidigare års avsättning. Partistödet för ska utbetalas i förskott i januari enligt regler för kommunalt partistöd, KF Respektive parti ska lämna in redovisning av hur partistödet använts senast i juni. Arvoden för förtroendevalda har räknats upp med 2 % med utgångspunkt från riksdagsarvoden. Konsekvensbeskrivning av ramar - En första utvärdering av den nya politiska och förvaltningsorganisationen ska ske efter 2 år, dvs under år. Ur ekonomisk synpunkt pekar det åt att en fortsatt effektivisering av olika verksamhetsstöd blir nödvändiga att genomföra. Därför bör en översyn av vilka organisationsformer som är mest effektiva snarast komma igång, frikopplat från budgetprocessen. Exempel är översyn av bolagsordningar och ägardirektiv samt 17

Sunne kommun. Reviderad budget 2012. samt flerårsplan för åren 2013-2014. Nämndernas verksamhetsplaner. Antagen av Kommunfullmäktige 2011-11-28 150

Sunne kommun. Reviderad budget 2012. samt flerårsplan för åren 2013-2014. Nämndernas verksamhetsplaner. Antagen av Kommunfullmäktige 2011-11-28 150 Sunne kommun Reviderad budget 2012 samt flerårsplan för åren 2013-2014 Nämndernas verksamhetsplaner Antagen av Kommunfullmäktige 2011-11-28 150 Kommmunfakta 2012 Antal invånare i Sunne kommun 1 januari

Läs mer

Budget 2014 KF 2013-11-25

Budget 2014 KF 2013-11-25 Budget 2014 KF 2013-11-25 Innehållsförteckning Kommunfullmäktige... 3 Inledning... 3 Mål 2013-2015... 5 Ekonomiska förutsättningar...11 Budgetramar...13 Finansiell analys...14 Budget- och redovisningsmodell...21

Läs mer

Nr Ärendemening. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl.

Nr Ärendemening. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2013-09-25 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. Mayvor Lundberg

Läs mer

Kommunplan 2015-2017. Nybro kommun. Förslag från C, M, Kd, Fp och SPI

Kommunplan 2015-2017. Nybro kommun. Förslag från C, M, Kd, Fp och SPI Kommunplan 2015-2017 Nybro kommun Förslag från C, M, Kd, Fp och SPI 1 Vi vill att hela Nybro kommun ska leva och vara en bra plats att bo och verka i. Vi vill bidra till ett demokratiskt samhälle präglat

Läs mer

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN BUDGET MUNKFORS KOMMUN Beslutad KF -10-30 Mål justerade enligt Sn 83, -11-06 INLEDNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING inledning MUNKFORS KOMMUN 1 INLEDNING 1 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET 2 ORGANISATIONSÖVERSIKT

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige. 1. Val av justeringsledamöter

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige. 1. Val av justeringsledamöter KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige 1. Val av justeringsledamöter 2. Allmänhetens frågestund 3. Mål och Budget 2015-2017 samt beslut om skattesats 2 4. Begäran

Läs mer

EKONOMISK PLAN 2015 2017

EKONOMISK PLAN 2015 2017 EKONOMISK PLAN 2015 2017 INNEHÅLL Ekonomisk sammanfattning.... 3 Resultatbudget...... 10 Balansbudget...... 11 Kassaflödesbudget... 12 Kommunstyrelsen... 13 Miljö- och byggnadsnämnd... 18 Barn- och utbildningsnämnd..

Läs mer

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Katrin Thoor, 0531-52 60 38 katrin.thoor@bengtsfors.se TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2012-10-23 1(40) Budget för år 2013 (2014-2016) v:\klk\gemensam\tjänsteskrivelser\2012\kommunstrateg

Läs mer

Budget 2013, Plan 2014-2015. Hofors kommun

Budget 2013, Plan 2014-2015. Hofors kommun Hofors kommun Innehållsförteckning 1 Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 4 2 Kommunchefen har ordet... 5 3 Organisation... 6 4 Kommunens vision... 8 5 Omvärldsanalys... 9 6 Målstyrning... 10 6.1 Målstyrningsmodell...

Läs mer

Budget 2013 Plan 2014-2015

Budget 2013 Plan 2014-2015 1 (92) Budget 2013 Plan 2014-2015 2 (92) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Omvärldsanalys 3 Ekonomiska förutsättningar Mörbylånga kommun 4 Skatter o statsbidrag 5 Befolkning och demografi 6 Resursfördelningssystemet

Läs mer

TRANEMO KOMMUN BUDGET 2013 och ekonomisk plan 2014-2015

TRANEMO KOMMUN BUDGET 2013 och ekonomisk plan 2014-2015 TRANEMO KOMMUN BUDGET 2013 och ekonomisk plan 2014-2015 Kommunfullmäktige 2012-11-19 138-143 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Styrmodell 3 Övergripande mål och strategisk plan 8 Ekonomiska förutsättningar 2013-2015

Läs mer

KOMMUNPLAN 2014-2016 BUDGET 2014 INVESTERINGSPLAN 2014-2018

KOMMUNPLAN 2014-2016 BUDGET 2014 INVESTERINGSPLAN 2014-2018 KOMMUNPLAN 2014-2016 BUDGET 2014 INVESTERINGSPLAN 2014-2018 BRÄCKE KOMMUNS ORGANISATION Politisk organisation Kommunfullmäktige Revision Bygg- och miljönämnd Kommunstyrelse Överförmyndarnämnd Valnämnd

Läs mer

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Budget 2015 Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Innehållsförteckning Organisation och övergripande kommentar Fullmäktigebeslut 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Kommunens organisation

Läs mer

Text. Årsredovisning 2012. Östra Göinge Kommun 1

Text. Årsredovisning 2012. Östra Göinge Kommun 1 Text Årsredovisning 2012 Östra Göinge Kommun 1 Text 2 Östra Göinge Kommun Innehållsförteckning Inledning 4 Kommunstyrelsens ordförande 4 Utveckling i sammandrag 6 Vad används skattepengarna till? 7 Östra

Läs mer

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING Vadstena kommuns 212 HÄNT UNDER 212... 3 3 Mötesplats för ungdomar Projektet Ung i Vadstena slutfördes under 212 vilket resulterade i Fritidscentrum, en verksamhet där man erbjuder olika

Läs mer

FLERÅRSPLAN 2015-2017

FLERÅRSPLAN 2015-2017 FLERÅRSPLAN 2015-2017 MED SAMMANSTÄLLD BUDGET 2015 Regatta vid Uddevallabron Foto: Uddevalla kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING Majoritetens politisk plattform 3 Flerårsplan och budget 2015-2017 6 Ekonomiska

Läs mer

Budget 2015, plan 2016-2018 KF 2014-11-24

Budget 2015, plan 2016-2018 KF 2014-11-24 Budget 2015, plan 2016-2018 KF 2014-11-24 Innehåll Inledning... 3 Mål 2013-2015... 5 Ekonomiska förutsättningar...11 Budgetramar...14 Finansiell analys...15 Budget- och redovisningsmodell...22 Finansiella

Läs mer

TRANEMO KOMMUN BUDGET 2014 och ekonomisk plan 2015-2016

TRANEMO KOMMUN BUDGET 2014 och ekonomisk plan 2015-2016 TRANEMO KOMMUN BUDGET 2014 och ekonomisk plan 2015-2016 Beslutad av kommunfullmäktige 2013-11-18 157-162 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Organisation 4 Styrmodell 5 Övergripande mål och strategisk plan 10 Ekonomiska

Läs mer

Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag

Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport januari-april 2013 Innehåll 3 UPPFÖLJNING AV KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL

Läs mer

Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten.

Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. Mayvor Lundberg Ordförande

Läs mer

Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning

Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning Lerums kommun budget 2014 Verksamhetsplan Årsredovisning Omslagscollage: Mattias Christenson Nu pågår arbetet med att skapa tätorter för framtiden. Floda, Gråbo och Lerum centrum är under omvandling för

Läs mer

Budget 2015, Plan 2016-2017

Budget 2015, Plan 2016-2017 Tjänsteskrivelse Sida 1(4) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2014-05-28 Ks/2014:130 041 Budget Budget 2015, Plan 2016-2017 Sammanfattning Förslag

Läs mer

Budget 2009. Flerårsplan 2010-2012. Dannemora gruva, Storrymningen

Budget 2009. Flerårsplan 2010-2012. Dannemora gruva, Storrymningen Budget 2009 Flerårsplan 2010-2012 Dannemora gruva, Storrymningen Enligt beslut i Kommunfullmäktige den 9 december 2008 2 Innehållsförteckning Sid Organisation och övergripande kommentarer 4-5 Kommunstyrelsens

Läs mer

Paiala ÅRSREDOVISNING 2014

Paiala ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 ~.»" 0» i 1 I mii M 1 t 1» 1 i [ III 11 I M I I I ( I I "Ml I I II I t ( ''""Il I I I I I k I "'"IM. t.., & Paiala */ KOMMUN I Pajala kombineras storslagen natur med en unik drivkraft.

Läs mer

Budget 2013 Ludvika kommun

Budget 2013 Ludvika kommun Budget 2013 Ludvika kommun Budget 2013 Ludvika kommun LUDVIKA KOMMUN 771 82 LUDVIKA TELEFON: 0240-860 00 LUDVIKA.SE Innehållsförteckning Allmän ekonomisk översikt 4 Organisationsplan 7 Budgeten i siffror

Läs mer

2013 1 Årsredovisning

2013 1 Årsredovisning 2013 1 Årsredovisning 2 Vallentuna Kulturhus Bibliotek har karaktären av ett aktivitetshus riktat till alla. Innehåll Nyckeltal i sammandrag 4 Kommunalrådet har ordet 5 Årets händelser 6 Nya trafikplatsen

Läs mer

STRATEGISK PLAN 2013 2015 Kommunfullma ktige. Antagen 2012-09-03/Reviderad 2012-12-17

STRATEGISK PLAN 2013 2015 Kommunfullma ktige. Antagen 2012-09-03/Reviderad 2012-12-17 STRATEGISK PLAN 2013 2015 Kommunfullma ktige Antagen 2012-09-03/Reviderad 2012-12-17 3 (42) PRESENTATION AV KOMMUNENS STYRMODELL EU 2020 STRATEGIN är EU:s gemensamma tillväxt- och sysselsättningsstrategi

Läs mer

2006 2005 2004 2003 2002 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 741 18 684 18 865 18 879 18 930 Årlig förändring 57-181 -14-51 -27

2006 2005 2004 2003 2002 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 741 18 684 18 865 18 879 18 930 Årlig förändring 57-181 -14-51 -27 Alvesta under fem år 2006 2005 2004 2003 2002 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 741 18 684 18 865 18 879 18 930 Årlig förändring 57-181 -14-51 -27 Kommunens skattesats (Total kommunal skattesats

Läs mer

Delårsredovisning 2012-08-31

Delårsredovisning 2012-08-31 Delårsredovisning 2012-08-31 DELÅrsredovisning 2012 - Östra Göinge Kommun 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Inledning 3-4 Utveckling i sammandrag 3 Östra Göinge kommuns organisation 4 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Folkmängd, per den 1/11 (skatteunderlagsbas) 5 740 5 765 5 900 5 921 5 943

Folkmängd, per den 1/11 (skatteunderlagsbas) 5 740 5 765 5 900 5 921 5 943 ÅRSREDOVISNING 2011 INLEDNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3 FEMÅRSÖVERSIKT 4 FÖRDELNING AV SKATTEPENGARNA 5 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE 6 OMVÄRLDSANALYS 7 HUSHÅLLNING OCH MÅLUPPFYLLELSE

Läs mer