Sunne kommun. Kommunstyrelsens förslag till Budget 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sunne kommun. Kommunstyrelsens förslag till Budget 2016"

Transkript

1 Sunne kommun Kommunstyrelsens förslag till och flerårsplan för åren -

2 Innehållsförteckning Föreslagen budget 1 Resultatbudget 11 Balansbudget 12 Kassaflödesplan 14 Investeringsbudget 15 Verksamhetsplaner Kommunchef 16 Verksamhetsstöd och kommunikation 20 Teknik och kost 23 Barns lärande 29 Vuxna och ungdomars lärande 34 Individstöd 38 Vård och omsorg 42 Samhällsbyggnad och säkerhet Valnämnden Kommunrevisionen

3 Kommmunfakta Antal invånare i Sunne kommun 1 januari Mandat i kommunfullmäktige - Parti Mandat Socialdemokraterna (S) 12 Centerpartiet (C) 9 Moderata samlingspartiet (M) 6 Hela Sunne 5 Sverigedemokraterna (Sd) 4 Folkpartiet liberalerna (Fp) 2 Miljöpartiet de gröna (Mp) 2 Vänsterpartiet (V) 1

4 för år samt flerårsplan för åren processen processen fungerar så att fullmäktige fastställer ekonomiska ramar för varje verksamhet i juni månad. De ramar som fastställs av kommunfullmäktige ska grundas på politiska prioriteringar som gäller verksamhetens omfattning, inriktning och kvalitet. Beslutet är den yttersta restriktionen för vad verksamheten får kosta. Rambeslutet blir därmed, ur ekonomisk synpunkt, ett formellt beslut om budget för år. beredningen, som består av Kommunstyrelsen, nämndsordförande och partiföreträdare har haft möten med representanter för verksamheterna , ,19,-04-14,16,29 och , där dialog förts om verksamhet och ekonomiska ramar. Behovsbilden och demografiska förutsättningar för olika målgrupper har presenterats och diskuterats vid dessa möten. Jämförelser av olika verksamheters resultat och resurser har också presenterats som ett underlag i prioriteringsarbetet. förslag för de interna resultatenheterna Kostenheten och Fastighetsförvaltningen har presenterats och godkänts. Den prognos över de tillgängliga resurser som budgetförslaget bygger på är hämtade från SKL:s prognos från april. 1

5 God ekonomisk hushållning I kommunallagen framgår att kommuner i sin budget ska ta fram särskilda mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. Målen ska dels ha ett finansiellt perspektiv dels ett verksamhetsperspektiv. En utvärdering ska finnas i årsredovisningens förvaltningsberättelse om målen för god ekonomisk hushållning har nåtts. processen för - inleddes med ett resonemang om vilka finansiella mål kommunen ska ha under planperioden. Kommunstyrelsen hade som utgångspunkt att nå resultatmålet 1 % av skatteintäkter och generella statsbidrag enligt de riktlinjer som Kommunfullmäktige antog under Kommunen ska ha ett positivt resultat som täcker in egenfinansiering av investeringar, alla pensionskostnader, värdesäkring av förmögenheten, osäkra planeringsförutsättningar och oförutsedda händelser. Dessutom ska skattesatsen vara oförändrad under planperioden. Syftet är att skapa ett finansiellt handlingsutrymme för nästkommande generation, utan att den ska behöva ta ut en högre skatt. Kommunen bör genom sitt agerande idag skapa förutsättningar för att kommuninvånarna även i framtiden kan få service på god nivå. Det är viktigt att kommunen ständigt utvecklar sin planeringsprocess och tar ansvar för att helt leva upp till kommunallagens krav på balans i ekonomin. Kommunstyrelsens roll är att verkställa Kommunfullmäktiges budgetbeslut och ansvara för all verksamhet, utom den som utförs av övriga nämnder, gemensamma nämnder, kommunala företag och kommunalförbund. Finansiella mål Under budgetprocessen har budgetberedningen kommit fram till att resultatmålet på 1 % inte kan nås under budgetperioden. Ett nytt kortsiktigt mål för har därför satts som är 0,0 %, Kommunallagens lägsta resultatmål är budgetbalans (dvs. +/- 0 %). Nivå på skattesatsen: Oförändrad skattesats för planperioden (22,15) Årets resultat: 0,0 % av skatteintäkter och generella statsbidrag ska nås under Finansiering av investeringar: 58 % självfinansieringsgrad Soliditeten ska vara 51% Resultatmålet är satt så att överskottet blir 0,0 % (229 tkr) av skatteintäkter och generella statsbidrag för år. Resultatmålet för planåren - är 0,0 %. Eventuellt ökade intäkter ska först och främst tillföras verksamheterna för ökade kostnader med anledning av förändrade arbetsgivaravgifter som beslutades av riksdagen i vårändringsbudgeten. I andra hand ska ökade intäkter tillföras resultatet upp till 1 %-nivån (som är c:a 7 mkr) innan eventuella ambitionshöjningar. Skattesatsen ska vara oförändrad 22,15 kronor per skattekrona. Investeringarna budgeteras år till 61,9 mkr. För hela perioden - är den planerade investeringsvolymen totalt c:a 226 mkr. Det betyder att investeringsvolymen finansieras till 48 % med skattemedel under planperioden. Det innebär att det finansiella målet som anger hur investeringar ska finansieras inte uppfylls i ett treårsperspektiv. 2

6 År 2014 Resultatmål i Årsbudget 0,0% 0,5% 0,0% 0,0% 0,0% Redovisat resultat i Bokslut -0,2% Investeringsmål i Årsbudget (% finansiering med egna medel) 98% 97% 58% 51% 84% Redovisad investering i Bokslut (% finansiering med egna medel) 97% Soliditet 54% 55% 51% 49% 49% Skattesats 22,15 22,15 22,15 22,15 22,15 Verksamhetsmål Verksamhetsmål behövs för att klargöra uppdraget och ange vad som kan anses uppnås för de befintliga resurserna. Det ska finnas ett klart samband mellan resursåtgång, prestationer, resultat och effekter. Det säkerställer en kostnadseffektiv och ändamålsenlig verksamhet. För att åstadkomma detta krävs bl.a. en utvecklad planering med framförhållning och handlingsberedskap, tydliga och mätbara mål samt en rättvisande och tillförlitlig redovisning som ger information om avvikelser mot uppställda mål. Kommunstyrelsen har beslutat om mål för God ekonomisk hushållning som utgår från Kommunstrategin och ska genomsyra alla verksamheter. Verksamheterna har i det här budgetförslaget föreslagit några verksamhetsmål men kommer att arbeta vidare med målen och återkomma under hösten. Kommunstrategi Visionen är: Sunne är platsen där modet växer, livet är enkelt och allting är möjligt Prioriterade områden är: Livskvalitet Hållbar kommun Livslångt lärande Näringsliv och arbete Till varje prioriterat område är övergripande och kvantitativa mål kopplade. I budgetarbetet för har Kommunstyrelsen föreslagit att för planperioden - fokusera på nedanstående mål för att uppnå god ekonomisk hushållning. 3

7 Målvärden och indikatorer för god ekonomisk hushållning Prioriterat område Livskvalitet Övergripande mål I sagolika Sunne är det nära mellan människor och vi värdesätter och välkomnar varandras olikheter. Kvantitativa mål Indikator/mätmetod Nuläge Målvärde Invånarantalet ökar SCB, Indikator: Antal invånare per sista december Målvärde: + 50 invånare per år Prioriterat område Hållbar kommun Övergripande mål I Sunne pågår ett samtal som gör att varje generation tar sitt ansvar så att vi växer varsamt ur ekonomisk, social och ekologisk synvinkel. Målvärde Kvantitativa mål Indikator/mätmetod Nuläge Invånarnas hälsa förbättras både fysiskt och psykiskt Antal utbetalda heldagar med sjukpenning och arbetsskadesjukpenning per registrerad i åldrarna år (Snitt i nätverket 9,3) Kkik, källa Försäkringskassan Indikator: Antal utbetalda heldagar med sjukpenning 7,4 6,7 Bättre än snittet i nätverket Bättre än snittet i nätverket Bättre än snittet i nätverket Prioriterat område Livslångt lärande Övergripande mål Sunne öppnar upp mot omvärlden genom ett livslångt lärande där alla har möjlighet att nå sin fulla potential. Målvärde Kvantitativa mål Indikator/mätmetod Nuläge Alla elever går ur grundskolan med godkända betyg Meritvärde åk 9 197,8 214,8 Minst i nivå med riket Indikator: Meritvärde (genomsnittligt betygspoäng) Över nivå med riket Över nivå med riket Prioriterat område Näringsliv och arbete I Sunne finns de bästa förutsättningar för ett brett näringsliv och en växande arbetsmarknad. Målvärde Kvantitativa mål Indikator/mätmetod Nuläge Fler får jobb i Sunne Sysselsättningstal, andel sysselsatta (Nuläge riket, 93,6 %, Värmland 92,8%) 94% Bättre än snitt i Värmland Bättre än snitt i Värmland Indikator/mätmetod: Andel sysselsatta i åldern år per sista december. Arbetsförmedlingens statistik Bättre än snitt i Värmland 4

8 Några budgetförutsättningar Kommunens uppräknade preliminära skatteunderlag för är 23,8 miljoner skattekronor. Ökningen av kommunens eget skatteunderlag beräknas till 2,3 %. På riksnivå är den genomsnittliga ökningen ca 3,2 %. beredningen har i sitt arbete försökt balansera ekonomi- och verksamhetsmål ur ett helhetsperspektiv. Fokus under budgetarbetet har varit att nå balans mellan kostnader och de ramar som verksamheterna är tilldelade och att ambitionshöjningar ska ske genom omprioriteringar. Investeringsnivån har utökats för då behoven är stora inom flera områden. Nya prioriteringar bör göras inför -. beredningen föreslår att Sunne Bostads AB får uppdraget att ta fram underlag och kostnadsförslag för byggnation av nytt seniorboende. Beräknade totala skatte- och bidragsintäkter har varit grunden i ramtilldelningen. Utgångspunkt i ramfördelningen har varit verksamheternas presentation av behov för år - och antaganden om utvecklingen av löne- pris- och kostnadsnivåer. Kravet på följsamhet mellan budgetram och verksamhet blir oerhört viktigt under kommande verksamhetsår. De budgetramar som nu föreslås är ett uttryck för tillit och förtroende mellan politik och förvaltning. Förslaget innebär att verksamheternas sammanlagda budgetramar ökar med 2,8 % i förhållande till års ramar, eller 1,2% i jämförelse med prognosen för. Verksamheternas förslag finns i bifogade verksamhetsplaner. I budgetförslaget för räknas med en löneökning med 2-3 % räknat på års lönenivå (från 1 april). Arvodena beräknas med utgångspunkt från riksdagens ledamöters arvoden och viss procent av den summan. Arvodena räknas upp med 2% för. Befolkning Intäkterna i form av kommunalskatt och generella statsbidrag har beräknats utifrån prognosvärden framtagna under april månad och bygger på ett befolkningsunderlag på ca invånare (1/11 ). I kalkylen för åren och har budgetberedningen räknat med en befolkningsminskning med 75 personer respektive år. En framskrivning av befolkningsutvecklingen år (index) kan beskrivas i följande sammanställning. Det innebär en fortsatt minskning av elever i åldern år under de närmaste åren i planperioden, medan befolkningen 80 år och äldre ökar från Befolkningsutveckling (index) år 6-15 år år 80-w

9 Sammanfattad finansiell analys som grund för god ekonomisk hushållning Kommunens finansiella utveckling och ställning analyseras här kortfattat med hjälp av olika nyckeltal. Dessa utgår från fyra perspektiv: resultat, kapacitet, risk och kontroll. Avsikten är att identifiera finansiella problem och därigenom klargöra om kommunen har en god ekonomisk hushållning eller inte. Värdena för är bokslut-/prognosvärden och åren - är budget/planvärden. Motsvarande analys återfinns i årsredovisningarna. Kommunen i siffror 2014 Mkr 2014 Bruttoomsättning Balansomslutning Investeringsvolym Resultat och kapacitet Sunne kommun beräknas omsätta 973 mkr och ha en balansomslutning på 625 mkr. Under - beräknas soliditeten minska från 51 % till 49 % pga att de beräknade resultaten förväntas vara låga och inte nå upp till 1 % av skatteintäkter och generella statsbidrag. Det betyder att kommunen försämrar den långsiktiga betalningsförmågan något och backar något i förhållande till målet om god ekonomisk hushållning. En närmare analys av det egna kapitalets förändring, det vill säga kommunens resultatutveckling, visar att kommunens nettokostnadsandel (exklusive avskrivningar) beräknas bli 99,5 procent år. Sunne kommun har sedan balanskravet infördes, år 2000, haft en god balans mellan kostnader och intäkter. Jämfört med beräknas verksamhetens nettokostnad öka med 46 mkr år. Skatteintäkter och statliga utjämningsbidrag beräknas öka med 42 mkr. Investeringsvolymen beräknas år vara 62 mkr. Medelvärdet för perioden - är 59 mkr och är högre än det årliga normalvärde för investeringsvolym enligt den finansiella målsättningen. Under den här redovisade 5-årsperioden kan kommunen inte klara av att finansiera investeringarna med skatter som den långsiktiga målsättningen säger. Finansiella nyckeltal Resultat och kapacitet 2014 Nettokostnadernas andel, % 100,1 99,4 99,5 99,5 99,5 Årets resultat, mkr -1,1 1,0 0,2 0,0 0,0 Självfinansieringsgrad av investeringar, % Soliditet, % Skattesatser: Primärkommunal, kr 22,15 22,15 22,15 22,15 22,15 Totalkommunal, kr 33,35 33,35 33,35 33,35 33,35 Risk och kontroll Kommunens kortfristiga betalningsberedskap är svag, och kommer så att vara under planperioden. Kassalikviditeten, som i analyssammanhang bör vara minst 100 procent, beräknas bli 81 procent vid utgången av. Rörelsekapitalet (exklusive semesterlöneskulden) är negativt och beräknas bli fortsatt negativ, -19 mkr. Borgensåtagandena uppgår i bokslut 2014 till 222 mkr. Merparten av åtagandet avser lån hos Sunne Bostads AB (196 mkr). Från 2010 har 6

10 kommunfullmäktige beslutat om en generell borgensram för Sunne Bostads AB:s totala låneförbindelser (ca 220 mkr). Om nytt seniorboende byggs av Sunne Bostads AB kan borgensramen behöva utökas. Pensionsskulden inom linjen, eller ansvarsförbindelsen som den också kallas, är viktig att beakta ur risksynpunkt, eftersom skulden ska finansieras de kommande 50 åren. Pensionsskulden inom linjen är i Sunne kommun 295 mkr i bokslut Under har kommunen betalat in pengar (ca 43 mkr) via en försäkringslösning, som syftar till att minska framtida utbetalningar för de pensioner som i dag redovisas som en ansvarsförbindelse. För åren - finns inte utrymme att budgetera för liknande avsättning. Under perioden redovisades en positiv budgetavvikelse på cirka 15,4 mkr eller i genomsnitt cirka 3,0 mkr per år avvek från mönstret då verksamheternas avvikkelser från budget var betydligt större än tidigare år. Prognosen för pekar också på att verksamheterna för Barns lärande, Ungdomar och vuxnas lärande och Vård och omsorg kommer att redovisa negativa budgetavvikelser. Risk och kontroll 2014 Prognos Kassalikviditet exkl. semesterlöneskuld, % 80% 76% 81% 70% 74% Rörelsekapital exkl. semesterlöneskuld, mkr Borgensåtagande, mkr Pensionsskuld och förpliktelser, mkr avvikelse, årets resultat jämfört med budget, mkr -1,1-2,2 Svensk ekonomi avslutade 2014 starkt och även har startat bra. Ett skäl är att tillväxten i omvärlden får allt bättre fart. Svensk BNP beräknas öka med 3,2 % under och 3,3 % under vilket har en positiv inverkan på skatteunderlaget. För åren och antas utvecklingen vara väsentligt svagare jämfört med i år. Utrymmet för investeringar är enligt målsättningen att finansiera investeringarna med egna medel till 100 %, 108 mkr för perioden -. Med anledning av att investeringsnivån för är 62 mkr behöver investeringsnivån för - omprövas i samband i budgetprocessen för. Investeringarna för perioden - skulle behöva minska med c:a 40 mkr för att nå självfinansiering av investeringarna. Händelse/förändring Kostnad/Intäkt, mkr Ränteförändring med 1 procent 0,7 Löneförändring med 1 procent 5,2 Generella avgiftsförändringar med 1 procent 0,5 Förändring av försörjningsstöd med 10 procent 0,7 Generella statsbidrag med 1 procent 1,9 Förändring skattesats med 1 kr 22,0 10 heltidstjänster 4,5 Oförutsedda händelser eller beslut har betydelse för kommunens ekonomi. Av sammanställningen ovan framgår till exempel att varje procents löneökning innebär en kostnad för kommunen på 5,2 mkr. 7

11 Föreslagen budget Kommunstyrelsen har beslutat att lägga fram en budget med resultat 229 tkr år. en uppfyller därmed det lagstadgade balanskravet och de finansiella mål som satts upp för år men inte de långsiktiga finansiella målen för god ekonomisk hushållning. Skatte- och statsbidragsintäkter är beräknade med utgångspunkt från SKL:s skatteunderlagsprognos från april och att befolkningen är personer 1 november. Verksamhetens nettokostnader (inkl pensioner och avskrivningar) budgeteras till 719 mkr. För jämförelse redovisas utvecklingen/prognosen för perioden Prognos Nettokostnad, mkr % - förändring 3,7 2,9 2,3 1,4 2,1 förändring, mkr Enligt investeringsbudgeten uppgår nettoinvesteringarna år till 62 mkr. Hur respektive verksamhet planerar att bedriva verksamheten inom de föreslagna ekonomiska ramarna framgår av särskilda verksamhetsplaner. I förslaget har Kommunstyrelsen tilldelats ett budgetbelopp fördelat per verksamhet enligt bifogad sammanställning. Kommunstyrelen kan omfördela budgetbelopp mellan verksamheterna. Verksamhetschefen har rätt omfördela budgetbelopp inom den egna verksamheten. Verksamheterna har uppdraget att integrera verksamhetsmål med upprättade verksamhetsplaner och då beakta att tilldelade verksamhetsplaner utgör ekonomiskt tak. Det vill säga budgeten ska hållas och eventuella omprioriteringar ska ske inom ram. Beslut av betydelse för den ekonomiska processen och styrningen under året framgår av följande punkter: 1. Årets resultat uppgår till 229 tkr år, 76 tkr år och 0 tkr år 2. Skattesatsen fastställs till 22,15kr/skkr år 3. Övriga finansiella mål ska vara: Finansiering av investeringar 58 % självfinansieringsgrad över planeringsperioden - Soliditeten ska vara 51 % för 4. Verksamhetsmålen ska utgå från kommunstrategin och de: Prioriterade områden är: (se särskilt avsnitt) Livskvalitet Hållbar kommun Livslångt lärande Näringsliv och arbete 5. Kommunstyrelsen, Valnämnden och Kommunrevisionen tilldelas följande ekonomiska ramar för år : 8

12 Verksamhetsområde belopp År, tkr Kommunchef Verksamhetsstöd och kommunikation Teknik och Kost Barns lärande Ungdomar och vuxnas lärande Individstöd Vård och omsorg Samhällsbyggnad och säkerhet Valnämnden 10 Kommunrevisionen 687 Verksamheternas nettokostnader För åren och tilldelas nämnderna/verksamheterna preliminära planeringsramar enligt specifikation som framgår av resultaträkningen i budgetdokumentet. Dessa belopp är utgångspunkten inför budgetarbetet som ska göras i dialog där behov och demografiska förutsättningar för olika målgrupper ska tas fram som underlag i prioriteringsarbetet 7. Kommunfullmäktige godkänner att en checkkredit om 80 mkr kopplas till koncernkontot i Fryksdalens Sparbank, fördelat på 70 mkr för Sunne kommun och 10 mkr för Sunne Bostads AB. 8. Kommunstyrelsen får ta upp lån inom en total ram på 140 mkr under varav 30 mkr är nyupplåning. 9. Sunne kommun tecknar borgen för Sunne Bostads AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 220 mkr. En marknadsmässig borgensavgift ska tas ut av bolaget. Kommunstyrelsen får löpande fastställa avgiftens storlek inom borgensramen. 10. Inom investeringsbudgeten gäller anslagsbindningen per projekt. För nedanstående investeringsprojekt krävs särskilt beslut av kommunfullmäktige innan det påbörjas: Kretsloppshuset Takbyte fastigheter Medfinansiering Fryksdalsbanan Renovering Skäggeberg Förskoleavdelning Internat och klassrum SG Södra Viken Övriga investeringsprojekt enligt investeringslistan, 61,9 mkr, beslutas av Kommunstyrelsen innan de tas i anspråk. 11. Kommunstyrelsen ger Sunne Bostads AB i uppdrag att ta fram underlag och kostnadsförslag för byggnation av nytt seniorboende, (liknande Allégården). För projektet krävs särskilt beslut av kommunfullmäktige innan det påbörjas. 9

13 12. Partistödet för beslutas att utbetalas i förskott i januari enligt regler för kommunalt partistöd. KF Respektive parti ska lämna in redovisning av hur partistödet använts under senast under juni. 10

14 RESULTATBUDGET Kommunstyrelsen BOSKLUT BUDGET Prognos Förslag PLAN PLAN T k r Kommunchef Verksamh stöd och kom Teknik o Kost Barns Lärande Ungdomar o vuxnas lärande Individstöd Vård och Omsorg Samhällsbyggnad och säkerhet Kommunrevision Valnämnden Nämndernas nettokostnader Interndeb pensioner mm Pensionsutbetalningar (inkl ind del) Förändr pensionsskuld Avsättningar Kalkylerade kapitalkostnader Avskrivningar VERKSAMHETENS NETTO Skatteintäkter Slutavräkning, skatt mm Generella statsbidrag Finansiella intäkter Finansiella kostnader RESULTAT EFTER SKATTE- INTÄKTER O FINANSNETTO Extraordinära intäkter 0 0 Extraordinära kostnader FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL N y c k e l t a l Verksamhetens nettokostnad/ skatteintäkter mm 100,1% 99,0% 99,4% 99,5% 99,5% 99,5% Verksamhetens nettokostnad (exkl avskrivningar)/skatteintäkter mm 95,1% 94,0% 94,4% 94,6% 94,5% 94,7% Resultat före eo-poster/ Skatteintäkter mm -0,2% 0,5% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% Årets resultat/ Skatteintäkter mm -0,2% 0,5% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% Finansnetto "Beräknat reinvesteringsutrymme" Summa skatt o generella bidrag (tkr)

15 BALANSBUDGET Kommunstyrelsen Tkr BOKSLUT BUDGET PROGNOS BUDGET PLAN PLAN 2014 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital därav årets förändring Avsättningar för pensioner mm Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa skulder SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Ansvarsförbindelse: Pensionsförmåner intjänade tom Borgensåtaganden N y c k e l t a l *Rörelsekapital, tkr *Anläggningskapital, tkr *Soliditet 54% 55% 54% 51% 49% 49% *Balanslikviditet 0,54 0,50 0,52 0,54 0,47 0,49 *Låneskuld per invånare, kr *Låneskuld per invånare, riksmedelvärde *Kassalikviditet exkl semesterlöneskuld 80% 73% 76% 81% 70% 74% *Rörelsekapital exkl semesterlöneskuld, tkr *Pensionsskuld och -förpliktelser, tkr

16 KASSAFLÖDESPLAN Kommunstyrelsen Tkr Boklsut Prognos 2014 Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justering för poster som inte ingår i kasssaflödet Avskrivningar Avsättningar till pensionsskuld mm Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet I Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten II Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Utlåning Upplåning III Kassaflöde från finansieringsverksamheten Förändring av likvida medel (I+II+III) Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

17 INVESTERINGSLISTA - Prognos Kommunstyrelsen inkl ombudg Tkr Teknik och Kost Teknisk service GIS 150 Fastigheter Energiinvesteringar Energiinvesteringar Pannbyte Bäckalund Larmmottagning i egen regi Ridhus, Gylleby, underlag Hiss och trapphus Kvarngatan 6 (budgetalt. 2,5 mkr) Ombyggnad Prästbols kök Uppgradering ventilation och styr o regler Kretsloppshuset Arbtesområde omkring ismaskin 560 Underhåll fastigheter Fastigheter takbyte Vatten och avloppsverksamhet Va-Bäckalund Strategisk VA-plan Va-ledning Vår Sommarvägen Nödvattenförsörjning 500 Utredning Öjerviks vattenverk Larmöverföring och kommunikation VA Gator och vägar Gator, vägar och va-ledningar Gatubeläggningar Centrumplanering Bro över Frykensundet Bro över Lerälven, Lövnäsvägen Säkring av Strandvägen ras och skred Mindre rondell Järnvägsg/Magasinsgatan 950 Gc-väg Torvnäs Åtgärder kring Fryksdalsbanan Offentlig toalett Maskiner och fordon Renhållning Ny sorteringsbyggnad inkl. personalrum, miljö-station Holmby El och värme produktion Holmby (tidigare Uppgradering biogaspro Nytt insamlingssystem matavfall El Gatljus (3000 ljuskällor på 10 år) Kicksilverutbyte, gatljus Kost Köksutrustning Verksamhetsstöd o Kommunikation Utredningspengar Insatskapital Kommuninvest Stamnät för bredband Nätutbyggnad IT-planen, utbyte servrar Medfinansiering Fryksdalsbanan Kvalitetsledningssystem mm Uppgradering ekonomisystem Uppföljningssystem inköp

18 Barns lärande, Ungdomar och vuxnas lärande Inventarier utbildningsändamål Förskola Ny förskoleavdelning Lysvik Anpassning barnomsorg obekväm arbetstid. Hiss Ny förskola Förskoleavdelningen Grundskola F-6 Svensby Skäggeberg, renovering och hyra evakuering Åmberg Gymnasieskola Utökning maskinhallyta, SG Södra Viken Förprojektering ombyggnad S Viken 500 Internat (Lyan) och klassrum, SG Södra Viken Maskiner Samhällsbyggnad och säkerhet Bro Räddningstjänsten Fyrhjulig terrängmotorcykel 200 Övningsplats Pick-up Näringsliv Inredning inkubatorrum 100 Ombyggnad av Ateljén 200 Område Fritid Arenaområdet, löparbanor och förråd Konstsnö Anläggning luftgevärsskytte 70 täckning Mallbacken 900 Inventarier Område Kultur Inventarier Vård o omsorg, Individstöd Äldreomsorg Projektering Uddebo 250 Nybyggnation äldreboende, inventarier, utemiljö Trygghetslarm, ord.boende 300 Larm Hagen 250 Inköp inventarier LSS Gruppboende LSS( Sunne Bostad ) AME SUMMA INVESTERINGAR Varav finansierat av avgiftskollektivet (va, renhållning) Varav finansierat av skattekollektivet

19 VERKSAMHETSOMRÅDE Kommunchef Verksamhetschef: Olle Edgren Ekonomiskt sammandrag Belopp i tkr VERKSAMHETSPLAN, - Driftredovisning Prognos Summa intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Summa kostnader NETTOKOSTNAD Ram enl. KF/budget Avvikelse mot ram/budget Nettokostnad fördelad per verksamhet Kommunledning Politisk verksamhet Bidrag, kultur Konsumentvägledning Turism,Tossebergklätten Färdtjänst Regleringsfastigheter mm Ägarbidrag kollektivtrafik NETTOKOSTNAD Investeringsredovisning Nettoinvestering Prognos Kvalitetsledningssystem Medfinansiering Fryksdalsbanan SUMMA Ram enl plan Avvikelse

20 Fördelning av verksamhet per verksamhet, budget, nettokostnader Kollektivtrafik 38% Regler fastigh 2% Kulturbidrag 2% Kommunledning 29% Politisk vht 16% Här redovisas personalkostnader för kommunledningen, dvs kommunchef och den gemensamma förvaltningens sju verksamhetschefer. Politiska verksamheten består av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen inklusive de tre utskotten. Den största enskilda posten inom verksamhetsområdet är ägarbidraget till Värmlandstrafik (kollektivtrafiken) som år budgeteras till 10,7 mkr (inkl kompletteringstrafik). Värmlandstrafik har även uppdrag att handlägga Färdtjänsten som budgeteras till 1,7 mkr. I budgetförslaget ingår Bidrag till Sunne Turism 1,5 mkr Bidrag till Västanå Teater 0,5 mkr Bidrag Rottneros Park Trädgård 0,5 mkr Bidrag till Stift Selma Lagerlöfs litt.pris 0,1 mkr Färdtjänst 6% Verksamhetsmål Verksamhet Turism 6% Konsumentvägl. 1% Kvantitativa mål Indikator/mätmetod Nuläge Väg-, tåg, flyg och fibernät förbättras Antal avgångar på Fryksdalsbanan Sunne-Karlstad, Karlstad- Sunne må-fred med restid 50 min Verksamhetsmål Verksamhetsmålen utgår från Kommunstrategin och de indikatorer som Kommunfullmäktige antar för att mäta god ekonomisk hushållning. Verksamheterna kommer att arbeta vidare med de mål inom respektive verksamhet som stödjer de fastställda målen för god ekonomisk hushållning och återkomma till Kommunstyrelsen för beslut. 5 av 24 avgångar 6 Lika eller fler än föregående år Målvärde Lika eller fler än föregående år Lika eller fler än föregående år Tillgänglighet Verksamhetens tillgänglighet är uppdelad i fyra delområden: fysisk miljö information/kommunikation kommunen som arbetsgivare upphandling Tillgänglighet ska beaktas i kommunens samtliga verksamheter genom konkreta handlingsplaner som följs upp och uppdateras varje år. Verksamhetsförändringar Generell besparing eller intäktsökning inom samtliga verksamhetsområden 585 tkr En ungdomspott är avsatt för att uppmuntra unga att komma med ideér, genomföra projekt för att få erfarenhet och skapa kontaktnät. Dessa pengar kan sökas av ung mellan år. Ungdomspotten tas av politisk verksamhet. Avyttring av fastigheter: Rottneros fd skola 597 tkr S Borgeby fd skola 164 tkr Älvgatan tkr Slottet 188 tkr Bidrag Rottneros Park Trädgård AB 0,5 mkr disponeras via tidigare års avsättning. Partistödet för ska utbetalas i förskott i januari enligt regler för kommunalt partistöd, KF Respektive parti ska lämna in redovisning av hur partistödet använts senast i juni. Arvoden för förtroendevalda har räknats upp med 2 % med utgångspunkt från riksdagsarvoden. Konsekvensbeskrivning av ramar - En första utvärdering av den nya politiska och förvaltningsorganisationen ska ske efter 2 år, dvs under år. Ur ekonomisk synpunkt pekar det åt att en fortsatt effektivisering av olika verksamhetsstöd blir nödvändiga att genomföra. Därför bör en översyn av vilka organisationsformer som är mest effektiva snarast komma igång, frikopplat från budgetprocessen. Exempel är översyn av bolagsordningar och ägardirektiv samt 17

Sunne kommun. Budget 2016. och flerårsplan för åren 2017-2018. Antagen av Kommunfullmäktige 2015-06-15 198

Sunne kommun. Budget 2016. och flerårsplan för åren 2017-2018. Antagen av Kommunfullmäktige 2015-06-15 198 Sunne kommun och flerårsplan för åren - Antagen av Kommunfullmäktige -06-15 198 Innehållsförteckning Föreslagen budget 1 Resultatbudget 11 Balansbudget 12 Kassaflödesplan 13 Investeringsbudget 14 Verksamhetsplaner

Läs mer

Finansiell analys kommunen

Finansiell analys kommunen Finansiell analys kommunen Budget 2010, plan 2011-2013 Årets resultat 2010 budgeteras till 19,3 mkr och nettoinvesteringarna inklusive beräknad ombudgetering uppgår till 123,6 mkr. Årets resultat motsvarar

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Sunne kommun. Budget 2014. samt flerårsplan för åren 2015-2016 Nämndernas verksamhetsplaner. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-06-17 60

Sunne kommun. Budget 2014. samt flerårsplan för åren 2015-2016 Nämndernas verksamhetsplaner. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-06-17 60 Sunne kommun Budget 2014 samt flerårsplan för åren 2015-2016 Nämndernas verksamhetsplaner Antagen av Kommunfullmäktige 2013-06-17 60 Innehållsförteckning Sammanfattning 1 Resultatbudget 21 Kassaflödesplan

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och

Läs mer

Budget 2016, ram för 2017och plan 2018; Del I finansiering och resultat

Budget 2016, ram för 2017och plan 2018; Del I finansiering och resultat Datum 2015-09-29 Handläggare Jan Öhlin Direkttelefon 0380-51 88 61 E-postadress jan.ohlin@nassjo.se Kommunstyrelsen Budget 2016, ram för 2017och plan 2018; Del I finansiering och resultat Sammanfattning

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Preliminär Bokslutsrapport December 2016

Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Resultatet uppgår till 59 mkr Nämndernas resultat är sammanlagt 22 mkr bättre än budget Kommunen har investerat för 175 mkr. Samtliga fyra finansiella mål nås.

Läs mer

Budgetrapport 2013-2015

Budgetrapport 2013-2015 1 (6) Budgetrapport 2013-2015 Innehållsförteckning Inledning...2 Arbetsgruppen och dess arbete...2 Resursfördelning 2013-2015...2 Skatteintäkter och statsbidrag...2 Besparingar och effektiviseringar 2012-2015...2

Läs mer

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden.

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsens ledningsutskott KALLELSE Till ledamöter Ersättare och övriga får kallelsen för kännedom. Utskottens presidier och företrädare för de partier som inte har en ledamotplats

Läs mer

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0 Budget 2005 De senaste årens goda tillväxt avseende kommunens skatteintäkter har avstannat. Bidragen från kostnadsutjämningssytemen har minskat, dock har de statliga bidragen ökat. Samtidigt har kommunens

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) Antal äldre, historik och prognos (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2002 2004 2006 2008 2010 2012 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 80 år- 65-79 år 2000

Läs mer

C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 KOMMUNFAKTA ANTAL INVÅNARE 1 JANUARI (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 PERSONAL 1 JANUARI (antal) POLITISK STÄLLNING 2014 Parti Mandat 1200 1000 800 600 Antal

Läs mer

Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014. Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen!

Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014. Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen! Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014 Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen! Beslutspunkter Skattesats Finansiell mål och verksamhetsmål för GEH

Läs mer

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument FINANS Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 6 God ekonomisk hushållning... 2 Vara kommuns definition... 2 Verksamhetsperspektiv...

Läs mer

Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun beslut

Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun beslut 1 Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun 2017 - beslut 2 Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 2015 2016 2017 2018 2019

Läs mer

Övergripande verksamhetsplan för Färgelanda Kommun

Övergripande verksamhetsplan för Färgelanda Kommun 1 1. 2009-11-24 Övergripande verksamhetsplan för Färgelanda Kommun 2010-2012 Vision, inriktningsmål och ekonomiska mål för verksamhetsplan 2010-2012 Fastställd av fullmäktige 2009-11-18 Dnr 5/2009 U:\Ekonomiavdelningen\Ekonomichef\VP\VP

Läs mer

Riktlinjer för God ekonomisk hushållning

Riktlinjer för God ekonomisk hushållning Riktlinjer för God ekonomisk hushållning Antagna av KF 2013-11-19 107 2016-11-15 xx Maria Åhström 2016-10-20 Kommunstyrelsens förvaltning Bakgrund Enligt kommunallagen 8 kap 1 ska kommunfullmäktige besluta

Läs mer

OBS! Tiden. KALLELSE. Kommunstyrelsens ledningsutskott. Kommunkontoret i Bergsjö. Tid: Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13:00. 1. Val av justerare.

OBS! Tiden. KALLELSE. Kommunstyrelsens ledningsutskott. Kommunkontoret i Bergsjö. Tid: Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13:00. 1. Val av justerare. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsens ledningsutskott KALLELSE Till ledamöter Ersättare och övriga får kallelsen för kännedom. OBS! Tiden. Plats: Kommunkontoret i Bergsjö. Utskottens presidier och företrädare

Läs mer

Sunne kommun. Budget 2015

Sunne kommun. Budget 2015 Sunne kommun Budget 2015 samt flerårsplan för åren 2016-2017 Nämndernas verksamhetsplaner Antagen av Kommunfullmäktige 2014-06-16 65 Antagen av Kommunfullmäktige 2014-10-27 9 Innehållsförteckning Sammanfattning,

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

BUDGET 2012 EKONOMISK PLAN

BUDGET 2012 EKONOMISK PLAN KALIX KOMMUN BUDGET 2012 EKONOMISK PLAN 2013 2014 Mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning i kommunen Politisk programförklaring Vision Strategiska områden Medborgar- och brukarperspektiv Tillväxt-

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan

Läs mer

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%)

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%) Resultatbudget Vänsterpartiet Verksamhetens intäkter 469 727 500 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 480 608-1 587 503-1 690 228-1 733 438-1 768 561 Avskrivningar - 54 759-43 000-46

Läs mer

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 förutsättningar för åren 2016 2019 Ekonomin i kommuner och landsting har under ett antal år hållits uppe av engångsintäkter. År 2015 är sista

Läs mer

Majoritetens förslag till Driftbudget 2016

Majoritetens förslag till Driftbudget 2016 Majoritetens förslag till Driftbudget 2016 Kompl. Budget 2015 pris/lön Just. Volym Verks.för. Budget 2016 Kommunstyrelsen -46 186-1 198 1 580-45 804 Tekniska nämnden -27 587-921 750-27 758 Miljö- och byggnadsnämnden

Läs mer

Sammanfattning av kommunens ekonomi

Sammanfattning av kommunens ekonomi Sammanfattning av kommunens ekonomi 2 Sunne KOMMUN zhur mycket kostar kommunens verksamheter? zuppfyllde kommunen sina kvalitetsmål? zvad är på gång i kommunen? zhar Sunne en bra ekonomi? Det här är en

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn 29 augusti 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Torsås kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 13:1

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 13:1 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 13:1 Kf 164/2013 Dnr KS 2013/310 Reglemente för resultatutjämningsreserv (RUR) Bakgrund Enligt kommunallagen 8 kap 1 ska fullmäktige besluta om riktlinjer

Läs mer

Söderhamns kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9

Söderhamns kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9 Granskning av delårsrapport per den 31 augusti 2006 KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Ansvarsavgränsning 2 4. Granskning 2 5. Revisionsmål 3 6. Granskningens

Läs mer

1(9) Budget och. Plan

1(9) Budget och. Plan 1(9) Budget 2016 och Plan 2017-2018 2(9) Inledning Majoriteten i Älvkarleby kommun, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, bygger sin samverkan på en gemensam målsättning att få fart på utvecklingen

Läs mer

Resultatbudget 2016, opposition

Resultatbudget 2016, opposition Resultatbudget 2016, opposition ver 5 5 Verksamhetens intäkter 459 967 520 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 570 505-1 664 288-1 723 844-1 775 083-1 813 338 Avskrivningar - 47 440-46

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2008-01-01 2008-08-31

Delårsrapport. För perioden 2008-01-01 2008-08-31 Delårsrapport För perioden 2008-01-01 2008-08-31 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2008-01-01 2008-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte prognos för helåret.

Läs mer

Revidering av Strategisk Plan och Budget och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner

Revidering av Strategisk Plan och Budget och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner Kommunfullmäktige 2010 11 29 180 427 Kommunstyrelsen 2010 11 15 210 510 2010 10 18 31 4 Dnr 10.361 04 novkf15 Revidering av Strategisk Plan och Budget 2011 2013 och komplettering med de kommunala bolagens

Läs mer

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS UPPFÖLJNING Per 3 oktober 26 Svalövs kommun. Till KS 625 2 Innehållsförteckning Inledning 2. Kommunens ekonomi. Utfall per 3 oktober 2 2. Kommunens ekonomi. Prognos för helår 2 3. Integrationsprojekt 6

Läs mer

Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042

Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 Tertialrapport 1/1 30/4 2015 Fastställt av : Kommunfullmäktige : 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 TERTIALRAPPORT Sida 3(15) Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 5 Resultat och balans...

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe 21 oktober 2013 Granskning av delårsrapport 2013 Emmaboda kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation.... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Nämndernas budgetar

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2017. Utbildningsnämnd

Verksamhetsplan 2014-2017. Utbildningsnämnd Verksamhetsplan - Utbildningsnämnd 1 Mål inom respektive perspektiv 1.1 Medborgare och kunder Medborgare och kunder har förtroende för verksamheten och våra kunder är delaktiga och har inflytande i verksamheten

Läs mer

Sammanfattning av kommunens ekonomi

Sammanfattning av kommunens ekonomi Sammanfattning av kommunens ekonomi 2 SUNNE KOMMUN zhur mycket kostar kommunens verksamheter? zuppfyllde kommunen sina kvalitetsmål? zvad är på gång i kommunen? zhar Sunne en bra ekonomi? Det här är en

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Vision och inriktningsmål Budgetprocess Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-18, 140. Inledning... 3 Begreppsförklaring... 3 Vision, inriktningsmål verksamhetsidé och

Läs mer

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1 Utbildningsnämnd 1 Resultatbudget Resultatbudget Utfall 2014 Budget 2015 Intäkter 89,0 68,6 Personalkostnader -224,7-216,0 Övriga

Läs mer

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport Söderhamns kommun. Oktober Robert Heed Hanna Franck

Revisionsrapport. Delårsrapport Söderhamns kommun. Oktober Robert Heed Hanna Franck Revisionsrapport Oktober 2010 Robert Heed Hanna Franck Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Inledning...1 2.1 Bakgrund...1 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning...2 2.3 Revisionskriterier...2

Läs mer

Mål och budget samt fastställande av skattesats för 2018

Mål och budget samt fastställande av skattesats för 2018 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Ahrgren Maria Hägglund Ola Opard Ylva Datum 2017-10-17 Diarienummer KSN-2016-2268 Kommunstyrelsen Mål och budget 2018-2020 samt fastställande av skattesats för 2018 Förslag

Läs mer

Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner

Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner Kommunstyrelsen 2008-11-10 250 476 Arbets- och personalutskottet 2008-10-27 238 592 Dnr 08.444-04 novkf14 Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens

Läs mer

Skolplan läsåren 2016/ / En skolkommun i utveckling KS2015/726/07 Antagen av kommunfullmäktige , 33

Skolplan läsåren 2016/ / En skolkommun i utveckling KS2015/726/07 Antagen av kommunfullmäktige , 33 Datum Sida 2016-02-22 1 (7) Skolplan läsåren 2016/2017 2018/2019 - En skolkommun i utveckling KS2015/726/07 Antagen av kommunfullmäktige 2016-03-21, 33 Postadress Besöksadress Telefon Internet och fax

Läs mer

Budgetprocessen och förslagen från SKL:s analysgrupp Vännäs kommun

Budgetprocessen och förslagen från SKL:s analysgrupp Vännäs kommun Revisionsrapport* Budgetprocessen och förslagen från SKL:s analysgrupp Vännäs kommun April 2007 Allan Andersson Certifierad kommunal revisor *connectedthinking Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och

Läs mer

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2015 Sammanfattning För perioden januari till och med augusti visar för- och grundskola sammantaget en positiv budgetavvikelse om 2,0 mnkr

Läs mer

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015-

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015- Ekonomi -KS-dagar 28/1 2015- Innehåll Resultat och balansräkning Budgetuppföljning Bokslut Investeringar i anläggningstillgångar Resultat och balans INTÄKTER Värdet av varuleveranser och utförda tjänster

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn 8 september 2014 Granskning av delårsrapport 2014 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31 Delårsrapport För perioden 2015-01-01 2015-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2015-01-01-2015-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

Dnr KK13/346 POLICY. Policy för god ekonomisk hushållning. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-10 287

Dnr KK13/346 POLICY. Policy för god ekonomisk hushållning. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-10 287 Dnr KK13/346 POLICY för god ekonomisk hushållning 2013-12-10 287 Dnr KK13/346 2/8 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Syfte... 3 3 Utgångspunkter och principer... 3 3.1 Avgränsning... 4 3.2 Politiska

Läs mer

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN ÄLVDALENS KOMMUN BUDGET 2011 OCH VERKSAMHETSPLAN 2012 2013 En ny politisk ledning, kommer att styra Älvdalens kommun de kommande fyra åren. Runt om i kommunen växer framtidstron och förhoppningen är att

Läs mer

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2 Rapport Åtvidabergs kommun Granskning delårsrapport 2006-08-31 2006-10-17 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Åtvidabergs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning 1(1) Gäller från Diarienummer 2013-01-01 2013/586 040 Antagen: kommunstyrelsen 2013-11-18 139. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Se bilaga 1(5) Datum 2013-05-29 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Conny Erkheikki Granskning av delårsrapport 2016 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

bokslutskommuniké 2011

bokslutskommuniké 2011 bokslutskommuniké 2011 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2011 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2007-08-31

Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskningsrapport 1/2007 Oktober 2007 Ernst & Young AB Per Pehrson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 INLEDNING...4 2.1 Syfte... 4 2.2 Metod... 4 2.3 Avgränsningar...

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31

Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31 Delårsrapport För perioden 2012-01-01 2012-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2012-01-01-2012-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

Sammanfattning av kommunens ekonomi

Sammanfattning av kommunens ekonomi Sammanfattning av kommunens ekonomi 1 2 Sunne kommun Det här är en kortfattad information om hur kommunens ekonomi fungerar. zhur mycket kostar kommunens verksamheter? zhar Sunne en bra ekonomi? zuppfyllde

Läs mer

Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017. Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken

Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017. Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017 Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken Utmaningar som bakgrund till prioriteringarna Arbetslösheten ligger fast på

Läs mer

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012 FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.23) Riktlinjer för resultatutjämningsreserv Avsättning för åren 2010-2012 Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Ekonomi - Resultatutjämningsreserv Ägare/ansvarig Elisabet Persson

Läs mer

Finansiell profil Falköpings kommun 2007 2009

Finansiell profil Falköpings kommun 2007 2009 Finansiell profil Falköpings kommun 007 009 profiler för Falköpings kommun 007 009 Syftet med den här analysen är att redovisa var Falköpings kommun befinner sig finansiellt och hur kommunen har utvecklats

Läs mer

Budget 2015-2017. Målet uppnås sett över treårsperioden, dock inte det första året, 2015:

Budget 2015-2017. Målet uppnås sett över treårsperioden, dock inte det första året, 2015: 1 Budget 2015-2017 Budgetprocessen under valår Budgeten fastställdes av kommunfullmäktige den 18 december. Som regel beslutar kommunfullmäktige om budget vid sitt sammanträde i juni. Härmed är processen

Läs mer

8. KOMMUNTOTALT OCH PER NÄMND 2014-2016... 14

8. KOMMUNTOTALT OCH PER NÄMND 2014-2016... 14 Verksamhetsplan 2014-2016 8. KOMMUNTOTALT OCH PER NÄMND 2014-2016... 14 8.1. DRIFTBUDGET...14 8.2 RESULTATBUDGET...21 8.3 BALANSBUDGET...22 8.4. NOTER...23 Verksamhetsplan 2014-2016 14 8. Kommuntotalt

Läs mer

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 1 2013 2014 2015 2016 2017 2018 BNP* 1,3 1,9 2,9 3,2 2,3 1,9 Sysselsättning, timmar* 0,4 2,1 1,5 1,1 0,7 0,4 Öppen

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Finansiell profil Falköpings kommun

Finansiell profil Falköpings kommun Finansiell profil Falköpings kommun 00 007 profiler för Falköpings kommun 00 007 Syftet med den här analysen är att redovisa var Falköpings kommun befinner sig finansiellt och hur kommunen har utvecklats

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Malin Kronmar Caroline Liljebjörn Pär Sturesson Granskning av delårsrapport 2014 Kalmar kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004

DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004 DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004 KOMMUNSTYRELSE Intäkter -1 898-2 419-2 026 Kostnader 36 984 37 273 35 497 Nettokostnader 35 086 34 854 33 471 SERVICEAVDELNING Intäkter -7 945-8

Läs mer

PM-granskningsanteckningar

PM-granskningsanteckningar PM-granskningsanteckningar Datum 4 februari 2005 Till Från Kontor Angående i Finspång Susanne Svensson och Lars Rydvall Norrköping God ekonomisk hushållning 1 Syfte och bakgrund Kommunernas ekonomiska

Läs mer

Bokslutsprognos

Bokslutsprognos 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2012-03-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt verksamhetsplan för år 2012 är 10,5 mkr.

Läs mer

Kommunstyrelsens ändringar i förslag till BUDGET 2016 OCH PLAN

Kommunstyrelsens ändringar i förslag till BUDGET 2016 OCH PLAN Kommunstyrelsens ändringar i förslag till BUDGET 2016 OCH PLAN 2017-2018 Innehåll Sida Sammanställning Kommunstyrelsens ändringar 2 Resultatbudget, total verksamhet 3 Finansieringsbudget, total verksamhet

Läs mer

Vad har dina skattepengar använts till?

Vad har dina skattepengar använts till? Vad har dina skattepengar använts till? Jan Bohman (s) kommunstyrelsens ordförande Åsa Granat kommundirektör Kommunens organisation Kommunfullmäktige Värdegrundsberedning Barn och bildningsnämnd Fritidsnämnd

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport Pajala kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport Mars 2010 Lena Sörell Godkänd revisor Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 Våra noteringar från granskningen för respektive avsnitt framgår

Läs mer

Definitiv Budget 2015. Presentation i Kommunfullmäktige 24/11-2014

Definitiv Budget 2015. Presentation i Kommunfullmäktige 24/11-2014 Definitiv Budget 2015 Presentation i Kommunfullmäktige 24/11-2014 Kommunallagen om budget Förslag till budget ska upprättas av kommunstyrelsen (KS) före oktober månads utgång Budgeten ska fastställas av

Läs mer

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 1 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 BNP* 2,9 1,3 0,9 2,7 3,6 3,8 2,9 Sysselsättning, timmar* 2,0 0,7 0,4 0,6 1,4

Läs mer

Boksluts- kommuniké 2007

Boksluts- kommuniké 2007 s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt

Läs mer

Ekonomi- och verksamhetsstyrning i Sala kommun.

Ekonomi- och verksamhetsstyrning i Sala kommun. Ekonomi- och verksamhetsstyrning i Sala kommun. Ekonomi- och verksamhetsstyrningen definieras som en målmedveten styrprocess vars syfte är att utifrån kända styrprinciper och spelregler påverka organisationens

Läs mer

Granskning av delårsbokslut per 31 augusti 2008 Söderhamns kommun

Granskning av delårsbokslut per 31 augusti 2008 Söderhamns kommun Revisionsrapport* Granskning av delårsbokslut per 31 augusti 2008 Söderhamns kommun Oktober 2008 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Pär Månsson Certifierad kommunal revisor Auktoriserad revisor

Läs mer

Vi sammanfattar... BUDGET Lomma kommun

Vi sammanfattar... BUDGET Lomma kommun Vi sammanfattar... BUDGET 217 Lomma kommun VART GÅR SKATTEPENGARNA? SÅ HÄR FÅR KOMMUNEN SINA PENGAR: Övriga avgifter och ersättningar Finansiella intäkter,1% 78,8 % av kommunens intäkter kommer från skatteintäkter,

Läs mer

Delårsrapport tertial 1 2014

Delårsrapport tertial 1 2014 Delårsrapport tertial 1 Dals-Eds kommun Kommunstyrelsen -05-28 Innehållsförteckning 1 DRIFTBUDGET... 3 2 KOMMENTARER TILL PROGNOS TERTIAL 1... 4 3 KOMMUNCHEFSDIALOG... 5 4 INVESTERINGSBUDGET... 6 5 RESULTATBUDGET...

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2016

Översiktlig granskning av delårsrapport 2016 www.pwc.com/se Anneth Nyqvist Certifierad kommunal revisor Oktober 2016 Översiktlig granskning av delårsrapport 2016 Vilhelmina kommun Innehåll Syfte, revisionsfrågor, metod och avgränsning Delårsrapportens

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 september 2015 kl. 08:15-12:20. Eva Engström Sekreterare. Erik Eriksson Neu (S) Utbildningsutskottet

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 september 2015 kl. 08:15-12:20. Eva Engström Sekreterare. Erik Eriksson Neu (S) Utbildningsutskottet NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 september 2015 kl. 08:15-12:20. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2011 Trelleborgs kommun Anders Thulin Bengt-Åke Hägg Alf Wahlgren Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Budget 2018 samt plan 2019 och Budget 2018, plan 2019 och 2020

Budget 2018 samt plan 2019 och Budget 2018, plan 2019 och 2020 Budget 2018, plan 2019 och 2020 Innehåll God ekonomisk hushållning i Storumans kommun 2018... 1 Resultat- och balansräkning... 2 Driftbudget... 3 Finansieringsanalys/Kassaflödesanalys... 4 God ekonomisk

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Carl-Gustaf Folkeson Bengt-Åke Hägg Lotten Lasson Granskning av delårsrapport 2014 Staffanstorps kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2014 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001 Resultaträkning/kommunen Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 142 626 135.383 134.026 Verksamhetens kostnader NOT 1-635 228-619.231-570.550 Avskrivningar -26 518-25.691-24.651 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

Dals-Eds kommun Årsbudget 2008 och planer Budget Planer Fastställd av Kommunfullmäktige

Dals-Eds kommun Årsbudget 2008 och planer Budget Planer Fastställd av Kommunfullmäktige Budget 2008 Planer 2009-10 Fastställd av Kommunfullmäktige 2007-11-14 Sida 1 ÅRSBUDGET 2008 FLERÅRSPLANER 2009-2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida 1. Sammanfattning 2. 2.. Kommunens Övergripande Mål...4. 3.

Läs mer