En stad för alla. Budget Uppdaterad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En stad för alla. Budget 2011. Uppdaterad"

Transkript

1 En stad för alla Budget 2011 Uppdaterad

2 Innehållsförteckning 1. Inledning 4 Välfärden främst 4 En stad för alla 4 En bättre skola 5 En värdig omsorg 5 Bättre miljö och ökad trygghet 6 2. Alliansen i regering och landsting ger resultat 7 Ansvar för Sverige 7 Jobba Sverige ur krisen 8 Integration 9 Ett bättre land för de äldre 10 Bättre resultat för alla i skolan 10 Trygghet 11 Sjukvården 12 Bättre kollektivtrafik Välfärdens utmaningar 14 Allas rätt att själv forma sin framtid 14 Allas rätt till en trygg ålderdom 14 Allas rätt till ett tryggt boende 14 Allas rätt till en bra välfärd Inriktning för stadens verksamheter 16 Kommunstyrelsen 16 Grundskole- & gymnasie-verksamheten 19 Förskoleverksamheten 22 Äldreverksamheten 24 Individ- och omsorgsverksamheten 27 Kompetens- och 30 arbetsmarknadsverksamheten 30 Kultur- och fritidsverksamheten 33 Stadsbyggnads- och 36 miljöverksamheten 36 Överförmyndaren 39 Revisionen 39 Valnämnden 39 Kommunala bolag och förbund Samhällsekonomisk utveckling 43 I krisens spår 43 Arbetsmarknad och inflation 43 Samhällsekonomisk utveckling 44 Skattesatsen i staden 45 Befolkningsutveckling 45 Resultaträkning 47 Balansräkning 51 Risker i budget 51 2

3 6. Kommunövergripande mål och finansiella riktmärken 53 Förbättrad personalpolitik 53 Förbättrad kommunal service via nätet 53 Bättre företagsklimat 54 Kommunövergripande finansiella mål 54 Verksamhetsramar Bilagor 56 Bilaga 1 Specificerade verksamhetsramar 56 Bilaga 2 Investeringsbudget 61 Bilaga 3 Skolpeng 63 3

4 1. Inledning Välfärden främst Sverige har gått igenom en av de värsta ekonomiska kriserna på mycket länge. Många länder i Europa präglas av kraftiga nedskärningar och stora ekonomiska utmaningar. Sverige står i detta perspektiv starkt. Sysselsättningen stiger nu snabbare än tidigare beräknat, och arbetslösheten sjunker undan. Fler i arbete ger nu mer att dela på. En återhållsam finanspolitik har gett möjlighet att stödja välfärden under krisåren vilket givit landets kommuner och landsting möjlighet att försvara välfärden. Sundbybergs stad har fått kraftiga förstärkningar under det innevarande året. Inte mindre än 37 miljoner kronor enbart i konjunkturstöd har tilldelats staden. Det ekonomiska stödet fortsätter även under nästa år. Staden har haft alla möjligheter att hålla uppe en god service i välfärden. Trots detta har kraftiga nedskärningar genomförts och inte mindre än två skolor har lagts ner under mandatperioden. Skolresultaten har sjunkit och äldreomsorgen har rankats lägst i landet för andra gången i rad. För att klara välfärden i Sundbyberg krävs tydliga prioriteringar tillsammans med en kraftfull jobbpolitik. Med fler i arbete blir det mer att dela på. Fler i arbete är också viktigt ur ett integrationsperspektiv för att vända utvecklingen i områden som präglas av utanförskap. Samtidigt står Sundbyberg inför många utmaningar när staden växer. Stadens välfärdsverksamheter måste växa i takt med staden tillsammans med dess infrastruktur. Stora investeringar sker just nu som gynnar Sundbyberg. Nya E18 samt tvärbanan genom Centrala Sundbyberg är exempel på det. I framtiden handlar det om en nedgrävd järnväg och tvärbanan genom Rissne och Stora Ursvik som kommer att bli mycket viktiga projekt för staden. En stad för alla Stadens verksamheter ska präglas av lyhördhet och effektvitet. Stadens verksamheter är till för Sundbybergarna. Det ska vara lätt att ta kontakt med staden, dess politiker och tjänstemän. Småstaden mitt i storstaden är en attityd som ska prägla oss. Detta är viktigt både för medborgare och för företagare. Medborgarnas valmöjligheter inom exempelvis skola och äldreomsorg är en självklarhet. Vi behöver också samarbeta bättre med kommuner i vår omvärld för att förbättra utbudet av service. Trots att mycket service drivs av andra än kommunen kan vi aldrig bortse från vårt ansvar. Kommunen har en viktig uppgift att granska den kvalitet som erbjuds och ansvara för trygghet i välfärden oavsett vem som utför den. Vi vill skapa nya effektiva mötesplatser mellan medborgare och styrande. Vi ser mycket positivt på användningen av ny teknik för att underlätta sundbybergarnas kontakter med staden och dess verksamheter. Målet bör vara att blanketter och andra kommunala tjänster ska var tillgängliga oavsett tid på dygnet. Innan Sundbyberg på allvar kan säga att vi är en stad för alla måste tillgängligheten förbättras. Vi accepterar inte att människor utestängs från viktiga samhällsfunktioner eller gemenskaper på grund av funktionshinder. Arbetet för en tillgänglig stad behöver därför förbättras. Det inleddes på ett systematiskt sätt under år 2007 men det finns fortfarande delar i stadens egna verksamheter som fortfarande inte är tillräckigt tillgängliga. Här är också samverkan med näringslivet och aktörer som SL av stor vikt eftersom kravet på tillgänglighet inte bara gäller stadens egna verksamheter. 4

5 Vi vill rivstarta ett arbete för fler funktionshindrade i arbete. Här ligger staden efter många företag inom näringslivet. Detta inom ett område där vi borde ligga i framkant i kraft av längre erfarenhet och högre kunskap. Genom att samarbeta bättre och smidigare med företag i vår omnejd ska vi arbeta för att fler funktionshindrade får inte bara sysselsättning utan också riktiga arbeten på riktiga arbetsplatser. En bättre skola Alla barn borde ha rätt till en bra start i livet. Tyvärr får barn och ungdomar i Sundbyberg sämre kunskaper och lägre betyg än sina kamrater i andra kommuner. Det kan vi aldrig acceptera. Skolan i Sundbyberg behöver ett lyft. Sundbyberg behöver en ny skolpolitik, en skolpolitik som sätter kunskap och kvalitet i främsta rummet. Det måste bli mer ordning och reda i skolan. Regeringen har infört nya verktyg som större befogenheter för lärarna, tidigare betyg och intensivare uppföljning av nationella prov ska införas i Sundbyberg fullt ut. Barnomsorgen i Sundbyberg måste ges bättre möjligheter för att kunna ge barn en bra start i livet. Det pedagogiska innehållet ska öka. En viktig del av skolans förbättring handlar om att stärka ledarskapet. Länge har Sundbybergs skolor präglats av ett otydligt ledarskap med frånvarande rektorer som hindras att verka som de pedagogiska ledare de borde på grund av för stora och för utspridda ansvarsområden. Vi vill stärka ledarskapet i Sundbybergs skolor genom att verka för att varje skola ska ha en rektor som är skolans tydliga ledare. En värdig omsorg Vi är skyldiga de äldre mycket. Det är deras slit som byggt upp vår stad och vår välfärd. Omsorgspolitiken måste sätta de äldres behov främst. Vi vill återskapa kvalitetsavdelningen, som arbetade löpande och långsiktigt för att förbättra vardagen för de som blivit för gamla för att ta hand om sig själva. De äldre måste få större inflytande över sitt liv. Vi moderater vill att de äldre själva ska få välja äldreboende. Vi vill också se en ny långsiktig strategi för våra äldreboenden. Vi vill komma bort från de stora äldreboenden vi har idag och i framtiden se fler mindre och mer familjära boenden. De äldre ska också erbjudas trygghetsboende, så att vi hittar fler typer av boenden som passar fler i livets olika skeenden. De äldre ska få riktig mat, och därför är det viktigt att alla beslut rörande maten tas av äldreboendena själva. Såväl personalen som de äldre tjänar på utbildningssatsningar för att höja kompetensen hos de anställda. De äldre måste få bättre information om de val, möjligheter och rättigheter de har. Vi vill införa en äldreombudsman som tar tillvara på de äldres intressen. Tryggheten för äldre måste också bli bättre. Vi ser ofta, särskilt under sommaren hur äldres situation utnyttjas av brottslingar. Vi vill se att en handlingsplan och samordnade insatser inom äldreomsorgen tas fram mot brott mot äldre. 5

6 Bättre miljö och ökad trygghet Miljön är extra viktig och känslig i Sveriges minsta stad. Sundbyberg är dessutom Sveriges mest tättbefolkade. De städer i vårt län som lyckas kombinera storstadens utbud av service, nöjen och arbetsplatser med en god livsmiljö och goda rekreationsmöjligheter kommer att vara de framgångsrika och attraktiva städerna i framtiden. Sundbyberg ska vara en föregångsstad på miljöområdet. Därför ska vi också föregå med gott exempel. Sundbybergs stad ska minska miljöbelastningen i våra egna verksamheter och sträva efter att bli miljöcertifierade. Vi vill också se också över bullerproblemen i Sundbyberg. Vi vill värna om våra grönområden. Kymlinge ska därför bevaras grönt och vi vill arbeta för att förbättra motions- och friluftslivet i hela området. Utan trygghet finns ingen verklig frihet. Vi accepterar inte att människor i vår stad begränsas av otrygghet och rädsla. Det handlar om barnen som inte vågar gå till skolan eller de äldre som inte vågar öppna dörren. Sundbybergs stad står alltid på medborgarnas sida, mot de krafter som vill kringskära andra människors frihet genom hot eller våld. Vi är glada för att polisen fått förstärkning i Sundbyberg, men trygghet handlar om mer än fler poliser. Var femte elev upplever idag mobbning och andra kränkningar i den egna klassen. Vi vill starta trygghetsarbetet redan i skolan. Det är viktigt att barn lär sig rätt och fel tidigt. De som gör övertramp ska få tidiga och tydliga konsekvenser, men också alltid en öppen dörr tillbaka. Vi vill därför bland annat stärka samarbetet mellan polis och socialtjänst när det kommer till unga lagöverträdare med syfte att möten mellan familj, barn, polis och socialtjänst kommer på plats efter mycket kort tid efter det att ett brott begåtts. 6

7 2. Alliansen i regering och landsting ger resultat Ansvar för Sverige På valdagen visade svenska folket ett förnyat och förstärkt förtroende för Alliansregeringen, som fört Sverige genom en av de värsta ekonomiska kriserna i modern historia. Med en politik för full sysselsättning och starka offentliga finanser har vårt land goda förutsättningar att komma stärkt ur krisen. Världens ekonomier ställs nu inför historiskt stora utmaningar och viljan och förmågan hos regeringar och myndigheter att ta ansvar prövas nu på allvar. Det finns allvarliga risker i världsekonomin, även i vårt närområde. Flera europeiska länder dras med stora budgetunderskott, och vi kan se vissa fall där statsskulderna har nått ohållbara nivåer. Massarbetslösheten har fått fäste i vissa länder, där exempelvis Spanien har ökat från 8 till 18 procents arbetslöshet. I krisens spår följer ökade samhällsklyftor, som hotar sammanhållningen i samhället. En politik som tar ansvar för hela landet måste ha som främsta uppgift att bekämpa arbetslösheten, så att fler människor får möjlighet att självständigt styra sina egna liv. I en omgivning som denna ökar riskerna också för svensk ekonomi. Mycket tyder på att de orosmoln som svept över världen de senaste åren kommer att återvända. I denna process har Sverige stått starkare än många andra länder. Vi har klarat oss igenom krisen i bättre skick. Genom ett fördjupat samarbete inom den Europeiska Unionen kan vår kontinent bättre stå emot finanskrisens svallvågor när de sköljer över världsekonomin. Svenska återhämtningar har historiskt präglats av jobblöshet. Alliansregeringen har valt en väg som präglas av ansvar för de offentliga finanserna, ansvar för jobben och ansvar för välfärden. Det gångna året har vi sett en stark återhämtning på arbetsmarknaden fler är sysselsatta jämfört med Flera indikatorer, exportsiffror, barometrar och inköpschefsindex tyder på att vi har en stark utveckling. Den här utvecklingen får inte brytas. För att värna kvaliteten i välfärden genom denna historiska kris har regeringen kraftigt ökat bidragen till kommunsektorn. Under 2010 har regeringen skjutit till 17 miljarder kronor extra. Under 2011 fortsätter regeringen att skjuta till extra pengar för att motverka de vikande skatteintäkter som följer av en högre arbetslöshet. Tvärtemot många andra europeiska länder har Sverige kunnat satsa på välfärden genom hela krisen, istället för att tvingas till besparingar. För Sundbybergs del innebär det en statlig förstärkning om 37 miljoner kronor 2010 och 8 miljoner kronor Regeringen håller fast vid arbetslinjen. Genom fler coacher och mer av praktikplatser kan människor hållas kvar på arbetsmarknaden och sökaktiviteten hållas uppe. När tillväxten och efterfrågan ökar ska människor också komma i arbete. Arbetslösheten får inte tillåtas bita sig fast på höga nivåer, utan ska pressas tillbaka genom en aktiv arbetsmarknadspolitik. Alliansen arbetar nu för att uppfylla det mandat som svenska folket gav i årets val. Stabiliteten i de offentliga finanserna värnas. Kvaliteten i välfärden ökas. Arbetslinjen ligger fast. Även denna väg kan Sundbyberg gå. Slöseriet med skattepengar - som hotar vår gemensamma välfärd - måste upphöra. Istället måste viktiga satsningar för en mer omtänksam äldreomsorg och en bättre skola genomföras. Staden måste fortsätta växa genom förtätning och ytterligare exploatering. 7

8 Moderata Samlingspartiet i Sundbyberg vill fortsätta att bygga en öppen stad för sundbybergarnas bästa. Jobba Sverige ur krisen Utgångspunkten för Alliansens arbetsmarknadspolitik är att stärka arbetslinjen, att öka sysselsättningen och att minska utanförskapet. Alla som kan och vill arbeta ska också ha möjlighetatt göra det utifrån sina egna förutsättningar. De människor som står långt från arbetsmarknaden prioriteras. En sjukförsäkringsreform har genomförts med utgångspunkten att sjukförsäkringen ska ge ekonomisk trygghet och aktiva insatser för återgång i arbete Reformen innehåller en rehabiliteringskedja med fasta tidpunkter för när den försäkrades arbetsförmåga ska prövas mot de egna arbetsuppgifterna, den egna arbetsgivarens verksamhet och slutligen hela arbetsmarknaden. Därför har en begränsning införts för hur länge sjukpenning kan betalas ut. Sjukpenning kan betalas ut under ett år. Därefter kan den sjukskrivne efter ansökan få förlängd sjukpenning ytterligare ett och ett halvt år. Sjukpenningen är dock inte begränsad för den som har en allvarlig sjukdom t.ex. cancer. Den som fått ersättning under maximal tid erbjuds hjälp av Arbetsförmedlingen genom ett introduktionsprogram. Syftet är att individen eventuellt efter ytterligare arbetslivsinriktad rehabilitering ska kunna återgå till arbete. De som på grund av sjukdom inte kan göra så kan åter få sjukpenning och om arbetsförmågan är stadigvarande nedsatt sjukersättning. Under förra mandatperioden var människor hänvisade till passiva system i väntan på utsortering från arbetsmarknaden. Under den här mandatperioden har Alliansregeringen fört en kraftfull politik för jobb och företagande, med sänkta trösklar in på arbetsmarknaden och aktivt stöd till människor som drabbats av arbetslöshet. Genom en aktiv arbetsmarknadspolitik och sunda offentliga finanser har den internationella finanskris som också drabbat Sverige kunnat bemötas effektivt. Viljan och förmågan bland Europas och världens regeringar har prövats på allvar, och Alliansregeringen har valt en tydlig väg som präglas av ansvarför de offentliga finanserna, ansvar för jobben och ansvar för välfärdens kärnverksamheter. Skatten har sänkts i fyra steg under mandatperioden. Skattelättnaden som andel av lönen är störst för låg- och medelinkomsttagare. Med det fjärde steget av jobbskatteavdraget inräknat har 99 procent av alla som arbetar heltid fått skatteminskningar på över kronor i månaden. Avdraget är utformat så att det, procentuellt sett, ger mer till dem som tjänar minst. Ett vårdbiträde som tjänar kronor i månaden och har genomsnittlig kommunalskatt får en skatteminskning med kronor i månaden. I kombination med åtgärder som gör det billigare och enklare för arbetsgivare att anställa, bidrar jobbskatteavdraget till att skapa fler jobb, fler företag och till att minska utanförskapet. När hushållen får mer pengar över i plånboken kan de också öka sin konsumtion av varor och tjänster. På så sätt dämpar jobbskatteavdraget fallet i sysselsättningen i lågkonjunkturen och förhindrar att arbetslösheten biter sig fast på en hög nivå. Trots de negativa effekter som följt i krisens spår med varsel, arbetslöshet och svårigheter för företagen finns nu många tecken på återhämtning. Läget på arbetsmarknaden ser bättre ut och trots krisen har utanförskapet och antalet personer som försörjs av ersättningssystemen fortsatt att minska på ohälsoområdet. Samtidigt har arbetslösheten inte ökat så mycket som från början befarades. Framtidsutsikterna blir allt ljusare för både hushåll och företag. 8

9 Integration Sverige ska ha en human asylpolitik och vara en fristad för dem som flyr undan förtryck och förföljelse. Alliansen har därför värnat asylrätten och stärkt rättssäkerheten i asylprocessen. En rättssäker asylprocess har ett tydligt avslut. Om den sökande fått ett avvisnings- eller utvisningsbeslut som vunnit laga kraft är han eller hon skyldig att lämna landet. Att så sker är viktigt för att Sverige i längden ska kunna behålla nuvarande asylsystem och erbjuda skydd till dem som behöver det. I syfte att underlätta återvändandet till hemlandet införde regeringen ett återetableringsstöd Vid ett bifallsbeslut gäller det för de allra flesta att så snabbt som möjligt komma ut på den svenska arbetsmarknaden. Arbetslinjen ska gälla inom migrationsområdet precis som på alla andra områden. Vi måste bli bättre på att ta till vara den potential och den drivkraft som många människor med utländsk bakgrund har och sänka trösklarna in i samhället. Alliansens övergripande prioriteringar på integrationsområdet har varit ett stärkt fokus på egen försörjning genom ett aktivt deltagande på arbetsmarknaden, och ökade språkkunskaper hos de som kommer till Sverige. Därigenom minskar vi utanförskapet. En rad reformer har genomförts för att påskynda nyanlända invandrares etablering på arbetsmarknaden. Det gäller främst instegsjobb och nystartsjobb, satsningar på yrkesbedömning och validering av utländsk examen samt kompletterande högskoleutbildning. Regeringen har presenterat en proposition som innebär att introduktionen av nyanlända invandrare förbättras. Arbetsförmedlingen får ett samordnandeansvar för att genomföra insatser som leder till att den nyanlände kommer i arbete. Nyanlända invandrare ges lagstadgad rätt till en etableringsplan med individuellt anpassade etableringsinsatser. För att främja jämställdheten utgår etableringsersättning till individen, oberoende av hushållets inkomst, vid aktivt deltagande i insatserna. Samhällsorientering införs som en del av etableringsplanen. Regeringen har också startat Nystartscentrum i de kommuner och stadsdelar med stort utanförskap för att finna samverkansformer mellan olika aktörer för att underlätta för enskilda att etablera sig i Sverige och på arbetsmarknaden. Alliansen har ökat incitamenten för arbete genom ett försörjningskrav vid anhöriginvandring som innebär att det i vissa fall ställs krav på försörjning och en ordnad bostad innan anhöriginvandring beviljas. Inga barn eller barnfamiljer omfattas dock av kravet. Alliansen menar att barn inte ska behöva vara skilda från sina föräldrar i onödan och att familjeåterförening därför är en viktig del av migrationspolitiken. För att motverka familjeseparation har vi också ändrat reglerna för uppehållstillstånd så att det går att söka uppehållstillstånd inifrån Sverige om det står klart att ett uppehållstillstånd kommer att beviljas. Alliansens politik har utöver att värna och stärka rättssäkerheten i asylprocessen också vidgat möjligheterna för den som vill komma till Sverige för att skapa sig en bättre framtid genom arbete. De nya reglerna för arbetskraftsinvandring är en mycket betydelsefull reform som innebär att Sverige tagit ledningen i utvecklingen mot öppnare gränser och ökad rörlighet. En mångdimensionell migrationspolitik kan förändra och nyansera bilden av invandring och invandrare.. 9

10 Ett bättre land för de äldre Vi lever allt längre och får dessutom förbli friska högre upp i åldrarna. Många äldre har en arbetslust och känner att de har mer att ge. Den energin ska tas tillvara. Fler i arbete är en förutsättning för trygga pensioner och en god äldreomsorg och sjukvård i framtiden. Regeringen har därför gjort det billigare att anställa äldre. Ett sätt att stimulera arbete är regeringens jobbskatteavdrag. Skatten är alltså inte högre på grund av ålder. Däremot är jobbskatteavdraget vid arbetsinkomster extra förmånligt för dem över 65 år. Regeringen har under mandatperioden beslutat om sänkningar av skatten på pensioner i tre steg. Genom en långsiktig politik för fler jobb läggs dessutom grunden för ett starkare trygghetssystem. Fler i arbete är en förutsättning för trygga pensioner och en god äldreomsorg och sjukvård i framtiden. Alliansens prioriteringar för äldrepolitiken har tagit sin utgångspunkt i fyra ambitioner: Den första har varit att komma till rätta med kvalitetsbrister i vården och omsorgen om äldre. Svensk äldreomsorg är jämförelsevis god, men det finns också tydliga utmaningar och brister. Många äldre övermedicineras, det finns brister i demensvården och vardagen är inte alltid tillräckligt innehållsrik och stimulerande. Den andra ambitionen har varit att öppna upp för mer självbestämmande och valfrihet. Äldre måste få bestämma själva, också när de behöver vård och omsorg. Genom de äldres fria val utvecklas lyhördheten inom äldreomsorgen och bland medarbetarna. Den tredje ambitionen har varit att säkra värdigheten i äldreomsorgen. Man ska känna sig trygg med att bli gammal i Sverige, och förändringarna i vardagen vid en flytt till ett särkskilt boende ska vara så små som möjligt. För det fjärde har ett särskilt fokus lagts på äldre personer med stora behov, som inte alltid själva kan göra sin röst hörd. Många äldre personer med komplexa hälsoproblem har svårt att få en sammanhållen och god vård och omsorg. Det är en särskild utmaning att ordna vården och omsorg efter deras behov och villkor. Bättre resultat för alla i skolan Alliansen gick till val på att vända den negativa kunskapsutvecklingen i svensk skola. Målet var att sätta fokus på skolans kunskapsuppdrag. Regeringens utbildningspolitik har undermandatperioden syftat till att skapa förutsättningar för en skola som ser varje elev och som ger varje människa möjlighet att växa. Regeringen har höga förväntningar såväl på utbildningsväsendets förmåga att möta individers olikhet som på människors förmåga att själv ta ansvar för sitt lärande. Under mandatperioden har en ny skollag presenterats. Den nya lagen har en ny tydligare struktur som är bättre anpassad efter dagens skolväsende. Så långt det är möjligt är regleringen i lagen gemensam för alla skolformer och huvudmän. Lagen innehåller fler nyheter, till exempel skärpta behörighetsreglerför lärare, tydligare värdegrund, stärkta rättigheter för elever i behov av särskilt stöd, tydligare regler gällande trygghet och studiero samt utökade sanktionsmöjligheter för skolinspektionen. Tydligare mål, stärkt uppföljning, bättre information och tidigare insatser är avgörande för att alla elever ska ges möjlighet att nå kunskapsmålen. Regeringen har vidtagit en rad åtgärder för en sådan utveckling. Under tre år avsätts 900 miljoner kronor för en läsa-skriva-räkna-satsning för att förbättra elevernas baskunskaper. Syftet är att ge elever i årskurs 1-3 som riskerar att inte nå skolans mål extra stöd och 10

11 hjälp. Det kan handla om personalförstärkningar, kompetenshöjande insatser, andra liknande stöd- och utvecklingsinsatser samt införskaffande av läromedel. Regeringen har även infört nationella prov i svenska och matematik för eleverna i årskurs tre för att tidigt uppmärksamma elever som riskerar att inte nå målen. För att tydliggöra informationen om elevernas kunskapsutveckling har regeringen infört skriftliga omdömen för alla elever från första klass. Tillsammans med utvecklingssamtalen och utvecklingsplanerna bidrar det till att ge bättre information till föräldrarna som därigenom också involveras i elevernas lärande. Trygga elever och en god och trivsam studiemiljö är en förutsättning för lärande. Under mandatperioden har regeringen gett Skolverket i uppdrag att ta fram forskningsbaserade åtgärdsprogram mot mobbing. Dessutom har Skolverket fått i uppdrag att stärka skolornas värdegrundsarbete. Skolan ska tydligt ta ställning för de mänskliga rättigheterna och de värden som ligger till grund för vårt samhälle. För att garantera en tryggare skolmiljö är det sedan 2007 tillåtet att flytta en elev som mobbar och beslagta föremål som används för att störa undervisningen. I den nya skollagen får lärarna ytterligare verktyg för att förbättra studieklimatet i klassrummet. År 2011 införs nya kursplaner med tydligare kunskapskrav i grundskolan vilket tillsammans med en ny betygsskala med sex steg kommer att ytterligare förbättra informationen om elevernas kunskapsutveckling. Regeringen har även lagt ett förslag om betyg från årskurs 6. Regeringen har också antagit en strategi för entreprenörskap med målet att entreprenörskap ska löpa som en röd tråd genom hela utbildningssystemet. Trygghet Sverige ska vara ett land där det är tryggt att leva och bo. Många upplever det också så. Men det är inte hela bilden. Egentligen är Sverige ett kluvet land. Hoten och våldet slår sig in i allt fler människors vardag. För många är det egna hemmet också den mest otrygga platsen. Eller när mörkret sänker sig över den egna stadsdelen och människor blir rädda för att gå ut, osäkra på vad som pågår utanför den egna porten. Unga män som drabbas av gatuvåldet. Unga kvinnor som tar omvägar hem för att undvika de allra farligaste platserna. Detta är också verkligheten för många sundbybergare. För att motverka otrygghetens utbredning i vårt samhälle har Alliansregeringen de senaste fyra åren genomfört en kraftig upprustning av polisen. Under den förra mandatperioden genomförde regeringen en rad viktiga förändringar för att minska brottsligheten och öka människors trygghet i hela landet. Genom rekordstora satsningar har rättsväsendet förstärkts från polis och åklagare till domstolar och kriminalvård. Allt fler brott utreds och klaras upp, fler förövare får stå till svars för sina handlingar. Polisen har också blivit mer synlig i människors vardag. Enligt den nationella trygghetsundersökning som Brottsförebyggande rådet redovisat känner människor sig tryggare i dag än för fyra år sedan och förtroendet för rättsväsendets myndigheter har stärkts. Sammantaget innebär utvecklingen att det har blivit svårare att vara kriminell i Sverige och att det har blivit lättare för brottsoffer att få sina behov tillgodosedda. Rättsväsendets arbete mot mängdbrott behöver nu vidareutvecklas utifrån ett tydligt rätts- kedjeperspektiv. Stölder, misshandel och skadegörelse inskränker människors frihet och påverkar deras trygghet. 11

12 Det ska vara tydligt för medborgarna att samhället har en väl utvecklad förmåga att hantera denna typ av brott. Handläggningstiderna behöver kortas, allt fler brott av detta slag bör klaras upp och de drabbade ska få hjälp och stöd. Sverige ska fortsätta att utvecklas till ett tryggare land att leva i. Sjukvården Hälso- och sjukvården i Stockholm ska hålla hög kvalitet och vara tillgänglig för medborgarna. Alla ska ha rätt till en god vård. Alliansen har ökat patienternas valfrihet och makt, samt gjort det lättare att komma i kontakt med vården i hela Stockholms län. Hittills har Alliansen i Stockholm infört vårdval inom husläkarverksamheten, mödravård, barnavård, fotsjukvård, logopedi, särskilda boenden. Från 1 januari 2009 gäller vårdval även för höft- och knäledsplastik, kataraktoperationer och förlossningsvård. Allt färre står dessutom i vårdkö. Om man utesluter de frivilligt väntande från väntetidsmätningarna har alla landsting utom två klarat att ge behandling i rätt tid till 90 procent av patienterna. Det är en total förbättring med procent. Om de frivilligt väntande istället räknas med har förbättringar ändå gjorts med procent. Villkoren i överenskommelsen med SKL för 2010 har skärpts på så sätt att inga frivilligt väntande tillåts att undantas från mätningarna. Landstingen måste också höja sin inrapporteringsfrekvens av väntetider till SKL:s väntetidsdatabas från 90 till 95 procent. En ännu mer tillgänglig hälso- och sjukvård ska komma på plats genom att ytterligare stärka patienternas möjlighet att själva välja och påverka sin sjukvård. Genom fortsat etableringsfrihet kan fler nya vårdcentraler, mödra- och barnavårdscentraler och andra mottagningar växa fram. En mångfald av vårdgivare som människor kan välja mellan ökar kvaliteten samtidigt som kostnader hålls nere och nya vårdidéer kan slå rot. Fler fristående hälso- och sjukvårdsverksamheter bidrar till att utveckla vården och frigör resurser till mer vård. Arbetet för en köfri sjukvård med god kvalitet och hög patientsäkerhet fortsätter. Utgångspunkten ska i Stockholms län vara en nollvision mot undvikbara vårdrelaterade skador och infektioner. Satsningarna på en cancervård i världsklass fortsätter. Bättre kollektivtrafik Det ska gå att lita på kollektivtrafiken. Varje dag gör över människor 2,5 miljoner resor med SL. För människors vardag är en väl fungerande kollektivtrafik avgörande. Under den förra mandatperioden fortsatte den största satsningen någonsin på kollektivtrafik. Trafiken har förbättrats med fler tåg och bussar, nya linjer och ökad kundservice. SL har introducerat nya pendeltåg, förstärkt underhållet av signalsystemen, startat dygnet-runt-trafik i tunnelbanan och moderniserat Farstagrenen, Nynäsbanan och Roslagsbanan. Samtidigt har kundnöjdheten och tidhållningen ökat avsevärt jämfört med Förseningarna för både pendeltåg och tunnelbana har halverats. SL:s målmedvetna kvalitetsarbete de senaste fyra åren har givit resultat. En särskild satsning om 100 miljoner kronor på nya spår och vägar genomförs under mandatperioden. Hela resan ska fungera, från dörr till dörr. Information om förseningar och avbrott ska öka, så att resenärerna bättre kan hantera störningar i trafiken. 12

Vitbok # 1. Alliansregeringen. de fyra första åren

Vitbok # 1. Alliansregeringen. de fyra första åren Vitbok # 1 Alliansregeringen de fyra första åren 2 # Vitbok OM vitboken Utgiven av Alliansen maj 2010 Text Samordningskansliet Johan Forssell Mattias Keresztesi Foto: Sid 6 och 30 Johan Jeppsson Sid 44

Läs mer

ANSVAR FÖR EKONOMIN OCH FULL SYSSELSÄTTNING. Arbetsgruppens rapport

ANSVAR FÖR EKONOMIN OCH FULL SYSSELSÄTTNING. Arbetsgruppens rapport ANSVAR FÖR EKONOMIN OCH FULL SYSSELSÄTTNING Arbetsgruppens rapport Innehåll En politik som håller ihop... 5 En samlad reformagenda för ansvar, jobb, kunskap och trygghet... 6 1. Ansvar för ekonomin och

Läs mer

Det liberala alternativet

Det liberala alternativet Det liberala alternativet Politikens främsta uppgift är att skapa förutsättningar inte hinder för initiativ och alternativ. Vår politik bygger på ett förtroende för den enskilda människans kraft att göra

Läs mer

Ett starkare Sverige

Ett starkare Sverige Ett starkare Sverige Gemensam budgetmotion för 2015 1. Sammanfattning Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet liberalerna och Kristdemokraterna lägger gemensamt fram en budget för fler jobb, mer kunskap

Läs mer

Framtidskontraktet. Beslutad version

Framtidskontraktet. Beslutad version Framtidskontraktet Beslutad version Innehållsförteckning Ekonomin växer när människor växer... 3 Fler jobb är grunden för allt... 7 Med kunskaper växer Sverige... 13 En bra välfärd gör att människor växer

Läs mer

Vi bygger. Sverige. Alliansens valmanifest 2014-2018

Vi bygger. Sverige. Alliansens valmanifest 2014-2018 Vi bygger Sverige Alliansens valmanifest 2014-2018 Vi bygger Sverige Alliansens valmanifest 2014-2018 Innehåll Partiledarnas förord: Alliansens löfte till väljarna 6 Utgångspunkter för Alliansens politik

Läs mer

Vi bygger. Sverige. Alliansens valmanifest 2014-2018. Valmanifest A5.indd 3 2014-08-30 17:13:15

Vi bygger. Sverige. Alliansens valmanifest 2014-2018. Valmanifest A5.indd 3 2014-08-30 17:13:15 Vi bygger Sverige Alliansens valmanifest 2014-2018 Valmanifest A5.indd 3 2014-08-30 17:13:15 Valmanifest A5.indd 4 2014-08-30 17:13:15 Innehåll Partiledarnas förord: Alliansens löfte till väljarna 6 Utgångspunkter

Läs mer

MÅL OCH BUDGET 2013-2015

MÅL OCH BUDGET 2013-2015 MÅL OCH BUDGET 2013-2015 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING BESLUTSSATSER... 3 POLITISK INRIKTNING FÖR KOMMUNENS VERKSAMHET... 5 SIGTUNA KOMMUNS VÄRDEGRUND... 17 HÅLLBAR UTVECKLING... 20 PERSPEKTIVMÅL...

Läs mer

Sven Wimnell 061023+061031+070110: Politik efter valet 2006. (http://wimnell.com/omr36-39p.pdf)

Sven Wimnell 061023+061031+070110: Politik efter valet 2006. (http://wimnell.com/omr36-39p.pdf) Sven Wimnell 061023+061031+070110: Politik efter valet 2006. (http://wimnell.com/omr36-39p.pdf) Innehåll 3 Alliansens sänkta inkomstskatter. 4 Regeringsförklaringen 6 oktober 2006. 19 Ministrarna i den

Läs mer

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktiges beslut BUDGET 2015 Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att: 1. Fastställa skattesatsen för primärkommunen till 20,33 för 2015. 2. Godkänna de förutsättningar som budget 2015, ram 2016 och plan

Läs mer

Planeringsdirektiv med budget 2015-2017

Planeringsdirektiv med budget 2015-2017 HALMSTADS KOMMUN eringsdirektiv med budget 2015-2017 Jobb, utbildning och välfärd Socialdemokraterna och Vänsterpartiet FÖR ETT MÖJLIGHETERNAS HALMSTAD Vi står för en politik som skapar jobb, värnar välfärden,

Läs mer

Stärkt integration i ett öppet Sverige. Arbetsgruppens rapport till partistyrelsen

Stärkt integration i ett öppet Sverige. Arbetsgruppens rapport till partistyrelsen Stärkt integration i ett öppet Sverige Arbetsgruppens rapport till partistyrelsen INLEDNING 4 UTGÅNGSPUNKTER FÖR GRUPPENS ARBETE 5 SITUATIONEN I DAG 6 EU TAR INTE SITT ANSVAR 7 Nya Moderaterna ska verka

Läs mer

Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015

Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015 mmunf av ko Beslutad -06-17 ge 2014 ullmäkti Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015 Inledning... 2 Kapitel 1. Kommunfullmäktiges beslut... 4 Kapitel 2. Omvärldsanalys... 5 Kapitel 3. Styrning av verksamheten

Läs mer

Kommunstyrelsens förslag till budget 2011 för Stockholms stad Inriktning för 2012 och 2013

Kommunstyrelsens förslag till budget 2011 för Stockholms stad Inriktning för 2012 och 2013 Dnr:111-939/2010 för Stockholms stad Inriktning för 2012 och 2013 INLEDNING... 1 NÄMNDER OCH STYRELSER UTOM ROTELINDELNING Kommunfullmäktige m.m.: kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, stadsledningskontoret

Läs mer

Motion till riksdagen 2008/09:s61013 mm av Mona Sahlin m.fl. (s) Jobb och utbildning - en investering för framtiden

Motion till riksdagen 2008/09:s61013 mm av Mona Sahlin m.fl. (s) Jobb och utbildning - en investering för framtiden Partimotion Motion till riksdagen 2008/09:s61013 mm av Mona Sahlin m.fl. (s) Jobb och utbildning - en investering för framtiden Sammanfattning...4 Investera i stärkt konkurrenskraft...4 Fler jobb genom

Läs mer

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Beslutad 2013-11-18 KF 85 Layout ekonomikontoret december 2013 Innehållsförteckning Förord... 3 Framtidens Skara... 3 Medborgarnas skara kommun... 5 Utmaningar för

Läs mer

Gröna sköna Tyresö. Kommunplan 2015-2018

Gröna sköna Tyresö. Kommunplan 2015-2018 Gröna sköna Tyresö Kommunplan 2015-2018 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT... 4 2. EN BUDGET FÖR VÄLBEFINNANDE... 5 3. MILJÖPARTIETS VISION FÖR TYRESÖ KOMMUN 2030... 7 TYRESÖ EN GRÖNSKANDE

Läs mer

Som motionären mycket riktigt anger är Fas 3 ett stort misslyckande för de arbetslösa.

Som motionären mycket riktigt anger är Fas 3 ett stort misslyckande för de arbetslösa. 1 Som motionären mycket riktigt anger är Fas 3 ett stort misslyckande för de arbetslösa. I Fas 3, numera omdöpt av regeringen till sysselsättningsfasen fanns i januari 2013 mer än 33 700 personer, vilket

Läs mer

Socialdemokraternas förslag till budget 2014

Socialdemokraternas förslag till budget 2014 (S):1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING NYSTART FÖR STOCKHOLM 4 En stad som växer genom arbete, utbildning och investeringar 4 Ett Stockholm som arbetar 5 Bryt utvecklingen mot sjunkande resultat i skolan 9 Utveckla

Läs mer

Budget för en rättvis vård

Budget för en rättvis vård Budget för en rättvis vård Landstingsbudget för 2011 och flerårsplaner för 2012-2013 samt Investeringsbudget 2011-2015 1 Förslag till beslut Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta att

Läs mer

Magdalena Andersson. Egna texter & pressmeddelande

Magdalena Andersson. Egna texter & pressmeddelande Magdalena Andersson Egna texter & pressmeddelande under 2008 Om man orkar och vill... 5 Ett starkare barnperspektiv... 5 Klart att vi stödjer regeringen!... 6 Bidrag till vit marknad... 7 Replik till Kristina

Läs mer

Vänsterpartiets utbildningspolitiska program

Vänsterpartiets utbildningspolitiska program Allas rätt till kunskap Vänsterpartiets utbildningspolitiska program Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Bryt sorteringen bryt klasskillnaderna i skolan... 4 Kunskap är makt -

Läs mer

Budget 2012 med plan för 2013-2014

Budget 2012 med plan för 2013-2014 KOMMUNKONTORET 2011-11-28 Budget 2012 med plan för 2013-2014 Reviderad utifrån kommunfullmäktiges beslut den 21 november 2011 Jonas Nygren (S) Siyamak Sajadian Stefan Bergström (C) Bengt Sjöholm (KD) Sasanpour

Läs mer

Möjligheternas Nacka Socialdemokraternas i Nacka budgetmotion 2013 1

Möjligheternas Nacka Socialdemokraternas i Nacka budgetmotion 2013 1 Möjligheternas Nacka Socialdemokraternas i Nacka budgetmotion 2013 1 Innehållsförteckning MÖJLIGHETERNAS NACKA... 4 SKARPA FÖRSLAG I BUDGETMOTIONEN... 6 KOMMUNSTYRELSEN OCH ÖVERGRIPANDE... 6 ARBETS- OCH

Läs mer

Budget 2011. med plan 2012-2013 samt. budget för nämnderna 2011-2012. Reviderad efter kommunfullmäktiges beslut den 20 december 2010

Budget 2011. med plan 2012-2013 samt. budget för nämnderna 2011-2012. Reviderad efter kommunfullmäktiges beslut den 20 december 2010 Budget 2011 med plan 2012-2013 samt budget för nämnderna 2011-2012 Reviderad efter kommunfullmäktiges beslut den 20 december 2010 Sundbybergs stads vision 2020 Sundbyberg - där staden är som bäst både

Läs mer

Tillsammans utvecklar vi Uppsala

Tillsammans utvecklar vi Uppsala Tillsammans utvecklar vi Uppsala Kommunalt handlingsprogram Uppsala 2014 Det går bra för Uppsala Nya moderaterna står redo att leda Uppsala de fyra kommande åren. Tillsammans med våra samarbetspartier

Läs mer

En hållbar budget med inriktning på barn, bostäder och jobb

En hållbar budget med inriktning på barn, bostäder och jobb En hållbar budget med inriktning på barn, bostäder och jobb Förslag till budget för Växjö kommun 2014 och verksamhetsplan för 2015-2016 Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet Innehållsförteckning

Läs mer

Idéer för framtidens Botkyrka. Moderaternas förslag till flerårsplan 2014-2017.

Idéer för framtidens Botkyrka. Moderaternas förslag till flerårsplan 2014-2017. Idéer för framtidens Botkyrka. Moderaternas förslag till flerårsplan 2014-2017. FÖRORD... 4 INLEDNING... 5 BOTKYRKA - EN DEL AV STOCKHOLM... 5 BOTKYRKA - EN DEL AV VÄRLDEN... 6 ETT SEKULARISERAT SAMHÄLLE...

Läs mer

Äldre program och manifest. Valmanifest Frihet för Sverige

Äldre program och manifest. Valmanifest Frihet för Sverige Äldre program och manifest Valmanifest Frihet för Sverige Från 2002 Innehåll Frihet för Sverige 3 Sverige behöver en ny regering 4 En politik för människor makten över våra liv 5 Utmaningar och reformer

Läs mer

Den demokratiska nationalismen

Den demokratiska nationalismen Sverigedemokraternas budgetförslag 2015 samt planer för 2016 och 2017 Den demokratiska nationalismen Den demokratiska nationalismen skall ligga till grund för vårt Karlskrona. Som socialkonservativa utgår

Läs mer