En stad för alla. Budget Uppdaterad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En stad för alla. Budget 2011. Uppdaterad"

Transkript

1 En stad för alla Budget 2011 Uppdaterad

2 Innehållsförteckning 1. Inledning 4 Välfärden främst 4 En stad för alla 4 En bättre skola 5 En värdig omsorg 5 Bättre miljö och ökad trygghet 6 2. Alliansen i regering och landsting ger resultat 7 Ansvar för Sverige 7 Jobba Sverige ur krisen 8 Integration 9 Ett bättre land för de äldre 10 Bättre resultat för alla i skolan 10 Trygghet 11 Sjukvården 12 Bättre kollektivtrafik Välfärdens utmaningar 14 Allas rätt att själv forma sin framtid 14 Allas rätt till en trygg ålderdom 14 Allas rätt till ett tryggt boende 14 Allas rätt till en bra välfärd Inriktning för stadens verksamheter 16 Kommunstyrelsen 16 Grundskole- & gymnasie-verksamheten 19 Förskoleverksamheten 22 Äldreverksamheten 24 Individ- och omsorgsverksamheten 27 Kompetens- och 30 arbetsmarknadsverksamheten 30 Kultur- och fritidsverksamheten 33 Stadsbyggnads- och 36 miljöverksamheten 36 Överförmyndaren 39 Revisionen 39 Valnämnden 39 Kommunala bolag och förbund Samhällsekonomisk utveckling 43 I krisens spår 43 Arbetsmarknad och inflation 43 Samhällsekonomisk utveckling 44 Skattesatsen i staden 45 Befolkningsutveckling 45 Resultaträkning 47 Balansräkning 51 Risker i budget 51 2

3 6. Kommunövergripande mål och finansiella riktmärken 53 Förbättrad personalpolitik 53 Förbättrad kommunal service via nätet 53 Bättre företagsklimat 54 Kommunövergripande finansiella mål 54 Verksamhetsramar Bilagor 56 Bilaga 1 Specificerade verksamhetsramar 56 Bilaga 2 Investeringsbudget 61 Bilaga 3 Skolpeng 63 3

4 1. Inledning Välfärden främst Sverige har gått igenom en av de värsta ekonomiska kriserna på mycket länge. Många länder i Europa präglas av kraftiga nedskärningar och stora ekonomiska utmaningar. Sverige står i detta perspektiv starkt. Sysselsättningen stiger nu snabbare än tidigare beräknat, och arbetslösheten sjunker undan. Fler i arbete ger nu mer att dela på. En återhållsam finanspolitik har gett möjlighet att stödja välfärden under krisåren vilket givit landets kommuner och landsting möjlighet att försvara välfärden. Sundbybergs stad har fått kraftiga förstärkningar under det innevarande året. Inte mindre än 37 miljoner kronor enbart i konjunkturstöd har tilldelats staden. Det ekonomiska stödet fortsätter även under nästa år. Staden har haft alla möjligheter att hålla uppe en god service i välfärden. Trots detta har kraftiga nedskärningar genomförts och inte mindre än två skolor har lagts ner under mandatperioden. Skolresultaten har sjunkit och äldreomsorgen har rankats lägst i landet för andra gången i rad. För att klara välfärden i Sundbyberg krävs tydliga prioriteringar tillsammans med en kraftfull jobbpolitik. Med fler i arbete blir det mer att dela på. Fler i arbete är också viktigt ur ett integrationsperspektiv för att vända utvecklingen i områden som präglas av utanförskap. Samtidigt står Sundbyberg inför många utmaningar när staden växer. Stadens välfärdsverksamheter måste växa i takt med staden tillsammans med dess infrastruktur. Stora investeringar sker just nu som gynnar Sundbyberg. Nya E18 samt tvärbanan genom Centrala Sundbyberg är exempel på det. I framtiden handlar det om en nedgrävd järnväg och tvärbanan genom Rissne och Stora Ursvik som kommer att bli mycket viktiga projekt för staden. En stad för alla Stadens verksamheter ska präglas av lyhördhet och effektvitet. Stadens verksamheter är till för Sundbybergarna. Det ska vara lätt att ta kontakt med staden, dess politiker och tjänstemän. Småstaden mitt i storstaden är en attityd som ska prägla oss. Detta är viktigt både för medborgare och för företagare. Medborgarnas valmöjligheter inom exempelvis skola och äldreomsorg är en självklarhet. Vi behöver också samarbeta bättre med kommuner i vår omvärld för att förbättra utbudet av service. Trots att mycket service drivs av andra än kommunen kan vi aldrig bortse från vårt ansvar. Kommunen har en viktig uppgift att granska den kvalitet som erbjuds och ansvara för trygghet i välfärden oavsett vem som utför den. Vi vill skapa nya effektiva mötesplatser mellan medborgare och styrande. Vi ser mycket positivt på användningen av ny teknik för att underlätta sundbybergarnas kontakter med staden och dess verksamheter. Målet bör vara att blanketter och andra kommunala tjänster ska var tillgängliga oavsett tid på dygnet. Innan Sundbyberg på allvar kan säga att vi är en stad för alla måste tillgängligheten förbättras. Vi accepterar inte att människor utestängs från viktiga samhällsfunktioner eller gemenskaper på grund av funktionshinder. Arbetet för en tillgänglig stad behöver därför förbättras. Det inleddes på ett systematiskt sätt under år 2007 men det finns fortfarande delar i stadens egna verksamheter som fortfarande inte är tillräckigt tillgängliga. Här är också samverkan med näringslivet och aktörer som SL av stor vikt eftersom kravet på tillgänglighet inte bara gäller stadens egna verksamheter. 4

5 Vi vill rivstarta ett arbete för fler funktionshindrade i arbete. Här ligger staden efter många företag inom näringslivet. Detta inom ett område där vi borde ligga i framkant i kraft av längre erfarenhet och högre kunskap. Genom att samarbeta bättre och smidigare med företag i vår omnejd ska vi arbeta för att fler funktionshindrade får inte bara sysselsättning utan också riktiga arbeten på riktiga arbetsplatser. En bättre skola Alla barn borde ha rätt till en bra start i livet. Tyvärr får barn och ungdomar i Sundbyberg sämre kunskaper och lägre betyg än sina kamrater i andra kommuner. Det kan vi aldrig acceptera. Skolan i Sundbyberg behöver ett lyft. Sundbyberg behöver en ny skolpolitik, en skolpolitik som sätter kunskap och kvalitet i främsta rummet. Det måste bli mer ordning och reda i skolan. Regeringen har infört nya verktyg som större befogenheter för lärarna, tidigare betyg och intensivare uppföljning av nationella prov ska införas i Sundbyberg fullt ut. Barnomsorgen i Sundbyberg måste ges bättre möjligheter för att kunna ge barn en bra start i livet. Det pedagogiska innehållet ska öka. En viktig del av skolans förbättring handlar om att stärka ledarskapet. Länge har Sundbybergs skolor präglats av ett otydligt ledarskap med frånvarande rektorer som hindras att verka som de pedagogiska ledare de borde på grund av för stora och för utspridda ansvarsområden. Vi vill stärka ledarskapet i Sundbybergs skolor genom att verka för att varje skola ska ha en rektor som är skolans tydliga ledare. En värdig omsorg Vi är skyldiga de äldre mycket. Det är deras slit som byggt upp vår stad och vår välfärd. Omsorgspolitiken måste sätta de äldres behov främst. Vi vill återskapa kvalitetsavdelningen, som arbetade löpande och långsiktigt för att förbättra vardagen för de som blivit för gamla för att ta hand om sig själva. De äldre måste få större inflytande över sitt liv. Vi moderater vill att de äldre själva ska få välja äldreboende. Vi vill också se en ny långsiktig strategi för våra äldreboenden. Vi vill komma bort från de stora äldreboenden vi har idag och i framtiden se fler mindre och mer familjära boenden. De äldre ska också erbjudas trygghetsboende, så att vi hittar fler typer av boenden som passar fler i livets olika skeenden. De äldre ska få riktig mat, och därför är det viktigt att alla beslut rörande maten tas av äldreboendena själva. Såväl personalen som de äldre tjänar på utbildningssatsningar för att höja kompetensen hos de anställda. De äldre måste få bättre information om de val, möjligheter och rättigheter de har. Vi vill införa en äldreombudsman som tar tillvara på de äldres intressen. Tryggheten för äldre måste också bli bättre. Vi ser ofta, särskilt under sommaren hur äldres situation utnyttjas av brottslingar. Vi vill se att en handlingsplan och samordnade insatser inom äldreomsorgen tas fram mot brott mot äldre. 5

6 Bättre miljö och ökad trygghet Miljön är extra viktig och känslig i Sveriges minsta stad. Sundbyberg är dessutom Sveriges mest tättbefolkade. De städer i vårt län som lyckas kombinera storstadens utbud av service, nöjen och arbetsplatser med en god livsmiljö och goda rekreationsmöjligheter kommer att vara de framgångsrika och attraktiva städerna i framtiden. Sundbyberg ska vara en föregångsstad på miljöområdet. Därför ska vi också föregå med gott exempel. Sundbybergs stad ska minska miljöbelastningen i våra egna verksamheter och sträva efter att bli miljöcertifierade. Vi vill också se också över bullerproblemen i Sundbyberg. Vi vill värna om våra grönområden. Kymlinge ska därför bevaras grönt och vi vill arbeta för att förbättra motions- och friluftslivet i hela området. Utan trygghet finns ingen verklig frihet. Vi accepterar inte att människor i vår stad begränsas av otrygghet och rädsla. Det handlar om barnen som inte vågar gå till skolan eller de äldre som inte vågar öppna dörren. Sundbybergs stad står alltid på medborgarnas sida, mot de krafter som vill kringskära andra människors frihet genom hot eller våld. Vi är glada för att polisen fått förstärkning i Sundbyberg, men trygghet handlar om mer än fler poliser. Var femte elev upplever idag mobbning och andra kränkningar i den egna klassen. Vi vill starta trygghetsarbetet redan i skolan. Det är viktigt att barn lär sig rätt och fel tidigt. De som gör övertramp ska få tidiga och tydliga konsekvenser, men också alltid en öppen dörr tillbaka. Vi vill därför bland annat stärka samarbetet mellan polis och socialtjänst när det kommer till unga lagöverträdare med syfte att möten mellan familj, barn, polis och socialtjänst kommer på plats efter mycket kort tid efter det att ett brott begåtts. 6

7 2. Alliansen i regering och landsting ger resultat Ansvar för Sverige På valdagen visade svenska folket ett förnyat och förstärkt förtroende för Alliansregeringen, som fört Sverige genom en av de värsta ekonomiska kriserna i modern historia. Med en politik för full sysselsättning och starka offentliga finanser har vårt land goda förutsättningar att komma stärkt ur krisen. Världens ekonomier ställs nu inför historiskt stora utmaningar och viljan och förmågan hos regeringar och myndigheter att ta ansvar prövas nu på allvar. Det finns allvarliga risker i världsekonomin, även i vårt närområde. Flera europeiska länder dras med stora budgetunderskott, och vi kan se vissa fall där statsskulderna har nått ohållbara nivåer. Massarbetslösheten har fått fäste i vissa länder, där exempelvis Spanien har ökat från 8 till 18 procents arbetslöshet. I krisens spår följer ökade samhällsklyftor, som hotar sammanhållningen i samhället. En politik som tar ansvar för hela landet måste ha som främsta uppgift att bekämpa arbetslösheten, så att fler människor får möjlighet att självständigt styra sina egna liv. I en omgivning som denna ökar riskerna också för svensk ekonomi. Mycket tyder på att de orosmoln som svept över världen de senaste åren kommer att återvända. I denna process har Sverige stått starkare än många andra länder. Vi har klarat oss igenom krisen i bättre skick. Genom ett fördjupat samarbete inom den Europeiska Unionen kan vår kontinent bättre stå emot finanskrisens svallvågor när de sköljer över världsekonomin. Svenska återhämtningar har historiskt präglats av jobblöshet. Alliansregeringen har valt en väg som präglas av ansvar för de offentliga finanserna, ansvar för jobben och ansvar för välfärden. Det gångna året har vi sett en stark återhämtning på arbetsmarknaden fler är sysselsatta jämfört med Flera indikatorer, exportsiffror, barometrar och inköpschefsindex tyder på att vi har en stark utveckling. Den här utvecklingen får inte brytas. För att värna kvaliteten i välfärden genom denna historiska kris har regeringen kraftigt ökat bidragen till kommunsektorn. Under 2010 har regeringen skjutit till 17 miljarder kronor extra. Under 2011 fortsätter regeringen att skjuta till extra pengar för att motverka de vikande skatteintäkter som följer av en högre arbetslöshet. Tvärtemot många andra europeiska länder har Sverige kunnat satsa på välfärden genom hela krisen, istället för att tvingas till besparingar. För Sundbybergs del innebär det en statlig förstärkning om 37 miljoner kronor 2010 och 8 miljoner kronor Regeringen håller fast vid arbetslinjen. Genom fler coacher och mer av praktikplatser kan människor hållas kvar på arbetsmarknaden och sökaktiviteten hållas uppe. När tillväxten och efterfrågan ökar ska människor också komma i arbete. Arbetslösheten får inte tillåtas bita sig fast på höga nivåer, utan ska pressas tillbaka genom en aktiv arbetsmarknadspolitik. Alliansen arbetar nu för att uppfylla det mandat som svenska folket gav i årets val. Stabiliteten i de offentliga finanserna värnas. Kvaliteten i välfärden ökas. Arbetslinjen ligger fast. Även denna väg kan Sundbyberg gå. Slöseriet med skattepengar - som hotar vår gemensamma välfärd - måste upphöra. Istället måste viktiga satsningar för en mer omtänksam äldreomsorg och en bättre skola genomföras. Staden måste fortsätta växa genom förtätning och ytterligare exploatering. 7

8 Moderata Samlingspartiet i Sundbyberg vill fortsätta att bygga en öppen stad för sundbybergarnas bästa. Jobba Sverige ur krisen Utgångspunkten för Alliansens arbetsmarknadspolitik är att stärka arbetslinjen, att öka sysselsättningen och att minska utanförskapet. Alla som kan och vill arbeta ska också ha möjlighetatt göra det utifrån sina egna förutsättningar. De människor som står långt från arbetsmarknaden prioriteras. En sjukförsäkringsreform har genomförts med utgångspunkten att sjukförsäkringen ska ge ekonomisk trygghet och aktiva insatser för återgång i arbete Reformen innehåller en rehabiliteringskedja med fasta tidpunkter för när den försäkrades arbetsförmåga ska prövas mot de egna arbetsuppgifterna, den egna arbetsgivarens verksamhet och slutligen hela arbetsmarknaden. Därför har en begränsning införts för hur länge sjukpenning kan betalas ut. Sjukpenning kan betalas ut under ett år. Därefter kan den sjukskrivne efter ansökan få förlängd sjukpenning ytterligare ett och ett halvt år. Sjukpenningen är dock inte begränsad för den som har en allvarlig sjukdom t.ex. cancer. Den som fått ersättning under maximal tid erbjuds hjälp av Arbetsförmedlingen genom ett introduktionsprogram. Syftet är att individen eventuellt efter ytterligare arbetslivsinriktad rehabilitering ska kunna återgå till arbete. De som på grund av sjukdom inte kan göra så kan åter få sjukpenning och om arbetsförmågan är stadigvarande nedsatt sjukersättning. Under förra mandatperioden var människor hänvisade till passiva system i väntan på utsortering från arbetsmarknaden. Under den här mandatperioden har Alliansregeringen fört en kraftfull politik för jobb och företagande, med sänkta trösklar in på arbetsmarknaden och aktivt stöd till människor som drabbats av arbetslöshet. Genom en aktiv arbetsmarknadspolitik och sunda offentliga finanser har den internationella finanskris som också drabbat Sverige kunnat bemötas effektivt. Viljan och förmågan bland Europas och världens regeringar har prövats på allvar, och Alliansregeringen har valt en tydlig väg som präglas av ansvarför de offentliga finanserna, ansvar för jobben och ansvar för välfärdens kärnverksamheter. Skatten har sänkts i fyra steg under mandatperioden. Skattelättnaden som andel av lönen är störst för låg- och medelinkomsttagare. Med det fjärde steget av jobbskatteavdraget inräknat har 99 procent av alla som arbetar heltid fått skatteminskningar på över kronor i månaden. Avdraget är utformat så att det, procentuellt sett, ger mer till dem som tjänar minst. Ett vårdbiträde som tjänar kronor i månaden och har genomsnittlig kommunalskatt får en skatteminskning med kronor i månaden. I kombination med åtgärder som gör det billigare och enklare för arbetsgivare att anställa, bidrar jobbskatteavdraget till att skapa fler jobb, fler företag och till att minska utanförskapet. När hushållen får mer pengar över i plånboken kan de också öka sin konsumtion av varor och tjänster. På så sätt dämpar jobbskatteavdraget fallet i sysselsättningen i lågkonjunkturen och förhindrar att arbetslösheten biter sig fast på en hög nivå. Trots de negativa effekter som följt i krisens spår med varsel, arbetslöshet och svårigheter för företagen finns nu många tecken på återhämtning. Läget på arbetsmarknaden ser bättre ut och trots krisen har utanförskapet och antalet personer som försörjs av ersättningssystemen fortsatt att minska på ohälsoområdet. Samtidigt har arbetslösheten inte ökat så mycket som från början befarades. Framtidsutsikterna blir allt ljusare för både hushåll och företag. 8

9 Integration Sverige ska ha en human asylpolitik och vara en fristad för dem som flyr undan förtryck och förföljelse. Alliansen har därför värnat asylrätten och stärkt rättssäkerheten i asylprocessen. En rättssäker asylprocess har ett tydligt avslut. Om den sökande fått ett avvisnings- eller utvisningsbeslut som vunnit laga kraft är han eller hon skyldig att lämna landet. Att så sker är viktigt för att Sverige i längden ska kunna behålla nuvarande asylsystem och erbjuda skydd till dem som behöver det. I syfte att underlätta återvändandet till hemlandet införde regeringen ett återetableringsstöd Vid ett bifallsbeslut gäller det för de allra flesta att så snabbt som möjligt komma ut på den svenska arbetsmarknaden. Arbetslinjen ska gälla inom migrationsområdet precis som på alla andra områden. Vi måste bli bättre på att ta till vara den potential och den drivkraft som många människor med utländsk bakgrund har och sänka trösklarna in i samhället. Alliansens övergripande prioriteringar på integrationsområdet har varit ett stärkt fokus på egen försörjning genom ett aktivt deltagande på arbetsmarknaden, och ökade språkkunskaper hos de som kommer till Sverige. Därigenom minskar vi utanförskapet. En rad reformer har genomförts för att påskynda nyanlända invandrares etablering på arbetsmarknaden. Det gäller främst instegsjobb och nystartsjobb, satsningar på yrkesbedömning och validering av utländsk examen samt kompletterande högskoleutbildning. Regeringen har presenterat en proposition som innebär att introduktionen av nyanlända invandrare förbättras. Arbetsförmedlingen får ett samordnandeansvar för att genomföra insatser som leder till att den nyanlände kommer i arbete. Nyanlända invandrare ges lagstadgad rätt till en etableringsplan med individuellt anpassade etableringsinsatser. För att främja jämställdheten utgår etableringsersättning till individen, oberoende av hushållets inkomst, vid aktivt deltagande i insatserna. Samhällsorientering införs som en del av etableringsplanen. Regeringen har också startat Nystartscentrum i de kommuner och stadsdelar med stort utanförskap för att finna samverkansformer mellan olika aktörer för att underlätta för enskilda att etablera sig i Sverige och på arbetsmarknaden. Alliansen har ökat incitamenten för arbete genom ett försörjningskrav vid anhöriginvandring som innebär att det i vissa fall ställs krav på försörjning och en ordnad bostad innan anhöriginvandring beviljas. Inga barn eller barnfamiljer omfattas dock av kravet. Alliansen menar att barn inte ska behöva vara skilda från sina föräldrar i onödan och att familjeåterförening därför är en viktig del av migrationspolitiken. För att motverka familjeseparation har vi också ändrat reglerna för uppehållstillstånd så att det går att söka uppehållstillstånd inifrån Sverige om det står klart att ett uppehållstillstånd kommer att beviljas. Alliansens politik har utöver att värna och stärka rättssäkerheten i asylprocessen också vidgat möjligheterna för den som vill komma till Sverige för att skapa sig en bättre framtid genom arbete. De nya reglerna för arbetskraftsinvandring är en mycket betydelsefull reform som innebär att Sverige tagit ledningen i utvecklingen mot öppnare gränser och ökad rörlighet. En mångdimensionell migrationspolitik kan förändra och nyansera bilden av invandring och invandrare.. 9

10 Ett bättre land för de äldre Vi lever allt längre och får dessutom förbli friska högre upp i åldrarna. Många äldre har en arbetslust och känner att de har mer att ge. Den energin ska tas tillvara. Fler i arbete är en förutsättning för trygga pensioner och en god äldreomsorg och sjukvård i framtiden. Regeringen har därför gjort det billigare att anställa äldre. Ett sätt att stimulera arbete är regeringens jobbskatteavdrag. Skatten är alltså inte högre på grund av ålder. Däremot är jobbskatteavdraget vid arbetsinkomster extra förmånligt för dem över 65 år. Regeringen har under mandatperioden beslutat om sänkningar av skatten på pensioner i tre steg. Genom en långsiktig politik för fler jobb läggs dessutom grunden för ett starkare trygghetssystem. Fler i arbete är en förutsättning för trygga pensioner och en god äldreomsorg och sjukvård i framtiden. Alliansens prioriteringar för äldrepolitiken har tagit sin utgångspunkt i fyra ambitioner: Den första har varit att komma till rätta med kvalitetsbrister i vården och omsorgen om äldre. Svensk äldreomsorg är jämförelsevis god, men det finns också tydliga utmaningar och brister. Många äldre övermedicineras, det finns brister i demensvården och vardagen är inte alltid tillräckligt innehållsrik och stimulerande. Den andra ambitionen har varit att öppna upp för mer självbestämmande och valfrihet. Äldre måste få bestämma själva, också när de behöver vård och omsorg. Genom de äldres fria val utvecklas lyhördheten inom äldreomsorgen och bland medarbetarna. Den tredje ambitionen har varit att säkra värdigheten i äldreomsorgen. Man ska känna sig trygg med att bli gammal i Sverige, och förändringarna i vardagen vid en flytt till ett särkskilt boende ska vara så små som möjligt. För det fjärde har ett särskilt fokus lagts på äldre personer med stora behov, som inte alltid själva kan göra sin röst hörd. Många äldre personer med komplexa hälsoproblem har svårt att få en sammanhållen och god vård och omsorg. Det är en särskild utmaning att ordna vården och omsorg efter deras behov och villkor. Bättre resultat för alla i skolan Alliansen gick till val på att vända den negativa kunskapsutvecklingen i svensk skola. Målet var att sätta fokus på skolans kunskapsuppdrag. Regeringens utbildningspolitik har undermandatperioden syftat till att skapa förutsättningar för en skola som ser varje elev och som ger varje människa möjlighet att växa. Regeringen har höga förväntningar såväl på utbildningsväsendets förmåga att möta individers olikhet som på människors förmåga att själv ta ansvar för sitt lärande. Under mandatperioden har en ny skollag presenterats. Den nya lagen har en ny tydligare struktur som är bättre anpassad efter dagens skolväsende. Så långt det är möjligt är regleringen i lagen gemensam för alla skolformer och huvudmän. Lagen innehåller fler nyheter, till exempel skärpta behörighetsreglerför lärare, tydligare värdegrund, stärkta rättigheter för elever i behov av särskilt stöd, tydligare regler gällande trygghet och studiero samt utökade sanktionsmöjligheter för skolinspektionen. Tydligare mål, stärkt uppföljning, bättre information och tidigare insatser är avgörande för att alla elever ska ges möjlighet att nå kunskapsmålen. Regeringen har vidtagit en rad åtgärder för en sådan utveckling. Under tre år avsätts 900 miljoner kronor för en läsa-skriva-räkna-satsning för att förbättra elevernas baskunskaper. Syftet är att ge elever i årskurs 1-3 som riskerar att inte nå skolans mål extra stöd och 10

11 hjälp. Det kan handla om personalförstärkningar, kompetenshöjande insatser, andra liknande stöd- och utvecklingsinsatser samt införskaffande av läromedel. Regeringen har även infört nationella prov i svenska och matematik för eleverna i årskurs tre för att tidigt uppmärksamma elever som riskerar att inte nå målen. För att tydliggöra informationen om elevernas kunskapsutveckling har regeringen infört skriftliga omdömen för alla elever från första klass. Tillsammans med utvecklingssamtalen och utvecklingsplanerna bidrar det till att ge bättre information till föräldrarna som därigenom också involveras i elevernas lärande. Trygga elever och en god och trivsam studiemiljö är en förutsättning för lärande. Under mandatperioden har regeringen gett Skolverket i uppdrag att ta fram forskningsbaserade åtgärdsprogram mot mobbing. Dessutom har Skolverket fått i uppdrag att stärka skolornas värdegrundsarbete. Skolan ska tydligt ta ställning för de mänskliga rättigheterna och de värden som ligger till grund för vårt samhälle. För att garantera en tryggare skolmiljö är det sedan 2007 tillåtet att flytta en elev som mobbar och beslagta föremål som används för att störa undervisningen. I den nya skollagen får lärarna ytterligare verktyg för att förbättra studieklimatet i klassrummet. År 2011 införs nya kursplaner med tydligare kunskapskrav i grundskolan vilket tillsammans med en ny betygsskala med sex steg kommer att ytterligare förbättra informationen om elevernas kunskapsutveckling. Regeringen har även lagt ett förslag om betyg från årskurs 6. Regeringen har också antagit en strategi för entreprenörskap med målet att entreprenörskap ska löpa som en röd tråd genom hela utbildningssystemet. Trygghet Sverige ska vara ett land där det är tryggt att leva och bo. Många upplever det också så. Men det är inte hela bilden. Egentligen är Sverige ett kluvet land. Hoten och våldet slår sig in i allt fler människors vardag. För många är det egna hemmet också den mest otrygga platsen. Eller när mörkret sänker sig över den egna stadsdelen och människor blir rädda för att gå ut, osäkra på vad som pågår utanför den egna porten. Unga män som drabbas av gatuvåldet. Unga kvinnor som tar omvägar hem för att undvika de allra farligaste platserna. Detta är också verkligheten för många sundbybergare. För att motverka otrygghetens utbredning i vårt samhälle har Alliansregeringen de senaste fyra åren genomfört en kraftig upprustning av polisen. Under den förra mandatperioden genomförde regeringen en rad viktiga förändringar för att minska brottsligheten och öka människors trygghet i hela landet. Genom rekordstora satsningar har rättsväsendet förstärkts från polis och åklagare till domstolar och kriminalvård. Allt fler brott utreds och klaras upp, fler förövare får stå till svars för sina handlingar. Polisen har också blivit mer synlig i människors vardag. Enligt den nationella trygghetsundersökning som Brottsförebyggande rådet redovisat känner människor sig tryggare i dag än för fyra år sedan och förtroendet för rättsväsendets myndigheter har stärkts. Sammantaget innebär utvecklingen att det har blivit svårare att vara kriminell i Sverige och att det har blivit lättare för brottsoffer att få sina behov tillgodosedda. Rättsväsendets arbete mot mängdbrott behöver nu vidareutvecklas utifrån ett tydligt rätts- kedjeperspektiv. Stölder, misshandel och skadegörelse inskränker människors frihet och påverkar deras trygghet. 11

12 Det ska vara tydligt för medborgarna att samhället har en väl utvecklad förmåga att hantera denna typ av brott. Handläggningstiderna behöver kortas, allt fler brott av detta slag bör klaras upp och de drabbade ska få hjälp och stöd. Sverige ska fortsätta att utvecklas till ett tryggare land att leva i. Sjukvården Hälso- och sjukvården i Stockholm ska hålla hög kvalitet och vara tillgänglig för medborgarna. Alla ska ha rätt till en god vård. Alliansen har ökat patienternas valfrihet och makt, samt gjort det lättare att komma i kontakt med vården i hela Stockholms län. Hittills har Alliansen i Stockholm infört vårdval inom husläkarverksamheten, mödravård, barnavård, fotsjukvård, logopedi, särskilda boenden. Från 1 januari 2009 gäller vårdval även för höft- och knäledsplastik, kataraktoperationer och förlossningsvård. Allt färre står dessutom i vårdkö. Om man utesluter de frivilligt väntande från väntetidsmätningarna har alla landsting utom två klarat att ge behandling i rätt tid till 90 procent av patienterna. Det är en total förbättring med procent. Om de frivilligt väntande istället räknas med har förbättringar ändå gjorts med procent. Villkoren i överenskommelsen med SKL för 2010 har skärpts på så sätt att inga frivilligt väntande tillåts att undantas från mätningarna. Landstingen måste också höja sin inrapporteringsfrekvens av väntetider till SKL:s väntetidsdatabas från 90 till 95 procent. En ännu mer tillgänglig hälso- och sjukvård ska komma på plats genom att ytterligare stärka patienternas möjlighet att själva välja och påverka sin sjukvård. Genom fortsat etableringsfrihet kan fler nya vårdcentraler, mödra- och barnavårdscentraler och andra mottagningar växa fram. En mångfald av vårdgivare som människor kan välja mellan ökar kvaliteten samtidigt som kostnader hålls nere och nya vårdidéer kan slå rot. Fler fristående hälso- och sjukvårdsverksamheter bidrar till att utveckla vården och frigör resurser till mer vård. Arbetet för en köfri sjukvård med god kvalitet och hög patientsäkerhet fortsätter. Utgångspunkten ska i Stockholms län vara en nollvision mot undvikbara vårdrelaterade skador och infektioner. Satsningarna på en cancervård i världsklass fortsätter. Bättre kollektivtrafik Det ska gå att lita på kollektivtrafiken. Varje dag gör över människor 2,5 miljoner resor med SL. För människors vardag är en väl fungerande kollektivtrafik avgörande. Under den förra mandatperioden fortsatte den största satsningen någonsin på kollektivtrafik. Trafiken har förbättrats med fler tåg och bussar, nya linjer och ökad kundservice. SL har introducerat nya pendeltåg, förstärkt underhållet av signalsystemen, startat dygnet-runt-trafik i tunnelbanan och moderniserat Farstagrenen, Nynäsbanan och Roslagsbanan. Samtidigt har kundnöjdheten och tidhållningen ökat avsevärt jämfört med Förseningarna för både pendeltåg och tunnelbana har halverats. SL:s målmedvetna kvalitetsarbete de senaste fyra åren har givit resultat. En särskild satsning om 100 miljoner kronor på nya spår och vägar genomförs under mandatperioden. Hela resan ska fungera, från dörr till dörr. Information om förseningar och avbrott ska öka, så att resenärerna bättre kan hantera störningar i trafiken. 12

13 Många resenärer minns den förra vintern och är förståeligt oroade för den kommande. SL ska nu planera för vintrar med sträng kyla och kraftigt snöfall - istället för normala vintrar som tidigare. Tryggheten ska ökas. Fler trygghetsvärdar, poliser och trygghetskameror ska finnas nära människor. Städningen ska förbättras och nattrafiken utökas. Nya SL-bussar ska utrustas med alkolås. Slutligen ska Förbifart Stockholm byggas. Tung trafik flyttas från innerstaden, minskar trängseln och bilisternas miljöpåverkan. Möjligheterna att utveckla kollektivtrafiken ökar när framkomligheten blir bättre. Den nya pulsådern som förbifarten blir knyter samman norrort med söderort på ett sätt som avlastar alla gator, vägar och torg - inte minst Essingeleden. Alla stockholmare - och sundbybergare - är värda en bättre miljö och en fungerande vardag. 13

14 3. Välfärdens utmaningar Allas rätt att själv forma sin framtid Sundbybergs skolor har näst lägst meritvärden hela Stockholms län. Elever med goda hemförhållanden klarar sig bra, medan andra lämnas efter. Jämlikheten i Sundbybergs skolor är därför allvarligt hotad. Det är därför viktigt att snabbt satsa på ökad trygghet i skolmiljön, öppenhet inför nya idéer, och stöd till de som har det svårast. Av Sundbybergs elever har en femtedel sett en kamrat utsättas för mobbning. Det är naturligtvis inte acceptabelt. Skolplikten tvingar enligt lag elever att gå till skolan, och därför vilar det ett tungt ansvar på staden för att elever inte utsätts för våld och kränkningar i våra skolor. Få vuxna går till en arbetsplats där de utsätts för slag och glåpord, och våra barn borde inte heller tvingas göra det. En förnyelse av Sundbybergs skola har också frusit inne genom att nya idéer, nya huvudmän och ny pedagogik stoppats. När alliansen tog över 2006 erbjöds personalen på St- Martins och Löfströms att ta över sina skolor. Erbjudandet drogs tillbaks när Alliansen förlorade makten, och nu ska Löfströms läggas ner. De elever som har det svårt i skolan får aldrig lämnas efter, men besparingar på skolan har lett till nedskärningar i elevhälsan. Det betyder att det blivit svårare för elever med särskilda behov att få stöd. Allas rätt till en trygg ålderdom Vi är skyldiga de äldre mycket, det är de som byggt upp vår stad och vår välfärd. Då ska man vara trygg med att bli äldre i Sundbyberg. Tyvärr är det inte så idag. I december 2008 publicerade Socialstyrelsen sin stora kvalitetsgranskning av äldrevården i Sveriges kommuner. Av alla 290 kommuner rankades äldrevården i Sundbyberg allra lägst. I november 2010 kom ett nytt chockbesked. Kvaliteten i Sundbybergs äldrevård har sjunkit, och är fortfarande lägst rankad i hela Sverige. Allas rätt till ett tryggt boende Hyran som hyresgäster betalar borde gå till underhåll, en litet överskott och upprustning. Så är det inte hos Fastighets AB Förvaltaren i Sundbyberg. Dess hyresgäster får istället betala för att bolaget lekt fastighetsmagnater i högkonjunktur. Förvaltaren Lokalfastigheter i Sundbyberg AB har misskött Hallonbergens Centrum och gett sig in i ett dyrt Lorryprojekt som alstrat förluster på 50 miljoner. Till sist gick det inte längre. Det kommunala bostadsbolaget Fastighets AB Förvaltaren tvingades skjuta till över 312 miljoner av hyresgästernas pengar för att förhindra en ekonomisk katastrof. Vi moderater har sedan 1995 velat sälja Förvaltaren Lokalfastigheter i Sundbyberg AB. 14

15 Allas rätt till en bra välfärd Socialdemokraterna i Sundbyberg har orsakat det största slöseriet av alla kommuner i hela Stockholms län. En analys gjord av Skattebetalarnas förening i januari 2006 visade att skatten skulle kunna sänkas med över 3700 kronor per person utan att det skulle gå ut över stadens verksamheter. Andra rapporter visar på hur Sundbybergs kostnader för politik och byråkrati kostar mest i hela Stockholms län. Gång på gång prioriteras välfärden dessutom bort till förmån för prestigeprojekt. Socialdemokraterna fullföljer planer på kommunala kaféer och utomhusbad. Den sittande majoriteten väljer till och med att slösa ytterligare mitt under rådande kris, bland annat på en konsthall för 65 miljoner. I det rådande ekonomiska läget vägrar Socialdemokraterna att prioritera välfärden. I den budgetrevidering som gjordes den 15 juni 2009 drabbades äldreomsorgen, vars äldrevård rankats lägst i landet av socialstyrelsen av neddragningar på 12,5 miljoner kronor. Skolan, som har lägst SALSA-värden i länet och står inför en omfattande omorganisation får klara sig med 13,9 miljoner mindre. Kultur- & fritidsnämnden däremot får 1 miljon mer, bland annat för att anordna idrottsevenemang. Sammantaget innebär det att Sundbybergs stad visserligen anordnat Baseball VM och byggt en konsthall, men att detta sker till priset av att Fredenskolan läggs ner, tjänster dras in i Sturegårdens affär och att anställningar i äldreomsorg för 8 miljoner fryser inne. 15

16 4. Inriktning för stadens verksamheter Kommunstyrelsen Vi ska ta ansvar för ekonomin i Sundbyberg och har ordning och reda i stadens finanser. Det är viktigt för att klara en trygg och långsiktig finansiering av välfärden. Ekonomiskt slöseri och underskott som inte är tillfälligt minskar möjligheterna att arbeta långsiktigt och skapar oro i stadens verksamheter. Den ekonomiska politiken ska också präglas av tillväxt. Bättre välfärd byggs av fler skattebetalare, inte högre skatter. Därför är det viktigt att det ska löna sig bättre att arbeta i Sundbyberg. Skatten behöver därför i ansvarsfull takt sänkas. Den ekonomiska politiken ska präglas av långsiktighet. Nämnderna måste veta vilka ramar som gäller. De ständiga tilläggsbudgetarna har urholkat långsiktigheten. Nämndernas budgetar måste därför vara finansierade till fullo för de åtaganden som lagts på dessa. Underfinansierade budgetar minskar förtroendet för de ekonomiska spelreglerna. Arbetet med långsiktiga utvecklingsprogram i staden är positivt. Att sträva efter effektivitet med stadens pengar är mycket viktigt eftersom det ger möjlighet att erbjuda mer och bättre service för samma pengar. Hittills har dock utvecklingsprogrammen resulterat i nedskärningar. Vi ser istället effektiviseringar som en viktig del för skapa resurser att använda bland annat för satsningar. Staden ska genom ansvarsfull ekonomisk politik fortsätta att minska sin skuldsättning. Vi ska också verka för att staden på sikt har en ekonomisk buffert. Under kommunstyrelsens verksamhetsområde vill vi anställa en äldreombudsman istället för dagens äldreombud. Att förlägga tjänsten under kommunstyrelsen säkrar oberoendet gentemot utföraren. Samtidigt måste Sundbyberg fortsatt öka sitt fokus på e-tjänster samt information på hemsidan runt kundval i såväl skola, förskola och äldreomsorg. Ökad valfrihet genom kundval kräver också ökad tillgänglighet till information kring de olika verksamheterna. Kommunstyrelsen skall därför ta ansvaret bland annat för att framarbeta den tekniska plattformen liksom det strategiska informationsarbetet. Vi lägger stor vikt vid att planeringen av vår stads utbyggnad utförs med omsorg och långsiktig hållbarhet. Bebyggelse och infrastruktur skapar grunden för en vacker och säker stadsmiljö som ger bästa möjliga förutsättningar för kommande generationer. När Sundbyberg växer ställer det samtidigt högre krav på politiken. Hur Sundbyberg skall utvecklas med byggnation av bostäder, arbetsplatser, vägar och annan infrastruktur är därför en stor och viktig fråga. Arbetet måste göras i nära samarbete med stadens invånare och med de demokratiska processer som detaljplaner och annat kräver. Vi vill också se en tydligare strategisk styrning av viktiga framtidsfrågor för Sundbyberg i en dynamisk tid. Arbetet för ett resecentrum, en nedgrävd järnväg och en fortsatt god utveckling av nya bostadsområden som Ursvik och Brotorp ställer stora krav för Sundbyberg. Därför vill vi särskilt förstärka hanteringen av dessa strategiska frågor som kommunstyrelsen ansvarar för. Som ett led i att uppnå ökad effektivitet i lokalutnyttjandet, förenklad administration och tydligare incitament för stadens verksamheter ska kommunens lokalstyrning utvecklas. Kommunens hyresmodell ska ge naturliga incitament till ett effektivt lokalutnyttjande med fokus på att skapa drivkrafter hos samtliga förvaltningar att vara sparsamma med stadens lokaler. Utan en skicklig och väl utbildad personal i Sundbyberg som arbetar i en bra och stimulerande arbetsmiljö kommer kvaliteten i stadens tjänster aldrig att förbättras. Staden ska ställa höga krav på sig själv 16

17 som arbetsgivare och jämföra sig med de bästa företagen i näringslivet när det kommer till personalpolitik, vidareutbildning, men också i de krav vi ställer på vår personal. Sundbybergs stad ska därför vara en arbetsplats med höga krav, men också en arbetsplats där ett större eget inflytande och ansvar stimuleras. Stadens personal behöver också fler karriärvägar. Därför uppmuntrar vi fler aktörer inom välfärden, vilket kan leda till ett starkare samband mellan arbetsinsats och lön. Staden ska också jobba effektivt för att värna personalens hälsa. När fler människor kan vara med och arbeta växer känslan av delaktighet och ansvar för vår stad samtidigt som viljan att ta ansvar för sig själv och sina närmaste ökar. Varje sjukskrivning som hade kunnat undvikas eller reduceras i sin omfattning är därför ett slöseri med såväl mänskliga som ekonomiska resurser. Just därför är det viktigt att minska sjukfrånvaron vår stad. Vi vill som ett steg på vägen införa professionell företagshälsovård, med tydlig uppföljning och hantering av sjukskrivningar. Uppdrag och ansvar Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för den samlade kommunala organisationens utveckling och ekonomiska ställning. Det innebär att leda och samordna planering och uppföljning av kommunens verksamhet och ekonomi samt att samordna verksamheterna inom den kommunala koncernen. I detta ingår kommunala företag. Några områden som det ligger i kommunstyrelsens uppdrag att leda och samordna är utvecklingen av den kommunala demokratin, den övergripande planeringen och effektiviseringen av den kommunala verksamheten samt översiktsplanen. Mål för verksamheten Kommunens samtliga verksamheter ska bedrivas mer effektivt. Drivkrafterna hos samtliga förvaltningar att vara sparsamma med stadens lokaler ska öka. Den av företagare och invånare upplevda byråkratin ska minska. En större andel av kommunens tjänster ska vara tillgängliga direkt via nätet. Arbetsmiljön ska vara god och främja en god hälsa samtidigt som sjukskrivningarna ska minska. Sundbyberg ska bli mer företagsvänligt för att på sikt vara en av landets mest företagsvänliga kommuner. Åtaganden 2011 Arbetet med utvecklingsprogram fortsätter. Målet är effektiviseringar inte nedskärningar. Samarbete ska sökas med SSSB och andra byggherrar för att möjliggöra studentbostäder i Sundbyberg. Planerna för ett kraftvärmeverk utvärderas med målet att söka en lösning som inte inkräktar på Norra Kymlinge eller Igelbäckens naturreservat. Arbetet för resecentrum i Sundbyberg, nedgrävning av järnväg och andra strategiska utmaningar intensifieras. Stärk demokratin och den strategiska styrningen genom regelbundna medborgar- och företagsenkäter. Ansvaret för kommunlokaler flyttas till kommunstyrelsen. Samtidigt som kommunlokalers drift och underhåll av fastigheter ska upphandlas. 17

18 Den övergripande styrningen av lokaler ska reformeras med fokus på att skapa drivkrafter hos stadens samtliga förvaltningar att hushålla med lokaler. En oberoende äldreombudsman ska införas under kommunstyrelsen. En särskild satsning görs för att förbättra e-tjänster för att öka tillgängligheten till kommunal service IT-verksamheten ska utvecklas utifrån ökad användbarhet och tillgänglighet. Detta ska göras utifrån målet om att en större del av kommunens tjänster ska vara tillgängliga direkt via nätet. Exempelvis bygglov, ansökan och eventuell kö till förskola/äldreboende, hanteringen av kundval och återkoppling från skolan vad gäller studieresultat mm ska övervägas. Den öppna kvalitetsredovisningen inom skola, äldreomsorg och fritidsverksamhet ska utvecklas. Minska sjukfrånvaron samt satsa på och utveckla stadens friskvård. 18

19 Grundskole- & gymnasieverksamheten Kunskap och trygghet Satsa på elevhälsan Nej till lägre skolpeng 19

20 Gymnasie- & grundskoleverksamheten Vår idé om ett bättre Sundbyberg tar sin utgångspunkt i våra yngsta invånare. En skola som satsar på kunskap och kvalitet ger människor förutsättningar att leva ett gott liv. Därför får skolan aldrig tillåtas bli en experimentverkstad där fokus flyttas från kunskap. Vi tror inte att en skola blir bättre av besparingar. Vi säger därför nej till en sänkning av skolpengen på 2,2 miljoner För att kunna höja elevernas resultat ser vi flera nödvändiga reformer. Ett stärkt ledarskap i skolan är en av dem varje skola ska ha en rektor. Vi vill ha en tydligare uppföljning med betyg från årskurs 6 och betygsliknande omdömen från årskurs 1För detta måste det också finnas stöd för de elever som behöver extra hjälp, men också stöd för de elever som vill gå före. Detta efter principen ingen ska halka efter ingen ska hållas tillbaka. Barn som saknar tillräckliga kunskaper i det svenska språket riskerar att halka efter i lärandet. En särskild satsning med extra resurser till dessa barn genomförs. Vi tänker öka kvaliteten i både förskolan och skolan. En etablering av en fristående och bred gymnasieskola i Sundbyberg är också önskvärd och kommer att uppmuntras. Dessutom kräver högre resultat ökad trygghet. Vi vet att trygga barn lär sig mer. Mobbning ska motarbetas kraftfullt med forskningsbaserade program för ökad trygghet. Varje anställd på alla Sundbybergs skolor ska vara medveten om vilka åtgärder som ska användas mot mobbning. Mål för verksamheten Skolresultaten i Sundbyberg ska förbättras. Sundbybergs skolor ska placera sig i det övre skiktet av länets kommuner. Särskilt ska elevernas kunskaper i svenska, engelska och matematik uppmärksammas och stärkas. Stadens lärare ska vara behöriga. Forskningsbaserade program för ökad trygghet och minskad mobbning införs. Arbetet med om- och nybyggnaden av Duvboskolan fortsätter på ett sätt som passar väl in med Duvbokyrkans verksamhet. 20

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 Sverige byggs starkt genom fler i arbete. När fler arbetar kan vi fortsätta lägga grund för och värna allt det

Läs mer

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 1 När den egna kraften inte räcker till Samhällets skyddsnät ska ge trygghet och stöd till människor

Läs mer

VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE!

VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE! VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE! Sverige har blivit bättre men vi är inte klara. Valet 2014 handlar om hur jobben ska bli fler. Nu är det ett år kvar till valet. Nya Moderaterna har tillsammans med

Läs mer

SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN

SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN SÅ FUNKAR ARBETSLINJEN Jobben är regeringens viktigaste fråga. Jobb handlar om människors möjlighet att kunna försörja sig, få vara en del i en arbetsgemenskap och kunna förändra

Läs mer

Fler jobb till kvinnor

Fler jobb till kvinnor Fler jobb till kvinnor - Inte färre. Socialdemokraternas politik, ett hårt slag mot kvinnor. juli 2012 Elisabeth Svantesson (M) ETT HÅRT SLAG MOT KVINNOR Socialdemokraterna föreslår en rad förslag som

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-08-27 Mer trygghet för Sveriges äldre Sverige är världens bästa land att åldras i. Alliansregeringens

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Ansvar för jobb och tillväxt Mer kvar av lönen för dem som jobbar

Ansvar för jobb och tillväxt Mer kvar av lönen för dem som jobbar 2013-09-16 Ansvar för jobb och tillväxt Mer kvar av lönen för dem som jobbar Ansvar för jobb och tillväxt Mer kvar av lönen för dem som jobbar Alliansregeringenvillstärkadrivkrafternaförjobbgenomattgelågoch

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE!

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE! VI VILL GÖRA ETT BRA staffanstorp BÄTTRE! Vi vill bygga en ännu bättre kommun! Staffanstorps kommun är och har varit framgångsrik på många sätt. God service till invånarna har förenats med låg skatt, samtidigt

Läs mer

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i Lätt svenska Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land. Här ska alla få möjlighet

Läs mer

Den orättvisa sjukförsäkringen

Den orättvisa sjukförsäkringen Den orättvisa sjukförsäkringen Orättvis sjukförsäkring Den borgerliga regeringens kalla politik drar oss ned mot den absoluta nollpunkten. I snabb takt har de genomfört omfattande förändringar i den allmänna

Läs mer

Budgetförslag 2014. Kristianstad kan utvecklas mot fler jobb och högre kvalité i skola och omsorg. Socialdemokratiska Fullmäktigegruppen

Budgetförslag 2014. Kristianstad kan utvecklas mot fler jobb och högre kvalité i skola och omsorg. Socialdemokratiska Fullmäktigegruppen Budgetförslag 2014 Kristianstad kan utvecklas mot fler jobb och högre kvalité i skola och omsorg Socialdemokratiska Fullmäktigegruppen Budget 2014 För fler jobb och högre kvalitét i skola och omsorg! Det

Läs mer

Vi som bor i Gagnef lever alla med drömmar och förhoppningar om framtiden.

Vi som bor i Gagnef lever alla med drömmar och förhoppningar om framtiden. Vi som bor i Gagnef lever alla med drömmar och förhoppningar om framtiden. Vi drömmer om kulturella upplevelser, sköna stunder i skog och mark, och fascinerande möten med människor med olika bakgrund och

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/15:2645 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M, C, FP, KD) Utgiftsområde 8 Migration

Motion till riksdagen: 2014/15:2645 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M, C, FP, KD) Utgiftsområde 8 Migration Flerpartimotion Motion till riksdagen: 2014/15:2645 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M, C, FP, KD) Utgiftsområde 8 Migration Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening

Läs mer

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb augusti 2010 Den viktigaste uppgiften för Centerpartiet och Alliansregeringen är att minska utanförskapet och

Läs mer

Högre kvalitet i förskolan

Högre kvalitet i förskolan Stockholm 26 augusti 2010 Högre kvalitet i förskolan Första delen av den kommande rödgröna regeringsplattformen 2/6 I dag presenterar vi rödgröna partier den första delen av vår regeringsplattform om förskolan

Läs mer

Omtanke Genom delaktighet, öppenhet och gemenskap visar vi att vi tar hand om varandra och vår omvärld.

Omtanke Genom delaktighet, öppenhet och gemenskap visar vi att vi tar hand om varandra och vår omvärld. Vellinge kommun POST 235 81 Vellinge BESÖK Norrevångsgatan 3 TELEFON 040-42 50 00 Våra värderingar Våra värderingar vägleder oss när vi möter våra kunder, det vill säga medborgare, besökare och företagare.

Läs mer

INLEDNING Ansvar för Sundbyberg 3 Arbete i Sundbyberg 3 Omsorg om Sundbyberg 4

INLEDNING Ansvar för Sundbyberg 3 Arbete i Sundbyberg 3 Omsorg om Sundbyberg 4 Ansvar för Sundbyberg Budget 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING Ansvar för Sundbyberg 3 Arbete i Sundbyberg 3 Omsorg om Sundbyberg 4 ANSVAR FÖR SVERIGE Tid för ansvar 6 Jobba Sverige ur krisen 6 Integration

Läs mer

Vaxholm och vägen framåt. Kommunalt handlingsprogram för moderaterna i Vaxholm

Vaxholm och vägen framåt. Kommunalt handlingsprogram för moderaterna i Vaxholm Vaxholm och vägen framåt Kommunalt handlingsprogram för moderaterna i Vaxholm Demokrati Moderaterna har tagit initiativ till att se över vår politiska organisation i Vaxholm för att se hur vi på bästa

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-08-26 Mer kunskap bygger Sverige starkt Svensk utbildning ska hålla hög kvalitet och vara tillgänglig

Läs mer

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Gemensamma mål för hela enheten Gemensam för såväl grundskola som förskoleklass och fritidshemmet ligger som grund för våra mål? Skolinspektionens rapport Vilka mål

Läs mer

Kurvorna pekar nedåt!

Kurvorna pekar nedåt! Kurvorna pekar nedåt! 2 ½ år av mandatperioden har gått och vi socialdemokrater ser med oro på utvecklingen för Karlstad. Vi har under mandatperioden lagt en rad förslag som skulle påverkat utvecklingen

Läs mer

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015 Integrationspolicy Bräcke kommun Antagen av Kf 24/2015 Innehåll Övergripande utgångspunkt... 4 Syfte... 4 Prioriterade områden... 4 Arbete och utbildning viktigt för självförsörjning och delaktighet i

Läs mer

För mer valfrihet, trygghet och riktiga jobb!

För mer valfrihet, trygghet och riktiga jobb! För mer valfrihet, trygghet och riktiga jobb! 1 Jimmy Baker Moderaterna är redo att axla ansvaret för ett Botkyrka som, i år, har styrts av Socialdemokraterna i tjugo år. En hel del fungerar lagom bra

Läs mer

Våra utmaningar handlar om att skapa ett Borlänge som blir långsiktigt och framgångsrikt ur ett ekonomisk, ekologiskt och socialt perspektiv.

Våra utmaningar handlar om att skapa ett Borlänge som blir långsiktigt och framgångsrikt ur ett ekonomisk, ekologiskt och socialt perspektiv. Borlänge kommun Strategisk plan 2016-2019 och budgetramar 2016-2018 Borlänge möter framtiden Borlänge är en kommun med stora möjligheter. Här finns goda kommunikationer, stora utbildningsmöjligheter, en

Läs mer

!! En av landets bästa skolkommuner

!! En av landets bästa skolkommuner VALPLATTFORM 2014-2018 En av landets bästa skolkommuner En bra skola som ger våra barn de bästa möjligheterna att vidareutvecklas i livet är en av kommunens viktigaste uppgifter. Därför ska Vallentuna

Läs mer

En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna

En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna Så inleds vår samverkansöverenskommelse för mandatperioden. Kraftsamling kring Eskilstunas budget för 2016 - Vi gasar och bromsar samtidigt

Läs mer

Moderaterna i Örnsköldsviks handlingsprogram 2014-2018

Moderaterna i Örnsköldsviks handlingsprogram 2014-2018 Moderaterna i Örnsköldsviks handlingsprogram 2014-2018 5 frågor som vi tänker fokusera på 2014-2018 Norrlands bästa företagsklimat Ordning och reda i ekonomin Bra inomhusoch utomhus miljöer för barn, unga

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

S-politiken - dyr för kommunerna

S-politiken - dyr för kommunerna S-politiken - dyr för kommunerna 2011-11-08 1 UNDERFINANSIERAD S-BUDGET RISKERAR ÖVER 5000 JOBB I KOMMUNSEKTORN SAMMANFATTNING 1. De socialdemokratiska satsningarna på kommunerna är underfinansierade.

Läs mer

SUNNE KAN BÄTTRE! MODERATERNA I SUNNE 2014

SUNNE KAN BÄTTRE! MODERATERNA I SUNNE 2014 SUNNE KAN BÄTTRE! MODERATERNA I SUNNE 2014 Sunne kan bättre! Vi Moderater i Sunne kommun är beredda att ta ansvar och leda kommunen efter valet 2014. Vi vill bidra till att alla i högre grad ska kunna

Läs mer

Skolplan Med blick för lärande

Skolplan Med blick för lärande Skolplan 2012-2015 Med blick för lärande Antagen av barn- och utbildningsnämnden den 23 maj 2012 Sävsjö kommuns skolplan - en vägvisare för alla förskolor och skolor i Sävsjö kommun Sävsjö kommuns skolplan

Läs mer

Politiskt program 2007-2010

Politiskt program 2007-2010 Politiskt program 2007-2010 Socialdemokraterna i Skövde Politiskt program för Socialdemokraterna i Skövde 2007 2010 Vi socialdemokrater i Skövde förbinder oss med detta program att arbeta för ett bättre

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:2275 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) Bättre omställning och ett längre arbetsliv

Motion till riksdagen 2015/16:2275 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) Bättre omställning och ett längre arbetsliv Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:2275 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) Bättre omställning och ett längre arbetsliv Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Ska världens högsta marginalskatter bli ännu högre? - en granskning av S, V och MP:s förslag till avtrappning av jobbskatteavdraget

Ska världens högsta marginalskatter bli ännu högre? - en granskning av S, V och MP:s förslag till avtrappning av jobbskatteavdraget Ska världens högsta marginalskatter bli ännu högre? - en granskning av S, V och MP:s förslag till avtrappning av jobbskatteavdraget 2013-10-15 Moderaterna i riksdagens skatteutskott Inledning... 3 1. Marginalskatterna

Läs mer

Små barn har stort behov av omsorg

Små barn har stort behov av omsorg Små barn har stort behov av omsorg Den svenska förskolan byggs upp Sverige var ett av de första länderna i Europa med offentligt finansierad barnomsorg. Sedan 1970-talet har antalet inskrivna barn i daghem/förskola

Läs mer

Nya Moderaterna i Norrköping. Hela Norrköping ska fungera

Nya Moderaterna i Norrköping. Hela Norrköping ska fungera Nya Moderaterna i Norrköping Hela Norrköping ska fungera 2017-2020 Tillsammans kan vi göra mer Moderaterna i Norrköping vill se till hela kommunen och skapa framtidstro för att vi ska vara en fortsatt

Läs mer

Tillsammans för Borås

Tillsammans för Borås Tillsammans för Borås Sverigedemokraterna Borås Valmanifest www.boras.sverigedemokraterna.se En trygg och värdig ålderdom En trygg och värdig ålderdom måste vara en självklarhet för alla de äldre som behöver

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:3265 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen anvisar anslagen för 2017 inom

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018

7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018 7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018 Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen 2 (7) Innehållsförteckning Fler jobb och jämlik

Läs mer

Strategi för integration och mångfald i Nyköpings kommun

Strategi för integration och mångfald i Nyköpings kommun Strategi för integration och mångfald i Nyköpings kommun Antagen av Kommunfullmäktige den 9 sept 2008 Strategi för mångfald och integration Inledning Integrationspolitik berör hela befolkningen och hela

Läs mer

2013-09-13. Mer kunskap och högre kvalitet i skolan

2013-09-13. Mer kunskap och högre kvalitet i skolan 2013-09-13 Mer kunskap och högre kvalitet i skolan Mer kunskap och högre kvalitet i skolan Enskolasomrustarmedkunskapochundervisningavgodkvalitetär grundläggandeförattskapalikvärdigalivschanserochstärkasammanhållningeni

Läs mer

KVALITETSANALYS. i korthet för förskola och skola i Nacka 2016

KVALITETSANALYS. i korthet för förskola och skola i Nacka 2016 KVALITETSANALYS i korthet för förskola och skola i Nacka 2016 DET HÄR ÄR EN KORTVERSION AV KVALITETSANALYSEN 2016. HELA RAPPORTEN KAN DU LÄSA/LADDA NER PÅ NACKA.SE KVALITETSANALYS 2016...3 SÅ STYRS NACKA...4

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

EN ÄLDREPOLITIK FÖR FRAMTIDENS BLEKINGE.

EN ÄLDREPOLITIK FÖR FRAMTIDENS BLEKINGE. EN ÄLDREPOLITIK FÖR FRAMTIDENS BLEKINGE. EN ÄLDREPOLITIK FÖR FRAMTIDEN Vi som lever i Sverige och Blekinge blir friskare och lever allt längre. Det är en positiv utveckling och ett resultat av vårt välstånd

Läs mer

Politisk inriktning 2007-2010

Politisk inriktning 2007-2010 Politisk inriktning 2007-2010 Kommunstyrelsen/Politisk kommunledning FEBRUARI 2007 Inledning Allians för Huddinge bestående av Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna har tillsammans med Drevvikenpartiet

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

Göteborg Budget 2014 Sammanfattning

Göteborg Budget 2014 Sammanfattning Göteborg Budget 2014 Sammanfattning Nyheter Vattensäker kommun - Vägvalet tillför 5 miljoner kr till stadens budget för att säkerställa våra badplatser. Finansieringen täcker två livräddare/badvärdar på

Läs mer

Stockholms stads Personalpolicy

Stockholms stads Personalpolicy Stockholms stads Sten Nordin, Finansborgarråd Tydliga gemensamma mål Det arbete vi utför i Stockholms stad ska utgå från dem som bor och verkar i staden. Verksamheten syftar till att ge invånarna en så

Läs mer

Projektplan Integrationsstrategi

Projektplan Integrationsstrategi Projektplan Integrationsstrategi Bakgrund Kommunfullmäktige tog i samband med målarbetet 2011 ett beslut om under 2012 arbeta fram en strategi för integration. Uppdraget riktades till kommunstyrelsen,

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM 2007-2010 ALLA BEHÖVS I MALMÖ

HANDLINGSPROGRAM 2007-2010 ALLA BEHÖVS I MALMÖ ALLA BEHÖVS I MALMÖ Socialdemokraterna i Malmö vill arbeta för att:» Grundskolan och förskolan ska fungera så att ingen förälder ska behöva välja bort förskolan eller skolan i sin närhet av kvalitetsskäl.»

Läs mer

Tomas Tobé Riksdagsledamot Gävleborgs län. Margareta B Kjellin. Lars Beckman. Riksdagsledamot Gävleborgs län

Tomas Tobé Riksdagsledamot Gävleborgs län. Margareta B Kjellin. Lars Beckman. Riksdagsledamot Gävleborgs län Svensk skola står inför stora utmaningar. Under mer än 20 år har svenska elevers kunskapsresultat fallit. Samtidigt har läraryrkets status försämrats. Alliansen har påbörjat arbetet för att vända den här

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antagen av kommunfullmäktige 2005-08-23, 79 Reviderat av kommunfullmäktige 2006-11-28, 107 Reviderat av kommunfullmäktige 2009-04-21, 31 Reviderat av kommunstyrelsen 2009-08-12,

Läs mer

Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn

Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn 2 Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn Bakgrund På hösten 2007 beslutade regeringen att föra en dialog om relationen

Läs mer

INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag

INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag 2015-2018 Uppsala är en bra stad att bo och leva i, men: Stora grupper i förskola och skola Segregation Bostadsbrist Arbetslöshet hög konkurrens om

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet Kommittémotion otion till riksdagen 2016/17:3265 av Elisabeth Svantesson m.fl. () Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet Sammanfattning oderaterna vill förbättra integrationen med tidiga insatser

Läs mer

Politisk inriktning för Region Gävleborg

Politisk inriktning för Region Gävleborg Diarienr: RS 2016/293 Datum: 2016-04-27 Politisk inriktning för Region Gävleborg 2016-2019 Beslutad i regionfullmäktige Region Gävleborg 2016-04-27 diarienummer RS 2016/293 Politisk inriktning 2016-2019

Läs mer

Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning Inriktningsdokument 2014-05-26 Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning KS 2014/0236 Beslutad av kommunfullmäktige den 26 maj 2014. Inriktningen gäller för hela den kommunala

Läs mer

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg,

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg, Dokumentansvarig Monica Högberg, 0485-470 11 monica.hogberg@morbylanga.se Handbok Personal STRATEGI Beslutande Kommunstyrelsens 257 2015-11-03 Giltighetstid 2015-2019 1(6) Dnr 2015/000275-003 Beteckning

Läs mer

Budget 2010. Välfärden främst. - Kort version -

Budget 2010. Välfärden främst. - Kort version - Budget 2010 Välfärden främst - Kort version - Innehållsförteckning 1. Inledning 3 Välfärden främst 3 En bättre skola 3 En värdig omsorg 3 Bättre miljö och ökad trygghet 3 2. Alliansen i regering och landsting

Läs mer

2 (6) Måste det vara så?

2 (6) Måste det vara så? 2 (6) Vi vill att Karlskrona ska vara den kommun där vi kan förverkliga våra drömmar, en kommun där man känner att man har möjligheter. Vi vill att barnen och ungdomarna ska få en bra start i livet och

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE!

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Allians för Sundsvall Sundsvall är en kommun med fantastiska möjligheter och en stor mängd outnyttjad kraft. Vi har barn och unga som kan bli framtidens ledare om de

Läs mer

Motion 59 Valfrihet i välfärdsystemen

Motion 59 Valfrihet i välfärdsystemen MOTIONSSVAR Vårt dnr: 15/4292 2015-10-23 Ekonomi och styrning Lena Svensson Motion 59 Valfrihet i välfärdsystemen Förslag till beslut Styrelsen föreslår kongressen besluta att motion 59 Valfrihet i välfärdsystemen

Läs mer

Kommunalpolitiskt handlingsprogram för mandatperioden Burlövsmoderaterna

Kommunalpolitiskt handlingsprogram för mandatperioden Burlövsmoderaterna Kommunval SÖNDAGEN DEN 19 SEPTEMBER Kommunalpolitiskt handlingsprogram för mandatperioden 2010-2014 Burlövsmoderaterna Det du håller i din hand är Burlövsmoderaternas kommunalpolitiska handlingsprogram

Läs mer

VI INVESTERAR I JOBB OCH FRAMTIDSTRO FÖR ALLA

VI INVESTERAR I JOBB OCH FRAMTIDSTRO FÖR ALLA VI INVESTERAR I JOBB OCH FRAMTIDSTRO FÖR ALLA Vårt vägval för Sverige Vilket framtida Sverige vill du leva i? Vi vill skapa ett jämlikt samhälle där alla inte bara några kan känna frihet, trygghet och

Läs mer

Läget på arbetsmarknaden i Kronoberg

Läget på arbetsmarknaden i Kronoberg Kronoberg Växjö 2011-11-17 Läget på arbetsmarknaden i Kronoberg Socialdemokraterna i Kronoberg Liedbergsgatan 31 352 32 Växjö T: 0470-711 772 F: 0470-711 782 www.socialdemokraterna.se/kronoberg Ojämn arbetsmarknad

Läs mer

Kommittédirektiv. Dialog med kommuner om flyktingmottagande. Dir. 2008:16. Beslut vid regeringssammanträde den 14 februari 2008.

Kommittédirektiv. Dialog med kommuner om flyktingmottagande. Dir. 2008:16. Beslut vid regeringssammanträde den 14 februari 2008. Kommittédirektiv Dialog med kommuner om flyktingmottagande Dir. 2008:16 Beslut vid regeringssammanträde den 14 februari 2008. Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare i form av en kontaktperson

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden.

Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden. Författningsstöd Övergripande författningsstöd 1 kap. 4 skollagen Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns

Läs mer

Klart att det spelar roll!

Klart att det spelar roll! roll! Klart att det spelar Vi kräver en politik för fler jobb I ett litet land som Sverige är den ekonomiska och sociala utvecklingen beroende av en framgångsrik exportindustri. I den globala konkurrensen

Läs mer

Kommittédirektiv. Ökad valfrihet och individuell anpassning av utbildning i svenska för invandrare. Dir. 2011:81

Kommittédirektiv. Ökad valfrihet och individuell anpassning av utbildning i svenska för invandrare. Dir. 2011:81 Kommittédirektiv Ökad valfrihet och individuell anpassning av utbildning i svenska för invandrare Dir. 2011:81 Beslut vid regeringssammanträde den 15 september 2011 Sammanfattning En särskild utredare

Läs mer

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad Förslag 6 maj 2008 Personalpolicy för Stockholms stad Vårt gemensamma uppdrag ett Stockholm i världsklass Stockholm växer under kommande år. För att staden ska vara fortsatt attraktiv måste de kommunala

Läs mer

BROAR TILL ETT FRISKT OCH AKTIVT LIV.

BROAR TILL ETT FRISKT OCH AKTIVT LIV. BROAR TILL ETT FRISKT OCH AKTIVT LIV. BROAR TILL ETT FRISKT OCH AKTIVT LIV Den nya sjukförsäkringen är en viktig del i regeringens arbete att ge människor hjälp och stöd för att hitta vägar tillbaka till

Läs mer

Vision 2030 Burlövs kommun

Vision 2030 Burlövs kommun Vision 2030 Burlövs kommun Den kreativa mötesplatsen för boende, näringsliv, utveckling och kultur. Målorden för Burlövs kommun är: Trygg & nära, Grön & skön, Liv & rörelse Alla som bor och vistas i Burlövs

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

Köpings kommun ska vara en av de bästa skolkommunerna i Sverige

Köpings kommun ska vara en av de bästa skolkommunerna i Sverige Köpings kommun ska vara en av de bästa skolkommunerna i Sverige Skolplan 2015 2019 Vår skolplan Barn- och utbildningsnämnden, kommundelsnämnden och social- och arbetsmarknadsnämnden har antagit en skolplan

Läs mer

Anställ fler lärare och ge eleverna mer individuell hjälp i skolan. Vi vill anställa minst 130-140 nya lärare och speciallärare i länets kommuner

Anställ fler lärare och ge eleverna mer individuell hjälp i skolan. Vi vill anställa minst 130-140 nya lärare och speciallärare i länets kommuner Anställ fler lärare och ge eleverna mer individuell hjälp i skolan. Vi vill anställa minst 130-140 nya lärare och speciallärare i länets kommuner före 2018. Vårt mål är att halvera andelen obehöriga till

Läs mer

Personalpolitiskt program. Motala kommun

Personalpolitiskt program. Motala kommun Personalpolitiskt program Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 12/KS0167 Datum: 2013-10-21 Paragraf: KF 90 Reviderande instans: Datum: Gäller från: 2013-10-21 Diarienummer: Paragraf:

Läs mer

Omfattande reformarbete

Omfattande reformarbete 2017-09-14 Omfattande reformarbete Politikutveckling och omprövning för att lösa samhällsproblem Fem reformgrupper tillsattes hösten 2016 Brett arbete med företrädare från hela landet Regelbunden intern

Läs mer

MER KVAR AV LÖNEN LÅNGSIKTIGT ANSVAR FÖR JOBBEN

MER KVAR AV LÖNEN LÅNGSIKTIGT ANSVAR FÖR JOBBEN MER LÅNGSIKTIGT ANSVAR FÖR JOBBEN I höstens budget vill Moderaterna genomföra ytterligare skattelättnader för dem som jobbar, sänkt skatt för pensionärer och en höjning av den nedre brytpunkten för statlig

Läs mer

socialdemokraterna.se/dalarna

socialdemokraterna.se/dalarna ETT KOMPETENSLYFT FÖR DALARNA DALARNA SKA KONKURRERA MED KUNSKAP OCH INNOVATIONER RÖSTA DEN 14 SEPTEMBER.. ETT BÄTTRE DALARNA.. FÖR ALLA.. socialdemokraterna.se/dalarna 2 (6) Kompetensbrister i dagens

Läs mer

Tillgänglighet och delaktighet för alla. Strategi

Tillgänglighet och delaktighet för alla. Strategi Tillgänglighet och delaktighet för alla Strategi Innehållsförteckning Inledning 3 Tillvägagångssätt 4 Tillgänglig fysisk miljö 5 Information och dialog 6 Ett samhälle för alla 7 Diarienummer: 2016/449

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Säters kommun

Regelbunden tillsyn i Säters kommun Regelbunden tillsyn i Säters kommun Statens skolinspektion Granskning av kvalitet inom skolväsendet, förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen. Tillsyn över det offentliga skolväsendet, den allmänna förskoleverksamheten

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

Halmstad är en bra kommun som kan bli ännu bättre

Halmstad är en bra kommun som kan bli ännu bättre är en bra kommun som kan bli ännu bättre Carl Fredrik Graf kommunvalet Christina Nillius landstingsvalet Vi moderater har en idé om ett som växer genom den drivkraft som finns hos alla sbor. Vi strävar

Läs mer

10 löften och ett handslag! - En ny Socialdemokratisk arbetsgivarepolitik i Östergötland!

10 löften och ett handslag! - En ny Socialdemokratisk arbetsgivarepolitik i Östergötland! Östergötland 2009-11-16 10 löften och ett handslag! - En ny Socialdemokratisk arbetsgivarepolitik i Östergötland! Socialdemokraterna i Östergötland har presenterat ett program som ska genomföras efter

Läs mer

VI PRIORITERAR VÄLFÄRDEN. Alliansens satsningar för 2018

VI PRIORITERAR VÄLFÄRDEN. Alliansens satsningar för 2018 VI PRIORITERAR VÄLFÄRDEN Alliansens satsningar för 2018 Äldreomsorg för ett värdigt liv 100 nya äldreboendeplatser 30 mkr och otrygghet. Under de kommande åren behövs flera nya moderna äldreboenden i Göteborg.

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och

Läs mer

Utbildningspolitisk strategi för Nacka kommun Styrdokument för gymnasieskola UTBILDNINGSPOLITISK STRATEGI FÖR NACKA KOMMUN 1

Utbildningspolitisk strategi för Nacka kommun Styrdokument för gymnasieskola UTBILDNINGSPOLITISK STRATEGI FÖR NACKA KOMMUN 1 Utbildningspolitisk strategi för Nacka kommun Styrdokument för gymnasieskola UTBILDNINGSPOLITISK STRATEGI FÖR NACKA KOMMUN 1 Utbildningspolitisk strategi för Nacka kommun Styrdokument för gymnasieskola

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Riktlinje Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Kommunens prioriterade områden för att minska andelen familjer i ekonomiskt utsatthet och för att begränsa effekterna för de barn som lever i ekonomiskt

Läs mer

Övriga handlingar. SSU:s 38:e förbundskongress 2015

Övriga handlingar. SSU:s 38:e förbundskongress 2015 Övriga handlingar SSU:s 38:e förbundskongress 2015 1 2 Uttalanden Jämlik framtid Det är det jämlika samhället som vi människor blir fria att forma våra liv utan att vår bakgrund bestämmer förutsättningarna.

Läs mer